Sunteți pe pagina 1din 12

Niculina Badiu

Biologie
vegetala Si animald
- teste pentru bacalaureat -

4lBooklet
Bucuregti,2017
CUPRINS

CLASAA IX-A.

Teste 1 -4

2. Structura gifunc{iile fundamentale ale organismelor....."". '........'.40


RAspuNsuRr pENTRU TESTELE PE cAPlroLE .............. ........160

RAspuNsuRI PENTRU TESTELE GENERALE ....,.187


BroLoGrE VEGETALA $ ANTMALA
SINTEZE PENTRU BACAIAUREAT

CLASiA A X.A

$tiinla care studiazd clasificarea lumii vii se numegte SISTEMATOA sau TAXONOMIE. Unitdlile de
dasiftcare se numesc TAXONI. Taxonul de bazd este specia. Specia cuprinde totalitatea indivizilor
eeminiitori, care se reproduc sexuat, iar descendenla este fertile. Taxoniisuperiorispeciei sunt: gen
-+ f,amilie -+ ordin -+ clasd -+ increngdturi -+ regn.

VIRUSURILE:
Definige:
- sunt entitdli: - infeclioase;
- submicroscopice;
-tdrd, organizare celulari $i metabolism propriu, de aceea nu sunt considerate vii.
Alcdtrire:
- CAPSIDA (invelig proteic) alcdtuitd din subuniteti = CAPSOMERE;
- GENOM VIRAL: - fie ADN + se numesc dezoxiribovirusuri;
ex.: virusul herpesului, al hepatitei;
- fie ARN -) se numesc ribovirusuri;
ex.: virusul HlV, gripal.
REGNURILE:
Materia vie a fost grupatd in 5 regnuri: Monera, Protista, Fungi, Plante, Animal

A. REGNUL MONERA (PROCARTOTA):


Definilie: cuprinde bacteriile -+ organisme unicelulare, procariote, mobile gi imobile, heterotrofe gi
autotrofe, care se reproduc asexuat;
- trdiesc Tn toate mediile de viatd;
- au forme diferite:
- sfericd = coci, ex.: Stafilococul auriu;
- bastona$ = bacili, ex.: bacilul Koch (produce TBC), bacilul fAnului;
- virguld = vibrion, ex.: vibrionul holerei;
- spirald.
- respiralia: - aerobd;
- anaerobd.
trportanti:
- produc boli = BACTERIOZE, de ex.: sifilis, tuberculozd.
- igienizeazd mediul (cele saprofite);
sunt fermentative (au rol in fermentalia aceticd Si lacticd);
- sunt fixatoare de azot (trdiesc in simbiozi cu riddcinile leguminoaselor).
B. REGNUL PROTISTA:
Definitie: cuprinde organisme eucariote (EK) unicelulare acvatice sau parazite in corpul altor
organisme.
- nutritia: - autotrofe;
- heterotrofd: - saprofitd;
- parazitd.
- locomotia: - cili;
- flageli;
- pseudopode.
- inmul{ire: - asexuati;
- sexuati.

Clasificare:
a) PROTISTE ASEMANATOARE PLANTELOR - mediul de viatd -+ acvatic.
Cuprind:
1. ALGELE UNICELULARE -verzi -verzeala zidurilor -+ nutrilie autotrofd;
2. EUGLENE - Euglena verde -+ nutritie mixotrofd.

b) pRorsrE ASEMANATOARE ANIMALELOR.


SPOROZOARE: sunt exclusiv parazite, prezintd in ciclul de dezvoltare un stadiu de spor.
ex.: Plasmodium malariae + produce malaria;
+ este transmis de tAntarul anofel.
c. REGNUL FUNGI (CIUPERCI):
Definilie: cuprinde organisme eucariote unicelulare gi pluricelulare, imobile, predominant terestre.
- corpul este alcituit din celule filamentoase - hife, care formeazd MICELIU;
- peretele celular contine: - chitind;
- substanta de rezervd: - glicogen;
- nutritie - heterotrofd: - saprofitd;
- parazitd -+ produc boli = MICOZE.
- inmultire: - asexuatd:- spori asexuali;
- fragmente de micelii.
- sexuatd:- spori sexuati.
Clasificare:
1. CLASA ASCOMICETE:
- au spori specializa[i = ASCOSPORI, localiza[i in sporangele in formi
de sac = ASCA;
-
- pot fi: SAPROFITE - drojdia-de-bere;
- drojdia-de-vin;
- mucegaiul verde-albdstrui ;
- PARAZITE- Candida -+ produce infec[ii ale: - urechilor;
- unghiilor;
- organelor genitale.

4
2. CLASA BAZIDIOMICETE:
- ciuperci superioare;
- prezintd spori specializati = BAZIDIOSPORI, localizaliin sporangele de formi
cubicd = BAZIDIE;
- pot fi: - PARAZITE: - rugina grAului; tdciunele porumbului;ticiunele grAului.
- SAPROFITE (cu pdtdrie):
- COMESTIBILE: ghebele, hribul, ciuperca de cAmp;
- OTRAVITOARE: muscarila, hribul dracului, buretele-ucigag.
D. REGNUL PI.ANTE:
Definilie: cuprinde organisme eucariote (EK) pluricelulare, predominant terestre, imobile,
fotoautotrofe, cu reproducere asexuati gi sexuatd.
Sunt grupate in:
1. PLANTE AVASCUIARE -+ fird vase condr.rcdtoare liberiene gi lemnoase gi organe vegetative
diferenliate. Corpl lor se numegte tal
Clasificare:
= talofite.
a) Algele pluricelulare: - 1TCnETGATURA CHLOROPHYTA - verzi:- mdtasea broa$tei;
- salata de mare;
- iuCnerucATURA RHODOPHYTA- rosii: porphyra sp.;
-iruCneruCArUnn PHAEOPHYTA - brune: Laminaria sp.
b)tncrengitura Briofite (mugchi de pdmAnt):
- sunt talofite evoluate, ce formeazd al doilea strat de sol dupd licheni;
- sunt rdspAnditi pe: - sol;
- scoarta copacilor;
- lemne;
- stAnci.
- alcituire: tal cormoid cu: rizoizi;
-
- tulpinitd;
- frunzigoare.
- inmultire: - prin spori.
Ex. CLASA BRYATE: - mugchiul de pimAnt;
- mugchiul de turbd;
- mugchiul de fAntAna.
2. PLANTE VASCULARE + au vase conducdtoare Si organe vegetative diferenliate. Corpul lor se
numegte corm cormofite.
Clasificare:
=
al increngitura Pteridofite (ferigi) :
-
- alcdtuire: riddcini adventive;
- tulpind subterand (rizom);
- frunze simplu sau dublu penat compuse;
-nu aut - flori;
- semnite.
- inmultire: asexuatd -+ spori.
Ex. Clasa FILICATE:feriga comund; ferigula dulce.
b) increngtrtura Spermatofite (plante cu flori gi seminle):
\------\
,"
1. GIMNOSPERME 2. ANGIOSPERME

. MONOCOTILEDONATE .. DICOTILEDONATE

1. GIMNOSPERME:
Definitie: sunt plantele care nu au ovulele inchise in ovar gi, in urma fecundaliei, sdmAnla nu este
inchisd in fruct.
Clasificare:
c asa co n re re :-
I i

1
i?L? fi}
iXXXi; ?,??,il,:i3t#ilo as e ) ;
- frunze aciculare (cetinoase);
- flori unisexuate - conul bdrbdtesc (o floare);
- conul femeiesc (o infolorescentd);
Ex.: molid, pin, brad, pin alb, zadd,, tisi, ienupdr,

2. ANGIOSPERME:
Definitie: sunt plantele care au ovulele inchise in ovar gi, in urma fecundaliei, sdmAnta este inchisd
in fruct.
- plante superioare, rdspAndite pe tot globul;
- apare inveligulfloral alcdtuit din: - SEPALE (CALICIU);
- PETALE (COROLA).
Clasificare:

ANGIOSPERME

. Clasa .. Clasa
MONOCOTILEDONATE: DICOTILEDONATE:
- rdddcind fasciculatd;
- rdddcind pivotantd sau rdmuroasd;
- tulpind neramificati terminal;
- tulpind ramificatd terminal;
- frunze sesile (fard petiol); frunze peliolate;
flori pe tipul 3 sau multiplu de 3 (3
-
- - flori pe tipul 4 sau 5 (4-5 petale, 4-5 sepale etc.);
sepale, 3 petale etc.);
- embrionul are 2 cotiledoane;
- embrionul are un cotiledon;
- ex.:arbori- stejar, tei, castan;
- ex.: lalea; arbu$ti- mur, trandafir, mice$;
cereale; pomifructiferi;
usturoi; plante ierboase - mazdre,
ceap6; fasole,
ghiocel; ardei,
crin; cartof,
zambild; floarea-soarelui,
liliac. mugetel,
varzd.

6
tE. REGNUL ANIMAL:
Definilie: cuprinde organisme pluricelulare eucariote mobile, heterotrofe, cu reproducere asexuatd gi
sexuatd, grupate in:
ANIMALE

I. GRUPA NEVERTEBRATE I!. GRUPA CORDATE


(nu prezintd schelet intern) (prezinti schelet intern - Notocord)

[ . Increngitura Celenterate lncrengdtu ra Vertebrate


; animale acvative solitare sau - animale evoluate Ia care Notomrdul este inlocuit de
coloniale, libere sau fixate; coloana vertebrald;
* nu prezintd organe diferentiate; - trdiesc in toate mediile de viati;
- grupate in: - sistemele de organe sunt foarte bine dearoltate;
E) clasa Hidrozoare; - locomolia prin inot, mers, alergat, salt sau zbor;
ex.: Hidra de api dulce; - respiratia branhiald sau pulmonard;
!; ctasa Scifozoare; ex.: meduza. - reproducerea sexuatd;
- grupate in:
?. lncrengitura Viermi lali (Platelminti)
- animale acvative sau parazite in a) supraclasa Pegti
corpul altor organisme; - adaptate la mediul acvatic;
i-Corpul turtit dorso-ventral, au organe - respiratia branhiald;
diferentiate; - fecundatie externd;
- grupate in: - prezintd inotdtoare perechi gi neperechi;
p) clasa Trematode; - poikiloterme;
ex.: viermele de gdlbeazd; - grupate in:
h) dasa Cestode; ex.: tenia. 1. clasa pegti osogi - crap, somn, biban, galdu, caras,
scrumbie etc.;
13. increngltura Viermi cilindrici 2. clasa pegti osogi-cartilaginogi - cegd, morun, nisetru,
l (Nematelminti) pdstrugi etc.
i- animale acvatice sau terestre, libere
I sau parazite; b) supraclasa Tetrapode
i- corpul cilindric, ascutit la capete; - prezinti 4 membre;
i- grupate in: 1. Clasa Amfibieni
clasa Nematode; - animale adaptate la mediul terestru, dar dependente de
r ex.: limbricul, trichina, oxiurul; mediul acvatic prin respiratie (tegumentard, pulmonard)
gi reproducere (fecundatie externd);
4. increngdtura Viermi inelati (Anelide) - sunt poikiloterme;
- animale terestre sau acvative, libere - grupate in:
sau ectoparazile; 1a. OrdinulAnure (amfibienifiri coadd); ex.: broasca de
- corpul alcdtuit din inele care lac, brotdcelul;
corespund unei compartimentiri 1b. Ordinul Urodele (amfibieni care au coad5); ex.:
interne; salamandra, tritonul.
- grupate in:
a) clasa Oligochete - rdma;
bt clasa Hirudinee - lipitoarea;
5. increngitura Molugte
2. Clasa Reptile
- animale terestre gi acvatice, libere; - animale adaptate complet la mediul terestru;
- corpul moale, alcdtuit din cap, masd - prezintd tegumenul ingrogat - respiratia pulmonard,
viscerald gi picior, poate fi protejat
fecundatia internd; - sunt poikiloterme;
de o cochilie (la melc) sau de doui
-grupate in:
valve (la scoici);
2a. ofidieni (apode): $arpe de casi, viperd;
- grupate in: 2b. lacertilienr gopArla verde, gugter;
a) clasa Gasteropode - melci;
2c. chelonieni: broagte testoase;
b) clasa Lamelibranhiate - scoici;
2d. crocodi lienr: aligator, crocodil.
c) clasa Cefalopode - sepie,
caracatiti.
3. Clasa Pdstrri
6. increngitura Artropode - animale adaptate la mediul aerian, terestru gi acvatic;
- animale rdspAndite in toate mediile - corpul acoperit cu penaj, membrele anterioare
transformate Tn aripi;
de viatd, libere sau parazite;
- corpul protejat de un exoschelet - respiratie pulmonarS, fecundalie internd;
chitinos; - sunt homeoterme;
- alcdtuit din cefalotorace gi abdomen - grupate in:
(la arahnide gi crustacei) gi cap, - ACARENATE (strut);
torace gi abdomen (la insecte); - CARENATE:
a. bune zburiltoare: porumbel, turturea;
- prezintd apendici (picioare) b. insectivore: ciocdnitoare, cuc;
articulate cu rol de locomotie;
c. granivore: gdind;
- respiratia prin pldmAni (arahnide), d. scurmitoare: cocog de munte, pdun;
trahei (insecte) 9i branhii
e. picioroang e: barzd, cocostArc;
(crustacei);
f. acvatice: rat5, gAscd, lebddd, pelican;
- reproducerea sexuatd; dezvoltarea g. ripitoare dezi: uliu, goim, acvild; .
se realizeazd, prin metamorfozd
h. r6pitoare de noapte: bufnitd, cucuvea.
completi (ou-larv5-nimfd-adult) sau
i ncompleti (ou-larvd-adult)
;
4. Clasa Mamifere (Placentare)
- grupate in:
a) clasa Arahnide - cipugd, scorpion, - trdiesc Tn toate mediile de viald (predominant terestru);
pdianjen; - corpul acoperit de bland;
- fecundatia internS; embrionul se dezvolti in uter fiind
-
b) clasa Crustacee rac, crab,
protejat gi hrdnit de placentd; puii sunt hrdni[i cu
crevete;
laptele produs de glandele mamare;
c) clasa lnsecte - fluturi, gAndaci,
ldcuste, furnici, libelule. - sunt homeoterme;
- grupate in:
a insec'tivore: cdrtitd, arici;
b. copitate: girafi, zebrd;
d. rozitoare: $oarece, iepure, hArciog;
f. camivore: lup, rAs, leu;
g. pinipede: focd, morsd;
h. cetiacee: balend, delfin;
i. proboscidieni: elefant;
j. primate: - maimute:cimpanzeu, gorild, urangutan;
- om.
TESTUL 1

SUBIECTUL I 30 de puncte

A. Scrieti pe foaia de examen, notiunile cu care 4. Au temperatura corpului constantd:


trebuie si completati spatiile libere din afirmalia a) amfibienii gi reptilele
urmdtoare, astfelinc0t aceasta si fie corect6.4 p. b) pdsdrile gi amfibienii
Virusurile sunt alcituite dln 9i c) reptilele gi mamiferele
d) pdsarile gi mamiferele
5. Tenia:
B. Datidoui exemple de grupe de fungi; scrbg in
a) aparline protistelor
dreptul fiecdrei grupe cdte un exemplu
b) este paraziti la om gi alte cordate
reprezentativ. 6 p.
c) reprezintd un vierme cilindric
C. Scrieti pe foaia de examen, litera d) trdiegte liber ?n mediul acvatic
corespunz6toare rtrspunsului corect. Este
D. Citili, cu atentie, afirmatiile urmtrtoare. Daci
corecti o singurd varianttr de rlspuns. 10 p.
apreciatici afirmalia este adevaratli, scrieti pe
1. Sunt animale nevertebrate:
foaia de examen, tn dreptulcifrei
a) arahnidele gi anelidele
corespunzdtoare afirmafiei, litera A. Dacd
b) sporozoarele gi scifozoarele
apreciati ci afirmatia este false, scrieti pe foaia
c) briofitele
de examen, in dreptulcifrei corespunzdtoare
d) gimnospermele
2. Coniferele apa(in grupei: afirmatiei, litera F Si modificati padialafirmalia
pentru ca aceasta sd devind adevarattr. Folositi,
a) sporozoare
in acest scop, informatia Stiintifici adecvatd. Nu
b) fungi
se acceptil folosirea negaliei. 1o p.
c)gimnosperme
d) pteridofite 1. Cetaceele sunt cordate cu respiralie branhialS.
3. Amfibienii: 2. Trematodele apa(in increngiturii Platelminti.
a) au respiratie dubli: pulmonard 9i cutanee 3. Anurele gi urodelele sunt reptile acvatice.
b) sunt vertebrate placentare
c) au corpul acoperit cu solzi
d) sunt organisme ovipare

SUBIECTUL al lll-lea 30 de puncte

1. Plantele sunt organisme eucariote, pluricelulare, 2. lncrengdtura Artropoda este cel mai mare dintre
autotrofe. '14p. animal.
filumurile regnului 16 p.
a) enumerali grupele de plante vasculare; a) enumerati trei caractere generale ale
b) comparali plantele avasculare cu plantele artropodelor;
vasculare avdnd in vedere trei componente b) explicati afirmatia urmdtoare ,,Disparilia
structurale; bondarilor gi a albinelor atrage dupi sine
c) construiti patru enunturi afirmative, cAte doui disparitia de pe planetd a angiospermelor";
pentru fiecare con{inut, utilizAnd limbajul gtiintific c) alcdtui!i un minieseu intitulat ,,Crustaceii",
adecvat. folosind informalia gtiinlificd adecvati. in acest
Folositi in acest scop informalii referitoare la scop, respectali urmdtoarele etape: - enumerati
urmdtoarele continuturi : gase noliuni specifice acestei teme.
- alge verzi construirea, cu ajutorul acestora, a unui text
- briofite coerent, format din maximum trei-patru fraze,
folosind corect gi ?n corelatie, notiunile
enumerate.
TESTUL 2

SUBIECTUL I 30 de puncte

A. Scrieli pe foaia de examen, noliunile cu care trebuie c) produc boli numite micoze
si completatispaliile libere din afirmatia urmtrtoare, d) sunt incapabile de autoreproducere
astfelirrcAt aceasta si fie corccti. 4p. 4. Corpul este acoperit cu solzi gi mucus la:
Protistele sunt organisme ......... eucariote, a) amfibieni
care se deplaseazi cu ajutorul pseudopodelor, b) pesti
....9i flagelilor.
c) reptile
d) urodele
5. Apa(in gasteropodelor terestre:
B. Datidoud exemple de grupe de celenterate; a) pdianjenii gi scorpionii
scrie$ tn dreptulfiecireigrupe cdte o b) broaStele testoase
caracteristici. 6 p. c) melculde livadi gi limaxul
G. Scrieti pe foaia de examen, litera d) filicatele gi coniferele
corespunztrtoare rispunsului corect. Este D. Cititi, cu atentie, afirmatiile urmitoare. Dacd
rispuns.
corecttr o singurl varianttr de 10 p. aprecia[ici afirmatia este adevarati, scrieti pe
1. Sunt mamifere acvatice: foaia de examen, in dreptul cifrei
a) cetaceele corespunztrtoare afirmatiei, litera A. Daci
b)chiropterele apreciati cd afirmatia este falsd, scrieti pe foaia
c) proboscidienii de examen, in dreptulcifrei corespunzitoare
d) primatele afirmatiei, litera F gi modificati partial afirmatia
2. Din grupa plantelor dicotiledonate fac parte: pentru ca aceasta si devini adevaratI. Folositi,
a) floarea-soarelui $i mu$etelul ln acest scop, informatia Stiintificd adecvati. Nu
b) grAulgivioreaua se acceptl folosirea negatiei. 1o p.
c) laleaua gi ceapa 1. La gimnosperme, sdmAnta este inchisd in fruct.
d) narcisa gi ldcrimioara 2. Mamiferele se reproduc sexuat gi asexuat.
3. Virusurile: 3. Riddcina plantelor monocotiledonate este
a) sunt organisme unicelulare fasciculat5.
b) conlin fie ADN, fie ARN

SUBIECTUL al ll!-lea 30 de puncte

1. Regnul fu ngi cuprinde organisme heterotrofe, 2. Algele pluricelulare gi briofitele sunt plante
imobile. 14p. avasculare. 16 p.
a) enumerali trei particularititi structurale ale a) enumerali grupele taxonomice de alge;
celuleifungale; b) precizatitrei caractere generale ale algelor;
b) explicati afirmatia "Unele specii saprofite de c) alcdtuiti un minieseu intitulat "Briofitele",
fungi au o mare importanti economicd'; folosind informalia gtiinlificd adecvatd. in
c) construiti patru enunluriafirmative, cite acest scop, respectati urmitoarele etape: -
doui pentru fiecare continut, utilizind enumerati gase notiuni specifice acestei
limbajul qtiintif ic adecvat. teme. - construirea, cu ajutorul acestora, a
Folositiin acest scop informatii referitoare la unui text coerent, format din maximum trei-
urmdtoarele continuturi : patru fraze, folosind corect gi in corelalie,
- ascomicete noliunile enumerate.
- reproducerea la fungi

10
A. CELULA PROCARIOTA:
- nu prezintd nucleu individualizat gi organite celulare delimitate de
membrand.
S'tructu16: O O,q- :

,a) inveliguri celulare


1. Perete celular: p,o,"'.'
_ f]!o.
- conline MURETNA;
2. membran6 celularl: - lipoproteice;
-MEZOZOMI cu rolin:-
respiratia celularS;
- legarea cromozomului.
- permite schimburile cu mediu.
b) Citoplasmi: - conline doar ribozomi.
c) Nucleoid:- reprezentat de o moleculd de ADN circular = crorTroZoffi Fig, 1. Structura celulei procariote
1 - perete celular; 2 - plasmalema;
bacterian, dispersat in citoplasmi. 3 - mezozom; 4 - citoplasma;
5 - nucleoid; 6 - ribozom; 7 - vacuole
gazoase; 8 - granule de substan{e de
B. CELULA EUCARIOTA: rezeryd;9 - tilacoide; 10 - incluziuni

- prezintd nucleu individualizat gi membrane care delimiteazd organitele celulare.


Stucturl:
a) invelisuri celulare:1. membrand celulard; b) Citoplasm6;
2. perete celular; c) Nucleu.

nucleu nucleol
Fig. 2 a. Structura celulei eucariote vegetale Fig. 2 b. Structura celulei eucariote animale

17