Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

Se acordă 10 puncte din oficiu... spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.... ovul a) gamet masculin 2. . Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2.. iar coloana A celule cu rol în reproducere. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este corectă o singură variantă de răspuns... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare........ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. pe foaia de examen. 1.. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. şi ... . Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3. zigot b) gonadă feminină 3. A B 1. La plante.. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 3 Ministerul Educaţiei..

care face parte din grupul reptilelor. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Scrieţi. 5. 1. scrieţi pe foaia de examen. . Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. toate etapele rezolvării problemei. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. litera A. 4. ribozomi. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. 2. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale.Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. a) Definiţi celula. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . enzime hidrolitice. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. 6. La mamifere. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. 2. . scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. enzime oxido-reducătoare. format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Şarpele de casă este un vertebrat. 3. afirmaţiile următoare. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. participă la câte o fecundaţie.

proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi.. şi . Este corectă o singură variantă de răspuns... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4. Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3.... . pe foaia de examen.... Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. astfel încât aceasta să fie corectă... amiloplaste b) lipide 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. oleoplaste a) glucide 2... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice. Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe .. 1..Varianta 4 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.

a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. . b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. X şi Y D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.nefronul: definiţie. cromozomi monocromatidici. cromozomi bicromatidici. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune.Ministerul Educaţiei. precizarea funcţiei. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . sinteză de ADN. 6. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. 2. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. .sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului.transpiraţia la plante: definiţie.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. 2. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. c) Alcătuiţi un text coerent.definiţia excreţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . . 5. precizarea unei cauze şi a unui simptom. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic. trei roluri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. cu atenţie. B Ministerul Educaţiei. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. enumerarea tuturor componentelor. 4. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. 3. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. localizare. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal.

1. astfel încât aceasta să fie corectă. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . A B 1. prin artera aortă b) CO2. bulbi a) cartof 2... tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi. .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. în mod ... iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. rizomi b) lalea 3. în mod . litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. prin artera pulmonară c) O2. La realizarea locomoţiei participă scheletul. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi musculatura.. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. prin venele cave 4.Varianta 5 Ministerul Educaţiei...... prin vena pulmonară d) CO2. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2...... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. 4. litera A. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. sistemul nervos şi sistemul locomotor. . Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. 6. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. scrieţi pe foaia de examen. fructe. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. 2. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii. Ministerul Educaţiei. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. conifere. afirmaţiile următoare. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. 3. format din două propoziţii / o frază. La ora actuală. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. .organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare.Ministerul Educaţiei. . Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. cu atenţie. .sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent.

pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. broaşte ţestoase a) guşterul 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen.... prin vena pulmonară d) CO2.. Structură osoasă a urechii medii la mamifere.. 1. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B .. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. prin artera aortă b) CO2. crocodili b) caretul 3. prin artera pulmonară c) O2. Neuronul este alcătuit din corp . prin venele cave 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1.... Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3.. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. . este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2.Varianta 6 Ministerul Educaţiei...... astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi din ....

. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. într-un interval de 33 de ore. Ministerul Educaţiei. 2. scrieţi pe foaia de examen. În timpul expiraţiei. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. . . absorbţie intestinală. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. nomenclatură binară.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: .sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. 5.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. 2. taxon. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. 1.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. 3. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. iar cutia toracică se micşorează. cu atenţie. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. Fecundaţia la angiosperme este dublă. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. 4. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. muşchii inspiratori se relaxează. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie.definiţii: digestie. litera A. 6. afirmaţiile următoare. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu.

regnul Plantae b) feriga comună 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 7 Ministerul Educaţiei... Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B ... Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2.. A B 1.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2... litera corespunzătoare răspunsului corect. . 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu..... regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1... şi . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Urechea internă cuprinde receptori . iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi.

B Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine.Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. 2. 6. cu atenţie. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. ribozomi. . mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. 10 puncte Într-o familie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. reticul endoplasmatic neted. rol. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.ureche internă: precizare componente şi rol. c) Alcătuiţi un text coerent.ureche medie: precizare componente şi rol. afirmaţiile următoare. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. litera A. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode.urechea externă: precizare componente şi rol. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. sinteza de lipide. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. 1. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei.receptorii urechii interne: denumire. 5. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. . localizare. . 4. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. scrieţi pe foaia de examen.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. pe foaia de examen.. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4... Cerebelul controlează ..Varianta 8 Ministerul Educaţiei. iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2.. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3. A B 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu... corpului.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. înot b) porumbelul 3.... zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi.. salt a) pitonul 2.. pe foaia de examen.. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

format din două propoziţii / o frază. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. pe care le descompun.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. . a centrului nervos. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. 3. cu atenţie. 2. a efectorului şi a răspunsului. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . afirmaţiile următoare. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. centrozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fus de diviziune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. la alegere.Ministerul Educaţiei. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. . 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. tipurilor de neuroni implicaţi.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . 2. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. .” după următorul plan: . de fiecare dată câte 200 de ouă. 4. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. 5. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate.măduva spinării: localizare. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

.Varianta 9 Ministerul Educaţiei... . pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4.. A B 1.. Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive... şi din căi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore....... litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea.. 1. Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Este corectă o singură variantă de răspuns. Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B .

afirmaţiile următoare. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. 5. b) numărul maxim. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. B Ministerul Educaţiei. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen.sistemul reproducător masculin: enumerare componente.definiţia reproducerii sexuate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. 1. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. factori chimici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. c) Alcătuiţi un text coerent. de memorie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. rolul componentelor. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. 4. paralizii. cu atenţie. localizarea proceselor.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. . Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. Sexul feminin. . Rinichii. . radiaţii ultraviolete. .ovulaţia. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. 2. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. Cercetării şi Inovării comă. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: . stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. la om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.sistemul reproducător feminin: enumerare componente. 3. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. 2. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. pe care le descompun. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. la om. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. format din două propoziţii / o frază. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. de vedere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. . stări de Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. litera A.

Se acordă 10 puncte din oficiu..... Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele .. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează ........ Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3. iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora. simbiontă a) dracila 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2.. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 10 Ministerul Educaţiei.. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită . pe foaia de examen. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. .... astfel încât aceasta să fie corectă. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. parazită b) mucegaiul alb 3.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

format din două propoziţii / o frază. litera A. a organelor tubului digestiv la mamifere. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 3. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. cromozom. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. nucleu. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. 6. . 2. În prima generaţie se obţin 100%.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . 5.fructe roşii. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. afirmaţiile următoare. Inima la mamifere este tricamerală. 1. 20 puncte 2. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele.Ministerul Educaţiei. M . cu atenţie. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi.fructe galbene şi m . Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. scrieţi pe foaia de examen. 4.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. Ministerul Educaţiei. r . b) raportul de segregare. c) Alcătuiţi un text coerent. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic.fructe mici. după fenotip.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.fructe mari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. scrieţi pe foaia de examen. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. obţinut în F2. Genele care determină caracterele respective sunt R . Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Bacteriile au un număr par de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. . în ordine.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

.. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din ..Varianta 13 Ministerul Educaţiei. şi . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2. salamandră a) anure 2. guşter b) peşti 3.. 1. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.... pe foaia de examen... Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare . Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. A B 1.. brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.

. energie luminoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. scrieţi pe foaia de examen. 1. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. c) Alcătuiţi un text coerent. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. 2. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. a) Definiţi mutaţiile. 6. pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. 16 combinaţii. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. rezultând în F2. cu atenţie. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. uretra este atât cale genitală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. energie chimică. litera A.denumirea unei boli a sistemului circulator. denumirea valvulelor. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. format din două propoziţii / o frază. a vaselor de sânge. 3. Excreţia. cât şi urinară. toate etapele rezolvării problemei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. . În cazul mamiferelor. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. .inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. la mamifere. 5. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. 2. . afirmaţiile următoare. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. la sexul masculin.inima: localizare. B Ministerul Educaţiei. Scrieţi. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii.

... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4... . pe foaia de examen... iar coloana A elemente ale acestora. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii... Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1. sepale a) androceu 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi se finalizează cu formarea . astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2..Varianta 14 Ministerul Educaţiei. stamine b) caliciu 3. Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ... pe foaia de examen... stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. toate etapele rezolvării problemei. 1. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.componentele sistemului optic: enumerare. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. substanţe organice. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. 3. . c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). 6. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. rol. . . a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. pe foaia de examen. Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. La angiosperme. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale.învelişurile globului ocular-enumerare. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei.Ministerul Educaţiei. localizare. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. Ministerul imobile. cu atenţie. 2. 2. enzime oxido-reducătoare. La musculiţa de oţet. scrieţi pe foaia de examen. litera A. Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Scrieţi. mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă.receptorii vizuali – denumire.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. 5. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. .

. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. vene cave b) atriul stâng 3.. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3... Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale .. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică... B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale....... A B 1.. pe foaia de examen... Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4... Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2. astfel încât aceasta să fie corectă. artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar totalitatea vacuolelor formează .. artera aortă a) atriul drept 2. Vacuola este delimitată de o membrană . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. . deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. . . B Ministerul Educaţiei. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. conjunctiv. Scrieţi. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). 1. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. Ministerul Educaţiei. 6.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. nervos.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. muscular. format din două propoziţii / o frază. respiraţie traheală. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare. dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. 2. toate etapele rezolvării problemei. . cu atenţie. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. 5.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor.măduva spinării: localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. picioare articulate. clasificarea reflexelor medulare. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. pe foaia de examen. 4. afirmaţiile următoare. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi.neuronul: prezentarea componentelor. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. 3.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 18 Ministerul Educaţiei.. mutaţiile pot fi: . .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi . pe foaia de examen.. iar coloana A reprezentanţi ale acestora... iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen... arici a) carnivore 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. leneş b) rozătoare 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul ... Se acordă 10 puncte din oficiu. 1...... A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... După tipul de celule afectate.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor.. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2..

a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. folosind simboluri (litere) alese de voi. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . clasificare. .comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. homozigot pentru formă). scrieţi pe foaia de examen. 5. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. localizare. . cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. . Stimulii acţionează asupra receptorilor. heterozigot pentru formă). afirmaţiile următoare. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. 3. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură.ecuaţia fotosintezei.pigmenţii asimilatori: denumire. . trahei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.Ministerul Educaţiei. deoarece sunt adaptate la zbor. B Ministerul Educaţiei. . b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. 2. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. localizare. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 6.ţesuturi asimilatoare: încadrare. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. organe vegetative. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. litera A. 20 puncte 2.

Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. coroidă 2... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular... glucidelor 4. pe foaia de examen.. lipidelor. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor.. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi produc gameţi masculini. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor .. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. denumiţi . Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... 1.. . retină 3. Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2.. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu... Gonadele masculine se numesc . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A 1. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi.

c) Precizaţi tipurile de respiraţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. 2. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. cu atenţie.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. localizate în cavitatea abdominală. la alegere. . Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. cu precizarea a câte unui caracter morfologic. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. . scrieţi pe foaia de examen. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. fiind dublu heterozigot. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). c) Alcătuiţi un text coerent. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. scrieţi pe foaia de examen. . 2. Cercetării şi Inovării 6. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. . ierbivore. litera A. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. La angiosperme. 1. .precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. B Ministerul Educaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. 5. Ministerul Educaţiei. 3. carnivore. 4. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers.

.. peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2.. prezintă dublu strat de .. 1.. . astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen.Varianta 20 Ministerul Educaţiei.. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3.. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat . din punct de vedere chimic.. iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. printre care se află . Se acordă 10 puncte din oficiu... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. amfibieni a) crap 2.. mamifere b) liliac 3... pe foaia de examen.. A B 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Membrana..

a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. a) Daţi un exemplu de protist parazit. fecundaţia este internă. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. eucariote. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. Ministerul Educaţiei. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 20 puncte 2.prezentarea alcătuirii seminţei. 2. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. b) fenotipul fructelor de măr din F2. sporozoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. scrieţi pe foaia de examen. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: . . a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. litera A. cu atenţie. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). La anure.precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. c) Alcătuiţi un text coerent. Mamiferele placentare sunt ovipare. B Ministerul Educaţiei. Insectele au trei perechi de picioare. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. 4. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. 6. Pteridofitele sunt cormofite. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. . 1. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. . 5.definiţia florii la angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Peretele celular la plante conţine celuloză.

litera corespunzătoare răspunsului corect. gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4.. Este corectă o singură variantă de răspuns... Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Celula realizează schimb de .. pteridofite b) floarea ... Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2.... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. cu mediul înconjurător. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... astfel încât aceasta să fie corectă... Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C .Varianta 21 Ministerul Educaţiei.. şi .soarelui 3.

respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. 4. . litera A. c) numărul total de cromozomi. Cetaceele sunt mamifere acvatice. . B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. cu atenţie. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. 3. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. corelate cu tipurile de arii corticale. Crapul este vertebrat poichiloterm.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. 5. a câte unei cauze. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. . transfuzii. SIDA. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. 6. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. 20 puncte 2. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Virusurile sunt entităţi infecţioase. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. localizarea lor. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. .

Globul ocular conţine două lichide: umoarea .. pe foaia de examen.. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4... nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2.. pe foaia de examen.... astfel încât aceasta să fie corectă. cu rol în înmulţirea vegetativă..Varianta 22 Ministerul Educaţiei.. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3... litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1... Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul . Bulbul este tulpină subterană.. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi umoarea .. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri.

1. dublu homozigotă.localizarea rinichilor. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . afirmaţiile următoare. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor.precizarea a trei cauze. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M).descrierea structurii nefronului. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Explicaţi termenul de gimnosperm. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. . Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. 6. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. mediu terestru. inflorescenţă. Ursul brun este specie ocrotită în România.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. 5. Gimnospermele sunt plante lemnoase. pitică (t) şi cu frunze mici (m). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. .enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. 3. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. scrieţi pe foaia de examen. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari.definirea excreţiei. floare. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu o altă plantă de mazăre. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . Regnul Monera grupează organisme procariote. . litera A. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora. pe foaia de examen. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4. Scrieţi.... pe foaia de examen.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. cu aceeaşi origine.... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. uretere a) sistem reproducător 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă..... bronhii b) sistem excretor 3.. pe foaia de examen.. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi. Ţesutul este o grupare de . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. structură şi . Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. formă... Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . A B 1.

Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. a unei cauze. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . producţii cornoase. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. solzi. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme.localizarea plămânilor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. gheare. dar al cărei tată avea grupa O (I). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Copitatele sunt unguligrade.Ministerul Educaţiei.descrierea mecanismului expiraţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli.enumerarea organelor căilor respiratorii. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). cu atenţie. litera A. 6. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. 2. B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). . Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. 4. . b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). 2. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare.descrierea mecanismului inspiraţiei. scrieţi pe foaia de examen. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. 5.

şi .Varianta 24 Ministerul Educaţiei. La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4.... anafaza I 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi. 1....... A 1.. Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: . iar coloana A faze ale acestei diviziuni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3.. pe foaia de examen. metafaza I 3....

a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. 2.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. reproducere sexuată. litera A. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.enumerarea a cinci organe de simţ. Ministerul Educaţiei. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. afirmaţiile următoare. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. ajunge direct în vena pulmonară. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. . b) probabilitatea ca.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip.Ministerul Educaţiei. funcţia nefronului este de a forma urina. Ministerul Educaţiei. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. La un mamifer. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. branhii. cu atenţie. dar al cărei tată era daltonist. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . 6. . Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. . . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. 2. precizând o asemănare şi o deosebire. Fecundaţia la angiosperme este simplă. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. din totalul de băieţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. 1. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. La vertebrate. 5. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor.

Varianta 25 Ministerul Educaţiei.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. A 1.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2... pe foaia de examen.. 1. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Prin venele cave. şi .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi. artropode 2... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... . Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ... litera corespunzătoare răspunsului corect. nematelminţi 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.... Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei .. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. aerian şi acvatic. B Ministerul Educaţiei. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. 6. 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. cu atenţie. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. ADN. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. imediat după formarea lor. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. aerian şi acvatic.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Anurele sunt amfibieni cu coadă.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. 3. litera A.Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . . 5. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. rezultate în urma diviziunii celulare. . . Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. perete celular. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. . 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru. scrieţi pe foaia de examen. după numărul de cromatide din celulele-fiice. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La reptile deplasarea se face prin târâre. scrieţi pe foaia de examen. 2.prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

... angiosperme b) broasca de lac 3. citoplasmă. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi.... astfel încât aceasta să fie corectă... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... amfibieni a) bacilul fânului 2..Varianta 26 Ministerul Educaţiei. 1. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană. Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. .. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi . Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi .. A B 1. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii... nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

. b) raportul de segregare după fenotip în F2.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. litera A. afirmaţiile următoare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. recesivă. 3. scrieţi pe foaia de examen. b) Enumeraţi fazele mitozei.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte 2. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1.descrierea mecanismului absorbţiei apei. în ordine. 6. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere.Ministerul Educaţiei.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. 2. autozomală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. cromozomi bicromatidici. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. obţinute în F2. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. . . centromer. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. c) Alcătuiţi un text coerent. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. B Ministerul Educaţiei. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. Mamiferele au inimă tetracamerală. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. Porumbeii sunt păsări răpitoare. 5. Ministerul Educaţiei. Albinismul este o maladie genică. cu atenţie. .

.. şi conţin pigmentul de culoare verde numit ... Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul . astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi... Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ... Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. pe foaia de examen.. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi... Este corectă o singură variantă de răspuns. mers b) iepurele 3. înot a) delfinii 2. pe foaia de examen.Varianta 27 Ministerul Educaţiei.. 1...

Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. respectiv a tatălui. precizând cinci componente ale acestui organit. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul băiatului. . . 3. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. 5. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. afirmaţiile următoare. 1. Ministerul Educaţiei. sinteza proteinelor. 4. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. 2. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică .precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. scrieţi pe foaia de examen.localizarea inimii. b) Descrieţi structura cloroplastului. . c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. 2. ribozomi. venele cave se deschid în ventriculul drept. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. litera A.Ministerul Educaţiei. La maimuţă. Esofagul este segment al tubului digestiv. . Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. La toate organismele.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată.

pe foaia de examen.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La mamifere.. 1.. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2.. din cavitatea numită .soarelui 3... astfel încât aceasta să fie corectă... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... din organism şi porneşte din inimă. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi. ... litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. gimnosperme b) floarea .. A B 1... pteridofite a) laleaua 2.Varianta 28 Ministerul Educaţiei.. Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Aorta este cea mai mare . pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae...

mutaţia care îl determină. după fenotip.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. 3. 6. 5. cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.importanţa respiraţiei aerobe. Ministerul Educaţiei. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. 1. . c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. c) raportul de segregare a descendenţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire.ecuaţia respiraţiei aerobe. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. . Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. 20 puncte 2. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. litera A. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). pornind de la ecuaţiile generale. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. genotip. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Influxul nervos trece prin axon. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. . pentru o celulă somatică umană. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. . scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. . Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. de la corpul neuronal către butonii terminali. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. să se determine: a) genotipul părinţilor. deoarece este homozigot.

Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2. În duoden se varsă . dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 29 Ministerul Educaţiei. şi ... astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns. vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen.. A B 1..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării .... epidermă b) conducerea sevei brute 3. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4.... B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale. 1. produse de glande anexe ale tubului digestiv.... meristem apical a) apărare 2. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..

organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Ministerul Educaţiei. fiul şi una dintre fiice au daltonism. c) Alcătuiţi un text coerent.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: .ecuaţia generală a fotosintezei. în fiecare celulă somatică. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. scrieţi pe foaia de examen. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. uretră. 5. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. . pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în ordine: a) uretre. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ureter b) rinichi. 6. vezică urinară. uretră. . B 10 puncte Într-o familie. . genotipul copiilor sănătoşi. Ministerul Educaţiei. cealaltă fiică însă este sănătoasă. Căile urinare sunt. vezică urinară. vezică urinară. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. cu atenţie. 2.pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. ureter c) uretere. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. insecte. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. . format din două propoziţii / o frază. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. vezică urinară. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. anus D 10 puncte Citiţi.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. afirmaţiile următoare. tatăl. uretră d) uretere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . arahnide. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac.

prin timpan b) faringele. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.Insecte d) broasca de lac .Urodele 2. A B 1. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. prin fereastra rotundă d) urechea externă. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze. pe foaia de examen. Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. prin fereastra ovală B . 1. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce .

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. .compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. pteridofite. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. 1. .ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. mecanism de generare. . c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. pentru acest caracter. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. 5. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. scrieţi pe foaia de examen. . format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere.Ministerul Educaţiei. .forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. 3. cu atenţie. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. gimnosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. 6. Ştiind că. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. Ministerul Educaţiei. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. afirmaţiile următoare. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). 4. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti.

.stejar 2.. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3... B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase.. Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4.Varianta 31 Ministerul Educaţiei........ centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. scheletul braţului a) tibie 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă . 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare . scheletul coapsei b) femur 3. A B 1. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cavităţile inimii se numesc .. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. şi .

a) Enumeraţi aceste încregături. diviziune. alcătuire. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. localizare. Informaţia genetică se găseşte. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. . cu grupa de sânge AB (IV). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.infarctul miocardic: o cauză posibilă. profază. cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. format din două propoziţii / o frază. iar culoarea deschisă a părului de gena b. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. .caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. în cea mai mare parte. cu atenţie.descrierea inimii: localizare. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. două manifestări. cromozomi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. 1. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. 6. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii.valvulele din structura inimii: denumire. litera A. 4. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B.Ministerul Educaţiei. 10 puncte Un bărbat brunet. 5. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. 20 puncte 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. rol. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. în nucleu. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). . c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. 3. Ministerul Educaţiei. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi.

Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului.. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A rolul acestora. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. .. Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B . iar partea bărbătească de . .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de . Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect...Varianta 32 Ministerul Educaţiei. 1. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. pe foaia de examen. A B 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2.

excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. . . scrieţi pe foaia de examen.rolul excreţiei. cu talie înaltă d) 100% homozigote. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). non-disjuncţie. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5.litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. 3. 1. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. .unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. 4. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. dacă părinţii au grupe de sânge diferite. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). . 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. 6. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. litera A. . finalizată cu formarea celulelor-fiice. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. monosomie. c) Alcătuiţi un text coerent. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. B Ministerul Educaţiei. formarea spermatozoizilor. printr-o schemă. cromozomii de sex la mascul şi la femelă. are n = 22 cromozomi. b) Explicaţi.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor .

.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.... iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... A B 1. atriul drept a) venele pulmonare 2. . astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): . Se acordă 10 puncte din oficiu. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . ventriculul stâng b) artera pulmonară 3. 1..... ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. şi . B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Este corectă o singură variantă de răspuns.

etapa ecvaţională. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. cu atenţie. din punct de vedere genetic. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. rol. celule haploide. 3.receptorii vizuali: denumire. . materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. 2. scrieţi pe foaia de examen. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. 6. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale.globul ocular: denumirea componentelor.Ministerul Educaţiei. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte În mod excepţional.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. localizare. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. .acomodarea pentru vederea la distanţă.acomodarea faţă de intensitatea luminii. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. dacă părinţii sunt normali. Din fermentaţii rezultă apă. . 4. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. În cazul meiozei. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa. c) A.susţinere 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă.. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli . a. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2... Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă . şi . pe foaia de examen.. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.. Cc.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. C. Cc. crustacei a) sepia 2. Ac.... aC 3. a.. ac.. c d) AC. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. C. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .. ...... cefalopode b) limbricul 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.. ac. c b) Aa. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. AC. A B 1.. A.

6. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. La mamifere. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. 4. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. 20 puncte 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor.Ministerul Educaţiei. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. . În lipsa oxigenului. cromozomi bicromatidici. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. 3. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. B Ministerul Educaţiei. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 1. încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. generând. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. metafaza. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. placă ecuatorială.funcţia sistemului respirator. care s-ar divide mitotic. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. . scrieţi pe foaia de examen. . respectiv meiotic. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. . cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. Ministerul Educaţiei. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. . Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. scrieţi pe foaia de examen.

Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3.. 1.... iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2.. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4. şi . Fungi a) plasmodiul malariei 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1.... . Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect... Prelungirile neuronului se numesc .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 35 Ministerul Educaţiei.. În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C . Se acordă 10 puncte din oficiu. Protista b) bacilul tuberculozei 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii. Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi........ pe foaia de examen.

afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. angiosperme. litera A. localizarea procesului. c) genotipurile plantelor din F1. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: .androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe.Ministerul Educaţiei. .fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. după culoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. format din două propoziţii/ o frază. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. 1. lumină. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. 5. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. scrieţi pe foaia de examen. . Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. şi rolul acestora. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. Ministerul Educaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. 2. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. 3. 6. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. 2. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Androceul este format din totalitatea carpelelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. genotipul pentru caracterul “ floare albă”.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. . Respiraţia este o funcţie de . Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal..Varianta 36 Ministerul Educaţiei.. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi... iar locomoţia este o funcţie de . Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4.. A B 1.. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice . pe foaia de examen.. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă... astfel încât aceasta să fie corectă..... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. piciorul transformat în tentacule a) albina 2. .... 1.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

iar la interior ţesut osos spongios. B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. de cele mai multe ori. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. a) Definiţi mutaţiile. 4. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. viteza de deplasare. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. după încheierea formării sporilor.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. . 2. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. 3. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. mutaţii genice. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul total de seturi de cromozomi. 1. modul în care calcă. . Mutaţiile au. . Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. format din două propoziţii/ o frază. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. . cu atenţie.enumerarea oaselor membrelor.enumerarea oaselor centurilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. consecinţe negative asupra organismului. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. 6. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). Osul lat are la exterior ţesut osos compact. factor mutagen. Ministerul Educaţiei. 5. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi .. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. pe foaia de examen. A B 1.Varianta 39 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... melcul de livadă a) Protista 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: .. astfel încât aceasta să fie corectă.. 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Este corectă o singură variantă de răspuns. . iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4..... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen... plasmodiul malariei b) Plantae 3... 1. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B ....

. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. în: a) profază.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. respectiv de cromatide. 1. litera A. Bacilul Koch produce TBC. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. 5. cu atenţie. numirea a trei componente structurale. b) anafază. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. a) Daţi trei exemple de conifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.definiţia respiraţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. inflorescenţe. 3. scrieţi pe foaia de examen. suprafaţa de schimb denumire. 4. structură şi rol. 6. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. unisexuate. . Gimnospermele sunt primele plante cu flori. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. 2.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii/ o frază.plămânii: localizare. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator.Ministerul Educaţiei. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. . Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Stabiliţi numărul de cromozomi. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. afirmaţiile următoare. b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Se acordă 10 puncte din oficiu...... În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3. . A B 1. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. ghiocelul b) monocotiledonate 3. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4.. mucegaiul verde a) dicotiledonate 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului .. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1.Varianta 40 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. şi ...... pe foaia de examen...

20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. B Ministerul Educaţiei. circulator. . litera A. 5. respirator.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. Lizozomii au rol în digestia intracelulară. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. 1. 2. Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice.Ministerul Educaţiei. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Androceul este format din totalitatea staminelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. criste. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. 2. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. 3. . cormofite. ADN. scrieţi pe foaia de examen. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. format din două propoziţii/ o frază. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. membrană dublă. . b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down. 6. precizarea structurii şi rolului acesteia. scrieţi pe foaia de examen. .enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. . Osul antebraţului se numeşte humerus.

Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... A B 1. .Varianta 41 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. şi .. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4. pe foaia de examen.. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: . Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... amfibieni b) pitonul 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale.. Este corectă o singură variantă de răspuns......... peşti a) tritonul 2. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B .... astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi....

Ministerul Educaţiei.rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Într-o familie. genotip heterozigot. . 3. 1. mama are grupa sangvină A (II). respectiv cu grupa sangvină A(II). anafază. Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. placa ecuatorială. La angiosperme. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. litera A. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. fecundaţia este dublă. b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. 2. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei). c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III).receptorii auditivi: localizarea lor. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). Angiospermele sunt cele mai evoluate plante.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Definiţi diviziunea mitotică. a localizării şi a rolului acestora. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. 2. . cromozomi monocromatidici. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. . 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: .

.. alge a) drojdia de bere 2.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. ...Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi..... sporozoare b) mătasea broaştei 3. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. La dicotiledonate. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B ... Angiospermele cuprind două clase: .. A B 1. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.şi . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1.. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin.

. au rezultat în F1. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. a) Definiţi mutaţia. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. 1. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. Componentă structurală a celulei vegetale. 6. ambii puri din punct de vedere genetic. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. respirator. sinteza proteinelor. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. procariote. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. iar gena (a) culoarea albă. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. precizarea structurii şi a rolului acesteia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. numai şoareci gri. scrieţi pe foaia de examen. litera A. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. 3. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. circulator. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. 2. eucariote. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. 4. Ministerul Educaţiei. a şoarecilor gri din F1.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. alcătuit din două propoziţii/o frază. afirmaţiile următoare. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. între ei. Ministerul Educaţiei.

Varianta 43 Ministerul Educaţiei.. şi . A B 1. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. pe foaia de examen.... se diferenţiază în două categorii : .. .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2.. Fiecare dintre celulele-fiice. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi.. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. după sursa de substanţe organice.. drojdie b) dicotiledonate 3. Ciupercile. brad a) vertebrate 2... Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect...

adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. . . b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 3. având corpul numit tal. G. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Într-o familie. heterozigotă. 20 puncte 2. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. a) Enumeraţi alte patru organite comune. superioare şi inferioare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. Nucleul are o membrană dublă. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. 1. Ministerul Educaţiei. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu pori. afirmaţiile următoare. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. de asemenea. Ministerul Educaţiei. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. rugos. c) genotipurile posibililor descendenţi. . În urma experienţelor de hibridare la plante. scrieţi pe foaia de examen. 4. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. Cromoplastele sunt plastide incolore.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. scrieţi pe foaia de examen. litera A. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. Pteridofitele sunt plante avasculare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. . Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. 5.Ministerul Educaţiei. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. transport intracelular. 6.

. şi .. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. 1... Este corectă o singură variantă de răspuns. scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice. pe foaia de examen. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu...Varianta 44 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă.... caracatiţa b) viermi 3.. pe foaia de examen.. A B 1.. Prin venele cave.. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3. La mamifere. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4... iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. limbricul a) artropode 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: ..

a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. Ministerul Educaţiei. În prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic . Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. solzi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 2. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. 6. .se obţin organisme hibride. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. F1. . aplicaţii. La angiosperme fecundaţia este dublă. rrOo şi rroo. . 1. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. 3. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. 4. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. mediul aerian. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. litera A. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. Spermatozoizii sunt celule diploide. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. microorganisme implicate. b) raportul de segregare fenotipică în F2. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. afirmaţiile următoare. 5. deasupra nodurilor tulpinii. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo.

Varianta 45 Ministerul Educaţiei... Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . La om.. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme. şi au rol în . litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.. iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2.. Monera a) bazidiomicete 2. pe foaia de examen. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1. sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Protista b) pteridofite 3... pe foaia de examen.... sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prin venele pulmonare. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale.. 1......

Celulele somatice sunt celule diploide. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor.localizare. afirmaţiile următoare. . celula-ou. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) raportul de segregare după fenotip din F2. La angiosperme. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. 2. la alegere. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. În prima generaţie. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei.ficatul . Oorr şi oorr. 4. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. precizarea produsului de secreţie.hepatita . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1.glandele salivare . Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. . F1. 6. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”. se obţin organisme hibride. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. fecundaţia este simplă. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. litera A. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. gameţi.pancreasul . fecundaţie.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere. 1. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul.localizare în raport cu organele vecine. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Alcătuiţi un text coerent. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză.localizare în raport cu organele vecine.Ministerul Educaţiei. . cu atenţie. denumirea şi numărul lor. 20 puncte 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

.Varianta 46 Ministerul Educaţiei. Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de ... 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză.... litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. pe foaia de examen.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.... din care se desprind permanent .. profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă. 1... La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3.

2. . 5. SUBIECTUL II La om. Jneapănul are flori fără înveliş floral.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. 2. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. litera A. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. XXY.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 046 6. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. după următorul plan: . cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. sindromul Klinefelter. homozigoţi pentru ambele caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte La planta de mazăre. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. autozomi. În metafaza I. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. a localizării şi a funcţiei acestora. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi.precizarea rolului arterelor. cu atenţie. . b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. format din două propoziţii / o frază. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. (30 puncte) A 1.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. care să cuprindă două cauze. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. caracatiţa. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. . 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. limbricul. trisomia 21. . Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. 4. . c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. rezultaţi în urma acestei încrucişări. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..Varianta 47 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale. .. Se acordă 10 puncte din oficiu. În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4. şi .. centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2.... Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: .. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen... iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3.. La om.... pe foaia de examen.. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3... A B 1.

explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. cromozomi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. B Ministerul Educaţiei. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . în ordine. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. . afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. 2.localizarea. format din două propoziţii/ o frază.precizarea denumirii. ADN. În inspiraţie. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic.Ministerul Educaţiei. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. caracter determinat de gena dominantă (L). . 1.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. c) Alcătuiţi un text coerent. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. condensare. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. . Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. 3. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. clasa Arachnida. 4. b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. caracter determinat de gena recesivă (l). cu atenţie. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Intestinul gros este format din duoden. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. sexul feminin este heterogametic. . colon şi rect. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. scrieţi pe foaia de examen. localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. 2.

... Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : . pe foaia de examen...funcţionale.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural . Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 48 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. . iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi.. A B 1. dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2... Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. La sfârşitul meiozei II. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . şi ....... pe foaia de examen. 1. limbricul b) exoschelet chitinos 3. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi......

c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Lizozomii conţin enzime digestive. dar unul ar fi heterozigot. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. . . format din două propoziţii/ o frază. 20 puncte Mariana este sănătoasă. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. 4. scrieţi pe foaia de examen. 2. 6. după culoare. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. . respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. Ministerul Educaţiei.clasificarea plastidelor. 5. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. conţin receptori pentru auz. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. meioză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Utricula şi sacula. cu un soi de tomate cu fructe galbene. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. la mamifere.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. Reflexele vegetative: salivar. . rolul principal îl are nucleul. dar purtătoare a genei pentru daltonism. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. homozigot. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. În diviziunea celulară. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. litera A. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare. . celule somatice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. celule reproducătoare. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică . 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme... pe foaia de examen. placentare b) brotăcel 3.. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi.... şi au rol în sinteza . Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 49 Ministerul Educaţiei.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte.. reptile a) salamandră 2... Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română . celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4... pe foaia de examen... .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă... Sunt receptori pentru vederea colorată. 1.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. afirmaţiile următoare. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” .enumerarea componentelor tubului digestiv la om. cu atenţie. traheide. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după substanţele asupra cărora acţionează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. . scrieţi pe foaia de examen. . 1. 3.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iar soţul ei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. 4. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. răşinoase. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. . 2. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Într-o familie. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. „spermatofit” . c) Alcătuiţi un text coerent. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. grupa 0 (I).Definirea nutriţiei heterotrofe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote.Ministerul Educaţiei. soţia are grupa de sânge B (III). conifere. Ministerul Educaţiei. 2. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. caracterizarea hepatitei: o cauză. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi.numirea tipurilor de enzime. 6. după următorul plan: .

. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4. Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: .. La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă . Este corectă o singură variantă de răspuns.... Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2. iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. pe foaia de examen.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 50 Ministerul Educaţiei. şi ... RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect... Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. .. Nn x nn b) 9:3:3:1 3.. astfel încât aceasta să fie corectă...

. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. pereche.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. trei manifestări. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. 3. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. B Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen. precizând: o cauză. 1. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. . 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. 2.compararea inspiraţiei cu expiraţia. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. . legate de reproducere. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. . heterozigot. c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. 4. . litera A. format din două propoziţii / o frază. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. 2.Ministerul Educaţiei.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. c) Stabiliţi două deosebiri. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) genotipul descendenţei din F1. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani.

Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 . XXX 2..Varianta 51 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă..... Glandele endocrine produc substanţe numite . iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi....... Este corectă o singură variantă de răspuns. Sindromul Turner a) 2n = 46 . pe foaia de examen... XXY C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe care le elimină în .. Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene. XO d) 2n = 47 . Sindromul triplo-X c) 2n = 45 .. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1.. puf.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4.. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. XXX 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice.

Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. localizarea receptorilor. organe reproducătoare. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. în descendenţa din prima generaţie. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. . Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. format din două propoziţii / o frază. Tatăl Mariei însă. 4. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. şi amândoi pot distinge toate culorile. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. meioză. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Într-o familie. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. . scrieţi pe foaia de examen. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. după următorul plan: . Laleaua este o plantă monocotiledonată.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. gameţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. Dragoş. numărul de neuroni. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. răspunsul final şi exemple. .descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. 1. 6.Ministerul Educaţiei. 5. B Ministerul Educaţiei. litera A. a avut daltonism. cariokineză. soţia se numeşte Maria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . cu atenţie. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. iar soţul ei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. tipurile de neuroni. afirmaţiile următoare.

1..Varianta 52 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen... iar coloana A particularităţi ale acestora. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. .. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4.. comunică cu stomacul b) traheea 3. Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi.. În nutriţia la licheni.... iar alga dă ciupercii substanţe . A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. ciuperca furnizează algei apă cu .. Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2..

proboscidieni. . Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. Testiculele şi ovarele sunt gonade. Cristalinul este o lentilă divergentă. În experimentele de monohibridare de la mazăre. 20 puncte 2.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase.5 litri de sânge. În anemia falciformă. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. 2. c) genotipurile posibile ale descendenţei. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. 3. a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. scrieţi pe foaia de examen. leucocitele au formă de seceră. o cantitate de 1. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. . după următorul plan: . . . litera A. respectiv fructe false. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . B Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). Ministerul Educaţiei. determinism cromozomial al sexelor. c) Enumeraţi trei viroze la om. uscate. 6. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotip homozigot. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. fruct. . Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. b) denumirea şi rolul elementelor figurate. 5. în urma unui accident. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Virusul matur se numeşte virion. c) Alcătuiţi un text coerent. sămânţă”. Abraxas.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. după accident. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1.enumerarea componentelor embrionului seminţei. scrieţi pe foaia de examen. Drosophila. cu atenţie. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare.Ministerul Educaţiei. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. afirmaţiile următoare.

Clasa Arachnida a) trichina 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. În sindromul Turner.. Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă.. cu foveea centralis C 4..... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. iar persoana afectată este de sex . litera corespunzătoare răspunsului corect.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. Clasa Cestoda b) crab 3. A B 1... Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... .. Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 53 Ministerul Educaţiei... numărul total de cromozomi este .. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte.... Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..

b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie.reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. sexul femel este heterogametic. heterozomi. La păsări. cu atenţie. reproducere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . 4. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. 1. 6. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) .definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. litera A. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. nutriţie. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). bacili. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. format din două propoziţii / o frază. În meioză. . în final. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. locomoţie. după următorul plan: . în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. prezentaţi modul de calcul.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. La sfârşitul anafazei. Ministerul Educaţiei. legate de: mediul de viaţă. 2. . modul de viaţă. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. pot avea grupa de sânge 0 (I). Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. 5. 2. după patru diviziuni consecutive.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. scrieţi pe foaia de examen. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. . Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. femeie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. Sindrom Turner. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. din celula iniţială A. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică.

.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Limbricul face parte din regnul . iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale... Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B .. A B 1.. Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4. 1.. Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect... arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2.. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... şi din încrengătura ..Varianta 54 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. .

placentă.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. . . afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. . B Ministerul Educaţiei. embrion. cu atenţie.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. uter. precizaţi câte o caracteristică a acestora. c) Alcătuiţi un text coerent. oviducte şi uter.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. format din două propoziţii / o frază. 5.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. piciorul este transformat în tentacule. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. respirator. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. este stomacul propriu-zis. deoarece el conţine glande gastrice. 2. mici şi ovale ( aabbCc ). 3. scrieţi pe foaia de examen. 4. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. XO ) este incompatibilă cu viaţa. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La sepie. . funcţională şi genetică a materiei vii. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. circulator. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup.Ministerul Educaţiei. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. după următorul plan: . enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. din stomacul rumegătoarelor. 20 puncte Celula este unitatea structurală. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. Compartimentul numit cheag. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. scrieţi pe foaia de examen. b) genotipurile descendenţilor. b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime.

. Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prin monohibridare. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. mocotiledonate b) feriga 3. pe foaia de examen. gimnosperme a) crinul 2.. mediatorul chimic este eliberat în . pe foaia de examen. .....Varianta 55 Ministerul Educaţiei...... astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2. în F2. La nivelul sinapsei. dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi. A B 1. pe foaia de examen.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 1... şi va acţiona asupra membranei neuronului ... rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% . iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

6. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. vascularizaţie. valvule – denumire. Determinismul cromozomal al sexelor. c) Alcătuiţi un text coerent. enzime oxido-reducătoare. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. . format din două propoziţii/ o frază. 4. 2.caracterizarea elementelor figurate: nume. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La om. 5.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. după următorul plan: . la om. ambele dublu homozigote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 2. Ministerul Educaţiei. funcţională şi genetică a lumii vii. . Ministerul Educaţiei. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. este de tip Drosophila. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ATP. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. scrieţi pe foaia de examen. 3. cu atenţie. 1. Regnul Plantae cuprinde peste 300. . c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. la plante. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. .precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. rol.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. structură – camere. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. Transpiraţia. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B).000 de specii. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). Celula este unitatea structurală. criste. rol. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. b) Menţionaţi un rol al nucleului. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au.

. moluşte 3.. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi. Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3. drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul . care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele ..... pe foaia de examen. Prin fermentaţie..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă... viermi inelaţi 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. 1. Scrieţi.. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns... În interiorul inimii se găsesc valvulele . iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4.Varianta 58 Ministerul Educaţiei. A 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Encefalul este localizat în canalul vertebral. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.definiţia digestiei. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. Ministerul Educaţiei. oxigen.Ministerul Educaţiei. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. a) Definiţi mutaţia. rezultă celula-ou. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. a alimentelor bogate în lipide. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. cloroplaste. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. substanţe organice.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. 1. cu atenţie. 6. format din două propoziţii/ o frază. fiind situată sub sclerotică. . c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. care suferă mitoze succesive. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. . 3. . c) Alcătuiţi un text coerent. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. scrieţi pe foaia de examen. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. 2. în exces. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ca urmare a consumului. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. 4. litera A. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. scrieţi pe foaia de examen. .denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor.prezentare a două consecinţe posibile. Ministerul Educaţiei. în profaza primei diviziuni mitotice. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală.

pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C . pneumonie 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2.C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3.. Pielea amfibienilor este umedă.. Fiecare din celulele-fiice.. Scrieţi. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4. 1. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A 1. Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei. iar coloana B cauze care produc aceste boli. astm bronşic 2.Varianta 59 Ministerul Educaţiei.. T.. astfel încât aceasta să fie corectă.... 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om. şi ... pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie.B... pe foaia de examen..

2. . Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. fruct. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. 1.Ministerul Educaţiei. 6. 3. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. Ministerul Educaţiei. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. format din două propoziţii/ o frază. .localizarea receptorilor vizuali. litera A. la alegere. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. B 10 puncte La om. 4. . heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. sămânţă. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. după ce a pierdut.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. auditivi şi vestibulari. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. Ministerul Educaţiei. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. . scrieţi pe foaia de examen. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. trahei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. La femelele mamiferelor. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. prin hemoragie. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. după următorul plan: . Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. afirmaţiile următoare. 100 ml sânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1.precizarea rolului organelor de simţ.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos.

.Varianta 60 Ministerul Educaţiei.. crustacee b) lăcustă 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă. Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4.. Trombocitele sunt cele mai mici . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .... Scrieţi.. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.. pe foaia de examen.. şi au rol în .. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2.. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. arahnide a) crab 2... Se acordă 10 puncte din oficiu. sângelui.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi .. pe foaia de examen. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns.

3. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. Intestinul subţire este scurt la carnivore. 5. b) Explicaţi incidenţa diferită. sinapsa – definiţie. . clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. dintr-o celulă-mamă 2n. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. .definiţia ţesuturilor. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. fără a ţine cont de interfază. 4. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. . durează 60 de minute. scrieţi pe foaia de examen. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. după următorul plan: . B 10 puncte La grâu. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. se obţin 16 celule. . provocate de consumul de tutun.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. 2. . afirmaţiile următoare. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a acestor maladii ereditare. 1.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. litera A. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. c) Alcătuiţi un text coerent. hemoragii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. celulele gliale – două roluri. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. la femei şi la bărbaţi. factor de coagulare. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. 2. din care: 8 minute metafaza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. . cu atenţie. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală. pornind de la celula-ou.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana A caracteristici ale acestora. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este o cale comună. pot fi: . pe foaia de examen... sediul receptorilor vizuali 3. Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. genitală şi urinară. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere.. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară ... pe foaia de examen. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi .. Reflexele medulare somatice. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. 1.. A 1. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. ..Varianta 61 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. după numărul de neuroni ai arcului reflex.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2..... pe foaia de examen. mediu transparent 2.

c) raportul de segregare după fenotip. 3. scrieţi pe foaia de examen. profază. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. centromer. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . fus de diviziune. după următorul plan: . 6. 4. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 5. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. Ministerul Educaţiei. 1.realizarea corelaţiei între fruct. centrozomul conţine doi centrioli.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. a) Enumeraţi etapele ciclului celular. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. Ministerul Educaţiei. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă.enumerarea elementelor componente ale florii. . la ambele sexe.definiţia florii. cu atenţie. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. litera A. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. Când celula nu este în diviziune. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi.prezentarea dublei fecundaţii. în F2. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. 2. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. format din două propoziţii/ o frază. sămânţă şi două componente ale gineceului. c) Alcătuiţi un text coerent. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.fiice. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. de către descendenţi. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). afirmaţiile următoare.

Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin . drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 62 Ministerul Educaţiei... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4. Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.. Prin fermentaţie. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi .. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3. suplimentare. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. este lipsit de membrană a) cloroplast 2. A B 1..... are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi...... şi se manifestă prin prezenţa unor . pe foaia de examen. iar coloana A caracteristici ale acestora. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. conţine enzime digestive b) dictiozom 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...

cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) genotipul indivizilor din F1. Otoliţii se găsesc în melcul membranos.culoare galbenă). chitină. (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. rol. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. . 5. format din două propoziţii / o frază. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume.Ministerul Educaţiei.plante pitice). prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. 2. Ministerul Educaţiei. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. sămânţa este nudă. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. 4. scrieţi pe foaia de examen. La monocotiledonate. Crossing-over-ul se produce în profaza I. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. precizarea rolului inimii. litera A. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. 2. afirmaţiile următoare. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. celuloză. B 10 puncte La măr. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. denumirea vaselor din corpul plantelor. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. membrană celulară. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. 3. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. respectiv din corpul animalelor.

... Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. Scrieţi. în genotip. pe foaia de examen.. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4.. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă. pe foaia de examen... în fenotip.. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . adiţie b) dublare 3. . caracterul dominant b) manifestă.. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1. deleţie a) adăugare 2... acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol .. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi.. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.

b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. scrieţi pe foaia de examen. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. în ordine evolutivă. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. . patru clase de vertebrate. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. cu atenţie. format din două propoziţii/ o frază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. afirmaţiile următoare. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. . 1. a) Enumeraţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. iar talia joasă. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. . 3.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. c) Alcătuiţi un text coerent. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în următoarea ordine: talie. . Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. în funcţie de modul în care calcă. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate.clasificarea mamiferelor terestre. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. 2. a) Definiţi mutaţia. 2. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. În inspiraţie. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. Insectele au opt perechi de picioare. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. după următorul plan: . culoarea bobului şi forma bobului. năpârlire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. Ştiind că talia înaltă. litera A. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. tegument. .Ministerul Educaţiei. diafragma se contractă. adaptare.

. Scrieţi. pe foaia de examen. există două tipuri de reticul endoplasmatic: ... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. pe foaia de examen. parazită b) lichen 3.. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. 1.. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4... Se acordă 10 puncte din oficiu.... litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme... Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3. În celulă. şi ... . iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. simbiontă a) cuscută 2... Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 64 Ministerul Educaţiei. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP .

Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. angiosperme. B 10 puncte Într-un cuplu. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. .explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. . cu atenţie. grâu. precum şi a produsului final de digestie proteică. . c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. Ministerul Educaţiei. în timp ce părinţii bărbatului au.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. Tatăl femeii are grupa O (I). Artera aortă transportă sânge cu oxigen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6. a fost necesară clasificarea lor. c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. format din două propoziţii/ o frază. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . Ministerul Educaţiei. ca urmare a unei poliploidii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. scrieţi pe foaia de examen. 3. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. grupa AB (IV). 4.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . femeia are grupa de sânge A (II). sămânţă. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. 2. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice.fiice identice cu celula . . Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. litera A. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Comparaţi mitoza şi meioza. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. 1. ambii. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2.

pe foaia de examen.Varianta 65 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3.. astfel încât aceasta să fie corectă..... 1. lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare... Se acordă 10 puncte din oficiu. Funcţiile măduvei spinării sunt: . leucoplaste b) digestie intracelulară 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. şi .. pe foaia de examen.. iar coloana A exemple de organite celulare.. .. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2. Este o caracteristică a celulelor bacteriene.. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.. A B 1..

după următorul plan: . 1. o cauză şi o manifestare a sa. din ciclul celular. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. mutaţie. 2. litera A.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. format din două propoziţii/ o frază. poartă numele de fermentaţie. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. 2. 5. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. în absenţa oxigenului. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. afirmaţiile următoare.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. genă. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. . precizarea unei deosebiri între acestea. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. . care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. 3. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. . b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cromozomul X. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . cu atenţie. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. produsă de un virus. scrieţi pe foaia de examen. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. B Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. alături de interfază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii....Varianta 66 Ministerul Educaţiei. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui .. moluşte a) păianjenul 2.. Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. pe foaia de examen.. Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4.. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... pe foaia de examen.. viermi cilindrici b) scoica de lac 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1.. .. şi . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

b) gameţii fiecărui părinte. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. în acest caz. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . mitocondrii. 2. cu atenţie. iar tatăl este sănătos. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. scrieţi pe foaia de examen. . Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. dar purtătoare a genei pentru daltonism. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. nu are loc disjuncţia heterozomilor. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. mama este sănătoasă. B 10 puncte Într-un cuplu. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. metabolism. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. după rolurile deţinute în organism. În momentul producerii gameţilor tatălui. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: .descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos.precizarea a două tipuri de fibre musculare. La om. . 4. Ministerul Educaţiei.definiţia unui ţesut. Pancreasul exocrin secretă hormoni. Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. format din două propoziţii/ o frază. litera A. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. .clasificarea ţesuturilor epiteliale. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. 2. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi.

Se acordă 10 puncte din oficiu.. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici....... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor.. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. Scrieţi.. şi .. astfel încât aceasta să fie corectă..Varianta 67 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1... Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4. Prelungirile neuronului se numesc .. pe foaia de examen..

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi noţiunile: genotip. . 4. . b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. 5. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. 1. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. monohibridare. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. cu atenţie. litera A. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. format din două propoziţii / o frază. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. . b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre.Ministerul Educaţiei. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 3. c) Alcătuiţi un text coerent.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. 2. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. 2. galben.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. . . verde. 6. În inspiraţie. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. a unei cauze. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fenotip.

bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns. La mamifere. reptile b) este acoperit de puf.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare .. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. cele două tipuri de heterozomi sunt: . amfibieni a) prezintă păr 2. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1... . B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici. astfel încât aceasta să fie corectă...... Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. subţire. pe foaia de examen... pene... A B 1. fulgi 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3... mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed...Varianta 68 Ministerul Educaţiei. La mamifere. pe foaia de examen.. şi .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

Ministerul Educaţiei. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.denumirea celulelor receptoare vizuale. Soţia sa nu are daltonism. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. . În procesul transpiraţiei plantelor. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. din punct de vedere fiziologic.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . mozaic fluid. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. vaporii de apă se elimină prin stomate. . b) Precizaţi două viroze la om. a expresiei: “Privim cu ochii.explicarea. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. iar tatăl ei este sănătos. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. dar vedem cu creierul” . scrieţi pe foaia de examen. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. B Ministerul Educaţiei. 4. 2. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Definiţi ţesutul. proteine. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. litera A. 2. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. printre care se află fosfolipide. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . 3. 1. fără a avea şi daltonism. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. bistrat. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. . Ministerul Educaţiei. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv.

pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen... B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La mamifere.. langusta a) anelide 2.Varianta 69 Ministerul Educaţiei.... . 1..... şi de celule cu . Scrieţi.. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. În celula vegetală. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu . rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3... laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C .. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. caracatiţa b) nematelminţi 3.

caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. care formează aripa. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi modul de locomoţie. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. 5. afirmaţiile următoare.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . Tatăl are ochii căprui (A). scrieţi pe foaia de examen. litera A. format din două propoziţii/ o frază. schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . cu atenţie.Ministerul Educaţiei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. 6. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte Într-o familie. stabiliţi următoarele: a) genotipul.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. ale femeii şi bărbatului. Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. 2. . Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. Ministerul Educaţiei. . pentru ambele caractere. La nivelul capilarelor. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. . c) Alcătuiţi un text coerent. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. Ştiind că. mama are ochii albaştri (”a” . celulă vegetală. atât femeia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. 20 puncte 2. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. celulă animală. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. Cei doi copii au ochi albaştri.

. 1. foaia de examen. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. iar coloana A funcţii ale acestor organe. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv.... formarea bolului alimentar a) intestin gros 2.. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. şi ... sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . Este corectă o singură variantă de răspuns..Varianta 70 Ministerul Educaţiei.. . circulaţia sângelui este închisă. A B 1. Scrieţi pe. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3.. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4. astfel încât aceasta să fie corectă... La mamifere. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare.. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3... pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... .

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. organism homozigot. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. litera A. o manifestare. cu atenţie.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. o modalitate de prevenire a acesteia. 5. înainte de a intra în interfază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. o cauză. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) numărul de cromozomi. . Ministerul Educaţiei. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. 2. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire. 2. 3. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. format din două propoziţii / o frază. grupul placentare. c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). genotip. respectiv de cromatide. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. 1. . La mamifere. deoarece acestea sunt active metabolic. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. . 6. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate.

litera corespunzătoare răspunsului corect... Scrieţi.. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3.. Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.. Urechea internă este sediul receptorilor pentru . .. Este corectă o singură variantă de răspuns. leucocite b) transportul nutrimentelor 3. şi pentru ... pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. pe foaia de examen.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. A B 1... hematii a) apărarea organismului 2.... Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu... trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cromozomi. învelişurile sterile. format din două propoziţii/ o frază. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. cu atenţie. 1. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. alcătuirea părţii femeieşti.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. scrieţi pe foaia de examen. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. 2. 6. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . telofază.Ministerul Educaţiei.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. . Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. litera A. c) fenotipurile organismelor din F1. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic. În structura nefronului intră capsula Bowman. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. 2. scrieţi pe foaia de examen. care adăposteşte glomerulul capilar. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. după următorul plan: . 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. . .descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. alcătuirea părţii bărbăteşti. 5. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei.

Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns. albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2. 1... pe foaia de examen. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2... Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie. acizi graşi b) lipază 3... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... A B 1... pe foaia de examen. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. glicerol... Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.duodenal 4... iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora.. astfel încât aceasta să fie corectă. . litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit ..Varianta 72 Ministerul Educaţiei. Gazul utilizat în respiraţia aerobă este . glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi.

silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. unul al membrului superior. . . 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . format din două propoziţii / o frază. 4. rol. unul al membrului inferior. clasa.valvulele inimii: denumire. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. scrieţi pe foaia de examen. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). . precizând: regnul. 2. Urechea internă conţine receptorii auditivi. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. parcuri naţionale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. sens de deschidere. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. Păstaia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. 2. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. la alegere. b) genotipul organismelor din F1. localizare. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. 5. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei.infarctul miocardic: două cauze.muşchii membrelor . Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România. afirmaţiile următoare. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. a) Definiţi variabilitatea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. încrengătura. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. Ministerul Educaţiei. obţinându-se generaţia F1. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. . după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.ţesuturile: definiţie. cu atenţie. rezervaţii ale biosferei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi).oasele membrelor . 3.

iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2... digestiv b) inimă 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu... pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3.. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. La mamifere... Scrieţi....Varianta 73 Ministerul Educaţiei. 1. circulator a) ficat 2. şi .. litera corespunzătoare răspunsului corect.... pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . Cele două etape ale ciclului celular sunt: . respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1.

. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. mamifere. mediul terestru. străbătută de pori. B Ministerul Educaţiei. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. . a) Denumiţi componentele celulare. care deţin şi transmit informaţia genetică. litera A. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă.tubul digestiv: enumerarea componentelor.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. scrieţi pe foaia de examen. plantigrad. a) Definiţi celula. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). scrieţi pe foaia de examen. .definiţia digestiei. vizibile în timpul diviziunii celulare. 5. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Membrana nucleară este dublă. 3. 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. naşte un copil cu grupa AB (IV). b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. c) Argumentaţi. . Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. 6. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. 1. a cărei mamă are grupa O (I). 2.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în digestia chimică a alimentelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. referitor la numărul de cromozomi. 2. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora.

Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1. ... circulator a) oase 2.. Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... locomotor b) plămâni 3. iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe. Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt .. Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2. pe foaia de examen... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. şi conţin pigmentul denumit .... respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n ... Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. 1. astfel încât aceasta să fie corectă... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 74 Ministerul Educaţiei..

drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La om. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. chinuitoare. cromozomi bicromatidici. . . ADN. format din două propoziţii / o frază. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. 1. B 10 puncte Pentru o plantă. după următorul plan: .definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. cu atenţie.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. dureri de cap şi febră. 3. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. În România. c) raportul de segregare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. Ministerul Educaţiei. 2. . a) Definiţi ciclul celular. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. 2. genotipul plantelor cu flori albe. iar organismele heterozigote au flori albastre. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. afirmaţiile următoare. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. 6. perioada presintetică.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). Ministerul Educaţiei. un exemplu de organism care respiră anaerob. 5. .inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. după genotip şi fenotip al descendenţilor. . litera A. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare.

pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.. Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă. litera corespunzătoare răspunsului corect.. şi .Varianta 75 Ministerul Educaţiei... Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... . Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare .. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2.. 1... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Angiospermele cuprind două clase: .. pe foaia de examen. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi... Se acordă 10 puncte din oficiu. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame. Scrieţi......

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. după următorul plan: . aberaţii numerice.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. . Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie.disjuncţie.retina: localizare. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. rolul receptorilor. la nivel celular se eliberează CO2. 4.mucoasa olfactivă: localizare. scrieţi pe foaia de examen. prin meioză. B Ministerul Educaţiei. Simţul gustului este un simţ chimic. c) Alcătuiţi un text coerent. localizare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac.receptorii gustativi: denumire. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. . În urma respiraţiei aerobe. 1.două efecte ale consumului de droguri.Ministerul Educaţiei. organisme hibride. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în F1. două roluri. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. format din două propoziţii / o frază. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. . 5. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. gameţi. . 3. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). o caracteristică structurală a celulelor receptoare. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. Tibia este un os al membrului inferior. 2. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. Ministerul Educaţiei. se obţin. 2. stimul. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). două caracteristici structurale. 6. a) Definiţi heterozomii. afirmaţiile următoare. o specie cu 2n = 8 cromozomi. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. structură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Samara este un fruct dehiscent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. non .

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte.. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare........ Este corectă o singură variantă de răspuns..... Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere. pancreasul.. în absenţa luminii 2. La mamifere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof..Varianta 76 Ministerul Educaţiei. 1. copitate b) capra 3. . ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3... A B 1. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea . glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . pe foaia de examen. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. cetacee a) balena 2.

Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. genotipul copiilor sănătoşi. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular.sămânţa: definiţie. cromoplaste. 3. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. . Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului.înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. cu atenţie. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. Ministerul Educaţiei. tatăl. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. 5. cealaltă fiică însă este sănătoasă. c) Reprezentaţi schema mitozei. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. B 10 puncte Într-o familie. .relaţia fotosinteză – fructe. după următorul plan: . Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ.definiţia fecundaţiei. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. bace. afirmaţiile următoare. 2. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. substanţe nutritive. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. . b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. 1. . Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. 4.

. arterele. La mamifere. în anafază. ficat d) trahee.. 1. în fruct... iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe. pe foaia de examen. în apropierea membranei nucleare 4.. şi prezintă sămânţa . excreţia b) rinichi. trompe uterine 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.... A B 1. vezică urinară 3. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... Se acordă 10 puncte din oficiu. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. respiraţia c) stomac.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3... plămâni C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Bradul aparţine regnului ... digestia a) ovare.

Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. format din două propoziţii / o frază. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. precizarea proporţiilor lor.trombocitele: două caracteristici structurale. 6. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii. mazăre. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. gameţi puri. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. b) genotipul descendenţilor. b) Denumiţi tipul de organit celular.Ministerul Educaţiei. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. cu atenţie. 3. Ministerul Educaţiei.sângele: precizarea a trei funcţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . . c) Alcătuiţi un text coerent. 1. enumerarea celor două componente principale. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. 4. afirmaţiile următoare. . rol. rol. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. specific celulei vegetale. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. mari şi lucioase (aaBbCC). rol. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid.hematiile: două caracteristici structurale. scrieţi pe foaia de examen.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza.leucocitele: două caracteristici structurale. a) Definiţi codominanţa. monohibridare. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. . precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . B Ministerul Educaţiei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. scrieţi pe foaia de examen. 2.

Varianta 78 Ministerul Educaţiei. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice.. Inima aparţine sistemului ... La mamifere... pe foaia de examen. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Se acordă 10 puncte din oficiu. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală . ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă..... 1. A B 1... litera corespunzătoare răspunsului corect... şi este alcătuită din două atrii şi două . Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... ..... iar coloana A mecanismele de realizare a acestora.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. mamifere placentare. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. . 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. produşi metabolici sau toxici. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent.definiţia digestiei. a) Numiţi o specie de amfibian. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru. un component structural similar. Androceul este format din totalitatea staminelor. . . după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. după natura substanţelor organice depozitate. format din două propoziţii / o frază.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. . pe schemă. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. 6. 4. glande mamare. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale.Ministerul Educaţiei. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. reptile. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. cu ajutorul unor săgeţi. B Ministerul Educaţiei.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. b) Clasificaţi leucoplastele. respectiv aaBBcc. păsări. litera A. Ministerul Educaţiei. . Lipitorile sunt moluşte. în digestia chimică a alimentelor. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. 2. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1.tubul digestiv: enumerarea componentelor.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Este corectă o singură variantă de răspuns. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi.. Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. B.. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote.. a. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A. Aab d) AB. şi . pe foaia de examen.. caracatiţă a) anelide 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. protiste.. ab . Bb c) AaB. . Se acordă 10 puncte din oficiu. .. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. aB... Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Pentru a realiza fotosinteza.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. b b) Aa. 1. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături... A B 1. Ab.. fungi.... astfel încât aceasta să fie corectă... rac b) artropode 3..

6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie.ţesutul: definiţie. B Ministerul Educaţiei. mecanism de funcţionare.Ministerul Educaţiei.pielea: enumerarea a trei funcţii. 4. 3. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. c) Alcătuiţi un text coerent. F1. bacterie parazită. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. rezultă prima generaţie. . răspândite în toate mediile de viaţă. format din două propoziţii / o frază. notând pe desen două elemente componente. clasificare în funcţie de rol. Ministerul Educaţiei. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. afirmaţiile următoare. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. Monerele sunt organisme procariote. .ţesutul epitelial: trei roluri. . tuberculoză. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . plămâni . structura acestor receptori. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. scrieţi pe foaia de examen.

Se acordă 10 puncte din oficiu.... La mamifere. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar prin cele lemnoase circulă seva .. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie .. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. fungi b) bacterii 3... iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4.... . litera corespunzătoare răspunsului corect.... Prin vasele liberiene circulă seva . plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi. animale a) amfibieni 2. 1.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3..... A B 1.

Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. filicate. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. afirmaţiile următoare. litera A. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. scrieţi pe foaia de examen. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. c) Alcătuiţi un text coerent. plante vasculare. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. . 4. B Ministerul Educaţiei. 5. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. precizaţi mediul lor de viaţă. Ministerul Educaţiei. fibre şi substanţă fundamentală. . Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. 6. 2. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. după următorul plan: . 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. Gastrita este o boală a sistemului respirator. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Gameţii sunt celule haploide.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. precum şi modul lor de dispunere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

. Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... .. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive..Varianta 81 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns... şi din căi . esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B .. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A organe care au aceste caracteristici....... A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... astfel încât aceasta să fie corectă.

precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. 3. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. mama sa are grupa B (III). scrieţi pe foaia de examen. 5. litera A. În timpul inspiraţiei. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. . În cazul sindromului Down. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. afirmaţiile următoare.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . . caracatiţa. care se hrănesc heterotrof. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. . Bila este produsă de intestinul subţire. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Încadraţi. cromatină. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. Ministerul Educaţiei.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. denumind trei componente pe desen. precizând două asemănări şi două deosebiri. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. . iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. cu atenţie. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora.Ministerul Educaţiei. cromozomi. precizând o asemănare şi o deosebire. nucleoli. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. c) abaterea de la legile lui Mendel. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) grupa de sânge a tatălui copilului. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. format din două propoziţii / o frază. 4. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. tenia. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. 2. racul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. indicând încrengătura corespunzătoare.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. întâlnită în cazul grupei AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu.

... pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi ..... Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale..... litera corespunzătoare răspunsului corect. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. artropode a) caracatiţa 2. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi. . Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3... Se acordă 10 puncte din oficiu. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun . Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului .. Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1..Varianta 82 Ministerul Educaţiei.. nematelminţi b) limbricul 3. La plante.

a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1.prezentarea denumirii. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. monocotiledonate.Ministerul Educaţiei. se obţin organisme hibride. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. indicând două asemănări şi două deosebiri. Bila este produsă de vezica biliară. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă.prezentarea denumirii. 2. din punct de vedere structural. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. 1. 4.definiţia funcţiilor de nutriţie. a două cauze. . Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . litera A. În prima generaţie. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. răspândite pe tot globul. Mitocondria are rol în producerea de energie. 3. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Elefantul este un mamifer placentar. Fungii se hrănesc heterotrof. frunze. saprofit sau parazit. Cromozomii monocromatidici. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. a două cauze. Ministerul Educaţiei. a două cauze. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). B Ministerul Educaţiei. cormofite. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde.prezentarea denumirii. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. ferigi. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. dicotiledonate. . afirmaţiile următoare. cu atenţie. F1. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei.prezentarea denumirii. a două cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme.

. astfel încât aceasta să fie corectă... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte .. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari. şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele .Varianta 83 Ministerul Educaţiei. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4.. . Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore....... aparat Golgi a) digestie intracelulară 2. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns... lizozom b) producere de energie 3... denumite . Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2... pe foaia de examen. A B 1... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. La plante.

rezultaţi din această încrucişare. herpes. ale tubului digestiv. după următorul plan: . 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). litera A. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s).numirea şi localizarea glandelor anexe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. la alegere. membrana celulară. la om. 2. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. Sucul pancreatic se varsă în duoden. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). . perete celular. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. 1. scrieţi pe foaia de examen. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. . Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. afirmaţiile următoare. tuberculoză. 2.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. 6. oreion. SIDA.Ministerul Educaţiei. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. conţin 2n cromozomi. respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. Ministerul Educaţiei. . . Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. 5. Celulele somatice. 4. Ministerul Educaţiei. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. o cauză. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. lipide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. având o organizare asemănătoare. gripă. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. sifilis.

pulmonare. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 84 Ministerul Educaţiei..... Se acordă 10 puncte din oficiu.. mers b) delfin 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. şi realizează schimbul de gaze la nivelul .. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. pe foaia de examen..... Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea .... înot a) arici 2. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. La mamifere... Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3. Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore .. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi.

20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. La grâu. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. 4. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni.sistem respirator la mamifere. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. 2. metamorfoză. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. . 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. 18 minute telofaza. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. chimic şi biologic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. al produşilor de reacţie. . acvatic. a) Definiţi mutaţia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. afirmaţiile următoare. . scrieţi pe foaia de examen. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. broasca de lac. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei.definiţia respiraţiei. litera A. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. respectiv anaerob. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. Ministerul Educaţiei. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor.Ministerul Educaţiei. . al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. 5. dintre care: 8 minute metafaza. profaza – jumătate din durata diviziunii.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. a) Numiţi două grupe de amfibieni. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. În procesul de expiraţie normală. 3.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4.. lipitoarea a) moluşte 2.. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe.... astfel încât aceasta să fie corectă. Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B . După efectele pe care le au. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen... tenia b) viermi cilindrici 3. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A.. . . mutaţiile pot fi: neutre. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2..... pe foaia de examen. trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi.. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi .Varianta 85 Ministerul Educaţiei..

Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. La mamifere.definiţia ţesutului. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. unde se ramifică. denumirea prelungirilor neuronului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. bronhiile pătrund în plămâni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: .ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. tipul de respiraţie şi de reproducere. homozigot. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. litera A. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Centrozomul lipseşte din neuroni. nicovală şi scăriţă. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. afirmaţiile următoare. 3. heterozigot. scrieţi pe foaia de examen. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. 2. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. CO2. c) Alcătuiţi un text coerent. .ţesuturi conjunctive: alcătuire. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. 1. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului.neuronul: rol. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. . . clasificare. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. b) Precizaţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. recesiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Sepia şi caracatiţa sunt anelide. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. 4. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă.

astfel încât aceasta să fie corectă. şi este depozitată în vezica . 1.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. pe foaia de examen. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3.. La mamifere.. A B 1... sistem de canalicule b) nucleu 3.. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere . iar coloana A caracteristici structurale ale acestora. Bila este produsă de . subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2. Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.... La mamifere... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. . pe foaia de examen...Varianta 86 Ministerul Educaţiei... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. . sindrom Down. . 20 puncte 2. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. a localizării şi a ecuaţiei chimice.digestia: definiţie.definiţiile nutriţiei autotrofe. heterozomi. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. daltonism. erbivor. . întâlnit la unele bacterii şi fungi. albinismului. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. c) Alcătuiţi un text coerent. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. 6. cu atenţie. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. omnivor. sindrom. . 3. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. fiecare cu o grupă sangvină diferită.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. respectiv heterotrofe. 5. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. hemofilie.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. autozomi. litera A. care pot fi dominante sau recesive. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. broaştele ţestoase şi crocodilii. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani. anemiei falciforme. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. mitocondria şi cloroplastul.

... urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. excretor a) esofag 2... Rezultatul digestiei bucale se numeşte . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2..Varianta 87 Ministerul Educaţiei. apoi în esofag şi în stomac. reproducător b) laringe 3. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea.. A B 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia . Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în .. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4. 1... La mamifere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe...

sunt gene codominante. 3. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. 5. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. În cursul mitozei. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. importanţa glucidelor. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. inele. b) Denumiţi un vierme parazit. F1. Bacilul Koch determină apariţia TBC . Racul. Cele două gene LA şi LB. 6. afirmaţiile următoare. cu atenţie. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. respectiv ale anafazei mitozei. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În prima generaţie. terestru. enumerarea dizaharidazelor. care determină apariţia grupei de sânge AB. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. c) Alcătuiţi un text coerent. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. 1. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. homarul sunt arahnide. Reptilele au respiraţie branhială. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. crabul. 4. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. 2. precizând doua asemănări şi două deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). libere sau parazite. ca substanţe organice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. format din două propoziţii / o frază. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. se obţin organisme hibride. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. Ministerul Educaţiei. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cheţi.

sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. molidul b) ascomicete 3... Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din ... A B 1.... litera corespunzătoare răspunsului corect. grâul a) angiosperme 2.. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2.... astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. pe foaia de examen...Varianta 88 Ministerul Educaţiei. şi vase de sânge: artere..Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.. capilare şi .. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure . Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns..

Ministerul Educaţiei. Râma este un vierme cilindric. 5. homozigot. răspândite pe tot globul. La angiosperme.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. La mamifere.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. . în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 3. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. heterozigot. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. litera A. tatăl este bolnav de hemofilie. . afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. alcătuit din celule.Ministerul Educaţiei. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) procentul descendenţilor. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. 1. genă recesivă.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. precizaţi numele celui care a elaborat-o. 2. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. 4. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. iar mama este sănătoasă. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. adaptat mediului de viaţă terestru.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. c) Alcătuiţi un text coerent. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . 2. din prima generaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. stabilind o asemănare şi o deosebire.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. . B 10 puncte Într-o familie. cu atenţie. . fibre şi substanţă fundamentală dură. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. . b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate.

mamifere b) liliacul 3... 1. şi prin . pe foaia de examen.. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale.. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns... Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4...... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate.. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3.. Broasca de lac adultă respiră prin . ..Varianta 89 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. amfibieni a) broasca ţestoasă 2... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere .. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1.

apare un băiat bolnav de albinism. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. format din două propoziţii / o frază. probabilitatea. b) genotipul descendenţilor posibili. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. . cu atenţie. . 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. 3. respectiv aeriene. litera A. . B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. primate. Ministerul Educaţiei. numirea a câte unui muşchi al coapsei. 5. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele. 4. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. heterozomi. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului.clasificarea ţesuturilor musculare. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. insectivore.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. 6. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. Abraxas. în procente. la mediul de viaţă respectiv.clasificarea mamiferelor terestre. . în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. 2. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui.Ministerul Educaţiei. 2. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. . Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. respectiv al braţului. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. Encefalul este localizat în canalul vertebral. scrieţi pe foaia de examen. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. sistem osos b) uretră 3. pe foaia de examen... .. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4.... şi ... Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect... 1... Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 90 Ministerul Educaţiei... iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice. sistem excretor a) bronhiolă 2. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice..... Prelungirile neuronale se numesc . A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3.

1. 2. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. Ministerul Educaţiei. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. iar aceştia cu neuronii multipolari. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. Ministerul Educaţiei. bacil.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. a) Enumeraţi trei specii de plante. c) Alcătuiţi un text coerent. . 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. din România. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. După tipul de celulă. ocrotite prin lege. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. . . precizând procentele în care se găsesc. . pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. 5. cu atenţie. 2. tuberculoză. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. B 10 puncte La om. Totalitatea carpelelor formează gineceul.numirea celor două componente ale sângelui. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. litera A.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. 6.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. sistem nervos b) limba 3.. iar seva elaborată prin vasele conducătoare... sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. A B 1.. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective. astfel încât aceasta să fie corectă...... Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic . litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.. .. sistem excretor a) hipotalamusul 2. la om.. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3. 1...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Seva brută circulă prin vasele conducătoare . Inima. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu..

bacili. . . c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. . Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional. alcătuire. enumerarea şi descrierea componentelor sale). F1. 20 puncte 2. După formă. spirili.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). scrieţi pe foaia de examen. . fibre musculare. Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. În prima generaţie. se obţin organisme hibride. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. după funcţia pe care o îndeplinesc. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. 1. După tipul de celule în care apar. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. scrieţi pe foaia de examen. 2. bacteriile pot fi: coci. 6.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.caracterizarea neuronului (definiţie. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.menţionarea a patru roluri ale encefalului. b) Clasificaţi plastidele. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Arterele coronare irigă inima. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. mutaţiile pot fi somatice şi gametice. 4. ATP. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. c) Alcătuiţi un text coerent.

Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi.. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY .. .. pe foaia de examen. şi .. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4. pe foaia de examen... iar coloana A cauzele acestora. Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu... A B 1. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 92 Ministerul Educaţiei.. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: . 1. Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3....

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). 4. iar mama O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. . . fiecare îndeplinind o anumită funcţie. 1. b) genotipurile descendenţilor posibili. Mitocondriile au rol în digestia celulară. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. b) Exemplificaţi. litera A. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui.Ministerul Educaţiei. 6. La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. specii comestibile. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. c) Alcătuiţi un text coerent. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. pentru fiecare clasă de moluşte. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. câte un reprezentant.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. 5. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. 2. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). a) Enumeraţi trei clase de moluşte. Ministerul Educaţiei.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. ventuze. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . precizând două asemănări şi două deosebiri.

... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii........ Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.. Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită . În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice. .. pe foaia de examen.. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2.. pe foaia de examen. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă... 1.. care este impregnată cu săruri .. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 93 Ministerul Educaţiei..

litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. precizaţi fazele meiozei I. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. format din două propoziţii / o frază. Ribozomii au rol în respiraţia celulară.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 1. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. a) Comparaţi mitoza şi meioza. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . 20 puncte 2. Artera aortă are originea în ventriculul drept. se obţin organisme hibride.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. scrieţi pe foaia de examen. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. afirmaţiile următoare. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. B Ministerul Educaţiei.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. gameţi. meioză. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Sporozoarele sunt protiste. . Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. 5. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. b) Realizaţi schema meiozei. În prima generaţie. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.definiţia respiraţiei. 2.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor. F1. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. .

astfel încât aceasta să fie corectă. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică .. B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.. ficat b) enzime proteolitice 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3. Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu... iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. glande salivare a) săruri biliare 2. 1. pe foaia de examen..Varianta 94 Ministerul Educaţiei. pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. .... şi . Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2.... Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: . A B 1. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4.

vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. o modalitate de prevenire.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. branhii. b) Exemplificaţi. 2. afirmaţiile următoare.măduva spinării: localizare. trei manifestări. cu atenţie. 1. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B Ministerul Educaţiei. b) Caracterizaţi mutaţiile. solzi cornoşi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte 2. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. gustativi. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. 3. auditivi. două roluri. Cromatina se condensează în profază. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1.paralizia: trei cauze. 6. Polidactilia este o maladie ereditară. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. format din două propoziţii/ o frază. olfactivi. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Clasificaţi factorii mutageni.organe. după următorul plan: . pentru fiecare grupă de reptile. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. câte un reprezentant. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. . Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei.receptorii vizuali. scrieţi pe foaia de examen. 5. litera A. . 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g).

. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi . dar purtători ai genei pentru hemofilie. A B 1. 1. artropode a) păstrăvul 2.... .. pe foaia de examen. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4.... reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. angiospermele se împart în .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe .. Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2.Varianta 95 Ministerul Educaţiei... genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... moluşte b) gavialul 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.. După numărul de cotiledoane.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. afirmaţiile următoare. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Produsul de secreţie al ficatului este bila.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. dominantă/ recesivă). Mitocondriile sunt organite celulare. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. 3. Ministerul Educaţiei. c) Numiţi un vierme parazit . 1. c) Alcătuiţi un text coerent. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: .enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. 5. care poate avea consecinţe fatale.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. precizând două asemănări şi o deosebire.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. scrieţi pe foaia de examen. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. biologici. energie. format din două propoziţii / o frază. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. . chimici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. încadraţi acest organism în regnul corespunzător. respiraţie. 2. Matei trebuie să fie foarte atent. Oseina este impregnată cu săruri minerale. 4. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ATP. cu atenţie. . . De fiecare dată când se joacă în parc. animale şi om. 2. litera A. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. Membrana nucleară este străbătută de pori. Factori mutageni pot fi: fizici. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. .

.... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4. şi .. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2. ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3. dicotiledonate b) laricele (zada) 3. Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: . litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. 1... conifere a) feriguţa 2... filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi...Varianta 96 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi... digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . pe foaia de examen. În stomac.

scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. litera A. 6. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. femeie sănătoasă.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. 3. Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. Limfocitele au rol în imunitate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . bărbat bolnav. în cazul daltonismului. Ministerul Educaţiei. cavitar.receptorul: definiţie. tricameral. cu atenţie. bărbat sănătos. la mamiferele adulte. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. În inspiraţie. 5. . c) Notaţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r). pori. dublă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. Centrozomul este absent din celule nervoase. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. 4. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. fungi şi plante. dar purtătoare a genei. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. c) Alcătuiţi un text coerent. . format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. este un organ musculos. Inima. afirmaţiile următoare. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros.Ministerul Educaţiei. . c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. 1. B Ministerul Educaţiei.

Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B . litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. anure a) broasca de lac 2. Stomacul este situat în cavitatea .. pe foaia de examen.... chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4..Varianta 97 Ministerul Educaţiei..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1.. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2.... Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul .. .

B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. Bila are rol în digestia lipidelor.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. 3. grupe sangvine. format din două propoziţii / o frază. iar mama este sănătoasă. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. deasupra diafragmului.ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. 5.localizarea celor două procese la nivel celular. este considerat părintele geneticii. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). b) Realizaţi. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. Ministerul Educaţiei. arahnide şi cefalopode. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. 1. până în F1. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. . . Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). Gregor Mendel.Ministerul Educaţiei. . 2. scrieţi pe foaia de examen. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z).explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. precizând o asemănare şi trei deosebiri. genotip. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. 4. Ficatul este situat în stânga stomacului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. un călugăr franciscan. afirmaţiile următoare. fenotip. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. după următorul plan: .

proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... glucide a) lipaza 2. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează.. astfel încât aceasta să fie corectă...... 1.. lipide b) maltaza 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.. .Varianta 98 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.. şi celule cu . A B 1.. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2... pe foaia de examen. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4.. Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu ..

cu atenţie. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. pentru mucegaiul verde. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. tipul de nutriţie. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). . c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. mitocondrie. scrieţi pe foaia de examen. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. 5. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. litera A. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază. . 2. Ministerul Educaţiei.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. a) Notaţi. . La bacterii peretele celular este constituit din chitină. 1.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. alcătuirea corpului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. 3. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. energie. folosind o cultură de mucegai verde. . 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. respectiv gonoreei. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. c) Alcătuiţi un text coerent. 4. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează. Maria are 54 de kg. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. HIV este un ribovirus.menţionarea a câte unei cauze. scrieţi pe foaia de examen. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. 2. regnul din care face parte. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. iar fratele ei grupa O (I).

.. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . un număr de . tuberculoză b) sporozoar 3.... Scrieţi. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4.Varianta 99 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. pe foaia de examen. în celulele somatice.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. heterozomi. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici.. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3. babesioză a) bacterie 2.. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu... Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2. de autozomi şi un număr de . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... A B 1. În diviziunea celulară. pe foaia de examen. Omul are..

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. b) Clasificaţi agenţii mutageni. fenotipul lor. Ministerul Educaţiei. Trombocitele au rol în coagularea sângelui. . format din două propoziţii / o frază.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. . stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. litera A. 1. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. Folosind litere/ simboluri alese de voi. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. Muşchii gambei se inseră pe radius.Ministerul Educaţiei.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. heterozomi. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. meioză. după rolurile deţinute în organism. La mamifere. Plămânul este acoperit de pleură. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. afirmaţiile următoare. 2. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. c) Alcătuiţi un text coerent. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. 2. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . respectiv bărbătesc.precizarea a două tipuri de fibre musculare. Meioza are o etapă reducţională. 6. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. 4. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. b) Caracterizaţi profaza. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. 5.clasificarea ţesuturilor epiteliale. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. . c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei.definiţia unui ţesut.

. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1... Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3. pe foaia de examen... la om.. micoză a) HIV 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 100 Ministerul Educaţiei.. bacterioză b) plasmodiul malariei 3.. A B 1.. şi ........ viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. Scheletul antebraţului.. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4.. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni. este format din două oase: . La mamifere. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. . pe foaia de examen.

rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. 6. . format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. bărbaţi. Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi.muguri gustativi: precizarea localizării. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. 2. . 1. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. cu atenţie.calea de conducere a informaţiilor olfactive. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. 3. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. scrieţi pe foaia de examen.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. 5. respectiv a celor cu ochii negri. 20 puncte 2. . femei. maladie. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. fibre şi substanţă fundamentală. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. coagularea sângelui. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Hepatita este produsă de bacilul Koch. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.Ministerul Educaţiei. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful