Sunteți pe pagina 1din 66

T. POSTELNICU F. TILIMPEA D.

ZAMFIRESCU

,

ffiJID(Bffi!J03O [II] [illDl][i] lIillUlIill oumumoJ mrn:oo ~

EXEMPLE DE PROIECTA E

l.'¥I.A..'TBJX ~~Ol.WI BUCURE$TI

T. POSTELNICU

F. TILIMPEA

D. ZAMFIRESCU

STRUCTURI DE, BETON AR.MAT PENTRU CLAolRI ETAJATE

EXEMPLE DE PROIECTARE

• STRUCTURA TIP CADRU SPATIAL

• STRUCTURA CU PERETI

MATRIX ROM BUCURE$TI 2007

©MATRIXROM C.P.16 -162 062510 - BUCURE$TI

tel. 021.4113617, fax 021.4114280 e-mail: office@matrixrom.ro www.matrixrom.ro

www .carteuniYersita ra, rn

Editura MATRIX ROM este acreditata de

CON51LIUL NATIONAL AL CERCETARll $T1INTlFICE DIN INVA.TA.MANTUL

, SUPERIOR ' •

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei POSTELNICU, T.

Structurl de beton armat pentru cladlrl etajate: Exemple de proiectare / 1. Posieillicu, F, Tilimpea, D, Za mfirescu .• Bucure~ti :

Matrix Rom, 2007 Bibliogr.

ISBN 978·973·755·193-1

I. Tilimpea, F.

I II. Zamfirescu, D.

I 624.042:624.01245

ISBN 978 - 973 -755 -193-1

CUVANT INAINTE

t ·toriul Romaniei este expus unui hazard seismic semnificativ. Dintre Intregl er~neratoare de cutremure, cea mai irnportanta este fara Tndoiala sursa surse e 9 atat prin frecventa cat ~i prin intensitatea manifestarilor. Cu focare de v~~ncf~~ medie, 1n jurul a 100 km, cutremurele vrancene prezinta un mod de a a~fCestare Tn Campia Romans, mal rar intalnit. Particular/tatea cea mai notabila

mam ~ I ~ 'j t"I' t I . t' t ~ i t I

consiluie perioada Ina la a oscuam or erenu UI, concre rza a n roo va oare mare

~ perioadei de colt r, din spect~1 rasp~nsul.ui se~smic d~ acce~eratie. Ca u:m~re, cea mal mare parte a construci"lor ~e In~cnu, pnn v~lonle penoadelor osollatillor proprii in modul fund~men~al de, vl~ratle in dO~~.nlul T1 < T~.~ Conseclntele in plan practic a acestei parllcularlta~1 sunt senSlbliltatea sponta la cutremur a constructiilor flexibile (spre deosebire de cazul cutremurelor obisnuite inregistrate in cea mai mare parte a zonelor seismice de pe glob), ~i cerintele de deplasare relativ mari impuse de cutremure construetlilor, inclusiv in cazui constructiilor rigide la care raspunsul seismic inelastic In deplasan (raspunsul real) eSle caracterizat de deplasari de cateva ori mal mari decat raspunsui elastic in deplasari.

Desigur, performantele proiectarll seismice sunt direct legate de niva1ul codurilor de . proiectare~ .~ece~l, au aparut doua coduri foarte importante pentru prol~ctare~ cladirilor §it anume P100-1: 2006, destinat proiectarii seismice a c1adlrtlor §it CR 2-1-1.1, destinat proiactarf constructltlor cu pereti structurali de

belon annat. '

~:bele coduri re_prezinta nor.m~ m~derne de proiectare, care preiau elementele

. pr~gre~ !nreglstrate Tn ultimll ani pe plan international In domenlul i .. .. sersmice ~I m eel al ingineriei structurale. mglnerrel

:~Is~r:~b~~~~tare S~iS~ic~ repre~inta 0. norma de tranzitie, care urmareste european EN 19:~e2a mglnenlor prolsctantl cu conceptele ~i modelele codulul obligatoriu In tarUe ~ 004, dcare• probabil va deveni documentul normaliv

P100-1' 2006' europene, upa 2010.

. prevede procedur'· b Wtu•

PEl intreg teritoriuJ tarii b I rrn una a~t~ pentru modelarea actiunii selsmlce

inreglstrate cu ocazia ,pe. .aza prelucrarii numeoaselor date instrumentale pr0'!l?"area conceptelor ~ltl~II~; "cutremure cu intensjtati semnificative. Prin ~~~ Illniti. ,i a metodelor ~~I~~IC~lli bazate pe perform~nta seismtca. la mai multe se ~~nificatiV pentru caracterizar~~Z:~.f~d:formai,a structurii, parametrul cel a ne in noua generalie d . I aru r~spu~s~!Ui seismic, P100-1: 2006 s:nenea,. trebuie remarcat e coduri aparuts In_ ult~mll ani pe ptan mondia!. De COCfll~:dtn .Eurocoduri. eu atat tormatul. cat §il notatiile din P100-1: 2006

categ .. protectare a const n

1'epre~~~Ade ~truct~ri ap!icat~U~~I:~a~~ foere!i stru~turali C.R 2-1-1.1, dedicat unei coresPond PI1n oblect, preportii ~i t. arte larga la reallzarea cladirilor etajate 1mb ent pe I ' y ccnnnunn amplu de com t .. '

unAtAtlri . p an international Ulf . . ten am, 0 norma fara

ratinarea notablle 1n raport' . una edltle a aeeslui cod aduce

tin,..... metOde' eu precedenta mal I •

--""'Urale, I. de ierarhizare . w'.. at a es m oeea ce priveste

a prolectarii funda1iilora ("e~paeltatll .de rezistenla a elementelor In rastrueturtlor) acester constructli ~i a

proiectarii elementelor de betan cu proportn de element scurt Iperef ~i . . cuplare scurte) , pentru care prevederile vechii edifii s-au dovedit inadecv~~nzl de Ap~iearea p~e~ederilor celor dou~. ~oi coduri de pro~ectare, care asa cu~ • aratat, prezmta numeroase nouta11 In raport cu practlca proieetarii din pe' s a precedenta, trebule facuta cu completa intelegere a spiritului acestar;IO~da modului corect de aplicare. ~I a Prezen~ul volum conti~e douell exemple de proiectare a doua tlpurl de structu' respectiv 0 str~ctura ~IP ~cadru de beton armat.~i 0 snuctura cu pere!i de beto~ arrnat, eele mal folosite In prezent pe plan national !}i internatlonat la realiz

cl8.dirilor etajate. area

Cele doua exemple demonstreaza modul de aplieare a prevederilor codurilor d proiectare In toate etapele proeesului de prolectare structurata a cladlrilor. e Pentru ~ obtlns 0 tratare. unitara a problematicii proiectarii celor doua tipuri de st~ct~n, pe de 0 parte, ~I p~ntru a reallza 0 parcurgere logica a operaliilor care ~lcatUiesc pr~ee~ul de proisctare ~tr~ct~rala a cladirii, pe de alta parte, la !ncep~t~1 fiec.arU! exemplu se prezmta cate 0 schema 109ica a etapelor care intervm In prolsctare, care apol sunt detaliate tn suecesiunea indicate.

D problema specjala 0 constituie acordarea codulul P100~1: 2006 cu codurilede proiec~are speciflca structurltor de beton armat aflate in vigoare ~i care nu sunt arnornizate eu eurocodurile §i folosesc notatii diferite §i valori ale rezlstentelor de proiectare, cu semnificatll usor diferite de eele utiJizate in seria de eurocoduri structurale. Din aceasta categorie fae parte In primul rand STAS 10107/0-90: «Calculul §i aloatulrea elementelor structurale de beton armat » ~i CR 2-1-1,1. Pana la adoptarea Eurocodului 2 trnpreuna cu anexa nationala (in curs de elaborare) ca norma obligatorie 1n tara noastra, eele doua generalii de coduri

trebuie sa fie folosite trnpreuna, '

In scoput unei apllcari cat mai simple a aeestor coduri 1n Anexa la prezentul volum sa prszinta 0 llsta de corespondenta a notatiiJor din EN 1998 }i respectiv codurile romanesf pentru structuri de beton armat, precum i?i relatiile de convertire tntre rezistentete de proiectare corespunzatoare,

Lucrarea se adreseaza in special studentilor din anll terminali ai faeultalilor de construeth, ca material de referinta la intoemirea proiecteior de diploma,. daI poate fi utile 9i inginerilor proieetanji de strucluri, mai putln familiarizajl ctI conceptele §i metodele neil genaratii de coduri promovate pe plan internallonal.

Autorii aduc vii rnulturnlri colegelor ing. Dietlinde Kober 9i ing. Roxana Caliri pentru contributia valcroasa la finalizarea redactarll lucrarii.

Cuprins

44

E.s:empIull

1. Alcatuirea generala, II dadir? A. • 1

2. Evaluares incarclirilor gravitationele m slruall8 de proiectare la eutremur 5

3. Predimensionarea elementelor structurale 6

3.1 Predimensionarea placii 6

3.2 Predimensionarea grinzilor 7

3.3 Predimensionarea stalpilor

4, Evaluarea incarciir.ilor seismice 7

9

5. Modelul de calculla forfele laterale ~i vertieale. Ipoteze de baza 11

6. Proieetarea rigiditiitii III forte laterale

7. Calculul eforturilor'in elem~nteJe suprastructurii 11

8. Dimensionarea elementelor structurale 15

8,1 D~mens!onarea armaturii longitudinale a grinzilor 16

8.2 Dimensionarea armaturii transversale a grinzil 16

83D' . lor 18

.. ~mens~onarea armaturii longitudinale in stalpi

8,4 Dlll~enSlOl1area anniiturii transversale a staIpilor 20

8.5 Venficarea nodurilor de cadru 21

9. Proiectarea fundatiei 23

10. Caleulul static n:liniar 33

10.1 EtapeJe calculului static neliniar 37

:~'i Determina:ea cerintelor de deplasare 37

. Curba fOf!il-deplasare. Verificarea tnt .. " 37

10,4 Verificarea conn" " . . s cturu ill termeni de rezistenta 40

L' «nl mecanlsmulrn ti d di . '

10.SVerificareadeplas-·j lati o¥lm e lSlpareaenergiei 41

106 V ifi an or re ative de nivei

" en icarea rotiriIor plastiee ] '. " , 44

atmgerea cerintei de deplasare1ce mregistrate III erticulatiile plastice la

ElernpluI2 l.Akit .

1. Iden~lrea iniJiala it strueturii

~ . ca~a actilllliloqi Tee' . .. 59

rnl :lIor.,i a stilpilor P IZarea mirlmu acestora. Predimensionarea

. meAt-can

2.2 Predi C?mbinate

2,3 P .Illens~onarea placii

2 redimenslOnar '.

3 .4 Pred' . ea gnnzilor

• StablJir unenslOnarea stal 'I

"IIHII~_ ea pe sche . pi or

--oqq.-_ p 1;_,_ IDe SUlJplificate I'

~PIare I'e.....mari a secpunii a va ?rilo~ f0rfelor axiale in peTeti.

3.1 EVa] perefilor ~I a secpunilor grinzilor de

3,2 p~~a greutlipi c .

3,3 j;:i-~ arie' onSiructlei supraterane

tcesitatea pr~:e~e~~e de perej] structurali . e . em de bulbi sau talpi

prelUllmara "1

a gnUZI or de cuplare

pentrn

60 60 61 62 62

65 66 67 67 69

4.1 Schematizarea peretilor structuraIi 70

4.2 Schematizarea grinzilor de cuplare 71

4.3 Stabilirea nivelului la care se dezvolta preponderent zonele plastics potentiale In pereti

5. Deflnitivarea evaluarii lncarcarilor l1i a grupiirilor de actiuni 5.1 Actiuni verticale

5.2 Actiuni orizontale

5.3 Grupari de actiuni

6. Calculul structurii la actiuni orizontale l1i vertieale 6.1 Modelarea structurii

6.2 Forte seismice de nivel asociate modului propriu fundamental pe fiecare directie principals

6.3 Perioadele proprii ~i masele modale antrenate 6.4 Formele primelor 3 moduri proprii de vibratie 6.5 Pozitiile centrelor de masii ~i de rigiditate

6.6 Valorile maxime ale driftului

7. Preluerarea rezultatelor calculului structural. Stablllrea valorilor de proiectare ale eformrtlor seetionale, Calculul ~i armarea grinzilor de cuplare

(incovoiere ~i forta taietoare). 77

7.1 Calculul ~i annarea grinzilor de cuplare 77

8. Caleulul ~i arm area peretilor strueturali la compresiunelintindere excentries in seetluni normale, la forta tiietoare in sectiuni tnelinate ~i la lunecare in rosturile de turnare

8.1 Succesiunea operatiilor ~i principalele relatii de calcul la incovciere ~i forta taietoare ~i dimensionarea armaturilor longitudinale ~i transversale ale

peretilor individuali ~i cuplati 82

8.2 Perete longitudinal marginal PLl 83

8.3 Peretii cuplati PTl ~i PT2 85

8.4 Calculul la lunecare 1'0 rosturile de turnare 91

8.5 Verificarea eonditiei de ductilitate ~i stabilirea necesitatii confinarii zonelor comprimate

9. Alciituirea ~i caleulul planseelnr

10. Alciituirea ~i ealculul infrastructnrii ~i a fundatiel 10.1 Alcatuirea infrastructurii ~i fundatiei

10.2 incarC'.itri combinate suplimentare aplicate la nivelul subsolurilor 10.3 Modelarea infrastructurii, fundatiei si terenului de fundare pentru caleul

10.4 Gruparea actiunilor 10.5 Verificarea stalpilor

10.6 Verificarea elementelor infrastructurii lO.7. Arrnarea radierului

10.8 Verificarea Ia striipungere a radierului

LlSTA DE NOTATII UTILIZATE IN LUCRARE ANEXA

71 72 72 72 72 74 74

EXEMPLUL DE PROIECTARE NR.1

74 75 75 75 76

82

STRUCTURA TIP CADRU SPATIAL DE BETON ARMAT S+P+8E

93 94 95 95 95

autori .

DAN ZAMFiRESCU TUDOR POSTELNICU

96 96 96 97 91 98

ali a cliidirii ~geDer

1. Alei ... en ele de performanta ale structurii d~ rezis.ten~a . .;;! :xi.ge~tele .de realizare a

ile cl!difl1, eJdg t. dus la adoptarea urmatoarelor dimensiuni ';;llnalpnn de myel:

funcP~ de diferite natUll au

~8Pllor

hideri de 5,50 m

• 3 desc

• 3 uavee de 4,50 m ." _

. . I ilor supraterane, inclusiv parterul: 3,1:'l m

• 11.imlle rove un

• lDillt--

in!l~rnea subsolu1ui . .

• ..' 't ai mare masura a exigentelor de performanta functionale ~1 a celor

PentrU indepliniread. t? ;a jmguranta in exploatare !jli de economicitate, s-a ales 0 structura tip cadru

_._Ie in con Ittl e s. . . . d. . .

strlJCWUU , t, cu pararnetrii geometrlcl in leatl mat sus.

pati~ d~.beton ~a executiei, dar ~i pentru realizarea unei structuri eu performante adecvate la Pe cntem ~e ~ndim~ a nsiunil~ stalpilor si grinzilor se pastreaza neschimbate pe iniiltimea cladirii,

acliunea selsmlCa, e .

. du-se 0 strucutra perfect monotona pe verticala, . , . .

O~I: te stfel la nivel maxim, eonditiile generale de alcatuire a structunlor in zone seismrce:

un! reauza a , al d " d d I di ib ..

compactitate, simetrie, regul~tate p.e orizonta1a~ ~i pe vertic a, in punct e ve ere a stn uner

maselor, rigiditiitii ~i rezist~ntel la acpunea lat_erala. , _. .. ." ""'" _

Printr-o proiectare corecta structura propusa P?ate fi mzes~ata ~l cu. propIl~taPle ~e rec:.undanta eecesare ~i va putea mobiliza un mecanism de disipare de energie favorabilla actrunea seisrmca,

p ~eele sun! realizate cu placi de heton monolit armate pe dona directii, care descarca la grinzile de cadru dispuse in directiile principale. tn aceasta alcatuire planseele pot juca rolul de diafragme orizontale rigide si rezistente, pentru Indircari In planul lor, In masura sa asigure actiunea solidara a elementelor structurii verticale la actiuni laterale.

Se adoptl fundarea directa printr-un radier general, pe baza recomandarilor studiului geotehnic. ~ctura realizata din radier, peretii exteriori ai subsolului ~i planseul peste subsol, prezinta 0 r:d1ta_te 1~a11i substantial mai mru:~ decat a structu:ii supraterane, ceeace permite stabilirea

Orturilo~ m elementele suprastructuni pe un model m care aceasta este incastrata la nivelul ~~w peste subsol,

ga~ prentare ~uccinta procesul de proiectare cuprinde, dupa stabilirea tipului de structura ~i a aIege! ~ti~~I~, u~at~arele f~e ?rinci?al~: identificarea, evaluarea ~i gruparea actiunilor, tval1JeazA f dimensmmior pe cnterii de rigiditate, ductilitate si rezistenta calculul structural care

..t __ • e orturile de proiectare ~. d i' ··1 .. di ' . , . .

.._. este nee ,,1 erormatn e structuni, mensionarea armaturilor §I eventual

esar corectarea secti ·1 ... ' ,

PIevIzute Tn cod~ d . eCIIU~l1 o~ initiale de beton, pe baza verificarilor la starile limita

Jlianllrile de execuf ~ prolectar~ .seISmiC!. Pornind de la rezultatele dirnensionarii se intocmesc Faze e PrinciPale~: r:icons~cp.el, respectiv planuri generale ~i plan uri eu detalii de executie.

p ectarll sunt prezentate in schema general a urmatoare: .

l

SOmMA GENERAL.A A OPERATllLOR DE PROIECTARE

Aleit1ab-ea '

• ale initialA a structurii

~des hid .

• aleaerea fo C . enlor ~i traveilor

• ~ ti nne~ stAlpilor ~~U! de plan~eu

infrastructuriilfunA~" ·1 ~11 or

II. Evaluarea incarcarilor gravftattonale cu situatia de proiectare la cutremur

ill. Predimensionarea elementelor structurale

• Predimensionarea placii

• Predimensionarea grinzilor

• Predirnensionarea stalpilor

IV. Evaluarea mcarcilrUor seismice

V. intocmirea modelului de calcul la forte vertleale ~i laterale. Calculul stru('tutll domeniul elastic (metode)

VI. Proiectarea rigiditatii la forte Iaterale a strueturii

• verificarea Ia starea limita de serviciu (SLS)

• verificarea Ia starea limita ultima (ULS)

VII. Definitivarea modelului de calcul in urma verificarilor de la cap. 6 Caleulul eforturilor in elementele suprastructurii

vm. Dimensionarea elementelor structurale

• Dimensionarea armaturii longitudinale a grinzilor. Calculul momentelor capabile

grinzilor dupa dimensionare

• Dimensionarea armaturilor transversale ale grinzilor

• Dimensionarea armaturii longitudinale a stalpilor

• Dimensionarea armamrii transversale a stlilpilor

• Verificarea nodurilor de cadru

IX. Proiectarea fundaliilor

• calculul eforturilor

• dimensionare

X. Evaluarea strueturii proiectate prin caleul static neliniar

• Etapele de calcul

• Determinarea cerintelor de deplasare

• Curba fo11a - deplasare

• verificarea structurii ill termeni de rezisten~1i

• identificarea mecanismului de disipare de enrgie

• verificarea deplasarilor relative de nivel

• verifiearea rotirilor plastice la atingerea cerintei de deplasare

Tema lucrarii prevede proiectarea unei constructii etajate S+P+8E cu structura tip ca~8,4i. din beton annat, ocupand ill plan 0 suprafata dreplunghiulara eu dimensiunile 16,50 ~ 'ipl' Cladirea are functiunea de birouri ~i este amplasata in localitatea Bucure~ti, Pflnl.

caracteristici ale cladirii sunt:

Funetiunlle cliidirU:

• Etaje curente: birouri, 0 sala de conferinte, grupuri sanitare;

. ~ ,

• Parter: birouri, receptie, grupuri sanitare; illcar-carea utila pe plansee 2lonfIl1 '

I

• subso1: tehnic;

• Terasa: circulabila.

I enerale de alcltuire a clsdirii:

Datt e g

• Structura din beton annat monolit

• inchideri si compartirnentl1rl:

_ pereti exteriori din blocur! bca de dimensi~ 350x600x~50 mm ~j termoizolatie din

polistiren extrudat cu grosimea de 50 mm, apltcat la exterior; .

_ pereti interiori: din blocuri de bca de dimensiuni: 100x500x238;

• Circwatia pe vertical a asigurata de: _ scara intr-o rampa pe nivel,

_ doua lifturi cu capacitatea de 250 kg.

• Tehnologia d executie: din beton annat monolit ( inclusiv plansee), tumat in cofraje. Se utllizeaza beton de clasa C 25/30 ~i oteluri PC ~i OB 37.

Conditiile de prolecrare a cllidirii:

• Localitatea: Bucuresti;

• Clasa de importanta ~i de expunere III, )'1=1.0

• Conditii seismice (conform PIOO-L 2006, cap. 3):

o 8g - acceleratia terenului - 0.24g

o TB=0,16s

o Tc= 1.6s

·C d.laspa]dOeO ductilitate H, determinata de condijiile seismice ~i natura structurii (vezi cap 5

In -I: 2006) .

• Zona de lnearcare cu zapad!\ C: rezulta SO,k = 2.0 kN/m2;

CODdifii privind terenul de fundare

Studiul geolehni bili

e a sta t urmatoarele valori de calcul

• Pc""" = 350 kPa.

S~ k. 50000 kN/ml.

. ul geotehnic a evide r

~~tercep~te de ZOna activa:e ~~bPrezen~ ~nor Ientile de ~amant moale, unele putand fi

ferentiate semnificat' fundatlll,e izolate, Pentru evitarea riscului preducerii de ta ~ ,

IVe. s-a ales ca soluti d fund fun' . san

V ... e e are, datia de up radier general

alori d . .

e prOiectare al .

• pentru b e rezlStenteior materialeior'

o ~tpo~ ~ 2.5/3? (vezi STAS 10107/0-90' si NE 012/99) ci ~I gnnzi

• f •

cd = R., = 15 N/mm2

o in t~l ~td == Rt' = 1.1 N/nun2 S api

• f. - D •

• cd - robe.", = 0.85*15 = 13 N/nun2

fOld = IIibl Rt' = 0.85 * 1.1 = 0.95 N/mm2

• fctro = 2,6 N/mnl

• pentru oteluri

o PC 52 ( in annaturi longitudinale)

• fyd = Ra= 300 N/rum2

o OB 37 (in etieri)

• fyd = R,= 210 N/mm2

Principalele reglementliri sub incidenta ciirora se afld proiectul construcsiei:

[1 J PI 00-1 :2006 Cod de proiectare seismica pentru cladiri

[2] !T AS 1010 17 ~O-90 Calculul ~i alcatuirea elementelor structurale din b t

eton annat ~1 beton precomprimat e on

[3] eRO -2005 Cod de proiectare, Bazele proiectarii structurilor ' ..

[4 J CR 2-1-1.1 Cod de proie~tare a constructiilor cu pereti strucn:a~;nstruetl1

[5] NE 012/99 Cod de practica pentru executarea lucr - 'I d b de beton armat

an or e eton annat

4

A ~rcarilor gravitationale In situatia de proiectare la cutremur )psrea IPca

~~ .' 2

fOprie placa: hsfYrc = 0,15 ' 25 = 3,75kNJm ;

greutate p

_ a din pardosea1a: hpYf= 0,05 ·22 = 1,lOkN/m";

incatcare

habay~=l,OO' 0,25' 10 = 2,5kN/m;

wcarcarea din atie:incarcarea din teneuiala: 0,03 ' (3,15-0,15) '19 . 0,5 = 0,855kN/m; incarcarea din peretii delnchidere: 0,25' (3,15-0,15) ,10 ' 0,5 = 3,75kN/m;

se uoteaZ8:

h,l ,. inaItimea placii hp= grosimea pardoselii h. = iniItimea atic

¥rc = greutatea specifica a betonului annat; y" = greutatea specifics a pardoselii;

b. = Hltimea aticului; Ybca = greutatea specifica bea pentru pereti

E~'aluarea incarcillilor de proieetare conform CRO-2005 pentru planseul curent ~i pe eel de teresa este sistematizata in tabelele 1 a ~i 1 b pentru inearcarile distribuite sau pentru cele care pot fi eehivalente cu incardri distribuite uniform ~i in tabelul l c ~i ld pentru 'inearearile distribuite uniform pe perimetrul

cliidirii

Calculul greutatilor unor elemente nestructurale nu se detaliaza,

'I' este factorul incarcarii in combinatia de proiectare la eutremur

Tabelull - Tabele en incareari gravitationale

1 a- terasa

VALOAREA
TIP DE INCARCARE VALOAREA DE
NOTATIE NOMINALA 'f' PROIECTARE
~ GREUTATE (KNfm') (KNlm'J
PROPRIE
PLACA g,j 3,750 1 3,750
I BETON DE PANTA gp 1,500
lNCARCAREA DlN 1 1,500
ANS.o\MBLUL IZOLATlEI LA g, 0,500
NIVELUL TERASI:I 1 C,SOO
~
INCARCAREA DIN ZAPADA q, 2,000 0,4 0,800
7,25 6,55
q" qEd 1 b ivel cur t

-IU en
VALOAREA VALOAREA
TIP DE [NCARCARE NOTATlE NORMATA '¥ DECAtCUL
(KNIm') (KNfm'j
1 GREUTATE I'ROPIE PL>tCA 3,750 I 3,750 -
gp.
GREUTATE PROPruE ],]00 1 J,100 -
! PARDOSEALA !:p
.. INCA RCA REA
ECHJVALENTA DIN PERETI g; 1,500 I 1,500
INTERIORI I
1 INCARCAREA lmLA LA
~ NIVELlJL PLANSEllLUI q, 2,000 0,4 0,800
!! CURENT
8,35 7,15
q" qF.tl Ic terasa

-
VALUAREA VALUAREA
UP DE lNCARCARJ: NOTATIE NORMATA '¥ DECALCUL
(KNlml) (KN1m1)
P 1 INCARCAREADlNATIC g. 25 I 1,5 Id Divel curent

-
r llNcARcAREA INCHJDERI 1 gin, 3.75 I 3,750
r ilNCARCAREA DIN T &e:oc 0,855 I 0,855
TE!'ICUIALA
460S 4605 3. Predimensionarea elementelor structurale

Etapa de predimensionare a elementelor structurale are 0 irnportanta deosebitA, dear. greutatea lor reprezinta 0 fraetiune importanta din tncarcarile gravitationale iili din masa clMirh. P. alta parte, predimensionarea permits stabilirea initiala a rigiditAtii elernentelor necesara in c~:

d· ,. de . idi .. _ (X +i adrni 'bile) de ducUJi:l

structural. Criteriile de predimensionare sun! con It11 n~ ItaU3 ,s,,-getl lSI ,

sau pot fi cerinte arhitecturale sau tehnologice,

3.1.Predimensionarea plieii

Predimensionarea s-a facut pe baza criteriilor de rigiditate r;;i izolare fonica. Deschiderile decalcul in cele doua directii, L, ~i 10. sunt:

Lo= 5,2m

t,,=4,2m

Perimetrul placii este:

P =2 (Lo+lQ) _= 2 (5,2+4,2) = 18,80 m Criteriile sunt:

18800 +20='104+2C1=='I24 mm, si

--

P + 20-o:un - 180

b.I--

-18? ) 4200", 105 nun

lllul(Lp.IG ""-

~""~ 40 _

4 . Ii nica se alege i1s1- 150 rom.

.derente de Iz()lare 0

Dill consl

. parea grinzi.lor

p dimenslO . .... d

3.2. re . .. . fost stabilitc preliminar conslder§nd cntem e

.. dimenslurule acestora au

. azul grUlZl1or,

In C • mrele

. d·'ate ~i arhltec .

ngl I",

Grind. longitudi.nala

1 I '" (.!.+_!_ )5,5"" 0,46 + 0,69m

h"=>('8"'12)L 8 12

(I . l)h = (.!.+.!)O 60 = 0,20 + 0,3Om

b,,'" 2"'") . w 2 3 '

Grinds tran~versala

h,. '" ( .! + _!_ )t '" ( ~.;...!._ )4,5 = 0,37 + O,56m se propane hw = O,60m

8 12 8 12

1 1 1 1 050 017 025 sepropunebw=O,30m.

b,,=(-+- )bw"" (-+-) .,_ =u, +U, m

2 3 2 3

S-au ales inrutimi ale grinzilor egale pe cele doua directii, solutie preferabila din considerente tehnologice,

se propune hw= O,60m;

se propune blV"" O,30m.

3.3. Predimensionarea staipilor

in cazul stalpilor, unul din criteriile de dimensionare este eel referitor la asigurarea ductilitalii locale a st!lpilor prin limitarea efortului mediu de compresiune. Codul P100-I: 2006 (paragraful 53.4.2.2) recomanda preluarea conditiilor prevazute de STAS 101017/90, prin care se limiteaza valoarea efortului rnediu axial (adimensionalizat) La 0,55, in cazul dispunerii unei armaturi de C(lnfinare suplimentare ~i la 0,4, in cazurile obisnuite, conditii care au caracter acoperitor, tn PTezentul exernplu s-au adoptst valori relativ mari ale efortului unitar mediu de compresiune ~i !'Cntru a evidenlia mai pregnant efectele conditiei de limitare a deplasarilor laterale, definita in

PlOO-I . 2006 ~ . 'I 'j • ilti

. tata de cea din PIOO/92. Se adopta 0 sectiuneconstanta a sta pi or pe m prnea

cl!idiri . .

lor, pentru a evita variatia (slabirea) accentuate a rigiditatii si rezistentei etejelor, a1 care:

erect defav bi . . . 1M"

ora II a fest pus in eviden~ prin celcule dinamice ~i prin degradarile sufente de C In

lStfel alC6tuite la

cutremure.

Stalp marginal (Sm)

Incarciirile aferente acestui stalp sunt urmatoarele:

La nivelul terasei:

• zapada 0,4 . 2,0 . (5,5 . 4,5)12 = 9,9kN
• hidroizolatie 0,5' 12,375 = 6,187kN
• gr. plaea 0,15 . 12,375 . 25 = 46,4kN
• beton de panta 1,5 . 12,375 = 18,56kN
• atic 1 . 0,25 . 5,5 . 10 = 13,75kN
• gr.grinzi (5,5 . 0,30 . (0,60 - 0,15) + .~,5/2 . 0,30 . 0,45) . 25 ea 26,1
• tencuiala placa 0,015 . 12,375 . 19 = 3,52kN Nm terasa = 124.34kN

La nivelu1 etajului curent :

• utila 0,4' 2 . 12,375 = 9,9kN
• pardoseala 1 . 12,375 = 12,375kN
• pere]i despartitori 1,5' 12,375 + 0,03·12,375' 19 = 25,616kN
• gr. placa 46,4k:N
• tencuiala 3, 52kl"4
• gr. grinzi 26,16kN
• gr. pereti BCA 5,5 . 0,25 . (3,15 - 0,6) . 1 0= 35,75kN
• tencuiala pereti BCA 5,5' 0,03 . 2,55' 19 = 8,151kN Nmetaj = 167,87kN

Forta axiala la baza stalpului rezulta:

Nm == Nm ternsa+8 . Nm eta j + bem • 14m' (9 . h,) . 25 = 124,34 + 8 . 167,87 + 0,6 . 0,6 . 28,35',

I 722.45kN

Pentru a tine seama de efectul indirect produs de catre actiunea seismica, valoarea adIllis:

!

fortei axiale adimensionalizate Vd se alege 0,4, mai mica dedit la stalpii centrali.

N

Vd '" -. -. -'" - = 0.4

bchJ",

Se aleg dimensiunile hem bem = O,60m . O,60m

otrllJ (Sc) st!IP ee

c;ArCati din terasa :

In .. d' .

I I lncarciinl Ill.

CalcU U zApada

0,4' 2,0' 5,5 '4,5 = 19,8kN 0,5'24,75'" 12,375kN 0,15' 24,75'25 = 92,81kN 1.5 ·24.75=37-125kN

(5.5 ·0.30, (0.60-0.15)+4.5- 0.30· 0,45)' 25 = 33.7SkN 0.015'24.75' 19=7.051:..N• hidroizolatie
• gr. placa
• beton de panta
• gr. grinda
• tencuiala placa '" =" 202.91kN

.'I,..rasa

Etaj curent

Calculul incarcarii din ;

• utila OA' 2' 24.75=49.5kN
• pardoseala 1 . 24.75=24.7SkN
• pereti despartitori 1.5 . 24.75+0.03 . 24.75 . 19"'51.23kN
• gr. placa 92.81kN
• tencuiala 7.0SkN
• gr. grinda 33.75kN Noetaj = 259.09kN

No = No ttras.+8 . N,c etaj + beo . 11.:0' (9 . hs) . 25=202,91 + 8 . 259,09 + 0,6 . 0,6 . 28,35 . 25 = 2530,78kN

4. Evaluarea'" ~ ~.

IQcarcardor seismice

A.t>A...~ •

• ... Ill III Ved

~ ere reguJaritatea tru turii ..

'0losind III s C 11 acpunea seismica a fast modelata ill eel mai simplu mod,

di_. etoda fortelor statice hi .

-'""llile".;_ . ec valente, Actiunea fortelor laterale a fast considerata separat pe

... "'CIpaJ.e d .

e reZlstent:i. al ladirii . ..

, e cia iru, Modurile propm fundamentale de translatie pe cele dona

9

directii principale au contributia predominanta in raspunsul seismic total efiectul

' mOd'

superioare de vibratie putand fi neglijat. ll!ijtlr

Forta taietoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru principala, se deterrnina cu relatia 4.4 paragrafuI4.4.5.2.2. - din codul PlOO·} :2006:

Fb =Y18d (Tl)m1

unde :

'VI este factorul de importanta - expunere la cutrernur a constructiei: pentru cl-d" .

" a 1fI Oblonu'

. . ~~.

Sd (T1) este ordonata spectrului de proiectare corespunzatoare perioadei fundam tal

en e de vih"

pentru orasul Bucuresti si perioada TI < To == 1.6 sec. Tibt

s, (T) == 0,24g' 2,75

q

q este factorul de comportare al structurii; pentru structuri redundante in cadre d b

e eton t::

regulate in plan si in elevajie, pentru clasa H de duetilitate (paragraful 5.2.2.2 din PlOD-I: 2006

poate lua

Sa"

q = - == 5 ·1,35 == 6,75

a1

este masa totala a cladirii calculate ca suma a maselor de nivel m, == ~ (gre g

nivelului i)

A este factorul de corectie care tine seama de contributia modului propriu fundameou raspunsul seismic (echivalent cu E din PIOO/92); pentru constructii eu mai multe deschideri iI' multe niveluri A = 0,85

. ~' toare de baza rezulta: fortel tiile

Valosrea

') 75 G -1 024 2,75 G == 0,0831G == 0,0831 x 26282 == 2184 kN .. , ,1,- - x, 6 75

F. ::. 11 ,O.24Sq g ,

Ilia fortele laterale ~i verticale. Ipoteze de baza

~odelDI de ca cu , .

5. . ~ rl lor l.aterale «i verticale a fast efectuat folosind prograrnul ET ABS.

.' la "'c'nUlea ~OL~e y

ctunl .. , b . lui . I

CalColu! strU ., te un model de cadru eonsiderat ineastrat la aza pnmu Ul ruve

cal ul al supras1tUctUIll es

odelu1 de C dif t de rigiditate intre infrastructura (cu pereti de beton annat pe

nlui peste subso1), 1 erenta

-, plan~ . . . l'fi t e

lI.I 'land adoptarea acestei tpoteze snnp 1 ca oar .

) i suprastrUctura perml .

COotur ~ . . dit te si rezistenta substantials pentru a prelua efortunle produse de

I de beton annat are ngi I a '<

Pl~u . ' d f bil ~ t I

_I' lanul sau si poate fi considerat m e orma I, III aces P an.

forteJe laten:ue m p "j .'

a1 al rastructurii stllipi ~i grinzi, au fost modeiate folosind elemente finite de

Eleroente1e structur e e sup ,

. in azul . il r zona de placa activa ce conluereaza cu grinda la preluarea momentelor

up bIIIi. C gnnz 0,

mcovoietoare s-a luat 3 h'l (hsl - grosimea placii) de 0 parte si de alta a grinzii,

lpotezele privind rigiditatea elementelor structurale in stadiul de exploatare (In care elernentele de beton au zonele intinse fisurate) difera functie de verificarile efectuate :;;i vor fi descrise separat in

cadrul paragrafelor respective.

6. Proiectarea rigiditalii la forte laterale

in conformitate eu prevederile Anexei E din PIOO-1: 2006, verificarea deplasarilor relative de

nivel se face la doua stari limita, respectiv starea iimita de serviciu (SLS) ~i starea Iimita ultima (ULS). Fortele seismice de nivel F, afisate in tabelul 2 sunt calculate folosind relatia 4.5 de Ia parafl

4.5.3.2.3 din codul PlOQ.I: 2006. si sunt componentele formei fundamentale de vibratie pe dirt. Elementele structurii care se supun verificsrii au dimensiunile stabilite in faza anterioara de ~onare.

gradului de libertate dinamica la translatie "i".

Tabelul 2. Forte seismice de nivel

Nivel ~i.x ~i v G(kN) F',(kN) F,v(kN)
9 1.00 1.00 2713.81 361.35 365.85
8 0.96 0.95 2946.12 375.56 378.41
7 0.89 0.88 2946.12 349.71 350.26
6 0.80 0.79 2946.12 313.22 312.73
5 0.69 0.67 2946.12 269.12 267.39
4 0.55 0.54 2946.12 217.43 214.22
3 0.41 0.40 2946.12 159.65 157.93
2 0.25 0.25 2946.12 98.83 98.51
1 0.10 0.10 2946.12 39.53 39.09
s= 26282.76 218440 2184.39 • Verificarea la starea ultima de serviciu (SLS)

Venti

icarea la starea limita de serviciu are drept scop mentinerea functiunii principale a cladirii in

ltnna unor cutremure ce pot int . d . 1 . A • .,. lid adaril

el ' ervem e rna! mu te on in viata construcuei, pnn centro u egr aruor

etnentelor nestru '

Br_...: cturale ~1 a componentelor instalatiilor aferente construetiei. Cutremurul asociat

~~ICI stari r .

decAt 1 lIllJta este un cutremur moderat ca intensitate, avand 0 probabilitate de aparitie mai mare

ce asociat st!ri· limi . .

Verifi. 1 nuta ultime (perioada medie de revenire 30 ani).

drSls_Cllrea la deplasare se face pe baza expresiei (relatia E.l - anexa E, Codul Pl 00-2005): _ vqdr<d ... SLS

drSLS _ deplasarea relativa de nivel sub actiunea seismica asociata SLS ~ - factor de reducere care tine seama de perioada de revenire mai mic

a a CUlt

considerat in verificarile la SLS, in raport cu perioada cutremuruJui considerat ' ,

In vCrifi

SLU.

Valoarea factorului v este 0.5 pentru cladirile incadrate in clasele III ~i IV de i

. . . lllPOrtanla,

q - factorul de cornportare specific tipului de structura(q = 6,75, vezi (4)).

d, • deplasarea relativa de nivel, determinata prin calcul static elastic sub inc~""-' .

. -~~

proieetare

dr. SLS - valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel

Valorile deplasarilor d, se calculeaza folosind valori de calcul ale rigiditatii elementelor s~ conforme cu starea efectiva de fisurare a acestora, functie de gradul de interactiune mtr l

• • e eel:kt

structurale Iii cele nestructurale (compartimentari ~i iDchideri). La actiunea unui cutremur mod!:.

intensitate, este de presupus ca se pastreaza contactul intre elementele de inchidere si comp_ ~i stJilpi si grinzi, practic pe toata Iungimea acestora, iar degradarile elementelor nestructurale nesemnificative ca urmare a condijiilor de limitate a deplasarilor laterale impuse la proiec!rt aceste conditii, este justificata considerarea aportului elementelor nestructurale la rigiditatea ~m structurii, intrucat nu se pot constmi modele riguroase ale conlucrarii structura - elemel: compartimentare, dar suficient de simple pentru practica proiectarii, se permite, in mod simpl:! evaluarea globala a rigiditatii constructiei prin considerarea proprietatilor de deformatie a seep nefisurate (stadiul I de comportare) a elementelor structurale ~i neglijarea in compensarie, a apil! elementelor nestructurale. In cazul in care elementele nestructurale se deformeaza indeperl!ls raport ell structura, sau structura este constituita din cadre pure (parcaje etajate deschise, tribunU rigiditatea structurii se evalueaza considerand proprietatile de deformatie ale eJementelor strUcllP stadiul fisurat.

in consecinta, In cazul considerat in prezentul proiect valorile d, se determina in ipoteza rivi

de incovoiere a elementelor structurale in stadiul nefisurat:

(EI)conv = Eele unde:

Ee - modulul de elasticitate at betonului

Ie - momentul de inertie al sectiunii brute de beton

Perioadele corespunzatcare modurilor fundarnentale pe cele doua directii principale sunt:

• Tx"'0.784s

• ~y = 0.740 s

12

1

d Jasarii relative de nivel pentru cazul in care elementele nestructnrale (ell

~bi1e ale ep SIS A ~ • ••

~ te strllcturii d ra = 0,005hs (h, - inalpmea etajului).

'Jj) sunt ata~a

cedlJCW rata din tabelul 3, structura eu dimensiunile elementelor obtinute din

SiC poate COllS

pupI CUJll ta erificarea la deplasare laterala corespunzatoare SLS.

~onare respec v

Tabelul3. Verificarea deplasarii relative de nivella SLS

SLS
etaj a, Ih d~ Ih nqddh nqd,Jh
9 0.000291 0,000279 0.000982 0.000942
8 0.000442 0.000424 0.001492 . 0.001431
7 0.000594 0.000567 0.002005 0.001914
6 0.000729 0.000693 0.002460 0.002339
5 0.000842 0.000797 0.002842 0.002690
4 0.000926 0.000874 0.003 rzs 0.002950
3 0,000976 0.000919 0.003294 0.003102
2 0,000955 0.000904 0.003223 0.003051
1 0.000626 0.000605 0.002113 0.002042
d,.. 0.005
--
h, • Verificarea la starea limita ultima (ULS)

Veriticarea de deplasare la starea limita ultima are drept scop principal prevenirea prabusirii inc:hiderilor ~i compartirnentarilor, precwn ;;i limitarea degradarilor structurale ~i a efectelor de ordinul n. Cutremurul asociat acestei stan limita este cutremurul considerat pentru calculul rezistentei la forte Iaterale a structurii - cutremurul de cod ( IMR = 100 ani),

Verificarea Ia deplasare se face pe baza expresiei E.2, Anexa E, Cod PI 00. l : 2006: d~ .. cqd < dUlS

r ra

II. ULs. deplasarea I f de ni .

re a Iva e nivel sub actiunea seismica asociata ULS

q. factorul de comportare specific tipului de structura

d.. deplasarea relativa a 1'" 1 .

_,__ ace urasi nrve , deterrnmata prin calcul static elastic sub incarcarile

---..u:c: de proiectare

C • COefi .

ciem de amplifi I d' .

am-,_ icare a eplasarilor, care nne seama ca pentru T < Tc deplasarile

---.&I\lC calcuI at A

e m domeniul inel ti '. A

Ieiazaic eIasti as IC sunt mar man decat cele corespunzatoare raspunsului

c.

d,.~ • val

08rea adtni ibi] " .

81 1 a a deplasani relative de nivel, egala cu 2,5%h,.

13

in cazul actiunii unui cutremur puternic, rar, ce va produce degradari semnificative ale 1

e eltlen

compartimentare ~i inchidere este de presupus ca integritatea acestora ~i a legatllrilor 1 1e

or CU eleJli

structurale vor fi puternic afectate. Prin urmare, aportul elementelor nestructurale la ri . di it>

.. fi Iii . 1'1 d IgJ 1tatca gt.

a structnru, poate I neg jat, rar va on e r se determina considerand rigiditlitile

• . .• "«t corespllnzk

stadiului fisurat al elementelor structurale. Se admite tn mod aproximativ a se eval

ua ace.lte.

considerandu-le egale cu jumatate din valorile modulelor de deformatie ale elementelor struct

stadiul nefisurat, Aceasta abordare are avantajul simplitarli ~i evita un calcul strucm-s: 111<

vCUlW su iu,.

permitand ca1culul valorilor deplasarilor pe baza relatiilor de echivalenta urrnatoare: P,

• de ( 'in ipoteza 0.5 EJc) = 2 d, ( in ipoteza EcIc)

• T ( in ipoteza 0.5 Ec4 ) = .fi T ( ill ipoteza Eelc)

In aceste conditii perioadele corespunzatoare modurilor fundamentale pe cele dona directf . pt pnnt

sunt:

• T, = 1.11 s (c = 1.335)

• Ty = 1.04 s (c = 1.469)

In paranteze se indica valorile factorului de amplificare corespunzatoare valorilor perioadel. vibratie,

Verificarea explicita este prezentata ttl Tabelul. 4.

Tabelul d, Veriflcarea deplasarf! relative ULS

ULS
eta] d", Ih d".1h cqd,.Jh cqd,Jh
9 0.000582 0.000558 0.005245 0.005534
8 0.000884 0.000848 0.007966 0.008410
7 0.001188 0.001134 0.010706 0.011247
6 0.00]458 0,001386 0.013139 0.013746
5 0.001684 0.001594 0.015176 0.015809
4 0.001852 0.001748 0.016690 0.017336
3 0.001952 0.001838 0.011591 0.018229
2 0.00191 0.001808 0.011213 0.017931
1 0.001252 0.00J21 0.011283 0.012000
d", == 0,025000
h, prel Pentru comparatie rigiditatea structuri a fost dimensionata suplimentar si pc bazll .

A Sfl normativului PIOO/92, pastrand aceleasi ipoteze de modelare, dar considenmd fO,!3 • c1Jlll

conditia de verificare la deplasare din acest normativ. Calculele nu se detaliaza aiei. Dupll . 'lot

asteptat, verificarea deformatiilor conform PI 00/92 este mai restrictive, dimensiunile griJl1l

'650 ~j ale st1Ipiior la 700x700 pentru ca structura sa se tncadreze In limitele de deplasare

pIJrite la 300X .

in non:natfV. pct\iZUte J

I lui eforturilor in elementele suprastructurii 7. Ca eu

:aJculul eforturilor prezentat in acest capitol se refer! la gruparea de actiuni ce contine incarcarea C . Calculu1la celelalte combinatii de inciircari nu este influentat de modificarile aduse de P 100- seISJlllCa.

I: 2006 ~i pentru strUctura analizata nu dimensioneaza elementele structurale.

PentrU OIodelul de calcul utilizat pentru calculul de rezistenta s-a considerat 0 variatie rnai nuantata a riglditAfi_lor in domeniul fisurat, diferentiind valorile stalpilor ~i grinzilor:

Stalpi : 0.8 EJc (nu exista stalpi intinsi)

• Grinzi: 0.5 Eelc.

Aceste valori iau in considerare afectarea diferita datorata fisurarii a rigiditatilor eclor doua categorii de elemente,

lncArWile laterale calculate conform paragrafului 4 au fost introduse in programul ETABS luand In considerare ~i 0 excentricitate accidental a (pozitiva sau negativa) a centrului rnaselor egala cu 5% din lungimea constructiei pe directia perpendiculara pe directia atacului seismic.

Tabelu15.Combinatii de actiuni

Denumire cornbinatie Translatie Sens
de incarcAri rotatie datorat
Directie Sens excentricitatii
GSXl =GV & SX accidentale
longitudinal
~ ~
longitudinal
~ @>
longitudinal
<==:J ~
longitudinal
<==:J @>

transversal
transversal rr ~
transversal rr @>

transversal U ~

n ~ '"

S-a notat:

GV - semi de actiuni gravitaponale (permanents, cvasipermanente ~i variabile) as .

seismice; (){:Iate

300 N/rrun2 -valoar-ea de proiectare a rezistenrei de curgere.a ojelului

fj4

sx sx

- seisrn pc direcpa longitudinala;

- seism pe directia transversala,

8. Dimensionarea eJementelor structurale

in acest capitol se detaliaza relatiile de calcul pentru dimensionarea armaturilor longi . transversale in grinzi, stalpi ~i noduri. Se folosesc relatiile de calcu1 simpiificate, aplicabilc ~ manual din ST AS i 0 107/0-90. Daca se dispune de programe de calcul automat de dimensiOnare, aplica, evident, aceste programe.

8.1.Di.lllcnsIObBrea 8tmi\turli longirudiualea grlnzilor Momentele lncovcietoare de proiectare pentru grinzi se combinatiilor de inefu'eari precizate In capitolul anterior.

obtin direct din inf~

Algoritm de caleb I

Schema operatiilor care intervin la dimensionarea structurilor grinzilor se prezintA la AI secpunile solieitate la moment pozitiv ~i la A2 pentru sectiunile supuse la momente negative.

Notatiile utilizate sunt:

MEd "" momentul de proiectare din diagramele In:Ia~urMoare. h = 0,6 m = 1naltimea grinzii;

bw = 0.3 m "" iatimea grinzii

be!'f = be .f. 4h-S1 = 0.60 + 4· 0.15 = 1.2 m - liitimea zonei aferente de plac§. penUU st§1pilor marginali, paraleie cu marginea cladirii

O .,_. ell stlilpii in

befJ = b. + 6h.1 = 0.60 + 6' .15 = 1.5 m pentru gnnzue ce se mtersecteaza

be - iatimea stalpului

11.1 - gr-osimea placii

A,2 = armature. de la partea superioara, intins!i de momentele negative. A,l = armatura de Ia partea inferioara, lntinsa de mornentele pozitive. a2 = accperirea cu beton a armaturilor longitudinaie la partea superioara

a] = acoperirea cu beton a arrnaturilor longitudinale la partea lnferioara d, = distanta intre axele armaturilor A'I.;;i As].

fcd = IS N/mm2 - valcarea de proiectare a rezistentei lacompresiune a betoOului

~ IA rnoment pozitiv ; sectiune T dublu armata

~ M+

I ;. I Me4(+) I ,rezu1ta As2 > Asl ~i Xu < 2a2 iar A.1llec = _.§L__;

fJ,A

!it alege armarura efectiva Ad <': A;'«

lJoaICIIUlI capabil pentru momente pozitive este obtinut cu relaria; -Atl fyd II.

A1 Armare la moment negative- sectiune dreprunghiuJara dubla arm a·.~ d di '.

"" e mensrum b,.,h

MH

Se n"'cnnune x.. < 2al -----> As2 nee = ~ .

r"""T f d '

)d ,

Se calculeaza:

(A.l- AsI)fYrl

Xu"' .

b~ fcd '

Daca Xu < 181 atunci A"OO e te al ul

' ,2 sec ata corect, ~i se aiege A > A "00 . I

este: ,2 - ,2 tar va oarea momel1tuluicapabil

~"'A.af)'dd. DIc:a x >18 .

• [, IIl'IlllItura A'2 se ca[culeaza cu

A A + b"x.f<d • [ 2(MH J

~.lOcarexu=d 1- 1- ~d -A'/ydd.)

)'I b d~f

1Ir~ ( w 0<1

b"x,f ... d-~)""A d f

2 .1 • ~d

IItnaturii longitudinaIe a' .'

JIetItru grlOZllor pentru cele dow direc .. .

cadrele longitud' al . III de acnune ale CUtremurului

I.e. a1.....__. . ill e ~l transversale) . .

~. ~ anna.turj· i '. . se prezlDtll. sintetic in tabelele 5 ~i 6.

.. ~ 534 I ongltudlOale trebuie re ...

. ·1.2. SUPlim . spectate condltllie constructive . iiz

~ la entar fata de conditiile STAS 10107/90 preva ute Ia

eel P8rtea su . . , se recomanda dis· ..

Iqin 500/. perlOara (eel putin 25% d' . punerea unei

G din ann 0 ill annatura totals) iar ari ... .

~de aturasuperioara. ' . la armaturi] mferioare

artnare Ion 'tud'

gi male car-e tr bt .

0,5 2.6 e tile respectat pe toata lung;""'ea . ..

._ - 0 ~~, gnnzn este:

345 - .0038,

17

in care felm este rezistenta medie la intindere a betonului, iar fYk este rezistenta la c

~ urgere car

I I . atl

ote U Ul. '

8.2.Dimensionarea armaturij transversale 3. grinzilor

Valoarea fortei t1!ietoare in grinzi se detennina din echilibrul fiecare; deschide .

n sub in

gravitationala din gruparea seismica ~i mornentele de la extremitatile grinzii coresp

. .. , . unzatoan

fie care sens de actiune, formarii articulatiei plastice in grinzi sau in elementele vertical

. e con.

110d, dupa caz,

La fiecare sectiune de capat, se calculeaza doua valori ale fortelor taietoare de proiectare. VEd,m8X ~i minima VEd,min, corespunzarrd valorilor maxime ale mornentelor pozitive §i negatl care se dezvolta la cele 2 extremitati i = I lji i =2 ale grinzii:

lvLib,i'" 'YRI,MRb,i min (1 , rMRJ1.Jv1Rb) (relatia 5.3 cod PI 00-1: 2006)

in care:

MRh,i .. valoarea de proiectare a momentului capabil la extremitatea i, ill sensul mOrtlt: asociat sensului de actiuneal fortelor,

'YRb' 1,2, factorul de suprarezistenta datorat in principal efectului de consolidare el otelul:

L MRc ~i L MRb sumele valorilor de proiectare ale momeotelorcapabile ale stalpilor ~i p care Intra in nod, Valoarea L MR~ trebuie sa corespunda fortei axiale din stalp in situajia sensului considerat al actiunii seismice, Pentru strueturi obisnuite (grinzi slabe - s1Alpi wi) L MRc I L MRb > l.

AlgoritmuI de calcul pentru dimensicnarea armaturilor transversale ale grinzilor.

ST AS 10 I 07/0-90 este eel indicat mai jos, Notatii:

1: A.!l,s'Il = aria de armare efectiva a armaturii longitudinale din reazernul stang 81 ~ de moment negativ,

2: AsI,dr == aria de armare efectiva a armaturii longitudinale din feazCITIlli dreaplll aI

intinsi:i. de moment pozitiv;

wtoare' qE<j- incArcarea echivalenta uniform distribuita pe grinds, corespun .

gravitationale din combinatia seismica de incArcari s - distanta dintre etrieri.

si - proiectia pe orizontalaa fisurii lnclinate de rnpere

~ _ procentul de armare al annaturilor longitudinale intinse p",IOOP"" 100 b"d

n A" centul armaturii transversale

00 _!...--- - pro

p. 1 b"s

_~~,I de ramuri ale etrierilcr

~~D~~ .. .

. riunii unei ramun de etner

A.t '" ana seC!", .

. d proiectare la curgere a armaturilor transversale

f..,.d- reZlsten\a e

~

~ =' lwrona grinzii

Operaliile calculului sunt:

_ M Rb.1 + MIlb.J + qE<jLo

1. V£d."''' - rRI> L 2

o

V

3 ' =~<2

. V_ f-

bwd ,<4

4' m,'" 3 - y' in zoneleeritice (vezi relatia (30) din STAS 10107/0-90) 2

5: r old = m,fttd

A

6:p'" _' 100'

b",d '

y,2 ( A

7.p.=100~,_.9i..= IOO~

3.2,Jp f,'d b .. s

aleg n. ~i A" ~i rezulta s

8:s< ~On.A"

p,h,.

Calculul Bnnaturil . '.

or lransversale ale grinzilor se prezintA sisternatlzat in tabelele 8 & 9,

e de la extTemitAple ' lZi!'

ZOoe tntice (disi' gru or cu lungnnea ler = 1,5h"" masurate de la fata stalpilor, se considers

pative), 1n aceste zone distant '~ .. . .

2006): I . a maxima rntre etnen trebuie sa satisfaca conditia (ood

h ..

"4:lS0nun;7db!.. )

lltedi

lIrlletrul m' ,

lrIDelor eli . imm al armi:i.tur:ilor locgitcdinale.

SlPIltive se aplic!!, prevederile STAS 10107/90 privind distanta minima intre etrieri:

s S min{3~;200rnm~15dbL} 4

Diarnetrul minim al etrierilor este 6 mm.

8.3. Dimensionarea armiiturii longitudinale 'in stilpi

Valorile momentelor incovoietoare ~i ale fortelor axiale pentru dimensionarea stal '1

PI or se d

pomind de la eforturile maxime determinate din ealculul structural sub aCfiunea f rt I o·te Or I

verticale, considerand efectele de ordinul 2. Valorile de proiectare ale momentelo' .

r lncoVOI

stabilesc respectand regulile ierarhizarii capacitatilor de rezistenta, astfel ineat •

Sa se 0

meeanism favorabil de disipare a energiei induse de seisrn, eu articulatii plastice In .. grtnzl. P

minimiza riscul pierderii stabilitatii la actiunea fortelor gravitationale dupa atacul un .

UI~

puternic.se urmareste a se evita, prin proieetare, aparijia articulatiilor plastice in staJpi (cu

bazei ~ eventual a ultimului nivel), Aceasta conditie se realizeaza practie prin amplificarea momentelor rezultate din calculul sub actiunea fortelor laterale ~i verticale in toate sectiunile ell exceptia bazei acestora, tn normativul PIOO/92 realizarea conceptului "grinzi slabe - Slrupi ~ obtinea prin amplificarea momentelor din staJ.pii de la acelasi nivel ell un coeficient ce linea sea:; suprarezistenta tnsumata a grinzilor de la nivelul respectiv fata de eforturile determinate din

structural. Se realiza astfel evitarea aparitiei rnecanismului de nivel caracterizat prin generala a stalpilor de pe acelasi nivel, in PIOO-l: 2006, similar procedurii din EN 1998·1. se verificare locala, astfel meat capacitatea 1a moment incovcietor a stiilpilor sa fie mai mare grinzilor la fiecare nod al structurii. Alternativ, se permite ~i folosirea verificarii globale pc prevazuta in PI 00/92. fn cadrul acestui exemplu de calcul g-a optat pentru verificarea indil fiecarui nod.

Porta axiala de proiectare din stalpi in normativul PIOOl92 se determine din eonsiderarea echill formarea mecanismul plastic, eu articulatii plastice in grinzi. Pentru simpiificarea CJI normativul PI 00-1: 2006 permite determinarea fortelor axiale direct din calculul

. . lil

corespunzatoare actiunii sirnultane a foqelor laterale ~i verticale de proiectare din ceD1blna

de actiane,

Algoritm de calcul . _A

.. annap siP"" Relatiile de calcul pentru dimensionarea armaturilor longitudinale 1a stAlpu

prezentate mal jos,

Notatiile sunt urmatoarele:

Mde - momentul de proiectare in st!lp in sectiunea considerata

tul in sl.i1p in sectitmea considerata, rezuitat din calculul static JIlOrnen

roentelor eapabile asociate sensului actiunii seismiee considerate in grinzile _ sUJtla roo

v- se face verificarea .

nodUI in care

O1omentelor rezultate din ealculul static sub actiunea fortelor laterale ~i verticale

~Ms.I> - swna

• grinzilc din nodul in care se face verificarea

de prOlectafC in I'd .. el 1 . di ..

are introduce efectul conso 1 ani ot U Ul ill gnnzi,

YJtd - factor c

2:MRb Mdc=='YR4MEdc2:ME4b

pentru x < 2a;

CIa taleade armatura A, > A:"'c trebuie s~ respecte conditiile:

A

0.01 <p = _' <0.04

h.d

Distaota Jntre berele consecutive pe fieeare latura trebuie sa fie mai midi de 150 mm.

Dimensionarea annAturilor longitudinal din .~1 .. "

e S=PII structurii este prezentat sintetic in tabeiul 10.

1.4. Dbneb8ionarea _ "

armaturu transversale a strupilor

de P!Olcctare ale fO'1el ta.i .

!Dorne or etoare se determina din echilibrul stalpului la fiecare nivel, sub

ntele de la extremitap ~

-"'-~:I-r plastj , corespl.ll1ZaIld, pentru fiecare sens al actiunii seismice, formarii

ce, care pot apar fi i '.

~ ea re n gnnzi, fie ill staIpii conectati in nod.

de la eXlremilii.r d. .

M... 'YldM . 15e etermina cu: (reletia 5.5 din cod PI 00-1: 2006):

In~: R.:,J 1IUn( 1 , l:MRt!LMRc)

- factor care .

~- - Introduce efectul consolidaril' otelului .~1·

"1IIIIIe: t 't al fretarii betonului in zonele

.3_ ..... ..-.aLllmvelul d 1

e a baza constru .. ' . .

1leIItru. cner Sl

restuJ U!velurilor.

MRc,i valoarea momentului capabil la extremitatea considerat.

LMRC ~i LMRb sumele valorilor momentelor capabile ale stalpilor ~i grinzilor c .

are llUra

Valorile momentelor capabile in stalpi eorespund valorilor fortelor axiale din ip

ote2ele

a stdl pul u i, core sp1IIJz' ntoare

..l; ..... ensiune a sectiunii strupului. , mare UJ.LU

........ cea J)18l , ' . fi I ti

I:'>'"' transversalil cu etnen va 1 ce pU,Ill:

_ ' ...... t! de arrnare , '1 ~- , 'a strupilof de la baza lor, la primul nrve ;

005 in zona crIue a , ,

• O. tul zonelar critice.

00035 in res v ' ,

. tn'en' uu va depasi '

dintre e

Ojslall!l c in{~;125!ll11l;'ldbL} (5,12)

S _!I1 3 , ' ~. a sectiunii utile (situata la interiorul etrierului perimetral), iar dbL este

est lature mmtn1a •

care be e 1 longitudinale Pentru sectiunea de la baza stalpului, conditia este s < 6dbL,

.. __ ,I inim al bare or '

dJBII"'U - !Ill 'I' etrierii vor fi indesiti ~i dincolo de zona critica pe 0 distanta egala cu

runele douA rove un, ,

La P .

din lun",mea acestela,

umAtate co-

, ului . I datorita fortei axiale relativ mari (v ;;: 0,5), se dispune armatura transversals de

La baZa pnm w rove, ,

confinare in sillpi conform normativul ui S T AS 10 1 Oi 190,

sensului eonsiderat al actiunii seismice.

Algoritm de calcul

Relatiile de calcul pentru dimensionarea arrnaturii transversale sunt identice ell cele U1iliza1f armatura transversals a grinzilor, cu exceptia modului de stabilire a valorii rezisten!ei de Prol intindere a betonului (Id .

Valoarea de proiectare a fortei taietoare este:

Mld +M:!d VEd

1'1

Netatli:

lei = inaitimea libera a stalpului

NEd = forta axiala din ipoteza de caleul a momentelor MRc Succesiunea operatiilor este urrnatoarea:

f~d = fotll (1 + O,5vd); (vezi (39) din STAS 10107/0-92)

N

undevd~--

bodied

8.5 Verificarea nodurilor de cadru

Nodurile se proiecteaza astfel incat sa poata prelua fortele taietoare care actioneaza asupra lor in plan nzontal Vh ~i in plan vertical Vv.

Forta t!ietoare de proiectare in nod se stabileste corespunzator siruatiei plastificarii grinzilor care intra mood. penrru sensul de actiune eel mai defavorabil al aetiunii seismice.

Valorile fortelor taietoare orizontale se stabilesc cu urmatoarele expresii:

(a) pentru noduri interioare Vjhd= 1M (A.J+A'2) fyd-V c

(b) pentru nodurt de margine VjlxI'" 1'RdAs1fJ'fl-Vc

in care:

A." As2 - anile ar atu 'I ~. ~ ., ....

V m ntor mtinse, ill sectiunile gnnzu SItuate de 0 parte si de alta a nodului.

c • forta tAietoare di ,"

In st<up, eorespunzatoare combinatiei de tncarcare considerate.

1'114 - factor de '

sUprarezlstenta, egal eu 1,2.

IIIIJIun 2 verificiri:

F'1IIla de

colllpresiune' Ii

~ li' me !nata produsa in nod sa nu depaseasca rezistenta la compresiune a

SO ettat trans

Pentru versalla intindere,

IICeasta treb .

- Ia uie satis~cute relatiile:

IIOdUrile interi

" oare

S 1'1 (1- Vd/'lJ)112 b k

J Uc fcd

A p= 100,-'

b.d

'" r n A

pe=lOO _v __ '~=pe= 100-1-"

3,2"!p f~d b.s

Se aleg n!~i A"1 ~i rezulta:

IOOn(A"

s< .

- Pebe

Rezultatele calculului sunt prezentate in tabelul J 1 ,

Zonele de La extremitatile stalpilor se considers zone critice pe 0 distanta lcr:

23

'""'" n ,_. ?::I e:- § t::11 !'-l £' 5"'
'C ::s ~ ~ ;:l.
... i:l f-'. 0 w 0 0 5"' ,.., E M 5'
0 ,.., ~ ..... .g 'C N ~ ;:l [ 0
~ {]> a g g. ~ 1>" E E ~ s s:; 8' tl.
ro ro .... .... <> ~ Pl' ~ ~
Pl a ~ '[ I'l 0 ~~
~ 0 ... (1) g 'C ,..., ? g 8' ? » C- '"'" .... , ii>' (1) ~
n ~ ~. (1) E.. iii ~ t:I ii' ~ ii' -> ~ ::s c- I>' 01
0 ~ ~ ~ G e: n < }!. o e- i:l '" Q. P
C- ~ 0'. ", ~. 0 g '" @ v !'.l f l:l ~ g 0 0 n 1/\ 0 C- .::!
1»' .... .... a s- o
0 ~ 1''' 0 §. i 0> 0 $, <: ~ E:l 0 g- o
o;a' '" i a w <: Ei C- o- C- I'l P. .. (') e; II
(') 0 ", i:;; ", < 5. I» 00 e.
$. ...... IV IV §. §. ;:l.
(]l 6' 8 (') a '" I» 0- F' "El ~. !!i 0
~ p. E. ? ttl .=;j fP 0
"c:t. p. iii' (') a s· §: 0" 0> 0 {]> 0 ~ g E. s "0'1
::s o ." (9 E. e- (') ~ 00 >< 00 s· so (JQ ,......, ~ ,-..
([Q a "" .... l!. ;:l - I" ::I.
G ~ e; 0 s. {]l ~ :P' ro g. ? ... a ~: e:- o .....
::11 if.l I>' ;;l (JQ :t {]l !!i ~
~ 'C ~ .... f-'. s
g: 0 ~h § ~ ... Fi' o· g ... <: (II o·
~ -g ~a p. :>< ~ ~ .... 0 0 "1:t. ~ t:!. ~
~. (1) -> .... fr. ...... ",,""" e; ~ ~ 0* 0 1'" t'>
~ t s· I" + ~
~ a .... VJ fr. S: ~ ~ ::I 0- ~ '" .... s e; l» "Z.
I» I» I» s ro e ~. c ? n ~ s ~ !=i. t-.)
~ E. (1) ~ g
0' ::;tl (") 0 0 8. o v.
0 g ~ r:;r § ~ I»' e. e., '0 f>l', sf ~ 0
to ::s i:l (> i
~ (') '" <: I»' ",""" g ::I ~ f! ::-'
§: .... i3 ~ ~. ~ 0
('p ~. 0> ", ~ ]
0 -e Ill' g. a.. '00 "" <
0 ~ e. p~ ::s I>' e e: -e /""-, ~ ~ 5. l;"> Q.
P- ~ e (") s .... Q. to
§ s· til "' e; ::il ::l. e. e, '-' '" ~. 0
(1) §. 0 Pl' .. fP <i' 0 1t ~. ~
a ", s 1'" ::s 0 I" 1'"
'" 'E.. fr. S' 1" a ell 00 ~ E! '" {Jl ('>
~ I'" P- el. P- ? o· ~ fr t'>
P- I»' ::s .. , § ~ 0 <:: g>
0 e. -e I:l 1>" ""
.... n .. ~ j:;;' ~_, E-
D s a ~ n .. -a
"" <: S n ~ ~
'" 8 S C- ~;.. g ,.., s· "d @ 1'>' .('f/ ~
{ 5. 1>" I» ~ P- g <'II ~
.P- o 'n P- <i' til to g.
<'II r> s· (1)
s· !>l '" G ~ :=.: '" ~ e. <: (1) ~ .....
§ 0 0 o E.. I» '" ._?)I. a I» a
@;. P- "S. .... 1», ('> '" s - g' ~ :J. I»'
<II 0 'C e+ 1'>' (D'
~ "' 5" :::r § '" .§ >a' ? E- 8
"" 1'" I» §. M g pS, S' s
~ ~ 'C E. 'f{ I'll g ",
"9': (") S· 'E. g. §. ~ S
P' .... E. ~ ..... '" "0 (1)
", cr' 0 ~. 8 0 ~ .. 0 '" '-,
"" s. g. 5" ~ g ~
[ 8 ... I:l < p. ::l ",
0 en ~ .... ~
e. o ~ 0 :J. I" 1S ~
,.., I:l 0- ::I. ~. P. p.
~ i 0
~ §. <: ~ .... ~. ~ o
[ g. CIl >-', c» [ 0 ~
~ I:l III I" ,..
W til ,..,
e: s 0 ~. p
y t;:! <: ,.... I:l .... 1
~ ~ ~ '" i
~: ;\i 0 ~ o· sr S,
I"< ~ P- '" 1'"
~ a I:l ::l
~ .- ::I. ::I. ::I. Q,. ", iJ >6"
<1> ~ "" 0 s· ~,
\!l. "0 ..... B E..
e '" '" '" -, ~ i (t> ... 0
e a [ ~ ::I Ill' i· .... 5'
"0 0- 0- P-
~ 'g, 0;' (1) ~ ~ 0- ~ (Il
{lI '" §r
0 '0 ;tI "d >g :g; 1: p.
...
'" ... o ;:I . "" i;l ... ... y (Il
", .., s. S . N 0- '" 1>' fif f
\ \. (l) (l) s· 0' _§f ~ c'
&_ cs g d; "S/
e. g N '" =~ 2,
i!!. 0 '!s, ~ ~, L.. D>
~ \ .. '=' j ..
.... 6' ~
Tabel 6A1tMA.RE ORJNDA - CADRU LONGITUDINA. B -747 -108 97 4444973 2030931
-11013 -156,3 6639935 130,7858 203,0931
-152 68 -195 21 1217597 935.8762 130,7858 203,0931
-192 63 9626 -2338 1482,828 1200,202 1739549 29165
-229.09 127.89 -266,65 1716,626 1449,93 1739549 291,65
-26036 15325 -29306 1910491 1671.251 2169397 320.8861
-284 65 170,23 -31075 9950402 2043.539 1848.155 216.9397 320,8861
-295.86 173,31 -314,14 1014,023 2069.344 1931.374 2169397 320,8861
-267,66 134,37 -274.29 855,3929 1772.145 1723,94 173,9549 291,65
GLAAB 2-3
GSXl
etaj MEd MIOtI' A.1 A.2 As, A.2 MR~
9 41.05 -109,94 3503 -103,85 238,4419 624.6484 662,8002 763 1271 1271 130.7a58 203,0931 203,0931
t..l 42.59 879.5094 924,375 1271 1271 2030931
LI> 8 50.05 -150,91 -14398 290.8455 763 130.7858 203,0931
7 69,49 -188,75 49.05 -182,08 404,1936 1129,493 1174,119 763 1271 1271 130.7858 203,0931 2030931
6 92,25 -225,4 85.65 -218,79 537,1723 1378,509 1424262 1017 1900 1900 173,9549 291,65 291,65
5 123.82 -257.15 117.42 -250,75 722,1155 1602,492 1648,208 1017 1900 1900 173,9549 291,65 291,65
4 149,28 -282.8 143,14 -27666 871,6839 1789,459 183452 1271 2121 2121 216,9397 320.8861 320,8861
3 166,33 -300,13 160,63 -294,43 9720571 1920,701 1963.347 1271 2121 2121 216,9397 3208861 320,8861
2 169,78 -303,8 164,65 -298,67 992,3879 1952.397 1990,95 1271 2121 2121 216,9397 320.8861 320,8861
1 130,56 -265,12 127,17 -261,73 761.6741 1681.109 1705,562 1017 1900 1900 173,9549 291,65 291,65
GLAAB 3-4
GSX2
eta] MEd As2 A,. As, A.2 A02 MRb
9 39,81 -110,09 2666 231,2254 452,8139 663.7422 763 1271 1271 130,7858 203.0931 203.0931
8 49,22 -155.66 25,49 286.0106 675,2437 9552787 763 1271 1271 1307858 203,0931 203,0931
7 69.95 -19539 26,19 406,9366 944.4645 1218,812 763 1271 1271 130,7858 203,0931 203,0931
6 95,29 ·234,23 66,95 -193,6 554.9563 1206,737 1485,839 1017 1900 1900 173,9549 291,65 29165
5 127,46 -267.64 104,23 -229,52 743.4762 1452.927 1723,795 1017 1900 1900 173,9549 291,65 291.65
4 153,49 -294,7 135.79 -260,11 896,4524 1669,454 1922,715 1271 2121 2121 216,9397 320,8861 320.8861
3 171,32 -313,25 160,09 -283,56 1001.465 1840,118 2062,56 1271 2121 2121 216,9397 320,8861 320,8861
2 175.29 -317.4 1702 -293,88 1024,873 1916.6 2094255 1271 2121 2121 216,9397 320,8861 320.8861
1 136,99 -278,54 142,25 -265,04 830.3476 1704.984 1803,224 1017 1900 1900 173,9549 291,65 291.65 TABEL 7 - ARMARE ORINDA -CADRU TRANSVERSAL 1
GTA-6
GSY1 GSY2
etaj MEd ME~ MEd ME~ - As, A,;' A,n; As, A~2 MR.
9 17,13 -29.,03 2252 -39,4 13b,7981 231 5129 169,9645 763 1140 1301621 - f83654 183654
6 21,91 -56,52 44,17 -102,50 2570153 616-2158 334124 763 1'140 130 1621 183,654 183,654
7 4122 -9079 7474 -13462 436,0308 819,321 6434392 763 -1140 130,1621 183,654 J83,654
6 74,22 -122,56 104,25 -165,63 609,7359 1020,552' 742,3846 ' 1271 1900 215,2089 ' 291,65 291,65
5 10<1,41 -151,4 129,37 -192 758,3047 1195,961 927,5572, 1;271 1900 215,2089 291,65 291,65"
4 13018 ~f76f l.f9,56 .213~I~f 87e:~ 1916 1339,973 1090372 1471 2121 248,3379 320,8861 -3208861
3 15082 -19601 163,61 -22795 961,8724 1441,991 1222,999 1471 2121 2483379 320,8861 320,8661
, 2 161,72 -207,09 16796 -23243 987,8231 1473 243 1296,225 1471 2121 248,3379 320,8861 320,8861
1 145,44 -189,n 141,01 -205,24 853,6926 1285,611 1160,967 1271 1900 215,2089 291,65 291',65
GTB"C
G$Vl
etaj ME. - - -ME<! MEl! ME<! As, A" s; -A.a' MR" MRb - M"" -
9 15,57 -60,64 26,14 -40,39 151,8705 359,0079 763 1140 1140 130,1621 183,654 1!63654
8 2937 -92,67 4597 -100,57 267,53 555.079 763 1140 1140 I 130,1621 ' 163,654 183664
7 68,n -1.23,26 76,23 -130,73 444,7801, 794,4429 747,0164 763 1140 1140 13((1621 183,654 1 B3,654
6 -97,B<! -152,5 -- 105,06 -159,74 614,6344 , 981,9231 -934,7058 1211 1900 1900 ; 215,2089 29165 291,65
5 122,78 -177,63 129,6 -184,46 759,6681 1145)19 1099,867 1271 1900 1900 215,2089 I 291,65 291,65 I
- 248,3379 320.8861" 3206861 •
4 142,7 -19776 149,02 -204,1 B74,9796 1277,849 1234,964 1471 2121 2121'
3 156,16 -211;55 - 161,81 "217,2 951,1401 1367,547 1328.125 1471 2121 2121 24B,3379 320,.6861 320,8661
2 159,98 -215,67 164,81 -220,49 969,0292 1390,249 1357,014 1471 2121 2121 248,3379 3206861 ' 3208861
132,22 -188,48 135,41 -191,67 794,1251 1193,74 1112.308 1271 1900 1900 215,2089 291,65 29:1,65 aJeg' etrieri F 8 A.."'SO.2 rnrn"

aleg a,,==125 mm in zonele potential plastfce

ARMARE TRANSVERSALA IN CAMP

1.2~MRb 1.2"MRb·'" 1.2"MRb· r V..Jm ... v'mi1J(
Erg 156,943 243,711706 P Pe Po :.op.,"'" , a,
243,711708 116,38481 0,624214 0450147 0,095063
ET8 156,943 243711708 0,1 334,6667
243711708 116,3848 0,624214 0,450147 0,095663
En 156,943 0,1 334,6667,
243,711708 243,711708 116,3848 ' 0,624214 0450147 0,095063
ET6 208.,74593 34998 349,98 148,6442 0,797234 0,1 3346667
Er5 0,6 0,134313 : 0,134313 249,.1687
208,74593 349,98 349.98 148,6442 0,797234 0,6 0,134313 0,134313
ET4' 260,32767 385,063308 385063306 165,3309 249,1687,
0,892094 0,749853 0,150438 0,150438
ET3 260,32767 385,063308 385063308 166,3309 222.4619
E12 260,32767 385,063308 0,892094 0,749853 0,150438 0,150438 222,4619
385,063308 165 3309 0,892094
Ell 20B,74593 349,98 349,98 148,6442 0,749853 0,150438 0,150438 222,4619
0,797234 0,6 0,134313 0,134313 249,1687
.aleg elrieri F 8 Aa."'5Q.2 mm

slag ao=200 mrn in zonele d'e camp

Tabel. 9 ARMARE TRANSVERSALA GRINDA - CADRU TRANSVERSAL 1

ARMARE TRANSVERSALAIN REAZEM

1.2·MR~ 1.2*MR~ 1.2·MRb VocImmc V'miD: P Pe Pe ;OPe a..
ET9 156 943 12203848 220,3848 145,957 ,0,782821 0,450147 : 014951 0,2 167,3333 '
ETB 156,943.' 2203848 220,3848 145,957 ' 0,782821 0,450147 0,14951 0,2 167,3333
ET7 156,943 2203848 2203848 145,957 0,762821 0,450147 0,14951 , 0,2 167,3333
ETa 2603277 349,98 349,98 :205,6954 1,10322 0,749853 , 023007 0,23007 145,4629
ET5 260,3277 349,98 349,98 205,6954 1,10322 0,749853 6,.23007 0,23007 145,4629
ET4 300,7876 365,0633 385,0633 225,0655 1,207109 0,867847. 0,256032 0,256032 130,7126
ET3 300.7876 385,0633 385.0633 225,0655 1,207109 0,867847 0,256032 0,256032 130,7126
ET2 300,7876 385,0633 385,0633 225,0655 1,2071'09 :! 0,867847 0,256032 0,256032 1307126
ETl 260,3277 349,98 349,98 1205,6954 1,10322 1.°,749853, 0,23007 0,23007 145,4629·. aleg etrleri F 8 A.,==50.2 mm"

aleg a."125 mmin zonele potential plastlee

ARMARE TRANSVERSALA IN CAMP

1.2*MRtI 1.2*MRb 1.2·MRb V.d,,,,,,,, vtmax p P. 'Pe ;''P~'''" a.
ET9 156,943 ' 220,3848 220,3848 112,2999 ,0,602306 0,450147 0,088507 ' 0,1 334,6667
ET8 156,943 2203848 220,3848 112,2999 0,602306 0,450147 0088507 01 334,6667
ET7 156943 220,3846 220,3848 1112,2999 0602306 0450147 0,088507 0,1 334,6667
ET6 260,3277 349,98 549,98 172,0383 0,922705 0,749853 0160939 • 0160939 201,9463
ET5 260,3277 349,98 349,98 172,0383 . 0,922705 0,749853 0,160939 ' 0,160939 207,9463
ET4 300.7876 385 0633 385.0633 191,4064 1026594 0867647 0,185182 0,185182 180,723 '
ET3 300,1876 385,0633 385,0633 191,4084 1,026594 0,867647 0,185182 0,185182 180,723
\82 \3007876 3850633 385.0633 191,4084 1,026594 0,867847 0,185182 0,185182 180723
\En \ 200,3277\ 349,98 I 349.98 172.0383 0,922105 0.749853 0.160939 0.160939 207,9463 TASeL 10 ARMARE LONGITUDINALA STALP\

STALP2
Sx" Sy ..
.M:ida N M:;f"" ]\I - ]V1Y- Qx .. Qx- ny+ ny_ AJ1CQ ARce A~~x A~fy
E. de __ E ~, ~de. SX s.v
93;21f -1'88--58 --:74,,11 ·19507 -21,61 1 1 1 1 254.2455 124,0348 1256 1256
..4909 ·209.53 3641 -21802 4101 3118122 2: 1610S 1.962277 6,75 29~.7374 1363.086 1256 1256
121.05 -'110.54 -62.61 -444.18 26,98 3,118122 2,16108 1,962271 6.75 1045841 511.4713. 1256 1256
-1831 43349 48,39 -46771 1(14 20B8048 1607777 1.,512034 ,4.078234 ' 47,9[)18 ~21,9579 1256 1256
16089 -63191 -102 66 -71323 3836 -52369 20B8[)46 1607777 1,612034 ; 4078234 855,0091 1Cl3,1462 12&6 1256
-118.63-'- -'.;54 92 69.17 -736.,18 -686 -13618 2156517 174,.138 1964991 355-8184, -2320113 -3{)4,209 1256 1256
19085 .J85127 -11514 , -101019 54 III -67323 2156577 -, 147138 1964991 3558184 ,8616019 135.2861. 1256 -1256
-154.13 .J874.22 86;78 -102226 -27.41 -896.16 1.718976 1.469748 1.702798 2.480183 00.34706 -557 0971 1256 1256
-1038.74 215,55 -1068,06 -125,49 cl30081 666 -80616 1718978 1489748 . 1.702798 2480183 4843667 -209.1868 1256 1256
-1061;69 -18553 -109101 102 9 -1323,56 -4586 -829.n 1.697188 1.505007 1.892643 2,275352 1710447 -806;0219 1256 . 12S5
-12.51.02 23268 -128212 -131' 98 .161419 76.16 -92495 1697188 ' 1 505{lO7 1.692643 2. 275352 4703324 -2991051 1256 1255
-1'279.97 -211,79 -13(15,07 11666 -163714 ·62,45 -9479 153304 1400035 1.566913 1.952035 85.89345 -635.5657 1256 1256
-1475.98 238.96 -149:3,09 -133.65 -1,936.46 61.36 -1032,59 1.53304 1.400035 1.56S913 1,952035 1960303, -5006702, 121if1 1256
. -1498,93 "233,23 -1516,04 12975 -195943 -00.'69 -105554 1479169 138l306 1,556689 1.614125 91.60834 -599.148 1256 1.256
. --1695,(15 221 .. 49 -110101 -123.31 -22S164 7432 -113443 ,1,479'169 1,383306 1,558689 1814125 -111 7449 ,-745.5006 1256 1256
-1716 -25272 , -1723.96' 15196 -228459 -10215 -115738 1.149926 1096569 1,232671 1,347284 -222.6067 ! -749.62S4; -j256 , 1256
-1913,91 1'10.9 -1905.56 .59.03 -2571.94 1701 -124753 1,149926 1,098569 1,232671 1,347284 -1315577 -162470a 1256 1256
329,41 -1936,86 -330,81 -1928,51 242.57 : -2594,89 -220,67 -1210,46 11,149926 1',098569 1,232671 1.,3472114 231,6068 -11a,9723 1255 1256 TABEL 10 - ARMARE LONGITUDI NALA

STALPI

STALP3

ISIlI '63,5 ·222, 5: DB ,45 ·:.66 ·23C 57 ~~:56 -2~36,\5 ~.465031 3,0204~ 2,1l2~7 .75 06,9601 155,16667 156 1256

~Ios 41,21 -245,l2 ·15,2 234;4 3.59 :~~~:~~ 5~ -42',44 ~4650Jl 3.0204: .2.112647 ,75 17,49131596:999 1256

ssus -115,37 -484 08 95,39 163.12 -65,13 -542,71 .1 ,29 -450,39 :l193S! :.0435 ! 1,531726 'fi41727 >5.153431-495,2831 125 1256

'~"~'"70 -630,96 '193: 1,0435 1,531726 2,

r7sUs -154,33 ·74 07 133,99 r17.94 -83,~ -0"",,,"," _I ',99 i]087i '07">;l,; 1,934315 2,117243' 70,8337 fM? 125 1256

f710S 112,94 ·7 02 -92,41 740,8.9 46,83 ·654,99 11,934315 I 2,1 72431 686,377 229:.7: 12.6 1256

=->.' ---.. o.~.. .837,69 .5096, 11923 1,640468 1, J621 , ~~' -+-~~-I

~~~ruE~14~91 .. ~D9rfJ--l~'g~i2tt~··:~30~"'l~4jj~~~@O'~'.1'~3:t~~~'6i7[t-~'''~O~O'··~~~~~~~}~~~~~~1~·.~50~9[~~tt~1~19~~~1~,64~~~D1~~)~~:83~C04~'.8~5:~~3~~~79.~t=! _ -1256

l§su~ -209:84 -1. 93,25 -t235.4! ,56 -1518,64 -981,66 '.53841 i25ZZ ',,004122 W 1-8,3276431=541.61256

I5iOs 181,13 -1 164, _-'I258.4< ,57 -1541.59 -1004,61 . ',785 r::2ir 1: 1256

,~ .;~~.~~ .=~ ,23 1.42 me,f -12 14 ·2271.85 116, - 78,86 1,424617 i~::~;;:~ ~~~~51_6'2.t 1256

-113,.7 _jS22,1 .02 ·1911,4 -9, -' ',95,4246 J9833 1.4811<95 1 ;621-65,58497 -=6ff 1256

lios 230,67 _cl -: 1.6~ 1-1789 1H ·2294.8 -1 1- Il!:~~ 1,~~~1' 1.437761 1. ,346 '79. _~

,_ .. - ~<~.o 14. <'> -2038.34 -11: -2662,87 : n"h 1256

:"u. -£11.0>0 .'~- 12,71 .11255 1.117'133 1,-olu.

!ioo 261.2~ -, Ii ,,15 -20El' ,29 14: -2685.82 -1 1255 117133 1, ~8,77' .161 , 1256

S~ -105.24 ·2 ;.8 -2314.9B -4~ -=-3043;43 '8:;~ --"-'1255 17111> ,'117133 1 ',5796 r::58,51 , -'258

iTo. 332,5·2 -, ;27,72 -2337,93 250,05 -3066,3 S -l L: M R 1>

w o

Conditii constructive Zona plasnca potentiala

S s 7~ " 7"20 = 140mm

S s b0/3 "S3013 = 176.67mm; S s 125mm S~ 100mm

q>" 2: 0.035

.... 'p=900mm

Stabilirea lunglmii zonel plastice potentiale ler 2: Id6" 416mm

J..<:600mm

pe,min=10Rc(O,<l+njIRa

...... in zona curenla s-a ales ae=15Omm

din conditii constructive

pe,min=10RC(O.4+n)/Ra

133.61192

- ~
It) '<;
~
~ 00
V <$
~ I
V ~
.........
('I') "R
"'::..
=> ;;:
....J "<:
=> i-
a.. '> ~
....J I" '"
~ :::t~
? 00
U) ci
~ 11,1
0:: ..,
0 0 S
"!
....J ''"
a:: "" "f1
5' "'<:
=>
0
0 0
Z 0
0 N 0 ..,
"" N
« " II ~ u
W _"5. J ~
0::
«
~
c::::
«
N 0 0
0 0
~ '" eo
Q) '\" 'I.
.<: -<=
..c
ro
~ i(l({l~gggggiG
~~~~~~~~~
"'C"""T"""I""""_~"""''''''''''"'!''''"
u.l.L.u.l.L.l.L.l.L.l.L.l.L.u.
",.,- ..., ... en gJj:: ven
~~ c:>M 8 ..-('.1
c:>C:> <no;:, e- .-
J <DN ~~ g; m.£ ....:r--:
..,"" M "'''' ...,
N..- 0 ..... L()OO ~~ '"
NN NN NN ...
~f;e '" 0> NO> "' ..... ~
"'''' .... .." ..... 0)
II . .." N ..... N,'¢ -tM 0;:,
M • cr)ID ('.IN g
-;; ",0 e-- <0
"' ..... N ..... _ N NO:>
N"- <') e- 000 ~'~ 0
N NN N .... ....
~~ COO> 1.Or- LO -e- N
'" ..... (00 N<O r-
.J N~ ..... '" ..,. . en 00 0
<00 ""<0 cO co- en
..... -r.: va> -r- ~~ ~
00 '<I'M ;:0
<0<0 <0'" m"- '"
<0'<0 <0 ... Nil'> "'0> ..-
"-N ..... "" ..... '" M ..... t!l
..... ..., lSi! '<I'N en..,. (';;
0::: tfO Ill..,. <')V
", ... ..... "" en '"
0-. ..-N NM <'lv Il'>
60 60 60 cici 0
'<I' .,-N .... ..., <O'¢ ..... <0
(0 (ON N .... ",,,, "'N
N ~:8 "' ..... ~~ .., ...
-> 0 0111 NN
.n- . ..., -.:-"cO ~~- N"'-
Il'> •
N N ..... .... .., ...,,,-
' .... ... <0 .........
) ;:;: ... 0 0 .... -e- ... 0
..... 0 ON NN CO
~~ NO> 0> .... '"
....... .-N NN -e-
~ ~iZ <'l .......... ,§,§ - \::
00 .....
.i <0' ~ 0
..... ..... ..... ....... .,....
9j2 ~~ "' .... !3>::l ....
., ., 10'5 ., ., QS ,;s:'" .&S-'

l~l:

~ II

2

1

PROJECTAREA FUNDA'fIEI 9.

.' fortUrilor de dimensionare a radierulul, s-a modelat infrastructura cladirii, oflti.nen1 e

~ tele subsolului, cu ajutorul programului ETABS. Modelul adoptat a fost unul

dill e!eIl1enw

nJiIl nstfuld in schematizarea peretilor din sub sol sub forma unor grinzi dispuse in planul

jjjcat. CO Qrinzile de contur sunt constituite din peretii perimetrali ai subsolului impreuna eu

eruJui (fig. I). . 1 . b 1 . . al di I' I

d Jaca la nivelul planseu ill peste su so ~l, respectiv ra ieru ui, a partea

aferelIte e p ,

'derat 0 zona activa egalii eu 3 h,/(de trei ori grosimea placii planseului) la partea oarl S-a COOSl

. ectiv de 3bm (de trei ori grosimea radierului) 101 partea inferioara de fiecare parte in

~~Iresp

pere?lor interiori si pentru 0 singura parte pentru peretii marginali. Grinzile interioare sunt

mite de grinzile de cadru de la nivelul planseului peste subsol si de fasiile "centrale" ale ~ui dalA al radierului. Au rezultat sectiunile de calcul din fig. 2. Modelul implies comprimarea lIIIIJIOI"c1ementelor subsolului intr-un singur plan, radierul fiind sprijinit pe mediu elastic. Acest model IA m considerare "efeetul de menghina" datorat cutiei rigide a subsolului, dar of era avantajul unui

IIIOdeI simpiificat plan rezemat pe mediu elastic. Este de remareat faptul di in cazul structuIilor in efectul de descarcare al momentului de rastumare prin cuplu de forte dezvoltate in planseu si !1dicr este mai putin important, deoarece momentul seismic este preluat prin efect indirect (forte in stAlpi ~i nu prin moment la fata- radierului.

grir.zi

6- ®- ~I
'"
~ 4.50
"'" ®-.C
~
I
~
'0
<:::i ©- ~
II
1:::-
I
4 ;SO
@-L
l.Qrinz!
pto co plo cc pto c o
pto c c pto co pte co
I
pto co pLnco. pto cc I Ls.so-Ls.so-'-S.5o---J

cb ® c1> @

Fig. I. Mod 1

e pentru calculu1 elementelor infrastructurii

l CC? . ~ \- " /-" .--
- --!:/ r~' ic : (D?
1 "',,~ . ./. ',-./
j I
~)- !

3.15
J, 1't:
- '.
-,
-2,r--"
-~
~ ,
....l Fig. 2. Sectiune perete sub sol de contur ~i interior

Valorile eforturilor sectionale in radier sunt prezentate exemplificativ, pentru una di de incarcare in fig. 3 ~i in tabelul 13, iar cele ale eforturilor section ale in grinzile infr~ figura 4 & 5. Diagramele sunt prezentate exemplificativ pentru actiunea cutremurului in longitudinala, in sens de la stanga la dreapta in raport cu fig. 1.

S-au considerat dona cazuri de incarcare:

o grupare de incarciiri eu fortele axiale de la baza stalpilor la nivelul parterului, ~ din gruparea neseismica de incllrcilri. S-au neglijat mornentele incovoietoare in stAlp nu pro due efecte importante pentru tipul de structura analizat,

Gruparile de incarcar! ell fortele axiale ~i cu rnomentele incovoietoare capabile ~ staipilor, determinate I'n conditiile plastificarii la eapete ale tuturor grinzilor supras la actiunea eutremurului pe fiecare directie,

(€J

. 1

(2)

'-', ..

I

I

Fig. 4 Momente in grinzi (kNm)

~,2 i- ....

/ ..........

~ , .. __

) . I

Fig.3 Momente MI 1 (kNm) in radier

Fig. 5 Forte Uiietoare In grinzj (leN)

. presiUnile .

f11110111e lllID{1me pe terenul de fund

ntele ~i f0rtele taietoare In i ile e n:omentele ~i fortele tmetoare In gr OZI e echivalente peretilor de subsol.

Dimensioaarea ~aturii de la partea inferioara ~i superioara a radierului este pre

Rezistentele materialelor sunt : zenia!! ir,

- fed = 13 N/mm2

- fyd = 300 N/mm2 (PC 52)

S-a optat pentru armarea cu bare independents

Ver~carea r~dierului la strapungere s-a. fiieu~ in zon~le de rezemare a strupilor ee

Relatia de venficare este urmatoarea (vezi relall3 (40) din STAS 10) 07/0-90): ntrah ~

V::::; 0,75 V ",df«

Unde: V - forta de strapungere de calcul (forte axiala din stdlp la nivelul radie I '

scade presiunea pe terenul de fundare) ru u

d - inAl.timea uti!.!!. a radierului (d = 655mm)

Ve, - perimetrul sectiunii active Ia strapungere determinat pentru un unghi de 45 ( Ucr = 4(bc+hr) = 4(700+700) = 5600 mm

f cod - rezistenta de proiectare la intindere a betonului

O.75U"dfc!d '" 0,75' 5600·655· 1,1 = 3026,lkN V max = 2895 kN < 3026,lkN

Tabel 13. Dimensionarea armaturii radierului

SEC- Dj· M .. lkNmlm] h[cm] b[crn] a[cmJ h.[cm] X[cm1 AIr1!1!!;O p..~ An," I s,...., I.
TIUNI reclia
a 1 230,14 70 roo 4.5 65,5 2.7609 11.96 0.2 131 5~20 151 '"
b 1 175.6 70 100 4.5 659 2.1103 9,145 0,2 13.1 5¢1~ 157_..::
C l(e) 231.23 70 100 4.5 65.5 2.7743 "202 02 1~ 1 5ol'>UI lSI -"
,d :2 142.04 70 100 4,5 65.5 1,6899 7.323 0,2 13.1 54'10 I 1~2
2 195.03 70 100 4.,5 6S.5 2.3319 10.11 02 13,1 '<1>:0 IE.
e 112
f 2 185,5 70 100 4.5 65,5 2.216 9.603 0.2 13,1 54':.lO
9 2(c) 261.64 70 100 4.5 65.5 3.1508 13.65 0.2 13,1 lQl~O~ .. '1 d b I .... x . d ·'1 ti J' CR 2_1_11/2()(l5.C

Calculul armaturn pere]i 01" e su soi respects preve en e norma IVU U1 .

acestui caicul sunt urmatoarele:

. -' valori

a) Diagrarnele momenteler incovoietoare ill pcretii de subsol sc caract.cnzcaza pnnj 'zon

. d d -'j paraJe e 011

cfunpuri. Momentul capabil al unui perete de subsol depin ee annatun e

in inima ~i In zona de conlucrare a peretelui cu radierul ~i cu placa peste subsol. x di 4 baJC 0

La partea superioara a peretelui se prevede 0 armare de centura alcaturta m 'im8

prime In coljurile unor etrieri ¢8 dispusi la 200mm, Armature orizontaHi de pe.:.a de

t" ocentul mr _..d

compune din bare ¢IO dispuse la 200mm. Aceasta armare respec a proc . sufici~

0.3%. Aceasta armatura orizontala lnzestreaza peretele cu 0 rezistents la incovOlere

b) Armature vertical! de pe inima peretilor se determine dintr-un c~cul I.a fori a. ~~~§IIfII bare ¢l Otl50mm (VEd. 1tIIL1<=1113kN" < VRd=1204kN). Calculele de dlmenslOoare

~i orizontale din perete sunt de tip obisnuit si nu se mal detaliaza aici,

tn, STATIC NELINIAR lO.CALC'

. ta tic n eliniar

cakd1ulUI " .. . .

~ . aft) ermite verificarea comportani unei structun la acnunea laterals a

c neliniar (b.!D.sr S c ':urn. a fast proiectata prin metode curente de proiectare (metoda A, tn [ll~ expliCit. o::~ 2006). Procedeele de caleul static neliniar. sunt fOI.osi.te in

la.jjiclril dm PI t deplasare, in care deplasarile laterale sunt considerate p,. rincipalul

c_ . rare baza e pe .' I '1 d I _., I al

__, .... ".".. e de prol:C e aJ r!l.SpUl1Sului seismic al strueturilor, pentru ca va ?nc iep asaruor ater e

de caractenzar . a ntru estimarea degradarilor structurale ~l nestructurale la atacul

criteriul de referml pc .

b'l pe baza spectrelor seismice de deplasare, functie de carac.teristicele

lee se sta I esc c.·· .. did 1 '1 1 1

sriSU1 . .'1" . eiditate si de rezistenta ale structure. Pornind e a ep asan e. atera. e

propnetA(1 e u.C fl",. ., ... • . I al

urelor ~. . . x tirile in artieulatiile plastice formate In mecawsmu structur , care 5e

tunI se deternuDa to • - fun . d. al -t . .

stfIIC , d ..... tire a eleroentelor structurale determinata n: cpe e ca uirea 51 armarea

CII capacltatea e rv .' _. '

or ide valoarea fortelor axiale ~ tsietoare.

, I" a fest realizat cu ajutorul programului ETABS care of era facilitati importante

:~~~alcuJului. Modelul structural adoptat este tridimensional dar procedura descrisa cabil! sistemeJor plane.

parcurse in vederea realizarii modelului de calcul sunt urmatosrele:

• Definirea modelului suprastructurii, considerand incihdriie gravitationale de lunga durat1i §i eazurile de lncarcare seismica pe fiecare directi e principala a cladirii.

• Calcu1ul momentelor capabile considerand rezistentele medii ale otelului ~i betonului, Prin IDOdul acoperitor de determinare a armaturii transversale 'in proiectarea elementelor cadrului, cedarca la actiunea fortei taietoare este exclusa,

I Efectuarea unei echivalari a sistemului "real" eu multe grade de libertate printr-un sistem cu un grad de libertate dinamica.

• Evaluarea cerintei de deplasare pentru sistemul cu un grad de libertate echivalent din spectrele rlspunsului seismic, functie de caracreristicile de riglditate ~i rezistenta ale acestuia.

• ~~~decel' rinte] de deplasare a sistemului "real" pe baza cerintei de deplasare a sistemulul eu

6'.... lhertate.

I ~

• Verific.:a" Struc:uni P~!l. cand se atinge valoarea cerintei de deplasare stabilite anterior.

IItructurii ~eCaD.iSmu_lUl de plastificare, pus III evidenta prin impunerea cerintei de deplasare Yerifica 1 __ ' . e deternuna deplasikile relative de nivel, rotirile in articulatiile plastice si se

UlSCnerea acestora A li . I dmi S .

VI!rifIca ..Ie_> m urute e a nuse. e determina, de asernenea raportul 0; I 0; ~i se

-.;.a factoru) d .'.. u 1

e comportare a fostcorect ales la proiectarea structurii.

~te·

nntelor de deplasare

ctrintelor de de 1

p asare s-a facut conform prevederilor anexei D din normativul PIOO-I:

~decaICuI:

T.btJ 16Ipotezll II-X(V) (vllJllrile sunt identice pe ambele dire~,ii)

¢ m m'¢2 m.¢/}

M = t m; , masa sistemului MDOF (a sistemului real ell mal multe grade de Iibenate (1'

. ~~

M = 26282 .. 76 kN

F - forta taietoare de baza a sistemului MDOF

{¢} - vectorul deplasarilor de etaj (nonnalizat 1a varl) sub fortele laterale seismice. Soan considerat dona ipoteze extreme ale distributiei pe inaltime a fortelor laterale:

(I) Fortele laterale sunt distribuite conform modu1ui I de vibratie - AceasUi distrib . .

valoarea maxima a momentului de rasturnare, Ulle

OJ) Fortele laterale sunt distribuite la fel ca masele de nivel. Aceasta ipoteza urms valorilor maxime ale fortelor taietoare ill elementele verticale. arewte c

M' = {¢ y ,M . {¢} '" Lm;¢,: - masa generalizata a sistemului echivalent SDOF (sistern echil un grad de libertate dinamica).

L' = {¢ Y . M . {I} = L mi¢" - coeficient de transform are

Valorile marimilor M' si L' obtinute pentru cele doua ipoteze, pe directiile principale ale strucll::' prezentate in tabelele 14-15, respectiv 16.

Tabel14 Ipoteza 1· (Directia X)

L' -=1 M'

27663.73 27663.73
30031.79 30031.79
30031.79 30031.79
30031.79 30031.19
30031.79 30031.79
3003l.79 30031.79
30031.79 30031.79
30031.79 30031.79
30031. 79 30031. 79
L'= 267918.1
267918,1 u.ea dcplasMU Iaterale Ja van irnpusa structurii de ciitre cutremurui' d' d'

e proiectare se etermina cu

~ cerinfa de deplasare la vilef a structurii

CC'.I1DJII de deplasare a sistemului cu > • •

~inelastica.): un smgur grad de libertate eehivalent (adica deplasarea

SD (T) = c SD, (T)

Perio.da sistemuJui cu un smgur d d .

- vectoruJ f} gra e hbertate ecrnvalent est ala .

l¢ reprezinta vectorul propriu al d t eg eu perioada strueturii in cazul

~ ~ons!derat In mod acoperitor acoperitor camo '" UI ~damental de vibratie, Pentru mat multe grade de Iibeltate dinami 11 . pen0a.?a slstemului echivalent este egaJii cu

IIDIat c §1 p entru I poteza II.

8JIectruJ de deplas

'" IIIcctruJ de are al raspunsul ui inelasti c '

deplasare al . '

T rilspunsulwelastic'

{7j( _)l '

q'

ll<7)eate

8pectru{ de -

raspuns elastic pentru co .

..... mponenta onzonrajs a accelerat;ei ter lui

~ IInplifi .. enu ill

....... :""I!IIIa. care al deplas- '1 .

aeisnuee ~ an or, care nne seama ca in d .

111 raspunsul' I . ' omeruul T < T (T = perioad d

me asue sunt mai . de, a e

at man ecat cele corespunzatoare raspunsului

rP. m m·rA M'rg
9 I 27663.73 27663.73 27663,73
8 0.958092 30031.79 28773.21 27567.37
7 0.891761 30031.79 26781.17 23882.39
6 0.800518 30031.79 24{J41 19245.26
5 0,686965 3003179 20630.78 14172.62
4 0.554718 30031.79 16659,18 924 J.l 54
3 0.40819 30031.79 12258.68 5003.874
2 0.253106 30031.79 7601.235 1923.92
I 0.10088 30031.79 3029.599 305.6252
L'= 167438.6 129005.9
M= 267918.1 Tabel15 Ipoteza I - (Directia Y)

¢'2 m m ¢2 M'~i
9 1 27663.73 27663.73 27663.73
8 0.951443 30031.79 28573.54 27186.09
7 0.880277 30031.79 26436.3 23271.27
6 0.786013 3003J ,79 23605.37 18554.12
.5 0.671485 30031.79 20165.91 13541.11
4 0.540405 3003179 16229.34 8770.42
3 0.397166 30031.79 11927.62 4737.248
2 0.247149 30031.79 7422.337 1834.426
I 0.100083 30031.79 3005.665 300.8153
L = 165029.8 125859.2
IM- 267918.1 =M*

L' ~=1,311 M'

30031.79

30031.79

30031.79

30031.79

267918.1 = M*

M=

2,5 1 2·,$; c=3 -T::>

. ... d depla· ;are la v§rful constructiei sunt date In ultima coloana. a tabelll!

Cerintele selSrt\lcee . -. . Ul

detaliaza calculul acestor valori,

Tabel17. Deplnsliri impuse structurii

T SDe(T)(m) c Sdi{T) d{m)""""'
dir.x 1.115 0.2041 1.331473 0.271754 0.352979
0.345776-
ip.1 dir.Y . 1.046 0.179621 1.470089 0.264059
dir.X l.US 0.2041 1.331473 0.271754 0.271754

ip, II . dir.Y 1.046 0.119621 1.470089 0.264059 0.2640S9 ~ d. I.·· . Verifi· lcarea strueturii in termeni de rezisten1a

10.3 Curb a (oria - . ep as are. . _

_ . la ... .. ta variatia fOrjei taietoare de baz! 1n ipotezele s:abilite ale disl!i

CUIba forta-dep asare refreZ1l_ltra;.x Ia varful constructiei. Aceesta curba expnma s.lntetic

rti ala, cu deplasare a mregrs .\.tt.. )

ve c ... .,. fortelor laterale moncton crescatoare. Curbe!e n:~tate pentru strueturn sub acpunea rt. f ~ fig 6 & 7 pentru ipoteza dimensionarii dup! nOnnall analizata sunt prezentate compar.a IV l~ .. . .. vul PI 00192

1: 2006 ~i pentru ipoteza dimensionarii dupa norman .

_ L

D1AtJlWII ... f"OM~1I!

. ilIlCII~HI·~1 .

...

.-

.".

~~~~M---------------~-----

,~_]l_ ------~~

"lifO

-

"

...

..

·1

1JlKlII.M:;::!~EPU.· .... a~ . _. I

~~

, I

-

....

... .

I

[ I --#----~------i I

~~--~~--~~--------~---: !

. I

'''1

I

I

I

.,.

Figura 7. Curba fortiI - deplasare pentru ipoteza II

ClIbeIe suat construitc pdnA la obtinerca mecanismuluicompiet de piastificare.

curbi. permite In primul fimd verificerea ipotezelor adoptate Ia proiectars cu pnvrre Ia fi suprarezistenfa structurii, dar In acelasi timp ~i 0 evaluare a comportarii de ansamblu .;;i forti lateralL

Ie pot aprccia cantitativ miirimea suprarezistentei constructiei ~i ponderea surselor din care ICetlata. Din analizarea curbelor rezu1t! ea prirnaarticulape plastics (corespunzatoare primei de risiditate 8 curbei) apare in jurulunei forte tAietoare de baza _ 3500 kN. Forta seismica de cste 2184 kN, deci coeficientul de suprarezistenta datorat conslderarii rezistentelor de ~ lie ~elor, precum ~i res~tarii condipilor de al~~tui.re, inclusiv a procentelor minirne

- 1.6. De asernenea, pnn evaluarea raportului mtre forts latcrala corespunzatoare _~plete ~. strueturii :~i cea corespunzatoare fOmlarii prime,. ~iculatii plastice se poate .~- alegenl raponulUl 0:,/0:1 presupus 1.35 Ia evaluarea fortei taretoare de baza, Conform I'IJIrtzlde!ntllt". coeficicntul aula I ('=1,3) este eeva mai mic decst eel considerat Ia evaluarea

de proJ~.

I~ta complementar raportului aula] de proiectareeste in aceste conditii ,_.- .... _ de S01ici~cesta pcate fi considerat ca un factor de sigaranta, eu 0 valoare pot!iviUi

. la Cutremurul de proiectare.

Ibai ~ec:~e dup~ nonnativul PIOO/92 se obtine 0 suprareziste~~~mai ~are datorita __ nn.-_.. Sect1um]or de beton adoptate ca urmare a conditiilo; rna! severe de --OAUi:UJv.

r

1

tllA.GRAMA FORTA--OE!'LASAAI tlPOMul.yJ

- .

-I'

I ~-l

\ _l

...

[>!IOII!C r P1!.nft ""':'r>R!lEt:T P'1iOO4 tru ·potezfI I Figura 6.. Curba fOrf! - deplasare pen .. I.

...

tor.at..u lIIecallislIIUlui optim de disipare a energiei

a structurE c.orespUIJ.za.tor eerinpei seismice de deplasare reprezinta, pentru Pre:zinta. un stadlU anterior formarli mecanismului de plastificare in structura (fig. ~i ~onfigurapa articula!iilor plastice formate in cadrele intericare curente, in ~.depl.asare:. corespunzator celor doua ipoteze _de i:n.c~care deseri.se l.~ I artiCulajitlor pla stice in acest stadiu permite verificarea realizarii

conceptiei de proiectare a ierarhizarii capacitatilor de rezistenta mecanismului de _disipare a energiei dorit,

I If

Fig.S Tabloul articulatiilor plastice corespunzator cerinrel de deplasara pentru Ipoteza I-r

() y

--"'j ....... -

-I

! -

-T_ .

Fig. 9 Tabloul artteulanuor plastice corespunzator eerintei de deplasare pentru IpoteJ:9 V-x

~'I t~ ~I '~
<,
, 1,,£) (.c c
'I r (I 1 ! -,
s ~. rabloalarticu19f1i1or plastlce corespunzator cerintei de dcplasare pentru Ipoteza I-y

pia...: '

~·.ce corespuozlit ._

or cerl!lfcl de deplasare pentru Ipoteza n-y

10.5 Verificarea deplasiirilor relative de nivel

iricA pelltru determinarea capacitAfii de rotire plastid

ClDP . a 1113.-,<imi1 (djferen~a tntre rotirea ultima si cea de la initierea curgerii in armatura) JlDIitCI plasu~ in verificari!e Is SLU In eJementeie solicitate la ineovoiere, eu sau £ira foIla te ~ ~~i pereti), in regim de inearcare ciclica se poate determina cu expresia:

, sti!p 0 1 ()0.35 ap !e

P_ .((J}')' . /,°.2• Lv ·25' 10 (A. 1)

9_. - 4' (J) h

Tabel18. Rotiri de nivel

eHZ I-x I-y II-x ll-y
etaj d",,1h J d,y Ih J d" Ih, dOYIh , -
9 0.001564 0.001301 0.000827 0.000592 -
8 0.003910 0.003491 0.001432 0.000942
7 0.007603 0.006549 0.002676 0.00163.1
6 0.011578 0.009753 0.005356 0.003649
5 0.015489 0.013341 0.009319 0.001475
4 0.018404 0.016275 0.013690 0.011992
3 0.019936 0.018252 0.017507 .0.016189
2 0.019186 0.017912 0.019270 0.018906
1 0.016459 0.015471 0.016479 0.015785
d,./h,= 0.025 este coeficient cu valoarea 0,01 pentru st§lpi ~i grinzi si 0,007 pentru pereti

este inrutimea secpunii transversale .

bratul de forfecare In sectiunea de capat

1f b JApmea zonei comprimate a elementului, N forta axiala conslderata pozitiva in cazul

compresiunii

coeficientii de armare a zonei comprimate, respectiv intinse, incluzand armatura din

inim!. In cazul in care valorile OJ §i OJ' sunt sub 0,01, in expresia A.I se introduce

valoarea 0,01.

reziste~tele bet~nului l~. compresi.:me !i ale otelului din etrieri (MPa), stabilite prin

~~rr~a val?nlo~ !_!1edilla factorii de mcr~~e~ corespunzAtori nivelului de cunoastere ~ 1Il mvestlga!u. ~ cazul unor constructn noi, la care executia corecta este asigurata pnntr-un control eficient care valideaza calitatea betonului ~i a otelului pus in opera factorul de incredere poate fi Juat egal cu 1 ' faetorul de eficien!A al confinarii, determinat ell relatia

a=(l- ~.)(l- ;~J(l- ~oi:) (A.2)

SA - distanta tntre etrieri

b h dim . '1

, • ~ ensium e samburelui de beton confinat, masurate din axul etrierului

b - distanta t tr b I I . .

" . n e are e ongitudinale consecutive aflate la colt de etrier sau agrafa

• SA' eceficientul de -

armare transversals paralela cu directia x, pentru care se face calculul.

... vallbili in situatia in b

-Ia IQJizarea armi!.r" care arele de annatur1l. sunt profilate si in zona critica nu exista

In care .. " .... _ dif sunt respectate regnlile de alcatuire pentru zone seismice

--...,u; con itii nu sunt i denlini .

CUIectiile indicate la (2), (3) ¥i (~. 10 eplinite la calculul valorii Bum fumizate de relatia (A. I) se

~lelacar

1p1icazea .e nu sum aplicate regulil d

relatlei (A 1) se i ul e e armare transversala ale zonelor critice valorile

._. . nm tesc ell 0.8. '

ZOna eriticA .

COe6ci. se reahzeaza . A ~ diri .

__ tun ~tii de armare co' se r:~~~ n pnn pet:ecere. ale armaturilor longitudinale, in

1IIG..;.~_-8lInea rnin.in:tA de Iplic!!. cu 2. Daca lungimea de petrecere efectiva 10 este

-~ lo.m al suprapunere prevAzutA de STAS 1010 I

n, V carea capac"tl" de roti 7/0-90 pentru conditii

1 ~1I e retire plastic! dat1l. de (A. 1) se reduce in raportul

~ .. bare

U lor netede fa Ii • .. •

CU O,S. ' ar mni1diri In zonele critice, valorile fJum date de relatia

In tabelul 18 se prezinta valorile rotirilor de nivel (deplasarile relative de nivel raportate lst nivel h.) calculate pentru ambele ipoteze referitoare la distributia fortelor laterale pe tn.!.llimta pentru directiile principale. Se constata di in toate sltuatiile, valorile rotirilor de etaj sun' valorii admise in cod pentru starea limita ultima. (ULS).

10.6 Verificarea rotirilor plastiee inregistrate in articulatule plastice Ia atingerca ctrill deplasare

Calculul neliniar complet implica pe llinga verificarea deformetiel de ansamblu a strUctun prin deplasarile relative de nivel si verifkarea rotirilor plastice in elementele ductile. JlC'II rezistentei in elementele cu cedari fragile. Prin aplicarea metodei de ierarhi:z.are a .capac rezistenta, care impune, printre altele, asigurarea mai mare fata de ruperee la fo!")a true!: fragile pot fi eliminate en marc probabilitate. Ra.m§ne sil. se verifice daca elementele S!11lC

deformatiile de lncovoi.er~ impus~ de cutremUI farli a s~ rup~.. . . 'Ior In Eteratura de speclalltate eXlst1i multe propunen pnvmd detefIlllllatea I.ollrl elementelor de beton armat. tn general aceste propuneri se impart in doua categorll:

e Relatii de evaluare a rotirilor capabile obtinute prin prelucrari pe baZe

rezultatelor experimentelor de laborator. . . . _ .. . ifica ~q.)

• Relatii care se bazeaza pe evaluarea analitica a capaclta~ll de rotlre spec iJl8l'

. . al 1 ., x,'" f ul pirice de detertn

legile constrtutlve e betonu UI ~I armatum ~I P onn e em II

plastice conventionale a articulatiei plastice.. . _ .' existcnlt

In Eurocod 8 _ Partea 3 (referitoare la evaluarea ~I consolldarea cladmlOfd t' _,inJIC

.. de e en»

seismica) se prevede cate 0 expresie din fiecare din cele doua categofll.. p. i 51 plastice capabile. Cele dollA relatii (care se denumesc in eontinuare expr~sllle. '~PI pe scurt in cele ce urmeaza. Aceste expresii sunt preluate cu ui?oare roodificiin ~l

elaborare.

9 prezintl comparativ valorile rotirilor capabile ( e!) si rotirile plastice maxime rezultate sialic neliniar pentru grinzi ~i pentru stalpulintins (e!_), corespunzatcare situatiei in care

(2) Pentru evaluareacurburii ultime ¢" se poate folosi urmatorul model, specific sclicit!ni ,.;..uf--~ I !II: impune cerinta de ~eplasare seismica. Dupa cum se 0 bserva, rotirile plastice capabile

pM cele doua metode difera destul de mult, dar in toate cazurile sunt superioare rotirilor determinate din calculul static.

Daca barele longitudinale se lnniidesc in zona critic! .;;i sunt prevazute cu carlige

plastice capabile cu relatia (A. I) se fac urmatoarele corectii: ' la Caj

- marimea bratului de forfecare L" = MIV se reduce eu lungimea de inniidire 10

- valoarea e.", se obtine inmultind valoarea data de relatia (A.l) cu 0,40.

(B) Model anahtie pentru determinarea capacitafii de retire plastic!

(I) in vederea evaluarii rotirii plastice eapabile poate fi utilizata altemativ '

ipotezele simpliflcetoare de distributie a curburilor la rupere exprcSla

pi __ 1 ( _ ) (_ 0,5LpI)

19"", - tP. tPy [pi 1 L

reJ ,

(B.l)

uncle:

¢" este curbura ultima in seetiunea de capat

rj)y este curbura de curgere in aceeasi sectiune

roJ coefi.cient de siguranta care tine seama de variabilitatea proprieta~lor fizic()-

rei = 1,5 pentru stalpi ~i grinzi ~i 1,8 pentru pereti

Lpl lungimea zonei plastice

to calculul valorii tA se tine searna de sporul de rezistenta si de capacitate de defonnap.e ca confinarii.

(a) Deformatia ultima a armaturii longitudinale, E"u, se iaegala cu 0,10.

(b) Rezistenta betonului CO[nfmat s(ea~:~:)~~5ClU relatia:

foo == fo 1 + 3.7 ---r:- (8.2)

deformatia specifica la care se atinge !co, in raport cu deformatia specifics .a a neconfinat se determine cu relatia:

e~ =ea[I+s(~: -I)] (8.3)

ifi .. I fib x '.,..; mate se obtme cu:

iar deformatia specl c.a ultimA a . ra extrema a zonei cornpnma« . .

= 0 004 05 ap • .fyw (B.4)

e"" , . + ,. f

I:<

unde: . . . .' .. axime ad

a, fyw ~i P.rx au definitiile date la A.I, iar ·Sa este defonnap.a specific a valorn m

incazul beroanelor obisauite Gel;:;: 0,002. ~. _ .. " detenninA cu

Dimensiunea zonei plastice, pentru clemente rara lhnlldin III aceasta zona se

- L .. dblf (MFa) (8.5)

L J =_V +O,2h+O,15 I Y

p 30 v f, (MPa)

in care: db!

h

este diametrul (mediu) al arma:turilor [ongitudinale inlIProea sectiunii transversale

PLASTICE

0.,. deterJIlinat pe baza expresiei empirice (A) A· "'"

B- 9! determinatpe baza modelului analitic (B)

47

[D--

-- --·-ill

---ill

--[]

I I,II! !.!!! I I,iII
C ~JlI~l.l!tflSl ~~ (j)JIl
~WH~fISI ~ !l!1III :1
I :~
GllIIl-l,j1l/W (illll ~ .
.00- I
\() ~: I i J
I
(hlll~1til Il§)' I!J i)!II! I
cD UllI f.Yds ()!Ql~1Il!
lIi! (j) cD PlANR1

!UN ,0CfRAj 51 .Alll.INlE QIlNDA. (li- 2

t9I

I PlJJH3

1 ~ !,flJ Ir.o I !,flJ !l1!.i1J
1J!!Ill1:1.!!!Fl!l! Illlf'l.lil!!iltll ffilf'l.ll : I
r~~MI~:
~~J!i~f{5l Gli1l1l iJl1IIl
ar I :]
~I (illI!It<lill1!ll (iI!I!I (il1III
1 I 1
E: 1@' (II!R~~1ISl I~ 1 I
Il_WIII!lI 131 ~ \ I IJ)W I
® I.ifII © cb cD 1CgH(I:ZIJ)

PlM CIJlI.U 9 HIW( Sliti'! Ii !Xllll,~ S1, S4, SlJ, Sl&

I~
Iii ! I:!
~li
~ ~-
€I ..!. e
~
I<! ill
§ !l
§ ~mlltl 2-2 (t20)

iC1m:l-l (1:111)

It··

s

9

"

I'tMl C(fRAJ 9 M[ STJIJ.PI ~ARQNN.l (!:~) S1. 53, 55, sa. S9, S12, 514, SI5

~ i;!
I ~.~
~.
e e
0:1 Ii:!
S s PIJU5

.1. J...

ftM _' ... _ qIMI \\;1l ~ sr, SII, g\

~CW[ J-~ {\:211l

~ .: ~ ~I'I'I'I"

II i:!

~
~ -'-
s
-"' Q
Ill: Ii:!
i'!
§ !!


!j iC1\lM 1-1 (1:20) U II 11 IIJ

~.8]

1lI

PLAN COFRAJ 81 ARMARE RADlER Scara1:S0

-4"'TI cr

00 0;0 ;U;t>

-uZ 0---1 cnr-1- ms r-u 2m

()> c

DEJAUIJ!. CAPREI DE MONT AJ

J1 "=----

I'IOTJIL:~!!2.I1 8ETt11!1AARwA~ EST!0I!!a.J!i1Dl.

~ !IR05"'!EAMDLiiRU.ULEITEitiEi ~ ISlIiI ~I:-R~Ii!Jl:ev~ DQlJilioTRATUFI;I:ilJt«J.I. CIE.F'EJRCiI COi.IP.M:::'IAT~aIr.IIIt'~G'I1'~~P;; ~UMI>'mAT ~ I!E'hlW DE.EOA!,lZJII.RI~8fl1~ p:m-~DllliJ,.

~~U~jl.J.Jl~II,!U'ST"P

t1IH RNJII;;FI: (tlnil,!"llA Hl "leI P\A.'N5At-t,"'·CCfIV.JlIil'~

!iT.fIU'IP1O'J.1ln..

,DETALIU 1-1

{ Perete subsol } SCARA1:20

0--'---

_... ~ lSI:

O_III!!!_ .. _ ~: ~

~ ~ ~ , f

i: i.

(') o z en -t :;a

c: o

c .. ~ m-

m

Dlo m,c: .....

0-0 zm -::;0

»m :::u .. -t' s:»cn

-tiJ

c o -I c:

~

r-

....

m >< m

3: "'tI rc: r-

zc :::om

.

"tJ r\);u

o

--

m

n _,

l> ;0 m

tA in Bucure~;

.-.life aIJlplssa arter (hs='6m) + 10 etaj e (hs=3m);

U-. . (h."'3m) + P

~lutl I..;deri 2x7 + lx4 + 2x7 m;

8 Ill' 5 desc,u

_..,eel '

'~e:. . este 400 de persoane in suprafata expusa) si anexe specifice;

JII ·IJIlC de blfOun (P

• ~ la SUb501; . ~

• deri ell perer cDrtma;.. .

Jncbi . cntari cu pere1i din gIPS-carton,

~

~seli curente;

, Teras! necirculabiHi; .

• structurale ~i materiale folosIte: .

~ ali talpi <>"Tin?; placi de beton armat monolit;

PereIi slIUCtur I, Suu , O"~,

• C24/30 (fcd=18N/IIllll2, fCld=1.25N/mm2); [3] tabe13;

• BeIOD 2

• Old pc52 (fyd=300N/mm ) ([3] tabeI6);

..... ti tcreD de fundare:

• Radier general; 3

Teren de fundare pcon,,=500kPa (in urma corectiilor de adancime ~i latime), k,=50000 kN/m ;

• Ptnza freatica nu este interceptata pauli la cota sapaturii;

• SIpltura generala in taluz,

CInderizarea ampwamentului si a eonstrucriei d. (2] :

• Acccelerapa terenului pentru proiectare IMR 100 ani ag=O.24g (fig. 3.1);

• Perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (fig. 32);

• Clasa de ductilitate H (pct 5.2.1.);

• Clasa de importanta ~i de expunere II , Y1=1.2 (tabeI4.3);

~ reglEmelltiiri tehnice sub incidenra cllrora se aflll proiectarea construcsiei:

• [t] CR2-1-1.1

[2]

• [3]

4] S)

"Cod de proiec.tare a constructiilor eu pereti structurali de beton annat" PIOO-I: 20{)6 "Cod de proiectare seismica";

STAS 10107/0-90 "CalcuJul ~i alcstuirea elementelor structurale din beton, beton

annat ~i beton precomprimat";

CR0-200S "Cod de proiectare. Bazele proiectarii structurilor In constructii";

NP112-04 N ti . ·1 d .

orma IV pentru proiectarea structun or e fundare directa.

I.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

SCHEMA GENERALA. A OPERA TIILOR DE PROIECTAR.£ Alcatuirea ini1iali a structurii ((11 cap.2)

• dispunerea peretilor structurali In planul structurii;

• alegerea formei ~i dimensiunii peretilor;

• alcatuirea infrastructurii: dispunerea peretilor, alegerea dim . .

golurilor 1n pozitii avantajoase; ensulll.ilcr"

Identifiearea aetiunller fi preclzarea marimii acestora

• actiuni v~:Cjcale conform temei de arhitectura ~i seriei STAS 101 .

constructii) 01 (Ul~

• acriuni orizontale conform [2] cap. 3,4, 5

Verificarea prehminaea a secpunii peretilor ([1] pet. 4.2.3.) ~i a sectiu.nilo de cuplare ([1] pet. 4.3.) , r

Stabilirea pe scheme simplificate a valorilor fortelor axiale in pe ti .

tliietoare de bad ([I] pet. 4.1.~4.2.) re, ~I a rortca

Sehematizarea peretilor pentru ealcul

• stabilirea geometriei axel or (deschideri ~i i:nrutimi de nivel), a zonelor deC.

a celor de rigiditate mare;

• stabilirea sectiunilor active ale peretilor structurali ([1] pet. 5.2.1);

• stabilirea sectiunilor active ale grinzilor de cuplare ([1] pet. 5.2.2);

• stabilirea modulilor de rigiditate ai elementelor strucurale ([I] pet. 5.2.4);

• stabilirea nivelului de incastare a peretilor in schema de calcul;

Deflnitivarea evaluarit actiunilor ~i a gruparilor de acriun!

Calculul strueturii la actiuni orizontale ~i aetluni verticale

la incovoiere ell axlala a sectmnilor de pererl din afara zonei plastice

p Ie ([11 pet. 6.2.2.)

poten rifi~ carea sectiul1ilor de beton;

• ve x· il 1 . dinal dinlensionarea armatun or ongitu rue;I)eterDlinarea valorilor forteJor tiiietoare de proiectare Cal lui grinzilor de cuplare la forta tatetoare

C~eterminarea fotj:elor taietoare de proiectare ([1] pet. 6.2.5.);

: verificarea gradului de solicitare la forta taietoare ([lJ pet. 6.6.2.);

• dimensionarea armaturilor transversale sau inclinare, dupa caz ([1] pet, 6.6.3-6.6.4.);

C.lclIlul peretilor la forta tiiietoare in seetiuni inclinate (in functie de raportul lPilfiD1ea pereteluifmaltimea secfiunli peretelui)

• determinarea fortelor taietoare de proiectare ([1] pet. 6.2.3.);

• verificarea gradului de solicitare la forta taietoare ([IJ pet. 6.4.3.);

• dimensionarea annAturilor orizontale ([1] pet, 6.5.2.a);

Calculul armaturil de eonectare i'n rosturi de turnare ([1] pet. 6.S.2.b) Calculul armiiturilor orizontale in imbiniirile verticaJe in eazul elementelor prefabricate ([11 pet. 6.5.3.)

• determinarea valorilor fortelor de lunecare in rostul vertical'

• calculul armaturii orizontale de conectare; ,

AJd.tuirea seetiumlor peretilor structurali

• ~eri~carea dime~iunil~r sectiunilor de beton ([1] pet. 7.1.-7.2.);

• et~herea armaturilor de rezistenta ~i a armaturilor constructive ([I] pet 73)'

• verific d' "1 . . . ,

pet. 7.;;~ con Itll or de armare minima a zonelor de la extremitatile sectiunilor ([1]

: ~::~:ea c~n~itii1~r de a~~e minima in inima peretilor ([1] pet, 7.4.);

e alcatuire (intersectii de pereti, ancoraje ~i innadiri etc. [1] pet, 7.5.3.);

Prevederea armat .. t

• atmatura d uru ransversale suplimeutare (dad este neeesara [1] pet. 7 5 2)

e confinare cilnd ';>';lim . . . .

• artnatura pentru impi di fl " .

ptoceutuJ de ~e Ic~e~ arnbajuln] barelor comprimate in zonele in care

Anaarea sup)' annare. o~gltudmala dep~e~te valoarea 2,4/fyd;

Imentara ill jurul golurilor ((1) pet. 7.5.4. /ji fig. 7.4.)

Aleitnirea seeflu " . .

nil gnnzilor de cuplare ([1] pet. 7.6.)

Alcituire

Pl'efab a panourilor prefab' t A

ricati ([1] pet. 8.2.~8.3.)lca em cazul strueturilor eu pereti structnrali

~uI P~eelor ca diafr . la f .

Prtx:izarea 8ch . a.gme a fortele seisrnice orizontale «(lJ pet. 8.7.)

calCUl. emei statJce'

t4i ul ValOrilor de .'

. etoare; prOleetare ale momentelor inwvoietoare ~ ale fortelor

~ensionarea _" .

~ionar annaturu longltudinale ~i transversale' tllNL.~·' ea annaturr 1 '" '

~i 1:ranSmis d' 1 ongItudmale din centuri pentru rolu.l de colectare a

--~lon>'''''n e III planseu ia pereti;

armaturi" di

asin ~! tn planseu pentru preluarea efectelor datorate tendintei

cron ... ; .

Prelucrarea rezultatelor caleulelui structural ~i dete"minarea proiectare ale eforturilor in seetiunlle semnificative

Calculul armiiturii longitudinale a grlnzilor de cuplare pentru ar}ll.AturiJe orizontal sau inclinat, dupa eaz ([1) pet. 6.2.4.)

CalculuI sectiunilor de la baza peretilor structurali III incovoiere ell forti

baza metodei genera Ie diu [31 .' ecesatC

• verificarea sectiunii de baza utilizand criteriul ductilitatii rninJltle n

6.4.); . . co~

• dimensionarea armaturilor Iongitudinale (forpele axiale din pe~:c8.rii UJIIIII' efectului indirect al fortelor orizontale, stabilit in ipoteza plasTI

grinzilor de cuplare ([1] pet. 6.2.6.);

tilor «(11 ".,.

Determ.inarea zonei plastice potentiale (zona A) de la bazll pere"

. recti Determinarea eforturilor de dimension are ale pereplor la inco\,ole ((I) pet. 6.2.1.-6.2.2.)

• detenninarea coeficientului de suprarezistenta 0;

• detenninarea momentelor tncovoietoare de proiectare;

xxv.

Modelarea infrastructurii pentru calcul ([1] cap.9) Calculul eforfurilor in elementele infrastructurii ([1] pct.6.2.2.)

Caleulnl de dimensionare a elementelor infrastructuri" .

• 1 ,. a fll.ndatiilor

Alcatuirea (armarea) elementelor infrastructurii~' f

~l a undatwor

XXVI.

XXVU.

XXVIII.

Nota:

• Prezentarea operatiilor de proiectare din prezentul exemplu urm ~

bloc. tn mod firesc nn se trateaza operatiile de la pet. XXIII stru turate.;;te succesi~

annat monolit. ' c a C0nstIuC\iei ~

• . C? part~ dintre operatii sunt comasate. De exemplu calculul i v .

longitudinale ~l transversale pentru peretii structurali ~i grinzile de cupl ~ enficarea

ili ~ .. are sunt preZentate

urmare a uti zarn unor pro~~ de calcu1 care furnizeaza ilnpreuna aoeste rezuItate

• Programele de calcul utilizate la intocmirea exemplului de proiectare au fOSI' .

o ET ABS pentru calculul de ansamblu al structurii: .

o 0 serie de programe intocrnite de Catedra de Beton Annat din U " .

C t .. B ti di . rmerSllalt.a

ons ructn ucures pentru imensionarea elementelor structurale din beton annat.

•. Pentru fiecare etapa de proiectare, in prezentarea exemplului de calcul indica

articol ul care trateazii. op era] ia respecti va. . , se

lnainte de parcurgerea exemp~u1ui de ~calcul se recomanda consultarea PI 00-1: 2006 "PROIECTAREA SEIS:MICA A CLADIRILOR. VOLUMUL 2." ~i a Comentariilor laCR2-. "COD DE PROIECTARE A CONSTRUCTllLOR CU PEREl1 DE BETON ARMAT'

la adoptarea succ~siunij ~e d~schi~eri ~i. ~aJ~i = Dive! prezentate

au d~e constnIctiei. Regimul de ~~pme $1 cond!pile s~ls~~ee ~ae .ea ~:tura sa fie una cu pereti. ~tructurah rlgtzl, ~co~pl~~ta cu stalpi ~l gnnZl legati mtre

. 'buite cat mai echilibrat pe cele ~oua directii. ., ,.

distn., ~ a structurii se poate asigura un raspuns seismic favorabil ~I se pot

:".":011 judicloasa . - .. - 1 til

1JIlU-, d calcul si execupe. Aceasta operaue vrzeaza amp asarea perep or

ultenoare, ~e din punet de vedere structural, astfel tncat conditiile enuntate in (2) ~e a"antaJ~ate. Simultan se unnareste satisfacerea necesitatilor arhitecturale $i 44 :z!~ r=~depJinirea cerinte10r esentiale enuntate de Legea 10 si sunt detaliate prin

....... ",,_ ... lee speci?~cturali sunt amplasati pe ambele directii principale, aliit Ia interiorul JIIOPII' ~tutati beneficiind de mearci1ri axiale eonsistente, cu efecte favorabile asupra (lade :;;n~~i perimetral (unde asigura brate de parghie consistente la preluarea torsiunii of • Configurapa in plan a strueturii, tara intersectii de pereti pe cele doua directii :::;'~aclOlllcllIl'lIdiLl<':rfJil"e,llp}'ennite 0 modelare simpla si fidela a structurii si, ca urmare, un control sigur al

1InJCIlI.rli. prin calcul.. v' v •

.. .. _- peretilor, cu inimi pline eu bulbi la capete (forma de haltera) este optuna din punet de

E::;:;;;;~l~lc)r seismice.

grinzilor de cuplare dintre peretii transversali de pe contur asigura 0 cuplare eficienta a

cuefecte benefice asupra rigiditatii ~i rezistentei de ansamblu a structurii.

dimensiunile peretilor sunt asemanatoare pe ambele directii ceea ce asigura armari similare si eacutie repetitive.

telativ mare a cladirii ~i tncarcarile relativ marl la nivelul suprafetei de fundare au aIcgerea unei fundatii directe, de tip radier general, in masura sa asigure deformatii pc IIJIllIIfa1:a constructiei,

e Rl, R2, R3 sunt prezentate planurile de cofraj ale unui planseu de nivel curent, ale peste subsol ~i 0 sectiune prin cladire.

g"- g. 10.00

1000

2. Identificarea aetiunilor; si precizarea miirimii acestora.

placii, griozilor ~i a stalpilor

10.20

10.20

In prezentu! exernplu se folosesc termi nolo gia, definitiile si caracterizarea aCiiuniloT .

efectelor acestora) conform [4]. (il i

Se detaliaza proieetarea pentru gruparea actiunilor, respectiv gruparea en

actiunilor, care contin actiunea seismica cf [4] rel, 4.13: . ectelol ~

• este efectul actiunii permanente j , luata eu valoarea caraeteristica'

· este efeetul pe stru~~ al aCli~ii. yari~bil~ i , luata eu valoarea ~aracteristi

_ valoarea caracteristica a. actiunu seisrmce ce corespunde intervalulu" ~

recurenta IMR adoptat de [2J pentru Starea Limita Ultima CULS) ; I ~

· coeflcient pentm determinarea valorii cvasipermanente a acpunii variabile i.

• coeficient de importanta ~i expunere a cladirii cf. [2] tabeI4.3. '

t

j=1

1j/2,1 n

g"-g" 12.50 0.20

12.50 020

12.70

12.70

HI I) g"- g.

___ "",,(k m

• _~.- 12.25 12.25

~~~n ----------------------------~0~·~~-------- ~0~.6~4 _

~ 12.89 g", = 12.89

g'- g, 20.25 0.8

..-"" (kHlm11 .-

...

.-epcarton

20.25 0.80

21.05

2«1

005

01:11

Dill

044

015 OIL- 1.

l1li '*-' (lcNhnP) •

'I',q, 0.80

21.G5

....JIOxTOO mm (lIN/mil ...

5.25

5.25

5.25

Valorile caracteristice Gk si Qk sunt valorile normate ale actiunilor conform standardelor de_ Pentru lncarcarile din zapada ~i cele datorate exploatarii 'IS. = 0.4

... ....,mm (kH/mIJ ....

g"- g. 4.50

4.50

4.50

2.1. Incarciiri combinate (se manifestli simultan ~i snnt distribuite identic) valoare

Oenlimire ln~rcare comblnata caracteristlea

Terasa necirculabilili (kNImp)

g"-9> 2.40 0.05 006 0.03 044 0.15 0.72

belon panla 100 mm

stral d ifuzi una

banera vaporl

izolal;" !ermica pollstlren extrudat sapll20mm

hldro~olalie

strat prote(:lie pietri~ 40 m m

...... Il00 mm (kNlmll ....

g"- g. 3.75

3.75

3.75

3.75

q'-q,

2.00

\j', 0.4

2.00

0.80

q"- CI, 3.00

1jI, 0.4

1.20 1.20

3.8S 4.50

3_00

plaCi1i 180 mm

8.35

2 Ziipadll IkN/mp) tiipadl

qn_q• 2.00

2

3 Pan:lcsetl+c.cmpartlmentii.ri+lavan (kWmp) parcosesla rece

compartimentari

lavan fats

instalapi

g'-g. 1.27 0.50 0:20 0.10

2.07 4.50

plaCi1i 180mm

6.57

4: Perele cortina (kNhnp) perera cortlni

g"-g, 0.70

1.00

5 Atic (kN/ml)

zid'rie Intirill! 125 mm h~1.5 m 2x20mm

gO_g. 3.75

5.07

q"-q. 075

1jI, 0.4

0.30

-...., qEd :0 0.30

!I!!___ . pt~lrnension"re (~N/mp)

. ~ q'-q, 1jI, q/,q.

~ 2.50 0.4 1.00

2.50 'I .. - 1.00

COmb'

~ !nata Dr. 16 este folositil. doar I f d . .

__ .. ~_ P<lnderata a incarcanlo 13' a azae prednuenslOnare a elementelor si

..,.,,,,.-..E_este, fOlosit pentru . d- r Dr. ~l Dr. 14;

care in icarea valorii de pro' t •

cantin seism. lee are a mcarcari, care este utilizata in

L L

- ~ 200mm < h./ < - = 175mm ' 40 35'

(pentru placi curente armate pe doua di llectii)

constrUctive tori staIpii au sectiuni patrate; stdlpii de colt au aceeasi sectiune ca a interlDcdiari.

.' te reprezinta : _.. .

_ ~ .de. proiectare a ineardir:it combinate, pennanente sau variabile, pentru calcul la

Ii:IIurd seiS11Uce,

aferentA; .

_"" . de gril1d~ aferentA stalpului;

-~a In cazul calculului la actiuni seismice

jJtp NUl = quA,,! ; NEd -= g£dAof; NEd = qEdLof; NEd = gEdL-n/, dupa caz; axial! normalizata in gruparea de actiuni seismica,

j)tflI y = Nd(Ac!atJ ;

lIJI~unii de beton a stalpului;

Ac",NEd,tol!cd

vaJoare8 de proiectare a rezistentei betonului la compresiune = 15,5 N/nun2; ~-.iW1ea sectiunii norrnale a stalpului;

-~ I In

bc=hc=(Ac,neJ

fDil!iJnea sectiunii de beton a stalpulu; ; bc=hc;

-necesar;

-total;

-ektiv;

o.nrtlllcArcaRl comblnata T-.llldradabilA (kNlmp) lfpedI (IIHm,p)

""III'CCliil,,+tavan (kNlmp) llIiIdI300r7oo (kN/ml) 1lIIIIdI3OOdoo (kN/ml)

..t.J:: .... nadrculabitii (kN/mp) !!!!nr pi Pf!dim, (kNlmp}

9 •• (Q.,J kNlmsau kN/m~

8.35 0,80 6.57 5.25 4.50 0.30 1.00

h.1 >130 mm (pe criteriul de izolare tonica), unde :

hsl - grosimea placii ; se alege hs/= 180 mm ;

P - perimetrul ochiului de placa considerat ;

L - deschiderea minima a ochiului de placa considerat ;

Pentru simplitatea executiei se adopta aceeasi grosime ~i pentru deschiderea '

1 d ~. dir . al central4 "",:

p aca se escarca urn ectional, .. ...... 1IliC4,

2.3. Predimensicnarea grinzilor

La faza de predirnensionare lumina grinzii se considera egala cu deschlderea inter

cadru se recornanda pe criterii de rigiditate, rezistenta si simplitate a execut;ei unna~ Pentru griJIli

, t' warele~

L L

hw=- .... -;

12 10

I 1

bw=( '3"" "2)hw , unde :

hw

b", L

- inaltimea sectiunii grinzii ;

- lapmea sectiunii grinzii ;

- deschiderea grinzii

2.4. Predimenstuaarea stAlpilor '[3J ct. 6.4.1·

Stalpii structurii se clasifica in clasa b, cf. [3) pet. 1.2.5.1. r~sp.ectiv grupa B cf (~tpnea _... ',,, .;:- .

Ca urmare a prevederii peretilor structurali criteriile restrictive refentoare '? ~ de zonei comprimate) din [3] ~ct. 3.?.4. pot fi rel~xa~e accept~d~.se;m grad mal :~i1or'

stalpilor decat in cazuI stalpilor din grupa A, stalpi cu rol principal in preluarea .

La actiuni seismice severe exists posibilitatea ca unele sectiuni de sullpi s~ dezv: cauli plastice semnificative rezultate din deformarea laterals a structurii. Din a~e A a ~ limitarea efectelor curgerii Iente, se propun valori v (v == valoar~a n?rmal~~ penI'" compresiune), moderate ~i diferentiate In functie de pozitia stalpilor in strUC ductilitafi suficiente ±ar§ sporuri de armaturii transversala. . . a, Dimensiunile sectiunilor stalpilor se determina din conditia de duetilitate miJUill - a

limitate a zonei comprimate (a inaIpmii relative s) sau din conditia echivalenta axial normalizer,

Aplicarea conditiilor de mai sus conduce la:

- pentru grinzile Iongimdinale eu deschiderea L=8,0 m hw=667 ... 800 mm; se alege hw=.700 mm bw=233 .. , 350 mm ; se alege bw=300 mm

- pentru grinzile transversale cu deschiderea L=7,O m

h",=583 700 mm; se alege hw=600 mm

b",=200 300 mm ; se alege bw=300 mm

- pentru grinzile transversale cu deschiderea L=4,O m

hw=330 400 mm; se alege hw=500 mm 'unii

bw=<167 250 mm ; se alege b",=300 mm; alegerea unei lapmi SP?rit~ a secll

acest caz simplified armarea si permite uniformizarea cofrajelor de gnnzi.

9"'''''

kNim sau

kNJm)

8.35 0.80 5.57 100 481 5,25 4,50 030 1,00

A..(L,,) N",
msau kN
m~
56 467.6
56 33.6
560 3679~
88 462,0
77 348.5
56 16.8
560 5600
N ... 1ot (kN) " 5566
A. ..... (m') '" OB45
b",,,,,(m)= 0919
b.,.;=O.90 m Greutat~ stal" (kN)
709
N.d,lot (kN) = 6274
A.~L.f NEd
m sau kN
m'
28 :133,8
28 16.8
280 1839.6
280 280,0
8 38.4
8S 462.0
38.5 173.3
28 8.4
2BO 280.0
NEd"" (kN) : 3332
~(m')= 0,566
b~..., (m)- 0,753
1>. .. .=0.70 m Greuta!e stalp (kN)
429
Ne ..... (kN). 3761 Sllolp colt

nr.

crt. Denumire

1 Ternsil oocirculabilll (kN/mp)

2 Zlipadi\ (kN/mp)

3 Pardosell+comp+tavan (kNlmp)

4 Perete cortina (kNfmp)

5 Alic (kN/m I)

10 Grinda 300x700 (kNlml)

11 Grinda 300.600 (kNlml)

15 Ulils leras~ necirculsbilii (kNlmp)

1 6 Util a interior pt pred im. (kN/mp)

geJq .. A.,fl.o
kN/m sau m sau N ..
kNim' m' kN
8.35 14
0.8 14 '169
6.57 140 8.4
282.5 919,8
4.806 75 262,5
525 44 lS,o
4.5 36,5 231.0
0.3 14 173.3
140 42
NEd.(~ (kN) = 140.0
181i2
A", .. (m'l= 0.394
b c. nee (m) = 0.628
b, .. .=O.70m Greuta1e SIalp (lIN)
429
NE .... t{kN) .. 2321 scbeme simplificate a valorilor fortelor axiale in pereti, u!:nari It sectiunii peretilor !ii It seetiunilor grinzilor de cuplare

pre ecjiunii inimilor peretilor structurali, pe fiecare directie principals a neceSaf.li a de limitare a efortului mediu de forfecare la un anumit nivel, este datil. de diD certDla e

421. din [I): .. pel. .'

A alg )/120 unde :

J",U"?(Yl n f

.' llor peretilor de pe directia considerata; .P jnJJ1lld . portantA si expunere [2J tabeI4.3;

.~",l eun. . 1 I' id t

.:;;t de plan~ee situate deasupra ruve u UI COns1 era;

• 1an$Cu1ui curent; .

: :feratia ter~ul~i pen:IU proiectare [2] fig. ~.1 ~ .acceleratia gravltaponala la suprafata terenului g-9.81 mil.

(actoriIor care intervin in stabilirea formulei de predimensionare sunt acoperitoare in cazurilor curente de proiectare (vezi [IJ C 4.2,1). Piistrand ipoteza de baza, de lirnitare a

mediu tangential, in masura in care se pot stabili valori mai precise ale valorilor termenilor In formula de predimensionare, aceasta poate fi imbunatatita $i adaptata In situatia de clreia i se aplica, asa cum se recomanda ill sectiunea de comentarii a [1].

CIZUl structurii considerate in exemplul de proiectare, evaluand rom riguros incarcarile pe plansee, suprarezistenlei structurii verticale (.Q cf. (1] pet. 6.2.2), rezistenta efectiva a betonului si pe experientei obtinute din proiectarea unor constructii similare, este posibila obtinerea unei expresii ~ a formulei de predimensionare, in aceste conditii, aria sectiunilor orizontale ale Ia baa structurii, pe fiecare directie principala a structurii, se poate estima cu expresia:

'1",,"0.40

v,,=O.310

.4 .. > Yu'(v Ic,,u, unde:

• aria inimilor peretilor structurali:

forta taietoare de proiectare; ,

1 SF, < VEd = Pb.Q s cf. [1] pet. 6,2 . .3. ;

~~isnnl I'e! de baza rezultata din aplicarea prevederilor [2]; pentru detaliere vezi pet 52

P u de calcul, . .

F."c G·

, .

COeficient seismic gl bal ~ .

~i; 0 reprezenrand raportul dintre forta seismica de baza si greutatea

Ihlltatea construct.; . d . .

~ estitna pei easupra nivelului considerat;

, ta. a rapoartelor MR,IM (M tele d - . .

~I AI. '. E. d . Rd - momen e e e rasturnare capabile ale peretilor

L Ed • momelltele de rastu ult din 1 .

~l] PCI6.2.2. ; """ mare rez . ate ca culul structurii) asa cum sunt

de Coreclie at: rt . _.

~irf'ft"_1 . O,tel taletoare, s= 1,2 cf. [1] pet. 6.2.3.;

normahzat;

Y""V &I(A"'h fct4J < 2.5 cf. [IJ pet, 6.4.3;

de Pfoiectar I A

e a lntindere a betonului;

Adoptarea unei valori apropiate de limita superioara pentru V conduce la Oblin

. . tale mai ' erea uno

mici ale peretilor strueturali co ~e~~ unor ~I onzo~ e mat p~ternice. Bsti r

trebuie lacuta in acord Cll caracteristicile structuru (regularitate pe verticala ~i In lll1.atea P <m,0ill

3.1. Eva1uarea greumtii construetiei supraterane ~

G reutate terasa qed A.,IL..
nr. kNlmsau m sau -..
crt. Denumlre kN/m' m' IrII
1 Terasa necirculabilli (kNlmp) 8,35 1280
2 Z1l,pada (kNlmp) 0,80 1280 1~
3 Partlose li+comp .. lava n (kNfmp) 6,57 0 1SJ
4 Perate cortln~ (kNlmp) 1.00 216 OD
5 Atie (kNlml) 4.81 144 21l1D
6 Perele belon400 mm (kNl'mp) 10.20 72 8921
7 Perete eeton 500 mm (kN/rnp) 1270 63 7l.cc
a Slaip 700x700 (kNlml) 12,89 45 ~I
9 Stalp 900x900 (kN/ml) 21.05 9 580'
10 Grinda 300x700 (kN/ml) 5,;25 . 192 18Il,3
11 Grinda 30Ox600 (kNlml) 4.50 126 1008,
12 Grinda 30Dx500 (k.Nlml) 3.75 24 !l67~
900
15 Utila terad necirculabilllliNlm~ 0,30 1280 384Q
ENE. (kN) = 117n
l'S%ul~ o '"alcare a IncarcArii uniform diBlrltuire : q"~.b (kNlmp)= lUi
G reutate nivel eurenl q,d A../L" No.
nr. kNlm sau msau leN
crt. Denumire kNlm' m'
1 Terasa nedrculabilii (kNlmp) B.35 0 ~C
2 Z~pad;l (l<Nlrnp) 0,80 0 CO
:; Pardnseli+cnmp+tavan (kNlmp) 6.57 12BO 8lC'l6
4 Perete cortina (kNlmp) 1.00 432 ~o
5 Alie (kNIrnI) 4.81 0 no
6 Perale beton 400 mm (kNImp) 10.20 144 1.1
7 Perete beton 500 mm (kNIrnj:» 12,70 126 UIOO2
8 Stalp 7()Ox700 (kNlml) 12.89 90 lien'
Stalp 900x90() (kN/mQ 21.05 18 3111
9 10080
10 Grind~ 300x700 (kNIrnI) 5.25 192 5610
11 Grind;!. S00x600 (kNlml) 4.50 126 90.0
12 Grinda 30 axSoo (k N/ml) 3.75 24 ~
16 Utila Inle rior Et ~red i m. ! kiN/mEl 1.00 1280 II3II!
tN •• (kill) = lUI
fezul~ 0 valcare a Inclirclirli uniform dislrlbu~e ' II .... ., (kNlmp l'"
,.,
Greutate parter q", AJL" jIj
nr. kNlmsau m sau
crt. Denumire kNlm' m' 00
1 Teras~ rlecirculabilii {kN/mp} 8.35 0 00
2 Ziipada (kNlmp) 0.80 0 e«JlI
:; Pardoseli+comp+tavan (kNlmp) 6,57 12BO tI4
Pe rele cortina (k Nlmp) 1.00 64B .0
4 221i1'1
Alic (k Nlm I) 4.81 0
5 216 ~l
6 Perale beton 400 mm (kNlmp) 10,20 ,~
7 Perete baton 500 mm (kNlmp) 12.70 189 _.
8 Stalp 700x700 (k Nlml) 12.89 135 1~
9 Stalp 900x900 (kN/ml) 21,05 n *
10 Grinclii 300x700 (kNlml) 5.25 192 gal
11 Grincia 300x6DO (kNirnl) 4,50 126
GrindA 30Ox500 (kNlml) 3,76 24
12
16 Utila interior t redim kNtm 1.00 1280
EN •• (kN) "
re;uh!l 0 valoar" a Tncarclirll uniform distribuile: q..,,..., (id'llmp)=
Gfeutatea totalii a supmstructurii rezult!i:
N ...... (lIN) .. J:N~<I,_ + 9015<1,0,. .... + IN_ =
lnearcarea ed1lvalent1l uniform distribuita rezultii:
q ...... (lrN/illp) " N._ (kN)/(fI A,J- riei DeCesare . . 8 in exernplul de prOlec~ a:e struc~a de rezi,stenta ordonata si dispusa favorabil,

~PU~uita echivale~t! este mal"~lCa decat cea cx:nsl~eraU1 ~a ~ormula 4.2.1. .din [1]. Se distn de predimensl~nare asernanatoare, av§n.d ~ntenu tot hm~ta::~ ef0:t~~l mediu de

t:Jr1IlulA epior, dar U1 care sunt evaluate mat nguros caracteristicile cladirii (greutatea

It ba1.8 pernivelu1ui considerat, forta seismica de baza, factorul 0). De asemenea se adopta - ~ ~pra a factorului v', NiveluI considerat este cota planseului peste subsolul 1. ~-: relatIV mare

ti1fIC F~.a VEd v'

fiiIi'

0,50

bw

- b., ales

nBcssar

(m)

1m)

(m)

(kN)

1m)

(kN)

.0.43

0.40

1,75

20,7

48

25620

1.25

38430

42

36234

19.5

0.46

1.75

20130

1.50

• c:oeficient seismic global, .difer~tiat p~ cele doua directii eu valorile calculate Ia pet. 5,2,;

• greurate totala deasupra nivelului considerat;

• forJa seismica de baza;

• (actor de supraannare estimat;

.forIa tAietoare de proiectare VEd = 1.2 .QF~1.5Fb ;

• aria totala a inlmilor peretilor pe directia considerata = I:hwbw;

• Juogimea totala a peretilor pe directia considerate;

· grosimea (consideratl constants) inimii peretilor pe directia considerate; • iDAljimea sectiunii orizontale a peretilor pe directia considerata;

~ ~e~~4 n a fost estirnat la 0 valoare superioara celui de pe directie Iongitudinala ==:,rule de apreciere a rezistentelor peretilor cuplati sunt mai mari dedit in cazul

~ eeesitatea ~~veder~i de bulbi sau tiilpi

prevedem de talpi sau bulbi din conditia de ductilitate conform [1] pet 42 3

v<v_"'0.35; ,. . ...

\I Nu'(A,./c,J, unde :

·valoarea .

. maxims a fortei axiale normalizate .

• ilia seep ., , u.ru. ,

• £...... 'a1~! onzontale a peretelui de beton ;

-141iXI a III perete din A "x": ,. A

mcarcan gravltatIonale III gruparea specials de incarcari:

,

...... lonuttucnnaJ Interior PL2 qEd
~ A,.,/l. .. NEd
kNlmsau m sau kN
,._. nac.culabilA (kNh11p) kNlm' m'
~P) 8.35 88 734.8
"'- CIIrtInt Pt1e>ian (kNlmp) 0.60 a8 528
.. ~ IkNimp) 6,57 880 5781.6
'btton~ 1.00 0 0,0
;:'-00 500 nvn (i<Nlmp) 4.,81 0 0,0
~ rnrn (kN/mp) 1020 288 2937.6
(kNJml) 12,70 0 0,0
(kNJmt) 12,89 72 928.1
(kNJml) 21,05 0 0,0
IkNiml) 5.25 88 462,0
4.50 77 346.5
3,75 40 150,0
0.30 88 26.4
880.0
NEd,." {kN) = 12300
0,35> v,,= 0,~O1 Perels longitudinal &)[terior PLI qe;.;I A"Ii..u
kN/m sau m sau 101 ..
nr. crt. Denumlre kNlm' m' kN
1 Terasli necirculebilil {l<N1mp) 8.35 58
2 Zlipada (kN/mp) 0.60 58 ~676
3 Pardosalj+comp+lavan (kNlmp) 6.57 550 33e
4 Perete cortina (kN/mp) 1.00 576 36192
5 Atlc (kNlml) 4.81 16 5760
6 Perete beton 400 mm (kNlmp) 1020 288 769
7 Perate beton 500 rnrn (kN/mp) 12.70 0 2931.6
8 Slilip 7(1)~700 (kN/mt) 12.89 72 GO
9 Stfilp 900x9(lO (kI~/ml) 21.05 0 9281
10 GJindi! 3(0)(700 (kNlml) 5.25 88 00
11 Grinda 3001($00 (~Nlmt) 4.50 77 462.0
12 Grindii 300](500 (kNlml) 3.75 0 3465
15 UIII a te ras~ neei rcula blla (kNlmp) 0.30 56 00
16 Utile interior ~t ~redim (kNlmp) 1.00 560 16.8
NEd,Io' (kN) = 5&Jo
10014-
C,~5 > Vd = a.lss
Perote transversal interior PT3 qEd A.,tL..
kNim sau msau 1'01 ..
or. crt. Denumir8 kNlm' m' kN
1 Tarad neciTculabil~ (kNlmp) 8.35 84
7014
2 Zapad~ (kNlmp) O.SO 84
50.4
3 Pard oseli+com p+iava n (kNim p 1 6.57 840
5S18.a
4 Pereta cortin ~ (kNlmp) 1.00 28a 26S.~
5 Atic (kN/ml) 4.81 8 38.4
6 PBrete beten 400 mm (kNlmp) 10.20 a 0.0
7 Pere!e beton 500 mm (k Nimp) 12.70 252 32nO.4
8 S~lp 7DOx700 (kNlml) 12.89 72 9281
9 SI~lp 9oox900 (KN/m I) 21,05 0 0.0
10 Grinda 300flOO (kNlml) 5.25 176 9240
11 Grindii 300;<600 (!(N/ml) 4.50 38,5 1733
12 Grindli 30Qx500 (kNlmt) 3,75 0 0.0
15 Utila tBrad necirculabiliii (kN/mp) 030 84 252
16 Utila inlerior ~t ~redim !kNlm~l 1.00 840 &400
Ned,,.. (kN) z 12681
0,35> V,," 0.1111
Per-ete Ira nsversal e><terior PTI qEd A.oJL.r Nt.
kNim sau m sau ~N
nr. crt. Denumire kNfm' m'
1 Terasa necirculabil~ (kNlmp) 8.35 50
2 ZApadii (kNllnp) 060 50
3 PardcseU+comp+lavan (kNlmp) 6.57 500
4 Perete cortinii (kN/mp) 1.00 450
5 Alie (kNlml) 4.61 12.5
6 Pere!e beton 400 mm (kN/mp) 10,20 0
7 Perme baton 500 mm (kNlmp) 12.70 252
8 Stalp 700>:700 (kNlml) 12.119 72
9 SI~lp 900](900 (kNlml) 21.05 0
10 Grindii 300x700 (kNlml) 5.25 88
11 Gri nda 300xOO (l<Nlml) 450 38.5
12 Gri nda 3 OOx50 0 (kNlml) 375 22
15 Utila II! rasa ned rculablla (kNlm p) 0.30 50
16 1.00 500
N ...... (kN)~
0,35" v,,"
Nota: fi evoie de
Se constata cii toti peretii indeplinesc criteriul de duetilitate enuntat tara a i n
Totusi, pentru obtinerea unei eomportari histeretice optime, ancorarea
concurente ~i a annaturii orizontale din camp, concomitent cu reduce~ea
verticals prin dispunerea acesteia in pozitiile avantajoase, se prevad bulbi cu
ale stalpilor marginali 700x700 rum. preliIDinar~ a grinzilo.r de cuplare

din axele 1 ~I 6 au grosimea inimii rnontantil di ,. , .

indepHnind ~i rolul de parapet Dim or a .;acenp ~l maIpmea rezultata din

$i respect! jndica~ii1e din [JJ pet 4.3. . enS1UID e sunt precizate in sectiunea

• aria secpunil orizontale/verticale a peretelui structural/grinzi i;

• ana inimii peretelui structural;

• aria sectiunii transversale a grinzii de cuplare; ·modulul de: elasticitate al betonului nefisurat cf [3) tabel 7; • momentul de inertie al sectiunii de beton a peretelui/grinzii de cuplare,

IYIIuarea rigiditatilor grinzilor de cuplare in mode1ul de caleul adoptat s-a adopat un modul de redus la.4?% din eel corespunzator elementelor verticale, Se poate utiliza ~i un alt raport al de elastJ.~ltate, corespunzator altar valcri ale gradului de cuplarea peretilor, in scopul

rl ~ ~?n ale. e~orturilo~. ~a~ eon.due laarmari avantajoase. Valorile rigiditatilor adoptate ~ u;:ePl~ea ~ondil1_el refento.ar~ i,~ gradul de ~olicitare ,la f~~ taietoare a riglelor de

~"I_.z! P n relatla y < 2, m cazul armam eu bare orizontals ~I etnen, respectiv v' < 3.5, in

cu carcase inc1inate.

__ _ __ + __ ~".i11 ' 'U. &. rU,"iI U 41"'"UI

4.1. Scbematizarea peretUor stmcturaLi

Schematizarea peretilor strucurali in modelul de calcul al structurii se referA I ..

calcul (a sectiunilor a:tive) ale peretilor ~i la s~bilirea ~aiori.lor. ~giditaRlO: S~blhr~a probleme sunt tratate in [.1] ~et. 5~2.1.2. respe.ctlv S.4.2. In pnncipru, valorile ri ~r~let'tart. elemente structurale trebuie sa 1ma seama de influentaasupra acestora a g dul ~Idll!h Or functie de natura ~i valoarea eforturilor la care sunt supuse: lncovoiere era ui ~'ferit de

. - p . lifi P , ompresl"~

excen~ca: ent;u Stmp 1 ;are .. 1~0-1: 2006 (Anexa E),.pe baza ~or procedUJi r .... Ie ~

de specialitate ~l adoptate in majontatea normelor de proiectare selsmici\, prey dP °PUse II!

dulel d . '-1! "1·· eeredur __

rna ue or e rigiditate a sectruru or nefisurate cu factorul v pentru toate eleme tel . ~<lI

'in CR2·1 ~ 1,112006 se admite ins! cA in calculul deplasarilor orizontale sa se en ~,lnclUst~

at d 1 . d . idit EJ .... on:lIdere Va!

e mOll ut . e ngt rtate . c pentru peretu structural! ~I valoarea reclus!! numai

cuplare, Argumentu! pentru aceasta procedura este eli acest cod a aparut iuainte d . pentru, codului de proiectare seismica PI 00-1: 2006 si, inconsecinta, nu este corelat cue mlrarea ?' PI00/92. Confo. rm PI 00·1: 2006 verificarea deplasarilor laterale la ·starea limita testa.. Cl CU

al d " fi ' , . d . eSel'\'ICluse

v oarea nere USa a tortei S61SmWe . e proiectare pentru starea Iimita considerata. 1 P

ver~flcarea se face la forte seis~ce diminuate (pentru a fine seama de fMR at ~: proiectare pen~. ~eastA stare hmtta2 cu factorul v = ~,5 pentru constructil obi~nuite, respecliV pentru constructu importante, astfel mcat pentru a obrine valoarea deplasariler care intereseaza se considera 0 rigiditate sporita eu acelasi raport 0,5 EcIJv ;"EJc,

In prezenta Iucrare se apJica prevederile din anexa E a codului P 100-1: 2006 cafe teflecta corect comportarea realli a structurilor de beton annat. 'ineonsecinla, la evaiuarea peretilor structurali se adopta modulul O,SEtl" Pentru a obtine eforturi rezonabile in grinzile de prin calculul structural elastic, rigiditatea acestora s-a determinat pe baza unui modul suplimentar O,2EJc' Aceste valori pot ti folosite ~i in calculul deplasarilor Iaterale, daca calculate se inscriu in limitele admise, pentru a reduce numarul de analize structurale efectuae Trebuie mentionat 011 pentru stabilirea eforturllor sectionale de dimensionare sunt m:omdI redistributii ale eforturilor sectionale obtinute prin calculul elastic, intre elementele structurale montantii peretilor cuplati), atuncicand pe aceasta cale se obtine 0. stare de eforturi mai rtalild. concordanta ell gradul diferit de fisurare al acestora sau cand se obtine 0 simplificart a peretilor,

Pentru calculul caracteristicilor modale ~j a deformatillor corespunzli.toare SLS ~i ULS cf. [2 anexa E s-au utilizat urmatoarele valori geometrice ~i de rigiditate:

£t!i_lQ 50Ox500mm (E!)",0,2(EJc) A" :={l,2Ac

etaj 9-etaj 1 500x1500 rom (EI)= 0,2 (E"Ie) Aw=O,2Ac

AWb= bwh",

(EI)=O.S (Eel,)

parter SOOx4000 mm (EI)=O,2(Eelc) Aw =O,2Ac

nivellllu.i la ea re d - It'" d . .. .

] pet 6.1 am I se .. e~o ... prep~D. lerent z_?nele plas~e.~ potentla~e. in .pcrefi

in .. P asarea optima a zonei A - zona ill care se dirijeaza apanpa ~l dezvoltarea

pe~etll ~cturah -este la parterul cladirii, respectiv primul nivel de deasupra ... fel e. prolectare ale eforturilor din peretii structurali au expresii diferentiate intre ca ~l rnodul de cal cui al capacitaplorcorespunzatoare.

A, pcntru un perete, este O.4hw+O. 05Hw (Hw = inaitimea totala a peretelui).

Directie
longitudinaHi =:::>
longitudinal! <===:J
longitudillala c::::::::>
!ongitudinaHi ¢=::::l
transversal a
transversals
GSY3-GV & SY transversals
GSY4=GV & SY transversals 5.1. ACfiuni verticale

Actiunile verti:ale s~~nt ~tilizat,e in ca:~ul pr~ valorile lncarcarilor combinate (penn'U!

care actioneaza gravitational, mdl.rcan detaliate la pet. 2.1. Nu au fost detaliate e~te ~i pentru gruparile de actiuni care nu contin actiunea seismica deoarece aceste grup" vaIorile i

peretii structurali. an nu dhnen

5.2. Acpuni orizontale

Model~ea a~tiut?i seis~ce se fac~ in co~o~tate eli [2] cap. 2, 3, 4. Avand in vedere

dubla simetne ~I regularitatea (chiar uniformltatea) pe vertical a a strueturii se a li ,com~

statiee echivalente, P ca metoda

Pentru caracteristicile de amplasament ~i structurale ale constructiei analizate valOrile

pentru caIcululla ULS sunt : c~

• Accceleratia terenului pentru proiectare IMR 100 ani ag=O.24g (fig. 3.1);

• Perioada de control (colt) Tc=1.6 sec (fig. 3.2);

• Perioada proprie fundamentals estimate Tl=C~H3/4=O.72 sec <Tc (anexa B.3);

o Factorul de amplificare dinamica maxima ~o=2.75 (fig. 3.32) pentru fractiunea din amOltlZlu critica ~=O.05;

• Factorul de comportare a structurii

o pe directie longitudinala

o pe directie transversals

q (pet 5.2.2.2) :

4o.ja.j=4xl.15=4.60 (peretii sunt to? console); 5o.Ja.l=5xl.25=6.25 (majoritatea peretilor sunt cuplap

• Clasa de ductilitate H (pct 5.2.1.);

• Clasa de importanta si de expunere II, yrl.2 (tabel 4.3);

• Factor de corectie pentru modul fundamental propriu fundamental A,=O.85 (4.5.3.2.2);

• Spectrul de proiectare pentru acceleratii

o in directie longitudinala

o in directie transversals

Sd=agJ30/q (3.18):

Sd==Q.24g x 2.75/4 .60=0. 1435g; Sd=0.24g x 2.7S/6.25=O.1056g;

• Forta taietoare de baza corespunzatoare metodei statice echivalente este:

Fb=YISd('fl)mA (4.4):

o in directie longitudinala Fb=1.2 x O.1435g x M x 0.85:,,0.146G;

o in directie transversala Fb=1.2 x O.1056g x Mx 0.85:=0.108G;

unde M este masa cladirii, iar G este greutatea cladirii, G= Mg,

• Forma proprie fundamentala pe ambele directii este aproximata eli 0 dreaptii ([2] I)!leX88)'

5.3. Grupiiri de actiuni . . ~ . ~ . . i care conpn

Asa cum s-a aratat antenor, se d~laza nUl!1aJ..~alculul m. grt_lpanle de aetl~cele 8 cOJlIbiJ'IP seismica deoarece acestea dimensioneaza perepi structurali din beton annat. . din wtSl"-' incarcari,. asociate fiecarei directii ~i sens de translatie, respectiv sens de rotlIe

ansamblu, SMt precizate in tabelul alaturat, S-a notat: .. , ... ;d;

'unIlseu""'"

. . bil ) asociate ac!I

GV - actiuni gravitationale (permanente, cvasipermanente ~l vana 1 e

SX - seism pe directia longitudinala ;

SX - seism pe directia transversala,

Sens rota tie

6 .. Calculul strucrurii la actiuni orizontale ~i verficale

6.1. Modelarea structurfi Calculul de ansamblu al structurii este efeetuat eu programul ETABS. 1ncastrare

considers 19. cota plenseului peste subsolul 1. a SU~

Stabilirea modelului de calcul parcurge urmatearele etape principals :

• ~egerea unita~~lor d~ ma,sura .. (kN ~i ~) ~i. d~.clararea. geometriei (axele elMi .. .

dmtre ele, a regimului de mMtillle ~I a maltimilor de myel); m ~1

• Declararea c~a.cteristi:il~r mec~:ice.a1~ ma~eri.alelor ~i a tipm:tior ~i dimensi . elementelor liniare (staJpl, bulbi, gnnzi, gnnzi de cuplarej ~i plane (pere\i ~Or tipului de comportare pentru elementele plane ("sheil" pentru pereti; ,,memb~~,aCi

• Declararea cazurilor de tncarcere cu incercari actionand gravitational: din gr e !lentru elementelor structurale, indirdri permanente (straturi terasa, pardoscli ~i com:ru~ ~i fatadd) ~i variabile (utile si zapada); . ........_,

• Declararea incarc~or o~izontale din cutremurul ~e proiectare. Fortele seismice de dec~arate ca 0 fr~l~une ~m greutate~ su~rasn:uc~urll_actlOn:md dup~ distribulia co~ unei deformate liniare III fiecare directie principala a eoastmctiei, ExcentricitAliie suntconsiderate alternativ 5% din latura constructiei, pe fiecaredirecpe, de 0 parte iI de centrului de mase;

• Deolarareacombinatiilor de incarcari care contin actiunea cutremurulul ~i inc!rcArik: \ asociate;

• Declararea maselor antrenate de miscarea seismica pentru calculul fortei seisrnice de bali;

• Pozitionarea elementelor in structure, declararea nodurilor rigidc ~i a ~bclor de declarareaelementelor de tip pier (peretii structurali), "mesh"-uirea elementelor plane

• Declararea pozitiei ili valorilor inc!ircarilor (ahele dedit greutatea proprie a structurale) asociate diferitelor ipoteze de meW-care;

• Declararea conditiilor de rezernare (deplasari generalizate blocate, sesoarte);

• Alegerea tipului de calcul (spatial elastic).

_ pcrioada asociata modului propriu de vibratie k;

_ mass medals efectiva asociata modului propriu de vibratie k, pe directia respecti vii;

_ deplasare generalizata (translatie pe directie Iongitudinala/transversela/ rotatie In jurul am verticale).

Dupa stabilirea modelului spatial de caleul s-a efectuat calculul structural determin!nd moduri proprii de vibratie pe fiecare directie principala (translatie X, rranslajie Y, rotatic RJ

. -. 1 fum- de alculul automat fiind

deplasarilor ~i eforturilor (efeetele actiunilor), rezultate e izate e c

in U.I. respectiv m, kN, kN"m, secunde, dupa caz.

Nivel Directle Comb

Drift elastic calculat

Eblb

O,5Eblb

E10

Transv

GSY2

0.00032

0.00064

E9

Transv

0.00033

0,00066

0.00239

0,00249

E8

Transv

GSY2

0.00035

0.00069

0.00260

E7

Transv

GSY2

0.00036

0.00072

0,00270

E6

Transv

GSY2

GSY2

0.00037

0.00074

0.00277

E5

Transv

GSY2

0.00037

0,00074

0,00278

E4

Transv

GSY2

0.00036

0.00073

0.00273

E3

Transv

0.00035

0.00069

0.00259

E2

E1

p

Transv

Transv

Transv

GSY2

0.00031

0.00063

0.00235

0.00197

0.00117

ItatelU' "' ......... ~.-. ~'" ~-.-.- •. ~------- -.. •

rez~ ale. Calcu)ul §i armarea grinzilor de cuplare (iDcovoiere ~i secpon

GSY2

GSY2

0.00026

0.00053

a grinzilor de cuplare . . .' .

.. • (1IIa,: lare ale peretiior transvers~li se id~ntifica 3 se:p.~ ~fente, ~a1cul~d de. c P ca abile s-a realizat considerand ~l aportul armatunlor intermediare ~m fnCOvo~etoare Ie de nivel eu exceptia grinzii tnalte de la parter, la care arrnaturile at ce10r d~n cen~ivit mecani~mului specific grinzilor scurte, sunt armaturi cu aport in

jnteI1l1ediare, po

tiieware.

eu lare 500x500 mm, etaj 10 ' ., ~

...... de P . 110 a fost modelatii ca element bara (1ofhw == 6.6). Armarea longitudinala

Jare de la etaJu . d" x '1 d

cis ClIP li rezult! din calculul de grinda cf. [2J. Relatia de imensionare a armatun or e

J.nversaiA '\ deoareee x < 2aj ~i x < 2a2, este :

(AJI II s2J,

_ID(JI1lentullncovoietor furniz-:t de calculul stru.ctll~;i; , .

_ momentu!lncovoietor de prolectare; pentru grinzile de cupl~e J:I~d:: J'! Ed , , ..

_ar;operirea cu beton a armaturilor As2! ASl de la partea supenoaralmrenoara a gnnzu;

_lnih.imea zonei com primate;

.~ intre axele armamrilor longitudinale de la partea superioara ~i inferioara,

.... forIei tiiietoare de proiectare este cea asociata mecanismului de cedare, considerand capetele pJastificate, asa cum cere (1] pet. 6.2.5.:

ru= V'U,g+ 1.25(MRb,1 + Mn,vllo, unde:

0.00031

- forta taietoare de proiectare;

- componenta din incarcari gravitationale a fortei taietoare de proiectare (furnizata de

ca1culul strueturii);

- momentele incovoietoare capabile in sectiunile de la capetele grinzii de cuplare;

-Iumina (deschiderea Iibera) grinzii de cuplare;

~ ~ pro~ectare este inclusa ~i contributia incarcarilor gravitationale aferente grinzii V'EoJ;g , IJb. scmnificatJ.~a l~ acest caz, De regula, in cazul grinzilor de cuplare cu proportii obisnuite Ia '-'a <2, contnbutia incarcarilor gravitationale este neglijabila,

lransversala necesara a rezultat din aplicarea prevederilor [2] reI. (33) devine:

1 '

Ar_== 32 y2-i= fifydd .cu limitarile din [IJ pet. 7.6 . si [2] reI (35) ~j pet, 6.5.

-vp ct

-COeficient de armare a zonei intinse p=pv'lOO'

-COefic' "

.~~t de armare transversala, p.,.=p/100;

_ Pt'o<:ent de armare a zonei intinse;

tbrta ~ e artnare transversala; ~~are de proiectare normalizata:

'V' _ V&l~ conditia de limitare a fortei taietoate de proiectare normalizate: ,. d fctd} < 2, cf [1) pet, 6.6.2.

--tun .

ea efectlVa a sectiunh: d = h - a'

de' I, w,

d pro~ectare a rezistentei la curgere a armaturii;

see ~ro~~tare a rezistentei la intindere a betonului; lJ,ullll grinzii de cuplare;

sec" " '

,·Utul grinzii de cuplare;

nu e respectata trebuie manta una sau mai multe din valorile bw, d, !o,d .

unde:

GSX2 - combinatia de actiuni care furnizeaza valoarea maxima a driftului in directia longiwdinJli; GSY2 - combinatia de actiuni care fumizeaza valoarea maxima a driftului In directia transverssl1

Conditiile de verificare a deplasarilor laterale ill cele doua stari limits SLS ~i ULS , cf. [2] anexs

. SLS SLS·

sunt: - SLS dr =v q dre$ dr.a ,respecl:Iv,

. ULS ULS

- ULS d, =c q dr.S. dr,a , unde: .' - il ~

deplasarea relativa de nivel, determinata prin calcul elastic sub mearci\rJ e

proiectare; . .. 'snlicc asoci'

factor de reducere care tine cont de perioada de revenire mai mica a acpunn set

SLS; 0=0.4 pentru rFl.2; . al rile: in

factor de comportare cf [2], vezi "i punctul 5.2., diferenttat, ,eu v ~ 5)(1.25"

longitudinala q=4a;/al=4xl.15=4.60; En directia transversala . q= ) a'/~I lasarile factor de amplificare a deplasarilor care tine cont ca, in domemul T4.", ep

in domeniul inelastic sunt mai mari decat cele calculate in domenul elastiC,

J'5.c~3-2.5TlTc$2, cx=1,86, c,,=1,98;

d/LS deplasarea relativa de nivel de proiectare la 8L8; d- ULS deplasarea relativa de nivel de proiectare la ULS;

dr./IS valoarea admisibila a deplasarii relative de nivella 8L8; dl'/LS==O.005hs

d., a UIS valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel la UL8; d,/LS""O.025hJ rtiPl Nota: valorile de proiectare ale driftului pentru elementele fa!adei (perete~O

obrin majorind en 50% valorfle calculate in ambele stan lilnita.

v

q

c

0.00016

GSY2

Nivel Grlmfa '"Com!) c;~al IVI ~VI.J'lltITIJ
EtO G11C.O GSY1 sl 216,2
El0 GllC.D GSY2 st -267,6
El0 GllC.D GSY3 st 259.9
El0 Gl/C-O GSY4 51 -311,4
M'.....,= -311.4
M&d.m'= 259,9
Nivel Grinda Comb Capal M' .. (kNm)
El0 GllC.O GSYI dr -251.5
El0 011C-O GSY2 dr 232.3
EIO Gl/C-O GSY3 dr ·295,2
ETO 011C·O OSY4 dr 276,0
M'5,d,mlni::l ·295.2
M'_..? 184.0
Ca racterlsllt;! goometrice
b.~(m) h .. (m) I,.(m)
0.5 0.5 3.3
Valor! deprolectare (kNm)
M .. "",,: ·220.2
Mad,.,"" 184,0
Armare longltudinala
As.fA,., AdA.,
neooear .fecft~ M .... V •• contine ,I efeclul
(mm') p = 100 p (kNm) incarcarilor din GV
A., =IB35 6~25 1,31 353.5
As. = 1534 6¢25 1.31 353.5
Valorl de proiectare (kN) Armare transversala efectlva
Vto (kN) ~. P ... " 100 1).,'" p..,,,= l00~ ...
302,9 1.224<2 0.15 ." 12181100 o

to prelu~ea fort,ei taietoare se neglijeaza, Armature transversal a necesara rezulta

· ..... "m .. -

reI. (6.20):

,

A r >V£;:Iunde:

08,.".jyri . tare'

'eroare de prOiec . ,

,_, ~ capabiJa. c~)D5ideriind doar contributia armaturii ttaIlSversale;

iJItI tIl~OI Sf:.,.,..,aturilor transversale interceptate de 0 fisura la 4SQ in grinda de cuplare,

f//IIJJ 8r1l or " .. ~

~i rezultatele calculelor de dimensionare unt date in forma

II
II Gl/C-O
f1 Gl/C-D
II Gl/C-D

6' Gl/C-D
Gl/C-D
ES G1/C-D
S
E Gl/C-D
.. Grinda
EI G1iC-D
a GliC-D
E7 GliC-D
II G1IC-O
II G11C-O
&4 GllC-O
ES GllC-O
a G11C-O
G1IC-O 7.1.2. Grinda de euplare SOO:d500 mm, eta] 1... etaj 9

Grinda de cuplare are proportii uzuale Io/h"" ;; 2.2. Pentru acest tip de grizi de cuplare d~ armaturii longitudinale a fost flcutA cf, [2] pet. 3.2.3., pentru elemente incoyoiate. S-a ado!-G armare unica pentru toate grinzile de cuplare de la etajul I pam. la etajul 9 inclusiv. pc prevederilor din (1) pet. 6.2.4. care permit redistributia eforturilor pe verticals cu respectare8' conditii:

_ coreetiile nu vor dep~i 20% din valorile rezultate din calcul ~i , ' decAl

_ suma valorilor eforturilor in urma redistributiei sa DU fie mat J11Icl

eforturilor lnainte de redistributie. . arterul

Redistributia s-a facut doar intre grinzile de cuplare cu aceeasi sectiune, far! ~r1nda Pnarel s-I grinda terasei, Pentru fiecare eombinatie de inearcari valoarea de proiectare (dlmeOS10

ea fiind valoarea maxima dintre:

Gnnda
GlfC.D
Gl/C-D
• Gl/C-D
01/C-D
• 01/0-0
II GllC-O
IZ 01fC.O
G1/C-D
Gl/C-o
Orinda
01IC-D
GlfC..O
01/C.O
011C-O
011C-O
01ICD
G1.lC-o
QllC-O
011C-O MEd=max(M'&/,,,,.d, O.8M'Ed,max), unde:

ME<! - valoarea de proiectare momentului incovoietor in grinzile de cup~are~culul

M'Ed,llU!d - valcarea medie a momentelor incovoietoare in grinzi rezultate.dlO ~culul ~

M'Ed,mID: - valoarea maxima a mornentului inCQvoietor in grinzi rezultat din . toare ill

Se considera valoarea MEd obtinut! in urma redistributie momentelor inco,"OI~ t()IIC dezavantajoasii combinatie de tncarcari, Adoptarea unei valori unice a MEd peo

simplifies semnificativ armarea. .' • d c~

Forta taietoare de proiectare se determina functie de armarea efectiva, co?slderan c:stC

cuplare plastificate, asa cwn cere [1] pet. 6.2.5. Efectul inearcruilor vertll:alc nu . raport eu fona taietoare asociata strict meeanismului de plastificare ~i nu a fost

Capal M'..{kNm)
51 832,1
51 892.1
OSYI 51 955.9
GS)'l 51 101a,3
GSYI sl 1081,4
GSYI st 10aOA
GSYI 51 lDe2,5
GSYI 51 998.2
GSYI st 879.1
M',",,",,, (kNm) = 975.1
0.8 M'.._. (kNm) = 884.3
Comb Capel M'eo(kNm)
GSY2 al ·933.4
GSY2 st -993,7
GSY2 sl ·1057,1
GSY2 al -1116.8
GSY2 at -1160.8
GSY2 8t .1178.1
GSY2 at -1157.7
GSY2 51 .1087.8
GSY2 81 ·665.7
M· ....... (kNm)~ -1072.3
0.8 M'Od,"," (kNm)·~ -942.5
Comb Capa! M' .. (kNm)
GSY3 st 991.2
GSY3 51 lDe1.1
GSY3 at 1135.3
GSY3 at 1205.4
GSY3 st 1257.4
GSY3 sl 1278.7
OSY:; st 1256.8
OSY3 8t 1178.0
GSY:; 51 1039,6
M'..,,_(kNm)= 1156.9
0.8 M' ........ (kNm) " 1023.0
Comb Capat M' •• (kNm)
GSV4 81 -1092.4
GSY4 81 ·1162.7
GSY4 51 ·1236,5
GSY4 II -1305.9
GSY4 51 -1358.8
GSY4 51 ·1376,4
GSY4 sl -13A19
GSY4 II ·1269,6
GSY4 al ·1126.3
M' .. _(kNm).
o 8 M' ....... (kNm) • Nivel (;:iMM -.;omo ..... """BpEl J1jIl !1J~!"'T"llll
E9 G1/C-O GSY1 dr -877.2
E6 G1/C-0 OSYl dr -939.2
E7 G1/C-D GSYl cr -1005.0
E6 G1/C-D GSYl dr -1067.4
E5 G1/C-0 GSY1 dr ·1114.4
E4 G1/C·0 GSYl dr ·1135.4
E3 G1/C-0 GSY1 dr -1119.4
E2 G11C·0 GSYl dr ·1055.0
1:1 G11C-0 GSYl dr -939.8
M' •• ,"''' (kNm) = ·1026.1
0.8 M' .. ,rn~ (kNm) = -9D8.3
Nivel Grinda Comb Ca.pat M'e.{kNm)
E9 Gl/C·O GSY2 dr 888.2
f8 01/C·O GSY2 dr 946.5
E7 Gl/C-O GSY2 dr 1007.9
E6 G1/C-0 GSY2 dr 1065.6
E5 011C-0 GSY2 dr 1107.6
E4 G1/C-D OSY2 df 1122.9
E3 G1/C-D GSY2 dr 1100.5
E2 G1/C-0 GSY2 dr 1028.7
El GlIC·O GSY2 dr 9047
M·"'.m'" (kNm) ~ 1019.2
0.8 M'Ed,mox (kNm) ,_ 898.3
Nivel Grinda Comb Capat M'Ed(kNm)
E9 GllC-O GSY3 dr -1036.3
E8 GllC-D GSY3 dr -1108.2
E7 G1/C-O GSY3 dr ·11844
E6 G1/C-0 GSY3 dr -1256.4
E5 Gl/C-O GSY3 dr -1310.4
E4 01/C-0 OSY3 dr -1333.7
E3 G1/C-0 OSY3 dr -1313.6
E2 01/C·D GSY3 dr -1236.8
El 01/C-O GSY3 dr -1100.3
M·"""". (kNm) = -1208.9
O.S M'"""", (kNm) = -1066.9
Nivel Grinda Comb Capat M'Ed(kNm)
E9 G1/C-D GSY4 dl 1047,3
E8 G1/C-D GSY4 df 1115.5
E7 Gt/C-D GSY4 dr 11&7.3
E6 G1/C-D GSY4 dr 1254.7
E5 G1/C-D GSY4 dr 1303.6
E4 GiiC-D GSY4 dr 1321.2
E3 G1/C-D GSY4 dr 1294.8
E2 G1IC-D GSY4 dr 1210.5
El GlIC-D GSY4 dr 10652
M' •• ,,,,"' (kNm) = 1200.0
0.8 M'""",,,, (kNm) = 1057.0
Caracte rlstlci geometrlce
]),,(m} h.(m) 1,(m)
0.5 1.5 3.3
Centralizator vatori de proiectare fiees", combinalie de tncarc:l!orl M .. = max(M· ........ $10,8 M· ....... ,,·w", )
Va!oare medic
s! cr (pentru 0 cornbmatie)
GSY1 975.1 1028.1 1001.5
GSY2 1072.3 101·11.2 1045.B
GSY3 1155.9 1208.9 1182.4
GSY4 1253.2 1200.0 1226.6
ME,." ... =
(pentru toate
oomblna!iile) 1263.2 12D8.9 1226.6 MA •.• (kNm) 1161

M ... , (kNm) 1335

54120 sus+jos . 141200 iolermed1ar+ ~ ",20 ill centura

MR. ,+ M""",=2496kNm> M. .... + M ••.• <",2462kNm

Armare transversotl!o efectiva 24>14/100

V",,(kN)= 11078

> VEd = 945.5 kN

de cuplure 50x400 parter, ~ , ."

~ ta grinda de cuplare se incadreaza ill categona grinzilor scurte l,Ih.,,=O.825. Ca

"....dt11 ~ anntiturii se face pe baza mecanismului descris in [1 J ~i a relatiilor de calcul

pavr""';"'SlOnarea . . fortei tai te

~grinZi scurte. valoarea de proiectare a ortei taietoare es :

pccuu ,

'" I 15 (MRb.1 + MRIJ.2Jl1o.. ., . • .

1i# • 1 capabile se determina considerand numai aportul armatunlor concentrate de la

~ tn?::~::rui, sus ~i jos. Armature transversala ~i longitudinala se stabileste pe baza relatiei

~6.6.3.,rel. (6.21):

1J '" 08/JId fA"" + A$~ (hw-O,5 id1h,,)] > VEd unde: _ forJa taietoare de pr~l:ctare;

_ foI\3 t!ietoare capablla; . . .

_ sums. ariilor barelor verticale dill grinda de cuplare;

• suma ariilor barelor orizontale intermediare (suplimentare fata de armature necesara din Ir#IIlJCl'I: care este dispusa extremitatile sectiunii); in acest caz trebuie indeplinita ~i conditia:

v = Vd(bw d fetal < 2 cf. (1] pet. 6.6.2,
II1II Grinda Comblnatie Pozitie
p 01/C-D OSYl st
p G1/C-D GSY2 st
p G1IC-D GSY3 st
P G1IC-D GSY4 51
M1Edi.maa:=
M'EJj,m1i:l
... Grtnda Combinatie Pozitie
p
p G1IC-D GSYl dr
Gt/C-D
p GSY2 dr
p GllC-D GSY3 dr
OflC-D GSY4 dr
M'E4rmu; ~
Clracta<1stici M'Ed,rr.in~
II. geornetric;e
D.$ II. (m) I.(m)
4 3.3
...... ..._.
lonare M· .. (kNm) 1684.9 ·1902.S 1996.7 -2214.S 1996.7 -2214.6

M' .. (kNm) -1856.9 1727.3 ·2168.6 2039.0 2039.0 -218U

As,=A.,
,,-. k.Nm necesar
an'
--.;;. -2214.6 18,94
2039.0 17.43
M ..... M"",
(kNm) (kNm)
~29S 2298 A"

(pentru calcul V.oJ

2~14/200 interm + 44>16 centura A." - 7648 m m'

Armata transversata (verilcsla) efectiva

2fi141200 V •• (lIN)

A .. '" 4828 mm' 2237

ale eelor 3 . . d 1

gnnzt e cup are pentru care s-a exemplificat calculul sunt prezentate in

1741 0.83 < 2

'> V., = 1741 kN

8. Calculul si armarea peretnor structurau lit \:U III 1'1 C:!IJUIII:vlntind sectinni normale, la forta taietoare in sectiuni lncllnate ~i la Inn ere

de turnare etare in

8.1. Succesiunea operariilor ~i principaleJe relatii de calcul la incovoier . dimensionarea armaturilor longitudinale ~i transversale ale peretllor indW:d!1 ~0':1i tiiet ...... ah~lcQP~~

Se parcurg urrnAtoarele operatii:

(i) Determinarea prin calculul structurii sub tncarcarile gruparilor de acfiun' seisrnica, a eforturilor sectionale moment mcovoietor, forth tiiietoare si fo;;a:re. Conlin de la ni velul planseelor; axlalA in

(ii) Dimensionarea armarii verticale la baza peretilor la eforturile stabihte in ta . armaturii efective. Dirneasionarea se face eu programe specializate bazel pa (I~ $i al calcul stabilite de [3] pet, 3.2. pentru elemente incovoiate, eu sau iara fOI1a ~:. l(lOtelt

(iii) Evaluarea rezistentelor la ineovoiere la baza peretilor considerand annaturile v a;

inclusiv cele intermediare, stabilite 1a (ii); ertlcale (I

(iv) Se determine raportul n intre valorile capabile ~i de proiectare ale momenlelor de -

evaluate la baza sectiunii peretilor, definit de [1] pet. 6.2.2.cu expresiile (6.4) : ~

- pentru pereti mdividuali:

n = MRd.JM'Ed,(j, unde indicele "0" indica sectiunea de la baza peretelui (zona A),

- pentru pereti cuplati ;

n = (I:MRd,i + £NEd,; LJI (EM·Ed,;+EN'Ed.1 Li), unde:

are IOqCIO aretoare unr-perep, cu expresra am [rJ, pCI.

re1a!ia (6.5): . . .

{} V 'Ed , eli hnlltarIle "",& c VEd':::' q V'Ed, unde:

r ~ forta taietoare de proj:e~e;

• forpi taietoare rezultata din calculul strueturii;

II • factor de corectie a fortei taietoare, e=1,2

. nsioneaza arrnatura orizontala a peretilor structurali, folosind, in functie de forma in ::;e a perefilor si pozitia sectiunii, relatiile (6.10), (6.11), (6.12), (6.13) din [1] pet. 6.5.2 .. ., e:xetnplul de proiecare nu exista pereti scurti ~i relatiile detaliate sunt:

,: VRd,c + V Rds > VEd;

II.c =' 0,3 b",hwG"o < 0,6 bwh,lcd'

0= 0,2 b",h .. ,[J"o + 0,7 bwh,Jcrd > 0

- in zona ,,A" a peretelui

- in zona "B" a peretelui , unde:

Yld • forta taietoare capabila;

YIot# - fractiunea din fort1i taietoare capabila datorata contributiei betonului;

VI1.l - fracliunea din forta taietoare capabila datorata contributiei armaturii:

Db - efortul unitar medfu de compresiune, 0"0 = NEt/A,.' ,

MM.; ;\1 'Ed. I NEd, I

~c1 in ~ntinuare caleulul pentru peretii plini PLl ~i peretii cuplati PTl si PT2. Armarea crtmplificati. in planul R5.

aIcaIul n (I), la pct.6.2.2., numitorul reprezentat de momentul de rasturnare M . t

"lIIIitor mel a') .. Edo es e

lrebuie 5 rc rt ~r seisnnce Ade calcul. Numaratorul MRd,o pentru diferitele grnp~ri de

ef; I fie. mar mare decat valorile rezul1ate dincalcul, eventual coree tate in urma ortunlor cr. [I) pet 6.2.1.. in carol strueturli analizate eforturile datorate

V_h~al~ sunt foane .. ~ d.. ' .(1 .

"leIIltelt~r d' _, nncr ~I, ~enslOnarea armiiturilor verticale s-a laCDt exclusiv pe

Ia m grupanle de actlUBI care contin actiunea seismicli..

eare ponderea momentel d t ,. .

Yalorile di . or a orate actinnllor gravIta1ionaie este semnificativii in

"'lbril"'~ d~n~cfiu~e~ selsmid dimensionarea armiturilor se face ~i in acest eaz Ia

mci.rcarile verticale ~i din t rt I . al '

eonform 111 t 622 . ~ ,c e onzont e asnetate mecanismului de

pe ..., dezvoltat sub acpunea tncarciiJiJor seismice de proiectare.

marginal PLl

eforturilor s ti I

I.oc eeriona e rezultate din calculul structurii

loa N' .. (kN) V' .. (kN) M"Ed (kNm) n

loa -1145.8 -174.5 -1866.8

loa -2168.9 597.2 -1543.0

loa -3187.8 1055.0 120.2

loa 04202.5 1513.3

loa -5211.3 31194

loa .o:!12.8 1921.0 7321.3

2291.0 12637.5

• mornentul incovoietor capabil la baza al montantului i ;

_ momentul incovoietor din lncarcarile de proiectare seismice la baza in montantul _ forta axiala de proiectare, produsa de fortele orizontale corespunzatoare f, mecanismului de plastificare (asociat plastificarii grinzilor de cuplare, vezi [1 6.2.6.), la baza in montantului i; la evaluarea fortelor axiale fortele tai.etoare din nu se amplifies ell factorul 1.25 aplicat la dimensionarea armaturn ~

grinzilor;

_ forta axiala din incarcarile seismice la b~~~ montantul~ i: tul t..tI de

~ distanta de la centrul de greutate al sectiuau montantulUi I ~amll~ punc tuI'~ se calculeaza momentele fortelor axiaIe din actiunea seismica (din dec

fortelor orizontale); Amt pentru peretii individuaIi dl.t si pentru cei

valoarea maxima: n<q,

(\I)

, '-It' a peretilor cu reJaIII

Se determina diagramele infii~uratoare de prOleetare pe rna pme '

pet. 6.2.2. rel. (6.2) ~i (6.2'.) si figura 6.2.:

MEd = M'Ed .YR<i n ::; MRd,o, unde: .' . A • vezi ~i [2J pCt. 5.23 YRd - coeficient de coreetie a efortunlor incovoietoare in ~eretl, ~a efortUrilof inJIC Atunci cand se eonsidera avantajos, se poate face redlstnbu, . tntre !llO!l~ structurali de pe aceeasi directie, in limita a 30% ef. [1] pet, 6.2.1.,: dia~lc structural] cu goluri, tn acest din ur~~ .caz n?distributia c~::c~Ctie de gradul, pentru a tine seama de diferentele de ngIdltate dintre m.ont_antl. I de 50% a efo~

la forta axiala. in prezentul exemplu s-a operat 0 redistnbut1e 1 orizon~tale;

'. . . . f -t al forte of

cupleti dinspre montantul intins catre eel comprunat ca e ec '1 r strUc

. . alti a peretl 0 u1~'"

Se -dimensioneaza armatura verticala pe toata In ime . calc c:--

MRPM£d in toate sectiunile, Momentele incovoietoare eapabl1N~e dill fortelor axiale obtinute prin insumarea incarcarilor gravitationale U;lare a lncarcWor verticale alternantc din efectul indirect al grinzilor de cu

(vi)

(vii)

-7205.7 2624.0 181l91.7
-8188.4 2920.5 26316.3
'9159.4 3193.0 34589.8
-10117.4 3391.7 4364£.1
-11456.5 3778.0 65463.2 1.167
N' .. (kN) V' •• (kN) p,i)'E<I(kNmj n
-1166.0 146.5 1958.6
-2213.2 -S06.1 1747.4 M •• (kNm) -2631.1

-2340.0

YR' ~ 1.3

182.3

4730.8

La baaa pe rete I ul

11103.2

r .... " 1.0

19165.5 28601.9

39910.1 52457.3 66191.6

76368.0 " M'd .•

ME' (kNm) 3037.1 2709.3

1:-0 ~A:Z

E7 GSX2

E6 GSX2

E5 GSX2

E4 GSX2

E3 GSX2

E2 GSX2

E1 GSX2

P GSX2

Nlvel Comb

E10 GSX3

E9 GSX3

E8 GSX3

E7 GSX3

E6 GSX3

E5 GSX3

E4 GSX3

E3 GSX3

E2 GSX3

E1 GSX3

P GSX3

Nivel Comb El0 GSX4

E9 GSX4

E8 GSX4

E7 GSX4

E6 GSX4

E5 GSX4

E4 GSX4

E3 GSX4

E2 GSX4

jes los jos [os [os jos jes jes

Lac jos jos jos jos [os jO$ jos jos jos )0$ jos

Loc jos jcs jos jos jos jos jO$ jos los

·:;)ZM_~

-4291.9

-5322.0

-6343.5

-7354.6

-B353.5

-9338,1

-10307.3

-11651.9

N' •• (kN) -1151,9

-2181,5

-3207,0

-4228,6

-5244.4

-6253,1

-7253.0

-8242.4

-9219.6

-10182.8

-11526.3

N' .. {kN) -1159.9

-2:2oo.S

-3235.7

-4265.6

-5288.8

-6303.2

-7307.3

-8299.5

-9278.0

-IU/~-:-O

-1528.1

-1931.2

-2294.4

-2619.S

-2908.7

-3173.2

-3376.0

·3763.8

V' .. (kN) -198.4 620,3 1127.3 16345 2086.5 2497,6 2868.8 3200.5 3504.6 3716.7 4154.6

V'",,(kN) 1704 -631.3 ·1146.1 -1649,3 ·2096.7 ·2501,0 -2864.6

-3188.7

·3484.8

rQ~_1

-2754,4

-6871.0

-12095.4

-18351.0

-25573.0

-33742.8

-42725.9

-64479.8

M' .. (kNm) -2076.9

-1832.8

-105,2

3100.6 7639.1 13414.8 20346.0 28360.9 37432.8 47346.7 71335,9

M' .. ,(kNm) 2168.9 2037.2 3S7.4 -2735,6

-7188,7

-12872.7

-19705.4

-27617.6

-36585.8

1,193

1.073

c:o-b Atm vertlcala M"" (kNm) V"' (kN) v' V.'o< (kN) Arm or,zontala V •• " (kN) V"" (kN)

,_ GS)t' 1~I6.-UI2l20 22869 255,6 0069 2757.8 2$10/20 1639.1 4396.9

If GSl'4 16+16.-29J2I20 27014 -946,9 0.256 2905.9 2tjJI0I20 1639.1 4545,0

GIIJ(ot 16+16+2~12120 31075 -1719.1 0.465 3053,7 ~10/20 1639.1 46928

: GSX" 1~16+2'12flO 35075 ·2473.9 0.669 3201.4 2$L0120 16391 4640.5

If GSX4 1~16+2~12I20 38929 -3145.0 0,851 3349,0 2,10120 1639.1 4988,1

fJ GSX4 J~Jfl+2<l12120 42667 -3751,6 1.015 3496.5 2$10120 t63S.1 5135.6

Eo! !lSX" 16+16+2';12120 46716 -4296 8 1.162 3643.9 ~IOt20 1639 1

GSX4 1~16+2.12I20 49621 -4783 a 1 294 3791 2 2$10120 1639'1 5283.0

Il GSX4 16+2()i-2q.14!20 60074 -52272 1 414 39384 24>12120 23594 5430.3

GSX4 16q25+2+141.20 69891 -5551 3 1.501 4085.6 24>12120 6297,8

, GSX4 16+25+2916i20 76714 -62106 1.680 22185 ''''16120 2359.4 64450

....... ";1 16.4. . . "" 41969 54154

lIfIIIIIWl"e '1' .... reprezinta barele concentrate In cei doi bulbi ~; f-'1 . b 1

distriih te r . "1 il <U perep or, tar are e 2$ 120 sunt

in n mimr e pereti or. Se respecta procentele minime de armare .,.....

JUDt, pentru amplasarnentul constructie], urmatoarele: prescnse m cap. 7 din [1]

- pentru bulbi 0.60% in zona A si 0.50% in Zona B·

- pentru barele orizontale din cfunp 0.25% in zona A<:j 020o/! A B'

- pentru barele rti al di .,. . 0 m zona

ve IC e in camp 0.30% in zona A ~i 0.20% in zona B. '

n

M .. (kNm) 22833 26939 30983 34936 38765 42485 46028 49429 59888 69707 76561

-4270.7 ·10653.5 -18754.0

-28453.4

-39651.1

-.52316.5

-68246.9

-76906.0

M •• (kNm) -2897.8

-2557.2

-146.7

4326,1 1()SSS.2 18716,6 28387.2 39569.7 52227.0 66059.1 71335.9

n

M",,(kNm) 3074,5 2887.9 5492 ,3877.8

-10190.4

-16247,6

-:27933.4

-391493

-51862.2

El GSX4 [os -10241,9 -3700.9 -46426,5 -65811.9

P GSX4 jos -115!l2,1 -4140.4 -70352,5 1,090 -76714.0

Nota: 1n acesl perela fo118 axialA provine practic numai din aejiunile gravitationale. reacjlunlle din foIjele orlzontale in glinzile de la slanga $i dreapta acestul persia ccmpensandu-se.

lJPenfii cuplafi PT1 ~i PT2 L1J

VEd (kNJ ·297.5 930.5 1690.9 2451,7 3129,7 3746.3 4303,2 4800.7 5257,0 5575.0 6231.9

v'

V .... e (kN) 2758.3 2906.3 3054.3 3202.3 3350.4 3498.4 3546.5 3794.5 3942.5 4090.5 2218.5

,0\ rm orizontala 2~I0f20 2<1>10120 24>10120 2<\>10120 2~1O/2D 2~H)I20 2¢J0120 2<1>10/20 2<>]2120 2,12120 2¢16I20

0,080 0.252 0.457 0.663 0.846 1.013 1.154 1.298 1.422 1,50B 1685

VR ... (kN) 16391 1639.1 1639.1 1639.1 1639,1 1639,1 1639.1 1639.1 2359,4 2359.4 4196.9

VA. (kN) 4397.4 4545.4 4693.4 4841.4 4989.4 5137.5 5285.6 5433.6 6302.0 5449.9 5415.4

8.2.2. Dimensionarea armaturiler longitudinale ,\Ii transversale. Evaluarea eforturilor u~~iJr,

Nivel Comb Arm vertiG'ala M",,(kNm) V •• (kN) v' V"",(kNl Arm orizontala V .. " (kN) ":"'39111

E10 GSXl 16$1~2$12120 22801 ·281.7 0.071 2757.6 2-$10'20 1639,1 45439

E9 GSXl 16$16+2~12I20 22887 895.9 0,242 2904.8 2~W120 1639,1 .s91 a

E8 GSXl 16$16+2~1212O 30904 1582.6 0.428 3051.9 2,10120 1639,1 D

E7 GSXl 16$16+2<1>12120 34835 2270.0 0.614 3199.1 2~10I20 16391 .9853

E6 GSX1 16$16+2<1>1212-0 38642 2881,5 0,779 33,016.2 2~10/20 16391 51)25

E5 GSXl 16~16+2!j>12IW 42335 3436.4 0,929 3493.4 2¢10/20 1539.1 5t1'l5

E4 GSXl 16<1>16+2<1>12120 45862 3936.0 1,065 3640.6 2~10!Ul 1639.1 542'1

E3 GSXl 16$16+24>12120 49247 4380.8 1185 3787.7 2~10!'2-O 163-9.1 829"

E2 GSXl 59698 4789.5 1,295 3934.9 2~12I2O 2359.4 ~1 e

16~20+24>14!20 2359.4 •• 5.'

E1 GSXl 16925+2<1>14120 695G8 5087.6 1,376 4Cl82.2 2~12J20 4196 9 ..

? GSXl 16~5+2<1>16J20 76368 5667.0 1,533 2218,5 2q>16f20

aIorile eforturilor s ti I

.... c ee, ona e rezultate din ealeulul structurii

omb Loc

PT1 GV N.", (kN) V'., (kN)

Pr1 GV l~~ -i032,4 133.7

Prl GV -2009.6

...... jos 79,2

, "G -2983.6 76

Prt V jos -3955.1 .9

Pr1 GV jos 69.6

Pr1 GV jos -4923,0 64,4

Prl GV Ios -5886,5 58.6

Prt GV j os -6844.7 51.8

Prt GV los -7796,8 43.6

Prt GV [os -6741,5 31.2

ov Ios -9678.4 11.9 -11085.5

M'",(kNm) -75,6

-94.2

-118.0

-159.8

-211,7

-274.0

-348.2

-437.3

-553.7

-715,3

-652.2

Nlvel Comb Arm vertlcala EIO GSX2 16¢16+2+12120

E9 GSX2 16$16+2+12120

E8 GSX2 16916+2~12l20

E7 GSX2 16(>16+2+12120

E6 GSX2 16¢16+2+12I20

E5 GSX2 16¢J6+2tI2l20

E4 GSX2 16¢16+2+12I20

E3 GSX2 16$16+2tl2f20

E2 GSX2 16¢20+2tI4f20

El GSX2 16~+2.14!20

P GSX2 16$25+2+16120

"" •• (kNmj 22693 27065 31167 35174 39057 42612 46379 49801 60262 70087 76902

V •• ikN) 220 -912

-1611

-2292

-2897

-'l442

-3930

-4363

-4760

-5[)64

-5646

v'

v.,,,. (kN) 2758.6 2907,5 3056,1 3204,7 3353.2 3501,6 36498 3798,0 3946,0 4093,9 2218.5

Arm orizontala 2q> 1 0120 2q>IOt20 2q>I0!20 2q>I0i20 2q>10f20 ~I0I20 2q>10120 2q>10!20

24> 1 2f20

2q. 1 2f20 2q>16I20

V", .. (kill 16391 1639,1 16391 16391 1639.1 16391 16391 16391 23094 23594 4196,9

Comb GSV1 GsVl GsVl GsV, GSVI GSVI GsYl GsYl GsVl GS'yl OSYl

0.059 0.247 0.436 0.620 0.783 0.931 1.063 1.160 1.287 1.370 1.527

Loc ics los Jos jOs los jos los los jos lcs jos

N'., (kN) -947,1

-1443.2

-1899.7

-2315,8

-2691,7

-'l035,Q

-3359.9

-36SS.7

-4042~

-4455,7

-4761,6

-13.7

V'E' (kN) 475,0 1055" 1434.2 1801.3 2124.2 2406,6 2646.3 2843,7 2997.4 3147.9 3183.5

M' •• {kNm) -339.1

-9494

-640.5

536.9 2469,3 5093.7 8401.2 12394.5 17135.8 22817.8 35608.4

'Nivel Montanl

Ela PTI

E9 PT1

E6 PT1

E7 PT1

E6 PT1

E5 PT1

E4 PT1

'E3PT1

E2 PTj

El PTj

P PTI

Nlvecl MOrr!iln!

El0 PT1

'E9 PTj

E8 PTj

E7 PTj

E6 PT1

e5 PTj

E4 PTj

E3 PTI

E2 PTj

El PTj

P PTI

Nlvlll Montsn!

EtO PTI

E9 PTI

se PTI

E7 PTI

E6 PTI

E5 PTI

E4 PT1

1:3 PT1

E2 PTi

El PTI

P PTI

Nlvel Montant

El0 PT2

E9 PT2

E6 PT2

E1 PT2

106 PT2

E5 PT2

E4 PT2

E3 PT2

E2 PT2

El PT2

P PT2

Nlvsl Montanl

El0 PT2

E9 PT2

EB PT2

E7 PT2

E6 PT2

E5 PT2

E4 PT2

E3 PT2

E2 PT2

El PT2

P PT2

Comb GSY2 G,SY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2

Comb GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3

Comb GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4

Cemb GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV GV

Cemb GSYI GSYI GSYI GSYI GSYI GSYI GSYI GSYI GSYI GSVI GSVI

Leo:: ]os jos j05 jos jos )0& jos JOB jos jos [cs

Loe jcs jos joe jos jos Jos Jos JOB JOB JOB jcs

Lo(:

Jos [cs jos JOB los joe jos jos JOS JOB jos

La<: [os

Jos Jos jos jes jos los jos jos jos jos

LOG JOI 101 Joe jos jos Jos JDS Jos JDS los jO"

:N',.(kNj -111,7.6

-2576.0

40676 -5594.4 .7154.3 .a737.9 -10329.4

-11906.8

-1:>440.7

-14901.2

-17389.3

N'.,.(kN) ·936.5 ·1351.1 .17202 ·2042.6 -2319.3

-2558.8

,21n.9 ·3000.4 -3257.8

-3584.0

-37.25.0

N',.(kNJ '1128.2 ·26681 ..4247.0 ·5667.4 ·75267 ·9214.1 -10911.5

-125932

-14225.2

-15772.9

-18446.0

N' •• ,.(k2N) -1002.7

-1908.2

-2612.1

·3715.8 4618.6 ·5520.4 ..a421.0 -7320.3

-8217.9

_9"1147 -1~730

N' .. lkN) -1074.6

-2446.9

.3853.7 -5291.B ·B1n.4 -82M.O

-98028

-11312.9

-12186.5

-141955

·18626.5

V'",(kN) -2.07.7

-S96.8

-1280.6

-1662.1'

-19%.3

·2289.4 ·2542.8 ·2756.8 ·2935.1 ·3124.2 -3210.9

V' .. (kN) 553.1 1240.5 1664.1 2113.7 2490.9 26206 31006 3331.5 3512.5 3690.6 3136.8

V' .. (kN) -285.8

-1082.1

·15:10.4 -1974.4

-2362.1

·2703.6 .2997.3 ·32444 -3450.2 ·366-68 -376-62

V' .. (kN) -200.1

-164.5

-145.6

-136.0

-131.6

-126.0

-119.5

-110.5

.981 ·63.7 ·17.8

V' .. (kNj 154.8 824.6 1224.5 1606.4 1941.0 22348 2487.4 2701.2 2878.2 3080.0 3182.3

M'." (' •. Nm) 167.9 7130.9 404.5 -658.4

-28927

-5648.6

-9097.5

-13269.2

-18243,2

-24246,4

-36912.8

M'". (kNm) -351.0

-10539

-68Q.5

710.3 2984.4 6074.0 9951.9 14640.0 20209.7 26889.1 41B81.5

M' .. (kNmj 199,8

S65.4

4445 -10-29B

-3407.7

-6622.0

-10648.3

-15514.7

-21317.1

.28319.7 43186.0

M' .. (kNm) ·1173 -2357

-303,'6

-35B 5

405.8 .450.3 .492.0 .526.4 .6463 .492.8 -627,0

M' .. lkNm) .371.2 .1075.0 -BOOS 358.6 22953 4~O.6 S272.1 123151 17145.8 23033.3 356:10.0

Comb

m GSY4

rn GSY4

rn GSY4

PT2 GSY4 jOs -186.2.6 .2194.7 .1249,8

PT2 GSY4 jcs ·2089.9.2510.9 -3622.8

PT2 GSY4 jos -2283.8 -2901.1 -6817.2

rn GSY4 los -2461.1 .3161.1 .10607.4

Pr2 GSY4 jos -2645.9 .3410.1 .15613.6

PT2 GSV 4 ios -2870. 1-3589.7 -21312.3

1'12 GSY4 los -3166.1 -3750.3 -28089.7

1'12 GSY 4 jos -3269.2 .3773 2 .43146 2

CUN'u, V'e«, M'&f valorile eforturilor sectionale rezultate din calcuIulstrueturii, jar N'Ed.g "·-1IW!r1hl f0rtei axiale din indl.rc!ri gravitationale.

..... eforturilor llectionale care se redistribule

........ _Il,redi __ 'stributiei momentelor §oi fortelor tAietoare produse de fortele orizontale intre cuplafi ests gradul de soHcitare la forta axiaIa de compresiune v conf. [IJ pet. 5.4.2. depinde de gradul de fisurare al betonului; aceasta creste ell cat v este rnai rnic), tNg (Tn montara din Inciirciiri gru vitationale)±EV &f (in grinzile de cuplare)}/AJod foqeior axiale de compresiune din eei doi montantiatinge 0 valoare maxima, Se adopts redistributia a 50% din eforturile M'Ed~i V'Ed produse de fortele ~n~tul ,in~~ catre eel eomprimat, eu alte cuvinte se presupune ca montantul mai on mal ngld decat eel mai putin comprimat

c.... M' ... ,.. V •• ~ ...

(kNm) (kN)

moment lm:'lvoletor fa", h'lleloa ra

redl&llib~~ r<ldi$1rlbu~a

-169.S 237.5

.01747 527.8

~20.2 71~1

268,~ 900,7

1234.7 1062.1

2549.3 1203.3

4200.6 I ~23.2

6197.3 14218

8567.9 1498.7

11408.9 1:'74.0

17804.2 15918

·1278.2

Loc j09

JOB jos jcs jos los jos jcs iDs jos [cs

N'~. (tN) ·930.9 -1369.5

-1770.4

-2133.7

·2459.8 -2756.9

-.3039.3

-3327.6

-3649.3

·4053.8 -4319.5

CerPb GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 aSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2

Lee jos jos jos los [os jos jos jos jos [os jcs

N' .. (kNj -1084.6

-2538,1

-4031.9

-5569.0

-7147,3

--8757.0

-10380.9

-11994,6

-13565,7

·15061.3 -17676.8

ClImb GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSYS GSY3 GSY3 GSYJ GSYJ GSY3

Loe jos

N' •• (kN) ·920.7

[os jos

V' .. (kN) -554.8

-1:153.6

-1515.7

-1862.4

·2204.2 -2486,8

-2726.5

-2922.1

-3014.3

-3201.4

-3217.8

V',~ (kN) 232.5 1009.8 1474.1 1918.7 2307.7 2649.1 2942.1 31892 3393.5 3622.8 3737.7

V' •• (kN) -632.6

-1336.S

-1765.4

M' •• (kNm) 136.$ 603,6 199.9

-1075,7

-31069

-5841.2

-9258.1

-13367.8

-18238.4

·24018.9 -36813.9

oM'"" (kNm) -31!3.2

-11793

-84llA

5328 2811.1 5916.6 9823.4 14560.9 20219.7 27104.1 41892.3

M'",,(kNm) 148.5 707.9

239.2

forta tAietoare

r~istribu ~a -103.9

-448.4

-640.3

-831.0

-997.7

-1144.7

-1271.4

-1378.3

-1467.5

·1562.1 ·1605.5

E10 E9 Ea E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 P

GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2

mornem tncovcietcr

redlstrlbult 93.9 380.5 202.3 -428.2

-1446.3

·2823.3 -4548.8 .£834.6 -9121.6

-121242

·18455.4

M'Edpd

(kNm) moment lncovoietor

redislrib u ij

-175.5

-527.0

-340.2

:>55.2 1492.2 3037.0 4975.9 7320.0 10104.8 13444.5 20940.8

M'Ed,n:d

(kNm) moment incovoielor

red istribuit 999 432.7 222.3 -514.9

-1703.9

-3311.0

-5324.1

·7757.3

.10658.5 ·14159.9

V"Ed\mlll

(kN) forla taietoare

red i$tribui~

276.6 620.2 842.0 1056.8 1245.5 1410.4 1550.4 1665.7 1756.2 1845.3 1669.4

Nlvel

Comb

V' ....... (kN) torta taieloare

red istrlbuHa ·142.9 ·541.1 ·765.2 ·987.2 .1181.0 ·1351.8 -1498.6

-1622.2

-1725.1

E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 El P

GSY3 GSY3

GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3

·1833.4

" ..

..

tomb GSY3 GSV3 GsY3 G5Y3 GSY3 G5Y3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3

-4714

-11086

_19649 _30145 -42370

-56119

.71202 .87454 .104937 .142302

1:"'" + I:N'e. LI

(kHm)

244 4853 12131 21953 34024 48094 53922 61290 100003 120219 163877

l:M'.d. I:N' .. Li (kHm)

-830

-5513

-12974

·22990 -35259

-49542

-85603

·83217 -102203 ·1:22635 -166435

1~16+~12f.!O 16+16+2<)12120 16,4>16+2,12J20 1~16+24>12l20 I I)oj> 1 6+2t 1 2120 16;j>16+~12120 16~16+24>12I20 16~20+2~ 14120 16<1>20+3<1>14120 16~25+ 3~ 14/20 16~25+3~J6I20

Armare verticaili.

1~16+2*12I20 1 6¢16+2<)1 2120 16~16+2912120 16<1>16+2<1>12120 16~ 16+2<)12120 16~16+2Q12nO 16~16+2~12.(.!o 16~20+2<I>14/20 16~20+3q.14J20 16~2S+ 3~ 14120 154>25+3<1>16120

Armare vertica II

164>J6+21I>12120 16+16+2,,12120 J 6$16+2~12120 164> 16+Z<l>1212() 16¢16+2q,12120 16~J6+24>12i20 16$16+2<1>12120 16$20+2$14120 16<)20+ J¢ 14120 16$25+3'$14120 16$25+3$16120

-386a3 ·535&1 .£8256 ·82690 ·96797 ·110574 -124094

-149217

-169807

·193999 -220795

:EM ... +l:N!dLi (kNm) 38761 53578 68302 82n8 96943 110830 124430 149743 1704-33 1()4754 221811

l:M"" +ENE• Ll (kNm)

.38S83 ·535&1 -88286

-82590

·96797 -110574 .124094 ·149217 -169807 ·193999 .220795

-1420

-3818

-5206

-6599

·7819 -8893 ·9811 ·10573 -11189

-11789

1.552 .11970

2~12nO 2¢12120 2<1>12120 2<1>12120 2$14120 ~1412O 2~14I15 2~14/15 3¢141!5 3¢14I15 3t1>141l0

3~141l0

2<)12120 21;12120 2~12120 2<1>12120 2$14120 2~14J20 1.14/15 2<j1l4115 3~14I15 3$14115 3$14110

10283 10634 10984 11334 13196 13545 15789 16134 20272 20614 20107

};v~ (kN) Armsra ori;zontala 1:V ... (kN)

(PT1 + PT2) (PT1 + PT2)

1216 2<112/20 1 0283

3555 2~J 2120 10634

5130 2$12120 10984

6549 ~12/20 11334

7794 2~ 14120 13198

8884 2<j>14120 13545

9815 2$14115 15789

10591 2$14115 16134

11217 3<1>14/15 20272

11 879 3~14f15 20614

V!d

(kN)

452 1005 1366 1715 2023 2292 2520 2708 2855 2998 3032

y'

VRtI,~

(kN)

3016 3058 3098 3138 3178 3217 3254 3291 3326 3360 749

Nivel

Comb

" EI

E7 a EI &l

comb GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4

1.354

12143

20279

Arma.s orizontall l:VRd (kN) (PT1+PT2)

10283

0.11 0.25 0.33 0.42 0.49 0.56 0.62 0.66 0.70 0.73 0.74

10634 10984 11334 13198 13545 15769 16134 20272 20614 20107

~rlIe_ de proiectare~i capabtle ale eforturilor seetionale pentru fiecare dintre cei doi elificarea armliturilor alese.

'm'"llIGata ... PT 1

Pr1 Pr1 Prl Pr1 Prl Pr1 Pr1 Pr1 Pr1 Pr1 Pr1

N .. (kN)

-820

-1042

-1260

-1475

·1687 -1894

-2097

-2293

-2482

-2662

'Zf577

Mild (kNm) -170

-475

·320 268 1235 2549 4201 6197 8568 11409 17804

V' ..

(kN)

238 528 717 901 1062 1203 1323 1422 1499 1574 1592

Me. (kNm)

-350

-9BO

-661

554 2548 5260 8668 12788 17679 23542 28260

MRICl (ltNm) 17556 18263 19031 19787 20531 21255 21963 28988 34336 40897 45057

1.327

l:V •• (kN) (PT1.PT2)

-1462

-3854

-5247

-6637

·7853 ·8922 -9836 ·10594 -11207

-11807

-12002

VFl:d,.s

(kN)

2088 2088 2088 2088 2846 2846 3795 3795 5692 5692 8538

VR" (kN)

5105 5146 5187 5227 6024 6063 7049 7085 9018 9052 9287

C:1

P GSY4 -21593.0 ·1883.1 ~

. ~ . c· .-'. e) produs(a) de forte1e

, " ,on. ~ _ Valoarea momentului incovoietor (fortei wewar,

M Edred e~E~;~ redistribuit(a) de la montantul intins catre eel comprimat; II1II"

- I A edistributiei pentrU .....

833 Valorile de proiectare ale erorturilor sectiona e 10 urma r I '

montanti euplati, Dimensionar~a arroli.turilor veticale ~i orizonta e. ~

Semmficatia termenilor esta precizata la pet. 8.1. N U ):v .. (kN) Afm.are orizOfll'll ~

.~ , l:~' LI . . l:M.,+Z "" 0 T1 PT2)

C b ZM Ed + ... Annara verticala (kNm) (P +. 2+I;!I2O ,.,

Nlvel om (kNm) 1200 _""

16q. 16+2$ 12.120 38761 2+121 ..

:~~ 1 6916+2q,12.I20 53578 !~:~ 2+121)0

1<~J6+2~12120 68302 ~I~'"

1 0243 ,,~¥ 82778 6491 2+ I 4flO

1 8613 t6~16+2'i2.l20 n43 2+1oV:O

28910 l~16+2Ij>12120 96943 8&41 l

16~16+~~ 12120 110830 l~L4'1

40921 ... ""I' 124430 9778 t+L4'll

54439 16~16+2~l2.l20 10561 ~L"ll

69274 16t20+2~1412O 149743 11191 3+14'15

85254 1~20+3,14/20 170433 11662 ~14'IO

102521 1~25+3tI4120 194754 1.587 12125

139744 16<1>25+3$16120 221811

El0 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2

GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSV4 GSY4 GSY4

&te necesara verificarea ambilor montanti, supusi la valori diferite ale momentelor I;~-bre. fortelor taietoare ~i fortelor axiale, intrucat at<1t armaturile verticale necesare, cat .;;i orizontale necesare depind de interactiunea eelor trei eforturi. Nu se stie, apriori, daca

de solicitare ale montantului supus Ia eforturi in valoare absoluta mai mari dimensioneaza san cele in care aceste valori sunt mai miei .

88

GSY4

El0 E9

GSYI GSY1

E8

GSY1

E7

GSYl

E6

GSYI GSYI

E5

E4

GSY1 GSY.1 GSYl GSYI GSYI

E2 El

p

89

~Ivel Comb Mont

Ii 1 0 GSY2 1"1'1'

E9 GSY2 1"T1

se GSY2 PT1

E7 GSY2 PT1

1:6 GSY2 PT1

E5 G5Y2 P'T1

E4 GSY2 PTj

E3 G5Y2 PTj

Ell GSY2 1"1'1

El GSY2 PTj

I" GSY2 1"1'1

Ni~el Comb

El0 GSY3

E9 GSY3

E8 GSY3

E7 GSY3

E6 GSY3

E5 GSY3

;E4 GSY3

E3 GSn

E2 GSY3

El GSY3

I" GSY3

NI!!:.d M:t1E:d

(kN) (kNm)

-1244 282

-2978 1141

-4706 601

-6435 -1265

-8159 -4339

-9878 -9470

-11593 -1,364$

-13301 -19904

-15002 -2736$

-16694 -36313

-19493 -55369

MOl'll PT1 1"1'1 PTj

PTI 1"1'1 pr1 1"1'1 PT1 PT1! 1"1'1 I'll

N .. (kN)

-620

-1042

-1260

-1475

-1687

-1894

"2097 ·2293 -2462 ·2662 -2617

N.. M'.. V't. M" MIlO

Hlvel Comb Mont (ktl) (kNrn) (kN) (I<Nrn) (kNm)

E 10 GSY4 I'll -1'244 300 -429 517 18975

sa GSYII- I'll -2978 1298 -1623 2:239 25017

se GSY 4 PT1 -4708 667 -2296 1150 30677

E7 GSYII- I'll -611-35 -1545 -2962 ·2664 36463

E6 GSY4 PT1 -8159 -5112 -3543 -8615 41736

E 5 G SY II- PT1 -987 a -9933 -405" -17130 46689

E4 GSYII- 1"1'1 -11593 -15972 -4496 -27548 513611-

E3 GSY4 PT1 -13301 ·23272 -4867 -40135 61331

E2 GSYII- 1"11 "15002 -31976 ,5175 ..55111-5 sa389

El GSYII- 1"1'1 -16694 -42480 ·5500 -73260 176.21

I" GSY4 1"1'1 -19493 -'lI4779 -5649 ~S936 85230

S-au notat: .'. '1

V - valoarea contributiei betonului la fortii taietoare capabi 11;

Rd,c . ,. ~ '.',

V Rd.s - valoarea contributiei armaturii; ..... au sernn)

VRd - furta taietoare capabila V1?d= VRd.c+ VR<:l.s(valonle capacltAtilor.n~ d vstOllJea maxim!

Nota: se constat! ca, 1a parter, valoareav'mox = 2,23 este fo~e apro~lor eredistribuite intrt (v' < 2.5) cf. [IJ pct.6.4.3. Daca se alege a. al~ prop~e a. efo .. mai 50licitate de Ia bI1i montanti este posibil ca v' > 2,5. in aceasta situape, la nivelunle 1 ee.le A gro(Arij pere!il0r.

El) se poate folosi un beton superior. Alternativ se peate adopta so upa III

Nlvel

Comb

8.3.4.2. Montant PT 2

N ... IkN.)

-1215 "2876

Mont

El0 E9

GSY1i GSYI

1"12

PT.2

E8 GSY1' PT2 -4536

E7 GSYI PT2 -6196

E6 GSYl PT2 -7855

ES GSYl pf2 c9512

E4 GSYl PT2 -11169

E3 GSYl PT2 -12824

E2 GSY1 1"1'2 -14416

El GSYI P1"2 -16131

P GSYl 1"1'2 -1a8al

M' ••

(kNm) -176

-527

-340

355 1492 3037 4976 n20 10105 13445 20941

M'E"d

(kNm) .541 -1550

-1127

827 3530 7490 12473 18512 25714 34442 53424

V'I!4

(IoN) -312 .1345 .1921 ·2493 ·2993 -34311- .J914 -4135

-4403

-4696

-4816

I'f&!!d'

(kNm)

568 2302 1224 ·2591 -8752

-17084

-27525

40147 -55197

-73~6S

·85910

..... (kNm)

18975 25017 30871 3646J 41736 46B89 513S4 61331 66369 77821 85230

M"" (kNITl)

17556 16263 19031 19787 20531 21255 21963 26968 34336 40897 45057

:M"" (kNITl)

18673 24667 303117 35711 40816 45663 50239 60211 67237 76681 84265

(1<1'11 -580

-2505

-3576

-4842

.5573 -6394

-7102

-7699

-8197

-8725

-ases

V .. (kN)

449 1001 1368 1717 2023 2291 2518 2706 2853 2997 3036

-2564 ·3654

4715

·5640

-8456

·7157 ·7747

·6239

·a756

-a993

v" (kN')

747 2576 369a 4775 5720 6549 7256 7853 B9~7 8864 9093

v,.,

(kN) -sas

v'

0.14 0.61 0.87 1.13 1.36 1.56 1.74 1.aa 2.00 2.13 2.'9

0.11 0.25 0.33 0.42 0.49 056 0.52 0.66 0.70 0.73 0.74

y'

0.17

0.63

0.89

1.58

1.75

1.89 2.01 214

2.20

y'

0.18 0.63 090 1.11 1.4-0 1.60 1.77 192 .2.~ .2 17 2.22

V'~cli

(kN)

277 620 1342 1057 1245 1410 1550 1666 1756 lMS 1669

M'Ed (ic:Nm) .J09 -9.27

-599

625 2626 5344 87SS 12880 17790 23657 26344

V'IIi__cII

~1 392 1352 1942 2507 3003 3438 3811 412~ 4377 4654 4774

M'd (kNm)

·1116 -3198 ·2326 1294 12M 19455 25737 36199 53059 71070 94798

V ... (kN) 3016 3058 3098 3138 317a 3217 3254 3291 3326 ~3EQ 749

V".d,t

(I!N)

Vou (kNl 20&11

3095 3419

20M

3741 ~

4385 4700

28411

5Q25

5976

lIont PT2 PT2 PT2 m PT2 PT2 PT2 m PT2 m PT2

N •• (kNI

·1215 ·2876 ..4536 -61'96

-79S5

-9512

-11169

-12824

-14478

-16131

·lUBI

-1383 ·1528 ·1673 ·IB1B .1958 ·2099 -2065

M' ... (kNm)

-559 ·1706 -11S7 886

4303 6954 14799 21881 ~0325 40549 62a33

M'Ed:

(kNm) 49 275 17

-735

-1919

·3506 .s483 -7856

-10654

-13930

-21553

~r ..

(kNm)

43 223 -3

·646 -H!61 ·3018 -4707 ~733 ~117 -11895

-16418

V' ..

(kJIo1)

·490 -798

-1000

-1207

-1390

-1549

-1683-

-17aS

-1865

·1917 -1690

(10"1) -451

-705

-975

-10S1

-1207

-1342

-1455

-1544

·1607 -1645

-1612

V' .. (kN)

509 1630 2316 2975 ~553 4000 4492 4855 5150 5466 5607

M., (kNm)

-963

-3002

-2068

1562 7572 15755 26041 38501 53358 71348 85046

(kNrn) as 450 ·5

-1306

-3350

-S087

,9495 -13581

-183a9

-23992

-28576

MRi:I'

(kNm)

1887S '14667 30307 35711 40816 45683 60239 60211 67237 7ee81 84266

M •• (kNm)

1737B 17903 184:<5 18947 19465 19973 20482 27342 32578 39002 4307{

"'IU

(kNm)

17376 17903 18425 18947 19465 19973 20462 27342 32578 39002 43077

v,.

(11.") -S40

-1313

-1630

-1956

·2246 -2499 ·2709 -2674

-2992

·3004 -3002

0.19 0.31 0.39 0.47 0.54 0.60 0.85 0]0 0.73 0.75 0.74

v'

0.21 0.32 0.40 0.48 0.55 061 0.66 0.70 0.73 0.75 0.73

v'

v ... ,

(ioN) ,

3090 3400 3709 4019 4328 4637 4946 5254 5563 5871 2454

v.d'1I'=

(kN)

3011 3039 S066 3094 3121 3111-6 3115 3202 3228 3255 576

V.Rd,.

(kN)

2096 2058 2088 20aa 2846 2B48 3795 3795 5692 5692 6536

VRd., (kN)

20811 2088 2068 2068 2846 21346 3795 3795 5692 5692 553B

V#t.d,_

(kN)

zoas 20as 208B 2.086 2846 2846 3795 3795 6692 5692 8538

V .. (kN)

5099 512.7 5155 .5162

5967 599-4 6970 6997 8920 8947 9115

lIont PT2 PT2 PT2 rn PT2 rn PT2 PT2 PT2 PT2 PT2

N .. (kN)

-791 ·940 -1088

-1236

-1383

·1528 ·1673 -1816

-1958

·2099 ·2065

M' ••

(kNm)

84 475 29

-1267

-3309

-6047

-9456

-13549

-18373

-24023

-28593

v •• (!tN)

627 2847 3762 4833 5771 6594 7297 lUe 8364 BB81 9107

v. ••

(lI1'V)

-780 ·1270 -1592 ·1922 -2213

-2466

-2676

-2848

-2968

-3052

-:3009

0.20 0.65 0.92 116 141 1.61 1.76 1.93 :<.04 2.17 2.23

v'

V ... ~ (kNJ 3011 3039 3066 309-4 3121 3148 3175 3202 3228 3255 578

V., (kN)

5178 5468 5797 6107 7174 7483 6740 9049 11255 11563 10992

V.., (kN)

5099 5127 5155 5182 5967 5994 6970 6997 6920 6947 9115

la tuD~are in roshtrile de turnare Ia nive:Ular~aturilor verticale cu r~l de cone~teri care traverseaza rosturile de lucru 1I!7-i.,. __ , I Pfi~eelor, 87 ealculeaza In confonnitate ell [3J, paragraful 3.4.2., pe baza pe -- ..... fCl a orfecare pnn frecare echivalentii.,

D.6N •• (k'N) -

667 1301

1913 2522

16~16+2tl2!20 J64016+2{112120 16~16+2~ 12/20 I ~ 16+2~12ll0

Ann vert

A ... (mm')

11578

11518

11576 11578

0.8 A... f" (kNJ 2779

2779

4t. (kN)

34G6

4080

4692 5301

PLI PLI PLI PLI PL1 PLI PLl

Mont

PLI PLI PLI PLI PLI PLI PLI PL1 PLI PLI PL1

Mont PL1 PLI PLI PLI PLI PLi PLI PLI PLl Pl1 PLI

Mont PL1 PLI PL1 PLl PL1 PLl PLt PLI PU PLI

E6 E5 E4 E3 E2 El P

GSXl GSXl GSXl GSXl GSXl GSXl GSXl

·5211.3 ·6212.8 -7205.7

-8188.4

-9159.4

-10117.4

-11456.5

NEd (kN)

-1166

-2213

-3255

4292 -5322 ~344 -7355

-8354

-9338

-10307

-11652

"l .. (kN)

-1152

-2182

-3207

-4229

-5244

-5253

-7253

-8242

-9220

-10183

-11526

NOd (kN)

-1160

-2201

-3236

4266 -5289 ·6M3 -7307 ·8300 -9278

-10242

1.", (kN) 22Q -912 ·1611 -2292 ·2897 -3442

-3930

-4363

-4760

-5064

·5646

i. .. (kN)

256 ·947 ·1719 -2474 ·3145 -3752 4297 -4783

-5227

-5551

2862 3436 3936 4381 4790 5088 5687

3127 3728 4323 4913 5496 6070 6874

Nivel

Comb GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2 GSX2

a.6N" (kN)

700 1328 1953 2575 3193 3806 4413 5012 5603 6184 6991

L .. (kN)

-296 931 1691 2452 3130 3746 4303 4601 5257 5575 6232

o.eN .. (kN) 69\ 1309 1924 2537 3147 3752 4352 4945 5532 6110 6916

El0 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2 El P

NivBI

Comb

0_6N .. (kN) 696 1320 1941 2559 3173 3782 4384 4980 5567 6145

PU P GSX4 -11582 .. 6·;211 6949

Se constata ca in toate sectiunile LRd >LEd.

El0 E9 E8 E7 E6 E5 E4 'E3 E2 El P

GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3 GSX3

164>16+2,12120 16¢16+~12120 16~16+2~12120 16~16+2~12120 16$W+24> 14120 164J20+2~ 16J2ll 1 64J.2S+2.16J20

Arm vert

16~16+2.p12120 16<1>16+2+12120 16~ l(,+2$1212 0 16~16+2+12120 I 64J. 1 6+2+1 2120 16<1>16+2~12I20 164J.16+2~12120 16$16+24>12120 16$20+2$ 14120 ! 6q>20+2q, 16120 16~25+~ 16120

Arm vert

16~16+2~12l20 16<1>16+2<1>12120 16$16+2$12120 16~ 16+2<1> 12120 16<1>16+2" 12120 16"'16+~12l20 16~ 16+2$ 12120 16~16 ,2$12120 16~20+2914120 16$20+2916120 164J.2S+2$16120

Arm vert

164>16+2$12120 16¢16+2$12/20 16~ 16+2<1> 12!2() 16~16+2.12t20 16~16+2+12120 161j> lfi+2oj1 12<'20 16",16+2<1>12120 16q>16+2<1>12120 16~20+2<I>J4(20 16+20+2~16/20 16~j+2¢ 16/2C

11578 11578 11578 11578 16420 16420 22730

A.. (111m')

11518 11578 11578 11578 11578 11516 11578 11578 16420 ~6420 22730

A .. (111m')

11578 11518 11578 11578 11518 11578 11578 11578 16420 16420 22730

A,., (mm') 11578 1157B 11578 11578 11578 11578 11578 11578 16420 16420 22730

2779 2779 ~779 27)'9 3941 ~941 5455

(l.B A..t (kN) " 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 3941 3941 5455

0.8 A... 1,. (kN)

2779 2779 2779 2779 2779 2779 2779 2179 3941 3941 5455

O.8~f .. (kN)

2779 2779 2779 2779 2179 2179 2719 2779 :>941 3941 0455

8.4.2. Verificarea p~re~lor cuplati PT1+PT2 . tan i. Pentru peretii cuplati verifcarea se face pentru ansamblul celor doi mon L

Comb NE' 1.", O.6tl.. Arm vert (mm')

Man! Nivel (kN) (kN) (kN) 4112

PT1+PT2 E10 GSYI -2035 1200 1221 16~)lI6+;ltd2n.{) 2

-3918 3560 2351 16~16+2~12/20 24112

PT1+PTJ E9 GSYl 3477 16tl6+2~12120 24112

PT1 +PT4 EB GSYI -5796 5064 4603 16~16+21j>12l20 24112

PTl+PT5 E7 GSYl -7671 6491 1"-"16+2,12120 24112

PT1+PT6 E6 GSY1 -9542 7743 5725 vv 2

PT1+PT7 E5 GSY1 -11407 BB41 6844 16~16+2,12120 24112

E GSYI -13266 9778 7959 164J.16+2~lzn.o 2411

:~::~: E; GSYl -15117 10561 9070 16$20+2~14120 34784

PT1+PT10 E2 GSYI -16959 11191 10176 164>20+3,14/20 44640

PTHPT11 1:1 GSY1 -18793 11862 11276 16925+3,14120 53136

16110 62160

Nlvel

Comb GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4 GSX4

GSY1

El0 ES Ea E7 E6 E5 E4 E3 E2 El

P

U.8,... ... (kH1

5181 5181 5181 5181 5181 5181

!f81

~ 1011-

,.wei

£10 f9 f8 E.7 f6 f5 E4 1'3 E2 E1 P

lfi'jel El0 E9 EB E7 E5 E5 E4 E3 E2 El P

Nlvtl El0 E9 E8 E7 eli E.5 E4 E3 E2 El P

comb GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2 GSY2

N .... (kN) -2035

-3918

-6795

-7671

-9542

-11407

-13256

-15117

-16959

-18793

-21556

L.. O.GN ..

(kN) (kNJ

-1420 12.21

·3618 2351

-5206 3477

~599 4603

-7819 5725

-S893 6S44

-9811 7959

-10573 9070

·11189 10176

-11789 11276

-11970 12935

L.. O.SN ..

(kN) (kN)

1276 1221

3655 2351

5130 3477

6549 4603

7794 5725

8S84 6844

9815 7959

10591 9070

11217 10176

11879 11276

12143 12935

LEd O_6N,.

(kN) (kN)

-146'2 1221

-3854 2351

·5247 3477

-6637 4603

·7853 5725

-8922 6844

·9835 7959

-10594 9070

-11207 10176

-11807 11276

-12002 12935

2490

Arm vert 16~16+2~12I20 16$16+2$12120 16<1>16+2$12120 16<1>16+24>12120 16¢ 16+24>12!2() 16~16+2<1>l2/20 164>16+2$12120 164>20+2,14120 1 6$20+3 N 4120 16~5+3$14I2D 16~2.5+3$liSl2Q

Arm vert

16tl6+24>12120 16~ J 6+24>12120 1~16+2q,12l20 1 6~16+2~12120 164J.l 6+2$ 12120 16t J 6+2~ 12/20 16 16+2~12/20 16~2i}+24>14120 161j>20+3<1>1412il 16~25+3$14120 J6~25+3fI6120

Arm vert 16~16+~12120 16~16+2<1>12120 164>16+2~12I20 16~16+2(>12120 16416+2~12n.O 16<t16+2+1212<l 16~16+2<1>12I20 1 64J.2O+2<1>14120 164J.20+ 3~ 14!20 J 6~25+ 3 ~ 14120 16,25+3<1>16120

1.327

0.333

comb GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3 GSY3

N .. (kNJ -20'35

-3918

·5796 -7671

-9542

-11407

·13266 -15117

-16959

·18793 -21558

0.203 1.193

0.323

0.319

A,." (mm')

24112 24112 24112 24112 24112 24112 24112 34784 44640 53136 62150

A.. (mm')

24112 24112 24112 24112 24112 24112 24112 34784 44640 53136 62160

A..o (mm')

24112 24112 24112 24112 24112 24112 24112 34784 44640 53136 62160

0.8 A,.. f,. L ••

(kN) (kN)

5787 7008

5787 8"138

5787 9264

5787 10390

5787 11512

5787 12631

57B7 13746

8348 17418

10714 2089ll

12753 24029

14918 27853

0.8 A.. fy. L."

(kN) (kN)

5787 7008

5787 8138

5787 9264

5787 10390

5787 11512

5787 12631

5787 13749

8348 17418

10714 20890

12753 24029

14918 27853

0.8 A.. f,.. L,.

(kN) (kN)

5787 7008

5787 8138

5787 9264

5787 10390

5787 11512

5787 12631

5787 13746

8348 17416

10714 20690

12753 24029

14918 27853

Concluzie

Comb

N.d (liN)

-2035

-3918

-5796

-7671

-9542

·11407 -13200

-15117

·16959 -18793

-21558

confinarea

1:Itial! de' . ~ h •

?rOlectare maxima ill peretele considerat;

ZOnel comprimate, cf. [3];

relativa a zonei .

nei comprunate; pentru pereti;

relativa. m . - dmi .

(2 +- Q axuna a lsa pentm zona compnmata; cf. [IJ 6.4.1. reI (6.8)

) pelltru structuri amplasate in zone in care ag = 0.24 g

GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4 GSY4

in urma operatiilor de proiectare prezentate anterior, este

~i calculuI infrastructurii ~i a fundatiei

La proiectare trebuie Juate masurile pentru ca planseele sa indeplineasca roluI I infrastructurii ~i fundatiei

distribui in conditii de siguranta tncarcarile seismice orizontale la subsisternel or stru~ fectelor actiunilor gravitati~nale ~i seismice la terenu! de fundare, un material mult mai

respectiv la peretii structurali si elementele cadrelor. e st1ucturaJe v de I e decat eel din care este realizata structure, face necesara dezvoltarea in plan a bazei de

C{)mportarea'plan~eelorAeste optima atunci_cand acestea s~t realizate ca diafragme '. . tilor structurali ~i a stalpilor prin elemente suficient de rigide ~i de rezistente.

pentru f?rte1e aph~a:e in p~ul lor: D~c~ aceas:a conditl~ este re~1izatii, PI~e~glde ~l r ,pete, . analizate baza structurii este conceputa ca 0 infrastructura alcatuita din ansamblul

deplasari de corp rigid la actiunea seisnuca, definita de doua translatii ill plan ~i p~eztnta PI1ct: "IAfI:SC:C::11UL oolor trei suboluri ~i a radierului

verticale. In aceste conditii se pot determina cu un grad inalt de ineredere deplas~~ota~.e ~ illIulttt: 0 sap[tura generals in taluz, Peretele perimetral are 400 mm. Rolul structural de

structurii si, pe baza acestora, a deformatiilor si eforturilor elementelor struetur Ie oncll.ruj PUnq .,nzl,nUl~'" ~i functiunea de parcare Ia subsoluri au deterrninat alegerea unei grosimi de 200

poate control~ eficient ~i sigur, prin ealeul, rasp~ul ~eismi~ asteptat al COnstruC!iiro;~ Pnn ~ t plan~eelor pest~ subsoluri, Pentru. asigu~ar:a co~ti~uitiitii arma~ centurilor, grinzile

Acesta functiune a planseului se adauga celei primordiale, mobilizata perman au 0 sec!iune unica 300x600 rom. Dimensiunile staipilor care continua in subsoluri au fast

lncarc1irile vertieale ~i de a Ie transporta la structura verticala. en, de a ~I defoi1I1ali-ile acestora fiind recluse ~i, In consecinta, cerintele de ductilitate sunt mici ~i se pot

In acelasi timp planseele trebuie sa asigure rezemarea laterala a peretilor pentru incarcan n roai mari ale fortei axiale normalizate v,

suprafata aeestora. onnaJepe ".,",""directa, printr-un radier general cu grosimea de 1.20 m, aproximativ 1/6 din desehiderea

in ceea ce priveste asigurarea rolului de diafragma orizontala ill planseulul la proiectare de 7 m,

verifieate prin calcul urmatoarele: ue stnJetUrali capata la nivelul infrastructurii dezvoltari si completari, pe care functiunea

• preluarea eforturilor de intindere din incovoiere dezvoltate In planseu (modelate ca grinzi.pe 0 permits. Rezulta 0 configuratie a perejilor ea in planul R3. Se constat! sporul substantial

grinzi c~ zabrele) ~ ~turi dispuse ill centurile marginale continue_ ~i :onectate adecvat la p~ ~i rezisten~ la forta laterale al infrastructurii, in raport cu suprastructure.

- transmiterea reactiunilor de la planseu la reazemele acestora la pereti pnn intermediul UOQr arJnlilri infrastructuri.i, in principal planseul peste primul subsol (de la baza parteru1ui), trebuie

de eonectare adeevate; ca elemente practic indeformabile in planullor care ea realizeze redistributia fortelor taietoare

- colectarea fortelor distribuite in masa planseului si transmiterea lor 1a elementeie structurii verticalc. peretilor suprastructurii la peretii de contur si la peretii interiori dispusi suplimentar la

in special in situatia in care continuitatea legaturii dintre aceste ~i cliafragmele orizontale C!t to felul acesta planseele infrastructurii mobilizeaza in acest eaz rolul de diafragme de

intreruptii de goluri sau cand incarcarea planseului se transfera structurii verticale prin forte Valoarea fortei de la baza unui perete care se redistribuie la eelelalte elemente la un anumit

intindere. Coleetarea fortelor de intindere se realizeaza prin armaturi de otel cu sectiune sufic eod dat! de dif~nta tntre valorile fortelor taietoare din sectiunile de imediat deasupra ~i imediat

avand ancoraje suficiente in masa planseului sau in elementele structurii vertica1e; planseului. Aceste forte trebuie sa poata fi transmise in masa planseului prin lunecarea

• preluarea eforturilor din jurul golurilor de dimensiuni marl. la mterfata peret~lor eu placa planseului (prevazuta cu armatura cu rol de conectori) ~i prin

de oompreSlltneli~tIn?ere, .dupa caz, dezvoltate la contactul bulbilor cu plaea planseului.

In cazul structurii analizate, datorita regularitatii de alcatuire, eforturile din pl~eu provemte lit ~~bU1e dimensionata pentru a prelua fortele de intindere si trebuie sa fie suficient

mobilizarea rolului de diafragma orizontala sunt mici si, din acest motiv, nu sunt detaliate. Dlasa_placlJ planseului pentru a difuza eforturile Ia arrnatura curenta a acesteia. foioSltc: la infrastructura sunt C24/30 :;;i Pc52.

9. Alcatulrea ~i calculul planseelor

combinate suplimentare aplicate la nivelul subsolurilor

O"""'lnCirca .. co bl "" valoare

m nata earacl9r1stica

""")Ia kNfmp

.. rca .. 'Ubtera.,~ (kNfmp)

... - ,I trotu:re

........______ 1.20

.. ~_---------------- ~0~.1~0~ ~0~.I~O __

~ 1.30 g.., ~ 1.30

-------------------- ~5~,OO~------------------£5.~OO~---

6.30 g", " 6.30

valoare de proiectare kNlmp

g. 1,20

g. 1,20

1,20

1.20

1.20

30.00

30,00

32.4-0

32.40

g. 10,00

10_00

10.3, Modelarea infrastructurii, fundattei ~i terenului de fundare pentru ~I Calculul Sea efectuat cu. programul ETABS, Ansemblul infiastructurii CUpt c~1

peretele perimetral de incinta, planseeie subsolurilor ~i radierul, E1ententele st~n. e pere~ii de modelul de calcul la pozitiile ~i cu dimensiunile Ior.considerand rigiditatea co cturale ,s-au lntr nefisurat. Fundatia pe mediu elastic, este ceracterizata de un coeficienr de pat ;:~~zatoare fumizata de studiul geotehnic. In!erfaj:a verti~a eu terenul nu a fost inclus! in ~odeOOOk:NllIll, \

Calculul sea efectuat pe modelul infrastructurii separatA de suprastructura. l.

Efectul suprastructurii a fest introdus prin aplicarea la partea superioarA a infraslru ..

forte de legatuci (reactiuni): Cturu a llil:rla~

fortele axiale de la baza elementelor verticale de la parter; mornentele incovoietoare ~i fortele taietoare asociate de la baza st!lpilor de la cu 50%. (ineursiunile in domeniul postelastic al peretilor structurali se reali:;:r, amphli orizontale c?resp~toare unor.eforturi marite tn s~!l.lpi fa}1i de calculul C()nven(iona] e~1eplasar. momentele tncovoietoare capabile MRd,o Ii fortele tAietoare asoeiate lor la baza peretilo. de), siefecte indirect.e datorate grinzilor de cuplare.amplificate cu YIi<F'U ef. [1] pet. 6.2.2x e la pa:

Deoarece torsiunea de ansamblu nu are contribuj:ie semnificativa la dimensionarea' ~J

, ! d I . tru si lif at ul I· ~.. ernentc

vertica ee a parter, pen u Simp 1 icarea C c e or, nu a lost inclusa 111 combinatiile de" .

'I' I .hl ul 'nfr .. , mt~

utilizate . a C4J.C . 1·· astructurn,

1:0.4, Gru area actiunflor

I JDtotelor infrastructurii , ..' .. ' . .

e :1 infrastrUc!urii su~. gruparile deacjlum de~cnse la pc~, 10.4.. funl1~eaz1l: valorile

I. cesteia: peretu de subsol, plansee, radier. Efortunle de dimensionare rezultA

clemente .~Iar obhnute ill diferitele grupari de actiuni considerate, .

valor! 0 ).

"...,,~e~te: . I' ' t

...... > , , • t't~.tilor de annarura necesare pentru preluarea momente or mCOVOleoare

stabthrea can 1 I .. . '. . iiradi _.1 '.

armatunlor transversale pentru evitarea strapungeru ra ierunu;

dPeste oecebs~l.' a armaturilor necesaT.e. pentru preluarea efortun.·lor rezultate din rolul de

sta 1 aree ~ .. ua' .... . . . .

pl~ee. stora produse de incArcanle din planullor. Acestea sunt:

J.oI!llC ale ace , . • . I .. . tr .x· t ' ile margin ale'

~""'tura de incOvolere In planul p a.cu, ~oncen .. 3 .... m cen un . ..,_, .

• ~ t rransmiterea fortelor din planul planseelor la elementele care preiau . arma.~.la ,petDalTUe.arm· .. x.tun· de ~~I~ctare" a incarcArilor la perelii de subsol, conectori actiUlU e 'a er ... ,": .. .."

. tre placa plan§eulUl ~l perep; . . " .

~ b. I annaturile rezultate din rolul de grinda de fundare, care premu presiunile pe

per$ de: sr'·. axul orizonta.i al acestora ~i annaturite rezultate din rolul de element

.aIer, peepeD C1)U ar pepreia fortele laterale aplicate perpendicular pe axul vertical al peretilor:

(pIIde structura care . • ~ , _

I x~ .. se detaliazA dimensionarea radierului, si, cu caracter exemplificativ, este

fazA a ucr""u .. ... .. .. fu d

pIamIl R6 annarea pereteJui perimetral din axul F, perete ell rol de gnnda de . n are.

Arm.rea radierului . .. .... . I fi dintr

o armare generala de incovoiere constand din = 0 piasa de armature a . lecare. ... e

,_NIII,..,II·1l1 care respecta procentele minime de armare ~l care acopera mo~entele incovotetoare c:ea mai mare parte a suprafetei. La aceasta se ad.auga local, pe rindul doi, 0 a do~a p~asaeare acoperi v&furile de rnomente in zonele in care piasa generals nu este suficienta. Teate

folosite sunt din Pc52.

capabile ~i armarile corespunzatoare sunt: . .

• 1080 kNmlm (110 tfm/m) corespanzator annl!.rii generale de pe Tindul 1 a radierului atat la

partes. superioara cat ~i la partea inferioara : ~25/15;

t 2110 kNmlm (215 tfmIm) corespunzator armarii generale + armarii locale suplimentare pe

rlnciu121a partea iaferioara a radierului : ~25/1s + ~25/15;

• 1740 kNmlm (177 tfmlm) corespunzator armru-ii generale + armsrii locale suplimentare pe rindu12 1a parte a superioera II radierului : ~25115 + ~20/15.

Ia arnbele fete se dispune pe r§ndul 1 cate 0 piasa (t)25/1s, la care se adauga In zonele cu de momente incovoietoare, 0 a doua plasa, pe randul 2, $25115 Ia partea inferioara,

o piasa ¢l20/15 la partea superioara,

Unnlltoare sunt ilustrate distributiile mornentelor incovoietoere pe cele doua directii Ia partea superioara ~i la partea inferioara, indicandu-se ~i armarea necesara pentru Itestor momente.

~~ sunt notate momentele lncovoietoare sectionale "unitare", cu vectorii paraleli eu IPaie, [8portate la distaata.

fie;arei reprezentAri grafice este notata combinatia de inclircari (INF = inta~rAtoarell I&~"".""""" de UlClU"cAri) ~i momentu.1 ineovoietor reprezentat mil sau mll, dupa caz. U nitatea de ))entru reprezentarea momentelor incovoitoare este tfmIml.

~ce reprezintli. "harta" infli~urll.torii momentelor incovoietoare de proiecrare raportate UlCOvoietoare capabile asodate armlirii generale 0251 J 5/15. Se observ1i neacoperirea de proiectare mai ales 1:n zonele reazemelor centrale.

feprezent3ri raporteaza momentele llicovoietoare de proiectar~ Is. valoarea momentelor armAriior suplimentarc.

Denumire combinatie de inearcari

Transla ie

Directie Sens

GSXl =GV& SX

longitudinal

GSX2=GV& SX

longitudinal

OSYI =GV & SY

transversal

GSY2=GV& SY

transversal

v,

OF = 1.35 GV

10.5,.yerificarea stal.pilor , . . .' . stiJpi se consi StilPll de la subsoluri aparpn Grupei B cf. [3J pct. 6.4.1. Pentru forta a::aal~ dill 'uni!e de II valoarea maxima, din inflo;;uratoarea combinatiilor de incarcari. Valonle LO sec)l superioara a radierului sunt:

b' b~"'ho HEr!

Stilp Com ina~le 1m) IkN)

C30 INF 0.90 7844 0,679

0.111

83 C49 INF 0.90 8326 a 783

83 GSO IN'F 0.90 9165801

53 CS1 INF 0.90 9375 . ~'f8~t"arca

NEd • valoarea de proiectlll'e maximli a fortei de strapungere, ob1inutA dm In cepUlblI!

din grupArile de incru:firi con~!deI"ate. Valoart)~ relativ mare.~ f~toruluj v e~~ ~giditAti' ~ pe in.[[~ea subsolurllor st§Jpllcapll.ta deplasarllaterale negliJablle, ca urmar a perej"ilor.

Niver

83

NRd '" l.2x4x(bc + d) d fold =

"" 1.2x4x(O.90+1.15)xl.15x1250 = 14145 kN > NEd = 9375 kN

10.8. Verificarea la strapungere a radierului

Verificarea se face ef. [3] pet. 3.3.8.3. si 3.3.8.4. Se neglijeaza efectul favo bi

terenului de fundare aferent proiectiei suprafetei de strapungere. fa il datorat r,

Valoarea maxima a fortei axiale in stalpi este :

NEd = 9375 kN (vezi 10.5) ;

Valoarea maxima admisa a fortei de striipungere capabile, in situatia in car

armatura transversala, calculata cf. reI. (46) din [3J: e nu este (lre,ilu'"

NRd '" O. 75x4x(bc + d) d !cld;

= 0~75x4x(O.90+ 1.15)xLl5xI250; 8840 kN < NEd = 9375 kN

Valoarea maxima a fortei de strapungere capabile, in situatia in care este prevazuta ann'

cf rel, (47) din [3]: atura calcu!aa

Utilizand cate 10 bare $28 Pc52 inclinate la 45;; pe fiecare directie, dispuse ca in desen, capacitatea ' strapungere devine:

NRd ; NRd,c + NRd•s =

= O.5Ox4x(bc + d) d Icld + O.8IAsi /ydsina:::

; O.50x4x(0.90+ 1.15)xl.15x1250 + O.8x2x2xlOx6.15x30xO,707 = == 5893+4174 = 10067 kN > NEd = 9375 kN

NEd - valoarea de proiectare a fortei de strapungere;

NRd ~ rezistenta (forta capabila) Ia strapungere a radierului;

Nfl.d,c - contributia betonului la NRd;

NRd., - contributia armaturii la NRd;

LA" - suma ariilor armaturilor inclinate interceptate de suprafata de strapungere:

a - unghiul armaturii inclinate fata de orizontala;

be . -lilpmealinaltimea sectiunii transversale stalpului (patrat);

d • inalpmea utila a sectiunii radierului;

en

~

~ ..

r-

o c::: ;0.

rn z: --i

SECTl UNE LONG!TUDlNALA

-

GRINDA DECUPLARE ETAJ 1m9

@} _1'''~0l ~JOO_"

r~~ b llU I' I

GR1NDA DE CUPLARE PARTER

@) ~

~1"'1""i )Jt~ !!p~
0
,
I ,
-
: ,
~
,
C~~ Ie - .i. J
[7
<ilIIp",,,~"JIa ama

b-b

c-c

PLAN R4

~

PE.RETEL'tiNGlTUDiNAL PL 1

Nj.;,el x '(ft&i~ :Zl!a~ :If. ~b G -----
d
min 1I1r$ti inFrJl;J\,. m~ ffi~cm ~tm mrriar
E1Q 'f6 j21~O' >1m\t 8129 "812.0 8120 I Bi211
ss 1S 1212!l "1OI2ll, 8/20 . . 8120 Bl2U Bi2fJ
'. is j2)ZQ :1[!i29
ea a'iO 8120 8120 8/20
·EJ " 16~ 12120 1 LlIza. 8120 8120 8120 a123
. t:&. f6 42)2(l 't(iI£o' ~'20, .f}2D .e!20 8110
Etr 16 ' ~212Qc JOOJ. B!20· '&'20 &20 &'20
'E4" Hi' , 121,aQ til!2Q, &20 &'20 8120 &20
, fa 1!:l- 12l:20 i1()t2Q al2() 8120 &'20 ano
E2' ,~e ~I} tV20 10120 8i2Q a{20 8120
... :2~ , t4l€O' l(ll~b
£1 f212o.' "8120: 8120 Sin
f' 25 16120 !ffiJ211, 1011Q. Aim 8110 8110 '100

PLAN R6

PLAN R7

12 - coeficientul de suprarezistenta;

TRi- coeficient de corectie a momentului incovoietor de proiectare; '-c:oeficient de corectie a fortei taietoare de proiectare;

.t-ina!timea zonei comprimate;

~ -.inal~ea relativa a zonei comprimate;

- inaltimea utila a sectiunii:

r4-distanta intre axele armaturilor longitudinale extreme ale grinzii; v-forta axial a nonnalizata:

';'furta taietoare nonnali~ta;

~£d ~ va1oare~ de proiectare a incarcarii combinate, permanente sau variabile, A.t calc~lla actiuni seismice;

Lat- arta!luugimea aferenta·

• forta Seismica de baza: '

'COefi . ,

• cienr seismic global;

• .,::eleratia terenului pentru proiectare IMR 100 ani; -facto Gada de control (colt);

ruI de fUnplificare dinamica maxima pentru fractiunea din amortizarea critica

':::'1 de comportare a structurii;

de ductilitate a structurii:

d . ,

~ IIDportanta si de expunere; ,

e COrectie pentru mcdul fundamental propriu fundamental ; ~1811"~", relativa de nivel rezultata din calculul prin metoda A; reducere a deplasarii relative de caleul la SLS ; IIInplificare a deplasarilor relative la ULS;

ARMARE RAttiER

"

ADE NOTATII UTILIZATE IN LUCRARE:

oTATlI REFERITOARE LA GEOMETRIE: ~inlIltiroea de ~vel.;. ... '. jnaltiroea sectll.~:lll ~1,:":JJ/perete~Ul structur~, latitnea sectiunu gnnzIi/pe~ete1ul structural,

_inaltimea totala a peretelui; .

aria sectiunii normale a stalpului; latimea s ecti unii stal pul ui; inaltiroea sectiunii stalpului;

,4.,. aria sectiunii orizontale a peretelui; Aw,- aria inimii peretelui;

p-periroetrul ochiului de placa; -deschiderea interax;

~ -hanina (deschiderea libera); t,,- inaltimea placii;

Ar aria planseului curent;

NOTATII REFERITOARE LA RELAmLE DE CALCUL:

corespondenta intre principalele notatii utilizat~ in P1 00-1 :~200~ Ji

CU . notatiile corespunzatoace in normele de proiectare rornanesti In

1998p:~tru structuri de beton armat (STAS 10107/0-90!?i CR 2-1-1.1):

d/LS - deplasarea relativa de nivel de proiectare Ia SLS;

d, ULS _ deplasarea relativa de nivel de proiectare Ia ULS;

dr./lS - valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel Ia S18; d,.a ULS - valoarea admisibila a deplasarii relative de nivel la ULS;

M'Ed, V'Ed, N'Ed - valorile eforturilor sectionale furnizate de calculul structur·· 1

. • . . II a

actrum seisrmce;

V'Ed,g , N 'Ed;g -. comp~n~tele eforturilor sectionale datorate incarcarilor gravitationale in cazul actiunilor seismtce;

MEd, V&J, Ne«: valorile eforturilor sectionale de proiectare; MRd, Vs«, N Rd - valorile eforturilor sectionale capabile;

V Rd.c - fractiunea din forta taietoare capabila datorata contributiei betonului; V Rd,", - fractiunea din forta taietoare capabila datorata contributiei annaturii;

NRd,c - fractiunea din capacitatea de rezistenta la strapungere: a radierului datorata contributiei betonului;

NRd,J - fractiunea din capacitatea de rezistenta la strapungere a radierului datorata contributiei armaturii;

ASl ,As2 - aria de armatura longitudinala de 13 partea inferoara/superioara a grinzi;

A ... - swna ariilor armaturilor transversale ale unei grinzi de cuplare intersectate de fisura la 45°; suma ariilor armaturilor verticale de conectare din peretele structural; Ash - suma ariilor annaturilor longitudinale intermediare ale unei grinzi de cuplare;

s - pasul armaturilor tranversale;

01 , G] - acoperirea eu beton a armaturilor longitudinale de 1a partea inferioara/superioara a grinzii;

p - coeficient de armare a zonei intinse; Pw - coeficient de armare transversala; p - pro cent de arrnare a zonei intinse; Pe - pro cent de armare transversala;

0"0 - efortul unitar mediu de compresiune;

LEd - forta de 1 unecare (forta taietoare) de proiectare; LRd - forta de lunecare capabila;

j.J - coeficient echivalent de frecare,

STAS 10107{O CR 2-1-1.1

Definilie

aria sectiunii elementului de beton

aria tatala a barelor de otel pe fiecare directie diagonala a

unei de

aria unei ramuri a armaturll transversale

aria totala a armaturii verticale din inlma peretelui

aria totala a sectiunii normale orizontale a unui perele

suma ariilor tuturor barelor lnelinate in ambele olrectli, in peretii armati eu bare lnclinate, contra lunecarll de forfecare

suma ariilor barelor verticale din inima peretelu\, sau a barelor aditicnale dispuse special in elementele de margine ale peretelul pentru rezistenta la lunecarea de forfecare

:EIM""p. gr. I

suma valorilor momentelor capabile ale grinzilor care intra in nod, in dlreetla de calcul considerats

:EIMcap. st. I

suma valorilor momentelor capablle ale stalpilor care intra in nod, ln dlrectla de calcul considerate

Mar COp,gr.

M" Mp.gF.

momentul la extremitii1i!e de grind~ sau stalp pentru calculul fortei taietoars capabile de proiectare

§i

seu valoarea de proiectare a rnornentulul capabil in capiHul i al grinzii

seu valoarea de proieetare a momentului capabil in capatul i al stalpului

forts axiala rezultata din calcul Tn situatia de proiectare seismica

Tc

b

d

d'aw

fctm

fyd

fyVid


T1 sau t, perioada fundamentala a cladirii pe directia h Tmlltimea sectiunf transversale
considerata ori20nta~ Tnallimea sectiunil transversale a sHilpului pe directra
h
Tc perioada de colt la limita superioara a zonei cu a considerata
constanta a spectrului elastic CCeleratie hp gfosimea talpii (a placii)
Qs forta taietoare Tntr-un perete, rezuJtata din -- dintre axele armaturilor grinzii de la partea
situatia de proiectare selsrnlca calcul, pentru ha distants
superioara §i inferloara
Q forta taietoare de proiectare lntr-un perete -- nucleului confinat tntr-un sUllp (fata de axele
hs tn a.Jti mea
forta ta~etoare ,ma.xin:'a capablla, de proiectare, in sectiunea ramurilor etrierului [nchis)
Q
de capat a unei gnnzl . - Ilnal1imea peretelui
.. H
Qb valoarea de proiectare a fortei taietoare capabile pent;; Hg 1"'~:1i~"",a libera a etajului
It
efemenetefe tara armatura de fa rfecare, Tn acorn cu
EN 1992-1-1 :2004 r h inal1imea sectiunil peretelui sau a grinzii
~
Lr;ap valoarea de proiectare a fortei taietoare capabite, contra ~ 10 iungimea libera a unei grinzi sau a unui steip
lunecarii
., Jp lungimea zonei critice
Islimea talpii inferioare a grinzii h lungimea sectiunii normale a peretelui (pe orizontala)
I rw
b dimensiunea (latimea) sectlunil normale a stalpului " 1111' valoarea de baza a factorului de comportare
lafirnea efectiva a talpii grinzii, la tntindere, la fata stAlPulUil '.
bp ., ,
portant ~ ae dlstanta dintrearmaturile transversale '. ~

latimea samburelul confinat al unui stalp sau al unui elem~nt It. inaltimea zonei com primate ,
bs x
de margine al unui perete (masurata intre axele ramunlor ~ z bra1ul de parghie intern ,
etrierilor lnchi!ji) !
lalimea inimii unei grinzi ~ /b factorul partial pentru beton
b
~ kM factorul de incertitudine a modelului pentru determinarea
b grosimea inimii unui perete - eforturilor de proiectare, luand in considerare diverse surse
ho lnaltimea efectiva a sectiunii ~ de suprarezlstenta
l
diametrul bare; longitudinale ra factorul partial pentru otel
<P, sau d, I
~ 6bu deformatia ultima a betonului neconfinat
l1>& sau d& diametrul unui etrier inchis p.k
·lJIIe &au,k valoarea caracteristica a detorrnatlel ultime a armaturii de
.. ·I~
Rc valoarea. de proiectare a rezlstenter betonulUl a 01el
. i l ~ tl d abeto~ valoarea de proiectare a deformatiei otehnui la curgere
valoarea medie a reztstentei a In In ere . Sap
.. 1·la~
Rt valoarea de proiectare a rezistentei betonu UI • 14 factorul de ductilitate a curburii
~
Ra valoarea de proiectare a rezistentei de curgere tIJIII f.i4 factorul de ductilitate a deplasarf laterale
re a arnJ
Rat valoarea de proiectare a rezistentel de curge n forta axiala in situafia de proiectare seismlca, normalizata cu
transversale
110 III
AJro/AbRc
; ; lnaltlrnea normalizata a zonei comprimate ---
f.l coefieientul de armare la intindere -------
p
p' ,J coeficientul de armare la compresiune ----
valoarea medie a efortuJui unitar normal in beton ---
O"cm 0"0
ArIax f./max coeficientul maxim admis al armaturii intinse in zonele c l
t "1 .. I' . nIce
a e gnnzi or pnncipa e In prolectarea seisrnloa
Pv Pv coeficientul de armare al armaturii verticale din inima unui
pereta .
Pw lit coeficientul de armare la Iorfecare (transversale)
t"iJv aav coeficientul mecanic al arrnaturf verticale a inimii
A.." R" RQ
=-'-=p .-
bho s, 'Rc Nota 1. Principalele diterente intre notatiile traditlonals in Romania ~i oele din P100-t 2006 (care preia sistemul de notatii din Eurocoduri) sun! urmatoarele:

- indicete pentru beton este b, respectiv indicele c folosit in P100-1: 2006 §:i EN 1998 (de exemplu aria secfiunii de beton S8 schimba din Ab in Ad·

- indicels pentru armaturi este a, respectiv s (de exemplu aria sectiunii de arm~tufa

se sehimba din As in As).

- armatura transversale (elrieri) se noteaza cu indice e, respectiv w.

- valorile de calcul (proiectare) S8 noteaza cu indice c, respectiv d.

_ rezlstenta (capacitate a) seetlimllor se noteaza cu indice cap, respectiv Rd (de

exemplu, momentul capabil MGap devine MRd)

- coeficlentul (geometric) de armare A./(bho) se noteaza cu u, respectiv p.

- coeficientul mecanic de armare AeRt!(bhoRJ se noteaza cu a, respectiv co.

- torts taietoare se noteaza cu Q, respectiv V.

- fnaliimea utile a sectiunll n« respectiv d. .

_ rezistentele materialelor se noteaza cu R respectiv f(de exemplu, Rc devine fod, laf

e, devine fyd)

Nota 2. Verificarea capacitatii sectiunttor se va face utilizAnd valorile de .caill~~ a; rezistentelor betonului ~i armaturli (fed ~i respectiv fyd). Acestea pot fi aSlm valorile Rc §i raspectiv Rs din STAS 10107/0-90.

Aceasta se justifica prin urmatoarels:

oe~i situatia d.e ~roiectare selsrniea poate fi asimilats cu 0 situatie de prolectare ,:cidentala, t~ebUl~ ttnut seama de degradarea ~~z!stentei la .soli~itari ciclice 1jii, in lipsa ",or date mal prec~se, a?S.asta se poate fac~ utilizand coeflcientli partial; Yo §i Ys pentru JilUava permanenta (vezl Sl recomandarea din §5.2.4 din EN 1998-1).

(l)coeficien:ul partial pentru otel este acelasi in EN 1992-1-1 §i in STAS 10107/0-90, sdicara= rs-1.15.

(iI) Coeficientul partial pentru beton .este Yo. =~ .51~ .EN 1992-1-1 ~i roc =1.35 in STAS 10107/0-90. Pe~tru ~Iemente lncovoiate (gnnzl, placl), aceasta diferenta nu conduce la dlerenle semnlflcatlve in valoarea momentelor capabile, iar in cazul elernentelor comprimate ex~entric tur?ate pe vertical~ (stalp), pereti), in normele romanesti se inIl'Oduce eoeflclentul supllmentar a condltulor de lucru mbe. La stalpi turnati monolit, cu Jatura mai mare de 300 mm, raportul n/mbc = 1,35/0,85= 1,1475 foarte' apropiat de valoarea Ye, iar la pereti cu b < 300 mrn, nrlmbC;;;;: 1,35/0,75 ;;;;: 1,8. Astfel, utilizarea rezlstentelor de calcul conform STAS 10107/0-90 duce in cazuri!e obisnuite la rezultate similare, jar in cazul perenlor cu grosime mica, la rezultate acoperitoare.

In eele de mai sus s-a presupus, Tn mod implicit, ca rezistentele caracteristice ale betonului sunt aceleasi, conf?~ definirii acestora din EN 1992-1-1 §i respectlv, STAS 10107/0-90. Tabelul de mal JOs slntetizeaza exemplificativ echivalenta claselor de

tezistenta §i a reztstentetor, pentru betoanele uzuale. '

Norma de proiectare EN STAS EN STAS
Clasa de rezisten1a C20/25 Bc25 C25/30 Bc30
Rezisten1a caracteristlci Rek (fek) [MPa]
20 20.5 25 24.3
- Rezistenta de proiectare Rc (fcd) [MPaJ
- grinzi 15 18
....
• stilpi
13.33 13 16.67 15.5

c.:_pereti cu grosimea::; 300 mm 11.5 13.5 EJcarn'

'-Prj Inarea comparativa a valorilor rezlstentelor din tabel confirrna

~~~2. ~~~

GAR11lEHN,ICE ~ MATRIX ROM - CARJ1 ACADEMICE 14 ANI DE ACTIVITATE ~ PESTE 1600 DE TITLUR;I

fn domeniul CONSTRUCTII* au mai aparut:

BAZELE CONSTRUCrllLOR

~ Mireea Baleu (Universilalea Tehnica de Constructll Bucure~li) • COMPOR.TAREA INELASTICA. A BETONULUI, ROCILOR $Ii MATERIALELOR GEOTEHNrCE. Pre\: 9 RON ~ Mircea Baleu (Universitatea Tehnica de Construeiii' Bucure~ti) • PROBlEME ACTUALE iN MECANICA SOLIDULUI DEFORMABIL CU APLICATH IN CONSTRUqll. Pre\.: 12 ,RON

» Manuela Salan (Universitalea Tehnica de Construc!ii Bucure§li) - REZI,STENTA

MATERIALELOR. Prej: 16 RON

).> V. Banu\, M. Teodorescu (Universilalea Tehnica de Consfrucnl Bucureijiti) - STATrCA CONSTRUCTIILOR, APUCATII. ST.RUCTURI STATIC DETERMINATE • Pret: 8 RON

~ V. Banut, M. Teodorescu (Universitalea Tehnica de Construotil Bucure~ti) - STATICA CONSTRUCTIILOR. APLICATIl. STRUCTURI STATIC NEDETERMINATE • Pre,\: 10 RON

~ v. a!lnu\, M. Teodorescu (Universitalea Tehnica de Construct'li Bucure§ti) - DlNAMICA CONSTRUCTIILOR. APUCATIIREZOLVATE • Pre\: 7 RON

).> V Banut, M. Teodorescu (Universitatea Tehnica de Construclil Bucureiitl) - CALCU,LUL DE ORDINUI..II $1 DE STABILITATE. APLICATII REZOLVATE • Pret; 12 RON

).> AI.Catarig', L.Kopenetz. FI.Trifa (Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Universitatea Oradea) - STATICA CONSTRUCTllLOFt STRUCrURI STATIC DETERMINATE. Prej: 18 RON

).> Oclavian Cicbanu, Costel Datcu (Universitatea Tehnidl: Gh. Asachi la.9i) - DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII.ELEMENTE INTRODUCTIVE • Prel: 11 RON

) Octavian Ciobanu (Universitatea Tehniea Gh. Asachi' lafjli) - PROIECTARE. CU AJUTQRUI..

CALCULATORUtUI. Pret: 14 RON

) lolanda.-Gabriela Craifaleanu (Unlvsrsltatea Tehnica de ConstructiiBucure~li) - MODELE NELINIARE CU UN GRAD DE L1BERTATE. iN INGINERIA SEISMICA. Pre!: 11 RON

) Liviu Cralnlc, Illnca Stanciulescu (Universitatea Telrnlca de Constructii Bucure~li) - CALCUL POSTELASTIQUEDES STRUCTURES. Pre!: 11 RON

» Liliana Craeiunescu, Eugenia Papa (Un ivers ita tea Tehnica de Constructii Bueure:jli) - MATERIAtE DE CONSTRUCTIEPENTRU UZUL STUDENTILOR - PROFIL CONSTRUCTIJ • Pre!: 14 RON

» M, Gheorghiu, M. Cheleea (Universitatea Tehnica de Construcjii Bucure$ti) - iNDRUMA.rOR PENTRU DESEN TEHNIC DE CONSTRUCTII • Pre]: 6 RON

). Mlhai Manole (Universitatea Tehnica de Construcfii Bucure~i) - CONSTRUCTII. ALCA.TUIRI CONSTRUCTIVE ALE. PRINCIPA!LEI..OR SUBANSAMBLURI' • Pref: 9 RON

). Anea Nicolela Otoiu (Universitatea de Arhiteclura "Ion Mincu" Bucure~ti) - REGASIREA > ORAI;iULUL STRATEGII ALE SITULUIINDUSTRtAL. Pret: 7 RON

Fionan Petrescu (Univers~atea Tehnica de Construct,ii Bucurestij - $ISTEME INFORMATICE > G.EOGRAFICE TN URBANISM §I AMENAJAREA TERITORILJLW. Prel: 13 RON

Nicolas Post!lvaru,. Dana Eremia.. Dana Galan (Universitatea Tehnica de Conslfuctii Bueure~ti) - GHIO PENTRU iNTOCMIREA DOCUMENTATIlLOR TEHNICO.ECONOMICE > LA P.ROIECTELE DE INSTALATII iN CONSTRUCTII.Pre\: 16 RON

> Gabnel.a Proca (Universitatea Tehnica Gh, Asachi la~i) - CONSTRUqU. Pref 13 RON

Gpabnela Proca (Universitatea Tehnica Gh. Asaehi laijii) -SIUCONI iN CONSTRUCTII •

}> ret:6 RON . .

6etru Rapi~ca, Ftorin-Luclen Tama~. Radu Muntean (Universitatea "Transllvanla" Bra~ov) _

> ETERMINAREA CALITATII MATERIALELOR DE CONSTRUCTII. Prel:19 RON

~etnu Rapi~ca, (Universitatea "Transi\vania" 8ra;;ov) -MAT:ERIALE DE CONSTRUCTII • > r~I:30 RON

). ~~10:' Ccnst;nla) - DESEN TEHNl: DE CONSTRIJcTU. CURS PE.NTRU U2U..

Daniel Sioica. (Universitatea Tehnica de Conslru~ii Bueure~ti) - CONSTRUCT II. TRECUT _ PREZENT - VlITOR • Prel: 10 RON

Vasile Szolga s.a. (Universitatea Tehnir::a de Co nstructii Bucure~tj) - SISTEME DIN BARE. ORiNZI CU zABRELE VQI.1 • Prel: 13 RON

VaSile Szolga s.a, (Unlversitatea Tehnlcade Constructil Bucure~i) - SISTEME DIN BARE. GlaNz! CLJ zABRELE VQI.2 • Pre!: 11 HON

:> Liliana $erban (Universitatea "Ovidius· Constanla) - MATERIAL'"

11 RON . - . '" DE CONSTR.UCil

» SOrln Vulcaneanu (Academia de Poi/fie) _ DE LA SEMNE . . E • Pret:

PLANURILOR,REPREZENTAREA CONSTRUCTIILOR D··· 1$1 SJMBOlURI LA. C

INVECINATE. Pre\: 18 RON . . ... E CLADIRI ~I A. Sp'fIREA

A.TIILOR

:> CONSTRUC'ffI CIVILE INDUSTRIALE $1 AGR

~:t~~h~6%nlversitatea Tehnj~ de c~nSIrUC~1 Bucure$li), HIG~6~'E~ICA C A

» I '.. ..... .. L OIRILOR

can Sica (Unlversltatea iehni~ de C I·" .'

HJDROL~GiE _ Pte!: 10 RON ens ruC!1! Bucure$ti) • HIDRAULICA URBANA

» Consiantm Sudan (Universitatea Tehnlca de Constru II Bu' .... .. $1

P~NTRU .REPARAREA CLADIRILOR REALIZATE ~ucure$ti). SOlUTIJ TEHNOlOGIC. » Mlrel Flotln Delia (Un.iversitatea Tehnica de Horia C . M:T~RIAlE LO~ALE - Pre!: 7 RO~ :> SUBANSA.MBLU~I CON~TRUCTIVE_ Pre\:14 RON ons ruC!II. Bucure$tl) - CONSTRUCTII.

Mlrel FlOrin . Della (Unlversitatea Tehnidi de . ..

ANAUZELOR TERMO-HIGRO.EN,ERGETICE IN pConstructl1 . Bucure$li) - UTILIZAREA RON . _. .. . ROIECTAReA CLADIRllO.R_ .Prel· 12

» !ilerban Dima (Unlversltatea Tehnica d C . . ..

CALCULUL DIAFRAGMELOR DIN . ~AB~tfU~~ BUAure~ti) . - COMPORTAREA $1 CON5TRUCTIILOR CU STRUCTURA METALICA • . ~AT. UTILIZATE 7N CAORUL

»- Dan-Paul Georgescu (INCERC B . Pret· 13 RON

» PENT~U ASIGURAREA DURABI~~~Ati?B~~~~~~~~~~r~IMENTURILOR ~J AOITIVllOR

~~~~~ Dan Haneu - (Universitatea 'Ovidius" Constanta) - ~~~~~ARE RURALA _ Prej: :> CorneJlu Dan Hancu - (Universitatea ·0 'd"

GOSPODARIRE A APELOR. Pre!: 6 R;~ IUS Constanta) -SISTEME HrOROTEHNICE DE

)0> Paul loan, ~!efan Betea (Universitatea T h .... . ...

METALrCE MUL TIETAJATE AMPLASAT .. e .. llIc<'l de ConstruCj:1I Bucure91iJ - 5TRUCTURI » Anton ,Ioanidi -CONTRIBUTII LA p... . E. IN ZONESEISMICE - Pre]: 9 RON

DE eXECUrle A TUNELURILOR ~ ::t~i~'ONAREA CONCEPTIEI $1 TEHNOlOGIlLOR );> Oana luca (Universitatea Tehruca d C ON ..

URBANI5MULUI. LOCUIREA URBANA • p~~struCIII Bucure/}ti) - TEORIA er PRACTICA

)0> PI<'Illc<'l (Universitatea Tehnic Gh . I.? RON

PRIVIND PROIECTAREA FUN~ATli~~~lla~l) - FUNDATII, ELEMENTE GENERALE

:> Tudor Postelnieu Marius Gab (U' ,Pret. 10 RON

PR.ECOMPRIMAT NOiE DE cOur. Rslllversitatea Tehnidl de Constructii Bucure$ti) - BETON

» Tud .. .• ... - Prel: 7 RON

u or Postelnlcu, Daniel Nis!ore (U I . ....

fNDRUMATOR DE PROIECTARE scsu. . n versitatea iehnlC<'l de Constructii Bucure~ti) .

Prel: 10 RON .. .. iRUCTURA DIN BETON ARMAT CU 2 NIVELURI •

» Tudor Postelnicu $ a (Univers'tt T h .

CAlCULUL PRINDERIlOR P~ ~ea. e nlc~ de Construclii Bucure$ti) - COMPO.RTAREA $1

~ Tudor Postelnicu Mih .. , ,- LEMENTE DEBETO.N Jill ZIOARIE - Pre!: 20 RON

ARM AT. CALCULUL ~~~unteanu (Unlversltatea Tehnlee de ConstrucVi Bucure\lti) - BETON

» Alexandrina Pr .". . .~ENTelOROE ~ETON ARMAT • Prel: 11 RON

CONSTRUCTn~~~a~IJI~~:e~~~t~~ ,~~~Ica de Constructii Bucur8$ti) - PROIECiAR,EA

:> ~O~~d~:~~~ ~~iversita~a Tehnicc:! de Constructli Bucure\lti) _ FUNDATII DE ADANCIME. » N.RSdulescu H :OLITIC. ~ INTERACTIUNII.FUNDATIE~TEREN - Prot 17 RON

FUNDATU iNDRU' M~aT'.oAR·Muntean (Unlversltatea Tehnicc:! de Constructii Bucurs$t1) -

" 0 . I S .._ A... DE PROIECTARE. Pret· 12 RON

I"" an.le tan (U· '1 t . . .

Pret: 16 RON rnvers, a sa Tshlllca de Construclii Bucure$ti) - CONSTRUCTII ljl MEDIU '

» Daniel Stan (UniverSitatea T h .~" d C C

STRUeT· ·URALE .. e ruca e onstruc!ii Bucure\lli) - SIS~EMUL CL.AOIRE. SISTEM~

... . . .• Prel: 16 RON

» Daniel Stan (Universitalea Tah 'ca d C - A

STRUCTURILOR PROPRIEAnl re e onstruclii Bucure$ti) - ANALIZA SISTEMICA

» Dan Stematiu (U~lve .: · - T TI ~ISTEMICE • Pre!: 15 RON

MANAGEMENTUL R~I~uteLauT, ehnldl de Construc~i Bucursljtl) _ IAZUR.I DE OECANTARE.

)< 0 '. .. . - Pre~ 14 RON

an Stemahu (Universitatea T h . a d oR

PENiRU e me e Constructii BucurS$tij _ MECANICA ROelL.

)- AJexandru Paul Takacs - N.A.T.M. SAU NOUA METODA AUSTRIACA. PUNCiUL NOSTRU DEVEDERE-PretI9RON

I> Constantin '[urcanu (Universitatea Tehnica de Conslruc~ii 8ucure$ti) - SOLUl'll ORIGINALE iN CONSTRUCTII. Pret: 10RON

) Dan Zarnfirascu, Tudor Postelnicu (Unwersitatea Tehnic<'l de Construcjii Bueurestl) - DURABILITATEA BETONULUI ARMAT. SINTEZA ELEMENTELOR DE BAZA • Pret: 8 RON

CONSTRUqII CAl F"ERATE, DRUMURI sr PODURl

~ carmen Boc:ur (Universitatea Tehni.ca de ConstructilBucure~tj) - iNDRUMATOR PENTRU UTILIZAREA PROGRAMUlUI DE ANALIZA ST,RUCTURALA SAP. Pre!: 16 RON

:>- Mihai Dicu (Unlversltatea Tehnica de ConstructH 8ucure~ti) - UNELe TEHNOLOGII DE

LUCRU APUCATE lNCONSTRUCTIA DRUMUR1LOR • Pre\: 14 RON .

,. corneltu Dan Hsncu, Mihai Florea (Universitates Ovidlus Constanta) - PORTURI • Pre!: 13 RON

,. Mircea Mi!inescu, Atexandru Oimaohe (Universitatea Tehnica de Cons!ruc~ii Bucure$li) -

HIDRAULICA. PROBlEME REZOLVATE 81 PROPUSE. - Pret: 11 RON

,. Carmen Rac<'lnel (Universftalea Tehni~ de Construc\ii ,BUcUrS!ili) - PROtECTAREA MODERNA ARETETEI MIXTURII ASFAL TICE - Prej: 10 RON

,. C. Romanescu, Carmen Rac<'lnel (Universitatea Tehnlcli de Co nstrucjli Bucurestl) - REOLOGIA LlANTIL.OR BITUM1NO$1 $1 A MIXTURILOR ASFAl TICE • Prel: 16 RON

» Ion Stalie, Costin Radu '[urcanu (Universitatea Tehnica de Constru~ii BUCUreiti) - SISTEME DE MASURARE $1 COMANDA PENTRU EXECUTIA GEOMETRIEI cAn FERATE - Pre\: 7 RON

.. Ion Stafie, Costin Radu '[urcanu (Unlversitatea Tehnics de ConstnJcjii Bucure$ti) - SUPRASTRUCTURI PENTRU CAl FERA if MODERNE- Prej: 11 RON

,. Nicolet8 Teodorescu (Universitatea Polilehnica Bucure~ti) - RE.OLOGIE APLI.CATA. iNDRUMAR DE ;LABORATOR. Prel: 5 RON

» C.R.Turcanu, I. Sla.!ie (Universitatea Tehnlca de Constructii Bucure§ti) -PRISMEDE BALAST PENTRU CAtFERATE MODERNE- Pre!: 7 RON

:> C.R.Turcallu (Universitatea. Tehnicl:i de Constructii Bucure§ti) -MA~INI De CALE. Pre\: 18 RON

~ $tefan Vicoleanu (Ia~i) - CONiROLUL CALlTAlll PROCESELOR DE EXECUTIELA LUCRA-RILE DE DRUMURI. Pret; 14 RON

.. $Iefan Vicoleanu (Ia§i) - CONTROLUL ·PROCESELOR DE EXECUTIE LA PODURILE DIN BETON ARMAT CU GR1NZl SIMPlU REZEMATE. Prel: 15 RON

INST ALA TIl PENTRU CONSTRUCTII

» NAntonescu, P.D.SISnescu, N.N.Antonescu (Universitatea Tehnica de Constructil Buoure~ti) - CO$URI $IINSTAlATIl DE iIRAJ. PROCESE ~I METODICI DE CALCUl-Prej: 19 RON

> N. Antonescu, P.O. stsnescu, N.N. Antoneseu (Universitates Tehnica de Constructii Bucure~ti) - PROCESE. DE AROeRE. BAZELE FIZICE $1 EXPERIMeNTAlE. Prel: 16 RON » C. Bianchi, N. Mira, D. Moreldo, ~.a (Universitatea Tehnlca de Cons~ruCj:il Bucure/}ti) - SISTeME DE ILUMINAT INTERIOR $1 EXTERIOR. Pret: 34 RON

.. Octavia qocora (Universitatea Tehnlca de ConstruC\ii Bucurestl) - AUDITUL $1 EXPERTIZA TERMICA A CLADlR.ILOR SIINSiALATIlLOR. AFEReNrTE • Prel: 15 RON

)0> Sper,lnja Coldea, Gheorghe-Constantin lonescu (Universitatea din Oradea) -ELEMENiE DE FIZICA FLUIDELOR ~1 HIDRAULICA • Pre!: 23 iRON

:> Comlsia Intema\ional<'l de Iluminal (CIE) - GHIDUL CIE DE ILUMINAT INTERIOR PENTR.U

LOCURILE DE MUNCA - Prej: 10 RON .

» Atexandru Dimache, Mircea Manescu (Universitatea Tehnica de Constructii Bucurestl) - RETELEeOIUTARE. Pret: 15 RON

... lMu Orughean (Universitatea Tehnica de Constructii Bucureijti) - S'tSTEME FRIGORIFICE ... NE.POLUANTE. SlSiEME FRIGORtFICE CU COMPRIMARE MECANICA. Pret: 10 RON LiVlu Orughean, Dragolj Hera, Alina Plrven (Unlversitatea Tehnica de CQnstructii 8ucure§ti) _ SISTEME FRtGO'RIFICE NEPOLUANTE. Pret: 10 RON

» Dumltru Enache, lolanda Colds, Andrei Damian. Mihai Zg.avarogea (Universitatea TehnicS. de

Constructf Bucuresfl) -INSiALATIl DE VENTILARE $1 CLIMATIZARE _ Pret; 13 RON

» Mihai Florea (Universltatea Ovidlus Constanta) - MI$CARINEPERMANENTE IN SISTEME H1DRAULICE SUB PRESIUNE - Prel: 13 RON

Mlhai Florea, Oumitru lon Arsenie, tehlnur MTrzali (Universitatea "Ovldius" Constanta) - SISTEME SUB PRESIUNE. Pre"!: 12 RON

}> Corneliu C. Georgescu, Lucian I. Georgescu (Universitatea Tehni -

- CALCULUL $1 FUNCTIONAREA RETELELOR HIDRAULICE $~ de Construcl;i Bue . AFERENTE _ Pret: 13 RON A ELECTROPOMP~e~b)

)- Corneliu Dan Hancu (Universjtatea "Ovidius" Constanta} _ PRIZE DE _ LOR

Pre\: 12 RON . APA $1 ADUCTIU

}> ~;a~g~ Hera (Universitatea Tehnica de Construejii Bucure~ti) -CRIOGENIE _. NI.

." . TEHNICA • Pret.

l» Oragos Hera (Universttstea Tehnlca de Constructii B . ,.... a-

AGENTI FRIGORIFIC I _ Pre\: 13 RON ucuresti) • INSTALATIl FRIGORIFICE

)- O. lanculescu, Gh. lonescu, Raluca Racoviteanu (Univer it . . .

Bucuresti, Universitatea Oradea) _ CANALIZARI • Pre!' 18 R~~tea Tehnica de ConstruClii

)- O. lanculescu Gh. lonescu Raluca R" u···

B .' , acovt eanu ( nlversltatea Teh . -

)- ucuresn, Universitatea Oradea) _ EPURAREA APELOR UZATE • . mea de ConstruClii

O. lanculescu, Gh. lonescu (Universitates Tehnica d ~ret. 18 RON

Oradea) _ ALIMENTARI CU APA _ Prel: 21 RON e ConstrUC!1I 8ucure~ti, Universitates

}> O. lanculescu, D. lanculescu (Universitatea T h . - ..

DE COAGULA~E _ FLOCULARE IN TRATAR~I~~~~ ~o~~;~ctll Bucuresn) - PROCESUL

}> Jan Ignat, _Gi:italm Popovic! (Universitatea Tehnlca "Gh As hi" I EN)TARE • Pre!: 19 RON

DE JOASA TENSIUNE. Pret: 17 RON . ac ,a~1 - RETELE ELECTRICE

)> M. Ilina, S. lIina (UniverSitates Tehnica d C ..

l.,?C~INTELOR INDIVIDUALE. Pre!: 18 RON e onstrucm Bucure1}ti) - tNCALZIREA

}> Mihal llina, Cata.lin Lungu (Universitat T h '. ..

PROBLEME PRACTICE DE INSTALA.TII ~~N;R~'i~cleLZconstruct'IBucurB§ti) - 100 DE

~ C. lonescu, S. Larlonescu, S. Caluian~, D Po sc . IRE .• Pret: 27 ~O_N

Bucurestl) _ AUTOMATIZAREA INSTALATIIL~ c~~~lversltatea Tehnlca de Cons1ructii

}> Gheorghe lonescu (Universitatea Oradea) _ OP':IMIZAR~~ :~1~~:lfll·,~r:~ 18 RON

HIDRAUl.ICE DIN SISTEMELE DE Al.IMENTARE CU APA Pt· <7 RO ALATIILOR

~ Gheorghe-Constanti 1 (U" • re .. I N

CU APA • Pret. 24 R~~nescu nlverSltatea din Oradea) - INSTALATII DE ALiMENTARE

}> Florin lordache (Universitatea T h . -

DlNAMIC AL ECHfPAMENTELO~ mea de Constructll Bucuresti) - COMPORTAMENTUl

). Florin lord ache· $1 SISTEMELOR TERM ICE .Prel: 15 RON

COMPORTAMEN~~~a~1 Caracaleanu (Universitatea Tehnlca de Construetll Bucurestl) -

CULEGERE DE PROBl.E~~~I~re~~ R~CNHIPA.MENTELOR $1 SISTEMElOR TERM!CE.

}> Florin lord ache Florin Ballaret' (U·· .

MODELAREA ' ..u niversttatea Tehnica de Constructii Bucureiltf) -

10 RON $1 SIMULAREA PROCESELOR DINAMICE DE TRANSFER'TERMIC • Pre\

}> ~Iorin 10;d)ache. Florin Baltaretu, Bogdan Caracaleanu (Universitatea Tehnica de Construcjii ucuresu - MODELAREA $1 SIMULAREA PROCESELOR DINAMICE DE TRANSFER TERMIC. CUlEGERE DE PROBLEME. Pret: 13 RON

). Flonnlordache (Universitatea Tehnfca de Constructii Bucurestl) - TERMOTEHNICA

CONSTRL!CT!!!..OR. ePret: 11 RON .

~ ~IOrin lo~dache, Bogdan 'Caracaleanu, Vlad lordache (Universitatea Tehnidl de Constructii

ucuresti) - TERMOTEHNICA CONSTRUCTJlLOR. CULEGERE DE PROBLEME

REZOLVATE -Pret: 13 RON .

> ~~~~uor Mateescu .. Radu HUdi~teanu (Universltatea Tehnidl "Gh. Machi" la~i)lAREA EFIC!ENTEI ENERGETICE A S!STEMELOR DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A APEI CALDE DE CONSUM .Pre!: 15 RON

)> lchinur Mir}ali (Universltatea "Ovidius" Constanta) - $OCUL HIDRAULIC (LOVITURA DE BERBEC) IN SIST~ME.SUB PRESIUNE. PROBL-EME SPECIALE. Pret: 9 RON

}> Dan Moroldo (Universitatea Tehnlca de Constructli Bucuresti) _ ILUMINATUL URBAN.

}> Asp.ecte fundamentale. solutii 'Ii caJculul sistemelor de ilumlnat » Pret 16 RON

HnSI6I Elena Moroldo (Universitatea Tehnica de Constructii Bucur~1}ti) _ECLAIRAGE

INTERIEUR-ET .EXTERIEUR - Pre\: 20 RON

}> Gabnel ~acovlteanu _(Universttatea Tehnica de Constructii Sucure;;!i) - TEORlA

DE,?ANTARII §J FIL TRARII APEI • Pret: 11 RON .

l> LUCIC8 Rosu (Universitatea "Ovidius' Constanta) _ SISTEME $1 REGULATOARE AI:'TOMATE UTILIZATE TN AMENAJARILE DE IRIGATII. Pret'12 RON

l> Sarbu, F. Kalmar (Universltatea 'Politehnica" Timll?oaraj _ OPTIMIZAREA ENERGEflc.A A

» Daniel stan (Universitatea Tehnica de constructii Bucure~ti) - CONSTRUCTII SPECIALE PENTRU INSTALAT"- Pre]; 14 RON

» p.D.stanescu (Universitatea Tehnica de Constructii Bucure~ti) - ARDEREA PElICUlAAA A

DE$EURILOR - Pret: 11 RON

,. p.-D Stanescu, Antonescu N. N., Popescu (Olea) Lelia l.etitia (Universitatea Tehnica de

constructii Bucureiiti) - iNDRUMATOR OE PROIECTARE. CAZANE- Pre\: 13 RON

» Traiean $erbu (Academia de Po!itie) - FIABILITATEA $1 RISCUL INSTALATIIl.OR.

ELEMENTEOE TE.ORIE $1 CALCUL • Pre\: 25 RON

» Camlln loan Teodosiu (Universitatea Tehnica de Construc\ii Bucure1}ti) - MOOElAREA $1

SIMULAREA SISTEMELOR TN DOMENIUl INSTAlATtlLOR PENTRU CONSTRUCTtI •

Pre!: 14 RON .

GEODEZIE

:>- 1V1aIu=ICc6tB~(Universltatea Tehnic~ de Ccnstructll Bucure~ti) - TOPOGRAFIE, ed.2. Pre\:

13RON

~ MatrelCcste1~(Universitatea Tehnica de constructii Bucure1}ti) - TOPOGRAPHIE. Pret: 15

RON

}- Constantin Co~arca (Universitatea Tehni~ de Constructi; Bucure1}ti) - TOPOGRAF1E

INGINEREAScA • Pre\: 1 9 RON - •

,. Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnica de Construct.ii aucuresn - MASURA.TORI

TERESTRE. FUNDAMENTE VOL. 1 .• 2, 3. Pret: 74 RON

}- Ion \onescu (Universitatea Tehnica de Con structi i Bucure1}ti) - FOTOGRAMETRIE

INGINEREAScA. Pre,\: 12 RON

}> Constantin Moldoveanu (Universitatea Tehnlca de Construc\ii Bucure1}ti) - GEODEZ1E • Pre\:

32 RON

» Constantin Munteanu (Universitatea Tehnica de Constructii Bucure~ti) - CARTOGRAFIE

MATEMATICA. Pre!: 15 RON

» Manuela Nicolae-Posescu (Universitatea Tehnica de Construc\ii 6ucure;;ti) - TOPOGRAFIE

vol. 1- Pre!: 14 RON

);> Manuela N'ioolae-Posescu (Universitatea Tennlca de Co nstructii Bucure9ti) - TOPOGRAFIE

vol.3. Pret; 6 RON

» Dumitru Onose (Universitatea Tehnlca de construcui Bucure1}ti) - TOPOGRAF1E. Pret: 20

RON

}> Aural Sar1!.cin (Universitates Tehnic8. de Construc1;ii Bucure~ti) - TOPOGRAFIE. NOTE DE

CURS $1 APUCATII- Pre!: 9RON

);> Ion Gr. Sion (Universitatea Tehnic8 de Constructii Bucurasfi) - INST1TUTil DE DREPT $1

LEGISLATIE FUNCIAR CADASTRALA vel. 1+2 - Pre!: 36 RON

). Gheorghs Tamaioaga, Danie!a nmaioaga (Universitatea Tehnica de Constructii Bucure~ti) -

CADASTRUL GENERAL $1 CADASTRELE DE SPECIALITATE· Pret: 26 RON

)- Gheorghe Tamaloaga, Daniela Tam:i.ioaga (Universttatea Tehnica de Conslruc\ii Bucure!l'ti) -

AUTOMATlZAREA LucRARllOR DE CADASTRU. Pret; 12 RON

MANAGEMENTUL tN CONSTRUCTIT

)0 :;;1. Bilncila, N. Postavaru (Universitatea Tehnidl de Construc1;ii 6ucure1}ti) - MONiTORIZAREA

$1 CONTROL.UL EXECUT1EI LUCRA.RlLOR DE C+M - Pret: 36 RON

);> Mafia Gheorghe (Universltatea Tehnlca de Constructii Bucure~tl) - VALORIFICAREA

DESEURIlOR $1 SUBPRODUSELOR IN OUSTRIALE IN CONSTRUCllI· ~ 19 RON

l> Petre lanita _ CONSULTANTA 1N INVESTITII-CONSTRUCTII. SERVICIILE INGINERE$Tl

PRIVIND MANAGEM'ENTUl, CONCEPTIA PREUMINAR.A., PR01ECT AREA SI

>- SUPRAVEGHEREA LUCAARILOR • Pre!: 15 RON

Nlcolae Postavaru, Stefan Sancila, Cristina Icociu (Universitatea Tehnica de Constructii

Bucure~ti) _ MANAGEMENT INTEGRAT Al PROIECTELOR lNVESHnONALE • Pret : 18

RON •

l> Gheorghe Zafiu, Aurel Gaidal? (Universitatea Tehnica de ccnstructn Bucure~ti) - INGINERIA l> SI MANAGEMENTUl RESURSELOR TEHNOLOGICE iN CONSTRUCTII • Pre\: 14 RON Gh.lafiu, Ion A. lonescu (Universitatea Tehni~ de constructn Bucurs!]!i) - PROBLEMATICA ECOLOGICA A TEHNOLOGIILOR iN INDUSTRIA CONSTRUCT"LOR • Pre\: 7 RON

0fer1eIe CIJrTlIIete ~ gtaluile pe domeI1n se p:JI soIdIa 1eIefonic. Ad'izitionarea c:artiIOr se poole face direct de Ia sedi

PIll CXlIet ~ OJ plata !aTIb.lrs (pe baza unei o:rnenzi saise) sau de Ia dlstribuitOri din BuaJ~ti (1ib~a RAJvII\, - .

luoeifiruI, IbWa Mhai EmlnesCll), BnY,ov, Cluj NapXa. Corr.;tanIa, Crabva, I~i. ~, Sib .... TlI11i~ra CiieIl

despre!"dle Iuc::JBi apinIte saw In ruts de ~

I Bunt exprlmale in RON = I