Sunteți pe pagina 1din 1

I

6I

5 Inscrierea dimensiunilor fn desene


5.1 Semnificafia opera{iei de cofare
A eota un drsen insean:n[ a inscrie in desen setul de dimensiuui fiecesare
determin[rii corecte ryi conrplete a funrrei obieetului, in vederea fabricilrii, cor{rolului
pi utiliztrii arrestuia [ifJ. lrecizarea valorii dinrensiunilor ridici gradul de *xactitate gi
firlelitate al desenului tr)este I'aloarca pc care i-o con*eit reprezentarea la searh,
In fabricalia, conralul ;i utilizarea obi*ctului reprczentat in proieclii
ort{}giltule- dsterminarea dimc*iuniklr *u trebuie realizati prin misurarc pe desen. ci
prin citire directir l2J. Dinrensiunile auxiliars, *hri importanfi in fuuc{ionare, cu rol pur
in**mratir,, pot fi detenninate prin calcul.
ln elaknarea documentaliei unui pradus, c$tarea dese::elor tehniee este la fcl
de inrporhmth ca pi reprezerltarea ftrrmei obiectelor. Din acelea;i ra$onamente ca r;i iir
eazul repreeentirii. coiarea e$te supusl urrar reguli staudardizate.

5.2 Elementele cathrii


Elenre*tele grafice ;i negrafice utilizate in cotarc sunt preaentate m Fi[iira 5.i
liniile
ajur[ti:are, linia de cot[, linia de indicagie, extrertiltlile cotei. tillturea
l$l:
dimensiunii.
Lirrie ajutitoare
Linie de coti
Linie de indicalie
fixtrenlitatea cotei
Valcarea

irnen siur::ii

Figura 5.I Elementclt cotlrii dup& stand*rdul rumfinest