Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

. pe foaia de examen. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere.. litera corespunzătoare răspunsului corect. ..Varianta 3 Ministerul Educaţiei. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul . şi . 1. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A celule cu rol în reproducere. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă.... Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2.... .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1.. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3.. spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi. Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul.. La plante.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... ovul a) gamet masculin 2.. zigot b) gonadă feminină 3.

. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. enzime hidrolitice. scrieţi pe foaia de examen. 4.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. toate etapele rezolvării problemei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. a) Definiţi celula. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. 3. Şarpele de casă este un vertebrat.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. ribozomi. afirmaţiile următoare. pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 1. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. Ministerul Educaţiei. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. La mamifere. 2. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. enzime oxido-reducătoare. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. litera A. . Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Scrieţi. . stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. format din două propoziţii / o frază. care face parte din grupul reptilelor.Ministerul Educaţiei. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. participă la câte o fecundaţie.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. 2. 6.

... astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi.. amiloplaste b) lipide 3.. 1.... Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . oleoplaste a) glucide 2. Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. .. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2.. A B 1.... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3.... şi ...Varianta 4 Ministerul Educaţiei.

scrieţi pe foaia de examen. sinteză de ADN. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. 5. 1.definiţia excreţiei. litera A. trei roluri. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. . 2. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. 3. 2. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. .Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. . scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. . cromozomi monocromatidici. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor.transpiraţia la plante: definiţie. precizarea funcţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. . Ministerul Educaţiei. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. enumerarea tuturor componentelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. X şi Y D 10 puncte Citiţi. 6. precizarea unei cauze şi a unui simptom. 4. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal.nefronul: definiţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. cromozomi bicromatidici. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

.. tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi. şi musculatura.. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. prin artera pulmonară c) O2. prin artera aortă b) CO2. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. bulbi a) cartof 2.. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi.... pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. în mod .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect... A B 1... Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. prin venele cave 4.. . La realizarea locomoţiei participă scheletul.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae.. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. pe foaia de examen.. prin vena pulmonară d) CO2.. în mod . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. rizomi b) lalea 3..

cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. litera A. 2. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. 5. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . 4. La ora actuală. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. conifere.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. 6. cu atenţie. 3. fructe. . Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii.sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. sistemul nervos şi sistemul locomotor. scrieţi pe foaia de examen. . c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. Ministerul Educaţiei. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. . c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

1.... . prin venele cave 4. Structură osoasă a urechii medii la mamifere. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. pe foaia de examen..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns. crocodili b) caretul 3. prin artera pulmonară c) O2. şi din ... Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. prin artera aortă b) CO2. Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B . Neuronul este alcătuit din corp ... Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 6 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă. broaşte ţestoase a) guşterul 2. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi. A B 1. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. prin vena pulmonară d) CO2....

Ministerul Educaţiei. într-un interval de 33 de ore. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. litera A. În timpul expiraţiei.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. 4. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. c) Alcătuiţi un text coerent. nomenclatură binară. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. . 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. iar cutia toracică se micşorează. 5.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie.definiţii: digestie. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. . absorbţie intestinală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. 1. Fecundaţia la angiosperme este dublă. muşchii inspiratori se relaxează. 2. scrieţi pe foaia de examen.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. taxon. 6.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază. 3. 2. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. .

Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2. pe foaia de examen.. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect....... Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi .Varianta 7 Ministerul Educaţiei. 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. .. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B .. Urechea internă cuprinde receptori .. regnul Plantae b) feriga comună 3..

Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. format din două propoziţii / o frază. .organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire.urechea externă: precizare componente şi rol. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine. . b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. 6. litera A. 2. localizare. reticul endoplasmatic neted. c) Alcătuiţi un text coerent. ribozomi. 4. cu atenţie. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. . sinteza de lipide.ureche internă: precizare componente şi rol. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. 1. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.Ministerul Educaţiei. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. rol. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.receptorii urechii interne: denumire.ureche medie: precizare componente şi rol. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. afirmaţiile următoare. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Într-o familie. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. scrieţi pe foaia de examen. . Ministerul Educaţiei. 2. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă... 1. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă .. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.... zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... pe foaia de examen. corpului. A B 1.. Cerebelul controlează . înot b) porumbelul 3.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. salt a) pitonul 2... Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4... litera corespunzătoare răspunsului corect..... iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. şi .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

centrozomi. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. 1. . Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. fus de diviziune. a efectorului şi a răspunsului. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. tipurilor de neuroni implicaţi. . a centrului nervos. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%.Ministerul Educaţiei. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar. de fiecare dată câte 200 de ouă.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. scrieţi pe foaia de examen. 2. Ministerul Educaţiei. pe care le descompun.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. format din două propoziţii / o frază.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii.” după următorul plan: . Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. scrieţi pe foaia de examen. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 3. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia).măduva spinării: localizare. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. cu atenţie. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. 4. la alegere. 2.

Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. . pe foaia de examen.. Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea. Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. pe foaia de examen.. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2... Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4. A B 1. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi.... amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... şi din căi ........ pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive... Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B ...Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

sistemul reproducător feminin: enumerare componente. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi.ovulaţia. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. litera A. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Rinichii. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. . stări de Ministerul Educaţiei. de memorie. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. paralizii. 4. factori chimici. 5. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. pe care le descompun. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare.definiţia reproducerii sexuate. la om.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. la om. B Ministerul Educaţiei. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. b) numărul maxim. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. . 2. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. radiaţii ultraviolete.sistemul reproducător masculin: enumerare componente. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. . 3. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere.Ministerul Educaţiei. 2. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. de vedere. rolul componentelor. Sexul feminin. localizarea proceselor. c) Alcătuiţi un text coerent. . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării comă. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.

B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme....... astfel încât aceasta să fie corectă. 1. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi.Varianta 10 Ministerul Educaţiei.. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3.. Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită .... A B 1... Este corectă o singură variantă de răspuns. .... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. simbiontă a) dracila 2.. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4. parazită b) mucegaiul alb 3.. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează . pe foaia de examen..... iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele . pe foaia de examen.

. . a organelor tubului digestiv la mamifere. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. nucleu.fructe roşii. Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. 4. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. 5. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. în ordine. . format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. r . Ministerul Educaţiei. M . Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. În prima generaţie se obţin 100%. cromozom. 20 puncte 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.fructe mici.fructe galbene şi m . c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2.enumerarea. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. afirmaţiile următoare.fructe mari. scrieţi pe foaia de examen. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. b) raportul de segregare. obţinut în F2. după fenotip. scrieţi pe foaia de examen. Inima la mamifere este tricamerală. Bacteriile au un număr par de cromozomi.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. .realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. 2. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. . 3. Genele care determină caracterele respective sunt R . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Se acordă 10 puncte din oficiu. . guşter b) peşti 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din ....Varianta 13 Ministerul Educaţiei. Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen. şi . salamandră a) anure 2. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor...... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2..

. afirmaţiile următoare. a vaselor de sânge. pe foaia de examen. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. 5. 6. format din două propoziţii / o frază. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . 4. c) Alcătuiţi un text coerent.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Scrieţi. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ.denumirea unei boli a sistemului circulator. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. energie chimică. scrieţi pe foaia de examen. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. Ministerul Educaţiei.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. 2. toate etapele rezolvării problemei. uretra este atât cale genitală. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. . 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. la sexul masculin. Excreţia. energie luminoasă. .Ministerul Educaţiei. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. scrieţi pe foaia de examen. 2. rezultând în F2. . a) Definiţi mutaţiile. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. B Ministerul Educaţiei. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei.inima: localizare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. . la mamifere. 16 combinaţii. cât şi urinară. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. denumirea valvulelor. 3. cu atenţie. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. În cazul mamiferelor.

astfel încât aceasta să fie corectă... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. sepale a) androceu 2.. . stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi.. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii... pe foaia de examen... iar coloana A elemente ale acestora.... 1. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.... şi se finalizează cu formarea . stamine b) caliciu 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma . Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

pe foaia de examen.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. scrieţi pe foaia de examen. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. . rol. La musculiţa de oţet.componentele sistemului optic: enumerare. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. . a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. 2. afirmaţiile următoare. . localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. Ministerul imobile. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). substanţe organice.receptorii vizuali – denumire.învelişurile globului ocular-enumerare. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. Scrieţi. 3. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. 5. enzime oxido-reducătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. . Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. toate etapele rezolvării problemei. format din două propoziţii / o frază. . Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). B Ministerul Educaţiei. La angiosperme.

astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2.... artera aortă a) atriul drept 2. vene cave b) atriul stâng 3. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. .. artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Vacuola este delimitată de o membrană .. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică.Varianta 15 Ministerul Educaţiei... Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale .. iar totalitatea vacuolelor formează . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...

muscular. 1.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal.măduva spinării: localizare. . Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Scrieţi. conjunctiv. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic.neuronul: prezentarea componentelor. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. nervos. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III).Ministerul Educaţiei. cu atenţie. afirmaţiile următoare. 3. B Ministerul Educaţiei. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. toate etapele rezolvării problemei. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). respiraţie traheală. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. . litera A. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. . stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. . pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. clasificarea reflexelor medulare. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. picioare articulate. 5. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. 2. . Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

... astfel încât aceasta să fie corectă.. leneş b) rozătoare 3.. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4.. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. pe foaia de examen.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. iar coloana A reprezentanţi ale acestora. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. mutaţiile pot fi: . litera corespunzătoare răspunsului corect. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. arici a) carnivore 2. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2.. 1.. După tipul de celule afectate.... Este corectă o singură variantă de răspuns...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul . pe foaia de examen... Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. şi .

heterozigot pentru formă). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . organe vegetative. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. . trahei.Ministerul Educaţiei. .două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. localizare. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. deoarece sunt adaptate la zbor. b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. 5. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen.ecuaţia fotosintezei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. folosind simboluri (litere) alese de voi. localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. . determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. format din două propoziţii / o frază. litera A. 20 puncte 2. 2.pigmenţii asimilatori: denumire. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 6. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. Stimulii acţionează asupra receptorilor.ţesuturi asimilatoare: încadrare. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. homozigot pentru formă). Ministerul Educaţiei. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. clasificare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. cu atenţie. 1. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1.

Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. lipidelor... Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. retină 3.. Gonadele masculine se numesc ... Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi. glucidelor 4. Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor . . A 1.... astfel încât aceasta să fie corectă... denumiţi ... Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. şi produc gameţi masculini. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... coroidă 2.

ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. cu precizarea a câte unui caracter morfologic. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. fiind dublu heterozigot. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr).Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . . 4. la alegere. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. . Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. localizate în cavitatea abdominală. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. litera A.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. La angiosperme. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării 6. 2. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. 3. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. c) Alcătuiţi un text coerent. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. cu atenţie. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Ministerul Educaţiei. ierbivore. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. scrieţi pe foaia de examen. . Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. c) Precizaţi tipurile de respiraţie. B Ministerul Educaţiei. carnivore. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. . b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Membrana. printre care se află . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. amfibieni a) crap 2. prezintă dublu strat de . din punct de vedere chimic. iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..Varianta 20 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă... Se acordă 10 puncte din oficiu.... peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi... Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3.... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4.. Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat .. mamifere b) liliac 3. pe foaia de examen...

a) Daţi un exemplu de protist parazit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. eucariote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. 4. b) fenotipul fructelor de măr din F2. Mamiferele placentare sunt ovipare.definiţia florii la angiosperme. 2. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm.prezentarea alcătuirii seminţei. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. Peretele celular la plante conţine celuloză. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr.precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. . 6. 1. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. cu atenţie. litera A. . 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). .descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. . 20 puncte 2. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Insectele au trei perechi de picioare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. fecundaţia este internă. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). La anure. Pteridofitele sunt cormofite. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. . a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. scrieţi pe foaia de examen.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. sporozoare. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof.

cu mediul înconjurător. Celula realizează schimb de . litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen.....soarelui 3... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. astfel încât aceasta să fie corectă. gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi. A B 1..... Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pteridofite b) floarea .. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4. Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C . şi .

transfuzii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . . 20 puncte 2.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. a câte unei cauze. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. . SIDA. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. cu atenţie. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. localizarea lor. 1. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. 6.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Virusurile sunt entităţi infecţioase. corelate cu tipurile de arii corticale. . .precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. Cetaceele sunt mamifere acvatice. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. c) numărul total de cromozomi. Crapul este vertebrat poichiloterm. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. 5. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. scrieţi pe foaia de examen. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. . a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. c) Alcătuiţi un text coerent. 2.

A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi.. cu rol în înmulţirea vegetativă. astfel încât aceasta să fie corectă....Varianta 22 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect.. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4. Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. pe foaia de examen..... şi umoarea .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Globul ocular conţine două lichide: umoarea .. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2.. iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri.. Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. .. mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Bulbul este tulpină subterană.... 1. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul ... B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare..

b) Explicaţi termenul de gimnosperm. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. scrieţi pe foaia de examen. Ursul brun este specie ocrotită în România. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. . 6. Regnul Monera grupează organisme procariote.precizarea a trei cauze. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. 2. 3.localizarea rinichilor. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. . pitică (t) şi cu frunze mici (m). cu o altă plantă de mazăre. floare. 4. . . afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.descrierea structurii nefronului. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. litera A. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). c) Alcătuiţi un text coerent. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. mediu terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: .enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. 20 puncte 2. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. 5. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. cu atenţie. . dublu homozigotă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor.definirea excreţiei. Gimnospermele sunt plante lemnoase. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. scrieţi pe foaia de examen. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. inflorescenţă. Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. cu aceeaşi origine. formă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora... pe foaia de examen. bronhii b) sistem excretor 3. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . uretere a) sistem reproducător 2. A B 1. Scrieţi.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Ţesutul este o grupare de . Este corectă o singură variantă de răspuns.. Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1...Varianta 23 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.... structură şi . ..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. scrieţi pe foaia de examen. . Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. scrieţi pe foaia de examen.localizarea plămânilor. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. . producţii cornoase. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. Ministerul Educaţiei. 4. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. a unei cauze. afirmaţiile următoare. gheare. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă.descrierea mecanismului expiraţiei. dar al cărei tată avea grupa O (I). cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. 6. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor.enumerarea organelor căilor respiratorii. Copitatele sunt unguligrade. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. solzi.descrierea mecanismului inspiraţiei. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. . B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). 3. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. litera A.

.. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2... Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. şi .Varianta 24 Ministerul Educaţiei. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A 1.... profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă....... Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A faze ale acestei diviziuni. anafaza I 2. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: .. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.. metafaza I 3.. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice.. La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului ...

reproducere sexuată. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. b) probabilitatea ca. 2. dar al cărei tată era daltonist. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. funcţia nefronului este de a forma urina. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. scrieţi pe foaia de examen. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. . branhii. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. litera A. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. 2. La vertebrate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. .Ministerul Educaţiei. precizând o asemănare şi o deosebire. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. Ministerul Educaţiei. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. La un mamifer. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. din totalul de băieţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . Fecundaţia la angiosperme este simplă. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 3.enumerarea a cinci organe de simţ. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. 6. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. afirmaţiile următoare.numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. scrieţi pe foaia de examen. . . Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. 1. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. ajunge direct în vena pulmonară.

. Este corectă o singură variantă de răspuns.. artropode 2. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin venele cave... nematelminţi 3... sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2. . Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: . Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen...... pe foaia de examen... şi . A 1.. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei .Varianta 25 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...

afirmaţiile următoare. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. cu atenţie. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. 6. 5. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . litera A. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. scrieţi pe foaia de examen. 2. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Anurele sunt amfibieni cu coadă. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. c) Alcătuiţi un text coerent. 2.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru. ADN. rezultate în urma diviziunii celulare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. după numărul de cromatide din celulele-fiice. aerian şi acvatic. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. imediat după formarea lor. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. .prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . Organul de reproducere al angiospermelor este floarea.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. . aerian şi acvatic.Ministerul Educaţiei.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia. perete celular. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. 3. La reptile deplasarea se face prin târâre. scrieţi pe foaia de examen.

.. .. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...Varianta 26 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... angiosperme b) broasca de lac 3. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre .. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3.. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi .. citoplasmă. A B 1. 1.... amfibieni a) bacilul fânului 2. nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

1. litera A. b) raportul de segregare după fenotip în F2. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă.Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. autozomală. . B Ministerul Educaţiei. obţinute în F2. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. 2.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. .descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . în ordine. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . 20 puncte 2. cromozomi bicromatidici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. b) Enumeraţi fazele mitozei. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. Porumbeii sunt păsări răpitoare. centromer. 4. . recesivă. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Mamiferele au inimă tetracamerală. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. Albinismul este o maladie genică. 6.descrierea mecanismului absorbţiei apei. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. .

salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi.. înot a) delfinii 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul ... 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect. mers b) iepurele 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.... Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3. A B 1. şi conţin pigmentul de culoare verde numit . Este corectă o singură variantă de răspuns.... pe foaia de examen....Varianta 27 Ministerul Educaţiei.... astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi.. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc .

3.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. La maimuţă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. . Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. . venele cave se deschid în ventriculul drept. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.localizarea inimii. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. sinteza proteinelor. . c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. c) Alcătuiţi un text coerent. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. 2. litera A. cu atenţie. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. La toate organismele. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Descrieţi structura cloroplastului.Ministerul Educaţiei. ribozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Esofagul este segment al tubului digestiv. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. 6. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . .precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. . b) genotipul băiatului. respectiv a tatălui. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. 1. 4. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. precizând cinci componente ale acestui organit. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon.

A B 1. Aorta este cea mai mare . .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4... Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. din organism şi porneşte din inimă.. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 28 Ministerul Educaţiei. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns... angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi. La mamifere.. astfel încât aceasta să fie corectă... pteridofite a) laleaua 2.. gimnosperme b) floarea .. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae...soarelui 3.. din cavitatea numită . Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B ... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect.

mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. c) raportul de segregare a descendenţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză.ecuaţia respiraţiei aerobe. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . pentru o celulă somatică umană. după fenotip. Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. 3. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. scrieţi pe foaia de examen. 1. deoarece este homozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . să se determine: a) genotipul părinţilor. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. Influxul nervos trece prin axon. afirmaţiile următoare. cu atenţie. a) Precizaţi. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. genotip. 5. de la corpul neuronal către butonii terminali. cromozomi. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. 4. Ministerul Educaţiei.importanţa respiraţiei aerobe. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. c) Alcătuiţi un text coerent.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. litera A. . mutaţia care îl determină. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. .localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. scrieţi pe foaia de examen.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. . Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. 6. pornind de la ecuaţiile generale. 2.

. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi ... Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2... 1. vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. meristem apical a) apărare 2. A B 1... Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3.. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. produse de glande anexe ale tubului digestiv.. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. În duoden se varsă . Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa.... pe foaia de examen. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii. dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”.. pe foaia de examen. epidermă b) conducerea sevei brute 3.. astfel încât aceasta să fie corectă....

a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. ureter c) uretere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. tatăl. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. litera A. . anus D 10 puncte Citiţi. uretră. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. ureter b) rinichi. arahnide.ecuaţia generală a fotosintezei.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. vezică urinară.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. uretră d) uretere. 2. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. 1. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. B 10 puncte Într-o familie. în ordine: a) uretre. fiul şi una dintre fiice au daltonism. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. insecte. în fiecare celulă somatică. cealaltă fiică însă este sănătoasă. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. . a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. Căile urinare sunt. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. . c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. Ministerul Educaţiei. 2. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. uretră. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. Ministerul Educaţiei. vezică urinară. vezică urinară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. vezică urinară. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. 6.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. . afirmaţiile următoare. cu atenţie. genotipul copiilor sănătoşi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . 5.

Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . pe foaia de examen. A B 1. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.Insecte d) broasca de lac . Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. prin timpan b) faringele. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . prin fereastra rotundă d) urechea externă. prin fereastra ovală B . Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă.Urodele 2.

scrieţi pe foaia de examen. . Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. pentru acest caracter. c) Alcătuiţi un text coerent. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. 5. . precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc.Ministerul Educaţiei. Ştiind că. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori.compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). 6. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. mecanism de generare. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. 3. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. . format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . gimnosperme. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. cu atenţie. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere. pteridofite.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. 4.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă . iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase.. A B 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... scheletul coapsei b) femur 3.. Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4. pe foaia de examen. şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 31 Ministerul Educaţiei. scheletul braţului a) tibie 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Cavităţile inimii se numesc ...stejar 2..... astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare .. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1.

Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. alcătuire. . litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). 1. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. . b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. 3. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. . scrieţi pe foaia de examen. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. format din două propoziţii / o frază. diviziune. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. două manifestări. iar culoarea deschisă a părului de gena b. . 20 puncte 2. cu grupa de sânge AB (IV).caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere.descrierea inimii: localizare.infarctul miocardic: o cauză posibilă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Un bărbat brunet. profază. localizare. Informaţia genetică se găseşte. cu atenţie. 6. 4. a) Enumeraţi aceste încregături. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. afirmaţiile următoare. . 5. în cea mai mare parte. scrieţi pe foaia de examen.valvulele din structura inimii: denumire. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. rol. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. cromozomi.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. în nucleu.

Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B .... realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2.. . Este corectă o singură variantă de răspuns. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. pe foaia de examen.. Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de .Varianta 32 Ministerul Educaţiei.. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3.... iar coloana A rolul acestora.. Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4... Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. iar partea bărbătească de ... conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu... 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. . 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...

litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. . cromozomii de sex la mascul şi la femelă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). monosomie. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. b) Explicaţi. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. litera A.rolul excreţiei. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. finalizată cu formarea celulelor-fiice. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. printr-o schemă.Ministerul Educaţiei. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. non-disjuncţie.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor . . . b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). 2. formarea spermatozoizilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. cu talie înaltă d) 100% homozigote. scrieţi pe foaia de examen. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. dacă părinţii au grupe de sânge diferite. 3. are n = 22 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. 2. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. 6. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). B Ministerul Educaţiei. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. 1.

. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. atriul drept a) venele pulmonare 2.. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): ..... astfel încât aceasta să fie corectă. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate .... 1.. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari.. pe foaia de examen.... ventriculul stâng b) artera pulmonară 3.. ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură...Varianta 33 Ministerul Educaţiei.. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.

substanţe organice şi o mare cantitate de energie. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. rol.globul ocular: denumirea componentelor. 1. afirmaţiile următoare.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. scrieţi pe foaia de examen. celule haploide. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. 3. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). . B Ministerul Educaţiei. din punct de vedere genetic. etapa ecvaţională. a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. În cazul meiozei. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. localizare. . b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.acomodarea pentru vederea la distanţă. dacă părinţii sunt normali. cu atenţie. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. . stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. . 10 puncte În mod excepţional.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. 2. litera A. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte 2. Ministerul Educaţiei. Din fermentaţii rezultă apă.receptorii vizuali: denumire.acomodarea faţă de intensitatea luminii. .

.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . crustacei a) sepia 2. Cc. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. A. astfel încât aceasta să fie corectă. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ac. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1.. pe foaia de examen.. C. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli . c d) AC. a.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. c) A..susţinere 4.Varianta 34 Ministerul Educaţiei.. C.. Este corectă o singură variantă de răspuns. aC 3. cefalopode b) limbricul 3.. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă . Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .... a. Cc. ac... Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ac. c b) Aa.. AC.. .

b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. . b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. respectiv meiotic. 2. B Ministerul Educaţiei. care s-ar divide mitotic. . 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese.Ministerul Educaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. metafaza. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte 2. În lipsa oxigenului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. Ministerul Educaţiei. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. La mamifere. litera A. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. placă ecuatorială. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. cu atenţie. . Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. generând. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune.funcţia sistemului respirator. 4. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. cromozomi bicromatidici.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. scrieţi pe foaia de examen.

Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi... La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii. Prelungirile neuronului se numesc . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fungi a) plasmodiul malariei 2... În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C ... şi . pe foaia de examen......... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect..... . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Protista b) bacilul tuberculozei 3.. A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.

Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. 2. B Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . format din două propoziţii/ o frază. c) genotipurile plantelor din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor.Ministerul Educaţiei. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. . 6. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. 2. 5. scrieţi pe foaia de examen. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. şi rolul acestora. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). litera A. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. localizarea procesului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. angiosperme. lumină. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . c) Alcătuiţi un text coerent. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. Androceul este format din totalitatea carpelelor. 1. 4. Ministerul Educaţiei. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. . a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. după culoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. cu atenţie. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. . b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. 3.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare......... trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă... astfel încât aceasta să fie corectă.....Varianta 36 Ministerul Educaţiei.. La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte. ... Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4. A B 1. 1. piciorul transformat în tentacule a) albina 2. Respiraţia este o funcţie de . cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . iar locomoţia este o funcţie de ..... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) numărul total de seturi de cromozomi. 1. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. 6. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. a) Definiţi mutaţiile. factor mutagen. 2. 3. consecinţe negative asupra organismului. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. cu atenţie. după încheierea formării sporilor. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. iar la interior ţesut osos spongios. c) Alcătuiţi un text coerent. cromozomi. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . viteza de deplasare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. . La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. de cele mai multe ori. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. . Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare.precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. modul în care calcă. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. . mutaţii genice. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare).enumerarea oaselor membrelor. litera A. Mutaţiile au.enumerarea oaselor centurilor. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. B Ministerul Educaţiei. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1.Ministerul Educaţiei. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi. şi . Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3..... 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. plasmodiul malariei b) Plantae 3. Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: . iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. A B 1. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... melcul de livadă a) Protista 2.... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B . Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4....Varianta 39 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns..

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. numirea a trei componente structurale. 2. Ministerul Educaţiei. . Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. 3. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. c) Alcătuiţi un text coerent.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei.definiţia respiraţiei. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Ministerul Educaţiei. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne.plămânii: localizare. . Stabiliţi numărul de cromozomi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1.Ministerul Educaţiei. Bacilul Koch produce TBC. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. structură şi rol. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. cu atenţie. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: .o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. a) Daţi trei exemple de conifere. 2. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. în: a) profază. 5. b) anafază. suprafaţa de schimb denumire. respectiv de cromatide. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. unisexuate. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. . b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. format din două propoziţii/ o frază. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. scrieţi pe foaia de examen. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. inflorescenţe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi.... 1. pe foaia de examen. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3...... Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2.. ghiocelul b) monocotiledonate 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .Varianta 40 Ministerul Educaţiei. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns..... pe foaia de examen. Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... mucegaiul verde a) dicotiledonate 2. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor... ..

Ministerul Educaţiei. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. B Ministerul Educaţiei. respirator. 3. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. Lizozomii au rol în digestia intracelulară. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. 6. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. ADN. . membrană dublă. format din două propoziţii/ o frază. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. precizarea structurii şi rolului acesteia. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . 1. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. 2.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. criste. cormofite. circulator. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. . scrieţi pe foaia de examen. 5. afirmaţiile următoare. . litera A.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). Androceul este format din totalitatea staminelor. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. cu atenţie. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. Osul antebraţului se numeşte humerus. 4. . 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

şi ..... Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2. pe foaia de examen... Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B ...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. peşti a) tritonul 2. pe foaia de examen... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. amfibieni b) pitonul 3.. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4. ..... Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este corectă o singură variantă de răspuns. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .Varianta 41 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale......

Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. fecundaţia este dublă. c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III). Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. . c) Alcătuiţi un text coerent. b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. Ministerul Educaţiei. respectiv cu grupa sangvină A(II). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. . scrieţi pe foaia de examen. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei).rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. Ministerul Educaţiei. genotip heterozigot. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. 4. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. 6.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. 1. a) Definiţi diviziunea mitotică. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. . b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. . 2.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. litera A. a localizării şi a rolului acestora. mama are grupa sangvină A (II). cromozomi monocromatidici. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om.receptorii auditivi: localizarea lor. B 10 puncte Într-o familie. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. placa ecuatorială.Ministerul Educaţiei. La angiosperme. anafază. . afirmaţiile următoare.

.şi . A B 1.. Angiospermele cuprind două clase: . Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii.... La dicotiledonate. 1. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3. sporozoare b) mătasea broaştei 3. alge a) drojdia de bere 2. astfel încât aceasta să fie corectă. bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu....... Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B ... iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen.Varianta 42 Ministerul Educaţiei. . Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

între ei. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. scrieţi pe foaia de examen. litera A. 6. sinteza proteinelor. 2. alcătuit din două propoziţii/o frază. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ambii puri din punct de vedere genetic. 1. 3. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. eucariote. precizarea structurii şi a rolului acesteia. cu atenţie. a) Definiţi mutaţia. Componentă structurală a celulei vegetale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. scrieţi pe foaia de examen. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. au rezultat în F1. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. 5. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. respirator. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. numai şoareci gri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar gena (a) culoarea albă. 2. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. 4. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. procariote. circulator. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. a şoarecilor gri din F1. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3.... se diferenţiază în două categorii : ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului .... şi . iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4. Ciupercile... Fiecare dintre celulele-fiice. . Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. pe foaia de examen. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2. brad a) vertebrate 2.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1.. după sursa de substanţe organice. drojdie b) dicotiledonate 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.

. 1.Ministerul Educaţiei. transport intracelular. având corpul numit tal. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 4. Pteridofitele sunt plante avasculare. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. Cromoplastele sunt plastide incolore. superioare şi inferioare. B 10 puncte Într-o familie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. G. 6. Nucleul are o membrană dublă. a) Enumeraţi alte patru organite comune.adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . de asemenea. rugos. 20 puncte 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. 3. . Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . 2. cu pori. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. . În urma experienţelor de hibridare la plante.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. heterozigotă. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. c) genotipurile posibililor descendenţi. 5. a) Definiţi genotipul şi fenotipul.

pe foaia de examen. caracatiţa b) viermi 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4. A B 1. şi . scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi. ...Varianta 44 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective.. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. 1.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... limbricul a) artropode 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice.. Prin venele cave. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu... Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: .. La mamifere.

mediul aerian. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. deasupra nodurilor tulpinii. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. microorganisme implicate. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. . Ministerul Educaţiei. aplicaţii. Spermatozoizii sunt celule diploide.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. În prima generaţie. 3. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare.se obţin organisme hibride. litera A.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 2. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. b) raportul de segregare fenotipică în F2. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. . solzi. .enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. 6. scrieţi pe foaia de examen. La angiosperme fecundaţia este dublă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. F1. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic . Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. 2.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. 1. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). . cu atenţie. rrOo şi rroo. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. afirmaţiile următoare.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La om.. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea... Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale... pe foaia de examen. Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor .. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi. . Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. Protista b) pteridofite 3.. 1. Prin venele pulmonare... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme.... A B 1.. şi au rol în . Monera a) bazidiomicete 2.. sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.. sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng ... pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. denumirea şi numărul lor. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. gameţi. la alegere.hepatita . b) raportul de segregare după fenotip din F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: .localizare. Ministerul Educaţiei. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Alcătuiţi un text coerent. Oorr şi oorr. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. fecundaţia este simplă. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. La angiosperme. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. . alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. 5. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.Ministerul Educaţiei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere.localizare în raport cu organele vecine. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. Ministerul Educaţiei. Celulele somatice sunt celule diploide. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. 20 puncte 2. scrieţi pe foaia de examen. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. afirmaţiile următoare. precizarea produsului de secreţie. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. scrieţi pe foaia de examen. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor.glandele salivare . B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.localizare în raport cu organele vecine. . . 3. . F1. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. se obţin organisme hibride. 4. . În prima generaţie. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ficatul . celula-ou. cu atenţie. fecundaţie.pancreasul .prezentarea unei cauze şi a unei manifestări.

.. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1... Se acordă 10 puncte din oficiu... . iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese...Varianta 46 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de . 1.. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. din care se desprind permanent ... pe foaia de examen. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2.... profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi. La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... litera corespunzătoare răspunsului corect...

20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. B 10 puncte La planta de mazăre. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. . caracatiţa. . 3. . Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. scrieţi pe foaia de examen.precizarea rolului arterelor. a localizării şi a funcţiei acestora. 5. format din două propoziţii / o frază. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. limbricul. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. după următorul plan: . Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. (30 puncte) A 1. trisomia 21. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. autozomi. . afirmaţiile următoare. 2.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. Varianta 046 6.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli.Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. SUBIECTUL II La om. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. cu atenţie. În metafaza I. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. 2. sindromul Klinefelter. scrieţi pe foaia de examen. homozigoţi pentru ambele caractere. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. rezultaţi în urma acestei încrucişări. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. Ministerul Educaţiei. care să cuprindă două cauze.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. XXY. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Jneapănul are flori fără înveliş floral. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Ministerul Educaţiei. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: . litera corespunzătoare răspunsului corect.. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3... centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale.. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3.. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2.. La om.. A B 1. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . .. 1. pe foaia de examen. şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi....... În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4.

Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă.localizarea. colon şi rect. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. 1. în ordine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. cromozomi. 4. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. B Ministerul Educaţiei.explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 3. În inspiraţie. clasa Arachnida. localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. . . Ministerul Educaţiei.precizarea denumirii. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. scrieţi pe foaia de examen. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. după următorul plan: . . 2. c) Alcătuiţi un text coerent. sexul feminin este heterogametic. 2.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. ADN. . b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. afirmaţiile următoare. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Intestinul gros este format din duoden. . Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. cu atenţie. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. condensare. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. litera A. caracter determinat de gena dominantă (L). 6. caracter determinat de gena recesivă (l). Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului.

.. La sfârşitul meiozei II. dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : ... Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . Este corectă o singură variantă de răspuns. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3.. şi .. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... A B 1..Varianta 48 Ministerul Educaţiei. limbricul b) exoschelet chitinos 3.. pe foaia de examen.funcţionale.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural .. iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect... 1.. Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4.. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. 6. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. conţin receptori pentru auz. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. cu un soi de tomate cu fructe galbene. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. Lizozomii conţin enzime digestive. homozigot. lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. la mamifere. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . . 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. dar unul ar fi heterozigot. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. 5. Utricula şi sacula. 2. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe.clasificarea plastidelor. după culoare. celule somatice. dar purtătoare a genei pentru daltonism. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . . b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. rolul principal îl are nucleul. Reflexele vegetative: salivar. B Ministerul Educaţiei. 3. În diviziunea celulară. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. 1.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. litera A. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. . meioză. . stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Mariana este sănătoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. celule reproducătoare. format din două propoziţii/ o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică .. 1... pe foaia de examen. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Sunt receptori pentru vederea colorată. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4.. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Este corectă o singură variantă de răspuns. celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. placentare b) brotăcel 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte. reptile a) salamandră 2.Varianta 49 Ministerul Educaţiei.. . A B 1.. pe foaia de examen. şi au rol în sinteza . urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi...

stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. cu atenţie.Definirea nutriţiei heterotrofe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma.Ministerul Educaţiei. 3. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). Celula musculară striată scheletică este multinucleată. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. . conifere. Ministerul Educaţiei. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . . c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. iar soţul ei. răşinoase. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. 1. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. soţia are grupa de sânge B (III). precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. 2. precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. 4. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. după substanţele asupra cărora acţionează. Ministerul Educaţiei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 2. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. 10 puncte Într-o familie. 5. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. . 6.numirea tipurilor de enzime. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. traheide. . caracterizarea hepatitei: o cauză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). „spermatofit” . Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . litera A. grupa 0 (I).

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3... iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi.. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2.. Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4. Nn x nn b) 9:3:3:1 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă ... ..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . şi . A B 1. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie..Varianta 50 Ministerul Educaţiei.

după următorul plan: . Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. 2. b) genotipul descendenţei din F1. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare.compararea inspiraţiei cu expiraţia. 5. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. afirmaţiile următoare. cu atenţie. . Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. heterozigot. B Ministerul Educaţiei. pereche. . trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. . Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. legate de reproducere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. 2.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. . Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. 1. trei manifestări. precizând: o cauză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Stabiliţi două deosebiri. .

Este corectă o singură variantă de răspuns..... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4.. 1.Varianta 51 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă.... Sindromul triplo-X c) 2n = 45 . .. XXY C 10 puncte Scrieţi. XXX 3. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... XXX 2. Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3. pe care le elimină în .... iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice.. pe foaia de examen. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . Se acordă 10 puncte din oficiu. XO d) 2n = 47 . Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 . Glandele endocrine produc substanţe numite ... Sindromul Turner a) 2n = 46 . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene..... pe foaia de examen. puf. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

3. Tatăl Mariei însă. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. . 10 puncte Într-o familie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Laleaua este o plantă monocotiledonată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. a avut daltonism. 2.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. meioză. răspunsul final şi exemple. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. 4. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . localizarea receptorilor. . b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. organe reproducătoare. 6. gameţi. Dragoş. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. . c) Alcătuiţi un text coerent. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. iar soţul ei. Ministerul Educaţiei. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. cu atenţie. soţia se numeşte Maria. 1. tipurile de neuroni. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. . În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. şi amândoi pot distinge toate culorile. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. după următorul plan: . TBC este o boală produsă de bacilul Koch. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. numărul de neuroni. în descendenţa din prima generaţie.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. format din două propoziţii / o frază. cariokineză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. .Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A particularităţi ale acestora.... pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare........ comunică cu stomacul b) traheea 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. În nutriţia la licheni. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4. pe foaia de examen.. ciuperca furnizează algei apă cu .. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2... Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare . Este corectă o singură variantă de răspuns. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi. iar alga dă ciupercii substanţe . 1. A B 1... Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2..

a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. 5. cu atenţie. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după următorul plan: . Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. fruct. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. genotip homozigot. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. determinism cromozomial al sexelor. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. proboscidieni. o cantitate de 1. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. În anemia falciformă. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.enumerarea componentelor embrionului seminţei. . c) genotipurile posibile ale descendenţei. litera A. . . . respectiv fructe false. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. 3.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. în urma unui accident. b) denumirea şi rolul elementelor figurate. . ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. scrieţi pe foaia de examen. sămânţă”. Drosophila. 20 puncte 2.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. Virusul matur se numeşte virion. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. uscate. Cristalinul este o lentilă divergentă. 1.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. Testiculele şi ovarele sunt gonade. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. leucocitele au formă de seceră. Abraxas. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. Ministerul Educaţiei. În experimentele de monohibridare de la mazăre. format din două propoziţii / o frază. 6.5 litri de sânge. după accident. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Enumeraţi trei viroze la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I).

.. Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă. În sindromul Turner. iar persoana afectată este de sex . Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.Varianta 53 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3... Clasa Cestoda b) crab 3... cu foveea centralis C 4. pe foaia de examen. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul ....... Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2.. numărul total de cromozomi este . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1. ... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme..... Clasa Arachnida a) trichina 2... Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. 1. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. pot avea grupa de sânge 0 (I).reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. . 2. . La păsări. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. nutriţie.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). în final. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. . cu atenţie. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. heterozomi. prezentaţi modul de calcul. din celula iniţială A. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. 4.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. locomoţie. scrieţi pe foaia de examen. . cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . litera A. sexul femel este heterogametic. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. după următorul plan: . 5. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. femeie. după patru diviziuni consecutive. 2. reproducere. În meioză. Sindrom Turner. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. . Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. La sfârşitul anafazei.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. format din două propoziţii / o frază. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. modul de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. 6. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. bacili. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. legate de: mediul de viaţă.

Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B .. şi din încrengătura . Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4. iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare.. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2.... pe foaia de examen.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi...... Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... ... 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale. pe foaia de examen... 1. Limbricul face parte din regnul .. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3..

Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. 4. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. 5. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . piciorul este transformat în tentacule. precizaţi câte o caracteristică a acestora. uter. b) genotipurile descendenţilor. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. . Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . după următorul plan: . a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup. 2. La sepie. din stomacul rumegătoarelor. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. scrieţi pe foaia de examen. . B Ministerul Educaţiei.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. litera A. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. embrion. scrieţi pe foaia de examen. circulator. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. mici şi ovale ( aabbCc ). b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. XO ) este incompatibilă cu viaţa. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. este stomacul propriu-zis. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Celula este unitatea structurală. 2. . funcţională şi genetică a materiei vii. deoarece el conţine glande gastrice. . placentă. oviducte şi uter. 3. Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Compartimentul numit cheag. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. respirator.Ministerul Educaţiei.

şi va acţiona asupra membranei neuronului .Varianta 55 Ministerul Educaţiei. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% .. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. Prin monohibridare. dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi... iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... . Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. 1. Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Se acordă 10 puncte din oficiu.. gimnosperme a) crinul 2.. La nivelul sinapsei.... pe foaia de examen. în F2. mocotiledonate b) feriga 3.. mediatorul chimic este eliberat în .. pe foaia de examen. pe foaia de examen.... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

5. 4. rol. litera A. vascularizaţie. La om. . structură – camere. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. b) Menţionaţi un rol al nucleului. valvule – denumire. c) Alcătuiţi un text coerent. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. . b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. 3.Ministerul Educaţiei. la plante. scrieţi pe foaia de examen. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Celula este unitatea structurală. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. este de tip Drosophila. afirmaţiile următoare. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă.000 de specii. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. format din două propoziţii/ o frază.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. rol. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. ATP. funcţională şi genetică a lumii vii.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. Determinismul cromozomal al sexelor. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). .precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. la om. 1. criste. .caracterizarea elementelor figurate: nume. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. Regnul Plantae cuprinde peste 300. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. cu atenţie. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. ambele dublu homozigote. enzime oxido-reducătoare. 2. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. 6. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). scrieţi pe foaia de examen. Transpiraţia. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian.

drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul .. astfel încât aceasta să fie corectă. Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3. pe foaia de examen. moluşte 3......... Prin fermentaţie.... viermi inelaţi 2. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen...Varianta 58 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele . 1. În interiorul inimii se găsesc valvulele . Se acordă 10 puncte din oficiu. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă.. Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. A 1... Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2... pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. 3.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. Encefalul este localizat în canalul vertebral. scrieţi pe foaia de examen. 4. 6. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. a) Definiţi mutaţia. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. în exces. Heterozomii sexului homogametic sunt XX.definiţia digestiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. a alimentelor bogate în lipide. oxigen.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. format din două propoziţii/ o frază. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. . Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. substanţe organice. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi.Ministerul Educaţiei. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cloroplaste. . b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. rezultă celula-ou. afirmaţiile următoare. . . b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. 1. fiind situată sub sclerotică. în profaza primei diviziuni mitotice. ca urmare a consumului. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. Ministerul Educaţiei. 2. care suferă mitoze succesive. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. după următorul plan: .prezentare a două consecinţe posibile. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei.

.. Pielea amfibienilor este umedă. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om..B. pneumonie 3.. . Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei.. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C ... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana B cauze care produc aceste boli. pe foaia de examen. Fiecare din celulele-fiice... şi . 1. astm bronşic 2.. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. astfel încât aceasta să fie corectă..... Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4. A 1.. T. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2. Scrieţi... pe foaia de examen... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 59 Ministerul Educaţiei.C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii/ o frază. Ministerul Educaţiei. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 2.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1.localizarea receptorilor vizuali. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. . heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. după ce a pierdut. . fruct. prin hemoragie. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. . b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. 6. auditivi şi vestibulari. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. . a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. trahei. 3. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. scrieţi pe foaia de examen. 5. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B 10 puncte La om. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. sămânţă. afirmaţiile următoare.precizarea rolului organelor de simţ. la alegere. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 100 ml sânge. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. 1. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La femelele mamiferelor.

. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .. pe foaia de examen. A B 1... sângelui..Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3.. crustacee b) lăcustă 3. pe foaia de examen. Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. arahnide a) crab 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Trombocitele sunt cele mai mici . Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2.... litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... 1. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . şi au rol în .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4..

format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia ţesuturilor. 2. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. 1. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. scrieţi pe foaia de examen. Intestinul subţire este scurt la carnivore. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. din care: 8 minute metafaza. durează 60 de minute. celulele gliale – două roluri. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. provocate de consumul de tutun. cu atenţie. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. sinapsa – definiţie.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. litera A.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. fără a ţine cont de interfază. a acestor maladii ereditare. dintr-o celulă-mamă 2n. . diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. hemoragii. scrieţi pe foaia de examen. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. b) Explicaţi incidenţa diferită. 4. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. . Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. 6. pornind de la celula-ou. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. . 2.Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. factor de coagulare. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. la femei şi la bărbaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte La grâu. . se obţin 16 celule.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om.

. 1..Varianta 61 Ministerul Educaţiei. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... sediul receptorilor vizuali 3. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A caracteristici ale acestora... după numărul de neuroni ai arcului reflex.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este o cale comună. . pot fi: . A 1.. mediu transparent 2.. Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară . Reflexele medulare somatice.. genitală şi urinară. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. şi .. pe foaia de examen. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. Este corectă o singură variantă de răspuns..

b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. format din două propoziţii/ o frază. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. scrieţi pe foaia de examen.enumerarea elementelor componente ale florii. la ambele sexe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei.fiice.definiţia florii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. 2. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea.prezentarea dublei fecundaţii. c) raportul de segregare după fenotip. centromer. . profază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. 6. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. 4. 3. fus de diviziune. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). litera A. în F2. de către descendenţi. cu atenţie. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. . 2. centrozomul conţine doi centrioli. sămânţă şi două componente ale gineceului.realizarea corelaţiei între fruct. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. Când celula nu este în diviziune. 1. 5. afirmaţiile următoare. după următorul plan: . Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

pe foaia de examen.. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin .. pe foaia de examen..Varianta 62 Ministerul Educaţiei.. este lipsit de membrană a) cloroplast 2. Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2. conţine enzime digestive b) dictiozom 3. Scrieţi. are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. 1.. A B 1. iar coloana A caracteristici ale acestora.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Prin fermentaţie. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .... suplimentare. şi se manifestă prin prezenţa unor . Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite.. astfel încât aceasta să fie corectă..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.plante pitice). format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. denumirea vaselor din corpul plantelor. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . 6. precizarea rolului inimii. B 10 puncte La măr. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. celuloză. afirmaţiile următoare. sămânţa este nudă. rol. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. Ministerul Educaţiei. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. . (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen.culoare galbenă). Crossing-over-ul se produce în profaza I. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. 3. 4. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. 1. chitină. membrană celulară. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie.Ministerul Educaţiei. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. 5. b) genotipul indivizilor din F1. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. respectiv din corpul animalelor. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. 2. La monocotiledonate. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei.

substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate. adiţie b) dublare 3. pe foaia de examen. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4.. pe foaia de examen.. caracterul dominant b) manifestă.. în genotip. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. în fenotip.. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi.. 1... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B .. A B 1. ... acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol .. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă.. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. deleţie a) adăugare 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA.... Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2..Varianta 63 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen.

ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. Ştiind că talia înaltă.clasificarea mamiferelor terestre. cu atenţie. în următoarea ordine: talie.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. adaptare. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate.Ministerul Educaţiei. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. În inspiraţie. diafragma se contractă. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. patru clase de vertebrate. tegument. 6.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. afirmaţiile următoare. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. a) Definiţi mutaţia. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac. culoarea bobului şi forma bobului. năpârlire. . . în ordine evolutivă. litera A. format din două propoziţii/ o frază. 3. a) Enumeraţi. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. 4. . Insectele au opt perechi de picioare. 5. 1. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. . iar talia joasă. Ministerul Educaţiei. în funcţie de modul în care calcă. . c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. după următorul plan: .

Varianta 64 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora...... În celulă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen.. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4.... pe foaia de examen. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1.. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . A B 1. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. simbiontă a) cuscută 2.... parazită b) lichen 3.. şi . Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. pe foaia de examen. există două tipuri de reticul endoplasmatic: .... astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi.

c) Comparaţi mitoza şi meioza. 6. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. ca urmare a unei poliploidii. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. 3. Tatăl femeii are grupa O (I). 1. 4. angiosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în timp ce părinţii bărbatului au. grupa AB (IV). Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. 5. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. ambii. B 10 puncte Într-un cuplu. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu.fiice identice cu celula . a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: .precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. femeia are grupa de sânge A (II). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. . . O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . format din două propoziţii/ o frază. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. grâu. sămânţă. .mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. Ministerul Educaţiei. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. 2. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. precum şi a produsului final de digestie proteică. litera A. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a fost necesară clasificarea lor.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . Este corectă o singură variantă de răspuns.. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare. pe foaia de examen. iar coloana A exemple de organite celulare... litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... leucoplaste b) digestie intracelulară 3. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Funcţiile măduvei spinării sunt: .. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Este o caracteristică a celulelor bacteriene.Varianta 65 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen. .. lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi.. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă . astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. 1... Scrieţi.. A B 1.. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.

Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. scrieţi pe foaia de examen. 1. format din două propoziţii/ o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. după următorul plan: . cu atenţie. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. 5. precizarea unei deosebiri între acestea. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. 2. . Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. . deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. . 6. cromozomul X. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). scrieţi pe foaia de examen. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. B Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale.Ministerul Educaţiei. . alături de interfază.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. o cauză şi o manifestare a sa. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. litera A. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. Ministerul Educaţiei. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. mutaţie.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. produsă de un virus. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. din ciclul celular. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. genă. afirmaţiile următoare. . 2. poartă numele de fermentaţie. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. în absenţa oxigenului.

viermi cilindrici b) scoica de lac 3.. 1... artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. şi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen... Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu....... Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect.. moluşte a) păianjenul 2. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui ... pe foaia de examen... iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: . Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3. .

B 10 puncte Într-un cuplu. 5. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv.definiţia unui ţesut. . 6. scrieţi pe foaia de examen. mama este sănătoasă. litera A. mitocondrii. 3. Pancreasul exocrin secretă hormoni. după rolurile deţinute în organism. metabolism. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote.clasificarea ţesuturilor epiteliale. cu atenţie. Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. . a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în acest caz. 1. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . dar purtătoare a genei pentru daltonism. Ministerul Educaţiei. . b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. format din două propoziţii/ o frază. nu are loc disjuncţia heterozomilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare.precizarea a două tipuri de fibre musculare. La om. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. b) gameţii fiecărui părinte. c) Alcătuiţi un text coerent. iar tatăl este sănătos. În momentul producerii gameţilor tatălui. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. .

B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor.. .. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi.. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3... şi .. Prelungirile neuronului se numesc .Varianta 67 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...... dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2..... Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere ... astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. . monohibridare. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. litera A. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. . fenotip. cu atenţie. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. 2. . a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. galben. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. B Ministerul Educaţiei. a unei cauze. a) Definiţi noţiunile: genotip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. În inspiraţie. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. verde. 6. 1. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. 5. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. 3. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. .fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic.Ministerul Educaţiei.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen.

amfibieni a) prezintă păr 2. A B 1.. cele două tipuri de heterozomi sunt: ..... Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. fulgi 3.. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici.... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. şi ... La mamifere. reptile b) este acoperit de puf. litera corespunzătoare răspunsului corect. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed... Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 1. pe foaia de examen. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... pe foaia de examen. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pene. Scrieţi. La mamifere. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate.. Se acordă 10 puncte din oficiu... subţire. Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. dar vedem cu creierul” . a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. Ministerul Educaţiei. 2. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. fără a avea şi daltonism. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii.explicarea. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. 6. b) Precizaţi două viroze la om. proteine. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. 3. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. 2. scrieţi pe foaia de examen.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. Soţia sa nu are daltonism. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 4. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. printre care se află fosfolipide. scrieţi pe foaia de examen. din punct de vedere fiziologic. B Ministerul Educaţiei. mozaic fluid. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ.denumirea celulelor receptoare vizuale. a expresiei: “Privim cu ochii. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iar tatăl ei este sănătos. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. bistrat. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. vaporii de apă se elimină prin stomate. . c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. În procesul transpiraţiei plantelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. litera A.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. a) Definiţi ţesutul. format din două propoziţii/ o frază. .

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..Varianta 69 Ministerul Educaţiei. şi de celule cu . pe foaia de examen. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C . asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. La mamifere... iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.. rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2.... . pe foaia de examen. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. caracatiţa b) nematelminţi 3.. În celula vegetală.. pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu .. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3. 1. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi.... litera corespunzătoare răspunsului corect... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. langusta a) anelide 2.

. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. La nivelul capilarelor. b) Precizaţi modul de locomoţie.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele. stabiliţi următoarele: a) genotipul. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. care formează aripa.Ministerul Educaţiei. celulă vegetală.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). . B 10 puncte Într-o familie. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. Tatăl are ochii căprui (A). schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. . 20 puncte 2. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. afirmaţiile următoare. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ştiind că. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. celulă animală.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale.caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. ale femeii şi bărbatului. mama are ochii albaştri (”a” . Ministerul Educaţiei. litera A. . Ministerul Educaţiei. 2. 1. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. . c) Alcătuiţi un text coerent. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. pentru ambele caractere. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. 5. scrieţi pe foaia de examen. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. cu atenţie. atât femeia. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. scrieţi pe foaia de examen. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. Cei doi copii au ochi albaştri.

Prin a) b) c) d) arterele pulmonare.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.... Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2. 1. Scrieţi pe.. foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4. A B 1. La mamifere. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3. ... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. şi . iar coloana A funcţii ale acestor organe.. pe foaia de examen. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi.. circulaţia sângelui este închisă... sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B .. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă.. ... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi. pe foaia de examen. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2....

din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. 5. afirmaţiile următoare. organism homozigot. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . 1. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. . o manifestare. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. deoarece acestea sunt active metabolic. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. c) numărul de cromozomi. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. genotip. grupul placentare. Ministerul Educaţiei. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. 3.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. . 2. 6. o cauză. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. .Ministerul Educaţiei. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. format din două propoziţii / o frază. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. cu atenţie. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi. o modalitate de prevenire a acesteia. scrieţi pe foaia de examen. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. respectiv de cromatide. 2. înainte de a intra în interfază.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. La mamifere. . Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. litera corespunzătoare răspunsului corect... A B 1... Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B . Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. leucocite b) transportul nutrimentelor 3. pe foaia de examen. trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. hematii a) apărarea organismului 2.. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi pentru .. pe foaia de examen. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2.. Scrieţi.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui..Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Urechea internă este sediul receptorilor pentru .. pe foaia de examen..

explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. cromozomi. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. 1. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei. telofază. . a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. Ministerul Educaţiei. 6. În structura nefronului intră capsula Bowman. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. 2. învelişurile sterile. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) .Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. care adăposteşte glomerulul capilar. B Ministerul Educaţiei. alcătuirea părţii bărbăteşti. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. după următorul plan: .clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 3. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. c) Alcătuiţi un text coerent. alcătuirea părţii femeieşti.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. . celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) fenotipurile organismelor din F1. Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 4. format din două propoziţii/ o frază.

.. Gazul utilizat în respiraţia aerobă este .. 1.. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi. glicerol.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă.. Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3.. pe foaia de examen.duodenal 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora.. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi . Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro .Varianta 72 Ministerul Educaţiei.. acizi graşi b) lipază 3.... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit .

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. 2. . afirmaţiile următoare.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. la alegere. 6. sens de deschidere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. parcuri naţionale. rezervaţii ale biosferei. c) Alcătuiţi un text coerent. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. 3. .valvulele inimii: denumire. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii.Ministerul Educaţiei. . rol. obţinându-se generaţia F1. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. Urechea internă conţine receptorii auditivi. clasa. Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. scrieţi pe foaia de examen.infarctul miocardic: două cauze. încrengătura. după următorul plan: . c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. unul al membrului superior. a) Definiţi variabilitatea. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul organismelor din F1. localizare. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. 1. . Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. unul al membrului inferior.ţesuturile: definiţie. scrieţi pe foaia de examen.oasele membrelor . 4. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România. precizând: regnul. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. litera A. format din două propoziţii / o frază. 5. Păstaia. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh).muşchii membrelor . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

.. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie . Cele două etape ale ciclului celular sunt: .. . rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4.. digestiv b) inimă 3..... şi . pe foaia de examen. Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe.. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi. circulator a) ficat 2... La mamifere.. pe foaia de examen. pe foaia de examen..Varianta 73 Ministerul Educaţiei... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Scrieţi... Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

după următorul plan: .tubul digestiv: enumerarea componentelor. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. naşte un copil cu grupa AB (IV).ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. mediul terestru. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. 1. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. care deţin şi transmit informaţia genetică. 2. străbătută de pori. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. referitor la numărul de cromozomi. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. . a cărei mamă are grupa O (I). . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. mamifere. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Membrana nucleară este dublă. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Argumentaţi. format din două propoziţii / o frază. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. vizibile în timpul diviziunii celulare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. plantigrad. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. . b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. în digestia chimică a alimentelor. 2.definiţia digestiei. a) Definiţi celula. . b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. 5. 3. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. a) Denumiţi componentele celulare. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. cu atenţie. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei).ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1... Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n .. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt . A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... şi conţin pigmentul denumit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe foaia de examen... locomotor b) plămâni 3. circulator a) oase 2. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe.. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..Varianta 74 Ministerul Educaţiei... respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns....

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. 2. 5. 6. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. cu atenţie. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. după genotip şi fenotip al descendenţilor. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. scrieţi pe foaia de examen. . cromozomi bicromatidici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. perioada presintetică. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dureri de cap şi febră. ADN.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. Ministerul Educaţiei.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. a) Definiţi ciclul celular. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. La om. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. . tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. un exemplu de organism care respiră anaerob. litera A. genotipul plantelor cu flori albe. chinuitoare. .drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). după următorul plan: . . Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. . Ministerul Educaţiei. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). 2. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. c) raportul de segregare. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. B 10 puncte Pentru o plantă. iar organismele heterozigote au flori albastre. afirmaţiile următoare. În România.

.. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2...Varianta 75 Ministerul Educaţiei.... 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă. pe foaia de examen... pe foaia de examen. A B 1... .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Angiospermele cuprind două clase: . Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi..... Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi. Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. şi . astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.

scrieţi pe foaia de examen. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). a) Definiţi heterozomii. . format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. o specie cu 2n = 8 cromozomi. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. organisme hibride.retina: localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. la nivel celular se eliberează CO2. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. 2. 3. 2.mucoasa olfactivă: localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. aberaţii numerice. structură. gameţi. În urma respiraţiei aerobe.disjuncţie. . 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. Ministerul Educaţiei.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent. 1.două efecte ale consumului de droguri. litera A. non . . 5. . prin meioză. . localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Samara este un fruct dehiscent. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. două caracteristici structurale. în F1. B Ministerul Educaţiei. Simţul gustului este un simţ chimic. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. 4. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Tibia este un os al membrului inferior.receptorii gustativi: denumire. cu atenţie. 6. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac. se obţin. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. două roluri. stimul. rolul receptorilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere... ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3... cetacee a) balena 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. copitate b) capra 3.. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pancreasul. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... 1.... Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite . pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte. A B 1. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea ...Varianta 76 Ministerul Educaţiei... litera corespunzătoare răspunsului corect. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .. La mamifere. . în absenţa luminii 2..

Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. c) Reprezentaţi schema mitozei. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. cealaltă fiică însă este sănătoasă. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. litera A.relaţia fotosinteză – fructe. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. bace. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotipul copiilor sănătoşi. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. . B 10 puncte Într-o familie. cromoplaste. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. 4.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.definiţia fecundaţiei. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. . Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . substanţe nutritive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. 2. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. 2. scrieţi pe foaia de examen.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. .sămânţa: definiţie. 3. scrieţi pe foaia de examen. 5. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. 1. tatăl. cu atenţie. afirmaţiile următoare.

. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe... respiraţia c) stomac.. ficat d) trahee.. în apropierea membranei nucleare 4.. trompe uterine 2. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. în anafază. în fruct.. 1. venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . Se acordă 10 puncte din oficiu. Bradul aparţine regnului ... litera corespunzătoare răspunsului corect.. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. arterele... Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. digestia a) ovare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. vezică urinară 3. plămâni C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. excreţia b) rinichi.. şi prezintă sămânţa .... Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3. pe foaia de examen..

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. 6. gameţi puri. c) Alcătuiţi un text coerent. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii. mari şi lucioase (aaBbCC). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. specific celulei vegetale. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. mazăre. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. . cu atenţie. . Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. B Ministerul Educaţiei. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri.trombocitele: două caracteristici structurale. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. b) Denumiţi tipul de organit celular. b) genotipul descendenţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor.leucocitele: două caracteristici structurale. 5. . 1. . monohibridare. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii.hematiile: două caracteristici structurale. litera A. rol. afirmaţiile următoare. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. 2. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . a) Definiţi codominanţa. scrieţi pe foaia de examen.sângele: precizarea a trei funcţii. rol. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. precizarea proporţiilor lor. enumerarea celor două componente principale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. rol.

Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.... Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală . Inima aparţine sistemului .... .. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. A B 1. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. şi este alcătuită din două atrii şi două . La mamifere.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora.. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...

Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. pe schemă. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. b) Clasificaţi leucoplastele. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. 2. produşi metabolici sau toxici. . glande mamare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă.tubul digestiv: enumerarea componentelor. Lipitorile sunt moluşte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. Androceul este format din totalitatea staminelor. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi.definiţia digestiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. după natura substanţelor organice depozitate. păsări. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. cu ajutorul unor săgeţi. un component structural similar.Ministerul Educaţiei. respectiv aaBBcc. mamifere placentare. în digestia chimică a alimentelor. 4. .bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. 1. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru. cu atenţie. a) Numiţi o specie de amfibian. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. reptile. scrieţi pe foaia de examen. .ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. litera A. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. B Ministerul Educaţiei. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Pentru a realiza fotosinteza.. Bb c) AaB... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături.. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A. caracatiţă a) anelide 2.... Aab d) AB. . Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rac b) artropode 3.. protiste.. litera corespunzătoare răspunsului corect. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3. Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4. aB. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. B.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi . 1... b b) Aa. Este corectă o singură variantă de răspuns. ab ..Varianta 79 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu... a.. Ab. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote. pe foaia de examen. fungi. A B 1. .. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . . c) Alcătuiţi un text coerent. notând pe desen două elemente componente. format din două propoziţii / o frază. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. bacterie parazită. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. litera A.ţesutul: definiţie. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. . Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. scrieţi pe foaia de examen. b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. răspândite în toate mediile de viaţă. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. plămâni . c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. rezultă prima generaţie. 2. Monerele sunt organisme procariote.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. 2. 3. mecanism de funcţionare. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. clasificare în funcţie de rol. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.pielea: enumerarea a trei funcţii. 4. structura acestor receptori. F1. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. tuberculoză. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. 1.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie.Ministerul Educaţiei.ţesutul epitelial: trei roluri. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar prin cele lemnoase circulă seva .. 1... pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ... Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3... fungi b) bacterii 3.. animale a) amfibieni 2..... În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4. Prin vasele liberiene circulă seva . Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie .. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi... La mamifere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2.

cu atenţie.Ministerul Educaţiei. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Gameţii sunt celule haploide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. format din două propoziţii / o frază. . scrieţi pe foaia de examen. fibre şi substanţă fundamentală. 3. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. . Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. Gastrita este o boală a sistemului respirator. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. filicate. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. precizaţi mediul lor de viaţă. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. scrieţi pe foaia de examen. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. precum şi modul lor de dispunere. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. plante vasculare. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. 2. . . 1. 6. 5. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. Ministerul Educaţiei. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. . litera A.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului.

1. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din .... astfel încât aceasta să fie corectă. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. şi din căi .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen..... stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3.. pe foaia de examen.... 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive. A B 1. esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A organe care au aceste caracteristici. litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4.. ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. precizând o asemănare şi o deosebire. nucleoli. 2.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. care se hrănesc heterotrof. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. Bila este produsă de intestinul subţire. 2. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. afirmaţiile următoare. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. 6. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. Ministerul Educaţiei.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. litera A. tenia. 5. racul. b) grupa de sânge a tatălui copilului. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. Ministerul Educaţiei. c) abaterea de la legile lui Mendel. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. format din două propoziţii / o frază. întâlnită în cazul grupei AB (IV). b) Încadraţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . denumind trei componente pe desen. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. precizând două asemănări şi două deosebiri. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. caracatiţa. indicând încrengătura corespunzătoare.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). 3. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. 4. cromatină. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cromozomi. În timpul inspiraţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. mama sa are grupa B (III). În cazul sindromului Down. . . a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. 1. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. .

Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. .. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun ... pe foaia de examen... artropode a) caracatiţa 2... moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. A B 1. La plante.... Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului . 1.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale.Varianta 82 Ministerul Educaţiei... Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2.. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi . nematelminţi b) limbricul 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.

a două cauze. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. Mitocondria are rol în producerea de energie. 5. din punct de vedere structural. saprofit sau parazit. indicând două asemănări şi două deosebiri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. se obţin organisme hibride. răspândite pe tot globul. F1. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator.prezentarea denumirii. dicotiledonate. B Ministerul Educaţiei. a două cauze. 2. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1. a două cauze. 3. format din două propoziţii / o frază. frunze. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. 2. 4. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. litera A. . Ministerul Educaţiei. cormofite. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. Cromozomii monocromatidici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fungii se hrănesc heterotrof. . sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi.prezentarea denumirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. cu atenţie. În prima generaţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară.definiţia funcţiilor de nutriţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . 6. .Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. ferigi. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. Elefantul este un mamifer placentar.prezentarea denumirii. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. Bila este produsă de vezica biliară. scrieţi pe foaia de examen. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). . monocotiledonate. a două cauze. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme.prezentarea denumirii.

.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole.. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari.. La plante. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi.. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3. astfel încât aceasta să fie corectă. . Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. lizozom b) producere de energie 3. pe foaia de examen. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4.. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 83 Ministerul Educaţiei....... A B 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. aparat Golgi a) digestie intracelulară 2.. denumite . Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . Se acordă 10 puncte din oficiu. 1...

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. membrana celulară. Celulele somatice. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.o boală a sistemului digestiv la om: denumire.numirea şi localizarea glandelor anexe. . Sucul pancreatic se varsă în duoden. c) Alcătuiţi un text coerent. ale tubului digestiv. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. . herpes. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). 2. scrieţi pe foaia de examen. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. 1. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). având o organizare asemănătoare. la om.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. oreion. cu atenţie. rezultaţi din această încrucişare. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. perete celular. sifilis. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. 5. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. gripă. conţin 2n cromozomi. lipide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. tuberculoză.Ministerul Educaţiei. 6. SIDA. după următorul plan: . b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. . Ministerul Educaţiei. . afirmaţiile următoare. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. 4. . o cauză. 2. la alegere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză.

.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea .... Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre.. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora... Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.... Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore . 1. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3.. şi realizează schimbul de gaze la nivelul .. A B 1. pe foaia de examen.. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.. pulmonare.. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi... La mamifere. înot a) arici 2.. mers b) delfin 3. pe foaia de examen. Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale...

. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. scrieţi pe foaia de examen. . Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. format din două propoziţii / o frază. dintre care: 8 minute metafaza. respectiv anaerob. metamorfoză. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni.sistem respirator la mamifere. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În procesul de expiraţie normală. a) Definiţi mutaţia. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Ministerul Educaţiei.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. . b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. 3. . 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. La grâu. . profaza – jumătate din durata diviziunii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . chimic şi biologic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. al produşilor de reacţie. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. 6. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. 1. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. 18 minute telofaza.definiţia respiraţiei.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. broasca de lac. acvatic. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. 5.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. afirmaţiile următoare. a) Numiţi două grupe de amfibieni. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. 2. 4. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. Ministerul Educaţiei. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi.

După efectele pe care le au. tenia b) viermi cilindrici 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe. pe foaia de examen.. 1. Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B . pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.... litera corespunzătoare răspunsului corect. trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi... şi .... Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4.. A B 1...Varianta 85 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice.. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A. . Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mutaţiile pot fi: neutre. lipitoarea a) moluşte 2..

homozigot. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. scrieţi pe foaia de examen. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. denumirea prelungirilor neuronului. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii.ţesuturi conjunctive: alcătuire. unde se ramifică. recesiv. 6. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. tipul de respiraţie şi de reproducere. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist.Ministerul Educaţiei. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. heterozigot. 2. 4. 5.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. Centrozomul lipseşte din neuroni. . c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. clasificare. 3. Ministerul Educaţiei.definiţia ţesutului. nicovală şi scăriţă. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. bronhiile pătrund în plămâni. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. . gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. La mamifere. . CO2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. . b) Precizaţi.neuronul: rol. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian.

... Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari.... Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. Bila este produsă de . pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora. pe foaia de examen.. La mamifere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere ..... Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. .. aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. şi este depozitată în vezica . subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns..Varianta 86 Ministerul Educaţiei. La mamifere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.. sistem de canalicule b) nucleu 3...

respectiv heterotrofe. mitocondria şi cloroplastul. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. daltonism. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. hemofilie. a localizării şi a ecuaţiei chimice. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. litera A. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani. cu atenţie. afirmaţiile următoare. . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. heterozomi. autozomi. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. 6. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. Ministerul Educaţiei. erbivor. .Ministerul Educaţiei. sindrom. format din două propoziţii / o frază. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. . anemiei falciforme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. fiecare cu o grupă sangvină diferită. 2. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. întâlnit la unele bacterii şi fungi.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. sindrom Down. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. 4. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. albinismului. 3. care pot fi dominante sau recesive.definiţiile nutriţiei autotrofe. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. 20 puncte 2. . 5. omnivor. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. după următorul plan: .digestia: definiţie. broaştele ţestoase şi crocodilii. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces.

.. astfel încât aceasta să fie corectă. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns... Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Rezultatul digestiei bucale se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia .Varianta 87 Ministerul Educaţiei. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea...... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...... reproducător b) laringe 3... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3. 1. apoi în esofag şi în stomac... excretor a) esofag 2. La mamifere. A B 1.. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.

libere sau parazite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. afirmaţiile următoare. crabul. În cursul mitozei. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. 4. ca substanţe organice. terestru. cheţi. 2. respectiv ale anafazei mitozei. scrieţi pe foaia de examen. Reptilele au respiraţie branhială.Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. se obţin organisme hibride. 5. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. scrieţi pe foaia de examen. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. Cele două gene LA şi LB. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. Racul. b) Denumiţi un vierme parazit. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. care determină apariţia grupei de sânge AB. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. importanţa glucidelor. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. litera A. 3. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. enumerarea dizaharidazelor. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. În prima generaţie. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. . numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. sunt gene codominante. homarul sunt arahnide. B Ministerul Educaţiei. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). Ministerul Educaţiei. inele. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. format din două propoziţii / o frază. precizând doua asemănări şi două deosebiri. cu atenţie. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. 1. Bacilul Koch determină apariţia TBC . 6. F1. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure .. molidul b) ascomicete 3. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4.... pe foaia de examen. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2... grâul a) angiosperme 2. Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din ......... Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. capilare şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă... şi vase de sânge: artere.. 1... iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

Râma este un vierme cilindric. stabilind o asemănare şi o deosebire. scrieţi pe foaia de examen. La angiosperme. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. iar mama este sănătoasă. tatăl este bolnav de hemofilie. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. fibre şi substanţă fundamentală dură. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . c) procentul descendenţilor. c) Alcătuiţi un text coerent.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. heterozigot. La mamifere. 5. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. . b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. 6. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. adaptat mediului de viaţă terestru. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. 3.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate. precizaţi numele celui care a elaborat-o. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. . a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. genă recesivă. . 2. din prima generaţie. format din două propoziţii / o frază. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. 1.Ministerul Educaţiei. răspândite pe tot globul. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. litera A. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. homozigot. . totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. B 10 puncte Într-o familie. alcătuit din celule. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după următorul plan: . 4.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. 2. scrieţi pe foaia de examen.

.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3.. pe foaia de examen. Broasca de lac adultă respiră prin .....Varianta 89 Ministerul Educaţiei. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere . pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect... A B 1. mamifere b) liliacul 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4. Se acordă 10 puncte din oficiu... astfel încât aceasta să fie corectă.. .. şi prin . amfibieni a) broasca ţestoasă 2.. Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate. 1...

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. numirea a câte unui muşchi al coapsei. heterozomi. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. 5. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. la mediul de viaţă respectiv.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. scrieţi pe foaia de examen. 4. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. Abraxas. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele. 1.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. în procente. apare un băiat bolnav de albinism. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. Ministerul Educaţiei. 3. primate. probabilitatea. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. . b) genotipul descendenţilor posibili. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . respectiv aeriene.clasificarea mamiferelor terestre. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Encefalul este localizat în canalul vertebral. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. afirmaţiile următoare. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi.clasificarea ţesuturilor musculare. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui. . Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. litera A. . a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. respectiv al braţului. insectivore. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. c) Alcătuiţi un text coerent.

... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu.. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4.. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. sistem excretor a) bronhiolă 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii....... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice. litera corespunzătoare răspunsului corect.. sistem osos b) uretră 3. 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice. astfel încât aceasta să fie corectă.. . A B 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. Prelungirile neuronale se numesc .. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi....Varianta 90 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . pe foaia de examen. 1..

După tipul de celulă. 6. .menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. . Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. afirmaţiile următoare. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). ocrotite prin lege. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. 2. . tuberculoză. 3. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). sângele reprezintă 8% din greutatea corpului.numirea celor două componente ale sângelui. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. iar aceştia cu neuronii multipolari. cu atenţie.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Totalitatea carpelelor formează gineceul. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. după următorul plan: . . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera. 4. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. B 10 puncte La om. Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi trei specii de plante. precizând procentele în care se găsesc.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. litera A. scrieţi pe foaia de examen. 1. bacil. din România. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). format din două propoziţii / o frază.

la om.Varianta 91 Ministerul Educaţiei.. A B 1.. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar seva elaborată prin vasele conducătoare.. ... Seva brută circulă prin vasele conducătoare . Inima.. 1. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective.... sistem nervos b) limba 3.. sistem excretor a) hipotalamusul 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi... Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3.. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..

Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional. c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. . a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte 2. spirili. se obţin organisme hibride. 6. B Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). după funcţia pe care o îndeplinesc. enumerarea şi descrierea componentelor sale). Arterele coronare irigă inima. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.caracterizarea neuronului (definiţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. F1. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. . afirmaţiile următoare. După tipul de celule în care apar. bacteriile pot fi: coci. ATP. fibre musculare. După formă. alcătuire. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. 4. 1. . Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . În prima generaţie.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. bacili. 5. . Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. . mutaţiile pot fi somatice şi gametice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. litera A. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. b) Clasificaţi plastidele. 3. 2. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare.menţionarea a patru roluri ale encefalului. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2. variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi...... Este corectă o singură variantă de răspuns... Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4.. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3. Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3. şi . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice.. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: . Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2. iar coloana A cauzele acestora.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. A B 1..... pe foaia de examen. 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen..Varianta 92 Ministerul Educaţiei...

pentru fiecare clasă de moluşte. 1. 4. afirmaţiile următoare. 2.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. litera A. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. 3. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. 5. ventuze. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). iar mama O (I). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. Ministerul Educaţiei. b) Exemplificaţi. format din două propoziţii / o frază. . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizând două asemănări şi două deosebiri. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie.Ministerul Educaţiei. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. . Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. b) genotipurile descendenţilor posibili. câte un reprezentant. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. c) Alcătuiţi un text coerent.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. . prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. specii comestibile. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). Mitocondriile au rol în digestia celulară. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. 2. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă.. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2... În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice. Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4.. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3. pe foaia de examen. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.. care este impregnată cu săruri ...... pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3... .Varianta 93 Ministerul Educaţiei.

Artera aortă are originea în ventriculul drept. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. F1. a) Comparaţi mitoza şi meioza. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. B Ministerul Educaţiei. gameţi. Sporozoarele sunt protiste. b) Realizaţi schema meiozei. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. . cu atenţie. 1. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. În prima generaţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi fazele meiozei I.definiţia respiraţiei.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. meioză.Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). litera A. . c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. 6. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: .ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. afirmaţiile următoare. 2. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. scrieţi pe foaia de examen. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. . format din două propoziţii / o frază. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. 5. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. 3. Ministerul Educaţiei. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. se obţin organisme hibride.

Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1..... pe foaia de examen. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică ... B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive. glande salivare a) săruri biliare 2. A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: . ficat b) enzime proteolitice 3. iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe. pe foaia de examen... Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 94 Ministerul Educaţiei.. şi . pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4...

măduva spinării: localizare. olfactivi. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. auditivi.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat.receptorii vizuali. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. solzi cornoşi. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cromatina se condensează în profază. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi. Polidactilia este o maladie ereditară. 5. Ministerul Educaţiei. câte un reprezentant. scrieţi pe foaia de examen. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. Ţesutul cartilaginos este vascularizat.paralizia: trei cauze. a) Clasificaţi factorii mutageni. . două roluri. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. b) Exemplificaţi. gustativi. pentru fiecare grupă de reptile. b) Caracterizaţi mutaţiile. 20 puncte 2. 3. 1. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. . Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. format din două propoziţii/ o frază. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. branhii. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. trei manifestări. afirmaţiile următoare.organe. litera A. . o modalitate de prevenire. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. . B Ministerul Educaţiei.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă. dar purtători ai genei pentru hemofilie.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. . şi . După numărul de cotiledoane.... genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.. pe foaia de examen.. moluşte b) gavialul 3... A B 1. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe . Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4.. angiospermele se împart în . iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. pe foaia de examen.... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. artropode a) păstrăvul 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns..

Mitocondriile sunt organite celulare. Ministerul Educaţiei. litera A. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Factori mutageni pot fi: fizici. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Membrana nucleară este străbătută de pori. 2. dominantă/ recesivă). Produsul de secreţie al ficatului este bila. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. energie. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. 5.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. 6. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. încadraţi acest organism în regnul corespunzător.Ministerul Educaţiei. . stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. De fiecare dată când se joacă în parc. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. Oseina este impregnată cu săruri minerale. Ministerul Educaţiei. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. . animale şi om. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. care poate avea consecinţe fatale. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . respiraţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. precizând două asemănări şi o deosebire. c) Alcătuiţi un text coerent. ATP. biologici. scrieţi pe foaia de examen.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. Matei trebuie să fie foarte atent. 4. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. c) Numiţi un vierme parazit . 2. . chimici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

. dicotiledonate b) laricele (zada) 3. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: . astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen..Varianta 96 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3. filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi. şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns... Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2. În stomac...... . conifere a) feriguţa 2... digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. A B 1. 1.... Se acordă 10 puncte din oficiu..

Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. scrieţi pe foaia de examen. dublă. . c) Notaţi. 4.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. 3. Limfocitele au rol în imunitate. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. în cazul daltonismului. B Ministerul Educaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Inima. cavitar. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r). bărbat bolnav. scrieţi pe foaia de examen.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Centrozomul este absent din celule nervoase. bărbat sănătos. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. pori. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . dar purtătoare a genei. este un organ musculos. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. 5. 2. . litera A. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. 1.Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. . 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. format din două propoziţii / o frază. la mamiferele adulte. 6. În inspiraţie.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. tricameral. fungi şi plante. afirmaţiile următoare. 2. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta.receptorul: definiţie. femeie sănătoasă.

astfel încât aceasta să fie corectă.. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3.. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. Stomacul este situat în cavitatea .. pe foaia de examen. 1. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul . Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3... anure a) broasca de lac 2. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Se acordă 10 puncte din oficiu...Varianta 97 Ministerul Educaţiei..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... . Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2. pe foaia de examen. Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B .. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal....

6. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. deasupra diafragmului. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. afirmaţiile următoare. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. Ministerul Educaţiei. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. Bila are rol în digestia lipidelor. scrieţi pe foaia de examen. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). este considerat părintele geneticii. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. precizând o asemănare şi trei deosebiri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. 2.localizarea celor două procese la nivel celular. . format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. Ficatul este situat în stânga stomacului. până în F1. 5. iar mama este sănătoasă. 1. 3. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). Gregor Mendel. un călugăr franciscan. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. fenotip. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. după următorul plan: .explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie.ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. . Ministerul Educaţiei. b) Realizaţi. litera A. genotip. grupe sangvine. . Virusurile sunt entităţi infecţioase.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei. arahnide şi cefalopode. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor.

Varianta 98 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi. . Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează. pe foaia de examen.. glucide a) lipaza 2... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3...... Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu .. şi celule cu . astfel încât aceasta să fie corectă... lipide b) maltaza 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.... 1. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B .

tipul de nutriţie. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. a) Notaţi. folosind o cultură de mucegai verde. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. 2.Ministerul Educaţiei. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. afirmaţiile următoare. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. 4. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Maria are 54 de kg. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. HIV este un ribovirus. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. energie. B Ministerul Educaţiei. pentru mucegaiul verde. . 1. .enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. respectiv gonoreei. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. c) Alcătuiţi un text coerent. alcătuirea corpului. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. regnul din care face parte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. mitocondrie. iar fratele ei grupa O (I). Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. . 3.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina.menţionarea a câte unei cauze. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. 5. b) Daţi două exemple de baziodiomicete.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Omul are.. Scrieţi.. tuberculoză b) sporozoar 3. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3.. pe foaia de examen.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu... babesioză a) bacterie 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. 1. în celulele somatice. Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2. pe foaia de examen. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi. heterozomi.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. de autozomi şi un număr de ... litera corespunzătoare răspunsului corect. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante ...... Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. În diviziunea celulară. un număr de .. astfel încât aceasta să fie corectă.

a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic.definiţia unui ţesut. scrieţi pe foaia de examen. după rolurile deţinute în organism. Ministerul Educaţiei. . Trombocitele au rol în coagularea sângelui. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. heterozomi. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fenotipul lor. . La mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. respectiv bărbătesc.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. meioză. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 5. . . stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei.clasificarea ţesuturilor epiteliale. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. b) Caracterizaţi profaza. cu atenţie. b) Clasificaţi agenţii mutageni. 6. 2. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Muşchii gambei se inseră pe radius. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. stabiliţi o asemănare şi o deosebire.precizarea a două tipuri de fibre musculare. c) Alcătuiţi un text coerent. Meioza are o etapă reducţională. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. Folosind litere/ simboluri alese de voi. Plămânul este acoperit de pleură. afirmaţiile următoare. 1. . litera A. scrieţi pe foaia de examen.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2.

. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scheletul antebraţului. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. şi . Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3.Varianta 100 Ministerul Educaţiei.. bacterioză b) plasmodiul malariei 3.. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. micoză a) HIV 2. ... Se acordă 10 puncte din oficiu.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia. A B 1... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă... Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . este format din două oase: . la om. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni..... 1.. viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi. La mamifere. Este corectă o singură variantă de răspuns...

fibre şi substanţă fundamentală. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. 20 puncte 2. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. femei.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. c) Alcătuiţi un text coerent. Hepatita este produsă de bacilul Koch. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. 3. cu atenţie. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. . Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. scrieţi pe foaia de examen.muguri gustativi: precizarea localizării. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 6. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). 1. format din două propoziţii / o frază. maladie. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. coagularea sângelui. respectiv a celor cu ochii negri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. Ministerul Educaţiei.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. bărbaţi. 4.calea de conducere a informaţiilor olfactive. Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful