Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Regulament privind atribuirea burselor


pentru anul universitar 2008/2009

În conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995, art.172(1) şi H.G.


nr.558/1998, studenţii de la cursuri de zi pot beneficia de burse de merit, burse de
studiu şi burse de ajutor social. Conform O.U.G.133/2000, studenţii care studiază la
cursuri de zi, cu taxă, în învăţământul superior de stat pot beneficia de burse.
Fondurile pentru acordarea burselor sunt repartizate de Ministerul Educaţiei
Cercetarii şi Tineretului, în funcţie de numărul de studenţi romani de la cursurile de zi
finantati de la buget. Principiul proporţionalităţii numerice se respectă pentru
repartizarea fondului de burse pe facultăţi, iar în cadrul facultăţilor pentru repartizarea
pe specializari şi ani de studii.
Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă în funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură, iar celor de la master, prin concurs (organizat la nivelul
facultăţilor, după metodologia aprobată de consiliul facultăţii). Bursele de ajutor
social se acordă la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei studentului.
Pot primi burse numai studenţii care şi-au îndeplinit integral activităţile
prevăzute în planul de învăţământ; acestea se atribuie la începutul anului universitar şi
nu se revizuiesc.
* Studenţii restanţieri precum şi cei care au examene de diferenţă nu primesc
bursă.
** Studenţii care beneficiază de prelungire medicală pot primi bursă numai
dacă documentele medicale în baza cărora li s-a aprobat prelungirea de şcolaritate se
încadrează în prevederile legale.
Facultatile au libertatea de a dimensiona numarul de burse de un anumit
tip, inclusiv acordarea unui numar mai mic sau neacordare unor tipuri de burse
(merit, performanta).
În ceea ce priveşte bursele de studiu, pentru situaţiile studenţilor cu medii
egale, se da prioritate studentilor care au o situatie sociala defavorizata.
1
Cuantumurile burselor, aprobate în şedinţa Senatului U.B. din
25.09.2008 sunt următoarele:
- bursa de studiu este de 300 RON /lună,
- bursa de merit este de 350 RON /lună,
- bursa de ajutor social este de 250 RON /lună,
- bursa de performanţă este de 390 RON/ lună
In funcţie de alocaţia primită de la MECT, cuantumul va putea fi mărit la
fiecare dintre aceste categorii.
A. Bursele de ajutor social se pot acorda studenţilor care nu beneficiază de
bursă de studiu sau bursă de merit, după cum urmează:
a) studenţilor care nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe
membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie (540 RON/lună);
b) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din casele de copii sau
plasament familial, care nu realizează venituri, pentru care bursa se acordă pe toate
lunile anului;
c) studenţilor bolnavi de TBC care se află în evidenţa unităţilor medicale,
celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu HIV sau bolnavi de
SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, în baza documentelor
medicale eliberate sau vizate de medicii Spitalului pentru Studenţi din Bucureşti.
Bursa de ajutor social se poate acorda şi ocazional în cuantumul unei burse
de ajutor social, în limita fondurilor repartizate pentru burse, astfel:
a) bursa de ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda
studenţilor orfani, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social, studenţilor
proveniţi din casele de copii, din plasament familial sau din încredinţare a căror
familie nu realizează, în ultimele 3 luni un venit mediu lunar net pe membru de
familie mai mare decât 75% din salariul minim pe economie, stabilit la începutul lunii
în care studentul a solicitat bursa.
Bursa de ajutor social ocazional se poate acorda de două ori în decursul anului
universitar, la solicitarea studentului, indiferent dacă studentul este sau nu
integralist sau dacă mai beneficiază de altă categorie de bursă;

2
b) bursa de ajutor social ocazional de maternitate se acordă studentei/
studentului al/a cărui soţ/soţie nu realizează alte venituri, o bursă pentru naştere şi
lehuzie şi o bursă pentru procurarea lenjeriei copilului nou-născut;
c) bursele de ajutor social ocazional în caz de deces se acordă pentru decesul
unui membru de familie necăsătorit sau căsătorit (cu soţ, soţie, copil) sau în caz de
deces al studentului necăsătorit sau căsătorit (cu soţ/soţie care nu realizează venituri).
Declaraţia de venituri şi documentele justificative anexate în vederea obţinerii
bursei de ajutor social constituie înscrisuri cu valoare juridică.
Verificarea autenticităţii declaraţiilor se poate face pe cale legală, la solicitarea
organelor de control financiar. Instituţia de învăţământ superior nu poate fi făcută
răspunzătoare de consecinţele unor declaraţii false sau incomplete.
Pentru anul universitar 2008/2009, bursele de ajutor social ocazional vor
fi plătite din fondul general de burse şi nu din sumele repartizate facultăţilor.
B. Bursele de studiu se acordă în funcţie de criteriul rezultatelor la învăţătură,
în ordinea descrescătoare a mediilor.
C. Bursele de merit se acordă studenţilor cu rezultate deosebite la învăţătură
şi care au rezultate în cercetarea ştiinţifică.
D. Pentru studenţii cu performanţe ştiinţifice deosebite (lucrări publicate şi/sau
comunicate la sesiuni ştiinţifice) se acordă burse de performanţă, cuantumul fiind
de 390 RON/lună.
Bursa de merit pentru performanţe ştiinţifice se acordă începând cu anul al II-
lea de studii, pentru 12 luni consecutive, începând cu data atribuirii ( inclusiv
perioada vacanţelor).
Bursele de merit, de studiu şi de ajutor social se atribuie studenţilor pe durata
anului universitar, în conformitate cu planul de învăţământ, cu excepţia vacanţelor.
Studenţii bursieri orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau
plasament familial precum şi cei care sunt bolnavi de TBC (aflaţi în evidenţa
dispensarelor medicale), diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave,
insuficienţe renale cronice, astm bronşic, eplilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sunt infestaţi cu virusul HIV sau
bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut pot primi bursa
şi pe durata vacanţelor în baza documentelor medicale eliberate sau vizate de Spitalul
studenţilor din Bucureşti.

3
Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de
învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la
una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă
să nu depăşească numărul total al anilor de studii prevăzut ca durată de şcolarizare la
specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.
Studenţii care beneficiază de burse sau stagii de studii în străinătate nu
beneficiază de bursă în ţară. Sunt exceptaţi cei cuprinşi în programul ERASMUS.
Consiliile facultăţilor pot hotărî sancţionarea cu ridicarea bursei pe semestrul al
II-lea al anului universitar, în cazul studenţilor care nu s-au prezentat la nici un
examen (cu excepţia cazurilor de forţă majoră) sau nu au promovat examenele din
sesiunea de iarnă.
Bursele nu se restituie decât în cazul exmatriculării pentru abateri de la
Regulamentul de conduită al membrilor comunităţii academice.
Facultăţile pot acorda burse din fonduri proprii.
În scopul acordării burselor, conducerea Universităţii din Bucureşti numeşte
următoarea comisie:
Preşedinte: - prorectorul cu probleme studenţeşti
Membri: - prorectorul cu probleme financiare
- secretar general
- jurist
- director adjunct cu probleme cămine cantine
- reprezentantul studenţilor in Biroul Senatului

La nivelul facultăţilor comisiile vor fi alcătuite din:


Preşedinte: - decanul sau prodecanul cu probleme studenţeşti
Membri: - secretarul şef
- cadrul didactic responsabil cu sistemul de credite
- student, membru în Consiliul facultăţii

M.P./ D.M.