Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3. ovul a) gamet masculin 2. şi . Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4.. iar coloana A celule cu rol în reproducere..... . spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi.. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. A B 1.... . Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. zigot b) gonadă feminină 3. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă.. La plante. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere......

La mamifere. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. 2. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. enzime oxido-reducătoare. c) Alcătuiţi un text coerent. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. .sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. . 4. . . 1. participă la câte o fecundaţie. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. 6. . pe foaia de examen. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. Şarpele de casă este un vertebrat. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. scrieţi pe foaia de examen. 2. toate etapele rezolvării problemei. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. ribozomi. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Scrieţi. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. care face parte din grupul reptilelor. a) Definiţi celula. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. 5. enzime hidrolitice. Ministerul Educaţiei.

Se acordă 10 puncte din oficiu.. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2.. oleoplaste a) glucide 2... Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . 1.. A B 1...... proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi . astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice. Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...Varianta 4 Ministerul Educaţiei.. amiloplaste b) lipide 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice. pe foaia de examen. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4..

c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. . trei roluri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. X şi Y D 10 puncte Citiţi. localizare. 6. precizarea funcţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. .transpiraţia la plante: definiţie. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. format din două propoziţii / o frază. 1. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. sinteză de ADN. precizarea unei cauze şi a unui simptom. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. enumerarea tuturor componentelor. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. cromozomi bicromatidici. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3.nefronul: definiţie. 5. 4. scrieţi pe foaia de examen. 2. . a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice.definiţia excreţiei. . b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. 2. Ministerul Educaţiei. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. B Ministerul Educaţiei. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. cromozomi monocromatidici.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . prin vena pulmonară d) CO2. astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen...... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. prin artera pulmonară c) O2.... La realizarea locomoţiei participă scheletul.. şi musculatura. . Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.....Varianta 5 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns... Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. în mod . tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi.... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. în mod . A B 1. bulbi a) cartof 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2.. pe foaia de examen. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. prin venele cave 4. iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. rizomi b) lalea 3. prin artera aortă b) CO2.

Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. fructe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . . 6. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. .o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. La ora actuală. 2. format din două propoziţii / o frază. 2.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. conifere. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare.Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. 5. scrieţi pe foaia de examen. . Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. 1. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. B Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. sistemul nervos şi sistemul locomotor.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B . litera corespunzătoare răspunsului corect.... şi din . Neuronul este alcătuit din corp .. A B 1. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Structură osoasă a urechii medii la mamifere.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. prin artera aortă b) CO2. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. prin vena pulmonară d) CO2.. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. pe foaia de examen.. 1... crocodili b) caretul 3.. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi.. este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. prin artera pulmonară c) O2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. broaşte ţestoase a) guşterul 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin venele cave 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3.Varianta 6 Ministerul Educaţiei...

Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. cu atenţie. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. c) Alcătuiţi un text coerent. nomenclatură binară. litera A. 6. 4. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază.definiţii: digestie.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. muşchii inspiratori se relaxează. format din două propoziţii / o frază. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. În timpul expiraţiei. într-un interval de 33 de ore.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. . fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. absorbţie intestinală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 2. 5. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. iar cutia toracică se micşorează. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Fecundaţia la angiosperme este dublă. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice. . Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . 2. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. taxon. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. şi .. A B 1.. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi. 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.... regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2. Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4.... litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns. Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. regnul Plantae b) feriga comună 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B . pe foaia de examen. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi... Urechea internă cuprinde receptori . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă.... . Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2... pe foaia de examen..

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. reticul endoplasmatic neted. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. . sinteza de lipide. 6. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. cu atenţie. . Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. scrieţi pe foaia de examen. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Într-o familie.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. . 2. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. afirmaţiile următoare. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. 2. 5. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. Ministerul Educaţiei. .urechea externă: precizare componente şi rol. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. scrieţi pe foaia de examen.ureche internă: precizare componente şi rol. c) Alcătuiţi un text coerent. localizare. ribozomi. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.receptorii urechii interne: denumire.ureche medie: precizare componente şi rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 4. .

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi.. corpului.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Cerebelul controlează . Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns...... şi ... Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4.... 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. înot b) porumbelul 3. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. salt a) pitonul 2.

1. . a centrului nervos.” după următorul plan: . Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere.măduva spinării: localizare. scrieţi pe foaia de examen. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. a efectorului şi a răspunsului. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. litera A. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. 2. pe care le descompun. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. fus de diviziune. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. 3. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar. afirmaţiile următoare. centrozomi. . 4. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. scrieţi pe foaia de examen. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. c) Alcătuiţi un text coerent. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. format din două propoziţii / o frază. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. cu atenţie. de fiecare dată câte 200 de ouă.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. tipurilor de neuroni implicaţi. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. la alegere. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

Varianta 9 Ministerul Educaţiei....... Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea.. Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B . şi din căi . Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ... . Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive.. 1... Se acordă 10 puncte din oficiu... pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2... amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.

Rinichii. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli.sistemul reproducător feminin: enumerare componente. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.sistemul reproducător masculin: enumerare componente. stări de Ministerul Educaţiei. localizarea proceselor. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. 2. rolul componentelor. litera A. radiaţii ultraviolete. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. 5. pe care le descompun. . b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. B Ministerul Educaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. 4. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 3. factori chimici. cu atenţie. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică.ovulaţia. format din două propoziţii / o frază. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. de memorie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.definiţia reproducerii sexuate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. de vedere. Sexul feminin. afirmaţiile următoare. la om. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. .Ministerul Educaţiei. b) numărul maxim. 1. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. paralizii. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. la om. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării comă.

1.. parazită b) mucegaiul alb 3. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.... iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele . Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. simbiontă a) dracila 2..Varianta 10 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită .. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3... Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează .

c) Alcătuiţi un text coerent. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. a organelor tubului digestiv la mamifere. 5. În prima generaţie se obţin 100%. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . b) raportul de segregare.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. scrieţi pe foaia de examen. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele.fructe galbene şi m .enumerarea. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. nucleu.Ministerul Educaţiei. Bacteriile au un număr par de cromozomi.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. 2. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor.fructe roşii.fructe mici. 1. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. . Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. cu atenţie. litera A. M . Genele care determină caracterele respective sunt R . Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1.fructe mari.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. 4. în ordine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. r . Inima la mamifere este tricamerală. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. 20 puncte 2. obţinut în F2. . după fenotip. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. 6. cromozom. Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. format din două propoziţii / o frază.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3.. guşter b) peşti 3... brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. A B 1... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare . iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen.Varianta 13 Ministerul Educaţiei..... Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din . Este corectă o singură variantă de răspuns.. salamandră a) anure 2. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..

b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. la sexul masculin. toate etapele rezolvării problemei. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. Excreţia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 16 combinaţii. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.denumirea unei boli a sistemului circulator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. 2. . 3. afirmaţiile următoare.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. denumirea valvulelor. contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . energie luminoasă. cu atenţie. a vaselor de sânge. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. 2. litera A. scrieţi pe foaia de examen. uretra este atât cale genitală. 4. format din două propoziţii / o frază. cât şi urinară. B Ministerul Educaţiei.inima: localizare. . Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. a) Definiţi mutaţiile. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. rezultând în F2. . În cazul mamiferelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. la mamifere. Ministerul Educaţiei. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. pe foaia de examen. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. 5. Scrieţi. . în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. energie chimică. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. . c) Alcătuiţi un text coerent.

Este corectă o singură variantă de răspuns... stamine b) caliciu 3.. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3... şi se finalizează cu formarea ... Se acordă 10 puncte din oficiu.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ... pe foaia de examen.. În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2.. stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1. iar coloana A elemente ale acestora.Varianta 14 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sepale a) androceu 2. . Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma .... B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii..

Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. substanţe organice. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. 1. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). 2. 5. La angiosperme. 3.învelişurile globului ocular-enumerare. Scrieţi. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. . sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. afirmaţiile următoare. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Ministerul imobile. toate etapele rezolvării problemei. rol. . Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. . Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor.componentele sistemului optic: enumerare. . Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. 6. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip.receptorii vizuali – denumire. localizare.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. scrieţi pe foaia de examen. La musculiţa de oţet. pe foaia de examen. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. scrieţi pe foaia de examen. enzime oxido-reducătoare. B Ministerul Educaţiei. . Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. cu atenţie.

... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. iar totalitatea vacuolelor formează .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. vene cave b) atriul stâng 3.... 1.... pe foaia de examen.. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. . litera corespunzătoare răspunsului corect. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. artera aortă a) atriul drept 2.. Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale .. pe foaia de examen. Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Vacuola este delimitată de o membrană . B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale.

. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. .măduva spinării: localizare. c) Alcătuiţi un text coerent. 1.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. 5. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. clasificarea reflexelor medulare. format din două propoziţii / o frază. 6. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. respiraţie traheală. cu atenţie. 4. . scrieţi pe foaia de examen. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. picioare articulate. muscular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor.neuronul: prezentarea componentelor. litera A. B Ministerul Educaţiei. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Scrieţi. pe foaia de examen. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. conjunctiv. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. toate etapele rezolvării problemei. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. scrieţi pe foaia de examen. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. 2. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). . b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. nervos.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

pe foaia de examen. arici a) carnivore 2... mutaţiile pot fi: ..Varianta 18 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. leneş b) rozătoare 3. . Este corectă o singură variantă de răspuns.. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi.... 1... pe foaia de examen. iar coloana A reprezentanţi ale acestora. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu... După tipul de celule afectate. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul . astfel încât aceasta să fie corectă. şi ..

Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. scrieţi pe foaia de examen. deoarece sunt adaptate la zbor.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. organe vegetative.ţesuturi asimilatoare: încadrare. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. folosind simboluri (litere) alese de voi. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.ecuaţia fotosintezei. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. . b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1.Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme.două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. . cu atenţie. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. clasificare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. 6. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. localizare. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . 1. homozigot pentru formă). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. Stimulii acţionează asupra receptorilor. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor.pigmenţii asimilatori: denumire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. heterozigot pentru formă). 5. afirmaţiile următoare. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. trahei. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. 3. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . localizare. format din două propoziţii / o frază. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. .

. Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.Varianta 19 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. retină 3... Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2. lipidelor. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă.. A 1. glucidelor 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... coroidă 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi produc gameţi masculini.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. denumiţi . Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi.... pe foaia de examen. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi... ... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular... Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor . 1.. Gonadele masculine se numesc . Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor.

2. c) Alcătuiţi un text coerent. 2.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. . c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. ierbivore. 1. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. localizate în cavitatea abdominală. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. Ministerul Educaţiei. La angiosperme. Cercetării şi Inovării 6. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. cu atenţie. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. scrieţi pe foaia de examen. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. litera A. . cu precizarea a câte unui caracter morfologic. la alegere. c) Precizaţi tipurile de respiraţie.Ministerul Educaţiei. 5. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. carnivore.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om. 4. B Ministerul Educaţiei. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fiind dublu heterozigot. afirmaţiile următoare. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. scrieţi pe foaia de examen.

.. 1.... Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat .... peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. A B 1. amfibieni a) crap 2. prezintă dublu strat de . Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. mamifere b) liliac 3.. din punct de vedere chimic.Varianta 20 Ministerul Educaţiei.... iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. Membrana. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4.. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3. printre care se află . .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2.

precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. 3. . c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. .Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. 5. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. B Ministerul Educaţiei. Peretele celular la plante conţine celuloză. 4. Insectele au trei perechi de picioare. Pteridofitele sunt cormofite. 1. fecundaţia este internă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. eucariote. . scrieţi pe foaia de examen. . Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. Ministerul Educaţiei. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. cu atenţie. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. b) fenotipul fructelor de măr din F2. . scrieţi pe foaia de examen. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii).prezentarea alcătuirii seminţei.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. litera A. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La anure.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. Mamiferele placentare sunt ovipare. a) Daţi un exemplu de protist parazit. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor.definiţia florii la angiosperme. 20 puncte 2. sporozoare. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2.

....... Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 21 Ministerul Educaţiei.. şi . pe foaia de examen. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4.. gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi... Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C .. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2.. cu mediul înconjurător. pteridofite b) floarea . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. pe foaia de examen.soarelui 3.. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1.. Celula realizează schimb de . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3.

Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. 20 puncte 2. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă.Ministerul Educaţiei. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. 3.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. .enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. Cetaceele sunt mamifere acvatice. Crapul este vertebrat poichiloterm. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. Ministerul Educaţiei. Virusurile sunt entităţi infecţioase. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a câte unei cauze. . Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. 5. 6.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. . transfuzii. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii. c) numărul total de cromozomi. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. SIDA. cu atenţie. corelate cu tipurile de arii corticale. 1. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. localizarea lor. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei.

şi umoarea ... .. Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Globul ocular conţine două lichide: umoarea . Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Bulbul este tulpină subterană. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 22 Ministerul Educaţiei...... A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. cu rol în înmulţirea vegetativă. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri. mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. astfel încât aceasta să fie corectă.. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2.. pe foaia de examen..... 1. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul .... Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen..

.descrierea structurii nefronului. 1.precizarea a trei cauze. litera A. cu o altă plantă de mazăre. . Regnul Monera grupează organisme procariote.definirea excreţiei. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. pitică (t) şi cu frunze mici (m). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. . Ursul brun este specie ocrotită în România. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Gimnospermele sunt plante lemnoase. floare. c) Alcătuiţi un text coerent. B Ministerul Educaţiei. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. afirmaţiile următoare. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. 2. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte 2. cu atenţie. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. . 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. b) Explicaţi termenul de gimnosperm. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. scrieţi pe foaia de examen. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix.localizarea rinichilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. 5. Ministerul Educaţiei. dublu homozigotă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. mediu terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. 3.Ministerul Educaţiei. . b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. inflorescenţă. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular.

pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3.. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Ţesutul este o grupare de .. Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi... uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi.. bronhii b) sistem excretor 3.. cu aceeaşi origine... pe foaia de examen. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. uretere a) sistem reproducător 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...Varianta 23 Ministerul Educaţiei.. structură şi .. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4. formă.. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1... Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. .

c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. a unei cauze. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. solzi. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . dar al cărei tată avea grupa O (I). B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. 4. gheare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.localizarea plămânilor. producţii cornoase. 2. . Copitatele sunt unguligrade. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. . . 1. Ministerul Educaţiei. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi.enumerarea organelor căilor respiratorii. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi.descrierea mecanismului inspiraţiei. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. 5. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. . litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei.descrierea mecanismului expiraţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete.

pe foaia de examen... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice. pe foaia de examen...Varianta 24 Ministerul Educaţiei. metafaza I 3... Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi.. anafaza I 2.. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1.. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului .. iar coloana A faze ale acestei diviziuni... şi . 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 3. reproducere sexuată. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. b) probabilitatea ca. branhii. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Fecundaţia la angiosperme este simplă. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. dar al cărei tată era daltonist. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Ministerul Educaţiei. precizând o asemănare şi o deosebire. . .numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. 2. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. din totalul de băieţi. La vertebrate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. funcţia nefronului este de a forma urina.Ministerul Educaţiei. . 6. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. litera A. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. c) Alcătuiţi un text coerent. 1.enumerarea a cinci organe de simţ. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. afirmaţiile următoare. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. La un mamifer.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. ajunge direct în vena pulmonară. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. . 5.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. Ministerul Educaţiei. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ... Prin venele cave. Se acordă 10 puncte din oficiu. nematelminţi 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei . A 1. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. artropode 2.. şi . iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi..... litera corespunzătoare răspunsului corect. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2.. 1. . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.Varianta 25 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... pe foaia de examen.. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3....

enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. B Ministerul Educaţiei. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. . c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. 4. 3. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. după numărul de cromatide din celulele-fiice. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. litera A. 1. aerian şi acvatic. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. .prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia. 2. La reptile deplasarea se face prin târâre. 5. . Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. scrieţi pe foaia de examen. . Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. rezultate în urma diviziunii celulare. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. 6. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. aerian şi acvatic. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. perete celular. imediat după formarea lor. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. Anurele sunt amfibieni cu coadă. 2. ADN. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: .

angiosperme b) broasca de lac 3... şi . Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană.. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen..Varianta 26 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre .... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns... bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2.. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. citoplasmă. amfibieni a) bacilul fânului 2.... Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi . 1. nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. recesivă.Ministerul Educaţiei. centromer. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. Ministerul Educaţiei.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. c) Alcătuiţi un text coerent. . 1. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. b) Enumeraţi fazele mitozei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. Mamiferele au inimă tetracamerală. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Porumbeii sunt păsări răpitoare. scrieţi pe foaia de examen.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. în ordine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. . 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Albinismul este o maladie genică. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. . Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere.descrierea mecanismului absorbţiei apei. autozomală. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. litera A. cromozomi bicromatidici. b) raportul de segregare după fenotip în F2. obţinute în F2. 4. B Ministerul Educaţiei. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. 2. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. . 20 puncte 2. 6.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. .

. pe foaia de examen. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4.Varianta 27 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă.. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc .... înot a) delfinii 2. . iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi. Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul . Se acordă 10 puncte din oficiu..... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3. 1. Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2. pe foaia de examen. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi... mers b) iepurele 3.... Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... A B 1. şi conţin pigmentul de culoare verde numit .

cu atenţie. venele cave se deschid în ventriculul drept. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). 1. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. . 5. Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. 3. sinteza proteinelor. scrieţi pe foaia de examen.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. respectiv a tatălui. Esofagul este segment al tubului digestiv. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. . Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent.localizarea inimii. 4. afirmaţiile următoare. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . scrieţi pe foaia de examen. precizând cinci componente ale acestui organit. a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. La maimuţă. litera A. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Descrieţi structura cloroplastului. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. b) genotipul băiatului. La toate organismele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: .denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. ribozomi. . . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .Ministerul Educaţiei.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi.

astfel încât aceasta să fie corectă.. Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3... pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Aorta este cea mai mare .. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B . Este corectă o singură variantă de răspuns.... din cavitatea numită . iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. pteridofite a) laleaua 2. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2... din organism şi porneşte din inimă.... Se acordă 10 puncte din oficiu. gimnosperme b) floarea . pe foaia de examen.soarelui 3. La mamifere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae.. litera corespunzătoare răspunsului corect. ....Varianta 28 Ministerul Educaţiei..

.ecuaţia respiraţiei aerobe. . litera A. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. după fenotip. cromozomi. format din două propoziţii / o frază. . b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . 3. Ministerul Educaţiei. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. mutaţia care îl determină. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. Influxul nervos trece prin axon. pornind de la ecuaţiile generale. c) raportul de segregare a descendenţilor. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător).definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. deoarece este homozigot. a) Precizaţi. pentru o celulă somatică umană.importanţa respiraţiei aerobe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. c) Alcătuiţi un text coerent.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. de la corpul neuronal către butonii terminali. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. 2. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. 1.Ministerul Educaţiei. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. . Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . să se determine: a) genotipul părinţilor. genotip. 20 puncte 2. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. 4. cu atenţie. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2..... meristem apical a) apărare 2.. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării .. pe foaia de examen.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale. Este corectă o singură variantă de răspuns. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3. epidermă b) conducerea sevei brute 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.. pe foaia de examen. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4. şi ..... În duoden se varsă . 1.. produse de glande anexe ale tubului digestiv. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu..... vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi. dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”.. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii.

arahnide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. . Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. litera A. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. Ministerul Educaţiei. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. fiul şi una dintre fiice au daltonism. uretră d) uretere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. uretră. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . uretră. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. în ordine: a) uretre. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. scrieţi pe foaia de examen. în fiecare celulă somatică.Ministerul Educaţiei.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. .pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. B 10 puncte Într-o familie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. 5. cealaltă fiică însă este sănătoasă. tatăl. vezică urinară. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . anus D 10 puncte Citiţi. insecte.ecuaţia generală a fotosintezei. ureter c) uretere. . Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. ureter b) rinichi. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. Căile urinare sunt. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. 3. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. cu atenţie. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. scrieţi pe foaia de examen. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. vezică urinară. format din două propoziţii / o frază. genotipul copiilor sănătoşi. 6. vezică urinară. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. vezică urinară. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental.

Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. prin fereastra rotundă d) urechea externă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.Urodele 2. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze. A B 1. Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. 1. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.Insecte d) broasca de lac . Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. prin timpan b) faringele. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. prin fereastra ovală B . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3.

. 2. mecanism de generare.Ministerul Educaţiei.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. . pteridofite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. gimnosperme. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. cu atenţie. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . .compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. Ştiind că. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. . precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1.ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii / o frază. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I).procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. 5. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. 3.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). . Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. pentru acest caracter. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2.

Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3.. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare .. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă .stejar 2... centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 31 Ministerul Educaţiei.. scheletul braţului a) tibie 2. 1........ noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cavităţile inimii se numesc . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4.. B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase. scheletul coapsei b) femur 3. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1. şi .

localizare. 1. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. . rol. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. 4. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. diviziune. iar culoarea deschisă a părului de gena b. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. . 5. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. 20 puncte 2. . 10 puncte Un bărbat brunet. 6. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. cromozomi.valvulele din structura inimii: denumire. în cea mai mare parte.Ministerul Educaţiei. profază. Informaţia genetică se găseşte. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.infarctul miocardic: o cauză posibilă. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. . afirmaţiile următoare. cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi aceste încregături.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. în nucleu. 3. două manifestări. cu grupa de sânge AB (IV).descrierea inimii: localizare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. cu atenţie. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. alcătuire. c) Alcătuiţi un text coerent. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul.

... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de . Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B ... Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4..... .... Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... iar partea bărbătească de .. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. pe foaia de examen... A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..Varianta 32 Ministerul Educaţiei. iar coloana A rolul acestora. conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. .. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3. 1... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2.

1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. formarea spermatozoizilor. b) Explicaţi. finalizată cu formarea celulelor-fiice. cu atenţie. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. . . c) Alcătuiţi un text coerent. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. scrieţi pe foaia de examen. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. 6. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. are n = 22 cromozomi. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. cu talie înaltă d) 100% homozigote. 5. . cromozomii de sex la mascul şi la femelă. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor.rolul excreţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. . b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. scrieţi pe foaia de examen. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: .litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. dacă părinţii au grupe de sânge diferite. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. Ministerul Educaţiei. monosomie. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. 2. non-disjuncţie. afirmaţiile următoare. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. printr-o schemă. B Ministerul Educaţiei. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. 2. 3.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor .Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). 4.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. ventriculul stâng b) artera pulmonară 3. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură.. A B 1.... ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... şi .. B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): .. 1...Varianta 33 Ministerul Educaţiei. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4... pe foaia de examen. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. atriul drept a) venele pulmonare 2.

2.receptorii vizuali: denumire. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional.acomodarea pentru vederea la distanţă. 6. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte În mod excepţional. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . . Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. . a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. dacă părinţii sunt normali. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. afirmaţiile următoare. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. din punct de vedere genetic. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. . rol.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. Din fermentaţii rezultă apă. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.acomodarea faţă de intensitatea luminii.globul ocular: denumirea componentelor. etapa ecvaţională. celule haploide. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. localizare.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. În cazul meiozei. 20 puncte 2. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. 4. 1. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. .

susţinere 4. c) A. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... c b) Aa. A B 1. Cc. astfel încât aceasta să fie corectă.. cefalopode b) limbricul 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă . A. aC 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. c d) AC. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli .. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa. pe foaia de examen. Cc... .Varianta 34 Ministerul Educaţiei. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... ac.. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. ac. AC. C. a. C. a... Ac. şi . crustacei a) sepia 2..

6. scrieţi pe foaia de examen. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. metafaza. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. Ministerul Educaţiei. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. La mamifere. . B Ministerul Educaţiei.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel.funcţia sistemului respirator. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. .Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. placă ecuatorială. afirmaţiile următoare. încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În lipsa oxigenului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. . generând. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. care s-ar divide mitotic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. cromozomi bicromatidici.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. scrieţi pe foaia de examen. litera A. 2. respectiv meiotic.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. 3.

. pe foaia de examen. Prelungirile neuronului se numesc . Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi... Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4.... Este corectă o singură variantă de răspuns... 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Fungi a) plasmodiul malariei 2. A B 1. În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C .. şi ......Varianta 35 Ministerul Educaţiei. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Protista b) bacilul tuberculozei 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.

angiosperme. . cu atenţie. c) genotipurile plantelor din F1. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. după culoare.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. 1. Androceul este format din totalitatea carpelelor. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . localizarea procesului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia.Ministerul Educaţiei. 6. scrieţi pe foaia de examen. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. B Ministerul Educaţiei. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. şi rolul acestora. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. . stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Ministerul Educaţiei. . Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. litera A. . 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. 3. 2. lumină. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. 4. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale.

.. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. . La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice ..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. Respiraţia este o funcţie de . crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă... . iar locomoţia este o funcţie de . astfel încât aceasta să fie corectă... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. piciorul transformat în tentacule a) albina 2....Varianta 36 Ministerul Educaţiei. A B 1. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4. pe foaia de examen. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte... Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu..

c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. 5. modul în care calcă. 2. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). după încheierea formării sporilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. consecinţe negative asupra organismului. 6. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. format din două propoziţii/ o frază. de cele mai multe ori. iar la interior ţesut osos spongios. mutaţii genice. Mutaţiile au. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. 4. cromozomi. . b) numărul total de seturi de cromozomi. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. .precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. factor mutagen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea oaselor centurilor. a) Definiţi mutaţiile.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. scrieţi pe foaia de examen. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). cu atenţie. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. viteza de deplasare. B Ministerul Educaţiei. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari.enumerarea oaselor membrelor. 1.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3. melcul de livadă a) Protista 2. pe foaia de examen.. pe foaia de examen.... şi .. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: ... A B 1.... Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi.. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B . astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. 1.. Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect... Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4....Varianta 39 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. plasmodiul malariei b) Plantae 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. . Ministerul Educaţiei. . . format din două propoziţii/ o frază. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în: a) profază. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. structură şi rol. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora.definiţia respiraţiei. b) anafază. scrieţi pe foaia de examen. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. suprafaţa de schimb denumire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. respectiv de cromatide. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. afirmaţiile următoare. 5.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. numirea a trei componente structurale. Stabiliţi numărul de cromozomi. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. unisexuate. 1. litera A. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare.Ministerul Educaţiei. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bacilul Koch produce TBC. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3.plămânii: localizare. a) Daţi trei exemple de conifere. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. cu atenţie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. inflorescenţe. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. 4.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. . Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului ... Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. pe foaia de examen... Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2.. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ghiocelul b) monocotiledonate 3.. 1.Varianta 40 Ministerul Educaţiei.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. mucegaiul verde a) dicotiledonate 2..

membrană dublă. ADN. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. litera A. cu atenţie. precizarea structurii şi rolului acesteia. . circulator. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. .Ministerul Educaţiei. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . respirator. Ministerul Educaţiei. . Androceul este format din totalitatea staminelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Lizozomii au rol în digestia intracelulară. Osul antebraţului se numeşte humerus. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. . 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. scrieţi pe foaia de examen. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. 2. cormofite. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. 1. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. 4. B Ministerul Educaţiei. criste. 2.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas.

.. Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2.. şi . pe foaia de examen...Varianta 41 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .. amfibieni b) pitonul 3. 1. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea.. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. . Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B . peşti a) tritonul 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale. astfel încât aceasta să fie corectă... pe foaia de examen... Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4..

b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. genotip heterozigot. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mama are grupa sangvină A (II). c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III). B 10 puncte Într-o familie. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. 6. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. 5. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. Ministerul Educaţiei. a localizării şi a rolului acestora.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. c) Alcătuiţi un text coerent. La angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. anafază. a) Definiţi diviziunea mitotică. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. 2. respectiv cu grupa sangvină A(II). . placa ecuatorială. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei).receptorii auditivi: localizarea lor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. 2. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: .mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. .rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. 4.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . . fecundaţia este dublă. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. cromozomi monocromatidici. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. 1.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3.. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. Angiospermele cuprind două clase: .. sporozoare b) mătasea broaştei 3. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2..... La dicotiledonate. corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii.. pe foaia de examen.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . 1. bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi. ....şi .. alge a) drojdia de bere 2.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..

c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. litera A. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Definiţi mutaţia. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. 1. Ministerul Educaţiei. au rezultat în F1. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. circulator. 3. a şoarecilor gri din F1. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. eucariote. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. alcătuit din două propoziţii/o frază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. ambii puri din punct de vedere genetic. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. 2. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. 6. între ei. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sinteza proteinelor. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. cu atenţie. respirator. numai şoareci gri. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. . procariote. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Alcătuiţi un text coerent. iar gena (a) culoarea albă. Componentă structurală a celulei vegetale. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea structurii şi a rolului acesteia. 4. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. se diferenţiază în două categorii : . Fiecare dintre celulele-fiice.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului . Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4.. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. brad a) vertebrate 2. după sursa de substanţe organice.. Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Ciupercile... 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... şi . pe foaia de examen..... . Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. drojdie b) dicotiledonate 3.Varianta 43 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3..

heterozigotă. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu pori. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. 1. 20 puncte 2.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. Nucleul are o membrană dublă. .adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. rugos. c) genotipurile posibililor descendenţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. scrieţi pe foaia de examen. În urma experienţelor de hibridare la plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. Ministerul Educaţiei. transport intracelular. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. G. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. . b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. afirmaţiile următoare. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. superioare şi inferioare. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. având corpul numit tal.Ministerul Educaţiei. . . .numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. B 10 puncte Într-o familie. a) Enumeraţi alte patru organite comune. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted. Cromoplastele sunt plastide incolore. Pteridofitele sunt plante avasculare. de asemenea. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Ministerul Educaţiei.

. .. scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: . şi .. Prin venele cave. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective... Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2. pe foaia de examen. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 44 Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B . La mamifere... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4. caracatiţa b) viermi 3. A B 1. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice. 1.. limbricul a) artropode 2.......

definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). c) Alcătuiţi un text coerent. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic . aplicaţii.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. microorganisme implicate. . solzi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.se obţin organisme hibride. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. afirmaţiile următoare. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. deasupra nodurilor tulpinii.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. . . 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. mediul aerian. Ministerul Educaţiei. Spermatozoizii sunt celule diploide. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. rrOo şi rroo. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . 4. litera A. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. La angiosperme fecundaţia este dublă. F1.Ministerul Educaţiei. b) raportul de segregare fenotipică în F2. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. 3. În prima generaţie. 2. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 5. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

. Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. La om...... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor . 1. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi. Protista b) pteridofite 3... sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.. Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme.. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 45 Ministerul Educaţiei... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4... . pe foaia de examen. Monera a) bazidiomicete 2... organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. şi au rol în .. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.. sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng .... Prin venele pulmonare.

localizare în raport cu organele vecine. 3. . litera A.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. fecundaţie. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. scrieţi pe foaia de examen. . la alegere. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. Oorr şi oorr. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. .glandele salivare . gameţi. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. 6. Celulele somatice sunt celule diploide.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere.localizare în raport cu organele vecine. fecundaţia este simplă. Ministerul Educaţiei. celula-ou. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ficatul . F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) raportul de segregare după fenotip din F2. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. 1. se obţin organisme hibride. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. . Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Alcătuiţi un text coerent. 2. afirmaţiile următoare. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. . În prima generaţie. 4. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). La angiosperme. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. precizarea produsului de secreţie. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. denumirea şi numărul lor.pancreasul .hepatita . şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor.localizare. 20 puncte 2. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor.

. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3.. pe foaia de examen.......... profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2.. La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3.. A B 1.. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi... Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de .. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . .Varianta 46 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese.. din care se desprind permanent . Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns...

format din două propoziţii / o frază. 2. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. limbricul. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. (30 puncte) A 1. 4. afirmaţiile următoare. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. caracatiţa. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. rezultaţi în urma acestei încrucişări. XXY. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. . a localizării şi a funcţiei acestora. În metafaza I. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. Varianta 046 6. sindromul Klinefelter. 3. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. Jneapănul are flori fără înveliş floral. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. autozomi. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 1.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. .Ministerul Educaţiei. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 5. 2.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui.precizarea rolului arterelor. care să cuprindă două cauze. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. c) Alcătuiţi un text coerent. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. cu atenţie. homozigoţi pentru ambele caractere.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. . SUBIECTUL II La om. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. trisomia 21. B 10 puncte La planta de mazăre.

.. centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2.. La om.... A B 1. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen.... iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi.. În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4. Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. . Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2..... şi . pe foaia de examen.. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...

muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă.Ministerul Educaţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. 3. ADN. caracter determinat de gena recesivă (l). Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi.precizarea denumirii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. după următorul plan: . localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. clasa Arachnida.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. sexul feminin este heterogametic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”.localizarea. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. în ordine. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. colon şi rect. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. B Ministerul Educaţiei. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. În inspiraţie. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. 2. . Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 5. format din două propoziţii/ o frază. 6. caracter determinat de gena dominantă (L). 4. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. Ministerul Educaţiei. . Intestinul gros este format din duoden. condensare. 1. litera A.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. scrieţi pe foaia de examen. . din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. scrieţi pe foaia de examen. cromozomi. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.....funcţionale... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2. Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : ... pe foaia de examen. limbricul b) exoschelet chitinos 3. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. La sfârşitul meiozei II.. A B 1. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural .. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B........... Se acordă 10 puncte din oficiu. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi. . şi ..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. conţin receptori pentru auz. .precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. celule somatice. 2. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. 20 puncte Mariana este sănătoasă. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. 1. 4.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. Ministerul Educaţiei. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii. litera A. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. după culoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. dar purtătoare a genei pentru daltonism. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. Lizozomii conţin enzime digestive. rolul principal îl are nucleul. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. celule reproducătoare.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. În diviziunea celulară. . la mamifere. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe.clasificarea plastidelor. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. 2. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. meioză. 3. cu un soi de tomate cu fructe galbene. lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. . În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. Utricula şi sacula. afirmaţiile următoare. dar unul ar fi heterozigot. homozigot. scrieţi pe foaia de examen. . . Reflexele vegetative: salivar. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.

.. placentare b) brotăcel 3... Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3. şi au rol în sinteza . Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. litera corespunzătoare răspunsului corect. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 1... urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi...... Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română . În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică . astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2.. Sunt receptori pentru vederea colorată. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns.. reptile a) salamandră 2. A B 1.. pe foaia de examen.

b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. 1.numirea tipurilor de enzime. . Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. grupa 0 (I). precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . 4. 5. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. după următorul plan: . 10 puncte Într-o familie. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. scrieţi pe foaia de examen. caracterizarea hepatitei: o cauză. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. 6. litera A. iar soţul ei. după substanţele asupra cărora acţionează. traheide. soţia are grupa de sânge B (III). Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . . răşinoase. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. „spermatofit” . afirmaţiile următoare. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor.Definirea nutriţiei heterotrofe. 2. conifere.

La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi .. Se acordă 10 puncte din oficiu... Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3..... RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi... 1. Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: .. iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Nn x nn b) 9:3:3:1 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2. . RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2.. A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 50 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.... Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4..

caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. 5. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. pereche.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. b) genotipul descendenţei din F1. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. 2. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. precizând: o cauză. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. 3. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. c) Alcătuiţi un text coerent. . cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. afirmaţiile următoare. litera A. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen.Ministerul Educaţiei. 1. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac.compararea inspiraţiei cu expiraţia. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. heterozigot. scrieţi pe foaia de examen. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. trei manifestări. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani. legate de reproducere. format din două propoziţii / o frază. c) Stabiliţi două deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. . 2. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. . Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Glandele endocrine produc substanţe numite ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. A B 1.. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. XXX 2. puf. pe foaia de examen. iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi. Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 ... Sindromul triplo-X c) 2n = 45 . XO d) 2n = 47 ... pe care le elimină în .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 ..Varianta 51 Ministerul Educaţiei. XXX 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sindromul Turner a) 2n = 46 . 1... Este corectă o singură variantă de răspuns. Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4... Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ... Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3. XXY C 10 puncte Scrieţi.. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen..

2. meioză. iar soţul ei. B Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . după următorul plan: .precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. 1. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. organe reproducătoare. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. gameţi. Laleaua este o plantă monocotiledonată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. cariokineză. Tatăl Mariei însă. în descendenţa din prima generaţie. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dragoş. litera A. . precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. 10 puncte Într-o familie. afirmaţiile următoare. şi amândoi pot distinge toate culorile. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. 5. . Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. cu atenţie. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. .Ministerul Educaţiei. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. a avut daltonism. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. răspunsul final şi exemple. tipurile de neuroni. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. soţia se numeşte Maria. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. numărul de neuroni. . 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. format din două propoziţii / o frază. localizarea receptorilor. 6. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 2. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală.

comunică cu stomacul b) traheea 3. ciuperca furnizează algei apă cu ... 1.. A B 1.. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4.. . Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.... iar alga dă ciupercii substanţe . Se acordă 10 puncte din oficiu. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare .. Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3. În nutriţia la licheni...... iar coloana A particularităţi ale acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi...Varianta 52 Ministerul Educaţiei.

3. În anemia falciformă. Virusul matur se numeşte virion. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent.5 litri de sânge. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. c) genotipurile posibile ale descendenţei. Cristalinul este o lentilă divergentă. leucocitele au formă de seceră. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după accident. . Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). . cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. . uscate. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). 20 puncte 2. format din două propoziţii / o frază. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. 6. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. 5. Testiculele şi ovarele sunt gonade. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. În experimentele de monohibridare de la mazăre. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. scrieţi pe foaia de examen. 2. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. . determinism cromozomial al sexelor. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. afirmaţiile următoare.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. . Drosophila. c) Enumeraţi trei viroze la om. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. respectiv fructe false. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. litera A.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. sămânţă”. proboscidieni. în urma unui accident.enumerarea componentelor embrionului seminţei. Abraxas. Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. fruct. o cantitate de 1. după următorul plan: . b) denumirea şi rolul elementelor figurate. genotip homozigot. a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. B Ministerul Educaţiei.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. 1... Clasa Cestoda b) crab 3... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.... numărul total de cromozomi este . Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2. iar persoana afectată este de sex . cu foveea centralis C 4. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul . Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.... Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3... Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A B 1... Clasa Arachnida a) trichina 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte. Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. .. În sindromul Turner.

reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). La păsări. 6. femeie. heterozomi.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. 2. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. 1. 4. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. reproducere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. prezentaţi modul de calcul. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. legate de: mediul de viaţă. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. pot avea grupa de sânge 0 (I). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă.Ministerul Educaţiei. bacili.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. după patru diviziuni consecutive. scrieţi pe foaia de examen. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. modul de viaţă. Sindrom Turner. nutriţie. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. scrieţi pe foaia de examen. locomoţie. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. . Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. În meioză. b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. . cu atenţie. La sfârşitul anafazei. afirmaţiile următoare. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în final. sexul femel este heterogametic. din celula iniţială A.

pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale... gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi.. . Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4. 1.. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3.. Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2. Limbricul face parte din regnul . Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2. Se acordă 10 puncte din oficiu..Varianta 54 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. şi din încrengătura .. pe foaia de examen..... Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. mici şi ovale ( aabbCc ).stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. B Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. este stomacul propriu-zis. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. 3. 2. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. piciorul este transformat în tentacule. cu atenţie. b) genotipurile descendenţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. oviducte şi uter. format din două propoziţii / o frază. placentă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. Compartimentul numit cheag. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. uter. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . embrion. după următorul plan: . . Ministerul Educaţiei. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. . 5. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. litera A. respirator. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. funcţională şi genetică a materiei vii. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. XO ) este incompatibilă cu viaţa. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. . b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Celula este unitatea structurală. deoarece el conţine glande gastrice.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. 1. 2. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. circulator.Ministerul Educaţiei. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. scrieţi pe foaia de examen. precizaţi câte o caracteristică a acestora. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. din stomacul rumegătoarelor. . La sepie. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. 4.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. A B 1. în F2.Varianta 55 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. gimnosperme a) crinul 2.. Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi..... .. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% .. dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. Prin monohibridare. mediatorul chimic este eliberat în . 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. mocotiledonate b) feriga 3. şi va acţiona asupra membranei neuronului . Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2.... La nivelul sinapsei....

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

3. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. ambele dublu homozigote. Ministerul Educaţiei. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). structură – camere. Determinismul cromozomal al sexelor. 1. . Transpiraţia. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. enzime oxido-reducătoare. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. b) Menţionaţi un rol al nucleului. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. 6. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. format din două propoziţii/ o frază. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. Ministerul Educaţiei. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. Celula este unitatea structurală. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Regnul Plantae cuprinde peste 300. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. după următorul plan: . la om. scrieţi pe foaia de examen. 4.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. 2. criste.caracterizarea elementelor figurate: nume. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). valvule – denumire. . rol. . la plante. . litera A. cu atenţie. vascularizaţie. 2. rol. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. este de tip Drosophila. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ATP. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare.000 de specii. scrieţi pe foaia de examen. . b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. funcţională şi genetică a lumii vii. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. La om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. pe foaia de examen.. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă... În interiorul inimii se găsesc valvulele . Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... viermi inelaţi 2. drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul .. Scrieţi.. moluşte 3. care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele .. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2.. pe foaia de examen. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Prin fermentaţie. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen..Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4. Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3. 1..... Se acordă 10 puncte din oficiu. A 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi ...

Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A.definiţia digestiei. în profaza primei diviziuni mitotice. 1. cloroplaste. care suferă mitoze succesive. 5. 6. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. oxigen. Encefalul este localizat în canalul vertebral. . . după următorul plan: . B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi.prezentare a două consecinţe posibile. 3. fiind situată sub sclerotică. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. afirmaţiile următoare. rezultă celula-ou. cu atenţie. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. a) Definiţi mutaţia. c) Alcătuiţi un text coerent. ca urmare a consumului. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. substanţe organice. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. 2. scrieţi pe foaia de examen. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii/ o frază. . Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în exces.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. .denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. Ministerul Educaţiei. . a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a alimentelor bogate în lipide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. 4.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1.

pe foaia de examen.. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2. astm bronşic 2.. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi..Varianta 59 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om.. Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi . Este corectă o singură variantă de răspuns.. . rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi.. pe foaia de examen. iar coloana B cauze care produc aceste boli...B... T.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A 1. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C . asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Fiecare din celulele-fiice.... Scrieţi.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pneumonie 3.C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi. 1. Pielea amfibienilor este umedă. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie... astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. scrieţi pe foaia de examen. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. 5. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sămânţă. 2. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. . . trahei. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. Ministerul Educaţiei. fruct. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La femelele mamiferelor. auditivi şi vestibulari.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. 1. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine.Ministerul Educaţiei. 3.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. B 10 puncte La om. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. 4. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. afirmaţiile următoare. la alegere. Ministerul Educaţiei. . după ce a pierdut. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri.localizarea receptorilor vizuali. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. cu atenţie. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.precizarea rolului organelor de simţ. prin hemoragie. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. 100 ml sânge.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. arahnide a) crab 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .. crustacee b) lăcustă 3. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. şi au rol în . Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4... insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi.... A B 1. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Scrieţi.... Trombocitele sunt cele mai mici .Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sângelui.... pe foaia de examen. 1... pe foaia de examen....

format din două propoziţii/ o frază. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. dintr-o celulă-mamă 2n. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. Intestinul subţire este scurt la carnivore. sinapsa – definiţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. . factor de coagulare. 3. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. c) Alcătuiţi un text coerent. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. scrieţi pe foaia de examen.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. 4. . b) numărul de diviziuni mitotice prin care. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. cu atenţie.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. la femei şi la bărbaţi. b) Explicaţi incidenţa diferită. provocate de consumul de tutun. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 2.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. litera A. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. celulele gliale – două roluri. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. durează 60 de minute. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. se obţin 16 celule. a acestor maladii ereditare. . Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. B 10 puncte La grâu.Ministerul Educaţiei. 6. din care: 8 minute metafaza. 2. fără a ţine cont de interfază. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. pornind de la celula-ou. hemoragii. . 5. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. 1.definiţia ţesuturilor. . după următorul plan: .

structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi ... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi. 1. iar coloana A caracteristici ale acestora.... B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. ... genitală şi urinară... Este o cale comună. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Reflexele medulare somatice. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. pot fi: .. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. A 1. mediu transparent 2. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. sediul receptorilor vizuali 3... pe foaia de examen. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. după numărul de neuroni ai arcului reflex.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). la ambele sexe. 1. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. profază. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. format din două propoziţii/ o frază. 5. cu atenţie. . scrieţi pe foaia de examen. c) raportul de segregare după fenotip. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. . centromer. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”.definiţia florii.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. 2. în F2. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea.realizarea corelaţiei între fruct. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). 2. centrozomul conţine doi centrioli. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. după următorul plan: .enumerarea elementelor componente ale florii. de către descendenţi. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. fus de diviziune. Când celula nu este în diviziune. 6. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element.prezentarea dublei fecundaţii. sămânţă şi două componente ale gineceului. . 4. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila.fiice. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea.

. astfel încât aceasta să fie corectă. 1. iar coloana A caracteristici ale acestora.. A B 1.... Prin fermentaţie... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. şi se manifestă prin prezenţa unor . Este corectă o singură variantă de răspuns. conţine enzime digestive b) dictiozom 3. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2... Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3. litera corespunzătoare răspunsului corect....... are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi. suplimentare.Varianta 62 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4..... Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin . Scrieţi. este lipsit de membrană a) cloroplast 2. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.

Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul indivizilor din F1. 2. . afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. membrană celulară. precizarea rolului inimii. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. respectiv din corpul animalelor. Ministerul Educaţiei. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. celuloză. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i .plante pitice). La monocotiledonate. 3. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. rol. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. 2. 4. Crossing-over-ul se produce în profaza I. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. sămânţa este nudă. denumirea vaselor din corpul plantelor. litera A. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”.Ministerul Educaţiei. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept.culoare galbenă). (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. B 10 puncte La măr. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . scrieţi pe foaia de examen. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. cu atenţie. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. chitină. 5. 6. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. format din două propoziţii / o frază.

. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA. Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Totalitatea dictiozomilor se numeşte . pe foaia de examen. deleţie a) adăugare 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate. Scrieţi. acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. în genotip. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. astfel încât aceasta să fie corectă. . Se acordă 10 puncte din oficiu. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4. A B 1. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice.. 1.. caracterul dominant b) manifestă. pe foaia de examen..... adiţie b) dublare 3..Varianta 63 Ministerul Educaţiei.. în fenotip...... substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.

cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. 1. În inspiraţie. tegument. culoarea bobului şi forma bobului. format din două propoziţii/ o frază. patru clase de vertebrate. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. 4. adaptare.Ministerul Educaţiei. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. scrieţi pe foaia de examen. 5. care se deosebesc prin trei perechi de caractere.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. . a) Definiţi mutaţia. cu atenţie. . culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. după următorul plan: . cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. litera A. în ordine evolutivă. . diafragma se contractă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. 2.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. 6. scrieţi pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. năpârlire. a) Enumeraţi. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. Insectele au opt perechi de picioare. în funcţie de modul în care calcă. Ştiind că talia înaltă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1.clasificarea mamiferelor terestre. în următoarea ordine: talie. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. .enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. 3. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. iar talia joasă. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. afirmaţiile următoare.

Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3. iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. A B 1.. există două tipuri de reticul endoplasmatic: . Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. Este corectă o singură variantă de răspuns... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. parazită b) lichen 3. 1.. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP ..Varianta 64 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... În celulă.. simbiontă a) cuscută 2. şi . pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ....... astfel încât aceasta să fie corectă.

b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. 1.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal.fiice identice cu celula . format din două propoziţii/ o frază. a fost necesară clasificarea lor. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. femeia are grupa de sânge A (II). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ambii. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. litera A. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. . 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. Ministerul Educaţiei. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. 3. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). Tatăl femeii are grupa O (I). Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. grupa AB (IV). b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. . B 10 puncte Într-un cuplu. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. angiosperme. 5.precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. 4. ca urmare a unei poliploidii. scrieţi pe foaia de examen. sămânţă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . grâu.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. scrieţi pe foaia de examen. în timp ce părinţii bărbatului au. 2. c) Comparaţi mitoza şi meioza. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice. precum şi a produsului final de digestie proteică.

Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen... pe foaia de examen. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă . pe foaia de examen. Funcţiile măduvei spinării sunt: .Varianta 65 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. şi ... leucoplaste b) digestie intracelulară 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. .... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Este o caracteristică a celulelor bacteriene. A B 1... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi... iar coloana A exemple de organite celulare. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.. 1... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi.. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2..

b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. scrieţi pe foaia de examen. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. B Ministerul Educaţiei.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. 2. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. 1. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). format din două propoziţii/ o frază.Ministerul Educaţiei. . b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. precizarea unei deosebiri între acestea.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. . produsă de un virus. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. 3. alături de interfază. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. cu atenţie. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. după următorul plan: . o cauză şi o manifestare a sa. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. 20 puncte Diviziunea celulară face parte.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. litera A. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. genă. . Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. din ciclul celular. 6. .enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. poartă numele de fermentaţie. 2. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. mutaţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. în absenţa oxigenului. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. . a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. cromozomul X.

viermi cilindrici b) scoica de lac 3. . pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi.. A B 1....... Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă... litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 66 Ministerul Educaţiei.. 1. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. moluşte a) păianjenul 2.. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: .. Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4...... Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui .

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic.Ministerul Educaţiei. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Pancreasul exocrin secretă hormoni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . în acest caz. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Într-un cuplu. La om. iar tatăl este sănătos. 2. mitocondrii. cu atenţie. 3. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. 5. după rolurile deţinute în organism. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. b) gameţii fiecărui părinte. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. metabolism. . 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor.definiţia unui ţesut. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu.precizarea a două tipuri de fibre musculare. În momentul producerii gameţilor tatălui.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. dar purtătoare a genei pentru daltonism. 2. mama este sănătoasă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. litera A. format din două propoziţii/ o frază. scrieţi pe foaia de examen. . . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. nu are loc disjuncţia heterozomilor. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. 6. . stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv.clasificarea ţesuturilor epiteliale.

Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. .. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi....... pe foaia de examen.. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi...... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor. iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4. şi .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. Prelungirile neuronului se numesc .. 1... Este corectă o singură variantă de răspuns. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. 2. c) Alcătuiţi un text coerent.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. monohibridare. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. . . Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. B Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. . galben. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. 1. 5.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . . a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. Ministerul Educaţiei. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. 2. verde. scrieţi pe foaia de examen.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. 6. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. scrieţi pe foaia de examen. În inspiraţie. a) Definiţi noţiunile: genotip. litera A.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. . 3. format din două propoziţii / o frază. fenotip. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. a unei cauze. cu atenţie.

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. subţire.. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi.. amfibieni a) prezintă păr 2. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. pe foaia de examen.. şi .. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere.. 1.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. A B 1. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed. La mamifere... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . reptile b) este acoperit de puf. pe foaia de examen. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. fulgi 3...... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate. Scrieţi.. ... pene. cele două tipuri de heterozomi sunt: ..... iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici.

b) Precizaţi două viroze la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. proteine. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului.Ministerul Educaţiei. fără a avea şi daltonism.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. B Ministerul Educaţiei. cu atenţie.explicarea. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. 4. format din două propoziţii/ o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Definiţi ţesutul. vaporii de apă se elimină prin stomate. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. bistrat. scrieţi pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În procesul transpiraţiei plantelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dar vedem cu creierul” . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. . Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. litera A. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. din punct de vedere fiziologic. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. Soţia sa nu are daltonism. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. mozaic fluid. Ministerul Educaţiei.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. 3. a expresiei: “Privim cu ochii. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. 2. printre care se află fosfolipide. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. 2. iar tatăl ei este sănătos. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. . . 6.denumirea celulelor receptoare vizuale.

. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.. pe foaia de examen.... . pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal.. În celula vegetală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... caracatiţa b) nematelminţi 3. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4. La mamifere... langusta a) anelide 2.. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu ... şi de celule cu . Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3. rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C . A B 1..

b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. Ministerul Educaţiei. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. La nivelul capilarelor. pentru ambele caractere. stabiliţi următoarele: a) genotipul. celulă vegetală. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. celulă animală. Ministerul Educaţiei. 1. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. Cei doi copii au ochi albaştri. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. format din două propoziţii/ o frază. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos.Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. scrieţi pe foaia de examen. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. atât femeia.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. Ştiind că. care formează aripa. Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. 2. mama are ochii albaştri (”a” . cu atenţie. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar.caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. . schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. Tatăl are ochii căprui (A). . b) Precizaţi modul de locomoţie. B 10 puncte Într-o familie. ale femeii şi bărbatului. scrieţi pe foaia de examen. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . litera A. . . c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . litera corespunzătoare răspunsului corect. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3.. La mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2. foaia de examen.. 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4.. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ..Varianta 70 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. A B 1. şi .. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi.. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Scrieţi pe.. . iar coloana A funcţii ale acestor organe... circulaţia sângelui este închisă. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. Este corectă o singură variantă de răspuns... 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv.

organism homozigot. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. respectiv de cromatide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. grupul placentare. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. scrieţi pe foaia de examen. înainte de a intra în interfază. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. o modalitate de prevenire a acesteia. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. format din două propoziţii / o frază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. deoarece acestea sunt active metabolic. 6. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. 2. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. o manifestare.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. . c) Alcătuiţi un text coerent. 3. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. c) numărul de cromozomi. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. o cauză. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană.Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. La mamifere.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . . 2. .prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). genotip. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi. litera A.

Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B . ... trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. leucocite b) transportul nutrimentelor 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4.. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui.. 1. Urechea internă este sediul receptorilor pentru .... Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3....... pe foaia de examen.. pe foaia de examen.Varianta 71 Ministerul Educaţiei.. şi pentru .. hematii a) apărarea organismului 2. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu..... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. A B 1.

10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. B Ministerul Educaţiei. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . .Ministerul Educaţiei. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei. procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. alcătuirea părţii femeieşti. . 3. litera A.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. 2. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. cu atenţie. . Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. 2.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. cromozomi. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. alcătuirea părţii bărbăteşti. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. În structura nefronului intră capsula Bowman. care adăposteşte glomerulul capilar. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. 5.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. scrieţi pe foaia de examen. . după următorul plan: . Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b).clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. învelişurile sterile. telofază. 6. Ministerul Educaţiei. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. c) fenotipurile organismelor din F1. format din două propoziţii/ o frază.

. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora..... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit . 1. Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... pe foaia de examen. acizi graşi b) lipază 3. albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2... Gazul utilizat în respiraţia aerobă este . Este corectă o singură variantă de răspuns... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie. Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi . litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1..duodenal 4.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi..... ... glicerol. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 72 Ministerul Educaţiei.

rezervaţii ale biosferei. 6. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. sens de deschidere. . c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. Păstaia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. încrengătura.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. . afirmaţiile următoare. parcuri naţionale.oasele membrelor . b) genotipul organismelor din F1. obţinându-se generaţia F1. format din două propoziţii / o frază. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. unul al membrului superior. litera A. scrieţi pe foaia de examen. localizare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. unul al membrului inferior.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. după următorul plan: . 5.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. clasa. Urechea internă conţine receptorii auditivi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. . 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. la alegere. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . c) Alcătuiţi un text coerent. 3. Ministerul Educaţiei.valvulele inimii: denumire. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. cu atenţie.infarctul miocardic: două cauze. Ministerul Educaţiei. precizând: regnul. 1.muşchii membrelor . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ţesuturile: definiţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. rol. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România. a) Definiţi variabilitatea.

1. Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere.... pe foaia de examen. iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4. circulator a) ficat 2. şi .... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 73 Ministerul Educaţiei.. .. pe foaia de examen. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Scrieţi...... pe foaia de examen.. digestiv b) inimă 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb.

b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. naşte un copil cu grupa AB (IV). plantigrad. 4. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. mediul terestru. a) Denumiţi componentele celulare. cu atenţie. Membrana nucleară este dublă. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. 1. în digestia chimică a alimentelor. a) Definiţi celula. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. B Ministerul Educaţiei. mamifere. care deţin şi transmit informaţia genetică. a cărei mamă are grupa O (I). afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. . Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi.tubul digestiv: enumerarea componentelor. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. c) Argumentaţi. b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. format din două propoziţii / o frază. . Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. referitor la numărul de cromozomi. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. vizibile în timpul diviziunii celulare. 2. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia digestiei. .Ministerul Educaţiei. . Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. străbătută de pori.

iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe.. Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n . respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi. circulator a) oase 2.. . pe foaia de examen... Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt ... Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2. şi conţin pigmentul denumit .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. locomotor b) plămâni 3. Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă...Varianta 74 Ministerul Educaţiei.. 1... Se acordă 10 puncte din oficiu..

format din două propoziţii / o frază.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. după genotip şi fenotip al descendenţilor. . 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. 6. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). La om. ADN. 3. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. litera A. perioada presintetică.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. cu atenţie. c) raportul de segregare. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. afirmaţiile următoare. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cromozomi bicromatidici. Ministerul Educaţiei. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. chinuitoare. 1. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. . . Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. c) Alcătuiţi un text coerent.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi ciclul celular. În România.Ministerul Educaţiei. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). . Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. . iar organismele heterozigote au flori albastre. scrieţi pe foaia de examen. 5. B 10 puncte Pentru o plantă. după următorul plan: . un exemplu de organism care respiră anaerob. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. dureri de cap şi febră. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. 2. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. genotipul plantelor cu flori albe. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. . Angiospermele cuprind două clase: .. Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă. A B 1.. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.... 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame. Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 75 Ministerul Educaţiei.......... Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2. şi .. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . Este corectă o singură variantă de răspuns. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3.

numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. B Ministerul Educaţiei. două caracteristici structurale. în F1. . non . 4. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). litera A. la nivel celular se eliberează CO2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. Simţul gustului este un simţ chimic. . 1. 2. 3. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor.Ministerul Educaţiei. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. două roluri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. aberaţii numerice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac.disjuncţie. Samara este un fruct dehiscent. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. localizare.retina: localizare. se obţin. o specie cu 2n = 8 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. .receptorii gustativi: denumire. .receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. . după următorul plan: . În urma respiraţiei aerobe.două efecte ale consumului de droguri. structură. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. organisme hibride. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1.mucoasa olfactivă: localizare. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. cu atenţie. Tibia este un os al membrului inferior. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. gameţi. a) Definiţi heterozomii. stimul. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. prin meioză. rolul receptorilor.

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere. cetacee a) balena 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3.. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. în absenţa luminii 2. . 1.. pancreasul. Se acordă 10 puncte din oficiu... copitate b) capra 3. pe foaia de examen. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...Varianta 76 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1...... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte. Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof.... La mamifere. astfel încât aceasta să fie corectă. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.... glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea .

Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. . Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei.definiţia fecundaţiei. cealaltă fiică însă este sănătoasă. după următorul plan: . respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. genotipul copiilor sănătoşi. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 3. substanţe nutritive. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. afirmaţiile următoare. 1. Ministerul Educaţiei. . Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.sămânţa: definiţie. 5. scrieţi pe foaia de examen. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. B 10 puncte Într-o familie. cromoplaste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. scrieţi pe foaia de examen. tatăl. 2. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. .relaţia fotosinteză – fructe. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. c) Reprezentaţi schema mitozei. 2. litera A.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. bace. . 4. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. . format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. cu atenţie. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi.

. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. excreţia b) rinichi... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3.Varianta 77 Ministerul Educaţiei.. Bradul aparţine regnului .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. şi prezintă sămânţa ... în anafază.. respiraţia c) stomac. La mamifere. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. în fruct. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. arterele.. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. ficat d) trahee.. A B 1.. vezică urinară 3. trompe uterine 2. plămâni C 10 puncte Scrieţi... digestia a) ovare. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect. în apropierea membranei nucleare 4. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu... venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .

b) genotipul descendenţilor. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. mari şi lucioase (aaBbCC). b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. a) Definiţi codominanţa. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic.Ministerul Educaţiei. 5.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.trombocitele: două caracteristici structurale. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge.hematiile: două caracteristici structurale. format din două propoziţii / o frază. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. 4. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. . 3. cu atenţie. . iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. Ministerul Educaţiei. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii.leucocitele: două caracteristici structurale. b) Denumiţi tipul de organit celular. 1. . afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea proporţiilor lor. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi.sângele: precizarea a trei funcţii. scrieţi pe foaia de examen. specific celulei vegetale. mazăre. enumerarea celor două componente principale. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. monohibridare. rol. 6. litera A. gameţi puri. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. 2. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. rol.

litera corespunzătoare răspunsului corect. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice.Varianta 78 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. 1. şi este alcătuită din două atrii şi două ... Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală .. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu... La mamifere. ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. A B 1. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. Inima aparţine sistemului . eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.... .... Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen....

10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. . afirmaţiile următoare. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. un component structural similar. b) Clasificaţi leucoplastele. cu ajutorul unor săgeţi.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. în digestia chimică a alimentelor. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru. format din două propoziţii / o frază. . . Lipitorile sunt moluşte. scrieţi pe foaia de examen. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. respectiv aaBBcc. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. 1. glande mamare. pe schemă. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. produşi metabolici sau toxici. după natura substanţelor organice depozitate. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. .ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. litera A. după următorul plan: . reptile. scrieţi pe foaia de examen. 2. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. 6. a) Numiţi o specie de amfibian. . 3. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. păsări. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. mamifere placentare. Androceul este format din totalitatea staminelor. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. 2.tubul digestiv: enumerarea componentelor. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.definiţia digestiei.

Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4.. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. fungi. . Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături.. Pentru a realiza fotosinteza. ab . A B 1. şi .Varianta 79 Ministerul Educaţiei... . Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote. 1. caracatiţă a) anelide 2.. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi. Ab. Aab d) AB.. B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. aB. a. b b) Aa.. pe foaia de examen...... litera corespunzătoare răspunsului corect. Bb c) AaB. rac b) artropode 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A... protiste.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Monerele sunt organisme procariote. 4.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . . Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb.Ministerul Educaţiei. bacterie parazită. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. mecanism de funcţionare. structura acestor receptori. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. 5.ţesutul epitelial: trei roluri. afirmaţiile următoare. 1.pielea: enumerarea a trei funcţii. litera A. b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici.ţesutul: definiţie. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. scrieţi pe foaia de examen. 6. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . tuberculoză. răspândite în toate mediile de viaţă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. plămâni . format din două propoziţii / o frază. . Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. 3. . clasificare în funcţie de rol. rezultă prima generaţie. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. Ministerul Educaţiei. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. notând pe desen două elemente componente. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. F1. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi.

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii. animale a) amfibieni 2. Prin vasele liberiene circulă seva ...... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... iar prin cele lemnoase circulă seva .. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect.. fungi b) bacterii 3.. .... În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4..... Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. La mamifere. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie . pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2. A B 1. pe foaia de examen.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi..

Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. . 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. 4. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Gastrita este o boală a sistemului respirator. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. Ministerul Educaţiei.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. 2.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal.Ministerul Educaţiei. filicate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. precizaţi mediul lor de viaţă. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. precum şi modul lor de dispunere.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. plante vasculare. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. Gameţii sunt celule haploide. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. fibre şi substanţă fundamentală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. 6. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. afirmaţiile următoare. după următorul plan: . Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. scrieţi pe foaia de examen.

pe foaia de examen... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. iar coloana A organe care au aceste caracteristici. .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. astfel încât aceasta să fie corectă. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. Este corectă o singură variantă de răspuns.... şi din căi . Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B .... litera corespunzătoare răspunsului corect. esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2.. A B 1. stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 81 Ministerul Educaţiei.. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3.... Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din .. Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive...

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. întâlnită în cazul grupei AB (IV). 6.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. 2. În cazul sindromului Down. caracatiţa. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . cromatină. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. 4. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. racul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. indicând încrengătura corespunzătoare. tenia. litera A. Bila este produsă de intestinul subţire.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. cu atenţie.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). 1.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. 2.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. c) abaterea de la legile lui Mendel. b) Încadraţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. precizând o asemănare şi o deosebire.Ministerul Educaţiei. care se hrănesc heterotrof. Ministerul Educaţiei. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. precizând două asemănări şi două deosebiri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. mama sa are grupa B (III). b) grupa de sânge a tatălui copilului. cromozomi. . . se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. . În timpul inspiraţiei. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). . 3. afirmaţiile următoare. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. denumind trei componente pe desen. 5. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. nucleoli. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile.

. nematelminţi b) limbricul 3... artropode a) caracatiţa 2... prelungirile sale sunt denumite dendrite şi .. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2..Varianta 82 Ministerul Educaţiei. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului . Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun ..... iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale. . litera corespunzătoare răspunsului corect..... Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. La plante.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă.prezentarea denumirii. 6. 2. ferigi. scrieţi pe foaia de examen. 1. frunze. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. Fungii se hrănesc heterotrof. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. B Ministerul Educaţiei. 3. monocotiledonate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a două cauze. Mitocondria are rol în producerea de energie. .prezentarea denumirii.prezentarea denumirii. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. Cromozomii monocromatidici. cormofite. din punct de vedere structural. litera A. . răspândite pe tot globul. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. se obţin organisme hibride. a două cauze. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. În prima generaţie. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Elefantul este un mamifer placentar. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. a două cauze. . a două cauze. Bila este produsă de vezica biliară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. 5. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 4. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.prezentarea denumirii. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. F1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. format din două propoziţii / o frază. cu atenţie. saprofit sau parazit. Ministerul Educaţiei. .Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dicotiledonate. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . indicând două asemănări şi două deosebiri.definiţia funcţiilor de nutriţie.

.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4... şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte . denumite .. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.. . 1. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri.Varianta 83 Ministerul Educaţiei.... pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La plante. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. lizozom b) producere de energie 3.. aparat Golgi a) digestie intracelulară 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...

. herpes. tuberculoză. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. la alegere. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 2. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. Ministerul Educaţiei. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare.numirea şi localizarea glandelor anexe.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. Celulele somatice.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). 4. perete celular. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. c) Alcătuiţi un text coerent. conţin 2n cromozomi. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. rezultaţi din această încrucişare. litera A. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. sifilis. Sucul pancreatic se varsă în duoden. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili.Ministerul Educaţiei. oreion. ale tubului digestiv. afirmaţiile următoare. SIDA. format din două propoziţii / o frază. membrana celulară.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). având o organizare asemănătoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . gripă. scrieţi pe foaia de examen. 5. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. la om. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. . rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. 3. lipide. scrieţi pe foaia de examen. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. o cauză. cu atenţie. . Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. . 6. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

... Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. şi realizează schimbul de gaze la nivelul . 1.. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea ... înot a) arici 2. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3.. mers b) delfin 3. La mamifere... Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale.. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....... iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi. pulmonare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă..Varianta 84 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.

dintre care: 8 minute metafaza. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. . metamorfoză. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. 3.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Definiţi mutaţia.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. al produşilor de reacţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora. a) Numiţi două grupe de amfibieni. 2. profaza – jumătate din durata diviziunii. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. 18 minute telofaza. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. . Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni. broasca de lac. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. . chimic şi biologic. respectiv anaerob. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. c) Alcătuiţi un text coerent. La grâu. scrieţi pe foaia de examen. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. Ministerul Educaţiei. În procesul de expiraţie normală.Ministerul Educaţiei. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: .sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. afirmaţiile următoare. 4. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. litera A. scrieţi pe foaia de examen. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. . 5.sistem respirator la mamifere. 2. . 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. Ministerul Educaţiei.definiţia respiraţiei. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. 6. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. format din două propoziţii / o frază. acvatic.

pe foaia de examen.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi . Este corectă o singură variantă de răspuns. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A. Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B ...... .. tenia b) viermi cilindrici 3. A B 1.. Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4. lipitoarea a) moluşte 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 85 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe.. După efectele pe care le au. litera corespunzătoare răspunsului corect... Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2...... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... . trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi. 1. pe foaia de examen. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3.. mutaţiile pot fi: neutre. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice. astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. scrieţi pe foaia de examen. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. bronhiile pătrund în plămâni. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. 4. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi.definiţia ţesutului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. 3. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. clasificare. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. tipul de respiraţie şi de reproducere.neuronul: rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . . 1. nicovală şi scăriţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Centrozomul lipseşte din neuroni. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian.ţesuturi conjunctive: alcătuire. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. homozigot. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. unde se ramifică.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. . 6. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. . . Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. scrieţi pe foaia de examen. 2. CO2. . afirmaţiile următoare. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. 2. denumirea prelungirilor neuronului. format din două propoziţii / o frază. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. heterozigot. recesiv.

. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi este depozitată în vezica . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... .. sistem de canalicule b) nucleu 3..... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4.. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere ..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. La mamifere. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2. aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora.. Bila este produsă de .. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi..Varianta 86 Ministerul Educaţiei... 1.

care pot fi dominante sau recesive. . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. . Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. autozomi. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. întâlnit la unele bacterii şi fungi. mitocondria şi cloroplastul. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după următorul plan: . 3. 4. heterozomi. Ministerul Educaţiei.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. fiecare cu o grupă sangvină diferită. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. . Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. daltonism. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. . respectiv heterotrofe. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită.definiţiile nutriţiei autotrofe. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. litera A. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. scrieţi pe foaia de examen. anemiei falciforme. broaştele ţestoase şi crocodilii. omnivor. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. 6. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. albinismului. sindrom Down. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. hemofilie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a localizării şi a ecuaţiei chimice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”.digestia: definiţie. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. 20 puncte 2. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. erbivor.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. cu atenţie. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. sindrom. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei.Ministerul Educaţiei.

. Rezultatul digestiei bucale se numeşte .... pe foaia de examen...Varianta 87 Ministerul Educaţiei.. La mamifere. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.... excretor a) esofag 2. 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia ... pe foaia de examen.. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.... reproducător b) laringe 3. Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea. apoi în esofag şi în stomac.... litera corespunzătoare răspunsului corect.

Ministerul Educaţiei. enumerarea dizaharidazelor. 4. format din două propoziţii / o frază. . numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. Reptilele au respiraţie branhială. Cele două gene LA şi LB. terestru. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. În prima generaţie. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. Racul. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. inele. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. 2. 1. cheţi. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. 5. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. F1. se obţin organisme hibride. afirmaţiile următoare. litera A. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. b) Denumiţi un vierme parazit. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. În cursul mitozei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. scrieţi pe foaia de examen. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 2. sunt gene codominante. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). 6. Bacilul Koch determină apariţia TBC . care determină apariţia grupei de sânge AB. scrieţi pe foaia de examen. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. ca substanţe organice. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. libere sau parazite. respectiv ale anafazei mitozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. crabul. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. precizând doua asemănări şi două deosebiri. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. importanţa glucidelor. homarul sunt arahnide.

. şi vase de sânge: artere..Varianta 88 Ministerul Educaţiei......... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... grâul a) angiosperme 2. capilare şi . Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure ... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi.. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3. 1... . litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din .. Este corectă o singură variantă de răspuns.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. molidul b) ascomicete 3... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. pe foaia de examen.

Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. . 6. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. din prima generaţie. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. format din două propoziţii / o frază. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genă recesivă.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. heterozigot. . B 10 puncte Într-o familie. adaptat mediului de viaţă terestru. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. cu atenţie. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. Ministerul Educaţiei. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. Râma este un vierme cilindric. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 4. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. 2. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. răspândite pe tot globul. . Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. tatăl este bolnav de hemofilie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. precizaţi numele celui care a elaborat-o. La angiosperme. 1. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. homozigot. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. stabilind o asemănare şi o deosebire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . 2.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. după următorul plan: . litera A. La mamifere.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. fibre şi substanţă fundamentală dură. c) procentul descendenţilor. alcătuit din celule. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . iar mama este sănătoasă.

şi prin . litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu... Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere .. ..... astfel încât aceasta să fie corectă... reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns... Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3. mamifere b) liliacul 3.. amfibieni a) broasca ţestoasă 2.. Broasca de lac adultă respiră prin .Varianta 89 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen... Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1.

6. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. cu atenţie. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. insectivore. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. la mediul de viaţă respectiv. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui. b) genotipul descendenţilor posibili. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. numirea a câte unui muşchi al coapsei. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. . precizaţi două componente ale acestuia pe desen. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. probabilitatea. Abraxas. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. Ministerul Educaţiei. heterozomi. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului.Ministerul Educaţiei. 5. format din două propoziţii / o frază. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în procente. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. . Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.clasificarea ţesuturilor musculare. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. respectiv aeriene. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Encefalul este localizat în canalul vertebral. apare un băiat bolnav de albinism. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . . respectiv al braţului. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă.clasificarea mamiferelor terestre. . primate. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. afirmaţiile următoare. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. 4. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări.

Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice. A B 1. Prelungirile neuronale se numesc . Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3... 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. sistem excretor a) bronhiolă 2... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi.. sistem osos b) uretră 3.Varianta 90 Ministerul Educaţiei.... Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi .. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen... Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..

Ministerul Educaţiei. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. precizând procentele în care se găsesc. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. 5. afirmaţiile următoare. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. 2. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). 3. ocrotite prin lege. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. scrieţi pe foaia de examen. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). 6. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. după următorul plan: . După tipul de celulă. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. . tuberculoză. Totalitatea carpelelor formează gineceul. 1. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). . organismele se clasifică în procariote şi eucariote. litera A. . . iar aceştia cu neuronii multipolari. bacil. 2. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.numirea celor două componente ale sângelui. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. a) Enumeraţi trei specii de plante. . scrieţi pe foaia de examen. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. din România. B 10 puncte La om.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei.

Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.. Inima. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar seva elaborată prin vasele conducătoare. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. . Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2... iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... Seva brută circulă prin vasele conducătoare ... astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. sistem nervos b) limba 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. sistem excretor a) hipotalamusul 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. la om... este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4......

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. 20 puncte 2. alcătuire. 2. În prima generaţie. bacteriile pot fi: coci. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. se obţin organisme hibride. 5. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B Ministerul Educaţiei.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: .enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). F1. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. ATP. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. format din două propoziţii / o frază. Arterele coronare irigă inima. spirili. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 6. . c) Alcătuiţi un text coerent. După formă. b) Clasificaţi plastidele.caracterizarea neuronului (definiţie. bacili. . După tipul de celule în care apar. litera A. . după funcţia pe care o îndeplinesc. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. fibre musculare. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. scrieţi pe foaia de examen. enumerarea şi descrierea componentelor sale).precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1.menţionarea a patru roluri ale encefalului. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. scrieţi pe foaia de examen. 4. mutaţiile pot fi somatice şi gametice. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere.

.. Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2. Se acordă 10 puncte din oficiu...... variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY .. Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. pe foaia de examen. şi ... Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. iar coloana A cauzele acestora. A B 1.. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.. . astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ..

afirmaţiile următoare. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. B Ministerul Educaţiei. iar mama O (I).sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. litera A. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Mitocondriile au rol în digestia celulară. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. . 1. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. 2. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. . pentru fiecare clasă de moluşte. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. ventuze. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. Ministerul Educaţiei. 4. 3. b) genotipurile descendenţilor posibili. .ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. precizând două asemănări şi două deosebiri. 2. specii comestibile. b) Exemplificaţi. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. câte un reprezentant. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. . 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. . c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază.

.. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 93 Ministerul Educaţiei.. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte .. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... pe foaia de examen. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.... . astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2... 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice. care este impregnată cu săruri . Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită ... iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.

c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. . b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. 4. . 6. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese.definiţia respiraţiei.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. se obţin organisme hibride. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. 3. F1.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. În prima generaţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. litera A. format din două propoziţii / o frază. precizaţi fazele meiozei I. Sporozoarele sunt protiste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. meioză. .trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. 1. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. b) Realizaţi schema meiozei. . . Artera aortă are originea în ventriculul drept. a) Comparaţi mitoza şi meioza. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. gameţi. 20 puncte 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. scrieţi pe foaia de examen.

pe foaia de examen.. ficat b) enzime proteolitice 3. Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: ...Varianta 94 Ministerul Educaţiei... George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3... . glande salivare a) săruri biliare 2.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi ... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive.. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe.... Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă.. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică . Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2. pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1. Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.

Ţesutul cartilaginos este vascularizat. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple.receptorii vizuali. două roluri. b) Exemplificaţi.organe.Ministerul Educaţiei. . după următorul plan: . Polidactilia este o maladie ereditară. afirmaţiile următoare. auditivi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. a) Clasificaţi factorii mutageni. o modalitate de prevenire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii/ o frază. 5. 2. solzi cornoşi. . 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. pentru fiecare grupă de reptile. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. . Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. cu atenţie. 6. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. gustativi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. câte un reprezentant. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”.paralizia: trei cauze.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. trei manifestări. Cromatina se condensează în profază. . c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte 2.măduva spinării: localizare. 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. Ministerul Educaţiei. branhii. . olfactivi. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. b) Caracterizaţi mutaţiile. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. artropode a) păstrăvul 2. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe . Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2.. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi.. şi . iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.. astfel încât aceasta să fie corectă. genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... 1. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4..... angiospermele se împart în . litera corespunzătoare răspunsului corect. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi. dar purtători ai genei pentru hemofilie. ..Varianta 95 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns.... moluşte b) gavialul 3. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen... După numărul de cotiledoane.. A B 1.. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

animale şi om. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. .enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizând două asemănări şi o deosebire. cu atenţie. dominantă/ recesivă). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. respiraţie. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. Matei trebuie să fie foarte atent. 4. format din două propoziţii / o frază. energie. Oseina este impregnată cu săruri minerale. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. 5. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. .precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. Produsul de secreţie al ficatului este bila. care poate avea consecinţe fatale. ATP. litera A. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. 2. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitocondriile sunt organite celulare. încadraţi acest organism în regnul corespunzător. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. . Ministerul Educaţiei. Factori mutageni pot fi: fizici. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. c) Numiţi un vierme parazit . Membrana nucleară este străbătută de pori.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. . 6. biologici. . tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. De fiecare dată când se joacă în parc. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. 1. chimici. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: .enumerarea a două exemple de enzime lipolitice.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 3. Ministerul Educaţiei.

A B 1.. dicotiledonate b) laricele (zada) 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.... conifere a) feriguţa 2. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi. şi .. 1.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. .......Varianta 96 Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. În stomac. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3.. Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2. pe foaia de examen. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: ..

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În inspiraţie. femeie sănătoasă.receptorul: definiţie. scrieţi pe foaia de examen. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. 6. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. în cazul daltonismului. bărbat sănătos. dublă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. cu atenţie. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. c) Notaţi. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. 1. . Limfocitele au rol în imunitate. la mamiferele adulte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. pori. dar purtătoare a genei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 2. afirmaţiile următoare. 4.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. bărbat bolnav. . Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. 5. este un organ musculos. Inima. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. fungi şi plante. tricameral.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. Centrozomul este absent din celule nervoase. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r).Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. . cavitar. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor.

1..... chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3. .... litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul . anure a) broasca de lac 2. Stomacul este situat în cavitatea .. Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B . astfel încât aceasta să fie corectă...... pe foaia de examen.. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.Varianta 97 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1.

fenotip. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar mama este sănătoasă. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. 5. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). 1. scrieţi pe foaia de examen.explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Bila are rol în digestia lipidelor. . Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. genotip. 4.Ministerul Educaţiei. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. deasupra diafragmului. precizând o asemănare şi trei deosebiri. arahnide şi cefalopode. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. este considerat părintele geneticii. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . format din două propoziţii / o frază. b) Realizaţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). . 2. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului.localizarea celor două procese la nivel celular. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. . Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). a) Definiţi noţiunile: monohibridare.ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. Ficatul este situat în stânga stomacului. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. grupe sangvine. Ministerul Educaţiei. un călugăr franciscan. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Gregor Mendel. 3. litera A. 6.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei. până în F1. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. Virusurile sunt entităţi infecţioase. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote.

1. Se acordă 10 puncte din oficiu.....Varianta 98 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2. 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... şi celule cu ... Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. lipide b) maltaza 3. . iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează... glucide a) lipaza 2.. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B . În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3.. Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... litera corespunzătoare răspunsului corect...

Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. 5.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. Ministerul Educaţiei. . 2. iar fratele ei grupa O (I). folosind o cultură de mucegai verde. 1. HIV este un ribovirus. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. 3. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. c) Alcătuiţi un text coerent.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. . afirmaţiile următoare.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. . alcătuirea corpului. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. . 4. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. B Ministerul Educaţiei. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. regnul din care face parte. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. Maria are 54 de kg. mitocondrie. . pentru mucegaiul verde. respectiv gonoreei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. precizaţi un aspect legat de importanţa lor.menţionarea a câte unei cauze. energie. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. a) Notaţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. tipul de nutriţie.

. în celulele somatice.. heterozomi. un număr de . pe foaia de examen. de autozomi şi un număr de . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. În diviziunea celulară. Este corectă o singură variantă de răspuns. tuberculoză b) sporozoar 3. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . pe foaia de examen.... 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.... Scrieţi. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4. astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. Se acordă 10 puncte din oficiu....... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici... pe foaia de examen. Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. babesioză a) bacterie 2..Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Omul are. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi.

. respectiv bărbătesc. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. Ministerul Educaţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. b) Clasificaţi agenţii mutageni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. 1. 2. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 2. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. c) Alcătuiţi un text coerent. .argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. fenotipul lor. litera A. Meioza are o etapă reducţională. Plămânul este acoperit de pleură. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: .descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.definiţia unui ţesut. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. . scrieţi pe foaia de examen. după rolurile deţinute în organism. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1.Ministerul Educaţiei. Folosind litere/ simboluri alese de voi. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane.clasificarea ţesuturilor epiteliale. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. La mamifere. format din două propoziţii / o frază. meioză. . c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. Muşchii gambei se inseră pe radius. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. 3. Trombocitele au rol în coagularea sângelui. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. . a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. b) Caracterizaţi profaza. heterozomi. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei. 5.precizarea a două tipuri de fibre musculare.

. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns...... pe foaia de examen.Varianta 100 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scheletul antebraţului. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. bacterioză b) plasmodiul malariei 3. astfel încât aceasta să fie corectă.. La mamifere. viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. la om.. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1... şi .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. este format din două oase: . micoză a) HIV 2... gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. ..

b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. fibre şi substanţă fundamentală. scrieţi pe foaia de examen. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. . 2. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. coagularea sângelui. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente.Ministerul Educaţiei. 1. . cu atenţie. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. . maladie. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Ministerul Educaţiei. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. litera A.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. Hepatita este produsă de bacilul Koch. 3. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. afirmaţiile următoare.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. . 5. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază. 4. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. .calea de conducere a informaţiilor olfactive.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. bărbaţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. respectiv a celor cu ochii negri. femei.muguri gustativi: precizarea localizării. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. 20 puncte 2. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful