Sunteți pe pagina 1din 84

SUMAR

NOUTÃØI Varianta câštigãtoare a celor care îši pun baza în MB...........42


Comunicat de presã – Lansarea noului Performanøã, Siguranøã ši Confort în Demolari................................48
buldoexcavator JCB în viziunea D-lui Petre Babiceanu - Noi gãsim proiectul, Dvs. bateøi palma....................................................66
Director Regional Grup TERRA ROMÂNIA............................................14 Cometto – lider mondial în producøia de trailere
Vedetã pe šase axe de la Grove.....................................................................18 ši semitrailere destinate transportului agabaritic...........................58
Dremel lanseazã noua unealtã
multifuncøionalã Seria 200.....................................................................................20 MANAGEMENT TEHNOLOGIC
Aspecte tehnico-economice privind proiectarea
MEGATEHNIC modularã a echipamentelor pentru construcøii...............................54
Echipamente pentru construirea
drenajelor terenurilor sportive.............................................................................24 ŠANTIER
Soluøii eficiente pentru energia portabilã...............................................36

EVENIMENT FINANCIAR
Bosch sãrbãtorešte vânzarea a Profit din crizã.....................................................................................................................62
10 milioane de unelte IXO.........................................................................................8
Clienøii Case impun trandul la prima STUDIU DE PIAØÃ
ediøie europeanã în stil rodeo............................................................................10 Piaøa pardoselilor din România ši
ponderea utilajelor folosite în acest sector..........................................45

ADVERTORIAL
Tehnologia germanã de procesare ECHIPAMENTE DE LUCRU
a materialelor reciclabile.........................................................................................38 Staøii de asfalt mobile ši fixe Benninghoven......................................68

14. COMUNICAT DE 18. Vedetã pe šase 23. Dremel lanseazã 48. PERFORMANØÃ,
PRESÃ - axe de la Grove noua unealtã SIGURANØÃ ŠI
Interviu cu dl. Petre multifuncøionalã CONFORT
Bãbiceanu, Director GMK6300L de la Grove Seria 200 îN DEMOLÃRI
Regional TERRA se remarcã prin
ROMANIA performanøe În aceastã toamnã, Dremel Excavatoarele medii
excepøionale cu braøul lanseazã Seria 200, o nouã Hitachi sunt cele mai
Prin lansarea noilor telescopic, fãrã a mai fi unealtã multifuncøionalã, cu populare din gama largã
buldoexcavatoare tip 3CX necesarã folosirea douã trepte de vitezã, de echipamente a
ši 4CX, JCB îši prelungitorului. compatibilã cu toate producãtorului. Aceasta
demonstreazã încã o Manitowoc a lansat de accesoriile ši atašamentele subliniazã adaptabilitatea
datã potenøa, resursele ši curând pe piaøã douã noi Dremel. Astfel, la cumpãrarea lor în diverse ramuri
viziunea tehnicã modele de automacarale noii unelte, clienøii Dremel industriale. Modelele
novatoare pe piaøa ... tot-teren pe šase axe ... pot folosi accesoriile sau ... standard ca ZX210LC-3 ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


publiSher: Viorica Iorgulescu
redactor-šef: Dragoš Nicolae
art-director: Iulian Filache
redactor colaborator: Viorica Moraru
conSiliul štiinøific:
prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator)
0721-784.914
prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu
conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea
prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu
prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu
conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu
drd. ing. Oana Tonciu
corecturã texte: Marius Iancu
advertiSing SaleS manager: Mãdãlina Øiriac
marketing manager: Cristina Vlãducu

reviSta unelte ši echipamente este o


publicaøie lunarã a hiparion publishers,
Soluøiile pentru
infraStructura româniei
sunt de domeniul fanteziei parte a Sc media gamma publiSherS

director general: Adrian Rus


director vânzãri publicitate: Radu Gãvruš
ste imposibil sã speri într-o revigorare economicã atunci când viaøa
director vânzãri publicitate grup: Cezar Burlan

e politicã a României este atât de instabilã ši de controversatã. Din toate


pãrøile ni se spune cã avem un guvern incompetent, de parcã nu am
šti asta deja. Criza a lovit puternic, în cei din sectorul privat mai întâi, iar acum
director editorial: Diana Ionescu
director de producøie: Mihai Voivod
prelucrare imagine: Daniel Dragomir
abonamente: Mariana Gheorghe
a venit rândul pensionarilor ši bugetarilor. Lumea a iešit nemuløumitã în stra- Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
dã. Se strânge cureaua aiuritor de mult ši se reduce puterea de cumpãrare. coreSpondenøã:
O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti
În situaøia asta nu înøeleg cum ar putea un investitor strãin sã construiascã e-mail: rue@hiparion.com
cine štie ce depozit sau altceva, dacã lumea nu mai are bani nici de între- www.hiparion.com
adreSa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3,
øinere. Ši problema nu se terminã acuzând puterea de incompetenøã ši rea-
Bl. M 101, Et. 8, sector 3;
voinøã. Cu asta ne-am obišnuit de peste douãzeci de ani de când lucrurile ar Tel.: 021-202.82.70,
Fax: 021-202.82.69
fi trebuit sã se schimbe. Problema gravã este cã cei care blameazã cel mai
mult actuala putere habar nu au ce ar trebui sã facã dacã le-ar lua locul. membru fondator: Cãtãlin Berari
Ši, totuši, salvarea ar putea veni chiar din adâncul venal ši grandoman al oa- tipar: mega preSS holdingS S.a.
Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09
menilor politici ai øãrii. Acum câteva zile, o štire anunøa cã primarul Bucureštiului, distribuøie prin: RAuTAkIRjA ROMANIA
dl. Sorin Oprescu, revine la atostrada suspendatã. Potrivit proiectului de pre- TuTuN ŠI ZIARE
MILLENIuM PRESS
fezabilitate, primul tronson din autostradã va avea o lungime de 16,8 km ši va
HACHETTE DISTRIBuTION
lega Valea Cascadelor cu Šoseaua Colentina. Construcøia nu este o “banalã” NIMSOC MEDIA
autostradã suspendatã, ci una foarte complexã, care va avea traseu atât la TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32
revista de unelte ši echipamente este
nivelul solului, cât ši pe sub pãmânt! Recunosc cã am fantazat puøin la ce fief
marcã înregistratã
de utilaje s-ar instala la faøa locului. Doar cã preøul unui kilometru de auto- iSSn 1582-4217
stradã cu profil multiplu m-a amuøit. 50 de milioane de euro pentru fiecare copyright media gamma publiSherS
media gamma publiSherS este parte a
kilometru! Nu štiu dacã este un record absolut în materie de infrastructurã,
grupului de firme
însã cu siguranøã tinde sã fie. Ši nu vreau sã mã gândesc cât va costa lucra-
rea pânã la final, în cazul în care chiar s-ar reuši acest lucru. De ce spuneam
cã salvarea ar putea veni din grandomanie ši venalitate? Pentru cã românii
au moštenit obsesia construcøiilor megalomanice de la vechiul regim, însã
Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau
meteahna ar putea fi de bun augur în situaøia actualã. Ne mai rãmâne sã ilustraøiilor din Revista de unelte ši Echipamente este
obøinem fonduri ši sã le folosim strict pentru ce ne sunt oferite. posibilã numai cu acordul prealabil scris al
MEDIA GAMMA PuBLISHERS.
Întreaga rãspundere privind corectitudinea
informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor
Dragoš Nicolae care îši fac publicitate.
E V E N I M E N T

Bosch sãrBãtorešte
vânzarea a 10 milioane de
unelte IXo

Bosch anunøã faptul cã a vândut 10 milioane de unelte electrice IXo. Încã de la


lansare, din anul 2003, šurubelniøa cu acumulator litiu-ion IXo a devenit cea mai
vândutã unealtã electricã, succesul acesteia datorându-se tehnologiei încorporate,
care îi permite sã fie ušoarã, micã ši practicã. cu ocazia acestei aniversãri, pânã pe
30 noiembrie 2010, Bosch organizeazã un concurs prin care participanøii pot câštiga
una din cele 10 šurubelniøe unicat, ediøie limitatã, împodobite cu cristale swarovski.

urubelniøa IXO cu acumulator

š de 3,6 V de la Bosch este


micã, ušoarã ši cu un design
ergonomic. Datoritã dimensiunii re-
duse ši echilibrate, cu IXO se poate
lucra în cele mai mici spaøii. IXO este
special creatã pentru micile înšuru-
bãri ši montãri care sunt inerente în
întreøinerea oricãrei locuinøe. În a-
ceste activitãøi, IXO se dovedešte
mult mai eficientã decât šurubelniøe -
le clasice. Cu o greutate de numai
300 de grame, ea poate fi mânuitã
cu ušurinøã pentru a înšuruba rafturi,
a repara bicicleta sau la demontarea
ši montarea calculatoarelor.
mulatorii obišnuiøi, chiar dacã are acumulatorii cu litiu-ion nu prezintã
Secretul succesului lui IXO constã în aceeaši capacitate. Un alt mare efect de memorie.
tehnologia acumulatorilor litiu-ion, avantaj îl constituie faptul cã acesta
regãsitã ši în laptop-uri sau telefoa- nu se auto-descarcã, ci lucreazã la Cu ocazia acestei aniversãri, Bosch
ne mobile. Acumulatorul cu litiu-ion capacitate maximã, chiar ši dupã ce organizeazã o tombolã online pe
este mai mic ši mai ušor decât acu - a stat nefolosit timp de un an. În plus, site-ul www.bosch-do-it.ro. Tombola

8 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E V E N I M E N T

are loc pânã în data de 30 noiem- uneia din cele 10 šurubelniøe împo - ridicã la 13.000 RON.
brie 2010, iar prin simplul rãspuns la dobite cu cristale Swarovski. Unealta Regulamentul complet al promoøiei
o întrebare, participanøii sunt înscriši IXO oferitã ca premiu este ediøie limi - este disponibil pe site-ul
la tragerea la sorøi pentru câštigarea tatã, iar valoarea totalã a premiilor se www.bosch-do-it.ro.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 9


E V E N I M E N T

Clienøii Case impun trendul


la prima ediøie europeanã în
stil rodeo
Case, producãtorul de utilaje de construcøii, le-a oferit operatorilor sãi šansa de a
arãta ceea ce pot la prima competiøie europeanã în stil rodeo, marcând astfel prima
aniversare de la deschiderea Centrului de relaøii cu Clienøii din paris.
Operatori din marea Britanie, norvegia, Belgia, Germania, spania, italia, Franøa,
danemarca ši polonia au avut parte de un weekend cu numeroase activitãøi
practice, competitive, iar în final au sãrbãtorit alãturi de Case. În competiøie au fost
implicate patru utilaje Case, iar operatorilor li s-a fãcut un scurt instructaj înainte de
a li se permite sã utilizeze mašinile.

încãrcãtor compact pe šenile


Case 420 CT

10 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E V E N I M E N T

Case TX170-45

entru a încãlzi puøin atmosfe- gãleøii cu mingii de fotbal luate din macaralei un palet încãrcat cu pie-

P ra, oaspeøii, printre aceštia nu -


mãrându-se ši jurnališti euro-
peni, s-au adunat vineri seara în
diferite poziøii. Nu mai e nevoie sã pre -
cizãm faptul cã în timpul probei erau o
muløime de mingi de jur împrejur.
triš, pe un circuit îngust, astfel încât uti-
lajul Case sã poatã demonstra gradul
înalt de manevrabilitate, datoritã un-
Eurodisney, la spectacolul Buffalo Bill, ghiului redus de virare.
îmbrãcaøi în costume de cowboy, Proba „Bullseye” a necesitat un ex-
pentru o cinã în stil american, care cavator pe šenile Case CX240BMH. Pentru ultima probã, „Skid and Slide
sã-i binedispunã pe participanøi. De- Aceasta a fost una dintre cele mai Saddle”, a fost folosit un miniîncãrcã-
butul concursului – emoøionant ši lungi demonstraøii din concurs. Ope- tor pe šenile Case 420 CT. Operatorii
foarte bine pus la punct – a avut loc ratorul trebuia sã deplaseze o barã au avut sarcina de a se deplasa
sâmbãtã. În sfâršit, începea competi - care era agãøatã cu un cârlig, iar de înainte ši înapoi, având utilajul încãr-
øia! Fiecare echipã a purtat jachete barã era prinsã o minge de tenis. cat cu patru gãleøi cu apã, cu câte
pentru rodeo de la Case ši pãlãrii de Trebuia sã introducã mingea într-un douã raøe din cauciuc în fiecare din-
cowboy, precum ši ešarfe colorate, în tub ši apoi sã ašeze o barã deasu- tre ele. Obiectivul probei era ca ope-
funcøie de naøionalitate. Potrivit ope- pra tubului. Lucrul acesta trebuia fã- ratorii sã facã acest traseu în cel mai
ratorilor, probele concursului au fost cut de patru ori, folosind bare de cu - scurt timp posibil, fãrã sã piardã din
bine concepute, cu un grad corespun- lori diferite. Ca ši cum nu ar fi fost raøe ši fãrã sã atingã jaloanele.
zãtor de dificultate, menit sã scoatã suficient, operatorii trebuiau sã adu - Având în vedere seriozitatea compe-
în evidenøã abilitãøile acestora. cã barele în poziøiile iniøiale pentru a tiøiei, pentru o ušoarã relaxare de du-
încheia proba – o adevãratã demon- pã-amiazã Case a cerut voluntari din
Pentru proba „Yeehaa Loader” a fost straøie de competenøã! partea fiecãrei echipe care sã parti-
nevoie de un buldoexcavator cu braø cipe în final la o probã-surprizã -
telescopic Case 590 Super R Seria 3 Utilajul Case TX170-45 a fost folosit „bucking bronco”! Italianul Heinrich
cu comenzi pilotate. Aceasta a pre - pentru proba „Telescopic Gold Rush”. Gaseiger a reušit sã reziste cel mai
supus ridicarea unei gãleøi ši pozi - Concurenøii trebuiau sã facã un tra - mult.
øionarea ei ši apoi, cu ajutorul cupei seu fãrã încãrcãturã, iar apoi sã re - Seara, premiile au fost acordate la
de excavare s-a încercat umplerea pete acelaši traseu având în furca Case – Centrul Clienøi, unde Gabriele

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 11


E V E N I M E N T

Galeani, director de marketing euro - fost luat de spaniolul Jose Joaquín dat pentru punctajul combinat al ce -
pean pentru CNH – Utilaje de Con- Plana Bandicho. Premiul pentru lor patru probe. Dupã multe emoøii,
strucøii, a subliniat cât de important proba „Skid and Slide” a mers în premiul I a fost câštigat de echipa
este ca echipa sã împãrtãšeascã Danemarca, la Ulrik Vestergaar, dar italianã. Fiecare membru al echipei a
experienøele cu clienøii, lucrul acesta ši la spaniolul Jose Joaquín Plana iešit în faøã pentru a primi premiul.
determinând ulterior o îmbunãtãøire Bandicho, pentru „Yeehaa Loader”. În final, Cupa Rodeo 2010 i-a fost a-
a produselor. Michael Unrein, senior director de cordatã campionului absolut Raphael
„Sunteøi o parte vitalã în succesul marketing la nivel mondial pentru Rosen, din Belgia, care va pãstra tro-
companiei noastre”, a afirmat acesta echipamente ušoare la CNH – Echi- feul timp de un an, înainte de a-l re-
în timpul discursului sãu. Galeani a pamente de construcøii, a profitat de turna la Case – Centrul Clienøi, pen-
arãtat cã 2011 va fi un an cu multe ocazie pentru a le muløumi invitaøilor tru a doua ediøie Case Rodeo. Toto-
produse noi, care vor fi lansate foarte pentru sugestiile transmise de la ni- datã, Rosen a primit ši un cadou su-
curând. vel regional la nivel global ši, bineîn- plimentar de la Galeani ši de la echi-
Pe parcursul serii au fost acordate øeles, pentru cã sunt luate în consi - pa de marketing – o excursie pentru
participanøilor šase premii, atât pen- derare. douã persoane în Las Vegas, pentru
tru punctajul individual, cât ši pentru Acesta a mai spus: „comercializarea a vizita expoziøia internaøionalã
cel obøinut de echipele fiecãrei øãri. produselor înseamnã de fapt dezvol- Conexpo 2011.
Premiul I i s-a acordat italianului Romeo tarea unei noi generaøii de produse Ziua s-a încheiat cu un dineu de ga-
Forlano pentru proba „Bullseye” cu prin care Case este gata sã rãspundã lã, unde echipa Case de la Centrul
utilajul Case CX240MH. Premiul tuturor provocãrilor, cum ar fi Tier 4 sau Clienøi, împreunã cu directorul Tony
pentru proba „Telescopic Gold consumul eficient de combustibil”. Walton, a tãiat un tort enorm, decorat
Rush”, cu utilajul Case TX170-45, a Ulterior, premiul pe øarã a fost acor- cu un vultur - simbolul Case. n

Pentru mai multe informaøii,


Case 420CT
imagini, interviuri ši un clip
video de la eveniment, vizitaøi
www.casecustomercentre.com.
Clipurile video de la eveniment
sunt disponibile pe
www.thenewsmarket.com.

12 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


N O U T ã ø I

14 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


N O U T ã ø I

ComuniCat de presà -
interviu cu dl. petre Bãbiceanu,
director regional terra
romania

CB rãmâne cel mai important sele sunt totdeauna premium.

J
prin lansarea noilor
producãtor mondial de buldo- Pentru a convinge mai ušor potenøi-
excavatoare, deøinând 41% din alul cumpãrãtor sã achiziøioneze un buldoexcavatoare tip 3CX
piaøa mondialã, la nivelul anului 2009. buldoexcavator din gama nouã, cred ši 4CX, JCB îši
Chiar dacã România are o econo- cã cea mai bunã evaluare este sã demonstreazã încã o datã
mie încã suferindã ši care se revigo - lucrezi efectiv cu utilajul. Noi oferim potenøa, resursele ši
reazã lent, piaøa prezintã un poten- clienøilor o mašinã demo cu care sã
viziunea tehnicã novatoare
øial important, care nu poate fi igno- testeze consumul pentru o sãptãmâ -
pe piaøa mondialã de
rat. În acest context, noile buldoexca- nã. Pot spune cã suntem sprijiniøi de
vatoare 3CX ši 4CX sunt disponibile cãtre producãtor pentru a le aduce ši utilaje de construcøii. Cu o
ši pentru piaøa noastrã, Terra România pentru a le oferi clienøilor o anumitã gamã de motoare
Utilaje de Construcøii primind co- perioadã de timp, la toate cele 4 performante ši o schemã
menzi ši livrând mašini încã din luna sedii TERRA, iar ulterior le vom vinde hidraulicã complet
septembrie. ca mašini second-hand, dar cu ga -
reproiectatã, ce înglobeazã
Un utilaj nou, un produs premium se ranøie full ši, probabil, cu numai câ-
trei pompe, noua gamã
vinde nu numai dupã preøul de achi- teva ore de lucru înregistrate.
ziøie. Nu cred cã suntem cei mai ief- În ultimul timp, cererea pieøei de spe- vine cu timpi de lucru mai
tini din acest punct de vedere, dar, cu cialitate a început sã se modifice în mici, consum de
siguranøã, dupã trei ani de exploata - România. Faptul cã suntem poziøio- combustibil redus, dar ši cu
re a unui buldoexcavator JCB din no - naøi ca distribuitori de utilaje pre - un spaøiu de lucru pentru
ua generaøie, vor fi economisiøi muløi mium reprezintã un mare avantaj pen-
operator net îmbunãtãøit,
bani, în jur de 10% DIN VALOAREA tru noi, deoarece clienøii vor sã cum-
TOTALÃ A UTILAJLUI, numai dacã pere în general utilaje de calitate,
acesta având cam toate
øinem cont de reducerea de consum premium, ši atunci achiziøioneazã facilitãøile necesare, inclusiv
de 16% faøã de modelul anterior. Po- cel mai bun echipament din gamã. o baterie de patru
litica JCB este de a lansa numai uti - Avem din ce în ce mai muløi clienøi reflectoare montate pe
laje noi, superioare calitativ faøã de care vor utilaje cu toate cele patru roøi acoperiš ce pot fi
variantele anterioare. JCB nu a fãcut directoare, iar în cazul acesta aleg ori
direcøionate independent,
niciodatã numai face-lifturi. Aceasta varianta 3CX Super, ori pe cea mai
este cea de-a doua schimbare de mare, 4 CX, în detrimentul modelelor
pentru a nu lãsa niciun
gamã din ultimii cinci ani, iar produ- mai mici, gen 2CX. spaøiu neluminat.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 15


N O U T ã ø I

În ultimul timp cererea pieøei de spe-


cialitate a început sã se modifice în Ro-
mânia. Faptul cã suntem poziøionaøi ca
distribuitori de utilaje premium repre-
zintã un mare avantaj pentru noi, deoa-
rece clienøii vor sã cumpere în general
utilaje de calitate, premium, ši atunci
achiziøioneazã cel mai bun echipa-
ment din gamã. Avem din ce în ce mai
muløi clienøi care vor utilaje cu toate ce-
le patru roøi directoare ši în cazul aces-
ta aleg ori varianta 3CX Super, sau cea
mai mare 4 CX.
Astfel, se poate efectua mult mai bine
ši în condiøii de vitezã sporite operaøiile
precum încãrcarea unei bene cu pã-
mânt. În plus, acestea pot fi utilizate cu
succes ši în operaøiunile de deszãpe-
zire. Stabilitatea unui 4x4 este excep-
øionalã.
Din dorinøa de a ne plia pe mesajul de
marketing pe care JCB dorešte sã-l
transmitã, ši anume reducerea semni -
ficativã de consum faøã de modelele
anterioare, la intrarea în sediul principal
al TERRA România din comuna Tunari
am aranjat o piramidã de butoaie pe
care scrie Diesel, în faøa unui buldoexca-
vator JCB 3CX.
Spaøiul ne-a permis sã punem doar o
treime din numãrul adecvat de butoaie

16 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


N O U T ã ø I

de motorinã care reprezintã ÎN MOD siv resursele umane, ši a doua, sã


REAL, ši nu doar în scop publicitar, compensãm scãderile din vânzãri
economia de combustibil care se cu deschiderea unor afaceri noi.
face în 3 ani. În realitate, se econo - Noi am ales a doua variantã. De
misešte mult mai multã motorinã. exemplu, marca Sennebogen este
Matematic vorbind, la o economie de mare viitor pentru noi, deoarece
medie de 16% de combustibil, dacã vine sã completeze foarte bine ga-
considerãm cã un utilaj lucreazã 12 ma de macarale marca Palfinger des-
luni, 2 dintre acestea primešte moto- tinate activitãøii de reciclare a dešeu-
rinã gratis. rilor, marcã pe care o avem de mult
În ceea ce privešte diferenøa pe pia - timp în portofoliu ši cu care suntem
øa de utilaje între acest an ši anul lideri de piaøã. Ne completeazã foar-
trecut, putem spune cã în 2010 a fost te bine oferta ši este un domeniu ca-
mai bine decât în 2009. De fapt, ne- re în momentul de faøã funcøioneazã
am obišnuit cu noile condiøii de pia- mult mai bine decât industria con-
øã: abordãm mai temerar toate pro- strucøiilor, deoarece înregistreazã
blemele, suntem mult mai ambiøioši. crešteri, inclusiv ale preøului pe tona
Am avut mai demult câteva discuøii de fier vechi. De asemenea, existã ce-
cu toøi colegii ši am stabilit cã nu are rere la export destul de mare, avem
rost sã ne mai plângem. Ne concen- foarte multe mašini care opereazã în
trãm acum pe piaøa rãmasã, o abor- zona portului, ši atunci am recalificat
dãm dupã alte strategii decât în anii oamenii.
de boom. Nu am scãzut aproape de- Am devenit, totodatã, dealeri ai anve-
loc echipa de vânzãri ši avem ace- lopelor marca Michelin pentru utilaje
eaši forøã ca ši atunci când piaøa era de construcøii, ši astfel am diversificat
în creštere puternicã, deci nu avem gama de produse oferite ši pentru
nicio zonã a øãrii neacoperitã. activitatea de after-sales. Am mai
obøinut o victorie, în sensul cã putem
Trendul actual al TERRA este de mã- oferi, probabil de luna viitoare, prima
rire a portofoliului mãrcilor distribuite echipare cu Michelin pe buldoexca -
ši de a avea o ofertã full-range, dar vatoarele JCB ši pe echipamentele
numai cu produse premium. Partea telescopice. Astfel, în prezent putem
bunã în acest an a fost cã au apãrut oferi pentru prima echipare, dar ši la
noi oportunitãøi pe piaøã, ši astfel am post-vânzare acelaši brand, acelaši
ajuns, de exemplu, sã fim distribuitori tip de cauciuc. Noi ne-am convins de
pentru Cattaneo, acestea venind în calitatea cauciucurilor Michelin. Mul-
completarea gamei de macarale turn tã lume m-a întrebat de ce nu încer-
de la Comansa. Mai nou, am început cãm cu un brand mai ieftin, pentru a
distribuøia mãrcii de macarale specia - avea alternativã. Însã, noi întotdeauna
lizate Sennebogen, dar ši a dumpe- ne-am poziøionat ca servicii premium,
relor produse sub sigla Bell. mašini premium, deci nu putem vinde
De fapt, în aceste momente grele, de pneuri ieftine. Preferãm sã facem orice
cãdere a economiei, am avut douã efort în a ne convinge clienøii cã un
variante: una, sã reducem costurile, produs bun este mai scump la achi-
ceea ce include reducerea resurse- ziøie, dar în timp se va dovedi mult mai
lor de care dispune compania, inclu- ieftin, iar satisfacøia va fi de duratã. n

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 17


N O U T ã ø I

Vedetã pe šase axe


de la Grove

GMK6300L
Sarcinã maximã: 300 tone
Lungime braø telescopic: 80 m
Lungime prelungitor: 37 m

GMK6300L de la Grove se remarcã prin performanøe excepøionale


cu braøul telescopic, fãrã a mai fi necesarã folosirea prelungitorului.

anitowoc a introdus pe pia - Manitowoc a lansat de curând pe o putere excelentã de ridicare la

M øã cea mai performantã au-


tomacara tot-teren din cla-
sa šase axe, GMK6300L, care revo -
piaøã douã noi modele de automa-
carale tot-teren pe šase axe. Prezen-
tarea acestora a avut prima datã loc
înãløimi mari. Aceste caracteristici fac
ca GMK6300L sã fie echipamentul
ideal pentru asamblarea de maca-
luøioneazã prin: cu ocazia târgului Bauma 2010. Una rale turn, manipularea echipamente -
• cel mai lung braø telescopic din dintre ele este GMK6300L, care revo - lor HVAC pentru clãdiri, pentru pro-
clasa sa; luøioneazã piaøa de automacarale iecte de construcøie sau reabilitarea
• cea mai performantã diagramã de cu cel mai mare braø telescopic din de cošuri industriale etc.
lucru. clasa sa de echipamente ši care are

18 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


N O U T ã ø I

Într-un interviu acordat de Michael pe drumuri neamenajate. înãløime de lucru cu braøul întins ši
Preikschas, Senior Regional Product De asemenea, automacaraua prelungitor, de 117 m, GMK6300L ri-
Manager pentru divizia de automa- GMK6300L are un design nou al dicã în continuare o sarcinã impre-
carale tot-teren în EMEA, acesta a a- cabinei. Acest design este asemã- sionantã de 2 tone. De asemenea,
tras atenøia asupra avantajelor deo- nãtor cu cel al automacaralelor tot- împreunã cu acestea mai este oferit
sebite pe care le are GMK6300L faøã teren Grove pe patru sau cinci axe, un al doilea prelungitor, pentru activi-
de celelalte echipamente din clasa dar a fost adaptat pentru šasiul mai tãøi heavy-duty, ce poate ridica pânã
sa. „GMK6300L este un echipament mare, de šase axe al GMK6300L. În la 38 tone.
foarte puternic, cu capacitãøi excelen- aceastã cabinã încap confortabil pâ- Controlul instalaøiei de ridicat este
te de ridicare, care aduce clientului nã la 3 membri ai unui echipaj; este asigurat de binecunoscutele siste-
avantaje semnificative în lucru. dotatã cu numeroase instrumente ši me patentate de Grove, ši anume:
Automacaraua a fost special puncte de control ergonomice. Vizi - • ECOS - sistem care asigurã ope-
conceputã pentru a avea capacitãøi bilitatea, sistemul de încãlzire ši aer rarea electronicã ši supervizarea
mari de ridicare cu braøul telescopic condiøionat, aerodinamica ši nivelul întregului echipament;
la înãløimi mari, fãrã a mai fi de zgomot au fost, de asemenea, • EKS5 - graphic display - sistem ca-
necesarã folosirea prelungitorului. îmbunãtãøite pentru acest model. re limiteazã momentul sarcinii ma-
Spre exemplu, cu braøul întins la 80 caralei.
m, GMK6300L ridicã 12 tone.” GMK6300L are cinci poziøii de cala- Grove GMK6300L se bucurã deja de
re, mai mult decât orice altã macara popularitate pe piaøa europeanã,
În plus faøã de performanøele excep- din clasa “šase axe”, ceea ce-i con - fiind folositã la o multitudine de apli -
øionale ale instalaøiei de ridicat, ferã o mai bunã flexibilitate în timpul caøii; unul dintre primii clienøi pentru
GMK6300L este singurul echipa- operãrii, chiar ši în spaøii înguste. De aceastã automacara a fost compa-
ment de pe piaøã care oferã o trans- asemenea, cursa pe verticalã a sus - nia germanã de închirieri echipa-
misie complet automatã cu conver- pensiei poate fi reglatã ši de la punc- mente Schuch.
tizor de cuplu pentru performanøe de tele de control ale sistemului de cala- Gama de macarale mobile ši auto-
neegalat. Transmisia Allison, aša cum re aflate pe ambele pãrøi ale šasiului. macarale Grove dispune de echipa-
se numešte aceasta, este o soluøie Contragreutatea maximã posibilã de mente de ridicat cu sarcini cuprinse
puternicã, fiabilã ši eficientã din punct 92,5 tone este alcãtuitã din câte între 35 ši 450 t ši cu lungimi de braø
de vedere al costurilor pentru trenul douã plãci de 9 ši 10 tone, cinci de (cu tot cu prelungitor) de la 44 la 130 m.
de rulare. Performanøele tehnice sunt 9,5 tone ši placa de bazã de 7 tone. Grupul Manitowoc, din care fac parte
dovedite ši în cele mai dificile con- Troliul auxiliar (opøional) poate fi ridi- brandurile Potain ši Grove, deøine
diøii de lucru, iar sistemul de control cat ši montat pe suprastructurã oda- peste 100 de fabrici de producøie ši
electronic al echipamentului îi per- tã cu plãcile suplimentare de la con- servicii în 27 de øãri din America ši
mite sã se adapteze perfect oricãrui tragreutate, fãrã a fi necesarã o altã Europa. Este recunoscut ca cel mai
mediu de lucru ši sã ofere informaøii instalaøie de ridicat (macara, stivuitor). mare furnizor de echipamente de
de autodiagnostic pentru activitãøi de Cele douã motoare – pentru supra- ridicat pentru industria de construcøii
mentenanøã mai ušoare. Sistemul structurã cu šase cilindri de 210 kW din întreaga lume, iar gama sa de
retarder integral oferã putere mai bu- ši pentru šasiu cu opt cilindri de 405 macarale acoperã: macarale turn ši
nã de frânare pentru terenuri în pan- kW – îndeplinesc standardele Tier 4i autoridicãtoare Potain, macarale cu
tã ši siguranøã ši încredere sporite ši Euromot IIIB. braø telescopic Grove, šenilate cu
operatorului la manevrarea acestui Datoritã braøului în sistem Twin-Lock braø zãbrelit Manitowoc. n
echipament greu. de 80 m din šapte secøiuni, GMK6300L
Transmisia Allison ši sistemul inde - atinge înãløimi de lucru foarte mari. Distribuitor autorizat al mãrcilor
pendent de suspensie Megatrak asi - Pentru înãløimi ši mai mari de lucru, Potain ši Grove, membre ale
gurã un mod de deplasare optim atât este disponibil un prelungitor de ma - grupului Manitowoc în România,
pe drumuri amenajate, cât mai ales ximum 37 m. Astfel, la cea mai mare este MARCOM RMC’94, Otopeni.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 19


N O U T ã ø I

Dremel lanseazã
noua unealtã multifuncøionalã
seria 200
În aceastã toamnã, Dremel lanseazã seria 200, o nouã unealtã multifuncøionalã, cu douã
trepte de vitezã, compatibilã cu toate accesoriile ši atašamentele Dremel. astfel, la
cumpãrarea noii unelte, clienøii Dremel pot folosi accesoriile sau atašamentele deja
achiziøionate. extrem de flexibilã, Dremel seria 200 este o unealtã special conceputã
pentru începãtori, fiind creatã pentru cele mai multe aplicaøii de mešterit ši proiecte hobby,
ca de exemplu gravare, polizare, decupare, frezare, šlefuire sau lustruire, pe o gamã largã
de materiale.

20 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


N O U T ã ø I

eria 200 are un motor puter-

S nic de 125 W ši douã trepte


de vitezã, care asigurã un con-
trol superior ši o înaltã precizie în toa -
te operaøiunile de fineøe. De aseme-
nea, unealta include ši o agãøãtoare
care permite fixarea pe suportul pen-
tru unelte. Dremel Seria 200 permite
lucrul confortabil cu toate atašamen-
tele din gama Dremel, ca de exem-
plu axul flexibil Dremel Flexshaft, ca-
re simplificã procesul de lucru.

Unealta multifuncøionalã Dremel Seria


200 este dotatã cu cinci accesorii
Dremel: o bandã de šlefuire ši man -
drinã de 13 mm (407), o mandrinã
(402), o piatrã de polizor de 1/8” din
oxid de aluminiu (932) ši douã dis-
curi de debitare de 32 mm (426). n

22 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

EchIPAmEntE PEntrU
constrUIrEA drenajelor
terenurilor sportive

toate terenurile gazonate de sport trebuie prevãzute cu


Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU
Universitatea Tehnicã de
instalaøii de drenare a apelor meteorice, pentru a
Construcøii Bucurešti
Catedra Mašini de Construcøiipermite desfãšurarea reuniunilor sportive ši a
antrenamentelor în condiøii normale, chiar pe durata
unei ploi (mãrunte sau torenøiale).

uprafaøa de joc din gazon na- stratului drenant este continuã. sã le evacueze în afara terenului de

s tural (terenul gazonat) se re-


comandã pentru fotbal, rugby,
oinã, golf.
Infrastructura este alcãtuitã din solul
de amplasament, faøa superioarã a
infrastructurii fiind o platformã cu a-
sport.
Recent s-a pus la punct un nou tip
de structurã de teren gazonat, ši a-
1. Aspecte tehnice constructive ceeaši planeitate ši aceleaši pante nume terenul cu drenaj forøat care
Terenurile gazonate (sau peluzele ca ši suprastructura. Cerinøele infra - are fante drenante. Cele douã pro-
sportive) se executã conform preve - structurii sunt [4]: cedee (stratul drenant, filtrant conti -
derilor în vigoare. Acestea se com- • sã absoarbã sarcini suplimentare nuu, ši fantele drenante) se pot com-
pun din: fãrã tasãri (deformãrii semnificative); bina. Pentru pistele de atletism, sta-
• strat vegetal cu gazon însãmânøat • sã absoarbã apele de drenaj sau dioane, terenuri de tenis, tribune etc.
sau cu brazde;
• strat drenat din pietriš sau balast;
Fig. 1
• pãmânt compactat.
Drenajul se referã la operaøiunile ne-
cesare pentru recuperarea apelor de
infiltraøie din sol. Drenajul se realizea -
zã prin straturile drenante/filtrante ši
reøelele de drenuri ce sunt parte inte-
grantã din infrastructura unui teren
de sport (fig. 1, documentare dwshot -
tonlandscapes). Sistemul de drenaj
trebuie astfel conceput ši realizat în -
cât, în cazul unei ploi torenøiale, jocul
sã se poatã relua în maximum 1 orã.
Reøeaua de drenuri este necesarã
atunci când curba granulometricã a

24 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

se folosešte sistemul ACO SPORT,


realizat din elemente speciale din
beton cu polimeri cu o gamã diversã
de capace din polietilenã ši rãšini
sintetice (fig. 2, documentare ACO).
Sistemul corespunde cerinøelor exi-
gente ale DIN 18035 ši IAAF. Drenajul
pistelor de atletism este un domeniu
în care produsele ACO exceleazã, do-
vada fiind folosirea produselor ACO
SPORT pe stadioanele olimpice din
Fig. 2
toatã lumea [1]. Sistemul ACO 6500
este folosit la construcøia canalelor
Fig. 3
colectoare pe conturul terenului ga-
zonat (fig. 3, documentare ACO).

Soluøia de drenare a apelor infiltrate


în solul terenurilor sportive se stabi-
lešte pe baza concluziilor studiilor de
specialitate (hidro-geotehnice). De
regulã, amenajarea terenurilor spor-
tive ši a stadioanelor se recomandã
sã se facã pe terenuri unde pânza
de apã freaticã are adâncimea de
minimum 70 cm de la nivelul terenu-
lui. Pentru terenurile ce se amplasea -
zã pe un strat de argilã, a cãrui gro-
sime este sub 1,50 m, este indicatã
soluøia de drenaj în adâncime. Siste-
mul constã în puøuri de colectare de
dimensiuni în plan de 60 x 60 cm ¸
70 x 70 cm, ašezate la o anumitã
distanøã egalã între ele. Adâncimea
puøurilor trebuie sã fie egalã cu gro-
simea stratului impermeabil, iar dis-
tanøa dintre puøuri se determinã în
funcøie de cantitãøile de apã ce tre-
buie captate ši de permeabilitatea
stratului inferior. Puøurile se umplu cu
bolovani de râu, pietriš ši nisip, iar te-
renul se amenajeazã cu pante de
scurgere cãtre puøuri. Peste ultimul
strat de balast nivelat se realizeazã
straturile terenului gazonat sau ale
pistei de atletism [4].

26 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

Canalizarea apelor provenite din al pantei ši lãrgimea de minimum 22 sistemul primar.


stropirea suprafeøelor de joc ši din cm. Panta lor trebuie sã fie de 2‰ (2 În acest scop se realizeazã în gro -
drenarea acestora se face de regulã mm/m) controlatã cu un dispozitiv simea substratului fante de scurgere
cãtre reøeaua de canalizare publicã laser. sau canale drenante care faciliteazã
din zonã, adoptându-se soluøii co- Distanøa dintre drenuri variazã între 3 trecerea rapidã a apei de la stratul
respunzãtoare pentru preluarea in- ši 7 m. de joc la sistemul de drenare. Pentru
stantanee a acestora. Drenajul primar este efectuat pozân- a fi eficace, aceste fante de scurgere
Proiectarea sistemelor de drenare se du-se o serie de conducte subtera- trebuie sã rãspundã caracteristicilor
face de cãtre specialištii în domeniu. ne acoperite cu material granular, tehnice urmãtoare:
Nu este recomandatã supradimen- pentru a permite apei de ploaie sã • adâncimea: toatã grosimea sub-
sionarea drenajului, deoarece reali- traverseze ušor stratul. stratului;
zarea ši exploatarea acestor sisteme Conductele se executã din tuburi din • lãrgimea: 2,5…7,5 cm;
este costisitoare. PVC inelat învelite, având diametrul • repartizarea pe toatã suprafaøa te-
de 60...80 mm, cu orificii. Tuburile sunt renului cu interspaøii adecvate tipului
2. Aspecte tehnologice acoperite cu materiale granulare sau lor (0,4 …1,0 m sau 1,0…2,0 m);
Instalarea unui sistem de drenare are concasate 7-14 mm sau cu nisip • acoperire: nisip 1-3 mm.
douã scopuri: drenant. Umplerea šanøurilor trebuie Existã, în general, douã tipuri utiliza-
• preluarea apei infiltrate ši evacua- sã fie mai înaltã decât marginea sã- te: šliøurile cu nisip ši benzile de ma-
rea cât mai rapidã a acesteia; pãturii, astfel încât sã formeze un teriale granulare. A doua metodã este
• limitarea crešterii nivelului pâzei fre- bombament de aproximativ 5 cm preferatã, deoarece reduce viitoarele
atice. deasupra nivelului terenului. Adânci- probleme de strâmtare a solului în
Un sistem de drenare este compus mea minimã a drenurilor în raport cu timpul verii.
din drenuri primare sau drenuri de nivelul final al terenului de joc trebuie Šliøurile cu nisip permit apei de su -
câmp, drenuri colectoare ši canalul sã fie de 60 cm. prafaøã sã se infiltreze mult mai repe-
de scurgere. Este important ca stratul drenant de de în drenurile primare. Aceste šliøuri
Drenurile primare sau drenurile de acoperire sã nu fie amestecat cu pã- pot fi efectuate pe toate suprafeøele
câmp pot avea dispuneri diferite: mântul din stratul de bazã. gazonate ale terenurilor de sport. Ele
• drenuri paralele cu axa lungã a te- Drenurile primare sunt conectate la sunt executate sub forma unor ca-
renului; drenurile colectoare. nale de mici dimensiuni (50...75 mm
• drenuri perpendiculare pe axa lun- Dacã drenurile primare nu sunt sufi- lãrgime ši 200...300 mm adâncime),
gã a terenului; ciente singure, pentru preluarea în fiind instalate la distanøe de 1 sau 2 m.
• drenuri în „schelet de pešte". totalitate a apei de suprafaøã, se Canalele sunt umplute pe o înãløime
Šanøurile drenurilor au adâncimea poate instala o canalizare exterioarã de pânã la 150...200 mm cu material
de minimum 40 cm la punctul înalt secundarã de drenare forøatã peste monogranular de 10 mm curat ši

Fig. 4

28 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

apoi completate pânã la suprafaøã Fig. 5


pe înãløimea de 50...75 mm cu un
strat de nisip brut (fig. 4, documen-
tare dwshottonlandscapes).
Benzile de materiale granulare sunt
sisteme de drenaj exterior rapid. Un
šanø mic de scurgere liberã umplut
cu material granular (4...6 mm) este
ajutorul tuburilor din PVC cu diame - apei pe suprafaøa de joc, ceea ce
inserat în sol. Materialul granular poa-
tre adaptate astfel încât sã poatã poate limita buna desfãšurare a com-
te fi sub forma unor agregate ušoare,
prelua rapid debitul provenit de la petiøiilor. În scopul diminuãrii acestui
produse din cenušã de termocentra-
drenuri. efect se aplicã în medie anual, toam-
lã. Acestea sunt preferabile pentru
Totodatã, pentru evacuarea rapidã a na sau primãvara, un tratament de
terenuri sportive datoritã formei lor
apei de pe suprafaøa de joc este po- desfundare cu un echipament special.
neunghiulare ši proprietãøilor absor-
sibil sã se instaleze un strat drenant
bante. Aceste drenuri (fig. 5, docu-
între reøeaua de drenare ši substrat. 3. Echipamente tehnologice utili-
mentare dwshottonlandscapes) au,
Acest strat drenant poate fi compus zate
de regulã, 25 mm lãrgime ši 200 mm
din: O canalizare tipicã se compune din-
adâncime, fiind aliniate la distanøe
• 20 cm de tuf 8-16 mm; tr-o reøea de drenuri primare conec-
de 400...1000 mm.
• 17 cm de piatrã concasatã 7-14 mm, tate la un colector (fig. 1).
Drenurile colectoare sunt dispuse
completat cu 3 cm de nisip de râu Un dren primar poate fi instalat într-o
pe lungimea terenului ši preiau apa
0-3 mm; singurã operaøie, utilizând un echi-
deversatã de drenurile primare.
• 20 cm de nisip drenant de râu. pament capabil sã sape šanøuri cu
Šanøurile drenurilor colectoare au a-
În cursul anului, indiferent cât de bi- lãøimi de 25...125 mm (fig. 6, docu-
dâncimea de minimum 60 cm faøã
ne ar fi utilizat terenul de sport, aces- mentare dwshottonlandscapes). Sur-
de punctul cel mai înalt ši de mini-
ta devine compact. S-a demonstrat plusul de material este strâns (dreap-
mum 75 cm faøã de punctul cel mai
cã tasarea poate afecta suprafaøa te- ta imaginii), conducta pozatã fiind a-
coborât, iar lãrgimea de circa 25 cm.
renului, fãcând dificilã penetrarea apei coperitã cu materialul granular (stân-
Ele se executã, de asemenea, din
spre sistemul de drenare. Aceasta ga imaginii) deversat controlat dintr-
tuburi inelate din PVC, învelite, având
produce adesea înmagazinãri ale un distribuitor.
diametrul de 150...160 mm. Tuburile
sunt acoperite cu materiale granula-
Fig. 6
re sau concasate 7-14 mm sau cu
nisip drenant.
Canalul de scurgere se realizeazã
într-un šanø larg de minimum 22 cm,
a cãrui pantã de scurgere, controlatã
cu un dispozitiv laser, este de 1...2%
(1...2 cm/m).
Tuburile sunt pozate pe un strat de
nisip de 5 cm ašternut pe fundul sã-
pãturii. Este necesar, de asemenea,
sã fie acoperite cu un strat de 5 cm
de nisip pentru a fi ušor reperate
ulterior.
Evacuarea apei provenite de la
drenurile colectoare se realizezã cu

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 29


M E G AT E H N I C

din nou se înrãdãcineazã rapid în zãrii reøelelor de drenare formate din


sol, permiøând suprafeøei de joc sã tuburi, se pot folosi ši echipamente
fie folositã dupã câteva zile. sãpãtoare de šanøuri. Ele se pot indi-
O altã metodã constã în prelevarea vidualiza pentru lucrãri de drenaje,
completã a benzii de gazon în lun- alegând diverse opøionale (ex: tam-
gul traseului drenului (fig. 8, docu- bur pentru lansat furtunul din polie-
mentare dwshottonlandscapes). Ast- tilenã, fig. 10, documentare Philliskirk-
Fig. 7 fel, drenul poate fi instalat ši gazonul drainage).
reamplasat apoi. Aceastã metodã este În general, sãpãtoarele de šanøuri sunt
folositã pe terenurile de golf, unde excavatoare cu sãpare longitudinalã,
suprafaøa finalã este pretenøioasã. care dupã tipul organului de lucru
Cea mai simplã este metoda prezen- pot fi cu rotor sau cu lanø. Dislocarea
tatã iniøial, la care šanøurile drenante pãmântului este fãcutã cu ajutorul
sunt tãiate direct în gazon (fig. 9, do - unor cupe sau a unor raclete.
cumentare dwshottonlandscapes). Echipamentul de lucru cu lanø (elin-
Drenurile sunt instalate, apoi supra- dã) este alcãtuit din: lanøul la care
faøa este corectatã cu pãmânt ve- sunt fixate cupele (lanøuri portcupe)
Fig. 8 getal. Traseele sunt însãmânøate ši sau racletele (lanøuri portraclete), ca-
lãsate pentru a se dezvolta ulterior, drul de susøinere a lanøului ši rolele
Drenurile primare pot fi instalate chiar ceea ce necesitã o duratã mai mare de ghidare a lanøului. Cadrul de sus-
sub gazonul existent. Pentru prote - de timp. øinere a lanøului poate fi înclinat în
jarea gazonului bun se folosešte un La construcøia drenurilor primare, pen- plan vertical la adâncimea maximã
echipament special (fig. 7, documen- tru sãparea šanøurilor în vederea po- cu un unghi ce variazã între 20 ši 55°.
tare dwshottonlandscapes). Acesta
taie gazonul ši îl ašazã pe cele douã
pãrøi laterale, pentru a lãsa calea li-
berã tãierii šanøului de drenare cu e-
chipamentul prezentat anterior. Dre-
nul este astfel instalat ši gazonul este
cu ušurinøã readus pe locul sãu, unde

Fig. 9 Fig. 10

30 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

Reglarea adâncimii de sãpare se fa-


ce prin manevrarea (ridicarea ši co-
borârea) echipamentului de lucru cu
ajutorul cilindrilor hidraulici cu dublã
acøiune.

Echipamentul de lucru cu rotor se


compune dintr-un rotor pe periferia
cãruia sunt fixate cupele sau racle-
tele. Manevrarea echipamentului de
lucru se realizezã, de asemenea, cu
un sistem hidraulic.
Pentru executarea lucrãrilor de con-
strucøie a drenajelor la terenuri spor-
Fig. 11 tive sunt recomandate sãpãtoarele
de šanøuri cu elindã. Šanøurile exca-
vate cu o astfel de mašinã cu lãøimi
de 11…80 cm ši adâncimi pânã la 1,8 m
rãmân precise ši curate pânã la adân-
cimea maximã. Tot materialul exca-
vat este depozitat lateral sau poate fi
încãrcat direct în mijloace de tran-
sport. În acest ultim caz, echipamen-
tul este prevãzut cu un transportor
cu bandã, care preia pãmântul sã-
pat de la organul de lucru ši îl des-
carcã în mijlocul de transport.
Sãpãtoarele de šanøuri pot fi conce-
Fig. 12a pute fie ca echipamente specializate
montate pe o mašinã de bazã, fie ca
Fig. 12b echipamente de lucru auxiliare ata -
šabile la un echipament tehnologic
multifuncøional (miniîncãrcãtor, încãr-
cãtor-excavator etc.).

Echipamentele specializate sunt de


douã categorii: sãpãtoare de šanøuri
medii (fig. 11, documentare Case) ši
minisãpãtoarele de šanøuri (fig. 12a,
documentare BARRETO ši fig. 12b,
documentare Endress-utilaje). Dimen-
siunile compacte, cât ši sistemul par-
ticular de transmisie al minisãpãtoa-
relor fac ca aceste mašini sã fie ušor
de folosit ši întreøinut, atât de amatori,
cât ši de profesioništi.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 31


M E G AT E H N I C
Fig. 13a

Fig. 14

drenaje, ce poate fi folosit pentru po-


zarea directã a tuburilor de drenare
Echipamentele cu elindã pot fi mon- cumentare), dar acestea nu sunt (fig. 15, documentare [11]). Graøie co-
tate pe miniîncãrcãtor ca echipa- destinate lucrãrilor de construcøie a menzilor automatizate cu control la-
mente de lucru auxiliare (fig. 13a, do- drenajelor. ser, lama care pozeazã conducta de
cumentare JCB ši fig. 13b, documen- Prin colaborarea dintre producãtorii drenare la adâncimea potrivitã în
tare Komatsu). Existã ši echipamen- de echipamente tehnologice ši an- teren este menøinutã la acest nivel
te cu rotor, care se pot monta pe mi- treprenorii de lucrãri agricole s-a con- cu mare precizie. Adâncimea poate
niîncãrcãtoare multifuncøionale, pre- ceput un nou tip de echipament pur- fi reglatã pânã la 1,7 m. Unghiul la-
vãzute cu dinøi de frezare (fig. 14, do - tat, îmbunãtãøit, destinat lucrãrilor de mei înclinabile este mãsurat cu un

Fig. 13b

32 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M E G AT E H N I C

Fig. 15 Ca urmare a construcøiei sale robus-


te, echipamentul cântãrešte aproxi-
mativ 3 tone. Greutatea sa este ne-
cesarã pentru ca lama sã taie de o
manierã stabilã de-a lungul terenului
ši pentru obøinerea unei repartiøii e-
chilibrate pe tractor. În vederea unei
tractãri corecte a echipamentului de
drenare, puterea tractorului trebuie
sã fie de circa 147 kW (200 CP).
Principalele avantaje ale acestui
echipament sunt:
- simplitatea utilizãrii;
- ušurinøa în transport;
- precizia foarte mare de realizare a
pantei;
- numãrul mic de piese de uzurã;
senzor de înclinare ši reglat, de ase - înclinabilã, datoritã terenului. Pentru
- structura robustã.
menea, automat. Forma alungitã ši orice adâncime cerutã, cadrul de sus-
Construcøia sistemului de drenare
subøire a lamei de pozare face a- øinere a echipamentului poate fi pla-
secundarã se poate face mecanizat,
proape invizibile urmele unei treceri. sat direct la spatele tractorului printr-
cu echipamente specializate pentru
Pentru început, lama trebuie sã fie în- un sistem de prindere robust. Trac-
realizarea šliøurilor (fig. 16, documen-
fiptã în teren într-un taluz de sãpã- torul poate astfel sã circule în linie
tare Philliskirkdrainage, ši fig. 17, do-
turã. La capul conductei de drenare dreaptã, forøa sa de tracøiune fiind
cumentare Rogesports) ši umplerea
este suficient sã se roteascã lama aplicatã cu eficacitate.
acestora (fig. 18, documentare Phillis-
kirkdrainage). Existã echipamente ca-
Fig. 16 re pot realiza mai multe benzi simul-
tan (fig. 19, documentare Rogesports).
Benzile de materiale granulare pot fi
instalate utilizând, când condiøiile so-
lului sunt convenabile, sistemul de
šanøuri cu granule. Gazonul este sim-
plu deschis prin tãiere ši granulele
sunt inserate în deschizãturã (fig. 20a,
documentare dwshottonlandscapes).

Fig. 17

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 33


M E G AT E H N I C

Fig. 18 pãtrund în teren 250...300 mm de la


suprafaøã. n

BIBLIOGRAFIE

1. * * * ACO Elemente de
construcøii. Documentaøie format
PDF
2. * * * Drainage renforce, docu-
mentaøie format PDF,
www.regesports.com
3. * * * L’etablissement d’un terrain
de sport, documentaøie format PDF,
Fig. 19
Centre Tehnique Horticole de
Gembloux, iulie 2005
4. * * * Normativ privind
proiectarea terenurilor sportive ši
stadioanelor (unitatea funcøionalã
de bazã) din punctul de vedere al
cerinøelor Legii 10/1995, indicativ
NP 066-01
5. * * * http://www.bizoo.ro
6. * * * http://www.utilaje-
generatoare.ro
7. * * * http://www.philliskirkd-
rainage.co.uk
8. * * * http://www. endress-
utilaje.ro
9. * * * http:// www.utilaje-
Aceasta face banda de materiale tonlandscapes). generatoare.ro
granulare mai eficientã, fiind con- Pentru efectuarea lucrãrilor de des- 10. * * * http://www.dwshotton-
sideratã o tehnicã superioarã cu im- fundare se folosešte un echipament landscapes.co.uk
pact minim asupra suprafeøei înier - special (fig. 21, documentare Phillis - 11. * * * ronald.isasite.net
bate (fig. 20b, documentare dwshot- kirkdrainage) prevãzut cu øepi care

Fig. 20

Fig. 21

34 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


Š A N T I E R

Soluøii eficiente
pentru energia portabilã
Atunci când existã o nevoie urgentã de energie electricã, în lipsa reøelei de curent electric
singura soluøie o reprezintã generatoarele portabile. construite pentru a asigura alimentarea
cu curent electric oricând ši oriunde, pentru orice aplicaøie, generatoarele portabile de
producøie pot funcøiona 24/24, datoritã proiectãrii dedicate.

xperienøa în domeniu a arãtat Trebuie sã poatã funcøiona în mediu Analizând aceste lucruri putem spu-

e cã existã câteva diferenøe mar -


cante între regimul de funcøio-
nare al unui generator folosit ca sur-
extern ši în orice condiøii meteo, indi -
ferent de anotimp ši de altitudine. Pen-
tru a realiza acest lucru, sistemul de
ne cã piaøa de generatoare poate fi
împãrøitã în douã mari categorii: 1 -
piaøa de generatoare de rezervã; 2 -
sã principalã de energie ši un gene - rãcire trebuie sã poatã face faøã tem - piaøa de generatoare portabile.
rator folosit ca rezervã. Astfel, genera - peraturilor ridicate din timpul verii, dar Atlas Copco este singurul producã -
toarele portabile trebuie sã aibã un în acelaši timp nivelul zgomotului sã tor de grupuri electrogene care pro-
cost de exploatare cât mai mic: un fie cât mai redus. În cazul în care tre- duce ši proiecteazã numai pentru
consum de motorinã cât mai redus, buie mutat des, generatorul trebuie segmentul de piaøã al generatoare-
intervale cât mai lungi de revizii, du - sã fie cât mai ušor de transportat, di - lor portabile. Astfel, generatoarele
ratã de funcøionare cât mai mare mensiunile de gabarit, greutatea ši Atlas Copco pot funcøiona în cele
fãra nicio intervenøie de întreøinere. robusteøea fiind foarte importante. mai dure condiøii de vreme (-20°C,

36 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


Š A N T I E R

+50°C), sunt robuste, ušor de trans- Ušor de manevrat, concepøia gamei

portat ši operat, sunt proiectate con- QAS permite amplasamentul pe

form criteriilor de siguranøã ši protec- orice tip de suprafaøã

øie a mediului ši respectã integral nor-


mele CE. Cu un nivel de zgomot foar-
te scãzut, generatoarele Atlas Copco
sunt perfect adecvate pentru funcøio-
narea în mediile cele mai sensibile
la zgomot. Designul inovativ permite
accesul ušor la toate componentele,
asigurând mentenanøã ši service fa-
cile, iar împreunã cu intervalele lungi
de service (500 de ore de funcøio-
nare) oferã un cost de mentenanøã
foarte scãzut ši mãrešte timpul de
funcøionare.

Generatoarele Atlas Copco dedicate accidentãri. Sunt montate pe un ša- blu strat, cu senzori pentru scurgeri ši
pieøei europene rãspund unor cerin- siu robust cu o axã (douã roøi), ceea batiu metalic rigid cu reøinerea scur-
øe diverse, fiind structurate pe patru ce permite mutarea ušoarã în cadrul gerilor accidentale, împiedicã scurge-
game. šantierului, dar ši între locaøii diferite. rile de lichide de motor sau combus-
tibil, eliminând riscul poluãrii solului.
Gama QAS, cuprinzând o largã va- Gama QAC cuprinde generatoare
rietate de modele cu puteri între 14 – cu puteri între 500 – 1250 kVA, cu o Turnurile de iluminat QLT cu gene-
550 kVA, a fost proiectatã pentru configuraøie superioarã a opøiunilor rator inclus extind productivitatea lu-
transport ši manevrare rapidã, ušoa- ši montate în container standard. A- crãrilor pe timpul nopøii, oferind o si-
rã ši sigurã, ši practic pentru ampla- ceastã gamã este dedicatã aplica- guranøã sporitã. Acestea au un alter-
sarea pe orice tip de suprafaøã fãrã øiilor critice, cu funcøionare continuã, nator de 8 kW, douã prize de putere
pregãtiri speciale. Echipamentele din având un consum de motorinã minim. de 16 A, 230 V, ši patru lãmpi cu ha-
aceastã gamã peste 125 kVA func- Încãlzitorul pentru lichidul de rãcire logenuri metalice, de 1000 W, cu în -
øioneazã la frecvenøã dualã ši se ca- integrat asigurã o pornire rapidã ši trerupãtoare individuale. Lãmpile sunt
racterizeazã prin reducerea zgomo- ušoarã la temperaturi scãzute, în poziøionate pe un catarg hidraulic ver-
tului ši protecøia sporitã a mediului timp ce un ventilator electric de rã- tical cu 8 secøiuni, integral automati-
înconjurãtor, asigurând furnizarea con - cire cu turaøie variabilã permite func- zat, care poate fi ridicat la înãløimea
tinuã a energiei în aplicaøii industria - øionarea continuã în medii cu tem- maximã de 9 metri în 15 secunde,
le, în cadrul utilitãøilor publice, în în- peraturi ridicate, cum ar fi în dešert. cu manšoane suprapuse armate ši
chirieri ši construcøii. Toate generatoarele din gama QAC cabluri din oøel inoxidabil supradimen-
au un întrerupãtor tetrapolar motori- sionate. Rezervorul de combustibil de
Gama QAX, cuprinzând puteri între zat pentru circuitul principal, care asi - 140 litri asigurã o automonie de func-
12 – 60 kVA, este dedicatã aplicaøiilor gurã protecøia la suprasarcinã ši scurt øionare de 85 ore, nivelul de zgomot
de micã anvergurã de pe orice šan- circuit, oprire de urgenøã, alarme ši este mult sub cel de 60 dBA la 7 me-
tier. Generatoarele QAX se caracteri - opriri automate pentru motor, ši sunt tri (prevãzut de normele în vigoare), iar
zeazã printr-o utilizare facilã ši sigurã, echipate standard cu accesorii pen - semnalizarea rutierã ši reflectoarele
de tip “plug and play”, conectarea tru rafinãrii, pentru siguranøa operãrii sunt incluse în varianta standard. n
exclusivã prin prize mono ši trifazice în instalaøiile petroliere. Rezervorul de
eliminând aproape complet riscul de combustibil detašabil acoperit cu du - Foto: Atlas Copco

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 37


A D V E R TO R I A L

tehnologie germanã
de procesare a materialelor
reciclabile
industria de procesare ši reciclare a dešeurilor este în plinã schimbare ši dezvoltare,
ši nu numai pentru cã legislaøia europeanã în domeniu este din ce în ce mai strictã,
ci pentru cã însãši necesitatea efectivã de protejare ši conservare a mediului pe
termen lung o impune.

irma germanã Hammel re ši sortare a dešeurilor industriale bile sau fixe, care, prin montarea pe -

F Recyclingtechnik GmbH vine


în întâmpinarea acestui impor-
tant deziderat prin dezvoltarea unei
ši casnice de orice fel. Brevetând sis-
temul de tocãtoare cu 2 arbori,
HAMMEL a dezvoltat o gamã întrea-
rechii adecvate de arbori, pot mãrunøi
orice fel de dešeuri, precum: dešeuri
sau resturi menajere ši industriale,
tehnologii ieftine ši eficiente de toca- gã de astfel de utilaje de tocat, mo- resturi de lemn ši hârtie, materiale

38 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

Ele sunt acøionate de grupuri de pu- øare catalitic sau pachet de izolare
tere hidraulice, având ca sursã ener- fonicã. Tocãtoarele primare se fabri-
geticã motoare Diesel Caterpillar cã în 5 variante de mãrimi, de la 9 la
sau electrice. Arborii de tocare sunt 44 t. Productivitatea acestora variazã
antrenaøi prin intermediul unor cutii în funcøie de material ši de tipul in-
de viteze planetare în trei trepte, la stalaøiei de la 10 la 200 t/h. Se exe-
turaøii ši cupluri corelate cu sarcinile cutã în mai multe variante construc-
de lucru. tive: fixe, semimobile, cu axã cu roøi
Funcøiile de lucru ale mašinii sunt pentru tractare în cadrul punctului de
rezultate din demolãri, fier vechi, alu- comandate prin telecomandã, de la lucru, ši mobile, pe šenile.
miniu ši alte metale neferoase, piatrã distanøã.
ši asfalt rezultate la repararea drumurilor. Cuva de alimentare are un volum Tocãtoarele secundare HAMMEL
Hammel oferã soluøii complexe în cuprins între 3,5 ši 11 m3, în funcøie Împreunã cu tocãtoarele primare, to-
tehnologia tocãrii ši reciclãrii materi- de model. Partea sa superioarã este cãtoarele secundare Hammel for-
alelor, de la mašini individuale, spe- rabatabilã cu 430, pentru conduce- meazã un sistem complet de proce-
cializate pentru diverse materiale, pâ- rea materialului spre arborii de toca- sare a materialelor, producând la fi-
nã la instalaøii complexe, compuse re. Tocãtoarele primare HAMMEL nal un material omogen, granulat, cu
din tocãtoare primare ši secundare, sunt echipate cu benzi transportoa- dimensiuni ce pot fi cuprinse între 10
separatoare pentru metale feroase re, cu lãøimi cuprinse între 800 ši ši 150 mm.
sau neferoase, precum ši unitãøi cu 1400 mm, în funcøie de tip. Înãløimea Diametrele rotoarelor de tocat vari-
site sortatoare ši benzi transportoare. de descãrcare a benzilor variazã, de azã între 700 ši 1000 mm, iar lãøimea
Proiectate în concepøie modularã, in- asemenea, în funcøie de tipul mašinii acestora, numãrul ši modul de dis-
stalaøiile HAMMEL pot fi configurate între 3.400 ši 4.400 mm. punere a cuøitelor variazã în funcøie
cu ušurinøã pentru fiecare aplicaøie Indiferent de tipul mašinii, pot fi aleši de mãrimea mašinii ši de tipul ma-
în parte, în funcøie de solicitarea cli- arborii specifici materialului ce ur- terialului tocat. Sitele de sortare sunt
entului. meazã a fi tocat. În funcøie de mate- alese în funcøie de material ši de
rial ši de perechea de arbori folosiøi, mãrimea finalã doritã. Ele sunt acøio-
Tocãtoarele primare HAMMEL pro- se pot obøine la final fracøiuni cu mã- nate hidraulic ši sunt prevãzute cu
ceseazã materiale extrem de dificile, rimi cuprinse între 150 ši 400 mm. sistem de protecøie la suprasarcinã.
precum: dešeuri de lemn, traverse de Opøional, mašinile pot fi dotate cu: Ši tocãtoarele secundare pot fi an-
cale feratã, rãdãcini de copaci, deše- sistem de stropire cu apã, pentru a trenate de motoare Caterpillar sau,
uri forestiere, dešeuri industriale, role reduce producerea prafului; magnet alternativ, de grupuri de putere elec-
de hârtie, anvelope uzate, caroserii pentru separarea componentelor trohidraulice ši sunt produse atât în
auto ši multe altele. metalice feroase; sistem de de curã- variantã mobilã, cât ši fixã.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 39


A D V E R TO R I A L

Tocãtoarele secundare sunt dotate fel de materiale ce se monteazã la în- Unitãøi cu site de sortare
cu magneøi, pentru separarea com- ceputul benzii de alimentare. Detec- Pentru sortarea materialului tocat pe
ponentelor metalice, dispuši pe di - torul comandã deschiderea unei cla- categorii de mãrime a granulelor,
recøia benzii transportoare de des- pete aflatã la capãtul benzii, pe unde HAMMEL produce ši unitãøi cu site de
cãrcare. Înainte ca materialul tocat se colecteazã materialul metalic de- sortate ši cu benzi transportoare, ce
sã fie descãrcat la capãtul benzii, tectat. pot lucra independent sau într-un sis-
componentele metalice feroase sunt tem complex, împreunã cu tocãtoa-
colectate, din mišcare, într-un contai- Ca ši tocãtoarele primare, cele se - rele, alcãtuind astfel adevãrate insta -
ner special. În cazul în care materia- cundare sunt dotate cu benzi trans- laøii de procesare a materialelor reci-
lul tocat conøine componente meta- portatoare cu lãøime de cca. 1000 mm, clabile.
lice neferoase, ši acestea pot fi sepa- care, în funcøie de model, descarcã Pentru alegerea instalaøiei adecvate
rate cu ajutorul unui detector de ast- la înãløimi de 3400 - 4400 mm. fiecãrei aplicaøii în parte sau pentru

40 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

configurarea unui centru de proce- RECICLINGTECHNIK GMBH din Est se vor face demonstraøii ši în câ-
sare a materialelor reciclabile vã pu - Germania. O ocazie de a vedea to- teva centre de reciclare a materialelor
teøi adresa firmei TRACTOR PROIECT cãtoarele HAMMEL la lucru aveøi în din România, precum REMATHOLDING
COMERØ Brašov, unic distribitor luna noiembrie a acestui an, când în Bucurešti sau TOMINI TRADING din
pentru România al HAMMEL cadrul unui “turneu” prin Europa de Constanøa. n

UTILAJE PENTRU MANIPULAREA ŠI RECICLAREA MATERIALELOR

- Încãrcãtoare manipulatoare
- Foarfece hidraulice, graifere,
plãci magnetice
- Tocãtoare ši sortatoare
dešeuri reciclabile

TRACTOR PROIECT COMERØ E-mail: office@tpcom.ro;


Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, tpcom@rdslink.ro;
Tel. / Fax: 0268-406406; 0268-548147; Web: www.tpcom.ro
A D V E R TO R I A L

42 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

Varianta
câštigãtoare
a celor care îši pun
baza în MB
n primul rând, concasoarele MB pentru alte sarcini la acelaši šantier

Î garanteazã fiabilitatea ši reduce-


rea costurilor prin economisirea
materialelor, dar ši prin simplificarea
sau transportate pe alte šantiere ši
folosit pentru terasamente de dru-
muri, sisteme de drenaj sau pentru
eforturilor logistice. Practic, conca- rambleierea diferitelor lucrãri de ex -
soarele MB reprezintã investiøia logi- cavare.
cã pentru stimularea ciclului micro ši În general, pentru cei care opereazã
macro economic, acum ši în viitor. în sectorul terasamentelor, cupa con-
Din acest motiv, oricine alege cupele casor MB este în mod sigur un echi -
concasor MB o face nu doar pentru pament complementar. Ši motivele,
cerinøele de lucru, dar ši pentru cã în plus faøã de cele deja date, sunt
ele sunt obiecte care upgradeazã simple: cupele concasor MB econo -
flota de echipamente pe orice šanti- misesc timp, energie, resurse ši oferã
er, lucru care duce la o mai bunã ca - echipelor de pe šantier un raport
În aceastã perioadã litate a muncii, cu respectarea exi- om/ore de lucru mai mic; de aseme-
plinã de incertitudini, genøelor de mediu. nea, duc la o reducere semnificativã
a costurilor legate de sarcina de lu -
când piaøa de De asemenea, nu ar trebui sã subes- cru per ansamblu, tocmai datoritã
construcøii este încã timãm faptul cã procesul de utilizare mobilitãøii acestor echipamente mici,
a acestor utilaje este extrem de sim- de la un šantier la altul.
nesigurã, cupele plu. În primul rând, materialul poate fi
transportat imediat dintr-o locaøie în Dar mai presus de toate aceste avan -
concasor MB sunt o
alta. Aceastã fazã este urmatã de o taje este reducerea emisiilor de no-
opøiune foarte bunã alta, în care materialul este pregãtit xe, o luptã pe care MB a sprijinit-o cot
pentru ciclul de lucru care constã în la cot cu toøi clienøii sãi (compania
pentru cei care au
apucare ši compactare. Aici începe este în prezent în curs de certificare
nevoie de soluøii cu procesul de economisire a materia - ISO 14001). Refolosirea materialelor
lelor, deoarece iniøial ele sunt aduse, generate de sãpãturi sau demolãri
multe avantaje, care
colectate ši descãrcate cu aceeaši este un câštig imens pentru orice tip
ajutã companiile sã cupã concasor ši, în final, concasate de lucrare, nemaivorbind de elimina-
la granulaøia doritã. rea drumurilor pe care dumperele ar
reducã costurile ši
trebui sã le facã pentru transportul
timpul de lucru. Materialul rezultat poate fi reutilizat materialelor concasate, precum ši de

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 43


A D V E R TO R I A L

costurile rezultate din uzura rutierã ši triš. Muløi antreprenori au constatat ma de faptul cã instalaøiile tradiøiona-
consum. cã rentabilitatea pe care aceste cu- le de concasare necesitã întotdeau-
Aceste avantaje au o valoare ši mai pe o oferã este comparabilã, dacã na un excavator pentru încãrcarea
mare dacã avem în vedere cã multe nu chiar mai mare, cu cea pe care o echipamentului ši un altul pentru a-l
localitãøi au adoptat legi mai stricte au concasoarele clasice. curãøa, fãrã sã mai punem la soco-
privind circulaøia camioanelor care Mai mult decât atât, impactul cupei tealã operaøiunile logistice prelimi-
traverseazã teritoriul lor, iar în unele concasor este destul de diferit faøã nare concasãrii, dar ši cele de dupã.
cazuri legea chiar le împiedicã sã de acela al unui concasor fix sau Prin urmare, alegerea unei cupe con-
facã mai mult de douã cãlãtorii pe zi. mobil, iar asta se observã cel mai casor se dovedešte a fi o opøiune
O atenøie specialã trebuie acordatã bine pe šantierele urbane. Utilizarea remarcabilã pentru reducerea de
procesului de concasare al cupei, unui concasor tradiøional poate fi costuri, precum ši pentru mai multe
deoarece aceasta poate fi folositã dificilã din cauza dimensiunilor sale. operaøiuni „ecologice”: concasoarele
ulterior pentru stabilizarea fundaøiilor Cupa concasor, pe de altã parte, fo- MB sunt ušor de transportat, ieftin de
de drumuri. De fapt, multe companii lositã împreunã cu excavatorul, poa- întreøinut ši nu necesitã un operator
au ales cupa concasor MB ca pe un te opera pe aproape orice tip de šan- în plus faøã de cel care lucreazã pe
echipament must-have pentru ope- tier, inclusiv pe cele situate în spaøii excavator. Astfel se salveazã mult
raøiunile lor de zi cu zi: demolarea ši înguste, precum ši în zonele mun- combustibil faøã de cel necesar unui
sectorul construcøiei de drumuri ne - toase sau deluroase, în cazul în care concasor mobil. Nu mai vorbim de
cesitã reciclarea ši producøia de ma- utilizarea unui concasor tradiøional „curãøenia” locului de muncã, de ni-
teriale pentru a fi reutilizate, oferind, nu ar fi fezabilã doar pentru cã ar fi velul de zgomot redus ši de cantita -
de asemenea, oportunitatea semnifi- dificil de transportat la šantier. tea micã de praf. n
cativã de a vinde direct moloz ši pie- În orice caz, ar trebui sã se øinã sea- www.mbcrusher.com

44 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


S T U D I U D E P I A Ø Ã

Piaøa Pardoselilor din


românia ši ponderea utilajelor
folosite în acest sector

În 2010, iBC Focus – lider naøional în studierea pieøei de construcøii din românia – a
realizat un studiu cantitativ la nivel naøional. au fost aplicate 115 de chestionare la
firme care executã pardoseli industriale, dintre care au fost validate 96 de firme
respondente ale cãror rãspunsuri au fost folosite în acest studiu. metoda folositã a
fost interviul telefonic sau chestionarul on-line, de 15-20 minute pentru o firmã. Unul
dintre topicurile atinse în chestionarele aplicate de iBC Focus a fost cel privind
furnizorii de utilaje pentru pardoseli industriale, rezultatele fiind desfãšurate mai jos.

biectivul acestui studiu este

o de a oferi o perspectivã de-


taliatã a unui sector dina -
mic din piaøa de construcøii, esti-
mând volumul ši valoarea pieøei par -
doselilor industriale din România, cât ši
identificarea jucãtorilor activi (furnizori
ši executanøi de pardoseli) de pe a-
ceastã piaøã ši a problemelor pe ca -
re aceštia le întâmpinã.

notorietatea furnizorilor de utilaje


pentru pardoseli industriale
Am rugat firmele aplicatoare de par-
doseli industriale din România sã
numeascã 3 furnizori agreaøi pentru
dotarea cu utilaje pentru pardoseli in -
dustriale. Iatã rezultatele analizei IBC
Focus privind notorietatea furnizorilor
de scule ši utilaje din România.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 45


S T U D I U D E P I A Ø Ã

Notorietatea în rândul pardosiš-


tilor ce folosesc beton ca strat de
uzurã
Am analizat ce au rãspuns firmele
de pardoseli în funcøie de stratul de
uzurã pe care îl aplicã pardoselilor. În
rândul firmelor de pardoseli care rea-
lizeazã pardoseli industriale cu strat
de uzurã cementos, cele mai cunos -
cute mãrci de utilaje sunt: Barikell ši
Tremix. Interesant este cã, deši nu
sunt mãrci propriu-zise, firmele Siffe
Electronis SRL Sibiu ši Logosol SRL
Brašov au fost menøionate foarte des.

Notorietatea în rândul pardosištilor


care aplicã pardoseli epoxidice
Firmele care aplicã pardoseli epoxi -
dice au menøionat cel mai des mãr -
Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus
cile Blastrac ši Airtec Elveøia.

46 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


S T U D I U D E P I A Ø Ã

Ponderea aplicatorilor de pardoseli


Ponderea aplicatorilor de pardoseli care au cumpãrat utilaje noi în 2009
care au cumpãrat utilaje noi în 2009
Am fost interesaøi sã vedem în ce
mãsurã firmele de pardoseli industri-
ale au investit în tehnologie ši utilaje
noi în anul 2009. Iatã cum au rãs-
puns firmele de pardoseli:

Mai jos vom analiza comportamen -


tul aplicatorilor de pardoseli indus-
triale în ceea ce privešte folosirea de
utilaje noi pentru pardoseli industria-
le în 2009, în funcøie de mãrimea fir-
mei. O sã remarcaøi cã se diferen-
øiazã mult comportamentul de la o
Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus
categorie la alta. Iatã care sunt cele
3 categorii pe care am împãrøit ana-
dustriale pe an; è Firme mici = care aplicã sub
liza:
è Firme medii = care aplicã 50.000 mp de pardoseli industriale
è Firme mari = care aplicã
între 50.000 ši 100.000 mp de par- pe an. n
peste 100.000 mp de pardoseli in-
doseli industriale pe an;

Ponderea firmelor mari care au cumpãrat utilaje noi în 2009

Sursa: ”Piaøa pardoselilor industriale din România”, IBC Focus

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 47


A D V E R TO R I A L

PErforMAnøã,
SigurAnøã ši
Confort
în DEMoLãri
„Excavatorul Zaxis
lucreazã rapid ši
eficient ši este
extrem de prietenos
în operare -
întotdeauna face ce
vrei tu sã facã”
operatorul Arno Janssen lucreazã pentru Zilverzand
Exploitatie Beaujeau BV în olanda
Excavatoarele medii Hitachi sunt cele mai populare din gama largã de echipamente
a producãtorului. Aceasta subliniazã adaptabilitatea lor în diverse ramuri industriale.
Modelele standard ca ZX210LC-3 sunt o alegere comunã pentru lucrãri de pãmânt
ši lucrãri generale de construcøii; modelele mai mari, din care face parte ši
ZX350LC-3, sunt potrivite pentru aplicaøii mai grele, precum exploatãri miniere ši de
carierã. Suplimentar, excavatoarele medii Hitachi sunt echipamente de bazã pentru
alte câteva aplicaøii: demolãri, manipulare de materiale ši dragãri.

48 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

ama medie de excavatoare Fiecare din excavatoarele medii Hitachi Performanøã îmbunãtãøitã

G Hitachi include ši o varietate


de modele cu razã de întoar-
cere foarte scurtã. Cu o razã de rotaøie
asigurã un nivel ridicat de confort pen-
tru operatori. Cabina spaøioasã ši pro-
iectatã ergonomic oferã un mediu de
Excavatorul ZX470LCH-3 a fost dotat
cu un nou motor nepoluant, care se
conformeazã regulamentelor referi-
minimã, acestea sunt ušor de operat lucru plãcut ši le permite operatorilor toare la emisii, Nivelul 3 în SUA (EPA)
în spaøii strâmte, precum šantierele sã lucreze continuu, pentru multe ore, ši EPA III în UE. Acest motor crešte
înguste de construcøie de drumuri. în cele mai solicitante locaøii. puterea livratã cu 4% faøã de modelul
De la modelul ZX70LC-3 de 7 tone la convenøional, asigurând 349 CP ši re-
ZX470LCH-3 de 48 de tone, excava - Încã de la introducerea lor pe piaøa ducând consumul de combustibil cu
toarele medii de la Hitachi se bucurã europeanã, excavatoarele medii de la aproximativ 13%. Aceasta se obøine
de aceleaši caracteristici: motoare pu- Hitachi s-au dovedit fiabile, versatile ši graøie sistemului de injecøie common-
ternice, dar economice, ši sistemul de productive, chiar ši în cele mai grele rail cu comandã electronicã ce an-
comunicaøii prin satelit în pachetul condiøii de lucru. Tehnologia avansatã treneazã o pompã de combustibil in-
standard. Aceastã facilitate permite pro- încorporatã în designul lor i-a câštigat tegratã la o presiune extrem de ridi-
prietarilor de Hitachi din întreaga lume producãtorului Hitachi reputaøia de catã pentru distribuirea combustibi-
sã-ši managerieze flota de echipamen- unul din liderii mondiali în producøia lului la fiecare injector al cilindrilor
te online, via e-Service™ Owner’s Site. de excavatoare. printr-o rampã comunã.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 49


A D V E R TO R I A L

Se obøine astfel o combustie optimã, braøului. Noul sistem permite ši o func- când durabilitatea.
ce genereazã o putere enormã, re- øionare combinatã eficientã pentru Manetele de comandã cu cursã scur-
ducând nivelul emisiei de particule rotirea ši coborârea braøului. Combi- tã fac manevrarea foarte ušoarã, iar
Diesel ši consumul de combustibil. naøia dintre motorul cu putere crescu- cotierele existente contribuie la scã-
Sistemul de recirculare ši rãcire a ga- tã ši sistemul hidraulic îmbunãtãøit re- derea gradului de obosealã pentru
zelor de ešapament (EGR) amestecã zultã în capacitãøi mai mari de ridica- operator în cursul utilizãrii îndelungate
parøial gazele de ešapament cu aerul re, timpi de ciclu mai rapizi ši o creš - ši continue a utilajului.
de admisie pentru a scãdea tempe- tere a productivitãøii de aprox 14%. Efortul de manevrare a manetelor a
ratura de combustie ši a reduce oxizii fost redus cu 30%.
de azot ši consumul de combustibil. Confort ši siguranøã maxime
În plus, rãcitorul EGR rãcešte gazele Siguranøa este întotdeauna prioritate Hitachi a reušit sã includã o camerã
de ešapament în vederea crešterii zero pentru Hitachi. Cabina H/R este de luat vederi retrovizoare în pachetul
concentraøiei de aer pentru o com- prevãzutã cu parbriz securizat ši sis- standard. Monitorul LCD color, de mari
bustie completã, reducând nivelul de tem FOPS (Falling Object Protective dimensiuni, ši camera de luat vederi
emisii de particule diesel. Structure) pentru acoperiš, care asigu- retrovizoare de pe contragreutate per-
rã protecøie la cãderea obiectelor ši mit operatorului sã vizualizeze neob-
Sistemul îmbunãtãøit de recirculare prafului. strucøionat zona din spatele utilajului.
pentru braø permite operatorului un Alte dispozitive de siguranøã includ: un Acest sistem crešte siguranøa la ma-
control crescut. În funcøionarea com- ciocan de evacuare, centurã de sigu- nevrele de rotire ši deplasare în mar-
binatã de coborâre a braøului ši ba- ranøã retractabilã, plafon de mari di- šarier. Monitorul LCD are încorporate
lansierului, viteza balansierului poate mensiuni cu geam de evacuare ši o ši alte funcøii folositoare, precum se-
crešte cu aproximativ 15% faøã de nouã manetã de blocare a comen- lectarea modului de lucru, monitoriza-
modelul convenøional. Uleiul sub pre - zilor de pilotare – motorul neputând rea consumului de combustibil ši asis-
siune de la baza cilindrului braøului (ši porni dacã maneta de blocare nu tenøa pentru întreøinere. Se poate cal-
nu de la pompã, ca în cazul echipa- este complet blocatã. Acest lucru pre- cula consumul de combustibil per
mentelor convenøionale) este trans- vine mišcãrile accidentale la atinge- ora de lucru, iar rezultatul este afišat
mis la tija cilindrului braøului pentru a rea involuntarã a manetei de coman- pe monitorul LCD. Aceastã informaøie
coborî braøul, fiind ajutat de greutatea dã. Toate aceste caracteristici de si- sugereazã programarea alimentãrii
guranøã aratã cât de mult ia în calcul cu combustibil, ajutându-vã sã eco-
Hitachi nevoile operatorului ši riscurile nomisiøi energie ši sã lucraøi eficient.
ridicate ale industriei de construcøii, Asistenøa pentru întreøinere avertizea-
precum demolãrile. zã operatorul referitor la datele de
schimbare a uleiului hidraulic ši a fil-
Cabina spaøioasã este proiectatã trelor de combustibil, conform setãri-
ergonomic ši cu o vizibilitate excelen- lor utilizatorului, la fiecare cuplare a
tã, ceea ce reduce gradul de obosea- contactului. Acest calendar de întreøi-
lã pentru operator. S-a mãrit spaøiul nere poate preveni defectarea echi-
pentru operator ši pentru obiectele per- pamentului. Existã ši posibilitatea op-
sonale ale acestuia. Scaunul operato- øionalã a unui sistem de prevenire a
rului este proiectat ergonomic, astfel furtului care solicitã introducerea unui
încât lucrul prelungit la bordul acestui cod criptat pe monitorul multifuncøio-
utilaj sã fie o activitate plãcutã. Spãta - nal la fiecare pornire a motorului.
rul scaunului este mai lat, iar forma
tetierei a fost modificatã. Scaunul ope - Costuri reduse de operare
ratorului a fost conceput astfel încât ZX470LCH-3 asigurã costuri reduse
sã reducã vibraøiile ši šocurile, cres- atât printr-o întreøinere simplificatã, cât

50 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

la funcøionarea pe teren accidentat.


Întreøinerea generalã a fost simplifica-
tã graøie designului îmbunãtãøit. Ca-
pota motorului a fost mãritã, pentru a
permite efectuarea operaøiilor de în-
treøinere de pe partea lateralã a utila-
jului. Acest lucru contribuie semnifica-
tiv la reducerea timpului ši costurilor
de întreøinere.
Capota motorului are o greutate redu-
sã ši este prevãzutã cu un amortizor,
care faciliteazã deschiderea ši închi-
derea.
Întreøinerea a fost facilitatã printr-un
acces facil la baia de ulei, prevãzutã
acum cu un record de golire. Pentru a
efectua operaøia de golire, cuplaøi un
furtun la racordul de golire. Racordul
de golire este fiabil ši nu permite scã-
pãri de ulei sau avarieri. Schimbul au-
tomat al filtrelor de ulei s-a dublat la
1.000 ore.

Radiatorul ši rãcitorul de ulei sunt


montate în paralel, nu în serie, aša cum
sunt amplasate în cazul montajului
convenøional, pentru a putea fi de-
montate cu ušurinøã. Acest montaj
ušureazã în mod semnificativ curã-
øarea zonei în jurul motorului.
Filtrul de aer proaspãt pentru sistemul
de aer condiøionat a fost mutat din
amplasamentul convenøional, care se
afla în spatele scaunului operatorului,
pe partea ušii. Acest amplasament fa-
ciliteazã curãøarea ši înlocuirea filtrelor
de aer proaspãt, precum ši a filtrelor de
circulare a aerului în interiorul cabinei.
Condensatorul sistemului de aer con-
diøionat ši rãcitorul de combustibil se
ši printr-un consum redus de com- 510 mm, astfel încât operatorul sã pot deschide pentru a putea fi curã -
bustibil. Hitachi a ušurat inspecøia, ser - ajungã mai ušor din cabinã în partea øate cu ušurinøã, permiøând în acelaši
visarea ši curãøarea noului excavator. din spate a utilajului. Pasarela este timp ši curãøarea radiatorului ampla-
construitã din douã bucãøi, concept sat în spatele lor. n
Lãøimea pasarelei a fost extinsã de la care permite detašarea pãrøii din spa- Powertek Company SRL,
340 mm (modelul convenøional) la te la deplasarea echipamentului sau www.powertek-company.ro

52 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Aspecte tehnico-economice
privind proiectAreA
modulArã a echipamentelor
tehnologice pentru construcøii

drd. ing. Carmen NECULA În timp ce pe plan naøional trãim într-un mediu
IRIDEX GROUP CONSTRUCØII BUCUREŠTI complex, împovãrat ši de criza economicã, în
Conf. dr. ing. Ioan PETREA
care se conjugã într-o agitaøie freneticã
instabilitatea ši turbulenøa politicã, incertitudinea ši riscurile, în øãrile dezvoltate,
guvernele, pe de-o parte, neperturbate, depun eforturi sporite pentru identificarea
politicilor care sã conducã la diminuarea efectelor crizei, iar pe de altã parte,
producãtorii de echipamente tehnologice pentru construcøii, în goana lor înveršunatã
dupã performanøã, acordã o atenøie deosebitã, specificã mentalitãøii occidentale,
impulsionãrii inovãrii, reînnoirii obiectivelor care sã asigure crešterea competitivitãøii de
toate felurile ši menøinerii poziøiilor economice ši sociale dobândite.

ceste condiøii de mediu de-

A osebit de mobile ši de schim-


bãtoare pot avea, în funcøie
de educaøie, pregãtire ši experienøa
indivizilor (angajaøi ši angajatori), un
efect stimulator sau, dimpotrivã, inhi-
bitor. Însã, pentru aløii sunt, din nefe -
ricire, sinonime cu šomajul.
În toate cazurile, respectivele condi -
øii impun o permanentã luare în con-
siderare a informaøiilor, alãturi de
adoptarea strategiilor care sã asigu -
re perfecøionarea activitãøii econo -
mice, dar ši a atitudinilor ši compor-
tamentelor ce trebuie promovate.
În cele ce urmeazã se redau unele
aspecte care scot în evidenøã efortul

54 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

pe plan conceptual, în sfera proiec-


tãrii modulare a echipamentelor teh-
nologice pentru construcøii, pentru
gãsirea celor mai aplicate metode
de raøionalizare constructivã a echi-
pamentelor, care sã conducã la
crešterea eficienøei economice, res-
pectiv reducerea consumurilor de
materii prime ši energie, reducerea
duratei de execuøie ši nu în ultimul
rând crešterea productivitãøii muncii.
Ideea fundamentalã privind proiec-
tarea modularã constã în organiza-
rea unui sistem tehnic complex cu
un set de componente distincte, ca-
re pot fi dezvoltate independent, iar
apoi cuplate împreunã. Deši ideea
pare simplã, experienøa aratã cã efi-
cacitatea tehnicã depinde de modul
în care sunt cuantificate sistemele în
componente ši mecanismele utili-
zate, astfel încât odatã cuplate sã
funcøioneze împreunã. Proiectarea
modularã reprezintã o încercare de
a combina avantajele standardizãrii
cu cele de personalizare. Optimiza -
rea pentru performanøã a sistemului
tehnic depinde de gradul de modu-
lare limitat de costurile elementelor
de interfaøã ale modulelor.
Dezvoltarea unei familii de echipa-
mente în construcøie modularã con-
stituie o mãsurã de raøionalizare a fa-
bricaøiei unor sisteme tehnice ce în-
deplinesc aceleaši funcøii, pe baza
aceluiaši concept de rezolvare, cu ca-
racteristici pe cât posibil neschimba-
te, pe un domeniu relativ larg de di -
mensiuni.

O construcøie modularã a unui echi -


pament este o soluøie tehnico-eco-
nomicã adecvatã, în comparaøie cu
construcøia individualã, atunci când:
• Toate sau unele dintre variantele
funcøionale ale unui program de

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 55


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

fabricaøie se furnizeazã în numãr mic de bazã ši module suplimentare, de piese similare, atunci când aceleaši
de bucãøi; exemplu repere de atašat sau de module pot fi incluse în mai multe
• Este posibil, din punct de vedere schimb. produse.
constructiv, ca varietatea de echipa- În afara îndeplinirii unor funcøiuni di- Sistemele modulare sunt alcãtuite
mente cerutã sã fie realizatã printr- ferite, sistemele modulare pot ajuta din module funcøionale ši module de
un singur sau mai puøine module ši la mãrirea cantitãøilor loturilor de execuøie, asamblate demontabil sau
nedemontabil. De regulã, este posi-
bilã demontarea.
Stabilirea structurii funcøionale ca -
pãtã, la construcøiile modulare, o im-
portanøã deosebitã. Aceasta deoa-
rece, la structurarea funcøiilor de an-
samblu cerute în funcøiuni parøiale,
urmând a fi legate între ele asemã-
nãtor modulelor, se stabilešte în ma-
re mãsurã alcãtuirea sistemului de
module ši repere. Ideea de unificare
a acestui principiu de construcøie
trebuie utilizatã încã de la stabilirea
structurii funcøionale. Trebuie urmãrit,
de asemenea, ca variantele de
funcøiuni globale sã fie astfel struc-
turate pe funcøiuni parøiale, încât ele
sã poatã fi realizate din module func-
øionale – de funcøiuni parøiale – în
numãr cât mai mic ši mai simple.
O abordare primarã a funcøiilor de
ansamblu ale sistemului modular, a-
vantajoasã tehnic ši economic –
adicã stabilirea unei structuri func-
øionale corespunzãtoare – este în-
lesnitã dacã se procedeazã la sis -
tematizarea funcøiilor parøiale, nece -
sare, ši anume:
Variante de funcøie globalã:
a- funcøii de bazã ® fundamentale
Þ Modul de bazã;
b- funcøii auxiliare ® de legãturã Þ
Modul auxiliar;
c- funcøii speciale ® de completare
Þ Modul special;
d- funcøii de adaptare ® nu pot fi
determinate la toate piesele Þ
Modul de adaptare;
e- funcøii la cerere ® nu pot fi pre -
vãzute Þ Nu este modul.

56 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Rezultã sistemul modular a+b+ c+ - • oferã calculaøia facilã a costurilor; tã modularã trebuie sã fie luaøi în
d+e ® Variante de execuøie Þ An - • asigurã simplificarea pregãtirii fa- considerare o serie de factori, cum
samblu echipament. bricaøiei ši controlul cu ušurinøã al ar fi: producøia anualã, complexita-
termenelor; tea echipamentului, flexibilitatea pro-
Observaøii: • modulele pot fi executate indepen- ducøiei, eficienøa economicã etc.
• modul obligatoriu a+b; dent de comenzi, în loturi avantajoa- Ašadar, dupã o analizã complexã,
• modul posibil c; d; se, ceea ce poate duce la mijloace încã din etapele proiectãrii concep-
• cazuri speciale, care genereazã tehnologice ši procedee de fabrica- tuale ši constructive se determinã
sisteme modulare mixte e. øie mai economice; structurarea echipamentului, compo-
Avantajele construcøiilor modulare: b- pentru beneficiar: nentele acestuia, forma constructivã
a- pentru fabricant, percepute în • înlesnešte achiziøionarea pieselor a lor, în vederea alcãtuirii modulelor
toate compartimentele firmei: de schimb; care formeazã ansamblul.
• documentaøiile existente asigurã • permite modificãri ulterioare ale func-
elaborarea oportunã a ofertelor pen - øiilor, în cadrul paletei de variante. Din cele prezentate rezultã cã pen-
tru proiectare ši execuøie echipa- tru realizarea unui echipament com-
ment; Concluzii petitiv se impune abordarea unei con-
• sunt realizabile combinaøii avanta- La alegerea unei soluøii constructive cepøii modulare, dat fiind potenøialul
joase; de echipament conceputã în varian- sãu economic disponibil. n

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 57


A D V E R TO R I A L

Cometto – lider mondial în


produCøia de trailere ši
semitrailere destinate
transportului agabaritic
furi agabaritice, trailere modulare ši
trailere autopropulsate.
Dinamismul, know-how-ul, inovaøia,
reacøia rapidã la necesitãøile clientu-
lui, personalul profesionist sunt ele -
mente-cheie responsabile pentru
cotele de piaøã ši expansiunea con-
stantã ale Cometto.

Cometto (italia), lider


î n ultimii ani, Cometto ši-a dezvol-
tat cu succes reøelele internaøio-
nale de service, dar în special a pus
trailere ši semitrailere pentru mãr-
furi agabaritice

accent pe departamentul propriu Caracteristici generale:


mondial în producøia - trailere ši semitrailere cu 2 pânã la 8
tehnic, acesta având la îndemânã o
de trailere ši tehnologie de ultimã generaøie: de- axe;
semitrailere destinate sign tridimensional, simularea mišcã- - sunt concepute pentru transportul
transportului agabaritic, rii etc. Compania ši produsele Cometto mãrfurilor, structurilor metalice sau al
este un pionier al sunt reprezentate în exclusivitate în utilajelor cu tonaj mare;
România de Powertek Company - se potrivesc oricãror mašini trans-
acestui domeniu. este
(www.powertek-company.ro). portoare obišnuite cu sarcina utilã în-
o prezenøã notabilã pe tre 13.800 ši 34.400 kg;
piaøã încã din anul Gama largã de produse - permit deplasarea cu o vitezã de
1954, având astãzi pânã la 100 km/h;
peste 3000 clienøi în Cometto este mereu inovatoare ši - sunt dotate cu rampã spate pentru
oferã clienøilor sãi soluøii perfect adap- încãrcare;
întreaga lume. sediul
tate la specificul activitãøii fiecãruia. - au platforme fixe sau extensibile.
central se aflã la Borgo
Certificatã ISO încã din 1998, Cometto În aceastã gamã se gãsesc mai mul-
s. dalmazzo-Cuneo, a promovat mereu calitatea la toate te tipuri de produse: step-frame se -
italia, ši are o reøea de nivelurile. Atent la clienøi ši la nevoile mitrailers, destinate transportului di-
dealeri în peste 60 de acestora, producãtorul italian îši dez - feritelor echipamente utilizate în con-
øãri. voltã permanent gama de produse, strucøii, componente industriale etc.,
anticipând mereu produsele de suc - extensia platformei fiind dublã sau
ces: trailere ši semitrailere pentru mãr- simplã, cu suspensie hidraulicã sau

58 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

pneumaticã; Flat-Bed Semitrailers,


destinate transportului prefabricatelor
ši structurilor mari, extensia platfor -
mei fiind simplã, dublã sau triplã pâ-
nã la 45 m, cu suspensie hidraulicã
sau pneumaticã; Low-Bed Semitrailers,
destinate transportului diferitelor echi-
pamente de construcøii etc., cu sus-
pensie hidraulicã.

destinate transportului încãrcãturilor Trailere autopropulsate


Trailere modulare
mari (nave, tancuri, turnuri eoliene
etc.); Heavy Modular Vehicles, desti- Caracteristici generale:
Caracteristici generale:
nate transportului încãrcãturilor foarte - Create special pentru transportul
- Vehicule cu 4 roøi pe ax;
mari care cântãresc câteva mii de to- navelor foarte mari;
- Module formate din 2 pânã la 6
ne (instalaøii diferite din industria pe- - 2, 3, 4 ... pânã la 36 de axe cu sar-
axe;
trochimicã, echipamente pentru sta- cina utilã de la 80 la 1000 tone;
- Capacitate de transport de pânã la
øiile de transformare etc.). - Manevrabilitate deosebitã în spaøii
8.000 tone;
limitate. n
- Manevrabilitate deosebitã datoritã
sistemului electronic de direcøie;
- Lãøimea poate fi de 2,43 sau 3 m,
ce permite mutarea rapidã a traile-
rului.
În aceastã gamã se gãsesc mai mul-
te tipuri de produse: Light Modular
Semitrailers, destinate transportului în-
cãrcãturilor ušoare ši semi-grele, pu-
tându-se deplasa cu o vitezã de pâ-
nã la 80 km/h; Low Modular Trailers,

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 59


A D V E R TO R I A L

Performanøe Cometto
- “Orbiter Transporter“,
construit pentru NASA în
anul 1983;
- primul ši cel mai mare
sistem autopropulsat
modular (3.000 tone),
fabricat pentru Nippon
Express în anul 1981;
- realizarea întregului
proiect spaøial european
“Ariane 5”;
- cel mai mare sistem
autopropulsat pentru
transportul echipamentelor
cu o greutate de pânã la
1000 tone, realizat pentru
Hyundai Heavy Industries
din Coreea de Sud.

60 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


F I N A N C I A R

ProfIt dIN crIZã


Autor: Viorica Moraru Multe voci din zona businessului considerã cã
perioadele de crizã sunt cele mai bune momente pentru
a înregistra câštiguri considerabile. La nivel de investiøii
imobiliare se pare cã acum sunt oportunitãøile pe piaøã! Este unul dintre cele mai
prielnice momente pentru a cumpãra o casã nouã, pentru a investi în viitorul
personal ši al familiei.

um poøi folosi toate neajun- s-au schimbat ši nu îši adapteazã proprietate de lux este o investiøie

c surile crizei astfel încât sã rea-


lizezi profit pe termen mediu
ši lung? În primul rând, spun spe-
oferta nevoilor clienøilor. Ceilaløi, care
reušesc sã speculeze criza, au în-
øeles cã, în condiøiile în care nevoia
cât se poate de profitabilã.
“Speculatorii gãsesc eficient sã
cumpere acum douã proprietãøi cu
cialištii, folosindu-te de dezvoltatorii de locuinøe este încã mult peste ni- preøul cu care acum câøiva ani abia
care štiu sã facã afaceri. În aceastã velul ofertei, vânzarea este doar o dacã puteau sã achiziøioneze una
perioadã de crizã, dezvoltatorii imo- chestiune de adaptare la piaøã. “Im - singurã, gândindu-se cã, pe termen
biliari sunt împãrøiøi în douã categorii: portant este sã îøi cunošti clientul, sã lung, pot scoate profituri frumoase.
cei care dau faliment ši cei care vând. înøelegi ce îši dorešte el, sã štii clar De asemenea, proprietãøile de lux
Muløi dintre cei care au fost prinši de limita bugetului sãu ši sã îøi poøi sunt cãutate ši de clienøii care
crizã cu construcøii în derulare nu re- adapta oferta astfel încât sã reušešti cumpãrã locuinøe pentru în-
ušesc sã accepte faptul cã vremurile sã îi vinzi tu ceva atât de bun încât sã trebuinøare personalã, štiind cã
nu simtã nevoia sã se uite ši în alte achiziøioneazã acum ceva ce poate
pãrøi. Aceasta înseamnã ši sã fii nu ši-ar fi permis în urmã cu câøiva
deschis la negociere”, considerã ani ši poate nu îši vor permite nici în
Nimrod Zvik, director de marketing la viitor, atunci când piaøa va atinge un
Be Igloo. O asemenea deschidere punct de inflexiune”, apreciazã
faøã de client poate duce la vânzãri Štefan Niøã, general manager Luxury
de 10-12 apartamente pe lunã, cum International.
se întâmplã în cazul proiectelor Ten O altã modalitate de a obøine profit
Blocks, Optima Titan ši Armonia Titan, pe timp de crizã este sã folosešti
vândute de Be Igloo în acest mo- avantajul pieøei materialelor de con -
ment. De altfel, numãrul vânzãrilor strucøii – cât încã mai existã acest
chiar depãšešte nivelul pe care îl aš - avantaj! Piaøa construcøiilor a scãzut
teptau dezvoltatorii proiectelor. mult anul trecut, dar scãderea s-a
Un alt segment care a atras atât atenøia temperat anul acesta. Potrivit ARACO,
investitorilor, cât ši a speculatorilor scãderea de anul trecut de pe piaøa
este segmentul de lux. Preøurile au construcøiilor a fost de 17%, respectiv
scãzut cu pânã la 50%, iar atunci de la 14,3 miliarde de euro la 12,2 mi-
când vorbim de un preø iniøial de un liarde euro. Tendinøa se va pãstra ši
milion de euro este clar de ce acum, în 2010, Asociaøia Românã a Antre-
Nimrod Zvik, director de marketing Be Igloo
mai mult decât oricând, a cumpãra o prenorilor din Construcøii estimând o

62 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


F I N A N C I A R

contracøie a pieøei de circa nouã pro- øinem preøuri finale foarte tentante”,
cente. Ca urmare, ieftinirile materia- apreciazã Alexandru Petrescu. Pro -
lelor de construcøii se vor tempera ši fitul din crizã poate fi generat ši de Pro-
ele. “Desigur, o iešire subitã din crizã gramul Prima Casã – partea a treia.
nu intrã în calcul, iar piaøa materiale- Ultima ediøie a acestei iniøiative gu-
lor de construcøii nu are cum sã atin- vernamentale se anunøã a fi chiar ši
gã nivelul anilor anteriori. Cel puøin mai tentantã decât celelalte, din ur-
nu pe termen mediu!”, considerã mãtoarele considerente: bãncile vor
Alexandru Petrescu, director de vân- împãrøi pe jumãtate riscul cu statul ši
zãri la Green City. Ieftinirile materia- astfel se poate ajunge la finanøãri de
lelor de construcøii i-au ajutat ši pe pânã la 100.000 de euro. Dar indife-
cei de la Green City sã construiascã rent de suma finanøatã, cel mai mare
o serie apartamente cu preøuri com- avantaj al programului Prima Casã
petitive pe piaøã, motiv pentru care ši este oportunitatea de a vinde aparta-
ei au marcat vânzãri de 13 unitãøi pe mentele vechi. Toøi cei care au ne-
lunã în ultimul trimestru. “Avantajul voie de spaøiu mai mare sau vor sã-
nostru a fost cã am început con- ši îmbunãtãøeascã stilul de viaøã au
strucøia în martie 2009, exact în peri- šansa acum sã vândã locuinøa ve-
oada ieftinirilor materialelor de con- che, iar prin programul Prima Casã
Štefan Niøã, director Luxury strucøii, ceea ce ne-a permis sã ob- sã-ši cumpere o locuinøã nouã.
International

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 63


F I N A N C I A R

“Criza economicã este, fãrã îndoialã, creditare. Atât timp cât sunt convinse Green Partener, Green City oferã ce-
cel mai bun moment pentru achiziøii: de bonitatea clientului! lor care acceseazã un credit prin par-
preøurile locuinøelor noi este mic, iar tenerii sãi financiari un discount su-
acestea constituie o investiøie pe ter- Din cauza numãrului scãzut de cli- plimentar de 3000 de euro.
men lung. Aša cum s-a întâmplat enøi care cautã credite ipotecare, se
peste tot în lume, dupã ieširea din našte concurenøa între bãnci pentru În concluzie, oricât de dificil pare
crizã, preøurile locuinøelor noi vor a-i finanøa pe cei ce vor sã facã o contextul, perioadele de crizã sunt
crešte, în timp ce preøul celor vechi achiziøie pe timp de crizã. De exem - cele mai bune momente pentru a
va rãmâne constant sau va scãdea plu, Green City are încheiat un parte - marca o serie de câštiguri conside-
atunci când pe piaøã vor exista sufici- neriat cu bãncile ši brokerii de credi- rabile. Acum sunt oportunitãøile pe
ente construcøii noi”, afirmã Alexandru te: CEC, Unicredit, Garanti, GE Money, piaøã! Cu atât mai mult, la nivel de
Petrescu, director de vânzãri la BRD, Kiwi Finance, prin care se oferã investiøii imobiliare, piaøa este priel-
Green City. dobânzi ši comisioane bancare mai nicã pentru a cumpãra o casã nouã,
Nu în ultimul rând, criza împinge bãn- mici, timp scurt de analizã ši aproba- a investi în viitorul propriu, dar ši al
cile sã ofere condiøii avantajoase de re a dosarului. În plus, prin programul familiei. n

64 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

Noi gãsim proiectul, dvs.


bateøi palma
Încotro se îndreaptã piaøa
construcøiilor – câte proiecte
mai sunt efectiv în lucru?
ipsa lichiditãøilor din piaøã este pentru firmele de construcøii din øarã total de proiecte verificate în perioa-

l una din cele mai mari proble-


me ale firmelor ce activeazã în
piaøa construcøiilor. Astfel, conform
– ce oportunitãøi de vânzare mai pre-
zintã šantierele din România.
Iatã ce informaøii interesante reies
da analizatã:

Ceea ce este foarte interesant însã


unui studiu IBC Focus, lider naøional din analiza IBC Focus: este faptul cã ponderea proiectelor
în studierea pieøei de construcøii din Ešantionul de proiecte monitorizate stopate scade semnificativ faøã de
România, realizat în perioada fe - în perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. cea prezentatã în graficul de mai sus,
bruarie–martie 2010, pe baza rãs- 2010 a fost de 3530 šantiere ši pro- în analiza IBC Focus privind proiecte-
punsurilor oferite de 125 de antre- iecte la care s-a luat legãtura telefo- le ši šantierele amânate sau stopate
prenori de construcøii industriale din nic cu persoanele implicate. Dintre din cauza lipsei de finanøãri, realizatã
România, cele mai mari provocãri acestea, 900 erau, la momentul veri- în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010,
ale acestor firme de antreprizã sunt: ficãrii, amânate sau chiar anulate, pe un ešantion de 6.877 proiecte ši
• lipsa investiøiilor noi din piaøã - indi - ceea ce reprezintã 25% din numãrul šantiere.
catã de 27% dintre respondenøi; Inactive – proiecte aflate în stadii precum proiectare, construcøie ši amenajare, la care lucrãrile erau
• recuperarea banilor de la benefi- amânate sau chiar anulate din cauza lipsei de finanøare, la momentul verificãrii lor telefonice.
Active – proiecte aflate în stadii precum proiectare, construcøie ši amenajare, care nu erau afectate în
ciari ši termenele de platã impuse – vreun fel de recesiunea economicã, în momentul verificãrii lor telefonice.
27%;
• blocajul financiar – ši anume lipsa Raportul šantiere Active/Inactive în perioada 15 nov 2009 - 19 mar 2010
lichiditãøilor din piaøã – indicatã de
26% dintre respondenøi.

Astfel, IBC Focus a realizat o analizã


comparativã în 2 perioade distincte:
15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 ši 20
mar. – 19 sept. 2010 pe baza
šantierelor în lucru ši a celor blocate
din cea mai mare bazã de date cu
šantiere ši proiecte de construcøii –
www.raportuldeinvestitii.ro. scopul
acestei analize comparative este de
a vedea dacã viitorul sunã mai bine
Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

66 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


A D V E R TO R I A L

Astfel, în perioada analizatã, doar rele începute, astfel cã 84% dintre Anul 2009 a fost anul investiøiilor mici,
10% din šantierele monitorizate erau acestea erau în lucru la momentul 78% dintre proiectele mici supravie-
amânate sau oprite din cauza lipsei verificãrii lor. øuind lipsei de lichiditãøi din piaøã. În
de finanøãri, dupã cum se poate ve- acelaši timp, doar 69% din proiec-
dea mai jos: Dacã în perioada 15 nov. 2009 – 19 tele având mãrimi peste 3000 mp
În ceea ce privešte analiza proiecte - mar. 2010 circa 1 din 3 proiecte de erau în lucru la momentul verificãrii,
lor ši šantierelor inactive în funcøie de viitor (în stadiul de intenøie, proiectare 31% dintre acestea având lucrãrile
stadiul proiectului, se poate remarca sau licitaøie) era blocat, iatã cã în pe- stopate în perioada nov. 2009 – mar.
cu ušurinøã în graficele de mai jos cã rioada 20 mar. – 19 sept. 2010 doar 2010. Trendul se pãstreazã ši în peri-
12% au fost înregistrate ca stopate. oada 20 mar. – 19 sept. 2010, astfel cã
Raportul šantiere Active/Inactive în Ponderea este ši mai micã – de doar proiectele de peste 3.000 mp rãmân
perioada 20 mar 2009 - 19 sep 2010
8% – în cazul proiectelor aflate deja cele mai afectate de crizã, cu o pon-
în execuøie: dere de 14% a proiectelor blocate.

Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

Sursa:
www.raportuldeinvestitii.ro

peste o treime, adicã 36% din pro-


iectele aflate în stadii precum inten-
øie, proiectare sau licitaøie, erau, în
perioada analizatã, amânate sau
chiar anulate. În acelaši timp, investi-
torii proiectelor aflate în execuøie au
încercat sã ducã la finalizare šantie-

Raportul šantiere Active/Inactive, în funcøie de stadiul de execuøie,


în perioada 15 nov. 2009 – 19 mar. 2010 Concluzie: dupã cum reiese din
analiza comparativã a šantierelor blo-
Înainte de execuøie
cate din lipsa finanøãrilor din piaøã în
cele 2 perioade analizate, ponderea
acestor proiecte a scãzut mult în 20
mar. – 19 sept. 2010 faøã de perioada
15 nov. 2009 – 19 mar. 2010, ponde-
În execuøie rea šantierelor ši proiectelor blocate
Raportul šantiere Active/Inactive, în funcøie de stadiul de execuøie, scãzând cu circa 15%.
în perioada 20 mar. – 19 sept. 2010 Ceea ce vrem sã evidenøiem însã
este faptul cã scãderea numãrului
Înainte de execuøie
de šantiere blocate NU reprezintã
Inactive
12% apariøia unor proiecte noi în piaøã,
ci doar o tendinøã de deblocare a
proiectelor deja existente anterior, cu
Inactive scopul de a fi finalizate pânã la sfâr-
8%
šitul acestui an, tendinøã ce a marcat
În execuøie
perioada 20 mar. – 19 sept. 2010. n

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 67


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Staøii de aSfalt mobile ši fixe


benninghoven
continuare

calitate inferioarã, de culoare brunã- moarã ši se utilizeazã apoi în insta-


Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu negricioasã ši foarte sfãrâmicios. În laøiile de combustie sub formã de
Facultatea de Utilaj Tehnologic
scopul fabricãrii de praf de lignit, lig- praf de lignit împreunã cu praful de
Universitatea Tehnicã de
Construcøii Bucurešti nitul brut, cu aglomerãri ši cu grad filtrare obøinut în cadrul instalaøiei
de umiditate natural, se concaseazã comune de desprãfuire (fig. 15). Spre
în uzine prelucrãtoare, apoi se usu- a fi utilizat drept combustibil, lignitul
3.1. tehnologii de combustie [2, 3] cã pânã la reducerea gradului de poate fi prezentat sub formã de bri-
umiditate la o valoare de 11% din chete ši praf de cãrbune.
Praful de cãrbune – un combus- greutatea totalã. Lignitul prelucrat Domeniile de utilizare a prafului de
tibil eficient ši ieftin pentru staøiile astfel se malaxeazã ulterior într-o cãrbune sunt prezentate în fig. 16.
de asfalt [2].
Praful de cãrbune eficientizeazã pro-
ducøia de asfalt, înlocuind cu suc-
ces combustibilii tradiøionali acolo
unde nu existã reøele de gaze. Asi-
gurã ardere totalã fãrã reziduuri ši
un transfer de cãldurã excelent. Con-
ferã independenøã staøiilor de asfalt
din punctul de vedere al amplasãrii Fig. 15
pe locuri care nu depind de alimen-
Fig. 16
tarea cu gaz. Astfel, o tehnologie de
vârf bine implementatã face ca, a-
vând costuri minime, sã se poatã
obøine un combustibil de excepøie.
Praful de cãrbune se prezintã în mod
uzual pentru comercializare în douã
forme: brichete uscate de cãrbune
ši praf de cãrbune (fig. 14).
Lignitul este un cãrbune natural de

Fig. 14

68 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Praful de cãrbune gata preparat este


extrem de tumabil ši poate fi utilizat
fãrã dificultate în cadrul unui sistem
închis, la ardere în cazane cu abur.
Costurile legate de utilizarea prafului
de cãrbune (achiziøie, transport, de-
pozitare ši stocare, ardere) sunt redu-
se comparativ cu aløi combustibili.
Cu ajutorul prafului de cãrbune se
obøine ši materialul de construcøie
rutierã bituminos (v. schema tehno-
logicã din fig. 16)[2].
Arzãtoare multifuncøionale cu re-
glaj frecvenøial (fig. 17)[3]. Aceste
arzãtoare pot funcøiona cu combi - Fig. 17b
naøii de combustibili precum: gaz li-
chefiat/motorinã, praf de cãrbune/mo - funcøionare. uscare (fig. 17a). Conversia pe diferi-
torinã. Denumirea „EVO JET” înseam - Arzãtorul „EVO JET” este construit te tipuri de combustibili poate fi fã-
nã un arzãtor cu eficienøã maximã, de firma Benninghhoven în sistem cutã printr-un clik al mouse-lui de la
sistem ecologic ši fiabilitate. Tehnica modular, astfel încât accesul ši sistemul de comandã al staøiei.
de vârf din domeniul controlului este mentenanøa sã fie ušor de efecuat. În fig. 17 a, b, c ši d sunt prezentate
îmbinatã cu tehnica reglajului sec - Acesta se amplaseazã pe šine ši diferite imagini ale ansamblului ar-
venøial, ši astfel se asigurã cea mai poate fi montat ušor în funcøie de zãtorului cu turbosuflantã, montat pe
bunã ardere în toate domeniile de spaøiul necesar pentru tamburul de šine [3].

Fig. 17a

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 69


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Folosind un design special al amor-


tizorului de sunet, se reduce la mini-
mum nivelul de emisii al zgomotului
ši se realizeazã cãldura refractatã
din timpul procesului de uscare. Ast-
fel, amortizorul contribuie direct la
reducerea consumului de combus-
tibil. Montarea arzãtorului pe tambu -
rul de uscare mobil este arãtatã în
fig. 18. Pe figurã se distinge, sub ar-
zãtor, conducta de siguranøã a ga -
zului cu regulatorul de presiune. O i-
magine din interiorul arzãtorului este
prezentatã în fig. 19, unde se vãd
Fig. 17c conductele de gaz ši cele pentru
antrenarea ventilatorului. În fig. 20 se
Fig. 17d vãd duzele de pulverizare pentru
combinaøii de combustibili precum:
gaz lichefiat ši motorinã (fig. 20a) sau
combinaøia praf de cãrbune ši mo-
torinã (fig. 20b)[3].

Fig. 19

Fig. 18

70 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 20a Fig. 20b

Schema de ansamblu a sistemului legãtura cu silozul de praf de cãr- reglajul temperaturii ši cu evacuarea
de arzãtor Benninghoven cu control bune), motorinã, gaz natural ši gaz gazelor nocive prin intermediul unui
automat al arzãtorului este prezen- lichefiat. Arzãtorul asigurã arderea în sistem de filtrare la coš [3].
tatã în fig. 21. Pe schemã se vãd tamburul rotativ a vaporilor bitumi- Datele tehnice pentru arzãtorul care
trasate conductele de alimentare cu noši rezultaøi din mixtura asfalticã. funcøioneazã pe: motorinã - gaz na-
combustibili ale arzãtorului, ši anu- Procesul se desfãšoarã cu un sis- tural - gaz lichefiat - praf de cãrbune
me: pentru praf de cãrbune (inclusiv tem de supraveghere a flãcãrii, cu sunt date în tabelul 2 [3].

Fig. 21

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 71


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Tabelul 2

Tip arzãtor EvoJet 1 Evo Jet 2 Evo Jet 3-2 Evo Jet 3 Evo Jet 4-3 Evo Jet 4 Evo Jet 5

Putere max. arzãtor [kW] 5,93 9,49 11,96 16,6 18,97 23,70 33,60

Putere motor ventilator [kW] 11 11 11 33 33 45 45

Plaja de reglaj motorinã 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:8 1:8

Plaja de reglaj gaz natural 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6
Plaja de reglaj praf de
1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6
cãrbune
Motor pompã motorinã [kW] 3 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5

Presiune pompã [bar] 30 30 30 30 30 12 12


Presiune intrare gaz natural
300 300 300 300 300 300 300
[mbar]
Presiune intrare gaz
10 10 10 10 10 10 10
petrolier lichefiat [bar]
Praf cãrbune
11 11 11 15 15 22 22
Acøionare suflantã [kW]

Acøionare dozator [kW] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2x1,5 2x1,5

În fig. 22 este comparat debitul de


motorinã ši debitul de aer al venti-
latorului la arzãtorul RJ3 în funcøie
de sistemul de reglaj folosit [3]. Astfel,
sunt menøionate: graficul debitului de
motorinã în kg/h, reglat frecvenøial
(linie neagrã), respectiv graficul debi-
tului de motorinã reglat mecanic (li-
nie rošie); debitul de aer reglat frec-
venøial (linie albastrã) ši debitul de
aer reglat mecanic (linie mov), în func-
Fig. 22
øie de puterea frecvenøialã a arzãto-
Fig. 23 rului exprimatã în %. Se constatã cã
debitele de motorinã ši de aer regla-
te frecvenøial la valori de exploatare
mai mici se obøin pentru puteri frec-
venøiale ale arzãtorului cuprinse
între 0-50%[3].

În fig. 23 se aratã o comparaøie între


debitul de aer al arzãtorului RJ3 cu re-
glaj mecanic ši cel cu reglaj frecven-
øial. Pe orizontalã este reprezentatã
puterea frecvenøialã a arzãtorului cu

72 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

reglaj mecanic (linie albastrã), res-


Fig. 24
pectiv puterea frecvenøialã a arzã-
torului cu reglaj frecvenøial (linie ro-
šie), de unde se observã cã reglajul
frecvenøial al debitului de aer con-
duce la folosirea unor puteri de acøio-
nare sensibil mai mici cuprinse în spe-
cial în domeniul de reglaj 0-50%[3].
Valoarea temperaturii atinsã de fla-
cãrã la ieširea din arzãtor este de
1369,4 ˚C, dupã cum se poate ve-
dea din fig. 24. În fig. 25 este arãtatã
pompa de înaltã presiune cu reglaj
frecvenøial, iar în fig. 26, instalaøia de
dozare a prafului de cãrbune con-
Fig. 25 form standardului „ATEX”[3].
Conducta de siguranøã a gazului cu
regulator de presiune este plasatã
sub arzãtorul montat la tamburul ro-
tativ, când acesta este amplasat pe
trailer, v. fig. 27 [3].

În întreaga lume, arzãtoarele


Benninghoven sunt foarte mult fo-
losite atât în cadrul staøiilor de asfalt,
cât ši în alte sisteme de uscare in-
dustrialã. Arzãtoarele Benninghoven
acoperã tot spectrul de aplicaøii în
procesul de ardere fie prin utilizarea
combustibililor clasici ca motorina,
gazul natural, CLU, fie a combustibi -
lilor neconvenøionali ca praful de
cãrbune, bio masa, kerosenul, deše-
urile sau uleiurile petroliere. Numãrul
mare de arzãtoare existente deja în
întreaga lume, precum ši numeroa-
sele solicitãri privind produsele de
acest tip de echipament oferã încre-
dere în tehnologia dezvoltatã. Acest
produs este caracterizat printr-o arde-
re eficientã ši completã a combus-
tibilului, rezultând economie maximã
de combustibil ši emisii minime. Ar-
zãtorul este fabricat la cele mai înalte
standarde, fapt ce caracterizeazã toa-
Fig. 26 te produsele Benninghoven [3].

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 73


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

3.2. Tehnologia de preparare ši de - strucøii ši reabilitãri de drumuri. Acest


pozitare a bitumului [4] lucru se reflectã în standardele înal-
Pe lângã construcøia de arzãtoare, te de calitate ale produselor fabrica-
Benninghoven beneficiazã ši de o te. În prim-plan este eficienøa aces-
experienøã înregistratã în zeci de ani tor produse de preparare/stocare a
de producøie în domeniul produse- bitumurilor. Aici, nu doar alegerea
lor bituminoase ši de fabricare a sta- materialelor izolante are o importan-
øiilor de asfalt folosite pentru con- øã definitorie, ci ši modalitatea de
Fig. 27
instalare/izolare a rezervoarelor de
bitum. Minimizarea pierderilor ga-
Fig. 28 ranteazã o minimizare a costurilor,
lucru care s-a putut obøine prin uti-
lizarea camerelor tehnice de luat ve-
deri montate în instalaøiile respective.
Tancul de bitum mobil de 40 m3 cu
încãlzire cu ulei termal are unitatea
de încãlzire plasatã în faøa cisternei
de bitum (fig. 28). Tancurile mobile
de bitum se pot fabrica în diferite
dimensiuni ši sunt disponibile cu în-
cãlzire electricã. Tancul mobil de bi-
tum de 20 m3 este dotat cu: încãlzire,
structurã metalicã, inclusiv pompã,
aparat de contorizare ventil de do-
zare pentru transportul ši depozita-
rea bitumului transparent, vezi fig.29.

În fig. 30 este prezentat graficul de


temperaturã a unui rezervor de bi -
tum cu încãlzire electricã - în situaøia
în care sistemul a fost oprit pe o pe-
rioadã de 6 zile. Pe grafic se observã
temperatura înregistratã a bitumului
care se menøine în intervalul de 160-
175 ˚C, respectiv temperatura mediului

Fig. 29
Fig. 30

74 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

ambiant, indicatã în graficul de jos,


pe parcursul celor 6 zile[4].

Unitatea de tancuri pentru stocarea


bitumului din fig. 31 este încãlzitã e-
lectric. Grosimea izolaøiei la tancuri
este de 300 mm. Unitatea constã
din 8 tancuri de 100 m3, dintre care
4 sunt prevãzute cu agitator vertical
pentru depozitarea pe termen lung
a bitumului polimerizat. Aceste uni-
tãøi de tancuri cu bitum se folosesc
pentru depozitatea unei game largi
de bitum ši pentru optimizarea reøe-
telor de bitum folosit în diverse aplicaøii.
Unitatea de tancuri de bitum 3x60
m3 din fig. 32 este încãlzitã electric
ši este construitã pe o fundaøie mo-
bilã din oøel. În fig. 33 sunt prezenta-
te tancuri de bitum încãlzite cu ulei
termal, concentrate la o staøie de
polimerizare, prevãzute inclusiv cu
sistem de transport ši încãrcare. Da-
cã staøia este amplasatã pe malul
apei, atunci încãrcarea se poate fa-
ce direct pe o navã specialã de trans -
port produse bituminoase (fig. 34)[4].
Existã ši staøii speciale pentru fabri -
Fig. 31 carea bitumului cauciucat, de tipul

Fig. 32 Fig. 33

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 75


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 34

Fig. 35

celei prezentate în fig. 35. Produsul m3/h, prezentatã în fig. 36. Aceasta bazelor ši a apei, de tipul celor pre-
finit în formã de granule se va încãr - conøine: 1- rezervor cu doze de cân- zentate în fig. 37. Ele au urmãtoarele
ca în saci mari (Big Bags) ši va fi li - tãrire ; 2- malaxor rapid; 3- rezervor componente: 1- rezervor de dozare
vrat clientului [4]. static; 4- omogenizator [4]. a aditivilor; 2- rezervor cu agitator; 3-
Pentru modificarea bitumului, în Se folosesc ši unitãøi containerizate omogenizator. Arzãtorul pentru în-
funcøie de necesitãøi, se folosešte o de producøie a emulsiilor bituminoa- cãlzirea uleiului termal folosit la a-
unitate containerizatã de modificare se pentru fabricarea acestora, prin ceste instalaøii are capacitãøi între
a bitumului cu o productivitate de 30 adãugarea emulgatorilor, acizilor, 15.000-150.000 Kcal ši poate fi un

76 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


E C H I PA M E N T E D E L U C R U

Fig. 36 zultate optime în amestecare [4]. n

Bibliografie:
1. * * * Tehnologii de combustie,
Benninghoven, cu competenøa
zilei de azi ši de mâine, partenerul
dumneavoastrã! , Benninghoven
GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.
2. * * * Bitum, Benninghoven, cu
competenøa zilei de azi ši de
Fig. 37 mâine, partenerul dumneavoastrã!,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
3. * * * Benninghoven, Mit der
Kompetenz von heute auch
morgen ihr Partener!, Continuous,
Benninghhoven Internaøional.
Industriegebiet, 2010, 6 p.
4. * * * Mix Mobil, Benninghoven,
cu competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
2010, 6 p.
5. * * * Competence,
Benninghoven, cu competenøa
Fig. 39 zilei de azi ši de mâine, partenerul
dumneavoastrã! , Benninghoven
GmbH & Co. KG, 2010, 6 p.
6. * * * Concept, Benninghoven,
cu competenøa zilei de azi ši de
mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
Benninghoven GmbH & Co. KG,
Fig. 38 2010, 6 p.
7. * * * Buncãr de stocare a
arzãtor pe motorinã sau gaz, în func - telor sale se poate produce un a- mixturilor asfaltice, Benninghoven,
øie de solicitarea clientului. Supra - mestec de bitum polimerizat doar cu competenøa zilei de azi ši de
faøa totalã frontalã a acestui arzãtor printr-o singurã trecere prin malaxo - mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
se poate deschide pentru accesa- rul de mare vitezã [4]. Benninghoven GmbH & Co. KG,
rea ši întreøinerea ušoarã a spiralelor 2010, 6 p.
de încãlzire [4]. În fig. 39 este prezentat un malaxor 8. * * * Sistem de comandã
În fig. 38 este arãtat un malaxor de de bitum polimerizat în poziøie des - computerizat, Benninghoven, cu
polimeri, folosit pentru temperaturi chisã. Componentele de tãiere a ma - competenøa zilei de azi ši de
înalte, în poziøie deschisã. Malaxorul terialului care îl strãbate sunt con - mâine, partenerul dumneavoastrã! ,
poate fi încãlzit electric sau cu ulei fecøionate din oøel superior ši se pot Benninghoven GmbH & Co. KG,
termal. Prin mobilitatea componen - ajusta variabil pentru a asigura re- 2010, 6 p.

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 77


POZA LUNII
REVIEWS

Benninghoven mobile and materials handling and dredging.


fixed asphalt stations Efficient solutions for the
portable power
Benninghoven is using Crisis profit
continuous and discontinuous When an urgent electric power
operating stations for the demand, exists, in the absence According to many opinions, from
production of asphalt. The main of the electric power network, the the business area, the crisis
components of the modern only solution are the portable periods are the best moments to
asphalt stations are generators. These devices are collect substantial gains. At the
manufactured from modulated built to ensure the electric power real estate investments level, it
aggregates, each mounted on supply, anywhere and anytime, seems that the market
an independent trailer. The Mix and for any application. The line opportunities are happening now!
Mobile „MBA 2000” stations are portable generators are able to This is one of the most favorable
designed with a 20t hot operate 24/24 hours, due to their time to buy a new house, to
aggregates bin and a mobile dedicated design. The field invest in your personal future and
asphalt bin, with 90 t capacity. expertise has showed that there the future of your family. How you
The proportioning units for wax, are a few significant differences can use the crisis adverse effects
grains and fibers, are installed between the operating to achieve long and medium term
on a Mix Mobile”MBA 2500” conditions of a main power profit? According to the experts,
designed with 15 t hot source generator and those of a first, by using the entrepreneurs
aggregates bin. backup generator. that knows how to do business.
During this crisis period, the real
estate developers are divided into
Drain construction equipments „The Zaxis excavator operates two categories: those that go
for sports ground fast and efficient and is highly bankrupt and those that sell.
operation friendly – it always
All the sodden sports ground does what you want it to do”.
must be designed with pluvial Launching the new JCB
water draining systems for the The medium Hitachi excavators bulldozer, imagined by Mr.
development of sports activities are the most popular ones of the Petre Bãbiceanu – Regional
and training, under normal manufacturer’s large equipment Manager for TERRA ROMÂNIA
circumstances even during rain series. This fact highlights their Group
(heavy or light rain fall). The capacity to adapt to various
natural sod games surface industry sectors. By launching the new 3CX and
(sodden ground) is The standard models, like 4CX type bulldozers, JCB proves
recommended for football, rugby, ZX210LC-3, represent the usual yet again, its power, its resources
and rounder. choice for earth works and and its innovating technical
The drainage means the general construction works; the approach on the worldwide market
operations needed to recover bigger models, like ZX350LC-3, for construction equipments. With
the infiltration water from the soil. are adequate for the more an efficient engine series and a
The Drainage is performed via difficult exploitation, namely mine fully redesigned hydraulics pattern,
the draining/filtering layers and excavations and pit excavations. including three pumps, the new
the drain networks, which are In addition, the Hitachi medium line provides lower working hours,
part of the sports ground excavators represent the base reduced fuel consumption and an
infrastructure. equipments for a few other improved work space for the
applications: demolition, operator, designed with almost all

80 Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010


REVIEWS

the required facilities, including a buying the new tool, the Dremel guarantee practical use and
four projectors battery, which can customers can use the reduced costs for material
be installed on the rooftop and accessories and attachments disposal, transport and supply and
independently directed to light all already purchased. Highly flexible, secondly, this product represents
the spaces. the Dremel Series 200 is a tool the typical investment aimed to
specially designed for the boost the micro/macro economic
beginners. It is suited for most of cycle, now and in the future.
Technical and economic the hobby projects and work
aspects regarding the modular applications, like engraving,
design of the technological polishing, cutting, drilling, and Case customers buck the
equipments for construction grinding various materials. trend at first European Rodeo

While, on national level, we are The star on six axes, from Leading construction equipment
living in a complex environment, Grove manufacturer Case put dozens of
burdened by the economic crisis, its operator customers through
to which, in a constant GMK6300L from Grove stands out their paces at a first-ever
commotion, the political instability by the outstanding performances of European Rodeo event to mark
and turmoil, the uncertainties and the extension free telescopic arm. the first anniversary of the opening
risks, in the developed countries, Manitowoc has, recently, launched of its Customer Centre in Paris.
the governments, on one hand, on the market, two new all-terrain Operators from the UK, Norway,
are making all the efforts to auto-cranes models, on six axes. Belgium, Germany, Spain, Italy,
identify the policies required to The first presentation of these France, Denmark and Poland
determine the downsize of the cranes took place at the Bauma spent an action-packed weekend
crisis effects, and the 2010 fair. These features make practising, competing and then
manufacturers of technological GMK6300L the ideal equipment celebrating with Case.
equipments for construction, on for assembly of the tower-cranes,
the other hand, under the for the building HVAC equipments
constant pursuit of efficiency, are handling, for industrial trunk Atlas Copco HB 7000 breaker
paying more and more attention, rehabilitation or construction turns a nuclear facility into a
specific for the western mindset, projects, etc. valuable property
to stimulate the innovation, the
updating of the objectives needed Indiana’s only nuclear facility hasn’t
to ensure the competition growth The winning choice of those been notable for anything other
and the maintenance of the who rely on MB than being an eyesore and a 30-
acquired social and economic year-old unfinished project. Now
positions. It is precisely in this period, when MCM Management Corp. is
the construction market is still reclaiming the property with the
shaky and uncertain, that is clear help of Atlas Copco breakers and is
Dremel launches a new how MB’s crusher buckets offer turning the property into a valuable
multifunctional tool, Series 200 the best solution ever for those piece of riverside land. To do that,
who use them: a solution that MCM is clearing land occupied by
This fall, Dremel launches the offers many advantages and administrative buildings, outbuildings
Series 200, a new multifunctional allows companies to cut costs and thick concrete and rebar-
tool, with two speeds, compatible and, in the meantime, to save time covered silo and containment
with all the Dremel attachments and money. structures built literally nuclear
and accessories. Thus, when Firstly, MB’s crusher buckets blast proof. n

Revista de Unelte ši Echipamente n noiembrie 2010 81


" Talon de abonamenT
Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2010:
împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe
Modul 1 apariøie (Euro)
adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI,
pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. 1/1 A4 900
doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: 1/2 A4 500
n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei 1/4 A4 300
Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: Coperta 1 2600
denumirea firmei.................................................................................. Coperta 2 2000
domeniul de activitate al firmei:...........................................................
Coperta 3 1600
numele ši prenumele.............................................................................
Funcøia.................................................................................................. Coperta 4 2200
departament......................................................................................... 2 pag. A4 (spread) 1600
adresã: Strada..............................................nr...... bloc....................
Sc........... etaj.......ap.............................................................................
localitate.........................................Judeø..........................Sector..........
Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Articol publicitar: 1 paginã interior A4 –
Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 500 Euro/apariøie;
cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 –
preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. 300 Euro/apariøie.
Notã: Preøurile nu includ T.V.A.
atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu
afecteazã abonamentul încheiat.
Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru
întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã “Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã
acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã un spaøiu informativ ši publicitar profesional,
fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de
organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii
similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor,
Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor
Data: Semnãtura: pentru construcøii.
................................ ................................

S-ar putea să vă placă și