Sunteți pe pagina 1din 8

U N I V E R S I TAT E A “ P O L I T E H N I C A ” B U C U R E Ş T I

TEMA DE CASĂ
Fiabilitate

Tema nr. 1 – Fiabilitate


I NC ER CA REA DE FI ABI LI TATE A
E CH I PAM EN TE LO R

T E S T E D E VA L I D I TAT E A I P O T E Z E L O R R AT E I
DE D E F E C TA R E C O N S TA N T E SAU A
I N T E N S I TAT I I D E D E F E C TA R E C O N S TA N T E

Standard:IDT CEI 60605-6:1997


Prezentul standard este identic cu CEI 60605-6:1997
reprezentand traducerea in limba romana a textului in limba
franceza.
Ve r s i u n e a i n l i m b a r o m a n a a f o s t r e c u n o s c u t a d e C E I c a
avand aceeasi valabilitate ca versiunea oficiala.
Pentru standardele internationale la care se face
referire exista standarde romane corespunzatoare. Exista
insa si standarde internationale pentru care nu exista
standard roman corespunzator si seutilizeaza impreuna cu
prezentul standard.

1 . P R E Z E N TA R E A C U P R I N S U L U I S TA N D A R D U L U I S I
D O M E N I U L P E N T R U C A R E A F O S T E L A B O R AT

• Standardul cuprinde 6 articole si 4 anexe.

1)DOMENIUL DE APLICARE-primul articol se refera la


domeniul pentru care el a fost elaborat.
CEI 60605 stabileste procedurile pentru verificarea
validitatii ipotezelor ratei de defectare constante sau a
intensitatii de defectare constante.Aceste proceduri se aplica
de fiecare data cand este necesara verificarea ipotezelor
respective.Aceasta necesitate se poate datora fie unei
cerinte,fie unei intentii de evaluare a comportamentului
functie de timp al ratei de defectare sau a intensitatii de
defectare.
Incercarile stabilite in prezentul standard
internationalconstau din:-incercare daca timpii de
functionare pana la defectarea entitatilor sunt distribuiti
exponential,deci daca rata de defectare a acestor entitati
este constanta;
-incercare daca timpul intre
defectarile unei entitati re apare o singura data nu are

Tema nr. 1 – Fiabilitate


tendinta sa depinda de timp, deci daca intensitatea de
defectare nu prezinta o tendinta de crestere sau descrestere.

2)REFERINTE N O R M AT I V E - i n c e l d e a l d o i l e a a r t i c o l
se face referire la standardele internationale ce contin
prevederi valabile pentru prezenta parte a CEI
60605.Cataloagele standardelor in vigoare sunt detinute de
membrii CEI si ISO.

3)DEFINITII-cel
de al treilea articol se refera la
standardul in care se gasesc termenii si definitiile intalnite
in prezenta parte a CEI 60605.

4)SIMBOLURI-al patrulea articol cuprinde explicatiile


simbolurilor utilizate in cadrul acestui standard.

5)CERINTE-incel de al cincilea articol sunt cuprinse


cerintele ce trebuiesc satisfacute pentru ca procedurile
specificate in prezentul standard sa fie validate.

6)TEST-al saselea articol cuprinde teste in ipoteza unei


rate de defectare constante sau a unei intensitati de
defectare constante.

1)Repartitia X2
ANEXE:
2 ) E x e m p l e : Te s t i n i p o t e z a u n e i r a t e d e
defectare constante
3 ) E x e m p l e : Te s t i n i p o t e z a u n e i i n t e n s i t a t i d e
defectare constante
4)Bibliografie

3 . C O N T I N U T U L S TA N D A R D U L U I

Standardul contine 2 teste:-test in ipoteza unei rate de


defectare constante;
-test in ipoteza unei
intensitati de defectare constante.

• Te s t i n i p o t e z a u n e i r a t e d e d e f e c t a r e c o n s t a n t e
Acesta se aplica oricarui esantion format din n entitati
supuse incercarii.Entitatile trebuie sa functioneze in acelasi
mediu si la sfarsitul incercarii nu trebuie ca toate entitatile
sa fie defecte.
r = n r. t o t a l d e t i m p i d e f u n c t i o n a r e p a n a l a d e f e c t a r e .
Timpii de functionare pana la defectare se ordoneaza
crescator si esantioanele ordonate se noteaza t1,t2,...,tr.

Tema nr. 1 – Fiabilitate


i

Ti= Σt k ,unde Ti=timpul cumulat pana la prima defectare


k=1

Exista 3 tipuri de proceduri in cadrul acestui test:

-procedura numerica pentru cazul in care esantionul are un


efectiv cuprins intre 10 si 40.
d

Se calculeaza: X2 =2 Σ ln(T*/T ) i si se compara cu X2(v) .


Calc i=1 teor

Cu v=2d
Daca: X2<X2(v)=>ipoteza ratei de defectare constante se
0.05
respinge(rata de defectare poate fi crescatoare)
X2>X2(v)=> ipoteza ratei de defectare constante se
0.95
respinge(rata poate fi descrescatoare)
In caz contrar nu se respinge aceasta ipoteza.

-procedura numerica pentru esantioane cu efectiv mai mare


de 40.
Timpul dintre momentul initial al incercarii si timpul
de incercare total cumulat (T*) se imparte in intervale egale
d e m a r i m e w.
E = w d / T * , E = n r. m e d i u d e d e f e c t a r i d i n i n t e r i o r u l
fiecarui interval
M = n r. d e i n t e r v a l e , t r e b u i e a l e s a s t f e l i n c a t E > = 5
m

Se calculeaza:X2 = Σ (O -E) i
2
/E si se compara cu X2(v)
calc i=1 teor
cu v=m-1.
Daca X2>X2(v)=> ipoteza ratei de defectare constante se
respinge(rata de defectare poate fi crescatoare sau
descrescatoare).
-procedura grafica pentru un esantion cuprins intre 4 si 9.
Aceasta procedura este subiectiva.
α =riscul de respingere gresita nu poate fi
cuantificat.
Se reprezinta pe o hartie semilogaritmica graficul functiei:
F(i,n)=(n+0.4)/(n-i+0.7)

Tema nr. 1 – Fiabilitate


Daca: -reprezentarea pare liniara=>nu exista dovada care
sa respinga ipoteza.
-in caz contrar ea se respinge.
Actiunea care se intreprinde daca se respinge ipoteza
unei rate de defectare.
Daca ipoteza unei rate de defectare constante se
respinge,se recomanda analizarea mai detaliata a datelor in
scopul determinarii unei eventuale cauze.
Exista mai multe cauze de respingere a ei (fenomene de
uzura, amestec de populatii),dar oricare ar fi ele trebuie sa
se aplice metodele de conformitate care necesita validarea
acestei ipoteze.
Pentru validarea acestor proceduri trebuiesc
indeplinite urmatoarele cerinte:
-trebuie sa existe cel putin 10 timpi pana la defectare pentru
a se utiliza procedura numerica;
-trebuie sa existe cel putin 4 timpi pana la defectare pentru
a se utiliza procedura grafica.
Te s t i n i p o t e z a u n e i i n t e n s i t a t i d e d e f e c t a r e c o n s t a n t e
Acesta se aplica atunci cand se incearca o singura entitate.
Se poate aplica si atunci cand timpii dintre defectari
succesive nu prezinta nici o tendinta de descrestere.I acest
caz timpii intre defectari succesive se pot considera ca timpi
de functionare pana la defectare.
Numar de defectari mai mic sau egal cu 6 (procedura
numerica)

Procedura se aplica atunci cand exista mai putin de 6


defectari succesive in intervalul timpului de incercare T*.
Fie Ti=timpul de functionare pana la defectarea de
ordin i.Timpii intre 2 defectari succesive sunt:
T i + 1 - T i , i = 1 . . . r.
Prezenta procedura se poate aplica pana la timpul Tf de
aparitie aultimei defectari sau pana la oricare alt timp
ulterior T* atunci cand entitatea continua sa functioneze.
Etapa 1
Pentru fiecare timp Ti se calculeaza marimea U.
r

Daca:-T*>Tr=>U=( Σ T -rT*/2)/(T*√ r/12)


i

i=1

r-1

-T*=Tr=>[ Σ T -(r-1)T /2]/ [ T √ (r-1)/12]


i r r

Tema nr. 1 – Fiabilitate


i=1

Etapa 2
Se precizeaza riscul acceptat α de respingere gresita
a ipotezei intensitati de defectare constante cand aceasta
intensitate este intr-adevar constanta.

TA B E L : Va l o r i c r i t i c e a l e l u i U i n f u n c t i e d e α

α Va l o r i c r i t i c e a l e l u i U

0.025 2.24
0.050 1.96
0.100 1.64

Etapa 3
Daca  U este superioara valorii critice din tabel
atunci se respinge ipoteza unei intensitatide defectare
constanta.

Actiune ce trebuie luata cand ipoteza intensitatii de


defectare c onstante este respinsa.
Daca ipoteza este respinsa intensitatea este fie
crescatoare,fie descrescatoare,situatie ce duce fie la o
scadere globala a sistemului fie la o crestere a fiabilitatii
dupa fiecare reparare.
Cerinta ce trebuie respectata pentru ca aceste
proceduri sa fie validate este ca entitatea trebuie incercata
suficient,asa incat sa se obtina cel putin 6 timpi intre
defectari.

Un standard roman nu contine neaparat totalitatea


prevederilor necesare pentru contractare . Utilizatorii
standardului sunt raspunzatori de aplicare corecta a
acestuia.

Tema nr. 1 – Fiabilitate


Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se
ca sunt in posesia ultimei editii si a tuturor
m o d i f i c a r i l o r. I n f o r m a t i i l e r e f e r i t o a r e l a s t a n d a r d e l e r o m a n e
si la modificarile acestora sunt publicate in Catalogul
standardelor romane si in Buletinul standardizarii.

E X E M P L U : Te s t i n i p o t e z a u n e i i n t e n s i t a t i d e d e f e c t a r e
constante.

O singura entitate se supune incercarii timp de 6 luni


(T*=4380h).In aceasta perioada se inregistreaza 8 defectari.
Acestea apar la momentele Ti fata de inceputul incercarii:

Momentele de aparitie a defectarilor pentru 8 entitati

I Ti
1 25
2 94
3 282
4 384
5 835
6 1279
7 2048
8 3253

Deoarece T*>Tr=> U=( Σ T -rT*/2)/(T*√ r/12)=-2,6


i

i=1

Din ttabel =>α =0.025,iar  U >2.24 =>ipoteza intensitatii de


defectare constante este respinsa,cu nivelul de risc stabilit.

Tema nr. 1 – Fiabilitate


BIBLIOGRAFIE:
56/557/CD:Gestion de la surete de fonctionnement-
Partie3:Guide d’application-Section 5;Fiabilite des
conditions d’essai et principes de statistiques d’essai(future
CEI 60300-3-5),en preparation.

Tema nr. 1 – Fiabilitate