Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. A B 1. .. zigot b) gonadă feminină 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. .. structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul.. Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. ovul a) gamet masculin 2. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul .. şi . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..Varianta 3 Ministerul Educaţiei.. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... iar coloana A celule cu rol în reproducere. spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere.. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3. La plante. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1..... Se acordă 10 puncte din oficiu.

participă la câte o fecundaţie. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. . ribozomi. . . b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. afirmaţiile următoare.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. 1. toate etapele rezolvării problemei. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. a) Definiţi celula. 3. c) Alcătuiţi un text coerent. Şarpele de casă este un vertebrat. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. . . enzime oxido-reducătoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. scrieţi pe foaia de examen. enzime hidrolitice. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. care face parte din grupul reptilelor. Cercetării şi Inovării Scrieţi. La mamifere. litera A. 2. 5. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. 2. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: . 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21.

. iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice.Varianta 4 Ministerul Educaţiei.... oleoplaste a) glucide 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. amiloplaste b) lipide 3. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns..... astfel încât aceasta să fie corectă.. Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3..... 1. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. . şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe ... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: . Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. Ministerul Educaţiei. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. 4. precizarea unei cauze şi a unui simptom.definiţia excreţiei. X şi Y D 10 puncte Citiţi. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. localizare. precizarea funcţiei. afirmaţiile următoare.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină.transpiraţia la plante: definiţie. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. 2. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. 3.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. . format din două propoziţii / o frază. 2. cromozomi bicromatidici. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic. . . cu atenţie. La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. enumerarea tuturor componentelor. trei roluri. . scrieţi pe foaia de examen. . b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5.nefronul: definiţie. sinteză de ADN. litera A. cromozomi monocromatidici. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

bulbi a) cartof 2.. şi musculatura.. Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul . prin vena pulmonară d) CO2. La realizarea locomoţiei participă scheletul. Se acordă 10 puncte din oficiu... prin venele cave 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3.. 1. iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. litera corespunzătoare răspunsului corect.... pe foaia de examen. .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. prin artera aortă b) CO2... rizomi b) lalea 3. în mod ... Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. prin artera pulmonară c) O2. în mod . pe foaia de examen.. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1..Varianta 5 Ministerul Educaţiei.. tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: . fructe. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. 4. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. conifere. . scrieţi pe foaia de examen. . afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. 5. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central. . c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi.sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. 1. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. litera A. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. 6. . 2.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. sistemul nervos şi sistemul locomotor. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. cu atenţie.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. La ora actuală. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. B Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. . format din două propoziţii / o frază.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri.

Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B .. Este corectă o singură variantă de răspuns... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Neuronul este alcătuit din corp ... litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. prin vena pulmonară d) CO2. prin artera pulmonară c) O2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. crocodili b) caretul 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu. prin artera aortă b) CO2. broaşte ţestoase a) guşterul 2.. A B 1.. . astfel încât aceasta să fie corectă... Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3.. Structură osoasă a urechii medii la mamifere. este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2.. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2..... prin venele cave 4.. 1. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. pe foaia de examen.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. şi din .

iar cutia toracică se micşorează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. În timpul expiraţiei. taxon. 1. . 5.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. . a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. cu atenţie. Fecundaţia la angiosperme este dublă. litera A.definiţii: digestie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. într-un interval de 33 de ore.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. afirmaţiile următoare.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. 2. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. . Ministerul Educaţiei. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. 2. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. .Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. nomenclatură binară. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. absorbţie intestinală. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. muşchii inspiratori se relaxează.

.. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Urechea internă cuprinde receptori .. litera corespunzătoare răspunsului corect. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B .. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi.... Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. şi ..Varianta 7 Ministerul Educaţiei.... Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă... 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. . regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii. A B 1. pe foaia de examen... regnul Plantae b) feriga comună 3. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu..

localizare. scrieţi pe foaia de examen. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . format din două propoziţii / o frază. sinteza de lipide. B Ministerul Educaţiei. 4. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. .ureche medie: precizare componente şi rol. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine. 5. 10 puncte Într-o familie. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei.receptorii urechii interne: denumire. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3.Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. . a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. ribozomi.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. rol. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. reticul endoplasmatic neted. 2. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.urechea externă: precizare componente şi rol. 1. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). c) Alcătuiţi un text coerent. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. litera A. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.ureche internă: precizare componente şi rol. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. cu atenţie. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei. 6. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. corpului.. pe foaia de examen. înot b) porumbelul 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. 1...Varianta 8 Ministerul Educaţiei..... Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3... Este corectă o singură variantă de răspuns.... zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi. Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4... şi .. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2.. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cerebelul controlează . A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.... salt a) pitonul 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect..

funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere. . b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. c) Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. . tipurilor de neuroni implicaţi. . organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). a centrului nervos.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. Ministerul Educaţiei. de fiecare dată câte 200 de ouă. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.măduva spinării: localizare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. fus de diviziune. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. pe care le descompun. litera A. 3. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. la alegere. centrozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. format din două propoziţii / o frază. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. 2. 5.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. a efectorului şi a răspunsului. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe. 1. scrieţi pe foaia de examen. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . 2. cu atenţie.

.. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2.. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă... Se acordă 10 puncte din oficiu..... Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B .. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2.. Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea. şi din căi . Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3... 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. . litera corespunzătoare răspunsului corect... Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4.. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen...

sistemul reproducător masculin: enumerare componente. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. pe care le descompun. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. scrieţi pe foaia de examen.definiţia reproducerii sexuate. 5. scrieţi pe foaia de examen. Sexul feminin. Cercetării şi Inovării comă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. paralizii. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. localizarea proceselor.sistemul reproducător feminin: enumerare componente. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. stări de Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. b) numărul maxim.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. . de memorie. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: .ovulaţia. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. la om. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. format din două propoziţii / o frază. . . stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. 4. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. Rinichii. cu atenţie. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. 2. . Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. 2. la om. factori chimici. 1. rolul componentelor. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. litera A. de vedere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. radiaţii ultraviolete.

Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele .. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3. . Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. parazită b) mucegaiul alb 3... Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită . Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... litera corespunzătoare răspunsului corect.. în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează . Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2. iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora. simbiontă a) dracila 2.... pe foaia de examen.....Varianta 10 Ministerul Educaţiei.

. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie.fructe galbene şi m . Bacteriile au un număr par de cromozomi. Inima la mamifere este tricamerală. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. 4. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. Genele care determină caracterele respective sunt R . obţinut în F2. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. format din două propoziţii / o frază. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. a organelor tubului digestiv la mamifere. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor.localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor. r . litera A. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. c) Alcătuiţi un text coerent. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. nucleu. M .fructe roşii. . Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. 20 puncte 2. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.fructe mari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . 1. cromozom.stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. 3. scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. scrieţi pe foaia de examen. În prima generaţie se obţin 100%. Ministerul Educaţiei.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. în ordine. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. 6.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.fructe mici.Ministerul Educaţiei. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. .enumerarea. . 5. după fenotip. b) raportul de segregare.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...Varianta 13 Ministerul Educaţiei. salamandră a) anure 2........ Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. guşter b) peşti 3. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din .... Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare . astfel încât aceasta să fie corectă... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. .. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect.... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. pe foaia de examen. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. şi . brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. 1..

Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. energie luminoasă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. format din două propoziţii / o frază. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. . scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. afirmaţiile următoare. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. litera A. 5. 16 combinaţii. . c) Alcătuiţi un text coerent. Excreţia. 4. În cazul mamiferelor. la sexul masculin. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. cât şi urinară.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. a vaselor de sânge. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. uretra este atât cale genitală. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2. 2.Ministerul Educaţiei. 2. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. 6.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . . la mamifere. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. scrieţi pe foaia de examen. pe foaia de examen. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. a) Definiţi mutaţiile. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. denumirea valvulelor.denumirea unei boli a sistemului circulator.inima: localizare. 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora. . a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. toate etapele rezolvării problemei. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scrieţi. energie chimică. rezultând în F2.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului . Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4..... A B 1....Varianta 14 Ministerul Educaţiei. stamine b) caliciu 3. sepale a) androceu 2. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect... Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii. 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma . Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. Se acordă 10 puncte din oficiu... În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... astfel încât aceasta să fie corectă. şi se finalizează cu formarea .. iar coloana A elemente ale acestora... . stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi.

6. Scrieţi. La angiosperme. Ministerul imobile. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor. 3. rol. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom.Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.receptorii vizuali – denumire. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). c) Alcătuiţi un text coerent. 1. . mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă. format din două propoziţii / o frază. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. cu atenţie. . . a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. localizare. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. toate etapele rezolvării problemei. substanţe organice.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. 5. 2. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. 2. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. enzime oxido-reducătoare. litera A.componentele sistemului optic: enumerare. Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.învelişurile globului ocular-enumerare. . . c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La musculiţa de oţet. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. pe foaia de examen. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.

. 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale . Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns..... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.. Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1. iar totalitatea vacuolelor formează .Varianta 15 Ministerul Educaţiei.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale. Vacuola este delimitată de o membrană ... artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi..... Se acordă 10 puncte din oficiu. artera aortă a) atriul drept 2. .... Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. vene cave b) atriul stâng 3. iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică.

.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. . dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. muscular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. toate etapele rezolvării problemei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. pe foaia de examen. . format din două propoziţii / o frază. clasificarea reflexelor medulare. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. respiraţie traheală. 3. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). 5. 2. afirmaţiile următoare. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III). a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. litera A. Scrieţi.măduva spinării: localizare. 6. cu atenţie. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi.neuronul: prezentarea componentelor. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. nervos. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. . c) Alcătuiţi un text coerent. Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. picioare articulate. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

... astfel încât aceasta să fie corectă.. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect.. . A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. După tipul de celule afectate.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... mutaţiile pot fi: . Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul ..Varianta 18 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A reprezentanţi ale acestora.. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2.. arici a) carnivore 2.... Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3... 1.. iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi.. leneş b) rozătoare 3.

Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice.pigmenţii asimilatori: denumire.două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. trahei. deoarece sunt adaptate la zbor. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. afirmaţiile următoare. localizare. Stimulii acţionează asupra receptorilor. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază. homozigot pentru formă). .Ministerul Educaţiei. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută.ecuaţia fotosintezei. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase.ţesuturi asimilatoare: încadrare. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. litera A. 20 puncte 2. cu atenţie. b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. localizare. 5. folosind simboluri (litere) alese de voi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. c) Alcătuiţi un text coerent. heterozigot pentru formă). organe vegetative. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. B Ministerul Educaţiei. 1. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. . Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . clasificare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .

.... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. A 1. glucidelor 4. Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. Gonadele masculine se numesc . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi... lipidelor.Varianta 19 Ministerul Educaţiei.. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor .. Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3. astfel încât aceasta să fie corectă. retină 3... iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. . litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. 1. şi produc gameţi masculini. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare....... Este corectă o singură variantă de răspuns.. coroidă 2.. denumiţi .

scrieţi pe foaia de examen. 3. . Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor. La angiosperme. cu atenţie. . scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. B Ministerul Educaţiei. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. 1. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om. . carnivore. Ministerul Educaţiei. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. Cercetării şi Inovării 6. daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. . 4. 2. c) Precizaţi tipurile de respiraţie. litera A.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. fiind dublu heterozigot. . 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. afirmaţiile următoare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. localizate în cavitatea abdominală. ierbivore. la alegere. ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele. b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. cu precizarea a câte unui caracter morfologic.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. .... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi... printre care se află ... pe foaia de examen. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. din punct de vedere chimic... mamifere b) liliac 3.. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3... Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi...... A B 1.. 1. pe foaia de examen. Membrana. Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2.. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat . iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora... prezintă dublu strat de .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. amfibieni a) crap 2.

descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. . c) Alcătuiţi un text coerent. Peretele celular la plante conţine celuloză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. .precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. afirmaţiile următoare. La anure. Pteridofitele sunt cormofite. Insectele au trei perechi de picioare. Ministerul Educaţiei. b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. 5. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. 1. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) fenotipul fructelor de măr din F2. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. a) Daţi un exemplu de protist parazit. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. sporozoare. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. eucariote. 20 puncte 2. litera A. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. B Ministerul Educaţiei. fecundaţia este internă.definiţia florii la angiosperme.prezentarea alcătuirii seminţei. 3. 2. cu atenţie. Mamiferele placentare sunt ovipare. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. 6.

cu mediul înconjurător.. 1. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.soarelui 3.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C .. Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi . gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi.. Celula realizează schimb de . iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal... astfel încât aceasta să fie corectă.. Se acordă 10 puncte din oficiu... angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2.. pe foaia de examen.Varianta 21 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen... pteridofite b) floarea . Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B...

format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. Virusurile sunt entităţi infecţioase. .enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. c) numărul total de cromozomi. 20 puncte 2. . a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. Ministerul Educaţiei. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. 4. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. afirmaţiile următoare. 6. litera A. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă. a câte unei cauze. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. . cu atenţie.Ministerul Educaţiei. SIDA. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. Ministerul Educaţiei. . a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. 1. localizarea lor. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. 5. Cetaceele sunt mamifere acvatice. corelate cu tipurile de arii corticale. Crapul este vertebrat poichiloterm. c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. transfuzii. b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

Varianta 22 Ministerul Educaţiei. la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Bulbul este tulpină subterană. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul ... mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. 1... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă. cu rol în înmulţirea vegetativă.... pe foaia de examen. şi umoarea ... iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare. A B 1... Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2. Globul ocular conţine două lichide: umoarea .. Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4. pe foaia de examen.. nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi.

Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. litera A. Ministerul Educaţiei. .Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. floare. cu atenţie. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. . genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. 3. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen.descrierea structurii nefronului. mediu terestru. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definirea excreţiei. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. Ursul brun este specie ocrotită în România. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte 2.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. Regnul Monera grupează organisme procariote. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Gimnospermele sunt plante lemnoase. inflorescenţă. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. 6. b) Explicaţi termenul de gimnosperm. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea a trei cauze. cu o altă plantă de mazăre. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . 5. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante.localizarea rinichilor. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. . pitică (t) şi cu frunze mici (m). c) Alcătuiţi un text coerent. 1. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. scrieţi pe foaia de examen. 4. dublu homozigotă.

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. uretere a) sistem reproducător 2...... structură şi .. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi. formă. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme.. cu aceeaşi origine. litera corespunzătoare răspunsului corect... Ţesutul este o grupare de ... . Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. bronhii b) sistem excretor 3. pe foaia de examen...Varianta 23 Ministerul Educaţiei.. Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... A B 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. 5. litera A. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli. scrieţi pe foaia de examen. dar al cărei tată avea grupa O (I). a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. c) Alcătuiţi un text coerent. solzi. 6. 2.descrierea mecanismului expiraţiei. c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. Copitatele sunt unguligrade. B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). . 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. producţii cornoase. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. 4. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a unei cauze.enumerarea organelor căilor respiratorii. 2.localizarea plămânilor. gheare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. . Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. 3. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. 1. Ministerul Educaţiei. .descrierea mecanismului inspiraţiei.Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen.

Varianta 24 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2.. iar coloana A faze ale acestei diviziuni. Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. metafaza I 3. şi .. pe foaia de examen. pe foaia de examen... A 1.. Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice... ... Este corectă o singură variantă de răspuns.. anafaza I 2. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: . Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi.. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... astfel încât aceasta să fie corectă....... La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului . Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. 1. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom. scrieţi pe foaia de examen. 3. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. . a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. dar al cărei tată era daltonist. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. La vertebrate. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. precizând o asemănare şi o deosebire.Ministerul Educaţiei.numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. reproducere sexuată. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. 6. . litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . 5. ajunge direct în vena pulmonară.enumerarea a cinci organe de simţ. cu atenţie. 2.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie. branhii. La un mamifer. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) probabilitatea ca.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic. . B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. . scrieţi pe foaia de examen. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. Fecundaţia la angiosperme este simplă. Ministerul Educaţiei. din totalul de băieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. . funcţia nefronului este de a forma urina.

.. nematelminţi 3. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei . Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2...... Prin venele cave.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. artropode 2.. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . pe foaia de examen..Varianta 25 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă.. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi.. şi . litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: . 1..

in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. . imediat după formarea lor. 4. scrieţi pe foaia de examen. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. rezultate în urma diviziunii celulare. 2. 5.Ministerul Educaţiei. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru. aerian şi acvatic. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. La reptile deplasarea se face prin târâre. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. după numărul de cromatide din celulele-fiice. ADN. 3. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. B Ministerul Educaţiei. 2. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. 6. Anurele sunt amfibieni cu coadă. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. perete celular.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. litera A. . Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice. . 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. . Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: .prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. aerian şi acvatic. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante. afirmaţiile următoare. . 1.

litera corespunzătoare răspunsului corect....... Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană. amfibieni a) bacilul fânului 2... angiosperme b) broasca de lac 3.. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1... astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen.. citoplasmă.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii..Varianta 26 Ministerul Educaţiei. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi.. .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi .

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cromozomi bicromatidici. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . B Ministerul Educaţiei.denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Mamiferele au inimă tetracamerală. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. .numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. . c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. autozomală. 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). 20 puncte 2. 4. Albinismul este o maladie genică. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. scrieţi pe foaia de examen. Porumbeii sunt păsări răpitoare. b) raportul de segregare după fenotip în F2. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent.descrierea mecanismului absorbţiei apei. 2. 6. în ordine. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. 5. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. 1. obţinute în F2. centromer.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. recesivă. scrieţi pe foaia de examen. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste.Ministerul Educaţiei. b) Enumeraţi fazele mitozei. . Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1. . afirmaţiile următoare.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. 3. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă.

.Varianta 27 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. A B 1... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. . iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. înot a) delfinii 2. Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2... mers b) iepurele 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3... pe foaia de examen. 1. Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul ... şi conţin pigmentul de culoare verde numit . Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4.... Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc ... litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi..

localizarea inimii. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. sinteza proteinelor.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. . La toate organismele. b) genotipul băiatului. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La maimuţă. 4. b) Descrieţi structura cloroplastului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. respectiv a tatălui.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. 2. 2. . cu atenţie. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. litera A. Ministerul Educaţiei. . Esofagul este segment al tubului digestiv. Ministerul Educaţiei. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. 3. ribozomi. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală.Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. 1. . precizând cinci componente ale acestui organit. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om. scrieţi pe foaia de examen. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. a) Numiţi tipurile de acizi nucleici.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. venele cave se deschid în ventriculul drept. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.

.. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B . La mamifere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. gimnosperme b) floarea . astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns... pe foaia de examen...... pe foaia de examen.... . Aorta este cea mai mare . 1. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae.. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi.. din cavitatea numită . litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. pteridofite a) laleaua 2. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.soarelui 3. din organism şi porneşte din inimă.Varianta 28 Ministerul Educaţiei.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. a) Precizaţi. c) raportul de segregare a descendenţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. Ministerul Educaţiei. genotip. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. pornind de la ecuaţiile generale. Influxul nervos trece prin axon. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. .ecuaţia respiraţiei aerobe. scrieţi pe foaia de examen.importanţa respiraţiei aerobe. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. de la corpul neuronal către butonii terminali. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. 2. . 4. cromozomi.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. Ministerul Educaţiei. 20 puncte 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. să se determine: a) genotipul părinţilor. 1. mutaţia care îl determină. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. . deoarece este homozigot. litera A. după fenotip. . b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. . mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. format din două propoziţii / o frază. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. 6. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. pentru o celulă somatică umană.

. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2. A B 1... Este corectă o singură variantă de răspuns.. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 29 Ministerul Educaţiei.. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4. epidermă b) conducerea sevei brute 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii. şi .. produse de glande anexe ale tubului digestiv. Se acordă 10 puncte din oficiu... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.. vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi. 1. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării . litera corespunzătoare răspunsului corect..... B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale.. În duoden se varsă . pe foaia de examen.. meristem apical a) apărare 2.... dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”.....

c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B 10 puncte Într-o familie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. vezică urinară.Ministerul Educaţiei. . uretră. tatăl. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. afirmaţiile următoare. uretră d) uretere. a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi.pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor. cealaltă fiică însă este sănătoasă. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. 6. Ministerul Educaţiei. ureter c) uretere. 2. insecte. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. vezică urinară. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. anus D 10 puncte Citiţi. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. în fiecare celulă somatică. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. vezică urinară. fiul şi una dintre fiice au daltonism. ureter b) rinichi.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare.ecuaţia generală a fotosintezei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. vezică urinară.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. 5. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. 2. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . format din două propoziţii / o frază. uretră. arahnide. .două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. Căile urinare sunt. genotipul copiilor sănătoşi. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. în ordine: a) uretre. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. . a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. 1.

Varianta 30 Ministerul Educaţiei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Urodele 2. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. astfel încât aceasta să fie corectă.Insecte d) broasca de lac . Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. A B 1. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. prin fereastra ovală B . prin timpan b) faringele. pe foaia de examen. prin fereastra rotundă d) urechea externă. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze.

c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2.compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. mecanism de generare. Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). 3. .forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere. . gimnosperme. 5. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. scrieţi pe foaia de examen. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I).ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. 6. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor.Ministerul Educaţiei. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. 2.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. pentru acest caracter. litera A. b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. 4. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. . Ştiind că. pteridofite. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor.

Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă .....stejar 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cavităţile inimii se numesc ..... 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare ... B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase..Varianta 31 Ministerul Educaţiei. şi . Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3. scheletul coapsei b) femur 3..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. scheletul braţului a) tibie 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4.. . astfel încât aceasta să fie corectă..

format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.valvulele din structura inimii: denumire. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. 1. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. rol. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. profază. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. scrieţi pe foaia de examen. 5. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. localizare. Informaţia genetică se găseşte. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. alcătuire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. în cea mai mare parte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 6. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. două manifestări.Ministerul Educaţiei. iar culoarea deschisă a părului de gena b. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. cromozomi. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei.descrierea inimii: localizare. 20 puncte 2. . cu grupa de sânge AB (IV). cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. . a) Enumeraţi aceste încregături. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. 10 puncte Un bărbat brunet. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Ministerul Educaţiei.infarctul miocardic: o cauză posibilă. diviziune. litera A. . 3. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. . în nucleu. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei.

Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3.. astfel încât aceasta să fie corectă... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. 1.. iar coloana A rolul acestora.. Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de .. iar partea bărbătească de .Varianta 32 Ministerul Educaţiei.. conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect..... Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B ..... Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . A B 1. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore....

non-disjuncţie. formarea spermatozoizilor. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor.Ministerul Educaţiei. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 6. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). 2. stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. 1. printr-o schemă. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. . . are n = 22 cromozomi. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). cu talie înaltă d) 100% homozigote. cu atenţie. monosomie.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor .litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. afirmaţiile următoare. b) Explicaţi. . B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. litera A. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. . format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. . cromozomii de sex la mascul şi la femelă. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe.rolul excreţiei. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. dacă părinţii au grupe de sânge diferite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen. finalizată cu formarea celulelor-fiice. c) Alcătuiţi un text coerent. 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. 2. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. 3. Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: .

ventriculul stâng b) artera pulmonară 3.. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen. şi .... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3...Varianta 33 Ministerul Educaţiei.. .. B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2...... Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate .. Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.. atriul drept a) venele pulmonare 2.. Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): . astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1.. A B 1.

litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. din punct de vedere genetic. . 1. cu atenţie. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie.receptorii vizuali: denumire. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.globul ocular: denumirea componentelor. Din fermentaţii rezultă apă. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei.acomodarea faţă de intensitatea luminii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 20 puncte 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. litera A. . Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. 10 puncte În mod excepţional. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. rol. localizare. scrieţi pe foaia de examen. . Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. 4.Ministerul Educaţiei. celule haploide. etapa ecvaţională. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). afirmaţiile următoare. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. În cazul meiozei. 3. . Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: .acomodarea pentru vederea la distanţă. . c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. 6. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. dacă părinţii sunt normali. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. substanţe organice şi o mare cantitate de energie.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. c d) AC.. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. crustacei a) sepia 2. ac.. Ac.. ac. c) A.... pe foaia de examen. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă ... aC 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.susţinere 4. cefalopode b) limbricul 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. C. c b) Aa... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli . iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează.. .. A B 1. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa.. şi . a.. a. 1. AC.Varianta 34 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Este corectă o singură variantă de răspuns... Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce .. C.. Cc. Cc. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă... A. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2.

Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. În lipsa oxigenului. 3.sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. .Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. placă ecuatorială. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. . încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. litera A. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. 4. 1. La mamifere. . metafaza. scrieţi pe foaia de examen. 2. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. generând. cromozomi bicromatidici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. cu atenţie.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. respectiv meiotic.funcţia sistemului respirator. care s-ar divide mitotic. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. . La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. Ministerul Educaţiei. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii... Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. astfel încât aceasta să fie corectă. şi . În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C . Este corectă o singură variantă de răspuns... Prelungirile neuronului se numesc . 1. . pe foaia de examen..Varianta 35 Ministerul Educaţiei.. Fungi a) plasmodiul malariei 2. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. Protista b) bacilul tuberculozei 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii.. A B 1.....

10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. B Ministerul Educaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. lumină. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. . Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. 3.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. angiosperme. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. afirmaţiile următoare. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. localizarea procesului. după culoare. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. 6. Androceul este format din totalitatea carpelelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. 5. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru. . a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2).organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor.fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. şi rolul acestora. litera A.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. c) Alcătuiţi un text coerent. . . 2. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. c) genotipurile plantelor din F1. Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii/ o frază. . Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. cu atenţie. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. Ministerul Educaţiei. 2.

. iar locomoţia este o funcţie de .. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4. A B 1... Respiraţia este o funcţie de . 1. .... trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă.. piciorul transformat în tentacule a) albina 2.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. .. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns..... crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 36 Ministerul Educaţiei... astfel încât aceasta să fie corectă.

2. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi mutaţiile.enumerarea oaselor membrelor. . format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. . cromozomi. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. 6. cu atenţie.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. mutaţii genice. iar la interior ţesut osos spongios. consecinţe negative asupra organismului. b) numărul total de seturi de cromozomi. factor mutagen. .Ministerul Educaţiei. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. . b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. 1. B Ministerul Educaţiei. viteza de deplasare. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor.enumerarea oaselor centurilor. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. 4. modul în care calcă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. de cele mai multe ori. 5. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. 2. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. după încheierea formării sporilor. scrieţi pe foaia de examen. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. Mutaţiile au.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. A B 1.. Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... melcul de livadă a) Protista 2. Se acordă 10 puncte din oficiu... Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: . plasmodiul malariei b) Plantae 3. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi... 1.Varianta 39 Ministerul Educaţiei... litera corespunzătoare răspunsului corect. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3.... pe foaia de examen. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... astfel încât aceasta să fie corectă... . şi . Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. . Stabiliţi numărul de cromozomi. Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. scrieţi pe foaia de examen.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . 2.Ministerul Educaţiei. litera A. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. respectiv de cromatide. inflorescenţe. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. 6. c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. numirea a trei componente structurale. structură şi rol. 5. 4. . B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. . Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. . Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. Bacilul Koch produce TBC. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. scrieţi pe foaia de examen.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. unisexuate. 2.plămânii: localizare. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale. în: a) profază. b) anafază.definiţia respiraţiei. suprafaţa de schimb denumire. c) Alcătuiţi un text coerent. a) Daţi trei exemple de conifere. 3.

. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului ..Varianta 40 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. şi . Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: .. Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4. ghiocelul b) monocotiledonate 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3. mucegaiul verde a) dicotiledonate 2.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. A B 1.... bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.......... B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice. scrieţi pe foaia de examen. 2. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate.Ministerul Educaţiei. Androceul este format din totalitatea staminelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. membrană dublă. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. B Ministerul Educaţiei. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. criste.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. 5. . b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. circulator. 1. respirator. 6. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizarea structurii şi rolului acesteia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. format din două propoziţii/ o frază. . cu atenţie.enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. 4. ADN. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. 3. Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. cormofite. Lizozomii au rol în digestia intracelulară. Osul antebraţului se numeşte humerus. . cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. .precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare.

... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1... Este corectă o singură variantă de răspuns... Diviziunea meiotică cuprinde două etape: . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. amfibieni b) pitonul 3....Varianta 41 Ministerul Educaţiei. ....... litera corespunzătoare răspunsului corect..... Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi.... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea. pe foaia de examen.. 1. şi . pe foaia de examen. peşti a) tritonul 2.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..

Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . b) Denumiţi două clase ale angiospermelor.Ministerul Educaţiei. 2.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. . 5. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei).receptorii auditivi: localizarea lor. cromozomi monocromatidici. La angiosperme. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. . 2. fecundaţia este dublă. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. cu atenţie. c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III). . B 10 puncte Într-o familie. c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. respectiv cu grupa sangvină A(II). b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui. Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. genotip heterozigot. afirmaţiile următoare. În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. scrieţi pe foaia de examen. a localizării şi a rolului acestora. c) Alcătuiţi un text coerent. placa ecuatorială. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule. anafază. litera A. precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. 3.rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. mama are grupa sangvină A (II). Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. 6. Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. a) Definiţi diviziunea mitotică.

Varianta 42 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect. bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi. La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.şi .. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La dicotiledonate. A B 1. Angiospermele cuprind două clase: .... Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2. . corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.... pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi....... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii.. astfel încât aceasta să fie corectă. sporozoare b) mătasea broaştei 3.. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3.. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin.. alge a) drojdia de bere 2....

Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. au rezultat în F1. cu atenţie. alcătuit din două propoziţii/o frază. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. Ministerul Educaţiei. iar gena (a) culoarea albă. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. a) Definiţi mutaţia. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2.Ministerul Educaţiei. a şoarecilor gri din F1. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. eucariote. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. sinteza proteinelor. circulator. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. între ei. 2. 6. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. precizarea structurii şi a rolului acesteia. Ministerul Educaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. ambii puri din punct de vedere genetic. litera A. 3. Alcătuiţi un text coerent. respirator. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. scrieţi pe foaia de examen. 2. Componentă structurală a celulei vegetale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. procariote. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. afirmaţiile următoare. numai şoareci gri. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. 4. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb.

. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... se diferenţiază în două categorii : .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului . Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4. Este corectă o singură variantă de răspuns.. şi .. Se acordă 10 puncte din oficiu. drojdie b) dicotiledonate 3. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1. brad a) vertebrate 2. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2........ are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. Fiecare dintre celulele-fiice. 1. după sursa de substanţe organice..Varianta 43 Ministerul Educaţiei. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. pe foaia de examen. ... Ciupercile..

heterozigotă. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. G. Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere.Ministerul Educaţiei. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. scrieţi pe foaia de examen. Pteridofitele sunt plante avasculare. . Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. superioare şi inferioare. a) Enumeraţi alte patru organite comune. litera A. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. cu pori. Nucleul are o membrană dublă. cu atenţie. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . 5. c) genotipurile posibililor descendenţi. 6. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. afirmaţiile următoare. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. 20 puncte 2.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. În urma experienţelor de hibridare la plante. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted.adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. 2. transport intracelular.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. Ministerul Educaţiei. Cromoplastele sunt plastide incolore. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. rugos. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor. de asemenea. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. 1. având corpul numit tal. . B 10 puncte Într-o familie. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. .

. Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2... cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4. pe foaia de examen. pe foaia de examen. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: . .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective. scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu.. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3... caracatiţa b) viermi 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 44 Ministerul Educaţiei... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. limbricul a) artropode 2... La mamifere.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Prin venele cave... 1.. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B .. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice... astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. .compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi.definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. b) raportul de segregare fenotipică în F2. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. La angiosperme fecundaţia este dublă. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. solzi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. cu atenţie. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. . cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie. mediul aerian. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. . Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1.se obţin organisme hibride. scrieţi pe foaia de examen. litera A. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. rrOo şi rroo. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic .Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. În prima generaţie. 2. deasupra nodurilor tulpinii. 6. afirmaţiile următoare. 4. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Ministerul Educaţiei. Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. Spermatozoizii sunt celule diploide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). aplicaţii. microorganisme implicate. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.

sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3... sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng .... Protista b) pteridofite 3... Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. Monera a) bazidiomicete 2. Prin venele pulmonare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. litera corespunzătoare răspunsului corect. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns... şi au rol în ... organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale..Varianta 45 Ministerul Educaţiei... iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea.. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... . 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme.. pe foaia de examen. La om. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor . Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4..

precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. . celula-ou.Ministerul Educaţiei. Celulele somatice sunt celule diploide.ficatul . precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. . fecundaţia este simplă. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. . la alegere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.hepatita .digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere. Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. 3. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. . . F1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. Ministerul Educaţiei.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. 2. b) raportul de segregare după fenotip din F2. scrieţi pe foaia de examen. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. Alcătuiţi un text coerent.localizare în raport cu organele vecine. scrieţi pe foaia de examen.localizare în raport cu organele vecine. litera A. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. În prima generaţie. a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. 20 puncte 2. denumirea şi numărul lor. Oorr şi oorr. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere.localizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. gameţi. fecundaţie.pancreasul . 5. La angiosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . 4. se obţin organisme hibride.glandele salivare . 1. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. precizarea produsului de secreţie. Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... . profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. din care se desprind permanent . pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară . Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de .. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. metafază b) despiralizarea cromozomilor 3. La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3. 1. 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză.. A B 1...Varianta 46 Ministerul Educaţiei.... Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese.....

scrieţi pe foaia de examen. 1. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. În metafaza I. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. cu atenţie.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. caracatiţa. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. litera A. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. limbricul. . Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. sindromul Klinefelter. format din două propoziţii / o frază. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi. Varianta 046 6. Jneapănul are flori fără înveliş floral. rezultaţi în urma acestei încrucişări. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. care să cuprindă două cauze.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii. XXY. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii. . . a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. trisomia 21. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. .localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. 3.precizarea rolului arterelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. 4. . stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. B 10 puncte La planta de mazăre. 5. Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. autozomi. homozigoţi pentru ambele caractere. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi.enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. SUBIECTUL II La om. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. (30 puncte) A 1. a localizării şi a funcţiei acestora. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2. Este corectă o singură variantă de răspuns..... centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă.. şi . .. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: .. La om... cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3. În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4. A B 1. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3.. pe foaia de examen. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale..... Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi. pe foaia de examen. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu... litera corespunzătoare răspunsului corect.

Ministerul Educaţiei. localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. B Ministerul Educaţiei. . componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. condensare. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul. 2.explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. scrieţi pe foaia de examen. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. . caracter determinat de gena recesivă (l). 6. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. sexul feminin este heterogametic. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă.localizarea. Intestinul gros este format din duoden. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. 1. 2. c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. clasa Arachnida. 3. b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. ADN. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. colon şi rect. afirmaţiile următoare. după următorul plan: . În inspiraţie. litera A. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. caracter determinat de gena dominantă (L). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea denumirii. 4. scrieţi pe foaia de examen. în ordine. cromozomi. 5. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1.

. La sfârşitul meiozei II. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. limbricul b) exoschelet chitinos 3.Varianta 48 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă. şi .. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2.... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural . stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi..... dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi... Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. A B 1.. Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3.funcţionale.... pe foaia de examen... Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : . Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

6. Utricula şi sacula. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. rolul principal îl are nucleul. În diviziunea celulară. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. celule somatice. dar unul ar fi heterozigot. afirmaţiile următoare. 3. 5. format din două propoziţii/ o frază. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. . scrieţi pe foaia de examen.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. Reflexele vegetative: salivar. cu atenţie. conţin receptori pentru auz. după culoare. a) Precizaţi patru componente ale nucleului.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. 20 puncte Mariana este sănătoasă. 2. În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. Lizozomii conţin enzime digestive. . b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A. .Ministerul Educaţiei. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu un soi de tomate cu fructe galbene. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. celule reproducătoare. . B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . la mamifere. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii. meioză. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. . precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. homozigot. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1.clasificarea plastidelor. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. dar purtătoare a genei pentru daltonism. scrieţi pe foaia de examen.

... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sunt receptori pentru vederea colorată.. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4... reptile a) salamandră 2. Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3. placentare b) brotăcel 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. şi au rol în sinteza ... astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi. celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Este corectă o singură variantă de răspuns.. litera corespunzătoare răspunsului corect... iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică ...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... A B 1.

c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. caracterizarea hepatitei: o cauză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor.Definirea nutriţiei heterotrofe. 6. cu atenţie. . urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”.numirea tipurilor de enzime. Celula musculară striată scheletică este multinucleată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. conifere. 3.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă. iar soţul ei. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. soţia are grupa de sânge B (III). după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. grupa 0 (I). Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. traheide. după substanţele asupra cărora acţionează. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. litera A.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. 5. a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . 4. cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. 2. răşinoase.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. „spermatofit” . format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. 2. . La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. 10 puncte Într-o familie. a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare .

pe foaia de examen. .. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.... RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi... Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1. şi .. La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă . Nn x nn b) 9:3:3:1 3.. Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3. astfel încât aceasta să fie corectă..... Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . Este corectă o singură variantă de răspuns.. iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore....... Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4.Varianta 50 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen..

trei manifestări. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . c) Stabiliţi două deosebiri. format din două propoziţii / o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. . a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. afirmaţiile următoare. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. . deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. pereche. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. heterozigot. b) genotipul descendenţei din F1.compararea inspiraţiei cu expiraţia.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe. după următorul plan: . B Ministerul Educaţiei. . Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. 1. precizând: o cauză. litera A. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. 3. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani. 2.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . legate de reproducere. 2. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. 4. 5.

XO d) 2n = 47 . iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi.. Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 . Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 . XXY C 10 puncte Scrieţi... B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. astfel încât aceasta să fie corectă.. puf. pe foaia de examen. XXX 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore......Varianta 51 Ministerul Educaţiei.. Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Glandele endocrine produc substanţe numite . fulgi d) sunt organisme ovipare 2. . Sindromul triplo-X c) 2n = 45 .. pe foaia de examen. pe care le elimină în ... Sindromul Turner a) 2n = 46 ... Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3... 1... XXX 2.

b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. după următorul plan: . 3.Ministerul Educaţiei. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii. TBC este o boală produsă de bacilul Koch.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. gameţi. 2. tipurile de neuroni. a avut daltonism. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . c) Alcătuiţi un text coerent. B Ministerul Educaţiei. în descendenţa din prima generaţie. scrieţi pe foaia de examen. Laleaua este o plantă monocotiledonată. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. soţia se numeşte Maria. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. organe reproducătoare. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. 10 puncte Într-o familie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”.descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. . 6. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. 4. Dragoş.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. format din două propoziţii / o frază. 2. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. iar soţul ei.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie. şi amândoi pot distinge toate culorile. localizarea receptorilor. meioză. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . 5. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. . Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui. Tatăl Mariei însă. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. numărul de neuroni. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. cariokineză. răspunsul final şi exemple. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 1.

.. În nutriţia la licheni. astfel încât aceasta să fie corectă.. litera corespunzătoare răspunsului corect. comunică cu stomacul b) traheea 3... pe foaia de examen. pe foaia de examen.. 1.... A B 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 52 Ministerul Educaţiei. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4. prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi.. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2. ciuperca furnizează algei apă cu .. Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. . iar coloana A particularităţi ale acestora.... iar alga dă ciupercii substanţe ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3... Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. 1. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I). Testiculele şi ovarele sunt gonade. fruct. leucocitele au formă de seceră. Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. În experimentele de monohibridare de la mazăre. sămânţă”. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. c) genotipurile posibile ale descendenţei. Abraxas.enumerarea componentelor embrionului seminţei. . . Cristalinul este o lentilă divergentă. în urma unui accident. a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . În anemia falciformă.Ministerul Educaţiei.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. 20 puncte 2. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. B Ministerul Educaţiei. c) Enumeraţi trei viroze la om. 2. uscate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. după accident. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. . determinism cromozomial al sexelor. Drosophila. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). afirmaţiile următoare. genotip homozigot. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare.5 litri de sânge. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. proboscidieni. scrieţi pe foaia de examen. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. o cantitate de 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. . Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. Ministerul Educaţiei. 5.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. Virusul matur se numeşte virion. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia. format din două propoziţii / o frază. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. respectiv fructe false. litera A. b) denumirea şi rolul elementelor figurate.

numărul total de cromozomi este . Clasa Arachnida a) trichina 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns.. În sindromul Turner. iar persoana afectată este de sex . litera corespunzătoare răspunsului corect..... ... Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2.. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme.. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte.. Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 53 Ministerul Educaţiei... cu foveea centralis C 4... Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă. A B 1. pe foaia de examen. Clasa Cestoda b) crab 3. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3.. Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi.

din celula iniţială A. Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. locomoţie. Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. bacili. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. c) Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. 2. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. La păsări. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. după următorul plan: .notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. În meioză. prezentaţi modul de calcul. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. Ministerul Educaţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. scrieţi pe foaia de examen. femeie. 5.Ministerul Educaţiei.reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. legate de: mediul de viaţă. b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. cu atenţie. . afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . modul de viaţă. . Sindrom Turner. La sfârşitul anafazei. scrieţi pe foaia de examen. sexul femel este heterogametic. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. reproducere. 1. pot avea grupa de sânge 0 (I). format din două propoziţii / o frază. nutriţie. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. 4.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. heterozomi. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă. în final. după patru diviziuni consecutive. litera A.

. 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale.. astfel încât aceasta să fie corectă. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3. A B 1..... litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3. pe foaia de examen. arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2. Limbricul face parte din regnul . gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1.. Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 54 Ministerul Educaţiei.. Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B . . Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... şi din încrengătura .... Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen..

b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor. embrion. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. din stomacul rumegătoarelor. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. uter. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. piciorul este transformat în tentacule. este stomacul propriu-zis. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu atenţie. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. . 2. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. deoarece el conţine glande gastrice. La sepie. 3. litera A. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. afirmaţiile următoare. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. scrieţi pe foaia de examen. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. 2.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor.Ministerul Educaţiei. funcţională şi genetică a materiei vii. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. respirator. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . circulator. b) genotipurile descendenţilor. placentă. 5. . mici şi ovale ( aabbCc ).denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. precizaţi câte o caracteristică a acestora. XO ) este incompatibilă cu viaţa. Compartimentul numit cheag. scrieţi pe foaia de examen. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid . Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 20 puncte Celula este unitatea structurală. . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. după următorul plan: .enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. oviducte şi uter.

gimnosperme a) crinul 2.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. mocotiledonate b) feriga 3. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. La nivelul sinapsei. pe foaia de examen... pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% .... Scrieţi.. în F2.. iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi.Varianta 55 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă..... . şi va acţiona asupra membranei neuronului . Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. Prin monohibridare... mediatorul chimic este eliberat în ... A B 1. 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

caracterizarea elementelor figurate: nume. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie. cu atenţie. rol. criste. este de tip Drosophila. la plante. format din două propoziţii/ o frază. rol.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. Ministerul Educaţiei. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. . Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. . 1. 6. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. 2. Transpiraţia. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Regnul Plantae cuprinde peste 300. ATP. reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. 4.000 de specii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. litera A. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. b) Menţionaţi un rol al nucleului. vascularizaţie. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. Ministerul Educaţiei. 3. valvule – denumire.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1.Ministerul Educaţiei. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. 2. a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. c) Alcătuiţi un text coerent. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. . după următorul plan: . Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. ambele dublu homozigote. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. scrieţi pe foaia de examen. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. enzime oxido-reducătoare. la om. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. funcţională şi genetică a lumii vii. 5. Determinismul cromozomal al sexelor. La om. Celula este unitatea structurală.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. structură – camere.

Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4. care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi...Varianta 58 Ministerul Educaţiei. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2. moluşte 3.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns... iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . În interiorul inimii se găsesc valvulele . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen.. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul . viermi inelaţi 2. A 1. astfel încât aceasta să fie corectă..... Prin fermentaţie.. Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . 3.denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente.definiţia digestiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. substanţe organice. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. . în profaza primei diviziuni mitotice. cu atenţie. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. .prezentare a două consecinţe posibile. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. Encefalul este localizat în canalul vertebral. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a alimentelor bogate în lipide. 2. litera A. Ministerul Educaţiei. fiind situată sub sclerotică. 1. format din două propoziţii/ o frază. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. ca urmare a consumului. oxigen. care suferă mitoze succesive. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. 4. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. în exces. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. după următorul plan: . Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. cloroplaste. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. a) Definiţi mutaţia. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. . a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. rezultă celula-ou. afirmaţiile următoare.

Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. pneumonie 3.. ..C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi. şi ..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4.. Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. T. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.B. A 1. Pielea amfibienilor este umedă. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2. Fiecare din celulele-fiice. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. pe foaia de examen.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C .. iar coloana B cauze care produc aceste boli...... Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astm bronşic 2. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie. astfel încât aceasta să fie corectă.. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om. 1..

( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. prin hemoragie. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. .localizarea receptorilor vizuali. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. sămânţă. 3. 4. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent. la alegere. . Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. . heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. B 10 puncte La om. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. 100 ml sânge. auditivi şi vestibulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. cu atenţie. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. . afirmaţiile următoare. 6. trahei. Corneea este un mediu transparent al globului ocular. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. 2. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. La femelele mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. 1. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. litera A. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. fruct.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. după ce a pierdut.precizarea rolului organelor de simţ.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Trombocitele sunt cele mai mici .. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3.... crustacee b) lăcustă 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. şi au rol în ... Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. arahnide a) crab 2..... sângelui. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.. Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4.. 1.... astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . A B 1.. pe foaia de examen. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .

3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. pornind de la celula-ou. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. durează 60 de minute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. . b) Explicaţi incidenţa diferită. 5. fără a ţine cont de interfază. B 10 puncte La grâu. 2. 2. la femei şi la bărbaţi.Ministerul Educaţiei.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. scrieţi pe foaia de examen. factor de coagulare. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. 6. . ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. . 4. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. afirmaţiile următoare. Intestinul subţire este scurt la carnivore. . mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. se obţin 16 celule. . c) Alcătuiţi un text coerent. 1. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. b) numărul de diviziuni mitotice prin care. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. sinapsa – definiţie. cu atenţie. din care: 8 minute metafaza. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. hemoragii.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. provocate de consumul de tutun. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. dintr-o celulă-mamă 2n. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. celulele gliale – două roluri. a acestor maladii ereditare. format din două propoziţii/ o frază.definiţia ţesuturilor.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală.

. litera corespunzătoare răspunsului corect. . B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere.. după numărul de neuroni ai arcului reflex.. Scrieţi.. pe foaia de examen.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară . 1.. iar coloana A caracteristici ale acestora. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă... genitală şi urinară. sediul receptorilor vizuali 3.. pe foaia de examen. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi. şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3. pot fi: ... Este o cale comună. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 61 Ministerul Educaţiei.. mediu transparent 2. A 1..... Reflexele medulare somatice..

Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1. 2. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). . Ministerul Educaţiei. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. c) raportul de segregare după fenotip. .precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. sămânţă şi două componente ale gineceului. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. centrozomul conţine doi centrioli. în F2. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). a) Enumeraţi etapele ciclului celular. Ministerul Educaţiei.enumerarea elementelor componente ale florii. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. 2. 6. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. 4. la ambele sexe. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. centromer. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.realizarea corelaţiei între fruct. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. fus de diviziune. format din două propoziţii/ o frază. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. . b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Când celula nu este în diviziune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. de către descendenţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. profază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă.prezentarea dublei fecundaţii. . c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. 3. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. litera A.fiice. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. afirmaţiile următoare.definiţia florii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. 5.

B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. şi se manifestă prin prezenţa unor . Prin fermentaţie.... Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3. Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi . are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi.. iar coloana A caracteristici ale acestora.. astfel încât aceasta să fie corectă.... este lipsit de membrană a) cloroplast 2... Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4. suplimentare...... conţine enzime digestive b) dictiozom 3. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin ... pe foaia de examen. A B 1. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 62 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1.

culoare galbenă). Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2.plante pitice). 3. membrană celulară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1. 6. sămânţa este nudă. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. chitină. litera A. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. Ministerul Educaţiei. Crossing-over-ul se produce în profaza I. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. respectiv din corpul animalelor.Ministerul Educaţiei. B 10 puncte La măr. format din două propoziţii / o frază. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . (30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. precizarea rolului inimii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei. afirmaţiile următoare. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. b) genotipul indivizilor din F1. cu atenţie. 4. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. rol. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. La monocotiledonate. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . scrieţi pe foaia de examen. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. denumirea vaselor din corpul plantelor. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. celuloză. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... caracterul dominant b) manifestă. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice. Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B .. acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol .... în fenotip. Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. deleţie a) adăugare 2.Varianta 63 Ministerul Educaţiei.... 1. astfel încât aceasta să fie corectă... A B 1.. Totalitatea dictiozomilor se numeşte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. Scrieţi... caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi. în genotip. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4. pe foaia de examen... adiţie b) dublare 3.

. b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. Ministerul Educaţiei. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc. în ordine evolutivă. Plămânii sunt acoperiţi de două pleure. 5. Ministerul Educaţiei. .enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. Insectele au opt perechi de picioare.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. 6. litera A. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. tegument. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. Ştiind că talia înaltă. diafragma se contractă. . după următorul plan: . În inspiraţie. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. culoarea bobului şi forma bobului. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. afirmaţiile următoare.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. adaptare. 4. . stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. a) Enumeraţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. patru clase de vertebrate. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. a) Definiţi mutaţia. iar talia joasă. năpârlire. în funcţie de modul în care calcă. format din două propoziţii/ o frază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 3. 1. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. în următoarea ordine: talie.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii.clasificarea mamiferelor terestre. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor.

Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . pe foaia de examen. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. şi ... parazită b) lichen 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... . Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă...Varianta 64 Ministerul Educaţiei. simbiontă a) cuscută 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. În celulă. există două tipuri de reticul endoplasmatic: . pe foaia de examen. Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. A B 1... pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme..... 1... Se acordă 10 puncte din oficiu.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iar bărbatul are grupa de sânge B (III). 2.precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. ca urmare a unei poliploidii. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. grupa AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. grâu. precum şi a produsului final de digestie proteică. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. sămânţă. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. ambii. . Tatăl femeii are grupa O (I).Ministerul Educaţiei. angiosperme. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . a fost necesară clasificarea lor. 5. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa. femeia are grupa de sânge A (II). 3. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. c) Comparaţi mitoza şi meioza. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. afirmaţiile următoare. . . stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare.fiice identice cu celula . 6. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . 4. în timp ce părinţii bărbatului au. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. cu atenţie. B 10 puncte Într-un cuplu. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice. Artera aortă transportă sânge cu oxigen.

A B 1.Varianta 65 Ministerul Educaţiei. leucoplaste b) digestie intracelulară 3. pe foaia de examen.. lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi.. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este o caracteristică a celulelor bacteriene.. şi . Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2...... Funcţiile măduvei spinării sunt: ... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar coloana A exemple de organite celulare. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă .... prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare.

5. 2. 2. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. c) Alcătuiţi un text coerent. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). litera A. Ministerul Educaţiei. . 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. după următorul plan: . Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi.enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. cu atenţie. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială.stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. format din două propoziţii/ o frază. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. scrieţi pe foaia de examen. Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. B Ministerul Educaţiei. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. în absenţa oxigenului. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. produsă de un virus. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. poartă numele de fermentaţie. .Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. alături de interfază. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. . genă. 1. o cauză şi o manifestare a sa. cromozomul X. scrieţi pe foaia de examen. precizarea unei deosebiri între acestea. din ciclul celular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. 6. Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. mutaţie.

litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3...... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... viermi cilindrici b) scoica de lac 3... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. . Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui ... Se acordă 10 puncte din oficiu.. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi. Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2. astfel încât aceasta să fie corectă..... 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. moluşte a) păianjenul 2. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. şi . Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. Pancreasul exocrin secretă hormoni. în acest caz. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. litera A. 2. La om. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. 3.clasificarea ţesuturilor epiteliale. scrieţi pe foaia de examen. 4. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. 1. . scrieţi pe foaia de examen. după rolurile deţinute în organism. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. nu are loc disjuncţia heterozomilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: .descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. format din două propoziţii/ o frază. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. b) gameţii fiecărui părinte. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. mitocondrii. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. c) Alcătuiţi un text coerent. iar tatăl este sănătos. dar purtătoare a genei pentru daltonism. metabolism. mama este sănătoasă. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. B 10 puncte Într-un cuplu. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv.definiţia unui ţesut. 6. .argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. 2.Ministerul Educaţiei.precizarea a două tipuri de fibre musculare. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru. În momentul producerii gameţilor tatălui. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2. Prelungirile neuronului se numesc . dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2. Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3... Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . 1.. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi.. A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor. .. pe foaia de examen. lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... şi .. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi.... iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici. pe foaia de examen.

a) Definiţi noţiunile: genotip. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. 1.Ministerul Educaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. . . 5. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. afirmaţiile următoare. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază. . c) Alcătuiţi un text coerent. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. litera A. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. 2. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. 4. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. monohibridare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 6. În inspiraţie. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. galben. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. a unei cauze. fenotip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. B Ministerul Educaţiei. . 2. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. 3. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. verde.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. fulgi 3. şi .. 1. cele două tipuri de heterozomi sunt: ... Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2. reptile b) este acoperit de puf. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. La mamifere. subţire. amfibieni a) prezintă păr 2. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen.. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... La mamifere. Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare . Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3. astfel încât aceasta să fie corectă.. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....Varianta 68 Ministerul Educaţiei. pene. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate... pe foaia de examen. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici..

c) Alcătuiţi un text coerent. . În procesul transpiraţiei plantelor. Soţia sa nu are daltonism.denumirea celulelor receptoare vizuale. . în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ. litera A. bistrat. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. format din două propoziţii/ o frază. a) Definiţi ţesutul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. .Ministerul Educaţiei. 6.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. printre care se află fosfolipide. B Ministerul Educaţiei. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. 3. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. 2. b) Precizaţi două viroze la om. Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. afirmaţiile următoare. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. proteine. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine.explicarea. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a expresiei: “Privim cu ochii.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . mozaic fluid.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său. . fără a avea şi daltonism. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. iar tatăl ei este sănătos. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. din punct de vedere fiziologic. c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. vaporii de apă se elimină prin stomate. Ministerul Educaţiei. dar vedem cu creierul” . 1. 4. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

langusta a) anelide 2.. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4..Varianta 69 Ministerul Educaţiei... iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături.... pe foaia de examen. 1. caracatiţa b) nematelminţi 3... În celula vegetală. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. A B 1.. Scrieţi. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C . Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2. La mamifere. astfel încât aceasta să fie corectă... . litera corespunzătoare răspunsului corect. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal.... şi de celule cu ... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Este corectă o singură variantă de răspuns. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. pe foaia de examen...

Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Cei doi copii au ochi albaştri. stabiliţi următoarele: a) genotipul. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I).caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. La nivelul capilarelor.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. atât femeia. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. B 10 puncte Într-o familie. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. pentru ambele caractere. 2. b) Precizaţi modul de locomoţie. Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Ministerul Educaţiei. ale femeii şi bărbatului. 6. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. 1.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. celulă animală. fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). care formează aripa.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte 2. Tatăl are ochii căprui (A). format din două propoziţii/ o frază. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . 5. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. mama are ochii albaştri (”a” .Ministerul Educaţiei. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. celulă vegetală. a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. scrieţi pe foaia de examen. Ştiind că. afirmaţiile următoare. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . 3.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic.

iar coloana A funcţii ale acestor organe. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv.. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4.... Se acordă 10 puncte din oficiu. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..Varianta 70 Ministerul Educaţiei. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3. Scrieţi pe.. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2.. circulaţia sângelui este închisă. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . . Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. foaia de examen. şi . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La mamifere.... .. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... A B 1. 1.. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2.. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi. Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi.

a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. o manifestare. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. înainte de a intra în interfază. format din două propoziţii / o frază. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. Ministerul Educaţiei. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). genotip. c) numărul de cromozomi. c) Alcătuiţi un text coerent. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. . respectiv de cromatide. deoarece acestea sunt active metabolic. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. o modalitate de prevenire a acesteia. . Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. . Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. scrieţi pe foaia de examen. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. o cauză. organism homozigot. grupul placentare.Ministerul Educaţiei.precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare. 2.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. 1. 3. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. 2.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. 5. Ministerul Educaţiei. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. . Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. La mamifere. 6.

noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen....... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. leucocite b) transportul nutrimentelor 3. Urechea internă este sediul receptorilor pentru ... Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. şi pentru . Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. ... Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. hematii a) apărarea organismului 2.. iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B .. trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3. A B 1.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 71 Ministerul Educaţiei.

a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. 4. învelişurile sterile. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. B Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. În structura nefronului intră capsula Bowman. afirmaţiile următoare. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. după următorul plan: . procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. c) fenotipurile organismelor din F1. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. 2. care adăposteşte glomerulul capilar. Ministerul Educaţiei. 5. scrieţi pe foaia de examen. . litera A. 2. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct. . . cu atenţie.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). c) Alcătuiţi un text coerent. alcătuirea părţii femeieşti. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X. 6. cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. 1. telofază. alcătuirea părţii bărbăteşti. Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. format din două propoziţii/ o frază.

.duodenal 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2. pe foaia de examen.. acizi graşi b) lipază 3.... Este corectă o singură variantă de răspuns.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Gazul utilizat în respiraţia aerobă este . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro .Varianta 72 Ministerul Educaţiei.. 1... astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie.. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit . . Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2. glicerol.. Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi .

1. 3. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. 2. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior. 4. 2. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. unul al membrului superior. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) genotipul organismelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. încrengătura. B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). la alegere. unul al membrului inferior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.Ministerul Educaţiei. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România. 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. clasa.muşchii membrelor . precizând: regnul. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: . sens de deschidere. Urechea internă conţine receptorii auditivi. . c) Alcătuiţi un text coerent.valvulele inimii: denumire. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . parcuri naţionale. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. rezervaţii ale biosferei. litera A. a) Definiţi variabilitatea. . Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. rol. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării.infarctul miocardic: două cauze. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. obţinându-se generaţia F1.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior.oasele membrelor . 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. localizare. Păstaia.ţesuturile: definiţie.

pe foaia de examen. .. Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb.. respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi. digestiv b) inimă 3. 1... circulator a) ficat 2. Cele două etape ale ciclului celular sunt: .. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie .... litera corespunzătoare răspunsului corect.. La mamifere.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. astfel încât aceasta să fie corectă. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3... Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este corectă o singură variantă de răspuns. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2..... rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. pe foaia de examen.....Varianta 73 Ministerul Educaţiei. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. A B 1. iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe. şi .. Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.

. vizibile în timpul diviziunii celulare. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. naşte un copil cu grupa AB (IV). B Ministerul Educaţiei. 4. 2. mediul terestru. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). scrieţi pe foaia de examen. Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. 3.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. a) Denumiţi componentele celulare. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. Membrana nucleară este dublă. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. plantigrad. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia digestiei. a cărei mamă are grupa O (I).bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie.tubul digestiv: enumerarea componentelor. 2. referitor la numărul de cromozomi. străbătută de pori. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. . 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). litera A. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. după următorul plan: . afirmaţiile următoare. mamifere. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. Ministerul Educaţiei. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în digestia chimică a alimentelor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 6. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. . b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. 5. c) Argumentaţi. care deţin şi transmit informaţia genetică. a) Definiţi celula. . importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată.

pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4. circulator a) oase 2........ .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect... Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2. şi conţin pigmentul denumit . Se acordă 10 puncte din oficiu. Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt .. Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n .. locomotor b) plămâni 3.. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3...Varianta 74 Ministerul Educaţiei... iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. A B 1.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. perioada presintetică. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. după genotip şi fenotip al descendenţilor. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. În România. . b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. scrieţi pe foaia de examen. iar organismele heterozigote au flori albastre. 5. .relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. B 10 puncte Pentru o plantă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. afirmaţiile următoare. 1. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. c) Alcătuiţi un text coerent. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a).definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. Ministerul Educaţiei. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. un exemplu de organism care respiră anaerob. 3.Ministerul Educaţiei. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. La om.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. 2. chinuitoare. cu atenţie. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. 6. 4. 2. scrieţi pe foaia de examen. c) raportul de segregare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii / o frază. litera A. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. a) Definiţi ciclul celular. Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. cromozomi bicromatidici. după următorul plan: . . ADN. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . dureri de cap şi febră. genotipul plantelor cu flori albe.

. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen.. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi.. Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2. 1....... Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4.. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă.. Angiospermele cuprind două clase: .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi. ... A B 1. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame. şi . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...Varianta 75 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.

localizare. o specie cu 2n = 8 cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. litera A. scrieţi pe foaia de examen. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. . 5.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire.Ministerul Educaţiei.disjuncţie. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. . Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. în F1. 2. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene. format din două propoziţii / o frază. două roluri. În urma respiraţiei aerobe. . a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. cu atenţie. Tibia este un os al membrului inferior. structură. Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6.receptorii gustativi: denumire. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei.mucoasa olfactivă: localizare. prin meioză. gameţi. B Ministerul Educaţiei. . se obţin.două efecte ale consumului de droguri. stimul. rolul receptorilor. 4. 1. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. la nivel celular se eliberează CO2. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. non . două caracteristici structurale. Samara este un fruct dehiscent. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.retina: localizare. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. după următorul plan: . c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte). aberaţii numerice. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. organisme hibride. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. a) Definiţi heterozomii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). . 3. Simţul gustului este un simţ chimic.

. 1. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte.. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere. în absenţa luminii 2. ..... ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3. pe foaia de examen...Varianta 76 Ministerul Educaţiei. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea . Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4.. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii....... cetacee a) balena 2. pancreasul.. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. La mamifere. Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1. copitate b) capra 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. fiul şi una dintre fiice au hemofilie. după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. scrieţi pe foaia de examen.sămânţa: definiţie. 5. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. B 10 puncte Într-o familie. . 6. bace. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. litera A. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. . 2. 3.definiţia fecundaţiei. substanţe nutritive. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Reprezentaţi schema mitozei. genotipul copiilor sănătoşi. cromoplaste. . . Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Ministerul Educaţiei. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.relaţia fotosinteză – fructe.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. tatăl. cealaltă fiică însă este sănătoasă.Ministerul Educaţiei.

.. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe...... pe foaia de examen. La mamifere. vezică urinară 3.. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3.... A B 1.. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2. Bradul aparţine regnului . digestia a) ovare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat.. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... trompe uterine 2.. şi prezintă sămânţa . venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator . ficat d) trahee.... plămâni C 10 puncte Scrieţi. respiraţia c) stomac. în fruct. în anafază. litera corespunzătoare răspunsului corect... Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. excreţia b) rinichi. arterele. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. în apropierea membranei nucleare 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 77 Ministerul Educaţiei..

gameţi puri. monohibridare. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. . afirmaţiile următoare. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. .leucocitele: două caracteristici structurale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . rol. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. 2. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii. scrieţi pe foaia de examen. 5.Ministerul Educaţiei. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. a) Definiţi codominanţa. enumerarea celor două componente principale. specific celulei vegetale.sângele: precizarea a trei funcţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii. 1. scrieţi pe foaia de examen. Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. format din două propoziţii / o frază. mazăre. b) Denumiţi tipul de organit celular. litera A. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie.hematiile: două caracteristici structurale. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. rol. Ministerul Educaţiei. . . în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. B Ministerul Educaţiei. 3. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. precizarea proporţiilor lor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. 6. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic.trombocitele: două caracteristici structurale. mari şi lucioase (aaBbCC). Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) genotipul descendenţilor. . Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii.

Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3. astfel încât aceasta să fie corectă. ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. şi este alcătuită din două atrii şi două .. A B 1. Inima aparţine sistemului ... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. La mamifere. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. 1.Varianta 78 Ministerul Educaţiei.. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală .. .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen.

cu ajutorul unor săgeţi. 1. după următorul plan: . Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru. litera A. produşi metabolici sau toxici. pe schemă. c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. . scrieţi pe foaia de examen. . b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia digestiei. Ministerul Educaţiei. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. păsări. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. glande mamare. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. B Ministerul Educaţiei. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. Vacuolele depozitează substanţe de rezervă. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. . c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. mamifere placentare. 2. reptile. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. după natura substanţelor organice depozitate.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Lipitorile sunt moluşte. respectiv aaBBcc. un component structural similar. 4. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. 2.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. . b) Clasificaţi leucoplastele. Androceul este format din totalitatea staminelor. . a) Numiţi o specie de amfibian.tubul digestiv: enumerarea componentelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. în digestia chimică a alimentelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi.. Ab.. B... caracatiţă a) anelide 2. fungi.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături. a. pe foaia de examen. pe foaia de examen.. Bb c) AaB. ab . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. A B 1.. Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Pentru a realiza fotosinteza. . . Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. şi . Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. rac b) artropode 3.Varianta 79 Ministerul Educaţiei.... Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. aB.. Aab d) AB. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... b b) Aa. protiste.. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.

Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. 3. a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă.ţesutul epitelial: trei roluri. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. răspândite în toate mediile de viaţă.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale.Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. clasificare în funcţie de rol. bacterie parazită. 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen.ţesutul: definiţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. tuberculoză. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. plămâni . F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. . Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. 2. format din două propoziţii / o frază. mecanism de funcţionare. 5. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. Monerele sunt organisme procariote. B Ministerul Educaţiei. . b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. notând pe desen două elemente componente. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. afirmaţiile următoare. rezultă prima generaţie. . . a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. 4. structura acestor receptori. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. 2.pielea: enumerarea a trei funcţii. Ministerul Educaţiei. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

animale a) amfibieni 2. fungi b) bacterii 3...... plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi........ A B 1.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4... pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. La mamifere. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi... .. Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie . Prin vasele liberiene circulă seva .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar prin cele lemnoase circulă seva .. pe foaia de examen.

b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. 5. . Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. format din două propoziţii / o frază. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. c) Alcătuiţi un text coerent. Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. . plante vasculare. . 3. B Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut. cu atenţie. Gastrita este o boală a sistemului respirator. 1. 6. b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. Gameţii sunt celule haploide. precum şi modul lor de dispunere. afirmaţiile următoare. fibre şi substanţă fundamentală. .locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule. scrieţi pe foaia de examen. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. filicate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi mediul lor de viaţă. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . 2.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. 2. litera A.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. Ministerul Educaţiei.

Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3... litera corespunzătoare răspunsului corect.. şi din căi . esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2. pe foaia de examen.. stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B .Varianta 81 Ministerul Educaţiei. iar coloana A organe care au aceste caracteristici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. 1. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..... A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ... pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive..... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

denumind trei componente pe desen. cu atenţie. precizând două asemănări şi două deosebiri. c) abaterea de la legile lui Mendel. care se hrănesc heterotrof. întâlnită în cazul grupei AB (IV). b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. scrieţi pe foaia de examen. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. litera A. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În timpul inspiraţiei. Bila este produsă de intestinul subţire. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. racul. . b) Încadraţi.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. 3. . 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. cromatină. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. nucleoli. cromozomi. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei.Ministerul Educaţiei. mama sa are grupa B (III). precizând o asemănare şi o deosebire. În cazul sindromului Down. indicând încrengătura corespunzătoare. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. caracatiţa. afirmaţiile următoare. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. . tenia. b) grupa de sânge a tatălui copilului.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. scrieţi pe foaia de examen. . 6. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. 2.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: .descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. .compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere).

. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4.. nematelminţi b) limbricul 3... 1.. La plante. Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2... iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. pe foaia de examen. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. artropode a) caracatiţa 2. pe foaia de examen. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului . Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă... litera corespunzătoare răspunsului corect.....Varianta 82 Ministerul Educaţiei... A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3.. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . ferigi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. se obţin organisme hibride. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Mitocondria are rol în producerea de energie. 3. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. a două cauze. indicând două asemănări şi două deosebiri. 6. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă. . a două cauze. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere.prezentarea denumirii. Cromozomii monocromatidici. . format din două propoziţii / o frază. cu atenţie. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. . a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. răspândite pe tot globul. litera A. aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.prezentarea denumirii. Fungii se hrănesc heterotrof.prezentarea denumirii. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a două cauze. 4. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. . În prima generaţie. monocotiledonate. din punct de vedere structural.definiţia funcţiilor de nutriţie. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o). dicotiledonate. Elefantul este un mamifer placentar.prezentarea denumirii. saprofit sau parazit. afirmaţiile următoare. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. 2. frunze. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Bila este produsă de vezica biliară. scrieţi pe foaia de examen. cormofite. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. c) Alcătuiţi un text coerent. a două cauze. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. 1. F1. .

Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4... aparat Golgi a) digestie intracelulară 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 83 Ministerul Educaţiei.... . La plante.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.... 1. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen... Este corectă o singură variantă de răspuns. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari. astfel încât aceasta să fie corectă. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole.. pe foaia de examen. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... lizozom b) producere de energie 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte . mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi. A B 1. denumite . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri..

oreion. . 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. având o organizare asemănătoare. litera A. denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. lipide. Sucul pancreatic se varsă în duoden. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. Ministerul Educaţiei. ale tubului digestiv. . Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. . sifilis. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare. cu atenţie. la om. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. herpes. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”. o cauză. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor.numirea şi localizarea glandelor anexe. membrana celulară. 2. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă. a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. rezultaţi din această încrucişare.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). . 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. gripă. conţin 2n cromozomi. Celulele somatice. 3. la alegere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. perete celular. scrieţi pe foaia de examen. 4. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. SIDA. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. 5.Ministerul Educaţiei. . tuberculoză.

.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... mers b) delfin 3... şi realizează schimbul de gaze la nivelul . pulmonare. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. La mamifere.... pe foaia de examen. înot a) arici 2. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Se acordă 10 puncte din oficiu. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea . 1. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns..... litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1... Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore .

a) Definiţi mutaţia. 4. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. La grâu. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent.Ministerul Educaţiei.sistem respirator la mamifere. al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. profaza – jumătate din durata diviziunii.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor. acvatic. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. .prezentarea interrelaţiei sistem circulator. al produşilor de reacţie. . scrieţi pe foaia de examen. litera A. 6. . Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. cu atenţie. format din două propoziţii / o frază. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. 5. 3. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. metamorfoză. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. 2. chimic şi biologic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. În procesul de expiraţie normală. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 18 minute telofaza. respectiv anaerob. 2. afirmaţiile următoare. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. 1. a) Numiţi două grupe de amfibieni. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. dintre care: 8 minute metafaza.definiţia respiraţiei. . Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. broasca de lac. . c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni.

şi ... lipitoarea a) moluşte 2. Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4... Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3.... mutaţiile pot fi: neutre. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.Varianta 85 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B ... Este corectă o singură variantă de răspuns.. După efectele pe care le au. A B 1.. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe. . Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2.. pe foaia de examen.. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A..... tenia b) viermi cilindrici 3. trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice.. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.

Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. CO2. 3. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. heterozigot. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. recesiv. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. cu atenţie.definiţia ţesutului. litera A. Centrozomul lipseşte din neuroni. unde se ramifică. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . a) Enumeraţi trei grupe de păsări. 2.ţesuturi conjunctive: alcătuire. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. denumirea prelungirilor neuronului.neuronul: rol. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. La mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. format din două propoziţii / o frază. b) Precizaţi. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. 6. .Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. homozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. clasificare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan. nicovală şi scăriţă. bronhiile pătrund în plămâni. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. 4. . . . tipul de respiraţie şi de reproducere. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. 5. 1. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. 2.

. .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 86 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen... şi este depozitată în vezica . 1. litera corespunzătoare răspunsului corect... astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1..... aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere ... Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi. sistem de canalicule b) nucleu 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. Bila este produsă de . ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. La mamifere.. La mamifere. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3. pe foaia de examen...

litera A. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. scrieţi pe foaia de examen. daltonism. întâlnit la unele bacterii şi fungi. B Ministerul Educaţiei.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. erbivor.definiţiile nutriţiei autotrofe. broaştele ţestoase şi crocodilii. omnivor. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. heterozomi. format din două propoziţii / o frază. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi.digestia: definiţie.Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. respectiv heterotrofe. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. cu atenţie. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. albinismului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. sindrom. precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. autozomi. . scrieţi pe foaia de examen. fiecare cu o grupă sangvină diferită. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. 6. 1. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. 2. 20 puncte 2. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani. Ministerul Educaţiei. care pot fi dominante sau recesive. anemiei falciforme. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. 3. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. a localizării şi a ecuaţiei chimice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. . c) Alcătuiţi un text coerent. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. după următorul plan: . mitocondria şi cloroplastul. hemofilie. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. . Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. sindrom Down. .

. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2. reproducător b) laringe 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea. urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3... 1. La mamifere.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.. Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4... Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Rezultatul digestiei bucale se numeşte .. respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi.. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia .. apoi în esofag şi în stomac.. excretor a) esofag 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 87 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen....... pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. A B 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. În prima generaţie. În cursul mitozei. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. Cele două gene LA şi LB. 6.Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. respectiv ale anafazei mitozei. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. precizând doua asemănări şi două deosebiri. 2. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. Racul. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. ca substanţe organice. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. 3. stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. scrieţi pe foaia de examen. cheţi. 2. libere sau parazite. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. B Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. homarul sunt arahnide. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. importanţa glucidelor. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Bacilul Koch determină apariţia TBC . se obţin organisme hibride. c) Alcătuiţi un text coerent. inele. 1. format din două propoziţii / o frază. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. enumerarea dizaharidazelor. b) Denumiţi un vierme parazit. Reptilele au respiraţie branhială. terestru. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). litera A. sunt gene codominante. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. 5. crabul. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. care determină apariţia grupei de sânge AB. 4. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. . F1. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen.

Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din . Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure ... 1.. pe foaia de examen.. Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... capilare şi . şi vase de sânge: artere. Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2. Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3.Varianta 88 Ministerul Educaţiei.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. astfel încât aceasta să fie corectă. ........ sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. A B 1.... molidul b) ascomicete 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. grâul a) angiosperme 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.

. 3. adaptat mediului de viaţă terestru. homozigot. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. c) Alcătuiţi un text coerent. tatăl este bolnav de hemofilie. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. stabilind o asemănare şi o deosebire. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase.enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. alcătuit din celule. . scrieţi pe foaia de examen. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ.enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate. 4. precizaţi numele celui care a elaborat-o. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. heterozigot. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea.precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. genă recesivă. La angiosperme. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. format din două propoziţii / o frază. răspândite pe tot globul. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. afirmaţiile următoare. după următorul plan: . Râma este un vierme cilindric. Ministerul Educaţiei. 2. iar mama este sănătoasă. cu atenţie. 6. fibre şi substanţă fundamentală dură. . La mamifere. . c) procentul descendenţilor. B 10 puncte Într-o familie.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. 2. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. litera A. din prima generaţie. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule . Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme.

pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate. litera corespunzătoare răspunsului corect... Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..... iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale..... Este corectă o singură variantă de răspuns... Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Broasca de lac adultă respiră prin ....... şi prin .. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere . 1. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.Varianta 89 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. mamifere b) liliacul 3. . amfibieni a) broasca ţestoasă 2. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3.

c) Alcătuiţi un text coerent. respectiv aeriene. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă.Ministerul Educaţiei. 6. . Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. probabilitatea. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. b) genotipul descendenţilor posibili. format din două propoziţii / o frază. în procente. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. numirea a câte unui muşchi al coapsei. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. apare un băiat bolnav de albinism. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. insectivore. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. la mediul de viaţă respectiv. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. scrieţi pe foaia de examen. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic. scrieţi pe foaia de examen. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. 3. 5. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Abraxas. cu atenţie. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. . respectiv al braţului. heterozomi. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie.clasificarea mamiferelor terestre. . litera A. 1. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. .clasificarea ţesuturilor musculare. 2. primate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. Encefalul este localizat în canalul vertebral.

sistem excretor a) bronhiolă 2.. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Se acordă 10 puncte din oficiu.. astfel încât aceasta să fie corectă. Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4... Prelungirile neuronale se numesc ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi.. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice. şi . sistem osos b) uretră 3.. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2... 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. ... 1.Varianta 90 Ministerul Educaţiei..... pe foaia de examen. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B . litera corespunzătoare răspunsului corect... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”. scrieţi pe foaia de examen. litera A. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. iar aceştia cu neuronii multipolari. 2. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). Totalitatea carpelelor formează gineceul. . . afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază. bacil. 5. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. scrieţi pe foaia de examen.Ministerul Educaţiei. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. ocrotite prin lege.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). cu atenţie. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. După tipul de celulă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . tuberculoză. din România. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. 4. 6. 1. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Alcătuiţi un text coerent. după următorul plan: .numirea celor două componente ale sângelui. B 10 puncte La om. a) Enumeraţi trei specii de plante. . 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizând procentele în care se găsesc. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. 3. Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator.

Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2. sistem nervos b) limba 3. pe foaia de examen. 1.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe...Varianta 91 Ministerul Educaţiei.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4. iar seva elaborată prin vasele conducătoare.. .. Este corectă o singură variantă de răspuns. la om. litera corespunzătoare răspunsului corect. sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi. Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic . Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. A B 1.. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Inima. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3.. sistem excretor a) hipotalamusul 2.... Seva brută circulă prin vasele conducătoare .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...... astfel încât aceasta să fie corectă.

enumerarea şi descrierea componentelor sale). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . F1. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. după funcţia pe care o îndeplinesc.caracterizarea neuronului (definiţie. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. b) Clasificaţi plastidele. . se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. Sucul gastric conţine enzime amilolitice. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. format din două propoziţii / o frază. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. După tipul de celule în care apar. c) Alcătuiţi un text coerent. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. spirili. . bacili. bacteriile pot fi: coci. fibre musculare. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. 3. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. În prima generaţie. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. .clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). alcătuire. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. cu atenţie. După formă. mutaţiile pot fi somatice şi gametice. 20 puncte 2. 5.menţionarea a patru roluri ale encefalului. litera A. Arterele coronare irigă inima. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. 2. se obţin organisme hibride. afirmaţiile următoare. 1. ATP. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. .enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii).

.. pe foaia de examen.... variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. pe foaia de examen... Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2.. astfel încât aceasta să fie corectă.. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3.. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY ... iar coloana A cauzele acestora... Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3. .. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. 1.. modificare structurală cromozomală a) albinismul 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B..

La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. iar mama O (I). b) genotipurile descendenţilor posibili. Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . litera A. scrieţi pe foaia de examen. ventuze. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. 6. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. b) Exemplificaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Enumeraţi trei clase de moluşte.enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. cu atenţie. pentru fiecare clasă de moluşte. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. .digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. Ministerul Educaţiei. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. format din două propoziţii / o frază. 5. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. Mitocondriile au rol în digestia celulară. câte un reprezentant. precizând două asemănări şi două deosebiri. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. 2.Ministerul Educaţiei. afirmaţiile următoare. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule. 3. . Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. 4. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Bila este un suc digestiv lipsit de enzime.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. B Ministerul Educaţiei. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. specii comestibile.

. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2. astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 93 Ministerul Educaţiei.... Este corectă o singură variantă de răspuns.. 1... se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4.. pe foaia de examen.... iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1. afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2. Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită . . Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. care este impregnată cu săruri ...

. 5. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. scrieţi pe foaia de examen. 1. Sporozoarele sunt protiste. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. . precizaţi fazele meiozei I. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază. cu atenţie.ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. 3. . gameţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. 4. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. a) Comparaţi mitoza şi meioza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. scrieţi pe foaia de examen.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. se obţin organisme hibride. Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. . 6. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. 2. . după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. În prima generaţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Realizaţi schema meiozei. Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: . Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. Artera aortă are originea în ventriculul drept.Ministerul Educaţiei. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. 20 puncte 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii.definiţia respiraţiei. meioză. F1. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă.

Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. ficat b) enzime proteolitice 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..... pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi. şi .Varianta 94 Ministerul Educaţiei. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... glande salivare a) săruri biliare 2. .. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4. litera corespunzătoare răspunsului corect.... B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe. Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2... pe foaia de examen... Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică .. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.măduva spinării: localizare. 20 puncte 2. gustativi. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii/ o frază. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. după următorul plan: . 3. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. olfactivi. afirmaţiile următoare. 1. solzi cornoşi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. cu atenţie. b) Exemplificaţi. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. . . Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi.organe. Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. auditivi. pentru fiecare grupă de reptile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”.paralizia: trei cauze. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. 4. trei manifestări. scrieţi pe foaia de examen. După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Reptilele sunt vertebrate tetrapode. 6. B Ministerul Educaţiei. a) Clasificaţi factorii mutageni. c) Alcătuiţi un text coerent. . câte un reprezentant. 2. 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.receptorii vizuali. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. . 5.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Caracterizaţi mutaţiile. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. Cromatina se condensează în profază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. o modalitate de prevenire. branhii. două roluri. Ministerul Educaţiei. . Polidactilia este o maladie ereditară.

. Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2. . reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. moluşte b) gavialul 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... dar purtători ai genei pentru hemofilie.. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4. artropode a) păstrăvul 2..... angiospermele se împart în ..Varianta 95 Ministerul Educaţiei... genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. pe foaia de examen. A B 1. După numărul de cotiledoane.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe .. astfel încât aceasta să fie corectă.. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi..

c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei.Ministerul Educaţiei. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. ATP. 3. 2. precizând două asemănări şi o deosebire. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. Membrana nucleară este străbătută de pori. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. format din două propoziţii / o frază.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. 6. Produsul de secreţie al ficatului este bila. . . Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome. litera A. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Factori mutageni pot fi: fizici. 5. b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. . deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . energie. 4. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. Ministerul Educaţiei. care poate avea consecinţe fatale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . biologici. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. încadraţi acest organism în regnul corespunzător. chimici. animale şi om. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei. Matei trebuie să fie foarte atent.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. De fiecare dată când se joacă în parc. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. respiraţie. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. Mitocondriile sunt organite celulare. Oseina este impregnată cu săruri minerale. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. dominantă/ recesivă). c) Numiţi un vierme parazit . 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3.. pe foaia de examen.. filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi.. Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2.. şi ...... Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4..... .. litera corespunzătoare răspunsului corect. 1. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... dicotiledonate b) laricele (zada) 3. În stomac.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. conifere a) feriguţa 2. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: .

femeie sănătoasă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. dublă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. cavitar. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. format din două propoziţii / o frază. dar purtătoare a genei. Inima. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. tricameral. c) Alcătuiţi un text coerent. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. 6. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. genotipurile pentru: femeie sănătoasă.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. 5. B Ministerul Educaţiei. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În inspiraţie. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. . scrieţi pe foaia de examen. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. bărbat sănătos. este un organ musculos.receptorul: definiţie. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. pori. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. afirmaţiile următoare. în cazul daltonismului. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. Limfocitele au rol în imunitate. Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. 2. . . .urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r).chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. la mamiferele adulte. Ministerul Educaţiei. Centrozomul este absent din celule nervoase. cu atenţie. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. scrieţi pe foaia de examen. c) Notaţi. fungi şi plante. bărbat bolnav.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă.

litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4.... Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...Varianta 97 Ministerul Educaţiei... chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1.. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. . pe foaia de examen. pe foaia de examen... Stomacul este situat în cavitatea . astfel încât aceasta să fie corectă. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul . Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B . anure a) broasca de lac 2..

3. . deasupra diafragmului.localizarea celor două procese la nivel celular. Ministerul Educaţiei. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). 5. afirmaţiile următoare. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). este considerat părintele geneticii. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Bila are rol în digestia lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. Ficatul este situat în stânga stomacului. cu atenţie. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II). c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. grupe sangvine. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. un călugăr franciscan. precizând o asemănare şi trei deosebiri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. genotip. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. b) Realizaţi. format din două propoziţii / o frază. 20 puncte 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Gregor Mendel. .explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. b) grupele de sânge posibile ale copiilor. iar mama este sănătoasă. 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fenotip. 6. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote.Ministerul Educaţiei. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. . Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. arahnide şi cefalopode. până în F1. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. litera A. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Virusurile sunt entităţi infecţioase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 4. scrieţi pe foaia de examen. 2.

. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi celule cu .. proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi.. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3.. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. glucide a) lipaza 2. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... pe foaia de examen. 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.... astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu .Varianta 98 Ministerul Educaţiei. 1. Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2.. Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. lipide b) maltaza 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.....

4. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. 2. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. alcătuirea corpului. HIV este un ribovirus. litera A. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. . Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. 6. iar fratele ei grupa O (I). precizaţi un aspect legat de importanţa lor. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). . a) Notaţi. scrieţi pe foaia de examen. folosind o cultură de mucegai verde. energie. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului.enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite.Ministerul Educaţiei. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. cu atenţie. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. 5. pentru mucegaiul verde. Maria are 54 de kg. respectiv gonoreei. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. Ministerul Educaţiei. 1. format din două propoziţii / o frază. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. mitocondrie. . a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. tipul de nutriţie. afirmaţiile următoare. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. . regnul din care face parte. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. scrieţi pe foaia de examen. 2.menţionarea a câte unei cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. B Ministerul Educaţiei.

. de autozomi şi un număr de . În diviziunea celulară.. babesioză a) bacterie 2. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4.Varianta 99 Ministerul Educaţiei... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... un număr de .. Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici. heterozomi... reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect. tuberculoză b) sporozoar 3. 1. iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2. Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns..... Omul are. în celulele somatice.. pe foaia de examen. A B 1..

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. meioză. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. stabiliţi o asemănare şi o deosebire. c) Alcătuiţi un text coerent. 6. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei. . 4. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. Folosind litere/ simboluri alese de voi. Meioza are o etapă reducţională. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. Ministerul Educaţiei. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi.precizarea a două tipuri de fibre musculare. fenotipul lor. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi. după rolurile deţinute în organism.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. . . stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. . scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. La mamifere. Plămânul este acoperit de pleură. 1. heterozomi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.clasificarea ţesuturilor epiteliale. b) Clasificaţi agenţii mutageni. Ministerul Educaţiei. Trombocitele au rol în coagularea sângelui. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. . b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. b) Caracterizaţi profaza.definiţia unui ţesut. stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. litera A. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. Muşchii gambei se inseră pe radius. 2. respectiv bărbătesc. 5. afirmaţiile următoare.

. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. la om... este format din două oase: ... litera corespunzătoare răspunsului corect. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . pe foaia de examen... bacterioză b) plasmodiul malariei 3. 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen... A B 1. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia..Varianta 100 Ministerul Educaţiei...... viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi.. . La mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. micoză a) HIV 2. şi .. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4.. Scheletul antebraţului. 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. 4. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. c) Alcătuiţi un text coerent. format din două propoziţii / o frază. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. litera A. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . 20 puncte 2. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei. .sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. . . 2.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. bărbaţi. 3. 5. scrieţi pe foaia de examen. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. coagularea sângelui. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. femei. cu atenţie. afirmaţiile următoare. Hepatita este produsă de bacilul Koch. respectiv a celor cu ochii negri. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot).muguri gustativi: precizarea localizării. Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom.Ministerul Educaţiei. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. maladie. fibre şi substanţă fundamentală. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte.calea de conducere a informaţiilor olfactive.