Sunteți pe pagina 1din 15

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU SOFERI CATEGORIA B SI PERSOAN

E CARE CONDUC MASINA DE SOCIETATE (INSTRUCTIUNILA LOCUL DE MUNCA PENTRU SOFERI S


I PERSOANE CARE CONDUC MASINA DE SOCIETATE)
tehnica mecanica
ALTE DOCUMENTE
Rolls Royce Avon
PoFerastrau debitat metale CO 250/030
Managementul stresului, oboselii si somnului
Acronime si initiale folosite in general
PUTERE DISPONIBILA
BAZELE ELECTROTEHNICII
Concepte si principii generale de evaluare
Sisteme cartus
MANUALUL INSTRUCTORULUI PLANORIST
Caracteristicile uleiurilor hidraulice
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU SOFERI CATEGORIA B SI PERSOAN
E CARE CONDUC MASINA DE SOCIETATE
(INSTRUCTIUNILA LOCUL DE MUNCA PENTRU SOFERI SI PERSOANE CARE CONDUC MASINA DE S
OCIETATE)
Instructiunile specifice de securitate a muncii sunt reglementari cuprind preved
eri minimal obligatorii pentru desfasurarea principalelor activitati din economi
a nationala n conditii de securitate a muncii.
Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva agentii economici de raspu
ndere pentru prevederea si asigurarea oricaror alte masuri de securitate a munci
i, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a activitatilor respective.
Instructiunile specifice de securitate a muncii fac parte dintr- un sistem unita
r de reglementari privind asigurarea sanatatii si securitatii n munca, sistem com
pus din:
-

LEGEA 319/2006 si normele metodologice de aplicare ale acestora

OUG 195/2002 - DECRETUL DE CIRCULATIE PE DRUMURILE RUTIERE.

Prevederile tuturor acestora se aplica cumulativ.


Structura acestei instructiuni specifice de securitate a muncii are la baza abor
darea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, prevazute n cadrul LEGII 319
/2006.
Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un sistem complex str
ucturat, compus din urmatoarele elemente care interactioneaza reciproc:
- Executantul: omul implicat nemijlocit n executarea unei sarcini de munca;
- Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul
mijloacelor de productie si n anumite conditii de mediu, pentru realizarea scopu
lui procesului de munca;
- Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca (instalatii, utilaje,
masini, aparate, dispozitive, unelte etc.) si a obiectelor muncii (materii prime
, materiale etc.) care se utilizeaza n procesul de munca);
- Mediul de munca: ansamblul conditiilor fizice, chimice, biologice si psihologi
ce n care, unul sau mai multi executanti si realizeaza sarcina de munca.

Reglementarea masurilor de securitate a muncii n cadrul Instructiunilor proprii d


e securitate a muncii, vizn 515d33f d global desfasurarea uneia sau mai multor ac
tivitati, n conditii de securitate a muncii, se realizeaza prin tratarea tuturor
aspectelor de asigurare a securitatii muncii la nivelul fiecarui element al sist
emului executant- sarcina de munca- mijloace de productie- mediu de munca propri
u proceselor de munca din cadrul activitatilor care fac obiect de reglementare.
Prevederile pentru asigurarea securitatii muncii constituie, alaturi de celelalt
e reglementari juridice referitoare la sanatatea si securitatea n munca, baza pen
tru:
- activitatea de conceptie a echipamentelor de munca si a tehnologiilor;
- autorizarea functionarii unitatilor;
- instruirea salariatilor cu privire la securitatea muncii;
- cercetarea accidentelor de munca si stabilirea cauzelor si a responsabilitatil
or.
n contextul general prezentat, "Instructiunile specifice de securitate a muncii p
entru transporturi rutiere" au fost elaborate tinnd cont de reglementarile existe
nte n domeniul securitatii muncii pentru aceste activitati, precum si pe baza stu
dierii proceselor de munca si stabilirea pericolelor specifice, astfel nct, pentru
fiecare pericol sa existe cel putin o masura de prevedere la nivelul fiecarui e
lement component al procesului de munca.
Structurarea acestei instructiuni este facuta pentru fiecare activitate, prevede
rile urmnd o succesiune logica, corespunzatoare modului de actiune al executantul
ui n procesul de munca.
Pe lnga prevederile specifice privind exploatarea mijloacelor auto structurate pe
sistem de munca, instructiunile noi cuprind un capitol de prevederi privind pro
iectarea mijloacelor de productie, prevederi care ramn valabile pna la acoperirea
problematicii tratate, prin standarde n domeniu.
n acelasi timp, pentru terminologia de securitate a muncii utilizata la elaborare
, instructiunile mai cuprind o anexa n care sunt explicati o serie de termeni uzu
ali.
Pentru ca instructiunile specifice sa raspunda cerintelor actuale, nu numai n cee
a ce priveste continutul, dar si ca forma de prezentare, s- a procedat la utiliz
area unor subtitluri care precizeaza continutul articolelor care se refera la ac
easta problematica, facilitnd astfel, pentru utilizatori ntelegerea si gasirea rap
ida a textelor necesare.
CAPITOLUL 1: Prevederi generale
SECTIUNEA 1: Continut
Art. 1
Instructiunile specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere cupr
ind prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca n ac
tivitatile de exploatare a autovehiculelor.
SECTIUNEA 2: Scop
Art. 2

Scopul prezentelor instructiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de ac


cidentare existente n cadrul acestor activitati, proprii celor patru componente a
le sistemului de munca (executant- sarcina de munca- mijloace de productie- medi
u de munca).
SECTIUNEA 3: Domeniu de aplicare
Art. 3
Se aplica persoanelor care utilizeaza n activitatea de exploatare mijloace auto.
SECTIUNEA 4: Revizuirea instructiunilor
Art. 4
Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cte o
ri este necesar ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. sur
venite la nivel national, ale unitatilor sau proceselor de munca.
CAPITOLUL 2: Prevederi comune tuturor categoriilor de autovehicule
SECTIUNEA 1: ncadrarea personalului
Art. 5
Conducerea autovehiculelor este permisa conducatorilor auto numai n conditiile pr
evazute de Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunil
e si dispozitiile n vigoare emise de MAI.
Conducatorilor auto carora li s- au suspendat permisele de conducere pentru abat
eri de la regulamentul privind circulatia pe drumurile publice nu li se va permi
te sa conduca autobuze sau autocamioane care transporta persoane sau marfuri n tr
afic interurban dect dupa efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin regl
ementarile n vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, n transportul intern de marf
uri, stagiu care se va ncheia cu o testare asupra cunostintelor profesionale.
Testarea va fi efectuata de seful formatiei de lucru.
SECTIUNEA 2: Instruirea personalului
Art. 6
Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, n conformitate cu prevederil
e Instructiunilor generale de protectie a muncii n vigoare.
Art. 7
Instructajul periodic se va face la 3 luni si la fiecare schimbare a tipului de
autovehicul si/sau a ncarcaturii transportate.
Art. 8
Persoanele desemnate (conducatorii locurilor de munca) vor lua masuri pentru inf
ormarea conducatorilor auto asupra particularitatilor de conducere a autovehicul
elor n caz de polei, mzga, ceata etc.
SECTIUNEA 3: Dotarea cu echipament individual de protectie
Art. 9

Conducatorii auto care transporta marfuri periculoase vor fi dotati de catre con
ducatori loc munca si vor fi obligati sa utilizeze echipament de protectie n conf
ormitate cu Acordul european privitor la transportul rutier international de mar
furi periculoase si cu instructiunile specifice de securitate a muncii prevazute
n.
SECTIUNEA 4: Organizarea locului de munca
Art. 10
Persoanele care utilizeaza n activitatea lor mijloace auto trebuie:
a)sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele
interioare;
b)sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor;
c)sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de ntretinere si exploatare aut
o;
d)sa asigure amenajarea si ntretinerea n stare de circulatie a drumurilor de acces
, a rampelor, a cheiurilor fixe si a locurilor de ncarcare- descarcare a autovehi
culelor;
e)sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pen
tru intrarea si iesirea la rampele sau la locurile de ncarcare- descarcare a auto
vehiculelor;
f)sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase n care
se limiteaza viteza de circulatie a mijloacelor de transport ;
g)sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru n
carcarea- descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru p
ericuloase;
h)sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule.
SECTIUNEA 5: Conditii tehnice pe care trebuie sa le ndeplineasca autovehiculele
Art. 11
Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor n parcurs si pentru a evita d
efectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa ndeplineasca urmatoarele co
nditii tehnice:
a)dispozitivul de pornire automata sa fie n stare de functionare;
b)volanul sa nu aiba joc mai mare de 15;
c)piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la
articulatie, lipsa splinturi etc.);
d)puntea fata precum si puntea (puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte
defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului;
e)elementele suspensiei (arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare e
tc.) sa nu prezinte defectiuni;
f)rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite n prescrip

tiile tehnice de functionare ale acestora;


g)sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau
fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii;
h)carburatorul (pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita
orice scurgere de combustibil;
i)rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru
a nu se deschide n timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de
fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri;
j)instalatia electrica a autovehiculului sa fie n perfecta stare; sunt interzise
legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capa
celor de protectie etc. care pot provoca scurt- circuite;
k)bateria acumulatoare sa fie n buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata n
asa fel nct bacurile sa nu se sparga n timpul mersului;
l)releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate
fata de exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele;
m)sistemele de frnare sa fie reglate corect si sa fie n perfecta stare de function
are;
n)compresorul de aer sa fie n buna stare de functionare, astfel nct sa asigure pres
iunea si debitul corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehicul
ului;
o)anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte d
eformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiun
ea sa fie cea prescrisa de fabricant. Nu se vor folosi anvelope a caror banda de
rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de instructiunile tehnice. Este
interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din fata;
p)jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uz
urii si a loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective;
r)teava de evacuare a gazelor arse va fi n buna stare, fara fisuri sau garnituri
defecte si va fi prevazuta cu amortizor de zgomot (toba de esapament);
s)parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie n buna stare si curat
e. Se interzice nlocuirea geamurilor cu geamuri de alta calitate dect cele prescri
se de constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate.
Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare n perfecta stare de functionare;
t)la autobuze, caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea ge
amurilor n caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate
la locuri accesibile.
Art. 12
Pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a parcului de autovehicule, per
soanele fizice si juridice care detin autovehicule trebuie:
a)sa asigure si sa controleze efectuarea lucrarilor de ntretinere a autovehiculel
or n conformitate cu prescriptiile din Cartea tehnica a autovehiculului respectiv
;
b)sa organizeze baza tehnico- materiala necesara efectuarii n bune conditii a luc

rarilor de ntretinere zilnica a parcului de autovehicule pe care le detin;


c)sa asigure conditii corespunzatoare de lucru;
d)sa supravegheze operatiile de ntretinere zilnica a autovehiculelor si a remorci
lor urmarind executarea lor n conditii bune de catre conducatorii auto;
e)sa asigure luarea masurilor de prevenire si de combatere a incendiilor la auto
vehicule si statiile de alimentare din incinta;
f)sa verifice prin sondaj starea tehnica la plecarea si napoierea din cursa ct si
pe traseu a autovehiculelor, precum si a remorcilor si semiremorcilor;
g)sa organizeze actiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee si sa a
sigure asistenta tehnica a autovehiculelor care circula n tranzit.
Art. 13
Se interzice plecarea n cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si es
tetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgom
ot sau concentratiile maxime admise ale noxelor n gazele de evacuare.
Art. 14
Se interzice plecarea n cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de pers
oane care nu sunt amenajate n conformitate cu prevederile Regulamentului privind
circulatia pe drumurile publice si ale prezentelor instructiuni.
Art. 15
Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale aut
ovehiculelor, sa verifice nainte de plecarea n cursa urmatoarele:
a)instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de ev
acuare a gazelor arse (esapate), instalatia de ncalzire, sistemul de directie, se
mnalizare, rulare si frnare care trebuie sa fie n stare corespunzatoare si fara im
provizatii;
b)sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, n afara celor montat
e de catre uzina constructoare;
c)existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare;
d)usile sa fie n buna stare de functionare;
e)sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde d
in punct de vedere tehnic.
Art. 18
Este interzisa circulatia autovehiculelor cu remorci, daca una din componentele
sistemului de mperechere este defecta sau deteriorata.
Art. 19
Este interzisa manevra de manevra de mers napoi a autovehiculelor cu remorca, dac
a nu se blocheaza n prealabil, peridocul.
Art. 20

Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca n inventarul auto


vehiculului sa se gaseasca:
a)lampa electrica portabila;
b)dispozitivul de protectie mpotriva saririi inelului de siguranta al jantei (pe
timpul umflarii anvelopelor nedemontate);
c)dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei;
d)doua capre pentru suspendarea autovehiculului;
e)patru pene pentru asigurarea mpotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de t
ransport n timpul remedierii defectiunilor tehnice, n diferite situatii ivite;
f)manometru pentru verificarea presiunii pneurilor;
g)trusa medicala de prim ajutor;
h)trusa de scule si unelte, n buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul;
i)cric corespunzator tonajului autovehiculului ncarcat si suport de lemn pentru s
tabilitatea acestuia;
j)doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor;
k)manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scnteie;
l)stingator, iar n cazul autovehiculelor care transporta ncarcaturi usor inflamabi
le sau periculoase, cte doua stingatoare precum si lada sau sac cu nisip, o patur
a groasa si o lopata pentru mprastierea nisipului;
m)n functie de natura transportului, autovehiculul va fi dotat si cu alte mijloac
e n scopul prentmpinarii accidentelor (frnghii, prelate etc.);
n)pe timp de iarna, autovehiculele vor fi dotate, n plus, cu: huse pentru acoperi
rea mastii radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare etc.
Art. 21
Mijloacele auto care transporta persoane vor fi ntretinute n stare buna de functio
nare si de curatenie, iar nainte de plecare n cursa, conducatorul auto va efectua,
n afara de cele aratate n art.16, un minutios control tehnic privind:
a)starea geamurilor, a usilor, buna lor nchidere si functionare;
b)starea parasolarului de protectie montat deasupra parbrizului;
c)existenta si starea perdelelor de la geamuri si din spatele scaunului conducat
orului auto;
d)etanseitatea sistemului de evacuare a gazelor esapate;
e)functionarea pe timp friguros a sistemului de ncalzire din dotarea mijlocului d
e transport, astfel nct sa asigure ncalzirea corespunzatoare a salonului autobuzulu
i, fiind interzise orice improvizatii;
f)existenta oglinzilor retrovizoare, starea si amplasarea lor, astfel nct sa permi
ta soferului sa supravegheze de la locul sau usile de la urcare, coborre, precum
si carosabilul din spate.

Art. 22
n afara de verificarile prezentate la art.16, conducatorul auto de pe autobascula
nte va controla buna functionare a dispozitivelor de nchidere a obloanelor precum
si dispozitivului de siguranta mpotriva bascularii necomandate a benei.
Se interzice plecarea n cursa daca se constata ca dispozitivele nu sunt corespunz
atoare.
Art. 23
n afara de verificarile prezentate la art.16, conducatorul auto al mijlocului aut
o cu remorca sau semiremorca cu greutate maxima mai mare de 750 kgf, va controla
existenta si buna functionare a:
a)instalatiei de frnare a remorcii sau semiremorcii actionata din cabina autovehi
culului tragator;
b)lanturilor sau cablurilor pentru legarea suplimentara a remorcii de autovehicu
lul tragator;
c)dispozitivului care permite frnarea (imobilizarea) rotilor cnd remorcile sau sem
iremorcile sunt decuplate de autovehiculul tragator.
Se interzice plecarea n cursa daca se constata ca dispozitivele de mai sus nu sun
t corespunzatoare.
Art. 24
Conducatorilor auto le este interzis sa transporte n cabina mijlocului de transpo
rt un numar de persoane mai mare dect cel stabilit prin constructia autovehiculul
ui si nscris n certificatul de nmatriculare.
Art. 25
Conducatorului auto i este interzis sa foloseasca, pentru pornirea motorului cu m
anivela, persoane neinstruite n acest scop.
SECTIUNEA 6: Parcarea
Art. 26
Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din
incinta unitatilor sau subunitatilor, precum si sub liniile electrice aeriene.
Art. 27
Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau mprastieri de substante
grase, lichide etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (ni
sip, cenusa, zgura etc.)
Art. 28
n timpul iernii, drumurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi cura
tate de zapada sau de gheata, presarndu- se rumegus, zgura, nisip, sare etc.
Art. 29
La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii aut

o vor lua urmatoarele masuri:


a)vor asigura distanta de manevrare n siguranta dintre autovehicule si ntre aceste
a si constructii;
b)vor opri motorul;
c)vor frna autovehiculul;
d)vor scoate cheile din contact;
e)vor nchide si vor asigura prin ncuiere usile cabinei;
f)vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, act
ionnd ntrerupatorul general (daca este cazul).
Art. 30
Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornire
a motorului.
Art. 31
Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul n functiune.
Art. 32
La locul de parcare sunt interzise:
a)efectuarea probelor de frnare n mers. Acestea se vor efectua la standurile de nce
rcare a eficientei sistemului de frnare sau n zone special amenajate;
b)alimentarea cu combustibili sau lubrifianti;
c)aruncarea crpelor mbibate cu produse petroliere etc.;
d)parcarea autovehiculelor ncarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile,
cu rezervoare de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse.
Art. 33
Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere (cisterne
, remorci - cisterne etc.) se va face separat fata de celelalte autovehicule. Es
te interzisa parcarea acestor autovehicule n apropierea statiilor de alimentare.
Art. 34
Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici n drumur
ile publice se va face cu fata. n cazul cnd nu este posibil, iesirea pe drumurile
publice se efectueaza numai prin pilotare.
CAPITOLUL 4: Transportul marfurilor
SECTIUNEA 1: Masuri generale de securitate a muncii privind marfurile transporta
te
Art. 35
ncarcarea autovehiculelor se va face n conformitate cu indicatiile date de fabrica
constructoare.

Art. 36
La manevrarea, pozitionarea si fixarea autovehiculelor pentru ncarcare - descarca
re, conducatorii auto vor respecta prevederile instructiunilor de protectie a mu
ncii specifice locurilor de munca respective.
Art. 37
Conducatorii auto vor supraveghea ca ncarcatura sa fie repartizata uniform pe pla
tforma autovehiculelor, precum si respectarea tonajului si gabaritului.
Art. 38
Conducatorul autovehiculului care efectueaza transportul va verifica la plecarea
n cursa si n parcurs modul cum a fost legata ncarcatura. Se interzice plecarea n cu
rsa daca acesta constata ca ncarcatura nu a fost legata corespunzator.
Art. 39
Asezarea marfurilor n autovehicule se va face astfel nct sa fie asigurata stabilita
tea lor n timpul parcursului. Responsabilitatea asupra modului de asezare si de a
ncorare a ncarcaturii revine unitatii la care se face ncarcarea. Conducatorul auto
va refuza efectuarea transportului daca aceasta nu ndeplineste conditiile de ton
aj si/sau gabarit. n cazul ncarcaturilor formate din lazi, butoaie, cutii sau cole
te, se interzice sa se lase locuri goale ntre acestea. La nevoie, ntre rnduri se vo
r pune chituci sau sipci de lemn.
La transportul pieselor si materialelor cilindrice, cu volum si greutate mare, a
cestea se vor fixa de catre expeditor cu juguri care se fixeaza de platforma car
oseriei. Cnd ramn spatii pe platforma caroseriei, se va asigura ncarcatura mpotriva
deplasarii.
Art. 40
n caroseria autocamioanelor se pot transporta mpreuna cu ncarcatura numai ncarcatori
i sau nsotitorii marfurilor prevazuti n foaia de parcurs, cu obligatia sa nu calat
oreasca deasupra ncarcaturii sau n picioare si sa nu fumeze. Pentru transportul lo
r se amenajeaza un spatiu prevazut cu banca fixata rigid de platforma, n partea d
in spate a caroseriei.
Art. 41
Este interzis sa se transporte persoane pe partile laterale ale caroseriei, n pic
ioare, n caroserie, pe scari, precum si n remorci, sau deasupra ncarcaturii.
Art. 42
Este interzis sa se transporte n caroseria sau cabina autovehiculului, persoane c
are se afla n stare de ebrietate.
Art.43
Se interzice urcarea sau coborrea persoanelor n timpul mersului.
Art. 44
Se interzice accesul la locul de ncarcare - descarcare al autovehiculelor, persoa
nelor care nu au nici o atributie la aceste operatii.

Art. 45
ncarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta nct conducatorul auto
sa aiba vizibilitatea necesara n mers si posibilitatea supravegherii parcursului.
Art. 46
La ncarcarea autovehiculelor cu ajutorul macaralelor sau excavatoarelor, se vor r
especta urmatoarele masuri:
a)ncarcarea se va face dinspre partile laterale ale autovehiculului sau dinspre p
artea din spate;
b)ncarcatura va fi asezata pe platforma ct mai ncet posibil pentru a se evita socur
ile, avariile sau accidentele;
c)conducatorul auto nu va permite stationarea de persoane pe platforma autovehic
ulului, n cabina si pe scari;
d)conducatorul autovehiculului (camion, basculanta, tractor etc.) va parasi cabi
na si se va ndeparta de zona de actiune a macaralei sau a excavatorului; prin exc
eptie, la ncarcarea cu excavatorul a autovehiculelor prevazute cu aparatoare de c
abina, se admite prezenta n cabina a conducatorului auto. n cazul ncarcarii marfuri
lor care depasesc gabaritul este interzisa prezenta conducatorului auto n cabina,
indiferent de mijloacele de ncarcare utilizate si de capacitatea autovehiculului
.
Art. 47
Conducatorul auto nu va efectua controlul tehnic sau repararea autovehiculului n
timpul ncarcarii sau descarcarii acestuia.
Art. 48
Marfurile care ar putea sa se mprastie n timpul transportului trebuie sa fie ambal
ate si acoperite cu prelata, iar caroseria autovehiculelor destinate unor astfel
de transporturi nu trebuie sa permita scurgerea marfii.
Art. 49
n functie de felul si dimensiunile marfii transportate, precum si de lungimea aut
ovehiculelor n care se transporta, pentru a se efectua toate manevrele cu usurint
a si fara pericol de accidentare, la locurile de ncarcare - descarcare,beneficiar
ul transportului trebuie sa asigure spatii corespunzatoare.
SECTIUNEA 2: Marfuri grele si voluminoase
Art. 50
Autovehiculele si remorcile nu vor fi ncarcate cu marfuri ce pot depasi gabaritul
admis si greutatea pe osie prevazute de Regulamentul pentru aplicarea Decretulu
i 328/1966.
Art. 51
Daca ncarcatura autovehiculelor depaseste gabaritul admis pentru circulatie pe dr
umurile publice, transportul se va efectua numai cu aprobarea organelor Minister
ului de Interne si Regia Autonoma a Drumurilor. n aceasta situatie transportul se
va efectua n conditiile prevazute de Regulamentul privind circulatia pe drumuril
e publice (circulatia autovehiculelor cu gabarite si tonaje depasite).

Art. 52
Marfurile ambalate pot depasi naltimea obloanelor, cu conditia de a fi asigurate
prin legare pentru a nu cadea n parcurs. Legarea marfurilor se va face n asa fel nct
ambalajul sa nu aiba muchii taioase care, n parcurs, sa poata produce taierea (r
oaderea) legaturilor sau desfacerea acestora.
Art. 53
Operatiile de ncarcare si descarcare a pieselor grele si voluminoase n si din auto
vehicule se vor face cu ajutorul instalatiilor de ridicat.
Art. 54
Manipularea greutatilor mari pe platforma autovehiculelor se va face cu dispozit
ive speciale de ridicat, omologate.
Art. 55
Caroseria autovehiculului n care se face ncarcarea marfurilor grele trebuie sa fie
neteda si rezistenta.
Art. 56
Descarcarea marfurilor grele trebuie sa se faca pe suprafete nivelate si consoli
date.
Art. 57
La ncarcarea si descarcarea marfurilor grele cu ajutorul planurilor nclinate se vo
r folosi trolii. n aceste cazuri lucratorii vor pastra o distanta corespunzatoare
fata de marfurile ce se ncarca - descarca.
SECTIUNEA 3: Obiecte cu lungime mare
Art. 58
ncarcatura de transportat nu va depasi capacitatea maxima a mijlocului de transpo
rt. n cazul materialelor lungi, acestea nu trebuia sa atinga solul n timpul mersul
ui.
Art.59
Daca ncarcatura depaseste n lungime partea din spate a caroseriei sau a peridoculu
i, aceasta va fi semnalizata, ziua cu stegulet rosu n spate si cu stegulete albe n
fata, iar noaptea cu lumina rosie, care va fi fixata n partea din spate a ncarcat
urii si lumini albe n fata.
Art. 60
ncarcarea sau descarcarea obiectelor cu lungime mare (care nu se poate face cu ma
caraua) se va face pe plan nclinat, pe sine sau pe grinzi care vor fi fixate la c
apatul inferior (pe pamnt) cu pene.
Art. 61
Tragerea obiectelor se va face cu odgoane ori cu trolii.
Art. 62

Deplasare obiectelor pe planul nclinat se va face cu ajutorul rangilor.


Art. 63
Operatia de descarcare a obiectelor cu lungime mare din mijloacele de transport
va ncepe numai dupa verificarea stabilitatii ncarcaturii pe platforma. Descarcarea
se va face succesiv, ncepnd cu rndul superior.
SECTIUNEA 4: Marfuri ambalate sau cu forme geometrice regulate
Art. 64
ncarcarea si descarcarea marfurilor ambalate sau cu forme geometrice regulate n si
din autovehicule se vor face n trepte, ncepnd de la partea superioara a stivei la
descarcare si invers la ncarcare.
Art. 65
Manipularea marfurilor pe platforma autovehiculelor se va face numai dupa ce ace
stea au fost verificate sa nu aiba cuie sau capete de balot iesite, care ar pute
a produce taieturi.
Art. 66
Lazile cu geamuri se vor ncarca si descarca de pe autovehicule numai cu ajutorul
instalatilor de ridicat. Se vor folosi numai autovehicule dotate cu instalatii d
e ridicat.
Art.67
ncarcarea si descarcarea butoaielor n si din autovehicule se vor face prin rostogo
lire pe plan nclinat sau prin folosirea obloanelor ridicatoare din dotarea autove
hiculelor.
Art. 68
Marfurile ncarcate pe paleti trebuie sa fie bine fixate, n vederea prevenirii depl
asarii sau rasturnarii.
Art. 69
Paletii trebuie asezati n caroseria autovehiculului cu latura mica nspre cabina mi
jlocului de transport.
Art. 70
Paletii de dimensiuni mici vor fi stivuiti n caroserie, ntretesut.
SECTIUNEA 6: Materiale periculoase (corozive, toxice, inflamabile, explozive)
Art. 71
In vehiculele societattii nu se vor transporta materiale explosive sau lichefiat
e.
Art.72
Incarcarea si descarcarea produselor corosive sau caustice n si din autovehicule,
se vor face pe rampe sau pe platformele magaziilor aflate la nivel cu podeaua m

ijlocului de transport si numai sub supravegherea delegatului expeditorului.


Art. 73
Vasele goale care au servit la transportul de solutii caustice sau corozive vor
fi asezate vertical pe podeaua autovehiculului. Se interzice rasturnarea acestor
a pe podea, dupa operatia de descarcare.
Art. 74
Transportul materiilor prime de origine animala (piei, oase, par, lna etc.) fara
ambalaj sau n ambalaj moale se va face numai dupa ce podeaua si caroseria autoveh
iculului au fost bine acoperite cu folii mari din material plastic. Dupa efectua
rea unor asemenea transporturi, autovehiculele vor fi spalate si dezinfectate, i
ar conducatorul auto va face dus cu apa calda si sapun.
SECTIUNEA 9: Transportul autovehiculelor cu bacul
Art. 75
Operatiile de mbarcare- debarcare ale autovehiculelor pe bac se vor efectua sub d
irecta supraveghere si numai la comanda organelor de deservire a bacului.
Art. 76
Este interzisa manevrarea autovehiculelor pe bac daca acesta nu este legat de po
ntoanele de acostare.
Art. 77
Viteza de circulatie pe pasarelele de urcare- coborre va fi redusa pna la limita e
vitarii oricarui pericol.
Art. 78
Este interzis sa se efectueze repararea sau alimentarea autovehiculelor, precum
si reglarea motoarelor acestora pe bac, n timpul marsului.
Art. 79
Autovehiculele vor fi asigurate cu frna de mna si cuplate ntr- o treapta de viteza
inferioara.
Art. 80
Este interzis conducatorilor auto sau pasagerilor sa stea n cabinele autovehicule
lor sau saloanele autobuzelor, n timpul marsului cu bacul.
SECTIUNEA 2: Spatiul de parcare si garare al autovehiculului
Art. 81
Terenul pe care se vor amplasa unitatile si formatiile de transporturi auto treb
uie sa aiba forma plata, sa nu fie inundabil, sa asigure suprafata necesara pent
ru parcarea autovehiculelor si pentru constructiile aferente, sa nu fie traversa
t de linii electrice aeriene la tensiune de 380 V sau mai mare. Liniile electric
e vor fi pozate n afara zonelor de lucru respectndu- se prevederile n vigoare.
Art. 82

Spatiul rezervat parcarii se va stabili tinndu- se seama de suprafata proiectata


pe sol a autovehiculelor ce se parcheaza, de distantele de siguranta dintre auto
vehicule si de drumurile de circulatie necesare, care vor asigura posibilitatea
evacuarii rapide a autovehiculelor n caz de necesitate (incendii etc.).
Art. 83
Spatiul de parcare va fi iluminat, marcat si placardat, n functie de conditiile e
xistente, iar terenul va avea o panta de scurgere a apelor pluviale de minimum 1
%.
Sursele de apa vor fi marcate cu indicatoare corespunzatoare, iar caile de acces
spre acestea vor fi mentinute libere.
Marcarea locurilor de parcare se va face n conformitate cu prevederile legale n vi
goare.
Art. 84
Cnd parcarea se face sub cerul liber, distanta ntre autovehicule sau dintre aceste
a si constructiile existente va fi astfel stabilita nct sa poata fi asigurate att s
ecuritatea autovehiculelor ct si a constructiilor.
Art. 85
La gararea n hale sau spatii amenajate n acest sens, ntre autovehicule, precum si nt
re acestea si peretii laterali, se vor stabili astfel de distante nct sa se asigur
e securitatea lucratorilor, a autovehiculelor, utilajelor, instalatiilor.
Art.86
Pentru nlesnirea parcarii autovehiculelor, unitatile, subunitatile si formatiile
de transporturi auto vor instala borduri de 0,2 m naltime pe lnga constructii, con
form tipului de autovehicule, astfel ca la parcare sa se poata respecta distante
le regulamentare evitndu- se acostarea acestora sau lovirea lor de pereti.
INTOCMIT
APROBAT
ADMINISTRATOR