Subiecte Bacalaureat 2010 - biologie vegetala si animala

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi.... şi .. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . A B 1.. iar coloana A celule cu rol în reproducere. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul . astfel încât aceasta să fie corectă.. La plante... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1.... structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. ovul a) gamet masculin 2... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. pe foaia de examen. zigot b) gonadă feminină 3... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. ....

20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. enzime hidrolitice. care face parte din grupul reptilelor. format din două propoziţii / o frază. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . 6. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. 5. . Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. enzime oxido-reducătoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Şarpele de casă este un vertebrat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. toate etapele rezolvării problemei. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Scrieţi. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. 4. litera A.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare.Ministerul Educaţiei. ribozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. participă la câte o fecundaţie. . a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. . La mamifere. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. 1. . 3. pe foaia de examen. 2. a) Definiţi celula. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi.

..Varianta 4 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi.. oleoplaste a) glucide 2. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4... 1.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu........ Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe . iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice. .. amiloplaste b) lipide 3.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice... Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi .. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. precizarea funcţiei.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. 2. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 4.nefronul: definiţie. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi.Ministerul Educaţiei. localizare. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice.transpiraţia la plante: definiţie. litera A. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. X şi Y D 10 puncte Citiţi. cromozomi monocromatidici. 3. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. Ministerul Educaţiei. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. . format din două propoziţii / o frază. . Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. sinteză de ADN. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.definiţia excreţiei. trei roluri. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. . . precizarea unei cauze şi a unui simptom. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. cromozomi bicromatidici. 2. enumerarea tuturor componentelor. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. 1.

.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... în mod ..... iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. prin vena pulmonară d) CO2. Se acordă 10 puncte din oficiu. bulbi a) cartof 2. 1.. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă... pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. A B 1. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. prin venele cave 4. în mod ... Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2.. şi musculatura. tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi. . Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La realizarea locomoţiei participă scheletul.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. Este corectă o singură variantă de răspuns... litera corespunzătoare răspunsului corect. prin artera pulmonară c) O2. pe foaia de examen.. prin artera aortă b) CO2... rizomi b) lalea 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. format din două propoziţii / o frază. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. La ora actuală. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. . . 6. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. scrieţi pe foaia de examen. 2. . fructe. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. 5.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. conifere. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A.Ministerul Educaţiei. 3. . a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. . Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. sistemul nervos şi sistemul locomotor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. 2. cu atenţie.

. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. prin vena pulmonară d) CO2. 1.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. prin artera aortă b) CO2. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... . Structură osoasă a urechii medii la mamifere....Varianta 6 Ministerul Educaţiei. şi din . prin venele cave 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Neuronul este alcătuit din corp .. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B .. crocodili b) caretul 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3... este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. prin artera pulmonară c) O2... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. broaşte ţestoase a) guşterul 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. format din două propoziţii / o frază. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. într-un interval de 33 de ore. . . b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. c) Alcătuiţi un text coerent. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. muşchii inspiratori se relaxează. Fecundaţia la angiosperme este dublă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . 5.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. cu atenţie. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. 1. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. Ministerul Educaţiei. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. nomenclatură binară. Ministerul Educaţiei.definiţii: digestie. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. 2. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. iar cutia toracică se micşorează. . stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. taxon. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. scrieţi pe foaia de examen. 3. afirmaţiile următoare. absorbţie intestinală. În timpul expiraţiei. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin.Ministerul Educaţiei. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. . . 2. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

Varianta 7 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B .. astfel încât aceasta să fie corectă. Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... regnul Plantae b) feriga comună 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... şi . Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3.. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2... regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Urechea internă cuprinde receptori . 1... .. A B 1. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen..

. B Ministerul Educaţiei. 4. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. 1.ureche internă: precizare componente şi rol. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. sinteza de lipide. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Într-o familie. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. . a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. localizare. 2. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.ureche medie: precizare componente şi rol. ribozomi. 6. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. 5. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.urechea externă: precizare componente şi rol.receptorii urechii interne: denumire. c) Alcătuiţi un text coerent. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 2. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . reticul endoplasmatic neted. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. scrieţi pe foaia de examen. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară.

.. Cerebelul controlează .. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . Este corectă o singură variantă de răspuns.... iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. salt a) pitonul 2...... Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3.. 1..Varianta 8 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... înot b) porumbelul 3.. corpului. şi . pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

. 4. centrozomi.Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. format din două propoziţii / o frază. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. 2. a efectorului şi a răspunsului. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. tipurilor de neuroni implicaţi. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. scrieţi pe foaia de examen. la alegere. .” după următorul plan: . clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). a centrului nervos. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. . Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. de fiecare dată câte 200 de ouă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. Ministerul Educaţiei.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. fus de diviziune.măduva spinării: localizare. 3. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. 2. pe care le descompun. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. 5. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. scrieţi pe foaia de examen.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. cu atenţie. afirmaţiile următoare.

iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. pe foaia de examen. Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B ... sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. pe foaia de examen... A B 1.. şi din căi .. .Varianta 9 Ministerul Educaţiei. Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

pe care le descompun. .Ministerul Educaţiei. . 5. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. localizarea proceselor. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. rolul componentelor. paralizii. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. . 2. Sexul feminin.definiţia reproducerii sexuate.sistemul reproducător feminin: enumerare componente.ovulaţia. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. scrieţi pe foaia de examen. radiaţii ultraviolete. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. de vedere. cu atenţie. la om. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. de memorie. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Rinichii. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. 2. . a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. litera A. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. 4. la om. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. b) numărul maxim. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli.sistemul reproducător masculin: enumerare componente. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. factori chimici. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. Cercetării şi Inovării comă. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stări de Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. c) Alcătuiţi un text coerent.

în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. A B 1..... Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită . simbiontă a) dracila 2.Varianta 10 Ministerul Educaţiei. 1. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4.. parazită b) mucegaiul alb 3.. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele . iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. ...... Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3. litera corespunzătoare răspunsului corect..

Inima la mamifere este tricamerală. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. M . 4. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. r . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) raportul de segregare.fructe roşii. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.fructe mici. după fenotip. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. cromozom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a organelor tubului digestiv la mamifere. nucleu. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. afirmaţiile următoare. 5. . b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. 2. . c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. 20 puncte 2. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. Genele care determină caracterele respective sunt R . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. În prima generaţie se obţin 100%.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor.enumerarea. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie.Ministerul Educaţiei. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. Ministerul Educaţiei. . c) Alcătuiţi un text coerent. în ordine. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Bacteriile au un număr par de cromozomi.fructe galbene şi m . Ministerul Educaţiei. 6. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor.fructe mari. scrieţi pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. litera A. obţinut în F2. cu atenţie. 3. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2... Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi.. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din . pe foaia de examen.. Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare . 1...... salamandră a) anure 2.. şi ....Varianta 13 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. . A B 1... guşter b) peşti 3...

Excreţia. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3.denumirea unei boli a sistemului circulator. format din două propoziţii / o frază. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. a vaselor de sânge. . contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. uretra este atât cale genitală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. toate etapele rezolvării problemei. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. denumirea valvulelor. 4.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. În cazul mamiferelor. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. energie luminoasă. a) Definiţi mutaţiile. energie chimică. cât şi urinară. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. .capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. . rezultând în F2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 16 combinaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. 6. 2. cu atenţie. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. Scrieţi.inima: localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. la mamifere. 5. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. . Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. la sexul masculin. pe foaia de examen. . Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei.

.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. . pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma ....Varianta 14 Ministerul Educaţiei.... În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2. stamine b) caliciu 3. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A elemente ale acestora. stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi... sepale a) androceu 2.. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului .. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1... Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă... şi se finalizează cu formarea .. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.

Ministerul imobile. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. Scrieţi. cu atenţie.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. La musculiţa de oţet. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. substanţe organice. pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. 2. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. .enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. 5. La angiosperme. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. rol. a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. toate etapele rezolvării problemei. Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. . 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor.componentele sistemului optic: enumerare. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. enzime oxido-reducătoare. .învelişurile globului ocular-enumerare. litera A. B Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. localizare.receptorii vizuali – denumire. 6. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei.

vene cave b) atriul stâng 3. Vacuola este delimitată de o membrană . artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi.. Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4.. A B 1. .. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 15 Ministerul Educaţiei.. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică. artera aortă a) atriul drept 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu... litera corespunzătoare răspunsului corect... 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale ..... pe foaia de examen.. iar totalitatea vacuolelor formează . Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..

Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. 5. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). respiraţie traheală. . 4. toate etapele rezolvării problemei. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV).Ministerul Educaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2.măduva spinării: localizare. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. . 6. B Ministerul Educaţiei. picioare articulate. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii.neuronul: prezentarea componentelor. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. . scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. clasificarea reflexelor medulare. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. nervos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. litera A. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). 3. 1. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. pe foaia de examen. 2. muscular. Scrieţi. cu atenţie.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

. 1. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3.. iar coloana A reprezentanţi ale acestora.. mutaţiile pot fi: .Varianta 18 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă... A B 1. După tipul de celule afectate. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4.. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. arici a) carnivore 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. şi .. litera corespunzătoare răspunsului corect. .... Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul . leneş b) rozătoare 3.... Este corectă o singură variantă de răspuns...

deoarece sunt adaptate la zbor. 2. scrieţi pe foaia de examen.ecuaţia fotosintezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 6. scrieţi pe foaia de examen. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. homozigot pentru formă). 5. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : .ţesuturi asimilatoare: încadrare. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. trahei. clasificare. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. afirmaţiile următoare. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. heterozigot pentru formă). organe vegetative. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. . localizare. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. 3. . b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. 20 puncte 2.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri.două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. . Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . 1. folosind simboluri (litere) alese de voi. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută.Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. cu atenţie. localizare. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. Ministerul Educaţiei. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. Stimulii acţionează asupra receptorilor. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. .pigmenţii asimilatori: denumire. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... şi produc gameţi masculini. . denumiţi . Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3. Este corectă o singură variantă de răspuns... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.. A 1. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi.. pe foaia de examen.. pe foaia de examen.... glucidelor 4.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Gonadele masculine se numesc .. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor . lipidelor.. Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. coroidă 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. retină 3. 1..... litera corespunzătoare răspunsului corect. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi. Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . de reproducere şi de dezvoltare la insecte. fiind dublu heterozigot. La angiosperme. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. localizate în cavitatea abdominală. .argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. 2. la alegere. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. 5. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. B Ministerul Educaţiei. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. ierbivore. Cercetării şi Inovării 6. . c) Precizaţi tipurile de respiraţie. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. . cu precizarea a câte unui caracter morfologic. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. cu atenţie. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. .enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om.Ministerul Educaţiei. carnivore. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. Ministerul Educaţiei. litera A. scrieţi pe foaia de examen. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. scrieţi pe foaia de examen. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. afirmaţiile următoare. 3. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. 1.

.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. prezintă dublu strat de . Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. Membrana. Este corectă o singură variantă de răspuns. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. amfibieni a) crap 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat .... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... pe foaia de examen. 1. mamifere b) liliac 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect.. peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi. din punct de vedere chimic. iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora.... Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3.. printre care se află . .. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...Varianta 20 Ministerul Educaţiei.

eucariote. 1.Ministerul Educaţiei. a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. . Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. b) fenotipul fructelor de măr din F2. sporozoare. 20 puncte 2. a) Daţi un exemplu de protist parazit. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). litera A. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. 4. scrieţi pe foaia de examen. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. c) Alcătuiţi un text coerent. Mamiferele placentare sunt ovipare. .definiţia florii la angiosperme. cu atenţie. La anure. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Peretele celular la plante conţine celuloză. fecundaţia este internă. afirmaţiile următoare. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. Ministerul Educaţiei. Pteridofitele sunt cormofite.precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. Insectele au trei perechi de picioare.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. scrieţi pe foaia de examen. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.prezentarea alcătuirii seminţei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal...Varianta 21 Ministerul Educaţiei.... Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.... cu mediul înconjurător..... astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C . pteridofite b) floarea . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..soarelui 3. Celula realizează schimb de . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi . gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi.... 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2.. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..

2.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. corelate cu tipurile de arii corticale. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. 3. 20 puncte 2. transfuzii.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. localizarea lor.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. 5.Ministerul Educaţiei. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. . 1. . c) Alcătuiţi un text coerent. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. litera A. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. scrieţi pe foaia de examen. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. scrieţi pe foaia de examen. . 6. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. . Virusurile sunt entităţi infecţioase. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. a câte unei cauze. c) numărul total de cromozomi. afirmaţiile următoare. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. 4. cu atenţie. Cetaceele sunt mamifere acvatice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. SIDA. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Crapul este vertebrat poichiloterm. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: .

Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... şi umoarea . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2.. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul . iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...Varianta 22 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4.. Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. A B 1.. . litera corespunzătoare răspunsului corect... Bulbul este tulpină subterană... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi..... Globul ocular conţine două lichide: umoarea . 1... pe foaia de examen. mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. cu rol în înmulţirea vegetativă. pe foaia de examen. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3..

localizarea rinichilor. Regnul Monera grupează organisme procariote. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). 4. .Ministerul Educaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. c) Alcătuiţi un text coerent. cu o altă plantă de mazăre. inflorescenţă. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. 5. floare. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. Ministerul Educaţiei. 3.precizarea a trei cauze.descrierea structurii nefronului. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. pitică (t) şi cu frunze mici (m). scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. 1. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. Ursul brun este specie ocrotită în România. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. 2. . dublu homozigotă. mediu terestru.definirea excreţiei. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. scrieţi pe foaia de examen. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. Gimnospermele sunt plante lemnoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . b) Explicaţi termenul de gimnosperm. . 20 puncte 2. 6. litera A. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. uretere a) sistem reproducător 2. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4. A B 1. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns....... Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. cu aceeaşi origine.. Scrieţi..... Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Ţesutul este o grupare de . astfel încât aceasta să fie corectă. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. .. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen...Varianta 23 Ministerul Educaţiei... formă. Se acordă 10 puncte din oficiu. bronhii b) sistem excretor 3. structură şi ..

c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. a unei cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.descrierea mecanismului inspiraţiei. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. Ministerul Educaţiei. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. . litera A. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. solzi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). Copitatele sunt unguligrade. 4. 5. afirmaţiile următoare. B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. . . Diviziunea indirectă este specifică procariotelor.descrierea mecanismului expiraţiei. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme.enumerarea organelor căilor respiratorii. 1. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). 2. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . gheare. dar al cărei tată avea grupa O (I). Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. scrieţi pe foaia de examen. producţii cornoase. cu atenţie.localizarea plămânilor.

iar coloana A faze ale acestei diviziuni. litera corespunzătoare răspunsului corect. A 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă... .. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. şi ... La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului ... Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2. 1. metafaza I 3. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: . pe foaia de examen. anafaza I 2... Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice... Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare......... Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4.Varianta 24 Ministerul Educaţiei..

din totalul de băieţi. branhii. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 5. litera A. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. 2. Ministerul Educaţiei. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . precizând o asemănare şi o deosebire. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. scrieţi pe foaia de examen. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La vertebrate. funcţia nefronului este de a forma urina. b) probabilitatea ca. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. dar al cărei tată era daltonist. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: .numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. 1. . c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. Ministerul Educaţiei. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . 2. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. La un mamifer.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. cu atenţie. Fecundaţia la angiosperme este simplă.enumerarea a cinci organe de simţ. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . reproducere sexuată. ajunge direct în vena pulmonară. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.

Se acordă 10 puncte din oficiu.. ... Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ..... Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2. nematelminţi 3.Varianta 25 Ministerul Educaţiei.. artropode 2. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. pe foaia de examen. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Prin venele cave.. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi.... şi ... 1.. A 1..... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.

Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. . . aerian şi acvatic. aerian şi acvatic.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. 6. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. 1. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. 3. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării.prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid.Ministerul Educaţiei. 2. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. litera A. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. scrieţi pe foaia de examen. . Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. cu atenţie. rezultate în urma diviziunii celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. B Ministerul Educaţiei. 2. . scrieţi pe foaia de examen.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. . după numărul de cromatide din celulele-fiice. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. imediat după formarea lor. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. 4. La reptile deplasarea se face prin târâre. Anurele sunt amfibieni cu coadă. perete celular. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. ADN. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

. angiosperme b) broasca de lac 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi . astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 26 Ministerul Educaţiei. . pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.. litera corespunzătoare răspunsului corect. citoplasmă.. pe foaia de examen. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană..... Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2. 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... A B 1. şi . Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... amfibieni a) bacilul fânului 2. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3....

scrieţi pe foaia de examen. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. 4. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1. recesivă. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. c) Alcătuiţi un text coerent. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. cromozomi bicromatidici. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. Albinismul este o maladie genică. autozomală. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. Ministerul Educaţiei. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. B Ministerul Educaţiei. Mamiferele au inimă tetracamerală. centromer. cu atenţie.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Porumbeii sunt păsări răpitoare.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. . 20 puncte 2. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. scrieţi pe foaia de examen. 3. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. . .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea mecanismului absorbţiei apei.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: .descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. . Duodenul este primul segment al intestinului subţire. în ordine. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. b) raportul de segregare după fenotip în F2. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. b) Enumeraţi fazele mitozei. . Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. obţinute în F2.

Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi.. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3. 1... ... A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4. Este corectă o singură variantă de răspuns.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. mers b) iepurele 3. pe foaia de examen. şi conţin pigmentul de culoare verde numit . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect...... Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc . Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 27 Ministerul Educaţiei.. înot a) delfinii 2... Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul .

La toate organismele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. sinteza proteinelor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La maimuţă. b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. . . Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. Esofagul este segment al tubului digestiv. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. 2. . a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. b) Descrieţi structura cloroplastului. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.localizarea inimii. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ribozomi. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . 4. b) genotipul băiatului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. 2. afirmaţiile următoare. precizând cinci componente ale acestui organit. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. respectiv a tatălui. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. 3. venele cave se deschid în ventriculul drept. a) Numiţi tipurile de acizi nucleici.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... La mamifere. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi.. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. din cavitatea numită .... Se acordă 10 puncte din oficiu. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B .Varianta 28 Ministerul Educaţiei. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2. din organism şi porneşte din inimă. pteridofite a) laleaua 2..soarelui 3. astfel încât aceasta să fie corectă. gimnosperme b) floarea . pe foaia de examen.. 1. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae... Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns. Aorta este cea mai mare ..... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.. .... A B 1.

definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ecuaţia respiraţiei aerobe. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). deoarece este homozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. 3. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. Ministerul Educaţiei. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. scrieţi pe foaia de examen. pentru o celulă somatică umană. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. 20 puncte 2. mutaţia care îl determină. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. să se determine: a) genotipul părinţilor.importanţa respiraţiei aerobe. 2. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. Ministerul Educaţiei. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. de la corpul neuronal către butonii terminali. pornind de la ecuaţiile generale. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. c) raportul de segregare a descendenţilor. a) Precizaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. format din două propoziţii / o frază. . b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. după fenotip. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. . Influxul nervos trece prin axon. 1. 5.Ministerul Educaţiei. . genotip. . . 6. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. 4. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. cu atenţie.

... dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”. În duoden se varsă . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării ... segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4. şi . epidermă b) conducerea sevei brute 3... Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3.. vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. produse de glande anexe ale tubului digestiv. 1... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.... Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...... B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale... meristem apical a) apărare 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1. pe foaia de examen. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. pe foaia de examen.

pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. Căile urinare sunt. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. vezică urinară. vezică urinară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. .două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. afirmaţiile următoare. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. c) Alcătuiţi un text coerent. arahnide. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. scrieţi pe foaia de examen.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. vezică urinară. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. uretră. litera A.ecuaţia generală a fotosintezei. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. 6. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. uretră d) uretere.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. insecte. 1. B 10 puncte Într-o familie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . ureter c) uretere. genotipul copiilor sănătoşi. tatăl. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. fiul şi una dintre fiice au daltonism. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. în ordine: a) uretre. .definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. anus D 10 puncte Citiţi. . . c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. în fiecare celulă somatică. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. vezică urinară. ureter b) rinichi. Ministerul Educaţiei. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. 5. uretră. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cealaltă fiică însă este sănătoasă.

b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. prin fereastra ovală B . Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.Varianta 30 Ministerul Educaţiei.Insecte d) broasca de lac . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. prin timpan b) faringele. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Urodele 2. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze. prin fereastra rotundă d) urechea externă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. 1. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2.

pentru acest caracter. Ministerul Educaţiei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). B Ministerul Educaţiei. . Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. cu atenţie. a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. afirmaţiile următoare. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. 1. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I).compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere. scrieţi pe foaia de examen. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. gimnosperme. 2. mecanism de generare. . a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. litera A. Ştiind că.ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6. . stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. pteridofite. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi.

.. Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4.stejar 2. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3. şi ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen.... Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cavităţile inimii se numesc .. 1. scheletul coapsei b) femur 3.Varianta 31 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare .. scheletul braţului a) tibie 2. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă .. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase.....

Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. litera A. scrieţi pe foaia de examen. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. 10 puncte Un bărbat brunet. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. Ministerul Educaţiei.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. în cea mai mare parte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. alcătuire. diviziune. scrieţi pe foaia de examen.infarctul miocardic: o cauză posibilă. 20 puncte 2. cromozomi. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. profază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. localizare. două manifestări. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi.descrierea inimii: localizare. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. 3. format din două propoziţii / o frază. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. iar culoarea deschisă a părului de gena b.valvulele din structura inimii: denumire. . tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. . Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. cu grupa de sânge AB (IV). . Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). c) Alcătuiţi un text coerent. . Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Informaţia genetică se găseşte. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. a) Enumeraţi aceste încregături. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. în nucleu. rol. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă..... A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2... iar coloana A rolul acestora... 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 1. Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B .Varianta 32 Ministerul Educaţiei. iar partea bărbătească de .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3. conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. . .. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de .... Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3.. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2. Este corectă o singură variantă de răspuns..

cu talie înaltă d) 100% homozigote. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. . 2. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. non-disjuncţie. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). B Ministerul Educaţiei. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dacă părinţii au grupe de sânge diferite. printr-o schemă. 1.rolul excreţiei. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. 4. b) Explicaţi. . Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. cromozomii de sex la mascul şi la femelă. monosomie. 6. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională.litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. 2. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. formarea spermatozoizilor. are n = 22 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor . Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. . b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. finalizată cu formarea celulelor-fiice. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. scrieţi pe foaia de examen.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. cu atenţie. . . 3.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. 5.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare.

şi . .. pe foaia de examen.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect..Varianta 33 Ministerul Educaţiei.. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă.. ventriculul stâng b) artera pulmonară 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A B 1.. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3.. 1. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură... B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. atriul drept a) venele pulmonare 2... Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4...

4.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.globul ocular: denumirea componentelor. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. B Ministerul Educaţiei. 2. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. Din fermentaţii rezultă apă. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. etapa ecvaţională. 3. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte În mod excepţional. scrieţi pe foaia de examen. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. rol. litera A. localizare. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.receptorii vizuali: denumire.acomodarea faţă de intensitatea luminii. afirmaţiile următoare.acomodarea pentru vederea la distanţă. În cazul meiozei. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie. celule haploide. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi.Ministerul Educaţiei. . Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte 2. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). dacă părinţii sunt normali. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. . Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. din punct de vedere genetic.

.. cefalopode b) limbricul 3... AC. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A. C. 1. C. ac.. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. ac.Varianta 34 Ministerul Educaţiei.... c) A. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli .susţinere 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă . şi . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cc. aC 3. c b) Aa. Cc. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa.. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. pe foaia de examen. a... Ac.. c d) AC.. crustacei a) sepia 2. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.. A B 1. a.....

sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. metafaza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.funcţia sistemului respirator. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. scrieţi pe foaia de examen. placă ecuatorială. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. 2. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. . 20 puncte 2. .nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. cu atenţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. litera A. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. care s-ar divide mitotic. scrieţi pe foaia de examen. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. În lipsa oxigenului. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. respectiv meiotic. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cromozomi bicromatidici. La mamifere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. afirmaţiile următoare. 6. c) Alcătuiţi un text coerent.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese. B Ministerul Educaţiei. . . a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare.Ministerul Educaţiei. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. 3. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). generând. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. Ministerul Educaţiei.

astfel încât aceasta să fie corectă. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. Prelungirile neuronului se numesc ... În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. pe foaia de examen. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... A B 1.. Fungi a) plasmodiul malariei 2. Protista b) bacilul tuberculozei 3.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi . 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4...Varianta 35 Ministerul Educaţiei... .. Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. . Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. . . b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. lumină. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. . litera A.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. 1. 6. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. 2. Androceul este format din totalitatea carpelelor. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. 4.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. angiosperme. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. c) genotipurile plantelor din F1. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. c) Alcătuiţi un text coerent. localizarea procesului. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. format din două propoziţii/ o frază. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate.Ministerul Educaţiei. 5. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . şi rolul acestora. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. . după culoare. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori.

. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte.. Respiraţia este o funcţie de . trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. . 1. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3.. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns......... La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice . . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Se acordă 10 puncte din oficiu. piciorul transformat în tentacule a) albina 2. pe foaia de examen.. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. iar locomoţia este o funcţie de ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi..... Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă. A B 1.

La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală.enumerarea oaselor membrelor. 6. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. . b) numărul total de seturi de cromozomi. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. litera A. iar la interior ţesut osos spongios. 3. consecinţe negative asupra organismului. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). . apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. a) Definiţi mutaţiile. 1. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. . afirmaţiile următoare. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). B Ministerul Educaţiei. mutaţii genice. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. modul în care calcă. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. 2. după încheierea formării sporilor. factor mutagen. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. Mutaţiile au. cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. 5. viteza de deplasare. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute.enumerarea oaselor centurilor. de cele mai multe ori.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns....... pe foaia de examen.. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B . 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri.. A B 1. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: .. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi.... Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. melcul de livadă a) Protista 2....Varianta 39 Ministerul Educaţiei... plasmodiul malariei b) Plantae 3. Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.

Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. Bacilul Koch produce TBC.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. numirea a trei componente structurale. a) Daţi trei exemple de conifere. în: a) profază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. 1. 2.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. Stabiliţi numărul de cromozomi.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. . litera A. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. inflorescenţe. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. structură şi rol. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. . .definiţia respiraţiei. 3. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. 4. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. respectiv de cromatide. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. . 5. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. unisexuate.plămânii: localizare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . scrieţi pe foaia de examen. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. 2. b) anafază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. suprafaţa de schimb denumire. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice.Ministerul Educaţiei. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi.. mucegaiul verde a) dicotiledonate 2..... 1.... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3. . pe foaia de examen.. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2...... astfel încât aceasta să fie corectă. ghiocelul b) monocotiledonate 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: . Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului .Varianta 40 Ministerul Educaţiei... şi ... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4.

Ministerul Educaţiei. ADN. 5. 3. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. litera A. . cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. criste. Androceul este format din totalitatea staminelor. afirmaţiile următoare.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. circulator.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. 6. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). Lizozomii au rol în digestia intracelulară. . . Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot.Ministerul Educaţiei. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cormofite. format din două propoziţii/ o frază. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. respirator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. precizarea structurii şi rolului acesteia. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. 1. Osul antebraţului se numeşte humerus. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. 2. B Ministerul Educaţiei. membrană dublă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. 2. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. .

. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B .. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi.... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. amfibieni b) pitonul 3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4... Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2.... şi .. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. peşti a) tritonul 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .Varianta 41 Ministerul Educaţiei. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3.. 1.... . Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns..

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. a localizării şi a rolului acestora. . a) Definiţi diviziunea mitotică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. Ministerul Educaţiei. 2. 2. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. mama are grupa sangvină A (II). 3. anafază. cu atenţie. cromozomi monocromatidici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. 5. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. c) Alcătuiţi un text coerent. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. 1. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. . . Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. litera A. genotip heterozigot.receptorii auditivi: localizarea lor.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. placa ecuatorială. . scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Într-o familie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. La angiosperme. c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III).rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . respectiv cu grupa sangvină A(II). În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. fecundaţia este dublă. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei). afirmaţiile următoare. 4. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La dicotiledonate. alge a) drojdia de bere 2. .... corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...... Angiospermele cuprind două clase: . litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2. 1.....Varianta 42 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1.. bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.şi . La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . sporozoare b) mătasea broaştei 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a şoarecilor gri din F1. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Componentă structurală a celulei vegetale. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. numai şoareci gri. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. precizarea structurii şi a rolului acesteia. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. 2. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. ambii puri din punct de vedere genetic. Ministerul Educaţiei. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. afirmaţiile următoare. a) Definiţi mutaţia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. sinteza proteinelor. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. 3. scrieţi pe foaia de examen. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. circulator. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. Ministerul Educaţiei. iar gena (a) culoarea albă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. 2. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. respirator. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. 1. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. au rezultat în F1. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. procariote. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. eucariote. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. alcătuit din două propoziţii/o frază. Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. litera A. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. 4. între ei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fiecare dintre celulele-fiice. se diferenţiază în două categorii : .. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi. după sursa de substanţe organice. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora..... În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi . are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3.. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului .Varianta 43 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu....... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Ciupercile. Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. drojdie b) dicotiledonate 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. . brad a) vertebrate 2. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...

1. . Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. superioare şi inferioare. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: .receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. având corpul numit tal. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte 2. .adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. B 10 puncte Într-o familie. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. transport intracelular. heterozigotă.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) genotipurile posibililor descendenţi. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. . c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. scrieţi pe foaia de examen. litera A. Pteridofitele sunt plante avasculare. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. Cromoplastele sunt plastide incolore. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. 6. 5. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. rugos. 2.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. Nucleul are o membrană dublă. cu pori. 3. . cu atenţie. de asemenea. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. G. În urma experienţelor de hibridare la plante. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi alte patru organite comune. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. 4.

cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4. 1. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. La mamifere. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: . Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu... Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective. Prin venele cave. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. caracatiţa b) viermi 3.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. limbricul a) artropode 2. astfel încât aceasta să fie corectă.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice... şi .... pe foaia de examen. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B .... Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2...

b) raportul de segregare fenotipică în F2. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). Spermatozoizii sunt celule diploide. 6.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei.Ministerul Educaţiei. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. deasupra nodurilor tulpinii. aplicaţii. rrOo şi rroo. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. mediul aerian. 2. . 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. 3. La angiosperme fecundaţia este dublă.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. 4. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari.se obţin organisme hibride. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. solzi. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. cu atenţie. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. În prima generaţie. . . Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. microorganisme implicate. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic .prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. c) Alcătuiţi un text coerent.

Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. Protista b) pteridofite 3. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale. La om. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme. Prin venele pulmonare.. şi au rol în .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.... A B 1... Monera a) bazidiomicete 2.... pe foaia de examen... pe foaia de examen. . 1. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi. sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect... sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns...Varianta 45 Ministerul Educaţiei.... Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea.. astfel încât aceasta să fie corectă.

Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. celula-ou. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Celulele somatice sunt celule diploide. cu atenţie. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. fecundaţia este simplă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. 2. Ministerul Educaţiei. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. b) raportul de segregare după fenotip din F2.Ministerul Educaţiei. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. scrieţi pe foaia de examen. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. scrieţi pe foaia de examen. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. 20 puncte 2.ficatul . .pancreasul . a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. . Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. litera A. La angiosperme. . afirmaţiile următoare. precizarea produsului de secreţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. În prima generaţie. Alcătuiţi un text coerent. . 6. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. . Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. 1.glandele salivare . Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. denumirea şi numărul lor. se obţin organisme hibride.localizare în raport cu organele vecine. Oorr şi oorr. 4. F1. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei.localizare în raport cu organele vecine. gameţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. Ministerul Educaţiei.localizare. 5.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fecundaţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. la alegere.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere.hepatita . Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

....... Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. pe foaia de examen. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2... anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă... litera corespunzătoare răspunsului corect.. 1. profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.. A B 1. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. . 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză. Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de .Varianta 46 Ministerul Educaţiei..... metafază b) despiralizarea cromozomilor 3. din care se desprind permanent .

cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. rezultaţi în urma acestei încrucişări. .formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. B 10 puncte La planta de mazăre. a localizării şi a funcţiei acestora. 2. Varianta 046 6. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. 2.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. Ministerul Educaţiei. . b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. format din două propoziţii / o frază. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. care să cuprindă două cauze. homozigoţi pentru ambele caractere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . afirmaţiile următoare.precizarea rolului arterelor. 5. Ministerul Educaţiei. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. sindromul Klinefelter. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. caracatiţa. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. litera A. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. autozomi. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. 3. SUBIECTUL II La om. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. (30 puncte) A 1. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. cu atenţie. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. limbricul. scrieţi pe foaia de examen. Jneapănul are flori fără înveliş floral. În metafaza I. XXY. după următorul plan: . Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. trisomia 21. 4. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi.Ministerul Educaţiei.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. 1.

Varianta 47 Ministerul Educaţiei. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: ..... iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi.. A B 1. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3... În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4.. La om. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns... şi . 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale... ..... Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... litera corespunzătoare răspunsului corect. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi.... astfel încât aceasta să fie corectă.

din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. 2.precizarea denumirii.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. 4. . a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. caracter determinat de gena recesivă (l). 1. Ministerul Educaţiei. Intestinul gros este format din duoden. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. sexul feminin este heterogametic.Ministerul Educaţiei. în ordine. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. caracter determinat de gena dominantă (L). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. c) Alcătuiţi un text coerent. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. condensare. colon şi rect. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. clasa Arachnida. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. litera A. . În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. afirmaţiile următoare. localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. 3. după următorul plan: .stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. . Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. . muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. cu atenţie. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic. 5. b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. În inspiraţie. ADN.localizarea. cromozomi. 2. format din două propoziţii/ o frază. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic.explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. 6. .

. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... râma a) picior sub formă de lamă de topor 2.... A B 1.. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.funcţionale. ... pe foaia de examen. limbricul b) exoschelet chitinos 3.. La sfârşitul meiozei II. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3.Varianta 48 Ministerul Educaţiei.. Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4.. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi.. dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural ... şi ... pe foaia de examen.. Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : .

descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. Lizozomii conţin enzime digestive. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. celule reproducătoare. . precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. rolul principal îl are nucleul. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. celule somatice. dar unul ar fi heterozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. format din două propoziţii/ o frază. Ministerul Educaţiei. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. litera A. . În diviziunea celulară. .Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. 2. 20 puncte Mariana este sănătoasă.clasificarea plastidelor. 1. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. scrieţi pe foaia de examen. lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. . după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. homozigot. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. . meioză. Reflexele vegetative: salivar. 3. conţin receptori pentru auz. 6. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B Ministerul Educaţiei. dar purtătoare a genei pentru daltonism. cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . la mamifere. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. Utricula şi sacula. cu un soi de tomate cu fructe galbene. după culoare. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. 4.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi.

. Este corectă o singură variantă de răspuns... În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică . iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte.. . celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... reptile a) salamandră 2. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4. 1... placentare b) brotăcel 3. Sunt receptori pentru vederea colorată. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... A B 1.....Varianta 49 Ministerul Educaţiei... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. şi au rol în sinteza . pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Ministerul Educaţiei. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Într-o familie. 5. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. litera A. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. după substanţele asupra cărora acţionează. c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. traheide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. răşinoase. scrieţi pe foaia de examen. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. scrieţi pe foaia de examen. 4. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. 3. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” .numirea tipurilor de enzime.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. după următorul plan: . Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. . soţia are grupa de sânge B (III). 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. 2. afirmaţiile următoare. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene.Ministerul Educaţiei. . format din două propoziţii / o frază. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. cu atenţie. „spermatofit” .precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. grupa 0 (I). 2. 1. .Definirea nutriţiei heterotrofe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. caracterizarea hepatitei: o cauză. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. Ministerul Educaţiei. conifere. iar soţul ei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. .

. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2..Varianta 50 Ministerul Educaţiei... Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... . litera corespunzătoare răspunsului corect....... pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie. iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi . Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4.. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2. Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... A B 1... astfel încât aceasta să fie corectă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi. Nn x nn b) 9:3:3:1 3.

Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. 2. . În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. c) Stabiliţi două deosebiri. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. litera A.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. legate de reproducere. trei manifestări.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. după următorul plan: . b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. pereche. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 4. b) genotipul descendenţei din F1. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. . c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. precizând: o cauză. format din două propoziţii / o frază. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. afirmaţiile următoare. . Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. 2. 1.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. Ministerul Educaţiei. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.compararea inspiraţiei cu expiraţia. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. heterozigot.

. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. puf.. 1...... Se acordă 10 puncte din oficiu. Sindromul Turner a) 2n = 46 . XXX 3.Varianta 51 Ministerul Educaţiei.. pe care le elimină în ... .. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3.. XXX 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect.... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. A B 1.. Sindromul triplo-X c) 2n = 45 . Glandele endocrine produc substanţe numite . XO d) 2n = 47 . astfel încât aceasta să fie corectă. XXY C 10 puncte Scrieţi.. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene. Este corectă o singură variantă de răspuns. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4..

după următorul plan: . Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. 2. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. organe reproducătoare. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. iar soţul ei. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. Laleaua este o plantă monocotiledonată. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. . 10 puncte Într-o familie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. răspunsul final şi exemple. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. şi amândoi pot distinge toate culorile. gameţi. cu atenţie.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. tipurile de neuroni.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. 3. localizarea receptorilor. . a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. cariokineză. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. . a avut daltonism. soţia se numeşte Maria. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. .Ministerul Educaţiei. 4. scrieţi pe foaia de examen. meioză. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. Ministerul Educaţiei. numărul de neuroni. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dragoş. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. afirmaţiile următoare. 6. în descendenţa din prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Tatăl Mariei însă. scrieţi pe foaia de examen. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. 1. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”. litera A. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. B Ministerul Educaţiei. .compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria.

comunică cu stomacul b) traheea 3..... Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3. ... Este corectă o singură variantă de răspuns. 1.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. În nutriţia la licheni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare .. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A particularităţi ale acestora. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi.... iar alga dă ciupercii substanţe .... ciuperca furnizează algei apă cu .. A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.

c) Enumeraţi trei viroze la om. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după accident. 20 puncte 2. uscate.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Drosophila. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. proboscidieni. a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. cu atenţie. 1. c) genotipurile posibile ale descendenţei. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. în urma unui accident. fruct. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi.5 litri de sânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În experimentele de monohibridare de la mazăre. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. 6. leucocitele au formă de seceră. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. format din două propoziţii / o frază. . determinism cromozomial al sexelor. 3. respectiv fructe false. . . . b) denumirea şi rolul elementelor figurate. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană.Ministerul Educaţiei. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). sămânţă”. scrieţi pe foaia de examen. 5.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. Virusul matur se numeşte virion. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. litera A. afirmaţiile următoare. Cristalinul este o lentilă divergentă. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. genotip homozigot. Testiculele şi ovarele sunt gonade. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. c) Alcătuiţi un text coerent. B Ministerul Educaţiei. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. o cantitate de 1.enumerarea componentelor embrionului seminţei. . Abraxas. . după următorul plan: . În anemia falciformă.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. 2.

. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi... Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. cu foveea centralis C 4. numărul total de cromozomi este ... Clasa Cestoda b) crab 3. iar persoana afectată este de sex .. Clasa Arachnida a) trichina 2. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect. . 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...Varianta 53 Ministerul Educaţiei. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3..... În sindromul Turner.. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul .. Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2. A B 1.

stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. locomoţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). după patru diviziuni consecutive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. în final. format din două propoziţii / o frază. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. . legate de: mediul de viaţă. 6. La sfârşitul anafazei. modul de viaţă. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . din celula iniţială A. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. reproducere. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. La păsări. 4.reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. heterozomi. cu atenţie. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. În meioză. prezentaţi modul de calcul. Sindrom Turner. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. 2. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. bacili. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. . b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. . B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. litera A. . nutriţie. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. pot avea grupa de sânge 0 (I).denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. scrieţi pe foaia de examen. 1. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. femeie. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. sexul femel este heterogametic. 5.

Limbricul face parte din regnul .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. ... Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi. A B 1. 1... Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3. pe foaia de examen.... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare.. şi din încrengătura . Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale. astfel încât aceasta să fie corectă. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2. litera corespunzătoare răspunsului corect... Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B .. pe foaia de examen.. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..Varianta 54 Ministerul Educaţiei.

format din două propoziţii / o frază. b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. Compartimentul numit cheag. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere.Ministerul Educaţiei. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. La sepie. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. . oviducte şi uter. funcţională şi genetică a materiei vii. precizaţi câte o caracteristică a acestora. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. . deoarece el conţine glande gastrice. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. B Ministerul Educaţiei. embrion. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Celula este unitatea structurală. afirmaţiile următoare.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. . mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. c) Alcătuiţi un text coerent. circulator. piciorul este transformat în tentacule. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. 5.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. . 3. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. XO ) este incompatibilă cu viaţa. 4. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. .denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respirator. este stomacul propriu-zis. litera A. 1. uter. b) genotipurile descendenţilor. mici şi ovale ( aabbCc ). placentă. din stomacul rumegătoarelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. scrieţi pe foaia de examen.

gimnosperme a) crinul 2... astfel încât aceasta să fie corectă... Prin monohibridare.. şi va acţiona asupra membranei neuronului .. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% .. în F2.Varianta 55 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. Scrieţi. iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.... Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. mediatorul chimic este eliberat în . dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. mocotiledonate b) feriga 3. La nivelul sinapsei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. . asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. pe foaia de examen. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3... Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

6. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. Transpiraţia. c) Alcătuiţi un text coerent. . cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B).menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. 2. ambele dublu homozigote. . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. cu atenţie. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. 3. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. .caracterizarea elementelor figurate: nume. 2. valvule – denumire. enzime oxido-reducătoare. 4. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. rol. b) Menţionaţi un rol al nucleului.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. Determinismul cromozomal al sexelor. Celula este unitatea structurală. structură – camere. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. litera A. . Regnul Plantae cuprinde peste 300. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. funcţională şi genetică a lumii vii. este de tip Drosophila. Ministerul Educaţiei. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. vascularizaţie. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. 1.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. după următorul plan: . ATP. criste. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.000 de specii. la plante. rol. afirmaţiile următoare. la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. format din două propoziţii/ o frază. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1.

B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. pe foaia de examen... Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2... A 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. viermi inelaţi 2. Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă. moluşte 3......Varianta 58 Ministerul Educaţiei... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3...... care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele .... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4. În interiorul inimii se găsesc valvulele . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul . Se acordă 10 puncte din oficiu. Prin fermentaţie... artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. 4. 2. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. Ministerul Educaţiei. 6. oxigen. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. ca urmare a consumului. cloroplaste. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. 3. Encefalul este localizat în canalul vertebral. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Definiţi mutaţia. rezultă celula-ou. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. scrieţi pe foaia de examen. . b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv.definiţia digestiei.Ministerul Educaţiei. 2. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor.prezentare a două consecinţe posibile.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. în profaza primei diviziuni mitotice. 5. litera A. scrieţi pe foaia de examen. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. care suferă mitoze succesive.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. substanţe organice. cu atenţie. fiind situată sub sclerotică. Ministerul Educaţiei. . a alimentelor bogate în lipide. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. format din două propoziţii/ o frază. în exces. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. după următorul plan: .denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor.

iar coloana B cauze care produc aceste boli. Fiecare din celulele-fiice. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C . şi .. . Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2.. A 1.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect... 1...C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pneumonie 3. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om.. T... Scrieţi. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4.. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. astm bronşic 2...B. Este corectă o singură variantă de răspuns..... pe foaia de examen. Pielea amfibienilor este umedă.

prin hemoragie. La femelele mamiferelor. 3. la alegere. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. B 10 puncte La om. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. trahei.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. . Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. sămânţă. . 2. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. format din două propoziţii/ o frază. fruct. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. . după ce a pierdut. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. 4. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. scrieţi pe foaia de examen.precizarea rolului organelor de simţ. litera A. . auditivi şi vestibulari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. 6. 100 ml sânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. 2. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. . Corneea este un mediu transparent al globului ocular. cu atenţie.localizarea receptorilor vizuali.Ministerul Educaţiei.

şi au rol în .. arahnide a) crab 2...... A B 1.. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi...Varianta 60 Ministerul Educaţiei. crustacee b) lăcustă 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2. sângelui. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B . Scrieţi. pe foaia de examen. Trombocitele sunt cele mai mici ... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal..

c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. afirmaţiile următoare. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. dintr-o celulă-mamă 2n.definiţia ţesuturilor. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. factor de coagulare. format din două propoziţii/ o frază. . scrieţi pe foaia de examen.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. . 4. . din care: 8 minute metafaza. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. litera A. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. provocate de consumul de tutun. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. a acestor maladii ereditare. 1. 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. 2. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. fără a ţine cont de interfază.Ministerul Educaţiei. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. cu atenţie.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. la femei şi la bărbaţi. durează 60 de minute. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. sinapsa – definiţie. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. 6. 3. Intestinul subţire este scurt la carnivore. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. se obţin 16 celule. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. . . a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. pornind de la celula-ou. b) Explicaţi incidenţa diferită. Ministerul Educaţiei. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. celulele gliale – două roluri. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. după următorul plan: . . hemoragii. B 10 puncte La grâu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. mediu transparent 2. iar coloana A caracteristici ale acestora.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sediul receptorilor vizuali 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4..... şi . întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară . Reflexele medulare somatice. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. A 1. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3... pe foaia de examen. . 1. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Este o cale comună. genitală şi urinară. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi... pot fi: ... după numărul de neuroni ai arcului reflex... B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere..

2. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului.enumerarea elementelor componente ale florii. centrozomul conţine doi centrioli. scrieţi pe foaia de examen. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. . cu atenţie. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. după următorul plan: . sămânţă şi două componente ale gineceului. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. fus de diviziune. 1.prezentarea dublei fecundaţii. . stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. la ambele sexe.realizarea corelaţiei între fruct. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. afirmaţiile următoare. Când celula nu este în diviziune. în F2. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. 2. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori.fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. scrieţi pe foaia de examen. . profază. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. 3. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. centromer. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. de către descendenţi.definiţia florii. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. c) raportul de segregare după fenotip. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). litera A.

. şi se manifestă prin prezenţa unor .Varianta 62 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. 1.. Scrieţi... A B 1... Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... este lipsit de membrană a) cloroplast 2. suplimentare. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3. iar coloana A caracteristici ale acestora. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin . litera corespunzătoare răspunsului corect. Prin fermentaţie. conţine enzime digestive b) dictiozom 3... drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. scrieţi pe foaia de examen. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei.plante pitice). 3. membrană celulară. precizarea rolului inimii. 5. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. rol. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. Crossing-over-ul se produce în profaza I. litera A. . a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. 1. afirmaţiile următoare. sămânţa este nudă. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. celuloză. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . chitină. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte La măr. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. respectiv din corpul animalelor. 2.culoare galbenă). Otoliţii se găsesc în melcul membranos. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. cu atenţie.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La monocotiledonate. denumirea vaselor din corpul plantelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. b) genotipul indivizilor din F1. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. Ministerul Educaţiei. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i .

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe foaia de examen. caracterul dominant b) manifestă. litera corespunzătoare răspunsului corect.. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA.. deleţie a) adăugare 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . pe foaia de examen.. acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol . Scrieţi. în genotip. A B 1.. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate.... în fenotip... Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B . pe foaia de examen. . adiţie b) dublare 3. Se acordă 10 puncte din oficiu..Varianta 63 Ministerul Educaţiei. Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă... substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. 1.. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice.. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă..

. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. cu atenţie. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. . ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. în următoarea ordine: talie.clasificarea mamiferelor terestre. 4.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor.Ministerul Educaţiei. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. 6. în ordine evolutivă. format din două propoziţii/ o frază.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. scrieţi pe foaia de examen. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. 5. după următorul plan: . a) Definiţi mutaţia. Insectele au opt perechi de picioare. tegument. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. în funcţie de modul în care calcă. Ministerul Educaţiei. litera A. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. diafragma se contractă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. 3. năpârlire. Ministerul Educaţiei. .explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. patru clase de vertebrate. a) Enumeraţi. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. Ştiind că talia înaltă. culoarea bobului şi forma bobului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. iar talia joasă. afirmaţiile următoare. 2. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. 2. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. 1. adaptare. . În inspiraţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac.

... 1. A B 1. există două tipuri de reticul endoplasmatic: .Varianta 64 Ministerul Educaţiei.... Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3.. . astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. parazită b) lichen 3. pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. şi .. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. simbiontă a) cuscută 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect... În celulă. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora.. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4... Este corectă o singură variantă de răspuns...

. litera A.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în timp ce părinţii bărbatului au. ca urmare a unei poliploidii. 6. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. ambii. sămânţă.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa.precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. . . 1. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. a fost necesară clasificarea lor. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. afirmaţiile următoare. 3. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice. format din două propoziţii/ o frază. angiosperme. 4. femeia are grupa de sânge A (II). O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. c) Comparaţi mitoza şi meioza. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. B 10 puncte Într-un cuplu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. Tatăl femeii are grupa O (I). Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. . Ministerul Educaţiei. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. precum şi a produsului final de digestie proteică.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. . Ministerul Educaţiei. cu atenţie. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. grupa AB (IV). grâu.fiice identice cu celula . a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi.

.Varianta 65 Ministerul Educaţiei.. şi ... lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2. iar coloana A exemple de organite celulare. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4..... prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2. leucoplaste b) digestie intracelulară 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns. Funcţiile măduvei spinării sunt: . O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă . Scrieţi. pe foaia de examen.. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare... Este o caracteristică a celulelor bacteriene.. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. .. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .Ministerul Educaţiei. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. B Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. 1. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. mutaţie. format din două propoziţii/ o frază. cromozomul X. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. afirmaţiile următoare. 2. . o cauză şi o manifestare a sa. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. litera A. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. 6. produsă de un virus. în absenţa oxigenului. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. 2. alături de interfază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. poartă numele de fermentaţie. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. genă. c) Alcătuiţi un text coerent. precizarea unei deosebiri între acestea. scrieţi pe foaia de examen. din ciclul celular.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. după următorul plan: . 5. cu atenţie. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. scrieţi pe foaia de examen.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive.

moluşte a) păianjenul 2... Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui . litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.... Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. viermi cilindrici b) scoica de lac 3.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. . A B 1..... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. 1. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi . Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4. pe foaia de examen..

Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. La om. . în acest caz. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. În momentul producerii gameţilor tatălui. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. dar purtătoare a genei pentru daltonism. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.clasificarea ţesuturilor epiteliale.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. . afirmaţiile următoare. mama este sănătoasă. 6. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. cu atenţie.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. b) gameţii fiecărui părinte. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv. . Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. 1.precizarea a două tipuri de fibre musculare. . Pancreasul exocrin secretă hormoni. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. 4. 2. după rolurile deţinute în organism. 3.definiţia unui ţesut. 5. mitocondrii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Într-un cuplu. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. metabolism. 2. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. nu are loc disjuncţia heterozomilor. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii/ o frază. iar tatăl este sănătos.

. Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. şi ... 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Prelungirile neuronului se numesc . Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... litera corespunzătoare răspunsului corect.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1... pe foaia de examen. pe foaia de examen.. .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4... Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2. Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor..

monohibridare. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. . a) Definiţi noţiunile: genotip. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. scrieţi pe foaia de examen. verde. 6. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. 5. cu atenţie. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. scrieţi pe foaia de examen. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. galben. c) Alcătuiţi un text coerent. B Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. format din două propoziţii / o frază. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: .o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. litera A. 1. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. 2. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. a unei cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. . 4. . . 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. În inspiraţie. . b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. fenotip. afirmaţiile următoare. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode.

. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 68 Ministerul Educaţiei.. reptile b) este acoperit de puf. Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere.. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed. cele două tipuri de heterozomi sunt: .... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . pe foaia de examen... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... subţire. pene. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate.. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. A B 1.. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect.. astfel încât aceasta să fie corectă.. La mamifere.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici. Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... 1. fulgi 3. Scrieţi.. amfibieni a) prezintă păr 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.

afirmaţiile următoare.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. format din două propoziţii/ o frază. 1. vaporii de apă se elimină prin stomate.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi două viroze la om. 6.Ministerul Educaţiei. . Ministerul Educaţiei. iar tatăl ei este sănătos.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. 2. 3. cu atenţie. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. din punct de vedere fiziologic. 2. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii.explicarea. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. a) Definiţi ţesutul. dar vedem cu creierul” . Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. Soţia sa nu are daltonism. c) Alcătuiţi un text coerent. mozaic fluid. bistrat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. proteine. 4. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.denumirea celulelor receptoare vizuale. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. fără a avea şi daltonism. . printre care se află fosfolipide. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. scrieţi pe foaia de examen. a expresiei: “Privim cu ochii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. . . Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În procesul transpiraţiei plantelor. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine.

pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C .. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 69 Ministerul Educaţiei.... rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2.. 1.... Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3.. şi de celule cu . langusta a) anelide 2. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu . La mamifere. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi.. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. caracatiţa b) nematelminţi 3... B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal.. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături. A B 1. . În celula vegetală. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4. Scrieţi..

mama are ochii albaştri (”a” .precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. celulă animală. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. B 10 puncte Într-o familie. b) Precizaţi modul de locomoţie. 6. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. Cei doi copii au ochi albaştri. c) Alcătuiţi un text coerent. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . stabiliţi următoarele: a) genotipul. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. celulă vegetală. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). La nivelul capilarelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. . Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. Ştiind că.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. 2.caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). Tatăl are ochii căprui (A). schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. . ale femeii şi bărbatului. atât femeia. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. care formează aripa. 3. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. format din două propoziţii/ o frază. Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. 20 puncte 2. litera A. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). cu atenţie. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: .descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. pentru ambele caractere.Ministerul Educaţiei.

.. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. circulaţia sângelui este închisă. Scrieţi pe. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 70 Ministerul Educaţiei.. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv... pe foaia de examen. şi .. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. .. La mamifere. 1. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi.... absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A funcţii ale acestor organe. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . ... Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. foaia de examen.. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. pe foaia de examen.. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. grupul placentare. o cauză. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. c) numărul de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. scrieţi pe foaia de examen. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. 5. La mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. 2. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. . c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. . o modalitate de prevenire a acesteia. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. 6. . înainte de a intra în interfază. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. o manifestare. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. genotip.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. respectiv de cromatide. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. . 2. 1. afirmaţiile următoare. . nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. organism homozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. deoarece acestea sunt active metabolic. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). În timpul diviziunii meiotice a acestei celule.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin.

Varianta 71 Ministerul Educaţiei.... Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. Urechea internă este sediul receptorilor pentru . Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B .. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen... Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3.. A B 1. 1. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. hematii a) apărarea organismului 2.. şi pentru . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu... leucocite b) transportul nutrimentelor 3. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. .....

. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. format din două propoziţii/ o frază. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. . b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. cromozomi. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. c) fenotipurile organismelor din F1. 1. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. 6. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. scrieţi pe foaia de examen. alcătuirea părţii femeieşti. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. telofază. . alcătuirea părţii bărbăteşti. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. 2. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. 5.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. B Ministerul Educaţiei. . prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. după următorul plan: . 4. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. care adăposteşte glomerulul capilar. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. 3. afirmaţiile următoare. învelişurile sterile.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. În structura nefronului intră capsula Bowman.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. litera A.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. acizi graşi b) lipază 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie.. . Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi ... Se acordă 10 puncte din oficiu... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit .. pe foaia de examen.. albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2... A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.... iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora. 1. Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3.. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2. glicerol. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro . pe foaia de examen.. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi. Gazul utilizat în respiraţia aerobă este ..Varianta 72 Ministerul Educaţiei.duodenal 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

1. localizare. precizând: regnul. obţinându-se generaţia F1. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. unul al membrului inferior. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. cu atenţie. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. la alegere. 2. 3. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România.infarctul miocardic: două cauze. unul al membrului superior. 5. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. .enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. Ministerul Educaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Păstaia. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”.muşchii membrelor . c) Alcătuiţi un text coerent. . O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. 4.valvulele inimii: denumire. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru.oasele membrelor . Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. sens de deschidere. b) genotipul organismelor din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. .Ministerul Educaţiei. litera A. rezervaţii ale biosferei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . rol. după următorul plan: . a) Definiţi variabilitatea. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior.ţesuturile: definiţie. . parcuri naţionale. scrieţi pe foaia de examen. clasa. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. Urechea internă conţine receptorii auditivi. încrengătura.

digestiv b) inimă 3.. iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe.. Cele două etape ale ciclului celular sunt: .. circulator a) ficat 2.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. ......Varianta 73 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. A B 1. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2. La mamifere.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .

referitor la numărul de cromozomi. după următorul plan: . mediul terestru. străbătută de pori. 4. 2. c) Argumentaţi. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). 3. plantigrad. 6. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. vizibile în timpul diviziunii celulare. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central.definiţia digestiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. format din două propoziţii / o frază. mamifere. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a cărei mamă are grupa O (I). scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.tubul digestiv: enumerarea componentelor. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. litera A. naşte un copil cu grupa AB (IV). care deţin şi transmit informaţia genetică. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. a) Denumiţi componentele celulare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. 2. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. cu atenţie. . . 1. b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. în digestia chimică a alimentelor.Ministerul Educaţiei.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Ministerul Educaţiei. Membrana nucleară este dublă. afirmaţiile următoare. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). . b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Definiţi celula. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării.

litera corespunzătoare răspunsului corect..... Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.... pe foaia de examen. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe. Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3..Varianta 74 Ministerul Educaţiei... A B 1.. 1..... astfel încât aceasta să fie corectă.. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4.. circulator a) oase 2. respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi. şi conţin pigmentul denumit . Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n . locomotor b) plămâni 3.. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.

Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. 3. c) raportul de segregare. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”.Ministerul Educaţiei. un exemplu de organism care respiră anaerob. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . după genotip şi fenotip al descendenţilor. B 10 puncte Pentru o plantă. iar organismele heterozigote au flori albastre. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. 5.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. dureri de cap şi febră. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. chinuitoare.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6. format din două propoziţii / o frază. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. 4. cu atenţie. perioada presintetică. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. cromozomi bicromatidici. . a) Definiţi ciclul celular. 2. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. . c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. genotipul plantelor cu flori albe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). 1.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. c) Alcătuiţi un text coerent. În România. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ADN. litera A. La om. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. . afirmaţiile următoare. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. 2.

Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.. şi . Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame.. Este corectă o singură variantă de răspuns.....Varianta 75 Ministerul Educaţiei.... A B 1. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2. . astfel încât aceasta să fie corectă. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Angiospermele cuprind două clase: . 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare .. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi... pe foaia de examen.. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

prin meioză. gameţi. se obţin. 6. 5. . două caracteristici structurale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. . două roluri. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. o specie cu 2n = 8 cromozomi. . c) Alcătuiţi un text coerent. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen.mucoasa olfactivă: localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. rolul receptorilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. după următorul plan: . cu atenţie.disjuncţie. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte).două efecte ale consumului de droguri. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. Simţul gustului este un simţ chimic. 2. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. 1. litera A. stimul. 3. la nivel celular se eliberează CO2. Ministerul Educaţiei. . Tibia este un os al membrului inferior. În urma respiraţiei aerobe. aberaţii numerice. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. format din două propoziţii / o frază. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. în F1. structură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.retina: localizare. non . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.receptorii gustativi: denumire.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. Samara este un fruct dehiscent. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. . localizare. organisme hibride. a) Definiţi heterozomii. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. scrieţi pe foaia de examen. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pancreasul. în absenţa luminii 2. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă..... Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.. cetacee a) balena 2. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea .. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere.. 1... La mamifere. ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3.. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. copitate b) capra 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 76 Ministerul Educaţiei... şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite .. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator ...

b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. afirmaţiile următoare. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”.Ministerul Educaţiei.relaţia fotosinteză – fructe. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. . cromoplaste. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. Ministerul Educaţiei. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. c) Reprezentaţi schema mitozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. genotipul copiilor sănătoşi. după următorul plan: . tatăl.definiţia fecundaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. substanţe nutritive. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. B 10 puncte Într-o familie. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ.sămânţa: definiţie. 1. . Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. . Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. . cealaltă fiică însă este sănătoasă. 5. Ministerul Educaţiei. . enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. 3. 2. bace. 4. cu atenţie. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi.

..Varianta 77 Ministerul Educaţiei. trompe uterine 2.. excreţia b) rinichi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... în fruct. în apropierea membranei nucleare 4.. plămâni C 10 puncte Scrieţi. arterele.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat. litera corespunzătoare răspunsului corect. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. vezică urinară 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi prezintă sămânţa .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... ficat d) trahee. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe. Bradul aparţine regnului . digestia a) ovare. venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . în anafază... respiraţia c) stomac. La mamifere.. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1..... pe foaia de examen.

care depozitează proteine sau alte substanţe organice. gameţi puri. c) Alcătuiţi un text coerent. rol. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. 5. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii.hematiile: două caracteristici structurale. 4. B Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. a) Definiţi codominanţa.trombocitele: două caracteristici structurale. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. rol. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. monohibridare. b) Denumiţi tipul de organit celular. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. rol. Ministerul Educaţiei. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . mazăre. enumerarea celor două componente principale. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. specific celulei vegetale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. afirmaţiile următoare. mari şi lucioase (aaBbCC). b) genotipul descendenţilor. Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. 2. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale.Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor.leucocitele: două caracteristici structurale. . precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. format din două propoziţii / o frază. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . precizarea proporţiilor lor. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie.sângele: precizarea a trei funcţii. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. scrieţi pe foaia de examen. 1. 2. cu atenţie.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. litera A. .

La mamifere. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi... ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3.. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1..Varianta 78 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. Inima aparţine sistemului .... eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.. pe foaia de examen.. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. şi este alcătuită din două atrii şi două .... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1... Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală . .

Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. respectiv aaBBcc. păsări. un component structural similar. scrieţi pe foaia de examen. . Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. mamifere placentare. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. pe schemă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. după următorul plan: . glande mamare. . b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. produşi metabolici sau toxici. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. Lipitorile sunt moluşte. cu ajutorul unor săgeţi. în digestia chimică a alimentelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse.definiţia digestiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. format din două propoziţii / o frază. . B Ministerul Educaţiei. a) Numiţi o specie de amfibian. b) Clasificaţi leucoplastele. cu atenţie. reptile. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. 1. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. . c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. Androceul este format din totalitatea staminelor. 2. .tubul digestiv: enumerarea componentelor. după natura substanţelor organice depozitate. afirmaţiile următoare.

. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături.. pe foaia de examen... Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. rac b) artropode 3. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Ab.. 1.. astfel încât aceasta să fie corectă... Se acordă 10 puncte din oficiu. .Varianta 79 Ministerul Educaţiei. şi ... Pentru a realiza fotosinteza... Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4. fungi. Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1. pe foaia de examen. protiste. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote.. B. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Bb c) AaB.. caracatiţă a) anelide 2. Aab d) AB. aB. b b) Aa. ab .. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3.

Ministerul Educaţiei. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. 2. tuberculoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. bacterie parazită. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. . 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. mecanism de funcţionare.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. cu atenţie.pielea: enumerarea a trei funcţii. afirmaţiile următoare. format din două propoziţii / o frază. . b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. rezultă prima generaţie. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. notând pe desen două elemente componente. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. 1. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. Ministerul Educaţiei. plămâni . F1. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. structura acestor receptori.ţesutul: definiţie. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic.ţesutul epitelial: trei roluri. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Monerele sunt organisme procariote. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. răspândite în toate mediile de viaţă. 6. litera A. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. clasificare în funcţie de rol. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. 4. scrieţi pe foaia de examen. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie .. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. iar prin cele lemnoase circulă seva . pe foaia de examen. A B 1... 1... Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii. animale a) amfibieni 2. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2. La mamifere....... .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin vasele liberiene circulă seva . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... astfel încât aceasta să fie corectă. fungi b) bacterii 3. plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi.... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4...

Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. Gastrita este o boală a sistemului respirator.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. 2. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. fibre şi substanţă fundamentală. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. plante vasculare.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. afirmaţiile următoare. 2.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. 4. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. după următorul plan: . 6. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor.Ministerul Educaţiei. 3. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. . . . 5.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. B Ministerul Educaţiei. precum şi modul lor de dispunere. filicate. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. precizaţi mediul lor de viaţă. . Gameţii sunt celule haploide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. litera A. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular.

.. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... 1.. A B 1.Varianta 81 Ministerul Educaţiei... pe foaia de examen. Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3... iar coloana A organe care au aceste caracteristici. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu... Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B ... Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect.. astfel încât aceasta să fie corectă... stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi. esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2.. pe foaia de examen.. şi din căi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ..

b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. Ministerul Educaţiei. . indicând încrengătura corespunzătoare.Ministerul Educaţiei. cromatină. nucleoli. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. denumind trei componente pe desen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. . Bila este produsă de intestinul subţire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. 3. 2. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. 4. În timpul inspiraţiei. cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mama sa are grupa B (III). c) abaterea de la legile lui Mendel. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. racul. 2. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. 1. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. . caracatiţa. b) grupa de sânge a tatălui copilului. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . precizând o asemănare şi o deosebire. precizând două asemănări şi două deosebiri.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. format din două propoziţii / o frază. b) Încadraţi.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . care se hrănesc heterotrof. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. tenia.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). întâlnită în cazul grupei AB (IV). cu atenţie. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. afirmaţiile următoare. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). În cazul sindromului Down. 5. litera A.

Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3.... moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi. 1.... Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2.. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen... artropode a) caracatiţa 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. .. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului .. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi . iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4.. nematelminţi b) limbricul 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. La plante. astfel încât aceasta să fie corectă....Varianta 82 Ministerul Educaţiei..

b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. frunze. . c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Cromozomii monocromatidici. a două cauze.prezentarea denumirii. 2. Mitocondria are rol în producerea de energie. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). din punct de vedere structural. F1. se obţin organisme hibride.prezentarea denumirii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. a două cauze. indicând două asemănări şi două deosebiri. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. saprofit sau parazit. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. 1. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Fungii se hrănesc heterotrof. 4.Ministerul Educaţiei. În prima generaţie. litera A. 2.prezentarea denumirii. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. Elefantul este un mamifer placentar.definiţia funcţiilor de nutriţie. . B Ministerul Educaţiei. . ferigi. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. dicotiledonate. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. . a două cauze. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară.prezentarea denumirii. cormofite. Bila este produsă de vezica biliară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. monocotiledonate. 6. . Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. 3. 5. scrieţi pe foaia de examen. a două cauze. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. răspândite pe tot globul. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator.

aparat Golgi a) digestie intracelulară 2.. lizozom b) producere de energie 3. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2. şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. denumite .. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. La plante.. 1. A B 1.. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte .. . astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . pe foaia de examen........ În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.....Varianta 83 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...

c) Alcătuiţi un text coerent. membrana celulară. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. conţin 2n cromozomi. Celulele somatice. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. la om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. o cauză. .Ministerul Educaţiei.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. 2. rezultaţi din această încrucişare. după următorul plan: . Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. SIDA. cu atenţie. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. 6. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. gripă. lipide. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. sifilis. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente.numirea şi localizarea glandelor anexe. la alegere. litera A. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. 3. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. 4. Ministerul Educaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. herpes. 1. scrieţi pe foaia de examen. având o organizare asemănătoare. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. 5. scrieţi pe foaia de examen. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. oreion. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . ale tubului digestiv.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). tuberculoză. format din două propoziţii / o frază. perete celular. Sucul pancreatic se varsă în duoden. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă.

. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3.. La mamifere.. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2... şi realizează schimbul de gaze la nivelul . Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore . pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 84 Ministerul Educaţiei.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre. Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale.. A B 1.. înot a) arici 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. pulmonare... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1....... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi.. mers b) delfin 3.. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea . Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. 1.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. . 18 minute telofaza. . localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. format din două propoziţii / o frază. 6. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni. litera A. Ministerul Educaţiei. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Numiţi două grupe de amfibieni.Ministerul Educaţiei. .comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. a) Definiţi mutaţia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . . afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. broasca de lac. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. profaza – jumătate din durata diviziunii. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. În procesul de expiraţie normală.definiţia respiraţiei. al produşilor de reacţie. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f.sistem respirator la mamifere. Ministerul Educaţiei. 5. 2. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. metamorfoză. La grâu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. 3. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. respectiv anaerob. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. dintre care: 8 minute metafaza. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. scrieţi pe foaia de examen. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. chimic şi biologic. acvatic. cu atenţie.

Este corectă o singură variantă de răspuns... Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B .. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi . 1. lipitoarea a) moluşte 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. După efectele pe care le au... .. litera corespunzătoare răspunsului corect. Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... A B 1. pe foaia de examen. tenia b) viermi cilindrici 3. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A. astfel încât aceasta să fie corectă.. ... pe foaia de examen.. Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3.Varianta 85 Ministerul Educaţiei. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe. mutaţiile pot fi: neutre.

precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. homozigot. 4. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. recesiv.Ministerul Educaţiei. . Ministerul Educaţiei. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. 2. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. 2. 1. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. . În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. nicovală şi scăriţă. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . denumirea prelungirilor neuronului.neuronul: rol. b) Precizaţi. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. clasificare. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. litera A.definiţia ţesutului. 5. La mamifere.ţesuturi conjunctive: alcătuire. cu atenţie. heterozigot.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Centrozomul lipseşte din neuroni.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. bronhiile pătrund în plămâni. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . unde se ramifică. CO2. format din două propoziţii / o frază. tipul de respiraţie şi de reproducere. . a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii.

.. şi este depozitată în vezica . Bila este produsă de .. sistem de canalicule b) nucleu 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.Varianta 86 Ministerul Educaţiei.... A B 1. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. La mamifere.. La mamifere.. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.. aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2.... Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. 1. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4. .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari.

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. albinismului. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. autozomi. care pot fi dominante sau recesive. respectiv heterotrofe. litera A. sindrom Down. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. omnivor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. heterozomi. . 20 puncte 2. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. format din două propoziţii / o frază. 6.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . întâlnit la unele bacterii şi fungi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. hemofilie. sindrom. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . .fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. 2. Ministerul Educaţiei. 3. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. 1. broaştele ţestoase şi crocodilii. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. .digestia: definiţie. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. a localizării şi a ecuaţiei chimice. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. . 5. erbivor. daltonism. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. fiecare cu o grupă sangvină diferită. mitocondria şi cloroplastul.definiţiile nutriţiei autotrofe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. anemiei falciforme. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3..... Rezultatul digestiei bucale se numeşte . reproducător b) laringe 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4.. 1. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia ..... litera corespunzătoare răspunsului corect. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2.. excretor a) esofag 2... A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea.. La mamifere. apoi în esofag şi în stomac. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi...Varianta 87 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.

consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. cu atenţie. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. cheţi. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. scrieţi pe foaia de examen. 5. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. c) Alcătuiţi un text coerent. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. ca substanţe organice. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. Ministerul Educaţiei. F1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În cursul mitozei. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. precizând doua asemănări şi două deosebiri. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. sunt gene codominante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. se obţin organisme hibride. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. 6. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. inele. . crabul. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. respectiv ale anafazei mitozei. enumerarea dizaharidazelor. libere sau parazite. terestru. Reptilele au respiraţie branhială. Cele două gene LA şi LB. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. format din două propoziţii / o frază. litera A. homarul sunt arahnide. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. importanţa glucidelor. 3. 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. Bacilul Koch determină apariţia TBC . afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. care determină apariţia grupei de sânge AB. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. Racul.Ministerul Educaţiei. b) Denumiţi un vierme parazit. 4. 2. În prima generaţie. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”.

şi vase de sânge: artere.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. molidul b) ascomicete 3.Varianta 88 Ministerul Educaţiei... Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din ... litera corespunzătoare răspunsului corect.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... capilare şi ... pe foaia de examen.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. grâul a) angiosperme 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure ... . Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2.. 1. Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3.

Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. . afirmaţiile următoare. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. stabilind o asemănare şi o deosebire. tatăl este bolnav de hemofilie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fibre şi substanţă fundamentală dură.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. cu atenţie. precizaţi numele celui care a elaborat-o. 6. genă recesivă. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. heterozigot. litera A. homozigot. 5. 2. după următorul plan: .enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. 3.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. 1. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. La angiosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. răspândite pe tot globul. B 10 puncte Într-o familie. adaptat mediului de viaţă terestru. iar mama este sănătoasă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. . care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. 2. .încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. din prima generaţie. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. 4. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. La mamifere. c) Alcătuiţi un text coerent.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. c) procentul descendenţilor. Râma este un vierme cilindric. . 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. alcătuit din celule. format din două propoziţii / o frază.

..... litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2.. amfibieni a) broasca ţestoasă 2.. pe foaia de examen. Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... şi prin . Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3. Broasca de lac adultă respiră prin .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1... mamifere b) liliacul 3.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere . . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate... iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.

Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Ministerul Educaţiei. insectivore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. 1. primate. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. 5. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. probabilitatea. respectiv al braţului. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele.Ministerul Educaţiei. . genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. 4. scrieţi pe foaia de examen.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. cu atenţie. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. Encefalul este localizat în canalul vertebral. . c) Alcătuiţi un text coerent. litera A.clasificarea mamiferelor terestre. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui.clasificarea ţesuturilor musculare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. 2. apare un băiat bolnav de albinism. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. b) genotipul descendenţilor posibili. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. numirea a câte unui muşchi al coapsei. la mediul de viaţă respectiv. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. Abraxas. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: .enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. afirmaţiile următoare. în procente. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. . heterozomi. 3. respectiv aeriene. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

.... Se acordă 10 puncte din oficiu... .. Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice. şi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3....... A B 1. pe foaia de examen. sistem osos b) uretră 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. sistem excretor a) bronhiolă 2.. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Prelungirile neuronale se numesc . 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi..

ocrotite prin lege. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. cu atenţie.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). din România. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. 1. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). . a) Enumeraţi trei specii de plante. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. bacil. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. afirmaţiile următoare. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. tuberculoză. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte La om.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. 2. . Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. După tipul de celulă.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. Totalitatea carpelelor formează gineceul. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. precizând procentele în care se găsesc. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. . pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. 5. iar aceştia cu neuronii multipolari. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. litera A. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3.numirea celor două componente ale sângelui. . 6. organismele se clasifică în procariote şi eucariote.

. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic . pe foaia de examen...... sistem nervos b) limba 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. pe foaia de examen. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. sistem excretor a) hipotalamusul 2. Seva brută circulă prin vasele conducătoare .. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... litera corespunzătoare răspunsului corect... Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective... 1. A B 1.. iar seva elaborată prin vasele conducătoare. sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. la om.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. . astfel încât aceasta să fie corectă.... Inima. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. scrieţi pe foaia de examen. litera A.caracterizarea neuronului (definiţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. . bacteriile pot fi: coci.Ministerul Educaţiei. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. afirmaţiile următoare. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. mutaţiile pot fi somatice şi gametice. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. 3. În prima generaţie. alcătuire. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. fibre musculare. 1. B Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. 20 puncte 2. Arterele coronare irigă inima. F1. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. enumerarea şi descrierea componentelor sale). se obţin organisme hibride. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. bacili. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. spirili. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 2. 6. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. după funcţia pe care o îndeplinesc. cu atenţie. 5.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. După tipul de celule în care apar. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. După formă. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. . . ATP.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii).menţionarea a patru roluri ale encefalului. b) Clasificaţi plastidele.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional.

.Varianta 92 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2.. iar coloana A cauzele acestora. astfel încât aceasta să fie corectă. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... 1. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: . Este corectă o singură variantă de răspuns... . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.... variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3... Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3. şi . pe foaia de examen. variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi.

cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). 1. afirmaţiile următoare. . 3. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. ventuze. . specii comestibile. pentru fiecare clasă de moluşte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. b) genotipurile descendenţilor posibili. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. litera A.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. . Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia.Ministerul Educaţiei. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. . 6. . Mitocondriile au rol în digestia celulară. c) Alcătuiţi un text coerent. precizând două asemănări şi două deosebiri. scrieţi pe foaia de examen. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. iar mama O (I). 4. câte un reprezentant.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Exemplificaţi. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor.

pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 93 Ministerul Educaţiei.. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. care este impregnată cu săruri . Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită . litera corespunzătoare răspunsului corect..... se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2.. pe foaia de examen.... În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice..... se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. . Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... 1. A B 1.

20 puncte 2. . .definiţia respiraţiei. a) Comparaţi mitoza şi meioza. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi fazele meiozei I. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. B Ministerul Educaţiei. În prima generaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. cu atenţie. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. litera A.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. b) Realizaţi schema meiozei. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . F1. 1. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. gameţi. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Sporozoarele sunt protiste. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. afirmaţiile următoare. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). 5. meioză.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Artera aortă are originea în ventriculul drept. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. se obţin organisme hibride. 6. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. . .Ministerul Educaţiei.

iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe.. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3.. Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi. Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică . ficat b) enzime proteolitice 3.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4.. 1..... şi . pe foaia de examen..Varianta 94 Ministerul Educaţiei..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. ... glande salivare a) săruri biliare 2. pe foaia de examen. Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: ....

După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. 20 puncte 2. b) Caracterizaţi mutaţiile. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. trei manifestări. litera A.Ministerul Educaţiei. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. auditivi. . . .paralizia: trei cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Clasificaţi factorii mutageni. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Polidactilia este o maladie ereditară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. 1. pentru fiecare grupă de reptile. o modalitate de prevenire. după următorul plan: . vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 3.organe. . gustativi. branhii. b) Exemplificaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.receptorii vizuali. . câte un reprezentant. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. solzi cornoşi. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. 5. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. două roluri. olfactivi. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi.măduva spinării: localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cromatina se condensează în profază. cu atenţie. format din două propoziţii/ o frază.

. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1.. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. artropode a) păstrăvul 2. şi .. Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2. pe foaia de examen.. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe ..Varianta 95 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. angiospermele se împart în . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4. astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen. moluşte b) gavialul 3.. După numărul de cotiledoane... . Este corectă o singură variantă de răspuns. dar purtători ai genei pentru hemofilie. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi......... iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi.

b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. 3. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. chimici.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. ATP. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respiraţie. Mitocondriile sunt organite celulare. litera A. Factori mutageni pot fi: fizici. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. format din două propoziţii / o frază. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. cu atenţie. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. care poate avea consecinţe fatale. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. biologici. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. precizând două asemănări şi o deosebire. animale şi om. 4. 6. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. 2. Membrana nucleară este străbătută de pori. Matei trebuie să fie foarte atent. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. . dominantă/ recesivă). . . B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . . b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. c) Numiţi un vierme parazit . Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. încadraţi acest organism în regnul corespunzător. energie. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. 2.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. Produsul de secreţie al ficatului este bila. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. De fiecare dată când se joacă în parc. 5. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. Oseina este impregnată cu săruri minerale. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen..... digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . pe foaia de examen. conifere a) feriguţa 2. . A B 1. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: . litera corespunzătoare răspunsului corect. Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... 1.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă... dicotiledonate b) laricele (zada) 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... În stomac.. şi . Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4... filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.

a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. . În inspiraţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. bărbat sănătos. scrieţi pe foaia de examen. 2.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. Limfocitele au rol în imunitate.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. 3. scrieţi pe foaia de examen. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. . bărbat bolnav. 5. 6. femeie sănătoasă. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii.receptorul: definiţie. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în cazul daltonismului. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Notaţi. litera A. Centrozomul este absent din celule nervoase. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. . tricameral.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. 2. . afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. fungi şi plante. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. 4. . pori. dublă. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. cavitar. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. este un organ musculos. c) Alcătuiţi un text coerent. dar purtătoare a genei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. Inima.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. format din două propoziţii / o frază. la mamiferele adulte. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. cu atenţie.

Stomacul este situat în cavitatea .. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul . A B 1. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3... Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B .. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect. . 1. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3. Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2..Varianta 97 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Este corectă o singură variantă de răspuns....... astfel încât aceasta să fie corectă.... anure a) broasca de lac 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi..

b) Realizaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Bila are rol în digestia lipidelor.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei. deasupra diafragmului. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. . 1. grupe sangvine. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. format din două propoziţii / o frază. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. litera A.localizarea celor două procese la nivel celular. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Gregor Mendel. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. 20 puncte 2. până în F1. Ministerul Educaţiei. un călugăr franciscan. Ministerul Educaţiei. 6. genotip. Ficatul este situat în stânga stomacului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. este considerat părintele geneticii.ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. .Ministerul Educaţiei. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). Virusurile sunt entităţi infecţioase. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. iar mama este sănătoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 2. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). arahnide şi cefalopode. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. . afirmaţiile următoare. 5. cu atenţie. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. fenotip. după următorul plan: .explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. precizând o asemănare şi trei deosebiri. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I).

litera corespunzătoare răspunsului corect...... 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. glucide a) lipaza 2. Este corectă o singură variantă de răspuns... proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi.. Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu . 1.. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi celule cu .... . astfel încât aceasta să fie corectă...Varianta 98 Ministerul Educaţiei.... Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B ... pe foaia de examen. A B 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. lipide b) maltaza 3.

a) Notaţi. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. 2. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. cu atenţie. 3. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. .precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. HIV este un ribovirus. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. alcătuirea corpului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B Ministerul Educaţiei. folosind o cultură de mucegai verde. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. . iar fratele ei grupa O (I). 6. 5. litera A. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. respectiv gonoreei.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. . Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. tipul de nutriţie. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. 4. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. energie. scrieţi pe foaia de examen. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. scrieţi pe foaia de examen. pentru mucegaiul verde. mitocondrie. Maria are 54 de kg. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. c) Alcătuiţi un text coerent. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. format din două propoziţii / o frază.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului.menţionarea a câte unei cauze. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. regnul din care face parte. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). 1.

Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Omul are. pe foaia de examen... Se acordă 10 puncte din oficiu.. heterozomi.. În diviziunea celulară. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. de autozomi şi un număr de . babesioză a) bacterie 2... în celulele somatice. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici.. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi.Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2.. Scrieţi. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. pe foaia de examen. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4... tuberculoză b) sporozoar 3. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... un număr de ....

Ministerul Educaţiei.precizarea a două tipuri de fibre musculare. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . . Folosind litere/ simboluri alese de voi. Muşchii gambei se inseră pe radius. 4. scrieţi pe foaia de examen. 2. . Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. c) Alcătuiţi un text coerent. după rolurile deţinute în organism. La mamifere. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. fenotipul lor. .argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. respectiv bărbătesc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii / o frază.definiţia unui ţesut. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. 2. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. 6. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. 5. Plămânul este acoperit de pleură. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. 3. meioză. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei.Ministerul Educaţiei. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. b) Clasificaţi agenţii mutageni. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. . litera A. cu atenţie. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. . 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. heterozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.clasificarea ţesuturilor epiteliale. Ministerul Educaţiei. Meioza are o etapă reducţională.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. b) Caracterizaţi profaza. afirmaţiile următoare. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Trombocitele au rol în coagularea sângelui.

..... A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. litera corespunzătoare răspunsului corect. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este corectă o singură variantă de răspuns. bacterioză b) plasmodiul malariei 3.... Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. este format din două oase: . şi ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 100 Ministerul Educaţiei.... pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. . pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La mamifere. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi.. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3.. Scheletul antebraţului.. la om. 1. micoză a) HIV 2.

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. afirmaţiile următoare. maladie. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. . cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. 3. Hepatita este produsă de bacilul Koch. scrieţi pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. Ministerul Educaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. . format din două propoziţii / o frază. 20 puncte 2. Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte.calea de conducere a informaţiilor olfactive. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei.muguri gustativi: precizarea localizării. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. 5. coagularea sângelui. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. fibre şi substanţă fundamentală. . femei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. bărbaţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. 2. respectiv a celor cu ochii negri. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful