Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Ministru al Justiţiei,

Subsemnatul(a) ___________________________________, domiciliat(ă)


în _____________________, str. _______________________, nr. ___, bl. ____,
sc. ___, ap. ___, et.__, nr. tel. ______________, posesor(e) a B.I/C.I. cu seria
___, nr. __________, CNP ____________________, solicit acordarea
autorizaţiei de traducător şi interpret pentru conversiunile
___________________________ şi _______________________________.
Menţionez că sunt cetăţean _____________.

DATA SEMNĂTURA