Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE ANGAJARE

Subsemnatul (a) _________________________________________________,


C.N.P. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, cu domiciliul în_________________
________________sect. / judeţ________________,str.________________________,
nr._____, bl.___, sc. ___, et.___, ap.___, legitimat (ă) cu C.I. / B.I. / A.I., seria_____,
numărul________, eliberat de_________________________, la data de___________
_____________, născut (ă) la data de_________ _______, în ___________________,
fiica ( fiul ) lui_______________________ şi al _________________________.
Prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi angajarea în cadrul societăţii, pe un post
corespunzător pregătirii mele. Menţionez că am absolvit în cadrul _______________
_____________________________________________________________________
Subsemnatul (a) _______________________________________ declar pe proprie
răspundere că la data de _________________:
nu am carnet de muncă întocmit de o altă unitate; θ
am carnet de muncă seria _____ nr. _____________; θ
nu sunt beneficiar al unei pensii de asigurări sociale, alocaţie de sprijin, ajutor
şomaj; θ
sunt beneficiar
al_____________________________________________________; θ
nu am alt contract de muncă încheiat cu o altă societate; θ
am contract de muncă încheiat la
______________________________________, θ
pe durată nedeterminată /determinată,cu o normă întreagă /o fracţiune de normă
de__ore /zi;
nu sunt beneficiar al altor venituri supuse impozitării; θ
sunt beneficiar al altor venituri din:
______________________________________ θ
____________________________________________________________________.

DATA: SOLICITANT:

S-ar putea să vă placă și