Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

într-o viziune unitară. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. 2. prevenirea conflictelor. • contribuția financiară la bugetele civil. împreună cu aliații. • asigurarea. România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene.2. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic.XI. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA).3. descurajați. atât la nivel politic. managementul crizelor. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. zona Mării Negre. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. • asistență acordată țărilor partenere. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. apreciind. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. atât în interiorul. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. 2. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA).1. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. a populației. • protejarea teritoriului național. În contextul demersurilor pentru integrare. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. Ca membru al Uniunii Europene. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. PARTEA I. În plan intern. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. se va acționa pentru: • cunoașterea. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. cât și în afara zonei euroatlantice. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. printr-o strategie interinstituțională eficientă. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). Nr. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. — transformarea capacității de apărare a României. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. cât și militar. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. prevenirea și contracararea. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. anticiparea. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. Alianța se află în proces de transformare. în același timp. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. împreună cu statele aliate și partenere. iar regimurile și actorii care le susțin. valorilor și obiectivelor NATO. 2. În acest scop. În acest sens. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. care trebuie să asigure. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. România va acționa prin toate metodele legitime. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). 799/28. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. intervenție umanitară. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni.

fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. 3. a populației și obiectivelor autohtone. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. precum și economic. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. infrastructură și comunicații. România este stat neposesor de arme nucleare. strategii. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. educație. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. 2. 2. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. mediu. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. Se vor urmări. în cooperare cu structuri similare din statele europene. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. siguranță și ordine publică și informații. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. doctrine. în principal în domeniile militar. • pregătirea profesională continuă a personalului. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. de Est și de Sud-Est.2. administrație publică la nivel central și local. PARTEA I. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. cu prioritate. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. direct sau indirect. inclusiv informative. în vederea diminuării riscului de proliferare. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. Nr. sisteme manageriale și capabilități. contracarare și reconstrucție postconflict. aliate și partenere. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive.5.XI.1.4. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. sănătate. adaptare și integrare de noi concepte. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. 799/28.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. asistență complexă în procesul de prevenire.

flexibile. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. mobile. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. 3. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. Nr. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. PARTEA I. precum și la măsuri de tip „coaliție”. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. ușor de desfășurat în teatru. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. — implementarea noului model de management al resurselor umane.XI. 799/28. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. prin asigurarea resurselor umane. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. De asemenea. asigurând autonomia subsistemelor componente. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). asumate față de NATO și Uniunea Europeană. 3. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. Ca direcții principale de acțiune. De asemenea. convenții și aranjamente internaționale în domeniu.5. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. în sprijinul autorităților publice. pentru misiuni clasice și neconvenționale. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice.3. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. în cazul unor urgențe civile. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. De asemenea. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare.4. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. respectiv cele de contraproliferare. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. În același timp. 3. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. orientate spre obiective. în rândul cărora misiunile antiteroriste. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. . materiale și financiare necesare. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. De asemenea.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

— dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate.8. PARTEA I. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. . direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. bilateral. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. a intereselor naționale. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. protejarea populației. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. Industria de apărare. — apărarea împotriva dezastrelor. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești.XI. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. materiale și financiare. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. în mod prioritar. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. 3. Nr. crimă organizată). — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. sabotaj. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. ale NATO și ale Uniunii Europene. pe plan extern. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. În acest sens. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. parte componentă a industriei naționale. în special a celor umane. 799/28. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. subversiune.6. — întărirea capacității instituționale.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism.7. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. tehnologiilor și armamentelor. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. — participarea la programe și proiecte internaționale. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. spionaj. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. 3. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. 3. De asemenea. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare.

Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. De asemenea. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. potrivit priorităților. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil.2008 și internaționale. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. perfecționare și promovare a personalului.3. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. performanțe și rezultate. specializate și eficiente. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. în special aerian și maritim. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. formare. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. resurselor umane. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS.XI. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. 4. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. Nr.1. Managementul resurselor umane. viabile și sigure. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. 799/28. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. — pregătirea. cooperare și parteneriat. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. compatibile cu infrastructurile europene. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. permite identificarea constrângerilor. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. a societății românești în ansamblul ei. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. 4. PARTEA I. Ca stat european. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. — reabilitarea. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. care să ofere facilități și capabilități sporite. 4. din surse naționale .2.

Aurel Lazăr nr. orașelor și comunelor din județul Bihor. str. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. 38. Art. — poziția 697. pivniță. clădire școală veche și cabină portar)”.D. str. șopron.858”. Parcul Traian. 16. Menumorut nr. republicată. regim de înălțime S+P. intrări subsol.044 mp. S+P+2E. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. cadastral 328. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. magazie lemne.497”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 11. precum și al municipiilor.246 mp . suprafață construită = 824 mp.D.F. 41.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. S+P+2E.947”. platformă gunoi și teren)”. — poziția 696.131. 13. 1 Oradea”. locuințe particulare”. 723. teren = 332. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. magazie. teren = 480. I. birouri.649 mp. 108 din Constituția României. magazie.169 mp.. șopron. Str. Str. punct termic. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. cu modificările și completările ulterioare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. suprafață teren = 555 mp. 785. publicată în Monitorul Oficial al României.029. birouri. cadastral 392 Oradea. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor.660 mp. nr. 724. regim de înălțime S+P. cadastral 478 Oradea.047”. regim de înălțime S+P. Roman Ciorogariu”. regim de înălțime P. vecinătăți: Casa Laroche”. vecinătăți: șosea. — poziția 703. suprafață teren = 243 mp. str. Tudor Vladimirescu nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc.836. nr.273. rezervor. Oradea.660. cadastral 8339. vecinătăți: parc domeniu public”. Moscovei. anul terminării construcției 1882.782 mp. suprafață teren = 4. suprafață construită = 208 mp. CF 1871”. str. 782. regim de înălțime P. săli clase și sport. Tileagd. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. Unirii nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. garaj.. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. nr. ateliere. suprafață construită = 3. magazie. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. anul terminării construcției 1865. ateliere. CF 1892. 702. cadastral 8288. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. George Barițiu nr. vecinătăți: Str. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. sală sport. ateliere + cantină.44. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. topo 557 Oradea. — poziția 706. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. teren = 884. — poziția 704. — poziția 705.994. șoproane.F.309 mp.369”. locuințe particulare”. atelier. teren = 112. teren = 108.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. casă pompe. CF 7939 N. clădire contoare și teren)”. nr. vecinătăți: domeniu public”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 784.873. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. regim de înălțime P. teren”. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.191.160 mp. 42. șopron. CF 11237. post trafo și teren aferent)”. spălătorie + garaj. . cabinet kinetoterapie.130 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. 21 alin. suprafață teren = 2.A. teren = 266. nr. garaj.018. 799/28. centrală termică. suprafață teren = 4. — poziția 699. rezervor.774 mp.490”.049 mp. cadastral 81. P+1. teren = 229. Partea I. nr. Popești. nivele 2. internat. vecinătăți: Grădinița nr. nr. administrativ. Iosif Vulcan nr. suprafață teren = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 9.927. suprafață desfășurată = 3.604. cadastral 115. suprafață construită = 427 mp. se modifică și se completează după cum urmează: 1. Oradea. club. Nr.109. Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. suprafață teren = 1. CFM. anexă. str. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. magazie. suprafață teren = 2. Unirii. B. nivele 2. 794. S+P+1E. PARTEA I. regim de înălțime P. suprafață construită = 769 mp. Oradea.448. regim de înălțime P–P+3E. 786. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. — poziția 698. vecinătăți: R. nr. suprafață construită = 1. — Hotărârea Guvernului nr. 1 Oradea (clădire școală. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. S+P+1E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. vecinătăți: locuințe particulare”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. bloc alimentar. terasă și teren”. 731. anexe. 796 și 798. magazie + micromenaj. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. 48. Roman Ciorogariu nr. precum și al municipiilor. teren = 51. nr. anul terminării construcției 1879. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. grădini. suprafață construită = 2. nivele 2. școală + ateliere + birouri. Stadion Voința”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. C+D. post trafo. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. cu modificările și completările ulterioare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. nr. suprafață teren = 12. regim de înălțime P. — poziția 700. cadastral 8290. și al art.526 mp. nr. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. str. suprafață construită = 3.819”. str. CF 7940 N. ateliere și teren aferent)”.724”. (3) din Legea nr. 711. suprafață construită = 1.175 mp. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

cămară și teren”.F. cadastral 216. suprafață construită = 162 mp. — poziția 713. regim de înălțime P–Dm+P+3E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.S. nr. grădini”.. spălătorie. magazii.493. rezervor gaz. — poziția 736. — poziția 714. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.D. Str. 737. suprafață teren = 533 mp. Cantacuzino nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. suprafață construită = 1. vecinătăți: DN 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. suprafață teren = 5. grădini și str. Mihai Viteazu”. vecinătăți: curți. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. Poliția Municipiului Oradea”. teren = 487.. nr. — poziția 735. Nicolae Jiga nr. suprafață teren = 534 mp. cabină portar și teren”. — poziția 709. depozit materiale. nr.002. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. suprafață teren = 508 mp.872”. suprafață construită = 1. Calea Bihorului nr.. scenă și teren”. anexă. cadastral 2088. cabină portar. P+3.D. Str. magazii. garaj. nivele 4. str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. depozite cărbune. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. kinetoterapie. 2 Oradea – internat. centru tranzit copii traficați.C.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.XI. punct termic. cadastral 9263. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42.750”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. bloc alimentar.F. cadastral 222. CF 214 N.218. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. Stadion F. casă pompă.. bucătărie. vecinătăți: Str. suprafață teren = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Piața Ferdinand nr. vecinătăți: Str. nr. clădire terapie ocupațională. B. P.095 mp.F. — poziția 715. — poziția 738. centrală termică. nr. Traian Lalescu nr. teren = 22. regim de înălțime P. Pescărușului nr.140”. clădire spălătorie și lenjerie. teren = 451. suprafață teren = 5. 46”. suprafață teren aferent = 270 mp. — poziția 727. str. 6. cadastral 214. nivele 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. șopron. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”.227 mp. suprafață construită = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Nr. — poziția 721.. garaje. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. nr. punct termic și teren”. vecinătăți: proprietăți particulare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 725. 1 Oradea — secții copii. suprafață construită = 5. suprafață construită = 2. 13. teren = 191. — poziția 707. șopron. C+D.D. — poziția 728. Aurel Vlaicu. biserică ortodoxă.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. folosința actuală: spital de psihiatrie. vecinătăți: case particulare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. sală de mese. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere.020. anul construcției 1882 — 1954—1979. str. magazie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N. garaj și teren”.F. vecinătăți: locuințe particulare.556 mp.956. clădire condici. centrală termică. 30. casă de locuit. suprafață teren = 59.80. 14. hidrofor.743”. CF 121 N. Nr. regim de înălțime P. baracă metalică.878. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. Traian nr.P.138 mp”. Feldioarei nr. rampă și teren”. Ștei. pavilion I. vecinătăți: proprietăți particulare.206”. anul terminării construcției 1900. atelier de întreținere.055. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. magazie ateliere. cadastral 8292. șopron. teren = 129. teren = 934. 2. spălătorie. suprafață construită = 785 mp. suprafață de teren. CF 7941 N. regim de înălțime S+P+2E. 3. P+3.F.789”.898”. cabină portar. 37. clădire pază. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. — poziția 733.128”.016. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr.992”.135. complex comercial. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. Traian”. uscătorie.I. regim de înălțime P+1. depozit deșeuri. corp administrativ. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. vecinătăți: curți. cadastral 8293. P. nr. Str. clădire pază. suprafață construită = 342 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. 5.998 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. CF 362 N. corp anexă cantină și teren aferent)”. — poziția 716. spălătorie.969 mp. padoc. 2 — casă de copii. coteț porci. 799/28. suprafață teren = 1. anexă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. nr.938”. birouri. Băile Felix.868”. CF 122 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.616. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. CF 8553 N. Grădinița nr. CF 907 Beiuș. morgă.. — poziția 726.527”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.F. Spitalul Militar Județean. teren = 916. suprafață construită = 76 mp. topo 736. Ion Bușiția nr. wc și teren”. teren = 4. cadastral 9037. teren = 197. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29.267.D. boxe pentru porci. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. suprafață construită = 1. suprafață construită = 973 mp. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat.419 mp. Hotel Astoria.408”. — poziția 712. suprafață construită = 491 mp. locuințe particulare”.528”. Bihor”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. — poziția 734.675. garaj auto”.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. str. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. folosința actuală: serviciu de ambulanță. Dunărea nr. 2—4. birouri. nr. Sânmartin. nr.639 mp. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. — poziția 737.. suprafață teren = 1.325 mp. locuințe particulare”.693.296 mp.159. bucătărie. nr. șopron. grajd și teren”. str.300 mp..891 mp. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . grup electrogen și teren”.647”. teren = 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12.D. regim de înălțime P+1. Republicii nr.606. — poziția 732. intrare subsol. beci alimente.063”. magazie. — poziția 729. regim de înălțime P. Armatei Române. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. cadastral 10035.587 mp.374. CF 123 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. 13. șopron.889 mp. Str. str. cadastral 419. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”. nr.995 mp. teren = 44.085. Armatei Române nr. suprafață teren = 10. vecinătăți: lacul cu nuferi. Str. arhivă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. punct termic. clădire PSI. str. Republicii. cadastral 215. 1 și nr. — poziția 730. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14.642. P+2. suprafață construită = 321 mp. centrală termică. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.290”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. S+P+1E.562”.552”. Pescărușului”. suprafață teren = 10. 10. Restaurantul Lotus”. teren = 43.306. 801. clădire L. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733.744”.

.2008 — poziția 739. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. anul construcției 1969.T. parter. suprafața desfășurată = 101. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. CF 598 N. vecinătăți: blocuri. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică. parter + nivel 1. S = uzina electrică. E = Aeroport”. CF 598 N. V = R. 83. CF 598 N..F. N = Municipiul Oradea”. suprafața construită = 62 mp. E = platformă betonată. cadastral 1588. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. nr. E = pășune. CF 598 N. — poziția 747. Nr.D. S = Nojorid. cadastral 1588. centrală termică la demisol. nr.D.149”. suprafața construită = 448 mp. deservire trafic aerian. — poziția 755. — poziția 750. nr.T. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. — poziția 751. cadastral 1588. cadastral 1588”. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 737 mp.942”. suprafața construită = 479 mp. suprafața desfășurată = 2. N = drum incintă. Lungimea = 250 ml. nr. — poziția 745.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.F. parter + conține Turnul de control P + 4. regim de înălțime P + 4. V = rampă auto.517”.F.A. CF 598 N. parter. anul construcției 1997. teren = 872. suprafață teren = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. suprafața desfășurată = 150 mp. suprafața desfășurată = 146 mp.F. cadastral 1588. — poziția 763. — poziția 749. demisol.F. E = drum incintă. anul construcției 1974. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. S. nr. V = platformă betonată. — poziția 752. — poziția 741.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.982”. suprafața construită = 227 mp.R.. nr.F. Bloc tehnic”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. E = limita incintei. parter. — poziția 761.942 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri. suprafața construită = 101. anul construcției 1967. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M.C.. suprafața aferentă = 100 mp. — poziția 753. CF 598 N. — poziția 744. V = DN—79. nr. suprafața desfășurată = 8 mp. terase. V = clădire industrială. S = drum incintă. anul construcției 1967. anul construcției 1993. E = platformă betonată. nr. rezervor. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. S = drum la PID”. suprafața construită = 111 mp.D. platformă rezervor gaz. suprafața desfășurată = 263 mp. nr. suprafața desfășurată = 227 mp.D. anul construcției 1967. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. nr. N = drum depozit carburanți. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. teren de joc și teren”. V = Alee de acces zona tehnică. suprafața construită = 70 mp. nr. anul construcției 1967.D. suprafață construită = 618 mp. PARTEA I.539 mp. suprafață construită = 1. suprafața desfășurată = 20 mp.942 mp. suprafața construită = 263 mp. suprafața desfășurată = 62 mp. V = drum incintă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4..587”.F..230”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47. CF 598 N. nr. suprafața construită = 64 mp. S = drum incintă”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. Bratca — clădire internat.D. Calea Aradului km 6. anul construcției 1998. cabină portar și teren”. parter. teren = 230. V = DN—79.F.D.H.291. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. N = seră flori. Vecini = Zona înierbată”.. N = drum incintă. — poziția 759. anul construcției 1966–1967. — poziția 754.. cadastral 1588. S = clădire trafic”. 82. parter.D. CF 598 N. regim de înălțime S + P. nr.607”. V = DN—79.F...976”. suprafață teren = 12. cadastral 187. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. — poziția 757.230”. N = Uzina electrică. N + S = parcări auto. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. E = Aerogară. cadastral 1588. E = zonă înierbată. platforma betonată. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. cadastral 1588. suprafața construită = 2. vecini = zonă înierbată”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz.F. cadastral 1588. parter + 11 nivel 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. CF 598 N. V = drum acces aerogară”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului. anul construcției 1967. ateliere. V = DN–79.A.D. — poziția 760. E = rampă auto. 80. cadastral 1588.XI. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”.D.”. cadastral 1588.038 mp.F. suprafața construită = 146 mp.204”.856”. case”. anul construcției 1969.A. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. vecini = zonă înierbată”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. nr. CF 598 N. — poziția 746.444”. Spitalul adulți Bratca”. anul construcției 1967. anul construcției 1972. nr. V = drum incintă. operațional. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. cadastral 1588. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. N = bloc tehnic. suprafața construită = 8 mp. suprafața desfășurată = 100 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. suprafața construită = 20 mp.788”. anul construcției 1974.323 mp. suprafața desfășurată = 64 mp. S = parcare personal”. Vecini=zona înierbată”. Calea Aradului km 6.264 mp.. CF 598 N. E = baracă metalică.510”. 799/28. CF 598 N. parter.F. anul construcției 1967. 2.554”.405”.D.D.F.140 mp. CF 598 N. S = seră flori”. N = baracă metalică. «Apele Române». vecinătăți: grădini.170 mp. suprafața desfășurată = 111 mp. suprafața desfășurată = 479 mp. N. E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafața construită = 1.F. anul construcției 1969. S = Bloc tehnic.D.D. nr. suprafața construită = 100 mp. nr.. CF 598 N. Teren de joc — clădire internat. S = zonă înierbată”. nr.F. anul construcției 1969. suprafața construită = 2. — poziția 762. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice.266 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. parter. suprafața construită = 150 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. cadastral 79.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. cadastral 1588.710. CF 598 N. — poziția 758.721”. — poziția 742.269. N = Drum acces nr.D. E = zonă înierbată. nr. N = platformă betonată. S = hidrofor”. cadastral 1588. V = drum incintă”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. — poziția 748.D.. N = clădire industrială. V = rezervoare apă. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți.747.. vestiare. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 737 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori.F... coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. anul construcției 1963. suprafața desfășurată = 70 mp. suprafața construită = 587 mp. parter. cadastral 1588. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ.148”. — poziția 756.

suprafață . coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. cabină rezervor apă și teren)”.”. rezervor apă. cadastral 1588.508. CF 7942 N. CF 598 N. atelier tâmplărie. construcție neterminată—zidărie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea. magazii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. V = DN—79.063 mp.C.. laborator anatomie patologică. Str. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. CF 598 N. 20.179 mp. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. seră flori.Brătianu nr. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”.507 mp. — poziția 782. suprafață construită = 179 mp.17.550.”. Republicii nr. Suprafață aferentă = 15. suprafață construită = 890 mp.164 mp.. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207. nr.. Vecinătăți: case. suprafața totală=1. rezervor oxigen medicinal și teren)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.”.385 mp.063 mp. magazii. barăci metalice. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. 65. — poziția 792.021”. grajd. suprafața construită = 14 mp. cadastral 1588. anexe gospodărești (grajduri.277. — poziția 769.003 mp. rezervor apă.”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. platformă tuburi de oxigen. teren = 119. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.452. post trafo.F.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. nr. — poziția 778. șopron. 3.742”. 50. cadastral 10036. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. suprafață teren = 26. S = drum acces poarta nr.345”. Spitalului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. cadastral 1588. Regim de înălțime: S+1E”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5.D. suprafață teren = 2. teren = 214. — poziția 774. — poziția 780. cadastral 1588. — poziția 783. boxă tuburi de oxigen. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. — poziția 795. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. cadastral 1588. CF 598 N.556”.663. suprafața desfășurată = 14 mp. — poziția 764.D. Construcție punct termic”.586. bl. atelier electric și teren)”. magazii și atelier.”. nr. 57.32”. Str. cadastral 10033. padocuri. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. suprafața desfășurată = 56 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. rezervor subteran.F. CF 598 N.C.S.826. — poziția 775. anul construcției 1967”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. magazii. platformă gunoi.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. magazie și stație de oxigen. V = DN—79.”.202.446”. Borșului nr. — poziția 776. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. grup electrogen.286 mp.202 mp. teren = 306. suprafață construită = 312 mp. suprafață teren = 21. suprafață construită = 900 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafața construită = 56 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.131”.C. nr. CF 11310 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.D.051”. 442. nr. «Petrom Aviation». coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. 37. — poziția 787.F. parcări.2008 construită = 3. E = depozit combustibil S. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92.544 mp.010.XI. Vecini = Incinta Aeroportului. N. cadastral 1588. bloc alimentar+spălătorie. Livezilor nr. cadastral 8287.254. Staționar 2 Oradea (clădire spital. nr.852”.F. cabină portar. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”. magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. teren = 109. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. CF 598 N.220. CF 598 N. suprafață fânețe = 1. pavilion. «Petrom Aviation». 799/28.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală.D. punct transformator și teren)”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.F. CF 598 N. CF 598 N. — poziția 793. suprafața desfășurată = 2 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului. — poziția 777.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. — poziția 790. — poziția 765. Staționar I (atelier.12”.F. nr.F.166”. corp administrativ. — poziția 768. suprafață teren = 1. suprafață teren = 3. — poziția 773.75”.D. rampă. Str.879”.D. N = zonă înierbată.544.. — poziția 770.339”. suprafață construită = 1. cadastral 1588. stradă.299”. dermatologie. teren = 11. nr.950. scări exterioare.”.D. cadastral 15.D. rezervor oxigen. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș. anul construcției 1969.15.914 mp. PARTEA I. CF 598 N. anul construcției 1974. Regim de înălțime P+2”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. suprafața construită = 15.316. cobaltoterapie.548 mp.D.D.31.D. 4.”.740”. S = drum acces S. centrală termică. cadastral 10333 și 10334. 700 paturi P+8 (clădire spital. Str. nr. cabină portar. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369.D. rezervor subteran. intrare pivniță. cadastral 1588. biserică și teren)”. — poziția 781. — poziția 766. teren = 2.024”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative.063 mp. suprafață teren fără construcții = 2. nr.F. suprafața construită = 2 mp. suprafață teren = 1. suprafață teren = 210. 2”. suprafața desfășurată = 15.028. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. rezervor gaze. — poziția 788. șopron. Suprafața aferentă = 14 mp. 8. alei acces și trotuare. Nr. aleea Traian Vuia nr.F. cadastral 907”. bloc lenjerie. suprafață construită = 106.D.36. Republicii nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. — poziția 772. Calea Aradului km 6”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. N = drum acces poarta nr.570 mp.875”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. Izvorului nr. 33. — poziția 767. CF 598 N.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții. str. copertină. șoproane.”. Gheorghe Doja nr. grădini. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. nr. str. — poziția 789. V = DN—79.375”.E = drum acces aerogară”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 4”.453.200 mp. Borșului nr. intrare pivniță. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. cadastral 1588. teren = 2. E = hidrofor. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. CF 11309 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.. I. CF 11308 N. hala de lucru.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. nr. suprafață construită = 8.166.651 mp. 35. 1—2 Oradea. ateliere. — poziția 779. suprafață construită = 737 mp. — poziția 771. — poziția 791. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. punct termic. case de locuit.

coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.52”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”.2”. — poziția 125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.954. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață = 328 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2008 blocului P + 3E. Nr.21”.420”.7. topo 1232/29/31. 13 — poziția 89.20”.834. 319. suprafață = 1. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.3. 342.3”. — poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m.40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378. — poziția 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. Str.7.3. nr.36”. trotuare cu borduri de beton 1.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.1”.7.000 m”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.1”. — poziția 84.582”. topo 132/1. — poziția 131.455. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968.468. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.449. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.385”.380. 347. — poziția 115. total = 1.400”. Suprafață = 3. — poziția 114.3.3.7. — poziția 97. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.371. — poziția 104. cărămidă.1”. — poziția 109. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283. — poziția 83.298.7. canalizare. — poziția 110. — poziția 105.608.000”. — poziția 102.3.1”.400 buc. suprastructură parcare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.33”. — poziția 106. 423. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.200. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. în suprafață de 40 mp.274.3.7.234. — poziția 20.637. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.12”.549. — poziția 128. 2x500 mc.50 m. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. topo 2118”. — poziția 111. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. conform anexei nr.1”. coloana 5 va avea . 1931. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. — poziția 287.1”. Morii nr.XI. 1992”. — poziția 116. pozițiile 799— 882. Lungime = 680 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. suprafață = 9. 2. Suprafață = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.30”. — poziția 74.483”.7.815”.1”.718. 1.3. 799/28. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.870 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.783. cimitirul ortodox”. 326. nr.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.3.335.994. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. topo 1147/1. teren aferent = 600 mp”.812.7.28”.3. 1992”.7.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.253. — poziția 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. construcție din beton armat cu instalații aferente. guri de scurgere”.3. lățime = 7 m. 1940. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.465.400”.3.1”. — poziția 10. suprafață = 2.72.3.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.79”.418. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. — poziția 88.20”. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. — poziția 96. planșeu. CT III-98. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”. — poziția 21. cuprinde platformă parcare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13.772. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp. lățime = 12 m. Samuil Vulcan. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.721.55”.73. — poziția 57. — poziția 797.7.7.3”.730. — poziția 129. — poziția 127. 1. nr.52. 3. topo 937”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.3. CT II-493. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109.7. 16. 321.210”.16.3. — poziția 101. La anexa nr. — poziția 72.3. — poziția 107. — poziția 51.1”. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. — poziția 86.86”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3”.106.99”. 1990.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6. nr.3. — poziția 108. 337. nr. — poziția 50.690. 343.080. teren = 32. 320. — poziția 98. — poziția 7.61”. — poziția 95. 2.7.614.200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79. — poziția 112. — poziția 46.67”. 1197/1/2”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.940 mp.4”.033.609.7. 1998”. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 318.7.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. pozițiile 363— 436.301.747. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m. 336. dren”.46”.547.996.071. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434. CF nr.7. teren aferent = 173 mp”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp.20”. topo 722.604”.1”. lățime = 1. lățime = 2. PARTEA I.953 mp”. — poziția 90. suprafața totală = 226 mp. La anexa nr.722. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.3.3. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții.1”. — poziția 87. 525.1”. 770. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. total = 1.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 126.785. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69. lățime = 7 m. 4556 Aleșd”.89”.210”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.137.363. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 66.1”.3. — poziția 65.710.653. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.400 mp.09”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. topo 984/1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. nr. — poziția 100. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox.637. 141. — poziția 103.

060.68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.162 mp. Suprafață construită = 715 mp.977. conform anexei nr.055”.889. — poziția 3. suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. nr.678. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. topo 957. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. cadastral 32. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suprafață construită = 157 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr.700”.609. cu o capacitate de 400 locuri. — poziția 138. 75.. conform anexei nr.000”.900”.70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. cadastral 23. 2.040. școală cu 16 săli. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. topo 1039/132. 5.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 1. 142.752”. 32. Suprafață teren = 6. Suprafață teren = 3. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. 1066. 3. sală sport.958. Suprafață teren = 1.584”. preluat de la UM 01343 Beiuș. nr.84 mp”. cadastral 38. 15.399 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.517. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. Suprafață construită = 354 mp. Suprafață teren = 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.889. nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 799/28. 110. nr. hală mașini. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 432. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. — poziția 143. cantină. Suprafață construită = 340 mp.84”.81.2008 — poziția 123.XI. CF nr. nr. Suprafață teren=9.7.439 mp”. nr. nr. — poziția 133. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. 118. cadastral 37.920. Suprafață construită = 476 mp. nr.7. topo 487/88. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928.513. 408. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. 6.333”. 1936”. George Enescu nr. topo 1008—957 mp”. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. 1975”. nr.215. garaj.006 mp”. 1066. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.45”. — poziția 136. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 113.171.980 mp. Suprafață teren = 860 mp”.041”. următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 147. total = 6. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții. laborator.11”.291. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. 103. 41.2”. CF nr.334 mp”.523”.76. — poziția 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 4. 109. pozițiile 429— 434. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.05”.626 mp”. Apaczai Csere Janos nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Republicii nr. 6.5 ha situat pe Str.360”. preluat de la UM 01343 Beiuș. 17. — poziția 145. Suprafață construită = 267 mp. — poziția 144. suprafața totală 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 5.739. 1 Decembrie 1918.577. CF nr. topo 487/88”. cadastral 27. pozițiile 156— 178. — poziția 140.56.901. magazie muzeu”. total = 6. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 77. nr. 1495. Zărandului nr. 131.214 mp.67. nr.899. 104. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369. Nr. 1983. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. nr.992 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.00. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. 65.611”.400 mp”. — poziția 136.468 mp.03”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. 1. nr.6. cadastral 26.3. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. La anexa nr. nr.20”. 405. 380. CF nr. 116.800”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971.866.2”. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. — poziția 135. — poziția 145. — poziția 138. 111.054”. Suprafață teren = 5. „Str. topo 2305. 2074.812. 1066.000”. cabină portar în suprafață de 5. 28. 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 5.498 mp”. suprafața 150 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Suprafață construită = 750 mp.289 mp. cadastral 34. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 146. 112. 619.302 mp.060”. — poziția 144.50. topo 614/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 618.123 mp”.908. cadastral 31. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. topo 995—2.039”.782. cu clădire școlară veche. 5. total = 669. nr. General Mociulschi.300”. suprafața ocupată 80 mp”.895. nr. General Mociulschi. cadastral 33. topo 1002—1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. nr.72. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. 2306. La anexa nr.11”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. . coloana 3 va avea următorul cuprins. Samuil Vulcan nr. 1.426. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. topo 994—290 mp și nr.09”. 2002. 475. Worosmarty Mihaly nr.857”.708. Suprafață construită = 127 mp. — poziția 146. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. Ioan Ciordaș nr. Ady Endre nr. Suprafață teren = 2. reparații capitale muzeu în 2002. magazii anexe. topo 1214/1.91”. topo 1006—1.572 mp”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.433. cu destinația de cazare și depozitare. — poziția 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.155 mp.540”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. ateliere copertină. 105. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. topo 487/88.000”. La anexa nr. — poziția 122.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. 125. CF nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.76”. Suprafață construită = 1.710”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992. — poziția 151. — poziția 2. PARTEA I. 5. situat în intravilanul orașului”.392.86”. — poziția 135. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 143.359. Kalvin Janos nr. Suprafață teren = 473 mp”. suprafață = 1. nr.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 43. 52. pozițiile 152— 185.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. — poziția 154.000”. — poziția 134. 2004—2006”. 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. II Rakoczi Ferenc nr. Bathori Istvan nr. 615/4.000”. 183.

PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.056”. — poziția 11. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”.241”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.059.108”.051”. — poziția 62.4”. — poziția 54. — poziția 50. — poziția 15.333”. — poziția 60.678”.590”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.5 km”.050”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 16.071”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.7 km”.061. — poziția 10.7. — poziția 64.1. — poziția 52. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.074”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 12.000”.020 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299.941”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.278”.554”. — poziția 28.000”.062. — poziția 25.554”.8 km”.000”. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.090”. suprafață ocupată 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. adresa Iteu-Nou”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.000”.1 km”.7.001. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.070”.067”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2008 — poziția 6.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”.045”. — poziția 53.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. suprafață aferentă 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 45. — poziția 63.000”. — poziția 47. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. . — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.24. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 17.1 km”.046”.073”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.000”.107”. — poziția 20. suprafață ocupată 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788. suprafața aferentă 100 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 56. — poziția 24. — poziția 9. — poziția 26.058.048”. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.353”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.358”.053”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 7.049”. — poziția 29.043”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.044”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.093”. — poziția 49.052”.068”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.7 km”.278”. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.333”. — poziția 66.066”. — poziția 44.077”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.577”.7 km”.000”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. „adresa: Iteu”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. — poziția 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 21. 15 — poziția 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”.063. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.3”.076”. Nr.091”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.060. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”.057. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.XI.042”.092”.556”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.002”. suprafață ocupată 2.965”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 22.6. — poziția 13.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.126”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.069”. suprafață ocupată 40 mp”. — poziția 23.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 46.4”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.333”. suprafață ocupată 2.072”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281.075”.000”.000”. — poziția 51.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.

1”.000”.1.6.080”. — poziția 101. 799/28.036. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.103”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.024”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 72.064”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.1”.079”. — poziția 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.028”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”.037”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.P.000”.3.1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”. Nr.24.000”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.087”.2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.2. suprafață ocupată 12 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.025”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.089”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.083”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 69.6.3.086”. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.023”.4”.1.034”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 79. — poziția 94. — poziția 81.2”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.500”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 92. — poziția 73.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.000”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 83.085”.7”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”. — poziția 86.4”.084”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.1”.032”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.020”. — poziția 105.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 109. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.1.081”.1”.018”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”.1.077”.000”.1. — poziția 88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2” . coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.XI.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 84. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suiug”.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.5. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.2008 — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”.8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.088”. — poziția 67.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. suprafață ocupată 2 km”. PARTEA I. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”.031”.000”.1”.1”.1”.3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”. — poziția 95. — poziția 110. — poziția 89.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1.038”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.500”. — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 82.2.102”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”.2.078”.17. — poziția 98.2.1.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp.2.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.096”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C. — poziția 70.003. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.000”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.033”.19”. suprafață aferentă = 250 mp .000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 113. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 97.17. — poziția 76.494”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.027.000”.6.3. — poziția 108.17.1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 99.2”.2. — poziția 104. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3. — poziția 96.000”.1”.17.101”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. . suprafață ocupată 2 km”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”. — poziția 71. — poziția 103. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.082”. — poziția 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.065”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. — poziția 90.004. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.

119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. 82. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. 131. suprafață totală = 0. 83. 98. La anexa nr. 26. topo 932/2A1. — poziția 11. Cetății la Vest și str. 87. nr. — poziția 34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.XI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 28. str. nr.109”. topo 932/2A. 6. topo 117”. Str. Str. Salcâmului situată între intersecția Str. 88. 115. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. 135. 3. 117. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. topo 924/2A1. suprafață totală = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. str. nr.600 ha.6”. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. — poziția 33. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. Str. — poziția 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 10. 77. suprafață utilă = 0. 134. Mureșului. Sălardului la Nord. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str.090 ha. 91.994 ha. 2 bucăți”. suprafață utilă = 0. Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. nr.0615 ha”.95”. 113. 92.220 ha”.000”. 149. 133. Trandafirilor la Sud. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169. Salcâmului cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.822.9”. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1.060 ha”.467.240 ha. Str.5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 140. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. 89. pozițiile 31 — 44. conform anexei nr. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. Moldovei situată între intersecția Str.240 ha. topo 924/2B”. str. nr. 8.000”. suprafață utilă = 0.78”. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. 139. topo 4972”. topo 932/1A”. — poziția 36.000 mm. suprafață totală = 0.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață utilă = 0. suprafață utilă = 0. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 8. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. topo 932/2A. 4972/21 și 4972/23”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. nr. — poziția 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.0825 ha.13”.70”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. La anexa nr. Str. Someșului nr.969. 19. 799/28. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. nr. — poziția 29. 128. 79. 41. nr. 86.225 ha. 2. — poziția 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 49. nr.887.5 m)”. 124. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 132. 50.264 ha. lățime = 5 m”. 44. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml. suprafață totală = 0. 143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. suprafață utilă = 0. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. PARTEA I.152 ha. str.38”. — poziția 35. 113 și 114. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 17. — poziția 119. în spatele dispensarului uman la Sud. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. suprafață totală = 1. 155. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. 5. Cetății la Vest și str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 7. str.168 ha. — poziția 16. 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. — poziția 22. 84. 144. 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. 151. 42. 129. Str. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.12”. 17 — poziția 13. conform anexei nr. — poziția 116.803”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”. 2 buc. din beton cu diametru = 1. pozițiile 176 — 178. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. 39. — poziția 31. Trandafirilor. lățime = 7 m.899.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”.900 ha. trotuar beton partea estică a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Viilor.3. lățime = 4 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 45. Trandafirilor și la Est cu Str. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. — poziția 21. suprafață totală = 0. Livada situată adiacent cu Str.5”. 90. 136. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 27. Str. Str. 114. Cetății între nr. 25. topo 932.236 ha (315 x 7. — poziția 15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 137. topo 4972/1A. 2.099”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. .756 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 36 și 37. 130.”. 156. asfaltat pe o lungime de 1.37”. topo 924/2A2. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. 127.320 ml”. Oltului situată adiacent cu Str. 40. 97. 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. topo 932 suprafață totală = 1. 3. 106. 43. 74. Mureșului. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. lățime= 7 m”. Arany Janos situat între Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.072 ha”.135 ha (300 x 4.098”. nr. — poziția 19. conform anexei nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Gaspar Andras din tuburi beton. Menumorut la Est paralel cu Str. nr.080 ha”.1”. Viilor la SV și Str. suprafață totală = 0. suprafață totală = 0. b) poziția 20. suprafață utilă = 0. 141. str. 121. până la intersecția cu Str. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. 146. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 95. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 30.2”. — poziția 117. Beiușului — adiacentă Str.100”. suprafață utilă = 0. 96. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. suprafață utilă = 0. Barcăului adiacentă la Vest cu str. 46.217. Arany Janos la Est cu Str.50”. 48.072 ha”. Menumorut la Est. 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Nr.04”. suprafață totală = 0. La anexa nr. 75. topo 4972/20. suprafață utilă = 0. 7. Gării la Nord până la intersecția cu Str. Oltului.168 ha.26”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. str.105 ha. Rozelor adiacentă Str. 81. Cetății și Piața Bisericii la Est. 85. — poziția 14. — poziția 37. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. Bihorului adiacentă intersecției str.13”. — poziția 20. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. până la intersecția cu str. 103. — poziția 52.13”. suprafață totală = 0. pozițiile 120 — 131. 47. Moldovei cu str.5 m)”. suprafață utilă = 0. 122. intersectează str. — poziția 12. 142. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 118. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”.

200. — poziția 70.027. — poziția 110. suprafață construită = 200 mp. 41. nr. 16”. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. Szent Peter — arteziană 1 buc. — poziția 12. Trandafirilor nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. — poziția 72. Arany Janos — conductă azbociment. nr.030”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 42. 4. — poziția 4. 65.015. 40.85 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. Lungime = 6.884”. Str. 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Valoare teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 17. 3. topo 940. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. 0. Cetății nr. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11.88 km asfalt. — poziția 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”.64”. — poziția 51. 38. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171.200 mp. Gaspar Andras în partea de Est. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1. Szent Peter — conductă azbociment. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. topo 200/2. Lungime = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.600”. nr. — poziția 66. — poziția 148.261. — poziția 120. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. — poziția 33. 66. 1.2008 11.284”.288”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.66”.720”.273”. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1.273”. cadastral 159”. suprafață construită = 100 mp. 2006”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. topo 8. — poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. Cetății. — poziția 49. Str. 56. cadastral 1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici.880 km. 560 ml”.19 km pământ”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194.211”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. 69. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.70 km pietruit”. — poziția 109.12 km”. suprafață construită = 260 mp P + II E”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. — poziția 3. topo 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37. în intersecția str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. nr. — poziția 48.18 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.705 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.504”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. conform anexei nr. 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 9. Trandafirilor suprafață teren = 0. 46. — poziția 111.020 mp. — poziția 125. — poziția 5.65”.785 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368.931”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. — poziția 11. Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. — poziția 108. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. — poziția 8. 59. La anexa nr.58 km. — poziția 53. 0.000”. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.798. 79.000”. Moldovei — conductă polietilenă.18 km asfalt. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.893”. str.25”. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.00 km asfalt. 76.03”. capacitate 26 mp”. str. — poziția 19. 39.”. suprafață utilă = 0. Piața Bisericii centru — conductă zincată.800 ml”. 3. — poziția 123. suprafață teren = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.315.520”. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții.896”.621”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.21 km asfalt.67 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. 100 ml”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. poziția 180. — poziția 35. 2.64”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.81 km pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 78.471.785 km. — poziția 43. Valoare teren = 453.887”.824. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. — poziția 99. 9. 900 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 67.644”. Piața Bisericii cu Str. Cetății adiacent cu str.142”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331.00 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. 10. Gării.008”. — poziția 112. cadastral 243.100”. — poziția 147. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588.989”. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63.165 mp”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.290 km. — poziția 69.552”.72 km pietruit”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. — poziția 47. — poziția 126. Piața Bisericii.64 km. — poziția 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. — poziția 10.426. 0.26”. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. pozițiile 158 — 164.174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 116. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. cu locuința medic. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971.074. 74. 4.64 km asfalt”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22.04 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. conform anexei nr.03 ha”. Str.70”. — poziția 34. — poziția 138.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. 0.290 km pământ. PARTEA I. 6 situat în școlile de pe str. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. Str. suprafață teren=700 mp.701”.25”.280”. nr. — poziția 32. Str. — poziția 63. — poziția 61. — poziția 6. I—IV clădire veche”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. 700 ml + 350 ml”. La anexa nr.873”.XI. — poziția 46.9”.189”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. 1.482. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”.28 km asfalt. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls.

102. — poziția 53.2008 suprafață curte = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600.880”. 160.066. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. Valoare teren = poziția 51”.XI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870. Valoare teren = poziția 51”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 36. — poziția 15. Valoare teren = 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.929. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136. — poziția 11.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. 164/5. 27/a.75”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. — poziția 2. 2005”. suprafață construită = 120 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. — poziția 30. — poziția 81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 60. — poziția 72.487”. 176. — poziția 58. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. — poziția 57. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”.729”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.286.84”. — poziția 61.75”. suprafață curte = 1.780. — poziția 62. PARTEA I. — poziția 31. suprafață curte teren aferent = 2.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372.67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr.524”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.048. — poziția 7. topo 129/1. 165/7.75”. suprafață construită = 200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. — poziția 41. — poziția 52.34”. Valoare teren = 90.604. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996. 201. — poziția 70. — poziția 35. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. — poziția 75.077.34”.34”.34”.000”. — poziția 28. 238/b.412”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. 3. La anexa nr. Valoare teren = 164. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie. suprafață curte = 3.558 mp”.412.284 mp”. 157.262.044. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 54. suprafață curte = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. cadastral 160.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. nr. — poziția 3.162”.34”. . 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 19. 12. 175. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.882”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146. — poziția 12. — poziția 9.379”. nr. cadastral 243.121.960”. Valoare teren = 49. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3.607. — poziția 71. — poziția 29. nr.67”. suprafață construită = 550 mp. nr. — poziția 63. 1145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.68”. suprafață curte = 5.445”. cadastral 243.000”. garaj)”. Valoare teren = 219. 165/6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”.387 mp”.571. — poziția 44. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Valoare teren = 85. 19 — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.18”.700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98.590 mp”. 200. — poziția 68. nr. suprafață curte = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30.84”. — poziția 40. Valoare teren = 151. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). — poziția 64. nr. suprafață curte = 4.58”. Valoare teren = 181. topo 238/1.044. cadastral 243”. — poziția 42.75”. — poziția 5.773 mp”. 189.50”.033. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. nr. suprafață construită = 532 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. Nr. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.122 mp”. 50. suprafață construcție = 80 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. Valoare teren = poziția 64”. — poziția 22. nr. — poziția 16. — poziția 43. suprafață construită = 180 mp. topo 164/4. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.318”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.868.042”. suprafața construită = 400 mp.83”. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531.870 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127. — poziția 80. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. Valoare teren = poziția 51”. — poziția 38. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 25. Valoare teren = 213. 198.086 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. suprafață construită = 195 mp”.50”.34”.116”. — poziția 14.000. 165/4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 10. Valoare teren = 101. suprafață construită = 450 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. nr. — poziția 23. 297. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”. — poziția 21.50”. suprafață construită = 770 mp”. — poziția 55.000”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.491. Valoare teren = 97. — poziția 26.34”. 2004”. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. — poziția 73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145.58”.84”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164.68”. pozițiile 82 — 98. — poziția 32. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr.75”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”. cadastral 245. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 3. — poziția 17.34”. cadastral 1144.01”. 799/28.000. Valoare teren = 367. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.816”. Valoare teren = 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.208”. — poziția 34.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. .67”.34”. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557.000”.000”. — poziția 107. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”. — poziția 59.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”. — poziția 126.84”. — poziția 64. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 55.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”.17”. — poziția 119. — poziția 88.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.50”.84”.34”. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.000”.000”. — poziția 115. — poziția 69.69”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 109. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 125. — poziția 112. — poziția 72. — poziția 117.50”.000”. — poziția 46.000”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.2008 — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 106.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 121. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 93. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.35”. — poziția 113. — poziția 86. — poziția 127.34”. — poziția 116. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”.50”.01”.67”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.34”.67”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 96. — poziția 54.67”. — poziția 100.XI.68”.50”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 79.000”. — poziția 76. — poziția 97. — poziția 124.491. — poziția 99. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 84.84”. — poziția 118. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 105. — poziția 80.42”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 77.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 70. — poziția 98. — poziția 58.34”.000”. — poziția 51.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.68”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 91.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 65.84”.088. — poziția 111. — poziția 103. — poziția 120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 94. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 61. — poziția 134. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 133.17”. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 53.50”.000”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 132. — poziția 130. — poziția 131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.386.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 73. — poziția 60.82”.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 123. — poziția 83. — poziția 50.50”. PARTEA I. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 122. — poziția 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”.000”. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 67.386.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. — poziția 47. — poziția 62. — poziția 87.50”.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 63. — poziția 89.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 101.17”.000”. — poziția 71.193.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 82. — poziția 74. — poziția 95.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”.69”.000”. — poziția 110. — poziția 129.000”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.491. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.

— poziția 192.34”.18”. — poziția 200. — poziția 151. — poziția 196. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.51”.352.84”.071.636.441”. — poziția 177. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. — poziția 149.000”.01”. — poziția 164. — poziția 154. — poziția 152. — poziția 153. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31. — poziția 178.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.60”. — poziția 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.18”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.044.470”. grădinița suprafață = 247 mp. — poziția 166. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”.50”.92”.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. — poziția 140. — poziția 198. — poziția 139. — poziția 182. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 193. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”. — poziția 148. — poziția 163.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. topo 106 și 107”.67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.500”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.206”. — poziția 165. — poziția 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 199. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85. — poziția 157.345”. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.000”.790. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.044. — poziția 179. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880. — poziția 145. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca.18”.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.67”. — poziția 190. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 155. — poziția 197. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.2008 — poziția 135. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 181.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 188. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. — poziția 138.140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. — poziția 173. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”. — poziția 171.806”. 799/28.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.5 km”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr.84”.34”.68”. — poziția 185.372”.50”.000”.000”. — poziția 168.68”. Nr.50”.000”. — poziția 161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.000”.361”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78.50”. topo 2”. locuințe profesori suprafață = 274 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.000”.34”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2.188”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.34”. — poziția 162.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 184. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. — poziția 158.XI. — poziția 187. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 147. — poziția 195. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. — poziția 194. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 137. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.862”.67”. — poziția 170. — poziția 201.000”. — poziția 167.139”.000”.000”. topo 58 și 59”. — poziția 180.50”. — poziția 189. — poziția 150.02”. 250. — poziția 142. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. — poziția 141. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. — poziția 169.402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. PARTEA I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. — poziția 183.163”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 159. — poziția 156. — poziția 144. — poziția 186. 92. — poziția 172. — poziția 174.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.000. — poziția 7. 12.75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 1964.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 1998. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 207. 28.84”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 219. 114.873”. 122. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 205. — poziția 82. conform anexei nr. — poziția 23. pozițiile 109 și 110. — poziția 74.71. — poziția 84. — poziția 209. — poziția 10. pozițiile: 222— 232. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.790. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. — poziția 12. după poziția 108 se introduc două noi poziții. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 19. — poziția 208. 14.40. 16. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2. 0. . 26. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”. — poziția 18. 0. — poziția 11. — poziția 203. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”.01”.4538. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. 1957. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. — poziția 217. 1920. — poziția 26. La anexa nr. — poziția 210.685.000”.01”. — poziția 63. suprafață = 214 mp”. Nr. 1974. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”.34”. 27. — poziția 65. La anexa nr. La anexa nr. — poziția 202. se abrogă poziția nr. 121. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții.008 “. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”.0948”. 2. 1957.2008 17. 1968.685. 0.25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 206.810”.408”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 0. — poziția 22. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 72. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. — poziția 64.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”. pozițiile 47 și 48.120”. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”. — poziția 9. conform anexei nr.533 mp. La anexa nr. — poziția 25. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. — poziția 221. — poziția 220. 10.50”. — poziția 80. — poziția 66. — poziția 27. suprafață = 296 mp”. — poziția 67. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. — poziția 3. 2001”. pozițiile 28 și 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.24.408 “.XI. — poziția 204. — poziția 8.89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. cadastral 57”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. nr. topo 423/3”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 81. cadastral 30”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1.02”. 1880. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. conform anexei nr. după poziția 99 se introduc patru noi poziții. La anexa nr. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. — poziția 10. — poziția 4. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”.34”.67”. — poziția 212. — poziția 16. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5. 18. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 214. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. — poziția 20.000 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. 48/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 113. — poziția 218. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. conform anexei nr. 2. 105. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 83.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.30.58. 67.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 211.000”.02 “. 1972. 15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.67”. 1993. — poziția 2. 0. 5. — poziția 216. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 30. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.843”. 13.855”. — poziția 69. — poziția 29. — poziția 17.381 mp. 62/A. 48. — poziția 213. 13.5170. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.67”. 119. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 1973. 16. după poziția 46 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 1957. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. pozițiile 100—103.000”. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.79. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. — poziția 13. — poziția 21. — poziția 215.

23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții.240”. 37. — poziția 22. cadastral 27”. 44. 19. 20.750 mp. 54/A. cadastral 63”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. cadastral 31”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. pozițiile 129— 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. Șișterea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr.XI. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. La anexa nr. suprafață = 156 mp”.287 mp. 49/A”.920 mp. nr.080”. — poziția 17. 56/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 89. diametru 200 mm. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226.914 mp. 27/A. suprafață = 228 mp”.770”. — poziția 111. 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 63. 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”.500”. — poziția 16.100”.080”.320”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”.911. cadastral 31”. cadastral 27”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 11. Șușturogiu”. nr. — poziția 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.764”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. nr.2008 — poziția 88. 75. suprafață = 214 mp”. cadastral 56”.300”. 4 forări în satele Cetariu. — poziția 95. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. Șușturogiu. 17. — poziția 75. — poziția 93.617 mp. — poziția 124.378 mp. 38/A.6. — poziția 115. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. 240/A. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. cadastral 28—29”. — poziția 108. suprafață totală = 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 76/A. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . — poziția 99.632 mp. — poziția 70.240”. nr. — poziția 118. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. suprafață = 497 mp”. nr.320 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. — poziția 97. cadastral 44”. suprafață = 657 mp”. 40/A. — poziția 100. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408. — poziția 52.400”. suprafață = 270 mp”.500 mp”. — poziția 42.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. — poziția 2.921. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr. — poziția 117. — poziția 123. conform anexei nr. cadastral 39”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283. nr. cadastral 45”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 15. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 101. cadastral 61”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.620”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67.651. 90/A. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. 67. — poziția 109. 89/A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. — poziția 44.80”. nr. — poziția 20. suprafață = 600 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. pozițiile 76—79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. cadastral 61”. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. — poziția 18. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4.850”. 55.53”. — poziția 102. suprafață = 143 mp”.260”. — poziția 103. suprafață = 564 mp.787 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. — poziția 69.632”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. nr. — poziția 10. — poziția 23. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. cadastral 38”. conform anexei nr.200”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp.620”.151”.409. La anexa nr. 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. PARTEA I. — poziția 41. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. Tăutelec. cadastral 37”. — poziția 92.560”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. suprafață utilă = 7.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.000”. suprafață 168 mp. — poziția 39. — poziția 4.280”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”.2”. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr. suprafață = 353 mp”.806. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. 53.000 mp. nr. Nr. cadastral 62”. 41/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. — poziția 72. — poziția 65. 73.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”.140”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. — poziția 94. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 104. nr. — poziția 68. — poziția 110. — poziția 91. — poziția 107. cadastral 34”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13.

383. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 2005”.000”.000”. 25. 21. pozițiile 83—87. — poziția 60. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. 7. — poziția 43. topo 562/2. 382/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. — poziția 45.F. 559. 116. 23. pozițiile 68—75. — poziția 52. cu suprafața de 690/1665 mp”. 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 35.8. cadastral 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. 500 mp”. topo 118. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”.200 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. topo 115.568”.000”.000”. 24. — poziția 15. — poziția 18. — poziția 38. — poziția 3.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. 309 de 1. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. 61.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 3. 119. 9. suprafață construită = 60 mp. 18.22 km macadam penetrar. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. — poziția 67. 75. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. nr.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. suprafață teren = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. — poziția 47. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. cadastral 29. — poziția 25. — poziția 30.730”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. PARTEA I.280”. 34. suprafață desfășurată = 469 mp. Nr.311 mp”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. 19. 24. suprafață construită = 210 mp. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”.000”. nr. — poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. 4. suprafață construită = 360 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 20. nr. La anexa nr.000”. — poziția 5. suprafață desfășurată = 546 mp. nr. — poziția 27. cadastral 77. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. — poziția 17. 20. nr. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.830 mp”. nr.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. suprafață desfășurată = 60 mp. cadastral 30. suprafață = 5. nr.412”. topo 42/2 și 41/6. cadastral 78.2008 suprafață teren = 583 mp”. suprafață construită = 546 mp. cadastral 76.747mp”. Mișca. cadastral 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.500”. 799/28.391 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. din care 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. — poziția 28.800”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. CF 3 N.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. 206. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. — poziția 49. suprafață = 1. La anexa nr. suprafață construită = 450 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. 160. 11. — poziția 24. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.820”. — poziția 19. — poziția 23.100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. suprafață construită = 469 mp. — poziția 57. — poziția 66. 8. — poziția 9. — poziția 16.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. 26. — poziția 2.880”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. 21.000”. nr. — poziția 6. suprafață = 522 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 30. 2. — poziția 36. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”. — poziția 26.449 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. — poziția 50. — poziția 44. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 13. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”.250 mp. suprafață desfășurată = 410 mp. — poziția 49. suprafață construită = 914 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. — poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. . La anexa nr.665 mp”. topo 348.000”. nr. — poziția 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 31”. topo 70 și 71. suprafață teren = 3. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. suprafață = 427 mp. cadastral 80. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. nr. pozițiile 83—91.600”. 16.8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. — poziția 7. — poziția 65. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”.. 22. 62. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 78. topo 440. 15. — poziția 4. 21. P + 1E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. — poziția 55. 32. — poziția 51.437 mp”. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. 22. 120. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. topo 381/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. 23. 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. 2005”. suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. 2. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. 580. 10.000”. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. Sâniob extravilan nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. 2003. — poziția 51. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. 13.4”. 47. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 64. — poziția 22. suprafață = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. topo 93. 17. 59. — poziția 8. 12. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. suprafață desfășurată = 420 mp. suprafață desfășurată = 1. 50.28 km pietruit”.270”. topo 562/2. 14. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”.100 m asfaltat”. 23. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.4”. — poziția 10. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”.

— poziția 17. — poziția 44.709”. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 15.358”. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.604”. 102. — poziția 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. — poziția 9.000”. 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. — poziția 62. cu trotuar pe un sens. 799/28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. lățime = 7 m”. după poziția 136 se introduc trei noi poziții. nr. topo 101.115”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. având un pod.300 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”.150”. Gardureaua”. — poziția 12. 4.300”. — poziția 42. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. — poziția 18.964”. 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 27. Capătu satului”. — poziția 38. 25.733”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. — poziția 39. — poziția 47. — poziția 40. — poziția 56.822”.200”.977”. — poziția 19.280 m. 22.172”.000 mm. La anexa nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. — poziția 50. b) poziția 5. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. . coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 1965/3.2008 — poziția 36. 90. 103. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 36. — poziția 38.848”. 123. — poziția 42. — poziția 48.312”. — poziția 50.300 m”.929 mp”.891”.000”. — poziția 16.251”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. 1964. — poziția 43. — poziția 41. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. 91. 1967. — poziția 20. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”.500 m”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. nr. — poziția 21. pozițiile 65—77. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.659”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.037”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.306”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. Goroneț”. — poziția 49. — poziția 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.582”. 85. suprafață teren intravilan = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. — poziția 55. — poziția 51. 1965/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118.461 ha”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. 1965/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. Speteaza”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. — poziția 48. — poziția 47.772”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.903”.454”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89.796”. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166. 29. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. 122. — poziția 45. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 25 — poziția 41. — poziția 32.172”.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. La anexa nr. La anexa nr. CF nr. — poziția 40. suprafață = 3.210”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1.221”. 84.736”. 1968. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. — poziția 46.281”.772”. nr. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.000”. — poziția 44.200 m”.891”. — poziția 49. 92. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.195”. 30. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. — poziția 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. conform anexei nr. 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. 121. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”. 124. — poziția 31. 1962. — poziția 7.828”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 48. 82. lungime = 1.XI.601”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 35.522”.535”. clădirea veche a școlii generale Vășad”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. — poziția 51.650”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. — poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”.269”. topo 98/Vășad”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. pozițiile 137—139. și 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.050”. — poziția 24. 1966.000”. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71.300 mp. cu trotuar pe un sens de drum”. asfaltată 1.814”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.828”. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.700”. pietruită 700 m.789”.000 m. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”. — poziția 46. suprafață = 426. se modifică următoarele poziții: — poziția 9.043mp.340”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51. diametru = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. — poziția 6. — poziția 52. topo 172.229”. topo 1963.

coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 799/28. La anexa nr. — poziția 5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. — poziția 21. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. pornește din E 60 duce spre Criș.000 m”. — poziția 17. suprafață = 59.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. — poziția 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.92 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. 3385. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. 3282/3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. topo 3282/1.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 27.500”.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. Satul nou”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. 3380.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. — poziția 33. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. — poziția 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. — poziția 37. — poziția 28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. conform anexei nr. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87. — poziția 40. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. — poziția 29. La anexa nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. având lungimea 500 m”. .500”.000”. — poziția 18.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.200 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. — poziția 10.500”. — poziția 58.000”. — poziția 23. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. PARTEA I.000”.000”. Nr. 3382/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 11. 3384. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”. pe o lungime de 6 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. — poziția 16. — poziția 7. Cartier Nufăru”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.500”.000”.000”. — poziția 60. — poziția 35. — poziția 4.000”. Registru parcelar.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. 3381. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. lungimea 6. C.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. 33. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. 32. 31. nr. — poziția 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 2. — poziția 22. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. — poziția 20. — poziția 36. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. lungime de 500 m”. are o lungime de 600 m”. lungimea de 1. pozițiile 51—68.000 m”. de sub Dealul Vidului.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. — poziția 25. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.500”.XI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. — poziția 30. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 39.500”.000”. — poziția 15. pozițiile 79—82. lungimea 700 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.100 m”. lungimea = 1.000”. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu.000”. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 24. 3379. — poziția 3.000”. — poziția 8. 25. — poziția 12. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. — poziția 9. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi.000”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. — poziția 57. — poziția 32.500. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. — poziția 13. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000”. — poziția 34. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. F.

000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. 84. — poziția 68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. — poziția 88. — poziția 66.2 km)”.000”. topo 345.000”. 81. — poziția 53. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. — poziția 50. 38.250”.500”. 74. — poziția 64. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. 82. 102. 90. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. conform anexei nr. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187.625”. — poziția 67. 37. 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. 580/2004”. nr.000”. administrativ 224. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. care duce din Glimea la pădure 3.000”. — poziția 156. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.150 km)”. 70 și 74. 92. — poziția 60. — poziția 65. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000”. cu suprafața de 490 mp”. 799/28. conform anexei nr.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. — poziția 54.500”. 34. lungimea = 6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. pozițiile 96 și 97. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.500”.000”.2008 — poziția 41. 86. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. 580/2004”. lungimea = 1. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind.250”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 43.XI.000 m”. teren aferent 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. — poziția 42. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. — poziția 55. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.250”. pozițiile 66—69. 28. administrativ 223. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 69. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 44. — poziția 43. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea = 1.752”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. km 0+000–15+150 (15. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. sub topo 36. 83.750”.800 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. cu teren aferent de 3503 mp”.500”.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A).20 ha teren”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. b) se modifică următoarele poziții: . — poziția 57. — poziția 45. situată la nr. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. topo 342. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. La anexa nr.000 m”. 101. administrativ 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. km 0+000–8+600. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. topo 372 și 373.500”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 344/2 și 345. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 49. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. pozițiile 100— 107. 78. având nr. 27 — poziția 70. PARTEA I. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 85. — poziția 46. 80. — poziția 61.000 m”. lungimea 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. — poziția 71. 36. — poziția 63. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 79. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3411/1. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.6 km)”. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500 m”. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 5. conform anexei nr. — poziția 72.000”.488 mp”.000”. La anexa nr. — poziția 58. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. — poziția 73.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.000”.500”. de lângă contracanal. — poziția 51. km 0+000–8+200 (8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 80. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.250”. 67. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 87. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.750”. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. (8. 580/2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 68. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. 69. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 99. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.

164. 364.1963 ha”. 147. suprafață = 9. 48. 176. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. 30. 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.2287 ha”. CF nr. — poziția 118. 168.099”. 158. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. nr. suprafață = 0. suprafață construită = 1. 21. 415. conform anexei nr. 106. 135. — poziția 78. 54. — poziția 98. 5.757”. — poziția 101. nr.025”.471 mp”.12 ha”. 157. 108. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. topo 39/1”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. suprafață = 0. 58. 47. 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”. — poziția 91. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18. 166. topo 294. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 3. La anexa nr.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 161. topo 112 cu 0. cotă-parte 4. — poziția 66. 31. nr. cadastral 74 cu 1. 15. nr. 124.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. suprafață construită = 198 mp. 121. — poziția 120. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. topo 251/1. pozițiile 210 și 211.0910 ha”. 39. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. — poziția 47.293 mp. 44. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. 41. topo 107 cu 0.XI. 126.400”. 85. 60. 152.421 mp.774. b) poziția 68. 57.34 ha”. nr. 17. 10. conform anexei nr. 102. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54.52 ha”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. suprafață = 126 mp”.10 ha”. 46. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. 55. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 148. 140. 26. 227”. 52. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.1219 ha. nr. 23. La anexa nr. suprafață teren = 0. 239/7.0744 ha. . 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. 89.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. 55/C.00”. nr. — poziția 109. 45. topo 2925. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 128.000”. — poziția 88. nr. 129. 42. 53. 88. din care suprafață construită 193 mp”. pozițiile 87—115. 78. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”.nou și 6. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. 24. 400. b) poziția 159. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. 47.703 mp arabil. topo 293. suprafață = 0. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. 7. 41. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. 366/2. 160. 43. 9. suprafață = 0. suprafață construită = 340 mp”. 153. 79. 122. La anexa nr.944/513. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. 121. 44.000”.33 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.634 mp. 156. La anexa nr. 46.1259 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. 136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 162. conform anexei nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. 28. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. nr. — poziția 31. topo 359. suprafață = 1. 538. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. 18.0867 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 11.16 ha”. topo 111 cu 0. — poziția 107. 167.000”.11 ha”. 4. topo 189/2. suprafață = 0. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. topo 378. — poziția 96. 14. 114. 56. 32. — poziția 125. topo 153. topo 110 cu 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 43. 48. suprafață = 0. — poziția 19.000”. total = 0. topo 104. 190.1923 ha”. 159. suprafață = 0. 88. 72. 22. 149.44 ha”. suprafață construită = 40 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. nr. 30. 125.000”. — poziția 77. topo 161. 8. 101. 25. 33. 178. La anexa nr. 38. 77. 239/9. 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. 119. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. nr. suprafață construită = 200 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”.1162 ha. La anexa nr. pozițiile 215 și 216. total = 0. 100. 45.680 mp + grădina pe nr. suprafață totală 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.944 mp”. suprafață = 0.269 mp (din care 2. inclusiv grădina”. 48. 36. 143. 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. 799/28. cu suprafața de 1. 12. 234. suprafață = 0. 45. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. — poziția 87. pozițiile 121—128. nr. La anexa nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. 181. topo 222. 13. 19.00”. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 1.2313 ha”. 42. — poziția 11. La anexa nr. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. 142. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.33 ha”. La anexa nr. 59.0300 ha. 177. nr.718 mp arabil)”. 34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 415. topo 181. — poziția 10. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. nr. 226. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. 16. suprafață teren = 3. 37. 29. cadastral 75 cu 9.4”. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. nr. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. nr. suprafață construită = 50 mp”.000”. suprafață = 100 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. suprafață = 1. 35. 27. suprafață = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 50.66 ha”. Nr.05 ha”. 139. 6. topo 363. 33. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 2. suprafață construită = 200 mp. suprafață construită = 100 mp. 46. 40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162.300 mp. nr. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. 49. 31. 32. 40. nr. topo 108 cu 0. 51. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. topo 329/5. topo 4314. 20.000 mp. — poziția 73. 39. suprafață = 1. topo 185. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. 84. 43. — poziția 93.2008 — poziția 95. — poziția 40.

32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții.850. La anexa nr. 73. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. poziția 100.37 ml”. 54. suprafață 9. 38.199”. 57. 17. 83. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent. 11. — poziția 24. — poziția 23. pozițiile 65 și 66. 57.418”.000 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191.875”. — poziția 24. 68.548”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. amplasat în extravilan. — poziția 78.13 ml”. 52. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. 9. 63.280 mp”. 30. sat Rîpa”. 59. 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 31 și 36.483”. 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr.2003”. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 53. — poziția 21.434”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.400 mp”. — poziția 26.000 m în satul Paleu”.952”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. 35. topo 312. 48. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”. 29 — poziția 14. Str. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”.3. 799/28. pozițiile 106— 133. 33. — poziția 14. — poziția 77. conform anexei nr.898”. 47.717”. 50. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. — poziția 19. pozițiile 174 și 175. 51. Str.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. La anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr. — poziția 79. — poziția 28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. La anexa nr. 48.671”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 89. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46.000”. 35. — poziția 12. 61. 67. — poziția 8.024”. conform anexei nr.972. 8”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 12. — poziția 3. 313”. teren aferent = 1. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. — poziția 12. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. 103 = 400 mp”. suprafață utilă = 10.000 mp”. conform anexei nr. — poziția 32. 10. 85. 88. .489”. 10.2008 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. nr. — poziția 29. — poziția 14. 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. topo 1238/27”. La anexa nr. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.600”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”.834. conform anexei nr. 4.900 mp”. PARTEA I. — poziția 15.43 ha. 58. 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.100. topo 1238/27”. teren aferent 700 mp.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. 40939/03. 24. 4. — poziția 31. 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 19. suprafață 14.751”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 1. teren aferent 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.XI. 56. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.575”. 8. pozițiile 33—56. — poziția 21. — poziția 26. 37. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. Târgului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa.17.75 ha”.000 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 15. — poziția 30. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”. — poziția 11. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. suprafață totală = 26. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. — poziția 22.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. La anexa nr. conform anexei nr. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.199”. 60. 50. 78. 40. — poziția 18.2”.000”. 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 81. 31.561. — poziția 9. 6. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. La anexa nr. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27. — poziția 13. 73. — poziția 18. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. Târgului nr. pozițiile 36 și 37. — poziția 23. 26. — poziția 27. 62. nr.93 ml”. 56. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. — poziția 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. 5. 167 = 1.601”. nr. 53. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243. 92. — poziția 15. 61. — poziția 11.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. suprafață construită = 285 mp. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții.95 ml”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. 65.280”. 87.767”.790. 51. 39. — poziția 25.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală.000”.000”. 53.924”. 52.816”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. suprafață construită = 680 mp”.756”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. topo 477”.970”. — poziția 27. — poziția 12. 58. 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8.475”. 3. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 72. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.51 ml”. 42. suprafață totală = 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18.02. La anexa nr. conform anexei nr. nr.009”. 55. Târgului nr. suprafață construită 600 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. 64.176”.

suprafață construită = 64 mp”. București. II. (2) și (3) din Legea nr. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. *) Anexele nr. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. 1. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. 1. nr. teren aferent = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. suprafață construită = 408 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret.049”. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Nr.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. secretar de stat București. — poziția 24. conform anexei nr. cu modificările ulterioare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. 500/2002 privind finanțele publice. 1. 41. șos. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. republicată. Partea I. 711 din 20 octombrie 2008. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. județul Iași». 1. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret.323”. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. Eugen Teodorovici.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. județul Iași. 19 noiembrie 2008. Varujan Vosganian București. 20 august 2008. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. — poziția 36. 30 alin. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Ministrul internelor și reformei administrative. Partea I. Nr.483. Panduri nr. — Anexele nr. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.214 mp. Ministrul internelor și reformei administrative. publicată în Monitorul Oficial al României. Liviu Radu. — poziția 29. 799 bis în afara abonamentului. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. județul Iași»” 2. — poziția 25. și al art. 140. Ministrul economiei și finanțelor.930”. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. teren aferent = 852 mp. secretar de stat p. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. 578. — Hotărârea Guvernului nr. teren aferent = 1.XI. Articol unic. — poziția 28. se modifică după cum urmează: 1. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.000”. Nr. 931. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008.2008 — poziția 30. județul Iași. PARTEA I. suprafață construită = 238 mp”. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. nr. 108 din Constituția României. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 140. Paul Victor Dobre. județul Iași În temeiul art. — poziția 34. pozițiile 37—47.908”. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.340”. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. Art. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „337.094 mp.010 mii lei. 1. — poziția 35.500”.840”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr.

care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. E. având în vedere prevederile art.N. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. cu sau fără contribuție personală”. punctul 8 va mai mult de 3 luni. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). Partea I. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6.”. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. În anexa nr. 19 noiembrie 2008. cu modificările și completările ulterioare. DVD)2). 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. cu modificările și completările ulterioare. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6.105/2008. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. dar nu asigurații. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. Ministrul sănătății publice. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. dacă există2). prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. limba română. cu sau fără contribuție personală”.” „8.” Art. În anexa nr. spital. cu sau fără contribuție personală”. În anexa nr. PARTEA I.”. 232 din Legea nr. cu sau fără contribuție personală”. notele de „3. pe suport electronic (CD. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. dacă sunt elevi. . 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. 799/28. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. până la începerea anului universitar. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. Nr.XI. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. În anexa nr. I. 1 „Criteriile privind includerea. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. dacă este cazul. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. cu sau fără contribuție personală. precum și femeilor gravide și lăuze. Nr. Partea I. cu sau fără contribuție personală”. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12. În anexa nr. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici.920. 5. 210 din 19 martie 2008. 318/2008 asigurații. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. În anexa nr. nr. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani.”. publicat în Monitorul Oficial al României.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. se modifică după cum urmează: 4.”. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. 1. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. II. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. dacă este cazul2). în comparație cu terapeutică.

tel. sectorul 1.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.47. C.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.58. fax 021. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I.47. RO427282. fax 021. parter. nr.A.29/150.410.51.720 1.monitoruloficial.15.500 2.2008 conține 32 de pagini.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare. 799/28.36 și 021. Monitorul Oficial al României. Panduri nr. 65. 1.A. București.500 3.ro.I.A.30.410. limba român Monitorul Oficial Partea I.. Parcului nr.XI. sectorul 5. bloc P33.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 .411.F.33 și 021. șos. București.318. 021. Partea I.77.318. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr.500 1. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7.51. 021. internet: www.410. Prețul: 2. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2. e-mail: marketing@ramo.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. Str.250 430 1. crt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful