Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

• asistență acordată țărilor partenere. • protejarea teritoriului național. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. prevenirea și contracararea. cât și militar. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. a populației. care trebuie să asigure. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. În acest scop. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. se va acționa pentru: • cunoașterea.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). — transformarea capacității de apărare a României. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene.2. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. descurajați. apreciind. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. prevenirea conflictelor. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. managementul crizelor. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. intervenție umanitară. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). printr-o strategie interinstituțională eficientă. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. 799/28. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. În plan intern.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. împreună cu aliații. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. zona Mării Negre.3. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. Nr. anticiparea. valorilor și obiectivelor NATO. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. În acest sens. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. 2. 2. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României.1. • asigurarea. PARTEA I. 2. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. iar regimurile și actorii care le susțin. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. într-o viziune unitară. În contextul demersurilor pentru integrare. Ca membru al Uniunii Europene. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare. atât în interiorul. atât la nivel politic. Alianța se află în proces de transformare. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. în același timp.XI. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. cât și în afara zonei euroatlantice. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. • contribuția financiară la bugetele civil. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. România va acționa prin toate metodele legitime. împreună cu statele aliate și partenere.

Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. 3. în principal în domeniile militar. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. siguranță și ordine publică și informații. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. 2.XI. • pregătirea profesională continuă a personalului. doctrine. în vederea diminuării riscului de proliferare. România este stat neposesor de arme nucleare. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. cu prioritate. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. 2. administrație publică la nivel central și local. 799/28. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. educație. PARTEA I. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. sănătate.5. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. în cooperare cu structuri similare din statele europene. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. Nr. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. strategii. a populației și obiectivelor autohtone. adaptare și integrare de noi concepte.4. mediu. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. asistență complexă în procesul de prevenire. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. precum și economic.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. inclusiv informative. contracarare și reconstrucție postconflict. sisteme manageriale și capabilități. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. aliate și partenere. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. infrastructură și comunicații.2. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. de Est și de Sud-Est. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic.1. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. direct sau indirect. Se vor urmări. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă.

În același timp. pentru misiuni clasice și neconvenționale. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. ușor de desfășurat în teatru. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. respectiv cele de contraproliferare. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. 3. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile.5. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. în rândul cărora misiunile antiteroriste. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice.4. Nr. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. 3. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. . la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. De asemenea. PARTEA I. 799/28. în cazul unor urgențe civile. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. mobile. De asemenea. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. De asemenea.XI. materiale și financiare necesare. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. De asemenea. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. orientate spre obiective.3. flexibile. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. — implementarea noului model de management al resurselor umane. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. asigurând autonomia subsistemelor componente. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. Ca direcții principale de acțiune. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. precum și la măsuri de tip „coaliție”. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. prin asigurarea resurselor umane. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. 3. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). în sprijinul autorităților publice.

De asemenea. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. în special a celor umane. 3. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice.XI.7. Industria de apărare.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. ale NATO și ale Uniunii Europene. protejarea populației. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. PARTEA I. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. crimă organizată). Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. 3.6. sabotaj. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. tehnologiilor și armamentelor. 3. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. în mod prioritar. materiale și financiare. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. subversiune.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. În acest sens. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. a intereselor naționale. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. 799/28. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. Nr. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. — participarea la programe și proiecte internaționale. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. — apărarea împotriva dezastrelor.8. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. bilateral. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. spionaj. . — întărirea capacității instituționale. pe plan extern. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. parte componentă a industriei naționale.

operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. resurselor umane. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. Managementul resurselor umane. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — pregătirea. PARTEA I. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. 4.XI. 4.3. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. care să ofere facilități și capabilități sporite. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. compatibile cu infrastructurile europene. permite identificarea constrângerilor. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. 4. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. specializate și eficiente. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. performanțe și rezultate. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. 799/28. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare.1. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. Ca stat european. a societății românești în ansamblul ei. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. De asemenea. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. formare. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. în special aerian și maritim. potrivit priorităților. perfecționare și promovare a personalului. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. — reabilitarea. cooperare și parteneriat. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. din surse naționale . În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt.2. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe.2008 și internaționale. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. Nr. viabile și sigure. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport.

CF 11237. Partea I. Roman Ciorogariu”. 785. centrală termică. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. Iosif Vulcan nr. teren = 112. CF 1892. I. George Barițiu nr. terasă și teren”. Aurel Lazăr nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. teren = 108. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. Oradea. rezervor. garaj.819”. str. suprafață construită = 2. suprafață teren = 1. vecinătăți: R.044 mp. nivele 2. vecinătăți: parc domeniu public”.660 mp.927. topo 557 Oradea.873. 1 Oradea (clădire școală. șopron. — poziția 705. 784. suprafață construită = 1. regim de înălțime P. suprafață construită = 3. str.130 mp. șopron. suprafață teren = 243 mp. 782. Unirii.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. regim de înălțime S+P. 702. nr. sală sport. suprafață desfășurată = 3. 796 și 798. — Hotărârea Guvernului nr. suprafață teren = 4.F.175 mp.369”. post trafo și teren aferent)”. 13. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. S+P+1E. — poziția 698.774 mp.448.D.994. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. suprafață teren = 2. suprafață teren = 12. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”.169 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. cadastral 8290. 799/28. magazie + micromenaj. se modifică și se completează după cum urmează: 1. 21 alin.. vecinătăți: domeniu public”. nr. 48. ateliere și teren aferent)”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. magazie lemne. platformă gunoi și teren)”. birouri.526 mp. cadastral 478 Oradea. CFM. atelier. suprafață construită = 824 mp.109. republicată. nr. — poziția 696. regim de înălțime P. cadastral 81. PARTEA I. 41. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cadastral 328. P+1.160 mp. cu modificările și completările ulterioare. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. Str.246 mp . coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. magazie. cadastral 392 Oradea.836. nr. regim de înălțime P–P+3E.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.. suprafață construită = 1. grădini. regim de înălțime P. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. 108 din Constituția României. precum și al municipiilor. Menumorut nr. cabinet kinetoterapie.029. garaj. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. Oradea. str. (3) din Legea nr. vecinătăți: șosea. Oradea. post trafo. nr. regim de înălțime S+P.131. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. orașelor și comunelor din județul Bihor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”.A.858”. teren = 229. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. nr. suprafață construită = 208 mp. suprafață teren = 1.018. teren = 884. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. teren = 480. cadastral 8288. CF 1871”. și al art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață construită = 769 mp. 42. 786. suprafață teren = 4. regim de înălțime P. rezervor. clădire școală veche și cabină portar)”. C+D. nivele 2. locuințe particulare”. 1 Oradea”. magazie. Stadion Voința”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. suprafață construită = 427 mp.309 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. — poziția 706. ateliere. suprafață construită = 3. S+P+2E.191. regim de înălțime S+P. — poziția 697. Moscovei. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. vecinătăți: Grădinița nr. magazie. Unirii nr. vecinătăți: Casa Laroche”. S+P+2E. cadastral 8339.049 mp. administrativ. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. publicată în Monitorul Oficial al României. vecinătăți: locuințe particulare”. CF 7940 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. spălătorie + garaj. 38. teren = 51. șopron. teren = 266. locuințe particulare”. nr. teren”. 731. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. magazie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 703. Art. nr. precum și al municipiilor. cadastral 115.047”. Roman Ciorogariu nr. — poziția 699. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. str.604. șoproane. — poziția 704. 711. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701.947”. cu modificările și completările ulterioare. ateliere. S+P+1E. internat.782 mp. regim de înălțime P. pivniță. 724. suprafață teren = 2. B. nivele 2.44.273. nr. săli clase și sport. club. 723. bloc alimentar. 794. punct termic. suprafață teren = 555 mp. Popești.490”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. La anexa nr. Nr. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Tudor Vladimirescu nr.497”. Oradea. . teren = 332. birouri. vecinătăți: Str. CF 7939 N. — poziția 700.660. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. școală + ateliere + birouri. nr. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. ateliere + cantină. Parcul Traian. 16. clădire contoare și teren)”. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. str. str. str. anexe.XI. 11. intrări subsol.649 mp. anul terminării construcției 1865. Str. casă pompe.F.724”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. nr. Tileagd. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. anul terminării construcției 1879. anul terminării construcției 1882. anexă.

regim de înălțime S+P+2E. suprafață construită = 5.743”. vecinătăți: Str. cadastral 8292. P+2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. cadastral 222. Pescărușului nr. suprafață construită = 342 mp. clădire condici. regim de înălțime P. corp administrativ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață teren = 533 mp. suprafață construită = 1.556 mp. teren = 451. teren = 4. cadastral 215. Republicii.159. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A.891 mp. pavilion I.C.527”. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. 13. suprafață teren = 1. suprafață teren aferent = 270 mp. nr. nr. cabină portar. PARTEA I.D. atelier de întreținere. depozit materiale. P+3.227 mp.138 mp”. Sânmartin. vecinătăți: case particulare. clădire pază. cadastral 214. vecinătăți: locuințe particulare. grădini și str. str.F.938”. coteț porci.F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. vecinătăți: proprietăți particulare. folosința actuală: spital de psihiatrie. garaj. morgă. — poziția 725. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. 2 — casă de copii. beci alimente.296 mp.085.002.. suprafață construită = 1. suprafață construită = 162 mp. B. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. Restaurantul Lotus”. nr. Piața Ferdinand nr.419 mp. spălătorie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. vecinătăți: DN 76.992”. CF 907 Beiuș.493. teren = 22. teren = 916. centrală termică. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N. — poziția 729. Ștei. casă de locuit. casă pompă. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. depozit deșeuri. garaje.D. 13. Ion Bușiția nr. suprafață construită = 76 mp. Spitalul Militar Județean. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat.744”. wc și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. teren = 129.. nr. magazie ateliere. CF 214 N. 14. suprafață construită = 1. — poziția 738. nivele 3. 6. Dunărea nr. 1.300 mp. Armatei Române. uscătorie. str. Str. suprafață teren = 59. Nr. suprafață construită = 491 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. clădire PSI.016.552”. suprafață teren = 2. suprafață teren = 10. S+P+1E.995 mp. nr. 801. — poziția 713. vecinătăți: curți. suprafață de teren. str. punct termic. rezervor gaz.290”. birouri. 2. arhivă.S. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.969 mp.639 mp.693. centrală termică. depozite cărbune. Nr.80.587 mp. garaj și teren”. 5. centrală termică. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”. șopron. Armatei Române nr.140”. cadastral 216. garaj auto”. suprafață teren = 534 mp. P.. magazie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere. șopron.F. regim de înălțime P–Dm+P+3E.218. kinetoterapie. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. — poziția 709.872”. Grădinița nr. — poziția 734. str. șopron. clădire pază. punct termic. Băile Felix. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. CF 121 N. grajd și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. str. CF 122 N.562”. nr. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”.642. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171.P. clădire spălătorie și lenjerie. rampă și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. P+3.. Traian nr. clădire L. locuințe particulare”. clădire terapie ocupațională.647”. spălătorie. Poliția Municipiului Oradea”.956. Hotel Astoria. teren = 197.408”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta.F. Stadion F.D. teren = 43.D.020. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. anexă.XI.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață construită = 3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje. suprafață construită = 321 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. anul construcției 1882 — 1954—1979. teren = 39. — poziția 712. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. bucătărie. 37. grădini”. șopron. folosința actuală: serviciu de ambulanță. suprafață construită = 785 mp. teren = 934.889 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. Calea Bihorului nr. baracă metalică.306. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. teren = 44. Republicii nr.898”. cămară și teren”. scenă și teren”. str. P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. Mihai Viteazu”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. biserică ortodoxă. regim de înălțime P+1.I. vecinătăți: lacul cu nuferi. Cantacuzino nr. bloc alimentar. bucătărie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. 30.. CF 123 N. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. Traian Lalescu nr. — poziția 727. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. nr. 10. vecinătăți: proprietăți particulare. Feldioarei nr. — poziția 726. corp anexă cantină și teren aferent)”. — poziția 716. CF 362 N. str.616.F. — poziția 715. suprafață construită = 973 mp. Aurel Vlaicu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. — poziția 730. nr. hidrofor.789”. nr. complex comercial. 1 și nr.267. grup electrogen și teren”.998 mp. cadastral 8293. 1 Oradea — secții copii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 2 Oradea – internat.868”. nivele 4.878. — poziția 707. teren = 487. Str. — poziția 733.063”. cadastral 9037. — poziția 728. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. Str. magazii. C+D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet.128”. topo 736. spălătorie.374.F.750”.135. sală de mese.D.D. teren = 191. birouri. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”..095 mp. cadastral 2088. punct termic și teren”.055. cadastral 9263.. anexă. suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. vecinătăți: curți. suprafață teren = 10. Nicolae Jiga nr. magazie. 799/28. nr. cadastral 419. magazii. padoc. 2—4. 737.D. regim de înălțime P. Traian”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.528”. nr. cadastral 10035..675. — poziția 714. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. șopron. — poziția 735. centru tranzit copii traficați. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.606. nr. Bihor”.206”. CF 8553 N. suprafață teren = 5. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. boxe pentru porci.325 mp. Pescărușului”. nr. regim de înălțime P. locuințe particulare”. — poziția 737.F. — poziția 736. regim de înălțime P+1. 46”. suprafață teren = 508 mp. anul terminării construcției 1900. cabină portar și teren”. suprafață construită = 2. — poziția 721. cabină portar. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160. — poziția 732. intrare subsol. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. CF 7941 N. suprafață teren = 1. vecinătăți: Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com.

nr. — poziția 758.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare.2008 — poziția 739. anul construcției 1967. E = platformă betonată. cadastral 1588. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. nr. suprafața desfășurată = 2.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. N = Drum acces nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. suprafața construită = 587 mp. Vecini=zona înierbată”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. anul construcției 1974. suprafața desfășurată = 101.F. N = seră flori.710. vecini = zonă înierbată”. suprafața desfășurată = 8 mp. platformă rezervor gaz. N = drum incintă. V = platformă betonată.510”.607”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri. operațional. nr. E = rampă auto. rezervor. E = zonă înierbată. parter. suprafața construită = 2. N = Municipiul Oradea”. CF 598 N. anul construcției 1969. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. N = Uzina electrică. anul construcției 1963. suprafața desfășurată = 20 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”.. Calea Aradului km 6. — poziția 741. N = bloc tehnic. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafața desfășurată = 100 mp. anul construcției 1972. V = rezervoare apă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. V = R. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. suprafața construită = 8 mp. . CF 598 N. vecini = zonă înierbată”. demisol. suprafața construită = 227 mp.F. cadastral 1588”. vestiare. — poziția 748. suprafața construită = 479 mp. — poziția 763. anul construcției 1969. E. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă.587”. Nr. S = seră flori”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. nr.. suprafața desfășurată = 70 mp. suprafața desfășurată = 479 mp. E = Aerogară. S = Bloc tehnic. anul construcției 1997. cadastral 1588.038 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. — poziția 746.H.D. ateliere. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. suprafața desfășurată = 737 mp. teren de joc și teren”. — poziția 752. case”. CF 598 N.230”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. teren = 872.140 mp. suprafața construită = 263 mp. N = platformă betonată. suprafața desfășurată = 146 mp. E = limita incintei. suprafața construită = 64 mp. 83.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. CF 598 N. anul construcției 1967. anul construcției 1966–1967. nr. CF 598 N.942 mp. anul construcției 1967. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610.230”. V = DN—79.554”..204”...F.F.788”. N + S = parcări auto.. cadastral 1588. teren = 230. N = drum incintă.. regim de înălțime S + P. nr.. CF 598 N. Bloc tehnic”. — poziția 749. «Apele Române». vecinătăți: blocuri. V = Alee de acces zona tehnică. S = drum incintă. — poziția 747.F. parter. N. suprafața construită = 150 mp. suprafață teren = 12. anul construcției 1967. S = Nojorid. nr. suprafața desfășurată = 150 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.747.444”.D. parter. regim de înălțime P + 4. centrală termică la demisol.F. vecinătăți: grădini. parter + 11 nivel 1. cadastral 79. — poziția 750.F. V = drum incintă. S = zonă înierbată”. S = drum incintă”. deservire trafic aerian.T.D. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.942 mp. suprafața construită = 111 mp. cadastral 1588.D. N = drum depozit carburanți.856”. anul construcției 1969.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. V = drum incintă.264 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M. cadastral 1588. — poziția 757. CF 598 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz.266 mp. — poziția 753. cadastral 1588. suprafață teren = 3. E = pășune. suprafață construită = 618 mp. parter + nivel 1. Bratca — clădire internat.F. suprafața construită = 2.942”.539 mp. Calea Aradului km 6. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. parter + conține Turnul de control P + 4. — poziția 759. suprafața construită = 70 mp.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață construită = 1. anul construcției 1993.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. S = uzina electrică.269.976”. suprafața desfășurată = 737 mp. CF 598 N. anul construcției 1969. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M. nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. cadastral 1588.982”. suprafața aferentă = 100 mp. Vecini = Zona înierbată”.D.F.. — poziția 762. 2. CF 598 N. Teren de joc — clădire internat. — poziția 755. parter.F.F. terase.D.721”. CF 598 N. N = baracă metalică. suprafața construită = 100 mp. V = clădire industrială..R.291. parter.D.D. cadastral 1588. CF 598 N. — poziția 756. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafața desfășurată = 62 mp. PARTEA I.”. suprafața desfășurată = 111 mp. E = Aeroport”. anul construcției 1998. suprafața construită = 62 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului. 82. cadastral 1588. suprafața construită = 20 mp. suprafața construită = 448 mp. Spitalul adulți Bratca”.A.517”. cadastral 1588. N = clădire industrială. S = drum la PID”.D. suprafața desfășurată = 227 mp. E = zonă înierbată. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. E = platformă betonată.. S = clădire trafic”. cadastral 1588.F. S = parcare personal”. nr. cadastral 1588. nr. anul construcției 1967. suprafața construită = 101. nr.T.D. nr. nr. cadastral 1588.170 mp. parter.D.A. — poziția 754. cadastral 1588.D. anul construcției 1967. V = DN—79.. — poziția 751.C.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică. anul construcției 1967. CF 598 N. — poziția 760. suprafața desfășurată = 64 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca.149”. nr. V = rampă auto. 80. cadastral 187.D.F. 799/28. S = hidrofor”. CF 598 N. S.D.F.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. platforma betonată. cabină portar și teren”. — poziția 744. nr.A. nr. anul construcției 1974. E = baracă metalică.323 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. V = DN–79. cadastral 1588.XI. — poziția 745. — poziția 761. nr. parter. Lungimea = 250 ml. — poziția 742. CF 598 N.405”.D. cadastral 1588. CF 598 N. V = drum incintă”. suprafața construită = 1.D. suprafața construită = 146 mp. parter. suprafața desfășurată = 263 mp.148”. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47. V = DN—79. CF 598 N. V = drum acces aerogară”.. E = drum incintă.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. laborator anatomie patologică. — poziția 787. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative. 1—2 Oradea. rezervor apă. Gheorghe Doja nr.375”. nr.F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. șopron. grajd. CF 598 N. CF 598 N. suprafață teren = 26. V = DN—79. teren = 119. corp administrativ. suprafață construită = 900 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. — poziția 790. Vecinătăți: case. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”.003 mp. suprafață teren = 21.15. cadastral 8287.548 mp. magazii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 8. nr. teren = 109.D.D. cadastral 1588. — poziția 768. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului.024”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. PARTEA I. grup electrogen. nr. suprafață teren = 2. — poziția 779. alei acces și trotuare. rezervor subteran. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cabină portar. CF 598 N.D. hala de lucru. — poziția 764. dermatologie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș. cadastral 1588. 50. punct termic. — poziția 780. nr. seră flori.385 mp. nr.507 mp. — poziția 782.12”.063 mp. Borșului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate.F. nr. padocuri. șoproane. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. — poziția 767.F. suprafață fânețe = 1.131”. S = drum acces poarta nr.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 792. cabină rezervor apă și teren)”. bloc alimentar+spălătorie. magazie. intrare pivniță.32”. suprafață construită = 8.570 mp.F. CF 598 N. boxă tuburi de oxigen.D.”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”.F. Vecini = Incinta Aeroportului.200 mp.586. — poziția 788.220. nr. cadastral 1588. suprafață construită = 106. Livezilor nr. copertină.F. rezervor oxigen. rampă. suprafața desfășurată = 56 mp.D. intrare pivniță.C. teren = 11. teren = 214. suprafața construită = 15. str. biserică și teren)”.556”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. N = drum acces poarta nr. nr.740”..31. E = hidrofor. scări exterioare. CF 598 N. cadastral 10333 și 10334. nr. suprafața construită = 2 mp. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369.010. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. cadastral 1588.. suprafață construită = 1. parter.”. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E.345”.F.”. suprafață construită = 312 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207.D. cadastral 1588. bl. Calea Aradului km 6”. nr. Construcție punct termic”. CF 11309 N.C. V = DN—79.446”. Regim de înălțime P+2”. CF 598 N. 33. — poziția 771. S = drum acces S. 65. cadastral 1588.452. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cadastral 1588.17. CF 598 N.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. nr.544 mp. 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.950. Str.166”.550.D. cadastral 10036. anul construcției 1967”. 35.202. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. E = depozit combustibil S. Borșului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. — poziția 770. Str.914 mp.663. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. I. Suprafață aferentă = 15. — poziția 765. magazii. «Petrom Aviation». coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. «Petrom Aviation». — poziția 781. cadastral 10033. cadastral 15. Regim de înălțime: S+1E”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 37. cadastral 1588. Suprafața aferentă = 14 mp. platformă gunoi. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. aleea Traian Vuia nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. magazii și atelier. CF 598 N.286 mp. teren = 2. grădini. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. teren = 306. suprafață . N = zonă înierbată.F. stradă. parcări.651 mp.063 mp. centrală termică. magazii.852”. — poziția 776.879”.508. — poziția 772. 799/28.826. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34.202 mp. suprafața desfășurată = 2 mp.742”. teren = 2. 4. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. suprafața desfășurată = 14 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. N. Izvorului nr. — poziția 789.166. — poziția 777. 3.164 mp. suprafața construită = 56 mp.F. suprafață teren fără construcții = 2.D.2008 construită = 3.063 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. — poziția 773. cadastral 1588. Republicii nr. pavilion.299”. cobaltoterapie.D. — poziția 793.544. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului. — poziția 783.F.D. ateliere. rezervor oxigen medicinal și teren)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață teren = 210.75”.C.D. CF 598 N. CF 7942 N.316. suprafață construită = 890 mp. cabină portar.277. — poziția 769. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. anul construcției 1969.Brătianu nr. — poziția 774. 442. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. case de locuit. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”.453. — poziția 795.339”. 700 paturi P+8 (clădire spital. suprafață teren = 1. 57. suprafața totală=1.F.”. 4”. Nr.E = drum acces aerogară”.875”. Str.254. suprafață teren = 3.. — poziția 766.. CF 598 N.36. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea. punct transformator și teren)”.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”.F. suprafață teren = 1. Staționar 2 Oradea (clădire spital. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. Staționar I (atelier.”. — poziția 778. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. suprafața construită = 14 mp. bloc lenjerie.”. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. Spitalului nr.D.F.179 mp. nr. rezervor gaze.”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. rezervor apă. construcție neterminată—zidărie.. suprafață construită = 179 mp.051”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală.S. 2”.021”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. suprafața desfășurată = 15. atelier electric și teren)”.028.”. atelier tâmplărie. CF 11310 N. V = DN—79. anexe gospodărești (grajduri. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. post trafo. nr.”. magazie și stație de oxigen. suprafață construită = 737 mp.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții. Str. — poziția 791. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. platformă tuburi de oxigen.F. șopron. CF 11308 N. rezervor subteran. — poziția 775. barăci metalice. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. Republicii nr. anul construcției 1974. cadastral 907”.

— poziția 126.1”. cărămidă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. — poziția 128. — poziția 114. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m.2”. cuprinde platformă parcare. suprafață = 9. 320.46”. — poziția 107.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.3. — poziția 108.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.730. 336. coloana 5 va avea . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. lățime = 1. 2x500 mc. topo 1147/1. lățime = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. dren”. total = 1.21”. 343. topo 722.7. nr. — poziția 8.106.3.812. suprafață = 328 mp. — poziția 125. — poziția 127.7. nr.7.710.7. — poziția 112. — poziția 46.7. 326.3. 1990. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.7.33”. — poziția 100.67”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. 141.1”. — poziția 87.1”. — poziția 129. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. Str. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.954. nr. Suprafață = 7.3.3”. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții. CT II-493.3.3.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.09”. — poziția 32. — poziția 96. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.1”.363.99”.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109.3. planșeu. — poziția 287.2008 blocului P + 3E. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 95. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. — poziția 131. Samuil Vulcan.994. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”.28”. 2. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.033. topo 984/1”.7.772.1”.1”.200.400 mp. canalizare.637.3. Nr.608. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.3.7.3. CF nr.400”. 525.40.16.30”. topo 132/1.3.36”.870 mp.1”.137.996.371. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.000 m”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6.1”. suprafață = 1. 337. 318. 347.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.815”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.718. 1992”.20”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.420”.653. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. nr.080. — poziția 106. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 13 — poziția 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. 770. — poziția 85. — poziția 86. — poziția 83. nr. PARTEA I. 3. 16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. nr.455. lățime = 12 m. Morii nr.7.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.4”.XI.609. — poziția 101.722.253. 321. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.953 mp”.7. 319. suprafața totală = 226 mp.783. 1.210”. 2. — poziția 110. — poziția 104.721. 1931.73.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. topo 937”.72.1”.20”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 21. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru.7. — poziția 66.7. — poziția 97. — poziția 76. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. — poziția 10. — poziția 72. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m. 1992”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 4556 Aleșd”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. teren aferent = 600 mp”. — poziția 797.449. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 88. 1998”.747.690. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. CT III-98.7.547.940 mp.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.298. — poziția 7.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.61”. 799/28. — poziția 109. cimitirul ortodox”. construcție din beton armat cu instalații aferente.400 buc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266. — poziția 51. pozițiile 363— 436. topo 2118”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.7. — poziția 42.52. Lungime = 680 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283.335. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. suprastructură parcare.071. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”. — poziția 54.234. — poziția 103. — poziția 65.79”.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.3.483”. 1940. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332.3.400”.17.3.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.582”. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317. topo 1232/29/31. — poziția 102. lățime = 7 m.200 mp. lățime = 7 m. în suprafață de 40 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. — poziția 111. — poziția 115. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 90. pozițiile 799— 882. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.86”. teren = 32.3. Suprafață = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.637.3”.89”.468. 342.50 m.1”. — poziția 20. — poziția 98. 1197/1/2”. — poziția 74.380. 1.834. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. La anexa nr. — poziția 105.274.785. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. teren aferent = 173 mp”.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc.301.418.465.604”.7.210”.20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.12”.7. total = 1. — poziția 84. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr. — poziția 116.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. — poziția 50.3.75”.3. 423.614. guri de scurgere”. trotuare cu borduri de beton 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968.7.385”.549. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.52”.55”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.

CF nr. suprafața ocupată 80 mp”. 1066. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 142. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. — poziția 147.05”. Suprafață teren = 3. 1066. 183. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. Republicii nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13.468 mp.498 mp”. topo 487/88. — poziția 145.626 mp”. 109.81. Suprafață teren = 860 mp”. CF nr. Suprafață construită = 127 mp.2”.334 mp”. — poziția 133. magazie muzeu”. CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins. Suprafață construită = 157 mp.XI. „Str.000”.958. 5. nr.739. Suprafață construită = 340 mp. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369. cadastral 34.399 mp.5 ha situat pe Str.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143.039”. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. 28.291. La anexa nr. General Mociulschi. 618. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. nr. CF nr. topo 994—290 mp și nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. preluat de la UM 01343 Beiuș. cadastral 26. suprafața totală 12. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.439 mp”. Ady Endre nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. 65.000”. topo 1008—957 mp”. — poziția 143. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Suprafață construită = 1. 5. topo 957. 1 Decembrie 1918. — poziția 134. Suprafață construită = 354 mp.060”. topo 1214/1. 619.857”. 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 138. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928.584”. — poziția 144. La anexa nr. II Rakoczi Ferenc nr. următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.302 mp.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.56. nr. 5. cadastral 32. magazii anexe. 1495. topo 614/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. cantină.980 mp. conform anexei nr. cadastral 23.09”. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. topo 487/88”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.000”.889. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 1. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. suprafață = 1.006 mp”. 1983. nr. 52.72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.11”. școală cu 16 săli. Suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 103. cadastral 37.76”..908. 15. Suprafață construită = 750 mp. .155 mp. 2004—2006”.91”. cadastral 27.3. total = 669.6. — poziția 138.2”.800”.901. — poziția 4.540”. Bathori Istvan nr. 1.040. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. — poziția 136. 405. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.3. nr. nr. 125. Suprafață teren=9. 2. 111.400 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. nr. 6. Zărandului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. La anexa nr. Ioan Ciordaș nr.86”. 4. — poziția 140.359. George Enescu nr.68.523”. Suprafață teren = 2. Suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.812. 2306.84”.00. nr. 75.333”. — poziția 122.572 mp”. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42.171. 41. nr. Suprafață construită = 715 mp. Suprafață construită = 476 mp.700”.360”. garaj. 432. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.060. sală sport. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. — poziția 145. — poziția 135. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. pozițiile 156— 178.84 mp”. preluat de la UM 01343 Beiuș. cu destinația de cazare și depozitare. cadastral 31. topo 1039/132. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.611”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.782.214 mp. Apaczai Csere Janos nr. nr.513. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. 1936”. 112. nr. PARTEA I. 6. topo 2305.76. pozițiile 429— 434.866. 131. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.992 mp”. — poziția 151. — poziția 5. nr.895. 4. 116. 380. cadastral 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.02”. nr. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. nr. 1975”. 615/4.426.977. suprafața 150 mp”. Suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. conform anexei nr.70. 113. 110.45”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.215.609. — poziția 2.920. 1.67.054”. — poziția 144. Suprafață teren = 6.50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. CF nr.289 mp. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. cu o capacitate de 400 locuri. 475.162 mp.000”. — poziția 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. 1066. 799/28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.577. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc.11”. cabină portar în suprafață de 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.900”.20”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. — poziția 137. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. situat în intravilanul orașului”. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. total = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. cu clădire școlară veche. 108. — poziția 154. 32. ateliere copertină. topo 1006—1. hală mașini. topo 1002—1.7.708.7.123 mp”. Kalvin Janos nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții. — poziția 146. topo 487/88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.6. suprafață = 1. 107. pozițiile 152— 185. nr. 2002. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.752”. nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.889. 408. Suprafață teren = 473 mp”. — poziția 143.2008 — poziția 123. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. total = 6.03”. 105.392. Suprafață construită = 267 mp. conform anexei nr.517. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971.710”. 118.000”. 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. 3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.899. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. Worosmarty Mihaly nr. laborator. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. 2074. reparații capitale muzeu în 2002. nr. topo 995—2. — poziția 135. 17. General Mociulschi. nr. — poziția 140. Samuil Vulcan nr.055”.041”.433.678. Nr. cadastral 33. 5.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 8. — poziția 54.556”.060. „adresa: Iteu”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 28. — poziția 14.278”.4 km”.000”. — poziția 17.056”. — poziția 61.3. suprafață ocupată 2.7 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Nr.091”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1 km”.554”.000”.000”.333”.062.067”. — poziția 9. — poziția 23.965”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 46. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0.092”. — poziția 20. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.051”.108”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.7 km”. — poziția 19.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.1”.2008 — poziția 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”.7 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 44.126”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 47.1 km”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 10. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.053”.590”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.058. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. — poziția 16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.066”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.050”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. — poziția 66. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 62. suprafață ocupată 40 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.678”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață ocupată 0.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”.043”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 64. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. — poziția 57.076”.072”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.278”.052”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.059.020 mp”.000”. — poziția 22. — poziția 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. adresa Iteu-Nou”.000”.353”.333”.057.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.24. — poziția 55.8 km”. — poziția 13.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 48. — poziția 53. — poziția 50. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”.077”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafața aferentă 100 mp”.7.000”.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 799/28. 15 — poziția 27. suprafață ocupată 4.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.090”.046”.5 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.554”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 65. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 63.047.070”. suprafață aferentă 2.358”. — poziția 52.941”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.045”.071”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 7.075”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.577”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. suprafață ocupată 3. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.073”. — poziția 24. — poziția 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.001. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.002”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 12. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.241”.074”. suprafață ocupată 2.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.000”. — poziția 45.068”.042”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”.069”.278”.093”.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.107”. — poziția 18. suprafață ocupată 0.XI.061. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. suprafață ocupată 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.049”.044”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”.063. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 56. — poziția 21.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.

1”. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 69. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.038”. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 108.17. — poziția 84.081”.1”.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.4”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.101”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.8.1.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2008 — poziția 93.000”.2.088”.1”.17. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”.1”.24. — poziția 79.000”.1”.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.087”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.1.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.1”.2”.027.000”. — poziția 81. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”.003.1”.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C.064”.P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.3. PARTEA I. — poziția 105.000”.024”.1.028”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.102”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”.2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.037”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 95.19”.031”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 87. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 83.6. — poziția 107.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.1.065”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 101. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”.1. — poziția 104.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.2. — poziția 97.034”.103”.000”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.080”.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 73.000”.2” .3.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Nr.A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Suiug”. — poziția 96.085”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 70. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.6.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”.023”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.1.1”. — poziția 90. — poziția 85. — poziția 98. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.1”.084”. — poziția 110.000”.24.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.7”.500”.5. suprafață ocupată 12 mp”.096”.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 88.000”. — poziția 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.077”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață ocupată 2 km”.500”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 112.XI.4”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.036.1.082”.2. — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață aferentă = 250 mp . suprafață ocupată 2 km”.033”. — poziția 82. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.025”.3. — poziția 71.086”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 92. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”.1”. — poziția 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.032”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. — poziția 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. — poziția 94.4”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.6.020”. — poziția 86.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp.2.1.2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.2.1.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.079”. — poziția 103. 799/28.083”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.004. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.018”. — poziția 99. — poziția 80.1”.494”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.089”.078”.3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.1”. — poziția 113. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.

suprafață utilă = 0.060 ha”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”.887. 151. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. — poziția 116. suprafață utilă = 0. Gării la Nord până la intersecția cu Str. Mureșului. suprafață totală = 0.240 ha.95”. Barcăului adiacentă la Vest cu str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. topo 932/2A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169. — poziția 37. nr.099”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. Menumorut la Est paralel cu Str. — poziția 34. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. conform anexei nr. 106.803”. Viilor. 5. 8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 97. 119. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. Str. — poziția 21.320 ml”. — poziția 19. intersectează str. 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. — poziția 14. Bihorului adiacentă intersecției str. 3. topo 932. suprafață totală = 0. Livada situată adiacent cu Str. 42. 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 40. 121. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. lățime= 7 m”.168 ha. din beton cu diametru = 1. lățime = 4 m.105 ha. — poziția 36. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. 799/28. lățime = 5 m”. 49. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. Cetății între nr. 96. 139. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. topo 4972/20. 86. PARTEA I. 39. 122.XI. 27. Arany Janos situat între Str.000”. 132. . conform anexei nr.220 ha”. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții.70”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. str. 75. — poziția 22. Salcâmului situată între intersecția Str.900 ha. 17 — poziția 13. topo 117”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. nr.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 29. topo 924/2B”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 88.152 ha.135 ha (300 x 4.236 ha (315 x 7. — poziția 32. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.000”. str. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. — poziția 117. 2. 134. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. în spatele dispensarului uman la Sud. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. 3. b) poziția 20. 137. suprafață utilă = 0. suprafață utilă = 0.090 ha.467. str. Someșului nr. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1. Gaspar Andras din tuburi beton. Cetății la Vest și str. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Trandafirilor la Sud.5”.04”. 4972/21 și 4972/23”. 84. 133. Mureșului. lățime = 7 m. până la intersecția cu Str. 156. Str. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. 115. 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Oltului situată adiacent cu Str. 92. 8.080 ha”. pozițiile 120 — 131. suprafață totală = 0. 90. 136. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”.098”.26”.1”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață utilă = 0. — poziția 33. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr.37”.109”. 7.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. asfaltat pe o lungime de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. 128. 50.969. 145. 74.38”. 149. Szent Peter situată între intersecția dintre Str.6”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Trandafirilor. str. 43. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml. Arany Janos la Est cu Str. topo 4972/1A. 28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. Str.899.13”. 146. 2 bucăți”.13”. — poziția 16. 135. 2 buc. nr. — poziția 38. — poziția 10. — poziția 52. 114.225 ha. topo 932/2A1. 80.6.50”. Trandafirilor și la Est cu Str.072 ha”. 85. 113 și 114. suprafață totală = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 143. pozițiile 31 — 44. 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. 95. 141. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.12”.822. 130. suprafață totală = 0. Menumorut la Est. suprafață totală = 0.264 ha. 25. suprafață utilă = 0. — poziția 15. — poziția 11. nr. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. — poziția 31. nr. Beiușului — adiacentă Str. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață totală = 0. 91. nr. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. 131.9”. topo 932/2A. suprafață utilă = 0. 77. Cetății la Vest și str. nr. suprafață utilă = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 155. Nr. 124. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. 113. 98.”. — poziția 119. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.0825 ha. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 12. Cetății și Piața Bisericii la Est.072 ha”. — poziția 9. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. — poziția 35. topo 924/2A2. 117. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. suprafață utilă = 0. 81. 129. 45. 103.3. 87. 47.240 ha. conform anexei nr. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. Str. 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 36 și 37. 6.13”.600 ha. 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață totală = 0. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. suprafață totală = 0. Sălardului la Nord. 127. str. Moldovei cu str. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1.0615 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 932 suprafață totală = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 30. Moldovei situată între intersecția Str.5 m)”. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. La anexa nr. Viilor la SV și Str.5”. trotuar beton partea estică a străzii. suprafață totală = 0. Str. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. 118. 76. topo 924/2A1. 82. Str. — poziția 18. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”. 46. până la intersecția cu str. pozițiile 176 — 178. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 114. Salcâmului cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. topo 4972”.5 m)”.217. topo 932/1A”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.994 ha.2”. 140.168 ha. Rozelor adiacentă Str. Str. suprafață utilă = 0. Str. Oltului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 20. 142.78”. str.000 mm. 89. str.756 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. 41. nr. nr. nr. 144.

66”. Cetății. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.280”. 38.58 km.705 mp. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. — poziția 32.426.12 km”. 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912.798. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228.800 ml”.273”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. 0.288”.785 km pietruit”.67 km pietruit”. Str. — poziția 47. pozițiile 158 — 164.88 km asfalt. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22.65”.165 mp”.552”.621”.18 km. topo 940. — poziția 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. 0. — poziția 20. 799/28. Valoare teren = 1.64”. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1. — poziția 58. Lungime = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.85 km”. Gării. — poziția 109. — poziția 57. suprafață construită = 100 mp. Szent Peter — conductă azbociment.482.000”. 79.64 km asfalt”.290 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. PARTEA I. — poziția 50. — poziția 49.880 km. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. poziția 180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”.020 mp.785 km.70 km pietruit”.644”. Nr. — poziția 70. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 1. topo 17. — poziția 111. 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 100 ml”. — poziția 120.873”. — poziția 112. 900 ml”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls.64 km. — poziția 53.72 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63. Str.19 km pământ”.290 km pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793.315. — poziția 108. — poziția 11. Lungime = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368. capacitate 26 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. nr. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 7.142”. 4.008”. — poziția 42. — poziția 61.100”. Cetății adiacent cu str. 65. 9. — poziția 46. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1. La anexa nr.887”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. 0. str. 2. — poziția 9. — poziția 99. Str. 10. 700 ml + 350 ml”. Trandafirilor suprafață teren = 0. Str. I—IV clădire veche”. suprafață utilă = 0. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 39. 1.015.64”. suprafață construită = 260 mp P + II E”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 16”.9”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.25”. 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. cu locuința medic. cadastral 243. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Cetății nr.273”. — poziția 17. — poziția 126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303. — poziția 19. 560 ml”. topo 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. 3.720”. — poziția 100. — poziția 73.896”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. Piața Bisericii. — poziția 72. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții. 6 situat în școlile de pe str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”.824. 2006”. 46. — poziția 4.261. 0.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.520”. suprafață teren=700 mp. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. Moldovei — conductă polietilenă. — poziția 66. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”.00 km asfalt. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. 10. 40. Arany Janos — conductă azbociment. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. Trandafirilor nr. topo 200/2.03”. Piața Bisericii cu Str.989”. — poziția 110. Piața Bisericii centru — conductă zincată. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. 69.284”. Gaspar Andras în partea de Est. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. — poziția 3. — poziția 116.28 km asfalt. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. nr. — poziția 138.2008 11.25”. — poziția 63.”.211”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. suprafață construită = 200 mp.81 km pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. Szent Peter — arteziană 1 buc. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171. str.000”. 41. — poziția 51.18 km asfalt.471. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.030”.931”. nr.03 ha”. — poziția 123. 200. în intersecția str. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. — poziția 125. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. cadastral 1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 48.504”.70”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.00 ha”.701”.04 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. 4.174. — poziția 78. suprafață teren = 1. — poziția 10. — poziția 5.027. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. cadastral 159”. 3. — poziția 8.893”. 74. Str. — poziția 34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.26”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.200 mp. 0. nr.884”. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37.074. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 148.21 km asfalt. — poziția 2. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. .189”. — poziția 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. Valoare teren = 453. 66. str.600”. — poziția 33.

189.34”.67”. — poziția 30. Valoare teren = 42. Valoare teren = 164. — poziția 39. — poziția 2. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136. nr. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.571.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 72. — poziția 54.524”.066. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. suprafață construită = 200 mp.000. — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127.868. — poziția 71.XI. suprafață construcție = 80 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 57.75”. — poziția 40.379”. — poziția 16.284 mp”. — poziția 20.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. 799/28. Valoare teren = 151. — poziția 80. topo 2.67”. — poziția 44.122 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. 297. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. 26. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață curte = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3. suprafață construită = 550 mp.18”. suprafață construită = 180 mp.780. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.604. — poziția 7.042”.590 mp”. 2005”.870 mp”. Valoare teren = 367. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 70. topo 164/4. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.077. suprafața construită = 400 mp. — poziția 32.2008 suprafață curte = 2. — poziția 19. Valoare teren = 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr.412. Nr.34”. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531.67”.75”.01”. — poziția 25. nr.729”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.50”. 3. 160. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. suprafață construită = 532 mp.487”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. — poziția 55.033.318”.044. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. — poziția 35. garaj)”. — poziția 64. — poziția 9.34”. 198.18”. — poziția 14. Valoare teren = 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”.102. — poziția 17. 50. suprafață curte = 7. Valoare teren = 101. 165/4. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. nr. nr.75”. cadastral 243. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 37. — poziția 4. — poziția 78. — poziția 10. — poziția 81. 2004”.000. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. — poziția 63. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996. Valoare teren = poziția 64”.558 mp”. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.84”. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”.960”. 175. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 8.121. 19 — poziția 77. — poziția 36.412”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.048. — poziția 60. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600.67”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. suprafață construită = 770 mp”. Valoare teren = 213. 157. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.816”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 65. — poziția 26. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”.773 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. — poziția 6.387 mp”. topo 2. Valoare teren = poziția 51”. cadastral 243”. suprafață curte = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. — poziția 42. — poziția 52. suprafață curte teren aferent = 2. — poziția 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.208”. conform anexei nr. 1145. — poziția 3. Valoare teren = 219.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.84”. 165/6.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. Valoare teren = 97. suprafață construită = 120 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. topo 129/1.75”. nr.67”. — poziția 61.700. 164/5. — poziția 22.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. 176.086 mp”. La anexa nr.445”. suprafață construită = 450 mp.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. — poziția 75.882”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. — poziția 43. Valoare teren = 85. cadastral 245.607. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”.116”. 3. cadastral 1144. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 201.162”. nr. nr.286. — poziția 11.34”. Valoare teren = 181. Valoare teren = 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. cadastral 243. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 68. 27/a.929.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30. topo 238/1. cadastral 160. — poziția 5.000”. pozițiile 82 — 98. — poziția 18.491.34”. suprafață construită = 195 mp”. 11.83”.880”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. 200.34”. — poziția 13. nr. — poziția 38. 165/7. — poziția 53.68”. — poziția 24. suprafață curte = 3.34”.262. — poziția 29.58”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.67”. — poziția 27. suprafață curte = 1. 238/b. suprafață curte = 6. — poziția 21. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870. — poziția 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”.17”.000”.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. — poziția 101.69”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 121.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 76. — poziția 95. — poziția 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.58”. — poziția 120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.XI. — poziția 85. — poziția 129.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 49. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 63. — poziția 73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.50”.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 125.50”.69”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 118.000”.000”.84”.67”.84”.67”.35”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.01”. — poziția 126. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 79. — poziția 52.75”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.50”.84”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 111.000”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 94. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. — poziția 81.000”. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 57. — poziția 109.34”. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 106. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. — poziția 96.17”.000”. — poziția 99.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 47.17”. — poziția 133.000”. — poziția 97. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 68.000”. — poziția 93.000”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 67.01”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 91.84”. — poziția 65.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 87.82”. — poziția 112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.42”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”.17”. — poziția 114. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 116. — poziția 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.34”.000”. — poziția 115. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 105. — poziția 72. — poziția 128. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 82.67”.000”. — poziția 55.17”. — poziția 123. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 53.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.50”. — poziția 130. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. PARTEA I. — poziția 131. — poziția 108. — poziția 113. — poziția 56.000”. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 88. — poziția 127.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 77.000”. — poziția 80.386. — poziția 132. — poziția 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 58.000”. — poziția 59. — poziția 69. — poziția 122. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”. — poziția 117.000”.50”.2008 — poziția 102. — poziția 104. — poziția 75.34”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. — poziția 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 84.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.34”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.17”. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.34”. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 61.000”.193. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”. Nr. 799/28.84”. — poziția 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 66.000”.000”.01”. .000”.75”.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 51.386. — poziția 134.000”.088. — poziția 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 173. topo 2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. — poziția 158. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.50”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491.000”.637”.50”. — poziția 201. — poziția 183. — poziția 199.5 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.139”. PARTEA I.67”. — poziția 200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. — poziția 148. 250. — poziția 151.044.68”. — poziția 190. — poziția 168. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”.67”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 156. — poziția 169. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 182. — poziția 171. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”.044. — poziția 150. — poziția 162. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.361”. — poziția 137. — poziția 192. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. topo 106 și 107”.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.18”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250. — poziția 170.67”. — poziția 143.071. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. — poziția 180. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. .50”.188”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.000”. — poziția 154.01”. grădinița suprafață = 247 mp.50”. — poziția 194. — poziția 184. — poziția 197.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. — poziția 161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.000”.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 146.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 157. — poziția 145.84”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 147.500”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 177. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”.92”. — poziția 155. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr.000”.000”. — poziția 141.000”. 24.790. — poziția 189.441”.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. — poziția 139. — poziția 198. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.XI. — poziția 159. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca.636. — poziția 144. — poziția 196. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284.163”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921.01”. — poziția 186.372”.2008 — poziția 135.000”. — poziția 142. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp.806”. — poziția 167.000”. — poziția 185. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 165. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.470”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.402. — poziția 166. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. locuințe profesori suprafață = 274 mp. — poziția 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”.000”. Nr. — poziția 178.67”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 140. — poziția 193. — poziția 179.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2. — poziția 164. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 172. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 195.50”.18”. — poziția 163. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 152. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. topo 58 și 59”.345”.34”.862”. — poziția 174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.01”.206”. — poziția 153. — poziția 191.140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 4.60”. — poziția 187.352.51”. — poziția 149.34”.

15. — poziția 13. — poziția 9.01”. — poziția 10. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 16. — poziția 217. 67. 0. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. 0.89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 0. 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. pozițiile 109 și 110.02”. 4. — poziția 10. 13.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”.58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. 2. — poziția 221. — poziția 62. 1957. — poziția 2. — poziția 204. — poziția 14. La anexa nr. — poziția 23. 1972. — poziția 81. 105.408 “.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr.75. — poziția 17.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 11. nr. 1880.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”.790.000. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. — poziția 202. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.843”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2. pozițiile 28 și 29. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.810”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. — poziția 8.79. 1920. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”. — poziția 3. 18. 1957. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.34”. — poziția 218. — poziția 206. — poziția 24. — poziția 219. suprafață = 296 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. — poziția 27. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”.000”. 2001”. 1964. — poziția 84. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.02”. 122. — poziția 209. — poziția 205. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”.01”. — poziția 213. 15. nr.873”. — poziția 15.000”. — poziția 203.71. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 1974.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. — poziția 6. — poziția 29. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. La anexa nr. . 0. după poziția 99 se introduc patru noi poziții. cadastral 57”. 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. — poziția 16.30. pozițiile: 222— 232. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. conform anexei nr. 16.685. — poziția 71. — poziția 212. — poziția 215. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 21. — poziția 210. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 7. 114. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 14.40. 0.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 68. — poziția 211. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. — poziția 208. Nr. 28.25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 1957. — poziția 216. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. — poziția 86. 1993. 4. 799/28. La anexa nr. — poziția 66. pozițiile 100—103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. — poziția 18.84”. — poziția 214. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 1973.XI. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5.408”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”.533 mp. 113. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”.67”. — poziția 72. 26.855”. cadastral 30”. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”.67”. — poziția 82. 13. 48/A.008 “. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.01”. suprafață = 214 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 64. — poziția 207. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.0948”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 62/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. topo 423/3”. La anexa nr. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. 10. nr. se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 67. La anexa nr. — poziția 25.000 mp. 121. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 1998. — poziția 220. după poziția 108 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.685. conform anexei nr.01”. pozițiile 47 și 48.2008 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 22.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. — poziția 19. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.02 “.120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. după poziția 46 se introduc două noi poziții. — poziția 11. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 63.381 mp.5170. 1968. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 12. — poziția 69.4538. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. La anexa nr.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. — poziția 68. 36.409. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr.620”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. 38/A. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. cadastral 62”. nr. suprafață = 657 mp”. 62. — poziția 18. nr. 41/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. — poziția 24.921.300”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață = 143 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. suprafață = 497 mp”. 73. — poziția 95. 18. 240/A.140”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. — poziția 39. — poziția 90.080”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408. — poziția 15. — poziția 105.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. — poziția 94. — poziția 63. pozițiile 129— 140. — poziția 118. 75.651. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. — poziția 92. 76/A. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.500 mp”. cadastral 63”. suprafață = 564 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. — poziția 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290.750 mp. 40/A. nr. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. 27/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. 56/A.600”.806. Șușturogiu”. — poziția 117. — poziția 22.53”. — poziția 124.6.280”. nr. nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 90/A. 43. 53. cadastral 38”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.560”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13. — poziția 102. — poziția 96. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. — poziția 104. pozițiile 76—79. 37.400”. — poziția 17. cadastral 31”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. suprafață utilă = 7. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283.320 mp. cadastral 37”.80”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 101. 74. — poziția 70. cadastral 28—29”.850”. — poziția 111. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. nr. — poziția 100. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. 67. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 51. nr. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. — poziția 20.770”. cadastral 61”.914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.240”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.400”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. — poziția 4.100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. suprafață 168 mp. cadastral 44”.200”. Nr. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. 799/28. — poziția 91.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 5 va avea următorul cuprins: „184.151”. suprafață = 600 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Tăutelec. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. — poziția 89. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. cadastral 61”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr. — poziția 110. suprafață = 228 mp”.911. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723. 54/A.920 mp. cadastral 27”. 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”.240”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. — poziția 103. — poziția 11. 89/A. 4 forări în satele Cetariu.617 mp.080”. cadastral 31”. — poziția 115. nr. diametru 200 mm.620”. La anexa nr.XI. — poziția 97. nr. cadastral 56”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. nr. 44. — poziția 9. suprafață = 214 mp”. La anexa nr. suprafață = 156 mp”. suprafață = 353 mp”. nr. — poziția 69. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 55. nr. cadastral 39”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”.000 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. 49/A”. PARTEA I. suprafață = 270 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”. cadastral 45”. conform anexei nr. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții.632”. — poziția 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226. Șișterea.287 mp. suprafață totală = 8. nr.320”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. cadastral 34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 20.787 mp. — poziția 123.764”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. nr.632 mp. Șușturogiu.260”. — poziția 72.2008 — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. — poziția 107. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354.378 mp. — poziția 16. — poziția 41. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. — poziția 2. — poziția 10.

2. suprafață construită = 469 mp. — poziția 4. 17. 27. — poziția 65. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. 21. suprafață = 1. 78. topo 562/2. — poziția 26. 59. PARTEA I. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. — poziția 8. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc.568”. din care 1.412”. 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. — poziția 21. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”.391 mp”. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. cadastral 76.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. cadastral 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. cadastral 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. 20. — poziția 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. 21.800”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.4”. 31”.280”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.D. 120. — poziția 47. nr. — poziția 11. — poziția 51. cadastral 77. 22. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 15. — poziția 18. 206. suprafață desfășurată = 60 mp. — poziția 64. 580.000”. . — poziția 5. suprafață = 6.000”. suprafață construită = 914 mp. — poziția 16. 116. 75. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.8. 559. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 32. conform anexei nr. — poziția 49. — poziția 38.449 mp. 160. 10. suprafață desfășurată = 469 mp. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. conform anexei nr. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. nr.000”. 8. 21. — poziția 53. topo 118. CF 3 N. cadastral 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”.270”. nr. — poziția 66. 2003. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 30.000”. pozițiile 83—87. — poziția 9. — poziția 50. — poziția 23. 119. suprafață teren = 5. — poziția 12. topo 42/2 și 41/6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. 3.730”.600”. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. nr. cadastral 93. 20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. — poziția 49. topo 115. suprafață construită = 210 mp. P + 1E. 6. nr. 75. 2005”. suprafață teren = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. nr. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”.000”. nr. — poziția 63. pozițiile 83—91. suprafață desfășurată = 546 mp. 383. suprafață desfășurată = 410 mp. suprafață desfășurată = 1. — poziția 2. nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. Mișca. 24. — poziția 60.8. suprafață construită = 360 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. suprafață = 5.747mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. topo 348. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. — poziția 48. cadastral 80.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr.830 mp”.250 mp. 19. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 20. Nr. 11.000”. 18. suprafață construită = 546 mp. cu suprafața de 690/1665 mp”. — poziția 37.100 m asfaltat”. suprafață = 427 mp.500”. 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. 34. — poziția 28. — poziția 10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.XI. 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. 2005”. — poziția 56.311 mp”. — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 13. 382/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.100”.22 km macadam penetrar. 500 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. topo 381/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. suprafață construită = 450 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 2. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. nr.200 m.437 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”.880”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. topo 562/2. — poziția 7. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. — poziția 25. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 67. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. nr. 24. suprafață construită = 60 mp. — poziția 31.2008 suprafață teren = 583 mp”. 25. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 22..28 km pietruit”. — poziția 52. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. — poziția 19. — poziția 13. topo 70 și 71. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.F.665 mp”. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. 4. suprafață desfășurată = 420 mp. 24. — poziția 14. topo 93.820”. 26. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. suprafață = 522 mp”. pozițiile 68—75. topo 440. — poziția 45. — poziția 15. 5. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. La anexa nr. 35.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”. 16. — poziția 44. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 19. nr. cadastral 78. 14. 61.4”. — poziția 6. 62. — poziția 46. suprafață teren = 1. La anexa nr. Sâniob extravilan nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 2.

— poziția 21.150”. — poziția 41.340”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.601”.772”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. suprafață = 426. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 23.650”. — poziția 38.281”. — poziția 53. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.115”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 45.659”. — poziția 20. La anexa nr. nr. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.772”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. 29.251”. — poziția 58. — poziția 39.300”.789”. Nr. 88. 22. — poziția 45. asfaltată 1. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. Gardureaua”. — poziția 54. — poziția 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”. topo 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. — poziția 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. 1965/2. 103. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”.522”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. Speteaza”. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. 28.822”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72. — poziția 9. 27.700”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.000”. — poziția 40. — poziția 31. clădirea veche a școlii generale Vășad”. topo 172. — poziția 48.814”. lungime = 1. — poziția 46. — poziția 18. Capătu satului”. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. — poziția 49. 26. — poziția 6. b) poziția 5.604”. — poziția 16.891”. 121.964”. La anexa nr. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. — poziția 51. cu trotuar pe un sens de drum”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. suprafață = 3.195”. 4.229”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 36.221”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală.043mp. 3.000 m.903”. 85. pietruită 700 m. La anexa nr. 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33. suprafață teren intravilan = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. pozițiile 137—139. se modifică următoarele poziții: — poziția 9.037”.358”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. 25 — poziția 41.312”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m.582”.210”. 92. — poziția 40. — poziția 34.535”. — poziția 56.000”. — poziția 43.300 m”. 1967.733”. — poziția 51. 76. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. diametru = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. — poziția 22. CF nr. 93.269”. — poziția 55.2008 — poziția 36. — poziția 49. 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. conform anexei nr.000”.977”. — poziția 43. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 1965/3. 1966.300 m”. — poziția 7.709”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61.300 mp. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292.172”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.200 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. La anexa nr. topo 98/Vășad”. — poziția 42.200”.280 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.000 mm. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.XI. PARTEA I. — poziția 33. — poziția 37. 82. 90.828”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. 122. — poziția 62. — poziția 63. 799/28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. 89. 25. 102. — poziția 48.461 ha”. — poziția 60. pozițiile 65—77. — poziția 42. și 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.891”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. — poziția 38. cu trotuar pe un sens. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. 84. 1962. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. — poziția 52. — poziția 46. — poziția 52. lățime = 7 m”. nr. 1968. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.848”.172”. 123. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. — poziția 44. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 50. având un pod. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”.500 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.300”.050”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”.796”. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.736”. — poziția 39. 1964. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. conform anexei nr. — poziția 24. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181.828”. după poziția 136 se introduc trei noi poziții. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.454”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. 91. 1965/1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. Goroneț”. topo 1963. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. La anexa nr.929 mp”. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. — poziția 32.306”.

— poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.000”. lungime de 500 m”. topo 3282/1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”. — poziția 33. Nr. — poziția 27. — poziția 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”.000 m”.500”.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.500”. — poziția 38. — poziția 39.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3282/3. de sub Dealul Vidului. — poziția 7. — poziția 36. — poziția 35. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. Registru parcelar. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. suprafață = 59. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”. nr. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. având lungimea 500 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”.000”.000”. lungimea = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 32. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit.000”.XI. Satul nou”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 21.500. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 22. — poziția 6.500”. 3384.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”.92 ha”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 14. 25.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”.500”. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 16.000”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. — poziția 57. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. 799/28.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. C. 31. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. Cartier Nufăru”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 29. 3385. La anexa nr. . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87. lungimea 700 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.200 m”. — poziția 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. 33. conform anexei nr. — poziția 15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. — poziția 60. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. — poziția 11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. pornește din E 60 duce spre Criș. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. PARTEA I.000”. pe o lungime de 6 km. pozițiile 79—82. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. conform anexei nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. — poziția 12. — poziția 23. pozițiile 51—68. are o lungime de 600 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 30. 3382/1. 24. — poziția 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. 32. 3380. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. lungimea 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.500”.000”.100 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000 m”. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 37. — poziția 26. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 3381. — poziția 8.000”. — poziția 18. 3379. — poziția 25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”.000”. — poziția 40.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. La anexa nr.000”.000”. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 9. lungimea de 1.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. situată la nr. 84. — poziția 46. pozițiile 66—69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 344/2 și 345. administrativ 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.250”. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.752”.20 ha teren”.500 m”. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.500”. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49. — poziția 80.XI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. 78. 67. — poziția 49. — poziția 62. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 799/28.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. — poziția 65. lungimea = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. km 0+000–15+150 (15.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. 74. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. 37.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. km 0+000–8+200 (8. — poziția 66. La anexa nr. sub topo 36. 580/2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. — poziția 68.625”. — poziția 63. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 86. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. nr. pozițiile 100— 107. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. (8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 101. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 57. La anexa nr. 79. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 85. de lângă contracanal. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. lungimea = 1. b) se modifică următoarele poziții: . — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.2008 — poziția 41. — poziția 51. La anexa nr. 38. La anexa nr. — poziția 43. — poziția 156.500”.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. 36. 580/2004”. administrativ 224. 83.000”.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.500”. — poziția 71. — poziția 45. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 5. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. — poziția 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 81.800 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. topo 372 și 373. 580/2004”.150 km)”. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. topo 345. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 67. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 61. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda.000”. PARTEA I.000 m”. — poziția 88.750”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”.000”. teren aferent 1. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr.6 km)”.750”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. lungimea = 6. 35. pozițiile 96 și 97. — poziția 53. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.2 km)”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 55. 70 și 74. cu suprafața de 490 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000 m”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. conform anexei nr. — poziția 58.250”. — poziția 44. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 34. având nr. nr.488 mp”.000 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. lungimea 4. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 56. — poziția 43.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A.000”. 102.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 72. — poziția 42. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 52. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 92. 99. administrativ 223. 80. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. topo 342. km 0+000–8+600.500”. 27 — poziția 70. 68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. — poziția 69. — poziția 54. — poziția 64.000”. 26. care duce din Glimea la pădure 3. 69. Nr.500 m”.000”. — poziția 73. cu teren aferent de 3503 mp”. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. — poziția 48.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 69.000”.500”.500”.250”. — poziția 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. 29. nr. 3411/1. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 90. — poziția 47.

— poziția 31. conform anexei nr.400”. suprafață = 1. 156.1963 ha”. 24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag.44 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții.000”. — poziția 93. 161. 43.66 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc.52 ha”. 364.718 mp arabil)”. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. nr.16 ha”. b) poziția 68. . nr. 31. 102. suprafață = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 415. — poziția 96. 101. 33. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. total = 0. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54. 73. suprafață = 100 mp”. 190. — poziția 47.33 ha”. 121. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. suprafață construită = 40 mp. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. 36. 538.10 ha”. nr. total = 0. 54. 139. La anexa nr. 78. 48. 46. 143. 39.0910 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 34. 16. 79. topo 107 cu 0. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții.774. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. topo 185. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18. topo 161. — poziția 120. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. 32.1219 ha.00”. 25. 56. nr. 168. — poziția 125.000”. 13.300 mp. topo 378. 47. suprafață teren = 0.XI. 51. 239/7. 1. nr. 89.1259 ha”. suprafață = 0.703 mp arabil.2008 — poziția 95. 21. 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. 30. CF nr. — poziția 109. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. — poziția 78. topo 294. Nr. nr. 153. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 48. 41. 227”. 58.2313 ha”. 42. nr. 148. suprafață = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. 135. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.1923 ha”. suprafață = 126 mp”. 27. suprafață construită = 200 mp”. 38. 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. — poziția 91. pozițiile 210 și 211. 125. 140. suprafață = 0. topo 39/1”. 88. topo 359. topo 189/2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 45. 36. — poziția 10. topo 153. nr. La anexa nr. 122. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”. topo 293. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. 43.0300 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. 44. 5. 53.4”. 52. suprafață construită = 100 mp. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 29. 114. suprafață construită = 50 mp”. 415. 176.00”. 44. 129. — poziția 19. inclusiv grădina”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72.0744 ha. 100. 72. 34. 20.000”. 400. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. topo 222. 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 124. pozițiile 215 și 216.944/513. cotă-parte 4. 164.099”. suprafață = 0. 49. 178. 57.471 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 28. La anexa nr. 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. nr. 77. topo 108 cu 0. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 8. 44. 149. 152. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață = 0. 43. nr. — poziția 98. La anexa nr. topo 329/5. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. 167. cadastral 74 cu 1. 3. — poziția 11. 45. 88. 30.000”. 181.000”. 9. — poziția 88. 126. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. suprafață = 0. La anexa nr. 26. 128. suprafață = 0. suprafață = 0.025”.34 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. 18. 37. topo 4314. 6. 158.757”. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. 31. 136. 366/2. — poziția 118. — poziția 77. topo 2925. suprafață teren = 3. nr. suprafață construită = 340 mp”. 55/C. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 7. topo 104. b) poziția 159. nr. 19. suprafață construită = 200 mp.269 mp (din care 2. — poziția 40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 46. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului.000”.421 mp. conform anexei nr. 22. din care suprafață construită 193 mp”. 121. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195.000”. 40. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții.33 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. nr. 40.11 ha”. 162. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. topo 251/1.nou și 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. 32. 2.12 ha”. topo 363. suprafață construită = 1. suprafață = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. suprafață = 1.000”. 11. topo 181. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. nr. 234. cadastral 75 cu 9. 50. 47. 15. 157.1162 ha. — poziția 73. 45. — poziția 87. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. 23.05 ha”. 85. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. suprafață totală 4.000 mp. suprafață = 9. 84. 239/9.0867 ha. nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr.944 mp”. topo 111 cu 0. 55.293 mp. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. 226. suprafață construită = 198 mp. 46. 142. pozițiile 121—128.680 mp + grădina pe nr. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. 17. 106. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr. — poziția 101. nr. topo 112 cu 0. pozițiile 87—115. 159. 108. suprafață = 1. 33.634 mp. topo 110 cu 0.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. nr. 166. 39. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. cu suprafața de 1. La anexa nr. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. 41. La anexa nr.2287 ha”. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 177. La anexa nr. nr. 119. conform anexei nr. 48. nr. 12. 4. 160. 47. La anexa nr. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”.

34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.000”.489”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. 78. PARTEA I.13 ml”. 799/28.000 m în satul Paleu”. suprafață 9. 10. — poziția 3. pozițiile 174 și 175. 40939/03.100. 50. — poziția 30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. Str.970”. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. pozițiile 106— 133. 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”. 55. pozițiile 36 și 37. 60. 6. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”.024”. teren aferent 1. conform anexei nr. 52.000 mp”. — poziția 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. topo 477”. — poziția 13. — poziția 15. 140. 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 57. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. 49. topo 1238/27”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. 74. 8. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. topo 1238/27”. sat Rîpa”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.850. 72. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. 6. 37. — poziția 19.2008 49. 89. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. 24. — poziția 31. 73.875”. pozițiile 33—56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. Str. 53. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. 26. 103 = 400 mp”.000”. 65.952”. La anexa nr. La anexa nr.790. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. nr. 48. 54.418”.767”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. 3.75 ha”. Târgului nr. 31 și 36. 4. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. — poziția 78. 11.43 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 47. — poziția 12.561. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. 83. pozițiile 65 și 66.972. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 21. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr. suprafață 14.601”. — poziția 12. 52. — poziția 79. 30. 29 — poziția 14. 61. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. 63.400 mp”. 39. 36. 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 71. — poziția 14.548”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.176”. — poziția 22. — poziția 28. 87. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr.816”.575”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.600”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. Str. 53. teren aferent 700 mp. 9. 67.17.834. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. — poziția 18. 35. — poziția 9. 56. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”. 88. La anexa nr.000”. 167 = 1. — poziția 26.2003”. Nr. 31.751”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18. 62. 16. 42. Târgului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 11. 1. La anexa nr. 92. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.02. La anexa nr. 85. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. 61. 81. teren aferent = 1. suprafață totală = 26. 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. poziția 100. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. 7.000 mp”. La anexa nr.900 mp”. 51. La anexa nr.000”. — poziția 8. 27. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.671”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 13. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 58. 66.2”. — poziția 23.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 57. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață construită = 285 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa.000”.000 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. — poziția 11. — poziția 32.047. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 77. — poziția 26. suprafață utilă = 10. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. suprafață construită = 680 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.95 ml”.000”.898”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent.199”. 48. — poziția 19. . 35. — poziția 27.756”. Târgului nr.009”. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46. — poziția 24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. conform anexei nr. — poziția 15.280”. topo 312. suprafață construită 600 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.51 ml”.3. 64. 73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. nr. 313”. — poziția 15.924”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. 58. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală.37 ml”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. conform anexei nr.483”. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. amplasat în extravilan. 68.XI. 2.199”. nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. 56.717”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12.280 mp”. — poziția 21. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. 4. suprafață totală = 12. — poziția 29. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. 75. 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. 40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. — poziția 10.434”. — poziția 14.475”.000”. nr. 50. 33. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. — poziția 60. 8”.93 ml”.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. .500”. *) Anexele nr. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. publicată în Monitorul Oficial al României. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. Ministrul internelor și reformei administrative. teren aferent = 852 mp.323”. — poziția 24. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. — Hotărârea Guvernului nr. II. secretar de stat București. județul Iași»” 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. pozițiile 37—47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 1. județul Iași În temeiul art. teren aferent = 1. Panduri nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr.483. 578.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.214 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.840”. Liviu Radu. Nr.340”. nr. PARTEA I.XI. 931. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Articol unic. 799 bis în afara abonamentului. suprafață construită = 238 mp”. 140. 1. 1. județul Iași. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. Partea I. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. suprafață construită = 408 mp”. județul Iași». 1.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. 140.049”. 711 din 20 octombrie 2008. Nr. — poziția 28. republicată. Partea I. 41. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.000”. cu modificările ulterioare. — poziția 29.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. județul Iași. 500/2002 privind finanțele publice. — poziția 25. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. teren aferent = 1.010 mii lei.908”. — Anexele nr. Nr. secretar de stat p. — poziția 23. Ministrul internelor și reformei administrative. șos. — poziția 35. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. — poziția 36. 108 din Constituția României. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr.094 mp.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 20 august 2008. suprafață construită = 64 mp”. 799/28. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. — poziția 34. nr. conform anexei nr.2008 — poziția 30. Art. 19 noiembrie 2008. București. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337.930”. Varujan Vosganian București. (2) și (3) din Legea nr. se modifică după cum urmează: 1. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. 30 alin. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. Ministrul economiei și finanțelor. și al art. Paul Victor Dobre. 1. Eugen Teodorovici.

în comparație cu terapeutică. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). 799/28. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani.105/2008.N.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. precum și femeilor gravide și lăuze. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. 318/2008 asigurații.XI. În anexa nr.”.”. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. dar nu asigurații. limba română. II. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC).”. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. 1. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. DVD)2). Partea I. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). cu sau fără contribuție personală”. 19 noiembrie 2008. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. E. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. I. spital. până la începerea anului universitar. dacă există2). DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. având în vedere prevederile art. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. 1 „Criteriile privind includerea. 12. Partea I. punctul 8 va mai mult de 3 luni. cu modificările și completările ulterioare. Nr. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. . inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6.” Art. cu sau fără contribuție personală”. În anexa nr. În anexa nr. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. cu sau fără contribuție personală”. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. Ministrul sănătății publice. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”.” „8. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate).2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. În anexa nr. 210 din 19 martie 2008. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. dacă este cazul. dacă este cazul2). 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. cu modificările și completările ulterioare. În anexa nr. În anexa nr. PARTEA I. Nr. se modifică după cum urmează: 4. 232 din Legea nr. 5. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. publicat în Monitorul Oficial al României. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. notele de „3. dacă sunt elevi. cu sau fără contribuție personală”. cu sau fără contribuție personală”. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. pe suport electronic (CD. cu sau fără contribuție personală. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ.”. nr. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4.920. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6.

A.77.410. internet: www.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare.47.500 1. crt.500 3. tel.720 1.XI.47. RO427282.51.29/150.30.250 430 1.410.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 . — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.A. 021.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. București. C. Prețul: 2. fax 021. nr. 021. bloc P33. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.500 2.F.A.51.I. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.318. București. Parcului nr. parter.33 și 021. fax 021.58. 65.ro.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.411.318. 1. Partea I. 799/28.monitoruloficial. sectorul 5.2008 conține 32 de pagini. sectorul 1.410. Str.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. șos.15. e-mail: marketing@ramo..36 și 021. limba român Monitorul Oficial Partea I. Panduri nr. Monitorul Oficial al României. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I.