1\l1II

\
LZIEl
T
mecan,ca
MAMA5 MN.z(u, scnrtor, Compolltor S1lrlterpret francez nascut
Ia 16 apnhe 1974 in PY\Ontpelll@f 1n 1993 aIntemetat formapa
fcxlc DIOO)'5OS, Idf in 1996 $H abandonat stoolie de CJI"lel'I\a­
tografle perltru a se dedIc.a IT\UZIOl Refuzand ~ se matunzezt',
a lost porecht • Peter P a n ~ al mulIOl rode.. Text. dnteceb"
QIe clU tf'me c.a Rdzbo,uJ stelelor. Zorro sao kJnder sutpflSe_
IUbe$te So) 'tnSele, ~ ruleze pe skateboard. sa facJ surf sau
bcxJgeeJUfTlIJIfl9 Pe seeN. dewle LW'l adPio-c\rat cascador care
se if'IJ'd leY3 IncAin fTdlme A debutat ., 2002 eu LW'l -.dum
de pcM."!ollR 38 mn westen'l:S, rat In 2005 pubhcA romarlI.i
autoblograflC Marnrenanr qu.i/ faIr tour Ie tetr'pS nu;r SIJ( rei_
In 2007 a semnat al doI6N sJlu roman, Mecanica .irwnir. po­
mlt eu ~ ~ atAt de puOIic, cAt SI de O"ItdI, SI ~ t
~ aIbumoI rock DmOOrm Dreptunle de adaptate ooemato­
grata au fost achizrtIOr"late de loc Besson. rat Mathias MaIzJeu
va rMiza scenanul
MATIIIAS MALZIEL
mecanlca Inlmll
din Iimba franc('z.i
MJIl\1 L\ T{jM ...
SF.\ \lRt-\
Copertil cole<:llel: Dana MOROlU, Cornehu AlEXANORESCU
lustratJa cop«ll'l ltJna OOBRfSCU
DncnttN CP. IIbioot NoIlow.
MAllIU, MATHIA!.
Mrurlu.-I Md'lia MdilJN, 1'''' T_ Udrl5llt •

ISIN
1111D 1llel35 I
M.lt"Us M.IIMu
LA MECANIQUe OU CCEUft
o FIamrnanon. 2007
o f.;efrwa Publishing HoI.M, 1009
Rtodactor Ana ANTONESCU
Tehnoredactor Cornekl AlEXANORE.S(U
Om totoMa IoIU «fSI8 w.an.
loIrl $(ns '" fd tOflJlut. ISlf SU'a IfItt'fmoll
ill w conform lf9II drepluu de IiUtor
fS8N 978·606..8(173·27·9
U "'*diI 1' .........
-... -.Ii Soo!Of'oIot dtn
Pentn! tint. Amdia. COlT aifiicut sa
N'et'l!l('ri o,t'tula Crt mt>1t
Ifllb' tho I,'f,{", IfU 01",,1" ("'y" 01do.­
l-w I'd""- ri, att/WI_ """-',
mivod"/ii, If"'1 ;It ,......, • k", If" Iii flt,!nT?Od''''
'V-d'(V' jt..ltll'u (I<"u/ (Y(" (/m6r
4 Ct!(;l.Ji)rItUV,/, It, _, 1,,/.0 f!I IIa Jll'iijtuItJH
!t'O, /l'w l/ilf/inra, "II' IIUICOHlru ,'"itwit
.u' flO UJni,;I
1
tn aceasti ri de 16 apritie IS74, peste Edinburgh
ninge !;ii iar ninge. Un frig singele
in tacere. BiitrAnii \'orbesc pe 18
ci de cfmd e lumea !';ii pamantul nu s-a mai
pomt>nit Wja mg. Ai crede cii soarele 8-a ascuns pcn­
tru veeie. Vllntul e t.aios. fulgii, mai ca aero!.
ALB! ALB! ALB! Explozie iniibu",ila. Nimic alt­
ceva. Cascle par )ocomoti,-c ell abUT. iar fumuJ plum­
burlu opintindu-se afard. din homuri da cernlui
l'clipiri de otel.
Edinburgh!';ii strJ.zile lui POVamlte se me­
tamoTfozeazA. Rand pc rind, ffintAnile f;C pre;chjmba
in bu('hete de non inghe!-ale. BatrAnuJ rau, aULt de
ttedinciOlJ menirii lui odinioari. pare de¢tizat im.r-un
lac de zahir pudni. care ajunge )>ini in buza mirii.
Talazurile wi a stiehl spaJti. Ca prin minune, pc
trupul pisicilor se ivesc paiet.e de gheat-a. Capacii par
,.
zitne dunJulii in eimll}i albe de noaple, care se inlind
ca...CICi 18 luna. unniuind din priviri
cale.;'U1e gala hi alunece pe caldarimului.
E alil de trig, ei p3sirile incremenesc in zbor apoi
se la piminL Dar in cldere e
dulce. prea dulce penlnl un l'lunel de moarte.
Pard nu a mai (00 niciodatA atat de trig ca astAzi,
taman in ziua in care stau sA rnA nase.
Po\'eslea mea incepe intr-o colibA veche
pc vArful celui mai fnalt deal din Edinburgh ­
Arthur's Seal - un vulcan din cuaJ1, albastru in
inima caruia se spune cll s-ar odihni
ale bunului rege Arthur.
eSle fnalt "i din cale-aram. iar de hornul
arotAnd a sstAI' de macelar ce tmpunge stelele stl
aninal oornul lunii. Loeul e pUSliu, numai ar­
bori cAt vczi ell ochii.
TnAuntru, totul eale din Icmn, ca "i cum fntreaga
ca.sl ar fi (ost scobita cu migalll fntr-un brad uria!?
Parcii intri tntr-o cabanl: peste tot bime noduroase.
saJ\'ate din cimitind trenurilor, 0 masi
de-o cioplitA dintr·un bW;ltean. eu puzde·
ria de peme de lanA, umplute cu frunze U5Cate, co­
liba aduce a cuib. tn casa asta se na8<', in mare taina,
oopili nedorip.
Aici Doctorita Madeleine, 0 moa.,t cam ciu­
datA, socotitA nebuni de locuitorii E drigutA
in ciuda inaintate. ochii nu pierdul
lidrul, dar zAmbetul are ceva ne1iresc.
OoctorilA Madeleine aduce pe lume pnmcii des·
frinatelor, ai femeilor parasite. prea linere sau prea
nccredincioase penlru a na.,te dupi. obicei. Pe lingi
Doctoril-a Madeleine mai are un hatar: sa
dreagi belef}ugurile oamenilor. E marea specialisti
in PI"Ot.eze meeanice. oehi de sticll. picioare de lemn.__
In atelierol ei g"dse15ti de toote.
La lifi\n:ituJ secolului al XIX-lea nu-p trebuie mai
mull ca sa acuzi pe cineV3 de vr.\jitorie. In wnbl:i
deja zvonuri eli omoarJ. nou·nascutii lransfonni
in sclavii ei spectrali ca se impreuneazA cu tot soiul
de pAs:1.ri pentnl a zamiHli munljlri.
In c1ipele lungi de travaliu. con·
traep.i1e. tAnara mea mama absenta fulgii
,:i pagirile care se izbel"c rani zgomol de geam. Pare
o fetitA jucAndu-se de-a femei::1 bortoosi- Melanoolia II
i se pe chip: ca n-are si mi pi.streze. Abia
sA--:;:i pleee ochti lIpre plnt.ecele gata sa
ca nu mai am mull f?i ies din
gaoace. fI;li coboarJ. pleoapeJe cu Are pielea
atAt de albA., mcal n-o mai tn alItemuluri, Be
afundi tn ele, de parea ar absorbi.-o 'li ar dispirea
intru totul.
A ureal pJAngand dealul panl aici !}i Iacrimile ei
inghe{.ate 8-au pe pamAnl ca perlele
colier rupl. eu cAt inainla, cu atat sub talpi
i ge un tntreg covor de mirgele str.llu­
cit.oare. A fncepul sA a1unece, insa !;ii-a continuat dru­
mut, inte\ind ritmul p;.lJ;iiJor. Picioarele is-au impleticit,
s-a ch)tinal a carol pe burtA. YniunLnl, eu am scan­
cit ca 0 pU!}Cllli{A spartA.
Madeleine a rost primul chip pe care
I·am vazuL Mi-a apucal cu degt"tele
ca 0 mA:,;lina - halon de rogby in minialuB - apoi s·a
retras in lini{te.
Mama preferS sa-iji intoarcii privirea In orice c:az.,
pleoapele n-o mai ascultA.. ..Deschide oclili! Uiu-te ce
mic Cit un fulg de neal $i e al tau!"
Madeleine CJ'e(le ci seman ell 0 paslre alba, cu pi­
cioare lungi. Mama ii da de inl-eles cA nu poole nici
sa rna privead. darimite sA mai a:;rulte "reo des­
mere a mea.
12
- N u vreau nici sA vAd. nici nimk!
Doctorit-a pare dt'CXlata preocupati de ceva. imi
tot pipaie pieptul minuscul. ZAmbetul ii
chipul.
- Are inima bocna, cred cA a inghef,at.
- i-a mea e la rei, nu e nevoie sA
mw sare pe rana.
- Nu, nu, inim.\ lui e inghetAtA de tot!
M<1sculura din call pana-n picioare se aude un
zdr8.ngiinil ca cum ai scotoci intr-o gcantii de scule.

Doctorita Madeleine l-ese planurile de bataic.
pe pat. mama l:l:;.teapt..a. lremurilnd din tot
corpul. dar nu din cauza friguJui. Pare 0 papw,;a de
poJ1-elan enwali dinlr-un mag'dZin de jucirii.
Alara ningedin t"(' in ce mai tare.ledera argintata
se pe acoperi.-:. Tmndalirii diafani pJeaci
fnmlea impra..5tiind lumina pe aieL eu ghearele
infipte in jgheaburi. pbicile del-in garguie care impo­
dobesc case-lor.
tn apa raului, 1X':;ilii par ci se schimo­
nosese. tntrcgul afli't in m:.lrm unw de
stic![l a cllrni respimtie t.<i.ioa.<;t\ urechilc. eei mai
indl'.1znep. care se mcumetii. s.t se aventun-ze 1:Ie tIitrii.zi,
se trezcsc incremeni\.i in doar catc\,a clipe, ca 'Jii cum
un zeu i-ar imortaliza inlr-o folografie.
de ritmut unti dintre ei incep sl aJunece ca
dan.--awrii unui wtim baleL Sunt aproepc fie­
care in felullui, ingeri in viluri agitJile de
cnJp:u1 cerolui sau mid balenne rotindu-se pAn.a Ia ul·
tima 'iuflare tn lor muziC"dlil
Pe.te tot, tr'ecltori infrigurap!:'au gata sa tnghef,e
nunan inteJX'nip prinlre fimtanile preschimbate de ger­
m buc detr.mdafiri. orniceie mai f.acsa ba1i
inima ca :;;i cind nimic nu s-ar 6 intiimplaL
,.Mi s·ft spus door nu UJ"C IX' Arthur's Seat. Mi-a
ziR toalA lumea ea bi"ltrima e nebunii", ti lrece mamei
prin minte. Sinnana fata pare rnoartA de frig. OaeA
pe mine \"a izbuti doctoritB sa rnii repare vreodatA,
cu inima mamei va a\'ea mai mult de furc3. 1ntins In
pielea goala pe 0 tejghea de lAngi masa de lucru, stau
in cu trupul priM tn unei menghine
de metal. tncep sa trernur de-a binelea.
o pi5:ici neagri. bAtrini cu maniere de \--alet.
S(' apleaci de pe ID3..<1,8. din bueitirie. DoctorilA i-a
tneropit 0 pereche de oehelari ell rame veni, in
lOn co oehil. Unnire!}te scena ell un aer plictisit- un
liar ieftin tigard ti mai lipae8C.
Madeleine tncepe sa. scotoceaadi pe
etajera cu ceasuri mecanice. Are 0 sumedenie de
dele. Unele lriunghiulare, cu un a.er 8Obrn, alt.ele to­
tunde, flcute din lemn sau din metal, pretentioase
din cap JlAni-n \'Arful acelor. eu 0 ureche tmi ascuJt1
inima dereglatA., iar eu cealalt1 tic-wcul ceasornice·
lor. Se incnmta a nemultumire, ca 0 bibulA care sli
14 un "rertde ori pAnl sA a1eagl 0 ro!?ie din PiatA- Apoi,
dintr-odatA. ochii i se luminew. ,.Asta e!", izbuc­
ne:;-te, mAngAind cu bwice.le degetelor un ceas eu
cuc prMuit.
CeagW are patro centimetri opt in lun­
gime, Bcut cu totul cu totul din lemn, mai pupn
mecanismul, eadranul aeele. E !!,Iefuit cam groso.
lan, dar ..trainic", g3.nde;;te doctorif,a ell glas tare.
Cucul, cat un deget.el de-al meu, e cu ochi negn.
Tine ciocul deschis l;'i \-Capin ca 0 pas8.re moarta.
- Cu ccasuJ asla I} sa ai 0 inimi pe cinste! Unde
mai pui c-cl. potrin':;:te de rninune cu <:iMaml tau
de pas5.re. irni spune Madeleine.
Nu-rni prea su.n1de pon'stea ei cu pasArea. Totu.,.i,
incearc:i salveze \ia!-3. a..o;a cA n-am de ce d Cae
moft:uri.
Doctorit-a Madeleine i::i potrivet?te un alb­
de data asta, liigur apuci de treabA. MA simt ca
un pui la prdjit de \;u. bol,
alege ochelari de sudura !!i-!ji acoperJ. faf,a cu 0
batistA. NU-i mai vlirl ulmbetul. Se apleacadeasupra
mea da sa inhalez eter. fmi eobor pleoapele,
meet.-fncet, cum Be Ia...a obloanele intr-o searA rle Vanl,
depa.rtc de aici. Nu mai am putere sa Mil. uit la ,=
ea, cufundandu·ma lent in somn. T03te formele ei
g
sunt rotunjite, ochii, ca un mar .thAr-
cit, pieptul. rmi vine sa rna cuibilresc lang-;l trupul ei
cald. Ghiar dad nu mi-ar fi foome, tot preface lS
ca mi-e, doar ca sa mil puna la sin.
Madeleine imi <J(:'CUJX'.az.3. pielea de pe piept OJ 0
roarfeci mare!!i Dintli ci mirunlJ. rnA gAdila
Ia atingere. imi streeoan1 cesu.Jetul sub piete
incepe s1lege 6rele angrenajului la arterele ini­
mii E 0 operafiune delk:d.a. toLUI trebuie pusla locul
lui. ea sa fad vreo doua."preze<.'e noduri minuscule,
0 ijl}nru'i durd, dar Coarte 8ubpre.
Inima bate din cA.nd in dind. dar cantitatea de singe
trimisa sp,'e artere esle prea mica. "E alb ca vaJ'ul!",
ea.
tn slarsil. ora adevarului. Dociorita Madeleine fl­
, ,
xeaza ceasul la douAsprezece noaplea... Nu se
inUimplA nimic. Mecani8-ffiul nu pal'c suticient de pu­
lernic c.;t sa puna tn mil}C<lre pulsapile cardiace. Inima
mi s-a april 0 clipA periculos de lungA. fmi Ia." capul
inlr-o pal1.e ca inlr-un vis istovitor. Doclorit-a apasa
mecanismul ea sa dea un impuls mil?ciirii.
,.Tic-tac';, murmurn ccasul. "Bum-bum", ii raspunde
inima, arterele se coloreaza tn fncetul ell mee­
tul, tic-tacul se iar bum-bumul ii tine iso­
nul. Tic-tac. Bum-bum. Tic-lac. Bum·bum. Inima bate
i
o
j
tntr-un ritm aproape nonnal. tep ridici ll.50r
degetele de pe angrenaj. Sunelul ceasului se aude din
ce in ce mw slab. ApasA din nou sa-I repomcasca. dar
imediat ce retrage mana, ritmlll inimii incetinei}le.
Parcii ar me'?teri la 0 bornba intrcbAndu-se cind are
16
de gAnd sa explodeze.
Tic-tac. Burn-bum. Tic·tae. Bum-burn.
Primele raze de lumina prin "..apacUi ,?i se
strecoarJ. tiptil plin ineheieturile obloanelor. Doc­
torit-ei Madeleine i se sleiesc puterile. Eu am ador­
mit; poale cii. sunt mOlt pentru cii. mi-a stat inima prea
mult timp.
Dintr-odaUi, in piept l'u5unu atll.t de tare eRnte­
cui eueului, ineat. surprins, m-apneA tusea. Oesehid
!", ochii mari 0 zan'sc J.lt' doclolitii cu mllinile tn aer,
de parca ar fi marcat un g-ol din penalty in rmala
Ii­ cupei mandiale.
se Apoi, ca un croitor de mare incepe sa rna
u- eoa.om la loc; apn»tlX' ca nu se cunoa..,te, dar pielea
'la zbarcitA pare tmoolrdnita. asemenea ridurilor lui
ul Chari - Bronson. Gala. C'adranul este protejat de un
sa pan:<amt'nt enorm.
ii. in fiecare \"a trebui sA mi intoarci cu
Ie 0 cheie. Oaci nu, l<-;.lr pUlea...a adonn sa nu rna mai
-e­ t.rezese niciodatiL
0­ Mama !IpWle cA cu un fulg doloCan ClI acele
le mele rotitoare. Madeleine ii nlspunde ca 8.'}8 poole sa
or mai U.';'Or in mijlocul unci furtuni de zapada.
m
ar E amiazli. Doctorit-:-l 0 pc tAnarl la
;e. zambind duios, cum face ca de obicei 1.11. necaz. Mama
re tmlinlea1.a tnceL Un lremur tncret-eljite
buz.elor.
Se tndepirtemil ("u pa.,;,i ran ca 0 batr.1na doamna
melancolici prizonicr3 intr·un corp de adolescent.a.
ile lnviUuiUi in piicla slr.1lucitoare a ninsorii, mama
oC­ pare de departe 0 n:.tluc-.1 de pof1.elan. Din aeea D, mi­
·r­
..
nunall !;Ii stranie. nu am moo revizul-o niciodati.

id
2
Madeleine prime:;ile vizitatori in fiecare zi.
Pacienpi care t,<:i rup elte ceva,p nu au bani suficienp
ca sa apeleze la un medic cu .,diploma" ajung intol­
deauna laea. Llmurindu-Ie ficcare amanunt, Ie drege
inimile. fie d. doer Ie ritmul, fie ei Ie repara
pe de.a-ntregul
Tic-t&cul diniuntrn rnA umple de pLicerea de a fi
nonnal. DeodalJl, aud un c:lient viicirindu-se ci i-a
18 ruginit coloana vertebralA..
- Cum all/el? Ooar e metal!
- Da, dar sdJiAie la rea mai nlid. de
- V·am pre;cris deja 0 umbrela! ca e greu 8-0
gisip la fannacie. De data asta, v-o impromul pe a
mea, dar griji sA rost de una pfuUi la
urmi\toarea noastrd tntAlnire.
tmi tree pe dinainle, ca la defilare, cupluri de
tinen bine care au urcatcu greu dealul ca
sa adopte un copil, pentru ci nu pot avea unul allor.
Seena Be petrece ca la cumpArarea unui apartament:
Madeleine nlauda pe cutare copil care nu plange nici­
odatA, minAnci tot e foc.
tnti ..,tepl rindul, pe un eanapea. Sunteel
maj ntic exponal, atlit de ntic incil rnA pot intr-o
culie de panto6. Cand se intorc spre ntinc, rnA privesc
invariabil cu un Uimbet indui0!?8l, mai mult sau mai
prefi1cul, paOli cand unuI mntre viitorii
cere lilmuriri: ..De unde se aude lic-tacul Astal"'
Alunci, doct.orita rna ia pe genunchi, trni descheie
naslurii dA la 0 parte pansamentul. Unii scot un stn­
gal, altii Be sa stnlmbe din nag t}i sA spuna:
- Dumnezeulr! ('c nebunie mai e !}i asta?
- Dac-.1 Ill' fi mana lui Dumnezeu, nu am mai avea
.!
!
despre ce discula. .,Nebunia", cum fi dumnea­
voastri, e un cea." care race ea inima micutului sA bat.!
nonnal, Ie rispunde ea sec.
Stlinjenil-i, cei doi !'e relrag in camera de alituri, 19
0 vreme, dar cand se intorc, \'erdidul este
mereu acelW}i:
- Nu, multumim, am putea "ede.!?i alp copill
- dupi Am doui Cetit-e
niscute in siptamana Criciunului, Ie propune ea
bucuroasi.
Latneeput, fiind prea mic, nu-mi dadeam seama de
ee se intfunplA. Oar odata C\l varsta, a dcvcnitjignitor
sa fiu ultima roatii Ill. Uneori ma tnlreb de ce
ii dezgusUi alat dc tare pe oameni un simplu ceas.
La urma urmelor, e doar un lemn!
AsUizi, cftnd penlru a nu cata oam am pical
leslul adoptiei, un pacient care vine Ill. doctoritA fn
mod regulat se apropie de mine. Arthur eate un fosl
de politie devenit pesle noaple un om filra cA.­
patAi mort dupa bUutun'i. Are toate Jucrurile
de la pardesiu pftna la pleoape. E destul de tnalt !ji
ar Ii rnai inalt, daci'i ar Sla drepl. De obicei, nu-mi
vorbef?le niciodala. Surprinziitor, tmi place ca nu ne
vorbim. Mel'Sullui dind lrece prin buciita­
ric, zambind cu jumiilate de gum dand din rnrnni,
are ceva care rna
Cal limp Madeleine se ocupa de cuplurile bine
tmbri1cate tn camera aliituraUi, Arthur se fa-taie
dintr·o parte in alta. Coloana lui vertebrala scti.r'tMe
sco1-<1nd sunete tnsle. La un moment dat,
'0
- Nu-ti face griji, micutule! In vialll, lotul trece,
St1. Ne vindeclm tntotdeauna, chiar daea ne ia ceva
timp.I\1i-am pierdut slujba Ctl cateva sapUilnfuti tnainte
de cea mai friguroasa zi din lume nevasti-mea m-a
dat pc u!}U afari. Unde rnai pui ca pentru ell. am ac­
ceplal sa lucrez in politic. Visum sa ajung muzician,
dar ne descurcam tare greu Cll banii.
- Dar ce s-a intfunplal de le-au dal afar-a din politie?
- cum se spline, naravul din fire n-are Jecuire.
Puneam depozitiile martorilor pe muzicli pet.receam
mai mult limp bat.and IX" c1apele unui annoniu dec-.lt
la ma.<;:ina de scris a comisariatului. Apoi mai beam
whisky, numai ataLa cit !'ii·mi ung vocea... Dar Aia
habar n-avC3U ee muzica, pricepi! ca
mj·au cerull'1-rni Am a\"Ul proasta
I)i-i po...e... tel"C nevesli-mii toata tiri...,enia..
Unnarea 0 De atunci mi·am cheltuit ultimul ban
care mi-a mai rima.,;;; pe whisky. Asta mi-a salvat
pricepi!
Tmi plaCt' 18 nebunie cand uti intreabi .. pricepi't"
l?i clnd tmi explicit pe un lon solemn, cum biuturd
..i-a salvat via\A'·.
- Tn ziua de pomina. 16aprilie 1874, de atAta
frig mi s-a cripat coloana vertebral§.: numai cildura
alcoolului, pe care-I inghitisem ca sa uit de neeazUli,
ffi-a impiedicat sa inghet de lot. Dintre toti vagabon­
zi.i door eu am sclipat tearar. ceilalp au murit
de mg.
1'5i scoate paltonul rna indeam.nA. si-i pri\'esc spa· 21
tele. Nu prea tmi vine. dar nu·mi vine nici sa-I refuz..
- Madeleine mi-a tnlocuit partes cripati
cu 0 bucat.8. de ooloana \'t·rt.ebrala sono,,;, j-a acor·
dal fiecare oscior. Pot l>ii cant melodii daca bal cu
un ciociinel. Suni foal'1.e bine, dar tn schimb, merg
cam intr-o parte. HaL nu \'rei sA ellnp ceva! rnA
indeamnA. el int.inzAndu·mi ciocinelul.
- Dar nu nicio melodie!
- la Slai pupn! 0 cant ceva. AscultA!
TnceJX' sA frcdoneze Oh When the Saints acorn·
Imnist de instrumenluJ lui ciudal fiicul din oase.
Voet>3 lui rna ea 0 soba co roc mocnit tntr-()
M'anl de ism!..
nd sA piece, t,;i ll'ai.st.a plimi cu oua
do l(llm4.
- De ce carl toale ou3.le astea!
- Pentru ai sunt wnplute cu amintiri... NevastA·mea
Ie gitea de minune. rand Ie pun 18 liert, am impre­
ca sunt din nou co ea.
- ies la rei de gusLoase?
- tmi iese 0 porcftrie, dar m-ajut1i sa 0 simt aie·
vea langa mine, sA.-mi aduc aminte de noi doL Vrei
tu unul?
- vrea si-li iau vreo amintire.
- race griji penLro mine, am poaLe prea
mulle. Tu tnea mic, n·ai amintiri, dar tntr.-o buru\
zi 0 deschiri traista 0 sa g3se'lli un crimpei de
copiliuie. $i alunci 0 sa t-i Be umple inima de bucurie.
mi·am dat cA de cind au
munat primele acorduri minore din Oh When
Saml., glndurile intunecate mi·au dispArot ea prin
rannec, pentru cite,". ore.
DupA ce am implinitcinci ani, doctori1-a nu m-a mai
ariLat niciunui client. fmi pun din ce in ce mai multe
tntreb3ri, iar nevoia de a primi rispunsuri cre..,te cu
liecare zi care trece.
Oorinta de a de."COperi ..part.enll muntelui" devine
ea 0 olMesie penlru mine. Ii aud \'uietul Lainie de
pe casei unde rna ea;Ar ca sl fiu singur, sin­
gur cu noaptea. Lumina lunii tnviJuie slrizile din
inima tntr-o cru.<;ta aurie ca de zahAr. din care
imi vine sa ronlJii.
Madeleine nu conlcne:;,te sa-mi repete ei foarte
eurind va SO/oli \"l'emea infnmt realitatea
-1Tebuie sa stai linLo::tit, fiecare bitaie a inimii tale
este 0 mid minune. sa. Dar meeanismul e inel
fragi!. Se va ameJiord t'U \'lrsta. numai ci \'a fi neo­
voie de multA rAbdare.
- Peste cat limp? De C".lte on se vor roti acele?
- De on... vrea sA se mai 1ntremeze
inimll.. inainte si·ti dau drumul in lume.
Ceasul isla tmi adllce multe necazuri, lrebuie sa
recunosc. Ii.: partea cea mai 1;'ubredA din corpul meu.
In aiari de Madeleine. ntl.suportsi iI atingA nimeni.
Cu 0 cheitA, ea nIntoarce in fieeare dimineali- Dacii 23
riresc, &eCe\ele de tu-'''l' !'wbesc mecanismuL StlBA-mi
sari din piept. UrJ..<:.c zgomotul de farfurii sparle pc
c:are-I produce.
Dar grija cea mal mare este decalajul orar. Cind
vine £leara, din cauza tic-tacului ce-mi vibreazl in
lOl corpul nu pol sit inchid un ochi. Uneon pie de
obosealA In toiul amiezii aunt plin de energie la
miezul nop\ii. Nu sunl nici hamster, nici \'ampir,
cloar insomniac.
Tn schimb, a.',>a cum se intampJa cateodata cu oa­
menii suferinzi, am parte de compensap..i. Traiesc
momente de nepretuit cand Madeleine, ca 0 naluca
in de noapte, mi se strecoarli in odaie cu 0
de eiocolatii. caldi'i 1,ii-mi alunga nesomnul inga­
nand canlece de leag'.ln. Se intampla sa murmure
pan:1 in zon dezmierdandu-mi eu vfirful degetelor sis­
temul de rotite. E atat de f!"Umos! Love is dangerous
far yow' tiny hearl, repetii ea hipnotie. Parcii roste!lte
fonnule dintr-o carte de \Tliiji ca sa-mi gasesc eu som·
nuL Imi place sa-i ascult glasul sub cerul tivit eu stele,
de!li felul in care !?optc£?te love is dangerou.sfor your
tilly heart mi se pare putin ciudat.
In zilla cllnd implinesc zece ani,
Madeleine aceeptii., in sfi'injit, sa rna duca in E
marea mea 11.lgaminte de multii vreme. Dar nu se
poate stapani sa nu amane momentul !;Ii se face ea
24
ffitfundu-se de colo pfina colo, dintr-o
odaie in alta.
ourmez pam1-n pivni11i, topaind,!?i descopar 0 po­
licioaT".l intesatA eu boreane. Pe eticheta unora eitesc
"lacrimi 1850-1857", iar altele gunt pline cu "mere
din gradina".
- Cine a varsat aUilea lacrimi? 0 intl'eb.
- Eu. Ciind plAng, adun toate lacrimi1e intr-o ali­
clutA Ie aduc aid, in pivnita. ca sa prepar cocktailuri.
- cum de-ai adunat atatea?
- In tinerete, un cmbrion a gre!pi drumul spre
pilntecc!;ti s-a fmpotmolit intr·una dintrc trompe,
vocind 0 hemoragie intema. Din ziua aceea, nu pot
aVe& copii. . i chiar daea Ie ajut. bucuroasa pe aIte
femei la na.,tere, am v:irsat multe lacrimi. Dar de
<:and tu aici, mi-(' mai bine...
Mi-e ca i·am pus 0 tntrebare.
- DupA 0 zj de lungi 8.U5pme, mi·am dat.
seama cA dac-.l-mi beau lacrirniJe mai ales
drese cu un dram de c-.lIvados.. Dar daci bei cAnd e11ti
intr-o stare ajungi sA. nu mai mrelicit dedl
dad bei e un cere vicios, ntl te mai opre:,ti din p1fuls
ca bei lacrimil(>,
- pet.red zile in i;lir lecuind oame­
nilor. iar t.u tp tneci amarul in bautura propJiilor la­
crimi. De ce?
- Hai, nu tc mai gftndi la asta! Azi coborAm in ora.5.
avern pe cineva de sArl>atorit, ce zici? rna
ea, silindu-se sl zlmbeasca.
Po\"estea lacrimilor lui Madeleine m·a tuJburat
atal de tare, indt, cobor.1nd dealuJ. nu imt nicio
Totu.,i, tndata C'e ora.':Ul Edinburgh mi se
\'ooerii. ineep mijea.d
Mii cred Cristofor Columb!1i descopar America!
Labirintul lntorloche.al al sin1zi1or rnA ca
unei iubite. ('a...ele:se tngbesuie una intr-alta
deasupra, cerul pare ingust. Alerg! Mi se pare
25
ca s-ar putea nlirui bucala cu bucaUi., ca pie­
sele de domino, la cea mai u!1coara adiere de vitnt.
Alerg! tn varful dealului au prins copacH,
dar aici
,
de peste tOl, rasar oamenii, femeile dau in
noare cu rochii paUirii CD macul de colorand
ferestrele balcoanele pana in Ulrgul din
piata 8t Salisbury.
M:i picrd in mul\irne; zgomote de rasuna pe
dalele de piatrli; rna las purtat de !JOapte amcfltecate
mai ales, de dangaluJ unui c1opot enonn care bate
cu 0 inima de zece on mai mare decat a mea.
- Ma-i tatiiJ meu?
- Nu, nu e tatal tau... e un c1opol care bate 0 sin­
gurii data pe zi, la ora unu, imi raspunde Madeleine
g"dfaind.
Traversiim piata- La unei aud 0
melodie plina de tristete ,,-i de ca un joe de
scllnlei. Cftntecul imi sufletul in tot tnJ·
26
pul simt ca-mi ploua e soare totodatli..
- E 0 na!?neti, suna tare frumos, nu-i imi
spune Madeleine. Funct.ioneaza cam ca inima ta,
poale locmai de aceea iP place. E un mecanism cu
emotii tnauntnJ.
Credeam ca am auzit sunetul cel mai fenneeator
din viat-a mea, dar surprizele de-abia urmau sa aparli.
Un ghemotoc de fatil, ca un boboc inflonl, se in
instrumentului muzical incepe sa cllnle. Vocea
ei preschimbU trilul unei privighetori in cuvinlc.
ocheiarii, mdrog, l'nd sii-i pun
pi CIf t1 elm 0 Jutli earaghioaall. parcci-. 0
jlacdrii... CIl ocJielan".
Bra\.ele ii ell Ili!ite ramuri. iar parol on­
dulat. de abanos ti tm-aluie chipul ca umbra unw in­
cendiu. Nasul bine conlurat este atat de mic. fneat
rna intreb cum de puat.e - dupi p4rerea mea,
e doar de decor. Danseaza ca 0 pasire in echilibru,
suspendal1 pe toeuM cui - giselnite Are
ochii marl de lol, l>olt :<t.a ore in sa t.e uip iniunlrul
lor. 0 hotArft.re de n£'Clintit se in ei. fiji \.ine
capul mandr:i ca 0 de flamenco in minia­
tura. SRnii par dow' bczcle tnlr-atAt de coapte, eli
vine !'Iii Ie infuleci IX' n<>mcatccate.
Nlt-mi pasd eli j>iid i1/ cea!a. fn limp ce cdnt 1Ii
sdrut. preJer sa. tin ()('hii ilIChifi...
Un val de ciilduroi imi rulptlde;;le tntregul lrUp.
Lica.-;;u1 midi imi d1 fion pc Ijim spiniirii, dar
o nestaplniti de a urea imi dA. ghies. Miro6uI 27
de vatA de prdful imi usuc:a gdtul Nu ce-are
sa mi 8e tntAmple. dar trebuie si UJ"C cu mice pret­
Dintr-odaUi. 'incep sa clint fjli eu ca in comedille mu­
zicale. Ooctoril-B se uiui Ia mine cu aces privire
ja-p-irnediat-mAinilE'-de-arolo-ci-te-arzi.
0, drag« meajltlciirllie.lasd-mil.a-ti .mulg t'tf­
milllele, ali ie mp ill buca!i, sci U! azt'tirl fi 3d 1U
8drurom ,ub 0 plotlie de confeUi... Am auzit bine,
.,confetti"?


Din ochii lui Madeleine sar scantei de nemultumire.
Nu todd declit foe, in doi-trei pwri pot sd mil
riitaceac departe, aUU cU deparltl in lume, fneat nu m.ai
fndrii=nesc nid eel,d sa-l privesc, nu vad cUeat foe.
- Pot sd-tifiu caliillza pe drumul diMfam min-{.ii
tale, eu 0 sd-rifiu perechea de oehelari, iar tu 0 sa
fii scanteia nwt.
- Trebuie sii-tifac 0 miinurisire, te aud, dar 1tU
putea recunoa.,te niciodatii, nici dacd ai sla
futre doi ...
- 0 sa ne lipim 1L1tul de altul aUit de tare, !ncal
osd 1/i se !ncillga oosele cand ceasomieul inimii
mele 0 sa baM 'I1liezul nappi, 0 sa jim. euprinfi de
fliiciiri, nu e net'Oie so. deschidem ochii.
- sunt 0 'oopaie, dar cihulse muzica,
mi-e grf!U sli deschid oehit, mii aprilul ca 0jlaciirii,
mii de scllntei tnti am pleoapele sparg ache­
larii Ifi nu vrealt sa deachid ochii.
,.
Glasurile noastre se inaitA 1a unison, dar ehiar in
clipa aceasta ii intrci tocuJ stAng intre doua scandun
incepe sa se elaiine ca un litirez, apoi se
pe rece. Un accident comic,
dar violent. Pe rochia ei cu penc de pas3re se intinde
o pata de singe. SeamMa cu un pescarul] c3zut din
zbor. Chiar 8.'78, chircita pe mi se pare
lulburiloare. Desrace Cll greu rarnele sucite ale unei
perechi de ochelari, blijbilind C3 0 somnambulii.. Mama
o apuca slr:.L',mic de mana, tinlind-o pe loc.
Oau gl·i spun ceva. dar vorbele mi se impotmo­
tn giiLlej, Mil tntreb cum de vede atAl de riu cu
oehi "'''8 de de minunati. incil se
Io\'e:-:te de toate lucrnrile din jur.
Ooctorila Madeleine schimba eiteva vorbe cu
mama ei, C8 stAplnele unor ctini care s-au mat la haJ1:A.
lnima tmi bate din ct> in ce mai tare mi-e greu
sA·mi recapAt suflarea. Am impresia Cl1 ceasomicul
mi se urca. pina in gat. Dare 0 fi
dintr-un ou rata aslu? Se rnWnci? E din ciocolatA1
Ce-o fi eu ea'1
tncerc 811 rnA uil in ochii ei. dar privirea mi·a
ramas apnlit.'t nsupra buzelor sale rApitoare. Nu
m-a., fi gAn<lil niciodat.li eli aUt aUillimp ca sa
contempli 0 guril.
Chiar in clipa asla. din inima mea se aude un ClHU
rasunAtor. mID tare dl'C:.it in crizele mele
Siml cli acele mi se invirt cu loatA viteza. de pard
a., Ii un elicopler. ClopotuJ imi 8parge tim- 29
paneJe. imi 8...<mJp urechile. dar, bineintelcs. e mai riu,
AceJe or sa-mi spinteee g-.llul. Doctotil-a Madeleine
incearcl sa rnA polOleascii, rnftng-.1indu·mi uliOr, ca un
pisirar care \Tea sa prindi un canar inspAimAntat
intr-o colivie. Mi--e c-.lld de mor.
Am \Tut sa par un \rultur regal SIlU un pescAru.!}
maiestuos n-am sa fiu decat UII biet. canar
zbitAndu-se de groaza. Trag nMejde sa nu rnA fi
vizul rnicuta Tie-tacul se mai aude sec,
ridie pleoapele, rna pomenesc nas in nag ClI azurnJ ce­
rului. Pe gulerul simt mAna de fier a doc­
care imi desprinde cildliele de pe pimant. Mi
trage de
- Facem cale-ntoarsA! Ai bAgat in speriet-i pe toatA
lumea! Pe toat.a lumea!
Pare furioa.'ii dcopotriva. Mi.c nl.5ine.
Tn aeela..,i timp, imi revin in minle imagini ale felei
cu chip de arbore, care cantil tan'i ochelari se uitil
drept in lumina soarelui.
Pe negandite, rna las cuprins de drdg08te. Pe g"an·
£lite, Ill. fel. Ynauntrul ceasornieului mcu, este ziun cea
mai calduroasa din lume.
Dupa un sfert de OI-a de !;Ii 0 supa buml
cu lidea, iata-ma din nou in at.area mea normala, rani
strop de sare "i piper.
Cu fata tra."i'i un ael'ingrijOl-at, Madeleine imi
30 eanta indelung co. sa rna adoarmii.
-lnima La e doar 0 proleza, e mai decal
celelalte inimi va ti intotdeauna. Meeanismul
ceasului nu poate filtra emotiile tot. nti\t de bine ea
tesuturile. 1'rebuie sa fii foarte alent. Ceca ce s-u
tntAmplat tn ora!;! cAnd ai vAzut-o pe micuta
cilntMea\A nu face decat sa-mi adevereasdi ternerile:
dragost.ea e prea J>erieuloasa pentru tine.
- Dar mi-a placut de tare gura ei!
- 8.1i. nu te-aud!
- Face atat de zAmbe!jle tn atat
de multe feluri. tnelt. nu eum, dar nu mi mai
latur pri\'ind-o!
- Nu-p dai seama ee sput ttl iei totul tnjoaci. Dar
tejoci ell focul. unjoc perieulos, mai ales cAnd ai inima
din lemn. Tusea fp face foarte riu. nu-i 8.'}8!
- Da, &':'3 e.
- Atunci sa !?lii C".l :L"ita-i 0 nimica toali pe langi
ee pse poate intAmpla daca te Mai de­
\'Teme sau mai tAniu. 0 sa co multi suferintJ.
Intreaga bucurie care te cuprinde c1nd $i co
cat vei iubi mm mult. cu atat dure-rea pe care 0 vei
va Ii mai Vei darol, chinu­
rile geloziei ale incertitudinii, Cll res­
pins ea p!I.e face 0 mare nedreplale. 0 sA-p
macine iar sAngele Sf va presehimba tn sloiuri
de gheati rli.t.acind pe sub piete, prin tol trnpul. Meca­
nismul inimii tale va s..1ri in aero Eu p-am pus ceasul.
&58 c:i pe dinafarii C".1l poate dure. Pesemne d.
fOJ1a fericirii nu-l va dobori. Dar nu e deslul de voi­
nic ca sa indore chinurile dragostei.
Madeleine l;uride amar - mi. la fel de ab­
oti ca intotdeauna, dar de data aceasta, fir3 mAnie.
3
Aurd de mister care 0 invaluie 1:Ie rnicu\.a cant!
reatA rnA umple de bucurie. Adun tn mine 0 tntrea
oolec;ie de imagini cu genele ei lungi. cu gropi\-Clc .
obraji, eu nasul ei perfect, ell ml3.dicrea buzelor. Ii
pllslrez cu aUlta grijA aminlirea, ca cum 3.!l ocroli
o noare plapandii. asta rnA race rericil.
Nu am dedl.t un singur gind, sl 0 regisese. Si
gust din ROO, !;Ii eAt mai repede, senzalia aceea Jiri
"
Rume pentru mine. Vi.sez cai "em pe pereli? Va tre­
bui Itii-mi due inima des la reparat7 ce dad! De
clnd am apirut pe lume mi se tot repar-.l. Mi
un penrol de rnoarte? Poate. Dar dad n-o re\"ad
tmi pun viat-a in penrol vlirsta mea, asta e
mai gra\'.
Abia acum int.e1eg de ce doctorit-a atat
mull sa amane intalnirea mea eu lumea dinafari
CAnd nu indo guslul cu mha.., n
prea tp vine sa cen, ciici pofta vine mancand.
tn uncle !'>eri, micuta eintireatJi, prin
\isele mele. tn visul din noaptea asta, a\'fuld doordoi
centimelri. 8a intl"E' pe gaura cheii in inima
mea !?i incalec-J. acul care aratii orele. Se uitA la mine
t"O oehi de cAprioari grdtiO&a.. PiM 'Iii in mi
. pare uimitoare. Apoi incepe sa-mi dezmierde lin
. ut.arul. AlA simt cople:;;it. ceva dinliuntru se pune
'in nili}care rru1 intreb daca e door inima...D1NG!
DANG! DONG! DING! UAi'lG! DONG! }o'ir-ai tusi
fii de cue! MA trezesc bruse.
Love 18 dallgerous jor your tiny heart eve?l ill
jour dream.il
t
80 plOOHl' dream softly, imi
Madeleine. Aeum inchide oehii dormi...
De parc-lU' fi floare la ureche sa donni ell 0
inirnii.!
A doua zit cl1teva lovituri de ciocan m·au ficut sA
tresar din HOmD. 0 vad pe Madeleine cocolJltl pe un
Ialun, hotAritA sa batii. un cui deasupra patului. Intre
dinti 0 Ei'le extrem de nepJacut,
ca cum cuiul mi s-ar implanta direct to \easti. Apoi,
ea agali Uiblita pe care citesc
I .. tal <h tooh, lUI I" a1 doiho.
rthld.•tapclll ftf'-li manla.ln at tml«: nlNd, fti­
nodaIa. "in 1ft f:If'rlj lV'rilor. JUt fltdJ"fig03ti. CQci
al UIlc1,IJf'"lnl tatdealll'la. ut'vl care amtd artie w
t'N.wrniC'1l1 il1imll tall' i(l t'(l. .trlipuugf' pielta,
OO8ele # 8e t.'OT 8jUrflma, iar mec(U1ica inimii Ie
va ,tI-ica iaro.fi.
T:lblit-a asta imi da fiori. Nici nu mai e nevoie sa
o citesc, 0 *tiu pe de rost. Dinspre ea vine un vint
amenin\Ator care imi
Dar in zadar mi--e ceaflornicul aUlt de rragil, ci
micuta cAntAreat! B-3 instalat in inima mea confor­
tabil. valizele grele ca plumbul prin
toate unghel'ele ¥i, niciodaUi nu m-am simpt
mai ca in clipa cAnd am intAlnit.-o.
Trebuie CU orice g3.sesc 0 cale de-a 0 regiisi.
Cum 0 cheama.'! Unde-o pot intAlni? Nu ",tiu decitci
nu ,-ede prea bine cftnta asemenca unci pasan, dar
din cuvinte. Nimic altcev8.
tnce.rc discret sa Ie descos pe tinerele cupluri care
vin sa adopte un copiJ. De la nimeni nu primesc vreun
34
riispuns. 1mi incerc norocul cu Arthur. ,,Am 8uzit-o
cantand in dar a trecut ceva timp de cfind n-am
mai viizut.-o." Poate fetele or fi mai in masura sa-mi
dea vreun indiciu.
Anna Luna sunt <Ioua prostituate care rae
aparitia mereu in zilele Cr.1ciunului, Cll oc.hii
spre rotunjimile pAntecelui. Din relul in care ingaima
,.nu, nu, habar n-avem, nu nimic, n-avem nido
idee... nu-i a*a, Anna? Nu l;Jtim absolut nimic", simt
C'a sunt pc calea cea buna..
SeamAnl cu doua biltrine carl ciipitlli. Cel
a.,a aratA. ca doua vag-dboande de trei.teci de ani t1'8·
vestite in haine mulate de leopard, care au tntot·
deauna un miros cudal de ierburi pro\'ensale, ehiar
alund C'ind fetele nu fumeazi. tm'i1uindu-le chi·
puI lntr-o aurl parci Ie gidila ere­
iernl. pentro cii Ie Cae sa rAdA mtruna. Joaca lor
preferata este sa rn.;t pe mine cuvrnle noi.
Nu·mi limuresc niciodati lor, dar tin
morti.7 sa-I ea la carte. Ointre taale cu,in·
tele minunate catc m-au preferatul meu va
riimane pe veci "cunilingus", tmi tnchipui un erou din
Roma antiea numit Cunilingus. Trebuie sA-I repet de
mai multe 01;: Cu·ni-lin-gus, Cunilingus, Cunilingus.
Ce cuvant fantastic!
Anna !i'i Luna nu "in niciodatl co mAna goala.
Aduc men;>u vreun buchel de nori culese din cimitir
sau rl'dingota \'reunui client care f;li-a 001. duhuJ tn tiJn..
puI UJl('i partidede arnor. De:z:iua mea, mi-au oferit un 35
harlNPr. I-am pus nwnele "Cunilingus··. $-au induiOE;l3t
cind au auzil ci I-am bolezal a5ll- ..Cunilingus, dragos­
tea mt>a!", tnginA Luna, zdrinpnind co unghille
lacuite .mlajul cw,tii.
Anna pare un trandafir mare iar din
privire& ei curcubeul. Pupila stingi - un
euat1 pus de Madeleine in locu1 ochiului spart de un
client rJu·platnic- schimbl culoarea dupa. vreme.
r"""" repede. de parcl i-ar fi fricl de lini¥e.
36
"
CAnd 0 desoos despre micuta dint.areat1i. tmi r:tSpunde
eA ,,n-a amit niciodaUi. de ea". PronunlAnd aceste cu­
vioLe, turuie mai repede deciit de obicei. Simt totlL,:i
ea arde de ncriibdare sa-mi dezviiluie un secret. N,;a
c-;l trag foloase pun tot fclul de intrebari de:;pre dra·
goste, in gencml, dar pe fiinddi nu \'reall nici
in mptul capului sri se bage in vorba l;ii Madeleine.
- AscultA. copile. cu dntg08tea asta am tr-dS fiulte
ponOlise de e-.1nd rna !;itiu. N-am primit ell prea mulUl,
dar uneorl, simplul rapt cod. () daroiesc rna face fen·
ciUi. Nu sunt 0 adevanltii profesionisUi.. MIl. tn<lra­
gostesc c!l.t ai zice pel}te de care vin mai dell
refuz sa Ie mai ian banii. Apoi, pentl1.l () vreme, tree
pc la mine tn licenre zi Cll mici plocoane. Dar pana la
urma, Be plictisesc. ea n-ar trebui sa rna las dusa
de val, dar nu rna pot abtine. Am tntotdeauna mo­
mente, pe dlt de ridioole pe atat de dlllci, in care cre:1
intr-o minune.
- 0 minune?
- Nu e u.'lOr sa ai un BUnet. sensibiJ in mesena mea,
pncepi?
- Cred eli da.
$i mai e Luna, versiunea preistoricli a lui Dalida.
eu paml ei blond in mii de ape zfunbet.ul obosit, cu
domoale ca ale unui dansat.OI' care i:,.i po­
trive!jte pe smma tacunle PieioruJ drept i-a
inghetat pc jumatate in cea mai friguroasa zi din
lume, Madeleine i I-a i'nlacuit ell 0 pl'oteza de acaju
pe care a desenat in pirograwri un portjartier. lmi
aminte,:,te de micuta c-J.ntirea!i, glas de pri­
vighet.oare, aceea.,;,i '-ioiciune.
- Nu cum"a 0 miculA cintirealA care
la fel en tine se izbe!;;te de toate lucru­
rile? ti strecor cAtrodatil intrebarea.
Se preface C'd. n-a auzit ,:i schimbi wbiectuL lntro
1& banuieli cit Madeleine Ie-a :o;mulsjurdmAntul sa nu
suflc 0 vorbl:l micuta cantireatJ,.
Intr-o bunA zi. Ratula de mele intrebari,
tmi m!:ipunde:
- Nu nimic despre micuta andaluzli...
- Ce inseamna Qndllluzli?
- Poft.im? Ell n-am spus nimie! tntreab-o pe Anna!


- Dar Anna nu !;Otic nimic.•.
ea 11-0 tnduplcc, imi iau figura de bAietel trist, eo
capul plecat, co ochii mijip.
- Din rate '"ad, dt'ja ai deprins clUeva trocuri de 37
etmlinui Anna. Juri sa nu spui la nimeni?
-Jur!
Incepe sA l,Q.L';'Otea--<dl. incit abia ti tnt-eleg cuvintele.
- Mirot-a ta cAntilrealA \;ne din Granada, din
Amitduzia. dtoparte de aic:i.l\-am mai rnuIta
,-rerne cintAnd. Poole s-a tntors acasa. 13 bunic:i...
- Dac:i n.() fi pur la adaugi cea­
lallA. tumind ca 0 moara stricatA.

- Hai, acum valea... calla tl!! Luna, care
vorbel;le in Iimba ei nataUi cAnd se enen·eazi.
lmi freamiUi lot sangele, sunt fericit. Un acres
de bucurie puri.. Visurile dospesc in mine, ca un aluat
1n vatn1. sunt gata sA devinA reaJilate. MAine, imi
laU avllnt din \'lrf'UJ dealului, umt1u panzele
tndrept corabia spre
Dar inainte de asla, va trebui s-o eonving pe
Madeleine.
-Cum'! $crolliai zis? 0 sa le plietise!;lti de moarte!
Vei fi pus sA cite:,;ti cd!1i care sa-p placa. pe cAnd
wei, le-alegi nwnai dupa placul tau... 0 sa trebuiaBca
stai neclintit ore tn I n-o sA poti scoate 0 vorba.
niei eel mai mie zgomol. Va lrcbui sa a.!1tcpp pauzele
ca sA "isezi! !;)tiu ce-p peate pielea, 0 sA Be urasca

- Poote eli da, dar sunt curios sa !;ltiu ce se in\'3t-li
38 8colo.
- Vrei sA studiezi1
- Exact. Asta-mi doresc. Aici. de unul singur, nu
e ell putin\1.
Ne intrecem amandoi in af\lf'isjtele de orgolii
tlteam in cumpini dacl sA iz.buenim tn ris sau sl
ne f&cern foc de marne.
- Ar fi mai bine sa tncepi ell repetatul regulilor
de pc din cite vid, nu prea ai de minte.
Mi-e leamA de ce ti s-ar putea tnUl.mpla in Or8.'}.
- Toatalumea merge la Cllnd ai tu de lucru,
mi-e urAt aiei singur. in \'arful dea1ului, vrea eu
si cunosc oarneni de mea. Simt ne\'om sa des·
oopir lumea, crede-ma ,:i pe mine...
- SAdel'COperi lumea ducindu·te la .. (Sus­
pini prelung.) Rine. fie! Daci vrei la!jCOOla, n-o
pun piedici, fncheie Madeleine. en moartca in suflet.
Fae tot. ce-mi slit in puten sa-mi tnfrilnez buen·
ria. S-ar fi cu\'iincios sa rna pun pe dansat, cu m3.i­
nile In aero
In uua mult Port un
oostum negru care rna face sa par un adult, tn cluda
cclor unsprezece ani ai mei. Madeleine m·a sJatuit sa
nu-mi !4COt niciodalli vesta, ca nu cumva tm dca cineva
cu ochii de ceasomic. .§

tnainte de a pleca. am avutgrija si-mi
;;
ghioulanul en perechi de ochelari din ate-
lierul ei. Ocupi mai mult loe decat caietele. L-am J9
vmt "'i pe CuniJingus in buzunarul stAng de la
carna.,.l ehiar deasupra ceasornicului. l!?i din
cind in cind capul cu 0 muLri. de hamster multumit.
- 18 aeama sa nu mu,,;,te pe nimeni! ghunesc Anna
!p Luna. coborAnd panta.
Arthur, Ia pa.'::i in unna noastri, merge
scfu1.Aind u:,or.
este llitu8ta pe dealul Calton, intr-un ear­
tier chiar peste drum de catedrala St Gilles.
La poarta se inlinde tara palloanelor de blana. Pare
ca toate (emelle s-au deghizat in gaini grAsune de
plastic l?i cotcodacesc de-ti iau 8uzul. Stnlmha din nas,
cand Ie vlid pe Anna pe Luna til.zdnd in hohote. Se
uitii eu la mersulleganat al lui Arthur f;ii la
umflaturd din dreptul plam..llnului meu sUing. Bikbatii
101', sembip din pfula in tAlpi, par umera...,e am­
hulante. Se prefac SC"dIldali1.3ti de noaslrJi
scrilntitii, dar nu se dau in IAturi sa anmce oeheade
in decolteurile celor doua fete.
Dupa ce mi·am luat rlmas-bun de la familia mea
improvizatA, am pe 0 poartA enormii. - parcii
fi fost inscris la 0 penlnJ. Curtea pare
imposibil de strabalut, del;ii arata destul de primi­
toare, loe de teren de fotbal.
tnaintez. Scrntez cu privirea fej:.ele celorlalp.. Elevii
aunt copii in miniatura ale piirinti1or. Prinlre
tele lor, lid'iitul ceasornieului meu se aude cam tare.
40 Toti se holbeazA la mine ea la un bolnav conlagios.
Oeodata, 0 rata se in fat-a mea, se
uita la mine tncepe sa faca "tic, lac, tic, tac'·,
pufnind in rii.s. CUJ1.ea se aduna roata. Mii. siml ca pe
vArful dealului, clind veneau familiile aleaga un
copi! - ba mai rau decat aUit. Privirea imi adasta 1.3.
damic pe chipurile fetelor, niei urma de mieuta din·
tareatA. dacil Luna s-a
Intram in clasa. Madeleine avusese dreplate, in
viat-a mea nu m-am pJietisit in a.l}a hal. Oacil n-o
pe cantAreati, sa le ia naiba
Unde mai poi ca m-am iJL"O"is pentnl lot anul
Cum sA-i spun aeum lui Madeleine ei nu mai "Teau
_..a studiez"!
In timpul pauzei. imi incep ancheta intrebAnd In
l>tAnga dreapta daea 0 cunOa!}te cineva pe
d.ntAreata ..Andaluzia" care se de
toale Iuc:rurile din calc. Nimeni nu-rrti rispunde.
- Nu e 18 asta?
Niciun rispun:;.
- A ceva f{l'av? S-a izbit prea tare de ceva'!
Din !A!;lne!5te un tip ciudaL. E mai mare
dedit ("'eilalp, mai in:l.lt ell un cap. La vederea lui, eo­
piii lasA ochii in pamant. Privirca lui neagrA ca
smoalaimi ingheata sangele in vene. E slab ca un copse
uscat, elegant ea 0 sperietoare 1mbrdc1iUi de un c:roi­
tor venit, iar pJetel!' par din aripile unui corb.
- Ce spui tu, bobocule! Ai vreo treaba cu
41
eantirealA?
Vocea lui l'iuna ca 0 lespede de monnant care a
meeput sa \·orbeasca.
- Am vizut..o intr-o zi cant nd se tot.lovea de
obiecte. A.53 cl m-am sii·i dau 0 pereehe
de ochelari.
tmi tremurd vocea. Parc·a., avea treizeci de ani.
- Nimeni nu-mi rrtie de Acacia
I>8U de ochelan! Nil11f'ni. ai auzit, mai ales un mucos
42
ca tine! sa nu-i mai numele niciodata! M-ai
tnt-eles, mucosule?
Tac mDle. Se aude 0 rumoare: ,,Joe." Fiecare se­
cunda greu. Dintr-odatll, ure­
ehea spre mine mil. cerceteazA:
- Cum tic-tacul asta ciudal?
Nu-i raspund.
Se apropie tncet tot trupul ca
Iil>easca urechea de inima mea. Ceasul zvle­
Mi se pare ea timpul a stat in loc. Tuleielc
lui imi pieptul ca 0 sanna ghimpalii. Din bu­
zunar riisare botullUl1..il allui Cunilingus care adul­
mecA aerul peste lui Joe. oaca face pipi,
intru in mare belea.
Fari sa stea pe ganduri, Joe imi smulge nasturele
de la vesta, la iveaHi aeele ceasomicului
care-mi ies prin Mult-iJnea exclama
nOooh". Nici dacA mi-ar Ii dat jos pantalonii, nu mi-ar
fi fost 3.5a de
tmi asculta inima 0 clipa, apoi indreaptii
spalele.
- Inima ta face aUl.ta zgomot?
-Oa.
- indriigostit de ea
l

Vocea lui puternica gravii imi eutremurci fie­
care oscior. Mintea vrea sa nege IJnu, nu...", dar
l
cum
mi se intAmpla intotdeauna, inima dli glas buzelor,
nu creierul:
- Oa. ered sunt indrdgGStit de ea.
Ele\ii munnuri din nou: ..Oooh...'" 0 liclrire de
melancolie lumineaza furia din strifundul ochilor lui
Joe, filcindu-J mai Cu 0 simplA privire
intrt"aga curte. PW \·intuJ pare sA-i as-­
culte porunca.
- .,Micut-a cum li 8pW tu, e dragos­
tea me!e nu mw t" aieL 83 nu te mai prind
vorbind de ea niciodatA! sa-p iei Iii gfinduJ de Ia ea,
ca altfel de cap N'asul isla loc
de inimA. 11 fae wb. ne-am 0 sA-I sfiril.m in
atAtea buc8\.ele, ci'i. n-o Ni mw JXlp. iubi NICIODATAI
Ii tremurli degetele de manie, ehiar daea
pumnii strlln!;'i.
Cu doar cille\·a ore inainle, imi 8ocoteam inima
o corabie in stare sa spintece un ocean de
CH nu e cea mai puternidi din lume, dar ere­
dearn in puterea fllcirii din mine. Ardeam de bueu­
tie gindindu-mi ci 0 voi regisi pe C<'intArealA, 43
meat nimE>ni nu mi·ar fi putut sta in cale. Tn doarcinci
minute, JOt' mi-a fint ceasulla ora trans­
formimd corabia mea indr.lznea1A intr-o biati pluti
in derivil
- 0 !'i-I &.fitiim in atatea buciit.ele. ci n-o sA mai
iubi NICIODATA! repeta eJ.
- ('u-cu! ii nbpunde coaja de nuel.
Mi-a pi(·ril graiu!, ca l;ii <--And ar, fi primit un pumn
in
• Pe dnunul spre ea.sa, rnA fnt.reb cum de-a
un de minunat sticlete cu ocbelmi in
vullur caJoe. Ma eonsolez nUrnlli 1::& gindul ca
micula cint.1realA a venit la f'ari ochelari.
nnde 0 fi acum?
o doamni de vreo patruzeci de ani rna Ire",,;>!
bmsc din VL-;are. II pne strins de mAna pe Joe
poate el 0 line pe ea - dad rna ginde:;.t Ia miri
vullurolui. Ii seamana leit, din cap pArui in tiJpi.
tntr-o variana mw garbovita cu un dOl! de elef:
-1'u ef;iti ala care in casa vrijit.oarei
pe deal? Aia care seoate copiii din bUI1i1e t..arfel
$i tu ere<! e·ai din burta unci lfirle, toaUi III
'lItie eli bUmna e de mult limp!
t ntotdeauna, in vorbele oamenilor marl bi
u
De,?i rnA sa nn scol un sunet, J De
mama lui stiruie cu insullele 0 buna parte din druI
44 Ajung ell greu in varlu1 dealului. Ceas ticilos. p
de vise! 0 sa le azvul tn craterul vulcan
Arthur's Seat.
tnsears asta, Madeleine Be chinuie sa rna ad
cAnUlnd, dar nu CAnd rnA hotAriisc sa-i
ve:;le::;c despre Joe, ineearca sl rnA eomin}fd
baialul n·a tacut-o lnadins. cis-a pllrtal a.58 doar
oehii lumii. Far-do indoiaUl ea Ifi el e indrigostit lui
de micula dintAreatA- Chinurile dragostei preachim
-
enii tn moru;;tri de tristete. lngiduint-a ei f a ~ de
rna 8C08te din Mrite. tmi sarut..a cadranul ,,i imi
. . ritmul canliac. ap3sAOO mecanismul cu de­
lui aritAtor. 1n eele din UJ1Ili. mi se tnchid pleoa­
Ie f'ir:llli ziimbesc.
4
A trecut un an de zile de cand Joe nu-mi dii pace,
nedezlipil de acele mele ca un magnet. Mil (<K.'E! de rig
in rat-a tuturor, lovindu-mi ccasomicul ell pumnul.
CAteodaUi imi vine sa-i smulg claia de par negru ea
pana corbului, dar imi tndur umilintele Cva criicnire,
cuprins de 0 mare lehamite. CercetArile mele legate
de micuta cantireata nu dati roade. Nimeni nu
indn1znel;ite sa-mi rii.spund.li In intrebari. Joe face
46 legea tn
AsUizi, mtr-o pauzi, am 8COS din maneca hainei
oul datde Arthur. tneere sa 0 reg8.sesc pe
Acacia plin puterea gindului. Vil deJoe, uit de afu­
ri.sita de in care rna anti. Tot mingaind oul, un
vis frum05\ incepe sa prinda \ria\A pe ecranul pleoa­
pelor. Sc racea ca in coajii apare 0 crapaturi pm care
£le slrecoara micut.a cantirea\A cu 1rupul invelit in
fulgi 0 apuc intre dOlla degem. Mi-e Did sa n-o
lli
t
in ace1a!?i timp. sa ia zooru!. Cand
sa-i simt clldura ridice genele, deodatJ. capul
meu face ..poe!".
oului imi aluned pe obraji, ea !ii cum
\'6ul meu &-ar elimina prin glandele laerimale. Joe
scella seuturAnduiii resturile de
coaji de pe Top bufnesc tn ris. unii bat
din palme.
- Data \iitoah', ceasomico] 0 sparg de cap!
tn elasA. toata lurnea face hazde pirul meu nicliit
pUn de coji. Dorul de r3zbunare lmi d1i ghies. ZAne1e
din gindurile mele se C"Me tncotro. tnri
impart timpul in mod ega! tntre ura fatA de Joe dra­
gostes pentru Acacia.
Zi dupA zi,Joe ma supune la noi Am de­
E
!
venitjucliria pe care varsa nervii melaneolia Ud
zadamie Donie :unintirii co micutA cMtw-eStJ. cici
n-au destul:1 lumina.
Aladeleine din risputeri si mi li· 47
niJ;=teasei. dar nu vrea sa 38Clllte ce am pe iJliIna.
Traista co amintiri a lui Arthur a seeituit aproape
eLl totuJ bietul de el einti din ce tn ce mai rar.
tn seara anh'ersirii mele. Anna Luna au venit
ca in fieeare an si-mi fd surpriz.i. Dupi
\'e!inicullor obicci. se veselesc dindu-I cu parium pe
Cunilingus, dar d(' data asta, au tntreoJt ll'Ii8ura l?i I-au
tmbalsAmat de tot. Hamsterul s-a tncordat mtr-un
spasm, apoi a cAzut mort. Lmaginea prietenului meu
credincios. intins rani suflare in lui, ma umple
de Un .,cu-cu" prelung r.aba.te din piept.
Ca l'ki-mi aline durerea, ii rer Lunei dea ct·
{p\,alec\li de geowafiedespre Andaluzia. Andaluzia,
drap de ea... Dac:i scigur eii d(.mni:;;oara Aeacia
e 80010, a; fugi firJ. sa stau pe
S·au Kurs patru ani de la intlilnirea mea Cll mi­
cuta c:lntirealA aproape lrei de eind am tnceput
0 caut, pretutindcni, dar nu·i de gi.c;it
nicaicri. Amintirile mi se una cate una, sub
ponlra timpului.
tn ajunul ullimei zile de fi'COOla, 0 sa rnA cule pen­
tru ultima oarcieu un gust amat'. tn noaptea asta n-o
R8 rna prinda 8Omnu\. Nici macar n-o sA atipesc, am
planuri de ficut pentru maine. M·am hotArit: plce sa
Vestul adoraL Nu·mi mai nimine decal sa
anu este micup in clil)8 asta. $i sin­
..
gurul om in stare sa nispundli enle Joe. Mi uit cum
geana de lumina a zorilor ri:-ipc1;ite umbrele Intune-.
ncului tn eadenta acelor d
Sunlem pe 'ZllUnie, In rortea !?C01ii. cerul etJte
senin. atAt de <tenin, tneal ai %iee ei oriunde alt·
unde\'adedt In Edinburgh.. Noapreaalba mi-aascu\-it
!;oi nen"ii.
tmi tndrept direct spre Joe, howal sa-I
tn/runt Oar nici nu al)ue sa deschid gura, d el rna
inhaiA de gult"rul cima.o;;u. lmi inima, rna
nApidefjte furia. eucul Joe d1 un 8pectacol in
gloalei stran!'e in jurul nostro.
- la scoate-!i cima.-;;a !;i arclti·ne ce ai tn hurta!
Vrem si \'edem noi ma.<;:inlria aia care tieiie!
- Oa, vrem. arata-ne-() l}i noui!

t mi smulge calJl&!?a eu mAna lui Ij,i lie repede OJ
ghearele spre cadran.
- Cum se deschide?
trebuie 0 cheie.
- Olt-mi cheia atunci!
- N-o am, a raffias acad, lasa·ma tn pace!
vAlii. unghia de la dcgetul mic pe lfclurcl cheii
rasuC€llte fara mila. Nu se dii batut paRi cand, in
rele din uma. cadranul cedeaza.
- Ai vazul am pututJ;i fiir.\ chcie? Hai, cine vrea
lIii puna mana?
Elevi cu care n-am schimbat tn via\-8 mea 0 \'orbi
unii in d rna tr3g-d. de ace sau si·mi
Nici nu se uiti Ja mine. tmi fae riu!
Cucul tncepe sa ,i nu se mai Cei
din jurul meu rdd in hohote bat din palme. Toatii
curtea munnurd in cor: "Cu-cu, cu-cu!"
tn clipa in creierul meu ceva seda cap.
Vi,oele anesteziat.e atApa ani, m9.nia tnfriinati, umi·
grele, toate aslea stau gala sa nibufneasci.
ti\"Uarul este pe punelu} de a se nArui.!?i n-am cum
sA·i mai pun proptele.
- Unde e Acacia!
- Poft.im! N-am auzil bine ee-ai %is! se
Joe, sucindu-rni bratul.
- L'nde e! Rispunde-mi! Zi-mi odatA unde e! Aiei
sau In Andaluzia. tot 0 s-o gise • m-ai tnt-e1es!
Joe rnA cu burta de pimlnt. Cueul zbiari
eAt ntine gura. am arsuri in tottropul, ceva se trans­
formA in minco La fiecare lrei secunde. spasme cum·
plite tmi zdroncina corpul. Joe 8e ridici victorios.
- t n halul asta ai tu de pnd sa pleci In Andaluzia'!
fmi spune el din dinti.
- Da, 0 sa plec! Chiar uzi 0 sa plec!
Ochii mi-au iCl?it din orbite. vocea mi-a ie!pt din
orbite. ge::iturile mi-au din orbite. Sunt preschim­
bat inlr.-o foarfeca insuneptA. gala sl we in bucap
orice ti iese in cale.
Ca un cAine care adulmeea prin gunoaie. Joe
apropie nasul de pieplul meu. Spectalorii izbucnesc
tn rAs. Asta-i prea de tot! 11 apue de ceafi tur­
tese de acele ceasomicului. 'l"rAntit de inima mea
de lemn. capul ti sun! dogit. Aplauzele contenesc
brosc. tl mai lo\"esc de doua ori ell toati pulerea.
Dintr-odatA, limpul pare si se fi OpriL AJ, da orice
sA am fotografla acestei clipe Primele
urlete ale privitorilor din curte !p,
tn timp, primti stropi de singe
... cilcate ale celor mm zelo!;ii spec­
latori din preajrna noastra. Limba orelor ii stnipunge
pupila ochiului drept, transformAnd-o fntr-o flintAni
insAngerati. Toati groaza lui Joe ge aduni in ochiul
!'Utng care contempLa !fUYoiul propriului sAnge. Mai
Id.;lbesc strinsoarea, iar J oe scheWiie ca un pudel cu
laha zdrobita. Simgele ii curge printre degele. Nu
!'imt pie de mila! Se 0 Iini.5te deplini.
Ceasomicul inti arde pieptul, abis daei pot sa-)
aling. Joe a rJ.mas nemi!}C8t.. Poale a munt. Mi-ar
placea sA inc:elezc odatA pieioarele pe
visele mele, dar nu inlr-atAt inell.t sa-i doresc maar­
tea. Mi se face meA. In vizduh, roiesc f1iraguri de
picaluri sAngerii. tnjurul meu, elevii stau
ca statui. Poate ci I-am ueis pc Joe! Nic:iodatA
n-8.' fi crezul ca-mi va fi teami c:i Joe ... a muri.
o iau la rUg-d, u'8.versfuld curtea C'U gindul ci toatA
lumea e pe unnele mele. Mi C8\Ar iute pe un stilp
ca ;.;3 &jung pe aooperu,u1 lilCOlli. Con.,wnta faptei S1
tmi inghea!i sAngele in vene. Inima scoate
acelea.-,i sunete C'".l in clipa cl\nd m-am indrigostit de
micut-a De pe acoper;." se virful
dealului printre de ceatA- 0. Madeleine, cefu.­
ri£lCl8d 0 Idfii..
Deasupr-<1 mea, ca atAmat de 0 etajeri cioplitA rn
norl. se un atol de pisari ci1itaare. A., vrea
sa aripile sa mideflprind de pimAnt.
,!

Cum ar dispArea tot raul, scipa de chinwile me­
eanice ale inimii! 0, paewi pribege, sa rna t&ati sa cad
'in AndalUtiei apoi spreea!
Dar pisarile Sunl mull prea sus pentru mine, cum
era ciocolata de pe policioari. cum erau borcanele lui
Madeleine cu Iieoare din lacrimi, cum e "isul meu de
dragoste cu micula dintArealA cind trebuie sa tree
de Joe. omorit, "a fi l;'i mai complicat. Cea·
sornieulliciie din ce tn ce mai riu. Madeleine, 0 sa
ai mult de furci!
Trebuie sa incerc sa inlore ceasul. Acul care arati
orele mai paslreaza incA tierbint.eala siingelui, n apuc
*i, dintr·o it trdg tn sens invers.
Rotite1e prelung, durel'C8 e insuportabilli.
Dar nu se tntAmplA nimic. Se aud lIuig-.lte venind dins·
pre CLUte. Joe t.ine rnlina 1a ochiul drepl Schelilliiielile
lui de pudel rarul ajung p;1nA la urecltile mele.
Un profesor cere Uimurin, Ii aud pe copii denun·
tAndu·mi. Toate plivirile dau roatA prin curte ca
radare. Cuprins de panici, rna coboT vaJvAnej de pe
acoperi.., Par pe prima creangi care--mi iese in cale.
1mi zdrelesc bratele prinlre ramun rru\ prabW}eSC
pe pillnAnL Adrenalina imi dii. aripi, picioe.rele nu s-au
gribil niciodata atAt de tare sA rna. duci Is casa din
vllrful deaJului.
- A f06l bine rn.a intreaba Madeleine, care
t-,i aranjeazA cumpar.1lurile tn dulapul de bucitarie.
- !?i da. nu, ii rispund lrernurAnd din toate
tncheieturile.
ridiC'd ochii spre mine. ifni acul risucit,
apoi rna cu 0 prim dojeniloare.
- Ai \"AZUL-0 jar pe micu1.a Ultima
oari cind te-ai inlors aca.si cu inima in halul Asta a
(O(:l atunci C'.lnd ai auzit.-o cantAnd.
Madeleine imi de pard a., fi venit cu
lncllltArile bune dist.ruse la un meci de (olbal.
tn timp ce 5(> chinuie sa-mi repare acul cu un ltpe­
rclclu, mli. apuc sa-i povest.esc inciierare.
Istorisirea imi face inima sa palpite.
- Ai fficllt 0 mare prostie!
- Pot sii dau timpul inapoi schimbilnd sensul aee­
lor de cea.lI,Qnlic'!
- Nici ti<1 treaci prin minte. osa for;.ezi roti­
telel;'i 0 sA tedoarA. riu. Nu pop sa faci nimie. Niciodata
nu putem J"eveni .supra (aptelor in trecut,
chiar dad a'·em un ceasornic in inimi.
la mWilriri cumplite pentru ca i-am
spart ochiullui Joe. Oegeaba fncearea Madeleine sa
pari !}OC8tA. COd nu reu..,c;e!;ite. fi lremurn voces mai
mull de ingrijorclre, dedit de mAnie. Ca cum i se
pare mai gra" sa te tndragostefj:ti decAL ai·i spargi
ochiul unui mojic.
Arari, sc aude deodatl Ok When the Saints.
o viziUi. Is 0 ora atilt de t.8.rlie tn ncaple nu-i sta in
obicc.i lui ArthUl·.
...
- 0 trisurii plinll. cu politilliti a pornit-o incoace,
pus in cap sa urce pana aici, pe deal, bAigui el
triigAndu-1'i ,unetul.
- Trebuie 53 plee, rna cauta penlru ochiullui Joe.
Un minunchi de simtAminte rnzlete tmi napadesc
sufletul, gandul, roz, ea 0 voi regasi pe micuta canli­
reatli e umbrit de teama col va trebui sa-mi ascull
inima blltAnd dupa gratille unci temnitc. Dar toale
se ineacii intr-un val de melancolie. Ce-o sa rnA
fae ram Arthur, tara Anna, tara mai ales, ffirli
Madeleine'!
Mulle pMviri triste lIoi m.a.i vedca 1a viata mea ¥,
felul in care rnA Madeleine in clipa
asta va r.1m{l.ne - ah\luri de altul - unul dintre cele
mai trisle din cite voi cun08lilLe.
- Arthur, cautA-le iute pc Anna 7i pe Luna!?i fa
rost de 0 tdi.surli. Jack trebuie sA piece numaideeat.
Eu n'iman aici sa-i inUhnpin pe
'I'r"dgilndu·:;;i dUlm el piciorul Arthur se face
nevAzut in tntunericul noptii en sa ajungii cat mai
repede la poalele colinei.
- tp pregatcsc imediat ciiteva trebuie
sa pleci in mai putin de zece minute.
- tu ce-o sA Ie spill'!
- Cii nu t.e-ai intors aeasa. Dupa vreo doua·trei
zile, ii anunt ea ai disparut. 0 sa mai treaeii 0 vreme
S8 te declar mort. Arthur 0 sa m-ajule sA-ti
sap rnormantulla rddacina copacului tau preferat,
langa Cunilingus.
- $i pe cine-o sa punep in sicriu?
- Nu punern sicriu, doar un epitaf scrijetit in
scoat1a copacului. Politia n-o sa verifice. Asta-i avan­
tajul cA rna considerii vriijitoare, n-or sa-mi sconno­
neascA prin rnOl·rninte.
Madeleine irni cu borcane cula·
crimi I';ii catevu haine. Nu cum 8-0 ajut. putea
sa spun cuvinlt:! mari sau sa tmpature5C
dar nimfm infipt in lac asemenea unui cui in du!}umea.
imi ascunde dublura cheii in redingoUi ca si·mi
intorc ceasul inimii de ciite on e nevoie. Apoi mai in·
dea.<4i ici l?i colo, prin sac, rlli?te cliitite tnveliteintr-o har·
tie eafenie, iar in buzunarele pantalonilor, cat.eva
- Door sa rna trambalez eu toate astea!
tneerc s-o fae pe durul, delli fiecare gest al ei rna
indllio!?Caza pfma la laenrni. tn loe de rnspuns, irni
arunea bine cllnoseutul ei zambet preracut. Tn orice
55
de la cele mai nostime pAnA la eele mai tra­
giee, ea lrebuie sa pregateasd. eeva de mancare.
Mli pe ca 5-0 pot inchide ea lumea.
-lmediat ee te intr-un loe, sA nu uip sA
iei legitura Cll un ceasornicar.
- C-un doctor, vrei sa spuil
- Nll, nu, Cll niciun chip! sa nu mergi niciodati la
doctor, data ai probleme cu inima! N-o sA priceapA
o iota. Ai nevoie de un ceasornicar ca sa le vindeci.
tmi \'ine sa-j marturisese dragostea !li re­
0 mulpme de cuvinle tmi stau pe limbi,
dar refuzA sa treaca de hotanli buzelor. Numai
bralele Imi rAmAn, ei incerc gi-i transmit mesa­
jull;tr.1ngAnd-o la piepl en toatA puterea.
- Potolel?te-te! 0 sa spargi cea:.ul, daca mA moo
strlngi de tare! inti spune en glas see blajin
totodatA. Acum e timpul sA pleei. n-8J} \'rea sa te
gi!;easca aiei!
tmi dl'tiClet:lez brat.e1e din jUr\11 ei. Madeleine des­
chide Sunt incA tn lli mi-e deja (rig.
Cobor.1nd poteca pe care 0 cunose alat de bine,
\'UnJ un borcan intreg de lacrimi. tmi ranita.

dar nu inirna. ea si-mi mut pndurile In altA parte,
fnfulec toate c1atitele pima mi se umflii burta ca unei
fcmci
VAd trecind pe \'ersantul celiUalt aI bitr.1­
nuJui vulcan. Joe mama lui ii Tremur de­
opotriva de frica de ferieire.
La poaIele dealului Arthur's Seat ne a.,teapti 0
tr.hourlL Luned prin lumina feJinarelor ea un mm­
pei de noapte. Anna. Luna Arthur se urei in grab&.
Vizitiul, eu lungi plni la spr.1ncene. t;.i
indeamna eaii eu 0 voce g'dunoasA..
eu IWlullipilde geam, oral}ul Edinburgh
in ceata.
Las tn urm:ll'inutul Lacurilor, fieeare colina imi
rnL..--oari cu prcc:izie indepArtarea. Arthur sfori.ie ca
o loeomolh-a cu abur. Anna Luna t-;;i leagini capul,
pirAnd ni:;;lC' surari siameze. Tic-tacul ceasomicului
nbunA tn lini:;otea nopPi. lmi dau seama ci lumea asta
manmti se V'l intoarce aca::>i fiiri mine.
La ivirea l.onlor. rnA lrezesc [n cllnteeul rigll-;<Ul
Oh /hf' Saints... Nu I-am auzil niciodati dln­
lAnd atAt de lin. 1'n1sura sc
- Am ajuns! anuntA Anna.
Luna imi pune pe genunchi 0 colivie ruginiti pen­
lru pisAn.
- E Ull porumbel voiajor pe cnre mi I-a dat acum
cAtivR ani un client romantic. E fORl1.e bine dresat.
Scrie-ne S.lllfl dai despre tine. Leagi scrisonle
de picionillui stAng, 0 sa ni Ie aducd. 0 sa putem
tine legiilul'll.. 0 sa te g-.lseasci oriunde ai fl. in
Andaluzia. to care fetele Le privesc drept to oehi!
Mull noroc. !If'fruenito, tmi ureazA st.n\ngAndu·ml to
cu putere.
5
Jack,
&ri8oorea aJ/ta QI'1l CItt.'lUU grete. aWl d£ grele,
(lIt"4t mit fntT'l!b cllnt t(l i:blltl pat'lnnbelul «t p001U
pomra L·tftilor.
Tnlr-o diminoo!il, ntnd am alllt.. cu Arum fi cu
[II l'orful dealului. am udeit uftl intJ"ftha­
chi.a. dar 'III tm llimnri. Alelierul tTCl rdt't'ifil,lk
parra lr«ItU UI'I umgaR. Toot,. .ticule lui
,lfcultkilll' tmK datu.pah. OJ iar fi pUim diapiinAM.
Am pontll cu to!ii rll trlhtarM h,i McuW.eint.
lnlr."11 Mniu, am gti8il-o la fJtCftlolO(U'fU Sl Calford.
til rotn'O minul, C'dt am oMit dnptld .-0
l'tdnn, ",-0 upJlroJ cd poli{ilJ. 0 arutaM im«liaJ
duplJ pl«aTPa noaatni fi a I/Iai .pum"" t7'tm.ir
ad n, fa«m gM)1 jiulilrlJ 'I'lU t prima oora fn
fi to/ttl Ie l'O malm,
Mi-or plii.croai1i tcMHaiajQII/.dibmlhi, mi-ar
pl1kro pot poL'e8ti cum/act fl(I ch mdllaln eu
o II/4Jta, iar eN. c«J1altiJ mai rtpa1'd pe rine1:a, cd
ee 'Imil" bUli', u,; Ii 4tt dorde tine. Dar m+&f!IQrQ.
.lfatkl€ 1'w a pltroL A MMnit «i ph« {Ntr-o IMJ&gQ
d,n can' nll.e moi poaU {,doaru nicio­
dahl. pdrmit truptll fit fnt'hi.toon fi r-a eli·
btTot 6N/l't,d, Ciiardocd tria' tM a6
nil U1Jl I YeO datorila tie aa\'Itt inu'una cU
(I Ii mamu ilt toatii puterta MlrdlttKin VinIJ ti
tU..a(l!lI.
AClIm Cl.fieptdm ro porvmMlul .a. It4l aducd
{ .lllh81rrl" tint. Sci dec DomRul CVIt"gu: iute
zbum'(lCIN'Q /Uta blumnata! N-am plltUJ 811.porta
gdtululll-o t'rni pe Madeleine fll vlotd. 0 at! fncerc
14 nit 1"l'(,IIRSC .cri8oarea de proo mulu on, ca nu

cumll(J .ro·mi piarn curaJlIl tk-a p-o mai trimtte.
An'llI, I.nna" nl £Ii umm l4aide.tuUipltkre
14 trw fi pt.U fnctrrorea alta tWIUl.
ell toatil dn:zgattea nDlUtrli.
Arthur
..
Si1?11l dai Jlldodata ItltCrii tnelodia Db
When the.> . tal
CAnd intru tn panicl, mecanica inimii mete 0 ia
raz,na stat de tare. tneAt ml simt ca 0 locomotiv3 cu
abur ale di.rei 88r de pe calea CeratA la eurbe.
RAtAcesc pe propriei !'rici. De ce ma tem? De
tine, mai precis, de mine f1ri tine, Aburii, panica
tneearlicA a inimii. patrnnd printre !;'ine. 0, Madeleine,
ce cald tmi lffieai! inci mai aUnt cildura ultimei now;.
tre mi·e de mg, de parci
nu te-a., fi int..ilnit deloc in ziua cea mai friguroasa
din lume.
1'renul scoate aburi un huruit asurzitor. A..'"j ,-rea
sa dau timpul tnapoi gi-mi pun inima hArbuitA in
tale. Ritmul ei sacadal imi aduce neeazuri, pe
care mai tAniu "oi sa Ie evit, dar in clipa asta
pare-all 8\'ea un aparat de filcut pop-com in loe de
mimA. 0, Madeleine, nici nu m-am indepirtat bine
de umbrele Londrei, eli \.i-am haut toate lacrimile!
0, Madeleine,la unnaloarea oprire 0 sa. caul un cea­
l'ornicar, fagJ.duiesc! 0 vezi, 0 8-1\ ne retntAlnim
s:'\niito*i, eu 0 sa fiu door dereglat, cat RA-? poti
tu incerca pe mine puterile tAmlWuitoare.
Cu fiecare elipa care trece, trenul rnA inspmmanti
60 din ce in ce mai tare.lnima lui care gimie!;ii
pare In fel de ea a mea el ered ci e indnl­
gostit lulea de locomotiva care it face sa meargi
inainte. Ooar ci nu are ca mine nostalgia a ceea ce
lasA tn unnl1.
Mli !'imt e:urnplit de singur in "agon. Lacrimile lui
Madeleine mi se invart. in cap ca °ruletA. Trebuie si
"omit sau !'ll stau de "orbit cu eine\'8. Ziresc un in­
di\;d tnall rezemal de fereaslrA, pregAtindu-se de
tlCri.<l. De delW"le, silueta lui tmi de Arthur,
dar cu cat mil apropii, co alit 3Celll)tJl impresie dis­
pare. Nu e nimeni injur. doar umbrele proiectate de
el pe perete. Beat de singuritate, izbucnesc:
- Ce scrieti acolo, domnule?
Omul !;-i-J;ii ascunde fata co bratul sting.
- V-am :o::periat?
- M-ai :o::urprins, e alteen.
Se apuca. dl' sens cu migalA. de parci. ar Ii pictat
un tablou. V:1rtejul din cap!'e
Ce dOI"l'!;iti. micutule?
- Sli. merg in Andaluzia, sa seduc 0 fatA, dar nu
ma pricep dt'ltlC 18 drclgoste. Femeile pe care Ie-am
cunoscut n-au ''.,.It sa rna fnvete nimic in privint-a asta
!;Ii J'JU. simt In tot trenul... Poote tmi dal--i 0 marut
de ajutor.
- Ai dat Laman de cine nu trebuia, mai, b.i-iete! Nu
prea pentMl dragoste... eel PUtin, nu
co femeile in viatA- Nu, C\I ele nu mi-s mel'S niciodat.i!
.,
M·apuC'a tremunll. II enen-eati ci-i citesc peste
umar.
- cemeali ...
- E Hai, pleaci. acuma valea!
Copiaza metodic frazl. pe mai multe
bucoiti de hartie: .. Umilul dumnes,'oastrA slujitor,
Jack pintecatorul."
- Avem prenurne, nu credeti cil·j semn bun?
RidicA din umeri, sUpiral en nu m-a impresional
indeajuns. $uientllocomotivei zbiari in dep3rtare,
pitnmde prin rereslre. tncep sl dArdai.
- Du·le odati,
Bate In pimAnt cu piciOntl8tAng, ca cum ar \-rea
III sperie 0 pisici. Nu 5unt pisici. dar gestul lui are
un anumil erect asupra mea. Zgomotul cizmei se
tntl"eCe cu vuietuJ trenuJui. Barbatul se tntoarre spre
mine, ell trisilurile fel-ei a.8CUt.ite ca lame.
- $lerge-o In elipa asta!
MAnia din ochii lui imi adure aminte deJoe, care-mi
fiicea picioarele sa tremure de la dislantJ,. Se apro­
pie de mine, eint.3nd monolon:
- Veniti, eeturi tntuneeale! 1'renuri bantuite,
in noapte! Pot sa vA Mue stafii nenu.marate,
sa din neguri fantomcle unor femei l'ublime.
balaie sau bnmete...
Glasul i Be schimba n horcAit.
62 - POL gi Ie spinlec fiin1 sAle f.l;perii... sa semnez
umilul dumneavoastri slujilor, Jack Spintecitorul!
fie teami, biiete, 0 si tnveti foarte repede sA
groa.z.a injuntl tim ca sl lrii! Nu-ti fie
teami, b3.iele, 0 si invep roart.e repede sa
groaza in juntl tau ca si poti lnli...
Inima *i corpuJ iau rawa de data asta, nu
din cauza dragostei. Alerg pc culoarele trenului.
Nimeni. Spinledttontl e pe unnele mele, spirgind
toate gearnurile cu un uria.,. Cn alai de pasan
negre nipadc::te vagonul dAnd roalA urmAritorului
mt>u. Mer'!'ul lui e mai rapid decat fuga mea. Alt
vagon. z..limeni. Zgomotul pal}i1or lui risuni din ce 10
ce mai tare. ingroa..'jA nlndurile. Ii ies din
hai..nA, ti ;::nesc din ochi se reped &Supra mea. Sar
pe-tP ca !\i miresc distant-a dintre noi Mi uit
in spate. ochii lui Jack lumineazi tol trenul, pisirile
rnA ajung din unna, umbra lui Jack Spinteeatorul se
intinde la picioarele mele, u.,a locomotivei pare 0
tintA. Jack are sa rna spintece! 0, Madeleine! Nici nu
mai aud ticititul eeasomicului, acele tmi 1ot-eapA burta.
Ma prinde de umAr cu m!ina sUinga. 0 sa rna nimi­
0 sa rna nimiceascA n-am apucat nici mAcar
sa rna lndr'ligo..... te:re!
Trenul intrAnd tntr-o gam.
- lie te-ami, bilete. 0 I;i invep foarte repede
sa lmprA.!ttii groaza tn jurol tAu ca sa trait inti
repetA pentru ultima oari Jack pintecltonll, vi- 63
in tcaea.
Tremur de spaimi. Dar eJ roboari treptele "ago­
nului se face nedzut prin muJpmea de pasageri
care pc peron.
[mi "in in fire, pe 0 banca In gara Victoria.
Inima licai<> din ce tn ce mai slab, lemnul cea­
somicului e!o>t.e inca fierbint.e. tmi spun in sinea mea
ca drago8t.ea nu poate fi mai tnspAimAntatoare dedit
sa fiu singur, inlr·un tren aproape fantomatic, cu
Jack Spintec3torul. Cum ar putea 0 Cali cit 0 cm­
leu 6li-mi dea ceasomicul peste cap mai tare decat
un Ilpintecilor? eu riutatea tulburltoare din ochii
ei? Cu oa..<ttea ei de gene firi sf'in;lit? eu profilu1 de
temut at !"Anilor ei? eu Nu poate sa fie
18 reI de perieuloasa ca experienl-8 pe care am triit-o
de curind.
o \T3.biulA Be pe minutar, facindu-ma sa
t.re8ar. Blegul de mine, ce spuima am tras! Penele ei
tmi mnngAie cadranul. 0 si aljtept ia zOO­
ml!}i apoi 0 sA. parnsesc tn graba Marea Brilanie.
Vnpoml tn care traversez Canalul MAnecii este
mai 8arac tn frisoane decAt trenul din Londra. tn
nfars cAtorva doamne tn vArstA cu chip de nori ofi­
Lite. nu e nimeni cu adevarat tnfriCOf}itor. Totul}i ne­
gura melancoliei, care mi s-a culMrit in sunet.
64 intArzie si Be deslrame. fmi tnlore inima ell cheia
am senzatia ci dau timpuJ tnapoi. eel putin, tim­
pul amintirilor. E pent.ru prima oari tn viat-a mea
cand mi aplec astfelasupra amintirilor. Abia ieri
am pJecat. de acasi mi se pare ei a treeut un car
de "reme.
La Paris, iau micul dejun pe maJul Senei, intr-un
restaumnt cu miros tmbietor de 8upa de legume pe
care am ural tntotdeauna s-o mAn nc, dar mi-a pJAcut.
la nebunie :.-0 adulmec. Chelnerit-e1e durdulli imi
.ulmbesc l!L';'3 cum ii zamt>et,li unui prone in
MOl}negei plini de (annec stau 13 taelale cu
A."CU11. zgomolele capacelor ale trAn­
tite. aceasta ciklllJ"08Sa imi aduce amint.e
de C&.'i& batr.lJl(>a.-d a I:kx."torit-ei Madeleine. &Ii tntreb
C€'-O (ace e8 aoolo, tn vArfuI dealului. lau hotirirea
!'I.-i seriu.
Dro{/(I
Toole fml ca roati'. l.kocamdatti aunt
ia ParilJ. Tm9 nOdejdR cd JM vi poli{ia fi-4u dal
puce. Nil Il/t(l 8ii p1'i flori 1'6 »Iorou'.hltul mn,
llf1epUimi .," mel fltlord
/IIi·1! dflr de tine ,i de road.
Am marf' grip de ualorllic. Afa nun lIl-ai
rugal, l'()l i I!('l:I'(Q IIii gii.IeM "" uulJOnlioor ca.wi
ma l'lIIdl'u d,' toate mWliile. IIIIt1r6.rlffflZQ.i dix
porloo ",ea P" Arlhatr, ,i pe AnllQ..
.,ftJir/,[ Jar""
lnadln... am pupne rtmduri, pentru ca ponun­
belul !:Ii poaui. zhura Aoti-ar plAcea aA·mi aduci
de!'prf" (>i cAt mai curind. Ii hirtia in
jurol gherul£i:;;i az\"arl pras3rea in "ilzduhul Parisului
POM.lmbelul incepe sa zboare pieW;. De buns seama
ci Luna a \"rut si-i tunda penele ioLT-un mod (oarte
original pentru l>erioada impereeherii.l·a ra.'i capul
de-o parte de alta '}-i, de aceea, seamini cu 0 perie
cu anpi. 11,13 tntrcb dad n-&r fi Cost mai bine sA folo­
8esc clasici.
PinA sA. pomesc mai departe, trebuie sa dau de.un
cea:;omlcar pricepuL De c:And am plecat, ruciodati nu
mi·a:d.f1.Wt inima mai tare ca acum. mi-ar pllicea
sa fie reglatil cored ca 8-0 l>ot regasi pe miculA
dlntirealA- Ii sunt dator lui Madeleine. Sun 13 poarta
unui bijutier de pe Boulevard Saint Germain. Un
bat.rlnel pus la palru 8l.:t' apropie l}i mii intreaba
de ce am venit.
- SA·mi reparati ceasomicu1...
- tl avep la dumneavoastri?
- Oa!
tmi deschei nasturii la vestA, apoi cAmof;lU.
- Nu sunt doctor, tmi ri1spunde sec.
- sianmcap OP"\-ire, sa vedep dad.
..
toate roti\-ele sunt la locullor?
- Nu sunt doctor, mai 0 data, nu StInt
doctor!
pe un ton cam di:;pretuitcr, dar tneel"C
l\4·mi pAstrez ca1mul. Se uili Ia ceasornicul meu. de
pa.rcl fi aritat C('VB murdar.
- $liu cA nu doctor! E un reas
pe care lrebuie numai sA-I regtez din cind in eAnd ca
sA meargi bine...
- Ceasurile sunt. instnnnente menite si misoare
timpul nimie mai mull. $lerge-o de aici eu meca·
nismul tiu dmcese. Valea sau chern polipa!
Aeeea.':-i poveste ca la ca atunci clnd ve.
neau tinerele cupluri. M-am lovit. degeaba de atAtea
C-A n-o sa rna obi:j.nuiesc niciodala eu ele!
Dimpotriva, ell eatcresc, eu atAt rnA. dor mai tare. Nu
e dedit un afurisit de ceas din lemn, doar
care-mi fae inima sa batii.!
La intrarea in dugheana de roT 0
veche pendul:i. din metal cu 0 sumedenie de oma·
mente din aUT argint, care mai de care mai eu ifose.
SeamanA leit eu proprietarul, a.,a cum unii ciini
scamanA ell tnainle de a trece pragul,
ii dau un ca un fotbalist profesionist. Pendula se
clatinA, !'E! de toti peretii. Mi-am luat
picioarcle la pe BouJe\'ard Saint Gennain
am auzit tn unni un bubuit de sticl;l. sparta. E de ne. 67
crezut etta linh·te imi aduce acesl zgomoL
l'nnAtorul ceasomiear, un bltrinel ro­
tofci. de vreo cincizeci de ani. se aratA mai ingaduitor.
- Ar trebui s1 mergi la M. E un
iluzinni:-t plin de imaginatie, sunt eon\'ins ci 0 sa se
priC'Papa moo bine ca mine rezolve problema.
- Oar eu am nevoie de un eeaClOmicar, nu de un
maKician!
- Unii ceasomicari sunt un pic magiciem. iar ma­
gicianul de care \-i-am vorbit e !;Ii un pic ceasornicar,
ca Robert. Houdini de la care, de altfel, tocmai a
cumpArat un tealnJ! spu..--e cu r3ut.ate. Fa-i 0 vizita
din partea mea, sunt sigur ci 0 site faeA iar ca nou!
Nu-mi dau seama de ce domnul ace.sla simpatic
nu rnA ingrije:;<te el tn."lL5i. dar felul In care fmi tnte1ege
este Mi se ump!e inima de bu­
cwie la gftndul cli \'oi lnCUni un magician care, pe de­
a:;upra. mai e ':li magician--eeasornicar. 0 sa-i semene
lui Madeleine, cine !;ilie, poalE' chiar sunt rude.
'J'rec podul peste Serut. caledra!a este aUlt
de elegant!, incftt tot privind.-o m.1\ aleg cu spatele l;li
ell giltu! rii.sucit. Ord..,;:ul acesta pare un tort. de nuntA
cu 0 bi.serica 13 ultimu! etaj. rn cele din Unn3, ajung pe
Boulevard des ltaliens unde se afUi faimo6ul t.eatru.. Un
tAnar cu mustata!;ii cu privirea agent imi de:schide ll.,:&­
- aici?
- Care dintre ei, imi rispunde ea tntr-unjoc de-a
ghicitoarea.
Rnbton. HIiUdin ee-wnicaT,
nia. in'entator. prinlftahtile.a1 de bord .. at until'
apant.e roDilf' In oftaIrnoIocM'. Hou(bn <k¥cltide 0 gJj de telItnI
..
Are 0 IlSUpn lIrtivitipi lui
Ml-' Ipnmul realizator I!'i pirintele ert'Cteb
dak!). iar eurlOl!C\ltul magician 8Hudini
M
Ifi liege JMIt.ronimuiln
.mn de omagiu adua au (ILL).
F
- Georges M
- Eu Bunt!
Se a"Cmenea unui robot, sacadat
deopotrivi. repede, mAinileti tnl.rege8c cu·
\;ntele asemenea unOI" semne de fnsu·
lmi a."cuh..i OJ luare-aminte tnt.reaga poveste,
mai eLI seama sra""itul. care n pri.... direct:
- eea.<;ul asta imi lac de initn.3., ser"iciile
de inlrepnere pit care \; Ie cer nu atribu?ile
dumnea....oastrd de ceasomicar.
Ceasornicarul-preslidigit.alor deschide cadranul,
ma cercet.ea7il ell un aparat care tIl\iutA sa vadii mai
cele mai manmte piese, c1eodati se
ca dlnd Loala copiUiria j-ar fi treeut pc dinaintea
ocrolor. Punc in funC1-iune sistemul declam;8.tor al cu­
culu.i mecanic. 31>oi il}i exprimA admirdpa de pri­
ceperea lui Madeleine.
Dar cum de l-i-ai risucit acul care aratii orele'!
- Vedep dumneavoastri, sunt tndrigostit, dar nu
tiu 0 iota dragoste. De aceea, mi tnfurii, mi
iau la tninta. uneon incerc sa·j grAbesc: ritmw sau sA
incetinesc SC'lltXCrea timpuluL E stricat riu!
RAde ca un naciiaJ} ciruia i-a mijil mustata
- Pii pe pacE'. merge strunI. Ce vrei sa¢i mai exact?
Pli. Doctori\A Madeleine care mi-a pus
reasumicul ziee ea inima mea de ocazie nu se potri­
\'l,.1te C'U starea de tndrigostil. E convinsi ci n-ar re­
zista unu.i astfel de emotional.
••• . , P"
- Zlce. aI.••
pleaca pleoapele 'i mllngiie barba.
- Ei, ea poate sa creadi orice... dar tu, tu nu eliti
obligal sa mde pirere cu ea, a.,a·i?
- E adevirat. N-am pirere. Darcind am
vizul-o prima oarJ. pe micut-a am a,-ul
senza1ia ei S-8 cutremurat pi.mftntu) sub ceasomicul
meu. Roti\.ele dJ1,iiau, ticiitul se tntetea. Am inee­
put !'ti rnA sl mi se tmpleticeasc3 picioarele.
totul 8·8 dereglal.
- }i-a placut'!
- La nebunie...
- Pii,
$j·atunci mi-a fost f08rte tcarna d. Madeleine It
Ilvut dreptate.
Georges c1atinA din cap
mustata. cautA cuvintele ca un chirnrg
alege instromentele.
- Dad te temi cA 0 fie riu, nu faci dedit sa
de a ti £I.e face riu. UitA·te 1a aaobali
crez:i ei se gandesc vreo clipA ci or sA cadi cind merg
pe sAnnA! Nicidecum, accept8 riscul savureaza
plicerea de a infrunta periooluJ. DacA.-p duci vialJl cu
ochll in patI"U sa nu-p rnpi cev.. 0 d te de
moan.e, sA Nu cunosc nimic pe Iumea asta mai
an:'uzant ea imprudenta! UitA·te la tine! Am rostit
numai "imprudentA" l?i au tnceput sa-p luceascl
ochii! or, Of'! Daca, la paisprezece ani te hotAnt,ti sA
- - -- - --
Europa ca sA gise!}ti 0 rata, tnseamna cA ai
o aplecare cltre impnidentA, nu·i .1
- Ba da. ba da... darnu \TeO !;Imecherie sa-mi
un pic inima?
- c3 ¥iu... Ia aminte la spun,
Jt8ta! Asculta-ma bine. fii ochi l?i urechi: singura lpl'Ie­
cherie, cum 0 tu, care-ti va pennite sa 0 ge..
duci pe fala \"i:-elor tale est(' chiar inima ta. Nu cea
in fonni de ('('as, care p-a fost puslla na.,tere. Eu
\"orbe!\C de ct>a adevaratii, rea de dedesubt, din came
!;Ii 8Ange, care pulseazi. Pe asta trebuie s-o pui la
treaba! VitA de problemele de meeaniei, nu Ie mai
da atAta importan\A! Fii imprudent, dar mai inainte
de toole, daruiel;lte-te larlRii te gilndel;lti
prea mult!
este deosebil de expresiv, vorbele ii pun
in toate chipului. Mustat-a lui pare
modelata de ti'unbel, cam ca la pisici.
- Nu merge mtotdeauna, nu rnA pun pen- 71
tru nimic. eu in.. umi amdat gretiI co cea pe care 0 so­
coteam fefTK'ia \;epi mele! Oricum. nicio
iese men.-u.
Acesl prc::otidigitator pe care unll nconsider! de
geniu tmi premci despre farmecele de dragoste
ca sA mi se pe unnA ci ultima poliune i..a,
explodat tn guri.. TotlL;. lrebuie sl mirturisesc ei
imi face bint> n aud vorbind in timp ee-rni repari.
angrenajele. E un om blajin. care sa asculte. Se
vede de la 0 po::!t..a ca se pricepe la oameni. Poale c·a
reu:;il sA pAlrundA laina fiecirei rotile in mecanis­
mul J)t'ihologic omenesc. tn doar eAlen ore, am ajuns
sa ne secretele.
- Ai:' put.ea sene 0 carte pClvestea La,. ii
acum fiecare arnanunl de parcit ar fi po....estea \.;etu
mele, tmi spune.
Pune-o pe hirtie. Dacl 0 sA am vreodatii. copii,
vor pulea s-o citeasct. Dar daci vrei sa-i
sf<1n;:itul, va trebui sA vii cu mine in Andaluzia!
- Ti·ar fi de un prestidigitator depresiv in
pelerinajulLAu amoro!ol?
- Da, mi-ar fi de mare trebuintA.
- dai seama ea sunt in stare sA distrug pana
minunile!
- Nu-i adevUat!
- Da·mi ragaz de g-J.ndire in noaptea asta, vrei?
- De acord!
Cllnd primele raze de soare Pte streeoari prinlre
obloanele atelien.tlui lui Georges aod un urict.:
-Alldalu.....;a! Auoo.' AJuia111.:'ia! Alloo.' Andaaaah.'
Deodati Pte ive:;.te un nebun in pijama ca dj.
reel dintr-un Rpect.acol de opera.
- Accept, Simt nevoia sA. cAIAtoresc, la
propriu Ia figural, doar n.-o sA mA las pe veci fnecat
in bUlOiul Cli melancolie! 0 sa luAm am ndoi 0 gum
de aer proasp:1t! Asta daci nu te-ai rizgindit mai
\Tei l'-a te
- Cind pledm!
- Imediat dupa micul dejun! tmi rispunde, ani·
lAndu·mi boceeaua.
Ne a.'jeWn 13 0 masa C'U picioa.rele st.nimbe ca sa
imbuc3m catf",·a t.artine eu dulceat-a tuflit.e riu 0
ciorolatA pre-a fierbinte. Nici nu se oompari cu gus­
tul mandirorilor lui Madeleine, dar e nostim sa mi·
nftnci print.re extraterelitri din hArtic decupati..
- tii, diml cram indriigostit, tmi venea tot tim­
pul;;4 inventez lucruri. Un tntreg taleioc de artificii,
de seamatorii de trucaje, CD !Hl fae sA nidi pe 10­
Kodniea mea. Cred ca pana In urma sAturat de
mele, >it' mtristeazA el de i se lasi'i in jos
mu;;til.tile. ell un :-teagtn bema. Voiam sa pun la cale
oclUAtorie pe I.una de dragul ei, dar ar fi trebuit s--o
due, de fapt. mare dUatorie aici. pe PAmAnt.
s-o cer de g3sesc 0 casA pentru noi mai pri· 73
mitoare dec-.i.t ,·('Chiul meu atelier, cine ... suspina
el. j ri, am decupat doua tablli din etajerele ei,
apoi Ie-am pu,. rotilele de la un c:lrocior de spital, ea
hoinirim amandoi sub clar de lunA.. N-a vnlt nici
in rnptul C"..tpului sl se urte. am fast nevoiL sa-i
repar etajerelc. E greu cu bAiete, repeti
gftnditor. Dar n sa ne urclim amfutdoi pe tibliile ales,
pe planl'je ell rOlile! Eu ell tine! 0 sa strilbatem
jumatate de Europa pe plan.,e eu roWe!
- N-o sa Juam trenul? Pcnlrn ci eu sunt putin
earn presal de limp...
- Opresat de timp?
- asta.
kj pulea spune ci reasornicul meu esLe un mag­
net care atrage inimile fnlnle. Madeleine, Arthur.
Anna. Luna, iar acum Melies. Mi se pare
ca inimile lor au mai multi ne\'oie dedt mine de ingri­
jirile unui cea."\ornicar iscusit.
6
Cu toate panzele sus spre Rud! latA-ne pe dririle
pelerini pc roWe in cautarea visului impo­
l;ibil. Facem n !wreche pe dnate: un uritu1 d*lat cu
mustatJi de ('Otoi::oi 0 piticanie Cll inima de
lemn. Doi Don Quijote de ocazie Mtilndu·se Cll mo­
rile de pe melt":tgwile westemului andaluz. Luna mi-a
sudul S,>aniei ca pe un tinut plin de ne­
prevazut, in care visele co.,marurile stau laolalti,
ca. indienii ,:i cowboy-i tn Vestul 8albalic. Yom trii 7S
yom vedea!
Pc dnun mull de vorba. lou-un fel,
a deveni1. pentru mine un adeviral Doctor Lo,'c.
intr-un CUVRnt. opusul lui Madeleine. Totu!}i ginduJ
rna poarti mereu la ea. rncerc., la rindul meu, gi-j dau
curaj In expeditia asta de (re)cucerire amoroasi.
-Cine l;itie? Poote c1 inlr-un ungher a mai p.listrat
indo dragostea l>entnl tine... ChiRr ljoi introQ rachell
---- -- --------_.
de carton, 0 calatorie pe Luna nu·i de ici de colo,
putea sa-i placa. Ce zici?
- Nu prea credo Toate inventiile mele i se par
jalnice. Sunt convins ca se va indragost.i de vreun
om de l;4t.iinpi sau de vreun milit.ar, doar cum s·a
terminal tot.ul.
Chiar :,i atunci dl.nd este ooplel;1it de melancolie,
eeasamicanJl meu prestidigitator pierde deloc
hazlie. Fireliiile ca mustata rasucitii, mcreu
incil.lcitii de vant, n-are niciun amestec tn treaba asta.
Niciodatii n·am mai ras cu a.5<\ a potu ea in fabu­
loasa noastnl cavalcada. Calatorim fari bHet in
nuri de marra, dormim putin, miincii.m ce ne pica in
mana. Eu, care triiesc cu un eeas in inima, nici nu
mai *tiu cum trece timpul. Ne-a prins ploaia de aUl­
tea 01;, incal rna tntreb dacii nu cumva am int.rat.la
apa. Dar nimic nu ne poote sta in cale. ne simtim
76
mai vii ca niciodata.
Tn Auxerre, n-avem ce face dOl1nim in cimilir.
A daua zi, luam micul dejun pe 0 piatr.1 funerara in
chip de masa joasii. Viata pe picior mare, ce mail
In L;yon, t.recem podul La Guillot.iere pe
noastre cu rotHe, prin:,i de coada unei carut-e. Treca­
torii ne aplauda de parc·am fi in fruntea clasamen­
tului din 'I'urul Frantei.
In Valence, dupa 0 noaple de hoinArealii, 0 batr.l­
nica ne-a oonfundat eu ei liiii ne·a gatit eel mai
gtbitos pui cu cartofi prijip. Ne mai alegem cu 0
baie cu spuma *i cu un pahar de limonadi fir.:i bule.
A.'olta da. pe picior mare!
SpMap primenip, luAm cu asalt portile Marelui
8ud. Tn Orange. poli\ia rero\-;ant ne pune pe fuga
nu ne la.-q sa donnim nici Tn vagoanele pentru ani­
male. 'n Perpignan, simtim penlro prima oari rniro­
suI SpanieL Cu fieeare kilomet.n.l. vblll meu e pe cale
sa devina posibil. Domni';\08ri Acacia. sol"esc!
Cu Capitanul Iimga mine, (tunl de neinfrdnl.
Trecem gt"anit.<l spaniola coco\ati pe noastre
cu rotile. 0 adiere caldii patrunde in mine preschim­
band acele tea:-:;OlTLicului in aripi de moara.
o moari. care macina visului Ie trans­
:::::
lonna in realitate. Domni.<;«>arA Acacia, S08eSC!


oceata de mfu;lini ne deschide drumul, apoi Ie iau
locul port.ocnlii parguiesc roodele chiar in mal­
tul cerolui. ii ai Andaluziei laic onzon- :;;:
n
tulln
Un nor palid se sparge de ereste
nerV(jf; Ia cite\'. sUle de metri de noi.
imi race scmn sa imi acoph acele meLalice. N-a venit
incA timpul 83 fiu lov-it de fulger.
opasAre apropie de noi, dAndu-ne roaLa ca de­
&Supra unui stAn'. Salba de stAno dinjurul n05tru 0
face sa pari mai amenintitoare. Dar nu e decat batr.l­
nul porumbel voiajor al Lunei, C'.lre mi-aduce velJli
78
de ta Madeleine. Mi s-a ImLt 0 piatri de pe inimii
vizAndu-1 venind in Cad In ciuda viselor care
in mine. Madeleine nu-mi nic.io­
datA gl1ndurile.
Porumbelul se las! pe primant. stAmind un nor
maront de prat. Ritmul inimii Poe precipitt.. sunt
neribditor sa citesc Dar nu reU¥SC sa
pun mAna pe nenorocita de pasire! Indianul muslli­
ci08, tov8rd-,,;,ul meu de dnun, incepe sa ciripeascii pen­
tru a·1 imblilnzi in eele din unne\, izbutesc sa prind
trupullui moale de pene.
Oegeaba.IXlmmbelu1 a 7.buraL in go1.l·a mai rdmas
numai 0 bucntii de sforicicii. atAl1latA de piciol'ul st..'\ng.
Nici unnli de scrisoarea lui Madeleine. Pesemne cit.
vAntuJ a pus stapanire pe ea. Poate in imprejurimile
Valenc.iei, in valea Rhonului. uncle !>e napuste\ite cu
tootA puterea inainte de a muri in
Ml simt descumpiinit, ea clnd .., fi 0
cutie de c.adouri plin.ii de starLi. MA 3.']Cz pe plan.':'3 cu
rotile scriu la repezeali c.!te\'8 rAnduri.
/)rQgti
1.,. alrnuiloal'flQ tenMla1Y. t, rog.a "u-o N'Zltnlf
fi 1W pri'na. "P"'tru. ro tiriilO6JJ rh pornmbell'-G
tkM'Otoront th M pdnd.a OJ1lI'lftll.l lo
Am dtl/ rh cto-'OMliror ron' OTt' grijii d,.
lJ1im.a ml'tl fl' mj·e bine.
dor df' i fk ARM, P cU LIU!lJ, ,ide
ArtJtltr.
Te fmbnir,¥=.
Jork
M lies mH. ajuta sa leg zdradn han.ia de piciol'\L'}ul
pisArii.
- Dad m-ar 1a portlle Andaluziei gata s-o iau
1a goani pent ro 0 clipi de dragoste, s-ar face foc
*i pam!
- mamell'! fae griji pentro odrasle1e lor
*i Ie in palme, dar pentru tine a flosittimpul sa
cuibul! Uitli.·te la inima tal E amia71i! Acum
e momentul iei zOOro!! Ai vAzut ee serie pe pan·
carta din fata noast.rii: "Granada!" Anda! Anda!,
chiuie iar prin ochi ti tree sclipiri de cometa.
'e bucuria ca pe cilut.itorii de comori
care se code:o:c ;.;3 deschidi capacul cufarului,
tnt.rezl1.resc prin incuietoare stn1lucirea monedelor de 79
aur. Teama de izbfuldi!
A trecut at:1ta vreme de cind docesc acesl vis!
Joe mi l·a ulrobit de cap I-am &dunat de pc jos,
fariuru1 eu firJ.ma. lli s-a unit refacAnd
in minte, bue-.ita eu bucati., ouI plin cu imagini ale
micul-t'i latA·1 pc cale scoati pull din
gioal'e paralizat de emotie. Palatul Alhambra
intinde noi arabescurile cu \'arlurile in ceru]
opalin. Calel1tile se hurducAie. Ccasomicul mi se
hurduciie. Se pornellte un ,.. Ant care ridica nori de
umflA txWe1e rochiilor-umbrele.
Acacia. 0 sa indriznesc vreodati sa-ti cer sa mi
te deschizi1
Din clipa cftnd pi.,im pragul sLri"echiului
plecim in cautarea unci sali de spect.aoole. Lumina
puternici aproape ne pune
fntrebare in Laate teatrele care ne ies in calc:
- Nu cunoa.-;;teP cumvao miculA dansatoarede fla­
menco, una care nu prea vede?
Ar fi mai lesne sa gAsim un fulg inlr-o furtunA de
ziipadit Peste ora.., se lasA amurgul in tonuri de rof;iu
porlocaliu, potolind soarelui, dar noi tot nu
dAm de urma Acacia.
- Avern a groaz3 de dansatoare de astea, ne r.lJl,..
punde sec un mAturind piat-eta din fata unci
8A1i de teatru.
- Cea despre care vA tntreb nu esle 0 dansatoare
ca oricare. E 0 oopili de vreo paisprezece, cincbpre­
zeee ani. dar dntA ca 0 femeie in toatA firea l?i se
adesea de lucruri.
- Ei. dacl-i de dupl cum va
Incercap atunci la Extraordinarium.
- Asta ce mai e1
- Un fost c:irctransfonnat tn bWci. Acolo vezi
medenie de spectacole, cara"ane de trubaduri, dansa·
toare vee;tile, trenuri·fantoma, imblinzitori de elefanli
sAlbatici. pa."Ari eAntAtoare. parade de moru;;tri in
carne oa...t>••. Din cite am 8uzil. au 0
C".1ntAreat-i. II tn cartierul Cartuja, pe strada
Pablo Jardim. la numarol7. un srert de ora
de aiei.
- Vi mul!umese din suflet., domnule.
- E un !()(' tare eiudat., trebuie si iube¢- Oricum,
va doresc mult noroe!
Pe dromul spre ExtrclOrdinarium, tine
ullimele predici.
- sa le PO'1i ca un jucator de pocker. sa nu-\oi
nid temerile. niei indoiala. Pui tn joe 0 earte alot­
inima tao Crezi C"d-i punclul tliu vulne­
rabil, dar daci\ i!i intra odatii-n cap asumi aceastA
shlbiciune. cea.<:ornicul-inimii te va face sa maltfel
decat tocmai aceastii diferentA va ti anna
ta de
- Chiar crezi ei-mi pol folosi handieapul ea anna 81
de seduetie'!
- Binein!elt>s! sa ei micut-a cil.ntAreal1 te-a
\T'djit cu Celul ei de-a se Ympiedica de taate lucn.uile,
pentro ci nu pus ochelarii.
- Ei. nu cu :u:ta. ..
- Nu numai cu asta, ..diferenta" asta ii
rllM'TlE:'<1.l1. E timpul sa le tu de a ta.
Noaptca. pe la zece, ajungem noi la Extraordi­
narium. Strilbatem aleile muziea rAsunA din taale
part-ile, melodiile amestecandu·se inlr·o Mrmalaie
veseJa. De pe tarabe se tnaltii un miros de friptum
!;li de praf - cred Cll mon de sete tol timpul aid!
Adunalur-J de barli.ci pare gata sa se
la cea mai mica boare de viint. Coli via
pasanlor cantatoare seaman! cu inima mea, door eli
e mai mare. 1'rebuie sa batii 0 anumita ora ell sa Ie
vezi din cadran; e mai sa rcglezi un
somic alunei cand inaunLI'U nu-i nimic
Dupa ce ne·am f:ltait 0 buna bucatA de vreme,
dintr-odatil., pe un zid, ziirese un afi.lji anuntAnd
tacolele din aceasta searii de fotografii.
Domnifoara Acacia./lallumco in 808 pica1lt,
ora 12, pe Icena cea mica, peRle drum de trenul
groaui.
I-am recunoscul pe data trnsalurile chipului.
Au lrecut patru ani de cand tot scormonesc prin
lumea viselor iata ea la capatul drumului, reali­
Latea in se n\zbuna. Ma simt ea un pui pe
care Uia in ziua primului sau zbor. Cuibul
moale al tnchipuirii 8-a va trebui sA rna
al'lIne in gol.
Trandafil'ii de hArtie pe roehia micutei
clint.Arete deseneaza 0 hartA a comoriJor trupului ei.
Simt gustul eleclricitApi pe varl'ul limbii. Sunt ca 0
bo:nbA gala sa explodeze. 0 bombA ti'rori2'.atil., dar tot
bombA se c}1pama.
Ne st.r'en1rim pani 1a seem ne a.,.um pe
scaune. Seena este 0 simpli estradi impro\izati sub
oopertina unei rulote. In dte,-a clipe 0 voi ,·edea...
Cite milioane de S-8U scurs de cind am impli­
nit wee ani' De cite milioanc de on am visal Ia
aeea.-;Li clipa' Euforia eare lmi invadeazA su.Oetui ene
ataL de inten.....a. melt abia mai pot sA stau pe SC3un.
Totul}i. in pieptul meu, moara de vAnt care se Blea
ca inghite totul in cale adevenit din nou un cue elve­
ctit 0 gam:i.li<' de IC.
Spectatorii c1in primul rAnd rl18ucesc fet-e1e spre
mine, deranjati de ticliitul din ce in ce mni rnsunator :::1
aI ceasornicului. tn semn de raspuns, M lies Ie
intoarce un zambet pisicesc. Trei fete pu(nesc!n lis
O(>\"a in spanioIa. pescmne .,&,tia doi parc3.
'iE
-g
§
j
au dpat din moru;otrilor". !;)tiu prea bine cA nu ....
"unt depart.e de adevir. 83
DeodatA,!t(" slinge lumina. tnt.reaga sali este in·
vadatA de 0 muzici strident.l. iar in gpatele cortinei
umbra in 0 ai)uetl amoscuUL.
MiCU\& dntareaIA intri in S<eIli, tropiind cu pen­
tom ei galbeni. incepe ii se legene pe toeuri intr·un
balall8 de paslre. Vocea lubpre de
toart suni mai frumos dedt tn "isele meJe. Ochii me
tArUf'!'4C 0 prive:u;ci in t6.ccrc, inima vrea sa!5e de­
prindl1 cu ei.
Acacia mlAdiazA trupu] sta cu
buzele intredeschise in siirotuJui unei (an­
tome. ascunde oehii imeru;.i sub pleoapele grele
t.o;i inal'" scotAnd ritmuri de castaniete din
podul palmelor. Dartn timpul unei melodii dragi su­
Oetului meu, in ceasomic, cucul se pune pecintat. tmi
vine !\i intru in pimAnt de nL7ine. lnsa pri"irea
l:'urJzatoan.' a lui tmi da curaj sa nu rna las cu­
prins de
Seena daniplinati se potri,·e.';ite ca nuca in percle
ell unduirile delicate ale mele E
ca cum fl-al' aprinde l1acard olimpici in macheta de
plastic a unui stadion.
La spectacolului, 0 de specta­
tori se inghesuie sa-i llA-i un au­
tograf. Trebuie sa stall la coachi en chit
ca eu nu 'Teau un autogra(, ci luna de pe eel'. Noi
84 doi pc comullunii. tmi
la ureche:
- eabinei e de8Chisi tniuntru nu e nimeni!
Mii st.recor ea un tilhar in ineapere3 stramta l?i
trag ll..-;.a dupl mine. Ochii tmi tibovese pc cutia cu
(ardun, pE' droais de ell sclipici, pe hainele
ei - care ar fi fndlntat-o pe zana TInkerbell. Cu
t08te <:A rnA Firnt stingher printre stalea sernne ale
ei, tmi salta inima de bucurie. pe
un de cnnapea, imbAtat de pariumul ei suav.
in cele din unna, w,;a se deschide. Micut-a c-.lnti­
intnl valvaltej asemenea unui uragan tn fusta.
l5i zvllrle o\t colo pantofiorii galbeni. tmpri.,tie peste
tot agraCe de l)ir. a.5&Zi 18 masa de toaletA. i un
mon. ar fi racut mai mult zgomot dec-.1t mine.
Ea tncepe demachieze. cu rnipri delicate
ca un trandaflriu care i::i leapidi pielea, apoi
pune pe nas 0 pereche de ochelan.
- ('e aiei'! rnA. intreabA, zirindu·mi til Ill­
riuJ oglinzii.
"Ymi cer iertal"e ei am intrat. Dar de ctind v-am
auzit dl.ntand acum cativa ani, am un vis: sa
vA regnsesc. Ca sa-I implinesc. am culreierat jurru'itate
de EUI"Opil.. Mi s-all spart ouA tn cup emcAt pc ce
sa fiu spintecnt de un maestro tn dmgOl'te:l etl mortii.
De buna seama, un $Oi de infirm cftnd e vorba
de marea iubire inimii mele impro"izate ti eo greu
sa reziste culremul"U.!ui care 0 clatina clod \"a vad,
dar bate numai J.H..>ntro dumneavoastri." Ymi £ItA pe 8S
limbi sA-i spun to.1te astea, buzele inti r-.1min ins! pe­
cetluite intr-o lite<>re de monnlnt.
- Cum ali intr.1t
E minioa.-;a foc. dar uimirea ti mai Inmoaie din
furic. iar In ei de a-!;'i scoate u.';Or ochelarii se
un dram de curiozitate.
Mlilies rna clit"calise dinainte: "SagA de seama. e
o dragutll. sa nu cumva sa pari ci
primul camia i-a trecut prin cap ... care e
culmea seduct-iei'! Si-i dai Hurla ca nici macar nu
tncem fH) seduci.
H
- M·am rezemat de u:;;a. Nu era bine tnchisi ,:i
m·am lrezil pe canapeaua dumnea\'oostri.
- Vi Be intimpla des si at.erizap &.58 incabina unei
rete care Be pregite}te sa se schimbe!
- Nu mi se intAmpli des!
Am impresia ei 6ecare \'orbl r'Otilita va a\'ea 0 iJn.
portantA capitalA; 6ecare sHaM Be desprinde cu di·
ficultate; povara visuJui imi apa.."lA pe umeri.
- oa' unde ajungeti de obicei'! Direct in pat sau
sub
- N·ajung niclieri de obicei.
rncere sa imi aduc aminle Jeepa de fannece de dr-d·
goHt.e datA de "l"ii tu fnsuli, smulge-i un zAm·
bet sau 0 lacrima, pref!icllndu-te ca vrei si·i Iii
prielen. Fii oem !;Ii urechi 18 ea, nu la fundul ei. 0 sa
ajungi aoolo, dad. nu te glindef;iti numai 18 ast.a. Nu
86 t.e fnfioari penlnJ mult limp cineva care se uitA door
Ia fundul tAu, sa !?tii."
E ade\·irat., dar acum ei I-am vhut leginindu-!'.(>,
mi s-a pus pata pe el alit de tare, inelt lie
oomplici.
- Nu cunwa dumnea\·oastri scoleap. tie-taculiia
tnnebunitor fn timpul spectacolului! Mi se pare ci
vi recunosc...
- Mil
- !;)i ce vreti de la mine?
fmi iau inima-n _,i aer in piept..
-Alj vrea .... it \'i daroiese ceV8. Nu nori. nici
eiocolata...
- Atunci, ce?
ScoL manunchiul de ochelari din ranitA *i i·J inLind,
sa nu tremur. Totlll,i, ramele meta­
lice zomAie in trcmurul mAinii.
Face 0 mutr" de papu.. .... imbufnatA. Nu mai
ce q cred. daclt sau e 8UparatA. Manunchiul
e p-eu. rL"'C sA m-apuCE' durerile de spate !'aU sa cad
in ridicol.
Cc-i 8llLa?
- Un mlinunchi de ochelari.
- Nu sunt f10rik mele
La marginca lumii, undeva intre barbie
burelor. ii 31)aJ"(' un zimbcl
...('. dar acum \Tea sa rn.a. schimb in
Jinb;,te.
tmi deschidl.' u:;oa, strilucirea relinanJ.lui 0
Ii apAr oehil. pllmindu·mi mAinilp pavW in calcn ro.zci
de lumina, frunlea i se descret-e*te incet-incet. E
oclipa tulbure minunatii.
Nu port ochelarii, am capul mie Iii rnA rae sa
man cu 0 mUJo'C3.
imi pla<.'t'!
Plin eu musca mai domoli.se emotia.
dar I'U am din nou I'06tind ,.rnie imi place".
87
A unnat un moment de lini.';le dulce ca 0 vijelie intr-o
gridini de margarete.
- Ne mai pulem vedea. cu sau fiiri. ochelan?
- Do.
rifice rotit-ele.
- Te doare undc'·a?
7
Un ,,<In" abia !?Optit, din pliscul unei p3sJiri cat
un bob. care I"'d:;una in mine ea un striglil croic de
luptll. Fiorii dr<lgoslei ma tmpresoan'l., tie·taeul cea·
80rnicului seamflna eu clinchetul unui de perle
nl.8ueit inlre degetele ei. Ma siml fencit din calc-afara.
- Dad a primit hftrburile alea de ochelan in·
amna ci te place! ma ineredint-eazA Suot
convins eli i-ai eazul eu trone! Nimeni nu aceepta un
cartou atAt de jalnie t1ri sa simtA cAt de cAt ee\·.!
89
&daug''''
DupA ce i·am po\"estit de-a fir a par prima noast.ri
&:; -zisa intilnire !;li m-am mai l-am rngat pe
Melies sa mai anmce un ocm Ja eeasomic, pentru cii
nu mai trecusem niciodata prin asemenea emopi. 0,
Madeleine, te-ai face foc para. daci m-ai \·edea...
pc sub mustat.A. apoi fncepe sa ve­
- Nu, deloc.
- Melalul s·a incalzil pupn, dar nu·i nimic anor­
mal, t.oale merg slruna. Am lerminal. Acum hai
sa cautam un loe de dormil. Avern nevoie lli de-o
baie bunil..
Am rilscolit prin tot balciul Exlrordinanum am
luat cu asalt 0 baraca pardsiti'i., unde puteam sa
innoptiim. fn ciuda mirosului de umezeala a foamei
chinuitoare. am adormit c.a pn.mcii.
La mijitul zorilor, hoti'i.rllrea mea e deja luati'i.: tre­
buie sii-mi giisesc ceva de lucru undeva prin preajma.
La Extraordinariurn toale posturile sunt ocupale,
mw unul, la trenul groazei, unde au nevoic de
cineva care sa-i sperle pe in timpul cii.la­
toriei. Cu multe insistent-e, am sa pen­
tru seara urmatoare 0 intAlnire co propl;etireasa.
la intrar'C, Mt'Hies face scamato­
rii co un pachet de ciiJ1.i masluite. Are mult succes,
mai ales co femeile. "Frumoasele", cum Ie
el
t
se bulucesc in jurul mesei de joe, racftnd oehii marl
de uimirc la fiecare gest al lui. Le tndruga tot soiul
de po\!el;ili ca va fabrica un fel de carle in mil;icare,
cu fotografii care prind viatli. Se pricepe de minune
sa Ie CUcel"e<lScii pe .,frumoase".
Azi-dimineati I·am "Azut adunRnd cartoane din
care decupa Ml.chete. Crect cl inca mai spera regii­
seasc:11ogodnica
t
fiindcil. a inceput iar sa vorbeasca
despre cilAtoria pc Luna. Ma,:ina lui de se pune
(nret pe piciQ::U"\>.
La ora zece. rna prezint la baraca de piatri. in
rata lrenului groazei. Mi intAmpini proprietAreasa,
o batrAnici sfrijiti. care I"'ll5punde Is numele de
Brigitte Heirn.
Are cru:patii, de parci ar stringe un cupt. intre
dinp. POIU1A 0 pereche de inciil1Jlri marl triste - san­
dale de ­ ideale pentrn stri"it "ise.
'i zici cA vrei sa muncel;lti la trenul cu fantome,
mai. blliew?
Glasul ei tc face sa te gandel;lti la unui
inrurial. At):' darnl de a stilrni angoasi de la pri­
mul suneL I
- Ce l;ltil l'A faci ca sa pari inspli.im!\nUitor?
Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Jack Spintecltorul ;
imi rJ.. in minte: ..0 sa foarte repede sa
groaza in jurul tiu ca si poti tnli.... 91
fmi descl1ei nasturii de la cima..';>i l;li risucesc 0
dati cheia ca pomesc cAntecul cucului. Proprie­
tireasa rna pri\'e::te ell aceJa..c;i ca l;li ceasor­
niearnl parizian.
- Nu cu 3.'Jta 0 !'it d.5ugim noi milioane! Oar n-am
pe nimeni, a!}3 cA e.:;ti angajat.
Mindria rna impinge de la spate sA iWucnesc, dar
imi (nghit vorbele. fiindcA am rnare nevoie de slujbli.
Patroana tmi ar-.l.t3 locurile.
Am un contract cu eei de la cimitir, tmi dau cra­
nHle !;Ii oasele mOI1i1or pentnJ care familiile nu moo
au bani sa plAteasel locul de veci. imi spune mer­
gAnd inaintea mea. 0 podoabA pe cim::tc
pentru un tren+(antomA, nu-i ........1Oricum, daca nu
Ie iau eu, ajung lagroapa de gunoi! Vai de capullor.
8e viicare!?te cu 0 voce istericl. !;Ii seaci
deopotrivA.
Craniile ;i pinzele de paianjen sunt aranjate ina­
dins I:;il ceanti1 prin ele lumina candelabrelor. Niciieri
nu e nici flr de praf, nimic nelalocul lui. Mii tntreb din
ee lume intersiderala vine (cmcia ssta, de-l;ii pelrece
viat-a fiicllnd curat prin catacombe.
Mli tnlorc spre ea.
- A copii?
- Ce intrebare mai e asta? Nu, am un diine !iii
mi-e de-ajuns.
Dad. voi ajunge pana la b3trinet-e tP am norocuJ
92 si rae copii, sa am poate nepop, cred ci mi+ar
"eni sa constnliesccase pline dejocuri zgIobii, de ho­
hote de n1s de ample de bucurie. Oaci nu am
copii, mai bine rnA lipsesc de 0 easi plinii cu vid.
- E interzis sa atingi decora\-iunile. Calo pe vreun
craniu bun de plati.
cu\"AntuJ ei de ciipatii
MA de ee am Witut alAta dnun pin8. in
Granada. Ii poveste5c pe scurt povestea mele.
tncerc, de rapt l;'i de drept, ciici fmi laie Yorba intnma.
- Nu ered niei in bra.,oavele tale despre inima
mecaniea, nid in povestea ta de dragoste. Cine
Oumnezeu te-o fi im'atat atates limpenii? Ce, crezi
c-o 1'8 faci miracole daca bati campii? 0 sa eaz:i. de
18 mare chiar dad de $Cund, sa
Oamenii teea ce e diferit de ei. Chiar
dad apreciaza spectacolul, iI privesc door cu 0
placere de voyeur. Pentru ei, sa fie martorii unui
accident sau 8-0 vada pe femeia cu douii capete e
totuna. s-au uitat la ea, dar nu l}tiu
niciunul eAmia sa i se fi aprins calcliiele dupa ea.
Ast.a te al}teaptii pe tine. 0 sa se holbeze 1a
tl"icile de pe inima ta, dar nieiodata 0-0 sa te iu­
bensca pcntru ceea ee Chiar erezi ell 0 fata
dn1guta cn aeeea de care-mi tot 0 sa aiM
chef sa umble cu unul care are 0 proteza tn 10e de
inimA? PAni eu gasesc ci e respingAtor... tn sraJ"!?it,
daca ti 1;.;1 bagi in toti toaLa
.,
lumen 0 sa fie
Brigitte Heim se de
rninunc In grupul celor cu inima de Dar
habar n-are ca m-am im+elit in carapace. viselor de
cand eram mic de-atunci a-a Sunt tea
mai reziatentA broasci t.estoasA din univers! Daca.
rna gindesc In Acacia, pot sl zbor sa
infulec luna ca pc-o clatita fosforescentA. Degeaba
te la mine cu r.injetul tau de slrigoi, ca n-o sa
pAt-esc nimic!
Ora 22.00. E prima 8ear.1 la locul de muneA.
Trenu! e aproape plin. 1ntr-o jumatate de or;l intru
tn pAine, deci mai am limp sA exersez trucuri de
groazA. Am ce\"a pentru ci e musai si·mi
piL"\trez E!lujba ca sa fiu in oontinuare vecinul oficial
al rnicut-ei dnLiret-e.
Inti pregitese inima ca s-o transJonn in inslru·
menl de dal fiori pc spinirii. CAnd stiteam pe
vArful dealului. rna amuza sa pun in cea....;omie tot soiul
de ehestii: pietricele, hftrtie de ziar, bile ele. Roti\:ele
scnu,.neau, Lic·taeul lmna aiurea, iar eucul se fatAia
tnire plllmAni ca un buldozer tn miniatura. 0 scoleam
din sArite pe Madeleine...
Ora 22.30. Agapt de perelele ultimului vagon
seman cu un indian gala sA atacc 0 diligentA. Brigitte
Heim trage cu ochiulla mine. Mi se laie rasuflarea
de-a binelea cAnd 0 ziresc pe Acacia
3.<;ezatii tntr·un vagon al trenului groazei. De aUla
94 tic·taeul se pune pe dncil.
Trenul porne.';'le, saT din vagon in \"agon. Incepe
c:ucenrea Veslului adoral! E in jOC' ,,13ta mea! Ma
tn\nte..o4C de cucuJ ca un
aparat de went Inti implant acul inghet-at
care aratA orele in spate1e Gandindu·ma la
Arthur, fredonez Ok When tJlR Saint3. Se aud dite\'a
!ipele. Ce ,tii 3d/adca.a.pari rnBpiiinu1nttitor? Dar
eu tmi doresc numai sa rna desprind de tru­
pesc, sl rae sa rasar.1 soarele IntTe perepi H.5tia !;Ii ea
!'i·1 vOO3. sJ\-i fie cald sa tilnjeasci dup3 riicoarea
brate1ol" mele. Din piicale. penlro final, nu
pol dee-elt M apar cate\-a clipe in lumina alba si-mi
umt1u pieptul din wate puterile. tmi deschid
li:.and sa se vada "lib piele care se Ia
fieeare bAtaie a inimii. Un ppil uimilor asemenea
unui behiiit de capri scos de 0 bltrAnicl clteva
aplauze pripAditt', acoperite de hohote de rAs. co asta
m-am procopsit pentru mea.
tmi indrept ochii spre domni!;lOOr8 Acacia eu spe­
ranta cA-i voi citi pc chip incantarea.
tmi cu t8utat.ea unei hoat-e de bomboane.
S-a terminal?
- bine atunci, felicitiui.! N-am vazut mare
luero, dar plrea no...;tim. Nu dumnea­


v<>aslra.. bl"3\'o!

- incercat ochelarii?
- DR. dar ba sunt incirligap. bl au lentilete spart.e- 9S
- tnadins i-am ales ca sl Ii punep pe nag !p
sa nu l!\tap cu frica. Doamne ea Ii stricati!
- De Ria t'i nu port. ochelari? CA mioe t.eami
nu-j !'\trie?
- Nu, nu de a...;ta...
tn limp ce Jiide cristalin ca tri­
lurile unui xilofoll alins in treaditcu un"de perle.
- Punetul terminus, vi rogim sa din va­
goane! urI! chiar atunci.
Mieuta cfintAreatA Be ridicA in picioare imi face
un semn diseret eu mlina. Paml ondulat Ii saltA pc
oonturunle umbrei. De*i mi-ar fi placut sA 0 impre­
sionez eAt de putin. nu-mi pare rd.u ci fonna
inimii mele i-a rlmas necunoscuta. Dar zadamic rnA
visez aoare pe cerul noppi, ootoroantJL de Brigitte
cheamli la viata demonii de mult in sufle­
tul meu. Cneon, in momentele de trezie, carapacea
cea mai solidi din lume, pierde
rezi:<tent-a.
Tropllitul cadentat at pantofiorilor galbeni se aude
incA in depart.are. Mi las purtat de ritmul lor, paRi
eind micuta mea clntilrea;.A Be de poarta de
la intrare. Toti pufnesc in rAs, nimeni nu-i sare in aju­
tor. Se c1atina ca un beth'an in haine bune, apoi se
race nenlzuti.
fn tot ace1't limp, Brigitte Heim imi trage un peT­
d:tf pentMl prestatia proastJ. croar daea \'orbele ei
imi tree pe 11lnICA urechi la 8ute de ani-lumina, cred
c3 a pronuntat cU\'llntul ..plati.. ta un moment dat.
Mil. due iute sa·i povestesc lui tot ce .-a
fnUlmplat. Pe dnun, MgAnd nulna In buzunar. dau de
un ghemotoc de hartie.
NI1·mi tnbuI' ode/tiM co Bii t'.id ct'i Jill 'fh
('1,iJ1r agromill, &111/1'8(' cd ai U'l aMl'(jrot caw.­
tif r" dolUUlprtut'f' t'OhWlf' fJl loc dt age1UJ)j cu
i,'tliblin.... ClIm 0 Ml gd.aq:/i pagina HruU mt.a.i
MTit "Ion,l" I
ii cile;c ct>a."'Omicarolui-prestidiWtator ri\-a,cml,
pauzA la jocul de carp.
- Hm. in\.el£>g... Dornni¥J8r8 Acacia nu t;e poart3
ast'lTK'nea reJorlalte clintaret.e pe care le-am eunoscul,
nu e egocenlrici. di seama de puterea ei de se­
(h.lC\.ie -ceea ceo fie vorba tnt.re noi. face parte din far­
mecul ei. Dimpotriva. te-a remarcat. pe tine. Acum. n-ai
dl'cllt sa tncerci marea cu degetul. bagi la cap ca nu
I.e crede atAt de dorit1i. pe cAt e. de asta!
Alergintr-un suflet la cabinu ei!;li ii strecor 1:Ie sub

u\' un biletel.
La mKZll1 lIoptii, £Ill lrenul"i (p"OllZei,
pUI''fi-m orlu'lttrii ea ali nil t'li ..:bJ!i cU lMna fl
!xi .fiigiidIlK3C.a va lo.t th""11 hmp
Itfi·i K'OOtf'/, i ,WOIlU tU a l-a priM tltlptd.
_ AnOO hombre! AnOO! E timpuJ sl·p deschizi
inima! imi spune Melies Ja nestlin}il.
- 'j ce rae co loate acele? Oae-o z.Almcesc? Mi
ingroze:o;e numai la gindul ci rna va respinge... De
eAnd visez Ja clipa asta, iti mai
- ArcltA·i inirna ta rea adeviratA, t-i-i minte ce p-am
!lpUS odata, e vraja posibila. Daca·ti vede
97
adevirata inima, ceasonUcul n-o s-o mai tnsp:'iirnante,
ai tncredere in mine!
miezul cum rilele
CriciunuJui cAnd e:'ti indrigot!tit, pc umAr rni se
porombeluJ \'laguit al LWleL N-a mai pierdut scrisoa·
rea de data asta. 0 des:fac ner-lbdator. cu degetele
tremurAnde.
jfint{ul Innl Jat:k,
Spnfi 1/1 at mqi 1/ "tat: fl ai gnjii rh
hllf. \'a treblli ad mai ptlttd til it fntmTi
aca.a. dirl ('(utza poUlin.
Te £mbnilifez,
DoclOM/a Mathltilt8
Sosirea ponunbeluJui mi-a umplut inima de bueu­
rie, dar conpnutul scrisorii m-a intristat adlinc.
Semnatura e ciudati.: OOCTORITA Madeleine. $i.
pe dc8:Supra, ea e mai vorbAreati de obicei. Pesemne
ei a "rut d scuteasci mesagerul de 0 ponri prea
grea. Trimit pasirea inapoi imediat:
Triml/e·mi 8CTUlOM moi lung! pritt TJOffn
oblfRUua.O-.i mairiimd"olTmit peon
dt tillt. Simi JU!l'()ia .u rite« mai mutt dff6.J.
dolUi-im t"UllinU agOJalt dt Uhffim u,1'i untm.­
too".I//1i merge Mne. Toranlful mt'Ude drum AU
lilt ('t'(l.IOMtiro r-prutidigilai.or ca re aN' gnp «i:-mi
{IIRrtiOlltu ullmo cum Poll/Ill u laaa fn
fJMt'! lJri·mt /11/ rii.!pUJU cat mol ntrdltd.'
Tr fm.brii(l...rz.
Jack
P.S. Eztraordiftanltm. Stradn Pablo Jardi"..
ltl(manU 7. 1.11 Cart nt. Granada
tn crucea noppi. ma pun pe un neghiob
feriol. Port 0 blu7.a de un albastru electric, ca sa-mi
puna in evidenp\ oeM ver-z.i. Trenul groaz.ei e
inviiluit in tli.cere.
Se face dO\lli.sprezece !;1i douiized, !lido
Se face douaspre7..ece lli jumalate, nici urma de dom­
Acacia. La unu ranl douAzeci. imi ingheatA
g
inima. tic-tacul abia daca se mai Bude.
- Hei!
!

- Sunt aici ...
..
Micu\.3 cint.AreatA nu coboari, stA pntuitii, tn echi­
libru. pe de 13 inlrare_ Chiar umbra ei
proiectati pe U:;.3 mi se pare ispititoare. M-a.5
!}i cu ea COd sa·mi exersez sj,rotul.
-I"ilril:'i :;;tiu. m-aID deghizat in tine!
lntr-adevar. poart.A !;'i ea 0 bluzi leilA cu a mea.
- Iarti·ml. n-am a\'Ut limp sa g8.'K'$C 0 po­
uivitA pentru 0 intaInire. dar "ad ci s-a intim­
plat!;1i tie!
Surisul meu °incredint.eazi ci sunt
mereu la patro ace.
Nu-mi pol lua lK'hi.i de 1a freamalul umed al bu­
zelo1' ei. ea il;;i dJ em'intele alearga inlre
noi. alungftnd tiicerile, jar ticaitul ceasomicului
r.!zootc pfuulla urechile ei.
- Ai fiicul furm; in lrenul groazei. Toate felele au
ie!;lit cu zambelul pe bure - vorbele-i t:.1ioase
leazii. care deasupra noaslr.l.
- Pm, nu-i a buna. ar trebui 86. (mp1uflii grO(lz(I
('Q ad pof triii... \Teau sa spun, ca sa-mi pol paslra
!'llujba.
- Ce conlew daci Ii faci sa plingi sau sa r.1d:i,
atAt Limp cA.t Ie 0 emofie1 N·am
- Ba <la, dar de mi-a zi.s C'd.
nu da bine la imagine. Nu se poale sA ie!;'i gtumind
din trenul groazei. Mort-copt, trebuie!W. sa star­
nese mea. daca mw vrcau sa lucrez aieL
-- A sUl.mi frica c tot 0 fonm'i de scduq.ie, ca toate
celelalte din cAle vlld. tu marc crail
Mil ame limba sa-i rrUirturiscsc taina, cU am 0 pro­
tezi in loe de inimi, cil nu 0 iotA d..-spre dl'agoM(>.
fmi dorP"C s.i simti ci n--am mai trecut niciodatii prin
ce tree acorn. iJtUr, am luat oUeva leq.ii dcspre fa1'­
metele de draple de 1a un iluzionist, dar numai ca
d ajung In Mell", vrea 0 t'i'lrli sa rna
un eu<entAll'. Daregreu siI Iii curnpina dreapta,
3.';'8 ci rna trezesc spunandu-i:
- Mi-ar placea gl ne luAm in bra\{!.
Ea tace. ficind iar mutricica de tmbufnati.
- Mai stirn de vorba dupi aceea, dar mai int3.i,
nei sa ne lum in
Printre OOze 1i scapi un "vre3u" abia !1Optit. Peste
ge:;lurile noast:re se abate 0 tandri.. Se apro­
pie in pas leginaL De aproape, esle mull mai fru­
TJ)()lI,.',.;i dedll umbra ei dA mai multi Ciori.
ne sunt ficute pardi sa Be conlopeasca.
rmi Iipe e ¥lvaielnic pieplul de sAnii ei, firi tirie,
pentru eli aoole cea<;ornicului rnA slingheresc. N-a.,
\Tea 8-0 sperii eu inima mea plina de petice. Dar cum
sa nu sperii ghemotocul lista de fata, cand din
pllimAni 1mi ieH "talea ace Mecanismul
intrii. iar tn panica.
lmi fcresc partea StAng-d. ca lji cum avea inima
de De aceea, ne policnim la dans, dClji ea pare
sa fie c-.unpioana lumii la tangou. tn limp,
ticiitul ceasomieului r-lsuni din ce tn ce mai tare. 101
8faturile lui Madeleine tmi revin in minte, unul cate
unul. dad. mor firi s-apuc sa simt gtlStul imbri·
ei? Se in mine de cidere
in gol, bucuria zbondui, teama de
Degete1eIi adasta pc g-.1tul meu, iar miinilc mele Be
pienJ in mAngiieri. plimbindu-i-se pe 8pate. tJlClCJ'C sa
sudez visul de realitate, dar am uitat sa-mi pun masca.
Gurile ni Be apropie una de cealaltA. Timpul Be scurge
meel, aproape flU) in loc. Buzele Be atingcu in cea
mai dulce atingere din lume!p setnt.recin al>i.s3ri, dind
delicate, cind Cll putere. Simt gustul surprin7Ator de
c:iPf1Wli zb,aterea de pasire zglobie a limbii ei.
o vAd ochii mari sub umbrelele
pleoapelor nul inchipui un halteroftJ care pne
Himalaya in stanga Munp.i StAncotP in dreapta.
Atlas este mic copil pe IAngi mine! lmi simt toati
fiinta inundali de 0 bucurie cople,itoare. Cu fieeare
gesl pe care-I facem, se mai dte 0 fantomi
in trenul groazei. Toeurile tropAie pe
inviluindu-ne in zgomotul lor.
- Lini!}te! urlA 0 voce aspri.
Ne desprindem din temiitori, cu res­
tdiatA. Am trezit monstrul din Loch Ness.
- To piticuJe1 e-i eu tine Ia ora astaT
- Mil gftndesc Ia tot 80iul de lrucuri ca sa-i insp;1i­
mAnt pe clienp.
- Pai, tn Jinil;lte! !?i vezi sa nu care
102 cum\'a sA ca1d pe cranille mele
- Bine. bine...
1n!ricoIatA. dornniojoanl Acacia ... cuibArit mai _
in bra\.ele mete. TImpul oprit ClU'gere& imi doresc
atAt de mult sa nu mai int..rein matea lui incit
uit gA·mi lin inima la di.l$tan\A. fnmtea pe
picptul meu, cAnt.are-dl-8 Be tncrunta.
- Ce-ai aid dedesubt? CA ...
Nu-i rA..'lpund, insa ma tree toate apele ca pe un
dat in vileag. Inti t.rece prin cap sa-i torn 0
minciuna. sl inventez ceva, si schimb yorba, dar nu
izbutese, pe:ntrn c:i sinceritatea naivi din tntrebarea
ei m1 imi deschei eima.5a. nasture cu nas­
ture. Ceasomicul iese Ia ivea1i, jar ticiitul se aude
mai tare. sentin\JL L,i apropie mAna stAnga,
i1OPtindu-mi:
- Ce-i asta!
Din \·ocea ei rizbate atAt.a incit mA tnchi­
pui bolnav pilnii. la cap8tul zilelor, iar pe ea infinnieri
Ia cipitAiul tneU. CAnteeu1 cucului bate orete.
cAntar'eatJ, tresare. RAsucese0 dati cheia 1i spun s608:
- tmi pare riiu. Am un secret, al} fi vrut sa
dezviilui mai demult, dar mi-a Cost (rica sa nu te pierd
pcntru totdeauna.
Ii dau IAmuriri ci am un ceasomic in loe de inirrui
de cfuld m·am niiscut. Nu scot 0 YorbA despre incom­
patibilitatea organici dintre inima mea dragoste sau
lurie, triiri eare--mi sunt cu interzise. E
curioasA sl afle daca rni se modificl ¢ sentimentele 103
odati cu tnJocuirea eeasomicului sau dad este doar
un proces rnecutic. 0 riutate ciudati rhbate din gta­
sul ei. intreaga poveste 0 amUlA. fi ri\spund ci meca­
mea inimii nu poate func90na fiiri enl()\.ii. dar cii,
nu trebuie sa rnA a\'enturez pe acest t.eren alunecos.
ca cum explica regulile unui joe
indn1.git. Nici nu scoale strigite de spaimi, nio nu
izbucne.,te tn ..as. Pbi acurn, numai Arthur, Anna,
Luna 'li n-au fost de ceasomicul-inima.
Pentru mine, inseamna 0 adeviirsta dO\'adii de drs·
gosle fcluJ in care rna ,.Ai fntre coasle un
cue? Cui Ii pasi!" Pur !;Ii simplu, ee simplu e.._
Oricum, nu c bine sa rna sprind prea tare. Poate
cil prin ei miopi, cessornieul este mai putin
_
- Chestia as13 e praetica.... Oaca cum
tntAmpli cu ceilalp oameni, puteaincerca sa-p inlo­
cuiese inima, pan! sa apud tu sa mi cu 0
alta fata.
- Dura ceasul meu, ne-am imbrati.53l exact acum
treizeci l?i de minute pentru prima oanl, creel
eli avem deslul timp s.i ne gfindim !;1i la asta.
Chilu- cllnd se de la pieptul meu zice
,.dA-mi dnllnul", mi se P.1re eil se alinlA.
oinso\e'C cu pa.5i de lup, 0 ell poM de
lup, ii adulmec urmele cAnd se face nevAzuta.
Am sarutal--o pe fata cu limba de pasire nimic
nu \'3 mai fi ca inainte. MeeanilSmul imi palpiti
menea unui nllcan in fierbere, dar nu rna doare
niciieri. au rog, un junghi tn coastA. lm.i zie
in sine. mea ci pentru ora asta de fericilA e
un infim. La noapte 0 rna catAr pe luna. 0 sa
mii trin pe cornul ei str.ilucitor ca intr-un hamac
.. i 0 sa visez cu ochii
8
A doua zit Brigitte Heim rna cu 0 voce
de vnijitoare fiira puten magice.
-Ia scoaHi.·te, Miele! Azi te dai peste cap spe­
Iii pc oarneni, cii nltfel ip dau papucii, tara niciun sianp
Chipul ei imlClil imi face a.c;.a.
nC'Jt-a. Sunt mahmur dupa bepa de dragoste prin care
am trecuL Ma: seal din somn ell greu.
Nu CUffi\'8 ieri-searJ. am oonfundat visul ell rea­
Iitatea! Urmatoarea intalnire va Bvea aceea:,;i
105
Numai cind mi-o inchipui, sirot fm"lliciituri
in tot tnlpul Sigur, trebuie sA ascult sfaturile lui
Madeleine. N-am fost niciodatA atAt de fencit de
In limp.
Tree pe 18 Melies ca sa.-mi examineze ceasomicul.
- N-a mai mers 3.';l3 de bine in lui, Miele, rna
asiguri el. N-ar fi rau sa te tn oglinda cand imi
ce s-a inUunplal noaplE'a trecutii, ai
vedea ea barometrol inimii tale arata zile tnsorite.
ToatA ziua, am banluit prin lrenul groazei, cu
gandul ci diseari. rna voi putea din nou juca de-a
a1chimistul.
Nu ne vedem declt noaptea. Ml\ndr.1 f?i. cochetA,
!;Ii anunli sosirea ciocnindu-se de lOl ce e in jur. E
modu! ei origi.nal de a bate la lrenului.
Ne iubim ca doui bet.e de chibrituri. Nu "orbim,
ci ne aprindem. Nu ne 8irotam, ci provoeim .,incen­
du'" ('al de tnalt, de un metro cor­
pul mi-e zgil\Ail de un cutremur de pAmAnt. Inima
evadeazA din I:nvelu,u1-inchisoare, se scurge prin ar­
tere, imi &junge in "i 8e preschimbii tn creier.
Sunt tot 0 inimA, de la fiecare pAna in varful
degf:'telor! Pretut.indeni, raze de 80nre arzator, pa­
siune roz cu renexe roE}ii.
Nu-mi iese din minte f'Aplura ei; mirosul pielii,
tonol ,·ooi, maruntele capricii care 0 Cae cea mai
aprigi mai fragila Cata din lume. tndipatAnarea ei
de a pone ochelarii ca si vadA oamenli pc cera­
nul aburit al ochilor ei miopi; annele ei unice dt
apiLrare. Vede firi sa vadA tntr-adevlr ,?i, mai pre­
sus de toate, nu sue in ochi.
tncelul co lncetul, deslu.,esc meeanica stranie a
inimii ei, care pc ba.za unui ameslec
Tntre un sistem de eochilii autoprotectoare iP 0 lips!.
de incredere profundi. de sine se ia
la trfultA co 0 hot.ar.1re de neclintit. tn timp ce canli,
domnil}oara Acacia tmprA!jtic raze - sc1nlei ale
propriilor imperlectiuni. Cind se ailA pe scenA stra·
lucel;ite, dar cand muziea, picrde eehi·
libml fntr--o eli pili. N-am gisit fnea rotilA !ipsa din
tntregul angrenaj.
La intrarea tn inima ci, laell.tul L,=,i schimbi cifrol
z:i de n. Uneori, cochilia esle tare ea 0 sUincli. M.3
triduiesc UKIarnie sa scomesc mii de eombinaW de
mingAieri de vorne t1J?8 tot inchi3a
rimAne. Cu wale astea, tmi place 18 nebunie sa-i stri­
e:ochllia! Sil-i aud geamatul cand se crap', si·i
vid gropiteleadlincindu-i-se la buzelor, care par
'" "",unA ca sa-mi lreae!l", RA·i tandliri
sbltemul de aparare.
- A.!;I avea nevoie de un manual care sa rna fnvete
cum sA imblinzese 0 Aciint.eie! Ii lui
- Bine ei nu de un lratal de- Alehimic absolut.!_.
Of. mai, bAiete, foC'.1nteile nu se fmbIAnzel'lC. Crezi di 107
ai trii Iini5tit ell 0 sclnteie intr.o Ar anle
te-ar (ace pe tme serum, n-ai putea nia mAcar sl
• apropii de
- Dar eu n-am de gind Rl 0 inehid inlr-o
At vrea numai si-i dau mai multJ. lncredere tn ea
- A!.ia da, alchimie absoluti!
-Cum sa-f.i eXI)lic? 'Itnjeam dupa 0 dragoste mare
_
.dMlul Arthur's Seat aewn m·arn pomenit eu un
de munp cart" tmi cre.te direct 8ub 048C.
,
- Pili, cst.e extraordinani! cal de
oameni au noroeul asta?
- Poole ca ai dreptale, dar acurn ca j·am simtit
gustul, nu-mi mai iese din minte. ciind ea seinchide
in sine, rna simt tare ncputincios.
- Bucurl-te cat poti de momentele acestea
neprefuite! $i eu am cunoscut 0 scanteie, vorbesc din
experienta, fetele astea sunt ea vremea la munte:
total imprevizibile! Chiar daC'.1 Acacia te
va iubi, nu vei pulea niciodatii sa pm stapanire pe ea.
Ne iubim tn tainii. tmpreunii avem treizeei de ani.
Ea esle cantireatA. faimoasa Inca din copi·
liiJie, iar eu, strmoul care-!}i banii muncilld 1a
Ll'enlil groazei.
Balciul Exlrdordinarium e!:lte un adevar-dt cillun,
in care loti !'Ie !;Itiu lntre ei
t
iar zvonurile zboar.1 din
gUl"'d in ,gur.1. 8-au aclunat aici oameni de lot saiul,
gelo!}i, tandri, meschini, sau bine­
voiLon
Ell nu dau doi bani pe ee-ar zice doli
sa nu mi se mai desprind.ii din dar ea nici nu
vrea sa auda ell cineva ne-ar putea descopel; seere­
tul. La inceput ne convenea ne ca
pirdp in felip de ochii lumii toe·
mai de aceea traiam elipe de vraj:l.
Dar earnl inima sm inca pejar aprin."l, delj.i s-au !<lin.'l
scanteile dintnl tnceput ale fliicarii, dr-.tg08tea ie8e \a
ca 0 navli. maritiml scufundata intr-<l cad:l.
A.o;:a ci am nevoie de mai mult DegeabB. ne intAJ..
rUm sub dar de 1Wli, vreau sa ne iubim In pUn soa.re.
- 0 8i le sinll in vim! tuturor. Doar n-<lf sa cadi
...
- Crezi ei mie nu mi·ar placea si te sArot in mie­
zul ziJei si rae tot ce rae!]i tnt.elege d f::tind
departe de ochii lumii, scipam de bArie. N·am mai
nca niciodati. daci oameni ca Brigitte Heim
ne-ar ana taina.
micile scMlK)M pe care mi Ie 8trecoari
In bw:unare cU\;nle atAt de dulci, focAt mi se
in J,Yllrn. Dar nu rna mai rabdA inima sa stau
1-0 privcsc dispilrilnd in pliurile de tndata ce
mijese zorile. Cadcnta. miisoara distant-a din- _

ire Roi risun8 in urechi alungimdu-mi somnul.
far cAnd !le cr'clpa de ow canterol plslrilor rna ;;
anunlJl, ca nu mai am limp de donnit, imi \;ne rau.

-_
'09
In caleva IURi. marea dragoste a flcut
IlU Me mai poale adapa doar Ia sArlu! OaseJe
.. De\'oie de calciu, cici neatiru;e de soare de adien
de vinl se firlmiL. Vreau sa-mi dau jog masca de li·
lac romantic sa iubesc in lumina.
s-a AC\U"8 aproape un an de Ia primele noastre .,in­
ClIIIdii" siluapa nu s-a schimbat deloc. Nki in bine, nici
tutu, Nu sa·j aJung sfiaIa de afi \,azut3..
rna smtuiel;t.e sa am rilbdare cu Acacia. fi
cercetez cu pasiune mecanica inimii, incerc sa-i deschid
incuietorileintepenite folosind chei ca fulgul, dar
uncle unghere par tnchise pentnJ totdeauna.
Faima de cil.ntareata infocata trece de hotarele
balciului ExtraordinaJium. tmi place ail. merg in ca­
baretele orclJ}elor din imprejuJimi sa-i ascult
vocea. Sa simt vllnlul tn ei de flamenco.
Inlru la speetacol dupa ce a inceput!;li dispartnainte
de a se trage cOitina, pentru ca nimeni sa dea
seama ca sunl un spectator fidel.
Dupa concer1.e, cohorte intregi de bliJ'bap imbriicap
Ia dung-.i a.5tcaptli in ploaie ca sa-i buchete de flon
mai marl dccalea Ti facocurt.e nebuM chiarsub na'lul
meu, dar nu-rni este ingaduit sa. rna arlit la t.re­
buie sa stau ca 0 umbrl. Pentru ei e 0 rni­
nune un asemenea talent la 0 cAntAreatA 8.'}& de micuta,
110 pc cllnd eu ii pc dinafari ham] pc fiecare
scena pc care Tnuesc la marginea \riepi ei 80­
ciale. SA vii.d sclipirile din ochii atator birbap eu inima
intrcagA e pentru mine un adevaml prilej de torturii.
Reversul medaliei de indrigostil imprd.';Itie refle­
xele tntunecate: descopar ca eu pot fi gel06.
Diseal-a, m-am hoUlrat s3 fae un experiment, ca
8-0 tnduplec sa nu-rni piriseasca <U;!temuturile. 0 sa
blochez acele ceasomicului sa oprcsc timpul. 0 sa-I
pornesc din nou numai la ei. Poote de

aceea tmi interzicea M:u!eleine M Ie ating, de leami
nu pun stA,"i1ar C\lJ'terii limpuJui. Sunl ronvins c:l
dac-ar Ii 3\"Ut un ceasomie in locul inimii.
J·ar fi april 11 ora douasprezece fiin1 un minut !}i ar
fi nhna8 18 hal toatA '"ia\-lL
In \7eme re domni..,oara Acacia U;D pan­
tofiorii co 0 mana pirul cu ceaJaJti, opresc minuta­
rul. De \'Teun Iilert de ora, acelearatA tot 4.37, dar Ie
e)ibel"'E'Z din 8t.r1n8oore, pentru cA mieuta clintAreatA
a deja in labirintuJ tAcut al balciului, primele
pAsAri ale diminepi aoompaniindu-i zgorn<tul
('aL al) fi dat sa mai am rigazul sa·j ccrcetez in voie
caIcfiicle duki 1a pip3it, sa-mi tree paclul palmei peste
ni..:;ipurile mi.!icltoare all" gteznelor ei estifelatc J>Cf'te
pit'trelc chihlimbarii ale genunchilor. SA rnA infropt din
coapselor ele sa rna primeasca intredes­
dUlse asemenea celei mai line pi.<l,te de aterizare. sa 0
gtriye£lC mii de sarutiri m3.ngiieri, sii'i uite gan- 111
dul de a se tnt.oaree acasa. Blocaj temporal. unnat de
un curs de limbi nu toemai striine. Apoi, sa pun iar
fIE' caruselul gribit allumii, iar ea sa nu se dea pie­
catA, !Ii nu mal poaLi rezisla ispitel de a mal rimane
citeya clipe luminoasetn molatic at meu.
in momente sustra...'le curgerii timpului, dom­
Jliioara Acacia sa fie a mea lJi numai a mea.
Dar ceasornicul biitran, care "tie pe de rost mer­
!lui orelor banluie in80mniile C'u ticl1itul lui
monoton, se indiirAtnie sa ma ajute la
un numarde magiE'. 8ingur in IJatul gol, incere sa mai
potole-c din durerea ceasomicului. apasAnd intre de­
gt"lE' ratitele mecanL...mului. O. Madeleine, t,e..ai face
foc par.l, dadl m·ai vedea!
A dnua ri, trag 0 fug-oi Ia Me1ies. ri­
Walt un atelier unde t.aJ.mAce;te ,-Lqu} cu fotografia in
Ia care din greu. tl vizitez aproape
tn fiecare dupii-amiaza tnainte de a merge la slujba
detiE'Ori tll'urprind in oompania unoI' Azi.
ell 0 bl'Uneta cu plete lungi, mAine, CI.I 0 maron­
nu i·a ic:;it din minte uimitoarea ciiIAtorit.·
pe Luna pregltita in dar penu'lI aleasa inimii lui.
tmi mai mJingRi mele p8.str..md amintirea 3Ce:-tei
iubiri pierdute, e un medicament cu gust dulceag, care
rna mai de timM uncori, dnr om: inC(>·
tu1 eo tncetu.l. Farmecele de dragostE' g..au intors
tri'"3 mPa; door l-i-am !'l"ptI.';. trocurile nu·Jni rel¥$C
tntotdeauna. De acum inainte. va t.rebui mai intAi
dN:hid bine oclili:;;i abia pe unn:i...a mai tr.liesc
tari. Dar tu sa nu te iei dupa mine. Pune altoiul ,;....u·
hri pe realitate nu uita lucniI eel mai important::
domni.;;.oara Acacia de tine.
9
Zi de zit Brigitte Heim rna amenin1A el-mi di pa­
pucii, daca mai continui sa lransfonn lrenul groazei
inlr·un spectacol comic, dar nu t.rece la faptc flindcl
sunt aLruc\.ill .•'-'ac tot ce-mi stii in putintA
dar fi\ra sA vreau Ie smulR" zfunbetele. Degea.ba
cAnt Ok When tht Sainh, (8 Arthur, de­
IIJXUlt oml de marginea inimii tulburfmd
candelabrelor in curbe, degeaba sc"<U1Ai cu artu....uJ pe
tnmele mee:anismului sar din ....agon in vagon, l& 113
IlCUnd pe genunchii. oamenilor. ei pu/nest tn rts. Toate
mele de surprizi pentnl <:i tic-taeul
nkllIl.Klnr a1 1i anuntJ. din limp ci apar
ve Ia !l"p8tele lor J:l Mci mire erect de surprizi. Cei
obi:;-nui·j deja riid eind rna 3P-OPii. crede el nu
t in stare sa im:pairrlfult cu ade\'tlrdL pe cinev8, din
pricina pri\'irii mele de indrdgotitit.
Din ctind in cind. Acacia (ace apa·
tipa In lI'(>nul grQ:lZei. Cand 0 vad trupul
finlv pe bancheta vreunui compartiment, <:easorni­
cuI tmi ticiie mai tare. PAnAla regAsirea noastM1 noc­
turnl.1i strecor tn buzunar un bilet.el ca sa mai sting
focul "'ileptirii.
1\1 copacul meu l;ti ai dat tn floare. In seara asta
o si tnehidem lumina 0 sA-p potrivesc pe muguri 0
pereche de ochelari. Cu v8rfurile ramurilor 0 sa briz..
dezi bolta cereasca 'P 0 sl-pscuturi tnlnChiul nev8zut
pc care se reazema luna. AJte vise 0 sA ni se cearn3la
picioare ca fulgii moi de zapadA. 0 gA-p tnfigi adanc in
pAmAnt ridAcinile in fonnti de loculi ascupLe. Lasi-ma
sA nrcin inima ta de bambU8, vreall sa adonn Ianga tine.
Ceasornicul aratA miezul Bag de seama cit
pe pal stau caleva a,ehii; din loe tn loc,
lemnul e scorojit. Dornni!1OOra Acacia vine firi oche­
larl, dar mll tncruntatA, de pard am fi la 0
tnUi.lnire de afaceri.
"'
- Te-ai purtal eiudat ieri-searl. Nici tu la reve­
dere, nici tu nimic. Nu "tiu ce lot
la ceasornie, ca hipnotizat. ltli-a foslteami si nu te
in ace.
- tmi pare rau, nu \'oiam decAt sA Cae un experi­
ment ca sA mai ri1rnA.i pu\oin Is mine, dar nu mi-a mel"8.
- Nu, n-a mers. sa nu tejoci cu mine! Te iubesc,
dar .!Jlii prea bine ci nu pot sta pAni dimineata,
- de n-a, mai "ti... tocmai de aia am tncer­
cal siL.
- Plus de asta, ai putea si-p sco\oi ceasul cind sun­
tem impreunA, rnA rAnesc in el cAnd...
- Si·lscot! Nu se poate!
- Bineinteles c1 se poate! Eu imi dau JOB machia·
jut de sceni, elnd ne vedem Ia
- Nu mereu! a..,a de frumoasi, goaIi, cu
ochii machiap!
Printre genele prelungi pA.1piie w,or 0 luminA.
- Eu n-o sa pot nieiodall 51 la ceasornic!
Xu e un acce80riu!
tmi ri\spundc buzele pline, ca cum ar
spune "IlU cred nid!?8Ptezec:i Ia sull din tale.....
- AscultA, Jack, tmi place cum le inerezi in vise,
dar uneori Lrebuie sa cohori ell picioarclc pe ))AmAnt
sa te malurizezi! Doar n-o sii-ti duci via\Jl cu gri­
mada asta de ace care-p ies prin palton - tmi tine ea
prediei pe un Lon de inviitBloare.
De la prima noastm tntlllnire, nu m-am mai sim­
niciodatA atat de departe de ea, de!?i stArn tn 115
odaie.
- Sa chiar asta 0 sl se tnt1mple! funeponez
eu! Ceasornicul este 0 bucipca din mine, dalOritA lui
imi bale inima. mea depinde de el! Trebuie sa
mi tncere sa profit de ceea ce sunt ca sa
pot trii. cum faci tu pe sceni, cind cinp, e
lucro!
- Ei, nu·j chiar aceIa.5i IUCMJ, nu fi p1"'06lup rnA alinti
ea, dezmierdAndu-mi cadranul cu vArfuJ degetelor.
Inri ingheata sAngele tn vene numai 13 gandul c3
ar pulea sa-mi considere ceasornicul ..un accesoriu".
Eu pules s-o iubesc, daci i-w, lua inima drept un
fals. fie ea de sticli. de came sau dintr--o coaja de ou.
- Pist.reazii·1 daci pi Dar ai grija cu acele...
- Asta 'insearnn3 dI. ai Ynttedereto mine sutii la sutA!
- sa zicem deocamdati. Depinde nwnai
de tine sa·mi cii pot ajunge la auti 13 SUt3.,
micutuJ meu Jack...
- ce pot face pentru inca lrei2eci la suti?
- Las' di eu pres bine cum sUi treaba ell
bArbatii...
- Eu nu sunt asemenca eelol'Ia1ti "bltrbati".
- Ei
t
nu mai spune!
- Crede-ma!
- un innascut! Pana inima ta e tot
o !}mecherie!
- Singura mea
116
- Veri, tot timpul cazi in picioare! De aceea te iu­
besc eu pe tine!
- Nu vreau sa rna iube:;;ti "de aceea';, vreau sa rna
iube::li "pe mine intreg".
Pleoapele arcuite ca umbrele ti elipese in
ritmul tie-tacului. gurii. pe care n-am mai
rutat-o de ce\"8 vreme. schimbil unghiul. clnd
amuzat, cand Sub cadran, incep
sa se invarta din ce tn ce mai tare!}i simt tntepaturi
tn inima.
AlUnci vocea de tunel i 8e pl"etiChimbA
iar in obr.u i se 0
- Te iubesc pe tine intreg.
Ii prime5C mlngiierile i:;pititoare ell r.buflarea
tAiat!. Cind !lUnge lumina. giuldurile mi 8C dizolvi
in till trupul.
COMtelapi de minu:;.cule ii roiesc de la gil
pirui 18 S<1ni. Suot astronomul pielii ei cu
:-tele. pc can' Ie adulmec co Buzele inlredes­
chil'(' rna innebunesc, sangele mi 8e infierbintA. iar
picioarele tmi inu foc. Ii ::trivesc sub fQiruUbi noriJe
trupului ea petalele sub ochti mei,
damindu-rru toatli seva. Atingerile ei 8un1 descarcan
elect.lice dureros de dulci. 0 strung in
- Pentru celclalte treizeci la sutA, dau cheita
,
de la imma mea. N·w voil' 5-0 8nmci. tn rest, sA
Caei ce Hei c:i..nd vrei Cll ea. Oricum, tit tfti cheia
cart'-mi toate portill'. Cum eu am deplini
incredere in tine. 0 sa te reg sil-ti pui ochelarii sa 111
Il'li la-:-i te privesc in ochi plin Ientile.
Yicu\-8 inti acccpti propunerea.. di
pirul l)e gpate. oehii de eAprioari
Apoi alege 0 pereche din manunclUul
ftt'l'llelil de Ia Madeleine. firi ridice frontea 0,
.Madt'leine, le-ai face foe pari, dacA ai fi aici!
putea Jo>i-i spun ca-i alA minunal cu ochelari.
dar lol n-o sa rnA creadii, ci prefer 8-0 man­
gai pc mAna. fmi fac ganduri negre eli poate,
vizAndu-ma cum sunt, n-o si-i mai fiu pe plae.
1\1i euprinde teama.
ti pun eheia in mana dreaptl. De emope, pufiii ca
un teen in miniaturi.
- De ce sunt doua purl!
- Asta e penlnl deschis, cealaltA, penlnl tnlor.­
ceasul.
- Pot sa-I deschid?
- Cum sa RU?
SagA eu grija eheia tn gaura din dreapta. tRehid
ochii. apoi II deschid din nou, ca atunci cind ne
fl8n1tAm eu palimi.
pleaea pleoapele eu stinJA. u un calm uimitor,
apuci tnlre degete 0 rotitA. st.rfu1gllnd-o cat sa
n-o opreascli din mers. Dintr-odat3. 0 mare de laclimi
sUi. gala sa se reverse. 0 elibereazli. din stri.nsoare
robinetul cu melancolie nu mai curge.
Acacia mangiie 0 altA roti\A - arc sa rnA gAdile la
118 inimA! MA striduiesc sa rid, dar nu-mi iese decat un
zfunbelsonor. Atunci, fari si-i dea dromuJ din mana
dreaptA celei de-a doua roti\.e, 0 apuca iar pe prima cu
mina!'tingi. Ma slruti, apAsAndu-mi gura cu pulere,
rnA lrimt un Pinocchio tnsu1lel-il de zana A1bastri
in c:a.rne oase. doar ci mie nu-mi cre!}te nasul. Ea
t5i dA scama, pre<:ipiti mi::driJe, imi chinuie roti\.ele
mai tare. Vrind-nen'ftnd. de pe buze tmi scapi un
geamit. SUllt surprins, dar mai presus de
toole, tnfierbAntat, ca '?i cum tnt.reg angrenajul mi s-ar
r
Ii intr-un 8u:;pinele se
transformi. in hordit.
- Am chef de-o baie! imi
incuviint-ez din pri\iri. de all(el, nu cu ee
PO"'" fi de acord. Mi risucesc pe dildlie rna!ndrept
baie ca umplu cada cu apa fierbinte.
Pil'jeSC firi zgomot ca sa n-o trezese pe Brigitte
pe cart' 0 aud bL5ind din camera de-allturi.
Sclipirile argintii ale apei dau impreia ci oeM a
eoboriil in api cu stele cu tot. Ca prin fannec, robi­
nclul meu obil?nuit impra.:,tie elele de spumi in intu­
nencul Uicul al noptu. Ne cufundAm tn cadA, cu grija,
C<1 nu cumva sa irosim vreun strop de voluptate.
PArem douA steJute de fidea in fonnat mare I}i (aeem
ell tneetinllornl, in clipocilul apei, doar sm-u­
tAndu-ne, cara sA ne pitrnndem. NiciodaUi. n·am mai
triil 0 atAt de intensa.
Ne iltapinim cu greu, inghipndu-ne !\trigdlele in
de pl1cere. Ea se ridid. in picioare, Be tnt.oaree 119
ru l'patele de\'enim ni!}le animale (croce.
La!dlr.;it. mi prilbll\"!SC cit sunt de lung, cum mor
artorii inu-un we tern, iar ea incepe sa uric
Cucu1 sA C'Ante alene. 0, Madeleine...
Domni.,oara Acacia adoanne. Ii prh'ese nenili;;cat
genele lungi, rimelate, care li sporesc frumuset-ea
silbatica. Este alit de ispititoare, tneAt rnA tntreb
dacli pentru postu) de canlAreat.i n·a trebuit sa po­
zeze goaI.A unor pictori imaginari, chiar la lumina zilei.
Seamima eu un tnblou allui Modigliani, tn care per­
sonajul a inceput. pupn sa sforaie.
A doua zi, mieutei dl.ntarete 0 ia de la cap<'lt,
eu de bArbati care roiesc in jurol ei,
lara un scop precis, en ni*te fantome III carll!:: oase.
AceMta fauna irnOOlsAmaUi ClI parfumuri imi cia mai
multi tiOli pc spinarii decat 0 hailA de lupi intr-o
noapte ell luna pUna. Totul miroasc a pl"efficiitOlie, a
palaVl'"dgea1i scornitii de minp mai inguste decii.t un
cavou. Dacii rna gandesc bine, ehiar ii aclmir curajul de
a inola prin vfutejul ameptor de diamante faIse noroi.
u,tr-o bUM zi, mi-o vor trimite pe Luna ca sa atAte
poftdc tJllMti ale extrntere!;lllilor. Ea va cll.nta in
de dans, va raspunde la tntrebWile jumali.,tilor lunari,
va fi fOlografiatA ou se va mai tntoarce niciodatl.
CAleodata Imi Ilpun in sillea mea cii numai Joe mai
din povestea asta, ,,;ennanoasA pe tor­
tul plin de mueegai.
tn sAptamana u.rmatoare, domni!;Oarcl Acacia are
concel1, la Sevilla. Scol de la pastrare eu ro­
tile inventatii de Slrabat erestele ale
muntilor, en s-o regisesc in camera ei de hotel, la
sfar!?itul speelacolului.
Pe mum, porumbelul voiajor imi aduce 0 alta seri·
soare de Ia Madeleine. Door cuvinte,
CllI-c par scrise de 0 mana stJ"'dina. fi dorit atAt
de mult sa aud ve¢ de la ea... Cat da sa 0 cunoascii
IX' Acacia! Lui Madeleine i·ar fi erid. de
buni seamA. de complicatiile iubirii, dar per.-onali.
talea i·ar alunga tOile temerile.
Adeseori mal.... purtat de vurul de a Ie "Mea discu·
tAnd tmpreuni.
A doua :ri dupa concert, hoWuim pe st.rizile din
Se,i11a. ca doi tndrigostip ade,·ar.lp. ACarI e fromos!p
un ,-iinticeJ jilav ne mangaie trupurile. l\.JAinile se mutA
neindernanatice, nu sa raca ce fae oarnenii nonnali.
tn bema nopf.ilor, tmpinse de dorintA, se WIa pe alta
pe de I"08t, dar wei, tn pUna lumina., pardi. ar fi patru
rnllini RtAngi care se chinuie sa serle "bunA ziu..".
Ai;ia KUl.ngaci cum sunlem, semi'lnam cu un cuplu
de vampili ieiilij.i la cumpardturi fiirlochelan de soare.
Cui mea romanLismului. Pentru noi, sa stam in mie­
zul zilei, tnlantuip, pur simplu, pe malurile Ouviu·
lui Guadalquivir, e apogeul erotismului.
Pe deasupra acrestei fericiri depline in simplitatea
ci, un nor de amenintAri. Alituri de Acacia
rna cuprinde 0 m1ndrie de supan. tnsi., pe masur-I
te timpul. privirile e.uaz:iale ale celor din jur
rna rae din ce tn ce mai gelos. De:i rna mai consolez
1& gindul ci firi ochelari nu-i in stare sa "ada turma
dE' care rnA int.rec in rna
siml pards-it tn mijlocul c.rescllnde de aplau­
daci. 1'rebuje sA-mi reintru tn rolul de striiin ljoi sA ma
relrdgin pustietatea umbroasa a culiselor, cu atat mai
singur, eu eAt ea nu-mi intelege suferinta. Cred ell nu
e prea convinsa ea am un eeasornie in locul inimii.
tnca nu i-am explical cii avand 0 inirna improvizat:l,
compOitamentul meu este In fel de petieulos ca acela
al unui diabetic imbwbat eu eclenui CtI ciocolata de
pana seara. Nici nu sunt sigur ca vreau sa-i
dau aUltea lamuriri. Dacii e sa ma iau dupa teOliile lui
Madeleine, in clipa asta sunt in pragul mortli.
Dare 0 sa-i fae Pliciitoasa asta de inimii inve­
chita va rezista?
Colac peste pupaza, ea sa mai toame putin piper
in soaul iute ca focul, in care ne aealdam, domnil;loar'tl.
Acacia este, eel putin, la fel de geloasa ea mine,
t nen.llllii din sprancene asemenea unei leoaiee gala
sa se napusteasca asupra pdizii, cand vreo
eu pletele in vant intra in eampul meu vizual, ehiar
i}i eand nu suntem in trenul groazei.
La meeput mi se parea miigulitol', rna vedeam in
slare sa tree in ZOOt' peste toate opreli!;itile. tncl'ede­
rea ei imi d1idea aripL Moo taniu, cfutd mi-am dat seama
ea rna ia drept un tri!jOr, aripile mi s-au (rant !}i, in sin­
gttr'::itatea nopplor, mi·am pierdut incredereain mine.
Povestea noastri'i nu mai e in sos picant, se scalda
intr-o ciorba inacritii.
10
Tntr-o buni zit un indh;d ciudal a venit sa eandi·
dele penlnl postul de sperietoareIn trenul groazci. Din
acel moment. ciorba in8criti 8 incePUl sA·mj stcatn g'dt.
E atilt de toaIt, inclil atinge cu fnmtea
trenului. Are ochiul drept acoperit cu 0 bucatA de
cirpa neagri, iar cu eel stang, isooditor plio
wale unghcreJe baJciului. ca un far tn mijlocul mArti.
Rimane pironil pe chipul Acacia !1'i 0-0
mai
Brigitte Uangajeazi pe loc. croar atunci reu­
l}isem, in sa-I sperii eu ade'"lrat pe clienp., &pre
dk-,>erarea ei. M-a luat de repede pe sus, el nici
n-am avut limp sa rna dezmeticesc. 0 81·1 rog pe
sa rna adaposteasdi 0 vreme In atelier, dar IntAlnirile
cu micut-a dintireatA vor Bvea de suferit in
aceste
Spre sean1. dornnifjoara Acacia are spectaCOl
sali de leatru din ora,. Ca de obicei, rna rUri.!;iez in
fundul salii, abia dupa prima melo(He. Noua sperie­
toare sill in r.1ndul inUli. Jumatat.e dintl'e spectalori
nu vad de caplllilli. tn mice caz, ell nll deslu!]eSC nimic
din ce tnUimplii. pe scena.
Vii.U\ndu-i ochiul pc domnil?oara Acacia,
simteii. rna nrde fli cama.c,;a dc pc mine. Nici dupa con­
cert, nu !;ii-a stins 0 clipagirorarul. tmi vine sii·i spun
lampadarului astuia ambulant sa se care, dar tmi
inghit vOlwle. tn schimb, inima incepe sa t-ipe din loti
rlrunchii, intr-un la minol' cam dogit. Spect;atorii se
intorc. spre mine l}i-mi rad tn nas. Unii se intreabii
mirap de unde Be aud zgomotele, altul imi strigii:
- Te I'CCllnosc! Tu lipul ala caraghi05 din tre­
nul groazei!
- Nu mai lucrez 3eolo de ieri!
- Ah, da? PAcat, raceai chestti haioase!
Parcii suntaruncat Cll ciipva ani in unna, in curtea
f;leolii. Tncrederea in mine ciil}tigatii in bratele dom­
124
Acacia s-a dus pe apa sambet.ei. tncct, incet.
intrcaga mea fiintil. se face pm! pulbcre.
Oupa spectaeol, nu m-am putut st.<ipani sa nu-mi
vars orul. Aleasa inimii mele stl1l.mbii din nas:
- Haide, WU, pentru rnatahala aia...
- Dar se uita In tine en In soare!
- intruna despre incredere uitc ce
pove!;1ti penlru un biet pirat chiol'!
- Tie nU-\-i nimic, sa l}tii. el iti d:i t!lrcoale
ea un rechin!
Stau Tn cumpana. Daci am tncredere in ea. I1lli tern
cii piratul 0 sa se (aci luotre punLe sa 0 euccreasci.
Cuoose eu bine priYirea asta. emar dacii. vine de la
un singur oehi. are elect inmiiL
Ciorbo iruloitl de'ine SOlS pieant. abia In dlpa cind
matahala chioari. se apropie se riste!;'te la noi:
- Nu mi mai minte?
La auzul tntrebirii, mi tree fiorii pe spinlrii.
Am mai avut l;enzapa asta, pe care 0 din toatii
inima, dour cdnd enlITl !'jCOlar.
- Joe, ee-i cu tine aiei? striga Acacia,

- Am strAbilul tn lung lat ca sA dau de voi
&mAndai. pesle tot am fast....
i
J 8e implcticcf;lte limba. Nu Ira achimbat deloc, mai -s
cUeva loleietn barbi d\.rpa de pe ochi. Curios
d nu I-am recunoseut din prima! Nu-mi vine sa cred
,l;
ci Joe e aiei tn carne 08Se. tmi repel in mime ca ...
Ii prind curaj: ,.Aid nu e.5ti acasi, Joe, 0 si te intorci 125
t'U coad3 int.rc picioare pe meJeagurile tale
- Dar yoi d !;'lip de undeva!
- Am roo co&egi de sa zieem ci suntem cu-
Jqtinte vechi. ii rispunde eL zimbind pe sub mustalL
Sunt impielrit de uri. sparge ochiu.l numai­
dee6t I 1LIl trimite de unde a venit, dar tnrerc sa·mi
pIItrez calmul In
- N•• doi va trebui sa purtAm 0 cLiscupe, tmi
"PetJ,ndu-ma cu privirea.
- Maine dupli-masA, la trenul groazei, discutam
int.re patm oehi.
- Ne-am nu uita sa aduci dublura £Ie la
chei! se riiste*te el
Chiar in seara aceea, Joe actus catrafusele in
fo.<;ta mea camera. 0 s..'i doannA in in
care m-am hfujonil cu domnil;lOOrd Acacia, 0 sA colinde
holurile unde ne-am noi adesea, 0 sa
zareasca viselol' noasLre in luciul oglinzi­
lor... II auzim cotrobaind prin sertare, prin peretti baH
in care ne-am pitit.
- Joe e unul dintre rO!;ltH Uii nu-i
- Ei, iubit... Erarn 0 copiiA. Cfmd il vid acum, rna
intreb cum de I-am bagat. in seamli!
- Da, l?i eu rna intreb acela!?i lucnl... Groar cum
de {.i-a cazut cu tronc un biiaL ca el?
- Era un rei de capetenie in pe atunci ii
avea pe top la picioare. luI' eu eram necoapUi, asta-i
126
tot. Ce coincident.-3. ca-l cuno<U}tem amandoi!
- Ba bine ca nu.
Nu vreau sA-i povestesc ce S-8 intamplat cu ochiul
lui Joe. Mi-e frica sa nu rna creada un maniac peri­
culos. tn jurul meu simt cli se strange nemilos.
Un singur gind miobsedeazli: Joe s-a moors habar
n-am cum 0 sa-i tin piept.
- De ce p-a cerut dublura de la chei?
- PAL. Brigitte Reim I-a angajat in loeul meu la
trenul groaze.i. ea i-a dat camera mea.
- Femeia asta nU-1 bunA de nimic!
- Nu ea e problema,. ci Joe!
- Te-ar ti dat arari oricum, SURt siguri. 0 sa ne
eiulim altA ascunz.itoare... 0 sa ne pet.recern napple
In cimitire, in lipsl de ahceva Numai bille, 0 si-mi
oleri mie asHel nori ade,,-arate! Haide. nu-p face
griji. 0 sA·p de lucro in altA parte. Poale nici
n-o sa mal rie nevoie si bagi oamenii in ca
Ii pop tn1i. SURt convinsi ci daci te concentrezi pe
fee8 ce pop. sa faei, 0 si ceva mai bun dedit
lrenul groazei. Plus de asta, nu mai lua tn tragic
tntoarcerea lui Joe. Nu te vreau decAt pe tine,
Vorbele ei rnA ung pe mimi, dar nu pentrtl mull
timp. Nelinu,teatmi t-ese in gaLlej 0 pM11lde plianjen,
.•
care prinde cuvintele in capeani. Mi·ar pllice:l sa rru1
E

aral nepAsilor, in..o:;i tremur din toate incheieturile. g
Hai, mAi, inimioari, nu te lAsa! Nu te da bitutJ.! j
MI chinui zadarnic sa pun pe picioare rnecanica
immii. mil. afund tot mai tare in negurile fntunecate 127
ale amintirilor din copilirie. Frica pune stApinire pe
mine, ca Tn ziua aeeea. Ia 0, Madeleine. te-ai
face foc parA, dad m-ai vedea... CAt mi·ar plAcea
sa \-ii diseari si·mi l?OPte?u Ia ureche vechiul can·
tec,lot if da'lfJ"Ou,jor your tirlY mrt. CAtA ne­
'"oie am de tine tn clipa asta...
Soarele t'"dZele de acoperi?ul trenului.
Ceasomicul inimii mele aratA ora douAsprezece fix.
pc Joe, sum ct\ irni ia foc pielea t'Of1COVan8
r-.1te Trei pibiiri de prada se I"Olesc ag.tle.
M·a cllulat ca sa se ...Jzbune pe mine *i care poale
fi rea mai cruntii I"iizbunm'e, {taea nu 83 mi-o ture pe
domni';lOOT3 Acaci.'\? Stau la panda. }\rcn(lele Alhambl'ei
inghit umbrele. 0 perlii de sudoare mi S(! prclinge
de pe frunte pana in ochiul drept. Tmi daulacrimile
de In picl1lura Sm-clta.
Joe se i\'eljte la eo1tul strllzii principale care str.i.­
bate bKIciul Ext.raordinariurn. 1'remur mai mult de
rune dce!it de mca. tmi iau 0 atitudine dezinvoltA, dar
sub piele imi simt angrenajele carbonizandu-::e. Batiiile
inimii rae mai mult zgomot decAL unui gropar.
Joe £Ie opreljte la vreo zece mctri de mine, 1n
Umbra. lui ttrmelc pt.L)Iilol' care
ridici nori de praf.
- Voiam sa te l'eviW, dar nu ca sa rna n1zbun,eum
crezi w!
128
Glasul lui Ymi suna in Ul'eChc asemenea unci
detuniituri de armA. Ca Brigitte Heim, are darol
de-a anmcn. in aer vi.sele mcle de stieHi.
- Nu dau dei bani pe ee M-ai umilit m-ai
butut ani de-a rlinclul! fntr 0 zi, toale acestea s-au
intors impotriva tao Cred en suntcm chit.
- Recunosc cit ti·am f'icut r.1u 1nadins, eli. te-am
batjocorit, dar dupa ce mi-am pierdut 0 lumina, am
tnt-e1es ce inseamnA sa suferi. Am dzut privirile
illlSpAim9.nlale, i-am vazut pe oameni schimbandu-l;li
CIlIIIpOrtamentul, unii mi e\;tau de partil 8veam 0
'-li molip:oitoare, de parei ar Ii orbit el dad. mi-ar
l..tresat vreun cu\·inL Zi dupa n, mi·am dat!'eallUl
..rio am putut si-ti rae...
- Nu-mi spune c·ai stribitut jumitate din
Europa ea ceri iert..are.
- Nu, ai dreptate. Mai avem conturi de re­
alit- Nu te-ai tntrebat niciodatli de ee eram 8.58 de
"'vel1unat impotriva tar
- La inceput, da... Chiar am c8utat d-p vorbesc,
dar rrulloveam tntoWeauna de un rid. tp aminte!;iti!
Locuiam la vn'ijitoarea .,aia care scoale copiii din
bw1i1e tArfelor"!;Ii eu eram unul care ,,8 iet;lit din burta
unei tArfe", ca sa citez vorbele dulci pe care mi Ie re­
pew intruna... Unde mai pui ci er.un nou-venit, eel
mai pii;pirel din iar inima mea!\OOtea sunete du­
date. Nu era greu sA rna domini fizic. Pe scurt, prada
ideali... PinA in ziua aeeea de pominA, cind ai tntre­
cut orice misuni.
"9
- Ai d.reptate, in mare parte. Nu intr-o pri\;nlk
In prima zi de m-ai Intrebat daca 0 cunosc pe
..mirota eintireatA
M
cum ii spuneai tu la vremea ,
Keea. tn oehii mei, atund semnat condamnarea
II moarte. 0 iubeam ca un nebun. tnainte 8i \ii, tot
Inul !'ICOlar m-am sa mi apropii de domni­
f08I'8 Acacia, fin\ soJ1.i de izbAnda. tntr-o ri de
primivari, insi, in timp ce patina pe riul tnghetat
dnUlnd ca de obicei, i s-a crapat gheala sub picioare_
tnaltcum sunt!}i cu brate vanjoase, am
Putea sa moara. Parc-o vad aievea chircita de frig,
tn milinile mele. De atunci, nu ne-am mai despar;.it,
})Amlla inceputul verii. Niciodatii n-am fost. atat de
fericit. Dar in prima zi de dupa in f?irin
care am visat 5-0 revad, am anat d1 a Ii.mas in
Granada nu se l;itie cand se va mai fnloarce.
Cuv!lntul ,,am ,%at" pe buzele luiJoe se potrivel;ite
ca nuca in perele, ca cum un pastor german ar
incerca sa man!lnce un com *i-ar fi eu oehii in palm,
ca nu cumva sa firimituri pe
- chisI' atunci te-ai g"Jsit sa apari, eu ehipul tiiu
nevinovat eu ghiozdanul in spale, sa-mi spui ci!.
vrei 1'1-0 ca sa-i oferi 0 pereche de oche­
lari. Nu era de t\iuns ca sufeream ca un dline dupi
ea, a trebuit sa mai vii l}i tu ca sa-mi stamel}ti gelo­
zia dezvaluindu-mi tngrozitorol punct camun pe care-I
avem "i ilStAzi: iubirea nemiirginiti pentru domni­
130
l;IOat"8 Acacia. tmi aduc aminte cum tresilta inima
cand vorbeai de ea. Te-am urnl din prima clipi..
Tic8.ilul ceasomicului tau era pentru mine instnunen­
luI de masura a timpului pe care-I petreceam departe
de ea. 0 unealla de torlurli C31'e rna racea sa mi te
inchipui vlsand la dragostca ei. lar domIlli;oara Acacia
era a mea.
- Asla nu justifici tn niciun rei zilnice
la care m-ai supus. N-aveam cum sAghicesc ce se pc­
lrecuse ioainte.
- dar umilinte-1e cotidiene 1a care t.e-am 8UPUS
nu rae nid cAt 0 ceapi degeratA pe lingil suferint;a mea.
Zicind ace "tea, scoate bucsta de cArpi dA
la h'eali oc:hiuJ ca un de ou brizdat de dungi
alba.'.;trii tP pataL de sAnge tnchegat.
- Ti-am mal spus 0 data, durerea m-a
mult(> despre mine despre dau dreptate,
sunlcm chit.
Ii \-ine greu sa rosteasci ultimele euvinte. &ti-e
greu sa-I ascult, a.,a cl izbucnesc:
- Eram chit. Acum ca ai venit. iar 0 sA te iei de
mine!
- N·am venit ca sd rna rizbun, iti repeL. Am venit
lH) isu IX' Acacia. tn Edinburgh. De ani
;i
de zile tAnjesc dupa ea, chiar dacli. am -§
alte fele. Tic-t.acul tAu afurisit tmi riisunA tn cap aUlt
de t.nre, meat mai cA-mi vine bi cred d1 alund cind i
mi-ai .part ..hinl m-ai molipsil eu boaJa la Dacii nn '"
vrea sa fie cu mine, rna intort acasi. Daci rnA nea, 131
va trebui sa dGcpari. Nu-p mai port. piei, dar 0 iubesc
Ia nebunie.
- Eu port pica, sa
- 0 g.p treaci! Suntem Ja fel, nebwU dup;\ £10m­
IIifoarcl Acacia. Oar in lupta asta, singurul arbitnJ va
lea. eel care-i mai bun sa
I.i arboreazA surisul ingimfat, pe care nrecunosc
dintr-o mie, ¥i tmi tntinde mana cu degete lunguiete.
Ii eedez ehciu de 18 camera, cu presentimt=:ntul infam
ell astfcl poat.e sa descuie inima domni!;\oarei Acacia.
tmi dau seama ca vraja clipelor petrecule aUituri de
vapaia mea cu oehelari s·a risipit ell toate ale lumii.
Adio, cabanuta pc malul marti, adio
plimb..m de-alungul tl'U1Tlului, din zon !;ii partii-n seani
Pielea, zfimbetul, vorbele, inlreaga ei fapturA
strllucitoare in care imi venea sa rnA pien:l, "visul aie­
vea" toot aiei, pe pillnilnt, au devenit trecut. Joe "Tea
sa 0 ia de IAng-.l mine. Mil &fund in intuncricul care-mi
vechii demoni. Liincile eeasomicului se chir­
cesc sub cadranul fragil. Nu sunt tnca tnfl'ant, dar
mi.e f'idi, mi-e foarte irica.
Tn loe sa rna uit cum ii panlecele
Acacia ca un grJ.dinar felicit cii. i-au incolpt
aunt nevoit sa scot iar annura din dulap sa-I infrunt
peJoe.
t n accea.'1i seara, domni!,oara Acacia imi bale la
132 fllicari pc nari. Tmi caut de luen.l, incer­
cfuld inehid valiza eu hainele trllntite la intAmplare,
dar simt ca inlr-o clipitA se va furtuna. ea
sa-i mill potolesc fW'ia, 0 alint:
- Ei, ei, de ploaie, ce-i eo tine?
Daca de obicei e senina ca 0 zi de vara, in seara
asta, lunA fulgcrit
- Al;Ia, deci, spargi oehii oamenilor! Doamne, de
cine m-am inddigo8Lit?
- Eu...
- Cum ai pututsa faci eeva atilt de ingrozilor? I-a!
1p8rt. oehiul!
Tree prin botezuI focului - tonwla flamenco
pome:;;le castanielele de praf tnfige tocurile
IlICUtite intre nervii mei.• 'u mA incerc sa
bAigui eeva, dar nu·mi dl n1gaz..
- Cine tu cu adevirat! Dac-ai fost in stare
si·mi ascunzi 0 faptJ. atilt de grad, ce-o sa mai

•'ici nu tndrAznesc sa rna uit in ochii ei
de mArne. dar!;oi mai greu de indurat imi este a.rnAri.
ciuneH. "incerd care ii scald.ii in lacrimi.
- Cum ill putut s.ii-mi ascunzi oo"a aUlt de mon·
slruoij1 repelA ea in ne!;ltire.
DezgropAndu-mi treculuJ. ticlilosul de Joe a tul·
burnt apcle celemaiinlunecate.Nu "reau s-o mint
pe dar nid nu t)3·i po\'eslesc
totul. ceea ce
t
trebuie sa recunosc, e toluna.
- Ei. bine. i-am spart. ochiul. Fii con"insa ca nu
am vrnt sa se lijungi acolo. Dar a uitat sa-fi spuni
lace m-a EL pe mine de ani, mai
ales de ce-a racut asta... Joe m-8 f'acut sa triiesc ce1e
mai negre zile din viala mea. La eram v'ictima
lui preferatA. la Eram nOU-\'ernt, 0 piti·
caRie care scolea sunete ciudate din inimA... Joe t:ti pe­
trecea toatA ziua joe de mine, filcftndu-mi
sa !'iml c.'1.t sunt de dUerit de ,tei". Am devenit un rei
de jucA.rie in mllinile lui. AD un ou 81>art tn cap, mAine
un pumn in ceasomic !]i tot &!]a, zi dupl zi, mereu in
vizul luturor.
- ci-i place sa Caea pe grozavul, ci \"rea 8i
alragi atentia, dar nu·i in stare sa omoar€' 0 mUSC".l.
N-s\·ea de ce sa se poart.e ca un criminal!
- Nu i-am stri\"il ochiul din cauzAcA-i place sa Cd
pe grou\-ul, e mai mull decAL atat!
Mli nApAdesc amlntirile cuvintele abia tin p3:'ul
cu e!e. Adanc ranit, tri...t, mi st.riduiesc din
sA. vorbesc rar.
- Totu! a incepul tn ziua cAnd am tmplinil zece
ani. Coborltsem in Or3.5 pentru prima oari. imi amin­
Lesc de pardi ar fi (osl ieri. Te·am auzit cantAnd,
al>oi Le-am zarit. Acelc ceasornicului mi-au aratat
drumul sprc tine, ca alrASe de un magnet. Cucul 5-a
pus pe canlat. Madeleine rnA. pnea strans de ml1.ml.
Am scli.pal din strlnsoare le-am gasit. 'fi-am
rlspuns cintAnd, ca intr-o comedic muzicala. Tu
cintai, eu iti rJ.spundeam, comunicam tntr·un lim­
baj pe care nu·1 dar ne intelegeam de
minune. Tu dansai !?i-am inceput sa dansez cu tine,
nu ljliam niciun pas de dans! Ml simt,eam ca­
pabil de orice!
- tmi aducaminte. tmi aduc bine amlnte. Din clipa
tn care te-am gisil tn cabinl, am ca e!illi tu.
ciudat pe care I·am vizutla zece ani, eel care
lr8.ia tn amintirile mele. 1'u eraL.­
tn wnu! vocii ei se mclaneolia.
- Mai p.i mintc? Pluteam intr-un balon de aer
Madeleine a 8\'ut ne\'oie de 0 minii de fier ca sl ne
lIllulgil de acolo!
- Am cAlcat pe ochelari, pc u..rma mi i-am pus pc
tl», &.';'8 cum erau...
- Da! Ti-ai pus ochelarii cu un pan..qment pc len­
lila dreapti! Madeleine rna lamuri.!s.e ei e 0 tehnici
rolo:<ili& pentnJ a pune 13 treabA ocmul mai !.'lab.
- ...
- Din ziua aceea, n-am incetat sa visez ci te \'oi
regK.!;i. Am rugat-o pe Madeleine cu cernl cu
pArnAntul sa ma inscrie la wd am a11at d. te
pot g'1si 3colo, am a.5teptat 0 groazA. doi Wli eel
darin locde tine, m-am ales cuJoe. Cu Joe cu ceata
lui de ranjip. Tn prima zi de .,eoalA, m-a pus naiba sa

inlreb din om in om dacii 0 cineva pc "micu\A g
eintirea\A care Be de toate lucrnrile".l\1i-am
6emnal condamnarca la moarte. Joe era alAl de dis-
peral ci nu-i erai aJituri, ineat !}i-a \Tarsal t.opi ncr· 135
\'ii pc mine. Simpnd eat de mult te iubesc, a r081
cuprins de gelozie. Tn fiecare dimineat-a. pA..,-:.eam pe
poarta cu un gol care ramanca In stomac toati
ziua Trei ani i-am ribdat PAnA in c1ipa
eind a hotArAt si·mi !.'mulga cama....a de pc mine sA.
mii.lase in viizuJ tuturor. A vrotsi·mi des­
thidA ceasomicul ca sa pun.li mai multi sare pc rani,
dar penlrn prima data i-am piept. Ne-am luat
Ia bAtaie ",i s-a riu, dupa cum ",tii. Alunci am
parisit Edinburgh, in pUna noaple, eu g'dndul
sa ajung in Andaluzia. Am <..'Olindat jumatate de
Europa ca sale l'egasese. N·a fost cleloc. Mi-{!ra
dorde Madeleine, de Arthur, de Anna de Luna.
acum mi-e dOl' de ei, in rest... Tnsa voiam sa te revoo,
era eel mai mare vis 81 meu. $tiu di. Joe a venit &i
mi-l fure. 0 sa faea Oli<..-e ca sa tetmlepfuteze de mine.
Deja a tlleeput, nu vezi?
- Crezi pules le pariisesc?
- Nu de tine tmi fae eu gliji, ci de putcrca lui de
8 distruge tncrederea pc care am p8-" cu
pa."l. Nu te mai rccunoscde cftnd a sosit. Mi-a luai locul
in trenul groazei, doanne in patul nostm, singurulloc
unde cram la adaposl de ochii Iwnii. Cum tntol'C spa­
tele, cum tti toarnn. tot soilll de bra.,oave dcspre tre­
cutul mell... Am impl-esia eli mi-a furat totul.
g

- Dar lu...
- Asculta-mii! tntr-o zi, m-3 privit drept in ochi
136
m-a ,,0 stamm ceasornicul tn ala­
tea bucatele, ell n-o sa mai poti iubi niciodatl1!" $tie
unde sa pntcasca,
- Nici tu nu dcparte.
- De ce Cl'czi ca ti-a povestit cum s-a intamplal
eu ochiul?
Oil din umeri ca 0 pa.sAre trista.
- Joe te cunoa.,te bine. cum sa-ti aprinda fl·
tilele din creicl' conectate la inima La tn forma de gre.­
nadA. Tf.i cunoa.5te insi pUlletul vulner.l.bil. $tie ci
daci slrecoara in suOet fndoiala, sari in aero Joe
lDeeat'C"d ne slAbeasci puterile. ca sA te poatil re­
capers mai u.."Or! Oaca p·ai da &>ama, ai putea sA rnA
sa·1 trnpiedie!
Sc rAsuee!}te eu fata 8pre mine, Wlr
brelele pleoapelor. Din ochii ei se preling
doui laerimi Maehiajul i 8e seurge de pe ge­
Dele lungi, areuite. in 8uferinti, ehipul ei are aceea.'P
nepamAnteana ca atunei elnd e fericitA.
- Te iubesc.
- eu le iubese.
Ii sanlt gum. scaJdata tn lacrimi. Are un gu:-;t de
fnlct plrgujt prea tare. Apoi, domni!}rofa Acacia se
din 0 privese diRpArll.nd in
adilncul pAdurii. Umbrele crengilor 0 devoreazA.
Doar cii.\iva pa.o;;i au dus-o depat1.e, In tntuneric. E
timpul \'lselor nliruite! Rotit.ele mi se tnvArt
din ce in ce rnai galigios - !;ri rna dor. 0, Madeleine,
am ea nu 0 !HJ mai vM niciodati.
11
Pe drolTlulspre Melies, imi aud ceasornicullros·
nind din cand in cando AJcovurile inciintaloare ale pa­
latului ALhambra t.p trimit spre mine ecouri1e lugubre.
La atelier nu gRsesc pe nimeni. Imi ll'ag sufletul
print.re invenlille lu.i din carton p['C6flL Prot-iPit in mij.
locullor, incep sa Ie seman. Par 0iluzieiel?iUldin mAi­
nile unui scamaoor, un trucaj cu chipuman care viseazA
sa devina un om rani trucaje. La varsta mea, cell. moo
ar fi sA rna creadli lumea om in toatA
firea. 0 ali. am puterea sa-i ardt Acacia
cine sunt co adevaml!!oi cit de mult Uinjesc dupa ea?
osa-i vreodaUi tncl"ederea dcplin.1i? 0 d-i alung
banuielile ca umblu co scamatorii?
rna poartA pilna tn vD.rlul dealului din
Edinburgh. vrea sa-I aduc aici, chiar in fat-a pa­
latului Alhambra. sa aflu cum 0 mai duce familia mea
de ocazie. Mi-tlf placea Bi·i am langa mine!P,li--e atat
de dor de ei...
In timpul one; meso eu bunAtAp gitite dupll rel"te
secrete, Madeleine fji M@es ar sta la taclale despre
psihologie sau despre tot felul de Deacuri. Apoi, ea!?i
dolJlJlU;;oara Acacia ar purta discup.i aprinse despre
dragosle pAni cind aT ajunge sa se ia Ia pAruiali. Ar
ciidea 18 pace doar Ia desert. S-ar impunge una pe alta
C'U mutate pini ar de"eni compUee. Pc
urmi. oi s-ar alilura Anna, Luna Arthur, ell
po\'e!}lile Jor ptine de haz de tristet-e.
- Ce--ai Illpt! 11 s-au inecat. corihlile11a hOO
prezint niJlte • rnA strig-d irnpin­
gfutd
Intra Ill. ell 0 blonda IAIAie, care imi
bincvoitor, Cll 0 brunetA durduJie, care
trage din pgari ca dintr-un tub de oxigen. lmi race

. - Domni!?Oarelor! EI este meu de
c:ilitorie ,:i eel mai credincios prieten. EI m·a salval
de chinwile dragostei.
'39
Ali simt miguliL Fetele bat din palme,
ochii ademenitori. Cind sl deschid gura, tmi
laie vorba:
- tmi pare riu, dar trebuie sl mi relrag in dor­
mitor vreo eaten secole, ca sa-mi rac siesta.
-!;)i ciliiloria pe LUJll1, ell ea cum rimAne1
- Fiecare lucru.la timpul sau. E bine sa le mai 4i
din cind in cando Un strop de nu
l;triClt in procesul de creatie.
Mil ardea inima gA-i povestesc despre intoarcerea
lui Joe, sii·lllun sa·mi verifice sa-I mai isco­
dcsc viata alAturi de 0 vapaic, dar 8e vede
treaba ca nu ern momentul eel mai potrivit. Puicu\.ele
lui afumate cotcodacesc deja in cada fierbinte, 0 sa-I
las sa fa<:<.i. 0 baie hunA.
- S.ar putea sa treaca Acacia mai pe
sear-i, daca nu te denmjeaz.a...
- $tii bine c.a nu, !'Iimte-te ca acasa.
Mil intorc la trenul groazei sa-mi frt.riing restul de
lucrun. Gl'lndul ea plee pcnlru totdeauoa din lorul
acesta biintuit de amintirile Acacia mai
adaugil. un pic de sare pe rana. Uode mai pui ca inee­
puse sA-mi pInca sA-i viid pe clienp riziind la specta­
coleJe mele.
Un cat Loate zilele cu portretullui Joe sta lipit
peste al meu. Odaia e tncuiaHi. Boarfele care nu mi-au
140
indipul in valiza mil a.,teapti pe hoi, burdu!?ite pe
plaru:;a eu rotHe. Am devenit 0 fantoma de-a binelea.
Nu mai tm>piiim!lnt pe nimeni. nimeni nu pufnel;ite in
hohote la \Iederea mea, sunt invizibil. f:li privi·
rea tAioasA. a Bligittei IIcim trece plio mine ea prin
siUi, ea J!.i cum mRi exista.
Un baiat care sUltea la coudii, Bii iotre
la spectacol, imi iel'e in eale:
- Scuzap-mii, domnule, nu suntep omul-ceasomic?
- Cine? Eu?
- Da, dumnea,'oastni.l V·am recun'oscuL ticii.itul!
\'01 la lrenul groaz.ei?
- Nu. locmai plecam.
- domnule, fnapoi! Toata lumea vi
simte lipsa...
Nu mi a::-teplam la atAta prietenie. Roti1ele incep
sa \;breze de placere.
- Cum sa. vi l<pun. in trenuJ groazei am imbrili,at
o rata pentru prima oaroi in \'ialJi mea. Dar de eind
euJoe uria.,qd, Ira ispri';t totuI. Ii e meA sA mai puna
piciorul aieL Nu ne Ia.."llp, damnule. eu Joe uria.
7
ul!
- Are dreptate. ne distram de minune pdn3 sA vini
ell exclami un pUl?ti.
- Veniti inapoi! adaug"J. a1tul.
In limp cc Ii salut Ie penlru cuvin-
tele de lauda, lie aude canteeul cucului. eei lrei co- f
;;
pilandri bat din palme, cll.tiva oameni marl ii lnginA 1:1

COCO\-31 pe pJ4:Ul.53 ell rotile, !O;unl gala sa str.1.bat 141
strada care trece prin (alA 1)3181ulu1, in slrigitele de
incurajare ale multimii.
- Trebuie sa vi tntoarcep! Trebuic sA \'i tntoan.-ep!
-1'rebuie sa plOO! risuna deodata 0 voce gro&..-q
MA risUcel:ioC. Joe tie uita la mine cu un zAmbet de
invingiLOr. tmi inchipui ca ar zimbi dinozaurii,
raT nelin.i";ititar.
- Tocmai plecam. dar te previn, nu scapi tu ell
una cu daus! Ai doar batlliia penlru lrenul
groazei, nu tot r.lzboiul! Eu sunt inimii ci! $tii
tu despre cine vorbesc!
incepe sa ne incurajeze ca la 0 lupw.
mtre
- tnca nu ti-ai dat seama de nimic?
- De ce anume?
- Nu se pare eli AC"dcia te
ell alti oehi?
- Hai sa nu ne spAUim ruIele in public, Joe! Nu
rosli nume!
- v-am auzit eertAndu-va ieri-searii, in baie...
- i-ai turnaL numai minciuni despre
mine!
- Nu i-am SPliS decal ci mi-ai spart ochiul din
sellin! Nu creel c-am gre!;lit cu ceva!
VnH se desprind din multime!p tree de partea lui
Joe, altH - mult mai pupni - raman de parlea mea.
- Ai !Opus ca 0 sa fie 0 lupUi dreaptii! Mincinosule!
'42 - Tu de minciuni? Tu care falsifici totul!
Tu care-ti viata visand! Inventiile tale poe­
tice nu sunt dedit gogorite! Ai un sLil diferil,
dar lot 80010 ajungi... Mil rog, te-ai inUUnit azi ell ea'!
- Nu inca.
- 'fi-am luat slujba, !-i-am luat camera. Ce mai
vrei1 Ai pierdut totul! !;ii pe ea ai pierdut-o, micutule
Jack! Asta este! leri, dupa ccarta voastra, a apArut
la u:;;a mea. Avea nevoie de 0 alinare dupa criza de
gelozie pe care j·ai fiicut-o... Nici n·am adus vorba de
prostiile tale, de a:asomicul tiu stupid. Am discutat
ehe:stii de "ia\1- Daci ,,"i-ar dori sA locuiascll intr-un
Tetras. ce easi i-ar placea, daci n-ea d aiM
copU... A.."ta am vorbit, pricepi?
Intru Ia binuieli. Mil tree fiori pe spinArii. Ml
zguduie (ri..·,oane peste tot, sub piele.
- Ne-am amintit de ziua aceea elnd era Ei
rimAnA blocaUL In 1acuJ inghet-at. &-a gbemuil in
bratele mele. Ca atunci, exact ca amnci.
- 0 alqi crAp ceHilalt. ochl, lepadituri!
- J:?i ne·am Ca tn ziua aceea, exact ca
alunci.
Sc tnvlirte pli:mfultul cu mine, rna simt vlaguit de
toate pulerile. Aud ea pMn via glasul Drigillei Heim
anun\And mceputul spectacolului in Lrenul groazei. Mi
se laie respirapa, rna sufoe. rnA Cae urat en noaptea.
PanA. si piece in treaba lui,Joe mii. mai zg9.ndA.re
o dati:
- Nici mkar nu te-ai prins e-o \"ei pierdc. MA 143
tam 18 un ,'ri,jJ'Da!j neindupleeal Nu-i dp nasul tAu!
Ma napustesc asupra lui OJ acelc tnainte ea un taur
pipernicit cu ooarne de plastic, jar el e toreadorul fur­
lunos gata 51 impl:1nte sabia in mine. Mi apuca de
guler cu mina dreaptii !ji, fari nido s(oJ1,are. mi az­
vule cit colo, eu nasul in fArina.
Apoi, dispare in trenul groazei, unnat de multime.
RamAn 8.';>3 0 cu bratul rezemat neputinci08
de cu rotHe.
5

Fae iar cale intoarsa spre ateliernl lui MtHies.
Drnmul mi se pare lung cit 0 zi de post. De fiecare
datA cand ceasornicu.l anunlA ora exaet1. mi se pare
cl tmi patnmde un eu\.it intre
CeasomicuJ bate miezul nopt-"_ 0 pe dom·
ni.50&r8 Acacia. zgiindu-mA la luna de carton pe care
a prestidigitalOntl pentru Dulcineea lui.
Doul'i.sprezece zeee, douasprezcce douAzeci
cinci, unu Bra douizeci. Mecanismul inimii mele se
inci!ze\ite miroase a ars. Ciorba inicriti.
$i am fiicul tot ce mi-a stat in putintJ,
ea fill n-um indoieli.
iese din camerA in alaiul vesel al nw-nor.
hiar intelege eli nu mi.e bine. Cu 0 privire
bln.ndA, Ie face semn sa se potoleascli,
sa nu IlUl cuprindli mai tare v;'i..zAndu-i pc
ei • de veseli.
Acacia n-8 \·eniL
12
ZiUA unnatoorc. Acacia wmeazA sa
aiM un concert intr-un cabaret din l\Iarbella, 0
balnearJ. la caliva kilomeiri de Gmll<tda
"Vite un prilej sa va inUilni\i. dcp.'lrtP de Joe", imi
spune
fml cia cu imprumul coslwnullui rei mw frumos
g
pdIiu;a care ti poart3. noroc. Stfuui !Ii vina cu mine.

jar PI :left!pU Is fel de senin ca alund dind ne-am

'"azut prima oari.
Pc drum, tnlAuntrol JnE>U I;C dii 0 lupUi tntre do-­
!riel indoial1. N Ii ttenJt niciodat.i ci 0
fie alit de greu sa Vn IAngi mine fiin\.8 IX" rare 0 iu
besc din toatA inima Ea mi se toati. firi
re\-iJlere, mi-a pus sufletul ei Tn palmi ell marinimie..
Eu rae Ia fel, dar nu Poate ca nu sa rna
darniCl'C. Dar penl:nl asta n-o sA rna dau Wtut, n-() sa
cdJor din trenul eel mai fermecat din "UI\Jl mea, tare
narcise in fl:1cari. nu ahuri. Chinr in *leara asla
145
o s-otneredintez cii sunt gala sa rna schimb, ca accept
orice, numai sa ma iubea.sca. $i totul va fi e.t Inainte.
Scena Be inaltA ehiar in buza mArii lumea
intreagii pare sa Be fi adunat injurul ei. Undevain pri­
rnulliind, il u1resc peJoe, pe Joe, totemul care
are puterea sa-mi facli trupul sa se cutremure.
Micuta canliircaf,..; intra in scena, tropiiie eu 0 vio­
lenlA nebanuilii., din ce In ce mai tare. 'fipa, chiuic,
urla, de parca soar Ii intrupaL in ea un lup. Un blues
ocru ii dansul de flamenco. Pe Iimba ti sm­
rll.ie ardei iuti. Roehm ii face ape portoealii, semAnAnd
cu 0 pudriedi clntAtoare. tn seara asta, 0 ceata de
demoni eRte exorcizata.
Deodata. cu trosnet de lernn ars, calciiiul stang ii
strdpunge podeaua, unnat de eel drept. Ma reped sa
o sprijin, dar nu pot trece printre oamenii care nu
millCA un degcl, dar se imbulzesc sa se uite cum se
infigc ca un cui viu.Ii intalnesc privirea, dar nu cred
146 ca rnA poole din cauza piUiiriei lui Melies.
Joe se niipllSLel;t.e spre ea, croindu-l}i iute drum prin
Pardi tnot tnlpotriva curentului. EI rni-o ia
inainte. tn doar cateva clipe, 0 va prinde de mamt
Nu pot s-o las in lui. Acacia e
n'inita, chipul ii este schimonosit de durere. Nu e
genul sa planga din mice. Mi-ar pliicea sa fiu doctor
sau mai bine un vrlijitor capabil 8-0 puna imediat pe
picioare. Tree peste capetele multimli ca in trenul
groazei. 0 g-O prind, 0 s-o prind. ti e rau l}i nu vreau.
Spect.atorii se fnghesuie hing! !'Cena .,s-o vadA". tl
ajung din unnA pe Joe. Colpi podelei noO s-o fnghitii,
o si-i impiedic! De data asta, nu rnA las! 0 8-0 salvez
pe Acacia in bra\.ele ei 0 !li,-rni g3sesc
eu sah"area.
Biciul durerii imi trupul, din adancul ini·
mii pAn.A In plAmAni. Joe ffi-a depa.';iit. Mi-o ia pe
Acacia chiar de sub nas, apueind-o cu de­
getele lui care nu se mai tennirul.. Sunt purtat de gAIl­
duJ de a 0 salva. ti cuprinde trupul moaJe de pasare.
Ceasomicul sdirtAie ca mii de buaW de creta pe
tabli\. 0 duee in pe Acacia, de pa.rdl..
ar trece-o pragul. Chiar lti in lui mi se pare
frumoasA.. Dispar amandoi in cabina ei. Cu greu rna
-i

sUipAnese sa nu urlu, imi tremuri trupul. Ajutor,
Madeleine! Trimite-rni 0 annala de inimi din atel.
Trebuie sa deschid Cll orice MA trintesc ;
in ea cu toati puterea rnA pribu.,esc in (alA care
n'imAne tncuiatA. MA ridie cu greu de pe jos. tmi 147
zaref'C propria imagine in oglindA. Un cucui \inetiu
rni se umfli la tAmpla stangl.
Oupii mai multeincereiri, Wi'8 se deschide 0 dd
pe dornJli.:;.oara Acacia in lui Joe. Rachia
sumeasi, se asorteaz.a cu perlele de sAnge care
i se rostogolcsc pe pulpe. Pare ci a ci e
gata 8-0 tnfuIece.
- Da' ee.i eu tine? Ce ps-a tntAmplat? m1 intreabi.
ea, apropiindu-tp mAna sa-mi mllngiie cucuiuJ.
Mil feresc in IAtun.
lnima are 0 pomire de dm' mllnia e mai
putemidl. Privirea Aelcia Be
Joe ii strange la piepttmpul moole de pasiire, cn l,ii
cum ar fi aparat-o de mine. 0, Madeleine, de
deasupra patului sc clatina deja! Simt viirful
Iimbii b<1tiiile inimii.
Acacia tl roagii pe Joe sa ia&'i. fi as·
culla l1.1gimintea cu politetea demodata a unui ju­
doka, nu inainte de a 0 pe un scaun cu atala
glija, de parca s-ar fi temut sa nu !te mpa. Gesturile
lui delicaLe imi sunt insuportabile.
- pe Joe?
- Poftim?
- Cum ai auzit!
Am starnit 0 adevarata a\'alanl}i.
- Dar cum poole sa-p treaca plin cap a.5'l ceva?
N-8 fiicut decAt sa rna ajute scot pieiornl din
148
podeaua ain blestematii! Ai vazut doar, nu?
- Am \'azut, dar ieri, el mi·a povestit ciL
- Chiar crezi Cll vreau sa rna intorc in Edinburgh
cu el? Crezi c·a., putea fac una cn asta? Tu chiar
nu pe euvAntul meu!
Teama ea 0 voi picrde !}i durerea de cap se ames·
ted intr-un vllrtej electric de neoprit. 0 sa vomit
jiiratie, iI simt urdl.nd pe esofng inundandu·mi ere­
iernl. Scurtcircuilsub teastii. sentinte
nitive. Imediatce Ie rostcsc, wen sa Ie pot retrage,
dar lierea e prea amara. Simt eA Be nip. pe rind. toate
care ne legau. Corabia noastri se scufundA.
lovitA de-atAtea CU\'inte grele ea plumbul vrea sa
pot opri care scuipi resentimentele pana
nu e pres tAniu. dar nu izbutesc.
Firi 0 ,YorbA, Joe bagi eapul prio cripitura
u.,ii, claar ca si-i arate Acacia ci stl de
\"eghe la clpltiiul ei.
- Nu tntAmpHi nimic, Joe! Fti pe pace!
o ncrnArginitA ii slicleljte in privi.re. dar
rombul gurii !i-a strAns a minic tn oehii
ei, care m-au fennecat altiidatA peta­
lele pleoopclorI acum nu mai v:1d decAL neguri ploL
E eel mai reee drn; care rna readuce eu picioarcle ...
pe pamAnt. tn oglinda sparta a oehilor ci rna vAd pe "e;
!
mine tnsumi: 0 sa distrug totul, dad nu rna opresc 8
cit mai repede.
;

i'
Incere imposibilul, mirturisindu-j ceea ee am vrut
intotdeauna sa-I ascund. Cu asta ar fi trebuit sA 149
incePt tmi dau seama, dar rae eu lucruriJe. com­
plet de-a·ndoaselea. E timpul sa rnLorc Coaia.
- Te iubesc firi noimi, pentnl eA mi.f! inima hol­
navi din eopilArie. Doctorii mi-au intenh;; cu des!­
'-'ir.;\ire si rna tndrigost.esc, eeasomicul e prea f:ragil
penlrn dragoste. pus tn mAinile
tale, n·a rosL vis, iubirea ta mi·a daL un leac 8.;<;a de
puLemic, meAt m-am in stare sa mut munpi
din loe penlru Line.
La orizontul obrajilor ei nu se arata insa nieio
gropip..
- Aeum, rae totul pe dos, pentru ca nu mai
eum S-(l dau ca sa nu te pierd rna doare. Te iub...
- Tu chiar erezi in minciunile tale, nu te incurei!
jalnie de-a dreptul! imi taie ea vorba. Sunt eon­
vinsa ea nu te-ai fi purtat daea ar fi existat un
dram de adevilrin tot eeea ce indrogi... tn niciun eaz
a*a. Pleadi, du-te, te rog!
Seurtcireuitul se intensificii pune smpanire pc
ceasornieul meu ro*u. Rotitele se intretaie intr-un
vaiet prelung infiorator.lmi arde creiernl, imi simt
inima in eraniu. Sunt sigur ci se vede prin pupile.
- Nu sunt decat un !?arlatan, asta crezi? Ei, bine,
o dovedesc ci nu sunt, chiar acum!
tnoop sa trag de acele ceasornicului cu toam pute­
rea. M1i doare ingrozitor. Ca un turbat, apue de cadran
cu a.mandoua mainile iI zdroncin, cu g-.1ndul sa-I smulg
150
din p\1ini. 0 sa scot piatra asta de moara 0 S-(l anme
la gunoi de fa!! cu ea! Ca sa priceapl, in
Durerea e insuportabilii. La primul ac, nu se intampUi
nimic. La a1 doilea,la rei. tn a1 treilea lovesc de parcii.
a., avea in mana un pumnal. Ti aud vocea sugrurnata
implorandu-rna: .. ... Opre!;lte-te adam!"
tntre pliimdni, un buldozer strivE:!lte totul in calea lui.
Unii oameni pretind ea atunci cfu1d se apropie
moartea vezi 0 lumina orbitoare. Eu n-am vazut deciit
umbre. Cit vezi en ochil, umbre uria.,e l10i 0 vijeJie de
fulgi negri. Troiene de zapadii fntunecaUi Tn care mi
se afundi mAinile, apoi brat-e-le larg desehise. Singele
peste tot, inOorind trandafiri Apoi,
trandafirii se iar trupuJ meu se pulverizeazi.
Sunt agitat deopotrivl. de parci ar urma
sa lac 0 lungA clHitorie en avionul
Pe dinainlea ochiJor imi tree ultimeJe scAntei de
vis,: Acacia unduindu-se in de dans
pe tocurile ei Doctorif.a Madeleine la cii.pi.
tAiuJ meu, intoreAndu-mi eeasuJ, Arthur fredonlnd
Ok When the Saints, Acacia unduindu·se
in de dans, i.a.ri4i 'ii 1& ..
In cele din unni, urletele tnfioritoare ale domni­
Acacia mi trezese din visare. Ridic pleoapele
rna wt tint! la ea, frirnAntAnd in palme douA ace de
g
j
ceasomic ficute bUeit:-i. Privirea plini de amiriciune
de Curie i s-a umplut de teami. Obnijii U palese. 151
spnineenele ridicate Ii brizdeazA fnmtea. Ochil pir­
joJip de drago6le altAdatA, acum seamAni en gaurile
intunecate ale unw crania Am impresia cl stau fatA
tn lali en 0 moartA care nU!p-8 pic.nlut nici
pe eelAlalt tAnim. MA cuprinde un sentiment adinc de
MA urise mai mull decAt nuri.sc pe Joe.
Domnil}OW'a Acacia iese din cabiN.. U!}3 trintiUi
lmi suM. tn urechi asemenea unw pocnet de an:na. Din
pAliirie ia zbornl 0 pasi1re lliUlti'i. pesenmc de Melies.
Mi.e frig, tmi ingheat-a sfulgele In vene. Soa lisat pe
plimiint cea mai friguroasa noapte din lume. l..... rigul
o sa-mi stripunga inima eu mil de andrele rngheP1tc
eumnd n-o sa mai simt durerea.
cant.iircalli inti tret-e pe dinaintc f3ri sa-mi
arunce un ochi dispare tn bezn! ea 0 cometa tri'ltii..
Aud bubuitul unui tunet.l?i cAt.eva injur.llwi in 5pa­
mola. Creienil imi 8A tAmbesc, dar me­
Bajul sc picNle pe drum.
La cilth·a metri deasupra scenei, un fulger spin­
teca cend in douii. Umbrelele ae dCBchid ca norilede
toamna tfuotie; am obosil sa mor putin dUe in
fiec3rc zi.
Apia ceasornicul cu poelul palmci fji rotit-clc aunl
nacliiite de sange. Mi se invirte capul, mi se implc­
tioosc picioarele. Cum tncere sa indaUi mi se
inmoaie genunchii aidoma unui schior ageamiu.
La fiecare spasm, pa..<;t\rea c-.1ntit.oare geme, pilln­
parei'i IUjChiile manmt.e de jur
imprejur. Mil euprinde un somn adane.l\Hi afund in
ctI gandullaJaek Spintecalorul. 0 sa
lui, in neputinta de Il trii altJel de pove¥ti
de dragosle decat eu (emei moarte?
Am tncercal lotul pentrn Acacia, vi­
sele, realilatea, nimic nu merge. fi. dorit, 0, cat
de mull mi-al;! fi dorit, poale prea mull mi-lUi fi dorit
sa mearga! OI;Cwn, rna socoteam in stare sa Cae lotul
penlru ea, sa macin griunt-e de lunA AA i Ie presar
pe pleoape, sa nu inchid un oehi pan8 ta dLntatul
Fa rna culc la cinci In
piL'>linlor, sa stniballumea in lung in lat doar ea
B-() revid... "i uit.e rezultatul!
Un fulgt'r croie!;'te drum printre arbon
aJa...ti cuminte pe nisipul tiirmului Pt'ntnJ 0 tieCU!ldi,
lumina !'Ie scaJda in mare. Poole ci dom.rili}oara Acacia
n·a l"ORtit ultimul cu\'anL..
In clipa unmttoare, ins!, spuma tnghite fulgenll,
aruncind din nou Marbella in tntuneric. Spect.alorii
o iau la fugod prin ploaie. E timpul sA-mi
strang iar bagajele cu vise.
154
13
l·a lual vreo douA zHe lui MtHies sA rnA tarasca din
Marbella ptlna tn Granada. CAnd ajungem, in
la marginea palatul Alhambra rni se pare un
cimitir al elefnntilor. Din pAmant se inalta co1ti ar­
ginlati gata sa rna
- Vino-ti in fire! Vino-!'i in fire, baiete! Nu te li\sa!
Nu rnA lasa! imi Me-lies.
Dar nu·1 aud. fmi plec ochii spre acele ciop1\f1;ite
!;ii mi se face mcii, aducandu·mi aminte de ziua in care
m·am na.scut.
Tot ce-a avut sens pentn! mine s-a spulbCl'at tn
vant. Viaul sll-mi intemeiez 0 familie sA-mi tngl"i­
jesc inima ea sa trc1iesc mult !1i bine, toate visele
mele de om mare s-au topit ca fulgii de
flacfui Ce poe Cll dragostea asta! Doar Madeleine
m-a prevenit, dar n-am vrut sA fae decAt ce mi-a
dictat inima.
Abia imi urnesc picioarele. 0 vah'ataie uria.,a tmi
arde pieptul. dar pard. sunt sub anestezie. N·a., simp
nimic, nici dad. mi·ar trece un avion prin creier.
Acum mai am un singur dor: sa flu pe vlrtul dealu­
lui din Edinburgh. 0, Madeleine, daciL.! M-a.<; arunca
direct. In pat- igur a'} mai gisi sub pemii dlteva vise
din copilArie.- ciuta sa nu le strivesc sub povara
grijilor de adult care mi s-au cuibiril. sub rnmte. A..,
incerca sa &donn, gfuldindu-mA ci n..o sA rnA mai tre­
7.eSC niciodati. !?i 1&3!? lini¥i ca prin £annec. A doua
zi, m·a.'} trezi intr-o stArejalnica, \knit ca un boxer ratat,
dar Madeleine ar gisi leacul sa rna raci nou-nou;.
imi intinde patul din atelier. SAngele se
impril,lie pe alb - un vArtej de petale tran- !
dafirii cazute In zApada. "Fir-ar sl fie, am pilat tot
8.';1temutul!" tmi spun tn sine, inlr-{) zvAcnire de luci- !
dilate. Am caput greu cit 0 piatri. de moara, creiend 155
refuzi sa mai rimAnA tnchis in c:raniu, &,a cum inima
a obosit sA mai stea sub cadranuJ
- Vreau sl-mi schimb inima! Pune-mi alta, m-am
situral de mine tnsumi!
M lies mi ingrijoral.
- Nu mai suport ast.a care
cAnd p-e lumea mai draga.
- ee cred eu? ca nu lemnuJ eeasomicului e pro­
blema tal
- Am senzapa cii. tmi 0 acacia tnlre
pJamani. AsUi-seal"a, I-am Vtizut pe Joe purtand-o pe
brate f;li mi-am ief;lit din minti. Nu fi inchipuit
ca va fi atfit de dureros. f?i m-a durul mai tare cand
ea a plecat trantind U'3a.
- :;;tiai, mai, biiiete, cii te joci eu focul cand ai dat
cheia inimii tale unei scilntei!
- Pune-mi 0 inimii noua, sii incep numaratoa­
rea de la zero. Nu mai vreau sii ma tndragosLesc
niciodatA!
Zarindu-mi in ochi sclipirilede nebunie
M(!lies i$i dll. seama ca n-are rost 8<1 mai discutiim. Mil.
pe masa lui de lucru, cum racea pe timpuri
Madeleine, *i imi spune Sa am rabdare.
- 0 sa gascsc eu ceva!
Nu izbutesc sa ma linil?Lesc, rolitele au luat-o
razna, sciirtfund din toate inchcieturile.
- Sunt convins e-o sa g'dsesc 0 piesii de sehimb...
156
adaug'd el.
- Mi-a ajuns pfinii-n gat sa tal fiu reparat, vreau
ceva destul de zdravan cat Sa suporte emotiile pu­
ternice, ea toti oameni! N-ai un ceas de
schimb?
- bine ca n-o sa te ajute la nimic. Mai intfii.
ar tl"ebui sa-ti repari inima din carne f;li sange.
j>entru asta, n-ai nevoie nici de doctor, nici de
sOl11ieal'. Ai nevoie de iubire sau de timp - de foarte
mult timp.
- N·am nici cher sa mai l}i nici parte de dra­
cii. pune-mi alt cess, te implor!
pleacA in ora, sA-mi C8ule 0 iniml nolli.
- PAN. rro-nlorc eu, tneearci si te odihne:ti pupn!
$i nu cumva sa (llei \'reo proslie.
M:i hot.ari:lc M·mi inlorc eea.aul penlru ultima
oari.. tmi ruge pamAnlul de l'lub pieioare. MAapuci un
sentiment de vin! de Madeleine care &-8 striduit
atAta sA rnA punA pe picioarc !?i sA merg tnainte tara
sa mft Mi-e n.l.!line de mor.
a durere &8cuptll rna sub pliimilni, tndata
ee vAT tn incuietoare. Cateva picituri de sange
mi Be roslogolc!l.C de-a lungul aeelo!', Cll perle
ro:;:iatice. Ouu 8-0 scot, dar e Cu pUlerile
!llcite care mi·au mai rlmas, rna chinui 8-0 deblochez
!/oCOCiorlnd cu unul dintre acele rupte. Cind izbutesc
in cele din unnA. singele incepe sit curgi prin
incuietoare. Se trage cortina.
se tnt.oarce acasa. iJ \'Ad C8 prin ceafi. de
parco.1 avea ochii Acacia.
- Ti·am ga..ltit 0 inimi nou-nout&, fird cue cu un
ticiit. mai ldab.
- Multumesc...
- place'!
- Oa, ...
lS7
- sigur ea nu mai vrei inima lui Madeleine
C".tre ti-a salvat viata?
- Sigur.
- N-Q !:Ill mai fii niciodata ea inainte, !}tH, nu?
- Tocmai asta imi doresc.
Nu-mi mai amintesc nimic din ce 5-a int.amplat
dupli discupa noastrii, poate doar 0 vagii de
vis!}i 0 stare de mahmureala de zile mari.
14
Clod deschid ochii in 8ral1}it, zAresc Vee-hillt eea·
sornie 1:Ie noptienl. Ce earaghios e sl-p pop lua inima
int.re degete! Cueut nu mai dlnt!. Pe i s·a
a.!;temut praful. Mii fl,imt ca 0 stafie lr:Igdnd dintr-o :=
rezemata chiar de pialra ei funel'lU'i, numai
cl sunt viu. Sunt tmbricat tntr-o pijama ciudatA prin
care ulrcsc doua tuburi conect.ll.te 18 venele mele ­
E
;:
§
j
inc-o ma:=:inirie am de ciral co mine! ...
Mi oit cu bigaredeseamila nouA. Nu 159
are nici un ac, nu sooate nici eel mai mic sunet. CAt
oi fi dormit! MA ridic cu greu In picioare. Durerea imi
tot trupul. nu e nieiieri. 0 femeie in alb
stA &."Czati 1a birou. Pesemne, \'TeO altA •.f'rumwpci"
de-a lui! Ii facscmn. Ea tresare,de pardar fi vazul
un striJtOi. Ii lremuri mAinil(>. A dal DomnuJ d. spe­
rii ell pe cineva!
- Sunt a."a de fericita si vi vAd teafar! Dac-ati !}ti..
- $i ell! Undc-i
- Luati loc, trebuie sa va explic unele IUCl1IM.
- Am imprcsia COd am stat intins timp de cinci sute
cincizeci de ani, rna pot pc picioare cinci minute!
- Sincer, e de preferat sa intins... 0 sa
va dezvalui lucruri impol'tante, pe care nimeni n-a
vrul vi Je Hpuna.
- Unde-i Melies?
- S-a intors la Paris aeum efiteva luni l;ii m-a
rugal sa am grija de dumneavoastra. SA ca va.
iubea foartc tare. Era fascinat de erectul ceasorni­
eului asupra imaginapei dumneavoastra. Cn.nd
avut accidentul, a fost faarte neeajil eli. nll v-a
dezviiluit din vreme taina pe care-o dueep cu dum­
neavoastra, chiar daca nu era convins cli asta avea
sa schimbe cursul evenimentelol'. Oar acurn, trebuie
sa aflati adevarul.
- Ce accident?
- Nu mai millle? rna intreabii intnstatli. La
:Marbella, ati mcercat 88. va censornicu1 cusut
de inimA.
- Ah, cia, imi aduc amillte...
- Melics s-a striiduit sA vii puna una noua, ea sa
va ridice moralul.
- Si-mi ridice moralul! Eram in pericol de moatte!
- Da, credem ca-i lumii clnd ne
des»<1rt.im de mnta iubita. Eu vorbesc despre inima,
in sensul mecanic al tennenului. Fiti oehi ureehi,
!?tiu cii ceea ee-o sii vii spun e grcu de crezut...
Se IAngi mine !p-mi ia mAna dreapti intr-a
ei. Tremur.i loatA.
- Ap fi putul tri.i !p fiiri ceasuriJe astea, firii
(e! vechi fiiri. aeesta nOlL Nu au nieio legiluri di­
recti eo inima dumnea\'oastri fi.z.ici. Nu sunt ell
adevirat protez.e, ci un placebo care din punct de ve­
dere medical n-are nieiun erect.
- lmposibil! De ce-ar fi inventat Madeleine toata
povest.ea asta!
- Din mouve psihoJogice, f1ri indoiaHi.. Poate ca
sal vA apcre de proprili demoni, rae 8.ita,
mai mult sau mai
- Tnt-e1eg acum de ce moa 8fituit mereu sa caut
un ceaRomicar ca sii-mi JecuiascA inima, nu un doc­

tor, Nu priccpep 0 iota din relul acesta de medicinal
- Iml dau Hearna ca vA vine greu sa vA at.'\t


!

de brusc la realitate, dar e limpuJ sa vA fixAm ora,
expresia, daci si triip cu adevaral.
,.,
- Nu ere<! nume din ce-mi
- E nonnal, ali aezut leaLA \'ia\A in po\"estea ell
inima-(essomic.,
- f?l de unde POVeMe8 meJe!
- Am citil-o_ a a.7lemut-o pe h.lrtie. Uitap
cartea!
Omuljara tM4C(1)t, a..,<;a seria pe copertA. 0 frun­
7Aresc iute, parcurg epopeea noastra prin Europa.,
Granada, retnt.8.J.nirea eo Acacia, tntoar­
cerea lui Joe...
- Nu-i citip Inell llf"an;itul! rnA opre;w eo, dintr-<JdatJl
- De ce?
- Mai tntai trebuie sa va cu ideea ci\ viaf.a
dumneavoaslra nu e legati de ceasornic. Numai a..,a
schimba flnalnl clr1ii.
- putea sA cred asta niciodatl, ell atal mai
sA 0 accept.
- pierdut-o pe Acacia, crezfuld ell
taMe in inima dumneavoastrli de lemn.
- Tliceti!
- V Ii putut da seama, dar povestea ceasorni­
culuj a pus stiiplnire pe dumneavoastrl... Trebuie sa
rnA credeti, neapArat. a trei& parte, dad
Del}i suferi pe moment., va reveni.
- De ce nu mi-a spus toate astea?
- considera ea nu pregiitit sa 0
auziti. psihologic vorbind. La ce stare aveap dind \--ati
mtors 1a atelier, in noapt.ea cu ,,accidentul", g..a
162 gAndit ca e periculos sa va dezviluie adevaml.
racea reprof1uri ci nu v-a ml1rturisit mai inainte... De
rapt, creel cia fastel insu.5i fennecatde idee. Vasemana,
credea in Laale iluziile. Prindea curaj v3zfuldu-vii pe
dumneavoastm persistii.nd in iluzie ell atii.ta convin­
gere... Pana in seam aceea tragica.
- tn clipa asta, n-am niciun chef Sa rna 1ntorc 1n
lrecut.
- VA inte1eg, dar trebuie sa va povestesc ce s-a
intAmplal imedial dup3. aceea... ceva de baul?
- Da, dar nu alcool, rna doare caput
t n Limp ee infirmiera se duce si·mi caute un leae
potrivit care si-mi potoleasci rna uit la ve­
ehiul meu ceasomic uitat pe noptieri, apoi la eel nou
de sub pijamaua botili. Cadranul esle din metal,
iar acele stau la adapostuJ unui geam. Deasupra
numirolui 12 alAma 0 sonerie ea de bic:ieletA. Cea·
sui tmi dA mAneirimi, ea !;Ii cum mi-ar Ii Cost gre­
rala inima incompatibila a allcuiva. MA lntreb ce
trlsnAi tmi va mai spune femcia asta ciudatA
imbril.catA in alb.
- to ziua aceea, incepe ea, Mtiliess-a dus la un cea­
somiear din orlU} ca sa vi linil}t.easc3 micar proviz<;
riu. tnLre limp, dumneavoastra !ncereal sA vA
intoarcefi ecasulstricat. Va
- Da, vag.
- Dupl cum mi-a descris v-agAsit aproape

tnlr.() balta de singe.
- Da, He invllrtea tol pi.mAntul cu mine... '63
- Ap flcut 0 hemoragie intema. Cind l}i-a dat
seama, l!i-a adus aminte de mine a \"cnit in
grab1 sl rnA eaute. mi·a uitat sArutlrile Coarle
repede, n·a uitat talentul meu de infirmienl. V-am
april singerarea co 0 mare precizie, dar nu v-a re­
venit A insistal sa vi fd fligA­
duili. Cu 0 inima noui, zicea ci vA trezi intr-o
stare psihiei mai buna. 0 fapti la limita
Se ternea ci yep muri.
164
oascult depAnAndu-mi povestea, ca l?i citnd mi-ar
aduce despre cineva !?liut doar din vederc. ll,ti-e
greu sa Cae legiitur.a intre ceea ee-mi spune l?i pro­
pria realitate.
- Eram indriigostitA lulea de ehiar dad!.
nu-mi raspundea eu aceea.,i drdgoste. Am avutgrija
de dumneavoastra doar ca sa stau in prcajma lui.
Apoi, citind Omuljlirii tl''llcaje, m-am apropiat su­
de personaj. De atunci, am intrat in poves·
tea cirtii, In proptiu la figural. Veghez la capAtaiul
dumneavoastni din ziua accidentului.
RAm&n pur simplu inmiirmuriL In emisfera
dreapta, sangele pAlpAie ca un fal'. "Poate-spune-ade­
varul", "Po.'lte-spune-adevarul."
- Tn opinia lui cAnd v-ati distros ceasorni­
cui chiar sub oeM domni.!loarei Acacia, ati vrut sa-i
dovediti cilt suferiti l?i cAt 0 iubiti. Un gcst prostc8C,
fiicut din disperarc. Dar, la unna urmei, doar un
adolescent - mai niu, un adolescent cu vise de copil,
care IlU se l>Oate abpne sa nu amestece cu
visul, ca sa peat.;' supravietui.
- Acum cAteva minute, eram 18 fel...
- Ba nu, mai fost adolescentul-copil din copa
in care ap Juat holarArea sa vii inima cea
veche. De asia se temea Madeleine: eli 0 sa deveniti
un om in toatA firea.
Cu cat imi repel de mai rnulte ori tn mint.e "im­
posibil
H
cu alAt tmi risunii mai tare in tap cuvAn­ ,
tul ..posibil-.
- Eu nu (ae decal sa vii ce am citit in
canea lui M lies. Mi-a inainte de a pleca Ia Paris.
Cind are de gind sa se tnt.oarci?
- Cred ca n-o si se mai int.oarcli niciodatA.. Acum
are doi copii ,:i munce:--te de lOr sa realizeze fotognl­
fia tn mi-:care.
- A devenit tati?
- La incepul ne scria tn fiecu-e sapt.iimAnA, mie
dumne3\'oostrii. Acum, Iuni de we ca sa-mi tri­
miLA poale Be t.eme sa nu-i ciau de f!tire e-ap rnuril
- Cum adicA luni de zile?
- Suntem in 4 august 1892. AP stat in comA
aproape trei ani. tiu ci sa IllS. Privip-vii
in oglindA. Lungimea parnlui mAsoarA timpul trecut.
- Deocamdati nu vreau sa rna uil la nimic.
- tn primeJe trei luni, vii ridicap pleoapele pen- 165
tn.I cite'". clipe, eel 0 datA in ziT La un moment
dat, ali ingiirnal ceva despre domni­
Acacia, apoi iar ati coborAl In inferno
Cum i-a rostil numele, toate sentimentele pentru
ea cu putere.
- De pe 18 Inceputul anului, momenteJe de trezie
au devenit din ce In ce mai lungi !?i mai P-.lni
ai'tAzi. Uneori se intampla ca oamenii sa iasii dintr-o
comA profunda, Tn fond. nu·i dedit 0 noapte
r 1
de 80mn foarte lunga. Ce rericitA sunt sa va vad pe
picioare! Mtilies va innebuni de bucurie... Oricum, &oar
puLea sA va ramana ce\'a unne.
- Cum adiC'd?
- Ei. nu scapi teaf'ar dintr-() cllatorie aUlt de ane­
voio&.,..A; sa multumit ei vi amintif.i cine suntep.
Dau cu ochii de imaginea mea tn oglinda de pe 0.53
ateUerului. Trei ani. Vorbele infinnierei imi risuni
in minle. unt un mort \'iu. Ce-oi fi ficlnd tu in tot
accst limp, Aeacia!
- Sigur sunl in vialA, e un vis sall un
Sigur n·am munt?
- Tn1iP! Nu mai suntep 8ooI0.,i, dar trnip!
Sdipat de tuburile oribile care ml ciupeau de
incerc si-mi adun puteriJe l}i sa-mi domolesc emotille.
infuled.nd 0 masa copioasli.
Acacia mi-a glndurile cap 13
166 cap. Se putea tnlampJa !ti mai riu. Nu pol sa mi-o
din minte ca in ziua in care am tmplinit zeee
ani. Trebuie si pomese in caularea ei. Nu mai sunt
sigur de nimic, dar eel mai important Jucru este ci
o iubel'c lnci. Numai gindul ci nu e lAng! mine rna
pune pe jar. mea R·are nioo noimi daca
RoO reglsesc.
N·am de ales, sunl nevoil sa rnA tntorc la bi.lciul
EXlraordinarium.
- Doar n-o sa plecap tn halul BSla!
Nici nu inghiL ultima tmbuclturA tmi iau picioa­
reJe Ja spinate NiciodatA n-am alergat atAt
de ineet. AeroJ proaspiL imi patNnde tn plAmAni ea
o lovituri de pumnaJ, de pareA W:' avea 0 suli de ani.
La marginea onu,uJui. casele Granadei ames.
ted vand alb cu azurul ceroJui in cildlri de
praf n:x:-iatie. Mergind pe 0 slridul!. imi z.iresc
umbra 'l'i mi se pare striini. Chipul de nerecuno6CUt
se izbe1;;te de 0 vitrinA. Pletele barbs imi dau 0
de Mrn;; Criciun inainte sA i Be rotunjeasca
burta si-i a1beasca p8.nll. Mai mult decAt aLAL, du­
rerile care-mi sfredelesc oasele mi-au modificat
mersul. Umerii parcii mi a-au !irgit. iar tncA.llArile rna
strang ca cum mi-ar fi prea mici. CAml rna vM, co­
piii sc vArA sub poalele fustelor.

La unei striizi. dau de un pe care slA
..ris numel. domni"",rei Acacm. 0 contemplu inde- '"
lung, fremltAnd de de meJancolie. Mi uit 167
tn oehii ei pAlrunziLOri, de!1i lot nu poart.A ochelari.
I·au crescut unghiile sunt datecu lac. Fnunusetea
ei desid,l"!}itJ de femeie rna face si artt ea un om al
tn pijama.
La bAlciuJ Extraordinarium, ifni tndrepl spre
trenul groazei. tmi nApldesc sub frunte aminUrile
cele mai luminoase, dar gindwile negre Ie fntunecl1.
t mi gisesc un loe intr-un vagon, cAnd II ziresc pe
Joe fumAnd pe culoar. Trenul pare ram 8f'a11it.
Deodatii., la caleva l11neluri in spatele meu, 0 vilel pe
dolllIlli;oara Acacia. T.aci, inimioara! Nu mA recu­
noa.,te. Taci, inimioara! Nimeni nu ma recunoafile.
Nici macar eu nu rna recullosc. Joe incearca sa rna
sperle ca pe un client obi!;nuit, dar nu-i reu!jCliite. tn
schimb, dovedel?te pe deplin talentul de spirgator
de vise, imbratif?ilild-o pe Acacia la intra­
rea in trenul groazei. Dar de data asta, n-o sa ma dau
b:"'atut Cli niciun chip! Acum eu sunt intnlsul!
Acacia trage din tigara lui Joe. Inti­
mital.ea gestului ma indurereaz8 la fel ca imbra­
til?area. Sunt l.a dttiva pa!;ii de mine, raman cu
rasunarea laiata.
o mai strange 0 data in brdt-e, cu cu
care speli v8.')Cle. ra.ra sa te prea multo Cum
sA a.';l<l 0 fata, fiirl sa te Tac
mAlc. Dli-mi-o inapoi! 0 sa veelep voi ce inimii putel'­
nidi am *i elin ce-i fiicuUi.! Emotiile rna inabu.!;'8, dar
168
Ie tin stl"a.'}nic prizoniere in adancul sufletului.
Clinchetele vocii ei imi picura in auz, iar stralu­
cirea imi orbe*te ochii ca un gaz lacrimogen cu aroma
de 0 s1i. rna recunoasc1\. oare?
o sa am curajul sa-i adevarul
gol-golut? daca lucrurilc mcrg prost, 0 sA am cu­
rajul sa-I tin sub Uicere?
MA intorc in trenul groazei. Domni*lXll'a Acacia
merge chiar in fata mea, ascmenea unui uragnn in mi­
niatura. ti recunosc parfumul !,Ii it adulmec cum
0 cuverturi tnvechiti, care mw poartA inca ur­
mele viselor. tmi iese din minte cli. e iubita celui mai
inver.;:unat dU.!j:man at meu.
- Buni DUa, tmi spune, obsen·indu-ml.
Tot nu rna 0 povari grea imi apasa pe
umeri. Pe genunchiul ei drept remarc un hematorn.
lmi tau avAnt, fiiri. sa unde am sa rna
- Tot nu ochelari, nu-i .1
- Ba da, dar nu-mi place sa se ia lumea de mine
pe lema a!ita, tmi raspunde, cu un iJuris &mar.
- __.
- De unde?
,;;;tiu ci ne-am certat din cauza lui Joe din cauza
geloziei, ca mi-llm anmcat inima la CO'i!, pentru ca te
iubeam complet ruurea, dar vreau sa 0 luum de Ill.
capat, pentru cA te iubesc mai mult decAt orice pe
lume.;< Asta ar fi trebuit sa·i spun. Cuvintele mi Be
!
imoilmi.,c;esc fn cap, mi Be reped !:1pre buze, dar Be eo­
dese sa iasi. In schimb,
'"
- Ce-i cu dumneavoastri in pijama? Nu cum,·a ap
fugit dintr-un spital?
- N-am fugit, am ... Tocmai am ie:;;it dintr-Q
stare grav!...
- Pai, atund trcbuie sa ,oa clutAm ce\-a de imtricat,
domnule!
Ne zAmbim ca odinioari. Pentro 0 clip5, cred di.
m-B recunoscut, in orice caz incep sa trag nadejde.
La despArt-ire ne spunem ,.pe curlind". Ma inOOre in
alelierullui sugrumat de emotie.
-Spuneti-i cine suntep! Nu mai stap pe g-:induri!
sL.l\rnie infinniera.
- N-a sasil timpu!! tnca putin, sa rna
din nOli ell prezent-a ei.
- Sa nu fie prea tArziu... mai pierdut-o 0 data
ascunUtndu-i trecutul dumneavoastni! Nu mai
a.',>teptati sa vi se ghemuiascii la piept !;Ii sa·lili dea
seama ca un alt ceas dedesubt. ell tot veni
vorba, nu vrep sa vi-I scot pentru totdeauna'l
- Ba da, 0 s-o facem pe }ll)ta. Dar mai am ne­
voie de limp sa ma inzdr-J.venesc. Ce
- 0 sa vii din ce in ee mai bine... Nu vreti
sa va lund sa vii bArbieresc? Aratap en un om
preistoric...
- Nu, nu chiar aClim. N-aveti cumva vrelln cos·
170
tum de-allui Melies care sa-mi lie mare?
Din clind in cand, rna a.',>cz tntor-un loe strategic nu
departe de trenul groazei, ca sa ne int&lnim CD din
intAmplare. Tncet, incet, intre noi se infiripil 0 anume
cornplicitate, care imi aminlel;lle alat de mult de vre­
murile lrecute, incAt rna podidesc lacrimile in pHn
hohot de r.1s. Tn rnomentele de tA-cere dintre noi doi,
mi se pare di l;Itie cine sunt, dar nu vrea sa-mi spunii.
Nurnai ca nu-i sUi in fire.
Am grija sa n-o sacli.i prea lare pe
Acacia. Oupa primul ,,accident" din dragost.e, mi-am
inv81-at bine Cateodatii, dintr-un vechi reflex,
imi vine sa intrec masura, dar du.rerea tmi taie aripile.
eli majoc eu focul, Uiinuind adeviirul, dar rna
simt in al nouwea eel' cand ii fiirli.mele fApturii
sub masca noii mele incal numai sa
pun capiit acestei fericiri imi tntoarce stomacul pe dos.
Joaca asta tine de vreo doua IUlli, iar Joe nu
dat seama de nimie. Pantofii lui Melies imi zdrelesc
pieioarele, iar eost.umul rna face sa ariit ca un pescar
de scoici imbrdcal in haine de magician.
Jehanne, infinniera, crede ca toat.e transfonnarile
mi se trag din perioada de coma. Oasele intinse ca
arcuri timp de trei ani ineeal'C'.1 acum sa reeu·
.5
j
§
pereze timpuJ irosit.. Uneori, rna ehircesc de durere.
Nici chipul nu mai este Fl1.Icile mi s-au ascutit,
pomepi mi-au in ararA.
171
-Ia uite cine-a venit! Omul pus la palm
ace, cxclamA domni.¥03r'a Acacia cand da eu oehii de
mine. Nu mai lipse!?te dedl.t un fri1.er l}i ne-am pri­
copsit eu un om eivilizat!
- Daca·mi mai omul nu mamai
Mrbieresc niciodatii.! rna pomenesc zicftnd, dragando
piano, cum ar spune Mt1lies.
- Puteti sa va birbieriti, eu tot 0 sa va numesc
omul dad nu va lluparati...
Necazurile ineep deja sl apart. Nu rna dau in
\'Ant dupi ele, dar tot e mai bine decat sa stau de­
parte de ea.
- Chil'u! dumneavOL"tni. ma <luce eu gindulla un
fost iubit.
- La un ..loo" sau mai degraM 18 .,un iubit..!
- La amAndoui.
- A\'ea barbA!
- Nu, dar 0 racea pe cadumneavoo."ltnt
Credea in propriile minciuni, mA rog, in visele lui.
Socoteam ca \-Tea sa mii impresioneze, dar el ehiar
credea in ele.
- Poate cA, in aeela!;ii timp, credea voia sa vi
impresioneze.
Cine ... Habar n-am. A munt acum capva ani.
- A munt?
- Os. astilzi i-am pus non pe mormAnL
- daci'i a muritdoarcasA vi impresioneze!;ii sa-I
172
- N-ar fi men a.....a departe oricum n·ar fi
al}Leptat t.rei ani ea intoarcli.
- De re-a murit!
- E un mister. Unn I-au vbut luptandu-se cu un
cal. aJpi spun c-ar 6 ars tRtr-un incendiu pe care I-a
PI"O\'0C3t tara sa \-Tea Mie mi--e teama c3 a munt de
tUne dUllA ultima noastrci ceartA. Ne..am certat ingro.
zitor. Sigur e c-a murit, pentrn cA a f()f;t fngropat. !?i
31>oi, dac-ar mai 6 in viatA, ar fi aid. Cu mine.
Am ajUM 0 fantomi ascunsA tn spatele bArbii
- Vi iubea prea mult?
- Nu existA ..prea mulL" In dragoste!
- Nu vi lubea de-ajuns?
- Nu \Itiu... Dar haideti sa schimbim yorba, dad
vreli sA rna agi.\-&li. n·ap ales tea mai buni metoda.
iscodindu·mA despre prima mea dragoste pierduti
acum trei ani!
- Atunci eare-i rea mai l:MJni metodi 81 vi cucere9C!
- sa nu tneercap!
- MA gAndeam eu! Tocmai de aceea nici n-am
incereal!
Mi-a zfunbit.
Ar ti lrebuit 51-i spun totul. CAnd aveam inima

cea veche ar fi fost simplu, ar fi venit de 18 sine, dar
,!
acum nimic nu mw e ca inainte.
Am lieu! cale tnloarsi spre atelier aidoma unui c
varnpir care se eulca in sicriu, l"U!?inat cl tnfipt
'"
"!;
tnlt-un gil sublim. 173
.. Nu vei mai fi niciodatA acela.,i"'. tmi apusese
Meli tnainte de operatie. !?i pirerile
de riu se la marginea unei genuni inne­
gurate. Au t.recu.t daar eAten luni fi deja m·am
siLurat de ritmuilenL al viepi rnele. Am din sla­
rea de convalescentJ., vreau sl rna tntore in toiullup­
wi l'iri 51 rnA mai ascund sub masca bArboasi sub
o claie de pAr, chiar daca nu regret cA m·am tnAlt-aL
Trebuie sa-fni rae curaj sA tnfrunt momen·
tul revederii adevArate.
iUtA-seari rnA bagtn patcu gindul de a sconnoni
prin COllul de gunoi al amintirilor al viselor de dra­
pte. Vreau sA ddce-amai rimas din inima meade
odinioari, eea in care s.au ivit primii fiori ai iubirii.
inima cea noui bate in tieere, tot nu pot. 51
tnchid ochiL Vec:hiul ceasornic zace pe oetajeri, mlN)
cutie de carton. Poote dad'" repar, totul va fi ca
tnainte, Joe nu g-ar mai tnloarce, nu mi·a., mai infige
rnlre aee. sa dau inapoi limpull}i sA rna tntorc
in vremea in care iubeam senin, in care ma cufundarn
tn vise, firii sA rnA tem cii. rnA pot n1ni! sa dau
limpul fnul>oi pana in zilele tn care nu ee e frica,
cand mA Ul"Canl tn racheta 1'Oz a iubirii filrii sa-mi pun
cenlura. AstAzi, am crescul, gAndesc mai limpede, dar
nu tndriznesc sa rae marele sail spre eea care \"3
rimine tntotdeauna ca atunci dlnd avearn zece ani.
174 Span. tn bucii.p tn afarn tropului meu, "echiul eeasor­
nic rnA race pe deplin sa visez mai fnunog decal eel
nou. ..Adevi1rata" mea inimi. eu I-am Bcut tAn<Wi.
ca un PTOl":t! Cine sunt eu'! Un fals a1 propriei mele
0 umbra stnhezie!
1au cutia din carton scot cu griji ceasornicul,
al>oi na';\ez pe pat, langi mine. Rotocoale de praf
Be rididi tn acr. Ifni strecor degetele printre
odurere - sau amintirea unei dureri - se
pc nea.,leptale, unnaUi. de 0
Pentrn 0 clipA, ceasomicul incepe 8i ticiie, ca un
schelet care lnvatA sa tneargi din nou, pe urmi se
opreJilte. MiL euprinde 0 bucurie care mil. poartA din
vlrfuJ dealului din Edinburgh pAni in brat.e1e mola­
tice ale Acacia Leg acele la load lor cu
doui sforicele subpri.
lmi petree toatii. noaptea chinuindu-rni sA-rru repar
vechea inimi de lemn, dar cum sunt un nein­
demAnatic, nu reu.,ese. Dis-de-diminea\A, sunt hotarit
sa merg la domrm,oara Acacia!ji si-j mArturisesc ade­
vW. Am pus ceasomicul in cutis pe c-dl"E' am de gind
si i-o ofer celei care a devenit 0 ctl.nUlreatA vestita.
De data ast&, 0-0 sA-i moo dau door cheia, ci inima mea
inlreagA. nidAjduind ca va mai dori si frnparta dra­
g08Le& cu mine.

Bantui pe bAlciului ca un condamnat la 8:
moarte. 11 zarese de departe pe Joe. Ne
pri\'irile, co ineelinitorol. cum rae actorii nnui duel 17S
dintr-un western.
N'u-mi mai est.e m.cl. Pentnl prima oari tn
mea, rna pun tn loeullui, clnd. a venit 18 trenul groa­
zei sA mi-o is pe Acacia. Astiizi, eu sunt
cueeritorol! Mi gindese cit.i uri 0 fi simpnd fatA de
mine tn timpul cind Ii \'orbeam necontenit de
domni.f?oara Acacia, in timp ce el ttuferea ca un mar·
tir pe crueea pledri.i ei. SemAn cu \'lAjganul ista!
MA uit cum se indepArt.eaza. Jlfu13 cfu1d tl pier<! din ochi
Brigitte Heirn se ivefft.e pe cu1oarol trenului groa.
zei. CAnd ii vid pirul vwvoi ca 0 mAturi, rna fntorc
din dnun. Pe chipul ei de vr.1jitoare gArboviti se
singuritatea. Pare la rei de nerericiti ca
Jovanii pe care se chinuie gi.j puni unuJ peste altul
ca si ridice case pustii. Acum, ci nu rnA mai
"'i fi putut g1 merg g1 stirn de vorbii In tihni, dar obo­
sese numai la gtndul CoO si·j aud gtasu1 buhait Iji ideile
primite de·a gala.
- Am ceva spun!
- $i eu!
Dar cAnd spu.i .. Acacia" rnseammi, de
rapt, ..socoteala de·acasA nu se cu cea din
tilrg".
- Nu mai weau sA... A, ia I.e uitA. mi·ai adus un
cadou? Ce.ai in cutie?
- 0 inimA fiicut.A lnima mea...
176 - Da' ci nu pierzi Umpul pentrn cineva care
nu vrea sa rna cucereasci!
- UI ·1 pe mincinosul pe care J·ai \'Azut ieri, 0 Bi
ani tot adevinll in elipa asta...
- AdevArul e d tu vrei si ml co freza asta
DOUa costumui. Trebuie sl reeuno:iC, tmi place...

ti cuprind obrajii in palme. Nu pierdut nioun
strop din slriJucirea blinda de altAdatil Imi apAs bu·
zeJe pc gum c.i, fiirl'i sa spun moun cuvAnt. DuJeeal-a
sarutuJui rna face sa wl pentru 0 clipA de ce am venit.
Din culie mi se pare ell aud un clinehet. Buzele ei imi
lasa un gust de ardei ro!;lu. Ne mai siirutlm 0 dati,
&.5& de <U;>a de tandru, meal Be reaprinde
flacara amintirilor - comoarli. ingropat.:.l adftnc sub
piele. "T!l.lharule! Mincinosule!", imi 0 voce din
part.ea dreaptcl a ereieruJui. ,,Ai rabdare! 0 sA-i spun
imediat!", ii riispunde lrnpuJ. Mi-e inima inlre ciocan
!;Ii nicovaUi. Bale din rasputeri, pe tacute. Mii-mb!il
de bucuria pura simpla de a-i alinge pielea, care-mi
alungii din minle wale banuielile su.rnbre. AUl.ta fe·
ricire laolaltA! De obicei, pot sa fiu foarte
fericit, apoi fcarte posomor'J.t, ca soarele dupA ploaie.
Dar in clipa asta, fulgerelc spinteci bolla cea mai
scnma de cftnd e lumea !;ji l>amllntul.
:!
- Eu am incepul prima... imi spune cu trisLet-e in g
gtas, desprinU\ndu-se din Nu vreau sa Le a
mal vlld Ne l<>tdJim tiircoalede dltev. luni,dareusunt "
indriigostiti de altcineva de mult timp. Ar ti ridiool sa 177
o iau de lacapat.lmi pare foarle r'du,daril iubescinca...
- Pe Joe, !:}tiu...
- Nu, pe Jack, fostul iubit. de care p-am vorbit,
cel de care imi amintel?ti tu uneori.
Un big-b<mg intersideral de senzatii schimbi tntre
ele conexiunile mele MA podidesc lacri·
mile, !iuvoaie lungi '7-i calde, de nestApAnit.
- tmi cer iertare. n-am avutde gD.nd sa te r'clnesc,
dar deja m-am casatoril co un Mrbat pe care nu·l
iubesc, nu mai vrcau 8-0 iau de la capat! imi spune,
inconjurandu-ma cu br-at-e1e moi ca ni!;lte anpi.
tmi ies curcubcie printre gene. imi iau inima in
dinti intind cutia in care Be ana ceasomicul.
- Nu pot sa accept un cadou de la tine. fmi pare,
sincer, rau. Nu complica lucrurile !;i mai mult.
- Desehide-I E un cadou special pentru
tine, daca nu-I iei tu, nu e bun de nimic.
fl accepta jenata. Rupe hilrtia cu degetele ei de­
licate, llicuite co grija. Se preface ell zfunbe!;\te. E un
moment nepretuiU Sii-i oferi inima in dar femeii pe
care 0 iubcl(iti nu e putin lucru!
Zdruncina cutia, ca cum ar vrea sa ghiceW:>Cii
ce e iduntrn.
- E ceva fragil?
-oa.
imt ca nu e in apele ei. Deschide meet capacul,
i!i'i vfu-.l mainile l;li apuc8 vechiul meu ceasornic-iniml.
178
Moo intai, iese la lumin:l cadranul, apoi partea din mij­
loe cele dow'i ace legate cu groarA.
11 cerceteaza fiiri1 sa scoata vreun cuvant. Scoto­
cel(ite prin geanta, scoate 0 pereche de ochelan lji
a.5<l7.a pe nasu! ciirn. Be uitA cu bagare de seama la
fiecare detnliu. Rasucel(ite acele fnlr-un sens, apoi in
ceJalalt. I Be aburesc lentilele. Clatinli din cap.
Lentilcle i se aburesc mai tare. Ii tremuri mainile.
De!;li nu m-ating, parcA sunt legate prin fire nevi'izut.e
de pieptul meu care Ie inregistreaz.a fiecare mi[;lcare
seismica 0 imiUi. Zdnmcinate de cutremur, aman­
douil ceasomicele rlsuna Inauntrul meu.
Domni!?Oara Acacia imi agatA inima pe zidul de
care ne-am rezemat de-atAtea ori ca sa ne sal'uUim.
Pe mma, ridicA pleoapele spre mine. Buzele i se
deschid r,i Ii aud
- tn fiecare zi, am fost acolo in fiecare zi. pun
noli pe mormant de trei ani incoace! De caml ai Cost
ingropat !}i pAna in dimineata asta! vin
acum. Dar e pentru ultima daUi... De azi inainte, pen­
lru mine, tu nu mai ...
fmi fnloarce spatele pentru lotde-cluna!}i pome.5te
tneet pe lAnga rid. CeasornicuJ. at:arnA sus, cu accle pie­
eate spre pAmint. Acacia se mai uiti 0
dati inapoi, ram. manie; tntr-adevlir, nu mai exist.
Privirea Ii r8mAne pierdutA pe cutia de carton, ca 0
pas3re trista, alXli se inaltA spre alte zan ale carol' portl
imi VOl' fi inchise pentru eternitate. Tropotul
ei se aude din ce in ce mai sciizut. tn curind, n-o
mai vid trupul ca un val inspumat. tn cu­
ril.nd, gleznele 0 disparn sub unduirea molatiea a
rochiei. In cur.lnd, n-o sa mai r;tmtlna din ea dedlt su­
netul slab aI pa..ep1or. Silueta ei n-o sa mUsoare mai mult
de zece eentimetri. Noua centimetri,![laSe, cat 0 culie
goala de chibrituri. Cinci, patru, trei, doL..
De acum, n-o s-o mai vad in vecii vecilor.
EPILOG
Ceasul mecallic al Madeleine con­
tinuat cuUltoria desprins de trupul eroului nostru,
daca nc e ingaduit sa-I numim asUe!.
Brigitte Heim a fost prima care i-a remarcal
prezent-a. AlArnat de zid, ceasornicul·iniml pares
o judi.rie pentru mOl"p. A hotlirdt. 88.-1 ia de acola,
ca completeze de obiecte ciudale. 0
vreme, ceasomicul a z8CUt intre doua cr.mii prifuite
180
din treoul groazei.
tn ziua in care Joe I-a recunoscut, pierdut pu­
terea de a tre.zi fion de spaima. tntr-o noapte, dupa
cc !}i-a terminat luerul. Joe s-a gandit sa seRpe de el,
A pomit spre cimitil1.l1 San Felipe. Cll ceasul sub brat.
tn semn de respect sau din pura superstitie, nu vom
!;1ti niciodati, I-a aJ?ezal pe monnantul, acum in para­
gina, 31 Jack.
Acacia a parasit balciul Extraordina·
num in luna octombrie a anului ]892. tn aceea.5i zit
ceasornicul a disparut din cimitind San
unnat cariera la trenul groazei, banluil el de
pierderea Acacia, pana la \;etii.
Acacia a devenit celebra in cab.'U"e­
tele din tntreaga Europa, sub numele bunicii sale.
Zece ani mai ULniu, ctl.nd se ana in t:recere prin Paris,
se spune eli ar fi fool viizuta intr.-o saUi. de cinema unde
se difU7..a lilmul 0 caliitorie pe Lunii realizal de un
anume Georges consideral eel mai mare pre­
cursor al cinematografului din toate timpuri1e, inven­
tatorul absolul. La filmului, cei doi ar fi stat
de yorba cateva clipe. EI i-ar fi dat un exemplar din
OmltljaJ'd lrlU:aje.
osApt.1mAnA mai tArziu, ceasornicul a aplirut din
nOll pe casei <lin Edinburgh, infil':mral intr-un
giulgiu, ca ewn ar.li f061 sclipat din pliscul unei berte.
Inima a stat l>e rogojina de 18 intrare \"reo cateva
ore, pana cand a f081 g'dsiUi de Anna de Luna, care
au lransformat casa pustie intr·un orfelinat, unde 181
giiseau adapost chiar copiii blUr-am ca Arthur.
Dupa moartea lui Madelcinc, coloana verlebralA
i-a foot m8.nC"dta de rugina. &w.1f1.aia la cea mai mica
A tncepul sa·i fie teama de ploaie de frig.
Ceasol'nicul ciillitolia pe noptiera lui, alAtuM
de CMtea a.."Cunsa in pachet.
Jehanne d'Ancy nu a mai vazut ceasul niciodaUi,
dar a gisit drumul spre inima lui Melies. Au ramas
impreuna pana la adanci batr.1neti, ea proprietari ai
unei dughene de langi gam Montpamasse, unde vin·
deau tot soiul de invenpi. Lumeal-a dat uitluii pe rna·
rele Melies, dar Jehanne a continual sa-i asculle cu
drag poveljtile despre omul cu un ceas in loe de inimA.
sau desprc in mister.
CAt despre "eroul" nostro, el g·a maturizat, dar
nu revenit niciodat.a dupA pierderea
Acacia. le[;len in f'iecare noaple, numai noaplea,
hoinarea pe aleile b.lilciului, pAndind din tntuneric
barlicile unde se tineau spectacole, devenise
aproape 0 fantoma, nu Ie-a t"eclll niciodata pragul.
A racut cale intoars../\ spre Edinburgh, ora.,ul
rAmas neschimbal, ea to amintirile lui, de parci tim­
pul s-ar fi oprit in loco A Buitdealul cum taceacfi.nd
era copil. Fulgi mari, plini de apa, i se aljterneau pe
umeri, grei ca eadavr€. Cu Iimba lui
vAntul rupea in care acopereau batranul
vulcan de la poaIe pana la van. Nu era zilla cea mai
182
friguroa.sa din lume, dar pe aproape.
Prin l)Olopul de zApada, a auzit deodata un zgo­
mol de Pe coasta din dreapta a vulcanului i s-a.
pArot cA 0 umbra eunoscutii, eu piirul infoiat
IJi cu un mers f,eapan, de bosumtlata. "Inca 0
nAlucire care--mi pare adevaratA", spus.
CAnd a tmpins U!?3 casei din copillrie, toate <.'ea­
surile lui Madeleine stateau neclintite tAcute. Anna
Luna, maluljile lui pestrite, au avul marl dilieultiiti
in a·l reeun0wtte pe eel care nu mai putea fi numit
cu nici un chip Jack". A LrebuiL sa Ie fredo­
neze 0 bucata din melodia Ok W1leu the Saints, ca sa-I
primeasca in lor lipsite de vlagi. Luna i-a ex­
plicaL pe tndelete primei scrisori, care n-a
mai ajuns la el niciodatii, mro-turisindu-i in treacat cii
cele care au wmatau fost serise de mana lor. inainte
ca sa se nliroiascA sub povara tAcerii, Anna
I-a luaL de mana I-a dus la eapatlliullui Arthur.
Biitliinul i-a SCQS viata de sub pecetea tainei.
"Fiirli cea.."'Omicullui Madeleine ai fi murit in ziua
cea mai friguroasa din lume. Dar dupa caLeva luni,
inima ta de carne lfi sllnge a tncepuL sa mearga sin­
gurii, 'fi-ar fi putut scoate ceasul, cum a facut co fl­
rele eoseau rana, A.5a ar fi trebuit, eel pupn.
Nicio familie n-a indriznit sa te adopte din cauza
ticAitului care iefjea din plamAnul t u stAng, Cu lim­
pul, a prins drag de tine. Madeleine te vedea ca pe
un obiect fragil, care avea nevoie de apiirare, legal de
ea printr-un cordon ombilica1 in formA de ceasornic.
Se temea de ziua tn care aveai sa devil adult. A
cautat sa-ti regleze mecanismul inimii astrel incaL sa
te pastrcze langi ea. Ne-a promis coo sa incerce sa
se obil?nuiascli cu gilndul ca 0 sa suferi tu din dr.t­
goste, cll a.,-i viata. Dar nu s-a pnut de cuv{ffit."
[ LlliS­
'N, pikUl MICUI pont. eustati $i din
n/lF'lll. 0 CMte a 0 I a de turU dulce pe
copu man.
o aIep"Ie auta d.,.. VISe. 1f"IIl'N. schpin. itItunenc.
lVIwme. tnsUftl!'\rtJ. de ..., clnt.arel-Mor-(Dm­
POllter unc. 0 carte mUZJCW pntl poena tra.nIor,
despre Ul"I blo"t cu un ... Ioc. k\im.\ $i
dr'lgOSteil lui pl!tltru mic$ ancWuza.
..Ne lublm u doua bete de chibnturi. Nu vomlm. ci
ne apnndem. Nu nee sarutam, (I prnvoclm cif'ICen­
dll». at sunt de tn.tt, de un metnJ $a,zeci $i
corpul m"e zglJl1it de un cutr@mur de
101m" evadeu" din inveJi$ul-tnchisoare, sce scurel!!
prin artere. tmi Ijunge in leasLl $i Ie presch,mba t"
cre'er. Sunt tot 0 inlml, de I" fiecare mU$chl plnl
Tn v1rfu1 de&etelori"'
NWw.nemlra ro

MAMA5 MN.z(u, scnrtor, Compolltor S1lrlterpret francez nascut Ia 16 apnhe 1974 in PY\Ontpelll@f 1n 1993 a Intemetat formapa fcxlc DIOO)'5OS, Idf in 1996 $H abandonat stoolie de CJI"lel'I\a­ tografle perltru a se dedIc.a IT\UZIOl Refuzand ~ se matunzezt', a lost porecht • Peter Pan~ al mulIOl rode.. Text. dnteceb" QIe clU tf'me c.a Rdzbo,uJ stelelor. Zorro sao kJnder sutpflSe_ IUbe$te So) 'tnSele, ~ ruleze pe skateboard. sa facJ surf sau bcxJgee JUfTlIJIfl9 Pe seeN. dewle LW'l adPio-c\rat cascador care se if'IJ'd leY3 IncA in fTdlme A debutat., 2002 eu LW'l -.dum de pcM."!ollR 38 mn westen'l:S, rat In 2005 pubhcA romarlI.i autoblograflC Marnrenanr qu.i/ faIr tour Ie tetr'pS nu;r SIJ( rei_ In 2007 a semnat al doI6N sJlu roman, Mecanica .irwnir. po­ mlt eu ~ ~ atAt de puOIic, cAt SI de O"ItdI, SI ~t ~ aIbumoI rock DmOOrm Dreptunle de adaptate ooemato­ grata au fost achizrtIOr"late de loc Besson. rat Mathias MaIzJeu va rMiza scenanul

MATIIIAS

MALZIEL
Iimba franc('z.i

mecanlca Inlmll
Tt'IIdu~~r~ din

MJIl\1 L\ T{jM ... l·DRI~n

SF.\ \lRt-\

M... ~HoIM. IIbioot NoIlow. MATHIA!.efrwa Publishing HoI.lOO9 ISIN 97~7H7-9 1111D 1llel35 I M.~W>d .. 1'''' ~ T_ Udrl5llt • ~~. "'* -.. totoMa IoIU Plfl~.an. ISlf SU'a IfItt'fmoll ill w ~ conform lf9II drepluu de IiUtor w.Copertil cole<:llel: Dana MOROlU. fS8N 978·606..S(U Om ~ M .. 2007 o f. ~ MAllIU. Soo!Of'oIot dtn ~ .' «fSI8 loIrl ~ $(ns '" fd tOflJlut. 1009 Rtodactor Ana ANTONESCU Tehnoredactor Cornekl AlEXANORE.8(173·27·9 U diI -.....-I Md'lia MdilJN.lt"Us M..Ii 1' . Mrurlu.-p. Cornehu AlEXANORESCU lustratJa cop«ll'l ltJna OOBRfSCU DncnttN CP.IIMu LA MECANIQUe OU CCEUft o FIamrnanon..

Amdia.Pentn! tint.t'tula rnrt~ Crt l1iiNt('('el~ mt>1t . COlT aifiicut sa N'et'l!l('ri o.

01 do.­ l-w JI~It""",.-I, Hl"Iff~ ri, att/WI_ """-', mivod"/ii, If"'1 ;It ,......, • k", If" Iii flt,!nT?Od''''
Ifllb'

I'd""-

tho I,'f,{",

IfU

01",,1" O~_ ("'y"

'V-d'(V' "6t"n~ jt..ltll'u IlIId~({(It'" (I<"u/ (Y(" (/m6r
r>~ 4 Ct!(;l.Ji)rItUV,/, It, _, 1,,/.0 f!I
IIa Jll'iijtu ItJHJi'~­
IIUICOHlru

!t'O,

~ /l'w ,~, l/ilf/inra, "II'

,'"itwit

.u' flO K"~

UJni,;I

1
tn aceasti ri de 16 apritie IS74, peste Edinburgh ninge !;ii iar ninge. Un frig de·~i inghE'a~a singele zabrele~te or~ul in tacere. BiitrAnii \'orbesc pe 18 col~Ul"i ci de cfmd e lumea !';ii pamantul nu s-a mai pomt>nit Wja mg. Ai crede cii soarele 8-a ascuns pcn­

tru veeie. Vllntul e t.aios. fulgii, mai u~ri ca aero!. ALB! ALB! ALB! Explozie iniibu",ila. Nimic alt­ ceva. Cascle par )ocomoti,-c ell abUT. iar fumuJ plum­ burlu opintindu-se afard. din homuri da cernlui l'clipiri de otel.
Ora.~uJ Edinburgh!';ii strJ.zile lui POVamlte se me­ tamoTfozeazA. Rand pc rind, ffintAnile f;C pre;chjmba in bu('hete de non inghe!-ale. BatrAnuJ rau, aULt de ttedinciOlJ menirii lui odinioari. pare de¢tizat im.r-un lac de zahir pudni. care ajunge )>ini in buza mirii. Talazurile wi a stiehl spaJti. Ca prin minune, pc trupul pisicilor se ivesc paiet.e de gheat-a. Capacii par

zitne dunJulii in eimll}i albe de noaple, care se inlind ~mnoroase ~i ca...CICi 18 luna. unniuind din priviri cale.;'U1e gala hi alunece pe derde1u~ caldarimului. E alil de trig, ei p3sirile incremenesc in zbor ~i apoi

se pnlb\L,~ la piminL Dar ~uierullor in cldere e dulce. prea dulce penlnl un l'lunel de moarte.
Pard nu a mai (00 niciodatA atat de trig ca astAzi, taman in ziua in care stau sA rnA nase.
Po\'eslea mea incepe intr-o colibA veche a.~zat.a

pc vArful celui mai fnalt deal din Edinburgh ­
Arthur's Seal - un vulcan din cuaJ1, albastru in inima caruia se spune cll s-ar odihni nima~itele pamante~ti ale bunului rege Arthur. Aooperi~ul eSle fnalt "i ascu~it din cale-aram. iar de hornul arotAnd a sstAI' de macelar ce tmpunge stelele stl aninal fn8u~i oornul lunii. Loeul e pUSliu, numai ar­ bori cAt vczi ell ochii. TnAuntru, totul eale din Icmn, ca "i cum fntreaga ca.sl ar fi (ost scobita cu migalll fntr-un brad uria!?
Parcii intri tntr-o cabanl: peste tot bime noduroase.
re~tru.ici

,.

saJ\'ate din cimitind trenurilor,

0

masi

de-o ~hioap1 cioplitA dintr·un bW;ltean. eu puzde· ria de peme de lanA, umplute cu frunze U5Cate, co­ liba aduce a cuib. tn casa asta se na8<', in mare taina, oopili nedorip.
Aici ~ Doctorita Madeleine, 0

moa.,t cam ciu­

datA, socotitA nebuni de locuitorii or~ului. E drigutA

ate 8-au impra.li coboarJ. im~ind ca nu mai am mull f?i ies din gaoace. ai femeilor parasite.. tAnara mea mama u~te absenta fulgii . E marea specialisti in PI"Ot.te dupi. oehi de sticll. In o~. obicei.eze meeanice.__ ~il. wnbl:i deja zvonuri eli omoarJ..streze. pleoapeJe cu dui~ie.i1e. Abia II sA--:. fI. In c1ipele lungi de travaliu. de parea ar absorbi.:i pleee ochti lIpre plnt. La lifi\n:ituJ secolului al XI X-lea nu-p trebuie mai mull ca sa acuzi pe cineV3 de vr. dar zAmbetul are ceva ne1iresc. mcal n-o mai ~ti tn alItemuluri.-o 'li ar dispirea intru totul. Be afundi tn ele. nou·nascutii ~i·i lransfonni in sclavii ei spectrali ~j ca se impreuneazA cu tot soiul de pAs:1. ochii nu ~i·au pierdul lidrul. In atelierol ei g"dse15ti de toote. prea linere sau prea nccredincioase penlru a na. OoctorilA Madeleine aduce pe lume pnmcii des· frinatelor. picioare de lemn. Are pielea atAt de albA.Melanoolia i se cit~te pe chip: ~tie ca n-are si mi pi. Pare o fetitA jucAndu-se de-a femei::1 bortoosi.in ciuda v~tei inaintate. numarandu·~i con· traep.ri pentnl a zamiHli munljlri.\jitorie. A ureal pJAngand dealul panl aici !}i Iacrimile ei inghe{. Pe lingi Doctoril-a Madeleine mai are un hatar: sa dreagi belef}ugurile oamenilor.:i pagirile care se izbel"c rani zgomol de geam.~lial pe pamAnl ca perlele tndn1zn~te .ecele gata sa pl~neasci.

Mama preferS sa-iji intoarcii privirea In orice c:az.~ura un tntreg covor de mirgele str.lina . darimite sA mai a:. insa !..\ lui e inghetAtA de tot! M<1sculura din call pana-n picioare ~i se aude un zdr8. Mama ii da de inl-eles cA nu poole nici sa rna privead. .Are inima bocna.ii-a continuat dru­ mut..lJ.at. inte\ind ritmul p.ngiinil ca ~i cum ai scotoci intr-o gcantii de scule. Picioarele is-au impleticit. s-a ch)tinal ~ a carol pe burtA. Madeleine a rost primul chip pe care I·am vazuL Mi-a apucal cu degt"tele capullunguie~ ca 0 mA:. imi tot pipaie pieptul minuscul.llu­ cit. cred cA a inghef.apoi s·a retras in lini{te..Nu.iiJor. nu.oare.rulte ~ "reo des­ 12 mere a mea. . .. . YniunLnl. ZAmbetul ii pirise~te chipul. pleoapele n-o mai ascultA. nici ~ ~tiu nimk! Doctorit-a pare dt'CXlata preocupati de ceva. inchipui~i-vl1.i-a mea e la rei. eu cAt inainla. . A fncepul sA a1unece. nu e nevoie sA mw pune~i sare pe rana.N u vreau nici sA vAd. inim.dintr~un colier rupl. Desch ide oclili! Uiu-te ce Doct.halon de rogby in minialuB . cu atat sub talpi i ge de!Ora. .. eu am scan­ cit ca 0 pU!}Cllli{A spartA. cu pi­ cioare lungi.ori~ mic e~ Cit un fulg de neal $i e al tau!" Madeleine CJ'e(le ci seman ell 0 paslre alba.

teapt. unti dintre ei incep sl aJunece ca dan. dobesc strc~inile case-lor.~ ~ afli't in m:.5tiind lumina pe aieL eu ghearele infipte in jgheaburi..a Ia ul· tima 'iuflare tn cutiu~ lor muziC"dlil Pe.lrm unw ~unator de stic![l a cllrni respimtie t. ingeri infa.a.<i.i in doar catc\. ~wnai orniceie mai f.a de poJ1-elan enwali dinlr-un mag'dZin de jucirii. Mi-a ziR toalA lumea ea bi"ltrima e nebunii". s. tn apa raului.·:urd~i in viluri agitJile de cnJp:u1 cerolui sau mid balenne rotindu-se pAn. Alara ningedin t"(' in ce mai tare.--awrii unui wtim baleL Sunt aproepc fru.t se aventun-ze 1:Ie tIitrii.<. tntrcgul or<l. Tmndalirii diafani t~i pJeaci fnmlea impra.-:.a clipe.~ului.acsa ba1i inima ora.rnotl.~i de ritmut pa~ilor.mdafiri..ioa. lremurilnd din tot corpul. dar nu din cauza friguJui.ilii ingheta~i par ci se schimo­ nosese. Pare 0 papw. ~zatA pe pat.te tot..zi. pbicile del-in garguie care impo­ ca~J. ca 'Jii cum un zeu a~cuns i-ar imortaliza inlr-o folografie. eei mai indl'.1znep. ti lrece mamei . ca :...t\ pi~A urechilc. mama l:l:. care se mcumetii.Mi s·ft spus door ~a nu UJ"C IX' Arthur's Seat. 1X':..~- Doctorita Madeleine l-ese planurile de bataic. se trezcsc incremeni\. Prin.ledera argintata se pe acoperi.~ fie­ care in felullui.i cind nimic nu s-ar 6 intiimplaL . tr'ecltori infrigurap!:'au gata sa tnghef.e nunan inteJX'nip prinlre fimtanile preschimbate de ger­ m buc detr.

OaeA pe mine \"a izbuti doctoritB sa rnii repare vreodatA. ca 0 bibulA care sli un "rertde ori pAnl sA a1eagl 0 ro!?ie din PiatA. eadranul ~i aeele. mai pupn mecanismul. stau in ~teptare.8. mAngAind cu bwice. pretentioase din cap JlAni-n \'Arful acelor.un liar ieftin ~i-o tigard ti mai lipae8C. g3. Unnire!}te scena ell un aer plictisit.er 8Obrn. eu 0 ureche tmi ascuJt1 inima dereglatA. scotoceaadi pe etajera cu ceasuri mecanice. Cucul. tncep sa trernur de-a binelea.nde. Se incnmta a nemultumire.prin minte. o pi5:ici neagri.Asta e!". cat un deget. . lan. Sinnana fata pare rnoartA de frig. flcute din lemn sau din metal. dar .le degetelor un ceas eu cuc prMuit.Apoi.. 14 Madeleine tncepe sa. Bcut cu totul ~i cu totul din lemn.. Tine ciocul deschis l. in lOn co oehil.. izbuc­ ne:. cu inima mamei va a\'ea mai mult de furc3. ell rame veni. E !!. cu un a. S(' apleaci de pe ID3. dintr-odatA.a ell glas tare.'i \-Capin ca 0 pas8. ochii i se luminew.trainic".re moarta.el de-al meu.te doctorif. bAtrini ~i cu maniere de \--alet.. cu trupul priM tn e1~ unei menghine de metal. iar eu cealalt1 tic-wcul ceasornice· lor.ele to­ tunde..Iefuit cam groso.-te. Ooctori~a . Unele lriunghiulare.<1. CeagW are patro centimetri la~ime ~ opt in lun­ gime. din bueitirie. e ~u cu ochi negn. 1ntins In pielea goala pe 0 tejghea de lAngi masa de lucru. Are 0 sumedenie de m~ dele. alt. DoctorilA i-a tneropit 0 pereche de oehelari ~c.

Nu-rni prea su.ori~ imi streeoan1 cesu.thAr- ea. MA simt ca un pui la roti. ochii. depa.i. ea sa fad vreo doua.. fmi eobor pleoapele. alb­ de data asta. faf. pielea de pe piept OJ 0 roarfeci mare!!i zim~ata. irni spune Madeleine. Totu. dar cantitatea de singe . doar ca sa mil puna la sin. pieptul..a cA n-am de ce d Cae moft:uri. ~e potrin':..-fncet. fol~te 0 ijl}nru'i o~eLitii. rnA gAdila Ia atingere. Se apleacadeasupra mea ~i-rni da sa inhalez eter.az. Dintli ci mirunlJ. Doctorit-a Madeleine i::i potrivet?te un ~rt.'e noduri minuscule. cufundandu·ma lent in somn. Nu mai am putere sa ~ip. T03te formele ei sunt rotunjite. g ~ ~ lS ~ rmi vine sa rna cuibilresc lang-. pome~ii rida~i ca un cit...o. Ghiar dad nu mi-ar fi foome.Cu ccasuJ asla I} sa ai 0 inimi pe cinste! Unde mai pui c-cl.a obloanele intr-o searA rle Vanl.nd in dind.. dar Coarte 8ubpre. Scotoee~tetntr-unbol.u.rtc de aici. meet.a.n1de pon'stea ei cu pasArea. incearc:i ~·mi salveze \ia!-3.~r prdjit de \. toLUI trebuie pusla locul lui.= mar .Jetul sub piete ~i incepe s1lege 6rele angrenajului la arterele ini­ mii E 0 operafiune delk:d."preze<. Doct. uit la . tot m-~ preface ca mi-e.:te de rninune cu <:iMaml tau de pas5. alege ni~te ochelari de sudura !!i-!ji acoperJ.re. Madeleine imi <J(:'CUJX'.l trupul ei cald. durd. cum Be Ia. a.. Inima bate din cA.3. liigur ~E" apuci de treabA.a cu 0 batistA. Mil. NU-i mai vlirl ulmbetul.

. Nu se inUimplA nimic. ineat. murmurn ccasul.. Mecani8-ffiul nu pal'c suticient de pu­ lernic c. Burn-bum.50r degetele de pe angrenaj. xeaza ceasul la douAsprezece noaplea. Bum·bum. Tic-tac. iar bum-bumul ii tine iso­ nul. fncetul ell mee­ tul. Doctori~ tep ridici ll.trimisa sp.. . Sunelul ceasului se aude din ce in ce mw slab. ora adevarului. Parcii ar me'?teri la 0 bornba intrcbAndu-se cind are de gAnd sa explodeze. Dociorita Madeleine fl­ . sunt mOlt pentru cii.. Dintr-odaUi.. Oesehid . Bum-bum.'e artere esle prea mica. Tic·tae.e ca inlr-un vis istovitor.t sa puna tn mil}C<lre pulsapile cardiace. m-apneA tusea.. Bum-burn. Inima bate i j 16 o tntr-un ritm aproape nonnal. in piept l'u5unu atll.?i se strecoarJ. Doc­ torit-ei Madeleine i se sleiesc puterile. Primele raze de lumina ~opaie prin ". "E alb ca vaJ'ul!".apacUi . mi-a stat inima prea mult timp. poale cii." capul inlr-o pal1. ii raspunde inima. Doclorit-a apasa u~or mecanismul ea sa dea un impuls mil?ciirii.. ritmlll inimii incetinei}le. tn slarsil. ApasA din nou sa-I repomcasca. tiptil plin ineheieturile obloanelor. ~i arterele se coloreaza tn ro~u. tic-tacul se intet-e~le. Tic-lac. "Bum-bum". Inima mi s-a april 0 clipA periculos de lungA. ~pte~te ea. Eu am ador­ mit.Tic-tac'. surprins. Tic-tac. dar imediat ce i~i retrage mana. fmi Ia.t de tare eRnte­ cui eueului.

dar pielea zbarcitA pare tmoolrdnita.1 de pof1. Gala. ar . Din aeea D.. de parca ar fi marcat un g-ol din penalty in rmala cupei mandiale. lnviUuiUi in piicla slr.1lucitoare a ninsorii. \"a trebui sA mi intoarci cu 0 cheie.a tnceL Un lremur buz.11.'}8 poole sa U..lscascdmai ClI acele le or m mele rotitoare.!".e. cum face ca de obicei 1.lt' doclolitii cu mllinile tn aer.elor....a. mi­ nunall !.te...tluc-. Mama tmlinlea1. Apoi.elan. asemenea ridurilor lui Chari . nu am moo revizul-o niciodati. u~rti tncret-eljite col~ul re Se tndepirtemil ("u pa. C'adranul este protejat de un pan:<amt'nt enorm. Oaci nu.om la loc.lr pUlea. ul sa ii. Madeleine ii nlspunde ca 8. Ii­ ochii mari ~i 0 zan'sc J. incepe se u'la sa rna eoa.a adonn ~i sa nu rna mai t. Doctorit-:-l 0 inso~e~te pc tAnarl la ~ zambind duios.rezese niciodatiL -e­ 0­ Mama !IpWle cA ~miin cu un fulg doloCan 1Tll1~. apn»tlX' ca nu se cunoa.'. E amiazli.i ile ran ca 0 batr. . necaz. Ie in fiecare diminea~.'Or in mijlocul unci furtuni de zapada..Ii stranie.1na doamna melancolici prizonicr3 intr·un corp de adolescent. ca un croitor de mare ~inutA.Bronson. e­ id oC­ ·r­ . mama pare de departe 0 n:. l<-.

p nu au bani suficienp ca sa apeleze la un medic cu .Da.a-ntregul Tic-t&cul diniuntrn rnA umple de pLicerea de a fi nonnal. ~i cupluri de tinen bine imbri'ica~i.. .cris deja 0 umbrela! ~tiu ca e greu 8-0 gisip la fannacie.Cum all/el? Ooar e metal! . Llmurindu-Ie ficcare amanunt.diploma" ajung intol­ deauna laea. Ie drege inimile. fie ei Ie repara pe de.ile vizitatori in fiecare zi. care au urcatcu greu dealul ca . dar ave~i griji sA race~i rost de una pfuUi la urmi\toarea noastrd tntAlnire. fie d. tmi tree pe dinainle. aud un c:lient viicirindu-se ci i-a 18 ruginit coloana vertebralA.2 Madeleine prime:. ca la defilare. doer Ie pouiv~ ritmul.<:i rup elte ceva. Pacienpi care t. DeodalJl. v-o impromul pe a mea. ~ de bra~! ..V·am pre. dar sdJiAie la rea mai nlid. De data asta.

trni descheie naslurii ~i dA la 0 parte pansamentul. mai mult sau mai paOli cand unuI mntre viitorii pirin~i cere lilmuriri: .!?i alp copill . tnti .tepl rindul.1 Ill' fi mana lui Dumnezeu. cum fi zice~i dumnea­ voastri. \'erdidul este mereu acelW}i: .orita rna ia pe genunchi. Seena Be petrece ca la cumpArarea unui apartament: Madeleine n lauda pe cutare copil care nu plange nici­ odatA. Oar odata C\l varsta. Sunteel maj ntic exponal. .! ! nonnal. dar cand se intorc. Cand se intorc spre ntinc. nu am mai avea despre ce discula. Unii scot un stn­ gal. La tneeput.Nu.. pe un roI~de eanapea.Binein~eles. am putea "ede. ~~tesc 0 19 vreme." care race ea inima micutului sA bat. Ie propune ea bucuroasi.Dac-.! pu~in prefi1cul.sa adopte un copil. cei doi !'e relrag in camera de alituri. . Ie rispunde ea sec. fiind prea mic. nu-mi dadeam seama de ee se intfunplA. atlit de ntic incil rnA pot ~ine intr-o culie de panto6.Nebunia". pentru ci nu pot avea unul allor. doct.De unde se aude lic-tacul Astal"' Alunci. Stlinjenil-i.. rnA privesc invariabil cu un Uimbet indui0!?8l. e un cea. minAnci tot ~i e curi~el foc.. multumim. \'eni~j dupi mine~ Am doui Cetit-e niscute in siptamana Criciunului.Dumnezeulr! ('c nebunie mai e !}i asta? .. altii Be mul~umeliC sa stnlmbe din nag t}i sA spuna: . a dcvcnitjignitor .

U neori ma tnlreb de ce ii dezgusUi alat dc tare pe oameni un simplu ceas. Coloana lui vertebrala scti. zambind cu jumiilate de gum ~i dand din rnrnni. lotul trece. are ceva care rna lini~te!?te. am ac­ ceplal sa lucrez in politic. Arthur se fa-taie dintr·o parte in alta. Arthur eate un fosl ofi~er de politie devenit pesle noaple un om filra cA.r'tMe sco1-<1nd sunete tnsle. Surprinziitor. nu-mi vorbef?le niciodala. dar ne descurcam tare greu Cll banii. rdbufne~le: .~tii cum se spline. e doar un lemn! AsUizi. doctoritA fn mod regulat se apropie de mine.Nu-ti face griji. ciiru~. Are toate Jucrurile bo~ite. De obicei. daci'i ar Sla drepl.I\1i-am pierdut slujba Ctl cateva sapUilnfuti tnainte de cea mai friguroasa zi din lume ~i nevasti-mea m-a dat pc u!}U afari. Cal limp Madeleine se ocupa de cuplurile bine tmbri1cate tn camera aliituraUi. ~lii! Ne vindeclm tntotdeauna.Dar ce s-a intfunplal de le-au dal afar-a din politie? . tmi place ca nu ne vorbim. un pacient care vine Ill. Mel'Sullui ~hiopa:tal dind lrece prin buciita­ ric. St1. E destul de tnalt !ji ar Ii ~i rnai inalt. micutule! In vialll. naravul din fire n-are Jecuire.receam '0 . Unde rnai pui ca pentru ell. . Visum sa ajung muzician. cftnd penlru a nu ~liu cata oam am pical leslul adoptiei. chiar daea ne ia ceva timp. de la pardesiu pftna la pleoape. La un moment dat. Puneam depozitiile martorilor pe muzicli ~i pet. La urma urmelor.sa fiu ultima roatii Ill.­ patAi ~ mort dupa bUutun'i.

-~i cant ceva. ~i j-a acor· dal fiecare oscior. Nu prea tmi vine.Dar nu ~tiu nicio melodie! .. pricepi! ~ ca mj·au cerull'1-rni slr~ cat..<. Asta mi-a salvat via~. dar tn schimb.. pe whisky... pricepi't" l?i clnd tmi explicit pe un lon solemn..~i au murit sa de mg. dar nu·mi vine nici sa-I refuz. Dar Aia habar n-avC3U ee rn~amn.Doctori~ Madeleine mi-a tnlocuit partes cripati cu 0 bucat..e. numai ataLa cit !'ii·mi ung vocea... Unnarea 0 ~H De atunci mi·am cheltuit ultimul ban care mi-a mai rima. .Tn ziua ~a de pomina.nA.. si-i pri\'esc spa· tele. . ffi-a impiedicat inghet de lot.. Dintre toti vagabon­ zi. Suni foal'1. merg cam intr-o parte..8. 16aprilie 1874..rafuse~.:ina de scris a comisariatului. ceilalp to\·ara..la Slai pupn! 0 &.ebrala sono.and IX" c1apele unui annoniu dec-. el int. . pricepi! Tmi plaCt' 18 nebunie cand uti intreabi ... cum biuturd . . Am a\"Ul proasta inspira~ie I)i-i po.e bine.enia.. Pot l>ii cant ~ melodii daca bal cu un ciociinel... pe care-I inghitisem ca sa uit de neeazUli. AscultA! 21 . tel"C nevesli-mii toata tiri.inzAndu·mi ciocinelul. HaL nu \'rei sA ellnp ceva! rnA indeamnA. de ooloana \'t·rt. Apoi mai beam ~i whisky.lt la ma.i door eu am sclipat tearar.i-a salvat via\A'·.: numai cildura alcoolului.mai mult limp bat. de atAta frig mi s-a cripat coloana vertebral§.a muzica. 1'5i scoate paltonul ~i rna indeam.

Voet>3 lui rna ~te ea 0 soba co roc mocnit tntr-() M'anl de ism!.". fmi pun din ce in ce mai multe tntreb3ri. glndurile intunecate mi·au dispArot ea prin rannec. rand Ie pun 18 liert.De ce carl toale ou3. $i alunci 0 sa t-i Be umple inima de bucurie.Pentru ai sunt wnplute cu amintiri. .te cu liecare zi care trece.-mi aduc aminte de noi doL tu unul? .st. am impre­ ~ia ca sunt din nou co ea. dar m-ajut1i sa 0 simt aie· Vrei vea ~i langa mine.N-~ vrea si-li iau vreo amintire.Nu-~i race griji penLro mine.~tAndu-I.. mi·am dat ~ama cA de cind au munat primele acorduri minore din Oh When th~ sa Saml..tmi iese 0 porcftrie. am poaLe prea mulle.... ore. DupA ce am implinitcinci ani. doctori1-a nu m-a mai ariLat niciunui client. t. NevastA·mea Ie gitea de minune.-o buru\ zi 0 sA·~i deschiri traista ~i 0 g3se'lli un crimpei de copiliuie. n·ai amintiri. Tu e~ti tnea mic.. iar nevoia de a primi rispunsuri cre. . sA.le astea! . .f?i-~i ies la rei de gusLoase? . dar tntr.. pentru cite.i de~hide ll'ai.TnceJX' sA frcdoneze Oh When the Saints acorn· Imnist de instrumenluJ lui ciudal fiicul din oase. nd sA piece. . A.a plimi cu oua do l(llm4.

ntl..Oorinta de a de. Ceasul isla tmi adllce multe necazuri..<. inainte si·ti dau drumul in lume.c zgomotul de farfurii sparle pc c:are-I produce. nici \'ampir. &eCe\ele de tu-'''l' !'wbesc mecanismuL StlBA-mi sari din piept.te sa-mi repete ei foarte eurind va SO/oli \"l'emea ~ infnmt realitatea -1Tebuie sa stai linLo::tit.. fiecare bitaie a inimii tale este 0 mid minune. Madeleine nu conlcne:. Ii aud \'uietul Lainie de pe 8COpe-~ul casei unde rna ea. ~tii..Ar ca sl fiu singur. UrJ.: partea cea mai 1. Ii. din care imi vine sa ronlJii. Lumina lunii tnviJuie slrizile din inima ~ui tntr-o cru. lrebuie sa recunosc. In aiari de Madeleine. Dar meeanismul e inel fragi!. ea n Intoarce in fieeare dimineali.Peste cat limp? De C". A~ vrea sA ~i se mai 1ntremeze inimll. din cauza tic-tacului ce-mi vibreazl in lOl corpul nu pol sit inchid un ochi. Uneon pie de obosealA In toiul amiezii ~i aunt plin de energie la miezul nop\ii.lte on se vor roti acele? .<:.enll muntelui" devine ~i ea 0 olMesie penlru mine.part. Cind vine £leara.. numai ci \'a fi neo­ voie de multA rAbdare. Dar grija cea mal mare este decalajul orar. Nu sunl nici hamster. cloar insomniac.De pu~ine on. Cu 0 cheitA. sin­ gur cu noaptea.'ubredA din corpul meu. Se va ameJiord t'U \'lrsta. 23 .Dacii riresc.ta aurie ca de zahAr. . sa."COperi ..suportsi iI atingA nimeni.

l intesatA eu boreane. ca 0 naluca in cama. . de!li felul in care !?optc£?te love is dangerou. iar altele gunt pline cu "mere din gradina".Tn schimb.Cine a varsat aUilea lacrimi? 0 intl'eb. In zilla cllnd implinesc zece ani. E marea mea 11. Traiesc momente de nepretuit cand Madeleine.sfor your tilly heart mi se pare putin ciudat.Ii se face ea treb:lluie~te. .~i cum de-ai adunat atatea? 24 o .~a de noapte.>a cum se intampJa cateodata cu oa­ menii suferinzi. sa rna duca in or~. Pe eticheta unora eitesc "lacrimi 1850-1857".ln.!?i descopar 0 po­ licioaT".. am parte ~i de compensap. Se intampla sa murmure pan:1 in zon dezmierdandu-mi eu vfirful degetelor sis­ temul de rotite. a. adun toate lacrimi1e intr-o ali­ clutA ~i Ie aduc aid. mi se strecoarli in odaie cu 0 cea. E atat de f!"Umos! Love is dangerous far yow' tiny hearl. ca sa prepar cocktailuri. Parcii roste!lte fonnule dintr-o carte de \Tliiji ca sa-mi gasesc eu som· nuL Imi place sa-i ascult glasul sub cerul tivit eu stele.Eu. topaind.lgaminte de multii vreme.~ea de eiocolatii. Ciind plAng.. caldi'i 1. ffitfundu-se de colo pfina colo. urmez pam1-n pivni11i. in sfi'injit. repetii ea hipnotie.'.ii-mi alunga nesomnul inga­ nand canlece de leag'. Dar nu se poate stapani sa nu amane momentul !. in pivnita. dintr-o odaie in alta.i. Doctori~a Madeleine aceeptii. .

nu pot aVe& copii. silindu-se sl zlmbeasca. Alerg! Mi se pare 25 .l-mi beau lacrirniJe mllini~tesc. p~ vocind 0 hemoragie intema.5. Dar daci bei cAnd e11ti intr-o stare obi. Po\"estea lacrimilor lui Madeleine m·a tuJburat atal de tare.U5pme.ti din p1fuls ca bei lacrimil(>.':Ul Edinburgh mi se infi~i. De ce? . Totu.. mai ales drese cu un dram de c-. i chiar daea Ie ajut. . avern pe cineva de sArl>atorit.red zile in i... ineep ~ mijea.. Mii cred Cristofor Columb!1i descopar America! Labirintul lntorloche. nu tc mai gftndi la asta! Azi coborAm in ora.ele:se tngbesuie una intr-alta ~i deasupra. indt.u tp tneci amarul in bautura propJiilor la­ sii-~i crimi.d vi~le.i.lIvados. un cmbrion a gre!pi drumul spre pilntecc!. Dar de <:and ~ti tu aici. mi-(' mai bine.t~i pet.tere. tndata C'e ora..In tinerete.. am v:irsat multe lacrimi.~uitiJ. Din ziua aceea.DupA 0 zj intrea~ de lungi 8. Mi-e ~ine ca i·am pus ~ 0 tntrebare.~azA \'ooerii.. cobor. ntl te mai opre:.lir lecuind bet~ugurile oame­ nilor. ajungi sA.. nu mai mrelicit dedl dad bei ~ e un cere vicios.1nd dealuJ. nu imt nicio emo~ie. cerul pare ingust.. ce zici? rna ademe~te ea.ti s-a fmpotmolit intr·una dintrc trompe.al al sin1zi1or rnA ispite~te ca bra~ele unei iubite. . mi·am dat. seama cA dac-. ('a. bucuroasa pe aIte femei la na.Hai. iar t. .

de peste tOl.Ma-i tatiiJ meu? . se a. la ora unu. dar aici .ca or~ul s-ar putea nlirui bucala cu bucaUi.Nu. poale locmai de aceea iP place. imi raspunde Madeleine g"dfaind. zgomote de ~i rasuna pe dalele de piatrli. ~i. . la cea mai u!1coara adiere de vitnt. 26 . M:i picrd in mul\irne.ioneaza cam ca inima ta. nu-i ~a? imi spune Madeleine. colorand ferestrele ~i balcoanele pana in Ulrgul pestri~ din piata 8t Salisbury. e un c1opol care bate 0 sin­ gurii data pe zi. Vocea ei preschimbU trilul unei privighetori in cuvinlc. Credeam ca am auzit sunetul cel mai fenneeator din viat-a mea. Traversiim piata. Cftntecul imi rlisool~te sufletul ~i in tot tnJ· pul simt ca-mi ploua ~i e soare totodatli. femeile dau in noare cu rochii ~i paUirii CD macul de ro~H.La col~ul unei stril:lu~e. Funct. E un mecanism cu emotii tnauntnJ. aud 0 melodie plina de tristete . ca un boboc inflonl.. rasar oamenii. de dangaluJ unui c1opot enonn care bate cu 0 inima de zece on mai mare decat a mea. rna las purtat de !JOapte amcfltecate mai ales. dar surprizele de-abia urmau sa aparli..~ in fa~ instrumentului muzical ~i incepe sa cllnle. nu e tatal tau . . ca pie­ sele de domino.. Un ghemotoc de fatil. Alerg! tn varful dealului au prins rad~cini copacH...E 0 na!?neti.-i de dui~ie ca un joe de scllnlei. suna tare frumos.

Are ochii marl de lol. 0. 0 hotArft. Am auzit bine.giselnite remeie~ti. l>olt :<t. drag« meajltlciirllie. e doar de decor.-. iar parol on­ dulat. Ooctoril-B se uiui Ia mine cu aces privire ja-p-irnediat-mAinilE'-de-arolo-ci-te-arzi.ine capul mandr:i ca 0 dan~atoare de flamenco in minia­ tura.dupi p4rerea mea. ali ie mp ill buca!i.mulg t'tf­ milllele. Miro6uI de vatA de zaMr~ prdful imi usuc:a gdtul Nu ~u ce-are sa mi 8e tntAmple. fiji \.u1 midi cAnt. suspendal1 pe toeuM cui .... dar trebuie si UJ"C cu mice pret­ Dintr-odaUi. n~m l'nd sii-i pun Jutli earaghioaall. fneat rna intreb cum de puat. CIf t1 elm 0 mdrog.ub 0 plotlie de confeUi.lasd-mil.Mi~mpttrdltt ocheiarii..l. • • 27 Lica. ghies.. 'incep sa clint fjli eu ca in comedille mu­ zicale. 0 jlacdrii. parcci-...are~e imi d1 fion pc Ijim spiniirii. . fn limp ce cdnt 1Ii sdrut. sci U! azt'tirl fi 3d 1U 8drurom .re de n£'Clintit se ci~Le in ei. SRnii par dow' bczcle tnlr-atAt de coapte. preJer sa.e re~pira . Danseaza ca 0 pasire in echilibru.e uip iniunlrul lor.a ore in ~ir sa t.le tntregul lrUp. eli i~i vine !'Iii Ie infuleci IX' n<>mcatccate. de abanos ti tm-aluie chipul ca umbra unw in­ cendiu. Nlt-mi pasd eli j>iid i1/ cea!a. Un val de ciilduroi imi rulptlde. tin ()('hii ilIChifi.ele ii ~armna ell Ili!ite ramuri.a-ti . pi ~IQ. dar o nestaplniti dorin~ de a urea imi dA. CIl ocJielan".. Nasul bine conlurat este atat de mic. Bra\.confetti"? ..

eu 0 sd-rifiu perechea de oehelari.ai fndrii=nesc nid eel.lbu~~te pe du~umeaua rece. te aud. . .Din ochii lui Madeleine sar scantei de nemultumire.mic de mana.~tiu. Nu todd declit foe. blijbilind C3 0 somnambulii. nici dacd ai sla futre doi biilrlin~i.ii . . mi-e grf!U sli deschid oehit. dar ehiar in clipa aceasta ii intrci tocuJ stAng intre doua scandun ~i incepe sa se elaiine m~or ca un litirez.Trebuie sii-tifac 0 miinurisire.d sa-l privesc.'78. Desrace Cll greu rarnele sucite ale unei perechi de ochelari.Pot sd-tifiu caliillza pe drumul diMfam min-{.L'.te niciodatii. SeamMa cu un pescarul] c3zut din zbor. sunt 0 'oopaie. . chircita pe du~umea.. iar tu 0 sa fii scanteia nwt. in doi-trei pwri pot sd mil riitaceac departe. fneat nu m. Glasurile noastre se inaitA 1a unison. mi se pare lulburiloare.. aUU cU deparltl in lume.. nu vad cUeat foe. dar cihulse opre~te muzica. tale.. dar 1tU te~ putea recunoa..0 sa ne lipim 1L1tul de altul aUit de tare. !ncal o sd 1/i se !ncillga oosele ~i. mii aprilul ca 0 jlaciirii. deschidem ochii. euprinfi de fliiciiri. . 0 sa jim. mii de scllntei tnti am pleoapele ~i-mi sparg ache­ larii Ifi nu vrealt sa deachid ochii. dar violent. Un accident comic. cand ceasomieul inimii mele 0 sa baM 'I1liezul nappi. nu e net'Oie so. Mama o apuca slr:. apoi se pr:. Pe rochia ei cu penc de pas3re se intinde o pata de singe. Chiar ~i 8. tinlind-o pe loc.

rnftng-.it in crizele mele ob~nuite. Am impresia Cl1 ceasomicul mi se urca. Ii inghi~it un elicopler. ClopotuJ imi 8parge tim- 29 paneJe. dar vorbele mi se impotmo­ I~ tn giiLlej. mID tare dl'C:.. Dare 0 fi ie~it dintr-un ou rata aslu? Se rnWnci? E din ciocolatA1 Ce-o fi eu ea'1 tncerc 811 rnA uil in ochii ei. Chiar in clipa asla. pina in gat. dar.'t nsupra buzelor sale rApitoare. Mil tntreb cum de vede atAl de riu cu ~te oehi de frum~i ~ de minunati.llul.Oau gl·i spun ceva.. Trag nMejde nu rnA fi sa vizul rnicuta canlarea~a. incil se Io\'e:-:te de toate lucrnrile din jur. ca un pisirar care \Tea sa prindi un canar inspAimAntat intr-o colivie. Doctotil-a Madeleine incearcl sa rnA polOleascii.. canar zbitAndu-se de groaza. de pard a. e mai riu. umnandu-~.li eli po~i aUt aUillimp ca sa contempli 0 guril. fi gAn<lil niciodat. Siml cli acele mi se invirt cu loatA viteza. . Ooctorila Madeleine schimba eiteva vorbe cu mama ei. AceJe or sa-mi spinteee g-.lld de mor.<mJp urechile. imi 8. Nu m-a. Tie-tacul se mai aude sec. bineintelcs.1indu·mi uliOr. din inima mea se aude un ClHU rasunAtor. "'' 8 lnima tmi bate din ct> in ce mai tare ~i mi-e greu sA·mi recapAt suflarea.. C8 stAplnele unor ctini care s-au mat la haJ1:A. Am \Tut sa par un \rultur regal SIlU un pescAru. dar privirea mi·a ramas apnlit.!} maiestuos ~i n-am reu~il sa fiu decat UII biet. Mi--e c-.

5ine.8. e mai ~ubl"t~da decal celelalte inimi ~i a~a va ti intotdeauna. Meeanismul ceasului nu poate filtra emotiile tot.i timp.a lumea! Pare n~titii ~i furioa.Ii 0 supa buml cu lidea. rna las cuprins de drdg08te.area mea normala. rna pomenesc nas in nag ClI azurnJ ce­ rului. Dupa un sfert de OI-a de repara~ii !. Ynauntrul ceasornieului mcu. Mi..1i. Tn aeela. Ill.Facem cale-ntoarsA! Ai bAgat in speriet-i pe toatA lumea! Pe toat. . Cu fata tra.Dar mi-a placut ~ de tare gura ei! . Ceca ce s-u tntAmplat tn ora!. nti\t de bine ea tesuturile. sa rna adoarmii. -lnima La e doar 0 proleza. . Madeleine imi eanta indelung co.ridie pleoapele. Pe gulerul cAm~ii simt mAna de fier a doc­ tori~ei care imi desprinde cildliele de pe pimant. Pe g"an· £lite.. iata-ma din nou in at. fel."i'i ~i un ael'ingrijOl-at.ea e prea J>erieuloasa pentru tine.! cAnd ai vAzut-o pe micuta cilntMea\A nu face decat sa-mi adevereasdi ternerile: dragost. 1'rebuie sa fii foarte alent. Pe negandite.c nl.'ii dcopotriva. Mi trage de bra~. nu te-aud! "i 30 . care cantil tan'i ochelari ~i se uitil drept in lumina soarelui. este ziun cea mai calduroasa din lume. imi revin in minle imagini ale felei cu chip de arbore. rani strop de sare piper.

cu atat dure-rea pe care 0 vei sim~i va Ii mai ascu~ita.1ri in aero Eu p-am pus ceasul. Tusea fp face foarte riu. nu-i 8.Da.. Pesemne d.Atunci sa !?lii C".~le. Madeleine l.1l poate dure.Nu-p dai seama ee sput ttl iei totul tnjoaci. prin tol trnpul.acind pe sub piete. nu ~tiu eum.l :L"ita-i 0 nimica toali pe langi ee p se poate intAmpla daca te tndrigos~tL Mai de­ \'Teme sau mai tAniu. &58 c:i ~liu pe dinafarii C".. tnelt. Meca­ nismul inimii tale va s. iar sAngele Sf va presehimba tn sloiuri de gheati rli. Vei cun~te darol. fOJ1a fericirii nu-l va dobori.. chinu­ rile geloziei ~i ale incertitudinii. &':'3 e. fir3 mAnie. $i co cat vei iubi mm mult.e face 0 mare nedreplale.t.. Intreaga bucurie care te cuprinde c1nd iu~ti. zAmbe!jle tn atat de multe feluri. Dar tejoci ell focul. . dar nu mi mai latur pri\'ind-o! . senza~ia Cll e~ti res­ pins ~i ea p !I.'}8! . dar de data aceasta. Dar nu e deslul de voi­ nic ca sa indore chinurile dragostei.uride amar . pri\·~te la fel de ab­ oti ca intotdeauna. 0 sa pla~ti co multi suferintJ. mai ales cAnd ai inima din lemn. ~'riguJ 0 sA-p macine oa.mi. unjoc perieulos.Face gropi~e atat de juciu~. .

dicrea buzelor.~t un penrol de rnoarte? Poate.ie de imagini cu genele ei lungi. eu nasul ei perfect. Adun tn mine 0 tntrea oolec. cu gropi\-Clc . obraji. Abia acum int.. Ii pllslrez cu aUlta grijA aminlirea. " . senzalia aceea Jiri Rume pentru mine..Ii eAt mai repede.e1eg de ce doctorit-a ~inea atat mull sa amane intalnirea mea eu lumea dinafari CAnd nu eun~ti indo guslul ca~unelor cu mha. ca ~i cum 3. Mi pa.la vlirsta mea.3 Aurd de mister care 0 invaluie 1:Ie rnicu\.!l ocroli o noare plapandii. ciici pofta vine mancand. Dar dad n-o re\"ad tmi pun viat-a in penrol ~i. n prea tp vine sa cen. !. Nu am dedl. ell ml3.a cant! reatA rnA umple de bucurie. asta e ~ mai gra\'. Vi.sez cai "em pe pereli? Va tre­ bui Itii-mi due inima des la reparat7 ~i ce dad! De clnd am apirut pe lume mi se tot repar-. ~i asta rnA race rericil. Si gust din ROO.l.t un singur gind. sl 0 regisese.

D1NG! DANG! DONG! DING! UAi'lG! DONG! }o'ir-ai tusi fii de cue! MA trezesc bruse.trlipuugf' pielta. ceva dinliuntru se pune 'in nili}care ~i rru1 intreb daca e door inima. 0 vad pe Madeleine cocolJltl pe un Ialun. .. fti­ nodaIa.. pare uimitoare. izbut~te 8a intl"E' pe gaura cheii in inima mea !?i incalec-J. Apoi.IJf'"lnl tatdealll'la. tal <h tooh. mi .tn uncle !'>eri. micuta eintireatJi. ut'vl care amtd artie w t'N.wrniC'1l1 il1imll tall' i(l t'(l.•tapclll ftf'-li manla. De parc-lU' fi floare la ureche sa donni ell ~ 0 inirnii.. Ei'le extrem de nepJacut..ln at tml«: nlNd. "in 1ft f:If'rlj lV'rilor.it. rthld. lUI atm~ aul~. I" a1 doiho. acul care aratii orele. ca ~ cum cuiul mi s-ar implanta direct to \easti. hotAritA sa batii. Intre dinti ~ine stnln. hli.arul. Aeum inchide oehii ~i dormi.! A doua zit cl1teva lovituri de ciocan m·au ficut sA tresar din HOmD.~ 0 tibli~a.. Love 18 dallgerous jor your tiny heart eve?l ill jour dream. Apoi incepe sa-mi dezmierde lin . . CQci al UIlc1. Se uitA la mine t"O oehi de cAprioari grdtiO&a. un cui deasupra patului. AlA simt cople:.. JUt ~ fltdJ"fig03ti. a\'fuld doordoi centimelri.il t 80 plOOHl' dream softly.e~te Madeleine.. tn visul din noaptea asta. PiM 'Iii in ~mn.IAd. ea agali Uiblita pe care citesc infri~t: I .. ut. imi J.tOpt.uie~te prin \isele mele.

Anna ~i Luna sunt <Ioua prostituate care i~i rae aparitia mereu in zilele Cr. .'! Unde-o pot intAlni? Nu ". Cum 0 cheama. iar mec(U1ica inimii Ie va .. nu ~tim nimic.Am 8uzit-o cantand in Ol~.sesc 0 cale de-a 0 regiisi. T:lblit-a asta imi da fiori. Cll oc.OO8ele # 8e t.hii pleca~i spre rotunjimile pAntecelui. 1mi incerc norocul cu Arthur.nu. De la nimeni nu primesc vreun riispuns. Nimic altcev8.. tot~. ci micuta cAntAreat! B-3 instalat in inima mea confor­ tabil. Dinspre ea vine un vint amenin\Ator care imi incremene~te I'Oti~ele.. dar din cuvinte.. ~i-a impdi.-ede prea bine ~i cftnta asemenca unci pasan. simt C'a sunt pc calea cea buna..tI-ica iaro. dar a trecut ceva timp de cfind n-am mai viizut.fi. habar n-avem. Din relul in care ingaima .Jtim absolut nimic". Dar in zadar mi--e ceaflornicul aUlt de rragil.-o. n-avem nido idee.~liat valizele grele ca plumbul prin toate unghel'ele ¥i. tnce.-o. nu-i a*a.1ciunului." Poate fetele or fi mai in masura sa-mi dea vreun indiciu. nu. 34 . Anna? Nu l. 0 *tiu pe de rost.rc discret sa Ie descos pe tinerele cupluri care vin sa adopte un copiJ. Trebuie CU orice pre~ ~ g3.'OT 8jUrflma. Nici nu mai e nevoie sa o citesc. niciodaUi nu m-am simpt mai U~OI' ca in clipa cAnd am intAlnit.tiu decitci nu .

li-a 001.7 sa-I pronun~ ea la carte. zdrinpnind co unghille lacuite .7nelfte curcubeul. . Ointre taale cu.~i schimbl culoarea dupa.. Aduc men. ca doua vag-dboande de trei. dragos­ tea mt>a!". I-am pus nwnele "Cunilingus··. ~ig. De:z:iua mea. Nu·mi limuresc niciodati tn~elesul lor.: Cu·ni-lin-gus.in· tele minunate catc m-au invA~at. Ce cuvant fantastic! Anna !i'i Luna nu "in niciodatl co mAna goala. vreme. care au tntot· deauna un miros cudal de ierburi pro\'ensale. pentro cii Ie Cae sa rAdA mtruna.t i""e~e pe mine cuvrnle noi. Trebuie sA-I repet de mai multe 01. de parcl i-ar fi fricl de lini¥e. VOI'~te r"""" repede. ehiar ~i alund C'ind fetele nu fumeazi. Cel pu~in a.. mi-au oferit un harlNPr.un euat1 pus de Madeleine in locu1 ochiului spart de un client rJu·platnic. duhuJ tn tiJn.a aratA..l3t 35 cind au auzil ci I-am bolezal a5ll. Joaca lor preferata este sa rn. $-au induiOE. preferatul meu va riimane pe veci "cunilingus". Anna pare un trandafir mare ~i \'~lejit. Cunilingus.SeamAnl cu doua biltrine carl ciipitlli.. Cunilingus. puI UJl('i partidede arnor. iar din privire& ei ~il.teci de ani t1'8· vestite in haine mulate de leopard. dar tin morti. tm'i1uindu-le chi· puI lntr-o aurl ~ntie. Pupila stingi .tii. tnginA Luna.>u vreun buchel de nori culese din cimitir sau rl'dingota \'reunui client care f.\rile parci Ie gidila ere­ iernl..Cunilingus.mlajul cw. tmi tnchipui un erou din Roma antiea numit Cunilingus.

dar nu rna pot abtine. versiunea preistoricli a lui Dalida.. Be plictisesc.Cred eli da. ~tiu ea n-ar trebui sa rna las dusa de val. tn<lra­ gostesc c!l.1nd rna !. tmi r:tSpunde eA ." CAnd 0 desoos despre micuta dint.OI' care i:. Apoi.. cu mi~cii. Simt totlL. () daroiesc rna face fen· ciUi.l trag foloase ~ pun tot fclul de intrebari de:. pncepi? .a c-. copile. PieioruJ drept i-a inghetat pc jumatate in cea mai friguroasa zi din lume. tree pc la mine tn licenre zi Cll mici plocoane.i po­ trive!jte pe tacunle ascu~ite.t ai zice pel}te de ~i clien~ti ponOlise de e-. dar pe ~ptite. dar uneorl.n-a amit niciodaUi.l () vreme. N-am primit ell care vin mai dell refuz sa Ie mai ian banii. Am tntotdeauna mo­ mente.AscultA. MIl.areat1i. cu dntg08tea asta am tr-dS fiulte prea mulUl.itiu.rile domoale ca ale unui dansat. N. PronunlAnd aceste cu­ vioLe. fiinddi nu \'reall nici in mptul capului sri se bage in vorba l. in gencml..0 minune? . pe dlt de ridioole pe atat de dlllci. eu paml ei blond in mii de ape ~i zfunbet. Madeleine i I-a i'nlacuit ell 0 pl'oteza de acaju 36 smma . simplul rapt cod.Nu e u.pre dra· goste. turuie mai repede deciit de obicei. . pentl1. Nu sunt 0 adevanltii profesionisUi. . in care cre:1 intr-o minune.. sensibiJ in mesena mea. Dar pana la urma.ul obosit. $i mai e ~i Luna.'lOr sa ai un BUnet.:i ea arde de ncriibdare sa-mi dezviiluie un secret. de ea".ii Madeleine.

. micuta cantireatJ.~ ea 11-0 tnduplcc. . co ochii mijip.te de toate lucru­ rile? ti strecor cAtrodatil intrebarea.Nu ~tiu nimic despre micuta andaluzli.Otic nimic. 37 etmlinui Anna.im? Ell n-am spus nimie! tntreab-o pe Anna! . Intr-o bunA zi. n-a auzit ...Mirot-a ta cAntilrealA \.Ce inseamna Qndllluzli? ..te de micuta c-J. imi iau figura de bAietel trist. tumind ca 0 moara stricatA. glAsui~le la Se preface C'd. . aceea. .-rerne cintAnd. 13 bunic:i. din Amitduzia. acel~ glas de pri­ vighet. Ratula de ve~nicele mele intrebari.pe care a desenat in pirograwri un portjartier.•..Poft. incit abia ti tnt-eleg cuvintele.Nu cun~ti cum"a 0 miculA cintirealA care fel en tine ~i se izbe!. ~i. Juri sa nu spui la nimeni? -Jur! Incepe sA l.Din rate '"ad.:. eo capul plecat...ntirea!i. .oare.mulsjurdmAntul sa nu suflc 0 vorbl:l de~pl"(.Q.Dar Anna nu !.l\-am mai auzit~de rnuIta .'Otea--<dl.() fi pur ~i ~implu la acasa. dt'ja ai deprins clUeva trocuri de ~uCli(>.. Poole s-a tntors .. tmi m!:ipunde: .Dac:i n. dtoparte de aic:i.. adaugi cea­ lallA. "­ .ne din Granada.:i schimbi wbiectuL lntro 1& banuieli cit Madeleine Ie-a :o.L'.i '-ioiciune. lmi aminte.

!1tcpp pauzele ca sA "isezi! !. . dar sunt curios sa !. imi laU avllnt din \'lrf'UJ dealului. ~ sunt gata sA devinA reaJilate.)tiu ce-p peate pielea. de unul singur. din cite vid.ti cd!1i care n~r sa-p placa. sunt fericit.. nu prea ai ~inere de minte. nu e ell putin\1. care vorbel. le-alegi nwnai dupa placul tau. ca un aluat 1n vatn1. I niei eel mai mie zgomol.Hai.Exact. MAine. umt1u panzele ~-mi tndrept corabia spre ~i! Dar inainte de asla.. . va trebui s-o eonving pe Madeleine. . Visurile dospesc in mine. Mi-e leamA de ce ti s-ar putea tnUl. 0 sA ~i Be urasca de~IA! ..ltiu ce se in\'3t-li 38 8colo. Aici..mpla in Or8.buenim tn ris sau sl ne f&cern foc de marne. pe cAnd wei. -Cum'! $crolliai zis? 0 sa le plietise!.Poote eli da. acum valea.lti de moarte! Vei fi pus sA cite:. Asta-mi doresc. calla tl!! izbu~te Luna.'}. lmi freamiUi lot sangele. Ne intrecem amandoi in af\lf'isjtele de orgolii tlteam in cumpini dacl sA iz.Vrei sA studiezi1 . Va lrcbui sa a.. Un acres de bucurie puri.Ar fi mai bine sa tncepi ell repetatul regulilor de pc tAbli~.. 0 trebuiaBca sa ~A stai neclintit ore tn ~ir n-o sA poti scoate 0 vorba..le in Iimba ei nataUi cAnd se enen·eazi.

L-am J9 • vmt "'i pe CuniJingus in buzunarul stAng de la carna. ~te ~i uua mult ~teptatA.Toatalumea merge la ~ Cllnd ai tu de lucru.~ ~ ghioulanul en perechi de ochelari ~terpelite din ate... ce-mi slit in puten sa-mi tnfrilnez buen· ria.§ tnainte de a pleca.Aind u:. Madeleine m·a sJatuit nu-mi !4COt niciodalli vesta. de hamster multumit. ~ lierul ei. in \'arful dea1ului.l ehiar deasupra ceasornicului.:i pe mine. (Sus­ pini prelung. ~ vrea ~i eu si cunosc oarneni de va~ta mea.'::i in unna noastri.. merge ~hiopatAnd~i ~ este scfu1. llitu8ta pe dealul Calton. Simt ne\'om sa des· oopir lumea. . fncheie Madeleine.or... Port un oostum negru care rna face sa par un adult.SAdel'COperi lumea ducindu·te la ~. cu m3. mi-e urAt aiei singur. Arthur. en moartca in suflet. . l!?i i~te din cind in cind capul cu 0 muLri. .. Ia C'J~iva pa. Fae tot.18 aeama sa nu mu. coborAnd panta. crede-ma . fie! Daci vrei la!jCOOla.) Rine... Ocupi mai mult loe decat caietele. tn cluda cclor unsprezece ani ai mei. ca nu cumva tm dca cineva sa :~ cu ochii de ceasomic. n-o 5l-~i pun piedici. .. am avutgrija si-mi burdu.. S-ar fi cu\'iincios sa rna pun pe dansat.te pe nimeni! ghunesc Anna !p Luna.i­ nile In aero In 5~it.. intr-un ear­ tier ~ chiar peste drum de catedrala St Gilles.

e am­ hulante. Elevii aunt copii in miniatura ale piirinti1or. par umera. siml ca pe vArful dealului.parcii ~ fi fost inscris la 0 ~a penlnJ.3ti de ~ca noaslrJi scrilntitii.1-~i aleaga un copi! . dar nu se dau in IAturi sa anmce oeheade in decolteurile celor doua fete. CUJ1. lid'iitul ceasornieului meu se aude cam tare. tac'·. se uita ~inta la mine ~i tncepe sa faca "tic. clind veneau familiile s. Stnlmha din nas. uri~i.. Dupa ce mi·am luat rlmas-bun de la familia mea improvizatA. damic pe chipurile fetelor.llnului meu sUing. lac. niei urma de mieuta din· tareatA. Privirea imi adasta 1. sembip din ~tet pfula in tAlpi.ba mai rau decat aUit.ii arata destul de primi­ toare. pufnind in rii.ele celorlalp. Prinlre ~ap­ tele lor. Se uitii eu dispre~ la mersulleganat al lui Arthur f... del.l}a hal. . Se prefac SC"dIldali1. Scrntez cu privirea fej:. Curtea pare imposibil de strabalut.zdnd in hohote. Madeleine avusese dreplate. ~.. Pare ca toate (emelle s-au deghizat in gaini grAsune de plastic l?i cotcodacesc de-ti iau 8uzul. in viat-a mea nu m-am pJietisit in a. tic.ii la umflaturd din dreptul plam.ea se aduna roata. 0 rata oache~ se propte~te in fat-a mea.3. Bikbatii 101'. Oacil n-o .. dacil Luna s-a ~lat? 40 Intram in clasa. tnaintez.La poarta se inlinde tara palloanelor de blana. cand Ie vlid pe Anna ~i pe Luna til. Oeodata.s. am I~it pe 0 poartA enormii. Toti se holbeazA la mine ea la un bolnav conlagios. Mii. ~inand loe de teren de fotbal.

mai ales un mucos . mai in:l.Nimeni nu-mi vo~te rrtie de dom~ Acacia I>8U de ochelan! Nil11f'ni. Privirca lui neagrA ca smoala imi ingheata sangele in vene.a studiez"! In timpul pauzei. . ai auzit. elegant ea 0 sperietoare 1mbrdc1iUi de un c:roi­ tor venit. E slab ca un copse uscat.lt ell un cap. .53 cl m-am ~ndit sii·i dau 0 pereehe de ochelari.lne!5te un tip ciudaL. avea treizeci de ani..~"'C pe mieu~ cantAreati.A pi~it ceva f{l'av? S-a izbit prea tare de ceva'! Din mul~ime !A!.Nu e 18 ~a asta? Niciun rispun:. . bobocule! Ai vreo treaba cu micu~ 41 eantirealA? Vocea lui l'iuna ca 0 lespede de monnant care a ~i meeput sa \·orbeasca. imi incep ancheta intrebAnd In l>tAnga ~i·n dreapta daea 0 cunOa!}te cineva pe mieu~ d. . E mai mare dedit ("'eilalp.. La vederea lui.. . iar pJetel!' par ~mu. A.ga.. tmi tremurd vocea. eo­ piii ~ lasA ochii in pamant... Parc·a.Andaluzia" care se iz~ de toale Iuc:rurile din calc.Ce spui tu.lovea de obiecte..Am vizut. Nimeni nu-rrti rispunde. sa le ia naiba de~! Unde mai poi ca m-am iJL"O"is pentnl lot anul ~_ Cum sA-i spun aeum lui Madeleine ei nu mai "Teau _.o intr-o zi cant nd se tot.lse din aripile unui corb.ntAreata .

. Mi se pare ea timpul a stat in loc. . tmi asculta inima 0 clipa. Ceasul zvle­ ne~le. Dintr-odatll. Mintea vrea sa nege IJnu. oaca face pipi.. nu mi-ar fi fost 3.pa~ana lui Joe. Tuleielc lui imi fn~eapli pieptul ca 0 sanna ghimpalii.ta zgomot? -Oa.E~ti indriigostit de eal ~-i? Vocea lui puternica ~i gravii imi eutremurci fie­ care oscior. Se apropie tncet ~i i~i unduie~te tot trupul ca sa-~i Iil>easca urechea de inima mea.il allui Cunilingus care adul­ mecA aerul peste cil. apoi i~i indreaptii spalele. mucosule? Tac mDle.42 ca tine! sa nu-i mai rosle~ti numele niciodata! M-ai tnt-eles. nu.. cerceteazA: . Fari sa stea pe ganduri.Joe."." Fiecare se­ cunda cantAre~te greu. Nici dacA mi-ar Ii dat jos pantalonii. t~i pleac~ ure­ ehea spre mine ~i mil.Cum seo~i tic-tacul asta ciudal? Nu-i raspund. nu creierul: . Joe imi smulge nasturele de la vesta. Se aude 0 rumoare: . Mult-iJnea curi~ilor exclama nOooh".Inima ta face aUl. .5a de ru~ine. Din bu­ zunar riisare botullUl1. darl cum mi se intAmpla intotdeauna. sco~and la iveaHi aeele ceasomicului care-mi ies prin ~.. intru in mare belea. inima dli glas buzelor.

.fitiim in atatea buciit.m in atAtea buc8\. ered ~ sunt indrdgGStit de ea. . cum li 8pW tu.ele. filcindu-J mai infri~tor. Ele\ii munnuri din nou: . fi primit un pumn in ~tomae. ~tiam CH nu e cea mai puternidi din lume. ci n-o sA mai po~i iubi NICIODATA! repeta eJ. . ca altfel i~i ~parg de cap N'asul isla care-~i ~ine loc de inimA. nu mw t" aieL 83 nu te mai prind vorbind de ea niciodatA! sa-p iei Iii gfinduJ de Ia ea.Micut-a cantirea~f"'.0 !'i-I &.ii <--And ar.'" 0 liclrire de melancolie lumineaza furia din strifundul ochilor lui Joe. e dragos­ tea vie~ii me!e ~i.Oa.('u-cu! ii nbpunde coaja de nuel. Mi-a pi(·ril graiu!. ci'i. n-o Ni mw JXlp. Cu 0 simplA privire arnu~te intrt"aga curte. JOt' mi-a fint ceasulla ora realit.Oooh.. .ele.A~ii. trans­ formimd corabia mea indr.lznea1A intr-o biati pluti in derivil . PW ~i \·intuJ pare sA-i as-­ culte porunca..'i. Ardeam de bueu­ tie gindindu-mi ci 0 voi regisi pe micu~ C<'intArealA. ca l.... meat nimE>ni nu mi·ar fi putut sta in cale. Cu doar cille\·a ore inainle. iubi NICIODATAI Ii tremurli degetele de manie. 11 fae wb. ne-am tn~elcs1 0 sA-I sfiril. Tn doarcinci 43 minute.. ehiar daea i~i ~ine pumnii strlln!.. imi 8ocoteam inima o corabie in stare sa spintece un ocean de dispre~. dar ere­ dearn in puterea fllcirii din mine.

toaUi III 'lItie eli bUmna e steal~ de mult limp! t ntotdeauna.. cis-a pllrtal a. p de vise! 0 sa le azvul tn craterul vulcan Arthur's Seat. Far-do indoiaUl ea Ifi el e indrigostit lui de micula dintAreatA. din burta unci lfirle. nnde 0 fi acum? o doamni de vreo patruzeci de ani rna Ire".arfel $i tu ere<! e·ai ie~it. rnA fnt. dar nu izbute~le. Ceas ticilos.sa. tntr-o variana mw garbovita ~i cu un dOl! de elef: -1'u ef.le::. t n sears asta.58 doar oehii lumii. J De mama lui stiruie cu insullele 0 buna parte din druI 44 Ajung ell greu in varlu1 dealului.?i rnA incapa~nc.>! bmsc din VL-. II pne strins de mAna pe Joe poate el 0 line pe ea .are. ineearca sl rnA eomin}fd baialul n·a tacut-o lnadins.dad rna ginde:. Ii seamana leit.t Ia miri vullurolui. De.reb cum de-a • un ~ de minunat sticlete cu ocbelmi in gheare~ vullur caJoe. CAnd rnA hotAriisc sa-i ve:.. din cap pArui in tiJpi.Pe dnunul spre ea..iti ala care locuie~te in casa vrijit.oarei pe deal? Aia care seoate copiii din bUI1i1e t. Ma eonsolez nUrnlli 1::& gindul ca micula cint.c despre Joe.Chinurile dragostei preachim . Madeleine Be chinuie sa rna ad cAnUlnd..1realA a venit la ~ f'ari ochelari.z sa nn scol un sunet. in vorbele oamenilor marl bi u ~enia.

1 eele din n Ie f'ir:llli ziimbesc.i imi . mi se tnchid pleoa­ .a cadranul . UJ1Ili. ap3sAOO mecanismul cu de­ lui aritAtor... lngiduint-a ei fa~ de rna 8C08te din Mrite.enii tn moru.. ritmul canliac. tmi sarut.tri de tristete. .

Cand sa . dar imi tndur umilintele Cva criicnire.sesc pe domni~ Acacia plin puterea gindului. CAteodaUi imi vine sa-i smulg claia de par negru ea pana corbului.li In intrebari. 0 apuc intre dOlla degem.4 A trecut un an de zile de cand Joe nu-mi dii pace. Nimeni nu indn1znel. Joe face 46 legea tn ~Ia.a cantirea\A cu 1rupul invelit in slrive~ fulgi ~ii. lovindu-mi ccasomicul ell pumnul. AsUizi. Mil (<K. Tot mingaind oul. nedezlipil de acele mele ca un magnet. un vis frum05\ incepe sa prinda \ria\A pe ecranul pleoa­ pelor. mtr-o pauzi.'E! de rig in rat-a tuturor.sita de ~a in care rna anti. CercetArile mele legate de micuta cantireata nu dati roade. nu·~i ia zooru!. Sc racea ca in coajii apare 0 crapaturi pm care £le slrecoara micut. am 8COS din maneca hainei oul datde Arthur.spund. Vil de Joe. uit ~ de afu­ ri. Mi-e Did sa n-o lli t in ace1a!?i timp.ite sa-mi rii. cuprins de 0 mare lehamite. tneere sa 0 reg8.

Joe ma supune la noi umilin~e. ZAne1e din gindurile mele se tmp~tie C"Me tncotro. Top bufnesc tn ris.Data \iitoah'. Traista co amintiri a lui Arthur a seeituit aproape eLl totuJ ~i bietul de el einti din ce tn ce mai rar.sa-i simt clldura ~i sa-~ ridice genele. apoi a cAzut mort. capul meu face .. tnri impart timpul in mod ega! tntre ura fatA de Joe ~ dra­ gostes pentru domni~ Acacia. Dupi \'e!inicullor obicci. seuturAnduiii resturile de coaji de pe de~ete. ceasomico] 0 ~i-I sparg de cap! tn elasA. au tntreoJt ll'Ii8ura l?i I-au tmbalsAmat de tot. deodatJ. ea !ii cum \'6ul meu &-ar elimina prin glandele laerimale. dar d(' data asta. unii bat ~i din palme. tn seara anh'ersirii mele. toata lurnea face hazde pirul meu nicliit ~i pUn de coji. Aladeleine ~ ~lriduietlle din risputeri si mi li· niJ. Anna ~i Luna au venit ca in fieeare an si-mi fd acee~i surpriz. Zi dupA zi. Am de­ venitjucliria pe care t~i varsa nervii ~ melaneolia Ud zadamie Donie :unintirii co micutA cMtw-eStJ.=teasei. dar nu vrea sa 38Clllte ce am pe iJliIna. Lmaginea prietenului meu ! E 47 .poe!". Dorul de r3zbunare lmi d1i ghies.i. . se veselesc dindu-I cu parium pe Cunilingus. cici n-au destul:1 lumina. Joe priv~te scella ~atislaeut. GA1ben~ul oului imi aluned pe obraji. Hamsterul s-a tncordat mtr-un spasm.

Amintirile mi se ~terg.. Un . 0 caut. am planuri de ficut pentru maine. ii rer Lunei ~-mi dea ct· {p\. fugi firJ. tmi tndrept ~ii direct spre Joe. Ca l'ki-mi aline durerea. Andaluzia. sa stau pe ~duri! S·au Kurs patru ani de la intlilnirea mea Cll mi­ cuta c:lntirealA ~i aproape lrei de eind am tnceput ~Ia..mni:. intins rani suflare in cu~ lui.alec\li de geowafiedespre Andaluzia.. In rortea !?C01ii. ~ cerul etJte senin. una cate una. drap de ea. tneal ai %iee ei ~ti oriunde alt· unde\'adedt In Edinburgh.credincios. Sunlem pe 'ZllUnie. dar nu·i de gi.oi nen"ii. howal sa-I tn/runt Oar nici nu al)ue sa deschid gura. Dac:i ~ ~ scigur eii d(.it nicaicri.c. Mi uit cum geana de lumina a zorilor ri:-ipc1. tn noaptea asta n-o R8 rna prinda 8Omnu\.cu-cu" prelung r. totu~. . tn ajunul ullimei zile de fi'COOla.. M·am hotArit: plce sa cuce~se Vestul adoraL Nu·mi mai nimine decal sa anu und~ este micup cAntarea~i\ in clil)8 asta.oara Aeacia e 80010. $i sin­ gurul om in stare sa nispundli enle Joe. ma umple de trigte~e. atAt de <tenin. 0 sa rnA cule pen­ tru ultima oarcieu un gust amat'.. Noapreaalba mi-aascu\-it ~im~urile !. a.te din piept. d el rna .ite umbrele Intune-.aba. ncului tn eadenta acelor d ~e. Nici macar n-o sA atipesc. pretutindcni. sub ponlra timpului.

t mi smulge calJl&!?a eu ghearele spre cadran.Cum se deschide? -I~i trebuie 0 cheie. in rele din uma. Joe d1 un 8pectacol in fa~a gloalei stran!'e in jurul nostro.i fiir.i nu se mai opr~te. tmi fae riu! Cucul tncepe sa .Oa. in creierul meu ceva seda ~te cap. cadranul cedeaza.Nici nu se uiti Ja mine.inhaiA de gult"rul cima.N-o am.Ai vazul C"~ am pututJ. rna nApidefjte furia. Toatii curtea munnurd in cor: "Cu-cu. lasa·ma tn pace! t~i vAlii. . umi· lin~ele grele.clroti~ele. lmi trosn~te inima. unghia de la dcgetul mic pe lfclurcl cheii ~i rasuC€llte fara mila.i arclti·ne ce ai tn hurta! Vrem si \'edem ~i noi ma.~Ul.. . mAna lui Ij. de ace sau si·mi sughi~e l'ucea.i lie repede OJ . m9. eucul ~uieri..oele anesteziat. Vi.<.u. .e atApa ani. Cei din jurul meu rdd in hohote ~i bat din palme. cu-cu!" tn clipa a. a raffias acad. toate aslea stau gala sa nibufneasci. cine vrea lIii puna mana? Elevi cu care n-am schimbat tn via\-8 mea 0 \'orbi ~ buluce~ unii in al~ii d rna tr3g-d.. . vrem. Nu se dii batut paRi cand. arata-ne-() l}i noui! ineuviin~eaza mul~imea.o.-.nia tnfriinati.:inlria aia care tieiie! .Olt-mi cheia atunci! .\ chcie? Hai.a !.la scoate-!i cima..

'l"rAntit de inima mea de lemn. ceva se trans­ formA in minco La fiecare lrei secunde. Aplauzele contenesc brosc. .!?i n-am cum sA·i mai pun proptele. Asta-i prea de tot! 11 apue de ceafi ~i-i tur­ tese fa~ de acele ceasomicului. . limpul pare si se fi OpriL AJ. tn acel~i timp. 0 plec! Chiar uzi 0 sa plec! Ochii mi-au iCl?it din orbite. Cueul zbiari eAt n tine gura. ge::iturile mi-au i~it din orbite.im! N-am auzil bine ee-ai %is! se riste~le Joe. spasme cum· plite tmi zdroncina corpul. da orice sA am fotografla acestei clipe ne~emuile! Primele urlete ale privitorilor tulburi1lini~tea din curte !p. Joe 8e ridici victorios. tl mai lo\"esc de doua ori ell toati pulerea. primti stropi de singe imp~ sa .L'nde e! Rispunde-mi! Zi-mi odatA unde e! Aiei sau In Andaluzia.Poft. Spectalorii izbucnesc tn rAs.t n halul asta ai tu de pnd sa pleci In Andaluzia'! fmi spune el sc~nind din dinti.Unde e domnL~ Acacia! . Dintr-odatA. . Ca un cAine care adulmeea prin gunoaie. vocea mi-a ie!pt din orbite. gala sl we in bucap orice ti iese in cale. Sunt preschim­ bat inlr. capul ti sun! dogit.-o foarfeca insuneptA. tot 0 s-o gise • m-ai tnt-e1es! Joe rnA trin~ cu burta de pimlnt. Joe ~i apropie nasul de pieplul meu. am arsuri in tottropul. sucindu-rni bratul. .ti\"Uarul este pe punelu} de a se nArui.Da.

Poate ci I-am ueis pc Joe! Nic:iodatA n-8. A. Joe a rJ....mas nemi!}C8t. Toati groaza lui Joe ge aduni in ochiul !'Utng care contempLa !fUYoiul propriului sAnge.. ca atAmat de 0 etajeri cioplitA rn vrea norl.' fi crezul ca-mi va fi teami c:i Joe .. Madeleine. sa miagA~dearipile lor~ sa mideflprind de pimAnt.ii spec­ latori din preajrna noastra. o iau la rUg-d.3 &jung pe aooperu. Limba orelor ii stnipunge pupila ochiului drept. se opre~te un atol de pisari ci1itaare. cefu.0. abis daei pot sa-) aling. transformAnd-o fntr-o flintAni insAngerati. Mai Id. iar J oe scheWiie ca un pudel cu laha zdrobita. Nu !'imt pie de mila! Se ~terne 0 Iini." se ~te virful dealului printre ra.~ii de ceatA. I nima scoate acelea. Poale a munt.. Mi C8\Ar iute pe un stilp ca . e~mintele p~pat cilcate ale celor mm zelo!. Ceasomicul inti arde pieptul...5te deplini. u'8.! • S1 micut-a c:intarea~ De pe acoper... tnjurul meu.. Con.u1 lilCOlli. roiesc f1iraguri de picaluri sAngerii. elevii stau impietri~i ca ni~le statui..-. .t sa-i pieioarele pe doresc maar­ tea. dar nu inlr-atAt inell.­ ri£lCl8d 0 Idfii.a muri. Deasupr-<1 mea.i sunete C'". In vizduh.wnta faptei si\·~ite tmi inghea!i sAngele in vene.lbesc strinsoarea..l in clipa cl\nd m-am indrigostit de ..versfuld curtea C'U gindul ci toatA lumea e pe unnele mele. Simgele ii curge printre degele. Mi-ar placea sA inc:elezc odatA sA-~i ~tearga visele mele. Mi se face meA.

aripi. duci Is casa din vllrful deaJului. Madeleine.. ~i Par pe prima creangi care--mi iese in cale.'i mai complicat. n apuc *i. cum e "isul meu de dragoste cu micula dintArealA cind trebuie sa tree de Joe. Acul care arati orele mai paslreaza incA tierbint.1nA la urecltile mele. paewi pribege.a intreaba Madeleine.~drumul spreea! Dar pisarile Sunl mull prea sus pentru mine.Cum ar dispArea tot raul. Toate pli virile dau roatA prin curte ca ni.lte venind dins· pre CLUte. Dac1l~am omorit. cum erau borcanele lui Madeleine cu Iieoare din lacrimi. picioe. rna coboT vaJvAnej de pe acoperi.eala siingelui. Rotite1e ~e prelung. Joe t~ t. Dar nu se tntAmplA nimic.~te radare. care t-.rele nu s-au gribil niciodata atAt de tare sA rna.ine rnlina 1a ochiul drepl Schelilliiielile lui de pudel rarul ajung p. Cea· sornieulliciie din ce tn ce mai riu..1lurile tn dulapul de bucitarie. Se aud lIuig-. sa rna t&ati sa cad 'in b~le AndalUtiei ~ apoi siga.~ scipa de chinwile me­ eanice ale inimii! 0.i aranjeazA cumpar. durel'C8 e insuportabilli.A f06l bine la~? rn. 0 sa ai mult de furci! Trebuie sa incerc sa inlore ceasul.. Un profesor cere Uimurin. Cuprins de panici. 1 zdrelesc bratele prinlre ramun ~i rru\ prabW}eSC mi pe pillnAnL Adrenalina imi dii. "a fi l. Ii aud pe copii denun· tAndu·mi. dac--a. . cum era ciocolata de pe policioari. . dintr·o ~rnucilurii. it trdg tn sens invers.

Arari. Nu pop sa faci nimie. Madeleine imi vo~te de pard a. COd nu reu. dedit de mAnie..Ai \"AZUL -0 jar pe micu1. riu.~teptam la mWilriri cumplite pentru ca i-am spart ochiullui Joe.. ~i nu.Ai fficllt 0 mare prostie! . Ca ~i cum i se pare mai gra" sa te tndragostefj:ti decAL ai·i spargi ochiul unui mojic. apuc sa-i povest. sc aude deodatl Ok When the Saints.e!.i lui ArthUl·. fi lremurn voces mai mull de ingrijorclre. Oegeaba fncearea Madeleine sa pari !}OC8tA.supra (aptelor siv~itein trecut. .-o cantAnd.lnd ai auzit. Istorisirea imi face inima sa palpite.ruse la un meci de (olbal. .8. viziUi.'i 0 sA tedoarA.. . t~i ridiC'd ochii spre mine. chiar dad a'·em un ceasornic in inimi.rlie tn ncaple nu-i sta in o obicc. fi venit cu lncllltArile bune dist. M-a.ezi roti­ telel.ite.a cintArea~ . mli.. Is 0 ora atilt de t.c.!?i da.si cu inima in halul Asta a (O(:l atunci C'.~i! Ultima oari cind te-ai inlors aca.lI. ii rispund lrernurAnd din toate tncheieturile.Pot sii dau timpul inapoi schimbilnd sensul aee­ lor de cea. tn timp ce 5(> chinuie sa-mi repare acul cu un ltpe­ rclclu.Nici ti<1 nu·~i treaci prin minte.. ifni ~te acul risucit. Niciodata nu putem J"eveni .esc de~pre inciierare. osa for.Qnlic'! . apoi rna ~intuie::le cu 0 prim dojeniloare.

tara Anna. pe deal.e-ai intors aeasa.0 trisurii plinll. bAigui el triigAndu-1'i .. Arthur se face nevAzut in tntunericul noptii en sa ajungii cat mai repede la poalele colinei.ne . mai ales. .1m{l. sa pleci in mai putin de zece minute. 0 mai treaeii 0 vreme ~i·o S8 te declar mort. trebuie .Arthur. Jack trebuie sA piece numaideeat. Dar toale se ineacii intr-un val uria. gandul. Ce-o rnA sa fae ram Arthur.Cii nu t.~ de melancolie. ~i-au pus in cap sa urce pana aici.i dUlm el piciorul ~iop.~i tu ce-o sA Ie spill'! . Eu n'iman aici sa-i inUhnpin pe politi~ti.a. Arthur 0 sa m-ajule sA-ti . roz..i vedca 1a viata mea ¥... . ffirli Madeleine'! Mulle pMviri triste lIoi m. . cu politilliti a pornit-o incoace.Trebuie 53 plee.unul dintre cele mai trisle din cite voi cun08lilLe. ii anunt ea ai disparut.ah\luri de altul . tara Luna~. cautA-le iute pc Anna 7i pe Luna!?i fa rost de 0 tdi. Dupa vreo doua·trei zile. sa . ea 0 voi regasi pe micuta canli­ reatli e umbrit de teama col va trebui sa-mi ascull inima blltAnd dupa gratille unci temnitc. totu~.tp pregatcsc imediat ciiteva lucro~. felul in care rnA prive~te Madeleine in clipa asta va r..unetul. rna cauta penlru ochiullui Joe. Un minunchi de simtAminte rnzlete tmi napadesc sufletul. 'I'r"dgilndu·:.surli..

eva ~i. 55 .ii catevu haine. imi ascunde dublura cheii in redingoUi ca si·mi intorc ceasul inimii de ciite on e nevoie. eeva de mancare. rlli?te cliitite tnvelite intr-o har· tie eafenie.C-un doctor. sA nu uip sA iei legitura Cll un ceasornicar. .sap rnormantulla rddacina copacului tau preferat. Asta-i avan­ tajul cA rna considerii vriijitoare. Mli ~ez pe rani~a. ca 5-0 pot inchide ea lumea. data ai probleme cu inima! N-o sA priceapA o iota. doar un epitaf scrijetit in scoat1a copacului. . prin sac. irni arunea bine cllnoseutul ei zambet preracut. de la cele mai nostime pAnA la eele mai tra­ giee. Nu ~tiu cum 8-0 ajut. Ai nevoie de un ceasornicar ca sa le vindeci. A~ putea sa spun cuvinlt:! mari sau sa tmpature5C ~temllturile. langa Cunilingus. iar in buzunarele pantalonilor. tn loe de rnspuns. Madeleine irni burdll~e~te rani~a cu borcane cula· crimi I'. -lmediat ee te stabile~ti intr-un loe. Cll niciun chip! sa nu mergi niciodati la doctor. Apoi mai in· dea.<4i ici l?i colo. nu. dar nimfm infipt in lac asemenea unui cui in du!}umea. cat.Door n~o sa rna trambalez eu toate astea! tneerc s-o fae pe durul.Nu punern sicriu.Nll.$i pe cine-o sa punep in sicriu? . ea lrebuie sa pregateasd. n-or sa-mi sconno­ neascA prin rnOl·rninte. delli fiecare gest al ei rna indllio!?Caza pfma la laenrni. Politia n-o sa verifice. Tn orice situa~ie. vrei sa spuil . .

Joe ~i mama lui ii ilk~esc:. .. daca mA moo ~i de tare! inti spune en glas see blajin totodatA. . n-8J} \'rea sa te gi!.1nd poteca pe care 0 cunose alat de bine. dar refuzA sa treaca de hotanli buzelor.hourlL Luned prin lumina feJinarelor ea un mm­ pei de noapte..tr. Vizitiul. eu IWlullipilde geam.e1e din jUr\11 ei. Madeleine des­ chide u~.easca aiei! tmi dl'tiClet:lez brat. eu mu~tii~ile lungi plni la spr.teapti 0 tr.1­ • nuJui vulcan. 0 sa spargi cea:.i indeamna eaii eu ri~ipindu-~in 0 voce g'dunoasA. prive~ oral}ul Edinburgh ceata. Cobor. Tremur de­ opotriva de frica ~i de ferieire.. t. Sunt incA tn ca. \'UnJ un borcan intreg de lacrimi. fnfulec toate c1atitele pima mi se umflii burta ca unei fcmci in~rcinate. VAd trecind poli~ pe \'ersantul celiUalt aI bitr. Luna ~i Arthur se urei in grab&. Acum e timpul sA pleei.~ lli mi-e deja (rig.Potolel?te-te! 0 strlngi L~ cun~tinlA. Numai bralele Imi rAmAn. ea si-mi mut pndurile In altA parte.1ncene. Anna.1ngAnd-o la piepl en toatA puterea.tmi \'ine sa-j marturisese dragostea !li re­ mulpme de cuvinle tmi stau pe limbi. dar nu ~i inirna. La poaIele dealului Arthur's Seat ne a. tmi u~ureaza ranita. ~"Ia ei incerc gi-i transmit mesa­ jull.ul.

Anna ~i Luna t-. Luna imi pune pe genunchi 0 colivie ruginiti pen­ lru pisAn. pirAnd ni:. tmi ureazA st.<Ul lVl'~1 /hf' Saints. fieeare colina imi rnL.lC' surari siameze.ie ca o loeomolh-a cu abur. rnA lrezesc [n cllnteeul rigll-.lseasci oriunde ai fl. Scrie-ne S..lllfl dai ve~ti despre tine.Las tn urm:ll'inutul Lacurilor. 0 sa ni Ie aducd. 1'n1sura sc opre~te. Tic-tacul ceasomicului nbunA tn lini:. !If'fruenito.E Ull porumbel voiajor pe cnre mi I-a dat acum cAtivR ani un client romantic. Oh La ivirea l..otea nopPi.. 0 sa te g-.Am ajuns! anuntA Anna. ~ttr<l to care fetele Le privesc drept to oehi! Mull noroc. chiar~i in Andaluzia.n\ngAndu·ml to bra~e cu putere. ..i leagini capul.e bine dresat. .. Nu I-am auzil niciodati dln­ lAnd atAt de lin.onlor. lmi dau seama ci lumea asta manmti se V'l intoarce aca::>i fiiri mine.. E fORl1. ~ 0 sa putem tine legiilul'll. Arthur sfori. Leagi scrisonle de picionillui stAng.--oari cu prcc:izie indepArtarea. .

-0 l'tdnn.a.i McuW. &ri8oorea aJ/ta QI'1l CItt. Tnlr-o diminoo!il. ntnd am alllt.pu m "" t7'tm. C'dt am oMit dnptld . cu Arum fi cu I~.dibmlhi. ". Toot..lk parra lr«ItU UI'I umgaR.a. aWl d£ grele. 0 arutaM im«liaJ fi to/ttl Ie l'O malm.lfcultkilll' tmK datu. . til ~~ rotn'O minul. dar 'III tm llimnri.wa [II l'orful dealului.~i pot poL'e8ti cum/act fl(I ch mdllaln eu . Alelierul tTCl rdt't'ifil.ir ad n. am gti8il-o la fJtCftlolO(U'fU Sl Calford. duplJ pl«aTPa noaatni fi a I/Iai ."11 Mniu.-0 upJlroJ cd poli{ilJ..'lUU grete. Am pontll cu to!ii rll trlhtarM h.ticule lui . am udeit uftl intJ"ftha­ chi. lnlr.eint. fa«m gM)1 jiulilrlJ 'I'lU t prima oora fn ~Ulita Mi-or plii. (lIt"4t mit fntT'l!b cllnt t(l i:blltl pat'lnnbelul «t p001U pomra L·tftilor.pah. OJ iar fi pUim diapiinAM.5 Jack. mi-ar pl1kro .croai1i tcMHaiajQII/.

I. iar eN. ~'-(I pdrmit truptll fit fnt'hi.n can' nll. tneAt ml simt ca 0 locomotiv3 cu abur ale di. cd ee 'Imil" bUli'. AClIm Cl.lllh81rrl" tint. . Dar m+&f!IQrQ.~ An'llI. Sci dec DomRul ~ CVIt"gu: iute zbum'(lCIN'Q /Uta blumnata! N-am plltUJ 811.> . . Aburii.a(l!lI.na stat de tare.rei ro~ 88r de pe calea CeratA la eurbe.cri8oarea de proo mulu on. nil U1Jl (I I YeO datorila tie aa\'Itt inu'una cU ilt toatii puterta MlrdlttKin VinIJ ti Ii mamu tU. ca nu cumll(J .ro·mi piarn curaJlIl tk-a p-o mai trimtte. mecanica inimii mete 0 ia raz.lfatkl€1'w a pltroL A MMnit «i ph« {Ntr-o IMJ&gQ M/4ton~.fieptdm ro porvmMlul ...e moi poaU {.IIRSC . Ciiardocd tria' tM !i~amorci.porta gdtululll-o t'rni pe Madeleine fll vlotd. d. de mine f1ri tine.U fnctrrorea alta tWIUl. panica . Si1?11l dai Jlldodata ItltCrii tnelodia Db When the. tal CAnd intru tn panicl.toon fi r-a eli· a6 btTot 6N/l't.d. Arthur P. 0 at! fncerc 14 nit 1"l'(. Ii 4tt dorde tine. mai precis.tuUipltkre 14 trw fi pt.a.nna" nl £Ii umm l4aide. c«J1altiJ mai rtpa1'd pe rine1:a. De ce ma tem? De tine. RAtAcesc pe ~inele propriei !'rici.~ . u.doaru nicio­ dahl. It4l aducd { . ell toatil dn:zgattea nDlUtrli.o II/4Jta.

1'renul scoate aburi ~i un huruit asurzitor. 0 8-1\ ne retntAlnim s:'\niito*i. Trebuie si "omit sau !'ll stau de "orbit cu eine\'8. pe care mai tAniu "oi in"a. de parci nu te-a.lnima lui care gimie!. trenul rnA inspmmanti 60 din ce in ce mai tare.. De delW"le. cat RA-? poti tu incerca pe mine puterile tAmlWuitoare. eli \. 0.i-am haut toate lacrimile! 0.-rea sa dau timpul tnapoi ~i gi-mi pun inima hArbuitA in bra~ele tale. eu 0 sa fiu door pu~in dereglat. Madeleine. Ooar ci nu are ca mine nostalgia a ceea ce lasA tn unnl1. Ziresc un in­ di\. in cap ca ruletA.tneearlicA a inimii. caul un cea­ l'ornicar.. A. Mli !'imt e:urnplit de singur in "agon.ii trosn~te pare In fel de ~ubreda ea a mea ~i el ered ci e indnl­ gostit lulea de locomotiva care it face meargi inainte. mi·e ~ de mg. dar in clipa asta pare-all 8\'ea un aparat de filcut pop-com in loe de mimA. Lacrimile lui Madeleine mi se invart. Madeleine. Cu fiecare elipa care trece.~ sa Ie evit.d tnall rezemal de fereaslrA.la unnaloarea oprire 0 sa.duiesc! 0 ~i vezi. silueta lui tmi 8mint~te de Arthur. fi int. 0... t~i fagJ. Madeleine. nici nu m-am indepirtat bine de umbrele Londrei.'ine. tre fmbn1tL~ ~. pregAtindu-se de tlCri.'"j .ilnit deloc in ziua cea mai friguroasa din lume. sa ° . totu~i. patrnnd printre !.<l. ce cald tmi lffieai! inci mai aUnt cildura ultimei now. Ritmul ei sacadal imi aduce neeazuri.

.V-am :o::periat? .. micutule? ." . pleaci. nu credeti cil·j semn bun? . Nu e nimeni injur. Femeile pe care Ie-am cunoscut n-au ''.'oastrA slujitor... de parci. ~ inz~trat • • . merg in Andaluzia.Ce scrieti acolo..E sAn~! Hai. e alteen...Ii J'JU.. dar nu ma pricep dt'ltlC 18 drclgoste.i! M·apuC'a tremunll.Avem ac('la~i prenurne. . ar Ii pictat un tablou. Beat de singuritate. Poote tmi dal--i 0 marut de ajutor. V:1rtejul din cap!'e intet-e~te.Ai dat Laman de cine nu trebuia.iti.. C\I ele nu mi-s mel'S niciodat. sa seduc 0 fatA. micu~ule.Sli.dar cu cat mil apropii. simt ~in~r In tot trenul. mai. Ce dOI"l'!. II enen-eati ci-i citesc peste . domnule? Omul tre~re !.~i frazl.It sa rna fnvete nimic in privint-a asta !..Nu. Folosi~i cemeali ~je. ~ umar.i-iete! Nu ~unl prea pentMl dragoste. pe mai multe bucoiti de hartie: . izbucnesc: . eel PUtin. co alit 3Celll)tJl impresie dis­ pare. doar umbrele proiectate de el pe perete. b. dl' sens cu migalA.Umilul dumnes.-i-J. Jack pintecatorul. acuma valea! Copiaza metodic aceea. Se apuca. .ii ascunde fata co bratul sting.M-ai :o::urprins. nu co femeile in viatA.

. ca ~ cum ar \-rea III sperie 0 pisici. Se apro­ pie de mine.iele.marate. b3.$lerge-o In elipa asta! MAnia din ochii lui imi adure aminte de Joe. eint. balaie sau bnmete.. spirgind . de data asta. Nimeni.perii. Nu 5unt pisici. nu din cauza dragostei. ell trisilurile fel-ei a. eeturi tntuneeale! 1'renuri bantuite. . . tncep sl dArdai. cea~a pitnmde prin rereslre. Glasul i Be schimba n horcAit.ite ca ni~te lame.e repede sa imp~lii groaza in juntl tau ca si poti lnli. 0 si tnveti foarte repede sA Imp~tii groa.Veniti.. Spinledttontl e pe unnele mele.62 RidicA din umeri.. biiete.3nd monolon: . clsuna~i in noapte! Pot sa vA Mue stafii nenu. 0 si invep roart. dar gestul lui are un anumil erect asupra mea.l. care-mi fiicea picioarele sa tremure de la dislantJ.8CUt. sUpiral en nu m-a impresional indeajuns.. Alerg pc culoarele trenului.POL gi Ie spinlec fiin1 sAle f. Inima *i corpuJ mi~ iau rawa ~i. . sa d~prind din neguri fantomcle unor femei l'ublime. Barbatul se tntoarre spre mine.a injuntl tim ca sl po~i lrii! Nu-ti fie teami.Du·le odati. $uientllocomotivei zbiari in dep3rtare.z.. Zgomotul cizmei se tntl"eCe cu vuietuJ trenuJui.. ~i sa semnez umilul dumneavoastri slujilor. micu~u1e! Bate In pimAnt cu piciOntl8tAng. Jack Spintecitorul! Nu·~i fie teami.

u. Sar pe-tP ~caune ca !\i miresc distant-a dintre noi Mi uit in spate. Cn alai de pasan negre nipadc::te vagonul dAnd roalA urmAritorului mt>u. z. Zgomotul pal}i1or lui risuni din ce 10 ce mai tare. acele tmi 1ot-eapA burta.e.a locomotivei pare 0 tintA. Mer'!'ul lui e mai rapid decat fuga mea.~le t~ ingroa.limeni.e inca fierbint.nA. Inima licai<> din ce tn ce mai slab.. 0 I. ochii lui Jack lumineazi tol trenul.'jA nlndurile. Tremur de spaimi. bilete.. 0 sa rna nimiceascA ~i n-am apucat nici mAcar sa rna lndr'ligo. de~i lemnul cea­ somicului e!o>t. te:re! Trenul incetin~te.~. Alt vagon. pisirile rnA ajung din unna. ~t pe 0 banca In gara Victoria. ..i invep foarte repede sa lmprA. 0 sa rna nimi­ cea. Ii ies din hai. viJiUldu-~i cu~itul in tcaea. Ma prinde de umAr cu m!ina sUinga.. Madeleine! Nici nu mai aud ticititul eeasomicului. tmi spun in sinea mea ca drago8t.. I>a. intrAnd tntr-o gam.. Jack are sa rna spintece! 0.ea nu poate fi mai tnspAimAntatoare dedit 63 .. [mi "in in fire..~u-~i lie te-ami.::nesc din ochi ~i se reped &Supra mea.toate gearnurile cu un cu~it uria. umbra lui Jack Spinteeatorul se intinde la picioarele mele.. Dar eJ roboari treptele "ago­ nului ~ se face nedzut prin muJpmea de pasageri care ~leapta pc peron. ti .!ttii groaza tn jurol tAu ca sa po~i trait inti repetA pentru ultima oari Jack pintecltonll.

fmi tnlore inima ell cheia ~i am senzatia ci dau timpuJ tnapoi. Totul}i ne­ gura melancoliei. ce spuima am tras! Penele ei tmi mnngAie u~r cadranul.sa fiu singur. parnsesc tn graba Marea Brilanie.<ttea ei de gene firi sf'in. Vnpoml tn care traversez Canalul MAnecii este mai 8arac tn frisoane decAt trenul din Londra. cu Jack Spintec3torul. La Paris..~ pe minutar. de acasi ~i mi se pare ei a treeut un car de "reme. E pent. intr-un restaumnt cu miros tmbietor de 8upa de legume pe care am ural tntotdeauna s-o mAn nc. nu e nimeni cu adevarat tnfriCOf}itor. 0 si aljtept sA. inlr·un tren aproape fantomatic. Abia ieri am pJecat. Nu poate sa fie 18 reI de perieuloasa ca experienl-8 pe care am triit-o de curind.re8ar. tim­ pul amintirilor. 64 intArzie si Be deslrame. Blegul de mine. iau micul dejun pe maJul Senei.biulA Be a. care mi s-a culMrit in sunet. eel putin. . dar mi-a pJAcut. facindu-ma sa t.-~i ia zOO­ ml!}i apoi 0 sA. o \T3. Cum ar putea 0 Cali cit 0 cm­ leu 6li-mi dea ceasomicul peste cap mai tare decat un Ilpintecilor? eu riutatea tulburltoare din ochii ei? Cu oa.ru prima oari tn viat-a mea cand mi aplec astfelasupra amintirilor.lit? eu profilu1 de temut at !"Anilor ei? eu neputin~. tn nfars cAtorva doamne tn vArstA cu chip de nori ofi­ Lite.

e de C&.."CU11.ftJir/. Toole fml puce.li unui prone in (3. &Ii tntreb C€'-O (ace e8 aoolo.~ MOl}negei plini de (annec stau 13 taelale cu gias~L A. .hltul mn. Am marf' grip de Afa nun lIl-ai rugal.l·a ra. l'()l i I!('l:I'(Q IIii gii.lmbelul incepe sa zboare pieW.'i ~i capul . zgomolele capacelor ~i ale furculi~elor trAn­ tite..' porloo ".rlffflZQ. Ii t~r hirtia in jurol gherul£i:. IIIIt1r6. Al~('ra aceasta ciklllJ"08Sa imi aduce amint.lJl(>a.IeM "" uulJOnlioor ca. llf1epUimi .ulmbesc l!L'.la nebunie :.ea P" toate mWliile. pentru ca ponun­ belul !:Ii poaui.wi ma l'lIIdl'u d.i pe AnllQ.. Dro{/(I .-i seriu. l.Uadl'~1U!. ualorllic. Nil m~ ca ~ roati'.-0 adulmec.[ Jar"" lnadln...kocamdatti aunt ia ParilJ. tn vArfuI dealului. Aoti-ar plAcea aA·mi aduci \"e~li de!'prf" (>i cAt mai curind. ~ '~ljJIKI ..'i& batr. Tm9 nOdejdR cd JM Il/t(l vi poli{ia fi-4u dal 8ii p1'i flori 1'6 »Iorou'. Chelnerit-e1e durdulli imi ."torit-ei Madeleine.i dix Arlhatr.i az\"arl pras3rea in "ilzduhul Parisului POM." mel fltlord /IIi·1! dflr de tine . am ~ris pupne rtmduri.'3 cum ii zamt>et.-d a I:kx... zhura u:~r. De buns seama ci Luna a \"rut si-i tunda penele ioLT-un mod (oarte original pentru l>erioada impereeherii.i de road. lau hotirirea !'I..

pe care lrebuie numai sA-I regtez din cind in eAnd ca sA meargi bine. de aceea. ruciodati nu mi·a:d. .pretuitcr.:t' ~ apropie l}i mii intreaba de ce am venit. ~i·am mai ~pus 0 data. dar tneel"C l\4·mi pAstrez ca1mul. toate roti\-ele sunt la locullor? . . . PinA sA. . Un bat.rcl i-~ fi aritat C('VB murdar. Se uili Ia ceasornicul meu.lU.SA·mi reparati ceasomicu1.Nu sunt doctor.Wt inima mai tare ca acum.. trebuie sa dau de.Oa! tmi deschei nasturii d~ la vestA.Nu sunt doctor.Pule~i t~ sianmcap OP"\-ire.rlnel pus la palru 8l. Sun 13 poarta unui bijutier de pe Boulevard Saint Germain.un cea:. 11. tmi ri1spunde sec.$liu cA nu sunte~i doctor! E un reas obi~nuit. pomesc mai departe.omlcar pricepuL De c:And am plecat. sa vedep dad.tl avep la dumneavoastri? . .Ii sunt dator lui Madeleine.13 tntrcb dad n-&r fi Cost mai bine sA folo­ 8esc ~ta clasici. de pa.. ~i mi-ar pllicea sa fie reglatil cored ca 8-0 l>ot regasi pe miculA dlntirealA.. . nu StInt doctor! Vo~te pe un ton cam di:. . apoi cAmof... seamini cu 0 perie cu anpi.f1.de-o parte ~i de alta '}-i.

- Ceasurile sunt. instnnnente menite si misoare timpul ~i nimie mai mull. $lerge-o de aici eu meca· nismul tiu dmcese. Valea sau chern polipa! Aeeea.':-i poveste ca la ~ ~i ca atunci clnd ve. neau tinerele cupluri. M-am lovit. degeaba de atAtea nedrept3~i. C-A n-o sa rna obi:j.nuiesc niciodala eu ele!
Dimpotriva, ell eatcresc, eu atAt rnA. dor mai tare. Nu e dedit un afurisit de ceas din lemn, doar ni~te roti~e

care-mi fae inima

sa batii.!

La intrarea in dugheana trlncane~te de roT 0 veche pendul:i. din metal cu 0 sumedenie de oma· mente din aUT ~i argint, care mai de care mai eu ifose. SeamanA leit eu proprietarul, a.,a cum unii ciini scamanA ell ~Uipanullor. tnainle de a trece pragul, ii dau un ~ut ca un fotbalist profesionist. Pendula se clatinA, lan~ul !'E! love~te de toti peretii. Mi-am luat picioarcle la ~pinare pe BouJe\'ard Saint Gennain ~i am auzit tn unni un bubuit de sticl;l. sparta. E de ne. 67 crezut etta linh·te imi aduce acesl zgomoL
l'nnAtorul ceasomiear, un bltrinel pl~v!?i ro­
tofci. de vreo cincizeci de ani. se aratA mai ingaduitor.

E un iluzinni:-t plin de imaginatie, sunt eon\'ins ci 0 sa se
priC'Papa moo bine ca mine si·~i rezolve problema.

- Ar trebui s1 mergi la M.

M~lie!':, micu~uJe~

- Oar eu am nevoie de un eeaClOmicar, nu de un
maKician!

- Unii ceasomicari sunt ~ un pic magiciem. iar ma­ gicianul de care \-i-am vorbit e !;Ii un pic ceasornicar, ca Robert. Houdini de la care, de altfel, tocmai a cumpArat un tealnJ! spu..--e cu r3ut.ate. Fa-i 0 vizita din partea mea, sunt sigur ci 0 site faeA iar ca nou! Nu-mi dau seama de ce domnul ace.sla simpatic
ciudii~enia

nu rnA ingrije:;<te el tn."lL5i. dar felul In care fmi tnte1ege este Iini.~titor. Mi se ump!e inima de bu­ cwie la gftndul cli \'oi lnCUni un magician care, pe de­ a:;upra. mai e ':li magician--eeasornicar. 0 sa-i semene lui Madeleine, cine !;ilie, poalE' chiar sunt rude.

'J'rec podul peste Serut. Uria.~ caledra!a este aUlt de elegant!, incftt tot privind.-o m.1\ aleg cu spatele l;li ell giltu! rii.sucit. Ord..,;:ul acesta pare un tort. de nuntA cu 0 bi.serica 13 ultimu! etaj. rn cele din Unn3, ajung pe Boulevard des ltaliens unde se afUi faimo6ul t.eatru.. Un tAnar cu mustata!;ii cu privirea agent imi de:schide ll.,:&­ - Magicianullocuie~te aici? - Care dintre ei, imi rispunde ea tntr-unjoc de-a ghicitoarea.
lJean-E~ Rnbton. HIiUdin ll~lSiIJ, ee-wnicaT, ~

nia. in'entator. prinlftahtile.a1 ~uluide bord .. at until' apant.e roDilf' In oftaIrnoIocM'. Hou(bn <k¥cltide 0 gJj de telItnI
~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~m~_

..

Are 0 infilJt'rl~~\~nthili IlSUpn lIrtivitipi lui ~ Ml-' Ipnmul realizator rint>ma1~ I!'i pirintele ert'Cteb ~Jlf'" dak!). iar eurlOl!C\ltul magician 8Hudini Ifi liege JMIt.ronimuiln .mn de omagiu adua pred~ndui au (ILL).
M

~.

F

-

~-nllmitul

Georges M

li~.

- Eu Bunt!
Se ~ a"Cmenea unui robot, sacadat ~ gra~ios deopotrivi. VOI"~te repede, mAinileti tnl.rege8c cu· \;ntele asemenea unOI" semne de exclama~ie fnsu· ne~ite. lmi a."cuh..i OJ luare-aminte tnt.reaga poveste,
mai
eLI

seama sra""itul. care n pri.... ~ direct:

- ~i eea.<;ul asta imi ~ine lac de initn.3., ser"iciile de inlrepnere pit care \; Ie cer nu depA.~ atribu?ile

dumnea....oastrd de ceasomicar. Ceasornicarul-preslidigit.alor deschide cadranul, ma cercet.ea7il ell un aparat care tIl\iutA sa vadii mai

manmte piese, ~i c1eodati se tndui~ ca ~i dlnd Loala copiUiria j-ar fi treeut pc dinaintea ocrolor. Punc in funC1-iune sistemul declam;8.tor al cu­ culu.i mecanic. 31>oi il}i exprimA admirdpa ra~A de pri­ ceperea lui Madeleine. Dar cum de l-i-ai risucit acul care aratii orele'! - Vedep dumneavoastri, sunt tndrigostit, dar nu tiu 0 iota de~prt' dragoste. De aceea, mi tnfurii, mi iau la tninta. uneon incerc sa·j grAbesc: ritmw sau sA incetinesc SC'lltXCrea timpuluL E stricat riu! RAde ca un naciiaJ} ciruia i-a mijil mustata - Pii pe pacE'. merge strunI. Ce vrei sa ¢i mai exact? Pli. u.ita~i. Doctori\A Madeleine care mi-a pus reasumicul ziee ea inima mea de ocazie nu se potri­ \'l,.1te C'U starea de tndrigostil. E convinsi ci n-ar re­ zista unu.i astfel de ~ emotional.

~r cele mai

. Roti\. N-am aceea. Of'! Daca.Pii..ti sA . sa .~i pirere.- r~ ••• Zlce. ~-atunci? $j·atunci mi-a fost f08rte tcarna d. la paisprezece ani te hotAnt. aI.mftntu) sub ceasomicul meu. t~i cautA cuvintele ca un chirnrg eare-~i alege instromentele. Am inee­ put !'ti rnA ~roc. UitA·te 1a aaobali crez:i ei se gandesc vreo clipA ci or sA cadi cind merg pe sAnnA! Nicidecum. sl mi se tmpleticeasc3 picioarele...e face riu.E adevirat. Nu cunosc nimic pe Iumea asta mai an:'uzant ea imprudenta! UitA·te la tine! Am rostit numai "imprudentA" l?i au ~i tnceput sa-p luceascl ochii! or.-p duci vialJl cu ochll in patI"U sa nu-p rnpi cev.iiau. dar tu.ele dJ1.. sA ~tii.-ul senza1ia ei S-8 cutremurat pi. Georges M~lies c1atinA din cap netezindu-~i mustata. totul 8·8 dereglal. ea poate creadi orice. . Darcind am vizul-o prima oarJ. . . P" .e.Ei. ticiitul se tntetea.Dad te temi cA 0 sA·~i fie riu. accept8 riscul ~ savureaza plicerea de a infrunta periooluJ..La nebunie. pe micut-a dlntArca~ am a.. . nu faci dedit sa ~ ~le de a ti £I.. tu nu eliti obligal sa mde ~j pirere cu ea. 0 d te pli~ti de moan. DacA. a.~i }i-a placut'! . Madeleine It Ilvut dreptate.•• t~i pleaca pleoapele 'i i·~ mllngiie barba.a·i? .

care pulseazi... nu·i . Pe asta trebuie s-o pui la treaba! VitA de problemele de meeaniei.lti prea mult! J\.. Ia aminte la ee-~i spun.lte-te larlRii te gilndel. c3 ¥iu. vorbele ii pun in mi~ toate t~twi. care ~tie nu·~i 71 sa asculte.Nu merge mtotdeauna. cum 0 num~ti tu. . explodat tn guri.Mli~!\ este deosebil de expresiv. duci pe fala \"i:-elor tale est(' chiar inima ta.. darnu ~tip \TeO !.. umi am dat gretiI co cea pe care 0 so­ coteam fefTK'ia \. ~ti Jt8ta! Asculta-ma bine. E un om blajin.Imecherie sa-mi un pic inima? .-u. care-ti va pennite sa 0 ge. nu Ie mai da atAta importan\A! Fii imprudent.. ba da..1 .epi mele! Oricum. lrebuie sl mirturisesc ei imi face bint> ~ n aud vorbind in timp ee-rni repari. Mustat-a lui pare inzdri\'eni~i modelata de ti'unbel. rea de dedesubt. eu in .. cam ca la pisici. daruiel. dar mai inainte de toole... TotlL. angrenajele. fii ochi l?i urechi: singura lpl'Ie­ cherie. care p-a fost puslla na. nicio ~eeherieM iese men.le chipului.tere. Se - - -- - -- .striba~i Europa ca sA gise!}ti 0 rata.Ii 8Ange. Eu \"orbe!\C de ct>a adevaratii.Ba da. tnseamna cA ai o aplecare ~rioasi cltre impnidentA.. din came !. Acesl prc::otidigitator pe care unll n consider! de geniu tmi ~inp premci despre farmecele de dragoste ca sA mi se de~tiinuie pe unnA ci ultima poliune i.Binein~ele:. nu rnA pun che~ pentru nimic.a. Nu cea in fonni de ('('as. ddl'llie~te.

:'ia! Alloo..Ti·ar fi de rolo~ un prestidigitator depresiv in pelerinajulLAu amoro!ol? .. .Accept. reel dintr-un Rpect. am ajuns sa ne tmplrt. cAIAtoresc. .' AJuia111.etu mele.Da·mi ragaz de g-J.. Poale c·a reu:. Dacl 0 sA am vreodatii.~im secretele.' Andaaaah. vrei? . tn doar eAlen ore.. Simt nevoia sA.estea \.tlui lui Georges M~lies. va trebui sA vii cu mine in Andaluzia! .Nu-i adevUat! .il sA pAlrundA laina fiecirei rotile in mecanis­ mul J)t'ihologic omenesc.. .: -Alldalu... micu~uJe.' Deodati Pte ive:. tmi spune.. doar n.Da. ii ~u acum fiecare arnanunl de parcit ar fi po.ea sene 0 carte d~pre pClvestea La..t~i dai seama ea sunt in stare sA distrug pana ~i minunile! . aod un urict. mi-ar fi de mare trebuintA.Ai:' put.te un nebun in pijama ca i~it dj. Dar daci vrei sa-i cuno~ti sf<1n.ndire in noaptea asta.-o sA mA las pe veci fnecat in bUlOiul Cli melancolie! 0 sa luAm am ndoi 0 gum . Pune-o pe hirtie...:itul.vede de la 0 po::!t.. la propriu ~i Ia figural.a! Auoo.De acord! Cllnd primele raze de soare Pte streeoari prinlre obloanele atelien. copii.acol de opera. vor pulea s-o citeasct.a ca se pricepe la oameni.

de fapt. ~i g3sesc 0 casA pentru noi mai pri· 73 mitoare dec-.4 inventez lucruri. suspina el...e eu roWe! sa . Voiam sa pun la cale o clUAtorie pe I.·a t. s-o cer de ~\ie. cine ~tie . rotilele de la un c:lrocior de spital. ani· lAndu·mi boceeaua. ell un :-teagtn bema.t . tmi venea tot tim­ pul. Ne a. am decupat doua tablli din etajerele ei... bAiete.. . Cred ca pana In urma ~·a sAturat de inven~ii1e mele..artine eu dulceat-a tuflit.e riu ~ 0 ciorolatA pre-a fierbinte.i.'jeWn 13 0 masa C'U picioa. apoi Ie-am pu.·('Chiul meu atelier. ~i am fast nevoiL sa-i repar etajerelc. CD !Hl fae sA nidi pe 10­ Kodniea mea. Dar n sa ne urclim amfutdoi pe tibliile ales.. repeti gftnditor.. de seamatorii ~i de trucaje.rele st.de aer proasp:1t! Asta daci nu te-ai rizgindit ~i mai \Tei l'-a te tns.Imediat dupa micul dejun! tmi rispunde.re extraterelitri din hArtic decupati. pe planl'je ell rOlile! Eu ~i ell tine! 0 strilbatem jumatate de Europa pe plan. >it' mtristeazA el de i se lasi'i in jos ~i mu. diml cram indriigostit.o~e"c. dar e nostim sa mi· nftnci print.tii.nimbe ca sa imbuc3m catf". . dar ar fi trebuit s--o due. intr~ mare dUatorie aici. Nici nu se oompari cu gus­ tul mandirorilor lui Madeleine. ea ~ hoinirim amandoi sub clar de lunA. Un tntreg taleioc de artificii.tpului sl se urte. pe PAmAnt.Binein~eles! Cind pledm! .tile..til.una de dragul ei. j ntr~ ri. E greu cu dra~tea. N-a vnlt nici in rnptul C".

.. Anna.N-o sa Juam ~i trenul? Pcnlrn ci eu sunt putin earn presal de limp. Mi se pare ca inimile lor au mai multi ne\'oie dedt mine de ingri­ jirile unui cea.~i asta."\ornicar iscusit. Luna.. Madeleine. . Arthur. iar acum Melies.Opresat de timp? . . kj pulea spune ci reasornicul meu esLe un mag­ net care atrage inimile fnlnle. ehiar~iJoe.

. Totu!}i ginduJ rna poarti mereu la ea. pentru mine un adeviral Doctor Lo. lou-un fel. ca. .ibil. pelerini pc roWe in cautarea visului impo­ l. M~li~ a deveni1. indienii . ChiRr ljoi introQ rachell -- -- -- --------_. Yom trii ~i d~ris 7S yom vedea! Pc dnun ~tam mull de vorba. Luna mi-a sudul S.6 Cu toate panzele sus spre Rud! latA-ne pe dririle Fran~ei.itie? Poote c1 inlr-un ungher a mai p. opusul lui Madeleine.'c. Doi Don Quijote de ocazie Mtilndu·se Cll mo­ rile de pe melt":tgwile westemului andaluz. -Cine l..marurile stau laolalti.>aniei ca pe un tinut plin de ne­ prevazut.. in care visele ~i co. ncerc.listrat indo dragostea l>entnl tine.:i cowboy-i tn Vestul 8albalic. la rindul meu. intr-un CUVRnt. Facem n !wreche pe dnate: un uritu1 d*lat cu mustatJi de ('Otoi::oi 0 piticanie ro~covana Cll inima de lemn.. gi-j dau r curaj In expeditia asta de (re)cucerire amoroasi.

dupa 0 noaple de hoinArealii. Ne-a prins ploaia de aUl­ tea 01.ar.i atunci dl. Chiar :. s~ar putea sa-i placa. Sunt convins ca se va indragost.ii cum s·a terminal tot. ce mail In L.i de vreun om de l.Nu prea credo Toate inventiile mele i se par jalnice.5<\ a potu ea in fabu­ loasa noastnl cavalcada..la 76 apa.l­ nica ne-a oonfundat eu nepo~ii ei liiii ne·a gatit eel mai . Fireliiile ca mustata rasucitii. doar ~t. Dar nimic nu ne poote sta in cale.4t. mcreu incil. n-avem ce face ~i dOl1nim in cimilir.yon.1it de melancolie. prin:. t. dormim putin. luam micul dejun pe 0 piatr. nici nu mai *tiu cum trece timpul.de carton.m ce ne pica in mana. Niciodatii n·am mai ras cu a. 0 calatorie pe Luna nu·i de ici de colo.ul.i de coada unei carut-e. In Valence. incal rna tntreb dacii nu cumva am int. n-are niciun amestec tn treaba asta. care triiesc cu un eeas in inima.nd este ooplel. ~i ne simtim Tn Auxerre.rat.iere pe plan~le noastre cu rotHe. Viata pe picior mare.iinpi sau de vreun milit. mai vii ca niciodata.1 funerara in chip de masa joasii.recem podul La Guillot. miincii. A daua zi. Treca­ torii ne aplauda de parc·am fi in fruntea clasamen­ tului din 'I'urul Frantei. eeasamicanJl meu prestidigitator nu·~i pierde deloc tnfiiti~a hazlie. 0 batr. Calatorim fari bHet in t~ nuri de marra.lcitii de vant. Ce zici? . Eu.

. pasAre . M~1ies imi race scmn sa imi acoph acele meLalice. simtim penlro prima oari rniro­ suI SpanieL Cu fieeare kilomet.ant ne pune pe fuga ~ nu ne la. Dar nu e decat batr.lini ne deschide drumul. vblll meu e pe cale sa devina posibil. Ia cite\'. apoi Ie iau locul port.n. A.'olta da. • :. Domni. (tunl de neinfrdnl. N-a venit incA timpul 83 fiu lov-it de fulger. 0 adiere caldii patrunde in mine preschim­ band acele tea:-:. Mun~ ii ~ietici ai Andaluziei laic onzontulln ~ii.ocnlii care-~i parguiesc roodele chiar in mal­ tul cerolui. care macina semin~ele visului ~i Ie trans­ ::::: .<l spaniola coco\ati pe plan~le noastre cu rotile.~ apropie de noi.«>arA Acacia.:i bule. sUle de metri de noi.. o moari.\08ri Acacia.-q sa donnim nici Tn vagoanele pentru ani­ male.l­ nul porumbel voiajor al Lunei. dAndu-ne roaLa ca de­ o &Supra unui stAn'. sol"esc! Cu Capitanul M~li~ Iimga mine. poli\ia rero\-. Salba de stAno dinjurul n05tru 0 face sa pari mai amenintitoare. Domni'.<.lre mi-aduce velJli .: n Un nor palid se sparge de ereste az\·irlindu·~i ~netul nerV(jf.l. via~ pe picior mare! *i SpMap ~i primenip. luAm cu asalt portile Marelui 8ud.gtbitos pui cu cartofi prijip. C'.~ lonna in realitate. S08eSC! o ceata de mfu. 'n Perpignan. Ne mai alegem ~i cu 0 baie cu spuma cu un pahar de limonadi fir.OlTLicului in aripi uria~c de moara.. Trecem gt"anit. Tn Orange.

atAl1latA de piciol'ul st.':'3 cu 1. Nici unnli de scrisoarea lui Madeleine.adouri plin. Pesemne cit. Ritmul inimii Poe precipitt. ea ~i clnd .. MA 3.. Oegeaba.loco~ in datA gl1ndurile. izbutesc sa prind trupullui moale de pene. Am dtl/ rh ~m cto-'OMliror ron' OTt' grijii d.a "u-o N'Zltnlf fi 1W pri'na.de ta Madeleine. ro tiriilO6JJ rh pornmbell'-G tkM'Otoront th M pdnd. alrnuiloal'flQ tenMla1Y.l lo mi... stAmind un nor maront de prat..io­ vizAndu-1 venind in ~it. rog. "P"'tru. incepe sa ciripeascii pen­ tru a·1 imblilnzi ~i.l·a mai rdmas numai 0 bucntii de sforicicii.ul meu de dnun. fi rotile ~i scriu la repezeali c. Porumbelul se las! pe primant. in valea Rhonului. sunt neribditor sa citesc scri~ Dar nu reU¥SC sa pun mAna pe nenorocita de pasire! Indianul muslli­ ci08. vAntuJ a pus stapanire pe ea. Mi s-a ImLt 0 piatri de pe inimii mine. Poate in imprejurimile Valenc. uncle !>e napuste\ite cu tootA puterea inainte de a muri in 78 ~.buraL in go1.IXlmmbelu1 a 7.a ml'tl fl' mj·e bine. /)rQgti . Ml simt descumpiinit.~. Cad In ciuda viselor care c. Madeleine nu-mi ~te nic. tov8rd-. in eele din unne\.ii de starLi.iei. deschi~ 0 cutie de c..!te\'8 rAnduri. t. .\fade~ne.. lJ1im.'\ng...a OJ1lI'lftll..']Cz pe plan.

iar prin ochi ti tree sclipiri de cometa.ita eu bucati.A~-s mamell'! t~i fae griji pentro odrasle1e lor *i Ie ~in in palme. ouI plin cu imagini ale micul-t'i eAntiire~e! latA·1 pc cale sa-~i scoati pull din gioal'e ~i ~unt paralizat de emotie.ma. lli s-a unit ~eptAnd ~i refacAnd in minte. ajuta sa leg zdradn han. bue-.Dad m-ar ~ti 1a portlle Andaluziei gata s-o iau 1a goani pent ro 0 clipi de dragoste. s-ar face foc *i pam! . Jork M lies mH. Teama de izbfuldi! A trecut at:1ta vreme de cind docesc acesl vis! Joe mi l·a ulrobit de cap ~ I-am &dunat de pc jos.3 deschidi capacul cufarului.ia de piciol'\L'}ul pisArii. ~ 'e cople~e~te bucuria ca pe cilut.itorii de comori 79 care se code:o:c . de~ tnt.rezl1. Calel1tile se hurducAie. .resc prin incuietoare stn1lucirea monedelor de aur.. P cU LIU!lJ.. Te fmbnir. fariuru1 eu firJ.rii: "Granada!" Anda! Anda!.·te la inima tal E amia71i! Acum e momentul sa-~i iei zOOro!! Ai vAzut ee serie pe pan· carta din fata noast.. . dar pentru tine a flosittimpul sa plb'li.'Ie~li cuibul! Uitli.ide ArtJtltr. Ccasomicul mi se .¥=.Mi~ dor df' til~.. chiuie M~lie~. Palatul Alhambra i~i intinde ~pre noi arabescurile cu \'arlurile in ceru] opalin. i fk ARM.

potolind ~~a soarelui. dansa· toare vee.Ei. una care nu prea vede? Ar fi mai lesne sa gAsim un fulg inlr-o furtunA de ziipadit Peste ora. se lasA amurgul in tonuri de rof.. .im pragul sLri"echiului ora..tile. Se pornellte un .Un fost c:irctransfonnat tn bWci. . punde sec un ~neag.hurduciie.Cea despre care vA tntreb nu esle 0 dansatoare ca oricare. Domni~ Acacia. E 0 oopili de vreo paisprezece.aoole.-. cincbpre­ zeee ani..Nu cunoa. plecim in cautarea unci sali de spect.Asta ce mai e1 . Acolo vezi osu~ medenie de spectacole.. ne r. Ant care ridica nori de prat~i umflA txWe1e rochiilor-umbrele. dacl-i ~ de neobi. trenuri·fantoma. Lumina puternici aproape ne or~le.lJl.. imblinzitori de elefanli ~i . 0 sa indriznesc vreodati sa-ti cer sa mi te deschizi1 Din clipa cftnd pi. dar noi tot nu dAm de urma domni~i Acacia. mAturind piat-eta din fata unci 8A1i de teatru. ...teP cumvao miculA dansatoarede fla­ menco.~nwtidupl cum va lauda~ Incercap atunci la Extraordinarium. cara"ane de trubaduri. M~IiCs pune aceea~i fntrebare in Laate teatrele care ne ies in calc: . . dar dntA ca 0 femeie in toatA firea l?i se I~ \"~te adesea de lucruri..Avern a groaz3 de dansatoare de astea.iu porlocaliu.~.

la numarol7.t>••.sAlbatici.1ntAreat-i. E timpul sa le COI~li ~i tu de a ta. ajungem ~i noi la Extraordi­ narium.Binein!elt>s! sa ~tii ei micut-a cil. niei indoiala."Ari eAntAtoare. inima tao Crezi C"d-i punclul tliu vulne­ rabil. au ~i 0 micu~i C". .Vi mul!umese din suflet. Noaptca. .. parade de moru. Pui tn joe 0 earte alot­ cil~lig'dloare.. cea. trebuie si iube¢. .uile. Strilbatem aleile ~i muziea rAsunA din taale .<:ornicul-inimii te va face sa maltfel decat eeilal~i.l1. pentro ci nu ~i-a pus ochelarii. dar daci\ i!i intra odatii-n cap sA-~i asumi aceastA shlbiciune.. ..sa le PO'1i ca un jucator de pocker..Oricum. ~. pe strada Pablo Jardim. domnule. M~1iestmi tine ullimele predici.dar .diferenta" asta ii ~ ~ rllM'TlE:'<1.. ~i tocmai aceastii diferentA va ti anna ta de seduc~ie~ . Face~i un srert de ora de aiei. pa.E un !()(' tare eiudat. nu cu :u:ta. pe la zece.. .. va doresc mult noroe! Pe dromul spre ExtrclOrdinarium. Din cite am 8uzil. II ~ip tn cartierul Cartuja.Chiar crezi ei-mi pol folosi handieapul ea anna 81 de seduetie'! .Ei.tri in carne ~i oa.Nu numai cu asta.ntAreal1 te-a \T'djit cu Celul ei de-a se Ympiedica de taate lucn. sa nu-\oi ari~i nid temerile.

1'rebuie sa batii 0 anumita ora ell sa Ie vezi ie~ind din cadran. ora 12. Simt gustul eleclricitApi pe varl'ul limbii. reali­ Latea in 8ra~iL se n\zbuna.cred Cll mon de sete tol timpul aid! Adunalur-J de barli. e mai u~or sa rcglezi un cea~ somic alunei cand inaunLI'U nu-i nimic inl'ufle~il. Coli via pasanlor cantatoare seaman! cu inima mea. Au lrecut patru ani de cand tot scormonesc prin lumea viselor ~i iata ea la capatul drumului.. I-am recunoscul pe data trnsalurile chipului./lallumco in 808 pica1lt. pe un zid. door eli e mai mare. ziirese un afi. Dupa ce ne·am f:ltait 0 buna bucatA de vreme. Cuibul moale al tnchipuirii 8-a ~ubrezit. Sunt ca 0 . melodiile amestecandu·se inlr·o Mrmalaie veseJa. Ma simt ea un pui pe care Uia ame~eala in ziua primului sau zbor. Trandafil'ii de hArtie cusu~i pe roehia micutei clint.part-ile.ci ~ubrede pare gata sa se pmbll~easca la cea mai mica boare de viint.Arete deseneaza 0 hartA a comoriJor trupului ei. va trebui sA rna al'lIne in gol. Domnifoara Acacia. dintr-odatil. pe Icena cea mica. De pe tarabe se tnaltii un miros de friptum !.li de praf . peRle drum de trenul groaui.lji anuntAnd spee~ tacolele din aceasta searii inso~ite de fotografii.

0 .. tropiind cu pen­ tom ei galbeni.atil.tia doi parc3. tn semn de raspuns.li<' de IC. iar in gpatele cortinei in~o umbra in ~ 0 ai)uetl amoscuUL...um pe scaune. !. "unt depart.-.-a clipe 0 voi . incepe ii se legene pe toeuri intr·un balall8 gra~io!' de paslre.. inima vrea sa!5e de­ prindl1 cu preZE'n~a ei. deranjati de ticliitul din ce in ce mni rnsunator :::1 aI ceasornicului.ci in t6. tnt..Li clipa' Euforia eare lmi invadeazA su..reaga sali este in· j vadatA de 0 muzici strident. Cite milioane de ~e S-8U scurs de cind am impli­ nit wee ani' De cite milioanc de on am visal Ia aeea.. In dte. Ochii me tArUf'!'4C prive:u.r'en1rim pani 1a seem ~i ne a. Trei fete pu(nesc!n lis § ~I ~~~ O(>\"a in spanioIa.. Spectatorii c1in primul rAnd i~ rl18ucesc fet-e1e spre mine.!t(" slinge lumina.. in pieptul meu. au dpat din C'U~.. M lies Ie 'iE -g intoarce un zambet pisicesc.. 83 DeodatA.otrilor". Totul}i..e de adevir.J moru.)tiu prea bine cA nu . dar tot bombA se c}1pama.Oetui ene ataL de inten. Seena este 0 simpli estradi impro\izati sub oopertina unei rulote. pescmne ..l. melt abia mai pot sA stau pe SC3un.·edea.ccrc.a.&. 0 bombA ti'rori2'. Vocea lubpre de privigh~ toart suni mai frumos dedt tn "isele meJe. moara de vAnt care se Blea ca inghite totul in cale adevenit din nou un cue elve­ ~ian ctit 0 gam:i. MiCU\& dntareaIA intri in S<eIli. Ne st.bo:nbA gala sa explodeze.

scotAnd ritmuri de castaniete din podul palmelor. tmi salta inima de bucurie.el)tarea siirotuJui unei (an­ tome.i inal'" bra~le. ~lept.U~ eabinei e de8Chisi ~ tniuntru nu e nimeni! Mii st..'. M~lies tmi ~pte~te la ureche: . Trebuie sa stall la coachi en to~i ceilal~i. Noi 84 doi tmbr8~iJ. tmi vine !\i intru in pimAnt de nL7ine.i sub pleoapele grele ~i t.a~ii ei. E ca ~i cum fl-al' aprinde l1acard olimpici in macheta de plastic a unui stadion. cucul se pune pecintat. pe hainele ei . 0 mul~ime de specta­ tori se inghesuie sa-i vorbea. pE' droais de ghetu~e ell sclipici. in ceasomic. imbAtat de pariumul ei suav.. chit ca eu nu 'Teau un autogra(. Seena daniplinati se potri. Domni~ La l:I(~ilul spectacolului. pe un col~ de cnnapea.~cA ~au llA-i cear~ un au­ tograf. lnsa pri"irea l:'urJzatoan.a dupl mine.. I~i ascunde oehii imeru. Ochii tmi tibovese pc cutia cu (ardun.recor ea un tilhar in ineapere3 stramta l?i trag ll. .' a lui M~lies tmi da curaj sa nu rna las cu­ prins de bra~ele neli~tii. ci luna de pe eel'.Acacia t~i mlAdiazA trupu] ~i sta cu buzele intredeschise in ~t. Cu t08te <:A rnA Firnt stingher printre stalea sernne ale (eminit.ite ca nuca in percle ell unduirile delicate ale miell~ei mele cintire~e.'8p pc comullunii.o. Dartn timpul unei melodii dragi su­ Oetului meu.·e.care ar fi fndlntat-o ~i pe zana TInkerbell.-.

1te astea.. .a foc.a se deschide." Ymi £ItA pe limbi sA-i spun to.Cum ali intr.tie peste tot agraCe de l)ir. e o cint3rea~A fo. dar bate numai J.('e c3uLa~i aiei'! rnA.1min ins! pe­ cetluite intr-o lite<>re de monnlnt.1t ~ E minioa. zirindu·mi til Ill­ riuJ oglinzii. Mi s-all spart ouA tn cup ~i em cAt pc ce sa fiu spintecnt de un maestro tn dmgOl'te:l etl mortii.lnti­ rea~i intnl valvaltej asemenea unui uragan tn fusta. am culreierat jurru'itate de EUI"Opil.. tmpri. Micut-a c-..1t mine. ar fi racut mai mult zgomot dec-.!ui care 0 clatina clod \"a vad.~ dragutll.~de un dram de curiozitate. cu rnipri delicate ca un ~ trandaflriu care i::i leapidi pielea. i un mon. am un ~ingur vis: sa vA regnsesc. ~ a. l5i zvllrle o\t colo pantofiorii galbeni. Ca sa-I implinesc.ntand acum cativa ani.'i scoate u. w.. sa nu cumva sa pari ci e~ti primul camia i-a trecut prin cap ~A. Mlilies rna clit"calise dinainte: "SagA de seama. ~tii care e .>ntro dumneavoastri.in cele din unna. buzele inti r-.5&Zi 18 masa de toaletA.'. Dar de ctind v-am auzit dl. ~tlnt un $Oi de infirm cftnd e vorba de marea iubire ~i inimii mele impro"izate ti eo greu sa reziste culremul"U. .. iar In ge~tul ei de a-!. De buna seama.Or ochelarii se a.'U1. dar uimirea ti mai Inmoaie din 8S furic. apoi ~ pune pe nas 0 pereche de ochelan. intreabA.H.. "Ymi cer iertal"e ei am intrat.-.. Ea tncepe ~ ~ demachieze..

inelt situa~ia lie oomplici. sa !?tii.N·ajung niclieri de obicei. nu te glindef. rncere sa imi aduc aminle Jeepa de fannece de dr-d· goHt. smulge-i un zAm· 86 bet sau 0 lacrima.... portantA capitalA.a.Mil recun~leti? . 0 sa ajungi ~i aoolo.M·am rezemat de u:.culmea seduct-iei'! Si-i dai Hurla ca nici macar nu tncem fH) seduci.Vi Be intimpla des si at.:i m·am lrezil pe canapeaua dumnea\'oostri.(>. povara visuJui imi apa. mi s-a pus pata pe el alit de tare.erizap &... tie-taculiia tnnebunitor fn timpul spectacolului! Mi se pare ci vi recunosc."lA pe umeri. dad. .Nu cunwa dumnea\·oastri scoleap.e fnfioari penlnJ mult limp cineva care se uitA door Ia fundul tAu.e datA de M~lies.58 in cabina unei rete care Be pregite}te sa se schimbe! .Nu mi se intAmpli des! Am impresia ei 6ecare \'orbl r'Otilita va a\'ea 0 iJn.a. pref!icllndu-te ca vrei si·i Iii prielen. . H .iti numai 18 ast. Fii oem !. . Nu era bine tnchisi . 6ecare sHaM Be desprinde cu di· ficultate." E ade\·irat. "l"ii tu fnsuli.Ii urechi 18 ea. Nu t. dar acum ei I-am vhut leginindu-!'. nu la fundul ei. .)i ce vreti de la mine? .!.oa' unde ajungeti de obicei'! Direct in pat sau sub du~? .

. .i. Totlll.oa. schimb in 87 Jinb.. it \'i daroiese ceV8. -Alj vrea .te. . La marginca lumii.'t'! Plin compara~ia eu musca mai domoli. ii 31)aJ"(' un zimbcl mi~pic.a. Manunchiul e p-eu... ~lr..wumdu-m:i sa nu tremur. Nu nori.Atunci. dar I'U am ~tArnit-o din nou I'06tind .rnie imi place". tmi deschidl.lui 0 o~. .('. ramele meta­ lice zomAie in trcmurul mAinii. undeva intre barbie ~i ool~ul burelor.. Cc-i 8llLa? .fmi iau inima-n din~i _.zci de lumina.. daclt zarr~te sau e 8UparatA. ce q cred.Nu sunt f10rik mele prer~rdte. strilucirea relinanJ. ~i frunlea i se descret-e*te incet-incet. imbufnatA. Nu port ochelarii.i tra~ aer in piept. ce? ScoL manunchiul de ochelari din ranitA *i i·J inLind. nici eiocolata..Un mlinunchi de ochelari. Nu mai ~tiu .' u:.se emotia.. Face 0 mutr" de papu.. pllmindu·mi mAinilp pavW in calcn ro. am capul mie Iii rnA rae sa man cu 0 mUJo'C3.. M. . dar acum ~ \Tea sa rn.ul~ume. ~tie imi pla<. rL"'C sA m-apuCE' durerile de spate !'aU sa cad in ridicol. E o clipa tulbure ~i minunatii. Ii apAr oehil.

.'.A unnat un moment de lini.Do. cu sau fiiri. ochelan? .Ne mai pulem vedea. .le dulce ca 0 vijelie intr-o gridini de margarete.

l-am rngat pe Melies sa mai anmce un ocm Ja eeasomic. tie·taeul cea· 80rnicului seamflna eu clinchetul unui ~irJ.. Fiorii dr<lgoslei ma tmpresoan'l. daci m-ai \·edea.! &daug'''' ~uguba~_ DupA ce i·am po\"estit de-a fir a par prima noast.8ueit inlre degetele ei..Te doare undc'·a? .A.li m-am mai li~tit. i~it din pliscul unei p3sJiri cat un bob.. -zisa intilnire !.7 Un .ri 89 &:. pentru cii nu mai trecusem niciodata prin asemenea emopi. Madeleine. 0.una in mine ea un striglil croic de luptll. care I"'d:. Ma siml fencit din calc-afara.Dad a primit hftrburile alea de ochelan in· amna ci te place! ma ineredint-eazA M~lie5.<In" abia !?Optit. te-ai face foc ~ para. . apoi fncepe sa ve­ rifice rotit-ele.g de perle nl. Suot convins eli i-ai eazul eu trone! Nimeni nu aceepta un cartou atAt de jalnie t1ri sa simtA cAt de cAt ee\·. . ~telies zam~te pc sub mustat..

Are mult succes. Acum hai sa cautam un loe de dormil. am reUf~it sa ob~in pen­ tru seara urmatoare 0 intAlnire co propl. f n ciuda mirosului de umezeala ~i a foamei chinuitoare. Crect cl inca mai spera sa-~ regii­ seasc:11ogodnicat fiindcil. la trenul groazei. t.frumoase".. A~leptandu-mi'i..a pn.oale merg slruna.: tre­ buie sii-mi giisesc ceva de lucru undeva prin preajma.i masluite..etireasa. Le tndruga tot soiul de po\!el. La mijitul zorilor. unde puteam sa innoptiim. unde au nevoic de cineva care sa-i sperle pe tndrJzne~i in timpul cii. Cu multe insistent-e. La Extraordinariurn toale posturile sunt ocupale.icare. hoti'i.Nu. am adormit c. racftnd oehii marl de uimirc la fiecare gest al lui. Azi-dimineati I·am "Azut adunRnd cartoane din care decupa Ml. ..la­ toriei. la intrar'C.chete. Am lerminal. mw pU~in unul.ili ca va fabrica un fel de carle in mil. "Frumoasele". a inceput iar sa vorbeasca . deloc. mai ales co femeile.Melalul s·a incalzil pupn.rllrea mea e deja luati'i. Se pricepe de minune Ie CUcel"e<lScii pe . sa cu fotografii care prind viatli.mcii. Mt'Hies face scamato­ rii co un pachet de ciiJ1. Am rilscolit prin tot balciul Exlrordinanum ~i am luat cu asalt 0 baraca pardsiti'i. cum Ie nume~le el t se bulucesc in jurul mesei de joe. Avern nevoie lli de-o baie bunil. dar nu·i nimic anor­ mal.

t3 locurile. a!}3 cA e.. dar imi (nghit vorbele.li ceasor­ niearnl parizian.'. . Patroana tmi ar-.'~unA.:. Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Jack Spintecltorul sa in\'e~i . Luna.lti la ~il>etele unui MtM1~ inrurial. blliew? Glasul ei tc face sa te gandel.5ugim noi milioane! Oar n-am pe nimeni.. mai. de parci ar stringe un cupt.ti angajat. intre dinp.l. 91 fmi descl1ei nasturii de la cima. Are ra~ cru:patii.despre cilAtoria pc (nret pe piciQ::U"\>. Proprie­ tireasa rna pri\'e::te ell aceJa.san­ dale de cAlug'.lti la trenul cu fantome.. Mi intAmpini proprietAreasa.li risucesc 0 dati cheia ca ~ pomesc cAntecul cucului. in rata lrenului groazei.l:~tii groaza in jurul tiu ca si poti tnli. 'i zici cA vrei sa muncel.ltil l'A faci ca sa pari inspli.. fiindcA am rnare nevoie de slujbli..0 foarte repede sa ~ impr.'Jta 0 !'it d. Ma.im!\nUitor? imi rJ. care I"'ll5punde Is numele de Brigitte Heirn.>i l.. Mindria rna impinge de la spate sA iWucnesc.Ce l. At):' darnl de a stilrni angoasi de la pri­ mul suneL I ~ .c. o batrAnici sfrijiti.:ina lui de vi~ se pune La ora zece. rna prezint la baraca de piatri..Nu cu 3. POIU1A 0 pereche de inciil1Jlri marl ~ triste .lri~a ­ ideale pentrn stri"it "ise.i dispre~ ca l. . in minte: .

Craniile . Oaci nu am copii.. .Am un contract cu eei de la cimitir.il ceanti1 prin ele lumina candelabrelor. 92 ~i asta? Nu. in Granada. voi ajunge pana la b3trinet-e tP am norocuJ si rae ~ copii.srod~te de ee am Witut alAta dnun pin8... ajung lagroapa de gunoi! Vai de capullor. Ii poveste5c pe scurt povestea vie~ii mele. cu\"AntuJ ei de ciipatii MA i.. tncerc. mai bine rnA lipsesc de 0 easi plinii cu vid. cred ci mi+ar "eni sa constnliesccase pline dejocuri zgIobii. Mii tntreb din ee lume intersiderala vine (cmcia ssta.Ii oasele mOI1i1or pentnJ care familiile nu moo au bani sa plAteasel locul de veci.i pinzele de paianjen sunt aranjate ina­ dins I:. de rapt l. . "platA~. ~eele! 8e viicare!?te cu 0 voce istericl.Ce intrebare mai e mi-e de-ajuns. sa am poate ~i nepop.Ii seaci deopotrivA. Mli tnlorc spre ea.. Niciieri nu e nici flr de praf.E interzis sa atingi decora\-iunile.ii pelrece viat-a fiicllnd curat prin catacombe.'i de drept. am un diine !iii Dad.A ve~i copii? . de-l. .. 0 podoabA pe cim::tc pentru un tren+(antomA. daca nu Ie iau eu. ~ti bun de plati. Calo pe vreun craniu ~i-15mv~ti. de ho­ hote de n1s ~ de ample de bucurie. !. 1 Oricum.. tmi dau cra­ nHle !. nimic nelalocul lui. ciici fmi laie Yorba intnma. imi spune mer­ gAnd lJU1~~ inaintea mea. nu-i .

ca n-o sa pAt-esc nimic! . sa fie martorii unui accident sau 8-0 vada pe femeia cu douii capete e totuna. rna gindesc In domni~oara Acacia. 0 sa se holbeze 1a cica~ tl"icile de pe inima ta. Pentru ei. toaLa lumen 0 sa fie mul~umit3! rnfri~toarea Brigitte Heim se polrive~te de rninunc In grupul celor cu inima de ghea~ Dar habar n-are ca m-am im+elit in carapace..estoasA din univers! Daca. dar nu l}tiu niciunul eAmia sa i se fi aprins calcliiele dupa ea.. sa ~lii.oavele tale despre inima mecaniea. viselor de cand eram mic ~i de-atunci a-a tngro~L Sunt tea mai reziatentA broasci t. chiar dad e~ti ~a de $Cund. nid in povestea ta de dragoste.injetul tau de slrigoi.rie~ii. Degeaba te ui~i la mine cu r. Cine Oumnezeu te-o fi im'atat atates limpenii? Ce. daca reu~e ti 1. . Chiar dad apreciaza spectacolul.. Ast. iI privesc door cu 0 placere de voyeur. Chiar erezi ell 0 fata dn1guta cn aeeea de care-mi tot poveste~ti 0 sa aiM chef sa umble cu unul care are 0 proteza tn 10e de inimA? PAni ~i eu gasesc ci e respingAtor. de 18 mare tm\l~ime. Mul~i biirba~i s-au uitat la ea..a te al}teaptii ~i pe tine. dar nieiodata 0-0 sa te iu­ bensca pcntru ceea ee e~ti. crezi c-o 1'8 faci miracole daca bati campii? 0 sa eaz:i..1 bagi clien~ii in toti spe. pot sl zbor ~i sa infulec luna ca pc-o clatita fosforescentA...Nu ered niei in bra. tn sraJ"!?it. Oamenii re~ping teea ce e diferit de ei.

. Roti\:ele scnu. Gandindu·ma la Arthur. Se aud dite\'a !ipele. Brigitte Heim trage cu ochiulla mine.pari rnBpiiinu1nttitor? Dar eu tmi doresc numai sa rna desprind de tnve~u1 tru­ pesc... Inti implant acul inghet-at care aratA orele in spate1e clien~ilor. 1 ntr-o jumatate de or. cucuJ pocn~te ca un aparat de went po~rn.5tia !.Ii ea sa . bile ele. CAnd stiteam pe vArful dealului.a. Trenul porne. hftrtie de ziar. E prima 8ear. Mi se laie rasuflarea de-a binelea cAnd 0 ziresc pe dom~ara Acacia 3. Incepe c:ucenrea Veslului adoral! E in jOC' ... 0 scoleam din sArite pe Madeleine.ezatii tntr·un vagon al trenului groazei. iar eucul se fatAia tnire plllmAni ca un buldozer tn miniatura.'.30. Ora 22. tic·taeul se pune pe dncil.. Agapt de perelele ultimului vagon seman cu un indian gala sA atacc 0 diligentA.. fredonez Ok When tJlR Saint3. rna amuza sa pun in cea. Ce . sl rae rasar.omie tot soiul de ehestii: pietricele.1 soarele IntTe perepi H.1 la locul de muneA.o4C de pere~ii ~iniriei.l intru tn pAine. saT din vagon in \"agon.'le..tii 3d/ad ca. Am ce\"a emo~ii.. Trenu! e aproape plin.<. pentru ci e musai si·mi piL"\trez E!lujba ca sa fiu in oontinuare vecinul oficial al rnicut-ei dnLiret-e.13ta mea! Ma tn\nte.neau.00.Ora 22. Inti pregitese inima ca s-o transJonn in inslru· menl de dal fiori pc ~ira spinirii. Lic·taeul lmna aiurea. deci mai am limp sA exersez trucuri de groazA. De aUla 94 emo~ie.

. ea Ii stricati! .ea unei hoat-e de bomboane. .Punetul terminus.e bine atunci. acoperite de hohote de rAs.Mul~umegc! A~ incercat ochelarii? . cristalin ca tri­ lurile unui xilofoll alins in treaditcu u n " de perle.ta.eami ~ nu-j !'\trie? . nu de a. S-a terminal? }o~o:. bl au lentilete spart.~ ca sl Ii punep pe nag !p • • 9S ~ sa nu l!\tap cu frica.e.u1.!'i·1 vOO3. Un ppil uimilor asemenea unui behiiit de capri scos de 0 bltrAnicl ~i clteva aplauze pripAditt'. vi rogim sa coborA~i din va­ goane! urI! stru~UI-~fchiar atunci. ochelari? CA mioe t. tmi deschid ~ li:. Jiide sub~jre...! N-am vazut mare ~tiam c~ era~i luero. Din piicale. nu pol dee-elt M apar cate\-a clipe in lumina alba ~ si-mi umt1u pieptul din wate puterile.. ..Nu. felicitiui. tn limp ce vorbe~te. tmi zambe~te cu t8utat..tnadins i-am ales a. t mi indrept ochii spre domni!.tim.lOOr8 Acacia eu spe­ ranta cA-i voi citi pc chip incantarea. Nu dumnea­ v<>aslra. dar plrea no.. bl"3\'o! ...and sa se vada "lib piele roti~ele care se ~ Ia fieeare bAtaie a inimii. sJ\-i fie cald ~ sa tilnjeasci dup3 riicoarea brate1ol" mele. co asta m-am procopsit pentru presta~ia mea. Doamne f~te.De Ria crede~i t'i nu port.. penlro mare~ final. dar ba sunt incirligap.DR.

-~. ~i. Se c1atina ca un beth'an in haine bune. dau de un ghemotoc de hartie.plati. Tropllitul cadentat at pantofiorilor galbeni se aude incA in depart. croar daea \'orbele ei imi tree pe 11lnICA urechi la 8ute de ani-lumina.id ct'i tif r" dolUUlprtut'f' t'OhWlf' fJl Jill 'fh cu ('1. Paml ondulat Ii saltA pc oonturunle umbrei. Cneon. Mil. due iute sa·i povestesc lui M~lies tot ce . ~i pierde rezi:<tent-a. nu-mi pare rd. ootoroantJL de Brigitte cheamli la viata demonii adonni~i de mult in sufle­ tul meu. MgAnd nulna In buzunar.are. Brigitte Heim imi trage un peT­ d:tf pentMl prestatia proastJ.u ci fonna inimii mele i-a rlmas necunoscuta. Dar zadamic rnA visez aoare pe cerul noppi. De*i mi-ar fi placut sA 0 impre­ sionez eAt de putin.Mieuta cfintAreatA Be ridicA in picioare ~i imi face un semn diseret eu mlina.-a fnUlmplat. in momentele de trezie. fn tot ace1't limp. totu~i. Toti pufnesc in rAs. cred c3 a pronuntat cU\'llntul . Pe dnun..­ loc dt age1UJ)j . Mi las purtat de ritmul lor.A Be iz~te de poarta de la intrare. cea mai solidi din lume. NI1·mi tnbuI' ode/tiM co Bii t'.. nimeni nu-i sare in aju­ tor...iJ1r agromill. &111/1'8(' cd ai U'l aMl'(jrot caw. carapacea b~tei te:<t08. apoi se race nenlzuti. paRi eind micuta mea clntilrea. ta un moment dat.

. ~ bagi la cap ca nu I. 'j sl·p deschizi ce rae co loate acele? Oae-o z.:bJ!i cU lMna fl aftepla~i·PlliI.l" I gd.ie -ceea ceo fie vorba tnt. nu e egocenlrici. Dornni¥J8r8 Acacia nu t. intr~ pauzA la jocul de carp. pe tine. :~ pUI''fi-m orlu'lttrii ea ali nil t'li .e numai la gindul ci rna va respinge.lC\. face parte din far­ mecul ei.t th""11 hmp 97 Itfi·i K'OOtf'/.i ii cile.e pe care le-am eunoscul. te-a remarcat.i.cml.WOIlU tU a l-a priM tltlptd. !xi . Jo-'ol~te-te de asta! Alergintr-un suflet la cabinu ei!. in\. Daca·ti vede .Almcesc? Mi ingroze:o..a va lo.aq:/i pagina HruU mt.ArcltA·i inirna ta rea adeviratA. La mKZll1 lIoptii.'tliblin. Acum. pe cAt e. .c ~ ct>a. De eAnd visez Ja clipa asta.e poart3 ast'lTK'nea reJorlalte clintaret. t-i-i minte ce p-am !lpUS odata. _ AnOO hombre! AnOO! E timpuJ inima! imi spune Melies Ja nestlin}il.re noi. n-ai dl'cllt sa tncerci marea cu degetul.. ~u-~ di seama de puterea ei de se­ (h.el£>g. i .li ii strecor 1:Ie sub u\' un biletel. e sin~ra vraja posibila.a.Hm. ClIm 0 Ml MTit "Ion.e crede atAt de dorit1i...fiigiidIlK3C."'Omicarolui-prestidiWtator ri\-a... £Ill Itpat~l~ lrenul"i (p"OllZei. iti mai amin~li'! . Dimpotriva..

"tat: fl ai gnjii rh \'a treblli ad mai ~tePfi ptlttd til it fntmTi aca. cu degetele tremurAnde. dirl ('(utza poUlin. Trimit pasirea inapoi imediat: Triml/e·mi 8CTUlOM moi lung! pritt TJOffn oblfRUua.J. ceasonUcul n-o s-o mai tnsp:'iirnante. dar conpnutul scrisorii m-a intristat adlinc. DoclOM/a Mathltilt8 Sosirea ponunbeluJui mi-a umplut inima de bueu­ rie. dolUi-im agOJalt dt Uhffim u. Semnatura e ciudati. Toranlful mt'Ude drum AU . pc umAr rni se a~ porombeluJ \'laguit al LWleL N-a mai pierdut scrisoa· rea de data asta. pe dc8:Supra.adevirata inima. Simi JU!l'()ia t"UllinU . Te £mbnilifez.a. jfint{ul Innl Jat:k. $i. Ii~tt 1/ Spnfi 1/1 at mqi hllf.O-.u rite« mai mutt dff6.­ too".i mairiimd"olTmit peon Mi~dqr dt tillt. ai tncredere in mine! A~tept1nd miezul nOl)~ii cum a~tep~i rilele CriciunuJui cAnd e:'ti indrigot!tit. ea e mai vorbAreati de obicei. Pesemne ei a "rut d scuteasci mesagerul de 0 ponri prea grea.I//1i merge Mne. 0 des:fac ner-lbdator.: OOCTORITA Madeleine.1'i untm.

3 cint. Port 0 blu7. .rotul. Eztraordiftanltm. m-aID deghizat in tine! lntr-adevar.' Tr fm.i. n-am a\'Ut limp sa g8.Hei! . nici urma de dom­ ~ Acacia. Jack P. imi ingheatA inima. g .a de un albastru electric. Stradn Pablo Jardi". ! • .Iarti·ml. 1. poart. tic-tacul abia daca se mai Bude. Granada tn crucea noppi. pe covo~uJ de 13 inlrare_ Chiar ~i umbra ei proiectati pe U:.sprezece !.'K'$C 0 ~inutA. Se face dO\lli.IOMtiro r-prutid igilai.!pUJU cat mol ntrdltd..1i tie! .'i ea 0 bluzi leilA cu a mea. ma pun pe ~leptatca un neghiob feriol. tn echi­ libru.A !. stA pntuitii.AreatA nu coboari. -I"ilril:'i :...brii(l. M-a.11 Cart nt. Trenul groaz.ei e inviiluit in tli.tiu.S.cere..3 mi se pare ispititoare.. po­ uivitA pentru 0 intaInire..ece lli jumalate. Se face douaspre7..1i douiized. ca sa-mi puna in evidenp\ oeM ver-z.5 mul~umi !}i cu ea COd sa·mi exersez sj. Micu\.. La unu ranl douAzeci.. !lido mi~cnre. dar "ad ci ~ ~i s-a intim­ plat!.lilt ('t'(l. ltl(manU 7. rz.Sunt aici .or ca re aN' gnp «i:-mi tN'IJ1l~_ {IIRrtiOlltu ullmo cum fJMt'! lJri·mt /11/ Poll/Ill u laaa fn rii.

1ioase d~pi­ leazii. (mp1uflii grO(lz(I ('Q ad pof triii. ~ vrea ~ 0 cu~n. am luat oUeva leq. ca sa-mi pol paslra !'llujba. ca toate celelalte ~i. cU am 0 pro­ tezi in loe de inimi. atAt Limp cA. nu da bine la imagine. ar trebui 86.i simti ci n--am mai trecut niciodatii prin ce tree acorn.i dJ ~ama.. \Teau sa spun. iJtUr.Ai fiicul furm.mi frica c tot 0 fonm'i de scduq. Nu-mi pol lua lK'hi.1d:i.lit cu zambelul pe bure . Dare greu siI Iii curnpina dreapta. din cAle vlld. .t Ie ~ti 0 emofie1 N·am dreJJtate~ . dar zgrip~uroaicade Bri~tle mi-a zi.. nu-i a buna. cil nu ~tiu 0 iotA d.. .Ce conlew daci Ii faci ° sa plingi sau sa r.vorbele-i t:.i de 1a freamalul umed al bu­ zelo1' ei. tJlg~rul care plUte~Le deasupra noaslr. . alungftnd tiicerile.'SC t'i'lrli sa rna ~ un eu<entAll'. ~i ea il.Surisul meu ~tren~ incredint.s C'd. 3. dar numai ca d ajung In Mell". jar ticaitul ceasomicului r.'i gtumind din trenul groazei. em'intele alearga inlre noi. inv3~ sa star­ nese mea.-spre dl'agoM(>. Toate felele au ie!.eazi ci sunt mereu la patro ace.!zootc pfuulla urechile ei. tu ~li marc crail Mil ame limba sa-i rrUirturiscsc taina.Pm.A sUl.'8 ci rna trezesc spunandu-i: .'.. daca mw vrcau sa lucrez aieL -. Nu se poale sA ie!.l. Mort-copt. fmi dorP"C s.Ba <la. in lrenul groazei.ie. trebuie!W.ii dcspre fa1'­ metele de draple de 1a un iluzionist.

lmi fcresc partea StAng-d. Dar cum sa nu sperii ghemotocul lista de fata. Timpul Be scurge meel. ca lji cum ~ avea inima de ~licUi. esle mull mai fru­ dedll umbra ei ~i-mi dA mai multi Ciori. bucuria zbondui. ficind iar mutricica de pa~ tmbufnati. aproape flU) in loc. N-a. tJlClCJ'C sa sudez visul de realitate..1tul meu..ornicului rnA slingheresc. .'. unul cate unul. Gurile ni Be apropie una de cealaltA. 101 8faturile lui Madeleine tmi revin in minte. ne sunt ficute pardi sa Be conlopeasca. Ea tace. teama de pribu~ire.unpioana lumii la tangou. Degete1e Ii adasta pc g-.~i limp. Buzele Be atingcu nesa~ in cea . De aceea.. iar miinilc mele Be pienJ in mAngiieri. Se apro­ pie in pas leginaL De aproape.Mi-ar placea gl ne luAm in bra\{!. dClji ea pare sa fie c-. cand din TJ)()lI. ~i dad. dar am uitat sa-mi pun masca.. mi Iipe e ¥lvaielnic pieplul de sAnii ei. mor firi s-apuc sa simt gtlStul imbri· tl~ ei? Se in\al~ in mine senza~ia de cidere in gol. ticiitul ceasomieului r-lsuni din ce tn ce mai tare.i. \Tea 8-0 sperii eu inima mea plina de petice. firi tirie.. nei sa ne lum in bra~? Printre OOze 1i scapi un "vre3u" abia !1Optit.. ne policnim la dans.lurile noast:re se abate 0 lini~le tandri. Peste ge:. iar tn panica. plimbindu-i-se pe 8pate. pentru eli aoole cea<.Mai stirn de vorba dupi aceea.i Bra~ele r pllimAni 1mi ieH "talea ace ascu~ile? Mecanismul intrii. dar mai int3. tn aee1a.

1i­ mAnt pe clienp. C'u1cAndu-~ fnmtea pe picptul meu.To e~li. Toeurile tropAie pe du~umea.i StAncotP in dreapta. piticuJe1 e-i eu tine Ia ora astaT .ele mete.l$tan\A.re in matea lui ob~uita.scunzandu-~i ochii mari sub umbrelele pleoapelor ~ nul inchipui un halteroftJ care pne Himalaya in stanga ~ Munp.aterea de pasire zglobie a limbii ei. Inti t.102 mai dulce atingere din lume!p se tnt.s3ri.Bine. temiitori. dornniojoanl Acacia .are-dl-8 Be tncrunta.lte! !?i vezi sa nu care cum\'a sA ca1d pe cranille mele nou-nou~! . Ne desprindem din tmbr'.Face~i Lini!}te! urlA 0 voce aspri. . gind~te-te tn Jinil. Atlas este mic copil pe IAngi mine! lmi simt toati fiinta inundali de 0 bucurie cople....rece prin cap sa-i torn 0 . insa ma tree toate apele ca pe un ~rlatan dat in vileag. cind Cll putere. bine. 1n!ricoIatA. dind delicate. . .itoare. vAd a.1\l~I'e. Simt gustul surprin7Ator de c:iPf1Wli ~ zb.Mil gftndesc Ia tot 80iul de lrucuri ca sa-i insp.Pai. se mai treze~te dte 0 fantomi in trenul groazei. micu~ cAnt. cuibArit mai _ o in bra\.. Am trezit monstrul din Loch Ness.. TImpul ~-R oprit ClU'gere& ~i imi doresc atAt de mult sa nu mai int.recin al>i.Ce-ai aid dedesubt? CA tn~eapA . inviluindu-ne in zgomotul lor. cu res ­ pira~ia tdiatA. Cu fieeare gesl pe care-I facem..'lpund.. Nu-i rA. incit uit gA·mi lin inima la di.. .

al} fi vrut sa ~i-I dezviilui mai demult.a ~. Nici nu scoale strigite de spaimi. tresare. Am un secret. Micu~ cAntar'eatJ. . nasture cu nas­ ture. Ii dau IAmuriri ci am un ceasomic in loe de inirrui de cfuld m·am niiscut..ii. dar mi-a Cost (rica sa nu te pierd pcntru totdeauna. pe:ntrn c:i sinceritatea naivi din tntrebarea ei m1 copl~e! imi deschei eima.Ce-i asta! Din \·ocea ei rizbate atAt.minciuna.tmi pare riiu. intreaga poveste 0 amUlA.eren alunecos. numai Arthur. Luna 'li M~lies n-au fost ~ti de ceasomicul-inima. jar ticiitul se aude mai tare. la cap8tul zilelor.git. ~tept sentin\JL L. i1OPtindu-mi: . RAsucese 0 dati cheia ~ 1i spun s608: . fi ri\spund ci meca­ mea inimii nu poate func90na fiiri enl()\. triiri eare--mi sunt cu desi\'~ire interzise.te tn .i apropie mAna stAnga. Nu scot 0 YorbA despre incom­ patibilitatea organici dintre inima mea ~i dragoste sau lurie. E curioasA sl afle daca rni se modificl ¢ sentimentele 103 odati cu tnJocuirea eeasomicului sau dad este doar un proces rnecutic. dar cii. Pbi acurn. iar pe ea infinnieri Ia cipitAiul tneU.~ nu trebuie sa rnA a\'enturez pe acest t.. nio nu izbucne. totu. dar nu izbutese. Ceasomicul iese Ia ivea1i. sl inventez ceva.as. Anna.5a. incit mA tnchi­ pui bolnav pilnii. si schimb yorba. ZAm~e ca ~ cum i-~ explica regulile unui joe indn1. 0 riutate ciudati rhbate din gta­ sul ei. CAnteeu1 cucului bate orete.

. 0 imbril. un junghi tn coastA. ne-am imbrati. mi se P.ti~z ell poM de lup.1i la asta.-~ menea unui nllcan in fierbere...dA-mi dnllnul".1re eil se alinlA. o .Ai fntre coasle un cue? Cui Ii pasi!" Pur !._ Oricum.. dar nu rna doare niciieri. inseamna 0 adeviirsta dO\'adii de drs· gosle fcluJ in care rna lini~tRljte: . ii adulmec urmele cAnd se face nevAzuta.Ii simplu.cllnd se ~mulge de la pieptul meu ~i zice . MeeanilSmul imi palpiti 8. mea ci pentru ora asta de fericilA be~e. ~i ee simplu e. inso\e'C cu pa. Poate cil prin ~hii ei miopi. 0 sa mii trin pe cornul ei str. .Pentru mine. e un prt>~ infim.Dura ceasul meu. cessornieul este mai putin re~pingAtor _ . i 0 sa visez cu ochii deschi~i. Oaca o~ti cum ~ tntAmpli cu ceilalp oameni. pan! sa apud tu sa mi tnlocui~li cu 0 alta fata. nu c bine sa rna sprind prea tare.. creel eli avem deslul timp s. au rog.ilucitor ca intr-un hamac .Chestia as13 e praetica.. pu~in.i ne gfindim !.i zie in sine..5i de lup. ~ putea incerca sa-p inlo­ cuiese inima. lm. La noapte 0 ~a rna catAr pe luna. Chilu.53l exact acum treizeci l?i ~pte de minute pentru prima oanl. Am sarutal--o pe fata cu limba de pasire ~ nimic nu \'3 mai fi ca inainte.

.-mi examineze ceasomicul. N-am fost niciodatA atAt de fencit ~ de ne~lit. Nu CUffi\'8 ieri-searJ. di~·de-dimi­ nC'Jt-a.. In acela. .c.'.·te. Tree pe 18 Melies ca sa.l3 de bine in via~ lui.. -Ia scoaHi.uucire! Numai cind mi-o inchipui.8 A doua zit Brigitte Heim rna lreze~le cu 0 voce de vnijitoare fiira puten magice.~i limp.i 105 ~tr. N-ar fi rau sa te ui~i tn oglinda cand imi po\'esle~ti ce ~i s-a inUunplal noaplE'a trecutii. Miele. sirot fm"lliciituri in tot tnlpul Sigur. trebuie sA ascult sfaturile lui Madeleine. Miele! Azi te dai peste cap ~i-i spe­ Iii pc oarneni. . am oonfundat visul ell rea­ Iitatea! Urmatoarea intalnire va Bvea aceea:. Sunt mahmur dupa bepa de dragoste prin care am trecuL Ma: seal din somn ell greu. tara niciun sianp Chipul ei imlClil imi face grea~a. rna asiguri el. cii nltfel ip dau papucii. ai vedea ea barometrol inimii tale arata zile tnsorite. a.N-a mai mers 3.a.

se scurge prin ar­ tere. Vede firi sa vadA tntr-adevlr . cu gandul ci diseari. imi &junge in ~east3 "i 8e preschimbii tn creier. Nemul~umjreade sine se ia la trfultA co 0 hot. am banluit prin lrenul groazei.indeni. cor­ pul mi-e zgil\Ail de un cutremur de pAmAnt.ar.Ii anunli sosirea ciocnindu-se de lOl ce e in jur. mirosul pielii. de incredere profundi. ci provoeim . pa­ siune roz cu renexe roE}ii. domnil}oara Acacia tmprA!jtic raze . tonol .1re de neclintit. annele ei unice dt apiLrare.nal de a bate la u~ lrenului. tndipatAnarea ei de a nu-~ pone ochelarii ca si vadA oamenli pc cera­ nul aburit al ochilor ei miopi. tn timp ce canli. Ne iubim ca doui bet. E modu! ei origi.za unui ameslec Tntre un sistem de eochilii autoprotectoare iP 0 lips!. maruntele capricii care 0 Cae cea mai aprigi ~i mai fragila Cata din lume. care Cunc~ioneaz.incen­ du'" ('al ~unt de tnalt.ToatA ziua. deslu. !.u1-inchisoare.?i. de un metro ~ ~~. nu sue in ochi. Nu ne 8irotam. Inima evadeazA din I:nvelu. rna voi putea din nou juca de-a a1chimistul.·ooi. Nu ne vedem declt noaptea.i pc ba. ci ne aprindem. tncelul co lncetul. Ml\ndr.sc1nlei ale . Nu "orbim... mai pre­ sus de toate. de la fiecare mu~hi pAna in varful degf:'telor! Pretut.e de chibrituri. Sunt tot 0 inimA. raze de 80nre arzator.esc meeanica stranie a inimii ei. Nu-mi iese din minte f'Aplura ei. cochetA.1 f?i.

tul L. si·i r~e vid gropiteleadlincindu-i-se la rol~ul buzelor. t~i picrde eehi· libml fntr--o elipili. .A!.i eXI)lic? 'Itnjeam dupa 0 dragoste mare .A.unA ca sa-mi lreae!l". laell.!_. n-ai putea nia mAcar sl • apropii de zabrele~ . Cind se ailA pe scenA stra· lucel.~lui ltI~lies. alchimie absoluti! -Cum sa-f. Of.1nteile nu se fmbIAnzel'lC.Alehimic absolut. foC'. M. N-am gisit fnea rotilA !ipsa din tntregul angrenaj.te direct 8ub 048C.3 triduiesc UKIarnie sa scomesc mii de eombinaW de mingAieri ~i de vorne ~tejugile. mai. cochilia esle tare ea 0 sUincli.propriilor imperlectiuni. Cu wale astea.Bine ei nu de un lratal de.I avea nevoie de un manual care tandliri sa rna fnvete cum sA imblinzese 0 Aciint.ia da.o ~? Ar anle ~i te-ar (ace ~i pe tme serum.!. care par '" ~pte88Ca "". . Uneori.dMlul Arthur's Seat ~ aewn m·arn pomenit eu un _ de munp cart" tmi cre. lncredere tn ea .ite. La intrarea tn inima ci. tmi place 18 nebunie sa-i stri ­ v~ e:ochllia! Sil-i aud geamatul cand se crap'. dar cand amu~el1te muziea. bAiete.=. . t1J?8 tot inchi3a rimAne.eie! Ii mArturi. Crezi di 107 ai trii Iini5tit ell 0 sclnteie intr. RA·i sbltemul de aparare.Dar eu n-am de gind Rl 0 inehid inlr-o cu~! At vrea numai si-i dau mai multJ.i schimbi cifrol z:i de n.

vorbesc din experienta. 8-au aclunat aici oameni de lot saiul.~m ca ni~t~ pirdp in asellnzi~uri.i s-au !<lin. dar ea nici nu vrea sa auda ell cineva ne-ar putea descopel. in care loti !'Ie !.Bucurl-te cat poti de momentele acestea neprefuite! $i eu am cunoscut 0 scanteie. delj. mi-~ doli nu mi se mai desprind."l. La inceput ne convenea situa~ia.gur. nu-mi mai iese din minte. ne ftn. nu vei pulea niciodatii sa pm stapanire pe ea. curaj~i sau bine­ voiLon bagare~i. dar acurn ca j·am simtit gustul. Ell nu dau doi bani pe ee-ar zice al~ii.'l scanteile dintnl tnceput ale fliicarii. morali~ti. Ea esle micu~a cantireatA. strmoul care-!}i c~tiga banii muncilld 1a Ll'enlil groazei.Itiu lntre ei iar zvonurile zboar. .tg08tea ie8e \a . rna simt tare ncputincios.Pili. Ne iubim tn tainii.1.1 din gUl"'d in . fetele astea sunt ea vremea la munte: total imprevizibile! Chiar daC'. tandri. .Poole ca ai dreptale. t sa gelo!}i. faimoasa Inca din copi· liiJie. dr-. cst. ~i ciind ea seinchide in sine.e O!. seere­ tul. tmpreunii avem treizeei de ani. Balciul Exlrdordinarium e!:lte un adevar-dt cillun.1 domni~d Acacia te va iubi. iar eu. Dar earnl inima sm inca pejar aprin.ii din bl"a~e. meschini. felip de ochii lumii ~i toe· mai de aceea traiam elipe de vraj:l.'><Ul~ extraordinani! ~tii cal de pu~ini oameni au noroeul asta? ..

ne intAJ.Crezi ei mie nu mi·ar placea si te sArot in mie­ zul ziJei ~i si rae tot ce rae!]i ceilal~i1 tnt. s-a AC\U"8 aproape un an de Ia primele noastre . scipam de bArie.. marea dragoste a flcut intaii~. N·am mai nca ~te niciodati.. ~ far cAnd !le cr'clpa de ow ~i canterol plslrilor rna anunlJl. rUm sub dar de 1Wli.azut3... maritiml scufundata intr-<l cad:l. De\'oie de calciu. Cadcnta..ne rau.~cund cU\. ca nu mai am limp de donnit.nle atAt de dulci. daci oameni ca Brigitte Heim ne-ar ana taina. focAt mi se tope~c in J. DegeabB.re. M~ties . Doar n-<lf sa cadi mun~ii. Vreau sa-mi dau jog masca de li· lac romantic ~i sa iubesc in lumina. Nki in bine.~prdfati ca 0 navli. '09 In caleva IURi. cici neatiru. A. mi Ie 8trecoari In bw:unare a.~i1or miisoara distant-a din- :~ .:a ci am nevoie de mai mult ~u. vreau sa ne iubim In pUn soa. nici tutu. . micile scMlK)M pe care privcsc dispilrilnd in pliurile nop~ii. de tndata ce mijese zorile.o.e de soare ~ de adien de vinl se firlmiL.~ _ ire Roi ~i-mi risun8 in urechi alungimdu-mi somnul. pa.in­ ClIIIdii" ~ siluapa nu s-a schimbat deloc. OaseJe .0 8i le sinll in vim! tuturor. ~ -_ . Dar nu rna mai rabdA inima sa stau 1-0 Bin('tn~elcs. imi \...~ sa·j aJung sfiaIa de a fi \.Yllrn. Nu rcu. IlU Me mai poale adapa doar Ia sArlu! nop~ilor.. ..elege d f::tind departe de ochii lumii.

Faima de cil. rna arlit la fa~a. dar nu-rni buie 110 este ingaduit sa. t. fi cercetez cu pasiune mecanica inimii. pentru ca nimeni seama ca sunl un spectator fidel.'}& de micuta. Diseal-a. 0 sa blochez acele ceasomicului ~-o sa oprcsc timpul. Dupa concer1. pc cllnd eu ii ~tiu pc dinafari ham] ~lefuiL pc fiecare scena pc care ~~. m-am hoUlrat s3 fae un experiment. ca sa nu-rni piriseasca <U. tmi place ail.t.~ Acacia.li dispartnainte de a se trage cOitina. Tnuesc la marginea \riepi ei 80­ ciale. dar uncle unghere par tnchise pentnJ totdeauna. Reversul medaliei de indrigostil t~i imprd. cohorte intregi de bliJ'bap imbriicap Ia dung-. Inlru la speetacol dupa ce a inceput!.i a. SA vii.e sa am rilbdare cu domni.e nebuM chiarsub na'lul meu. 0 sa-I pornesc din nou numai la rngRmin~iJe ei.re­ umbrl. incerc sa-i deschid incuietorile intepenite folosind chei u.ntareata infocata trece de hotarele balciului ExtraordinaJium.rna smtuiel.5tcaptli in ploaie ca sa-i ofen~ buchete de flon sa nu·~i dea mai marl dccalea Ti facocurt.d sclipirile din ochii atator birbap eu inima intrcagA e pentru mine un adevaml prilej de torturii.e.~'e ca fulgul. merg in ca­ baretele orclJ}elor din imprejuJimi vocea.'.Itie refle­ xele tntunecate: descopar 8-0 tnduplec ca ~i eu pot fi gel06. Sa simt vllnlul tn mi~earile ~i sa-i ascult ei de flamenco. Poote de .!temuturile. Pentru ei e 0 sa stau nemi~t ca 0 rni­ nune un asemenea talent la 0 cAntAreatA 8.

'le curgerii timpului..• aceea tmi interzicea M:u!eleine M Ie ating.. SA rnA infropt din fr:\~zimile coapselor ~i ele sa rna primeasca intredes­ 111 dUlse asemenea celei mai line pi.ngiieri. sa pun iar fIE' ~ caruselul gribit allumii. !Ii nu mal poaLi rezisla ispitel de a mal rimane citeya clipe luminoase tn ~ molatic at ~tului ~i in ~te meu. pentru cA mieuta clintAreatA a di~"J}iirut deja in labirintuJ tAcut al balciului. primele pAsAri ale diminepi aoompaniindu-i zgorn<tul ~or. care "tie pe de rost mer­ !lui orelor ~i-mi banluie in80mniile C'u ticl1itul lui . momente sustra. opresc minuta­ rul.ipurile mi. acelearatA tot 4. Dar ceasornicul biitran. CenlL~ J·ar fi april 11 ora douasprezece fiin1 un minut !}i ar fi nhna8 18 hal toatA '"ia\-lL In \7eme re domni. dar Ie e)ibel"'E'Z din 8t. Apoi. ('aL al) fi dat sa mai am rigazul sa·j ccrcetez in voie caIcfiicle duki 1a pip3it.oaree acasa. sa 0 gtriye£lC ~b mii de sarutiri ~ m3.oara Acacia U. sii'i uite gandul de a se tnt.. De \'Teun Iilert de ora. Blocaj temporal. de leami ~ nu pun stA."i1ar C\lJ'terii limpuJui. dom­ Jliioara Acacia sa fie a mea lJi numai a mea. Sunl ronvins c:l dac-ar Ii 3\"Ut un ceasomie in locul inimii.. sa-mi tree paclul palmei peste ni..r1n8oore. unnat de un curs de limbi nu toemai striine.37.D pot:ri\'~ pan­ tofiorii co 0 mana ~i pirul cu ceaJaJti.te de aterizare. iar ea sa nu se dea pie­ catA.!icltoare all" gteznelor ei estifelatc ~ J>Cf'te pit'trelc chihlimbarii ale genunchilor.:.<l.

l.-Lqu} cu fotografia in mi~ Ia care m~te din greu..monoton.~ domni...str. Pune altoiul . ~i-a ri­ Walt un atelier unde t.. u· . Farmecele de dragostE' g. care rna mai pL~ de timM uncori.. dadl m·ai vedea! A dnua ri. dnr om: lecui~te inC(>· tu1 eo tncetu.l.e. CI. ell 0 bl'Uneta cu plete lungi.it din minte uimitoarea ciiIAtorit. t.ai face foc ~i par. va t.. De acum inainte..au intors imp(~ tri'"3 mPa..aJ. tmi mai mJingRi mele p8.· pe Luna pregltita in dar penu'lI aleasa inimii lui... e un medicament cu gust dulceag. door l-i-am !'l"ptI.I 0 ~tli maron­ tic1l1'otu~i.. trocurile nu·Jni rel¥$C tntotdeauna.fnlmlL<.oara Acacia ~te tnd~t.. Dar tu sa nu te iei dupa mine.mAce.a mai tr. 8ingur in IJatul gol.liesc l:5enza~ii tari.te . incere sa mai potole-c din durerea ceasomicului.i de tine. O.mului.i abia pe unn:i.md amintirea 3Ce:-tei iubiri pierdute. mAine. diminea~ trag 0 fug-oi Ia Me1ies....rebui mai intAi ~ dN:hid bine oclili:. apasAnd intre de­ gt"lE' ratitele mecanL . Madeleine.. tl vizitez aproape tn fiecare dupii-amiaza tnainte de a merge la slujba ~i detiE'Ori tll'urprind in oompania unoI' . . nu i·a ic:.e~i"_ Azi. hri pe realitate ~ nu uita lucniI eel mai important:: a. se impolri"e~te indiirAtnie sa ma ajute la un numarde magiE'..'.

pentnl <:i tic-taeul nkllIl.ill clien~i1or ..ba cAnt Ok When tht Sainh. de­ ~aba IIJXUlt oml de marginea inimii tulburfmd lini~ candelabrelor in curbe. oamenilor.rece la faptc flindcl sunt aLruc\..micului 1i anuntJ. degeaba sc"<U1Ai cu artu.. l& 113 IlCUnd pe genunchii. Cand 0 vad a.uJ pe .-nui·j deja riid eind rna 3P-OPii.Klnr a1 ce~".9 Zi de zit Brigitte Heim rna amenin1A el-mi di pa­ pucii. dar nu t. ~hiopatAnd (8 Arthur. daca mai continui sa lransfonn lrenul groazei inlr·un spectacol comic. din limp ci apar ve Ia !l"p8tele lor J:l Mci mire erect de surprizi. tnmele mee:anismului ~ sar din . Din ctind in cind. Toate t'Cecte~ mele de surprizi dau~. do~ Acacia ~i (ace apa· tipa In lI'(>nul grQ:lZei.~zAndu-~i trupul . dar fi\ra sA vreau Ie smulR" zfunbetele.•'-'ac tot ce-mi stii in putintA ~-i ~perii. din pricina pri\'irii mele de indrdgotitit. Cei obi:.. Degea.agon in vagon. ei pu/nest tn rts.. M~Lies crede el nu t in stare sa im:pairrlfult cu ade\'tlrdL pe cinev8.

ca hipnotizat. din loe tn loc. Nu "tiu ce lot me~tereai la ceasornie.lnire de afaceri. Nici tu la reve­ dere. dar nu mi-a mel"8. Bag de seama cit pe pal stau tmp~tiate caleva a.~tiu. .Nu.. <:easorni­ cuI tmi ticiie mai tare.ti ai dat tn floare. dar .. sa nu tejoci cu mine! Te iubesc. AJte vise 0 sA ni se cearn3la picioare ca fulgii moi de zapadA. lemnul e scorojit. n-a mers. "' . Lasi-ma sA nrc in inima ta de bambU8.i pu\oin Is mine. Ceasornicul aratA miezul nop~ii.ehii. vreall sa adonn Ianga tine. de n-a. PAnAla regAsirea noastM1 noc­ turnl.1i strecor tn buzunar un bilet. dezi bolta cereasca 'P 0 sl-pscuturi tnlnChiul nev8zut pc care se reazema luna. nici tu ~arul.!Jlii prea bine ci nu pot sta pAni dimineata. In seara asta o si tnehidem lumina ~ 0 sA-p potrivesc pe muguri 0 pereche de ochelari. nu \'oiam decAt sA Cae un experi­ ment ca sA mai ri1rnA.Te-ai purtal eiudat ieri-searl. .tmi pare rau. ltli-a foslteami si nu te tn~epi in ace. de pard am fi la 0 tnUi. 1\1 ~ copacul meu l.el ca sa mai sting focul "'ileptirii. Cu v8rfurile ramurilor 0 sa briz. nimic.finlv pe bancheta vreunui compartiment. 0 gA-p tnfigi adanc in pAmAnt ridAcinile in fonnti de loculi ascupLe. dar mll priv~te tncruntatA. mai "ti. Dornni!1OOra Acacia vine firi oche­ larl. tocmai de aia am tncer­ cal siL.. . .

cu ochii machiap! Printre genele prelungi pA. .Bineinteles c1 se poate! E u imi dau JOB machia· jut de sceni. de!?i stArn tn 115 acee~i ~ odaie. Jack. .1piie w.. elnd ne vedem Ia s~itul8pectacolului! . tmi place cum le inerezi in vise. nu m-am mai sim­ ~it niciodatA atat de departe de ea.Si·lscot! Nu se poate! .Ei."ia~ mea depinde de el! Trebuie sa .~i mi obi~nuiesc. dezmierdAndu-mi cadranul cu vArfuJ degetelor... goaIi.or 0 luminA..Plus de asta. cind cinp.. e lucro! . rnA rAnesc in el cAnd. nu fi p1"'06lup rnA alinti ea.AscultA. . . nu·j chiar aceIa. De la prima noastm tntlllnire. acela... ~ funeponez eu! Ceasornicul este 0 bucipca din mine.. ..5i IUCMJ. tncere sa profit de ceea ce sunt ca sa ~ cum faci ~ tu pe sceni. dalOritA lui imi bale inima.Eu n-o sa pot nieiodall 51 renun~ la ceasornic! Xu e un acce80riu! tmi ri\spundc risucindu~ buzele pline.a de frumoasi.Sa chiar asta 0 sl se tnt1mple! pot trii. dar uneori Lrebuie sa cohori ell picioarclc pe ))AmAnt sa te malurizezi! Doar n-o sii-ti duci via\Jl cu gri­ mada asta de ace care-p ies prin palton .Nu mereu! ~ ~ti a.. ai putea si-p sco\oi ceasul cind sun­ tem impreunA. ca ~ cum ar spune "IlU cred nid!?8Ptezec:i Ia sull din pov~e tale.tmi tine ea prediei pe un Lon de inviitBloare.

. ai Ynttedere to mine sutii la sutA! .Singura mea ~mecherie! ..Nu vreau sa rna iube:. Eu n-~ pules s-o iubesc.sa zicem ~ptezeci deocamdati. pe care n-am mai rutat-o de ce\"8 vreme. cand ~oviielnjc.Eu nu sunt asemenca eelol'Ia1ti "bltrbati". Depinde nwnai de tine sa·mi ari~i cii pot ajunge ~a la auti 13 SUt3..ti "de aceea'.Inri ingheata sAngele tn vene numai 13 gandul c3 ar pulea sa-mi considere ceasornicul .Pist.un accesoriu".Asta 'insearnn3 dI. Sub cadran.E~ti un ~mecher innascut! Pana ~i inima ta e tot o !}mecherie! . fie ea de sticli. daci i-w.Veri.Ei t nu mai spune! .Crede-ma! . ....~i ce pot face pentru inca lrei2eci la suti? . . de came sau dintr--o coaja de ou. roti~ele incep sa se invarta din ce tn ce mai tare!}i simt tntepaturi tn inima. vreau sa rna iube::li "pe mine intreg". . lua inima drept un fals. 116 . micutuJ meu Jack..Las' di ~tiu eu pres bine cum sUi treaba ell bArbatii. . Pleoapele arcuite ca ~te umbrele ti elipese in ritmul tie-tacului.reazii·1 daci pi mo~! Dar ai grija cu acele.. tot timpul cazi in picioare! De aceea te iu­ besc eu pe tine! . t~i schimbil unghiul.. . clnd amuzat.. Col~ul gurii.

. j~ di pirul l)e gpate. t~i dau cheita de la imma mea.buflarea tAiat!.cule ii roiesc de la gil pirui 18 S<1ni. firi ~·l. Cind !lUnge lumina. Ii ::trivesc sub fQiruUbi noriJe trupului ~i ea t~i risipe~te petalele sub ochti mei. tit tfti cheia ~ cart'-mi d~e toate portill'. fmi fac ganduri negre eli poate. Il'li la-:-i ~ te privesc in ochi plin Ientile. le-ai face foe ~i pari.i lini~titoare. po~i sA ~ Caei ce Hei ~i c:i.lice dureros de dulci. N·w voil' 5-0 8nmci. Ii prime5C mlngiierile i:. ..nd vrei Cll ea. sangele mi 8e infierbintA. . dar lol n-o sa rnA creadii.ii ridice frontea 0.u i se adlin~te 0 gropi~ . de5COperindu·~i oehii de eAprioari ~\ioa..AlUnci vocea de tunel i 8e pl"etiChimbA tntr~ ~pt.-'<i.pititoare ell r. Pri~Li! Yicu\-8 cAnlilrea~ inti acccpti propunerea. Suot astronomul pielii ei p~le cu :-tele. Apoi i~i alege 0 pereche din manunclUul ftt'l'llelil de Ia Madeleine. tn rest.Pentru celclalte treizeci la sutA. pc can' Ie adulmec co nesa~. Buzele inlredes­ chil'(' rna innebunesc. ~ ci prefer 8-0 man­ gai pc mAna. iar in obr. Cum eu am deplini ~ incredere in tine. giuldurile mi 8C dizolvi in till trupul. 0 sa te reg sil-ti pui ochelarii ~ sa 111 .. damindu-rru toatli seva. 0 strung in bm~.Te iubesc pe tine intreg.Madt'leine. COMtelapi de aluni~ minu:. . dacA ai fi aici! A~ putea Jo>i-i spun ca-i alA minunal cu ochelari. Oricum. Atingerile ei 8un1 descarcan elect. iar picioarele tmi inu foc.

imi chinuie roti\. ~ pre<:ipiti mi::driJe.nsoare sa ~i 118 robinetul cu melancolie nu mai curge. u un calm uimitor. t~ pleaea pleoapele eu stinJA. Dintr-odat3. n1~inat. 0 elibereazli.~a cum sunt.rfu1gllnd-o u~or cat sa n-o opreascli din mers. ca atunci cind ne fl8n1tAm eu palimi. apoi II deschid din nou. st. . De emope. tRehid ochii. Atunci. 0 apuca iar pe prima cu mina!'tingi. Vrind-nen'ftnd.e. ca '?i cum tnt.De ce sunt doua purl! . 0 mare de laclimi sUi. n-o si-i mai fiu pe plae. din stri. apuci tnlre degete 0 rotitA. doar ci mie nu-mi cre!}te nasul.rne ~ oase. lrimt un Pinocchio tnsu1lel-il de zana A1bastri in c:a.arc sa rnA gAdile la inimA! MA striduiesc sa rid. fari si-i dea dromuJ din mana dreaptA celei de-a doua roti\. SUllt surprins.vizAndu-ma a. tnfierbAntat. gala se reverse.ele mai tare. dar mai presus de toole. cealaltA. Ea ~ rnA t5i dA scama. dar nu-mi iese decat un zfunbelsonor. apAsAndu-mi gura cu pulere. ti pun eheia in mana dreaptl. penlnl tnlor. 1\1i euprinde teama.­ ceasul. de pe buze tmi scapi un geamit.Asta e penlnl deschis.reg angrenajul mi s-ar . pufiii ca un teen in miniaturi. .Pot sa-I deschid? . Ma slruti. Domni~ra Acacia mangiie 0 altA roti\A .Cum sa RU? SagA eu grija eheia tn gaura din dreapta.

Ne iltapinim cu greu.Am chef de-o baie! imi ~ple:}le.. PArem douA steJute de fidea in fonnat mare I}i (aeem drago~le ell tneetinllornl. Ca prin fannec. 8u:. doar sm-u­ tAndu-ne. in clipocilul apei. La!dlr. inghipndu-ne !\trigdlele in ~pte de pl1cere. Pil'jeSC firi zgomot ca sa n-o trezese pe Brigitte pe cart' 0 aud bL5ind din camera de-allturi. n·am mai triil 0 ~nzatie atAt de intensa. Ii prh'ese nenili. chiar la lumina zilei. C<1 nu cumva sa irosim vreun strop de voluptate. cum mor artorii inu-un we tern. cu grija. Mi risucesc pe dildlie ~ rna!ndrept ~pre baie ca ~ umplu cada cu apa fierbinte.i n·a trebuit sa po­ zeze goaI. NiciodaUi.oara Acacia adoanne.:. nu ~tiu cu ee n-~ PO"'" fi de acord...it. . . cara sA ne pitrnndem. rimelate. in hordit.r Ii pre~chimbal intr-un pote. Domni. Be tnt... Ne cufundAm tn cadA.oaree 119 ru l'patele ~i de\'enim ni!}le animale (croce. Ea se ridid. mi prilbll\"!SC cit sunt de lung. incuviint-ez din pri\iri.cat genele lungi. Madeleine. in picioare. Sclipirile argintii ale apei dau impreia ci oeM a eoboriil in api cu stele cu tot. Este alit de ispititoare.n~iometru. 0.pinele se transformi. tneAt rnA tntreb dacli pentru postu) de canlAreat. care li sporesc frumuset-ea silbatica.A unor pictori imaginari. iar ea incepe sa uric mu~ Cucu1 ~te sA C'Ante alene.tie elele de spumi in intu­ nencul Uicul al noptu. robi­ nclul meu obil?nuit impra. de all(el.

Pe mum.ennanoasA pe tor­ tul plin de mueegai.Oarcl Acacia are concel1. Totul miroasc a pl"efficiitOlie. eu acee~i ~leahtli de bArbati care roiesc in jurol ei. va raspunde la tntrebWile jumali. A doua zi. va fi fOlografiatA ~ ou se va mai tntoarce niciodatl. la Sevilla. lara un scop precis. Dacii rna gandesc bine. la sfar!?itul speelacolului. acel~i­ CllI-c par scrise de 0 mana stJ"'dina. AceMta fauna irnOOlsAmaUi ClI parfumuri imi cia mai multi tiOli pc ~ spinarii decat 0 hailA de lupi intr-o noapte ell luna pUna. Mi-a~ fi dorit atAt .tr-o bUM zi.Seamima eu un tnblou allui Modigliani. en ni*te fantome III carll!:: ~i oase..lllilor. mi-o vor trimite pe Luna ca sa atAte poftdc tJllMti ale extrntere!. a palaVl'"dgea1i scornitii de minp mai inguste decii. Scol de la pastrare plan~ eu ro­ tile inventatii de M~lies ~i Slrabat erestele ro~ii ale muntilor.rmatoare. u.. porumbelul voiajor imi aduce 0 alta seri· soare de Ia Madeleine.nta in 1)8.~i de dans. cire~ . pupn sa sforaie. Ea va cll.. ehiar ii aclmir curajul de a inola prin vfutejul ameptor de diamante faIse ~i noroi.t un cavou. tn sAptamana u. via~ mieutei dl. CAleodata Imi Ilpun in sillea mea cii numai Joe mai li~te din povestea asta.ntarete 0 ia de la cap<'lt. domni!.tilor lunari. tn care per­ sonajul a inceput. en s-o regisesc in camera ei de hotel. Door c~teva cuvinte.

de mult sa aud ve¢ de la ea. A doua :ri dupa concert.lp..rizile din Se.iTe~e i·ar Adeseori mal. De:i rna mai consolez 1& gindul ci firi ochelari nu-i in stare sa "ada turma dE' barba~i care rnA int. dar per.ilor. tn pUna lumina. tnsi.uaz:iale ale celor din jur rna rae din ce tn ce mai gelos.rec in frurnuse~e... de complicatiile iubirii. Cat ~ da sa 0 cunoascii alunga tOile temerile. tnlantuip. talea micu~ei cant..".rescllnde de aplau­ daci. e apogeul erotismului.. ca doi tndrigostip ade. pardi.ia KUl. pur ~i simplu. tn bema nopf.i la cumpardturi fiirlochelan de soare. pe masur-I te l~ timpul. 1'rebuje sA-mi reintru tn rolul de striiin ljoi sA ma . ACarI e fromos!p un . Pentru noi. rna siml pards-it tn mijlocul mul~imii c. Alituri de Acacia rna cuprinde 0 m1ndrie de supan... nu ~tiu sa raca ce fae oarnenii nonnali.i11a. l\. totu~i.ngaci cum sunlem.-onali. privirile e. purtat de vurul de a Ie "Mea discu· tAnd tmpreuni.·ar. plut~le un nor de amenintAri.-iinticeJ jilav ne mangaie trupurile. Ai.JAinile se mutA neindernanatice. hoWuim pe st. sa stam in mie­ zul zilei. semi'lnam cu un cuplu de vampili ieiilij. ar fi patru rnllini RtAngi care se chinuie sa serle "bunA ziu. Cui mea romanLismului. se ~tiu WIa pe alta pe de I"08t. IX' do~ Acacia! Lui Madeleine i·ar fi erid. dar wei. tmpinse de dorintA. de buni seamA. pe malurile Ouviu· lui Guadalquivir.. Pe deasupra acrestei fericiri depline in simplitatea ci.

itile. Povestea noastri'i nu mai e in sos picant. . cand vreo feti~ana eu pletele in vant intra in eampul meu vizual. cu atat mai singur. Nici nu sunt sigur ca vreau sa-i dau aUltea lamuriri. aripile mi s-au (rant !}i. eu eAt ea nu-mi intelege suferinta. ehiar i}i eand nu suntem in trenul groazei. in care ne aealdam. se scalda intr-o ciorba inacritii.relrdgin pustietatea umbroasa a culiselor. domnil. Acacia este. in sin­ gttr'::itatea nopplor. la fel de geloasa ea mine. tncl'ede­ rea ei imi d1idea aripL Moo taniu.loar'tl. t nen. compOitamentul meu este In fel de petieulos ca acela al unui diabetic imbwbat eu eclenui CtI ciocolata de diminea~ pana seara. tnca nu i-am explical cii avand 0 inirna improvizat:l. Cred ell nu e prea convinsa ea am un eeasornie in locul inimii. Dare 0 sa-i fae fa~? Pliciitoasa asta de inimii inve­ chita va rezista? Colac peste pupaza. cfutd mi-am dat seama ea rna ia drept un tri!jOr.llllii din sprancene asemenea unei leoaiee gala sa se napusteasca asupra pdizii. Dacii e sa ma iau dupa teOliile lui Madeleine. rna vedeam in slare sa tree in ZOOt' peste toate opreli!. in clipa asta sunt in pragul mortli. mi·am pierdut ~ increderea in mine. eel putin. La meeput mi se parea miigulitol'. ea sa mai toame putin piper in soaul iute ca focul.

iar cu eel stang. dornnifjoara Acacia are spectaCOl intr~ sali de leatru din ora.. Are ochiul drept acoperit cu 0 bucatA de cirpa neagri. ca un far tn mijlocul mArti.iez in . Ca de obicei. in ~l. E atilt de toaIt... rna rUri.>erarea ei. &pre dk-.d ciudal a venit sa eandi· dele penlnl postul de sperietoare In trenul groazci. Rimane pironil pe chipul domni~i Acacia !1'i 0-0 mai ~Ulbe~te. 0 81·1 rog pe M~lies sa rna adaposteasdi 0 vreme In atelier. d~i croar atunci reu­ l}isem.!.10 Tntr-o buni zit un indh.~te isooditor plio wale unghcreJe baJciului. dar IntAlnirile fierbin~i cu micut-a dintireatA vor Bvea de suferit in aceste condi~ii. sa-I sperii eu ade'"lrat pe clienp. el nici n-am avut limp sa rna dezmeticesc. Spre sean1. M-a luat ~ de repede pe sus. Din acel moment. ciorba in8criti 8 incePUl sA·mj stca tn g'dt. inclil atinge cu fnmtea acoperi~ul trenului. pri. Brigitte Uangajeazi pe loc.

raceai chestti haioase! Parcii suntaruncat Cll ciipva ani in unna. WU. sa l}tii.leolii.Tie nU-\-i rep~z nimic. da? PAcat. . spre mine l}i-mi rad tn nas. nu !. Aleasa inimii mele stl1l. intr-un la minol' cam dogit. Nici dupa con­ cert. incet. tn mice caz.atorii se intorc.Nu mai lucrez 3eolo de ieri! . pentru rnatahala aia. simteii.mbii din nas: . intrcaga mea fiintil. Jumatat. tn schimb.U\ndu-i ochiul ~inluit pc domnil?oara Acacia.Te I'CCllnosc! Tu e~ti lipul ala caraghi05 din tre­ nul groazei! . dar tmi inghit vOlwle.1ndul inUli.. Unii se intreabii mirap de unde Be aud zgomotele. pe scena. nu m-am putut st. Noua sperie­ toare sill in r. rna nrde fli cama.Haide..Dar se uita In tine en In soare! .<ipani sa nu-mi vars orul.a dc pc mine.Trancane~ti intruna despre incredere ~i uitc ce pove!. Oupa spectaeol. tncct.. Spect. in curtea f.1ti scorne~ti penlru un biet pirat chiol'! .e dintl'e spectalori nu vad de caplllilli. altul imi strigii: . se face pm! ~i pulbcre. tmi vine sii·i spun lampadarului astuia ambulant sa se care.ei.Ah. T ncrederea in mine ciil}tigatii in bratele dom­ 124 ni~arei Acacia s-a dus pe apa sambet. Vii. el iti d:i t!lrcoale ea un rechin! . abia dupa prima melo(He. ell nll deslu!]eSC nimic din ce ~e tnUimplii. inima incepe sa t-ipe din loti rlrunchii.ii-a stins 0 clipagirorarul.fundul salii.c.

Cuoose eu bine priYirea asta..N•• doi va trebui sa purtAm 0 cLiscupe. Ii prind curaj: . pesle tot am fast. Daci am tncredere in ea.'lip de undeva! . vine de la un singur oehi. 0 si te intorci 125 t'U coad3 int.l numai­ dee6t ~i I 1LIl trimite de unde a venit.l. pe care 0 ur~ din toatii inima.injenitA.Am roo co&egi de ~ sa zieem ci suntem cu- Jqtinte vechi. I-~ sparge ochiu. tmi repel in mime ca . . ee-i cu tine aiei? striga domni~oard Acacia. abia In dlpa cind matahala chioari. dar tnrerc sa·mi pIItrez calmul In fa~ micu~ei cant.Aid nu e. Curios ~ d nu I-am recunoseut din prima! N u-mi vine sa cred ~ ci Joe e aiei tn carne ~ 08Se..Am strAbilul tn lung ~i-n lat ca sA dau de voi &mAndai. .Dar yoi d !... dour cdnd enlITl !'jCOlar.Nu mi mai ~ine~i minte? La auzul tntrebirii. . mi tree fiorii pe ~ira spinlrii. Nu Ira achimbat deloc.enzapa asta. .Stau Tn cumpana.rpa de pe ochi. ii rispunde eL zimbind pe sub mustalL Sunt impielrit de uri. I1lli tern cii piratul 0 sa se (aci luotre ~ punLe sa 0 euccreasci. are elect inmiiL Ciorbo iruloitl de'ine SOlS pieant. ~t. mai -s pu~in cUeva loleie tn barbi ~ d\..rc picioare pe meJeagurile tale <:e~oase!" . tmi ~I>une. .'te la noi: .ndu-ma cu privirea.. Am mai avut l. se apropie ~ se riste!. Joe.5ti acasi. ~i emar dacii. "PetJ.Joe. i J 8e implcticcf.Art'~e.lte limba.

re patm oehi.~ cum de {. nu-i ~a? .Era un rei de capetenie in ~coaIA. Chiar in seara aceea.~te. A~a ea i-a dat ~i camera mea. nemilos.<. Ce coincident. 0 sA colinde holurile unde ne-am imbni~il~at noi adesea.'i doannA in a.. l?i eu rna intreb acela!?i lucnl.ltH Uii iubi~i. . Un singur gind miobsedeazli: Joe s-a moors ~i habar n-am cum 0 sa-i tin piept. t n jurul meu simt cli se strange la~u1.De ce p-a cerut dublura de la chei? .Ne-am in~eles. Mi-e frica sa nu rna creada un maniac peri­ culos.. .Ei.ta mea camera. .1m~it.rnulurile in care m-am hfujonil cu domnil. discutam int.. II auzim cotrobaind prin sertare. Nu vreau sA-i povestesc ce S-8 intamplat cu ochiul lui Joe.lOOrd Acacia. Cfmd il vid acum. prin peretti baH in care ne-am pitit. pe atunci ii avea pe top la picioare..Maine dupli-masA.Da.. Joe ~i-a actus catrafusele in fo. Brigitte Reim I-a angajat in loeul meu la trenul groaze.-3. rna intreb cum de I-am bagat.ele viselol' noasLre in luciul oglinzi­ lor. 0 s. . Groar a. iubit. la trenul groazei.Joe e unul dintre rO!.Ba bine ca nu. asta-i 126 tot.PAL. in seamli! . ~i nu uita sa aduci dublura £Ie la chei! se riiste*te el amenin~ator. Erarn 0 copiiA. 0 sa zareasca r..i-a cazut cu tronc un biiaL ca el? . ca-l cuno<U}tem amandoi! . luI' eu eram necoapUi.i...

~ tn tragic tntoarcerea lui Joe. sa faei..jor your tirlY mrt.! MI chinui zadarnic sa pun pe picioare rnecanica ~ immii. g Hai.itoare.-arate! Haide.. 0 si-mi oleri ~i mie asHel nori ade.. 0 sa ne pet. SURt siguri.. 0 si gise~ti ceva mai bun dedit lrenul groazei.Nu ea e problema. 0 sa ne eiulim altA ascunz. inimioari. te-ai face foc ~ parA. mAi. Plus de asta. 0 sA·p ~ti de lucro in altA parte. CAtA ne­ '"oie am de tine tn clipa asta. dar nu pentrtl mull timp. t~ijur! Vorbele ei rnA ung pe mimi. .. Madeleine. nu mai lua a.. afund tot mai tare in negurile fntunecate 127 ale amintirilor din copilirie.Te-ar ti dat arari oricum. ca Tn ziua aeeea. SURt convinsi ci daci te concentrezi pe fee8 ce pop.lot if da'lfJ"Ou. Ia ~ 0.Femeia asta nU-1 bunA de nimic! . ci Joe! .. Nelinu. nu te lAsa! Nu te da bitutJ..recern napple In cimitire.• • j Soarele ~'Ii ~te t'"dZele de acoperi?ul trenului.tea tmi t-ese in gaLlej 0 pM11lde plianjen.. Ceasomicul inimii mele aratA ora douAsprezece fix. mil. dad m-ai vedea. in. Nu te vreau decAt pe tine.o:. . care prinde cuvintele in capeani. CAt mi·ar plAcea sa \-ii diseari ~i si·mi l?OPte?u Ia ureche vechiul can· tec.. Mi·ar pllice:l sa rru1 E aral nepAsilor. nu-p face griji. Frica pune stApinire pe mine.i tremur din toate incheieturile. Poale nici n-o sa mal rie nevoie si bagi oamenii in sperie~i ca Ii pop tn1i. in lipsl de ahceva Numai bille.

A~teptfuldu·1 pc Joe, sum ct\ irni ia foc pielea t'Of1COVan8 1)U~in r-.1te pu~in.

Trei pibiiri de prada se I"Olesc ag.tle.

M·a cllulat ca sa se ...J zbune pe mine

*i care poale

fi rea mai cruntii I"iizbunm'e, {taea nu 83 mi-o ture pe
domni';lOOT3 Acaci.'\? Stau la panda. }\rcn(lele Alhambl'ei t.~j inghit umbrele. 0 perlii de sudoare mi S(! prclinge de pe frunte pana in ochiul drept. Tmi daulacrimile

de In picl1lura Sm-clta. Joe se i\'eljte la eo1tul strllzii principale care str.i.­ bate bKIciul Ext.raordinariurn. 1'remur mai mult de rune dce!it de mca. tmi iau 0 atitudine dezinvoltA, dar sub piele imi simt angrenajele carbonizandu-::e. Batiiile inimii rae mai mult zgomot decAL Mde~ul unui gropar.
Joe £Ie opreljte la vreo zece mctri de mine, ra~ 1n ra~i. Umbra. lui uri~ ~tergl' ttrmelc pt.L)Iilol' care ridici nori de praf. - Voiam te l'eviW, dar nu ca rna n1zbun,eum crezi w! Glasul lui Ymi suna in Ul'eChc asemenea unci detuniituri de armA. Ca ~i Brigitte Heim, are darol

sa

sa

128

de-a anmcn. in aer vi.sele mcle de stieHi.

- Nu dau dei bani pe ee ~pui! M-ai umilit ~i m-ai butut ani de-a rlinclul! fntr 0 zi, toale acestea s-au intors impotriva tao Cred en suntcm chit. - Recunosc cit ti·am f'icut r.1u 1nadins, eli. te-am batjocorit, dar dupa ce mi-am pierdut 0 lumina, am tnt-e1es ce inseamnA sa suferi. Am dzut privirile illlSpAim9.nlale, i-am vazut pe oameni schimbandu-l;li

CIlIIIpOrtamentul, unii mi e\;tau de partil 8veam 0 '-li molip:oitoare, de parei ar Ii orbit ~i el dad. mi-ar l..tresat vreun cu\·inL Zi dupa n, mi·am dat!'eallUl . . rio am putut si-ti rae... - Nu-mi spune c·ai stribitut jumitate din Europa ea si-~i ceri iert..are. - Nu, ai dreptate. Mai avem ni~te conturi de re­ alit- Nu te-ai tntrebat niciodatli de ee eram 8.58 de "'vel1unat impotriva tar - La inceput, da... Chiar am c8utat d-p vorbesc, dar rrulloveam tntoWeauna de un rid. tp aminte!;iti! Locuiam la vn'ijitoarea .,aia care scoale copiii din bw1i1e tArfelor"!;Ii eu eram unul care ,,8 iet;lit din burta unei tArfe", ca sa citez vorbele dulci pe care mi Ie re­ pew intruna... Unde mai pui ci er.un nou-venit, eel

mai pii;pirel din cla.~ iar inima mea!\OOtea sunete du­ date. Nu era greu sA rna domini fizic. Pe scurt, prada
ideali... PinA in ziua aeeea de pominA, cind ai tntre­ cut orice misuni. - Ai d.reptate, in mare parte. Nu ~i intr-o pri\;nlk In prima zi de ~ m-ai Intrebat daca 0 cunosc pe ..mirota eintireatA cum ii spuneai tu la vremea Keea. tn oehii mei, atund ~i·ai semnat condamnarea II moarte. 0 iubeam ca un nebun. tnainte 8i \ii, tot Inul !'ICOlar m-am ~triduit sa mi apropii de domni­
M ,

"9

f08I'8 Acacia, fin\ soJ1.i de izbAnda. tntr-o ri de primivari, insi, in timp ce patina pe riul tnghetat dnUlnd ca de obicei, i s-a crapat gheala sub picioare_

tnaltcum sunt!}i cu brate vanjoase, am reu~ts-oscot. Putea sa moara. Parc-o vad aievea chircita de frig, tn milinile mele. De atunci, nu ne-am mai despar;.it, })Amlla inceputul verii. Niciodatii n-am fost. atat de fericit. Dar in prima zi de ~coaU'i, dupa nop~i in f?irin care am visat 5-0 revad, am anat d1 a Ii.mas in Granada ~i nu se l;itie cand se va mai fnloarce. Cuv!lntul ,,am ,%at" pe buzele luiJoe se potrivel;ite ca nuca in perele, ca ~i cum un pastor german ar

incerca sa man!lnce un com *i-ar fi eu oehii in palm,
ca nu cumva sa impra.~tie firimituri pe pi.~une. - ~i chisI' atunci te-ai g"Jsit sa apari, eu ehipul tiiu nevinovat ~i eu ghiozdanul in spale, ~i sa-mi spui ci!. vrei 1'1-0 reintl1lne~ti ca sa-i oferi 0 pereche de oche­ lari. Nu era de t\iuns ca sufeream ca un dline dupi ea, a trebuit sa mai vii l}i tu ca sa-mi stamel}ti gelo­ zia dezvaluindu-mi tngrozitorol punct camun pe care-I avem "i ilStAzi: iubirea nemiirginiti pentru domni­ 130 l;IOat"8 Acacia. t mi aduc aminte cum i~i tresilta inima cand vorbeai de ea. Te-am urnl din prima clipi.. Tic8.ilul ceasomicului tau era pentru mine instnunen­ luI de masura a timpului pe care-I petreceam departe de ea. 0 unealla de torlurli C31'e rna racea sa mi te inchipui vlsand la dragostca ei. lar domIlli;oara Acacia era a mea. - Asla nu justifici tn niciun rei umiJin~ele zilnice la care m-ai supus. N-aveam cum sAghicesc ce se pc­ lrecuse ioainte.

i arboreazA surisul ingimfat. piei.acul tAu afurisit tmi riisunA tn cap aUlt .nre.hinl m-ai molipsil eu boaJa la Dacii nn '" vrea sa fie cu mine. Daci rnA nea. ~i scoate bucsta de cArpi ~-!}i dA la h'eali oc:hiuJ ca un albu~ de ou brizdat de dungi alba. eel care-i mai bun sa ~tige. pe care nrecunosc dintr-o mie. IIifoarcl Acacia.e-am 8UPUS nu rae nid cAt 0 ceapi degeratA pe lingil suferint. Ii \-ine greu sa rosteasci ultimele euvinte. Nu-p mai port. . rna intort acasi.. 131 va trebui sa dGcpari. Acum ca ai venit.p treaci! Suntem Ja fel. ¥i tmi tntinde mana cu degete lunguiete. iar 0 sA te iei de mine! .\ £10m­ mieu~uIeJack. dar umilinte-1e cotidiene 1a care t. Zicind ace "tea.0 g. a.i i . durerea m-a im-a~t mult(> despre mine ~i despre via~ t~i dau dreptate.- ~u. dar 0 iubesc Ia nebunie. . &ti-e greu sa-I ascult. tn Edinburgh. meat mai cA-mi vine bi cred d1 alund cind mi-ai .Eu i~i port pica. am tmbrAti~t ~i -§ alte fele. Ii eedez ehciu de 18 camera. Am venit lH) isu IX' domni~ra Acacia. singurul arbitnJ va lea. sunlcm chit. iti repeL. cu presentimt=:ntul infam .'. chiar dacli.part . I... De ani de zile tAnjesc dupa ea.a mea.Ti-am mal spus 0 data. nebwU dup.trii tP pataL de sAnge tnchegat.Eram chit.~ de t. Tic-t.a cl izbucnesc: . sa ~tii! . Oar in lupta asta.N·am venit ca sd rna rizbun.

itii. domni!. au devenit trecut. t n accea.Al. ~ootAnd fllicari pc nari.oara Acacia imi bale la 132 u~a. dar simt ca inlr-o clipitA se va dezHin~ui furtuna.m~te vechii demoni. vorbele.l.Ia. ce-i eo tine? Daca de obicei e senina ca 0 zi de vara. Liincile eeasomicului se chir­ Adio. Mil &fund in intuncricul care-mi hr. Iini~t.dinar felicit cii.. dar mi. deci. din zon !. adio plimb.\oarei Acacia.Ei. mi-e foarte irica. .l mine. in seara asta. 0 alint: .. "visul aie­ vea" toot aiei. nori~or de ploaie. pe pillnilnt.e f'idi. pc malul marti. i-au incolpt semin~ele..'1i seara.ell astfcl poat. Nu sunt tnca tnfl'ant.Eu. incer­ cfuld ~1 inehid valiza eu hainele trllntite la intAmplare.ii partii-n seani Pielea. de cine m-am inddigo8Lit? . cabanuta cesc sub cadranul fragil. inlreaga ei fapturA strllucitoare in care imi venea sa rnA pien:l.e sa descuie inima domni!. Tmi caut de luen. zfimbetul. ei. tmi dau seama ca vraja clipelor petrecule aUituri de vapaia mea cu oehelari s·a risipit ell toate ale lumii. aunt nevoit sa scot iar annura din dulap ~i sa-I infrunt peJoe. ea sa-i mill potolesc fW'ia. lunA ~i fulgcrit .m de-alungul tl'U1Tlului. Joe "Tea sa 0 ia de IAng-. spargi oehii oamenilor! Doamne. Tn loe sa rna uit cum ii ~ panlecele domni~i Acacia ca un grJ.

La ~ eram v'ictima lui preferatA.. dar!.tei". dar nid nu ~in t)3·i po\'eslesc totul.• 'u mA ~teptam. oehiul! Tree prin botezuI focului ... AD un ou 81>art tn cap. bine. Fii con"insa ca nu am vrnt sa se lijungi acolo. i-am spart. Dar a uitat sa-fi spuni lace m-a supu~ EL pe mine pre~ de dl~iva ani. dar nu·mi dl n1gaz.rnAri.oi mai greu de indurat imi este a. . "incerd care ii scald.Cine e~ti tu cu adevirat! Dac-ai fost in stare si·mi ascunzi 0 faptJ.tonwla flamenco i~i pome:. ticlilosul de Joe a tul· burnt apcle celemaiinlunecate. Am devenit un rei de jucA.. Joe t:ti pe­ trecea toatA ziua b1tindu-!~i joe de mine. ce-o sa mai de~copar! •'ici nu tndrAznesc sa rna uit in ochii ei bulbuca~i de mArne. la gind~te-te! Eram nOU-\'ernt. filcftndu-mi sa !'iml c.'1. ~i mai ales de ce-a racut asta.le castanielele de praf ~i ~i tnfige tocurile IlICUtite intre nervii mei..t sunt de dUerit de . 0 piti· caRie care scolea sunete ciudate din inimA. DezgropAndu-mi treculuJ. . .Cum ai pututsa faci eeva atilt de ingrozilor? I-a! 1p8rt. mAine .rie in mllinile lui.Nu "reau s-o mint pe micu~a cAntiirea~a. atilt de grad. e toluna. ciuneH.ii-mi ascunzi oo"a aUlt de mon· slruoij1 repelA ea in ne!. incerc sa bAigui eeva. ochiul.Ei..ii in lacrimi. Joe m-8 f'acut sa triiesc ce1e mai negre zile din viala mea. ceea ce t trebuie sa recunosc.Cum ill putut s.ltire..

'fi-am rlspuns cintAnd. zi dupl zi. .un pumn in ceasomic !]i tot &!]a.Nu i-am stri\"il ochiul din cauzAcA-i place sa Cd pe grou\-ul. ci \"rea 8i alragi atentia.eam ca­ pabil de orice! . vorbesc rar.l. dar ne intelegeam de minune. de~i nu ljliam niciun pas de dans! Ml simt..tmi aducaminte. al>oi Le-am zarit. pnea strans de ml1.5 pentru prima oari.. e mai mull decAL atat! Mli nApAdesc amlntirile ~i cuvintele abia tin p3:'ul cu e!e. ca alrASe de un magnet. Coborltsem in Or3. . ca intr-o comedic muzicala. Biie~ul ciudat pe care I·am vizutla zece ani. Tu dansai !?i-am inceput sa dansez cu tine. N-s\·ea de ce sa se poart. Cucul 5-a pus pe canlat.­ tn wnu! vocii ei se ci~te mclaneolia. Acelc ceasornicului mi-au aratat drumul sprc tine. imi amin­ Lesc de pardi ar fi (osl ieri. am ~tiul ca e!illi tu. mereu in vizul luturor.Totu! a incepul tn ziua cAnd am tmplinil zece ani.spundeam. Madeleine rnA. Adanc ranit.e ca un criminal! . 1'u eraL.ml. dar nu·i in stare sa omoar€' 0 mUSC".t. ~inal!p tri. comunicam tntr·un lim­ baj pe care nu·1 cuno~team. Te·am auzit cantAnd. tmi aduc bine amlnte. Tu cintai. eu iti rJ. mi st.ia tn amintirile mele. eel care lr8. . Din clipa tn care te-am gisil tn cabinl. Am scli.riduiesc din ra!~puteri sA.pal din strlnsoare ~i le-am gasit.~liu ci-i place sa Caea pe grozavul.

. mii.e ei e 0 tehnici rolo:<ili& pentnJ a pune 13 treabA ocmul mai !. ineat !}i-a \Tarsal t. Alunci am sa cama.i s-a s~t riu. .. Am rugat-o pe Madeleine cu cernl ~i cu pArnAntul sa ma inscrie la ~aHi wd am a11at d.-:.opi ncr· 135 \'ii pc mine. doi Wli eel pu~in.eoalA. m-a pus naiba sa ~ ~ inlreb din om in om dacii 0 ~lie cineva pc "micu\A g eintirea\A care Be IO\T~te de toate lucrnrile"... darin locde tine.~ peral ci nu-i erai aJituri.'mulga de pc mine ~i sA.qment pc len­ lila dreapti! Madeleine rna lamuri..5teptat 0 groazA. PAnA in c1ipa eind a hotArAt si·mi !. A vrotsi·mi des­ thidA ceasomicul ca sa pun. Ne-am luat Ia bAtaie ". Simpnd eat de mult te iubesc.'lab.Din ziua aceea. Joe era alAl de dis. dupa cum ".. am a.tii.lase gol-~ in viizuJ tuturor.'. a r081 cuprins de gelozie.A~ae .li ~ mai multi sare pc rani. &..Mai p. ..rma mi i-am pus pc tl».eam pe poarta ~Iii cu un gol care ramanca In stomac toati ziua Trei ani i-am ribdat umilin~ele.a .Da! Ti-ai pus ochelarii cu un pan..i mintc? Pluteam intr-un balon de aer ~i Madeleine a 8\'ut ne\'oie de 0 minii de fier ca sl ne lIllulgil de acolo! . Cu Joe ~i cu ceata lui de ranjip.'8 rilsuci~i cum erau.i.!s. dar penlrn prima data i-am ~inul piept. Tn prima zi de . te pot g'1si 3colo..!.Am cAlcat pe ochelari..l\1i-am ~ 6emnal condamnarca la moarte. n-am incetat visez ci te \'oi regK.. m-am ales cuJoe. Tn fiecare dimineat-a. pA.. . pc u.

Deja a tlleeput. ~tie cum sa-ti aprinda fl· tilele din creicl' conectate la inima La tn forma de gre.Crezi e-~ pules ~a le pariisesc? .parisit ora. 0 sa faea Oli<. Joe a venit &i mi-l fure. in pUna noaple.De ce Cl'czi ca ti-a povestit cum s-a intamplal eu ochiul? Oil din umeri ca 0 pa.Nici tu nu e~ti dcparte. m-3 privit drept in ochi ~i m-a amenin~'\t: . ~i acum mi-e dOl' de ei.bil.. Nu te mai rccunoscde cftnd a sosit.'Olindat jumatate de Europa ca sale l'egasese. nu vezi? .-e ca sa tetmlepfuteze de mine.sAre trista.Dar lu .. Mi-{!ra dorde Madeleine. N·a fost u~or cleloc. eu g'dndul sa ajung in Andaluzia... ci de putcrca lui de distruge tncrederea pc care am c~tigat·o p8-" cu pa. Tf.te bine. $tiu di.."l. .~ul Edinburgh. Am impl-esia eli mi-a furat totul.i cunoa.a-~i stamm ceasornicul tn ala ­ 8 g ~ 136 tea bucatele.. de Anna ~i de Luna. de Arthur.oave dcspre tre­ cutul mell.5te insi ~i pUlletul vulner. $tie ci . .l...Asculta-mii! tntr-o zi.. doanne in patul nostm. . .. tot soilll de bra..­ nadA. in rest.Joe te cunoa.Nu de tine tmi fae eu gliji. nsa era eel mai mare vis 81 meu. . singurulloc unde cram la adaposl de ochii Iwnii. T voiam sa te revoo. Cum tntol'C spa­ tele. ell n-o sa mai poti iubi niciodatl1!" $tie unde sa pntcasca. cum tti toarnn. Mi-a luai locul in trenul groazei.0 s. Am <.

ehipul ei are aceea. de. Doar cii.~i eu le iubese.t de fnlct plrgujt prea tare.daci ~i ~e slrecoara in suOet fndoiala.'P fnlmuse~e nepamAnteana ca atunei elnd e fericitA. Ii sanlt gum.!. scaJdata tn lacrimi.ehizandu~ Wlr brelele pleoapelor.. Din ochii ei minuna~i se preling doui laerimi uri~. . ca sA te poatil re­ capers mai u. . 0 privese diRpArll. din ce in ce rnai galigios . ai putea sA rnA ~up sa·1 trnpiedie! Sc rAsuee!}te eu fata 8pre mine..ele mi se tnvArt ne~te. Maehiajul i 8e seurge de pe ge­ Dele lungi.e. Are un gu:-. Apoi. ~ in 8uferinti. Madeleine.\iva pa. sari in aero Joe lDeeat'C"d ~ ne slAbeasci puterile.Te iubesc. domni!}rofa Acacia se de~prinde din tmbra~i~are. . 0. areuite.i au dus-o depat1. In tntuneric. am senza~ia ea nu 0 !HJ mai vM niciodati. E timpul \'lselor nliruite! Rotit. Umbrele crengilor 0 devoreazA."Or! Oaca p·ai da &>ama.nd in adilncul pAdurii.ri rna dor.o.

rlul dealului din Edinburgh. imi aud ceasornicullros· nind din cand in cando AJcovurile inciintaloare ale pa­ latului ALhambra t. 0 ali..i din carton p['C6flL Prot-iPit in mij. Mi-tlf placea Bi·i am langa mine!P. La varsta mea. chiar in fat-a pa­ latului Alhambra. Par 0 iluzieiel?iUldin mAi­ nile unui scamaoor.orie sa .1i? 0 d-i alung banuielile ca umblu co scamatorii? G~durile rna poartA pilna tn vD. Imi ll'ag sufletul print..11 Pe drolTlulspre Melies. moo ar fi sA rna creadli lumea om in toatA firea. cell. A~ vrea sa-I aduc aici.p trimit spre mine ecouri1e lugubre. locullor. re~tascamat. aflu cum 0 mai duce familia mea de ocazie. incep sa Ie seman. un trucaj cu chipuman care viseazA sa devina un om rani trucaje. am puterea sa-i ardt dom~i Acacia cine sunt co adevaml!!oi cit de mult Uinjesc dupa ea? osa-i ~tig vreodaUi tncl"ederea dcplin.li--e atat de dor de ei. La atelier nu gRsesc pe nimeni.re invenlille lu.

tmi pare riu.i aprinse despre dragosle pAni cind aT ajunge sa se ia Ia pAruiali.:i eel mai credincios prieten. mijindu-~ ochii ademenitori. Madeleine fji M@es ar sta la taclale despre psihologie sau despre tot felul de Deacuri.)i ciliiloria pe LUJll1. Luna ~ Arthur. irnpin­ gfutd u~a. care trage din pgari ca dintr-un tub de oxigen. . pini ar de"eni compUee. lmi race Intra z5. Cind sl deschid gura. Apoi. EI m·a salval ~ ~ de chinwile dragostei. '39 Ali simt miguliL Fetele bat din palme.la timpul sau. bra~ ell 0 blonda IAIAie.. care imi bincvoitor. ~i Cll 0 brunetA durduJie. .In timpul one. meso eu bunAtAp gitite dupll rel"te secrete. -!. ell ea cum rimAne1 . ea!?i dolJlJlU.Domni!?Oarelor! EI este to\'~ul meu de c:ilitorie . dar trebuie sl mi relrag in dor­ mitor vreo eaten secole. oi s-ar alilura Anna. Ar ciidea 18 pace doar Ia desert.~ cuno~lintA: ~ . corihlile11a hOO sA·~i prezint niJlte •. Pc urmi. E bine sa le mai 4i odihne~ti din cind in cando Un strop de l~te nu l.rrumu~le"! rnA strig-d M~lies. ca sa-mi rac siesta.triClt in procesul de creatie. Ill. S-ar impunge una pe alta C'U mutate ~i tandre~e.Fiecare lucru.Ce--ai Illpt! 11 s-au inecat.oara Acacia ar purta discup. . M~ues tmi laie vorba: . ell po\'e!}lile Jor ptine de haz ~ de tristet-e.mbe~tc brll.

nu suntep omul-ceasomic? 140 . sa-I mai isco­ dcsc de~pre viata alAturi de 0 vapaic.teapti pe hoi. a Bligittei IIcim trece plio mine ea prin siUi.a.$tii bine c.. Mil intorc la trenul groazei sa-mi frt. ea J!. Am devenit 0 fantoma de-a binelea. daca nu te denmjeaz. 0 baie hunA. dar 8e vede treaba ca nu ern momentul eel mai potrivit. ~teptAnd Bii iotre la spectacol. 0 sa-I las sa fa<:<. Gl'lndul ea plee pcnlru totdeauoa din lorul acesta biintuit de amintirile domni~ei Acacia mai adaugil. Boarfele care nu mi-au indipul in valiza mil a..ite in hohote la \Iederea mea. burdu!?ite pe plaru:.ele lui afumate cotcodacesc deja in cada fierbinte. Un afi. imi iel'e in eale: .Scuzap-mii.i~ele.i. sii·lllun sa·mi verifice rot.Cine? Eu? . !'Iimte-te ca acasa. Nu mai tm>piiim!lnt pe nimeni. sunt invizibil.riing restul de lucrun. Un baiat care sUltea la coudii.i cum n-~ mRi exista.a nu. un pic de sare pe rana. . Puicu\.ar putea sa treaca domni~oara Acacia mai pe sear-i.a eu rotHe.Mil ardea inima gA-i povestesc despre intoarcerea lui Joe. P~na f:li privi· rea tAioasA. domnule. nimeni nu pufnel. ..~ cat Loate zilele cu portretullui Joe sta lipit peste al meu. Odaia e tncuiaHi. Uode mai pui ca inee­ puse sA-mi pInca sA-i viid pe clienp riziind la specta­ coleJe mele.S.

ne distram de minune pdn3 sA vini ell exclami un pUl?ti. damnule.Da. Ii e meA sA mai puna piciorul aieL Nu ne Ia.ei? .~ f .bat strada care trece prin (alA 1)3181ulu1..breze de placere.qd.~ ar zimbi dinozaurii."llp.53 ell rotile.. - Haide~i.Nu.. dumnea. .l V·am recun'oscuL ticii. Dar de eind euJoe uria. dar te previn. !O. \'eni~i fnapoi! Toata lumea vi simte lipsa.Tocmai plecam.Are dreptate.t totuI. nu scapi tu ell una cu daus! Ai ci. lie aude canteeul cucului. in slrigitele de incurajare ale multimii. COCO\-31 pe pJ4:Ul. cll.unl gala sa str. .1. a1tul. raT ~i ~\'iitori.7ul! .~ar. Roti1ele incep sa \. Nu mi a::-teplam la atAta prietenie.itul! A. ~ 1:1 141 nelin..Cum sa. vi l<pun. \'01 inloarce~i la lrenul groaz.at o rata pentru prima oaroi in \'ialJi mea.i". domnule. in trenuJ groazei am imbrili.'oastni. tmi inchipui ca a.Trebuie sa vi tntoarcep! Trebuic sA \'i tntoan..-ep! -1'rebuie sa plOO! risuna deodata 0 voce gro&. In limp cc Ii salut ~i Ie mul~ume~ penlru cuvintele de lauda.. . Joe tie uita la mine cu un zAmbet de invingiLOr.ititar.tiva oameni marl ii lnginA .-q MA risUcel:ioC. locmai plecam. Ira ispri'. .Veniti inapoi! adaug"J.~tigal doar batlliia penlru lrenul . eu Joe uria. eei lrei copilandri bat din palme..

Mil rog.. a apArut la u:..Nu i-am SPliS decal ci mi-ai spart ochiul din sellin! Nu creel c-am gre!.. !-i-am luat camera.tnca nu ti-ai dat seama de nimic? .ii pe ea ai pierdut-o.Nu ~i se pare eli domni~oard AC"dcia te pri"e~te ell alti oehi? . - Binetn~les. te-ai inUUnit azi ell ea'! .Nu inca. Ce mai vrei1 Ai pierdut totul! !. nu tot r.Tot~ v-am auzit eertAndu-va ieri-searii. .. dar lot 80010 ajungi. .. i-ai turnaL numai minciuni despre mine! . mtre coc~i. micutule Jack! Asta este! leri. in baie.'fi-am luat slujba. dupa ccarta voastra.lit cu ceva! VnH se desprind din multime!p tree de partea lui Joe.raman de parlea mea.Tu vorbe~ti de minciuni? Tu care falsifici totul! Tu care-ti tn1ie~ti viata visand! Inventiile tale poe­ tice nu sunt dedit ni~te gogorite! Ai un sLil diferil. .De ce anume? . altH .groazei. Avea nevoie de 0 alinare dupa criza de gelozie pe care j·ai fiicut-o.mult mai pupni . Nici n·am adus vorba de .Ai !Opus ca 0 sa fie 0 lupUi dreaptii! Mincinosule! '42 .Hai sa nu ne spAUim ruIele in public.a mea. Joe! Nu rosli nume! ..lzboiul! Eu sunt prin~ul inimii ci! $tii tu despre cine vorbesc! Mul~imea incepe sa ne incurajeze ca la 0 lupw..

Daci ..Nici mkar nu te-ai prins e-o \"ei pierdc.. A. unnat de multime. sub piele. exact ca alunci. Mi se laie respirapa.jJ'Da!j neindupleeal Nu-i dp nasul tAu! Ma napustesc asupra lui OJ acelc tnainte ea un taur pipernicit cu ooarne de plastic. rnA Cae urat en noaptea. ce easi i-ar placea. Ca tn ziua aceea. eu nasul in fArina. Am discutat ehe:stii de "ia\1. . dispare in trenul groazei.~tei>" 143 tam 18 un .re 5 • o dati: .oane peste tot. si piece in treaba lui."i-ar dori sA locuiascll intr-un col~r Tetras. Ca atunci. de a:asomicul tiu stupid.ndA. MA 8.Joe mii. Apoi. mi az­ vule cit colo. mai zg9. exact ca amnci. . .prostiile tale.'ri. Mil tree fiori pe ~ira spinArii. rna sufoe.'. Sc tnvlirte pli:mfultul cu mine."ta am vorbit. lepadituri! . daci n-ea d aiM copU. RamAn 8. rna simt vlaguit de toate pulerile.>3 0 v~ni('iet cu bratul rezemat neputinci08 de plan~ cu rotHe.. ~i &-a gbemuil in bratele mele. jar el e toreadorul fur­ lunos gata 51 impl:1nte sabia in mine. fari nido s(oJ1.·..0 alqi crAp ~i ceHilalt. Ml zguduie (ri. PanA.Ne-am amintit ~ de ziua aceea elnd era Ei rimAnA blocaUL In 1acuJ inghet-at. Mi apuca de guler cu mina dreaptii !ji..J:?i ne·am tmbrit~t. pricepi? Intru Ia binuieli.are. ochl. Aud ea pMn via glasul Drigillei Heim anun\And mceputul spectacolului in Lrenul groazei.

unu Bra douizeci. Ie face semn . Drnmul mi se pare lung cit 0 zi de post.sprezece ~i zeee.. douasprezcce ~ douAzeci ~i cinci. Domni~ra Acacia n-8 \·eniL ..50&r8 Acacia. Ciorba inicriti.zAndu-i pc ei • de veseli.frurnu~lelol"·'sa se potoleascli.it intre oa. v. Mecanismul inimii mele se inci!ze\ite ~i miroase a ars. CeasomicuJ bate miezul nopt-"_ 0 a.~lepl pe dom· ni. sa nu IlUl cuprindli ~ mai tare lrisle~en... $i totu~i am fiicul tot ce mi-a stat in putintJ. intelege eli nu mi. ~e fn~. ea fill n-um indoieli. De fiecare datA cand ceasornicu. zgiindu-mA la luna de carton pe care a ~terit·o prestidigitalOntl pentru Dulcineea lui.Fae iar cale intoarsa spre ateliernl lui MtHies.ndA.'i.e bine. mi se pare cl tmi patnmde un eu\. hiar llme~it.l anunlA ora exaet1.~. Doul'i. Cu 0 privire bln. M~lies iese din camerA in alaiul vesel al nw-nor.

Stfuui !Ii vina cu mine. imi g spune M~lies..~ Ii ttenJt niciodat. Dar penl:nl asta n-o sA rna dau Wtut. ~ • 145 Pc drum. Chinr in *leara asla . Eu rae Ia fel.8 IX" rare 0 iu besc din toatA inima Ea mi se dirni~e toati.12 ZiUA unnatoorc.C dii 0 lupUi tntre do-­ rin~ !riel ~ indoial1. tare ~pa narcise in fl:1cari. N -a. 0 sta~iune balnearJ..i ci 0 ~ fie alit de greu sa Vn IAngi mine fiin\.a care ti poart3. d o ~ Acacia wmeazA sa aiM un concert intr-un cabaret din l\Iarbella. tnlAuntrol JnE>U I. la caliva kilomeiri de Gmll<tda "Vite un prilej sa va inUilni\i. firi re\-iJlere.'lrtP de Joe". jar PI :left!pU Is fel de senin ca alund dind ne-am '"azut prima oari. nu ahuri. dcp. n-() sa cdJor din trenul eel mai fermecat din "UI\Jl mea. Poate ca nu ~u sa rna darniCl'C. dar nu se~. noroc. fml cia cu imprumul coslwnullui rei mw frumos ~i pdIiu. mi-a pus sufletul ei Tn palmi ell marinimie.

0 va prinde de mamt Nu pot s-o las in brd~le lui. poole din cauza piUiiriei lui Melies. $i totul va fi e. tn seara asta. urla. dar nu cred 146 ca rnA recuno~le. din ce In ce mai tare. Scena Be inaltA ehiar in buza mArii ~i tot~ lumea intreagii pare Be fi adunat injurul ei. Domni~oara Acacia e n'inita. pe v~cul Joe. Joe se niipllSLel.. EI rni-o ia inainte. totemul care are puterea sa-mi facli trupul se cutremure. de parca soar Ii intrupaL in ea un lup.. 0 ceata de demoni eRte exorcizata. sa sa Micuta canliircaf. semAnAnd cu 0 pudriedi clntAtoare. Tree peste capetele multimli ca in trenul groazei. Undeva in pri­ rnulliind. chipul ii este schimonosit de durere. Pe Iimba ti sm­ rll. 0 g-O prind. chiuic. Un blues ocru ii insot-e~te dansul de flamenco. Mi-ar pliicea sa fiu doctor sau mai bine un vrlijitor capabil 8-0 puna imediat pe picioare. Nu e genul sa planga din mice. Deodata. dar nu pot trece printre oamenii care nu millCA un degcl. Roehm ii face ape portoealii. dar se imbulzesc sa se uite cum se infigc ca un cui viu. unnat de eel drept. 'fipa.. 0 s-o prind.o s-otneredintez cii sunt gala sa rna schimb. Ma reped sa o sprijin. tn doar cateva clipe. cu trosnet de lernn ars. croindu-l}i iute drum prin mul~ime. intra in scena.t. . calciiiul stang ii strdpunge podeaua.Ii intalnesc privirea. ti e rau l}i nu vreau.ie ardei iuti.sca. tropiiie eu 0 vio­ lenlA nebanuilii. il u1resc pe Joe.t Inainte. numai sa ma iubea.e spre ea. Pardi tnot tnlpotriva curentului.. ca accept orice.

Oupii mai multe incereiri.i eu tine? Ce p s-a tntAmplat? m1 intreabi. Ceasomicul sdirtAie ca mii de buaW de creta pe tabli\.oara Acacia in bra~le lui Joe.atorii se fnghesuie hing! !'Cena .Spect. ti cuprinde trupul moaJe de pasare.. nu rnA las! 0 8-0 salvez pe do~ Acacia ~i in bra\..-rni g3sesc ~ eu sah"area. de pa. Biciul durerii imi ~6chiuie trupul. Pare ci a mu~t-o ~i ci e gata 8-0 tnfuIece. Dispar amandoi in cabina ei.'.s-o vadA".A In plAmAni. din adancul ini· mii pAn.:. Madeleine! Trimite-rni 0 annala de inimi din atel. -i ~ • . Joe ffi-a depa. se asorteaz.a cu perlele de sAnge care i se rostogolcsc pe pulpe. Cu greu rna sUipAnese sa nu urlu. 0 duee in bra~ pe domni~.rdl.~r sumeasi. tmi zaref'C propria imagine in oglindA.. .l Acacia..iit. u. ar trece-o pragul. Trebuie sa deschid ~ Cll orice pre~. ~ 147 . Mi-o ia pe domn~ Acacia chiar de sub nas.ele ei 0 !li. apropiindu-tp mAna sa-mi mllngiie cucuiuJ. o si-i impiedic! De data asta. Wi'8 se deschide ~i 0 dd pe dornJli. MA trintesc in ea cu toati puterea ~ rnA pribu. Rachia ~. imi tremuri trupul. Sunt purtat de gAIl­ duJ de a 0 salva. Chiar lti in bra~elc lui mi se pare frumoasA. ea.Da' ee. tl ajung din unnA pe Joe. MA ridie cu greu de pe jos.. apueind-o cu de­ getele lui care nu se mai tennirul.esc in (alA ~ care n'imAne tncuiatA. Un cucui \inetiu rni se umfli la tAmpla stangl. Colpi podelei noO s-o fnghitii.. Ajutor.

Imediatce Ie rostcsc. .nd pe esofng ~i inundandu·mi ere ­ iernl. putea sa·~i fac una cn asta? Tu chiar nu in~elegi. pe euvAntul meu! Teama ea 0 voi picrde !}i durerea de cap se ames· ted intr-un vllrtej electric de neoprit.148 Mil feresc in IAtun. Domni~oara Acacia tl roagii pe Joe sa ia&'i. tiibli~a de deasupra patului sc clatina deja! Simt pana~n viirful Iimbii b<1tiiile inimii. dm' mllnia e mai putemidl.Chiar crezi Cll vreau sa rna intorc in Edinburgh cu el? Crezi c·a. . ~ wen sa Ie pot retrage.1gimintea cu politetea demodata a unui ju ­ doka. Pronun~ sentinte defi~ nitive. Scurtcircuilsub teastii. dar ieri.Dar cum poole sa-p treaca plin cap a.Poftim? .Cum ai auzit! Am starnit 0 adevarata a\'alanl}i. 0. Gesturile lui delicaLe imi sunt insuportabile.. nu inainte de a 0 a~eza pe un scaun cu atala glija. 0 sa vomit jiiratie.~i~t pe Joe? .andre~e. lnima are 0 pomire de t. Joe ii strange la piepttmpul moole de pasiire.ii cum ar fi aparat-o de mine. cn l. . el mi·a povestit ciL . fi as· culla l1. iI simt urdl. Madeleine. de parca s-ar fi temut sa nu !te mpa.L~ai imbl1i. nu? .5'l ceva? N -8 fiicut decAt sa rna ajute sa~mi scot pieiornl din podeaua ain blestematii! Ai vazut doar.Am \'azut. Privirea do~i Aelcia Be tmbH\~te.

care m-au fennecat altiidatA deschizAndu-~i peta­ o lele pleoopclor I acum nu mai v:1d decAL neguri ~i ploL E eel mai reee drn.. Cu asta ar fi trebuit sA 149 incePt tmi dau seama. toate lan~urile care ne legau. ~li-am pus tot~<ti via~ tn mAinile tale. meAt m-am sim~it in stare sa mut ~i munpi din loe penlru Line.ii.dar lierea e prea amara. eeasomicul e prea f:ragil penlrn dragoste. dar nu izbutesc. tn oehii ei.Te iubesc firi noimi.. dar ~ rae eu lucruriJe. ~ • i' intotdeauna sa-I ascund.. Joe ~i bagi eapul prio cripitura u. claar ca si-i arate domni~ Acacia ci stl de \"eghe la clpltiiul ei. E timpul sa rnLorc Coaia.<. iubirea ta mi·a daL un leac 8. Incere imposibilul. Corabia noastri se scufundA.esc. pentnl eA mi.. com­ plet de-a·ndoaselea. Joe! Fti pe pace! triste~e ncrnArginitA ii slicleljte in privi.re.. care rna readuce eu picioarcle pe pamAnt. Firi 0 . . . n·a rosL vis. tn oglinda sparta a oehilor ci rna vAd pe mine tnsumi: 0 sa distrug totul. dad nu rna opresc cit mai repede. pe rind. Doctorii mi-au intenh.f! inima hol­ navi din eopilArie.\ire si rna tndrigost.Nu ~ tntAmpHi nimic. dar rombul gurii !i-a strAns a minic ~i di8pre~. ! 8 . .a de puLemic. mirturisindu-j ceea ee am vrut .~ vrea sa pot opri ~ care ~i scuipi resentimentele pana nu e pres tAniu. Simt eA Be nip. "e. lovitA de-atAtea CU\'inte grele ea plumbul A. cu des!­ '-'ir.YorbA..

avea in mana un pumnal. Pleadi. in s~it! Durerea e insuportabilii.Nu sunt decat un !?arlatan. rae totul pe dos.. Sunt eon­ vinsa ea nu te-ai fi purtat ~. nu se intampUi nimic.. La a1 doilea..lte-te adam!" tntre pliimdni.Aeum.1ndul sa-I smulg 150 din p\1ini.. La primul ac. tn a1 treilea lovesc de parcii.Tu chiar erezi in minciunile tale. pentru ca nu mai ~tiu eum S-(l dau ca sa nu te pierd ~i rna doare. du-te. ... Te iub. Unii oameni pretind ea atunci cfu1d se apropie moartea vezi 0 lumina orbitoare..Opre~te-te . bine.la rei. Opre!. daea ar fi existat un dram de adevilrin tot eeea ce indrogi. Rotitele se intretaie intr-un vaiet prelung ~i infiorator. Eu n-am vazut deciit .. Ti aud vocea sugrurnata implorandu-rna: . apue de cadran cu a.mandoua mainile ~i iI zdroncin. . tn niciun eaz a*a.lmi arde creiernl.. . Ca un turbat.La orizontul obrajilor ei nu se arata insa nieio gropip. 0 sa scot piatra asta de moara ~i 0 S-(l anme la gunoi de fa!! cu ea! Ca sa priceapl. te rog! Seurtcireuitul se intensificii ~i pune smpanire pc ceasornieul meu ro*u. imi simt inima in eraniu. chiar acum! tnoop sa trag de acele ceasornicului cu toam pute­ rea. Sunt sigur ci se vede prin pupile. M1i doare ingrozitor. asta crezi? Ei. o sa-~i dovedesc ci nu sunt. un buldozer strivE:!lte totul in calea lui. a. cu g-. nu te incurei! E~ti jalnie de-a dreptul! imi taie ea vorba.

i. MA cuprinde un sentiment adinc de rtI~ine. Apoi. Privirea plini de amiriciune ~ ~ de Curie i s-a umplut de teami. Arthur fredonlnd Ok When the Saints. 151 j spnineenele ridicate Ii brizdeazA fnmtea. Singele ~e!}te peste tot. U!}3 trintiUi lmi suM. de parci ar urma sa lac 0 lungA clHitorie en avionul Pe dinainlea ochiJor imi tree ultimeJe scAntei de vis. Domnil}OW'a Acacia iese din cabiN. umbre uria. In cele din unni. Cit vezi en ochil. 1& neE~L . Doctorif. apoi brat-e-le larg desehise. Ochil pir­ joJip de drago6le altAdatA. iar trupuJ meu se pulverizeazi.umbre. intoreAndu-mi eeasuJ.a Madeleine la cii. tn urechi asemenea unw pocnet de an:na.. Obnijii U palese. Din .nlut fnunuse~ nici pe eelAlalt tAnim.sc pe Joe. MA urise mai mull decAt n uri. do~ Acacia unduindu·se in ~i de dans.. frirnAntAnd in palme douA ace de ceasomic ficute bUeit:-i. Sunt nel~lit~i agitat deopotrivl.ri4i 'ii ~. tAiuJ meu. trandafirii se ~terg. urletele tnfioritoare ale domni­ ~ ~ Acacia mi trezese din visare.: do~ Acacia unduindu-se in ~ de dans pe tocurile ei ascu~ile..a. inOorind trandafiri ~i. Ridic pleoapele g ~ rna wt tint! la ea.pi. Troiene de zapadii fntunecaUi Tn care mi se afundi mAinile.e l10i 0 vijeJie de fulgi negri. acum seamAni en gaurile intunecate ale unw crania Am impresia cl stau fatA tn lali en 0 moartA care nU!p-8 pic.

Mi. Umbrelele ae dCBchid ca norilede toamna tfuotie. pilln­ g-dndu-~i parei'i IUjChiile manmt.. rigul o sa-mi stripunga inima eu mil de andrele rngheP1tc ~i eumnd n-o sa mai simt durerea.i.eva injur.. La fiecare spasm. Cum tncere sa p~sc.<. . Creienil imi ponmc~te 8A tAmbesc. Mi. Aud bubuitul unui tunet. un fulger spin­ teca cend in douii. poale prea mull mi-lUi fi dorit sa mearga! OI.pAliirie ~ ia zbornl 0 pasi1re lliUlti'i..~ fi. in neputinta de Il trii altJel de pove¥ti de dragosle decat eu (emei moarte? Am tncercal lotul pentrn domni~ara Acacia.llwi in 5pa­ mola. 0 sa s~sc a.t\rea c-. rna socoteam in stare sa Cae lotul . pa.e tmpr. Mi se invirte capul. vi­ sele. indaUi mi se inmoaie genunchii aidoma unui schior ageamiu. dar me­ Bajul sc picNle pe drum.e frig. realilatea. ctI gandullaJaek Spintecalorul.~menea lui. dorit. Micu~ cant.oare geme.Cwn.. 0. nimic nu merge. Mil euprinde un somn adane.l?i cAt. l. in fiec3rc zi.~tiate de jur imprejur.! fi dorit. cat de mull mi-al. Soa lisat pe plimiint cea mai friguroasa noapte din lume.1ntit. La cilth·a metri deasupra scenei.l\Hi afund in cea~a. Apia ceasornicul cu poelul palmci fji rotit-clc aunl nacliiite de sange. mi se implc­ tioosc picioarele. pesenmc de Melies.iircalli inti tret-e pe dinaintc f3ri sa-mi arunce un ochi ~i dispare tn bezn! ea 0 cometa tri'ltii. am obosil sa mor putin dUe pll~in. tmi ingheat-a sfulgele In vene.

sa macin griunt-e de lunA ~i AA i Ie presar pe pleoape.. ... sa nu inchid un oehi pan8 ta dLntatul ~iJor..rili}oara Acacia n·a l"ORtit ultimul cu\'anL. Spect. In clipa unmttoare. ins!. B-() sa stniballumea in lung ~i in lat doar ea revid . lumina !'Ie scaJda in mare.ti cuminte pe nisipul tiirmului Pt'ntnJ 0 tieCU!ldi.penlru ea. E timpul sA-mi strang iar bagajele tn~esate cu vise. spuma tnghite fulgenll..e rezultatul! Un fulgt'r t~i croie!. Fa rna culc la cinci diminea~ In ~uieralul piL'>linlor.'te drum printre arbon ~i aJa. aruncind din nou Marbella in tntuneric. "i uit.alorii o iau iepure~tE' la fugod prin ploaie. Poole ci dom.

. aducandu·mi aminte de ziua in care m·am na. Din pAmant se inalta co1ti ar­ 154 ginlati gata sa rna s~ie.ite !. Tot ce-a avut sens pentn! mine s-a spulbCl'at tn vant.13 l·a lual vreo douA zHe lui MtHies sA rnA tarasca din Marbella ptlna tn Granada. palatul Alhambra rni se pare un cimitir al elefnntilor. in s~t. la marginea ol'"'~ului. baiete! Nu te li\sa! Nu rnA lasa! imi ~ptel}te Me-lies. toate visele mele de om mare s-au topit ca fulgii atin~i de flacfui Ce poe ~i Cll dragostea asta! Doar Madeleine m-a prevenit. CAnd ajungem.scut.Vino-ti in fire! Vino-!'i in fire. Viaul sll-mi intemeiez 0 familie ~i sA-mi tngl"i­ jesc inima ea sa trc1iesc mult !1i bine. fmi plec ochii spre acele ciop1\f1. Dar nu·1 aud.ii mi se face mcii. . dar n-am vrut sA fae decAt ce mi-a dictat inima.

arunca direct.a tmi arde pieptul.Nu mai suport ~a ast.'. N·a. &.1temutul!" tmi spun tn sine.. dar Madeleine ar gisi leacul sa rna raci nou-nou. imi intinde patul din atelier.a.~micului..~.a cum inima a obosit sA mai stea sub cadranuJ eea.. M~li~ ! ..~tii ee cred eu? ca nu lemnuJ eeasomicului e pro­ blema tal . m·a. m-am situral de mine tnsumi! M lies mi priv~te ingrijoral.. Acum mai am un singur dor: sa flu pe vlrtul dealu­ lui din Edinburgh. ciuta sa nu le strivesc sub povara grijilor de adult care mi s-au cuibiril.un vArtej de petale tran.Abia imi urnesc picioarele.a care lros:n~te cAnd p-e lumea mai draga. dar pard. Madeleine. nici dad..igur a'} mai gisi sub pemii dlteva vise din copilArie. am pilat tot ~ 8. gfuldindu-mA ci n. A doua zi. SAngele se '~ impril. creiend 155 refuzi sa mai rimAnA tnchis in c:raniu. sunt sub anestezie. incerca sa &donn. !?i 1&3!? lini¥i ca prin £annec. daciL. "Fir-ar sl fie.. Am caput greu cit 0 piatri.Vreau sl-mi schimb inima! Pune-mi alta...o sA rnA mai tre­ 7. 0. inlr-{) zvAcnire de lucidilate. mi·ar trece un avion prin creier.lie pe ce~ful alb .! M-a. 0 vah'ataie uria.eSC niciodati. \knit ca un boxer ratat. In pat. A.. sub rnmte.! dafirii cazute In zApada. . simp nimic. de moara. .'} trezi intr-o stArejalnica.<.

. 0 sa gascsc eu ceva! Nu izbutesc sa ma linil?Lesc. sii incep numaratoa­ rea de la zero. Ai nevoie de iubire sau de timp . Nu mi-~ fi inchipuit ca va fi atfit de dureros.a.Am senzapa cii. biiiete. Mil.~tii bine ca n-o sa te ajute la nimic. cii te joci eu focul cand ai dat cheia inimii tale unei scilntei! . tmi cre~le 0 acacia ur. ar tl"ebui sa-ti repari inima din carne f. I-am Vtizut pe Joe purtand-o pe brate f.:. mai. ea toti ceilal~i oameni! N-ai un ceas de schimb? . f?i m-a durul ~i mai tare cand ea a plecat trantind U'3a.~. seama ca n-are rost 8<1 mai discutiim. a. .li mi-am ief. sciirtfund din toate inchcieturile. vreau ceva destul de zdravan cat Sa suporte emotiile pu­ ternice..li sange.tiai.lit din minti..A~teapUi. . . . Nu mai vreau sii ma tndragosLesc niciodatA! Zarindu-mi in ochi sclipirilede nebunie sinllciga.Sunt convins e-o sa g'dsesc 0 piesii de sehimb.Pune-mi 0 inimii noua.~a cum racea pe timpuri Madeleine.~ tnlre pJamani. 156 adaug'd el. ~i j>entru asta. nici de ce~l­ sOl11ieal'.de foarte mult timp. n-ai nevoie nici de doctor. . Mai intfii. *i imi spune Sa am rabdare. rolitele au luat-o razna.Mi-a ajuns pfinii-n gat sa tal fiu reparat. AsUi-seal"a. M(!lies i$i dll.. ~za pe masa lui de lucru.

Cll ni~le perle ro:. . M:i hot.ari:lc M·mi inlorc eea. pune-mi alt cess. rna chinui 8-0 deblochez !/oCOCiorlnd cu unul dintre acele rupte..ltit 0 inimi nou-nout&. ~ M~LiCs cii. tneearci si te odihne:ti pupn! $i nu cumva sa (llei \'reo proslie. .. dar e in~epeniUi. MAapuci un sentiment de vin! r8~ de Madeleine care &-8 striduit atAta sA rnA punA pe picioarc sa mft pr. Cind izbutesc in cele din unnA. Ouu 8-0 scot.. Se trage cortina. Cateva picituri de sange mi Be roslogolc!l. .Multumesc.oarce acasa.1 ~ avea ochii domni~i Acacia. te implor! pleacA in ora. .Oa.PAN.!line de mor.aul penlru ultima oari. tndata ee vAT chei~ tn incuietoare.. sA-mi C8ule 0 iniml nolli. mai ldab..r~i place'! .Ti·am ga.N·am nici cher sa mai ~tept l}i nici parte de dra­ ~te.:iatice. rro-nlorc eu. tmi ruge pamAnlul de l'lub pieioare. de parco.l.C de-a lungul aeelo!'.lbu~sc. singele incepe sit curgi ~iroaie prin lS7 incuietoare.. iJ \'Ad C8 prin ceafi. . M~LiI$ se tnt. fird cue ~i cu un ticiit.. !?i sA merg tnainte tara Mi-e n. a durere &8cuptll rna tn~eapa sub pliimilni. Cu pUlerile !llcite care mi·au mai rlmas.. mul~umesc .

..N-Q !:Ill mai fii niciodata ea inainte.tre ti-a salvat viata? .amplat dupli discupa noastrii. poate doar 0 vagii senza~ie de vis!}i 0 stare de mahmureala de zile mari. !}tH. nu? .E~ti sigur ea nu mai vrei inima lui Madeleine C". Nu-mi mai amintesc nimic din ce 5-a int.Sigur. .Tocmai asta imi doresc.

Pesemne. Ce earaghios e sl-p pop lua inima int.Sunt a. Ii lremuri mAinil(>.de pardar fi vazul un striJtOi. Sunt tmbricat tntr-o pijama ciudatA prin care ulrcsc doua tuburi conect.14 Clod deschid ochii in 8ral1}it.f'rumwpci" de-a lui! Ii facscmn."a de fericita si vi vAd teafar! Dac-ati !}ti.!. Durerea imi !i~e tot trupul..re degete! Cueut nu mai dlnt!. CAt oi fi dormit! MA ridic cu greu In picioare.ll."Czati 1a birou.imt ca 0 stafie lr:Igdnd dintr-o ~igan1. nu sooate nici eel mai mic sunet. rezemata chiar de pialra ei funel'lU'i. .te 18 venele mele ­ inc-o ma:=:inirie am de ciral co mine! := E .$i ell! Undc-i M~lie!? . zAresc Vee-hillt eea· sornie 1:Ie noptienl.. Nu 159 are nici un ac. 0 femeie in alb stA &. spe­ rii ~i ell pe cineva! .: j § . A dal DomnuJ d.temut praful. numai cl sunt viu. M~lies nu e nieiieri. Mi oit cu bigaredeseamila inima~ nouA. Mii fl. \'TeO altA •. Pe clip~r i s·a a.. Ea tresare.

La :Marbella.Am imprcsia COd am stat intins timp de cinci sute cincizeci de ani. . . chiar daca nu era convins cli asta avea schimbe cursul evenimentelol'. Oar acurn.S-a intors la Paris aeum efiteva luni l. trebuie sa va explic unele IUCl1IM. rna pot ~ine pc picioare cinci minute! . !?tiu cii ceea ee-o sii vii spun e grcu de crezut. .nd a~i avut accidentul.Melics s-a striiduit sA vii puna una noua. a fost faarte neeajil eli.Luati loc. SA ~ti~i ca va. t.ii m-a rugal sa am grija de dumneavoastra. e de preferat sa rarnnnc~i intins. .im de mnta iubita.Nu mai tine~i millle? rna intreabii intnstatli. ati mcercat 88.Ce accident? .. iubea foartc tare... imi aduc amillte. . 0 sa va dezvalui lucruri impol'tante.. in sensul mecanic al tennenului. va smulge~i censornicu1 cusut de inimA. Eu vorbesc despre inima. Cn.Da. Era fascinat de erectul ceasorni­ eului asupra imaginapei dumneavoastra. pe care nimeni n-a vrul ~a vi Je Hpuna.Unde-i Melies? .Si-mi ridice moralul! Eram in pericol de moatte! .. cia. Fiti oehi ~i ureehi. trebuie sa aflati adevarul..o~i credem ca-i sf~ilul lumii clnd ne des»<1rt.. ea sa va rid ice moralul.Ah. nll v-a dezviiluit din vreme taina pe care-o dueep cu dum­ neavoastra. . sa .Sincer.

~i firii (e! vechi ~i fiiri. tntoar­ cerea lui Joe. ..E nonnal. aeesta nOlL Nu au nieio legiluri di­ recti eo inima dumnea\'oastri fi.'\t de brusc la realitate. Poate ca sal vA apcre de proprili demoni.. ali aezut leaLA \'ia\A in po\"estea ell inima-(essomic.ita.i loatA. . nu un doc­ tor. ci un placebo care din punct de ve­ dere medical n-are nieiun erect.Tnt-e1eg acum de ce moa 8fituit mereu sa caut un ceaRomicar ca sii-mi JecuiascA inima.ici. .Nu ere<! nume din ce-mi spune~i! . 0 frun­ 7Aresc iute.z.. mai mult sau mai pU~in. Uitap cartea! Omuljara tM4C(1)t.a seria pe copertA.Din mouve psihoJogice. Nu sunt ell adevirat protez. .i expresia.f?l de unde cunoa. Mul~i pirin~i rae 8.Iml dau Hearna ca vA vine greu sa vA lrezi~i at.i !p fiiri ceasuriJe astea. Nu priccpep 0 iota din relul acesta de medicinal . ..Ap fi putul tri..e. daci vre~i si triip cu adevaral. dar e limpuJ vA fixAm ora.Se ~ IAngi mine !p-mi ia mAna dreapti intr-a ei... .i-m. Tremur.J. '­ ~ sa • • ~zaf.~leti POVeMe8 vie~ii meJe! .lmposibil! De ce-ar fi inventat Madeleine toata povest..ea asta! . Granada.<.Am citil-o_ Jd~lies a a.lrtie. ! .7lemut-o pe h.8. retnt. a.nirea eo domni~oara Acacia. f1ri indoiaHi. parcurg epopeea noastra prin Europa..

N-~ putea sA cred asta niciodatl. De rapt. credea in Laale iluziile. neapArat.VA inte1eg.Nu-i citip Inell llf"an.ea cu .w eo.De ce? .. dar trebuie sa va povestesc ce s-a intAmplal imedial dup3.. n-am niciun chef Sa rna 1ntorc 1n lrecut.. .Mai tntai trebuie sa va ob~nuiti cu ideea ci\ viaf. aceea. va ve~i reveni.a pute~i schimba flnalnl clr1ii. Numai a.. t~i racea reprof1uri ci nu v-a ml1rturisit mai inainte. ..nd in iluzie ell atii.a dumneavoaslra nu e legati de ceasornic. Del}i ve~i suferi pe moment. Vre~i ceva de baul? ..accidentul". Prindea curaj v3zfuldu-vii pe dumneavoastm persistii.. . ell atal mai pu~in sA 0 accept. .... . La ce stare aveap dind \--ati mtors 1a atelier. Pana in seam aceea tragica.M~lies considera ea nu sunte~i pregiitit sa 0 auziti. dar povestea ceasorni­ culuj a pus stiiplnire pe dumneavoastrl.V-a~i Ii putut da seama. dintr-<JdatJl ..Tliceti! .De ce nu mi-a spus M~lies toate astea? . dad ~ine~i mot1i~.a 162 gAndit ca e periculos sa va dezviluie adevaml. Vasemana..tn clipa asta. Citi~i a trei& parte.itul! rnA opre. psihologic vorbind.. Trebuie sa rnA credeti. M~lies g.. . in noapt.5i fennecatde idee. crezfuld ell taMe in inima dumneavoastrli de lemn.A~i pierdut-o pe domni~ Acacia. creel cia fastel insu.ta convin­ gere.

. . apoi la eel nou de sub pijamaua botili. iar acele stau la adapostuJ unui geam.Da. Se ternea ci yep muri. MA lntreb ce trlsnAi tmi va mai spune femcia asta ciudatA imbril. M~lies l!i-a adus aminte de mine ~ a \"cnit in grab1 sl rnA eaute. Cea· sui tmi dA mAneirimi.Ii cum mi-ar Ii Cost gre­ rala inima incompatibila a allcuiva.Da.catA in alb.Ap flcut hemoragie intema. vag.. Deasupra numirolui 12 alAma 0 sonerie ea de bic:ieletA. 0 ~ ~ '63 ~ . 0 fapti la limita 8upersti~iei.Dupl cum mi-a descris M~lies. v-agAsit aproape inco~tienl.Da. tnLre limp.. invllrtea tol pi. incepe ea. dar nu v-a re­ venit eun~tintA. . zicea ci vA ve~i trezi intr-o stare psihiei mai buna.to ziua aceea. ~ mi·a uitat sArutlrile Coarle repede. rna doare caput t n Limp ee infirmiera se duce si·mi caute un leae potrivit care si-mi potoleasci emo~ii1e. Cadranul esle din metal. riu. Mtilies s-a dus la un cea­ somiear din orlU} ca sa vi linil}t. tnlr. A insistal sa vi fd opera~ia fligA­ duili. V-am april singerarea co 0 mare precizie. .mAntul cu mine. Va aminti~i? . n·a uitat talentul meu de infirmienl. dumneavoastra a~i !ncereal sA vA intoarcefi ecasulstricat.() . rna uit la ve­ ehiul meu ceasomic uitat pe noptieri. Cind l}i-a dat seama.easc3 micar proviz<. dar nu alcool. mul~umesc. Cu 0 inima noui. ea !. He balta de singe.

Am avutgrija sa stau in prcajma lui. la unna urmei. nu-mi raspundea eu aceea.a intre ceea ee-mi spune l?i pro­ M~lie8. Veghez la capAtaiul dumneavoastni din ziua accidentului.o ascult depAnAndu-mi povestea.Ba nu. erd~i doar un adolescent . m-am apropiat su­ personaj.ea cu visul.i drdgoste..Tn opinia lui M~lies. .Eram indriigostitA lulea de de dumneavoastra doar ca net. RAm&n pur ~i simplu inmiirmuriL In emisfera dreapta.' supravietui. Apoi. ca sa peat. pria realitate. De atunci. cAnd v-ati distros ceasorni­ cui chiar sub oeM domni. Un gcst prostc8C. sa deveniti .mai niu. eram 18 fel. sangele pAlpAie ca un fal'. ca l?i citnd mi-ar aduce v~ti despre cineva !?liut doar din vederc. am intrat in poves· tea cirtii.ti-e greu sa Cae legiitur. un adolescent cu vise de copil. . Dar.. n-a~i mai fost adolescentul-copil din copa in care ap Juat holarArea sa vii pArAsi~i inima cea veche. citind Omuljlirii tl''llcaje. De asia se temea Madeleine: eli 0 un om in toatA firea. "Po.Acum cAteva minute.. fiicut din disperarc. ll.'lte-spune-adevarul." . ati vrut sa-i dovediti cilt suferiti 164 l?i cAt 0 iubiti. "Poate-spune-ade­ varul".e~te de ehiar dad!. .. care IlU se l>Oate abpne sa nu amestece re~llitat.!loarei Acacia. In proptiu ~i la figural.

De pe 18 Inceputul anului.oarci? . ~t. toate sentimentele pentru ea ~au red~ptatcu putere.Deocamdati nu vreau sa rna uil la nimic.posibil-. clipe. f?lia~i? Tn fond.Cu cat imi repel de mai rnulte ori tn mint.Eu nu (ae decal sa vii po. Mi-a dal~ inainte de a pleca Ia Paris.oarcli niciodatA. . Privip-vii in oglindA.ept Iuni de we ca sa-mi tri­ miLA n~ti. momenteJe de trezie au devenit din ce In ce mai lungi !?i mai de~. vii ridicap pleoapele pen. Cind are de gind sa se tnt. crede~i.A devenit tati? .Suntem in 4 august 1892.Cred ca n-o si se mai int. eel pu~in 0 datA in ziT La un moment dat.tn primeJe trei luni..165 tn.e "im­ posibil cu alAt tmi risunii mai tare in tap cuvAn­ tul .I cite'".~ ce am citit in canea lui M lies.. Acum. Uneori se intampla ca oamenii sa iasii dintr-o comA profunda. Acum are doi copii . .eme sa nu-i ciau de f!tire e-ap rnuril .:i munce:--te de lOr sa realizeze fotognl­ fia tn mi-:care. . tiu ci n~ sa IllS. mie ~ dumne3\'oostrii.lni ai'tAzi. nu·i dedit 0 noapte H . . Lungimea parnlui mAsoarA timpul trecut. . apoi iar ati coborAl In inferno Cum i-a rostil numele. P-. poale Be t..Cum adicA luni de zile? .La incepul ne scria tn fiecu-e sapt. .iimAnA. AP stat in comA aproape trei ani. "-a~i ~1jt ~ ali ingiirnal ceva despre domni­ ~ Acacia.

incerc si-mi adun puteriJe l}i sa-mi domolesc emotille. Trebuie si pomese in caularea ei.i cine suntep.Cum adiC'd? .r de 80mn foarte lunga. Via~a mea R·are nioo noimi daca RoO reglsesc. domni~oan1 Aeacia! .nd 0 masa copioasli.Doar n-o sa plecap tn halul BSla! .. Oricum.. 1 . sunl nevoil sa rnA tntorc la bi. Ce-oi fi ficlnd tu in tot accst limp. sa fi~i multumit ei vi amintif. nu scapi teaf'ar dintr-() cllatorie aUlt de ane­ voio&.i.Tn1iP! Nu mai suntep 8ooI0. Se putea tnlampJa !ti mai riu. dar trnip! Sdipat de tuburile oribile care ml ciupeau de bra~. unt un mort \'iu. Numai gindul ci nu e lAng! mine rna pune pe jar. &oar puLea sA va ramana ce\'a unne..A. Trei ani. Nu pol sa mi-o minte ca in ziua in care am tmplinit zeee ani. Ce rericitA sunt sa va vad pe picioare! Mtilies va innebuni de bucurie. Vorbele infinnierei imi risuni in minle.. N·am de ales.lciul EXlraordinarium.Ei.. Domni~oara Acacia mi-a pu~ glndurile cap 13 166 cap.. dar eel mai important Jucru este ci o iubel'c lnci. Dau cu ochii de imaginea mea tn oglinda de pe 0. e un vis sall un ~mar? Sigur n·am munt? . . Nu mai sunt ~terg din sigur de nimic.Sigur sunl in vialA. infuled.53 ateUerului.

A ochelari. N iciodatA n-am alergat atAt de ineet. ted vand alb cu azurul ceroJui in cildlri ~ de praf n:x:-iatie. Trenul pare ram 8f'a11it. fremltAnd de dorin~ ~ de meJancolie. Umerii parcii mi a-au !irgit.Nici nu inghiL ultima tmbuclturA ~ tmi iau picioa­ reJe Ja spinate tnspre~.nll.ris numel.iresc umbra 'l'i mi se pare striini.~ spre trenul groazei. Pletele ~i barbs imi dau 0 tnra~i!}are de Mrn. AeroJ proaspiL imi patNnde tn plAmAni ea o lovituri de pumnaJ. Fnunusetea ei desid. Mai mult decAt aLAL. Mi uit 167 tn oehii ei pAlrunziLOri. ~ ~ La col~ul unei striizi.. domni"". dar gindwile negre Ie fntunecl1. La marginea onu. Chipul de nerecuno6CUt se izbe1. imi z.. 0 contemplu inde. Criciun inainte sA i Be rotunjeasca burta ~i si-i a1beasca p8. La bAlciuJ Extraordinarium. casele Granadei ~i ames. . t mi gisesc un loe intr-un vagon. Mergind pe 0 slridul!. ifni tndrepl pa. iar tncA. de!1i lot nu poart.. tmi nApldesc sub frunte aminUrile cele mai luminoase.te de 0 vitrinA. de pareA W:' avea 0 suli de ani. I·au crescut unghiile ~ sunt datecu lac. du­ rerile care-mi sfredelesc oasele mi-au modificat ~i mersul. dau de un af~ pe care slA ~ .l"!}itJ de femeie rna face si artt ea un om al pe~terilor tn pijama.'" lung.uJui. co­ piii sc vArA sub poalele fustelor.rei Acacm. cAnd II ziresc pe Joe fumAnd pe culoar. CAml rna vM.llArile rna strang ca ~i cum mi-ar fi prea mici.

Deodatii., la caleva l11neluri in spatele meu, 0 vilel pe dolllIlli;oara Acacia. T.aci, inimioara! Nu mA recu­ noa.,te. Taci, inimioara! Nimeni nu ma recunoafile. Nici macar eu nu rna recullosc. Joe incearca sa rna sperle ca pe un client obi!;nuit, dar nu-i reu!jCliite. tn schimb, i~i dovedel?te pe deplin talentul de spirgator de vise, imbratif?ilild-o pe do~ Acacia la intra­ rea in trenul groazei. Dar de data asta, n-o sa ma dau b:"'atut Cli niciun chip! Acum eu sunt intnlsul! Domni~oar.l Acacia trage din tigara lui Joe. Inti­ mital.ea gestului ma indurereaz8 la fel ca imbra­ til?area. Sunt l.a dttiva pa!;ii de mine, raman cu rasunarea laiata. o mai strange 0 data in brdt-e, cu obi~nuinta cu care speli v8.')Cle. ra.ra sa te g3nde~ti prea multo Cum sA imbrlti~zi a.';l<l 0 fata, fiirl sa te g'.1nde.~ti? Tac mAlc. Dli-mi-o inapoi! 0 sa veelep voi ce inimii putel'­ nidi am elin ce-i fiicuUi.! Emotiile rna inabu.!;'8, dar 168 Ie tin stl"a.'}nic prizoniere in adancul sufletului. Clinchetele vocii ei imi picura in auz, iar stralu­ cirea imi orbe*te ochii ca un gaz lacrimogen cu aroma de cli~uni. 0 s1i. rna recunoasc1\. oare? o sa am curajul sa-i marturise~c adevarul gol-golut? ~i daca lucrurilc mcrg prost, 0 sA am cu­ rajul sa-I tin sub Uicere? MA intorc in trenul groazei. Domni*lXll'a Acacia merge chiar in fata mea, ascmenea unui uragnn in mi­ niatura. ti recunosc parfumul !,Ii it adulmec a.~a cum

*i

~i 0

cuverturi tnvechiti, care mw poartA inca ur­

mele viselor. tmi iese din minte cli. e iubita celui mai inver.;:unat dU.!j:man

at meu.

- Buni DUa, tmi spune, obsen·indu-ml.
Tot nu rna ~te. 0 povari grea imi apasa pe umeri. Pe genunchiul ei drept remarc un hematorn.

lmi tau avAnt, fiiri. sa ~u unde am sa rna pr-.lbu.~.
- Tot nu
purta~i

ochelari, nu-i .1

- Ba da, dar nu-mi place sa se ia lumea de mine

pe lema a!ita, tmi raspunde, cu un iJuris &mar.
~tiu

__.

- De unde?
,;;;tiu ci ne-am certat din cauza lui Joe ~i din cauza geloziei, ca mi-llm anmcat inima la CO'i!, pentru ca te iubeam complet

ruurea,

dar vreau

sa 0

luum de Ill.

capat, pentru cA te iubesc mai mult decAt orice pe lume.;< Asta ar fi trebuit sa·i spun. Cuvintele mi Be

imoilmi.,c;esc fn cap, mi Be reped !:1pre buze, dar Be eo­
dese sa iasi.

In schimb, tu~ ~r.

! '"

- Ce-i cu dumneavoastri in pijama? Nu cum,·a ap fugit dintr-un spital? - N-am fugit, am i~it... Tocmai am ie:;;it dintr-Q stare grav!...

- Pai, atund trcbuie sa ,oa clutAm ce\-a de imtricat,
domnule! Ne zAmbim ca odinioari. Pentro 0 clip5, cred di.
m-B recunoscut, in orice caz incep sa trag nadejde.

La despArt-ire ne spunem ,.pe curlind". Ma inOOre in alelierullui M~ties. sugrumat de emotie.
-Spuneti-i cine suntep! Nu mai stap pe g-:induri! sL.l\rnie infinniera. - N-a sasil timpu!! tnca putin, sa rna obi~nuiesc

din

nOli ell

prezent-a ei.

- Sa nu fie prea tArziu... A~i mai pierdut-o 0 data ascunUtndu-i trecutul dumneavoastni! Nu mai a.',>teptati sa vi se ghemuiascii la piept !;Ii sa·lili dea seama ca ll.Ve~i un alt ceas dedesubt. ell tot veni vorba, nu vrep sa vi-I scot pentru totdeauna'l - Ba da, 0 s-o facem ~i pe }ll)ta. Dar mai am ne­ voie de limp sa ma inzdr-J.venesc. Ce zice~i? - 0 sa vii simti~i din ce in ee mai bine... Nu vreti sa va lund ~i sa vii bArbieresc? Aratap en un om preistoric... - Nu, nu chiar aClim. N-aveti cumva vrelln cos· 170 tum de-allui Melies care sa-mi lie mare?

Din clind in cand, rna a.',>cz tntor-un loe strategic nu
departe de trenul groazei, ca

sa

ne int&lnim

CD

din

intAmplare. T ncet, incet, intre noi se infiripil 0 anume cornplicitate, care imi aminlel;lle alat de mult de vre­ murile lrecute, incAt rna podidesc lacrimile in pHn hohot de r.1s. Tn rnomentele de tA-cere dintre noi doi, mi se pare di l;Itie cine sunt, dar nu vrea sa-mi spunii. Nurnai ca nu-i sUi in fire.

1 acum sa reeu· . Pantofii lui Melies imi zdrelesc pieioarele. Nu mai lipse!?te dedl.accident" din dragost.i prea lare pe domni~ Acacia.Icile mi s-au ascutit.Am grija sa n-o sacli.~i.5 pereze timpuJ irosit. infinniera. Uneori.! rna pomenesc zicftnd. cum ar spune Mt1lies. -Ia uite cine-a venit! Omul ~t. nu mamai Mrbieresc niciodatii..Puteti sa va birbieriti. cxclamA domni. eli majoc eu focul. rna ehircesc de durere. Oasele intinse ca ni~te :~ arcuri timp de trei ani ineeal'C'. § Nici chipul nu mai este acela. incal numai g~dul Joaca asta tine de vreo doua IUlli. eu tot 0 sa va numesc omul pe~telilor. dar rna simt in al nouwea eel' cand ii ron~A. dad nu va lluparati.t un fri1. Oupa primul .. Cateodatii. Jehanne.mele fApturii sub masca noii mele identitA~i.. dintr-un vechi reflex. iar eost. Uiinuind adeviirul. dragando . dar du.¥03r'a Acacia cand da eu oehii de mine.rerea tmi taie aripile.er l}i ne-am pri­ copsit eu un om eivilizat! .i fiirli. crede ca toat. pomepi mi-au ie~t in j 171 ararA.Daca·mi mai spune~i omul piano. . imi vine ~liu sa intrec masura. iar Joe nu sa pun capiit acestei fericiri imi tntoarce stomacul pe dos. mi-am inv81-at bine lec~ia.umul rna face sa ariit ca un pescar de scoici imbrdcal in haine de magician. pe~terilor.erilor pus la palm ace. Fl1.e transfonnarile mi se trag din perioada de coma.e. ~i~a dat seama de nimie..

De re-a murit! . ma <luce eu gindulla un fost iubit. dar tot e mai bine decat sa stau de­ parte de ea.rei ani ea ~ ~ intoarcli.. .. Nu rna dau in \'Ant dupi ele.un iubit. . ! .~riooul. ca dumneavoo.N-ar fi men a. dar 0 racea pe mi.Poate cA. dar el ehiar credea in ele..a departe ~i oricum n·ar fi al}Leptat t. pentrn cA a f()f. aJpi spun c-ar 6 ars tRtr-un incendiu pe care I-a PI"O\'0C3t tara sa \-Tea Mie mi--e teama c3 a munt de tUne dUllA ultima noastrci ceartA.ii timp..A\'ea barbA! . mA rog.am certat ingro. Ne. Unn I-au vbut luptandu-se cu un cal. Sigur e c-a murit.loo" sau mai degraM 18 .ii sa-I crcde~i! . .. dac-ar mai 6 in viatA.. . ~ astilzi i-am pus non pe mormAnL 172 ~i daci'i a muritdoarcasA vi impresioneze!..Necazurile ineep deja sl apart. ... A munt acum capva ani.La un .Chil'u! dumneavOL"tni. . ar fi aid. in visele lui. !?i 31>oi.La amAndoui. Socoteam ca \-Tea sa mii impresioneze.Os.A munt? . zitor.. in aeela!.t fngropat."ltnt Credea in propriile minciuni. Cine ~tie. Habar n-am.Nu. credea ~i voia sa vi impresioneze. Cu mine.E un mister. .

.MA gAndeam eu! Tocmai de aceea nici n-am incereal! Mi-a zfunbit..Nu vei mai fi niciodatA acela.Nu vi lubea de-ajuns? . dad vreli sA rna agi.. ar fi venit de 18 sine. tmi apusese Meli tnainte de operatie.. n·ap ales tea mai buni metoda. col~ii tnlt-un gil sublim. iscodindu·mA despre prima mea dragoste pierduti acum trei ani! . Au t. Dar haideti sa schimbim yorba.Am ajUM 0 fantomi ascunsA tn spatele bArbii .sa nu tneercap! . CAnd aveam inima :~ cea veche ar fi fost simplu.Vi iubea prea mult? . l"U!?inat cl ~i-a tnfipt "!.Nu \Itiu..t daar eAten luni fi deja m·am siLurat de ritmuilenL al viepi rnele.~ la marginea unei genuni inne­ gurate..recu. 173 . Am i~il din sla­ rea de convalescentJ. dar acum nimic nu mw e ca inainte.i"'.Nu existA . ~ Am lieu! cale tnloarsi spre atelier aidoma unui c varnpir care se eulca in sicriu.Atunci eare-i rea mai l:MJni metodi 81 vi cucere9C! . chiar daca nu regret cA m·am tnAlt-aL .! '" .prea mulL" In dragoste! . Ar ti lrebuit 51-i spun totul. Rem~le !?i pirerile de riu se tnvilmA. vreau sl rna tntore in toiullup­ wi l'iri 51 rnA mai ascund sub masca bArboasi ~i sub o claie de pAr.\-&li.

Poote dad'" repar.leptale. totul va fi ca tnainte. Rotocoale de praf Be rididi tn acr. . gAndesc mai limpede.sau amintirea unei dureri . iUtA-seari rnA bagtn patcu gindul de a sconnoni prin COllul de gunoi al amintirilor ~i al viselor de dra­ pte. cand mA Ul"Canl tn racheta 1'Oz a iubirii filrii sa-mi pun cenlura. al>oi n a'. am crescul.. firii sA rnA tem cii.. 51 tnchid ochiL Vec:hiul ceasornic zace pe oetajeri. unnaUi. nu mi·a.Adevi1rata" mea inimi. mlN) cutie de carton. dau inapoi limpull}i sA rna tntorc in vremea in care iubeam senin. Vreau sA ddce-amai rimas din inima meade odinioari. Joe nu g-ar mai tnloarce. rnA pot n1ni! dau limpul fnul>oi pana in zilele tn care nu ~tiarn ee e frica. eea in care s. tot nu pot. AstAzi. ca un PTOl":t! Cine sunt eu'! Un fals a1 propriei mele 0 umbra stnhezie! 1au cutia din carton ~i scot cu griji ceasornicul. 174 Span. inima cea noui bate in tieere.au ivit primii fiori ai iubirii. liin~e! o . durere .p tn afarn tropului meu. Ifni strecor degetele printre roti~e. dar nu tndriznesc sa rae marele sail spre eea care \"3 rimine tntotdeauna ca atunci dlnd avearn zece ani.\ez pe pat. "echiul eeasor­ nic rnA race pe deplin sa visez mai fnunog decal eel orbe~te tn cu~ite rnlre sa sa nou.. de 0 Iini~te cople~itoore.se t. in care ma cufundarn vise. tn bucii. langi mine. mai infige ~ aee. ~ eu I-am Bcut tAn<Wi.re~te pc nea.Trebuie sa-fni rae pu~in curaj ~i sA tnfrunt momen· tul revederii adevArate.

. ceasomicul incepe 8i ticiie. nidAjduind ca va mai dori si frnparta dra­ g08Le& cu mine. Bantui pe uli~le bAlciului ca un condamnat la 8: ~ moarte. cum rae actorii nnui duel 17S dintr-un western. SemAn pu~in cu \'lAjganul ista! MA uit cum se indepArt. sunt hotarit sa merg la domrm. noaptea chinuindu-rni sA-rru repar vechea inimi de lemn.f?oara Acacia. Ne tncrnci~ ~ pri\'irile. ci inima mea inlreagA. Dis-de-diminea\A. in timp ce el ttuferea ca un mar· tir pe crueea pledri. co ineelinitorol.i uri 0 fi simpnd fatA de mine tn timpul ~Iii. Am pus ceasomicul in cutis pe c-dl"E' am de gind si i-o ofer celei care a devenit 0 ctl.ese.e1e mola­ tice ale domni~ Acacia Leg acele la load lor cu doui sforicele subpri. Pentnl prima oari tn ~ mea. dar cum sunt un ~r nein­ demAnatic. clnd. poartA din vlrfuJ dealului din Edinburgh pAni in brat. 0-0 sA-i moo dau door cheia. cind Ii \'orbeam necontenit de domni. MiL euprinde 0 bucurie care mil.cl.oara Acacia!ji si-j mArturisesc ade­ vW. a venit 18 trenul groa­ zei sA mi-o is pe d o ~ Acacia. 11 zarese de departe pe Joe. Astiizi.Pentrn 0 clipA. rna pun tn loeullui. nu reu.eaza. lmi petree toatii. pe urmi se opreJilte. ca un schelet care lnvatA sa tneargi din nou. Jlfu13 cfu1d tl pier<! din ochi . eu sunt cueeritorol! Mi gindese cit. De data ast&.nUlreatA vestita. N'u-mi mai est.i ei.e m.

. "'i fi putut g1 merg g1 stirn de vorbii In tihni.j puni unuJ peste altul cit~te ca si ridice case pustii. lnima mea..A bUcA~i. ti cuprind obrajii in palme. A. fiirl'i sa spun moun cuvAnt.UI ·1 pe mincinosul pe care J·ai \'Azut ieri.. .. ci nu rnA mai cun~.domni~ara Acacia" rnseammi. Acum. Pare la rei de nerericiti ca ~ Jovanii pe care se chinuie gi.1jitoare gArboviti se singuritatea.i.Am ceva ~·~i spun! . ia I.AdevArul e d tu vrei si ml agi~i co freza asta DOUa ~i costumui. pu~in..socoteala de·acasA nu se potrive~te cu cea din tilrg". 176 . dar obo­ sese numai la gtndul CoO si·j aud gtasu1 buhait Iji ideile primite de·a gala..$i eu! Dar cAnd spu. .ai in cutie? . .Brigitte Heirn se ivefft.. CAnd ii vid pirul vwvoi ca 0 mAturi.e uitA. tmi place.i . 0 Bi ani tot adevinll in elipa asta... Trebuie sl reeuno:iC.. . Pe chipul ei de vr.e pe cu1oarol trenului groa.Nu mai weau sA. rna fntorc din dnun. mi·ai adus un cadou? Ce.Da' ~tii ci nu pierzi Umpul pentrn cineva care nu vrea sa rna cucereasci! . DuJeeal-a .0 inimA fiicut. zei. Nu ~·au pierdut nioun strop din slriJucirea blinda de altAdatil Imi apAs bu· zeJe pc gum c. de rapt.

Mi-e inima inlre ciocan !. Mii-mb!il de bucuria pura ~ simpla de a-i alinge pielea. . desprinU\ndu-se din imbr3~i. care-mi alungii din minle wale banuielile su.>a de tandru. . de nestApAnit.rnbre.Pe Joe.. imi spune cu trisLet-e in g gtas. pe tacute.ji l>amllntul.comoarli. de care p-am vorbit. "T!l. !:}tiu. Ne mai siirutlm 0 dati. pot sa fiu foarte fericit. <U.Eu am incepul prima.tmi cer iertare. &.. Dar in clipa asta. cel de care imi amintel?ti tu uneori.ea dreaptcl a ereieruJui..Nu. !iuvoaie lungi '7-i calde. ca soarele dupA ploaie. ~ :! .t. imi ~uier3 0 voce din part.l adftnc sub piele. meal Be reaprinde flacara amintirilor .ta fe· ricire ~i 8ufelin~ laolaltA! De obicei. Ar ti ridiool o iau de lacapat. Buzele ei imi lasa un gust de ardei ro!. Din culie mi se pare ell aud un clinehet. pe Jack. . Nu vreau sa Le mal vlld Ne l<>tdJim tiircoalede dltev. n-am avutde gD. MA podidesc lacri· mile..nd sa te r'clnesc.Ii nicovaUi.lmi pare foarle r'du.sarutuJui rna face sa wl pentru 0 clipA de ce am venit. ii riispunde lrnpuJ.dareusunt " 177 indriigostiti de altcineva de mult timp.lharule! Mincinosule!".. . AUl. Un big-b<mg intersideral de senzatii schimbi tntre ele conexiunile mele emo~ionale.:. luni.. Bale din rasputeri.~. fostul iubit. fulgerelc spinteci bolla cea mai scnma de cftnd e lumea !.Ai rabdare! 0 sA-i spun imediat!".5& de pAlima.~. apoi fcarte posomor'J. dar deja m-am casatoril co un Mrbat pe care nu·l a sa .lu.. ingropat.daril iubescinca.

li nu m-ating.li apuc8 vechiul meu ceasornic-iniml. apoi partea din mij­ loe ~i cele dow'i ace legate cu groarA. nu mai vrcau 8-0 iau de la capat! imi spune. parcA sunt legate prin fire nevi'izut. apoi in ceJalalt. Deschide meet capacul. tmi ies curcubcie printre gene.e de pieptul meu care Ie inregistreaz.E ceva fragil? -oa. i!i'i vfu-. Rasucel(ite acele fnlr-un sens. imi iau inima in dinti ~i·i intind cutia in care Be ana ceasomicul. daca nu-I iei tu. E un moment nepretuiU Sii-i oferi inima in dar femeii pe care 0 iubcl(iti nu e putin lucru! Zdruncina cutia. fl accepta jenata. . Nu complica lucrurile !. iese la lumin:l cadranul. 11 cerceteaza fiiri1 sa scoata vreun cuvant. .iubesc.lcare . Se preface ell zfunbe!.Nu pot sa accept un cadou de la tine. Clatinli u~r din cap. Be uitA cu bagare de seama la fiecare detnliu.l mainile l. fmi pare. Lentilcle i se aburesc ~i mai tare. rau.lte anpi.a pe nasu! ciirn. inconjurandu-ma cu br-at-e1e moi ca ni!. Rupe hilrtia cu degetele ei de­ licate.i mai mult. imt ca nu e in apele ei.\te.Desehide-I totu~i! E un cadou special pentru tine.a fiecare mi[. Ii tremuri mainile. ca ~i cum ar vrea sa ghiceW:>Cii ce e iduntrn. sincer. De!. 178 Moo intai. Scoto­ cel(ite prin geanta. scoate 0 pereche de ochelan lji ~i-i a. llicuite co grija. . I Be aburesc lentilele. nu e bun de nimic.5<l7.

trei. De acum.tn fiecare zi.. at:arnA sus.tmtlna din ea dedlt su­ netul slab aI pa. cu accle pie­ eate spre pAmint. tu nu mai exi~ti . Silueta ei n-o sa mUsoare mai mult de zece eentimetri. Privirea Ii r8mAne pierdutA pe cutia de carton.nd. nu mai exist. n-o sa mai r.. CeasornicuJ. pen­ lru mine. fmi fnloarce spatele pentru lotde-cluna!}i pome. tntr-adevlir. n-o s-o mai vad in vecii vecilor.. tn curind. tn cu­ ril.lnd. De azi inainte.. doL. t~i pun noli pe mormant de trei ani incoace! De caml ai Cost ingropat !}i pAna in dimineata asta! De~acolo vin ~i acum. Pe mma.![laSe. n-o si~i mai vid trupul mladiindu~se ca un val inspumat.ep1or. Zdnmcinate de cutremur. i~i ridicA pleoapele spre mine.seismica ~i 0 imiUi. Noua centimetri.5te tneet pe lAnga rid.i Ii aud ~apLa: . manie. .. Buzele i se deschid r. ca 0 pas3re trista. ram. patru. Do~ Acacia se mai uiti 0 dati inapoi. alXli se inaltA spre alte zan ale carol' portl imi VOl' fi inchise pentru eternitate. gleznele 0 sa~i disparn sub unduirea molatiea a rochiei. Tropotul ~ilor ei se aude din ce in ce mai sciizut. cat 0 culie goala de chibrituri. In cur. aman­ douil ceasomicele rlsuna Inauntrul meu. Domni!?Oara Acacia imi agatA inima pe zidul de care ne-am rezemat de-atAtea ori ca sa ne sal'uUim. Dar e pentru ultima daUi. am fost acolo in fiecare zi.. Cinci.

-1 ia de acola. tn ziua in care Joe I-a recunoscut. nu vom !. ceasornicul·iniml pares o judi. 31 micu~ului Jack. 0 vreme. ~i-a pierdut pu­ terea de a tre. ceasomicul a z8CUt intre doua cr. tn aceea.mii prifuite din treoul groazei. Joe s-a gandit sa seRpe de el. Cll ceasul sub brat. dupa cc !}i-a terminat luerul. ca sa-~i completeze colec~ia de obiecte ciudale. tn semn de respect sau din pura superstitie.5i zit 180 . 88. A pomit spre cimitil1.1ti niciodati.rie pentru mOl"p. tntr-o noapte. I-a aJ?ezal pe monnantul. acum in para­ gina. Brigitte Heim a fost prima care i-a remarcal prezent-a. A hotlirdt.l1 San Felipe.EPILOG Ceasul mecallic al Ooctori~ei Madeleine ~i-a con­ tinuat cuUltoria desprins de trupul eroului nostru.zi fion de spaima. daca nc e ingaduit sa-I numim asUe!. Domni~ Acacia a parasit balciul Extraordina· num in luna octombrie a anului ]892. AlArnat de zid.

"Cunsa in pachet.. consideral eel mai mare pre­ cursor al cinematografului din toate timpuri1e. Domni~oara Acacia a devenit celebra in cab.1neti.1f1. ceasornicul a aplirut din nOll pe pti~pa casei <lin Edinburgh. se spune eli ar fi fool viizuta intr. Inima a stat l>e rogojina de 18 intrare \"reo cateva ore. .-o saUi. ea proprietari ai mi~. infil':mral intr-un giulgiu. care au lransformat casa pustie intr·un orfelinat. Au ramas impreuna pana la adanci batr.a lilmul 0 caliitorie pe Lunii realizal de un anume Georges M~lies. inven­ tatorul absolul. Dupa moartea lui Madelcinc. cei doi ar fi stat de yorba cateva clipe.nd se ana in t:recere prin Paris. Jehanne d'Ancy nu a mai vazut ceasul niciodaUi.li f061 sclipat din pliscul unei berte.'U"e­ tele din tntreaga Europa. pana la sra~itul \. La s~itul filmului.aia la cea mai mica A tncepul sa·i fie teama de ploaie ~i de frig. Ceasol'nicul ~i-a ~t ciillitolia pe noptiera lui. unde t~i 181 giiseau adapost chiar ~ copiii blUr-am ca Arthur. ctl. ca ~ ewn ar. pana cand a f081 g'dsiUi de Anna ~i de Luna.. o sApt. banluil el ins~ de pierderea dom~i Acacia.etii. &w.Joe~i-a unnat cariera la trenul groazei.ceasornicul a disparut din cimitind San Felipe. dar a gisit drumul spre inima lui Melies. EI i-ar fi dat un exemplar din OmltljaJ'd lrlU:aje. de cinema unde se difU7. alAtuM de CMtea a. sub numele bunicii sale. coloana verlebralA i-a foot m8. Zece ani mai ULniu.1mAnA mai tArziu.nC"dta de rugina.

ea to amintirile lui.sa din lume. ~i-a spus. Fulgi mari. Cu Iimba lui inghe~ata. Pe coasta din dreapta a vulcanului i s-a.. nu Ie-a t"eclll niciodata pragul. unde vin· deau tot soiul de invenpi./\ spre Edinburgh. eu piirul infoiat IJi cu un mers f. "Inca 0 nAlucire care--mi pare adevaratA". pArot cA zAre~te 0 umbra eunoscutii.'ea­ surile lui Madeleine stateau neclintite ~ tAcute.ul rAmas neschimbal. grei ca ni~te eadavr€.a dupA pierderea do~i Acacia. Nu era zilla cea mai friguroa.len in f'iecare noaple. CAt despre "eroul" nostro. Anna ~ Luna.. CAnd a tmpins U!?3 casei din copillrie. pAndind din tntuneric barlicile unde se tineau spectacole. plini de apa. dar pe aproape. au avul marl dilieultiiti in a·l reeun0wtte pe eel care nu mai putea fi numit . de papu~ bosumtlata. ~i hoinarea pe aleile b. A racut cale intoars.182 unei dughene de langi gam Montpamasse. le[. vAntul rupea in ~ii cc~wiJe care acopereau batranul vulcan de la poaIe pana la van. Lumeal-a dat uitluii pe rna· rele Melies. maluljile lui pestrite. de parci tim­ pul s-ar fi oprit in loco A Buitdealul ~a cum taceacfi.lilciului. sau desprc al~i mo~tri invAlui~i in mister. ora. numai noaplea. Prin l)Olopul de zApada. dar Jehanne a continual sa-i asculle cu drag poveljtile despre omul cu un ceas in loe de inimA. a auzit deodata un zgo­ mol de ~i. dar nu ~i-a revenit niciodat.nd era copil. toate <. el g·a maturizat. i se aljterneau pe umeri.eapan. De~i devenise aproape 0 fantoma.

Ne-a promis coo sa incerce sa se obil?nuiascli cu gilndul ca 0 sa suferi ~i tu din dr. A.5a ar fi trebuit. "Fiirli cea. Cu lim­ pul. cll a.."'Omicullui Madeleine ai fi murit in ziua cea mai friguroasa din lume. mro-turisindu-i in treacat cii cele care au wmatau fost serise de mana lor. cum a facut co fl­ rele care-~i eoseau rana. Se temea de ziua tn care aveai sa devil adult.. Anna I-a luaL de mana ~i I-a dus la eapatlliullui Arthur. Dar dupa caLeva luni. A LrebuiL sa Ie fredo­ neze 0 bucata din melodia Ok W1leu the Saints. care avea nevoie de apiirare.t­ goste." . Luna i-a ex­ plicaL pe tndelete con~inuLul primei scrisori. a prins drag de tine. legal de ea printr-un cordon ombilica1 in formA de ceasornic. ca sa-I primeasca in bra~le lor lipsite de vlagi. eel pupn. Nicio familie n-a indriznit sa te adopte din cauza ticAitului care iefjea din plamAnul t u stAng. inainte ca pere~ii sa se nliroiascA sub povara tAcerii. Biitliinul i-a SCQS viata de sub pecetea tainei.-i viata. 'fi-ar fi putut scoate ceasul. A cautat sa-ti regleze mecanismul inimii astrel incaL sa te pastrcze langi ea. inima ta de carne lfi sllnge a tncepuL sa mearga sin­ gurii. Dar nu s-a pnut de cuv{ffit.cu nici un chip "micu~uI Jack". Madeleine te vedea ca pe un obiect fragil. care n-a mai ajuns la el niciodatii.

itItunenc. 0 I o~ 'N. 1f"IIl'N. at sunt de tn. pikUl 0 eustati $i din ~ turU dulce pe CMte a a de copu man. schpin.arel-Mor-(Dm­ POllter unc.. 101m" evadeu" din inveJi$ul-tnchisoare.. despre Ul"I blo"t cu un C~ . corpul m"e zglJl1it de un cutr@mur de ~t.a~ ancWuza.. Ioc. ~ k\im. o aIep"Ie auta d. .Ne lublm u doua bete de chibnturi.zeci $i ~. 0 carte mUZJCW pntl poena tra. ci ne apnndem.\ $i dr'lgOSteil lui pl!tltru mic$ cJnUt'e. ~ lVIwme. tmi Ijunge in leasLl $i Ie presch. (I prnvoclm cif'ICen­ dll».[ n/lF'lll. Nu nee sarutam. Nu vomlm. Sunt tot 0 inlml..mba t" cre'er. VISe. LlliS­ MICUI pont..tt. de . sce scurel!! prin artere.. clnt. tnsUftl!'\rtJ..nemlra ro . de un metnJ $a..nIor. de I" fiecare mU$chl plnl Tn v1rfu1 de&etelori"' NWw..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful