Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURA SI URBANISM “ ION MINCU”

REGULAMENT DE ACORDARE A BURSELOR

AVIZAT JURIDIC, APROBAT,


Paula Popescu SENAT U.A.U.I.M.

În Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti, bursele se atribuie în


conformitate cu dispoziţiile art. 12 alin.2, alin. 3 si alin 4, art. 206 alin.1 si art. 223 alin.1, alin.2,
alin.7, pct a), alin.9, alin. 10, si alin.11 din Legea educatiei nationale nr.1/2011, Ordin nr. 3392/
27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor si a altor forme de sprijin
material pentru studentii si cursantii din invatamantul superior de stat, invatamant cu frecventa,
Ordin nr. 4104/ 21.06.2017 privind modificarea anexei la Ordinul 3392/2017, ale Legii nr.219/2000,
lege privind egalitatea şanselor de a urma studiile în învăţământul superior prin acordarea burselor
sociale de studiu, ale H.G. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii,
masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de
specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine
etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi
pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de
stat din România, ale H.G. nr. 1496/16.09.2004 pentru completarea art. 6 di H.G. nr. 11/2003 privind
acordarea unui ajutor umanitar si a 10 burse de studii Republicii Angola, ale art. 16 din Ordinului nr.
3666/30.03.2012, emis de Ministerul Educatiei Nationale, de aprobare a Codului drepturilor si
obligatiilor studentului, precum şi în baza prevederilor prezentului Regulament elaborat în
conformitate cu dispoziţiile legale mai sus invocate.
Prezentul Regulament stabileşte Criteriile specifice de acordare a burselor în U.A.U.I.M. şi
este aprobat de către Senatul Universităţii.

I. CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR

1. Burse pentru stimularea performantei :

Bursele de performanta si bursele de merit se acorda studentilor din invatamantul superior de stat,
inmatriculati la programe de studii universitare cu frecventa. Beneficiaza de astfel de burse studentii
care ocupa locuri subventionate si care au efectuat integral activitatile universitare, din toti anii de
studiu (nu au restante in anii de studiu anteriori, la data acordarii bursei).
Acestea se distribuie conform metodologiei proprii.
Bursele de performanta se pot acorda studentilor care se incadreaza in cel putin unul din urmatoarele
cazuri :
a) au obtinut rezultate deosebite la invatatura, respectiv au cele mai mari medii din acelasi an de
studiu al unui program de studii ;
b) au obtinut performante stiintifice, inovatie, brevete ;
1
c) alte situatii stabilite prin regulamentele proprii.
Acest tip de bursa se poate acorda incepand cu anul al doilea de studii, in urma recunoasterii
performantelor de catre institutiile de invatamant superior, pentru o perioada de un an calendaristic,
dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
Universitatile pot stabili proceduri interne pentru acordarea de sprijin financiar studentilor cu
rezultate deosebite, pentru participarea la conferinte sau publicarea de articole stiintifice.
Beneficiaza de astfel de burse (de performanta si de merit), studentii care ocupa locuri subventionate
si care au efectuat integral activitatile universitare, din toti anii de studii( sunt integralisti in toti anii
de studii- nu au credite restante la data acordarii bursei – credite restante din anii de studii
anteriori) in baza criteriilor specifice stabilite prin prezentul Regulament.

2. Burse pentru sustinerea financiara a studentilor cu venituri reduse: burse sociale si burse
ocazionale.
Acestea sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, pe baza de cerere, in functie de situatia
socioeconomica a familiei studentului si a criteriilor generale stabilitite prin Ordinul 3392/2017 si a
criteriilor specifice, elaborate conform metodologiei proprii.
Bursele sociale se acorda/aproba de catre senatul universitar, la propunerea Consiliului de
administratie, ca urmare a consultarii cu reprezentantii studentilor, inclusiv organizatiile studentesti
din universitate.
Beneficiarii burselor sociale sunt :
* studentii orfani de unul sau ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de
protectie plasamentul si care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale-
conform Ordin MEN nr.3392/2017, art.6 alin (2) litera a) ;
* studentilor bolnavi TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare,
tulburari din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie,etc), surditate, fibroza chistica,
cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilita anchilozanta
sau reumatism articular - conform Ordin MEN nr.3392/2017, art.6 alin (2) litera b) ;
* studentii a caror familie nu a realizat in cele 3 luni inainte de inceperea semestrului/anului
universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decat salariul de baza
minim net pe economie , conform Ordin MEN nr.3392/2017, art.6 alin c) ;
Determinarea venitului lunar mediu pe membru de familie se realizeaza pana la implinirea varstei de
26 de ani- cf. Ordin MEN nr.3392/2017, art. 14 alin 1).

Bursele sociale se acorda pe perioada studiilor pana la implinirea varstei de 35 de ani.


Pentru studentii cu varsta intre 26 si 35 de ani, venitul lunar mediu net al acetuia se va calcula
tinand cont doar de veniturile personale ale acestuia si ale persoanelor pe care le are in grija,
precum si copii, sotie, etc, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Studentii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, si de urmatoarele


tipuri de burse sociale, indiferent daca studentul mai beneficiaza de alta categorie de bursa, astfel :

a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte, care se poate
acorda :
- studentilor cu unul sau ambii parinti decedati, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de
protectie plasamentul studentilor defavorizati din punct de vedere social ;
- studentilor defavorizati din punct de vedere socioeconomic, a caror familie nu a realizat in cele 3
2
luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe
membru de familie din salariul minim net la nivel national.
Aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student de doua ori in cursul unui an
universitar.

b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se acorda studentei sau studentului a carui
sot/sotie nu realizeaza deloc venituri sau venituri mai mici decat salariul minim net la nivel national
si consta intr-o bursa pentru nastere si lauzie si o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului
nou nascut, care se acorda o singuta data in cursul anului universitar pentru fiecare copil nascut.

c) Bursa pentru ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda :


- pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) – (sot, sotie, copil) ;
- in cazul decesului studentului(ei) necasatorit(a), casatotit(a) cu sotie/sot care nu realizeaza venituri,
bursa se acorda rudelor de gradul I/succesorului legal, o singura data in cursul anului universitar.

Cuantumul acestor burse (burse pentru ajutoare sociale ocazionale), este stabilit de Senatul
universitatii, la propunerea Consiliului de administratie ; el trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul
lunar al bursei sociale.
Studentii care beneficiaza de bursa sociala por primi si orice alt tip de bursa ( cf, Ordin
3392/2017, cap. III, art. 18, alin. (3)
Fondurile pentru acordarea burselor de la bugetul de stat sunt repartizate de catre Ministerul
Educatiei Nationale, proportional cu numarul total al studentilor inmatriculati la programe de studii
universitare cu frecventa, fara taxa de studii, ciclurile de studii licenta si master, in baza contractului
institutional pentru fondul de burse.
Din fondul de burse repartizat, minimum 30% din total este alocat pentru categoria de burse sociale,
cf.Ordin MEN nr. 3392/2017, art. 10, alin(3).
In cazul in care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat in intregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de performanta sau de merit, cf. Ordin MEN nr. 3392/2017,
art. 10, alin(4).
Fondul de burse provenit de la bugetul de stat, pentru fiecare categorie de burse, se poate suplimenta
cu fonduri provenite din venituri proprii.
U.A.U.I.M. poate aloca din veniturile proprii, sume care sa completeze fondul de burse provenit de la
bugetul de stat. Sumele alocate de catre U.A.U.I.M. nu pot depasi cuantumul burselor subventionate
de la bugetul de stat. Cuantumul burselor este acelasi, indiferent de sursa din care se platesc, buget
sau venituri proprii
Cuantumul burselor, indiferent de tipul acestora este aprobat prin hotarare a senatului, la propunerea
Consiliului de administratie, ca urmare a consultarii cu reprezentantii studentilor, inclusiv a
organizatiilor studentesti reprezentative ale universitatii.
Cuantumul bursei de performanta este mai mare dacat cuantumul bursei de merit. Cuantumul bursei
de merit este mai mare dacat cuantumul bursei sociale.
Bursele, indiferent de categorie, se acorda pe durata anului universitar (12 luni).
Studentii inmatriculati in ultimul an de studiu al ciclurilor de licenta sau de master care beneficiaza
de orice tip de bursa li se va/vor acorda acelasi tip de bursa/burse pana la finalizarea anului
universitar respectiv, adica pana in luna septembrie, indiferent de momentul in care sustin examenul
de finalizare a studiilor.
Cuantumul burselor este stabilit astfel incat sa acopere cheltuielile de cazare in camin, precum si
cheltuielile de masa.

3
II. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR

1. Fondul de burse destinat burselor de performanta si de merit se repartizeaza facultatilor,


proportional cu numarul studentilor inmatriculati in anul universitar in curs, in regim bugetat, in
care este inclus, acolo unde este cazul, si locul subventionat rezervat etniei rrome.
2. Fondul de burse alocat facultatilor este repartizat pe specializari si ani de studii, proportional cu
numarul de studenti bugetati, din facultatea respectiva.
3. Bursele de performanta si de merit se atribuie in ordinea descrescatoare a mediilor generale
obtinute in anul anterior de studiu, in limita fondului de burse alocat facultatii/specializarii – sectiei.
4. Nu beneficiaza de burse studentii care intrerup scolaritatea, repeta anul de studiu, precum si
studentii exmatriculati pe perioada in care se afla intr-una din aceste situatii. Exceptie fac studentii
care intrerup anul universitar in timpul anului in curs, sistarea bursei se efectueaza incepand cu data
la care s-a aprobat cererea de intrerupere a studiilor. Acesti studenti nu sunt eligibili in obtinerea unei
burse nici in urmatorul an de studiu dupa revenirea la cursuri.
5. Studentii care urmeaza concomitent doua specializari in institutii de invatamant superior de stat
pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai la una dintre institutii, cu conditia ca numarul total
de ani in care beneficiaza de bursa sa nu depaseasca numarul anilor de studiu prevazut ca durata de
scolarizare la specializarea de la care urmeaza sa beneficieze de bursa.
6. Pentru a evita acordarea a doua sau mai multe burse, studentului care urmeaza simultan doua sau
mai multe facultati(specializari) in institutii de invatamant superior, atribuirea se realizeaza de catre
facultatea ( specializarea ) din institutia de invatamant superior pentru care opteaza studentul
respectiv, cea la care studentul are depusa diploma de Bacalaureat in original, pe baza de cerere.
Cererea de bursa va fi insotita de o adeverinta eliberata de cealata facultate care sa ateste ca nu este
bursier la facultatea ( institutia de invatamant superior) respectiva
7. Absolventii cu diploma de licenta care urmeaza o a doua specializare, pot beneficia de burse de la
bugetul de stat, cu conditia ca numarul anilor in care au beneficiat de bursa sa nu depaseasca numarul
anilor de studiu prevazut ca durata de scolarizare la specializarea la care urmeaza sa beneficieze de
bursa.
8. Fiecare student care indeplineste conditiile necesare cf. Regulamentului de acordarea a burselor,
va completa si depune obligatoriu la Serviciul social o Declaratie ( Anexa 1 la Regulament).
In limita fondurilor disponibile, din sursele proprii ale Universitatii, pot beneficia de burse si
studentii admisi pe locurile cu taxa.

III.CRITERII DE DEPARTAJARE A STUDENTILOR BENEFICIARI DE BURSE

In cazul in care sunt mai multi studenti cu aceeasi medie, dar fondul de burse alocat anului,
proportional cu numarul de studenti de pe locurile subventionate, este limitat si nu toti studentii cu
aceeasi medie pot beneficia de bursa, departajarea acestora se face astfel:
a) - pentru studentii din anul I – departajarea se face in baza notei obtinute la proba la admitere:
desen, caiete de teste.
b) – pentru studentii din anii mari ( incepand cu anul 2 de studiu), departajarea acestora se face
dupa media anuala ponderata, la Proiectare (de arhitectura si de specialitate).

4
1. BURSE DE PERFORMANTA

a) Se pot acorda studentilor, din alocatiile bugetare (subventii), care se incadreaza in cel putin unul
din urmatoarele cazuri :
a) au obtinut rezultate deosebite la invatatura, respectiv au cele mai mari medii din acelasi an de
studiu al unui program de studii ;
b) au obtinut performante stiintifice, inovatie, brevete ;
c) alte situatii stabilite prin regulamentele proprii.
Acest tip de bursa se poate acorda incepand cu anul al doilea de studii, in urma recunoasterii
performantelor de catre institutiile de invatamant superior, pentru o perioada de un an calendaristic,
dar nu mai mult de finalizarea studiilor.
b) Se acorda anual, studentilor care ocupa locuri subventionate in anul universitar in curs si care au
efectuat integral activitatile universitare (integralisti in toti anii de studiu - nu au credite restante la
data acordarii bursei – credite restante din anii de studii anteriori), care in anul universitar
precedent au obtinut cea mai mare medie din an, minim 9,00.
c) Daca in anul de studiu nu exista studenti cu medii peste 9.00, neputandu-se acorda bursa de
performanta, fondul destinat acestei burse, se redistribuie pentru bursa de merit (creste numarul de
burse de studiu ale anului respectiv).
d) In U.A.U.I.M. se acorda cate o bursa de performanta pentru fiecare an de studiu, incepand cu anul
II de studii, astfel :

ARHITECTURA (5 burse)
 5 (cinci) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare
an de studiu al Facultatii de Arhitectura (6ani), cu conditia ca media sa fie cel putin 9,00;
CONSERVARE SI RESTAURARE DE ARHITECTURA - SIBIU(2 burse)
 2 (doua) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare
an de studiu al Facultatii de Arhitectura, sectia Restaurare si Conservare de Arhitectura –
3 ani, cu conditia ca media sa fie cel putin 9,00

ARHITECTURA DE INTERIOR (10 burse)


* 4 (patru) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare an
de studiu al Facultatii de Arhitectura de Interior, (5ani), cu conditia ca media sa fie cel putin
9,00;
* 4 (patru) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare an
de studiu al Facultatii de Arhitectura de Interior – Sectia Design de Produs, (5ani), cu conditia
ca media sa fie cel putin 9.00;
* 2 (doua) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie ) din fiecare an
de studiu al Facultatii de Arhitectura de Interior – Sectia Mobilier si Amenajari interioare,
(3ani), cu conditia ca media sa fie cel putin 9.00;

URBANISM (10 burse)


Ciclu I - licenta : 8 burse
 3 (trei) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare an
de studiu, al Facultatii de Urbanism - Ciclul 1, Sectia Proiectare si Planificare Urbana, (4ani)
cu conditia ca media sa fie cel putin 9,00;
 3 (trei) burse de performanta pentru cel mai bun student (cea mai mare medie) din fiecare an
de studiu,al Facultatii de Urbanism - Ciclul 1, Sectia Amenajarea si Planificarea Peisajului,
(4ani) cu conditia ca media sa fie cel putin 9,00;
5
 2 (doua) burse de performanta pentru cel mai bun student, (cea mai mare medie) din fiecare an
de studiu al Facultatii de Urbanism si Amenajarea Teritoriului – Sibiu, cu conditia ca media sa
fie cel putin 9,00.

Ciclu II - master (2 sau 3 burse)


Bursele de performanta se acorda numai pentru masteranzii din anul 2, pentru cel mai bun
masterand, (cea mai mare medie) din an, al fiecarei sectii a Facultatii de Urbanism - Ciclul 2, cu
conditia ca media sa fie cel putin 9,00
Alocarea a 2 sau 3 burse de merit se face in functie de cati ani 2(doi) de studiu, au specializarile
pentru master pe fiecare an universitar.

2. BURSE DE MERIT

a) Se acorda anual, studentilor care ocupa locuri subventionate in anul universitar in curs si care au
efectuat integral activitatile universitare (integralisti in toti anii de studiu - nu au credite restante la
data acordarii bursei – credite restante din anii de studii anteriori, din alocatiile bugetare
(subventii), in limita fondurilor disponibile, care in anul universitar precedent au obtinut media cel
putin 8,00.
Studentii admisi in anul I – pe locuri subventionate, fara concurs de admitere, cu respectarea
prevederilor Metodologiei UAUIM privind admiterea in anul I- referitoare la candidatii care au
obtinut premii la olimpiadele nationale de arte vizuale sau design, beneficiaza de bursa de merit in
anul I.
b). Fiecarei facultati a UAUIM, i se repartizeaza un fond de burse, proportional cu numarul total al
studentilor inmatriculati pe locurile subventionate, cu finantare de la buget, din UAUIM.
c) La nivelul fiecarei facultati, repartizarea se face pe specializari, in conformitate cu ponderea
studentilor bugetati ai specializarii fata de numarul total al studentilor bugetati ai facultatii.
d) La nivel de specializare, repartizarea se face pe ani de studiu, in conformitate cu ponderea
studentilor anului respectiv in numarul total de studenti ai facultatii, studenti inmatriculati pe locuri
subventionate.
e) Studentii beneficiari ai burselor de merit pentru fiecare : an/ facultate / specializare se stabilesc in
ordinea descrescatoare a mediilor generale (examene, verificari, proiecte- potrivit planului de
invatamant) obtinute in anul anterior de studiu, avand in vedere incadrarea in fondul de burse alocat
facultatii/specializarii/anului de studiu.
Daca fondul de burse alocat pe an de studiu nu se poate repartiza, nu sunt medii mai mari de 8.00,
acesta se redistribuie in cadrul sectiei facultatii (ex.: Specializarea Conservare si Restaurare de
Arhitectura; Sectia de Design de Produs; Sectia de Mobilier; Sectia de Planificare Urbana, Sectia
Amenajarea si Planificarea Peisajului).
Daca fondul alocat pe sectie nu se poate repatiza din cauza lipsei mediilor mai mari de 8.00, acesta se
redistribuie in cadrul facultatii, la celelalte sectii (ex: Facultatea de Arhitectura de Interior si
Facultatea de Urbanism).
Deci, fondul de burse repartizat facultatii, proportional cu numarul de studenti inscrisi in anul
universitar in curs, pe locuri subventionate, in situatia in care se redistribuie intre sectii, ramane
acelasi ( in cazul redistribuirii fondului alocat unei anumite sectii a facultatii- daca este cazul - din
cauza lipsei mediilor mai mari de 8.00).

f) Pentru studentii din Ciclul 2 - Master Urbanism , numarul burselor de merit se stabileste in
aceleasi conditii ca si pentru studentii admisi pe locurile subventionate la UAUIM.
La nivel de specializare repartizarea se face pe ani de studiu, in conformitate cu ponderea
6
masteranzilor anului respectiv in numarul total de studenti si masteranzi ai facultatii de Urbanism,
inmatriculati pe locuri subventionate.
g) Bursele de merit pentru doctoranzii de la cursurile de zi cu finantare de la buget, se vor
acorda conform reglementarilor stabilite de catre Ministerul Educatiei Nationale – care comunica
cuantumul acestor burse pe ani de studiu.
h) Bursele de merit pentru studentii cetateni straini
Conform prevederilor legale, cetățanii străini, potențiali beneficiari ai burselor de studiu din
învățământul universitar, organizat la forma de învățământ cu frecvență, care studiază la instituții și
unități de învătamant din România, se încadrează în următoarele categorii:
- cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând spațiului economic
european ș i ai Confederaț iei Elvețiene;
- cetățenii din Republica Moldova și cei de etnie română din țările învecinate (Bulgaria, Albania,
Ucraina, Macedonia);
- cetățenii români cu domiciliul în străinătate;
- cetățenii străini, care studiază în România în baza reglementărilor în vigoare aprobate de
ministerul de resort.
Conform H. G. nr. 844 din 13 august 2008 privind acordarea burselor pentru elevii, studenții,
doctoranzii și cursanții din învățământul postuniversitar din Republica Moldova, pentru cei de
origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate
precum și pentru cetățenii străini bursieri ai statului român care studiază în instituții și unități de
învățământ din România bursele se acordă doar de către Ministerul Educației Naționale.
Bursa lunară de studii pentru studenții de la programele de licență și masterat se stabilește
corespunzător reglementărilor legale în vigoare si se acorda pe toata durata anului universitar(12
luni).
Doctoranzii beneficiaza de bursa toata durata anului universitar(12 luni).
Cuantumul bursei de merit se stabileste conform reglementarilor legale in vigoare(HG 844/2008).
Bursele studentilor cetateni straini se suspenda , in cazul studentilor reinmatriculati, pentru anul de
invatamant pe care il repeta, urmand ca acestea sa poata fi redobandite, in anul universitar urmator,
dupa promovarea anului repetat, cu conditia ca numarul anilor pentru care se acorda bursa sa nu
depaseasca durata ciclului academic.

3. BURSE DE AJUTOR SOCIAL

Se acorda anual, pe baza de cerere, studentilor care ocupa locuri subventionate in anul
universitar in curs, din fonduri de la bugetul de stat, in functie de situatia socioeconomica a
familiei studentului .
Bursele sociale se acorda pe durata studiilor, pana la implinirea varstei de 35 de ani(cf. Art. 6,
alineat(4) din Ordin 3392/2017).
Beneficiarii acestui tip de bursa, sunt studenti care se incadreaza in urmatoarele categorii :

1. Studentii orfani de unul sau ambii parinti, respectiv pentru care s-a dispus ca masura de
protectie plasamentul si care nu realizeaza venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale.
Inscrisurile care trebuies depuse: copii de pe certificatul/certificatele de deces ale
parintelui/parintilor;taloane pensie de urmas.
Daca sunt in plasament, vor depune si inscrisurile din care sa reiasa veniturile familiei la care este dat
in plasament.
2. Studentii bolnavi de TBC, care se afla in evidenta unitatilor medicale, celor care sufera de diabet,
boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,
7
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, boli rare,
tulburari din spectrul autist, boli hematologice(hemofilie, talasemie,etc), surditate, fibroza chistica,
cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilita anchilozanta
sau reumatism articular
Inscrisuri care trebuiesc depuse : certificat de la un medic de specialitate, altul decat medicul de
familie, in care sa se prezinte evolutia bolii si tabloul clinic al problemei medicale de care sufera
studentul si care se incadreaza in categoriile de boli mentionate mai sus.
Certificatul eliberat de medicul specialist va fi vizat si de medicul de la cabinetul medical
studentesc al universitatii(UAUIM).
Studentii din aceste doua categorii (1 si 2), primesc bursa de ajutor social si in timpul
vacantelor, inclusiv vacanta de vara.
3. Studentilor a caror familie nu a realizat in cele 3 luni inainte de inceperea semestrului/anului
universitar, un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decat salariul de baza
minim net pe economie.
Determinarea venitului lunar mediu net al familiei studentului, se realizeaza pana la implinirea
varstei de 26 de ani, luand in calcul veniturile parintilor si ale copiilor aflati in grija lor, respectiv al
membrilor familiei aflate in grija studentului sotie, copii daca este cazul, luind in calcul :
a) Veniturile salariale si asimilate acestora, cf. legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
b) Pensiile, inclusiv cele pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele/vaduvii de razboi, sumele
fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si
pensiile,indiferent daca sunt de la bugetul de stat sau fondurile din pensii facultative si
indiferent de tipul acestora, conform lege 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,
cu modificarile si completarile ulterioare ;
c) Veniturile obtinute din activitati agricole conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
d) Alocatiile de stat pentru copii, in conformitate cu Legea 61/1993 privind alocatia de stat
pentru copii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
e) Alocatii de plasament in conformitate cu Legea 272/2004, privind protectia si promovarea
drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
f) Venituri obtinute din concedii medicale pentru sarcina sau lehuzie sau indemnizatia pentru
incapacitatea temporara de munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare ;
g) Ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul
de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din
alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum si cele de
aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate
temporara de munca, inclusiv indemnizatiile pentru : risc maternal, maternitate, cresterea
copilului si ingrijirea copilului bolnav ;
h) Veniturile realizate din valorificarea bunurilor imobile sub forma deseurilor prin centrele de
colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale finantate din
bugetul de stat sau din alte fonduri publice ;
i) Drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus,
studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si
siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati
si mobilizati ;
j) Orice venituri realizate din activitati economice de catre persoanele fizice autorizate,
intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, in sensul OUG 44/2008 privind
desfasurarea activitatilor economice de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi
8
individuale si intreprinderi familiale, aprobata cu modificari si prin Legea 182/2016 ;
k) Orice venituri realizate din meserii liberale si din valorificarea drepturilor de proprietate
intelectuala ;
l) Dividendele realizate in ultimele 12 luni calendaristice. Media lunara se realizeaza prin
raportarea acestora la 12.

Pentru studentii cu varsta intre 26 si 35 de ani, venitul lunar mediu net al acetuia se va calcula
tinand cont doar de veniturile personale ale acestuia si ale persoanelor pe care le are in grija,
precum si copii, sotie, etc, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

In vederea acordarii bursei sociale dupa venit, studentii trebuie sa depuna documente justificative ;
aceste inscrisuri demonstreaza veniturile studentului, respectiv ale familiei sale.
Cand nici unul dintre parinti nu obtine venituri, acestia depun o declaratie pe propria raspundere in
acest sens, insotita de documentele care atesta acest lucru.
Studentii din aceasta categorie (3), nu primesc bursa de ajutor social si in timpul vacantelor.
Bursele de ajutor social, se pot acorda si semestrial in functie de cazul fiecarui student, (studenti care
isi pierd unul din membrii familiei studentului- sot/sotie/copil, cazurile medicale depistate pe
parcursul anului universitar, studenti care raman orfani de ambii parinti pe parcursul anului
universitar).
4. Conform Ordin 3392/2017,Art.8, alin(1), studentii pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza
documentelor justificative, si de urmatoarele tipuri de burse sociale, indiferent daca studentul mai
beneficiaza de alta categorie de bursa, astfel:
a) Bursa pentru ajutor social ocazional pentru imbracaminte si incaltaminte, care se poate
acorda :
- studentilor cu unul sau ambii parinti decedati,respectiv pentru care s-a dispus ca masura de protectie
plasamentul studentilor defavorizati din punct de vedere social ;
- studentilor defavorizati din punct de vedere socioeconomic, a caror familie nu a realizat in cele 3
luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursa, un venit lunar net mediu pe
membru de familie din salariul minim net la nivel national.
Aceasta categorie de bursa se poate acorda aceluiasi student de doua ori in cursul unui an
universitar.
b) Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate se acorda studentei sau studentului a carui
sot/sotie nu realizeaza deloc venituri sau venituri mai mari decat salariul minim net la nivel national
si consta intr-o bursa pentru nastere si lauzie si o bursa pentru procurarea imbracamintei copilului
nou nascut, care se acorda o singuta data in cursul anului universitar pentru fiecare copil nascut.
c) Bursa pentru ajutor social ocazional in caz de deces se poate acorda :
- pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) – (sot, sotie, copil) ;
- in cazul decesului studentului (ei) necasatorit (a), casatotit (a) cu sotie/sot care nu realizeaza
venituri, bursa se acorda rudelor de gradul I/succesorului legal, o singura data in cursul anului
universitar.
Cuantumul acestor burse (burse pentru ajutoare sociale ocazionale), este stabilit de Senatul
universitatii, la propunerea Consiliului de administratie ; trebuie sa fie cel putin egal cu cuantumul
lunar al bursei sociale.

Studentii care beneficiaza de bursa sociala pot primi si orice alt tip de bursa(Ordin MEN
3392/2017, cap.III, art. 18, alin.(a)
Studentii care ocupa locuri cu taxa, nu beneficiaza de burse sociale finantate de la buget.
9
In limita fondurilor disponibile, din sursele proprii ale UAUIM, se pot acorda burse sociale
studentilor care ocupa locuri cu taxa in anul universitar in curs, la cerere, daca indeplinesc
conditiile prezentului Regulament, la propunerea Comisiei de burse si cu avizarea Consiliului de
administratie si cu aprobarea Senatului Universitatii.
Din fondul de burse repartizat universitatii, minim 30% din total este alocat pentru categoria de burse
sociale.
In cazul in care fondul pentru acordarea burselor sociale nu este utilizat in intregime, acesta se
redistribuie pentru acordarea burselor de merit sau studiu.
Destinatia fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru burse nu poate fi schimbata.

IV. DISPOZITII FINALE


1. Nu beneficiaza de burse studentii declarati cu intrerupere de studii, studentii declarati cu situatie
neincheiata - repeta anul, studentii cu situatie neincheiata - un numar de credite restante, studentii
declarati exmatriculati; exceptie fac studentii care intrerup studiile in anul universitar in curs - pentru
acestia, sistarea bursei se efectueaza incepand cu data la care s-a aprobat Cererea de intrerupere a
studiilor pentru anul universitar in curs. La reluarea studiilor acestia nu beneficiaza de bursa in anul
universitar respectiv.
2. Studentii care beneficiaza de burse Erasmus/Socrates (finantate de Uniunea Europeana) prin
incheierea Contractului financiar cu U.A.U.I.M. pot beneficia de burse finantate de la bugetul de stat
(de performanta/merit/sociale) pe perioada in care se afla la studii in strainatate, cu conditia sa
indeplineasca prevederile prezentului Regulament.
3. Studentii care beneficiaza de burse sponsorizate de persoane fizice sau de persoane juridice de
drept privat pot obtine bursele prevazute de prezentul Regulament daca indeplinesc conditiile mai sus
mentionate.
4. Un student nu poate primi doua tipuri de bursa simultan din aceeasi categorie, dar are dreptul sa
opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai indelungata de timp
5. Studentii care beneficiaza de bursa sociala pot primi si orice alt tip de bursa(Ordin MEN
3392/2017, cap.III, art. 18, alin.(2)
6. Studentii care se incadreaza in prevederile de la pct.5 (Dispozitii finale) si care au dreptul sa
primeasca atat bursa de performanta cat si bursa de merit trebuie sa opteze pentru una dintre ele,
putand sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o perioada mai indelungata
de timp.
7. Bursele, indiferent de categorie, se acorda pe durata anului universitar (12 luni). Plata acestora se
va face in functie de creditele bugetare aprobate si de sumele alocate prin contractul institutional.
Studentii inmatriculati in ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licenta sau de master, li se
vor acorda burse pana la finalizarea anului universitar, adica pana in luna septembrie, indiferent de
momentul in care sustin examenul de finalizare a studiilor.
8. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; orice modificare a
legislatiei in domeniu va face parte de drept din Regulament, de la momentul la care a survenit.

9. Prezentul Regulament a fost aprobat :


- de Consiliu de Administratie in data de 10.07.2017
- de Senatul Universitatii de Arhitectura si Urbanism “ Ion Mincu” in sedinta de Senat din data
de 13.07.2017
RECTOR,

Prof.univ.dr.arh. Marian Moiceanu

10