Sunteți pe pagina 1din 182

T

1\l1II\ LZIEl
mecan,ca

MAMA5 MN.z(u, scnrtor, Compolltor S1lrlterpret francez nascut


Ia 16 apnhe 1974 in PY\Ontpelll@f 1n 1993 a Intemetat formapa
fcxlc DIOO)'5OS, Idf in 1996 $H abandonat stoolie de CJI"lel'I\a­
tografle perltru a se dedIc.a IT\UZIOl Refuzand ~ se matunzezt',
a lost porecht • Peter Pan~ al mulIOl rode.. Text. dnteceb"
QIe clU tf'me c.a Rdzbo,uJ stelelor. Zorro sao kJnder sutpflSe_
IUbe$te So) 'tnSele, ~ ruleze pe skateboard. sa facJ surf sau
bcxJgee JUfTlIJIfl9 Pe seeN. dewle LW'l adPio-c\rat cascador care
se if'IJ'd leY3 IncA in fTdlme A debutat., 2002 eu LW'l -.dum
de pcM."!ollR 38 mn westen'l:S, rat In 2005 pubhcA romarlI.i
autoblograflC Marnrenanr qu.i/ faIr tour Ie tetr'pS nu;r SIJ( rei_
In 2007 a semnat al doI6N sJlu roman, Mecanica .irwnir. po­
mlt eu ~ ~ atAt de puOIic, cAt SI de O"ItdI, SI ~t
~ aIbumoI rock DmOOrm Dreptunle de adaptate ooemato­
grata au fost achizrtIOr"late de loc Besson. rat Mathias MaIzJeu
va rMiza scenanul
MATIIIAS MALZIEL
mecanlca Inlmll

Tt'IIdu~~r~ din Iimba franc('z.i

MJIl\1 L\ T{jM ... l·DRI~n

SF.\ \lRt-\
Copertil cole<:llel: Dana MOROlU, Cornehu AlEXANORESCU
lustratJa cop«ll'l ltJna OOBRfSCU

DncnttN CP. IIbioot NoIlow. ~


MAllIU, MATHIA!.
Mrurlu.-I Md'lia MdilJN, 1'''' ~ T_ Udrl5llt •
~~. ~HoIM.lOO9
ISIN 97~7H7-9

1111D 1llel35 I

M.lt"Us M.IIMu
LA MECANIQUe OU CCEUft
o FIamrnanon. 2007
o f.;efrwa Publishing HoI.M, 1009

Rtodactor Ana ANTONESCU


Tehnoredactor Cornekl AlEXANORE.S(U

Om ~ M , totoMa IoIU Plfl~,' «fSI8 w.an.


loIrl ~ $(ns '" fd tOflJlut. ISlf SU'a IfItt'fmoll
ill w ~ conform lf9II drepluu de IiUtor

fS8N 978·606..8(173·27·9

U "'*
-...
diI
-.Ii
1' .-p.~W>d .........
Soo!Of'oIot dtn ~
Pentn! tint. Amdia. COlT aifiicut sa
N'et'l!l('ri o,t'tula rnrt~ Crt l1iiNt('('el~ mt>1t
Ifllb' tho I,'f,{", IfU 01",,1" O~_ ("'y"
01 do.­
l-w I'd""-
JI~It""",.-I, Hl"Iff~ ri, att/WI_ """-',
mivod"/ii, If"'1 ;It ,......, • k", If" Iii flt,!nT?Od''''
'V-d'(V' "6t"n~ jt..ltll'u IlIId~({(It'" (I<"u/ (Y(" (/m6r
r>~ 4 Ct!(;l.Ji)rItUV,/, It, _, 1,,/.0 f!I IIa Jll'iijtu ItJHJi'~­

!t'O, ~ /l'w ,~, l/ilf/inra, "II' IIUICOHlru ,'"itwit


.u' flO K"~ UJni,;I
1

tn aceasti ri de 16 apritie IS74, peste Edinburgh


ninge !;ii iar ninge. Un frig de·~i inghE'a~a singele
zabrele~te or~ul in tacere. BiitrAnii \'orbesc pe 18
col~Ul"i ci de cfmd e lumea !';ii pamantul nu s-a mai
pomt>nit Wja mg. Ai crede cii soarele 8-a ascuns pcn­
tru veeie. Vllntul e t.aios. fulgii, mai u~ri ca aero!.
ALB! ALB! ALB! Explozie iniibu",ila. Nimic alt­
ceva. Cascle par )ocomoti,-c ell abUT. iar fumuJ plum­
burlu opintindu-se afard. din homuri da cernlui
l'clipiri de otel.

Ora.~uJ Edinburgh!';ii strJ.zile lui POVamlte se me­


tamoTfozeazA. Rand pc rind, ffintAnile f;C pre;chjmba
in bu('hete de non inghe!-ale. BatrAnuJ rau, aULt de
ttedinciOlJ menirii lui odinioari. pare de¢tizat im.r-un
lac de zahir pudni. care ajunge )>ini in buza mirii.
Talazurile wi a stiehl spaJti. Ca prin minune, pc
trupul pisicilor se ivesc paiet.e de gheat-a. Capacii par
zitne dunJulii in eimll}i albe de noaple, care se inlind
~mnoroase ~i ca...CICi 18 luna. unniuind din priviri
cale.;'U1e gala hi alunece pe derde1u~ caldarimului.
E alil de trig, ei p3sirile incremenesc in zbor ~i apoi
se pnlb\L,~ la piminL Dar ~uierullor in cldere e
dulce. prea dulce penlnl un l'lunel de moarte.
Pard nu a mai (00 niciodatA atat de trig ca astAzi,
taman in ziua in care stau sA rnA nase.

Po\'eslea mea incepe intr-o colibA veche a.~zat.a


pc vArful celui mai fnalt deal din Edinburgh ­
Arthur's Seal - un vulcan din cuaJ1, albastru in
inima caruia se spune cll s-ar odihni nima~itele
pamante~ti ale bunului rege Arthur. Aooperi~ul

eSle fnalt "i ascu~it din cale-aram. iar de hornul


arotAnd a sstAI' de macelar ce tmpunge stelele stl
aninal fn8u~i oornul lunii. Loeul e pUSliu, numai ar­

,. bori cAt vczi ell ochii.


TnAuntru, totul eale din Icmn, ca "i cum fntreaga
ca.sl ar fi (ost scobita cu migalll fntr-un brad uria!?
Parcii intri tntr-o cabanl: peste tot bime noduroase.
re~tru.ici saJ\'ate din cimitind trenurilor, 0 masi
de-o ~hioap1 cioplitA dintr·un bW;ltean. eu puzde·
ria de peme de lanA, umplute cu frunze U5Cate, co­
liba aduce a cuib. tn casa asta se na8<', in mare taina,
oopili nedorip.
Aici ~ Doctorita Madeleine, 0 moa.,t cam ciu­
datA, socotitA nebuni de locuitorii or~ului. E drigutA
in ciuda v~tei inaintate. ochii nu ~i·au pierdul
lidrul, dar zAmbetul are ceva ne1iresc.
OoctorilA Madeleine aduce pe lume pnmcii des·
frinatelor, ai femeilor parasite. prea linere sau prea
nccredincioase penlru a na.,te dupi. obicei. Pe lingi
~il. Doctoril-a Madeleine mai are un hatar: sa
dreagi belef}ugurile oamenilor. E marea specialisti
in PI"Ot.eze meeanice. oehi de sticll. picioare de lemn.__
In atelierol ei g"dse15ti de toote.
La lifi\n:ituJ secolului al XI X-lea nu-p trebuie mai
mull ca sa acuzi pe cineV3 de vr.\jitorie. In o~, wnbl:i
deja zvonuri eli omoarJ. nou·nascutii ~i·i lransfonni
in sclavii ei spectrali ~j ca se impreuneazA cu tot soiul
de pAs:1.ri pentnl a zamiHli munljlri.

In c1ipele lungi de travaliu. numarandu·~i con·


traep.i1e. tAnara mea mama u~te absenta fulgii
,:i pagirile care se izbel"c rani zgomol de geam. Pare
o fetitA jucAndu-se de-a femei::1 bortoosi- Melanoolia II
i se cit~te pe chip: ~tie ca n-are si mi pi.streze. Abia
tndn1zn~te sA--:;:i pleee ochti lIpre plnt.ecele gata sa
pl~neasci. im~ind ca nu mai am mull f?i ies din
gaoace. fI;li coboarJ. pleoapeJe cu dui~ie. Are pielea
atAt de albA., mcal n-o mai ~ti tn alItemuluri, Be
afundi tn ele, de parea ar absorbi.-o 'li ar dispirea
intru totul.
A ureal pJAngand dealul panl aici !}i Iacrimile ei
inghe{.ate 8-au impra.~lial pe pamAnl ca perlele
dintr~un colier rupl. eu cAt inainla, cu atat sub talpi
i ge de!Ora.~ura un tntreg covor de mirgele str.llu­
cit.oare. A fncepul sA a1unece, insa !;ii-a continuat dru­
mut, inte\ind ritmul p;.lJ;iiJor. Picioarele is-au impleticit,
s-a ch)tinal ~ a carol pe burtA. YniunLnl, eu am scan­
cit ca 0 pU!}Cllli{A spartA.
Doct.ori~ Madeleine a rost primul chip pe care
I·am vazuL Mi-a apucal cu degt"tele capullunguie~
ca 0 mA:,;lina - halon de rogby in minialuB - apoi s·a
retras in lini{te.
Mama preferS sa-iji intoarcii privirea In orice c:az.,
pleoapele n-o mai ascultA.. .. Desch ide oclili! Uiu-te ce
mic e~ Cit un fulg de neal $i e al tau!"

Madeleine CJ'e(le ci seman ell 0 paslre alba, cu pi­


cioare lungi. Mama ii da de inl-eles cA nu poole nici
sa rna privead. darimite sA mai a:;rulte ~ "reo des­
mere a mea.
12 - N u vreau nici sA vAd. nici ~ ~tiu nimk!
Doctorit-a pare dt'CXlata preocupati de ceva. imi
tot pipaie pieptul minuscul. ZAmbetul ii pirise~te
chipul.
- Are inima bocna, cred cA a inghef,at.
- i-a mea e la rei, inchipui~i-vl1, nu e nevoie sA
mw pune~i sare pe rana.
- Nu, nu, inim.\ lui e inghetAtA de tot!
M<1sculura din call pana-n picioare ~i se aude un
zdr8.ngiinil ca ~i cum ai scotoci intr-o gcantii de scule.
~-

Doctorita Madeleine l-ese planurile de bataic.


~zatA pe pat. mama l:l:;.teapt..a. lremurilnd din tot
corpul. dar nu din cauza friguJui. Pare 0 papw,;a de
poJ1-elan enwali dinlr-un mag'dZin de jucirii.

Alara ningedin t"(' in ce mai tare.ledera argintata


se ca~J. pe acoperi.-:. Tmndalirii diafani t~i pJeaci
fnmlea impra..5tiind lumina pe aieL eu ghearele
infipte in jgheaburi. pbicile del-in garguie care impo­
dobesc strc~inile case-lor.
tn apa raului, 1X':;ilii ingheta~i par ci se schimo­
nosese. tntrcgul or<l.~ ~ afli't in m:.lrm unw ~unator de
stic![l a cllrni respimtie t.<i.ioa.<;t\ pi~A urechilc. eei mai
indl'.1znep. care se mcumetii. s.t se aventun-ze 1:Ie tIitrii.zi,
se trezcsc incremeni\.i in doar catc\,a clipe, ca 'Jii cum
un zeu a~cuns i-ar imortaliza inlr-o folografie. Prin.~i
de ritmut pa~ilor, unti dintre ei incep sl aJunece ca
dan.--awrii unui wtim baleL Sunt aproepc fru.rnotl,~ fie­
care in felullui, ingeri infa.·:urd~i in viluri agitJile de
cnJp:u1 cerolui sau mid balenne rotindu-se pAn.a Ia ul·
tima 'iuflare tn cutiu~ lor muziC"dlil
Pe.te tot, tr'ecltori infrigurap!:'au gata sa tnghef,e
nunan inteJX'nip prinlre fimtanile preschimbate de ger­
m buc detr.mdafiri. ~wnai orniceie mai f.acsa ba1i
inima ora.~ului. ca :;;i cind nimic nu s-ar 6 intiimplaL

,.Mi s·ft spus door ~a nu UJ"C IX' Arthur's Seat. Mi-a


ziR toalA lumea ea bi"ltrima e nebunii", ti lrece mamei
prin minte. Sinnana fata pare rnoartA de frig. OaeA
pe mine \"a izbuti doctoritB sa rnii repare vreodatA,
cu inima mamei va a\'ea mai mult de furc3. 1ntins In
pielea goala pe 0 tejghea de lAngi masa de lucru, stau
in ~teptare. cu trupul priM tn e1~ unei menghine
de metal. tncep sa trernur de-a binelea.
o pi5:ici neagri. bAtrini ~i cu maniere de \--alet.
S(' apleaci de pe ID3..<1,8. din bueitirie. DoctorilA i-a

tneropit 0 pereche de oehelari ~c, ell rame veni, in


lOn co oehil. Unnire!}te scena ell un aer plictisit- un
liar ieftin ~i-o tigard ti mai lipae8C.
Ooctori~a Madeleine tncepe sa. scotoceaadi pe
etajera cu ceasuri mecanice. Are 0 sumedenie de m~
dele. Unele lriunghiulare, cu un a.er 8Obrn, alt.ele to­
tunde, flcute din lemn sau din metal, pretentioase
din cap JlAni-n \'Arful acelor. eu 0 ureche tmi ascuJt1
inima dereglatA., iar eu cealalt1 tic-wcul ceasornice·
lor. Se incnmta a nemultumire, ca 0 bibulA care sli
14 un "rertde ori pAnl sA a1eagl 0 ro!?ie din PiatA- Apoi,
dintr-odatA. ochii i se luminew. ,.Asta e!", izbuc­
ne:;-te, mAngAind cu bwice.le degetelor un ceas eu
cuc prMuit.
CeagW are patro centimetri la~ime ~ opt in lun­
gime, Bcut cu totul ~i cu totul din lemn, mai pupn
mecanismul, eadranul ~i aeele. E !!,Iefuit cam groso.
lan, dar ..trainic", g3.nde;;te doctorif,a ell glas tare.
Cucul, cat un deget.el de-al meu, e ~u cu ochi negn.
Tine ciocul deschis l;'i \-Capin ca 0 pas8.re moarta.
- Cu ccasuJ asla I} sa ai 0 inimi pe cinste! Unde
mai pui c-cl. ~e potrin':;:te de rninune cu <:iMaml tau
de pas5.re. irni spune Madeleine.
Nu-rni prea su.n1de pon'stea ei cu pasArea. Totu.,.i,
incearc:i ~·mi salveze \ia!-3. a..o;a cA n-am de ce d Cae
moft:uri.
Doctorit-a Madeleine i::i potrivet?te un ~rt. alb­
de data asta, liigur ~E" apuci de treabA. MA simt ca
un pui la roti..~r prdjit de \;u. Scotoee~tetntr-unbol,
alege ni~te ochelari de sudura !!i-!ji acoperJ. faf,a cu 0
batistA. NU-i mai vlirl ulmbetul. Se apleacadeasupra
mea ~i-rni da sa inhalez eter. fmi eobor pleoapele,
meet.-fncet, cum Be Ia...a obloanele intr-o searA rle Vanl,
depa.rtc de aici. Nu mai am putere sa ~ip. Mil. uit la ,=
ea, cufundandu·ma lent in somn. T03te formele ei ~
sunt rotunjite, ochii, pome~ii rida~i ca un mar .thAr- g
~
cit, pieptul. rmi vine sa rna cuibilresc lang-;l trupul ei ~
cald. Ghiar dad nu mi-ar fi foome, tot m-~ preface lS
ca mi-e, doar ca sa mil puna la sin.
Madeleine imi <J(:'CUJX'.az.3. pielea de pe piept OJ 0
roarfeci mare!!i zim~ata. Dintli ci mirunlJ. rnA gAdila
Ia atingere. Doct.ori~ imi streeoan1 cesu.Jetul sub piete
~i incepe s1lege 6rele angrenajului la arterele ini­

mii E 0 operafiune delk:d.a. toLUI trebuie pusla locul


lui. ea sa fad vreo doua."preze<.'e noduri minuscule,
fol~te 0 ijl}nru'i o~eLitii. durd, dar Coarte 8ubpre.
Inima bate din cA.nd in dind. dar cantitatea de singe
trimisa sp,'e artere esle prea mica. "E alb ca vaJ'ul!",
~pte~te ea.
tn slarsil. , Madeleine fl­
, ora adevarului. Dociorita
xeaza ceasul la douAsprezece noaplea... Nu se
inUimplA nimic. Mecani8-ffiul nu pal'c suticient de pu­
lernic c.;t sa puna tn mil}C<lre pulsapile cardiace. Inima
mi s-a april 0 clipA periculos de lungA. fmi Ia." capul
inlr-o pal1.e ca inlr-un vis istovitor. Doclorit-a apasa
u~or mecanismul ea sa dea un impuls mil?ciirii.
,.Tic-tac';, murmurn ccasul. "Bum-bum", ii raspunde
inima, ~i arterele se coloreaza tn ro~u. fncetul ell mee­
tul, tic-tacul se intet-e~le. iar bum-bumul ii tine iso­
nul. Tic-tac. Bum-bum. Tic-lac. Bum·bum. Inima bate
o
tntr-un ritm aproape nonnal. Doctori~ tep ridici ll.50r

i degetele de pe angrenaj. Sunelul ceasului se aude din


ce in ce mw slab. ApasA din nou sa-I repomcasca. dar
j imediat ce i~i retrage mana, ritmlll inimii incetinei}le.
Parcii ar me'?teri la 0 bornba intrcbAndu-se cind are
16 de gAnd sa explodeze.
Tic-tac. Burn-bum. Tic·tae. Bum-burn.

Primele raze de lumina ~opaie prin "..apacUi ,?i se


strecoarJ. tiptil plin ineheieturile obloanelor. Doc­
torit-ei Madeleine i se sleiesc puterile. Eu am ador­
mit; poale cii. sunt mOlt pentru cii. mi-a stat inima prea
mult timp.
Dintr-odaUi, in piept l'u5unu atll.t de tare eRnte­
cui eueului, ineat. surprins, m-apneA tusea. Oesehid
!", ochii mari ~i 0 zan'sc J.lt' doclolitii cu mllinile tn aer,
de parca ar fi marcat un g-ol din penalty in rmala
Ii­ cupei mandiale.
se Apoi, ca un croitor de mare ~inutA, incepe sa rna
u- eoa.om la loc; apn»tlX' ca nu se cunoa..,te, dar pielea
'la zbarcitA pare tmoolrdnita. asemenea ridurilor lui
ul Chari - Bronson. Gala. C'adranul este protejat de un
sa pan:<amt'nt enorm.
ii. in fiecare diminea~. \"a trebui sA mi intoarci cu
Ie 0 cheie. Oaci nu, l<-;.lr pUlea...a adonn ~i sa nu rna mai
-e­ t.rezese niciodatiL
0­ Mama !IpWle cA ~miin cu un fulg doloCan ClI acele
le mele rotitoare. Madeleine ii nlspunde ca 8.'}8 poole sa
or 1Tll1~.lscascdmai U.';'Or in mijlocul unci furtuni de zapada.
m
ar E amiazli. Doctorit-:-l 0 inso~e~te pc tAnarl la ~
;e. zambind duios, cum face ca de obicei 1.11. necaz. Mama
re tmlinlea1.a tnceL Un lremur u~rti tncret-eljite col~ul
buz.elor.
Se tndepirtemil ("u pa.,;,i ran ca 0 batr.1na doamna
melancolici prizonicr3 intr·un corp de adolescent.a.
ile lnviUuiUi in piicla slr.1lucitoare a ninsorii, mama
oC­ pare de departe 0 n:.tluc-.1 de pof1.elan. Din aeea D, mi­

.
·r­ nunall !;Ii stranie. nu am moo revizul-o niciodati.


id
2

Madeleine prime:;ile vizitatori in fiecare zi.


Pacienpi care t,<:i rup elte ceva,p nu au bani suficienp
ca sa apeleze la un medic cu .,diploma" ajung intol­
deauna laea. Llmurindu-Ie ficcare amanunt, Ie drege
inimile. fie d. doer Ie pouiv~ ritmul, fie ei Ie repara
pe de.a-ntregul
Tic-t&cul diniuntrn rnA umple de pLicerea de a fi
nonnal. DeodalJl, aud un c:lient viicirindu-se ci i-a
18 ruginit coloana vertebralA..
- Cum all/el? Ooar e metal!
- Da, dar sdJiAie la rea mai nlid. ~ de bra~!
- V·am pre;cris deja 0 umbrela! ~tiu ca e greu 8-0
gisip la fannacie. De data asta, v-o impromul pe a
mea, dar ave~i griji sA race~i rost de una pfuUi la
urmi\toarea noastrd tntAlnire.

tmi tree pe dinainle, ca la defilare, ~i cupluri de


tinen bine imbri'ica~i, care au urcatcu greu dealul ca
sa adopte un copil, pentru ci nu pot avea unul allor.
Seena Be petrece ca la cumpArarea unui apartament:
Madeleine n lauda pe cutare copil care nu plange nici­
odatA, minAnci tot ~i e curi~el foc.
tnti ..,tepl rindul, pe un roI~de eanapea. Sunteel
maj ntic exponal, atlit de ntic incil rnA pot ~ine intr-o
culie de panto6. Cand se intorc spre ntinc, rnA privesc
invariabil cu un Uimbet indui0!?8l, mai mult sau mai
pu~in prefi1cul, paOli cand unuI mntre viitorii pirin~i
cere lilmuriri: ..De unde se aude lic-tacul Astal"'
Alunci, doct.orita rna ia pe genunchi, trni descheie
naslurii ~i dA la 0 parte pansamentul. Unii scot un stn­
gal, altii Be mul~umeliC sa stnlmbe din nag t}i sA spuna:
- Dumnezeulr! ('c nebunie mai e !}i asta?
- Dac-.1 Ill' fi mana lui Dumnezeu, nu am mai avea .!
!
despre ce discula. .,Nebunia", cum fi zice~i dumnea­
voastri, e un cea." care race ea inima micutului sA bat.!
nonnal, Ie rispunde ea sec.
Stlinjenil-i, cei doi !'e relrag in camera de alituri, 19
~~tesc 0 vreme, dar cand se intorc, \'erdidul este
mereu acelW}i:
- Nu, multumim, am putea "ede.!?i alp copill
- Binein~eles, \'eni~j dupi mine~ Am doui Cetit-e
niscute in siptamana Criciunului, Ie propune ea
bucuroasi.

La tneeput, fiind prea mic, nu-mi dadeam seama de


ee se intfunplA. Oar odata C\l varsta, a dcvcnitjignitor
sa fiu ultima roatii Ill. ciiru~. U neori ma tnlreb de ce
ii dezgusUi alat dc tare pe oameni un simplu ceas.
La urma urmelor, e doar un lemn!
AsUizi, cftnd penlru a nu ~liu cata oam am pical
leslul adoptiei, un pacient care vine Ill. doctoritA fn
mod regulat se apropie de mine. Arthur eate un fosl
ofi~er de politie devenit pesle noaple un om filra cA.­

patAi ~ mort dupa bUutun'i. Are toate Jucrurile bo~ite,


de la pardesiu pftna la pleoape. E destul de tnalt !ji
ar Ii ~i rnai inalt, daci'i ar Sla drepl. De obicei, nu-mi
vorbef?le niciodala. Surprinziitor, tmi place ca nu ne
vorbim. Mel'Sullui ~hiopa:tal dind lrece prin buciita­
ric, zambind cu jumiilate de gum ~i dand din rnrnni,
are ceva care rna lini~te!?te.
Cal limp Madeleine se ocupa de cuplurile bine
tmbri1cate tn camera aliituraUi, Arthur se fa-taie
dintr·o parte in alta. Coloana lui vertebrala scti.r'tMe
sco1-<1nd sunete tnsle. La un moment dat, rdbufne~le:
'0 - Nu-ti face griji, micutule! In vialll, lotul trece,
St1. ~lii! Ne vindeclm tntotdeauna, chiar daea ne ia ceva
timp.I\1i-am pierdut slujba Ctl cateva sapUilnfuti tnainte
de cea mai friguroasa zi din lume ~i nevasti-mea m-a
dat pc u!}U afari. Unde rnai pui ca pentru ell. am ac­
ceplal sa lucrez in politic. Visum sa ajung muzician,
dar ne descurcam tare greu Cll banii.
- Dar ce s-a intfunplal de le-au dal afar-a din politie?
- ~tii cum se spline, naravul din fire n-are Jecuire.
Puneam depozitiile martorilor pe muzicli ~i pet.receam
mai mult limp bat.and IX" c1apele unui annoniu dec-.lt
la ma.<;:ina de scris a comisariatului. Apoi mai beam
~iwhisky, numai ataLa cit !'ii·mi ung vocea... Dar Aia
habar n-avC3U ee rn~amn.a muzica, pricepi! ~ ca
mj·au cerull'1-rni slr~ cat.rafuse~. Am a\"Ul proasta
inspira~ie I)i-i po...e... tel"C nevesli-mii toata tiri...,enia..

Unnarea 0 ~H De atunci mi·am cheltuit ultimul ban


care mi-a mai rima.,;;; pe whisky. Asta mi-a salvat
via~, pricepi!
Tmi plaCt' 18 nebunie cand uti intreabi .. pricepi't"
l?i clnd tmi explicit pe un lon solemn, cum biuturd
..i-a salvat via\A'·.
- Tn ziua ~a de pomina. 16aprilie 1874, de atAta
frig mi s-a cripat coloana vertebral§.: numai cildura
alcoolului, pe care-I inghitisem ca sa uit de neeazUli,
sa
ffi-a impiedicat inghet de lot. Dintre toti vagabon­
zi.i door eu am sclipat tearar. ceilalp to\·ara.~i au murit
de mg.
1'5i scoate paltonul ~i rna indeam.nA. si-i pri\'esc spa· 21
tele. Nu prea tmi vine. dar nu·mi vine nici sa-I refuz..
- Doctori~ Madeleine mi-a tnlocuit partes cripati
cu 0 bucat.8. de ooloana \'t·rt.ebrala sono,,;, ~i j-a acor·
dal fiecare oscior. Pot l>ii cant ~ melodii daca bal cu
un ciociinel. Suni foal'1.e bine, dar tn schimb, merg
cam intr-o parte. HaL nu \'rei sA ellnp ceva! rnA
indeamnA. el int.inzAndu·mi ciocinelul.
- Dar nu ~tiu nicio melodie!
- la Slai pupn! 0 &;-~i cant ceva. AscultA!
TnceJX' sA frcdoneze Oh When the Saints acorn·
Imnist de instrumenluJ lui ciudal fiicul din oase.
Voet>3 lui rna ~te ea 0 soba co roc mocnit tntr-()
M'anl de ism!..
nd sA piece, t,;i de~hide ll'ai.st.a plimi cu oua
do l(llm4.
- De ce carl toale ou3.le astea!
- Pentru ai sunt wnplute cu amintiri... NevastA·mea
Ie gitea de minune. rand Ie pun 18 liert, am impre­
~ia ca sunt din nou co ea.
- f?i-~i ies la rei de gusLoase?
- tmi iese 0 porcftrie, dar m-ajut1i sa 0 simt aie·
vea langa mine, sA.-mi aduc aminte de noi doL Vrei
~i tu unul?
- N-~ vrea si-li iau vreo amintire.
- Nu-~i race griji penLro mine, am poaLe prea
mulle. Tu e~ti tnea mic, n·ai amintiri, dar tntr.-o buru\
sa
zi 0 sA·~i deschiri traista ~i 0 g3se'lli un crimpei de
copiliuie. $i alunci 0 sa t-i Be umple inima de bucurie.
A.~tAndu-I, mi·am dat ~ama cA de cind au
munat primele acorduri minore din Oh When th~
Saml., glndurile intunecate mi·au dispArot ea prin
rannec, pentru cite,". ore.

DupA ce am implinitcinci ani, doctori1-a nu m-a mai


ariLat niciunui client. fmi pun din ce in ce mai multe
tntreb3ri, iar nevoia de a primi rispunsuri cre..,te cu
liecare zi care trece.
Oorinta de a de."COperi ..part.enll muntelui" devine
~i ea 0 olMesie penlru mine. Ii aud \'uietul Lainie de
pe 8COpe-~ul casei unde rna ea;Ar ca sl fiu singur, sin­
gur cu noaptea. Lumina lunii tnviJuie slrizile din
inima ~ui tntr-o cru.<;ta aurie ca de zahAr. din care
imi vine sa ronlJii.
Madeleine nu conlcne:;,te sa-mi repete ei foarte
eurind va SO/oli \"l'emea ~ infnmt realitatea
-1Tebuie sa stai linLo::tit, fiecare bitaie a inimii tale
este 0 mid minune. sa. ~tii. Dar meeanismul e inel
fragi!. Se va ameJiord t'U \'lrsta. numai ci \'a fi neo­
voie de multA rAbdare.
- Peste cat limp? De C".lte on se vor roti acele?
- De pu~ine on... A~ vrea sA ~i se mai 1ntremeze
inimll.. inainte si·ti dau drumul in lume.
Ceasul isla tmi adllce multe necazuri, lrebuie sa
recunosc. Ii.: partea cea mai 1;'ubredA din corpul meu.
In aiari de Madeleine. ntl.suportsi iI atingA nimeni.
Cu 0 cheitA, ea n Intoarce in fieeare dimineali- Dacii 23
riresc, &eCe\ele de tu-'''l' !'wbesc mecanismuL StlBA-mi
sari din piept. UrJ..<:.c zgomotul de farfurii sparle pc
c:are-I produce.
Dar grija cea mal mare este decalajul orar. Cind
vine £leara, din cauza tic-tacului ce-mi vibreazl in
lOl corpul nu pol sit inchid un ochi. Uneon pie de
obosealA In toiul amiezii ~i aunt plin de energie la
miezul nop\ii. Nu sunl nici hamster, nici \'ampir,
cloar insomniac.
Tn schimb, a.',>a cum se intampJa cateodata cu oa­
menii suferinzi, am parte ~i de compensap..i. Traiesc
momente de nepretuit cand Madeleine, ca 0 naluca
in cama.~a de noapte, mi se strecoarli in odaie cu 0
cea.~ea de eiocolatii. caldi'i 1,ii-mi alunga nesomnul inga­
nand canlece de leag'.ln. Se intampla sa murmure
pan:1 in zon dezmierdandu-mi eu vfirful degetelor sis­
temul de rotite. E atat de f!"Umos! Love is dangerous
far yow' tiny hearl, repetii ea hipnotie. Parcii roste!lte
fonnule dintr-o carte de \Tliiji ca sa-mi gasesc eu som·
nuL Imi place sa-i ascult glasul sub cerul tivit eu stele,
de!li felul in care !?optc£?te love is dangerou.sfor your
tilly heart mi se pare putin ciudat.

In zilla cllnd implinesc zece ani, Doctori~a


Madeleine aceeptii., in sfi'injit, sa rna duca in or~. E
marea mea 11.lgaminte de multii vreme. Dar nu se
poate stapani sa nu amane momentul !;Ii se face ea
24 treb:lluie~te, ffitfundu-se de colo pfina colo, dintr-o
odaie in alta.
o urmez pam1-n pivni11i, topaind,!?i descopar 0 po­
licioaT".l intesatA eu boreane. Pe eticheta unora eitesc
"lacrimi 1850-1857", iar altele gunt pline cu "mere
din gradina".
- Cine a varsat aUilea lacrimi? 0 intl'eb.
- Eu. Ciind plAng, adun toate lacrimi1e intr-o ali­
clutA ~i Ie aduc aid, in pivnita. ca sa prepar cocktailuri.
- ~i cum de-ai adunat atatea?
- In tinerete, un cmbrion a gre!pi drumul spre
pilntecc!;ti s-a fmpotmolit intr·una dintrc trompe, p~
vocind 0 hemoragie intema. Din ziua aceea, nu pot
aVe& copii. . i chiar daea Ie ajut. bucuroasa pe aIte
femei la na.,tere, am v:irsat multe lacrimi. Dar de
<:and ~ti tu aici, mi-(' mai bine...
Mi-e ~ine ca i·am pus ~ 0 tntrebare.
- DupA 0 zj intrea~ de lungi 8.U5pme, mi·am dat.
seama cA dac-.l-mi beau lacrirniJe mllini~tesc, mai ales
drese cu un dram de c-.lIvados.. Dar daci bei cAnd e11ti
intr-o stare obi.~uitiJ,. ajungi sA. nu mai mrelicit dedl
dad bei ~ e un cere vicios, ntl te mai opre:,ti din p1fuls
ca sii-~i
bei lacrimil(>,
- t~i pet.red zile in i;lir lecuind bet~ugurile oame­
nilor. iar t.u tp tneci amarul in bautura propJiilor la­
crimi. De ce?
- Hai, nu tc mai gftndi la asta! Azi coborAm in ora.5.
avern pe cineva de sArl>atorit, ce zici? rna ademe~te
ea, silindu-se sl zlmbeasca. 25

Po\"estea lacrimilor lui Madeleine m·a tuJburat


atal de tare, indt, cobor.1nd dealuJ. nu imt nicio
emo~ie. Totu.,i, tndata C'e ora.':Ul Edinburgh mi se
infi~i.~azA \'ooerii. ineep ~ mijea.d vi~le.
Mii cred Cristofor Columb!1i descopar America!
Labirintul lntorloche.al al sin1zi1or rnA ispite~te ca
bra~ele unei iubite. ('a...ele:se tngbesuie una intr-alta

~i deasupra, cerul pare ingust. Alerg! Mi se pare


ca or~ul s-ar putea nlirui bucala cu bucaUi., ca pie­
sele de domino, la cea mai u!1coara adiere de vitnt.
Alerg! tn varful dealului au prins rad~cini copacH,
dar aici , de peste tOl, rasar oamenii, femeile dau in
noare cu rochii ~i paUirii CD macul de ro~H, colorand
ferestrele ~i balcoanele pana in Ulrgul pestri~ din
piata 8t Salisbury.
M:i picrd in mul\irne; zgomote de ~i rasuna pe
dalele de piatrli; rna las purtat de !JOapte amcfltecate
~i,mai ales, de dangaluJ unui c1opot enonn care bate
cu 0 inima de zece on mai mare decat a mea.
- Ma-i tatiiJ meu?

- Nu, nu e tatal tau ... e un c1opol care bate 0 sin­


gurii data pe zi, la ora unu, imi raspunde Madeleine
g"dfaind.
Traversiim piata- La col~ul unei stril:lu~e, aud 0
melodie plina de tristete ,,-i de dui~ie ca un joe de
scllnlei. Cftntecul imi rlisool~te sufletul ~i in tot tnJ·
26 pul simt ca-mi ploua ~i e soare totodatli..
- E 0 na!?neti, suna tare frumos, nu-i ~a? imi
spune Madeleine. Funct.ioneaza cam ca inima ta,
poale locmai de aceea iP place. E un mecanism cu
emotii tnauntnJ.
Credeam ca am auzit sunetul cel mai fenneeator
din viat-a mea, dar surprizele de-abia urmau sa aparli.
Un ghemotoc de fatil, ca un boboc inflonl, se a.~ in
fa~ instrumentului muzical ~i incepe sa cllnle. Vocea
ei preschimbU trilul unei privighetori in cuvinlc.
Mi~mpttrdltt ocheiarii, mdrog, n~m l'nd sii-i pun
pi ~IQ.l. CIf t1 elm 0 Jutli earaghioaall. parcci-. 0
jlacdrii... CIl ocJielan".
Bra\.ele ii ~armna ell Ili!ite ramuri. iar parol on­
dulat. de abanos ti tm-aluie chipul ca umbra unw in­
cendiu. Nasul bine conlurat este atat de mic. fneat
rna intreb cum de puat.e re~pira - dupi p4rerea mea,
e doar de decor. Danseaza ca 0 pasire in echilibru,
suspendal1 pe toeuM cui - giselnite remeie~ti. Are
ochii marl de lol, l>olt :<t.a ore in ~ir sa t.e uip iniunlrul
lor. 0 hotArft.re de n£'Clintit se ci~Le in ei. fiji \.ine
capul mandr:i ca 0 dan~atoare de flamenco in minia­
tura. SRnii par dow' bczcle tnlr-atAt de coapte, eli i~i
vine !'Iii Ie infuleci IX' n<>mcatccate.
Nlt-mi pasd eli j>iid i1/ cea!a. fn limp ce cdnt 1Ii
sdrut. preJer sa. tin ()('hii ilIChifi...
Un val de ciilduroi imi rulptlde;;le tntregul lrUp.
••
Lica.-;;u1 midi cAnt.are~e imi d1 fion pc Ijim spiniirii, dar
o nestaplniti dorin~ de a urea imi dA. ghies. Miro6uI 27
de vatA de zaMr~ prdful imi usuc:a gdtul Nu ~u ce-are
sa mi 8e tntAmple. dar trebuie si UJ"C cu mice pret­
Dintr-odaUi. 'incep sa clint fjli eu ca in comedille mu­
zicale. Ooctoril-B se uiui Ia mine cu aces privire
ja-p-irnediat-mAinilE'-de-arolo-ci-te-arzi.
0, drag« meajltlciirllie.lasd-mil.a-ti .mulg t'tf­
milllele, ali ie mp ill buca!i, sci U! azt'tirl fi 3d 1U
8drurom ,ub 0 plotlie de confeUi... Am auzit bine,
.,confetti"?
Din ochii lui Madeleine sar scantei de nemultumire.
Nu todd declit foe, in doi-trei pwri pot sd mil
riitaceac departe, aUU cU deparltl in lume, fneat nu m.ai
fndrii=nesc nid eel,d sa-l privesc, nu vad cUeat foe.
- Pot sd-tifiu caliillza pe drumul diMfam min-{.ii
tale, eu 0 sd-rifiu perechea de oehelari, iar tu 0 sa
fii scanteia nwt.
- Trebuie sii-tifac 0 miinurisire, te aud, dar 1tU
te~ putea recunoa.,te niciodatii, nici dacd ai sla
futre doi biilrlin~i...
- 0 sa ne lipim 1L1tul de altul aUit de tare, !ncal
o sd 1/i se !ncillga oosele ~i, cand ceasomieul inimii
mele 0 sa baM 'I1liezul nappi, 0 sa jim. euprinfi de
fliiciiri, nu e net'Oie so. deschidem ochii.
- ~tiu, sunt 0 'oopaie, dar cihulse opre~te muzica,
mi-e grf!U sli deschid oehit, mii aprilul ca 0 jlaciirii,
mii de scllntei tnti am pleoapele ~i-mi sparg ache­
larii Ifi nu vrealt sa deachid ochii.
,. Glasurile noastre se inaitA 1a unison, dar ehiar in
clipa aceasta ii intrci tocuJ stAng intre doua scandun
~i incepe sa se elaiine m~or ca un litirez, apoi se
pr:.lbu~~te pe du~umeaua rece. Un accident comic,
dar violent. Pe rochia ei cu penc de pas3re se intinde
o pata de singe. SeamMa cu un pescarul] c3zut din
zbor. Chiar ~i 8.'78, chircita pe du~umea, mi se pare
lulburiloare. Desrace Cll greu rarnele sucite ale unei
perechi de ochelari, blijbilind C3 0 somnambulii.. Mama
o apuca slr:.L',mic de mana, tinlind-o pe loc.
Oau gl·i spun ceva. dar vorbele mi se impotmo­
I~ tn giiLlej, Mil tntreb cum de vede atAl de riu cu

~te oehi "'' 8 de frum~i ~ de minunati. incil se


Io\'e:-:te de toate lucrnrile din jur.
Ooctorila Madeleine schimba eiteva vorbe cu
mama ei, C8 stAplnele unor ctini care s-au mat la haJ1:A.
lnima tmi bate din ct> in ce mai tare ~i mi-e greu
sA·mi recapAt suflarea. Am impresia Cl1 ceasomicul
mi se urca. umnandu-~. pina in gat. Dare 0 fi ie~it
dintr-un ou rata aslu? Se rnWnci? E din ciocolatA1
Ce-o fi eu ea'1
tncerc 811 rnA uil in ochii ei. dar privirea mi·a
ramas apnlit.'t nsupra buzelor sale rApitoare. Nu
m-a., fi gAn<lil niciodat.li eli po~i aUt aUillimp ca sa
contempli 0 guril.
Chiar in clipa asla. din inima mea se aude un ClHU
rasunAtor. mID tare dl'C:.it in crizele mele ob~nuite,
Siml cli acele mi se invirt cu loatA viteza. de pard
a., Ii inghi~it un elicopler. ClopotuJ imi 8parge tim- 29
paneJe. imi 8...<mJp urechile. dar, bineintelcs. e mai riu,
AceJe or sa-mi spinteee g-.llul. Doctotil-a Madeleine
incearcl sa rnA polOleascii, rnftng-.1indu·mi uliOr, ca un
pisirar care \Tea sa prindi un canar inspAimAntat
intr-o colivie. Mi--e c-.lld de mor.
Am \Tut sa par un \rultur regal SIlU un pescAru.!}
maiestuos ~i n-am reu~il sa fiu decat UII biet. canar
zbitAndu-se de groaza. Trag nMejde sa
nu rnA fi
vizul rnicuta canlarea~a. Tie-tacul se mai aude sec,
ridie pleoapele, rna pomenesc nas in nag ClI azurnJ ce­
rului. Pe gulerul cAm~ii simt mAna de fier a doc­
tori~ei care imi desprinde cildliele de pe pimant. Mi

trage de bra~.
- Facem cale-ntoarsA! Ai bAgat in speriet-i pe toatA
lumea! Pe toat.a lumea!
Pare n~titii ~i furioa.'ii dcopotriva. Mi.c nl.5ine.
Tn aeela..,i timp, imi revin in minle imagini ale felei
cu chip de arbore, care cantil tan'i ochelari ~i se uitil
drept in lumina soarelui.
Pe negandite, rna las cuprins de drdg08te. Pe g"an·
£lite, Ill. fel. Ynauntrul ceasornieului mcu, este ziun cea
mai calduroasa din lume.

Dupa un sfert de OI-a de repara~ii !;Ii 0 supa buml


cu lidea, iata-ma din nou in at.area mea normala, rani
"i
strop de sare piper.
Cu fata tra."i'i ~i un ael'ingrijOl-at, Madeleine imi
30 eanta indelung co. sa rna adoarmii.
-lnima La e doar 0 proleza, e mai ~ubl"t~da decal
celelalte inimi ~i a~a va ti intotdeauna. Meeanismul
ceasului nu poate filtra emotiile tot. nti\t de bine ea
tesuturile. 1'rebuie sa fii foarte alent. Ceca ce s-u
tntAmplat tn ora!;! cAnd ai vAzut-o pe micuta
cilntMea\A nu face decat sa-mi adevereasdi ternerile:
dragost.ea e prea J>erieuloasa pentru tine.
- Dar mi-a placut ~ de tare gura ei!
- 8.1i. nu te-aud!
- Face gropi~e atat de juciu~. zAmbe!jle tn atat
de multe feluri. tnelt. nu ~tiu eum, dar nu mi mai
latur pri\'ind-o!
- Nu-p dai seama ee sput ttl iei totul tnjoaci. Dar
tejoci ell focul. unjoc perieulos, mai ales cAnd ai inima
din lemn. Tusea fp face foarte riu. nu-i 8.'}8!
- Da, &':'3 e.
- Atunci sa !?lii C".l :L"ita-i 0 nimica toali pe langi
ee p se poate intAmpla daca te tndrigos~tL Mai de­
\'Teme sau mai tAniu. 0 sa pla~ti co multi suferintJ.
Intreaga bucurie care te cuprinde c1nd iu~ti. $i co
cat vei iubi mm mult. cu atat dure-rea pe care 0 vei
sim~i va Ii mai ascu~ita. Vei cun~te darol, chinu­
rile geloziei ~i ale incertitudinii, senza~ia Cll e~ti res­
pins ~i ea p !I.e face 0 mare nedreplale. ~'riguJ 0 sA-p
macine oa...~le, iar sAngele Sf va presehimba tn sloiuri
de gheati rli.t.acind pe sub piete, prin tol trnpul. Meca­
nismul inimii tale va s..1ri in aero Eu p-am pus ceasul.
&58 c:i ~liu pe dinafarii C".1l poate dure. Pesemne d.
fOJ1a fericirii nu-l va dobori. Dar nu e deslul de voi­
nic ca sa indore chinurile dragostei.
Madeleine l;uride amar - mi. pri\·~te la fel de ab­
oti ca intotdeauna, dar de data aceasta, fir3 mAnie.
3

Aurd de mister care 0 invaluie 1:Ie rnicu\.a cant!


reatA rnA umple de bucurie. Adun tn mine 0 tntrea
oolec;ie de imagini cu genele ei lungi. cu gropi\-Clc .
obraji, eu nasul ei perfect, ell ml3.dicrea buzelor. Ii
pllslrez cu aUlta grijA aminlirea, ca ~i cum 3.!l ocroli
o noare plapandii. ~i asta rnA race rericil.
Nu am dedl.t un singur gind, sl 0 regisese. Si
gust din ROO, !;Ii eAt mai repede, senzalia aceea Jiri
Rume pentru mine. Vi.sez cai "em pe pereli? Va tre­
" bui Itii-mi due inima des la reparat7 ~i ce dad! De
clnd am apirut pe lume mi se tot repar-.l. Mi pa.~t
un penrol de rnoarte? Poate. Dar dad n-o re\"ad
tmi pun viat-a in penrol ~i.la vlirsta mea, asta e ~
mai gra\'.
Abia acum int.e1eg de ce doctorit-a ~inea atat
mull sa amane intalnirea mea eu lumea dinafari
CAnd nu eun~ti indo guslul ca~unelor cu mha.., n
prea tp vine sa cen, ciici pofta vine mancand.
tn uncle !'>eri, micuta eintireatJi, hli.IAd.uie~te prin
\isele mele. tn visul din noaptea asta, a\'fuld doordoi
centimelri. izbut~te 8a intl"E' pe gaura cheii in inima
mea !?i incalec-J. acul care aratii orele. Se uitA la mine
t"O oehi de cAprioari grdtiO&a.. PiM 'Iii in ~mn, mi
. pare uimitoare. Apoi incepe sa-mi dezmierde lin
. ut.arul. AlA simt cople:;;it. ceva dinliuntru se pune
'in nili}care ~i rru1 intreb daca e door inima... D1NG!
DANG! DONG! DING! UAi'lG! DONG! }o'ir-ai tusi
fii de cue! MA trezesc bruse.
Love 18 dallgerous jor your tiny heart eve?l ill
jour dream.il t 80 plOOHl' dream softly, imi J;tOpt.e~te
Madeleine. Aeum inchide oehii ~i dormi...
De parc-lU' fi floare la ureche sa donni ell ~ 0
inirnii.!

A doua zit cl1teva lovituri de ciocan m·au ficut sA


tresar din HOmD. 0 vad pe Madeleine cocolJltl pe un
Ialun, hotAritA sa batii. un cui deasupra patului. Intre
dinti ~ine stnln.~ 0 tibli~a.. Ei'le extrem de nepJacut,
ca ~ cum cuiul mi s-ar implanta direct to \easti. Apoi,
ea agali Uiblita pe care citesc infri~t:

I .. tal <h tooh, lUI atm~ aul~. I" a1 doiho.


rthld.•tapclll ftf'-li manla.ln at tml«: nlNd, fti­
nodaIa. "in 1ft f:If'rlj lV'rilor. JUt ~ fltdJ"fig03ti. CQci
al UIlc1,IJf'"lnl tatdealll'la. ut'vl care amtd artie w
t'N.wrniC'1l1 il1imll tall' i(l t'(l. .trlipuugf' pielta,
OO8ele # 8e t.'OT 8jUrflma, iar mec(U1ica inimii Ie
va ,tI-ica iaro.fi.

T:lblit-a asta imi da fiori. Nici nu mai e nevoie sa


o citesc, 0 *tiu pe de rost. Dinspre ea vine un vint
amenin\Ator care imi incremene~te I'Oti~ele.
Dar in zadar mi--e ceaflornicul aUlt de rragil, ci
micuta cAntAreat! B-3 instalat in inima mea confor­
tabil. ~i-a impdi.~liat valizele grele ca plumbul prin
toate unghel'ele ¥i, tot~, niciodaUi nu m-am simpt
mai U~OI' ca in clipa cAnd am intAlnit.-o.

Trebuie CU orice pre~ ~ g3.sesc 0 cale de-a 0 regiisi.


Cum 0 cheama.'! Unde-o pot intAlni? Nu ",tiu decitci
nu ,-ede prea bine ~i cftnta asemenca unci pasan, dar
din cuvinte. Nimic altcev8.
tnce.rc discret sa Ie descos pe tinerele cupluri care
vin sa adopte un copiJ. De la nimeni nu primesc vreun
34 riispuns. 1mi incerc norocul cu Arthur. ,,Am 8uzit-o
cantand in Ol~. dar a trecut ceva timp de cfind n-am
mai viizut.-o." Poate fetele or fi mai in masura sa-mi
dea vreun indiciu.
Anna ~i Luna sunt <Ioua prostituate care i~i rae
aparitia mereu in zilele Cr.1ciunului, Cll oc.hii pleca~i
spre rotunjimile pAntecelui. Din relul in care ingaima
,.nu, nu, habar n-avem, nu ~tim nimic, n-avem nido
idee... nu-i a*a, Anna? Nu l;Jtim absolut nimic", simt
C'a sunt pc calea cea buna..
SeamAnl cu doua biltrine carl ciipitlli. Cel pu~in
a.,a aratA. ca doua vag-dboande de trei.teci de ani t1'8·
vestite in haine mulate de leopard, care au tntot·
deauna un miros cudal de ierburi pro\'ensale, ehiar
~i alund C'ind fetele nu fumeazi. tm'i1uindu-le chi·
puI lntr-o aurl ~ntie. ~ig;\rile parci Ie gidila ere­
iernl. pentro cii Ie Cae sa rAdA mtruna. Joaca lor
preferata este sa rn.;t i""e~e pe mine cuvrnle noi.
Nu·mi limuresc niciodati tn~elesul lor, dar tin
morti.7 sa-I pronun~ ea la carte. Ointre taale cu,in·
tele minunate catc m-au invA~at, preferatul meu va
riimane pe veci "cunilingus", tmi tnchipui un erou din
Roma antiea numit Cunilingus. Trebuie sA-I repet de
mai multe 01;: Cu·ni-lin-gus, Cunilingus, Cunilingus.
Ce cuvant fantastic!
Anna !i'i Luna nu "in niciodatl co mAna goala.
Aduc men;>u vreun buchel de nori culese din cimitir
sau rl'dingota \'reunui client care f;li-a 001. duhuJ tn tiJn..
puI UJl('i partidede arnor. De:z:iua mea, mi-au oferit un 35
harlNPr. I-am pus nwnele "Cunilingus··. $-au induiOE;l3t
cind au auzil ci I-am bolezal a5ll- ..Cunilingus, dragos­
tea mt>a!", tnginA Luna, zdrinpnind co unghille
lacuite .mlajul cw,tii.
Anna pare un trandafir mare ~i \'~lejit, iar din
privire& ei ~il.7nelfte curcubeul. Pupila stingi - un
euat1 pus de Madeleine in locu1 ochiului spart de un
client rJu·platnic- ~i schimbl culoarea dupa. vreme.
VOI'~te r"""" repede. de parcl i-ar fi fricl de lini¥e.
"

CAnd 0 desoos despre micuta dint.areat1i. tmi r:tSpunde


eA ,,n-a amit niciodaUi. de ea". PronunlAnd aceste cu­
vioLe, turuie mai repede deciit de obicei. Simt totlL,:i
ea arde de ncriibdare sa-mi dezviiluie un secret. N,;a
c-;l trag foloase ~ pun tot fclul de intrebari de:;pre dra·
goste, in gencml, dar pe ~ptite, fiinddi nu \'reall nici
in mptul capului sri se bage in vorba l;ii Madeleine.
- AscultA. copile. cu dntg08tea asta am tr-dS fiulte
ponOlise de e-.1nd rna !;itiu. N-am primit ell
prea mulUl,
dar uneorl, simplul rapt cod. () daroiesc rna face fen·
ciUi. Nu sunt 0 adevanltii profesionisUi.. MIl. tn<lra­
gostesc c!l.t ai zice pel}te de clien~ti care vin mai dell
~i refuz sa Ie mai ian banii. Apoi, pentl1.l () vreme, tree
pc la mine tn licenre zi Cll mici plocoane. Dar pana la
urma, Be plictisesc. ~tiu ea n-ar trebui sa rna las dusa
de val, dar nu rna pot abtine. Am tntotdeauna mo­
mente, pe dlt de ridioole pe atat de dlllci, in care cre:1
intr-o minune.
36 - 0 minune?
- Nu e u.'lOr sa ai un BUnet. sensibiJ in mesena mea,
pncepi?
- Cred eli da.
$i mai e ~i Luna, versiunea preistoricli a lui Dalida.
eu paml ei blond in mii de ape ~i zfunbet.ul obosit, cu
mi~cii.rile domoale ca ale unui dansat.OI' care i:,.i po­
trive!jte pe smma tacunle ascu~ite, PieioruJ drept i-a
inghetat pc jumatate in cea mai friguroasa zi din
lume, Madeleine i I-a i'nlacuit ell 0 pl'oteza de acaju
pe care a desenat in pirograwri un portjartier. lmi
aminte,:,te de micuta c-J.ntirea!i, acel~ glas de pri­
vighet.oare, aceea.,;,i '-ioiciune.
- Nu cun~ti cum"a 0 miculA cintirealA care
glAsui~le la fel en tine ~i se izbe!;;te de toate lucru­
rile? ti strecor cAtrodatil intrebarea.
Se preface C'd. n-a auzit ,:i schimbi wbiectuL lntro
1& banuieli cit Madeleine Ie-a :o;mulsjurdmAntul sa nu
suflc 0 vorbl:l de~pl"(, micuta cantireatJ,.
Intr-o bunA zi. Ratula de ve~nicele mele intrebari,
tmi m!:ipunde:
- Nu ~tiu nimic despre micuta andaluzli...
- Ce inseamna Qndllluzli?
- Poft.im? Ell n-am spus nimie! tntreab-o pe Anna! "­
- Dar Anna nu !;Otic nimic.•. .~
ea 11-0 tnduplcc, imi iau figura de bAietel trist, eo
capul plecat, co ochii mijip.
- Din rate '"ad, dt'ja ai deprins clUeva trocuri de 37
~uCli(>, etmlinui Anna. Juri sa nu spui la nimeni?
-Jur!
Incepe sA l,Q.L';'Otea--<dl. incit abia ti tnt-eleg cuvintele.
- Mirot-a ta cAntilrealA \;ne din Granada, din
Amitduzia. dtoparte de aic:i.l\-am mai auzit~de rnuIta
,-rerne cintAnd. Poole s-a tntors acasa. 13 bunic:i...
- Dac:i n.() fi pur ~i ~implu la ~i, adaugi cea­
lallA. tumind ca 0 moara stricatA.
- Hai, acum valea... calla tl!! izbu~te Luna, care
vorbel;le in Iimba ei nataUi cAnd se enen·eazi.
lmi freamiUi lot sangele, sunt fericit. Un acres
de bucurie puri.. Visurile dospesc in mine, ca un aluat
1n vatn1. ~ sunt gata sA devinA reaJilate. MAine, imi
laU avllnt din \'lrf'UJ dealului, umt1u panzele ~-mi

tndrept corabia spre ~i!


Dar inainte de asla, va trebui s-o eonving pe
Madeleine.
-Cum'! $crolliai zis? 0 sa le plietise!;lti de moarte!
Vei fi pus sA cite:,;ti cd!1i care n~r sa-p placa. pe cAnd
wei, le-alegi nwnai dupa placul tau... 0 sa
trebuiaBca
~A stai neclintit ore tn ~ir n-o sA poti scoate 0 vorba.
I

niei eel mai mie zgomol. Va lrcbui sa a.!1tcpp pauzele


ca sA "isezi! !;)tiu ce-p peate pielea, 0 sA ~i Be urasca
de~IA!
- Poote eli da, dar sunt curios sa !;ltiu ce se in\'3t-li
38 8colo.
- Vrei sA studiezi1
- Exact. Asta-mi doresc. Aici. de unul singur, nu
e ell putin\1.
Ne intrecem amandoi in af\lf'isjtele de orgolii
tlteam in cumpini dacl sA iz.buenim tn ris sau sl
ne f&cern foc de marne.
- Ar fi mai bine sa tncepi ell repetatul regulilor
de pc tAbli~, din cite vid, nu prea ai ~inere de minte.
Mi-e leamA de ce ti s-ar putea tnUl.mpla in Or8.'}.
- Toatalumea merge la ~ Cllnd ai tu de lucru,
mi-e urAt aiei singur. in \'arful dea1ului, ~ vrea ~i eu
si cunosc oarneni de va~ta mea. Simt ne\'om sa des·
oopir lumea, crede-ma ,:i pe mine...
- SAdel'COperi lumea ducindu·te la ~.. (Sus­
pini prelung.) Rine. fie! Daci vrei la!jCOOla, n-o 5l-~i
pun piedici, fncheie Madeleine. en moartca in suflet.
Fae tot. ce-mi slit in puten sa-mi tnfrilnez buen·
ria. S-ar fi cu\'iincios sa rna pun pe dansat, cu m3.i­
nile In aero

In 5~it. ~te ~i uua mult ~teptatA. Port un


oostum negru care rna face sa par un adult, tn cluda
cclor unsprezece ani ai mei. Madeleine m·a sJatuit sa
nu-mi !4COt niciodalli vesta, ca nu cumva tm dca cineva :~
cu ochii de ceasomic. .§ •
tnainte de a pleca. am avutgrija si-mi burdu.~ ~
ghioulanul en perechi de ochelari ~terpelite din ate- ;;
~
lierul ei. Ocupi mai mult loe decat caietele. L-am J9
vmt "'i pe CuniJingus in buzunarul stAng de la
carna.,.l ehiar deasupra ceasornicului. l!?i i~te din
cind in cind capul cu 0 muLri. de hamster multumit.
- 18 aeama sa nu mu,,;,te pe nimeni! ghunesc Anna
!p Luna. coborAnd panta.
Arthur, Ia C'J~iva pa.'::i in unna noastri, merge
~hiopatAnd~i scfu1.Aind u:,or.
~ este llitu8ta pe dealul Calton, intr-un ear­
tier ~ chiar peste drum de catedrala St Gilles.
La poarta se inlinde tara palloanelor de blana. Pare
ca toate (emelle s-au deghizat in gaini grAsune de
plastic l?i cotcodacesc de-ti iau 8uzul. Stnlmha din nas,
cand Ie vlid pe Anna ~i pe Luna til.zdnd in hohote. Se
uitii eu dispre~ la mersulleganat al lui Arthur f;ii la
umflaturd din dreptul plam..llnului meu sUing. Bikbatii
101', sembip din ~tet pfula in tAlpi, par umera...,e am­
hulante. Se prefac SC"dIldali1.3ti de ~ca noaslrJi
scrilntitii, dar nu se dau in IAturi sa anmce oeheade
in decolteurile celor doua fete.
Dupa ce mi·am luat rlmas-bun de la familia mea
improvizatA, am I~it pe 0 poartA enormii. - parcii ~
fi fost inscris la 0 ~a penlnJ. uri~i. Curtea pare
imposibil de strabalut, del;ii arata destul de primi­
toare, ~inand loe de teren de fotbal.
tnaintez. Scrntez cu privirea fej:.ele celorlalp.. Elevii
aunt copii in miniatura ale piirinti1or. Prinlre ~ap­
tele lor, lid'iitul ceasornieului meu se aude cam tare.
40 Toti se holbeazA la mine ea la un bolnav conlagios.
Oeodata, 0 rata oache~ se propte~te in fat-a mea, se
uita ~inta la mine ~i tncepe sa faca "tic, lac, tic, tac'·,
pufnind in rii.s. CUJ1.ea se aduna roata. Mii. siml ca pe
vArful dealului, clind veneau familiile s;1-~i aleaga un
copi! - ba mai rau decat aUit. Privirea imi adasta 1.3.
damic pe chipurile fetelor, niei urma de mieuta din·
tareatA. ~; dacil Luna s-a ~lat?
Intram in clasa. Madeleine avusese dreplate, in
viat-a mea nu m-am pJietisit in a.l}a hal. Oacil n-o
ga...~"'C pe mieu~ cantAreati, sa le ia naiba de~!
Unde mai poi ca m-am iJL"O"is pentnl lot anul ~_
Cum sA-i spun aeum lui Madeleine ei nu mai "Teau
_..a studiez"!
In timpul pauzei. imi incep ancheta intrebAnd In
l>tAnga ~i·n dreapta daea 0 cunOa!}te cineva pe
mieu~ d.ntAreata ..Andaluzia" care se iz~ de
toale Iuc:rurile din calc. Nimeni nu-rrti rispunde.
- Nu e 18 ~a asta?
Niciun rispun:;.
- A pi~it ceva f{l'av? S-a izbit prea tare de ceva'!
Din mul~ime !A!;lne!5te un tip ciudaL. E mai mare
dedit ("'eilalp, mai in:l.lt ell un cap. La vederea lui, eo­
piii ~ lasA ochii in pamant. Privirca lui neagrA ca
smoala imi ingheata sangele in vene. E slab ca un copse
uscat, elegant ea 0 sperietoare 1mbrdc1iUi de un c:roi­
tor venit, iar pJetel!' par ~mu.lse din aripile unui corb.
- Ce spui tu, bobocule! Ai vreo treaba cu micu~ 41

eantirealA?
Vocea lui l'iuna ca 0 lespede de monnant care a
meeput sa \·orbeasca.
- Am vizut..o intr-o zi cant nd ~i se tot.lovea de
obiecte. A.53 cl m-am ~ndit sii·i dau 0 pereehe
de ochelari.
tmi tremurd vocea. Parc·a., avea treizeci de ani.
- Nimeni nu-mi vo~te rrtie de dom~ Acacia
I>8U de ochelan! Nil11f'ni. ai auzit, mai ales un mucos
ca tine! sa nu-i mai rosle~ti numele niciodata! M-ai
tnt-eles, mucosule?
Tac mDle. Se aude 0 rumoare: ,,Joe." Fiecare se­
cunda cantAre~te greu. Dintr-odatll, t~i pleac~ ure­
ehea spre mine ~i mil. cerceteazA:
- Cum seo~i tic-tacul asta ciudal?
Nu-i raspund.
Se apropie tncet ~i i~i unduie~te tot trupul ca
sa-~i Iil>easca urechea de inima mea. Ceasul zvle­
ne~le. Mi se pare ea timpul a stat in loc. Tuleielc
lui imi fn~eapli pieptul ca 0 sanna ghimpalii. Din bu­
zunar riisare botullUl1..il allui Cunilingus care adul­
mecA aerul peste cil.pa~ana lui Joe. oaca face pipi,
intru in mare belea.
Fari sa stea pe ganduri, Joe imi smulge nasturele
de la vesta, sco~and la iveaHi aeele ceasomicului
care-mi ies prin ~. Mult-iJnea curi~ilor exclama
nOooh". Nici dacA mi-ar Ii dat jos pantalonii, nu mi-ar
42 fi fost 3.5a de ru~ine.
tmi asculta inima 0 clipa, apoi i~i indreaptii
spalele.
- Inima ta face aUl.ta zgomot?
-Oa.
- E~ti indriigostit de eal ~-i?
Vocea lui puternica ~i gravii imi eutremurci fie­
care oscior. Mintea vrea sa nege IJnu, nu...", darl cum
mi se intAmpla intotdeauna, inima dli glas buzelor,
nu creierul:
- Oa. ered ~ sunt indrdgGStit de ea.
Ele\ii munnuri din nou: ..Oooh...'" 0 liclrire de
melancolie lumineaza furia din strifundul ochilor lui
Joe, filcindu-J mai infri~tor. Cu 0 simplA privire
arnu~te intrt"aga curte. PW ~i \·intuJ pare sA-i as-­

culte porunca.
- .,Micut-a cantirea~f"'. cum li 8pW tu, e dragos­
tea vie~ii me!e ~i... nu mw t" aieL 83 nu te mai prind
vorbind de ea niciodatA! sa-p iei Iii gfinduJ de Ia ea,
ca altfel i~i ~parg de cap N'asul isla care-~i ~ine loc
de inimA. 11 fae wb. ne-am tn~elcs1 0 sA-I sfiril.m in
atAtea buc8\.ele, ci'i. n-o Ni mw JXlp. iubi NICIODATAI
Ii tremurli degetele de manie, ehiar daea i~i ~ine
pumnii strlln!;'i.
Cu doar cille\·a ore inainle, imi 8ocoteam inima
o corabie in stare sa spintece un ocean de dispre~.
~tiam CH nu e cea mai puternidi din lume, dar ere­
dearn in puterea fllcirii din mine. Ardeam de bueu­
tie gindindu-mi ci 0 voi regisi pe micu~ C<'intArealA, 43
meat nimE>ni nu mi·ar fi putut sta in cale. Tn doarcinci
minute, JOt' mi-a fint ceasulla ora realit.A~ii, trans­
formimd corabia mea indr.lznea1A intr-o biati pluti
in derivil
- 0 !'i-I &.fitiim in atatea buciit.ele. ci n-o sA mai
po~i iubi NICIODATA! repeta eJ.
- ('u-cu! ii nbpunde coaja de nuel.
Mi-a pi(·ril graiu!, ca l;ii <--And ar, fi primit un pumn
in ~tomae.
Pe dnunul spre ea.sa, rnA fnt.reb cum de-a •
un ~ de minunat sticlete cu ocbelmi in gheare~
vullur caJoe. Ma eonsolez nUrnlli 1::& gindul ca
micula cint.1realA a venit la ~ f'ari ochelari.
nnde 0 fi acum?
o doamni de vreo patruzeci de ani rna Ire",,;>!
bmsc din VL-;are. II pne strins de mAna pe Joe
poate el 0 line pe ea - dad rna ginde:;.t Ia miri
vullurolui. Ii seamana leit, din cap pArui in tiJpi.
tntr-o variana mw garbovita ~i cu un dOl! de elef:
-1'u ef;iti ala care locuie~te in casa vrijit.oarei
pe deal? Aia care seoate copiii din bUI1i1e t..arfel
$i tu ere<! e·ai ie~it. din burta unci lfirle, toaUi III
'lItie eli bUmna e steal~ de mult limp!
t ntotdeauna, in vorbele oamenilor marl bi
u ~enia.
De,?i rnA incapa~nc.z sa nn scol un sunet, J De
mama lui stiruie cu insullele 0 buna parte din druI
44 Ajung ell greu in varlu1 dealului. Ceas ticilos. p
de vise! 0 sa le azvul tn craterul vulcan
Arthur's Seat.

t n sears asta, Madeleine Be chinuie sa rna ad


cAnUlnd, dar nu izbute~le. CAnd rnA hotAriisc sa-i
ve:;le::;c despre Joe, ineearca sl rnA eomin}fd
baialul n·a tacut-o lnadins. cis-a pllrtal a.58 doar
oehii lumii. Far-do indoiaUl ea Ifi el e indrigostit lui
de micula dintAreatA- Chinurile dragostei preachim
enii tn moru;;tri de tristete. lngiduint-a ei fa~ de
rna 8C08te din Mrite. tmi sarut..a cadranul ,,i imi
. . ritmul canliac. ap3sAOO mecanismul cu de­
lui aritAtor. 1n eele din UJ1Ili. mi se tnchid pleoa­
Ie f'ir:llli ziimbesc.
4

A trecut un an de zile de cand Joe nu-mi dii pace,


nedezlipil de acele mele ca un magnet. Mil (<K.'E! de rig
in rat-a tuturor, lovindu-mi ccasomicul ell pumnul.
CAteodaUi imi vine sa-i smulg claia de par negru ea
pana corbului, dar imi tndur umilintele Cva criicnire,
cuprins de 0 mare lehamite. CercetArile mele legate
de micuta cantireata nu dati roade. Nimeni nu
indn1znel;ite sa-mi rii.spund.li In intrebari. Joe face
46 legea tn ~Ia.
AsUizi, mtr-o pauzi, am 8COS din maneca hainei
oul datde Arthur. tneere sa 0 reg8.sesc pe domni~
Acacia plin puterea gindului. Vil de Joe, uit ~ de afu­
ri.sita de ~a in care rna anti. Tot mingaind oul, un
vis frum05\ incepe sa prinda \ria\A pe ecranul pleoa­
pelor. Sc racea ca in coajii apare 0 crapaturi pm care
£le slrecoara micut.a cantirea\A cu 1rupul invelit in

fulgi ~ii. 0 apuc intre dOlla degem. Mi-e Did sa n-o


slrive~ sa
lli t in ace1a!?i timp. nu·~i ia zooru!. Cand
sa-i simt clldura ~i sa-~ ridice genele, deodatJ. capul
meu face ..poe!".
GA1ben~ul oului imi aluned pe obraji, ea !ii cum
\'6ul meu &-ar elimina prin glandele laerimale. Joe
priv~te scella ~atislaeut, seuturAnduiii resturile de
coaji de pe de~ete. Top bufnesc tn ris. unii bat ~i
din palme.
- Data \iitoah', ceasomico] 0 ~i-I sparg de cap!
tn elasA. toata lurnea face hazde pirul meu nicliit
~i pUn de coji. Dorul de r3zbunare lmi d1i ghies. ZAne1e
din gindurile mele se tmp~tie C"Me tncotro. tnri
impart timpul in mod ega! tntre ura fatA de Joe ~ dra­
gostes pentru domni~ Acacia.

Zi dupA zi,Joe ma supune la noi umilin~e. Am de­ E


!
venitjucliria pe care t~i varsa nervii ~ melaneolia Ud
zadamie Donie :unintirii co micutA cMtw-eStJ. cici
n-au destul:1 lumina.
Aladeleine ~ ~lriduietlle din risputeri si mi li· 47
niJ;=teasei. dar nu vrea sa 38Clllte ce am pe iJliIna.
Traista co amintiri a lui Arthur a seeituit aproape
eLl totuJ ~i bietul de el einti din ce tn ce mai rar.

tn seara anh'ersirii mele. Anna ~i Luna au venit


ca in fieeare an si-mi fd acee~i surpriz.i. Dupi
\'e!inicullor obicci. se veselesc dindu-I cu parium pe
Cunilingus, dar d(' data asta, au tntreoJt ll'Ii8ura l?i I-au
tmbalsAmat de tot. Hamsterul s-a tncordat mtr-un
spasm, apoi a cAzut mort. Lmaginea prietenului meu
credincios. intins rani suflare in cu~ lui, ma umple
de trigte~e. Un .,cu-cu" prelung r.aba.te din piept.
Ca l'ki-mi aline durerea, ii rer Lunei ~-mi dea ct·
{p\,alec\li de geowafiedespre Andaluzia. Andaluzia,
drap de ea... Dac:i ~ ~ scigur eii d(.mni:;;oara Aeacia
e 80010, a; fugi firJ. sa stau pe ~duri!

S·au Kurs patru ani de la intlilnirea mea Cll mi­


cuta c:lntirealA ~i aproape lrei de eind am tnceput
~Ia. 0 caut, totu~, pretutindcni, dar nu·i de gi.c;it

nicaicri. Amintirile mi se ~terg, una cate una, sub


ponlra timpului.
tn ajunul ullimei zile de fi'COOla, 0 sa rnA cule pen­
tru ultima oarcieu un gust amat'. tn noaptea asta n-o
R8 rna prinda 8Omnu\. Nici macar n-o sA atipesc, am
planuri de ficut pentru maine. M·am hotArit: plce sa
cuce~se Vestul adoraL Nu·mi mai nimine decal sa

. anu und~ este micup cAntarea~i\ in clil)8 asta. $i sin­


gurul om in stare sa nispundli enle Joe. Mi uit cum
geana de lumina a zorilor ri:-ipc1;ite umbrele Intune-.
ncului tn eadenta acelor d ~e.

Sunlem pe 'ZllUnie, In rortea !?C01ii. ~ cerul etJte


senin. atAt de <tenin, tneal ai %iee ei ~ti oriunde alt·
unde\'adedt In Edinburgh.. Noapreaalba mi-aascu\-it
~im~urile !;oi nen"ii.
tmi tndrept ~ii direct spre Joe, howal sa-I
tn/runt Oar nici nu al)ue sa deschid gura, d el rna
inhaiA de gult"rul cima.o;;u. lmi trosn~te inima, rna
nApidefjte furia. eucul ~uieri. Joe d1 un 8pectacol in
fa~a gloalei
stran!'e in jurul nostro.
- la scoate-!i cima.-;;a !;i arclti·ne ce ai tn hurta!
Vrem si \'edem ~i noi ma.<;:inlria aia care tieiie!
- Oa, vrem. arata-ne-() l}i noui! ineuviin~eaza
mul~imea.
t mi smulge calJl&!?a eu mAna lui Ij,i lie repede OJ
ghearele spre cadran.
- Cum se deschide?
-I~i trebuie 0 cheie.
- Olt-mi cheia atunci!
- N-o am, a raffias acad, lasa·ma tn pace!
t~i vAlii. unghia de la dcgetul mic pe lfclurcl cheii
~i rasuC€llte fara mila. Nu se dii batut paRi cand, in
rele din uma. cadranul cedeaza.
- Ai vazul C"~ am pututJ;i fiir.\ chcie? Hai, cine vrea
lIii puna mana?
Elevi cu care n-am schimbat tn via\-8 mea 0 \'orbi
~ buluce~ unii in al~ii d rna tr3g-d. de ace sau si·mi
l'ucea..;clroti~ele.Nici nu se uiti Ja mine. tmi fae riu!
Cucul tncepe sa sughi~e ,i nu se mai opr~te. Cei

din jurul meu rdd in hohote ~i bat din palme. Toatii


curtea munnurd in cor: "Cu-cu, cu-cu!"
tn clipa a.~Ul. in creierul meu ceva seda ~te cap.
Vi,oele anesteziat.e atApa ani, m9.nia tnfriinati, umi·
lin~ele grele, toate aslea stau gala sa nibufneasci.
ti\"Uarul este pe punelu} de a se nArui.!?i n-am cum
sA·i mai pun proptele.
- Unde e domnL~ Acacia!
- Poft.im! N-am auzil bine ee-ai %is! se riste~le
Joe, sucindu-rni bratul.
- L'nde e! Rispunde-mi! Zi-mi odatA unde e! Aiei
sau In Andaluzia. tot 0 s-o gise • m-ai tnt-e1es!
Joe rnA trin~ cu burta de pimlnt. Cueul zbiari
eAt n tine gura. am arsuri in tottropul, ceva se trans­
formA in minco La fiecare lrei secunde. spasme cum·
plite tmi zdroncina corpul. Joe 8e ridici victorios.
- t n halul asta ai tu de pnd sa pleci In Andaluzia'!
fmi spune el sc~nind din dinti.
sa
- Da, 0 plec! Chiar uzi 0 sa plec!
Ochii mi-au iCl?it din orbite. vocea mi-a ie!pt din
orbite. ge::iturile mi-au i~it din orbite. Sunt preschim­
bat inlr.-o foarfeca insuneptA. gala sl we in bucap
orice ti iese in cale.
Ca un cAine care adulmeea prin gunoaie. Joe ~i
apropie nasul de pieplul meu. Spectalorii izbucnesc
tn rAs. Asta-i prea de tot! 11 apue de ceafi ~i-i tur­
tese fa~ de acele ceasomicului. 'l"rAntit de inima mea
de lemn. capul ti sun! dogit. Aplauzele contenesc
brosc. tl mai lo\"esc de doua ori ell toati pulerea.
Dintr-odatA, limpul pare si se fi OpriL AJ, da orice
sA am fotografla acestei clipe ne~emuile! Primele
urlete ale privitorilor tulburi1lini~tea din curte !p,
tn acel~i timp, primti stropi de singe imp~
... e~mintele p~pat cilcate ale celor mm zelo!;ii spec­
latori din preajrna noastra. Limba orelor ii stnipunge
pupila ochiului drept, transformAnd-o fntr-o flintAni
insAngerati. Toati groaza lui Joe ge aduni in ochiul
!'Utng care contempLa !fUYoiul propriului sAnge. Mai
Id.;lbesc strinsoarea, iar J oe scheWiie ca un pudel cu
laha zdrobita. Simgele ii curge printre degele. Nu
!'imt pie de mila! Se ~terne 0 Iini.5te deplini.
Ceasomicul inti arde pieptul, abis daei pot sa-)
aling. Joe a rJ.mas nemi!}C8t.. Poale a munt. Mi-ar
placea sA inc:elezc odatA sA-~i ~tearga pieioarele pe
visele mele, dar nu inlr-atAt inell.t sa-i doresc maar­
tea. Mi se face meA. In vizduh, roiesc f1iraguri de
picaluri sAngerii. tnjurul meu, elevii stau impietri~i
ca ni~le statui. Poate ci I-am ueis pc Joe! Nic:iodatA ,!
n-8.' fi crezul ca-mi va fi teami c:i Joe ...a muri. •
o iau la rUg-d, u'8.versfuld curtea C'U gindul ci toatA
lumea e pe unnele mele. Mi C8\Ar iute pe un stilp
ca ;.;3 &jung pe aooperu,u1 lilCOlli. Con.,wnta faptei S1
si\·~ite tmi inghea!i sAngele in vene. I nima scoate
acelea.-,i sunete C'".l in clipa cl\nd m-am indrigostit de
micut-a c:intarea~ De pe acoper;." se ~te virful
dealului printre ra..~ii de ceatA- 0. Madeleine, cefu.­
ri£lCl8d 0 Idfii..

Deasupr-<1 mea, ca atAmat de 0 etajeri cioplitA rn


norl. se opre~te un atol de pisari ci1itaare. vreaA.,
sa miagA~dearipile lor~ sa mideflprind de pimAnt.
Cum ar dispArea tot raul, dac--a..~ scipa de chinwile me­
eanice ale inimii! 0, paewi pribege, sa rna t&ati sa cad
'in b~le AndalUtiei ~ apoi siga.~drumul spreea!
Dar pisarile Sunl mull prea sus pentru mine, cum
era ciocolata de pe policioari. cum erau borcanele lui
Madeleine cu Iieoare din lacrimi, cum e "isul meu de
dragoste cu micula dintArealA cind trebuie sa tree
de Joe. Dac1l~am omorit, "a fi l;'i mai complicat. Cea·
sornieulliciie din ce tn ce mai riu. Madeleine, 0 sa
ai mult de furci!
Trebuie sa incerc sa inlore ceasul. Acul care arati
orele mai paslreaza incA tierbint.eala siingelui, n apuc
*i, dintr·o ~rnucilurii, it trdg tn sens invers.
Rotite1e ~e prelung, durel'C8 e insuportabilli.
Dar nu se tntAmplA nimic. Se aud lIuig-.lte venind dins·
pre CLUte. Joe t~ t.ine rnlina 1a ochiul drepl Schelilliiielile
lui de pudel rarul ajung p;1nA la urecltile mele.
Un profesor cere Uimurin, Ii aud pe copii denun·
tAndu·mi. Toate pli virile dau roatA prin curte ca ni.~te
radare. Cuprins de panici, rna coboT vaJvAnej de pe
acoperi.., ~i Par pe prima creangi care--mi iese in cale.
1mi zdrelesc bratele prinlre ramun ~i rru\ prabW}eSC
pe pillnAnL Adrenalina imi dii. aripi, picioe.rele nu s-au
gribil niciodata atAt de tare sA rna. duci Is casa din
vllrful deaJului.

- A f06l bine la~? rn.a intreaba Madeleine, care


t-,i aranjeazA cumpar.1lurile tn dulapul de bucitarie.
- !?i da. ~i nu, ii rispund lrernurAnd din toate
tncheieturile.
t~i ridiC'd ochii spre mine. ifni ~te acul risucit,
apoi rna ~intuie::le cu 0 prim dojeniloare.
- Ai \"AZUL -0 jar pe micu1.a cintArea~ .~i! Ultima
oari cind te-ai inlors aca.si cu inima in halul Asta a
(O(:latunci C'.lnd ai auzit.-o cantAnd.
Madeleine imi vo~te de pard a., fi venit cu
lncllltArile bune dist.ruse la un meci de (olbal.
tn timp ce 5(> chinuie sa-mi repare acul cu un ltpe­
rclclu, mli. apuc sa-i povest.esc de~pre inciierare.
Istorisirea imi face inima sa palpite.
- Ai fficllt 0 mare prostie!
- Pot sii dau timpul inapoi schimbilnd sensul aee­
lor de cea.lI,Qnlic'!
- Nici ti<1 nu·~i treaci prin minte. osa for;.ezi roti­
telel;'i 0 sA tedoarA. riu. Nu pop sa faci nimie. Niciodata
nu putem J"eveni .supra (aptelor siv~itein trecut,
chiar dad a'·em un ceasornic in inimi.
M-a.~teptam la mWilriri cumplite pentru ca i-am
spart ochiullui Joe. Oegeaba fncearea Madeleine sa
pari !}OC8tA. COd nu reu..,c;e!;ite. fi lremurn voces mai
mull de ingrijorclre, dedit de mAnie. Ca ~i cum i se
pare mai gra" sa te tndragostefj:ti decAL ai·i spargi
ochiul unui mojic.
Arari, sc aude deodatl Ok When the Saints.
o viziUi. Is 0 ora atilt de t.8.rlie tn ncaple nu-i sta in
obicc.i lui ArthUl·.
...

- 0 trisurii plinll. cu politilliti a pornit-o incoace,


~i-au pus in cap sa urce pana aici, pe deal, bAigui el
triigAndu-1'i ,unetul.
- Trebuie 53 plee, rna cauta penlru ochiullui Joe.
Un minunchi de simtAminte rnzlete tmi napadesc
sufletul, gandul, roz, ea 0 voi regasi pe micuta canli­
reatli e umbrit de teama col va trebui sa-mi ascull
inima blltAnd dupa gratille unci temnitc. Dar toale
sa
se ineacii intr-un val uria.~ de melancolie. Ce-o rnA
fae ram Arthur, tara Anna, tara Luna~, mai ales, ffirli
Madeleine'!
Mulle pMviri triste lIoi m.a.i vedca 1a viata mea ¥,
totu~, felul in care rnA prive~te Madeleine in clipa
asta va r.1m{l.ne - ah\luri de altul - unul dintre cele
mai trisle din cite voi cun08lilLe.
- Arthur, cautA-le iute pc Anna 7i pe Luna!?i fa
rost de 0 tdi.surli. Jack trebuie sA piece numaideeat.
Eu n'iman aici sa-i inUhnpin pe politi~ti...
'I'r"dgilndu·:;;i dUlm el piciorul ~iop, Arthur se face
nevAzut in tntunericul noptii en sa ajungii cat mai
repede la poalele colinei.

- tp pregatcsc imediat ciiteva lucro~. trebuie


sa pleci in mai putin de zece minute.
- ~i tu ce-o sA Ie spill'!
- Cii nu t.e-ai intors aeasa. Dupa vreo doua·trei
zile, ii anunt ea ai disparut. 0 sa
mai treaeii 0 vreme
~i·o S8 te declar mort. Arthur 0 sa m-ajule sA-ti
sap rnormantulla rddacina copacului tau preferat,
langa Cunilingus.
- $i pe cine-o sa punep in sicriu?
- Nu punern sicriu, doar un epitaf scrijetit in
scoat1a copacului. Politia n-o sa verifice. Asta-i avan­
tajul cA rna considerii vriijitoare, n-or sa-mi sconno­
neascA prin rnOl·rninte.
Madeleine irni burdll~e~te rani~a cu borcane cula·
crimi I';ii catevu haine. Nu ~tiu cum 8-0 ajut. A~ putea
sa spun cuvinlt:! mari sau sa tmpature5C ~temllturile,
dar nimfm infipt in lac asemenea unui cui in du!}umea.
imi ascunde dublura cheii in redingoUi ca si·mi
intorc ceasul inimii de ciite on e nevoie. Apoi mai in·
dea.<4i ici l?i colo, prin sac, rlli?te cliitite tnvelite intr-o har·
tie eafenie, iar in buzunarele pantalonilor, cat.eva ~i.
- Door n~o sa rna trambalez eu toate astea!
tneerc s-o fae pe durul, delli fiecare gest al ei rna
indllio!?Caza pfma la laenrni. tn loe de rnspuns, irni
arunea bine cllnoseutul ei zambet preracut. Tn orice 55
situa~ie. de la cele mai nostime pAnA la eele mai tra­
giee, ea lrebuie sa pregateasd. eeva de mancare.
Mli ~ez pe rani~a, ca 5-0 pot inchide ea lumea.
-lmediat ee te stabile~ti intr-un loe, sA nu uip sA
iei legitura Cll un ceasornicar.
- C-un doctor, vrei sa spuil
- Nll, nu, Cll niciun chip! sa nu mergi niciodati la
doctor, data ai probleme cu inima! N-o sA priceapA
o iota. Ai nevoie de un ceasornicar ca sa le vindeci.
tmi \'ine sa-j marturisese dragostea !li re­
cun~tinlA, 0mulpme de cuvinle tmi stau pe limbi,
dar refuzA sa treaca de hotanli buzelor. Numai
bralele Imi rAmAn, ~"Ia ei incerc gi-i transmit mesa­
jull;tr.1ngAnd-o la piepl en toatA puterea.
- Potolel?te-te! 0 sa spargi cea:.ul, daca mA moo
strlngi L~ de tare! inti spune en glas see ~i blajin
totodatA. Acum e timpul sA pleei. n-8J} \'rea sa te
gi!;easca aiei!
tmi dl'tiClet:lez brat.e1e din jUr\11 ei. Madeleine des­
chide u~. Sunt incA tn ca.~ lli mi-e deja (rig.

Cobor.1nd poteca pe care 0 cunose alat de bine,


\'UnJ un borcan intreg de lacrimi. tmi u~ureaza ranita.
dar nu ~i inirna. ea si-mi mut pndurile In altA parte, •
fnfulec toate c1atitele pima mi se umflii burta ca unei
fcmci in~rcinate.
VAd trecind poli~ pe \'ersantul celiUalt aI bitr.1­
nuJui vulcan. Joe ~i mama lui ii ilk~esc:, Tremur de­
opotriva de frica ~i de ferieire.
La poaIele dealului Arthur's Seat ne a.,teapti 0
tr.hourlL Luned prin lumina feJinarelor ea un mm­
pei de noapte. Anna. Luna ~i Arthur se urei in grab&.
Vizitiul, eu mu~tii~ile lungi plni la spr.1ncene. t;.i
indeamna eaii eu 0 voce g'dunoasA..
eu IWlullipilde geam, prive~ oral}ul Edinburgh
ri~ipindu-~in ceata.
Las tn urm:ll'inutul Lacurilor, fieeare colina imi
rnL..--oari cu prcc:izie indepArtarea. Arthur sfori.ie ca
o loeomolh-a cu abur. Anna ~i Luna t-;;i leagini capul,
pirAnd ni:;;lC' surari siameze. Tic-tacul ceasomicului
nbunA tn lini:;otea nopPi. lmi dau seama ci lumea asta
manmti se V'l intoarce aca::>i fiiri mine.
La ivirea l.onlor. rnA lrezesc [n cllnteeul rigll-;<Ul
Oh lVl'~1 /hf' Saints... Nu I-am auzil niciodati dln­

lAnd atAt de lin. 1'n1sura sc opre~te.


- Am ajuns! anuntA Anna.
Luna imi pune pe genunchi 0 colivie ruginiti pen­
lru pisAn.
- E Ull porumbel voiajor pe cnre mi I-a dat acum
cAtivR ani un client romantic. E fORl1.e bine dresat.
Scrie-ne S.lllfl dai ve~ti despre tine. Leagi scrisonle
de picionillui stAng, 0 sa ni Ie aducd. ~ 0 sa putem
tine legiilul'll.. 0 sa te g-.lseasci oriunde ai fl. chiar~i in
Andaluzia. ~ttr<l to care fetele Le privesc drept to oehi!
Mull noroc. !If'fruenito, tmi ureazA st.n\ngAndu·ml to
bra~e cu putere.
5

Jack,
&ri8oorea aJ/ta QI'1l CItt.'lUU grete. aWl d£ grele,
(lIt"4t mit fntT'l!b cllnt t(l i:blltl pat'lnnbelul «t p001U
pomra L·tftilor.
Tnlr-o diminoo!il, ntnd am alllt.. cu Arum fi cu
I~,wa [II l'orful dealului. am udeit uftl intJ"ftha­

chi.a. dar 'III tm llimnri. Alelierul tTCl rdt't'ifil,lk


parra lr«ItU UI'I umgaR. Toot,. .ticule lui
,lfcultkilll' tmK datu.pah. OJ iar fi pUim diapiinAM.
Am pontll cu to!ii rll trlhtarM h,i McuW.eint.
lnlr."11 Mniu, am gti8il-o la fJtCftlolO(U'fU Sl Calford.
til ~~ rotn'O minul, C'dt am oMit dnptld .-0
l'tdnn, ",-0 upJlroJ cd poli{ilJ. 0 arutaM im«liaJ
duplJ pl«aTPa noaatni fi a I/Iai .pu m "" t7'tm.ir
ad n, fa«m gM)1 jiulilrlJ 'I'lU t prima oora fn
~Ulita fi to/ttl Ie l'O malm,
Mi-or plii.croai1i tcMHaiajQII/.dibmlhi, mi-ar
pl1kro .a.~i pot poL'e8ti cum/act fl(I ch mdllaln eu
o II/4Jta, iar eN. c«J1altiJ mai rtpa1'd pe rine1:a, cd

ee 'Imil" bUli', u,; Ii 4tt dorde tine. Dar m+&f!IQrQ.

a pltroL A MMnit «i ph« {Ntr-o IMJ&gQ

.lfatkl€1'w
M/4ton~. d,n can' nll.e moi poaU {,doaru nicio­
dahl. ~'-(I pdrmit truptll fit fnt'hi.toon fi r-a eli·

btTot 6N/l't,d, Ciiardocd tria' tM !i~amorci. a6

nil U1Jl I YeO datorila tie aa\'Itt inu'una cU

(I Ii mamu ilt toatii puterta MlrdlttKin VinIJ ti

tU..a(l!lI.

AClIm Cl.fieptdm ro porvmMlul .a. It4l aducd

{ .lllh81rrl" tint. Sci dec DomRul ~ CVIt"gu: iute

zbum'(lCIN'Q /Uta blumnata! N-am plltUJ 811.porta

gdtululll-o t'rni pe Madeleine fll vlotd. 0 at! fncerc

14 nit 1"l'(,IIRSC .cri8oarea de proo mulu on, ca nu

.~
cumll(J .ro·mi piarn curaJlIl tk-a p-o mai trimtte.

An'llI, I.nna" nl £Ii umm l4aide.tuUipltkre

14 trw fi pt.U fnctrrorea alta tWIUl.

ell toatil dn:zgattea nDlUtrli.

Arthur
.
P.~ Si1?11l dai Jlldodata ItltCrii tnelodia Db

When the.> . tal

CAnd intru tn panicl, mecanica inimii mete 0 ia


raz,na stat de tare. tneAt ml simt ca 0 locomotiv3 cu
abur ale di.rei ro~ 88r de pe calea CeratA la eurbe.
RAtAcesc pe ~inele propriei !'rici. De ce ma tem? De
tine, mai precis, de mine f1ri tine, Aburii, panica
tneearlicA a inimii. patrnnd printre !;'ine. 0, Madeleine,
ce cald tmi lffieai! inci mai aUnt cildura ultimei now;.
tre fmbn1tL~ ~, totu~i, mi·e ~ de mg, de parci
nu te-a., fi int..ilnit deloc in ziua cea mai friguroasa
din lume.
1'renul scoate aburi ~i un huruit asurzitor. A..'"j ,-rea
sa dau timpul tnapoi ~i gi-mi pun inima hArbuitA in
bra~ele tale. Ritmul ei sacadal imi aduce neeazuri, pe
care mai tAniu "oi in"a.~ sa Ie evit, dar in clipa asta
pare-all 8\'ea un aparat de filcut pop-com in loe de
mimA. 0, Madeleine, nici nu m-am indepirtat bine
de umbrele Londrei, eli \.i-am haut toate lacrimile!
0, Madeleine,la unnaloarea oprire 0 sa. caul un cea­
l'ornicar, t~i fagJ.duiesc! 0 ~i vezi, 0 8-1\ ne retntAlnim
s:'\niito*i, eu 0 sa fiu door pu~in dereglat, cat RA-? poti
tu incerca pe mine puterile tAmlWuitoare.

Cu fiecare elipa care trece, trenul rnA inspmmanti


60 din ce in ce mai tare.lnima lui care gimie!;ii trosn~te
pare In fel de ~ubreda ea a mea ~i el ered ci e indnl­
gostit lulea de locomotiva care it face sa meargi
inainte. Ooar ci nu are ca mine nostalgia a ceea ce
lasA tn unnl1.
Mli !'imt e:urnplit de singur in "agon. Lacrimile lui
°
Madeleine mi se invart. in cap ca ruletA. Trebuie si
"omit sau !'ll stau de "orbit cu eine\'8. Ziresc un in­
di\;d tnall rezemal de fereaslrA, pregAtindu-se de
tlCri.<l. De delW"le, silueta lui tmi 8mint~te de Arthur,
dar cu cat mil apropii, co alit 3Celll)tJl impresie dis­
pare. Nu e nimeni injur. doar umbrele proiectate de
el pe perete. Beat de singuritate, izbucnesc:
- Ce scrieti acolo, domnule?
Omul tre~re !;-i-J;ii ascunde fata co bratul sting.
- V-am :o::periat?
- M-ai :o::urprins, e alteen.
Se apuca. dl' sens cu migalA. de parci. ar Ii pictat
un tablou. V:1rtejul din cap!'e intet-e~te.
Ce dOI"l'!;iti. micutule?
- Sli. merg in Andaluzia, sa seduc 0 fatA, dar nu
ma pricep dt'ltlC 18 drclgoste. Femeile pe care Ie-am
cunoscut n-au ''.,.It sa rna fnvete nimic in privint-a asta
!;Ii J'JU. simt ~in~r In tot trenul... Poote tmi dal--i 0 marut
de ajutor.

~
- Ai dat Laman de cine nu trebuia, mai, b.i-iete! Nu

~
~unl prea inz~trat pentMl dragoste... eel PUtin, nu
co femeile in viatA- Nu, C\I ele nu mi-s mel'S niciodat.i!
.,
M·apuC'a tremunll. II enen-eati ci-i citesc peste
umar.
- Folosi~i cemeali ~je...

- E sAn~! Hai, pleaci. micu~ule, acuma valea!


Copiaza metodic aceea.~i frazl. pe mai multe
bucoiti de hartie: ..Umilul dumnes,'oastrA slujitor,
Jack pintecatorul."
- Avem ac('la~i prenurne, nu credeti cil·j semn bun?
RidicA din umeri, sUpiral en nu m-a impresional
indeajuns. $uientllocomotivei zbiari in dep3rtare,
cea~a pitnmde prin rereslre. tncep sl dArdai.
- Du·le odati, micu~u1e!
Bate In pimAnt cu piciOntl8tAng, ca ~ cum ar \-rea
III sperie 0 pisici. Nu 5unt pisici. dar gestul lui are
un anumil erect asupra mea. Zgomotul cizmei se
tntl"eCe cu vuietuJ trenuJui. Barbatul se tntoarre spre
mine, ell trisilurile fel-ei a.8CUt.ite ca ni~te lame.
- $lerge-o In elipa asta!
MAnia din ochii lui imi adure aminte de Joe, care-mi
fiicea picioarele sa tremure de la dislantJ,. Se apro­
pie de mine, eint.3nd monolon:
- Veniti, eeturi tntuneeale! 1'renuri bantuite,
clsuna~i in noapte! Pot sa vA Mue stafii nenu.marate,
sa d~prind din neguri fantomcle unor femei l'ublime.
balaie sau bnmete...
Glasul i Be schimba n horcAit.
62 - POL gi Ie spinlec fiin1 sAle f.l;perii... ~i sa semnez
umilul dumneavoastri slujilor, Jack Spintecitorul!
Nu·~i fie teami, biiete, 0 si tnveti foarte repede sA
Imp~tii groa.z.a injuntl tim ca sl po~i lrii! Nu-ti fie
teami, b3.iele, 0 si invep roart.e repede sa imp~lii
groaza in juntl tau ca si poti lnli...

Inima *i corpuJ mi~ iau rawa ~i, de data asta, nu


din cauza dragostei. Alerg pc culoarele trenului.
Nimeni. Spinledttontl e pe unnele mele, spirgind
toate gearnurile cu un cu~it uria.,. Cn alai de pasan
negre nipadc::te vagonul dAnd roalA urmAritorului
mt>u. Mer'!'ul lui e mai rapid decat fuga mea. Alt
vagon. z..limeni. Zgomotul pal}i1or lui risuni din ce 10
ce mai tare. I>a.~le t~ ingroa..'jA nlndurile. Ii ies din
hai..nA, ti ;::nesc din ochi ~i se reped &Supra mea. Sar
pe-tP ~caune ca !\i miresc distant-a dintre noi Mi uit
in spate. ochii lui Jack lumineazi tol trenul, pisirile
rnA ajung din unna, umbra lui Jack Spinteeatorul se
intinde la picioarele mele, u.,a locomotivei pare 0
tintA. Jack are sa rna spintece! 0, Madeleine! Nici nu
mai aud ticititul eeasomicului, acele tmi 1ot-eapA burta.
Ma prinde de umAr cu m!ina sUinga. 0 sa rna nimi­
cea..~, 0 sa rna nimiceascA ~i n-am apucat nici mAcar
sa rna lndr'ligo... te:re!
Trenul incetin~te, intrAnd tntr-o gam.
- ~u-~i lie te-ami, bilete. 0 I;i invep foarte repede
sa lmprA.!ttii groaza tn jurol tAu ca sa po~i trait inti
repetA pentru ultima oari Jack pintecltonll, vi- 63
JiUldu-~i cu~itul in tcaea.
Tremur de spaimi. Dar eJ roboari treptele "ago­
nului ~ se face nedzut prin muJpmea de pasageri
care ~leapta pc peron.

[mi "in in fire, ~t pe 0 banca In gara Victoria.


Inima licai<> din ce tn ce mai slab, de~i lemnul cea­
somicului e!o>t.e inca fierbint.e. tmi spun in sinea mea
ca drago8t.ea nu poate fi mai tnspAimAntatoare dedit
sa fiu singur, inlr·un tren aproape fantomatic, cu
Jack Spintec3torul. Cum ar putea 0 Cali cit 0 cm­
leu 6li-mi dea ceasomicul peste cap mai tare decat
un Ilpintecilor? eu riutatea tulburltoare din ochii
ei? Cu oa..<ttea ei de gene firi sf'in;lit? eu profilu1 de
temut at !"Anilor ei? eu neputin~. Nu poate sa fie
18 reI de perieuloasa ca experienl-8 pe care am triit-o
de curind.
o \T3.biulA Be a.~ pe minutar, facindu-ma sa
t.re8ar. Blegul de mine, ce spuima am tras! Penele ei
tmi mnngAie u~r cadranul. 0 si aljtept sA.-~i ia zOO­
ml!}i apoi 0 sA. parnsesc tn graba Marea Brilanie.

Vnpoml tn care traversez Canalul MAnecii este


mai 8arac tn frisoane decAt trenul din Londra. tn
nfars cAtorva doamne tn vArstA cu chip de nori ofi­
Lite. nu e nimeni cu adevarat tnfriCOf}itor. Totul}i ne­
gura melancoliei, care mi s-a culMrit in sunet.
64 intArzie si Be deslrame. fmi tnlore inima ell cheia
~i am senzatia ci dau timpuJ tnapoi. eel putin, tim­
pul amintirilor. E pent.ru prima oari tn viat-a mea
cand mi aplec astfelasupra amintirilor. Abia ieri
am pJecat. de acasi ~i mi se pare ei a treeut un car
de "reme.

La Paris, iau micul dejun pe maJul Senei, intr-un


restaumnt cu miros tmbietor de 8upa de legume pe
care am ural tntotdeauna s-o mAn nc, dar mi-a pJAcut.
la nebunie :.-0 adulmec. Chelnerit-e1e durdulli imi
.ulmbesc l!L';'3 cum ii zamt>et,li unui prone in (3..;~
MOl}negei plini de (annec stau 13 taelale cu gias~L
A."CU11. zgomolele capacelor ~i ale furculi~elor trAn­
tite. Al~('ra aceasta ciklllJ"08Sa imi aduce amint.e
de C&.'i& batr.lJl(>a.-d a I:kx."torit-ei Madeleine. &Ii tntreb
C€'-O (ace e8 aoolo, tn vArfuI dealului. lau hotirirea
!'I.-i seriu.

Dro{/(I .Uadl'~1U!,

Toole fml m~ ca ~ roati'. l.kocamdatti aunt


ia ParilJ. Tm9 nOdejdR cd JM vi poli{ia fi-4u dal
puce. Nil Il/t(l 8ii p1'i flori 1'6 »Iorou'.hltul mn,
llf1epUimi .," mel fltlord
/IIi·1! dflr de tine ,i de road.
Am marf' grip de ualorllic. Afa nun lIl-ai
rugal, l'()l i I!('l:I'(Q IIii gii.IeM "" uulJOnlioor ca.wi
ma l'lIIdl'u d,' toate mWliile. IIIIt1r6.rlffflZQ.i dix
porloo ",ea P" Arlhatr, ~ '~ljJIKI ,i pe AnllQ..
.,ftJir/,[ Jar""

lnadln... am ~ris pupne rtmduri, pentru ca ponun­


belul !:Ii poaui. zhura u:~r. Aoti-ar plAcea aA·mi aduci
\"e~li de!'prf" (>i cAt mai curind. Ii t~r hirtia in
jurol gherul£i:;;i az\"arl pras3rea in "ilzduhul Parisului
POM.lmbelul incepe sa zboare pieW;. De buns seama
ci Luna a \"rut si-i tunda penele ioLT-un mod (oarte
original pentru l>erioada impereeherii.l·a ra.'i ~i capul
de-o parte ~i de alta '}-i, de aceea, seamini cu 0 perie
cu anpi. 11,13 tntrcb dad n-&r fi Cost mai bine sA folo­
8esc ~ta clasici.
PinA sA. pomesc mai departe, trebuie sa dau de.un
cea:;omlcar pricepuL De c:And am plecat, ruciodati nu
mi·a:d.f1.Wt inima mai tare ca acum. ~i mi-ar pllicea
sa fie reglatil cored ca 8-0 l>ot regasi pe miculA
dlntirealA- Ii sunt dator lui Madeleine. Sun 13 poarta
unui bijutier de pe Boulevard Saint Germain. Un
bat.rlnel pus la palru 8l.:t' ~ apropie l}i mii intreaba
de ce am venit.
- SA·mi reparati ceasomicu1...
- tl avep la dumneavoastri?

- Oa!

tmi deschei nasturii d~ la vestA, apoi cAmof;lU.

- Nu sunt doctor, tmi ri1spunde sec.

.. - Pule~i t~ sianmcap OP"\-ire, sa vedep dad.

toate roti\-ele sunt la locullor?


- Nu sunt doctor, ~i·am mai ~pus 0 data, nu StInt
doctor!
Vo~te pe un ton cam di:;pretuitcr, dar tneel"C
l\4·mi pAstrez ca1mul. Se uili Ia ceasornicul meu. de
pa.rcl i-~ fi aritat C('VB murdar.
- $liu cA nu sunte~i doctor! E un reas obi~nuit.
pe care lrebuie numai sA-I regtez din cind in eAnd ca
sA meargi bine...
- Ceasurile sunt. instnnnente menite si misoare
timpul ~i nimie mai mull. $lerge-o de aici eu meca·
nismul tiu dmcese. Valea sau chern polipa!
Aeeea.':-i poveste ca la ~ ~i ca atunci clnd ve.
neau tinerele cupluri. M-am lovit. degeaba de atAtea
nedrept3~i. C-A n-o sa rna obi:j.nuiesc niciodala eu ele!

Dimpotriva, ell eatcresc, eu atAt rnA. dor mai tare. Nu


e dedit un afurisit de ceas din lemn, doar ni~te roti~e
care-mi fae inima sa batii.!
La intrarea in dugheana trlncane~te de roT 0
veche pendul:i. din metal cu 0 sumedenie de oma·
mente din aUT ~i argint, care mai de care mai eu ifose.
SeamanA leit eu proprietarul, a.,a cum unii ciini
scamanA ell ~Uipanullor. tnainle de a trece pragul,
ii dau un ~ut ca un fotbalist profesionist. Pendula se
clatinA, lan~ul !'E! love~te de toti peretii. Mi-am luat
picioarcle la ~pinare pe BouJe\'ard Saint Gennain ~i
am auzit tn unni un bubuit de sticl;l. sparta. E de ne. 67
crezut etta linh·te imi aduce acesl zgomoL

l'nnAtorul ceasomiear, un bltrinel pl~v!?i ro­


tofci. de vreo cincizeci de ani. se aratA mai ingaduitor.
- Ar trebui s1 mergi la M. M~lie!':, micu~uJe~
E un
iluzinni:-t plin de imaginatie, sunt eon\'ins ci 0 sa se
priC'Papa moo bine ca mine si·~i rezolve problema.
- Oar eu am nevoie de un eeaClOmicar, nu de un
maKician!
- Unii ceasomicari sunt ~ un pic magiciem. iar ma­
gicianul de care \-i-am vorbit e !;Ii un pic ceasornicar,
ca Robert. Houdini de la care, de altfel, tocmai a
cumpArat un tealnJ! spu..--e cu r3ut.ate. Fa-i 0 vizita
din partea mea, sunt sigur ci 0 site faeA iar ca nou!
Nu-mi dau seama de ce domnul ace.sla simpatic
nu rnA ingrije:;<te el tn."lL5i. dar felul In care fmi tnte1ege
ciudii~enia este Iini.~titor. Mi se ump!e inima de bu­
cwie la gftndul cli \'oi lnCUni un magician care, pe de­
a:;upra. mai e ':li magician--eeasornicar. 0 sa-i semene
lui Madeleine, cine !;ilie, poalE' chiar sunt rude.

'J'rec podul peste Serut. Uria.~ caledra!a este aUlt


de elegant!, incftt tot privind.-o m.1\ aleg cu spatele l;li
ell giltu! rii.sucit. Ord..,;:ul acesta pare un tort. de nuntA

cu 0 bi.serica 13 ultimu! etaj. rn cele din Unn3, ajung pe


Boulevard des ltaliens unde se afUi faimo6ul t.eatru.. Un
tAnar cu mustata!;ii cu privirea agent imi de:schide ll.,:&­
- Magicianullocuie~te aici?
- Care dintre ei, imi rispunde ea tntr-unjoc de-a
ghicitoarea.

lJean-E~ Rnbton. HIiUdin ll~lSiIJ, ee-wnicaT, ~


nia. in'entator. prinlftahtile.a1 ~uluide bord .. at until'
apant.e roDilf' In oftaIrnoIocM'. Hou(bn <k¥cltide 0 gJj de telItnI
~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ w ~ ~m~_ ..
~. Are 0 infilJt'rl~~\~nthili IlSUpn lIrtivitipi lui ~
Ml-' Ipnmul realizator rint>ma1~ I!'i pirintele ert'Cteb ~Jlf'"
dak!). iar eurlOl!C\ltul magician 8Hudini Ifi liege JMIt.ronimuiln
M

.mn de omagiu adua pred~ndui au (ILL).


F

- ~-nllmitul Georges M li~.


- Eu Bunt!
Se ~ a"Cmenea unui robot, sacadat ~ gra~ios
deopotrivi. VOI"~te repede, mAinileti tnl.rege8c cu·
\;ntele asemenea unOI" semne de exclama~ie fnsu·
ne~ite. lmi a."cuh..i OJ luare-aminte tnt.reaga poveste,
mai eLI seama sra""itul. care n pri.... ~ direct:
- ~i eea.<;ul asta imi ~ine lac de initn.3., ser"iciile
de inlrepnere pit care \; Ie cer nu depA.~ atribu?ile
dumnea....oastrd de ceasomicar.
Ceasornicarul-preslidigit.alor deschide cadranul,
ma cercet.ea7il ell un aparat care tIl\iutA sa vadii mai
~r cele mai manmte piese, ~i c1eodati se tndui~
ca ~i dlnd Loala copiUiria j-ar fi treeut pc dinaintea
ocrolor. Punc in funC1-iune sistemul declam;8.tor al cu­
culu.i mecanic. 31>oi il}i exprimA admirdpa ra~A de pri­
ceperea lui Madeleine.
Dar cum de l-i-ai risucit acul care aratii orele'!
- Vedep dumneavoastri, sunt tndrigostit, dar nu
tiu 0 iota de~prt' dragoste. De aceea, mi tnfurii, mi
iau la tninta. uneon incerc sa·j grAbesc: ritmw sau sA
incetinesc SC'lltXCrea timpuluL E stricat riu!
RAde ca un naciiaJ} ciruia i-a mijil mustata
- Pii pe pacE'. merge strunI. Ce vrei sa ¢i mai exact?
Pli. u.ita~i. Doctori\A Madeleine care mi-a pus
reasumicul ziee ea inima mea de ocazie nu se potri­
\'l,.1te C'U starea de tndrigostil. E convinsi ci n-ar re­
zista unu.i astfel de ~ emotional.
-
••• Zlce.
r~
. , P"aI.••
t~i pleaca pleoapele 'i i·~ mllngiie barba.
sa
- Ei, ea poate creadi orice... dar tu, tu nu eliti
obligal sa mde ~j pirere cu ea, a.,a·i?
- E adevirat. N-am aceea.~i pirere. Darcind am
vizul-o prima oarJ. pe micut-a dlntArca~ am a,-ul
senza1ia ei S-8 cutremurat pi.mftntu) sub ceasomicul
meu. Roti\.ele dJ1,iiau, ticiitul se tntetea. Am inee­
put !'ti rnA ~roc, sl mi se tmpleticeasc3 picioarele.
totul 8·8 dereglal.
- ~i }i-a placut'!
- La nebunie...
- Pii, ~-atunci?
$j·atunci mi-a fost f08rte tcarna d. Madeleine It
Ilvut dreptate.
Georges M~lies c1atinA din cap netezindu-~i
mustata. t~i cautA cuvintele ca un chirnrg eare-~i
alege instromentele.
- Dad te temi cA 0 sA·~i fie riu, nu faci dedit sa
~ ~le de a ti £I.e face riu. UitA·te 1a aaobali
crez:i ei se gandesc vreo clipA ci or sA cadi cind merg
pe sAnnA! Nicidecum, accept8 riscul ~ savureaza
plicerea de a infrunta periooluJ. DacA.-p duci vialJl cu
ochll in patI"U sa nu-p rnpi cev.. 0 d te pli~ti de
moan.e, sA ~tii... Nu cunosc nimic pe Iumea asta mai
an:'uzant ea imprudenta! UitA·te la tine! Am rostit
numai "imprudentA" l?i au ~i tnceput sa-p luceascl
ochii! or, Of'! Daca, la paisprezece ani te hotAnt,ti sA
striba~i Europa ca sA gise!}ti 0 rata, tnseamna cA ai
o aplecare ~rioasi cltre impnidentA, nu·i .1
- Ba da. ba da... darnu ~tip \TeO !;Imecherie sa-mi
inzdri\'eni~i un pic inima?
- Binein~ele:;. c3 ¥iu... Ia aminte la ee-~i spun, ~ti
Jt8ta! Asculta-ma bine. fii ochi l?i urechi: singura lpl'Ie­
cherie, cum 0 num~ti tu, care-ti va pennite sa 0 ge..
duci pe fala \"i:-elor tale est(' chiar inima ta. Nu cea
in fonni de ('('as, care p-a fost puslla na.,tere. Eu
\"orbe!\C de ct>a adevaratii, rea de dedesubt, din came
!;Ii 8Ange, care pulseazi. Pe asta trebuie s-o pui la
treaba! VitA de problemele de meeaniei, nu Ie mai
da atAta importan\A! Fii imprudent, dar mai inainte
de toole, ddl'llie~te, daruiel;lte-te larlRii te gilndel;lti
prea mult!
J\,Mli~!\ este deosebil de expresiv, vorbele ii pun
in mi~ toate t~twi.le chipului. Mustat-a lui pare
modelata de ti'unbel, cam ca la pisici.
- Nu merge mtotdeauna, nu rnA pun che~ pen- 71
tru nimic. eu in .. umi am dat gretiI co cea pe care 0 so­
coteam fefTK'ia \;epi mele! Oricum. nicio ~eeherieM
nu·~i iese men.-u.
Acesl prc::otidigitator pe care unll n consider! de
geniu tmi ~inp premci despre farmecele de dragoste
ca sA mi se de~tiinuie pe unnA ci ultima poliune i..a,
explodat tn guri.. TotlL;. lrebuie sl mirturisesc ei
imi face bint> ~ n aud vorbind in timp ee-rni repari.
angrenajele. E un om blajin. care ~tie sa asculte. Se

- - -- - --
vede de la 0 po::!t..a ca se pricepe la oameni. Poale c·a
reu:;il sA pAlrundA laina fiecirei rotile in mecanis­
mul J)t'ihologic omenesc. tn doar eAlen ore, am ajuns
sa ne tmplrt.~im secretele.
- Ai:' put.ea sene 0 carte d~pre pClvestea La,. ii ~u
acum fiecare arnanunl de parcit ar fi po....estea \.;etu
mele, tmi spune.
Pune-o pe hirtie. Dacl 0 sA am vreodatii. copii,
vor pulea s-o citeasct. Dar daci vrei sa-i cuno~ti
sf<1n;:itul, va trebui sA vii cu mine in Andaluzia!
- Ti·ar fi de rolo~ un prestidigitator depresiv in
pelerinajulLAu amoro!ol?
- Da, mi-ar fi de mare trebuintA.
- t~i dai seama ea sunt in stare sA distrug pana ~i
minunile!
- Nu-i adevUat!
- Da·mi ragaz de g-J.ndire in noaptea asta, vrei?
- De acord!

Cllnd primele raze de soare Pte streeoari prinlre


obloanele atelien.tlui lui Georges M~lies, aod un urict.:
-Alldalu.....;a! Auoo.' AJuia111.:'ia! Alloo.' Andaaaah.'
Deodati Pte ive:;.te un nebun in pijama ca i~it dj.
reel dintr-un Rpect.acol de opera.
- Accept, micu~uJe. Simt nevoia sA. cAIAtoresc, la
propriu ~i Ia figural, doar n.-o sA mA las pe veci fnecat
in bUlOiul Cli melancolie! 0 sa luAm am ndoi 0 gum
de aer proasp:1t! Asta daci nu te-ai rizgindit ~i mai
\Tei l'-a te tns.o~e"c.
- Binein~eles! Cind pledm!
- Imediat dupa micul dejun! tmi rispunde, ani·
lAndu·mi boceeaua.
Ne a.'jeWn 13 0 masa C'U picioa.rele st.nimbe ca sa
imbuc3m catf",·a t.artine eu dulceat-a tuflit.e riu ~ 0
ciorolatA pre-a fierbinte. Nici nu se oompari cu gus­
tul mandirorilor lui Madeleine, dar e nostim sa mi·
nftnci print.re extraterelitri din hArtic decupati..
- tii, diml cram indriigostit, tmi venea tot tim­
pul;;4 inventez lucruri. Un tntreg taleioc de artificii,
de seamatorii ~i de trucaje, CD !Hl fae sA nidi pe 10­
Kodniea mea. Cred ca pana In urma ~·a sAturat de
inven~ii1e mele, >it' mtristeazA el de i se lasi'i in jos ~i
mu;;til.tile. ell un :-teagtn bema. Voiam sa pun la cale
o clUAtorie pe I.una de dragul ei, dar ar fi trebuit s--o
due, de fapt. intr~ mare dUatorie aici. pe PAmAnt.
s-o cer de ~\ie, ~i g3sesc 0 casA pentru noi mai pri· 73
mitoare dec-.i.t ,·('Chiul meu atelier, cine ~tie ... suspina
el. j ntr~ ri, am decupat doua tablli din etajerele ei,
apoi Ie-am pu,. rotilele de la un c:lrocior de spital, ea
~ hoinirim amandoi sub clar de lunA.. N-a vnlt nici
in rnptul C"..tpului sl se urte. ~i am fast nevoiL sa-i
repar etajerelc. E greu cu dra~tea, bAiete, repeti
gftnditor. Dar n sa ne urclim amfutdoi pe tibliile ales,
sa
pe planl'je ell rOlile! Eu ~i ell tine! 0 strilbatem
jumatate de Europa pe plan.,e eu roWe!
- N-o sa Juam ~i trenul? Pcnlrn ci eu sunt putin
earn presal de limp...
- Opresat de timp?
- ~i asta.

kj pulea spune ci reasornicul meu esLe un mag­


net care atrage inimile fnlnle. Madeleine, Arthur.
Anna. Luna, ehiar~iJoe. iar acum Melies. Mi se pare
ca inimile lor au mai multi ne\'oie dedt mine de ingri­
jirile unui cea."\ornicar iscusit.
6

Cu toate panzele sus spre Rud! latA-ne pe dririle


Fran~ei, pelerini pc roWe in cautarea visului impo­
l;ibil. Facem n !wreche pe dnate: un uritu1 d*lat cu
mustatJi de ('Otoi::oi 0 piticanie ro~covana Cll inima de
lemn. Doi Don Quijote de ocazie Mtilndu·se Cll mo­
rile de pe melt":tgwile westemului andaluz. Luna mi-a
d~ris sudul S,>aniei ca pe un tinut plin de ne­
prevazut, in care visele ~i co.,marurile stau laolalti,
ca. indienii ,:i cowboy-i tn Vestul 8albalic. Yom trii 7S
~i yom vedea!

Pc dnun ~tam mull de vorba. lou-un fel, M~li~


a deveni1. pentru mine un adeviral Doctor Lo,'c.
intr-un CUVRnt. opusul lui Madeleine. Totu!}i ginduJ
r
rna poarti mereu la ea. ncerc., la rindul meu, gi-j dau
curaj In expeditia asta de (re)cucerire amoroasi.
-Cine l;itie? Poote c1 inlr-un ungher a mai p.listrat
indo dragostea l>entnl tine... ChiRr ljoi introQ rachell

--
-- -- --------_.
de carton, 0 calatorie pe Luna nu·i de ici de colo, s~ar
putea sa-i placa. Ce zici?
- Nu prea credo Toate inventiile mele i se par
jalnice. Sunt convins ca se va indragost.i de vreun
om de l;4t.iinpi sau de vreun milit.ar, doar ~t.ii cum s·a
terminal tot.ul.
Chiar :,i atunci dl.nd este ooplel;1it de melancolie,
eeasamicanJl meu prestidigitator nu·~i pierde deloc
tnfiiti~a hazlie. Fireliiile ca mustata rasucitii, mcreu
incil.lcitii de vant, n-are niciun amestec tn treaba asta.

Niciodatii n·am mai ras cu a.5<\ a potu ea in fabu­


loasa noastnl cavalcada. Calatorim fari bHet in t~
nuri de marra, dormim putin, miincii.m ce ne pica in
mana. Eu, care triiesc cu un eeas in inima, nici nu
mai *tiu cum trece timpul. Ne-a prins ploaia de aUl­
tea 01;, incal rna tntreb dacii nu cumva am int.rat.la
apa. Dar nimic nu ne poote sta in cale. ~i ne simtim
76 mai vii ca niciodata.
Tn Auxerre, n-avem ce face ~i dOl1nim in cimilir.
A daua zi, luam micul dejun pe 0 piatr.1 funerara in
chip de masa joasii. Viata pe picior mare, ce mail
In L;yon, t.recem podul La Guillot.iere pe plan~le
noastre cu rotHe, prin:,i de coada unei carut-e. Treca­
torii ne aplauda de parc·am fi in fruntea clasamen­
tului din 'I'urul Frantei.
In Valence, dupa 0 noaple de hoinArealii, 0 batr.l­
nica ne-a oonfundat eu nepo~ii ei liiii ne·a gatit eel mai
gtbitos pui cu cartofi prijip. Ne mai alegem ~i cu 0
*i
baie cu spuma cu un pahar de limonadi fir.:i bule.
A.'olta da. via~ pe picior mare!
SpMap ~i primenip, luAm cu asalt portile Marelui
8ud. Tn Orange. poli\ia rero\-;ant ne pune pe fuga ~
nu ne la.-q sa donnim nici Tn vagoanele pentru ani­
male. 'n Perpignan, simtim penlro prima oari rniro­
suI SpanieL Cu fieeare kilomet.n.l. vblll meu e pe cale
sa devina posibil. Domni';\08ri Acacia. sol"esc!
Cu Capitanul M~li~ Iimga mine, (tunl de neinfrdnl.
Trecem gt"anit.<l spaniola coco\ati pe plan~le noastre
cu rotile. 0 adiere caldii patrunde in mine preschim­
band acele tea:-:;OlTLicului in aripi uria~c de moara.
o moari. care macina semin~ele visului ~i Ie trans­ :::::
lonna in realitate. Domni.<;«>arA Acacia, S08eSC! •
.~
o ceata de mfu;lini ne deschide drumul, apoi Ie iau
locul port.ocnlii care-~i parguiesc roodele chiar in mal­
tul cerolui. Mun~ ii ~ietici ai Andaluziei laic onzon- :;;:
tulln ~ii. n

Un nor palid se sparge de ereste az\·irlindu·~i


~netul nerV(jf; Ia cite\'. sUle de metri de noi. M~1ies
imi race scmn sa imi acoph acele meLalice. N-a venit
incA timpul 83 fiu lov-it de fulger.
o pasAre ;.;~ apropie de noi, dAndu-ne roaLa ca de­
&Supra unui stAn'. Salba de stAno dinjurul n05tru 0
face sa pari mai amenintitoare. Dar nu e decat batr.l­
nul porumbel voiajor al Lunei, C'.lre mi-aduce velJli
de ta Madeleine. Mi s-a ImLt 0 piatri de pe inimii
vizAndu-1 venind in ~it. Cad In ciuda viselor care
c.loco~ in mine. Madeleine nu-mi ~te nic.io­
datA gl1ndurile.
Porumbelul se las! pe primant. stAmind un nor
maront de prat. Ritmul inimii Poe precipitt.. sunt
neribditor sa citesc scri~ Dar nu reU¥SC sa
pun mAna pe nenorocita de pasire! Indianul muslli­
ci08, tov8rd-,,;,ul meu de dnun, incepe sa ciripeascii pen­
tru a·1 imblilnzi ~i, in eele din unne\, izbutesc sa prind
trupullui moale de pene.
Oegeaba.IXlmmbelu1 a 7.buraL in go1.l·a mai rdmas
numai 0 bucntii de sforicicii. atAl1latA de piciol'ul st..'\ng.
Nici unnli de scrisoarea lui Madeleine. Pesemne cit.
vAntuJ a pus stapanire pe ea. Poate in imprejurimile
Valenc.iei, in valea Rhonului. uncle !>e napuste\ite cu
tootA puterea inainte de a muri in ~.

78 Ml simt descumpiinit, ea ~i clnd .., fi deschi~ 0


cutie de c.adouri plin.ii de starLi. MA 3.']Cz pe plan.':'3 cu
rotile ~i scriu la repezeali c.!te\'8 rAnduri.

/)rQgti .\fade~ne.

1.,. alrnuiloal'flQ tenMla1Y. t, rog.a "u-o N'Zltnlf


fi 1W pri'na. "P"'tru. ro tiriilO6JJ rh pornmbell'-G
tkM'Otoront th M pdnd.a OJ1lI'lftll.l lo mi,~.
Am dtl/ rh ~m cto-'OMliror ron' OTt' grijii d,.
lJ1im.a ml'tl fl' mj·e bine.
Mi~ dor df' til~. i fk ARM, P cU LIU!lJ, ,ide

ArtJtltr.

Te fmbnir,¥=.

Jork

M lies mH. ajuta sa leg zdradn han.ia de piciol'\L'}ul


pisArii.
- Dad m-ar ~ti 1a portlle Andaluziei gata s-o iau
1a goani pent ro 0 clipi de dragoste, s-ar face foc
*i pam!
- A~-s mamell'! t~i fae griji pentro odrasle1e lor
*i Ie ~in in palme, dar pentru tine a flosittimpul sa
plb'li..'Ie~li cuibul! Uitli.·te la inima tal E amia71i! Acum
e momentul sa-~i iei zOOro!! Ai vAzut ee serie pe pan·
carta din fata noast.rii: "Granada!" Anda! Anda!,
chiuie M~lie~, iar prin ochi ti tree sclipiri de cometa.
~ 'e cople~e~te bucuria ca pe cilut.itorii de comori
care se code:o:c ;.;3 deschidi capacul cufarului, de~
tnt.rezl1.resc prin incuietoare stn1lucirea monedelor de 79

aur. Teama de izbfuldi!


A trecut at:1ta vreme de cind docesc acesl vis!
Joe mi l·a ulrobit de cap ~ I-am &dunat de pc jos,
fariuru1 eu firJ.ma. lli s-a unit ~eptAnd ~i refacAnd
in minte, bue-.ita eu bucati., ouI plin cu imagini ale
micul-t'i eAntiire~e! latA·1 pc cale sa-~i scoati pull din
gioal'e ~i ~unt paralizat de emotie. Palatul Alhambra
i~i intinde ~pre noi arabescurile cu \'arlurile in ceru]
opalin. Calel1tile se hurducAie. Ccasomicul mi se
hurduciie. Se pornellte un ,.. Ant care ridica nori de
prat~i umflAtxWe1e rochiilor-umbrele. Domni~
Acacia. 0 sa indriznesc vreodati sa-ti cer sa mi
te deschizi1

Din clipa cftnd pi.,im pragul sLri"echiului ora.~,


plecim in cautarea unci sali de spect.aoole. Lumina
puternici aproape ne or~le. M~IiCs pune aceea~i
fntrebare in Laate teatrele care ne ies in calc:
- Nu cunoa.-;;teP cumvao miculA dansatoarede fla­
menco, una care nu prea vede?
Ar fi mai lesne sa gAsim un fulg inlr-o furtunA de
ziipadit Peste ora.., se lasA amurgul in tonuri de rof;iu
~iporlocaliu, potolind ~~a soarelui, dar noi tot nu
dAm de urma domni~i Acacia.
- Avern a groaz3 de dansatoare de astea, ne r.lJl,..
punde sec un ~neag, mAturind piat-eta din fata unci
8A1i de teatru.
- Cea despre care vA tntreb nu esle 0 dansatoare
ca oricare. E 0 oopili de vreo paisprezece, cincbpre­
zeee ani. dar dntA ca 0 femeie in toatA firea l?i se I~
\"~te adesea de lucruri.
- Ei. dacl-i ~ de neobi.~nwtidupl cum va lauda~
Incercap atunci la Extraordinarium.
- Asta ce mai e1
- Un fost c:irctransfonnat tn bWci. Acolo vezi osu~
medenie de spectacole, cara"ane de trubaduri, dansa·
toare vee;tile, trenuri·fantoma, imblinzitori de elefanli
sAlbatici. pa."Ari eAntAtoare. parade de moru;;tri in
carne ~i oa...t>••. Din cite am 8uzil. au ~i 0 micu~i
C".1ntAreat-i. II ~ip tn cartierul Cartuja, pe strada
Pablo Jardim. la numarol7. Face~i un srert de ora
de aiei.
- Vi mul!umese din suflet., domnule.
- E un !()(' tare eiudat., trebuie si iube¢- Oricum,
va doresc mult noroe!
Pe dromul spre ExtrclOrdinarium, M~1iestmi tine
ullimele predici.
- sa le PO'1i ca un jucator de pocker. sa nu-\oi ari~i
nid temerile. niei indoiala. Pui tn joe 0 earte alot­
cil~lig'dloare, inima tao Crezi C"d-i punclul tliu vulne­
rabil, dar daci\ i!i intra odatii-n cap sA-~i asumi aceastA
shlbiciune. cea.<:ornicul-inimii te va face sa maltfel
decat eeilal~i. ~i tocmai aceastii diferentA va ti anna
ta de seduc~ie~
- Chiar crezi ei-mi pol folosi handieapul ea anna 81
de seduetie'!
- Binein!elt>s! sa ~tii ei micut-a cil.ntAreal1 te-a
\T'djit cu Celul ei de-a se Ympiedica de taate lucn.uile,
pentro ci nu ~i-a pus ochelarii.
- Ei. nu cu :u:ta...
- Nu numai cu asta, ~,dar ..diferenta" asta ii
~ ~ rllM'TlE:'<1.l1. E timpul sa le COI~li ~i tu de a ta.
Noaptca. pe la zece, ajungem ~i noi la Extraordi­
narium. Strilbatem aleile ~i muziea rAsunA din taale
part-ile, melodiile amestecandu·se inlr·o Mrmalaie
veseJa. De pe tarabe se tnaltii un miros de friptum
!;li de praf - cred Cll mon de sete tol timpul aid!
Adunalur-J de barli.ci ~ubrede pare gata sa se
pmbll~easca la cea mai mica boare de viint. Coli via
pasanlor cantatoare seaman! cu inima mea, door eli
e mai mare. 1'rebuie sa batii 0 anumita ora ell sa Ie
vezi ie~ind din cadran; e mai u~or sa rcglezi un cea~
somic alunei cand inaunLI'U nu-i nimic inl'ufle~il.
Dupa ce ne·am f:ltait 0 buna bucatA de vreme,
dintr-odatil., pe un zid, ziirese un afi.lji anuntAnd spee~
tacolele din aceasta searii inso~ite de fotografii.

Domnifoara Acacia./lallumco in 808 pica1lt,


ora 12, pe Icena cea mica, peRle drum de trenul
groaui.

I-am recunoscul pe data trnsalurile chipului.


Au lrecut patru ani de cand tot scormonesc prin
lumea viselor ~i iata ea la capatul drumului, reali­
Latea in 8ra~iL se n\zbuna. Ma simt ea un pui pe
care Uia ame~eala in ziua primului sau zbor. Cuibul
moale al tnchipuirii 8-a ~ubrezit, va trebui sA rna
al'lIne in gol.
Trandafil'ii de hArtie cusu~i pe roehia micutei
clint.Arete deseneaza 0 hartA a comoriJor trupului ei.
Simt gustul eleclricitApi pe varl'ul limbii. Sunt ca 0
bo:nbA gala sa explodeze. 0 bombA ti'rori2'.atil., dar tot
bombA se c}1pama.
Ne st.r'en1rim pani 1a seem ~i ne a.,.um pe
scaune. Seena este 0 simpli estradi impro\izati sub
oopertina unei rulote. In dte,-a clipe 0 voi ,·edea...
Cite milioane de ~e S-8U scurs de cind am impli­
nit wee ani' De cite milioanc de on am visal Ia
aeea.-;Li clipa' Euforia eare lmi invadeazA su.Oetui ene
ataL de inten.....a. melt abia mai pot sA stau pe SC3un.
Totul}i. in pieptul meu, moara de vAnt care se Blea
ca inghite totul in cale adevenit din nou un cue elve­
~ian ctit 0 gam:i.li<' de IC.

Spectatorii c1in primul rAnd i~ rl18ucesc fet-e1e spre


mine, deranjati de ticliitul din ce in ce mni rnsunator :::1
aI ceasornicului. tn semn de raspuns, M lies Ie 'iE
-g
intoarce un zambet pisicesc. Trei fete pu(nesc!n lis §
~I ~~~ O(>\"a in spanioIa. pescmne .,&,tia doi parc3. j
au dpat din C'U~.J moru;otrilor". !;)tiu prea bine cA nu ....
"unt depart.e de adevir. 83
DeodatA,!t(" slinge lumina. tnt.reaga sali este in·
vadatA de 0 muzici strident.l. iar in gpatele cortinei
in~o umbra in ~ 0 ai)uetl amoscuUL.
MiCU\& dntareaIA intri in S<eIli, tropiind cu pen­
tom ei galbeni. incepe ii se legene pe toeuri intr·un
balall8 gra~io!' de paslre. Vocea lubpre de privigh~
toart suni mai frumos dedt tn "isele meJe. Ochii me
tArUf'!'4C prive:u;ci in t6.ccrc, inima vrea sa!5e de­
0
prindl1 cu preZE'n~a ei.
Domni~ Acacia t~i mlAdiazA trupu] ~i sta cu
buzele intredeschise in ~t.el)tarea siirotuJui unei (an­
tome. I~i ascunde oehii imeru;.i sub pleoapele grele ~i
t.o;i inal'" bra~le, scotAnd ritmuri de castaniete din
podul palmelor. Dartn timpul unei melodii dragi su­
Oetului meu, in ceasomic, cucul se pune pecintat. tmi
vine !\i intru in pimAnt de nL7ine. lnsa pri"irea
l:'urJzatoan.' a lui M~lies tmi da curaj sa nu rna las cu­
prins de bra~ele neli~tii.
Seena daniplinati se potri,·e.';ite ca nuca in percle
ell unduirile delicate ale miell~ei mele cintire~e. E
ca ~i cum fl-al' aprinde l1acard olimpici in macheta de
plastic a unui stadion.

La l:I(~ilul spectacolului, 0 mul~ime de specta­


tori se inghesuie sa-i vorbea.~cA ~au llA-i cear~ un au­
tograf. Trebuie sa stall la coachi en to~i ceilal~i. chit
ca eu nu 'Teau un autogra(, ci luna de pe eel'. Noi
84 doi tmbr8~iJ;'8p pc comullunii. M~lies tmi ~pte~te
la ureche:
- U~ eabinei e de8Chisi ~ tniuntru nu e nimeni!
Mii st.recor ea un tilhar in ineapere3 stramta l?i
trag ll..-;.a dupl mine. Ochii tmi tibovese pc cutia cu
(ardun, pE' droais de ghetu~e ell sclipici, pe hainele
ei - care ar fi fndlntat-o ~i pe zana TInkerbell. Cu
t08te <:A rnA Firnt stingher printre stalea sernne ale
(eminit.a~ii ei, tmi salta inima de bucurie. ~lept, pe
un col~ de cnnapea, imbAtat de pariumul ei suav.
in cele din unna, w,;a se deschide. Micut-a c-.lnti­
rea~i intnl valvaltej asemenea unui uragan tn fusta.
l5i zvllrle o\t colo pantofiorii galbeni. tmpri.,tie peste
tot agraCe de l)ir. ~ a.5&Zi 18 masa de toaletA. i un
mon. ar fi racut mai mult zgomot dec-.1t mine.
Ea tncepe ~ ~ demachieze. cu rnipri delicate
ca un ~ trandaflriu care i::i leapidi pielea, apoi
~ pune pe nas 0 pereche de ochelan.
- ('e c3uLa~i aiei'! rnA. intreabA, zirindu·mi til Ill­
riuJ oglinzii.
"Ymi cer iertal"e ei am intrat. Dar de ctind v-am
auzit dl.ntand acum cativa ani, am un ~ingur vis: sa
vA regnsesc. Ca sa-I implinesc. am culreierat jurru'itate
de EUI"Opil.. Mi s-all spart ouA tn cup ~i em cAt pc ce
sa fiu spintecnt de un maestro tn dmgOl'te:l etl mortii.
De buna seama, ~tlnt un $Oi de infirm cftnd e vorba
de marea iubire ~i inimii mele impro"izate ti eo greu
sa reziste culremul"U.!ui care 0 clatina clod \"a vad,
dar bate numai J.H..>ntro dumneavoastri." Ymi £ItA pe 8S
limbi sA-i spun to.1te astea, buzele inti r-.1min ins! pe­
cetluite intr-o lite<>re de monnlnt.
- Cum ali intr.1t ~
E minioa.-;a foc. dar uimirea ti mai Inmoaie din
furic. iar In ge~tul ei de a-!;'i scoate u.';Or ochelarii se
a..~de un dram de curiozitate.
Mlilies rna clit"calise dinainte: "SagA de seama. e
o cint3rea~A fo.'U1.~ dragutll. sa nu cumva sa pari ci
e~ti primul camia i-a trecut prin cap ~A.... ~tii care e
culmea seduct-iei'! Si-i dai Hurla ca nici macar nu
tncem fH) seduci. H

- M·am rezemat de u:;;a. Nu era bine tnchisi ,:i


m·am lrezil pe canapeaua dumnea\'oostri.
- Vi Be intimpla des si at.erizap &.58 in cabina unei
rete care Be pregite}te sa se schimbe!
- Nu mi se intAmpli des!
Am impresia ei 6ecare \'orbl r'Otilita va a\'ea 0 iJn.
portantA capitalA; 6ecare sHaM Be desprinde cu di·
ficultate; povara visuJui imi apa.."lA pe umeri.
- oa' unde ajungeti de obicei'! Direct in pat sau
sub du~?
- N·ajung niclieri de obicei.
rncere sa imi aduc aminle Jeepa de fannece de dr-d·
goHt.e datA de M~lies. "l"ii tu fnsuli, smulge-i un zAm·
bet sau 0 lacrima, pref!icllndu-te ca vrei si·i Iii
prielen. Fii oem !;Ii urechi 18 ea, nu la fundul ei. 0 sa
ajungi ~i aoolo, dad. nu te glindef;iti numai 18 ast.a. Nu
86 t.e fnfioari penlnJ mult limp cineva care se uitA door
Ia fundul tAu, sa !?tii."
E ade\·irat., dar acum ei I-am vhut leginindu-!'.(>,
mi s-a pus pata pe el alit de tare, inelt situa~ia lie
oomplici.
- Nu cunwa dumnea\·oastri scoleap. tie-taculiia
tnnebunitor fn timpul spectacolului! Mi se pare ci
vi recunosc...
- Mil recun~leti?

- !;)i ce vreti de la mine?

fmi iau inima-n din~i _,i tra~ aer in piept..


-Alj vrea . . it \'i daroiese ceV8. Nu nori. nici
eiocolata...
- Atunci, ce?
ScoL manunchiul de ochelari din ranitA *i i·J inLind,
~lr.wumdu-m:i sa nu tremur. Totlll,i, ramele meta­

lice zomAie in trcmurul mAinii.


Face 0 mutr" de papu...... imbufnatA. Nu mai ~tiu
ce q cred. daclt zarr~te sau e 8UparatA. Manunchiul
e p-eu. rL"'C sA m-apuCE' durerile de spate !'aU sa cad
in ridicol.
Cc-i 8llLa?
- Un mlinunchi de ochelari.
- Nu sunt f10rik mele prer~rdte.
La marginca lumii, undeva intre barbie ~i ool~ul
burelor. ii 31)aJ"(' un zimbcl mi~pic.
M.ul~ume...('. dar acum ~ \Tea sa rn.a. schimb in
Jinb;,te. 87
tmi deschidl.' u:;oa, strilucirea relinanJ.lui 0 o~.
Ii apAr oehil. pllmindu·mi mAinilp pavW in calcn ro.zci
de lumina, ~i frunlea i se descret-e*te incet-incet. E
o clipa tulbure ~i minunatii.
Nu port ochelarii, am capul mie Iii rnA rae sa
man cu 0 mUJo'C3.
~tie imi pla<.'t'!
Plin compara~ia eu musca mai domoli.se emotia.
dar I'U am ~tArnit-o din nou I'06tind ,.rnie imi place".
A unnat un moment de lini.';le dulce ca 0 vijelie intr-o
gridini de margarete.
- Ne mai pulem vedea. cu sau fiiri. ochelan?
- Do.
7

Un ,,<In" abia !?Optit, i~it din pliscul unei p3sJiri cat


un bob. care I"'d:;una in mine ea un striglil croic de
luptll. Fiorii dr<lgoslei ma tmpresoan'l., tie·taeul cea·
80rnicului seamflna eu clinchetul unui ~irJ,g de perle
nl.8ueit inlre degetele ei. Ma siml fencit din calc-afara.
- Dad a primit hftrburile alea de ochelan in·
amna ci te place! ma ineredint-eazA M~lie5. Suot
convins eli i-ai eazul eu trone! Nimeni nu aceepta un
cartou atAt de jalnie t1ri sa simtA cAt de cAt ee\·.! 89
&daug'''' ~uguba~_
DupA ce i·am po\"estit de-a fir a par prima noast.ri
&:; -zisa intilnire !;li m-am mai li~tit, l-am rngat pe
Melies sa mai anmce un ocm Ja eeasomic, pentru cii
nu mai trecusem niciodata prin asemenea emopi. 0,
Madeleine, te-ai face foc ~ para. daci m-ai \·edea...
~telies zam~te pc sub mustat.A. apoi fncepe sa ve­

rifice rotit-ele.
- Te doare undc'·a?
- Nu, deloc.
- Melalul s·a incalzil pupn, dar nu·i nimic anor­
mal, t.oale merg slruna. Am lerminal. Acum hai
sa cautam un loe de dormil. Avern nevoie lli de-o
baie bunil..
Am rilscolit prin tot balciul Exlrordinanum ~i am
luat cu asalt 0 baraca pardsiti'i., unde puteam sa
innoptiim. f n ciuda mirosului de umezeala ~i a foamei
chinuitoare. am adormit c.a pn.mcii.
La mijitul zorilor, hoti'i.rllrea mea e deja luati'i.: tre­
buie sii-mi giisesc ceva de lucru undeva prin preajma.

La Extraordinariurn toale posturile sunt ocupale,


mw pU~in unul, la trenul groazei, unde au nevoic de
cineva care sa-i sperle pe tndrJzne~i in timpul cii.la­
toriei. Cu multe insistent-e, am reUf~it sa ob~in pen­
tru seara urmatoare 0 intAlnire co propl;etireasa.
A~leptandu-mi'i. la intrar'C, Mt'Hies face scamato­
rii co un pachet de ciiJ1.i masluite. Are mult succes,
mai ales co femeile. "Frumoasele", cum Ie nume~le
el t se bulucesc in jurul mesei de joe, racftnd oehii marl
de uimirc la fiecare gest al lui. Le tndruga tot soiul
de po\!el;ili ca va fabrica un fel de carle in mil;icare,
cu fotografii care prind viatli. Se pricepe de minune
sa Ie CUcel"e<lScii pe .,frumoase".
Azi-dimineati I·am "Azut adunRnd cartoane din
care decupa Ml.chete. Crect cl inca mai spera sa-~ regii­
seasc:11ogodnicat fiindcil. a inceput iar sa vorbeasca
despre cilAtoria pc Luna. Ma,:ina lui de vi~ se pune
(nret pe piciQ::U"\>.

La ora zece. rna prezint la baraca de piatri. in


rata lrenului groazei. Mi intAmpini proprietAreasa,
o batrAnici sfrijiti. care I"'ll5punde Is numele de
Brigitte Heirn.
Are ra~ cru:patii, de parci ar stringe un cupt. intre
dinp. POIU1A 0 pereche de inciil1Jlri marl ~ triste - san­
dale de cAlug';lri~a ­ ideale pentrn stri"it "ise.
'i zici cA vrei sa muncel;lti la trenul cu fantome,
mai. blliew?
Glasul ei tc face sa te gandel;lti la ~il>etele unui
MtM1~ inrurial. At):' darnl de a stilrni angoasi de la pri­
mul suneL I
- Ce l;ltil l'A faci ca sa pari inspli.im!\nUitor? ~
Ecoul ultimelor cuvinte ale lui Jack Spintecltorul ;
imi rJ..'~unA. in minte: ..0 sa in\'e~ifoarte repede sa ~
impr.l:~tii groaza in jurul tiu ca si poti tnli.... 91
fmi descl1ei nasturii de la cima..';>i l;li risucesc 0
dati cheia ca ~ pomesc cAntecul cucului. Proprie­
tireasa rna pri\'e::te ell aceJa..c;i dispre~ ca l;li ceasor­
niearnl parizian.
- Nu cu 3.'Jta 0 !'it d.5ugim noi milioane! Oar n-am
pe nimeni, a!}3 cA e.:;ti angajat.
Mindria rna impinge de la spate sA iWucnesc, dar
imi (nghit vorbele. fiindcA am rnare nevoie de slujbli.
Patroana tmi ar-.l.t3 locurile.
Am un contract cu eei de la cimitir, tmi dau cra­
nHle !;Ii oasele mOI1i1or pentnJ care familiile nu moo
au bani sa plAteasel locul de veci. imi spune mer­
gAnd lJU1~~ inaintea mea. 0 podoabA pe cim::tc
pentru un tren+(antomA, nu-i ........ 1 Oricum, daca nu
Ie iau eu, ajung lagroapa de gunoi! Vai de capullor.
~eele! 8e viicare!?te cu 0 voce istericl. !;Ii seaci
deopotrivA.
Craniile ;i pinzele de paianjen sunt aranjate ina­
dins I:;il ceanti1 prin ele lumina candelabrelor. Niciieri
nu e nici flr de praf, nimic nelalocul lui. Mii tntreb din
ee lume intersiderala vine (cmcia ssta, de-l;ii pelrece
viat-a fiicllnd curat prin catacombe.
Mli tnlorc spre ea.

- A ve~i copii?

- Ce intrebare mai e ~i asta? Nu, am un diine !iii

mi-e de-ajuns.
Dad. voi ajunge pana la b3trinet-e tP am norocuJ
92 si rae ~ copii, sa am poate ~i nepop, cred ci mi+ar
"eni sa constnliesccase pline dejocuri zgIobii, de ho­
hote de n1s ~ de ample de bucurie. Oaci nu am
copii, mai bine rnA lipsesc de 0 easi plinii cu vid.
- E interzis sa atingi decora\-iunile. Calo pe vreun
craniu ~i-15mv~ti, ~ti bun de plati.
"platA~, cu\"AntuJ ei de ciipatii

MA i.srod~te de ee am Witut alAta dnun pin8. in


Granada. Ii poveste5c pe scurt povestea vie~ii mele.
tncerc, de rapt l;'i de drept, ciici fmi laie Yorba intnma.
- Nu ered niei in bra.,oavele tale despre inima
mecaniea, nid in povestea ta de dragoste. Cine
Oumnezeu te-o fi im'atat atates limpenii? Ce, crezi
c-o 1'8 faci miracole daca bati campii? 0 sa eaz:i. de
18 mare tm\l~ime. chiar dad e~ti ~a de $Cund, sa
~lii. Oamenii re~ping teea ce e diferit de ei. Chiar
dad apreciaza spectacolul, iI privesc door cu 0
placere de voyeur. Pentru ei, sa fie martorii unui
accident sau 8-0 vada pe femeia cu douii capete e
totuna. Mul~i biirba~i s-au uitat la ea, dar nu l}tiu
niciunul eAmia sa i se fi aprins calcliiele dupa ea.
Ast.a te al}teaptii ~i pe tine. 0 sa se holbeze 1a cica~
tl"icile de pe inima ta, dar nieiodata 0-0 sa te iu­
bensca pcntru ceea ee e~ti. Chiar erezi ell 0 fata
dn1guta cn aeeea de care-mi tot poveste~ti 0 sa aiM
chef sa umble cu unul care are 0 proteza tn 10e de
inimA? PAni ~i eu gasesc ci e respingAtor... tn sraJ"!?it,
daca reu~e ti 1;.;1 bagi clien~ii in toti spe.rie~ii. toaLa
lumen 0 sa fie mul~umit3! .,
rnfri~toarea Brigitte Heim se polrive~te de
rninunc In grupul celor cu inima de ghea~ Dar
habar n-are ca m-am im+elit in carapace. viselor de
cand eram mic ~i de-atunci a-a tngro~L Sunt tea
mai reziatentA broasci t.estoasA din univers! Daca.
rna gindesc In domni~oara Acacia, pot sl zbor ~i sa
infulec luna ca pc-o clatita fosforescentA. Degeaba
te ui~i la mine cu r.injetul tau de slrigoi, ca n-o sa
pAt-esc nimic!
Ora 22.00. E prima 8ear.1 la locul de muneA.
Trenu! e aproape plin. 1ntr-o jumatate de or;l intru
tn pAine, deci mai am limp sA exersez trucuri de
groazA. Am ce\"a emo~ii. pentru ci e musai si·mi
piL"\trez E!lujba ca sa fiu in oontinuare vecinul oficial
al rnicut-ei dnLiret-e.
Inti pregitese inima ca s-o transJonn in inslru·
menl de dal fiori pc ~ira spinirii. CAnd stiteam pe
vArful dealului. rna amuza sa pun in cea....;omie tot soiul
de ehestii: pietricele, hftrtie de ziar, bile ele. Roti\:ele
scnu,.neau, Lic·taeul lmna aiurea, iar eucul se fatAia
tnire plllmAni ca un buldozer tn miniatura. 0 scoleam
din sArite pe Madeleine...
Ora 22.30. Agapt de perelele ultimului vagon
seman cu un indian gala sA atacc 0 diligentA. Brigitte
Heim trage cu ochiulla mine. Mi se laie rasuflarea
de-a binelea cAnd 0 ziresc pe dom~ara Acacia
3.<;ezatii tntr·un vagon al trenului groazei. De aUla
94 emo~ie,tic·taeul se pune pe dncil.
Trenul porne.';'le, saT din vagon in \"agon. Incepe
c:ucenrea Veslului adoral! E in jOC' ,,13ta mea! Ma
tn\nte..o4C de pere~ii ~iniriei, cucuJ pocn~te ca un
aparat de went po~rn. Inti implant acul inghet-at
care aratA orele in spate1e clien~ilor. Gandindu·ma la
Arthur, fredonez Ok When tJlR Saint3. Se aud dite\'a
!ipele. Ce ,tii 3d/ad ca.a.pari rnBpiiinu1nttitor? Dar
eu tmi doresc numai sa rna desprind de tnve~u1 tru­
sa
pesc, sl rae rasar.1 soarele IntTe perepi H.5tia !;Ii ea
!'i·1 vOO3. sJ\-i fie cald ~ sa tilnjeasci dup3 riicoarea
brate1ol" mele. Din piicale. penlro mare~ final, nu
pol dee-elt M apar cate\-a clipe in lumina alba ~ si-mi
umt1u pieptul din wate puterile. tmi deschid ~
li:.and sa se vada "lib piele roti~ele care se ~ Ia
fieeare bAtaie a inimii. Un ppil uimilor asemenea
unui behiiit de capri scos de 0 bltrAnicl ~i clteva
aplauze pripAditt', acoperite de hohote de rAs. co asta
m-am procopsit pentru presta~ia mea.
t mi indrept ochii spre domni!;lOOr8 Acacia eu spe­
ranta cA-i voi citi pc chip incantarea.
tmi zambe~te cu t8utat.ea unei hoat-e de bomboane.
S-a terminal?

- }o~o:.u1..e bine atunci, felicitiui.! N-am vazut mare


luero, dar plrea no...;tim. Nu ~tiam c~ era~i dumnea­ ~
v<>aslra.. bl"3\'o! ••
- Mul~umegc! A~ incercat ochelarii?
- DR. dar ba sunt incirligap. bl au lentilete spart.e- 9S
- tnadins i-am ales a.~ ca sl Ii punep pe nag !p
sa nu l!\tap cu frica. Doamne f~te, ea Ii stricati!
- De Ria crede~i t'i nu port. ochelari? CA mioe t.eami
~ nu-j !'\trie?
- Nu, nu de a...;ta...
tn limp ce vorbe~te. Jiide sub~jre, cristalin ca tri­
lurile unui xilofoll alins in treaditcu u n " de perle.
- Punetul terminus, vi rogim sa coborA~i din va­
goane! urI! stru~UI-~fchiar atunci.
Mieuta cfintAreatA Be ridicA in picioare ~i imi face
un semn diseret eu mlina. Paml ondulat Ii saltA pc
oonturunle umbrei. De*i mi-ar fi placut sA 0 impre­
sionez eAt de putin. totu~i, nu-mi pare rd.u ci fonna
inimii mele i-a rlmas necunoscuta. Dar zadamic rnA
visez aoare pe cerul noppi, ootoroantJL de Brigitte
cheamli la viata demonii adonni~i de mult in sufle­
tul meu. Cneon, in momentele de trezie, carapacea
b~tei te:<t08..-~. cea mai solidi din lume, ~i pierde
rezi:<tent-a.
Tropllitul cadentat at pantofiorilor galbeni se aude
incA in depart.are. Mi las purtat de ritmul lor, paRi
eind micuta mea clntilrea;.A Be iz~te de poarta de
la intrare. Toti pufnesc in rAs, nimeni nu-i sare in aju­
tor. Se c1atina ca un beth'an in haine bune, apoi se
race nenlzuti.
fn tot ace1't limp, Brigitte Heim imi trage un peT­
d:tf pentMl prestatia proastJ. ~i. croar daea \'orbele ei
imi tree pe 11lnICA urechi la 8ute de ani-lumina, cred
c3 a pronuntat cU\'llntul ..plati.. ta un moment dat.

Mil. due iute sa·i povestesc lui M~lies tot ce .-a


fnUlmplat. Pe dnun, MgAnd nulna In buzunar. dau de
un ghemotoc de hartie.

NI1·mi tnbuI' ode/tiM co Bii t'.id ct'i Jill 'fh


('1,iJ1r agromill, &111/1'8(' cd ai U'l aMl'(jrot caw.­
tif r" dolUUlprtut'f' t'OhWlf' fJl loc dt age1UJ)j cu
i,'tliblin.... ClIm 0 Ml gd.aq:/i pagina HruU mt.a.i

MTit "Ion,l" I

ii cile;c ~ ct>a."'Omicarolui-prestidiWtator ri\-a,cml,


intr~ pauzA la jocul de carp.
- Hm. in\.el£>g... Dornni¥J8r8 Acacia nu t;e poart3
ast'lTK'nea reJorlalte clintaret.e pe care le-am eunoscul,
nu e egocenlrici. ~u-~ di seama de puterea ei de se­
(h.lC\.ie -ceea ceo fie vorba tnt.re noi. face parte din far­
mecul ei. Dimpotriva. te-a remarcat. pe tine. Acum. n-ai
dl'cllt sa tncerci marea cu degetul. ~ bagi la cap ca nu
I.e crede atAt de dorit1i. pe cAt e. Jo-'ol~te-te de asta!

Alergintr-un suflet la cabinu ei!;li ii strecor 1:Ie sub


:~
u\' un biletel.

La mKZll1 lIoptii, £Ill Itpat~l~ lrenul"i (p"OllZei,

pUI''fi-m orlu'lttrii ea ali nil t'li ..:bJ!i cU lMna fl

aftepla~i·PlliI. !xi .fiigiidIlK3C.a va lo.t th""11 hmp


97
Itfi·i K'OOtf'/, i ,WOIlU tU a l-a priM tltlptd.

_ AnOO hombre! AnOO! E timpuJ sl·p deschizi


inima! imi spune Melies Ja nestlin}il.
- 'jce rae co loate acele? Oae-o z.Almcesc? Mi
ingroze:o;e numai la gindul ci rna va respinge... De
eAnd visez Ja clipa asta, iti mai amin~li'!
- ArcltA·i inirna ta rea adeviratA, t-i-i minte ce p-am
!lpUS odata, e sin~ra vraja posibila. Daca·ti vede
adevirata inima, ceasonUcul n-o s-o mai tnsp:'iirnante,
ai tncredere in mine!

A~tept1nd miezul nOl)~ii cum a~tep~i rilele


CriciunuJui cAnd e:'ti indrigot!tit, pc umAr rni se a~
porombeluJ \'laguit al LWleL N-a mai pierdut scrisoa·
rea de data asta. 0 des:fac ner-lbdator. cu degetele
tremurAnde.

jfint{ul Innl Jat:k,


Spnfi 1/1 at mqi Ii~tt 1/ "tat: fl ai gnjii rh
hllf. \'a treblli ad mai ~tePfi ptlttd til it fntmTi
aca.a. dirl ('(utza poUlin.
Te £mbnilifez,
DoclOM/a Mathltilt8

Sosirea ponunbeluJui mi-a umplut inima de bueu­


rie, dar conpnutul scrisorii m-a intristat adlinc.
Semnatura e ciudati.: OOCTORITA Madeleine. $i.
pe dc8:Supra, ea e mai vorbAreati de obicei. Pesemne
ei a "rut d scuteasci mesagerul de 0 ponri prea
grea. Trimit pasirea inapoi imediat:

Triml/e·mi 8CTUlOM moi lung! pritt TJOffn


oblfRUua.O-.i mairiimd"olTmit peon Mi~dqr
dt tillt. Simi JU!l'()ia .u rite« mai mutt dff6.J.
dolUi-im t"UllinU agOJalt dt Uhffim u,1'i untm.­
too".I//1i merge Mne. Toranlful mt'Ude drum AU
lilt ('t'(l.IOMtiro r-prutid igilai.or ca re aN' gnp «i:-mi
{IIRrtiOlltu ullmo cum tN'IJ1l~_ Poll/Ill u laaa fn
fJMt'! lJri·mt /11/ rii.!pUJU cat mol ntrdltd.'
Tr fm.brii(l... rz.
Jack

P.S. Eztraordiftanltm. Stradn Pablo Jardi"..


ltl(manU 7. 1.11 Cart nt. Granada

tn crucea noppi. ma pun pe ~leptatca un neghiob


feriol. Port 0 blu7.a de un albastru electric, ca sa-mi
puna in evidenp\ oeM ver-z.i. Trenul groaz.ei e
inviiluit in tli.cere.
Se face dO\lli.sprezece !;1i douiized, !lido mi~cnre.
Se face douaspre7..ece lli jumalate, nici urma de dom­
~ Acacia. La unu ranl douAzeci. imi ingheatA g
inima. tic-tacul abia daca se mai Bude. •
!
- Hei!
- Sunt aici ...
Micu\.3 cint.AreatA nu coboari, stA pntuitii, tn echi­
..
libru. pe covo~uJ de 13 inlrare_ Chiar ~i umbra ei
proiectati pe U:;.3 mi se pare ispititoare. M-a.5
mul~umi !}i cu ea COd sa·mi exersez sj,rotul.
-I"ilril:'i :;;tiu. m-aID deghizat in tine!
lntr-adevar. poart.A !;'i ea 0 bluzi leilA cu a mea.
- Iarti·ml. n-am a\'Ut limp sa g8.'K'$C 0 ~inutA. po­
uivitA pentru 0 intaInire. dar "ad ci ~ ~i s-a intim­
plat!;1i tie!
°
Surisul meu ~tren~ incredint.eazi ci sunt
mereu la patro ace.
Nu-mi pol lua lK'hi.i de 1a freamalul umed al bu­
zelo1' ei. ~i ea il;;i dJ ~ama. em'intele alearga inlre
noi. alungftnd tiicerile, jar ticaitul ceasomicului
r.!zootc pfuulla urechile ei.
- Ai fiicul furm; in lrenul groazei. Toate felele au
ie!;lit cu zambelul pe bure - vorbele-i t:.1ioase d~pi­
leazii. tJlg~rul care plUte~Le deasupra noaslr.l.
- Pm, nu-i a buna. ar trebui 86. (mp1uflii grO(lz(I
('Q ad pof triii... \Teau sa spun, ca sa-mi pol paslra

!'llujba.
- Ce conlew daci Ii faci sa plingi sau sa r.1d:i,
atAt Limp cA.t Ie ~ti 0 emofie1 N·am dreJJtate~
- Ba <la, dar zgrip~uroaicade Bri~tle mi-a zi.s C'd.
nu da bine la imagine. Nu se poale sA ie!;'i gtumind
din trenul groazei. Mort-copt, trebuie!W. inv3~ sa star­
nese mea. daca mw vrcau sa lucrez aieL
-- A sUl.mi frica c tot 0 fonm'i de scduq.ie, ca toate
celelalte ~i. din cAle vlld. tu ~li marc crail
Mil ame limba sa-i rrUirturiscsc taina, cU am 0 pro­
tezi in loe de inimi, cil nu ~tiu 0 iotA d..-spre dl'agoM(>.
fmi dorP"C s.i simti ci n--am mai trecut niciodatii prin
ce tree acorn. iJtUr, am luat oUeva leq.ii dcspre fa1'­
metele de draple de 1a un iluzionist, dar numai ca
d ajung In Mell", ~ vrea ~ 0 cu~n.'SC t'i'lrli sa rna
~ un eu<entAll'. Dare greu siI Iii curnpina dreapta,
3.';'8 ci rna trezesc spunandu-i:
- Mi-ar placea gl ne luAm in bra\{!.
Ea tace. ficind iar mutricica de pa~ tmbufnati.
- Mai stirn de vorba dupi aceea, dar mai int3.i,
nei sa ne lum in bra~?
Printre OOze 1i scapi un "vre3u" abia !1Optit. Peste
ge:;lurile noast:re se abate 0 lini~le tandri.. Se apro­
pie in pas leginaL De aproape, esle mull mai fru­
dedll umbra ei ~i-mi dA mai multi Ciori.
TJ)()lI,.',.;i
Bra~ele
ne sunt ficute pardi sa Be conlopeasca.
rmi Iipe e ¥lvaielnic pieplul de sAnii ei, firi tirie,
pentru eli aoole cea<;ornicului rnA slingheresc. N-a.,
\Tea 8-0 sperii eu inima mea plina de petice. Dar cum
sa nu sperii ghemotocul lista de fata, cand din
pllimAni 1mi ieH "talea ace ascu~ile? Mecanismul
intrii. iar tn panica.
lmi fcresc partea StAng-d. ca lji cum ~ avea inima
de ~licUi. De aceea, ne policnim la dans, dClji ea pare
sa fie c-.unpioana lumii la tangou. tn aee1a.~i limp,
ticiitul ceasomieului r-lsuni din ce tn ce mai tare. 101
8faturile lui Madeleine tmi revin in minte, unul cate
unul. ~i dad. mor firi s-apuc sa simt gtlStul imbri·
tl~ ei? Se in\al~ in mine senza~ia de cidere
in gol, bucuria zbondui, teama de pribu~ire.
Degete1e Ii adasta pc g-.1tul meu, iar miinilc mele Be
pienJ in mAngiieri. plimbindu-i-se pe 8pate. tJlClCJ'C sa
sudez visul de realitate, dar am uitat sa-mi pun masca.
Gurile ni Be apropie una de cealaltA. Timpul Be scurge
meel, aproape flU) in loc. Buzele Be atingcu nesa~ in cea
mai dulce atingere din lume!p se tnt.recin al>i.s3ri, dind
delicate, cind Cll putere. Simt gustul surprin7Ator de
c:iPf1Wli ~ zb,aterea de pasire zglobie a limbii ei.
o vAd a.scunzandu-~i ochii mari sub umbrelele
pleoapelor ~ nul inchipui un halteroftJ care pne
Himalaya in stanga ~ Munp.i StAncotP in dreapta.
Atlas este mic copil pe IAngi mine! lmi simt toati
fiinta inundali de 0 bucurie cople,itoare. Cu fieeare
gesl pe care-I facem, se mai treze~te dte 0 fantomi
in trenul groazei. Toeurile tropAie pe du~umea,
inviluindu-ne in zgomotul lor.
- Face~i Lini!}te! urlA 0 voce aspri.

Ne desprindem din tmbr'.1\l~I'e, temiitori, cu res­

pira~ia tdiatA. Am trezit monstrul din Loch Ness.


- To e~li, piticuJe1 e-i eu tine Ia ora astaT
- Mil gftndesc Ia tot 80iul de lrucuri ca sa-i insp;1i­
mAnt pe clienp.
- Pai, gind~te-te tn Jinil;lte! !?i vezi sa nu care
102 cum\'a sA ca1d pe cranille mele nou-nou~!
- Bine. bine...
1n!ricoIatA. dornniojoanl Acacia ... cuibArit mai _
in bra\.ele mete. TImpul ~-R oprit ClU'gere& ~i imi doresc
atAt de mult sa nu mai int..re in matea lui ob~uita, incit
uit gA·mi lin inima la di.l$tan\A. C'u1cAndu-~ fnmtea pe
picptul meu, micu~ cAnt.are-dl-8 Be tncrunta.
- Ce-ai aid dedesubt? CA tn~eapA ...
Nu-i rA..'lpund, insa ma tree toate apele ca pe un
~rlatan dat in vileag. Inti t.rece prin cap sa-i torn 0
minciuna. sl inventez ceva, si schimb yorba, dar nu
izbutese, pe:ntrn c:i sinceritatea naivi din tntrebarea
ei m1 copl~e! imi deschei eima.5a. nasture cu nas­
ture. Ceasomicul iese Ia ivea1i, jar ticiitul se aude
mai tare. ~tept sentin\JL L,i apropie mAna stAnga,
i1OPtindu-mi:
- Ce-i asta!
Din \·ocea ei rizbate atAt.a ~, incit mA tnchi­
pui bolnav pilnii. la cap8tul zilelor, iar pe ea infinnieri
Ia cipitAiul tneU. CAnteeu1 cucului bate orete. Micu~

cAntar'eatJ, tresare. RAsucese 0 dati cheia ~ 1i spun s608:


- tmi pare riiu. Am un secret, al} fi vrut sa ~i-I
dezviilui mai demult, dar mi-a Cost (rica sa nu te pierd
pcntru totdeauna.
Ii dau IAmuriri ci am un ceasomic in loe de inirrui
de cfuld m·am niiscut. Nu scot 0 YorbA despre incom­
patibilitatea organici dintre inima mea ~i dragoste sau
lurie, triiri eare--mi sunt cu desi\'~ire interzise. E
curioasA sl afle daca rni se modificl ¢ sentimentele 103
odati cu tnJocuirea eeasomicului sau dad este doar
un proces rnecutic. 0 riutate ciudati rhbate din gta­
sul ei. intreaga poveste 0 amUlA. fi ri\spund ci meca­
mea inimii nu poate func90na fiiri enl()\.ii. dar cii, totu.~
nu trebuie sa rnA a\'enturez pe acest t.eren alunecos.
ZAm~e ca ~ cum i-~ explica regulile unui joe
indn1.git. Nici nu scoale strigite de spaimi, nio nu
izbucne.,te tn ..as. Pbi acurn, numai Arthur, Anna,
Luna 'li M~lies n-au fost ~ti de ceasomicul-inima.
Pentru mine, inseamna 0 adeviirsta dO\'adii de drs·
gosle fcluJ in care rna lini~tRljte: ,.Ai fntre coasle un
cue? Cui Ii pasi!" Pur !;Ii simplu, ~i ee simplu e.._
Oricum, nu c bine sa rna sprind prea tare. Poate
cil prin ~hii ei miopi, cessornieul este mai putin
re~pingAtor_

- Chestia as13 e praetica.... Oaca o~ti cum ~


tntAmpli cu ceilalp oameni, ~ putea incerca sa-p inlo­
cuiese inima, pan! sa apud tu sa mi tnlocui~li cu 0
alta fata.
- Dura ceasul meu, ne-am imbrati.53l exact acum
treizeci l?i ~pte de minute pentru prima oanl, creel
eli avem deslul timp s.i ne gfindim !;1i la asta.
Chilu- cllnd se ~mulge de la pieptul meu ~i zice
,.dA-mi dnllnul", mi se P.1re eil se alinlA.
o inso\e'C cu pa.5i de lup, 0 imbril.ti~z ell poM de
lup, ii adulmec urmele cAnd se face nevAzuta.
Am sarutal--o pe fata cu limba de pasire ~ nimic
nu \'3 mai fi ca inainte. MeeanilSmul imi palpiti 8.-~
menea unui nllcan in fierbere, dar nu rna doare
niciieri. au rog, pu~in. un junghi tn coastA. lm.i zie
in sine. mea ci pentru ora asta de fericilA be~e, e
un prt>~ infim. La noapte 0 ~a rna catAr pe luna. 0 sa
mii trin pe cornul ei str.ilucitor ca intr-un hamac
.. i 0 sa visez cu ochii deschi~i.
8

A doua zit Brigitte Heim rna lreze~le cu 0 voce


de vnijitoare fiira puten magice.
-Ia scoaHi.·te, Miele! Azi te dai peste cap ~i-i spe­
Iii pc oarneni, cii nltfel ip dau papucii, tara niciun sianp
Chipul ei imlClil imi face grea~a. a.c;.a. di~·de-dimi­
nC'Jt-a. Sunt mahmur dupa bepa de dragoste prin care
am trecuL Ma: seal din somn ell greu.
Nu CUffi\'8 ieri-searJ. am oonfundat visul ell rea­
Iitatea! Urmatoarea intalnire va Bvea aceea:,;i 105
~tr.uucire! Numai cind mi-o inchipui, sirot fm"lliciituri
in tot tnlpul Sigur, trebuie sA ascult sfaturile lui
Madeleine. N-am fost niciodatA atAt de fencit ~ de
ne~lit. In acela..~i limp.
Tree pe 18 Melies ca sa.-mi examineze ceasomicul.
- N-a mai mers 3.';l3 de bine in via~ lui, Miele, rna
asiguri el. N-ar fi rau sa te ui~i tn oglinda cand imi
po\'esle~ti ce ~i s-a inUunplal noaplE'a trecutii, ai
vedea ea barometrol inimii tale arata zile tnsorite.
ToatA ziua, am banluit prin lrenul groazei, cu
gandul ci diseari. rna voi putea din nou juca de-a
a1chimistul.
Nu ne vedem declt noaptea. Ml\ndr.1 f?i. cochetA,
!;Ii anunli sosirea ciocnindu-se de lOl ce e in jur. E
modu! ei origi.nal de a bate la u~ lrenului.
Ne iubim ca doui bet.e de chibrituri. Nu "orbim,
ci ne aprindem. Nu ne 8irotam, ci provoeim .,incen­
du'" ('al ~unt de tnalt, de un metro ~ ~~, cor­
pul mi-e zgil\Ail de un cutremur de pAmAnt. Inima
evadeazA din I:nvelu,u1-inchisoare, se scurge prin ar­
tere, imi &junge in ~east3 "i 8e preschimbii tn creier.
Sunt tot 0 inimA, de la fiecare mu~hi pAna in varful
degf:'telor! Pretut.indeni, raze de 80nre arzator, pa­
siune roz cu renexe roE}ii.
Nu-mi iese din minte f'Aplura ei; mirosul pielii,
tonol ,·ooi, maruntele capricii care 0 Cae cea mai
aprigi ~i mai fragila Cata din lume. tndipatAnarea ei
de a nu-~ pone ochelarii ca si vadA oamenli pc cera­
nul aburit al ochilor ei miopi; annele ei unice dt
apiLrare. Vede firi sa vadA tntr-adevlr ,?i, mai pre­
sus de toate, nu sue in ochi.
tncelul co lncetul, deslu.,esc meeanica stranie a
inimii ei, care Cunc~ioneaz.i pc ba.za unui ameslec
Tntre un sistem de eochilii autoprotectoare iP 0 lips!.
de incredere profundi. Nemul~umjreade sine se ia
la trfultA co 0 hot.ar.1re de neclintit. tn timp ce canli,
domnil}oara Acacia tmprA!jtic raze - sc1nlei ale
propriilor imperlectiuni. Cind se ailA pe scenA stra·
lucel;ite, dar cand amu~el1te muziea, t~i picrde eehi·
libml fntr--o elipili. N-am gisit fnea rotilA !ipsa din
tntregul angrenaj.
La intrarea tn inima ci, laell.tul L,=,i schimbi cifrol
z:i de n. Uneori, cochilia esle tare ea 0 sUincli. M.3
triduiesc UKIarnie sa scomesc mii de eombinaW de
mingAieri ~i de vorne ~tejugile, t1J?8 tot inchi3a
rimAne. Cu wale astea, tmi place 18 nebunie sa-i stri­
v~ e:ochllia! Sil-i aud geamatul cand se crap', si·i
vid gropiteleadlincindu-i-se la rol~ul buzelor, care par
'" ~pte88Ca "",unA ca sa-mi lreae!l", RA·i r~e tandliri
sbltemul de aparare.

- A.!;I avea nevoie de un manual care sa rna fnvete


cum sA imblinzese 0 Aciint.eie! Ii mArturi.~lui ltI~lies.
- Bine ei nu de un lratal de- Alehimic absolut.!_.
Of. mai, bAiete, foC'.1nteile nu se fmbIAnzel'lC. Crezi di 107
ai trii Iini5tit ell 0 sclnteie intr.o ~? Ar anle ~i
te-ar (ace ~i pe tme serum, n-ai putea nia mAcar sl
• apropii de zabrele~
- Dar eu n-am de gind Rl 0 inehid inlr-o cu~!
At vrea numai si-i dau mai multJ. lncredere tn ea
- A!.ia da, alchimie absoluti!
-Cum sa-f.i eXI)lic? 'Itnjeam dupa 0 dragoste mare
.dMlul Arthur's Seat ~ aewn m·arn pomenit eu un
_ de munp cart" tmi cre.te direct 8ub 048C.
,

- Pili, cst.e O!;'><Ul~ extraordinani! ~tii cal de pu~ini


oameni au noroeul asta?
- Poole ca ai dreptale, dar acurn ca j·am simtit
gustul, nu-mi mai iese din minte. ~i ciind ea seinchide
in sine, rna simt tare ncputincios.
- Bucurl-te cat poti de momentele acestea
neprefuite! $i eu am cunoscut 0 scanteie, vorbesc din
experienta, fetele astea sunt ea vremea la munte:
total imprevizibile! Chiar daC'.1 domni~d Acacia te
va iubi, nu vei pulea niciodatii sa pm stapanire pe ea.

Ne iubim tn tainii. tmpreunii avem treizeei de ani.


Ea esle micu~a cantireatA. faimoasa Inca din copi·
liiJie, iar eu, strmoul care-!}i c~tiga banii muncilld 1a
Ll'enlil groazei.
Balciul Exlrdordinarium e!:lte un adevar-dt cillun,
in care loti !'Ie !;Itiu lntre ei t iar zvonurile zboar.1 din
gUl"'d in ,gur.1. 8-au aclunat aici oameni de lot saiul,
gelo!}i, tandri, morali~ti, meschini, curaj~i sau bine­
voiLon bagare~i.
Ell nu dau doi bani pe ee-ar zice al~ii, mi-~ doli
sa nu mi se mai desprind.ii din bl"a~e, dar ea nici nu
vrea sa auda ell cineva ne-ar putea descopel; seere­
tul. La inceput ne convenea situa~ia, ne ftn;~m ca
ni~t~ pirdp in asellnzi~uri, felip de ochii lumii ~i toe·
mai de aceea traiam elipe de vraj:l.
Dar earnl inima sm inca pejar aprin."l, delj.i s-au !<lin.'l
scanteile dintnl tnceput ale fliicarii, dr-.tg08tea ie8e \a
~prdfati ca 0 navli. maritiml scufundata intr-<l cad:l.
A.o;:a ci am nevoie de mai mult ~u... DegeabB. ne intAJ..
rUm sub dar de 1Wli, vreau sa ne iubim In pUn soa.re.
- 0 8i le sinll in vim! tuturor. Doar n-<lf sa cadi
mun~ii...
- Crezi ei mie nu mi·ar placea si te sArot in mie­
zul ziJei ~i si rae tot ce rae!]i ceilal~i1 tnt.elege d f::tind
departe de ochii lumii, scipam de bArie. N·am mai
nca ~te niciodati. daci oameni ca Brigitte Heim
ne-ar ana taina.
Bin('tn~elcs. micile scMlK)M pe care
mi Ie 8trecoari
In bw:unare a.~cund cU\;nle atAt de dulci, focAt mi se
tope~c in J,Yllrn. Dar nu rna mai rabdA inima sa stau
1-0privcsc dispilrilnd in pliurile nop~ii, de tndata ce :~
mijese zorile. Cadcnta. pa.~i1or miisoara distant-a din- _
.~
ire Roi ~i-mi risun8 in urechi alungimdu-mi somnul. ~
far cAnd !le cr'clpa de ow ~i canterol plslrilor rna ;;
anunlJl, ca nu mai am limp de donnit, imi \;ne rau. ~-_
'09
In caleva IURi. marea dragoste a flcut intaii~.
IlU Me mai poale adapa doar Ia sArlu! nop~ilor. OaseJe
.. De\'oie de calciu, cici neatiru;e de soare ~ de adien
de vinl se firlmiL. Vreau sa-mi dau jog masca de li·
lac romantic ~i sa iubesc in lumina.

s-a AC\U"8 aproape un an de Ia primele noastre .,in­


ClIIIdii" ~ siluapa nu s-a schimbat deloc. Nki in bine, nici
tutu, Nu rcu.~ sa·j aJung sfiaIa de a fi \,azut3.. M~ties
rna smtuiel;t.e sa am rilbdare cu domni.~ Acacia. fi
cercetez cu pasiune mecanica inimii, incerc sa-i deschid
incuietorile intepenite folosind chei u.~'e ca fulgul, dar
uncle unghere par tnchise pentnJ totdeauna.

Faima de cil.ntareata infocata trece de hotarele


balciului ExtraordinaJium. tmi place ail. merg in ca­
baretele orclJ}elor din imprejuJimi ~i sa-i ascult
vocea. Sa simt vllnlul tn mi~earile ei de flamenco.
Inlru la speetacol dupa ce a inceput!;li dispartnainte
de a se trage cOitina, pentru ca nimeni sa nu·~i dea
seama ca sunl un spectator fidel.
Dupa concer1.e, cohorte intregi de bliJ'bap imbriicap
Ia dung-.i a.5tcaptli in ploaie ca sa-i ofen~ buchete de flon
mai marl dccalea Ti facocurt.e nebuM chiarsub na'lul
meu, dar nu-rni este ingaduit sa. rna arlit la fa~a, t.re­
buie sa stau nemi~t ca 0 umbrl. Pentru ei e 0 rni­
nune un asemenea talent la 0 cAntAreatA 8.'}& de micuta,
110 pc cllnd eu ii ~tiu pc dinafari ham] ~lefuiL pc fiecare
scena pc care ~~. Tnuesc la marginea \riepi ei 80­
ciale. SA vii.d sclipirile din ochii atator birbap eu inima
intrcagA e pentru mine un adevaml prilej de torturii.
Reversul medaliei de indrigostil t~i imprd.';Itie refle­
xele tntunecate: descopar ca ~i eu pot fi gel06.
Diseal-a, m-am hoUlrat s3 fae un experiment, ca
8-0 tnduplec sa nu-rni piriseasca <U;!temuturile. 0 sa
blochez acele ceasomicului ~-o sa oprcsc timpul. 0 sa-I
pornesc din nou numai la rngRmin~iJe ei. Poote de

aceea tmi interzicea M:u!eleine M Ie ating, de leami


~ nu pun stA,"i1ar C\lJ'terii limpuJui. Sunl ronvins c:l
dac-ar Ii 3\"Ut un ceasomie in locul inimii. CenlL~
J·ar fi april 11 ora douasprezece fiin1 un minut !}i ar
fi nhna8 18 hal toatA '"ia\-lL

In \7eme re domni..,oara Acacia U;D pot:ri\'~ pan­


tofiorii co 0 mana ~i pirul cu ceaJaJti, opresc minuta­
rul. De \'Teun Iilert de ora, acelearatA tot 4.37, dar Ie
e)ibel"'E'Z din 8t.r1n8oore, pentru cA mieuta clintAreatA
a di~"J}iirut deja in labirintuJ tAcut al balciului, primele
pAsAri ale diminepi aoompaniindu-i zgorn<tul ~or.
('aL al) fi dat sa mai am rigazul sa·j ccrcetez in voie
caIcfiicle duki 1a pip3it, sa-mi tree paclul palmei peste
ni..:;ipurile mi.!icltoare all" gteznelor ei estifelatc ~ J>Cf'te
pit'trelc chihlimbarii ale genunchilor. SA rnA infropt din
fr:\~zimile coapselor ~i ele sa rna primeasca intredes­
dUlse asemenea celei mai line pi.<l,te de aterizare. sa 0
gtriye£lC ~b mii de sarutiri ~ m3.ngiieri, sii'i uite gan- 111

dul de a se tnt.oaree acasa. Blocaj temporal. unnat de


un curs de limbi nu toemai striine. Apoi, sa pun iar
fIE' ~ caruselul gribit allumii, iar ea sa nu se dea pie­
catA, !Ii nu mal poaLi rezisla ispitel de a mal rimane
citeya clipe luminoase tn ~ molatic at ~tului meu.
~i in ~te momente sustra...'le curgerii timpului, dom­
Jliioara Acacia sa fie a mea lJi numai a mea.
Dar ceasornicul biitran, care "tie pe de rost mer­
!lui orelor ~i-mi banluie in80mniile C'u ticl1itul lui
monoton, se impolri"e~te indiirAtnie sa ma ajute la
un numarde magiE'. 8ingur in IJatul gol, incere sa mai
potole-c din durerea ceasomicului. apasAnd intre de­
gt"lE' ratitele mecanL...mului. O. Madeleine, t,e..ai face
foc ~i par.l, dadl m·ai vedea!

A dnua ri, diminea~ trag 0 fug-oi Ia Me1ies. ~i-a ri­


Walt un atelier unde t.aJ.mAce;te ,-Lqu} cu fotografia in
mi~ Ia care m~te din greu. tl vizitez aproape
tn fiecare dupii-amiaza tnainte de a merge la slujba ~i
detiE'Ori tll'urprind in oompania unoI' .,fnlmlL<;e~i"_ Azi.
ell 0bl'Uneta cu plete lungi, mAine, CI.I 0 ~tli maron­
tic1l1'otu~i, nu i·a ic:;it din minte uimitoarea ciiIAtorit.·
pe Luna pregltita in dar penu'lI aleasa inimii lui.
tmi mai mJingRi mele p8.str..md amintirea 3Ce:-tei
iubiri pierdute, e un medicament cu gust dulceag, care
rna mai pL~ de timM uncori, dnr om: lecui~te inC(>·
tu1 eo tncetu.l. Farmecele de dragostE' g..au intors imp(~
tri'"3 mPa; door l-i-am !'l"ptI.';. trocurile nu·Jni rel¥$C
tntotdeauna. De acum inainte. va t.rebui mai intAi ~
dN:hid bine oclili:;;i abia pe unn:i...a mai tr.liesc l:5enza~ii
tari. Dar tu sa nu te iei dupa mine. Pune altoiul ,;.... u·
hri pe realitate ~ nu uita lucniI eel mai important:: a.~
domni.;;.oara Acacia ~te tnd~t.i de tine.
9

Zi de zit Brigitte Heim rna amenin1A el-mi di pa­


pucii, daca mai continui sa lransfonn lrenul groazei
inlr·un spectacol comic, dar nu t.rece la faptc flindcl
sunt aLruc\.ill clien~i1or .•'-'ac tot ce-mi stii in putintA ~-i
~perii, dar fi\ra sA vreau Ie smulR" zfunbetele. Degea.ba
cAnt Ok When tht Sainh, ~hiopatAnd (8 Arthur, de­
~aba IIJXUlt oml de marginea inimii tulburfmd lini~
candelabrelor in curbe, degeaba sc"<U1Ai cu artu....uJ pe
tnmele mee:anismului ~ sar din ....agon in vagon, l& 113
IlCUnd pe genunchii. oamenilor. ei pu/nest tn rts. Toate
t'Cecte~ mele de surprizi dau~. pentnl <:i tic-taeul
nkllIl.Klnr a1 ce~",micului 1i anuntJ. din limp ci apar
ve Ia !l"p8tele lor J:l Mci mire erect de surprizi. Cei
obi:;-nui·j deja riid eind rna 3P-OPii. M~Lies crede el nu
t in stare sa im:pairrlfult cu ade\'tlrdL pe cinev8, din
pricina pri\'irii mele de indrdgotitit.
Din ctind in cind. do~ Acacia ~i (ace apa·
tipa In lI'(>nul grQ:lZei. Cand 0 vad a.~zAndu-~i trupul
finlv pe bancheta vreunui compartiment, <:easorni­
cuI tmi ticiie mai tare. PAnAla regAsirea noastM1 noc­
turnl.1i strecor tn buzunar un bilet.el ca sa mai sting
focul "'ileptirii.

1\1 ~ copacul meu l;ti ai dat tn floare. In seara asta


o si tnehidem lumina ~ 0 sA-p potrivesc pe muguri 0
pereche de ochelari. Cu v8rfurile ramurilor 0 sa briz..
dezi bolta cereasca 'P 0 sl-pscuturi tnlnChiul nev8zut
pc care se reazema luna. AJte vise 0 sA ni se cearn3la
picioare ca fulgii moi de zapadA. 0 gA-p tnfigi adanc in
pAmAnt ridAcinile in fonnti de loculi ascupLe. Lasi-ma
sA nrc in inima ta de bambU8, vreall sa adonn Ianga tine.
Ceasornicul aratA miezul nop~ii. Bag de seama cit
pe pal stau tmp~tiate caleva a,ehii; din loe tn loc,
lemnul e scorojit. Dornni!1OOra Acacia vine firi oche­
larl, dar mll priv~te tncruntatA, de pard am fi la 0
tnUi.lnire de afaceri.
- Te-ai purtal eiudat ieri-searl. Nici tu la reve­
"' dere, nici tu ~arul, nimic. Nu "tiu ce lot me~tereai
la ceasornie, ca hipnotizat. ltli-a foslteami si nu te
tn~epi in ace.
- tmi pare rau, nu \'oiam decAt sA Cae un experi­
ment ca sA mai ri1rnA.i pu\oin Is mine, dar nu mi-a mel"8.
- Nu, n-a mers. sa nu tejoci cu mine! Te iubesc,
dar .!Jlii prea bine ci nu pot sta pAni dimineata,
- ~tiu, de n-a, mai "ti... tocmai de aia am tncer­
cal siL.
- Plus de asta, ai putea si-p sco\oi ceasul cind sun­
tem impreunA, rnA rAnesc in el cAnd...
- Si·lscot! Nu se poate!
- Bineinteles c1 se poate! E u imi dau JOB machia·
jut de sceni, elnd ne vedem Ia s~itul8pectacolului!
- Nu mereu! ~ ~ti a..,a de frumoasi, goaIi, cu
ochii machiap!
Printre genele prelungi pA.1piie w,or 0 luminA.
- Eu n-o sa pot nieiodall 51 renun~ la ceasornic!
Xu e un acce80riu!
tmi ri\spundc risucindu~ buzele pline, ca ~ cum ar
spune "IlU cred nid!?8Ptezec:i Ia sull din pov~e tale.....
- AscultA, Jack, tmi place cum le inerezi in vise,
dar uneori Lrebuie sa cohori ell picioarclc pe ))AmAnt
~sa te malurizezi! Doar n-o sii-ti duci via\Jl cu gri­
mada asta de ace care-p ies prin palton - tmi tine ea
prediei pe un Lon de inviitBloare.
De la prima noastm tntlllnire, nu m-am mai sim­
~it niciodatA atat de departe de ea, de!?i stArn tn 115

acee~i odaie.
- Sa chiar asta 0 sl se tnt1mple! ~
funeponez
eu! Ceasornicul este 0 bucipca din mine, dalOritA lui
imi bale inima. ,,"ia~ mea depinde de el! Trebuie sa
mi obi~nuiesc. tncere sa profit de ceea ce sunt ca sa
~ cum faci ~ tu pe sceni, cind cinp, e
pot trii.
acela.~i lucro!
- Ei, nu·j chiar aceIa.5i IUCMJ, nu fi p1"'06lup rnA alinti
ea, dezmierdAndu-mi cadranul cu vArfuJ degetelor.
Inri ingheata sAngele tn vene numai 13 gandul c3
ar pulea sa-mi considere ceasornicul ..un accesoriu".
Eu n-~ pules s-o iubesc, daci i-w, lua inima drept un
fals. fie ea de sticli. de came sau dintr--o coaja de ou.
- Pist.reazii·1 daci pi mo~! Dar ai grija cu acele...
- Asta 'insearnn3 dI. ai Ynttedere to mine sutii la sutA!
- sa zicem ~ptezeci deocamdati. Depinde nwnai
de tine sa·mi ari~i cii pot ajunge ~a la auti 13 SUt3.,
micutuJ meu Jack...
- ~i ce pot face pentru inca lrei2eci la suti?
- Las' di ~tiu eu pres bine cum sUi treaba ell
bArbatii...
- Eu nu sunt asemenca eelol'Ia1ti "bltrbati".
- Ei t nu mai spune!
- Crede-ma!
- E~ti un ~mecher innascut! Pana ~i inima ta e tot
o !}mecherie!
- Singura mea ~mecherie!
116 - Veri, tot timpul cazi in picioare! De aceea te iu­
besc eu pe tine!
- Nu vreau sa rna iube:;;ti "de aceea';, vreau sa rna
iube::li "pe mine intreg".
Pleoapele arcuite ca ~te umbrele ti elipese in
ritmul tie-tacului. Col~ul gurii. pe care n-am mai
rutat-o de ce\"8 vreme. t~i schimbil unghiul. clnd
amuzat, cand ~oviielnjc. Sub cadran, roti~ele incep
sa se invarta din ce tn ce mai tare!}i simt tntepaturi
tn inima.
AlUnci vocea de tunel i 8e pl"etiChimbA tntr~ ~pt.i
lini~titoare. iar in obr.u i se adlin~te 0 gropi~
- Te iubesc pe tine intreg.
Ii prime5C mlngiierile i:;pititoare ell r.buflarea
tAiat!. Cind !lUnge lumina. giuldurile mi 8C dizolvi
in till trupul.
COMtelapi de aluni~ minu:;.cule ii roiesc de la gil
pirui 18 S<1ni. Suot astronomul pielii ei p~le cu
:-tele. pc can' Ie adulmec co nesa~. Buzele inlredes­
chil'(' rna innebunesc, sangele mi 8e infierbintA. iar
picioarele tmi inu foc. Ii ::trivesc sub fQiruUbi noriJe
trupului ~i ea t~i risipe~te petalele sub ochti mei,
damindu-rru toatli seva. Atingerile ei 8un1 descarcan
elect.lice dureros de dulci. 0 strung in bm~.
- Pentru celclalte treizeci la sutA, t~i dau cheita
de la imma mea. N·w voil' 5-0 8nmci. tn rest, po~i sA ~
,
Caei ce Hei ~i c:i..nd vrei Cll ea. Oricum, tit tfti cheia ~
cart'-mi d~e toate portill'. Cum eu am deplini ~
incredere in tine. 0 sa te reg sil-ti pui ochelarii ~ sa 111
Il'li la-:-i ~ te privesc in ochi plin Ientile. Pri~Li!
Yicu\-8 cAnlilrea~ inti acccpti propunerea.. j~ di
pirul l)e gpate. de5COperindu·~i oehii de eAprioari
~\ioa..-'<i. Apoi i~i alege 0 pereche din manunclUul
ftt'l'llelil de Ia Madeleine. firi ~·l;ii ridice frontea 0,
.Madt'leine, le-ai face foe ~i pari, dacA ai fi aici!
A~ putea Jo>i-i spun ca-i alA minunal cu ochelari.
dar lol n-o sa rnA creadii, ~ ci prefer 8-0 man­
gai pc mAna. fmi fac ganduri negre eli poate,
vizAndu-ma a.~a cum sunt, n-o si-i mai fiu pe plae.
1\1i euprinde teama.
ti pun eheia in mana dreaptl. De emope, pufiii ca
un teen in miniaturi.
- De ce sunt doua purl!
- Asta e penlnl deschis, cealaltA, penlnl tnlor.­
ceasul.
- Pot sa-I deschid?
- Cum sa RU?
SagA eu grija eheia tn gaura din dreapta. tRehid
ochii. apoi II deschid din nou, ca atunci cind ne
fl8n1tAm eu palimi.
t~ pleaea pleoapele eu stinJA. u un calm uimitor,
apuci tnlre degete 0 rotitA. st.rfu1gllnd-o u~or cat sa
n-o opreascli din mers. Dintr-odat3. 0 mare de laclimi
sa
sUi. gala se reverse. 0 elibereazli. din stri.nsoare
~i robinetul cu melancolie nu mai curge. Domni~ra
Acacia mangiie 0 altA roti\A - arc sa rnA gAdile la
118 inimA! MA striduiesc sa rid, dar nu-mi iese decat un
zfunbelsonor. Atunci, fari si-i dea dromuJ din mana
dreaptA celei de-a doua roti\.e, 0 apuca iar pe prima cu
mina!'tingi. Ma slruti, apAsAndu-mi gura cu pulere,
~ rnA lrimt un Pinocchio tnsu1lel-il de zana A1bastri
in c:a.rne ~ oase. doar ci mie nu-mi cre!}te nasul. Ea
t5i dA scama, ~ pre<:ipiti mi::driJe, imi chinuie roti\.ele
mai tare. Vrind-nen'ftnd. de pe buze tmi scapi un
geamit. SUllt surprins, n1~inat, dar mai presus de
toole, tnfierbAntat, ca '?i cum tnt.reg angrenajul mi s-ar
r

Ii pre~chimbal intr-un pote.n~iometru. 8u:;pinele se


transformi. in hordit.
- Am chef de-o baie! imi ~ple:}le.
incuviint-ez din pri\iri. de all(el, nu ~tiu cu ee n-~
PO"'" fi de acord. Mi risucesc pe dildlie ~ rna!ndrept
~pre baie ca ~ umplu cada cu apa fierbinte.
Pil'jeSC firi zgomot ca sa n-o trezese pe Brigitte
pe cart' 0 aud bL5ind din camera de-allturi.
Sclipirile argintii ale apei dau impreia ci oeM a
eoboriil in api cu stele cu tot. Ca prin fannec, robi­
nclul meu obil?nuit impra.:,tie elele de spumi in intu­
nencul Uicul al noptu. Ne cufundAm tn cadA, cu grija,
C<1 nu cumva sa irosim vreun strop de voluptate.

PArem douA steJute de fidea in fonnat mare I}i (aeem


drago~le ell tneetinllornl, in clipocilul apei, doar sm-u­
tAndu-ne, cara sA ne pitrnndem. NiciodaUi. n·am mai
triil 0 ~nzatie atAt de intensa.
Ne iltapinim cu greu, inghipndu-ne !\trigdlele in
~pte de pl1cere. Ea se ridid. in picioare, Be tnt.oaree 119

ru l'patele ~i de\'enim ni!}le animale (croce.


La!dlr.;it. mi prilbll\"!SC cit sunt de lung, cum mor
artorii inu-un we tern, iar ea incepe sa uric mu~
Cucu1 ~te sA C'Ante alene. 0, Madeleine...
Domni.,oara Acacia adoanne. Ii prh'ese nenili;;cat
genele lungi, rimelate, care li sporesc frumuset-ea
silbatica. Este alit de ispititoare, tneAt rnA tntreb
dacli pentru postu) de canlAreat.i n·a trebuit sa po­
zeze goaI.A unor pictori imaginari, chiar la lumina zilei.
Seamima eu un tnblou allui Modigliani, tn care per­
sonajul a inceput. pupn sa sforaie.

A doua zi, via~ mieutei dl.ntarete 0 ia de la cap<'lt,


eu acee~i ~leahtli de bArbati care roiesc in jurol ei,
lara un scop precis, en ni*te fantome III carll!:: ~i oase.
AceMta fauna irnOOlsAmaUi ClI parfumuri imi cia mai
multi tiOli pc ~ spinarii decat 0 hailA de lupi intr-o
noapte ell luna pUna. Totul miroasc a pl"efficiitOlie, a
palaVl'"dgea1i scornitii de minp mai inguste decii.t un
cavou. Dacii rna gandesc bine, ehiar ii aclmir curajul de
a inola prin vfutejul ameptor de diamante faIse ~i noroi.
u,tr-o bUM zi, mi-o vor trimite pe Luna ca sa atAte
poftdc tJllMti ale extrntere!;lllilor. Ea va cll.nta in 1)8,~i
de dans, va raspunde la tntrebWile jumali.,tilor lunari,
va fi fOlografiatA ~ ou se va mai tntoarce niciodatl.
CAleodata Imi Ilpun in sillea mea cii numai Joe mai
li~te din povestea asta, cire~ ,,;ennanoasA pe tor­
tul plin de mueegai.

tn sAptamana u.rmatoare, domni!;Oarcl Acacia are


concel1, la Sevilla. Scol de la pastrare plan~ eu ro­
tile inventatii de M~lies ~i Slrabat erestele ro~ii ale
muntilor, en s-o regisesc in camera ei de hotel, la
sfar!?itul speelacolului.
Pe mum, porumbelul voiajor imi aduce 0 alta seri·
soare de Ia Madeleine. Door c~teva cuvinte, acel~i­
CllI-c par scrise de 0 mana stJ"'dina. Mi-a~ fi dorit atAt
de mult sa aud ve¢ de la ea... Cat ~ da sa 0 cunoascii
IX' do~ Acacia! Lui Madeleine i·ar fi erid. de
buni seamA. de complicatiile iubirii, dar per.-onali.
talea micu~ei cant.iTe~e i·ar alunga tOile temerile.
Adeseori mal.... purtat de vurul de a Ie "Mea discu·
tAnd tmpreuni.
A doua :ri dupa concert, hoWuim pe st.rizile din
Se,i11a. ca doi tndrigostip ade,·ar.lp. ACarI e fromos!p
un ,-iinticeJ jilav ne mangaie trupurile. l\.JAinile se mutA
neindernanatice, nu ~tiu sa raca ce fae oarnenii nonnali.
tn bema nopf.ilor, tmpinse de dorintA, se ~tiu WIa pe alta
pe de I"08t, dar wei, tn pUna lumina., pardi. ar fi patru
rnllini RtAngi care se chinuie sa serle "bunA ziu..".
Ai;ia KUl.ngaci cum sunlem, semi'lnam cu un cuplu
de vampili ieiilij.i la cumpardturi fiirlochelan de soare.
Cui mea romanLismului. Pentru noi, sa stam in mie­
zul zilei, tnlantuip, pur ~i simplu, pe malurile Ouviu·
lui Guadalquivir, e apogeul erotismului.

Pe deasupra acrestei fericiri depline in simplitatea


ci, plut~le un nor de amenintAri. Alituri de Acacia
rna cuprinde 0 m1ndrie de supan. tnsi., pe masur-I
te l~ timpul. privirile e.uaz:iale ale celor din jur
rna rae din ce tn ce mai gelos. De:i rna mai consolez
1& gindul ci firi ochelari nu-i in stare sa "ada turma
dE' barba~i care rnA int.rec in frurnuse~e. totu~i. rna
siml pards-it tn mijlocul mul~imii c.rescllnde de aplau­
daci. 1'rebuje sA-mi reintru tn rolul de striiin ljoi sA ma
relrdgin pustietatea umbroasa a culiselor, cu atat mai
singur, eu eAt ea nu-mi intelege suferinta. Cred ell nu
e prea convinsa ea am un eeasornie in locul inimii.
tnca nu i-am explical cii avand 0 inirna improvizat:l,
compOitamentul meu este In fel de petieulos ca acela
al unui diabetic imbwbat eu eclenui CtI ciocolata de
diminea~ pana seara. Nici nu sunt sigur ca vreau sa-i
dau aUltea lamuriri. Dacii e sa ma iau dupa teOliile lui
Madeleine, in clipa asta sunt in pragul mortli.
Dare 0 sa-i fae fa~? Pliciitoasa asta de inimii inve­
chita va rezista?
Colac peste pupaza, ea sa mai toame putin piper
in soaul iute ca focul, in care ne aealdam, domnil;loar'tl.
Acacia este, eel putin, la fel de geloasa ea mine,
t nen.llllii din sprancene asemenea unei leoaiee gala
sa se napusteasca asupra pdizii, cand vreo feti~ana
eu pletele in vant intra in eampul meu vizual, ehiar
i}i eand nu suntem in trenul groazei.
La meeput mi se parea miigulitol', rna vedeam in
slare sa tree in ZOOt' peste toate opreli!;itile. tncl'ede­
rea ei imi d1idea aripL Moo taniu, cfutd mi-am dat seama
ea rna ia drept un tri!jOr, aripile mi s-au (rant !}i, in sin­
gttr'::itatea nopplor, mi·am pierdut ~ increderea in mine.
Povestea noastri'i nu mai e in sos picant, se scalda
intr-o ciorba inacritii.
10

Tntr-o buni zit un indh;d ciudal a venit sa eandi·


dele penlnl postul de sperietoare In trenul groazci. Din
acel moment. ciorba in8criti 8 incePUl sA·mj stca tn g'dt.
E atilt de toaIt, inclil atinge cu fnmtea acoperi~ul
trenului. Are ochiul drept acoperit cu 0 bucatA de
cirpa neagri, iar cu eel stang, pri,,~te isooditor plio
wale unghcreJe baJciului. ca un far tn mijlocul mArti.
Rimane pironil pe chipul domni~i Acacia !1'i 0-0
mai ~Ulbe~te.
Brigitte Uangajeazi pe loc. d~i croar atunci reu­
l}isem, in ~l, sa-I sperii eu ade'"lrat pe clienp., &pre
dk-,>erarea ei. M-a luat ~ de repede pe sus, el nici
n-am avut limp sa rna dezmeticesc. 0 81·1 rog pe M~lies
sa rna adaposteasdi 0 vreme In atelier, dar IntAlnirile
fierbin~i cu micut-a dintireatA vor Bvea de suferit in
aceste condi~ii.
Spre sean1. dornnifjoara Acacia are spectaCOl intr~
sali de leatru din ora,. Ca de obicei, rna rUri.!;iez in
fundul salii, abia dupa prima melo(He. Noua sperie­
toare sill in r.1ndul inUli. Jumatat.e dintl'e spectalori
nu vad de caplllilli. tn mice caz, ell nll deslu!]eSC nimic
din ce ~e tnUimplii. pe scena.
Vii.U\ndu-i ochiul ~inluit pc domnil?oara Acacia,
simteii. rna nrde fli cama.c,;a dc pc mine. Nici dupa con­
cert, nu !;ii-a stins 0 clipagirorarul. tmi vine sii·i spun
lampadarului astuia ambulant sa se care, dar tmi
inghit vOlwle. tn schimb, inima incepe sa t-ipe din loti
rlrunchii, intr-un la minol' cam dogit. Spect;atorii se
intorc. spre mine l}i-mi rad tn nas. Unii se intreabii
mirap de unde Be aud zgomotele, altul imi strigii:
- Te I'CCllnosc! Tu e~ti lipul ala caraghi05 din tre­
nul groazei!
- Nu mai lucrez 3eolo de ieri!
- Ah, da? PAcat, raceai chestti haioase!
Parcii suntaruncat Cll ciipva ani in unna, in curtea
f;leolii. Tncrederea in mine ciil}tigatii in bratele dom­
124 ni~arei Acacia s-a dus pe apa sambet.ei. tncct, incet.
intrcaga mea fiintil. se face pm! ~i pulbcre.
Oupa spectaeol, nu m-am putut st.<ipani sa nu-mi
vars orul. Aleasa inimii mele stl1l.mbii din nas:
- Haide, WU, pentru rnatahala aia...
- Dar se uita In tine en In soare!
- Trancane~ti intruna despre incredere ~i uitc ce
pove!;1ti scorne~ti penlru un biet pirat chiol'!
- Tie nU-\-i rep~z nimic, sa l}tii. el iti d:i t!lrcoale
ea un rechin!
Stau Tn cumpana. Daci am tncredere in ea. I1lli tern
cii piratul 0 sa se (aci luotre ~ punLe sa 0 euccreasci.
Cuoose eu bine priYirea asta. ~i emar dacii. vine de la
un singur oehi. are elect inmiiL
Ciorbo iruloitl de'ine SOlS pieant. abia In dlpa cind
matahala chioari. se apropie ~ se riste!;'te la noi:
- Nu mi mai ~ine~i minte?
La auzul tntrebirii, mi tree fiorii pe ~ira spinlrii.
Am mai avut l;enzapa asta, pe care 0 ur~ din toatii
inima, dour cdnd enlITl !'jCOlar.
- Joe, ee-i cu tine aiei? striga domni~oard Acacia,
~t.injenitA.
- Am strAbilul tn lung ~i-n lat ca sA dau de voi
&mAndai. pesle tot am fast....
J 8e implcticcf;lte limba. Nu Ira achimbat deloc, mai -si
pu~in cUeva loleie tn barbi ~ d\.rpa de pe ochi. Curios ~
d nu I-am recunoseut din prima! N u-mi vine sa cred ~
ci Joe e aiei tn carne ~ 08Se. tmi repel in mime ca ,l; ...
Ii prind curaj: ,.Aid nu e.5ti acasi, Joe, 0 si te intorci 125
t'U coad3 int.rc picioare pe meJeagurile tale <:e~oase!"
- Dar yoi d !;'lip de undeva!
- Am roo co&egi de ~ sa zieem ci suntem cu-
Jqtinte vechi. ii rispunde eL zimbind pe sub mustalL
Sunt impielrit de uri. I-~ sparge ochiu.l numai­
dee6t ~i I 1LIl trimite de unde a venit, dar tnrerc sa·mi
pIItrez calmul In fa~ micu~ei cant.Art'~e.
- N•• doi va trebui sa purtAm 0 cLiscupe, tmi ~I>une.
"PetJ,ndu-ma cu privirea.
- Maine dupli-masA, la trenul groazei, discutam
int.re patm oehi.
- Ne-am in~eles. ~i nu uita sa aduci dublura £Ie la
chei! se riiste*te el amenin~ator.
Chiar in seara aceea, Joe ~i-a actus catrafusele in
fo.<;ta mea camera. 0 s..'i doannA in a.~te.rnulurile in
care m-am hfujonil cu domnil;lOOrd Acacia, 0 sA colinde
holurile unde ne-am imbni~il~at noi adesea, 0 sa
zareasca r.1m~it.ele viselol' noasLre in luciul oglinzi­
lor... II auzim cotrobaind prin sertare, prin peretti baH
in care ne-am pitit.
- Joe e unul dintre rO!;ltH Uii iubi~i. nu-i ~a?
- Ei, iubit... Erarn 0 copiiA. Cfmd il vid acum, rna
intreb cum de I-am bagat. in seamli!
- Da, l?i eu rna intreb acela!?i lucnl... Groar a.~ cum
de {.i-a cazut cu tronc un biiaL ca el?
- Era un rei de capetenie in ~coaIA, pe atunci ii
avea pe top la picioare. luI' eu eram necoapUi, asta-i
126 tot. Ce coincident.-3. ca-l cuno<U}tem amandoi!
- Ba bine ca nu.
Nu vreau sA-i povestesc ce S-8 intamplat cu ochiul
lui Joe. Mi-e frica sa nu rna creada un maniac peri­
culos. t n jurul meu simt cli se strange la~u1. nemilos.
Un singur gind miobsedeazli: Joe s-a moors ~i habar
n-am cum 0 sa-i tin piept.
- De ce p-a cerut dublura de la chei?
- PAL. Brigitte Reim I-a angajat in loeul meu la
trenul groaze.i. A~a ea i-a dat ~i camera mea.
- Femeia asta nU-1 bunA de nimic!
- Nu ea e problema,. ci Joe!
- Te-ar ti dat arari oricum, SURt siguri. 0 sa ne
eiulim altA ascunz.itoare... 0 sa ne pet.recern napple
In cimitire, in lipsl de ahceva Numai bille, 0 si-mi
oleri ~i mie asHel nori ade,,-arate! Haide. nu-p face
griji. 0 sA·p ~ti de lucro in altA parte. Poale nici
n-o sa mal rie nevoie si bagi oamenii in sperie~i ca
Ii pop tn1i. SURt convinsi ci daci te concentrezi pe
fee8 ce pop. sa faei, 0 si gise~ti ceva mai bun dedit

lrenul groazei. Plus de asta, nu mai lua a.~ tn tragic


tntoarcerea lui Joe. Nu te vreau decAt pe tine, t~ijur!
Vorbele ei rnA ung pe mimi, dar nu pentrtl mull
timp. Nelinu,tea tmi t-ese in gaLlej 0 pM11lde plianjen, .•
care prinde cuvintele in capeani. Mi·ar pllice:l sa rru1 E
•j
aral nepAsilor, in..o:;i tremur din toate incheieturile. g
Hai, mAi, inimioari, nu te lAsa! Nu te da bitutJ.!
MI chinui zadarnic sa pun pe picioare rnecanica ~
immii. mil. afund tot mai tare in negurile fntunecate 127
ale amintirilor din copilirie. Frica pune stApinire pe
mine, ca Tn ziua aeeea. Ia ~ 0, Madeleine. te-ai
face foc ~ parA, dad m-ai vedea... CAt mi·ar plAcea
sa \-ii diseari ~i si·mi l?OPte?u Ia ureche vechiul can·
tec,lot if da'lfJ"Ou,jor your tirlY mrt. CAtA ne­
'"oie am de tine tn clipa asta...

Soarele ~'Ii ~te t'"dZele de acoperi?ul trenului.


Ceasomicul inimii mele aratA ora douAsprezece fix.
A~teptfuldu·1 pc Joe, sum ct\ irni ia foc pielea t'Of1COVan8
1)U~in r-.1te pu~in. Trei pibiiri de prada se I"Olesc ag.tle.
M·a cllulat ca sa se ...J zbune pe mine *i care poale
fi rea mai cruntii I"iizbunm'e, {taea nu 83 mi-o ture pe
domni';lOOT3 Acaci.'\? Stau la panda. }\rcn(lele Alhambl'ei
t.~j
inghit umbrele. 0 perlii de sudoare mi S(! prclinge
de pe frunte pana in ochiul drept. Tmi daulacrimile
de In picl1lura Sm-clta.
Joe se i\'eljte la eo1tul strllzii principale care str.i.­
bate bKIciul Ext.raordinariurn. 1'remur mai mult de
rune dce!it de mca. tmi iau 0 atitudine dezinvoltA, dar
sub piele imi simt angrenajele carbonizandu-::e. Batiiile
inimii rae mai mult zgomot decAL Mde~ul unui gropar.
Joe £Ie opreljte la vreo zece mctri de mine, ra~ 1n
ra~i. Umbra. lui uri~ ~tergl' ttrmelc pt.L)Iilol' care
ridici nori de praf.
sa sa
- Voiam te l'eviW, dar nu ca rna n1zbun,eum
crezi w!
128 Glasul lui Ymi suna in Ul'eChc asemenea unci
detuniituri de armA. Ca ~i Brigitte Heim, are darol
de-a anmcn. in aer vi.sele mcle de stieHi.
- Nu dau dei bani pe ee ~pui! M-ai umilit ~i m-ai
butut ani de-a rlinclul! fntr 0 zi, toale acestea s-au
intors impotriva tao Cred en suntcm chit.
- Recunosc cit ti·am f'icut r.1u 1nadins, eli. te-am
batjocorit, dar dupa ce mi-am pierdut 0 lumina, am
tnt-e1es ce inseamnA sa suferi. Am dzut privirile
illlSpAim9.nlale, i-am vazut pe oameni schimbandu-l;li
CIlIIIpOrtamentul, unii mi e\;tau de partil 8veam 0
'-li molip:oitoare, de parei ar Ii orbit ~i el dad. mi-ar
l..tresat vreun cu\·inL Zi dupa n, mi·am dat!'eallUl
. . rio am putut si-ti rae...
- Nu-mi spune c·ai stribitut jumitate din
Europa ea si-~i ceri iert..are.
- Nu, ai dreptate. Mai avem ni~te conturi de re­
alit- Nu te-ai tntrebat niciodatli de ee eram 8.58 de
"'vel1unat impotriva tar
- La inceput, da... Chiar am c8utat d-p vorbesc,
dar rrulloveam tntoWeauna de un rid. tp aminte!;iti!
Locuiam la vn'ijitoarea .,aia care scoale copiii din
bw1i1e tArfelor"!;Ii eu eram unul care ,,8 iet;lit din burta
unei tArfe", ca sa citez vorbele dulci pe care mi Ie re­
pew intruna... Unde mai pui ci er.un nou-venit, eel
mai pii;pirel din cla.~ iar inima mea!\OOtea sunete du­
date. Nu era greu sA rna domini fizic. Pe scurt, prada
ideali... PinA in ziua aeeea de pominA, cind ai tntre­
cut orice misuni. "9
- Ai d.reptate, in mare parte. Nu ~i intr-o pri\;nlk
In prima zi de ~ m-ai Intrebat daca 0 cunosc pe
..mirota eintireatA cum ii spuneai tu la vremea
M
,

Keea. tn oehii mei, atund ~i·ai semnat condamnarea

II moarte. 0 iubeam ca un nebun. tnainte 8i \ii, tot


Inul !'ICOlar m-am ~triduit sa mi apropii de domni­
f08I'8 Acacia, fin\ soJ1.i de izbAnda. tntr-o ri de
primivari, insi, in timp ce patina pe riul tnghetat
dnUlnd ca de obicei, i s-a crapat gheala sub picioare_
tnaltcum sunt!}i cu brate vanjoase, am reu~ts-oscot.
Putea sa moara. Parc-o vad aievea chircita de frig,
tn milinile mele. De atunci, nu ne-am mai despar;.it,
})Amlla inceputul verii. Niciodatii n-am fost. atat de
fericit. Dar in prima zi de ~coaU'i, dupa nop~i in f?irin
care am visat 5-0 revad, am anat d1 a Ii.mas in
Granada ~i nu se l;itie cand se va mai fnloarce.
Cuv!lntul ,,am ,%at" pe buzele luiJoe se potrivel;ite
ca nuca in perele, ca ~i cum un pastor german ar
incerca sa man!lnce un com *i-ar fi eu oehii in palm,
ca nu cumva sa impra.~tie firimituri pe pi.~une.
- ~i chisI' atunci te-ai g"Jsit sa apari, eu ehipul tiiu
nevinovat ~i eu ghiozdanul in spale, ~i sa-mi spui ci!.
vrei 1'1-0 reintl1lne~ti ca sa-i oferi 0 pereche de oche­
lari. Nu era de t\iuns ca sufeream ca un dline dupi
ea, a trebuit sa mai vii l}i tu ca sa-mi stamel}ti gelo­
zia dezvaluindu-mi tngrozitorol punct camun pe care-I
avem "i ilStAzi: iubirea nemiirginiti pentru domni­
130 l;IOat"8 Acacia. t mi aduc aminte cum i~i tresilta inima
cand vorbeai de ea. Te-am urnl din prima clipi..
Tic8.ilul ceasomicului tau era pentru mine instnunen­
luI de masura a timpului pe care-I petreceam departe
de ea. 0 unealla de torlurli C31'e rna racea sa mi te
inchipui vlsand la dragostca ei. lar domIlli;oara Acacia
era a mea.
- Asla nu justifici tn niciun rei umiJin~ele zilnice
la care m-ai supus. N-aveam cum sAghicesc ce se pc­
lrecuse ioainte.
- ~u, dar umilinte-1e cotidiene 1a care t.e-am 8UPUS
nu rae nid cAt 0 ceapi degeratA pe lingil suferint;a mea.
Zicind ace "tea, ~i scoate bucsta de cArpi ~-!}i dA
la h'eali oc:hiuJ ca un albu~ de ou brizdat de dungi
alba.'.;trii tP pataL de sAnge tnchegat.
- Ti-am mal spus 0 data, durerea m-a im-a~t
mult(> despre mine ~i despre via~ t~i dau dreptate,
sunlcm chit.
Ii \-ine greu sa rosteasci ultimele euvinte. &ti-e
greu sa-I ascult, a.,a cl izbucnesc:
- Eram chit. Acum ca ai venit. iar 0 sA te iei de
mine!
- N·am venit ca sd rna rizbun, iti repeL. Am venit
isu IX' domni~ra Acacia. tn Edinburgh. De ani
lH)
;i
de zile tAnjesc dupa ea, chiar dacli. am tmbrAti~t ~i -§
alte fele. Tic-t.acul tAu afurisit tmi riisunA tn cap aUlt .~
de t.nre, meat mai cA-mi vine bi cred d1 alund cind i
mi-ai .part ..hinl m-ai molipsil eu boaJa la Dacii nn '"
vrea sa fie cu mine, rna intort acasi. Daci rnA nea, 131
va trebui sa dGcpari. Nu-p mai port. piei, dar 0 iubesc
Ia nebunie.
- Eu i~i port pica, sa ~tii!
- 0 g.p treaci! Suntem Ja fel, nebwU dup;\ £10m­
IIifoarcl Acacia. Oar in lupta asta, singurul arbitnJ va
lea. eel care-i mai bun sa ~tige, mieu~uIeJack.
I. i arboreazA surisul ingimfat, pe care nrecunosc
dintr-o mie, ¥i tmi tntinde mana cu degete lunguiete.
Ii eedez ehciu de 18 camera, cu presentimt=:ntul infam
ell astfcl poat.e sa descuie inima domni!;\oarei Acacia.
tmi dau seama ca vraja clipelor petrecule aUituri de
vapaia mea cu oehelari s·a risipit ell toate ale lumii.
Adio, cabanuta Iini~t.itii.
pc malul marti, adio
plimb..m de-alungul tl'U1Tlului, din zon !;ii partii-n seani
Pielea, zfimbetul, vorbele, inlreaga ei fapturA
strllucitoare in care imi venea sa rnA pien:l, "visul aie­
vea" toot aiei, pe pillnilnt, au devenit trecut. Joe "Tea
sa 0 ia de IAng-.l mine. Mil &fund in intuncricul care-mi
hr;m~te vechii demoni. Liincile eeasomicului se chir­

cesc sub cadranul fragil. Nu sunt tnca tnfl'ant, dar


mi.e f'idi, mi-e foarte irica.
Tn loe sa rna uit cum ii ~ panlecele domni~i
Acacia ca un grJ.dinar felicit cii. i-au incolpt semin~ele,
aunt nevoit sa scot iar annura din dulap ~i sa-I infrunt
peJoe.
t n accea.'1i seara, domni!,oara Acacia imi bale la
132 u~a, ~ootAnd fllicari pc nari. Tmi caut de luen.l, incer­
cfuld ~1 inehid valiza eu hainele trllntite la intAmplare,
dar simt ca inlr-o clipitA se va dezHin~ui furtuna. ea
sa-i mill potolesc fW'ia, 0 alint:
- Ei, ei, nori~or de ploaie, ce-i eo tine?
Daca de obicei e senina ca 0 zi de vara, in seara
asta, lunA ~i fulgcrit
- Al;Ia, deci, spargi oehii oamenilor! Doamne, de
cine m-am inddigo8Lit?
- Eu...
- Cum ai pututsa faci eeva atilt de ingrozilor? I-a!
1p8rt. oehiul!
Tree prin botezuI focului - tonwla flamenco i~i
pome:;;le castanielele de praf ~i ~i tnfige tocurile
IlICUtite intre nervii mei.• 'u mA ~teptam. incerc sa
bAigui eeva, dar nu·mi dl n1gaz..
- Cine e~ti tu cu adevirat! Dac-ai fost in stare
si·mi ascunzi 0 faptJ. atilt de grad, ce-o sa mai
de~copar!
•'ici nu tndrAznesc sa rna uit in ochii ei bulbuca~i
de mArne. dar!;oi mai greu de indurat imi este a.rnAri.
ciuneH. "incerd care ii scald.ii in lacrimi.
- Cum ill putut s.ii-mi ascunzi oo"a aUlt de mon·
slruoij1 repelA ea in ne!;ltire.
DezgropAndu-mi treculuJ. ticlilosul de Joe a tul·
burnt apcle celemaiinlunecate.Nu "reau s-o mint
pe micu~a cAntiirea~a, dar nid nu ~in t)3·i po\'eslesc
totul. ceea ce t trebuie sa recunosc, e toluna.
- Ei. bine. i-am spart. ochiul. Fii con"insa ca nu
am vrnt sa se lijungi acolo. Dar a uitat sa-fi spuni
lace m-a supu~ EL pe mine pre~ de dl~iva ani, ~i mai
ales de ce-a racut asta... Joe m-8 f'acut sa triiesc ce1e
mai negre zile din viala mea. La ~ eram v'ictima
lui preferatA. la gind~te-te! Eram nOU-\'ernt, 0 piti·
caRie care scolea sunete ciudate din inimA... Joe t:ti pe­
trecea toatA ziua b1tindu-!~i joe de mine, filcftndu-mi
sa !'iml c.'1.t sunt de dUerit de ,tei". Am devenit un rei
de jucA.rie in mllinile lui. AD un ou 81>art tn cap, mAine
un pumn in ceasomic !]i tot &!]a, zi dupl zi, mereu in
vizul luturor.
- ~liu ci-i place sa Caea pe grozavul, ci \"rea 8i
alragi atentia, dar nu·i in stare sa omoar€' 0 mUSC".l.
N-s\·ea de ce sa se poart.e ca un criminal!
- Nu i-am stri\"il ochiul din cauzAcA-i place sa Cd
pe grou\-ul, e mai mull decAL atat!
Mli nApAdesc amlntirile ~i cuvintele abia tin p3:'ul
cu e!e. Adanc ranit, ~inal!p tri...t, mi st.riduiesc din
ra!~puteri sA. vorbesc rar.
- Totu! a incepul tn ziua cAnd am tmplinil zece
ani. Coborltsem in Or3.5 pentru prima oari. imi amin­
Lesc de pardi ar fi (osl ieri. Te·am auzit cantAnd,
al>oi Le-am zarit. Acelc ceasornicului mi-au aratat
drumul sprc tine, ca alrASe de un magnet. Cucul 5-a
pus pe canlat. Madeleine rnA. pnea strans de ml1.ml.
Am scli.pal din strlnsoare ~i le-am gasit. 'fi-am
rlspuns cintAnd, ca intr-o comedic muzicala. Tu
cintai, eu iti rJ.spundeam, comunicam tntr·un lim­
baj pe care nu·1 cuno~team, dar ne intelegeam de
minune. Tu dansai !?i-am inceput sa dansez cu tine,
de~i nu ljliam niciun pas de dans! Ml simt,eam ca­
pabil de orice!
- tmi aducaminte. tmi aduc bine amlnte. Din clipa
tn care te-am gisil tn cabinl, am ~tiul ca e!illi tu.
Biie~ul ciudat pe care I·am vizutla zece ani, eel care
lr8.ia tn amintirile mele. 1'u eraL.­
tn wnu! vocii ei se ci~te mclaneolia.
- Mai p.i mintc? Pluteam intr-un balon de aer ~i
Madeleine a 8\'ut ne\'oie de 0 minii de fier ca sl ne
lIllulgil de acolo!
- Am cAlcat pe ochelari, pc u..rma mi i-am pus pc
tl», &.';'8 rilsuci~i
cum erau...
- Da! Ti-ai pus ochelarii cu un pan..qment pc len­
lila dreapti! Madeleine rna lamuri.!s.e ei e 0 tehnici
rolo:<ili& pentnJ a pune 13 treabA ocmul mai !.'lab.
- A~ae ...
- Din ziua aceea, n-am incetat sa visez ci te \'oi
regK.!;i. Am rugat-o pe Madeleine cu cernl ~i cu
pArnAntul sa ma inscrie la ~aHi wd am a11at d. te
pot g'1si 3colo, am a.5teptat 0 groazA. doi Wli eel pu~in,
darin locde tine, m-am ales cuJoe. Cu Joe ~i cu ceata
lui de ranjip. Tn prima zi de .,eoalA, m-a pus naiba sa ~
~
inlreb din om in om dacii 0 ~lie cineva pc "micu\A g
eintirea\A care Be IO\T~te de toate lucrnrile".l\1i-am ~
6emnal condamnarca la moarte. Joe era alAl de dis- ~
peral ci nu-i erai aJituri, ineat !}i-a \Tarsal t.opi ncr· 135
\'ii pc mine. Simpnd eat de mult te iubesc, a r081
cuprins de gelozie. Tn fiecare dimineat-a. pA..,-:.eam pe
poarta ~Iii cu un gol care ramanca In stomac toati
ziua Trei ani i-am ribdat umilin~ele. PAnA in c1ipa
eind a hotArAt si·mi !.'mulga cama....a de pc mine ~i sA.
mii.lase gol-~ in viizuJ tuturor. A vrotsi·mi des­
thidA ceasomicul ca sa pun.li ~ mai multi sare pc rani,
dar penlrn prima data i-am ~inul piept. Ne-am luat
Ia bAtaie ",i s-a s~t riu, dupa cum ",tii. Alunci am
parisit ora.~ul Edinburgh, in pUna noaple, eu g'dndul
sa ajung in Andaluzia. Am <..'Olindat jumatate de
Europa ca sale l'egasese. N·a fost u~or cleloc. Mi-{!ra
dorde Madeleine, de Arthur, de Anna ~i de Luna. ~i
acum mi-e dOl' de ei, in rest... Tnsa voiam sa te revoo,
era eel mai mare vis 81 meu. $tiu di. Joe a venit &i
mi-l fure. 0 sa faea Oli<..-e ca sa tetmlepfuteze de mine.
Deja a tlleeput, nu vezi?
- Crezi e-~ pules ~a le pariisesc?
- Nu de tine tmi fae eu gliji, ci de putcrca lui de
8 distruge tncrederea pc care am c~tigat·o p8-" cu
pa."l. Nu te mai rccunoscde cftnd a sosit. Mi-a luai locul
in trenul groazei, doanne in patul nostm, singurulloc
unde cram la adaposl de ochii Iwnii. Cum tntol'C spa­
tele, cum tti toarnn. tot soilll de bra.,oave dcspre tre­
g cutul mell... Am impl-esia eli mi-a furat totul.

~
- Dar lu ...

- Asculta-mii! tntr-o zi, m-3 privit drept in ochi

136 ~i m-a amenin~'\t: ,,0 s.a-~i stamm ceasornicul tn ala­

tea bucatele, ell n-o sa mai poti iubi niciodatl1!" $tie


unde sa pntcasca,
- Nici tu nu e~ti dcparte.
- De ce Cl'czi ca ti-a povestit cum s-a intamplal
eu ochiul?
Oil din umeri ca 0 pa.sAre trista.
- Joe te cunoa.,te bine. ~tie cum sa-ti aprinda fl·
tilele din creicl' conectate la inima La tn forma de gre.­
nadA. Tf.i cunoa.5te insi ~i pUlletul vulner.l.bil. $tie ci
daci ~i ~e slrecoara in suOet fndoiala, sari in aero Joe
lDeeat'C"d ~ ne slAbeasci puterile. ca sA te poatil re­
capers mai u.."Or! Oaca p·ai da &>ama, ai putea sA rnA
~up sa·1 trnpiedie!
Sc rAsuee!}te eu fata 8pre mine, de;ehizandu~ Wlr
brelele pleoapelor. Din ochii ei minuna~i se preling
doui laerimi uri~. Maehiajul i 8e seurge de pe ge­
Dele lungi, areuite. ~ in 8uferinti, ehipul ei are aceea.'P
fnlmuse~e nepamAnteana ca atunei elnd e fericitA.

- Te iubesc.
- ~i eu le iubese.
Ii sanlt gum. scaJdata tn lacrimi. Are un gu:-;t de
fnlct plrgujt prea tare. Apoi, domni!}rofa Acacia se
de~prinde din tmbra~i~are. 0 privese diRpArll.nd in
adilncul pAdurii. Umbrele crengilor 0 devoreazA.
Doar cii.\iva pa.o;;i au dus-o depat1.e, In tntuneric. E
timpul \'lselor nliruite! Rotit.ele mi se tnvArt ne~te,
din ce in ce rnai galigios - !;ri rna dor. 0, Madeleine,
am senza~ia ea nu 0 !HJ mai vM niciodati.
11

Pe drolTlulspre Melies, imi aud ceasornicullros·


nind din cand in cando AJcovurile inciintaloare ale pa­
latului ALhambra t.p trimit spre mine ecouri1e lugubre.
La atelier nu gRsesc pe nimeni. Imi ll'ag sufletul
print.re invenlille lu.i din carton p['C6flL Prot-iPit in mij.
locullor, incep sa Ie seman. Par 0 iluzieiel?iUldin mAi­
nile unui scamaoor, un trucaj cu chipuman care viseazA
sa devina un om rani trucaje. La varsta mea, cell. moo
re~tascamat.orie ar fi sA rna creadli lumea om in toatA
firea. 0 ali. am puterea sa-i ardt dom~i Acacia
cine sunt co adevaml!!oi cit de mult Uinjesc dupa ea?
osa-i ~tig vreodaUi tncl"ederea dcplin.1i? 0 d-i alung
banuielile ca umblu co scamatorii?
G~durile rna poartA pilna tn vD.rlul dealului din
Edinburgh. A~ vrea sa-I aduc aici, chiar in fat-a pa­
latului Alhambra. saaflu cum 0 mai duce familia mea
de ocazie. Mi-tlf placea Bi·i am langa mine!P,li--e atat
de dor de ei...
In timpul one; meso eu bunAtAp gitite dupll rel"te
secrete, Madeleine fji M@es ar sta la taclale despre
psihologie sau despre tot felul de Deacuri. Apoi, ea!?i
dolJlJlU;;oara Acacia ar purta discup.i aprinse despre
dragosle pAni cind aT ajunge sa se ia Ia pAruiali. Ar
ciidea 18 pace doar Ia desert. S-ar impunge una pe alta
C'U mutate ~i tandre~e. pini ar de"eni compUee. Pc

urmi. oi s-ar alilura Anna, Luna ~ Arthur, ell


po\'e!}lile Jor ptine de haz ~ de tristet-e.
- Ce--ai Illpt! 11 s-au inecat. corihlile11a hOO sA·~i
prezint niJlte •.rrumu~le"! rnA strig-d M~lies, irnpin­
gfutd u~a.

Intra brll.~
Ill. bra~ ell 0 blonda IAIAie, care imi
z5.mbe~tc bincvoitor, ~i Cll 0 brunetA durduJie, care
trage din pgari ca dintr-un tub de oxigen. lmi race
cuno~lintA: ~
. - Domni!?Oarelor! EI este to\'~ul meu de ~
c:ilitorie ,:i eel mai credincios prieten. EI m·a salval ~
de chinwile dragostei. '39
Ali simt miguliL Fetele bat din palme, mijindu-~
ochii ademenitori. Cind sl deschid gura, M~ues tmi
laie vorba:
- tmi pare riu, dar trebuie sl mi relrag in dor­
mitor vreo eaten secole, ca sa-mi rac siesta.
-!;)i ciliiloria pe LUJll1, ell ea cum rimAne1
- Fiecare lucru.la timpul sau. E bine sa le mai 4i
odihne~ti din cind in cando Un strop de l~te nu
l;triClt in procesul de creatie.
Mil ardea inima gA-i povestesc despre intoarcerea
lui Joe, sii·lllun sa·mi verifice rot.i~ele, sa-I mai isco­
dcsc de~pre viata alAturi de 0 vapaic, dar 8e vede
treaba ca nu ern momentul eel mai potrivit. Puicu\.ele
lui afumate cotcodacesc deja in cada fierbinte, 0 sa-I
las sa fa<:<.i. 0 baie hunA.
- S.ar putea sa treaca domni~oara Acacia mai pe
sear-i, daca nu te denmjeaz.a...
- $tii bine c.a nu, !'Iimte-te ca acasa.

Mil intorc la trenul groazei sa-mi frt.riing restul de


lucrun. Gl'lndul ea plee pcnlru totdeauoa din lorul
acesta biintuit de amintirile domni~ei Acacia mai
adaugil. un pic de sare pe rana. Uode mai pui ca inee­
puse sA-mi pInca sA-i viid pe clienp riziind la specta­
coleJe mele.
Un afi.~ cat Loate zilele cu portretullui Joe sta lipit
peste al meu. Odaia e tncuiaHi. Boarfele care nu mi-au
140 indipul in valiza mil a.,teapti pe hoi, burdu!?ite pe
plaru:;a eu rotHe. Am devenit 0 fantoma de-a binelea.
Nu mai tm>piiim!lnt pe nimeni. nimeni nu pufnel;ite in
hohote la \Iederea mea, sunt invizibil. P~na f:li privi·
rea tAioasA. a Bligittei IIcim trece plio mine ea prin
siUi, ea J!.i cum n-~ mRi exista.
Un baiat care sUltea la coudii, ~teptAnd Bii iotre
la spectacol, imi iel'e in eale:
- Scuzap-mii, domnule, nu suntep omul-ceasomic?
- Cine? Eu?
- Da, dumnea,'oastni.l V·am recun'oscuL ticii.itul!
A.~ar, \'01 inloarce~i la lrenul groaz.ei?
- Nu. locmai plecam.
- Haide~i, domnule, \'eni~i fnapoi! Toata lumea vi
simte lipsa...
Nu mi a::-teplam la atAta prietenie. Roti1ele incep
sa \;breze de placere.
- Cum sa. vi l<pun. in trenuJ groazei am imbrili,at
o rata pentru prima oaroi in \'ialJi mea. Dar de eind
euJoe uria.,qd, Ira ispri';t totuI. Ii e meA sA mai puna
piciorul aieL Nu ne Ia.."llp, damnule. eu Joe uria.7ul!
- Are dreptate. ne distram de minune pdn3 sA vini
ell exclami un pUl?ti.
- Veniti inapoi! adaug"J. a1tul.
In limp cc Ii salut ~i Ie mul~ume~ penlru cuvin- ,~
tele de lauda, lie aude canteeul cucului. eei lrei co- f
;;
pilandri bat din palme, cll.tiva oameni marl ii lnginA 1:1
~\'iitori. ~
COCO\-31 pe pJ4:Ul.53 ell rotile, !O;unl gala sa str.1.bat 141
strada care trece prin (alA 1)3181ulu1, in slrigitele de
incurajare ale multimii.
- Trebuie sa vi tntoarcep! Trebuic sA \'i tntoan.-ep!
-1'rebuie sa plOO! risuna deodata 0 voce gro&..-q
MA risUcel:ioC. Joe tie uita la mine cu un zAmbet de
invingiLOr. tmi inchipui ca a.~ ar zimbi dinozaurii,
raT ~inelin.i";ititar.
- Tocmai plecam. dar te previn, nu scapi tu ell
una cu daus! Ai ci.~tigal doar batlliia penlru lrenul
groazei, nu tot r.lzboiul! Eu sunt prin~ul inimii ci! $tii
tu despre cine vorbesc!
Mul~imea incepe sa ne incurajeze ca la 0 lupw.
mtre coc~i.
- tnca nu ti-ai dat seama de nimic?
- De ce anume?
- Nu ~i se pare eli domni~oard AC"dcia te pri"e~te
ell alti oehi?
- Hai sa nu ne spAUim ruIele in public, Joe! Nu
rosli nume!
- Tot~ v-am auzit eertAndu-va ieri-searii, in baie...
- Binetn~les, i-ai turnaL numai minciuni despre
mine!
- Nu i-am SPliS decal ci mi-ai spart ochiul din
sellin! Nu creel c-am gre!;lit cu ceva!
VnH se desprind din multime!p tree de partea lui
Joe, altH - mult mai pupni - raman de parlea mea.
- Ai !Opus ca 0 sa fie 0 lupUi dreaptii! Mincinosule!
'42 - Tu vorbe~ti de minciuni? Tu care falsifici totul!
Tu care-ti tn1ie~ti viata visand! Inventiile tale poe­
tice nu sunt dedit ni~te gogorite! Ai un sLil diferil,
dar lot 80010 ajungi... Mil rog, te-ai inUUnit azi ell ea'!
- Nu inca.
- 'fi-am luat slujba, !-i-am luat camera. Ce mai
vrei1 Ai pierdut totul! !;ii pe ea ai pierdut-o, micutule
Jack! Asta este! leri, dupa ccarta voastra, a apArut
la u:;;a mea. Avea nevoie de 0 alinare dupa criza de
gelozie pe care j·ai fiicut-o... Nici n·am adus vorba de
prostiile tale, de a:asomicul tiu stupid. Am discutat
ehe:stii de "ia\1- Daci ,,"i-ar dori sA locuiascll intr-un
col~r Tetras. ce easi i-ar placea, daci n-ea d aiM
copU... A.."ta am vorbit, pricepi?
Intru Ia binuieli. Mil tree fiori pe ~ira spinArii. Ml
zguduie (ri..·,oane peste tot, sub piele.
- Ne-am amintit ~ de ziua aceea elnd era Ei
rimAnA blocaUL In 1acuJ inghet-at. ~i &-a gbemuil in
bratele mele. Ca atunci, exact ca amnci.
- 0 alqi crAp ~i ceHilalt. ochl, lepadituri!
- J:?i ne·am tmbrit~t. Ca tn ziua aceea, exact ca
alunci.
Sc tnvlirte pli:mfultul cu mine, rna simt vlaguit de
toate pulerile. Aud ea pMn via glasul Drigillei Heim
anun\And mceputul spectacolului in Lrenul groazei. Mi
se laie respirapa, rna sufoe. rnA Cae urat en noaptea. •5
PanA. si piece in treaba lui,Joe mii. mai zg9.ndA.re
o dati:
- Nici mkar nu te-ai prins e-o \"ei pierdc. MA 8.~tei>" 143
tam 18 un ,'ri,jJ'Da!j neindupleeal Nu-i dp nasul tAu!
Ma napustesc asupra lui OJ acelc tnainte ea un taur
pipernicit cu ooarne de plastic, jar el e toreadorul fur­
lunos gata 51 impl:1nte sabia in mine. Mi apuca de
guler cu mina dreaptii !ji, fari nido s(oJ1,are. mi az­
vule cit colo, eu nasul in fArina.
Apoi, dispare in trenul groazei, unnat de multime.
RamAn 8.';>3 0 v~ni('iet cu bratul rezemat neputinci08
de plan~ cu rotHe.
Fae iar cale intoarsa spre ateliernl lui MtHies.
Drnmul mi se pare lung cit 0 zi de post. De fiecare
datA cand ceasornicu.l anunlA ora exaet1. mi se pare
cl tmi patnmde un eu\.it intre oa...~.
CeasomicuJ bate miezul nopt-"_ 0 a.~lepl pe dom·
ni.50&r8 Acacia. zgiindu-mA la luna de carton pe care
a ~terit·o prestidigitalOntl pentru Dulcineea lui.
Doul'i.sprezece ~i zeee, douasprezcce ~ douAzeci ~i
cinci, unu Bra douizeci. Mecanismul inimii mele se
inci!ze\ite ~i miroase a ars. Ciorba inicriti. ~e
fn~. $i totu~i am fiicul tot ce mi-a stat in putintJ,
ea fill n-um indoieli.
M~lies iese din camerA in alaiul vesel al nw-nor.
hiar llme~it, intelege eli nu mi.e bine. Cu 0 privire
bln.ndA, Ie face semn ,.frurnu~lelol"·'sa se potoleascli,
sa nu IlUl cuprindli ~ mai tare lrisle~en, v;'i..zAndu-i pc
ei • de veseli.
Domni~ra Acacia n-8 \·eniL
12

ZiUA unnatoorc. d o ~ Acacia wmeazA sa


aiM un concert intr-un cabaret din l\Iarbella, 0
sta~iune balnearJ. la caliva kilomeiri de Gmll<tda
"Vite un prilej sa va inUilni\i. dcp.'lrtP de Joe", imi
spune M~lies.
fml cia cu imprumul coslwnullui rei mw frumos g
~i pdIiu;a care ti poart3. noroc. Stfuui !Ii vina cu mine. •
jar PI :left!pU Is fel de senin ca alund dind ne-am ~
'"azut prima oari. 145
Pc drum, tnlAuntrol JnE>U I;C dii 0 lupUi tntre do-­
rin~ !riel ~ indoial1. N -a..~ Ii ttenJt niciodat.i ci 0 ~
fie alit de greu sa Vn IAngi mine fiin\.8 IX" rare 0 iu
besc din toatA inima Ea mi se dirni~e toati. firi
re\-iJlere, mi-a pus sufletul ei Tn palmi ell marinimie..
Eu rae Ia fel, dar nu se~. Poate ca nu ~u sa rna
darniCl'C. Dar penl:nl asta n-o sA rna dau Wtut, n-() sa
cdJor din trenul eel mai fermecat din "UI\Jl mea, tare
~pa narcise in fl:1cari. nu ahuri. Chinr in *leara asla
o s-otneredintez cii sunt gala sa rna schimb, ca accept
orice, numai sa ma iubea.sca. $i totul va fi e.t Inainte.
Scena Be inaltA ehiar in buza mArii ~i tot~ lumea
sa
intreagii pare Be fi adunat injurul ei. Undeva in pri­
rnulliind, il u1resc pe Joe, pe v~cul Joe, totemul care
sa
are puterea sa-mi facli trupul se cutremure.
Micuta canliircaf,..; intra in scena, tropiiie eu 0 vio­
lenlA nebanuilii., din ce In ce mai tare. 'fipa, chiuic,
urla, de parca soar Ii intrupaL in ea un lup. Un blues
ocru ii insot-e~te dansul de flamenco. Pe Iimba ti sm­
rll.ie ardei iuti. Roehm ii face ape portoealii, semAnAnd
cu 0 pudriedi clntAtoare. tn seara asta, 0 ceata de
demoni eRte exorcizata.
Deodata. cu trosnet de lernn ars, calciiiul stang ii
strdpunge podeaua, unnat de eel drept. Ma reped sa
o sprijin, dar nu pot trece printre oamenii care nu
millCA un degcl, dar se imbulzesc sa se uite cum se
infigc ca un cui viu.Ii intalnesc privirea, dar nu cred
146 ca rnA recuno~le, poole din cauza piUiiriei lui Melies.
Joe se niipllSLel;t.e spre ea, croindu-l}i iute drum prin
mul~ime. Pardi tnot tnlpotriva curentului. EI rni-o ia
inainte. tn doar cateva clipe, 0 va prinde de mamt
Nu pot s-o las in brd~le lui. Domni~oara Acacia e
n'inita, chipul ii este schimonosit de durere. Nu e
genul sa planga din mice. Mi-ar pliicea sa fiu doctor
sau mai bine un vrlijitor capabil 8-0 puna imediat pe
picioare. Tree peste capetele multimli ca in trenul
groazei. 0 g-O prind, 0 s-o prind. ti e rau l}i nu vreau.
Spect.atorii se fnghesuie hing! !'Cena .,s-o vadA". tl
ajung din unnA pe Joe. Colpi podelei noO s-o fnghitii,
o si-i impiedic! De data asta, nu rnA las! 0 8-0 salvez
pe do~ Acacia ~i in bra\.ele ei 0 !li,-rni g3sesc
~ eu sah"area.
Biciul durerii imi ~6chiuie trupul, din adancul ini·
mii pAn.A In plAmAni. Joe ffi-a depa.';iit. Mi-o ia pe
domn~ Acacia chiar de sub nas, apueind-o cu de­
getele lui care nu se mai tennirul.. Sunt purtat de gAIl­
duJ de a 0 salva. ti cuprinde trupul moaJe de pasare.
Ceasomicul sdirtAie ca mii de buaW de creta pe
tabli\. 0 duee in bra~ pe domni~.l Acacia, de pa.rdl..
ar trece-o pragul. Chiar lti in bra~elc lui mi se pare
frumoasA.. Dispar amandoi in cabina ei. Cu greu rna
sUipAnese sa nu urlu, imi tremuri trupul. Ajutor,
-i
Madeleine! Trimite-rni 0 annala de inimi din atel.
Trebuie sa deschid ~ Cll orice pre~. MA trintesc
•~
;
in ea cu toati puterea ~ rnA pribu.,esc in (alA ~ care ~
n'imAne tncuiatA. MA ridie cu greu de pe jos. tmi 147
zaref'C propria imagine in oglindA. Un cucui \inetiu
rni se umfli la tAmpla stangl.
Oupii mai multe incereiri, Wi'8 se deschide ~i 0 dd
pe dornJli.:;.oara Acacia in bra~le lui Joe. Rachia ~.
u.~r sumeasi, se asorteaz.a cu perlele de sAnge care
i se rostogolcsc pe pulpe. Pare ci a mu~t-o ~i ci e
gata 8-0 tnfuIece.
- Da' ee.i eu tine? Ce p s-a tntAmplat? m1 intreabi.
ea, apropiindu-tp mAna sa-mi mllngiie cucuiuJ.
Mil feresc in IAtun.
lnima are 0 pomire de t.andre~e, dm' mllnia e mai
putemidl. Privirea do~i Aelcia Be tmbH\~te.
Joe ii strange la piepttmpul moole de pasiire, cn l,ii
cum ar fi aparat-o de mine. 0, Madeleine, tiibli~a de
deasupra patului sc clatina deja! Simt pana~n viirful
Iimbii b<1tiiile inimii.
Domni~oara Acacia tl roagii pe Joe sa ia&'i. fi as·
culla l1.1gimintea cu politetea demodata a unui ju­
doka, nu inainte de a 0 a~eza pe un scaun cu atala
glija, de parca s-ar fi temut sa nu !te mpa. Gesturile
lui delicaLe imi sunt insuportabile.
- L~ai imbl1i.~i~t pe Joe?
- Poftim?

- Cum ai auzit!

Am starnit 0 adevarata a\'alanl}i.

- Dar cum poole sa-p treaca plin cap a.5'l ceva?

N -8 fiicut decAt sa rna ajute sa~mi scot pieiornl din


148 podeaua ain blestematii! Ai vazut doar, nu?
- Am \'azut, dar ieri, el mi·a povestit ciL
- Chiar crezi Cll vreau sa rna intorc in Edinburgh
cu el? Crezi c·a., putea sa·~i fac una cn asta? Tu chiar
nu in~elegi, pe euvAntul meu!
Teama ea 0 voi picrde !}i durerea de cap se ames·
ted intr-un vllrtej electric de neoprit. 0 sa vomit
jiiratie, iI simt urdl.nd pe esofng ~i inundandu·mi ere­
iernl. Scurtcircuilsub teastii. Pronun~ sentinte defi~
nitive. Imediatce Ie rostcsc, ~ wen sa Ie pot retrage,
dar lierea e prea amara. Simt eA Be nip. pe rind. toate
lan~urile care ne legau. Corabia noastri se scufundA.
lovitA de-atAtea CU\'inte grele ea plumbul A.~ vrea sa
pot opri ~ care ~i scuipi resentimentele pana
nu e pres tAniu. dar nu izbutesc.
Firi 0 ,YorbA, Joe ~i bagi eapul prio cripitura
u.,ii, claar ca si-i arate domni~ Acacia ci stl de
\"eghe la clpltiiul ei.
- Nu ~ tntAmpHi nimic, Joe! Fti pe pace!
o triste~e ncrnArginitA ii slicleljte in privi.re. dar
rombul gurii !i-a strAns a minic ~i di8pre~. tn oehii
ei, care m-au fennecat altiidatA deschizAndu-~i peta­
lele pleoopclor I acum nu mai v:1d decAL neguri ~i ploL
E eel mai reee drn; care rna readuce eu picioarcle ...
pe pamAnt. tn oglinda sparta a oehilor ci rna vAd pe "e;
!
mine tnsumi: 0 sa distrug totul, dad nu rna opresc 8
cit mai repede. •
i'
;~
Incere imposibilul, mirturisindu-j ceea ee am vrut
intotdeauna sa-I ascund. Cu asta ar fi trebuit sA 149
incePt tmi dau seama, dar ~ rae eu lucruriJe. com­
plet de-a·ndoaselea. E timpul sa rnLorc Coaia.
- Te iubesc firi noimi, pentnl eA mi.f! inima hol­
navi din eopilArie. Doctorii mi-au intenh;; cu des!­
'-'ir.;\ire si rna tndrigost.esc, eeasomicul e prea f:ragil
penlrn dragoste. ~li-am pus tot~<ti via~ tn mAinile
tale, n·a rosL vis, iubirea ta mi·a daL un leac 8.;<;a de
puLemic, meAt m-am sim~it in stare sa mut ~i munpi
din loe penlru Line.
La orizontul obrajilor ei nu se arata insa nieio
gropip..
- Aeum, rae totul pe dos, pentru ca nu mai ~tiu
eum S-(l dau ca sa nu te pierd ~i rna doare. Te iub...
- Tu chiar erezi in minciunile tale, nu te incurei!
E~ti jalnie de-a dreptul! imi taie ea vorba. Sunt eon­

vinsa ea nu te-ai fi purtat ~, daea ar fi existat un


dram de adevilrin tot eeea ce indrogi... tn niciun eaz
a*a. Pleadi, du-te, te rog!
Seurtcireuitul se intensificii ~i pune smpanire pc
ceasornieul meu ro*u. Rotitele se intretaie intr-un
vaiet prelung ~i infiorator.lmi arde creiernl, imi simt
inima in eraniu. Sunt sigur ci se vede prin pupile.
- Nu sunt decat un !?arlatan, asta crezi? Ei, bine,
o sa-~i dovedesc ci nu sunt, chiar acum!
tnoop sa trag de acele ceasornicului cu toam pute­
rea. M1i doare ingrozitor. Ca un turbat, apue de cadran
cu a.mandoua mainile ~i iI zdroncin, cu g-.1ndul sa-I smulg
150 din p\1ini. 0 sa scot piatra asta de moara ~i 0 S-(l anme
la gunoi de fa!! cu ea! Ca sa priceapl, in s~it!
Durerea e insuportabilii. La primul ac, nu se intampUi
nimic. La a1 doilea,la rei. tn a1 treilea lovesc de parcii.
a.,avea in mana un pumnal. Ti aud vocea sugrurnata
implorandu-rna: ..Opre~te-te ... Opre!;lte-te adam!"
tntre pliimdni, un buldozer strivE:!lte totul in calea lui.

Unii oameni pretind ea atunci cfu1d se apropie


moartea vezi 0 lumina orbitoare. Eu n-am vazut deciit
umbre. Cit vezi en ochil, umbre uria.,e l10i 0 vijeJie de
fulgi negri. Troiene de zapadii fntunecaUi Tn care mi
se afundi mAinile, apoi brat-e-le larg desehise. Singele
~e!}te peste tot, inOorind trandafiri ~i. Apoi,
trandafirii se ~terg, iar trupuJ meu se pulverizeazi.
Sunt nel~lit~i agitat deopotrivl. de parci ar urma
sa lac 0 lungA clHitorie en avionul
Pe dinainlea ochiJor imi tree ultimeJe scAntei de
vis,: do~ Acacia unduindu-se in ~ de dans
pe tocurile ei ascu~ile, Doctorif.a Madeleine la cii.pi.
tAiuJ meu, intoreAndu-mi eeasuJ, Arthur fredonlnd
Ok When the Saints, do~ Acacia unduindu·se
in ~i de dans, i.a.ri4i 'ii ~, 1& neE~L ..

In cele din unni, urletele tnfioritoare ale domni­ ~


~ Acacia mi trezese din visare. Ridic pleoapele g
~ rna wt tint! la ea, frirnAntAnd in palme douA ace de j
ceasomic ficute bUeit:-i. Privirea plini de amiriciune ~
~ de Curie i s-a umplut de teami. Obnijii U palese. 151

spnineenele ridicate Ii brizdeazA fnmtea. Ochil pir­


joJip de drago6le altAdatA, acum seamAni en gaurile
intunecate ale unw crania Am impresia cl stau fatA
tn lali en 0 moartA care nU!p-8 pic.nlut fnunuse~ nici
pe eelAlalt tAnim. MA cuprinde un sentiment adinc de
rtI~ine. MA urise mai mull decAt n uri.sc pe Joe.

Domnil}OW'a Acacia iese din cabiN.. U!}3 trintiUi


lmi suM. tn urechi asemenea unw pocnet de an:na. Din
pAliirie ~ ia zbornl 0 pasi1re lliUlti'i. pesenmc de Melies.
Mi.e frig, tmi ingheat-a sfulgele In vene. Soa lisat pe
plimiint cea mai friguroasa noapte din lume. l.. . rigul
o sa-mi stripunga inima eu mil de andrele rngheP1tc
~i eumnd n-o sa mai simt durerea.
Micu~ cant.iircalli inti tret-e pe dinaintc f3ri sa-mi
arunce un ochi ~i dispare tn bezn! ea 0 cometa tri'ltii..
Aud bubuitul unui tunet.l?i cAt.eva injur.llwi in 5pa­
mola. Creienil imi ponmc~te 8A tAmbesc, dar me­
Bajul sc picNle pe drum.
La cilth·a metri deasupra scenei, un fulger spin­
teca cend in douii. Umbrelele ae dCBchid ca norilede
toamna tfuotie; am obosil sa mor putin dUe pll~in, in
fiec3rc zi.
Apia ceasornicul cu poelul palmci fji rotit-clc aunl
nacliiite de sange. Mi se invirte capul, mi se implc­
tioosc picioarele. Cum tncere sa p~sc, indaUi mi se
inmoaie genunchii aidoma unui schior ageamiu.
La fiecare spasm, pa..<;t\rea c-.1ntit.oare geme, pilln­
g-dndu-~i parei'i IUjChiile manmt.e tmpr.i.~tiate de jur
imprejur. Mil euprinde un somn adane.l\Hi afund in
cea~a, ctI gandullaJaek Spintecalorul. 0 sa s~sc
a..~menea lui, in neputinta de Il trii altJel de pove¥ti
de dragosle decat eu (emei moarte?
Am tncercal lotul pentrn domni~ara Acacia, vi­
sele, realilatea, nimic nu merge. Mi.~ fi. dorit, 0, cat
de mull mi-al;! fi dorit, poale prea mull mi-lUi fi dorit
sa mearga! OI;Cwn, rna socoteam in stare sa Cae lotul
penlru ea, sa macin griunt-e de lunA ~i AA i Ie presar
pe pleoape, sa nu inchid un oehi pan8 ta dLntatul
~iJor, Fa rna culc la cinci diminea~ In ~uieralul
piL'>linlor, sa stniballumea in lung ~i in lat doar ea
B-()revid ... "i uit.e rezultatul!
Un fulgt'r t~i croie!;'te drum printre arbon ~i
aJa...ti cuminte pe nisipul tiirmului Pt'ntnJ 0 tieCU!ldi,
lumina !'Ie scaJda in mare. Poole ci dom.rili}oara Acacia
n·a l"ORtit ultimul cu\'anL..
In clipa unmttoare, ins!, spuma tnghite fulgenll,
aruncind din nou Marbella in tntuneric. Spect.alorii
o iau iepure~tE' la fugod prin ploaie. E timpul sA-mi
strang iar bagajele tn~esate cu vise.
13

l·a lual vreo douA zHe lui MtHies sA rnA tarasca din
Marbella ptlna tn Granada. CAnd ajungem, in s~t,
la marginea ol'"'~ului, palatul Alhambra rni se pare un
cimitir al elefnntilor. Din pAmant se inalta co1ti ar­
ginlati gata sa rna s~ie.
- Vino-ti in fire! Vino-!'i in fire, baiete! Nu te li\sa!
Nu rnA lasa! imi ~ptel}te Me-lies.
Dar nu·1 aud. fmi plec ochii spre acele ciop1\f1;ite
154
!;ii mi se face mcii, aducandu·mi aminte de ziua in care
m·am na.scut.
Tot ce-a avut sens pentn! mine s-a spulbCl'at tn
vant. Viaul sll-mi intemeiez 0 familie ~i sA-mi tngl"i­
jesc inima ea sa trc1iesc mult !1i bine, toate visele
mele de om mare s-au topit ca fulgii atin~i de
flacfui Ce poe ~i Cll dragostea asta! Doar Madeleine
m-a prevenit, dar n-am vrut sA fae decAt ce mi-a
dictat inima.
Abia imi urnesc picioarele. 0 vah'ataie uria.,a tmi
arde pieptul. dar pard. sunt sub anestezie. N·a., simp
nimic, nici dad. mi·ar trece un avion prin creier.
Acum mai am un singur dor: sa flu pe vlrtul dealu­
lui din Edinburgh. 0, Madeleine, daciL.! M-a.<; arunca
direct. In pat- igur a'} mai gisi sub pemii dlteva vise
din copilArie.- ~.a., ciuta sa nu le strivesc sub povara
grijilor de adult care mi s-au cuibiril. sub rnmte. A..,
incerca sa &donn, gfuldindu-mA ci n..o sA rnA mai tre­
7.eSC niciodati. !?i 1&3!? lini¥i ca prin £annec. A doua

zi, m·a.'} trezi intr-o stArejalnica, \knit ca un boxer ratat,


dar Madeleine ar gisi leacul sa rna raci nou-nou;.

M~li~ imi intinde patul din atelier. SAngele se '~


impril,lie pe ce~ful alb - un vArtej de petale tran- !
dafirii cazute In zApada. "Fir-ar sl fie, am pilat tot ~
8.';1temutul!" tmi spun tn sine, inlr-{) zvAcnire de luci- !
dilate. Am caput greu cit 0 piatri. de moara, creiend 155
refuzi sa mai rimAnA tnchis in c:raniu, &,a cum inima
a obosit sA mai stea sub cadranuJ eea...~micului.
- Vreau sl-mi schimb inima! Pune-mi alta, m-am
situral de mine tnsumi!
M lies mi priv~te ingrijoral.
- Nu mai suport ~a ast.a care lros:n~te
cAnd p-e lumea mai draga.
- ~tii ee cred eu? ca nu lemnuJ eeasomicului e pro­
blema tal
- Am senzapa cii. tmi cre~le 0 acacia ur;a.~ tnlre
pJamani. AsUi-seal"a, I-am Vtizut pe Joe purtand-o pe
brate f;li mi-am ief;lit din minti. Nu mi-~ fi inchipuit
ca va fi atfit de dureros. f?i m-a durul ~i mai tare cand
ea a plecat trantind U'3a.
- :;;tiai, mai, biiiete, cii te joci eu focul cand ai dat
cheia inimii tale unei scilntei!
- Pune-mi 0 inimii noua, sii incep numaratoa­
rea de la zero. Nu mai vreau sii ma tndragosLesc
niciodatA!
Zarindu-mi in ochi sclipirilede nebunie sinllciga.~,
M(!lies i$i dll. seama ca n-are rost 8<1 mai discutiim. Mil.
~za pe masa lui de lucru, a.~a cum racea pe timpuri
Madeleine, *i imi spune Sa am rabdare.
- A~teapUi, 0 sa gascsc eu ceva!
Nu izbutesc sa ma linil?Lesc, rolitele au luat-o
razna, sciirtfund din toate inchcieturile.
- Sunt convins e-o sa g'dsesc 0 piesii de sehimb...
156 adaug'd el.
- Mi-a ajuns pfinii-n gat sa tal fiu reparat, vreau
ceva destul de zdravan cat Sa suporte emotiile pu­
ternice, ea toti ceilal~i oameni! N-ai un ceas de
schimb?
- ~tii bine ca n-o sa te ajute la nimic. Mai intfii.
ar tl"ebui sa-ti repari inima din carne f;li sange. ~i
j>entru asta, n-ai nevoie nici de doctor, nici de ce~l­
sOl11ieal'. Ai nevoie de iubire sau de timp - de foarte
mult timp.
- N·am nici cher sa mai ~tept l}i nici parte de dra­
~te, ~ cii. pune-mi alt cess, te implor!

M~LiCs
pleacA in ora, sA-mi C8ule 0 iniml nolli.
- PAN. rro-nlorc eu, tneearci si te odihne:ti pupn!
$i nu cumva sa (llei \'reo proslie.
M:i hot.ari:lc M·mi inlorc eea.aul penlru ultima
oari.. tmi ruge pamAnlul de l'lub pieioare. MAapuci un
sentiment de vin! r8~ de Madeleine care &-8 striduit
atAta sA rnA punA pe picioarc !?i sA merg tnainte tara
sa mft pr.lbu~sc. Mi-e n.l.!line de mor.
a durere &8cuptll rna tn~eapa sub pliimilni, tndata
ee vAT chei~ tn incuietoare. Cateva picituri de sange
mi Be roslogolc!l.C de-a lungul aeelo!', Cll ni~le perle
ro:;:iatice. Ouu 8-0 scot, dar e in~epeniUi.. Cu pUlerile
!llcite care mi·au mai rlmas, rna chinui 8-0 deblochez
!/oCOCiorlnd cu unul dintre acele rupte. Cind izbutesc
in cele din unnA. singele incepe sit curgi ~iroaie prin lS7
incuietoare. Se trage cortina.

M~LiI$ se tnt.oarce acasa. iJ \'Ad C8 prin ceafi. de


parco.1 ~ avea ochii domni~i Acacia.
- Ti·am ga..ltit 0 inimi nou-nout&, fird cue ~i cu un
ticiit. mai ldab.
- Multumesc...
- r~i place'!
- Oa, mul~umesc ...
- E~ti sigur ea nu mai vrei inima lui Madeleine
C".tre ti-a salvat viata?
- Sigur.
- N-Q !:Ill mai fii niciodata ea inainte, !}tH, nu?
- Tocmai asta imi doresc.
Nu-mi mai amintesc nimic din ce 5-a int.amplat
dupli discupa noastrii, poate doar 0 vagii senza~ie de
vis!}i 0 stare de mahmureala de zile mari.
14

Clod deschid ochii in 8ral1}it, zAresc Vee-hillt eea·


sornie 1:Ie noptienl. Ce earaghios e sl-p pop lua inima
int.re degete! Cueut nu mai dlnt!. Pe clip~r i s·a
a.!;temut praful. Mii fl,imt ca 0 stafie lr:Igdnd dintr-o :=
~igan1. rezemata chiar de pialra ei funel'lU'i, numai
;:E
cl sunt viu. Sunt tmbricat tntr-o pijama ciudatA prin §
care ulrcsc doua tuburi conect.ll.te 18 venele mele ­ j
inc-o ma:=:inirie am de ciral co mine! ...
Mi oit cu bigaredeseamila inima~ nouA. Nu 159
are nici un ac, nu sooate nici eel mai mic sunet. CAt
oi fi dormit! MA ridic cu greu In picioare. Durerea imi
!i~e tot trupul. M~lies nu e nieiieri. 0 femeie in alb
stA &."Czati 1a birou. Pesemne, \'TeO altA •.f'rumwpci"
de-a lui! Ii facscmn. Ea tresare,de pardar fi vazul
un striJtOi. Ii lremuri mAinil(>. A dal DomnuJ d. spe­
rii ~i ell pe cineva!
- Sunt a."a de fericita si vi vAd teafar! Dac-ati !}ti..
- $i ell! Undc-i M~lie!?
- Luati loc, trebuie sa va explic unele IUCl1IM.
- Am imprcsia COd am stat intins timp de cinci sute
cincizeci de ani, rna pot ~ine pc picioare cinci minute!
- Sincer, e de preferat sa rarnnnc~i intins... 0 sa
va dezvalui lucruri impol'tante, pe care nimeni n-a
vrul ~a vi Je Hpuna.
- Unde-i Melies?
- S-a intors la Paris aeum efiteva luni l;ii m-a
rugal sa am grija de dumneavoastra. SA ~ti~i ca va.
iubea foartc tare. Era fascinat de erectul ceasorni­
eului asupra imaginapei dumneavoastra. Cn.nd a~i
avut accidentul, a fost faarte neeajil eli. nll v-a
dezviiluit din vreme taina pe care-o dueep cu dum­
neavoastra, chiar daca nu era convins cli asta avea
sa schimbe cursul evenimentelol'. Oar acurn, trebuie
sa aflati adevarul.
- Ce accident?
- Nu mai tine~i millle? rna intreabii intnstatli. La
:Marbella, ati mcercat 88. va smulge~i censornicu1 cusut
de inimA.
- Ah, cia, imi aduc amillte...
- Melics s-a striiduit sA vii puna una noua, ea sa
va rid ice moralul.
- Si-mi ridice moralul! Eram in pericol de moatte!
- Da, t.o~i credem ca-i sf~ilul lumii clnd ne
des»<1rt.im de mnta iubita. Eu vorbesc despre inima,
in sensul mecanic al tennenului. Fiti oehi ~i ureehi,
!?tiu cii ceea ee-o sii vii spun e grcu de crezut...
Se ~ IAngi mine !p-mi ia mAna dreapti intr-a
ei. Tremur.i loatA.
- Ap fi putul tri.i !p fiiri ceasuriJe astea, ~i firii
(e! vechi ~i fiiri. aeesta nOlL Nu au nieio legiluri di­
recti eo inima dumnea\'oastri fi.z.ici. Nu sunt ell
adevirat protez.e, ci un placebo care din punct de ve­
dere medical n-are nieiun erect.
- lmposibil! De ce-ar fi inventat Madeleine toata
povest.ea asta!
- Din mouve psihoJogice, f1ri indoiaHi.. Poate ca
sal vA apcre de proprili demoni, Mul~i pirin~i rae 8.ita,
mai mult sau mai pU~in,
- Tnt-e1eg acum de ce moa 8fituit mereu sa caut
un ceaRomicar ca sii-mi JecuiascA inima, nu un doc­

tor, Nu priccpep 0 iota din relul acesta de medicinal
- Iml dau Hearna ca vA vine greu sa vA lrezi~i at.'\t
••
~
savA fixAm ora,
de brusc la realitate, dar e limpuJ
~zaf.i-m.iexpresia, daci vre~i si triip cu adevaral.
- Nu ere<! nume din ce-mi spune~i!
!
,.,
- E nonnal, ali aezut leaLA \'ia\A in po\"estea ell
inima-(essomic.,
- f?l de unde cunoa.~leti POVeMe8 vie~ii meJe!
- Am citil-o_ Jd~lies a a.7lemut-o pe h.lrtie. Uitap
cartea!
Omuljara tM4C(1)t, a..,<;a seria pe copertA. 0 frun­
7Aresc iute, parcurg epopeea noastra prin Europa.,
Granada, retnt.8.J.nirea eo domni~oara Acacia, tntoar­
cerea lui Joe...
- Nu-i citip Inell llf"an;itul! rnA opre;w eo, dintr-<JdatJl
- De ce?
- Mai tntai trebuie sa va ob~nuiti cu ideea ci\ viaf.a
dumneavoaslra nu e legati de ceasornic. Numai a..,a
pute~i schimba flnalnl clr1ii.
- N-~ putea sA cred asta niciodatl, ell atal mai
pu~in sA 0 accept.
- A~i pierdut-o pe domni~ Acacia, crezfuld ell
taMe in inima dumneavoastrli de lemn.
- Tliceti!
- V-a~i Ii putut da seama, dar povestea ceasorni­
culuj a pus stiiplnire pe dumneavoastrl... Trebuie sa
rnA credeti, neapArat. Citi~i a trei& parte, dad ~ine~i
mot1i~. Del}i ve~i suferi pe moment., va ve~i reveni.
- De ce nu mi-a spus M~lies toate astea?
- M~lies considera ea nu sunte~i pregiitit sa 0
auziti. psihologic vorbind. La ce stare aveap dind \--ati
mtors 1a atelier, in noapt.ea cu ,,accidentul", M~lies g..a
162 gAndit ca e periculos sa va dezviluie adevaml. t~i
racea reprof1uri ci nu v-a ml1rturisit mai inainte... De
rapt, creel cia fastel insu.5i fennecatde idee. Vasemana,
credea in Laale iluziile. Prindea curaj v3zfuldu-vii pe
dumneavoastm persistii.nd in iluzie ell atii.ta convin­
gere... Pana in seam aceea tragica.
- tn clipa asta, n-am niciun chef Sa rna 1ntorc 1n
lrecut.
- VA inte1eg, dar trebuie sa va povestesc ce s-a
intAmplal imedial dup3. aceea... Vre~i ceva de baul?
- Da, mul~umesc; dar nu alcool, rna doare caput
t n Limp ee infirmiera se duce si·mi caute un leae
potrivit care si-mi potoleasci emo~ii1e, rna uit la ve­
ehiul meu ceasomic uitat pe noptieri, apoi la eel nou
de sub pijamaua botili. Cadranul esle din metal,
iar acele stau la adapostuJ unui geam. Deasupra
numirolui 12 alAma 0 sonerie ea de bic:ieletA. Cea·
sui tmi dA mAneirimi, ea !;Ii cum mi-ar Ii Cost gre­
rala inima incompatibila a allcuiva. MA lntreb ce
trlsnAi tmi va mai spune femcia asta ciudatA
imbril.catA in alb.
- to ziua aceea, incepe ea, Mtilies s-a dus la un cea­
somiear din orlU} ca sa vi linil}t.easc3 micar proviz<;
riu. tnLre limp, dumneavoastra a~i !ncereal sA vA
intoarcefi ecasulstricat. Va aminti~i?
- Da, vag.
- Dupl cum mi-a descris M~lies, v-agAsit aproape ~
inco~tienl. tnlr.() balta de singe. ~
~
- Da, He invllrtea tol pi.mAntul cu mine... '63
- Ap flcut 0 hemoragie intema. Cind l}i-a dat
seama, M~lies l!i-a adus aminte de mine ~ a \"cnit in
grab1 sl rnA eaute. ~ mi·a uitat sArutlrile Coarle
repede, n·a uitat talentul meu de infirmienl. V-am
april singerarea co 0 mare precizie, dar nu v-a re­
venit eun~tintA. A insistal sa vi fd opera~ia fligA­
duili. Cu 0 inima noui, zicea ci vA ve~i trezi intr-o
stare psihiei mai buna. 0 fapti la limita 8upersti~iei.
Se ternea ci yep muri.
o ascult depAnAndu-mi povestea, ca l?i citnd mi-ar
aduce v~ti despre cineva !?liut doar din vederc. ll,ti-e
greu sa Cae legiitur.a intre ceea ee-mi spune l?i pro­
pria realitate.
- Eram indriigostitA lulea de M~lie8, ehiar dad!.
nu-mi raspundea eu aceea.,i drdgoste. Am avutgrija
de dumneavoastra doar ca sa stau in prcajma lui.
Apoi, citind Omuljlirii tl''llcaje, m-am apropiat su­
net.e~te de personaj. De atunci, am intrat in poves·
tea cirtii, In proptiu ~i la figural. Veghez la capAtaiul
dumneavoastni din ziua accidentului.
RAm&n pur ~i simplu inmiirmuriL In emisfera
dreapta, sangele pAlpAie ca un fal'. "Poate-spune-ade­
varul", "Po.'lte-spune-adevarul."
- Tn opinia lui M~lies, cAnd v-ati distros ceasorni­
cui chiar sub oeM domni.!loarei Acacia, ati vrut sa-i
dovediti cilt suferiti l?i cAt 0 iubiti. Un gcst prostc8C,
164
fiicut din disperarc. Dar, la unna urmei, erd~i doar un
adolescent - mai niu, un adolescent cu vise de copil,
care IlU se l>Oate abpne sa nu amestece re~llitat.ea cu
visul, ca sa peat.;' supravietui.
- Acum cAteva minute, eram 18 fel...
- Ba nu, n-a~i mai fost adolescentul-copil din copa
in care ap Juat holarArea sa vii pArAsi~i inima cea
veche. De asia se temea Madeleine: eli 0 sa deveniti
un om in toatA firea.
Cu cat imi repel de mai rnulte ori tn mint.e "im­
posibil cu alAt tmi risunii mai tare in tap cuvAn­
H
,

tul ..posibil-.
- Eu nu (ae decal sa vii po,.~ ce am citit in
canea lui M lies. Mi-a dal~ inainte de a pleca Ia Paris.
Cind are de gind sa se tnt.oarci?
- Cred ca n-o si se mai int.oarcli niciodatA.. Acum
are doi copii ,:i munce:--te de lOr sa realizeze fotognl­
fia tn mi-:care.
- A devenit tati?
- La incepul ne scria tn fiecu-e sapt.iimAnA, mie ~
dumne3\'oostrii. Acum, ~t.ept Iuni de we ca sa-mi tri­
miLA n~ti; poale Be t.eme sa nu-i ciau de f!tire e-ap rnuril
- Cum adicA luni de zile?
- Suntem in 4 august 1892. AP stat in comA
aproape trei ani. tiu ci n~ sa IllS. crede~i. Privip-vii
in oglindA. Lungimea parnlui mAsoarA timpul trecut.
- Deocamdati nu vreau sa rna uil la nimic.
- tn primeJe trei luni, vii ridicap pleoapele pen- 165
tn.I cite'". clipe, eel pu~in 0 datA in ziT La un moment
dat, "-a~i ~1jt ~ ali ingiirnal ceva despre domni­
~ Acacia, apoi iar ati coborAl In inferno
Cum i-a rostil numele, toate sentimentele pentru
ea ~au red~ptatcu putere.
- De pe 18 Inceputul anului, momenteJe de trezie
au devenit din ce In ce mai lungi !?i mai de~. P-.lni
ai'tAzi. Uneori se intampla ca oamenii sa iasii dintr-o
comA profunda, f?lia~i? Tn fond. nu·i dedit 0 noapte
r 1
de 80mn foarte lunga. Ce rericitA sunt sa va vad pe
picioare! Mtilies va innebuni de bucurie... Oricum, &oar
puLea sA va ramana ce\'a unne.
- Cum adiC'd?
- Ei. nu scapi teaf'ar dintr-() cllatorie aUlt de ane­
voio&.,..A; sa fi~i multumit ei vi amintif.i cine suntep.
Dau cu ochii de imaginea mea tn oglinda de pe 0.53
ateUerului. Trei ani. Vorbele infinnierei imi risuni
in minle. unt un mort \'iu. Ce-oi fi ficlnd tu in tot
accst limp, domni~oan1 Aeacia!
- Sigur sunl in vialA, e un vis sall un ~mar?
Sigur n·am munt?
- Tn1iP! Nu mai suntep 8ooI0.,i, dar trnip!

Sdipat de tuburile oribile care ml ciupeau de bra~.


incerc si-mi adun puteriJe l}i sa-mi domolesc emotille.
infuled.nd 0 masa copioasli.
Domni~oara Acacia mi-a pu~ glndurile cap 13
166 cap. Se putea tnlampJa !ti mai riu. Nu pol sa mi-o
~terg din minte ca in ziua in care am tmplinit zeee
ani. Trebuie si pomese in caularea ei. Nu mai sunt
sigur de nimic, dar eel mai important Jucru este ci
o iubel'c lnci. Numai gindul ci nu e lAng! mine rna
pune pe jar. Via~a mea R·are nioo noimi daca
RoO reglsesc.
N·am de ales, sunl nevoil sa rnA tntorc la bi.lciul
EXlraordinarium.
- Doar n-o sa plecap tn halul BSla!
Nici nu inghiL ultima tmbuclturA ~ tmi iau picioa­
reJe Ja spinate tnspre~. N iciodatA n-am alergat atAt
de ineet. AeroJ proaspiL imi patNnde tn plAmAni ea
o lovituri de pumnaJ, de pareA W:' avea 0 suli de ani.
La marginea onu,uJui. casele Granadei ~i ames.
ted vand alb cu azurul ceroJui in cildlri ~ de
praf n:x:-iatie. Mergind pe 0 slridul!. imi z.iresc
umbra 'l'i mi se pare striini. Chipul de nerecuno6CUt
se izbe1;;te de 0 vitrinA. Pletele ~i barbs imi dau 0
tnra~i!}are de Mrn;; Criciun inainte sA i Be rotunjeasca
burta ~i si-i a1beasca p8.nll. Mai mult decAt aLAL, du­
rerile care-mi sfredelesc oasele mi-au modificat ~i
mersul. Umerii parcii mi a-au !irgit. iar tncA.llArile rna
strang ca ~i cum mi-ar fi prea mici. CAml rna vM, co­
piii sc vArA sub poalele fustelor. ~
~
La col~ul unei striizi. dau de un af~ pe care slA ~
..ris numel. domni"",rei Acacm. 0 contemplu inde- '"
lung, fremltAnd de dorin~ ~ de meJancolie. Mi uit 167
tn oehii ei pAlrunziLOri, de!1i lot nu poart.A ochelari.
I·au crescut unghiile ~ sunt datecu lac. Fnunusetea
ei desid,l"!}itJ de femeie rna face si artt ea un om al
pe~terilor tn pijama.
La bAlciuJ Extraordinarium, ifni tndrepl pa.~ spre
trenul groazei. tmi nApldesc sub frunte aminUrile
cele mai luminoase, dar gindwile negre Ie fntunecl1.
t mi gisesc un loe intr-un vagon, cAnd II ziresc pe
Joe fumAnd pe culoar. Trenul pare ram 8f'a11it.
Deodatii., la caleva l11neluri in spatele meu, 0 vilel pe
dolllIlli;oara Acacia. T.aci, inimioara! Nu mA recu­
noa.,te. Taci, inimioara! Nimeni nu ma recunoafile.
Nici macar eu nu rna recullosc. Joe incearca sa rna
sperle ca pe un client obi!;nuit, dar nu-i reu!jCliite. tn
schimb, i~i dovedel?te pe deplin talentul de spirgator
de vise, imbratif?ilild-o pe do~ Acacia la intra­
rea in trenul groazei. Dar de data asta, n-o sa ma dau
b:"'atut Cli niciun chip! Acum eu sunt intnlsul!
Domni~oar.l Acacia trage din tigara lui Joe. Inti­
mital.ea gestului ma indurereaz8 la fel ca imbra­
til?area. Sunt l.a dttiva pa!;ii de mine, raman cu
rasunarea laiata.
o mai strange 0 data in brdt-e, cu obi~nuinta cu
care speli v8.')Cle. ra.ra sa te g3nde~ti prea multo Cum
sA imbrlti~zi a.';l<l 0 fata, fiirl sa te g'.1nde.~ti? Tac
mAlc. Dli-mi-o inapoi! 0 sa veelep voi ce inimii putel'­
*i
nidi am elin ce-i fiicuUi.! Emotiile rna inabu.!;'8, dar
168 Ie tin stl"a.'}nic prizoniere in adancul sufletului.
Clinchetele vocii ei imi picura in auz, iar stralu­
cirea imi orbe*te ochii ca un gaz lacrimogen cu aroma
de cli~uni. 0 s1i. rna recunoasc1\. oare?
o sa am curajul sa-i marturise~c adevarul
gol-golut? ~i daca lucrurilc mcrg prost, 0 sA am cu­
rajul sa-I tin sub Uicere?
MA intorc in trenul groazei. Domni*lXll'a Acacia
merge chiar in fata mea, ascmenea unui uragnn in mi­
niatura. ti recunosc parfumul !,Ii it adulmec a.~a cum
~i 0 cuverturi tnvechiti, care mw poartA inca ur­
mele viselor. tmi iese din minte cli. e iubita celui mai
inver.;:unat dU.!j:man at meu.
- Buni DUa, tmi spune, obsen·indu-ml.
Tot nu rna ~te. 0 povari grea imi apasa pe
umeri. Pe genunchiul ei drept remarc un hematorn.
lmi tau avAnt, fiiri. sa ~u unde am sa rna pr-.lbu.~.
- Tot nu purta~i ochelari, nu-i .1
- Ba da, dar nu-mi place sa se ia lumea de mine
pe lema a!ita, tmi raspunde, cu un iJuris &mar.
- ~tiu __.
- De unde?
,;;;tiu ci ne-am certat din cauza lui Joe ~i din cauza
geloziei, ca mi-llm anmcat inima la CO'i!, pentru ca te
iubeam complet ruurea, dar vreau sa 0 luum de Ill.
capat, pentru cA te iubesc mai mult decAt orice pe
lume.;< Asta ar fi trebuit sa·i spun. Cuvintele mi Be
imoilmi.,c;esc fn cap, mi Be reped !:1pre buze, dar Be eo­
!
dese sa iasi. In schimb, tu~ ~r. '"
- Ce-i cu dumneavoastri in pijama? Nu cum,·a ap
fugit dintr-un spital?
- N-am fugit, am i~it... Tocmai am ie:;;it dintr-Q
stare grav!...
- Pai, atund trcbuie sa ,oa clutAm ce\-a de imtricat,
domnule!
Ne zAmbim ca odinioari. Pentro 0 clip5, cred di.
m-B recunoscut, in orice caz incep sa trag nadejde.
La despArt-ire ne spunem ,.pe curlind". Ma inOOre in
alelierullui M~ties. sugrumat de emotie.

-Spuneti-i cine suntep! Nu mai stap pe g-:induri!


sL.l\rnie infinniera.
- N-a sasil timpu!! tnca putin, sa rna obi~nuiesc
din nOli ell prezent-a ei.
- Sa nu fie prea tArziu... A~i mai pierdut-o 0 data
ascunUtndu-i trecutul dumneavoastni! Nu mai
a.',>teptati sa vi se ghemuiascii la piept !;Ii sa·lili dea
seama ca ll.Ve~i un alt ceas dedesubt. ell tot veni
vorba, nu vrep sa vi-I scot pentru totdeauna'l
- Ba da, 0 s-o facem ~i pe }ll)ta. Dar mai am ne­
voie de limp sa ma inzdr-J.venesc. Ce zice~i?
- 0 sa vii simti~i din ce in ee mai bine... Nu vreti
sa va lund ~i sa vii bArbieresc? Aratap en un om
preistoric...
- Nu, nu chiar aClim. N-aveti cumva vrelln cos·
170 tum de-allui Melies care sa-mi lie mare?

Din clind in cand, rna a.',>cz tntor-un loe strategic nu


departe de trenul groazei, ca sa ne int&lnim CD din
intAmplare. Tncet, incet, intre noi se infiripil 0 anume
cornplicitate, care imi aminlel;lle alat de mult de vre­
murile lrecute, incAt rna podidesc lacrimile in pHn
hohot de r.1s. Tn rnomentele de tA-cere dintre noi doi,
mi se pare di l;Itie cine sunt, dar nu vrea sa-mi spunii.
Nurnai ca nu-i sUi in fire.
Am grija sa n-o sacli.i prea lare pe domni~

Acacia. Oupa primul ,,accident" din dragost.e, mi-am


inv81-at bine lec~ia. Cateodatii, dintr-un vechi reflex,
imi vine sa intrec masura, dar du.rerea tmi taie aripile.
~liu eli majoc eu focul, Uiinuind adeviirul, dar rna
simt in al nouwea eel' cand ii ron~A.i fiirli.mele fApturii
sub masca noii mele identitA~i, incal numai g~dul sa
pun capiit acestei fericiri imi tntoarce stomacul pe dos.
Joaca asta tine de vreo doua IUlli, iar Joe nu ~i~a

dat seama de nimie. Pantofii lui Melies imi zdrelesc


pieioarele, iar eost.umul rna face sa ariit ca un pescar
de scoici imbrdcal in haine de magician.
Jehanne, infinniera, crede ca toat.e transfonnarile
mi se trag din perioada de coma. Oasele intinse ca :~

ni~te arcuri timp de trei ani ineeal'C'.1 acum sa reeu· .5


pereze timpuJ irosit.. Uneori, rna ehircesc de durere.
§
Nici chipul nu mai este acela.~i. Fl1.Icile mi s-au ascutit, j
pomepi mi-au ie~t in ararA. 171
-Ia uite cine-a venit! Omul ~t.erilor pus la palm
ace, cxclamA domni.¥03r'a Acacia cand da eu oehii de
mine. Nu mai lipse!?te dedl.t un fri1.er l}i ne-am pri­
copsit eu un om eivilizat!
- Daca·mi mai spune~i omul pe~terilor, nu mamai
Mrbieresc niciodatii.! rna pomenesc zicftnd, dragando
piano, cum ar spune Mt1lies.
- Puteti sa va birbieriti, eu tot 0 sa va numesc
omul pe~telilor, dad nu va lluparati...
Necazurile ineep deja sl apart. Nu rna dau in
\'Ant dupi ele, dar tot e mai bine decat sa stau de­
parte de ea.
- Chil'u! dumneavOL"tni. ma <luce eu gindulla un
fost iubit.
- La un ..loo" sau mai degraM 18 .,un iubit.. !
- La amAndoui.
- A\'ea barbA!
- Nu, dar 0 racea pe mi.~riooul, ca dumneavoo."ltnt
Credea in propriile minciuni, mA rog, in visele lui.
Socoteam ca \-Tea sa mii impresioneze, dar el ehiar
credea in ele.
- Poate cA, in aeela!;ii timp, credea ~i voia sa vi
impresioneze.
Cine ~tie... Habar n-am. A munt acum capva ani.
- A munt?
- Os. ~ astilzi i-am pus non pe mormAnL
- ~i daci'i a muritdoarcasA vi impresioneze!;ii sa-I
172 crcde~i!
- N-ar fi men a.....a departe ~i oricum n·ar fi
al}Leptat t.rei ani ea ~ ~ intoarcli.
- De re-a murit!
- E un mister. Unn I-au vbut luptandu-se cu un
cal. aJpi spun c-ar 6 ars tRtr-un incendiu pe care I-a
PI"O\'0C3t tara sa \-Tea Mie mi--e teama c3 a munt de
tUne dUllA ultima noastrci ceartA. Ne..am certat ingro.
zitor. Sigur e c-a murit, pentrn cA a f()f;t fngropat. !?i
31>oi, dac-ar mai 6 in viatA, ar fi aid. Cu mine.
Am ajUM 0 fantomi ascunsA tn spatele bArbii
- Vi iubea prea mult?
- Nu existA ..prea mulL" In dragoste!
- Nu vi lubea de-ajuns?
- Nu \Itiu... Dar haideti sa schimbim yorba, dad
vreli sA rna agi.\-&li. n·ap ales tea mai buni metoda.
iscodindu·mA despre prima mea dragoste pierduti
acum trei ani!
- Atunci eare-i rea mai l:MJni metodi 81 vi cucere9C!
- sa nu tneercap!
- MA gAndeam eu! Tocmai de aceea nici n-am
incereal!
Mi-a zfunbit.
Ar ti lrebuit 51-i spun totul. CAnd aveam inima
:~
cea veche ar fi fost simplu, ar fi venit de 18 sine, dar
,!
acum nimic nu mw e ca inainte. ~
Am lieu! cale tnloarsi spre atelier aidoma unui c

col~ii tnlt-un gil sublim.


'"
varnpir care se eulca in sicriu, l"U!?inat cl ~i-a tnfipt "!;
173

..Nu vei mai fi niciodatA acela.,i"'. tmi apusese


Meli tnainte de operatie. Rem~le !?i pirerile
de riu se tnvilmA.~ la marginea unei genuni inne­
gurate. Au t.recu.t daar eAten luni fi deja m·am
siLurat de ritmuilenL al viepi rnele. Am i~il din sla­
rea de convalescentJ., vreau sl rna tntore in toiullup­
wi l'iri 51 rnA mai ascund sub masca bArboasi ~i sub
o claie de pAr, chiar daca nu regret cA m·am tnAlt-aL
Trebuie sa-fni rae pu~in curaj ~i sA tnfrunt momen·
tul revederii adevArate.
iUtA-seari rnA bagtn patcu gindul de a sconnoni
prin COllul de gunoi al amintirilor ~i al viselor de dra­
pte. Vreau sA ddce-amai rimas din inima meade
odinioari, eea in care s.au ivit primii fiori ai iubirii.
~ inima cea noui bate in tieere, tot nu pot. 51
tnchid ochiL Vec:hiul ceasornic zace pe oetajeri, mlN)
cutie de carton. Poote dad'" repar, totul va fi ca
tnainte, Joe nu g-ar mai tnloarce, nu mi·a., mai infige
cu~ite rnlreaee. sadau inapoi limpull}i sA rna tntorc
in vremea in care iubeam senin, in care ma cufundarn
orbe~te tn sa
vise, firii sA rnA tem cii. rnA pot n1ni! dau
limpul fnul>oi pana in zilele tn care nu ~tiarn ee e frica,
cand mA Ul"Canl tn racheta 1'Oz a iubirii filrii sa-mi pun
cenlura. AstAzi, am crescul, gAndesc mai limpede, dar
nu tndriznesc sa rae marele sail spre eea care \"3
rimine tntotdeauna ca atunci dlnd avearn zece ani.
174 Span. tn bucii.p tn afarn tropului meu, "echiul eeasor­
nic rnA race pe deplin sa visez mai fnunog decal eel
nou. ..Adevi1rata" mea inimi. ~ eu I-am Bcut tAn<Wi.
ca un PTOl":t! Cine sunt eu'! Un fals a1 propriei mele
liin~e! 0 umbra stnhezie!
1au cutia din carton ~i scot cu griji ceasornicul,
al>oi n a';\ez pe pat, langi mine. Rotocoale de praf
Be rididi tn acr. Ifni strecor degetele printre roti~e.
o durere - sau amintirea unei dureri - se t.re~te
pc nea.,leptale, unnaUi. de 0 Iini~te cople~itoore.
Pentrn 0 clipA, ceasomicul incepe 8i ticiie, ca un
schelet care lnvatA sa tneargi din nou, pe urmi se
opreJilte. MiL euprinde 0 bucurie care mil. poartA din
vlrfuJ dealului din Edinburgh pAni in brat.e1e mola­
tice ale domni~ Acacia Leg acele la load lor cu
doui sforicele subpri.
lmi petree toatii. noaptea chinuindu-rni sA-rru repar
vechea inimi de lemn, dar cum sunt un ~r nein­
demAnatic, nu reu.,ese. Dis-de-diminea\A, sunt hotarit
sa merg la domrm,oara Acacia!ji si-j mArturisesc ade­
vW. Am pus ceasomicul in cutis pe c-dl"E' am de gind
si i-o ofer celei care a devenit 0 ctl.nUlreatA vestita.
De data ast&, 0-0 sA-i moo dau door cheia, ci inima mea
inlreagA. nidAjduind ca va mai dori si frnparta dra­
g08Le& cu mine.

~
Bantui pe uli~le bAlciului ca un condamnat la 8:
moarte. 11 zarese de departe pe Joe. Ne tncrnci~ ~
pri\'irile, co ineelinitorol. cum rae actorii nnui duel 17S
dintr-un western.
N'u-mi mai est.e m.cl. Pentnl prima oari tn ~
mea, rna pun tn loeullui, clnd. a venit 18 trenul groa­
zei sA mi-o is pe d o ~ Acacia. Astiizi, eu sunt
cueeritorol! Mi gindese cit.i uri 0 fi simpnd fatA de
mine tn timpul ~Iii. cind Ii \'orbeam necontenit de
domni.f?oara Acacia, in timp ce el ttuferea ca un mar·
tir pe crueea pledri.i ei. SemAn pu~in cu \'lAjganul ista!
MA uit cum se indepArt.eaza. Jlfu13 cfu1d tl pier<! din ochi
Brigitte Heirn se ivefft.e pe cu1oarol trenului groa.
zei. CAnd ii vid pirul vwvoi ca 0 mAturi, rna fntorc
din dnun. Pe chipul ei de vr.1jitoare gArboviti se
cit~te singuritatea. Pare la rei de nerericiti ca ~
Jovanii pe care se chinuie gi.j puni unuJ peste altul
ca si ridice case pustii. Acum, ci nu rnA mai cun~,
"'i fi putut g1 merg g1 stirn de vorbii In tihni, dar obo­
sese numai la gtndul CoO si·j aud gtasu1 buhait Iji ideile
primite de·a gala.

- Am ceva ~·~i spun!

- $i eu!

Dar cAnd spu.i ..domni~ara Acacia" rnseammi, de

rapt, ..socoteala de·acasA nu se potrive~te cu cea din


tilrg".
- Nu mai weau sA... A, ia I.e uitA. mi·ai adus un
cadou? Ce.ai in cutie?
- 0 inimA fiicut.A bUcA~i. lnima mea...
176 - Da' ~tii ci nu pierzi Umpul pentrn cineva care
nu vrea sa rna cucereasci!
- UI ·1 pe mincinosul pe care J·ai \'Azut ieri, 0 Bi
ani tot adevinll in elipa asta...
- AdevArul e d tu vrei si ml agi~i co freza asta
DOUa ~i costumui. Trebuie sl reeuno:iC, tmi place...

pu~in.
ti cuprind obrajii in palme. Nu ~·au pierdut nioun
strop din slriJucirea blinda de altAdatil Imi apAs bu·
zeJe pc gum c.i, fiirl'i sa spun moun cuvAnt. DuJeeal-a
sarutuJui rna face sa wl pentru 0 clipA de ce am venit.
Din culie mi se pare ell aud un clinehet. Buzele ei imi
lasa un gust de ardei ro!;lu. Ne mai siirutlm 0 dati,
&.5& de pAlima.~, <U;>a de tandru, meal Be reaprinde
flacara amintirilor - comoarli. ingropat.:.l adftnc sub
piele. "T!l.lharule! Mincinosule!", imi ~uier3 0 voce din
part.ea dreaptcl a ereieruJui. ,,Ai rabdare! 0 sA-i spun
imediat!", ii riispunde lrnpuJ. Mi-e inima inlre ciocan
!;Ii nicovaUi. Bale din rasputeri, pe tacute. Mii-mb!il
de bucuria pura ~ simpla de a-i alinge pielea, care-mi
alungii din minle wale banuielile su.rnbre. AUl.ta fe·
ricire ~i 8ufelin~ laolaltA! De obicei, pot sa fiu foarte
fericit, apoi fcarte posomor'J.t, ca soarele dupA ploaie.
Dar in clipa asta, fulgerelc spinteci bolla cea mai
scnma de cftnd e lumea !;ji l>amllntul. ~
:!
- Eu am incepul prima... imi spune cu trisLet-e in g
gtas, desprinU\ndu-se din imbr3~i.~. Nu vreau sa Le a
mal vlld Ne l<>tdJim tiircoalede dltev. luni,dareusunt "
indriigostiti de altcineva de mult timp. Ar ti ridioolsa 177
o iau de lacapat.lmi pare foarle r'du,daril iubescinca...
- Pe Joe, !:}tiu...
- Nu, pe Jack, fostul iubit. de care p-am vorbit,
cel de care imi amintel?ti tu uneori.
Un big-b<mg intersideral de senzatii schimbi tntre
ele conexiunile mele emo~ionale. MA podidesc lacri·
mile, !iuvoaie lungi '7-i calde, de nestApAnit.
- tmi cer iertare. n-am avutde gD.nd sa te r'clnesc,
dar deja m-am casatoril co un Mrbat pe care nu·l
iubesc, nu mai vrcau 8-0 iau de la capat! imi spune,
inconjurandu-ma cu br-at-e1e moi ca ni!;lte anpi.
tmi ies curcubcie printre gene. imi iau inima in
dinti ~i·i intind cutia in care Be ana ceasomicul.
- Nu pot sa accept un cadou de la tine. fmi pare,
sincer, rau. Nu complica lucrurile !;i mai mult.
- Desehide-I totu~i! E un cadou special pentru
tine, daca nu-I iei tu, nu e bun de nimic.
fl accepta jenata. Rupe hilrtia cu degetele ei de­
licate, llicuite co grija. Se preface ell zfunbe!;\te. E un
moment nepretuiU Sii-i oferi inima in dar femeii pe
care 0 iubcl(iti nu e putin lucru!
Zdruncina cutia, ca ~i cum ar vrea sa ghiceW:>Cii
ce e iduntrn.
- E ceva fragil?
-oa.
imt ca nu e in apele ei. Deschide meet capacul,

i!i'i vfu-.l mainile l;li apuc8 vechiul meu ceasornic-iniml.

178 Moo intai, iese la lumin:l cadranul, apoi partea din mij­

loe ~i cele dow'i ace legate cu groarA.


11 cerceteaza fiiri1 sa scoata vreun cuvant. Scoto­
cel(ite prin geanta, scoate 0 pereche de ochelan lji ~i-i
a.5<l7.a pe nasu! ciirn. Be uitA cu bagare de seama la
fiecare detnliu. Rasucel(ite acele fnlr-un sens, apoi in
ceJalalt. I Be aburesc lentilele. Clatinli u~r din cap.
Lentilcle i se aburesc ~i mai tare. Ii tremuri mainile.
De!;li nu m-ating, parcA sunt legate prin fire nevi'izut.e
de pieptul meu care Ie inregistreaz.a fiecare mi[;lcare
seismica ~i 0 imiUi. Zdnmcinate de cutremur, aman­
douil ceasomicele rlsuna Inauntrul meu.
Domni!?Oara Acacia imi agatA inima pe zidul de
care ne-am rezemat de-atAtea ori ca sa ne sal'uUim.
Pe mma, i~i ridicA pleoapele spre mine. Buzele i se
deschid r,i Ii aud ~apLa:
- tn fiecare zi, am fost acolo in fiecare zi. t~i pun
noli pe mormant de trei ani incoace! De caml ai Cost
ingropat !}i pAna in dimineata asta! De~acolo vin ~i
acum. Dar e pentru ultima daUi... De azi inainte, pen­
lru mine, tu nu mai exi~ti ...

fmi fnloarce spatele pentru lotde-cluna!}i pome.5te


tneet pe lAnga rid. CeasornicuJ. at:arnA sus, cu accle pie­
eate spre pAmint. Do~ Acacia se mai uiti 0
dati inapoi, ram. manie; tntr-adevlir, nu mai exist.
Privirea Ii r8mAne pierdutA pe cutia de carton, ca 0
pas3re trista, alXli se inaltA spre alte zan ale carol' portl
imi VOl' fi inchise pentru eternitate. Tropotul ~ilor
ei se aude din ce in ce mai sciizut. tn curind, n-o si~i
mai vid trupul mladiindu~se ca un val inspumat. tn cu­
ril.nd, gleznele 0 sa~i disparn sub unduirea molatiea a
rochiei. In cur.lnd, n-o sa mai r;tmtlna din ea dedlt su­
netul slab aI pa..ep1or. Silueta ei n-o sa mUsoare mai mult
de zece eentimetri. Noua centimetri,![laSe, cat 0 culie
goala de chibrituri. Cinci, patru, trei, doL..
De acum, n-o s-o mai vad in vecii vecilor.
EPILOG

Ceasul mecallic al Ooctori~ei Madeleine ~i-a con­


tinuat cuUltoria desprins de trupul eroului nostru,
daca nc e ingaduit sa-I numim asUe!.
Brigitte Heim a fost prima care i-a remarcal
prezent-a. AlArnat de zid, ceasornicul·iniml pares
o judi.rie pentru mOl"p. A hotlirdt. 88.-1 ia de acola,
ca sa-~i completeze colec~ia de obiecte ciudale. 0
vreme, ceasomicul a z8CUt intre doua cr.mii prifuite
180 din treoul groazei.
tn ziua in care Joe I-a recunoscut, ~i-a pierdut pu­
terea de a tre.zi fion de spaima. tntr-o noapte, dupa
cc !}i-a terminat luerul. Joe s-a gandit sa seRpe de el,
A pomit spre cimitil1.l1 San Felipe. Cll ceasul sub brat.
tn semn de respect sau din pura superstitie, nu vom
!;1ti niciodati, I-a aJ?ezal pe monnantul, acum in para­
gina, 31 micu~ului Jack.
Domni~ Acacia a parasit balciul Extraordina·
num in luna octombrie a anului ]892. tn aceea.5i zit
ceasornicul a disparut din cimitind San Felipe.Joe~i-a
unnat cariera la trenul groazei, banluil el ins~ de
pierderea dom~i Acacia, pana la sra~itul \;etii.
Domni~oara Acacia a devenit celebra in cab.'U"e­
tele din tntreaga Europa, sub numele bunicii sale.
Zece ani mai ULniu, ctl.nd se ana in t:recere prin Paris,
se spune eli ar fi fool viizuta intr.-o saUi. de cinema unde
se difU7..a lilmul 0 caliitorie pe Lunii realizal de un
anume Georges M~lies, consideral eel mai mare pre­
cursor al cinematografului din toate timpuri1e, inven­
tatorul absolul. La s~itul filmului, cei doi ar fi stat
de yorba cateva clipe. EI i-ar fi dat un exemplar din
OmltljaJ'd lrlU:aje.
o sApt.1mAnA mai tArziu, ceasornicul a aplirut din
nOll pe pti~pa casei <lin Edinburgh, infil':mral intr-un
giulgiu, ca ~ ewn ar.li f061 sclipat din pliscul unei berte.
Inima a stat l>e rogojina de 18 intrare \"reo cateva
ore, pana cand a f081 g'dsiUi de Anna ~i de Luna, care
au lransformat casa pustie intr·un orfelinat, unde t~i 181
giiseau adapost chiar ~ copiii blUr-am ca Arthur.
Dupa moartea lui Madelcinc, coloana verlebralA
i-a foot m8.nC"dta de rugina. &w.1f1.aia la cea mai mica
mi~. A tncepul sa·i fie teama de ploaie ~i de frig.
Ceasol'nicul ~i-a ~t ciillitolia pe noptiera lui, alAtuM
de CMtea a.."Cunsa in pachet.
Jehanne d'Ancy nu a mai vazut ceasul niciodaUi,
dar a gisit drumul spre inima lui Melies. Au ramas
impreuna pana la adanci batr.1neti, ea proprietari ai
unei dughene de langi gam Montpamasse, unde vin·
deau tot soiul de invenpi. Lumeal-a dat uitluii pe rna·
rele Melies, dar Jehanne a continual sa-i asculle cu
drag poveljtile despre omul cu un ceas in loe de inimA.
sau desprc al~i mo~tri invAlui~i in mister.
CAt despre "eroul" nostro, el g·a maturizat, dar
nu ~i-a revenit niciodat.a dupA pierderea do~i
Acacia. le[;len in f'iecare noaple, numai noaplea, ~i
hoinarea pe aleile b.lilciului, pAndind din tntuneric
barlicile unde se tineau spectacole, De~i devenise
aproape 0 fantoma, nu Ie-a t"eclll niciodata pragul.
A racut cale intoars../\ spre Edinburgh, ora.,ul
rAmas neschimbal, ea to amintirile lui, de parci tim­
pul s-ar fi oprit in loco A Buitdealul ~a cum taceacfi.nd
era copil. Fulgi mari, plini de apa, i se aljterneau pe
umeri, grei ca ni~te eadavr€. Cu Iimba lui inghe~ata,
vAntul rupea in ~ii cc~wiJe care acopereau batranul
vulcan de la poaIe pana la van. Nu era zilla cea mai
182 friguroa.sa din lume, dar pe aproape.
Prin l)Olopul de zApada, a auzit deodata un zgo­
mol de ~i. Pe coasta din dreapta a vulcanului i s-a.
pArot cA zAre~te 0 umbra eunoscutii, eu piirul infoiat
IJi cu un mers f,eapan, de papu~ bosumtlata. "Inca 0
nAlucire care--mi pare adevaratA", ~i-a spus.
CAnd a tmpins U!?3 casei din copillrie, toate <.'ea­
surile lui Madeleine stateau neclintite ~ tAcute. Anna
~ Luna, maluljile lui pestrite, au avul marl dilieultiiti
in a·l reeun0wtte pe eel care nu mai putea fi numit
cu nici un chip "micu~uI Jack". A LrebuiL sa Ie fredo­
neze 0 bucata din melodia Ok W1leu the Saints, ca sa-I
primeasca in bra~le lor lipsite de vlagi. Luna i-a ex­
plicaL pe tndelete con~inuLul primei scrisori, care n-a
mai ajuns la el niciodatii, mro-turisindu-i in treacat cii
cele care au wmatau fost serise de mana lor. inainte
ca pere~ii sa se nliroiascA sub povara tAcerii, Anna
I-a luaL de mana ~i I-a dus la eapatlliullui Arthur.
Biitliinul i-a SCQS viata de sub pecetea tainei.
"Fiirli cea.."'Omicullui Madeleine ai fi murit in ziua
cea mai friguroasa din lume. Dar dupa caLeva luni,
inima ta de carne lfi sllnge a tncepuL sa mearga sin­
gurii, 'fi-ar fi putut scoate ceasul, cum a facut co fl­
rele care-~i eoseau rana, A.5a ar fi trebuit, eel pupn.
Nicio familie n-a indriznit sa te adopte din cauza
ticAitului care iefjea din plamAnul t u stAng, Cu lim­
pul, a prins drag de tine. Madeleine te vedea ca pe
un obiect fragil, care avea nevoie de apiirare, legal de
ea printr-un cordon ombilica1 in formA de ceasornic.
Se temea de ziua tn care aveai sa devil adult. A
cautat sa-ti regleze mecanismul inimii astrel incaL sa
te pastrcze langi ea. Ne-a promis coo sa incerce sa
se obil?nuiascli cu gilndul ca 0 sa suferi ~i tu din dr.t­
goste, cll a.,-i viata. Dar nu s-a pnut de cuv{ffit."
[ LlliS­

o~ 'N, pikUl MICUI pont. eustati $i din ~


n/lF'lll. 0 CMte a 0 I a de turU dulce pe
copu man.

o aIep"Ie auta d.,.. VISe. 1f"IIl'N. schpin. itItunenc.


~ lVIwme. tnsUftl!'\rtJ. de ..., clnt.arel-Mor-(Dm­
POllter unc. 0 carte mUZJCW pntl poena tra.nIor,
despre Ul"I blo"t cu un C~ ... Ioc. ~ k\im.\ $i
dr'lgOSteil lui pl!tltru mic$ cJnUt'e.a~ ancWuza.

..Ne lublm u doua bete de chibnturi. Nu vomlm. ci


ne apnndem. Nu nee sarutam, (I prnvoclm cif'ICen­
dll». at sunt de tn.tt, de un metnJ $a,zeci $i ~.
corpul m"e zglJl1it de un cutr@mur de ~t.
101m" evadeu" din inveJi$ul-tnchisoare, sce scurel!!
prin artere. tmi Ijunge in leasLl $i Ie presch,mba t"
cre'er. Sunt tot 0 inlml, de I" fiecare mU$chl plnl
Tn v1rfu1 de&etelori"'

NWw.nemlra ro