Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). prevenirea și contracararea. • contribuția financiară la bugetele civil. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. împreună cu aliații. • asistență acordată țărilor partenere. Alianța se află în proces de transformare. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni.1. valorilor și obiectivelor NATO. împreună cu statele aliate și partenere. În acest scop. Ca membru al Uniunii Europene. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. cât și militar. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. 2.XI. România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. PARTEA I. atât la nivel politic. În acest sens. iar regimurile și actorii care le susțin. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. atât în interiorul. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. într-o viziune unitară. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). anticiparea. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. apreciind. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. 799/28. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene.2. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. • protejarea teritoriului național. zona Mării Negre. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. În contextul demersurilor pentru integrare. România va acționa prin toate metodele legitime. se va acționa pentru: • cunoașterea. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. în același timp. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). care trebuie să asigure. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). printr-o strategie interinstituțională eficientă.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). prevenirea conflictelor. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. Nr. descurajați. 2. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. managementul crizelor. În plan intern. 2. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. a populației. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. intervenție umanitară. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene.3.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. — transformarea capacității de apărare a României. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. • asigurarea. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. cât și în afara zonei euroatlantice. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile.

2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. România este stat neposesor de arme nucleare. Nr. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. direct sau indirect. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. strategii. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. administrație publică la nivel central și local.1. cu prioritate. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. aliate și partenere. sănătate. infrastructură și comunicații. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. în vederea diminuării riscului de proliferare. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. 3. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. mediu. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. doctrine. în cooperare cu structuri similare din statele europene. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate.5. a populației și obiectivelor autohtone. contracarare și reconstrucție postconflict. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. de Est și de Sud-Est.4. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. adaptare și integrare de noi concepte. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. Se vor urmări. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic.2. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. precum și economic. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. 799/28. 2. sisteme manageriale și capabilități. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. • pregătirea profesională continuă a personalului. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. inclusiv informative. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice.XI. asistență complexă în procesul de prevenire. PARTEA I. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. 2. în principal în domeniile militar. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. educație. siguranță și ordine publică și informații. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.

— respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. precum și la măsuri de tip „coaliție”. 3. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. asigurând autonomia subsistemelor componente. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). în rândul cărora misiunile antiteroriste.5. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. De asemenea. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. În același timp. în sprijinul autorităților publice. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. orientate spre obiective. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. ușor de desfășurat în teatru. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. PARTEA I. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. — implementarea noului model de management al resurselor umane. mobile. pentru misiuni clasice și neconvenționale. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare. Nr.3. . respectiv cele de contraproliferare. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice.XI. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. flexibile. De asemenea. Ca direcții principale de acțiune. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. 799/28. De asemenea. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. prin asigurarea resurselor umane. 3. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor.4. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. De asemenea. 3. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. materiale și financiare necesare. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. în cazul unor urgențe civile. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză.

Industria de apărare. 3. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. protejarea populației. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. 799/28. bilateral. parte componentă a industriei naționale. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. 3. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. în mod prioritar. ale NATO și ale Uniunii Europene. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. 3. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației.7. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. materiale și financiare. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. sabotaj. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. tehnologiilor și armamentelor.8. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — întărirea capacității instituționale. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. crimă organizată). a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. — apărarea împotriva dezastrelor. . pe plan extern. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. De asemenea. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. — participarea la programe și proiecte internaționale. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. subversiune. în special a celor umane. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. PARTEA I. a intereselor naționale. În acest sens. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. Nr.6.XI. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. spionaj.

799/28. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt.2008 și internaționale. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. Managementul resurselor umane. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. De asemenea. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. Ca stat european. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. care să ofere facilități și capabilități sporite. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. 4. resurselor umane. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. a societății românești în ansamblul ei. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. formare. — reabilitarea. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. — pregătirea. cooperare și parteneriat. în special aerian și maritim. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. Nr. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. perfecționare și promovare a personalului. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. 4.XI. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată.1. din surse naționale . Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu.3. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. specializate și eficiente.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării.2. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. PARTEA I. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. 4. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. potrivit priorităților. viabile și sigure. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. permite identificarea constrângerilor. compatibile cu infrastructurile europene. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. performanțe și rezultate.

48. suprafață teren = 555 mp.448. nivele 2. CF 1892. suprafață teren = 2. 702.246 mp . teren = 884. CF 11237. ateliere. nr.D. 108 din Constituția României. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.994. teren = 112. str. Tudor Vladimirescu nr. — Hotărârea Guvernului nr.369”. Oradea. 9. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. — poziția 705.724”. Moscovei. cu modificările și completările ulterioare. suprafață desfășurată = 3. cadastral 8288. regim de înălțime P. Str. magazie. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. suprafață construită = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. Roman Ciorogariu nr.497”. se modifică și se completează după cum urmează: 1. 711. suprafață teren = 1.049 mp. birouri. nivele 2. cadastral 392 Oradea. 42. cabinet kinetoterapie.649 mp. CF 1871”. suprafață construită = 208 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. S+P+1E. suprafață teren = 12. 786. Unirii.F. vecinătăți: șosea. 785. Oradea. — poziția 704. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. cadastral 478 Oradea.130 mp. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. ateliere și teren aferent)”. vecinătăți: locuințe particulare”. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. regim de înălțime P–P+3E. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. str.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. anul terminării construcției 1865. Str.A. anul terminării construcției 1882. cadastral 8290. suprafață construită = 1. teren = 266.044 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. săli clase și sport. anul terminării construcției 1879. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. 723. PARTEA I. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. — poziția 706. cadastral 81. publicată în Monitorul Oficial al României. nr. teren = 108. 794. (3) din Legea nr. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. .F. orașelor și comunelor din județul Bihor. platformă gunoi și teren)”. regim de înălțime P. Art. rezervor. S+P+1E. vecinătăți: Str. magazie + micromenaj. regim de înălțime P. regim de înălțime S+P. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. centrală termică.273. cadastral 115. Aurel Lazăr nr.175 mp.309 mp. magazie lemne. spălătorie + garaj. — poziția 703.191.169 mp. suprafață teren = 4. nr. regim de înălțime S+P.660. Popești. topo 557 Oradea. precum și al municipiilor. vecinătăți: Casa Laroche”. nr.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. Tileagd.782 mp. B. C+D. vecinătăți: R. Nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. șopron. clădire școală veche și cabină portar)”. suprafață teren = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață construită = 2. 13. 784. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. cadastral 328. 1 Oradea (clădire școală. anexă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. suprafață construită = 427 mp. — poziția 700. atelier. Unirii nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. nr. republicată. str. nr. locuințe particulare”.660 mp. P+1. 41. Partea I. 731. 796 și 798. vecinătăți: Grădinița nr.018. S+P+2E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. șopron. și al art. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art.604. Oradea. Menumorut nr. 11.774 mp. nr. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. terasă și teren”. intrări subsol. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. nr.. nr. str. garaj. magazie. teren”. teren = 480. regim de înălțime S+P. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. teren = 229. La anexa nr. suprafață construită = 3. suprafață teren = 2.029. magazie. nr. suprafață construită = 824 mp. 1 Oradea”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Roman Ciorogariu”. locuințe particulare”. regim de înălțime P. CF 7940 N. ateliere. I. regim de înălțime P. suprafață construită = 769 mp. bloc alimentar. CFM. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. suprafață teren = 1. teren = 332.490”. casă pompe. — poziția 697. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. str. clădire contoare și teren)”.109. S+P+2E. vecinătăți: domeniu public”. magazie. 782. suprafață teren = 243 mp. str. 724.873. cadastral 8339. cu modificările și completările ulterioare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25.947”.836. școală + ateliere + birouri. vecinătăți: parc domeniu public”. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. Oradea. str.. administrativ. post trafo. rezervor.927. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. garaj. internat. precum și al municipiilor. sală sport. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. ateliere + cantină. club.819”. — poziția 699. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. suprafață construită = 1.526 mp.047”. post trafo și teren aferent)”. 16. — poziția 696.160 mp. George Barițiu nr. CF 7939 N. nr.858”. 21 alin. teren = 51. nr. Stadion Voința”. nivele 2. punct termic. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A.131. Parcul Traian. anexe. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. șopron. birouri. pivniță. șoproane. grădini. Iosif Vulcan nr. 38. — poziția 698.D.44.

suprafață construită = 162 mp.D.493. grup electrogen și teren”. Nr. nr. scenă și teren”. Ștei. anul terminării construcției 1900. nr. magazie ateliere. grădini și str. cămară și teren”. Nr. Str.374. Nicolae Jiga nr. cadastral 8293. clădire pază. șopron. cadastral 9263. C+D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.135.868”. Piața Ferdinand nr. Str. suprafață construită = 785 mp. teren = 191. padoc. suprafață teren = 534 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. atelier de întreținere. Ion Bușiția nr. teren = 916.D. — poziția 738. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. PARTEA I.. anexă. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. Traian nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. birouri. spălătorie. nr. magazii.639 mp.878. regim de înălțime P. nr.. S+P+1E. — poziția 728. folosința actuală: serviciu de ambulanță. — poziția 735.562”. Republicii. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”.P. complex comercial. rampă și teren”. Sânmartin. magazie. regim de înălțime P. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. bucătărie. 2 — casă de copii.XI. — poziția 734. cadastral 10035. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. centrală termică. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. vecinătăți: locuințe particulare. depozit materiale. Traian”. Str. nivele 3. 2 Oradea – internat. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. 799/28. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. CF 121 N. wc și teren”. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. casă pompă. suprafață teren aferent = 270 mp. teren = 43.267.F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. șopron. — poziția 727. nr. intrare subsol. — poziția 721. casă de locuit. 2—4. cabină portar.743”. anexă. Poliția Municipiului Oradea”. uscătorie.789”. — poziția 712. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. teren = 4. suprafață construită = 2. vecinătăți: DN 76. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. — poziția 737.744”. 737. Traian Lalescu nr.F. nr. vecinătăți: case particulare. 30. — poziția 716. 6. șopron.556 mp. — poziția 713. nr.998 mp.002. cadastral 9037. teren = 129.. Bihor”.419 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. nr.750”. corp anexă cantină și teren aferent)”. 14. spălătorie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere. vecinătăți: Str.159. Armatei Române. nr. garaj auto”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. suprafață construită = 1.227 mp. 5. topo 736. regim de înălțime P–Dm+P+3E. corp administrativ. șopron. suprafață teren = 533 mp. Feldioarei nr.206”.I.528”.055. str.D.C. 801. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.938”. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. — poziția 715.300 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. nr.020. — poziția 725. sală de mese.F. Dunărea nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.956. suprafață construită = 3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N.D. teren = 44. str.898”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. punct termic și teren”. garaje.587 mp. B. cadastral 215. rezervor gaz. suprafață teren = 1. depozite cărbune. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. suprafață construită = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. vecinătăți: curți. Calea Bihorului nr.642. vecinătăți: lacul cu nuferi.138 mp”. locuințe particulare”. suprafață construită = 342 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.F.218.306. Aurel Vlaicu. str. suprafață teren = 10. regim de înălțime P+1. 13. Str. str. Restaurantul Lotus”.F. grădini”.552”. 1 Oradea — secții copii. 2. suprafață construită = 973 mp. morgă. 46”.S. regim de înălțime P.527”. suprafață teren = 59.647”. P+3. garaj și teren”.. vecinătăți: curți. CF 122 N.095 mp.872”. regim de înălțime S+P+2E. folosința actuală: spital de psihiatrie. anul construcției 1882 — 1954—1979. 10.. CF 907 Beiuș. bucătărie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.016. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. centru tranzit copii traficați. beci alimente. cadastral 216. clădire pază. — poziția 709. suprafață construită = 1. vecinătăți: proprietăți particulare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. teren = 451. suprafață teren = 10.693. suprafață construită = 76 mp. grajd și teren”. teren = 934.085. — poziția 730. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. hidrofor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. birouri.889 mp. Hotel Astoria.D. Băile Felix. clădire spălătorie și lenjerie. teren = 197. baracă metalică. CF 7941 N.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. cadastral 419. spălătorie. suprafață teren = 508 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”.969 mp.063”. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . Mihai Viteazu”. Armatei Române nr. CF 214 N.891 mp. — poziția 733. clădire terapie ocupațională. CF 123 N.296 mp. — poziția 732. — poziția 714. P+3. cabină portar. str. locuințe particulare”. punct termic. biserică ortodoxă. — poziția 729. punct termic. clădire condici. centrală termică.D. cabină portar și teren”. teren = 22. cadastral 222. CF 362 N. bloc alimentar. clădire PSI. suprafață teren = 2.616. 13.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”.F. suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. Pescărușului”.992”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558.408”. centrală termică. P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. suprafață construită = 321 mp. coteț porci.D. teren = 487.675. cadastral 2088. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. 3. Cantacuzino nr. Pescărușului nr.. suprafață construită = 1. nr. P+2. Grădinița nr.995 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. suprafață teren = 5.. magazie. cadastral 8292. — poziția 707. 37. Str. 1 și nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. teren = 39. boxe pentru porci. cadastral 214. Spitalul Militar Județean. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. garaj. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. arhivă.128”.290”. Stadion F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. — poziția 736. magazii. suprafață construită = 491 mp. suprafață de teren.325 mp. kinetoterapie. — poziția 726. P. nivele 4. clădire L. vecinătăți: Str.140”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110. nr.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. regim de înălțime P+1. pavilion I. Republicii nr. șopron. 1. vecinătăți: proprietăți particulare.606. nr. depozit deșeuri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. CF 8553 N.

anul construcției 1974. — poziția 755. V = DN—79. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. S = parcare personal”. regim de înălțime S + P. suprafața desfășurată = 150 mp. S = drum incintă. suprafața construită = 62 mp. Nr. vecini = zonă înierbată”. cadastral 1588. N = drum incintă.291. N = seră flori. suprafața construită = 111 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. E = drum incintă. — poziția 744.F.F. — poziția 743 este inclusă la poziția 738.D. suprafață construită = 618 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. parter + conține Turnul de control P + 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. E = Aeroport”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. CF 598 N. — poziția 754. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M. V = rezervoare apă. nr. suprafața desfășurată = 111 mp. nr. anul construcției 1967. «Apele Române».747. centrală termică la demisol. CF 598 N. — poziția 748. suprafața construită = 263 mp..444”.. V = drum incintă”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. anul construcției 1974.D. S = Bloc tehnic. suprafața construită = 70 mp. vecinătăți: grădini.F.A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. S = clădire trafic”. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului. CF 598 N. V = drum incintă. — poziția 763. nr. — poziția 742. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. CF 598 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. E = rampă auto. suprafață construită = 1.D. terase.F. anul construcției 1969..230”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. vestiare.149”.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. cadastral 1588. teren = 872. suprafața desfășurată = 100 mp.. 2.323 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M.976”.539 mp.. suprafața construită = 8 mp. 82. cadastral 1588. cadastral 1588. teren = 230. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. V = clădire industrială. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. teren de joc și teren”. E = zonă înierbată. cabină portar și teren”. deservire trafic aerian.T. CF 598 N. suprafața desfășurată = 263 mp. CF 598 N. case”. platformă rezervor gaz. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. cadastral 1588. V = DN—79.942 mp..F.. V = drum acces aerogară”. N + S = parcări auto. cadastral 187. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. Calea Aradului km 6. suprafața desfășurată = 146 mp. S = drum la PID”.266 mp. suprafața construită = 100 mp. nr. cadastral 1588.D. suprafața desfășurată = 20 mp. 799/28. anul construcției 1997. — poziția 741. V = rampă auto. nr. V = drum incintă. suprafața construită = 2. anul construcției 1967.F. nr.405”.D. parter.140 mp. suprafața desfășurată = 101.510”. N = bloc tehnic. suprafața construită = 479 mp. suprafața construită = 20 mp.942”. cadastral 1588.A. nr. anul construcției 1967. rezervor.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.982”. 83. nr. ateliere. anul construcției 1969. S = seră flori”. suprafața construită = 227 mp.. parter. nr.148”. nr.710. suprafață teren = 3.. parter. — poziția 750. Lungimea = 250 ml. suprafața construită = 64 mp. anul construcției 1967. V = DN–79. anul construcției 1967. vecinătăți: blocuri. Vecini=zona înierbată”. anul construcției 1967. suprafața desfășurată = 2.D. nr. — poziția 740 este inclusă la poziția 696.F. — poziția 746.. suprafața desfășurată = 8 mp.T. anul construcției 1967. cadastral 1588. nr. S = hidrofor”. anul construcției 1969. V = Alee de acces zona tehnică.607”.F.D. anul construcției 1972. Bratca — clădire internat. suprafața aferentă = 100 mp. suprafața desfășurată = 64 mp. anul construcției 1969. suprafața desfășurată = 227 mp. — poziția 756. — poziția 745.H. cadastral 1588. — poziția 753. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr.C.F.038 mp.721”. suprafața construită = 101. cadastral 1588. E. suprafața construită = 146 mp.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.230”. parter. Bloc tehnic”. vecini = zonă înierbată”. anul construcției 1998. anul construcției 1993. — poziția 752. — poziția 761. S = drum incintă”. regim de înălțime P + 4. CF 598 N. parter. nr. parter.554”..D. suprafața desfășurată = 737 mp. platforma betonată. anul construcției 1966–1967. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. S. V = DN—79. E = limita incintei. E = platformă betonată. demisol. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. nr. E = Aerogară. N = baracă metalică.F. — poziția 762. N = Drum acces nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. operațional. N = Municipiul Oradea”. Teren de joc — clădire internat. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor.. cadastral 1588.D. nr. — poziția 751. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. parter. CF 598 N. N = platformă betonată. Vecini = Zona înierbată”. CF 598 N.A. nr. N. cadastral 79. cadastral 1588. CF 598 N. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”. — poziția 759. suprafața desfășurată = 70 mp. . parter + 11 nivel 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. cadastral 1588”.F.269.F. nr. suprafața construită = 587 mp.D.R. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori.F.788”.D.. 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. E = pășune. nr. suprafața construită = 448 mp. V = R. CF 598 N.F. N = drum depozit carburanți.. N = Uzina electrică. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. CF 598 N. suprafața construită = 150 mp. CF 598 N. suprafața construită = 2. S = zonă înierbată”. Calea Aradului km 6. PARTEA I. V = platformă betonată. suprafață teren = 12.264 mp. parter. suprafața desfășurată = 62 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. cadastral 1588. CF 598 N.F.170 mp. suprafața desfășurată = 737 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. — poziția 760. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca.856”. anul construcției 1963. cadastral 1588.F. CF 598 N.2008 — poziția 739. — poziția 757. cadastral 1588. parter.D. Spitalul adulți Bratca”. suprafața construită = 1. S = Nojorid. N = clădire industrială.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. N = drum incintă. cadastral 1588. — poziția 758.942 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică.587”. E = zonă înierbată.F. nr. E = platformă betonată. E = baracă metalică.D. — poziția 749.D. parter + nivel 1. suprafața desfășurată = 479 mp.204”. — poziția 747. S = uzina electrică.517”.

scări exterioare.914 mp. punct transformator și teren)”. V = DN—79.028. teren = 306. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. CF 598 N.375”. Vecini = Incinta Aeroportului. CF 11308 N. 442. suprafață construită = 890 mp. — poziția 792. «Petrom Aviation». suprafața desfășurată = 56 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. — poziția 777. 2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. cadastral 1588.742”. CF 11309 N. bloc lenjerie. parcări. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. — poziția 765. parter. rezervor oxigen. — poziția 781. CF 598 N. Construcție punct termic”. cabină portar. teren = 11. cadastral 10333 și 10334. intrare pivniță. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.F. Str.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.C.”. CF 598 N.2008 construită = 3. suprafață construită = 900 mp.063 mp. anul construcției 1967”.021”. Staționar I (atelier.316.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. nr.663. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafața construită = 14 mp. anul construcției 1974.D. seră flori. alei acces și trotuare. — poziția 774. — poziția 772. Borșului nr.179 mp.024”. suprafață construită = 179 mp.063 mp. cadastral 8287. suprafață construită = 312 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. cadastral 1588. cadastral 1588. case de locuit. boxă tuburi de oxigen. grajd. atelier tâmplărie.003 mp. V = DN—79. șopron. S = drum acces S. teren = 109.F. suprafață fânețe = 1. 799/28.875”. 35. — poziția 788.C.453. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. suprafață construită = 1.339”. șopron. nr. cadastral 10033. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. bloc alimentar+spălătorie. — poziția 779. Suprafața aferentă = 14 mp. magazie și stație de oxigen. Regim de înălțime P+2”. suprafață construită = 106. nr. 57.166”.XI.010. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea.651 mp. Livezilor nr. rezervor subteran. rampă. magazii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. suprafața desfășurată = 2 mp. suprafață construită = 8. — poziția 783. 65. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. E = depozit combustibil S. CF 7942 N. — poziția 789..”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu.”. I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. CF 598 N. suprafață teren = 1. suprafață teren = 21. cadastral 15.31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului.D.826. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”.051”. Staționar 2 Oradea (clădire spital. cadastral 1588.164 mp. Vecinătăți: case.Brătianu nr. CF 598 N. Regim de înălțime: S+1E”. Suprafață aferentă = 15.852”. Republicii nr. stradă.. 20.F.C.F. 4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. cadastral 907”. 700 paturi P+8 (clădire spital. 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. CF 598 N. str. biserică și teren)”. anul construcției 1969.286 mp.. hala de lucru. — poziția 769. pavilion. CF 598 N. nr. atelier electric și teren)”. — poziția 778. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. — poziția 776. nr.385 mp. suprafață teren = 1. rezervor apă. suprafața construită = 15. CF 598 N. platformă tuburi de oxigen. — poziția 771. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. 50.E = drum acces aerogară”.D. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 15.166. dermatologie.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului.”. Str. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. nr. Borșului nr. post trafo.586. suprafață teren = 26.15. — poziția 787. nr. padocuri. punct termic. nr. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377.202 mp. suprafața construită = 2 mp. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș. cadastral 1588. — poziția 795. Izvorului nr.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Calea Aradului km 6”. cadastral 1588. suprafață teren fără construcții = 2. suprafața construită = 56 mp.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. — poziția 790. suprafața totală=1.12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”.D.452. 4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. Str. șoproane.D. — poziția 764. Republicii nr. rezervor gaze. suprafață .. CF 598 N. suprafață teren = 210. CF 11310 N. copertină. aleea Traian Vuia nr. «Petrom Aviation». coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. N. rezervor subteran. Gheorghe Doja nr. — poziția 793.F.F. N = drum acces poarta nr.446”.F. Nr. cobaltoterapie. 33. corp administrativ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.544. — poziția 767. cabină rezervor apă și teren)”.544 mp. construcție neterminată—zidărie. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. rezervor apă.507 mp. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”.508. grup electrogen. PARTEA I.D. suprafață teren = 2. V = DN—79.D.950.F. suprafață teren = 3.”.550. — poziția 782.D. nr.570 mp. ateliere.F. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.548 mp. teren = 2.75”. — poziția 770. nr. cabină portar.”. nr. cadastral 1588.254.D. nr.F. magazii. teren = 214.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34.345”. — poziția 773.277.D. — poziția 780. cadastral 10036.879”.740”. teren = 119.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. — poziția 775. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului.D. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. platformă gunoi. anexe gospodărești (grajduri. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. grădini. magazii. N = zonă înierbată. magazie. intrare pivniță.S.200 mp.556”. suprafața desfășurată = 14 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.220.F. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. laborator anatomie patologică. cadastral 1588.F.299”. S = drum acces poarta nr. barăci metalice. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. teren = 2. — poziția 766.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții. 8. bl.131”. nr.063 mp.”.17.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. centrală termică. suprafață construită = 737 mp. — poziția 791. nr. E = hidrofor. magazii și atelier.36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.32”.202. rezervor oxigen medicinal și teren)”. — poziția 768. Spitalului nr. 1—2 Oradea.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283.3. în suprafață de 40 mp. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317. CT II-493. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.106. — poziția 115. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox. pozițiile 799— 882. — poziția 50. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1992”. trotuare cu borduri de beton 1. — poziția 100.418. 4556 Aleșd”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 110. topo 984/1”. planșeu.549. — poziția 127.637.3. — poziția 129. 336.468. — poziția 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224.080. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.89”. — poziția 54. — poziția 104.7. La anexa nr. nr. nr. — poziția 97. — poziția 106.400”.3.400 buc. — poziția 87.7. — poziția 112. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.7. Suprafață = 3.200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.385”.36”.253. suprafață = 2. 318. 320. — poziția 21.1”. — poziția 131.449.335. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 105.1”.1”.7.210”.7. 770. — poziția 57. — poziția 32. — poziția 83. — poziția 797. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6.996. topo 132/1.721.747. — poziția 111.3.730. suprafață = 1. — poziția 90.12”.3.67”. — poziția 84. — poziția 8. topo 2118”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.722. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. — poziția 114. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc.1”. lățime = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m.3.7.815”.994. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. teren aferent = 173 mp”. — poziția 287.582”.000 m”. — poziția 109. 1940. — poziția 107.274. — poziția 125. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79. 1992”.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. total = 1.1”.1”.3.30”. 347.3.99”.50 m. nr.16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 95.33”. conform anexei nr.3”. guri de scurgere”.75”. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.033.3. 1931.3. — poziția 20.3. 423. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp.7. 321.071.20”. — poziția 101. Suprafață = 7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. cuprinde platformă parcare.61”. 343. — poziția 46.52”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.210”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332. 319.420”. — poziția 72. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.812. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 2x500 mc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.000”. teren aferent = 600 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m.483”.3.710. coloana 5 va avea .363.608.953 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.609. topo 1147/1.1”.614. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 16.400”. lățime = 7 m. — poziția 102. — poziția 128.3. — poziția 88. suprastructură parcare. lățime = 2. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”. 1. — poziția 96.52.653. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 3. lățime = 7 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”. — poziția 10.3.7.954.7. topo 722. 141. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.7. 326. Lungime = 680 m.380.1”. canalizare.2”.2008 blocului P + 3E.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.137.7. 1990. — poziția 65.3”.3.371.28”.1”. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.09”.547. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.7.637. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189.400 mp. 342.XI.1”. — poziția 103. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.785. 525. Morii nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. Str.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.718. La anexa nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.79”.7.465.870 mp. nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.772.3.834.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.690. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6.17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.4”. PARTEA I. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.20”.1”. total = 1.21”. suprafață = 9. — poziția 66.3.7. suprafața totală = 226 mp.73.783. topo 937”.3. topo 1232/29/31.46”.7.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.298. CT III-98. cărămidă.940 mp.3.1”. — poziția 116.7.234. Samuil Vulcan. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.86”. — poziția 7.200 mp. 13 — poziția 89. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. 799/28.301. 1197/1/2”.55”.7.3”.20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378. 1998”. 337.40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. dren”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 2. construcție din beton armat cu instalații aferente.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. suprafață = 328 mp. — poziția 51. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor. CF nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.7. teren = 32. pozițiile 363— 436.72.7.604”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m. — poziția 126. cimitirul ortodox”. — poziția 108. lățime = 12 m. — poziția 42. nr.455. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.

895. II Rakoczi Ferenc nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. 4. — poziția 146. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. cadastral 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. total = 6. 6. 104. CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. 405.039”. — poziția 145. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.958. 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992.901.289 mp. — poziția 133. nr. Nr. nr.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.171. preluat de la UM 01343 Beiuș.2008 — poziția 123. CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Suprafață teren = 6.214 mp. Suprafață teren=9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 65. Suprafață construită = 340 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.392. Suprafață construită = 476 mp.899. 108. topo 2305. magazii anexe. — poziția 4. nr. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. cadastral 32. Suprafață construită = 157 mp.812. 43. 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. școală cu 16 săli. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 77.360”.50. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc.540”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. cantină.678. topo 1002—1.439 mp”. Suprafață teren = 3.000”. cabină portar în suprafață de 5. 1495. cu o capacitate de 400 locuri. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. — poziția 144. Suprafață teren = 473 mp”.523”.400 mp”. 183. hală mașini. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.81.11”. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10.3. 615/4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 111. situat în intravilanul orașului”. total = 669. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.006 mp”. — poziția 144. 131. „Str. magazie muzeu”. nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. .977. suprafața 150 mp”. 41. 1936”. cadastral 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. 5. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. La anexa nr. — poziția 3. Suprafață construită = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. suprafață = 1. topo 995—2.060.782. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.584”. Apaczai Csere Janos nr. 2002. pozițiile 429— 434.72. nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42.426. Suprafață construită = 354 mp. 32. Zărandului nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928. 118. 116. topo 614/2.20”. Suprafață construită = 267 mp. cu destinația de cazare și depozitare. topo 957. 2004—2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. Bathori Istvan nr. coloana 3 va avea următorul cuprins. — poziția 151. cu clădire școlară veche. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.920. La anexa nr. — poziția 154.626 mp”.45”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Samuil Vulcan nr. Ioan Ciordaș nr.2”. nr. CF nr.123 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.300”.908.040. 5. 125.302 mp. 107.333”. cadastral 34. topo 487/88. cadastral 33.3. suprafața totală 12. 112. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. următorul cuprins: „2.857”. 113. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. 109. Worosmarty Mihaly nr. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții.68. Suprafață teren = 2.980 mp.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. pozițiile 156— 178.399 mp. — poziția 145. 142. suprafață = 1. 432. 1983. 2306. — poziția 135. 2074. sală sport. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. topo 1006—1. 4.517. CF nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. — poziția 135.7. nr. — poziția 122. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. 1. Republicii nr. 1066. 5. preluat de la UM 01343 Beiuș. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții. suprafața ocupată 80 mp”. — poziția 138. total = 6.11”.2”. General Mociulschi. 1.060”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1 Decembrie 1918. 1066. nr. — poziția 140. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Suprafață construită = 127 mp.359.752”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. conform anexei nr.162 mp. 1975”. 110.889. cadastral 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.56. Suprafață teren = 1. garaj.992 mp”.XI.577.041”.710”.433. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton.000”. Suprafață teren = 860 mp”.91”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117.468 mp. 475. ateliere copertină. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. — poziția 136.02”. Suprafață teren = 5.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 143.291. nr.5 ha situat pe Str. nr.00. topo 487/88.70. nr.700”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. topo 1214/1. topo 487/88”. 15. 105. pozițiile 152— 185. — poziția 136. cadastral 38. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. 6. 618. — poziția 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.889.800”.513. 103. nr.86”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123.900”. nr. conform anexei nr. 799/28. Suprafață construită = 715 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. — poziția 143. Suprafață construită = 750 mp. General Mociulschi. Kalvin Janos nr. CF nr.84 mp”. Suprafață teren = 1. laborator. 17. 1066. — poziția 137.67. 380. 2. — poziția 134. 619.498 mp”.6.76”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.739. PARTEA I. topo 1039/132.09”.155 mp.03”. nr.7. 1. 75. — poziția 5. George Enescu nr.572 mp”. — poziția 140. cadastral 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.215. topo 1008—957 mp”.76. CF nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. cadastral 26. nr. 408.054”.055”. 28. 5.05”. — poziția 146. topo 994—290 mp și nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. nr.000”.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.866. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.334 mp”.609.708. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. reparații capitale muzeu în 2002. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.611”.. Ady Endre nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.333”. — poziția 46.333”.241”.043”.000”.333”. — poziția 59. — poziția 53.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.076”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”.074”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”.066”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.069”. — poziția 11.056”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.7 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.045”. — poziția 44.556”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață aferentă 2.000”.126”.3”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.278”. suprafață ocupată 4. — poziția 28.7.1.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.278”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.358”. — poziția 18.002”.047.965”.2008 — poziția 6.000”.050”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.6.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 55. suprafața aferentă 100 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 24. — poziția 54. — poziția 63.577”. — poziția 62. suprafață ocupată 2.554”.046”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.590”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.062. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.1 km”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.068”.4 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 60. — poziția 26.941”. — poziția 21.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.063. — poziția 66. — poziția 45.000”.24.8 km”. — poziția 50. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.XI.075”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață ocupată 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 19. — poziția 57.071”.24.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.058. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.7 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.060. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. suprafață ocupată 0. suprafață ocupată 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. — poziția 14. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”. — poziția 52.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 22.001. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.554”.090”.7 km”. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.7. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. „adresa: Iteu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.020 mp”. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. .000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.057. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.052”.091”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.053”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 10.049”.3.077”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.073”.093”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.070”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.092”.044”.5 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.042”. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.061. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”.836”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”. 15 — poziția 27.051”.3”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. adresa Iteu-Nou”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. — poziția 23. — poziția 47.678”.000”. — poziția 16.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 61.1.108”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299.107”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 65. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”. suprafață ocupată 40 mp”. — poziția 15.1”.000”. — poziția 17. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.072”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 51. — poziția 56. suprafață ocupată 2.1 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 58.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.067”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281.059.353”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”.2.077”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”.2.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.025”. — poziția 90.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.000”. Nr.085”. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 99. 799/28.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 71. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 86.083”.2008 — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”.19”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.2.1”. suprafață aferentă = 250 mp . coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 70. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 98. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. PARTEA I.000”.4”.5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.034”.078”.000”.000”. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”.2.1”.031”. suprafață ocupată 2 km”. — poziția 88.000”.17.082”.2” . — poziția 91.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. . coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.080”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.6. — poziția 89.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.103”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.028”.3.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 97.17.084”.033”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 102.6.101”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.2.2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 82. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.3.1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”. — poziția 104. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”. — poziția 108.1.036. suprafață ocupată 12 mp”. — poziția 84.027.081”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”.096”.000”. — poziția 87.024”.17. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”.6.2”.7”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 109.24.000”.079”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”.2.037”. — poziția 96. — poziția 113. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.000”. — poziția 106. — poziția 72. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6. — poziția 112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.1”. — poziția 85.500”.1”.500”. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.089”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.064”.003.1”. — poziția 69.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.6. — poziția 94. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.000”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.1.P.018”.000”. — poziția 81. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”.000”.3.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1”. — poziția 103.087”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp. — poziția 67.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”.2.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.088”.8. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.086”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.24.494”.000”. — poziția 110.020”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.XI.000”.004. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.6. — poziția 95. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1.038”. suprafață ocupată 2 km”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Suiug”.000”. — poziția 79. — poziția 101. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.023”. — poziția 107. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”.1”.17.102”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.065”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.032”.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.220 ha”. 129.217. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 113 și 114. 121. — poziția 34. La anexa nr. nr.098”. lățime = 4 m.5”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. 97. 83. 141. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0. — poziția 10. suprafață totală = 0. 44.467. — poziția 21. 89. 28. suprafață utilă = 0. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. La anexa nr. suprafață utilă = 0.6”. suprafață totală = 0. suprafață utilă = 0.135 ha (300 x 4. Trandafirilor și la Est cu Str. Salcâmului cu Str. — poziția 117. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. 137.000”. Rozelor adiacentă Str. suprafață utilă = 0. 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. Moldovei situată între intersecția Str. — poziția 23. — poziția 35.072 ha”. Arany Janos situat între Str. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. Someșului nr. 140. b) poziția 20. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. — poziția 36. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. Viilor la SV și Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 20. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii.060 ha”. Barcăului adiacentă la Vest cu str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. topo 4972/20.168 ha. 122. suprafață utilă = 0. — poziția 31. — poziția 52. 134. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. 145. 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.6. 87.5 m)”. Cetății la Vest și str.13”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 86. suprafață utilă = 0.95”. — poziția 116. 8. Livada situată adiacent cu Str. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. 119. pozițiile 120 — 131. topo 4972/1A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. conform anexei nr.12”. 103. nr. Mureșului. conform anexei nr. suprafață totală = 0. lățime= 7 m”. Str. — poziția 22.38”. asfaltat pe o lungime de 1.9”. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. 9.000 mm.0825 ha. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. — poziția 33.803”. 135. — poziția 18.105 ha.1”. Str. suprafață utilă = 0.264 ha. Gaspar Andras din tuburi beton. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. — poziția 19. 2 buc. 155. lățime = 7 m. Bihorului adiacentă intersecției str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 50. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. suprafață utilă = 0. 85. — poziția 119.099”. 82. 136. 95. topo 932/2A. topo 932. Moldovei cu str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. topo 924/2B”. 130. 139. suprafață totală = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 3. suprafață totală = 1.04”. nr. 91.000”. 5. topo 924/2A1. Cetății între nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Beiușului — adiacentă Str. PARTEA I.072 ha”. topo 4972”. str. 88. Str. 49. — poziția 11. până la intersecția cu str. 131. Trandafirilor.994 ha. nr. 27. Menumorut la Est. 19. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. 25. 47. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. 115. Cetății la Vest și str.37”.78”. 80.320 ml”. Cetății și Piața Bisericii la Est. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. trotuar beton partea estică a străzii.5”. 98.600 ha. suprafață totală = 0. 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. 3.26”. str. — poziția 114. Str.152 ha.109”. Str. 45.50”.000”. Viilor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 799/28. 76. topo 932/1A”. suprafață utilă = 0. 92. 41. — poziția 9. din beton cu diametru = 1.900 ha. Str.225 ha.969. conform anexei nr. 118. nr. Arany Janos la Est cu Str. 117. suprafață totală = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. nr.240 ha. — poziția 30. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 36 și 37. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. Salcâmului situată între intersecția Str. pozițiile 176 — 178. 151. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str.240 ha. 17 — poziția 13. — poziția 12. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. nr. str. La anexa nr. Oltului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 26. intersectează str. 46. topo 924/2A2. suprafață totală = 0. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. topo 932 suprafață totală = 1. 124. Str. pozițiile 31 — 44. 7. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. 156. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. — poziția 29. nr. Sălardului la Nord. topo 117”. 84. 40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 142.100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. 149. nr. 143. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. str. str. — poziția 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169.887. str. 6. 48. 4972/21 și 4972/23”.822.168 ha. 132. 74. până la intersecția cu Str. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. 133. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Trandafirilor la Sud.0615 ha”.5 m)”. Gării la Nord până la intersecția cu Str.899. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. 128. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 90. — poziția 32. suprafață totală = 0.XI. Mureșului.70”. — poziția 16. 127. 39. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 146.13”. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. suprafață totală = 0. topo 932/2A. în spatele dispensarului uman la Sud. 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. 144. 113. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. Oltului situată adiacent cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 2. Menumorut la Est paralel cu Str. 2 bucăți”.756 ha. . nr. str. str. — poziția 38. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1.13”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.080 ha”. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 79. 7.”. Nr.236 ha (315 x 7. topo 932/2A1.090 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. lățime = 5 m”.2”. 43. 81. — poziția 37. nr.

în intersecția str. pozițiile 158 — 164. capacitate 26 mp”. — poziția 3. nr.142”.880 km.284”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. 0. 1.931”. — poziția 53. Piața Bisericii centru — conductă zincată.705 mp. — poziția 58.884”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. 0. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. Gaspar Andras în partea de Est. — poziția 51.273”.2008 11.290 km pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. suprafață construită = 200 mp. 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 126.873”. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”. nr.552”.008”.720”. str.70”. 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.67 km pietruit”.64 km. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. 2.21 km asfalt. suprafață teren = 1. Szent Peter — arteziană 1 buc. — poziția 120. suprafață construită = 100 mp. poziția 180. 65. Lungime = 4. Piața Bisericii.471. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63.000”. — poziția 19.504”.273”.200 mp. Str. 67. — poziția 46.426.25”.824. — poziția 18. 6 situat în școlile de pe str. Piața Bisericii cu Str. — poziția 147. — poziția 78.887”. suprafață construită = 260 mp P + II E”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. str.”.XI.015. — poziția 50. cu locuința medic. Gării. 700 ml + 350 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588. Nr. Moldovei — conductă polietilenă. — poziția 35. I—IV clădire veche”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.9”. Valoare teren = 453. — poziția 17. topo 8. 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. nr. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 59.261. — poziția 43. str.189”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. Cetății adiacent cu str. Cetății. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.785 km. — poziția 34. 10.288”. — poziția 33. 69. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.798. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. — poziția 48. — poziția 66.800 ml”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 70. suprafață teren = 1. — poziția 8.25”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.18 km asfalt. 66. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580. 40. topo 17. 41. 4. — poziția 125. 76.64 km asfalt”. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții.315. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls.28 km asfalt. 3. nr.19 km pământ”. — poziția 72. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.174.04 ha.520”. — poziția 20. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.00 ha”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. nr.03”. 2006”.66”.482.000”. 4. Lungime = 6. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37.896”. — poziția 108. topo 940.030”.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață teren=700 mp. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.621”. topo 200/2.280”. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. — poziția 12. cadastral 1”. 900 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. — poziția 7. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 2.81 km pietruit. Cetății nr. PARTEA I. Valoare teren = 1. cadastral 243. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. 560 ml”. — poziția 69.027. — poziția 110. — poziția 148. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. Trandafirilor suprafață teren = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1. — poziția 10.70 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171. — poziția 109.020 mp.893”. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.72 km pietruit”. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. La anexa nr. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. 200. 39. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 0. 8.64”. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.00 km asfalt.165 mp”. — poziția 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 111. .000”.85 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. Str. 100 ml”. suprafață utilă = 0. Szent Peter — conductă azbociment. conform anexei nr. — poziția 61.88 km asfalt. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 116. — poziția 123.074. 9.290 km.58 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr.65”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. 46. — poziția 100.18 km. Trandafirilor nr. Arany Janos — conductă azbociment. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. — poziția 36. 16”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.989”. — poziția 11. Str.64”.100”. Str. nr. 56. — poziția 42.12 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. 799/28. — poziția 32. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. Str. 79.785 km pietruit”. — poziția 112.26”.03 ha”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. — poziția 9. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. cadastral 159”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436.211”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 73. — poziția 57.644”.701”.

Valoare teren = poziția 51”.18”. suprafață construită = 120 mp. 165/4. — poziția 6. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. — poziția 42. — poziția 44.033. 2005”. — poziția 37. topo 2. suprafață curte = 5.68”. 175. — poziția 21. — poziția 68. Valoare teren = 49. 19 — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. 27/a.34”. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. — poziția 72. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. topo 238/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531.048. nr. — poziția 61. — poziția 32. — poziția 80. — poziția 55. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. 157. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. 189. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146.524”. Valoare teren = poziția 64”. Valoare teren = poziția 51”. suprafață curte = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie.960”. — poziția 19. cadastral 1144. 198.870 mp”.208”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.75”. Valoare teren = 219.445”. — poziția 75.042”. — poziția 60.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. 11.700. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. cadastral 243”.780. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.84”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 27. suprafață curte = 6.34”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870.102.84”.2008 suprafață curte = 2. — poziția 57. topo 129/1.816”.318”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 15.84”.387 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 36. garaj)”. — poziția 26. suprafață curte = 3. — poziția 33. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. 201.34”.58”.000”.558 mp”.68”.412. suprafață construită = 532 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.34”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață construită = 770 mp”. suprafață construcție = 80 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. 238/b. — poziția 8. Valoare teren = 213.67”. — poziția 13. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. cadastral 243. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. cadastral 243. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. 165/7. Valoare teren = 164. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30. — poziția 73. — poziția 9. pozițiile 82 — 98.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. — poziția 14.729”. Valoare teren = 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.000. Valoare teren = 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. 164/5. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. Valoare teren = 90.18”. nr. 176.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. — poziția 35. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. — poziția 40. Valoare teren = 101. — poziția 7.284 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.000. cadastral 160. — poziția 16.50”. topo 164/4.412”. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”.868. — poziția 12. nr.67”.01”.75”. suprafață construită = 180 mp. 160.044. 297. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.929. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”.50”.044.086 mp”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. suprafață curte = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață construită = 550 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 24.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. suprafață curte teren aferent = 2. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 3.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață construită = 450 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. PARTEA I.34”. nr.604. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. — poziția 28. Valoare teren = poziția 51”.58”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. 200. — poziția 22.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. Valoare teren = 151.882”. nr.607. — poziția 71. — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață construită = 195 mp”. Valoare teren = 97. suprafață curte = 4. — poziția 54.121.262.571. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372.83”.75”. — poziția 31. — poziția 30. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.487”. 1145. — poziția 5.116”. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136.773 mp”.379”. — poziția 65. nr.34”.590 mp”.286. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Valoare teren = 367. — poziția 2. 799/28. cadastral 245. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 62. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. Valoare teren = 111.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. 2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 43. — poziția 25.162”. Nr.34”. 165/6. — poziția 10.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.066. — poziția 81.122 mp”. — poziția 29. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. La anexa nr. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98.077. — poziția 20. — poziția 70. Valoare teren = 85. suprafață construită = 200 mp. suprafața construită = 400 mp.491.880”.

— poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 94. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.69”.000”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 107. — poziția 76.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104.84”. — poziția 57. — poziția 78.000”. — poziția 79.01”.088. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.82”.34”.50”. — poziția 47.84”. — poziția 46. — poziția 55.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.50”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.67”.000”.50”. — poziția 97.50”.84”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.34”.17”. — poziția 85.000”. — poziția 61. — poziția 70.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 65.193. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 132. — poziția 131.000”.2008 — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”. — poziția 95. — poziția 58. — poziția 127. — poziția 101.000”.000”.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 81. — poziția 110.000”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 87.000”.000”. — poziția 112. — poziția 86.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.386. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 118. — poziția 115. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 116.000”. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. 799/28.000”. — poziția 45.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 64.491.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. — poziția 90.68”. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.69”.000”.50”. — poziția 123. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”.84”.50”. — poziția 82. — poziția 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.17”. — poziția 80.000”. — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.XI. — poziția 129. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. — poziția 49.34”.34”. — poziția 56. — poziția 84. — poziția 73. — poziția 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.35”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. — poziția 91. — poziția 51. — poziția 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.000”.34”. — poziția 119. — poziția 117. — poziția 113. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 63.34”. — poziția 100. — poziția 111. — poziția 89.84”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. — poziția 92. — poziția 71.000”. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. — poziția 88.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 133. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.386.50”.58”.17”.84”. — poziția 106.75”. — poziția 72. — poziția 109. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 124.000”.42”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.68”.17”. — poziția 67. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.67”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. — poziția 105.34”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”. — poziția 48. — poziția 134. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.01”.000”. — poziția 96. — poziția 125. — poziția 121. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 68. — poziția 52. PARTEA I.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 53. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 126.

000”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 158. — poziția 167. — poziția 186. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”.352.01”.372”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921. — poziția 172. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. 92.188”. — poziția 156. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.163”. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 201. — poziția 187. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. — poziția 190. — poziția 148. — poziția 151.000”. — poziția 183. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.34”.60”. — poziția 137.139”. — poziția 139. — poziția 140. — poziția 180.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 152. Nr. — poziția 149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. . — poziția 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.862”.470”.67”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 173.206”.XI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.50”. topo 58 și 59”.000”. 799/28. — poziția 199. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.50”. — poziția 171. — poziția 195. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 161.806”. — poziția 169.000”.500”.01”.18”. — poziția 141. — poziția 164.071.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp.67”. locuințe profesori suprafață = 274 mp. — poziția 163.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 196. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. — poziția 200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”. — poziția 177.044. — poziția 138.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr.5 km”. — poziția 153.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.441”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr.140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.636. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”.000”. — poziția 184. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78.92”. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.790. — poziția 165. — poziția 150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.637”.402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 162. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284. — poziția 179. topo 106 și 107”. — poziția 146.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. grădinița suprafață = 247 mp. — poziția 185.68”. — poziția 198. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.50”.67”. — poziția 189. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 168.50”. — poziția 193. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.18”. — poziția 192. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.361”. — poziția 191.500”. — poziția 166. — poziția 170. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 159. — poziția 188. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 142. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr.50”.67”. — poziția 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 144. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2.491. PARTEA I. — poziția 194. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.044. — poziția 182.34”. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. — poziția 154. — poziția 178.345”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 197. 250. — poziția 155. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805. topo 2”. — poziția 157. — poziția 174.68”.01”.836”.34”.84”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp.2008 — poziția 135.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. 14. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 208. 1964. La anexa nr. Nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.01”. 12. 1957. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. conform anexei nr.4538.000”. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. 0. — poziția 66. — poziția 10. PARTEA I. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 9.02 “. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 1998. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 74. — poziția 217. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.40. suprafață = 214 mp”. — poziția 204. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 202. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”.89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 18. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.790.685. pozițiile 28 și 29. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”.67”. pozițiile 109 și 110. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”. — poziția 18. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 84. — poziția 23. 799/28.855”. — poziția 206. 13. — poziția 220.000. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. — poziția 81. topo 423/3”. — poziția 215. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 71. — poziția 29. — poziția 3. — poziția 27. La anexa nr. 1957. 1972. conform anexei nr. 2. — poziția 12. cadastral 57”.810”. — poziția 212. — poziția 68. 62/A.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”. 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”. 10. 2001”. — poziția 17.79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. după poziția 108 se introduc două noi poziții. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. — poziția 14. — poziția 4. — poziția 8. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 1957. — poziția 22. — poziția 216. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”.01”.34”.120”. 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”. 0. 15. 0.000”. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 82. — poziția 10. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 48/A. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”.34”. — poziția 72. — poziția 211. 1993. — poziția 26.02”. — poziția 13. 1920. — poziția 7. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2.000”. după poziția 99 se introduc patru noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 113. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.008 “.71. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 14. — poziția 213. 4. — poziția 209.24. 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.685. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. conform anexei nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 24. 30.000 mp.58. nr.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. cadastral 30”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 19. 122. — poziția 214. — poziția 218. — poziția 205.XI.0948”. 1880. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. . — poziția 11. 2.01”.533 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr.408 “. — poziția 62.5170. — poziția 11. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. pozițiile 47 și 48. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 0.843”. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 69. 26. — poziția 203. — poziția 64. — poziția 21. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.50”.381 mp.84”.2008 17.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. pozițiile: 222— 232. după poziția 46 se introduc două noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.000”. 1973. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 119. pozițiile 100—103. 1974. 27. — poziția 219.30. conform anexei nr. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. — poziția 210. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.75. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 83. 1968. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. 121. 16. — poziția 80. — poziția 221.408”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. — poziția 207.25. — poziția 20. — poziția 87.67”. — poziția 67.873”.000. nr. suprafață = 296 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 16.

— poziția 4. 49/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. cadastral 34”. — poziția 92. — poziția 24. — poziția 44. 4 forări în satele Cetariu. 76/A.80”. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. nr.651. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. — poziția 115. — poziția 70. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. nr. conform anexei nr. — poziția 109. Nr.080”. suprafață = 143 mp”. — poziția 16. 54/A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara.53”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.920 mp. PARTEA I.911. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. — poziția 41. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. diametru 200 mm. Șușturogiu. — poziția 2. — poziția 123. 18. — poziția 104. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. nr.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. 40/A.560”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226.320 mp.409. cadastral 45”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 63. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. pozițiile 76—79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. suprafață = 270 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. suprafață = 228 mp”. 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. — poziția 94. — poziția 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. 89/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. 38/A. 240/A.240”. — poziția 89. 799/28. — poziția 96. suprafață = 564 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354.764”. cadastral 37”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. Șișterea. — poziția 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. — poziția 68. cadastral 62”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.200”. 56/A.620”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. — poziția 117. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. Șușturogiu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13. — poziția 108. 53.240”. 27/A. — poziția 90. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. 20. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. — poziția 51. 90/A.151”. — poziția 65. cadastral 38”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr.500”. 74.806.378 mp. cadastral 27”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 100.280”. — poziția 111. — poziția 75. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”.617 mp. — poziția 110. — poziția 91. 62. 67. cadastral 61”.XI. suprafață = 600 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. — poziția 39. suprafață = 156 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283.000”.787 mp. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88.632”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. — poziția 11. cadastral 31”.080”. suprafață 168 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.287 mp.632 mp. — poziția 95. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. suprafață = 657 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. — poziția 118.100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. — poziția 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 124. suprafață = 214 mp”.260”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. nr.500 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. suprafață utilă = 7. cadastral 61”. — poziția 10.2008 — poziția 88. — poziția 69. nr. — poziția 101.000 mp.300”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. — poziția 107.400”. suprafață totală = 8. nr. pozițiile 129— 140. Tăutelec. 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. nr. — poziția 9.914 mp.770”. cadastral 31”. 55. cadastral 63”. cadastral 39”. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții.140”. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. — poziția 105.620”.320”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. cadastral 28—29”.850”. — poziția 103. nr. — poziția 99. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. 36. suprafață = 497 mp”.2”. 41/A. cadastral 56”. 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”.921. nr. 73.400”.750 mp. 75. nr. — poziția 102. — poziția 52. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. nr.300”. cadastral 44”. — poziția 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. — poziția 93. suprafață = 353 mp”. — poziția 72. — poziția 20.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”.400”. din care 1. — poziția 63. — poziția 65. suprafață teren = 3. — poziția 29. — poziția 27. 27. — poziția 21. — poziția 16.568”. 20.820”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 67. suprafață construită = 469 mp. conform anexei nr.830 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. topo 115. — poziția 25. 10. 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. topo 93.28 km pietruit”. 2005”. 19. nr. 559. 116. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. — poziția 57. suprafață construită = 546 mp.730”. 35. 24. cadastral 29. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. PARTEA I. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 60. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. topo 348. 16. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. suprafață construită = 210 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 21. — poziția 55. topo 118. 78. — poziția 7.200 m. suprafață = 5. 13. suprafață desfășurată = 410 mp. nr. topo 562/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. 580. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. cadastral 77. 7. 382/2. La anexa nr. 14. — poziția 13. — poziția 38.800”. — poziția 9.500”. nr. 17. — poziția 52. — poziția 10. CF 3 N.22 km macadam penetrar.. — poziția 30. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. 23. nr. — poziția 44. suprafață teren = 5. cadastral 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. suprafață desfășurată = 546 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. — poziția 20. 15. cu suprafața de 690/1665 mp”. 50. 24. suprafață construită = 914 mp. — poziția 23. 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 75. 2003. — poziția 30. suprafață = 427 mp. — poziția 51. nr.000”. — poziția 14. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 2. nr. topo 42/2 și 41/6. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. suprafață = 6. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1.391 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. suprafață desfășurată = 420 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. cadastral 76. suprafață teren = 1. suprafață desfășurată = 1. 3.747mp”. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. — poziția 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. 61.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. Sâniob extravilan nr. — poziția 24.449 mp. suprafață construită = 360 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”.8. — poziția 49. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. pozițiile 68—75. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. — poziția 49. nr.F. — poziția 5. Nr.437 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. — poziția 45.412”.280”. P + 1E. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. 383. — poziția 26. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. nr. cadastral 80. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 8. 32. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. 160.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.4”. 6. — poziția 36. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. pozițiile 83—91.000”.665 mp”. — poziția 28. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. topo 70 și 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. — poziția 31. suprafață desfășurată = 469 mp. — poziția 48. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.2008 suprafață teren = 583 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. suprafață construită = 450 mp. pozițiile 83—87. 2. nr.000”. topo 440. 19. suprafață construită = 60 mp.100”.000”.311 mp”. nr. 21. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. 22. La anexa nr. 26.270”. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. 31”. 24.880”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 18. cadastral 78. 21.100 m asfaltat”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. — poziția 46. 119. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 500 mp”.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață desfășurată = 60 mp. 18. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 66. — poziția 15. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 59. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. — poziția 56. — poziția 6. .000”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.XI. 206. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. — poziția 19. topo 562/2. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. topo 381/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 8.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”.4”. — poziția 47. 23.000”. 120. suprafață = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”.000”. 62. — poziția 11. 75.000”. nr. — poziția 50. nr.8. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. 4.000”. cadastral 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”.250 mp. — poziția 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. 20. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. — poziția 3. conform anexei nr. cadastral 93. 2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. Mișca. suprafață = 522 mp”.D.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. topo 101. 88. — poziția 56. 1962. — poziția 44. — poziția 19. Speteaza”. — poziția 24.300 mp.037”. 1964. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. 93.736”. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. — poziția 35. topo 172.454”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 92.891”. 22. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.891”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”. se modifică următoarele poziții: — poziția 9. — poziția 44. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 31.280 m. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. — poziția 36.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 45. 90. pietruită 700 m. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. — poziția 40. clădirea veche a școlii generale Vășad”. lungime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. — poziția 17. — poziția 46. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72.358”. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.043mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. — poziția 63.300 m”. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. 91.300 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. — poziția 15. și 5. — poziția 58.306”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.300”.903”. nr. 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.929 mp”.700”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m.461 ha”. — poziția 45. — poziția 47.733”. lățime = 7 m”. 23. — poziția 52. 28. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. — poziția 49. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 49. — poziția 40. — poziția 43. 4. 89. — poziția 41. nr. — poziția 32. nr. — poziția 37. 1967. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. pozițiile 137—139. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 84.200 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”.150”. — poziția 38.281”. diametru = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. 26.300”. având un pod. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. Gardureaua”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad.535”. — poziția 22. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. 82. 100. — poziția 6.814”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.000 mm. topo 98/Vășad”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.000”. . 85. 1965/1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. b) poziția 5. La anexa nr. 1965/2.659”. — poziția 39. 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.195”. 1965/3.200”. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. nr.115”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.2008 — poziția 36. suprafață teren intravilan = 1.582”.977”. 25 — poziția 41. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”. 1968.312”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.210”. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”.789”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.772”. La anexa nr. — poziția 20.XI.709”.500 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. — poziția 62. 103. — poziția 42.522”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.221”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. — poziția 48. CF nr.229”. — poziția 54. — poziția 7. după poziția 136 se introduc trei noi poziții.828”. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.172”.604”. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. 1966. 121.601”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. — poziția 52. — poziția 49. asfaltată 1. topo 1963. — poziția 55.172”. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792.964”. — poziția 46. — poziția 34.251”. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. — poziția 16.340”.796”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală. conform anexei nr.269”. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 50. cu trotuar pe un sens. 102.828”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.000 m.822”. PARTEA I. — poziția 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”.000”. suprafață = 3. Goroneț”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. La anexa nr.050”.772”. 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.848”. 123. Capătu satului”. pozițiile 65—77. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. — poziția 51.650”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. suprafață = 426. — poziția 39. cu trotuar pe un sens de drum”. — poziția 38. — poziția 18. 122. — poziția 42.

— poziția 60. — poziția 8.000”.200 m”. pe o lungime de 6 km. — poziția 26. — poziția 38.000”. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 3.500”.000”. — poziția 35. suprafață = 59.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”. — poziția 28. lungimea 6. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”.000”. având lungimea 500 m”. — poziția 19. — poziția 34. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000”.000”. — poziția 21. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”.500”.000”. La anexa nr.000”. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 59.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții.000”. Cartier Nufăru”. 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. — poziția 25.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții.92 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. — poziția 20. 33.000”. topo 3282/1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.XI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. de sub Dealul Vidului.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. .000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. C. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 9.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. pornește din E 60 duce spre Criș. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.000 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 30.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 13. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”.500. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 29. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 40.000”. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. 3282/3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. lungimea = 1. 3382/1.000”. — poziția 12. pozițiile 51—68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. lungimea de 1.500”. — poziția 18. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. — poziția 37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. pozițiile 79—82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 17. 3379. 799/28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000”. 3380. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. lungimea 700 m”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 33. — poziția 36. — poziția 7. are o lungime de 600 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. La anexa nr.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.500”. — poziția 57. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 3381. conform anexei nr.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. — poziția 31. 3385. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 11. 31. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. lungime de 500 m”.000”. Satul nou”.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. — poziția 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.100 m”. — poziția 16. — poziția 14. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.500”. Registru parcelar. — poziția 27. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. 3384. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 10.000”. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. — poziția 58. — poziția 39.

81. 29. — poziția 59.150 km)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. cu suprafața de 490 mp”. — poziția 53. 26. 3411/1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 28.752”. lungimea = 1.20 ha teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. 79. 99. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.500”.000”. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.500”.500”. — poziția 50. km 0+000–15+150 (15. nr. care duce din Glimea la pădure 3. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. având nr.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 69. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. km 0+000–8+200 (8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții.250”. 35. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.000 m”.6 km)”.000”.000”. 38. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr.250”. 82. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 46. 85. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. — poziția 72. — poziția 43. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. pozițiile 96 și 97. — poziția 52. 67. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.500”. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 580/2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune.800 m”. situată la nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. 102. — poziția 44. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.2008 — poziția 41. — poziția 48. — poziția 67.000”. La anexa nr. 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.000 m”. km 0+000–8+600. — poziția 71. topo 372 și 373. sub topo 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159.250”.000”. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.750”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A.000”. nr. 580/2004”.488 mp”. teren aferent 1. administrativ 223. 92. 90. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. — poziția 88.625”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 84.000”. 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. — poziția 58.000”.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. lungimea = 6. pozițiile 66—69. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. nr. topo 342.500 m”. — poziția 5.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. — poziția 66. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. — poziția 49. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 68. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. conform anexei nr. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 43. — poziția 64. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49.500”. 70 și 74. — poziția 73. — poziția 56. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 86.500 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. topo 345. 27. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 101. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 34. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.500”. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 37. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. (8. 27 — poziția 70.500”. 580/2004”. de lângă contracanal. — poziția 55. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 47. b) se modifică următoarele poziții: . — poziția 57. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.750”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. pozițiile 100— 107. 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”.000 m”. administrativ 224.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. administrativ 191.2 km)”. — poziția 156.500”.250”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. La anexa nr. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. cu teren aferent de 3503 mp”.XI. 87. lungimea = 1. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 80. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. — poziția 65. 344/2 și 345. — poziția 80. lungimea 4. — poziția 61. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.500”. La anexa nr. 799/28.

suprafață = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 36. 102. 234. din care suprafață construită 193 mp”. 122. 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. suprafață = 1. 40.2313 ha”. nr. 142. nr. suprafață construită = 40 mp. 125. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. pozițiile 210 și 211. — poziția 88. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții.703 mp arabil. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 57. nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. topo 4314. 400.1923 ha”. 59. PARTEA I.52 ha”.2008 — poziția 95.634 mp. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. cu suprafața de 1.XI. inclusiv grădina”. nr. — poziția 19.00”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. 48. 108. 101.11 ha”. 128. suprafață construită = 100 mp. 538. 27. 366/2. nr. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr.293 mp. 114. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi.400”. topo 153. 34. 33.269 mp (din care 2. 33. 139. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42.44 ha”. 45. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”.34 ha”. conform anexei nr. 152. suprafață = 9. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. — poziția 125. 158.025”. 55/C. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. 46. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. 799/28. 78.944/513.944 mp”.000”. 47. 19.718 mp arabil)”.1963 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. pozițiile 87—115. 124. 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 239/9. 28.2287 ha”. 147. 119.000”. topo 104. — poziția 73. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. b) poziția 159. — poziția 118. topo 329/5. 44. 46. 84. 46. suprafață construită = 340 mp”. 17. 160. 31. suprafață construită = 200 mp”. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. La anexa nr. 38. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. — poziția 109. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. cadastral 75 cu 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi.33 ha”. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. nr. suprafață = 1. 73. suprafață teren = 3. 26. nr. suprafață = 0. 4.66 ha”. 159. 45. suprafață = 126 mp”. nr. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1.000”.1259 ha”. topo 107 cu 0. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 5. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. 12. — poziția 101.000”. — poziția 11. 11. — poziția 91. 30. 168. — poziția 78. 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. nr. 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. nr. 21. nr. 31.000”. La anexa nr.099”. cadastral 74 cu 1. topo 181. La anexa nr. nr. 7. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. — poziția 98. 106. 126. 85. — poziția 120. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. cotă-parte 4. topo 189/2. 52. nr. 29. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. topo 110 cu 0. suprafață teren = 0.000 mp. topo 363.0910 ha”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”. topo 112 cu 0.nou și 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. 149. 89.4”.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. topo 251/1. 43. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. 166. La anexa nr. 88. 100. 43. 45. 35. suprafață construită = 50 mp”. 50. 226. topo 294. 20. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. suprafață = 0. 48. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. — poziția 47.10 ha”. 54. 415. 39. topo 2925. 13. 156. 178. nr. 8. — poziția 31.12 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 93. suprafață = 0. suprafață construită = 200 mp. 176. 47. 42. 135. 72. 44.05 ha”. 164.0744 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. total = 0. suprafață = 0. — poziția 96. 227”. La anexa nr. La anexa nr. La anexa nr. — poziția 10. suprafață = 0. pozițiile 121—128. — poziția 87.16 ha”. 121. — poziția 66. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. topo 39/1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. conform anexei nr. 148. 53. 15.680 mp + grădina pe nr. topo 378. suprafață = 0. 42. 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. total = 0. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 177.421 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 107. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. 58. topo 293.1219 ha. 32.0867 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. pozițiile 215 și 216. suprafață = 1. 18.1162 ha. 34. topo 359. 3. conform anexei nr. suprafață construită = 1. — poziția 77.33 ha”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. 36.471 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 10. 37. suprafață = 0. 39. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. 44. 32. topo 185. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54.774. 239/7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. 88. 30. 162. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. La anexa nr. 16. 364. suprafață = 0. conform anexei nr. 14. nr. La anexa nr. 143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 55. 415. b) poziția 68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. nr. . suprafață = 100 mp”.300 mp. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. 153. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. 25. 43. 161. 167. 9. 1. 51. 140. 22. 157.000”. 2. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. 136.00”.000”.0300 ha. 6. topo 222. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. topo 111 cu 0. — poziția 40. 121. 77. 190. topo 108 cu 0. 181. CF nr. La anexa nr. 41. 129. 40. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . nr. suprafață construită = 198 mp. suprafață = 0. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18.757”. 56. suprafață totală 4. topo 161. 48.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. — poziția 10.767”. — poziția 22. 47.199”. 67. 88. — poziția 27. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. 49.489”. 52.000”. teren aferent 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. conform anexei nr. 53. 27. — poziția 15. 61. 51.816”. — poziția 18. 55. 4. 10. 5. nr.51 ml”. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan.280”. La anexa nr. — poziția 3.2003”.924”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 75. pozițiile 174 și 175. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.671”.970”. La anexa nr. 40. — poziția 9. Târgului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 12. 42. suprafață construită = 680 mp”. 31. 33. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 12. — poziția 11. La anexa nr.434”. 6. 10. 40939/03. 58. suprafață 14. conform anexei nr. 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 54. 56. 7. nr. 56. — poziția 28. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. suprafață construită 600 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 30.000”. 57. — poziția 14. 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.751”. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. 72. — poziția 24. 16.601”.37 ml”. suprafață totală = 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.548”. — poziția 21. topo 312.100.047. 50. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. 39. — poziția 24. suprafață 9. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.483”. 53. Nr.898”. 51. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”.952”. Târgului nr. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 73. nr. — poziția 78. 799/28. 19. — poziția 19.000 m în satul Paleu”. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. PARTEA I.000 mp”.3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. 65. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. — poziția 15. — poziția 21. 36.850. La anexa nr. 30. La anexa nr. 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.561. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18.418”. teren aferent = 1. — poziția 26. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”.280 mp”. 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. — poziția 23.43 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.000”. La anexa nr. 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. Târgului nr. 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. 31 și 36. 78. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr. pozițiile 36 și 37. 71. conform anexei nr. topo 477”. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. topo 1238/27”. 140.2008 49.XI. — poziția 8. topo 1238/27”.834. 8. — poziția 60. — poziția 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4.575”. 87. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”.717”. 313”.000”. 68. 4. sat Rîpa”. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46. 48. La anexa nr. 8”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. — poziția 23. 66. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. 81. 37. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții.756”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. Str. Str. — poziția 11. La anexa nr. 60. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. — poziția 79.600”. suprafață totală = 12. La anexa nr.13 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent.024”. teren aferent 700 mp. — poziția 13.009”. — poziția 32.02. 74. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. Str. — poziția 25. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. 57. conform anexei nr. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. — poziția 18. 26. 85. 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.2”. 92.93 ml”.000”. — poziția 31.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. suprafață construită = 285 mp. pozițiile 65 și 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. 52. — poziția 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”.000”. 62.972. 6. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. 24.875”. — poziția 12. — poziția 19.17. poziția 100.000 mp.000 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. 29 — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață utilă = 10.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. 59.199”. 3.400 mp”. 103 = 400 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. 167 = 1.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa.75 ha”.95 ml”. — poziția 26. — poziția 27. — poziția 29.475”.900 mp”. 38. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. 61.176”. 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. amplasat în extravilan. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.790. 35. — poziția 77. 35. 73. 54. pozițiile 106— 133. pozițiile 33—56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27. — poziția 11.

teren aferent = 1. (2) și (3) din Legea nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr.908”. 711 din 20 octombrie 2008. — poziția 29. — poziția 36. județul Iași. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. Art. 500/2002 privind finanțele publice. 30 alin. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. București. Ministrul economiei și finanțelor. 578. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 24. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. 140.049”. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. șos. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. publicată în Monitorul Oficial al României.840”. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. PARTEA I. suprafață construită = 408 mp”. Panduri nr. 20 august 2008. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 108 din Constituția României. se modifică după cum urmează: 1. Liviu Radu. II. Partea I. Varujan Vosganian București. 1. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. județul Iași.214 mp.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Nr. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. — Anexele nr.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 25. 931. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. republicată. — Hotărârea Guvernului nr. județul Iași În temeiul art. Articol unic.2008 — poziția 30. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. suprafață construită = 238 mp”. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. 19 noiembrie 2008.340”. 799/28. județul Iași»” 2. Partea I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. nr. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. 41. teren aferent = 852 mp. Paul Victor Dobre.094 mp. 1. cu modificările ulterioare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. 1. Eugen Teodorovici.500”. 1. *) Anexele nr. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor.000”.XI. — poziția 23. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. secretar de stat p. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. Ministrul internelor și reformei administrative. 799 bis în afara abonamentului. Nr. suprafață construită = 64 mp”. conform anexei nr.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.323”. nr. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.483.930”. Ministrul internelor și reformei administrative. secretar de stat București. — poziția 28. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.010 mii lei. pozițiile 37—47. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. — poziția 35. 140. . — poziția 34. teren aferent = 1. și al art. județul Iași».

318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. 210 din 19 martie 2008. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. 318/2008 asigurații. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. cu sau fără contribuție personală”. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. dacă este cazul. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. Nr.” „8. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. DVD)2). tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. dacă este cazul2). criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații.”. PARTEA I. precum și femeilor gravide și lăuze. 1 „Criteriile privind includerea.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. nr.”. E. cu sau fără contribuție personală”. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. I.”. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații.”.920. cu modificările și completările ulterioare. pe suport electronic (CD. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. Nr. Partea I. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). având în vedere prevederile art. 1.” Art. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. În anexa nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. 232 din Legea nr. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). se modifică după cum urmează: 4. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. II. cu sau fără contribuție personală”. publicat în Monitorul Oficial al României. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. În anexa nr.N. În anexa nr. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. 12. Partea I. cu sau fără contribuție personală”. 5. 799/28. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. În anexa nr. Ministrul sănătății publice. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6. 19 noiembrie 2008. cu sau fără contribuție personală. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). În anexa nr. dacă există2). dacă sunt elevi. notele de „3. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. punctul 8 va mai mult de 3 luni. cu modificările și completările ulterioare. . — Ordinul ministrului sănătății publice nr. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). dar nu asigurații. limba română. spital.XI. până la începerea anului universitar. În anexa nr. în comparație cu terapeutică. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ.105/2008. cu sau fără contribuție personală”. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață.

410. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.58. parter. 65.500 3. sectorul 1.47.410. sectorul 5.720 1. fax 021. bloc P33. șos.500 1.I.2008 conține 32 de pagini.36 și 021. tel..A.318. RO427282.30. crt.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2. internet: www.XI.500 2.33 și 021. 021.250 430 1.411.A.ro.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr.29/150. Partea I. C. Str. 021. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 .F.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R. Panduri nr.51.318.77.51. limba român Monitorul Oficial Partea I.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1.47.15. București. e-mail: marketing@ramo. Prețul: 2.410.A.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare. fax 021. București. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7. nr. 1. Monitorul Oficial al României. 799/28. Parcului nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful