Sunteți pe pagina 1din 200

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 001
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere circulaţia este închisă, ………… şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. viermi a) rac
2. moluşte b) lipitoare
3. artropode c) triton
d) sepie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cel mai lung segment al tubului digestiv la mamifere este:


a) faringele
b) esofagul
c) intestinul subţire
d) intestinul gros

2. Lizozomii:
a) sunt alcătuiţi din ARN şi enzime
b) au rol în digestia intracelulară
c) sunt canalicule intracitoplasmatice
d) au, la periferie, o membrană dublă

3. Este o lege mendeliană a eredităţii:


a) polenizarea încrucişată a plantelor hibride din prima generaţie
b) schimbul nereciproc de gene între cromozomii pereche
c) impuritatea gameţilor din prima generaţie
d) segregarea independentă a perechilor de caractere

4. Respiraţia branhială este caracteristică:


a) delfinilor
b) focilor
c) balenelor
d) guvizilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mamiferele au:
a) inimă tricamerală
b) rinichi lipsiţi de glomeruli
c) plămâni cu alveole pulmonare
d) cavitate buco-faringiană

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organele de simţ realizează funcţia de nutriţie a organismului animal.

2. Ribozomii au rol în sinteza proteinelor.

3. Daltonismul se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.

4. Pinul este un arbore care face parte din grupul coniferelor.

5. Sistemul nervos central la mamifere cuprinde encefalul şi măduva spinării.

6. Fotosinteza este un proces de sinteză a substanţelor organice din substanţe anorganice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Gimnospermele şi angiospermele sunt plante care au flori şi seminţe.


a) Daţi câte două exemple de gimnosperme şi angiosperme.
b) Precizaţi trei roluri ale spermatofitelor în viaţa omului.
c) Explicaţi care este diferenţa definitorie dintre gimnosperme şi angiosperme.

2. În urma experienţelor de hibridare efectuate la plante, Mendel a dedus că indivizi cu aceeaşi


înfăţişare pot avea structuri genetice diferite.
a) Enunţaţi o lege mendeliană a eredităţii.
b) Precizaţi două deosebiri între procesele de monohibridare şi dihibridare.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, organism heterozigot, monohibridare.

B 10 puncte
În urma diviziunii mitotice a unei celule-mamă cu 2n = 16 se obţine un număr mare de celule.
Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromatide/cromozomi din celula-mamă aflată în anafază;
b) numărul de celule rezultate după prima diviziune a celulei-mamă, precum şi numărul total
de perechi de cromozomi din aceste celule, în momentul formării lor;
c) numărul total de cromozomi aflaţi în toate celule-fiice rezultate din celula iniţială după trei
diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromozomi din momentul
formării celulelor.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme”, după următorul plan:


- rolul florii la angiosperme;
- floarea hermafrodită de la angiosperme: elemente componente şi denumirea celulelor
reproducătoare;
- fecundaţia dublă la angiosperme: localizare, descrierea celor două fecundaţii;
- sămânţa la dicotiledonate: enumerarea a cinci elemente componente;
- fructul: trei tipuri de fructe uscate şi câte un exemplu de plante pentru fiecare tip.
Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 002
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Căi urinare extrarenale la mamifere sunt: ............, vezica urinară şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai unor regnuri ale lumii vii, iar coloana A grupele
sistematice cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ascomicete a) bradul alb
2. gimnosperme b) floarea-soarelui
3. angiosperme c) drojdia de bere
d) ciuperca de câmp

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Elementele sexuale bărbăteşti din structura florii de angiosperme sunt:


a) carpelele
b) petalele
c) sepalele
d) staminele

2. Ribozomul:
a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică
b) prezintă la periferie o membrană dublă
c) este alcătuit din canalicule intracitoplasmatice
d) cuprinde un număr mare de centrioli

3. Nutriţia autotrofă:
a) se realizează prin preluarea substanţelor organice din mediu
b) este caracteristică organismelor fotosintetizatoare
c) produce substanţe anorganice necesare hrănirii animalelor
d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

4. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Individualizarea cromozomilor are loc în:


a) telofază
b) profază
c) metafază
d) anafază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Neuronul este o celulă specializată în generarea şi conducerea impulsurilor nervoase.

2. Lizozomii au rol în sinteza proteinelor.

3. Hemofilia se manifestă prin absenţa unor factori de coagulare ai sângelui.

4. Liliacul este un mamifer care face parte din grupul placentarelor.

5. Diencefalul controlează echilibrul şi poziţia corpului.

6. Factorii de mediu influenţează toate funcţiile organismului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celulele sunt delimitate de plasmalemă, uneori acoperită de un perete celular.


a) Denumiţi trei regnuri care cuprind organisme alcătuite din celule cu perete celular; stabiliţi
compoziţia chimică a peretelui celular pentru două regnuri, la alegere.
b) Precizaţi două roluri ale peretelui celular.
c) Descrieţi modelul membranar al mozaicului fluid.

2. Nevertebratele sunt un grup heterogen de animale, care prezintă medii şi moduri de viaţă
diferite.
a) Daţi două exemple de nematelminţi paraziţi la om.
b) Prezentaţi două argumente care să justifice încadrarea sistematică a gasteropodelor şi a
cefalopodelor în încrengătura moluşte.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: picioare articulate, branhii, crustă, heterotrof.

B 10 puncte
Celulele ficatului de şoarece (hepatocitele) au 2n=40 de cromozomi şi durata diviziunii celulare
de 5 ore şi 10 minute, din care profazei îi revin 4 ore, iar metafazei 10 minute.
a) Calculaţi timpul necesar parcurgerii anafazei, ştiind că ultimele două faze ale diviziunii
nucleare necesită acelaşi timp de desfăşurare;
b) În urma diviziunii unui hepatocit se formează două celule, dintre care una are formula
cromozomială 2n=41=39+XY , cealaltă are formula cromozomială 2n=39=37+XY. Denumiţi
tipul de mutaţie apărută, după următoarele criterii: tipul celulei în care s-a produs, tipul
cromozomilor afectaţi; tipul modificării numerice care s-a produs.
c) Precizaţi numărul de cromozomi al unui hepatocit neafectat de mutaţia descrisă la punctul
b), dar afectat de o duplicaţie cromozomială.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la mamifere” după următorul plan:


- definiţiile circulaţiei duble şi complete;
- inima: localizare, denumirea celor patru cavităţi şi a valvulelor prezente la nivelul orificiilor
de comunicare între camerele inimii;
- vasele de sânge care vin şi pleacă la/de la inimă: denumire şi corelaţia cu camerele inimii
cu care comunică;
- sângele: enumerarea tuturor componentelor, un rol pentru fiecare componentă;
- o afecţiune a sistemului circulator la om: denumire, precizarea unei cauze şi a două
simptome.
Varianta 3
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 003
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La plante, structuri celulare cu membrană dublă sunt: nucleul, ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de structuri reproducătoare la mamifere, iar coloana A celule cu
rol în reproducere. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ovul a) gamet masculin
2. zigot b) gonadă feminină
3. spermatozoid c) celulă-ou
d) gamet feminin

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Plasmodiul malariei aparţine regnului:


a) Monera
b) Protista
c) Fungi
d) Animale

2. Aparatul Golgi:
a) este format dintr-o subunitate mare şi una mică
b) prezintă la periferie o membrană simplă
c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară
d) cuprinde la interior acizi nucleici şi ribozomi

3. Nutriţia heterotrofă:
a) se realizează prin prelucrarea substanţelor anorganice din mediu
b) este caracteristică tuturor organismelor fotosintetizante
c) asigură formarea substanţelor anorganice necesare hrănirii animalelor
d) este realizată saprofit sau parazit de către bacterii şi ciuperci

4. Modul caracteristic de deplasare al viperei este:


a) înotul
b) saltul
c) târârea
d) mersul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Cromozomii se despiralizează în:


a) telofază
b) profază
c) metafază
d) anafază

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La mamifere, urechea medie comunică cu faringele prin trompa lui Eustachio.

2. Reticulul endoplasmatic neted prezintă ribozomi ataşaţi de membranele sale.

3. Sindromul Down apare din cauza absenţei unui cromozom din perechea 21.

4. Şarpele de casă este un vertebrat, care face parte din grupul reptilelor.

5. Mugurii gustativi conţin celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

6. Fermentaţia alcoolică constă în transformarea glucozei în alcool etilic şi dioxid de carbon.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Lamelibranhiatele şi cefalopodele sunt animale care trăiesc în apă.


a) Numiţi încrengătura din care fac acestea parte şi câte un reprezentant din grupul
lamelibranhiatelor şi respectiv al cefalopodelor.
b) Precizaţi trei caracteristici ale cefalopodelor.
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire morfofuncţională între lamelibranhiate şi
cefalopode.

2. Celula eucariotă se caracterizează prin compartimentarea spaţiului celular.


a) Definiţi celula.
b) Precizaţi numele şi natura chimică a celor două învelişuri celulare la plante.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, enzime hidrolitice, enzime oxido-reducătoare,
ribozomi.

B 10 puncte
Fiecare dintre cei patru spermatozoizi, formaţi prin diviziunea meiotică a unei celule-mamă cu
2n = 6 cromozomi, participă la câte o fecundaţie. Ştiind că ovulele participante la fecundaţie au
acelaşi număr de cromozomi ca şi spermatozoizii, stabiliţi următoarele:
a) numărul total de cromozomi şi respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi;
b) numărul total de cromozomi din cele patru celule-ou formate;
c) numărul total de cromatide din toate celulele somatice rezultate din una din celulele-ou
după patru diviziuni mitotice succesive; se ia în considerare numărul total de cromatide
din momentul formării celulelor.
Ministerul
Scrieţi, pe foaia de examen, Educaţiei,
toate etapeleCercetării şi Inovării
rezolvării problemei.
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Funcţia de nutriţie, funcţie esenţială a organismului” după următorul
plan:
- definiţia digestiei şi a absorbţiei intestinale;
- sistemul respirator: precizarea rolului alveolelor pulmonare;
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge, în corelaţie cu camera inimii cu care
comunică şi cu tipul de sânge din acestea;
- sistemul excretor: precizarea tuturor componentelor nefronului si a rolului acestuia;
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de
nutriţie.
Varianta 4
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 004
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Nomenclatura binară a unui organism este reprezentată de doi taxoni: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de substanţe chimice, iar coloana A categorii de leucoplaste care
depozitează aceste substanţe chimice. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. oleoplaste a) glucide
2. amiloplaste b) lipide
3. proteoplaste c) proteine
d) minerale

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Receptorii pentru sesizarea mişcărilor de rotaţie a capului se află în:


a) canalele semicirculare
b) utriculă
c) melcul membranos
d) saculă

2. Telofaza mitotică se caracterizează prin:


a) formarea membranei nucleare
b) despărţirea cromatidelor cromozomilor
c) organizarea fusului de diviziune
d) individualizarea cromozomilor

3. Peretele alveolo-capilar este:


a) format din ţesut muscular
b) lipsit de vascularizaţie
c) permeabil pentru gaze respiratorii
d) localizat la nivelul alveolelor dentare

4. Elemente figurate cu rol în apărarea organismului sunt:


a) trombocitele
b) globulele roşii
c) hematiile
d) globulele albe
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La porumbel:
a) masculii nu au heterozomi
b) femelele au doi heterozomi X
c) masculii au doi heterozomi Y
d) femelele au doi heterozomi, X şi Y

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Dizaharidazele acţionează în intestinul subţire.

2. Cromozomul se fixează prin centromer de fusul de diviziune.

3. Ureterul masculin este cale comună excretorie şi genitală.

4. Măduva spinării şi encefalul au în comun funcţia reflexă.

5. Feriga comună face parte din grupul filicatelor.

6. Carnivorele prezintă nutriţie autotrofă deoarece îşi vânează singure hrana.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. La om determinismul sexelor este de tip cromozomal.


a) Denumiţi cele două tipuri de determinism cromozomal al sexelor.
b) Daţi câte două exemple de vieţuitoare care aparţin fiecărui tip de determinism cromozomal.
c) Explicaţi diferenţa definitorie dintre sexul homogametic şi cel heterogametic.

2. Diviziunea mitotică este parte a ciclului celular.


a) Precizaţi două roluri ale diviziunii mitotice.
b) Stabiliţi două deosebiri între prima şi ultima fază a diviziunii mitotice.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: placa ecuatorială, cromozomi bicromatidici, sinteză de ADN,
cromozomi monocromatidici.

B 10 puncte
Fiecare dintre cei patru copii ai unei familii are o altă grupă sanguină. Stabiliţi următoarele:
a) grupele sanguine ale celor patru copii;
b) genotipul grupelor sanguine ale celor doi părinţi;
c) câte un exemplu de grupă sanguină pe care o poate avea fiecare dintre cei patru bunici,
astfel încât descendenţii lor să corespundă datelor prezentate.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia proces necesar în realizarea funcţiei de nutriţie” după
următorul plan:
- definiţia excreţiei;
- transpiraţia la plante: definiţie, localizare, trei roluri;
- sistemul excretor la mamifere: enumerarea/ denumirea căilor urinare extrarenale şi a
zonelor rinichiului;
- nefronul: definiţie; enumerarea tuturor componentelor; precizarea funcţiei;
- o afecţiune a sistemului excretor la om: denumirea unei boli, precizarea unei cauze şi a
unui simptom.
Varianta 5
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 005
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La realizarea locomoţiei participă scheletul, în mod ............ şi musculatura, în mod ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae, iar coloana A tipurile de organe
vegetative prin care se înmulţesc aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. bulbi a) cartof
2. rizomi b) lalea
3. tuberculi c) fasole
d) iris

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură a urechii interne la mamifere este:


a) timpanul
b) nicovala
c) ciocanul
d) utricula

2. Centrozomul:
a) este alcătuit din formaţiuni numite centrioli
b) prezintă la periferie o membrană dublă
c) conţine enzime cu rol în digestia intracelulară
d) este format dintr-o subunitate mare şi una mică

3. Din ventriculul drept al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu:


a) O2, prin artera aortă
b) CO2, prin artera pulmonară
c) O2, prin vena pulmonară
d) CO2, prin venele cave

4. Animal digitigrad este:


a) ariciul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleul:
a) este centrul energetic al celulei
b) conţine nucleoplasmă cu acizi nucleici
c) are membrană internă pliată sub formă de creste
d) este component specific celulei vegetale

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitele sunt compartimente celulare ce îndeplinesc funcţii specifice.

2. Reticulul endoplasmatic rugos prezintă ribozomi ataşaţi de membrana sa.

3. Sindromul Turner afectează în mod egal ambele sexe.

4. Crapul este un vertebrat care face parte din grupul peştilor osoşi.

5. Retina conţine celule chemosensibile fusiforme şi celule de susţinere.

6. Fermentaţia acetică este atipică deoarece este un proces aerob.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea meiotică este parte a ciclului celular.


a) Enumeraţi cinci caracteristici ale profazei I meiotice.
b) Precizaţi o diferenţă între etapa reducţională şi cea ecvaţională a diviziunii meiotice.
c) Explicaţi importanţa diviziunii meiotice.

2. La ora actuală, cel mai acceptat sistem de clasificare a organismelor lumii vii este sistemul
celor 5 regnuri.
a) Enumeraţi cele cinci regnuri ale lumii vii.
b) Daţi două exemple de organisme care fac parte din grupul angiospermelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: seminţe, fructe, conifere.

B 10 puncte
Un centriol este alcătuit din 9 fibrile a câte 3 microtubuli fiecare. Ştiind că numărul
centrozomilor şi implicit al centriolilor este dublu în timpul diviziunii, stabiliţi următoarele:
a) numărul de microtubuli centriolari dintr-o celulă animală;
b) numărul de fibrile centriolare aflate într-o celulă animală în metafaza mitotică;
c) numărul de centrioli din 2 celule rezultate în urma diviziunii mitotice.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie a organismului animal”
după următorul plan:
- organe de simţ la mamifere: enumerarea a trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care
îl poate recepţiona fiecare;
- sistemul nervos central la mamifere: precizarea localizării acestuia, a tipurilor de substanţă
nervoasă şi a celor două funcţii caracteristice sistemului nervos central;
- zone funcţionale ale scoarţei cerebrale: denumiri şi roluri;
- sistemul locomotor: denumirea părţilor componente şi precizarea modului în care
intervin în realizarea funcţiei de mişcare;
- o interrelaţie funcţională corectă între organele de simţ, sistemul nervos şi sistemul
locomotor.
Varianta 6
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 006
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Neuronul este alcătuit din corp ............ şi din ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A grupele sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. broaşte ţestoase a) guşterul
2. crocodili b) caretul
3. şopârle c) pitonul
d) gavialul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură osoasă a urechii medii la mamifere, este:


a) timpanul
b) sacula
c) ciocanul
d) utricula

2. Mitocondriile:
a) au în matrix acizi nucleici şi ribozomi
b) prezintă la periferie o membrană simplă
c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară
d) sunt formate din membrane tilacoidale

3. Din ventriculul stâng al inimii mamiferelor pleacă sânge încărcat cu:


a) O2, prin artera aortă
b) CO2, prin artera pulmonară
c) O2, prin vena pulmonară
d) CO2, prin venele cave

4. Animal plantigrad este:


a) porcul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleul este sediul celular al:
a) producerii de energie
b) digestiei intracelulare
c) transportului de substanţe
d) eredităţii nucleare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Seva brută circulă prin vasele conducătoare lemnoase.

2. În timpul expiraţiei, muşchii inspiratori se relaxează, iar cutia toracică se micşorează.

3. Indivizii cu sindrom Turner apar în urma deleţiei parţiale a braţului scurt al cromozomului X.

4. Tritonul este un amfibian care face parte din grupul urodelelor.

5. Urechea medie la mamifere cuprinde receptori vestibulari şi auditivi.

6. Fecundaţia la angiosperme este dublă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Virusurile sunt entităţi infecţioase aflate la limita dintre viu şi neviu.


a) Clasificaţi virusurile după tipul de material genetic pe care-l conţin.
b) Precizaţi trei virusuri care provoacă viroze la om.
c) Daţi două argumente în sprijinul afirmaţiei referitoare la virusuri ca entităţi infecţioase aflate
la limita dintre viu şi neviu.

2. Regnul animalelor se împarte în vertebrate şi nevertebrate.


a) Enumeraţi cinci grupe sistematice de vertebrate.
b) Daţi trei exemple de organisme care fac parte din grupul nevertebratelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: specie, nomenclatură binară, taxon.

B 10 puncte
Ştiind că la om o diviziune mitotică a unei celule somatice cu 2n = 46 de cromozomi durează
60 de minute şi că intervalul de timp (interfaza) dintre două diviziuni este de 10 ore, stabiliţi
următoarele:
a) în câte ore se produc 16 celule, pornind de la formarea celulei-mamă cu 2n = 46 de
cromozomi, fără a lua în calcul interfaza dinaintea primei mitoze şi pe cea care urmează
după ultima mitoză;
b) numărul total de cromatide din cele 16 celule formate şi aflate în anafaza unei alte diviziuni
mitotice;
c) numărul de celule obţinute prin diviziuni mitotice, într-un interval de 33 de ore, pornind de la
momentul în care 10 celule-mamă diploide intră în profază.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei pe foaia de examen.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Procese şi structuri implicate în realizarea funcţiei de nutriţie a


organismului animal” după următorul plan:
- definiţii: digestie; absorbţie intestinală;
- sistemul respirator şi respiraţia la mamifere: precizarea structurii şi rolului alveolelor
pulmonare;
- sistemul circulator: precizarea vaselor de sânge în corelaţie cu camera inimii cu care
comunică şi cu tipul de sânge din acestea;
- sistemul excretor: precizarea rolului nefronului;
- o interrelaţie funcţională între cele patru sisteme implicate în realizarea funcţiei de
nutriţie.
Varianta 7
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 007
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Urechea internă cuprinde receptori ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnurilor lumii vii, iar coloana A denumirea regnurilor
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. regnul Animalia a) plasmodiul malariei
2. regnul Plantae b) feriga comună
3. regnul Protista c) rugina grâului
d) broasca râioasă

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Structură a urechii externe la mamifere este:


a) pavilionul
b) sacula
c) ciocanul
d) utricula

2. Plastidele:
a) au în stromă acizi nucleici şi ribozomi
b) prezintă o membrană simplă
c) conţin enzime cu rol în digestia intracelulară
d) au membrana internă pliată sub formă de criste

3. Inima la mamifere:
a) este învelită în sistemul meningeal
b) conţine valvule atrio-ventriculare
c) cuprinde două atrii care comunică între ele
d) este situată în cavitatea abdominală

4. Unguligrad este:
a) omul
b) ursul
c) calul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mitocondriile sunt sediul celular al:
a) producerii de energie
b) digestiei intracelulare
c) transportului de substanţe
d) eredităţii nucleare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Vasele conducătoare liberiene conduc seva elaborată prin organele plantei.

2. Aberaţiile cromozomale structurale apar din cauza separării eronate a cromozomilor în


timpul meiozei.

3. Emisferele cerebrale realizează activitatea nervoasă superioară.

4. Aligatorul este o reptilă care face parte din grupul şopârlelor.

5. Reproducerea asexuată la plante se poate realiza prin organe vegetative.

6. Cristalinul este o lentilă convergentă cu geometrie reglabilă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Încrengătura artopodelor cuprinde cei mai numeroşi reprezentanţi ai regnului animal.


a) Enumeraţi trei grupe sistematice de artropode.
b) Daţi câte un exemplu de organism care face parte din cele trei grupe de artropode şi
precizaţi tipul de respiraţie caracteristic fiecăruia.
c) Explicaţi semnificaţia termenului de artropode.

2. Celulele eucariote sunt complex compartimentate structural şi funcţional.


a) Numiţi structura cu rol coordonator al activităţilor celulare.
b) Precizaţi trei elemente componente ale structurii ce coordonează activitatea celulară.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: sinteza de proteine, sinteza de lipide, ribozomi,
reticul endoplasmatic neted.

B 10 puncte
Într-o familie, mama are grupa sanguină A (II) iar cei doi copii au grupele sanguine: 0 (I) şi
AB (IV). Stabiliţi următoarele:
a) grupa sanguină a tatălui copiilor;
b) genotipurile grupelor sanguine ale celor doi părinţi şi ale celor doi copii;
c) motivul pentru care nu este posibil ca grupa sanguină a tatălui să fie alta decât cea
determinată la punctul a) al problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Urechea la mamifere” după următorul plan:


- organe de simţ: enumerare trei roluri importante pentru supravieţuire;
- urechea externă: precizare componente şi rol;
- ureche medie: precizare componente şi rol;
- ureche internă: precizare componente şi rol;
- receptorii urechii interne: denumire, localizare, rol.
Varianta 8
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 008
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cerebelul controlează ............ şi ............ corpului.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A tipurile de locomoţie
caracteristice acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. salt a) pitonul
2. înot b) porumbelul
3. zbor c) cangurul
d) delfinul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Învelişul extern al globului ocular la mamifere este:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila

2. Respiraţia branhială este caracteristică:


a) delfinilor
b) focilor
c) balenelor
d) guvizilor

3. Reticulul endoplasmatic are rol în:


a) depozitarea substanţelor de rezervă
b) sinteza de lipide
c) formarea fusului de diviziune
d) furnizarea de energie celulară

4. Genotipul este totalitatea:


a) genelor unui organism
b) însuşirilor unui organism
c) genelor dominante din celulă
d) caracterelor recesive din celulă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din categoria ţesuturilor vegetale fundamentale fac parte ţesuturile:
a) secretoare
b) de depozitare
c) conducătoare
d) de apărare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fotosinteza este sursa principală de substanţe organice din ecosisteme.

2. Mutaţia este o modificare neprogramată a structurii materialului genetic.

3. Cerebelul este situat ventral faţă de trunchiul cerebral.

4. Sexul masculin la om se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y.

5. Organismele parazite se hrănesc cu substanţe organice din organisme moarte, pe care le


descompun.

6. Infarctul miocardic poate apărea în urma fumatului excesiv.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Algele şi sporozoarele sunt grupe de organisme eucariote.


a) Daţi câte un exemplu de organism pentru fiecare din cele două grupe.
b) Precizaţi două caracteristici de adaptare la parazitism a unui sporozoar parazit.
c) Stabiliţi o asemănare şi o deosebire între o specie de algă şi de sporozoar, la alegere.

2. Organitele sunt compartimente celulare cu structură şi funcţii diferite.


a) Numiţi trei organite celulare cu membrană simplă.
b) Precizaţi câte o funcţie pentru două dintre organitele cu membrană simplă enumerate.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: neuroni, centrozomi, fus de diviziune.

B 10 puncte
O musculiţă de oţet (2n=8) produce câte o nouă generaţie la fiecare 12 zile şi depune la acest
interval de timp, de fiecare dată câte 200 de ouă. Ştiind că ecloziunea are loc în proporţie de 70%,
stabiliţi următoarele:
a) câte generaţii de musculiţe de oţet se obţin în două luni/ 60 de zile şi câte ouă produce
această musculiţă în 4 luni/ 120 de zile;
b) numărul total de cromozomi din câte o celulă somatică la toate musculiţele din prima
generaţie;
c) numărul de cromatide din fiecare gamet al musculiţei de oţet mamă şi denumirea
procesului prin care se obţin aceşti gameţi.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Structura şi funcţiile măduvei spinării la mamifere,” după următorul
plan:
- măduva spinării: localizare, organizare structurală (tipuri de substanţă şi localizarea
acesteia);
- componentele unui reflex medular: precizarea stimulului, tipurilor de neuroni implicaţi, a
centrului nervos, a efectorului şi a răspunsului;
- funcţia reflexă: denumirea tipului de substanţă prin care se realizează această funcţie,
clasificarea tipurilor de reflexe ale măduvei spinării şi precizarea câte unui exemplu
pentru fiecare tip de reflex;
- funcţia de conducere a măduvei spinării: denumirea tipului de substanţă prin care se
realizează şi a două tipuri de căi de conducere;
- afecţiuni ale sistemului nervos: denumirea a două tipuri de paralizii.
Varianta 9
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 009
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul excretor al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din căi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de procese digestive, iar coloana A substanţele chimice sub
influenţa cărora se realizează acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amilaza salivară a) emulsionează grăsimi
2. pepsina gastrică b) hidrolizează proteine
3. sărurile biliare c) descompune amidonul
d) hidrolizează lipide

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Celule fotosensibile conţine:


a) retina
b) sclerotica
c) coroida
d) pupila

2. Albinismul este o maladie:


a) heterozomală
b) dominantă
c) genomică
d) autozomală

3. Din structura seminţei face parte:


a) albumenul
b) oosfera
c) sacul embrionar
d) tubul polinic

4. Anafaza mitotică se caracterizează prin:


a) formarea membranei nucleare
b) migrarea cromozomilor monocromatidici spre poli
c) dezorganizarea fusului de diviziune
d) individualizarea cromozomilor bicromatidici
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Din categoria ţesuturilor embrionare primare fac parte ţesuturile:


a) secretoare
b) apicale
c) conducătoare
d) de apărare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Rinichii, la om, conţin un număr mare de unităţi microscopice numite nefroni.

2. Lichenii sunt rezultatul simbiozei dintre o algă pluricelulară verde şi o bacterie.

3. Laringele este o componentǎ a sistemului respirator.

4. Sexul feminin, la om, se caracterizează prin prezenţa heterozomilor X şi Y.

5. Organismele saprofite se hrănesc cu substanţe organice din resturi vegetale şi animale, pe


care le descompun.

6. Accidentul vascular se manifestă prin tulburări de vorbire, de memorie, de vedere, stări de


comă, paralizii. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea cariochinetică implică transformări ale materialului genetic din nucleu.


a) Enumeraţi cele trei perioade ale interfazei care pregăteşte diviziunea cariochinetică.
b) Precizaţi diferenţa definitorie dintre anafaza mitotică şi anafaza I meiotică.
c) Stabiliţi două deosebiri între profaza mitotică şi profaza I meiotică.

2. Maladiile genetice sunt provocate de mutaţii.


a) Enumeraţi două maladii autozomale şi două maladii heterozomale.
b) Clasificaţi mutaţiile după tipul de celulă în care apar şi precizaţi modul lor de transmitere.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: virusuri, radiaţii ultraviolete, factori chimici.

B 10 puncte
În condiţii favorabile de mediu, ritmul de diviziune al bacteriilor este foarte mare. Ştiind că o
bacterie se divide odată la 20 de minute, stabiliţi următoarele:
a) numărul de bacterii care se formează într-o oră pornind de la o singură bacterie, precum şi
numărul total de cromozomi din aceste celule;
b) numărul maxim, teoretic de bacterii ce se pot forma în 4 ore pornind de la o singură celulă
bacteriană;
c) două cauze ale diminuării numărului de bacterii în condiţii naturale de mediu.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea sexuată, formă esenţială de reproducere” după


următorul plan:
- definiţia reproducerii sexuate;
- sistemul reproducător masculin: enumerare componente, rolul componentelor;
- sistemul reproducător feminin: enumerare componente;
- ovulaţia, fecundaţia şi nidaţia: definiţii, localizarea proceselor;
- boli cu transmitere sexuală la om: denumirea unei boli; precizarea unei metode de
prevenire a apariţiei acestei boli.
Varianta 10
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 010
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cloroplastele conţin substanţă fundamentală numită ............., în care sunt dispuse discuri
suprapuse care formează ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A moduri de nutriţie ale acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. simbiontă a) dracila
2. parazită b) mucegaiul alb
3. saprofită c) lichenii
d) lupoaia

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ovulele animalelor:
a) se formează printr-o diviziune mitotică
b) se divid meiotic
c) provin dintr-o celulă diploidă
d) sunt celule somatice

2. Rolul mitocondriilor constă în:


a) digestia particulelor străine
b) eliminarea secreţiilor celulare
c) transportul intracelular de substanţe
d) producerea de energie celulară

3. Neuroni senzitivi cu rol de receptori se găsesc în:


a) mugurele gustativ
b) epiteliul olfactiv
c) coroidă
d) melcul membranos

4. Sunt talofite:
a) clorofitele
b) pteridofitele
c) gimnospermele
d) angiospermele
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. În procesul de fermentaţie lactică se oxidează:
a) glucoza
b) acidul lactic
c) alcoolul etilic
d) acidul acetic

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Inima la mamifere este tricamerală.

2. Cea mai mare parte din apa absorbită de plante prin rădăcină se elimină prin transpiraţie.

3. În metafaza mitozei cromozomii sunt puternic spiralizaţi şi condensaţi.

4. Bacteriile au un număr par de cromozomi.

5. Procesul învăţării are ca substrat fiziologic formarea unor sinapse noi între neuroni.

6. Cotiledoanele conţin substanţe nutritive de rezervă ale seminţelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Coniferele au o mare răspândire în zona montană a ţării noastre.


a) Enumeraţi trei reprezentanţi ai acestora.
b) Precizaţi trei caracteristici ale coniferelor.
c) Menţionaţi patru aspecte legate de importanţa coniferelor.

2. Cromozomii sunt purtătorii mesajului genetic de-a lungul generaţiilor.


a) Definiţi noţiunile de autozomi si heterozomi.
b) Precizaţi trei caracteristici ale unui cromozom metafazic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: eucariote, cromozom, nucleu.

B 10 puncte
Se încrucişează plante de măr care diferă prin dimensiunea şi culoarea fructelor. Genele care
determină caracterele respective sunt R - fructe roşii, M - fructe mari, r - fructe galbene şi m - fructe
mici. În prima generaţie se obţin 100%, plante dublu heterozigote care manifestă caracterele
dominante.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul plantelor care au fost încrucişate pentru obţinerea plantelor în F1;
b) raportul de segregare, după fenotip, obţinut în F2, dacă plantele din F1 se încrucişează între
ele;
c) câte plante cu fructe mici şi galbene rezultă în F2, dacă numărul total de plante rezultate
este de 128.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Digestia la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea, în ordine, a organelor tubului digestiv la mamifere;
- precizarea tipurilor de transformări suferite de alimente în cavitatea bucală;
- localizarea pancreasului şi precizarea tipurilor de enzime conţinute de sucul pancreatic;
- realizarea unei corespondenţe între particularităţile tipurilor de dinţi şi modul de hrănire
al mamiferelor;
- stabilirea unei corelaţii între regimul alimentar la om şi litiaza urinară.
Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 011
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Din punct de vedere al organizării materialului genetic, există două tipuri fundamentale de
celule: ............ şi ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A tipuri de fructe ale
acestor plante. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. bacă a) păpădie
2. achenă b) rapiţă
3. silicvă c) porumb
d) tomate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Conţin enzime oxido-reducătoare:


a) centrozomii
b) vacuolele
c) ribozomii
d) mitocondriile

2. Nucleolii se dezorganizează în:


a) metafaza II
b) anafaza meiozei I
c) telofaza I
d) profaza mitozei

3. La mamifere, în ventriculul drept se deschide:


a) vena pulmonară
b) vena cavă superioară
c) artera pulmonară
d) artera aortă

4. Aparţine artropodelor:
a) racul
b) oxiurul
c) râma
d) melcul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Regiunea de digestie chimică finală a alimentelor este reprezentată de :
a) cavitatea bucală
b) intestinul subţire
c) stomac
d) intestinul gros

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fusul de diviziune are rol în deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celulei.

2. În faringe se încrucişează calea digestivă cu cea excretorie.

3. Ovulele se formează prin meioză din celule ale foliculilor ovarieni.

4. Prin pinocitoză sunt înglobate în citoplasmă particule lichide, iar prin fagocitoză, particule
solide.

5. Forma organelor sistemului locomotor este adaptată la un anumit tip de locomoţie, într-un
anumit mediu.

6. Cerebelul are rol în reglarea temperaturii corpului.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Genetica studiază ereditatea si variabilitatea organismelor.


a) Definiţi termenii ereditate şi variabilitate.
b) Enuntaţi legile mendeliene ale eredităţii.
c) Explicaţi recombinarea genetică prin schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi.

2. Cormofitele sunt organisme incluse în regnul Plantae.


a) Numiţi două unităţi sistematice din grupa cormofitelor; daţi câte un exemplu de
reprezentant al acestor unităţi.
b) Precizaţi trei caracteristici ale filicatelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: flori, seminţe, plante vasculare.

B 10 puncte
Culoarea albastră a fructelor de prun este determinată de gena „D”, iar forma ovală de gena
“R”. Se încrucişează un soi de prun cu fructe galbene şi ovale cu un soi cu fructe albastre şi
rotunde. Ambele soiuri sunt dublu homozigote.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul fructelor din F1 şi tipurile de gameţi formaţi de plantele din F1;
b) raportul de segregare fenotipică din F2, dacă se încrucişează plante din F1;
c) numărul combinaţiilor dublu heterozigote din F2 .
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia-funcţie indispensabilă vieţuitoarelor” după următorul plan:


- ecuaţia respiraţiei aerobe;
- enumerarea, în ordine, a organelor sistemului respirator la mamifere;
- precizarea a două particularităţi ale alveolelor pulmonare, care favorizează schimburile
gazoase la mamifere;
- prezentarea mecanismului ventilaţiei pulmonare;
- denumirea a trei afecţiuni ale aparatului respirator la om; precizarea a câte unei cauze
pentru fiecare afecţiune.
Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 012
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două etape ale ciclului celular sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. lipitoarea a) viermii laţi
2. sepia b) viermii inelaţi
3. tenia c) viermii cilindrici
d) cefalopodele

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Nucleoidul:
a) este un organit cu rol în respiraţia celulei procariote
b) este alcătuit dintr-o moleculă de ARN circulară
c) reprezintă genomul bacterian
d) se află în interiorul nucleului la eucariote

2. HCl din sucul gastric:


a) hidrolizează glucidele
b) coagulează/încheagă laptele
c) împiedică dezvoltarea germenilor
d) emulsionează lipidele

3. În procesul de fermentaţie alcoolică se oxidează:


a) alcoolul etilic
b) aminoacizii
c) acidul acetic
d) glucoza

4. Măduva spinării:
a) este localizată în cutia toracică
b) are rol în formarea senzaţiilor vizuale
c) este centru al unor reflexe vegetative
d) este sediul activităţii nervoase superioare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din grupa gimnospermelor face parte:
a) ienupărul
b) fagul
c) mărul
d) măceşul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sângele este adus la inimă din corp prin venele cave, care se deschid în atriul drept.

2. Hemofilia se caracterizează prin incapacitatea de coagulare a sângelui.

3. Sucul intestinal este produs de o glandă anexă a tubului digestiv.

4. Forţa de sucţiune are rol în absorbţia sevei brute de către plante şi se datorează
transpiraţiei.

5. Gimnospermele sunt plante care au seminţe, dar nu au fructe.

6. La om, determinismul cromozomal al sexelor este de tip Abraxas.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă sediul tuturor proceselor metabolice.


a) Enumeraţi trei organite prezente în celula vegetală.
b) Prezentaţi modelul mozaicului fluid al membranei plasmatice.
c) Explicaţi legătura funcţională dintre leucocite şi lizozomi.

2. Maladiile genetice sunt cauzate de modificări ale materialului genetic.


a) Precizaţi cauza apariţiei maladiei „cri-du-chat” şi numărul de cromozomi dintr-o celulă
somatică a unui individ care are această maladie.
b) Explicaţi cauza apariţiei anomaliilor numerice heterozomale.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: coagulare, gene, heterozomi.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de viţă de vie cu fructe de culoare neagră şi formă ovală (ambele
caractere dominante) cu un soi cu fructe de culoare albă si formă rotundă (ambele caractere
recesive). Viţa de vie cu fructe negre şi ovale este heterozigotă doar pentru unul din cele două
caractere. În urma încrucişării rezultă 50 % plante cu fructe negre şi ovale si 50 % plante cu fructe
albe şi ovale.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor, apelând la simboluri (litere) alese de voi;
b) tipurile de gameţi formaţi de părinţi;
c) genotipul descendenţilor heterozigoţi din F1 pentru culoarea si forma fructelor şi numărul
acestora, dacă se ştie că au rezultat în total 200 de plante.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Locomoţia-funcţie de relaţie a organismelor” după următorul plan:


- enumerarea celorlalte funcţii ale organismelor animale şi precizarea sistemelor care le
îndeplinesc;
- precizarea localizării ţesuturilor musculare striat şi neted şi a particularităţilor structurale
ale celulelor acestora;
- denumirea oaselor ce alcătuiesc scheletul membrului superior la mamifere;
- clasificarea mamiferelor terestre după tipul de mers;
- precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la poziţia bipedă.
Varianta 13
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 013
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Învelişul florii hermafrodite la dicotiledonate este format din ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a organismelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. salamandră a) anure
2. guşter b) peşti
3. brotăcel c) lacertilieni
d) urodele

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Nucleul are înveliş nuclear:


a) în metafaza I a meiozei
b) la sfârşitul anafazei I
c) în metafaza mitozei
d) la sfârşitul telofazei I

2. Plămânii:
a) aprovizionează organismul cu sânge
b) participă la realizarea funcţiei de relaţie
c) asigură respiraţia mamiferelor acvatice
d) ventilează cavitatea abdominală

3. Aparatul Golgi este format din totalitatea:


a) dictiozomilor
b) condriozomilor
c) ribozomilor
d) lizozomilor

4. Organismele parazite:
a) au reprezentanţi încadraţi sistematic în cele cinci regnuri
b) transformă substanţele anorganice în substanţe organice
c) descompun sărurile minerale cu ajutorul enzimelor
d) alterează şi degradează produsele alimentare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Nucleii senzitivi din trunchiul cerebral:
a) primesc impulsuri de la organe de simţ
b) sunt centrii unor reflexe condiţionate
c) formează scoarţa cerebeloasă
d) trimit comenzi la muşchii scheletici

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Hematiile sunt elemente figurate ale sângelui cu rol în imunitate.

2. Excreţia, la mamifere, contribuie la menţinerea compoziţiei normale a sângelui.

3. Peştii osoşi au corpul acoperit cu solzi şi prezintă o înotătoare codală.

4. În cazul mamiferelor, la sexul masculin, uretra este atât cale genitală, cât şi urinară.

5. Mitoza asigură formarea ţesuturilor şi organelor unui individ.

6. Fusul de diviziune se formează în anafază şi se dezorganizează în telofază.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Acţiunea unor factori de mediu asupra materialului genetic poate duce la apariţia unor mutaţii.
a) Definiţi mutaţiile.
b) Denumiţi mutaţiile după cantitatea de material genetic afectat.
c) Clasificaţi factorii mutageni şi daţi câte un exemplu din fiecare tip.

2. Plastidele sunt organite specifice celulei vegetale.


a) Precizaţi denumirea şi rolul plastidelor incolore.
b) Prezentaţi cloroplastele – trei componente structurale şi pigmentul specific.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: pigmenţi, energie luminoasă, energie chimică.

B 10 puncte
Segregarea independentă a perechilor de caractere este o lege a eredităţii. Se
încrucişează un individ cu genotipul AAbb cu un alt individ cu genotipul aaBB. Descendenţii
din F1 se încrucişează între ei, rezultând în F2, 16 combinaţii. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul indivizilor din F1;
b) numărul şi genotipul indivizilor dublu heterozigoţi din F2;
c) genotipul indivizilor dublu homozigoţi rezultaţi în F2.
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan:


- elementele figurate ale sângelui: denumire şi rolul caracteristic acestora;
- inima: localizare, denumirea valvulelor, a vaselor de sânge, în corelaţie cu camera
inimii cu care comunică şi cu tipul de sânge din aceste vase;
- inima: denumirea vaselor care asigură vascularizaţia nutritivă a inimii;
- capilarele sanguine: precizarea structurii şi rolului lor;
- denumirea unei boli a sistemului circulator.
Varianta 14
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 014
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Meioza se desfăşoară în organe aparţinând sistemului ............ şi se finalizează cu


formarea ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde părţi componente ale florii, iar coloana A elemente ale acestora. Scrieţi
pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. sepale a) androceu
2. stamine b) caliciu
3. stigmat c) corolă
d) gineceu

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. În respiraţia aerobă are loc:


a) eliberarea oxigenului
b) producerea de substanţe organice
c) oxidarea glucozei până la CO2 şi H2O
d) sinteza unui produs intermediar

2. Ţesutul osos este un tip de ţesut:


a) epitelial
b) fundamental
c) conjunctiv
d) embrionar

3. Prin meioză se formează:


a) embrionul
b) ovarul
c) ovulul
d) zigotul

4. Facilitează schimbul de substanţe cu mediul:


a) plasmalema
b) centrozomul
c) ribozomul
d) carioplasma
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Mica circulaţie începe în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În aria motorie a scoarţei cerebrale se află neuroni care coordonează mişcările membrelor.

2. Sifilisul este provocat de o bacterie parazită.

3. La musculiţa de oţet, sexul homogametic produce numai gameţi care conţin acelaşi tip de
heterozom.

4. Plantele superioare parazite sunt lipsite de clorofilă şi extrag apa cu sărurile minerale din
ţesuturile fundamentale ale gazdei.

5. La angiosperme, gameţii bărbăteşti iau naştere prin diviziunea nucleului generativ.

6. MinisterulşiEducaţiei,
Fungii sunt organisme autotrofe imobile.Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Naturalistul şi matematicianul Gregor Mendel a formulat primele legi ale eredităţii.


a) Enunţaţi legile mendeliene ale eredităţii.
b) Explicaţi fenomenul de codominanţă, abatere de la transmiterea mendeliană a caracterelor.
c) Precizaţi diferenţa dintre noţiunile de genotip şi fenotip.

2. Mitocondriile sunt organite comune celulei vegetale si animale.


a) Numiţi alte trei organite comune celulei vegetale şi animale.
b) Precizaţi patru caracteristici structurale/ funcţionale ale mitocondriilor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: energie, substanţe organice, enzime oxido-reducătoare.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de trandafir cu petale roşii (R) şi frunze mici (m) cu un soi de trandafir
cu petale albe (r) şi frunze mari (M). Soiurile de trandafiri sunt homozigote pentru ambele
caractere.
Stabiliţi următoarele:
a) fenotipul plantelor din F1;
b) raportul de segregare după fenotip în F2 dacă plantele obţinute în F1 se încrucişează cu
plante cu petale albe şi frunze mici;
c) fenotipul organismelor obţinute în F2 pentru încrucişarea cerută la punctul b);
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sensibilitatea vizuală la mamifere” după următorul plan:


- învelişurile globului ocular-enumerare;
- receptorii vizuali – denumire, localizare, rol;
- componentele sistemului optic: enumerare, mecanism prin care unul dintre aceste
componente intervine în acomodarea pentru vederea obiectelor situate aproape şi la
distanţă;
- structura retinei: enumerarea a cinci componente din structura retinei;
- enumerarea altor trei organe de simţ şi a tipului de stimul pe care îl poate recepţiona
fiecare.
Varianta 15
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 015
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Vacuola este delimitată de o membrană ............, iar totalitatea vacuolelor


formează ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde părţi componente ale inimii tetracamerale, iar coloana A vase de sânge
cu care acestea comunică. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. artera aortă a) atriul drept
2. vene cave b) atriul stâng
3. artera pulmonară c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ciupercile se pot hrăni:


a) saprofit
b) autotrof
c) mixotrof
d) fermentativ

2. Ţesutul osos este un tip de ţesut:


a) epitelial
b) fundamental
c) conjunctiv
d) embrionar

3. Respiraţia:
a) presupune prezenţa luminii
b) duce la sinteza substanţelor organice
c) se poate desfăşura şi în absenţa oxigenului
d) se desfăşoară în cloroplaste

4. Peretele celular la eucariote:


a) este alcătuit din fosfolipide
b) conţine celuloză la plante
c) sintetizează membrana
d) conţine chitină la animale
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Celulele receptoare auditive ale mamiferelor sunt localizate în:
a) utriculă
b) melcul membranos
c) saculă
d) canalele semicirculare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ciupercile care se hrănesc din resturile unui trunchi de copac căzut la pământ sunt
parazite.

2. Raportul de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării este rezultatul segregării independente a


perechilor de caractere.

3. Ţesuturile animale se clasifică în patru categorii: epitelial, conjunctiv, muscular, nervos.

4. Păsările au fecundaţie internă şi sunt ovipare.

5. Gameţii sunt puri din punct de vedere genetic, deoarece conţin ambii factori ereditari din
pereche.

6. Infarctul miocardic poate duce la necroza


Ministerul Educaţiei,parţială
Cercetăriisau totală a ţesutului miocardic.
şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Citologia este ştiinţa care studiază structura şi ultrastructura celulelor.


a) Numiţi două organite celulare care au material genetic propriu.
b) Menţionaţi patru caracteristici structurale şi/ sau funcţionale ale reticulului endoplasmatic.
c) Stabiliţi două asemănări şi două deosebiri structurale între celula eucariotă vegetală şi cea
animală.

2. Artropodele au cei mai mulţi reprezentanţi în natură.


a) Numiţi trei clase care fac parte din încrengătura artropodelor.
b) Precizaţi un mediu de viaţă şi segmentele corpului la un reprezentant al artropodelor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: zbor, respiraţie traheală, picioare articulate.

B 10 puncte
Dacă mama are grupa de sânge A (II) şi tata grupa B (III), copiii pot avea grupa de sânge AB
(IV). Ştiind că cei doi părinţi sunt heterozigoţi, stabiliţi următoarele:
a) tipul de interacţiune genică ce determină apariţia grupei de sânge AB (IV);
b) alte grupe de sânge pe care le pot avea copiii acestor părinţi şi genotipul grupelor de sânge
ale acestor copii;
c) grupa/ grupele de sânge pe care le-ar fi putut avea copiii, dacă părinţii ar fi fost homozigoţi.
Scrieţi, pe foaia de examen, toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Măduva spinării-componentă a sistemului nervos central” după


următorul plan:
- măduva spinării: localizare, clasificarea reflexelor medulare, prezentarea a câte unui
exemplu din fiecare tip de reflex medular;
- neuronul: prezentarea componentelor;
- encefalul: prezentarea a trei roluri îndeplinite în viaţa unui organism animal;
- explicarea corelaţiei dintre organele de simţ şi encefal;
- afecţiuni ale sistemului nervos: precizarea a trei cauze posibile ale paraliziilor.
Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 016
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos central al mamiferelor este alcătuit din ............ şi din ............... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde exemple de organisme, iar coloana A organele respiratorii ale acestora.
Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din
coloana B.
A B
1. trahei a) caşalot
2. branhii b) libelulă
3. plămâni c) crap
d) tenie

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Plasmodiul malariei aparţine regnului:


a) Monera
b) Protista
c) Fungi
d) Animale

2. Cromatina:
a) formează cromozomii la procariote
b) intră în structura fusului nuclear
c) este alcătuită din ARN şi ribozomi
d) se află în carioplasma celulelor eucariote

3. Ficatul la mamifere:
a) comunică printr-un canal cu stomacul
b) este localizat în cavitatea toracică
c) secretă un suc digestiv lipsit de enzime
d) este o componentă a tubului digestiv

4. Este plantă dicotiledonată:


a) floarea-soarelui
b) grâul
c) laleaua
d) narcisa
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Dacă celula-mamă are 2n=8 cromozomi, numărul de cromozomi al fiecărei celule-fiice, la
sfârşitul telofazei II, este:
a) 4
b) 6
c) 8
d) 16

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Plantele superioare parazite nu au clorofilă şi prezintă haustori.

2. Organismele în care factorii ereditari pereche sunt de acelaşi fel se numesc homozigote.

3. Testiculele conţin numeroşi foliculi ovarieni.

4. Imunitatea este proprietatea organismelor de a distruge particulele străine numite anticorpi.

5. Fecundaţia şi meioza sunt două procese complementare care asigură păstrarea unui
număr constant de cromozomi de la o generaţie la alta.

6. În inima mamiferelor, sângele încărcat


Ministerul cu oxigen
Educaţiei, nuşi se
Cercetării amestecă cu sângele încărcat cu
Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
dioxid de carbon.

Varianta 016
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii.


a) Enumeraţi cei trei constituenţi de bază ai celulei eucariote.
b) Prezentaţi trei caracteristici structurale ale mitocondriilor; stabiliţi o corelaţie între numărul
mitocondriilor şi starea de activitate a celulei.
c) Explicaţi deosebirea dintre celulele haploide şi cele diploide.

2. Gregor Mendel a elaborat legile eredităţii.


a) Definiţi următorii termeni: organism homozigot, organism heterozigot, genă dominantă,
genă recesivă.
b) Explicaţi raportul de segregare de 9:3:3:1 obţinut în urma dihibridării.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: genotip, fenotip, mediu.

B 10 puncte
Se căsătoreşte o femeie sănătoasă, dar purtătoare a genei pentru hemofilie cu un bărbat
hemofilic. Stabiliţi următoarele:
a) tipul de maladie ereditară prezentă la bărbatul hemofilic;
b) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii sănătoşi şi sexul acestora;
c) probabilitatea (%) de a da naştere unor fete bolnave de hemofilie.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Reproducerea la angiosperme” după următorul plan:


- definiţia tipurilor fundamentale de reproducere din lumea vie;
- trei organe vegetative cu rol în înmulţire: denumirea acestor organe şi câte un exemplu
de plante care se înmulţesc prin astfel de organe;
- părţile sexuate ale florii hermafrodite: denumire, enumerarea tuturor componentelor;
- dubla fecundaţie la angiosperme – explicaţie;
- tipuri de fructe dehiscente şi indehiscente: enumerarea a câte două tipuri de fructe din
fiecare categorie.
Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 017
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

La mamifere, în atriul stâng se deschid venele ............, iar în atriul drept, venele ............. .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ai
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. liliac a) copitate
2. focă b) cetacee
3. delfin c) chiroptere
d) pinipede

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gameţii formaţi de un organism conţin câte 8 cromozomi. Numărul de cromozomi dintr-un


neuron al organismului respectiv este:
a) 8
b) 12
c) 16
d) 32

2. Conţine HCl:
a) bila
b) sucul pancreatic
c) sucul intestinal
d) sucul gastric

3. Spermatozoizii la mamifere se produc în:


a) tuburi seminifere
b) conducte genitale
c) vezicule seminale
d) canalul ejaculator

4. Cantitatea de ADN dintr-o celulă:


a) se dublează în diviziunea mitotică
b) se înjumătăţeşte în timpul interfazei
c) rămâne constantă de-a lungul ciclului celular
d) se reduce la jumătate printr-o diviziune meiotică
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Clorofila:
a) degradează substanţele organice până la substanţe minerale
b) captează energia luminoasă
c) este localizată în mitocondrie
d) se găseşte în cantitate mare în rădăcinile tuberizate

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Perişorii absorbanţi ai rădăcinilor au o durată de viaţă limitată şi se reînnoiesc permanent.

2. Valvulele semilunare sunt situate la baza arterelor care pleacă din inimă.

3. Prin excreţie renală, mamiferele elimină substanţele nedigerate din intestinul gros.

4. În procesul de conducere a sevei brute prin tulpină intervin mecanisme de transport pasive.

5. Radiaţiile ultraviolete şi cele ionizante pot acţiona ca factori mutageni chimici.

6. Respiraţia aerobă este mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât cea anaerobă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Organismele unicelulare populează cele mai variate medii de viaţă .


a) Numiţi regnurile care au reprezentanţi unicelulari.
b) Menţionaţi trei caracteristici structurale ale celulei procariote.
c) Precizaţi două tipuri de nutriţie întâlnite la organismele unicelulare.

2. Diviziunea meiotică este o etapă a ciclului celular.


a) Numiţi cele două etape ale meiozei.
b) Precizaţi cinci caracteristici ale profazei I a meiozei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: gameţi, fecundaţie, diploid.

B 10 puncte
Se căsătoreşte o femeie cu daltonism cu un bărbat hemofilic.
Stabiliţi următoarele:
a) probabilitatea (%) ca acest cuplu să aibă copii fără daltonism;
b) probabilitatea (%) de a avea băieţi sănătoşi;
c) probabilitatea (%) ca în descendenţa feminină să existe fete sănătoase, dar purtătoare ale
genei pentru hemofilie.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “ Sistemul nervos la mamifere ” după următorul plan:


- denumirea altor două sisteme implicate în realizarea funcţiei de relaţie;
- precizarea localizării componentelor sistemului nervos central;
- prezentarea funcţiilor măduvei spinării, în corelaţie cu structurile prin intermediul cărora
se realizează;
- denumirea ariilor funcţionale ale scoarţei cerebrale; precizarea rolului acestora;
- menţionarea a două afecţiuni ale sistemului nervos.
Varianta 18
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 018
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

După tipul de celule afectate, mutaţiile pot fi: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde unităţi de clasificare a mamiferelor, iar coloana A reprezentanţi ale
acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. arici a) carnivore
2. leneş b) rozătoare
3. iepure c) edentate
d) insectivore

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Gameţii feminini se formează prin diviziunea:


a) ovulului
b) mitotică
c) testiculului
d) meiotică

2. Sindromul Down reprezintă :


a) trisomia 21
b) trisomia 18
c) trisomia 13
d) trisomia 22

3. Este plantă dicotiledonată:


a) porumbul
b) crizantema
c) ceapa
d) gladiola

4. Mamifer digitigrad este:


a) ariciul
b) pisica
c) oaia
d) calul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Trombocitele au rol în:
a) transportul gazelor
b) fagocitarea bacteriilor
c) coagularea sângelui
d) imunitatea organismului

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Fotosinteza este un proces prin care se elimină oxigen.

2. Păsările sunt animale cu formă hidrodinamică, deoarece sunt adaptate la zbor.

3. Apa absorbită de perişorii absorbanţi ai rădăcinii este transmisă din celulă în celulă până la
vasele lemnoase.

4. Stimulii acţionează asupra receptorilor, determinând apariţia de senzaţii la nivelul acestora.

5. Mutaţiile genomice pot modifica numărul de seturi de cromozomi din celulele somatice.

6. Nucleoidul bacteriilor conţine informaţia genetică necesară existenţei celulei .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea indirectă este tipică celulelor eucariote.


a) Definiţi cele două tipuri de diviziune indirectă.
b) Numiţi două componente celulare cu rol în diviziunea celulei.
c) Stabiliţi trei deosebiri între meioza I şi mitoză.

2. Angiospermele cuprind peste 200 000 de specii.


a) Denumiţi cele două clase de angiosperme.
b) Stabiliţi trei diferenţe între gimnosperme şi angiosperme.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: sevă brută, trahei, organe vegetative.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de cartof: unul cu tuberculi de culoare roşie şi rotunzi (heterozigot
pentru culoare, homozigot pentru formă), iar celălalt soi cu tuberculi de culoare galbenă şi ovali
(homozigot pentru culoare, heterozigot pentru formă).
Stabiliţi următoarele:
a) genotipurile părinţilor, folosind simboluri (litere) alese de voi;
b) tipurile de gameţi ale părinţilor şi raportul de segregare fenotipică în F1;
c) procentul descendenţilor heterozigoţi pentru culoarea tuberculului de cartof din F1.
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Fotosinteza – cel mai important proces metabolic din natură” după
următorul plan :
- ecuaţia fotosintezei;
- pigmenţii asimilatori: denumire, localizare;
- ţesuturi asimilatoare: încadrare, clasificare, localizare;
- comparaţie fotosinteză – respiraţie la plante: menţionarea a cinci deosebiri;
- două consecinţe ale dispariţiei procesului de fotosinteză din natură.
Varianta 19
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 019
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Gonadele masculine se numesc ........... şi produc gameţi masculini, denumiţi ........... .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde particularităţi ale unor componente ale globului ocular, iar coloana A
componentele care prezintă aceste particularităţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. coroidă a) conţine celule fotoreceptoare
2. retină b) este o lentilă convergentă
3. sclerotică c) prezintă în partea anterioară irisul cu pupila
d) reprezintă învelişul extern al globului ocular

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Mitocondria:
a) are rol predominant secretor
b) conţine grana în structura sa
c) este organit cu membrană dublă
d) face legătura între nucleu şi membrana celulară

2. Organismele heterotrofe:
a) au reprezentanţi în regnul animal
b) prezintă clorofilă
c) sunt lipsite de mitocondrii
d) realizează procesul de fotosinteză

3. Pancreasul:
a) aparţine tubului digestiv
b) secretă suc gastric
c) este localizat în dreapta ficatului
d) are rol în digestia proteinelor, lipidelor, glucidelor

4. Mitoza:
a) are loc în celulele somatice
b) prezintă două etape
c) este un tip de diviziune reducţională
d) se finalizează cu formarea gameţilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Trombocitele au rol în:


a) coagularea sângelui
b) imunitatea organismului
c) transportul gazelor respiratorii
d) procesul de fagocitoză

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Ţesutul osos face parte din categoria ţesuturilor conjunctive.

2. Receptorii auditivi se găsesc în utriculă şi saculă.

3. Peretele celular al celulei vegetale conţine lipide şi proteine.

4. La angiosperme, corola reprezintă totalitatea petalelor unei flori.

5. Balena face parte din grupul mamiferelor placentare.

6. Faringele este componentă comună


Ministerulsistemelor digestivşişiInovării
Educaţiei, Cercetării respirator ale mamiferelor.
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Insectele reprezintă un grup format din numeroase specii.


a) Enumeraţi segmentele corpului unei insecte.
b) Daţi trei exemple de insecte care prezintă locomoţie prin zbor şi un exemplu de insectă
care prezintă locomoţie prin mers.
c) Precizaţi tipurile de respiraţie, de reproducere şi de dezvoltare la insecte.

2. Mamiferele sunt cele mai evoluate vertebrate


a) Numiţi trei medii de viaţă în care trăisc mamiferele; daţi câte un exemplu de mamifer pentru
două medii, la alegere.
b) Explicaţi noţiunea de homeotermie.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: insectivore, carnivore, ierbivore.

B 10 puncte
Într-o familie se naşte un copil cu ochi albaştri şi dreptaci. Tatăl lui are ochi căprui şi este
dreptaci, fiind dublu heterozigot, iar mama are ochi albaştri şi este dreptace (bbRr). Stabiliţi
următoarele:
a) genotipul tatălui şi al copilului, ştiind că moşteneşte gena pentru folosirea mâinii stângi;
b) gameţii formaţi de fiecare dintre cei doi părinţi;
c) probabilitatea (%) acestui cuplu de a avea şi alţi copii cu ochi albaştri.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Nutriţia heterotrofă” după următorul plan:


- definirea nutriţiei saprofite şi a nutriţiei parazite;
- precizarea a patru roluri ale organismelor saprofite/parazite în lumea vie;
- argumentarea faptului că lichenii sunt organisme simbionte şi explicarea modului lor de
nutriţie;
- enumerarea a patru componente ale sistemului digestiv la om, localizate în cavitatea
abdominală, cu precizarea a câte unui caracter morfologic;
- precizarea a patru afecţiuni ale sistemului digestiv la om, cauzate de organisme parazite
şi a câte unei modalităţi de prevenire.
Varianta 20
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 020
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Membrana, din punct de vedere chimic, prezintă dublu strat de ............, printre care se
află ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţile de clasificare
corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) crap
2. mamifere b) liliac
3. peşti c) pinguin
d) triton

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Peştii au:
a) respiraţie traheală
b) dezvoltare prin metamorfoză
c) înotătoare codală pereche
d) nutriţie heterotrofă

2. Fermentaţia alcoolică este produsă de:


a) drojdii
b) sporozoare
c) mucegaiuri
d) protiste

3. Unitatea structurală şi funcţională a rinichiului este:


a) capsula renală
b) lobul renal
c) nefronul
d) neuronul

4. Respiraţia cutanee la vertebrate:


a) este prezentă la reptilele acvatice şi terestre
b) este completată de alte tipuri de respiraţie
c) se face printr-un sistem de tuburi
d) presupune existenţa unui tegument uscat
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Sunt organite celulare cu rol în respiraţie:
a) cloroplastele
b) oleoplastele
c) mitocondriile
d) plastidele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Celulele somatice au un număr dublu de cromozomi şi se numesc celule diploide.

2. Mamiferele placentare sunt ovipare.

3. Insectele au trei perechi de picioare.

4. Peretele celular la plante conţine celuloză.

5. La anure, fecundaţia este internă.

6. Pteridofitele sunt cormofite.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ferigile si gimnospermele sunt două grupe de plante.


a) Numiţi o specie de ferigă şi o specie de gimnosperme.
b) Prezentaţi câte un aspect legat de importanţa ferigilor şi a gimnospermelor.
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între o ferigă şi un gimnosperm.

2. Protistele sunt un grup heterogen reprezentat de organisme solitare şi coloniale.


a) Daţi un exemplu de protist parazit.
b) Numiţi trei deosebiri între protiste parazite şi bacterii parazite.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi
în corelaţie următoarele noţiuni: heterotrof, eucariote, sporozoare.

B 10 puncte
Se încrucişează două soiuri de măr care se deosebesc prin două perechi de caractere,
dimensiunea şi culoarea fructelor de măr. Genotipurile părinţilor sunt MMRR (fructe mari şi roşii),
respectiv mmrr ( fructe mici şi galbene). Stabiliţi următoarele:
a) procentul organismelor din F1 cu genotip identic cu al părinţilor;
b) fenotipul fructelor de măr din F2;
c) numărul combinaţiilor homozigote pentru culoare din F2.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Reproducerea sexuată la angiosperme” după următorul plan:


- definiţia florii la angiosperme;
- precizarea a trei elemente din alcătuirea gineceului, a unei asemănări şi a unei
deosebiri între androceu şi gineceu;
- descrierea procesului de fecundaţie la angiosperme;
- prezentarea alcătuirii seminţei;
- numirea a două fructe cărnoase şi a două fructe uscate la angiosperme.
Varianta 21
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 021
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Celula realizează schimb de ............ şi ............ cu mediul înconjurător.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului vegetal, iar coloana A încrengăturile cărora le
aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. angiosperme a) arborele vieţii (tuia)
2. pteridofite b) floarea - soarelui
3. gimnosperme c) mucegaiul verde-albăstrui
d) feriga comună

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Variabilitatea reprezintă însuşirea organismelor care aparţin aceleaşi specii de a:


a) deţine aceeaşi informaţie genetică
b) realiza un permanent schimb cu mediul
c) se deosebi unele de altele
d) transmite caracterele la descendenţi

2. Cerebelul:
a) are rol în reglarea temperaturii
b) este situat în canalul vertebral
c) prezintă substanţă albă la interior
d) recepţionează informaţii vizuale

3. Animal ocrotit în Delta Dunării este:


a) tisa
b) crapul
c) râsul
d) lopătarul

4. Au rol în digestia intracelulară:


a) centriolii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Prezintă corp acoperit cu pene:
a) amfibienii
b) mamiferele
c) păsările
d) reptilele

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Crapul este vertebrat poichiloterm.

2. Respiraţia aerobă se mai numeşte şi fermentaţie.

3. Seva brută circulă în corpul unei cormofite prin vase liberiene.

4. Cetaceele sunt mamifere acvatice.

5. Membrana celulară are permeabilitate selectivă.

6. Sângele are rol în transportul gazelor respiratorii.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Moluştele sunt nevertebrate acvatice şi terestre.


a) Numiţi două moluşte acvatice şi două moluşte terestre.
b) Precizaţi două tipuri de respiraţie la moluşte.
c) Prezentaţi două aspecte ale importanţei moluştelor.

2. Virusurile sunt entităţi infecţioase.


a) Enumeraţi două caracteristici ale virusurilor.
b) Clasificaţi virusurile după tipul de acid nucleic conţinut şi numiţi trei viroze la om.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: HIV, transfuzii, SIDA.

B 10 puncte
O celulă-mamă din organele reproducătoare ale unei plante cu flori intră în diviziune
meiotică. Ştiind că celula-mamă are 2n=16 cromozomi, stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromatide al celulei-mamă înainte de faza de sinteză a interfazei;
b) numărul de celule-fiice la sfârşitul telofazei I şi tipul acestora;
c) numărul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfârşitul
meiozei acestei celule-mamă.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema „Sistemul nervos la mamifere” după următorul plan:


- precizarea tipurilor de celule din ţesutul nervos şi a câte două roluri pentru fiecare tip de
celulă;
- enumerarea celor două componente ale sistemului nervos central; localizarea lor;
- precizarea a trei roluri ale emisferelor cerebrale, corelate cu tipurile de arii corticale;
- enumerarea a trei funcţii îndeplinite de cerebel;
- precizarea denumirii a două boli ale sistemului nervos central la om, a câte unei cauze,
a câte unei manifestări şi a câte unei modalităţi de prevenire a acestor boli.
Varianta 22
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 022
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Globul ocular conţine două lichide: umoarea ............ şi umoarea ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde rolul unor organite celulare, iar coloana A exemple de organite celulare
care prezintă aceste roluri. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. aparat Golgi a) coordonarea activităţii celulare
2. mitocondrie b) depozitarea amidonului
3. nucleu c) producerea de energie
d) secreţia celulară

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Sunt organisme fotosintetizatoare:


a) sporozoarele
b) drojdiile
c) ferigile
d) mucegaiurile

2. Bulbul este tulpină subterană, cu rol în înmulţirea vegetativă, la:


a) cartof
b) mentă
c) lalea
d) iris

3. Insectele terestre au:


a) respiraţie branhială
b) trei perechi de aripi
c) şase picioare
d) schelet intern

4. Din grupa mamiferelor carnivore face parte:


a) castorul
b) leneşul
c) liliacul
d) lupul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Din grupa sporozoarelor face parte:
a) mucegaiul verde
b) drojdia de bere
c) plasmodiul malariei
d) cornul secarei

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În procesul de fotosinteză se consumă dioxid de carbon şi se elimină oxigen.

2. Ursul brun este specie ocrotită în România.

3. Unitatea morfo-funcţională a rinichiului la elefant este tubul excretor.

4. Pancreasul secretă suc cu rol digestiv şi hormoni.

5. Prin vasele liberiene ale rădăcinii circulă sevă brută.

6. Substanţa fundamentală a mitocondriei se numeşte matrix.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Regnul Monera grupează organisme procariote.


a) Numiţi trei elemente din alcătuirea unei eubacterii.
b) Precizaţi două tipuri de nutriţie şi un tip de respiraţie caracteristic bacteriilor.
c) Notaţi două exemple legate de importanţa bacteriilor.

2. Gimnospermele sunt plante lemnoase.


a) Daţi două exemple de arbori şi un exemplu de arbust din acest grup de plante.
b) Explicaţi termenul de gimnosperm.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: acicular, floare, inflorescenţă, mediu terestru.

B 10 puncte
Se încrucişează o plantă de mazăre înaltă (T) şi cu frunze mari (M), dublu homozigotă, cu o
altă plantă de mazăre, pitică (t) şi cu frunze mici (m). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul genitorilor;
b) cele patru tipuri de gameţi formaţi de hibrizii din F1;
c) numărul plantelor din F2 care prezintă talie înaltă şi frunze mari; genotipul organismelor din
F2 pitice şi cu frunze mari.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan:


- definirea excreţiei;
- localizarea rinichilor;
- enumerarea componentelor rinichiului şi a căilor urinare;
- descrierea structurii nefronului;
- precizarea a trei cauze, a trei manifestări şi a două modalităţi de prevenire a litiazei
renale la om.
Varianta 23
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 023
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Ţesutul este o grupare de ............ cu aceeaşi origine, formă, structură şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde tipuri de sisteme, iar coloana A exemple de organe care aparţin
acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. uretere a) sistem reproducător
2. bronhii b) sistem excretor
3. uter c) sistem digestiv
d) sistem respirator

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Salamandra aparţine grupului:


a) crustacei
b) peşti
c) amfibieni
d) reptile

2. Dintre clorofite face parte:


a) plasmodiul malariei
b) drojdia vinului
c) mătasea broaştei
d) cornul secarei

3. Prin respiraţie:
a) se eliberează O2
b) se consumă CO2
c) se produce glucoză
d) se consumă substanţă organică

4. Hemofilia:
a) afectează predominant femeile
b) este determinată de o mutaţie heterozomală
c) se manifestă la bărbaţi prin fenomenul de homozigoţie
d) provoacă probleme în distingerea culorilor
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Particule ribonucleoproteice sunt:


a) lizozomii
b) centrozomii
c) vacuolele
d) ribozomii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Bacteriile prezintă un cromozom circular format din ADN.

2. Cromozomii se fixează pe filamentele fusului de diviziune în interfază.

3. Diviziunea indirectă este specifică procariotelor.

4. Copitatele sunt unguligrade.

5. Chiropterele au membrele anterioare transformate în aripi.

6. Ţesutul muscular neted conţine celule fusiforme.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Ciupercile constituie o grupă heterogenă de organisme.


a) Precizaţi un exemplu de ciupercă ascomicetă şi două exemple de ciuperci bazidiomicete.
b) Numiţi o asemănăre şi o deosebire între o ciupercă şi o plantă.
c) Stabiliţi trei aspecte ale importanţei ciupercilor în viaţa omului.

2. Păsările sunt vertebrate superioare răspândite pe tot globul.


a) Daţi două exemple de păsări acvatice şi un exemplu de pasăre răpitoare.
b) Precizaţi trei adaptări morfologice ale păsărilor la zbor.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: tegument, solzi, producţii cornoase, gheare.

B 10 puncte
Un bărbat cu grupa sanguină O (I) se căsătoreşte cu o femeie cu grupa sanguină B(III), dar
al cărei tată avea grupa O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi soţi;
b) probabilitatea ca descendenţii acestui cuplu să aibă grupa 0(I);
c) probabilitatea de a avea copii cu grupa AB ( IV);
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea organelor căilor respiratorii;
- localizarea plămânilor;
- descrierea mecanismului inspiraţiei;
- descrierea mecanismului expiraţiei;
- precizarea unei boli a sistemului respirator la om, a unei cauze, a două manifestări şi a
unei modalităţi de prevenire a acestei boli.
Varianta 24
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 024
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cele două componente ale sângelui la mamifere sunt: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde caracteristici ale fazelor diviziunii celulare meiotice, iar coloana A faze
ale acestei diviziuni. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.

A B
1. anafaza I a) are loc crossing-over-ul
2. metafaza I b) migrează cromozomii spre polii celulei
3. profaza I c) se formează placa ecuatorială
d) se formează cromozomii monocromatidici

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Artera aortă:
a) prezintă valve atrio-ventriculare
b) are originea în ventriculul stâng
c) se deschide în atriul drept
d) transportă sânge cu dioxid de carbon

2. Hirudineele:
a) respiră prin plămâni
b) prezintă exoschelet chitinos
c) secretă substanţă anticoagulantă
d) sunt organisme endoparazite

3. Acizii nucleici:
a) au rol în ereditate
b) conţin lizozomi
c) sunt localizaţi în peretele celular
d) transportă gaze respiratorii

4. La reptile:
a) dezvoltarea embrionară se face prin metamorfoză
b) fecundaţia se desfăşoară în mediul extern
c) ouăle sunt protejate de o coajă calcaroasă
d) placenta asigură hrănirea embrionului
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Bacteriile aparţin regnului:
a) Animalia
b) Monera
c) Plantae
d) Protista

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La vertebrate, funcţia nefronului este de a forma urina.

2. Produşii finali ai respiraţiei aerobe a plantelor sunt dioxidul de carbon şi apa.

3. La un mamifer, sângele pompat prin contracţia ventriculului stâng al inimii, ajunge direct în
vena pulmonară.

4. Amfibienii au dezvoltare prin metamorfoză.

5. Fecundaţia la angiosperme este simplă.

6. Mitocondria şi cloroplastul conţin acizi nucleici.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Cromozomii sunt structuri permanente ale celulelor.


a) Denumiţi cele două tipuri de celule în funcţie de numărul de seturi de cromozomi.
b) Precizaţi rolul cromozomilor şi două elemente din structura unui cromozom.
c) Comparaţi cromozomii de la procariote şi eucariote, precizând o asemănare şi o
deosebire.

2. Peştii osoşi sunt vertebrate adaptate la viaţa acvatică.


a) Daţi două exemple de peşti osoşi de apă dulce şi două exemple de peşti marini.
b) Precizaţi trei adaptări ale peştilor la deplasarea în mediul acvatic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: fecundaţie, branhii, reproducere sexuată.

B 10 puncte
Un bărbat daltonist se căsătoreşte cu o femeie sănătoasă, dar al cărei tată era daltonist.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) probabilitatea ca, din totalul de băieţi, acest cuplu să aibă un băiat sănătos şi un altul
daltonist;
c) explicaţia frecvenţei crescute a bolii la bărbaţi.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Organele de simţ ale mamiferelor” după următorul plan:
- enumerarea a cinci organe de simţ; precizarea excitantului ce acţionează asupra lor;
- localizarea receptorului pentru fiecare organ de simţ;
- caracterizarea receptorului ce asigură sensibilitatea olfactivă;
- precizarea celor două tipuri de celule receptoare vizuale şi a câte unei caracteristici
pentru fiecare tip;
- numirea a două tipuri de receptori din mucoasa limbii.
Varianta 25
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 025
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Diviziunea cariochinetică este de două tipuri: ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A încrengăturile cărora le
aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.

A B
1. artropode a) limbricul
2. nematelminţi b) fluturele
3. moluşte c) melcul
d) râma

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Locomoţia terestră prin alergare este avantajată de:


a) sporirea numărului de degete
b) aplatizarea bolţii plantare
c) absenţa centurii pelviene
d) reducerea suprafeţei de contact cu solul

2. Fermentaţia lactică:
a) constă în descompunerea acidului lactic
b) are aplicaţii la fabricarea pâinii
c) este produsă de drojdia de bere
d) se desfăşoară în absenţa oxigenului

3. Prin venele cave, sângele neoxigenat ajunge la inimă în:


a) atriul drept
b) atriul stâng
c) ventriculul drept
d) ventriculul stâng

4. Prin fotosinteză:
a) are loc oxidarea glucidelor
b) se produce oxigen
c) se sintetizează substanţe minerale
d) scade greutatea plantei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Gimnosperm este:
a) bradul
b) cartoful
c) stejarul
d) trandafirul

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organul de reproducere al angiospermelor este floarea.

2. Anurele sunt amfibieni cu coadă.

3. Dioxidul de carbon este transportat în corpul mamiferelor de către leucocite.

4. La reptile deplasarea se face prin târâre.

5. Veziculele sinaptice sunt dispuse la nivelul butonilor terminali ai axonului neuronului.

6. Materialul genetic al organismelor vii este reprezentat de acizii nucleici.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Angiospermele dicotiledonate sunt plante ierboase şi lemnoase.


a) Numiţi doi reprezentanţi cu valoare nutritivă şi un reprezentant cu valoare decorativă din
această grupă de plante.
b) Precizaţi două asemănări şi două deosebiri între o dicotiledonată lemnoasă şi una ierboasă.
c) Argumentaţi importanţa apariţiei fructului.

2. Membrana plasmatică reprezintă limita externă a citoplasmei.


a) Precizaţi două funcţii ale membranei celulare.
b) Descrieţi modelul mozaicului fluid.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: mitocondrii, perete celular, ADN.

B 10 puncte
La o plantă monocotiledonată cu 2n= 24 cromozomi, celulele epidermei au fost distruse în
urma unui traumatism mecanic. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea
ţesutului. Stabiliţi următoarele:
a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele
două celule-fiice, rezultate în urma diviziunii celulare;
b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi, după numărul de cromatide din celulele-fiice,
imediat după formarea lor;
c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz.
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema: „Sistemul locomotor la mamifere” după următorul plan:


- numirea celor două sisteme de organe ce asigură locomoţia;
- enumerarea oaselor membrelor posterioare la mamifere;
- numirea a doi muşchi de la nivelul membrelor anterioare la mamifere;
- prezentarea adaptării structurii membrelor mamiferelor la formele de locomoţie în
mediul terestru, aerian şi acvatic;
- numirea a câte unui exemplu de mamifer adaptat la locomoţia în mediul terestru, aerian
şi acvatic.
Varianta 26
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 026
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Fenotipul reprezintă rezultatul interacţiunii dintre ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii, iar coloana A grupele cărora le aparţin aceşti
reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. amfibieni a) bacilul fânului
2. angiosperme b) broasca de lac
3. bacterii c) măceşul
d) zebra

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Eliminarea oxigenului se realizează în urma:


a) expiraţiei
b) fermentaţiei
c) fotosintezei
d) inspiraţiei

2. Au rol în digestia intracelulară:


a) dictiozomii
b) lizozomii
c) nucleolii
d) ribozomii

3. Ovulul la mamifere:
a) este alcătuit din foliculi ovarieni
b) prezintă cromozomi sub formă de pereche
c) are membrană, citoplasmă, nucleu
d) prezintă periferic o zonă corticală

4. Crossing-over-ul reprezintă:
a) migrarea cromozomilor spre polii celulei
b) a doua lege mendeliană a eredităţii
c) segregarea independentă a caracterelor
d) schimbul reciproc de gene între cromozomii omologi
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Virusurile:
a) au metabolism propriu
b) fac parte din regnul Monera
c) prezintă perete celular
d) sunt entităţi infecţioase

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Albinismul este o maladie genică, autozomală, recesivă.

2. Porumbeii sunt păsări răpitoare.

3. Duodenul este primul segment al intestinului subţire.

4. Mamiferele au inimă tetracamerală.

5. Plasmodiul malariei este un protist ce se deplasează cu ajutorul cililor.

6. Diviziunea mitotică se desfăşoară în celulele somatice.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Plastidele sunt organite tipice celulei vegetale.


a) Numiţi două tipuri de pigmenţi asimilatori prezenţi în plastide.
b) Enumeraţi cinci elemente din structura cloroplastului.
c) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între cloroplaste şi cromoplaste.

2. Mitoza este un tip de diviziune celulară indirectă.


a) Precizaţi trei roluri ale mitozei.
b) Enumeraţi fazele mitozei, în ordine.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, centromer.

B 10 puncte
Se încrucişează un soi de garoafe cu petale roşii (R) si floare mare (M) cu un soi de
garoafe cu petale albe (r) şi floare mică (m). Soiurile de garoafe sunt homozigote pentru ambele
caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul şi fenotipul plantelor în F1;
b) raportul de segregare după fenotip în F2;
c) numărul de combinaţii şi genotipul pentru: garoafele cu petale roşii şi floare mică şi
garoafele cu petale albe şi floare mică, obţinute în F2.
Scrieţi toate etapele rezolvării/ algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia la plante” după următorul plan:


- numirea şi localizarea structurilor specializate în absorbţia apei şi a sărurilor minerale;
- descrierea mecanismului absorbţiei apei;
- descrierea mecanismului absorbţiei sărurilor minerale;
- numirea şi caracterizarea forţelor ce contribuie la circulaţia sevei brute;
- denumirea vaselor conducătoare prin care circulă cele două tipuri de sevă.
Varianta 27
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 027
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Plastidele cu rol esenţial în fotosinteză se numesc ........... şi conţin pigmentul de culoare


verde numit ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A tipuri caracteristice de
locomoţie ale acestor reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. înot a) delfinii
2. mers b) iepurele
3. salt c) pitonii
d) urşii bruni

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ciupercile:
a) sunt lipsite de perete celular
b) au nutriţie autotrofă
c) au corpul alcătuit din hife
d) sunt organisme procariote

2. Maladie ereditară heterozomală este:


a) albinismul
b) hemofilia
c) polidactilia
d) sindromul Down

3. Mers plantigrad are:


a) calul
b) cerbul
c) tigrul
d) ursul

4. Plantă parazită este:


a) Candida
b) drojdia
c) limbricul
d) torţelul
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. Bila produsă de hepatocite:


a) acţionează asupra aminoacizilor
b) descompune proteinele
c) emulsionează grăsimile
d) hidrolizează glucidele
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, in dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Organitul celular care lipseşte din neuron se numeşte centrozom.

2. La maimuţă, venele cave se deschid în ventriculul drept.

3. Un produs final al fotosintezei este dioxidul de carbon.

4. Esofagul este segment al tubului digestiv.

5. Sindromul Turner este o maladie genetică heterozomală.

6. În lumea vie există două tipuri de respiraţie: aerobă şi anaerobă.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Celula reprezintă unitatea de structură şi funcţie a lumii vii.


a) Enumeraţi două organite celulare cu membrană simplă.
b) Descrieţi structura cloroplastului, precizând cinci componente ale acestui organit.
c) Explicaţi prezenţa a numeroase mitocondrii într-o celulă musculară striată.

2. La toate organismele, informaţia ereditară este stocată în acizii nucleici.


a) Numiţi tipurile de acizi nucleici.
b) Precizaţi o asemănare şi două deosebiri între tipurile de acizi nucleici.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: informaţie genetică , sinteza proteinelor, ribozomi.

B 10 puncte
Un copil cu grupa sanguină O (I) are tatăl cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa
sanguină B (III).Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia;
b) genotipul băiatului;
c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei, respectiv a
tatălui.
Scrieţi toate etapele rezolvării/algoritmul rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Sistemul circulator la mamifere” după următorul plan:


- localizarea inimii;
- precizarea denumirii încăperilor inimii şi a câte două caracteristici pentru fiecare tip de
încăperi;
- precizarea tipurilor de vase şi a rolurilor acestora;
- denumirea celor două circuite realizate de vase în corpul mamiferelor;
- precizarea a trei cauze şi a două manifestări ale infarctului miocardic la om.
Varianta 28
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 028
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Aorta este cea mai mare ............ din organism şi porneşte din inimă, din cavitatea
numită ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului Plantae, iar coloana A unităţile sistematice
cărora aparţin aceşti reprezentanţi. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a
coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. pteridofite a) laleaua
2. gimnosperme b) floarea - soarelui
3. angiosperme dicotiledonate c) feriga mare
d) molidul

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Melcul membranos este sediul receptorilor:


a) auditivi
b) gustativi
c) olfactivi
d) de echilibru

2. Ovulul la mamifere:
a) se divide prin meioză
b) are 46 de cromozomi la om
c) este un gamet
d) participă la reproducerea asexuată

3. La mamifere, pancreasul:
a) îşi varsă secreţia în intestinul gros
b) are rol în digestia intestinală
c) este cea mai mare glandă anexă a tubului digestiv
d) secretă sucul gastric

4. Meioza:
a) dublează numărul de cromozomi în celulele fiice
b) are rol în creşterea organismelor
c) începe cu etapa ecvaţională
d) duce la formarea de celule haploide
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Crapul:
a) are schelet osos
b) respiră anaerob
c) are fecundaţie internă
d) este un tetrapod

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Influxul nervos trece prin axon, de la corpul neuronal către butonii terminali.

2. Materialul genetic al unui virus conţine ambele tipuri de acizi nucleici.

3. Sindromul Down se caracterizează printr-un cromozom suplimentar în perechea 21.

4. Un individ cu genotipul AAbb formează un singur fel de gameţi, deoarece este homozigot.

5. Organizarea peretelui celular corespunde modelului „mozaicului fluid”.

6. Rugina grâului este provocată de o ciupercă parazită.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitoza este diviziunea indirectă care se desfăşoară în celulele somatice.


a) Daţi două exemple din care să rezulte importanţa mitozei.
b) Descrieţi sintetic transformările nucleului în profază.
c) Precizaţi două diferenţe între mitoză şi meioză.

2. Numărul şi structura cromozomilor din celulele umane prezintă o mare stabilitate, mutaţiile
având consecinţe negative sau fiind incompatibile cu viaţa individului.
a) Precizaţi, pentru o celulă somatică umană, numărul normal de autozomi şi heterozomi
caracteristic celor două sexe.
b) Caracterizaţi un sindrom în care numărul cromozomilor de sex este anormal (denumire,
mutaţia care îl determină, încadrarea în tipul de mutaţie corespunzător).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: mutaţie genomică, genotip, cromozomi.

B 10 puncte
Se încrucişează plante de mazăre cu talie înaltă şi boabe verzi cu plante cu talie pitică şi
boabe galbene. Ştiind că talia înaltă şi culoarea galbenă a bobului sunt caractere dominante şi
că genitorii sunt heterozigoţi pentru o singură pereche de factori ereditari, să se determine:
a) genotipul părinţilor;
b) genotipul gameţilor formaţi de fiecare părinte;
c) raportul de segregare a descendenţilor, după fenotip.
Pentru rezolvarea problemei folosiţi simboluri alese de voi.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia aerobă” după următorul plan:


- definiţia funcţiilor de nutriţie şi enumerarea sistemelor implicate în realizarea lor;
- ecuaţia respiraţiei aerobe;
- localizarea în celulă a respiraţiei aerobe;
- importanţa respiraţiei aerobe;
- comparaţia respiraţiei aerobe cu cea anaerobă, pornind de la ecuaţiile generale.
Varianta 29
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 029
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

În duoden se varsă ............ şi ............, produse de glande anexe ale tubului digestiv.

B 6 puncte
Coloana B cuprinde funcţiile unor ţesuturi vegetale, iar coloana A exemple de structuri
vegetale care au aceste funcţii. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei
A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. meristem apical a) apărare
2. epidermă b) conducerea sevei brute
3. vase liberiene c) creşterea în lungime
d) conducerea sevei elaborate

C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Membrana plasmatică:
a) este bogată în celuloză
b) are structură de mozaic fluid
c) conţine un bistrat proteic
d) este un constituent specific plantelor

2. Dublarea cantităţii de cromatină:


a) are loc la sfârşitul anafazei
b) nu este necesară înaintea meiozei
c) precede diviziunea cariochinetică
d) are loc după etapa reducţională a meiozei

3. Urmaşii rezultaţi din încrucişarea Aa x Aa, dacă gena „A” este dominantă faţă de gena “a”,
segregă astfel:
a) 3 heterozigoţi : 1 homozigot
b) 3 recesiv : 1 dominant
c) au toţi acelaşi fenotip
d) 50% hibrizi : 50% homozigoţi

4. Hematiile:
a) au rol în coagulare
b) sunt sferice
c) conţin hemoglobină
d) se formează în măduva spinării
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Căile urinare sunt, în ordine:
a) uretre, vezică urinară, ureter
b) rinichi, uretră, vezică urinară, ureter
c) uretere, vezică urinară, uretră
d) uretere, vezică urinară, uretră, anus

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Schimbul de material genetic între cromozomii omologi are loc în profaza II a meiozei.

2. Nucleoidul celulelor procariote cuprinde o moleculă de ADN.

3. Circulaţia sevei brute la angiosperme este mai rapidă decât la gimnosperme, deoarece
angiospermele au ţesutul conducător format din traheide.

4. Femeile cu sindrom Turner au un singur heterozom, în fiecare celulă somatică.

5. Digestia chimică a proteinelor începe în stomac.

6. Transportul sevei elaborate se face cu consum de energie.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Gregor Mendel a formulat primele legi ale geneticii, pornind de la rezultatele experimentelor
de hibridare efectuate îndeosebi asupra plantelor de mazăre.
a) Formulaţi două argumente pentru alegerea acestei specii ca material experimental.
b) Scrieţi gameţii formaţi de o plantă de mazăre dublu heterozigotă cu talie înaltă şi boabe
galbene; precizaţi ce lege /legi ale lui Mendel aţi aplicat.
c) Precizaţi raportul de segregare după fenotip al plantelor rezultate din încrucişarea indivizilor
hibrizi cu talie înaltă şi boabe galbene.
2. Insectele constituie un grup de nevertebrate extrem de numeros.
a) Încadraţi insectele în încrengătura corespunzătoare.
b) Precizaţi cinci caracteristici ale unui reprezentant al clasei Insecta.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni: crustacee, arahnide, insecte.

B 10 puncte
Într-o familie, tatăl, fiul şi una dintre fiice au daltonism, cealaltă fiică însă este sănătoasă.
Stabiliţi:
a) genotipurile părinţilor şi ale gameţilor posibili ai fiecărui părinte;
b) probabilitatea (%) de apariţie a copiilor sănătoşi; genotipul copiilor sănătoşi;
c) menţionarea unei alte maladii genetice care are acelaşi mod de transmitere.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Fotosinteza – procesul care susţine material şi energetic întreaga
biosferă” după următorul plan:
- definiţia fotosintezei şi tipul de nutriţie în care se încadrează;
- ecuaţia generală a fotosintezei;
- organul principal în care are loc fotosinteza şi două adaptări structurale ale acestuia la
funcţia de fotosinteză;
- pigmenţii asimilatori: precizarea rolului lor, a localizării lor în celulă şi a două tipuri de
pigmenţi;
- două argumente pentru susţinerea afirmaţiei din titlul eseului.
Varianta 30
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 030
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sistemul nervos central al mamiferelor cuprinde două componente: ………… şi ………… .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde faze ale diviziunii mitotice sau meiotice, iar coloana A evenimente care
au loc în timpul acestor faze. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cromozomii monocromatidici migrează spre polii celulei a) profaza
2. dispunerea bivalenţilor (tetradelor) în placa ecuatorială b) metafaza II
3. spiralizarea cromozomilor c) metafaza I
d) anafaza

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Alegeţi asocierea corectă:


a) tenie – Platelminţi;
b) melcul de livadă – Lamelibranhiate (Bivalve)
c) păianjenul cu cruce - Insecte
d) broasca de lac - Urodele

2. Un individ cu genotipul AABB:


a) este hibrid pentru ambele perechi de factori ereditari
b) formează 2 tipuri de gameţi
c) manifestă fenotipul recesiv
d) este homozigot dominant pentru două perechi de gene

3. Neuronul:
a) conţine mielină la nivelul corpului neuronal
b) are unul sau mai mulţi axoni
c) primeşte excitaţia la nivelul dendritelor
d) are rol în formarea urinei

4. Urechea medie comunică cu:


a) urechea internă, prin timpan
b) faringele, prin trompa lui Eustachio
c) urechea externă, prin fereastra rotundă
d) urechea externă, prin fereastra ovală
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Forţa de sucţiune:
a) creşte pe măsura dezvoltării frunzelor
b) este generată de rădăcină
c) atinge maximul toamna
d) este maximă la începutul primăverii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Muşchiul diafragm are un rol esenţial în inspiraţie deoarece prin contracţia sa creşte
volumul cutiei toracice.

2. Persoanele cu grupa sanguină O(I) sunt homozigote sau heterozigote.

3. Procesul de crossing-over are loc în profaza II.

4. Pereţii celulari ai traheelor sunt îngroşaţi.

5. Mormolocii au caracteristici care constituie un argument pentru evoluţia amfibienilor din


peşti.

6. Antigenele sunt fagocitate de leucocite şi sunt digerate cu ajutorul lizozomilor.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Mitocondria aparţine constituenţilor protoplasmatici celulari.


a) Enumeraţi alte două exemple de constituenţi comuni plantelor şi animalelor.
b) Reprezentaţi ultrastructura mitocondriei printr-un desen schematic şi notaţi pe desen trei
componente.
c) Precizaţi rolul mitocondriei în celulă.
2. Cormofitele au organe vegetative şi de reproducere.
a) Enumeraţi organele vegetative ale gimnospermelor.
b) Precizaţi denumirea organelor de reproducere la angiosperme şi ordinea în care apar
acestea în viaţa plantei.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect şi în
corelaţie următoarele noţiuni:spori, gimnosperme, pteridofite.

B 10 puncte
Grupa sanguină a Mariei este B (III), iar grupa sanguină a fratelui ei este 0 (I). Ştiind că, pentru
acest caracter, Maria a moştenit tipuri diferite de gene de la cei doi părinţi, stabiliţi următoarele:
a) genotipurile celor doi copii;
b) genotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele);
c) fenotipurile posibile ale fiecărui părinte (toate variantele).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Circulaţia sevelor în corpul plantei” după următorul plan:
- compoziţia sevei brute şi a sevei elaborate;
- procesul prin care ajunge seva brută în plantă: denumirea şi localizarea acestuia la
plantele terestre;
- ţesuturile cu rol în conducerea sevelor brută şi elaborată: denumire, precizarea
particularităţilor structurale şi a încrengăturilor la care se întâlnesc;
- forţele care contribuie la circulaţia sevei brute: denumire, mecanism de generare;
- mecanismul şi direcţia de conducere a sevei elaborate prin plantă.
Varianta 31
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 031
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Cavităţile inimii se numesc ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde denumirea unor oase, iar coloana A segmente ale scheletului uman
care cuprind aceste oase. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. scheletul braţului a) tibie
2. scheletul coapsei b) femur
3. centura pelviană c) humerus
d) os coxal

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Alegeţi asocierea corectă între tipul de fruct şi planta care îl produce:


a) păstaie – varză
b) cariopsă – floarea soarelui
c) bacă – viţa de vie
d) drupă - stejar

2. Numărul de variante de gameţi pe care îi formează un individ cu genotipul AaBb este:


a) 2
b) 4
c) 8
d) 9

3. Perişorii absorbanţi:
a) au pereţii celulari îngroşaţi
b) absorb seva elaborată
c) sunt pluricelulari
d) absorb apa prin fenomenul de osmoză

4. Urechea internă conţine:


a) receptori auditivi
b) receptori olfactivi
c) trompa lui Eustachio
d) un lanţ de trei oscioare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Componentele celulare cu rol în sinteza proteinelor sunt:
a) mitocondriile
b) dictiozomii
c) cloroplastele
d) ribozomii

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Substanţa albă a măduvei spinării are funcţie de conducere deoarece la acest nivel se
găsesc axoni grupaţi în fascicule.

2. Lipitoarea şi râma sunt viermi inelaţi.

3. Modul caracteristic de deplasare al reptilelor este târârea.

4. Cromozomii pot fi cel mai bine evidenţiaţi în cursul metafazei deoarece atunci au lungimea
maximă.

5. Celulele cu conuri şi bastonaşe se găsesc la nivelul coroidei.

6. Testiculele conţin tuburile seminifere la nivelul cărora se formează spermatozoizii.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031
SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Viermii sunt nevertebrate clasificate în trei încrengături.


a) Enumeraţi aceste încregături.
b) Menţionaţi câte un reprezentant pentru fiecare din cele trei încrengături de viermi.
c) Stabiliţi două deosebiri între reprezentanţii a două grupe de viermi.

2. Informaţia genetică se găseşte, în cea mai mare parte, în nucleu.


a) Numiţi alte două structuri celulare care conţin ADN.
b) Precizaţi două deosebiri între structurile numite mai sus.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază, în care să folosiţi corect
şi în corelaţie următoarele noţiuni: cromatină, cromozomi, profază, diviziune.

B 10 puncte
Un bărbat brunet, cu grupa de sânge A (II) se căsătoreşte cu o femeie blondă, cu grupa de
sânge AB (IV). Culoarea neagră a părului este determinată de gena B, iar culoarea deschisă a
părului de gena b. Bărbatul este heterozigot pentru ambele caractere. Stabiliţi următoarele:
a) genotipul celor doi indivizi;
b) tipurile de gameţi formaţi de fiecare dintre aceştia;
c) procentul/ raportul de descendenţi bruneţi cu grupa de sânge AB (IV).
Scrieţi pe foaia de examen toate etapele rezolvării problemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031
SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Inima la mamifere” după următorul plan:


- descrierea inimii: localizare, alcătuire;
- valvulele din structura inimii: denumire, localizare, rol;
- vasele aflate în legătură cu cavităţile inimii, tipul de sânge pe care îl transportă şi sensul
în care se face transportul;
- caracteristicile generale ale circulaţiei sângelui la mamifere;
- infarctul miocardic: o cauză posibilă, două manifestări.
Varianta 32
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 032
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Partea femeiască a florii la angiosperme este reprezentată de ............ , iar partea


bărbătească de ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde componente ale urechii omului, iar coloana A rolul acestora. Scrieţi pe
foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. realizează captarea vibraţiilor aerului a) timpan
2. transmite sunetele la urechea internă b) melc membranos
3. conţine receptorii auditivi c) pavilion
d) lanţ de 3 oscioare

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Substanţa albă a măduvei spinării:


a) conţine centrii nervoşi
b) integrează activitatea nervoasă superioară
c) coordonează comportamentele învăţate
d) conduce impulsurile nervoase între măduvă şi encefal

2. Alegeţi afirmaţia corectă despre cloroplaste:


a) au rol în depozitarea substanţelor de rezervă
b) sunt sediul respiraţiei celulare
c) caracterizează celulele eucariotelor autotrofe
d) dau culoarea mucegaiului verde-albăstrui

3. Virusurile:
a) sunt cele mai simple celule
b) sunt multiplicate de către celule
c) respiră anaerob
d) sunt autotrofe

4. Lichenii au o nutriţie :
a) simbiontă
b) anaerobă
c) parazită
d) aerobă
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Plantele rezultate din încrucişarea unui soi de mazăre cu talie înaltă (TT) cu un soi cu talie pitică
(tt) vor fi:
a) 75% cu talie înaltă, 25% cu talie pitică
b) 50% homozigote cu talie înaltă, 50% homozigote cu talie pitică
c) 100% hibride, cu talie înaltă
d) 100% homozigote, cu talie pitică

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. În cazul codominanţei se exprimă numai una din genele hibrizilor.

2. Organismele autotrofe folosesc o sursă anorganică de carbon.

3. Respiraţia este o funcţie comună tuturor organismelor.

4. Diviziunea celulară care asigură recombinarea genetică este meioza.

5. Celulele musculare striate conţin un număr mare de mitocondrii.

6. Bila conţine enzime cu rol în digestia chimică a lipidelor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Diviziunea celulară este o etapă a ciclului celular, finalizată cu formarea celulelor-fiice.


a) Ştiind că fiecare dintre celulele reproducătoare rezultate din diviziunea unei celule-mamă, are
n = 22 cromozomi, stabiliţi numărul de cromozomi al celulei-mamă.
b) Menţionaţi şase caracteristici ale profazei I a meiozei.
c) Precizaţi trei diferenţe între meioză şi mitoză.

2. Determinarea sexului se realizează la multe specii de animale cu ajutorul cromozomilor de sex.


a) Caracterizaţi tipul de determinism cromozomial al sexelor la păsări: denumire, cromozomii
de sex la mascul şi la femelă, alt exemplu de organism la care se întâlneşte acest tip de
determinism.
b) Explicaţi, printr-o schemă, modul în care se asigură în populaţie echilibrul numeric între
cele două sexe.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii / o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: Turner, non-disjuncţie, monosomie, formarea spermatozoizilor.

B 10 puncte
Mihaela are grupa sanguină O (I). Deoarece nici unul dintre părinţi şi nici fraţii ei nu au grupa
O (I), Mihaela se teme că grupa sa de sânge a fost determinată greşit. Determinaţi:
a) grupele sanguine şi genotipurile posibile ale părinţilor (toate variantele);
b) grupele de sânge şi genotipurile posibile ale fraţilor Mihaelei, dacă părinţii au grupe de
sânge diferite.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Excreţia la mamifere” după următorul plan:


- excreţia: precizarea tipului de funcţie în care se încadrează şi a sistemului cu care
realizează o strânsă interrelaţie funcţională;
- rolul excreţiei;
- alcătuirea sistemului excretor: organul excretor - denumirea şi precizarea structurii
macroscopice a acestuia; căile urinare – enumerarea lor şi a rolului lor;
- unitatea structurală şi funcţională a organului excretor: denumire şi enumerarea a trei
elemente componente;
- litiaza urinară: precizarea unei cauze posibile şi a două manifestări.
Varianta 33
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 033
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Sunt diviziuni cariochinetice (indirecte): ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde vasele sanguine mari, iar coloana A cavităţile inimii cu care acestea
sunt în legătură. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera
corespunzătoare din coloana B.
A B
1. atriul drept a) venele pulmonare
2. ventriculul stâng b) artera pulmonară
3. ventriculul drept c) artera aortă
d) venele cave

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Cerebelul are rol în:


a) comandarea mişcărilor
b) sensibilitatea auditivă
c) menţinerea echilibrului
d) reglarea poftei de mâncare

2. Celula procariotă prezintă:


a) mitocondrii
b) nucleol
c) nucleoid
d) cloroplaste

3. Fecundaţia la angiosperme:
a) are loc în sacul embrionar
b) asigură reproducerea asexuată
c) este simplă
d) constă în contopirea spermatiei cu ovarul

4. Reticulul endoplasmatic are rol în:


a) formarea fusului de diviziune
b) transportul substanţelor
c) respiraţia celulară
d) procesul de ereditate
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Organul comun sistemelor respirator şi digestiv este :
a) esofagul
b) faringele
c) laringele
d) traheea

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Din fermentaţii rezultă apă, substanţe organice şi o mare cantitate de energie.

2. Cromozomii sunt bicromatidici la sfârşitul telofazei mitozei.

3. Mamiferele prădătoare au un stomac încăpător deoarece se hrănesc ocazional.

4. Agenţii mutageni artificiali măresc frecvenţa mutaţiilor peste frecvenţa de apariţie a


mutaţiilor naturale.

5. Ferigile se înmulţesc prin spori situaţi în sporangi.

6. Hipotalamusul poate avea rol în reglarea temperaturii corpului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Lizozomii sunt constituenţi citoplasmatici delimitaţi de o membrană simplă.


a) Enumeraţi alte trei componente celulare delimitate de o singură membrană.
b) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între lizozom şi mitocondrie.
c) Explicaţi de ce leucocitele au un număr mare de lizozomi.

2. În cazul meiozei, materialul genetic replicat suferă două etape de distribuţie.


a) Descrieţi interfaza dintre cele două etape ale meiozei.
b) Comparaţi celulele rezultate din prima etapă a meiozei cu celulele rezultate din mitoză
(precizaţi două deosebiri).
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: mitoză, celule haploide, etapa ecvaţională.

B 10 puncte
În mod excepţional, unele femei cu sindrom Turner pot deveni mame; în cazul în care soţul
unei femei cu sindrom Turner formează spermatozoizi cu număr normal de cromozomi, stabiliţi
următoarele:
a) formulele heterozomale ale celor doi părinţi;
b) genotipul descendenţilor viabili şi al combinaţiei letale;
c) cauza apariţiei unui copil cu sindrom Turner, dacă părinţii sunt normali, din punct de vedere
genetic.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Ochiul la mamifere” după următorul plan:


- globul ocular: denumirea componentelor;
- receptorii vizuali: denumire, localizare, rol;
- precizarea locului în care se formează imaginile la nivelul ochiului normal.
- acomodarea faţă de intensitatea luminii;
- acomodarea pentru vederea la distanţă.
Varianta 34
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 034
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Pancreasul este o glandă mixtă deoarece produce ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A unităţile sistematice în
care acestea se încadrează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A
şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. crustacei a) sepia
2. cefalopode b) limbricul
3. nematelminţi c) melcul de livadă
d) homarul

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. La nivelul stomacului mamiferelor:


a) are loc doar depozitarea alimentelor
b) începe digestia chimică a proteinelor
c) are loc emulsionarea lipidelor de către sărurile biliare
d) se finalizează digestia chimică a glucidelor

2. Gameţii formaţi de un individ care are genotipul AaCc sunt:


a) Aa, Cc, AC, ac, A, a, C, c
b) Aa, Cc,
c) A, a, C, c
d) AC, ac, Ac, aC

3. Alegeţi asocierea corectă între ţesut şi funcţia acestuia:


a) meristem apical – creştere în lungime
b) vase lemnoase – conducerea sevei elaborate
c) vase liberiene – conducerea sevei brute
d) epidermă - susţinere

4. Fusul de diviziune:
a) se formează în interfază
b) este o structură permanentă a celulelor
c) are rol în migrarea cromozomilor în timpul diviziunii
d) este produs de către nucleoli
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. La mamifere, la nivel pulmonar:
a) sângele neoxigenat soseşte prin venele pulmonare
b) aerul este umezit, încălzit şi purificat
c) bronhiolele se ramifică, generând, bronhiile
d) alveolele sunt înconjurate de o reţea de capilare

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Numărul de celule rezultate după n mitoze este egal cu 2n.

2. În profaza etapei ecvaţionale a meiozei are loc schimbul de gene între cromozomii omologi.

3. Eliberarea CO2 de către plante are loc ziua şi noaptea.

4. Circulaţia sevei brute şi a sevei elaborate asigură legătura funcţională dintre organele
plantelor.

5. La nivelul trunchiului cerebral se găsesc centrii nervoşi ai reflexelor respiratorii şi


cardiovasculare.

6. În lipsa oxigenului, drojdia de bere degradează anaerob alcoolul etilic.


Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Nucleul reprezintă centrul coordonator al activităţii celulare.


a) Enumeraţi trei componente ale nucleului.
b) Precizaţi două deosebiri între nucleu şi nucleoidul bacteriilor.
c) Explicaţi de ce se modifică volumului nucleului înainte de diviziunea celulară.

2. Mitoza şi meioza sunt diviziuni caracteristice celulelor eucariote.


a) Încadraţi-le în tipul de diviziune corespunzător.
b) Precizaţi numărul de cromozomi din celulele-fiice rezultate dintr-o celulă-mamă cu 2n= 38
de cromozomi, care s-ar divide mitotic, respectiv meiotic.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: fus de diviziune, cromozomi bicromatidici, metafaza, placă ecuatorială.

B 10 puncte
O femeie cu grupa B (III) are un copil cu grupa sanguină O (I). Stabiliţi următoarele:
a) genotipul mamei şi cel al copilului;
b) ce genotip şi ce fenotip poate avea tatăl copilului;
c) grupele de sânge posibile ale copiilor rezultaţi din căsătoria unei femei cu grupa B (III)
homozigotă cu un bărbat cu grupa A (II) heterozigot.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Respiraţia la mamifere” după următorul plan:


- respiraţia celulară: localizarea procesului şi denumirea tipului de reacţii care au loc la
acest nivel;
- funcţia sistemului respirator;
- sistemul respirator: denumirea organelor componente şi precizarea rolului lor;
- mecanismul ventilaţiei pulmonare: denumirea şi prezentarea celor două procese;
- nuclei vegetativi care controlează ventilaţia pulmonară: localizarea acestora la nivelul
sistemului nervos.
Varianta 35
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

•Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


•Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 035
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Prelungirile neuronului se numesc ............ şi ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai lumii vii, iar coloana A unităţile sistematice în care
acestea se încadrează. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi
litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. Fungi a) plasmodiul malariei
2. Protista b) bacilul tuberculozei
3. Monera c) drojdia de bere
d) feriga comună

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Ţesutul osos compact:


a) se află la periferia oaselor late şi scurte
b) este un ţesut conjunctiv semidur
c) este lipsit de vascularizaţie
d) conţine substanţă fundamentală fluidă

2. La hibridarea unui iepure cu blană cenuşie cu un iepure cu blană albă rezultă numai iepuri
cenuşii. Concluzia corectă este:
a) gena pentru culoarea cenuşie este recesivă
b) descendenţii sunt homozigoţi
c) iepurele părinte cu blană cenuşie este homozigot
d) gena pentru culoarea cenuşie şi cea pentru culoarea albă sunt codominante

3. Cromozomi bicromatidici în drum spre polii celulei există în:


a) metafaza I
b) anafaza II
c) anafază
d) anafaza I

4. În circulaţia sângelui la mamifere:


a) venele cave duc sânge cu CO2 la plămâni
b) artera aortă porneşte din ventriculul stâng
c) jumătatea dreaptă a inimii conţine sânge oxigenat
d) venele pulmonare aduc sângele oxigenat în atriul drept
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Membrana celulară:
a) delimitează citoplasma
b) este dispusă la periferia peretelui celular
c) lipseşte la celula procariotă
d) conţine celuloză

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Sindromul Down poate afecta indivizi aparţinând ambelor sexe.

2. Datorită poziţiei bipede a omului centura pelviană s-a lărgit.

3. La hibridarea AaBb x AaBb raportul de segregare după fenotip va fi de 9 : 3 : 3 : 1.

4. Viţa de vie şi cartoful se înmulţesc vegetativ.

5. Respiraţia aerobă eliberează mai puţină energie decât fermentaţia.

6. Androceul este format din totalitatea carpelelor.


.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Amfibienii sunt vertebrate adaptate mediului acvatic şi celui terestru.


a) Numiţi trei reprezentanţi ai acestei clase şi daţi un exemplu din care să rezulte importanţa
amfibienilor în natură.
b) Precizaţi două adaptări ale amfibienilor la mediul terestru.
c) Explicaţi dependenţa de mediul acvatic a reproducerii amfibienilor.

2. Plastidele sunt componente specifice celulelor vegetale.


a) Numiţi componenta plastidială la nivelul căreia sunt localizaţi pigmenţii asimilatori.
b) Precizaţi principalele tipuri de plastide, după culoare, şi rolul acestora.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: frunze, angiosperme, lumină.

B 10 puncte
La hibridarea plantelor de mazăre cu talie înaltă şi flori roşii cu plante scunde şi cu flori roşii
rezultă în F1 un număr de 1200 de plante, toate de talie înaltă (plantele de talie scundă apar
doar în F2). Ştiind că 900 dintre plantele din F1 au flori roşii şi că 300 au flori albe, stabiliţi
următoarele:
a) genotipurile părinţilor;
b) caracterele dominante şi cele recesive ale plantelor care participă la hibridare; genotipul
pentru caracterul “ floare albă”;
c) genotipurile plantelor din F1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035

SUBIECTUL III (30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Fecundaţia la angiosperme” după următorul plan:


- organe de înmulţire: enumerarea organelor caracteristicelor angiospermelor;
- androceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor;
- gineceul: denumirea elementelor componente şi precizarea rolurilor lor;
- fecundaţia la angiosperme: denumirea tipului de fecundaţie, localizarea procesului,
precizarea tipurilor de celule care participă şi a tipurilor de celule rezultate;
- postfecundaţia: denumirea structurilor care se formează din celulele rezultate în urma
fecundaţiei, precum şi a celor rezultate din componentele gineceului.
Varianta 36
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
Varianta 036
SUBIECTUL I (30 puncte)

A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Respiraţia este o funcţie de ............ , iar locomoţia este o funcţie de ............ .

B 6 puncte
Coloana B cuprinde reprezentanţi ai regnului animal, iar coloana A caracteristici generale
ale unităţilor sistematice din care aceştia fac parte. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre
fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. piciorul transformat în tentacule a) albina
2. trei perechi de picioare articulate b) cefalopode
3. crustă impregnată cu carbonat de calciu c) racul de râu
d) lipitoarea

C 10 puncte
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1. Fagocitoza:
a) este o proprietate a trombocitelor
b) se realizează cu ajutorul pseudopodelor
c) constă în producerea de anticorpi
d) este realizată de hematii

2. Un individ homozigot pentru un anumit caracter:


a) are atât gena dominantă, cât şi pe cea recesivă
b) produce două tipuri de gameţi
c) este hibrid pentru acel caracter
d) are două gene dominante sau două gene recesive în pereche

3. Organitul celular cu rol în formarea fusului de diviziune este:


a) centrozomul
b) flagelul
c) aparatul Golgi
d) reticulul endoplasmatic

4. La mamifere există:
a) două ventricule incomplet separate
b) patru vene pulmonare
c) patru vene cave
d) două arcuri aortice
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
5. Mugurii gustativi:
a) conţin neuroni gustativi
b) sunt sediul senzaţiei de gust
c) se găsesc în mucoasa olfactivă
d) sunt în legătură cu neuroni senzitivi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. La plantele bine aprovizionate cu apă vacuolele sunt mari.

2. Secţionarea vaselor liberiene împiedică circulaţia sevei brute.

3. La încrucişarea a doi indivizi homozigoţi nu apare segregare în F1.

4. Forţa de sucţiune este mai mare primăvara devreme decât vara.

5. Osul lat are la exterior ţesut osos compact, iar la interior ţesut osos spongios.

6. Organul principal cu rol în fotosinteză este frunza.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036

SUBIECTUL II (30 puncte)

A 20 puncte

1. Păsările sunt vertebrate adaptate mediului aerian.


a) Daţi trei exemple de adaptări ale păsărilor la zbor.
b) Menţionaţi un motiv pentru care păsările şi mamiferele pot trăi în areale reci.
c) Precizaţi o asemănare şi o deosebire între reproducerea păsărilor şi reproducerea reptilelor.

2. Mutaţiile au, de cele mai multe ori, consecinţe negative asupra organismului.
a) Definiţi mutaţiile.
b) Daţi câte un exemplu de sindrom cauzat de o anomalie numerică heterozomală, respectiv
autozomală şi precizaţi cauza apariţiei acestora.
c) Alcătuiţi un text coerent, format din două propoziţii/ o frază, în care să folosiţi corect şi în corelaţie
următoarele noţiuni: radiaţii ultraviolete, mutaţii genice, factor mutagen, cromozomi.

B 10 puncte
O celulă sporogenă (2n) dă naştere la spori (n). Ştiind că procesul de formare a sporilor
cuprinde 4 mitoze succesive, apoi celulele rezultate se mai divid o dată prin meioză, stabiliţi
următoarele:
a) numărul de spori rezultaţi;
b) numărul total de seturi de cromozomi, după încheierea formării sporilor;
c) numărul de celule sporogene care sunt necesare pentru a se forma 192 de spori după
patru mitoze succesive şi o meioză.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036

SUBIECTUL III ( 30 puncte)

Alcătuiţi un eseu cu tema “Scheletul membrelor la mamifere” după următorul plan:


- enumerarea oaselor membrelor;
- enumerarea oaselor centurilor;
- caracterizarea mamiferelor de uscat în funcţie de modul în care calcă (clasificare, modul
în care calcă, viteza de deplasare, adaptări ale scheletului labei piciorului la modul şi
viteza de deplasare);
- precizarea a două adaptări ale scheletului membrelor omului la locomoţia bipedă.
Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Probă scrisă la biologie vegetală şi animală
Proba E/F

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.