Sunteți pe pagina 1din 1

Fagina 12

l ^rrr$uttt lulie 2010

cum a ajunsalimentafiasrn*toas*
sI fie o boalil
In nesibrqitaingercare de a tabrica tu l b u ra re
mental d care va cauza filosofia (n.
"tulburAri mintale" din fiecare activitatc malnutrifia! r. credinfa cea adevdratd,rela;ia
umanA,industriadepsihiatrielanseazA cr.r.Dumnezeu, viaga in Biser"ici, realitagile
acrim PoarcvAintrebafide ce ii atacdne cei ce duhor,nicegtij
cea mai ridicold boali inventatL pfun6az-i: preferd qi imaginea de ansambju a
sEmdndncesin6tos!?Oamenica Dr. Iucrurilor
tulburareaalimentafiei sdntrtoase! carese inrdnrpldin [ume. Ei devin
Gabriel Cousens pot sa v6 spun6de ce: "conqtienli"
Eipor incepes6r,ad6reali ratea.
.. llluesteogltmli: dac6v5orierdafispreo P e n fra cI rn ni v-el crescut de
afimentatie sdnAtoas6.sunteti ,,boinavi con$tientizare Acesfa, desigur, este un pericol imens
mintald gi spirituald esfe pentru cei
mintaf"gi,probabil.aveginevoiedeun tel de posibil nurnai Qare aQn-duesocietatea noastr6.
cu ajutorul unei diete temeluit6 pe consunL
tl?ramentchimic care implicd purernice sinitoase, deoarece consumul e
cu alimentenaturale. bazatsi alimentatde ignoranld combinat6cu
medicamente psihotrope. Hrtrnirea cu alimentenesinitoasete srrgestibilitate.pentru
Ziarul ,,The Guardian,' relateazd,cE indobitoceptegi ca oameniisdcumpere
te faceugor dr controial si orbe5lealimente.
"tixa{ia pentruo alimentatrie sdndtoasd ooate supus.Literalmente medicamenXe. asigureri Ae
sejoacacu minreara-iii s.dndtarebunuride
ti un semn de tulburarepsihicd g.aud,' g,i 5i lars consum,e nevoieca
mergepdni la a pretindecA aceast[boaia luncutlc suuerinareale creieruluilor sa tie
''es{e nurnita ortlnretia nen,osa _ aSonite. blocate. preparatele nesdndtoase,
care pnne de subslantcchimice Loxicereugesc
inseamnS, din farini. nsn oziare generatide si
chsesialy54;ii. cnrecle''-- sunfamorfitesimlurilecu MSG, aspartamgi taca a$a cu succes_
Dar ei nu pot s-o numeascddoar exrraurde drojdie: Oarieri.i. earqflibzisfi. pu .De ee eredegi ed- a.!iele*r€!e prosesar€
"tu l b u r ar e ner v oas d a a l i m e n ta ti ,e i produsealimentarenesdnEtoas€ - itutk{ood_ rimiin in componenta de baza a meselor
sdndtoase", pentrucd nu sund suficienirje suntdociligi igi pierdrapidcapaiimt.ude ofbrite in qcolile publice, spitalegi inchisori?
gdndi pentru ei in;i;i. Ei ered tor ceea ce "
se Acestealimentedezactiveaz6
Sfi+r4i*i€,As*fei e tr{de€ ?n fi*lb+ }a+ir€, congtiintagi ii
pena'ucd sun6mai inteligent(chiar dacdnu spunela TY sau ce spuncei in pozilii de ms4ine E--.ran eni i i:..iti pc toi cc sc s--1.e!fe
este!).Pe acelaEi aparenrd autoritate. nu le pun acliunilela (rn massmedia.l:I \'. r iolenra.frica_spon.ses
sistemau apdrutgi numele
altor boli; rnediciile descriusimpiomeleqi indoial6 gi nici nu v6d ce se brtAmpltrcu qiaEamai departe.
apoi le- traduc iir l:atin*. osteoporasiil adevdrat in lumeadinjurul lor. viaqa ca zombie este, intr-un fbl,
-9q *normaHo'in
In contrast cu aceqtia,oamenii care destul- - cib
osteoporoza inseamnl"oasecug6uriin ele',. socibtatea Oe astAzi,
Revenind Ia aceasti boald fabricatd mdnAncd alimente sdnStoase- cu toa{e deoareceatdt de multi oameni o tr6iesc. [. . .j
(n.n.in Iaboratoarele elementele nutritiveincdintacte,careintdresc (Text publicat pe \atural\eri-s. ia 19 juni:
consumismului si ale sae5refe4 iB4ep
industriei chimieifarmaceulice ) _orttnl.exia. - sa-$i=trezeascj minteaqi. 20 I 0, r eluatpeAlrermediala g ir:lie l0 I r_rl.
Guardian"continui.:.-Orthorexiciiau spilitul..Intimp. ei incepsi pun6in disculG
deobiceiregulirigidein privin;aalimenratiei. limea djn jurul lor Ei sd lie preocupalide
-The
Reti.rzulde a seatingede zahdr,sare,calbinA. subiect*cumar fl comunifatea. natura.etica. MikeADAMS
alcool,gr6u,gluten,drojdie,soia,porumbgi
produse lactate este doar inceputul unor
restricliidin dietalor,Oricealimentecareau
Reacfiuneacregtini
veni.gin ee@.ste+,pe$ieidp,erbieide $s{+6€€
conpinadiiivi artificiali,de asemenea,
excluse".[n concluzie, omulcareincearc6
sunt
sd
Ia consum.ism
evite produselechimice.produselelactate. Economiaromdneasc5 e in mdini Peldngdavantajele
^ expuse,esenfialeste
soia qi zaharul are' pro.bleme de sE.rdrate strAine.dar s6ngeleeconomiei.am numit faptul c5.cei carelucreazd in astlblde unit5.ri
mintal6? Se pare cd da, conform acsstor comergul, poatefi in mdinilenoastre! Nimeni vor realizaunitateacreqtinigi gtimcA,,unde
,,expergi",.Dacd ave{i grijd s6 evitali nu ne poate obliga sd cumpdrim de la un sunt2 sau3 adunaliin
nurneieMeu acolos:rnt
pesticidele,erbicidele qi ingredientele magazinanume, qi Eu" qicd"5 bar100 9i i 00 batI 0 000...
modificategeneric,cum ar fi soia9i zah6rul, Mu€€anoasgrEsinu fie doarads€glsre EIi*+a tsp.i{o d. a [Esa g€.rda jGs.:
estecevainnereguli! de salariu,ci sd lie gi de folos semenilor domnule, .
vine sthr$itullumii! gtim insi ca
Dar afi observafcdhrdnireacujunkfooc! nogtri. si fle deci bine pldcutd?n iala lui numai Tatdl Ceresc cunoagteacesf lucru1
[hrana nesEndtoasb] se presupunea t'l Dumnezeu. $tim, de asemenea, cb Dumnezeua amdnat
' 'n o rmald" ? Dac d r n i i n c a ti a l i m e n te . Prepancm doEA itir"ctii major.c,(ca *isnrgerea, cetr1ii
Nini*e fn.c dfroritd
prelucrate qi plinedechimicale sinterice, siguran{dmai exisri qi altele) in cari romdnii pocainleilocuitorilor
asta ei)_
e un semnbun de sdnAtate mintala(Sicl). se pot implica cu susces material si E ader,dtatcd semnelesunt clare.deci
satisfacfiesufleteasci:Educafia - infiinpjli bucuriae cu atdt
Bsl&yii $*i$+di.slx+teei easealcg *U**nie mai mare:,,a;teptinvierea
organice,naturale.,,The Guardian" merse creqe,gr6dini{egi gcoii megtine necesiiatea mo{ffor Si vi4a ce va s5 fie ... '..ca De o
chiaria exlrem.spundnd cA:..obsesiaprir.iid lor e el,identd; Atimentafia naturaltr _ sdrbdtoare iarnu capeo tragedie.
alimentele bune qi rele poate iace cu intiiniagimagazine qi resaurantecu produse CetstdorimsAam6n6m? Lupta-iin noi,
ortorexicii si ajung*strbnutri{i*. naturale.Suntemhranilide,,transnaiionale,'biruinfa de asemenea!
Ce avemde pierdut?
Fifi atenfi cdt[ lips6 de logicd este in cu alimente superchimizate,banii oleaci "Ceai caresdnu-giti fbstdat?"Nu ni-a creat
acesteafirmaiii! Cei careconsumi alimente atard, noi rdmdnemcu boala qi .'buza Dumnezeusi ne tdr6m,ci sdzbur5m.
,,Orice.
bune pot ajunge la malnutritiel Despre umflat6"!O partedin produsele putemprelua ingrijorare,exceptandpe acseade a nu-L
alimentelenesdnatoase se presupune'cd de !a erdnisriri Si t5rc$i_ofuisdu-ie aceslora. supfua pe l)rrmneze:+ e. de la drsa,, (pr-
furnizeazd,probabil, toate elementele o sursSde venit.sSnumaiplecein t6ristr6ine. ArsenicPapacioc).
nutritive de eareave{i nevoie.Nu e de rairare Acestetipuri deacrivitEfinoi le desi}gurEm in Ne-afi luat fotul, dar ne-a rimas
cd zeci de milioane de oameni sunt afdt de prezent (n. r. la Fundafia Sfingii Martiri Totul: flristos. Creqtinulnu poatefi invins
bolnavi azi: mass-mediacentralji le spune Branc'ot'erd,di*. eorsta{a1-} qi v*. sttue F+ dee6+de el ir*uEi.
ci hrinirea cu elimenteslnltoase esteo dispozi{iecuexperien{a pecareo avem.
Marcel BOUROS
Credi*fa Ortodsxd