P. 1
0799 Strategia nationala de aparare a tarii

0799 Strategia nationala de aparare a tarii

|Views: 39|Likes:
Published by art_mi

More info:

Published by: art_mi on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2011

pdf

text

original

Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

că avem nevoie de o Alianță flexibilă. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. În plan intern. — transformarea capacității de apărare a României. Alianța se află în proces de transformare. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. 2. 2. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. În acest sens. Ca membru al Uniunii Europene. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. cât și în afara zonei euroatlantice. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. descurajați. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. prevenirea și contracararea. zona Mării Negre. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare.XI. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. • contribuția financiară la bugetele civil. managementul crizelor. iar regimurile și actorii care le susțin. În contextul demersurilor pentru integrare. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). 2. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene.2. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. împreună cu aliații. În acest scop. PARTEA I. care trebuie să asigure. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. cât și militar. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. Nr. împreună cu statele aliate și partenere. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. România va acționa prin toate metodele legitime. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. • asigurarea. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. printr-o strategie interinstituțională eficientă. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). • asistență acordată țărilor partenere. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. a populației. valorilor și obiectivelor NATO. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. atât la nivel politic. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile.1. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO.3. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). prevenirea conflictelor. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). 799/28. într-o viziune unitară. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. intervenție umanitară. atât în interiorul. se va acționa pentru: • cunoașterea. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. apreciind. • protejarea teritoriului național. anticiparea. în același timp. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici.

în principal în domeniile militar. PARTEA I. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. asistență complexă în procesul de prevenire. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. contracarare și reconstrucție postconflict. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. a populației și obiectivelor autohtone. • pregătirea profesională continuă a personalului.XI. de Est și de Sud-Est. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. aliate și partenere. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. siguranță și ordine publică și informații. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. Se vor urmări. cu prioritate. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. administrație publică la nivel central și local. direct sau indirect. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. educație. inclusiv informative. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. în vederea diminuării riscului de proliferare. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. doctrine. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. infrastructură și comunicații.4. precum și economic. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. adaptare și integrare de noi concepte. 799/28. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. România este stat neposesor de arme nucleare. 3. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. 2. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. Nr. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. mediu. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. sănătate. sisteme manageriale și capabilități. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste.1.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. 2. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului.2. strategii.5. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. în cooperare cu structuri similare din statele europene. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile.

— punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. în sprijinul autorităților publice. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. De asemenea. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. flexibile. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). prin asigurarea resurselor umane. De asemenea. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. Ca direcții principale de acțiune. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate.5. în cazul unor urgențe civile. respectiv cele de contraproliferare. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. De asemenea. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. mobile.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională.4. pentru misiuni clasice și neconvenționale. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. De asemenea. — implementarea noului model de management al resurselor umane. 3. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. orientate spre obiective.3. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. PARTEA I. asigurând autonomia subsistemelor componente. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). 3. În același timp. 799/28. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară.XI. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. . — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. materiale și financiare necesare. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. ușor de desfășurat în teatru. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. în rândul cărora misiunile antiteroriste. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. Nr. 3. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. precum și la măsuri de tip „coaliție”. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat.

— dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. subversiune. 3. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. materiale și financiare. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. ale NATO și ale Uniunii Europene. Industria de apărare. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. De asemenea. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare.XI. 799/28. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. — întărirea capacității instituționale. 3. PARTEA I. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. bilateral. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. sabotaj. pe plan extern.7. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. — participarea la programe și proiecte internaționale. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. a intereselor naționale. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. . Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. 3. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. crimă organizată). — apărarea împotriva dezastrelor. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. Nr. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare.8.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. în special a celor umane. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. parte componentă a industriei naționale. spionaj. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. tehnologiilor și armamentelor. În acest sens. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor.6. protejarea populației. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. în mod prioritar. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă.

— realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. performanțe și rezultate. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective.2. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. formare. Managementul resurselor umane. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar.3. — reabilitarea. potrivit priorităților. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. De asemenea. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. resurselor umane. Nr. PARTEA I. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative.1. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. compatibile cu infrastructurile europene. 4. care să ofere facilități și capabilități sporite. din surse naționale . în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. specializate și eficiente. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. 4. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. perfecționare și promovare a personalului. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. Ca stat european. viabile și sigure. cooperare și parteneriat. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. permite identificarea constrângerilor. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor.2008 și internaționale. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. 4. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. 799/28.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. — pregătirea. în special aerian și maritim.XI. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. a societății românești în ansamblul ei.

vecinătăți: Casa Laroche”. . nr. ateliere + cantină. școală + ateliere + birouri. Stadion Voința”. — poziția 706.F. cadastral 81. anexă.A. 38. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. magazie.947”. Partea I. rezervor.246 mp . 724. nr. Roman Ciorogariu”. nr.774 mp. nr. — poziția 704. 702. suprafață construită = 1. centrală termică. teren”. suprafață desfășurată = 3. precum și al municipiilor. cadastral 478 Oradea. str. Iosif Vulcan nr. 785. nr. suprafață teren = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255.660. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. rezervor.490”. teren = 884. 1 Oradea”. suprafață teren = 4. nr. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. casă pompe. nr. Roman Ciorogariu nr. ateliere și teren aferent)”. CF 7940 N. vecinătăți: Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. P+1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. cu modificările și completările ulterioare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 784. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. Tileagd. suprafață construită = 208 mp.XI. George Barițiu nr. garaj. Moscovei. magazie lemne. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. Art. cadastral 8288. locuințe particulare”. punct termic. Tudor Vladimirescu nr. — poziția 703. regim de înălțime P. La anexa nr. anul terminării construcției 1865. orașelor și comunelor din județul Bihor. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor.169 mp. teren = 266.369”.273. str. pivniță. și al art. Menumorut nr. suprafață construită = 3. Str. post trafo. ateliere. 731.018. str. 41.109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. suprafață construită = 769 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cabinet kinetoterapie. S+P+2E.. șoproane. magazie + micromenaj.927. republicată. nr. nr.049 mp. str. Nr. 794. regim de înălțime S+P. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. teren = 480. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. bloc alimentar. regim de înălțime S+P. — poziția 705. 9. 21 alin. Parcul Traian. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. CF 1871”. suprafață teren = 1. club.D. șopron. 11. I. C+D. 796 și 798. Popești. 108 din Constituția României. grădini. spălătorie + garaj. cadastral 115. nr.F.309 mp. cadastral 392 Oradea.44. platformă gunoi și teren)”. magazie. regim de înălțime P. vecinătăți: R. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. suprafață construită = 824 mp. suprafață construită = 3.660 mp. — poziția 698. regim de înălțime P–P+3E. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. teren = 51. suprafață teren = 555 mp. — poziția 696. regim de înălțime P. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. — poziția 700.130 mp. 16. Unirii. vecinătăți: parc domeniu public”. post trafo și teren aferent)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. suprafață teren = 1.526 mp. PARTEA I. săli clase și sport. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. vecinătăți: locuințe particulare”. — Hotărârea Guvernului nr. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.131. ateliere.160 mp.D.873. str. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. — poziția 699. suprafață construită = 2. str. 723.858”. 1 Oradea (clădire școală. cadastral 8290. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. CF 7939 N. birouri. anul terminării construcției 1879.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Oradea.. teren = 332. precum și al municipiilor. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. regim de înălțime P. anexe.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.047”. S+P+1E. 13. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. teren = 229. se modifică și se completează după cum urmează: 1.448. CFM. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. B.994. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. suprafață teren = 4. anul terminării construcției 1882. vecinătăți: domeniu public”. sală sport. CF 1892.724”.497”. nivele 2. regim de înălțime P. — poziția 697. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. suprafață construită = 1. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. topo 557 Oradea. teren = 108. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. suprafață construită = 427 mp. șopron. regim de înălțime S+P. Aurel Lazăr nr. cadastral 328. str. magazie. clădire școală veche și cabină portar)”. nr.649 mp. atelier. garaj. intrări subsol. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. vecinătăți: șosea. locuințe particulare”.029. vecinătăți: Grădinița nr. nivele 2. nivele 2. (3) din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial al României. teren = 112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. nr. 782. S+P+1E. clădire contoare și teren)”.191.819”. suprafață teren = 243 mp. cadastral 8339. 799/28. internat. 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. CF 11237. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41.175 mp. suprafață teren = 2. magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. nr. șopron. 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. S+P+2E. terasă și teren”. administrativ. cu modificările și completările ulterioare. suprafață teren = 12. 711. Oradea.782 mp. Unirii nr.836. Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. 786.044 mp. Str.604. birouri. Oradea.

grădini și str.. 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.872”. garaj. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. 1 și nr. vecinătăți: DN 76. rampă și teren”. magazii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Armatei Române nr.562”.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. suprafață teren = 1. suprafață teren = 1.743”. vecinătăți: proprietăți particulare. Poliția Municipiului Oradea”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. 5.374. Grădinița nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.227 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. suprafață construită = 3..218. teren = 197. morgă.206”. S+P+1E. — poziția 730. suprafață construită = 2.419 mp.140”. teren = 39. vecinătăți: case particulare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cămară și teren”. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. — poziția 725. teren = 451.D. — poziția 707. — poziția 721. complex comercial. 13. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. 2. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje.F. corp administrativ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. suprafață construită = 973 mp. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. pavilion I. șopron. CF 123 N. cabină portar și teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. teren = 44. Str. spălătorie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. cadastral 10035. anul terminării construcției 1900. nr.528”. cadastral 215. P+3. teren = 43. 801. nr.F.F. suprafață teren aferent = 270 mp. baracă metalică.898”. Mihai Viteazu”. nivele 4. 1 Oradea — secții copii.XI. CF 214 N. coteț porci. 2—4. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. Bihor”. garaje.F. teren = 934.300 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160. rezervor gaz.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. Hotel Astoria.055. suprafață teren = 10. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. cadastral 222. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. CF 7941 N. centru tranzit copii traficați. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. depozit materiale. casă de locuit. teren = 22. arhivă. șopron. suprafață teren = 534 mp. clădire spălătorie și lenjerie. grădini”. Str.556 mp. clădire pază. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. suprafață teren = 2. C+D. magazie ateliere. teren = 487. PARTEA I. nr. — poziția 727. cadastral 8292. — poziția 735. suprafață construită = 1. B. regim de înălțime P+1.135. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. 799/28.527”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110. depozite cărbune. nr.095 mp. hidrofor. — poziția 728. suprafață teren = 533 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”.587 mp. 2 — casă de copii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. 30. wc și teren”.891 mp. suprafață de teren. — poziția 732. — poziția 738.P. centrală termică. anexă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. cadastral 8293. — poziția 709. bloc alimentar. suprafață teren = 508 mp. vecinătăți: lacul cu nuferi. kinetoterapie.D.750”.F. centrală termică. corp anexă cantină și teren aferent)”. topo 736. regim de înălțime S+P+2E. Republicii nr. Armatei Române. nr. teren = 191. Ion Bușiția nr. Aurel Vlaicu. cadastral 9037.616. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. cabină portar. Băile Felix.675. suprafață construită = 1. str.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. P+2. teren = 129. nr. str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere..S. clădire PSI. punct termic. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. P. teren = 916. suprafață teren = 5. suprafață construită = 321 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733.159. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4.408”. nivele 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. Pescărușului nr. P+3... grup electrogen și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29.306. nr. clădire L. str. vecinătăți: Str. — poziția 736.D. vecinătăți: Str. suprafață construită = 1. Ștei. 13. cadastral 214. uscătorie. cadastral 9263. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49.998 mp. Piața Ferdinand nr.606. centrală termică. boxe pentru porci. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. bucătărie. bucătărie. Str. nr. Nr. 10.. 2 Oradea – internat.138 mp”. punct termic și teren”. magazii. 3.992”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.995 mp. Sânmartin. suprafață teren = 59. suprafață construită = 785 mp.878. cadastral 2088. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. magazie. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . nr.D.868”. Traian nr. folosința actuală: serviciu de ambulanță. — poziția 715. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr.325 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. P.969 mp. suprafață construită = 491 mp.085. șopron. str. locuințe particulare”. nr. spălătorie. anul construcției 1882 — 1954—1979. — poziția 737. — poziția 729. birouri. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. garaj și teren”. depozit deșeuri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.. magazie.C. birouri.128”. clădire terapie ocupațională. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.D. folosința actuală: spital de psihiatrie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. clădire condici. — poziția 733. teren = 4.789”. — poziția 712.744”.016. grajd și teren”.D. Republicii. suprafață construită = 162 mp. Restaurantul Lotus”.552”.F. Cantacuzino nr. cadastral 419. casă pompă. — poziția 726.290”. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”.020. — poziția 713. Spitalul Militar Județean.002. vecinătăți: curți. beci alimente.647”. 6. — poziția 714. regim de înălțime P. Traian”. suprafață teren = 10. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. Feldioarei nr. anexă. sală de mese. suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. regim de înălțime P+1. șopron. Stadion F. suprafață construită = 5.267. intrare subsol.642. vecinătăți: curți. — poziția 734. Calea Bihorului nr. vecinătăți: proprietăți particulare. Nicolae Jiga nr. CF 8553 N.I.493.80. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N.063”.296 mp. suprafață construită = 342 mp. regim de înălțime P.639 mp. clădire pază. Traian Lalescu nr. padoc. șopron. regim de înălțime P–Dm+P+3E.938”. Dunărea nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. regim de înălțime P.956. CF 122 N. Str. nr. str. CF 362 N. — poziția 716. cabină portar. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. biserică ortodoxă. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. Nr. 14. atelier de întreținere.889 mp. Pescărușului”. garaj auto”. scenă și teren”. 737. vecinătăți: locuințe particulare. locuințe particulare”. CF 907 Beiuș. spălătorie. CF 121 N. punct termic. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 46”. nr.F.D. cadastral 216.693. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață construită = 76 mp.

A. E = rampă auto. parter + 11 nivel 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. V = DN–79. parter. parter.D. CF 598 N. N = drum incintă. teren de joc și teren”. nr. parter. anul construcției 1967. Lungimea = 250 ml. suprafață teren = 3.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. S = zonă înierbată”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. V = drum acces aerogară”. E = zonă înierbată. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. 80. cadastral 1588. nr. platformă rezervor gaz.F.F. suprafața desfășurată = 737 mp. S = Nojorid. cadastral 1588”. N = baracă metalică. regim de înălțime P + 4. CF 598 N.R.. anul construcției 1967. CF 598 N.. platforma betonată. cadastral 187. N = bloc tehnic.539 mp. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. — poziția 747.. CF 598 N. suprafața desfășurată = 479 mp. S.510”. nr. anul construcției 1993. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. anul construcției 1963.T.F. CF 598 N. vecini = zonă înierbată”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. CF 598 N.291.T..D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. nr. — poziția 753. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 111 mp. cadastral 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.D. teren = 230. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată.264 mp. regim de înălțime S + P. V = drum incintă”. nr. anul construcției 1969. nr.788”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori.. nr.. Calea Aradului km 6.170 mp. E = limita incintei. E = Aeroport”. S = drum incintă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică. N = Drum acces nr. V = R. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47. V = rampă auto. suprafața desfășurată = 64 mp. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. E = platformă betonată. — poziția 748. «Apele Române». suprafața construită = 1. demisol. anul construcției 1966–1967. suprafața desfășurată = 150 mp. S = parcare personal”. CF 598 N. — poziția 760.F. case”. S = hidrofor”. — poziția 759. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M.F.. suprafața construită = 111 mp. suprafața aferentă = 100 mp.517”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. — poziția 749. Vecini = Zona înierbată”..C. Teren de joc — clădire internat. — poziția 754.982”.D. . nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz. anul construcției 1972. suprafața desfășurată = 227 mp. nr. suprafață construită = 1.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri. parter.269. anul construcției 1969. — poziția 746. cadastral 1588. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. anul construcției 1967. N. cadastral 1588.D. V = DN—79. V = drum incintă. cadastral 1588. rezervor.D. ateliere.D. S = seră flori”. vecini = zonă înierbată”. E = pășune. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 762. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. CF 598 N. N = seră flori. CF 598 N. N = drum depozit carburanți. S = drum la PID”.D.148”. suprafața desfășurată = 8 mp. E = baracă metalică. suprafața construită = 101.266 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. 83. S = uzina electrică. S = drum incintă”. suprafață teren = 12. suprafața construită = 2. 82. cadastral 1588. V = Alee de acces zona tehnică. vestiare. suprafața construită = 448 mp.942 mp. — poziția 745. — poziția 744. parter. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare.F. cadastral 1588. cabină portar și teren”.2008 — poziția 739. suprafața construită = 227 mp. parter + nivel 1.710. — poziția 742. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. cadastral 1588. parter. — poziția 752. deservire trafic aerian. teren = 872. cadastral 1588. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. anul construcției 1967. anul construcției 1967. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. anul construcției 1998.D. parter. PARTEA I. suprafața desfășurată = 146 mp. — poziția 750.976”. cadastral 1588.856”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. nr. parter.. — poziția 758. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.D. — poziția 761.F. anul construcției 1997. cadastral 1588.405”. N = clădire industrială. suprafața construită = 587 mp. suprafața construită = 100 mp. — poziția 755.323 mp. suprafața desfășurată = 263 mp. nr..A. Vecini=zona înierbată”.”.721”.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. CF 598 N. S = Bloc tehnic.D.F. — poziția 763. cadastral 1588.038 mp. cadastral 1588. V = DN—79. anul construcției 1969.. nr.F.H. anul construcției 1967. suprafața construită = 146 mp.F. — poziția 751. V = DN—79.D.587”. Bloc tehnic”.230”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”. nr. suprafața construită = 62 mp. CF 598 N. Spitalul adulți Bratca”. terase. suprafața construită = 8 mp. E = drum incintă. Bratca — clădire internat. suprafața construită = 70 mp.607”. — poziția 741. — poziția 756. anul construcției 1974. suprafața construită = 479 mp. N = Uzina electrică. E = platformă betonată.D.A. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. cadastral 1588. suprafața construită = 150 mp. E. parter + conține Turnul de control P + 4.140 mp. suprafața construită = 64 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. 799/28. nr. suprafața construită = 263 mp. centrală termică la demisol. CF 598 N. V = platformă betonată. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. V = clădire industrială. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. N = drum incintă.D. suprafața desfășurată = 62 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. suprafața desfășurată = 101. Calea Aradului km 6.D.942”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M. suprafața desfășurată = 70 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. N = Municipiul Oradea”.F. V = drum incintă. E = zonă înierbată.942 mp. V = rezervoare apă. cadastral 1588. N + S = parcări auto. anul construcției 1967.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului.D. — poziția 757. nr. CF 598 N. N = platformă betonată.F.F. suprafața desfășurată = 737 mp. CF 598 N.D. suprafața construită = 20 mp.149”. suprafața desfășurată = 100 mp.. operațional... E = Aerogară. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. suprafață construită = 618 mp. nr. 2. vecinătăți: blocuri.. vecinătăți: grădini.204”. suprafața desfășurată = 2. anul construcției 1969.554”. CF 598 N.444”.747. cadastral 1588. nr. anul construcției 1974. parter. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 20 mp.F.230”. CF 598 N. S = clădire trafic”. nr.F. suprafața construită = 2.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34. suprafață .063 mp. teren = 11. Regim de înălțime P+2”. suprafața construită = 56 mp. nr. magazii. E = depozit combustibil S. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. — poziția 770. — poziția 793. Borșului nr.31. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. aleea Traian Vuia nr.”. suprafață teren = 1.028. cadastral 10033. seră flori.316. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. șoproane. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. atelier tâmplărie.286 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. nr. suprafață teren = 21. anexe gospodărești (grajduri. teren = 214.131”.852”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.F. — poziția 771. «Petrom Aviation».220.740”. Suprafața aferentă = 14 mp.Brătianu nr. — poziția 768. teren = 2. 8. — poziția 778.F. suprafață construită = 890 mp. suprafața construită = 2 mp. 4”.D.F. platformă tuburi de oxigen. magazii. — poziția 765. — poziția 782. N = drum acces poarta nr. magazii. boxă tuburi de oxigen. suprafață teren fără construcții = 2. Livezilor nr. cabină portar. rezervor subteran.D. bl. Vecini = Incinta Aeroportului..”. suprafață construită = 106. șopron. Vecinătăți: case. 2”. nr. rezervor apă.003 mp.17. șopron.051”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.446”. suprafața construită = 15. cadastral 1588.15. punct termic.F.879”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Republicii nr. — poziția 788.E = drum acces aerogară”. CF 11308 N.345”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. case de locuit.12”. nr. 20. 700 paturi P+8 (clădire spital. — poziția 783.164 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea.D. 57. E = hidrofor.544.F. suprafață construită = 737 mp. suprafața desfășurată = 14 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. cadastral 907”. grajd. Str.200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132.D.”. biserică și teren)”. 37. — poziția 774. atelier electric și teren)”. cadastral 1588. cadastral 1588. CF 11310 N. 1—2 Oradea.452. dermatologie. magazii și atelier. — poziția 773.C. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.179 mp. barăci metalice. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369.950. 442. nr.339”. — poziția 780.32”.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții.544 mp.F.D.S. copertină. post trafo.556”. 4.586. — poziția 767. cadastral 1588. suprafață teren = 26. suprafață construită = 1.”. suprafață construită = 900 mp. anul construcției 1967”. 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. suprafață construită = 312 mp. rezervor subteran. Regim de înălțime: S+1E”. Str. — poziția 795. nr.”. cadastral 1588. — poziția 789.D. — poziția 776.021”. suprafața totală=1. Gheorghe Doja nr.F. scări exterioare.”. CF 598 N. grădini. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. nr. cadastral 8287. «Petrom Aviation». Staționar 2 Oradea (clădire spital.C. cadastral 1588. Nr.508. cadastral 1588.651 mp. nr. nr.254. 35.166”. V = DN—79. Staționar I (atelier. 50.D. suprafață construită = 179 mp. suprafața construită = 14 mp. grup electrogen.024”. suprafața desfășurată = 15. intrare pivniță. str. suprafață construită = 8. rezervor oxigen.C. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. rezervor gaze. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. cobaltoterapie.826. nr.36. padocuri. — poziția 790. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. — poziția 792. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului. pavilion. centrală termică. suprafața desfășurată = 2 mp. cabină portar. anul construcției 1969. rezervor apă.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.742”. CF 7942 N. — poziția 766. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. CF 598 N. teren = 119. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.202. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. — poziția 769. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. CF 598 N.F. parter. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. Izvorului nr. alei acces și trotuare.875”.453. suprafață fânețe = 1. teren = 306. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cadastral 10333 și 10334. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. N. Str. I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. Construcție punct termic”.F.”. nr. Suprafață aferentă = 15. — poziția 775. CF 598 N..D. str.F. CF 598 N. parcări. construcție neterminată—zidărie. cadastral 1588. stradă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș.D. cadastral 10036. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. bloc alimentar+spălătorie.063 mp. Calea Aradului km 6”. CF 598 N. — poziția 787. clădire compusă din spațiul de la parterul nr.”.F. suprafață teren = 3.. N = zonă înierbată. Republicii nr. S = drum acces S. CF 598 N. 799/28.507 mp. CF 11309 N.548 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme.570 mp. nr.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. CF 598 N.2008 construită = 3.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cabină rezervor apă și teren)”. punct transformator și teren)”. ateliere. platformă gunoi. magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2.550. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. — poziția 764.277. Borșului nr. Str.D. Spitalului nr.202 mp. teren = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului.166.F. Str.375”. suprafața desfășurată = 56 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. 65.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. suprafață teren = 210. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”. — poziția 791. cadastral 1588.385 mp.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. hala de lucru.F.75”.. rampă. V = DN—79.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.063 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative. intrare pivniță. — poziția 772.914 mp.010. 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. suprafață teren = 2. anul construcției 1974. — poziția 781. rezervor oxigen medicinal și teren)”. suprafață teren = 1. nr. laborator anatomie patologică.F. — poziția 777. S = drum acces poarta nr. cadastral 1588.. — poziția 779.663. corp administrativ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207. V = DN—79. cadastral 15. CF 598 N. CF 598 N.299”. bloc lenjerie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. nr.D. magazie și stație de oxigen. teren = 109.

— poziția 100.3. — poziția 54. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.1”. — poziția 125. — poziția 10. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.1”.3. 1992”. CF nr.67”.3.954.465. — poziția 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.3.3.7. 1990.3”. — poziția 21. — poziția 88. La anexa nr.710.080. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109. 2. — poziția 8. topo 1147/1.79”.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. 336.000”. nr.420”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.718. 799/28. 13 — poziția 89.608. nr.3.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.371. canalizare.86”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.3.834.1”.210”.50 m.400”.1”. teren aferent = 600 mp”. — poziția 98.16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.20”.400”. — poziția 112. — poziția 110. — poziția 287. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp. 4556 Aleșd”. La anexa nr.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522. dren”.200 mp.46”. — poziția 84. — poziția 42.12”. — poziția 115. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. — poziția 74. Nr. topo 937”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. PARTEA I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.33”.7.55”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. topo 2118”.785. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.400 buc.XI.20”. Suprafață = 7. lățime = 7 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. — poziția 797.1”.363. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. 343. lățime = 1.7. nr.200. nr. 1998”. teren = 32. CT III-98. Str.274.690. conform anexei nr.301.637.468.721.3.380. topo 722. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.3”.449. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”. planșeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.73.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 107. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp. suprafața totală = 226 mp. — poziția 20. — poziția 85. — poziția 126.210”.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. topo 1232/29/31. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții.400 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.89”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. suprafață = 2.953 mp”. Lungime = 680 m. pozițiile 799— 882.033. total = 1.3. — poziția 46. suprastructură parcare.7.609. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. guri de scurgere”.7. — poziția 95. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1.20”.1”.1”. 423.3.4”.3. 320. — poziția 102. 2x500 mc.2008 blocului P + 3E. — poziția 76.418.1”. lățime = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.52. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. pozițiile 363— 436.72.455. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”.3. 1. suprafață = 9.17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.1”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m.1”.722.7.772.812.783.7. — poziția 57.547.1”.870 mp.335. lățime = 12 m.40. cuprinde platformă parcare.3.637. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. lățime = 7 m. 1931.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. trotuare cu borduri de beton 1.3. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99.7.582”. Morii nr.3”.994. — poziția 90.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 141.730. construcție din beton armat cu instalații aferente. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283.1”. 342. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.99”. 3.7. 326. 319. — poziția 108.385”. — poziția 96. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 525.614. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox. topo 132/1.52”. — poziția 116. — poziția 87.1”.234. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.996. — poziția 83. total = 1. 1992”. — poziția 101. — poziția 127. cărămidă. suprafață = 1.940 mp.483”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.28”. — poziția 105.7. nr. — poziția 129. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6.09”.137. — poziția 32. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.1”.61”.7.604”. 1197/1/2”. în suprafață de 40 mp.30”.815”. — poziția 65. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr.2”. — poziția 131. topo 984/1”.7. 16. — poziția 51. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea . — poziția 128. 318. Samuil Vulcan. conform anexei nr. — poziția 66. 347. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.549. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață = 328 mp. 1940.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.36”. — poziția 114. — poziția 72.747. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.7.106. teren aferent = 173 mp”.75”. 337. — poziția 50. Suprafață = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.7. 321. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”.21”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332.000 m”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.3. CT II-493. 2.7.653. — poziția 103. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. cimitirul ortodox”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.7. — poziția 106. 770.071. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.253. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 109. — poziția 7. — poziția 86.7.298.7. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.

105.76”. nr. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. preluat de la UM 01343 Beiuș.000”. 799/28. Suprafață teren = 2. — poziția 135. suprafața 150 mp”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.392. Suprafață teren = 6.214 mp. conform anexei nr. topo 614/2.889. 142. Suprafață construită = 715 mp.895. 111.060. — poziția 2. . — poziția 136.609. magazie muzeu”. 1. 113. Suprafață teren = 1. topo 995—2.523”.889. 28. cadastral 34.577.000”. — poziția 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. — poziția 151. 1066. total = 669.00.11”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.000”. La anexa nr. 6. 432. 131.426.899. 112. Suprafață teren = 860 mp”.360”.540”. pozițiile 156— 178. — poziția 147. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. — poziția 140. 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. General Mociulschi.908.468 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. pozițiile 429— 434. CF nr. Ioan Ciordaș nr.611”. total = 6.76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 2004—2006”. 5.3. Republicii nr.584”. nr.857”. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. Suprafață construită = 157 mp. — poziția 133. — poziția 146.67.162 mp.708. CF nr. topo 1039/132. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 145. Kalvin Janos nr. 1. nr.900”. cu o capacitate de 400 locuri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. nr. La anexa nr. Suprafață teren = 5.215.739. 2306. topo 957.626 mp”. 75.45”.980 mp. Apaczai Csere Janos nr.517.91”. 2074. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 6. „Str. cadastral 32.678. situat în intravilanul orașului”. nr. 408. suprafața totală 12. 4.300”.68. cadastral 31.000”. cadastral 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 138. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. suprafața ocupată 80 mp”.86”. topo 2305.2008 — poziția 123. nr. — poziția 138. 2002. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.041”.040. — poziția 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. La anexa nr. topo 1002—1. 43. nr.289 mp. Worosmarty Mihaly nr. 475. 1 Decembrie 1918. 619. 104. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. hală mașini. Zărandului nr.123 mp”. Ady Endre nr. suprafață = 1.05”.50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.055”. 116. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 5. nr. 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 143. Nr.710”. CF nr. conform anexei nr.901.11”.992 mp”.782. garaj. 618. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. sală sport. CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. nr. topo 1008—957 mp”. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. următorul cuprins: „2.302 mp. George Enescu nr. — poziția 3. — poziția 143.20”.09”.7. 183. — poziția 145. Suprafață teren = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464.700”.291.6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992.02”.03”. 1975”. CF nr. topo 1006—1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. Suprafață construită = 354 mp.400 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins.3.958. cabină portar în suprafață de 5.2”. 405. — poziția 154. topo 1214/1.81. — poziția 144.333”.800”. 108.171. cadastral 33. 4. General Mociulschi. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. 1495. — poziția 146. topo 487/88”.039”. 2. nr.060”. laborator. nr. nr. — poziția 122. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.439 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.334 mp”. ateliere copertină. PARTEA I.6. 3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. 125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143.84 mp”. Suprafață construită = 127 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suprafață construită = 340 mp. Suprafață teren = 1. Suprafață teren = 473 mp”. Suprafață construită = 476 mp.006 mp”. cu destinația de cazare și depozitare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369. cadastral 26.XI.155 mp.7.752”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928.433. nr. CF nr. — poziția 4. 17. 110. suprafață = 1.359.56.498 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. II Rakoczi Ferenc nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. Suprafață construită = 1. — poziția 136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 615/4. Samuil Vulcan nr. 32. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. cadastral 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. nr. școală cu 16 săli. 118. preluat de la UM 01343 Beiuș. Suprafață construită = 267 mp. 103. 107. topo 487/88.977. total = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. nr. 380. nr. — poziția 135. Suprafață teren=9.72. Suprafață construită = 750 mp. 1983.84”. 1. topo 994—290 mp și nr.866. 5. — poziția 144. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.812. magazii anexe. 1936”. 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123.70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.. 65. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton.054”. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. — poziția 140.399 mp. 109. nr. topo 487/88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 1066. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. reparații capitale muzeu în 2002.513.2”. 41. pozițiile 152— 185. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.920. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. cu clădire școlară veche. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. 5. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. — poziția 134.000”. cantină. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. cadastral 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. Bathori Istvan nr. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.5 ha situat pe Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 1066. 15. cadastral 27.572 mp”.

coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. — poziția 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.353”. suprafața aferentă 100 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.000”. — poziția 10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 60.042”. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 47.3.057. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. Nr. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 49.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.044”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.1”. PARTEA I.6.7 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.076”.000”.941”.278”.066”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. — poziția 61.000”. — poziția 7. — poziția 11.554”.002”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. — poziția 59.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.059. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.001.091”. — poziția 13. „adresa: Iteu”.000”. — poziția 56.049”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.060. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.333”. suprafață ocupată 3.000”.020 mp”.050”. — poziția 54.2008 — poziția 6.4”. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299.090”.836”.000”.000”.333”.052”. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.063.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.075”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. suprafață ocupată 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.1. suprafață aferentă 2.8 km”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.061.046”. suprafață ocupată 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.074”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.053”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.107”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 40 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.043”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”.045”.072”.108”.051”. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.1.4 km”. — poziția 66. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.278”.000”. — poziția 26.058. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”.070”.077”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.7 km”. suprafață ocupată 0.093”. adresa Iteu-Nou”. — poziția 46. — poziția 62.241”. — poziția 65.056”. — poziția 48.5 km”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 12.126”.000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.7. — poziția 17.071”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.067”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. .358”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.048”.3”. — poziția 52. — poziția 64. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.965”.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. — poziția 19.7 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.1 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.062.073”.556”. — poziția 18. — poziția 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788. — poziția 50.068”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.678”. — poziția 20.590”.333”. — poziția 21. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.577”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. — poziția 14. suprafață ocupată 2.092”.1 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 58.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 51. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.554”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.069”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.7. 15 — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2008 — poziția 93.000”. — poziția 90.000”.1”. — poziția 103.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”.081”. — poziția 97.2” . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 92. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.6.032”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.033”. — poziția 87. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1”.025”. — poziția 88.000”.1. — poziția 95.034”.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 102. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 109.494”. .024”.6.064”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C.4”.3. — poziția 81. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.023”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.065”. — poziția 70.1”.1”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. suprafață ocupată 2 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 80.101”.6.3. suprafață aferentă = 250 mp . coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp. — poziția 79.087”.028”.080”. — poziția 105. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Suiug”.1.018”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”.1”.1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.037”.8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1. — poziția 69. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 94.1.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.004.19”.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”.P. — poziția 76. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 73. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.4”.6. — poziția 101.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.031”.000”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. — poziția 113. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.086”.088”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.103”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Nr. PARTEA I. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.089”.003.078”. — poziția 108.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.500”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 84. — poziția 72.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.17. — poziția 91. 799/28.2.4”. — poziția 86.020”.24.2.1. — poziția 106.7”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.1”. suprafață ocupată 12 mp”.A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2. — poziția 110. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.1”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”. — poziția 89.1”.082”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. — poziția 71.077”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.084”.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.096”.038”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 107.083”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.6.2”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. suprafață ocupată 2 km”.079”. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.085”.6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.5.XI.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 67.17.027.1”. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 112.000”.1. — poziția 99. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.102”.000”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 74.500”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 83. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.2”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”.000”.17.000”. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.1”. — poziția 78. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.036.1”.1.

969.0825 ha. 8. Str. — poziția 15. 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 3. 79. 135. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.26”. nr.600 ha. 86. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. — poziția 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. Str. — poziția 16. nr. 7. Arany Janos la Est cu Str. Gaspar Andras din tuburi beton. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1. suprafață totală = 0. 144. nr.70”. topo 924/2B”.168 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 2 buc.240 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 155. str. 2. suprafață utilă = 0. 114. str. 146. 117. Mureșului. Str.060 ha”. topo 932 suprafață totală = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 88.50”. Rozelor adiacentă Str.264 ha. 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. lățime = 4 m. 50. în spatele dispensarului uman la Sud. 8. 40. 77. Salcâmului situată între intersecția Str. topo 932/2A. — poziția 114. — poziția 34.109”.098”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. suprafață totală = 0. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. b) poziția 20. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. topo 117”. — poziția 14. pozițiile 176 — 178. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 28. suprafață utilă = 0. 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. La anexa nr. suprafață totală = 0. Moldovei situată între intersecția Str. suprafață totală = 0. 137. 5. 156. — poziția 22. — poziția 12. nr. 74.”. 45.168 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0.37”. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. 124. până la intersecția cu Str.13”. Str.95”. conform anexei nr. — poziția 52. — poziția 33. 82. 151.04”. 48. 2 bucăți”. 89. Mureșului. nr. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. Gării la Nord până la intersecția cu Str.072 ha”. — poziția 38. nr. 36 și 37.000”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. pozițiile 120 — 131. — poziția 37. 799/28. 43. Trandafirilor și la Est cu Str. 141.3. suprafață utilă = 0. Someșului nr. nr. Beiușului — adiacentă Str. — poziția 21. Salcâmului cu Str. suprafață totală = 1. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. str.135 ha (300 x 4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 119. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 6. suprafață utilă = 0.152 ha. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. Oltului. Trandafirilor. 96. 81. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. — poziția 116. Cetății între nr. Livada situată adiacent cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. str. topo 924/2A1. topo 932/2A1.000”.13”.803”. până la intersecția cu str. Menumorut la Est. 122. 128. trotuar beton partea estică a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. Barcăului adiacentă la Vest cu str. din beton cu diametru = 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Cetății și Piața Bisericii la Est. str.38”. — poziția 19. 118. 80. — poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 84. — poziția 11. suprafață totală = 0.887.000 mm.899. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. 19.822. 76. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. PARTEA I. topo 932. topo 4972”. topo 932/1A”. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. 130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 47. Viilor. 26.220 ha”. intersectează str. suprafață utilă = 0. Sălardului la Nord. Bihorului adiacentă intersecției str. — poziția 31. 44. lățime = 5 m”.2”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”.1”.090 ha.6”. str. Nr. 98. suprafață utilă = 0.467.236 ha (315 x 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 133. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. 97. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169.072 ha”. 113 și 114. 113. str.5 m)”. topo 932/2A. nr. Str. 92. — poziția 36. — poziția 18.000”. — poziția 32.5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str. Menumorut la Est paralel cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. suprafață totală = 0. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. Trandafirilor la Sud. Str. Cetății la Vest și str. suprafață totală = 0.217.12”. 83.0615 ha”.756 ha. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. 3.5 m)”. — poziția 9.994 ha.105 ha.080 ha”. conform anexei nr. 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 121.78”. La anexa nr.13”. — poziția 23. — poziția 117. suprafață utilă = 0. Str. topo 924/2A2. 95.9”.240 ha. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. 127. 131.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423.6. 9. 39. 129. 142. 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr. — poziția 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. Viilor la SV și Str. 139. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. lățime = 7 m. nr. 17 — poziția 13. Moldovei cu str. lățime= 7 m”. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml.900 ha. topo 4972/20. 132. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. pozițiile 31 — 44. Cetății la Vest și str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. asfaltat pe o lungime de 1. 75. — poziția 29.099”. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. topo 4972/1A.5”. 4972/21 și 4972/23”. suprafață utilă = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. 90. La anexa nr. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. 115. 41. 136. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 91. — poziția 10. 87. 140. 46. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Arany Janos situat între Str. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0. nr. suprafață totală = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 145. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. . suprafață totală = 0. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.100”. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 27.320 ml”. 149. 143. Oltului situată adiacent cu Str.225 ha. — poziția 30. 134. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”.

— poziția 125. 38.72 km pietruit”. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. — poziția 53. — poziția 43. — poziția 12.520”. topo 17.19 km pământ”. — poziția 63. poziția 180. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”.621”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. cadastral 159”.28 km asfalt. — poziția 99. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.015.04 ha. în intersecția str.290 km pământ. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37. 16”. 4.873”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. topo 940. Valoare teren = 1. 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.64”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. Gaspar Andras în partea de Est.931”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. — poziția 123. Valoare teren = 453. — poziția 147. Szent Peter — conductă azbociment. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.25”.027. 0.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1. suprafață utilă = 0. cu locuința medic.18 km asfalt. Str.887”. — poziția 148. — poziția 20. topo 200/2. nr. 560 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. Lungime = 4. Arany Janos — conductă azbociment. suprafață construită = 215 mp P + 1E”.030”. Lungime = 6. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.00 ha”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. 41. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. — poziția 11. — poziția 6. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.884”. — poziția 4. conform anexei nr. cadastral 1”. — poziția 66. 9. — poziția 109.88 km asfalt.12 km”.273”. Cetății nr. — poziția 42. Piața Bisericii centru — conductă zincată. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 47.00 km asfalt. Str.70 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 72. 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. .XI. Cetății.644”. — poziția 58. — poziția 3.482. nr.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.020 mp. La anexa nr. — poziția 120.893”. nr. suprafață teren = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. suprafață construită = 260 mp P + II E”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580. Piața Bisericii cu Str. — poziția 36. str.18 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. capacitate 26 mp”.315. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. 74. — poziția 49.189”. — poziția 17.989”.290 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368.261. cadastral 243. — poziția 33. Cetății adiacent cu str. 2006”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.800 ml”.66”. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. Str.008”. topo 8.552”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.705 mp. 6 situat în școlile de pe str.798. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 18.03 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 70. 200. 10.000”. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. 66. — poziția 9.471.280”.200 mp.70”. — poziția 61.67 km pietruit”.142”. 40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. suprafață construită = 200 mp. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. 0. 3. — poziția 112. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”.785 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 10. 1. — poziția 57. Trandafirilor nr.284”.85 km”.65”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. I—IV clădire veche”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.720”. 1. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. 2. 100 ml”.000”.074. suprafață teren=700 mp. 700 ml + 350 ml”. — poziția 110. 67. Gării. 4.26”.273”.174.58 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. Piața Bisericii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902.211”. — poziția 32. 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 78. Szent Peter — arteziană 1 buc. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. Str. 46. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22.880 km. Nr.64”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793.600”. 65. 59. — poziția 46. — poziția 34.03”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. pozițiile 158 — 164. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581.64 km.2008 11.288”. — poziția 35. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588.504”. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. — poziția 126.165 mp”. 799/28. — poziția 108. 3.81 km pietruit.701”. 1. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. str. 900 ml”. PARTEA I.426. 56. 79. — poziția 8.9”. str.21 km asfalt. — poziția 116.896”. — poziția 7. 0. — poziția 10.824. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. 0. — poziția 5. Str.64 km asfalt”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174.25”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. 39. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. — poziția 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6.785 km pietruit”. Trandafirilor suprafață teren = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. 76. suprafață construită = 100 mp. — poziția 48. — poziția 2. Moldovei — conductă polietilenă.

67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 24.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. Valoare teren = 151. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. cadastral 1144. .524”. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 50.780. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.048. — poziția 20. 198. Valoare teren = poziția 51”.773 mp”. Valoare teren = poziția 51”.75”. — poziția 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 18. cadastral 243. Valoare teren = 213. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. 165/7. nr. Valoare teren = 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. garaj)”. — poziția 78.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. — poziția 72. — poziția 65. suprafață curte teren aferent = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 16. cadastral 160.042”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. Nr. Valoare teren = 219. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.033. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. — poziția 81.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. — poziția 35.34”. suprafață construită = 450 mp.318”. nr.34”. topo 2.604. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 10. 2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 31. 799/28. — poziția 5. topo 2.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. — poziția 41. 189. 165/6. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. Valoare teren = 181. 27/a. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372.208”. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. — poziția 11. — poziția 54.75”.34”. — poziția 60. Valoare teren = 111.84”. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146.077. 12.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.102. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. suprafață construită = 120 mp. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3.000”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 28.729”. nr. suprafață construită = 532 mp. topo 129/1. 3.34”.445”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață curte = 7. Valoare teren = 49. — poziția 52. — poziția 73.487”. suprafață curte = 3. Valoare teren = 101.882”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață curte = 4.34”. 2004”. — poziția 64. — poziția 70. suprafață construcție = 80 mp”. 157. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”.929. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. suprafață construită = 195 mp”. 164/5. — poziția 57. — poziția 13.34”. Valoare teren = poziția 64”. topo 238/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 26. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). — poziția 80. — poziția 9. — poziția 63. — poziția 42. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531. — poziția 34.75”. — poziția 40.558 mp”.086 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. 1145. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.700.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”. — poziția 53.000.870 mp”. cadastral 243.379”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.2008 suprafață curte = 2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 165/4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127.162”.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. 175. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.84”.67”. suprafața construită = 400 mp.18”.67”.590 mp”. — poziția 44.121. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.262. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996.044. suprafață construită = 180 mp.84”. cadastral 245. — poziția 8.116”.83”. PARTEA I. 201. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. suprafață curte = 1.286.960”. — poziția 3. nr.816”. — poziția 21. nr.75”. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. suprafață construită = 550 mp.412”.066.412. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.571. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”.68”. — poziția 12. — poziția 58. 19 — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136. — poziția 6. — poziția 25.67”.387 mp”. Valoare teren = 90. — poziția 23. suprafață construită = 200 mp.75”.50”. suprafață construită = 770 mp”. suprafață curte = 5.01”.868. pozițiile 82 — 98. — poziția 39. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30. La anexa nr. Valoare teren = 367. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 27. — poziția 36. Valoare teren = poziția 51”.58”.67”. 160. — poziția 4.122 mp”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. nr. 3. — poziția 19.000”. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 176. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. 297. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. nr.75”.607. 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. — poziția 32. cadastral 243”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 71. suprafață curte = 6. — poziția 7. Valoare teren = 85. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie. topo 164/4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 37. 200. Valoare teren = 164. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.284 mp”.34”. Valoare teren = 42. 238/b.000”. — poziția 22. nr.880”.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.75”. — poziția 81.000”. — poziția 108.17”.82”. — poziția 117. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 56.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 110.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 95. — poziția 51.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 124. PARTEA I.000”. — poziția 80.000”.50”. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 115.58”. — poziția 112.42”.50”.000”. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. Nr.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 132. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 59.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.50”. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. — poziția 96. — poziția 97.34”.000”. — poziția 113.XI.69”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 116. — poziția 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104.50”. — poziția 87.000”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.50”. — poziția 121. — poziția 82. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 91.68”.17”. — poziția 68. — poziția 54.67”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.69”.34”. — poziția 66.000”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 101. — poziția 118. — poziția 93. — poziția 76. — poziția 120. .000”. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. — poziția 55.000”.386.088. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.84”. — poziția 77. — poziția 109.17”.67”. — poziția 52.000”.35”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.84”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 53. — poziția 133. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 83.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 111.000”. — poziția 90.000”. — poziția 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”. — poziția 131.17”. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”.67”. — poziția 70.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. — poziția 58. — poziția 63. — poziția 74. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.386.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 114. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.01”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”.000”. — poziția 45. — poziția 94.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 129. — poziția 62.84”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 46. — poziția 127.68”. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.2008 — poziția 102. — poziția 134. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 128.000”. — poziția 125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 88. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 78. — poziția 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.193.000”.000”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. — poziția 106. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.01”.000”.17”. — poziția 67. — poziția 103. — poziția 119. — poziția 123.000”.17”.000”.491.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 86.34”. 799/28. — poziția 73.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.67”. — poziția 186.000”.352. — poziția 168. — poziția 193. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880.139”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 173. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. . coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. — poziția 141.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. — poziția 139. — poziția 196. — poziția 140.000”. — poziția 149. — poziția 194.372”. — poziția 159.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.188”.345”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.836”. — poziția 177. — poziția 185.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 137. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. — poziția 190. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp. topo 2”. topo 58 și 59”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. grădinița suprafață = 247 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 156. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.206”. — poziția 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55. — poziția 150.470”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. — poziția 199.60”. — poziția 187.636. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. — poziția 152. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 142.790. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 192.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 184. — poziția 181. — poziția 201. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.34”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”. — poziția 171.044. — poziția 164. — poziția 153. Nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 158. — poziția 155.50”. — poziția 165. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 172. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.071.02”.50”. — poziția 148. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”.51”.67”. 799/28. — poziția 198.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 189. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. — poziția 182.67”.92”.84”.34”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.68”.000”.34”.806”. — poziția 162. — poziția 183. topo 106 și 107”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. locuințe profesori suprafață = 274 mp. — poziția 170. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 179. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136.68”. — poziția 191.000”. — poziția 166.500”.000”.2008 — poziția 135.491. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. — poziția 163.000”.67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr.140.01”.000”.402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.50”.862”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 178. — poziția 180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.361”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. — poziția 161. — poziția 188. — poziția 144. — poziția 147.34”. 250. — poziția 197.441”. — poziția 154. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.5 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 157. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 24.67”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. — poziția 167. — poziția 151.01”.163”. — poziția 169.500”. — poziția 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 195.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. — poziția 174.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 19. — poziția 63. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 48. 0. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.01”.790. — poziția 84. 113. La anexa nr.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. conform anexei nr.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 207. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 86. 4. 1880. 14.000”. 1957. — poziția 26. 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 9. 14. 4. 16. suprafață = 214 mp”. — poziția 204. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. suprafață = 296 mp”.533 mp. 1957. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 219. 1973. — poziția 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”. topo 423/3”.000. — poziția 208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață = 938 mp”. — poziția 203. — poziția 17. 114. nr.408 “. — poziția 206. 67. 1920.40. conform anexei nr. — poziția 214.75. — poziția 4. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 121. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 0. — poziția 213. — poziția 62.01”. La anexa nr. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 28. 0. PARTEA I. — poziția 72. după poziția 108 se introduc două noi poziții.02”. — poziția 205. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. se abrogă poziția nr. — poziția 71. conform anexei nr. — poziția 6. — poziția 22. — poziția 81. — poziția 14. — poziția 216. 16. 1957. 1968.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 83.84”.408”.855”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 217. — poziția 13.89. — poziția 68. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”.01”. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. Nr.71. — poziția 221. — poziția 212. 62/A.008 “. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr.25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22.000. 1993. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. 799/28. după poziția 99 se introduc patru noi poziții.01”. nr. pozițiile 100—103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. pozițiile 109 și 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.02”. 1974. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.685. cadastral 30”. 12.0948”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2.000”. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”.120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 215.381 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”.000”. pozițiile 47 și 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 209.30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. 48/A.000 mp. 2001”. La anexa nr. 1972. 15.810”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5. — poziția 210. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. — poziția 23.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”. — poziția 18. — poziția 11. — poziția 66. — poziția 29. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.79. — poziția 12. 122.02 “.4538. La anexa nr. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 119. cadastral 57”.843”. — poziția 20. 0.000”. . — poziția 2.34”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 1998.685. pozițiile: 222— 232. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 0. — poziția 10. 5. după poziția 46 se introduc două noi poziții. — poziția 80. 1964. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr. 10. — poziția 10.2008 17. 15. — poziția 65. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 202. — poziția 220.58. 13. — poziția 218. conform anexei nr. 26. 27. 0. 30.5170. — poziția 21.873”. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”. pozițiile 28 și 29.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. 13. — poziția 27. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. — poziția 11. 105. — poziția 15.

cadastral 45”. — poziția 103.914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408.080”. — poziția 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1.632 mp.300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. nr. 67.620”. — poziția 99. — poziția 51.770”. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții. 44.409. suprafață = 497 mp”.000”. nr. — poziția 23. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. PARTEA I.280”. suprafață = 214 mp”. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290. — poziția 108. La anexa nr. cadastral 63”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. — poziția 96.2”. 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. 38/A. conform anexei nr. — poziția 102. — poziția 109. — poziția 15. cadastral 61”. 73. 37. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. cadastral 28—29”. 62. cadastral 39”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. — poziția 16.764”.920 mp.2008 — poziția 88. suprafață = 353 mp”. pozițiile 76—79. cadastral 31”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr.378 mp. cadastral 44”. nr.240”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. 74. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.287 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.320 mp. cadastral 37”. — poziția 95. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. 36. 89/A. 55.200”. — poziția 117. cadastral 61”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. Șușturogiu”. Șușturogiu.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu.560”. — poziția 69. 90/A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. suprafață utilă = 7. — poziția 44.300”. — poziția 107.806. — poziția 11. — poziția 63. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8.600”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 240/A. suprafață = 143 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. cadastral 62”. — poziția 70. — poziția 75. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184.750 mp.620”. — poziția 115.80”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. — poziția 104.260”. 19. 56/A. 54/A. — poziția 24. — poziția 4.500 mp”.240”. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. nr. 53. cadastral 34”.000 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. pozițiile 129— 140. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. 17.617 mp. — poziția 97.787 mp. — poziția 110. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 22. cadastral 31”. Tăutelec. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 123. 799/28. 76/A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 68. suprafață totală = 8. — poziția 72. cadastral 56”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. nr. suprafață = 564 mp. — poziția 124. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. 49/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. — poziția 111. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. — poziția 90. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.6. 41/A.320”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. nr. suprafață = 657 mp”. suprafață = 270 mp”.651. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.632”. nr. — poziția 93. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35.100”. 4 forări în satele Cetariu. 40/A.53”. — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. suprafață = 600 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. suprafață = 228 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. cadastral 38”. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. nr. nr. Nr.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. nr. cadastral 27”. — poziția 42. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. 27/A.080”.921. — poziția 65. suprafață = 156 mp”. 20. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.850”.140”. — poziția 118. 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. nr. — poziția 105.400”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 92. — poziția 18. suprafață 168 mp. Șișterea. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.911. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 94. diametru 200 mm. — poziția 101.151”. — poziția 89. nr.

27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr.437 mp”. 31”.600”. — poziția 26. suprafață construită = 546 mp.250 mp. cadastral 78. — poziția 12. suprafață desfășurată = 60 mp. — poziția 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. suprafață construită = 60 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață construită = 450 mp. — poziția 17. nr. suprafață = 522 mp”. La anexa nr. 309 de 1. 21. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. nr. 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.311 mp”. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 16. topo 42/2 și 41/6. topo 562/2. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. 62. — poziția 55. 12. 206. — poziția 13.000”.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 383. suprafață desfășurată = 410 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. nr. — poziția 49. conform anexei nr.665 mp”. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. 61. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. suprafață desfășurată = 1. suprafață desfășurată = 546 mp. — poziția 4. — poziția 19. Nr. — poziția 54. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 78. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. — poziția 56. — poziția 44. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. — poziția 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.412”. — poziția 11. — poziția 38.391 mp”. cu suprafața de 690/1665 mp”. 580. 23.000”. — poziția 57. 23. nr. topo 93. 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”.568”. suprafață desfășurată = 420 mp. — poziția 47. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. 24. cadastral 77. din care 1. — poziția 30.000”. — poziția 66. — poziția 50. topo 115. 2005”. pozițiile 83—91. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”.449 mp. 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 7. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 116. suprafață desfășurată = 469 mp.22 km macadam penetrar. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. — poziția 64. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. 26. cadastral 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. — poziția 20.000”. CF 3 N. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. cadastral 93. — poziția 65. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. suprafață construită = 360 mp. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. nr. 15. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. — poziția 14. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. suprafață = 1.747mp”. topo 348. — poziția 8. 19. suprafață teren = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. nr.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0.100”. conform anexei nr.730”. — poziția 22.000”. — poziția 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. 35.270”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. suprafață = 5. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. — poziția 51. 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 4. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. — poziția 30. nr. 34. Sâniob extravilan nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. — poziția 43. 22. suprafață teren = 5. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. 2. 18. 500 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 8. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. cadastral 78. — poziția 23. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.000”. cadastral 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”.000”. — poziția 24. pozițiile 68—75. nr.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. topo 440.400”. La anexa nr. — poziția 46.880”. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. 5. — poziția 7. — poziția 48.4”. — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. nr.000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. 22. P + 1E. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr.2008 suprafață teren = 583 mp”. 6. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.800”. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. — poziția 31. 24. 47. cadastral 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”. 14. pozițiile 83—87. 160.280”. cadastral 30. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. PARTEA I. 382/2. — poziția 3. suprafață construită = 210 mp. 799/28. suprafață construită = 914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. 2003. topo 118.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. 13. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”.200 m.000”. 2. 75. 2005”.830 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. Mișca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. suprafață construită = 469 mp. . nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz.000”. suprafață = 427 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. — poziția 60. 3. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. — poziția 29. — poziția 51. topo 381/2. 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 9.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. 32. 120. 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. 11. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 20.8.500”. nr.F. topo 562/2. 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. conform anexei nr. suprafață teren = 3.820”. 559.28 km pietruit”. — poziția 28. — poziția 27. 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. topo 70 și 71.XI. 59. 19. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27.100 m asfaltat”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”.000”. La anexa nr.8. suprafață = 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.

25.037”. — poziția 40. 22. 1964. topo 101.461 ha”. 30. suprafață = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. La anexa nr. 28.312”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 1968.172”.789”. după poziția 136 se introduc trei noi poziții.300 m”. Goroneț”. Capătu satului”. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.582”.043mp.772”.000”.280 m. 122. — poziția 50. — poziția 48. — poziția 36. 1962. 100. 1965/2.172”. — poziția 43. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. 29. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.195”. 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. — poziția 58. 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. — poziția 6. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. — poziția 48. — poziția 47.300”. 102. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”.709”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. La anexa nr.000”. La anexa nr. 85.2008 — poziția 36. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. .659”.650”. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. 123. topo 98/Vășad”.828”. 89. 103. b) poziția 5.977”. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. — poziția 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. 1965/1. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”.281”.269”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.822”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală. suprafață teren intravilan = 1.000 mm. diametru = 1. — poziția 17.300 mp. Speteaza”.221”. 121. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. — poziția 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. La anexa nr. — poziția 48. — poziția 49. Nr. 91. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”.340”. — poziția 50. — poziția 42. — poziția 49. — poziția 52. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”.848”.300”.000”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.700”. CF nr. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. 76. — poziția 49.891”. cu trotuar pe un sens de drum”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71.964”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126. 26. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. — poziția 31. — poziția 20. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2.601”. pietruită 700 m. — poziția 46. clădirea veche a școlii generale Vășad”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. pozițiile 65—77.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. suprafață = 426. 25 — poziția 41.903”.358”. — poziția 24. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”.891”.522”. 90. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 34.929 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.210”.736”. — poziția 39. — poziția 22.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. 88. — poziția 35. 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. asfaltată 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. 23. 1966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. — poziția 47. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții.604”.200”. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. — poziția 43. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. topo 172. — poziția 44. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. pozițiile 137—139. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. — poziția 7. — poziția 39. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.454”. — poziția 56.300 m”. topo 1963. — poziția 42. 93. și 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. lățime = 7 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.814”. — poziția 50.772”. — poziția 16.200 m”. nr. nr. lungime = 1.150”.796”. — poziția 19. — poziția 21.050”. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72. nr.251”.229”. — poziția 45. — poziția 9. se modifică următoarele poziții: — poziția 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. 92. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 40.828”. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423.733”. 1965/3.000 m.115”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.535”. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. — poziția 63. având un pod. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”. 1967. — poziția 15.306”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. — poziția 55.XI. 799/28.500 m”. 27. Gardureaua”. — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. cu trotuar pe un sens. 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33. conform anexei nr. — poziția 51.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.000”.500”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 31. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 59. La anexa nr. Registru parcelar. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. — poziția 39. lungimea de 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 25. — poziția 60. 3385. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. conform anexei nr. pozițiile 79—82. Satul nou”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 17. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. conform anexei nr.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”.500. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236. 3382/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. 799/28.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 27. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. Nr. — poziția 20. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 13. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. topo 3282/1. 3380. nr.000”. 24.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. . lungimea 6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.100 m”. — poziția 22. pozițiile 51—68. — poziția 3. — poziția 18. — poziția 37. — poziția 8. — poziția 15.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.500”. are o lungime de 600 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”. — poziția 2. — poziția 23. 32.500”.000 m”. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. — poziția 33.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 36. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. Cartier Nufăru”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 19.000”. — poziția 5. 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”.XI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ.000”. — poziția 28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. suprafață = 59. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 12. — poziția 11.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. lungimea 700 m”. — poziția 4. — poziția 14. pe o lungime de 6 km. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 16. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. F.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. — poziția 26.200 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 34. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.92 ha”. 3384. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. 3381. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. 33. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. pornește din E 60 duce spre Criș. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”.000”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. C.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 7.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 6. — poziția 9. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 29. — poziția 24. lungime de 500 m”. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. având lungimea 500 m”. 3379. — poziția 40.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 35. 3282/3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 30. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. — poziția 57. — poziția 58.000”.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. de sub Dealul Vidului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.000 m”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea = 1. — poziția 21.

— poziția 66. 34. 580/2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000”. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr.000”.000”. 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. de lângă contracanal. topo 342.000 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras.500 m”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 42. — poziția 51. — poziția 67. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. — poziția 60. — poziția 52. care duce din Glimea la pădure 3. 90.250”. teren aferent 1. 36. situată la nr. 68. având nr. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187.000”.500”. — poziția 43. — poziția 6.150 km)”. 85. La anexa nr.000 m”. 69. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. 26. — poziția 63.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. pozițiile 96 și 97.2 km)”. 799/28.625”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 29.750”. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 74. — poziția 53. topo 345. — poziția 47. topo 372 și 373. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 43. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 28. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 580/2004”. km 0+000–8+600. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. — poziția 58. lungimea = 1. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. — poziția 88. cu suprafața de 490 mp”. 37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. conform anexei nr.000”. b) se modifică următoarele poziții: . pozițiile 100— 107. — poziția 61. — poziția 5. lungimea 4. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49. 82. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.488 mp”. 3411/1. nr. 35. — poziția 46. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. — poziția 59. 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.752”.500”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. lungimea = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. km 0+000–15+150 (15.000”. 92.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 73. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 344/2 și 345. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500 m”. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. — poziția 44. — poziția 56. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 80. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 83. administrativ 191. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. sub topo 36. La anexa nr. 27.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 156. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 80. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. administrativ 224. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. — poziția 48.20 ha teren”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 68.6 km)”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 70 și 74. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 49. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. conform anexei nr. conform anexei nr.500”. (8. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 71. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 580/2004”.500”.2008 — poziția 41. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.800 m”. 87. 27 — poziția 70.250”. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. cu teren aferent de 3503 mp”.000”. — poziția 69. 81. 86. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr.000”. 102. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 99. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. — poziția 55. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 78. pozițiile 66—69.750”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. administrativ 223.500”. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.500”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. lungimea = 6. PARTEA I. — poziția 50.500”. — poziția 64.000 m”. nr. km 0+000–8+200 (8. 69. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.500”.250”. 84. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.000”.

47. — poziția 19. 142. CF nr. La anexa nr.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. topo 161. La anexa nr. topo 359.16 ha”. 73. 149. topo 108 cu 0. 42.1923 ha”. — poziția 93. La anexa nr. 159.0744 ha. 166. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. suprafață = 0. 128. nr. 102. 72. 53. suprafață = 1.0300 ha. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. topo 293. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. cu suprafața de 1.000”.44 ha”. 538. cadastral 74 cu 1. conform anexei nr. 40.2287 ha”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”.1963 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 32. La anexa nr. — poziția 78. suprafață = 100 mp”. suprafață = 0. 30.774. 13. 34. suprafață construită = 198 mp.66 ha”.944 mp”. 168.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 22. topo 153. 177.2008 — poziția 95.2313 ha”. 8. 35. 136. 34. 47. 167. 43. 44. 45. Nr. La anexa nr. 366/2. 176. nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. 58. — poziția 10. 364. La anexa nr.757”. inclusiv grădina”. 158.099”. 14. 46. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. pozițiile 215 și 216. 125. 10. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. topo 189/2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr.33 ha”. 77. 157.00”. 156. 24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. — poziția 66. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. topo 251/1. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. 33. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr.05 ha”. suprafață = 0. conform anexei nr. cadastral 75 cu 9. 139. 4. 152. 3. 178. — poziția 109. nr.634 mp. 30. 190. 124. 85. 52. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. nr. topo 39/1”. 108.1219 ha. 51. suprafață construită = 200 mp”. 29. 106. din care suprafață construită 193 mp”. 39. pozițiile 121—128.000”. 400. topo 2925. 160. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. — poziția 107.11 ha”. b) poziția 68.10 ha”. total = 0. 28. 31. — poziția 91. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. suprafață = 0. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18.718 mp arabil)”. 48. nr. — poziția 77. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. topo 222. 25. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții.0910 ha”. nr. 6.471 mp”. suprafață = 126 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. 40. topo 181. 48. 56. 148. 121. 226. 55. 15. .421 mp. nr. 20.12 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. 21. 227”. suprafață construită = 50 mp”. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. — poziția 96. pozițiile 87—115. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. topo 378. 415. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 135. 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 147. 44. 48. 239/9. 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. PARTEA I. — poziția 98. nr. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. 9. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.680 mp + grădina pe nr.944/513. 46. La anexa nr. 39. nr. nr. suprafață = 0. topo 4314. 181. pozițiile 210 și 211. — poziția 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 36. suprafață teren = 3. suprafață construită = 340 mp”. nr. — poziția 87. — poziția 11. 60. 55/C. 38. — poziția 120.nou și 6. nr. 12. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 59. La anexa nr. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. 84. 101. nr. — poziția 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. cotă-parte 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. 44. 23. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. — poziția 118. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. suprafață construită = 100 mp. 234. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. nr. 5. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. 43. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. 11.34 ha”. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. nr. 121. — poziția 88.52 ha”. 32. — poziția 40. conform anexei nr. suprafață construită = 200 mp. nr.1259 ha”. 239/7. topo 107 cu 0.1162 ha.269 mp (din care 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 54.33 ha”. topo 110 cu 0. 143. 41. 19. 43.000”. 7. 415. 17. 161. 45. 126. 164. 31.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. 140.000”. 50. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. topo 112 cu 0. 153. 36. 88. 33.300 mp. 47. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. 16. 79.0867 ha. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr. — poziția 125. suprafață totală 4. topo 111 cu 0. suprafață = 0. 129. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr.4”. topo 294.00”. total = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. nr. suprafață = 9. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42.293 mp. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. topo 104. 162. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. suprafață = 0. suprafață construită = 1. 27. suprafață teren = 0. suprafață = 0. nr. 114. topo 363. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. suprafață = 0. suprafață construită = 40 mp. 122. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. suprafață = 1. 799/28. conform anexei nr. 100. suprafață = 1. 119. 41. — poziția 73. 46. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.000”. 88. 42.025”. 2. 1. topo 329/5. suprafață = 0.703 mp arabil.000 mp. 57. 26. topo 185. b) poziția 159.

conform anexei nr. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. nr.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 48. 52. 7. 31. — poziția 8. — poziția 22. 66. topo 1238/27”. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.3.000”. suprafață construită = 285 mp. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17.790. — poziția 78. 48. 58. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 18. 36. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. 51.756”. 313”. La anexa nr.548”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280.000 mp”.834. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1.900 mp”. 53. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent. — poziția 27.898”.280”. La anexa nr. 8.972.483”. 65. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. teren aferent = 1. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. topo 312. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”.009”. 50. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. teren aferent 700 mp. 42. — poziția 18.000”. amplasat în extravilan. pozițiile 36 și 37. 72. 799/28. — poziția 11. 74. 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10.671”. — poziția 31. pozițiile 106— 133. 56.2”.2008 49. — poziția 13. 30. 61. 40. 75. — poziția 29.280 mp”.024”. 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. 12. teren aferent 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 59. 27. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. — poziția 26.75 ha”. — poziția 15. 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46.000”. 167 = 1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. — poziția 11. 17.952”.400 mp”. sat Rîpa”.418”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.000 m în satul Paleu”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. 52. pozițiile 33—56. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. La anexa nr. — poziția 19. — poziția 19.816”.047. 78. Nr. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.000 mp”. 85. — poziția 12.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală. suprafață 9. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. suprafață construită 600 mp. — poziția 21. La anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. 67.13 ml”.575”. Târgului nr. . coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.02. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 4. suprafață construită = 680 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. conform anexei nr. — poziția 21. 10. 11. 62. 24. 6.600”. 38.000”. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46. La anexa nr. după poziția 99 se introduce o nouă poziție.93 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 14.767”. 56.875”. La anexa nr. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. 51.000”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. 71. — poziția 30. — poziția 15. conform anexei nr. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. nr. — poziția 27. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. 92. 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”. 16. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 14. 73.XI. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață 14.970”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. — poziția 77. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”.176”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”.561. poziția 100. — poziția 3. — poziția 24. 39. — poziția 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. conform anexei nr.37 ml”. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19.95 ml”. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții.850.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. 35.000 mp.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8.489”. — poziția 12. — poziția 23.475”. — poziția 23. 53. 2. 73.51 ml”. 10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.434”. 35. suprafață totală = 26.751”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. 83. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. 57. 89. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. topo 1238/27”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. Târgului nr. 31 și 36. — poziția 15.199”. suprafață utilă = 10. 29 — poziția 14. 54. 61. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA.2003”. 9.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. 40939/03. — poziția 13. 55. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. 8”. topo 477”. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. — poziția 24.43 ha. 50. pozițiile 174 și 175. 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. 6. 49. 3. pozițiile 65 și 66.717”.100. suprafață totală = 12. — poziția 28. 81. conform anexei nr. Târgului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 9. 60. 53. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 4. — poziția 79. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.601”. La anexa nr. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18. 57. nr. 87. 88. 103 = 400 mp”. 47. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. 5.924”. PARTEA I.199”. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr.

314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Nr. 1. suprafață construită = 64 mp”. Varujan Vosganian București. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. 578. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 20 august 2008. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. II. Partea I. Paul Victor Dobre. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.010 mii lei. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. 19 noiembrie 2008. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. teren aferent = 1. publicată în Monitorul Oficial al României. șos. Liviu Radu. 1. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. se modifică după cum urmează: 1. teren aferent = 1. 799 bis în afara abonamentului. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p.049”. Ministrul economiei și finanțelor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337.XI. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 1. *) Anexele nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. Ministrul internelor și reformei administrative. Ministrul internelor și reformei administrative. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 108 din Constituția României. Articol unic. 711 din 20 octombrie 2008. județul Iași»” 2. — Anexele nr. (2) și (3) din Legea nr. conform anexei nr. și al art. județul Iași. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. nr. — poziția 28. cu modificările ulterioare. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. Partea I. 140. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. — poziția 36. 931. București. secretar de stat București.094 mp. județul Iași În temeiul art. suprafață construită = 408 mp”. republicată. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art.000”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 34. nr.2008 — poziția 30. secretar de stat p.214 mp. județul Iași». Nr. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret.908”.930”. pozițiile 37—47. suprafață construită = 238 mp”. Nr. 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Panduri nr. 799/28.500”. — Hotărârea Guvernului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. .323”. — poziția 23. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. județul Iași. 1.340”. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 41. — poziția 29. PARTEA I. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.840”.483. 500/2002 privind finanțele publice. 30 alin. teren aferent = 852 mp. Eugen Teodorovici. Art.

neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. cu sau fără contribuție personală”. cu modificările și completările ulterioare. dacă există2). În anexa nr. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. I. DVD)2). strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. 210 din 19 martie 2008. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. se modifică după cum urmează: 4. Partea I. cu sau fără contribuție personală”. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care.”. având în vedere prevederile art.105/2008. 318/2008 asigurații. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. spital. Nr. În anexa nr. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. 232 din Legea nr. până la începerea anului universitar. În anexa nr. În anexa nr. . 799/28. dar nu asigurații. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi.N. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). publicat în Monitorul Oficial al României. cu sau fără contribuție personală. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. Partea I. Ministrul sănătății publice. limba română. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC).”. 1 „Criteriile privind includerea. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. 19 noiembrie 2008.” „8. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. cu sau fără contribuție personală”. dacă este cazul.”.”. E.920.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. În anexa nr. cu sau fără contribuție personală”. 5. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. dacă sunt elevi. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). în comparație cu terapeutică.XI. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. dacă este cazul2). PARTEA I. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. punctul 8 va mai mult de 3 luni. În anexa nr. pe suport electronic (CD. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. notele de „3. Nr. II. 1. 12. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. cu modificările și completările ulterioare. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici.” Art. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. cu sau fără contribuție personală”. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. nr. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. precum și femeilor gravide și lăuze. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani.

internet: www. Prețul: 2. 799/28.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.250 430 1.51.47.77.I. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7. 65.A. bloc P33. tel.500 2.XI. sectorul 1.ro. C.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. Str.410.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 . 1. fax 021. crt.410.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. Partea I.15. Monitorul Oficial al României.500 1. București. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I.33 și 021.47. nr.720 1.500 3.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2. sectorul 5.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. e-mail: marketing@ramo.318. RO427282. limba român Monitorul Oficial Partea I.A. Panduri nr. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.36 și 021.A.F. București.30.411.51.monitoruloficial.318. 021..2008 conține 32 de pagini. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.58. fax 021.29/150. Parcului nr.410. șos. parter.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->