Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul/Subsemnata, ______________________________________________________,
CNP:_______________________________, domiciliat/a în ________________________________,
str. ____________________________, nr. _______, bl. ______, ap. ______, posesor/oare a CI seria
______, nr. _________________, eliberată de ___________________________________________,
la data de ____________________, adresa poșta electronică ________________________________,
în calitate de ___________________________________ al Casei Corpului Didactic Neamț, consimt
în mod expres şi neechivoc cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale de către
instituția mai sus menționată, filialele și partenerii acesteia.
Am luat la cunoştinţă că datele personale vor fi tratate în conformitate cu prevederile
Regulamentului 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei CE/95/46.

Data Semnătura,
____________________ ____________________________

S-ar putea să vă placă și