Sunteți pe pagina 1din 106
‘Domeniu mai putin abordat in literatura de specialitate, cauzele cu minori reprezint& un punct sensibil in activitatea instanfelor judecitoresti, avind in vedere importanta pe care o prezinti $i consecinjele pe care solutile pronunfate le pot avea asupra dezvoltrii armonioase a minorului. ‘Adunind laolalté decizii recente ale sectiilor specializate pentru minor si familie din cadrul mai ‘multor instanfe, care reflect practica judiciara in cauzele cu minori atat in materie civil, cat gi in ‘materie penalé, lucrarea este un instrument necesar si util atat pentru practicienii dreptului, cat si pentru celelalte autorititi implicate in astfel de ‘cauze, in care ceea ce trebuie si prevaleze este interesul superioral copilului. Deciziile sunt grupate in patra capitole, fiind insofite de note si comentarii acolo unde au inter- -venit modificiri legislative sau unde s-a considerat ci solutia pronunfati are la bazi o interpretare care nucorespunde textului de lege aplicabil. TEESE OEE) ISBN 973-8057-74 NCO Pref: 18 let itian © Cauzele cum Dana Titian Cauzele cu minori in materie civila si penala Practica judiciara ¥ Interesul superior al copilului ¥ Relatiile personale cu familia v Incredintarea spre crestere si educare ¥ Misurile de protectie special ¥ Sanctiunile aplicate minorilor ee p Copyright © 2006 Editura Hamangiu SRL Editurd acreditat& CNCSIS - Consiliul National al Cercetiirii $tiintifice din invatamantul Superior Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu Nicio parte din aceasta lucrare nu poate fi copiata ‘iri acordul scris al Editurii Hamangiu Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei TITIAN, DANA ‘Cauzele cu minori in materie civild i penal : practics judiciara /Dana Titian. - Bucuresti: Editura Hamangiu, 2006 ISBN (10) 973-8957-74-5 ; ISBN (13) 978-973-8957-74-9 343,224.1(498) Editura Hamangiu Distributie: Bucuresti, Str. Col. Popeca _ 0788.854.348 nr. 43, sector 5 0788.724.564 OP.5,CP. 91 0724.364.369 0747.952.461 Tel/Fax: 031.805.8020 031.805.8021 021.336.0443 Tipirit la $.C. TIPARG S.A. CA. CED.O. C. fam, C. pen. C. pros. civ. C. pros. pen. CSI. LOCI. Trib. sta de abrevieri Curtea de Apel Curtea Europeand a Drepturilor Omutui Codul familie’ Codul penal Codul de procedura civil Codul de procedurd penal Curtea Suprema de Justitie Ynalta Curte de Casatie si Justitie Tribunalul vit Cauzele cu minori in materie civla i penalé politist, avocafi, procurori, asistenti maternali, lucrdtorilor din centre de plasament si, evident si nu in ultimul rand, parintilor, ‘in doctrina s-a arstat c& legiuitorul inte era obligat si defineasc& {n termeni cét mai exacfi interesul superior al copilului ‘Nu ne raliem acestui punct de vedere, deoarece prinderea notiunii in tipare schematice nu ar fi avut finalitatea scontata. Realitatea vietii zilnice este mult mai ampli si neprevzzut& decat poate legiuitorul la un moment dat si prevada. in jurul fenomenului interes superior al copilului” s-au conturat si se contureazd explicitari atunci cénd se adopt o solufie pentru un copil, deoarece legiuitorul a evitat o definite. In aceasti materie, incercarea de a incremeni fenomenul in defi- nitii mu este necesar, semnificativ find faptul c4 in limbaj obismuit cexpresia este frecventi in tot ceea ce inseamna miisuri in raport cu un copil si peatru un copil Prin lucrare am urmarit si evideniez aspectele practice si de aceea am fixat cat mai fidel analiza cauzelor prezentate solufionate de instanfele de judecaté gi am formulat comentarii numai acolo unde am apreciat c& solutia datd are la baz o interpretare care nu corespunde textului de lege aplicabil Dana Titian Cuprins Partea I. Cauze cu minori in materie civil Capitolul I. Masuri de protectie special a copilului aflat {n dificultate. Aprecierea interesului superior al copitului 1. fnlocuirea misuri plasamentului in regim de urgenja cu misura plasamentului la un serviciu de tip rezidential Delegarea drepturilor parintesti cu privire la persoana gi bunurile minorului pe durata plasamentului. Obligarea tatilui la plata contribufiei de Intrenet in fvonren minorului 2. Inlocuirea misurii de plasament in regim de urgent’ cu misura plasamentului la un serviciu de tip rezidential Decaderea totala a pirintilor din drepturile parintesti Conditii, Delegarea drepturilor parintesti cu privire Ja persoana si bunurile minorului... 3. fnlocuirea plasamentului ia regim de urgen{é cu plasament la un centru de tip rezidential. Evaluarea posibilitatilor de reintegrare a copilului tn familie la solicitarea parintior. Refuzul categorie al minorului de a se intoarce in familie. Decdiderea din dreptul de a avea legaturi personale gu copilul.. : 4. Incetarea masurii de plasament. Conditi. Schimbarea ‘imprejurdrilor care au determinat luarea masurii de protectie speciala pentru copii. Redobindirea exercitiului drepturilor gi obligatilor parintesti cu privire la persoana si bunurile copiilor.. 5. Plasament in regim de urgenfa pentru copilul care a implinit 14 ani si care este cercetat penal. Mentinerea misurii. Delegarea drepturilor si obligatilor parintesti cu privire la persoana si bunurile copiluh 6. Masur& de plasament. Copil abuzat fizic i emotional de tatal sau. Aprecierea interesului superior al copitului de a fi separat de ambii parinti 6 old Cauzele cu minori in materie civité gi penal 7. Masurd de plasament in regim de urgent dispusa la soticitarea copilului abuzat fizic si emotional de catre mama si concubinul acesteia. Aprecierea interesului superior al copilului de a fi reintegrat in familie si de a se dispune incetarea masurii plasamentului in regim de urgenga. 19 8. Plasament in regim de urgen{a. Aprecierea interesului superior al copilului de a fi reintegrat in familie tingid seama de conditiile materiale si financiare ale parintitor si de ‘imprejuririle care au determinat lvarea masurii de protectie speciala. 9. Protectia special a copilului cu handicap. Critriile pentru stabilirea gradului de handicap, 23 10. Menginerea misuri de plasament in regim de urgent la un centru de tip rezidengial sau asistent maternal pénd la rezolvarea situafieilocative de catre mama copilului Oportunitatea acestei mésuri soe 2S 11. Plasament in regim de urgent la asistent maternal profesionist. Copil adoptat. Imposibilitatea executarii hotirrii judecdtoresti prin care s-a incuviintat adopfia Aprecierea interesului superior al copilului 28 12. Bxercitarea drepturilor si obligatilor parintest, Parinte care nu a fost decizut din aceste drepturi 30 13. Cerere de interventie in actiumen formulata de asistentul ‘maternal profesionist. Admisibilitate.. - 31 14, Revizutire. Apirarea cu viclenie a intereselor copitulu fafa de care s-a dispus o masurd de protectie speciala. Exercitarea drepturilor i obligatiilor parintesti pe durata masurii de plasament. Formularea cererii de revizuire de catre procuror. Calitate procesuall......nu:unnnnnnnnee 34 15.Protectia special a copilului aflat in dificultate. Obligativitatea citarii parintilor minorului la domiciliul acestora 16, Deschiderea procedurii adoptiei interne, Condifi, Declararea copilului abandonat. Suspendarea drepturilor si obligatillor parintesti ale mamet naturale a copilului. Delegarea exercitiului drepturilor si obligatilor parintesti Participarea procurorului.. 17 ncuviintarea deschiderii procedurii adopte!inteme. Citarea mamei copilului prin publicitate. Neintocmirea raportului de consiliere a mamei si absenfa consimfiméntului acesteia 37 39 Cuprins xl datorita imposibilitatii de a fi identificata. Aprecierea interesului superior al copilului sess al 18, Adoptie. Autorizarea ca dupii adoptie minora si poarte prenumele adoptatoarei alaturi de numele de famitie al acesteia, Inadmisibilitate. Nelegalitatea hotirarii Judecatoresti ene AD 19. Adopfie. Hotirdre judecatoreascd de incuviintare fat de ambii soti adoptatori, desi unul decedase anterior pronunfirii hotérarii. Consecinte. Sentinta de constatare a nulitafii adoptiei. Cale de atac 20. Exercitarea cli de atac de edtre avocatul parti. Limitele ‘mandatului de reprezentare . 21. Inlocuirea masurii de plasament de la asistenfi maternali profesionistiintr-un centru de tip rezidential. Pensionarea asistentului maternal. Aprecierea interesului superior al copiilor. Facilitarea relatilor dintre mama si COpi...nun47 43 4s Capitolul II. Relat si familia ext Aprecierea interesului superior al copilului. Criteri..... 22. Legituri personale cu minorul. Dreptul bunicilor pater si dreptul parintelui cdruia nu i-a fost incredinfat minoral spre crestere gi educare de a pastra aceste relatii 23. Legituri personale cu minorul, Dreptul bunicilor materi de a pistra aceste relatii. Nemotivarea hotirarii instantei de apel 55 24. Divort. incredinjarea minorului spre crestere si educare. Criterii de stabilire a cuantumului pensiei de intretinere. Dreptul la pastrarea legiturilor personale eu minorUt.........-59 25, Dreptul piirintelui c&ruia nu i s-a incredintat copilul spre crestere gi educare de a pastra legitura cu acesta, Refirzul plirintelui cdruia nu i s-a incredinfat copilul de a-si da acordul pentru expatrierea definitiva a copilului la solicitarea plirintelui cdruia i s-a incredintat. Aprecierea interesutui superior al copilului 2 26. Stabilirea programului de vizitare. Atitudine agresiva 2 unuia dintre paringi, Aprecierea interesului superior al copilutui 65 27. Minor cetitean strain. Parinte cetafean roman. Limitarea repturilor périntest, incredintarea minorului. Competent 68 Xil Cauzele cu minor in materie civilé gi penala 28. Recunoasterea hotirarii judecdtoresti straine, Caracter definitiv al hotararii 29. incredintarea copilului minor spre erestere si educare Schimbarea imprejurrilor. Revenire asupra masurii 30. Obligatic legal de intrefinere. Copil aflat in continuarea studiilor. 31. Tégada paternity, Bfecte cu privire la numele copiluli. 32. Contestarea recunoasterii patemitatii de catre tatil care a recunoscut copilul . 3. Casitorie. Nulitate, Efecte asupra copiilor Stabilirea paternitiii. Probe stinfifice. Dreptul la viaja de familie al pretinsului tat chemat in judecata si care are sotie si copii. Numele de familie al copitului. Schimbarea ulterioara a numelui de familie poate fi soliitata numai pe cale administrativ. Partea a I-a Cauze cu minori in materie penal Capitolul I. Misuri preventive aplicabile inculpatului minor. Criterii de apreciere a gradului de pericol social al faptei 35. Inculpafi minor’ arestali prevent. Menginerea masuri Perioada rezonabila a detentiei preventive. 36. Trafic de minori. Verificarea regularitai lui gi menjineri ‘mésurii arestului preventiv al inculpatilor major Nepublicitatea sedintei de judecata 37. Neepuizarea procedurii de administrare a probelor de instanta investiti cu judecarea cauzei in fond. Menfinerea stirii de arest preventiv a inculpatilor. Pericol coneret pentru ordinea publica. Motive medicale, Caracterul provizoriu al masuri arestului preventiv 38. lInculpat minor trimis in judecatd i stare de arest preventiv alaturi de alfi inculpati pentru comiterea infractitnii de tilharie. Menfinerea masurii preventive, Temeitri 39. Arest preventiv. Mentinerea masurii, Depasirea duratei arestli reventv a inclpaior min. Nelegaliats Constatarea incetirii de drept a masurii 40. Infracfiuni de raspandire de material pornografic cu minori. Menfinerea arestului preventiv al inculpafilor majori n BB oT 15 16 16 17 91 93 95 Cuprins x