Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 001

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. viermi a) rac 2. moluşte b) lipitoare 3. artropode c) triton d) sepie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este: a) faringele b) esofagul c) intestinul subţire d) intestinul gros 2. Lizozomii: a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime b) au rol în digestia intracelulară c) sunt canalicule intracitoplasmatice d) au, la periferie, o membrană dublă 3. Este o lege mendeliană a eredităţii: a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche c) impuritatea gameţilor din prima generaţie d) segregarea independentă a perechilor de caractere 4. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mamiferele au: a) inimă tricamerală b) rinichi lipsiţi de glomeruli c) plămâni cu alveole pulmonare d) cavitate buco-faringiană D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe. a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme. b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului. c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

20 puncte

2.

În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite. a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii. b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B

10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază; b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor; c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul formării celulelor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan: - rolul florii la angiosperme; - floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor reproducătoare; - fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii; - sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente; - fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 002

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. ascomicete a) bradul alb 2. gimnosperme b) floarea-soarelui 3. angiosperme c) drojdia de bere d) ciuperca de câmp C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele 2. Ribozomul: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană dublă c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice d) cuprinde un număr mare de centrioli 3. Nutriţia autotrofă: a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular. a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere. b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular. c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid. 2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă diferite. a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om. b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a cefalopodelor în încrengătura moluşte. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

10 puncte Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute. a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare; b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs. c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B

Varianta 002
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: - definiţiile circulaţiei duble şi complete; - inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor de comunicare între camerele inimii; - vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii cu care comunică; - sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă; - o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două simptome.

Nutriţia heterotrofă: a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci 4. B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere.. pe foaia de examen... litera corespunzătoare răspunsului corect.. zigot b) gonadă feminină 3. . 1.... iar coloana A celule cu rol în reproducere.. . pe foaia de examen. Aparatul Golgi: a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. spermatozoid c) celulă-ou d) gamet feminin C 10 puncte Scrieţi... Este corectă o singură variantă de răspuns. Modul caracteristic de deplasare al viperei este: a) înotul b) saltul c) târârea d) mersul ...... Se acordă 10 puncte din oficiu. La plante.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi . Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Varianta 003 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 3 Ministerul Educaţiei. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. ovul a) gamet masculin 2.... structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

1. 5. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii. Cercetării şi Inovării Scrieţi.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate.sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare. 6. ribozomi. care face parte din grupul reptilelor. afirmaţiile următoare. enzime hidrolitice. se ia în considerare numărul total de cromatide din momentul formării celulelor. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21. scrieţi pe foaia de examen. . participă la câte o fecundaţie. funcţie esenţială a organismului” după următorul plan: .definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.Ministerul Educaţiei. Şarpele de casă este un vertebrat. b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Definiţi celula. Cromozomii se despiralizează în: a) telofază b) profază c) metafază d) anafază D 10 puncte Citiţi. 4. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 003 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La mamifere. enzime oxido-reducătoare. cu atenţie. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. . formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 6 cromozomi. . urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. 20 puncte Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă. . 10 puncte Fiecare dintre cei patru spermatozoizi. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon. c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou după patru diviziuni mitotice succesive. pe foaia de examen.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge. litera A. Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi cefalopode. stabiliţi următoarele: a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . toate etapele rezolvării problemei.

Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt: a) trombocitele b) globulele roşii c) hematiile d) globulele albe .. proteoplaste c) proteine d) minerale C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. amiloplaste b) lipide 3.. pe foaia de examen. A B 1. litera corespunzătoare răspunsului corect. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în: a) canalele semicirculare b) utriculă c) melcul membranos d) saculă 2. Telofaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) despărţirea cromatidelor cromozomilor c) organizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor 3.. Varianta 004 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. .. iar coloana A categorii de leucoplaste care depozitează aceste substanţe chimice....... pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: .. Peretele alveolo-capilar este: a) format din ţesut muscular b) lipsit de vascularizaţie c) permeabil pentru gaze respiratorii d) localizat la nivelul alveolelor dentare 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice. oleoplaste a) glucide 2. şi ...Varianta 4 Ministerul Educaţiei..

La porumbel: a) masculii nu au heterozomi b) femelele au doi heterozomi X c) masculii au doi heterozomi Y d) femelele au doi heterozomi. scrieţi pe foaia de examen. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune. X şi Y D 10 puncte Citiţi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana.Ministerul Educaţiei. c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici. trei roluri. scrieţi pe foaia de examen. cromozomi bicromatidici. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală. . precizarea funcţiei. sinteză de ADN. c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a zonelor rinichiului. localizare. 2. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate. 3. litera A. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire. a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 004 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după următorul plan: . 2. precizarea unei cauze şi a unui simptom. Stabiliţi următoarele: a) grupele sanguine ale celor patru copii. b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi. Ministerul Educaţiei. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice. 1. a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice. .nefronul: definiţie. 4. 10 puncte Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii / o frază. enumerarea tuturor componentelor. 20 puncte La om determinismul sexelor este de tip cromozomal. cromozomi monocromatidici.o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli.transpiraţia la plante: definiţie.definiţia excreţiei. Feriga comună face parte din grupul filicatelor. b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent.

în mod . iar coloana A tipurile de organe vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. La realizarea locomoţiei participă scheletul. pe foaia de examen.. Centrozomul: a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli b) prezintă la periferie o membrană dublă c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică 3. 1. prin artera pulmonară c) O2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... Se acordă 10 puncte din oficiu..... prin venele cave 4. . A B 1.Varianta 5 Ministerul Educaţiei... tuberculi c) fasole d) iris C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. rizomi b) lalea 3... Animal digitigrad este: a) ariciul b) ursul c) calul d) lupul .. Structură a urechii interne la mamifere este: a) timpanul b) nicovala c) ciocanul d) utricula 2. prin vena pulmonară d) CO2..... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 005 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. în mod . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. bulbi a) cartof 2. prin artera aortă b) CO2. şi musculatura.

Ştiind că numărul centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. fructe. a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice. conifere. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice. cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul celor 5 regnuri. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. stabiliţi următoarele: a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală. sistemul nervos şi sistemul locomotor. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: seminţe. B Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 6. 2. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. a tipurilor de substanţă nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central.zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal” după următorul plan: .sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia. 20 puncte Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular. 2. 3. . a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii.sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care intervin în realizarea funcţiei de mişcare. 10 puncte Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe. b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor. b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. La ora actuală.o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ. c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice. c) Alcătuiţi un text coerent. litera A.organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică. Nucleul: a) este centrul energetic al celulei b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici c) are membrană internă pliată sub formă de creste d) este component specific celulei vegetale D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1... Se acordă 10 puncte din oficiu. prin artera pulmonară c) O2. astfel încât aceasta să fie corectă. şi din . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. broaşte ţestoase a) guşterul 2.. este: a) timpanul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu: a) O2. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Structură osoasă a urechii medii la mamifere. crocodili b) caretul 3. 1. prin venele cave 4... pe foaia de examen...Varianta 6 Ministerul Educaţiei. prin artera aortă b) CO2. Varianta 006 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Mitocondriile: a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă la periferie o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) sunt formate din membrane tilacoidale 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Animal plantigrad este: a) porcul b) ursul c) calul d) lupul B . pe foaia de examen... prin vena pulmonară d) CO2...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... şopârle c) pitonul d) gavialul C 10 puncte Scrieţi... Neuronul este alcătuit din corp .. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.

Ministerul Educaţiei. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . într-un interval de 33 de ore. 20 puncte Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor. litera A. pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de cromozomi. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. 5. . 6. . 1. B 10 puncte Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează 60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore. iar cutia toracică se micşorează. În timpul expiraţiei.sistemul excretor: precizarea rolului nefronului.o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de nutriţie. afirmaţiile următoare. stabiliţi următoarele: a) în câte ore se produc 16 celule.definiţii: digestie. taxon. muşchii inspiratori se relaxează. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. . format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a organismului animal” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: specie. Ministerul Educaţiei.sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din acestea. 2. a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi. Nucleul este sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen. fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează după ultima mitoză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor pulmonare. c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice. Fecundaţia la angiosperme este dublă. b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase. pornind de la momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. nomenclatură binară. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X. b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni mitotice. absorbţie intestinală. . c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu. a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii.. . Plastidele: a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi b) prezintă o membrană simplă c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară d) au membrana internă pliată sub formă de criste 3.. şi ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. regnul Animalia a) plasmodiul malariei 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Unguligrad este: a) omul b) ursul c) calul d) lupul B ... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. A B 1. regnul Plantae b) feriga comună 3. Urechea internă cuprinde receptori . 1. astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 007 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Inima la mamifere: a) este învelită în sistemul meningeal b) conţine valvule atrio-ventriculare c) cuprinde două atrii care comunică între ele d) este situată în cavitatea abdominală 4. iar coloana A denumirea regnurilor cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. regnul Protista c) rugina grâului d) broasca râioasă C 10 puncte Scrieţi. Structură a urechii externe la mamifere este: a) pavilionul b) sacula c) ciocanul d) utricula 2....

.ureche medie: precizare componente şi rol. mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi AB (IV). . cu atenţie. ribozomi. litera A.ureche internă: precizare componente şi rol. reticul endoplasmatic neted. . Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei. b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia. rol.urechea externă: precizare componente şi rol. 2. b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii. Stabiliţi următoarele: a) grupa sanguină a tatălui copiilor. a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode. b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 007 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Mitocondriile sunt sediul celular al: a) producerii de energie b) digestiei intracelulare c) transportului de substanţe d) eredităţii nucleare D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional.organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire. 5. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară. 1. a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. localizare. 2. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative. .receptorii urechii interne: denumire. afirmaţiile următoare. 20 puncte Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal. c) Alcătuiţi un text coerent. sinteza de lipide. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în timpul meiozei.Ministerul Educaţiei. 10 puncte Într-o familie. c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea determinată la punctul a) al problemei. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine.

A B 1.. Respiraţia branhială este caracteristică: a) delfinilor b) focilor c) balenelor d) guvizilor 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect... 1.. Reticulul endoplasmatic are rol în: a) depozitarea substanţelor de rezervă b) sinteza de lipide c) formarea fusului de diviziune d) furnizarea de energie celulară 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen... Învelişul extern al globului ocular la mamifere este: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2.. iar coloana A tipurile de locomoţie caracteristice acestor reprezentanţi..Varianta 8 Ministerul Educaţiei...... Genotipul este totalitatea: a) genelor unui organism b) însuşirilor unui organism c) genelor dominante din celulă d) caracterelor recesive din celulă . corpului. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cerebelul controlează . salt a) pitonul 2.. zbor c) cangurul d) delfinul C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Varianta 008 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi ... înot b) porumbelul 3....

3. . Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. pe care le descompun.măduva spinării: localizare. tipurilor de neuroni implicaţi.funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează şi a două tipuri de căi de conducere.” după următorul plan: . centrozomi. la alegere. fus de diviziune. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic. a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe.funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 008 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neuroni. c) Alcătuiţi un text coerent. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%. a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă. organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea acesteia). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu pentru fiecare tip de reflex. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5.componentele unui reflex medular: precizarea stimulului. . format din două propoziţii / o frază. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile: a) secretoare b) de depozitare c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a efectorului şi a răspunsului.Ministerul Educaţiei. a centrului nervos. litera A. stabiliţi următoarele: a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar.afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii. b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima generaţie. c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea procesului prin care se obţin aceşti gameţi. . 2. Ministerul Educaţiei. 4. B 10 puncte O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest interval de timp. . de fiecare dată câte 200 de ouă. 20 puncte Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote. . Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv. 2. b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit.

..... Din structura seminţei face parte: a) albumenul b) oosfera c) sacul embrionar d) tubul polinic 4...Varianta 9 Ministerul Educaţiei........ Varianta 009 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. sărurile biliare c) descompune amidonul d) hidrolizează lipide C 10 puncte Scrieţi.. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi 2. litera corespunzătoare răspunsului corect... pe foaia de examen. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns.. şi din căi . astfel încât aceasta să fie corectă.. Celule fotosensibile conţine: a) retina b) sclerotica c) coroida d) pupila 2. Anafaza mitotică se caracterizează prin: a) formarea membranei nucleare b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli c) dezorganizarea fusului de diviziune d) individualizarea cromozomilor bicromatidici B . Albinismul este o maladie: a) heterozomală b) dominantă c) genomică d) autozomală 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1.. . pe foaia de examen. iar coloana A substanţele chimice sub influenţa cărora se realizează acestea. 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

b) numărul maxim. Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. rolul componentelor. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6.sistemul reproducător feminin: enumerare componente. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: virusuri. .sistemul reproducător masculin: enumerare componente. paralizii. teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă bacteriană. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 009 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. 10 puncte În condiţii favorabile de mediu. Ştiind că o bacterie se divide odată la 20 de minute. .Ministerul Educaţiei. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator. radiaţii ultraviolete. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. de memorie. . Rinichii. 3.definiţia reproducerii sexuate. b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică. 1. la om. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire. Cercetării şi Inovării comă. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică. se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y. c) Alcătuiţi un text coerent. conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni. formă esenţială de reproducere” după următorul plan: .ovulaţia. Sexul feminin. format din două propoziţii / o frază. B Ministerul Educaţiei. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale. 20 puncte Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu. a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale. scrieţi pe foaia de examen. stabiliţi următoarele: a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie. cu atenţie. b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere.boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli. c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu. de vedere. la om. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii. . stări de Ministerul Educaţiei. 5. factori chimici. c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică. fecundaţia şi nidaţia: definiţii. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. localizarea proceselor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile: a) secretoare b) apicale c) conducătoare d) de apărare D 10 puncte Citiţi. pe care le descompun. precizarea unei metode de prevenire a apariţiei acestei boli. .

. saprofită c) lichenii d) lupoaia C 10 puncte Scrieţi.. parazită b) mucegaiul alb 3.. Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită ... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. Rolul mitocondriilor constă în: a) digestia particulelor străine b) eliminarea secreţiilor celulare c) transportul intracelular de substanţe d) producerea de energie celulară 3. A B 1.. Varianta 010 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Ovulele animalelor: a) se formează printr-o diviziune mitotică b) se divid meiotic c) provin dintr-o celulă diploidă d) sunt celule somatice 2.. litera corespunzătoare răspunsului corect...... 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora.. Se acordă 10 puncte din oficiu. simbiontă a) dracila 2. Sunt talofite: a) clorofitele b) pteridofitele c) gimnospermele d) angiospermele . Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în: a) mugurele gustativ b) epiteliul olfactiv c) coroidă d) melcul membranos 4.. astfel încât aceasta să fie corectă.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... în care sunt dispuse discuri suprapuse care formează . pe foaia de examen.Varianta 10 Ministerul Educaţiei.. .. pe foaia de examen.

Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor. .enumerarea. format din două propoziţii / o frază. în ordine. nucleu. 3. plante dublu heterozigote care manifestă caracterele dominante. 4. a organelor tubului digestiv la mamifere. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre. b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic. 5.fructe mari.fructe mici. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor.fructe roşii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. .localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic. 20 puncte 2. 1.realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire al mamiferelor. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor. obţinut în F2. Bacteriile au un număr par de cromozomi. În prima generaţie se obţin 100%.fructe galbene şi m . după fenotip. Ministerul Educaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan: . b) raportul de segregare. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. cromozom. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează: a) glucoza b) acidul lactic c) alcoolul etilic d) acidul acetic D 10 puncte Citiţi. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie. 6. litera A.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. Genele care determină caracterele respective sunt R . . Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni. dacă plantele din F1 se încrucişează între ele. a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi. .stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi.precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală. r . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen. c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1. dacă numărul total de plante rezultate este de 128. M . Inima la mamifere este tricamerală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 011

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de celule: ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. bacă a) păpădie 2. achenă b) rapiţă 3. silicvă c) porumb d) tomate C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Conţin enzime oxido-reducătoare: a) centrozomii b) vacuolele c) ribozomii d) mitocondriile 2. Nucleolii se dezorganizează în: a) metafaza II b) anafaza meiozei I c) telofaza I d) profaza mitozei 3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide: a) vena pulmonară b) vena cavă superioară c) artera pulmonară d) artera aortă 4. Aparţine artropodelor: a) racul b) oxiurul c) râma d) melcul

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de : a) cavitatea bucală b) intestinul subţire c) stomac d) intestinul gros D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule solide. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un anumit mediu. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5.

6.

Varianta 011

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor. a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate. b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii. c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae. a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de reprezentant al acestor unităţi. b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

2.

10 puncte Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena “R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1; b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1; c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 . Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan: - ecuaţia respiraţiei aerobe; - enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere; - precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile gazoase la mamifere; - prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare; - denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze pentru fiecare afecţiune.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 012

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. lipitoarea a) viermii laţi 2. sepia b) viermii inelaţi 3. tenia c) viermii cilindrici d) cefalopodele C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Nucleoidul: a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară c) reprezintă genomul bacterian d) se află în interiorul nucleului la eucariote 2. HCl din sucul gastric: a) hidrolizează glucidele b) coagulează/încheagă laptele c) împiedică dezvoltarea germenilor d) emulsionează lipidele 3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează: a) alcoolul etilic b) aminoacizii c) acidul acetic d) glucoza 4. Măduva spinării: a) este localizată în cutia toracică b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale c) este centru al unor reflexe vegetative d) este sediul activităţii nervoase superioare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din grupa gimnospermelor face parte: a) ienupărul b) fagul c) mărul d) măceşul D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează transpiraţiei. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. 6.

Varianta 012

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice. a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală. b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice. c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

20 puncte

2.

Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic. a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ care are această maladie. b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B

10 puncte Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe albe şi ovale. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi; b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi; c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan: - enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le îndeplinesc; - precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale ale celulelor acestora; - denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere; - clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers; - precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.

... şi . guşter b) peşti 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nucleul are înveliş nuclear: a) în metafaza I a meiozei b) la sfârşitul anafazei I c) în metafaza mitozei d) la sfârşitul telofazei I 2. Aparatul Golgi este format din totalitatea: a) dictiozomilor b) condriozomilor c) ribozomilor d) lizozomilor 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Plămânii: a) aprovizionează organismul cu sânge b) participă la realizarea funcţiei de relaţie c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice d) ventilează cavitatea abdominală C 3.. pe foaia de examen. Varianta 013 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. salamandră a) anure 2.. Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din ... B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. Este corectă o singură variantă de răspuns.... pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.Varianta 13 Ministerul Educaţiei.... . Organismele parazite: a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor d) alterează şi degradează produsele alimentare .... brotăcel c) lacertilieni d) urodele 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. litera A. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază. cât şi urinară. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. la mamifere. . 20 puncte Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii. b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2. cu atenţie. energie luminoasă. a vaselor de sânge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 10 puncte Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Excreţia. toate etapele rezolvării problemei.elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora.capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor. Ministerul Educaţiei. 5. În cazul mamiferelor. 6. a) Definiţi mutaţiile. c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. energie chimică. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific. la sexul masculin. 2. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate. Descendenţii din F1 se încrucişează între ei. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral: a) primesc impulsuri de la organe de simţ b) sunt centrii unor reflexe condiţionate c) formează scoarţa cerebeloasă d) trimit comenzi la muşchii scheletici D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore. 2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul indivizilor din F1. în corelaţie cu camera inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase. 1. 16 combinaţii. Scrieţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2.denumirea unei boli a sistemului circulator.inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Se încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. rezultând în F2. b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat. denumirea valvulelor. format din două propoziţii / o frază. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală.inima: localizare. uretra este atât cale genitală. pe foaia de examen. 4. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ. afirmaţiile următoare.

litera corespunzătoare răspunsului corect. Prin meioză se formează: a) embrionul b) ovarul c) ovulul d) zigotul 4.... 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. În respiraţia aerobă are loc: a) eliberarea oxigenului b) producerea de substanţe organice c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O d) sinteza unui produs intermediar 2..... şi se finalizează cu formarea .. Varianta 014 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale florii. astfel încât aceasta să fie corectă. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul: a) plasmalema b) centrozomul c) ribozomul d) carioplasma . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... ... Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ..Varianta 14 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.. stamine b) caliciu 3. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. stigmat c) corolă d) gineceu C 10 puncte Scrieţi. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A elemente ale acestora.. sepale a) androceu 2..

Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din ţesuturile fundamentale ale gazdei. . În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor. c) Alcătuiţi un text coerent. Scrieţi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . substanţe organice. c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b). rol. localizare. 6. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale. sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de heterozom. a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Explicaţi fenomenul de codominanţă. La musculiţa de oţet. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 014 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan: . 2. scrieţi pe foaia de examen.componentele sistemului optic: enumerare. 2. gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul plantelor din F1. abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor. scrieţi pe foaia de examen. Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele caractere. 3.structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei. litera A. 5. Fungii sunt organisme autotrofe şiEducaţiei. . 20 puncte Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. format din două propoziţii / o frază. La angiosperme. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.Ministerul Educaţiei. Ministerul imobile. toate etapele rezolvării problemei. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir cu petale albe (r) şi frunze mari (M). mecanism prin care unul dintre aceste componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la distanţă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. pe foaia de examen. c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip. a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale. Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie.enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona fiecare. B Ministerul Educaţiei. b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu plante cu petale albe şi frunze mici. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită. Mica circulaţie începe în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng D 10 puncte Citiţi.învelişurile globului ocular-enumerare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. enzime oxido-reducătoare. b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor.receptorii vizuali – denumire. 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... artera pulmonară c) ventriculul drept d) ventriculul stâng C 10 puncte Scrieţi.. Ţesutul osos este un tip de ţesut: a) epitelial b) fundamental c) conjunctiv d) embrionar 3.. iar totalitatea vacuolelor formează . Peretele celular la eucariote: a) este alcătuit din fosfolipide b) conţine celuloză la plante c) sintetizează membrana d) conţine chitină la animale .. ... pe foaia de examen.. A B 1.... Respiraţia: a) presupune prezenţa luminii b) duce la sinteza substanţelor organice c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului d) se desfăşoară în cloroplaste 4... iar coloana A vase de sânge cu care acestea comunică. artera aortă a) atriul drept 2. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... astfel încât aceasta să fie corectă.. vene cave b) atriul stâng 3. Vacuola este delimitată de o membrană . Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Ciupercile se pot hrăni: a) saprofit b) autotrof c) mixotrof d) fermentativ 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. 1... Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale.

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . 20 puncte Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în: a) utriculă b) melcul membranos c) saculă d) canalele semicirculare D 10 puncte Citiţi. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Infarctul miocardic poate duce la necroza parţială sau totală a ţesutului miocardic. Scrieţi. cu atenţie.neuronul: prezentarea componentelor.encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal. prezentarea a câte unui exemplu din fiecare tip de reflex medular. . 10 puncte Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III).măduva spinării: localizare. conjunctiv. 1. c) Alcătuiţi un text coerent.explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal. b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. dacă părinţii ar fi fost homozigoţi. deoarece conţin ambii factori ereditari din pereche. copiii pot avea grupa de sânge AB (IV). Varianta 015 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. toate etapele rezolvării problemei. Ministerul Educaţiei. picioare articulate. litera A. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt parazite. 5. 2. B Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor. Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic. c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea animală. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu. b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge ale acestor copii.afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 015 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după următorul plan: . Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a perechilor de caractere. nervos. . stabiliţi următoarele: a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. muscular. afirmaţiile următoare. clasificarea reflexelor medulare. 4. scrieţi pe foaia de examen. respiraţie traheală. 6. 3. c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. pe foaia de examen.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 016

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B

6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. trahei a) caşalot 2. branhii b) libelulă 3. plămâni c) crap d) tenie C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Plasmodiul malariei aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Animale 2. Cromatina: a) formează cromozomii la procariote b) intră în structura fusului nuclear c) este alcătuită din ARN şi ribozomi d) se află în carioplasma celulelor eucariote 3. Ficatul la mamifere: a) comunică printr-un canal cu stomacul b) este localizat în cavitatea toracică c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la sfârşitul telofazei II, este: a) 4 b) 6 c) 8 d) 16

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării În inima mamiferelor, sângele încărcat cu oxigen nu se amestecă cu sângele încărcat cu Centrul dioxid de carbon.Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

6.

Varianta 016

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1.

20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote. b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul mitocondriilor şi starea de activitate a celulei. c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii. a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă, genă recesivă. b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

2.

B

10 puncte Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic; b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora; c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016
SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan: - definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie; - trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu de plante care se înmulţesc prin astfel de organe; - părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor; - dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie; - tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din fiecare categorie.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 017

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B

6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. liliac a) copitate 2. focă b) cetacee 3. delfin c) chiroptere d) pinipede C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un neuron al organismului respectiv este: a) 8 b) 12 c) 16 d) 32 2. Conţine HCl: a) bila b) sucul pancreatic c) sucul intestinal d) sucul gastric 3. Spermatozoizii la mamifere se produc în: a) tuburi seminifere b) conducte genitale c) vezicule seminale d) canalul ejaculator 4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă: a) se dublează în diviziunea mitotică b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Clorofila: a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale b) captează energia luminoasă c) este localizată în mitocondrie d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A
1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă . a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari. b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote. c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

20 puncte

2.

Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular. a) Numiţi cele două etape ale meiozei. b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid. 10 puncte Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic. Stabiliţi următoarele: a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism; b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi; c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale genei pentru hemofilie. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan: denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie; precizarea localizării componentelor sistemului nervos central; prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora se realizează; denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora; menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.

.. Mamifer digitigrad este: a) ariciul b) pisica c) oaia d) calul . Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este plantă dicotiledonată: a) porumbul b) crizantema c) ceapa d) gladiola 4.. mutaţiile pot fi: .. A B 1..... şi . Se acordă 10 puncte din oficiu.... iar coloana A reprezentanţi ale acestora... iepure c) edentate d) insectivore C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sindromul Down reprezintă : a) trisomia 21 b) trisomia 18 c) trisomia 13 d) trisomia 22 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. leneş b) rozătoare 3. După tipul de celule afectate.. 1.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. . Gameţii feminini se formează prin diviziunea: a) ovulului b) mitotică c) testiculului d) meiotică 2.. arici a) carnivore 2... astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

ecuaţia fotosintezei. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote. folosind simboluri (litere) alese de voi. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot pentru culoare. Trombocitele au rol în: a) transportul gazelor b) fagocitarea bacteriilor c) coagularea sângelui d) imunitatea organismului D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. B Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. homozigot pentru formă).pigmenţii asimilatori: denumire. 5. a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii. litera A. Ministerul Educaţiei. determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora. a) Denumiţi cele două clase de angiosperme. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen. . .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 018 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după următorul plan : .două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură. deoarece sunt adaptate la zbor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută. scrieţi pe foaia de examen. 6.ţesuturi asimilatoare: încadrare. Stimulii acţionează asupra receptorilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 20 puncte 2. 2. afirmaţiile următoare. localizare. clasificare. Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali (homozigot pentru culoare. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la vasele lemnoase. scrieţi pe foaia de examen.comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri. format din două propoziţii / o frază. b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1. 1. trahei. . . heterozigot pentru formă). b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică. localizare. . organe vegetative.

Varianta 019 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi... 1... ... Pancreasul: a) aparţine tubului digestiv b) secretă suc gastric c) este localizat în dreapta ficatului d) are rol în digestia proteinelor. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen. iar coloana A componentele care prezintă aceste particularităţi. Gonadele masculine se numesc . şi produc gameţi masculini. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Organismele heterotrofe: a) au reprezentanţi în regnul animal b) prezintă clorofilă c) sunt lipsite de mitocondrii d) realizează procesul de fotosinteză 3.. denumiţi . pe foaia de examen.. coroidă 2.. glucidelor 4. A 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. lipidelor.. retină 3.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular. Se acordă 10 puncte din oficiu.... Mitocondria: a) are rol predominant secretor b) conţine grana în structura sa c) este organit cu membrană dublă d) face legătura între nucleu şi membrana celulară 2. Mitoza: a) are loc în celulele somatice b) prezintă două etape c) este un tip de diviziune reducţională d) se finalizează cu formarea gameţilor .. sclerotică a) b) c) d) B conţine celule fotoreceptoare este o lentilă convergentă prezintă în partea anterioară irisul cu pupila reprezintă învelişul extern al globului ocular C 10 puncte Scrieţi..

b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă care prezintă locomoţie prin mers.precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. scrieţi pe foaia de examen. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri. 4. Tatăl lui are ochi căprui şi este dreptaci. B Ministerul Educaţiei. 1. litera A. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine. iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). cu precizarea a câte unui caracter morfologic. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi tipurile de respiraţie. . daţi câte un exemplu de mamifer pentru două medii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cauzate de organisme parazite şi a câte unei modalităţi de prevenire. . 2. 3. 5. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă. Faringele este componentă comună sistemelor digestiv şi respirator ale mamiferelor.enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om. b) Explicaţi noţiunea de homeotermie. ierbivore. la alegere. 2. b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi. 20 puncte Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii. a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan: . Balena face parte din grupul mamiferelor placentare. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. carnivore. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: insectivore. . ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi. de reproducere şi de dezvoltare la insecte. fiind dublu heterozigot. corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele.argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de nutriţie. La angiosperme. . scrieţi pe foaia de examen.precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive. localizate în cavitatea abdominală.Ministerul Educaţiei. Trombocitele au rol în: a) coagularea sângelui b) imunitatea organismului c) transportul gazelor respiratorii d) procesul de fagocitoză D 10 puncte Citiţi. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Stabiliţi următoarele: a) genotipul tatălui şi al copilului. Cercetării şi Inovării 6. .

. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Respiraţia cutanee la vertebrate: a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre b) este completată de alte tipuri de respiraţie c) se face printr-un sistem de tuburi d) presupune existenţa unui tegument uscat . 1.... .. mamifere b) liliac 3. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. amfibieni a) crap 2... Peştii au: a) respiraţie traheală b) dezvoltare prin metamorfoză c) înotătoare codală pereche d) nutriţie heterotrofă 2. Membrana. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Se acordă 10 puncte din oficiu.. A B 1. din punct de vedere chimic. prezintă dublu strat de .... printre care se află . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Fermentaţia alcoolică este produsă de: a) drojdii b) sporozoare c) mucegaiuri d) protiste 3... peşti c) pinguin d) triton C 10 puncte Scrieţi... iar coloana A unităţile de clasificare corespunzătoare acestora. Este corectă o singură variantă de răspuns. Varianta 020 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi..Varianta 20 Ministerul Educaţiei..

Pteridofitele sunt cormofite. . c) Alcătuiţi un text coerent. fecundaţia este internă. . 4. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Stabiliţi următoarele: a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . 6. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere. respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor. afirmaţiile următoare. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide. scrieţi pe foaia de examen. 1. a unei asemănări şi a unei deosebiri între androceu şi gineceu. a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme. scrieţi pe foaia de examen. Peretele celular la plante conţine celuloză. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2. b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite. sporozoare.prezentarea alcătuirii seminţei. b) fenotipul fructelor de măr din F2. 20 puncte 2. . litera A.definiţia florii la angiosperme. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 020 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme. Insectele au trei perechi de picioare. 5. a) Daţi un exemplu de protist parazit. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale. eucariote. Ministerul Educaţiei.numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme. .precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii). cu atenţie. La anure. 3. Mamiferele placentare sunt ovipare. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie: a) cloroplastele b) oleoplastele c) mitocondriile d) plastidele D 10 puncte Citiţi.

. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a: a) deţine aceeaşi informaţie genetică b) realiza un permanent schimb cu mediul c) se deosebi unele de altele d) transmite caracterele la descendenţi 2. şi .soarelui 3. astfel încât aceasta să fie corectă. 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu. gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui d) feriga comună 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. Au rol în digestia intracelulară: a) centriolii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii C . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cerebelul: a) are rol în reglarea temperaturii b) este situat în canalul vertebral c) prezintă substanţă albă la interior d) recepţionează informaţii vizuale 3. angiosperme a) arborele vieţii (tuia) 2. cu mediul înconjurător... Celula realizează schimb de . litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pteridofite b) floarea ...... Animal ocrotit în Delta Dunării este: a) tisa b) crapul c) râsul d) lopătarul 4. A B 1.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. Este corectă o singură variantă de răspuns.. pe foaia de examen.......

c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan: . 6. transfuzii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cetaceele sunt mamifere acvatice. 5. . a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli. 4. Crapul este vertebrat poichiloterm. Ministerul Educaţiei. localizarea lor. scrieţi pe foaia de examen. a câte unei cauze. . scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. B 10 puncte O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune meiotică. 3. b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.Ministerul Educaţiei. litera A. . b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora. corelate cu tipurile de arii corticale.precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de celulă.precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Virusurile sunt entităţi infecţioase.enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central. 2. . 20 puncte 2. a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre. 1. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi. respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul meiozei acestei celule-mamă. Membrana celulară are permeabilitate selectivă. SIDA.precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene. c) numărul total de cromozomi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Prezintă corp acoperit cu pene: a) amfibienii b) mamiferele c) păsările d) reptilele D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: HIV.enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre. b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om. Ministerul Educaţiei. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie. afirmaţiile următoare. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

pe foaia de examen. Varianta 022 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Globul ocular conţine două lichide: umoarea .. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare.... nucleu c) producerea de energie d) secreţia celulară C 10 puncte Scrieţi. Din grupa mamiferelor carnivore face parte: a) castorul b) leneşul c) liliacul d) lupul . cu rol în înmulţirea vegetativă... litera corespunzătoare răspunsului corect. Sunt organisme fotosintetizatoare: a) sporozoarele b) drojdiile c) ferigile d) mucegaiurile 2. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. . mitocondrie b) depozitarea amidonului 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Bulbul este tulpină subterană... Insectele terestre au: a) respiraţie branhială b) trei perechi de aripi c) şase picioare d) schelet intern 4.. şi umoarea .. astfel încât aceasta să fie corectă.......Varianta 22 Ministerul Educaţiei. iar coloana A exemple de organite celulare care prezintă aceste roluri. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... la: a) cartof b) mentă c) lalea d) iris 3.

c) Alcătuiţi un text coerent. cu o altă plantă de mazăre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. 10 puncte Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M). Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută. . Ministerul Educaţiei. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea a trei cauze. 4.descrierea structurii nefronului. afirmaţiile următoare. a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen. c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor.enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare. Din grupa sporozoarelor face parte: a) mucegaiul verde b) drojdia de bere c) plasmodiul malariei d) cornul secarei D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. inflorescenţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei renale la om. mediu terestru. Ursul brun este specie ocrotită în România. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 1. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix. 6. .Ministerul Educaţiei. cu atenţie. a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii. b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1.localizarea rinichilor. B Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul genitorilor. pitică (t) şi cu frunze mici (m). Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni. 2. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor. Gimnospermele sunt plante lemnoase. genotipul organismelor din F2 pitice şi cu frunze mari. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. floare. b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor. . 5. . dublu homozigotă. b) Explicaţi termenul de gimnosperm.definirea excreţiei. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 022 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: acicular. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Regnul Monera grupează organisme procariote.

uretere a) sistem reproducător 2. Salamandra aparţine grupului: a) crustacei b) peşti c) amfibieni d) reptile 2. structură şi ...... B 6 puncte Coloana B cuprinde tipuri de sisteme. Varianta 023 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. astfel încât aceasta să fie corectă.. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. iar coloana A exemple de organe care aparţin acestora. uter c) sistem digestiv d) sistem respirator C 10 puncte Scrieţi... Ţesutul este o grupare de . pe foaia de examen. Hemofilia: a) afectează predominant femeile b) este determinată de o mutaţie heterozomală c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie d) provoacă probleme în distingerea culorilor . formă. Prin respiraţie: a) se eliberează O2 b) se consumă CO2 c) se produce glucoză d) se consumă substanţă organică 4... cu aceeaşi origine... 1. Dintre clorofite face parte: a) plasmodiul malariei b) drojdia vinului c) mătasea broaştei d) cornul secarei 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. bronhii b) sistem excretor 3.. pe foaia de examen.. ...

. Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi soţi.enumerarea organelor căilor respiratorii. a unei cauze. 1. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Particule ribonucleoproteice sunt: a) lizozomii b) centrozomii c) vacuolele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2.Ministerul Educaţiei. solzi. b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor. afirmaţiile următoare. gheare. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor. a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază. 5. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi. .descrierea mecanismului expiraţiei. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu atenţie. 4.precizarea unei boli a sistemului respirator la om. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN. dar al cărei tată avea grupa O (I). 2. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tegument. 6. producţii cornoase. scrieţi pe foaia de examen.descrierea mecanismului inspiraţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. B 10 puncte Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III). scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I). 3. 20 puncte Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV). b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă. Copitatele sunt unguligrade. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme. a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare. Ministerul Educaţiei. litera A.localizarea plămânilor. a două manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acestei boli.

Hirudineele: a) respiră prin plămâni b) prezintă exoschelet chitinos c) secretă substanţă anticoagulantă d) sunt organisme endoparazite 3. La reptile: a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă d) placenta asigură hrănirea embrionului . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... metafaza I 3. Acizii nucleici: a) au rol în ereditate b) conţin lizozomi c) sunt localizaţi în peretele celular d) transportă gaze respiratorii 4. pe foaia de examen.. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Varianta 024 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. Artera aortă: a) prezintă valve atrio-ventriculare b) are originea în ventriculul stâng c) se deschide în atriul drept d) transportă sânge cu dioxid de carbon 2. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi .... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: .... . profaza I B a) are loc crossing-over-ul b) migrează cromozomii spre polii celulei c) se formează placa ecuatorială d) se formează cromozomii monocromatidici C 10 puncte Scrieţi.Varianta 24 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect...... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice.... A 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A faze ale acestei diviziuni.. anafaza I 2. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.

ajunge direct în vena pulmonară. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie.enumerarea a cinci organe de simţ. 3. . in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. . .numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii. Bacteriile aparţin regnului: a) Animalia b) Monera c) Plantae d) Protista D 10 puncte Citiţi. c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi. c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote. b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic. 6. b) probabilitatea ca. funcţia nefronului este de a forma urina. precizarea excitantului ce acţionează asupra lor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini. La un mamifer. sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa. acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul daltonist. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera A. La vertebrate. b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom.Ministerul Educaţiei.caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 024 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . din totalul de băieţi. Varianta 024 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ. a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 5. 20 puncte Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. cu atenţie. . Fecundaţia la angiosperme este simplă. reproducere sexuată. 1. branhii. B 10 puncte Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă. precizând o asemănare şi o deosebire. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici. afirmaţiile următoare. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică. Ministerul Educaţiei.precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici pentru fiecare tip. dar al cărei tată era daltonist.

.... nematelminţi 3...... Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Prin fotosinteză: a) are loc oxidarea glucidelor b) se produce oxigen c) se sintetizează substanţe minerale d) scade greutatea plantei . iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Fermentaţia lactică: a) constă în descompunerea acidului lactic b) are aplicaţii la fabricarea pâinii c) este produsă de drojdia de bere d) se desfăşoară în absenţa oxigenului 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 25 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ... pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Prin venele cave. Varianta 025 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. şi . astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de: a) sporirea numărului de degete b) aplatizarea bolţii plantare c) absenţa centurii pelviene d) reducerea suprafeţei de contact cu solul 2.. artropode 2. A 1.. 1.. moluşte B a) limbricul b) fluturele c) melcul d) râma C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. sângele neoxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.

5. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. după numărul de cromatide din celulele-fiice. b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi. . Anurele sunt amfibieni cu coadă. a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din această grupă de plante.numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere. 1. B Ministerul Educaţiei. litera A. a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare. c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz. ADN. 4. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea. imediat după formarea lor. 3. perete celular. c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Descrieţi modelul mozaicului fluid. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. rezultate în urma diviziunii celulare. . Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici. celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism mecanic. cu atenţie. aerian şi acvatic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă. scrieţi pe foaia de examen. . Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării. .prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în mediul terestru. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 025 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 10 puncte La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi. Gimnosperm este: a) bradul b) cartoful c) stejarul d) trandafirul D 10 puncte Citiţi. . 20 puncte Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere. aerian şi acvatic. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. La reptile deplasarea se face prin târâre. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice.numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru.numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia.

... nucleu d) prezintă periferic o zonă corticală 4. amfibieni a) bacilul fânului 2.... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. astfel încât aceasta să fie corectă..... citoplasmă. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... angiosperme b) broasca de lac 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1.Varianta 26 Ministerul Educaţiei.. Crossing-over-ul reprezintă: a) migrarea cromozomilor spre polii celulei b) a doua lege mendeliană a eredităţii c) segregarea independentă a caracterelor d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi . Varianta 026 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre . bacterii c) măceşul d) zebra C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. ... A B 1. Au rol în digestia intracelulară: a) dictiozomii b) lizozomii c) nucleolii d) ribozomii 3. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Eliminarea oxigenului se realizează în urma: a) expiraţiei b) fermentaţiei c) fotosintezei d) inspiraţiei 2.. şi .. Ovulul la mamifere: a) este alcătuit din foliculi ovarieni b) prezintă cromozomi sub formă de pereche c) are membrană.. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.

centromer. cu atenţie. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi trei roluri ale mitozei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide. . Ministerul Educaţiei. b) raportul de segregare după fenotip în F2. Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele caractere. c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi garoafele cu petale albe şi floare mică. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan: . Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă. afirmaţiile următoare. recesivă. 20 puncte 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. . c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1. Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei. Albinismul este o maladie genică. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice.descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale. b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului. . . litera A. Mamiferele au inimă tetracamerală.Ministerul Educaţiei. 5. scrieţi pe foaia de examen.numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale. Duodenul este primul segment al intestinului subţire. b) Enumeraţi fazele mitozei. 3. în ordine. 4.descrierea mecanismului absorbţiei apei. . 10 puncte Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m).denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă. 2. Porumbeii sunt păsări răpitoare. B Ministerul Educaţiei. Virusurile: a) au metabolism propriu b) fac parte din regnul Monera c) prezintă perete celular d) sunt entităţi infecţioase D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale. autozomală.numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. obţinute în F2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 026 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cromozomi bicromatidici. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune.

... înot a) delfinii 2.. Varianta 027 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. şi conţin pigmentul de culoare verde numit . Se acordă 10 puncte din oficiu. salt c) pitonii d) urşii bruni C 10 puncte Scrieţi... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1. Maladie ereditară heterozomală este: a) albinismul b) hemofilia c) polidactilia d) sindromul Down 3.. astfel încât aceasta să fie corectă.. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. mers b) iepurele 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. pe foaia de examen.... pe foaia de examen. iar coloana A tipuri caracteristice de locomoţie ale acestor reprezentanţi. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 4... Ciupercile: a) sunt lipsite de perete celular b) au nutriţie autotrofă c) au corpul alcătuit din hife d) sunt organisme procariote 2.. Plantă parazită este: a) Candida b) drojdia c) limbricul d) torţelul . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1.Varianta 27 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. litera corespunzătoare răspunsului corect....

precizând cinci componente ale acestui organit. litera A. 2. venele cave se deschid în ventriculul drept.precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora.localizarea inimii. respectiv a tatălui. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. . Esofagul este segment al tubului digestiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată. b) genotipul băiatului. in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La maimuţă. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală. 2. Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei. .Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia. 3. 5. b) Descrieţi structura cloroplastului. Bila produsă de hepatocite: a) acţionează asupra aminoacizilor b) descompune proteinele c) emulsionează grăsimile d) hidrolizează glucidele D 10 puncte Citiţi. informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici. . 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon. format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică . B 10 puncte Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa sanguină B (III). . a) Numiţi tipurile de acizi nucleici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici. sinteza proteinelor. a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă. Ministerul Educaţiei. La toate organismele. ribozomi. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de încăperi. . Ministerul Educaţiei. 4. cu atenţie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen.denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor. scrieţi pe foaia de examen.precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om.

. pe foaia de examen. Aorta este cea mai mare ... Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A unităţile sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. pe foaia de examen... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare d) molidul C 10 puncte Scrieţi..Varianta 28 Ministerul Educaţiei. Este corectă o singură variantă de răspuns... pteridofite a) laleaua 2.... 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae. Melcul membranos este sediul receptorilor: a) auditivi b) gustativi c) olfactivi d) de echilibru 2.. gimnosperme b) floarea .soarelui 3. din cavitatea numită .. Ovulul la mamifere: a) se divide prin meioză b) are 46 de cromozomi la om c) este un gamet d) participă la reproducerea asexuată 3.. La mamifere. din organism şi porneşte din inimă.. pancreasul: a) îşi varsă secreţia în intestinul gros b) are rol în digestia intestinală c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv d) secretă sucul gastric 4. Meioza: a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice b) are rol în creşterea organismelor c) începe cu etapa ecvaţională d) duce la formarea de celule haploide B .. litera corespunzătoare răspunsului corect... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Varianta 028 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. A B 1. astfel încât aceasta să fie corectă.

ecuaţia respiraţiei aerobe. b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază. încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător). format din două propoziţii / o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. numărul normal de autozomi şi heterozomi caracteristic celor două sexe. 4. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice. 5. a) Precizaţi. mutaţiile având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului. de la corpul neuronal către butonii terminali. scrieţi pe foaia de examen. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici. mutaţia care îl determină. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.localizarea în celulă a respiraţiei aerobe. .Ministerul Educaţiei. cu atenţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie genomică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 028 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan: . pornind de la ecuaţiile generale. Influxul nervos trece prin axon. Ministerul Educaţiei. genotip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) raportul de segregare a descendenţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ministerul Educaţiei. b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”.importanţa respiraţiei aerobe. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi. . Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi. să se determine: a) genotipul părinţilor.comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II Varianta 028 (30 puncte) A 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cromozomi. după fenotip. litera A. 6. B 10 puncte Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi boabe galbene. deoarece este homozigot. a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei. . 20 puncte 2. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită. b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21. c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză.definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor. 1. Crapul: a) are schelet osos b) respiră anaerob c) are fecundaţie internă d) este un tetrapod D 10 puncte Citiţi. pentru o celulă somatică umană. . . scrieţi pe foaia de examen. afirmaţiile următoare.

.. dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”. litera corespunzătoare răspunsului corect... 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Hematiile: a) au rol în coagulare b) sunt sferice c) conţin hemoglobină d) se formează în măduva spinării . iar coloana A exemple de structuri vegetale care au aceste funcţii... B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale.. vase liberiene c) creşterea în lungime d) conducerea sevei elaborate C 10 puncte Scrieţi. şi . pe foaia de examen.. Membrana plasmatică: a) este bogată în celuloză b) are structură de mozaic fluid c) conţine un bistrat proteic d) este un constituent specific plantelor 2.. segregă astfel: a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot b) 3 recesiv : 1 dominant c) au toţi acelaşi fenotip d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi 4.. A B 1.Varianta 29 Ministerul Educaţiei... Este corectă o singură variantă de răspuns. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen..... produse de glande anexe ale tubului digestiv... meristem apical a) apărare 2. În duoden se varsă ... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Dublarea cantităţii de cromatină: a) are loc la sfârşitul anafazei b) nu este necesară înaintea meiozei c) precede diviziunea cariochinetică d) are loc după etapa reducţională a meiozei 3.. epidermă b) conducerea sevei brute 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 029 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..

6. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. deoarece angiospermele au ţesutul conducător format din traheide. uretră. pornind de la rezultatele experimentelor de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre. ureter b) rinichi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. afirmaţiile următoare. . 2. 1.pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor.organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la funcţia de fotosinteză. Ministerul Educaţiei. 20 puncte Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii. arahnide. vezică urinară. . Căile urinare sunt. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. Ministerul Educaţiei. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL III Varianta 029 (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga biosferă” după următorul plan: . c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. ureter c) uretere. format din două propoziţii / o frază. 5. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Varianta 029 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în fiecare celulă somatică.Ministerul Educaţiei. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: crustacee. a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental.ecuaţia generală a fotosintezei. 3.două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului. c) Alcătuiţi un text coerent. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros. 2. cealaltă fiică însă este sănătoasă. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme. insecte. b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta. vezică urinară. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe galbene. uretră.definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează. fiul şi una dintre fiice au daltonism. tatăl. în ordine: a) uretre. cu atenţie. vezică urinară. c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. vezică urinară. precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie. a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. anus D 10 puncte Citiţi. . a localizării lor în celulă şi a două tipuri de pigmenţi. genotipul copiilor sănătoşi. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Într-o familie. uretră d) uretere.

iar coloana A evenimente care au loc în timpul acestor faze.Urodele 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin fereastra rotundă d) urechea externă. prin trompa lui Eustachio c) urechea externă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I d) anafaza C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. Urechea medie comunică cu: a) urechea internă. Varianta 030 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi. Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Insecte d) broasca de lac . Neuronul: a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal b) are unul sau mai mulţi axoni c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor d) are rol în formarea urinei 4. b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve) c) păianjenul cu cruce . 1. 6 puncte Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II 3. prin fereastra ovală B .Varianta 30 Ministerul Educaţiei. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza 2. Alegeţi asocierea corectă: a) tenie – Platelminţi. Un individ cu genotipul AABB: a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari b) formează 2 tipuri de gameţi c) manifestă fenotipul recesiv d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene 3. astfel încât aceasta să fie corectă. prin timpan b) faringele.

b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar acestea în viaţa plantei. c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). B Ministerul Educaţiei. Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi copii. . pteridofite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte volumul cutiei toracice. . b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele). a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor. b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei componente. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2.mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă. . Forţa de sucţiune: a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor b) este generată de rădăcină c) atinge maximul toamna d) este maximă la începutul primăverii D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 030 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan: . cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. scrieţi pe foaia de examen. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din peşti. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor. Procesul de crossing-over are loc în profaza II. mecanism de generare.Ministerul Educaţiei. precizarea particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc. 1. 6.compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni:spori. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. Ministerul Educaţiei. 10 puncte Grupa sanguină a Mariei este B (III). pentru acest caracter. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera A. Ştiind că. 4. 2. gimnosperme. format din două propoziţii / o frază.procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la plantele terestre. .ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Varianta 030 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor. iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi.forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este: a) 2 b) 4 c) 8 d) 9 3. Cavităţile inimii se numesc . Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A segmente ale scheletului uman care cuprind aceste oase.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde denumirea unor oase. Varianta 031 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă.... . Perişorii absorbanţi: a) au pereţii celulari îngroşaţi b) absorb seva elaborată c) sunt pluricelulari d) absorb apa prin fenomenul de osmoză 4..... scheletul coapsei b) femur 3.. Urechea internă conţine: a) receptori auditivi b) receptori olfactivi c) trompa lui Eustachio d) un lanţ de trei oscioare .Varianta 31 Ministerul Educaţiei. A B 1. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce: a) păstaie – varză b) cariopsă – floarea soarelui c) bacă – viţa de vie d) drupă .. centura pelviană c) humerus d) os coxal C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.stejar 2. 1... Se acordă 10 puncte din oficiu.. pe foaia de examen. scheletul braţului a) tibie 2.. şi ..

în nucleu. a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN. tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul în care se face transportul. . Informaţia genetică se găseşte. . scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. . format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea. c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV). Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei. c) Alcătuiţi un text coerent.valvulele din structura inimii: denumire.caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii. b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături. profază. a) Enumeraţi aceste încregături. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină.Ministerul Educaţiei. alcătuire. B Ministerul Educaţiei. diviziune. . Culoarea neagră a părului este determinată de gena B. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. iar culoarea deschisă a părului de gena b. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) cloroplastele d) ribozomii D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. cu atenţie. litera A. cu grupa de sânge AB (IV). cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. în cea mai mare parte. 10 puncte Un bărbat brunet. 6.infarctul miocardic: o cauză posibilă. 20 puncte 2.descrierea inimii: localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se găsesc axoni grupaţi în fascicule. 5.vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii. 3. . afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 031 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan: . 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cromozomi. localizare. două manifestări. c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea maximă. rol. Varianta 031 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă..Varianta 32 Ministerul Educaţiei. A B 1. pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde componente ale urechii omului. Este corectă o singură variantă de răspuns. Lichenii au o nutriţie : a) simbiontă b) anaerobă c) parazită d) aerobă B ... conţine receptorii auditivi c) pavilion d) lanţ de 3 oscioare C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste: a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă b) sunt sediul respiraţiei celulare c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui 3. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan 2... iar coloana A rolul acestora. Substanţa albă a măduvei spinării: a) conţine centrii nervoşi b) integrează activitatea nervoasă superioară c) coordonează comportamentele învăţate d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Varianta 032 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. 1... .. iar partea bărbătească de ... Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos 3...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Virusurile: a) sunt cele mai simple celule b) sunt multiplicate de către celule c) respiră anaerob d) sunt autotrofe 4.....

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. 3. 2. monosomie. a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire. scrieţi pe foaia de examen. Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa O (I). Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza. a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă. cu atenţie.denumirea şi precizarea structurii macroscopice a acestuia. 10 puncte Mihaela are grupa sanguină O (I). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. non-disjuncţie. Ministerul Educaţiei. 50% homozigote cu talie pitică c) 100% hibride. Determinaţi: a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele). format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Turner. 6. c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză. finalizată cu formarea celulelor-fiice. litera A. . cu talie înaltă d) 100% homozigote. 2. . . dacă părinţii au grupe de sânge diferite.rolul excreţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică (tt) vor fi: a) 75% cu talie înaltă. scrieţi pe foaia de examen. modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între cele două sexe.unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei elemente componente. b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei. Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. formarea spermatozoizilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. . stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă.alcătuirea sistemului excretor: organul excretor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 032 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan: . 25% cu talie pitică b) 50% homozigote cu talie înaltă. printr-o schemă. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii. alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de determinism. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor. b) Explicaţi.litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări. 5. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei. B Ministerul Educaţiei. cu talie pitică D 10 puncte Citiţi. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex. afirmaţiile următoare. cromozomii de sex la mascul şi la femelă.Ministerul Educaţiei. 20 puncte Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. are n = 22 cromozomi.excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care realizează o strânsă interrelaţie funcţională. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor. 4. .

.... Fecundaţia la angiosperme: a) are loc în sacul embrionar b) asigură reproducerea asexuată c) este simplă d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul 4.. Varianta 033 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. ventriculul drept c) artera aortă d) venele cave C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. şi .. A B 1. iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea sunt în legătură. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde vasele sanguine mari... Reticulul endoplasmatic are rol în: a) formarea fusului de diviziune b) transportul substanţelor c) respiraţia celulară d) procesul de ereditate . astfel încât aceasta să fie corectă.... Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): . . Cerebelul are rol în: a) comandarea mişcărilor b) sensibilitatea auditivă c) menţinerea echilibrului d) reglarea poftei de mâncare 2..... ventriculul stâng b) artera pulmonară 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Celula procariotă prezintă: a) mitocondrii b) nucleol c) nucleoid d) cloroplaste 3. atriul drept a) venele pulmonare 2.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 1.. pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie. afirmaţiile următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.Ministerul Educaţiei. . 6. Ministerul Educaţiei. 4. scrieţi pe foaia de examen. materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie. 1. 20 puncte 2. etapa ecvaţională. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă. din punct de vedere genetic. substanţe organice şi o mare cantitate de energie. c) Alcătuiţi un text coerent. 10 puncte În mod excepţional. 3. În cazul meiozei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei. .globul ocular: denumirea componentelor. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este : a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea D 10 puncte Citiţi. unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame. c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză.precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional. b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză (precizaţi două deosebiri). localizare. Din fermentaţii rezultă apă. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi. scrieţi pe foaia de examen.acomodarea faţă de intensitatea luminii. Varianta 033 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în cazul în care soţul unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. dacă părinţii sunt normali. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 033 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan: . . Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a mutaţiilor naturale. b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale. stabiliţi următoarele: a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi. B Ministerul Educaţiei. litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. rol. celule haploide. c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.acomodarea pentru vederea la distanţă. .receptorii vizuali: denumire.

şi ... A B 1. c b) Aa. Ac.. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce . C. .Varianta 34 Ministerul Educaţiei. ac. Se acordă 10 puncte din oficiu. a. nematelminţi c) melcul de livadă d) homarul C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Este corectă o singură variantă de răspuns. crustacei a) sepia 2... c) A. Cc..susţinere 4. cefalopode b) limbricul 3. pe foaia de examen.. Cc. ac. Fusul de diviziune: a) se formează în interfază b) este o structură permanentă a celulelor c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii d) este produs de către nucleoli .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. La nivelul stomacului mamiferelor: a) are loc doar depozitarea alimentelor b) începe digestia chimică a proteinelor c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare d) se finalizează digestia chimică a glucidelor 2. a. C. A. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt: a) Aa.... Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia: a) meristem apical – creştere în lungime b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate c) vase liberiene – conducerea sevei brute d) epidermă . c d) AC. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... astfel încât aceasta să fie corectă.. aC 3. Varianta 034 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. AC..

Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele plantelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. placă ecuatorială. bronhiile d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare D 10 puncte Citiţi. 20 puncte 2. Ministerul Educaţiei.nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul sistemului nervos. .sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor.respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la acest nivel. litera A. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea. a) Enumeraţi trei componente ale nucleului.mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese. cu atenţie.funcţia sistemului respirator.Ministerul Educaţiei. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n. la nivel pulmonar: a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare b) aerul este umezit. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi cardiovasculare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător. cromozomi bicromatidici. respectiv meiotic. . Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote. metafaza. afirmaţiile următoare. La mamifere. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38 de cromozomi. care s-ar divide mitotic. b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului. 4. c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III) homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot. încălzit şi purificat c) bronhiolele se ramifică. b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor. 1. format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară. În lipsa oxigenului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 034 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . . Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi. Varianta 034 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 6. 10 puncte O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi cel al copilului. scrieţi pe foaia de examen. drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic. generând. .

Ţesutul osos compact: a) se află la periferia oaselor late şi scurte b) este un ţesut conjunctiv semidur c) este lipsit de vascularizaţie d) conţine substanţă fundamentală fluidă 2. pe foaia de examen. Concluzia corectă este: a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă b) descendenţii sunt homozigoţi c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante 3. În circulaţia sângelui la mamifere: a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept C . Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în: a) metafaza I b) anafaza II c) anafază d) anafaza I 4.... Varianta 035 SUBIECTUL I (30 puncte) • • A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F Toate subiectele sunt obligatorii. ...... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri cenuşii. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Prelungirile neuronului se numesc . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii.. Se acordă 10 puncte din oficiu..... astfel încât aceasta să fie corectă. A B 1. Monera c) drojdia de bere d) feriga comună 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 35 Ministerul Educaţiei.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. iar coloana A unităţile sistematice în care acestea se încadrează. şi . Protista b) bacilul tuberculozei 3.. Fungi a) plasmodiul malariei 2.

şi rolul acestora. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ. 2.Ministerul Educaţiei. . 2. precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate. Androceul este format din totalitatea carpelelor. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. angiosperme. . 3. localizarea procesului. 5. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1. scrieţi pe foaia de examen. . Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. cu atenţie. b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 10 puncte La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii rezultă în F1 un număr de 1200 de plante. 4. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. precum şi a celor rezultate din componentele gineceului. B Ministerul Educaţiei. .fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. 1. c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. scrieţi pe foaia de examen.androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: frunze. c) genotipurile plantelor din F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan: . a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori. genotipul pentru caracterul “ floare albă”. Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi.gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor. lumină. 20 puncte Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru. a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa amfibienilor în natură.organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 035 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar doar în F2). . Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe. după culoare. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi principalele tipuri de plastide. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru.postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma fecundaţiei. . Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia.

.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. La mamifere există: a) două ventricule incomplet separate b) patru vene pulmonare c) patru vene cave d) două arcuri aortice . B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. iar coloana A caracteristici generale ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte.. Respiraţia este o funcţie de . 1.... . cât şi pe cea recesivă b) produce două tipuri de gameţi c) este hibrid pentru acel caracter d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... piciorul transformat în tentacule a) albina 2. Varianta 036 (30 puncte) SUBIECTUL I A 4 puncte Scrieţi.... pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar locomoţia este o funcţie de . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode 3..Varianta 36 Ministerul Educaţiei... Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este: a) centrozomul b) flagelul c) aparatul Golgi d) reticulul endoplasmatic 4.. Fagocitoza: a) este o proprietate a trombocitelor b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor c) constă în producerea de anticorpi d) este realizată de hematii 2... Un individ homozigot pentru un anumit caracter: a) are atât gena dominantă. astfel încât aceasta să fie corectă. . A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect.

afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. factor mutagen. Mutaţiile au. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă. 2. Ştiind că procesul de formare a sporilor cuprinde 4 mitoze succesive. Ministerul Educaţiei. consecinţe negative asupra organismului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză. 5.enumerarea oaselor membrelor. cromozomi. 2. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute. adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi viteza de deplasare). b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală. 4. cu atenţie. format din două propoziţii/ o frază. c) Alcătuiţi un text coerent. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după patru mitoze succesive şi o meioză. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor. 6.caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare. modul în care calcă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . 1.Ministerul Educaţiei. 10 puncte O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). scrieţi pe foaia de examen. după încheierea formării sporilor.enumerarea oaselor centurilor. 3. b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci. de cele mai multe ori. litera A. . B Ministerul Educaţiei. . b) numărul total de seturi de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 036 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari. respectiv autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora. mutaţii genice. Mugurii gustativi: a) conţin neuroni gustativi b) sunt sediul senzaţiei de gust c) se găsesc în mucoasa olfactivă d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi D 10 puncte Citiţi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete. a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor. iar la interior ţesut osos spongios. viteza de deplasare. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1. 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian. stabiliţi următoarele: a) numărul de spori rezultaţi. Osul lat are la exterior ţesut osos compact. scrieţi pe foaia de examen. a) Definiţi mutaţiile.

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 037

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Organite celulare cu membrană dublă sunt ............ şi ............. .

6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele de vertebrate cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. mamifere a) brotăcelul 2. păsări b) ciocănitoarea 3. reptile c) ariciul d) aligatorul C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Au rol în sinteza proteică: a) dictiozomii b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 2. La mamifere, din ventriculul drept pleacă: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 3. Înmulţirea vegetativă prin stoloni (tulpini târâtoare) este prezentă la: a) cartof b) căpşun c) lalea d) iris 4. Vierme lat este: a) limbricul b) lipitoarea c) râma d) tenia

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se dispun în placa ecuatorială în timpul: a) profazei b) anafazei c) metafazei d) telofazei

D

10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Celulele cu bastonaşe sunt receptorii vederii nocturne. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Fenotipul reprezintă totalitatea factorilor ereditari. Lichenii sunt organisme care au o nutriţie simbiontă. Mitocondriile sunt organite cu rol în producerea secreţiilor. La mamifere, hematiile sunt celule anucleate.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A

20 puncte

1.

Artropodele reprezintă cea mai numeroasă încrengătură a regnului animal. a) Enumeraţi trei clase ale acestei încregături; menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare. b) Denumiţi segmentele corpului unui reprezentant al artropodelor, la alegere. c) Precizaţi semnificaţia termenului de “artropod”.

2.

Cromozomii sunt structuri permanente vizibile în timpul diviziunii celulare. a) Clasificaţi celulele după garnitura de cromozomi pe care o au. b) Descrieţi alcătuirea unui cromozom din metafaza I. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, interfază, diviziune.

B 10 puncte Un bărbat cu ochi căprui şi cu pistrui, heterozigot pentru ambele caractere, cu genotipul CcPp, se căsătoreşte cu o femeie cu ochi albaştri şi fără pistrui. Stabiliţi următoarele: a) genotipul femeii şi tipurile de gameţi formaţi de bărbat; b) fenotipul indivizilor cu genotipul ccPP; c) procentul indivizilor din descendenţă care pot avea ochi albaştri şi nu au pistrui.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Circulaţia sângelui la mamifere” după următorul plan: - elemente figurate ale sângelui: enumerarea celor trei tipuri şi precizarea unui rol pentru fiecare dintre acestea; - inima la mamifere: localizare, rol, denumirea cavităţilor inimii, tipul de sânge conţinut; - vasele de sânge: denumirea şi sensul conducerii sângelui prin fiecare tip de vas; - o afecţiune a sistemului circulator la om: precizarea unei cauze şi a unei manifestări; - boli ale sistemului circulator: enumerarea a trei modalităţi de prevenire.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 038

SUBIECTUL I

(30 puncte)

A

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: ............ şi ............ .

6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri, iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. arborele vieţii a) Protista 2. drojdia de bere b) Fungi 3. plasmodiul malariei c) Monera d) Plantae C 10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. În urma încrucişării AA x aa, rezultă în F2 organisme homozigote recesive în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% 2. Bila se varsă în: a) cecum b) duoden c) colon d) stomac 3. Sensibilitatea chimică este deservită de următorii receptori: a) auditivi b) olfactivi c) optici d) mecanici 4. Sunt angiosperme: a) coniferele b) ferigile c) drojdiile d) monocotiledonatele

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Reticulul endoplasmatic rugos: a) are membrană dublă organizată în criste b) este un sistem de canalicule cu ribozomi c) are rol în sinteza de substanţe lipidice d) depozitează substanţe de rezervă D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pteridofitele sunt plante vasculare si au corpul numit corm. Cromozomii se organizează în timpul diviziunii celulare, din cromatină. Fotosinteza este un proces prin care se elimină dioxid de carbon. Ţesutul muscular striat se află în pereţii tuturor organelor interne. Artera aortă conduce sângele oxigenat din ventriculul stâng spre ţesuturi. Leucoplastele sunt plastide nefotosintetizatoare.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL II

(30 puncte)

A 1.

20 puncte

Plastidele sunt organite caracteristice celulei eucariote vegetale. a) Enumeraţi cele trei tipuri funcţionale de plastide. b) Numiţi plastidele cu rol în fotosinteză şi precizaţi patru elemente structurale ale acestora. c) Precizaţi un alt component celular specific plantelor şi specificaţi rolul acestuia. Diviziunea mitotică asigură creşterea şi dezvoltarea organismelor. a) Enumeraţi fazele diviziunii mitotice. b) Precizaţi trei caracteristici ale ultimei faze. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, centromer, interfază.

2.

B 10 puncte La mazăre, tulpina înaltă (T) este dominantă faţă de cea scundă (t), iar culoarea roşie (R) a florilor este dominantă faţă de cea albă (r). Se încrucişează un soi de mazăre cu tulpina înaltă şi flori roşii cu alt soi de mazăre cu tulpina scundă şi flori albe. Părinţii sunt homozigoţi pentru cele două caractere, iar în prima generaţie se obţin organisme hibride, prin a căror încrucişare rezultă generaţia F2. Stabiliţi următoarele: a) genotipul fiecărui părinte; b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1; c) raportul de segregare după fenotip al indivizilor din F2 şi genotipurile indivizilor cu tulpină înaltă şi flori albe obţinuţi în F2.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema ”Reproducerea la plante” după următorul plan: definiţia reproducerii; înmulţirea vegetativă prin organe vegetative: enumerare tipuri de tulpini subterane şi câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; înmulţirea asexuată artificială prin organe vegetative: enumerarea a patru tipuri şi a câte un exemplu de plantă pentru fiecare tip; floarea la angiosperme: precizarea elementelor reproducătoare ale florii hermafrodite şi a componentelor lor; fecundaţia la angiosperme: definiţie şi precizarea produşilor finali ai fecundaţiei.

1. .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Este constituent celular autodivizibil: a) citoplasma b) reticulul endoplasmatic c) peretele celular d) mitocondria 3. şi ... pe foaia de examen.. 6 puncte Coloana B cuprinde denumirile unor regnuri. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Ventilaţia pulmonară constă în două mişcări respiratorii: . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Scheletul braţului este format din osul: a) radius b) humerus c) ulnă d) fibulă 2. Corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.. bacilul fânului c) Monera d) Animalia C 10 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... A B 1. melcul de livadă a) Protista 2. litera corespunzătoare răspunsului corect.. plasmodiul malariei b) Plantae 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A reprezentanţi ai acestora...Varianta 39 Ministerul Educaţiei.. Pancreasul elimină sucul pancreatic în: a) duoden b) colon c) esofag d) stomac B .... Se acordă 10 puncte din oficiu..... Varianta 039 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.

Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. cu atenţie.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. litera A.plămânii: localizare. 3. 5. . b) Precizaţi patru componente ale mitocondriilor. în: a) profază. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: conuri. format din două propoziţii/ o frază. b) anafază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ” Respiraţia la mamifere” după următorul plan: . b) Explicaţi noţiunile: „gimnosperme” şi „spermatofite”. Stabiliţi numărul de cromozomi. Reflexele de apărare sunt reflexe monosinaptice. . 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B 10 puncte O celulă cu 12 cromozomi se divide mitotic. afirmaţiile următoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. a) Daţi trei exemple de conifere. Gimnospermele sunt primele plante cu flori. a două cauze şi a două manifestări ale acesteia. unisexuate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 039 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. numirea a trei componente structurale. Fermentaţia acetică este produsă de drojdii. precum şi a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Bacilul Koch produce TBC.căile respiratorii extrapulmonare: enumerare. c) Evidenţiaţi rolul mitocondriilor şi explicaţi numărul mare de mitocondrii în fibrele musculare. Ţesutul muscular neted se află în pereţii organelor interne. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. inflorescenţe. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. . c) fiecare dintre celulele-fiice la momentul formării acestora. structură şi rol. Crossing-overul are loc în profaza I a meiozei. 2. suprafaţa de schimb denumire.o afecţiune a sistemului respirator: precizarea denumirii. scrieţi pe foaia de examen.definiţia respiraţiei. . respectiv de cromatide. . Mitocondriile sunt organite comune celulelor vegetale şi animale. scrieţi pe foaia de examen. 6. Torţelul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) anaerobă d) parazită D 10 puncte Citiţi. 2.ventilaţia pulmonară: mecanismul inspiraţiei şi expiraţiei. Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi alte trei organite comune celulelor vegetale şi animale.

..... În timpul unei inspiraţii normale: a) diafragma se relaxează b) aerul este expulzat din plămâni c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 3. pe foaia de examen...... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Ţesutul nervos este format din două tipuri de celule: . Receptorii olfactivi ai mamiferelor sunt localizaţi la nivelul: a) cavităţii nazale b) globului ocular c) urechii interne d) mucoasei linguale 4. Genotipul reprezintă: a) totalitatea însuşirilor unui organism b) rezultatul interacţiunii fenotip-mediu c) totalitatea genelor unui organism d) fluxul de informaţie de la copii la părinţi 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor. 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect... astfel încât aceasta să fie corectă. iar coloana A reprezentanţi ai acestora... mucegaiul verde a) dicotiledonate 2.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. A B 1.Varianta 40 Ministerul Educaţiei.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi . Grana face parte din structura: a) mitocondriei b) dictiozomului c) cloroplastului d) ribozomului .... . bacilul fânului c) monere d) fungi C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. Varianta 040 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu. ghiocelul b) monocotiledonate 3.

2. Trisomia 21 este cunoscută şi sub numele de sindromul Down. B Ministerul Educaţiei. precizaţi care sunt organele vegetative şi organele/ structurile de reproducere asexuată specializate ale acestora. circulator. . respirator. 10 puncte În urma încrucişării unui organism dublu heterozigot (AaBb). litera A. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) genotipul indivizilor obţinuţi în urma încrucişării. Grâul este o plantă: a) autotrofă b) saprofită c) parazită d) heterotrofă D 10 puncte Citiţi. . Ţesutul conjunctiv semidur nu este vascularizat. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 2.precizarea tipurilor de vase de sânge şi a sensului circulaţiei sângelui prin fiecare tip de vas. respiraţie şi circulaţie la mamifere” după următorul plan: . 20 puncte Ferigile sunt plante vasculare. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de genitorul heterozigot. Osul antebraţului se numeşte humerus.explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. ADN. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: matrice.denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. format din două propoziţii/ o frază. cu atenţie. cormofite. c) Alcătuiţi un text coerent. .enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Relaţia dintre digestie. 6. Stabiliţi următoarele: a) genotipul individului homozigot. c) Precizaţi două aspecte legate de importanţa ferigilor. criste. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 040 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. scrieţi pe foaia de examen. a) Numiţi două regnuri în care sunt încadrate organisme unicelulare. scrieţi pe foaia de examen. b) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei filicate. afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi patru componente ale structurii nucleului. Lizozomii au rol în digestia intracelulară. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 3. 5. precizarea structurii şi rolului acesteia.enumerarea segmentelor tubului digestiv şi definirea digestiei. a) Explicaţi noţiunile: „plante vasculare” şi „cormofite”. 4. . Androceul este format din totalitatea staminelor. membrană dublă. 1. Rinichii sunt formaţi din unităţi structurale şi funcţionale numite neuroni. cu unul dublu homozigot recesiv se obţine o nouă generaţie.

Se acordă 10 puncte din oficiu. amfibieni b) pitonul 3... Varianta 041 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. peşti a) tritonul 2. reptile c) leneşul d) ţiparul C 10 puncte Scrieţi.Varianta 41 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de specii de animale. .. Ribozomii: a) au membrană dublă b) sintetizează lipide c) au rol în digestia intracelulară d) conţin acid ribonucleic 2. iar coloana A grupele sistematice din care fac parte acestea... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 1.. Afecţiune a sistemului respirator este: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita B . pe foaia de examen. Diviziunea meiotică cuprinde două etape: .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B....... Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) nefronul b) neuronul c) piramida renală d) ureterul 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. şi .... astfel încât aceasta să fie corectă... A B 1. Elemente sanguine cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) limfocite b) leucocite c) hematii d) trombocite 3... litera corespunzătoare răspunsului corect.

Angiospermele sunt cele mai evoluate plante. B 10 puncte Într-o familie. a) Definiţi diviziunea mitotică. c) probabilitatea (%) ca aceşti părinţi să aibă copii cu grupa sangvină B (III). litera A. Mutaţiile genomice determină modificarea numărului de cromozomi din celule.urechea la mamifere: enumerarea celor trei segmente ale urechii. anafază. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Explicaţi termenul „angiosperme”. . Genotip înseamnă: a) exprimarea caracterelor b) interacţiunea organismelor cu mediul de viaţă c) suma însuşirilor unui organism d) totalitatea factorilor ereditari D 10 puncte Citiţi. genotip heterozigot. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al tatălui.receptorii vestibulari: precizarea a două tipuri de receptori vestibulari. 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Diviziunea celulară cuprinde cariochineza (diviziunea nucleului) şi citochineza (diviziunea citoplasmei).rolul sensibilităţii în realizarea funcţiei de relaţie a organismelor. b) toate combinaţiile genotipice ce pot apărea la eventualii copii ai cuplului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4.receptorii auditivi: localizarea lor. b) Precizaţi patru evenimente care au loc în faza finală a mitozei. . . În anafaza mitozei cromozomii sunt bicromatidici. Ministerul Educaţiei. cromozomi monocromatidici. scrieţi pe foaia de examen. La angiosperme. placa ecuatorială. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Sensibilitatea auditivă la mamifere” după următorul plan: . precizaţi câte o caracteristică pentru fiecare clasă.mecanismul auzului la mamifere: transmiterea undelor sonore de la pavilion până la excitarea receptorului şi a impulsurilor până la formarea senzaţiei auditive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 041 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. mama are grupa sangvină A (II). respectiv cu grupa sangvină A(II). c) Numiţi tipul de fecundaţie al angiospermelor şi numele celulelor sexuale. Ministerul Educaţiei. fecundaţia este dublă. b) Denumiţi două clase ale angiospermelor. Membrana celulară este un bistrat proteic în care sunt scufundate fosfolipide. 2. 1. iar tatăl grupa sangvină AB (IV). alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: metafază. cu atenţie. 3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. 6. . Tipul Drosophila reprezintă mecanismul de determinare cromozomală a sexelor la om. Corpul algelor pluricelulare se numeşte tal. 5. a localizării şi a rolului acestora.

bazidiomicete c) plasmodiul malariei d) hribul C 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. . 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de reprezentanţi ai lumii vii. Receptorii acustici la mamifere sunt localizaţi în: a) retină b) melcul membranos c) utriculă d) saculă 2.. alge a) drojdia de bere 2.Varianta 42 Ministerul Educaţiei. A B 1. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Marcotajul este o formă de reproducere asexuată artificială practicată la: a) muşcată b) viţa de vie c) stânjenel d) cartof 3... Varianta 042 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... La nivelul intestinului subţire: a) aminoacizii sunt transformaţi în proteine b) enzimele bilei degradează acizii graşi şi glicerina c) se formează materiile fecale d) alimentele sunt supuse acţiunii sucului pancreatic B . La dicotiledonate. Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A grupele sistematice cărora le aparţin.... 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă.. corola este alcătuită din: a) sepale b) carpele c) petale d) stamine 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Angiospermele cuprind două clase: .....şi . sporozoare b) mătasea broaştei 3.

respirator. enumerarea cavităţilor inimii şi precizarea tipului de sânge conţinut. 5. Componentă structurală a celulei vegetale. Vasele lemnoase ale angiospermelor se numesc trahee. între ei. 2. Din încrucişarea unui şoarece gri cu unul alb. Respiraţia anaerobă constă în oxidarea completă a substanţelor organice. au rezultat în F1. 6. c) raportul în care se produce segregarea fenotipică şi genotipică în F2. cu atenţie. Efectele factorilor de mediu asupra materialului genetic se pot concretiza în mutaţii. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Funcţiile de nutriţie la mamifere” după următorul plan: definiţia digestiei şi enumerarea segmentelor tubului digestiv. numai şoareci gri. 3. prezentaţi câte o caracteristică pentru fiecare. litera A. iar gena (a) culoarea albă. eucariote. scrieţi pe foaia de examen. ambii puri din punct de vedere genetic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B 10 puncte Gena (A) determină culoarea gri a şoarecilor. precizarea structurii şi a rolului acesteia. Enumeraţi patru organite comune celulelor vegetale şi animale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. clasificate după cantitatea de material genetic afectat. absentă la celula animală este: a) peretele celular b) mitocondria c) nucleul d) ribozomul D 10 puncte Citiţi. a şoarecilor gri din F1. b) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. circulator. Numiţi două organite celulare care conţin ADN. Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Ministerul Educaţiei. . 2. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) genotipurile şi fenotipurile şoarecilor din F2 rezultaţi din încrucişarea. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. explicarea relaţiei dintre sistemele digestiv. c) Precizaţi doi factori mutageni chimici. alcătuit din două propoziţii/o frază. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. a) b) c) Celula este unitatea structurală şi funcţională a materiei vii. Alcătuiţi un text coerent. denumirea suprafeţei de schimb a plămânului. a) Definiţi mutaţia. 1. Ministerul Educaţiei. Fibra musculară striată este o celulă multinucleată. procariote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 042 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor din F1. sinteza proteinelor.Ministerul Educaţiei. precizarea componentelor nefronului şi a rolului acestuia. Candidoza este o afecţiune produsă de o bacterie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: organite celulare. afirmaţiile următoare.

Varianta 43 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. are: a) n = 10 cromozomi b) n = 5 cromozomi c) 2n = 5 cromozomi d) 2n = 10 cromozomi 3. B 6 puncte Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor.. litera corespunzătoare răspunsului corect. .. brad a) vertebrate 2. A B 1.. se diferenţiază în două categorii : . şi .. Ciupercile... drojdie b) dicotiledonate 3. astfel încât aceasta să fie corectă. În timpul unei expiraţii normale: a) muşchii intercostali se contractă b) diafragma se contractă c) presiunea intrapulmonară creşte d) volumul pulmonar creşte 2.. 1.. formate prin diviziunea mitotică a unei celule-mamă cu 2n = 10 cromozomi. Fiecare dintre celulele-fiice.. Prin fotosinteză se produce: a) oxigen b) dioxid de carbon c) energie luminoasă d) azot molecular 4... Nefronul este unitatea structurală şi funcţională a: a) ficatului b) gonadei masculine c) plamânului d) rinichiului . după sursa de substanţe organice... Varianta 043 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Se acordă 10 puncte din oficiu. guşter c) fungi d) gimnosperme C 10 puncte Scrieţi.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A reprezentanţi ai acestora.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..

Aparatul Golgi este un organit comun celulei vegetale şi animale. superioare şi inferioare. a) Definiţi genotipul şi fenotipul. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Pteridofitele sunt plante avasculare. Gimnospermele sunt plante cu seminţe neînchise în fruct. cu pori. 20 puncte 2. heterozigotă.scheletul membrelor la mamifere: enumerarea oaselor scheletului membrelor propriu-zise. b) Precizaţi două caracteristici structurale şi rolul aparatului Golgi. afirmaţiile următoare. b) Enunţaţi cea de-a doua lege mendeliană a eredităţii. c) Explicaţi noţiunile: “organism homozigot” şi “organism heterozigot”. tatăl are grupa de sânge A (II) şi este heterozigot. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 4. Ministerul Educaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 5. Nucleul are o membrană dublă. c) genotipurile posibililor descendenţi. 2. transport intracelular. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3.numiţi funcţia organismelor asigurată de cele două însuşiri şi precizaţi rolul organelor de simţ în realizarea sensibilităţii organismelor. Schimbul de gaze la mamifere are loc la nivelul alveolelor pulmonare.adaptări ale scheletului membrelor omului la staţiunea bipedă: precizarea a două adaptări. a) Enumeraţi alte patru organite comune. cu atenţie. iar mama are grupa de sânge B (III) şi este. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. b) grupele de sânge posibile ale descendenţilor.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. . 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. având corpul numit tal. litera A. rugos. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. B 10 puncte Într-o familie. de asemenea. scrieţi pe foaia de examen. G. În urma experienţelor de hibridare la plante. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 043 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Mişcarea şi sensibilitatea în lumea vie” după următorul plan: . alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: neted.receptorii chimici la mamifere: denumirea şi localizarea receptorilor olfactivi şi gustativi la mamifere. Cromoplastele sunt plastide incolore. cu rol de depozitare a substanţelor de rezervă. Mendel a descoperit că: a) gameţii sunt puri din punct de vedere genetic b) perechile de factorii ereditari segregă dependent unele de altele c) cinci gene determină grupele de sânge d) organismele heterozigote conţin acelaşi tip de factori ereditari în pereche D 10 puncte Citiţi. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi părinţi. 6.receptorii la mamifere: localizările şi rolurile receptorilor auditivi şi vizuali la mamifere. .

. 1.. cu ventriculul drept comunică: a) artera aortă b) artera pulmonară c) vena cavă d) venele pulmonare 4. Neuronii: a) prezintă centrozom b) au rol în nutriţia celulelor gliale c) sunt mai numeroşi decât celulele gliale d) au corp celular şi prelungiri 3. La mamifere.. iar coloana A reprezentanţi ai regnului animal care aparţin încrengăturilor respective. A B 1. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi sistematice. pe foaia de examen.... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... pe foaia de examen. .. litera corespunzătoare răspunsului corect. scorpionul c) moluşte d) amfibieni C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. caracatiţa b) viermi 3. Broasca de lac face parte din grupul: a) urodele b) anure c) reptile d) anelide 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Celulele fotosensibile prezente în retina mamiferelor sunt: . şi .. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 044 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... Prin venele cave. limbricul a) artropode 2. astfel încât aceasta să fie corectă. sângele neoxigenat ajunge la inimă în : a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B ...Varianta 44 Ministerul Educaţiei.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. . 5. B 10 puncte Se încrucişează o plantă cu flori roşii (R) şi frunze alungite (o) cu o plantă cu flori galbene (r) şi frunze ovale (O). Vertebratele sunt animale adaptate la diferite medii de viaţă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Sindromul Down: a) este provocat de modificarea numărului de cromozomi b) reprezintă o maladie metabolică ereditară c) se caracterizează prin incapacitatea de a distinge unele culori d) se mai numeşte albinism D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent. Spermatozoizii sunt celule diploide. deasupra nodurilor tulpinii. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. În prima generaţie. La angiosperme fecundaţia este dublă.se obţin organisme hibride. . c) Explicaţi de ce în interfaza dintre etapa reducţională şi ecvaţională a meiozei nu are loc sinteza de ADN. La graminee există ţesuturi meristematice intercalare. scrieţi pe foaia de examen. Mitocondriile au rol în elaborarea produşilor de secreţie.enumerarea segmentelor sistemului respirator la mamifere.precizarea a trei modalităţi de prevenire a bolilor sistemului respirator. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între peşti şi mamiferele acvatice. 2. 1. b) Precizaţi numărul de cromozomi pe care îi conţine fiecare dintre celulele reproducătoare formate prin diviziunea unei celule-mamă cu 2n = 44 cromozomi. . . F1. c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: Rroo. Cloroplastele reprezintă sediul fotosintezei. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1.compararea fermentaţiei alcoolice cu cea lactică: produşi intermediari obţinuţi. solzi. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. mediul aerian. 20 puncte Meioza este diviziunea prin care se formează gameţii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. aplicaţii. a) Enumeraţi cele patru faze ale meiozei I. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 2. afirmaţiile următoare.prezentarea ecuaţiilor celor două tipuri de respiraţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 044 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: .definirea respiraţiei aerobe şi anaerobe. litera A. rrOo şi rroo. alcătuit din două propoziţii/o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ovipare. Fermentaţia alcoolică are aplicaţii la fabricarea pâinii. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. a) Numiţi doi reprezentanţi ai clasei peşti şi două mamifere adaptate mediului acvatic . 6. microorganisme implicate. cu precizarea structurii implicate în schimbul de gaze. Ministerul Educaţiei. b) raportul de segregare fenotipică în F2. cu atenţie. 4.

... .... Varianta 045 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 45 Ministerul Educaţiei.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen. Organite citoplasmatice cu membrană dublă sunt: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) ribozomii 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Protista b) pteridofite 3.. şi au rol în .. Cloroplastele sunt plastide specifice celulelor .. Venele cave comunică cu: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4... sângele oxigenat ajunge la inimă în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng . Prin venele pulmonare. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Monera a) bazidiomicete 2.... iar coloana A regnurile cărora le aparţin acestea.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Fungi c) sporozoare d) bacterii C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. B 6 puncte Coloana B cuprinde grupe de organisme.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. organul localizat în partea dreaptă a cavităţii abdominale.. La om. sub bolta diafragmatică este: a) stomacul b) pancreasul c) ficatul d) duodenul 3.

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Oorr şi oorr.digestia: definiţie şi enumerarea segmentelor tubului digestiv la mamifere. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. se obţin 16 combinaţii de factori ereditari. se obţin organisme hibride.localizare în raport cu organele vecine. a) Numiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor. 20 puncte 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. scrieţi pe foaia de examen. Salamandra face parte din: a) anure b) urodele c) reptile d) anelide D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Celulele somatice sunt celule diploide. scrieţi pe foaia de examen. Ministerul Educaţiei. la alegere. . .localizare. litera A. . Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor.Ministerul Educaţiei. 3. B 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi roşii (R) cu un soi cu fructe ovale (O) şi galbene (r). b) Prezentaţi schema şi daţi un exemplu de organism pentru un tip de determinism cromozomal al sexelor. . c) fenotipul plantelor din F2 ale căror genotipuri sunt: ooRR. fecundaţia este simplă. alcătuit din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: meioză. F1. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. denumirea şi numărul lor. . Principalul mecanism de determinare a sexului este cel cromozomal. 6.prezentarea unei cauze şi a unei manifestări. În profaza I a meiozei are loc crossing-overul. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. fecundaţie. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. 1.localizare în raport cu organele vecine.hepatita . şi a rolului acestuia în digestia chimică a alimentelor. Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 045 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema ”Glande anexe ale tubului digestiv” după următorul plan: . 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizarea produsului de secreţie şi a rolului acestuia în digestia chimică alimentelor. b) raportul de segregare după fenotip din F2. Realizaţi schema meiozei pentru o celulă cu 2n=8 cromozomi. a) b) c) Diviziunea indirectă se realizează prin mitoză şi meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei.pancreasul . Epicardul este o membrană subţire care acoperă miocardul. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. precizarea produsului de secreţie. celula-ou. gameţi. afirmaţiile următoare.glandele salivare . Ribozomii sunt organite celulare care conţin ADN. 5. Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza mitozei şi profaza I a meiozei. La angiosperme. În prima generaţie. c) Explicaţi noţiunile: sex „homogametic” şi ”heterogametic”.ficatul .

profază a) aşezarea cromozomilor în zona ecuatorială a celulei 2.. La nivelul tubului digestiv la mamifere: a) esofagul este cale digestivă şi respiratorie b) stomacul fitofagelor este mic c) intestinul gros începe cu colonul d) duodenul este prima regiune a intestinului subţire 3... Suprafaţa de schimb gazos a plămânului la mamifere este: a) acinul pulmonar b) alveola pulmonară c) lobulul pulmonar d) bronhiola pulmonară .. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Un individ homozigot AA: a) este rezultatul fecundaţiei a doi gameţi cu factori ereditari diferiţi b) formează gameţi impuri din punct de vedere genetic c) este pur din punct de vedere genetic d) generează gameţi diploizi 2. 6 puncte Coloana B cuprinde procese desfăşurate în mitoză...... pe foaia de examen... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Varianta 046 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. astfel încât aceasta să fie corectă. din care se desprind permanent ... metafază b) despiralizarea cromozomilor 3. anafază c) dezorganizarea învelişului nuclear d) deplasarea cromatidelor spre polii celulei B C 10 puncte Scrieţi. ... Dictiozomul este format dintr-un ansamblu de . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Se acordă 10 puncte din oficiu... Este corectă o singură variantă de răspuns. iar coloana A denumirile fazelor mitozei în care au loc aceste procese. pe foaia de examen... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.Varianta 46 Ministerul Educaţiei. A B 1..

enumerarea funcţiilor elementelor figurate ale sângelui. Jneapănul are flori fără înveliş floral. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4.notarea tipurilor de valvule din interiorul inimii.formularea unor concluzii legate de ateroscleroză. caracatiţa. Fermentaţia alcoolică: a) este produsă de drojdii b) are aplicaţii în prepararea murăturilor c) este realizată de ciuperci bazidiomicete d) transformă alcoolul etilic în glucoză 5. scrieţi pe foaia de examen. b) Denumiţi cele trei tipuri de mutaţii după cantitatea de material genetic afectat. c) Alcătuiţi un text coerent. sindromul Klinefelter. două manifestări şi două măsuri de prevenire ale acestei boli. afirmaţiile următoare. Ministerul Educaţiei. a localizării şi a funcţiei acestora. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . care să cuprindă două cauze. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 046 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Circulaţia la mamifere”. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. rezultaţi în urma acestei încrucişări. după următorul plan: . Trisomia 21 este cunoscută şi ca sindromul Down. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomii sexului. Amfibienii: a) au respiraţie exclusiv pulmonară b) includ grupa lacertilienilor c) produc ouă cu coajă calcaroasă d) sunt dependenţi de mediul acvatic D 10 puncte Citiţi. Ministerul Educaţiei. trisomia 21. 1. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. stabiliţi următoarele: a) fenotipul celor doi părinţi. limbricul. b) tipurile de gameţi formaţi de cei doi indivizi. 2. c) Notaţi pentru reprezentantul tipic al clasei oligochete: mediul de viaţă şi o particularitate a morfologiei corpului. B 10 puncte La planta de mazăre. XXY. . homozigoţi pentru ambele caractere. cu atenţie. a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale sistemului actual de clasificare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. iar gena (G) pentru păstăi galbene este dominantă asupra genei (g) pentru păstăi verzi. Pentru o încrucişare între doi indivizi cu genotipurile TtGg x TTgg. litera A. 3. SUBIECTUL II La om. (30 puncte) A 1. . scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 4. . autozomi. 2. Zona corticală a rinichiului conţine piramide renale. format din două propoziţii / o frază. 20 puncte Diversitatea imensă a organismelor vii a impus necesitatea clasificării acestora. cromozomii sunt bicromatidici şi recombinaţi.localizarea inimii şi denumirea cavităţilor acestui organ. Varianta 046 6. digestia amidonului se realizează la nivelul stomacului. c) procentul descendenţilor cu talie înaltă şi păstăi verzi.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 5. a) Notaţi cauza apariţiei acestei maladii şi numărul total de cromozomi dintr-o celulă somatică a unui individ cu sindrom Down. b) Stabiliţi din ce încrengături (filumuri) fac parte următoarele organisme: mătasea broaştei.precizarea rolului arterelor. gena (T) pentru talia înaltă este dominantă asupra genei (t) pentru talie scundă. Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar În ţesutul osos compact lamelele osoase sunt dispuse concentric. Cercetării şi Inovării Sindromul Turner (XO) este o anomalie heterozomală. În metafaza I. . capilarelor şi venelor în cadrul marii circulaţii.

.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. centrozom a) dau culoare petalelor florilor 2. litera corespunzătoare răspunsului corect... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi funcţionale. A B 1. Din enzimele produse de pancreasul exocrin: a) tripsina este o enzimă proteolitică b) lipazele pancreatice generează aminoacizi c) amilaza pancreatică atacă proteinele d) sărurile biliare emulsionează glucidele .. . pe foaia de examen.. Sistemul reproducător masculin are următoarele glande anexe: .Varianta 47 Ministerul Educaţiei.... pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Fenomenul de crossing-over se realizează în: a) metafaza mitozei b) profaza I c) metafaza I d) telofaza II 2. cromoplaste b) stochează substanţe de rezervă 3.. şi . iar coloana A organite celulare care prezintă aceste particularităţi.. La om.. mitocondrii c) formează fusul de diviziune d) sunt sediul respiraţiei celulare C 10 puncte Scrieţi.... 1.... astfel încât aceasta să fie corectă. sângele pompat din ventriculul drept: a) este împins în venele cave b) ajunge la plămâni c) este bogat în oxigen d) trece în artera aortă 3.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 047 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... În codominanţă: a) genotipul este LA l b) apare grupa de sânge AB (IV) c) genotipul este homozigot d) o genă este dominantă faţă de cealaltă genă 4.

b) Enumeraţi patru elemente prezente în structura nucleului. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Ochiul -organ de simţ”. Viermele de gălbează: a) face parte din încrengătura Nemathelminthes b) are corpul format din inele c) este lipsit de sistem respirator d) este un ectoparazit D 10 puncte Citiţi. din partea anterioară spre cea posterioară a ochiului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri dintre celula animală şi celula vegetală. Celula este un sistem deschis care realizează un schimb permanent de materie şi de energie cu mediul.precizarea denumirii. ADN. caracter determinat de gena dominantă (L). colon şi rect. 5. Ministerul Educaţiei. a intrat şi un şoarece cu coadă lungă. localizării şi a rolului celulelor fotoreceptoare. după următorul plan: . c) procentul descendenţei homozigote pentru situaţia în care doi descendenţi heterozigoţi se vor împerechea. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Unele organisme saprofite realizează fermentaţii. a) Enumeraţi două componente ale unui cromozom metafazic.stabilirea rolului unui receptor în cadrul unui organ de simţ. B Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 047 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. b) Stabiliţi o deosebire dintre cromozomii din anafaza mitozei şi cei din anafaza I a meiozei. cu atenţie. sexul feminin este heterogametic. 6. format din două propoziţii/ o frază. Păianjenul face parte din încrengătura Arthropoda. Numărul de cromozomi este caracteristic fiecărei specii. în cazul în care şoarecele cu coadă lungă heterozigot se împerechează cu un şoarece cu coadă scurtă. 2. 10 puncte Într-un grup de şoareci cu coadă scurtă. Stabiliţi următoarele: a) genotipul şoarecilor cu coadă scurtă. toţi aparţinând unei linii pure din punct de vedere genetic. componentele şi funcţiile scleroticii şi coroidei. . 3. caracter determinat de gena recesivă (l). a) Menţionaţi două componente ale mitocondriei şi rolul acestui organit. clasa Arachnida. Gameţii sunt impuri din punct de vedere genetic. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. . afirmaţiile următoare.Ministerul Educaţiei. 2. În inspiraţie. 4. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cromozomi.localizarea. condensare. Intestinul gros este format din duoden. în ordine. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera A. . b) fenotipurile şi genotipurile descendenţilor.explicarea acomodării vederii pentru obiecte aflate la distanţe diferite. muşchiul diafragm deplasează baza cutiei toracice spre abdomen. În determinismul cromozomial al sexelor de tip Abraxas. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei.notarea componentelor sistemului optic al globului ocular. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structural . şi . dintr-o celulă 2n = 16 cromozomi rezultă: a) două celule diploide cu 2n = 8 b) patru celule haploide cu n = 8 c) două celule haploide cu cromozomi recombinaţi d) patru celule diploide cu n = 8 2.... iar coloana A reprezentanţi din regnul animal care au aceste particularităţi.. A B 1.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.... Valvulele semilunare (sigmoide) sunt dispuse la baza arterelor : ... pe foaia de examen. râma a) picior sub formă de lamă de topor 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. astfel încât aceasta să fie corectă... . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La sfârşitul meiozei II..Varianta 48 Ministerul Educaţiei.. limbricul b) exoschelet chitinos 3.. Este corectă o singură variantă de răspuns..funcţionale. Respiraţia anaerobă: a) se întâlneşte la bacterii şi ciuperci b) este un proces de oxidare completă c) generează o cantitate mare de energie d) formează următorii produşi finali: H2O şi CO2 . litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 048 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Peretele celular: a) conţine chitină la procariote b) asigură duritatea ţesutului osos c) este organizat după modelul în mozaic fluid d) cuprinde celuloză în cazul celulelor vegetale 4. 1... Aparţine platelminţilor: a) tenia b) trichina c) melcul d) râmă 3. stridia c) nutriţie heterotrofă parazită d) locomoţie cu ajutorul cheţilor C 10 puncte Scrieţi.

Meioza se desfăşoară în organele reproducătoare. b) raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie . Lizozomii conţin enzime digestive. 6. dar purtătoare a genei pentru daltonism. precum şi de alte două maladii genetice cu alt mod transmitere la descendenţi. 2. a) Precizaţi patru componente ale nucleului. 3. a) Precizaţi din ce categorie de maladii genetice face parte daltonismul.Ministerul Educaţiei. . dar unul ar fi heterozigot. B Ministerul Educaţiei. . stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor obţinute în prima generaţie.clasificarea plastidelor. scrieţi pe foaia de examen. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitoză. meioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Fotosinteza-cel mai important proces metobolic de pe planetă ”. după culoare. c) Explicaţi de ce această boală are frecvenţă diferită la cele două sexe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. cu un soi de tomate cu fructe galbene. . În cazul în care se încrucişează un soi de tomate cu fructe roşii. 5. scrieţi pe foaia de examen. rolul principal îl are nucleul. c) Alcătuiţi un text coerent. stil şi stigmat D 10 puncte Citiţi. celule reproducătoare. Reflexele vegetative: salivar. respectiv faza în care ei ating maximum de condensare şi de spiralizare. Sindromul „cri-du-chat„ este determinat de deleţia parţială a braţului scurt al cromozomului din perechea a cincea. lacrimal şi respirator au centrii nervoşi în măduva spinării. homozigot. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. cu atenţie. . Utricula şi sacula.stabilirea a două argumente legate de importanţa fotosintezei. celule somatice. b) Daţi exemplu de o altă maladie din aceeaşi categorie cu daltonismul. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 048 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.precizarea tipurilor de ţesut fundamental asimilator. conţin receptori pentru auz. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. În diviziunea celulară. 10 puncte Culoarea fructelor de tomate este determinată de gena dominantă (R) pentru culoarea roşie şi de gena recesivă (r) pentru cea galbenă. Ministerul Educaţiei. La floarea de la angiosperme: a) sepalele intră în alcătuirea corolei b) petalele participă la formarea învelişului floral c) carpelele reprezintă partea bărbătească a florii d) staminele au ovar. la mamifere. după următorul plan: notarea ecuaţiei chimice generale şi încadrarea fotosintezei în categoria de funcţii ale organismelor. litera A. 2. b) Numiţi faza diviziunii în care se individualizează cromozomii.descrierea structurii tipului de plastid în care are loc fotosinteza. 20 puncte Mariana este sănătoasă. format din două propoziţii/ o frază. afirmaţiile următoare. Ciuperca de câmp face parte din Basidiomycota. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) procentul descendenţei homozigote pentru încrucişarea în care ambii genitori ar avea fructe roşii.

1. A B 1.. În timpul inspiraţiei: a) muşchiul diafragm se relaxează b) presiunea aerului din plămâni este constantă c) sternul se îndepărtează de coloana vertebrală d) baza cutiei toracice se ridică ...... .. iar coloana A denumirile grupelor sistematice din care fac parte.. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Gineceul are: a) ovar b) anteră c) sepale d) seminţe 4..... reptile a) salamandră 2. placentare b) brotăcel 3.... celulele: a) cu bastonaşe b) multipolare c) cu conuri d) din coroidă 2. Sunt receptori pentru vederea colorată... Varianta 049 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Ribozomii au fost descoperiţi de către cercetătorul de origine română .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. urodele c) guşter d) furnicar C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Prin cu: a) b) c) d) diviziunea meiotică a unei celule cu 2n = 46 de cromozomi se formează în final celule-fiice 2n = 46 cromozomi recombinaţi n = 23 cromozomi bicromatidici 2n = 44 autozomi şi 2 heterozomi n = 23 cromozomi monocromatidici B 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi au rol în sinteza ... Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 49 Ministerul Educaţiei.

soţia are grupa de sânge B (III). Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 6. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. c) Caracterizaţi tetradele cromatidice. afirmaţiile următoare. stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor trei indivizi. Cariopsa este un fruct indehiscent şi se formează la viţa de vie. c) Alcătuiţi un text coerent. 20 puncte Cromozomii sunt purtătorii zestrei ereditare. Scrieţi şi etapele/ algoritmul rezolvării problemei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 10 puncte Într-o familie. 2. La brad: a) florile nu au înveliş floral b) sămânţa este închisă în fruct c) florile sunt hermafrodite d) ovulele sunt localizate în ovar D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. traheide. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizarea a două deosebiri între nutriţia autotrofă şi cea heterotrofă.Definirea nutriţiei heterotrofe. Chemoreceptorii din mucoasa olfactivă sunt reprezentaţi de neuroni. b) Stabiliţi o deosebire dintre florile gimnospermelor şi cele ale angiospermelor. b) genotipurile şi fenotipurile posibile ale grupelor de sânge pentru descendenţa familiei respective. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: aciculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 049 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Nutriţia heterotrofă în lumea vie”. Scheletul gambei este format din oasele: tibie şi fibulă. 2. urmărind numărul şi localizarea lor în celulă. conifere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 049 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. „spermatofit” . 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Presiunea radiculară participă la circulaţia sevei brute prin vasele liberiene. Cromozomul bacterian este în contact direct cu citoplasma. 1. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. caracterizarea hepatitei: o cauză. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. iar soţul ei. . 3.enumerarea componentelor tubului digestiv la om. c) procentul descendenţei homozigote posibile pentru copiii familiei pentru situaţia în care soţul ar fi avut grupa de sânge AB (IV). precizarea unui exemplu de enzimă pentru fiecare tip. după substanţele asupra cărora acţionează. b) Comparaţi cromozomii de la eucariote cu cei de la procariote. Celula musculară striată scheletică este multinucleată.numirea tipurilor de enzime. notând: tipul de diviziune şi faza în care se formează. litera A. . a) Notaţi caracterele esenţiale care sunt exprimate prin termenii : „gimnosperm” . Ministerul Educaţiei. Ştiind că tatăl femeii a avut grupa de sânge A (II). cum se formează şi ce proces are loc la nivelul lor. . răşinoase. . a) Numiţi substanţa nucleară din care se individualizează cromozomii la eucariote şi faza diviziunii mitotice în care începe acest proces de condensare. 4. scrieţi pe foaia de examen.precizarea a două exemple de plante superioare parazite şi a două adaptări ale corpului lor la acest mod de nutriţie. patru manifestări şi patru măsuri de prevenire ale acestei boli. cu atenţie. Gimnospermele sunt spermatofite inferioare . grupa 0 (I).

.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. ... Respiraţia branhială se întâlneşte la : a) păstrăv şi larvele amfibienilor b) balenă şi delfin c) viperă şi guşter d) caret şi focă 3. Varianta 050 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă. RrNn x RrNn a) 1:1:1:1 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. Sinteza proteică are loc la nivelul: a) dictiozomilor b) lizozomilor c) centrozomilor d) ribozomilor 4..Varianta 50 Ministerul Educaţiei... iar coloana A variantele de încrucişare din care rezultă aceste raporturi. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Nn x nn b) 9:3:3:1 3... 1. Cele două evenimente ale ciclului celular sunt: . pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde raporturi de segregare după fenotip ale descendenţilor rezultaţi în prima generaţie. RrNn x rrnn c) 3:1 d) 1:1 C 10 puncte Scrieţi.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Cromozomii sunt bicromatidici în: a) telofaza mitozei b) profaza II c) anafaza mitozei d) telofaza II 2.... pe foaia de examen..... La nivelul urechii mamiferelor: a) conductul auditiv conduce sunetul la timpan b) ciocanul se sprijină pe fereastra ovală c) melcul este localizat în urechea medie d) receptorii auditivi se află în utriculă şi saculă . Este corectă o singură variantă de răspuns.. şi .

trei modalităţi de prevenire a bolilor respiratorii. pereche. Cefalopodele: a) trăiesc în mediul terestru b) prezintă un cap şi mai multe tentacule c) au corpul protejat de un schelet chitinos d) au ca reprezentanţi crabul şi racul D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent.enumerarea căilor respiratorii extra şi intrapulmonare. Gregor Mendel a utilizat mazărea ca material de studiu în experimentele de hibridare. 1. litera A. În cadrul grupelor de sânge există trei genotipuri homozigote. scrieţi pe foaia de examen. precizând patru diferenţe dintre aceste momente ale ventilaţiei pulmonare. afirmaţiile următoare. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Precizaţi două caractere ereditare urmărite de Mendel la mazăre şi formele contrastante sub care se exprimă aceste caractere. Stabiliţi următoarele: a) definiţia trihibridării. c) Stabiliţi două deosebiri.caracterizarea tuberculozei pulmonare la om. 10 puncte Se încrucişează un organism cu genotipul AABBCC cu un individ cu genotipul aabbcc. cu atenţie. 2.compararea inspiraţiei cu expiraţia. Mucegaiul verde-albăstrui face parte din Ascomycota. . b) Precizaţi tipul de locomoţie şi tipul de respiraţie de la guşter. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: factori ereditari. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. deoarece în această cavitate se deschid venele pulmonare. Corpii neuronilor formează substanţa albă a sistemului nervos central. Poliploidiile determină moartea embrionilor umani. 2. Varianta 050 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Atriul stâng are sânge încărcat cu oxigen. . . . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Numiţi trei grupe sistematice de organisme din Clasa Reptilia. heterozigot. 5. după următorul plan: . c) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1 . B Ministerul Educaţiei. 3. . Orificiul piloric se află între esofag şi stomac. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. precizând: o cauză. 20 puncte Reptilele sunt primele vertebrate care au cucerit mediul terestru. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. legate de reproducere. trei manifestări. dintre broasca de lac şi broasca ţestoasă.notarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe.precizarea componentelor pleurei şi a rolului acesteia în ventilaţia pulmonară. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 050 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia la mamifere ”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. format din două propoziţii / o frază. b) genotipul descendenţei din F1.Ministerul Educaţiei. b) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii.

Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. fulgi d) sunt organisme ovipare 2. puf.... Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă. Profaza I se caracterizează prin: a) dezorganizarea fusului de diviziune b) despiralizarea cromozomilor c) refacerea membranei nucleare d) împerecherea cromozomilor omologi 4. . Glandele endocrine produc substanţe numite ...... Varianta 051 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Sindromul Klinefelter b) 2n = 47 .. B 6 puncte Coloana B cuprinde particularităţi ale unor maladii genetice. Artera pulmonară: a) transportă sânge oxigenat din corp la inimă b) aduce în atriul stâng sânge încărcat cu O2 c) pleacă din ventriculul stâng spre plămâni d) duce la plămâni sânge încărcat cu CO2 .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... XXX 3. Sindromul triplo-X c) 2n = 45 .. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe care le elimină în .... XXY C 10 puncte Scrieţi. A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. XXX 2.. Meristemele apicale: a) au rol de apărare b) sunt ţesuturi fundamentale c) conţin celule care se divid meiotic d) sunt localizate în vârful de creştere 3.. iar coloana A denumirea maladiilor care au aceste particularităţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Sindromul Turner a) 2n = 46 . Chiropterele: a) au respiraţie pulmo-cutanee b) sunt vertebrate placentare c) au corpul acoperit cu pene.. XO d) 2n = 47 .Varianta 51 Ministerul Educaţiei.. 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos”.explicarea relaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: haploid. toţi băieţii ar fi sănătoşi şi toate fetele ar fi purtătoare ale genei pentru daltonism. Dragoş. TBC este o boală produsă de bacilul Koch. b) procentul şi sexul copiilor bolnavi de daltonism ce pot rezulta din această căsătorie. afirmaţiile următoare. B Ministerul Educaţiei. b) Denumiţi tipurile de reproducere şi de respiraţie prezente la organismele din regnul Monera. a) Enumeraţi trei evenimente care au loc în celulă în faza în care se desfăşoară şi crossingover-ul. . răspunsul final şi exemple. 20 puncte Bacteriile sunt cele mai vechi organisme de pe Pământ. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Hemofilia este o maladie genetică heterozomală. pentru Dragoş şi pentru descendenţa posibilă a acestei familii.Ministerul Educaţiei. 6. Tatăl Mariei însă. cariokineză. gameţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 051 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. . format din două propoziţii / o frază. meioză. 5. cu atenţie. Procesul de crossing-over este prezent în diviziunea meiotică. c) genotipul părinţilor pentru o familie în care. a) Enumeraţi trei tipuri de bacterii după forma lor . şi amândoi pot distinge toate culorile. În scheletul membrelor inferioare intră osul: a) omoplat b) radius c) tibie d) ulnă D 10 puncte Citiţi. a avut daltonism. litera A.enumerarea a trei reflexe vegetative medulare. precizând: diferenţele legate de tipul de stimul. . 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. localizarea receptorilor.precizarea a trei deosebiri dintre dendritele şi axonul unui neuron. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Stabiliţi patru deosebiri dintre stuctura celulelor procariotă şi eucariotă. Ministerul Educaţiei. Laleaua este o plantă monocotiledonată. 10 puncte Într-o familie. scrieţi pe foaia de examen. numărul de neuroni. .descrierea reflexelor necondiţionate cu sediul în encefal: exemplu şi patru caracteristici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în descendenţa din prima generaţie. 1. Reticulul endoplasmatic rugos are lizozomi ataşaţi pe suprafaţa lui.compararea reflexului monosinaptic cu reflexul polisinaptic. 4. soţia se numeşte Maria. Bila se varsă în primul segment al intestinului subţire. organe reproducătoare. iar soţul ei. tipurile de neuroni. b) Stabiliţi două aspecte legate de importanţa diviziunii meiotice. . Stabiliţi următoarele: a) genotipurile pentru Maria. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. după următorul plan: . Cornul-secarei are corpul format din picior şi pălărie.

... 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.Varianta 52 Ministerul Educaţiei.. Receptorii olfactivi sunt: a) chemoreceptori b) neuroni fără axoni c) mecanoreceptori d) celule epiteliale 3... prezintă inele cartilaginoase c) uterul d) faringele C 10 puncte Scrieţi. comunică cu stomacul b) traheea 3.... astfel încât aceasta să fie corectă. În nutriţia la licheni.. Venele cave se deschid în: a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 4. reprezintă sediul nidaţiei a) esofagul 2. pe foaia de examen. .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... Pinipedele au: a) reproducere sexuată ovipară b) respiraţie branhială şi tegumentară c) locomoţie prin mers şi alergare d) placentă în timpul dezvoltării embrionare .. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect.. A B 1. Organitul celular care conţine doi centrioli este: a) ribozomul b) lizozomul c) centrozomul d) dictiozomul 2... iar coloana A particularităţi ale acestora. ciuperca furnizează algei apă cu . Varianta 052 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar alga dă ciupercii substanţe . pe foaia de examen..... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. . scrieţi pe foaia de examen. 3. c) Alcătuiţi un text coerent.precizarea a câte trei exemple de plante care dezvoltă următoarele tipuri de fructe: fructe cărnoase. B Ministerul Educaţiei. a) Precizaţi trei caractere generale ale virusurilor. 5. . sămânţă”. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Determinismul genetic al sexelor la om este de tip cromozomial. b) Precizaţi heterozomii cocoşului. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vrabie. după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. după accident. . 6. Varianta 052 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ribozomii sunt organite celulare lipsite de membrană. Ministerul Educaţiei. o cantitate de 1. a) Numiţi cele două tipuri de cromozomi prezenţi în celulele somatice ale omului şi notaţi cromozomii implicaţi în determinismul celor două sexe. cu atenţie. litera A.5 litri de sânge. în urma unui accident. proboscidieni. 1. . b) Denumiţi părţile componente ale virionului şi notaţi câte un rol pentru fiecare. în situaţia în care soţul femeii are grupa de sânge O (I).descrierea formării fructelor şi seminţelor după ce a avut loc fecundaţia.prezentarea dublei fecundaţii la angiosperme. . c) genotipurile posibile ale descendenţei. respectiv fructe false. genotip homozigot. . Stabiliţi următoarele : a) volumul de sânge al acestei persoane. În experimentele de monohibridare de la mazăre. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Butăşirea: a) se poate realiza la muşcată b) reprezintă îmbinarea a două plante c) este o formă de înmulţire sexuată d) asigură înmulţirea vegetativă la lalea D 10 puncte Citiţi. iar părinţii femeii au grupele O (I) şi B (III). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 052 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Floare. Testiculele şi ovarele sunt gonade.Ministerul Educaţiei. b) denumirea şi rolul elementelor figurate. Virusul matur se numeşte virion. 20 puncte 2.enumerarea componentelor embrionului seminţei. 10 puncte O femeie cu greutatea de 75 de kilograme a pierdut. Abraxas. ştiind că sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. Cristalinul este o lentilă divergentă. determinism cromozomial al sexelor.precizarea rolurilor carpelelor şi staminelor şi a denumirii componentelor lor. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. fruct. raportul de segregare fenotipică din a doua generaţie este de 3 : 1. În anemia falciformă. format din două propoziţii / o frază. Drosophila. uscate. leucocitele au formă de seceră. afirmaţiile următoare. Celulele musculare netede conţin un singur nucleu. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Enumeraţi trei viroze la om.

Din sistemul optic face parte: a) muşchiul ciliar b) cristalinul c) retina d) irisul . cu foveea centralis C 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A categorii sistematice din care aceste organisme fac parte. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. 1. Sindromul Down : a) apare din cauza unui cromozom suplimentar b) face parte din maladiile cromozomiale structurale c) se caracterizează prin prezenţa a 46 de cromozomi d) este o monosomie autozomală 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect... În sindromul Turner.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... iar persoana afectată este de sex .Varianta 53 Ministerul Educaţiei.... Clasa Cestoda b) crab 3. Rinichii: a) sunt componente ale căilor urinare b) conţin piramide renale în zona medulară c) sunt organe nepereche d) se află în partea anterioară a abdomenului 2. A B 1.. numărul total de cromozomi este .... astfel încât aceasta să fie corectă. Este corectă o singură variantă de răspuns. Clasa Nematoda c) căpuşă d) tenia 10 puncte Scrieţi. . Clasa Arachnida a) trichina 2.. Retina: a) face parte din sistemul optic al globului ocular b) are fibre musculare circulare şi radiare c) asigură nutriţia globului ocular d) conţine pata galbenă... Varianta 053 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen..

Sporozoarele: a) fac parte din încrengătura Fungi b) se hrănesc fotoautotrof c) au forme de coci. în final. locomoţie. legate de: mediul de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Menţionaţi o maladie heterozomală genică şi modul de transmitere a acesteia la cele două sexe. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.notarea a două categorii de substanţe care pot fi eliminate de om prin intermediul sistemul excretor. heterozomi. Maladiile genetice sunt produse de mutaţii la nivelul materialului genetic. În meioză. Urechea internă comunică prin trompa lui Eustachio cu faringele. modul de viaţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 053 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Excreţia-proces prezent şi la plante şi la animale ”. . bacili. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. La păsări. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . scrieţi pe foaia de examen.definirea şi localizarea transpiraţiei la plante. femeie. Varianta 053 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 2. spirale d) sunt organisme parazite D 10 puncte Citiţi. cele două cromatide dintr-un cromozom se separă în etapa a II-a (meioza II) . Ministerul Educaţiei. reproducere. Sindrom Turner.stabilirea legăturii dintre felul alimentaţiei şi apariţia diferitelor tipuri de litiază urinară şi precizarea a două manifestări ale acestei boli. Ministerul Educaţiei. după patru diviziuni consecutive. litera A.Ministerul Educaţiei. Tensiunea arterială scade în ateroscleroză. Fermentaţia lactică are aplicaţii în prepararea murăturilor. 20 puncte Moluştele sunt nevertebrate care au corpul moale. format din două propoziţii / o frază. din celula iniţială A. 1. cu atenţie. B 10 puncte O celulă notată cu A intră în diviziune mitotică. c) patru diferenţe dintre diviziunea mitotică şi cea meiotică. 6. b) numărul de cromozomi din toate celulele care rezultă. . . prezentaţi modul de calcul. 5. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. a) Notaţi trei exemple de factori mutageni chimici. b) Precizaţi clasa din care face parte midia şi un aspect legat de importanţa acesteia. în celulă există un număr de 48 de cromozomi monocromatidici. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monosomie. La sfârşitul anafazei. nutriţie. pot avea grupa de sânge 0 (I). Copiii rezultaţi din căsătoria a două persoane ce au grupa de sânge A (II). sexul femel este heterogametic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 3. c) Stabiliţi caracterele clasei din care face parte sepia. scrieţi pe foaia de examen. Stabiliţi următoarele : a) două evenimente prezente în metafaza mitozei. .reprezentarea sistemului excretor la om printr-un desen şi notarea elementelor componente. a) Enumeraţi componentele corpului la melcul de livadă. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.denumirea celor două zone de ţesut renal care pot fi observate într-o secţiune longitudinală prin rinichi şi precizarea a câte două particularităţi pentru fiecare zonă.

pe foaia de examen. cestodele b) prezintă parapode şi cheţi 3.... Limbricul face parte din regnul . iar coloana A grupele sistematice corespunzătoare.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. A B 1. pe foaia de examen.. Venele pulmonare au legătură cu : a) ventriculul drept b) atriul stâng c) ventriculul stâng d) atriul drept 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Varianta 054 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.. gasteropodele c) posedă un picior musculos d) au cefalotorace şi abdomen C 10 puncte Scrieţi. . Hematiile: a) fac parte din compoziţia plasmei sângelui b) produc anticorpi pentru imunitate c) sunt produse în măduva oaselor d) au formă de lentilă biconvexă 4. 6 puncte Coloana B cuprinde caractere generale ale unor grupe sistematice de animale. Este corectă o singură variantă de răspuns..... astfel încât aceasta să fie corectă. şi din încrengătura ....... Din încrengătura moluşte face parte: a) racul b) lipitoarea c) nautilul d) păianjenul B ... arahnidele a) au corpul puternic aplatizat 2.. Fermentaţia este: a) un tip de respiraţie aerobă b) o modalitate de nutriţie la ciuperci c) o respiraţie anaerobă d) un proces de sinteză la ciuperci 2... litera corespunzătoare răspunsului corect.

10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe galbene. precizaţi câte o caracteristică a acestora. Dublarea cantităţii de ADN are loc în perioada S a interfazei. La sepie. 20 puncte Celula este unitatea structurală. circulator.denumirea cavităţilor inimii şi a vaselor de sânge cu care acestea comunică. c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru forma fructelor.denumirea unui reprezentant al rumegătoarelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dendritele conduc impulsul nervos de la corpul celular al neuronului spre alţi neuroni. B Ministerul Educaţiei. excretor şi reproducător la mamiferele rumegătoare”. Ministerul Educaţiei. 4.enumerarea căilor prin care aerul ajunge de la exteriorul corpului până la alveolele pulmonare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. XO ) este incompatibilă cu viaţa. litera A. . 2. b) Denumiţi două organite celulare care conţin enzime. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. a) Enumeraţi tipurile de reticul endoplasmatic. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Clasa Mammalia (mamifere) cuprinde vertebrate extrem de diverse. . . enumerarea compartimentelor stomacului prezent la aceste mamifere. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mamifere. Stabiliţi următoarele: a) tipurile de gameţi formaţi de organismele parentale. Varianta 054 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. b) genotipurile descendenţilor. Muşchiul croitor face parte din muşchii membrelor inferioare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 054 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Particularităţi ale sistemelor digestiv. mari şi ovale ( AABbCC ) cu un soi de măr cu fructe verzi. a) Enumeraţi două grupe de mamifere placentare şi notaţi câte un reprezentant pentru fiecare grup. afirmaţiile următoare. b) Stabiliţi două asemănări dintre păsări şi mamifere legate de respiraţie şi de reproducere. deoarece el conţine glande gastrice. uter.stabilirea unui rol pentru fiecare din următoarele părţi ale sistemului reproducător: ovare. c) Explicaţi de ce modelul structural al membranei celulare este numit modelul mozaicului fluid .enumerarea a patru elemente componente ale nefronului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 6. funcţională şi genetică a materiei vii. . placentă.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. 1. prezentaţi câte un rol pentru fiecare organit. din stomacul rumegătoarelor. Ofidienii: a) au tegumentul îngroşat b) îşi depun ouăle în apă c) au respiraţie prin branhii d) se dezvoltă prin metamorfoză D 10 puncte Citiţi. este stomacul propriu-zis. după următorul plan: . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Absenţa unui cromozom X la femeie ( 2n=45. oviducte şi uter. respirator. Compartimentul numit cheag. mici şi ovale ( aabbCc ). piciorul este transformat în tentacule. 2. embrion. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. 5.

.. Prin monohibridare.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. Sunt organite celulare autodivizibile: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) vacuolele 2. în F2.. pe foaia de examen. Animalele placentare: a) au inimă tricamerală b) nasc pui vii c) se hrănesc autotrof d) se reproduc asexuat 4. Din digestia proteinelor rezultă: a) acizi graşi b) aminoacizi c) glicogen d) glucoză 3. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. La nivelul sinapsei. rezultă organisme heterozigote în proporţie de: a) 25% b) 50% c) 75% d) 100% . Este corectă o singură variantă de răspuns.. gimnosperme a) crinul 2. 1. pe foaia de examen.... astfel încât aceasta să fie corectă.. Varianta 055 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal.. dicotiledonate c) măceşul d) molidul C 10 puncte Scrieţi. şi va acţiona asupra membranei neuronului ... mediatorul chimic este eliberat în .... Se acordă 10 puncte din oficiu. . A B 1.. mocotiledonate b) feriga 3.. iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. litera corespunzătoare răspunsului corect. Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Este un os al membrului inferior: a) fibula b) humerusul c) radiusul d) ulna D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele celulare corespund compartimentelor celulei animale. 2. Plasmalema celulei vegetale are permeabilitate selectivă. 3. Ţesuturile meristematice au rol în nutriţia plantei. 4. Fructele uscate pot fi dehiscente şi indehiscente. 5. Diviziunea mitotică se desfăşoară în două etape. 6. Ureterele fac legătura între rinichi şi vezica urinară.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL II A
1. Ribozomii sunt organite citoplasmatice prezente în orice celulă. a) Definiţi celula. b) Precizaţi două localizări ale ribozomilor şi o funcţie îndeplinită de ei în celulă. c) Enumeraţi două caracteristici structurale ale ribozomilor. 2.

(30 puncte)
20 puncte

Gregor Mendel, în urma experienţelor de hibridare, a formulat legile eredităţii. a) Definiţi hibridarea. b) Comparaţi raportul de segregare după fenotip cu cel după genotip, obţinut de Mendel în experienţele de monohibridare, în F2. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: homozigot, heterozigot, fenotip, dominant.

B

10 puncte Volumul de sânge reprezintă 8% din greutatea corpului, plasma reprezintă 55% din volumul sângelui, iar apa reprezintă 90% din plasmă. Să se calculeze: a) cantitatea de apă din plasma unei persoane care cântăreşte 70 kg; b) cantitatea de plasmă pe care o prezintă persoana, după o transfuzie cu un litru de sânge.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul digestiv la mamifere”, după următorul plan: - definiţia digestiei; - enumerarea elementelor componente ale tubului digestiv; precizarea unei caracteristici funcţionale a fiecărui element component al tubului digestiv; - enumerarea compartimentelor stomacului la rumegătoare; - localizarea centrilor nervoşi salivari şi gastrosecretori; - precizarea unei posibile consecinţe a consumării alimentelor nespălate/ alterate şi a unei manifestări întâlnite în acest caz.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 056

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere, hematiile sunt celule lipsite de ............ şi au rol de a transporta ............ respiratorii. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţi de clasificare a organismelor cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. hirudinee 2. moluşte 3. crustacee B a) caracatiţă b) lipitoare c) homar d) tenie

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. Receptorii olfactivi, la mamifere, sunt situaţi în: a) mucoasa linguală b) mucoasa nazală c) retină d) urechea internă 2. Este atât organ digestiv, cât şi respirator: a) esofagul b) faringele c) laringele d) traheea 3. Prin încrucişarea a două plante de mazăre care au boabe netede, una fiind homozigotă, iar cealaltă heterozigotă, rezultă plante: a) numai cu bob neted b) numai cu bob zbârcit c) ¾ cu bob neted şi ¼ cu bob zbârcit d) 50 % cu bob neted şi 50% cu bob zbârcit 4. La nivelul stomacului mamiferelor: a) acţionează enzimele pancreatice b) se varsă bila c) se obţin produşii finali ai unor lipide d) sunt hidrolizate glucidele

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Salamandrele sunt: a) amfibieni b) păsări c) peşti d) reptile D 10 puncte Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 1. Plămânii sunt alcătuiţi din lobi, segmente şi lobuli. 2. Mitocondriile au rol în respiraţia celulară. 3. Ciocanul, nicovala şi scăriţa se găsesc în urechea internă. 4. Cromozomii sunt structuri temporare ale celulei. 5. Substanţa albă a măduvei spinării are rol în conducerea impulsurilor nervoase. 6. Lichenii sunt organisme simbionte.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL II A
1. Gregor Mendel a experimentat hibridarea la plante. a) Definiţi hibridarea. b) Formulaţi legile mendeliene ele eredităţii. c) Reprezentaţi gameţii produşi de un organism cu genotipul AabbCc.

( 30 puncte)
20 puncte

2. Nucleul este o componentă celulară comună celulei vegetale şi animale. a) Enumeraţi două caracteristici structurale ale nucleului. b) Prezentaţi câte două modificări structurale ale nucleului în timpul profazei, respectiv al telofazei. c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi bicromatidici, centromer, metafază, cromozomi monocromatidici.

10 puncte Se încrucişează şoareci gri – caracter dominant, cu şoareci albi – caracter recesiv, rezultând, în F1, şoareci hibrizi. Ştiind că ambii genitori sunt homozigoţi, să se stabilească: a) genotipul şi fenotipul hibrizilor din F1; b) genotipurile indivizilor din F2; c) raportul de segregare după genotip, în F2. Pentru rezolvarea problemei, folosiţi simboluri / litere alese de voi.

B

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTUL III

(30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Respiraţia la mamifere”, după următorul plan: - definiţia respiraţiei; - enumerarea căilor respiratorii; precizarea câte unei caracteristici structurale a organelor care intră în alcătuirea căilor respiratorii; - denumirea organului respirator la nivelul căruia se fac schimburile de gaze, precum şi a suprafeţei de schimb gazos; - prezentarea ecuaţiei chimice a respiraţiei aerobe; - precizarea a două maladii ale sistemului respirator la om şi a câte unei cauze care le provoacă.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 057

SUBIECTUL I A

(30 puncte)

4 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă. Molidul este o plantă care are frunze în formă de ............ şi flori/ inflorescenţe care se numesc ............ . 6 puncte Coloana B cuprinde cavităţile inimii, iar coloana A vase de sânge care comunică cu aceste cavităţi. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A 1. venele cave 2. venele pulmonare 3. artera aortă B a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng B

C

10 puncte Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Meioza se finalizează cu formarea a: a) două celule diploide b) două celule haploide c) patru celule diploide d) patru celule haploide 2. Nucleolul: a) are rol în sinteza lizozomilor b) conţine acizi nucleici c) este delimitat de o membrană d) se reorganizează în profază 3. Glandele gastrice secretă: a) bilă b) enzime glicolitice c) enzime proteolitice d) suc intestinal 4. Respiraţia aerobă: a) duce la eliberarea de O2 b) are loc în plastide, la plante c) se finalizează cu obţinerea unor produşi intermediari d) se realizează în mitocondrii

în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Determinismul cromozomal al sexelor. Transmiterea ereditară a caracterelor se realizează mendelian. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrie.precizarea numelui vaselor care asigură transportul sângelui prin corpul mamiferelor.000 de specii. 1. Ministerul Educaţiei. 6.prezentarea principalului organ care asigură circulaţia sângelui prin vasele mamiferelor: nume. la plante. Celula este unitatea structurală. b) Precizaţi câte o caracteristică structurală a grupelor menţionate. cu atenţie. . scrieţi pe foaia de examen. b) gameţii produşi de genitorul cu flori albe şi talie înaltă. 3. Garofiţa Pietrei Craiului este o specie de plante declarată monument al naturii. afirmaţiile următoare. b) Menţionaţi un rol al nucleului.precizarea unei boli a sistemului circulator la om şi a unei manifestari a afecţiunii respective. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. litera A. rol. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile parentale. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. răspândite în diverse ecosisteme terestre şi acvatice. bronhiolele sunt specializate pentru schimbul de gaze. 5. este de tip Drosophila. precizaţi tipul de nutriţie pe care îl au. valvule – denumire. după următorul plan: . .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL II A ( 30 puncte) 20 puncte 1. Este un animal digitigrad: a) ariciul b) pisica c) porcul d) ursul D 10 puncte Citiţi. La om. 2. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. funcţională şi genetică a lumii vii. enumerarea straturilor care intră în alcătuirea peretelui. rol. la om. Rizoderma reprezintă epiderma rădăcinii. a) Enumeraţi patru organite citoplasmatice comune celulei animale şi celei vegetale. enzime oxido-reducătoare. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia sângelui la mamifere”. c) Daţi două exemple de plante care se abat de la modalitatea de nutriţie autotrofă. .caracterizarea elementelor figurate: nume. 4. . vascularizaţie. format din două propoziţii/ o frază. scrieţi pe foaia de examen. criste. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: unul cu flori albe (a) şi talie înaltă (B). reprezintă eliminarea apei sub formă de vapori. Transpiraţia. Regnul Plantae cuprinde peste 300. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. structură – camere. Lizozomii conţin enzime oxido-reducătoare. cu unul cu flori roşii (A) şi talie mică (b). a) Enumeraţi două grupe sistematice de plante. . c) genotipul şi fenotipul descendenţilor din F1. ATP. ambele dublu homozigote.

Varianta 058 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. artropode a) homar b) lipitoare c) tenie d) sepie B C 10 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.. drojdiile transformă: a) acidul lactic b) alcoolul etilic c) glucoza d) iaurtul . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...Varianta 58 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. astfel încât aceasta să fie corectă.. Prin fermentaţie. Scrieţi. Ribozomii: a) au rol în sinteza glucidelor b) sunt alcătuiţi din ADN şi proteine c) prezintă două membrane d) pot fi ataşaţi de nucleu 2.. A 1.. iar coloana A încrengăturile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi . În interiorul inimii se găsesc valvulele . moluşte 3. litera corespunzătoare răspunsului corect. Cloroplastele: a) au un înveliş membranar simplu b) participă la transportul substanţelor în celulă c) prezintă stromă şi grane d) sunt organite comune celulei vegetale şi animale 4.... viermi inelaţi 2... pe foaia de examen. care nu permit întoarcerea sângelui din artere în inimă....... 1.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Gonada feminină este reprezentată de: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. care asigură sensul unic al circulaţiei sângelui în inimă şi valvulele ... B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal..

c) Alcătuiţi un text coerent. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi ai celulei-ou şi numărul de cromatide din spermatozoidul care a participat la fecundaţie. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. menţionarea locului de absorbţie a acestor nutrimente. Rădăcina este organ vegetativ al spermatofitelor. 4. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între mutaţiile naturale (spontane) şi cele artificiale. după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Encefalul este localizat în canalul vertebral. a) Enumeraţi trei roluri ale membranei celulare. afirmaţiile următoare. B 10 puncte În urma fecundaţiei unui ovul cu n = 31 cromozomi. cloroplaste. 5. Celula este unitatea structurală şi funcţională a vieţii. 6. 2.denumirea nutrimentelor rezultate în urma digestiei chimice a lipidelor. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 058 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Digestia chimică a lipidelor la mamifere”. b) numărul de cromatide prezente în celula-ou. în profaza primei diviziuni mitotice. Mutaţiile sunt sursa primară a variabilităţii organismelor. Coroida intră în alcătuirea globului ocular. de către un spermatozoid cu acelaşi număr de cromozomi. în exces.Ministerul Educaţiei. b) Precizaţi trei localizări ale acizilor nucleici în celula vegetală. substanţe organice. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. scrieţi pe foaia de examen. oxigen. denumirea glandelor care produc aceste secreţii digestive. Diviziunea meiotică se desfăşoară în două etape. precizarea a trei exemple de enzime care acţionează asupra lipidelor. a) Definiţi mutaţia.precizare a trei secreţii digestive care intervin în digestia chimică a lipidelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. care suferă mitoze succesive. format din două propoziţii/ o frază.definiţia digestiei. c) Explicaţi care vor fi consecinţele distrugerii fusului de diviziune. scrieţi pe foaia de examen. rezultă celula-ou. ca urmare a consumului. Heterozomii sexului homogametic sunt XX. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. litera A. c) numărul de celule rezultate după trei diviziuni mitotice succesive ale celulei-ou. Pancreasul este o componentă a tubului digestiv. . . Ministerul Educaţiei. . .denumirea segmentelor tubului digestiv în care se realizează digestia chimică a lipidelor. fiind situată sub sclerotică. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A Varianta 058 ( 30 puncte) 20 puncte 1.prezentare a două consecinţe posibile. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. a alimentelor bogate în lipide.

.B. astm bronşic 2. Scrieţi. pneumonie 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. . iar coloana B cauze care produc aceste boli. Este corectă o singură variantă de răspuns. şi ..Varianta 59 Ministerul Educaţiei.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A 1.... Pielea amfibienilor este umedă.. pe foaia de examen... astfel încât aceasta să fie corectă. Este un constituent specific celulei vegetale: a) lizozomul b) peretele celular c) reticulul endoplasmic d) ribozomul 2.. pentru că este adaptată funcţiei de respiraţie... Varianta 059 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Cristele intră în alcătuirea: a) cloroplastelor b) mitocondriilor c) nucleului d) vacuolelor 4.. Fiecare din celulele-fiice.... T. în cazul grupelor de sânge c) a experimentat hibridarea pe plante autogame d) a realizat experienţe de hibridare la şoareci C .C B a) bacilul Koch b) stafilococ c) sinuzită d) spasmul bronhiilor B 10 puncte Scrieţi.. rezultate din diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu 2n = 28 cromozomi. 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de boli ale sistemului respirator la om. are: a) 2n = 14 cromozomi b) 2n = 28 cromozomi c) n = 14 cromozomi d) n = 28 cromozomi 3. Gregor Mendel: a) a demonstrat segregarea dependentă a perechilor de caractere b) a enunţat legea codominanţei.. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pe foaia de examen.

Stabiliţi următoarele: a) cantitatea de sânge a unei persoane de 90 kg. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sensibilitatea la mamifere”. afirmaţiile următoare. Corneea este un mediu transparent al globului ocular.localizarea receptorilor vizuali. b) cantitatea de apă din sângele aceleiaşi persoane. auditivi şi vestibulari. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: angiosperme. fruct. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. La femelele mamiferelor. a) Prezentaţi două roluri ale nucleului. Hemoglobina: a) conţine magneziu b) este o proteină c) se găseşte în trombocite d) este o componentă a bilei D 10 puncte Citiţi. format din două propoziţii/ o frază.precizarea rolului organelor de simţ. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . sămânţă. 1. ( 30 puncte) 20 puncte Nucleul este o structură a celulei animale. după următorul plan: . sângele reprezintă 8% din greutatea corpului. 4.prezentarea mecanismului stimulării receptorilor auditivi şi vestibulari. b) Precizaţi numărul total de cromozomi din cele două celule-fiice rezultate din mitoza unei celule-mamă ce conţine 2n = 48 de cromozomi. 6. 100 ml sânge. precizarea motivului pentru care o infecţie la nivelul faringelui poate determina o infecţie la nivelul urechii. cu atenţie. c) Alcătuiţi un text coerent. heterozomii sunt reprezentaţi de doi cromozomi X. Ministerul Educaţiei. Organismele vii sunt grupate în cinci regnuri. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 059 SUBIECTUL II A 1. 3. litera A. Scleroza în plăci este o boală a scleroticii. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. .explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi sistemul nervos. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. c) cantitatea de plasmă rămasă în sângele acestei persoane. 2. Ribozomii sunt formaţi din ARN şi proteine. după ce a pierdut. a) Enumeraţi regnurile ai căror reprezentanţi au celule cu nucleu. Receptorii auditivi sunt situaţi în melcul membranos. iar elementele figurate reprezintă 45% din volumul de sânge. b) Încadraţi un organism în două categorii sistematice. B 10 puncte La om. prin hemoragie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. trahei. c) Realizaţi o comparaţie între modificările pe care le suportă două componente ale nucleului în timpul profazei şi al telofazei. Ministerul Educaţiei.numirea tipurilor de receptori vizuali şi precizarea rolului lor. . la alegere. .Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Mutaţiile genice determină modificarea numărului de cromozomi.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. arahnide a) crab 2... iar coloana A grupele taxonomice cărora le aparţin aceşti reprezentanţi ... Trombocitele sunt cele mai mici . Varianta 060 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Nutrimente care rezultă din digestia chimică a lipidelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glucoza d) peptidele 2... 1. insecte c) păianjen d) sepie C 10 puncte Scrieţi.. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal... Au rol în producerea energiei celulare: a) dictiozomii b) lizozomii c) mitocondriile d) ribozomii 4... sângelui. litera corespunzătoare răspunsului corect. crustacee b) lăcustă 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1. pe foaia de examen.. şi au rol în ..Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Bacilul fânului face parte din regnul: a) Fungi b) Monera c) Protista d) Plantae 3. astfel încât aceasta să fie corectă.... Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. Respiraţia aerobă: a) are loc în prezenţa oxigenului b) duce la sinteza de substanţe organice c) necesită prezenţa luminii d) se mai numeşte fermentaţie B .. Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . 2.Ministerul Educaţiei. Fusul de diviziune se dezorganizează în profază. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) timpul necesar desfăşurării tuturor metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care. scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hemofilie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . c) Daţi un exemplu de celulă în care predomină unul din cele două tipuri de reticul endoplasmic şi argumentaţi alegerea făcută. provocate de consumul de tutun. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. 3. celulele gliale – două roluri.menţionarea unei asemănări şi a unei deosebiri între celula vegetală şi cea animală.menţionarea celor patru tipuri fundamentale de ţesuturi animale. Sucul gastric conţine enzime pentru hidroliza lipidelor. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. durează 60 de minute. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi. Intestinul subţire este scurt la carnivore. . b) numărul de diviziuni mitotice prin care. mecanismul transmiterii impulsului nervos la nivelul ei. Se deplasează prin fugă: a) brotăcelul b) leneşul c) pitonul d) struţul D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între celula procariotă şi cea animală. a) Enumeraţi două organite citoplasmatice situate în apropierea nucleului.definiţia ţesuturilor.descrierea unor structuri nervoase: neuronul – numele celor două componente şi câte un rol al lor. după următorul plan: . hemoragii. . clasificate după gradul de diferenţiere a celulelor şi a câte unei caracteristici a fiecărui tip de ţesut. Daltonismul şi hemofilia sunt maladii ereditare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.precizarea a două consecinţe asupra sistemului nervos la om. c) timpul necesar desfăşurării a cinci diviziuni mitotice. sinapsa – definiţie. Leucocitele sunt elemente figurate cu rol imunitar. B 10 puncte La grâu. scrieţi pe foaia de examen. Liliacul face parte din grupa mamiferelor placentare. dintr-o celulă-mamă 2n.precizarea celor două tipuri de ţesuturi vegetale. ( 30 puncte) 20 puncte Celula reprezintă unitatea structurală şi funcţională a lumii vii. Vacuolele sunt delimitate de o membrană dublă. 1. b) Explicaţi incidenţa diferită. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. pornind de la celula-ou. se obţin 16 celule. factor de coagulare. ştiind că interfaza durează 250 de minute şi considerând că celula iniţială a ieşit din interfază. se formează 128 de celule şi timpul necesar pentru formarea acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL II A 1. 6. a) Precizaţi cauza care determină apariţia celor două maladii ereditare. 4. din care: 8 minute metafaza. la femei şi la bărbaţi. litera A. a acestor maladii ereditare. 4 minute anafaza şi 18 minute telofaza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Ţesuturile”. afirmaţiile următoare. fără a ţine cont de interfază. 5.

Cloroplastele prezintă: a) carioplasmă la interior b) criste cu enzime c) grane d) o membrană simplă 3... Este corectă o singură variantă de răspuns. genitală şi urinară..... Scrieţi. pe foaia de examen. structură bogat vascularizată B a) cornee b) coroidă c) retină d) sclerotică C 10 puncte Scrieţi. Varianta 061 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. A 1. sediul receptorilor vizuali 3.... Reflexele medulare somatice. Artera pulmonară porneşte din: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 4.Varianta 61 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. B 6 puncte Coloana B cuprinde componenete ale globului ocular la mamifere. astfel încât aceasta să fie corectă.. după numărul de neuroni ai arcului reflex. Este o cale comună. pot fi: . ... Sindromul Turner: a) afectează în mod egal ambele sexe b) este o maladie autozomală c) reprezintă o trisomie d) se caracterizează prin prezenţa a 45 de cromozomi 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... şi .. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Se acordă 10 puncte din oficiu. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. mediu transparent 2.. iar coloana A caracteristici ale acestora. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. întâlnită la masculii mamiferelor: a) prostata b) ureterul c) uretra d) vezica urinară .. pe foaia de examen. 1..

Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii/ o frază. cu unul cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. sămânţă şi două componente ale gineceului. . 6. . de către descendenţi. centromer. Când celula nu este în diviziune. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersici: unul cu fructe pubescente şi cu pulpa albă (GGYY). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 061 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Reproducerea la plante”. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Ulcerul gastro-duodenal poate fi provocat de bacteria Helycobacter pylori. b) Comparaţi structura cromozomilor din anafaza I şi anafaza II (o deosebire). a) Enumeraţi etapele ciclului celular. Prin ereditate se înţelege: a) apariţia unor caractere diferite la descendenţii unei familii b) moştenirea. În anafaza I cromozomii sunt bicromatidici. cu atenţie. Ştiind că aceste caractere se transmit mendelian. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. c) Realizaţi o schemă care demonstrează că sex ratio este de 1:1. fus de diviziune.fiice. 2. stabiliţi următoarele: a) genotipul plantelor cu fructe nepubescente şi cu pulpa galbenă. 3. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: condensare. 2. Ciclul celular este o succesiune de procese care se finalizează cu obţinerea a două sau a patru celule. . 1. 4. scrieţi pe foaia de examen.precizarea celor două tipuri fundamentale de reproducere la plante şi a două deosebiri dintre acestea. Varianta 061 ( 30 puncte) 20 puncte Sexul descendenţilor poate fi deteminat de cromozomi. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar SUBIECTUL II A 1.definiţia florii. c) raportul de segregare după fenotip. centrozomul conţine doi centrioli.prezentarea dublei fecundaţii. b) Scrieţi formulele heterozomilor prezenţi în celulele somatice ale porumbeilor. a unor caractere corespunzătoare speciei c) proprietatea indivizilor din aceeaşi specie de a se deosebi între ei d) transmiterea caracterelor de la descendenţi la ascendenţi D 10 puncte Citiţi. . la ambele sexe. litera A.enumerarea elementelor componente ale florii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.realizarea corelaţiei între fruct. scrieţi pe foaia de examen. în cazul determinismului cromozomal al sexelor la tipul Drosophila. Receptorii gustativi sunt mecanoreceptori. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin tuberculi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Monoplegia reprezintă paralizia tuturor membrelor. b) genotipul şi fenotipul plantelor din F1. profază. a) Numiţi cromozomii implicaţi în determinarea sexului. cu precizarea a câte unei caracteristici pentru fiecare element. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în F2.

iar coloana A caracteristici ale acestora.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este un mamifer piniped: a) morsa b) balena c) delfinul d) caşalotul 4... Varianta 062 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. Prin meioză se divid unele celule din: a) ovar b) ovul c) uter d) vagin ... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Scrieţi. pe foaia de examen. Reptilele: a) au pielea umedă şi bogat vascularizată b) respiră branhial c) au fecundaţie externă d) sunt mai răspândite în zonele calde 3... are tilacoizi c) lizozom d) ribozom C 10 puncte Scrieţi..... litera corespunzătoare răspunsului corect. Se acordă 10 puncte din oficiu. A B 1. drojdiile produc: a) acid acetic b) alcool etilic c) glucoză d) oxigen 2.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen... Polidactilia este o boală ereditară provocată de mutaţia unei gene din cromozomii numiţi . pe foaia de examen. astfel încât aceasta să fie corectă.. Prin fermentaţie.. este lipsit de membrană a) cloroplast 2. 1. şi se manifestă prin prezenţa unor .. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organite. suplimentare...Varianta 62 Ministerul Educaţiei.. conţine enzime digestive b) dictiozom 3.

(30 puncte) 20 puncte Ciupercile formează un grup de organisme foarte heterogen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 1. scrieţi pe foaia de examen. Plastidele sunt constituenţi specifici vegetali. c) procentul de plante cu fructe roşii în F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Se încrucişează un individ homozigot dominant pentru culoarea fructelor şi homozigot recesiv pentru înălţimea plantei cu un individ homozigot recesiv pentru culoarea fructelor şi homozigot dominant pentru înălţimea plantei.plante pitice). 3. prezentarea forţelor care determină ascensiunea apei în corpul plantei: numele forţelor şi mecanismul de acţiune a acestor forţe. Ministerul Educaţiei. Artera pulmonară porneşte din ventriculul drept. a) Precizaţi două grupe sistematice de ciuperci. scrieţi pe foaia de examen. după următorul plan: - (30 puncte) menţionarea rolului circulaţiei în lumea vie. cu atenţie. Ministerul Educaţiei. chitină.culoare galbenă). celuloză. respectiv din corpul animalelor. c) Alcătuiţi un text coerent. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. corelarea activităţii sistemului circulator cu activitatea celorlalte sisteme care asigură realizarea funcţiei de nutriţie. b) Denumiţi două tipuri de nutriţie caracteristice ciupercilor. 6. daţi un exemplu de reprezentant pentru fiecare grupă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: perete celular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL IIII Alcătuiţi un eseu cu tema: „Circulaţia în lumea vie”. b) genotipul indivizilor din F1. B 10 puncte La măr.Ministerul Educaţiei. c) Stabiliţi patru asemănări între cele două grupe sistematice de ciuperci. a) Denumiţi modelul de organizare a membranei celulare. precum şi a lichidelor care circulă prin aceste vase. Otoliţii se găsesc în melcul membranos. Celulele eucariote prezintă membrană celulară. culoarea fructelor este dată de o pereche de gene (R – culoare roşie şi r . Crossing-over-ul se produce în profaza I. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . b) Precizaţi care sunt cele două componente de bază ale membranei celulare şi enumeraţi două roluri ale acestui înveliş celular. litera A. Bila conţine săruri care participă la emulsionarea lipidelor. membrană celulară. 2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. caracterizarea elementelor figurate ale sângelui: nume. sămânţa este nudă. 4. procentul de plante cu tulpină pitică din F1. Are corpul acoperit cu un exoschelet chitinos: a) crapul b) midia c) lăcusta d) şopârla D 10 puncte Citiţi. iar înălţimea plantei de o altă pereche de gene (I – plante înalte şi i . 2. La monocotiledonate. rol. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 062 SUBIECTUL II A 1. denumirea vaselor din corpul plantelor. format din două propoziţii / o frază. precizarea rolului inimii. afirmaţiile următoare.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... acesta fiind mai dezvoltat în celulele cu rol . . substituţie c) eliminare d) înlocuire C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. deleţie a) adăugare 2... în fenotip. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 063 SUBIECTUL I A (30 puncte) 4 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. Totalitatea dictiozomilor se numeşte ... Este o plantă dicotiledonată: a) floarea-soarelui b) grâul c) laleaua d) narcisa 2. 1.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. Hibrizii care rezultă din încrucişarea AA x aa: a) manifestă.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Celulele cu conuri: a) se întâlnesc în papilele gustative b) sunt receptori ai sensibilităţii olfactive c) reprezintă receptori ai vederii diurne d) transformă impulsul nervos în energie luminoasă B . caracterul dominant b) manifestă. astfel încât aceasta să fie corectă.. pe foaia de examen.. Virusurile: a) sunt organisme unicelulare b) conţin ADN şi ARN c) produc boli numite micoze d) sunt incapabile de autoreproducere 3. în genotip. Scrieţi... asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... A B 1. Este corectă o singură variantă de răspuns. caracterul recesiv c) pot avea genotipurile AA.. adiţie b) dublare 3. iar coloana B modificările apărute la nivelul bazelor azotate.... 6 puncte Coloana A cuprinde cauze ale mutaţiilor genice.. Aa şi aa d) sunt homozigoţi 4.. Se acordă 10 puncte din oficiu.

b) tipurile de gameţi produşi de organismul parental AabbCc. în următoarea ordine: talie.enumerarea a patru muşchi ai membrelor mamiferelor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: reptile. B 10 puncte Se încrucişează două soiuri de mazăre: AabbCc x aaBbcc.precizarea sistemelor care asigură locomoţia şi a modului în care participă fiecare sistem la realizarea acestei funcţii. Insectele au opt perechi de picioare. culoarea verde şi aspectul zbârcit sunt caractere recesive. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Enumeraţi. Fotosinteza: a) are loc la nivelul leucoplastelor b) duce la sinteza de substanţe anorganice c) este o modalitate de nutriţie heterotrofă d) este un tip de nutriţie autotrofă D 10 puncte Citiţi. ca urmare a acţiunii unor factori mutageni. 5. care se deosebesc prin trei perechi de caractere. a) Definiţi mutaţia. Vertebratele sunt animale care populează toate mediile de viaţă. . c) trei genotipuri posibile ale indivizilor din F1. 2. culoarea galbenă şi aspectul neted al bobului sunt caractere dominante. În inspiraţie. . Plămânii sunt acoperiţi de două pleure.enumerarea oaselor membrelor superioare propriu-zise. în funcţie de modul în care calcă. litera A.Ministerul Educaţiei. în ordine evolutivă. b) Precizaţi tipurile de fecundaţie întâlnite la vertebrate. c) Precizaţi numele a două tipuri de aneuploidii şi formulele lor cromozomale. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL II A 1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. după următorul plan: . tegument. 3. b) Enumeraţi trei modificări care pot apărea în structura cromozomilor. diafragma se contractă. format din două propoziţii/ o frază. Respiraţia aerobă are loc la nivelul mitocondriilor. 2. năpârlire. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. iar talia joasă. cu precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare categorie numită. Celulele somatice sunt diploide şi se divid prin mitoză. 1. afirmaţiile următoare.explicarea corelaţiei dintre nivelul de dezvoltare a unor centrii nervoşi şi anumite grupe musculare. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. culoarea bobului şi forma bobului. cu atenţie. Glandele salivare sunt componente ale tubului digestiv.clasificarea mamiferelor terestre. . Ministerul Educaţiei. Ştiind că talia înaltă. ( 30 puncte) 20 puncte Mutaţiile sunt o sursă de variabilitate genetică. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. cu prezentarea particularităţilor acestora la liliac. patru clase de vertebrate. stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismului parental aaBbcc. adaptare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema: „Locomoţia la mamifere”.

.. Scrieţi.. există două tipuri de reticul endoplasmatic: . astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns. simbiontă a) cuscută 2. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) lizozomii b) plastidele c) ribozomii d) vacuolele 2. . Caracteristică a celulelor ţesuturilor embrionare vegetale este: a) prezenţa a numeroase cloroplaste b) capacitatea de a produce nectar c) capacitatea de a se divide rapid d) prezenţa unor pereţi celulari îngroşaţi 4. Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... În respiraţia aerobă are loc: a) oxidarea parţială a substanţelor organice b) obţinerea unor produşi intermediari c) sinteza de substanţe organice d) stocarea energiei sub formă de ATP . În celulă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. iar coloana A tipurile de nutriţie specifice acestora. litera corespunzătoare răspunsului corect.. 1..... pe foaia de examen. şi .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..Varianta 64 Ministerul Educaţiei... saprofită c) mucegai alb d) păpădie C 10 puncte Scrieţi. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme. pe foaia de examen.... Se acordă 10 puncte din oficiu... A B 1.. parazită b) lichen 3... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Afecţiunea provocată organismului uman de un virus este: a) tetanosul b) SIDA c) sifilisul d) tuberculoza 3.

iar bărbatul are grupa de sânge B (III). În urma unei diviziuni mitotice rezultă două celule .precizarea sucurilor digestive implicate în digestia proteinelor şi a câte unei enzime proteolitice pe care o conţine fiecare dintre aceste sucuri. a) Enumeraţi două organite comune celulei vegetale şi celulei animale. grupa AB (IV).fiice identice cu celula . a fost necesară clasificarea lor. 6.explicarea relaţiei existente între digestie şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie ale unui organism animal. c) Alcătuiţi un text coerent. c) grupele de sânge cărora pot aparţine copiii acestui cuplu. Organul sistemului excretor în care se formează urina este: a) rinichiul b) ureterul c) vezica urinară d) uretra D 10 puncte Citiţi. . c) Comparaţi mitoza şi meioza. cu atenţie. Varianta 064 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. angiosperme. femeia are grupa de sânge A (II). 4. litera A. Artera aortă transportă sânge cu oxigen. Epilepsia se manifestă prin convulsii şi pierderea cunoştinţei. Un organism poate avea 2n -1 cromozomi. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. O plantă se poate înmulţi sexuat prin fragmente de organe. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi două categorii sistematice (taxoni) cunoscute. B 10 puncte Într-un cuplu. Urechea internă reprezintă sediul receptorilor vestibulari. corelat cu mediul lor de viaţă şi cu tipurile de respiraţie caracteristice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. ca urmare a unei poliploidii. stabilind o asemănare şi o deosebire între cele două tipuri de diviziuni celulare. b) Precizaţi numele şi structura organitului care formează fusul de diviziune. .enumerarea organelor tubului digestiv la mamifere. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: monocotiledonate.Ministerul Educaţiei. 5. Pentru a inventaria organismele vii de pe Terra. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie” după următorul plan: . b) genotipurile femeii şi bărbatului din cuplu. 3. Ministerul Educaţiei. sămânţă. precum şi a produsului final de digestie proteică. format din două propoziţii/ o frază. 20 puncte Celula reprezintă unitatea de structură şi de funcţie a lumii vii. ambii. afirmaţiile următoare. 2. Tatăl femeii are grupa O (I). 1. Ministerul Educaţiei.precizarea unui tip de ţesut epitelial şi a tipului de ţesut muscular care intră în structura stomacului precum şi a rolului unuia dintre cele două ţesuturi.definirea celor două tipuri fundamentale de nutriţie din lumea vie. grâu. b) Explicaţi denumirea clasei amfibienilor. în timp ce părinţii bărbatului au. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.mamă din punct de vedere al numărului de cromozomi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Stabiliţi următoarele: a) denumirea fenomenului de interacţiune genică care stă la baza apariţiei grupei de sânge AB (IV) şi semnificaţia sa.

A B 1.. astfel încât aceasta să fie corectă. O venă este definită ca fiind un vas care conţine sânge: a) cu dioxid de carbon b) cu oxigen c) care circulă spre inimă d) care pleacă de la inimă .. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. pe foaia de examen. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. litera corespunzătoare răspunsului corect..Varianta 65 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A exemple de organite celulare... ... lizozomi c) fotosinteză d) respiraţie celulară C 10 puncte Scrieţi. mitocondrii a) depozitează substanţe de rezervă 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale organitelor celulare. Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Scrieţi. Vasele lemnoase ale plantelor: a) aparţin ţesuturilor de apărare b) conduc apă cu substanţe minerale c) sunt reprezentate de tuburile ciuruite d) lipsesc din organele gimnospermelor 3.... Este o caracteristică a celulelor bacteriene. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. prezenţa: a) centrului celular b) mitocondriilor în citoplasmă c) aparatului Golgi lângă nucleu d) nucleoidului nedelimitat de membrană 2.. şi .. leucoplaste b) digestie intracelulară 3. Este corectă o singură variantă de răspuns. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen.... Funcţiile măduvei spinării sunt: .... 1.. Digestia chimică a proteinelor începe în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..

2.denumirea tipurilor de respiraţie celulară. 2. b) tipurile de gameţi produse de organismul AaBB. genă. B Ministerul Educaţiei. după următorul plan: . Gonoreea este o afecţiune a sistemului reproducător. Mutaţiile genetice se pot manifesta în populaţia umană sub forma unor maladii. Receptorii gustativi şi olfactivi sunt stimulaţi de excitanţi chimici. a) Enumeraţi trei tipuri de mutaţii. Respiraţia desfăşurată la drojdia de bere. alături de interfază. .enumerarea organelor sistemului respirator la mamifere. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt: a) carpelele b) petalele c) sepalele d) staminele D 10 puncte Citiţi. Sindromul Down este cauzat de o aneuploidie. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor parentale. format din două propoziţii/ o frază. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . din ciclul celular. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare la mamifere. Varianta 065 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. scrieţi pe foaia de examen. 5. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. . Florile mari şi fructele de culoare roşie sunt caractere dominante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie”. litera A. produsă de un virus. care să cuprindă numărul de autozomi şi heterozomi. . .stabilirea unei afecţiuni a sistemului respirator la om. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între anafaza I a meiozei şi anafaza mitozei. c) Alcătuiţi un text coerent. 1. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: daltonism. Râmele aparţin încrengăturii Platelminţi. mutaţie. precizarea unei deosebiri între acestea. Plantele pot elimina apă sub formă de vapori prin stomate. cromozomul X. deosebite prin două perechi de caractere: dimensiunea florilor şi culoarea fructelor. deosebite după cantitatea de material genetic afectată. o cauză şi o manifestare a sa. c) genotipurile indivizilor din F1 şi fenotipul indivizilor dublu homozigoţi din această generaţie. în absenţa oxigenului. Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. respiraţia celulară şi circulaţie în realizarea funcţiilor de nutriţie. poartă numele de fermentaţie. b) Daţi două exemple de maladii genetice umane determinate de aneuploidii heterozomale şi scrieţi în dreptul uneia dintre ele formula sa cromozomială. iar florile mici şi culoarea galbenă a fructelor reprezintă caractere recesive. cu atenţie. 20 puncte Diviziunea celulară face parte. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de cireş (AaBB x aaBb). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. c) Explicaţi de ce în interfaza care precede meioza II nu este necesară dublarea cantităţii de ADN.explicarea relaţiei funcţionale dintre digestie. a) Enumeraţi trei aspecte ale importanţei mitozei. 6.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen. iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti reprezentanţi.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. artropode c) trichina d) lipitoarea C 10 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... viermi cilindrici b) scoica de lac 3. 1. Nutriţie autotrofă prin fotosinteză au: a) ciupercile b) algele unicelulare c) sporozoarele d) bacteriile parazite 4... litera corespunzătoare răspunsului corect.. Enzime hidrolitice se găsesc în: a) lizozomi b) mitocondrii c) dictiozomi d) cloroplaste 2..... Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Leucocitele: a) au rol în imunitate b) sunt anucleate c) se mai numesc globule roşii d) realizează coagularea sângelui ... Se acordă 10 puncte din oficiu.. . Ventilaţia pulmonară se realizează prin două mişcări respiratorii: . A B 1... pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. şi .. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. astfel încât aceasta să fie corectă.. Substanţa cenuşie a măduvei spinării: a) este formată din axoni b) realizează reflexul salivar c) conţine centrii nervoşi d) are rol de conducere 3. moluşte a) păianjenul 2....

litera A. Mitocondriile sunt organite specifice celulei eucariote. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: hepatocit. a) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă. a) Enumeraţi patru grupe taxonomice cuprinse în clasa Reptile. 2. Ţesutul embrionar apical are rol în creşterea în lungime a plantelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei. în acest caz. scrieţi pe foaia de examen.definiţia unui ţesut. c) Menţionaţi două adaptări ale funcţiei reproductive a reptilelor la mediul de viaţă terestru.clasificarea ţesuturilor epiteliale. iar tatăl este sănătos. Pancreasul exocrin secretă hormoni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . c) Alcătuiţi un text coerent. Fotosinteza are loc în ţesutul palisadic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 066 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. metabolism. . mama este sănătoasă. 4. afirmaţiile următoare. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. 20 puncte Reptilele sunt vertebrate adaptate mediului terestru. b) gameţii fiecărui părinte. scrieţi pe foaia de examen. Papilele gustative sunt grupate în muguri gustativi. Înmulţire prin stoloni se realizează la: a) ceapă b) cartof c) căpşun d) măr D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. În momentul producerii gameţilor tatălui.Ministerul Educaţiei.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. stomacul este cel mai dilatat segment al tubului digestiv. 1. nu are loc disjuncţia heterozomilor. format din două propoziţii/ o frază.precizarea a două tipuri de fibre musculare. 2. B 10 puncte Într-un cuplu. . 6. b) Enumeraţi cinci componente care intră în structura unei mitocondrii. La om. mitocondrii. 3. c) genotipurile descendenţilor masculini şi fenotipurile posibile ale descendenţilor de sex feminin ai acestui cuplu. după rolurile deţinute în organism. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. . b) Precizaţi două caracteristici ale tegumentului reptilelor. dar purtătoare a genei pentru daltonism.

Varianta 67 Ministerul Educaţiei. iar coloana A exemple de organite care prezintă aceste caracteristici... Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Peretele celular la plante conţine: a) fosfolipide b) celuloză c) chitină d) colesterol 2... Este corectă o singură variantă de răspuns... lizozomi b) particule formate din proteine şi acid nucleic 3.. Scrieţi. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Prelungirile neuronului se numesc . Anemia falciformă la om: a) conferă avantaje selective în zone cu babesioze b) determină forma discoidală a hematiilor c) apare din cauza unei mutaţii genice d) este letală când gena se află în stare heterozigotă 4. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu. . pe foaia de examen.. Pinguinul aparţine următoarei clase de vertebrate: a) amfibieni b) reptile c) păsări d) mamifere . pe foaia de examen. ribozomi c) vezicule delimitate de membrană dublă d) vezicule membranare cu enzime digestive C 10 puncte Scrieţi...... B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici structurale ale organitelor.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... A B 1.. dictiozomi a) cisterne aplatizate cu vezicule periferice 2... Un organism cu genotipul RrTt poate produce gameţi de tipul: a) R b) Rr c) T d) rT 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.

afirmaţiile următoare. a) Definiţi noţiunile: genotip. format din două propoziţii / o frază. galben. litera A. respectiv în alcătuirea peretelui unui vas de sânge şi stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri de structură între cele două tipuri de fibre. 4. a compartimentelor inimii cu care comunică aceste vase şi a sensului de circulaţie a sângelui prin aceste vase. . scrieţi pe foaia de examen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mazăre. În inspiraţie.o afecţiune a sistemului circulator la om – prezentarea denumirii. Atriul drept al inimii la mamifere primeşte sânge cu oxigen. . litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Justificaţi încadrarea crustaceelor şi a insectelor în încrengătura Artropode. 2. 6. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. creşterea volumului cutiei toracice este urmată de scăderea presiunii aerului în plămâni. Ministerul Educaţiei. Muşchii gambei la mamifere sunt alcătuiţi din fibre musculare netede. a unei cauze. 5. . 10 puncte În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n=10 cromozomi se obţin celule-fiice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. b) numărul de celule rezultate după trei diviziuni ale celulei-mamă. c) numele mutaţiei apărute în situaţia în care nu se produce disjuncţia într-una dintre perechile de cromozomi ale celulei-mamă.Ministerul Educaţiei. fenotip. monohibridare. verde. 3.valvulele semilunare: explicarea rolului lor în circulaţia sângelui. precum şi numărul total de cromozomi din aceste celule. . respectiv de cromozomi din celula-mamă aflată în anafază.elemente figurate ale sângelui: denumirea şi precizarea rolurilor lor. a) Enumeraţi două clase aparţinând încrengăturii Anelide. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.fibre musculare: numirea tipurilor de fibre care intră în alcătuirea unui muşchi scheletic. b) Stabiliţi două caracteristici morfologice comune organismelor din încrengătura Moluşte. prin prezentarea a două caractere morfologice comune celor două clase. b) Explicaţi următorul enunţ: “Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic”. O infecţie a faringelui se poate propaga spre urechea medie prin trompa lui Eustachio. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. a unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a acesteia. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 067 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan: . Gimnospermele reprezintă primele plante cu flori. Faringele este organul comun sistemului digestiv şi sistemului respirator. Următorul reflex somatic este monosinaptic: a) de flexie b) rotulian c) de micţiune d) vasoconstrictor D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. . Gregor Mendel a stabilit două legi ale geneticii. 20 puncte Animalele sunt incluse în unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii.inima: precizarea vaselor sangvine care comunică direct cu inima şi transportă sânge cu oxigen. Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromatide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.

.. Profaza mitozei se caracterizează prin: a) dezorganizarea membranei nucleare b) organizarea nucleolilor c) dezorganizarea fusului de diviziune d) organizarea plăcii ecuatoriale 2.... şi .. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. 1. mamifere c) prezintă solzi cornoşi sau plăci osoase d) este umed. fulgi 3. reptile b) este acoperit de puf. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Scrieţi. A B 1. cele două tipuri de heterozomi sunt: .. La mamifere. pene.. amfibieni a) prezintă păr 2. o expiraţie normală presupune: a) contracţia diafragmei şi a muşchilor intercostali b) creşterea presiunii intrapulmonare c) mărirea volumului cutiei toracice d) pătrunderea aerului cu dioxid de carbon în plămâni 4. pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. subţire. iar coloana A clase de vertebrate care prezintă aceste caracteristici. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 3.Varianta 68 Ministerul Educaţiei. B 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale tegumentului diferitelor clase de vertebrate. pe foaia de examen.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Valvulele semilunare sunt situate la baza: a) arterelor coronare b) arterei pulmonare c) venelor cave d) venelor pulmonare ..... pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. La mamifere.. litera corespunzătoare răspunsului corect..... . Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. bogat vascularizat C 10 puncte Scrieţi.

explicarea. 4. c) fenotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. b) Precizaţi două viroze la om. proteine. c) Alcătuiţi un text coerent. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Definiţi ţesutul. . Cuplul are un băiat care prezintă hemofilie. Maladia „cri-du-chat” este cauzată de o aberaţie numerică heterozomală. Este chiropter: a) elefantul b) liliacul c) morsa d) pinguinul D 10 puncte Citiţi. din punct de vedere fiziologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organul de simţ vizual” după următorul plan: . 6. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) genotipurile posibile ale fraţilor şi surorilor băiatului. Ţesutul osos este o categorie de ţesut conjunctiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Ministerul Educaţiei. 2. b) Evidenţiaţi o asemănare şi o deosebire între celula vegetală şi cea animală. dar vedem cu creierul” . scrieţi pe foaia de examen. fără a avea şi daltonism. a expresiei: “Privim cu ochii. iar tatăl ei este sănătos. . c) Prezentaţi două argumente în favoarea considerării virusurilor ca fiind particule nevii. . litera A. 10 puncte Un bărbat cu daltonism se căsătoreşte. 2.denumirea celulelor receptoare vizuale. a) Numiţi cele două componente care intră în structura unui virus. Modelul mozaicului fluid membranar este reprezentat de un dublu strat de proteine. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. bistrat. Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare.enumerarea componentelor sistemului optic al globului ocular şi menţionarea rolului său.Ministerul Educaţiei. în situaţia în care un individ priveşte un obiect situat la un metru distanţă de el. cu atenţie. vaporii de apă se elimină prin stomate. . în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fosfolipide. format din două propoziţii/ o frază. mozaic fluid. Receptorii gustativi sunt celulele senzoriale din structura mugurelui gustativ.explicarea modificărilor care se produc în globul ocular. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 3. Un organism homozigot pentru un caracter are factorii ereditari identici în perechea respectivă. printre care se află fosfolipide. 20 puncte Virusurile sunt particule infecţioase situate la limita dintre materia vie şi cea nevie.precizarea învelişurilor globului ocular şi a rolului fiecărui înveliş. În procesul transpiraţiei plantelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Soţia sa nu are daltonism. B Ministerul Educaţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul tatălui băiatului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Celula este unitatea structurală şi funcţională a lumii vii.

.. şi de celule cu .. Se acordă 10 puncte din oficiu.. Metafaza meiozei se caracterizează prin: a) formarea tetradelor b) dezorganizarea nucleului c) realizarea crossing-over-ului d) formarea plăcii ecuatoriale 3.. langusta a) anelide 2. Scrieţi. laringele este un component al sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator C .. Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii... litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A reprezentanţi ai acestor încrengături. B 6 puncte Coloana B cuprinde încrengături ale regnului animal. pe foaia de examen... A B 1. La mamifere. pe foaia de examen.. .. Este corectă o singură variantă de răspuns...Varianta 69 Ministerul Educaţiei.. astfel încât aceasta să fie corectă. Fotoreceptorii din retină sunt reprezentaţi de celule cu .. râma c) moluşte d) artropode 10 puncte Scrieţi... caracatiţa b) nematelminţi 3.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. În celula vegetală. rol în depozitarea amidonului au: a) mitocondriile b) dictiozomii c) lizozomii d) leucoplastele 2... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Nutrimentele rezultate din digestia amidonului sunt: a) acizi graşi b) aminoacizi c) monozaharide d) peptide 4.

a) Numiţi clasa de vertebrate în care este încadrat şalăul. 1. mama are ochii albaştri (”a” . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: vacuole. . . c) grupele de sânge pe care le pot avea copiii acestui cuplu. b) Menţionaţi două asemănări şi o deosebire între plastide şi mitocondrii.compararea receptorilor gustativi şi a celor olfactivi prin stabilirea unei asemănări şi a unei deosebiri între ei. cu atenţie. Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. Ministerul Educaţiei. ale femeii şi bărbatului. 3. Şalăul este un reprezentant al vertebratelor. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. . 6. afirmaţiile următoare.localizările receptorilor vestibulari în urechea internă. 20 puncte 2.descrierea succesiunii de fenomene fizice prin care unda sonoră ajunge să stimuleze receptorii auditivi din melcul membranos. 5.caracter recesiv) şi grupa sanguină A (II). stabiliţi următoarele: a) genotipul. Albinismul este determinat de o mutaţie genică autozomală recesivă. În celula eucariotă se află mai multe tipuri de organite. atât femeia. cât şi bărbatul din acest cuplu au unul dintre părinţi cu grupa O (I). tipul de nutriţie şi tipul de respiraţie al şalăului. Cei doi copii au ochi albaştri. format din două propoziţii/ o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Un organism cu fenotipul AABB formează gameţi de tipul AA şi BB. La nivelul capilarelor. care formează aripa. c) Explicaţi de ce fecundaţia externă este posibilă numai în mediul acvatic. Tatăl are ochii căprui (A). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. litera A. B 10 puncte Într-o familie. celulă vegetală. . celulă animală.numirea a două tipuri de sensibilităţi deservite de piele.Ministerul Educaţiei. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. a) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri ale celulei vegetale. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen. Ştiind că. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.precizarea unei posibile cauze a surdităţii şi motivul pentru care această cauză determină apariţia surdităţii. Broaştele ţestoase sunt reprezentanţi ai clasei Reptile. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 069 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organe de simţ ale mamiferelor” după următorul plan: . fiind heterozigot pentru acest caracter şi având grupa de sânge B (III). Spermatozoizii se formează în canalul epididimar al testiculelor. Este cetaceu: a) caşalotul b) foca c) crabul d) păstrăvul D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi modul de locomoţie. pentru ambele caractere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. schimbul de gaze respiratorii şi nutrimente dintre sânge şi celule se realizează prin intermediul lichidului interstiţial. Membrele anterioare ale liliacului au falange lungi şi subţiri pentru susţinerea pliului tegumentar. b) tipurile de gameţi produşi de bărbat.

.. 1. Prin a) b) c) d) arterele pulmonare. absorbţia nutrimentelor b) intestin subţire 3. foaia de examen.. A B 1.. iar coloana A funcţii ale acestor organe. Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. circulaţia sângelui este închisă.. sângele: ajunge în atriul drept pleacă din ventriculul drept ajunge în atriul stâng pleacă din ventriculul stâng B . Fiecare celulă rezultată din mitoza unei celule mamă cu 2n = 46 de cromozomi... . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La mamifere. 6 puncte Coloana B cuprinde organe ale sistemului digestiv. Se acordă 10 puncte din oficiu. formarea materiilor fecale c) stomac d) cavitate bucală C 10 puncte Scrieţi.. prezintă: a) 2n = 23 cromozomi b) n = 23 cromozomi c) 2n = 46 cromozomi d) n = 46 cromozomi 3. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe.. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. formarea bolului alimentar a) intestin gros 2.. Reprezintă o afecţiune a sistemului respirator: a) ateroscleroza b) bronşita c) candidoza d) gastrita 4.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... pe foaia de examen. . asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Grana este o structură caracteristică: a) cloroplastului b) lizozomului c) nucleului d) mitocondriei 2.... şi . pe foaia de examen.. Este corectă o singură variantă de răspuns.

2. Ministerul Educaţiei.enumerarea a patru conducte genitale extratesticulare şi a două glande anexe. scrieţi pe foaia de examen. În timpul diviziunii meiotice a acestei celule. o manifestare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar B Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la om” după următorul plan: . c) numărul de cromozomi. de către un spermatozoid normal aparţinând unui individ din aceeaşi specie. scrieţi pe foaia de examen. genotip. Factorii ereditari recesivi se manifestă numai în stare de heterozigoţie. b) Stabiliţi fenomenul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV). c) Alcătuiţi un text coerent. a) Enumeraţi trei grupe taxonomice de mamifere placentare.denumirea celulelor sexuale femeieşti şi bărbăteşti. 6. grupul placentare. 3. a) Numiţi două soiuri de mazăre utilizate de Mendel în experimentele sale de hibridare. format din două propoziţii / o frază. Cotiledoanele conţin rezervele de substanţe hrănitoare ale seminţei. . Stabiliţi următoarele: a) numărul de cromozomi din fiecare dintre cele două tipuri de ovule formate. b) numărul de cromozomi ai zigotului rezultat prin fecundarea ovulului cu numărul cel mai mic de cromozomi. 20 puncte Mamiferele placentare sunt cele mai evoluate vertebrate. b) Numiţi un mamifer placentar adaptat mediului acvatic şi precizaţi două caractere morfologice ale acestui mamifer. respectiv de cromatide. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante. c) Argumentaţi denumirea de “mamifer” dată reprezentanţilor acestei clase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 4. scrieţi câte o formulă genotipică pentru fiecare dintre celelalte trei grupe sanguine existente în populaţia umană. Mendel a dedus că indivizii cu aceeaşi înfăţişare pot avea structuri genetice diferite.Ministerul Educaţiei. 2. organism homozigot. . litera A. Varianta 070 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 1.argumentarea încadrării sistematice a omului în clasa mamiferelor. . La mamifere. Translocaţia reprezintă o mutaţie în care se realizează un schimb de gene între cromozomii omologi. 10 puncte Celula-mamă a unui ovul are 2n = 20 de cromozomi. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. din toate celulele rezultate după prima diviziune a acestui zigot. care intră în alcătuirea sistemului reproducător masculin. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5. Ministerul Educaţiei. înainte de a intra în interfază. Cetaceele sunt mamifere adaptate locomoţiei în mediul acvatic. Un reflex care se realizează prin intermediul a trei neuroni este polisinaptic. Mitocondriile sunt numeroase în celulele hepatice. afirmaţiile următoare. determinate de adaptarea la mediul de viaţă acvatic. o modalitate de prevenire a acesteia. .precizarea organelor sistemului reproducător femeiesc şi a rolului a trei dintre organele reproducătoare interne în realizarea funcţiei de reproducere. o cauză. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. nu se produce disjuncţia cromozomilor din perechile numărul 1 şi numărul 2. deoarece acestea sunt active metabolic. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. cu atenţie. o structură caracteristică urechii externe este: a) melcul membranos b) lanţul de oscioare c) conductul auditiv extern d) trompa lui Eustachio D 10 puncte Citiţi.prezentarea unei micoze care poate afecta organele genitale: denumire.

. Este corectă o singură variantă de răspuns. Încrengătura Pteridofite aparţine regnului: a) Monera b) Protista c) Fungi d) Plante 3.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. 6 puncte Coloana B cuprinde funcţii ale elementelor componente ale sângelui..... Fecundaţia la om are loc în: a) ovar b) trompa uterină c) uter d) vagin B . iar coloana A elemente figurate ale sângelui care au aceste funcţii.. trombocite c) coagularea sângelui d) transportul gazelor respiratorii C 10 puncte Scrieţi. 1. Varianta 071 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. Scrieţi....... A B 1.. ... pe foaia de examen.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Absorbţia nutrimentelor are loc în: a) cavitatea bucală b) stomac c) intestinul subţire d) intestinul gros 4... leucocite b) transportul nutrimentelor 3.. şi pentru . Celula mamă a unui ovul uman are: a) 2n = 46 cromozomi b) n = 46 cromozomi c) 2n = 23 cromozomi d) n = 23 cromozomi 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. hematii a) apărarea organismului 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Urechea internă este sediul receptorilor pentru . litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen...

. unul cu frunze ovale (a) şi fructe cu puf (B) . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. 3. Ministerul Educaţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi. după următorul plan: . afirmaţiile următoare. În structura nefronului intră capsula Bowman. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. scrieţi pe foaia de examen. scrieţi pe foaia de examen.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme – elementele de susţinere. litera A. c) fenotipurile organismelor din F1. 2. 4. 5. celălalt cu frunze lanceolate (A) şi fructe fără puf (b). Presiunea radiculară contribuie la ascensiunea sevei prin vasele lemnoase. format din două propoziţii/ o frază. prezentaţi un argument în favoarea necesităţii înfiinţării unei rezervaţii naturale. . Alveolele pulmonare sunt structuri la nivelul cărora se face schimbul gazos. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . procentul combinaţiilor homozigote pentru ambele caractere. alcătuirea părţii femeieşti. 6. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. învelişurile sterile. Mediu transparent al ochiului este: a) corneea b) coroida c) retina d) sclerotica D 10 puncte Citiţi. b) Stabiliţi două caracteristici ale tegumentului păsărilor. a) Enumeraţi trei componente structurale ale nucleului. Daltonismul este o maladie genetică cauzată de mutaţia unei gene de pe cromozomul X.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. cromozomi. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi două grupe taxonomice de păsări. B Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină. Crossing-over-ul are loc în timpul anafazei I a meiozei.clasificarea angiospermelor după criteriul numărului de cotiledoane. 1. 10 puncte Se încrucişează două soiuri de piersic.numirea a trei organe care pot fi utilizate în înmulţirea vegetativă la plante. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 071 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la plante”. c) Daţi două exemple de specii de păsări ocrotite din ţara noastră. b) Descrieţi două modificări ale structurii nucleului în profază. Părinţii sunt heterozigoţi pentru caracterul dominant. . Enzimele respiratorii sunt localizate în membrana externă a mitocondriei. 20 puncte Păsările sunt organisme aparţinând regnului Animale. telofază.explicarea faptului că angiospermele au sămânţa închisă în fruct.denumirea celulelor sexuale vegetale (gameţi) la angiosperme şi a celulei diploide rezultate în urma fecundaţiei. care adăposteşte glomerulul capilar. Nucleul este coordonatorul proceselor biologice fundamentale în celulă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. alcătuirea părţii bărbăteşti.

astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. A B 1. glicerol.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de enzime cu rol în digestie..... acesta rezultând în urma procesului de nutriţie autotrofă denumit . . albumoze şi peptone a) amilaza salivară 2.. glucoză şi fructoză c) pepsină d) zaharază C 10 puncte Scrieţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Bacilul Koch poate produce: a) astm bronşic b) sifilis c) TBC d) ulcer gastro .... iar coloana A exemple de substanţe rezultate în urma acţiunii acestora.... Varianta 072 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.Varianta 72 Ministerul Educaţiei.. Celulele gliale: a) sunt anucleate b) generează impulsurile nervoase c) sintetizează mielina d) sunt hrănite de către neuroni 2... Gazul utilizat în respiraţia aerobă este .. Un organism cu genotipul AABB: a) conţine un singur set de cromozomi b) este pur din punct de vedere genetic c) are factori ereditari diferiţi în fiecare pereche d) produce patru tipuri diferite de gameţi .. Chemoreceptorii gustativi: a) conţin celule în formă de fus b) prezintă un cil la polul bazal c) se numesc papile gustative d) sunt numeroşi la nivelul stomacului 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Se acordă 10 puncte din oficiu. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare..duodenal 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. acizi graşi b) lipază 3. pe foaia de examen.

Ministerul Educaţiei. c) Argumentaţi variabilitatea descendenţilor unei familii.ţesuturile: definiţie. 4. 6. unul al membrului inferior. rezervaţii ale biosferei. b) Încadraţi sistematic un animal ocrotit prin lege. 5. litera A.enumerarea a trei muşchi: doi ai membrului inferior. sens de deschidere. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între profaza I şi profaza II ale meiozei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul gameţilor pe care îi formează fiecare dintre aceşti genitori (părinţi). . B 10 puncte Se încrucişează un organism dublu heterozigot (GgHh) cu unul dublu homozigot recesiv (gghh). a) Daţi două exemple de plante şi două exemple de animale ocrotite prin lege. după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Alcătuiţi un text coerent. 2. Păstaia. 20 puncte Recombinarea genetică este una din principalele surse ale variabilităţii organismelor. enumerarea celor patru tipuri de ţesuturi animale. 2. scrieţi pe foaia de examen. clasa. încrengătura. . Ministerul Educaţiei. precizând modul de realizare a recombinării genetice a caracterelor ereditare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. Urechea internă conţine receptorii auditivi. O alimentaţie bogată în carne favorizează apariţia litiazei urinare prin precipitarea acidului uric în urină. c) proporţia (%) combinaţiilor din F1 care prezintă ambele gene în stare homozigotă. silicva şi capsula sunt exemple de fructe uscate indehiscente. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Delta Dunării. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul muscular striat”. b) genotipul organismelor din F1. Ficatul: a) este localizat sub diafragm b) se situează inferior faţă de intestinul gros c) intră în alcătuirea tubului digestiv d) participă la digestie prin secreţia unui suc acid D 10 puncte Citiţi. precizând: regnul. Monoplegia reprezintă paralizia unui singur membru. . . cu atenţie. Sărurile biliare favorizează absorbţia acizilor graşi. a) Definiţi variabilitatea. parcuri naţionale. afirmaţiile următoare. rol. scrieţi pe foaia de examen. unul al membrului superior. format din două propoziţii / o frază. . la alegere. 3. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea a trei oase ale membrelor: două ale membrului superior.valvulele inimii: denumire. Valvulele sigmoide se află între atrii şi ventricule. obţinându-se generaţia F1. localizare.oasele membrelor . Conservarea biodiversităţii reprezintă una dintre cele mai importante obiective ale strategiei protecţiei mediului în România.muşchii membrelor . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 072 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.infarctul miocardic: două cauze. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. pe foaia de examen.... Proporţia descendenţilor cu genotipul aaBb. Varianta 073 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe.... iar coloana A sisteme din care fac parte aceste organe. rinichii: a) aparţin sistemului digestiv b) prezintă o capsulă fibroasă c) sunt căi urinare d) se află în cavitatea toracică 4.. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. pe foaia de examen.Varianta 73 Ministerul Educaţiei.. pe foaia de examen. Este corectă o singură variantă de răspuns... Cele două etape ale ciclului celular sunt: .. circulator a) ficat 2... respirator c) plămân d) vezică urinară C 10 puncte Scrieţi. 1. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă 3. rezultaţi în urma încrucişării AaBB x aaBb este: a) 1/2 b) 1/4 c) 3/4 d) 4/4 2.. astfel încât aceasta să fie corectă. şi .. Streptococul este: a) protist b) plantă c) ciupercă d) bacterie . A B 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Se acordă 10 puncte din oficiu. litera corespunzătoare răspunsului corect.. digestiv b) inimă 3.. Scrieţi. La mamifere.

Mitocondriile au rol esenţial în respiraţia celulară. referitor la numărul de cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. mediul terestru. importanţa meiozei şi a fecundaţiei la organismele cu reproducere sexuată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 3. 2.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. în digestia chimică a alimentelor. b) genotipurile posibile ale bunicului (tatălui mamei). 10 puncte O femeie cu grupa de sânge A (II). litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Stabiliţi două deosebiri structurale dintre celula procariotă şi cea eucariotă. a) Definiţi celula. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 073 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. 4. după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . naşte un copil cu grupa AB (IV). mamifere. Măduva spinării aparţine sistemului nervos central. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi genotipul copilului. format din două propoziţii / o frază. scrieţi pe foaia de examen. Bicepsul brahial este un muşchi al membrului inferior. litera A. Cromozomii sunt: a) bicromatidici în anafaza II b) monocromatidici în telofaza I c) tetrade cromatidice în metafaza I d) monocromatidici în profază D 10 puncte Citiţi.Ministerul Educaţiei.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nutriţie heterotrofă. 20 puncte Transmiterea ereditară a caracterelor se bazează pe informaţia genetică a organismului. a) Denumiţi componentele celulare. c) Argumentaţi. afirmaţiile următoare.tubul digestiv: enumerarea componentelor. B Ministerul Educaţiei. scrieţi pe foaia de examen. 1. b) Enunţaţi primele legi ale eredităţii şi precizaţi numele celui care le-a formulat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. care deţin şi transmit informaţia genetică. . c) Alcătuiţi un text coerent. a cărei mamă are grupa O (I). 6. Regnul animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. cu atenţie.definiţia digestiei. Diafragma se contractă în timpul expiraţiei. Reflexul rotulian are centrul nervos în măduva spinării. plantigrad. străbătută de pori. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri. 2. c) grupe de sânge posibile ale tatălui copilului şi genotipurile acestora. .ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. . vizibile în timpul diviziunii celulare. Membrana nucleară este dublă.

Organitele cu rol esenţial în fotosinteză sunt . Spermatozoizii: a) au acelaşi număr de cromozomi cu celula-mamă b) conţin acelaşi număr de cromozomi ca şi zigotul c) se produc în organe ale sistemului reproducător d) sunt în număr de opt la sfârşitul meiozei unei celule 2n . Fermentaţia alcoolică: a) presupune oxidarea completă a unor substanţe anorganice b) constă în transformarea acidului acetic în alcool etilic c) este produsă de ciuperci unicelulare d) reprezintă un proces aerob 2. A B 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. respirator c) rinichi d) vase de sânge C 10 puncte Scrieţi.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... circulator a) oase 2.. şi conţin pigmentul denumit .... pe foaia de examen. pe foaia de examen.. litera corespunzătoare răspunsului corect....... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns... locomotor b) plămâni 3..Varianta 74 Ministerul Educaţiei.. iar coloana A sisteme cărora le aparţin aceste organe.. Nutriţia heterotrofă presupune: a) preluarea substanţelor organice din resturi vegetale şi animale b) prelucrarea substanţelor anorganice din organisme vii c) eliberarea de oxigen în atmosferă d) sinteza substanţelor organice din substanţe minerale 3.. Varianta 074 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... Se acordă 10 puncte din oficiu. 1. . B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. astfel încât aceasta să fie corectă. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Organitele celulare cu membrană dublă sunt: a) centrozomii b) mitocondriile c) ribozomii d) vacuolele 4.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: interfaza. gena pentru culoarea albastră a florilor (A) domină asupra celei pentru culoarea albă (a). c) Stabiliţi o asemănare şi două deosebiri structurale între mitocondrii şi cloroplaste. b) Enumeraţi trei elemente structurale ale componentului denumit la punctul a). în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. dureri de cap şi febră. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. tisa şi laricele (zada) sunt angiosperme ocrotite prin lege. c) Alcătuiţi un text coerent. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. 2. b) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire dintre metafaza I şi metafaza II. chinuitoare. perioada presintetică.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe. 5. Absorbţia apei la nivelul rădăcinii se datorează osmozei. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . cromozomi bicromatidici. un exemplu de organism care respiră anaerob. b) genotipul gameţilor formaţi de plantele heterozigote. după genotip şi fenotip al descendenţilor. Globulele roşii (hematiile) au rol în transportul O2 şi a CO2. 3. litera A. Ministerul Educaţiei. Bronşita se poate manifesta prin tuse uscată. Stabiliţi: a) genotipul plantelor heterozigote. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. a) Numiţi componentul celular cu rol coordonator al activităţilor celulare. scrieţi pe foaia de examen.relaţia de interdependenţă între respiraţia aerobă a plantelor şi fotosinteză. B 10 puncte Pentru o plantă. plămânii: a) îşi măresc volumul în timpul expiraţiei b) ocupă cea mai mare parte a cavităţii toracice c) reprezintă căi respiratorii d) sunt localizaţi inferior faţă de diafragm D 10 puncte Citiţi.definiţia şi ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. Virusurile sunt lipsite de metabolism propriu. c) raportul de segregare. 6.inspiraţia: cinci caracteristici ale mecanismului inspiraţiei. scrieţi pe foaia de examen. genotipul plantelor cu flori albe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 074 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Respiraţia în lumea vie”. . . Ministerul Educaţiei. cu atenţie. a) Definiţi ciclul celular. format din două propoziţii / o frază. 1. . La om.drumul parcurs de aer din momentul intrării în sistemul respirator şi până la intrarea în sistemul circulator. 4. Prin încrucişarea organismelor heterozigote se obţine o descendenţă neuniformă. iar organismele heterozigote au flori albastre. În România. Stomacul participă la digestie prin secreţia de suc pancreatic. 20 puncte Celulele eucariote sunt compartimentate structural şi funcţional. ADN. după următorul plan: .Ministerul Educaţiei. Înmulţirea celulelor este precedată de creşterea lor. 2.

.. şi ... pe foaia de examen.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Paralizia unui membru se numeşte: a) boala Parkinson b) epilepsie c) monohibridare d) monoplegie 3.. pe foaia de examen. Tenia: a) aparţine protistelor b) este parazită la om c) reprezintă un vierme cilindric d) trăieşte liber în mediul acvatic 4. 2n = 45 autozomi + 2 heterozomi c) sindrom Klinefelter d) sindrom Turner C 10 puncte Scrieţi. . Angiospermele cuprind două clase: . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 2n = 44 autozomi + 3 heterozomi b) sindrom Down 3.. Scrieţi.. 2n = 44 autozomi + 1 heterozom a) sindrom cri-du-chat 2....Varianta 75 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 075 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Cuibărirea embrionului în mucoasa uterină se numeşte: a) fecundaţie b) ovulaţie c) nidaţie d) polenizare . asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. iar coloana B exemple de modificări ale numărului de cromozomi... astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. Descendenţii unei familii în care mama are grupa A (II) homozigotă. A B 1. 1.. litera corespunzătoare răspunsului corect. B 6 puncte Coloana A cuprinde exemple de sindroame. iar tatăl grupa O (I) pot avea: a) grupa A (II) b) grupa AB (IV) c) grupa B (III) d) grupa O (I) 2. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore...

3. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. structură. două roluri. 2.Ministerul Educaţiei. 5. 10 puncte Prin încrucişarea unui individ homozigot care aparţine unui soi de tomate cu fruct rotund (O) şi de culoare roşie (R) cu un alt individ homozigot care are fructe ovale (o) şi de culoare galbenă (r). litera A. aberaţii numerice. afirmaţiile următoare. două caracteristici structurale. a) Definiţi heterozomii.retina: localizare. b) Stabiliţi numărul total de cromozomi. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. localizare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. numărul descendenţilor din F2 care prezintă fructe roşii. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. numărul de autozomi şi de heterozomi ai fiecărui gamet pe care îl formează. prin meioză. în F1. scrieţi pe foaia de examen. Tibia este un os al membrului inferior. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.receptorii vestibulari pentru poziţie: denumire. genotipul hibrizilor din F1 b) genotipurile gameţilor formaţi de hibrizii din F1. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. . 6. a) Enumeraţi două categorii de organisme care prezintă perete celular. organisme hibride. o specie cu 2n = 8 cromozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sensibilitatea în lumea vie”. Samara este un fruct dehiscent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. gameţi. c) genotipurile hibrizilor din F2 care prezintă fructe rotunde şi galbene.două efecte ale consumului de droguri. În urma respiraţiei aerobe. Organismele care au sex homogametic produc un singur tip de gameţi. Simţul gustului este un simţ chimic.receptorii gustativi: denumire. se obţin. stimul. b) Stabiliţi două deosebiri dintre structura membranei celulare şi cea a peretelui celular. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom. enumerarea a patru tipuri de celule din structura retinei. după următorul plan: . Membrana celulară: a) delimitează citoplasma b) este dispusă la periferia peretelui celular c) lipseşte la celula procariotă d) conţine celuloză D 10 puncte Citiţi. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei.mucoasa olfactivă: localizare. B Ministerul Educaţiei. o caracteristică structurală a celulelor receptoare. c) Explicaţi rolul peretelui celular (două aspecte).disjuncţie. la nivel celular se eliberează CO2. format din două propoziţii / o frază. 2. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 075 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. non . . . rolul receptorilor. . Esofagul face legătura dintre faringe şi stomac. 20 puncte Peretele celular se formează cu participarea membranei celulare. Ministerul Educaţiei.

litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns...Varianta 76 Ministerul Educaţiei. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... Drojdia de bere: a) este o specie parazită b) prezintă un perete celular de natură lipidică c) realizează fermentaţie alcoolică d) se hrăneşte autotrof. astfel încât aceasta să fie corectă. Rinichii sunt localizaţi în cavitatea .. în absenţa luminii 2.. pancreasul.. Schimbul reciproc de segmente cromatidice: a) are loc în timpul profazei I meiotice b) este cel mai important mecanism al fecundaţiei c) reprezintă un mecanism de realizare a mutaţiilor d) se desfăşoară în nucleol 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. copitate b) capra 3. şi sunt formaţi dintr-un mare număr de unităţi microscopice denumite . ADN se găseşte în: a) lizozomi b) mitocondrii c) ribozomi d) vacuole 3. . Se acordă 10 puncte din oficiu....... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. La mamifere.. iar coloana A grupele sistematice din care acestea fac parte. cetacee a) balena 2.. 1.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de mamifere.. pe foaia de examen.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. primate c) gorila d) liliacul B C 10 puncte Scrieţi. pe foaia de examen.. Varianta 076 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. glandele salivare şi ficatul aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator ..

cromoplaste. c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. genotipul copiilor sănătoşi. 1. afirmaţiile următoare. a) Numiţi tipul de celule rezultate în urma meiozei şi a fecundaţiei şi stabiliţi numărul de seturi de cromozomi conţinut de fiecare din celulele numite. Mitocondriile sunt sediul fotosintezei. c) Reprezentaţi schema mitozei.definiţia celor două tipuri principale de reproducere întâlnite la angiosperme. b) Stabiliţi două deosebiri dintre mitoză şi meioză. Primele legi ale eredităţii au fost formulate de Mendel. Monocotiledonatele şi dicotiledonatele sunt plante care prezintă sămânţa închisă în fruct. a) Enumeraţi două specii de monocotiledonate şi două specii de dicotiledonate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de reproducere la angiosperme”. .relaţia fotosinteză – fructe. . după următorul plan: . cu atenţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) Alcătuiţi un text coerent. b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. bace. 2. 6. Sclerotica este învelişul extern al globului ocular. B 10 puncte Într-o familie. tatăl. b) Precizaţi două caracteristici structurale ale cloroplastului. .înmulţirea vegetativă: precizarea a patru tipuri de organe vegetative cu rol în înmulţire şi a câte unui exemplu de plantă la care se întâlnesc aceste organe. precizarea a trei exemple de specii care prezintă fructe cu o singură sămânţă şi denumirea acestor fructe. La realizarea funcţiei de relaţie participă sistemele: a) circulator şi excretor b) digestiv şi excretor c) nervos şi muscular d) respirator şi reproducător D 10 puncte Citiţi.definiţia fecundaţiei. 2.sămânţa: definiţie. 5. Ministerul Educaţiei. Dublarea cantităţii de ADN are loc pe durata diviziunii celulare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. scrieţi pe foaia de examen. Epiteliile senzoriale intră în alcătuirea unor organe de simţ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 076 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . fiul şi una dintre fiice au hemofilie. substanţe nutritive. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor. 4. enumerarea celor trei componente fundamentale ale sale. respectiv a meiozei pentru o celulă-mamă care prezintă 2n = 16 cromozomi. . 3. litera A. 20 puncte Fecundaţia este procesul complementar meiozei. cealaltă fiică însă este sănătoasă. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Stabiliţi: a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte. scrieţi pe foaia de examen. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tomate.

. în anafază.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. Arahnidele: a) prezintă picioare articulate b) se hrănesc autotrof c) se mai numesc crustacei d) sunt alunele de pământ 2.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. în apropierea membranei nucleare 4.... şi prezintă sămânţa . Se acordă 10 puncte din oficiu. trompe uterine 2... La mamifere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. în fruct. astfel încât aceasta să fie corectă. Varianta 077 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. arterele. litera corespunzătoare răspunsului corect.. pe foaia de examen.. iar coloana A funcţii realizate cu participarea acestor organe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. vezică urinară 3. Este corectă o singură variantă de răspuns.. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... venele şi capilarele aparţin sistemului: a) circulator b) digestiv c) excretor d) respirator .. excreţia b) rinichi. Fusul de diviziune este: a) absent pe toată durata metafazei b) alcătuit din filamente care se pot contracta c) prezent în citoplasma neuronului d) situat. ficat d) trahee. respiraţia c) stomac. pe foaia de examen... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. plămâni C 10 puncte Scrieţi.. digestia a) ovare. Bradul aparţine regnului .. Ribozomii: a) conţin proteine b) pot fi ataşaţi pe faţa externă a membranei celulare c) se mai numesc şi lizozomi d) sunt delimitaţi de o membrană dublă B 3.. 1. A B 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sângelui la om” după următorul plan: . b) genotipul descendenţilor. Membrana celulară este formată dintr-un dublu strat fosfolipidic. rol. Ministerul Educaţiei. gameţi puri. mari şi lucioase (AABBCc) cu unul cu fructe galbene. afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. B Ministerul Educaţiei. specific celulei vegetale. iar tatăl are grupa B (III) homozigotă. în cazul în care mama are grupa A (II) heterozigotă. b) Reprezentaţi schematic modul de apariţie a tuturor genotipurilor descendenţilor unei familii. monohibridare. c) procentul descendenţilor homozigoţi pentru mărimea fructelor. Ciclul celular cuprinde diviziunea propriu-zisă şi interfaza. litera A. 3. precizaţi procentul descendenţilor care au grupa de sânge apărută ca urmare a codominanţei. 6. precizarea proporţiilor lor. scrieţi pe foaia de examen. Fermentaţia alcoolică este un proces de respiraţie aerobă. 10 puncte Se încrucişează un soi de piersic cu fructe roşii. Fenomenul de codominanţa duce la apariţia unei grupe de sânge în populaţia umană. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor formaţi de organismele parentale. care depozitează proteine sau alte substanţe organice. 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.Ministerul Educaţiei. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Mendel. enumerarea celor două componente principale. . camerele inimii şi vasele de sânge cu care acestea comunică. . mazăre. format din două propoziţii / o frază. 2. Lizozomii sunt numeroşi în leucocite. .hematiile: două caracteristici structurale. 2. 4. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 077 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. mari şi lucioase (aaBbCC). scrieţi pe foaia de examen. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. Neuronii sunt formaţi din corp celular şi prelungiri. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Denumiţi tipul de organit celular. tipul de sânge transportat de aceste vase de sânge. a) Enumeraţi două exemple de componente celulare cu rol în sinteza proteinelor. cu atenţie. rol.sângele: precizarea a trei funcţii. . Receptorii specifici urechii interne sunt: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali D 10 puncte Citiţi. Meristemele apicale asigură creşterea în grosime a tulpinii.trombocitele: două caracteristici structurale. c) Descrieţi modelul mozaicului fluid. rol. 20 puncte Proteinele sunt substanţe organice cu numeroase roluri în lumea vie. a) Definiţi codominanţa.leucocitele: două caracteristici structurale.legătura inimă – vase de sânge: localizarea inimii.

.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de procese biologice.. Inima aparţine sistemului .. Deformarea cililor stimulează receptorii: a) gustativi b) olfactivi c) auditivi d) vizuali 3.. iar coloana A mecanismele de realizare a acestora. pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. şi este alcătuită din două atrii şi două .. sinteza substanţelor organice din cele anorganice b) digestie 3. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Mamiferele placentare au: a) diafragm b) inimă tricamerală c) fecundaţie externă d) respiraţie intestinală .... ficatul şi pancreasul aparţin sistemului: a) circulator b) respirator c) excretor d) digestiv 4. astfel încât aceasta să fie corectă. Se acordă 10 puncte din oficiu.. A B 1. eliminarea substanţelor inutilizabile şi/sau toxice a) circulaţie 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 078 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii....Varianta 78 Ministerul Educaţiei. 1.. Dezorganizarea nucleului şi condensarea cromatinei caracterizează: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 2. La mamifere. .. transportul substanţelor nutritive şi al oxigenului c) excreţie d) fotosinteză C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen....

c) Reprezentaţi schematic un cloroplast şi o mitocondrie şi indicaţi. pe schemă. Ministerul Educaţiei. a) Numiţi o specie de amfibian. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic deoarece prezintă ambii factori ereditari din pereche identici. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 4. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mediul terestru.bolile sistemului digestiv: enumerarea a patru măsuri de prevenire. Androceul este format din totalitatea staminelor.definiţia digestiei. scrieţi pe foaia de examen. B Ministerul Educaţiei. produşi metabolici sau toxici. 1. 2. după următorul plan: . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Lipitorile sunt moluşte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 078 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “ Digestia la mamifere”. c) numărul gameţilor diferiţi pe care îi formează un individ din F1. după natura substanţelor organice depozitate. Regnul animal cuprinde vertebrate adaptate la toate mediile de viaţă. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. Varianta 078 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. glande mamare. păsări. cu ajutorul unor săgeţi. reptile. 3. b) Enumeraţi câte două exemple de specii pentru: peşti osoşi. 20 puncte Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.Ministerul Educaţiei. În procesul respiraţiei anaerobe: a) substanţele organice sunt oxidate complet b) se eliberează o cantitate redusă de energie c) substanţele anorganice sunt oxidate parţial d) se formează cantităţi mari de apă D 10 puncte Citiţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. afirmaţiile următoare. . cu atenţie. litera A. 10 puncte Se încrucişează doi indivizi homozigoţi de tipul AAbbCC. un component structural similar. a) Denumiţi un alt component specific celulei vegetale. Stabiliţi: a) genotipul descendenţilor din F1. b) genotipul tuturor gameţilor pe care îi formează un individ din F1. . 2. respectiv aaBBcc. precizarea a câte trei roluri pentru fiecare dintre aceste sucuri.ficatul şi pancreasul: denumirea sucurilor digestive produse. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mamifere placentare. format din două propoziţii / o frază. în digestia chimică a alimentelor. . Trombocitele sunt cele mai mici elemente figurate ale sângelui. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Clasificaţi leucoplastele. 6. . Vacuolele depozitează substanţe de rezervă.ficatul şi pancreasul: localizarea în raport cu organele vecine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.tubul digestiv: enumerarea componentelor.

. Se acordă 10 puncte din oficiu. .. un organism viu trebuie să: a) aparţină regnului fungi b) conţină cloroplaste c) absoarbă glucoză din sol d) sintetizeze substanţe anorganice B 3.. Pentru a realiza fotosinteza... astfel încât aceasta să fie corectă... rac b) artropode 3.. pe foaia de examen. Meristemele apicale: a) conţin celule care nu se mai pot divide b) sunt alcătuite din celule specializate c) se află în vârfurile de creştere d) sunt situate lateral de axul organului vegetativ 2. şi .. aB. fungi... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. Aab d) AB. Bb c) AaB. râmă c) platelminţi d) moluşte C 10 puncte Scrieţi... 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de încrengături. caracatiţă a) anelide 2. 1.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. protiste.. pe foaia de examen. B. ab . Cele cinci regnuri ale lumii vii sunt: procariote. . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Genotipurile tuturor gameţilor formaţi de un organism AaBb sunt: a) A.. Varianta 079 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. a. Drojdiile sunt: a) b) c) d) ascomicete filicate sporozoare procariote 4. A B 1.... iar coloana A reprezentanţi ai acestora. Ab. b b) Aa. Este corectă o singură variantă de răspuns. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) Enumeraţi trei caracteristici structurale ale eubacteriilor. F1. afirmaţiile următoare. Radiaţiile ionizante sunt agenţi mutageni chimici. b) Prezentaţi trei aspecte ale importanţei bacteriilor saprofite. . 4.ţesutul: definiţie. 1. rezultă prima generaţie.relaţia neuroni – ţesut epitelial în menţinerea echilibrului: denumirea receptorilor pentru poziţie şi pentru rotaţie. scrieţi pe foaia de examen. cu atenţie. . . structura acestor receptori. 3.epiteliul alveolar: enumerarea a trei caracteristici structurale/ funcţionale. denumirea tipurilor de ţesuturi animale. 5. litera A. Monerele sunt organisme procariote. răspândite în toate mediile de viaţă. genotipul indivizilor care prezintă gena A în stare homozigotă. Forma hidrodinamică a corpului avantajează locomoţia în mediul acvatic. c) Reprezentaţi schematic un cromozom bicromatidic. plămâni . 10 puncte În urma încrucişării dintre un individ dublu homozigot dominant AABB cu un altul dublu heterozigot AaBb. c) Alcătuiţi un text coerent.ţesutul epitelial: trei roluri. Stabiliţi: a) genotipul gameţilor pe care îi formează individul AaBb. 20 puncte Cea mai mare cantitate de acizi nucleici este localizată în nucleu. Membrana celulară protejează mediul intern al celulei. bacterie parazită. genotipul indivizilor care prezintă gena B în stare heterozigotă. clasificare în funcţie de rol. tuberculoză. 6. b) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena A în stare homozigotă. 2. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Nutriţia heterotrofă constă în hrănirea cu substanţe organice produse de alte organisme. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: bacil. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul epitelial” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 079 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Produşii finali ai digestiei proteinelor sunt aminoacizii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. notând pe desen două elemente componente. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. mecanism de funcţionare. 2. B Ministerul Educaţiei. . a) Enumeraţi cele două tipuri de acizi nucleici şi precizaţi câte un rol pentru fiecare tip.Ministerul Educaţiei. Tisa: a) este o specie ocrotită prin lege b) face parte din grupul angiospermelor c) prezintă seminţele închise în fruct d) se reproduce asexuat prin rizomi D 10 puncte Citiţi. Crossing-over-ul are loc pe durata telofazei. c) proporţia / procentul descendenţilor din F1 care prezintă gena B în stare heterozigotă. b) Denumiţi alte trei componente celulare care conţin acizi nucleici. format din două propoziţii / o frază.pielea: enumerarea a trei funcţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Ministerul Educaţiei.

. 1.. pe foaia de examen.. animale a) amfibieni 2. fungi b) bacterii 3. 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organisme vii..Varianta 80 Ministerul Educaţiei. astfel încât aceasta să fie corectă. Prin vasele liberiene circulă seva . pe foaia de examen.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. La mamifere.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Fructul salcâmului este: a) achenă b) bacă c) drupă d) păstaie .. .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.... Varianta 080 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... pielea conţine receptorii: a) auditivi b) gustativi c) tactili d) vizuali 2... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. iar prin cele lemnoase circulă seva . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. În timpul profazei mitotice: a) b) c) d) se dublează cantitatea de ADN se realizează fecundaţia se individualizează cromozomii se reduce la jumătate numărul de cromozomi ai celulelor-fiice 4.... plante c) ciuperci d) ferigi C 10 puncte Scrieţi. iar coloana A regnurile cărora le aparţin aceşti reprezentanţi. Sporozoarele aparţin regnului: a) Animale b) Fungi c) Plante d) Protiste B 3. Se acordă 10 puncte din oficiu.. litera corespunzătoare răspunsului corect..

Celulele gliale sunt mai numeroase decât neuronii. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. fibre şi substanţă fundamentală. b) Precizaţi o asemănare între celula vegetală şi celula animală. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. precizarea a câte două exemple de mamifere pentru fiecare dintre aceste categorii. scrieţi pe foaia de examen. Într-o porţiune de ţesut osos se găsesc 15000 de canale Havers. după următorul plan: . 5. B Ministerul Educaţiei. Gastrita este o boală a sistemului respirator. litera A. c) Stabiliţi două deosebiri între structura membranei celulare şi structura peretelui celular vegetal. precizaţi mediul lor de viaţă. filicate. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ascomicete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.scheletul membrului superior al omului: enumerarea a cinci exemple de oase. b) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre corpul fungilor şi al pteridofitelor. format din două propoziţii / o frază. . b) numărul de osteoane care corespund acestor canale Havers şi numărul total de lamele osoase din această porţiune de ţesut. precum şi modul lor de dispunere. . Gameţii sunt celule haploide. 6. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . 1. 10 puncte Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv alcătuit din celule.adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă: precizarea a două adaptări. Fungii şi ferigile sunt organisme care se înmulţesc prin spori. Reticulul endoplasmatic şi aparatul Golgi se află în citoplasma celulelor vegetale şi a celor animale. Capra neagră şi floarea de colţ sunt specii ocrotite prin lege în România. iar fiecărui canal îi corespund zece lamele osoase. 2. c) necesitatea prezenţei osteoplastelor în alcătuirea aceastui tip de ţesut. . a) Daţi câte un exemplu de fungi şi de ferigi. Ursul: a) este un mamifer plantigrad b) respiră anaerob c) se hrăneşte autotrof d) se reproduce asexuat D 10 puncte Citiţi.locomoţia în mediul aerian: trei adaptări ale scheletului liliacului. 3. a) Numiţi alte două regnuri în cadrul cărora celulele au perete celular. 4. 2. Stabiliţi: a) tipul de ţesut osos şi tipul de substanţă fundamentală caracteristic acestui ţesut.locomoţia în mediul terestru: enumerarea celor trei tipuri de mers al mamiferelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 080 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere”. plante vasculare. 20 puncte Membrana celulară şi peretele celular sunt învelişuri ale celulei vegetale. afirmaţiile următoare. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.relaţia sistem nervos somatic – mişcări voluntare.Ministerul Educaţiei. Fermentaţia lactică constă în transformarea unei molecule de glucoză în alcool etilic şi CO2. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. scrieţi pe foaia de examen.

litera corespunzătoare răspunsului corect. ficat b) organ tetracameral la rumegătoare 3. A B 1.... Varianta 081 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. 6 puncte Coloana B cuprinde caracteristici ale unor organe digestive.. Constituent celular specific celulei vegetale este: a) aparatul Golgi b) membrana celulară c) peretele celular d) reticulul endoplasmatic 2. Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din . astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen.. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este: a) capsula renală b) lobul renal c) nefronul d) neuronul 4.. Fiecare dintre celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule mamă cu 2n = 34 cromozomi are: a) n = 17 cromozomi b) n = 34 cromozomi c) 2n = 17 cromozomi d) 2n = 34 cromozomi B .. 1......... iar coloana A organe care au aceste caracteristici. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. esofag a) glandă anexă a tubului digestiv 2. stomac c) cel mai lung segment al tubului digestiv d) porţiune a tubului digestiv cuprinsă între faringe şi stomac C 10 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Iepurele: a) aparţine mamiferelor placentare b) este adaptat mediului de viaţă acvatic c) face parte dintre chiroptere d) prezintă membre cu dezvoltare egală 3. şi din căi .. Se acordă 10 puncte din oficiu... . pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare...Varianta 81 Ministerul Educaţiei.

2. 20 puncte Regnul Animal cuprinde organisme eucariote pluricelulare. c) abaterea de la legile lui Mendel. .Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Comparaţi tipul de respiraţie întâlnit la amfibieni cu cel de la reptile. format din două propoziţii / o frază.definiţia reproducerii şi a fecundaţiei. cromatină.descrierea structurii unei flori hermafrodite la angiosperme şi a mecanismului fecundaţiei la angiosperme. . Celula vegetală este un tip de celulă eucariotă. Globulele roşii: a) asigură transportul substanţelor nutritive b) au rol în imunitatea organismului c) realizează coagularea sângelui d) transportă gazele respiratorii D 10 puncte Citiţi. cu atenţie. În cazul sindromului Down. a) Prezentaţi două adaptări ale peştilor la viaţa acvatică. tenia. litera A. precizând o asemănare şi o deosebire. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Ministerul Educaţiei.denumirea gonadelor masculine şi feminine la vertebrate şi precizarea funcţiilor acestora. scrieţi pe foaia de examen. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. 5. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: nucleu. 6. denumind trei componente pe desen. apare un cromozom suplimentar în perechea 21. alte posibile grupe de sânge ale copiilor acestui cuplu şi genotipul acestora. racul. următoarele specii de animale nevertebrate: oxiurul. indicând încrengătura corespunzătoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată în lumea vie” după următorul plan: . 3. a) Denumiţi doi constitenţi celulari specifici celulei vegetale. . c) Alcătuiţi un text coerent. care se hrănesc heterotrof. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) grupa de sânge a tatălui copilului. nucleoli. caracatiţa. Bila este produsă de intestinul subţire. 1. întâlnită în cazul grupei AB (IV). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 081 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 2. cromozomi. afirmaţiile următoare. precizând două asemănări şi două deosebiri. Mitoza este finalizată cu formarea celulelor reproducătoare. B 10 puncte Un copil are grupa sangvină O (I). iar tatăl are o grupă sanguină diferită de a celor doi.precizarea tipurilor fundamentale de reproducere şi a câte unui exemplu de plante pentru fiecare tip. scrieţi pe foaia de examen. . b) Încadraţi. Streptococul este un reprezentant al regnului Monera. b) Reprezentaţi grafic ultrastructura unei mitocondrii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . 4. Celulele fotoreceptoare sunt localizate la nivelul retinei. În timpul inspiraţiei. Stabiliţi următoarele: a) genotipul mamei şi al copilului.compararea a două boli cu transmitere sexuală (la alegere). Ministerul Educaţiei. mama sa are grupa B (III).

Este corectă o singură variantă de răspuns. 1. pe foaia de examen.. prelungirile sale sunt denumite dendrite şi . litera corespunzătoare răspunsului corect. La plante. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 82 Ministerul Educaţiei. moluşte c) lipitoarea d) racul C 10 puncte Scrieţi... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale. nematelminţi b) limbricul 3. Sediul receptorilor vizuali este reprezentat de: a) cornee b) coroidă c) cristalin d) retină 3. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. eliminarea apei sub formă de vapori se numeşte: a) circulaţie b) fotosinteză c) respiraţie d) transpiraţie 4.... iar coloana A cuprinde încrengături cărora le aparţin aceste animale. Varianta 082 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului ... Ţesutul osos este: a) conjunctiv dur b) conjunctiv semidur c) epitelial d) muscular 2...... . artropode a) caracatiţa 2... pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Reproducerea vegetativă prin bulbi se realizează la: a) cartof b) lalea c) morcov d) căpşun .... Se acordă 10 puncte din oficiu...

din punct de vedere structural. 20 puncte Celula eucariotă prezintă un nucleu delimitat de membrană nucleară. se obţin organisme hibride. frunze. ferigi. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului circulator. . b) tipurile de gameţi formate de hibrizii din F1.prezentarea denumirii.prezentarea denumirii. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. indicând două asemănări şi două deosebiri. Regnul Plantae cuprinde organisme fotoautotrofe. scrieţi pe foaia de examen. F1. 2. Sângele neoxigenat este pompat din ventriculul stâng al inimii în artera aortă. 1. dicotiledonate.definiţia funcţiilor de nutriţie. a) Enumeraţi trei constituenţi celulari delimitaţi de o membrană simplă. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului digestiv. 4. cormofite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. a) Exemplificaţi câte o plantă din următoarele grupe: conifere. Fungii se hrănesc heterotrof. . cu atenţie. a două cauze. Mitocondria are rol în producerea de energie. Elefantul este un mamifer placentar. afirmaţiile următoare. 3. 10 puncte Se încrucişează un soi de măr cu fructe roşii (R) şi rotunde (O) cu un soi cu fructe galbene (r) şi ovale (o).Ministerul Educaţiei. a două cauze. Oxigenul şi substanţele organice sunt produşi finali ai fotosintezei. . aflaţi la jumătatea distanţei dintre zona ecuatorială a celulei şi polii acesteia. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Bolile sistemelor care realizează funcţiile de nutriţie” după următorul plan: . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. scrieţi pe foaia de examen.prezentarea denumirii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. saprofit sau parazit.prezentarea denumirii. litera A. b) Precizaţi trei caractere de superioritate ale angiospermelor faţă de gimnosperme. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. În prima generaţie. monocotiledonate. sunt caracteristici: a) anafazei I a meiozei b) anafazei mitozei c) metafazei mitozei d) telofazei I a meiozei D 10 puncte Citiţi. Cromozomii monocromatidici. format din două propoziţii / o frază. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. c) Comparaţi mitocondriile şi cloroplastele. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe galbene şi rotunde. . a două cauze. B Ministerul Educaţiei. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului excretor. a două cauze. genotipul organismelor din F2 cu fructe galbene şi rotunde. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tulpina. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 082 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Bila este produsă de vezica biliară. b) Indicaţi câte o particularitate structurală pentru oricare două componente din structura nucleului. 2. 5. răspândite pe tot globul. Ministerul Educaţiei. a două manifestări şi a două modalităţi de prevenire a unei boli a sistemului respirator. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) Alcătuiţi un text coerent. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1.

şi se realizează prin intermediul unor structuri în formă de boabe de fasole. Varianta 083 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. În cazul respiraţiei anaerobe: a) au loc reacţii de oxidare completă b) se formează apă c) sunt oxidate substanţe anorganice d) rezultă produşi intermediari 3.. litera corespunzătoare răspunsului corect.Varianta 83 Ministerul Educaţiei... iar coloana A exemple de constituenţi celulari care au aceste roluri. procesul de eliminare a apei sub formă de vapori se numeşte .. mitocondrie c) secreţie celulară d) sinteză de proteine C 10 puncte Scrieţi.. Nutrimentele rezultate prin degradarea enzimatică a proteinelor sunt: a) acizii graşi b) aminoacizii c) glicerolul d) monozaharidele . Este corectă o singură variantă de răspuns.. Plantă dicotiledonată este: a) grâul b) irisul c) măceşul d) porumbul 2. B 6 puncte Coloana B cuprinde roluri ale diferiţilor constituenţi celulari. astfel încât aceasta să fie corectă... pe foaia de examen. Păsările au: a) fecundaţie internă b) nutriţie parazită c) temperatura corpului variabilă d) respiraţie branhială 4... aparat Golgi a) digestie intracelulară 2.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. La plante. lizozom b) producere de energie 3........ noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1. denumite . A B 1. . pe foaia de examen.

4. b) Definiţi noţiunea de “bacterioză”.prezentarea a câte două caracteristici morfologice/ funcţionale pentru trei organe. 2. rezultaţi în urma încrucişării între doi şoareci din prima generaţie.Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) probabilitatea apariţiei şoarecilor cu blană neagră şi coadă lungă (BBss). c) Identificaţi bacteriozele din lista următoare: tetanos. perete celular. c) Alcătuiţi un text coerent. membrana celulară. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea medie. 6. b) genotipul şi fenotipul descendenţilor posibili. Sucul pancreatic se varsă în duoden. la alegere. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Culoarea neagră a blănii la şoareci este determinată de o genă dominantă (B). a) Indicaţi doi constituenţi celulari specifici celulei vegetale. Venele cave se deschid în atriul drept al inimii. după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. tuberculoză. Se încrucişează un şoarece cu blană neagră şi coadă scurtă cu un şoarece cu blană cafenie şi coadă lungă.numirea şi localizarea glandelor anexe. afirmaţiile următoare. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . denumirea sucurilor digestive produse şi a rolului acestora în digestia chimică a glucidelor. Unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos este nefronul. rezultaţi din această încrucişare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. cu atenţie. scrieţi pe foaia de examen. 3. litera A. Ministerul Educaţiei. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. gripă. sifilis. . respectiv enzime hidrolitice şi precizaţi rolul acestor organite. Bacilul tetanosului este un reprezentant al regnului Monera. 5. Celulele vegetală şi animală sunt eucariote. Ministerul Educaţiei. Caracterul coadă scurtă (S) este dominant faţa de cel cu coadă lungă (s). ale tubului digestiv. oreion. 2.definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale. lipide. Aparţine sistemelor digestiv şi respirator: a) cavitatea nazală b) esofagul c) faringele d) laringele D 10 puncte Citiţi. conţin 2n cromozomi. iar culoarea cafenie de o genă recesivă (b). Celulele somatice.o boală a sistemului digestiv la om: denumire. o cauză. la om. SIDA. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. b) Denumiţi organitele celulare care conţin enzime oxidoreducătoare. 20 puncte Regnul Monera cuprinde organisme procariote.enumerarea componentelor tubului digestiv al mamiferelor. a) Reprezentaţi schematic structura unei celule procariote şi notaţi pe desen patru elemente componente. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. . Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. unele dintre cele mai vechi forme de viaţă. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: celuloză. herpes. tipurile de gameţi formaţi de aceşti descendenţi din prima generaţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 083 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv şi digestia la mamifere”. având o organizare asemănătoare. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

. Cloroplastele: a) depozitează substanţe de rezervă b) sunt sediul fotosintezei c) participă la procesul de respiraţie anaerobă d) transportă substanţele intracelular 3. Pe baza experienţelor de încrucişare realizate la mazăre.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. mers b) delfin 3.. La mamifere...... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale.... salt c) iepure d) viperă C 10 puncte Scrieţi.. pulmonare. Se acordă 10 puncte din oficiu..... Intestinul subţire este cel mai lung la: a) carnivore b) erbivore c) insectivore d) omnivore .. Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. astfel încât aceasta să fie corectă. 1. pe foaia de examen. A B 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. şi realizează schimbul de gaze la nivelul .. pe foaia de examen.. Mendel a descoperit: a) determinismul cromozomal al sexelor b) mutaţiile cromozomale c) puritatea gameţilor d) recombinarea genetică 4. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. înot a) arici 2. litera corespunzătoare răspunsului corect. iar coloana A modalităţi de locomoţie caracteristice acestora... Este corectă o singură variantă de răspuns. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Plămânii mamiferelor sunt localizaţi în cavitatea .

al cantităţii de energie rezultate şi numirea a câte unui organism care respiră aerob. a) Definiţi mutaţia.descrierea mecanismului ventilaţiei pulmonare. . scrieţi pe foaia de examen. broasca de lac. afirmaţiile următoare.prezentarea interrelaţiei sistem circulator. Ministerul Educaţiei. chimic şi biologic. a) Numiţi două grupe de amfibieni. scrieţi pe foaia de examen. diviziunea mitotică a unei celule somatice cu 2n = 14 cromozomi durează 60 de minute. b) Stabiliţi numărul de cromozomi existenţi în placa metafazică şi tipul de cromozomi aflaţi în metafază şi anafază. 4. B 10 puncte Durata diviziunii mitotice variază in funcţie de specie. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Stabiliţi numărul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celulă-mamă (2n) se formează 128 de celule-fiice. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Enumeraţi cele patru faze ale mitozei în ordinea desfăşurarii acestora şi stabiliţi timpul necesar desfăşurării profazei şi anafazei. daţi câte un exemplu de factor mutagen fizic. 1. Scorpionii fac parte din grupul Arahnidelor. Venele pulmonare transportă sângele neoxigenat de la inimă spre plămâni. 2. 3. format din două propoziţii / o frază. b) Precizaţi tipurile de respiraţie şi de locomoţie ale amfibienilor adulţi.Ministerul Educaţiei.definiţia respiraţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 18 minute telofaza. 5. Ministerul Educaţiei. Drojdia de bere realizează un tip de fermentaţie alcoolică. Căpşunul se înmulţeşte vegetativ prin stoloni. În procesul de expiraţie normală. al produşilor de reacţie.sistemul respirator: enumerarea căilor respiratorii ale mamiferelor.sistem respirator la mamifere. se contractă muşchii intercostali şi muşchiul diafragm. dintre care: 8 minute metafaza. cu atenţie. litera A. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 084 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia – modalitate de producere a energiei vitale” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. 2. b) Precizaţi tipul de mutatie şi câte o manifestare pentru daltonism şi albinism. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tetrapode. . Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediilor de viaţă terestru şi acvatic. Stabiliţi succesiunea genelor în acest cromozom atunci când are loc o deleţie a segmentului d-e-f. La grâu. c) Într-un cromozom genele au următoarea ordine: a-b-c-d-e-f. 6. profaza – jumătate din durata diviziunii. respectiv o inversie la nivelul segmentului c-d-e. 20 puncte Mutaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii. respectiv anaerob. În cursul profazei I a meiozei are loc schimbul reciproc de informaţie genetică între cromozomii materni şi paterni. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Elementele figurate cu rol în transportul gazelor respiratorii sunt: a) hematiile b) leucocitele c) limfocitele d) trombocitele D 10 puncte Citiţi. metamorfoză.comparaţie între respiraţia aerobă şi cea anaerobă: precizarea diferenţelor din punct de vedere al implicării oxigenului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. acvatic. c) Alcătuiţi un text coerent. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. localizarea plămânilor şi precizarea a două caracteristici structurale ale acestora.

trichina c) viermi inelaţi d) viermi laţi C 10 puncte Scrieţi. mutaţiile pot fi: neutre. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. 6 puncte Coloana B cuprinde grupe sistematice. A B 1. tenia b) viermi cilindrici 3. astfel încât aceasta să fie corectă.. lipitoarea a) moluşte 2. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 85 Ministerul Educaţiei.. Varianta 085 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A exemple de animale care aparţin acestor grupe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect...... pe foaia de examen. Amfibienii prezintă: a) nutriţie autotrofă b) reproducere asexuată c) respiraţie tegumentară d) tegument uscat 4.... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Fermentaţia alcoolică este: a) caracteristică plantelor verzi b) realizată de drojdia de bere c) un proces de oxidare completă d) utilizată în prepararea murăturilor 2. Plantele heterozigote pentru acest caracter: a) au flori de culoare roşie b) conţin gena “A” în dublu exemplar c) produc un singur tip de gameţi d) sunt pure din punct de vedere genetic 3... .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Culoarea roşie a florilor de trifoi este determinată de gena A.. 1. După efectele pe care le au... Constituie o simbioză: a) hirudineele b) drojdiile c) ferigile d) lichenii B ... şi .. ..

gameţii sunt puri din punct de vedere genetic. 6. 2. La mamifere. clasificare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. numirea a doi constituenţi ai corpului celular al neuronului. . a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de celulă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. recesiv. c) procentul descendenţilor care pot manifesta boala. 2. a) Enumeraţi trei grupe de păsări. Hematiile au rol în transportul gazelor respiratorii: O2. Sepia şi caracatiţa sunt anelide. Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Definiţi noţiunile: “fenotip”. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 4. argumentarea faptului că sângele este un tip de ţesut conjunctiv. 3. homozigot.ţesuturi conjunctive: alcătuire. bronhiile pătrund în plămâni. Ministerul Educaţiei. a) Enunţaţi una din legile mendeliene ale eredităţii.ţesuturi epiteliale: clasificarea în funcţie de rol. b) Precizaţi. . denumirea prelungirilor neuronului. scrieţi pe foaia de examen. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. pentru păsări: două adaptări la locomoţia prin zbor. scrieţi pe foaia de examen.definiţia ţesutului. Componentele sistemului excretor al mamiferelor sunt: a) stomacul şi intestinul subţire b) intestinul gros şi rectul c) rinichii şi căile urinare d) vezica biliară şi duodenul D 10 puncte Citiţi. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor şi al băiatului daltonist. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 085 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Tesuturile animale” după următorul plan: . 20 puncte Păsările sunt vertebrate adaptate la mediul de viaţă aerian. heterozigot.Ministerul Educaţiei. nicovală şi scăriţă. Centrozomul lipseşte din neuroni. În urechea internă a mamiferelor se află un lanţ de trei oscioare: ciocan.ţesutul muscular: precizarea a două tipuri de fibre musculare. tipul de respiraţie şi de reproducere. CO2. litera A. precizarea relaţiei dintre neuroni şi substanţa cenuşie a sistemului nervos. 1. afirmaţiile următoare. .neuronul: rol. precizaţi două adaptări ale sale la acest mediu de viaţă. Conform uneia dintre legile mendeliene ale eredităţii. B 10 puncte Într-o familie în care ambii părinţi sunt sănătoşi se naşte un băiat daltonist. b) fenotipul şi genotipul celorlalţi descendenţi posibili. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: genă. unde se ramifică. format din două propoziţii / o frază. 5. . . Ministerul Educaţiei. c) Denumiţi un mamifer adaptat la mediul de viaţă aerian. “genotip” şi explicaţi de ce doi indivizi de mazăre cu bob neted pot avea genotip diferit.

.. pe foaia de examen. Varianta 086 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar coloana A caracteristici structurale ale acestora. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de constituenţi celulari. pe foaia de examen. ansamblu de cisterne aplatizate şi vezicule a) aparat Golgi 2. embrionul se dezvoltă în: a) ovar b) placentă c) uter d) uretere .... Bila este produsă de .... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Mers plantigrad are: a) calul b) cerbul c) tigrul d) ursul 3.. A B 1. La mamifere. 1. La mamifere..Varianta 86 Ministerul Educaţiei... Este corectă o singură variantă de răspuns... Se acordă 10 puncte din oficiu.... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. subunitate mare şi subunitate mică c) ribozomi d) reticul endoplasmatic C 10 puncte Scrieţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.... Constituie o adaptare a amfibienilor la mediul de viaţă terestru: a) membrana interdigitală b) prezenţa plămânilor c) reproducerea asexuată d) tegumentul îngroşat 4. şi este depozitată în vezica . aparatul optic al globului ocular conţine: a) cristalin b) coroidă c) retină d) sclerotică 2.. sistem de canalicule b) nucleu 3.

precizaţi în ce tip de cromozomi se găsesc genele care determină maladiile selectate. erbivor. Componentele celulare cu membrană dublă sunt: nucleul. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mutaţie. În urma procesului de fotosinteză se formează substanţe anorganice. Maladiile ereditare sunt determinate de mutaţii genice. fiecare cu o grupă sangvină diferită. Constituentul celular cu rol în sinteza proteinelor este: a) centrozomul b) lizozomul c) mitocondria d) ribozomul D 10 puncte Citiţi.digestia: definiţie. anemiei falciforme. după următorul plan: . albinismului. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) dacă părinţii sunt homozigoţi şi/ sau heterozigoţi. B Ministerul Educaţiei. 2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 20 puncte 2.Ministerul Educaţiei. cu atenţie. afirmaţiile următoare. b) Selectaţi maladiile ereditare recesive dintre următoarele: sindactilie. litera A. heterozomi. b) genotipul grupelor sangvine ale celor patru copii. Stabiliţi următoarele: a) grupa sangvină a părinţilor şi genotipul acestora. . a localizării şi a ecuaţiei chimice.sistemul digestiv: precizarea tuturor componentelor şi a câte unei adaptări a tubului digestiv al mamiferelor la regimul de hrană: carnivor. . 5. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui. autozomi. hemofilie. format din două propoziţii / o frază. daltonism. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5.organisme parazite: menţionarea a trei exemple de organisme parazite şi a unei adaptări a plantelor parazite la acest mod de nutriţie. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. sindrom Down. întâlnit la unele bacterii şi fungi. a) Numiţi un organism unicelular parazit şi boala produsă de acesta. omnivor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia în lumea vie”. 3. broaştele ţestoase şi crocodilii. Organismele unicelulare au reprezentanţi încadraţi în mai multe regnuri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 086 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Din grupul amfibienilor fac parte: şopârlele. scrieţi pe foaia de examen. 4. Fermentaţia este un tip de respiraţie anaerobă. a) Precizaţi manifestarea definitorie a: polidactiliei. . . numirea a trei produşi finali ai digestiei chimice. care pot fi dominante sau recesive. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. respectiv heterotrofe. . c) Alcătuiţi un text coerent.definiţiile nutriţiei autotrofe.fotosinteza: precizarea definiţiei acestui proces. Ministerul Educaţiei. 1. c) Evidenţiaţi două adaptări ale sporozoarelor la viaţa parazită. 10 puncte Într-o familie sunt patru copii. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 6. sindrom. Boala Parkinson se caracterizează prin tremurături ale membrelor. b) Precizaţi modul de hrănire şi de înmulţire a algelor unicelulare şi a bacteriilor. mitocondria şi cloroplastul. mers rigid şi apare după vârsta de 50-60 de ani.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.... excretor a) esofag 2. Glucidele sunt: a) absorbite sub formă de aminoacizi la vertebrate b) degradate enzimatic în stomacul vertebratelor c) depozitate în mitocondriile din celula vegetală d) sintetizate în procesul fotosintezei la plante 4.. litera corespunzătoare răspunsului corect.. alimentar şi prin deglutiţie ajunge în . Se acordă 10 puncte din oficiu... A B 1. apoi în esofag şi în stomac. reproducător b) laringe 3. Constituentul celular la nivelul căruia se realizează respiraţia celulară este: a) cloroplastul b) lizozomul c) mitocondria d) nucleul 2.. Rezultatul digestiei bucale se numeşte .. La mamifere... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. 1...... Aparţine gasteropodelor: a) caracatiţa b) lipitoarea c) limaxul d) sepia .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. pe foaia de examen... respirator c) ureter d) uter C 10 puncte Scrieţi.. Varianta 087 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.... iar coloana A sisteme de organe cărora le aparţin acestea. urina ajunge în vezica urinară prin: a) colon b) uter c) ureter d) uretră 3. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Este corectă o singură variantă de răspuns.Varianta 87 Ministerul Educaţiei.

numirea componentei sangvine care transportă produşii de digestie ai glucidelor de la intestinul subţire la celule. Receptorii auditivi ai mamiferelor sunt localizaţi în urechea internă. 5. precizând doua asemănări şi două deosebiri. format din două propoziţii / o frază.Ministerul Educaţiei. precizarea unei manifestări şi a unei modalităţi de prevenire a bolii numite. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL II (30 puncte) A 20 puncte 1. Testiculul are rol în producerea spermatozoizilor. inele. a) Precizaţi în ce tip de celule se desfăşoară mitoza. importanţa glucidelor. b) Denumiţi un vierme parazit. Bacilul Koch determină apariţia TBC . 2. Ministerul Educaţiei. cu atenţie. În cursul mitozei. genotipul indivizilor din F2 cu frunze mate şi flori galbene. Racul. a) Enumeraţi trei încrengături ale viermilor. c) numărul combinaţiilor din F2 care au frunze lucioase şi flori roşii. după următorul plan: digestia bucală a glucidelor. c) Alcătuiţi un text coerent. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. . stabiliţi dacă aceste celule sunt procariote sau eucariote. b) Precizaţi câte două caracteristici ale metafazei. enumerarea dizaharidazelor. afirmaţiile următoare. respectiv ale anafazei mitozei. 3. fusul de diviziune se formează în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază D 10 puncte Citiţi. crabul. precizaţi două adaptări ale acestuia la viaţa parazită. numirea monozaharidelor rezultate din digestia totală a glucidelor. consecinţele consumului exagerat de alimente bogate în glucide (cartofi. care determină apariţia grupei de sânge AB. Cele două gene LA şi LB. 2. în corespondenţă cu dizaharidele hidrolizate de fiecare dintre ele. homarul sunt arahnide. Reptilele au respiraţie branhială. dulciuri) asupra sistemului excretor: numirea unei boli. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 087 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Importanţa glucidelor în realizarea funcţiilor de nutriţie la mamifere”. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. se obţin organisme hibride. digestia intestinală a glucidelor: denumirea sucului produs de intestinul subţire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. libere sau parazite. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Mitoza este un tip de diviziune cariochinetică. sunt gene codominante. ca substanţe organice. litera A. c) Comparaţi profaza mitozei cu profaza I a meiozei. cheţi. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. scrieţi pe foaia de examen. 6. ce are ca finalitate formarea a două celule-fiice asemănătoare cu celula-mamă. terestru. F1. 1. Viermii reprezintă un grup heterogen de animale nevertebrate. 4. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul şi genotipul organismelor din prima generaţie (F1). În prima generaţie. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: oligochete. 10 puncte Se încrucişează un soi de trandafir cu frunze lucioase (l) şi flori galbene (r) cu un soi cu frunze mate (L) si flori roşii (R). în respiraţia celulară: scrierea ecuaţiei respiraţiei aerobe. B Ministerul Educaţiei.

litera corespunzătoare răspunsului corect. Sistemul circulator la mamifere este alcătuit din . pe foaia de examen.Ţesutul cartilaginos este un ţesut: a) conjunctiv b) epitelial c) muscular d) nervos 4. sbârciogul c) gimnosperme d) pteridofite C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă..Varianta 88 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. capilare şi .. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de unităţi de clasificare. A B 1... Se acordă 10 puncte din oficiu... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns... . şi vase de sânge: artere... Artera aortă: a) face legătura între inimă şi plămâni b) are originea în atriul drept al inimii c) transportă sângele oxigenat din ventriculul stâng d) conţine sânge neoxigenat din ventriculul drept 3. Plămânii mamiferelor: a) conţin ţesut conjunctiv dur b) se găsesc în cavitatea abdominală c) au înveliş reprezentat de pericard d) sunt acoperiţi de pleure .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare........ Este un chiropter: a) elefantul b) foca c) liliacul d) pinguinul 2. iar coloana A reprezentanţi ai acestora. grâul a) angiosperme 2. Varianta 088 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi... 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. molidul b) ascomicete 3.

Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. răspândite pe tot globul. cu atenţie. 3. a) Numiţi legea eredităţii sugerată în enunţ. în corelaţie cu cavitatea inimii şi cu tipul de sânge transportat de către acestea. Celulele formate prin diviziunea mitotică a unei celule .Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. formula cromozomală XX caracterizează sexul femel. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Gameţii conţin doar unul din cei doi factori ereditari din perechea iniţială. tatăl este bolnav de hemofilie. . în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. b) Precizaţi tipul de diviziune celulară care are ca rezultat formarea gameţilor şi trei caracteristici ale primei faze a acestui tip de diviziune. stabilind o asemănare şi o deosebire. Ministerul Educaţiei.încadrarea sângelui în categoria de ţesuturi corespunzătoare. 20 puncte Fungii reprezintă un grup heterogen de organisme. format din două propoziţii / o frază. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 088 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi circulaţia la mamifere”. Funcţiile măduvei spinării sunt: funcţia reflexă şi funcţia de conducere. iar mama este sănătoasă. litera A. 2. . care pot manifesta boala şi cauza manifestării acestei maladii cu o frecvenţă mai mare la sexul masculin. c) Comparaţi reprezentanţii regnului Fungi cu reprezentanţii regnului Plante. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. c) Alcătuiţi un text coerent. Ministerul Educaţiei. din prima generaţie. b) Precizaţi cele două tipuri de nutriţie heterotrofă ale ciupercilor şi câte un exemplu de reprezentant pentru fiecare tip de nutriţie identificat. după următorul plan: .enumerarea componentelor sistemului circulator la vertebrate. 2. precizaţi numele celui care a elaborat-o. La mamifere. afirmaţiile următoare. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. 5. 4. Râma este un vierme cilindric. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.mamă cu 2n = 20 cromozomi prezintă fiecare: a) n = 10 cromozomi b) n = 20 cromozomi c) 2n = 10 cromozomi d) 2n = 20 cromozomi D 10 puncte Citiţi. totalitatea sepalelor unei flori hermafrodite formează corola. b) fenotipul şi genotipul descendenţilor posibili din F1. Ţesutul osos este un tip de ţesut conjunctiv. La angiosperme. a) Denumiţi tipul de organizare a corpului fungilor. homozigot. scrieţi pe foaia de examen. 6. fibre şi substanţă fundamentală dură. scrieţi pe foaia de examen. .precizarea vaselor de sânge care comunică direct cu inima. adaptat mediului de viaţă terestru.precizarea localizării inimii şi denumirea compartimentelor sale. . genă recesivă. B 10 puncte Într-o familie. heterozigot. alcătuit din celule. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .enumerarea elementelor figurate ale sângelui şi precizarea rolului acestora. Seva brută este condusă prin vasele conducătoare lemnoase. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: fenotip. c) procentul descendenţilor. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.

.. iar coloana A clasele cărora le aparţin aceste animale.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Androceul reprezintă totalitatea: a) carpelelor b) petalelor c) sepalelor d) staminelor 2.. 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Membrana celulelor animale conţine: a) celuloză b) chitină c) fosfolipide d) amidon 3.. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. şi prin . amfibieni a) broasca ţestoasă 2.. Următorul tip de ţesut se întâlneşte la plante: a) conjunctiv b) muscular c) secretor d) nervos 4.. pe foaia de examen. reptile c) pinguinul d) salamandra C 10 puncte Scrieţi.... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de animale vertebrate.. Realizează fotosinteză: a) cuscuta b) castravetele c) mucegaiul verde-albăstrui d) drojdia de bere ....Varianta 89 Ministerul Educaţiei. Broasca de lac adultă respiră prin ... Varianta 089 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. mamifere b) liliacul 3. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect... . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. A B 1.... astfel încât aceasta să fie corectă.

în procente. Produşii finali ai fotosintezei sunt substanţele organice şi dioxidul de carbon. Ţesutul muscular neted se găseşte în pereţii majorităţii organelor interne. c) Comparaţi mamiferele cu reptilele. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare.clasificarea ţesuturilor musculare. apare un băiat bolnav de albinism. scrieţi pe foaia de examen. la mediul de viaţă respectiv. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) incidenţa apariţiei acestei maladii la cele două sexe şi motivaţia răspunsului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. insectivore. 6. Encefalul este localizat în canalul vertebral. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Pentru rezolvarea problemei folosiţi litere/ simboluri alese de voi. Ministerul Educaţiei. în funcţie de tipul de mers şi precizarea a câte unui exemplu de animal din fiecare categorie. Stabiliţi următoarele: a) o manifestare fenotipică a albinismului. . 1. a) Numiţi cele două etape ale ciclului celular. stabilind o deosebire şi o asemănare între acestea. b) genotipul descendenţilor posibili. Ciclul celular cuprinde ansamblul de transformări prin care trece o celulă. numirea a câte unui muşchi al coapsei. precizaţi două componente ale acestuia pe desen. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: păsări. 3. Abraxas. . cu atenţie. 20 puncte Mamiferele sunt adaptate la diferite medii de viaţă. B 10 puncte Într-un cuplu sănătos. respectiv al braţului. Ministerul Educaţiei. litera A. respectiv două adaptări ale balenei la mediul acvatic. respectiv aeriene. a) Daţi câte un exemplu de reprezentant pentru următoarele grupe de mamifere: cetacee. heterozomi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan: . format din două propoziţii / o frază. Trombocitele sunt implicate în procesul de coagulare a sângelui. . Scrieţi toate etapele rezolvării problemei. 2. primate. b) Reprezentaţi grafic structura unui cromozom bicromatidic.clasificarea mamiferelor terestre. Celulele senzoriale chemosensibile din mucoasa limbii sunt localizate în mugurii gustativi.enumerarea oaselor care alcătuiesc scheletul membrelor mamiferelor terestre. genotipurile părinţilor şi genotipul băiatului. . b) Precizaţi două adaptări structurale ale liliacului la mediul de viaţă aerian. . probabilitatea. Ateroscleroza este determinată de: a) hemoragie cerebrală b) infiltrarea pereţilor arterelor mari cu lipide c) paralizie d) ulceraţii ale gambelor D 10 puncte Citiţi. Lichenii constituie un exemplu de simbioză. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 089 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.Ministerul Educaţiei.precizarea a câte două adaptări ale mamiferelor acvatice. scrieţi pe foaia de examen.precizarea relaţiei dintre schelet şi musculatură şi a unui aspect din care să reiasă rolul sistemului nervos în realizarea mişcării la mamifere. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi. 4. precizaţi transformările suferite de cromatină pe parcursul celor două etape. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 5.

.. Varianta 090 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns.. sistem osos b) uretră 3.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. A B 1. Plastidele sunt organite celulare întâlnite la: a) bacterii b) bazidiomicete c) monocotiledonate d) urodele B .. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. astfel încât aceasta să fie corectă. Prelungirile neuronale se numesc .. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A sistemele cărora aparţin structurile anatomice.. sistem respirator c) pancreas d) ulnă C 10 puncte Scrieţi... Este suc digestiv: a) amilaza b) bila c) lactaza d) pepsina 2. Hemofilia se caracterizează prin: a) absenţa factorilor de coagulare din plasmă b) incapacitatea de a distinge culoarea roşie de culoarea verde c) prezenţa în sânge a hematiilor în forma de seceră d) prezenţa unui heterozom suplimentar 3.. 1.. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu.... sistem excretor a) bronhiolă 2... şi . 6 puncte Coloana B cuprinde structuri anatomice. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. ... Sângele este adus în atriul drept al inimii prin: a) artera aortă b) artera pulmonară c) venele cave d) venele pulmonare 4. pe foaia de examen. litera corespunzătoare răspunsului corect..

Celulele fotoreceptoare fac sinapsă cu neuronii bipolari. b) Daţi patru exemple de parcuri naţionale sau naturale de pe teritoriul României.Ministerul Educaţiei. Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. 20 puncte Conservarea biodiversităţii constituie un obiectiv major al strategiei de protecţie a mediului din România. Ministerul Educaţiei. 3. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. Marian are grupa sangvină AB (IV) şi o greutate de 75 kg. Stabiliţi următoarele: a) genotipul grupei de sânge pe care o are Marian. c) Argumentaţi necesitatea înfiinţării la nivel naţional a unor astfel de arii protejate. B 10 puncte La om. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. scrieţi pe foaia de examen. sângele reprezintă 8% din greutatea corpului.numirea şi descrierea elementelor figurate (două caracteristici structurale/ funcţionale pentru fiecare tip de element figurat). 2. iar aceştia cu neuronii multipolari. din România. litera A. Totalitatea carpelelor formează gineceul. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sângele şi sistemul circulator la om”.localizarea inimii şi enumerarea cavităţilor inimii. .precizarea tipurilor de vase de sânge şi a raporturilor acestora cu inima. precizând procentele în care se găsesc. b) volumul final de plasmă din sângele rămas în corpul lui Marian (după donare). 1. 2. ocrotite prin lege. pentru calcule folosiţi una dintre valorile cunoscute. organismele se clasifică în procariote şi eucariote. După tipul de celulă. 6. 5.menţionarea a patru boli ale sistemului circulator. 4. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. a) Enumeraţi trei specii de plante. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: Monera. El a donat 400 ml sânge la un centru de recoltare a sângelui. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Intestinul subţire comunică cu intestinul gros printr-o valvulă. Rinichii au ca unitate structurală şi funcţională neuronul. format din două propoziţii / o frază. Daltonismul este o maladie ereditară heterozomală. bacil. . . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 090 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Are corpul reprezentat de corm: a) bacilul fânului b) cornul secarei c) laricele (zada) d) sbârciogul D 10 puncte Citiţi. c) Alcătuiţi un text coerent.numirea celor două componente ale sângelui. . după următorul plan: . afirmaţiile următoare. . b) Enumeraţi regnurile ale căror organisme sunt alcătuite din celule de tip eucariot. a) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între celula de tip procariot şi celula de tip eucariot. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. c) cantitatea de elemente figurate din sângele lui Marian (înainte de donare). cu atenţie. tuberculoză. Mitocondriile sunt organite celulare specifice fibrei musculare.

litera corespunzătoare răspunsului corect.... sistem nervos b) limba 3. 1... sistem respirator c) traheea d) uretra C 10 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen. sistem excretor a) hipotalamusul 2. Varianta 091 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. iar seva elaborată prin vasele conducătoare.. Cromozomii se găsesc în: a) centromer b) lizozom c) nucleu d) ribozom 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. la om.. pe foaia de examen.... Seva brută circulă prin vasele conducătoare . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore..Varianta 91 Ministerul Educaţiei.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Stomacul produce: a) bilă b) salivă c) suc gastric d) suc pancreatic . noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... . astfel încât aceasta să fie corectă... B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de organe... A B 1... Inima. iar coloana A sistemele cărora aparţin organele respective. Se acordă 10 puncte din oficiu. este un organ: a) respirator b) muscular c) pereche d) tricameral 4. Foveea centralis: a) asigură acomodarea pentru distanţă b) este o componentă a coroidei c) face parte din sistemul optic d) se găseşte la nivelul petei galbene 3..

Regnul Plantae este unul dintre cele cinci regnuri ale lumii vii. scrieţi pe foaia de examen. Celula stă la baza alcătuirii tuturor organsimelor vii. . spirili. 4. . c) Precizaţi două deosebiri între gimnosperme şi angiosperme. B Ministerul Educaţiei.menţionarea a patru roluri ale encefalului. după funcţia pe care o îndeplinesc. c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. ATP. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. mutaţiile pot fi somatice şi gametice. 2. se obţin organisme hibride. În prima generaţie. a) Enumeraţi organele vegetative caracteristice unei plante superioare. F1. enumerarea şi descrierea componentelor sale). Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. . bacili. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. b) Clasificaţi plastidele. Produsul principal de excreţie al vertebratelor este urina. 20 puncte 2. b) Precizaţi numele şi funcţia pentru două organite celulare delimitate de o singură membrană. c) Alcătuiţi un text coerent. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesutul nervos” după următorul plan: . Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază.precizarea a două consecinţe ale consumului de cafea asupra sistemului nervos central. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. După formă. Sucul gastric conţine enzime amilolitice.clasificarea sistemului nervos din punct de vedere funcţional. scrieţi pe foaia de examen. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.enumerarea a patru funcţii ale celulelor gliale (nevroglii). . Sindromul Turner: a) reprezintă o monosomie b) este o trisomie letală c) prezintă cariotipul 2n = 47 + XXX d) se transmite de la mamă la băieţi D 10 puncte Citiţi. Leucoplastele dau culoarea specifică frunzelor. 3.caracterizarea neuronului (definiţie. bacteriile pot fi: coci. După tipul de celule în care apar. litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.Ministerul Educaţiei. a) Enumeraţi cele trei componente fundamentale ale unei celule de tip eucariot. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 6. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: ADN mitocondrial. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. alcătuire. 5. fibre musculare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 091 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. 1. afirmaţiile următoare. 10 puncte Se încrucişează un soi de fasole cu tulpina înaltă (H) şi păstăi galbene (G) cu un soi de fasole cu tulpina scurtă (h) şi păstăi verzi (g). cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Arterele coronare irigă inima. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .

. Cele două tipuri de ţesut osos sunt: .... litera corespunzătoare răspunsului corect. astfel încât aceasta să fie corectă.Varianta 92 Ministerul Educaţiei. iar coloana A cauzele acestora..... modificare structurală cromozomală a) albinismul 2. Determinismul sexelor la un om sănătos este: a) ♀XY şi ♂ XX b) ♀XY şi ♂ X0 c) ♀X0 şi ♂ XY d) ♀XX şi ♂ XY . Este corectă o singură variantă de răspuns.. Varianta 092 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Centrul celular (centrozomul): a) conţine 1-2 corpusculi numiţi nucleoli b) este prezent în celulele nervoase c) se situează în apropierea nucleului d) se mai numeşte şi centromer 4.. variaţie numerică a autozomilor b) sindromul Down 3... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii..... Amilaza acţionează la nivelul: a) cavităţii bucale b) ficatului c) intestinului gros d) colonului 2. variaţie numerică a heterozomilor c) maladia „cri-du-chat” d) sindromul Turner C 10 puncte Scrieţi. 1. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. A B 1... ... şi .. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. pe foaia de examen. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Se acordă 10 puncte din oficiu.. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de anomalii genetice. Celulele cu bastonaşe: a) reacţionează la lumina foarte slabă b) se găsesc în coroidă c) sunt celule chemoreceptoare d) au sensibilitate la o anumită culoare 3.

în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: tentacule.ulcerul gastroduodenal: menţionarea a două cauze ale apariţiei acestei boli. litera A.sistemul digestiv: enumerarea segmentelor tubului digestiv şi a glandelor anexe ale acestuia. .Ministerul Educaţiei. 10 puncte Tata are grupa sangvină B (III). b) genotipurile descendenţilor posibili. prezentarea modului de acţiune a enzimelor digestive la acest nivel. Teaca de mielină este una dintre tecile neuronului. pentru fiecare clasă de moluşte. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Plastidele fotosintetizatoare sunt amiloplastele.digestia lipidelor: enumerarea enzimelor cu rol în digestia lipidelor. 4. format din două propoziţii / o frază.digestia bucală: precizarea denumirii şi a compoziţiei sucului digestiv implicat. scrieţi pe foaia de examen. câte un reprezentant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul digestiv la mamifere” după următorul plan: . Bila este un suc digestiv lipsit de enzime. Mitocondriile au rol în digestia celulară. a) Clasificaţi plastidele după rolul pe care îl îndeplinesc. 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 092 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Grupa de sânge apărută ca urmare a fenomenului de codominanţă este: a) A (II) b) AB (IV) c) B (III) d) O (I) D 10 puncte Citiţi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. . Moluştele sunt animale nevertebrate adaptate mediului acvatic şi mediului terestru. b) Exemplificaţi. .enzimele proteolitice: precizarea tipurilor de sucuri digestive care le conţin. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. precizând două asemănări şi două deosebiri. specii comestibile. iar mama O (I). 6. 2. c) Explicaţi în ce constă relaţia funcţională între cloroplast şi mitocondrie. Ministerul Educaţiei. 3. b) Comparaţi structura cloroplastului cu cea a mitocondriei. . scrieţi pe foaia de examen. Urina închisă la culoare şi oboseala sunt manifestări ale hepatitei virale. 2. a) Enumeraţi trei clase de moluşte. ventuze. Bunica din partea tatălui are grupa sanguină O (I). La nivelul alveolei pulmonare are loc schimbul de gaze respiratorii. 1. c) Alcătuiţi un text coerent. afirmaţiile următoare. . fiecare îndeplinind o anumită funcţie. 20 puncte Celula eucariotă conţine organite celulare. B Ministerul Educaţiei. cu atenţie. menţionarea rolului bilei în digestia lipidelor. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. c) fenotipurile posibile ale bunicului din partea tatălui. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.

afectează numai bărbaţii a) sindromul Turner 2.. 1. Substanţa fundamentală a ţesutului osos conţine o substanţă proteică numită . ..... Interfaza: a) are loc între două diviziuni b) este prima etapă a mitozei c) determină reducerea cantităţii de ADN d) reprezintă diviziunea celulei somatice 4. pe foaia de examen.. astfel încât aceasta să fie corectă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Este corectă o singură variantă de răspuns... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Bila este secretată de: a) ficat b) pancreas c) ovar d) vezica biliară 3... se numeşte trisomia 21 c) sindromul Klinefelter d) sindromul ”cri du chat” C 10 puncte Scrieţi. Artera pulmonară: a) aprovizionează plămânii cu sânge oxigenat b) primeşte sânge oxigenat din ventriculul stâng al inimii c) se deschide în atriul drept al inimii d) transportă sânge cu CO2 2.Varianta 93 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. iar coloana A caracteristici ale acestor maladii genetice. În timpul unei respiraţii normale când diafragma se relaxează: a) aerul iese din plămâni în atmosferă b) presiunea aerului din plâmâni scade c) musculatura intercostală se contractă d) volumul cutiei toracice se măreşte .... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Se acordă 10 puncte din oficiu.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. se numeşte monosomia XO b) sindromul Down 3. care este impregnată cu săruri .... A B 1. B 6 puncte Coloana B cuprinde exemple de maladii genetice.

precizaţi fazele meiozei I.definiţia respiraţiei. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. În prima generaţie. 20 puncte 2. 10 puncte Se încrucişează un soi de lalele cu tulpina înaltă (H) şi petale roşii (R) cu un soi de lalele cu tulpina scurtă (h) şi petale galbene (r). c) numărul combinaţiilor din F2 homozigote pentru ambele caractere. Virusurile sunt entităţi infecţioase situate la limita dintre viu şi neviu. 2.aplicaţii practice ale fermentaţiilor: menţionarea a câte unei aplicaţii pentru fiecare dintre cele trei procese fermentative. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia în lumea vie” după următorul plan: .ecuaţia chimică a respiraţiei aerobe şi precizarea motivului producerii unei cantităţi mai mari de energie în respiraţia aerobă faţă de respiraţia anaerobă. . Tonoplastul delimitează: a) centrozomul b) cromozomul c) lizozomul d) vacuola D 10 puncte Citiţi. meioză. Sporozoarele sunt protiste. litera A. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Ministerul Educaţiei. b) Realizaţi schema meiozei. B Ministerul Educaţiei. . 5. după tipul de celule care rezultă în urma acestor procese. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. Porumbul are fructe indehiscente de tip cariopsă. se obţin în F2 16 combinaţii de factori ereditari. . Artera aortă are originea în ventriculul drept. c) Prezentaţi trei particularităţi structurale/ funcţionale ale virusurilor. Trompa lui Eustachio face legătura între urechea medie şi faringe. 6. .ecuaţia chimică a respiraţiei anaerobe. . scrieţi pe foaia de examen. 1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. a) Comparaţi mitoza şi meioza. se obţin organisme hibride. 3. format din două propoziţii / o frază. Diviziunea celulară este o însuşire fundamentală a lumii vii. Ribozomii au rol în respiraţia celulară. scrieţi pe foaia de examen. F1. c) Alcătuiţi un text coerent. cu atenţie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 093 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1.Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Scheletul reprezintă componenta pasivă a sistemului locomotor. b) Daţi patru exemple de viroze posibile la om. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromozomi. 4. a) Clasificaţi virusurile după materialul genetic conţinut. afirmaţiile următoare. Prin încrucişarea între ei a hibrizilor din F1. precizarea a câte unui tip de organism fermentativ pentru fiecare tip de fermentaţie şi a produsului final rezultat. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. gameţi.trei tipuri de fermentaţie: enumerarea lor.

B 6 puncte Coloana B cuprinde substanţe prezente în sucurile digestive. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. pancreas c) labferment d) lizozim C 10 puncte Scrieţi.. Venele cave se deschid în: a) atriul drept b) atriul stâng c) ventriculul drept d) ventriculul stâng 2...... pe foaia de examen.... iar coloana A glande ale tubului digestiv care secretă aceste substanţe. George Emil Palade a descoperit: a) cloroplastele b) lizozomii c) ribozomii d) vacuolele 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. 1.. Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Este corectă o singură variantă de răspuns.. şi . astfel încât aceasta să fie corectă. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. ficat b) enzime proteolitice 3..... Are corpul reprezentat de corm: a) tisa b) bacilul tetanosului c) drojdia d) lichenul de piatră 4. pe foaia de examen.... .Varianta 94 Ministerul Educaţiei.. A B 1.. glande salivare a) săruri biliare 2.. Ştiinţa care studiază clasificarea organismelor se numeşte: a) citologie b) evoluţionism c) histologie d) sistematică . Cele două componente ale sistemului digestiv la mamifere sunt: .

pentru fiecare grupă de reptile. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: plămâni. 3. auditivi. 20 puncte 2. a) Enumeraţi patru categorii sistematice de reptile. . Polidactilia este o maladie ereditară. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. olfactivi. c) Alcătuiţi un text coerent. scrieţi pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Funcţiile de relaţie”. vestibulari: localizare şi precizarea unui stimul specific pentru fiecare. câte un reprezentant. 5. după următorul plan: . b) Caracterizaţi mutaţiile. Cromatina se condensează în profază.receptorii vizuali. b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. 10 puncte Se încrucişează un soi de mere cu fructe rotunde (R) şi galbene (G) cu un soi de mere cu fructe ovale (r) şi roşii (g). După efectul lor mutaţiile pot fi naturale şi artificiale. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. scrieţi pe foaia de examen. b) Exemplificaţi. Mutaţiile reprezintă sursa primară a variabilităţii organismelor. solzi cornoşi. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac. Ţesutul cartilaginos este vascularizat. gustativi. trei manifestări. .măduva spinării: localizare. Ministerul Educaţiei.scheletul membrului superior propriu-zis la om: enumerarea componentelor. două roluri.paralizia: trei cauze. branhii. litera A. 2. . Tuberculoza este produsă de bacilul Koch. 1.organe. 6. după nivelul de organizare a materialului genetic afectat. 4. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor. afirmaţiile următoare. cu atenţie. . . Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. c) numărul combinaţiilor din F2 care au fructe rotunde şi roşii şi genotipul organismelor din F2 cu fructe ovale şi galbene. o modalitate de prevenire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. sisteme de organe cu rol în realizarea acestor funcţii: enumerare – trei exemple. B Ministerul Educaţiei. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Reptilele sunt vertebrate tetrapode.Ministerul Educaţiei. a) Clasificaţi factorii mutageni. Ţesutul alcătuit din neuroni şi celule gliale (nevroglii) se numeşte: a) cartilaginos b) muscular c) nervos d) osos spongios D 10 puncte Citiţi. c) Daţi trei exemple de factori cu potenţial mutagen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 094 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. format din două propoziţii/ o frază.

. .. B 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. reptile c) homarul d) sepia C 10 puncte Scrieţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.... Este corectă o singură variantă de răspuns... dar purtători ai genei pentru hemofilie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. genotipurile părinţilor sunt: a) Xh X şi XY b) Xh Xh şi XY c) XX şi X hY d) X h X h şi X hY 3... Celule anucleate sunt: a) fibrele musculare b) hematiile c) celulele ficatului d) neuronii 2..... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Dacă în F1 toţi descendenţii de sex masculin sunt sănătoşi. angiospermele se împart în .. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. litera corespunzătoare răspunsului corect. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. A B 1.. iar toţi descendenţii de sex feminin sunt sănătoşi.Varianta 95 Ministerul Educaţiei.. moluşte b) gavialul 3. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este: a) anafaza b) metafaza c) profaza d) telofaza 4. şi . Se acordă 10 puncte din oficiu.. artropode a) păstrăvul 2... După numărul de cotiledoane. Primul segment al căilor respiratorii este reprezentat de: a) cavitatea bucală b) faringe c) fose nazale d) laringe .

Produsul de secreţie al ficatului este bila. c) genotipurile şi fenotipurile posibile ale Cătălinei.enumerarea segmentelor tubului digestiv la nivelul cărora are loc digestia lipidelor. deoarece orice tăietură sau lovitură puternică îi poate determina o hemoragie abundentă şi necontrolată. . b) genotipul lui Matei şi genotipurile părinţilor. c) Numiţi un vierme parazit . cu atenţie. a) Numiţi câte un reprezentant parazit din regnurile Monera şi Protista. Matei trebuie să fie foarte atent. De fiecare dată când se joacă în parc. 2.precizarea tipurilor de lipide asupra cărora acţionează enzimele lipolitice şi a produşilor finali rezultaţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. afirmaţiile următoare. 1. . 2. 6. 4. 5. Mitocondriile sunt organite celulare. scrieţi pe foaia de examen. dominantă/ recesivă). format din două propoziţii / o frază. stabiliţi următoarele: a) maladia ereditară de care suferă Matei.menţionarea unei cauze şi a şase manifestări ale hepatitei. scrieţi pe foaia de examen. 20 puncte Numeroase organisme pot produce boli la plante. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.enumerarea a două exemple de enzime lipolitice. B 10 puncte Matei şi Cătălina sunt fraţi. tipul maladiei (autozomală/ heterozomală. 3. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia lipidelor” după următorul plan: . respiraţie. Ministerul Educaţiei. care poate avea consecinţe fatale. animale şi om. daţi două exemple de adaptări ale viermilor la viaţa parazitară. încadraţi acest organism în regnul corespunzător. . Ştiind că nici unul din părinţii celor doi copii nu prezintă aceste simptome.precizarea localizării ficatului şi a rolurilor lui în digestia lipidelor. ATP. Ministerul Educaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Oseina este impregnată cu săruri minerale. Prin meioză are loc refacerea ţesuturilor lezate. biologici. Totalitatea petalelor unei flori formează caliciul. Factori mutageni pot fi: fizici. a) Precizaţi trei componente ale unei mitocondrii. .Ministerul Educaţiei. b) Comparaţi mitocondriile cu nucleul. chimici. energie. precizând două asemănări şi o deosebire. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. precizaţi denumirea bolilor produse de aceştia. . Stomacul comunică cu duodenul prin: a) esofag b) faringe c) laringe d) orificiul piloric D 10 puncte Citiţi. litera A. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii. c) Alcătuiţi un text coerent. b) Precizaţi tipul de nutriţie al organismului care produce rugina grâului. Membrana nucleară este străbătută de pori.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. astfel încât aceasta să fie corectă. filicate c) piersicul d) porumbul C 10 puncte Scrieţi. digestia chimică a proteinelor este realizată de: a) bilă b) salivă c) sucul gastric d) sucul pancreatic B .... Este corectă o singură variantă de răspuns. A B 1. dicotiledonate b) laricele (zada) 3... Acidul clorhidric: a) este prezent în sucul gastric b) emulsionează grăsimile c) hidrolizează aminoacizii d) neutralizează aciditatea din stomac 2.. Cromozomii se aliniază în plan ecuatorial în: a) anafază b) metafază c) profază d) telofază 3.. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. Tetradele cromatidice se formează în: a) anafază b) interfază c) meioză d) mitoză 4.. 1. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal. .. litera corespunzătoare răspunsului corect. pe foaia de examen. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. şi . Varianta 096 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. În stomac. Cele două tipuri de diviziune indirectă (cariochinetică) sunt: . Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.....Varianta 96 Ministerul Educaţiei.. Se acordă 10 puncte din oficiu.... conifere a) feriguţa 2.. pe foaia de examen.

b) tipurile de gameţi formaţi de hibrizii din F1. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată.globul ocular: enumerarea componentelor şi precizarea tipurilor de vedere asigurate de celulele fotosensibile în corelaţie cu tipul de celulă. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. 1. 5. . Ministerul Educaţiei. 6. tricameral. bărbat sănătos. Limfocitele au rol în imunitate. . .receptorul: definiţie. scrieţi pe foaia de examen. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. cavitar. Amilaza acţionează la nivelul intestinului gros. c) raportul de segregare fenotipic din F2 şi numărul de combinaţii homozigote pentru ambele caractere din F2. litera A. . Membrana celulară este o componentă fundamentală a celulei. afirmaţiile următoare. . 20 puncte Numeroase boli genetice au drept cauze mutaţii ale genelor. scrieţi pe foaia de examen. 2. 4. 10 puncte Se încrucişează un soi de tomate cu fructele ovale (O) şi roşii (R) cu soi de tomate cu fructe rotunde (o) şi galbene (r).chemoreceptorii: menţionarea denumirii şi a localizării lor. femeie sănătoasă. a) Numiţi cele două substanţe de bază prezente în membrana celulară. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Nucleolii conţin: a) acizi nucleici b) apă c) lizozomi d) centrioli D 10 puncte Citiţi. b) Precizaţi cauza şi o manifestare a anemiei falciforme. 3. cu atenţie. genotipurile pentru: femeie sănătoasă. Inima. scade presiunea intrapulmonară faţă de valoarea presiunii atmosferice. este un organ musculos. bărbat bolnav. b) Precizaţi câte o substanţă chimică din structura peretelui celular la bacterii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. c) Notaţi. a) Daţi două exemple de boli genetice produse de mutaţii numerice heterozomale. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. la mamiferele adulte. Procariotele prezintă un material genetic lipsit de membrană nucleară. pori.urechea medie: precizarea a două caracteristici ale acesteia. dublă. În inspiraţie.Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. Stabiliţi următoarele: a) fenotipul organismelor din F1. în cazul daltonismului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. fungi şi plante. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 2. c) Alcătuiţi un text coerent. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: criste. B Ministerul Educaţiei. Centrozomul este absent din celule nervoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Organele de simţ la mamifere” după următorul plan: . dar purtătoare a genei.pielea: precizarea a trei tipuri de receptori conţinuţi de aceasta.

. chiroptere b) broasca ţestoasă de apă 3.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii. Au rol în coagularea sângelui: a) hematiile b) monocitele c) limfocitele d) trombocitele 2.. pe foaia de examen... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. Se acordă 10 puncte din oficiu... Stomacul este situat în cavitatea . Din bilă lipsesc: a) enzimele b) pigmenţii biliari c) sărurile biliare d) sărurile minerale 3. 6 puncte Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal. şi comunică cu intestinul subţire prin orifciul ...... pe foaia de examen. chelonieni c) liliacul urecheat d) salamandra C 10 puncte Scrieţi... astfel încât aceasta să fie corectă. . A B 1.. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Imparicopitatele: a) au membre transformate în lopeţi b) sunt mamifere unguligrade c) sunt plantigrade d) se sprijină pe toată talpa B . Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.. iar coloana A grupele sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi.. litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns... 1. anure a) broasca de lac 2....Varianta 97 Ministerul Educaţiei. Mitocondriile: a) au rol în digestia celulară b) coordonează activitatea celulară c) stochează energia în molecule de ATP d) sunt prezente în celulele procariote 4.

ecuaţiile generale ale fotosintezei şi respiraţiei aerobe. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă.Ministerul Educaţiei. dar purtători ai genei pentru hemofilie şi/ sau daltonism. format din două propoziţii / o frază. . . b) Realizaţi. Receptorii auditivi la mamifere sunt localizaţi în: a) melcul membranos b) canalele semicirculare c) saculă d) utriculă D 10 puncte Citiţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. c) probabilitatea apariţiei în această familie a copiilor sănătoşi. a) Enumeraţi cele trei tipuri de bacterii după forma corpului. b) Comparaţi structura celulei procariote cu structura celulei eucariote. Virusurile sunt entităţi infecţioase. 6. deasupra diafragmului. Stabiliţi următoarele: a) genotipul părinţilor.explicarea legăturii funcţionale ce se stabileşte între cele două procese. precizând o asemănare şi trei deosebiri. arahnide şi cefalopode. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza şi respiraţia”. scrieţi pe foaia de examen. Spermatozoizii se formează la nivelul tubilor seminiferi. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Bunicul din partea tatălui are grupa sangvină O (I). în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: codominanţă. c) Menţionaţi trei aspecte legate de importanţa bacteriilor. 1. c) Alcătuiţi un text coerent. 3. 2. până în F1. 4. 20 puncte 2. purtătoare a genei pentru hemofilie şi are grupa sangvină O (I). Ministerul Educaţiei. iar mama este sănătoasă. afirmaţiile următoare. un călugăr franciscan. Ministerul Educaţiei. Seva elaborată circulă prin vasele liberiene. Monerele sunt cele mai vechi forme de viaţă. genotip. . b) grupele de sânge posibile ale copiilor. a) Definiţi noţiunile: monohibridare. grupe sangvine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. scrieţi pe foaia de examen. Gregor Mendel. litera A. schema încrucişării dintre o plantă homozigotă cu bobul neted (N) şi o plantă homozigotă cu bobul zbârcit (z). Moluştele se clasifică în lamelibranhiate. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. este considerat părintele geneticii.precizarea celor două tipuri de ţesuturi asimilatoare şi localizarea acestora în corpul plantei.menţionarea a trei aspecte ale importanţei fotosintezei. fenotip. cu atenţie. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.localizarea celor două procese la nivel celular. . după următorul plan: . Bila are rol în digestia lipidelor. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. . Ficatul este situat în stânga stomacului. 5. B 10 puncte Tatăl suferă de daltonism şi are grupa sangvină A (II).

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore... astfel încât aceasta să fie corectă. Lizozomii conţin: a) ADN b) ARN c) lizozim d) enzime B . Hemofilia: a) este o boală autozomală b) se datorează unei mutaţii pe cromozomul Y c) se manifestă prin codominanţă d) se transmite băieţilor pe linie maternă 2. şi celule cu .. pe foaia de examen.. Duodenul este un segment al: a) esofagului b) faringelui c) intestinului gros d) intestinului subţire 4.. litera corespunzătoare răspunsului corect. A B 1.. Este corectă o singură variantă de răspuns. 6 puncte Coloana B cuprinde secreţii digestive.. . lipide b) maltaza 3..Varianta 98 Ministerul Educaţiei.... pe foaia de examen. În interfază are loc: a) condensarea maximă a cromatinei b) dispariţia membranei nucleare c) dublarea cantităţii de ADN d) separarea cromatidelor 3. Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi. glucide a) lipaza 2. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare. Celule fotoreceptoare din structura retinei se numesc celule cu . proteine c) pepsina d) bilă C 10 puncte Scrieţi..... Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B... Se acordă 10 puncte din oficiu. iar coloana A substanţe pe care acestea le hidrolizează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii...... 1.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea – funcţie fundamentală a organismelor” după următorul plan: . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. ştiind că volumul sangvin reprezintă 8% din greutatea corporală. 10 puncte Maria are grupa sangvină B (III). regnul din care face parte. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei. HIV este un ribovirus. b) Daţi două exemple de baziodiomicete. alcătuirea corpului.precizarea elementelor componente ale sistemului genital masculin. precizaţi un aspect legat de importanţa lor. Pentru calcule folosiţi una din valorile cunoscute. respectiv gonoreei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. .enumerarea elementelor componente ale florii hermafrodite. mitocondrie. Corzile vocale sunt localizate la nivelul laringelui.Ministerul Educaţiei. 2.precizarea structurilor care se formează din cele două tipuri de zigoţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. energie. Pigmenţii biliari: a) hidrolizează proteinele b) emulsionează grăsimile c) intră în compoziţia bilei d) se găsesc în sucul gastric D 10 puncte Citiţi. Maria are 54 de kg. c) Alcătuiţi un text coerent. pentru mucegaiul verde. iar plasma reprezintă 55-60% din compoziţia sângelui. 5. format din două propoziţii / o frază. c) volumul de elemente figurate din sângele Mariei. scrieţi pe foaia de examen. rezultaţi în urma dublei fecundaţii la angiosperme. litera A. 3. b) două combinaţii posibile ale grupelor de sânge ale părinţilor. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. B Ministerul Educaţiei. 1. afirmaţiile următoare. b) Precizaţi patru elemente structurale ale cloroplastului. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. iar fratele ei grupa O (I). a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a sifilisului. 6. c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între ascomicete şi bazidiomicete. tipul de nutriţie. folosind o cultură de mucegai verde. scrieţi pe foaia de examen. . 20 puncte Alexander Fleming descoperă la începutul secolului trecut penicilina. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: cloroplast. a) Clasificaţi leucoplastele după tipul de substanţă organică pe care o depozitează.menţionarea a câte unei cauze. a) Notaţi. Faza mitozei caracterizată prin dezorganizarea învelişului nuclear este profaza.enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismului. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Aparatul Golgi este format dintr-o reţea de canalicule subţiri. Stabiliţi următoarele: a) genotipurile celor doi fraţi. Celulele cu bastonaşe reacţionează la lumina de intensitate redusă. 4. . 2. cu atenţie. Majoritatea plantelor se hrănesc fotoautotrof. La bacterii peretele celular este constituit din chitină. .

Este corectă o singură variantă de răspuns.. Aparţine sucului gastric enzima: a) amilaza b) lactaza c) pepsina d) tripsina 4. babesioză a) bacterie 2. 1. astfel încât aceasta să fie corectă. pe foaia de examen. pe foaia de examen. A B 1.... Omul are..Varianta 99 Ministerul Educaţiei... noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare.. reorganizarea membranei nucleare are loc în: a) profază b) metafază c) anafază d) telofază 3....... un număr de . iar coloana A numele unor afecţiuni provocate de aceştia. Scrieţi. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. teniază c) vierme d) virus C 10 puncte Scrieţi.. Se acordă 10 puncte din oficiu. tuberculoză b) sporozoar 3. În diviziunea celulară. în celulele somatice. litera corespunzătoare răspunsului corect.. Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. pe foaia de examen.. B 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patologici. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. de autozomi şi un număr de . Ţesutul fundamental asimilator: a) asigură conducerea sevelor b) conţine celule cu cloroplaste c) este un ţesut embrionar d) se află în organele subterane ale unei plante . heterozomi... Ribozomul: a) alcătuieşte reticulul endoplasmatic neted b) are rol în sinteza proteinelor c) conţine ADN d) este o structură veziculară 2..

b) Clasificaţi agenţii mutageni. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema “Ţesuturile animale” după următorul plan: . 1. La mamifere. 2. Ministerul Educaţiei. format din două propoziţii / o frază. afirmaţiile următoare. c) Alcătuiţi un text coerent. Fotoreceptorii sunt localizaţi în coroidă. meioză. . a câte unei caracteristici structurale a acestora şi a câte unui organ în structura căruia este întâlnit fiecare tip de fibră. a) Precizaţi organele în care are loc meioza in corpul unui mamifer de sex femeiesc. Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. respectiv bărbătesc. scrieţi pe foaia de examen. . . stabilind patru modificări produse la nivelul celulei. Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. b) Caracterizaţi profaza.descrierea structurii ţesutului osos compact şi precizarea a câte unui exemplu de localizare pentru fiecare tip de ţesut osos. 6. Folosind litere/ simboluri alese de voi. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: sindrom Klinefelter. b) genotipul şi fenotipul indivizilor din F1. . 5. litera A.argumentarea încadrării sângelui în categoria ţesuturilor conjunctive. cu atenţie. stabiliţi următoarele: a) genotipurile părinţilor. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. 3. c) Comparaţi anafaza I a meiozei cu anafaza II a meiozei. Muşchii gambei se inseră pe radius. Plămânul este acoperit de pleură.clasificarea ţesuturilor epiteliale. B 10 puncte Se încrucişează un mascul aparţinând unei rase de iepuri cu blană neagră şi urechi scurte cu o femelă aparţinând unei rase de iepure având blană albă şi urechi lungi. 20 puncte Diviziunea celulară asigură înmulţirea celulelor. 4. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Caracterele blană albă şi urechi scurte nu se pot manifesta decât în stare homozigotă. heterozomi. după rolurile deţinute în organism. stabiliţi o asemănare şi o deosebire.Ministerul Educaţiei. fenotipul lor. c) procentul de organisme dublu homozigote din F2. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. .precizarea a două tipuri de fibre musculare. 2. Meioza are o etapă reducţională. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. Trombocitele au rol în coagularea sângelui. Mazărea are sămânţă cu două cotiledoane. scrieţi pe foaia de examen. a) Enumeraţi patru maladii produse de mutaţii genice. os al scheletului membrelor posterioare este: a) ulna b) radiusul c) humerusul d) femurul D 10 puncte Citiţi.definiţia unui ţesut. Maladiile genetice sunt determinate de restructurări ale materialului genetic.

. . micoză a) HIV 2.. şi .. pe foaia de examen. Un ordin cuprinde mai multe: a) încrengături b) familii c) regnuri d) clase B . bacterioză b) plasmodiul malariei 3. litera corespunzătoare răspunsului corect.. La mamifere. 1. la om. viroză c) Candida d) bacilul Koch C 10 puncte Scrieţi. astfel încât aceasta să fie corectă.... 6 puncte Coloana B cuprinde agenţi patogeni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B. A B 1. noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare... Leucoplastele au rol în: a) transport celular b) fotosinteză c) reproducere d) depozitare 4... pe foaia de examen. este format din două oase: ..Varianta 100 Ministerul Educaţiei... Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. iar coloana A categoriile de boli produse de aceştia.. Fenomenul de codominanţă apare în cazul grupei de sânge: a) O (I) b) A (II) c) B (III) d) AB (IV) 3..... Se acordă 10 puncte din oficiu.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Examenul de bacalaureat 2009 Probă scrisă la biologie vegetală şi animală Proba E/F • • Toate subiectele sunt obligatorii.. Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) A 4 puncte Scrieţi.. Este corectă o singură variantă de răspuns. Scheletul antebraţului. gonada masculină este: a) prostata b) testiculul c) uretra d) vezica urinară 2.

bărbaţi.rolurile olfacţiei şi gustului în viaţa mamiferelor. Ţesuturile conjunctive moi sunt formate din celule. Hepatita este produsă de bacilul Koch. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 5. litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL III (30 puncte) Alcătuiţi un eseu cu tema „Sensibilitatea chimică la mamifere” după următorul plan: . Feriga comună face parte din grupul cormofitelor. coagularea sângelui. a) Enumeraţi trei grupe (clase) de moluşte. b) Explicaţi mecanismul care determină această mutaţie. c) probabilitatea apariţiei descendenţilor cu grupa 0 (I). . Scoicile: a) pot trăi şi în mediul aerian b) au schelet intern c) prezintă cochilie internă d) au respiraţie branhială D 10 puncte Citiţi. c) Menţionaţi tipurile de locomoţie caracteristice celor trei grupe (clase) de moluşte. fibre şi substanţă fundamentală. scrieţi pe foaia de examen. B 10 puncte Un bărbat cu ochii albaştri (bb) şi cu grupa de sânge AB (IV) se căsătoreşte cu o femeie cu ochii negri (BB) şi cu grupa de sânge A (II) (heterozigot). scrieţi pe foaia de examen. b) Precizaţi cele trei părţi ale corpului moluştelor. Endospermul seminţei are rol în nutriţia embrionului. a) Precizaţi tipul de mutaţie ce determină apariţia acestei maladii. Sindromul Turner apare datorită neseparării perechii de cromozomi X în timpul meiozei. . 1.muguri gustativi: precizarea localizării. Stabiliţi următoarele: a) genotipul celor doi indivizi. Moluştele sunt un grup de nevertebrate bine reprezentat în diferite medii de viaţă. 2. respectiv a celor cu ochii negri. 3. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei. în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei.calea de conducere a informaţiilor olfactive. b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia. 5.mucoasa olfactivă: precizarea localizării. femei. format din două propoziţii / o frază. Ministerul Educaţiei. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) A 1. Ministerul Educaţiei.sensibilitatea la mamifere: enumerarea altor două tipuri de sensibilităţi. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă. Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei. 4. cu atenţie.Ministerul Educaţiei. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente. c) Alcătuiţi un text coerent. . 20 puncte 2. în care să folosiţi corect şi în corelaţie următoarele noţiuni: heterozom. . Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată. Sindromul Down este o maladie genetică determinată de o mutaţie. litera A. maladie. Centrul celular (centrozomul) determină formarea nucleolului. . afirmaţiile următoare. a caracteristicilor elementelor componente şi a rolurilor acestor componente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful