Sunteți pe pagina 1din 252
Prof. dr. ing. RADU AGENT Pref. ar. ing. DAN OUMITRESCU Prof. dr. ing. TUDOR POSTELNIGU INDRUMATOR PENTRU. CALCULUL SI ALCATUIREA ELEMENTELOR DE BETON ARMAT Comentaril la prevederile prescrippilor de proscctere. Scheme fogice, tabele ajutitoare $1 exemple de calcul. Principil sl detalii de alcituire constructiva EDITURA TEHNICK Bucuresti — 1992 Copyright © 1994, Editura Tebniek Adraca: BDYTURA VERNICK Phage: Pres Literr 1 EE Bucuresti, Homans tod 79738 ecdnctor: ing. Hlaabeta, Mitroi ‘EShmoredactar; Olimpisla Nistor CSfeven rh, Mariana Sumtear de Vipar: 02.07.1992 coli de tipar: S150 = {665,982 ISBN 973-31-02172 Se PREFATA Intrarca in vigoare a STAS 10.107;0-90 ca prescripfie de bard pentru proiectarea si calculul elementelor din Beton, beton armat si beton precomprimat, care presintd importante modificdri de fond si completari in raport cu edifia antertoard a accluiagé standard, a ficvt indispensabild $1 0 noud versiune w unui manual care si cuprindd méterialid ajutilor necesar aplicdrit practice & moilor prescripfii, aga cum a fost pentru STAS 10.107}0-76 ,,Endrumatorn’ edilat in 1978. Pentre celegii care ni ave avut prilejul si participe direct la desbatcril ty jugad proectebns woul stendund, pe parcwro redactirit lui, autor fn 8d sublinicze cd in legdtwrd cu relajia slandard ~ indrumétor s-au purtal atunci Aiscupit destul de aprinse: Noul standard, poniru a putea fi aplicat fn practicn proicctiris, necesita sau nie un indrumdtor fird care ar fi inoperant? Dack da. ahunci cum se poate accepta ideia ca o prescriplie oficiald si fic indisolubst Legati de o publicatie.care nu ave in acecass mastrd un earacter oficial? Comen: lariile 31 explicafiile la prevederile standardidud trebuie si fie cuprinse tntr-0 lucrare separati cum este Indrumnitoral de fajd sau st fie alagate chiar la stan dard, fe fiecare contrapagind a textulu acéstuia, ea in Codul-model CEB-—ET [110] $i in prescrippiite franceze [107] sau ca anexd a standardvdus, aja eum 0 pprocedat in alte fri, ca S.U.A. (104) $3 Nowa Zeclandd (114, 113}? Cu privi > Ie toatd aceste aspecto san adus in cadrul discufiilor precizari care consideri cd trebuie Facute cunoscute cel putin aici tuturor wlilisatorilor standardi:!.! ss indrumitoruliss, pentr a inlétura orice ambiguitate — Standardul contine toate dalele si ipotcrele obligatort: pentra protectare #4 calcul. Prin tndrumtor mu so aduc completir’ sau preciztrs la accstea, ct tmmai facilitapi pentru proiectarca practica : explicajst si comentarit, sistema. titdri ale calculelor, tabcle ajutdtoare, exemple mumerice ete — Schemele logice date fn indrumitor pentru ordonarea operatiilor de calenl sint conceppute in principal pentru a fi aplicate in caleulele manuale, dar pol servi si la claborarea sau controlul programelor pentru folasirea caleulatvarclor. In partes finald a bibliografiet sa dat $i 0 listd a programlor omologate pind tm present in Romdnia pentra calculul automat al elementelor de betow arma (124, 125]. Desigur, se pot imagina st alte moduri de sistematisarc a caleululy existind pentru accasta tn standard toate clomentele de Baza necesare. ~ In conformitate cu uzanfele din fara noasiri in domeniul slandardizari sa stabilit, cw acordu forurilor de ccordonare $3 directivare, ea toate comentariile Hi explicaftile ce se considera utile sa fie date in cadvul indrumctorulus $i nisin cuprinsul standerdulut sau intro anex a sa Principalele modificéri i completart pe care noile prescriptit le cuprind Safa de edifia din 1976 a standardului si care, pentru elementele de belon armat ale structuritor constructor civile si industriale se refleeed in mod corespun- 5 sitor si in woul indrummdtor, au fost expuse in referatul prezental de aoe Te idler TN Iv-a Conferina te betoare, finuja in octombrie 1988 Ia Cluj Napoca. [9], Reaminkiae sich pe scurt ccle mai importante a Pecerea de ta marcite de betoane Ja clase de betoane; Tr Teliderea in STAS 10.107)0-90, sud 0 formit modermizaté, @ pres iptilor de proiectare antiseismicd a constructor din beton armat. cuprins: Se ivey tu wormatioul general de-proicciare antiscismicés a construcfilor ctrl, industriale $i agrozootehqice, P, 100-81 WMeenralizarea folosvis, sistemului tntermafional de wntiijs de misuré Siiaterea la. prevederite Codilui-model CEB—FIP {10} in ceea privete forma diagramelor az cforturi witare im belonul din zona comprinald Meitementele solicitate ta tncowoiere cit sax fard cfort axial Cmemieducerea de prevederi penirts calculul clementelor prefabricate i suprabetonare, monclita $4 4 riod mai general al elementelor realzate din sira- seerie bean turmate la date diferite $i legate intre ele prin conector:; » tmbunatapirs im calcubul La forfd tictoare si im cel la shirile limiti de fiswrare $i de deformatic; eM corelarea cu: prescripfiile in ,subordine" (normative $¢ snstructinns sive pe eategorit de constrteis, sistime constructive sau clemente structurale} M Nevederea completa st reorganizarca prevederilor constructive, cw de sebire 4 ceza ce priveste armarea clomentelor. ‘raja de diversificarea si extinderea pe care au trebuit silo capete in acest context toate prevederile din iwnirumdtor, sa consideral oportund imparjirea iota oud volume, asifel ca tot co se referd la elemente din beton precomprinist ie ete elteca prctlome, curs ar fi podirile si caleulul la starea Limitd de ob wha sd fie separate de prouensele curente ale pro%cctaris elementelor structurale in cow armat ale consirucfiilor civile, industriale $i agrosootehsice, Acesiva Yin erm formeasd obsechul wolumadué de fal. “Autor ata? vii malfumirs de, ing. Dan Constantinescu, carein perioaia ila lonrat la Tnstiluint de Consirnclit. Bucuresti a contribuit [a claborarca nora din capitolele prezentulus tnirumator. “oe barearsul edituris $i tiptrinas talrumUoralt au apirut wnele tra tate de spondiitate inportante, tsi molificlri im prescriphsile tehmice, care see ie mit atu! fa lisate in’ conssdzrare in tosaitate in text. In masuna ie se eas uncle siluatis paniculate se xa constata, necoralari de detalin faja de imi vedactiri ale wnsr gressripisi. aworii conteazd ps infelegerea “wblsin lorilor tnirwmiornlni, care vor opera corecturile necesate Autorii Peta caps Pringle mete decal 1. Coneeaineodactie 12: Salgenld depron fea stinie tases 1s. Melee pratt de fice start 4. ein contests 5 Cincinnati Tarecenatto con ana stant faloufulat la diferitele sears wien ‘racterictitle de calent ale onal 2.1, Clase. betonutui 2.2. Rezistenjle betooulni 2, Deformarea botoowlai ssbvincareare 24. Deformatea iw Hip & etonstei 2.5. Mfoctul sliitari matt arate Ccaractvistictle de caloul ale srmitual din. oft Galeulal elementelor de betou. lapla 4:1 Comsideratiintroductive 42. Caloulutelementelor de ‘tom simpln ta stacon Timi de rezitone Clow elementelor de beton ‘rat. Pencil de armare 3.1, Consideratitintroductive 432. Caleulal Ia staren teata de reriatenta la fncoveiere foe saa farhefort axial 3 Caleulut Is fori tte CUPRINS. 16 2» 2% 27 v0 4s 2 2 6 ot 34, Stareatimitade ie torstane ci lace 5.5. Calon etorturior ante sare tx beton i fe arma fers nstadial deer plomtare 3.6 Catoutt tn starea limita de fiurare 37, Caleafal ix stared limits se deformagie Principit le alestulre = armatrlor Princip ate preiectact anti- elomiee a clementeler ete ‘ate de boton armat Tnboduetive sorta in case betou armat * © Ductiaera porate Rescate Sloe Scheme logce peatrw caleatel slemestelof de belon armat. Tipari de wolleithes g vert an Stare limith de renstengs 1, lacovoiere 2 Compresiaur excentriea [Gra considerarea Texibs heat) Consideraten” teaibiitigs a compresinne excentring 4. Compresiune excentiied a 3. Totindere excrntrich Forte thietenve ‘Torstone en incovotere CCateuol eforturler unitare te Deton i fa arovvuri tw ree: ‘dink Te Incr & facovoiere Starea fnith de deschdeve « Reiter 1st 36 wo 37 a7