1\l1II

\
LZIEl
T
mecan,ca
MAMA5 MN.z(u, scnrtor, Compolltor S1lrlterpret francez nascut
Ia 16 apnhe 1974 in PY\Ontpelll@f 1n 1993 aIntemetat formapa
fcxlc DIOO)'5OS, Idf in 1996 $H abandonat stoolie de CJI"lel'I\a­
tografle perltru a se dedIc.a IT\UZIOl Refuzand ~ se matunzezt',
a lost porecht • Peter P a n ~ al mulIOl rode.. Text. dnteceb"
QIe clU tf'me c.a Rdzbo,uJ stelelor. Zorro sao kJnder sutpflSe_
IUbe$te So) 'tnSele, ~ ruleze pe skateboard. sa facJ surf sau
bcxJgeeJUfTlIJIfl9 Pe seeN. dewle LW'l adPio-c\rat cascador care
se if'IJ'd leY3 IncAin fTdlme A debutat ., 2002 eu LW'l -.dum
de pcM."!ollR 38 mn westen'l:S, rat In 2005 pubhcA romarlI.i
autoblograflC Marnrenanr qu.i/ faIr tour Ie tetr'pS nu;r SIJ( rei_
In 2007 a semnat al doI6N sJlu roman, Mecanica .irwnir. po­
mlt eu ~ ~ atAt de puOIic, cAt SI de O"ItdI, SI ~ t
~ aIbumoI rock DmOOrm Dreptunle de adaptate ooemato­
grata au fost achizrtIOr"late de loc Besson. rat Mathias MaIzJeu
va rMiza scenanul
MATIIIAS MALZIEL
mecanlca Inlmll
din Iimba franc('z.i
MJIl\1 L\ T{jM ...
SF.\ \lRt-\
Copertil cole<:llel: Dana MOROlU, Cornehu AlEXANORESCU
lustratJa cop«ll'l ltJna OOBRfSCU
DncnttN CP. IIbioot NoIlow.
MAllIU, MATHIA!.
Mrurlu.-I Md'lia MdilJN, 1'''' T_ Udrl5llt •

ISIN
1111D 1llel35 I
M.lt"Us M.IIMu
LA MECANIQUe OU CCEUft
o FIamrnanon. 2007
o f.;efrwa Publishing HoI.M, 1009
Rtodactor Ana ANTONESCU
Tehnoredactor Cornekl AlEXANORE.S(U
Om totoMa IoIU «fSI8 w.an.
loIrl $(ns '" fd tOflJlut. ISlf SU'a IfItt'fmoll
ill w conform lf9II drepluu de IiUtor
fS8N 978·606..8(173·27·9
U "'*diI 1' .........
-... -.Ii Soo!Of'oIot dtn
Pentn! tint. Amdia. COlT aifiicut sa
N'et'l!l('ri o,t'tula Crt mt>1t
Ifllb' tho I,'f,{", IfU 01",,1" ("'y" 01do.­
l-w I'd""- ri, att/WI_ """-',
mivod"/ii, If"'1 ;It ,......, • k", If" Iii flt,!nT?Od''''
'V-d'(V' jt..ltll'u (I<"u/ (Y(" (/m6r
4 Ct!(;l.Ji)rItUV,/, It, _, 1,,/.0 f!I IIa Jll'iijtuItJH
!t'O, /l'w l/ilf/inra, "II' IIUICOHlru ,'"itwit
.u' flO UJni,;I
1
tn aceasti ri de 16 apritie IS74, peste Edinburgh
ninge !;ii iar ninge. Un frig singele
in tacere. BiitrAnii \'orbesc pe 18
ci de cfmd e lumea !';ii pamantul nu s-a mai
pomt>nit Wja mg. Ai crede cii soarele 8-a ascuns pcn­
tru veeie. Vllntul e t.aios. fulgii, mai ca aero!.
ALB! ALB! ALB! Explozie iniibu",ila. Nimic alt­
ceva. Cascle par )ocomoti,-c ell abUT. iar fumuJ plum­
burlu opintindu-se afard. din homuri da cernlui
l'clipiri de otel.
Edinburgh!';ii strJ.zile lui POVamlte se me­
tamoTfozeazA. Rand pc rind, ffintAnile f;C pre;chjmba
in bu('hete de non inghe!-ale. BatrAnuJ rau, aULt de
ttedinciOlJ menirii lui odinioari. pare de¢tizat im.r-un
lac de zahir pudni. care ajunge )>ini in buza mirii.
Talazurile wi a stiehl spaJti. Ca prin minune, pc
trupul pisicilor se ivesc paiet.e de gheat-a. Capacii par
,.
zitne dunJulii in eimll}i albe de noaple, care se inlind
ca...CICi 18 luna. unniuind din priviri
cale.;'U1e gala hi alunece pe caldarimului.
E alil de trig, ei p3sirile incremenesc in zbor apoi
se la piminL Dar in cldere e
dulce. prea dulce penlnl un l'lunel de moarte.
Pard nu a mai (00 niciodatA atat de trig ca astAzi,
taman in ziua in care stau sA rnA nase.
Po\'eslea mea incepe intr-o colibA veche
pc vArful celui mai fnalt deal din Edinburgh ­
Arthur's Seal - un vulcan din cuaJ1, albastru in
inima caruia se spune cll s-ar odihni
ale bunului rege Arthur.
eSle fnalt "i din cale-aram. iar de hornul
arotAnd a sstAI' de macelar ce tmpunge stelele stl
aninal oornul lunii. Loeul e pUSliu, numai ar­
bori cAt vczi ell ochii.
TnAuntru, totul eale din Icmn, ca "i cum fntreaga
ca.sl ar fi (ost scobita cu migalll fntr-un brad uria!?
Parcii intri tntr-o cabanl: peste tot bime noduroase.
saJ\'ate din cimitind trenurilor, 0 masi
de-o cioplitA dintr·un bW;ltean. eu puzde·
ria de peme de lanA, umplute cu frunze U5Cate, co­
liba aduce a cuib. tn casa asta se na8<', in mare taina,
oopili nedorip.
Aici Doctorita Madeleine, 0 moa.,t cam ciu­
datA, socotitA nebuni de locuitorii E drigutA
in ciuda inaintate. ochii nu pierdul
lidrul, dar zAmbetul are ceva ne1iresc.
OoctorilA Madeleine aduce pe lume pnmcii des·
frinatelor, ai femeilor parasite. prea linere sau prea
nccredincioase penlru a na.,te dupi. obicei. Pe lingi
Doctoril-a Madeleine mai are un hatar: sa
dreagi belef}ugurile oamenilor. E marea specialisti
in PI"Ot.eze meeanice. oehi de sticll. picioare de lemn.__
In atelierol ei g"dse15ti de toote.
La lifi\n:ituJ secolului al XIX-lea nu-p trebuie mai
mull ca sa acuzi pe cineV3 de vr.\jitorie. In wnbl:i
deja zvonuri eli omoarJ. nou·nascutii lransfonni
in sclavii ei spectrali ca se impreuneazA cu tot soiul
de pAs:1.ri pentnl a zamiHli munljlri.
In c1ipele lungi de travaliu. con·
traep.i1e. tAnara mea mama absenta fulgii
,:i pagirile care se izbel"c rani zgomol de geam. Pare
o fetitA jucAndu-se de-a femei::1 bortoosi- Melanoolia II
i se pe chip: ca n-are si mi pi.streze. Abia
sA--:;:i pleee ochti lIpre plnt.ecele gata sa
ca nu mai am mull f?i ies din
gaoace. fI;li coboarJ. pleoapeJe cu Are pielea
atAt de albA., mcal n-o mai tn alItemuluri, Be
afundi tn ele, de parea ar absorbi.-o 'li ar dispirea
intru totul.
A ureal pJAngand dealul panl aici !}i Iacrimile ei
inghe{.ate 8-au pe pamAnl ca perlele
colier rupl. eu cAt inainla, cu atat sub talpi
i ge un tntreg covor de mirgele str.llu­
cit.oare. A fncepul sA a1unece, insa !;ii-a continuat dru­
mut, inte\ind ritmul p;.lJ;iiJor. Picioarele is-au impleticit,
s-a ch)tinal a carol pe burtA. YniunLnl, eu am scan­
cit ca 0 pU!}Cllli{A spartA.
Madeleine a rost primul chip pe care
I·am vazuL Mi-a apucal cu degt"tele
ca 0 mA:,;lina - halon de rogby in minialuB - apoi s·a
retras in lini{te.
Mama preferS sa-iji intoarcii privirea In orice c:az.,
pleoapele n-o mai ascultA.. ..Deschide oclili! Uiu-te ce
mic Cit un fulg de neal $i e al tau!"
Madeleine CJ'e(le ci seman ell 0 paslre alba, cu pi­
cioare lungi. Mama ii da de inl-eles cA nu poole nici
sa rna privead. darimite sA mai a:;rulte "reo des­
mere a mea.
12
- N u vreau nici sA vAd. nici nimk!
Doctorit-a pare dt'CXlata preocupati de ceva. imi
tot pipaie pieptul minuscul. ZAmbetul ii
chipul.
- Are inima bocna, cred cA a inghef,at.
- i-a mea e la rei, nu e nevoie sA
mw sare pe rana.
- Nu, nu, inim.\ lui e inghetAtA de tot!
M<1sculura din call pana-n picioare se aude un
zdr8.ngiinil ca cum ai scotoci intr-o gcantii de scule.

Doctorita Madeleine l-ese planurile de bataic.
pe pat. mama l:l:;.teapt..a. lremurilnd din tot
corpul. dar nu din cauza friguJui. Pare 0 papw,;a de
poJ1-elan enwali dinlr-un mag'dZin de jucirii.
Alara ningedin t"(' in ce mai tare.ledera argintata
se pe acoperi.-:. Tmndalirii diafani pJeaci
fnmlea impra..5tiind lumina pe aieL eu ghearele
infipte in jgheaburi. pbicile del-in garguie care impo­
dobesc case-lor.
tn apa raului, 1X':;ilii par ci se schimo­
nosese. tntrcgul afli't in m:.lrm unw de
stic![l a cllrni respimtie t.<i.ioa.<;t\ urechilc. eei mai
indl'.1znep. care se mcumetii. s.t se aventun-ze 1:Ie tIitrii.zi,
se trezcsc incremeni\.i in doar catc\,a clipe, ca 'Jii cum
un zeu i-ar imortaliza inlr-o folografie.
de ritmut unti dintre ei incep sl aJunece ca
dan.--awrii unui wtim baleL Sunt aproepc fie­
care in felullui, ingeri in viluri agitJile de
cnJp:u1 cerolui sau mid balenne rotindu-se pAn.a Ia ul·
tima 'iuflare tn lor muziC"dlil
Pe.te tot, tr'ecltori infrigurap!:'au gata sa tnghef,e
nunan inteJX'nip prinlre fimtanile preschimbate de ger­
m buc detr.mdafiri. orniceie mai f.acsa ba1i
inima ca :;;i cind nimic nu s-ar 6 intiimplaL
,.Mi s·ft spus door nu UJ"C IX' Arthur's Seat. Mi-a
ziR toalA lumea ea bi"ltrima e nebunii", ti lrece mamei
prin minte. Sinnana fata pare rnoartA de frig. OaeA
pe mine \"a izbuti doctoritB sa rnii repare vreodatA,
cu inima mamei va a\'ea mai mult de furc3. 1ntins In
pielea goala pe 0 tejghea de lAngi masa de lucru, stau
in cu trupul priM tn unei menghine
de metal. tncep sa trernur de-a binelea.
o pi5:ici neagri. bAtrini cu maniere de \--alet.
S(' apleaci de pe ID3..<1,8. din bueitirie. DoctorilA i-a
tneropit 0 pereche de oehelari ell rame veni, in
lOn co oehil. Unnire!}te scena ell un aer plictisit- un
liar ieftin tigard ti mai lipae8C.
Madeleine tncepe sa. scotoceaadi pe
etajera cu ceasuri mecanice. Are 0 sumedenie de
dele. Unele lriunghiulare, cu un a.er 8Obrn, alt.ele to­
tunde, flcute din lemn sau din metal, pretentioase
din cap JlAni-n \'Arful acelor. eu 0 ureche tmi ascuJt1
inima dereglatA., iar eu cealalt1 tic-wcul ceasornice·
lor. Se incnmta a nemultumire, ca 0 bibulA care sli
14 un "rertde ori pAnl sA a1eagl 0 ro!?ie din PiatA- Apoi,
dintr-odatA. ochii i se luminew. ,.Asta e!", izbuc­
ne:;-te, mAngAind cu bwice.le degetelor un ceas eu
cuc prMuit.
CeagW are patro centimetri opt in lun­
gime, Bcut cu totul cu totul din lemn, mai pupn
mecanismul, eadranul aeele. E !!,Iefuit cam groso.
lan, dar ..trainic", g3.nde;;te doctorif,a ell glas tare.
Cucul, cat un deget.el de-al meu, e cu ochi negn.
Tine ciocul deschis l;'i \-Capin ca 0 pas8.re moarta.
- Cu ccasuJ asla I} sa ai 0 inimi pe cinste! Unde
mai pui c-cl. potrin':;:te de rninune cu <:iMaml tau
de pas5.re. irni spune Madeleine.
Nu-rni prea su.n1de pon'stea ei cu pasArea. Totu.,.i,
incearc:i salveze \ia!-3. a..o;a cA n-am de ce d Cae
moft:uri.
Doctorit-a Madeleine i::i potrivet?te un alb­
de data asta, liigur apuci de treabA. MA simt ca
un pui la prdjit de \;u. bol,
alege ochelari de sudura !!i-!ji acoperJ. faf,a cu 0
batistA. NU-i mai vlirl ulmbetul. Se apleacadeasupra
mea da sa inhalez eter. fmi eobor pleoapele,
meet.-fncet, cum Be Ia...a obloanele intr-o searA rle Vanl,
depa.rtc de aici. Nu mai am putere sa Mil. uit la ,=
ea, cufundandu·ma lent in somn. T03te formele ei
g
sunt rotunjite, ochii, ca un mar .thAr-
cit, pieptul. rmi vine sa rna cuibilresc lang-;l trupul ei
cald. Ghiar dad nu mi-ar fi foome, tot preface lS
ca mi-e, doar ca sa mil puna la sin.
Madeleine imi <J(:'CUJX'.az.3. pielea de pe piept OJ 0
roarfeci mare!!i Dintli ci mirunlJ. rnA gAdila
Ia atingere. imi streeoan1 cesu.Jetul sub piete
incepe s1lege 6rele angrenajului la arterele ini­
mii E 0 operafiune delk:d.a. toLUI trebuie pusla locul
lui. ea sa fad vreo doua."preze<.'e noduri minuscule,
0 ijl}nru'i durd, dar Coarte 8ubpre.
Inima bate din cA.nd in dind. dar cantitatea de singe
trimisa sp,'e artere esle prea mica. "E alb ca vaJ'ul!",
ea.
tn slarsil. ora adevarului. Dociorita Madeleine fl­
, ,
xeaza ceasul la douAsprezece noaplea... Nu se
inUimplA nimic. Mecani8-ffiul nu pal'c suticient de pu­
lernic c.;t sa puna tn mil}C<lre pulsapile cardiace. Inima
mi s-a april 0 clipA periculos de lungA. fmi Ia." capul
inlr-o pal1.e ca inlr-un vis istovitor. Doclorit-a apasa
mecanismul ea sa dea un impuls mil?ciirii.
,.Tic-tac';, murmurn ccasul. "Bum-bum", ii raspunde
inima, arterele se coloreaza tn fncetul ell mee­
tul, tic-tacul se iar bum-bumul ii tine iso­
nul. Tic-tac. Bum-bum. Tic-lac. Bum·bum. Inima bate
i
o
j
tntr-un ritm aproape nonnal. tep ridici ll.50r
degetele de pe angrenaj. Sunelul ceasului se aude din
ce in ce mw slab. ApasA din nou sa-I repomcasca. dar
imediat ce retrage mana, ritmlll inimii incetinei}le.
Parcii ar me'?teri la 0 bornba intrcbAndu-se cind are
16
de gAnd sa explodeze.
Tic-tac. Burn-bum. Tic·tae. Bum-burn.
Primele raze de lumina prin "..apacUi ,?i se
strecoarJ. tiptil plin ineheieturile obloanelor. Doc­
torit-ei Madeleine i se sleiesc puterile. Eu am ador­
mit; poale cii. sunt mOlt pentru cii. mi-a stat inima prea
mult timp.
Dintr-odaUi, in piept l'u5unu atll.t de tare eRnte­
cui eueului, ineat. surprins, m-apneA tusea. Oesehid
!", ochii mari 0 zan'sc J.lt' doclolitii cu mllinile tn aer,
de parca ar fi marcat un g-ol din penalty in rmala
Ii­ cupei mandiale.
se Apoi, ca un croitor de mare incepe sa rna
u- eoa.om la loc; apn»tlX' ca nu se cunoa..,te, dar pielea
'la zbarcitA pare tmoolrdnita. asemenea ridurilor lui
ul Chari - Bronson. Gala. C'adranul este protejat de un
sa pan:<amt'nt enorm.
ii. in fiecare \"a trebui sA mi intoarci cu
Ie 0 cheie. Oaci nu, l<-;.lr pUlea...a adonn sa nu rna mai
-e­ t.rezese niciodatiL
0­ Mama !IpWle cA cu un fulg doloCan ClI acele
le mele rotitoare. Madeleine ii nlspunde ca 8.'}8 poole sa
or mai U.';'Or in mijlocul unci furtuni de zapada.
m
ar E amiazli. Doctorit-:-l 0 pc tAnarl la
;e. zambind duios, cum face ca de obicei 1.11. necaz. Mama
re tmlinlea1.a tnceL Un lremur tncret-eljite
buz.elor.
Se tndepirtemil ("u pa.,;,i ran ca 0 batr.1na doamna
melancolici prizonicr3 intr·un corp de adolescent.a.
ile lnviUuiUi in piicla slr.1lucitoare a ninsorii, mama
oC­ pare de departe 0 n:.tluc-.1 de pof1.elan. Din aeea D, mi­
·r­
..
nunall !;Ii stranie. nu am moo revizul-o niciodati.

id
2
Madeleine prime:;ile vizitatori in fiecare zi.
Pacienpi care t,<:i rup elte ceva,p nu au bani suficienp
ca sa apeleze la un medic cu .,diploma" ajung intol­
deauna laea. Llmurindu-Ie ficcare amanunt, Ie drege
inimile. fie d. doer Ie ritmul, fie ei Ie repara
pe de.a-ntregul
Tic-t&cul diniuntrn rnA umple de pLicerea de a fi
nonnal. DeodalJl, aud un c:lient viicirindu-se ci i-a
18 ruginit coloana vertebralA..
- Cum all/el? Ooar e metal!
- Da, dar sdJiAie la rea mai nlid. de
- V·am pre;cris deja 0 umbrela! ca e greu 8-0
gisip la fannacie. De data asta, v-o impromul pe a
mea, dar griji sA rost de una pfuUi la
urmi\toarea noastrd tntAlnire.
tmi tree pe dinainle, ca la defilare, cupluri de
tinen bine care au urcatcu greu dealul ca
sa adopte un copil, pentru ci nu pot avea unul allor.
Seena Be petrece ca la cumpArarea unui apartament:
Madeleine nlauda pe cutare copil care nu plange nici­
odatA, minAnci tot e foc.
tnti ..,tepl rindul, pe un eanapea. Sunteel
maj ntic exponal, atlit de ntic incil rnA pot intr-o
culie de panto6. Cand se intorc spre ntinc, rnA privesc
invariabil cu un Uimbet indui0!?8l, mai mult sau mai
prefi1cul, paOli cand unuI mntre viitorii
cere lilmuriri: ..De unde se aude lic-tacul Astal"'
Alunci, doct.orita rna ia pe genunchi, trni descheie
naslurii dA la 0 parte pansamentul. Unii scot un stn­
gal, altii Be sa stnlmbe din nag t}i sA spuna:
- Dumnezeulr! ('c nebunie mai e !}i asta?
- Dac-.1 Ill' fi mana lui Dumnezeu, nu am mai avea
.!
!
despre ce discula. .,Nebunia", cum fi dumnea­
voastri, e un cea." care race ea inima micutului sA bat.!
nonnal, Ie rispunde ea sec.
Stlinjenil-i, cei doi !'e relrag in camera de alituri, 19
0 vreme, dar cand se intorc, \'erdidul este
mereu acelW}i:
- Nu, multumim, am putea "ede.!?i alp copill
- dupi Am doui Cetit-e
niscute in siptamana Criciunului, Ie propune ea
bucuroasi.
Latneeput, fiind prea mic, nu-mi dadeam seama de
ee se intfunplA. Oar odata C\l varsta, a dcvcnitjignitor
sa fiu ultima roatii Ill. Uneori ma tnlreb de ce
ii dezgusUi alat dc tare pe oameni un simplu ceas.
La urma urmelor, e doar un lemn!
AsUizi, cftnd penlru a nu cata oam am pical
leslul adoptiei, un pacient care vine Ill. doctoritA fn
mod regulat se apropie de mine. Arthur eate un fosl
de politie devenit pesle noaple un om filra cA.­
patAi mort dupa bUutun'i. Are toate Jucrurile
de la pardesiu pftna la pleoape. E destul de tnalt !ji
ar Ii rnai inalt, daci'i ar Sla drepl. De obicei, nu-mi
vorbef?le niciodala. Surprinziitor, tmi place ca nu ne
vorbim. Mel'Sullui dind lrece prin buciita­
ric, zambind cu jumiilate de gum dand din rnrnni,
are ceva care rna
Cal limp Madeleine se ocupa de cuplurile bine
tmbri1cate tn camera aliituraUi, Arthur se fa-taie
dintr·o parte in alta. Coloana lui vertebrala scti.r'tMe
sco1-<1nd sunete tnsle. La un moment dat,
'0
- Nu-ti face griji, micutule! In vialll, lotul trece,
St1. Ne vindeclm tntotdeauna, chiar daea ne ia ceva
timp.I\1i-am pierdut slujba Ctl cateva sapUilnfuti tnainte
de cea mai friguroasa zi din lume nevasti-mea m-a
dat pc u!}U afari. Unde rnai pui ca pentru ell. am ac­
ceplal sa lucrez in politic. Visum sa ajung muzician,
dar ne descurcam tare greu Cll banii.
- Dar ce s-a intfunplal de le-au dal afar-a din politie?
- cum se spline, naravul din fire n-are Jecuire.
Puneam depozitiile martorilor pe muzicli pet.receam
mai mult limp bat.and IX" c1apele unui annoniu dec-.lt
la ma.<;:ina de scris a comisariatului. Apoi mai beam
whisky, numai ataLa cit !'ii·mi ung vocea... Dar Aia
habar n-avC3U ee muzica, pricepi! ca
mj·au cerull'1-rni Am a\"Ul proasta
I)i-i po...e... tel"C nevesli-mii toata tiri...,enia..
Unnarea 0 De atunci mi·am cheltuit ultimul ban
care mi-a mai rima.,;;; pe whisky. Asta mi-a salvat
pricepi!
Tmi plaCt' 18 nebunie cand uti intreabi .. pricepi't"
l?i clnd tmi explicit pe un lon solemn, cum biuturd
..i-a salvat via\A'·.
- Tn ziua de pomina. 16aprilie 1874, de atAta
frig mi s-a cripat coloana vertebral§.: numai cildura
alcoolului, pe care-I inghitisem ca sa uit de neeazUli,
ffi-a impiedicat sa inghet de lot. Dintre toti vagabon­
zi.i door eu am sclipat tearar. ceilalp au murit
de mg.
1'5i scoate paltonul rna indeam.nA. si-i pri\'esc spa· 21
tele. Nu prea tmi vine. dar nu·mi vine nici sa-I refuz..
- Madeleine mi-a tnlocuit partes cripati
cu 0 bucat.8. de ooloana \'t·rt.ebrala sono,,;, j-a acor·
dal fiecare oscior. Pot l>ii cant melodii daca bal cu
un ciociinel. Suni foal'1.e bine, dar tn schimb, merg
cam intr-o parte. HaL nu \'rei sA ellnp ceva! rnA
indeamnA. el int.inzAndu·mi ciocinelul.
- Dar nu nicio melodie!
- la Slai pupn! 0 cant ceva. AscultA!
TnceJX' sA frcdoneze Oh When the Saints acorn·
Imnist de instrumenluJ lui ciudal fiicul din oase.
Voet>3 lui rna ea 0 soba co roc mocnit tntr-()
M'anl de ism!..
nd sA piece, t,;i ll'ai.st.a plimi cu oua
do l(llm4.
- De ce carl toale ou3.le astea!
- Pentru ai sunt wnplute cu amintiri... NevastA·mea
Ie gitea de minune. rand Ie pun 18 liert, am impre­
ca sunt din nou co ea.
- ies la rei de gusLoase?
- tmi iese 0 porcftrie, dar m-ajut1i sa 0 simt aie·
vea langa mine, sA.-mi aduc aminte de noi doL Vrei
tu unul?
- vrea si-li iau vreo amintire.
- race griji penLro mine, am poaLe prea
mulle. Tu tnea mic, n·ai amintiri, dar tntr.-o buru\
zi 0 deschiri traista 0 sa g3se'lli un crimpei de
copiliuie. $i alunci 0 sa t-i Be umple inima de bucurie.
mi·am dat cA de cind au
munat primele acorduri minore din Oh When
Saml., glndurile intunecate mi·au dispArot ea prin
rannec, pentru cite,". ore.
DupA ce am implinitcinci ani, doctori1-a nu m-a mai
ariLat niciunui client. fmi pun din ce in ce mai multe
tntreb3ri, iar nevoia de a primi rispunsuri cre..,te cu
liecare zi care trece.
Oorinta de a de."COperi ..part.enll muntelui" devine
ea 0 olMesie penlru mine. Ii aud \'uietul Lainie de
pe casei unde rna ea;Ar ca sl fiu singur, sin­
gur cu noaptea. Lumina lunii tnviJuie slrizile din
inima tntr-o cru.<;ta aurie ca de zahAr. din care
imi vine sa ronlJii.
Madeleine nu conlcne:;,te sa-mi repete ei foarte
eurind va SO/oli \"l'emea infnmt realitatea
-1Tebuie sa stai linLo::tit, fiecare bitaie a inimii tale
este 0 mid minune. sa. Dar meeanismul e inel
fragi!. Se va ameJiord t'U \'lrsta. numai ci \'a fi neo­
voie de multA rAbdare.
- Peste cat limp? De C".lte on se vor roti acele?
- De on... vrea sA se mai 1ntremeze
inimll.. inainte si·ti dau drumul in lume.
Ceasul isla tmi adllce multe necazuri, lrebuie sa
recunosc. Ii.: partea cea mai 1;'ubredA din corpul meu.
In aiari de Madeleine. ntl.suportsi iI atingA nimeni.
Cu 0 cheitA, ea nIntoarce in fieeare dimineali- Dacii 23
riresc, &eCe\ele de tu-'''l' !'wbesc mecanismuL StlBA-mi
sari din piept. UrJ..<:.c zgomotul de farfurii sparle pc
c:are-I produce.
Dar grija cea mal mare este decalajul orar. Cind
vine £leara, din cauza tic-tacului ce-mi vibreazl in
lOl corpul nu pol sit inchid un ochi. Uneon pie de
obosealA In toiul amiezii aunt plin de energie la
miezul nop\ii. Nu sunl nici hamster, nici \'ampir,
cloar insomniac.
Tn schimb, a.',>a cum se intampJa cateodata cu oa­
menii suferinzi, am parte de compensap..i. Traiesc
momente de nepretuit cand Madeleine, ca 0 naluca
in de noapte, mi se strecoarli in odaie cu 0
de eiocolatii. caldi'i 1,ii-mi alunga nesomnul inga­
nand canlece de leag'.ln. Se intampla sa murmure
pan:1 in zon dezmierdandu-mi eu vfirful degetelor sis­
temul de rotite. E atat de f!"Umos! Love is dangerous
far yow' tiny hearl, repetii ea hipnotie. Parcii roste!lte
fonnule dintr-o carte de \Tliiji ca sa-mi gasesc eu som·
nuL Imi place sa-i ascult glasul sub cerul tivit eu stele,
de!li felul in care !?optc£?te love is dangerou.sfor your
tilly heart mi se pare putin ciudat.
In zilla cllnd implinesc zece ani,
Madeleine aceeptii., in sfi'injit, sa rna duca in E
marea mea 11.lgaminte de multii vreme. Dar nu se
poate stapani sa nu amane momentul !;Ii se face ea
24
ffitfundu-se de colo pfina colo, dintr-o
odaie in alta.
ourmez pam1-n pivni11i, topaind,!?i descopar 0 po­
licioaT".l intesatA eu boreane. Pe eticheta unora eitesc
"lacrimi 1850-1857", iar altele gunt pline cu "mere
din gradina".
- Cine a varsat aUilea lacrimi? 0 intl'eb.
- Eu. Ciind plAng, adun toate lacrimi1e intr-o ali­
clutA Ie aduc aid, in pivnita. ca sa prepar cocktailuri.
- cum de-ai adunat atatea?
- In tinerete, un cmbrion a gre!pi drumul spre
pilntecc!;ti s-a fmpotmolit intr·una dintrc trompe,
vocind 0 hemoragie intema. Din ziua aceea, nu pot
aVe& copii. . i chiar daea Ie ajut. bucuroasa pe aIte
femei la na.,tere, am v:irsat multe lacrimi. Dar de
<:and tu aici, mi-(' mai bine...
Mi-e ca i·am pus 0 tntrebare.
- DupA 0 zj de lungi 8.U5pme, mi·am dat.
seama cA dac-.l-mi beau lacrirniJe mai ales
drese cu un dram de c-.lIvados.. Dar daci bei cAnd e11ti
intr-o stare ajungi sA. nu mai mrelicit dedl
dad bei e un cere vicios, ntl te mai opre:,ti din p1fuls
ca bei lacrimil(>,
- pet.red zile in i;lir lecuind oame­
nilor. iar t.u tp tneci amarul in bautura propJiilor la­
crimi. De ce?
- Hai, nu tc mai gftndi la asta! Azi coborAm in ora.5.
avern pe cineva de sArl>atorit, ce zici? rna
ea, silindu-se sl zlmbeasca.
Po\"estea lacrimilor lui Madeleine m·a tuJburat
atal de tare, indt, cobor.1nd dealuJ. nu imt nicio
Totu.,i, tndata C'e ora.':Ul Edinburgh mi se
\'ooerii. ineep mijea.d
Mii cred Cristofor Columb!1i descopar America!
Labirintul lntorloche.al al sin1zi1or rnA ca
unei iubite. ('a...ele:se tngbesuie una intr-alta
deasupra, cerul pare ingust. Alerg! Mi se pare
25
ca s-ar putea nlirui bucala cu bucaUi., ca pie­
sele de domino, la cea mai u!1coara adiere de vitnt.
Alerg! tn varful dealului au prins copacH,
dar aici
,
de peste tOl, rasar oamenii, femeile dau in
noare cu rochii paUirii CD macul de colorand
ferestrele balcoanele pana in Ulrgul din
piata 8t Salisbury.
M:i picrd in mul\irne; zgomote de rasuna pe
dalele de piatrli; rna las purtat de !JOapte amcfltecate
mai ales, de dangaluJ unui c1opot enonn care bate
cu 0 inima de zece on mai mare decat a mea.
- Ma-i tatiiJ meu?
- Nu, nu e tatal tau... e un c1opol care bate 0 sin­
gurii data pe zi, la ora unu, imi raspunde Madeleine
g"dfaind.
Traversiim piata- La unei aud 0
melodie plina de tristete ,,-i de ca un joe de
scllnlei. Cftntecul imi sufletul in tot tnJ·
26
pul simt ca-mi ploua e soare totodatli..
- E 0 na!?neti, suna tare frumos, nu-i imi
spune Madeleine. Funct.ioneaza cam ca inima ta,
poale locmai de aceea iP place. E un mecanism cu
emotii tnauntnJ.
Credeam ca am auzit sunetul cel mai fenneeator
din viat-a mea, dar surprizele de-abia urmau sa aparli.
Un ghemotoc de fatil, ca un boboc inflonl, se in
instrumentului muzical incepe sa cllnle. Vocea
ei preschimbU trilul unei privighetori in cuvinlc.
ocheiarii, mdrog, l'nd sii-i pun
pi CIf t1 elm 0 Jutli earaghioaall. parcci-. 0
jlacdrii... CIl ocJielan".
Bra\.ele ii ell Ili!ite ramuri. iar parol on­
dulat. de abanos ti tm-aluie chipul ca umbra unw in­
cendiu. Nasul bine conlurat este atat de mic. fneat
rna intreb cum de puat.e - dupi p4rerea mea,
e doar de decor. Danseaza ca 0 pasire in echilibru,
suspendal1 pe toeuM cui - giselnite Are
ochii marl de lol, l>olt :<t.a ore in sa t.e uip iniunlrul
lor. 0 hotArft.re de n£'Clintit se in ei. fiji \.ine
capul mandr:i ca 0 de flamenco in minia­
tura. SRnii par dow' bczcle tnlr-atAt de coapte, eli
vine !'Iii Ie infuleci IX' n<>mcatccate.
Nlt-mi pasd eli j>iid i1/ cea!a. fn limp ce cdnt 1Ii
sdrut. preJer sa. tin ()('hii ilIChifi...
Un val de ciilduroi imi rulptlde;;le tntregul lrUp.
Lica.-;;u1 midi imi d1 fion pc Ijim spiniirii, dar
o nestaplniti de a urea imi dA. ghies. Miro6uI 27
de vatA de prdful imi usuc:a gdtul Nu ce-are
sa mi 8e tntAmple. dar trebuie si UJ"C cu mice pret­
Dintr-odaUi. 'incep sa clint fjli eu ca in comedille mu­
zicale. Ooctoril-B se uiui Ia mine cu aces privire
ja-p-irnediat-mAinilE'-de-arolo-ci-te-arzi.
0, drag« meajltlciirllie.lasd-mil.a-ti .mulg t'tf­
milllele, ali ie mp ill buca!i, sci U! azt'tirl fi 3d 1U
8drurom ,ub 0 plotlie de confeUi... Am auzit bine,
.,confetti"?


Din ochii lui Madeleine sar scantei de nemultumire.
Nu todd declit foe, in doi-trei pwri pot sd mil
riitaceac departe, aUU cU deparltl in lume, fneat nu m.ai
fndrii=nesc nid eel,d sa-l privesc, nu vad cUeat foe.
- Pot sd-tifiu caliillza pe drumul diMfam min-{.ii
tale, eu 0 sd-rifiu perechea de oehelari, iar tu 0 sa
fii scanteia nwt.
- Trebuie sii-tifac 0 miinurisire, te aud, dar 1tU
putea recunoa.,te niciodatii, nici dacd ai sla
futre doi ...
- 0 sa ne lipim 1L1tul de altul aUit de tare, !ncal
osd 1/i se !ncillga oosele cand ceasomieul inimii
mele 0 sa baM 'I1liezul nappi, 0 sa jim. euprinfi de
fliiciiri, nu e net'Oie so. deschidem ochii.
- sunt 0 'oopaie, dar cihulse muzica,
mi-e grf!U sli deschid oehit, mii aprilul ca 0jlaciirii,
mii de scllntei tnti am pleoapele sparg ache­
larii Ifi nu vrealt sa deachid ochii.
,.
Glasurile noastre se inaitA 1a unison, dar ehiar in
clipa aceasta ii intrci tocuJ stAng intre doua scandun
incepe sa se elaiine ca un litirez, apoi se
pe rece. Un accident comic,
dar violent. Pe rochia ei cu penc de pas3re se intinde
o pata de singe. SeamMa cu un pescarul] c3zut din
zbor. Chiar 8.'78, chircita pe mi se pare
lulburiloare. Desrace Cll greu rarnele sucite ale unei
perechi de ochelari, blijbilind C3 0 somnambulii.. Mama
o apuca slr:.L',mic de mana, tinlind-o pe loc.
Oau gl·i spun ceva. dar vorbele mi se impotmo­
tn giiLlej, Mil tntreb cum de vede atAl de riu cu
oehi "'''8 de de minunati. incil se
Io\'e:-:te de toate lucrnrile din jur.
Ooctorila Madeleine schimba eiteva vorbe cu
mama ei, C8 stAplnele unor ctini care s-au mat la haJ1:A.
lnima tmi bate din ct> in ce mai tare mi-e greu
sA·mi recapAt suflarea. Am impresia Cl1 ceasomicul
mi se urca. pina in gat. Dare 0 fi
dintr-un ou rata aslu? Se rnWnci? E din ciocolatA1
Ce-o fi eu ea'1
tncerc 811 rnA uil in ochii ei. dar privirea mi·a
ramas apnlit.'t nsupra buzelor sale rApitoare. Nu
m-a., fi gAn<lil niciodat.li eli aUt aUillimp ca sa
contempli 0 guril.
Chiar in clipa asla. din inima mea se aude un ClHU
rasunAtor. mID tare dl'C:.it in crizele mele
Siml cli acele mi se invirt cu loatA viteza. de pard
a., Ii un elicopler. ClopotuJ imi 8parge tim- 29
paneJe. imi 8...<mJp urechile. dar, bineintelcs. e mai riu,
AceJe or sa-mi spinteee g-.llul. Doctotil-a Madeleine
incearcl sa rnA polOleascii, rnftng-.1indu·mi uliOr, ca un
pisirar care \Tea sa prindi un canar inspAimAntat
intr-o colivie. Mi--e c-.lld de mor.
Am \Tut sa par un \rultur regal SIlU un pescAru.!}
maiestuos n-am sa fiu decat UII biet. canar
zbitAndu-se de groaza. Trag nMejde sa nu rnA fi
vizul rnicuta Tie-tacul se mai aude sec,
ridie pleoapele, rna pomenesc nas in nag ClI azurnJ ce­
rului. Pe gulerul simt mAna de fier a doc­
care imi desprinde cildliele de pe pimant. Mi
trage de
- Facem cale-ntoarsA! Ai bAgat in speriet-i pe toatA
lumea! Pe toat.a lumea!
Pare furioa.'ii dcopotriva. Mi.c nl.5ine.
Tn aeela..,i timp, imi revin in minle imagini ale felei
cu chip de arbore, care cantil tan'i ochelari se uitil
drept in lumina soarelui.
Pe negandite, rna las cuprins de drdg08te. Pe g"an·
£lite, Ill. fel. Ynauntrul ceasornieului mcu, este ziun cea
mai calduroasa din lume.
Dupa un sfert de OI-a de !;Ii 0 supa buml
cu lidea, iata-ma din nou in at.area mea normala, rani
strop de sare "i piper.
Cu fata tra."i'i un ael'ingrijOl-at, Madeleine imi
30 eanta indelung co. sa rna adoarmii.
-lnima La e doar 0 proleza, e mai decal
celelalte inimi va ti intotdeauna. Meeanismul
ceasului nu poate filtra emotiile tot. nti\t de bine ea
tesuturile. 1'rebuie sa fii foarte alent. Ceca ce s-u
tntAmplat tn ora!;! cAnd ai vAzut-o pe micuta
cilntMea\A nu face decat sa-mi adevereasdi ternerile:
dragost.ea e prea J>erieuloasa pentru tine.
- Dar mi-a placut de tare gura ei!
- 8.1i. nu te-aud!
- Face atat de zAmbe!jle tn atat
de multe feluri. tnelt. nu eum, dar nu mi mai
latur pri\'ind-o!
- Nu-p dai seama ee sput ttl iei totul tnjoaci. Dar
tejoci ell focul. unjoc perieulos, mai ales cAnd ai inima
din lemn. Tusea fp face foarte riu. nu-i 8.'}8!
- Da, &':'3 e.
- Atunci sa !?lii C".l :L"ita-i 0 nimica toali pe langi
ee pse poate intAmpla daca te Mai de­
\'Teme sau mai tAniu. 0 sa co multi suferintJ.
Intreaga bucurie care te cuprinde c1nd $i co
cat vei iubi mm mult. cu atat dure-rea pe care 0 vei
va Ii mai Vei darol, chinu­
rile geloziei ale incertitudinii, Cll res­
pins ea p!I.e face 0 mare nedreplale. 0 sA-p
macine iar sAngele Sf va presehimba tn sloiuri
de gheati rli.t.acind pe sub piete, prin tol trnpul. Meca­
nismul inimii tale va s..1ri in aero Eu p-am pus ceasul.
&58 c:i pe dinafarii C".1l poate dure. Pesemne d.
fOJ1a fericirii nu-l va dobori. Dar nu e deslul de voi­
nic ca sa indore chinurile dragostei.
Madeleine l;uride amar - mi. la fel de ab­
oti ca intotdeauna, dar de data aceasta, fir3 mAnie.
3
Aurd de mister care 0 invaluie 1:Ie rnicu\.a cant!
reatA rnA umple de bucurie. Adun tn mine 0 tntrea
oolec;ie de imagini cu genele ei lungi. cu gropi\-Clc .
obraji, eu nasul ei perfect, ell ml3.dicrea buzelor. Ii
pllslrez cu aUlta grijA aminlirea, ca cum 3.!l ocroli
o noare plapandii. asta rnA race rericil.
Nu am dedl.t un singur gind, sl 0 regisese. Si
gust din ROO, !;Ii eAt mai repede, senzalia aceea Jiri
"
Rume pentru mine. Vi.sez cai "em pe pereli? Va tre­
bui Itii-mi due inima des la reparat7 ce dad! De
clnd am apirut pe lume mi se tot repar-.l. Mi
un penrol de rnoarte? Poate. Dar dad n-o re\"ad
tmi pun viat-a in penrol vlirsta mea, asta e
mai gra\'.
Abia acum int.e1eg de ce doctorit-a atat
mull sa amane intalnirea mea eu lumea dinafari
CAnd nu indo guslul cu mha.., n
prea tp vine sa cen, ciici pofta vine mancand.
tn uncle !'>eri, micuta eintireatJi, prin
\isele mele. tn visul din noaptea asta, a\'fuld doordoi
centimelri. 8a intl"E' pe gaura cheii in inima
mea !?i incalec-J. acul care aratii orele. Se uitA la mine
t"O oehi de cAprioari grdtiO&a.. PiM 'Iii in mi
. pare uimitoare. Apoi incepe sa-mi dezmierde lin
. ut.arul. AlA simt cople:;;it. ceva dinliuntru se pune
'in nili}care rru1 intreb daca e door inima...D1NG!
DANG! DONG! DING! UAi'lG! DONG! }o'ir-ai tusi
fii de cue! MA trezesc bruse.
Love 18 dallgerous jor your tiny heart eve?l ill
jour dream.il
t
80 plOOHl' dream softly, imi
Madeleine. Aeum inchide oehii dormi...
De parc-lU' fi floare la ureche sa donni ell 0
inirnii.!
A doua zit cl1teva lovituri de ciocan m·au ficut sA
tresar din HOmD. 0 vad pe Madeleine cocolJltl pe un
Ialun, hotAritA sa batii. un cui deasupra patului. Intre
dinti 0 Ei'le extrem de nepJacut,
ca cum cuiul mi s-ar implanta direct to \easti. Apoi,
ea agali Uiblita pe care citesc
I .. tal <h tooh, lUI I" a1 doiho.
rthld.•tapclll ftf'-li manla.ln at tml«: nlNd, fti­
nodaIa. "in 1ft f:If'rlj lV'rilor. JUt fltdJ"fig03ti. CQci
al UIlc1,IJf'"lnl tatdealll'la. ut'vl care amtd artie w
t'N.wrniC'1l1 il1imll tall' i(l t'(l. .trlipuugf' pielta,
OO8ele # 8e t.'OT 8jUrflma, iar mec(U1ica inimii Ie
va ,tI-ica iaro.fi.
T:lblit-a asta imi da fiori. Nici nu mai e nevoie sa
o citesc, 0 *tiu pe de rost. Dinspre ea vine un vint
amenin\Ator care imi
Dar in zadar mi--e ceaflornicul aUlt de rragil, ci
micuta cAntAreat! B-3 instalat in inima mea confor­
tabil. valizele grele ca plumbul prin
toate unghel'ele ¥i, niciodaUi nu m-am simpt
mai ca in clipa cAnd am intAlnit.-o.
Trebuie CU orice g3.sesc 0 cale de-a 0 regiisi.
Cum 0 cheama.'! Unde-o pot intAlni? Nu ",tiu decitci
nu ,-ede prea bine cftnta asemenca unci pasan, dar
din cuvinte. Nimic altcev8.
tnce.rc discret sa Ie descos pe tinerele cupluri care
vin sa adopte un copiJ. De la nimeni nu primesc vreun
34
riispuns. 1mi incerc norocul cu Arthur. ,,Am 8uzit-o
cantand in dar a trecut ceva timp de cfind n-am
mai viizut.-o." Poate fetele or fi mai in masura sa-mi
dea vreun indiciu.
Anna Luna sunt <Ioua prostituate care rae
aparitia mereu in zilele Cr.1ciunului, Cll oc.hii
spre rotunjimile pAntecelui. Din relul in care ingaima
,.nu, nu, habar n-avem, nu nimic, n-avem nido
idee... nu-i a*a, Anna? Nu l;Jtim absolut nimic", simt
C'a sunt pc calea cea buna..
SeamAnl cu doua biltrine carl ciipitlli. Cel
a.,a aratA. ca doua vag-dboande de trei.teci de ani t1'8·
vestite in haine mulate de leopard, care au tntot·
deauna un miros cudal de ierburi pro\'ensale, ehiar
alund C'ind fetele nu fumeazi. tm'i1uindu-le chi·
puI lntr-o aurl parci Ie gidila ere­
iernl. pentro cii Ie Cae sa rAdA mtruna. Joaca lor
preferata este sa rn.;t pe mine cuvrnle noi.
Nu·mi limuresc niciodati lor, dar tin
morti.7 sa-I ea la carte. Ointre taale cu,in·
tele minunate catc m-au preferatul meu va
riimane pe veci "cunilingus", tmi tnchipui un erou din
Roma antiea numit Cunilingus. Trebuie sA-I repet de
mai multe 01;: Cu·ni-lin-gus, Cunilingus, Cunilingus.
Ce cuvant fantastic!
Anna !i'i Luna nu "in niciodatl co mAna goala.
Aduc men;>u vreun buchel de nori culese din cimitir
sau rl'dingota \'reunui client care f;li-a 001. duhuJ tn tiJn..
puI UJl('i partidede arnor. De:z:iua mea, mi-au oferit un 35
harlNPr. I-am pus nwnele "Cunilingus··. $-au induiOE;l3t
cind au auzil ci I-am bolezal a5ll- ..Cunilingus, dragos­
tea mt>a!", tnginA Luna, zdrinpnind co unghille
lacuite .mlajul cw,tii.
Anna pare un trandafir mare iar din
privire& ei curcubeul. Pupila stingi - un
euat1 pus de Madeleine in locu1 ochiului spart de un
client rJu·platnic- schimbl culoarea dupa. vreme.
r"""" repede. de parcl i-ar fi fricl de lini¥e.
36
"
CAnd 0 desoos despre micuta dint.areat1i. tmi r:tSpunde
eA ,,n-a amit niciodaUi. de ea". PronunlAnd aceste cu­
vioLe, turuie mai repede deciit de obicei. Simt totlL,:i
ea arde de ncriibdare sa-mi dezviiluie un secret. N,;a
c-;l trag foloase pun tot fclul de intrebari de:;pre dra·
goste, in gencml, dar pe fiinddi nu \'reall nici
in mptul capului sri se bage in vorba l;ii Madeleine.
- AscultA. copile. cu dntg08tea asta am tr-dS fiulte
ponOlise de e-.1nd rna !;itiu. N-am primit ell prea mulUl,
dar uneorl, simplul rapt cod. () daroiesc rna face fen·
ciUi. Nu sunt 0 adevanltii profesionisUi.. MIl. tn<lra­
gostesc c!l.t ai zice pel}te de care vin mai dell
refuz sa Ie mai ian banii. Apoi, pentl1.l () vreme, tree
pc la mine tn licenre zi Cll mici plocoane. Dar pana la
urma, Be plictisesc. ea n-ar trebui sa rna las dusa
de val, dar nu rna pot abtine. Am tntotdeauna mo­
mente, pe dlt de ridioole pe atat de dlllci, in care cre:1
intr-o minune.
- 0 minune?
- Nu e u.'lOr sa ai un BUnet. sensibiJ in mesena mea,
pncepi?
- Cred eli da.
$i mai e Luna, versiunea preistoricli a lui Dalida.
eu paml ei blond in mii de ape zfunbet.ul obosit, cu
domoale ca ale unui dansat.OI' care i:,.i po­
trive!jte pe smma tacunle PieioruJ drept i-a
inghetat pc jumatate in cea mai friguroasa zi din
lume, Madeleine i I-a i'nlacuit ell 0 pl'oteza de acaju
pe care a desenat in pirograwri un portjartier. lmi
aminte,:,te de micuta c-J.ntirea!i, glas de pri­
vighet.oare, aceea.,;,i '-ioiciune.
- Nu cum"a 0 miculA cintirealA care
la fel en tine se izbe!;;te de toate lucru­
rile? ti strecor cAtrodatil intrebarea.
Se preface C'd. n-a auzit ,:i schimbi wbiectuL lntro
1& banuieli cit Madeleine Ie-a :o;mulsjurdmAntul sa nu
suflc 0 vorbl:l micuta cantireatJ,.
Intr-o bunA zi. Ratula de mele intrebari,
tmi m!:ipunde:
- Nu nimic despre micuta andaluzli...
- Ce inseamna Qndllluzli?
- Poft.im? Ell n-am spus nimie! tntreab-o pe Anna!


- Dar Anna nu !;Otic nimic.•.
ea 11-0 tnduplcc, imi iau figura de bAietel trist, eo
capul plecat, co ochii mijip.
- Din rate '"ad, dt'ja ai deprins clUeva trocuri de 37
etmlinui Anna. Juri sa nu spui la nimeni?
-Jur!
Incepe sA l,Q.L';'Otea--<dl. incit abia ti tnt-eleg cuvintele.
- Mirot-a ta cAntilrealA \;ne din Granada, din
Amitduzia. dtoparte de aic:i.l\-am mai rnuIta
,-rerne cintAnd. Poole s-a tntors acasa. 13 bunic:i...
- Dac:i n.() fi pur la adaugi cea­
lallA. tumind ca 0 moara stricatA.

- Hai, acum valea... calla tl!! Luna, care
vorbel;le in Iimba ei nataUi cAnd se enen·eazi.
lmi freamiUi lot sangele, sunt fericit. Un acres
de bucurie puri.. Visurile dospesc in mine, ca un aluat
1n vatn1. sunt gata sA devinA reaJilate. MAine, imi
laU avllnt din \'lrf'UJ dealului, umt1u panzele
tndrept corabia spre
Dar inainte de asla, va trebui s-o eonving pe
Madeleine.
-Cum'! $crolliai zis? 0 sa le plietise!;lti de moarte!
Vei fi pus sA cite:,;ti cd!1i care sa-p placa. pe cAnd
wei, le-alegi nwnai dupa placul tau... 0 sa trebuiaBca
stai neclintit ore tn I n-o sA poti scoate 0 vorba.
niei eel mai mie zgomol. Va lrcbui sa a.!1tcpp pauzele
ca sA "isezi! !;)tiu ce-p peate pielea, 0 sA Be urasca

- Poote eli da, dar sunt curios sa !;ltiu ce se in\'3t-li
38 8colo.
- Vrei sA studiezi1
- Exact. Asta-mi doresc. Aici. de unul singur, nu
e ell putin\1.
Ne intrecem amandoi in af\lf'isjtele de orgolii
tlteam in cumpini dacl sA iz.buenim tn ris sau sl
ne f&cern foc de marne.
- Ar fi mai bine sa tncepi ell repetatul regulilor
de pc din cite vid, nu prea ai de minte.
Mi-e leamA de ce ti s-ar putea tnUl.mpla in Or8.'}.
- Toatalumea merge la Cllnd ai tu de lucru,
mi-e urAt aiei singur. in \'arful dea1ului, vrea eu
si cunosc oarneni de mea. Simt ne\'om sa des·
oopir lumea, crede-ma ,:i pe mine...
- SAdel'COperi lumea ducindu·te la .. (Sus­
pini prelung.) Rine. fie! Daci vrei la!jCOOla, n-o
pun piedici, fncheie Madeleine. en moartca in suflet.
Fae tot. ce-mi slit in puten sa-mi tnfrilnez buen·
ria. S-ar fi cu\'iincios sa rna pun pe dansat, cu m3.i­
nile In aero
In uua mult Port un
oostum negru care rna face sa par un adult, tn cluda
cclor unsprezece ani ai mei. Madeleine m·a sJatuit sa
nu-mi !4COt niciodalli vesta, ca nu cumva tm dca cineva
cu ochii de ceasomic. .§

tnainte de a pleca. am avutgrija si-mi
;;
ghioulanul en perechi de ochelari din ate-
lierul ei. Ocupi mai mult loe decat caietele. L-am J9
vmt "'i pe CuniJingus in buzunarul stAng de la
carna.,.l ehiar deasupra ceasornicului. l!?i din
cind in cind capul cu 0 muLri. de hamster multumit.
- 18 aeama sa nu mu,,;,te pe nimeni! ghunesc Anna
!p Luna. coborAnd panta.
Arthur, Ia pa.'::i in unna noastri, merge
scfu1.Aind u:,or.
este llitu8ta pe dealul Calton, intr-un ear­
tier chiar peste drum de catedrala St Gilles.
La poarta se inlinde tara palloanelor de blana. Pare
ca toate (emelle s-au deghizat in gaini grAsune de
plastic l?i cotcodacesc de-ti iau 8uzul. Stnlmha din nas,
cand Ie vlid pe Anna pe Luna til.zdnd in hohote. Se
uitii eu la mersulleganat al lui Arthur f;ii la
umflaturd din dreptul plam..llnului meu sUing. Bikbatii
101', sembip din pfula in tAlpi, par umera...,e am­
hulante. Se prefac SC"dIldali1.3ti de noaslrJi
scrilntitii, dar nu se dau in IAturi sa anmce oeheade
in decolteurile celor doua fete.
Dupa ce mi·am luat rlmas-bun de la familia mea
improvizatA, am pe 0 poartA enormii. - parcii
fi fost inscris la 0 penlnJ. Curtea pare
imposibil de strabalut, del;ii arata destul de primi­
toare, loe de teren de fotbal.
tnaintez. Scrntez cu privirea fej:.ele celorlalp.. Elevii
aunt copii in miniatura ale piirinti1or. Prinlre
tele lor, lid'iitul ceasornieului meu se aude cam tare.
40 Toti se holbeazA la mine ea la un bolnav conlagios.
Oeodata, 0 rata se in fat-a mea, se
uita la mine tncepe sa faca "tic, lac, tic, tac'·,
pufnind in rii.s. CUJ1.ea se aduna roata. Mii. siml ca pe
vArful dealului, clind veneau familiile aleaga un
copi! - ba mai rau decat aUit. Privirea imi adasta 1.3.
damic pe chipurile fetelor, niei urma de mieuta din·
tareatA. dacil Luna s-a
Intram in clasa. Madeleine avusese dreplate, in
viat-a mea nu m-am pJietisit in a.l}a hal. Oacil n-o
pe cantAreati, sa le ia naiba
Unde mai poi ca m-am iJL"O"is pentnl lot anul
Cum sA-i spun aeum lui Madeleine ei nu mai "Teau
_..a studiez"!
In timpul pauzei. imi incep ancheta intrebAnd In
l>tAnga dreapta daea 0 cunOa!}te cineva pe
d.ntAreata ..Andaluzia" care se de
toale Iuc:rurile din calc. Nimeni nu-rrti rispunde.
- Nu e 18 asta?
Niciun rispun:;.
- A ceva f{l'av? S-a izbit prea tare de ceva'!
Din !A!;lne!5te un tip ciudaL. E mai mare
dedit ("'eilalp, mai in:l.lt ell un cap. La vederea lui, eo­
piii lasA ochii in pamant. Privirca lui neagrA ca
smoalaimi ingheata sangele in vene. E slab ca un copse
uscat, elegant ea 0 sperietoare 1mbrdc1iUi de un c:roi­
tor venit, iar pJetel!' par din aripile unui corb.
- Ce spui tu, bobocule! Ai vreo treaba cu
41
eantirealA?
Vocea lui l'iuna ca 0 lespede de monnant care a
meeput sa \·orbeasca.
- Am vizut..o intr-o zi cant nd se tot.lovea de
obiecte. A.53 cl m-am sii·i dau 0 pereehe
de ochelari.
tmi tremurd vocea. Parc·a., avea treizeci de ani.
- Nimeni nu-mi rrtie de Acacia
I>8U de ochelan! Nil11f'ni. ai auzit, mai ales un mucos
42
ca tine! sa nu-i mai numele niciodata! M-ai
tnt-eles, mucosule?
Tac mDle. Se aude 0 rumoare: ,,Joe." Fiecare se­
cunda greu. Dintr-odatll, ure­
ehea spre mine mil. cerceteazA:
- Cum tic-tacul asta ciudal?
Nu-i raspund.
Se apropie tncet tot trupul ca
Iil>easca urechea de inima mea. Ceasul zvle­
Mi se pare ea timpul a stat in loc. Tuleielc
lui imi pieptul ca 0 sanna ghimpalii. Din bu­
zunar riisare botullUl1..il allui Cunilingus care adul­
mecA aerul peste lui Joe. oaca face pipi,
intru in mare belea.
Fari sa stea pe ganduri, Joe imi smulge nasturele
de la vesta, la iveaHi aeele ceasomicului
care-mi ies prin Mult-iJnea exclama
nOooh". Nici dacA mi-ar Ii dat jos pantalonii, nu mi-ar
fi fost 3.5a de
tmi asculta inima 0 clipa, apoi indreaptii
spalele.
- Inima ta face aUl.ta zgomot?
-Oa.
- indriigostit de ea
l

Vocea lui puternica gravii imi eutremurci fie­
care oscior. Mintea vrea sa nege IJnu, nu...", dar
l
cum
mi se intAmpla intotdeauna, inima dli glas buzelor,
nu creierul:
- Oa. ered sunt indrdgGStit de ea.
Ele\ii munnuri din nou: ..Oooh...'" 0 liclrire de
melancolie lumineaza furia din strifundul ochilor lui
Joe, filcindu-J mai Cu 0 simplA privire
intrt"aga curte. PW \·intuJ pare sA-i as-­
culte porunca.
- .,Micut-a cum li 8pW tu, e dragos­
tea me!e nu mw t" aieL 83 nu te mai prind
vorbind de ea niciodatA! sa-p iei Iii gfinduJ de Ia ea,
ca altfel de cap N'asul isla loc
de inimA. 11 fae wb. ne-am 0 sA-I sfiril.m in
atAtea buc8\.ele, ci'i. n-o Ni mw JXlp. iubi NICIODATAI
Ii tremurli degetele de manie, ehiar daea
pumnii strlln!;'i.
Cu doar cille\·a ore inainle, imi 8ocoteam inima
o corabie in stare sa spintece un ocean de
CH nu e cea mai puternidi din lume, dar ere­
dearn in puterea fllcirii din mine. Ardeam de bueu­
tie gindindu-mi ci 0 voi regisi pe C<'intArealA, 43
meat nimE>ni nu mi·ar fi putut sta in cale. Tn doarcinci
minute, JOt' mi-a fint ceasulla ora trans­
formimd corabia mea indr.lznea1A intr-o biati pluti
in derivil
- 0 !'i-I &.fitiim in atatea buciit.ele. ci n-o sA mai
iubi NICIODATA! repeta eJ.
- ('u-cu! ii nbpunde coaja de nuel.
Mi-a pi(·ril graiu!, ca l;ii <--And ar, fi primit un pumn
in
• Pe dnunul spre ea.sa, rnA fnt.reb cum de-a
un de minunat sticlete cu ocbelmi in
vullur caJoe. Ma eonsolez nUrnlli 1::& gindul ca
micula cint.1realA a venit la f'ari ochelari.
nnde 0 fi acum?
o doamni de vreo patruzeci de ani rna Ire",,;>!
bmsc din VL-;are. II pne strins de mAna pe Joe
poate el 0 line pe ea - dad rna ginde:;.t Ia miri
vullurolui. Ii seamana leit, din cap pArui in tiJpi.
tntr-o variana mw garbovita cu un dOl! de elef:
-1'u ef;iti ala care in casa vrijit.oarei
pe deal? Aia care seoate copiii din bUI1i1e t..arfel
$i tu ere<! e·ai din burta unci lfirle, toaUi III
'lItie eli bUmna e de mult limp!
t ntotdeauna, in vorbele oamenilor marl bi
u
De,?i rnA sa nn scol un sunet, J De
mama lui stiruie cu insullele 0 buna parte din druI
44 Ajung ell greu in varlu1 dealului. Ceas ticilos. p
de vise! 0 sa le azvul tn craterul vulcan
Arthur's Seat.
tnsears asta, Madeleine Be chinuie sa rna ad
cAnUlnd, dar nu CAnd rnA hotAriisc sa-i
ve:;le::;c despre Joe, ineearca sl rnA eomin}fd
baialul n·a tacut-o lnadins. cis-a pllrtal a.58 doar
oehii lumii. Far-do indoiaUl ea Ifi el e indrigostit lui
de micula dintAreatA- Chinurile dragostei preachim
-
enii tn moru;;tri de tristete. lngiduint-a ei f a ~ de
rna 8C08te din Mrite. tmi sarut..a cadranul ,,i imi
. . ritmul canliac. ap3sAOO mecanismul cu de­
lui aritAtor. 1n eele din UJ1Ili. mi se tnchid pleoa­
Ie f'ir:llli ziimbesc.
4
A trecut un an de zile de cand Joe nu-mi dii pace,
nedezlipil de acele mele ca un magnet. Mil (<K.'E! de rig
in rat-a tuturor, lovindu-mi ccasomicul ell pumnul.
CAteodaUi imi vine sa-i smulg claia de par negru ea
pana corbului, dar imi tndur umilintele Cva criicnire,
cuprins de 0 mare lehamite. CercetArile mele legate
de micuta cantireata nu dati roade. Nimeni nu
indn1znel;ite sa-mi rii.spund.li In intrebari. Joe face
46 legea tn
AsUizi, mtr-o pauzi, am 8COS din maneca hainei
oul datde Arthur. tneere sa 0 reg8.sesc pe
Acacia plin puterea gindului. Vil deJoe, uit de afu­
ri.sita de in care rna anti. Tot mingaind oul, un
vis frum05\ incepe sa prinda \ria\A pe ecranul pleoa­
pelor. Sc racea ca in coajii apare 0 crapaturi pm care
£le slrecoara micut.a cantirea\A cu 1rupul invelit in
fulgi 0 apuc intre dOlla degem. Mi-e Did sa n-o
lli
t
in ace1a!?i timp. sa ia zooru!. Cand
sa-i simt clldura ridice genele, deodatJ. capul
meu face ..poe!".
oului imi aluned pe obraji, ea !ii cum
\'6ul meu &-ar elimina prin glandele laerimale. Joe
scella seuturAnduiii resturile de
coaji de pe Top bufnesc tn ris. unii bat
din palme.
- Data \iitoah', ceasomico] 0 sparg de cap!
tn elasA. toata lurnea face hazde pirul meu nicliit
pUn de coji. Dorul de r3zbunare lmi d1i ghies. ZAne1e
din gindurile mele se C"Me tncotro. tnri
impart timpul in mod ega! tntre ura fatA de Joe dra­
gostes pentru Acacia.
Zi dupA zi,Joe ma supune la noi Am de­
E
!
venitjucliria pe care varsa nervii melaneolia Ud
zadamie Donie :unintirii co micutA cMtw-eStJ. cici
n-au destul:1 lumina.
Aladeleine din risputeri si mi li· 47
niJ;=teasei. dar nu vrea sa 38Clllte ce am pe iJliIna.
Traista co amintiri a lui Arthur a seeituit aproape
eLl totuJ bietul de el einti din ce tn ce mai rar.
tn seara anh'ersirii mele. Anna Luna au venit
ca in fieeare an si-mi fd surpriz.i. Dupi
\'e!inicullor obicci. se veselesc dindu-I cu parium pe
Cunilingus, dar d(' data asta, au tntreoJt ll'Ii8ura l?i I-au
tmbalsAmat de tot. Hamsterul s-a tncordat mtr-un
spasm, apoi a cAzut mort. Lmaginea prietenului meu
credincios. intins rani suflare in lui, ma umple
de Un .,cu-cu" prelung r.aba.te din piept.
Ca l'ki-mi aline durerea, ii rer Lunei dea ct·
{p\,alec\li de geowafiedespre Andaluzia. Andaluzia,
drap de ea... Dac:i scigur eii d(.mni:;;oara Aeacia
e 80010, a; fugi firJ. sa stau pe
S·au Kurs patru ani de la intlilnirea mea Cll mi­
cuta c:lntirealA aproape lrei de eind am tnceput
0 caut, pretutindcni, dar nu·i de gi.c;it
nicaicri. Amintirile mi se una cate una, sub
ponlra timpului.
tn ajunul ullimei zile de fi'COOla, 0 sa rnA cule pen­
tru ultima oarcieu un gust amat'. tn noaptea asta n-o
R8 rna prinda 8Omnu\. Nici macar n-o sA atipesc, am
planuri de ficut pentru maine. M·am hotArit: plce sa
Vestul adoraL Nu·mi mai nimine decal sa
anu este micup in clil)8 asta. $i sin­
..
gurul om in stare sa nispundli enle Joe. Mi uit cum
geana de lumina a zorilor ri:-ipc1;ite umbrele Intune-.
ncului tn eadenta acelor d
Sunlem pe 'ZllUnie, In rortea !?C01ii. cerul etJte
senin. atAt de <tenin, tneal ai %iee ei oriunde alt·
unde\'adedt In Edinburgh.. Noapreaalba mi-aascu\-it
!;oi nen"ii.
tmi tndrept direct spre Joe, howal sa-I
tn/runt Oar nici nu al)ue sa deschid gura, d el rna
inhaiA de gult"rul cima.o;;u. lmi inima, rna
nApidefjte furia. eucul Joe d1 un 8pectacol in
gloalei stran!'e in jurul nostro.
- la scoate-!i cima.-;;a !;i arclti·ne ce ai tn hurta!
Vrem si \'edem noi ma.<;:inlria aia care tieiie!
- Oa, vrem. arata-ne-() l}i noui!

t mi smulge calJl&!?a eu mAna lui Ij,i lie repede OJ
ghearele spre cadran.
- Cum se deschide?
trebuie 0 cheie.
- Olt-mi cheia atunci!
- N-o am, a raffias acad, lasa·ma tn pace!
vAlii. unghia de la dcgetul mic pe lfclurcl cheii
rasuC€llte fara mila. Nu se dii batut paRi cand, in
rele din uma. cadranul cedeaza.
- Ai vazul am pututJ;i fiir.\ chcie? Hai, cine vrea
lIii puna mana?
Elevi cu care n-am schimbat tn via\-8 mea 0 \'orbi
unii in d rna tr3g-d. de ace sau si·mi
Nici nu se uiti Ja mine. tmi fae riu!
Cucul tncepe sa ,i nu se mai Cei
din jurul meu rdd in hohote bat din palme. Toatii
curtea munnurd in cor: "Cu-cu, cu-cu!"
tn clipa in creierul meu ceva seda cap.
Vi,oele anesteziat.e atApa ani, m9.nia tnfriinati, umi·
grele, toate aslea stau gala sa nibufneasci.
ti\"Uarul este pe punelu} de a se nArui.!?i n-am cum
sA·i mai pun proptele.
- Unde e Acacia!
- Poft.im! N-am auzil bine ee-ai %is! se
Joe, sucindu-rni bratul.
- L'nde e! Rispunde-mi! Zi-mi odatA unde e! Aiei
sau In Andaluzia. tot 0 s-o gise • m-ai tnt-e1es!
Joe rnA cu burta de pimlnt. Cueul zbiari
eAt ntine gura. am arsuri in tottropul, ceva se trans­
formA in minco La fiecare lrei secunde. spasme cum·
plite tmi zdroncina corpul. Joe 8e ridici victorios.
- t n halul asta ai tu de pnd sa pleci In Andaluzia'!
fmi spune el din dinti.
- Da, 0 sa plec! Chiar uzi 0 sa plec!
Ochii mi-au iCl?it din orbite. vocea mi-a ie!pt din
orbite. ge::iturile mi-au din orbite. Sunt preschim­
bat inlr.-o foarfeca insuneptA. gala sl we in bucap
orice ti iese in cale.
Ca un cAine care adulmeea prin gunoaie. Joe
apropie nasul de pieplul meu. Spectalorii izbucnesc
tn rAs. Asta-i prea de tot! 11 apue de ceafi tur­
tese de acele ceasomicului. 'l"rAntit de inima mea
de lemn. capul ti sun! dogit. Aplauzele contenesc
brosc. tl mai lo\"esc de doua ori ell toati pulerea.
Dintr-odatA, limpul pare si se fi OpriL AJ, da orice
sA am fotografla acestei clipe Primele
urlete ale privitorilor din curte !p,
tn timp, primti stropi de singe
... cilcate ale celor mm zelo!;ii spec­
latori din preajrna noastra. Limba orelor ii stnipunge
pupila ochiului drept, transformAnd-o fntr-o flintAni
insAngerati. Toati groaza lui Joe ge aduni in ochiul
!'Utng care contempLa !fUYoiul propriului sAnge. Mai
Id.;lbesc strinsoarea, iar J oe scheWiie ca un pudel cu
laha zdrobita. Simgele ii curge printre degele. Nu
!'imt pie de mila! Se 0 Iini.5te deplini.
Ceasomicul inti arde pieptul, abis daei pot sa-)
aling. Joe a rJ.mas nemi!}C8t.. Poale a munt. Mi-ar
placea sA inc:elezc odatA pieioarele pe
visele mele, dar nu inlr-atAt inell.t sa-i doresc maar­
tea. Mi se face meA. In vizduh, roiesc f1iraguri de
picaluri sAngerii. tnjurul meu, elevii stau
ca statui. Poate ci I-am ueis pc Joe! Nic:iodatA
n-8.' fi crezul ca-mi va fi teami c:i Joe ... a muri.
o iau la rUg-d, u'8.versfuld curtea C'U gindul ci toatA
lumea e pe unnele mele. Mi C8\Ar iute pe un stilp
ca ;.;3 &jung pe aooperu,u1 lilCOlli. Con.,wnta faptei S1
tmi inghea!i sAngele in vene. Inima scoate
acelea.-,i sunete C'".l in clipa cl\nd m-am indrigostit de
micut-a De pe acoper;." se virful
dealului printre de ceatA- 0. Madeleine, cefu.­
ri£lCl8d 0 Idfii..
Deasupr-<1 mea, ca atAmat de 0 etajeri cioplitA rn
norl. se un atol de pisari ci1itaare. A., vrea
sa aripile sa mideflprind de pimAnt.
,!

Cum ar dispArea tot raul, scipa de chinwile me­
eanice ale inimii! 0, paewi pribege, sa rna t&ati sa cad
'in AndalUtiei apoi spreea!
Dar pisarile Sunl mull prea sus pentru mine, cum
era ciocolata de pe policioari. cum erau borcanele lui
Madeleine cu Iieoare din lacrimi, cum e "isul meu de
dragoste cu micula dintArealA cind trebuie sa tree
de Joe. omorit, "a fi l;'i mai complicat. Cea·
sornieulliciie din ce tn ce mai riu. Madeleine, 0 sa
ai mult de furci!
Trebuie sa incerc sa inlore ceasul. Acul care arati
orele mai paslreaza incA tierbint.eala siingelui, n apuc
*i, dintr·o it trdg tn sens invers.
Rotite1e prelung, durel'C8 e insuportabilli.
Dar nu se tntAmplA nimic. Se aud lIuig-.lte venind dins·
pre CLUte. Joe t.ine rnlina 1a ochiul drepl Schelilliiielile
lui de pudel rarul ajung p;1nA la urecltile mele.
Un profesor cere Uimurin, Ii aud pe copii denun·
tAndu·mi. Toate plivirile dau roatA prin curte ca
radare. Cuprins de panici, rna coboT vaJvAnej de pe
acoperi.., Par pe prima creangi care--mi iese in cale.
1mi zdrelesc bratele prinlre ramun rru\ prabW}eSC
pe pillnAnL Adrenalina imi dii. aripi, picioe.rele nu s-au
gribil niciodata atAt de tare sA rna. duci Is casa din
vllrful deaJului.
- A f06l bine rn.a intreaba Madeleine, care
t-,i aranjeazA cumpar.1lurile tn dulapul de bucitarie.
- !?i da. nu, ii rispund lrernurAnd din toate
tncheieturile.
ridiC'd ochii spre mine. ifni acul risucit,
apoi rna cu 0 prim dojeniloare.
- Ai \"AZUL-0 jar pe micu1.a Ultima
oari cind te-ai inlors aca.si cu inima in halul Asta a
(O(:l atunci C'.lnd ai auzit.-o cantAnd.
Madeleine imi de pard a., fi venit cu
lncllltArile bune dist.ruse la un meci de (olbal.
tn timp ce 5(> chinuie sa-mi repare acul cu un ltpe­
rclclu, mli. apuc sa-i povest.esc inciierare.
Istorisirea imi face inima sa palpite.
- Ai fficllt 0 mare prostie!
- Pot sii dau timpul inapoi schimbilnd sensul aee­
lor de cea.lI,Qnlic'!
- Nici ti<1 treaci prin minte. osa for;.ezi roti­
telel;'i 0 sA tedoarA. riu. Nu pop sa faci nimie. Niciodata
nu putem J"eveni .supra (aptelor in trecut,
chiar dad a'·em un ceasornic in inimi.
la mWilriri cumplite pentru ca i-am
spart ochiullui Joe. Oegeaba fncearea Madeleine sa
pari !}OC8tA. COd nu reu..,c;e!;ite. fi lremurn voces mai
mull de ingrijorclre, dedit de mAnie. Ca cum i se
pare mai gra" sa te tndragostefj:ti decAL ai·i spargi
ochiul unui mojic.
Arari, sc aude deodatl Ok When the Saints.
o viziUi. Is 0 ora atilt de t.8.rlie tn ncaple nu-i sta in
obicc.i lui ArthUl·.
...
- 0 trisurii plinll. cu politilliti a pornit-o incoace,
pus in cap sa urce pana aici, pe deal, bAigui el
triigAndu-1'i ,unetul.
- Trebuie 53 plee, rna cauta penlru ochiullui Joe.
Un minunchi de simtAminte rnzlete tmi napadesc
sufletul, gandul, roz, ea 0 voi regasi pe micuta canli­
reatli e umbrit de teama col va trebui sa-mi ascull
inima blltAnd dupa gratille unci temnitc. Dar toale
se ineacii intr-un val de melancolie. Ce-o sa rnA
fae ram Arthur, tara Anna, tara mai ales, ffirli
Madeleine'!
Mulle pMviri triste lIoi m.a.i vedca 1a viata mea ¥,
felul in care rnA Madeleine in clipa
asta va r.1m{l.ne - ah\luri de altul - unul dintre cele
mai trisle din cite voi cun08lilLe.
- Arthur, cautA-le iute pc Anna 7i pe Luna!?i fa
rost de 0 tdi.surli. Jack trebuie sA piece numaideeat.
Eu n'iman aici sa-i inUhnpin pe
'I'r"dgilndu·:;;i dUlm el piciorul Arthur se face
nevAzut in tntunericul noptii en sa ajungii cat mai
repede la poalele colinei.
- tp pregatcsc imediat ciiteva trebuie
sa pleci in mai putin de zece minute.
- tu ce-o sA Ie spill'!
- Cii nu t.e-ai intors aeasa. Dupa vreo doua·trei
zile, ii anunt ea ai disparut. 0 sa mai treaeii 0 vreme
S8 te declar mort. Arthur 0 sa m-ajule sA-ti
sap rnormantulla rddacina copacului tau preferat,
langa Cunilingus.
- $i pe cine-o sa punep in sicriu?
- Nu punern sicriu, doar un epitaf scrijetit in
scoat1a copacului. Politia n-o sa verifice. Asta-i avan­
tajul cA rna considerii vriijitoare, n-or sa-mi sconno­
neascA prin rnOl·rninte.
Madeleine irni cu borcane cula·
crimi I';ii catevu haine. Nu cum 8-0 ajut. putea
sa spun cuvinlt:! mari sau sa tmpature5C
dar nimfm infipt in lac asemenea unui cui in du!}umea.
imi ascunde dublura cheii in redingoUi ca si·mi
intorc ceasul inimii de ciite on e nevoie. Apoi mai in·
dea.<4i ici l?i colo, prin sac, rlli?te cliitite tnveliteintr-o har·
tie eafenie, iar in buzunarele pantalonilor, cat.eva
- Door sa rna trambalez eu toate astea!
tneerc s-o fae pe durul, delli fiecare gest al ei rna
indllio!?Caza pfma la laenrni. tn loe de rnspuns, irni
arunea bine cllnoseutul ei zambet preracut. Tn orice
55
de la cele mai nostime pAnA la eele mai tra­
giee, ea lrebuie sa pregateasd. eeva de mancare.
Mli pe ca 5-0 pot inchide ea lumea.
-lmediat ee te intr-un loe, sA nu uip sA
iei legitura Cll un ceasornicar.
- C-un doctor, vrei sa spuil
- Nll, nu, Cll niciun chip! sa nu mergi niciodati la
doctor, data ai probleme cu inima! N-o sA priceapA
o iota. Ai nevoie de un ceasornicar ca sa le vindeci.
tmi \'ine sa-j marturisese dragostea !li re­
0 mulpme de cuvinle tmi stau pe limbi,
dar refuzA sa treaca de hotanli buzelor. Numai
bralele Imi rAmAn, ei incerc gi-i transmit mesa­
jull;tr.1ngAnd-o la piepl en toatA puterea.
- Potolel?te-te! 0 sa spargi cea:.ul, daca mA moo
strlngi de tare! inti spune en glas see blajin
totodatA. Acum e timpul sA pleei. n-8J} \'rea sa te
gi!;easca aiei!
tmi dl'tiClet:lez brat.e1e din jUr\11 ei. Madeleine des­
chide Sunt incA tn lli mi-e deja (rig.
Cobor.1nd poteca pe care 0 cunose alat de bine,
\'UnJ un borcan intreg de lacrimi. tmi ranita.

dar nu inirna. ea si-mi mut pndurile In altA parte,
fnfulec toate c1atitele pima mi se umflii burta ca unei
fcmci
VAd trecind pe \'ersantul celiUalt aI bitr.1­
nuJui vulcan. Joe mama lui ii Tremur de­
opotriva de frica de ferieire.
La poaIele dealului Arthur's Seat ne a.,teapti 0
tr.hourlL Luned prin lumina feJinarelor ea un mm­
pei de noapte. Anna. Luna Arthur se urei in grab&.
Vizitiul, eu lungi plni la spr.1ncene. t;.i
indeamna eaii eu 0 voce g'dunoasA..
eu IWlullipilde geam, oral}ul Edinburgh
in ceata.
Las tn urm:ll'inutul Lacurilor, fieeare colina imi
rnL..--oari cu prcc:izie indepArtarea. Arthur sfori.ie ca
o loeomolh-a cu abur. Anna Luna t-;;i leagini capul,
pirAnd ni:;;lC' surari siameze. Tic-tacul ceasomicului
nbunA tn lini:;otea nopPi. lmi dau seama ci lumea asta
manmti se V'l intoarce aca::>i fiiri mine.
La ivirea l.onlor. rnA lrezesc [n cllnteeul rigll-;<Ul
Oh /hf' Saints... Nu I-am auzil niciodati dln­
lAnd atAt de lin. 1'n1sura sc
- Am ajuns! anuntA Anna.
Luna imi pune pe genunchi 0 colivie ruginiti pen­
lru pisAn.
- E Ull porumbel voiajor pe cnre mi I-a dat acum
cAtivR ani un client romantic. E fORl1.e bine dresat.
Scrie-ne S.lllfl dai despre tine. Leagi scrisonle
de picionillui stAng, 0 sa ni Ie aducd. 0 sa putem
tine legiilul'll.. 0 sa te g-.lseasci oriunde ai fl. in
Andaluzia. to care fetele Le privesc drept to oehi!
Mull noroc. !If'fruenito, tmi ureazA st.n\ngAndu·ml to
cu putere.
5
Jack,
&ri8oorea aJ/ta QI'1l CItt.'lUU grete. aWl d£ grele,
(lIt"4t mit fntT'l!b cllnt t(l i:blltl pat'lnnbelul «t p001U
pomra L·tftilor.
Tnlr-o diminoo!il, ntnd am alllt.. cu Arum fi cu
[II l'orful dealului. am udeit uftl intJ"ftha­
chi.a. dar 'III tm llimnri. Alelierul tTCl rdt't'ifil,lk
parra lr«ItU UI'I umgaR. Toot,. .ticule lui
,lfcultkilll' tmK datu.pah. OJ iar fi pUim diapiinAM.
Am pontll cu to!ii rll trlhtarM h,i McuW.eint.
lnlr."11 Mniu, am gti8il-o la fJtCftlolO(U'fU Sl Calford.
til rotn'O minul, C'dt am oMit dnptld .-0
l'tdnn, ",-0 upJlroJ cd poli{ilJ. 0 arutaM im«liaJ
duplJ pl«aTPa noaatni fi a I/Iai .pum"" t7'tm.ir
ad n, fa«m gM)1 jiulilrlJ 'I'lU t prima oora fn
fi to/ttl Ie l'O malm,
Mi-or plii.croai1i tcMHaiajQII/.dibmlhi, mi-ar
pl1kro pot poL'e8ti cum/act fl(I ch mdllaln eu
o II/4Jta, iar eN. c«J1altiJ mai rtpa1'd pe rine1:a, cd
ee 'Imil" bUli', u,; Ii 4tt dorde tine. Dar m+&f!IQrQ.
.lfatkl€ 1'w a pltroL A MMnit «i ph« {Ntr-o IMJ&gQ
d,n can' nll.e moi poaU {,doaru nicio­
dahl. pdrmit truptll fit fnt'hi.toon fi r-a eli·
btTot 6N/l't,d, Ciiardocd tria' tM a6
nil U1Jl I YeO datorila tie aa\'Itt inu'una cU
(I Ii mamu ilt toatii puterta MlrdlttKin VinIJ ti
tU..a(l!lI.
AClIm Cl.fieptdm ro porvmMlul .a. It4l aducd
{ .lllh81rrl" tint. Sci dec DomRul CVIt"gu: iute
zbum'(lCIN'Q /Uta blumnata! N-am plltUJ 811.porta
gdtululll-o t'rni pe Madeleine fll vlotd. 0 at! fncerc
14 nit 1"l'(,IIRSC .cri8oarea de proo mulu on, ca nu

cumll(J .ro·mi piarn curaJlIl tk-a p-o mai trimtte.
An'llI, I.nna" nl £Ii umm l4aide.tuUipltkre
14 trw fi pt.U fnctrrorea alta tWIUl.
ell toatil dn:zgattea nDlUtrli.
Arthur
..
Si1?11l dai Jlldodata ItltCrii tnelodia Db
When the.> . tal
CAnd intru tn panicl, mecanica inimii mete 0 ia
raz,na stat de tare. tneAt ml simt ca 0 locomotiv3 cu
abur ale di.rei 88r de pe calea CeratA la eurbe.
RAtAcesc pe propriei !'rici. De ce ma tem? De
tine, mai precis, de mine f1ri tine, Aburii, panica
tneearlicA a inimii. patrnnd printre !;'ine. 0, Madeleine,
ce cald tmi lffieai! inci mai aUnt cildura ultimei now;.
tre mi·e de mg, de parci
nu te-a., fi int..ilnit deloc in ziua cea mai friguroasa
din lume.
1'renul scoate aburi un huruit asurzitor. A..'"j ,-rea
sa dau timpul tnapoi gi-mi pun inima hArbuitA in
tale. Ritmul ei sacadal imi aduce neeazuri, pe
care mai tAniu "oi sa Ie evit, dar in clipa asta
pare-all 8\'ea un aparat de filcut pop-com in loe de
mimA. 0, Madeleine, nici nu m-am indepirtat bine
de umbrele Londrei, eli \.i-am haut toate lacrimile!
0, Madeleine,la unnaloarea oprire 0 sa. caul un cea­
l'ornicar, fagJ.duiesc! 0 vezi, 0 8-1\ ne retntAlnim
s:'\niito*i, eu 0 sa fiu door dereglat, cat RA-? poti
tu incerca pe mine puterile tAmlWuitoare.
Cu fiecare elipa care trece, trenul rnA inspmmanti
60 din ce in ce mai tare.lnima lui care gimie!;ii
pare In fel de ea a mea el ered ci e indnl­
gostit lulea de locomotiva care it face sa meargi
inainte. Ooar ci nu are ca mine nostalgia a ceea ce
lasA tn unnl1.
Mli !'imt e:urnplit de singur in "agon. Lacrimile lui
Madeleine mi se invart. in cap ca °ruletA. Trebuie si
"omit sau !'ll stau de "orbit cu eine\'8. Ziresc un in­
di\;d tnall rezemal de fereaslrA, pregAtindu-se de
tlCri.<l. De delW"le, silueta lui tmi de Arthur,
dar cu cat mil apropii, co alit 3Celll)tJl impresie dis­
pare. Nu e nimeni injur. doar umbrele proiectate de
el pe perete. Beat de singuritate, izbucnesc:
- Ce scrieti acolo, domnule?
Omul !;-i-J;ii ascunde fata co bratul sting.
- V-am :o::periat?
- M-ai :o::urprins, e alteen.
Se apuca. dl' sens cu migalA. de parci. ar Ii pictat
un tablou. V:1rtejul din cap!'e
Ce dOI"l'!;iti. micutule?
- Sli. merg in Andaluzia, sa seduc 0 fatA, dar nu
ma pricep dt'ltlC 18 drclgoste. Femeile pe care Ie-am
cunoscut n-au ''.,.It sa rna fnvete nimic in privint-a asta
!;Ii J'JU. simt In tot trenul... Poote tmi dal--i 0 marut
de ajutor.
- Ai dat Laman de cine nu trebuia, mai, b.i-iete! Nu
prea pentMl dragoste... eel PUtin, nu
co femeile in viatA- Nu, C\I ele nu mi-s mel'S niciodat.i!
.,
M·apuC'a tremunll. II enen-eati ci-i citesc peste
umar.
- cemeali ...
- E Hai, pleaci. acuma valea!
Copiaza metodic frazl. pe mai multe
bucoiti de hartie: .. Umilul dumnes,'oastrA slujitor,
Jack pintecatorul."
- Avem prenurne, nu credeti cil·j semn bun?
RidicA din umeri, sUpiral en nu m-a impresional
indeajuns. $uientllocomotivei zbiari in dep3rtare,
pitnmde prin rereslre. tncep sl dArdai.
- Du·le odati,
Bate In pimAnt cu piciOntl8tAng, ca cum ar \-rea
III sperie 0 pisici. Nu 5unt pisici. dar gestul lui are
un anumil erect asupra mea. Zgomotul cizmei se
tntl"eCe cu vuietuJ trenuJui. Barbatul se tntoarre spre
mine, ell trisilurile fel-ei a.8CUt.ite ca lame.
- $lerge-o In elipa asta!
MAnia din ochii lui imi adure aminte deJoe, care-mi
fiicea picioarele sa tremure de la dislantJ,. Se apro­
pie de mine, eint.3nd monolon:
- Veniti, eeturi tntuneeale! 1'renuri bantuite,
in noapte! Pot sa vA Mue stafii nenu.marate,
sa din neguri fantomcle unor femei l'ublime.
balaie sau bnmete...
Glasul i Be schimba n horcAit.
62 - POL gi Ie spinlec fiin1 sAle f.l;perii... sa semnez
umilul dumneavoastri slujilor, Jack Spintecitorul!
fie teami, biiete, 0 si tnveti foarte repede sA
groa.z.a injuntl tim ca sl lrii! Nu-ti fie
teami, b3.iele, 0 si invep roart.e repede sa
groaza in juntl tau ca si poti lnli...
Inima *i corpuJ iau rawa de data asta, nu
din cauza dragostei. Alerg pc culoarele trenului.
Nimeni. Spinledttontl e pe unnele mele, spirgind
toate gearnurile cu un uria.,. Cn alai de pasan
negre nipadc::te vagonul dAnd roalA urmAritorului
mt>u. Mer'!'ul lui e mai rapid decat fuga mea. Alt
vagon. z..limeni. Zgomotul pal}i1or lui risuni din ce 10
ce mai tare. ingroa..'jA nlndurile. Ii ies din
hai..nA, ti ;::nesc din ochi se reped &Supra mea. Sar
pe-tP ca !\i miresc distant-a dintre noi Mi uit
in spate. ochii lui Jack lumineazi tol trenul, pisirile
rnA ajung din unna, umbra lui Jack Spinteeatorul se
intinde la picioarele mele, u.,a locomotivei pare 0
tintA. Jack are sa rna spintece! 0, Madeleine! Nici nu
mai aud ticititul eeasomicului, acele tmi 1ot-eapA burta.
Ma prinde de umAr cu m!ina sUinga. 0 sa rna nimi­
0 sa rna nimiceascA n-am apucat nici mAcar
sa rna lndr'ligo..... te:re!
Trenul intrAnd tntr-o gam.
- lie te-ami, bilete. 0 I;i invep foarte repede
sa lmprA.!ttii groaza tn jurol tAu ca sa trait inti
repetA pentru ultima oari Jack pintecltonll, vi- 63
in tcaea.
Tremur de spaimi. Dar eJ roboari treptele "ago­
nului se face nedzut prin muJpmea de pasageri
care pc peron.
[mi "in in fire, pe 0 banca In gara Victoria.
Inima licai<> din ce tn ce mai slab, lemnul cea­
somicului e!o>t.e inca fierbint.e. tmi spun in sinea mea
ca drago8t.ea nu poate fi mai tnspAimAntatoare dedit
sa fiu singur, inlr·un tren aproape fantomatic, cu
Jack Spintec3torul. Cum ar putea 0 Cali cit 0 cm­
leu 6li-mi dea ceasomicul peste cap mai tare decat
un Ilpintecilor? eu riutatea tulburltoare din ochii
ei? Cu oa..<ttea ei de gene firi sf'in;lit? eu profilu1 de
temut at !"Anilor ei? eu Nu poate sa fie
18 reI de perieuloasa ca experienl-8 pe care am triit-o
de curind.
o \T3.biulA Be pe minutar, facindu-ma sa
t.re8ar. Blegul de mine, ce spuima am tras! Penele ei
tmi mnngAie cadranul. 0 si aljtept ia zOO­
ml!}i apoi 0 sA. parnsesc tn graba Marea Brilanie.
Vnpoml tn care traversez Canalul MAnecii este
mai 8arac tn frisoane decAt trenul din Londra. tn
nfars cAtorva doamne tn vArstA cu chip de nori ofi­
Lite. nu e nimeni cu adevarat tnfriCOf}itor. Totul}i ne­
gura melancoliei, care mi s-a culMrit in sunet.
64 intArzie si Be deslrame. fmi tnlore inima ell cheia
am senzatia ci dau timpuJ tnapoi. eel putin, tim­
pul amintirilor. E pent.ru prima oari tn viat-a mea
cand mi aplec astfelasupra amintirilor. Abia ieri
am pJecat. de acasi mi se pare ei a treeut un car
de "reme.
La Paris, iau micul dejun pe maJul Senei, intr-un
restaumnt cu miros tmbietor de 8upa de legume pe
care am ural tntotdeauna s-o mAn nc, dar mi-a pJAcut.
la nebunie :.-0 adulmec. Chelnerit-e1e durdulli imi
.ulmbesc l!L';'3 cum ii zamt>et,li unui prone in
MOl}negei plini de (annec stau 13 taelale cu
A."CU11. zgomolele capacelor ale trAn­
tite. aceasta ciklllJ"08Sa imi aduce amint.e
de C&.'i& batr.lJl(>a.-d a I:kx."torit-ei Madeleine. &Ii tntreb
C€'-O (ace e8 aoolo, tn vArfuI dealului. lau hotirirea
!'I.-i seriu.
Dro{/(I
Toole fml ca roati'. l.kocamdatti aunt
ia ParilJ. Tm9 nOdejdR cd JM vi poli{ia fi-4u dal
puce. Nil Il/t(l 8ii p1'i flori 1'6 »Iorou'.hltul mn,
llf1epUimi .," mel fltlord
/IIi·1! dflr de tine ,i de road.
Am marf' grip de ualorllic. Afa nun lIl-ai
rugal, l'()l i I!('l:I'(Q IIii gii.IeM "" uulJOnlioor ca.wi
ma l'lIIdl'u d,' toate mWliile. IIIIt1r6.rlffflZQ.i dix
porloo ",ea P" Arlhatr, ,i pe AnllQ..
.,ftJir/,[ Jar""
lnadln... am pupne rtmduri, pentru ca ponun­
belul !:Ii poaui. zhura Aoti-ar plAcea aA·mi aduci
de!'prf" (>i cAt mai curind. Ii hirtia in
jurol gherul£i:;;i az\"arl pras3rea in "ilzduhul Parisului
POM.lmbelul incepe sa zboare pieW;. De buns seama
ci Luna a \"rut si-i tunda penele ioLT-un mod (oarte
original pentru l>erioada impereeherii.l·a ra.'i capul
de-o parte de alta '}-i, de aceea, seamini cu 0 perie
cu anpi. 11,13 tntrcb dad n-&r fi Cost mai bine sA folo­
8esc clasici.
PinA sA. pomesc mai departe, trebuie sa dau de.un
cea:;omlcar pricepuL De c:And am plecat, ruciodati nu
mi·a:d.f1.Wt inima mai tare ca acum. mi-ar pllicea
sa fie reglatil cored ca 8-0 l>ot regasi pe miculA
dlntirealA- Ii sunt dator lui Madeleine. Sun 13 poarta
unui bijutier de pe Boulevard Saint Germain. Un
bat.rlnel pus la palru 8l.:t' apropie l}i mii intreaba
de ce am venit.
- SA·mi reparati ceasomicu1...
- tl avep la dumneavoastri?
- Oa!
tmi deschei nasturii la vestA, apoi cAmof;lU.
- Nu sunt doctor, tmi ri1spunde sec.
- sianmcap OP"\-ire, sa vedep dad.
..
toate roti\-ele sunt la locullor?
- Nu sunt doctor, mai 0 data, nu StInt
doctor!
pe un ton cam di:;pretuitcr, dar tneel"C
l\4·mi pAstrez ca1mul. Se uili Ia ceasornicul meu. de
pa.rcl fi aritat C('VB murdar.
- $liu cA nu doctor! E un reas
pe care lrebuie numai sA-I regtez din cind in eAnd ca
sA meargi bine...
- Ceasurile sunt. instnnnente menite si misoare
timpul nimie mai mull. $lerge-o de aici eu meca·
nismul tiu dmcese. Valea sau chern polipa!
Aeeea.':-i poveste ca la ca atunci clnd ve.
neau tinerele cupluri. M-am lovit. degeaba de atAtea
C-A n-o sa rna obi:j.nuiesc niciodala eu ele!
Dimpotriva, ell eatcresc, eu atAt rnA. dor mai tare. Nu
e dedit un afurisit de ceas din lemn, doar
care-mi fae inima sa batii.!
La intrarea in dugheana de roT 0
veche pendul:i. din metal cu 0 sumedenie de oma·
mente din aUT argint, care mai de care mai eu ifose.
SeamanA leit eu proprietarul, a.,a cum unii ciini
scamanA ell tnainle de a trece pragul,
ii dau un ca un fotbalist profesionist. Pendula se
clatinA, !'E! de toti peretii. Mi-am luat
picioarcle la pe BouJe\'ard Saint Gennain
am auzit tn unni un bubuit de sticl;l. sparta. E de ne. 67
crezut etta linh·te imi aduce acesl zgomoL
l'nnAtorul ceasomiear, un bltrinel ro­
tofci. de vreo cincizeci de ani. se aratA mai ingaduitor.
- Ar trebui s1 mergi la M. E un
iluzinni:-t plin de imaginatie, sunt eon\'ins ci 0 sa se
priC'Papa moo bine ca mine rezolve problema.
- Oar eu am nevoie de un eeaClOmicar, nu de un
maKician!
- Unii ceasomicari sunt un pic magiciem. iar ma­
gicianul de care \-i-am vorbit e !;Ii un pic ceasornicar,
ca Robert. Houdini de la care, de altfel, tocmai a
cumpArat un tealnJ! spu..--e cu r3ut.ate. Fa-i 0 vizita
din partea mea, sunt sigur ci 0 site faeA iar ca nou!
Nu-mi dau seama de ce domnul ace.sla simpatic
nu rnA ingrije:;<te el tn."lL5i. dar felul In care fmi tnte1ege
este Mi se ump!e inima de bu­
cwie la gftndul cli \'oi lnCUni un magician care, pe de­
a:;upra. mai e ':li magician--eeasornicar. 0 sa-i semene
lui Madeleine, cine !;ilie, poalE' chiar sunt rude.
'J'rec podul peste Serut. caledra!a este aUlt
de elegant!, incftt tot privind.-o m.1\ aleg cu spatele l;li
ell giltu! rii.sucit. Ord..,;:ul acesta pare un tort. de nuntA
cu 0 bi.serica 13 ultimu! etaj. rn cele din Unn3, ajung pe
Boulevard des ltaliens unde se afUi faimo6ul t.eatru.. Un
tAnar cu mustata!;ii cu privirea agent imi de:schide ll.,:&­
- aici?
- Care dintre ei, imi rispunde ea tntr-unjoc de-a
ghicitoarea.
Rnbton. HIiUdin ee-wnicaT,
nia. in'entator. prinlftahtile.a1 de bord .. at until'
apant.e roDilf' In oftaIrnoIocM'. Hou(bn <k¥cltide 0 gJj de telItnI
..
Are 0 IlSUpn lIrtivitipi lui
Ml-' Ipnmul realizator I!'i pirintele ert'Cteb
dak!). iar eurlOl!C\ltul magician 8Hudini
M
Ifi liege JMIt.ronimuiln
.mn de omagiu adua au (ILL).
F
- Georges M
- Eu Bunt!
Se a"Cmenea unui robot, sacadat
deopotrivi. repede, mAinileti tnl.rege8c cu·
\;ntele asemenea unOI" semne de fnsu·
lmi a."cuh..i OJ luare-aminte tnt.reaga poveste,
mai eLI seama sra""itul. care n pri.... direct:
- eea.<;ul asta imi lac de initn.3., ser"iciile
de inlrepnere pit care \; Ie cer nu atribu?ile
dumnea....oastrd de ceasomicar.
Ceasornicarul-preslidigit.alor deschide cadranul,
ma cercet.ea7il ell un aparat care tIl\iutA sa vadii mai
cele mai manmte piese, c1eodati se
ca dlnd Loala copiUiria j-ar fi treeut pc dinaintea
ocrolor. Punc in funC1-iune sistemul declam;8.tor al cu­
culu.i mecanic. 31>oi il}i exprimA admirdpa de pri­
ceperea lui Madeleine.
Dar cum de l-i-ai risucit acul care aratii orele'!
- Vedep dumneavoastri, sunt tndrigostit, dar nu
tiu 0 iota dragoste. De aceea, mi tnfurii, mi
iau la tninta. uneon incerc sa·j grAbesc: ritmw sau sA
incetinesc SC'lltXCrea timpuluL E stricat riu!
RAde ca un naciiaJ} ciruia i-a mijil mustata
- Pii pe pacE'. merge strunI. Ce vrei sa¢i mai exact?
Pli. Doctori\A Madeleine care mi-a pus
reasumicul ziee ea inima mea de ocazie nu se potri­
\'l,.1te C'U starea de tndrigostil. E convinsi ci n-ar re­
zista unu.i astfel de emotional.
••• . , P"
- Zlce. aI.••
pleaca pleoapele 'i mllngiie barba.
- Ei, ea poate sa creadi orice... dar tu, tu nu eliti
obligal sa mde pirere cu ea, a.,a·i?
- E adevirat. N-am pirere. Darcind am
vizul-o prima oarJ. pe micut-a am a,-ul
senza1ia ei S-8 cutremurat pi.mftntu) sub ceasomicul
meu. Roti\.ele dJ1,iiau, ticiitul se tntetea. Am inee­
put !'ti rnA sl mi se tmpleticeasc3 picioarele.
totul 8·8 dereglal.
- }i-a placut'!
- La nebunie...
- Pii,
$j·atunci mi-a fost f08rte tcarna d. Madeleine It
Ilvut dreptate.
Georges c1atinA din cap
mustata. cautA cuvintele ca un chirnrg
alege instromentele.
- Dad te temi cA 0 fie riu, nu faci dedit sa
de a ti £I.e face riu. UitA·te 1a aaobali
crez:i ei se gandesc vreo clipA ci or sA cadi cind merg
pe sAnnA! Nicidecum, accept8 riscul savureaza
plicerea de a infrunta periooluJ. DacA.-p duci vialJl cu
ochll in patI"U sa nu-p rnpi cev.. 0 d te de
moan.e, sA Nu cunosc nimic pe Iumea asta mai
an:'uzant ea imprudenta! UitA·te la tine! Am rostit
numai "imprudentA" l?i au tnceput sa-p luceascl
ochii! or, Of'! Daca, la paisprezece ani te hotAnt,ti sA
- - -- - --
Europa ca sA gise!}ti 0 rata, tnseamna cA ai
o aplecare cltre impnidentA, nu·i .1
- Ba da. ba da... darnu \TeO !;Imecherie sa-mi
un pic inima?
- c3 ¥iu... Ia aminte la spun,
Jt8ta! Asculta-ma bine. fii ochi l?i urechi: singura lpl'Ie­
cherie, cum 0 tu, care-ti va pennite sa 0 ge..
duci pe fala \"i:-elor tale est(' chiar inima ta. Nu cea
in fonni de ('('as, care p-a fost puslla na.,tere. Eu
\"orbe!\C de ct>a adevaratii, rea de dedesubt, din came
!;Ii 8Ange, care pulseazi. Pe asta trebuie s-o pui la
treaba! VitA de problemele de meeaniei, nu Ie mai
da atAta importan\A! Fii imprudent, dar mai inainte
de toole, daruiel;lte-te larlRii te gilndel;lti
prea mult!
este deosebil de expresiv, vorbele ii pun
in toate chipului. Mustat-a lui pare
modelata de ti'unbel, cam ca la pisici.
- Nu merge mtotdeauna, nu rnA pun pen- 71
tru nimic. eu in.. umi amdat gretiI co cea pe care 0 so­
coteam fefTK'ia \;epi mele! Oricum. nicio
iese men.-u.
Acesl prc::otidigitator pe care unll nconsider! de
geniu tmi premci despre farmecele de dragoste
ca sA mi se pe unnA ci ultima poliune i..a,
explodat tn guri.. TotlL;. lrebuie sl mirturisesc ei
imi face bint> n aud vorbind in timp ee-rni repari.
angrenajele. E un om blajin. care sa asculte. Se
vede de la 0 po::!t..a ca se pricepe la oameni. Poale c·a
reu:;il sA pAlrundA laina fiecirei rotile in mecanis­
mul J)t'ihologic omenesc. tn doar eAlen ore, am ajuns
sa ne secretele.
- Ai:' put.ea sene 0 carte pClvestea La,. ii
acum fiecare arnanunl de parcit ar fi po....estea \.;etu
mele, tmi spune.
Pune-o pe hirtie. Dacl 0 sA am vreodatii. copii,
vor pulea s-o citeasct. Dar daci vrei sa-i
sf<1n;:itul, va trebui sA vii cu mine in Andaluzia!
- Ti·ar fi de un prestidigitator depresiv in
pelerinajulLAu amoro!ol?
- Da, mi-ar fi de mare trebuintA.
- dai seama ea sunt in stare sA distrug pana
minunile!
- Nu-i adevUat!
- Da·mi ragaz de g-J.ndire in noaptea asta, vrei?
- De acord!
Cllnd primele raze de soare Pte streeoari prinlre
obloanele atelien.tlui lui Georges aod un urict.:
-Alldalu.....;a! Auoo.' AJuia111.:'ia! Alloo.' Andaaaah.'
Deodati Pte ive:;.te un nebun in pijama ca dj.
reel dintr-un Rpect.acol de opera.
- Accept, Simt nevoia sA. cAIAtoresc, la
propriu Ia figural, doar n.-o sA mA las pe veci fnecat
in bUlOiul Cli melancolie! 0 sa luAm am ndoi 0 gum
de aer proasp:1t! Asta daci nu te-ai rizgindit mai
\Tei l'-a te
- Cind pledm!
- Imediat dupa micul dejun! tmi rispunde, ani·
lAndu·mi boceeaua.
Ne a.'jeWn 13 0 masa C'U picioa.rele st.nimbe ca sa
imbuc3m catf",·a t.artine eu dulceat-a tuflit.e riu 0
ciorolatA pre-a fierbinte. Nici nu se oompari cu gus­
tul mandirorilor lui Madeleine, dar e nostim sa mi·
nftnci print.re extraterelitri din hArtic decupati..
- tii, diml cram indriigostit, tmi venea tot tim­
pul;;4 inventez lucruri. Un tntreg taleioc de artificii,
de seamatorii de trucaje, CD !Hl fae sA nidi pe 10­
Kodniea mea. Cred ca pana In urma sAturat de
mele, >it' mtristeazA el de i se lasi'i in jos
mu;;til.tile. ell un :-teagtn bema. Voiam sa pun la cale
oclUAtorie pe I.una de dragul ei, dar ar fi trebuit s--o
due, de fapt. mare dUatorie aici. pe PAmAnt.
s-o cer de g3sesc 0 casA pentru noi mai pri· 73
mitoare dec-.i.t ,·('Chiul meu atelier, cine ... suspina
el. j ri, am decupat doua tablli din etajerele ei,
apoi Ie-am pu,. rotilele de la un c:lrocior de spital, ea
hoinirim amandoi sub clar de lunA.. N-a vnlt nici
in rnptul C"..tpului sl se urte. am fast nevoiL sa-i
repar etajerelc. E greu cu bAiete, repeti
gftnditor. Dar n sa ne urclim amfutdoi pe tibliile ales,
pe planl'je ell rOlile! Eu ell tine! 0 sa strilbatem
jumatate de Europa pe plan.,e eu roWe!
- N-o sa Juam trenul? Pcnlrn ci eu sunt putin
earn presal de limp...
- Opresat de timp?
- asta.
kj pulea spune ci reasornicul meu esLe un mag­
net care atrage inimile fnlnle. Madeleine, Arthur.
Anna. Luna, iar acum Melies. Mi se pare
ca inimile lor au mai multi ne\'oie dedt mine de ingri­
jirile unui cea."\ornicar iscusit.
6
Cu toate panzele sus spre Rud! latA-ne pe dririle
pelerini pc roWe in cautarea visului impo­
l;ibil. Facem n !wreche pe dnate: un uritu1 d*lat cu
mustatJi de ('Otoi::oi 0 piticanie Cll inima de
lemn. Doi Don Quijote de ocazie Mtilndu·se Cll mo­
rile de pe melt":tgwile westemului andaluz. Luna mi-a
sudul S,>aniei ca pe un tinut plin de ne­
prevazut, in care visele co.,marurile stau laolalti,
ca. indienii ,:i cowboy-i tn Vestul 8albalic. Yom trii 7S
yom vedea!
Pc dnun mull de vorba. lou-un fel,
a deveni1. pentru mine un adeviral Doctor Lo,'c.
intr-un CUVRnt. opusul lui Madeleine. Totu!}i ginduJ
rna poarti mereu la ea. rncerc., la rindul meu, gi-j dau
curaj In expeditia asta de (re)cucerire amoroasi.
-Cine l;itie? Poote c1 inlr-un ungher a mai p.listrat
indo dragostea l>entnl tine... ChiRr ljoi introQ rachell
---- -- --------_.
de carton, 0 calatorie pe Luna nu·i de ici de colo,
putea sa-i placa. Ce zici?
- Nu prea credo Toate inventiile mele i se par
jalnice. Sunt convins ca se va indragost.i de vreun
om de l;4t.iinpi sau de vreun milit.ar, doar cum s·a
terminal tot.ul.
Chiar :,i atunci dl.nd este ooplel;1it de melancolie,
eeasamicanJl meu prestidigitator pierde deloc
hazlie. Fireliiile ca mustata rasucitii, mcreu
incil.lcitii de vant, n-are niciun amestec tn treaba asta.
Niciodatii n·am mai ras cu a.5<\ a potu ea in fabu­
loasa noastnl cavalcada. Calatorim fari bHet in
nuri de marra, dormim putin, miincii.m ce ne pica in
mana. Eu, care triiesc cu un eeas in inima, nici nu
mai *tiu cum trece timpul. Ne-a prins ploaia de aUl­
tea 01;, incal rna tntreb dacii nu cumva am int.rat.la
apa. Dar nimic nu ne poote sta in cale. ne simtim
76
mai vii ca niciodata.
Tn Auxerre, n-avem ce face dOl1nim in cimilir.
A daua zi, luam micul dejun pe 0 piatr.1 funerara in
chip de masa joasii. Viata pe picior mare, ce mail
In L;yon, t.recem podul La Guillot.iere pe
noastre cu rotHe, prin:,i de coada unei carut-e. Treca­
torii ne aplauda de parc·am fi in fruntea clasamen­
tului din 'I'urul Frantei.
In Valence, dupa 0 noaple de hoinArealii, 0 batr.l­
nica ne-a oonfundat eu ei liiii ne·a gatit eel mai
gtbitos pui cu cartofi prijip. Ne mai alegem cu 0
baie cu spuma *i cu un pahar de limonadi fir.:i bule.
A.'olta da. pe picior mare!
SpMap primenip, luAm cu asalt portile Marelui
8ud. Tn Orange. poli\ia rero\-;ant ne pune pe fuga
nu ne la.-q sa donnim nici Tn vagoanele pentru ani­
male. 'n Perpignan, simtim penlro prima oari rniro­
suI SpanieL Cu fieeare kilomet.n.l. vblll meu e pe cale
sa devina posibil. Domni';\08ri Acacia. sol"esc!
Cu Capitanul Iimga mine, (tunl de neinfrdnl.
Trecem gt"anit.<l spaniola coco\ati pe noastre
cu rotile. 0 adiere caldii patrunde in mine preschim­
band acele tea:-:;OlTLicului in aripi de moara.
o moari. care macina visului Ie trans­
:::::
lonna in realitate. Domni.<;«>arA Acacia, S08eSC!


oceata de mfu;lini ne deschide drumul, apoi Ie iau
locul port.ocnlii parguiesc roodele chiar in mal­
tul cerolui. ii ai Andaluziei laic onzon- :;;:
n
tulln
Un nor palid se sparge de ereste
nerV(jf; Ia cite\'. sUle de metri de noi.
imi race scmn sa imi acoph acele meLalice. N-a venit
incA timpul 83 fiu lov-it de fulger.
opasAre apropie de noi, dAndu-ne roaLa ca de­
&Supra unui stAn'. Salba de stAno dinjurul n05tru 0
face sa pari mai amenintitoare. Dar nu e decat batr.l­
nul porumbel voiajor al Lunei, C'.lre mi-aduce velJli
78
de ta Madeleine. Mi s-a ImLt 0 piatri de pe inimii
vizAndu-1 venind in Cad In ciuda viselor care
in mine. Madeleine nu-mi nic.io­
datA gl1ndurile.
Porumbelul se las! pe primant. stAmind un nor
maront de prat. Ritmul inimii Poe precipitt.. sunt
neribditor sa citesc Dar nu reU¥SC sa
pun mAna pe nenorocita de pasire! Indianul muslli­
ci08, tov8rd-,,;,ul meu de dnun, incepe sa ciripeascii pen­
tru a·1 imblilnzi in eele din unne\, izbutesc sa prind
trupullui moale de pene.
Oegeaba.IXlmmbelu1 a 7.buraL in go1.l·a mai rdmas
numai 0 bucntii de sforicicii. atAl1latA de piciol'ul st..'\ng.
Nici unnli de scrisoarea lui Madeleine. Pesemne cit.
vAntuJ a pus stapanire pe ea. Poate in imprejurimile
Valenc.iei, in valea Rhonului. uncle !>e napuste\ite cu
tootA puterea inainte de a muri in
Ml simt descumpiinit, ea clnd .., fi 0
cutie de c.adouri plin.ii de starLi. MA 3.']Cz pe plan.':'3 cu
rotile scriu la repezeali c.!te\'8 rAnduri.
/)rQgti
1.,. alrnuiloal'flQ tenMla1Y. t, rog.a "u-o N'Zltnlf
fi 1W pri'na. "P"'tru. ro tiriilO6JJ rh pornmbell'-G
tkM'Otoront th M pdnd.a OJ1lI'lftll.l lo
Am dtl/ rh cto-'OMliror ron' OTt' grijii d,.
lJ1im.a ml'tl fl' mj·e bine.
dor df' i fk ARM, P cU LIU!lJ, ,ide
ArtJtltr.
Te fmbnir,¥=.
Jork
M lies mH. ajuta sa leg zdradn han.ia de piciol'\L'}ul
pisArii.
- Dad m-ar 1a portlle Andaluziei gata s-o iau
1a goani pent ro 0 clipi de dragoste, s-ar face foc
*i pam!
- mamell'! fae griji pentro odrasle1e lor
*i Ie in palme, dar pentru tine a flosittimpul sa
cuibul! Uitli.·te la inima tal E amia71i! Acum
e momentul iei zOOro!! Ai vAzut ee serie pe pan·
carta din fata noast.rii: "Granada!" Anda! Anda!,
chiuie iar prin ochi ti tree sclipiri de cometa.
'e bucuria ca pe cilut.itorii de comori
care se code:o:c ;.;3 deschidi capacul cufarului,
tnt.rezl1.resc prin incuietoare stn1lucirea monedelor de 79
aur. Teama de izbfuldi!
A trecut at:1ta vreme de cind docesc acesl vis!
Joe mi l·a ulrobit de cap I-am &dunat de pc jos,
fariuru1 eu firJ.ma. lli s-a unit refacAnd
in minte, bue-.ita eu bucati., ouI plin cu imagini ale
micul-t'i latA·1 pc cale scoati pull din
gioal'e paralizat de emotie. Palatul Alhambra
intinde noi arabescurile cu \'arlurile in ceru]
opalin. Calel1tile se hurducAie. Ccasomicul mi se
hurduciie. Se pornellte un ,.. Ant care ridica nori de
umflA txWe1e rochiilor-umbrele.
Acacia. 0 sa indriznesc vreodati sa-ti cer sa mi
te deschizi1
Din clipa cftnd pi.,im pragul sLri"echiului
plecim in cautarea unci sali de spect.aoole. Lumina
puternici aproape ne pune
fntrebare in Laate teatrele care ne ies in calc:
- Nu cunoa.-;;teP cumvao miculA dansatoarede fla­
menco, una care nu prea vede?
Ar fi mai lesne sa gAsim un fulg inlr-o furtunA de
ziipadit Peste ora.., se lasA amurgul in tonuri de rof;iu
porlocaliu, potolind soarelui, dar noi tot nu
dAm de urma Acacia.
- Avern a groaz3 de dansatoare de astea, ne r.lJl,..
punde sec un mAturind piat-eta din fata unci
8A1i de teatru.
- Cea despre care vA tntreb nu esle 0 dansatoare
ca oricare. E 0 oopili de vreo paisprezece, cincbpre­
zeee ani. dar dntA ca 0 femeie in toatA firea l?i se
adesea de lucruri.
- Ei. dacl-i de dupl cum va
Incercap atunci la Extraordinarium.
- Asta ce mai e1
- Un fost c:irctransfonnat tn bWci. Acolo vezi
medenie de spectacole, cara"ane de trubaduri, dansa·
toare vee;tile, trenuri·fantoma, imblinzitori de elefanli
sAlbatici. pa."Ari eAntAtoare. parade de moru;;tri in
carne oa...t>••. Din cite am 8uzil. au 0
C".1ntAreat-i. II tn cartierul Cartuja, pe strada
Pablo Jardim. la numarol7. un srert de ora
de aiei.
- Vi mul!umese din suflet., domnule.
- E un !()(' tare eiudat., trebuie si iube¢- Oricum,
va doresc mult noroe!
Pe dromul spre ExtrclOrdinarium, tine
ullimele predici.
- sa le PO'1i ca un jucator de pocker. sa nu-\oi
nid temerile. niei indoiala. Pui tn joe 0 earte alot­
inima tao Crezi C"d-i punclul tliu vulne­
rabil, dar daci\ i!i intra odatii-n cap asumi aceastA
shlbiciune. cea.<:ornicul-inimii te va face sa maltfel
decat tocmai aceastii diferentA va ti anna
ta de
- Chiar crezi ei-mi pol folosi handieapul ea anna 81
de seduetie'!
- Binein!elt>s! sa ei micut-a cil.ntAreal1 te-a
\T'djit cu Celul ei de-a se Ympiedica de taate lucn.uile,
pentro ci nu pus ochelarii.
- Ei. nu cu :u:ta. ..
- Nu numai cu asta, ..diferenta" asta ii
rllM'TlE:'<1.l1. E timpul sa le tu de a ta.
Noaptca. pe la zece, ajungem noi la Extraordi­
narium. Strilbatem aleile muziea rAsunA din taale
part-ile, melodiile amestecandu·se inlr·o Mrmalaie
veseJa. De pe tarabe se tnaltii un miros de friptum
!;li de praf - cred Cll mon de sete tol timpul aid!
Adunalur-J de barli.ci pare gata sa se
la cea mai mica boare de viint. Coli via
pasanlor cantatoare seaman! cu inima mea, door eli
e mai mare. 1'rebuie sa batii 0 anumita ora ell sa Ie
vezi din cadran; e mai sa rcglezi un
somic alunei cand inaunLI'U nu-i nimic
Dupa ce ne·am f:ltait 0 buna bucatA de vreme,
dintr-odatil., pe un zid, ziirese un afi.lji anuntAnd
tacolele din aceasta searii de fotografii.
Domnifoara Acacia./lallumco in 808 pica1lt,
ora 12, pe Icena cea mica, peRle drum de trenul
groaui.
I-am recunoscul pe data trnsalurile chipului.
Au lrecut patru ani de cand tot scormonesc prin
lumea viselor iata ea la capatul drumului, reali­
Latea in se n\zbuna. Ma simt ea un pui pe
care Uia in ziua primului sau zbor. Cuibul
moale al tnchipuirii 8-a va trebui sA rna
al'lIne in gol.
Trandafil'ii de hArtie pe roehia micutei
clint.Arete deseneaza 0 hartA a comoriJor trupului ei.
Simt gustul eleclricitApi pe varl'ul limbii. Sunt ca 0
bo:nbA gala sa explodeze. 0 bombA ti'rori2'.atil., dar tot
bombA se c}1pama.
Ne st.r'en1rim pani 1a seem ne a.,.um pe
scaune. Seena este 0 simpli estradi impro\izati sub
oopertina unei rulote. In dte,-a clipe 0 voi ,·edea...
Cite milioane de S-8U scurs de cind am impli­
nit wee ani' De cite milioanc de on am visal Ia
aeea.-;Li clipa' Euforia eare lmi invadeazA su.Oetui ene
ataL de inten.....a. melt abia mai pot sA stau pe SC3un.
Totul}i. in pieptul meu, moara de vAnt care se Blea
ca inghite totul in cale adevenit din nou un cue elve­
ctit 0 gam:i.li<' de IC.
Spectatorii c1in primul rAnd rl18ucesc fet-e1e spre
mine, deranjati de ticliitul din ce in ce mni rnsunator :::1
aI ceasornicului. tn semn de raspuns, M lies Ie
intoarce un zambet pisicesc. Trei fete pu(nesc!n lis
O(>\"a in spanioIa. pescmne .,&,tia doi parc3.
'iE
-g
§
j
au dpat din moru;otrilor". !;)tiu prea bine cA nu ....
"unt depart.e de adevir. 83
DeodatA,!t(" slinge lumina. tnt.reaga sali este in·
vadatA de 0 muzici strident.l. iar in gpatele cortinei
umbra in 0 ai)uetl amoscuUL.
MiCU\& dntareaIA intri in S<eIli, tropiind cu pen­
tom ei galbeni. incepe ii se legene pe toeuri intr·un
balall8 de paslre. Vocea lubpre de
toart suni mai frumos dedt tn "isele meJe. Ochii me
tArUf'!'4C 0 prive:u;ci in t6.ccrc, inima vrea sa!5e de­
prindl1 cu ei.
Acacia mlAdiazA trupu] sta cu
buzele intredeschise in siirotuJui unei (an­
tome. ascunde oehii imeru;.i sub pleoapele grele
t.o;i inal'" scotAnd ritmuri de castaniete din
podul palmelor. Dartn timpul unei melodii dragi su­
Oetului meu, in ceasomic, cucul se pune pecintat. tmi
vine !\i intru in pimAnt de nL7ine. lnsa pri"irea
l:'urJzatoan.' a lui tmi da curaj sa nu rna las cu­
prins de
Seena daniplinati se potri,·e.';ite ca nuca in percle
ell unduirile delicate ale mele E
ca cum fl-al' aprinde l1acard olimpici in macheta de
plastic a unui stadion.
La spectacolului, 0 de specta­
tori se inghesuie sa-i llA-i un au­
tograf. Trebuie sa stall la coachi en chit
ca eu nu 'Teau un autogra(, ci luna de pe eel'. Noi
84 doi pc comullunii. tmi
la ureche:
- eabinei e de8Chisi tniuntru nu e nimeni!
Mii st.recor ea un tilhar in ineapere3 stramta l?i
trag ll..-;.a dupl mine. Ochii tmi tibovese pc cutia cu
(ardun, pE' droais de ell sclipici, pe hainele
ei - care ar fi fndlntat-o pe zana TInkerbell. Cu
t08te <:A rnA Firnt stingher printre stalea sernne ale
ei, tmi salta inima de bucurie. pe
un de cnnapea, imbAtat de pariumul ei suav.
in cele din unna, w,;a se deschide. Micut-a c-.lnti­
intnl valvaltej asemenea unui uragan tn fusta.
l5i zvllrle o\t colo pantofiorii galbeni. tmpri.,tie peste
tot agraCe de l)ir. a.5&Zi 18 masa de toaletA. i un
mon. ar fi racut mai mult zgomot dec-.1t mine.
Ea tncepe demachieze. cu rnipri delicate
ca un trandaflriu care i::i leapidi pielea, apoi
pune pe nas 0 pereche de ochelan.
- ('e aiei'! rnA. intreabA, zirindu·mi til Ill­
riuJ oglinzii.
"Ymi cer iertal"e ei am intrat. Dar de ctind v-am
auzit dl.ntand acum cativa ani, am un vis: sa
vA regnsesc. Ca sa-I implinesc. am culreierat jurru'itate
de EUI"Opil.. Mi s-all spart ouA tn cup emcAt pc ce
sa fiu spintecnt de un maestro tn dmgOl'te:l etl mortii.
De buna seama, un $Oi de infirm cftnd e vorba
de marea iubire inimii mele impro"izate ti eo greu
sa reziste culremul"U.!ui care 0 clatina clod \"a vad,
dar bate numai J.H..>ntro dumneavoastri." Ymi £ItA pe 8S
limbi sA-i spun to.1te astea, buzele inti r-.1min ins! pe­
cetluite intr-o lite<>re de monnlnt.
- Cum ali intr.1t
E minioa.-;a foc. dar uimirea ti mai Inmoaie din
furic. iar In ei de a-!;'i scoate u.';Or ochelarii se
un dram de curiozitate.
Mlilies rna clit"calise dinainte: "SagA de seama. e
o dragutll. sa nu cumva sa pari ci
primul camia i-a trecut prin cap ... care e
culmea seduct-iei'! Si-i dai Hurla ca nici macar nu
tncem fH) seduci.
H
- M·am rezemat de u:;;a. Nu era bine tnchisi ,:i
m·am lrezil pe canapeaua dumnea\'oostri.
- Vi Be intimpla des si at.erizap &.58 incabina unei
rete care Be pregite}te sa se schimbe!
- Nu mi se intAmpli des!
Am impresia ei 6ecare \'orbl r'Otilita va a\'ea 0 iJn.
portantA capitalA; 6ecare sHaM Be desprinde cu di·
ficultate; povara visuJui imi apa.."lA pe umeri.
- oa' unde ajungeti de obicei'! Direct in pat sau
sub
- N·ajung niclieri de obicei.
rncere sa imi aduc aminle Jeepa de fannece de dr-d·
goHt.e datA de "l"ii tu fnsuli, smulge-i un zAm·
bet sau 0 lacrima, pref!icllndu-te ca vrei si·i Iii
prielen. Fii oem !;Ii urechi 18 ea, nu la fundul ei. 0 sa
ajungi aoolo, dad. nu te glindef;iti numai 18 ast.a. Nu
86 t.e fnfioari penlnJ mult limp cineva care se uitA door
Ia fundul tAu, sa !?tii."
E ade\·irat., dar acum ei I-am vhut leginindu-!'.(>,
mi s-a pus pata pe el alit de tare, inelt lie
oomplici.
- Nu cunwa dumnea\·oastri scoleap. tie-taculiia
tnnebunitor fn timpul spectacolului! Mi se pare ci
vi recunosc...
- Mil
- !;)i ce vreti de la mine?
fmi iau inima-n _,i aer in piept..
-Alj vrea .... it \'i daroiese ceV8. Nu nori. nici
eiocolata...
- Atunci, ce?
ScoL manunchiul de ochelari din ranitA *i i·J inLind,
sa nu tremur. Totlll,i, ramele meta­
lice zomAie in trcmurul mAinii.
Face 0 mutr" de papu.. .... imbufnatA. Nu mai
ce q cred. daclt sau e 8UparatA. Manunchiul
e p-eu. rL"'C sA m-apuCE' durerile de spate !'aU sa cad
in ridicol.
Cc-i 8llLa?
- Un mlinunchi de ochelari.
- Nu sunt f10rik mele
La marginca lumii, undeva intre barbie
burelor. ii 31)aJ"(' un zimbcl
...('. dar acum \Tea sa rn.a. schimb in
Jinb;,te.
tmi deschidl.' u:;oa, strilucirea relinanJ.lui 0
Ii apAr oehil. pllmindu·mi mAinilp pavW in calcn ro.zci
de lumina, frunlea i se descret-e*te incet-incet. E
oclipa tulbure minunatii.
Nu port ochelarii, am capul mie Iii rnA rae sa
man cu 0 mUJo'C3.
imi pla<.'t'!
Plin eu musca mai domoli.se emotia.
dar I'U am din nou I'06tind ,.rnie imi place".
87
A unnat un moment de lini.';le dulce ca 0 vijelie intr-o
gridini de margarete.
- Ne mai pulem vedea. cu sau fiiri. ochelan?
- Do.
rifice rotit-ele.
- Te doare undc'·a?
7
Un ,,<In" abia !?Optit, din pliscul unei p3sJiri cat
un bob. care I"'d:;una in mine ea un striglil croic de
luptll. Fiorii dr<lgoslei ma tmpresoan'l., tie·taeul cea·
80rnicului seamflna eu clinchetul unui de perle
nl.8ueit inlre degetele ei. Ma siml fencit din calc-afara.
- Dad a primit hftrburile alea de ochelan in·
amna ci te place! ma ineredint-eazA Suot
convins eli i-ai eazul eu trone! Nimeni nu aceepta un
cartou atAt de jalnie t1ri sa simtA cAt de cAt ee\·.!
89
&daug''''
DupA ce i·am po\"estit de-a fir a par prima noast.ri
&:; -zisa intilnire !;li m-am mai l-am rngat pe
Melies sa mai anmce un ocm Ja eeasomic, pentru cii
nu mai trecusem niciodata prin asemenea emopi. 0,
Madeleine, te-ai face foc para. daci m-ai \·edea...
pc sub mustat.A. apoi fncepe sa ve­
- Nu, deloc.
- Melalul s·a incalzil pupn, dar nu·i nimic anor­
mal, t.oale merg slruna. Am lerminal. Acum hai
sa cautam un loe de dormil. Avern nevoie lli de-o
baie bunil..
Am rilscolit prin tot balciul Exlrordinanum am
luat cu asalt 0 baraca pardsiti'i., unde puteam sa
innoptiim. fn ciuda mirosului de umezeala a foamei
chinuitoare. am adormit c.a pn.mcii.
La mijitul zorilor, hoti'i.rllrea mea e deja luati'i.: tre­
buie sii-mi giisesc ceva de lucru undeva prin preajma.
La Extraordinariurn toale posturile sunt ocupale,
mw unul, la trenul groazei, unde au nevoic de
cineva care sa-i sperle pe in timpul cii.la­
toriei. Cu multe insistent-e, am sa pen­
tru seara urmatoare 0 intAlnire co propl;etireasa.
la intrar'C, Mt'Hies face scamato­
rii co un pachet de ciiJ1.i masluite. Are mult succes,
mai ales co femeile. "Frumoasele", cum Ie
el
t
se bulucesc in jurul mesei de joe, racftnd oehii marl
de uimirc la fiecare gest al lui. Le tndruga tot soiul
de po\!el;ili ca va fabrica un fel de carle in mil;icare,
cu fotografii care prind viatli. Se pricepe de minune
sa Ie CUcel"e<lScii pe .,frumoase".
Azi-dimineati I·am "Azut adunRnd cartoane din
care decupa Ml.chete. Crect cl inca mai spera regii­
seasc:11ogodnica
t
fiindcil. a inceput iar sa vorbeasca
despre cilAtoria pc Luna. Ma,:ina lui de se pune
(nret pe piciQ::U"\>.
La ora zece. rna prezint la baraca de piatri. in
rata lrenului groazei. Mi intAmpini proprietAreasa,
o batrAnici sfrijiti. care I"'ll5punde Is numele de
Brigitte Heirn.
Are cru:patii, de parci ar stringe un cupt. intre
dinp. POIU1A 0 pereche de inciil1Jlri marl triste - san­
dale de ­ ideale pentrn stri"it "ise.
'i zici cA vrei sa muncel;lti la trenul cu fantome,
mai. blliew?
Glasul ei tc face sa te gandel;lti la unui
inrurial. At):' darnl de a stilrni angoasi de la pri­
mul suneL I
- Ce l;ltil l'A faci ca sa pari inspli.im!\nUitor?
Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Jack Spintecltorul ;
imi rJ.. in minte: ..0 sa foarte repede sa
groaza in jurul tiu ca si poti tnli.... 91
fmi descl1ei nasturii de la cima..';>i l;li risucesc 0
dati cheia ca pomesc cAntecul cucului. Proprie­
tireasa rna pri\'e::te ell aceJa..c;i ca l;li ceasor­
niearnl parizian.
- Nu cu 3.'Jta 0 !'it d.5ugim noi milioane! Oar n-am
pe nimeni, a!}3 cA e.:;ti angajat.
Mindria rna impinge de la spate sA iWucnesc, dar
imi (nghit vorbele. fiindcA am rnare nevoie de slujbli.
Patroana tmi ar-.l.t3 locurile.
Am un contract cu eei de la cimitir, tmi dau cra­
nHle !;Ii oasele mOI1i1or pentnJ care familiile nu moo
au bani sa plAteasel locul de veci. imi spune mer­
gAnd inaintea mea. 0 podoabA pe cim::tc
pentru un tren+(antomA, nu-i ........1Oricum, daca nu
Ie iau eu, ajung lagroapa de gunoi! Vai de capullor.
8e viicare!?te cu 0 voce istericl. !;Ii seaci
deopotrivA.
Craniile ;i pinzele de paianjen sunt aranjate ina­
dins I:;il ceanti1 prin ele lumina candelabrelor. Niciieri
nu e nici flr de praf, nimic nelalocul lui. Mii tntreb din
ee lume intersiderala vine (cmcia ssta, de-l;ii pelrece
viat-a fiicllnd curat prin catacombe.
Mli tnlorc spre ea.
- A copii?
- Ce intrebare mai e asta? Nu, am un diine !iii
mi-e de-ajuns.
Dad. voi ajunge pana la b3trinet-e tP am norocuJ
92 si rae copii, sa am poate nepop, cred ci mi+ar
"eni sa constnliesccase pline dejocuri zgIobii, de ho­
hote de n1s de ample de bucurie. Oaci nu am
copii, mai bine rnA lipsesc de 0 easi plinii cu vid.
- E interzis sa atingi decora\-iunile. Calo pe vreun
craniu bun de plati.
cu\"AntuJ ei de ciipatii
MA de ee am Witut alAta dnun pin8. in
Granada. Ii poveste5c pe scurt povestea mele.
tncerc, de rapt l;'i de drept, ciici fmi laie Yorba intnma.
- Nu ered niei in bra.,oavele tale despre inima
mecaniea, nid in povestea ta de dragoste. Cine
Oumnezeu te-o fi im'atat atates limpenii? Ce, crezi
c-o 1'8 faci miracole daca bati campii? 0 sa eaz:i. de
18 mare chiar dad de $Cund, sa
Oamenii teea ce e diferit de ei. Chiar
dad apreciaza spectacolul, iI privesc door cu 0
placere de voyeur. Pentru ei, sa fie martorii unui
accident sau 8-0 vada pe femeia cu douii capete e
totuna. s-au uitat la ea, dar nu l}tiu
niciunul eAmia sa i se fi aprins calcliiele dupa ea.
Ast.a te al}teaptii pe tine. 0 sa se holbeze 1a
tl"icile de pe inima ta, dar nieiodata 0-0 sa te iu­
bensca pcntru ceea ee Chiar erezi ell 0 fata
dn1guta cn aeeea de care-mi tot 0 sa aiM
chef sa umble cu unul care are 0 proteza tn 10e de
inimA? PAni eu gasesc ci e respingAtor... tn sraJ"!?it,
daca ti 1;.;1 bagi in toti toaLa
.,
lumen 0 sa fie
Brigitte Heim se de
rninunc In grupul celor cu inima de Dar
habar n-are ca m-am im+elit in carapace. viselor de
cand eram mic de-atunci a-a Sunt tea
mai reziatentA broasci t.estoasA din univers! Daca.
rna gindesc In Acacia, pot sl zbor sa
infulec luna ca pc-o clatita fosforescentA. Degeaba
te la mine cu r.injetul tau de slrigoi, ca n-o sa
pAt-esc nimic!
Ora 22.00. E prima 8ear.1 la locul de muneA.
Trenu! e aproape plin. 1ntr-o jumatate de or;l intru
tn pAine, deci mai am limp sA exersez trucuri de
groazA. Am ce\"a pentru ci e musai si·mi
piL"\trez E!lujba ca sa fiu in oontinuare vecinul oficial
al rnicut-ei dnLiret-e.
Inti pregitese inima ca s-o transJonn in inslru·
menl de dal fiori pc spinirii. CAnd stiteam pe
vArful dealului. rna amuza sa pun in cea....;omie tot soiul
de ehestii: pietricele, hftrtie de ziar, bile ele. Roti\:ele
scnu,.neau, Lic·taeul lmna aiurea, iar eucul se fatAia
tnire plllmAni ca un buldozer tn miniatura. 0 scoleam
din sArite pe Madeleine...
Ora 22.30. Agapt de perelele ultimului vagon
seman cu un indian gala sA atacc 0 diligentA. Brigitte
Heim trage cu ochiulla mine. Mi se laie rasuflarea
de-a binelea cAnd 0 ziresc pe Acacia
3.<;ezatii tntr·un vagon al trenului groazei. De aUla
94 tic·taeul se pune pe dncil.
Trenul porne.';'le, saT din vagon in \"agon. Incepe
c:ucenrea Veslului adoral! E in jOC' ,,13ta mea! Ma
tn\nte..o4C de cucuJ ca un
aparat de went Inti implant acul inghet-at
care aratA orele in spate1e Gandindu·ma la
Arthur, fredonez Ok When tJlR Saint3. Se aud dite\'a
!ipele. Ce ,tii 3d/adca.a.pari rnBpiiinu1nttitor? Dar
eu tmi doresc numai sa rna desprind de tru­
pesc, sl rae sa rasar.1 soarele IntTe perepi H.5tia !;Ii ea
!'i·1 vOO3. sJ\-i fie cald sa tilnjeasci dup3 riicoarea
brate1ol" mele. Din piicale. penlro final, nu
pol dee-elt M apar cate\-a clipe in lumina alba si-mi
umt1u pieptul din wate puterile. tmi deschid
li:.and sa se vada "lib piele care se Ia
fieeare bAtaie a inimii. Un ppil uimilor asemenea
unui behiiit de capri scos de 0 bltrAnicl clteva
aplauze pripAditt', acoperite de hohote de rAs. co asta
m-am procopsit pentru mea.
tmi indrept ochii spre domni!;lOOr8 Acacia eu spe­
ranta cA-i voi citi pc chip incantarea.
tmi cu t8utat.ea unei hoat-e de bomboane.
S-a terminal?
- bine atunci, felicitiui.! N-am vazut mare
luero, dar plrea no...;tim. Nu dumnea­


v<>aslra.. bl"3\'o!

- incercat ochelarii?
- DR. dar ba sunt incirligap. bl au lentilete spart.e- 9S
- tnadins i-am ales ca sl Ii punep pe nag !p
sa nu l!\tap cu frica. Doamne ea Ii stricati!
- De Ria t'i nu port. ochelari? CA mioe t.eami
nu-j !'\trie?
- Nu, nu de a...;ta...
tn limp ce Jiide cristalin ca tri­
lurile unui xilofoll alins in treaditcu un"de perle.
- Punetul terminus, vi rogim sa din va­
goane! urI! chiar atunci.
Mieuta cfintAreatA Be ridicA in picioare imi face
un semn diseret eu mlina. Paml ondulat Ii saltA pc
oonturunle umbrei. De*i mi-ar fi placut sA 0 impre­
sionez eAt de putin. nu-mi pare rd.u ci fonna
inimii mele i-a rlmas necunoscuta. Dar zadamic rnA
visez aoare pe cerul noppi, ootoroantJL de Brigitte
cheamli la viata demonii de mult in sufle­
tul meu. Cneon, in momentele de trezie, carapacea
cea mai solidi din lume, pierde
rezi:<tent-a.
Tropllitul cadentat at pantofiorilor galbeni se aude
incA in depart.are. Mi las purtat de ritmul lor, paRi
eind micuta mea clntilrea;.A Be de poarta de
la intrare. Toti pufnesc in rAs, nimeni nu-i sare in aju­
tor. Se c1atina ca un beth'an in haine bune, apoi se
race nenlzuti.
fn tot ace1't limp, Brigitte Heim imi trage un peT­
d:tf pentMl prestatia proastJ. croar daea \'orbele ei
imi tree pe 11lnICA urechi la 8ute de ani-lumina, cred
c3 a pronuntat cU\'llntul ..plati.. ta un moment dat.
Mil. due iute sa·i povestesc lui tot ce .-a
fnUlmplat. Pe dnun, MgAnd nulna In buzunar. dau de
un ghemotoc de hartie.
NI1·mi tnbuI' ode/tiM co Bii t'.id ct'i Jill 'fh
('1,iJ1r agromill, &111/1'8(' cd ai U'l aMl'(jrot caw.­
tif r" dolUUlprtut'f' t'OhWlf' fJl loc dt age1UJ)j cu
i,'tliblin.... ClIm 0 Ml gd.aq:/i pagina HruU mt.a.i
MTit "Ion,l" I
ii cile;c ct>a."'Omicarolui-prestidiWtator ri\-a,cml,
pauzA la jocul de carp.
- Hm. in\.el£>g... Dornni¥J8r8 Acacia nu t;e poart3
ast'lTK'nea reJorlalte clintaret.e pe care le-am eunoscul,
nu e egocenlrici. di seama de puterea ei de se­
(h.lC\.ie -ceea ceo fie vorba tnt.re noi. face parte din far­
mecul ei. Dimpotriva. te-a remarcat. pe tine. Acum. n-ai
dl'cllt sa tncerci marea cu degetul. bagi la cap ca nu
I.e crede atAt de dorit1i. pe cAt e. de asta!
Alergintr-un suflet la cabinu ei!;li ii strecor 1:Ie sub

u\' un biletel.
La mKZll1 lIoptii, £Ill lrenul"i (p"OllZei,
pUI''fi-m orlu'lttrii ea ali nil t'li ..:bJ!i cU lMna fl
!xi .fiigiidIlK3C.a va lo.t th""11 hmp
Itfi·i K'OOtf'/, i ,WOIlU tU a l-a priM tltlptd.
_ AnOO hombre! AnOO! E timpuJ sl·p deschizi
inima! imi spune Melies Ja nestlin}il.
- 'j ce rae co loate acele? Oae-o z.Almcesc? Mi
ingroze:o;e numai la gindul ci rna va respinge... De
eAnd visez Ja clipa asta, iti mai
- ArcltA·i inirna ta rea adeviratA, t-i-i minte ce p-am
!lpUS odata, e vraja posibila. Daca·ti vede
97
adevirata inima, ceasonUcul n-o s-o mai tnsp:'iirnante,
ai tncredere in mine!
miezul cum rilele
CriciunuJui cAnd e:'ti indrigot!tit, pc umAr rni se
porombeluJ \'laguit al LWleL N-a mai pierdut scrisoa·
rea de data asta. 0 des:fac ner-lbdator. cu degetele
tremurAnde.
jfint{ul Innl Jat:k,
Spnfi 1/1 at mqi 1/ "tat: fl ai gnjii rh
hllf. \'a treblli ad mai ptlttd til it fntmTi
aca.a. dirl ('(utza poUlin.
Te £mbnilifez,
DoclOM/a Mathltilt8
Sosirea ponunbeluJui mi-a umplut inima de bueu­
rie, dar conpnutul scrisorii m-a intristat adlinc.
Semnatura e ciudati.: OOCTORITA Madeleine. $i.
pe dc8:Supra, ea e mai vorbAreati de obicei. Pesemne
ei a "rut d scuteasci mesagerul de 0 ponri prea
grea. Trimit pasirea inapoi imediat:
Triml/e·mi 8CTUlOM moi lung! pritt TJOffn
oblfRUua.O-.i mairiimd"olTmit peon
dt tillt. Simi JU!l'()ia .u rite« mai mutt dff6.J.
dolUi-im t"UllinU agOJalt dt Uhffim u,1'i untm.­
too".I//1i merge Mne. Toranlful mt'Ude drum AU
lilt ('t'(l.IOMtiro r-prutidigilai.or ca re aN' gnp «i:-mi
{IIRrtiOlltu ullmo cum Poll/Ill u laaa fn
fJMt'! lJri·mt /11/ rii.!pUJU cat mol ntrdltd.'
Tr fm.brii(l...rz.
Jack
P.S. Eztraordiftanltm. Stradn Pablo Jardi"..
ltl(manU 7. 1.11 Cart nt. Granada
tn crucea noppi. ma pun pe un neghiob
feriol. Port 0 blu7.a de un albastru electric, ca sa-mi
puna in evidenp\ oeM ver-z.i. Trenul groaz.ei e
inviiluit in tli.cere.
Se face dO\lli.sprezece !;1i douiized, !lido
Se face douaspre7..ece lli jumalate, nici urma de dom­
Acacia. La unu ranl douAzeci. imi ingheatA
g
inima. tic-tacul abia daca se mai Bude.
- Hei!
!

- Sunt aici ...
..
Micu\.3 cint.AreatA nu coboari, stA pntuitii, tn echi­
libru. pe de 13 inlrare_ Chiar umbra ei
proiectati pe U:;.3 mi se pare ispititoare. M-a.5
!}i cu ea COd sa·mi exersez sj,rotul.
-I"ilril:'i :;;tiu. m-aID deghizat in tine!
lntr-adevar. poart.A !;'i ea 0 bluzi leilA cu a mea.
- Iarti·ml. n-am a\'Ut limp sa g8.'K'$C 0 po­
uivitA pentru 0 intaInire. dar "ad ci s-a intim­
plat!;1i tie!
Surisul meu °incredint.eazi ci sunt
mereu la patro ace.
Nu-mi pol lua lK'hi.i de 1a freamalul umed al bu­
zelo1' ei. ea il;;i dJ em'intele alearga inlre
noi. alungftnd tiicerile, jar ticaitul ceasomicului
r.!zootc pfuulla urechile ei.
- Ai fiicul furm; in lrenul groazei. Toate felele au
ie!;lit cu zambelul pe bure - vorbele-i t:.1ioase
leazii. care deasupra noaslr.l.
- Pm, nu-i a buna. ar trebui 86. (mp1uflii grO(lz(I
('Q ad pof triii... \Teau sa spun, ca sa-mi pol paslra
!'llujba.
- Ce conlew daci Ii faci sa plingi sau sa r.1d:i,
atAt Limp cA.t Ie 0 emofie1 N·am
- Ba <la, dar de mi-a zi.s C'd.
nu da bine la imagine. Nu se poale sA ie!;'i gtumind
din trenul groazei. Mort-copt, trebuie!W. sa star­
nese mea. daca mw vrcau sa lucrez aieL
-- A sUl.mi frica c tot 0 fonm'i de scduq.ie, ca toate
celelalte din cAle vlld. tu marc crail
Mil ame limba sa-i rrUirturiscsc taina, cU am 0 pro­
tezi in loe de inimi, cil nu 0 iotA d..-spre dl'agoM(>.
fmi dorP"C s.i simti ci n--am mai trecut niciodatii prin
ce tree acorn. iJtUr, am luat oUeva leq.ii dcspre fa1'­
metele de draple de 1a un iluzionist, dar numai ca
d ajung In Mell", vrea 0 t'i'lrli sa rna
un eu<entAll'. Daregreu siI Iii curnpina dreapta,
3.';'8 ci rna trezesc spunandu-i:
- Mi-ar placea gl ne luAm in bra\{!.
Ea tace. ficind iar mutricica de tmbufnati.
- Mai stirn de vorba dupi aceea, dar mai int3.i,
nei sa ne lum in
Printre OOze 1i scapi un "vre3u" abia !1Optit. Peste
ge:;lurile noast:re se abate 0 tandri.. Se apro­
pie in pas leginaL De aproape, esle mull mai fru­
TJ)()lI,.',.;i dedll umbra ei dA mai multi Ciori.
ne sunt ficute pardi sa Be conlopeasca.
rmi Iipe e ¥lvaielnic pieplul de sAnii ei, firi tirie,
pentru eli aoole cea<;ornicului rnA slingheresc. N-a.,
\Tea 8-0 sperii eu inima mea plina de petice. Dar cum
sa nu sperii ghemotocul lista de fata, cand din
pllimAni 1mi ieH "talea ace Mecanismul
intrii. iar tn panica.
lmi fcresc partea StAng-d. ca lji cum avea inima
de De aceea, ne policnim la dans, dClji ea pare
sa fie c-.unpioana lumii la tangou. tn limp,
ticiitul ceasomieului r-lsuni din ce tn ce mai tare. 101
8faturile lui Madeleine tmi revin in minte, unul cate
unul. dad. mor firi s-apuc sa simt gtlStul imbri·
ei? Se in mine de cidere
in gol, bucuria zbondui, teama de
Degete1eIi adasta pc g-.1tul meu, iar miinilc mele Be
pienJ in mAngiieri. plimbindu-i-se pe 8pate. tJlClCJ'C sa
sudez visul de realitate, dar am uitat sa-mi pun masca.
Gurile ni Be apropie una de cealaltA. Timpul Be scurge
meel, aproape flU) in loc. Buzele Be atingcu in cea
mai dulce atingere din lume!p setnt.recin al>i.s3ri, dind
delicate, cind Cll putere. Simt gustul surprin7Ator de
c:iPf1Wli zb,aterea de pasire zglobie a limbii ei.
o vAd ochii mari sub umbrelele
pleoapelor nul inchipui un halteroftJ care pne
Himalaya in stanga Munp.i StAncotP in dreapta.
Atlas este mic copil pe IAngi mine! lmi simt toati
fiinta inundali de 0 bucurie cople,itoare. Cu fieeare
gesl pe care-I facem, se mai dte 0 fantomi
in trenul groazei. Toeurile tropAie pe
inviluindu-ne in zgomotul lor.
- Lini!}te! urlA 0 voce aspri.
Ne desprindem din temiitori, cu res­
tdiatA. Am trezit monstrul din Loch Ness.
- To piticuJe1 e-i eu tine Ia ora astaT
- Mil gftndesc Ia tot 80iul de lrucuri ca sa-i insp;1i­
mAnt pe clienp.
- Pai, tn Jinil;lte! !?i vezi sa nu care
102 cum\'a sA ca1d pe cranille mele
- Bine. bine...
1n!ricoIatA. dornniojoanl Acacia ... cuibArit mai _
in bra\.ele mete. TImpul oprit ClU'gere& imi doresc
atAt de mult sa nu mai int..rein matea lui incit
uit gA·mi lin inima la di.l$tan\A. fnmtea pe
picptul meu, cAnt.are-dl-8 Be tncrunta.
- Ce-ai aid dedesubt? CA ...
Nu-i rA..'lpund, insa ma tree toate apele ca pe un
dat in vileag. Inti t.rece prin cap sa-i torn 0
minciuna. sl inventez ceva, si schimb yorba, dar nu
izbutese, pe:ntrn c:i sinceritatea naivi din tntrebarea
ei m1 imi deschei eima.5a. nasture cu nas­
ture. Ceasomicul iese Ia ivea1i, jar ticiitul se aude
mai tare. sentin\JL L,i apropie mAna stAnga,
i1OPtindu-mi:
- Ce-i asta!
Din \·ocea ei rizbate atAt.a incit mA tnchi­
pui bolnav pilnii. la cap8tul zilelor, iar pe ea infinnieri
Ia cipitAiul tneU. CAnteeu1 cucului bate orete.
cAntar'eatJ, tresare. RAsucese0 dati cheia 1i spun s608:
- tmi pare riiu. Am un secret, al} fi vrut sa
dezviilui mai demult, dar mi-a Cost (rica sa nu te pierd
pcntru totdeauna.
Ii dau IAmuriri ci am un ceasomic in loe de inirrui
de cfuld m·am niiscut. Nu scot 0 YorbA despre incom­
patibilitatea organici dintre inima mea dragoste sau
lurie, triiri eare--mi sunt cu interzise. E
curioasA sl afle daca rni se modificl ¢ sentimentele 103
odati cu tnJocuirea eeasomicului sau dad este doar
un proces rnecutic. 0 riutate ciudati rhbate din gta­
sul ei. intreaga poveste 0 amUlA. fi ri\spund ci meca­
mea inimii nu poate func90na fiiri enl()\.ii. dar cii,
nu trebuie sa rnA a\'enturez pe acest t.eren alunecos.
ca cum explica regulile unui joe
indn1.git. Nici nu scoale strigite de spaimi, nio nu
izbucne.,te tn ..as. Pbi acurn, numai Arthur, Anna,
Luna 'li n-au fost de ceasomicul-inima.
Pentru mine, inseamna 0 adeviirsta dO\'adii de drs·
gosle fcluJ in care rna ,.Ai fntre coasle un
cue? Cui Ii pasi!" Pur !;Ii simplu, ee simplu e.._
Oricum, nu c bine sa rna sprind prea tare. Poate
cil prin ei miopi, cessornieul este mai putin
_
- Chestia as13 e praetica.... Oaca cum
tntAmpli cu ceilalp oameni, puteaincerca sa-p inlo­
cuiese inima, pan! sa apud tu sa mi cu 0
alta fata.
- Dura ceasul meu, ne-am imbrati.53l exact acum
treizeci l?i de minute pentru prima oanl, creel
eli avem deslul timp s.i ne gfindim !;1i la asta.
Chilu- cllnd se de la pieptul meu zice
,.dA-mi dnllnul", mi se P.1re eil se alinlA.
oinso\e'C cu pa.5i de lup, 0 ell poM de
lup, ii adulmec urmele cAnd se face nevAzuta.
Am sarutal--o pe fata cu limba de pasire nimic
nu \'3 mai fi ca inainte. MeeanilSmul imi palpiti
menea unui nllcan in fierbere, dar nu rna doare
niciieri. au rog, un junghi tn coastA. lm.i zie
in sine. mea ci pentru ora asta de fericilA e
un infim. La noapte 0 rna catAr pe luna. 0 sa
mii trin pe cornul ei str.ilucitor ca intr-un hamac
.. i 0 sa visez cu ochii
8
A doua zit Brigitte Heim rna cu 0 voce
de vnijitoare fiira puten magice.
-Ia scoaHi.·te, Miele! Azi te dai peste cap spe­
Iii pc oarneni, cii nltfel ip dau papucii, tara niciun sianp
Chipul ei imlClil imi face a.c;.a.
nC'Jt-a. Sunt mahmur dupa bepa de dragoste prin care
am trecuL Ma: seal din somn ell greu.
Nu CUffi\'8 ieri-searJ. am oonfundat visul ell rea­
Iitatea! Urmatoarea intalnire va Bvea aceea:,;i
105
Numai cind mi-o inchipui, sirot fm"lliciituri
in tot tnlpul Sigur, trebuie sA ascult sfaturile lui
Madeleine. N-am fost niciodatA atAt de fencit de
In limp.
Tree pe 18 Melies ca sa.-mi examineze ceasomicul.
- N-a mai mers 3.';l3 de bine in lui, Miele, rna
asiguri el. N-ar fi rau sa te tn oglinda cand imi
ce s-a inUunplal noaplE'a trecutii, ai
vedea ea barometrol inimii tale arata zile tnsorite.
ToatA ziua, am banluit prin lrenul groazei, cu
gandul ci diseari. rna voi putea din nou juca de-a
a1chimistul.
Nu ne vedem declt noaptea. Ml\ndr.1 f?i. cochetA,
!;Ii anunli sosirea ciocnindu-se de lOl ce e in jur. E
modu! ei origi.nal de a bate la lrenului.
Ne iubim ca doui bet.e de chibrituri. Nu "orbim,
ci ne aprindem. Nu ne 8irotam, ci provoeim .,incen­
du'" ('al de tnalt, de un metro cor­
pul mi-e zgil\Ail de un cutremur de pAmAnt. Inima
evadeazA din I:nvelu,u1-inchisoare, se scurge prin ar­
tere, imi &junge in "i 8e preschimbii tn creier.
Sunt tot 0 inimA, de la fiecare pAna in varful
degf:'telor! Pretut.indeni, raze de 80nre arzator, pa­
siune roz cu renexe roE}ii.
Nu-mi iese din minte f'Aplura ei; mirosul pielii,
tonol ,·ooi, maruntele capricii care 0 Cae cea mai
aprigi mai fragila Cata din lume. tndipatAnarea ei
de a pone ochelarii ca si vadA oamenli pc cera­
nul aburit al ochilor ei miopi; annele ei unice dt
apiLrare. Vede firi sa vadA tntr-adevlr ,?i, mai pre­
sus de toate, nu sue in ochi.
tncelul co lncetul, deslu.,esc meeanica stranie a
inimii ei, care pc ba.za unui ameslec
Tntre un sistem de eochilii autoprotectoare iP 0 lips!.
de incredere profundi. de sine se ia
la trfultA co 0 hot.ar.1re de neclintit. tn timp ce canli,
domnil}oara Acacia tmprA!jtic raze - sc1nlei ale
propriilor imperlectiuni. Cind se ailA pe scenA stra·
lucel;ite, dar cand muziea, picrde eehi·
libml fntr--o eli pili. N-am gisit fnea rotilA !ipsa din
tntregul angrenaj.
La intrarea tn inima ci, laell.tul L,=,i schimbi cifrol
z:i de n. Uneori, cochilia esle tare ea 0 sUincli. M.3
triduiesc UKIarnie sa scomesc mii de eombinaW de
mingAieri de vorne t1J?8 tot inchi3a
rimAne. Cu wale astea, tmi place 18 nebunie sa-i stri­
e:ochllia! Sil-i aud geamatul cand se crap', si·i
vid gropiteleadlincindu-i-se la buzelor, care par
'" "",unA ca sa-mi lreae!l", RA·i tandliri
sbltemul de aparare.
- A.!;I avea nevoie de un manual care sa rna fnvete
cum sA imblinzese 0 Aciint.eie! Ii lui
- Bine ei nu de un lratal de- Alehimic absolut.!_.
Of. mai, bAiete, foC'.1nteile nu se fmbIAnzel'lC. Crezi di 107
ai trii Iini5tit ell 0 sclnteie intr.o Ar anle
te-ar (ace pe tme serum, n-ai putea nia mAcar sl
• apropii de
- Dar eu n-am de gind Rl 0 inehid inlr-o
At vrea numai si-i dau mai multJ. lncredere tn ea
- A!.ia da, alchimie absoluti!
-Cum sa-f.i eXI)lic? 'Itnjeam dupa 0 dragoste mare
_
.dMlul Arthur's Seat aewn m·arn pomenit eu un
de munp cart" tmi cre.te direct 8ub 048C.
,
- Pili, cst.e extraordinani! cal de
oameni au noroeul asta?
- Poole ca ai dreptale, dar acurn ca j·am simtit
gustul, nu-mi mai iese din minte. ciind ea seinchide
in sine, rna simt tare ncputincios.
- Bucurl-te cat poti de momentele acestea
neprefuite! $i eu am cunoscut 0 scanteie, vorbesc din
experienta, fetele astea sunt ea vremea la munte:
total imprevizibile! Chiar daC'.1 Acacia te
va iubi, nu vei pulea niciodatii sa pm stapanire pe ea.
Ne iubim tn tainii. tmpreunii avem treizeei de ani.
Ea esle cantireatA. faimoasa Inca din copi·
liiJie, iar eu, strmoul care-!}i banii muncilld 1a
Ll'enlil groazei.
Balciul Exlrdordinarium e!:lte un adevar-dt cillun,
in care loti !'Ie !;Itiu lntre ei
t
iar zvonurile zboar.1 din
gUl"'d in ,gur.1. 8-au aclunat aici oameni de lot saiul,
gelo!}i, tandri, meschini, sau bine­
voiLon
Ell nu dau doi bani pe ee-ar zice doli
sa nu mi se mai desprind.ii din dar ea nici nu
vrea sa auda ell cineva ne-ar putea descopel; seere­
tul. La inceput ne convenea ne ca
pirdp in felip de ochii lumii toe·
mai de aceea traiam elipe de vraj:l.
Dar earnl inima sm inca pejar aprin."l, delj.i s-au !<lin.'l
scanteile dintnl tnceput ale fliicarii, dr-.tg08tea ie8e \a
ca 0 navli. maritiml scufundata intr-<l cad:l.
A.o;:a ci am nevoie de mai mult DegeabB. ne intAJ..
rUm sub dar de 1Wli, vreau sa ne iubim In pUn soa.re.
- 0 8i le sinll in vim! tuturor. Doar n-<lf sa cadi
...
- Crezi ei mie nu mi·ar placea si te sArot in mie­
zul ziJei si rae tot ce rae!]i tnt.elege d f::tind
departe de ochii lumii, scipam de bArie. N·am mai
nca niciodati. daci oameni ca Brigitte Heim
ne-ar ana taina.
micile scMlK)M pe care mi Ie 8trecoari
In bw:unare cU\;nle atAt de dulci, focAt mi se
in J,Yllrn. Dar nu rna mai rabdA inima sa stau
1-0 privcsc dispilrilnd in pliurile de tndata ce
mijese zorile. Cadcnta. miisoara distant-a din- _

ire Roi risun8 in urechi alungimdu-mi somnul.
far cAnd !le cr'clpa de ow canterol plslrilor rna ;;
anunlJl, ca nu mai am limp de donnit, imi \;ne rau.

-_
'09
In caleva IURi. marea dragoste a flcut
IlU Me mai poale adapa doar Ia sArlu! OaseJe
.. De\'oie de calciu, cici neatiru;e de soare de adien
de vinl se firlmiL. Vreau sa-mi dau jog masca de li·
lac romantic sa iubesc in lumina.
s-a AC\U"8 aproape un an de Ia primele noastre .,in­
ClIIIdii" siluapa nu s-a schimbat deloc. Nki in bine, nici
tutu, Nu sa·j aJung sfiaIa de afi \,azut3..
rna smtuiel;t.e sa am rilbdare cu Acacia. fi
cercetez cu pasiune mecanica inimii, incerc sa-i deschid
incuietorileintepenite folosind chei ca fulgul, dar
uncle unghere par tnchise pentnJ totdeauna.
Faima de cil.ntareata infocata trece de hotarele
balciului ExtraordinaJium. tmi place ail. merg in ca­
baretele orclJ}elor din imprejuJimi sa-i ascult
vocea. Sa simt vllnlul tn ei de flamenco.
Inlru la speetacol dupa ce a inceput!;li dispartnainte
de a se trage cOitina, pentru ca nimeni sa dea
seama ca sunl un spectator fidel.
Dupa concer1.e, cohorte intregi de bliJ'bap imbriicap
Ia dung-.i a.5tcaptli in ploaie ca sa-i buchete de flon
mai marl dccalea Ti facocurt.e nebuM chiarsub na'lul
meu, dar nu-rni este ingaduit sa. rna arlit la t.re­
buie sa stau ca 0 umbrl. Pentru ei e 0 rni­
nune un asemenea talent la 0 cAntAreatA 8.'}& de micuta,
110 pc cllnd eu ii pc dinafari ham] pc fiecare
scena pc care Tnuesc la marginea \riepi ei 80­
ciale. SA vii.d sclipirile din ochii atator birbap eu inima
intrcagA e pentru mine un adevaml prilej de torturii.
Reversul medaliei de indrigostil imprd.';Itie refle­
xele tntunecate: descopar ca eu pot fi gel06.
Diseal-a, m-am hoUlrat s3 fae un experiment, ca
8-0 tnduplec sa nu-rni piriseasca <U;!temuturile. 0 sa
blochez acele ceasomicului sa oprcsc timpul. 0 sa-I
pornesc din nou numai la ei. Poote de

aceea tmi interzicea M:u!eleine M Ie ating, de leami
nu pun stA,"i1ar C\lJ'terii limpuJui. Sunl ronvins c:l
dac-ar Ii 3\"Ut un ceasomie in locul inimii.
J·ar fi april 11 ora douasprezece fiin1 un minut !}i ar
fi nhna8 18 hal toatA '"ia\-lL
In \7eme re domni..,oara Acacia U;D pan­
tofiorii co 0 mana pirul cu ceaJaJti, opresc minuta­
rul. De \'Teun Iilert de ora, acelearatA tot 4.37, dar Ie
e)ibel"'E'Z din 8t.r1n8oore, pentru cA mieuta clintAreatA
a deja in labirintuJ tAcut al balciului, primele
pAsAri ale diminepi aoompaniindu-i zgorn<tul
('aL al) fi dat sa mai am rigazul sa·j ccrcetez in voie
caIcfiicle duki 1a pip3it, sa-mi tree paclul palmei peste
ni..:;ipurile mi.!icltoare all" gteznelor ei estifelatc J>Cf'te
pit'trelc chihlimbarii ale genunchilor. SA rnA infropt din
coapselor ele sa rna primeasca intredes­
dUlse asemenea celei mai line pi.<l,te de aterizare. sa 0
gtriye£lC mii de sarutiri m3.ngiieri, sii'i uite gan- 111
dul de a se tnt.oaree acasa. Blocaj temporal. unnat de
un curs de limbi nu toemai striine. Apoi, sa pun iar
fIE' caruselul gribit allumii, iar ea sa nu se dea pie­
catA, !Ii nu mal poaLi rezisla ispitel de a mal rimane
citeya clipe luminoasetn molatic at meu.
in momente sustra...'le curgerii timpului, dom­
Jliioara Acacia sa fie a mea lJi numai a mea.
Dar ceasornicul biitran, care "tie pe de rost mer­
!lui orelor banluie in80mniile C'u ticl1itul lui
monoton, se indiirAtnie sa ma ajute la
un numarde magiE'. 8ingur in IJatul gol, incere sa mai
potole-c din durerea ceasomicului. apasAnd intre de­
gt"lE' ratitele mecanL...mului. O. Madeleine, t,e..ai face
foc par.l, dadl m·ai vedea!
A dnua ri, trag 0 fug-oi Ia Me1ies. ri­
Walt un atelier unde t.aJ.mAce;te ,-Lqu} cu fotografia in
Ia care din greu. tl vizitez aproape
tn fiecare dupii-amiaza tnainte de a merge la slujba
detiE'Ori tll'urprind in oompania unoI' Azi.
ell 0 bl'Uneta cu plete lungi, mAine, CI.I 0 maron­
nu i·a ic:;it din minte uimitoarea ciiIAtorit.·
pe Luna pregltita in dar penu'lI aleasa inimii lui.
tmi mai mJingRi mele p8.str..md amintirea 3Ce:-tei
iubiri pierdute, e un medicament cu gust dulceag, care
rna mai de timM uncori, dnr om: inC(>·
tu1 eo tncetu.l. Farmecele de dragostE' g..au intors
tri'"3 mPa; door l-i-am !'l"ptI.';. trocurile nu·Jni rel¥$C
tntotdeauna. De acum inainte. va t.rebui mai intAi
dN:hid bine oclili:;;i abia pe unn:i...a mai tr.liesc
tari. Dar tu sa nu te iei dupa mine. Pune altoiul ,;....u·
hri pe realitate nu uita lucniI eel mai important::
domni.;;.oara Acacia de tine.
9
Zi de zit Brigitte Heim rna amenin1A el-mi di pa­
pucii, daca mai continui sa lransfonn lrenul groazei
inlr·un spectacol comic, dar nu t.rece la faptc flindcl
sunt aLruc\.ill .•'-'ac tot ce-mi stii in putintA
dar fi\ra sA vreau Ie smulR" zfunbetele. Degea.ba
cAnt Ok When tht Sainh, (8 Arthur, de­
IIJXUlt oml de marginea inimii tulburfmd
candelabrelor in curbe, degeaba sc"<U1Ai cu artu....uJ pe
tnmele mee:anismului sar din ....agon in vagon, l& 113
IlCUnd pe genunchii. oamenilor. ei pu/nest tn rts. Toate
mele de surprizi pentnl <:i tic-taeul
nkllIl.Klnr a1 1i anuntJ. din limp ci apar
ve Ia !l"p8tele lor J:l Mci mire erect de surprizi. Cei
obi:;-nui·j deja riid eind rna 3P-OPii. crede el nu
t in stare sa im:pairrlfult cu ade\'tlrdL pe cinev8, din
pricina pri\'irii mele de indrdgotitit.
Din ctind in cind. Acacia (ace apa·
tipa In lI'(>nul grQ:lZei. Cand 0 vad trupul
finlv pe bancheta vreunui compartiment, <:easorni­
cuI tmi ticiie mai tare. PAnAla regAsirea noastM1 noc­
turnl.1i strecor tn buzunar un bilet.el ca sa mai sting
focul "'ileptirii.
1\1 copacul meu l;ti ai dat tn floare. In seara asta
o si tnehidem lumina 0 sA-p potrivesc pe muguri 0
pereche de ochelari. Cu v8rfurile ramurilor 0 sa briz..
dezi bolta cereasca 'P 0 sl-pscuturi tnlnChiul nev8zut
pc care se reazema luna. AJte vise 0 sA ni se cearn3la
picioare ca fulgii moi de zapadA. 0 gA-p tnfigi adanc in
pAmAnt ridAcinile in fonnti de loculi ascupLe. Lasi-ma
sA nrcin inima ta de bambU8, vreall sa adonn Ianga tine.
Ceasornicul aratA miezul Bag de seama cit
pe pal stau caleva a,ehii; din loe tn loc,
lemnul e scorojit. Dornni!1OOra Acacia vine firi oche­
larl, dar mll tncruntatA, de pard am fi la 0
tnUi.lnire de afaceri.
"'
- Te-ai purtal eiudat ieri-searl. Nici tu la reve­
dere, nici tu nimic. Nu "tiu ce lot
la ceasornie, ca hipnotizat. ltli-a foslteami si nu te
in ace.
- tmi pare rau, nu \'oiam decAt sA Cae un experi­
ment ca sA mai ri1rnA.i pu\oin Is mine, dar nu mi-a mel"8.
- Nu, n-a mers. sa nu tejoci cu mine! Te iubesc,
dar .!Jlii prea bine ci nu pot sta pAni dimineata,
- de n-a, mai "ti... tocmai de aia am tncer­
cal siL.
- Plus de asta, ai putea si-p sco\oi ceasul cind sun­
tem impreunA, rnA rAnesc in el cAnd...
- Si·lscot! Nu se poate!
- Bineinteles c1 se poate! Eu imi dau JOB machia·
jut de sceni, elnd ne vedem Ia
- Nu mereu! a..,a de frumoasi, goaIi, cu
ochii machiap!
Printre genele prelungi pA.1piie w,or 0 luminA.
- Eu n-o sa pot nieiodall 51 la ceasornic!
Xu e un acce80riu!
tmi ri\spundc buzele pline, ca cum ar
spune "IlU cred nid!?8Ptezec:i Ia sull din tale.....
- AscultA, Jack, tmi place cum le inerezi in vise,
dar uneori Lrebuie sa cohori ell picioarclc pe ))AmAnt
sa te malurizezi! Doar n-o sii-ti duci via\Jl cu gri­
mada asta de ace care-p ies prin palton - tmi tine ea
prediei pe un Lon de inviitBloare.
De la prima noastm tntlllnire, nu m-am mai sim­
niciodatA atat de departe de ea, de!?i stArn tn 115
odaie.
- Sa chiar asta 0 sl se tnt1mple! funeponez
eu! Ceasornicul este 0 bucipca din mine, dalOritA lui
imi bale inima. mea depinde de el! Trebuie sa
mi tncere sa profit de ceea ce sunt ca sa
pot trii. cum faci tu pe sceni, cind cinp, e
lucro!
- Ei, nu·j chiar aceIa.5i IUCMJ, nu fi p1"'06lup rnA alinti
ea, dezmierdAndu-mi cadranul cu vArfuJ degetelor.
Inri ingheata sAngele tn vene numai 13 gandul c3
ar pulea sa-mi considere ceasornicul ..un accesoriu".
Eu pules s-o iubesc, daci i-w, lua inima drept un
fals. fie ea de sticli. de came sau dintr--o coaja de ou.
- Pist.reazii·1 daci pi Dar ai grija cu acele...
- Asta 'insearnn3 dI. ai Ynttedereto mine sutii la sutA!
- sa zicem deocamdati. Depinde nwnai
de tine sa·mi cii pot ajunge la auti 13 SUt3.,
micutuJ meu Jack...
- ce pot face pentru inca lrei2eci la suti?
- Las' di eu pres bine cum sUi treaba ell
bArbatii...
- Eu nu sunt asemenca eelol'Ia1ti "bltrbati".
- Ei
t
nu mai spune!
- Crede-ma!
- un innascut! Pana inima ta e tot
o !}mecherie!
- Singura mea
116
- Veri, tot timpul cazi in picioare! De aceea te iu­
besc eu pe tine!
- Nu vreau sa rna iube:;;ti "de aceea';, vreau sa rna
iube::li "pe mine intreg".
Pleoapele arcuite ca umbrele ti elipese in
ritmul tie-tacului. gurii. pe care n-am mai
rutat-o de ce\"8 vreme. schimbil unghiul. clnd
amuzat, cand Sub cadran, incep
sa se invarta din ce tn ce mai tare!}i simt tntepaturi
tn inima.
AlUnci vocea de tunel i 8e pl"etiChimbA
iar in obr.u i se 0
- Te iubesc pe tine intreg.
Ii prime5C mlngiierile i:;pititoare ell r.buflarea
tAiat!. Cind !lUnge lumina. giuldurile mi 8C dizolvi
in till trupul.
COMtelapi de minu:;.cule ii roiesc de la gil
pirui 18 S<1ni. Suot astronomul pielii ei cu
:-tele. pc can' Ie adulmec co Buzele inlredes­
chil'(' rna innebunesc, sangele mi 8e infierbintA. iar
picioarele tmi inu foc. Ii ::trivesc sub fQiruUbi noriJe
trupului ea petalele sub ochti mei,
damindu-rru toatli seva. Atingerile ei 8un1 descarcan
elect.lice dureros de dulci. 0 strung in
- Pentru celclalte treizeci la sutA, dau cheita
,
de la imma mea. N·w voil' 5-0 8nmci. tn rest, sA
Caei ce Hei c:i..nd vrei Cll ea. Oricum, tit tfti cheia
cart'-mi toate portill'. Cum eu am deplini
incredere in tine. 0 sa te reg sil-ti pui ochelarii sa 111
Il'li la-:-i te privesc in ochi plin Ientile.
Yicu\-8 inti acccpti propunerea.. di
pirul l)e gpate. oehii de eAprioari
Apoi alege 0 pereche din manunclUul
ftt'l'llelil de Ia Madeleine. firi ridice frontea 0,
.Madt'leine, le-ai face foe pari, dacA ai fi aici!
putea Jo>i-i spun ca-i alA minunal cu ochelari.
dar lol n-o sa rnA creadii, ci prefer 8-0 man­
gai pc mAna. fmi fac ganduri negre eli poate,
vizAndu-ma cum sunt, n-o si-i mai fiu pe plae.
1\1i euprinde teama.
ti pun eheia in mana dreaptl. De emope, pufiii ca
un teen in miniaturi.
- De ce sunt doua purl!
- Asta e penlnl deschis, cealaltA, penlnl tnlor.­
ceasul.
- Pot sa-I deschid?
- Cum sa RU?
SagA eu grija eheia tn gaura din dreapta. tRehid
ochii. apoi II deschid din nou, ca atunci cind ne
fl8n1tAm eu palimi.
pleaea pleoapele eu stinJA. u un calm uimitor,
apuci tnlre degete 0 rotitA. st.rfu1gllnd-o cat sa
n-o opreascli din mers. Dintr-odat3. 0 mare de laclimi
sUi. gala sa se reverse. 0 elibereazli. din stri.nsoare
robinetul cu melancolie nu mai curge.
Acacia mangiie 0 altA roti\A - arc sa rnA gAdile la
118 inimA! MA striduiesc sa rid, dar nu-mi iese decat un
zfunbelsonor. Atunci, fari si-i dea dromuJ din mana
dreaptA celei de-a doua roti\.e, 0 apuca iar pe prima cu
mina!'tingi. Ma slruti, apAsAndu-mi gura cu pulere,
rnA lrimt un Pinocchio tnsu1lel-il de zana A1bastri
in c:a.rne oase. doar ci mie nu-mi cre!}te nasul. Ea
t5i dA scama, pre<:ipiti mi::driJe, imi chinuie roti\.ele
mai tare. Vrind-nen'ftnd. de pe buze tmi scapi un
geamit. SUllt surprins, dar mai presus de
toole, tnfierbAntat, ca '?i cum tnt.reg angrenajul mi s-ar
r
Ii intr-un 8u:;pinele se
transformi. in hordit.
- Am chef de-o baie! imi
incuviint-ez din pri\iri. de all(el, nu cu ee
PO"'" fi de acord. Mi risucesc pe dildlie rna!ndrept
baie ca umplu cada cu apa fierbinte.
Pil'jeSC firi zgomot ca sa n-o trezese pe Brigitte
pe cart' 0 aud bL5ind din camera de-allturi.
Sclipirile argintii ale apei dau impreia ci oeM a
eoboriil in api cu stele cu tot. Ca prin fannec, robi­
nclul meu obil?nuit impra.:,tie elele de spumi in intu­
nencul Uicul al noptu. Ne cufundAm tn cadA, cu grija,
C<1 nu cumva sa irosim vreun strop de voluptate.
PArem douA steJute de fidea in fonnat mare I}i (aeem
ell tneetinllornl, in clipocilul apei, doar sm-u­
tAndu-ne, cara sA ne pitrnndem. NiciodaUi. n·am mai
triil 0 atAt de intensa.
Ne iltapinim cu greu, inghipndu-ne !\trigdlele in
de pl1cere. Ea se ridid. in picioare, Be tnt.oaree 119
ru l'patele de\'enim ni!}le animale (croce.
La!dlr.;it. mi prilbll\"!SC cit sunt de lung, cum mor
artorii inu-un we tern, iar ea incepe sa uric
Cucu1 sA C'Ante alene. 0, Madeleine...
Domni.,oara Acacia adoanne. Ii prh'ese nenili;;cat
genele lungi, rimelate, care li sporesc frumuset-ea
silbatica. Este alit de ispititoare, tneAt rnA tntreb
dacli pentru postu) de canlAreat.i n·a trebuit sa po­
zeze goaI.A unor pictori imaginari, chiar la lumina zilei.
Seamima eu un tnblou allui Modigliani, tn care per­
sonajul a inceput. pupn sa sforaie.
A doua zi, mieutei dl.ntarete 0 ia de la cap<'lt,
eu de bArbati care roiesc in jurol ei,
lara un scop precis, en ni*te fantome III carll!:: oase.
AceMta fauna irnOOlsAmaUi ClI parfumuri imi cia mai
multi tiOli pc spinarii decat 0 hailA de lupi intr-o
noapte ell luna pUna. Totul miroasc a pl"efficiitOlie, a
palaVl'"dgea1i scornitii de minp mai inguste decii.t un
cavou. Dacii rna gandesc bine, ehiar ii aclmir curajul de
a inola prin vfutejul ameptor de diamante faIse noroi.
u,tr-o bUM zi, mi-o vor trimite pe Luna ca sa atAte
poftdc tJllMti ale extrntere!;lllilor. Ea va cll.nta in
de dans, va raspunde la tntrebWile jumali.,tilor lunari,
va fi fOlografiatA ou se va mai tntoarce niciodatl.
CAleodata Imi Ilpun in sillea mea cii numai Joe mai
din povestea asta, ,,;ennanoasA pe tor­
tul plin de mueegai.
tn sAptamana u.rmatoare, domni!;Oarcl Acacia are
concel1, la Sevilla. Scol de la pastrare eu ro­
tile inventatii de Slrabat erestele ale
muntilor, en s-o regisesc in camera ei de hotel, la
sfar!?itul speelacolului.
Pe mum, porumbelul voiajor imi aduce 0 alta seri·
soare de Ia Madeleine. Door cuvinte,
CllI-c par scrise de 0 mana stJ"'dina. fi dorit atAt
de mult sa aud ve¢ de la ea... Cat da sa 0 cunoascii
IX' Acacia! Lui Madeleine i·ar fi erid. de
buni seamA. de complicatiile iubirii, dar per.-onali.
talea i·ar alunga tOile temerile.
Adeseori mal.... purtat de vurul de a Ie "Mea discu·
tAnd tmpreuni.
A doua :ri dupa concert, hoWuim pe st.rizile din
Se,i11a. ca doi tndrigostip ade,·ar.lp. ACarI e fromos!p
un ,-iinticeJ jilav ne mangaie trupurile. l\.JAinile se mutA
neindernanatice, nu sa raca ce fae oarnenii nonnali.
tn bema nopf.ilor, tmpinse de dorintA, se WIa pe alta
pe de I"08t, dar wei, tn pUna lumina., pardi. ar fi patru
rnllini RtAngi care se chinuie sa serle "bunA ziu..".
Ai;ia KUl.ngaci cum sunlem, semi'lnam cu un cuplu
de vampili ieiilij.i la cumpardturi fiirlochelan de soare.
Cui mea romanLismului. Pentru noi, sa stam in mie­
zul zilei, tnlantuip, pur simplu, pe malurile Ouviu·
lui Guadalquivir, e apogeul erotismului.
Pe deasupra acrestei fericiri depline in simplitatea
ci, un nor de amenintAri. Alituri de Acacia
rna cuprinde 0 m1ndrie de supan. tnsi., pe masur-I
te timpul. privirile e.uaz:iale ale celor din jur
rna rae din ce tn ce mai gelos. De:i rna mai consolez
1& gindul ci firi ochelari nu-i in stare sa "ada turma
dE' care rnA int.rec in rna
siml pards-it tn mijlocul c.rescllnde de aplau­
daci. 1'rebuje sA-mi reintru tn rolul de striiin ljoi sA ma
relrdgin pustietatea umbroasa a culiselor, cu atat mai
singur, eu eAt ea nu-mi intelege suferinta. Cred ell nu
e prea convinsa ea am un eeasornie in locul inimii.
tnca nu i-am explical cii avand 0 inirna improvizat:l,
compOitamentul meu este In fel de petieulos ca acela
al unui diabetic imbwbat eu eclenui CtI ciocolata de
pana seara. Nici nu sunt sigur ca vreau sa-i
dau aUltea lamuriri. Dacii e sa ma iau dupa teOliile lui
Madeleine, in clipa asta sunt in pragul mortli.
Dare 0 sa-i fae Pliciitoasa asta de inimii inve­
chita va rezista?
Colac peste pupaza, ea sa mai toame putin piper
in soaul iute ca focul, in care ne aealdam, domnil;loar'tl.
Acacia este, eel putin, la fel de geloasa ea mine,
t nen.llllii din sprancene asemenea unei leoaiee gala
sa se napusteasca asupra pdizii, cand vreo
eu pletele in vant intra in eampul meu vizual, ehiar
i}i eand nu suntem in trenul groazei.
La meeput mi se parea miigulitol', rna vedeam in
slare sa tree in ZOOt' peste toate opreli!;itile. tncl'ede­
rea ei imi d1idea aripL Moo taniu, cfutd mi-am dat seama
ea rna ia drept un tri!jOr, aripile mi s-au (rant !}i, in sin­
gttr'::itatea nopplor, mi·am pierdut incredereain mine.
Povestea noastri'i nu mai e in sos picant, se scalda
intr-o ciorba inacritii.
10
Tntr-o buni zit un indh;d ciudal a venit sa eandi·
dele penlnl postul de sperietoareIn trenul groazci. Din
acel moment. ciorba in8criti 8 incePUl sA·mj stcatn g'dt.
E atilt de toaIt, inclil atinge cu fnmtea
trenului. Are ochiul drept acoperit cu 0 bucatA de
cirpa neagri, iar cu eel stang, isooditor plio
wale unghcreJe baJciului. ca un far tn mijlocul mArti.
Rimane pironil pe chipul Acacia !1'i 0-0
mai
Brigitte Uangajeazi pe loc. croar atunci reu­
l}isem, in sa-I sperii eu ade'"lrat pe clienp., &pre
dk-,>erarea ei. M-a luat de repede pe sus, el nici
n-am avut limp sa rna dezmeticesc. 0 81·1 rog pe
sa rna adaposteasdi 0 vreme In atelier, dar IntAlnirile
cu micut-a dintireatA vor Bvea de suferit in
aceste
Spre sean1. dornnifjoara Acacia are spectaCOl
sali de leatru din ora,. Ca de obicei, rna rUri.!;iez in
fundul salii, abia dupa prima melo(He. Noua sperie­
toare sill in r.1ndul inUli. Jumatat.e dintl'e spectalori
nu vad de caplllilli. tn mice caz, ell nll deslu!]eSC nimic
din ce tnUimplii. pe scena.
Vii.U\ndu-i ochiul pc domnil?oara Acacia,
simteii. rna nrde fli cama.c,;a dc pc mine. Nici dupa con­
cert, nu !;ii-a stins 0 clipagirorarul. tmi vine sii·i spun
lampadarului astuia ambulant sa se care, dar tmi
inghit vOlwle. tn schimb, inima incepe sa t-ipe din loti
rlrunchii, intr-un la minol' cam dogit. Spect;atorii se
intorc. spre mine l}i-mi rad tn nas. Unii se intreabii
mirap de unde Be aud zgomotele, altul imi strigii:
- Te I'CCllnosc! Tu lipul ala caraghi05 din tre­
nul groazei!
- Nu mai lucrez 3eolo de ieri!
- Ah, da? PAcat, raceai chestti haioase!
Parcii suntaruncat Cll ciipva ani in unna, in curtea
f;leolii. Tncrederea in mine ciil}tigatii in bratele dom­
124
Acacia s-a dus pe apa sambet.ei. tncct, incet.
intrcaga mea fiintil. se face pm! pulbcre.
Oupa spectaeol, nu m-am putut st.<ipani sa nu-mi
vars orul. Aleasa inimii mele stl1l.mbii din nas:
- Haide, WU, pentru rnatahala aia...
- Dar se uita In tine en In soare!
- intruna despre incredere uitc ce
pove!;1ti penlru un biet pirat chiol'!
- Tie nU-\-i nimic, sa l}tii. el iti d:i t!lrcoale
ea un rechin!
Stau Tn cumpana. Daci am tncredere in ea. I1lli tern
cii piratul 0 sa se (aci luotre punLe sa 0 euccreasci.
Cuoose eu bine priYirea asta. emar dacii. vine de la
un singur oehi. are elect inmiiL
Ciorbo iruloitl de'ine SOlS pieant. abia In dlpa cind
matahala chioari. se apropie se riste!;'te la noi:
- Nu mi mai minte?
La auzul tntrebirii, mi tree fiorii pe spinlrii.
Am mai avut l;enzapa asta, pe care 0 din toatii
inima, dour cdnd enlITl !'jCOlar.
- Joe, ee-i cu tine aiei? striga Acacia,

- Am strAbilul tn lung lat ca sA dau de voi
&mAndai. pesle tot am fast....
i
J 8e implcticcf;lte limba. Nu Ira achimbat deloc, mai -s
cUeva loleietn barbi d\.rpa de pe ochi. Curios
d nu I-am recunoseut din prima! Nu-mi vine sa cred
,l;
ci Joe e aiei tn carne 08Se. tmi repel in mime ca ...
Ii prind curaj: ,.Aid nu e.5ti acasi, Joe, 0 si te intorci 125
t'U coad3 int.rc picioare pe meJeagurile tale
- Dar yoi d !;'lip de undeva!
- Am roo co&egi de sa zieem ci suntem cu-
Jqtinte vechi. ii rispunde eL zimbind pe sub mustalL
Sunt impielrit de uri. sparge ochiu.l numai­
dee6t I 1LIl trimite de unde a venit, dar tnrerc sa·mi
pIItrez calmul In
- N•• doi va trebui sa purtAm 0 cLiscupe, tmi
"PetJ,ndu-ma cu privirea.
- Maine dupli-masA, la trenul groazei, discutam
int.re patm oehi.
- Ne-am nu uita sa aduci dublura £Ie la
chei! se riiste*te el
Chiar in seara aceea, Joe actus catrafusele in
fo.<;ta mea camera. 0 s..'i doannA in in
care m-am hfujonil cu domnil;lOOrd Acacia, 0 sA colinde
holurile unde ne-am noi adesea, 0 sa
zareasca viselol' noasLre in luciul oglinzi­
lor... II auzim cotrobaind prin sertare, prin peretti baH
in care ne-am pitit.
- Joe e unul dintre rO!;ltH Uii nu-i
- Ei, iubit... Erarn 0 copiiA. Cfmd il vid acum, rna
intreb cum de I-am bagat. in seamli!
- Da, l?i eu rna intreb acela!?i lucnl... Groar cum
de {.i-a cazut cu tronc un biiaL ca el?
- Era un rei de capetenie in pe atunci ii
avea pe top la picioare. luI' eu eram necoapUi, asta-i
126
tot. Ce coincident.-3. ca-l cuno<U}tem amandoi!
- Ba bine ca nu.
Nu vreau sA-i povestesc ce S-8 intamplat cu ochiul
lui Joe. Mi-e frica sa nu rna creada un maniac peri­
culos. tn jurul meu simt cli se strange nemilos.
Un singur gind miobsedeazli: Joe s-a moors habar
n-am cum 0 sa-i tin piept.
- De ce p-a cerut dublura de la chei?
- PAL. Brigitte Reim I-a angajat in loeul meu la
trenul groaze.i. ea i-a dat camera mea.
- Femeia asta nU-1 bunA de nimic!
- Nu ea e problema,. ci Joe!
- Te-ar ti dat arari oricum, SURt siguri. 0 sa ne
eiulim altA ascunz.itoare... 0 sa ne pet.recern napple
In cimitire, in lipsl de ahceva Numai bille, 0 si-mi
oleri mie asHel nori ade,,-arate! Haide. nu-p face
griji. 0 sA·p de lucro in altA parte. Poale nici
n-o sa mal rie nevoie si bagi oamenii in ca
Ii pop tn1i. SURt convinsi ci daci te concentrezi pe
fee8 ce pop. sa faei, 0 si ceva mai bun dedit
lrenul groazei. Plus de asta, nu mai lua tn tragic
tntoarcerea lui Joe. Nu te vreau decAt pe tine,
Vorbele ei rnA ung pe mimi, dar nu pentrtl mull
timp. Nelinu,teatmi t-ese in gaLlej 0 pM11lde plianjen,
.•
care prinde cuvintele in capeani. Mi·ar pllice:l sa rru1
E

aral nepAsilor, in..o:;i tremur din toate incheieturile. g
Hai, mAi, inimioari, nu te lAsa! Nu te da bitutJ.! j
MI chinui zadarnic sa pun pe picioare rnecanica
immii. mil. afund tot mai tare in negurile fntunecate 127
ale amintirilor din copilirie. Frica pune stApinire pe
mine, ca Tn ziua aeeea. Ia 0, Madeleine. te-ai
face foc parA, dad m-ai vedea... CAt mi·ar plAcea
sa \-ii diseari si·mi l?OPte?u Ia ureche vechiul can·
tec,lot if da'lfJ"Ou,jor your tirlY mrt. CAtA ne­
'"oie am de tine tn clipa asta...
Soarele t'"dZele de acoperi?ul trenului.
Ceasomicul inimii mele aratA ora douAsprezece fix.
pc Joe, sum ct\ irni ia foc pielea t'Of1COVan8
r-.1te Trei pibiiri de prada se I"Olesc ag.tle.
M·a cllulat ca sa se ...Jzbune pe mine *i care poale
fi rea mai cruntii I"iizbunm'e, {taea nu 83 mi-o ture pe
domni';lOOT3 Acaci.'\? Stau la panda. }\rcn(lele Alhambl'ei
inghit umbrele. 0 perlii de sudoare mi S(! prclinge
de pe frunte pana in ochiul drept. Tmi daulacrimile
de In picl1lura Sm-clta.
Joe se i\'eljte la eo1tul strllzii principale care str.i.­
bate bKIciul Ext.raordinariurn. 1'remur mai mult de
rune dce!it de mca. tmi iau 0 atitudine dezinvoltA, dar
sub piele imi simt angrenajele carbonizandu-::e. Batiiile
inimii rae mai mult zgomot decAL unui gropar.
Joe £Ie opreljte la vreo zece mctri de mine, 1n
Umbra. lui ttrmelc pt.L)Iilol' care
ridici nori de praf.
- Voiam sa te l'eviW, dar nu ca sa rna n1zbun,eum
crezi w!
128
Glasul lui Ymi suna in Ul'eChc asemenea unci
detuniituri de armA. Ca Brigitte Heim, are darol
de-a anmcn. in aer vi.sele mcle de stieHi.
- Nu dau dei bani pe ee M-ai umilit m-ai
butut ani de-a rlinclul! fntr 0 zi, toale acestea s-au
intors impotriva tao Cred en suntcm chit.
- Recunosc cit ti·am f'icut r.1u 1nadins, eli. te-am
batjocorit, dar dupa ce mi-am pierdut 0 lumina, am
tnt-e1es ce inseamnA sa suferi. Am dzut privirile
illlSpAim9.nlale, i-am vazut pe oameni schimbandu-l;li
CIlIIIpOrtamentul, unii mi e\;tau de partil 8veam 0
'-li molip:oitoare, de parei ar Ii orbit el dad. mi-ar
l..tresat vreun cu\·inL Zi dupa n, mi·am dat!'eallUl
..rio am putut si-ti rae...
- Nu-mi spune c·ai stribitut jumitate din
Europa ea ceri iert..are.
- Nu, ai dreptate. Mai avem conturi de re­
alit- Nu te-ai tntrebat niciodatli de ee eram 8.58 de
"'vel1unat impotriva tar
- La inceput, da... Chiar am c8utat d-p vorbesc,
dar rrulloveam tntoWeauna de un rid. tp aminte!;iti!
Locuiam la vn'ijitoarea .,aia care scoale copiii din
bw1i1e tArfelor"!;Ii eu eram unul care ,,8 iet;lit din burta
unei tArfe", ca sa citez vorbele dulci pe care mi Ie re­
pew intruna... Unde mai pui ci er.un nou-venit, eel
mai pii;pirel din iar inima mea!\OOtea sunete du­
date. Nu era greu sA rna domini fizic. Pe scurt, prada
ideali... PinA in ziua aeeea de pominA, cind ai tntre­
cut orice misuni.
"9
- Ai d.reptate, in mare parte. Nu intr-o pri\;nlk
In prima zi de m-ai Intrebat daca 0 cunosc pe
..mirota eintireatA
M
cum ii spuneai tu la vremea ,
Keea. tn oehii mei, atund semnat condamnarea
II moarte. 0 iubeam ca un nebun. tnainte 8i \ii, tot
Inul !'ICOlar m-am sa mi apropii de domni­
f08I'8 Acacia, fin\ soJ1.i de izbAnda. tntr-o ri de
primivari, insi, in timp ce patina pe riul tnghetat
dnUlnd ca de obicei, i s-a crapat gheala sub picioare_
tnaltcum sunt!}i cu brate vanjoase, am
Putea sa moara. Parc-o vad aievea chircita de frig,
tn milinile mele. De atunci, nu ne-am mai despar;.it,
})Amlla inceputul verii. Niciodatii n-am fost. atat de
fericit. Dar in prima zi de dupa in f?irin
care am visat 5-0 revad, am anat d1 a Ii.mas in
Granada nu se l;itie cand se va mai fnloarce.
Cuv!lntul ,,am ,%at" pe buzele luiJoe se potrivel;ite
ca nuca in perele, ca cum un pastor german ar
incerca sa man!lnce un com *i-ar fi eu oehii in palm,
ca nu cumva sa firimituri pe
- chisI' atunci te-ai g"Jsit sa apari, eu ehipul tiiu
nevinovat eu ghiozdanul in spale, sa-mi spui ci!.
vrei 1'1-0 ca sa-i oferi 0 pereche de oche­
lari. Nu era de t\iuns ca sufeream ca un dline dupi
ea, a trebuit sa mai vii l}i tu ca sa-mi stamel}ti gelo­
zia dezvaluindu-mi tngrozitorol punct camun pe care-I
avem "i ilStAzi: iubirea nemiirginiti pentru domni­
130
l;IOat"8 Acacia. tmi aduc aminte cum tresilta inima
cand vorbeai de ea. Te-am urnl din prima clipi..
Tic8.ilul ceasomicului tau era pentru mine instnunen­
luI de masura a timpului pe care-I petreceam departe
de ea. 0 unealla de torlurli C31'e rna racea sa mi te
inchipui vlsand la dragostca ei. lar domIlli;oara Acacia
era a mea.
- Asla nu justifici tn niciun rei zilnice
la care m-ai supus. N-aveam cum sAghicesc ce se pc­
lrecuse ioainte.
- dar umilinte-1e cotidiene 1a care t.e-am 8UPUS
nu rae nid cAt 0 ceapi degeratA pe lingil suferint;a mea.
Zicind ace "tea, scoate bucsta de cArpi dA
la h'eali oc:hiuJ ca un de ou brizdat de dungi
alba.'.;trii tP pataL de sAnge tnchegat.
- Ti-am mal spus 0 data, durerea m-a
mult(> despre mine despre dau dreptate,
sunlcm chit.
Ii \-ine greu sa rosteasci ultimele euvinte. &ti-e
greu sa-I ascult, a.,a cl izbucnesc:
- Eram chit. Acum ca ai venit. iar 0 sA te iei de
mine!
- N·am venit ca sd rna rizbun, iti repeL. Am venit
lH) isu IX' Acacia. tn Edinburgh. De ani
;i
de zile tAnjesc dupa ea, chiar dacli. am -§
alte fele. Tic-t.acul tAu afurisit tmi riisunA tn cap aUlt
de t.nre, meat mai cA-mi vine bi cred d1 alund cind i
mi-ai .part ..hinl m-ai molipsil eu boaJa la Dacii nn '"
vrea sa fie cu mine, rna intort acasi. Daci rnA nea, 131
va trebui sa dGcpari. Nu-p mai port. piei, dar 0 iubesc
Ia nebunie.
- Eu port pica, sa
- 0 g.p treaci! Suntem Ja fel, nebwU dup;\ £10m­
IIifoarcl Acacia. Oar in lupta asta, singurul arbitnJ va
lea. eel care-i mai bun sa
I.i arboreazA surisul ingimfat, pe care nrecunosc
dintr-o mie, ¥i tmi tntinde mana cu degete lunguiete.
Ii eedez ehciu de 18 camera, cu presentimt=:ntul infam
ell astfcl poat.e sa descuie inima domni!;\oarei Acacia.
tmi dau seama ca vraja clipelor petrecule aUituri de
vapaia mea cu oehelari s·a risipit ell toate ale lumii.
Adio, cabanuta pc malul marti, adio
plimb..m de-alungul tl'U1Tlului, din zon !;ii partii-n seani
Pielea, zfimbetul, vorbele, inlreaga ei fapturA
strllucitoare in care imi venea sa rnA pien:l, "visul aie­
vea" toot aiei, pe pillnilnt, au devenit trecut. Joe "Tea
sa 0 ia de IAng-.l mine. Mil &fund in intuncricul care-mi
vechii demoni. Liincile eeasomicului se chir­
cesc sub cadranul fragil. Nu sunt tnca tnfl'ant, dar
mi.e f'idi, mi-e foarte irica.
Tn loe sa rna uit cum ii panlecele
Acacia ca un grJ.dinar felicit cii. i-au incolpt
aunt nevoit sa scot iar annura din dulap sa-I infrunt
peJoe.
t n accea.'1i seara, domni!,oara Acacia imi bale la
132 fllicari pc nari. Tmi caut de luen.l, incer­
cfuld inehid valiza eu hainele trllntite la intAmplare,
dar simt ca inlr-o clipitA se va furtuna. ea
sa-i mill potolesc fW'ia, 0 alint:
- Ei, ei, de ploaie, ce-i eo tine?
Daca de obicei e senina ca 0 zi de vara, in seara
asta, lunA fulgcrit
- Al;Ia, deci, spargi oehii oamenilor! Doamne, de
cine m-am inddigo8Lit?
- Eu...
- Cum ai pututsa faci eeva atilt de ingrozilor? I-a!
1p8rt. oehiul!
Tree prin botezuI focului - tonwla flamenco
pome:;;le castanielele de praf tnfige tocurile
IlICUtite intre nervii mei.• 'u mA incerc sa
bAigui eeva, dar nu·mi dl n1gaz..
- Cine tu cu adevirat! Dac-ai fost in stare
si·mi ascunzi 0 faptJ. atilt de grad, ce-o sa mai

•'ici nu tndrAznesc sa rna uit in ochii ei
de mArne. dar!;oi mai greu de indurat imi este a.rnAri.
ciuneH. "incerd care ii scald.ii in lacrimi.
- Cum ill putut s.ii-mi ascunzi oo"a aUlt de mon·
slruoij1 repelA ea in ne!;ltire.
DezgropAndu-mi treculuJ. ticlilosul de Joe a tul·
burnt apcle celemaiinlunecate.Nu "reau s-o mint
pe dar nid nu t)3·i po\'eslesc
totul. ceea ce
t
trebuie sa recunosc, e toluna.
- Ei. bine. i-am spart. ochiul. Fii con"insa ca nu
am vrnt sa se lijungi acolo. Dar a uitat sa-fi spuni
lace m-a EL pe mine de ani, mai
ales de ce-a racut asta... Joe m-8 f'acut sa triiesc ce1e
mai negre zile din viala mea. La eram v'ictima
lui preferatA. la Eram nOU-\'ernt, 0 piti·
caRie care scolea sunete ciudate din inimA... Joe t:ti pe­
trecea toatA ziua joe de mine, filcftndu-mi
sa !'iml c.'1.t sunt de dUerit de ,tei". Am devenit un rei
de jucA.rie in mllinile lui. AD un ou 81>art tn cap, mAine
un pumn in ceasomic !]i tot &!]a, zi dupl zi, mereu in
vizul luturor.
- ci-i place sa Caea pe grozavul, ci \"rea 8i
alragi atentia, dar nu·i in stare sa omoar€' 0 mUSC".l.
N-s\·ea de ce sa se poart.e ca un criminal!
- Nu i-am stri\"il ochiul din cauzAcA-i place sa Cd
pe grou\-ul, e mai mull decAL atat!
Mli nApAdesc amlntirile cuvintele abia tin p3:'ul
cu e!e. Adanc ranit, tri...t, mi st.riduiesc din
sA. vorbesc rar.
- Totu! a incepul tn ziua cAnd am tmplinil zece
ani. Coborltsem in Or3.5 pentru prima oari. imi amin­
Lesc de pardi ar fi (osl ieri. Te·am auzit cantAnd,
al>oi Le-am zarit. Acelc ceasornicului mi-au aratat
drumul sprc tine, ca alrASe de un magnet. Cucul 5-a
pus pe canlat. Madeleine rnA. pnea strans de ml1.ml.
Am scli.pal din strlnsoare le-am gasit. 'fi-am
rlspuns cintAnd, ca intr-o comedic muzicala. Tu
cintai, eu iti rJ.spundeam, comunicam tntr·un lim­
baj pe care nu·1 dar ne intelegeam de
minune. Tu dansai !?i-am inceput sa dansez cu tine,
nu ljliam niciun pas de dans! Ml simt,eam ca­
pabil de orice!
- tmi aducaminte. tmi aduc bine amlnte. Din clipa
tn care te-am gisil tn cabinl, am ca e!illi tu.
ciudat pe care I·am vizutla zece ani, eel care
lr8.ia tn amintirile mele. 1'u eraL.­
tn wnu! vocii ei se mclaneolia.
- Mai p.i mintc? Pluteam intr-un balon de aer
Madeleine a 8\'ut ne\'oie de 0 minii de fier ca sl ne
lIllulgil de acolo!
- Am cAlcat pe ochelari, pc u..rma mi i-am pus pc
tl», &.';'8 cum erau...
- Da! Ti-ai pus ochelarii cu un pan..qment pc len­
lila dreapti! Madeleine rna lamuri.!s.e ei e 0 tehnici
rolo:<ili& pentnJ a pune 13 treabA ocmul mai !.'lab.
- ...
- Din ziua aceea, n-am incetat sa visez ci te \'oi
regK.!;i. Am rugat-o pe Madeleine cu cernl cu
pArnAntul sa ma inscrie la wd am a11at d. te
pot g'1si 3colo, am a.5teptat 0 groazA. doi Wli eel
darin locde tine, m-am ales cuJoe. Cu Joe cu ceata
lui de ranjip. Tn prima zi de .,eoalA, m-a pus naiba sa

inlreb din om in om dacii 0 cineva pc "micu\A g
eintirea\A care Be de toate lucrnrile".l\1i-am
6emnal condamnarca la moarte. Joe era alAl de dis-
peral ci nu-i erai aJituri, ineat !}i-a \Tarsal t.opi ncr· 135
\'ii pc mine. Simpnd eat de mult te iubesc, a r081
cuprins de gelozie. Tn fiecare dimineat-a. pA..,-:.eam pe
poarta cu un gol care ramanca In stomac toati
ziua Trei ani i-am ribdat PAnA in c1ipa
eind a hotArAt si·mi !.'mulga cama....a de pc mine sA.
mii.lase in viizuJ tuturor. A vrotsi·mi des­
thidA ceasomicul ca sa pun.li mai multi sare pc rani,
dar penlrn prima data i-am piept. Ne-am luat
Ia bAtaie ",i s-a riu, dupa cum ",tii. Alunci am
parisit Edinburgh, in pUna noaple, eu g'dndul
sa ajung in Andaluzia. Am <..'Olindat jumatate de
Europa ca sale l'egasese. N·a fost cleloc. Mi-{!ra
dorde Madeleine, de Arthur, de Anna de Luna.
acum mi-e dOl' de ei, in rest... Tnsa voiam sa te revoo,
era eel mai mare vis 81 meu. $tiu di. Joe a venit &i
mi-l fure. 0 sa faea Oli<..-e ca sa tetmlepfuteze de mine.
Deja a tlleeput, nu vezi?
- Crezi pules le pariisesc?
- Nu de tine tmi fae eu gliji, ci de putcrca lui de
8 distruge tncrederea pc care am p8-" cu
pa."l. Nu te mai rccunoscde cftnd a sosit. Mi-a luai locul
in trenul groazei, doanne in patul nostm, singurulloc
unde cram la adaposl de ochii Iwnii. Cum tntol'C spa­
tele, cum tti toarnn. tot soilll de bra.,oave dcspre tre­
cutul mell... Am impl-esia eli mi-a furat totul.
g

- Dar lu...
- Asculta-mii! tntr-o zi, m-3 privit drept in ochi
136
m-a ,,0 stamm ceasornicul tn ala­
tea bucatele, ell n-o sa mai poti iubi niciodatl1!" $tie
unde sa pntcasca,
- Nici tu nu dcparte.
- De ce Cl'czi ca ti-a povestit cum s-a intamplal
eu ochiul?
Oil din umeri ca 0 pa.sAre trista.
- Joe te cunoa.,te bine. cum sa-ti aprinda fl·
tilele din creicl' conectate la inima La tn forma de gre.­
nadA. Tf.i cunoa.5te insi pUlletul vulner.l.bil. $tie ci
daci slrecoara in suOet fndoiala, sari in aero Joe
lDeeat'C"d ne slAbeasci puterile. ca sA te poatil re­
capers mai u.."Or! Oaca p·ai da &>ama, ai putea sA rnA
sa·1 trnpiedie!
Sc rAsuee!}te eu fata 8pre mine, Wlr
brelele pleoapelor. Din ochii ei se preling
doui laerimi Maehiajul i 8e seurge de pe ge­
Dele lungi, areuite. in 8uferinti, ehipul ei are aceea.'P
nepamAnteana ca atunei elnd e fericitA.
- Te iubesc.
- eu le iubese.
Ii sanlt gum. scaJdata tn lacrimi. Are un gu:-;t de
fnlct plrgujt prea tare. Apoi, domni!}rofa Acacia se
din 0 privese diRpArll.nd in
adilncul pAdurii. Umbrele crengilor 0 devoreazA.
Doar cii.\iva pa.o;;i au dus-o depat1.e, In tntuneric. E
timpul \'lselor nliruite! Rotit.ele mi se tnvArt
din ce in ce rnai galigios - !;ri rna dor. 0, Madeleine,
am ea nu 0 !HJ mai vM niciodati.
11
Pe drolTlulspre Melies, imi aud ceasornicullros·
nind din cand in cando AJcovurile inciintaloare ale pa­
latului ALhambra t.p trimit spre mine ecouri1e lugubre.
La atelier nu gRsesc pe nimeni. Imi ll'ag sufletul
print.re invenlille lu.i din carton p['C6flL Prot-iPit in mij.
locullor, incep sa Ie seman. Par 0iluzieiel?iUldin mAi­
nile unui scamaoor, un trucaj cu chipuman care viseazA
sa devina un om rani trucaje. La varsta mea, cell. moo
ar fi sA rna creadli lumea om in toatA
firea. 0 ali. am puterea sa-i ardt Acacia
cine sunt co adevaml!!oi cit de mult Uinjesc dupa ea?
osa-i vreodaUi tncl"ederea dcplin.1i? 0 d-i alung
banuielile ca umblu co scamatorii?
rna poartA pilna tn vD.rlul dealului din
Edinburgh. vrea sa-I aduc aici, chiar in fat-a pa­
latului Alhambra. sa aflu cum 0 mai duce familia mea
de ocazie. Mi-tlf placea Bi·i am langa mine!P,li--e atat
de dor de ei...
In timpul one; meso eu bunAtAp gitite dupll rel"te
secrete, Madeleine fji M@es ar sta la taclale despre
psihologie sau despre tot felul de Deacuri. Apoi, ea!?i
dolJlJlU;;oara Acacia ar purta discup.i aprinse despre
dragosle pAni cind aT ajunge sa se ia Ia pAruiali. Ar
ciidea 18 pace doar Ia desert. S-ar impunge una pe alta
C'U mutate pini ar de"eni compUee. Pc
urmi. oi s-ar alilura Anna, Luna Arthur, ell
po\'e!}lile Jor ptine de haz de tristet-e.
- Ce--ai Illpt! 11 s-au inecat. corihlile11a hOO
prezint niJlte • rnA strig-d irnpin­
gfutd
Intra Ill. ell 0 blonda IAIAie, care imi
bincvoitor, Cll 0 brunetA durduJie, care
trage din pgari ca dintr-un tub de oxigen. lmi race

. - Domni!?Oarelor! EI este meu de
c:ilitorie ,:i eel mai credincios prieten. EI m·a salval
de chinwile dragostei.
'39
Ali simt miguliL Fetele bat din palme,
ochii ademenitori. Cind sl deschid gura, tmi
laie vorba:
- tmi pare riu, dar trebuie sl mi relrag in dor­
mitor vreo eaten secole, ca sa-mi rac siesta.
-!;)i ciliiloria pe LUJll1, ell ea cum rimAne1
- Fiecare lucru.la timpul sau. E bine sa le mai 4i
din cind in cando Un strop de nu
l;triClt in procesul de creatie.
Mil ardea inima gA-i povestesc despre intoarcerea
lui Joe, sii·lllun sa·mi verifice sa-I mai isco­
dcsc viata alAturi de 0 vapaic, dar 8e vede
treaba ca nu ern momentul eel mai potrivit. Puicu\.ele
lui afumate cotcodacesc deja in cada fierbinte, 0 sa-I
las sa fa<:<.i. 0 baie hunA.
- S.ar putea sa treaca Acacia mai pe
sear-i, daca nu te denmjeaz.a...
- $tii bine c.a nu, !'Iimte-te ca acasa.
Mil intorc la trenul groazei sa-mi frt.riing restul de
lucrun. Gl'lndul ea plee pcnlru totdeauoa din lorul
acesta biintuit de amintirile Acacia mai
adaugil. un pic de sare pe rana. Uode mai pui ca inee­
puse sA-mi pInca sA-i viid pe clienp riziind la specta­
coleJe mele.
Un cat Loate zilele cu portretullui Joe sta lipit
peste al meu. Odaia e tncuiaHi. Boarfele care nu mi-au
140
indipul in valiza mil a.,teapti pe hoi, burdu!?ite pe
plaru:;a eu rotHe. Am devenit 0 fantoma de-a binelea.
Nu mai tm>piiim!lnt pe nimeni. nimeni nu pufnel;ite in
hohote la \Iederea mea, sunt invizibil. f:li privi·
rea tAioasA. a Bligittei IIcim trece plio mine ea prin
siUi, ea J!.i cum mRi exista.
Un baiat care sUltea la coudii, Bii iotre
la spectacol, imi iel'e in eale:
- Scuzap-mii, domnule, nu suntep omul-ceasomic?
- Cine? Eu?
- Da, dumnea,'oastni.l V·am recun'oscuL ticii.itul!
\'01 la lrenul groaz.ei?
- Nu. locmai plecam.
- domnule, fnapoi! Toata lumea vi
simte lipsa...
Nu mi a::-teplam la atAta prietenie. Roti1ele incep
sa \;breze de placere.
- Cum sa. vi l<pun. in trenuJ groazei am imbrili,at
o rata pentru prima oaroi in \'ialJi mea. Dar de eind
euJoe uria.,qd, Ira ispri';t totuI. Ii e meA sA mai puna
piciorul aieL Nu ne Ia.."llp, damnule. eu Joe uria.
7
ul!
- Are dreptate. ne distram de minune pdn3 sA vini
ell exclami un pUl?ti.
- Veniti inapoi! adaug"J. a1tul.
In limp cc Ii salut Ie penlru cuvin-
tele de lauda, lie aude canteeul cucului. eei lrei co- f
;;
pilandri bat din palme, cll.tiva oameni marl ii lnginA 1:1

COCO\-31 pe pJ4:Ul.53 ell rotile, !O;unl gala sa str.1.bat 141
strada care trece prin (alA 1)3181ulu1, in slrigitele de
incurajare ale multimii.
- Trebuie sa vi tntoarcep! Trebuic sA \'i tntoan.-ep!
-1'rebuie sa plOO! risuna deodata 0 voce gro&..-q
MA risUcel:ioC. Joe tie uita la mine cu un zAmbet de
invingiLOr. tmi inchipui ca ar zimbi dinozaurii,
raT nelin.i";ititar.
- Tocmai plecam. dar te previn, nu scapi tu ell
una cu daus! Ai doar batlliia penlru lrenul
groazei, nu tot r.lzboiul! Eu sunt inimii ci! $tii
tu despre cine vorbesc!
incepe sa ne incurajeze ca la 0 lupw.
mtre
- tnca nu ti-ai dat seama de nimic?
- De ce anume?
- Nu se pare eli AC"dcia te
ell alti oehi?
- Hai sa nu ne spAUim ruIele in public, Joe! Nu
rosli nume!
- v-am auzit eertAndu-va ieri-searii, in baie...
- i-ai turnaL numai minciuni despre
mine!
- Nu i-am SPliS decal ci mi-ai spart ochiul din
sellin! Nu creel c-am gre!;lit cu ceva!
VnH se desprind din multime!p tree de partea lui
Joe, altH - mult mai pupni - raman de parlea mea.
- Ai !Opus ca 0 sa fie 0 lupUi dreaptii! Mincinosule!
'42 - Tu de minciuni? Tu care falsifici totul!
Tu care-ti viata visand! Inventiile tale poe­
tice nu sunt dedit gogorite! Ai un sLil diferil,
dar lot 80010 ajungi... Mil rog, te-ai inUUnit azi ell ea'!
- Nu inca.
- 'fi-am luat slujba, !-i-am luat camera. Ce mai
vrei1 Ai pierdut totul! !;ii pe ea ai pierdut-o, micutule
Jack! Asta este! leri, dupa ccarta voastra, a apArut
la u:;;a mea. Avea nevoie de 0 alinare dupa criza de
gelozie pe care j·ai fiicut-o... Nici n·am adus vorba de
prostiile tale, de a:asomicul tiu stupid. Am discutat
ehe:stii de "ia\1- Daci ,,"i-ar dori sA locuiascll intr-un
Tetras. ce easi i-ar placea, daci n-ea d aiM
copU... A.."ta am vorbit, pricepi?
Intru Ia binuieli. Mil tree fiori pe spinArii. Ml
zguduie (ri..·,oane peste tot, sub piele.
- Ne-am amintit de ziua aceea elnd era Ei
rimAnA blocaUL In 1acuJ inghet-at. &-a gbemuil in
bratele mele. Ca atunci, exact ca amnci.
- 0 alqi crAp ceHilalt. ochl, lepadituri!
- J:?i ne·am Ca tn ziua aceea, exact ca
alunci.
Sc tnvlirte pli:mfultul cu mine, rna simt vlaguit de
toate pulerile. Aud ea pMn via glasul Drigillei Heim
anun\And mceputul spectacolului in Lrenul groazei. Mi
se laie respirapa, rna sufoe. rnA Cae urat en noaptea.
PanA. si piece in treaba lui,Joe mii. mai zg9.ndA.re
o dati:
- Nici mkar nu te-ai prins e-o \"ei pierdc. MA 143
tam 18 un ,'ri,jJ'Da!j neindupleeal Nu-i dp nasul tAu!
Ma napustesc asupra lui OJ acelc tnainte ea un taur
pipernicit cu ooarne de plastic, jar el e toreadorul fur­
lunos gata 51 impl:1nte sabia in mine. Mi apuca de
guler cu mina dreaptii !ji, fari nido s(oJ1,are. mi az­
vule cit colo, eu nasul in fArina.
Apoi, dispare in trenul groazei, unnat de multime.
RamAn 8.';>3 0 cu bratul rezemat neputinci08
de cu rotHe.
5

Fae iar cale intoarsa spre ateliernl lui MtHies.
Drnmul mi se pare lung cit 0 zi de post. De fiecare
datA cand ceasornicu.l anunlA ora exaet1. mi se pare
cl tmi patnmde un eu\.it intre
CeasomicuJ bate miezul nopt-"_ 0 pe dom·
ni.50&r8 Acacia. zgiindu-mA la luna de carton pe care
a prestidigitalOntl pentru Dulcineea lui.
Doul'i.sprezece zeee, douasprezcce douAzeci
cinci, unu Bra douizeci. Mecanismul inimii mele se
inci!ze\ite miroase a ars. Ciorba inicriti.
$i am fiicul tot ce mi-a stat in putintJ,
ea fill n-um indoieli.
iese din camerA in alaiul vesel al nw-nor.
hiar intelege eli nu mi.e bine. Cu 0 privire
bln.ndA, Ie face semn sa se potoleascli,
sa nu IlUl cuprindli mai tare v;'i..zAndu-i pc
ei • de veseli.
Acacia n-8 \·eniL
12
ZiUA unnatoorc. Acacia wmeazA sa
aiM un concert intr-un cabaret din l\Iarbella, 0
balnearJ. la caliva kilomeiri de Gmll<tda
"Vite un prilej sa va inUilni\i. dcp.'lrtP de Joe", imi
spune
fml cia cu imprumul coslwnullui rei mw frumos
g
pdIiu;a care ti poart3. noroc. Stfuui !Ii vina cu mine.

jar PI :left!pU Is fel de senin ca alund dind ne-am

'"azut prima oari.
Pc drum, tnlAuntrol JnE>U I;C dii 0 lupUi tntre do-­
!riel indoial1. N Ii ttenJt niciodat.i ci 0
fie alit de greu sa Vn IAngi mine fiin\.8 IX" rare 0 iu
besc din toatA inima Ea mi se toati. firi
re\-iJlere, mi-a pus sufletul ei Tn palmi ell marinimie..
Eu rae Ia fel, dar nu Poate ca nu sa rna
darniCl'C. Dar penl:nl asta n-o sA rna dau Wtut, n-() sa
cdJor din trenul eel mai fermecat din "UI\Jl mea, tare
narcise in fl:1cari. nu ahuri. Chinr in *leara asla
145
o s-otneredintez cii sunt gala sa rna schimb, ca accept
orice, numai sa ma iubea.sca. $i totul va fi e.t Inainte.
Scena Be inaltA ehiar in buza mArii lumea
intreagii pare sa Be fi adunat injurul ei. Undevain pri­
rnulliind, il u1resc peJoe, pe Joe, totemul care
are puterea sa-mi facli trupul sa se cutremure.
Micuta canliircaf,..; intra in scena, tropiiie eu 0 vio­
lenlA nebanuilii., din ce In ce mai tare. 'fipa, chiuic,
urla, de parca soar Ii intrupaL in ea un lup. Un blues
ocru ii dansul de flamenco. Pe Iimba ti sm­
rll.ie ardei iuti. Roehm ii face ape portoealii, semAnAnd
cu 0 pudriedi clntAtoare. tn seara asta, 0 ceata de
demoni eRte exorcizata.
Deodata. cu trosnet de lernn ars, calciiiul stang ii
strdpunge podeaua, unnat de eel drept. Ma reped sa
o sprijin, dar nu pot trece printre oamenii care nu
millCA un degcl, dar se imbulzesc sa se uite cum se
infigc ca un cui viu.Ii intalnesc privirea, dar nu cred
146 ca rnA poole din cauza piUiiriei lui Melies.
Joe se niipllSLel;t.e spre ea, croindu-l}i iute drum prin
Pardi tnot tnlpotriva curentului. EI rni-o ia
inainte. tn doar cateva clipe, 0 va prinde de mamt
Nu pot s-o las in lui. Acacia e
n'inita, chipul ii este schimonosit de durere. Nu e
genul sa planga din mice. Mi-ar pliicea sa fiu doctor
sau mai bine un vrlijitor capabil 8-0 puna imediat pe
picioare. Tree peste capetele multimli ca in trenul
groazei. 0 g-O prind, 0 s-o prind. ti e rau l}i nu vreau.
Spect.atorii se fnghesuie hing! !'Cena .,s-o vadA". tl
ajung din unnA pe Joe. Colpi podelei noO s-o fnghitii,
o si-i impiedic! De data asta, nu rnA las! 0 8-0 salvez
pe Acacia in bra\.ele ei 0 !li,-rni g3sesc
eu sah"area.
Biciul durerii imi trupul, din adancul ini·
mii pAn.A In plAmAni. Joe ffi-a depa.';iit. Mi-o ia pe
Acacia chiar de sub nas, apueind-o cu de­
getele lui care nu se mai tennirul.. Sunt purtat de gAIl­
duJ de a 0 salva. ti cuprinde trupul moaJe de pasare.
Ceasomicul sdirtAie ca mii de buaW de creta pe
tabli\. 0 duee in pe Acacia, de pa.rdl..
ar trece-o pragul. Chiar lti in lui mi se pare
frumoasA.. Dispar amandoi in cabina ei. Cu greu rna
-i

sUipAnese sa nu urlu, imi tremuri trupul. Ajutor,
Madeleine! Trimite-rni 0 annala de inimi din atel.
Trebuie sa deschid Cll orice MA trintesc ;
in ea cu toati puterea rnA pribu.,esc in (alA care
n'imAne tncuiatA. MA ridie cu greu de pe jos. tmi 147
zaref'C propria imagine in oglindA. Un cucui \inetiu
rni se umfli la tAmpla stangl.
Oupii mai multeincereiri, Wi'8 se deschide 0 dd
pe dornJli.:;.oara Acacia in lui Joe. Rachia
sumeasi, se asorteaz.a cu perlele de sAnge care
i se rostogolcsc pe pulpe. Pare ci a ci e
gata 8-0 tnfuIece.
- Da' ee.i eu tine? Ce ps-a tntAmplat? m1 intreabi.
ea, apropiindu-tp mAna sa-mi mllngiie cucuiuJ.
Mil feresc in IAtun.
lnima are 0 pomire de dm' mllnia e mai
putemidl. Privirea Aelcia Be
Joe ii strange la piepttmpul moole de pasiire, cn l,ii
cum ar fi aparat-o de mine. 0, Madeleine, de
deasupra patului sc clatina deja! Simt viirful
Iimbii b<1tiiile inimii.
Acacia tl roagii pe Joe sa ia&'i. fi as·
culla l1.1gimintea cu politetea demodata a unui ju­
doka, nu inainte de a 0 pe un scaun cu atala
glija, de parca s-ar fi temut sa nu !te mpa. Gesturile
lui delicaLe imi sunt insuportabile.
- pe Joe?
- Poftim?
- Cum ai auzit!
Am starnit 0 adevarata a\'alanl}i.
- Dar cum poole sa-p treaca plin cap a.5'l ceva?
N-8 fiicut decAt sa rna ajute scot pieiornl din
148
podeaua ain blestematii! Ai vazut doar, nu?
- Am \'azut, dar ieri, el mi·a povestit ciL
- Chiar crezi Cll vreau sa rna intorc in Edinburgh
cu el? Crezi c·a., putea fac una cn asta? Tu chiar
nu pe euvAntul meu!
Teama ea 0 voi picrde !}i durerea de cap se ames·
ted intr-un vllrtej electric de neoprit. 0 sa vomit
jiiratie, iI simt urdl.nd pe esofng inundandu·mi ere­
iernl. Scurtcircuilsub teastii. sentinte
nitive. Imediatce Ie rostcsc, wen sa Ie pot retrage,
dar lierea e prea amara. Simt eA Be nip. pe rind. toate
care ne legau. Corabia noastri se scufundA.
lovitA de-atAtea CU\'inte grele ea plumbul vrea sa
pot opri care scuipi resentimentele pana
nu e pres tAniu. dar nu izbutesc.
Firi 0 ,YorbA, Joe bagi eapul prio cripitura
u.,ii, claar ca si-i arate Acacia ci stl de
\"eghe la clpltiiul ei.
- Nu tntAmpHi nimic, Joe! Fti pe pace!
o ncrnArginitA ii slicleljte in privi.re. dar
rombul gurii !i-a strAns a minic tn oehii
ei, care m-au fennecat altiidatA peta­
lele pleoopclorI acum nu mai v:1d decAL neguri ploL
E eel mai reee drn; care rna readuce eu picioarcle ...
pe pamAnt. tn oglinda sparta a oehilor ci rna vAd pe "e;
!
mine tnsumi: 0 sa distrug totul, dad nu rna opresc 8
cit mai repede.
;

i'
Incere imposibilul, mirturisindu-j ceea ee am vrut
intotdeauna sa-I ascund. Cu asta ar fi trebuit sA 149
incePt tmi dau seama, dar rae eu lucruriJe. com­
plet de-a·ndoaselea. E timpul sa rnLorc Coaia.
- Te iubesc firi noimi, pentnl eA mi.f! inima hol­
navi din eopilArie. Doctorii mi-au intenh;; cu des!­
'-'ir.;\ire si rna tndrigost.esc, eeasomicul e prea f:ragil
penlrn dragoste. pus tn mAinile
tale, n·a rosL vis, iubirea ta mi·a daL un leac 8.;<;a de
puLemic, meAt m-am in stare sa mut munpi
din loe penlru Line.
La orizontul obrajilor ei nu se arata insa nieio
gropip..
- Aeum, rae totul pe dos, pentru ca nu mai
eum S-(l dau ca sa nu te pierd rna doare. Te iub...
- Tu chiar erezi in minciunile tale, nu te incurei!
jalnie de-a dreptul! imi taie ea vorba. Sunt eon­
vinsa ea nu te-ai fi purtat daea ar fi existat un
dram de adevilrin tot eeea ce indrogi... tn niciun eaz
a*a. Pleadi, du-te, te rog!
Seurtcireuitul se intensificii pune smpanire pc
ceasornieul meu ro*u. Rotitele se intretaie intr-un
vaiet prelung infiorator.lmi arde creiernl, imi simt
inima in eraniu. Sunt sigur ci se vede prin pupile.
- Nu sunt decat un !?arlatan, asta crezi? Ei, bine,
o dovedesc ci nu sunt, chiar acum!
tnoop sa trag de acele ceasornicului cu toam pute­
rea. M1i doare ingrozitor. Ca un turbat, apue de cadran
cu a.mandoua mainile iI zdroncin, cu g-.1ndul sa-I smulg
150
din p\1ini. 0 sa scot piatra asta de moara 0 S-(l anme
la gunoi de fa!! cu ea! Ca sa priceapl, in
Durerea e insuportabilii. La primul ac, nu se intampUi
nimic. La a1 doilea,la rei. tn a1 treilea lovesc de parcii.
a., avea in mana un pumnal. Ti aud vocea sugrurnata
implorandu-rna: .. ... Opre!;lte-te adam!"
tntre pliimdni, un buldozer strivE:!lte totul in calea lui.
Unii oameni pretind ea atunci cfu1d se apropie
moartea vezi 0 lumina orbitoare. Eu n-am vazut deciit
umbre. Cit vezi en ochil, umbre uria.,e l10i 0 vijeJie de
fulgi negri. Troiene de zapadii fntunecaUi Tn care mi
se afundi mAinile, apoi brat-e-le larg desehise. Singele
peste tot, inOorind trandafiri Apoi,
trandafirii se iar trupuJ meu se pulverizeazi.
Sunt agitat deopotrivl. de parci ar urma
sa lac 0 lungA clHitorie en avionul
Pe dinainlea ochiJor imi tree ultimeJe scAntei de
vis,: Acacia unduindu-se in de dans
pe tocurile ei Doctorif.a Madeleine la cii.pi.
tAiuJ meu, intoreAndu-mi eeasuJ, Arthur fredonlnd
Ok When the Saints, Acacia unduindu·se
in de dans, i.a.ri4i 'ii 1& ..
In cele din unni, urletele tnfioritoare ale domni­
Acacia mi trezese din visare. Ridic pleoapele
rna wt tint! la ea, frirnAntAnd in palme douA ace de
g
j
ceasomic ficute bUeit:-i. Privirea plini de amiriciune
de Curie i s-a umplut de teami. Obnijii U palese. 151
spnineenele ridicate Ii brizdeazA fnmtea. Ochil pir­
joJip de drago6le altAdatA, acum seamAni en gaurile
intunecate ale unw crania Am impresia cl stau fatA
tn lali en 0 moartA care nU!p-8 pic.nlut nici
pe eelAlalt tAnim. MA cuprinde un sentiment adinc de
MA urise mai mull decAt nuri.sc pe Joe.
Domnil}OW'a Acacia iese din cabiN.. U!}3 trintiUi
lmi suM. tn urechi asemenea unw pocnet de an:na. Din
pAliirie ia zbornl 0 pasi1re lliUlti'i. pesenmc de Melies.
Mi.e frig, tmi ingheat-a sfulgele In vene. Soa lisat pe
plimiint cea mai friguroasa noapte din lume. l..... rigul
o sa-mi stripunga inima eu mil de andrele rngheP1tc
eumnd n-o sa mai simt durerea.
cant.iircalli inti tret-e pe dinaintc f3ri sa-mi
arunce un ochi dispare tn bezn! ea 0 cometa tri'ltii..
Aud bubuitul unui tunet.l?i cAt.eva injur.llwi in 5pa­
mola. Creienil imi 8A tAmbesc, dar me­
Bajul sc picNle pe drum.
La cilth·a metri deasupra scenei, un fulger spin­
teca cend in douii. Umbrelele ae dCBchid ca norilede
toamna tfuotie; am obosil sa mor putin dUe in
fiec3rc zi.
Apia ceasornicul cu poelul palmci fji rotit-clc aunl
nacliiite de sange. Mi se invirte capul, mi se implc­
tioosc picioarele. Cum tncere sa indaUi mi se
inmoaie genunchii aidoma unui schior ageamiu.
La fiecare spasm, pa..<;t\rea c-.1ntit.oare geme, pilln­
parei'i IUjChiile manmt.e de jur
imprejur. Mil euprinde un somn adane.l\Hi afund in
ctI gandullaJaek Spintecalorul. 0 sa
lui, in neputinta de Il trii altJel de pove¥ti
de dragosle decat eu (emei moarte?
Am tncercal lotul pentrn Acacia, vi­
sele, realilatea, nimic nu merge. fi. dorit, 0, cat
de mull mi-al;! fi dorit, poale prea mull mi-lUi fi dorit
sa mearga! OI;Cwn, rna socoteam in stare sa Cae lotul
penlru ea, sa macin griunt-e de lunA AA i Ie presar
pe pleoape, sa nu inchid un oehi pan8 ta dLntatul
Fa rna culc la cinci In
piL'>linlor, sa stniballumea in lung in lat doar ea
B-() revid... "i uit.e rezultatul!
Un fulgt'r croie!;'te drum printre arbon
aJa...ti cuminte pe nisipul tiirmului Pt'ntnJ 0 tieCU!ldi,
lumina !'Ie scaJda in mare. Poole ci dom.rili}oara Acacia
n·a l"ORtit ultimul cu\'anL..
In clipa unmttoare, ins!, spuma tnghite fulgenll,
aruncind din nou Marbella in tntuneric. Spect.alorii
o iau la fugod prin ploaie. E timpul sA-mi
strang iar bagajele cu vise.
154
13
l·a lual vreo douA zHe lui MtHies sA rnA tarasca din
Marbella ptlna tn Granada. CAnd ajungem, in
la marginea palatul Alhambra rni se pare un
cimitir al elefnntilor. Din pAmant se inalta co1ti ar­
ginlati gata sa rna
- Vino-ti in fire! Vino-!'i in fire, baiete! Nu te li\sa!
Nu rnA lasa! imi Me-lies.
Dar nu·1 aud. fmi plec ochii spre acele ciop1\f1;ite
!;ii mi se face mcii, aducandu·mi aminte de ziua in care
m·am na.scut.
Tot ce-a avut sens pentn! mine s-a spulbCl'at tn
vant. Viaul sll-mi intemeiez 0 familie sA-mi tngl"i­
jesc inima ea sa trc1iesc mult !1i bine, toate visele
mele de om mare s-au topit ca fulgii de
flacfui Ce poe Cll dragostea asta! Doar Madeleine
m-a prevenit, dar n-am vrut sA fae decAt ce mi-a
dictat inima.
Abia imi urnesc picioarele. 0 vah'ataie uria.,a tmi
arde pieptul. dar pard. sunt sub anestezie. N·a., simp
nimic, nici dad. mi·ar trece un avion prin creier.
Acum mai am un singur dor: sa flu pe vlrtul dealu­
lui din Edinburgh. 0, Madeleine, daciL.! M-a.<; arunca
direct. In pat- igur a'} mai gisi sub pemii dlteva vise
din copilArie.- ciuta sa nu le strivesc sub povara
grijilor de adult care mi s-au cuibiril. sub rnmte. A..,
incerca sa &donn, gfuldindu-mA ci n..o sA rnA mai tre­
7.eSC niciodati. !?i 1&3!? lini¥i ca prin £annec. A doua
zi, m·a.'} trezi intr-o stArejalnica, \knit ca un boxer ratat,
dar Madeleine ar gisi leacul sa rna raci nou-nou;.
imi intinde patul din atelier. SAngele se
impril,lie pe alb - un vArtej de petale tran- !
dafirii cazute In zApada. "Fir-ar sl fie, am pilat tot
8.';1temutul!" tmi spun tn sine, inlr-{) zvAcnire de luci- !
dilate. Am caput greu cit 0 piatri. de moara, creiend 155
refuzi sa mai rimAnA tnchis in c:raniu, &,a cum inima
a obosit sA mai stea sub cadranuJ
- Vreau sl-mi schimb inima! Pune-mi alta, m-am
situral de mine tnsumi!
M lies mi ingrijoral.
- Nu mai suport ast.a care
cAnd p-e lumea mai draga.
- ee cred eu? ca nu lemnuJ eeasomicului e pro­
blema tal
- Am senzapa cii. tmi 0 acacia tnlre
pJamani. AsUi-seal"a, I-am Vtizut pe Joe purtand-o pe
brate f;li mi-am ief;lit din minti. Nu fi inchipuit
ca va fi atfit de dureros. f?i m-a durul mai tare cand
ea a plecat trantind U'3a.
- :;;tiai, mai, biiiete, cii te joci eu focul cand ai dat
cheia inimii tale unei scilntei!
- Pune-mi 0 inimii noua, sii incep numaratoa­
rea de la zero. Nu mai vreau sii ma tndragosLesc
niciodatA!
Zarindu-mi in ochi sclipirilede nebunie
M(!lies i$i dll. seama ca n-are rost 8<1 mai discutiim. Mil.
pe masa lui de lucru, cum racea pe timpuri
Madeleine, *i imi spune Sa am rabdare.
- 0 sa gascsc eu ceva!
Nu izbutesc sa ma linil?Lesc, rolitele au luat-o
razna, sciirtfund din toate inchcieturile.
- Sunt convins e-o sa g'dsesc 0 piesii de sehimb...
156
adaug'd el.
- Mi-a ajuns pfinii-n gat sa tal fiu reparat, vreau
ceva destul de zdravan cat Sa suporte emotiile pu­
ternice, ea toti oameni! N-ai un ceas de
schimb?
- bine ca n-o sa te ajute la nimic. Mai intfii.
ar tl"ebui sa-ti repari inima din carne f;li sange.
j>entru asta, n-ai nevoie nici de doctor, nici de
sOl11ieal'. Ai nevoie de iubire sau de timp - de foarte
mult timp.
- N·am nici cher sa mai l}i nici parte de dra­
cii. pune-mi alt cess, te implor!
pleacA in ora, sA-mi C8ule 0 iniml nolli.
- PAN. rro-nlorc eu, tneearci si te odihne:ti pupn!
$i nu cumva sa (llei \'reo proslie.
M:i hot.ari:lc M·mi inlorc eea.aul penlru ultima
oari.. tmi ruge pamAnlul de l'lub pieioare. MAapuci un
sentiment de vin! de Madeleine care &-8 striduit
atAta sA rnA punA pe picioarc !?i sA merg tnainte tara
sa mft Mi-e n.l.!line de mor.
a durere &8cuptll rna sub pliimilni, tndata
ee vAT tn incuietoare. Cateva picituri de sange
mi Be roslogolc!l.C de-a lungul aeelo!', Cll perle
ro:;:iatice. Ouu 8-0 scot, dar e Cu pUlerile
!llcite care mi·au mai rlmas, rna chinui 8-0 deblochez
!/oCOCiorlnd cu unul dintre acele rupte. Cind izbutesc
in cele din unnA. singele incepe sit curgi prin
incuietoare. Se trage cortina.
se tnt.oarce acasa. iJ \'Ad C8 prin ceafi. de
parco.1 avea ochii Acacia.
- Ti·am ga..ltit 0 inimi nou-nout&, fird cue cu un
ticiit. mai ldab.
- Multumesc...
- place'!
- Oa, ...
lS7
- sigur ea nu mai vrei inima lui Madeleine
C".tre ti-a salvat viata?
- Sigur.
- N-Q !:Ill mai fii niciodata ea inainte, !}tH, nu?
- Tocmai asta imi doresc.
Nu-mi mai amintesc nimic din ce 5-a int.amplat
dupli discupa noastrii, poate doar 0 vagii de
vis!}i 0 stare de mahmureala de zile mari.
14
Clod deschid ochii in 8ral1}it, zAresc Vee-hillt eea·
sornie 1:Ie noptienl. Ce earaghios e sl-p pop lua inima
int.re degete! Cueut nu mai dlnt!. Pe i s·a
a.!;temut praful. Mii fl,imt ca 0 stafie lr:Igdnd dintr-o :=
rezemata chiar de pialra ei funel'lU'i, numai
cl sunt viu. Sunt tmbricat tntr-o pijama ciudatA prin
care ulrcsc doua tuburi conect.ll.te 18 venele mele ­
E
;:
§
j
inc-o ma:=:inirie am de ciral co mine! ...
Mi oit cu bigaredeseamila nouA. Nu 159
are nici un ac, nu sooate nici eel mai mic sunet. CAt
oi fi dormit! MA ridic cu greu In picioare. Durerea imi
tot trupul. nu e nieiieri. 0 femeie in alb
stA &."Czati 1a birou. Pesemne, \'TeO altA •.f'rumwpci"
de-a lui! Ii facscmn. Ea tresare,de pardar fi vazul
un striJtOi. Ii lremuri mAinil(>. A dal DomnuJ d. spe­
rii ell pe cineva!
- Sunt a."a de fericita si vi vAd teafar! Dac-ati !}ti..
- $i ell! Undc-i
- Luati loc, trebuie sa va explic unele IUCl1IM.
- Am imprcsia COd am stat intins timp de cinci sute
cincizeci de ani, rna pot pc picioare cinci minute!
- Sincer, e de preferat sa intins... 0 sa
va dezvalui lucruri impol'tante, pe care nimeni n-a
vrul vi Je Hpuna.
- Unde-i Melies?
- S-a intors la Paris aeum efiteva luni l;ii m-a
rugal sa am grija de dumneavoastra. SA ca va.
iubea foartc tare. Era fascinat de erectul ceasorni­
eului asupra imaginapei dumneavoastra. Cn.nd
avut accidentul, a fost faarte neeajil eli. nll v-a
dezviiluit din vreme taina pe care-o dueep cu dum­
neavoastra, chiar daca nu era convins cli asta avea
sa schimbe cursul evenimentelol'. Oar acurn, trebuie
sa aflati adevarul.
- Ce accident?
- Nu mai millle? rna intreabii intnstatli. La
:Marbella, ati mcercat 88. va censornicu1 cusut
de inimA.
- Ah, cia, imi aduc amillte...
- Melics s-a striiduit sA vii puna una noua, ea sa
va ridice moralul.
- Si-mi ridice moralul! Eram in pericol de moatte!
- Da, credem ca-i lumii clnd ne
des»<1rt.im de mnta iubita. Eu vorbesc despre inima,
in sensul mecanic al tennenului. Fiti oehi ureehi,
!?tiu cii ceea ee-o sii vii spun e grcu de crezut...
Se IAngi mine !p-mi ia mAna dreapti intr-a
ei. Tremur.i loatA.
- Ap fi putul tri.i !p fiiri ceasuriJe astea, firii
(e! vechi fiiri. aeesta nOlL Nu au nieio legiluri di­
recti eo inima dumnea\'oastri fi.z.ici. Nu sunt ell
adevirat protez.e, ci un placebo care din punct de ve­
dere medical n-are nieiun erect.
- lmposibil! De ce-ar fi inventat Madeleine toata
povest.ea asta!
- Din mouve psihoJogice, f1ri indoiaHi.. Poate ca
sal vA apcre de proprili demoni, rae 8.ita,
mai mult sau mai
- Tnt-e1eg acum de ce moa 8fituit mereu sa caut
un ceaRomicar ca sii-mi JecuiascA inima, nu un doc­

tor, Nu priccpep 0 iota din relul acesta de medicinal
- Iml dau Hearna ca vA vine greu sa vA at.'\t


!

de brusc la realitate, dar e limpuJ sa vA fixAm ora,
expresia, daci si triip cu adevaral.
,.,
- Nu ere<! nume din ce-mi
- E nonnal, ali aezut leaLA \'ia\A in po\"estea ell
inima-(essomic.,
- f?l de unde POVeMe8 meJe!
- Am citil-o_ a a.7lemut-o pe h.lrtie. Uitap
cartea!
Omuljara tM4C(1)t, a..,<;a seria pe copertA. 0 frun­
7Aresc iute, parcurg epopeea noastra prin Europa.,
Granada, retnt.8.J.nirea eo Acacia, tntoar­
cerea lui Joe...
- Nu-i citip Inell llf"an;itul! rnA opre;w eo, dintr-<JdatJl
- De ce?
- Mai tntai trebuie sa va cu ideea ci\ viaf.a
dumneavoaslra nu e legati de ceasornic. Numai a..,a
schimba flnalnl clr1ii.
- putea sA cred asta niciodatl, ell atal mai
sA 0 accept.
- pierdut-o pe Acacia, crezfuld ell
taMe in inima dumneavoastrli de lemn.
- Tliceti!
- V Ii putut da seama, dar povestea ceasorni­
culuj a pus stiiplnire pe dumneavoastrl... Trebuie sa
rnA credeti, neapArat. a trei& parte, dad
Del}i suferi pe moment., va reveni.
- De ce nu mi-a spus toate astea?
- considera ea nu pregiitit sa 0
auziti. psihologic vorbind. La ce stare aveap dind \--ati
mtors 1a atelier, in noapt.ea cu ,,accidentul", g..a
162 gAndit ca e periculos sa va dezviluie adevaml.
racea reprof1uri ci nu v-a ml1rturisit mai inainte... De
rapt, creel cia fastel insu.5i fennecatde idee. Vasemana,
credea in Laale iluziile. Prindea curaj v3zfuldu-vii pe
dumneavoastm persistii.nd in iluzie ell atii.ta convin­
gere... Pana in seam aceea tragica.
- tn clipa asta, n-am niciun chef Sa rna 1ntorc 1n
lrecut.
- VA inte1eg, dar trebuie sa va povestesc ce s-a
intAmplal imedial dup3. aceea... ceva de baul?
- Da, dar nu alcool, rna doare caput
t n Limp ee infirmiera se duce si·mi caute un leae
potrivit care si-mi potoleasci rna uit la ve­
ehiul meu ceasomic uitat pe noptieri, apoi la eel nou
de sub pijamaua botili. Cadranul esle din metal,
iar acele stau la adapostuJ unui geam. Deasupra
numirolui 12 alAma 0 sonerie ea de bic:ieletA. Cea·
sui tmi dA mAneirimi, ea !;Ii cum mi-ar Ii Cost gre­
rala inima incompatibila a allcuiva. MA lntreb ce
trlsnAi tmi va mai spune femcia asta ciudatA
imbril.catA in alb.
- to ziua aceea, incepe ea, Mtiliess-a dus la un cea­
somiear din orlU} ca sa vi linil}t.easc3 micar proviz<;
riu. tnLre limp, dumneavoastra !ncereal sA vA
intoarcefi ecasulstricat. Va
- Da, vag.
- Dupl cum mi-a descris v-agAsit aproape

tnlr.() balta de singe.
- Da, He invllrtea tol pi.mAntul cu mine... '63
- Ap flcut 0 hemoragie intema. Cind l}i-a dat
seama, l!i-a adus aminte de mine a \"cnit in
grab1 sl rnA eaute. mi·a uitat sArutlrile Coarle
repede, n·a uitat talentul meu de infirmienl. V-am
april singerarea co 0 mare precizie, dar nu v-a re­
venit A insistal sa vi fd fligA­
duili. Cu 0 inima noui, zicea ci vA trezi intr-o
stare psihiei mai buna. 0 fapti la limita
Se ternea ci yep muri.
164
oascult depAnAndu-mi povestea, ca l?i citnd mi-ar
aduce despre cineva !?liut doar din vederc. ll,ti-e
greu sa Cae legiitur.a intre ceea ee-mi spune l?i pro­
pria realitate.
- Eram indriigostitA lulea de ehiar dad!.
nu-mi raspundea eu aceea.,i drdgoste. Am avutgrija
de dumneavoastra doar ca sa stau in prcajma lui.
Apoi, citind Omuljlirii tl''llcaje, m-am apropiat su­
de personaj. De atunci, am intrat in poves·
tea cirtii, In proptiu la figural. Veghez la capAtaiul
dumneavoastni din ziua accidentului.
RAm&n pur simplu inmiirmuriL In emisfera
dreapta, sangele pAlpAie ca un fal'. "Poate-spune-ade­
varul", "Po.'lte-spune-adevarul."
- Tn opinia lui cAnd v-ati distros ceasorni­
cui chiar sub oeM domni.!loarei Acacia, ati vrut sa-i
dovediti cilt suferiti l?i cAt 0 iubiti. Un gcst prostc8C,
fiicut din disperarc. Dar, la unna urmei, doar un
adolescent - mai niu, un adolescent cu vise de copil,
care IlU se l>Oate abpne sa nu amestece cu
visul, ca sa peat.;' supravietui.
- Acum cAteva minute, eram 18 fel...
- Ba nu, mai fost adolescentul-copil din copa
in care ap Juat holarArea sa vii inima cea
veche. De asia se temea Madeleine: eli 0 sa deveniti
un om in toatA firea.
Cu cat imi repel de mai rnulte ori tn mint.e "im­
posibil
H
cu alAt tmi risunii mai tare in tap cuvAn­ ,
tul ..posibil-.
- Eu nu (ae decal sa vii ce am citit in
canea lui M lies. Mi-a inainte de a pleca Ia Paris.
Cind are de gind sa se tnt.oarci?
- Cred ca n-o si se mai int.oarcli niciodatA.. Acum
are doi copii ,:i munce:--te de lOr sa realizeze fotognl­
fia tn mi-:care.
- A devenit tati?
- La incepul ne scria tn fiecu-e sapt.iimAnA, mie
dumne3\'oostrii. Acum, Iuni de we ca sa-mi tri­
miLA poale Be t.eme sa nu-i ciau de f!tire e-ap rnuril
- Cum adicA luni de zile?
- Suntem in 4 august 1892. AP stat in comA
aproape trei ani. tiu ci sa IllS. Privip-vii
in oglindA. Lungimea parnlui mAsoarA timpul trecut.
- Deocamdati nu vreau sa rna uil la nimic.
- tn primeJe trei luni, vii ridicap pleoapele pen- 165
tn.I cite'". clipe, eel 0 datA in ziT La un moment
dat, ali ingiirnal ceva despre domni­
Acacia, apoi iar ati coborAl In inferno
Cum i-a rostil numele, toate sentimentele pentru
ea cu putere.
- De pe 18 Inceputul anului, momenteJe de trezie
au devenit din ce In ce mai lungi !?i mai P-.lni
ai'tAzi. Uneori se intampla ca oamenii sa iasii dintr-o
comA profunda, Tn fond. nu·i dedit 0 noapte
r 1
de 80mn foarte lunga. Ce rericitA sunt sa va vad pe
picioare! Mtilies va innebuni de bucurie... Oricum, &oar
puLea sA va ramana ce\'a unne.
- Cum adiC'd?
- Ei. nu scapi teaf'ar dintr-() cllatorie aUlt de ane­
voio&.,..A; sa multumit ei vi amintif.i cine suntep.
Dau cu ochii de imaginea mea tn oglinda de pe 0.53
ateUerului. Trei ani. Vorbele infinnierei imi risuni
in minle. unt un mort \'iu. Ce-oi fi ficlnd tu in tot
accst limp, Aeacia!
- Sigur sunl in vialA, e un vis sall un
Sigur n·am munt?
- Tn1iP! Nu mai suntep 8ooI0.,i, dar trnip!
Sdipat de tuburile oribile care ml ciupeau de
incerc si-mi adun puteriJe l}i sa-mi domolesc emotille.
infuled.nd 0 masa copioasli.
Acacia mi-a glndurile cap 13
166 cap. Se putea tnlampJa !ti mai riu. Nu pol sa mi-o
din minte ca in ziua in care am tmplinit zeee
ani. Trebuie si pomese in caularea ei. Nu mai sunt
sigur de nimic, dar eel mai important Jucru este ci
o iubel'c lnci. Numai gindul ci nu e lAng! mine rna
pune pe jar. mea R·are nioo noimi daca
RoO reglsesc.
N·am de ales, sunl nevoil sa rnA tntorc la bi.lciul
EXlraordinarium.
- Doar n-o sa plecap tn halul BSla!
Nici nu inghiL ultima tmbuclturA tmi iau picioa­
reJe Ja spinate NiciodatA n-am alergat atAt
de ineet. AeroJ proaspiL imi patNnde tn plAmAni ea
o lovituri de pumnaJ, de pareA W:' avea 0 suli de ani.
La marginea onu,uJui. casele Granadei ames.
ted vand alb cu azurul ceroJui in cildlri de
praf n:x:-iatie. Mergind pe 0 slridul!. imi z.iresc
umbra 'l'i mi se pare striini. Chipul de nerecuno6CUt
se izbe1;;te de 0 vitrinA. Pletele barbs imi dau 0
de Mrn;; Criciun inainte sA i Be rotunjeasca
burta si-i a1beasca p8.nll. Mai mult decAt aLAL, du­
rerile care-mi sfredelesc oasele mi-au modificat
mersul. Umerii parcii mi a-au !irgit. iar tncA.llArile rna
strang ca cum mi-ar fi prea mici. CAml rna vM, co­
piii sc vArA sub poalele fustelor.

La unei striizi. dau de un pe care slA
..ris numel. domni"",rei Acacm. 0 contemplu inde- '"
lung, fremltAnd de de meJancolie. Mi uit 167
tn oehii ei pAlrunziLOri, de!1i lot nu poart.A ochelari.
I·au crescut unghiile sunt datecu lac. Fnunusetea
ei desid,l"!}itJ de femeie rna face si artt ea un om al
tn pijama.
La bAlciuJ Extraordinarium, ifni tndrepl spre
trenul groazei. tmi nApldesc sub frunte aminUrile
cele mai luminoase, dar gindwile negre Ie fntunecl1.
t mi gisesc un loe intr-un vagon, cAnd II ziresc pe
Joe fumAnd pe culoar. Trenul pare ram 8f'a11it.
Deodatii., la caleva l11neluri in spatele meu, 0 vilel pe
dolllIlli;oara Acacia. T.aci, inimioara! Nu mA recu­
noa.,te. Taci, inimioara! Nimeni nu ma recunoafile.
Nici macar eu nu rna recullosc. Joe incearca sa rna
sperle ca pe un client obi!;nuit, dar nu-i reu!jCliite. tn
schimb, dovedel?te pe deplin talentul de spirgator
de vise, imbratif?ilild-o pe Acacia la intra­
rea in trenul groazei. Dar de data asta, n-o sa ma dau
b:"'atut Cli niciun chip! Acum eu sunt intnlsul!
Acacia trage din tigara lui Joe. Inti­
mital.ea gestului ma indurereaz8 la fel ca imbra­
til?area. Sunt l.a dttiva pa!;ii de mine, raman cu
rasunarea laiata.
o mai strange 0 data in brdt-e, cu cu
care speli v8.')Cle. ra.ra sa te prea multo Cum
sA a.';l<l 0 fata, fiirl sa te Tac
mAlc. Dli-mi-o inapoi! 0 sa veelep voi ce inimii putel'­
nidi am *i elin ce-i fiicuUi.! Emotiile rna inabu.!;'8, dar
168
Ie tin stl"a.'}nic prizoniere in adancul sufletului.
Clinchetele vocii ei imi picura in auz, iar stralu­
cirea imi orbe*te ochii ca un gaz lacrimogen cu aroma
de 0 s1i. rna recunoasc1\. oare?
o sa am curajul sa-i adevarul
gol-golut? daca lucrurilc mcrg prost, 0 sA am cu­
rajul sa-I tin sub Uicere?
MA intorc in trenul groazei. Domni*lXll'a Acacia
merge chiar in fata mea, ascmenea unui uragnn in mi­
niatura. ti recunosc parfumul !,Ii it adulmec cum
0 cuverturi tnvechiti, care mw poartA inca ur­
mele viselor. tmi iese din minte cli. e iubita celui mai
inver.;:unat dU.!j:man at meu.
- Buni DUa, tmi spune, obsen·indu-ml.
Tot nu rna 0 povari grea imi apasa pe
umeri. Pe genunchiul ei drept remarc un hematorn.
lmi tau avAnt, fiiri. sa unde am sa rna
- Tot nu ochelari, nu-i .1
- Ba da, dar nu-mi place sa se ia lumea de mine
pe lema a!ita, tmi raspunde, cu un iJuris &mar.
- __.
- De unde?
,;;;tiu ci ne-am certat din cauza lui Joe din cauza
geloziei, ca mi-llm anmcat inima la CO'i!, pentru ca te
iubeam complet ruurea, dar vreau sa 0 luum de Ill.
capat, pentru cA te iubesc mai mult decAt orice pe
lume.;< Asta ar fi trebuit sa·i spun. Cuvintele mi Be
!
imoilmi.,c;esc fn cap, mi Be reped !:1pre buze, dar Be eo­
dese sa iasi. In schimb,
'"
- Ce-i cu dumneavoastri in pijama? Nu cum,·a ap
fugit dintr-un spital?
- N-am fugit, am ... Tocmai am ie:;;it dintr-Q
stare grav!...
- Pai, atund trcbuie sa ,oa clutAm ce\-a de imtricat,
domnule!
Ne zAmbim ca odinioari. Pentro 0 clip5, cred di.
m-B recunoscut, in orice caz incep sa trag nadejde.
La despArt-ire ne spunem ,.pe curlind". Ma inOOre in
alelierullui sugrumat de emotie.
-Spuneti-i cine suntep! Nu mai stap pe g-:induri!
sL.l\rnie infinniera.
- N-a sasil timpu!! tnca putin, sa rna
din nOli ell prezent-a ei.
- Sa nu fie prea tArziu... mai pierdut-o 0 data
ascunUtndu-i trecutul dumneavoastni! Nu mai
a.',>teptati sa vi se ghemuiascii la piept !;Ii sa·lili dea
seama ca un alt ceas dedesubt. ell tot veni
vorba, nu vrep sa vi-I scot pentru totdeauna'l
- Ba da, 0 s-o facem pe }ll)ta. Dar mai am ne­
voie de limp sa ma inzdr-J.venesc. Ce
- 0 sa vii din ce in ee mai bine... Nu vreti
sa va lund sa vii bArbieresc? Aratap en un om
preistoric...
- Nu, nu chiar aClim. N-aveti cumva vrelln cos·
170
tum de-allui Melies care sa-mi lie mare?
Din clind in cand, rna a.',>cz tntor-un loe strategic nu
departe de trenul groazei, ca sa ne int&lnim CD din
intAmplare. Tncet, incet, intre noi se infiripil 0 anume
cornplicitate, care imi aminlel;lle alat de mult de vre­
murile lrecute, incAt rna podidesc lacrimile in pHn
hohot de r.1s. Tn rnomentele de tA-cere dintre noi doi,
mi se pare di l;Itie cine sunt, dar nu vrea sa-mi spunii.
Nurnai ca nu-i sUi in fire.
Am grija sa n-o sacli.i prea lare pe
Acacia. Oupa primul ,,accident" din dragost.e, mi-am
inv81-at bine Cateodatii, dintr-un vechi reflex,
imi vine sa intrec masura, dar du.rerea tmi taie aripile.
eli majoc eu focul, Uiinuind adeviirul, dar rna
simt in al nouwea eel' cand ii fiirli.mele fApturii
sub masca noii mele incal numai sa
pun capiit acestei fericiri imi tntoarce stomacul pe dos.
Joaca asta tine de vreo doua IUlli, iar Joe nu
dat seama de nimie. Pantofii lui Melies imi zdrelesc
pieioarele, iar eost.umul rna face sa ariit ca un pescar
de scoici imbrdcal in haine de magician.
Jehanne, infinniera, crede ca toat.e transfonnarile
mi se trag din perioada de coma. Oasele intinse ca
arcuri timp de trei ani ineeal'C'.1 acum sa reeu·
.5
j
§
pereze timpuJ irosit.. Uneori, rna ehircesc de durere.
Nici chipul nu mai este Fl1.Icile mi s-au ascutit,
pomepi mi-au in ararA.
171
-Ia uite cine-a venit! Omul pus la palm
ace, cxclamA domni.¥03r'a Acacia cand da eu oehii de
mine. Nu mai lipse!?te dedl.t un fri1.er l}i ne-am pri­
copsit eu un om eivilizat!
- Daca·mi mai omul nu mamai
Mrbieresc niciodatii.! rna pomenesc zicftnd, dragando
piano, cum ar spune Mt1lies.
- Puteti sa va birbieriti, eu tot 0 sa va numesc
omul dad nu va lluparati...
Necazurile ineep deja sl apart. Nu rna dau in
\'Ant dupi ele, dar tot e mai bine decat sa stau de­
parte de ea.
- Chil'u! dumneavOL"tni. ma <luce eu gindulla un
fost iubit.
- La un ..loo" sau mai degraM 18 .,un iubit..!
- La amAndoui.
- A\'ea barbA!
- Nu, dar 0 racea pe cadumneavoo."ltnt
Credea in propriile minciuni, mA rog, in visele lui.
Socoteam ca \-Tea sa mii impresioneze, dar el ehiar
credea in ele.
- Poate cA, in aeela!;ii timp, credea voia sa vi
impresioneze.
Cine ... Habar n-am. A munt acum capva ani.
- A munt?
- Os. astilzi i-am pus non pe mormAnL
- daci'i a muritdoarcasA vi impresioneze!;ii sa-I
172
- N-ar fi men a.....a departe oricum n·ar fi
al}Leptat t.rei ani ea intoarcli.
- De re-a murit!
- E un mister. Unn I-au vbut luptandu-se cu un
cal. aJpi spun c-ar 6 ars tRtr-un incendiu pe care I-a
PI"O\'0C3t tara sa \-Tea Mie mi--e teama c3 a munt de
tUne dUllA ultima noastrci ceartA. Ne..am certat ingro.
zitor. Sigur e c-a murit, pentrn cA a f()f;t fngropat. !?i
31>oi, dac-ar mai 6 in viatA, ar fi aid. Cu mine.
Am ajUM 0 fantomi ascunsA tn spatele bArbii
- Vi iubea prea mult?
- Nu existA ..prea mulL" In dragoste!
- Nu vi lubea de-ajuns?
- Nu \Itiu... Dar haideti sa schimbim yorba, dad
vreli sA rna agi.\-&li. n·ap ales tea mai buni metoda.
iscodindu·mA despre prima mea dragoste pierduti
acum trei ani!
- Atunci eare-i rea mai l:MJni metodi 81 vi cucere9C!
- sa nu tneercap!
- MA gAndeam eu! Tocmai de aceea nici n-am
incereal!
Mi-a zfunbit.
Ar ti lrebuit 51-i spun totul. CAnd aveam inima

cea veche ar fi fost simplu, ar fi venit de 18 sine, dar
,!
acum nimic nu mw e ca inainte.
Am lieu! cale tnloarsi spre atelier aidoma unui c
varnpir care se eulca in sicriu, l"U!?inat cl tnfipt
'"
"!;
tnlt-un gil sublim. 173
.. Nu vei mai fi niciodatA acela.,i"'. tmi apusese
Meli tnainte de operatie. !?i pirerile
de riu se la marginea unei genuni inne­
gurate. Au t.recu.t daar eAten luni fi deja m·am
siLurat de ritmuilenL al viepi rnele. Am din sla­
rea de convalescentJ., vreau sl rna tntore in toiullup­
wi l'iri 51 rnA mai ascund sub masca bArboasi sub
o claie de pAr, chiar daca nu regret cA m·am tnAlt-aL
Trebuie sa-fni rae curaj sA tnfrunt momen·
tul revederii adevArate.
iUtA-seari rnA bagtn patcu gindul de a sconnoni
prin COllul de gunoi al amintirilor al viselor de dra­
pte. Vreau sA ddce-amai rimas din inima meade
odinioari, eea in care s.au ivit primii fiori ai iubirii.
inima cea noui bate in tieere, tot nu pot. 51
tnchid ochiL Vec:hiul ceasornic zace pe oetajeri, mlN)
cutie de carton. Poote dad'" repar, totul va fi ca
tnainte, Joe nu g-ar mai tnloarce, nu mi·a., mai infige
rnlre aee. sa dau inapoi limpull}i sA rna tntorc
in vremea in care iubeam senin, in care ma cufundarn
tn vise, firii sA rnA tem cii. rnA pot n1ni! sa dau
limpul fnul>oi pana in zilele tn care nu ee e frica,
cand mA Ul"Canl tn racheta 1'Oz a iubirii filrii sa-mi pun
cenlura. AstAzi, am crescul, gAndesc mai limpede, dar
nu tndriznesc sa rae marele sail spre eea care \"3
rimine tntotdeauna ca atunci dlnd avearn zece ani.
174 Span. tn bucii.p tn afarn tropului meu, "echiul eeasor­
nic rnA race pe deplin sa visez mai fnunog decal eel
nou. ..Adevi1rata" mea inimi. eu I-am Bcut tAn<Wi.
ca un PTOl":t! Cine sunt eu'! Un fals a1 propriei mele
0 umbra stnhezie!
1au cutia din carton scot cu griji ceasornicul,
al>oi na';\ez pe pat, langi mine. Rotocoale de praf
Be rididi tn acr. Ifni strecor degetele printre
odurere - sau amintirea unei dureri - se
pc nea.,leptale, unnaUi. de 0
Pentrn 0 clipA, ceasomicul incepe 8i ticiie, ca un
schelet care lnvatA sa tneargi din nou, pe urmi se
opreJilte. MiL euprinde 0 bucurie care mil. poartA din
vlrfuJ dealului din Edinburgh pAni in brat.e1e mola­
tice ale Acacia Leg acele la load lor cu
doui sforicele subpri.
lmi petree toatii. noaptea chinuindu-rni sA-rru repar
vechea inimi de lemn, dar cum sunt un nein­
demAnatic, nu reu.,ese. Dis-de-diminea\A, sunt hotarit
sa merg la domrm,oara Acacia!ji si-j mArturisesc ade­
vW. Am pus ceasomicul in cutis pe c-dl"E' am de gind
si i-o ofer celei care a devenit 0 ctl.nUlreatA vestita.
De data ast&, 0-0 sA-i moo dau door cheia, ci inima mea
inlreagA. nidAjduind ca va mai dori si frnparta dra­
g08Le& cu mine.

Bantui pe bAlciului ca un condamnat la 8:
moarte. 11 zarese de departe pe Joe. Ne
pri\'irile, co ineelinitorol. cum rae actorii nnui duel 17S
dintr-un western.
N'u-mi mai est.e m.cl. Pentnl prima oari tn
mea, rna pun tn loeullui, clnd. a venit 18 trenul groa­
zei sA mi-o is pe Acacia. Astiizi, eu sunt
cueeritorol! Mi gindese cit.i uri 0 fi simpnd fatA de
mine tn timpul cind Ii \'orbeam necontenit de
domni.f?oara Acacia, in timp ce el ttuferea ca un mar·
tir pe crueea pledri.i ei. SemAn cu \'lAjganul ista!
MA uit cum se indepArt.eaza. Jlfu13 cfu1d tl pier<! din ochi
Brigitte Heirn se ivefft.e pe cu1oarol trenului groa.
zei. CAnd ii vid pirul vwvoi ca 0 mAturi, rna fntorc
din dnun. Pe chipul ei de vr.1jitoare gArboviti se
singuritatea. Pare la rei de nerericiti ca
Jovanii pe care se chinuie gi.j puni unuJ peste altul
ca si ridice case pustii. Acum, ci nu rnA mai
"'i fi putut g1 merg g1 stirn de vorbii In tihni, dar obo­
sese numai la gtndul CoO si·j aud gtasu1 buhait Iji ideile
primite de·a gala.
- Am ceva spun!
- $i eu!
Dar cAnd spu.i .. Acacia" rnseammi, de
rapt, ..socoteala de·acasA nu se cu cea din
tilrg".
- Nu mai weau sA... A, ia I.e uitA. mi·ai adus un
cadou? Ce.ai in cutie?
- 0 inimA fiicut.A lnima mea...
176 - Da' ci nu pierzi Umpul pentrn cineva care
nu vrea sa rna cucereasci!
- UI ·1 pe mincinosul pe care J·ai \'Azut ieri, 0 Bi
ani tot adevinll in elipa asta...
- AdevArul e d tu vrei si ml co freza asta
DOUa costumui. Trebuie sl reeuno:iC, tmi place...

ti cuprind obrajii in palme. Nu pierdut nioun
strop din slriJucirea blinda de altAdatil Imi apAs bu·
zeJe pc gum c.i, fiirl'i sa spun moun cuvAnt. DuJeeal-a
sarutuJui rna face sa wl pentru 0 clipA de ce am venit.
Din culie mi se pare ell aud un clinehet. Buzele ei imi
lasa un gust de ardei ro!;lu. Ne mai siirutlm 0 dati,
&.5& de <U;>a de tandru, meal Be reaprinde
flacara amintirilor - comoarli. ingropat.:.l adftnc sub
piele. "T!l.lharule! Mincinosule!", imi 0 voce din
part.ea dreaptcl a ereieruJui. ,,Ai rabdare! 0 sA-i spun
imediat!", ii riispunde lrnpuJ. Mi-e inima inlre ciocan
!;Ii nicovaUi. Bale din rasputeri, pe tacute. Mii-mb!il
de bucuria pura simpla de a-i alinge pielea, care-mi
alungii din minle wale banuielile su.rnbre. AUl.ta fe·
ricire laolaltA! De obicei, pot sa fiu foarte
fericit, apoi fcarte posomor'J.t, ca soarele dupA ploaie.
Dar in clipa asta, fulgerelc spinteci bolla cea mai
scnma de cftnd e lumea !;ji l>amllntul.
:!
- Eu am incepul prima... imi spune cu trisLet-e in g
gtas, desprinU\ndu-se din Nu vreau sa Le a
mal vlld Ne l<>tdJim tiircoalede dltev. luni,dareusunt "
indriigostiti de altcineva de mult timp. Ar ti ridiool sa 177
o iau de lacapat.lmi pare foarle r'du,daril iubescinca...
- Pe Joe, !:}tiu...
- Nu, pe Jack, fostul iubit. de care p-am vorbit,
cel de care imi amintel?ti tu uneori.
Un big-b<mg intersideral de senzatii schimbi tntre
ele conexiunile mele MA podidesc lacri·
mile, !iuvoaie lungi '7-i calde, de nestApAnit.
- tmi cer iertare. n-am avutde gD.nd sa te r'clnesc,
dar deja m-am casatoril co un Mrbat pe care nu·l
iubesc, nu mai vrcau 8-0 iau de la capat! imi spune,
inconjurandu-ma cu br-at-e1e moi ca ni!;lte anpi.
tmi ies curcubcie printre gene. imi iau inima in
dinti intind cutia in care Be ana ceasomicul.
- Nu pot sa accept un cadou de la tine. fmi pare,
sincer, rau. Nu complica lucrurile !;i mai mult.
- Desehide-I E un cadou special pentru
tine, daca nu-I iei tu, nu e bun de nimic.
fl accepta jenata. Rupe hilrtia cu degetele ei de­
licate, llicuite co grija. Se preface ell zfunbe!;\te. E un
moment nepretuiU Sii-i oferi inima in dar femeii pe
care 0 iubcl(iti nu e putin lucru!
Zdruncina cutia, ca cum ar vrea sa ghiceW:>Cii
ce e iduntrn.
- E ceva fragil?
-oa.
imt ca nu e in apele ei. Deschide meet capacul,
i!i'i vfu-.l mainile l;li apuc8 vechiul meu ceasornic-iniml.
178
Moo intai, iese la lumin:l cadranul, apoi partea din mij­
loe cele dow'i ace legate cu groarA.
11 cerceteaza fiiri1 sa scoata vreun cuvant. Scoto­
cel(ite prin geanta, scoate 0 pereche de ochelan lji
a.5<l7.a pe nasu! ciirn. Be uitA cu bagare de seama la
fiecare detnliu. Rasucel(ite acele fnlr-un sens, apoi in
ceJalalt. I Be aburesc lentilele. Clatinli din cap.
Lentilcle i se aburesc mai tare. Ii tremuri mainile.
De!;li nu m-ating, parcA sunt legate prin fire nevi'izut.e
de pieptul meu care Ie inregistreaz.a fiecare mi[;lcare
seismica 0 imiUi. Zdnmcinate de cutremur, aman­
douil ceasomicele rlsuna Inauntrul meu.
Domni!?Oara Acacia imi agatA inima pe zidul de
care ne-am rezemat de-atAtea ori ca sa ne sal'uUim.
Pe mma, ridicA pleoapele spre mine. Buzele i se
deschid r,i Ii aud
- tn fiecare zi, am fost acolo in fiecare zi. pun
noli pe mormant de trei ani incoace! De caml ai Cost
ingropat !}i pAna in dimineata asta! vin
acum. Dar e pentru ultima daUi... De azi inainte, pen­
lru mine, tu nu mai ...
fmi fnloarce spatele pentru lotde-cluna!}i pome.5te
tneet pe lAnga rid. CeasornicuJ. at:arnA sus, cu accle pie­
eate spre pAmint. Acacia se mai uiti 0
dati inapoi, ram. manie; tntr-adevlir, nu mai exist.
Privirea Ii r8mAne pierdutA pe cutia de carton, ca 0
pas3re trista, alXli se inaltA spre alte zan ale carol' portl
imi VOl' fi inchise pentru eternitate. Tropotul
ei se aude din ce in ce mai sciizut. tn curind, n-o
mai vid trupul ca un val inspumat. tn cu­
ril.nd, gleznele 0 disparn sub unduirea molatiea a
rochiei. In cur.lnd, n-o sa mai r;tmtlna din ea dedlt su­
netul slab aI pa..ep1or. Silueta ei n-o sa mUsoare mai mult
de zece eentimetri. Noua centimetri,![laSe, cat 0 culie
goala de chibrituri. Cinci, patru, trei, doL..
De acum, n-o s-o mai vad in vecii vecilor.
EPILOG
Ceasul mecallic al Madeleine con­
tinuat cuUltoria desprins de trupul eroului nostru,
daca nc e ingaduit sa-I numim asUe!.
Brigitte Heim a fost prima care i-a remarcal
prezent-a. AlArnat de zid, ceasornicul·iniml pares
o judi.rie pentru mOl"p. A hotlirdt. 88.-1 ia de acola,
ca completeze de obiecte ciudale. 0
vreme, ceasomicul a z8CUt intre doua cr.mii prifuite
180
din treoul groazei.
tn ziua in care Joe I-a recunoscut, pierdut pu­
terea de a tre.zi fion de spaima. tntr-o noapte, dupa
cc !}i-a terminat luerul. Joe s-a gandit sa seRpe de el,
A pomit spre cimitil1.l1 San Felipe. Cll ceasul sub brat.
tn semn de respect sau din pura superstitie, nu vom
!;1ti niciodati, I-a aJ?ezal pe monnantul, acum in para­
gina, 31 Jack.
Acacia a parasit balciul Extraordina·
num in luna octombrie a anului ]892. tn aceea.5i zit
ceasornicul a disparut din cimitind San
unnat cariera la trenul groazei, banluil el de
pierderea Acacia, pana la \;etii.
Acacia a devenit celebra in cab.'U"e­
tele din tntreaga Europa, sub numele bunicii sale.
Zece ani mai ULniu, ctl.nd se ana in t:recere prin Paris,
se spune eli ar fi fool viizuta intr.-o saUi. de cinema unde
se difU7..a lilmul 0 caliitorie pe Lunii realizal de un
anume Georges consideral eel mai mare pre­
cursor al cinematografului din toate timpuri1e, inven­
tatorul absolul. La filmului, cei doi ar fi stat
de yorba cateva clipe. EI i-ar fi dat un exemplar din
OmltljaJ'd lrlU:aje.
osApt.1mAnA mai tArziu, ceasornicul a aplirut din
nOll pe casei <lin Edinburgh, infil':mral intr-un
giulgiu, ca ewn ar.li f061 sclipat din pliscul unei berte.
Inima a stat l>e rogojina de 18 intrare \"reo cateva
ore, pana cand a f081 g'dsiUi de Anna de Luna, care
au lransformat casa pustie intr·un orfelinat, unde 181
giiseau adapost chiar copiii blUr-am ca Arthur.
Dupa moartea lui Madelcinc, coloana verlebralA
i-a foot m8.nC"dta de rugina. &w.1f1.aia la cea mai mica
A tncepul sa·i fie teama de ploaie de frig.
Ceasol'nicul ciillitolia pe noptiera lui, alAtuM
de CMtea a.."Cunsa in pachet.
Jehanne d'Ancy nu a mai vazut ceasul niciodaUi,
dar a gisit drumul spre inima lui Melies. Au ramas
impreuna pana la adanci batr.1neti, ea proprietari ai
unei dughene de langi gam Montpamasse, unde vin·
deau tot soiul de invenpi. Lumeal-a dat uitluii pe rna·
rele Melies, dar Jehanne a continual sa-i asculle cu
drag poveljtile despre omul cu un ceas in loe de inimA.
sau desprc in mister.
CAt despre "eroul" nostro, el g·a maturizat, dar
nu revenit niciodat.a dupA pierderea
Acacia. le[;len in f'iecare noaple, numai noaplea,
hoinarea pe aleile b.lilciului, pAndind din tntuneric
barlicile unde se tineau spectacole, devenise
aproape 0 fantoma, nu Ie-a t"eclll niciodata pragul.
A racut cale intoars../\ spre Edinburgh, ora.,ul
rAmas neschimbal, ea to amintirile lui, de parci tim­
pul s-ar fi oprit in loco A Buitdealul cum taceacfi.nd
era copil. Fulgi mari, plini de apa, i se aljterneau pe
umeri, grei ca eadavr€. Cu Iimba lui
vAntul rupea in care acopereau batranul
vulcan de la poaIe pana la van. Nu era zilla cea mai
182
friguroa.sa din lume, dar pe aproape.
Prin l)Olopul de zApada, a auzit deodata un zgo­
mol de Pe coasta din dreapta a vulcanului i s-a.
pArot cA 0 umbra eunoscutii, eu piirul infoiat
IJi cu un mers f,eapan, de bosumtlata. "Inca 0
nAlucire care--mi pare adevaratA", spus.
CAnd a tmpins U!?3 casei din copillrie, toate <.'ea­
surile lui Madeleine stateau neclintite tAcute. Anna
Luna, maluljile lui pestrite, au avul marl dilieultiiti
in a·l reeun0wtte pe eel care nu mai putea fi numit
cu nici un chip Jack". A LrebuiL sa Ie fredo­
neze 0 bucata din melodia Ok W1leu the Saints, ca sa-I
primeasca in lor lipsite de vlagi. Luna i-a ex­
plicaL pe tndelete primei scrisori, care n-a
mai ajuns la el niciodatii, mro-turisindu-i in treacat cii
cele care au wmatau fost serise de mana lor. inainte
ca sa se nliroiascA sub povara tAcerii, Anna
I-a luaL de mana I-a dus la eapatlliullui Arthur.
Biitliinul i-a SCQS viata de sub pecetea tainei.
"Fiirli cea.."'Omicullui Madeleine ai fi murit in ziua
cea mai friguroasa din lume. Dar dupa caLeva luni,
inima ta de carne lfi sllnge a tncepuL sa mearga sin­
gurii, 'fi-ar fi putut scoate ceasul, cum a facut co fl­
rele eoseau rana, A.5a ar fi trebuit, eel pupn.
Nicio familie n-a indriznit sa te adopte din cauza
ticAitului care iefjea din plamAnul t u stAng, Cu lim­
pul, a prins drag de tine. Madeleine te vedea ca pe
un obiect fragil, care avea nevoie de apiirare, legal de
ea printr-un cordon ombilica1 in formA de ceasornic.
Se temea de ziua tn care aveai sa devil adult. A
cautat sa-ti regleze mecanismul inimii astrel incaL sa
te pastrcze langi ea. Ne-a promis coo sa incerce sa
se obil?nuiascli cu gilndul ca 0 sa suferi tu din dr.t­
goste, cll a.,-i viata. Dar nu s-a pnut de cuv{ffit."
[ LlliS­
'N, pikUl MICUI pont. eustati $i din
n/lF'lll. 0 CMte a 0 I a de turU dulce pe
copu man.
o aIep"Ie auta d.,.. VISe. 1f"IIl'N. schpin. itItunenc.
lVIwme. tnsUftl!'\rtJ. de ..., clnt.arel-Mor-(Dm­
POllter unc. 0 carte mUZJCW pntl poena tra.nIor,
despre Ul"I blo"t cu un ... Ioc. k\im.\ $i
dr'lgOSteil lui pl!tltru mic$ ancWuza.
..Ne lublm u doua bete de chibnturi. Nu vomlm. ci
ne apnndem. Nu nee sarutam, (I prnvoclm cif'ICen­
dll». at sunt de tn.tt, de un metnJ $a,zeci $i
corpul m"e zglJl1it de un cutr@mur de
101m" evadeu" din inveJi$ul-tnchisoare, sce scurel!!
prin artere. tmi Ijunge in leasLl $i Ie presch,mba t"
cre'er. Sunt tot 0 inlml, de I" fiecare mU$chl plnl
Tn v1rfu1 de&etelori"'
NWw.nemlra ro

MAMA5 MN.z(u, scnrtor, Compolltor S1lrlterpret francez nascut Ia 16 apnhe 1974 in PY\Ontpelll@f 1n 1993 a Intemetat formapa fcxlc DIOO)'5OS, Idf in 1996 $H abandonat stoolie de CJI"lel'I\a­ tografle perltru a se dedIc.a IT\UZIOl Refuzand ~ se matunzezt', a lost porecht • Peter Pan~ al mulIOl rode.. Text. dnteceb" QIe clU tf'me c.a Rdzbo,uJ stelelor. Zorro sao kJnder sutpflSe_ IUbe$te So) 'tnSele, ~ ruleze pe skateboard. sa facJ surf sau bcxJgee JUfTlIJIfl9 Pe seeN. dewle LW'l adPio-c\rat cascador care se if'IJ'd leY3 IncA in fTdlme A debutat., 2002 eu LW'l -.dum de pcM."!ollR 38 mn westen'l:S, rat In 2005 pubhcA romarlI.i autoblograflC Marnrenanr qu.i/ faIr tour Ie tetr'pS nu;r SIJ( rei_ In 2007 a semnat al doI6N sJlu roman, Mecanica .irwnir. po­ mlt eu ~ ~ atAt de puOIic, cAt SI de O"ItdI, SI ~t ~ aIbumoI rock DmOOrm Dreptunle de adaptate ooemato­ grata au fost achizrtIOr"late de loc Besson. rat Mathias MaIzJeu va rMiza scenanul

MATIIIAS

MALZIEL
Iimba franc('z.i

mecanlca Inlmll
Tt'IIdu~~r~ din

MJIl\1 L\ T{jM ... l·DRI~n

SF.\ \lRt-\

-I Md'lia MdilJN.8(173·27·9 U diI -. ~ MAllIU.S(U Om ~ M ...M.efrwa Publishing HoI.. fS8N 978·606.....~W>d . Mrurlu... Cornehu AlEXANORESCU lustratJa cop«ll'l ltJna OOBRfSCU DncnttN CP.. totoMa IoIU Plfl~.Ii 1' . ~HoIM. MATHIA!.-p.IIMu LA MECANIQUe OU CCEUft o FIamrnanon. "'* -. Soo!Of'oIot dtn ~ .. IIbioot NoIlow.an.lOO9 ISIN 97~7H7-9 1111D 1llel35 I M. 1'''' ~ T_ Udrl5llt • ~~. 1009 Rtodactor Ana ANTONESCU Tehnoredactor Cornekl AlEXANORE.. 2007 o f.lt"Us M. ISlf SU'a IfItt'fmoll ill w ~ conform lf9II drepluu de IiUtor w.Copertil cole<:llel: Dana MOROlU.' «fSI8 loIrl ~ $(ns '" fd tOflJlut.

Amdia. COlT aifiicut sa N'et'l!l('ri o.Pentn! tint.t'tula rnrt~ Crt l1iiNt('('el~ mt>1t .

01 do.­ l-w JI~It""",.-I, Hl"Iff~ ri, att/WI_ """-', mivod"/ii, If"'1 ;It ,......, • k", If" Iii flt,!nT?Od''''
Ifllb'

I'd""-

tho I,'f,{",

IfU

01",,1" O~_ ("'y"

'V-d'(V' "6t"n~ jt..ltll'u IlIId~({(It'" (I<"u/ (Y(" (/m6r
r>~ 4 Ct!(;l.Ji)rItUV,/, It, _, 1,,/.0 f!I
IIa Jll'iijtu ItJHJi'~­
IIUICOHlru

!t'O,

~ /l'w ,~, l/ilf/inra, "II'

,'"itwit

.u' flO K"~

UJni,;I

1
tn aceasti ri de 16 apritie IS74, peste Edinburgh ninge !;ii iar ninge. Un frig de·~i inghE'a~a singele zabrele~te or~ul in tacere. BiitrAnii \'orbesc pe 18 col~Ul"i ci de cfmd e lumea !';ii pamantul nu s-a mai pomt>nit Wja mg. Ai crede cii soarele 8-a ascuns pcn­

tru veeie. Vllntul e t.aios. fulgii, mai u~ri ca aero!. ALB! ALB! ALB! Explozie iniibu",ila. Nimic alt­ ceva. Cascle par )ocomoti,-c ell abUT. iar fumuJ plum­ burlu opintindu-se afard. din homuri da cernlui l'clipiri de otel.
Ora.~uJ Edinburgh!';ii strJ.zile lui POVamlte se me­ tamoTfozeazA. Rand pc rind, ffintAnile f;C pre;chjmba in bu('hete de non inghe!-ale. BatrAnuJ rau, aULt de ttedinciOlJ menirii lui odinioari. pare de¢tizat im.r-un lac de zahir pudni. care ajunge )>ini in buza mirii. Talazurile wi a stiehl spaJti. Ca prin minune, pc trupul pisicilor se ivesc paiet.e de gheat-a. Capacii par

zitne dunJulii in eimll}i albe de noaple, care se inlind ~mnoroase ~i ca...CICi 18 luna. unniuind din priviri cale.;'U1e gala hi alunece pe derde1u~ caldarimului. E alil de trig, ei p3sirile incremenesc in zbor ~i apoi

se pnlb\L,~ la piminL Dar ~uierullor in cldere e dulce. prea dulce penlnl un l'lunel de moarte.
Pard nu a mai (00 niciodatA atat de trig ca astAzi, taman in ziua in care stau sA rnA nase.
Po\'eslea mea incepe intr-o colibA veche a.~zat.a

pc vArful celui mai fnalt deal din Edinburgh ­
Arthur's Seal - un vulcan din cuaJ1, albastru in inima caruia se spune cll s-ar odihni nima~itele pamante~ti ale bunului rege Arthur. Aooperi~ul eSle fnalt "i ascu~it din cale-aram. iar de hornul arotAnd a sstAI' de macelar ce tmpunge stelele stl aninal fn8u~i oornul lunii. Loeul e pUSliu, numai ar­ bori cAt vczi ell ochii. TnAuntru, totul eale din Icmn, ca "i cum fntreaga ca.sl ar fi (ost scobita cu migalll fntr-un brad uria!?
Parcii intri tntr-o cabanl: peste tot bime noduroase.
re~tru.ici

,.

saJ\'ate din cimitind trenurilor,

0

masi

de-o ~hioap1 cioplitA dintr·un bW;ltean. eu puzde· ria de peme de lanA, umplute cu frunze U5Cate, co­ liba aduce a cuib. tn casa asta se na8<', in mare taina, oopili nedorip.
Aici ~ Doctorita Madeleine, 0

moa.,t cam ciu­

datA, socotitA nebuni de locuitorii or~ului. E drigutA

Melanoolia i se cit~te pe chip: ~tie ca n-are si mi pi. obicei.i1e.:i pleee ochti lIpre plnt. numarandu·~i con· traep.ecele gata sa pl~neasci. Are pielea atAt de albA. mcal n-o mai ~ti tn alItemuluri. ai femeilor parasite. prea linere sau prea nccredincioase penlru a na. oehi de sticll. pleoapeJe cu dui~ie. ochii nu ~i·au pierdul lidrul. E marea specialisti in PI"Ot.-o 'li ar dispirea intru totul. In o~. picioare de lemn. Pe lingi Doctoril-a Madeleine mai are un hatar: sa dreagi belef}ugurile oamenilor. nou·nascutii ~i·i lransfonni in sclavii ei spectrali ~j ca se impreuneazA cu tot soiul de pAs:1.ri pentnl a zamiHli munljlri. fI. A ureal pJAngand dealul panl aici !}i Iacrimile ei inghe{. tAnara mea mama u~te absenta fulgii ..:i pagirile care se izbel"c rani zgomol de geam. In atelierol ei g"dse15ti de toote.li coboarJ.~lial pe pamAnl ca perlele tndn1zn~te . de parea ar absorbi. wnbl:i deja zvonuri eli omoarJ..in ciuda v~tei inaintate.__ ~il.te dupi.\jitorie. Abia II sA--:. dar zAmbetul are ceva ne1iresc. im~ind ca nu mai am mull f?i ies din gaoace.streze.eze meeanice. OoctorilA Madeleine aduce pe lume pnmcii des· frinatelor. Be afundi tn ele.ate 8-au impra. Pare o fetitA jucAndu-se de-a femei::1 bortoosi. La lifi\n:ituJ secolului al XI X-lea nu-p trebuie mai mull ca sa acuzi pe cineV3 de vr. In c1ipele lungi de travaliu.

N u vreau nici sA vAd. . . ZAmbetul ii pirise~te chipul. eu cAt inainla. Desch ide oclili! Uiu-te ce Doct. Mama ii da de inl-eles cA nu poole nici sa rna privead.Nu.i-a mea e la rei. darimite sA mai a:. . s-a ch)tinal ~ a carol pe burtA.\ lui e inghetAtA de tot! M<1sculura din call pana-n picioare ~i se aude un zdr8. nici ~ ~tiu nimk! Doctorit-a pare dt'CXlata preocupati de ceva. inim. eu am scan­ cit ca 0 pU!}Cllli{A spartA.llu­ cit. .apoi s·a retras in lini{te.Are inima bocna. imi tot pipaie pieptul minuscul..rulte ~ "reo des­ 12 mere a mea. nu..lina .. YniunLnl. inte\ind ritmul p..ori~ mic e~ Cit un fulg de neal $i e al tau!" Madeleine CJ'e(le ci seman ell 0 paslre alba. insa !. pleoapele n-o mai ascultA. . cu atat sub talpi i ge de!Ora..ngiinil ca ~i cum ai scotoci intr-o gcantii de scule.halon de rogby in minialuB .lJ. A fncepul sA a1unece.ii-a continuat dru­ mut. . cred cA a inghef.dintr~un colier rupl. nu e nevoie sA mw pune~i sare pe rana. Picioarele is-au impleticit.at.oare. inchipui~i-vl1. Mama preferS sa-iji intoarcii privirea In orice c:az. Madeleine a rost primul chip pe care I·am vazuL Mi-a apucal cu degt"tele capullunguie~ ca 0 mA:.iiJor. cu pi­ cioare lungi.~ura un tntreg covor de mirgele str.

unti dintre ei incep sl aJunece ca dan. ti lrece mamei .t se aventun-ze 1:Ie tIitrii. pbicile del-in garguie care impo­ ca~J.ilii ingheta~i par ci se schimo­ nosese. ca :.1znep.te tot.·:urd~i in viluri agitJile de cnJp:u1 cerolui sau mid balenne rotindu-se pAn.i cind nimic nu s-ar 6 intiimplaL . dobesc strc~inile case-lor.Mi s·ft spus door ~a nu UJ"C IX' Arthur's Seat. ingeri infa.e nunan inteJX'nip prinlre fimtanile preschimbate de ger­ m buc detr.a Ia ul· tima 'iuflare tn cutiu~ lor muziC"dlil Pe. Tmndalirii diafani t~i pJeaci fnmlea impra.ledera argintata se pe acoperi..a de poJ1-elan enwali dinlr-un mag'dZin de jucirii.mdafiri.<i..a clipe. Pare 0 papw..~i de ritmut pa~ilor.-:.t\ pi~A urechilc. ca 'Jii cum un zeu a~cuns i-ar imortaliza inlr-o folografie.teapt. Alara ningedin t"(' in ce mai tare.lrm unw ~unator de stic![l a cllrni respimtie t.--awrii unui wtim baleL Sunt aproepc fru.~ului. care se mcumetii... lremurilnd din tot corpul.a. ~zatA pe pat. se trezcsc incremeni\.i in doar catc\.zi.<. tn apa raului. dar nu din cauza friguJui.5tiind lumina pe aieL eu ghearele infipte in jgheaburi.ioa. tr'ecltori infrigurap!:'au gata sa tnghef. s. Prin. mama l:l:.acsa ba1i inima ora. ~wnai orniceie mai f.~ ~ afli't in m:. 1X':..~- Doctorita Madeleine l-ese planurile de bataic.~ fie­ care in felullui. tntrcgul or<l. Mi-a ziR toalA lumea ea bi"ltrima e nebunii".rnotl. eei mai indl'.

nde. Are 0 sumedenie de m~ dele. E !!. Bcut cu totul ~i cu totul din lemn. tncep sa trernur de-a binelea. DoctorilA i-a tneropit 0 pereche de oehelari ~c.'i \-Capin ca 0 pas8. flcute din lemn sau din metal..Asta e!". Unele lriunghiulare.<1. OaeA pe mine \"a izbuti doctoritB sa rnii repare vreodatA.Apoi.er 8Obrn... izbuc­ ne:. e ~u cu ochi negn. alt. Cucul.a ell glas tare.. cu trupul priM tn e1~ unei menghine de metal. eu 0 ureche tmi ascuJt1 inima dereglatA.prin minte.trainic". Tine ciocul deschis l. iar eu cealalt1 tic-wcul ceasornice· lor. Ooctori~a . eadranul ~i aeele.el de-al meu. g3. Sinnana fata pare rnoartA de frig. ell rame veni.ele to­ tunde. scotoceaadi pe etajera cu ceasuri mecanice.. cat un deget. CeagW are patro centimetri la~ime ~ opt in lun­ gime. stau in ~teptare. ca 0 bibulA care sli un "rertde ori pAnl sA a1eagl 0 ro!?ie din PiatA. cu un a. ochii i se luminew. mAngAind cu bwice.le degetelor un ceas eu cuc prMuit. in lOn co oehil. 1ntins In pielea goala pe 0 tejghea de lAngi masa de lucru.Iefuit cam groso. bAtrini ~i cu maniere de \--alet. Se incnmta a nemultumire. o pi5:ici neagri. din bueitirie.8.te doctorif.un liar ieftin ~i-o tigard ti mai lipae8C. dintr-odatA. pretentioase din cap JlAni-n \'Arful acelor. . S(' apleaci de pe ID3. dar .re moarta. 14 Madeleine tncepe sa.-te. lan. Unnire!}te scena ell un aer plictisit. cu inima mamei va a\'ea mai mult de furc3. mai pupn mecanismul.

Doct. g ~ ~ lS ~ rmi vine sa rna cuibilresc lang-. fmi eobor pleoapele. depa.. Inima bate din cA. Nu-rni prea su.a cA n-am de ce d Cae moft:uri. ea sa fad vreo doua. NU-i mai vlirl ulmbetul. rnA gAdila Ia atingere. durd. dar Coarte 8ubpre. dar cantitatea de singe ."preze<. incearc:i ~·mi salveze \ia!-3.-fncet.a.u. Madeleine imi <J(:'CUJX'.. Nu mai am putere sa ~ip.. faf. meet. Mil. pome~ii rida~i ca un cit.'e noduri minuscule.l trupul ei cald.~r prdjit de \.= mar . liigur ~E" apuci de treabA. Scotoee~tetntr-unbol. alege ni~te ochelari de sudura !!i-!ji acoperJ. alb­ de data asta.. Ghiar dad nu mi-ar fi foome. toLUI trebuie pusla locul lui. cufundandu·ma lent in somn.i. MA simt ca un pui la roti.rtc de aici.n1de pon'stea ei cu pasArea. pieptul. Totu.. Se apleacadeasupra mea ~i-rni da sa inhalez eter.az.a cu 0 batistA. cum Be Ia.Cu ccasuJ asla I} sa ai 0 inimi pe cinste! Unde mai pui c-cl. ~e potrin':..3.thAr- ea. tot m-~ preface ca mi-e.Jetul sub piete ~i incepe s1lege 6rele angrenajului la arterele ini­ mii E 0 operafiune delk:d. pielea de pe piept OJ 0 roarfeci mare!!i zim~ata. irni spune Madeleine.o..nd in dind. uit la .re.a obloanele intr-o searA rle Vanl.ori~ imi streeoan1 cesu. T03te formele ei sunt rotunjite.:te de rninune cu <:iMaml tau de pas5. doar ca sa mil puna la sin. fol~te 0 ijl}nru'i o~eLitii. Doctorit-a Madeleine i::i potrivet?te un ~rt. Dintli ci mirunlJ. ochii. a.

Eu am ador­ mit. . dar imediat ce i~i retrage mana.trimisa sp.. fncetul ell mee­ tul.'e artere esle prea mica. surprins. in piept l'u5unu atll. xeaza ceasul la douAsprezece noaplea. Doclorit-a apasa u~or mecanismul ea sa dea un impuls mil?ciirii... sunt mOlt pentru cii. poale cii. Tic-tac. Tic-lac. . Dociorita Madeleine fl­ .50r degetele de pe angrenaj.apacUi . tiptil plin ineheieturile obloanelor. ineat. Bum·bum.e ca inlr-un vis istovitor. Primele raze de lumina ~opaie prin ".?i se strecoarJ. tic-tacul se intet-e~le. m-apneA tusea. ApasA din nou sa-I repomcasca. ii raspunde inima. Parcii ar me'?teri la 0 bornba intrcbAndu-se cind are de gAnd sa explodeze. Tic-tac. Sunelul ceasului se aude din ce in ce mw slab. ritmlll inimii incetinei}le. Mecani8-ffiul nu pal'c suticient de pu­ lernic c. Tic·tae. Inima mi s-a april 0 clipA periculos de lungA.Tic-tac'. Oesehid . Bum-bum.. ora adevarului. Inima bate i j 16 o tntr-un ritm aproape nonnal.t sa puna tn mil}C<lre pulsapile cardiace. iar bum-bumul ii tine iso­ nul. Doc­ torit-ei Madeleine i se sleiesc puterile. fmi Ia." capul inlr-o pal1. Bum-burn. mi-a stat inima prea mult timp.. "E alb ca vaJ'ul!". Nu se inUimplA nimic. ~pte~te ea. Dintr-odaUi.. Burn-bum. "Bum-bum". ~i arterele se coloreaza tn ro~u.t de tare eRnte­ cui eueului. tn slarsil. Doctori~ tep ridici ll. murmurn ccasul.

lnviUuiUi in piicla slr. Oaci nu. C'adranul este protejat de un pan:<amt'nt enorm.te. E amiazli..1lucitoare a ninsorii. Mama tmlinlea1.. ul sa ii. . \"a trebui sA mi intoarci cu 0 cheie. ar .. incepe se u'la sa rna eoa.lscascdmai ClI acele le or m mele rotitoare. apn»tlX' ca nu se cunoa.lr pUlea. mi­ nunall !. asemenea ridurilor lui Chari .. necaz.a tnceL Un lremur buz. Ie in fiecare diminea~. e­ id oC­ ·r­ .tluc-.. Ii­ ochii mari ~i 0 zan'sc J.om la loc. dar pielea zbarcitA pare tmoolrdnita..11. u~rti tncret-eljite col~ul re Se tndepirtemil ("u pa.i ile ran ca 0 batr.1na doamna melancolici prizonicr3 intr·un corp de adolescent. ca un croitor de mare ~inutA.Bronson. Din aeea D.'. Madeleine ii nlspunde ca 8. Apoi.elan.!".lt' doclolitii cu mllinile tn aer.a adonn ~i sa nu rna mai t.e.'}8 poole sa U.. cum face ca de obicei 1..1 de pof1. nu am moo revizul-o niciodati.rezese niciodatiL -e­ 0­ Mama !IpWle cA ~miin cu un fulg doloCan 1Tll1~.'Or in mijlocul unci furtuni de zapada.a. l<-. Doctorit-:-l 0 inso~e~te pc tAnarl la ~ zambind duios. mama pare de departe 0 n:.elor. de parca ar fi marcat un g-ol din penalty in rmala cupei mandiale.Ii stranie. Gala.

. aud un c:lient viicirindu-se ci i-a 18 ruginit coloana vertebralA. dar sdJiAie la rea mai nlid. DeodalJl. . tmi tree pe dinainle.p nu au bani suficienp ca sa apeleze la un medic cu . fie ei Ie repara pe de. doer Ie pouiv~ ritmul. De data asta. Ie drege inimile. Llmurindu-Ie ficcare amanunt.Da.Cum all/el? Ooar e metal! . v-o impromul pe a mea. ca la defilare.diploma" ajung intol­ deauna laea.. ~i cupluri de tinen bine imbri'ica~i.2 Madeleine prime:.a-ntregul Tic-t&cul diniuntrn rnA umple de pLicerea de a fi nonnal. Pacienpi care t.ile vizitatori in fiecare zi.V·am pre.cris deja 0 umbrela! ~tiu ca e greu 8-0 gisip la fannacie. fie d. ~ de bra~! . care au urcatcu greu dealul ca . dar ave~i griji sA race~i rost de una pfuUi la urmi\toarea noastrd tntAlnire.<:i rup elte ceva.

orita rna ia pe genunchi.. Seena Be petrece ca la cumpArarea unui apartament: Madeleine n lauda pe cutare copil care nu plange nici­ odatA. doct. cei doi !'e relrag in camera de alituri. a dcvcnitjignitor . Unii scot un stn­ gal. nu-mi dadeam seama de ee se intfunplA. Cand se intorc spre ntinc. Oar odata C\l varsta. .!?i alp copill . \'erdidul este mereu acelW}i: . pentru ci nu pot avea unul allor. tnti . ~~tesc 0 19 vreme. altii Be mul~umeliC sa stnlmbe din nag t}i sA spuna: .Nebunia"..sa adopte un copil. \'eni~j dupi mine~ Am doui Cetit-e niscute in siptamana Criciunului.! ! nonnal. Sunteel maj ntic exponal. Stlinjenil-i. pe un roI~de eanapea.Dac-." care race ea inima micutului sA bat. am putea "ede.! pu~in prefi1cul.Dumnezeulr! ('c nebunie mai e !}i asta? . nu am mai avea despre ce discula. atlit de ntic incil rnA pot ~ine intr-o culie de panto6.De unde se aude lic-tacul Astal"' Alunci.tepl rindul.Nu.Binein~eles. e un cea. rnA privesc invariabil cu un Uimbet indui0!?8l. . Ie rispunde ea sec. multumim. La tneeput.. minAnci tot ~i e curi~el foc. fiind prea mic. dar cand se intorc.1 Ill' fi mana lui Dumnezeu. Ie propune ea bucuroasi. trni descheie naslurii ~i dA la 0 parte pansamentul.. mai mult sau mai paOli cand unuI mntre viitorii pirin~i cere lilmuriri: . cum fi zice~i dumnea­ voastri.

E destul de tnalt !ji ar Ii ~i rnai inalt. de la pardesiu pftna la pleoape. are ceva care rna lini~te!?te. Coloana lui vertebrala scti.sa fiu ultima roatii Ill. doctoritA fn mod regulat se apropie de mine. Cal limp Madeleine se ocupa de cuplurile bine tmbri1cate tn camera aliituraUi. naravul din fire n-are Jecuire. . ~lii! Ne vindeclm tntotdeauna. zambind cu jumiilate de gum ~i dand din rnrnni.Nu-ti face griji. La urma urmelor. U neori ma tnlreb de ce ii dezgusUi alat dc tare pe oameni un simplu ceas.~tii cum se spline.Dar ce s-a intfunplal de le-au dal afar-a din politie? . e doar un lemn! AsUizi. ciiru~. La un moment dat. Are toate Jucrurile bo~ite. daci'i ar Sla drepl. De obicei.receam '0 . chiar daea ne ia ceva timp.I\1i-am pierdut slujba Ctl cateva sapUilnfuti tnainte de cea mai friguroasa zi din lume ~i nevasti-mea m-a dat pc u!}U afari. lotul trece. tmi place ca nu ne vorbim. nu-mi vorbef?le niciodala. dar ne descurcam tare greu Cll banii. micutule! In vialll. am ac­ ceplal sa lucrez in politic. Visum sa ajung muzician.r'tMe sco1-<1nd sunete tnsle. Mel'Sullui ~hiopa:tal dind lrece prin buciita­ ric. Puneam depozitiile martorilor pe muzicli ~i pet. cftnd penlru a nu ~liu cata oam am pical leslul adoptiei.­ patAi ~ mort dupa bUutun'i. Arthur se fa-taie dintr·o parte in alta. St1. Unde rnai pui ca pentru ell. Surprinziitor. un pacient care vine Ill. Arthur eate un fosl ofi~er de politie devenit pesle noaple un om filra cA. rdbufne~le: .

dar tn schimb. 16aprilie 1874. pe care-I inghitisem ca sa uit de neeazUli.and IX" c1apele unui annoniu dec-.. Dar Aia habar n-avC3U ee rn~amn..Dar nu ~tiu nicio melodie! .<. Dintre toti vagabon­ zi.Doctori~ Madeleine mi-a tnlocuit partes cripati cu 0 bucat.ebrala sono.nA.e bine. Am a\"Ul proasta inspira~ie I)i-i po. .rafuse~.a muzica. numai ataLa cit !'ii·mi ung vocea. AscultA! 21 ..:ina de scris a comisariatului. Pot l>ii cant ~ melodii daca bal cu un ciociinel.: numai cildura alcoolului. Asta mi-a salvat via~.. Apoi mai beam ~i whisky....-~i cant ceva. ceilalp to\·ara. Unnarea 0 ~H De atunci mi·am cheltuit ultimul ban care mi-a mai rima.i-a salvat via\A'·.la Slai pupn! 0 &.8. dar nu·mi vine nici sa-I refuz. de ooloana \'t·rt.enia.. merg cam intr-o parte.e.Tn ziua ~a de pomina. . pricepi! ~ ca mj·au cerull'1-rni slr~ cat...... . Nu prea tmi vine.~i au murit sa de mg. cum biuturd .. ffi-a impiedicat inghet de lot. el int.i door eu am sclipat tearar.inzAndu·mi ciocinelul.mai mult limp bat. HaL nu \'rei sA ellnp ceva! rnA indeamnA.lt la ma.. pe whisky.. tel"C nevesli-mii toata tiri. . Suni foal'1. ~i j-a acor· dal fiecare oscior.. si-i pri\'esc spa· tele.. pricepi't" l?i clnd tmi explicit pe un lon solemn. 1'5i scoate paltonul ~i rna indeam. pricepi! Tmi plaCt' 18 nebunie cand uti intreabi .. de atAta frig mi s-a cripat coloana vertebral§.

fmi pun din ce in ce mai multe tntreb3ri. ore.te cu liecare zi care trece. mi·am dat ~ama cA de cind au munat primele acorduri minore din Oh When th~ sa Saml.N-~ vrea si-li iau vreo amintire. rand Ie pun 18 liert. iar nevoia de a primi rispunsuri cre.~tAndu-I. pentru cite. DupA ce am implinitcinci ani..tmi iese 0 porcftrie.st. nd sA piece.i de~hide ll'ai..-o buru\ zi 0 sA·~i deschiri traista ~i 0 g3se'lli un crimpei de copiliuie. ..Nu-~i race griji penLro mine. Voet>3 lui rna ~te ea 0 soba co roc mocnit tntr-() M'anl de ism!. dar m-ajut1i sa 0 simt aie· Vrei vea ~i langa mine.TnceJX' sA frcdoneze Oh When the Saints acorn· Imnist de instrumenluJ lui ciudal fiicul din oase. t.Pentru ai sunt wnplute cu amintiri. am poaLe prea mulle. . glndurile intunecate mi·au dispArot ea prin rannec. sA. am impre­ ~ia ca sunt din nou co ea.De ce carl toale ou3.f?i-~i ies la rei de gusLoase? . doctori1-a nu m-a mai ariLat niciunui client. dar tntr. . A.-mi aduc aminte de noi doL tu unul? ...". $i alunci 0 sa t-i Be umple inima de bucurie. NevastA·mea Ie gitea de minune.le astea! . n·ai amintiri.. .a plimi cu oua do l(llm4. Tu e~ti tnea mic..

lrebuie sa recunosc.te sa-mi repete ei foarte eurind va SO/oli \"l'emea ~ infnmt realitatea -1Tebuie sa stai linLo::tit.: partea cea mai 1.c zgomotul de farfurii sparle pc c:are-I produce. nici \'ampir. .Ar ca sl fiu singur.'ubredA din corpul meu. UrJ. ~tii. ntl."COperi .De pu~ine on. Ii aud \'uietul Lainie de pe 8COpe-~ul casei unde rna ea.lte on se vor roti acele? .. 23 .. Cu 0 cheitA.part..enll muntelui" devine ~i ea 0 olMesie penlru mine. Ceasul isla tmi adllce multe necazuri. numai ci \'a fi neo­ voie de multA rAbdare. din care imi vine sa ronlJii. fiecare bitaie a inimii tale este 0 mid minune.suportsi iI atingA nimeni.Peste cat limp? De C".<:.ta aurie ca de zahAr. Dar grija cea mal mare este decalajul orar. Lumina lunii tnviJuie slrizile din inima ~ui tntr-o cru. A~ vrea sA ~i se mai 1ntremeze inimll.. din cauza tic-tacului ce-mi vibreazl in lOl corpul nu pol sit inchid un ochi. Se va ameJiord t'U \'lrsta. In aiari de Madeleine. Nu sunl nici hamster. &eCe\ele de tu-'''l' !'wbesc mecanismuL StlBA-mi sari din piept. Dar meeanismul e inel fragi!. Madeleine nu conlcne:.Oorinta de a de. inainte si·ti dau drumul in lume.Dacii riresc.. ea n Intoarce in fieeare dimineali..<. Cind vine £leara. sin­ gur cu noaptea. sa. cloar insomniac. Ii. Uneon pie de obosealA In toiul amiezii ~i aunt plin de energie la miezul nop\ii.

!?i descopar 0 po­ licioaT". Ciind plAng. a.lgaminte de multii vreme. Dar nu se poate stapani sa nu amane momentul !. ca sa prepar cocktailuri.~a de noapte.sfor your tilly heart mi se pare putin ciudat. Parcii roste!lte fonnule dintr-o carte de \Tliiji ca sa-mi gasesc eu som· nuL Imi place sa-i ascult glasul sub cerul tivit eu stele. In zilla cllnd implinesc zece ani. ca 0 naluca in cama.i. E marea mea 11. caldi'i 1.l intesatA eu boreane.ln.Eu. repetii ea hipnotie. am parte ~i de compensap. . Doctori~a Madeleine aceeptii.'.. . sa rna duca in or~. adun toate lacrimi1e intr-o ali­ clutA ~i Ie aduc aid. E atat de f!"Umos! Love is dangerous far yow' tiny hearl. in sfi'injit..~i cum de-ai adunat atatea? 24 o .Tn schimb. ffitfundu-se de colo pfina colo. de!li felul in care !?optc£?te love is dangerou. topaind.Ii se face ea treb:lluie~te. urmez pam1-n pivni11i.>a cum se intampJa cateodata cu oa­ menii suferinzi. Se intampla sa murmure pan:1 in zon dezmierdandu-mi eu vfirful degetelor sis­ temul de rotite. Pe eticheta unora eitesc "lacrimi 1850-1857".ii-mi alunga nesomnul inga­ nand canlece de leag'.Cine a varsat aUilea lacrimi? 0 intl'eb.~ea de eiocolatii. mi se strecoarli in odaie cu 0 cea. dintr-o odaie in alta. in pivnita. Traiesc momente de nepretuit cand Madeleine. . iar altele gunt pline cu "mere din gradina".

ce zici? rna ademe~te ea.d vi~le. Mi-e ~ine ca i·am pus ~ 0 tntrebare. ntl te mai opre:. un cmbrion a gre!pi drumul spre pilntecc!. tndata C'e ora.DupA 0 zj intrea~ de lungi 8.ti din p1fuls ca bei lacrimil(>. iar t. De ce? . Mii cred Cristofor Columb!1i descopar America! Labirintul lntorloche. ajungi sA.lir lecuind bet~ugurile oame­ nilor. Dar de <:and ~ti tu aici... am v:irsat multe lacrimi. .t~i pet. Po\"estea lacrimilor lui Madeleine m·a tuJburat atal de tare.Hai. nu imt nicio emo~ie. .al al sin1zi1or rnA ispite~te ca bra~ele unei iubite. mi-(' mai bine. p~ vocind 0 hemoragie intema.':Ul Edinburgh mi se infi~i. silindu-se sl zlmbeasca. ('a.U5pme.i.. ineep ~ mijea. avern pe cineva de sArl>atorit. nu tc mai gftndi la asta! Azi coborAm in ora. Din ziua aceea.l-mi beau lacrirniJe mllini~tesc.5.~uitiJ.ti s-a fmpotmolit intr·una dintrc trompe.~azA \'ooerii.. i chiar daea Ie ajut.1nd dealuJ.ele:se tngbesuie una intr-alta ~i deasupra. cobor.. Totu. Dar daci bei cAnd e11ti intr-o stare obi..red zile in i. . bucuroasa pe aIte femei la na. seama cA dac-.. nu mai mrelicit dedl dad bei ~ e un cere vicios.. indt.In tinerete. mai ales drese cu un dram de c-.. Alerg! Mi se pare 25 .lIvados. cerul pare ingust.u tp tneci amarul in bautura propJiilor la­ sii-~i crimi. nu pot aVe& copii. mi·am dat.tere.

ca un boboc inflonl. nu e tatal tau . de peste tOl.ioneaza cam ca inima ta. la cea mai u!1coara adiere de vitnt. ca pie­ sele de domino. Vocea ei preschimbU trilul unei privighetori in cuvinlc. e un c1opol care bate 0 sin­ gurii data pe zi.E 0 na!?neti. Alerg! tn varful dealului au prins rad~cini copacH. Funct. suna tare frumos. Traversiim piata. la ora unu.. Un ghemotoc de fatil. dar aici . de dangaluJ unui c1opot enonn care bate cu 0 inima de zece on mai mare decat a mea.. colorand ferestrele ~i balcoanele pana in Ulrgul pestri~ din piata 8t Salisbury. Credeam ca am auzit sunetul cel mai fenneeator din viat-a mea. ~i.-i de dui~ie ca un joe de scllnlei. femeile dau in noare cu rochii ~i paUirii CD macul de ro~H. E un mecanism cu emotii tnauntnJ. rasar oamenii. .. 26 . dar surprizele de-abia urmau sa aparli. Cftntecul imi rlisool~te sufletul ~i in tot tnJ· pul simt ca-mi ploua ~i e soare totodatli. .La col~ul unei stril:lu~e.ca or~ul s-ar putea nlirui bucala cu bucaUi.. poale locmai de aceea iP place. zgomote de ~i rasuna pe dalele de piatrli. rna las purtat de !JOapte amcfltecate mai ales.Nu..Ma-i tatiiJ meu? . aud 0 melodie plina de tristete .~ in fa~ instrumentului muzical ~i incepe sa cllnle. nu-i ~a? imi spune Madeleine. M:i picrd in mul\irne. se a. imi raspunde Madeleine g"dfaind.

SRnii par dow' bczcle tnlr-atAt de coapte.ine capul mandr:i ca 0 dan~atoare de flamenco in minia­ tura.a ore in ~ir sa t. Miro6uI de vatA de zaMr~ prdful imi usuc:a gdtul Nu ~u ce-are sa mi 8e tntAmple. de abanos ti tm-aluie chipul ca umbra unw in­ cendiu. 'incep sa clint fjli eu ca in comedille mu­ zicale. Ooctoril-B se uiui Ia mine cu aces privire ja-p-irnediat-mAinilE'-de-arolo-ci-te-arzi. suspendal1 pe toeuM cui . tin ()('hii ilIChifi. e doar de decor. Bra\. Are ochii marl de lol.lasd-mil.le tntregul lrUp. sci U! azt'tirl fi 3d 1U 8drurom .giselnite remeie~ti.confetti"? .. fneat rna intreb cum de puat. Danseaza ca 0 pasire in echilibru.dupi p4rerea mea.l. n~m l'nd sii-i pun Jutli earaghioaall..are~e imi d1 fion pc Ijim spiniirii. 0 hotArft.-. Nasul bine conlurat este atat de mic. • • 27 Lica.u1 midi cAnt. eli i~i vine !'Iii Ie infuleci IX' n<>mcatccate. drag« meajltlciirllie..e re~pira .mulg t'tf­ milllele.re de n£'Clintit se ci~Le in ei..a-ti . Un val de ciilduroi imi rulptlde.ub 0 plotlie de confeUi.ele ii ~armna ell Ili!ite ramuri. ghies.e uip iniunlrul lor. fiji \.. l>olt :<t.. ali ie mp ill buca!i.. parcci-. pi ~IQ. . dar o nestaplniti dorin~ de a urea imi dA.. 0. iar parol on­ dulat.Mi~mpttrdltt ocheiarii. preJer sa. CIf t1 elm 0 mdrog.. CIl ocJielan". 0 jlacdrii. dar trebuie si UJ"C cu mice pret­ Dintr-odaUi. fn limp ce cdnt 1Ii sdrut. Am auzit bine. Nlt-mi pasd eli j>iid i1/ cea!a.

0 sa jim. mii aprilul ca 0 jlaciirii. in doi-trei pwri pot sd mil riitaceac departe. . chircita pe du~umea. nu vad cUeat foe. dar 1tU te~ putea recunoa. apoi se pr:..Din ochii lui Madeleine sar scantei de nemultumire..L'. .te niciodatii. mi-e grf!U sli deschid oehit.'78. euprinfi de fliiciiri.~tiu. .mic de mana. dar cihulse opre~te muzica. . blijbilind C3 0 somnambulii.0 sa ne lipim 1L1tul de altul aUit de tare. . eu 0 sd-rifiu perechea de oehelari. SeamMa cu un pescarul] c3zut din zbor. sunt 0 'oopaie.ii . tale. Chiar ~i 8. Nu todd declit foe. Mama o apuca slr:.Pot sd-tifiu caliillza pe drumul diMfam min-{. Un accident comic. mii de scllntei tnti am pleoapele ~i-mi sparg ache­ larii Ifi nu vrealt sa deachid ochii.d sa-l privesc. Glasurile noastre se inaitA 1a unison. deschidem ochii. aUU cU deparltl in lume. fneat nu m. Pe rochia ei cu penc de pas3re se intinde o pata de singe.lbu~~te pe du~umeaua rece. !ncal o sd 1/i se !ncillga oosele ~i.. iar tu 0 sa fii scanteia nwt.ai fndrii=nesc nid eel.. dar ehiar in clipa aceasta ii intrci tocuJ stAng intre doua scandun ~i incepe sa se elaiine m~or ca un litirez. Desrace Cll greu rarnele sucite ale unei perechi de ochelari. nu e net'Oie so. tinlind-o pe loc. mi se pare lulburiloare. dar violent. te aud. nici dacd ai sla futre doi biilrlin~i. cand ceasomieul inimii mele 0 sa baM 'I1liezul nappi.Trebuie sii-tifac 0 miinurisire..

bineintelcs.it in crizele mele ob~nuite. Ooctorila Madeleine schimba eiteva vorbe cu mama ei. din inima mea se aude un ClHU rasunAtor. "'' 8 lnima tmi bate din ct> in ce mai tare ~i mi-e greu sA·mi recapAt suflarea.<mJp urechile. Mi--e c-.Oau gl·i spun ceva. dar. Trag nMejde nu rnA fi sa vizul rnicuta canlarea~a.. fi gAn<lil niciodat.!} maiestuos ~i n-am reu~il sa fiu decat UII biet. umnandu-~.li eli po~i aUt aUillimp ca sa contempli 0 guril. pina in gat. imi 8.llul.. canar zbitAndu-se de groaza. AceJe or sa-mi spinteee g-. rnftng-. mID tare dl'C:. e mai riu.lld de mor. ClopotuJ imi 8parge tim- 29 paneJe. Chiar in clipa asla. de pard a. Tie-tacul se mai aude sec. Ii inghi~it un elicopler.. incil se Io\'e:-:te de toate lucrnrile din jur. Am impresia Cl1 ceasomicul mi se urca. Am \Tut sa par un \rultur regal SIlU un pescAru. dar vorbele mi se impotmo­ I~ tn giiLlej.'t nsupra buzelor sale rApitoare.1indu·mi uliOr. C8 stAplnele unor ctini care s-au mat la haJ1:A.. Doctotil-a Madeleine incearcl sa rnA polOleascii. Dare 0 fi ie~it dintr-un ou rata aslu? Se rnWnci? E din ciocolatA1 Ce-o fi eu ea'1 tncerc 811 rnA uil in ochii ei. Siml cli acele mi se invirt cu loatA viteza. . ca un pisirar care \Tea sa prindi un canar inspAimAntat intr-o colivie. Nu m-a. dar privirea mi·a ramas apnlit. Mil tntreb cum de vede atAl de riu cu ~te oehi de frum~i ~ de minunati.

nu te-aud! "i 30 .8.Ii 0 supa buml cu lidea. nti\t de bine ea tesuturile.ea e prea J>erieuloasa pentru tine.! cAnd ai vAzut-o pe micuta cilntMea\A nu face decat sa-mi adevereasdi ternerile: dragost. -lnima La e doar 0 proleza. fel. Meeanismul ceasului nu poate filtra emotiile tot. Pe g"an· £lite. rna pomenesc nas in nag ClI azurnJ ce­ rului.a lumea! Pare n~titii ~i furioa. Mi. rani strop de sare piper.Dar mi-a placut ~ de tare gura ei! . . 1'rebuie sa fii foarte alent..area mea normala. e mai ~ubl"t~da decal celelalte inimi ~i a~a va ti intotdeauna. Ynauntrul ceasornieului mcu. Pe gulerul cAm~ii simt mAna de fier a doc­ tori~ei care imi desprinde cildliele de pe pimant. Mi trage de bra~.'ii dcopotriva. Madeleine imi eanta indelung co. . rna las cuprins de drdg08te..5ine. Ill. Dupa un sfert de OI-a de repara~ii !. care cantil tan'i ochelari ~i se uitil drept in lumina soarelui.1i. Cu fata tra. Pe negandite. imi revin in minle imagini ale felei cu chip de arbore. sa rna adoarmii.Facem cale-ntoarsA! Ai bAgat in speriet-i pe toatA lumea! Pe toat.c nl. este ziun cea mai calduroasa din lume. iata-ma din nou in at. Tn aeela."i'i ~i un ael'ingrijOl-at.i timp. Ceca ce s-u tntAmplat tn ora!.ridie pleoapele.

Dar nu e deslul de voi­ nic ca sa indore chinurile dragostei.acind pe sub piete.'}8! . 0 sa pla~ti co multi suferintJ. senza~ia Cll e~ti res­ pins ~i ea p !I. nu-i 8.Face gropi~e atat de juciu~.Da. &58 c:i ~liu pe dinafarii C".1ri in aero Eu p-am pus ceasul. iar sAngele Sf va presehimba tn sloiuri de gheati rli. mai ales cAnd ai inima din lemn. Pesemne d. tnelt.e face 0 mare nedreplale. Madeleine l.. Intreaga bucurie care te cuprinde c1nd iu~ti.1l poate dure. chinu­ rile geloziei ~i ale incertitudinii. zAmbe!jle tn atat de multe feluri.~le. Meca­ nismul inimii tale va s. dar de data aceasta. Vei cun~te darol. prin tol trnpul. unjoc perieulos. &':'3 e. cu atat dure-rea pe care 0 vei sim~i va Ii mai ascu~ita. . fir3 mAnie.. pri\·~te la fel de ab­ oti ca intotdeauna.uride amar .Nu-p dai seama ee sput ttl iei totul tnjoaci.. Tusea fp face foarte riu. Dar tejoci ell focul. $i co cat vei iubi mm mult. dar nu mi mai latur pri\'ind-o! .t. nu ~tiu eum. ~'riguJ 0 sA-p macine oa.mi. fOJ1a fericirii nu-l va dobori.l :L"ita-i 0 nimica toali pe langi ee p se poate intAmpla daca te tndrigos~tL Mai de­ \'Teme sau mai tAniu. ..Atunci sa !?lii C".

ca ~i cum 3.3 Aurd de mister care 0 invaluie 1:Ie rnicu\.. Adun tn mine 0 tntrea oolec. senzalia aceea Jiri Rume pentru mine. Vi.la vlirsta mea.a cant! reatA rnA umple de bucurie. eu nasul ei perfect. Si gust din ROO.ie de imagini cu genele ei lungi. Nu am dedl. Mi pa. Ii pllslrez cu aUlta grijA aminlirea. n prea tp vine sa cen. cu gropi\-Clc .l.sez cai "em pe pereli? Va tre­ bui Itii-mi due inima des la reparat7 ~i ce dad! De clnd am apirut pe lume mi se tot repar-. Abia acum int.Ii eAt mai repede. ell ml3. sl 0 regisese. !. ciici pofta vine mancand. obraji. Dar dad n-o re\"ad tmi pun viat-a in penrol ~i.e1eg de ce doctorit-a ~inea atat mull sa amane intalnirea mea eu lumea dinafari CAnd nu eun~ti indo guslul ca~unelor cu mha.~t un penrol de rnoarte? Poate.!l ocroli o noare plapandii. " . ~i asta rnA race rericil. asta e ~ mai gra\'.dicrea buzelor..t un singur gind.

ut'vl care amtd artie w t'N. tal <h tooh.trlipuugf' pielta. D1NG! DANG! DONG! DING! UAi'lG! DONG! }o'ir-ai tusi fii de cue! MA trezesc bruse.IAd. acul care aratii orele.. Love 18 dallgerous jor your tiny heart eve?l ill jour dream. mi . I" a1 doiho.wrniC'1l1 il1imll tall' i(l t'(l.e~te Madeleine.! A doua zit cl1teva lovituri de ciocan m·au ficut sA tresar din HOmD. Apoi. imi J.•tapclll ftf'-li manla.~ 0 tibli~a. Se uitA la mine t"O oehi de cAprioari grdtiO&a. hotAritA sa batii.tn uncle !'>eri..tOpt. Ei'le extrem de nepJacut. "in 1ft f:If'rlj lV'rilor...IJf'"lnl tatdealll'la.... izbut~te 8a intl"E' pe gaura cheii in inima mea !?i incalec-J. JUt ~ fltdJ"fig03ti. Apoi incepe sa-mi dezmierde lin .ln at tml«: nlNd. fti­ nodaIa. un cui deasupra patului. pare uimitoare. hli. 0 vad pe Madeleine cocolJltl pe un Ialun. .il t 80 plOOHl' dream softly. CQci al UIlc1. Intre dinti ~ine stnln. ut.it. ca ~ cum cuiul mi s-ar implanta direct to \easti. Aeum inchide oehii ~i dormi. PiM 'Iii in ~mn. . micuta eintireatJi. tn visul din noaptea asta.. De parc-lU' fi floare la ureche sa donni ell ~ 0 inirnii.arul. a\'fuld doordoi centimelri. ea agali Uiblita pe care citesc infri~t: I . AlA simt cople:. ceva dinliuntru se pune 'in nili}care ~i rru1 intreb daca e door inima.uie~te prin \isele mele. rthld. lUI atm~ aul~.

rc discret sa Ie descos pe tinerele cupluri care vin sa adopte un copiJ. nu-i a*a. Dinspre ea vine un vint amenin\Ator care imi incremene~te I'Oti~ele. 1mi incerc norocul cu Arthur. Cll oc. Din relul in care ingaima . ~i-a impdi. tot~. ci micuta cAntAreat! B-3 instalat in inima mea confor­ tabil. dar din cuvinte.'OT 8jUrflma. De la nimeni nu primesc vreun riispuns." Poate fetele or fi mai in masura sa-mi dea vreun indiciu.~liat valizele grele ca plumbul prin toate unghel'ele ¥i. Anna? Nu l.-o. Nimic altcev8. niciodaUi nu m-am simpt mai U~OI' ca in clipa cAnd am intAlnit. 0 *tiu pe de rost..Jtim absolut nimic". tnce.. nu ~tim nimic. Trebuie CU orice pre~ ~ g3.tI-ica iaro.-o. Anna ~i Luna sunt <Ioua prostituate care i~i rae aparitia mereu in zilele Cr.-ede prea bine ~i cftnta asemenca unci pasan. habar n-avem. dar a trecut ceva timp de cfind n-am mai viizut. 34 . T:lblit-a asta imi da fiori. Dar in zadar mi--e ceaflornicul aUlt de rragil.tiu decitci nu . Cum 0 cheama.Am 8uzit-o cantand in Ol~. nu. Nici nu mai e nevoie sa o citesc. iar mec(U1ica inimii Ie va . ..fi.sesc 0 cale de-a 0 regiisi.1ciunului..nu. n-avem nido idee.hii pleca~i spre rotunjimile pAntecelui.. simt C'a sunt pc calea cea buna.OO8ele # 8e t.'! Unde-o pot intAlni? Nu ".

tnginA Luna.. dragos­ tea mt>a!". Ointre taale cu. ~ig. Cunilingus.l3t 35 cind au auzil ci I-am bolezal a5ll. Aduc men. Trebuie sA-I repet de mai multe 01. Anna pare un trandafir mare ~i \'~lejit.li-a 001. tm'i1uindu-le chi· puI lntr-o aurl ~ntie.mlajul cw..in· tele minunate catc m-au invA~at.7nelfte curcubeul.>u vreun buchel de nori culese din cimitir sau rl'dingota \'reunui client care f. Nu·mi limuresc niciodati tn~elesul lor. VOI'~te r"""" repede.: Cu·ni-lin-gus.7 sa-I pronun~ ea la carte. puI UJl('i partidede arnor. pentro cii Ie Cae sa rAdA mtruna. zdrinpnind co unghille lacuite . duhuJ tn tiJn. . dar tin morti. De:z:iua mea..t i""e~e pe mine cuvrnle noi.un euat1 pus de Madeleine in locu1 ochiului spart de un client rJu·platnic. care au tntot· deauna un miros cudal de ierburi pro\'ensale. mi-au oferit un harlNPr..a aratA. Joaca lor preferata este sa rn. de parcl i-ar fi fricl de lini¥e. tmi tnchipui un erou din Roma antiea numit Cunilingus. Ce cuvant fantastic! Anna !i'i Luna nu "in niciodatl co mAna goala.SeamAnl cu doua biltrine carl ciipitlli. ehiar ~i alund C'ind fetele nu fumeazi. iar din privire& ei ~il. I-am pus nwnele "Cunilingus··. Cel pu~in a.\rile parci Ie gidila ere­ iernl. ca doua vag-dboande de trei.Cunilingus.~i schimbl culoarea dupa. preferatul meu va riimane pe veci "cunilingus".tii. Cunilingus. Pupila stingi .. $-au induiOE. vreme.teci de ani t1'8· vestite in haine mulate de leopard.

..'lOr sa ai un BUnet.pre dra· goste.itiu.i po­ trive!jte pe tacunle ascu~ite.OI' care i:. PronunlAnd aceste cu­ vioLe. Dar pana la urma. pe dlt de ridioole pe atat de dlllci. Am tntotdeauna mo­ mente.Nu e u. Simt totlL. fiinddi nu \'reall nici in mptul capului sri se bage in vorba l. .0 minune? . in care cre:1 intr-o minune. tmi r:tSpunde eA . PieioruJ drept i-a inghetat pc jumatate in cea mai friguroasa zi din lume.t ai zice pel}te de ~i clien~ti ponOlise de e-.a c-. MIl.rile domoale ca ale unui dansat. Nu sunt 0 adevanltii profesionisUi. copile. N. . simplul rapt cod. tn<lra­ gostesc c!l. in gencml. turuie mai repede deciit de obicei. pncepi? . () daroiesc rna face fen· ciUi. Apoi. tree pc la mine tn licenre zi Cll mici plocoane. pentl1. dar nu rna pot abtine. N-am primit ell care vin mai dell refuz sa Ie mai ian banii. dar pe ~ptite..l trag foloase ~ pun tot fclul de intrebari de:.Cred eli da. dar uneorl.n-a amit niciodaUi.l () vreme. eu paml ei blond in mii de ape ~i zfunbet. $i mai e ~i Luna. ~tiu ea n-ar trebui sa rna las dusa de val. de ea".AscultA. cu dntg08tea asta am tr-dS fiulte prea mulUl. versiunea preistoricli a lui Dalida.1nd rna !. Be plictisesc.ii Madeleine.:i ea arde de ncriibdare sa-mi dezviiluie un secret. sensibiJ in mesena mea. Madeleine i I-a i'nlacuit ell 0 pl'oteza de acaju 36 smma .areat1i.ul obosit." CAnd 0 desoos despre micuta dint. cu mi~cii..

im? Ell n-am spus nimie! tntreab-o pe Anna! .Din rate '"ad. glAsui~le la Se preface C'd.:. tmi m!:ipunde: .'Otea--<dl. co ochii mijip.~ ea 11-0 tnduplcc.. lmi aminte. .oare. 13 bunic:i. incit abia ti tnt-eleg cuvintele.Dac:i n. Ratula de ve~nicele mele intrebari. adaugi cea­ lallA.. micuta cantireatJ.pe care a desenat in pirograwri un portjartier. dtoparte de aic:i. din Amitduzia. eo capul plecat.Nu cun~ti cum"a 0 miculA cintirealA care fel en tine ~i se izbe!.Nu ~tiu nimic despre micuta andaluzli. .Otic nimic.. Poole s-a tntors .Mirot-a ta cAntilrealA \.Q.ne din Granada. n-a auzit .ntirea!i.. ~i.. . aceea. acel~ glas de pri­ vighet.te de micuta c-J.•.i '-ioiciune.Poft.L'. .. Juri sa nu spui la nimeni? -Jur! Incepe sA l.-rerne cintAnd. 37 etmlinui Anna.te de toate lucru­ rile? ti strecor cAtrodatil intrebarea.l\-am mai auzit~de rnuIta .() fi pur ~i ~implu la acasa. dt'ja ai deprins clUeva trocuri de ~uCli(>..:i schimbi wbiectuL lntro 1& banuieli cit Madeleine Ie-a :o.. imi iau figura de bAietel trist..Ce inseamna Qndllluzli? .mulsjurdmAntul sa nu suflc 0 vorbl:l de~pl"(. tumind ca 0 moara stricatA. Intr-o bunA zi. "­ . .Dar Anna nu !.

. Va lrcbui sa a. 0 sA ~i Be urasca de~IA! .le in Iimba ei nataUi cAnd se enen·eazi. Aici. Mi-e leamA de ce ti s-ar putea tnUl. -Cum'! $crolliai zis? 0 sa le plietise!.mpla in Or8. lmi freamiUi lot sangele. . le-alegi nwnai dupa placul tau.!1tcpp pauzele ca sA "isezi! !... . nu prea ai ~inere de minte. MAine.Poote eli da.. acum valea..Vrei sA studiezi1 . Un acres de bucurie puri. de unul singur.Hai..lti de moarte! Vei fi pus sA cite:. .ti cd!1i care n~r sa-p placa. Ne intrecem amandoi in af\lf'isjtele de orgolii tlteam in cumpini dacl sA iz. sunt fericit. care vorbel.Exact. calla tl!! izbu~te Luna. din cite vid. dar sunt curios sa !.. ca un aluat 1n vatn1.Ar fi mai bine sa tncepi ell repetatul regulilor de pc tAbli~. I niei eel mai mie zgomol.)tiu ce-p peate pielea. pe cAnd wei. Asta-mi doresc.ltiu ce se in\'3t-li 38 8colo. imi laU avllnt din \'lrf'UJ dealului. umt1u panzele ~-mi tndrept corabia spre ~i! Dar inainte de asla. Visurile dospesc in mine.buenim tn ris sau sl ne f&cern foc de marne. va trebui s-o eonving pe Madeleine. nu e ell putin\1. 0 trebuiaBca sa ~A stai neclintit ore tn ~ir n-o sA poti scoate 0 vorba.'}. ~ sunt gata sA devinA reaJilate.

en moartca in suflet.. cu m3..te pe nimeni! ghunesc Anna !p Luna. n-o 5l-~i pun piedici.. llitu8ta pe dealul Calton.l ehiar deasupra ceasornicului.. ca nu cumva tm dca cineva sa :~ cu ochii de ceasomic.. ~ vrea ~i eu si cunosc oarneni de va~ta mea. coborAnd panta.SAdel'COperi lumea ducindu·te la ~.:i pe mine.or. . intr-un ear­ tier ~ chiar peste drum de catedrala St Gilles.. L-am J9 • vmt "'i pe CuniJingus in buzunarul stAng de la carna. Ia C'J~iva pa. Ocupi mai mult loe decat caietele..Aind u:. (Sus­ pini prelung. l!?i i~te din cind in cind capul cu 0 muLri. mi-e urAt aiei singur. Fae tot. in \'arful dea1ului.) Rine. fncheie Madeleine. fie! Daci vrei la!jCOOla. . am avutgrija si-mi burdu. ~ lierul ei. de hamster multumit.i­ nile In aero In 5~it.. Arthur.Toatalumea merge la ~ Cllnd ai tu de lucru. Port un oostum negru care rna face sa par un adult. crede-ma . ~te ~i uua mult ~teptatA. ce-mi slit in puten sa-mi tnfrilnez buen· ria. merge ~hiopatAnd~i ~ este scfu1. . Simt ne\'om sa des· oopir lumea.. . S-ar fi cu\'iincios sa rna pun pe dansat.'::i in unna noastri.§ tnainte de a pleca.~ ~ ghioulanul en perechi de ochelari ~terpelite din ate. Madeleine m·a sJatuit nu-mi !4COt niciodalli vesta.18 aeama sa nu mu. tn cluda cclor unsprezece ani ai mei...

Madeleine avusese dreplate. Pare ca toate (emelle s-au deghizat in gaini grAsune de plastic l?i cotcodacesc de-ti iau 8uzul. Se prefac SC"dIldali1. lac. ~. Prinlre ~ap­ tele lor. Bikbatii 101'. Se uitii eu dispre~ la mersulleganat al lui Arthur f. se uita ~inta la mine ~i tncepe sa faca "tic. Privirea imi adasta 1. Curtea pare imposibil de strabalut.l}a hal.La poarta se inlinde tara palloanelor de blana. . uri~i. Mii.. Toti se holbeazA la mine ea la un bolnav conlagios. clind veneau familiile s. tac'·.. Elevii aunt copii in miniatura ale piirinti1or.e am­ hulante. Dupa ce mi·am luat rlmas-bun de la familia mea improvizatA. cand Ie vlid pe Anna ~i pe Luna til.3. Oeodata.. dar nu se dau in IAturi sa anmce oeheade in decolteurile celor doua fete.ea se aduna roata. sembip din ~tet pfula in tAlpi. tnaintez. tic. Oacil n-o . ~inand loe de teren de fotbal. dacil Luna s-a ~lat? 40 Intram in clasa. damic pe chipurile fetelor. pufnind in rii.ii arata destul de primi­ toare.llnului meu sUing.ba mai rau decat aUit.s. del. Stnlmha din nas.zdnd in hohote.3ti de ~ca noaslrJi scrilntitii.1-~i aleaga un copi! . 0 rata oache~ se propte~te in fat-a mea.parcii ~ fi fost inscris la 0 ~a penlnJ. lid'iitul ceasornieului meu se aude cam tare.. CUJ1. siml ca pe vArful dealului.ii la umflaturd din dreptul plam.. niei urma de mieuta din· tareatA. am I~it pe 0 poartA enormii. Scrntez cu privirea fej:. par umera.ele celorlalp. in viat-a mea nu m-am pJietisit in a.

. imi incep ancheta intrebAnd In l>tAnga ~i·n dreapta daea 0 cunOa!}te cineva pe mieu~ d. tmi tremurd vocea..o intr-o zi cant nd se tot.Nimeni nu-mi vo~te rrtie de dom~ Acacia I>8U de ochelan! Nil11f'ni. . E slab ca un copse uscat. mai in:l.lovea de obiecte. . .Nu e 18 ~a asta? Niciun rispun:.Andaluzia" care se iz~ de toale Iuc:rurile din calc. bobocule! Ai vreo treaba cu micu~ 41 eantirealA? Vocea lui l'iuna ca 0 lespede de monnant care a ~i meeput sa \·orbeasca.lse din aripile unui corb. avea treizeci de ani.. Parc·a. La vederea lui.lne!5te un tip ciudaL.~"'C pe mieu~ cantAreati.ga. sa le ia naiba de~! Unde mai poi ca m-am iJL"O"is pentnl lot anul ~_ Cum sA-i spun aeum lui Madeleine ei nu mai "Teau _.Ce spui tu.. ai auzit.a studiez"! In timpul pauzei.53 cl m-am ~ndit sii·i dau 0 pereehe de ochelari.ntAreata . elegant ea 0 sperietoare 1mbrdc1iUi de un c:roi­ tor venit. eo­ piii ~ lasA ochii in pamant. Privirca lui neagrA ca smoala imi ingheata sangele in vene.lt ell un cap. E mai mare dedit ("'eilalp. A.. .. Nimeni nu-rrti rispunde. mai ales un mucos .A pi~it ceva f{l'av? S-a izbit prea tare de ceva'! Din mul~ime !A!. .Am vizut. iar pJetel!' par ~mu..

.". Nici dacA mi-ar Ii dat jos pantalonii.. Din bu­ zunar riisare botullUl1. Joe imi smulge nasturele de la vesta. Tuleielc lui imi fn~eapli pieptul ca 0 sanna ghimpalii.5a de ru~ine. intru in mare belea. Mult-iJnea curi~ilor exclama nOooh". oaca face pipi.42 ca tine! sa nu-i mai rosle~ti numele niciodata! M-ai tnt-eles. nu. tmi asculta inima 0 clipa. nu creierul: . Mintea vrea sa nege IJnu. Ceasul zvle­ ne~le..pa~ana lui Joe..Cum seo~i tic-tacul asta ciudal? Nu-i raspund. darl cum mi se intAmpla intotdeauna.Joe. Se aude 0 rumoare: .. cerceteazA: .il allui Cunilingus care adul­ mecA aerul peste cil. Dintr-odatll.Inima ta face aUl. Fari sa stea pe ganduri. t~i pleac~ ure­ ehea spre mine ~i mil. inima dli glas buzelor.ta zgomot? -Oa. . nu mi-ar fi fost 3. mucosule? Tac mDle." Fiecare se­ cunda cantAre~te greu.E~ti indriigostit de eal ~-i? Vocea lui puternica ~i gravii imi eutremurci fie­ care oscior. Mi se pare ea timpul a stat in loc. sco~and la iveaHi aeele ceasomicului care-mi ies prin ~. Se apropie tncet ~i i~i unduie~te tot trupul ca sa-~i Iil>easca urechea de inima mea. apoi i~i indreaptii spalele.

dar ere­ dearn in puterea fllcirii din mine. ~tiam CH nu e cea mai puternidi din lume. e dragos­ tea vie~ii me!e ~i.lznea1A intr-o biati pluti in derivil .ele. .'i. Ardeam de bueu­ tie gindindu-mi ci 0 voi regisi pe micu~ C<'intArealA.. fi primit un pumn in ~tomae...ii <--And ar.m in atAtea buc8\.. cum li 8pW tu. ca altfel i~i ~parg de cap N'asul isla care-~i ~ine loc de inimA. JOt' mi-a fint ceasulla ora realit.. ne-am tn~elcs1 0 sA-I sfiril. filcindu-J mai infri~tor. iubi NICIODATAI Ii tremurli degetele de manie. ehiar daea i~i ~ine pumnii strlln!.('u-cu! ii nbpunde coaja de nuel. Cu 0 simplA privire arnu~te intrt"aga curte.Oa. Tn doarcinci 43 minute. .'" 0 liclrire de melancolie lumineaza furia din strifundul ochilor lui Joe. ered ~ sunt indrdgGStit de ea. Cu doar cille\·a ore inainle.. meat nimE>ni nu mi·ar fi putut sta in cale. ca l.Micut-a cantirea~f"'. Mi-a pi(·ril graiu!.0 !'i-I &. Ele\ii munnuri din nou: . PW ~i \·intuJ pare sA-i as-­ culte porunca.ele. nu mw t" aieL 83 nu te mai prind vorbind de ea niciodatA! sa-p iei Iii gfinduJ de Ia ea.Oooh. ci n-o sA mai po~i iubi NICIODATA! repeta eJ. imi 8ocoteam inima o corabie in stare sa spintece un ocean de dispre~. n-o Ni mw JXlp. ci'i.. . 11 fae wb.A~ii. trans­ formimd corabia mea indr.fitiim in atatea buciit..

in vorbele oamenilor marl bi u ~enia.arfel $i tu ere<! e·ai ie~it. Ma eonsolez nUrnlli 1::& gindul ca micula cint. De. J De mama lui stiruie cu insullele 0 buna parte din druI 44 Ajung ell greu in varlu1 dealului. ineearca sl rnA eomin}fd baialul n·a tacut-o lnadins. dar nu izbute~le.oarei pe deal? Aia care seoate copiii din bUI1i1e t.dad rna ginde:. rnA fnt. II pne strins de mAna pe Joe poate el 0 line pe ea .>! bmsc din VL-. Ceas ticilos.sa. Madeleine Be chinuie sa rna ad cAnUlnd. t n sears asta. toaUi III 'lItie eli bUmna e steal~ de mult limp! t ntotdeauna.c despre Joe.iti ala care locuie~te in casa vrijit. Ii seamana leit.1realA a venit la ~ f'ari ochelari.le::.t Ia miri vullurolui. Far-do indoiaUl ea Ifi el e indrigostit lui de micula dintAreatA.reb cum de-a • un ~ de minunat sticlete cu ocbelmi in gheare~ vullur caJoe....z sa nn scol un sunet. p de vise! 0 sa le azvul tn craterul vulcan Arthur's Seat.are. CAnd rnA hotAriisc sa-i ve:. tntr-o variana mw garbovita ~i cu un dOl! de elef: -1'u ef.?i rnA incapa~nc.Pe dnunul spre ea. din cap pArui in tiJpi.58 doar oehii lumii. din burta unci lfirle.Chinurile dragostei preachim . nnde 0 fi acum? o doamni de vreo patruzeci de ani rna Ire". cis-a pllrtal a..

ritmul canliac. tmi sarut.a cadranul . lngiduint-a ei fa~ de rna 8C08te din Mrite. UJ1Ili.. 1 eele din n Ie f'ir:llli ziimbesc. .tri de tristete.i imi .. mi se tnchid pleoa­ .enii tn moru. ap3sAOO mecanismul cu de­ lui aritAtor..

Mi-e Did sa n-o lli t in ace1a!?i timp. am 8COS din maneca hainei oul datde Arthur.a cantirea\A cu 1rupul invelit in slrive~ fulgi ~ii.sesc pe domni~ Acacia plin puterea gindului. nu·~i ia zooru!. CercetArile mele legate de micuta cantireata nu dati roade. mtr-o pauzi. CAteodaUi imi vine sa-i smulg claia de par negru ea pana corbului. 0 apuc intre dOlla degem. Joe face 46 legea tn ~Ia. un vis frum05\ incepe sa prinda \ria\A pe ecranul pleoa­ pelor. Vil de Joe.'E! de rig in rat-a tuturor. cuprins de 0 mare lehamite. nedezlipil de acele mele ca un magnet.4 A trecut un an de zile de cand Joe nu-mi dii pace. Mil (<K. lovindu-mi ccasomicul ell pumnul. Sc racea ca in coajii apare 0 crapaturi pm care £le slrecoara micut. Cand sa . Nimeni nu indn1znel. dar imi tndur umilintele Cva criicnire.ite sa-mi rii. tneere sa 0 reg8.sita de ~a in care rna anti. AsUizi.li In intrebari. uit ~ de afu­ ri. Tot mingaind oul.spund.

i..=teasei. capul meu face . Anna ~i Luna au venit ca in fieeare an si-mi fd acee~i surpriz. deodatJ. apoi a cAzut mort. unii bat ~i din palme. seuturAnduiii resturile de coaji de pe de~ete. dar nu vrea sa 38Clllte ce am pe iJliIna. Dupi \'e!inicullor obicci. Am de­ venitjucliria pe care t~i varsa nervii ~ melaneolia Ud zadamie Donie :unintirii co micutA cMtw-eStJ.Data \iitoah'. ceasomico] 0 ~i-I sparg de cap! tn elasA. dar d(' data asta. ea !ii cum \'6ul meu &-ar elimina prin glandele laerimale. se veselesc dindu-I cu parium pe Cunilingus. Lmaginea prietenului meu ! E 47 .sa-i simt clldura ~i sa-~ ridice genele. Dorul de r3zbunare lmi d1i ghies. GA1ben~ul oului imi aluned pe obraji. toata lurnea face hazde pirul meu nicliit ~i pUn de coji. Traista co amintiri a lui Arthur a seeituit aproape eLl totuJ ~i bietul de el einti din ce tn ce mai rar.poe!". Joe priv~te scella ~atislaeut. tn seara anh'ersirii mele. cici n-au destul:1 lumina. ZAne1e din gindurile mele se tmp~tie C"Me tncotro. Zi dupA zi. tnri impart timpul in mod ega! tntre ura fatA de Joe ~ dra­ gostes pentru domni~ Acacia.Joe ma supune la noi umilin~e. Top bufnesc tn ris. Hamsterul s-a tncordat mtr-un spasm. . au tntreoJt ll'Ii8ura l?i I-au tmbalsAmat de tot. Aladeleine ~ ~lriduietlle din risputeri si mi li· niJ.

pretutindcni. sa stau pe ~duri! S·au Kurs patru ani de la intlilnirea mea Cll mi­ cuta c:lntirealA ~i aproape lrei de eind am tnceput ~Ia. Noapreaalba mi-aascu\-it ~im~urile !. ii rer Lunei ~-mi dea ct· {p\. In rortea !?C01ii.it nicaicri.c.mni:. intins rani suflare in cu~ lui. Nici macar n-o sA atipesc. fugi firJ.. tmi tndrept ~ii direct spre Joe. Un .. Dac:i ~ ~ scigur eii d(. una cate una. 0 caut. tneal ai %iee ei ~ti oriunde alt· unde\'adedt In Edinburgh. drap de ea. $i sin­ gurul om in stare sa nispundli enle Joe. Ca l'ki-mi aline durerea..aba. . Andaluzia. Sunlem pe 'ZllUnie.credincios. sub ponlra timpului.oi nen"ii. totu~. tn noaptea asta n-o R8 rna prinda 8Omnu\. Mi uit cum geana de lumina a zorilor ri:-ipc1. dar nu·i de gi.ite umbrele Intune-. howal sa-I tn/runt Oar nici nu al)ue sa deschid gura. am planuri de ficut pentru maine. atAt de <tenin.oara Aeacia e 80010. tn ajunul ullimei zile de fi'COOla. ma umple de trigte~e..cu-cu" prelung r.. a. ncului tn eadenta acelor d ~e. ~ cerul etJte senin. M·am hotArit: plce sa cuce~se Vestul adoraL Nu·mi mai nimine decal sa anu und~ este micup cAntarea~i\ in clil)8 asta. d el rna .alec\li de geowafiedespre Andaluzia. 0 sa rnA cule pen­ tru ultima oarcieu un gust amat'.te din piept. Amintirile mi se ~terg.

Cei din jurul meu rdd in hohote ~i bat din palme.inhaiA de gult"rul cima.Oa..-.a !. in rele din uma. umi· lin~ele grele. toate aslea stau gala sa nibufneasci.N-o am.nia tnfriinati. mAna lui Ij. Nu se dii batut paRi cand. a raffias acad. cine vrea lIii puna mana? Elevi cu care n-am schimbat tn via\-8 mea 0 \'orbi ~ buluce~ unii in al~ii d rna tr3g-d.Nici nu se uiti Ja mine.<. Joe d1 un 8pectacol in fa~a gloalei stran!'e in jurul nostro. arata-ne-() l}i noui! ineuviin~eaza mul~imea.i arclti·ne ce ai tn hurta! Vrem si \'edem ~i noi ma..u. . in creierul meu ceva seda ~te cap. tmi fae riu! Cucul tncepe sa . cadranul cedeaza.~Ul.Ai vazul C"~ am pututJ.i lie repede OJ . Toatii curtea munnurd in cor: "Cu-cu.o. ..clroti~ele.\ chcie? Hai. eucul ~uieri. lasa·ma tn pace! t~i vAlii..oele anesteziat.e atApa ani.i nu se mai opr~te.Cum se deschide? -I~i trebuie 0 cheie.Olt-mi cheia atunci! . .i fiir.:inlria aia care tieiie! . t mi smulge calJl&!?a eu ghearele spre cadran. unghia de la dcgetul mic pe lfclurcl cheii ~i rasuC€llte fara mila.la scoate-!i cima. lmi trosn~te inima. m9. Vi. de ace sau si·mi sughi~e l'ucea. vrem. cu-cu!" tn clipa a. rna nApidefjte furia. .

vocea mi-a ie!pt din orbite. Dintr-odatA.t n halul asta ai tu de pnd sa pleci In Andaluzia'! fmi spune el sc~nind din dinti. limpul pare si se fi OpriL AJ. tot 0 s-o gise • m-ai tnt-e1es! Joe rnA trin~ cu burta de pimlnt.-o foarfeca insuneptA. da orice sA am fotografla acestei clipe ne~emuile! Primele urlete ale privitorilor tulburi1lini~tea din curte !p. Sunt preschim­ bat inlr. Joe ~i apropie nasul de pieplul meu. spasme cum· plite tmi zdroncina corpul.!?i n-am cum sA·i mai pun proptele. am arsuri in tottropul.Unde e domnL~ Acacia! . tl mai lo\"esc de doua ori ell toati pulerea.ti\"Uarul este pe punelu} de a se nArui. 'l"rAntit de inima mea de lemn. ge::iturile mi-au i~it din orbite. . . capul ti sun! dogit. 0 plec! Chiar uzi 0 sa plec! Ochii mi-au iCl?it din orbite. Ca un cAine care adulmeea prin gunoaie. sucindu-rni bratul. Aplauzele contenesc brosc.im! N-am auzil bine ee-ai %is! se riste~le Joe.Poft. tn acel~i timp. primti stropi de singe imp~ sa . .Da. .L'nde e! Rispunde-mi! Zi-mi odatA unde e! Aiei sau In Andaluzia. Cueul zbiari eAt n tine gura. Asta-i prea de tot! 11 apue de ceafi ~i-i tur­ tese fa~ de acele ceasomicului. gala sl we in bucap orice ti iese in cale. Joe 8e ridici victorios. ceva se trans­ formA in minco La fiecare lrei secunde. Spectalorii izbucnesc tn rAs.

3 &jung pe aooperu. u'8. Nu !'imt pie de mila! Se ~terne 0 Iini.... A.0.a muri... tnjurul meu..versfuld curtea C'U gindul ci toatA lumea e pe unnele mele. iar J oe scheWiie ca un pudel cu laha zdrobita. o iau la rUg-d. ca atAmat de 0 etajeri cioplitA rn vrea norl. Mi se face meA. Con.~ii de ceatA.­ ri£lCl8d 0 Idfii. sa miagA~dearipile lor~ sa mideflprind de pimAnt.! • S1 micut-a c:intarea~ De pe acoper.-. I nima scoate acelea.. Mai Id.. Madeleine. Poate ci I-am ueis pc Joe! Nic:iodatA n-8.." se ~te virful dealului printre ra.. Joe a rJ. cefu. In vizduh...l in clipa cl\nd m-am indrigostit de .i sunete C'". Ceasomicul inti arde pieptul. abis daei pot sa-) aling.wnta faptei si\·~ite tmi inghea!i sAngele in vene. . Limba orelor ii stnipunge pupila ochiului drept.t sa-i pieioarele pe doresc maar­ tea.mas nemi!}C8t.lbesc strinsoarea. Poale a munt. Mi C8\Ar iute pe un stilp ca ..5te deplini. Simgele ii curge printre degele. dar nu inlr-atAt inell. elevii stau impietri~i ca ni~le statui.u1 lilCOlli. Deasupr-<1 mea. roiesc f1iraguri de picaluri sAngerii. e~mintele p~pat cilcate ale celor mm zelo!.' fi crezul ca-mi va fi teami c:i Joe . Toati groaza lui Joe ge aduni in ochiul !'Utng care contempLa !fUYoiul propriului sAnge.ii spec­ latori din preajrna noastra. transformAnd-o fntr-o flintAni insAngerati. se opre~te un atol de pisari ci1itaare.. Mi-ar placea sA inc:elezc odatA sA-~i ~tearga visele mele.

eala siingelui. rna coboT vaJvAnej de pe acoperi. Dar nu se tntAmplA nimic. Cea· sornieulliciie din ce tn ce mai riu. Dac1l~am omorit. n apuc *i. cum e "isul meu de dragoste cu micula dintArealA cind trebuie sa tree de Joe. Toate pli virile dau roatA prin curte ca ni. duci Is casa din vllrful deaJului. dintr·o ~rnucilurii.'i mai complicat. cum era ciocolata de pe policioari. "a fi l.A f06l bine la~? rn. .~drumul spreea! Dar pisarile Sunl mull prea sus pentru mine. durel'C8 e insuportabilli. 1 zdrelesc bratele prinlre ramun ~i rru\ prabW}eSC mi pe pillnAnL Adrenalina imi dii. 0 sa ai mult de furci! Trebuie sa incerc sa inlore ceasul. sa rna t&ati sa cad 'in b~le AndalUtiei ~ apoi siga.rele nu s-au gribil niciodata atAt de tare sA rna.lte venind dins· pre CLUte. dac--a. Joe t~ t. picioe.i aranjeazA cumpar. care t-.~te radare. paewi pribege. Se aud lIuig-..a intreaba Madeleine.1lurile tn dulapul de bucitarie.ine rnlina 1a ochiul drepl Schelilliiielile lui de pudel rarul ajung p.1nA la urecltile mele. Madeleine. Rotite1e ~e prelung.Cum ar dispArea tot raul. Ii aud pe copii denun· tAndu·mi. it trdg tn sens invers.. aripi. Acul care arati orele mai paslreaza incA tierbint. Cuprins de panici. Un profesor cere Uimurin. .. ~i Par pe prima creangi care--mi iese in cale. cum erau borcanele lui Madeleine cu Iieoare din lacrimi.~ scipa de chinwile me­ eanice ale inimii! 0.

8. . fi lremurn voces mai mull de ingrijorclre.Ai \"AZUL -0 jar pe micu1.ezi roti­ telel.i lui ArthUl·. apuc sa-i povest. apoi rna ~intuie::le cu 0 prim dojeniloare. Is 0 ora atilt de t.Pot sii dau timpul inapoi schimbilnd sensul aee­ lor de cea.. t~i ridiC'd ochii spre mine. ~i nu.Qnlic'! . Niciodata nu putem J"eveni . tn timp ce 5(> chinuie sa-mi repare acul cu un ltpe­ rclclu.lnd ai auzit.supra (aptelor siv~itein trecut.-o cantAnd. Nu pop sa faci nimie..lI...~i! Ultima oari cind te-ai inlors aca. .Nici ti<1 nu·~i treaci prin minte.Ai fficllt 0 mare prostie! .e!. dedit de mAnie. riu. mli.~teptam la mWilriri cumplite pentru ca i-am spart ochiullui Joe. Madeleine imi vo~te de pard a. chiar dad a'·em un ceasornic in inimi. Ca ~i cum i se pare mai gra" sa te tndragostefj:ti decAL ai·i spargi ochiul unui mojic. osa for. .ite..'i 0 sA tedoarA. ii rispund lrernurAnd din toate tncheieturile.ruse la un meci de (olbal. Istorisirea imi face inima sa palpite.a cintArea~ .rlie tn ncaple nu-i sta in o obicc. Oegeaba fncearea Madeleine sa pari !}OC8tA. viziUi. M-a. sc aude deodatl Ok When the Saints. ifni ~te acul risucit. COd nu reu.!?i da. Arari.si cu inima in halul Asta a (O(:l atunci C'.esc de~pre inciierare. fi venit cu lncllltArile bune dist.c.

e-ai intors aeasa.Arthur.Cii nu t. Dupa vreo doua·trei zile. .. cu politilliti a pornit-o incoace. Dar toale se ineacii intr-un val uria. sa pleci in mai putin de zece minute.unul dintre cele mai trisle din cite voi cun08lilLe. mai ales.i dUlm el piciorul ~iop. totu~.~i tu ce-o sA Ie spill'! . Arthur 0 sa m-ajule sA-ti . .0 trisurii plinll. tara Anna.a. . roz. rna cauta penlru ochiullui Joe.. gandul. Eu n'iman aici sa-i inUhnpin pe politi~ti.. 0 mai treaeii 0 vreme ~i·o S8 te declar mort. trebuie .. ii anunt ea ai disparut. tara Luna~. bAigui el triigAndu-1'i . ea 0 voi regasi pe micuta canli­ reatli e umbrit de teama col va trebui sa-mi ascull inima blltAnd dupa gratille unci temnitc. felul in care rnA prive~te Madeleine in clipa asta va r.Trebuie 53 plee. Jack trebuie sA piece numaideeat. pe deal..1m{l.surli.ah\luri de altul . ffirli Madeleine'! Mulle pMviri triste lIoi m.. cautA-le iute pc Anna 7i pe Luna!?i fa rost de 0 tdi.i vedca 1a viata mea ¥. sa .ne . Ce-o rnA sa fae ram Arthur. Arthur se face nevAzut in tntunericul noptii en sa ajungii cat mai repede la poalele colinei. 'I'r"dgilndu·:. Un minunchi de simtAminte rnzlete tmi napadesc sufletul.unetul.tp pregatcsc imediat ciiteva lucro~. ~i-au pus in cap sa urce pana aici.~ de melancolie.

Ai nevoie de un ceasornicar ca sa le vindeci. data ai probleme cu inima! N-o sA priceapA o iota. vrei sa spuil .ii catevu haine. delli fiecare gest al ei rna indllio!?Caza pfma la laenrni.<4i ici l?i colo. eeva de mancare.Door n~o sa rna trambalez eu toate astea! tneerc s-o fae pe durul. nu. Nu ~tiu cum 8-0 ajut. . . rlli?te cliitite tnvelite intr-o har· tie eafenie. ca 5-0 pot inchide ea lumea. irni arunea bine cllnoseutul ei zambet preracut.sap rnormantulla rddacina copacului tau preferat. prin sac. Tn orice situa~ie. cat. imi ascunde dublura cheii in redingoUi ca si·mi intorc ceasul inimii de ciite on e nevoie. dar nimfm infipt in lac asemenea unui cui in du!}umea. Asta-i avan­ tajul cA rna considerii vriijitoare. n-or sa-mi sconno­ neascA prin rnOl·rninte. Cll niciun chip! sa nu mergi niciodati la doctor. sA nu uip sA iei legitura Cll un ceasornicar. Apoi mai in· dea. tn loe de rnspuns. doar un epitaf scrijetit in scoat1a copacului. .Nll.eva ~i. ea lrebuie sa pregateasd. Politia n-o sa verifice. 55 . iar in buzunarele pantalonilor. de la cele mai nostime pAnA la eele mai tra­ giee. Mli ~ez pe rani~a. Madeleine irni burdll~e~te rani~a cu borcane cula· crimi I'.$i pe cine-o sa punep in sicriu? . -lmediat ee te stabile~ti intr-un loe. A~ putea sa spun cuvinlt:! mari sau sa tmpature5C ~temllturile. langa Cunilingus.Nu punern sicriu.C-un doctor.

tmi u~ureaza ranita. t. Anna.tmi \'ine sa-j marturisese dragostea !li re­ mulpme de cuvinle tmi stau pe limbi. .~ lli mi-e deja (rig. La poaIele dealului Arthur's Seat ne a. VAd trecind poli~ pe \'ersantul celiUalt aI bitr.1ngAnd-o la piepl en toatA puterea..i indeamna eaii eu ri~ipindu-~in 0 voce g'dunoasA.1­ • nuJui vulcan.1ncene. \'UnJ un borcan intreg de lacrimi.ul. fnfulec toate c1atitele pima mi se umflii burta ca unei fcmci in~rcinate. Joe ~i mama lui ii ilk~esc:. Vizitiul..teapti 0 tr.tr. eu mu~tii~ile lungi plni la spr. Tremur de­ opotriva de frica ~i de ferieire. daca mA moo ~i de tare! inti spune en glas see blajin totodatA.Potolel?te-te! 0 strlngi L~ cun~tinlA.e1e din jUr\11 ei. Numai bralele Imi rAmAn. eu IWlullipilde geam.easca aiei! tmi dl'tiClet:lez brat. ea si-mi mut pndurile In altA parte.1nd poteca pe care 0 cunose alat de bine. Luna ~i Arthur se urei in grab&. n-8J} \'rea sa te gi!. dar nu ~i inirna.. ~"Ia ei incerc gi-i transmit mesa­ jull. . dar refuzA sa treaca de hotanli buzelor. Cobor.hourlL Luned prin lumina feJinarelor ea un mm­ pei de noapte. 0 sa spargi cea:. Sunt incA tn ca. Acum e timpul sA pleei. prive~ oral}ul Edinburgh ceata. Madeleine des­ chide u~.

.ie ca o loeomolh-a cu abur.Am ajuns! anuntA Anna..lseasci oriunde ai fl.lC' surari siameze. rnA lrezesc [n cllnteeul rigll-. Anna ~i Luna t-.e bine dresat.i leagini capul. .lllfl dai ve~ti despre tine. Leagi scrisonle de picionillui stAng. chiar~i in Andaluzia... . Luna imi pune pe genunchi 0 colivie ruginiti pen­ lru pisAn. pirAnd ni:. tmi ureazA st... lmi dau seama ci lumea asta manmti se V'l intoarce aca::>i fiiri mine. ~ 0 sa putem tine legiilul'll. E fORl1. Oh La ivirea l.E Ull porumbel voiajor pe cnre mi I-a dat acum cAtivR ani un client romantic. Arthur sfori.otea nopPi. fieeare colina imi rnL.onlor. ~ttr<l to care fetele Le privesc drept to oehi! Mull noroc. !If'fruenito. 0 sa te g-. 1'n1sura sc opre~te.<Ul lVl'~1 /hf' Saints. Nu I-am auzil niciodati dln­ lAnd atAt de lin. Tic-tacul ceasomicului nbunA tn lini:. 0 sa ni Ie aducd.n\ngAndu·ml to bra~e cu putere. Scrie-ne S..Las tn urm:ll'inutul Lacurilor.--oari cu prcc:izie indepArtarea.

croai1i tcMHaiajQII/. cu Arum fi cu I~.dibmlhi. Toot. 0 arutaM im«liaJ fi to/ttl Ie l'O malm.i McuW.lk parra lr«ItU UI'I umgaR.ir ad n. (lIt"4t mit fntT'l!b cllnt t(l i:blltl pat'lnnbelul «t p001U pomra L·tftilor."11 Mniu. mi-ar pl1kro .'lUU grete. lnlr. fa«m gM)1 jiulilrlJ 'I'lU t prima oora fn ~Ulita Mi-or plii.wa [II l'orful dealului. &ri8oorea aJ/ta QI'1l CItt.5 Jack. am gti8il-o la fJtCftlolO(U'fU Sl Calford. OJ iar fi pUim diapiinAM.a. duplJ pl«aTPa noaatni fi a I/Iai . am udeit uftl intJ"ftha­ chi. Am pontll cu to!ii rll trlhtarM h. C'dt am oMit dnptld . dar 'III tm llimnri. Alelierul tTCl rdt't'ifil. ". Tnlr-o diminoo!il. ntnd am alllt. aWl d£ grele.~i pot poL'e8ti cum/act fl(I ch mdllaln eu .-0 upJlroJ cd poli{ilJ. . til ~~ rotn'O minul.a..lfcultkilll' tmK datu.-0 l'tdnn..pu m "" t7'tm.eint.ticule lui .pah.

cd ee 'Imil" bUli'. Ii 4tt dorde tine.~ . ~'-(I pdrmit truptll fit fnt'hi. tal CAnd intru tn panicl. It4l aducd { . Arthur P. I..lfatkl€1'w a pltroL A MMnit «i ph« {Ntr-o IMJ&gQ M/4ton~. Aburii. u.cri8oarea de proo mulu on.e moi poaU {. nil U1Jl (I I YeO datorila tie aa\'Itt inu'una cU ilt toatii puterta MlrdlttKin VinIJ ti Ii mamu tU. ell toatil dn:zgattea nDlUtrli. De ce ma tem? De tine.porta gdtululll-o t'rni pe Madeleine fll vlotd. Dar m+&f!IQrQ.lllh81rrl" tint. Si1?11l dai Jlldodata ItltCrii tnelodia Db When the. panica ..a(l!lI. Ciiardocd tria' tM !i~amorci.IIRSC . AClIm Cl. d.a.o II/4Jta. 0 at! fncerc 14 nit 1"l'(.toon fi r-a eli· a6 btTot 6N/l't.doaru nicio­ dahl. mecanica inimii mete 0 ia raz.nna" nl £Ii umm l4aide.tuUipltkre 14 trw fi pt. iar eN. c«J1altiJ mai rtpa1'd pe rine1:a. de mine f1ri tine.> . RAtAcesc pe ~inele propriei !'rici. Sci dec DomRul ~ CVIt"gu: iute zbum'(lCIN'Q /Uta blumnata! N-am plltUJ 811. .fieptdm ro porvmMlul . mai precis. .n can' nll.rei ro~ 88r de pe calea CeratA la eurbe.d.na stat de tare. ca nu cumll(J . tneAt ml simt ca 0 locomotiv3 cu abur ale di.ro·mi piarn curaJlIl tk-a p-o mai trimtte.U fnctrrorea alta tWIUl.~ An'llI.

~ sa Ie evit. eli \..duiesc! 0 ~i vezi.. in cap ca ruletA. pregAtindu-se de tlCri.lnima lui care gimie!. A. De delW"le. Madeleine. cat RA-? poti tu incerca pe mine puterile tAmlWuitoare. tre fmbn1tL~ ~.ilnit deloc in ziua cea mai friguroasa din lume.tneearlicA a inimii.-rea sa dau timpul tnapoi ~i gi-mi pun inima hArbuitA in bra~ele tale.<l.d tnall rezemal de fereaslrA. Lacrimile lui Madeleine mi se invart. dar in clipa asta pare-all 8\'ea un aparat de filcut pop-com in loe de mimA. Madeleine. Ziresc un in­ di\. pe care mai tAniu "oi in"a. trenul rnA inspmmanti 60 din ce in ce mai tare. de parci nu te-a. sa ° . caul un cea­ l'ornicar.. totu~i. Ooar ci nu are ca mine nostalgia a ceea ce lasA tn unnl1. 0 8-1\ ne retntAlnim s:'\niito*i. mi·e ~ de mg.'"j .i-am haut toate lacrimile! 0. ce cald tmi lffieai! inci mai aUnt cildura ultimei now.la unnaloarea oprire 0 sa. nici nu m-am indepirtat bine de umbrele Londrei. 1'renul scoate aburi ~i un huruit asurzitor.ii trosn~te pare In fel de ~ubreda ea a mea ~i el ered ci e indnl­ gostit lulea de locomotiva care it face meargi inainte. Cu fiecare elipa care trece. eu 0 sa fiu door pu~in dereglat. 0. t~i fagJ. Mli !'imt e:urnplit de singur in "agon. Ritmul ei sacadal imi aduce neeazuri.'ine. silueta lui tmi 8mint~te de Arthur. fi int.. Madeleine. 0. Trebuie si "omit sau !'ll stau de "orbit cu eine\'8. patrnnd printre !.

. II enen-eati ci-i citesc peste . ~ inz~trat • • . merg in Andaluzia.M-ai :o::urprins. pleaci. micutule? . eel PUtin.Nu. b.. micu~ule.. nu credeti cil·j semn bun? ." . mai.. dl' sens cu migalA.Ce scrieti acolo.Sli.V-am :o::periat? .. pe mai multe bucoiti de hartie: . domnule? Omul tre~re !. izbucnesc: .. ~ umar. Se apuca.~i frazl.Umilul dumnes.Ii J'JU..i! M·apuC'a tremunll. Folosi~i cemeali ~je. Femeile pe care Ie-am cunoscut n-au ''. sa seduc 0 fatA. nu co femeile in viatA. Beat de singuritate.ii ascunde fata co bratul sting. de parci.iti. C\I ele nu mi-s mel'S niciodat. e alteen.. Ce dOI"l'!.i-iete! Nu ~unl prea pentMl dragoste. V:1rtejul din cap!'e intet-e~te. simt ~in~r In tot trenul. . doar umbrele proiectate de el pe perete.E sAn~! Hai.It sa rna fnvete nimic in privint-a asta !. co alit 3Celll)tJl impresie dis­ pare.. acuma valea! Copiaza metodic aceea. dar nu ma pricep dt'ltlC 18 drclgoste. Jack pintecatorul. Nu e nimeni injur. ar Ii pictat un tablou.-i-J. Poote tmi dal--i 0 marut de ajutor.'oastrA slujitor. .dar cu cat mil apropii..Ai dat Laman de cine nu trebuia.Avem ac('la~i prenurne.

. care-mi fiicea picioarele sa tremure de la dislantJ.l. b3. Spinledttontl e pe unnele mele. Inima *i corpuJ mi~ iau rawa ~i. nu din cauza dragostei. eeturi tntuneeale! 1'renuri bantuite.8CUt. balaie sau bnmete. . ca ~ cum ar \-rea III sperie 0 pisici. dar gestul lui are un anumil erect asupra mea.ite ca ni~te lame... de data asta. Alerg pc culoarele trenului. eint. Glasul i Be schimba n horcAit..iele. sUpiral en nu m-a impresional indeajuns. $uientllocomotivei zbiari in dep3rtare.perii. Nu 5unt pisici. cea~a pitnmde prin rereslre. 0 si invep roart. Jack Spintecitorul! Nu·~i fie teami. micu~u1e! Bate In pimAnt cu piciOntl8tAng.Du·le odati. 0 si tnveti foarte repede sA Imp~tii groa. sa d~prind din neguri fantomcle unor femei l'ublime.z.. spirgind .. Barbatul se tntoarre spre mine.e repede sa imp~lii groaza in juntl tau ca si poti lnli.POL gi Ie spinlec fiin1 sAle f.$lerge-o In elipa asta! MAnia din ochii lui imi adure aminte de Joe. Se apro­ pie de mine. .a injuntl tim ca sl po~i lrii! Nu-ti fie teami.Veniti.. ~i sa semnez umilul dumneavoastri slujilor.62 RidicA din umeri. tncep sl dArdai.. clsuna~i in noapte! Pot sa vA Mue stafii nenu. ell trisilurile fel-ei a. Nimeni.3nd monolon: . biiete.marate. Zgomotul cizmei se tntl"eCe cu vuietuJ trenuJui.

. I>a. bilete. acele tmi 1ot-eapA burta. Alt vagon.'jA nlndurile. Madeleine! Nici nu mai aud ticititul eeasomicului.limeni.e inca fierbint.::nesc din ochi ~i se reped &Supra mea..~le t~ ingroa. pisirile rnA ajung din unna. Inima licai<> din ce tn ce mai slab. u. Tremur de spaimi.. viJiUldu-~i cu~itul in tcaea. z.. 0 sa rna nimiceascA ~i n-am apucat nici mAcar sa rna lndr'ligo. Ma prinde de umAr cu m!ina sUinga. umbra lui Jack Spinteeatorul se intinde la picioarele mele.. Cn alai de pasan negre nipadc::te vagonul dAnd roalA urmAritorului mt>u.~u-~i lie te-ami.e. [mi "in in fire.. Ii ies din hai. tmi spun in sinea mea ca drago8t..nA.i invep foarte repede sa lmprA.. ochii lui Jack lumineazi tol trenul.ea nu poate fi mai tnspAimAntatoare dedit 63 .!ttii groaza tn jurol tAu ca sa po~i trait inti repetA pentru ultima oari Jack pintecltonll. . 0 I. Zgomotul pal}i1or lui risuni din ce 10 ce mai tare. Jack are sa rna spintece! 0.~. Dar eJ roboari treptele "ago­ nului ~ se face nedzut prin muJpmea de pasageri care ~leapta pc peron. 0 sa rna nimi­ cea.toate gearnurile cu un cu~it uria. Mer'!'ul lui e mai rapid decat fuga mea.. Sar pe-tP ~caune ca !\i miresc distant-a dintre noi Mi uit in spate. ti . intrAnd tntr-o gam. ~t pe 0 banca In gara Victoria. te:re! Trenul incetin~te. de~i lemnul cea­ somicului e!o>t.a locomotivei pare 0 tintA.

inlr·un tren aproape fantomatic. Cum ar putea 0 Cali cit 0 cm­ leu 6li-mi dea ceasomicul peste cap mai tare decat un Ilpintecilor? eu riutatea tulburltoare din ochii ei? Cu oa. parnsesc tn graba Marea Brilanie. dar mi-a pJAcut.lit? eu profilu1 de temut at !"Anilor ei? eu neputin~. Totul}i ne­ gura melancoliei. fmi tnlore inima ell cheia ~i am senzatia ci dau timpuJ tnapoi. tim­ pul amintirilor.biulA Be a. 64 intArzie si Be deslrame. cu Jack Spintec3torul. de acasi ~i mi se pare ei a treeut un car de "reme.sa fiu singur. Vnpoml tn care traversez Canalul MAnecii este mai 8arac tn frisoane decAt trenul din Londra.<ttea ei de gene firi sf'in. facindu-ma sa t.re8ar.ru prima oari tn viat-a mea cand mi aplec astfelasupra amintirilor. eel putin. intr-un restaumnt cu miros tmbietor de 8upa de legume pe care am ural tntotdeauna s-o mAn nc.-~i ia zOO­ ml!}i apoi 0 sA. E pent. o \T3. Abia ieri am pJecat.~ pe minutar.. Blegul de mine. Nu poate sa fie 18 reI de perieuloasa ca experienl-8 pe care am triit-o de curind. ce spuima am tras! Penele ei tmi mnngAie u~r cadranul. La Paris. tn nfars cAtorva doamne tn vArstA cu chip de nori ofi­ Lite. iau micul dejun pe maJul Senei. . nu e nimeni cu adevarat tnfriCOf}itor. 0 si aljtept sA. care mi s-a culMrit in sunet.

zhura u:~r. pentru ca ponun­ belul !:Ii poaui....'i ~i capul ..IeM "" uulJOnlioor ca. zgomolele capacelor ~i ale furculi~elor trAn­ tite.. Toole fml puce... tn vArfuI dealului.-0 adulmec.'i& batr.hltul mn. l. &Ii tntreb C€'-O (ace e8 aoolo. lau hotirirea !'I.rlffflZQ. Ii t~r hirtia in jurol gherul£i:.. Nil m~ ca ~ roati'.~ MOl}negei plini de (annec stau 13 taelale cu gias~L A.ea P" toate mWliile.lJl(>a. Dro{/(I .ftJir/. Aoti-ar plAcea aA·mi aduci \"e~li de!'prf" (>i cAt mai curind.lmbelul incepe sa zboare pieW. l'()l i I!('l:I'(Q IIii gii.Uadl'~1U!."CU11.wi ma l'lIIdl'u d. ualorllic..e de C&. ~ '~ljJIKI . Tm9 nOdejdR cd JM Il/t(l vi poli{ia fi-4u dal 8ii p1'i flori 1'6 »Iorou'.la nebunie :. llf1epUimi .i dix Arlhatr.kocamdatti aunt ia ParilJ.[ Jar"" lnadln. .' porloo ".'3 cum ii zamt>et.-d a I:kx.i pe AnllQ. am ~ris pupne rtmduri." mel fltlord /IIi·1! dflr de tine . De buns seama ci Luna a \"rut si-i tunda penele ioLT-un mod (oarte original pentru l>erioada impereeherii. Am marf' grip de Afa nun lIl-ai rugal. Al~('ra aceasta ciklllJ"08Sa imi aduce amint.li unui prone in (3.i de road.l·a ra.-i seriu."torit-ei Madeleine.i az\"arl pras3rea in "ilzduhul Parisului POM. IIIIt1r6.ulmbesc l!L'. Chelnerit-e1e durdulli imi .

. Sun 13 poarta unui bijutier de pe Boulevard Saint Germain. ruciodati nu mi·a:d.$liu cA nu sunte~i doctor! E un reas obi~nuit.omlcar pricepuL De c:And am plecat.Oa! tmi deschei nasturii d~ la vestA.pretuitcr. sa vedep dad. seamini cu 0 perie cu anpi..Nu sunt doctor. Un bat.13 tntrcb dad n-&r fi Cost mai bine sA folo­ 8esc ~ta clasici. .tl avep la dumneavoastri? . de aceea.de-o parte ~i de alta '}-i. PinA sA. ~i·am mai ~pus 0 data. .:t' ~ apropie l}i mii intreaba de ce am venit. nu StInt doctor! Vo~te pe un ton cam di:.SA·mi reparati ceasomicu1.un cea:.lU. . pe care lrebuie numai sA-I regtez din cind in eAnd ca sA meargi bine.Pule~i t~ sianmcap OP"\-ire. toate roti\-ele sunt la locullor? . 11.Wt inima mai tare ca acum. tmi ri1spunde sec.Ii sunt dator lui Madeleine.Nu sunt doctor. .. .rcl i-~ fi aritat C('VB murdar. apoi cAmof.rlnel pus la palru 8l.f1. trebuie sa dau de. ~i mi-ar pllicea sa fie reglatil cored ca 8-0 l>ot regasi pe miculA dlntirealA.. . de pa. pomesc mai departe. dar tneel"C l\4·mi pAstrez ca1mul. Se uili Ia ceasornicul meu. ..

- Ceasurile sunt. instnnnente menite si misoare timpul ~i nimie mai mull. $lerge-o de aici eu meca· nismul tiu dmcese. Valea sau chern polipa! Aeeea.':-i poveste ca la ~ ~i ca atunci clnd ve. neau tinerele cupluri. M-am lovit. degeaba de atAtea nedrept3~i. C-A n-o sa rna obi:j.nuiesc niciodala eu ele!
Dimpotriva, ell eatcresc, eu atAt rnA. dor mai tare. Nu e dedit un afurisit de ceas din lemn, doar ni~te roti~e

care-mi fae inima

sa batii.!

La intrarea in dugheana trlncane~te de roT 0 veche pendul:i. din metal cu 0 sumedenie de oma· mente din aUT ~i argint, care mai de care mai eu ifose. SeamanA leit eu proprietarul, a.,a cum unii ciini scamanA ell ~Uipanullor. tnainle de a trece pragul, ii dau un ~ut ca un fotbalist profesionist. Pendula se clatinA, lan~ul !'E! love~te de toti peretii. Mi-am luat picioarcle la ~pinare pe BouJe\'ard Saint Gennain ~i am auzit tn unni un bubuit de sticl;l. sparta. E de ne. 67 crezut etta linh·te imi aduce acesl zgomoL
l'nnAtorul ceasomiear, un bltrinel pl~v!?i ro­
tofci. de vreo cincizeci de ani. se aratA mai ingaduitor.

E un iluzinni:-t plin de imaginatie, sunt eon\'ins ci 0 sa se
priC'Papa moo bine ca mine si·~i rezolve problema.

- Ar trebui s1 mergi la M.

M~lie!':, micu~uJe~

- Oar eu am nevoie de un eeaClOmicar, nu de un
maKician!

- Unii ceasomicari sunt ~ un pic magiciem. iar ma­ gicianul de care \-i-am vorbit e !;Ii un pic ceasornicar, ca Robert. Houdini de la care, de altfel, tocmai a cumpArat un tealnJ! spu..--e cu r3ut.ate. Fa-i 0 vizita din partea mea, sunt sigur ci 0 site faeA iar ca nou! Nu-mi dau seama de ce domnul ace.sla simpatic
ciudii~enia

nu rnA ingrije:;<te el tn."lL5i. dar felul In care fmi tnte1ege este Iini.~titor. Mi se ump!e inima de bu­ cwie la gftndul cli \'oi lnCUni un magician care, pe de­ a:;upra. mai e ':li magician--eeasornicar. 0 sa-i semene lui Madeleine, cine !;ilie, poalE' chiar sunt rude.

'J'rec podul peste Serut. Uria.~ caledra!a este aUlt de elegant!, incftt tot privind.-o m.1\ aleg cu spatele l;li ell giltu! rii.sucit. Ord..,;:ul acesta pare un tort. de nuntA cu 0 bi.serica 13 ultimu! etaj. rn cele din Unn3, ajung pe Boulevard des ltaliens unde se afUi faimo6ul t.eatru.. Un tAnar cu mustata!;ii cu privirea agent imi de:schide ll.,:&­ - Magicianullocuie~te aici? - Care dintre ei, imi rispunde ea tntr-unjoc de-a ghicitoarea.
lJean-E~ Rnbton. HIiUdin ll~lSiIJ, ee-wnicaT, ~

nia. in'entator. prinlftahtile.a1 ~uluide bord .. at until' apant.e roDilf' In oftaIrnoIocM'. Hou(bn <k¥cltide 0 gJj de telItnI
~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~m~_

..

Are 0 infilJt'rl~~\~nthili IlSUpn lIrtivitipi lui ~ Ml-' Ipnmul realizator rint>ma1~ I!'i pirintele ert'Cteb ~Jlf'" dak!). iar eurlOl!C\ltul magician 8Hudini Ifi liege JMIt.ronimuiln .mn de omagiu adua pred~ndui au (ILL).
M

~.

F

-

~-nllmitul

Georges M

li~.

- Eu Bunt!
Se ~ a"Cmenea unui robot, sacadat ~ gra~ios deopotrivi. VOI"~te repede, mAinileti tnl.rege8c cu· \;ntele asemenea unOI" semne de exclama~ie fnsu· ne~ite. lmi a."cuh..i OJ luare-aminte tnt.reaga poveste,
mai
eLI

seama sra""itul. care n pri.... ~ direct:

- ~i eea.<;ul asta imi ~ine lac de initn.3., ser"iciile de inlrepnere pit care \; Ie cer nu depA.~ atribu?ile

dumnea....oastrd de ceasomicar. Ceasornicarul-preslidigit.alor deschide cadranul, ma cercet.ea7il ell un aparat care tIl\iutA sa vadii mai

manmte piese, ~i c1eodati se tndui~ ca ~i dlnd Loala copiUiria j-ar fi treeut pc dinaintea ocrolor. Punc in funC1-iune sistemul declam;8.tor al cu­ culu.i mecanic. 31>oi il}i exprimA admirdpa ra~A de pri­ ceperea lui Madeleine. Dar cum de l-i-ai risucit acul care aratii orele'! - Vedep dumneavoastri, sunt tndrigostit, dar nu tiu 0 iota de~prt' dragoste. De aceea, mi tnfurii, mi iau la tninta. uneon incerc sa·j grAbesc: ritmw sau sA incetinesc SC'lltXCrea timpuluL E stricat riu! RAde ca un naciiaJ} ciruia i-a mijil mustata - Pii pe pacE'. merge strunI. Ce vrei sa ¢i mai exact? Pli. u.ita~i. Doctori\A Madeleine care mi-a pus reasumicul ziee ea inima mea de ocazie nu se potri­ \'l,.1te C'U starea de tndrigostil. E convinsi ci n-ar re­ zista unu.i astfel de ~ emotional.

~r cele mai

La nebunie. Of'! Daca. tu nu eliti obligal sa mde ~j pirere cu ea. Darcind am vizul-o prima oarJ. sl mi se tmpleticeasc3 picioarele.E adevirat. . .Ei.a·i? .•• t~i pleaca pleoapele 'i i·~ mllngiie barba. sa . P" . nu faci dedit sa ~ ~le de a ti £I.ti sA .ele dJ1.~i }i-a placut'! . . N-am aceea.-ul senza1ia ei S-8 cutremurat pi. .mftntu) sub ceasomicul meu. dar tu.~i pirere... UitA·te 1a aaobali crez:i ei se gandesc vreo clipA ci or sA cadi cind merg pe sAnnA! Nicidecum. ticiitul se tntetea. t~i cautA cuvintele ca un chirnrg eare-~i alege instromentele... ~-atunci? $j·atunci mi-a fost f08rte tcarna d. Nu cunosc nimic pe Iumea asta mai an:'uzant ea imprudenta! UitA·te la tine! Am rostit numai "imprudentA" l?i au ~i tnceput sa-p luceascl ochii! or.iiau. pe micut-a dlntArca~ am a. sA ~tii.. aI.. Georges M~lies c1atinA din cap netezindu-~i mustata. a.Pii.- r~ ••• Zlce. 0 d te pli~ti de moan. totul 8·8 dereglal.Dad te temi cA 0 sA·~i fie riu.-p duci vialJl cu ochll in patI"U sa nu-p rnpi cev. accept8 riscul ~ savureaza plicerea de a infrunta periooluJ.e face riu. la paisprezece ani te hotAnt. ea poate creadi orice. Madeleine It Ilvut dreptate.e. Am inee­ put !'ti rnA ~roc. Roti\.. DacA..

. nu rnA pun che~ pentru nimic.Binein~ele:. care pulseazi. Se - - -- - -- . care ~tie nu·~i 71 sa asculte.Imecherie sa-mi un pic inima? .Ii 8Ange. cam ca la pisici.Ba da.. nu Ie mai da atAta importan\A! Fii imprudent. ddl'llie~te.lte-te larlRii te gilndel. eu in . Eu \"orbe!\C de ct>a adevaratii.le chipului. Ia aminte la ee-~i spun.Nu merge mtotdeauna. dar mai inainte de toole.. nu·i . ~ti Jt8ta! Asculta-ma bine.-u..1 . duci pe fala \"i:-elor tale est(' chiar inima ta.. care p-a fost puslla na. umi am dat gretiI co cea pe care 0 so­ coteam fefTK'ia \. darnu ~tip \TeO !.. c3 ¥iu.epi mele! Oricum. Pe asta trebuie s-o pui la treaba! VitA de problemele de meeaniei. din came !. TotlL. rea de dedesubt.. care-ti va pennite sa 0 ge..striba~i Europa ca sA gise!}ti 0 rata. Mustat-a lui pare inzdri\'eni~i modelata de ti'unbel. vorbele ii pun in mi~ toate t~twi. cum 0 num~ti tu. nicio ~eeherieM iese men.lti prea mult! J\. fii ochi l?i urechi: singura lpl'Ie­ cherie.Mli~!\ este deosebil de expresiv. E un om blajin. tnseamna cA ai o aplecare ~rioasi cltre impnidentA...a. ba da.. . lrebuie sl mirturisesc ei imi face bint> ~ n aud vorbind in timp ee-rni repari.tere. Nu cea in fonni de ('('as. daruiel. explodat tn guri. Acesl prc::otidigitator pe care unll n consider! de geniu tmi ~inp premci despre farmecele de dragoste ca sA mi se de~tiinuie pe unnA ci ultima poliune i. angrenajele.

.:'ia! Alloo.te un nebun in pijama ca i~it dj.a! Auoo. .. Dacl 0 sA am vreodatii.' Andaaaah. la propriu ~i Ia figural. micu~uJe.Da·mi ragaz de g-J.:itul.Da.t~i dai seama ea sunt in stare sA distrug pana ~i minunile! .a ca se pricepe la oameni.: -Alldalu. am ajuns sa ne tmplrt.~im secretele.' Deodati Pte ive:.ndire in noaptea asta.acol de opera...Accept. . vrei? .' AJuia111.. cAIAtoresc.. doar n.il sA pAlrundA laina fiecirei rotile in mecanis­ mul J)t'ihologic omenesc..vede de la 0 po::!t. vor pulea s-o citeasct. Pune-o pe hirtie. reel dintr-un Rpect.estea \. copii.De acord! Cllnd primele raze de soare Pte streeoari prinlre obloanele atelien.Ti·ar fi de rolo~ un prestidigitator depresiv in pelerinajulLAu amoro!ol? ... mi-ar fi de mare trebuintA.etu mele.Nu-i adevUat! .Ai:' put.tlui lui Georges M~lies. Poale c·a reu:.ea sene 0 carte d~pre pClvestea La. va trebui sA vii cu mine in Andaluzia! . Simt nevoia sA..... ii ~u acum fiecare arnanunl de parcit ar fi po. Dar daci vrei sa-i cuno~ti sf<1n.-o sA mA las pe veci fnecat in bUlOiul Cli melancolie! 0 sa luAm am ndoi 0 gum . tn doar eAlen ore. tmi spune. aod un urict.

de fapt..Binein~eles! Cind pledm! . >it' mtristeazA el de i se lasi'i in jos ~i mu..re extraterelitri din hArtic decupati.rele st.tile.tii. Voiam sa pun la cale o clUAtorie pe I. tmi venea tot tim­ pul. cine ~tie .Imediat dupa micul dejun! tmi rispunde. dar ar fi trebuit s--o due. N-a vnlt nici in rnptul C". de seamatorii ~i de trucaje. ell un :-teagtn bema. diml cram indriigostit... Nici nu se oompari cu gus­ tul mandirorilor lui Madeleine.til. pe PAmAnt. intr~ mare dUatorie aici. ~i am fast nevoiL sa-i repar etajerelc.una de dragul ei.4 inventez lucruri.artine eu dulceat-a tuflit.de aer proasp:1t! Asta daci nu te-ai rizgindit ~i mai \Tei l'-a te tns. repeti gftnditor.. ~i g3sesc 0 casA pentru noi mai pri· 73 mitoare dec-. rotilele de la un c:lrocior de spital. s-o cer de ~\ie. Dar n sa ne urclim amfutdoi pe tibliile ales. E greu cu dra~tea. j ntr~ ri.'jeWn 13 0 masa C'U picioa. . ani· lAndu·mi boceeaua..e riu ~ 0 ciorolatA pre-a fierbinte.o~e"c.·a t. dar e nostim sa mi· nftnci print.t . Cred ca pana In urma ~·a sAturat de inven~ii1e mele. apoi Ie-am pu.·('Chiul meu atelier.. am decupat doua tablli din etajerele ei.nimbe ca sa imbuc3m catf". ea ~ hoinirim amandoi sub clar de lunA.. Ne a.. suspina el.e eu roWe! sa . pe planl'je ell rOlile! Eu ~i ell tine! 0 strilbatem jumatate de Europa pe plan. bAiete. . Un tntreg taleioc de artificii.i.tpului sl se urte. CD !Hl fae sA nidi pe 10­ Kodniea mea.

Opresat de timp? . Luna. . . kj pulea spune ci reasornicul meu esLe un mag­ net care atrage inimile fnlnle.~i asta. iar acum Melies.. ehiar~iJoe. Arthur."\ornicar iscusit... Madeleine. Anna. Mi se pare ca inimile lor au mai multi ne\'oie dedt mine de ingri­ jirile unui cea.N-o sa Juam ~i trenul? Pcnlrn ci eu sunt putin earn presal de limp.

-Cine l.itie? Poote c1 inlr-un ungher a mai p.. .ibil.marurile stau laolalti. Totu!}i ginduJ rna poarti mereu la ea. Facem n !wreche pe dnate: un uritu1 d*lat cu mustatJi de ('Otoi::oi 0 piticanie ro~covana Cll inima de lemn. M~li~ a deveni1. Luna mi-a sudul S. intr-un CUVRnt. indienii . ChiRr ljoi introQ rachell -- -- -- --------_. Doi Don Quijote de ocazie Mtilndu·se Cll mo­ rile de pe melt":tgwile westemului andaluz. lou-un fel. opusul lui Madeleine... ca. gi-j dau r curaj In expeditia asta de (re)cucerire amoroasi. pentru mine un adeviral Doctor Lo. in care visele ~i co.6 Cu toate panzele sus spre Rud! latA-ne pe dririle Fran~ei. Yom trii ~i d~ris 7S yom vedea! Pc dnun ~tam mull de vorba.listrat indo dragostea l>entnl tine. pelerini pc roWe in cautarea visului impo­ l.>aniei ca pe un tinut plin de ne­ prevazut.:i cowboy-i tn Vestul 8albalic.. la rindul meu. ncerc.'c.

t. incal rna tntreb dacii nu cumva am int. care triiesc cu un eeas in inima. mcreu incil.iinpi sau de vreun milit.l­ nica ne-a oonfundat eu nepo~ii ei liiii ne·a gatit eel mai . Niciodatii n·am mai ras cu a.i de coada unei carut-e.i de vreun om de l.ar. Ce zici? . Dar nimic nu ne poote sta in cale. Treca­ torii ne aplauda de parc·am fi in fruntea clasamen­ tului din 'I'urul Frantei.iere pe plan~le noastre cu rotHe. nici nu mai *tiu cum trece timpul. dupa 0 noaple de hoinArealii.nd este ooplel.yon. Sunt convins ca se va indragost. luam micul dejun pe 0 piatr. 0 calatorie pe Luna nu·i de ici de colo.rat. In Valence.1 funerara in chip de masa joasii.m ce ne pica in mana. ~i ne simtim Tn Auxerre. dormim putin.5<\ a potu ea in fabu­ loasa noastnl cavalcada. n-are niciun amestec tn treaba asta.4t. s~ar putea sa-i placa. 0 batr.ul. Fireliiile ca mustata rasucitii.de carton.i atunci dl.1it de melancolie.la 76 apa. prin:. Calatorim fari bHet in t~ nuri de marra. Ne-a prins ploaia de aUl­ tea 01. A daua zi. doar ~t. Viata pe picior mare. Eu. n-avem ce face ~i dOl1nim in cimilir.lcitii de vant. miincii. eeasamicanJl meu prestidigitator nu·~i pierde deloc tnfiiti~a hazlie. Chiar :.recem podul La Guillot. mai vii ca niciodata. ce mail In L..Nu prea credo Toate inventiile mele i se par jalnice.ii cum s·a terminal tot.

~ apropie de noi.. Trecem gt"anit. Ia cite\'. Domni.: n Un nor palid se sparge de ereste az\·irlindu·~i ~netul nerV(jf. 'n Perpignan.«>arA Acacia. Salba de stAno dinjurul n05tru 0 face sa pari mai amenintitoare.<.l. care macina semin~ele visului ~i Ie trans­ ::::: . A. o moari.:i bule. vblll meu e pe cale sa devina posibil. N-a venit incA timpul 83 fiu lov-it de fulger..ant ne pune pe fuga ~ nu ne la.lini ne deschide drumul. pasAre . • :.ocnlii care-~i parguiesc roodele chiar in mal­ tul cerolui. via~ pe picior mare! *i SpMap ~i primenip.\08ri Acacia. Tn Orange.-q sa donnim nici Tn vagoanele pentru ani­ male. C'. (tunl de neinfrdnl. simtim penlro prima oari rniro­ suI SpanieL Cu fieeare kilomet.lre mi-aduce velJli .~ lonna in realitate. apoi Ie iau locul port. Domni'.l­ nul porumbel voiajor al Lunei.'olta da. Dar nu e decat batr. S08eSC! o ceata de mfu. dAndu-ne roaLa ca de­ o &Supra unui stAn'. M~1ies imi race scmn sa imi acoph acele meLalice. Ne mai alegem ~i cu 0 baie cu spuma cu un pahar de limonadi fir. poli\ia rero\-. luAm cu asalt portile Marelui 8ud.n.OlTLicului in aripi uria~c de moara. Mun~ ii ~ietici ai Andaluziei laic onzontulln ~ii. sol"esc! Cu Capitanul M~li~ Iimga mine.gtbitos pui cu cartofi prijip. sUle de metri de noi..<l spaniola coco\ati pe plan~le noastre cu rotile. 0 adiere caldii patrunde in mine preschim­ band acele tea:-:.

l·a mai rdmas numai 0 bucntii de sforicicii. alrnuiloal'flQ tenMla1Y. incepe sa ciripeascii pen­ tru a·1 imblilnzi ~i. Ml simt descumpiinit.iei. rog. Cad In ciuda viselor care c.. "P"'tru.adouri plin.. izbutesc sa prind trupullui moale de pene.\fade~ne..~..':'3 cu 1. Oegeaba. Pesemne cit.buraL in go1. atAl1latA de piciol'ul st. vAntuJ a pus stapanire pe ea. Ritmul inimii Poe precipitt. MA 3. deschi~ 0 cutie de c. ro tiriilO6JJ rh pornmbell'-G tkM'Otoront th M pdnd.. sunt neribditor sa citesc scri~ Dar nu reU¥SC sa pun mAna pe nenorocita de pasire! Indianul muslli­ ci08.io­ vizAndu-1 venind in ~it.IXlmmbelu1 a 7.de ta Madeleine.a OJ1lI'lftll.l lo mi. Poate in imprejurimile Valenc. Am dtl/ rh ~m cto-'OMliror ron' OTt' grijii d. ea ~i clnd .. .ii de starLi.ul meu de dnun..'\ng. t. fi rotile ~i scriu la repezeali c.!te\'8 rAnduri. stAmind un nor maront de prat. tov8rd-. lJ1im...a ml'tl fl' mj·e bine.a "u-o N'Zltnlf fi 1W pri'na.. in eele din unne\. Porumbelul se las! pe primant. in valea Rhonului. Nici unnli de scrisoarea lui Madeleine. Madeleine nu-mi ~te nic. uncle !>e napuste\ite cu tootA puterea inainte de a muri in 78 ~. /)rQgti .']Cz pe plan. Mi s-a ImLt 0 piatri de pe inimii mine.loco~ in datA gl1ndurile.

chiuie M~lie~. bue-.ia de piciol'\L'}ul pisArii. de~ tnt. ouI plin cu imagini ale micul-t'i eAntiire~e! latA·1 pc cale sa-~i scoati pull din gioal'e ~i ~unt paralizat de emotie.rii: "Granada!" Anda! Anda!. . Calel1tile se hurducAie.3 deschidi capacul cufarului. Teama de izbfuldi! A trecut at:1ta vreme de cind docesc acesl vis! Joe mi l·a ulrobit de cap ~ I-am &dunat de pc jos..·te la inima tal E amia71i! Acum e momentul sa-~i iei zOOro!! Ai vAzut ee serie pe pan· carta din fata noast. fariuru1 eu firJ.ita eu bucati..ma. ajuta sa leg zdradn han.Mi~ dor df' til~. Ccasomicul mi se .resc prin incuietoare stn1lucirea monedelor de aur.ide ArtJtltr. lli s-a unit ~eptAnd ~i refacAnd in minte. . Te fmbnir.. i fk ARM.rezl1. P cU LIU!lJ. Palatul Alhambra i~i intinde ~pre noi arabescurile cu \'arlurile in ceru] opalin. ~ 'e cople~e~te bucuria ca pe cilut.itorii de comori 79 care se code:o:c . iar prin ochi ti tree sclipiri de cometa.Dad m-ar ~ti 1a portlle Andaluziei gata s-o iau 1a goani pent ro 0 clipi de dragoste.'Ie~li cuibul! Uitli.¥=.A~-s mamell'! t~i fae griji pentro odrasle1e lor *i Ie ~in in palme. dar pentru tine a flosittimpul sa plb'li. s-ar face foc *i pam! . Jork M lies mH..

aoole..~nwtidupl cum va lauda~ Incercap atunci la Extraordinarium.Nu cunoa.Asta ce mai e1 . potolind ~~a soarelui..teP cumvao miculA dansatoarede fla­ menco. Lumina puternici aproape ne or~le.. . trenuri·fantoma.. M~IiCs pune aceea~i fntrebare in Laate teatrele care ne ies in calc: .tile. . ne r.. . plecim in cautarea unci sali de spect.Avern a groaz3 de dansatoare de astea. 0 sa indriznesc vreodati sa-ti cer sa mi te deschizi1 Din clipa cftnd pi. Se pornellte un ..lJl. punde sec un ~neag.Un fost c:irctransfonnat tn bWci. cara"ane de trubaduri.im pragul sLri"echiului ora. E 0 oopili de vreo paisprezece. Ant care ridica nori de prat~i umflA txWe1e rochiilor-umbrele.-. imblinzitori de elefanli ~i .~. Acolo vezi osu~ medenie de spectacole. . dar noi tot nu dAm de urma domni~i Acacia.Cea despre care vA tntreb nu esle 0 dansatoare ca oricare. Domni~ Acacia. cincbpre­ zeee ani. dansa· toare vee.. dacl-i ~ de neobi.hurduciie. una care nu prea vede? Ar fi mai lesne sa gAsim un fulg inlr-o furtunA de ziipadit Peste ora.Ei. dar dntA ca 0 femeie in toatA firea l?i se I~ \"~te adesea de lucruri. mAturind piat-eta din fata unci 8A1i de teatru.iu porlocaliu.. se lasA amurgul in tonuri de rof.

nu cu :u:ta... parade de moru.ntAreal1 te-a \T'djit cu Celul ei de-a se Ympiedica de taate lucn.diferenta" asta ii ~ ~ rllM'TlE:'<1.. ajungem ~i noi la Extraordi­ narium. ~. domnule. II ~ip tn cartierul Cartuja.Binein!elt>s! sa ~tii ei micut-a cil. au ~i 0 micu~i C"."Ari eAntAtoare. M~1iestmi tine ullimele predici.1ntAreat-i.dar . inima tao Crezi C"d-i punclul tliu vulne­ rabil.. niei indoiala.Nu numai cu asta.uile.t>••.tri in carne ~i oa.sa le PO'1i ca un jucator de pocker...Vi mul!umese din suflet. Din cite am 8uzil. cea. la numarol7. pe strada Pablo Jardim.l1. va doresc mult noroe! Pe dromul spre ExtrclOrdinarium. . Strilbatem aleile ~i muziea rAsunA din taale . dar daci\ i!i intra odatii-n cap sA-~i asumi aceastA shlbiciune. . trebuie si iube¢.. E timpul sa le COI~li ~i tu de a ta.sAlbatici.E un !()(' tare eiudat. pe la zece. .. ~i tocmai aceastii diferentA va ti anna ta de seduc~ie~ .<:ornicul-inimii te va face sa maltfel decat eeilal~i.Ei. pa.Oricum. Face~i un srert de ora de aiei. . sa nu-\oi ari~i nid temerile. pentro ci nu ~i-a pus ochelarii. Noaptca.Chiar crezi ei-mi pol folosi handieapul ea anna 81 de seduetie'! . . Pui tn joe 0 earte alot­ cil~lig'dloare.

1'rebuie sa batii 0 anumita ora ell sa Ie vezi ie~ind din cadran. e mai u~or sa rcglezi un cea~ somic alunei cand inaunLI'U nu-i nimic inl'ufle~il. peRle drum de trenul groaui.part-ile. melodiile amestecandu·se inlr·o Mrmalaie veseJa.cred Cll mon de sete tol timpul aid! Adunalur-J de barli. Coli via pasanlor cantatoare seaman! cu inima mea. Domnifoara Acacia..Arete deseneaza 0 hartA a comoriJor trupului ei.lji anuntAnd spee~ tacolele din aceasta searii inso~ite de fotografii. Dupa ce ne·am f:ltait 0 buna bucatA de vreme. pe un zid. reali­ Latea in 8ra~iL se n\zbuna. va trebui sA rna al'lIne in gol. ora 12. Sunt ca 0 . ziirese un afi. Trandafil'ii de hArtie cusu~i pe roehia micutei clint. Cuibul moale al tnchipuirii 8-a ~ubrezit. De pe tarabe se tnaltii un miros de friptum !. door eli e mai mare. pe Icena cea mica. Au lrecut patru ani de cand tot scormonesc prin lumea viselor ~i iata ea la capatul drumului.li de praf ./lallumco in 808 pica1lt.ci ~ubrede pare gata sa se pmbll~easca la cea mai mica boare de viint. Ma simt ea un pui pe care Uia ame~eala in ziua primului sau zbor. I-am recunoscul pe data trnsalurile chipului. Simt gustul eleclricitApi pe varl'ul limbii. dintr-odatil.

83 DeodatA. Ochii me tArUf'!'4C prive:u. tnt.bo:nbA gala sa explodeze.... iar in gpatele cortinei in~o umbra in ~ 0 ai)uetl amoscuUL.l. In dte.·edea.. in pieptul meu. MiCU\& dntareaIA intri in S<eIli.a.Oetui ene ataL de inten. dar tot bombA se c}1pama.um pe scaune. moara de vAnt care se Blea ca inghite totul in cale adevenit din nou un cue elve­ ~ian ctit 0 gam:i. Trei fete pu(nesc!n lis § ~I ~~~ O(>\"a in spanioIa. "unt depart. Spectatorii c1in primul rAnd i~ rl18ucesc fet-e1e spre mine.li<' de IC.reaga sali este in· j vadatA de 0 muzici strident.&.otrilor". inima vrea sa!5e de­ prindl1 cu preZE'n~a ei. pescmne .J moru.-a clipe 0 voi . Totul}i.tia doi parc3... !. tropiind cu pen­ tom ei galbeni. incepe ii se legene pe toeuri intr·un balall8 gra~io!' de paslre..-... M lies Ie 'iE -g intoarce un zambet pisicesc.!t(" slinge lumina.)tiu prea bine cA nu . Seena este 0 simpli estradi impro\izati sub oopertina unei rulote. melt abia mai pot sA stau pe SC3un.. Cite milioane de ~e S-8U scurs de cind am impli­ nit wee ani' De cite milioanc de on am visal Ia aeea. au dpat din C'U~. tn semn de raspuns.. 0 bombA ti'rori2'. 0 .atil.ci in t6. deranjati de ticliitul din ce in ce mni rnsunator :::1 aI ceasornicului.r'en1rim pani 1a seem ~i ne a.Li clipa' Euforia eare lmi invadeazA su.e de adevir...ccrc. Vocea lubpre de privigh~ toart suni mai frumos dedt tn "isele meJe. Ne st.

Trebuie sa stall la coachi en to~i ceilal~i.o. pe hainele ei . M~lies tmi ~pte~te la ureche: .a dupl mine. lnsa pri"irea l:'urJzatoan.i sub pleoapele grele ~i t. tmi salta inima de bucurie. Dartn timpul unei melodii dragi su­ Oetului meu. pe un col~ de cnnapea.'8p pc comullunii.. chit ca eu nu 'Teau un autogra(. scotAnd ritmuri de castaniete din podul palmelor.Acacia t~i mlAdiazA trupu] ~i sta cu buzele intredeschise in ~t. pE' droais de ghetu~e ell sclipici. tmi vine !\i intru in pimAnt de nL7ine.-.'.el)tarea siirotuJui unei (an­ tome. Noi 84 doi tmbr8~iJ.i inal'" bra~le. . in ceasomic. Domni~ La l:I(~ilul spectacolului.ite ca nuca in percle ell unduirile delicate ale miell~ei mele cintire~e.. I~i ascunde oehii imeru.a~ii ei. ci luna de pe eel'. Seena daniplinati se potri. E ca ~i cum fl-al' aprinde l1acard olimpici in macheta de plastic a unui stadion.care ar fi fndlntat-o ~i pe zana TInkerbell. imbAtat de pariumul ei suav.~cA ~au llA-i cear~ un au­ tograf.. 0 mul~ime de specta­ tori se inghesuie sa-i vorbea. Cu t08te <:A rnA Firnt stingher printre stalea sernne ale (eminit.U~ eabinei e de8Chisi ~ tniuntru nu e nimeni! Mii st. cucul se pune pecintat.·e.' a lui M~lies tmi da curaj sa nu rna las cu­ prins de bra~ele neli~tii. ~lept.recor ea un tilhar in ineapere3 stramta l?i trag ll. Ochii tmi tibovese pc cutia cu (ardun.

cu rnipri delicate ca un ~ trandaflriu care i::i leapidi pielea.~ dragutll. "Ymi cer iertal"e ei am intrat. zirindu·mi til Ill­ riuJ oglinzii. am culreierat jurru'itate de EUI"Opil.. dar bate numai J.. Mi s-all spart ouA tn cup ~i em cAt pc ce sa fiu spintecnt de un maestro tn dmgOl'te:l etl mortii." Ymi £ItA pe limbi sA-i spun to.1te astea.5&Zi 18 masa de toaletA. .ntand acum cativa ani. am un ~ingur vis: sa vA regnsesc. Micut-a c-. dar uimirea ti mai Inmoaie din 8S furic. e o cint3rea~A fo.'. ~tii care e ..in cele din unna.1min ins! pe­ cetluite intr-o lite<>re de monnlnt. Ca sa-I implinesc.'i scoate u.Or ochelarii se a.('e c3uLa~i aiei'! rnA. De buna seama. sa nu cumva sa pari ci e~ti primul camia i-a trecut prin cap ~A. buzele inti r-.~de un dram de curiozitate. Ea tncepe ~ ~ demachieze. iar In ge~tul ei de a-!.tie peste tot agraCe de l)ir..a se deschide. tmpri. Dar de ctind v-am auzit dl. intreabA.'U1.H.>ntro dumneavoastri.1t ~ E minioa. . Mlilies rna clit"calise dinainte: "SagA de seama.a foc... ~tlnt un $Oi de infirm cftnd e vorba de marea iubire ~i inimii mele impro"izate ti eo greu sa reziste culremul"U. i un mon..lnti­ rea~i intnl valvaltej asemenea unui uragan tn fusta.1t mine. l5i zvllrle o\t colo pantofiorii galbeni. ar fi racut mai mult zgomot dec-..!ui care 0 clatina clod \"a vad.Cum ali intr. w.-. apoi ~ pune pe nas 0 pereche de ochelan. ~ a.

portantA capitalA.58 in cabina unei rete care Be pregite}te sa se schimbe! ." E ade\·irat.e fnfioari penlnJ mult limp cineva care se uitA door Ia fundul tAu. dad. Fii oem !.N·ajung niclieri de obicei."lA pe umeri.iti numai 18 ast. tie-taculiia tnnebunitor fn timpul spectacolului! Mi se pare ci vi recunosc.:i m·am lrezil pe canapeaua dumnea\'oostri. inelt situa~ia lie oomplici..Nu cunwa dumnea\·oastri scoleap. H . . nu la fundul ei..erizap &. rncere sa imi aduc aminle Jeepa de fannece de dr-d· goHt.)i ce vreti de la mine? .Vi Be intimpla des si at. Nu t.Nu mi se intAmpli des! Am impresia ei 6ecare \'orbl r'Otilita va a\'ea 0 iJn. povara visuJui imi apa. sa !?tii. . smulge-i un zAm· 86 bet sau 0 lacrima.(>.Ii urechi 18 ea.a.oa' unde ajungeti de obicei'! Direct in pat sau sub du~? .Mil recun~leti? .!. "l"ii tu fnsuli. 6ecare sHaM Be desprinde cu di· ficultate.M·am rezemat de u:. . 0 sa ajungi ~i aoolo.a. . mi s-a pus pata pe el alit de tare.. Nu era bine tnchisi ... dar acum ei I-am vhut leginindu-!'. nu te glindef. pref!icllndu-te ca vrei si·i Iii prielen.culmea seduct-iei'! Si-i dai Hurla ca nici macar nu tncem fH) seduci.e datA de M~lies.

('.Nu sunt f10rik mele prer~rdte. it \'i daroiese ceV8. ...fmi iau inima-n din~i _. dar I'U am ~tArnit-o din nou I'06tind .a.se emotia.. am capul mie Iii rnA rae sa man cu 0 mUJo'C3. ~tie imi pla<.. daclt zarr~te sau e 8UparatA.zci de lumina. ii 31)aJ"(' un zimbcl mi~pic. dar acum ~ \Tea sa rn. Nu port ochelarii. ce q cred. . La marginca lumii.i.'t'! Plin compara~ia eu musca mai domoli.' u:.. undeva intre barbie ~i ool~ul burelor.ul~ume. M. nici eiocolata. Cc-i 8llLa? . ramele meta­ lice zomAie in trcmurul mAinii.oa. schimb in 87 Jinb. rL"'C sA m-apuCE' durerile de spate !'aU sa cad in ridicol. Manunchiul e p-eu. ~lr. imbufnatA.i tra~ aer in piept. Ii apAr oehil. pllmindu·mi mAinilp pavW in calcn ro..Atunci... E o clipa tulbure ~i minunatii. Totlll. Nu nori.rnie imi place".wumdu-m:i sa nu tremur. strilucirea relinanJ.. .. ~i frunlea i se descret-e*te incet-incet.. -Alj vrea . ce? ScoL manunchiul de ochelari din ranitA *i i·J inLind. tmi deschidl.lui 0 o~. Nu mai ~tiu .Un mlinunchi de ochelari. Face 0 mutr" de papu. .te.

Ne mai pulem vedea.A unnat un moment de lini.le dulce ca 0 vijelie intr-o gridini de margarete. .'.Do. ochelan? . . cu sau fiiri.

i~it din pliscul unei p3sJiri cat un bob..g de perle nl. -zisa intilnire !.Dad a primit hftrburile alea de ochelan in· amna ci te place! ma ineredint-eazA M~lie5.A. tie·taeul cea· 80rnicului seamflna eu clinchetul unui ~irJ. Suot convins eli i-ai eazul eu trone! Nimeni nu aceepta un cartou atAt de jalnie t1ri sa simtA cAt de cAt ee\·..<In" abia !?Optit. . 0.! &daug'''' ~uguba~_ DupA ce i·am po\"estit de-a fir a par prima noast.Te doare undc'·a? . l-am rngat pe Melies sa mai anmce un ocm Ja eeasomic. ..7 Un .8ueit inlre degetele ei. Ma siml fencit din calc-afara.ri 89 &:.li m-am mai li~tit. pentru cii nu mai trecusem niciodata prin asemenea emopi. daci m-ai \·edea. care I"'d:. Fiorii dr<lgoslei ma tmpresoan'l. ~telies zam~te pc sub mustat. Madeleine. te-ai face foc ~ para..una in mine ea un striglil croic de luptll. apoi fncepe sa ve­ rifice rotit-ele.

la trenul groazei.Nu.a pn. Am lerminal.. f n ciuda mirosului de umezeala ~i a foamei chinuitoare. Acum hai sa cautam un loe de dormil.etireasa. Avern nevoie lli de-o baie bunil. Azi-dimineati I·am "Azut adunRnd cartoane din care decupa Ml. La mijitul zorilor. Se pricepe de minune Ie CUcel"e<lScii pe .rllrea mea e deja luati'i. racftnd oehii marl de uimirc la fiecare gest al lui. Cu multe insistent-e. "Frumoasele". unde puteam sa innoptiim. mai ales co femeile.ili ca va fabrica un fel de carle in mil. t. A~leptandu-mi'i. la intrar'C.i masluite..Melalul s·a incalzil pupn. dar nu·i nimic anor­ mal.: tre­ buie sii-mi giisesc ceva de lucru undeva prin preajma.frumoase". am reUf~it sa ob~in pen­ tru seara urmatoare 0 intAlnire co propl.chete.mcii.oale merg slruna. mw pU~in unul. Le tndruga tot soiul de po\!el.icare. sa cu fotografii care prind viatli.. Crect cl inca mai spera sa-~ regii­ seasc:11ogodnicat fiindcil. unde au nevoic de cineva care sa-i sperle pe tndrJzne~i in timpul cii. . Mt'Hies face scamato­ rii co un pachet de ciiJ1. a inceput iar sa vorbeasca . hoti'i.la­ toriei. am adormit c. Are mult succes. La Extraordinariurn toale posturile sunt ocupale. cum Ie nume~le el t se bulucesc in jurul mesei de joe. deloc. Am rilscolit prin tot balciul Exlrordinanum ~i am luat cu asalt 0 baraca pardsiti'i..

blliew? Glasul ei tc face sa te gandel. a!}3 cA e..c.l.t3 locurile.0 foarte repede sa ~ impr.'Jta 0 !'it d. Mindria rna impinge de la spate sA iWucnesc.:ina lui de vi~ se pune La ora zece.im!\nUitor? imi rJ.Ce l.. Mi intAmpini proprietAreasa. Proprie­ tireasa rna pri\'e::te ell aceJa.lri~a ­ ideale pentrn stri"it "ise.lti la trenul cu fantome.:.li ceasor­ niearnl parizian. Patroana tmi ar-..5ugim noi milioane! Oar n-am pe nimeni.l:~tii groaza in jurul tiu ca si poti tnli.ti angajat. mai. Ma. Are ra~ cru:patii. . dar imi (nghit vorbele.'.despre cilAtoria pc (nret pe piciQ::U"\>. Luna. . in minte: . At):' darnl de a stilrni angoasi de la pri­ mul suneL I ~ ... care I"'ll5punde Is numele de Brigitte Heirn. o batrAnici sfrijiti. 91 fmi descl1ei nasturii de la cima.Nu cu 3. intre dinp.>i l.i dispre~ ca l. in rata lrenului groazei.. fiindcA am rnare nevoie de slujbli. rna prezint la baraca de piatri.san­ dale de cAlug'.li risucesc 0 dati cheia ca ~ pomesc cAntecul cucului. Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Jack Spintecltorul sa in\'e~i .ltil l'A faci ca sa pari inspli. 'i zici cA vrei sa muncel. de parci ar stringe un cupt. POIU1A 0 pereche de inciil1Jlri marl ~ triste ..'~unA.lti la ~il>etele unui MtM1~ inrurial.

Am un contract cu eei de la cimitir. Mii tntreb din ee lume intersiderala vine (cmcia ssta. nu-i . . Calo pe vreun craniu ~i-15mv~ti.i pinzele de paianjen sunt aranjate ina­ dins I:. de ho­ hote de n1s ~ de ample de bucurie. . cu\"AntuJ ei de ciipatii MA i.A ve~i copii? . Mli tnlorc spre ea. ~ti bun de plati. Ii poveste5c pe scurt povestea vie~ii mele. ajung lagroapa de gunoi! Vai de capullor. ciici fmi laie Yorba intnma. 0 podoabA pe cim::tc pentru un tren+(antomA.E interzis sa atingi decora\-iunile..... 1 Oricum.. Craniile .'i de drept.ii pelrece viat-a fiicllnd curat prin catacombe. "platA~.Ce intrebare mai e mi-e de-ajuns. de-l. de rapt l. nimic nelalocul lui. voi ajunge pana la b3trinet-e tP am norocuJ si rae ~ copii. imi spune mer­ gAnd lJU1~~ inaintea mea.Ii oasele mOI1i1or pentnJ care familiile nu moo au bani sa plAteasel locul de veci. Niciieri nu e nici flr de praf.. am un diine !iii Dad. tmi dau cra­ nHle !. in Granada.il ceanti1 prin ele lumina candelabrelor. . sa am poate ~i nepop.Ii seaci deopotrivA.srod~te de ee am Witut alAta dnun pin8. daca nu Ie iau eu. cred ci mi+ar "eni sa constnliesccase pline dejocuri zgIobii.. mai bine rnA lipsesc de 0 easi plinii cu vid. tncerc. Oaci nu am copii. 92 ~i asta? Nu. !. ~eele! 8e viicare!?te cu 0 voce istericl.

Mul~i biirba~i s-au uitat la ea..1 bagi clien~ii in toti spe. Degeaba te ui~i la mine cu r. dar nieiodata 0-0 sa te iu­ bensca pcntru ceea ee e~ti... Pentru ei. sa fie martorii unui accident sau 8-0 vada pe femeia cu douii capete e totuna.oavele tale despre inima mecaniea. toaLa lumen 0 sa fie mul~umit3! rnfri~toarea Brigitte Heim se polrive~te de rninunc In grupul celor cu inima de ghea~ Dar habar n-are ca m-am im+elit in carapace. crezi c-o 1'8 faci miracole daca bati campii? 0 sa eaz:i.. daca reu~e ti 1. viselor de cand eram mic ~i de-atunci a-a tngro~L Sunt tea mai reziatentA broasci t.a te al}teaptii ~i pe tine. nid in povestea ta de dragoste. Chiar erezi ell 0 fata dn1guta cn aeeea de care-mi tot poveste~ti 0 sa aiM chef sa umble cu unul care are 0 proteza tn 10e de inimA? PAni ~i eu gasesc ci e respingAtor. .. Chiar dad apreciaza spectacolul. Cine Oumnezeu te-o fi im'atat atates limpenii? Ce. Ast. rna gindesc In domni~oara Acacia..Nu ered niei in bra. chiar dad e~ti ~a de $Cund.injetul tau de slrigoi. pot sl zbor ~i sa infulec luna ca pc-o clatita fosforescentA.rie~ii.estoasA din univers! Daca. 0 sa se holbeze 1a cica~ tl"icile de pe inima ta. de 18 mare tm\l~ime. ca n-o sa pAt-esc nimic! . tn sraJ"!?it. sa ~lii. Oamenii re~ping teea ce e diferit de ei. iI privesc door cu 0 placere de voyeur.. dar nu l}tiu niciunul eAmia sa i se fi aprins calcliiele dupa ea.

omie tot soiul de ehestii: pietricele..ezatii tntr·un vagon al trenului groazei. Agapt de perelele ultimului vagon seman cu un indian gala sA atacc 0 diligentA.5tia !.'le.. fredonez Ok When tJlR Saint3. Inti pregitese inima ca s-o transJonn in inslru· menl de dal fiori pc ~ira spinirii.neau.l intru tn pAine. Ora 22.<. saT din vagon in \"agon.Ii ea sa .00. pentru ci e musai si·mi piL"\trez E!lujba ca sa fiu in oontinuare vecinul oficial al rnicut-ei dnLiret-e. bile ele. sl rae rasar.30.13ta mea! Ma tn\nte. iar eucul se fatAia tnire plllmAni ca un buldozer tn miniatura. E prima 8ear. De aUla 94 emo~ie... Trenul porne. Inti implant acul inghet-at care aratA orele in spate1e clien~ilor. Ce .tii 3d/ad ca. cucuJ pocn~te ca un aparat de went po~rn. CAnd stiteam pe vArful dealului. Incepe c:ucenrea Veslului adoral! E in jOC' . Gandindu·ma la Arthur. Trenu! e aproape plin.'..1 soarele IntTe perepi H. rna amuza sa pun in cea...Ora 22. Se aud dite\'a !ipele. 0 scoleam din sArite pe Madeleine. Brigitte Heim trage cu ochiulla mine.a. 1 ntr-o jumatate de or. Am ce\"a emo~ii. tic·taeul se pune pe dncil.. hftrtie de ziar. Lic·taeul lmna aiurea.. Mi se laie rasuflarea de-a binelea cAnd 0 ziresc pe dom~ara Acacia 3. deci mai am limp sA exersez trucuri de groazA. Roti\:ele scnu.1 la locul de muneA.o4C de pere~ii ~iniriei.pari rnBpiiinu1nttitor? Dar eu tmi doresc numai sa rna desprind de tnve~u1 tru­ pesc.

Nu dumnea­ v<>aslra. tmi zambe~te cu t8utat.Nu. felicitiui. tn limp ce vorbe~te..Punetul terminus. ochelari? CA mioe t.eami ~ nu-j !'\trie? . Din piicale.e bine atunci. dar plrea no.~ ca sl Ii punep pe nag !p • • 9S ~ sa nu l!\tap cu frica...tnadins i-am ales a.ta.u1.!'i·1 vOO3.Mul~umegc! A~ incercat ochelarii? . . bl"3\'o! .ea unei hoat-e de bomboane.. sJ\-i fie cald ~ sa tilnjeasci dup3 riicoarea brate1ol" mele.. Jiide sub~jre. tmi deschid ~ li:. acoperite de hohote de rAs.tim.. bl au lentilete spart.and sa se vada "lib piele roti~ele care se ~ Ia fieeare bAtaie a inimii. ea Ii stricati! . nu de a.. nu pol dee-elt M apar cate\-a clipe in lumina alba ~ si-mi umt1u pieptul din wate puterile. .. co asta m-am procopsit pentru presta~ia mea.DR.! N-am vazut mare ~tiam c~ era~i luero. Doamne f~te. vi rogim sa coborA~i din va­ goane! urI! stru~UI-~fchiar atunci. t mi indrept ochii spre domni!.e.. Un ppil uimilor asemenea unui behiiit de capri scos de 0 bltrAnicl ~i clteva aplauze pripAditt'. dar ba sunt incirligap.. S-a terminal? }o~o:.lOOr8 Acacia eu spe­ ranta cA-i voi citi pc chip incantarea. penlro mare~ final. cristalin ca tri­ lurile unui xilofoll alins in treaditcu u n " de perle.De Ria crede~i t'i nu port.

Brigitte Heim imi trage un peT­ d:tf pentMl prestatia proastJ. De*i mi-ar fi placut sA 0 impre­ sionez eAt de putin. Tropllitul cadentat at pantofiorilor galbeni se aude incA in depart. ~i.u ci fonna inimii mele i-a rlmas necunoscuta.-a fnUlmplat.­ loc dt age1UJ)j .. &111/1'8(' cd ai U'l aMl'(jrot caw. Mi las purtat de ritmul lor..Mieuta cfintAreatA Be ridicA in picioare ~i imi face un semn diseret eu mlina. ~i pierde rezi:<tent-a. carapacea b~tei te:<t08.-~.. dau de un ghemotoc de hartie. Pe dnun. fn tot ace1't limp.. MgAnd nulna In buzunar.are. ootoroantJL de Brigitte cheamli la viata demonii adonni~i de mult in sufle­ tul meu.A Be iz~te de poarta de la intrare. totu~i. cea mai solidi din lume. Mil. Paml ondulat Ii saltA pc oonturunle umbrei. nu-mi pare rd.iJ1r agromill. due iute sa·i povestesc lui M~lies tot ce . NI1·mi tnbuI' ode/tiM co Bii t'. nimeni nu-i sare in aju­ tor. Se c1atina ca un beth'an in haine bune. Dar zadamic rnA visez aoare pe cerul noppi. paRi eind micuta mea clntilrea. Toti pufnesc in rAs. apoi se race nenlzuti. in momentele de trezie. croar daea \'orbele ei imi tree pe 11lnICA urechi la 8ute de ani-lumina.plati. ta un moment dat.id ct'i tif r" dolUUlprtut'f' t'OhWlf' fJl Jill 'fh cu ('1. cred c3 a pronuntat cU\'llntul . Cneon.

"'Omicarolui-prestidiWtator ri\-a. 'j sl·p deschizi ce rae co loate acele? Oae-o z. iti mai amin~li'! .e numai la gindul ci rna va respinge. !xi . De eAnd visez Ja clipa asta. _ AnOO hombre! AnOO! E timpuJ inima! imi spune Melies Ja nestlin}il.fiigiidIlK3C.ArcltA·i inirna ta rea adeviratA. £Ill Itpat~l~ lrenul"i (p"OllZei.aq:/i pagina HruU mt.'tliblin. Acum.el£>g...Almcesc? Mi ingroze:o. i . in\.cml...t th""11 hmp 97 Itfi·i K'OOtf'/.l" I gd. Dimpotriva.a va lo. ClIm 0 Ml MTit "Ion.Hm.lC\. .i.li ii strecor 1:Ie sub u\' un biletel. te-a remarcat. pe cAt e. La mKZll1 lIoptii.e pe care le-am eunoscul. e sin~ra vraja posibila. ~u-~ di seama de puterea ei de se­ (h.c ~ ct>a.e crede atAt de dorit1i. pe tine. intr~ pauzA la jocul de carp.ie -ceea ceo fie vorba tnt. face parte din far­ mecul ei.i ii cile. nu e egocenlrici.:bJ!i cU lMna fl aftepla~i·PlliI.re noi.e poart3 ast'lTK'nea reJorlalte clintaret.WOIlU tU a l-a priM tltlptd. n-ai dl'cllt sa tncerci marea cu degetul. ~ bagi la cap ca nu I.... Jo-'ol~te-te de asta! Alergintr-un suflet la cabinu ei!.a. t-i-i minte ce p-am !lpUS odata.. Dornni¥J8r8 Acacia nu t. Daca·ti vede . :~ pUI''fi-m orlu'lttrii ea ali nil t'li .

O-. ceasonUcul n-o s-o mai tnsp:'iirnante. Semnatura e ciudati.­ too". $i. pc umAr rni se a~ porombeluJ \'laguit al LWleL N-a mai pierdut scrisoa· rea de data asta.u rite« mai mutt dff6. pe dc8:Supra.: OOCTORITA Madeleine. 0 des:fac ner-lbdator. dirl ('(utza poUlin.a. ea e mai vorbAreati de obicei.i mairiimd"olTmit peon Mi~dqr dt tillt. Ii~tt 1/ Spnfi 1/1 at mqi hllf. dolUi-im agOJalt dt Uhffim u.I//1i merge Mne. jfint{ul Innl Jat:k.1'i untm. cu degetele tremurAnde. DoclOM/a Mathltilt8 Sosirea ponunbeluJui mi-a umplut inima de bueu­ rie. "tat: fl ai gnjii rh \'a treblli ad mai ~tePfi ptlttd til it fntmTi aca. dar conpnutul scrisorii m-a intristat adlinc. Pesemne ei a "rut d scuteasci mesagerul de 0 ponri prea grea. ai tncredere in mine! A~tept1nd miezul nOl)~ii cum a~tep~i rilele CriciunuJui cAnd e:'ti indrigot!tit.adevirata inima. Simi JU!l'()ia t"UllinU . Te £mbnilifez. Trimit pasirea inapoi imediat: Triml/e·mi 8CTUlOM moi lung! pritt TJOffn oblfRUua.J. Toranlful mt'Ude drum AU .

Jack P. !lido mi~cnre.!pUJU cat mol ntrdltd. -I"ilril:'i :.Hei! .brii(l.3 cint.i. M-a. Granada tn crucea noppi. Port 0 blu7.sprezece !. rz.A !. po­ uivitA pentru 0 intaInire. La unu ranl douAzeci.. tic-tacul abia daca se mai Bude. ma pun pe ~leptatca un neghiob feriol.1i tie! . 1.1i douiized.3 mi se pare ispititoare. Trenul groaz. ! • .a de un albastru electric. Micu\.rotul.'K'$C 0 ~inutA. Se face douaspre7.11 Cart nt. ca sa-mi puna in evidenp\ oeM ver-z.IOMtiro r-prutid igilai.5 mul~umi !}i cu ea COd sa·mi exersez sj.Iarti·ml.lilt ('t'(l.Sunt aici .tiu.'i ea 0 bluzi leilA cu a mea. g . pe covo~uJ de 13 inlrare_ Chiar ~i umbra ei proiectati pe U:.. stA pntuitii. m-aID deghizat in tine! lntr-adevar.' Tr fm. Eztraordiftanltm.or ca re aN' gnp «i:-mi tN'IJ1l~_ {IIRrtiOlltu ullmo cum fJMt'! lJri·mt /11/ Poll/Ill u laaa fn rii. imi ingheatA inima.S... nici urma de dom­ ~ Acacia. dar "ad ci ~ ~i s-a intim­ plat!.. ltl(manU 7..ece lli jumalate. .. tn echi­ libru.ei e inviiluit in tli. n-am a\'Ut limp sa g8.cere. Stradn Pablo Jardi". Se face dO\lli.. poart.AreatA nu coboari..

daca mw vrcau sa lucrez aieL -.-spre dl'agoM(>.'SC t'i'lrli sa rna ~ un eu<entAll'.. ~i ea il.i simti ci n--am mai trecut niciodatii prin ce tree acorn.ii dcspre fa1'­ metele de draple de 1a un iluzionist.'8 ci rna trezesc spunandu-i: .i de 1a freamalul umed al bu­ zelo1' ei. alungftnd tiicerile. em'intele alearga inlre noi. cil nu ~tiu 0 iotA d. nu-i a buna.s C'd.Ai fiicul furm. 3.Surisul meu ~tren~ incredint.lit cu zambelul pe bure .'. tJlg~rul care plUte~Le deasupra noaslr. dar numai ca d ajung In Mell". Nu-mi pol lua lK'hi.eazi ci sunt mereu la patro ace. Nu se poale sA ie!. Mort-copt. trebuie!W. \Teau sa spun. .t Ie ~ti 0 emofie1 N·am dreJJtate~ . din cAle vlld. atAt Limp cA. dar zgrip~uroaicade Bri~tle mi-a zi.. ca sa-mi pol paslra !'llujba.1ioase d~pi­ leazii. inv3~ sa star­ nese mea.. cU am 0 pro­ tezi in loe de inimi. in lrenul groazei. iJtUr.!zootc pfuulla urechile ei. ~ vrea ~ 0 cu~n.l.Ce conlew daci Ii faci ° sa plingi sau sa r.ie. am luat oUeva leq. . ar trebui 86. fmi dorP"C s.1d:i. (mp1uflii grO(lz(I ('Q ad pof triii.Pm. tu ~li marc crail Mil ame limba sa-i rrUirturiscsc taina. ca toate celelalte ~i. Dare greu siI Iii curnpina dreapta.Ba <la.i dJ ~ama. Toate felele au ie!. nu da bine la imagine. jar ticaitul ceasomicului r.mi frica c tot 0 fonm'i de scduq.A sUl. ..vorbele-i t:.'i gtumind din trenul groazei.

N-a. ticiitul ceasomieului r-lsuni din ce tn ce mai tare. ~i dad.. cand din TJ)()lI.Mi-ar placea gl ne luAm in bra\{!. Se apro­ pie in pas leginaL De aproape. unul cate unul. .unpioana lumii la tangou. ne sunt ficute pardi sa Be conlopeasca. \Tea 8-0 sperii eu inima mea plina de petice. Dar cum sa nu sperii ghemotocul lista de fata..i. Gurile ni Be apropie una de cealaltA. ca lji cum ~ avea inima de ~licUi..i Bra~ele r pllimAni 1mi ieH "talea ace ascu~ile? Mecanismul intrii.ornicului rnA slingheresc. Ea tace. ne policnim la dans.. 101 8faturile lui Madeleine tmi revin in minte. dClji ea pare sa fie c-. bucuria zbondui. iar miinilc mele Be pienJ in mAngiieri.1tul meu. teama de pribu~ire. Buzele Be atingcu nesa~ in cea .'. iar tn panica. firi tirie.lurile noast:re se abate 0 lini~le tandri. aproape flU) in loc. Timpul Be scurge meel. mi Iipe e ¥lvaielnic pieplul de sAnii ei. nei sa ne lum in bra~? Printre OOze 1i scapi un "vre3u" abia !1Optit.~i limp. ficind iar mutricica de pa~ tmbufnati. tn aee1a. De aceea. tJlClCJ'C sa sudez visul de realitate.. pentru eli aoole cea<. lmi fcresc partea StAng-d. dar am uitat sa-mi pun masca. esle mull mai fru­ dedll umbra ei ~i-mi dA mai multi Ciori.Mai stirn de vorba dupi aceea.. Peste ge:. plimbindu-i-se pe 8pate. mor firi s-apuc sa simt gtlStul imbri· tl~ ei? Se in\al~ in mine senza~ia de cidere in gol. Degete1e Ii adasta pc g-. dar mai int3.

.'lpund.l$tan\A. TImpul ~-R oprit ClU'gere& ~i imi doresc atAt de mult sa nu mai int.To e~li. . Toeurile tropAie pe du~umea. 1n!ricoIatA. piticuJe1 e-i eu tine Ia ora astaT . vAd a. cu res ­ pira~ia tdiatA.Mil gftndesc Ia tot 80iul de lrucuri ca sa-i insp. Nu-i rA. temiitori.itoare..1\l~I'e.ele mete.. bine..Ce-ai aid dedesubt? CA tn~eapA .Face~i Lini!}te! urlA 0 voce aspri.Pai. cind Cll putere.1i­ mAnt pe clienp. Atlas este mic copil pe IAngi mine! lmi simt toati fiinta inundali de 0 bucurie cople.. dornniojoanl Acacia .rece prin cap sa-i torn 0 . .i StAncotP in dreapta. Ne desprindem din tmbr'. insa ma tree toate apele ca pe un ~rlatan dat in vileag.are-dl-8 Be tncrunta.. se mai treze~te dte 0 fantomi in trenul groazei. micu~ cAnt.lte! !?i vezi sa nu care cum\'a sA ca1d pe cranille mele nou-nou~! .102 mai dulce atingere din lume!p se tnt. inviluindu-ne in zgomotul lor. .recin al>i.aterea de pasire zglobie a limbii ei.s3ri. dind delicate. Cu fieeare gesl pe care-I facem. C'u1cAndu-~ fnmtea pe picptul meu. gind~te-te tn Jinil...Bine.re in matea lui ob~uita. incit uit gA·mi lin inima la di. Inti t. Simt gustul surprin7Ator de c:iPf1Wli ~ zb. . cuibArit mai _ o in bra\. Am trezit monstrul din Loch Ness.scunzandu-~i ochii mari sub umbrelele pleoapelor ~ nul inchipui un halteroftJ care pne Himalaya in stanga ~ Munp.

i1OPtindu-mi: . Nu scot 0 YorbA despre incom­ patibilitatea organici dintre inima mea ~i dragoste sau lurie. al} fi vrut sa ~i-I dezviilui mai demult. numai Arthur.git.i apropie mAna stAnga. ZAm~e ca ~ cum i-~ explica regulile unui joe indn1. sl inventez ceva. triiri eare--mi sunt cu desi\'~ire interzise. dar mi-a Cost (rica sa nu te pierd pcntru totdeauna. dar nu izbutese.tmi pare riiu.eren alunecos.as.minciuna. nasture cu nas­ ture. la cap8tul zilelor. Ii dau IAmuriri ci am un ceasomic in loe de inirrui de cfuld m·am niiscut. intreaga poveste 0 amUlA.ii. incit mA tnchi­ pui bolnav pilnii. fi ri\spund ci meca­ mea inimii nu poate func90na fiiri enl()\. si schimb yorba. nio nu izbucne.5a. Pbi acurn. ~tept sentin\JL L. Nici nu scoale strigite de spaimi. . RAsucese 0 dati cheia ~ 1i spun s608: . E curioasA sl afle daca rni se modificl ¢ sentimentele 103 odati cu tnJocuirea eeasomicului sau dad este doar un proces rnecutic.Ce-i asta! Din \·ocea ei rizbate atAt. 0 riutate ciudati rhbate din gta­ sul ei. dar cii.~ nu trebuie sa rnA a\'enturez pe acest t. Micu~ cAntar'eatJ. totu. Am un secret.te tn .a ~. Anna. Ceasomicul iese Ia ivea1i. iar pe ea infinnieri Ia cipitAiul tneU.. pe:ntrn c:i sinceritatea naivi din tntrebarea ei m1 copl~e! imi deschei eima.. jar ticiitul se aude mai tare. Luna 'li M~lies n-au fost ~ti de ceasomicul-inima. tresare. CAnteeu1 cucului bate orete.

Pentru mine.Chestia as13 e praetica.. ne-am imbrati.Ai fntre coasle un cue? Cui Ii pasi!" Pur !. La noapte 0 ~a rna catAr pe luna.dA-mi dnllnul".cllnd se ~mulge de la pieptul meu ~i zice .1re eil se alinlA. mi se P. . ii adulmec urmele cAnd se face nevAzuta. creel eli avem deslul timp s.i zie in sine. inseamna 0 adeviirsta dO\'adii de drs· gosle fcluJ in care rna lini~tRljte: . Oaca o~ti cum ~ tntAmpli cu ceilalp oameni. i 0 sa visez cu ochii deschi~i. nu c bine sa rna sprind prea tare.ilucitor ca intr-un hamac . lm. un junghi tn coastA...ti~z ell poM de lup. 0 sa mii trin pe cornul ei str. 0 imbril. cessornieul este mai putin re~pingAtor _ .1i la asta. e un prt>~ infim. MeeanilSmul imi palpiti 8. pu~in.. Am sarutal--o pe fata cu limba de pasire ~ nimic nu \'3 mai fi ca inainte.i ne gfindim !. inso\e'C cu pa._ Oricum.Dura ceasul meu. dar nu rna doare niciieri. au rog. Poate cil prin ~hii ei miopi.53l exact acum treizeci l?i ~pte de minute pentru prima oanl. ~i ee simplu e.Ii simplu.. mea ci pentru ora asta de fericilA be~e. Chilu. o . ~ putea incerca sa-p inlo­ cuiese inima.5i de lup...-~ menea unui nllcan in fierbere. pan! sa apud tu sa mi tnlocui~li cu 0 alta fata.

. di~·de-dimi­ nC'Jt-a. ai vedea ea barometrol inimii tale arata zile tnsorite.a. Miele. rna asiguri el. cii nltfel ip dau papucii..i 105 ~tr.c.~i limp..uucire! Numai cind mi-o inchipui. In acela.8 A doua zit Brigitte Heim rna lreze~le cu 0 voce de vnijitoare fiira puten magice.-mi examineze ceasomicul.N-a mai mers 3. Nu CUffi\'8 ieri-searJ.'.. N-ar fi rau sa te ui~i tn oglinda cand imi po\'esle~ti ce ~i s-a inUunplal noaplE'a trecutii. tara niciun sianp Chipul ei imlClil imi face grea~a. Miele! Azi te dai peste cap ~i-i spe­ Iii pc oarneni. a. Tree pe 18 Melies ca sa. trebuie sA ascult sfaturile lui Madeleine.l3 de bine in via~ lui. . N-am fost niciodatA atAt de fencit ~ de ne~lit. -Ia scoaHi.·te. sirot fm"lliciituri in tot tnlpul Sigur. Sunt mahmur dupa bepa de dragoste prin care am trecuL Ma: seal din somn ell greu. am oonfundat visul ell rea­ Iitatea! Urmatoarea intalnire va Bvea aceea:.

tonol . mai pre­ sus de toate. E modu! ei origi. rna voi putea din nou juca de-a a1chimistul. deslu.Ii anunli sosirea ciocnindu-se de lOl ce e in jur. care Cunc~ioneaz.1 f?i. domnil}oara Acacia tmprA!jtic raze . Nu "orbim. se scurge prin ar­ tere. ci provoeim . cochetA. imi &junge in ~east3 "i 8e preschimbii tn creier. Vede firi sa vadA tntr-adevlr . raze de 80nre arzator.u1-inchisoare. ci ne aprindem.e de chibrituri.za unui ameslec Tntre un sistem de eochilii autoprotectoare iP 0 lips!. Inima evadeazA din I:nvelu. mirosul pielii.1re de neclintit. !. de un metro ~ ~~. de incredere profundi. de la fiecare mu~hi pAna in varful degf:'telor! Pretut. am banluit prin lrenul groazei. cu gandul ci diseari.sc1nlei ale .indeni. tncelul co lncetul.ToatA ziua. cor­ pul mi-e zgil\Ail de un cutremur de pAmAnt.nal de a bate la u~ lrenului. pa­ siune roz cu renexe roE}ii.incen­ du'" ('al ~unt de tnalt.. Nemul~umjreade sine se ia la trfultA co 0 hot. Nu ne vedem declt noaptea. Nu ne 8irotam. tn timp ce canli.ar. Nu-mi iese din minte f'Aplura ei. nu sue in ochi.esc meeanica stranie a inimii ei. annele ei unice dt apiLrare..?i. Ml\ndr. Sunt tot 0 inimA. tndipatAnarea ei de a nu-~ pone ochelarii ca si vadA oamenli pc cera­ nul aburit al ochilor ei miopi. Ne iubim ca doui bet. maruntele capricii care 0 Cae cea mai aprigi ~i mai fragila Cata din lume.i pc ba.·ooi.

RA·i sbltemul de aparare.Bine ei nu de un lratal de. t~i picrde eehi· libml fntr--o elipili.1nteile nu se fmbIAnzel'lC.!_. N-am gisit fnea rotilA !ipsa din tntregul angrenaj.unA ca sa-mi lreae!l". bAiete. n-ai putea nia mAcar sl • apropii de zabrele~ .=.ite.A. mai. .o ~? Ar anle ~i te-ar (ace ~i pe tme serum. dar cand amu~el1te muziea. La intrarea tn inima ci. .A!. foC'. Crezi di 107 ai trii Iini5tit ell 0 sclnteie intr. lncredere tn ea .~lui ltI~lies. Cu wale astea.eie! Ii mArturi.Dar eu n-am de gind Rl 0 inehid inlr-o cu~! At vrea numai si-i dau mai multJ.te direct 8ub 048C. Of. cochilia esle tare ea 0 sUincli. Uneori.dMlul Arthur's Seat ~ aewn m·arn pomenit eu un _ de munp cart" tmi cre. alchimie absoluti! -Cum sa-f. . care par '" ~pte88Ca "". Cind se ailA pe scenA stra· lucel.3 triduiesc UKIarnie sa scomesc mii de eombinaW de mingAieri ~i de vorne ~tejugile.i schimbi cifrol z:i de n.I avea nevoie de un manual care tandliri sa rna fnvete cum sA imblinzese 0 Aciint. t1J?8 tot inchi3a rimAne.tul L.ia da. si·i r~e vid gropiteleadlincindu-i-se la rol~ul buzelor.propriilor imperlectiuni.i eXI)lic? 'Itnjeam dupa 0 dragoste mare . laell. M.!.Alehimic absolut. tmi place 18 nebunie sa-i stri ­ v~ e:ochllia! Sil-i aud geamatul cand se crap'.

'><Ul~ extraordinani! ~tii cal de pu~ini oameni au noroeul asta? . ~i ciind ea seinchide in sine. vorbesc din experienta."l. in care loti !'Ie !. t sa gelo!}i. faimoasa Inca din copi· liiJie..Bucurl-te cat poti de momentele acestea neprefuite! $i eu am cunoscut 0 scanteie. strmoul care-!}i c~tiga banii muncilld 1a Ll'enlil groazei. morali~ti. Ne iubim tn tainii.tg08tea ie8e \a . seere­ tul. . tmpreunii avem treizeei de ani. La inceput ne convenea situa~ia.ii din bl"a~e. mi-~ doli nu mi se mai desprind. dar acurn ca j·am simtit gustul. cst. meschini. curaj~i sau bine­ voiLon bagare~i.e O!. dr-. Ell nu dau doi bani pe ee-ar zice al~ii. felip de ochii lumii ~i toe· mai de aceea traiam elipe de vraj:l. . 8-au aclunat aici oameni de lot saiul. nu-mi mai iese din minte.i s-au !<lin.gur.~m ca ni~t~ pirdp in asellnzi~uri.Pili.1 domni~d Acacia te va iubi. iar eu. nu vei pulea niciodatii sa pm stapanire pe ea. rna simt tare ncputincios. tandri.'l scanteile dintnl tnceput ale fliicarii.1 din gUl"'d in .Poole ca ai dreptale. dar ea nici nu vrea sa auda ell cineva ne-ar putea descopel. Ea esle micu~a cantireatA. Balciul Exlrdordinarium e!:lte un adevar-dt cillun. Dar earnl inima sm inca pejar aprin. ne ftn. fetele astea sunt ea vremea la munte: total imprevizibile! Chiar daC'.1. delj.Itiu lntre ei iar zvonurile zboar.

~i1or miisoara distant-a din- :~ . N·am mai nca ~te niciodati... daci oameni ca Brigitte Heim ne-ar ana taina. mi Ie 8trecoari In bw:unare a. IlU Me mai poale adapa doar Ia sArlu! nop~ilor. DegeabB. ne intAJ.elege d f::tind departe de ochii lumii.:a ci am nevoie de mai mult ~u. ~ -_ . vreau sa ne iubim In pUn soa..0 8i le sinll in vim! tuturor. cici neatiru... Vreau sa-mi dau jog masca de li· lac romantic ~i sa iubesc in lumina.e de soare ~ de adien de vinl se firlmiL. ~ far cAnd !le cr'clpa de ow ~i canterol plslrilor rna anunlJl. micile scMlK)M pe care privcsc dispilrilnd in pliurile nop~ii. nici tutu.Yllrn.ne rau.o.. . Doar n-<lf sa cadi mun~ii. Dar nu rna mai rabdA inima sa stau 1-0 Bin('tn~elcs. marea dragoste a flcut intaii~. Nki in bine. M~ties . '09 In caleva IURi.re.azut3. focAt mi se tope~c in J. Nu rcu.nle atAt de dulci.. s-a AC\U"8 aproape un an de Ia primele noastre . A. scipam de bArie. maritiml scufundata intr-<l cad:l. pa..~ _ ire Roi ~i-mi risun8 in urechi alungimdu-mi somnul. de tndata ce mijese zorile. imi \. .in­ ClIIIdii" ~ siluapa nu s-a schimbat deloc. Cadcnta. OaseJe . ca nu mai am limp de donnit. rUm sub dar de 1Wli.~ sa·j aJung sfiaIa de a fi \..~cund cU\.~prdfati ca 0 navli. De\'oie de calciu.Crezi ei mie nu mi·ar placea si te sArot in mie­ zul ziJei ~i si rae tot ce rae!]i ceilal~i1 tnt.

SA vii.e. merg in ca­ baretele orclJ}elor din imprejuJimi vocea.!temuturile. rna arlit la fa~a. cohorte intregi de bliJ'bap imbriicap Ia dung-. t.d sclipirile din ochii atator birbap eu inima intrcagA e pentru mine un adevaml prilej de torturii. pc cllnd eu ii ~tiu pc dinafari ham] ~lefuiL pc fiecare scena pc care ~~.re­ umbrl. tmi place ail.~ Acacia.~'e ca fulgul. ca sa nu-rni piriseasca <U. dar uncle unghere par tnchise pentnJ totdeauna. Inlru la speetacol dupa ce a inceput!. Pentru ei e 0 sa stau nemi~t ca 0 rni­ nune un asemenea talent la 0 cAntAreatA 8.'}& de micuta.e nebuM chiarsub na'lul meu.ntareata infocata trece de hotarele balciului ExtraordinaJium. Tnuesc la marginea \riepi ei 80­ ciale. Sa simt vllnlul tn mi~earile ~i sa-i ascult ei de flamenco. Poote de .li dispartnainte de a se trage cOitina. pentru ca nimeni seama ca sunl un spectator fidel. 0 sa blochez acele ceasomicului ~-o sa oprcsc timpul. Diseal-a.t.e sa am rilbdare cu domni. Faima de cil. fi cercetez cu pasiune mecanica inimii.i a.rna smtuiel. Reversul medaliei de indrigostil t~i imprd. incerc sa-i deschid incuietorile intepenite folosind chei u.'.5tcaptli in ploaie ca sa-i ofen~ buchete de flon sa nu·~i dea mai marl dccalea Ti facocurt. m-am hoUlrat s3 fae un experiment. 0 sa-I pornesc din nou numai la rngRmin~iJe ei. dar nu-rni buie 110 este ingaduit sa.Itie refle­ xele tntunecate: descopar 8-0 tnduplec ca ~i eu pot fi gel06. Dupa concer1.

.37.te de aterizare. de leami ~ nu pun stA.'le curgerii timpului. pentru cA mieuta clintAreatA a di~"J}iirut deja in labirintuJ tAcut al balciului. sa 0 gtriye£lC ~b mii de sarutiri ~ m3. dar Ie e)ibel"'E'Z din 8t. Dar ceasornicul biitran.<l. momente sustra.oaree acasa. Apoi.. !Ii nu mal poaLi rezisla ispitel de a mal rimane citeya clipe luminoase tn ~ molatic at ~tului ~i in ~te meu. De \'Teun Iilert de ora.!icltoare all" gteznelor ei estifelatc ~ J>Cf'te pit'trelc chihlimbarii ale genunchilor. sii'i uite gandul de a se tnt. primele pAsAri ale diminepi aoompaniindu-i zgorn<tul ~or. care "tie pe de rost mer­ !lui orelor ~i-mi banluie in80mniile C'u ticl1itul lui .• aceea tmi interzicea M:u!eleine M Ie ating. opresc minuta­ rul. sa-mi tree paclul palmei peste ni. SA rnA infropt din fr:\~zimile coapselor ~i ele sa rna primeasca intredes­ 111 dUlse asemenea celei mai line pi.... Sunl ronvins c:l dac-ar Ii 3\"Ut un ceasomie in locul inimii. iar ea sa nu se dea pie­ catA.ngiieri.:. CenlL~ J·ar fi april 11 ora douasprezece fiin1 un minut !}i ar fi nhna8 18 hal toatA '"ia\-lL In \7eme re domni. sa pun iar fIE' ~ caruselul gribit allumii. dom­ Jliioara Acacia sa fie a mea lJi numai a mea.ipurile mi. Blocaj temporal.oara Acacia U. acelearatA tot 4. ('aL al) fi dat sa mai am rigazul sa·j ccrcetez in voie caIcfiicle duki 1a pip3it."i1ar C\lJ'terii limpuJui. unnat de un curs de limbi nu toemai striine.D pot:ri\'~ pan­ tofiorii co 0 mana ~i pirul cu ceaJaJti.r1n8oore.

.l. dnr om: lecui~te inC(>· tu1 eo tncetu.i abia pe unn:i.te .~ domni. care rna mai pL~ de timM uncori.'.mului.l.rebui mai intAi ~ dN:hid bine oclili:.i de tine. dadl m·ai vedea! A dnua ri. .liesc l:5enza~ii tari.e. incere sa mai potole-c din durerea ceasomicului..monoton.e~i"_ Azi. CI..· pe Luna pregltita in dar penu'lI aleasa inimii lui..aJ.a mai tr..-Lqu} cu fotografia in mi~ Ia care m~te din greu.oara Acacia ~te tnd~t.. De acum inainte. nu i·a ic:..str...it din minte uimitoarea ciiIAtorit. Farmecele de dragostE' g..au intors imp(~ tri'"3 mPa. tmi mai mJingRi mele p8...mAce. ell 0 bl'Uneta cu plete lungi. e un medicament cu gust dulceag. Pune altoiul ..fnlmlL<. u· . hri pe realitate ~ nu uita lucniI eel mai important:: a. apasAnd intre de­ gt"lE' ratitele mecanL . va t. tl vizitez aproape tn fiecare dupii-amiaza tnainte de a merge la slujba ~i detiE'Ori tll'urprind in oompania unoI' . se impolri"e~te indiirAtnie sa ma ajute la un numarde magiE'.md amintirea 3Ce:-tei iubiri pierdute. O. ~i-a ri­ Walt un atelier unde t.I 0 ~tli maron­ tic1l1'otu~i... diminea~ trag 0 fug-oi Ia Me1ies.. trocurile nu·Jni rel¥$C tntotdeauna. mAine.. 8ingur in IJatul gol. door l-i-am !'l"ptI. t. Madeleine. Dar tu sa nu te iei dupa mine.ai face foc ~i par.

. dar fi\ra sA vreau Ie smulR" zfunbetele. do~ Acacia ~i (ace apa· tipa In lI'(>nul grQ:lZei. l& 113 IlCUnd pe genunchii. Din ctind in cind. din limp ci apar ve Ia !l"p8tele lor J:l Mci mire erect de surprizi.ba cAnt Ok When tht Sainh.rece la faptc flindcl sunt aLruc\. oamenilor. degeaba sc"<U1Ai cu artu.micului 1i anuntJ. din pricina pri\'irii mele de indrdgotitit.9 Zi de zit Brigitte Heim rna amenin1A el-mi di pa­ pucii. tnmele mee:anismului ~ sar din . Toate t'Cecte~ mele de surprizi dau~.agon in vagon. de­ ~aba IIJXUlt oml de marginea inimii tulburfmd lini~ candelabrelor in curbe.. Cand 0 vad a. dar nu t. M~Lies crede el nu t in stare sa im:pairrlfult cu ade\'tlrdL pe cinev8.-nui·j deja riid eind rna 3P-OPii.Klnr a1 ce~". ~hiopatAnd (8 Arthur. pentnl <:i tic-taeul nkllIl. Cei obi:.•'-'ac tot ce-mi stii in putintA ~-i ~perii.uJ pe ..~zAndu-~i trupul .ill clien~i1or . ei pu/nest tn rts. Degea. daca mai continui sa lransfonn lrenul groazei inlr·un spectacol comic...

ehii.i pu\oin Is mine. de n-a. dezi bolta cereasca 'P 0 sl-pscuturi tnlnChiul nev8zut pc care se reazema luna. . mai "ti. Nu "tiu ce lot me~tereai la ceasornie... Bag de seama cit pe pal stau tmp~tiate caleva a.!Jlii prea bine ci nu pot sta pAni dimineata. In seara asta o si tnehidem lumina ~ 0 sA-p potrivesc pe muguri 0 pereche de ochelari.lnire de afaceri. nimic. tocmai de aia am tncer­ cal siL. nici tu ~arul. ltli-a foslteami si nu te tn~epi in ace. . sa nu tejoci cu mine! Te iubesc. PAnAla regAsirea noastM1 noc­ turnl. Cu v8rfurile ramurilor 0 sa briz. ca hipnotizat. .~tiu. .finlv pe bancheta vreunui compartiment. Lasi-ma sA nrc in inima ta de bambU8.Nu. lemnul e scorojit. Dornni!1OOra Acacia vine firi oche­ larl.Te-ai purtal eiudat ieri-searl.el ca sa mai sting focul "'ileptirii. dar . vreall sa adonn Ianga tine.tmi pare rau. Ceasornicul aratA miezul nop~ii. dar mll priv~te tncruntatA. 1\1 ~ copacul meu l.1i strecor tn buzunar un bilet. din loe tn loc. dar nu mi-a mel"8. n-a mers. Nici tu la reve­ dere. <:easorni­ cuI tmi ticiie mai tare. nu \'oiam decAt sA Cae un experi­ ment ca sA mai ri1rnA. AJte vise 0 sA ni se cearn3la picioare ca fulgii moi de zapadA. 0 gA-p tnfigi adanc in pAmAnt ridAcinile in fonnti de loculi ascupLe.ti ai dat tn floare. "' . de pard am fi la 0 tnUi..

.1piie w. nu fi p1"'06lup rnA alinti ea. acela. . elnd ne vedem Ia s~itul8pectacolului! . ca ~ cum ar spune "IlU cred nid!?8Ptezec:i Ia sull din pov~e tale.Eu n-o sa pot nieiodall 51 renun~ la ceasornic! Xu e un acce80riu! tmi ri\spundc risucindu~ buzele pline.5i IUCMJ.. tncere sa profit de ceea ce sunt ca sa ~ cum faci ~ tu pe sceni. cu ochii machiap! Printre genele prelungi pA.a de frumoasi.~i mi obi~nuiesc...tmi tine ea prediei pe un Lon de inviitBloare. e lucro! ... . De la prima noastm tntlllnire.Ei.or 0 luminA. de!?i stArn tn 115 acee~i ~ odaie.Si·lscot! Nu se poate! . ai putea si-p sco\oi ceasul cind sun­ tem impreunA. Jack. . dar uneori Lrebuie sa cohori ell picioarclc pe ))AmAnt sa te malurizezi! Doar n-o sii-ti duci via\Jl cu gri­ mada asta de ace care-p ies prin palton .AscultA.. nu m-am mai sim­ ~it niciodatA atat de departe de ea. goaIi. ~ funeponez eu! Ceasornicul este 0 bucipca din mine. nu·j chiar aceIa..Bineinteles c1 se poate! E u imi dau JOB machia· jut de sceni. dalOritA lui imi bale inima. .Plus de asta. dezmierdAndu-mi cadranul cu vArfuJ degetelor.Nu mereu! ~ ~ti a.. . tmi place cum le inerezi in vise. cind cinp.Sa chiar asta 0 sl se tnt1mple! pot trii.. rnA rAnesc in el cAnd."ia~ mea depinde de el! Trebuie sa .

cand ~oviielnjc.. ai Ynttedere to mine sutii la sutA! .Las' di ~tiu eu pres bine cum sUi treaba ell bArbatii. .Crede-ma! .Nu vreau sa rna iube:. micutuJ meu Jack. fie ea de sticli.un accesoriu"... Depinde nwnai de tine sa·mi ari~i cii pot ajunge ~a la auti 13 SUt3. t~i schimbil unghiul...Singura mea ~mecherie! . Col~ul gurii. . tot timpul cazi in picioare! De aceea te iu­ besc eu pe tine! .Pist. Sub cadran. . Pleoapele arcuite ca ~te umbrele ti elipese in ritmul tie-tacului. .Inri ingheata sAngele tn vene numai 13 gandul c3 ar pulea sa-mi considere ceasornicul .ti "de aceea'.. lua inima drept un fals. vreau sa rna iube::li "pe mine intreg"...sa zicem ~ptezeci deocamdati.~i ce pot face pentru inca lrei2eci la suti? .reazii·1 daci pi mo~! Dar ai grija cu acele.Asta 'insearnn3 dI. daci i-w. Eu n-~ pules s-o iubesc.Veri. clnd amuzat. roti~ele incep sa se invarta din ce tn ce mai tare!}i simt tntepaturi tn inima.E~ti un ~mecher innascut! Pana ~i inima ta e tot o !}mecherie! .Ei t nu mai spune! .. 116 . pe care n-am mai rutat-o de ce\"8 vreme.. de came sau dintr--o coaja de ou.Eu nu sunt asemenca eelol'Ia1ti "bltrbati". .

dar lol n-o sa rnA creadii.. de5COperindu·~i oehii de eAprioari ~\ioa. firi ~·l. .i lini~titoare.lice dureros de dulci. 0 strung in bm~. Il'li la-:-i ~ te privesc in ochi plin Ientile. iar in obr.Madt'leine. ~ ci prefer 8-0 man­ gai pc mAna.pititoare ell r.. po~i sA ~ Caei ce Hei ~i c:i. Atingerile ei 8un1 descarcan elect.-'<i. pc can' Ie adulmec co nesa~. Cum eu am deplini ~ incredere in tine. damindu-rru toatli seva. COMtelapi de aluni~ minu:.cule ii roiesc de la gil pirui 18 S<1ni.Te iubesc pe tine intreg. sangele mi 8e infierbintA. le-ai face foe ~i pari..AlUnci vocea de tunel i 8e pl"etiChimbA tntr~ ~pt. . j~ di pirul l)e gpate.buflarea tAiat!.u i se adlin~te 0 gropi~ .nd vrei Cll ea. Suot astronomul pielii ei p~le cu :-tele. Cind !lUnge lumina. dacA ai fi aici! A~ putea Jo>i-i spun ca-i alA minunal cu ochelari. Ii ::trivesc sub fQiruUbi noriJe trupului ~i ea t~i risipe~te petalele sub ochti mei. tit tfti cheia ~ cart'-mi d~e toate portill'. tn rest. Ii prime5C mlngiierile i:.Pentru celclalte treizeci la sutA. Apoi i~i alege 0 pereche din manunclUul ftt'l'llelil de Ia Madeleine. fmi fac ganduri negre eli poate. giuldurile mi 8C dizolvi in till trupul. Buzele inlredes­ chil'(' rna innebunesc. .ii ridice frontea 0. Oricum. 0 sa te reg sil-ti pui ochelarii ~ sa 111 . Pri~Li! Yicu\-8 cAnlilrea~ inti acccpti propunerea. t~i dau cheita de la imma mea. iar picioarele tmi inu foc. N·w voil' 5-0 8nmci..

nsoare sa ~i 118 robinetul cu melancolie nu mai curge. apoi II deschid din nou. SUllt surprins. pufiii ca un teen in miniaturi. 0 elibereazli. din stri. penlnl tnlor.~a cum sunt.De ce sunt doua purl! . n-o si-i mai fiu pe plae. 0 apuca iar pe prima cu mina!'tingi.ele mai tare. ti pun eheia in mana dreaptl. cealaltA. Ea ~ rnA t5i dA scama. De emope. ca atunci cind ne fl8n1tAm eu palimi. apuci tnlre degete 0 rotitA. 1\1i euprinde teama.Pot sa-I deschid? . fari si-i dea dromuJ din mana dreaptA celei de-a doua roti\.reg angrenajul mi s-ar .rne ~ oase. .e. de pe buze tmi scapi un geamit. 0 mare de laclimi sUi. doar ci mie nu-mi cre!}te nasul. Domni~ra Acacia mangiie 0 altA roti\A . dar nu-mi iese decat un zfunbelsonor. u un calm uimitor. ca '?i cum tnt.vizAndu-ma a.­ ceasul. . Atunci.rfu1gllnd-o u~or cat sa n-o opreascli din mers. ~ pre<:ipiti mi::driJe. Dintr-odat3. Vrind-nen'ftnd. tnfierbAntat. tRehid ochii. imi chinuie roti\. t~ pleaea pleoapele eu stinJA. dar mai presus de toole. n1~inat. lrimt un Pinocchio tnsu1lel-il de zana A1bastri in c:a.Asta e penlnl deschis. st.arc sa rnA gAdile la inimA! MA striduiesc sa rid. Ma slruti. apAsAndu-mi gura cu pulere.Cum sa RU? SagA eu grija eheia tn gaura din dreapta. gala se reverse.

NiciodaUi. iar ea incepe sa uric mu~ Cucu1 ~te sA C'Ante alene. rimelate. Este alit de ispititoare. La!dlr. in picioare.it. Domni. PArem douA steJute de fidea in fonnat mare I}i (aeem drago~le ell tneetinllornl. . Sclipirile argintii ale apei dau impreia ci oeM a eoboriil in api cu stele cu tot. in hordit. incuviint-ez din pri\iri. 8u:. in clipocilul apei. Ne iltapinim cu greu. cum mor artorii inu-un we tern. Be tnt. .n~iometru. Pil'jeSC firi zgomot ca sa n-o trezese pe Brigitte pe cart' 0 aud bL5ind din camera de-allturi. tneAt rnA tntreb dacli pentru postu) de canlAreat.. robi­ nclul meu obil?nuit impra. Ea se ridid.cat genele lungi..Am chef de-o baie! imi ~ple:}le. n·am mai triil 0 ~nzatie atAt de intensa. doar sm-u­ tAndu-ne.oara Acacia adoanne. nu ~tiu cu ee n-~ PO"'" fi de acord.oaree 119 ru l'patele ~i de\'enim ni!}le animale (croce. cara sA ne pitrnndem. care li sporesc frumuset-ea silbatica. mi prilbll\"!SC cit sunt de lung. Ii prh'ese nenili.:. de all(el. Madeleine. Ca prin fannec.A unor pictori imaginari. Ne cufundAm tn cadA.r Ii pre~chimbal intr-un pote. cu grija. Mi risucesc pe dildlie ~ rna!ndrept ~pre baie ca ~ umplu cada cu apa fierbinte.. inghipndu-ne !\trigdlele in ~pte de pl1cere. C<1 nu cumva sa irosim vreun strop de voluptate.i n·a trebuit sa po­ zeze goaI... chiar la lumina zilei. 0.pinele se transformi.tie elele de spumi in intu­ nencul Uicul al noptu.

Mi-a~ fi dorit atAt . tn sAptamana u. Pe mum. pupn sa sforaie.tr-o bUM zi. la Sevilla. la sfar!?itul speelacolului. Dacii rna gandesc bine.lllilor. A doua zi.. acel~i­ CllI-c par scrise de 0 mana stJ"'dina. u. Door c~teva cuvinte.rmatoare. porumbelul voiajor imi aduce 0 alta seri· soare de Ia Madeleine. Ea va cll.Seamima eu un tnblou allui Modigliani. a palaVl'"dgea1i scornitii de minp mai inguste decii.nta in 1)8. domni!. en s-o regisesc in camera ei de hotel. lara un scop precis. ehiar ii aclmir curajul de a inola prin vfutejul ameptor de diamante faIse ~i noroi. cire~ . tn care per­ sonajul a inceput. Totul miroasc a pl"efficiitOlie. mi-o vor trimite pe Luna ca sa atAte poftdc tJllMti ale extrntere!.Oarcl Acacia are concel1. Scol de la pastrare plan~ eu ro­ tile inventatii de M~lies ~i Slrabat erestele ro~ii ale muntilor. AceMta fauna irnOOlsAmaUi ClI parfumuri imi cia mai multi tiOli pc ~ spinarii decat 0 hailA de lupi intr-o noapte ell luna pUna.. via~ mieutei dl. eu acee~i ~leahtli de bArbati care roiesc in jurol ei. en ni*te fantome III carll!:: ~i oase.. va raspunde la tntrebWile jumali.t un cavou.ntarete 0 ia de la cap<'lt. CAleodata Imi Ilpun in sillea mea cii numai Joe mai li~te din povestea asta.~i de dans.ennanoasA pe tor­ tul plin de mueegai. va fi fOlografiatA ~ ou se va mai tntoarce niciodatl.tilor lunari.

i11a.ngaci cum sunlem. pur ~i simplu.. Cui mea romanLismului. IX' do~ Acacia! Lui Madeleine i·ar fi erid. nu ~tiu sa raca ce fae oarnenii nonnali. semi'lnam cu un cuplu de vampili ieiilij. Cat ~ da sa 0 cunoascii alunga tOile temerile.iTe~e i·ar Adeseori mal. totu~i.-iinticeJ jilav ne mangaie trupurile. Pentru noi.rescllnde de aplau­ daci. l\. Alituri de Acacia rna cuprinde 0 m1ndrie de supan. tnsi.ilor.·ar. A doua :ri dupa concert. se ~tiu WIa pe alta pe de I"08t. sa stam in mie­ zul zilei. talea micu~ei cant. pardi. dar per. ACarI e fromos!p un .ia KUl.lp. tnlantuip. hoWuim pe st.".. 1'rebuje sA-mi reintru tn rolul de striiin ljoi sA ma .de mult sa aud ve¢ de la ea. ca doi tndrigostip ade. Pe deasupra acrestei fericiri depline in simplitatea ci. rna siml pards-it tn mijlocul mul~imii c. de buni seamA.JAinile se mutA neindernanatice. tn pUna lumina. privirile e.i la cumpardturi fiirlochelan de soare. purtat de vurul de a Ie "Mea discu· tAnd tmpreuni..-onali. dar wei.rizile din Se. pe masur-I te l~ timpul.uaz:iale ale celor din jur rna rae din ce tn ce mai gelos. e apogeul erotismului. ar fi patru rnllini RtAngi care se chinuie sa serle "bunA ziu...rec in frurnuse~e. de complicatiile iubirii.. De:i rna mai consolez 1& gindul ci firi ochelari nu-i in stare sa "ada turma dE' barba~i care rnA int.. tmpinse de dorintA. Ai. pe malurile Ouviu· lui Guadalquivir. tn bema nopf.. plut~le un nor de amenintAri.

rna vedeam in slare sa tree in ZOOt' peste toate opreli!. Dacii e sa ma iau dupa teOliile lui Madeleine.relrdgin pustietatea umbroasa a culiselor. eel putin. Dare 0 sa-i fae fa~? Pliciitoasa asta de inimii inve­ chita va rezista? Colac peste pupaza. in clipa asta sunt in pragul mortli. se scalda intr-o ciorba inacritii. cu atat mai singur. Cred ell nu e prea convinsa ea am un eeasornie in locul inimii. in sin­ gttr'::itatea nopplor. La meeput mi se parea miigulitol'. Acacia este. domnil. .llllii din sprancene asemenea unei leoaiee gala sa se napusteasca asupra pdizii. cfutd mi-am dat seama ea rna ia drept un tri!jOr. cand vreo feti~ana eu pletele in vant intra in eampul meu vizual. Povestea noastri'i nu mai e in sos picant. compOitamentul meu este In fel de petieulos ca acela al unui diabetic imbwbat eu eclenui CtI ciocolata de diminea~ pana seara. tnca nu i-am explical cii avand 0 inirna improvizat:l. mi·am pierdut ~ increderea in mine. ea sa mai toame putin piper in soaul iute ca focul. t nen. tncl'ede­ rea ei imi d1idea aripL Moo taniu.itile. eu eAt ea nu-mi intelege suferinta.loar'tl. ehiar i}i eand nu suntem in trenul groazei. Nici nu sunt sigur ca vreau sa-i dau aUltea lamuriri. aripile mi s-au (rant !}i. la fel de geloasa ea mine. in care ne aealdam.

Brigitte Uangajeazi pe loc. d~i croar atunci reu­ l}isem.. Ca de obicei.!. dar IntAlnirile fierbin~i cu micut-a dintireatA vor Bvea de suferit in aceste condi~ii. rna rUri. ciorba in8criti 8 incePUl sA·mj stca tn g'dt. iar cu eel stang.~te isooditor plio wale unghcreJe baJciului.d ciudal a venit sa eandi· dele penlnl postul de sperietoare In trenul groazci. inclil atinge cu fnmtea acoperi~ul trenului. Rimane pironil pe chipul domni~i Acacia !1'i 0-0 mai ~Ulbe~te.>erarea ei.. in ~l.iez in . Din acel moment. Are ochiul drept acoperit cu 0 bucatA de cirpa neagri.. Spre sean1. 0 81·1 rog pe M~lies sa rna adaposteasdi 0 vreme In atelier. E atilt de toaIt. ca un far tn mijlocul mArti. M-a luat ~ de repede pe sus. sa-I sperii eu ade'"lrat pe clienp. el nici n-am avut limp sa rna dezmeticesc. dornnifjoara Acacia are spectaCOl intr~ sali de leatru din ora.10 Tntr-o buni zit un indh. pri. &pre dk-.

Trancane~ti intruna despre incredere ~i uitc ce pove!..Dar se uita In tine en In soare! .ei.mbii din nas: . in curtea f. tncct. Spect. rna nrde fli cama. pe scena.Te I'CCllnosc! Tu e~ti lipul ala caraghi05 din tre­ nul groazei! . . abia dupa prima melo(He. nu m-am putut st. dar tmi inghit vOlwle. sa l}tii. inima incepe sa t-ipe din loti rlrunchii. Noua sperie­ toare sill in r. el iti d:i t!lrcoale ea un rechin! .. Vii. Nici dupa con­ cert.. Aleasa inimii mele stl1l. altul imi strigii: . incet. tn schimb.U\ndu-i ochiul ~inluit pc domnil?oara Acacia. tmi vine sii·i spun lampadarului astuia ambulant sa se care. se face pm! ~i pulbcre.leolii.Tie nU-\-i rep~z nimic.Nu mai lucrez 3eolo de ieri! . spre mine l}i-mi rad tn nas. Unii se intreabii mirap de unde Be aud zgomotele. Oupa spectaeol. raceai chestti haioase! Parcii suntaruncat Cll ciipva ani in unna. pentru rnatahala aia.Ah.1ti scorne~ti penlru un biet pirat chiol'! . intrcaga mea fiintil.<ipani sa nu-mi vars orul.fundul salii. T ncrederea in mine ciil}tigatii in bratele dom­ 124 ni~arei Acacia s-a dus pe apa sambet.e dintl'e spectalori nu vad de caplllilli.1ndul inUli.Haide.a dc pc mine. ell nll deslu!]eSC nimic din ce ~e tnUimplii. intr-un la minol' cam dogit. WU. nu !. simteii. Jumatat.c.atorii se intorc.ii-a stins 0 clipagirorarul. da? PAcat. tn mice caz.

pesle tot am fast. ~i emar dacii..l numai­ dee6t ~i I 1LIl trimite de unde a venit.5ti acasi.Am roo co&egi de ~ sa zieem ci suntem cu- Jqtinte vechi. Daci am tncredere in ea.Dar yoi d !. 0 si te intorci 125 t'U coad3 int.N•• doi va trebui sa purtAm 0 cLiscupe.rpa de pe ochi.. I-~ sparge ochiu. Cuoose eu bine priYirea asta.injenitA. vine de la un singur oehi. dar tnrerc sa·mi pIItrez calmul In fa~ micu~ei cant. . mi tree fiorii pe ~ira spinlrii.. dour cdnd enlITl !'jCOlar. tmi repel in mime ca . tmi ~I>une.ndu-ma cu privirea. ee-i cu tine aiei? striga domni~oard Acacia. i J 8e implcticcf.l.Joe.'te la noi: .Nu mi mai ~ine~i minte? La auzul tntrebirii. "PetJ.Stau Tn cumpana. Joe.Aid nu e.lte limba. . I1lli tern cii piratul 0 sa se (aci luotre ~ punLe sa 0 euccreasci. are elect inmiiL Ciorbo iruloitl de'ine SOlS pieant.Art'~e. ~t.. se apropie ~ se riste!. Nu Ira achimbat deloc. Curios ~ d nu I-am recunoseut din prima! N u-mi vine sa cred ~ ci Joe e aiei tn carne ~ 08Se..rc picioare pe meJeagurile tale <:e~oase!" . .'lip de undeva! .enzapa asta. Am mai avut l. .. mai -s pu~in cUeva loleie tn barbi ~ d\. Ii prind curaj: . .Am strAbilul tn lung ~i-n lat ca sA dau de voi &mAndai. ii rispunde eL zimbind pe sub mustalL Sunt impielrit de uri. pe care 0 ur~ din toatii inima. abia In dlpa cind matahala chioari.

Maine dupli-masA. Erarn 0 copiiA. Ce coincident. . 0 sA colinde holurile unde ne-am imbni~il~at noi adesea. pe atunci ii avea pe top la picioare. A~a ea i-a dat ~i camera mea. nemilos.ta mea camera. . II auzim cotrobaind prin sertare.lOOrd Acacia. asta-i 126 tot.re patm oehi. l?i eu rna intreb acela!?i lucnl.<.Era un rei de capetenie in ~coaIA.ele viselol' noasLre in luciul oglinzi­ lor. 0 sa zareasca r. .ltH Uii iubi~i. Mi-e frica sa nu rna creada un maniac peri­ culos. Groar a.1m~it.rnulurile in care m-am hfujonil cu domnil...i. nu-i ~a? . .Ne-am in~eles.Ei.PAL.-3. Brigitte Reim I-a angajat in loeul meu la trenul groaze.i-a cazut cu tronc un biiaL ca el? .. Nu vreau sA-i povestesc ce S-8 intamplat cu ochiul lui Joe.'i doannA in a.. 0 s. discutam int.Ba bine ca nu.. luI' eu eram necoapUi..Da. rna intreb cum de I-am bagat.~te.Joe e unul dintre rO!. Chiar in seara aceea. in seamli! . ~i nu uita sa aduci dublura £Ie la chei! se riiste*te el amenin~ator.De ce p-a cerut dublura de la chei? . t n jurul meu simt cli se strange la~u1. Joe ~i-a actus catrafusele in fo.~ cum de {. la trenul groazei. prin peretti baH in care ne-am pitit. ca-l cuno<U}tem amandoi! .. iubit.. Un singur gind miobsedeazli: Joe s-a moors ~i habar n-am cum 0 sa-i tin piept. Cfmd il vid acum.

mAi.. Madeleine. nu mai lua a. sa faei.~ tn tragic tntoarcerea lui Joe.. ca Tn ziua aeeea.lot if da'lfJ"Ou.tea tmi t-ese in gaLlej 0 pM11lde plianjen.. CAtA ne­ '"oie am de tine tn clipa asta. Mi·ar pllice:l sa rru1 E aral nepAsilor. Poale nici n-o sa mal rie nevoie si bagi oamenii in sperie~i ca Ii pop tn1i. 0 si-mi oleri ~i mie asHel nori ade.. Ia ~ 0.Nu ea e problema. ci Joe! .! MI chinui zadarnic sa pun pe picioare rnecanica ~ immii. dar nu pentrtl mull timp. nu-p face griji.Te-ar ti dat arari oricum. te-ai face foc ~ parA.. CAt mi·ar plAcea sa \-ii diseari ~i si·mi l?OPte?u Ia ureche vechiul can· tec. 0 sA·p ~ti de lucro in altA parte. g Hai. in.Femeia asta nU-1 bunA de nimic! . Ceasomicul inimii mele aratA ora douAsprezece fix. mil.i tremur din toate incheieturile.. care prinde cuvintele in capeani. Nu te vreau decAt pe tine.• • j Soarele ~'Ii ~te t'"dZele de acoperi?ul trenului. in lipsl de ahceva Numai bille. Plus de asta.jor your tirlY mrt. t~ijur! Vorbele ei rnA ung pe mimi. 0 sa ne pet. Frica pune stApinire pe mine.. Nelinu.. 0 sa ne eiulim altA ascunz.. SURt siguri. afund tot mai tare in negurile fntunecate 127 ale amintirilor din copilirie. nu te lAsa! Nu te da bitutJ. 0 si gise~ti ceva mai bun dedit lrenul groazei. dad m-ai vedea.o:..recern napple In cimitire. .itoare. SURt convinsi ci daci te concentrezi pe fee8 ce pop. inimioari. .-arate! Haide.

A~teptfuldu·1 pc Joe, sum ct\ irni ia foc pielea t'Of1COVan8 1)U~in r-.1te pu~in.

Trei pibiiri de prada se I"Olesc ag.tle.

M·a cllulat ca sa se ...J zbune pe mine

*i care poale

fi rea mai cruntii I"iizbunm'e, {taea nu 83 mi-o ture pe
domni';lOOT3 Acaci.'\? Stau la panda. }\rcn(lele Alhambl'ei t.~j inghit umbrele. 0 perlii de sudoare mi S(! prclinge de pe frunte pana in ochiul drept. Tmi daulacrimile

de In picl1lura Sm-clta. Joe se i\'eljte la eo1tul strllzii principale care str.i.­ bate bKIciul Ext.raordinariurn. 1'remur mai mult de rune dce!it de mca. tmi iau 0 atitudine dezinvoltA, dar sub piele imi simt angrenajele carbonizandu-::e. Batiiile inimii rae mai mult zgomot decAL Mde~ul unui gropar.
Joe £Ie opreljte la vreo zece mctri de mine, ra~ 1n ra~i. Umbra. lui uri~ ~tergl' ttrmelc pt.L)Iilol' care ridici nori de praf. - Voiam te l'eviW, dar nu ca rna n1zbun,eum crezi w! Glasul lui Ymi suna in Ul'eChc asemenea unci detuniituri de armA. Ca ~i Brigitte Heim, are darol

sa

sa

128

de-a anmcn. in aer vi.sele mcle de stieHi.

- Nu dau dei bani pe ee ~pui! M-ai umilit ~i m-ai butut ani de-a rlinclul! fntr 0 zi, toale acestea s-au intors impotriva tao Cred en suntcm chit. - Recunosc cit ti·am f'icut r.1u 1nadins, eli. te-am batjocorit, dar dupa ce mi-am pierdut 0 lumina, am tnt-e1es ce inseamnA sa suferi. Am dzut privirile illlSpAim9.nlale, i-am vazut pe oameni schimbandu-l;li

CIlIIIpOrtamentul, unii mi e\;tau de partil 8veam 0 '-li molip:oitoare, de parei ar Ii orbit ~i el dad. mi-ar l..tresat vreun cu\·inL Zi dupa n, mi·am dat!'eallUl . . rio am putut si-ti rae... - Nu-mi spune c·ai stribitut jumitate din Europa ea si-~i ceri iert..are. - Nu, ai dreptate. Mai avem ni~te conturi de re­ alit- Nu te-ai tntrebat niciodatli de ee eram 8.58 de "'vel1unat impotriva tar - La inceput, da... Chiar am c8utat d-p vorbesc, dar rrulloveam tntoWeauna de un rid. tp aminte!;iti! Locuiam la vn'ijitoarea .,aia care scoale copiii din bw1i1e tArfelor"!;Ii eu eram unul care ,,8 iet;lit din burta unei tArfe", ca sa citez vorbele dulci pe care mi Ie re­ pew intruna... Unde mai pui ci er.un nou-venit, eel

mai pii;pirel din cla.~ iar inima mea!\OOtea sunete du­ date. Nu era greu sA rna domini fizic. Pe scurt, prada
ideali... PinA in ziua aeeea de pominA, cind ai tntre­ cut orice misuni. - Ai d.reptate, in mare parte. Nu ~i intr-o pri\;nlk In prima zi de ~ m-ai Intrebat daca 0 cunosc pe ..mirota eintireatA cum ii spuneai tu la vremea Keea. tn oehii mei, atund ~i·ai semnat condamnarea II moarte. 0 iubeam ca un nebun. tnainte 8i \ii, tot Inul !'ICOlar m-am ~triduit sa mi apropii de domni­
M ,

"9

f08I'8 Acacia, fin\ soJ1.i de izbAnda. tntr-o ri de primivari, insi, in timp ce patina pe riul tnghetat dnUlnd ca de obicei, i s-a crapat gheala sub picioare_

tnaltcum sunt!}i cu brate vanjoase, am reu~ts-oscot. Putea sa moara. Parc-o vad aievea chircita de frig, tn milinile mele. De atunci, nu ne-am mai despar;.it, })Amlla inceputul verii. Niciodatii n-am fost. atat de fericit. Dar in prima zi de ~coaU'i, dupa nop~i in f?irin care am visat 5-0 revad, am anat d1 a Ii.mas in Granada ~i nu se l;itie cand se va mai fnloarce. Cuv!lntul ,,am ,%at" pe buzele luiJoe se potrivel;ite ca nuca in perele, ca ~i cum un pastor german ar

incerca sa man!lnce un com *i-ar fi eu oehii in palm,
ca nu cumva sa impra.~tie firimituri pe pi.~une. - ~i chisI' atunci te-ai g"Jsit sa apari, eu ehipul tiiu nevinovat ~i eu ghiozdanul in spale, ~i sa-mi spui ci!. vrei 1'1-0 reintl1lne~ti ca sa-i oferi 0 pereche de oche­ lari. Nu era de t\iuns ca sufeream ca un dline dupi ea, a trebuit sa mai vii l}i tu ca sa-mi stamel}ti gelo­ zia dezvaluindu-mi tngrozitorol punct camun pe care-I avem "i ilStAzi: iubirea nemiirginiti pentru domni­ 130 l;IOat"8 Acacia. t mi aduc aminte cum i~i tresilta inima cand vorbeai de ea. Te-am urnl din prima clipi.. Tic8.ilul ceasomicului tau era pentru mine instnunen­ luI de masura a timpului pe care-I petreceam departe de ea. 0 unealla de torlurli C31'e rna racea sa mi te inchipui vlsand la dragostca ei. lar domIlli;oara Acacia era a mea. - Asla nu justifici tn niciun rei umiJin~ele zilnice la care m-ai supus. N-aveam cum sAghicesc ce se pc­ lrecuse ioainte.

- ~u. rna intort acasi. cu presentimt=:ntul infam . I.~ de t. De ani de zile tAnjesc dupa ea.N·am venit ca sd rna rizbun.. IIifoarcl Acacia. sa ~tii! . ¥i tmi tntinde mana cu degete lunguiete. a.trii tP pataL de sAnge tnchegat. Acum ca ai venit. Nu-p mai port. ~i scoate bucsta de cArpi ~-!}i dA la h'eali oc:hiuJ ca un albu~ de ou brizdat de dungi alba.a cl izbucnesc: .e-am 8UPUS nu rae nid cAt 0 ceapi degeratA pe lingil suferint. dar umilinte-1e cotidiene 1a care t. meat mai cA-mi vine bi cred d1 alund cind mi-ai . tn Edinburgh.Ti-am mal spus 0 data. Ii \-ine greu sa rosteasci ultimele euvinte.. sunlcm chit. .part . .a mea. chiar dacli.'. singurul arbitnJ va lea.acul tAu afurisit tmi riisunA tn cap aUlt . Ii eedez ehciu de 18 camera.hinl m-ai molipsil eu boaJa la Dacii nn '" vrea sa fie cu mine.Eram chit. Am venit lH) isu IX' domni~ra Acacia.\ £10m­ mieu~uIeJack. dar 0 iubesc Ia nebunie. Daci rnA nea.0 g. Zicind ace "tea. iti repeL.Eu i~i port pica. piei. durerea m-a im-a~t mult(> despre mine ~i despre via~ t~i dau dreptate. 131 va trebui sa dGcpari. nebwU dup. &ti-e greu sa-I ascult.nre. pe care nrecunosc dintr-o mie.i i . am tmbrAti~t ~i -§ alte fele. i arboreazA surisul ingimfat. eel care-i mai bun sa ~tige. Tic-t. iar 0 sA te iei de mine! ..p treaci! Suntem Ja fel. Oar in lupta asta.

Tmi caut de luen. vorbele. spargi oehii oamenilor! Doamne.itii. aunt nevoit sa scot iar annura din dulap ~i sa-I infrunt peJoe.e sa descuie inima domni!. Mil &fund in intuncricul care-mi hr. mi-e foarte irica.e f'idi. ei. adio plimb. nori~or de ploaie. ~ootAnd fllicari pc nari. "visul aie­ vea" toot aiei.oara Acacia imi bale la 132 u~a. dar mi..m~te vechii demoni.Ei. t n accea.m de-alungul tl'U1Tlului. din zon !. Liincile eeasomicului se chir­ Adio.ii partii-n seani Pielea.Ia. ea sa-i mill potolesc fW'ia.l mine. 0 alint: . Iini~t. de cine m-am inddigo8Lit? . Nu sunt tnca tnfl'ant. domni!. Joe "Tea sa 0 ia de IAng-. inlreaga ei fapturA strllucitoare in care imi venea sa rnA pien:l. pc malul marti.dinar felicit cii. lunA ~i fulgcrit . .l. tmi dau seama ca vraja clipelor petrecule aUituri de vapaia mea cu oehelari s·a risipit ell toate ale lumii.Eu. au devenit trecut.\oarei Acacia. cabanuta cesc sub cadranul fragil.ell astfcl poat. zfimbetul.. i-au incolpt semin~ele. ce-i eo tine? Daca de obicei e senina ca 0 zi de vara.Al.'1i seara. incer­ cfuld ~1 inehid valiza eu hainele trllntite la intAmplare.. in seara asta. pe pillnilnt. deci. dar simt ca inlr-o clipitA se va dezHin~ui furtuna. Tn loe sa rna uit cum ii ~ panlecele domni~i Acacia ca un grJ.

. La ~ eram v'ictima lui preferatA. e toluna.le castanielele de praf ~i ~i tnfige tocurile IlICUtite intre nervii mei.rie in mllinile lui..tonwla flamenco i~i pome:. Joe t:ti pe­ trecea toatA ziua b1tindu-!~i joe de mine. i-am spart.ltire. 0 piti· caRie care scolea sunete ciudate din inimA.rnAri. Dar a uitat sa-fi spuni lace m-a supu~ EL pe mine pre~ de dl~iva ani. ochiul. Joe m-8 f'acut sa triiesc ce1e mai negre zile din viala mea. ~i mai ales de ce-a racut asta.Cum ai pututsa faci eeva atilt de ingrozilor? I-a! 1p8rt..ii-mi ascunzi oo"a aUlt de mon· slruoij1 repelA ea in ne!.• 'u mA ~teptam.Cine e~ti tu cu adevirat! Dac-ai fost in stare si·mi ascunzi 0 faptJ.Cum ill putut s.oi mai greu de indurat imi este a. . ticlilosul de Joe a tul· burnt apcle celemaiinlunecate. atilt de grad. ciuneH.. ceea ce t trebuie sa recunosc. . dar!. ce-o sa mai de~copar! •'ici nu tndrAznesc sa rna uit in ochii ei bulbuca~i de mArne..ii in lacrimi. la gind~te-te! Eram nOU-\'ernt. "incerd care ii scald.. DezgropAndu-mi treculuJ.'1.t sunt de dUerit de . oehiul! Tree prin botezuI focului .tei". Fii con"insa ca nu am vrnt sa se lijungi acolo. bine. Am devenit un rei de jucA.Nu "reau s-o mint pe micu~a cAntiirea~a.Ei. AD un ou 81>art tn cap. dar nid nu ~in t)3·i po\'eslesc totul. dar nu·mi dl n1gaz.. incerc sa bAigui eeva. mAine . . filcftndu-mi sa !'iml c.

tmi aducaminte. 1'u eraL. eu iti rJ.spundeam.riduiesc din ra!~puteri sA. Tu dansai !?i-am inceput sa dansez cu tine.un pumn in ceasomic !]i tot &!]a.. tmi aduc bine amlnte. mi st. al>oi Le-am zarit.. dar nu·i in stare sa omoar€' 0 mUSC". ci \"rea 8i alragi atentia. ca alrASe de un magnet. mereu in vizul luturor.­ tn wnu! vocii ei se ci~te mclaneolia. Am scli.l. Biie~ul ciudat pe care I·am vizutla zece ani. Acelc ceasornicului mi-au aratat drumul sprc tine. comunicam tntr·un lim­ baj pe care nu·1 cuno~team.ml. dar ne intelegeam de minune. ~inal!p tri. 'fi-am rlspuns cintAnd. e mai mull decAL atat! Mli nApAdesc amlntirile ~i cuvintele abia tin p3:'ul cu e!e. ca intr-o comedic muzicala.eam ca­ pabil de orice! . N-s\·ea de ce sa se poart. vorbesc rar.ia tn amintirile mele. am ~tiul ca e!illi tu. eel care lr8. .5 pentru prima oari. Coborltsem in Or3.t. Adanc ranit. .~liu ci-i place sa Caea pe grozavul. Din clipa tn care te-am gisil tn cabinl. Te·am auzit cantAnd. Cucul 5-a pus pe canlat. pnea strans de ml1. Madeleine rnA. de~i nu ljliam niciun pas de dans! Ml simt.Totu! a incepul tn ziua cAnd am tmplinil zece ani. zi dupl zi.e ca un criminal! . . Tu cintai. imi amin­ Lesc de pardi ar fi (osl ieri.Nu i-am stri\"il ochiul din cauzAcA-i place sa Cd pe grou\-ul.pal din strlnsoare ~i le-am gasit.

~ peral ci nu-i erai aJituri.i.!.Da! Ti-ai pus ochelarii cu un pan.... darin locde tine. ineat !}i-a \Tarsal t. m-a pus naiba sa ~ ~ inlreb din om in om dacii 0 ~lie cineva pc "micu\A g eintirea\A care Be IO\T~te de toate lucrnrile". &..'lab.opi ncr· 135 \'ii pc mine.-:.rma mi i-am pus pc tl».. te pot g'1si 3colo. PAnA in c1ipa eind a hotArAt si·mi !.tii. n-am incetat visez ci te \'oi regK. Simpnd eat de mult te iubesc. Tn prima zi de . pA.a .A~ae .e ei e 0 tehnici rolo:<ili& pentnJ a pune 13 treabA ocmul mai !..'mulga de pc mine ~i sA. dupa cum "..5teptat 0 groazA.. .'8 rilsuci~i cum erau. Joe era alAl de dis. doi Wli eel pu~in.eoalA. Tn fiecare dimineat-a.i s-a s~t riu.Din ziua aceea.eam pe poarta ~Iii cu un gol care ramanca In stomac toati ziua Trei ani i-am ribdat umilin~ele.. Alunci am sa cama. pc u. Ne-am luat Ia bAtaie ".. m-am ales cuJoe.qment pc len­ lila dreapti! Madeleine rna lamuri. A vrotsi·mi des­ thidA ceasomicul ca sa pun.l\1i-am ~ 6emnal condamnarca la moarte. dar penlrn prima data i-am ~inul piept..!s.. Cu Joe ~i cu ceata lui de ranjip.. . am a.'. Am rugat-o pe Madeleine cu cernl ~i cu pArnAntul sa ma inscrie la ~aHi wd am a11at d.lase gol-~ in viizuJ tuturor. . a r081 cuprins de gelozie. mii.Am cAlcat pe ochelari.Mai p.i mintc? Pluteam intr-un balon de aer ~i Madeleine a 8\'ut ne\'oie de 0 minii de fier ca sl ne lIllulgil de acolo! .li ~ mai multi sare pc rani.

-e ca sa tetmlepfuteze de mine.. Deja a tlleeput. Tf.sAre trista.l. ell n-o sa mai poti iubi niciodatl1!" $tie unde sa pntcasca."l. doanne in patul nostm. m-3 privit drept in ochi ~i m-a amenin~'\t: . Am impl-esia eli mi-a furat totul.Nu de tine tmi fae eu gliji. ~tie cum sa-ti aprinda fl· tilele din creicl' conectate la inima La tn forma de gre.oave dcspre tre­ cutul mell..­ nadA.Nici tu nu e~ti dcparte. Mi-a luai locul in trenul groazei.i cunoa. Mi-{!ra dorde Madeleine. tot soilll de bra. . . T voiam sa te revoo.'Olindat jumatate de Europa ca sale l'egasese.parisit ora.Joe te cunoa. Nu te mai rccunoscde cftnd a sosit.. nu vezi? ... $tiu di.. in rest.Crezi e-~ pules ~a le pariisesc? . ci de putcrca lui de distruge tncrederea pc care am c~tigat·o p8-" cu pa.~ul Edinburgh. de Arthur..bil.5te insi ~i pUlletul vulner.Asculta-mii! tntr-o zi. Cum tntol'C spa­ tele.De ce Cl'czi ca ti-a povestit cum s-a intamplal eu ochiul? Oil din umeri ca 0 pa. . cum tti toarnn. Am <. Joe a venit &i mi-l fure. eu g'dndul sa ajung in Andaluzia.te bine. .. 0 sa faea Oli<. . singurulloc unde cram la adaposl de ochii Iwnii.Dar lu . de Anna ~i de Luna. $tie ci .0 s.a-~i stamm ceasornicul tn ala ­ 8 g ~ 136 tea bucatele. ~i acum mi-e dOl' de ei. N·a fost u~or cleloc. nsa era eel mai mare vis 81 meu.. in pUna noaple...

Te iubesc. ~ in 8uferinti. Umbrele crengilor 0 devoreazA.ri rna dor. Maehiajul i 8e seurge de pe ge­ Dele lungi. scaJdata tn lacrimi.ehizandu~ Wlr brelele pleoapelor. E timpul \'lselor nliruite! Rotit. .t de fnlct plrgujt prea tare. ehipul ei are aceea. Apoi. de. Madeleine.e. ca sA te poatil re­ capers mai u. areuite.. sari in aero Joe lDeeat'C"d ~ ne slAbeasci puterile. ai putea sA rnA ~up sa·1 trnpiedie! Sc rAsuee!}te eu fata 8pre mine.i au dus-o depat1."Or! Oaca p·ai da &>ama.nd in adilncul pAdurii.~i eu le iubese.. din ce in ce rnai galigios . . Ii sanlt gum. am senza~ia ea nu 0 !HJ mai vM niciodati.'P fnlmuse~e nepamAnteana ca atunei elnd e fericitA.\iva pa.daci ~i ~e slrecoara in suOet fndoiala.o. Din ochii ei minuna~i se preling doui laerimi uri~. Doar cii. In tntuneric. . domni!}rofa Acacia se de~prinde din tmbra~i~are.!. 0 privese diRpArll.ele mi se tnvArt ne~te. Are un gu:-. 0.

i din carton p['C6flL Prot-iPit in mij.11 Pe drolTlulspre Melies. cell.. La varsta mea.orie sa . Imi ll'ag sufletul print. La atelier nu gRsesc pe nimeni.1i? 0 d-i alung banuielile ca umblu co scamatorii? G~durile rna poartA pilna tn vD. A~ vrea sa-I aduc aici. Par 0 iluzieiel?iUldin mAi­ nile unui scamaoor. Mi-tlf placea Bi·i am langa mine!P. am puterea sa-i ardt dom~i Acacia cine sunt co adevaml!!oi cit de mult Uinjesc dupa ea? osa-i ~tig vreodaUi tncl"ederea dcplin. imi aud ceasornicullros· nind din cand in cando AJcovurile inciintaloare ale pa­ latului ALhambra t.. 0 ali. un trucaj cu chipuman care viseazA sa devina un om rani trucaje.rlul dealului din Edinburgh.p trimit spre mine ecouri1e lugubre. moo ar fi sA rna creadli lumea om in toatA firea.li--e atat de dor de ei. re~tascamat.re invenlille lu. incep sa Ie seman. aflu cum 0 mai duce familia mea de ocazie. chiar in fat-a pa­ latului Alhambra. locullor.

bra~ ell 0 blonda IAIAie. Pc urmi.:i eel mai credincios prieten. ca sa-mi rac siesta. dar trebuie sl mi relrag in dor­ mitor vreo eaten secole.mbe~tc brll.In timpul one.i aprinse despre dragosle pAni cind aT ajunge sa se ia Ia pAruiali. ~i Cll 0 brunetA durduJie.. care trage din pgari ca dintr-un tub de oxigen. S-ar impunge una pe alta C'U mutate ~i tandre~e. -!. lmi race Intra z5. . ea!?i dolJlJlU. ell po\'e!}lile Jor ptine de haz ~ de tristet-e. meso eu bunAtAp gitite dupll rel"te secrete. Apoi. corihlile11a hOO sA·~i prezint niJlte •.Fiecare lucru. Cind sl deschid gura.)i ciliiloria pe LUJll1. '39 Ali simt miguliL Fetele bat din palme.tmi pare riu. pini ar de"eni compUee.triClt in procesul de creatie.Domni!?Oarelor! EI este to\'~ul meu de c:ilitorie .~ cuno~lintA: ~ . Ill. E bine sa le mai 4i odihne~ti din cind in cando Un strop de l~te nu l. care imi bincvoitor. EI m·a salval ~ ~ de chinwile dragostei.la timpul sau. Madeleine fji M@es ar sta la taclale despre psihologie sau despre tot felul de Deacuri. Ar ciidea 18 pace doar Ia desert.oara Acacia ar purta discup.Ce--ai Illpt! 11 s-au inecat. mijindu-~ ochii ademenitori. . .rrumu~le"! rnA strig-d M~lies. M~ues tmi laie vorba: . irnpin­ gfutd u~a. oi s-ar alilura Anna. Luna ~ Arthur. ell ea cum rimAne1 .

imi iel'e in eale: . domnule.Cine? Eu? .ar putea sa treaca domni~oara Acacia mai pe sear-i. sa-I mai isco­ dcsc de~pre viata alAturi de 0 vapaic. daca nu te denmjeaz. sii·lllun sa·mi verifice rot..a eu rotHe. Puicu\. ea J!.. nimeni nu pufnel.S. Boarfele care nu mi-au indipul in valiza mil a. dar 8e vede treaba ca nu ern momentul eel mai potrivit. !'Iimte-te ca acasa. Odaia e tncuiaHi.ite in hohote la \Iederea mea.i. nu suntep omul-ceasomic? 140 . Gl'lndul ea plee pcnlru totdeauoa din lorul acesta biintuit de amintirile domni~ei Acacia mai adaugil.Scuzap-mii.a nu. 0 baie hunA. P~na f:li privi· rea tAioasA.Mil ardea inima gA-i povestesc despre intoarcerea lui Joe. Am devenit 0 fantoma de-a binelea..~ cat Loate zilele cu portretullui Joe sta lipit peste al meu. Nu mai tm>piiim!lnt pe nimeni. Un afi. Uode mai pui ca inee­ puse sA-mi pInca sA-i viid pe clienp riziind la specta­ coleJe mele. . Un baiat care sUltea la coudii.i cum n-~ mRi exista. sunt invizibil. a Bligittei IIcim trece plio mine ea prin siUi. burdu!?ite pe plaru:. . un pic de sare pe rana.$tii bine c.i~ele.ele lui afumate cotcodacesc deja in cada fierbinte.teapti pe hoi. 0 sa-I las sa fa<:<.a. Mil intorc la trenul groazei sa-mi frt. ~teptAnd Bii iotre la spectacol.riing restul de lucrun.

dumnea.-ep! -1'rebuie sa plOO! risuna deodata 0 voce gro&. COCO\-31 pe pJ4:Ul.7ul! ...ititar. .. Ira ispri'. nu scapi tu ell una cu daus! Ai ci.itul! A.. Joe tie uita la mine cu un zAmbet de invingiLOr.bat strada care trece prin (alA 1)3181ulu1. in slrigitele de incurajare ale multimii. a1tul.breze de placere. \'eni~i fnapoi! Toata lumea vi simte lipsa. eei lrei copilandri bat din palme.. cll.'oastni. Dar de eind euJoe uria.~tigal doar batlliia penlru lrenul .l V·am recun'oscuL ticii. .t totuI.53 ell rotile.Tocmai plecam.~ ar zimbi dinozaurii.Cum sa.~ f . ~ 1:1 141 nelin. - Haide~i.tiva oameni marl ii lnginA .~ar. Ii e meA sA mai puna piciorul aieL Nu ne Ia.. raT ~i ~\'iitori. damnule. Roti1ele incep sa \.Trebuie sa vi tntoarcep! Trebuic sA \'i tntoan.Veniti inapoi! adaug"J. lie aude canteeul cucului.unl gala sa str.1. tmi inchipui ca a. domnule. eu Joe uria. . dar te previn.-q MA risUcel:ioC. Nu mi a::-teplam la atAta prietenie. .Are dreptate.i".qd. vi l<pun. !O.Da. ne distram de minune pdn3 sA vini ell exclami un pUl?ti."llp.ei? . in trenuJ groazei am imbrili. locmai plecam..Nu. \'01 inloarce~i la lrenul groaz.at o rata pentru prima oaroi in \'ialJi mea. In limp cc Ii salut ~i Ie mul~ume~ penlru cuvintele de lauda.

i-ai turnaL numai minciuni despre mine! .. Mil rog.. dar lot 80010 ajungi. a apArut la u:. . Nici n·am adus vorba de . !-i-am luat camera. Joe! Nu rosli nume! .mult mai pupni . ..Nu ~i se pare eli domni~oard AC"dcia te pri"e~te ell alti oehi? .raman de parlea mea.groazei.Ai !Opus ca 0 sa fie 0 lupUi dreaptii! Mincinosule! '42 .Nu inca.. dupa ccarta voastra.Tu vorbe~ti de minciuni? Tu care falsifici totul! Tu care-ti tn1ie~ti viata visand! Inventiile tale poe­ tice nu sunt dedit ni~te gogorite! Ai un sLil diferil.tnca nu ti-ai dat seama de nimic? .'fi-am luat slujba. Avea nevoie de 0 alinare dupa criza de gelozie pe care j·ai fiicut-o. in baie. Ce mai vrei1 Ai pierdut totul! !..a mea. micutule Jack! Asta este! leri. altH . - Binetn~les. te-ai inUUnit azi ell ea'! .. nu tot r.. .Hai sa nu ne spAUim ruIele in public.Nu i-am SPliS decal ci mi-ai spart ochiul din sellin! Nu creel c-am gre!. mtre coc~i.Tot~ v-am auzit eertAndu-va ieri-searii.ii pe ea ai pierdut-o.lit cu ceva! VnH se desprind din multime!p tree de partea lui Joe.lzboiul! Eu sunt prin~ul inimii ci! $tii tu despre cine vorbesc! Mul~imea incepe sa ne incurajeze ca la 0 lupw.De ce anume? .

ce easi i-ar placea.·..>3 0 v~ni('iet cu bratul rezemat neputinci08 de plan~ cu rotHe. Am discutat ehe:stii de "ia\1. MA 8. de a:asomicul tiu stupid. A.. Mi apuca de guler cu mina dreaptii !ji."ta am vorbit. jar el e toreadorul fur­ lunos gata 51 impl:1nte sabia in mine. daci n-ea d aiM copU. PanA.are. si piece in treaba lui.Joe mii. mi az­ vule cit colo.~tei>" 143 tam 18 un .Nici mkar nu te-ai prins e-o \"ei pierdc. Mi se laie respirapa. Ml zguduie (ri. exact ca amnci. dispare in trenul groazei.0 alqi crAp ~i ceHilalt.'ri. exact ca alunci. sub piele.J:?i ne·am tmbrit~t.re 5 • o dati: . unnat de multime.Ne-am amintit ~ de ziua aceea elnd era Ei rimAnA blocaUL In 1acuJ inghet-at. ochl.. . rna simt vlaguit de toate pulerile. fari nido s(oJ1..'. Mil tree fiori pe ~ira spinArii. Apoi."i-ar dori sA locuiascll intr-un col~r Tetras. ~i &-a gbemuil in bratele mele. eu nasul in fArina.prostiile tale. pricepi? Intru Ia binuieli. rnA Cae urat en noaptea.oane peste tot.jJ'Da!j neindupleeal Nu-i dp nasul tAu! Ma napustesc asupra lui OJ acelc tnainte ea un taur pipernicit cu ooarne de plastic.Daci . Ca atunci. mai zg9.ndA. . lepadituri! . RamAn 8. Aud ea pMn via glasul Drigillei Heim anun\And mceputul spectacolului in Lrenul groazei. Sc tnvlirte pli:mfultul cu mine. . Ca tn ziua aceea.. rna sufoe.

sa nu IlUl cuprindli ~ mai tare lrisle~en.'i. Domni~ra Acacia n-8 \·eniL .ndA.50&r8 Acacia. Cu 0 privire bln. ~e fn~. v. Drnmul mi se pare lung cit 0 zi de post.Fae iar cale intoarsa spre ateliernl lui MtHies.l anunlA ora exaet1. douasprezcce ~ douAzeci ~i cinci. Mecanismul inimii mele se inci!ze\ite ~i miroase a ars. mi se pare cl tmi patnmde un eu\. intelege eli nu mi.sprezece ~i zeee..zAndu-i pc ei • de veseli. M~lies iese din camerA in alaiul vesel al nw-nor.frurnu~lelol"·'sa se potoleascli.it intre oa. hiar llme~it. unu Bra douizeci.e bine.~.. $i totu~i am fiicul tot ce mi-a stat in putintJ. Doul'i. Ciorba inicriti. De fiecare datA cand ceasornicu.. zgiindu-mA la luna de carton pe care a ~terit·o prestidigitalOntl pentru Dulcineea lui..~lepl pe dom· ni. ea fill n-um indoieli. CeasomicuJ bate miezul nopt-"_ 0 a. Ie face semn .

n-() sa cdJor din trenul eel mai fermecat din "UI\Jl mea. N -a. d o ~ Acacia wmeazA sa aiM un concert intr-un cabaret din l\Iarbella. fml cia cu imprumul coslwnullui rei mw frumos ~i pdIiu. firi re\-iJlere. Chinr in *leara asla .i ci 0 ~ fie alit de greu sa Vn IAngi mine fiin\. Dar penl:nl asta n-o sA rna dau Wtut.12 ZiUA unnatoorc. Stfuui !Ii vina cu mine.'lrtP de Joe".. tnlAuntrol JnE>U I. imi g spune M~lies. dcp.C dii 0 lupUi tntre do-­ rin~ !riel ~ indoial1. Eu rae Ia fel. jar PI :left!pU Is fel de senin ca alund dind ne-am '"azut prima oari. Poate ca nu ~u sa rna darniCl'C. ~ • 145 Pc drum. dar nu se~.~ Ii ttenJt niciodat.8 IX" rare 0 iu besc din toatA inima Ea mi se dirni~e toati. tare ~pa narcise in fl:1cari. nu ahuri. la caliva kilomeiri de Gmll<tda "Vite un prilej sa va inUilni\i. noroc.. 0 sta~iune balnearJ.a care ti poart3. mi-a pus sufletul ei Tn palmi ell marinimie.

pe v~cul Joe. cu trosnet de lernn ars. Undeva in pri­ rnulliind. ti e rau l}i nu vreau. 0 ceata de demoni eRte exorcizata.. Ma reped sa o sprijin. Tree peste capetele multimli ca in trenul groazei. croindu-l}i iute drum prin mul~ime. de parca soar Ii intrupaL in ea un lup. 'fipa. tropiiie eu 0 vio­ lenlA nebanuilii. 0 s-o prind. tn seara asta.e spre ea. dar se imbulzesc sa se uite cum se infigc ca un cui viu. urla. din ce In ce mai tare. numai sa ma iubea.sca.t Inainte. dar nu pot trece printre oamenii care nu millCA un degcl.. sa sa Micuta canliircaf. intra in scena. Scena Be inaltA ehiar in buza mArii ~i tot~ lumea intreagii pare Be fi adunat injurul ei. Deodata.o s-otneredintez cii sunt gala sa rna schimb. calciiiul stang ii strdpunge podeaua. semAnAnd cu 0 pudriedi clntAtoare. tn doar cateva clipe. Nu e genul sa planga din mice. 0 g-O prind. unnat de eel drept. 0 va prinde de mamt Nu pot s-o las in brd~le lui. totemul care are puterea sa-mi facli trupul se cutremure. Joe se niipllSLel. il u1resc pe Joe. poole din cauza piUiiriei lui Melies. EI rni-o ia inainte.t. Mi-ar pliicea sa fiu doctor sau mai bine un vrlijitor capabil 8-0 puna imediat pe picioare. Roehm ii face ape portoealii... Pardi tnot tnlpotriva curentului. chipul ii este schimonosit de durere.Ii intalnesc privirea. $i totul va fi e. Un blues ocru ii insot-e~te dansul de flamenco. . Pe Iimba ti sm­ rll.ie ardei iuti. ca accept orice. Domni~oara Acacia e n'inita. chiuic. dar nu cred 146 ca rnA recuno~le.

Sunt purtat de gAIl­ duJ de a 0 salva. ~ 147 . Dispar amandoi in cabina ei.atorii se fnghesuie hing! !'Cena . Cu greu rna sUipAnese sa nu urlu. imi tremuri trupul.-rni g3sesc ~ eu sah"area.s-o vadA".. -i ~ • .esc in (alA ~ care n'imAne tncuiatA. MA ridie cu greu de pe jos. se asorteaz.l Acacia. tmi zaref'C propria imagine in oglindA. din adancul ini· mii pAn. o si-i impiedic! De data asta. Oupii mai multe incereiri.. Biciul durerii imi ~6chiuie trupul.ele ei 0 !li. Ajutor. Madeleine! Trimite-rni 0 annala de inimi din atel.'. nu rnA las! 0 8-0 salvez pe do~ Acacia ~i in bra\. u.. Pare ci a mu~t-o ~i ci e gata 8-0 tnfuIece.~r sumeasi. tl ajung din unnA pe Joe. Wi'8 se deschide ~i 0 dd pe dornJli. ar trece-o pragul.A In plAmAni..i eu tine? Ce p s-a tntAmplat? m1 intreabi. Joe ffi-a depa. MA trintesc in ea cu toati puterea ~ rnA pribu.:. Ceasomicul sdirtAie ca mii de buaW de creta pe tabli\. . apropiindu-tp mAna sa-mi mllngiie cucuiuJ.iit..oara Acacia in bra~le lui Joe.Da' ee. Chiar lti in bra~elc lui mi se pare frumoasA. ti cuprinde trupul moaJe de pasare. de pa. Un cucui \inetiu rni se umfli la tAmpla stangl. Mi-o ia pe domn~ Acacia chiar de sub nas. ea.rdl. Trebuie sa deschid ~ Cll orice pre~.a cu perlele de sAnge care i se rostogolcsc pe pulpe. Rachia ~.Spect.. 0 duee in bra~ pe domni~. apueind-o cu de­ getele lui care nu se mai tennirul. Colpi podelei noO s-o fnghitii.

L~ai imbl1i. tiibli~a de deasupra patului sc clatina deja! Simt pana~n viirful Iimbii b<1tiiile inimii..Dar cum poole sa-p treaca plin cap a.5'l ceva? N -8 fiicut decAt sa rna ajute sa~mi scot pieiornl din podeaua ain blestematii! Ai vazut doar.1gimintea cu politetea demodata a unui ju ­ doka.ii cum ar fi aparat-o de mine. nu inainte de a 0 a~eza pe un scaun cu atala glija. . Imediatce Ie rostcsc. de parca s-ar fi temut sa nu !te mpa. cn l. 0 sa vomit jiiratie. Pronun~ sentinte defi~ nitive.Chiar crezi Cll vreau sa rna intorc in Edinburgh cu el? Crezi c·a. ~ wen sa Ie pot retrage. nu? .nd pe esofng ~i inundandu·mi ere ­ iernl. putea sa·~i fac una cn asta? Tu chiar nu in~elegi. 0. Privirea do~i Aelcia Be tmbH\~te. dar ieri.Cum ai auzit! Am starnit 0 adevarata a\'alanl}i. iI simt urdl.Poftim? . Domni~oara Acacia tl roagii pe Joe sa ia&'i.Am \'azut. Joe ii strange la piepttmpul moole de pasiire. Madeleine.148 Mil feresc in IAtun. fi as· culla l1. dm' mllnia e mai putemidl. el mi·a povestit ciL .andre~e. Scurtcircuilsub teastii. pe euvAntul meu! Teama ea 0 voi picrde !}i durerea de cap se ames· ted intr-un vllrtej electric de neoprit. Gesturile lui delicaLe imi sunt insuportabile. . lnima are 0 pomire de t.~i~t pe Joe? . .

eeasomicul e prea f:ragil penlrn dragoste. Simt eA Be nip..dar lierea e prea amara. tn oglinda sparta a oehilor ci rna vAd pe mine tnsumi: 0 sa distrug totul. iubirea ta mi·a daL un leac 8. care m-au fennecat altiidatA deschizAndu-~i peta­ o lele pleoopclor I acum nu mai v:1d decAL neguri ~i ploL E eel mai reee drn. pentnl eA mi.. dar ~ rae eu lucruriJe. Firi 0 .a de puLemic. Corabia noastri se scufundA.esc. dad nu rna opresc cit mai repede. Doctorii mi-au intenh. . ! 8 . Joe! Fti pe pace! triste~e ncrnArginitA ii slicleljte in privi. ~li-am pus tot~<ti via~ tn mAinile tale. meAt m-am sim~it in stare sa mut ~i munpi din loe penlru Line.Nu ~ tntAmpHi nimic. . lovitA de-atAtea CU\'inte grele ea plumbul A.Te iubesc firi noimi. mirturisindu-j ceea ee am vrut . Joe ~i bagi eapul prio cripitura u. cu des!­ '-'ir. dar nu izbutesc. toate lan~urile care ne legau. tn oehii ei.<.re.. dar rombul gurii !i-a strAns a minic ~i di8pre~... Incere imposibilul.~ vrea sa pot opri ~ care ~i scuipi resentimentele pana nu e pres tAniu.YorbA. n·a rosL vis. claar ca si-i arate domni~ Acacia ci stl de \"eghe la clpltiiul ei.\ire si rna tndrigost. . pe rind. care rna readuce eu picioarcle pe pamAnt.. E timpul sa rnLorc Coaia.f! inima hol­ navi din eopilArie. com­ plet de-a·ndoaselea. "e.ii. ~ • i' intotdeauna sa-I ascund. Cu asta ar fi trebuit sA 149 incePt tmi dau seama.

pentru ca nu mai ~tiu eum S-(l dau ca sa nu te pierd ~i rna doare. Eu n-am vazut deciit . Rotitele se intretaie intr-un vaiet prelung ~i infiorator. Ca un turbat. asta crezi? Ei. Te iub. te rog! Seurtcireuitul se intensificii ~i pune smpanire pc ceasornieul meu ro*u. Pleadi. nu te incurei! E~ti jalnie de-a dreptul! imi taie ea vorba. a. Unii oameni pretind ea atunci cfu1d se apropie moartea vezi 0 lumina orbitoare. . cu g-. bine. rae totul pe dos. Opre!. in s~it! Durerea e insuportabilii. o sa-~i dovedesc ci nu sunt. tn a1 treilea lovesc de parcii..la rei. Ti aud vocea sugrurnata implorandu-rna: . tn niciun eaz a*a. avea in mana un pumnal. apue de cadran cu a. imi simt inima in eraniu.. daea ar fi existat un dram de adevilrin tot eeea ce indrogi.lte-te adam!" tntre pliimdni..Aeum. .. 0 sa scot piatra asta de moara ~i 0 S-(l anme la gunoi de fa!! cu ea! Ca sa priceapl. du-te. nu se intampUi nimic.Opre~te-te ..La orizontul obrajilor ei nu se arata insa nieio gropip.lmi arde creiernl... . un buldozer strivE:!lte totul in calea lui. Sunt eon­ vinsa ea nu te-ai fi purtat ~. Sunt sigur ci se vede prin pupile.mandoua mainile ~i iI zdroncin.1ndul sa-I smulg 150 din p\1ini.Nu sunt decat un !?arlatan. La a1 doilea. M1i doare ingrozitor. La primul ac.. chiar acum! tnoop sa trag de acele ceasornicului cu toam pute­ rea.Tu chiar erezi in minciunile tale..

trandafirii se ~terg. MA cuprinde un sentiment adinc de rtI~ine. frirnAntAnd in palme douA ace de ceasomic ficute bUeit:-i. 151 j spnineenele ridicate Ii brizdeazA fnmtea. acum seamAni en gaurile intunecate ale unw crania Am impresia cl stau fatA tn lali en 0 moartA care nU!p-8 pic.umbre.ri4i 'ii ~. Singele ~e!}te peste tot. Troiene de zapadii fntunecaUi Tn care mi se afundi mAinile. Obnijii U palese. Doctorif. umbre uria. 1& neE~L . de parci ar urma sa lac 0 lungA clHitorie en avionul Pe dinainlea ochiJor imi tree ultimeJe scAntei de vis. Privirea plini de amiriciune ~ ~ de Curie i s-a umplut de teami.. Arthur fredonlnd Ok When the Saints. urletele tnfioritoare ale domni­ ~ ~ Acacia mi trezese din visare.a Madeleine la cii. Ridic pleoapele g ~ rna wt tint! la ea. Cit vezi en ochil.pi.a. i.nlut fnunuse~ nici pe eelAlalt tAnim. In cele din unni.: do~ Acacia unduindu-se in ~ de dans pe tocurile ei ascu~ile. MA urise mai mull decAt n uri. apoi brat-e-le larg desehise.. tn urechi asemenea unw pocnet de an:na.. do~ Acacia unduindu·se in ~i de dans. Din . U!}3 trintiUi lmi suM. intoreAndu-mi eeasuJ. iar trupuJ meu se pulverizeazi. inOorind trandafiri ~i.sc pe Joe. Ochil pir­ joJip de drago6le altAdatA. Sunt nel~lit~i agitat deopotrivl. Apoi. Domnil}OW'a Acacia iese din cabiN. tAiuJ meu.e l10i 0 vijeJie de fulgi negri.

Aud bubuitul unui tunet.iircalli inti tret-e pe dinaintc f3ri sa-mi arunce un ochi ~i dispare tn bezn! ea 0 cometa tri'ltii. Mi se invirte capul. mi se implc­ tioosc picioarele.Cwn.llwi in 5pa­ mola.eva injur. indaUi mi se inmoaie genunchii aidoma unui schior ageamiu.. Umbrelele ae dCBchid ca norilede toamna tfuotie.~menea lui. rna socoteam in stare sa Cae lotul . La fiecare spasm. Mi. rigul o sa-mi stripunga inima eu mil de andrele rngheP1tc ~i eumnd n-o sa mai simt durerea. in fiec3rc zi. Apia ceasornicul cu poelul palmci fji rotit-clc aunl nacliiite de sange.1ntit. un fulger spin­ teca cend in douii.t\rea c-. Mil euprinde un somn adane.! fi dorit..e tmpr. realilatea.~tiate de jur imprejur. dorit. Soa lisat pe plimiint cea mai friguroasa noapte din lume. . 0 sa s~sc a. pesenmc de Melies.oare geme. am obosil sa mor putin dUe pll~in. pilln­ g-dndu-~i parei'i IUjChiile manmt. La cilth·a metri deasupra scenei. Mi..pAliirie ~ ia zbornl 0 pasi1re lliUlti'i. l. poale prea mull mi-lUi fi dorit sa mearga! OI.<. cat de mull mi-al. Creienil imi ponmc~te 8A tAmbesc.l?i cAt. in neputinta de Il trii altJel de pove¥ti de dragosle decat eu (emei moarte? Am tncercal lotul pentrn domni~ara Acacia. tmi ingheat-a sfulgele In vene.~ fi.l\Hi afund in cea~a. nimic nu merge. ctI gandullaJaek Spintecalorul. Cum tncere sa p~sc.. dar me­ Bajul sc picNle pe drum. pa. vi­ sele.e frig. 0. Micu~ cant.i.

sa macin griunt-e de lunA ~i AA i Ie presar pe pleoape. lumina !'Ie scaJda in mare.e rezultatul! Un fulgt'r t~i croie!.alorii o iau iepure~tE' la fugod prin ploaie. B-() sa stniballumea in lung ~i in lat doar ea revid . ins!. spuma tnghite fulgenll. Spect.rili}oara Acacia n·a l"ORtit ultimul cu\'anL. In clipa unmttoare... aruncind din nou Marbella in tntuneric.'te drum printre arbon ~i aJa.... "i uit.penlru ea. sa nu inchid un oehi pan8 ta dLntatul ~iJor. Fa rna culc la cinci diminea~ In ~uieralul piL'>linlor.ti cuminte pe nisipul tiirmului Pt'ntnJ 0 tieCU!ldi. Poole ci dom. E timpul sA-mi strang iar bagajele tn~esate cu vise. .

la marginea ol'"'~ului. Din pAmant se inalta co1ti ar­ 154 ginlati gata sa rna s~ie.ii mi se face mcii.ite !. dar n-am vrut sA fae decAt ce mi-a dictat inima.13 l·a lual vreo douA zHe lui MtHies sA rnA tarasca din Marbella ptlna tn Granada. . Viaul sll-mi intemeiez 0 familie ~i sA-mi tngl"i­ jesc inima ea sa trc1iesc mult !1i bine. fmi plec ochii spre acele ciop1\f1. CAnd ajungem. palatul Alhambra rni se pare un cimitir al elefnntilor. in s~t. Dar nu·1 aud.scut. toate visele mele de om mare s-au topit ca fulgii atin~i de flacfui Ce poe ~i Cll dragostea asta! Doar Madeleine m-a prevenit. aducandu·mi aminte de ziua in care m·am na. Tot ce-a avut sens pentn! mine s-a spulbCl'at tn vant. .Vino-ti in fire! Vino-!'i in fire. baiete! Nu te li\sa! Nu rnA lasa! imi ~ptel}te Me-lies.

. inlr-{) zvAcnire de lucidilate. "Fir-ar sl fie. N·a. A. am pilat tot ~ 8.igur a'} mai gisi sub pemii dlteva vise din copilArie. dar Madeleine ar gisi leacul sa rna raci nou-nou. de moara.~tii ee cred eu? ca nu lemnuJ eeasomicului e pro­ blema tal .Vreau sl-mi schimb inima! Pune-mi alta.Abia imi urnesc picioarele. creiend 155 refuzi sa mai rimAnA tnchis in c:raniu. . mi·ar trece un avion prin creier.! dafirii cazute In zApada. dar pard.. sub rnmte. 0.'. &.a care lros:n~te cAnd p-e lumea mai draga. . 0 vah'ataie uria. \knit ca un boxer ratat..o sA rnA mai tre­ 7. imi intinde patul din atelier.. incerca sa &donn. !?i 1&3!? lini¥i ca prin £annec.a tmi arde pieptul.Nu mai suport ~a ast. SAngele se '~ impril.a cum inima a obosit sA mai stea sub cadranuJ eea. m-am situral de mine tnsumi! M lies mi priv~te ingrijoral.. Acum mai am un singur dor: sa flu pe vlrtul dealu­ lui din Edinburgh.a.lie pe ce~ful alb .. daciL.eSC niciodati.~micului. ciuta sa nu le strivesc sub povara grijilor de adult care mi s-au cuibiril... nici dad.'} trezi intr-o stArejalnica. m·a. M~li~ ! . Am caput greu cit 0 piatri..un vArtej de petale tran. simp nimic.~. sunt sub anestezie.1temutul!" tmi spun tn sine. In pat. gfuldindu-mA ci n.. arunca direct. A doua zi.<.! M-a. Madeleine.

.~. 156 adaug'd el.~ tnlre pJamani. ~i j>entru asta.~a cum racea pe timpuri Madeleine. rolitele au luat-o razna. biiiete. Nu mai vreau sii ma tndragosLesc niciodatA! Zarindu-mi in ochi sclipirilede nebunie sinllciga. AsUi-seal"a. Mai intfii. Nu mi-~ fi inchipuit ca va fi atfit de dureros. Mil. cii te joci eu focul cand ai dat cheia inimii tale unei scilntei! . ea toti ceilal~i oameni! N-ai un ceas de schimb? . n-ai nevoie nici de doctor. tmi cre~le 0 acacia ur.~tii bine ca n-o sa te ajute la nimic.Am senzapa cii. nici de ce~l­ sOl11ieal'.. sciirtfund din toate inchcieturile. f?i m-a durul ~i mai tare cand ea a plecat trantind U'3a. ~za pe masa lui de lucru. M(!lies i$i dll.A~teapUi. .a. Ai nevoie de iubire sau de timp .li mi-am ief. I-am Vtizut pe Joe purtand-o pe brate f. *i imi spune Sa am rabdare.Sunt convins e-o sa g'dsesc 0 piesii de sehimb.de foarte mult timp. vreau ceva destul de zdravan cat Sa suporte emotiile pu­ ternice. seama ca n-are rost 8<1 mai discutiim..li sange.Mi-a ajuns pfinii-n gat sa tal fiu reparat. ar tl"ebui sa-ti repari inima din carne f. .:. sii incep numaratoa­ rea de la zero.. a. .Pune-mi 0 inimii noua. . mai.lit din minti.tiai. 0 sa gascsc eu ceva! Nu izbutesc sa ma linil?Lesc..

l. pune-mi alt cess. !?i sA merg tnainte tara Mi-e n. tneearci si te odihne:ti pupn! $i nu cumva sa (llei \'reo proslie.. tndata ee vAT chei~ tn incuietoare. ~ M~LiCs cii.C de-a lungul aeelo!'. M~LiI$ se tnt.!line de mor. mul~umesc .:iatice. . a durere &8cuptll rna tn~eapa sub pliimilni.. M:i hot..1 ~ avea ochii domni~i Acacia..oarce acasa. Cu pUlerile !llcite care mi·au mai rlmas.Ti·am ga. te implor! pleacA in ora.lbu~sc.PAN. mai ldab.Multumesc. . iJ \'Ad C8 prin ceafi. Cll ni~le perle ro:.Oa.. singele incepe sit curgi ~iroaie prin lS7 incuietoare. rna chinui 8-0 deblochez !/oCOCiorlnd cu unul dintre acele rupte..r~i place'! . dar e in~epeniUi. sA-mi C8ule 0 iniml nolli. rro-nlorc eu.ltit 0 inimi nou-nout&. . Se trage cortina. fird cue ~i cu un ticiit.ari:lc M·mi inlorc eea. tmi ruge pamAnlul de l'lub pieioare. Cateva picituri de sange mi Be roslogolc!l. Ouu 8-0 scot.. . Cind izbutesc in cele din unnA. MAapuci un sentiment de vin! r8~ de Madeleine care &-8 striduit atAta sA rnA punA pe picioarc sa mft pr.aul penlru ultima oari. .. de parco.N·am nici cher sa mai ~tept l}i nici parte de dra­ ~te.

N-Q !:Ill mai fii niciodata ea inainte. ..Sigur. Nu-mi mai amintesc nimic din ce 5-a int.amplat dupli discupa noastrii. nu? . . !}tH.Tocmai asta imi doresc.tre ti-a salvat viata? .E~ti sigur ea nu mai vrei inima lui Madeleine C". poate doar 0 vagii senza~ie de vis!}i 0 stare de mahmureala de zile mari.

CAt oi fi dormit! MA ridic cu greu In picioare. Ea tresare. Ii lremuri mAinil(>.f'rumwpci" de-a lui! Ii facscmn. . M~lies nu e nieiieri. numai cl sunt viu. nu sooate nici eel mai mic sunet. Pe clip~r i s·a a. Durerea imi !i~e tot trupul. Mi oit cu bigaredeseamila inima~ nouA..$i ell! Undc-i M~lie!? ."Czati 1a birou. Nu 159 are nici un ac.Sunt a. Sunt tmbricat tntr-o pijama ciudatA prin care ulrcsc doua tuburi conect. Mii fl..te 18 venele mele ­ inc-o ma:=:inirie am de ciral co mine! := E .14 Clod deschid ochii in 8ral1}it. A dal DomnuJ d.temut praful. spe­ rii ~i ell pe cineva! .. zAresc Vee-hillt eea· sornie 1:Ie noptienl.!. rezemata chiar de pialra ei funel'lU'i.de pardar fi vazul un striJtOi. \'TeO altA •. Ce earaghios e sl-p pop lua inima int.ll.re degete! Cueut nu mai dlnt!.imt ca 0 stafie lr:Igdnd dintr-o ~igan1. 0 femeie in alb stA &."a de fericita si vi vAd teafar! Dac-ati !}ti. Pesemne.: j § .

trebuie sa aflati adevarul. iubea foartc tare.o~i credem ca-i sf~ilul lumii clnd ne des»<1rt. SA ~ti~i ca va. .S-a intors la Paris aeum efiteva luni l..nd a~i avut accidentul. Cn.Am imprcsia COd am stat intins timp de cinci sute cincizeci de ani. imi aduc amillte. rna pot ~ine pc picioare cinci minute! .. .. pe care nimeni n-a vrul ~a vi Je Hpuna.Si-mi ridice moralul! Eram in pericol de moatte! . in sensul mecanic al tennenului. Eu vorbesc despre inima. e de preferat sa rarnnnc~i intins.Da.Ah. ea sa va rid ice moralul. 0 sa va dezvalui lucruri impol'tante.Ce accident? . . La :Marbella.ii m-a rugal sa am grija de dumneavoastra. Oar acurn.. !?tiu cii ceea ee-o sii vii spun e grcu de crezut.im de mnta iubita.. cia. ati mcercat 88.Nu mai tine~i millle? rna intreabii intnstatli. t. .. Fiti oehi ~i ureehi.Melics s-a striiduit sA vii puna una noua..Unde-i Melies? . Era fascinat de erectul ceasorni­ eului asupra imaginapei dumneavoastra.Sincer. sa . va smulge~i censornicu1 cusut de inimA. chiar daca nu era convins cli asta avea schimbe cursul evenimentelol'. trebuie sa va explic unele IUCl1IM. nll v-a dezviiluit din vreme taina pe care-o dueep cu dum­ neavoastra. . a fost faarte neeajil eli. .Luati loc.

. .'\t de brusc la realitate. Nu priccpep 0 iota din relul acesta de medicinal . parcurg epopeea noastra prin Europa. mai mult sau mai pU~in..z.a seria pe copertA. nu un doc­ tor. Granada.i expresia. a.<.nirea eo domni~oara Acacia. ~i firii (e! vechi ~i fiiri..lmposibil! De ce-ar fi inventat Madeleine toata povest.i !p fiiri ceasuriJe astea.E nonnal..Se ~ IAngi mine !p-mi ia mAna dreapti intr-a ei. '­ ~ sa • • ~zaf.Tnt-e1eg acum de ce moa 8fituit mereu sa caut un ceaRomicar ca sii-mi JecuiascA inima. f1ri indoiaHi. dar e limpuJ vA fixAm ora. Uitap cartea! Omuljara tM4C(1)t. ...e.ea asta! .ici.Iml dau Hearna ca vA vine greu sa vA lrezi~i at.lrtie. ci un placebo care din punct de ve­ dere medical n-are nieiun erect. . Poate ca sal vA apcre de proprili demoni. Tremur..f?l de unde cunoa. Mul~i pirin~i rae 8.i-m.7lemut-o pe h.. .Am citil-o_ Jd~lies a a. aeesta nOlL Nu au nieio legiluri di­ recti eo inima dumnea\'oastri fi. 0 frun­ 7Aresc iute.8. .J. ! . retnt. daci vre~i si triip cu adevaral. tntoar­ cerea lui Joe. .Ap fi putul tri. Nu sunt ell adevirat protez.Nu ere<! nume din ce-mi spune~i! .Din mouve psihoJogice.i loatA.. ali aezut leaLA \'ia\A in po\"estea ell inima-(essomic.~leti POVeMe8 vie~ii meJe! .ita.

a dumneavoaslra nu e legati de ceasornic. Pana in seam aceea tragica.. De rapt. aceea.. Numai a.. Vasemana.. n-am niciun chef Sa rna 1ntorc 1n lrecut.De ce? . t~i racea reprof1uri ci nu v-a ml1rturisit mai inainte.accidentul".. dar povestea ceasorni­ culuj a pus stiiplnire pe dumneavoastrl.tn clipa asta. credea in Laale iluziile. . psihologic vorbind. Citi~i a trei& parte.De ce nu mi-a spus M~lies toate astea? .itul! rnA opre.w eo..N-~ putea sA cred asta niciodatl.Tliceti! . . va ve~i reveni...nd in iluzie ell atii..5i fennecatde idee.M~lies considera ea nu sunte~i pregiitit sa 0 auziti. crezfuld ell taMe in inima dumneavoastrli de lemn.a 162 gAndit ca e periculos sa va dezviluie adevaml. creel cia fastel insu. in noapt.Mai tntai trebuie sa va ob~nuiti cu ideea ci\ viaf.V-a~i Ii putut da seama. Vre~i ceva de baul? .VA inte1eg. .A~i pierdut-o pe domni~ Acacia.. dad ~ine~i mot1i~.. Prindea curaj v3zfuldu-vii pe dumneavoastm persistii. dintr-<JdatJl .. . Del}i ve~i suferi pe moment. M~lies g.. . La ce stare aveap dind \--ati mtors 1a atelier. Trebuie sa rnA credeti. .a pute~i schimba flnalnl clr1ii. ell atal mai pu~in sA 0 accept.Nu-i citip Inell llf"an. dar trebuie sa va povestesc ce s-a intAmplal imedial dup3. neapArat..ea cu .ta convin­ gere.

Da.. . mul~umesc. Deasupra numirolui 12 alAma 0 sonerie ea de bic:ieletA. ~ mi·a uitat sArutlrile Coarle repede. Cea· sui tmi dA mAneirimi. ea !. incepe ea. tnLre limp. apoi la eel nou de sub pijamaua botili. Cind l}i-a dat seama. v-agAsit aproape inco~tienl. . MA lntreb ce trlsnAi tmi va mai spune femcia asta ciudatA imbril. riu. . tnlr. iar acele stau la adapostuJ unui geam.Ii cum mi-ar Ii Cost gre­ rala inima incompatibila a allcuiva. dumneavoastra a~i !ncereal sA vA intoarcefi ecasulstricat. invllrtea tol pi. 0 fapti la limita 8upersti~iei. dar nu alcool. Mtilies s-a dus la un cea­ somiear din orlU} ca sa vi linil}t. Cadranul esle din metal.Da.. M~lies l!i-a adus aminte de mine ~ a \"cnit in grab1 sl rnA eaute. zicea ci vA ve~i trezi intr-o stare psihiei mai buna. Va aminti~i? . n·a uitat talentul meu de infirmienl. Se ternea ci yep muri. vag. dar nu v-a re­ venit eun~tintA.Dupl cum mi-a descris M~lies.Da. rna doare caput t n Limp ee infirmiera se duce si·mi caute un leae potrivit care si-mi potoleasci emo~ii1e.() .. rna uit la ve­ ehiul meu ceasomic uitat pe noptieri. 0 ~ ~ '63 ~ . A insistal sa vi fd opera~ia fligA­ duili. V-am april singerarea co 0 mare precizie.catA in alb.Ap flcut hemoragie intema.mAntul cu mine.to ziua aceea. He balta de singe.easc3 micar proviz<. Cu 0 inima noui.

la unna urmei..o ascult depAnAndu-mi povestea. m-am apropiat su­ personaj. In proptiu ~i la figural.. ca l?i citnd mi-ar aduce v~ti despre cineva !?liut doar din vederc.ea cu visul.' supravietui. eram 18 fel. am intrat in poves· tea cirtii. ca sa peat. erd~i doar un adolescent .mai niu. ati vrut sa-i dovediti cilt suferiti 164 l?i cAt 0 iubiti.Eram indriigostitA lulea de de dumneavoastra doar ca net. De atunci. cAnd v-ati distros ceasorni­ cui chiar sub oeM domni. "Poate-spune-ade­ varul". sangele pAlpAie ca un fal'.'lte-spune-adevarul.i drdgoste.Ba nu.!loarei Acacia." . . . ll. Am avutgrija sa stau in prcajma lui. fiicut din disperarc. Un gcst prostc8C. Apoi. De asia se temea Madeleine: eli 0 un om in toatA firea. Dar. citind Omuljlirii tl''llcaje.a intre ceea ee-mi spune l?i pro­ M~lie8. nu-mi raspundea eu aceea.Acum cAteva minute..e~te de ehiar dad!. sa deveniti . n-a~i mai fost adolescentul-copil din copa in care ap Juat holarArea sa vii pArAsi~i inima cea veche. "Po. RAm&n pur ~i simplu inmiirmuriL In emisfera dreapta. care IlU se l>Oate abpne sa nu amestece re~llitat.ti-e greu sa Cae legiitur. Veghez la capAtaiul dumneavoastni din ziua accidentului..Tn opinia lui M~lies. un adolescent cu vise de copil. . pria realitate.

clipe. Acum are doi copii . momenteJe de trezie au devenit din ce In ce mai lungi !?i mai de~. . .La incepul ne scria tn fiecu-e sapt.~ ce am citit in canea lui M lies.. Mi-a dal~ inainte de a pleca Ia Paris. . Uneori se intampla ca oamenii sa iasii dintr-o comA profunda. Lungimea parnlui mAsoarA timpul trecut.165 tn. crede~i.A devenit tati? . Acum. tiu ci n~ sa IllS. "-a~i ~1jt ~ ali ingiirnal ceva despre domni­ ~ Acacia. poale Be t. Cind are de gind sa se tnt. toate sentimentele pentru ea ~au red~ptatcu putere. f?lia~i? Tn fond.eme sa nu-i ciau de f!tire e-ap rnuril . ~t.Cred ca n-o si se mai int.Eu nu (ae decal sa vii po. apoi iar ati coborAl In inferno Cum i-a rostil numele... Privip-vii in oglindA.Cum adicA luni de zile? . mie ~ dumne3\'oostrii.Deocamdati nu vreau sa rna uil la nimic.oarci? . nu·i dedit 0 noapte H .tn primeJe trei luni.De pe 18 Inceputul anului.lni ai'tAzi. . vii ridicap pleoapele pen.posibil-.Suntem in 4 august 1892.ept Iuni de we ca sa-mi tri­ miLA n~ti. eel pu~in 0 datA in ziT La un moment dat. P-.e "im­ posibil cu alAt tmi risunii mai tare in tap cuvAn­ tul .Cu cat imi repel de mai rnulte ori tn mint.:i munce:--te de lOr sa realizeze fotognl­ fia tn mi-:care. . .I cite'". AP stat in comA aproape trei ani.oarcli niciodatA.iimAnA.

.. .. Ce-oi fi ficlnd tu in tot accst limp.A.Cum adiC'd? .nd 0 masa copioasli.r de 80mn foarte lunga.. Nu pol sa mi-o minte ca in ziua in care am tmplinit zeee ani. infuled..Ei.53 ateUerului. Dau cu ochii de imaginea mea tn oglinda de pe 0. Se putea tnlampJa !ti mai riu. &oar puLea sA va ramana ce\'a unne. unt un mort \'iu. Domni~oara Acacia mi-a pu~ glndurile cap 13 166 cap. 1 . Vorbele infinnierei imi risuni in minle. Trebuie si pomese in caularea ei.Tn1iP! Nu mai suntep 8ooI0. dar trnip! Sdipat de tuburile oribile care ml ciupeau de bra~. Via~a mea R·are nioo noimi daca RoO reglsesc. Nu mai sunt ~terg din sigur de nimic.i cine suntep. N·am de ales. domni~oan1 Aeacia! . sunl nevoil sa rnA tntorc la bi. e un vis sall un ~mar? Sigur n·am munt? . Oricum.lciul EXlraordinarium. incerc si-mi adun puteriJe l}i sa-mi domolesc emotille. Trei ani. dar eel mai important Jucru este ci o iubel'c lnci.Doar n-o sa plecap tn halul BSla! . nu scapi teaf'ar dintr-() cllatorie aUlt de ane­ voio&.Sigur sunl in vialA. Numai gindul ci nu e lAng! mine rna pune pe jar..i. sa fi~i multumit ei vi amintif. Ce rericitA sunt sa va vad pe picioare! Mtilies va innebuni de bucurie.

N iciodatA n-am alergat atAt de ineet. Trenul pare ram 8f'a11it. ~ ~ La col~ul unei striizi.Nici nu inghiL ultima tmbuclturA ~ tmi iau picioa­ reJe Ja spinate tnspre~.~ spre trenul groazei. de pareA W:' avea 0 suli de ani.iresc umbra 'l'i mi se pare striini. Mi uit 167 tn oehii ei pAlrunziLOri. I·au crescut unghiile ~ sunt datecu lac. Pletele ~i barbs imi dau 0 tnra~i!}are de Mrn. . Chipul de nerecuno6CUt se izbe1..l"!}itJ de femeie rna face si artt ea un om al pe~terilor tn pijama. dau de un af~ pe care slA ~ . Criciun inainte sA i Be rotunjeasca burta ~i si-i a1beasca p8. t mi gisesc un loe intr-un vagon.ris numel. AeroJ proaspiL imi patNnde tn plAmAni ea o lovituri de pumnaJ. Mergind pe 0 slridul!. CAml rna vM. 0 contemplu inde.llArile rna strang ca ~i cum mi-ar fi prea mici. La marginea onu. fremltAnd de dorin~ ~ de meJancolie. cAnd II ziresc pe Joe fumAnd pe culoar.. casele Granadei ~i ames. tmi nApldesc sub frunte aminUrile cele mai luminoase. Umerii parcii mi a-au !irgit. ifni tndrepl pa. ted vand alb cu azurul ceroJui in cildlri ~ de praf n:x:-iatie. La bAlciuJ Extraordinarium. Mai mult decAt aLAL.rei Acacm. dar gindwile negre Ie fntunecl1.'" lung. Fnunusetea ei desid. imi z..te de 0 vitrinA. de!1i lot nu poart.A ochelari.nll. du­ rerile care-mi sfredelesc oasele mi-au modificat ~i mersul.uJui. co­ piii sc vArA sub poalele fustelor. iar tncA. domni"".

Deodatii., la caleva l11neluri in spatele meu, 0 vilel pe dolllIlli;oara Acacia. T.aci, inimioara! Nu mA recu­ noa.,te. Taci, inimioara! Nimeni nu ma recunoafile. Nici macar eu nu rna recullosc. Joe incearca sa rna sperle ca pe un client obi!;nuit, dar nu-i reu!jCliite. tn schimb, i~i dovedel?te pe deplin talentul de spirgator de vise, imbratif?ilild-o pe do~ Acacia la intra­ rea in trenul groazei. Dar de data asta, n-o sa ma dau b:"'atut Cli niciun chip! Acum eu sunt intnlsul! Domni~oar.l Acacia trage din tigara lui Joe. Inti­ mital.ea gestului ma indurereaz8 la fel ca imbra­ til?area. Sunt l.a dttiva pa!;ii de mine, raman cu rasunarea laiata. o mai strange 0 data in brdt-e, cu obi~nuinta cu care speli v8.')Cle. ra.ra sa te g3nde~ti prea multo Cum sA imbrlti~zi a.';l<l 0 fata, fiirl sa te g'.1nde.~ti? Tac mAlc. Dli-mi-o inapoi! 0 sa veelep voi ce inimii putel'­ nidi am elin ce-i fiicuUi.! Emotiile rna inabu.!;'8, dar 168 Ie tin stl"a.'}nic prizoniere in adancul sufletului. Clinchetele vocii ei imi picura in auz, iar stralu­ cirea imi orbe*te ochii ca un gaz lacrimogen cu aroma de cli~uni. 0 s1i. rna recunoasc1\. oare? o sa am curajul sa-i marturise~c adevarul gol-golut? ~i daca lucrurilc mcrg prost, 0 sA am cu­ rajul sa-I tin sub Uicere? MA intorc in trenul groazei. Domni*lXll'a Acacia merge chiar in fata mea, ascmenea unui uragnn in mi­ niatura. ti recunosc parfumul !,Ii it adulmec a.~a cum

*i

~i 0

cuverturi tnvechiti, care mw poartA inca ur­

mele viselor. tmi iese din minte cli. e iubita celui mai inver.;:unat dU.!j:man

at meu.

- Buni DUa, tmi spune, obsen·indu-ml.
Tot nu rna ~te. 0 povari grea imi apasa pe umeri. Pe genunchiul ei drept remarc un hematorn.

lmi tau avAnt, fiiri. sa ~u unde am sa rna pr-.lbu.~.
- Tot nu
purta~i

ochelari, nu-i .1

- Ba da, dar nu-mi place sa se ia lumea de mine

pe lema a!ita, tmi raspunde, cu un iJuris &mar.
~tiu

__.

- De unde?
,;;;tiu ci ne-am certat din cauza lui Joe ~i din cauza geloziei, ca mi-llm anmcat inima la CO'i!, pentru ca te iubeam complet

ruurea,

dar vreau

sa 0

luum de Ill.

capat, pentru cA te iubesc mai mult decAt orice pe lume.;< Asta ar fi trebuit sa·i spun. Cuvintele mi Be

imoilmi.,c;esc fn cap, mi Be reped !:1pre buze, dar Be eo­
dese sa iasi.

In schimb, tu~ ~r.

! '"

- Ce-i cu dumneavoastri in pijama? Nu cum,·a ap fugit dintr-un spital? - N-am fugit, am i~it... Tocmai am ie:;;it dintr-Q stare grav!...

- Pai, atund trcbuie sa ,oa clutAm ce\-a de imtricat,
domnule! Ne zAmbim ca odinioari. Pentro 0 clip5, cred di.
m-B recunoscut, in orice caz incep sa trag nadejde.

La despArt-ire ne spunem ,.pe curlind". Ma inOOre in alelierullui M~ties. sugrumat de emotie.
-Spuneti-i cine suntep! Nu mai stap pe g-:induri! sL.l\rnie infinniera. - N-a sasil timpu!! tnca putin, sa rna obi~nuiesc

din

nOli ell

prezent-a ei.

- Sa nu fie prea tArziu... A~i mai pierdut-o 0 data ascunUtndu-i trecutul dumneavoastni! Nu mai a.',>teptati sa vi se ghemuiascii la piept !;Ii sa·lili dea seama ca ll.Ve~i un alt ceas dedesubt. ell tot veni vorba, nu vrep sa vi-I scot pentru totdeauna'l - Ba da, 0 s-o facem ~i pe }ll)ta. Dar mai am ne­ voie de limp sa ma inzdr-J.venesc. Ce zice~i? - 0 sa vii simti~i din ce in ee mai bine... Nu vreti sa va lund ~i sa vii bArbieresc? Aratap en un om preistoric... - Nu, nu chiar aClim. N-aveti cumva vrelln cos· 170 tum de-allui Melies care sa-mi lie mare?

Din clind in cand, rna a.',>cz tntor-un loe strategic nu
departe de trenul groazei, ca

sa

ne int&lnim

CD

din

intAmplare. T ncet, incet, intre noi se infiripil 0 anume cornplicitate, care imi aminlel;lle alat de mult de vre­ murile lrecute, incAt rna podidesc lacrimile in pHn hohot de r.1s. Tn rnomentele de tA-cere dintre noi doi, mi se pare di l;Itie cine sunt, dar nu vrea sa-mi spunii. Nurnai ca nu-i sUi in fire.

Fl1. Oasele intinse ca ni~te :~ arcuri timp de trei ani ineeal'C'.¥03r'a Acacia cand da eu oehii de mine.mele fApturii sub masca noii mele identitA~i. dar rna simt in al nouwea eel' cand ii ron~A. iar Joe nu sa pun capiit acestei fericiri imi tntoarce stomacul pe dos.Icile mi s-au ascutit. Cateodatii.. crede ca toat.accident" din dragost.Am grija sa n-o sacli.i fiirli.1 acum sa reeu· . -Ia uite cine-a venit! Omul ~t. Nu mai lipse!?te dedl. .rerea tmi taie aripile. § Nici chipul nu mai este acela.i prea lare pe domni~ Acacia.! rna pomenesc zicftnd. rna ehircesc de durere. Jehanne. iar eost. cxclamA domni.Puteti sa va birbieriti.umul rna face sa ariit ca un pescar de scoici imbrdcal in haine de magician.e. pomepi mi-au ie~t in j 171 ararA. eu tot 0 sa va numesc omul pe~telilor. incal numai g~dul Joaca asta tine de vreo doua IUlli. imi vine ~liu sa intrec masura.er l}i ne-am pri­ copsit eu un om eivilizat! . ~i~a dat seama de nimie. dragando .Daca·mi mai spune~i omul piano.e transfonnarile mi se trag din perioada de coma.. dar du. eli majoc eu focul.5 pereze timpuJ irosit.t un fri1. cum ar spune Mt1lies. nu mamai Mrbieresc niciodatii. mi-am inv81-at bine lec~ia. Pantofii lui Melies imi zdrelesc pieioarele. infinniera. dad nu va lluparati. dintr-un vechi reflex. Oupa primul ..erilor pus la palm ace.~i. pe~terilor.. Uneori. Uiinuind adeviirul.

. .am certat ingro. .. .. in visele lui. .. Cine ~tie. zitor.La amAndoui. !?i 31>oi."ltnt Credea in propriile minciuni. Ne. .~riooul. Nu rna dau in \'Ant dupi ele.E un mister.Os.Chil'u! dumneavOL"tni. credea ~i voia sa vi impresioneze. . dac-ar mai 6 in viatA. ~ astilzi i-am pus non pe mormAnL 172 ~i daci'i a muritdoarcasA vi impresioneze!.t fngropat...N-ar fi men a.La un . pentrn cA a f()f.A munt? ...rei ani ea ~ ~ intoarcli.a departe ~i oricum n·ar fi al}Leptat t. ma <luce eu gindulla un fost iubit. dar el ehiar credea in ele.loo" sau mai degraM 18 . Socoteam ca \-Tea sa mii impresioneze. A munt acum capva ani. Habar n-am. dar 0 racea pe mi. aJpi spun c-ar 6 ars tRtr-un incendiu pe care I-a PI"O\'0C3t tara sa \-Tea Mie mi--e teama c3 a munt de tUne dUllA ultima noastrci ceartA.Nu.un iubit. ca dumneavoo. Unn I-au vbut luptandu-se cu un cal. in aeela!.. Cu mine. mA rog.. .A\'ea barbA! .De re-a murit! . dar tot e mai bine decat sa stau de­ parte de ea.Poate cA. ! . Sigur e c-a murit.ii timp.ii sa-I crcde~i! . ar fi aid.Necazurile ineep deja sl apart.

n·ap ales tea mai buni metoda. dad vreli sA rna agi.. Au t.. Dar haideti sa schimbim yorba.Nu vei mai fi niciodatA acela.Atunci eare-i rea mai l:MJni metodi 81 vi cucere9C! .t daar eAten luni fi deja m·am siLurat de ritmuilenL al viepi rnele.! '" . dar acum nimic nu mw e ca inainte. iscodindu·mA despre prima mea dragoste pierduti acum trei ani! . Ar ti lrebuit 51-i spun totul.MA gAndeam eu! Tocmai de aceea nici n-am incereal! Mi-a zfunbit. vreau sl rna tntore in toiullup­ wi l'iri 51 rnA mai ascund sub masca bArboasi ~i sub o claie de pAr. l"U!?inat cl ~i-a tnfipt "!.Nu \Itiu.. col~ii tnlt-un gil sublim. chiar daca nu regret cA m·am tnAlt-aL ..Nu vi lubea de-ajuns? ..prea mulL" In dragoste! . ar fi venit de 18 sine.recu.sa nu tneercap! . 173 .\-&li. Rem~le !?i pirerile de riu se tnvilmA.i"'. ~ Am lieu! cale tnloarsi spre atelier aidoma unui c varnpir care se eulca in sicriu. tmi apusese Meli tnainte de operatie.Nu existA . Am i~il din sla­ rea de convalescentJ. CAnd aveam inima :~ cea veche ar fi fost simplu.Vi iubea prea mult? .~ la marginea unei genuni inne­ gurate..Am ajUM 0 fantomi ascunsA tn spatele bArbii .

langi mine. cand mA Ul"Canl tn racheta 1'Oz a iubirii filrii sa-mi pun cenlura. unnaUi. durere . . in care ma cufundarn vise. am crescul. rnA pot n1ni! dau limpul fnul>oi pana in zilele tn care nu ~tiarn ee e frica. Vreau sA ddce-amai rimas din inima meade odinioari. dau inapoi limpull}i sA rna tntorc in vremea in care iubeam senin. Rotocoale de praf Be rididi tn acr. ~ eu I-am Bcut tAn<Wi.Trebuie sa-fni rae pu~in curaj ~i sA tnfrunt momen· tul revederii adevArate. firii sA rnA tem cii. AstAzi. eea in care s.re~te pc nea. tn bucii.se t.Adevi1rata" mea inimi. dar nu tndriznesc sa rae marele sail spre eea care \"3 rimine tntotdeauna ca atunci dlnd avearn zece ani.sau amintirea unei dureri . 51 tnchid ochiL Vec:hiul ceasornic zace pe oetajeri..p tn afarn tropului meu. Joe nu g-ar mai tnloarce. inima cea noui bate in tieere. mlN) cutie de carton. ca un PTOl":t! Cine sunt eu'! Un fals a1 propriei mele 0 umbra stnhezie! 1au cutia din carton ~i scot cu griji ceasornicul. liin~e! o . totul va fi ca tnainte.. Poote dad'" repar. Ifni strecor degetele printre roti~e.\ez pe pat. "echiul eeasor­ nic rnA race pe deplin sa visez mai fnunog decal eel orbe~te tn cu~ite rnlre sa sa nou. al>oi n a'. iUtA-seari rnA bagtn patcu gindul de a sconnoni prin COllul de gunoi al amintirilor ~i al viselor de dra­ pte. de 0 Iini~te cople~itoore..leptale. nu mi·a. 174 Span. mai infige ~ aee.au ivit primii fiori ai iubirii. gAndesc mai limpede. tot nu pot.

Ne tncrnci~ ~ pri\'irile.. Bantui pe uli~le bAlciului ca un condamnat la 8: ~ moarte. pe urmi se opreJilte. nidAjduind ca va mai dori si frnparta dra­ g08Le& cu mine.nUlreatA vestita.eaza. 11 zarese de departe pe Joe. in timp ce el ttuferea ca un mar· tir pe crueea pledri. noaptea chinuindu-rni sA-rru repar vechea inimi de lemn. sunt hotarit sa merg la domrm.oara Acacia!ji si-j mArturisesc ade­ vW.i uri 0 fi simpnd fatA de mine tn timpul ~Iii. cum rae actorii nnui duel 17S dintr-un western. Am pus ceasomicul in cutis pe c-dl"E' am de gind si i-o ofer celei care a devenit 0 ctl. MiL euprinde 0 bucurie care mil.f?oara Acacia. ci inima mea inlreagA. ceasomicul incepe 8i ticiie. SemAn pu~in cu \'lAjganul ista! MA uit cum se indepArt. Dis-de-diminea\A.cl. De data ast&. Jlfu13 cfu1d tl pier<! din ochi . nu reu.e m. rna pun tn loeullui. dar cum sunt un ~r nein­ demAnatic. Pentnl prima oari tn ~ mea. co ineelinitorol. poartA din vlrfuJ dealului din Edinburgh pAni in brat. clnd. eu sunt cueeritorol! Mi gindese cit. a venit 18 trenul groa­ zei sA mi-o is pe d o ~ Acacia.i ei. cind Ii \'orbeam necontenit de domni.ese. ca un schelet care lnvatA sa tneargi din nou. N'u-mi mai est.Pentrn 0 clipA. lmi petree toatii. 0-0 sA-i moo dau door cheia.e1e mola­ tice ale domni~ Acacia Leg acele la load lor cu doui sforicele subpri. Astiizi.

Pe chipul ei de vr.$i eu! Dar cAnd spu. Nu ~·au pierdut nioun strop din slriJucirea blinda de altAdatil Imi apAs bu· zeJe pc gum c.. ci nu rnA mai cun~. CAnd ii vid pirul vwvoi ca 0 mAturi. mi·ai adus un cadou? Ce. de rapt. Pare la rei de nerericiti ca ~ Jovanii pe care se chinuie gi.domni~ara Acacia" rnseammi.e uitA. . 0 Bi ani tot adevinll in elipa asta..i..j puni unuJ peste altul cit~te ca si ridice case pustii..i . A. dar obo­ sese numai la gtndul CoO si·j aud gtasu1 buhait Iji ideile primite de·a gala. . ia I..e pe cu1oarol trenului groa. rna fntorc din dnun..socoteala de·acasA nu se potrive~te cu cea din tilrg".ai in cutie? ..Brigitte Heirn se ivefft. DuJeeal-a ..1jitoare gArboviti se singuritatea.A bUcA~i. . fiirl'i sa spun moun cuvAnt. pu~in. tmi place.. ..Da' ~tii ci nu pierzi Umpul pentrn cineva care nu vrea sa rna cucereasci! .Am ceva ~·~i spun! . Acum.UI ·1 pe mincinosul pe care J·ai \'Azut ieri. Trebuie sl reeuno:iC. "'i fi putut g1 merg g1 stirn de vorbii In tihni. ti cuprind obrajii in palme.AdevArul e d tu vrei si ml agi~i co freza asta DOUa ~i costumui. 176 .Nu mai weau sA. lnima mea. zei.0 inimA fiicut.

ta fe· ricire ~i 8ufelin~ laolaltA! De obicei. "T!l. pe tacute. ii riispunde lrnpuJ.tmi cer iertare. Bale din rasputeri.dareusunt " 177 indriigostiti de altcineva de mult timp. . pot sa fiu foarte fericit. fostul iubit. luni..lmi pare foarle r'du.Nu.nd sa te r'clnesc. ingropat. Ne mai siirutlm 0 dati. . MA podidesc lacri· mile.~. ~ :! . !iuvoaie lungi '7-i calde. &. care-mi alungii din minle wale banuielile su. Buzele ei imi lasa un gust de ardei ro!.t.>a de tandru.sarutuJui rna face sa wl pentru 0 clipA de ce am venit...lu. AUl. Mi-e inima inlre ciocan !. de nestApAnit. Nu vreau sa Le mal vlld Ne l<>tdJim tiircoalede dltev.rnbre.5& de pAlima.. apoi fcarte posomor'J.lharule! Mincinosule!".:.l adftnc sub piele. de care p-am vorbit. desprinU\ndu-se din imbr3~i.ea dreaptcl a ereieruJui..~.daril iubescinca. fulgerelc spinteci bolla cea mai scnma de cftnd e lumea !. imi ~uier3 0 voce din part. Dar in clipa asta.. Ar ti ridiool o iau de lacapat. Mii-mb!il de bucuria pura ~ simpla de a-i alinge pielea.Ai rabdare! 0 sA-i spun imediat!". . meal Be reaprinde flacara amintirilor .Eu am incepul prima. !:}tiu. imi spune cu trisLet-e in g gtas. n-am avutde gD. ca soarele dupA ploaie.Pe Joe..comoarli. .ji l>amllntul. Un big-b<mg intersideral de senzatii schimbi tntre ele conexiunile mele emo~ionale. cel de care imi amintel?ti tu uneori. <U. dar deja m-am casatoril co un Mrbat pe care nu·l a sa . pe Jack. Din culie mi se pare ell aud un clinehet.Ii nicovaUi.

e de pieptul meu care Ie inregistreaz.a pe nasu! ciirn. De!.lte anpi.a fiecare mi[. inconjurandu-ma cu br-at-e1e moi ca ni!. Clatinli u~r din cap. llicuite co grija.l mainile l. 178 Moo intai. Scoto­ cel(ite prin geanta. iese la lumin:l cadranul. Rasucel(ite acele fnlr-un sens. .Desehide-I totu~i! E un cadou special pentru tine. tmi ies curcubcie printre gene. Deschide meet capacul. imi iau inima in dinti ~i·i intind cutia in care Be ana ceasomicul. Rupe hilrtia cu degetele ei de­ licate. Nu complica lucrurile !. I Be aburesc lentilele.E ceva fragil? -oa. Se preface ell zfunbe!. fmi pare.li nu m-ating. Ii tremuri mainile. 11 cerceteaza fiiri1 sa scoata vreun cuvant. Be uitA cu bagare de seama la fiecare detnliu. daca nu-I iei tu. Lentilcle i se aburesc ~i mai tare.i mai mult. scoate 0 pereche de ochelan lji ~i-i a. apoi in ceJalalt. nu e bun de nimic.lcare . ca ~i cum ar vrea sa ghiceW:>Cii ce e iduntrn. parcA sunt legate prin fire nevi'izut. fl accepta jenata. imt ca nu e in apele ei. . i!i'i vfu-.5<l7.li apuc8 vechiul meu ceasornic-iniml. apoi partea din mij­ loe ~i cele dow'i ace legate cu groarA.iubesc. rau. . sincer.Nu pot sa accept un cadou de la tine. E un moment nepretuiU Sii-i oferi inima in dar femeii pe care 0 iubcl(iti nu e putin lucru! Zdruncina cutia. nu mai vrcau 8-0 iau de la capat! imi spune.\te.

n-o si~i mai vid trupul mladiindu~se ca un val inspumat. n-o sa mai r. am fost acolo in fiecare zi. i~i ridicA pleoapele spre mine. tntr-adevlir. t~i pun noli pe mormant de trei ani incoace! De caml ai Cost ingropat !}i pAna in dimineata asta! De~acolo vin ~i acum. Domni!?Oara Acacia imi agatA inima pe zidul de care ne-am rezemat de-atAtea ori ca sa ne sal'uUim. pen­ lru mine. In cur.ep1or.. Cinci..tmtlna din ea dedlt su­ netul slab aI pa. Noua centimetri. Zdnmcinate de cutremur.5te tneet pe lAnga rid. n-o s-o mai vad in vecii vecilor. Pe mma. De acum. Do~ Acacia se mai uiti 0 dati inapoi. cu accle pie­ eate spre pAmint. tn cu­ ril. Privirea Ii r8mAne pierdutA pe cutia de carton. aman­ douil ceasomicele rlsuna Inauntrul meu. .tn fiecare zi.. ram.seismica ~i 0 imiUi. doL. manie. alXli se inaltA spre alte zan ale carol' portl imi VOl' fi inchise pentru eternitate. Dar e pentru ultima daUi.i Ii aud ~apLa: . De azi inainte. patru.lnd. fmi fnloarce spatele pentru lotde-cluna!}i pome. Tropotul ~ilor ei se aude din ce in ce mai sciizut. ca 0 pas3re trista. CeasornicuJ.. trei.. cat 0 culie goala de chibrituri.nd. gleznele 0 sa~i disparn sub unduirea molatiea a rochiei. nu mai exist. tu nu mai exi~ti .. at:arnA sus. Buzele i se deschid r. tn curind. Silueta ei n-o sa mUsoare mai mult de zece eentimetri.![laSe.

Joe s-a gandit sa seRpe de el. tntr-o noapte.l1 San Felipe. A hotlirdt. tn semn de respect sau din pura superstitie.zi fion de spaima. AlArnat de zid.rie pentru mOl"p. dupa cc !}i-a terminat luerul. 31 micu~ului Jack.5i zit 180 . A pomit spre cimitil1. daca nc e ingaduit sa-I numim asUe!.EPILOG Ceasul mecallic al Ooctori~ei Madeleine ~i-a con­ tinuat cuUltoria desprins de trupul eroului nostru. tn aceea. ceasornicul·iniml pares o judi. ca sa-~i completeze colec~ia de obiecte ciudale. 0 vreme. Cll ceasul sub brat. acum in para­ gina. ~i-a pierdut pu­ terea de a tre. tn ziua in care Joe I-a recunoscut. Domni~ Acacia a parasit balciul Extraordina· num in luna octombrie a anului ]892.1ti niciodati. 88. I-a aJ?ezal pe monnantul. nu vom !.mii prifuite din treoul groazei.-1 ia de acola. Brigitte Heim a fost prima care i-a remarcal prezent-a. ceasomicul a z8CUt intre doua cr.

unde t~i 181 giiseau adapost chiar ~ copiii blUr-am ca Arthur. de cinema unde se difU7. coloana verlebralA i-a foot m8.nd se ana in t:recere prin Paris. pana cand a f081 g'dsiUi de Anna ~i de Luna. infil':mral intr-un giulgiu. &w."Cunsa in pachet. dar a gisit drumul spre inima lui Melies.1f1.aia la cea mai mica A tncepul sa·i fie teama de ploaie ~i de frig. pana la sra~itul \. cei doi ar fi stat de yorba cateva clipe. sub numele bunicii sale. Dupa moartea lui Madelcinc.etii. Zece ani mai ULniu.1mAnA mai tArziu.. Ceasol'nicul ~i-a ~t ciillitolia pe noptiera lui.Joe~i-a unnat cariera la trenul groazei. se spune eli ar fi fool viizuta intr.-o saUi. EI i-ar fi dat un exemplar din OmltljaJ'd lrlU:aje. alAtuM de CMtea a.ceasornicul a disparut din cimitind San Felipe. ca ~ ewn ar.'U"e­ tele din tntreaga Europa. ctl. La s~itul filmului.. ea proprietari ai mi~. ceasornicul a aplirut din nOll pe pti~pa casei <lin Edinburgh. consideral eel mai mare pre­ cursor al cinematografului din toate timpuri1e.1neti. . Inima a stat l>e rogojina de 18 intrare \"reo cateva ore. Domni~oara Acacia a devenit celebra in cab.a lilmul 0 caliitorie pe Lunii realizal de un anume Georges M~lies.li f061 sclipat din pliscul unei berte. Au ramas impreuna pana la adanci batr. Jehanne d'Ancy nu a mai vazut ceasul niciodaUi. inven­ tatorul absolul. o sApt.nC"dta de rugina. care au lransformat casa pustie intr·un orfelinat. banluil el ins~ de pierderea dom~i Acacia.

eapan.. dar nu ~i-a revenit niciodat. grei ca ni~te eadavr€. A racut cale intoars. Prin l)Olopul de zApada. sau desprc al~i mo~tri invAlui~i in mister. el g·a maturizat.nd era copil. de papu~ bosumtlata. vAntul rupea in ~ii cc~wiJe care acopereau batranul vulcan de la poaIe pana la van. dar pe aproape. plini de apa.. de parci tim­ pul s-ar fi oprit in loco A Buitdealul ~a cum taceacfi.sa din lume. Fulgi mari. unde vin· deau tot soiul de invenpi. Cu Iimba lui inghe~ata. ~i-a spus. maluljile lui pestrite. Nu era zilla cea mai friguroa. eu piirul infoiat IJi cu un mers f./\ spre Edinburgh. ea to amintirile lui. i se aljterneau pe umeri. Anna ~ Luna. pAndind din tntuneric barlicile unde se tineau spectacole. le[. CAt despre "eroul" nostro.'ea­ surile lui Madeleine stateau neclintite ~ tAcute. De~i devenise aproape 0 fantoma.182 unei dughene de langi gam Montpamasse.lilciului. nu Ie-a t"eclll niciodata pragul. CAnd a tmpins U!?3 casei din copillrie. au avul marl dilieultiiti in a·l reeun0wtte pe eel care nu mai putea fi numit . ~i hoinarea pe aleile b. ora. pArot cA zAre~te 0 umbra eunoscutii. "Inca 0 nAlucire care--mi pare adevaratA". Lumeal-a dat uitluii pe rna· rele Melies. dar Jehanne a continual sa-i asculle cu drag poveljtile despre omul cu un ceas in loe de inimA. toate <.ul rAmas neschimbal. Pe coasta din dreapta a vulcanului i s-a.a dupA pierderea do~i Acacia. a auzit deodata un zgo­ mol de ~i.len in f'iecare noaple. numai noaplea.

a prins drag de tine. A cautat sa-ti regleze mecanismul inimii astrel incaL sa te pastrcze langi ea. Dar nu s-a pnut de cuv{ffit. Luna i-a ex­ plicaL pe tndelete con~inuLul primei scrisori. ca sa-I primeasca in bra~le lor lipsite de vlagi. mro-turisindu-i in treacat cii cele care au wmatau fost serise de mana lor." . Madeleine te vedea ca pe un obiect fragil. Biitliinul i-a SCQS viata de sub pecetea tainei..cu nici un chip "micu~uI Jack"."'Omicullui Madeleine ai fi murit in ziua cea mai friguroasa din lume. Dar dupa caLeva luni.-i viata. Ne-a promis coo sa incerce sa se obil?nuiascli cu gilndul ca 0 sa suferi ~i tu din dr. cll a. eel pupn. "Fiirli cea. Nicio familie n-a indriznit sa te adopte din cauza ticAitului care iefjea din plamAnul t u stAng. Cu lim­ pul. cum a facut co fl­ rele care-~i eoseau rana. care avea nevoie de apiirare. legal de ea printr-un cordon ombilica1 in formA de ceasornic. Se temea de ziua tn care aveai sa devil adult. A. inima ta de carne lfi sllnge a tncepuL sa mearga sin­ gurii. 'fi-ar fi putut scoate ceasul. Anna I-a luaL de mana ~i I-a dus la eapatlliullui Arthur. A LrebuiL sa Ie fredo­ neze 0 bucata din melodia Ok W1leu the Saints..5a ar fi trebuit. inainte ca pere~ii sa se nliroiascA sub povara tAcerii. care n-a mai ajuns la el niciodatii.t­ goste.

Nu vomlm. de I" fiecare mU$chl plnl Tn v1rfu1 de&etelori"' NWw.. corpul m"e zglJl1it de un cutr@mur de ~t. schpin. 1f"IIl'N. itItunenc. Ioc. 0 carte mUZJCW pntl poena tra.arel-Mor-(Dm­ POllter unc. tmi Ijunge in leasLl $i Ie presch. . clnt. de . at sunt de tn... pikUl 0 eustati $i din ~ turU dulce pe CMte a a de copu man..mba t" cre'er.zeci $i ~.[ n/lF'lll. despre Ul"I blo"t cu un C~ . ~ k\im. 101m" evadeu" din inveJi$ul-tnchisoare. LlliS­ MICUI pont.nemlra ro .nIor.Ne lublm u doua bete de chibnturi.\ $i dr'lgOSteil lui pl!tltru mic$ cJnUt'e.a~ ancWuza. Sunt tot 0 inlml. 0 I o~ 'N. ci ne apnndem. Nu nee sarutam. sce scurel!! prin artere. VISe.tt.. ~ lVIwme.. (I prnvoclm cif'ICen­ dll». o aIep"Ie auta d.. de un metnJ $a.. tnsUftl!'\rtJ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful