P. 1
0799 Strategia nationala de aparare a tarii

0799 Strategia nationala de aparare a tarii

|Views: 38|Likes:
Published by art_mi

More info:

Published by: art_mi on Feb 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2011

pdf

text

original

Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

iar regimurile și actorii care le susțin. cât și militar. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. împreună cu aliații. printr-o strategie interinstituțională eficientă. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. • asigurarea. România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. împreună cu statele aliate și partenere. atât în interiorul. cât și în afara zonei euroatlantice. 2. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA).1.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. care trebuie să asigure. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. În plan intern.XI. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. valorilor și obiectivelor NATO. • asistență acordată țărilor partenere. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare.2. În acest sens. într-o viziune unitară. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. 799/28. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. • protejarea teritoriului național. În contextul demersurilor pentru integrare. prevenirea conflictelor. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. România va acționa prin toate metodele legitime. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. a populației. 2. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. PARTEA I. în același timp. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . atât la nivel politic. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse.3. prevenirea și contracararea. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. Alianța se află în proces de transformare. 2. intervenție umanitară. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. anticiparea. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. zona Mării Negre. apreciind. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. descurajați. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. se va acționa pentru: • cunoașterea. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. Nr. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. — transformarea capacității de apărare a României. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. Ca membru al Uniunii Europene. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. • contribuția financiară la bugetele civil. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. În acest scop. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. managementul crizelor. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor.

strategii. sănătate. • pregătirea profesională continuă a personalului.XI. adaptare și integrare de noi concepte. precum și economic. cu prioritate. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. siguranță și ordine publică și informații. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. în vederea diminuării riscului de proliferare. contracarare și reconstrucție postconflict. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. în cooperare cu structuri similare din statele europene. mediu.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Se vor urmări. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. 2. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. asistență complexă în procesul de prevenire. PARTEA I. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. 799/28.5.2. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. a populației și obiectivelor autohtone. inclusiv informative. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. administrație publică la nivel central și local. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. 3. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului.1. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune.4. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. aliate și partenere. 2. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. de Est și de Sud-Est. România este stat neposesor de arme nucleare. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. direct sau indirect. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. educație. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. Nr. în principal în domeniile militar. sisteme manageriale și capabilități.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. doctrine. infrastructură și comunicații.

Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. 3. 3.3. pentru misiuni clasice și neconvenționale. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. flexibile. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată.5. De asemenea. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. De asemenea. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. În același timp. în sprijinul autorităților publice. materiale și financiare necesare. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. mobile. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. Ca direcții principale de acțiune. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. ușor de desfășurat în teatru. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. în rândul cărora misiunile antiteroriste. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. — implementarea noului model de management al resurselor umane.XI. în cazul unor urgențe civile. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. 799/28. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. PARTEA I. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. Nr. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. precum și la măsuri de tip „coaliție”. respectiv cele de contraproliferare. asigurând autonomia subsistemelor componente. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare.4. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. De asemenea. . la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. 3. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. prin asigurarea resurselor umane. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. orientate spre obiective. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. De asemenea. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară.

ale NATO și ale Uniunii Europene. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. În acest sens. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. crimă organizată). De asemenea. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. subversiune. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. pe plan extern. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. — apărarea împotriva dezastrelor. în mod prioritar. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. a intereselor naționale.7. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. protejarea populației. materiale și financiare. tehnologiilor și armamentelor. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. — participarea la programe și proiecte internaționale. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. spionaj.6. în special a celor umane. 3. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. 799/28. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. PARTEA I. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. parte componentă a industriei naționale. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO.8. 3. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. bilateral. Nr. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. 3. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. — întărirea capacității instituționale. Industria de apărare. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. sabotaj.XI. . o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor.

Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare.3. formare. permite identificarea constrângerilor. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. 4. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. resurselor umane. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. în special aerian și maritim. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. Nr. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. Managementul resurselor umane. performanțe și rezultate. din surse naționale . Ca stat european. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. 4. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. perfecționare și promovare a personalului. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. 799/28. PARTEA I. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. specializate și eficiente.2008 și internaționale.2. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. viabile și sigure. compatibile cu infrastructurile europene. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. potrivit priorităților. — pregătirea. De asemenea. a societății românești în ansamblul ei. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 4. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. care să ofere facilități și capabilități sporite. — reabilitarea. cooperare și parteneriat. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne.1. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport.XI. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. vecinătăți: Grădinița nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. club. platformă gunoi și teren)”. regim de înălțime S+P. suprafață teren = 243 mp. anul terminării construcției 1882. vecinătăți: Str. str.490”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. — poziția 697.160 mp. cadastral 478 Oradea.448. cu modificările și completările ulterioare. 784. CF 1871”. regim de înălțime P.369”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. săli clase și sport. 731. ateliere și teren aferent)”. cadastral 81. cadastral 328. Moscovei. B. Oradea. topo 557 Oradea. nr. — poziția 705. Oradea. pivniță. internat. 13. vecinătăți: locuințe particulare”. 782. 702. str. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. casă pompe. șopron. precum și al municipiilor.660 mp. clădire școală veche și cabină portar)”.029. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. școală + ateliere + birouri. punct termic. 41. vecinătăți: domeniu public”. magazie + micromenaj. suprafață teren = 1. grădini.. magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2.175 mp. Stadion Voința”. Popești. 711. Menumorut nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. regim de înălțime P.497”. teren = 884. cadastral 8290. rezervor. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. magazie lemne. 785. nivele 2. suprafață construită = 208 mp. 9. garaj. CF 7939 N. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. birouri. nr. locuințe particulare”. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. 1 Oradea”. nr. nr.A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Nr. (3) din Legea nr. administrativ.169 mp. — poziția 696. ateliere + cantină. S+P+1E. S+P+2E. S+P+2E. PARTEA I. vecinătăți: R. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”.191. nivele 2. șoproane.049 mp. C+D. CFM. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. vecinătăți: parc domeniu public”.018. suprafață construită = 769 mp. centrală termică. 11. La anexa nr.782 mp. 723. se modifică și se completează după cum urmează: 1. suprafață construită = 824 mp. — poziția 704. cadastral 392 Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”.649 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. 724. S+P+1E. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. șopron. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. suprafață teren = 2. Str. Oradea. 38.044 mp.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. — poziția 698.994. suprafață construită = 2. suprafață teren = 4. orașelor și comunelor din județul Bihor. regim de înălțime S+P. intrări subsol. magazie. Roman Ciorogariu”. str. cadastral 115. regim de înălțime P. nr.660. sală sport. post trafo și teren aferent)”. terasă și teren”. Str.130 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial.109. nr.526 mp. teren = 229. spălătorie + garaj.44. regim de înălțime S+P. publicată în Monitorul Oficial al României. cu modificările și completările ulterioare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. CF 1892. garaj.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 1 Oradea (clădire școală. str. Parcul Traian. nr. suprafață teren = 4. Aurel Lazăr nr. magazie. — Hotărârea Guvernului nr. regim de înălțime P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. suprafață teren = 2. teren = 108. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. — poziția 706. anexe. regim de înălțime P.D. precum și al municipiilor.836.F.774 mp. Tudor Vladimirescu nr. Iosif Vulcan nr. vecinătăți: șosea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. vecinătăți: Casa Laroche”. suprafață construită = 3. suprafață construită = 3. suprafață desfășurată = 3. republicată. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. 108 din Constituția României.F.858”. 42. locuințe particulare”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. teren”. suprafață construită = 427 mp. Art.604. I. atelier. suprafață construită = 1. cabinet kinetoterapie. nr. Oradea. cadastral 8288.927. teren = 480. teren = 332. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. nr. post trafo. 786. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.246 mp . birouri.XI.273. nr. 799/28. suprafață teren = 12. P+1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor.873. bloc alimentar. clădire contoare și teren)”. șopron. George Barițiu nr. nr.. — poziția 699. 794.D. nr. CF 11237. ateliere. str. anul terminării construcției 1879. magazie. Roman Ciorogariu nr.819”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. — poziția 700. Unirii nr. Unirii. regim de înălțime P–P+3E. 796 și 798.947”. str. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. rezervor. Partea I.309 mp. 16. teren = 266. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. 21 alin. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 48.724”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. nivele 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. — poziția 703. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. suprafață teren = 555 mp. teren = 112. anul terminării construcției 1865. ateliere. cadastral 8339.047”. teren = 51.131. suprafață construită = 1. anexă. Tileagd. și al art. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. CF 7940 N.

suprafață teren = 533 mp. teren = 916.F. biserică ortodoxă. depozit materiale.562”. 2. 3. Calea Bihorului nr. cămară și teren”. Restaurantul Lotus”.055.. 2—4. regim de înălțime P+1.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.F. regim de înălțime S+P+2E. suprafață construită = 2. suprafață teren = 2. str.. 1. cabină portar. Piața Ferdinand nr. CF 907 Beiuș.889 mp. suprafață construită = 321 mp. — poziția 727.. cadastral 222. 799/28. nivele 3. CF 122 N. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”.128”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. spălătorie. cadastral 9263.D.063”.F. Pescărușului”. Str. vecinătăți: Str. garaje. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. nr. spălătorie. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. suprafață de teren.552”.675.095 mp.556 mp.159. teren = 191.P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. — poziția 721. str. suprafață construită = 973 mp. padoc. teren = 197. Poliția Municipiului Oradea”. Nr. cabină portar. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. folosința actuală: serviciu de ambulanță. — poziția 728. — poziția 735. regim de înălțime P. bucătărie. — poziția 714. morgă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. teren = 487. scenă și teren”.872”. grădini”. 2 Oradea – internat. cadastral 215. Dunărea nr. corp administrativ. magazie.140”. B. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. kinetoterapie. suprafață teren = 10.016. — poziția 707. str..135. teren = 451. Nicolae Jiga nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. centrală termică.956. arhivă. anul construcției 1882 — 1954—1979. suprafață construită = 162 mp.647”.296 mp.642. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N. cabină portar și teren”.419 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. regim de înălțime P. garaj auto”. punct termic. hidrofor. șopron. 6. suprafață construită = 342 mp.606. Cantacuzino nr. suprafață construită = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.878. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str.C.D. vecinătăți: curți. str. — poziția 713. magazie. nivele 4. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. suprafață construită = 785 mp. birouri. garaj. folosința actuală: spital de psihiatrie. nr. Armatei Române. clădire terapie ocupațională. teren = 44. boxe pentru porci. atelier de întreținere. Mihai Viteazu”. casă pompă. suprafață construită = 491 mp.227 mp.D.325 mp. magazie ateliere. P.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cadastral 8292. teren = 129. suprafață teren = 5.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. Ion Bușiția nr. — poziția 712. suprafață construită = 5. baracă metalică. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 716. clădire spălătorie și lenjerie.020. șopron. CF 121 N.085. vecinătăți: case particulare. magazii.898”. Str. 30.995 mp. suprafață construită = 1. clădire PSI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. Băile Felix.868”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. 13.. teren = 39. Str.998 mp. casă de locuit. nr. — poziția 709.138 mp”. S+P+1E. CF 214 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. clădire L. 737. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. bucătărie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. Ștei. regim de înălțime P–Dm+P+3E. PARTEA I. grădini și str.002. garaj și teren”. Str.S. șopron.528”. — poziția 736. str. cadastral 419. rampă și teren”. corp anexă cantină și teren aferent)”. centrală termică. sală de mese. suprafață teren = 534 mp. coteț porci. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. vecinătăți: proprietăți particulare. nr.527”.938”. vecinătăți: DN 76.D. teren = 4. Nr. anexă.I.F. Traian nr. vecinătăți: lacul cu nuferi. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. regim de înălțime P. vecinătăți: locuințe particulare.F. suprafață teren = 5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. depozit deșeuri. — poziția 729.. nr. anexă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje. str.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. — poziția 734. Grădinița nr.290”. P. complex comercial.D. Feldioarei nr. nr. CF 123 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Stadion F. bloc alimentar. Republicii. nr. suprafață teren = 10. suprafață teren = 59. cadastral 2088. nr. Aurel Vlaicu. Armatei Române nr.218. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. — poziția 738. clădire condici. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. nr. cadastral 8293. beci alimente. regim de înălțime P+1. vecinătăți: proprietăți particulare.744”. P+3. cadastral 216. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.493. Pescărușului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață teren aferent = 270 mp. punct termic. grup electrogen și teren”. suprafață teren = 1. 5. nr.891 mp. 1 Oradea — secții copii. magazii. nr.616. 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. 14. P+3. rezervor gaz. cadastral 214.789”.374.743”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. suprafață construită = 76 mp. wc și teren”. 10.408”. P+2.D. anul terminării construcției 1900.80. teren = 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. vecinătăți: curți. centrală termică. C+D. CF 7941 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. suprafață construită = 1. — poziția 732. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. 801. uscătorie. vecinătăți: Serviciul de ambulanță .306. suprafață construită = 1. Traian Lalescu nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere. — poziția 730.F.300 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. Str.D. Spitalul Militar Județean. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. clădire pază. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. clădire pază. birouri. șopron. CF 362 N. locuințe particulare”. depozite cărbune. — poziția 725. teren = 43.969 mp. cadastral 10035. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. topo 736. intrare subsol. Traian”. nr.267.693. pavilion I. — poziția 733. centru tranzit copii traficați. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. cadastral 9037. Hotel Astoria. — poziția 737. CF 8553 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. Sânmartin.639 mp. punct termic și teren”.750”. Bihor”. suprafață teren = 508 mp. — poziția 726. locuințe particulare”. grajd și teren”. 37. — poziția 715. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. șopron.XI. 46”.992”.. vecinătăți: Str. teren = 934. 2 — casă de copii. Republicii nr.206”. 1 și nr.587 mp. spălătorie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. str.

CF 598 N.. S = uzina electrică. V = drum incintă”. suprafață teren = 3.710.F. suprafață teren = 12. E = pășune. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. nr. — poziția 750. anul construcției 1967.982”. cadastral 1588.F.2008 — poziția 739.D. suprafața construită = 150 mp. anul construcției 1997. suprafața desfășurată = 146 mp. V = drum incintă. vecini = zonă înierbată”. suprafața aferentă = 100 mp.405”.D.F. 2. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ.517”. Calea Aradului km 6. suprafața desfășurată = 111 mp.F. V = R. — poziția 746. case”. S = clădire trafic”. vecini = zonă înierbată”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. suprafață construită = 618 mp. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. N = Municipiul Oradea”. cadastral 1588. Bloc tehnic”. demisol. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610.942 mp. N = Uzina electrică. E = platformă betonată.204”. N + S = parcări auto.587”. suprafața construită = 111 mp. cadastral 1588. CF 598 N. anul construcției 1969. N = platformă betonată...D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. — poziția 757. suprafața construită = 1. cadastral 1588”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M. Teren de joc — clădire internat. V = DN—79. suprafața construită = 70 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. suprafața construită = 587 mp.788”.269.170 mp.R. — poziția 758. suprafața desfășurată = 64 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”.T.. 80. nr. suprafață construită = 1. V = rezervoare apă. cabină portar și teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului.XI. anul construcției 1969. S = Nojorid. CF 598 N.F.D. suprafața construită = 448 mp. nr. anul construcției 1998.038 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. cadastral 1588.D.C.F. deservire trafic aerian. V = DN–79. PARTEA I. cadastral 1588. anul construcției 1969.F. suprafața desfășurată = 479 mp.148”.D. suprafața desfășurată = 101.291. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. E = drum incintă. vecinătăți: blocuri. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. cadastral 187.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.976”.F. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică.140 mp. CF 598 N. S = zonă înierbată”. vecinătăți: grădini.D. S = seră flori”. cadastral 1588. — poziția 763. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. suprafața construită = 2. nr. CF 598 N. cadastral 79. S = parcare personal”. V = DN—79. — poziția 744.. Vecini=zona înierbată”.266 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. teren = 872. cadastral 1588. anul construcției 1993.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75.230”. E = Aeroport”. V = platformă betonată. V = DN—79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. suprafața desfășurată = 263 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești. — poziția 759. V = Alee de acces zona tehnică. N = Drum acces nr. N = clădire industrială. suprafața construită = 8 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului.942 mp. E = rampă auto. anul construcției 1974. CF 598 N. N = drum depozit carburanți. cadastral 1588. nr. parter + 11 nivel 1.. nr. nr. suprafața desfășurată = 737 mp.. ateliere. CF 598 N. Spitalul adulți Bratca”. Calea Aradului km 6.856”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47. cadastral 1588. cadastral 1588. nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 748. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. S = drum incintă”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. Vecini = Zona înierbată”.539 mp. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz.. anul construcției 1967.D. E = baracă metalică. E = Aerogară. E = zonă înierbată. suprafața construită = 20 mp. suprafața desfășurată = 100 mp. — poziția 747. — poziția 751.. parter. anul construcției 1967. V = drum incintă.444”. Lungimea = 250 ml. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M. — poziția 752. vestiare.D. N = drum incintă. V = rampă auto. E = platformă betonată. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.. nr. 82. CF 598 N.”. suprafața desfășurată = 8 mp. parter. CF 598 N. S = drum la PID”. 799/28. suprafața construită = 263 mp.149”.F. CF 598 N. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.T. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.942”.. suprafața desfășurată = 20 mp. «Apele Române». anul construcției 1967. V = drum acces aerogară”. operațional. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. platformă rezervor gaz. CF 598 N. suprafața construită = 64 mp. suprafața desfășurată = 70 mp. anul construcției 1974. anul construcției 1967. N = bloc tehnic. S.D. nr. anul construcției 1972. cadastral 1588. nr. nr. — poziția 760.. suprafața desfășurată = 150 mp.. — poziția 754. — poziția 761. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. S = hidrofor”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. anul construcției 1967. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri. suprafața construită = 100 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori. regim de înălțime P + 4. rezervor. parter + nivel 1. CF 598 N. suprafața construită = 146 mp. cadastral 1588.264 mp. parter. cadastral 1588. anul construcției 1966–1967. teren = 230.D. nr. — poziția 743 este inclusă la poziția 738.H. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. suprafața desfășurată = 62 mp. — poziția 745.D. V = clădire industrială. parter. — poziția 762. — poziția 753. suprafața desfășurată = 227 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1.747. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. platforma betonată. E = zonă înierbată. — poziția 756.F. CF 598 N. N. N = baracă metalică. — poziția 742. S = Bloc tehnic. nr.F.A.D. anul construcției 1967..A.721”. cadastral 1588. parter + conține Turnul de control P + 4. N = drum incintă. Nr.F. nr.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. CF 598 N.D. cadastral 1588. — poziția 755. cadastral 1588.. centrală termică la demisol. suprafața construită = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. CF 598 N. terase. anul construcției 1963. S = drum incintă. nr.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. CF 598 N. E.F. suprafața construită = 227 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Bratca — clădire internat. suprafața desfășurată = 2.554”. — poziția 749.607”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. 83.A. nr. . suprafața desfășurată = 737 mp.F. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. suprafața construită = 479 mp.. — poziția 741. parter. teren de joc și teren”. anul construcției 1969.323 mp.230”. nr.D. N = seră flori. regim de înălțime S + P.510”. E = limita incintei. suprafața construită = 62 mp.F. suprafața construită = 101. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. parter.

suprafață construită = 179 mp. anul construcției 1967”. — poziția 772. suprafață construită = 8.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 788. — poziția 789. Staționar 2 Oradea (clădire spital. «Petrom Aviation». rezervor gaze. cadastral 1588. nr.586.740”. teren = 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. intrare pivniță. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme.452. suprafață construită = 312 mp.024”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. pavilion.F. — poziția 787.200 mp.010.F. Republicii nr. cabină portar.C. centrală termică. ateliere. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. suprafața construită = 14 mp. nr. bloc lenjerie.914 mp.E = drum acces aerogară”.202.375”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.XI.D. — poziția 774.F.D.31. platformă gunoi. Construcție punct termic”.”.D. nr. magazii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea. Nr. CF 7942 N. nr. suprafață teren = 3. — poziția 770. Spitalului nr.F. alei acces și trotuare.021”.F.C. suprafață teren = 2.950. scări exterioare.254.S.D. cadastral 1588.028. N.570 mp. teren = 214. suprafață teren = 21.879”.299”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”.12”. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cadastral 10033. cadastral 15.F. biserică și teren)”. case de locuit. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. 50.277. suprafața desfășurată = 56 mp. — poziția 778. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. — poziția 767. rezervor subteran. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală. suprafață construită = 106. 2”.F. — poziția 792. suprafață construită = 900 mp. Borșului nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32.C.179 mp. teren = 306.556”. punct termic. cabină rezervor apă și teren)”. 37. grajd. rezervor apă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. hala de lucru. Str. construcție neterminată—zidărie. cadastral 10036. nr. parcări.286 mp. suprafață . N = drum acces poarta nr. copertină. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”.063 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. nr. — poziția 783..051”. suprafață construită = 1.F.544 mp.316. magazie. șopron. cadastral 1588. cadastral 907”. — poziția 793. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132.131”.F. punct transformator și teren)”. 33.”. rezervor subteran. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. cabină portar. nr. «Petrom Aviation». Gheorghe Doja nr. cadastral 1588. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.446”. nr. magazii. teren = 11.F.15. suprafață teren = 1. — poziția 775. Vecinătăți: case. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. suprafață fânețe = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului. Suprafață aferentă = 15. suprafața desfășurată = 15.36. teren = 2. platformă tuburi de oxigen. suprafața desfășurată = 2 mp. rezervor apă. suprafață teren fără construcții = 2.202 mp. — poziția 773. suprafață construită = 737 mp.. intrare pivniță. CF 11310 N. CF 598 N.D. CF 598 N. Staționar I (atelier. atelier tâmplărie. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. 799/28.339”.”. nr.D. V = DN—79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369. CF 598 N.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.385 mp. nr. rezervor oxigen. cadastral 1588.”.75”. suprafața construită = 15. boxă tuburi de oxigen. — poziția 768. cadastral 8287. cadastral 1588. corp administrativ. 8.D. CF 598 N. suprafața construită = 2 mp. aleea Traian Vuia nr.166.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 777. anul construcției 1969. Borșului nr. 700 paturi P+8 (clădire spital. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. anul construcției 1974. — poziția 764.063 mp. grup electrogen. PARTEA I.453. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. suprafață teren = 26. suprafața desfășurată = 14 mp. Str. 1—2 Oradea. suprafață teren = 1. cadastral 1588.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. CF 598 N. cadastral 1588. rampă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377.Brătianu nr. atelier electric și teren)”. — poziția 790.220. — poziția 780. suprafața construită = 56 mp. nr. 65.32”. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. CF 11309 N. S = drum acces poarta nr.D. N = zonă înierbată. Regim de înălțime: S+1E”.826. Republicii nr.D. suprafață teren = 210. CF 598 N.651 mp. anexe gospodărești (grajduri. — poziția 791. bl. cadastral 1588. teren = 109.2008 construită = 3.875”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. V = DN—79.507 mp. șoproane. stradă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. 4”. CF 598 N. șopron. CF 11308 N. str. post trafo.. Str. laborator anatomie patologică. rezervor oxigen medicinal și teren)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. S = drum acces S. I. parter. Str. 35. — poziția 771. Vecini = Incinta Aeroportului. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. cobaltoterapie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului. — poziția 795. cadastral 10333 și 10334.550. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207.345”.”. V = DN—79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. seră flori. grădini. suprafața totală=1. str.D. 57.003 mp.”. barăci metalice.F.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții.. bloc alimentar+spălătorie.508.742”.544. Livezilor nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative. 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34. teren = 119.164 mp.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. Str.”. suprafață construită = 890 mp. dermatologie.166”. E = depozit combustibil S. Izvorului nr. 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. Suprafața aferentă = 14 mp.548 mp. — poziția 781. — poziția 766. 442. — poziția 765. magazie și stație de oxigen. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.17. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. magazii și atelier. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”.”. Regim de înălțime P+2”. — poziția 776. — poziția 779. Calea Aradului km 6”. — poziția 769. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.663.852”.F..D.063 mp. CF 598 N.”. padocuri. — poziția 782. CF 598 N. E = hidrofor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. magazii.

080. conform anexei nr.3”.253.3. suprafața totală = 226 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.549.815”.870 mp.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață = 1. 343. La anexa nr. — poziția 104.4”. — poziția 102.7.418.335.210”. — poziția 74. — poziția 111.3.783.200.2008 blocului P + 3E. 1990.7. 1940. Samuil Vulcan. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”.99”. — poziția 98.071. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 127.1”. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.21”. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții. nr.604”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.690. nr.483”. 347.1”.28”.3.7.73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189.3.75”.3. guri de scurgere”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. — poziția 797.1”.3.7.3.52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. — poziția 131. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 66.3. — poziția 76. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.XI.55”.371.20”.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. — poziția 125. 318. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”. 320.380.1”.547.420”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332. Lungime = 680 m. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70.67”.3.1”.12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69. topo 132/1.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. lățime = 1.30”. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. Nr.1”. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.785.000 m”.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 337. suprafață = 9. — poziția 116. teren aferent = 173 mp”.7.1”.7. 342. — poziția 42.3.137.455. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.582”. topo 984/1”. 525. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.3.465.994.747. 3.710. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.3.1”. Suprafață = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434. CT II-493.1”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.89”. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox. teren = 32.722. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m.3. — poziția 83.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.86”. — poziția 128. — poziția 115.7. — poziția 10. lățime = 2. 321. 2. cimitirul ortodox”. suprafață = 2. în suprafață de 40 mp. 13 — poziția 89.7. — poziția 87. — poziția 90.363. total = 1.3. coloana 5 va avea . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp.1”.09”. 799/28. lățime = 7 m.1”.52”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.653. pozițiile 799— 882. — poziția 96. pozițiile 363— 436.7. — poziția 85. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378. — poziția 8. nr. Str. topo 2118”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.3.1”.400”.834. — poziția 32. — poziția 107.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 95. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”.301. construcție din beton armat cu instalații aferente. 770.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.954.20”.637. dren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 88. — poziția 110. teren aferent = 600 mp”.3. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial. — poziția 21.718. topo 937”.400 buc. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.609.608.772. — poziția 46. — poziția 84. nr.79”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109. — poziția 51. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. 326. CT III-98.4”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp.1”.7.46”. — poziția 101. 336.614.72.468.449. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 108.033. 319.637.400 mp. — poziția 54. — poziția 72. 423. La anexa nr.234. cărămidă.298.274. 2x500 mc. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. — poziția 65.1”. — poziția 20. — poziția 109. 1. — poziția 97.996. lățime = 7 m.17. 4556 Aleșd”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. total = 1. — poziția 100. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.7.16. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 50. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.940 mp.3. — poziția 86.50 m.3”. 1931.7. CF nr. — poziția 114.3.61”. — poziția 57. topo 722. cuprinde platformă parcare.721. 1197/1/2”. suprafață = 328 mp. — poziția 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. suprastructură parcare. Suprafață = 3. canalizare. 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.33”.20”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6. Morii nr.106. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968.7. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.400”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. topo 1147/1. conform anexei nr. — poziția 112. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1998”.2”. trotuare cu borduri de beton 1.3”.1”.7.1”.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522. lățime = 12 m. planșeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.385”. — poziția 287. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 1992”. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317.953 mp”. 1992”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. — poziția 129.7.200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.7.40. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. 141. — poziția 126. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. 16.812. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283. topo 1232/29/31.210”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7.36”.730. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. nr.

— poziția 138.523”. Suprafață teren = 6. Republicii nr. cadastral 31. total = 669. topo 994—290 mp și nr. cadastral 33. — poziția 140. 6.302 mp. Bathori Istvan nr. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”.334 mp”.7. nr. topo 1214/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins. suprafața totală 12. pozițiile 156— 178. Ioan Ciordaș nr.289 mp. 1.56. — poziția 135.040. Suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 615/4. hală mașini. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 2306. 475. — poziția 137. — poziția 134. nr. 1066. General Mociulschi.055”.03”.611”. Suprafață teren=9.866. Suprafață construită = 157 mp. General Mociulschi.908. topo 995—2.11”. La anexa nr. 103. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369.006 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971.50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 1066. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”.05”.540”. 108.76”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. George Enescu nr.752”. magazii anexe.392. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. cu destinația de cazare și depozitare.039”. Suprafață construită = 127 mp. cadastral 27.977.060. — poziția 147. Suprafață construită = 354 mp. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cadastral 32.72.000”.3.399 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. CF nr.700”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123. Suprafață construită = 715 mp. nr. 110. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. topo 1039/132.11”. PARTEA I. — poziția 133.81. laborator.300”. Worosmarty Mihaly nr. pozițiile 152— 185. cadastral 38. — poziția 138. — poziția 143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.214 mp. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții. Nr. — poziția 143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. Suprafață construită = 267 mp.980 mp.20”. conform anexei nr.710”.215.400 mp”. pozițiile 429— 434. cu o capacitate de 400 locuri. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. 142. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.171. 1936”.577. sală sport. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. nr.812. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 52. 1975”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Suprafață teren = 860 mp”. următorul cuprins: „2.5 ha situat pe Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.7.517. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. 1495.800”. nr. Samuil Vulcan nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992.739.678. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. 2002. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928.000”. nr. topo 1002—1. situat în intravilanul orașului”. topo 487/88”. 112.782.45”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. preluat de la UM 01343 Beiuș. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. cu clădire școlară veche.XI. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. nr.84 mp”. nr. cabină portar în suprafață de 5. 75. magazie muzeu”. cadastral 37. 105.895. suprafața 150 mp”. 618. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.359. 41. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.584”.857”.76. cadastral 26.889. Suprafață teren = 2.360”. 1. CF nr.901. — poziția 146. Zărandului nr. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 107. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.123 mp”. Suprafață construită = 1.84”.439 mp”.6. — poziția 122. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.70. nr. Apaczai Csere Janos nr. — poziția 135. 1983. 6. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. CF nr. topo 487/88. 131. 3. nr. 15. 113.91”. cadastral 23. topo 1008—957 mp”. 28. 17. topo 1006—1. 32.920. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. — poziția 140. 1 Decembrie 1918. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. total = 6. Suprafață construită = 476 mp. nr. 111. garaj. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. 380. topo 614/2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. suprafață = 1. 1.09”. nr. topo 2305. preluat de la UM 01343 Beiuș.498 mp”. 65.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr.054”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. 2074. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.2”. 408. Suprafață teren = 473 mp”.2”.86”. 109. nr. cadastral 34. topo 487/88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. suprafața ocupată 80 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. — poziția 144. 432. conform anexei nr. 1. . 104. suprafață = 1. cantină. Suprafață teren = 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Suprafață teren = 1.162 mp.68.626 mp”.155 mp.899. 4. — poziția 145.426. — poziția 144. — poziția 151. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. total = 6.609. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 5. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. La anexa nr. 116.000”. ateliere copertină. — poziția 154.889. nr. conform anexei nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 3. Kalvin Janos nr. 77. 5. 4.2008 — poziția 123. CF nr.6. 2004—2006”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. școală cu 16 săli. 183. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.513. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.3. Ady Endre nr.958.468 mp. — poziția 145. CF nr. 405. 1066. 43. 619. — poziția 146. 125.572 mp”. Suprafață teren = 3.. Suprafață construită = 340 mp. — poziția 136. — poziția 4.900”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.060”. II Rakoczi Ferenc nr.00.02”.67. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. „Str.041”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. CF nr. topo 957. 118.433. 5.291. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.708.992 mp”. Suprafață construită = 750 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. reparații capitale muzeu în 2002. — poziția 136.

3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 47. — poziția 56.057.090”. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.358”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.836”. — poziția 61. PARTEA I.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”.24.051”.278”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.076”.059.073”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.556”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”.4 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Nr. suprafață ocupată 0.241”. — poziția 21. — poziția 8. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.554”.1. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 12.062. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.333”.7 km”.XI. — poziția 19. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”.000”.045”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.061.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 65.108”. — poziția 25.056”.053”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 9.093”.063. — poziția 58. suprafață ocupată 2.066”. — poziția 26. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 28.965”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.000”.077”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.278”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. suprafață ocupată 2.092”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 16. — poziția 52. — poziția 55.126”. — poziția 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.8 km”. — poziția 45. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.7 km”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.941”. — poziția 64.091”.000”.000”.000”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.070”. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.2008 — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1 km”. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”.353”.000”.000”.000”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”. — poziția 54.000”.060.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130. — poziția 7.577”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. — poziția 24.000”.678”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3”. — poziția 10.058. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.020 mp”.049”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. . coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. suprafață ocupată 0.002”. „adresa: Iteu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.069”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.554”.24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.043”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 63.047. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.7 km”.074”. — poziția 29.068”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.5 km”.050”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.052”. — poziția 53. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.333”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.4”. suprafață ocupată 40 mp”.3”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.046”. suprafață ocupată 4.000”. 15 — poziția 27.107”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1. adresa Iteu-Nou”.072”. suprafață ocupată 0.000”. suprafață ocupată 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.590”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.075”.042”. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.7.067”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafața aferentă 100 mp”. — poziția 46. — poziția 57.044”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. suprafață aferentă 2. — poziția 60. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.071”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.001.

— poziția 107. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”.088”.028”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. — poziția 103. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 69. suprafață aferentă = 250 mp .000”.6.17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”.17.1.1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3.1.4”.3.079”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”. — poziția 113.1”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.1.2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 95. — poziția 90. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.085”.003.033”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 109.1.077”. PARTEA I.023”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.P.087”.1”.1.6.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.081”. — poziția 96. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 799/28.000”. — poziția 97. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.103”.500”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”. — poziția 101. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 98.2” . coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.018”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.500”.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.086”.6.1”.1”.3.000”.000”. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.000”.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.036.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.4”.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.078”. — poziția 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.031”.025”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.1”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 2 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.102”. — poziția 87.2. suprafață ocupată 12 mp”.2.5.032”. — poziția 76. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.1”.1”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”.17.XI. — poziția 85. — poziția 67.000”.3.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 78.004.1”. — poziția 94.000”.2.3. — poziția 110. — poziția 112.2”.3. — poziția 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 92. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 104.084”.2”. — poziția 72.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. — poziția 105.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.101”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.020”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.083”. — poziția 73. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. — poziția 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.6.089”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 91. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”.000”.000”.037”.19”.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 89. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.494”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp.6.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.2008 — poziția 93. — poziția 71.034”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 108. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”. — poziția 88.024”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.000”.000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață ocupată 2 km”.000”. — poziția 81.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.080”.A.027.1.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 80.082”. — poziția 70. Suiug”.000”. — poziția 99. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.065”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 83. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.8. — poziția 86.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.064”.038”.000”.096”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.2.7”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.

— poziția 21. Salcâmului situată între intersecția Str. 136. Barcăului adiacentă la Vest cu str. 113 și 114. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 117. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856.168 ha.240 ha. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. topo 4972”. 124. suprafață totală = 0. topo 932/2A. 132. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr. 103. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”.969. lățime= 7 m”. topo 4972/20. intersectează str. 113.240 ha. Mureșului.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. Nr. str. lățime = 4 m. suprafață utilă = 0. 2. Oltului.1”.264 ha.5 m)”. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 31. suprafață utilă = 0. Viilor la SV și Str. 86. 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.95”. suprafață totală = 0. Str. nr. topo 117”.9”. 79. Gaspar Andras din tuburi beton.090 ha. pozițiile 176 — 178.26”.099”. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 143.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 10. 36 și 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. str. 82. 4972/21 și 4972/23”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.5”.887. 144. topo 4972/1A. 133.13”. 47. până la intersecția cu Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 135. topo 924/2A1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 151. Cetății și Piața Bisericii la Est. 90. 128. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 3. topo 924/2B”. suprafață totală = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169. suprafață totală = 0. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str.900 ha. — poziția 35. 42. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. conform anexei nr.13”. suprafață totală = 1. — poziția 37. — poziția 9.072 ha”. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. str. 6.098”.12”. topo 924/2A2. 19. Mureșului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 115.152 ha. b) poziția 20. 130. — poziția 11.78”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 116. 149. . Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str.”. — poziția 23. 139.109”. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. nr.XI. 74. Bihorului adiacentă intersecției str. 7. Menumorut la Est paralel cu Str. Cetății la Vest și str. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. — poziția 52. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. suprafață utilă = 0. — poziția 17. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1. 121. 97. 87. 145. suprafață totală = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr.220 ha”. nr. 88. 118. 28. 127. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. nr. topo 932 suprafață totală = 1. Str. nr. Beiușului — adiacentă Str. 96. — poziția 32. 799/28. lățime = 5 m”. topo 932/2A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.000 mm. 3. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. — poziția 117. Cetății între nr. 8. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. 50. 89. Rozelor adiacentă Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. — poziția 30. suprafață totală = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 84.803”. 155. Trandafirilor la Sud. trotuar beton partea estică a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635.000”. 17 — poziția 13. topo 932/1A”. 81. Str.70”. str. Cetății la Vest și str. 75.37”. 77. Moldovei situată între intersecția Str. nr. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. — poziția 119. Str.105 ha. suprafață utilă = 0. nr. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. suprafață utilă = 0. 95. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. 44. 83. topo 932.225 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 38. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.168 ha.217.2”. — poziția 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. 122. suprafață utilă = 0. Moldovei cu str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 146.3.756 ha. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 7.236 ha (315 x 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 20. pozițiile 120 — 131. — poziția 36. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”.38”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. Salcâmului cu Str.600 ha. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Trandafirilor.822. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. nr. 39. conform anexei nr. topo 932/2A1. La anexa nr. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.13”. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. str.5 m)”. Trandafirilor și la Est cu Str. — poziția 29. Arany Janos la Est cu Str. Str.5”. — poziția 19. lățime = 7 m. 131. str.080 ha”. Arany Janos situat între Str. — poziția 18.0615 ha”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.6. 8.135 ha (300 x 4. 137. 129. — poziția 16. La anexa nr. 40. PARTEA I. suprafață totală = 0. Gării la Nord până la intersecția cu Str. 2. — poziția 114. 92. 2 bucăți”. suprafață totală = 0. 27.072 ha”.899. 9. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. 45. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. 142. 80. — poziția 22. până la intersecția cu str. Livada situată adiacent cu Str. 91. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm.000”. 49. — poziția 14.320 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. suprafață utilă = 0. 140. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Sălardului la Nord. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”.6”.060 ha”. 156. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. 141. 5.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. Viilor. nr.100”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. suprafață utilă = 0. 119. în spatele dispensarului uman la Sud. suprafață totală = 0. 2 buc. Str.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform anexei nr. 134. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. La anexa nr. pozițiile 31 — 44. 46.467. 76. 41. Menumorut la Est. suprafață utilă = 0. asfaltat pe o lungime de 1. 106. Someșului nr.994 ha.0825 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Oltului situată adiacent cu Str. 26.04”. — poziția 15. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. din beton cu diametru = 1. — poziția 34. Str. 25. 98.

suprafață construită = 200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. cadastral 159”. Trandafirilor suprafață teren = 0.315.03 ha”. Valoare teren = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 20. — poziția 8.273”. 69. — poziția 123.273”. Str.25”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. 3. Str.64 km.621”.798.030”. nr. 10. 0. — poziția 2.04 ha.482. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. — poziția 138. 1. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 111. 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.64”. Cetății. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. — poziția 10.800 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață teren = 1. str. — poziția 35.701”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls. 46. topo 200/2.64 km asfalt”. — poziția 18. 66. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 33. 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.284”.100”. — poziția 116. Szent Peter — arteziană 1 buc. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. — poziția 5. — poziția 63.008”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135. — poziția 53. 6 situat în școlile de pe str. Str.552”. 10. — poziția 42. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588. 3. conform anexei nr. — poziția 69.XI. 76.65”. — poziția 46.21 km asfalt.027. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. 59. Str.020 mp.600”.200 mp. — poziția 11. 700 ml + 350 ml”.873”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. — poziția 3. topo 8. cadastral 1”.887”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. Piața Bisericii. — poziția 110. — poziția 66.211”.288”.000”. 40. 0.72 km pietruit”. — poziția 72.000”. Str. — poziția 9. 65. — poziția 32. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. cu locuința medic. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22.9”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.896”. — poziția 112. 79. suprafață construită = 260 mp P + II E”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. — poziția 7. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171. — poziția 73. Piața Bisericii centru — conductă zincată.18 km asfalt. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. nr.88 km asfalt.824. . — poziția 100. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 78. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. poziția 180. — poziția 12.015. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368.290 km pământ. — poziția 47.03”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. pozițiile 158 — 164. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228.70 km pietruit”.644”. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194.64”. nr. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. 16”.66”.426. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. nr.880 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331. — poziția 109. topo 940. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. capacitate 26 mp”. nr.705 mp. suprafață teren = 1.67 km pietruit”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. 560 ml”. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață construită = 100 mp. topo 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.2008 11. nr. 56. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.785 km. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”.81 km pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. suprafață teren=700 mp. Moldovei — conductă polietilenă.785 km pietruit”. în intersecția str. Cetății nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. — poziția 43. 4. — poziția 99. 41. Lungime = 6.000”.00 km asfalt.142”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. PARTEA I. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1.989”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 19. Cetății adiacent cu str. 900 ml”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. 200.58 km.471. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. — poziția 34. cadastral 243. str. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37.00 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.720”. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 2.70”.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. 0. — poziția 108. Szent Peter — conductă azbociment. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 38. — poziția 125.280”. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. Valoare teren = 453. I—IV clădire veche”. 100 ml”. — poziția 17.174.26”.28 km asfalt.”. La anexa nr. 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. — poziția 50. Gării. suprafață utilă = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. Trandafirilor nr.25”.290 km. — poziția 126. 2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1.19 km pământ”.893”. Gaspar Andras în partea de Est. — poziția 120. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”.931”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 70.189”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 799/28. Piața Bisericii cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.261.884”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. 9.165 mp”. Arany Janos — conductă azbociment.85 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. — poziția 36.074. — poziția 61.504”. 8. conform anexei nr.12 km”. str. — poziția 4. — poziția 148. Lungime = 4. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. — poziția 51.520”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580.18 km. Str.

topo 164/4. suprafață construcție = 80 mp”. — poziția 52. — poziția 64.000”. 201.58”. — poziția 72. cadastral 243. nr. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. 165/7.487”.042”. Valoare teren = poziția 51”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață construită = 120 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. cadastral 1144.34”. 165/4.387 mp”. . — poziția 23. 200. — poziția 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 73. nr.162”. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. 1145. nr. suprafață construită = 180 mp. Valoare teren = 367.780.34”.75”.116”.066. 799/28.524”. nr.607.2008 suprafață curte = 2. 2004”.102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 70. cadastral 245. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. Valoare teren = 90.870 mp”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. 198. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. — poziția 24. cadastral 243. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 37. — poziția 13. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.262. — poziția 30. Valoare teren = 219. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”.558 mp”. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.50”. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. Valoare teren = 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. Valoare teren = 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”.590 mp”. — poziția 38. suprafață construită = 200 mp. — poziția 33.75”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. — poziția 58. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie.75”. Valoare teren = poziția 64”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.18”. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 39. suprafața construită = 400 mp. cadastral 243”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. topo 238/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372. suprafață construită = 550 mp. — poziția 28. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. Valoare teren = poziția 51”. suprafață curte = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.700. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. suprafață curte teren aferent = 2. 27/a.34”.604. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.960”.929.412”.68”. 3.18”.571.122 mp”. 50. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870. suprafață construită = 770 mp”.75”. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. Valoare teren = 101. suprafață construită = 532 mp.491.077. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531. suprafață curte = 1. — poziția 68. Valoare teren = 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30.000.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. garaj)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.67”. 157.000”. — poziția 7. — poziția 63.84”. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 44. La anexa nr.83”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.75”.048. conform anexei nr.XI.34”.882”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145.121. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.033.208”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”. Valoare teren = 49. cadastral 160. 238/b. 19 — poziția 77.67”. 165/6.318”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. suprafață construită = 450 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 176. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 26. — poziția 41.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. Valoare teren = 151. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.01”. — poziția 15. — poziția 71. 160.044.67”. — poziția 34. — poziția 81. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”.868. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996. — poziția 14. — poziția 31. — poziția 78. Nr. 26. Valoare teren = 85. — poziția 29.445”. 189. suprafață curte = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. nr. 164/5. pozițiile 82 — 98.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”.412. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. — poziția 8. Valoare teren = 164.84”. 175. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.284 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. 2005”. Valoare teren = 213.68”.75”. — poziția 42. topo 129/1. — poziția 54.379”.000”. — poziția 16. — poziția 61.34”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. Valoare teren = 111.34”. suprafață curte = 5.086 mp”. — poziția 18. 12. — poziția 40. suprafață curte = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 36.286. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 19.67”.50”. — poziția 17. — poziția 10. — poziția 75. 11. 297.816”. suprafață construită = 195 mp”. — poziția 32.880”.729”. — poziția 60.50”. topo 2. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12.67”. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. suprafață curte = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. — poziția 9. — poziția 4. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136. 3.773 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 80. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.34”. — poziția 67. — poziția 103.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 130.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”.17”.50”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.01”. — poziția 110.50”. — poziția 79. — poziția 120. — poziția 78. — poziția 54. — poziția 127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 52. — poziția 113. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104.386.69”. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.386.35”.000”. — poziția 60.75”.17”.000”. — poziția 134.491. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 111. PARTEA I. — poziția 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.088. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 97.50”. — poziția 93. — poziția 98. — poziția 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 132. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 74. — poziția 53. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”. — poziția 76.000”.82”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.34”. — poziția 121. — poziția 88. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”.50”. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 104. — poziția 49. — poziția 100. — poziția 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.50”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 95. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.17”. — poziția 73.67”. — poziția 91.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 115. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. — poziția 81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. — poziția 59. — poziția 51. — poziția 46.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 133. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.XI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 107. — poziția 105.50”.000”. — poziția 116.34”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.491.2008 — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 71.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.50”. — poziția 64. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.75”. 799/28.17”.50”.01”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. — poziția 50.17”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.67”. — poziția 122.17”.69”.50”. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.84”. — poziția 61. — poziția 69.42”. — poziția 106. — poziția 118. Nr. — poziția 62.000”. — poziția 123. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 126.000”. — poziția 119.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 63. — poziția 112. — poziția 68.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.84”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. — poziția 85. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.193.000”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. .000”. — poziția 94. — poziția 66. — poziția 131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 129.000”. — poziția 99. — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 124.000”.68”.000”. — poziția 87. — poziția 109. — poziția 96. — poziția 82.84”.58”. — poziția 117.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.84”.

coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. 92. — poziția 189. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. — poziția 164. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 171. — poziția 139. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55.50”.372”. — poziția 157.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.637”.18”. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.071. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.67”. — poziția 197. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 199. — poziția 161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. 4. — poziția 198.000”. — poziția 148. — poziția 167. — poziția 193. — poziția 188. — poziția 179.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.50”.139”. — poziția 141.044.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.345”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.50”.67”.34”.188”. — poziția 162.000”. — poziția 182.50”. — poziția 165.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”. — poziția 152. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136.000”. locuințe profesori suprafață = 274 mp.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350.XI. — poziția 142.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.790. 250. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.51”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp.60”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921. — poziția 140.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.000”. — poziția 190. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.806”.67”.01”. — poziția 154. — poziția 166. — poziția 201. — poziția 192. 24. — poziția 150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. topo 106 și 107”. — poziția 158. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.361”. — poziția 149.18”.67”. topo 2”.84”.92”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 184. — poziția 174.206”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.000”. — poziția 169. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. — poziția 155. — poziția 151. — poziția 144. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.044.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 177.862”. — poziția 187. — poziția 183. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 186.491. topo 58 și 59”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 153. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 168.163”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. Nr.01”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”.68”. situat între sediul primăriei și căminul cultural”.000”.500”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 200.84”.67”. — poziția 156. — poziția 163. — poziția 195.67”.000”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.636.140. — poziția 196.02”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.352. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.441”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 181. — poziția 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. — poziția 170.01”. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 147. — poziția 185.5 km”.637”. — poziția 172. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2. grădinița suprafață = 247 mp.2008 — poziția 135.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. .100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 173. — poziția 159. — poziția 137.000”. — poziția 194. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. — poziția 180. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”.470”.402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. PARTEA I. — poziția 178.

după poziția 108 se introduc două noi poziții.855”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. cadastral 57”. — poziția 14. 0.0948”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 1974. topo 423/3”. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. nr. — poziția 205. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. — poziția 72. — poziția 204. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. 13.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.000. — poziția 9.790.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 15.01”. 1957. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 21. — poziția 29. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 6.40.67”. pozițiile 28 și 29. suprafață = 214 mp”.02 “. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.02”. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. — poziția 202. — poziția 212. nr. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”.000”.408 “. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. — poziția 213. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 1957. 18. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 23. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. — poziția 210. — poziția 81. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. suprafață = 296 mp”. — poziția 11. — poziția 2. 62/A. — poziția 216. — poziția 84. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. La anexa nr. 1993. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2. nr. — poziția 203.685. — poziția 20. — poziția 74. — poziția 66.533 mp. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. 121. 48/A. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. — poziția 214. 1920. — poziția 217.84”. după poziția 99 se introduc patru noi poziții.120”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.000”. — poziția 63. conform anexei nr. 0. 1998. 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”.000. 48. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 209. 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22.67”.000”. — poziția 15. 1973. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. 14. — poziția 211. — poziția 3.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 8. — poziția 206. 1968. 0. — poziția 65. — poziția 19. 67. cadastral 30”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. — poziția 208. 30.5170.873”. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.30. — poziția 68. — poziția 219.2008 17. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 799/28.02”. — poziția 11.34”. — poziția 67. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 25. — poziția 207. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”.810”. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.685. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1.408”. conform anexei nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. se abrogă poziția nr. 1964. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”.XI.58.000 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.79. — poziția 71. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 13. 15. — poziția 24. 2.008 “. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. după poziția 46 se introduc două noi poziții. — poziția 16. conform anexei nr. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 16. 28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 114.34”. — poziția 220. — poziția 215. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.50”.000”. — poziția 86. — poziția 80.71. 10. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.843”. pozițiile 47 și 48. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. 2001”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”.89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. — poziția 64. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 1972. 27. — poziția 26.000”. La anexa nr. 1957. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. 1880.34”. pozițiile 109 și 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 14. — poziția 62.75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. pozițiile 100—103. — poziția 7. pozițiile: 222— 232. 113. — poziția 221. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.381 mp.4538.01”.25. — poziția 218. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. 4. 26. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 82. — poziția 10.

17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13.151”.300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. nr. 73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. suprafață = 156 mp”. cadastral 61”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. nr.920 mp. cadastral 62”. suprafață = 564 mp. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții.787 mp. cadastral 38”. 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. — poziția 17. — poziția 24. pozițiile 76—79. pozițiile 129— 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. cadastral 28—29”. suprafață = 270 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. cadastral 31”.287 mp. suprafață totală = 8.500 mp”. — poziția 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283.53”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 124. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. suprafață = 228 mp”. — poziția 115. — poziția 110. nr. — poziția 16.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. 75. — poziția 93. nr. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. nr. — poziția 123. — poziția 107. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. 74. — poziția 90. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.764”. cadastral 56”. — poziția 68. — poziția 101.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 41. Tăutelec. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.260”. conform anexei nr.617 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. — poziția 23. Șișterea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”.200”. — poziția 105. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.320 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226. 40/A.806. cadastral 45”.850”. suprafață = 353 mp”. — poziția 117.080”. nr. 54/A. cadastral 37”.750 mp.300”.409.914 mp. 89/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. — poziția 2. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. suprafață = 143 mp”. — poziția 118. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.280”.620”. 76/A.921.911. 43. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. — poziția 11.378 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”.000”.651. cadastral 44”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. diametru 200 mm.770”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.632”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp.XI. 18. cadastral 27”. — poziția 95. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723.632 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. — poziția 22. suprafață = 497 mp”. — poziția 103. — poziția 109.240”. 62. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. nr.000 mp.2008 — poziția 88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. — poziția 100. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 102.2”. 27/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. suprafață 168 mp.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”.140”. 19. — poziția 15. — poziția 10. nr. cadastral 61”. 53. cadastral 63”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. — poziția 65. 240/A. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. — poziția 94. nr. — poziția 75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . nr. suprafață = 600 mp”.400”. — poziția 20. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. — poziția 104. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. nr. nr. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. suprafață = 657 mp”. nr. 41/A. 56/A. — poziția 42. suprafață utilă = 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. — poziția 72. 4 forări în satele Cetariu. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m.6. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. — poziția 99. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. 90/A. 55.80”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. cadastral 34”. — poziția 39.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”.080”. — poziția 108. 44.320”. La anexa nr.560”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. 36.240”. — poziția 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. — poziția 52. — poziția 92. 20. Șușturogiu. nr. 38/A. 67. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427.620”. — poziția 51. suprafață = 214 mp”. cadastral 31”. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții. Șușturogiu”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. cadastral 39”. — poziția 18. nr. — poziția 89.600”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 49/A”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.

. — poziția 52. 11.200 m.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 500 mp”. suprafață desfășurată = 420 mp.8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. 25. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847.000”. 17. 24. suprafață construită = 210 mp.311 mp”. 27. topo 115. 61. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr.000”. 19. suprafață desfășurată = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. 21. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 24. 559. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. 2005”. topo 70 și 71. — poziția 12. — poziția 28. Mișca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. 12. — poziția 30. cadastral 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 5. 10. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 24. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 48. nr.250 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. topo 42/2 și 41/6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. nr. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.400”. — poziția 16. suprafață = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. 160. — poziția 21.000”.730”.880”. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 51. — poziția 49. cadastral 77. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. 2005”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”.270”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. — poziția 65. suprafață construită = 914 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. — poziția 30. — poziția 36. 19. Nr.2008 suprafață teren = 583 mp”.830 mp”. suprafață desfășurată = 410 mp.D. conform anexei nr. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 13. 206. 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. — poziția 47.22 km macadam penetrar. 13. — poziția 22. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 383. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. — poziția 54. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”.500”. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 56. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 20. P + 1E. topo 381/2. 580. 2003.665 mp”.800”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. — poziția 53. La anexa nr. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 66. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. — poziția 10. 21. — poziția 6. topo 348. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață = 1.000”. 59. topo 93. topo 118. cadastral 29. — poziția 57. cu suprafața de 690/1665 mp”. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. nr.820”.568”.100”. — poziția 27.000”. suprafață teren = 3. suprafață desfășurată = 60 mp.. — poziția 26. nr. — poziția 15.XI.8. 8. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 31. — poziția 2. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 45. — poziția 23. — poziția 25. — poziția 29.412”.000”. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. suprafață construită = 360 mp. cadastral 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. — poziția 63. cadastral 93. suprafață construită = 469 mp. nr. 62. — poziția 20. — poziția 58. 116. suprafață = 522 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 3. 6. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. suprafață construită = 546 mp. nr. 78.000”. 9. suprafață construită = 450 mp. pozițiile 83—91. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. — poziția 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 75. La anexa nr. suprafață desfășurată = 469 mp. cadastral 78. — poziția 14. 21. cadastral 80. nr. 799/28. 31”. — poziția 3. 34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 49. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”.437 mp”. — poziția 60. suprafață = 427 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 7.000”.500”. PARTEA I. 120. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. pozițiile 68—75. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.F. 382/2. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”. topo 562/2. — poziția 5.747mp”. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. suprafață = 6. 2. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. La anexa nr. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 22. CF 3 N. conform anexei nr. — poziția 64. 20.280”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. topo 562/2. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 23. 22. din care 1. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. La anexa nr.391 mp”.100 m asfaltat”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 37.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. 23. 24. — poziția 51.000”. suprafață construită = 60 mp. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. suprafață desfășurată = 546 mp. suprafață teren = 5. 119. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. 18. pozițiile 83—87. — poziția 11.449 mp. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”.4”. Sâniob extravilan nr. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”.28 km pietruit”. topo 440. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. nr.600”. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.000”. cadastral 76.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. 75. — poziția 44. 32.

pozițiile 137—139. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89.700”. 1967. — poziția 40. 1965/3. — poziția 53.522”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 15.221”. — poziția 33.312”. clădirea veche a școlii generale Vășad”.300 mp. 88. — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.772”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. pietruită 700 m.772”. după poziția 136 se introduc trei noi poziții.929 mp”. 799/28. — poziția 54. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. topo 1963. conform anexei nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”.050”. — poziția 46. — poziția 47. 121.828”. 25 — poziția 41. 91.XI.891”. 122. 1966. 76. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.115”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 34. — poziția 47.828”. cu trotuar pe un sens de drum”.200”.659”. — poziția 31. lungime = 1. suprafață teren intravilan = 1. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. topo 98/Vășad”. b) poziția 5. 29.848”. — poziția 48.650”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166. 3.454”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. topo 172. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230.709”.535”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72.195”. suprafață = 3. — poziția 38. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51. 84.043mp. — poziția 45. lățime = 7 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.280 m. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. — poziția 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. — poziția 20. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.340”.000”. 102. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. având un pod.733”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. Goroneț”. — poziția 32.000 mm. suprafață = 426. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. 30. 23. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”.358”.903”.604”. — poziția 42. — poziția 49. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. 82. — poziția 63. — poziția 21. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. 1968. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. — poziția 51. cu trotuar pe un sens. PARTEA I.300 m”.789”.300 m”. La anexa nr.582”. 26. Speteaza”. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. diametru = 1. nr.822”. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1.306”. Gardureaua”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 93.269”. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. — poziția 51.300”. 4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. CF nr.037”.210”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. — poziția 50. 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.814”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 85.300”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 1965/2. 25. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. — poziția 52. — poziția 22. — poziția 40. — poziția 43.796”.977”.736”. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.891”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. — poziția 50. Nr. nr.281”. — poziția 56.172”. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 41.172”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.229”. — poziția 44. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. 28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”. — poziția 38. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. — poziția 19. La anexa nr. topo 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.2008 — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. .MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71. Capătu satului”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”.251”. — poziția 48. 90. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. — poziția 24. conform anexei nr. pozițiile 65—77.150”. — poziția 52. — poziția 17.000”. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”. 1964. 89. se modifică următoarele poziții: — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127.500 m”. — poziția 42.000 m. — poziția 12.200 m”. 22. 1965/1. — poziția 16.964”. 92. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 35.601”. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. nr.000”. asfaltată 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. La anexa nr. 124. La anexa nr. La anexa nr. și 5. — poziția 9. — poziția 6. 100. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. — poziția 45. 123.461 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. 1962. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. — poziția 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 48. — poziția 39.

coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. pozițiile 51—68.100 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. topo 3282/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. pe o lungime de 6 km. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”. — poziția 35. PARTEA I. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.500”.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. 3381.000”. — poziția 27. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 3.000”. conform anexei nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. 3379.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. — poziția 10. — poziția 15. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1.500”. — poziția 23. — poziția 29.000”. — poziția 11.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 8. — poziția 28.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”. — poziția 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. lungimea 6.000”. conform anexei nr. Nr. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 3385.000”. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 32. Cartier Nufăru”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. — poziția 17. — poziția 30. — poziția 34. 3282/3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 21. — poziția 7. lungimea = 1. — poziția 60. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. La anexa nr. — poziția 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. Registru parcelar.500”. — poziția 40. lungimea de 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. are o lungime de 600 m”. 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. — poziția 38. — poziția 9. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.000”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. pornește din E 60 duce spre Criș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3380. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 3382/1. — poziția 16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. Satul nou”. — poziția 33.000”. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.000”. pozițiile 79—82. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. 25. 3384. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. — poziția 12. — poziția 5.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 37. — poziția 39.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.500”.500”.000”. F. lungimea 700 m”. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 32. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.500”.500”.92 ha”. C. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 18.000 m”.500”. 24. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 36. de sub Dealul Vidului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. — poziția 26. 31.200 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”. — poziția 14. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. — poziția 19.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. lungime de 500 m”. — poziția 31.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. având lungimea 500 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 6.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. — poziția 20. suprafață = 59.XI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 13.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. — poziția 59.

000”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. lungimea 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 48.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 580/2004”.752”.500 m”.20 ha teren”. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. km 0+000–8+200 (8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 580/2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea = 6. 69. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. 78.500”. lungimea = 1.750”. 580/2004”.500 m”. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. 84. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. 799/28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. — poziția 67. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. La anexa nr.2008 — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 73. — poziția 60. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda. — poziția 55. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.6 km)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune.000”. — poziția 5. — poziția 58. — poziția 65. — poziția 61. 74. 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”. 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 36. 102. pozițiile 96 și 97. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41.000”.750”. — poziția 49.000 m”. 67. pozițiile 100— 107.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. topo 342.488 mp”. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. 27 — poziția 70. conform anexei nr. 34. având nr. PARTEA I. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. 101. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. — poziția 62. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 66. 29. administrativ 224. — poziția 6. — poziția 51.000”.000”. 27. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. pozițiile 66—69. — poziția 63.XI. (8. nr. La anexa nr. 83. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 3411/1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49.000”. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 156. 26. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 344/2 și 345. situată la nr. — poziția 45. km 0+000–8+600. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. — poziția 42. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. La anexa nr. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. 70 și 74. nr. administrativ 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.625”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 46. 90. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. km 0+000–15+150 (15. lungimea = 1.500”. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. 28. 82.000”.250”. — poziția 56.250”. 80. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. — poziția 69. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. topo 345. — poziția 72. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. b) se modifică următoarele poziții: .800 m”. care duce din Glimea la pădure 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A. — poziția 53. — poziția 64.150 km)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. de lângă contracanal. cu teren aferent de 3503 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. sub topo 36.000”. — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. conform anexei nr. 79.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. — poziția 50. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 43. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.500”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. cu suprafața de 490 mp”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. 86. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 52. 92. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”. conform anexei nr.000”. 99. topo 372 și 373. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. administrativ 223. 81. — poziția 71. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. La anexa nr.2 km)”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. teren aferent 1.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 69.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.

52 ha”. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18. suprafață teren = 0. 31. 26. 42. 84.269 mp (din care 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 6. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 48. nr. suprafață construită = 200 mp”. suprafață = 0. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. nr. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. nr.774. 56.33 ha”.10 ha”. La anexa nr. suprafață construită = 100 mp. 124. cadastral 75 cu 9. 34. 166. 59. 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. 140. 176. 538.16 ha”. suprafață construită = 1. total = 0. 48. conform anexei nr. 160. 121. 88. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. Nr. 114. — poziția 120. 102. conform anexei nr. 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 31. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. suprafață = 0. pozițiile 121—128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 66. suprafață construită = 50 mp”.2313 ha”. 33. 36. 46. nr. suprafață = 0. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. 25. 159. suprafață construită = 40 mp. 161. — poziția 11. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. La anexa nr. nr. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții.2008 — poziția 95. pozițiile 87—115. 168. — poziția 40.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 149. 2.421 mp. topo 359. 32. 42. — poziția 73. 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 43. nr. topo 111 cu 0. 153. topo 363.000 mp. 19. 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.1259 ha”. La anexa nr.11 ha”.718 mp arabil)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. — poziția 77. 77. 21. 8. 54. suprafață = 9. 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. topo 185. 239/7. 22. 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. 9. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian.00”. 125. 45. 167.680 mp + grădina pe nr. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. nr.nou și 6. 799/28. 40. 79. 122. nr. 181. 415. suprafață = 1.300 mp. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. — poziția 47. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. — poziția 98. suprafață = 1. 46. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 177. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. b) poziția 68. 157. — poziția 31. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. 46. 44. 88. cadastral 74 cu 1. nr. — poziția 91. 41. — poziția 109. 72.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 148. 45. 121. 158. 27. 55. b) poziția 159. total = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. 39. 415. suprafață = 100 mp”. 44. topo 110 cu 0. 16. — poziția 118. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 78. nr.1923 ha”. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. topo 329/5. nr. topo 294. 119. pozițiile 210 și 211. La anexa nr.025”. 12.944 mp”. suprafață teren = 3. — poziția 78.2287 ha”.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. 40.4”. 52. 100. topo 181. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. 1. suprafață = 0.293 mp. 143. 152. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 136. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 30. — poziția 125.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . 55/C.000”. 108. suprafață construită = 198 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. suprafață construită = 200 mp. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. 15. 18. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr.000”. 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. 24. suprafață = 0. 5. 36.099”. — poziția 19. 227”. 164. suprafață = 1. 128. 178.471 mp”.05 ha”. 366/2. din care suprafață construită 193 mp”. 190. 17. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 41. 85. topo 112 cu 0.000”. suprafață = 0.000”.0910 ha”. conform anexei nr.703 mp arabil. 139. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 73. topo 4314.00”. 239/9. 364. 30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. 50. cotă-parte 4. 32. topo 108 cu 0. 3.1162 ha. 400. 101.0867 ha. 34. nr. nr. La anexa nr. 135. 37.12 ha”. La anexa nr.634 mp. — poziția 107. 47.1963 ha”. 13. 43. 234. — poziția 96. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. — poziția 93. topo 104.0744 ha. topo 2925. La anexa nr. 53. 126. nr.44 ha”. — poziția 10. suprafață totală 4. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. PARTEA I. 44. suprafață = 0. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. topo 251/1. 226. CF nr. — poziția 88. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. suprafață = 0.66 ha”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. suprafață = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. inclusiv grădina”. nr. 48. pozițiile 215 și 216. 4.1219 ha. 14. La anexa nr. topo 189/2. 129. 10. topo 222. 43. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. 35.XI. 156. — poziția 87. 38. topo 153. 20. topo 39/1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. 29.33 ha”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. . 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. suprafață construită = 340 mp”. cu suprafața de 1.0300 ha. La anexa nr. 39. 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. suprafață = 126 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 147.34 ha”. topo 107 cu 0. nr. 142. suprafață = 0. nr. topo 293.757”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.400”. 49. conform anexei nr. 28. — poziția 101. nr.000”.944/513. 51.000”. topo 378. 162. topo 161.

2008 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. 66. 8”. 6.51 ml”. 47. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”. — poziția 22. 6. 4. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. suprafață construită = 680 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 59. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. — poziția 18. — poziția 31. 11.02. 64. — poziția 11. 57.XI. — poziția 29. — poziția 25.751”. — poziția 12. 27.418”. 40. nr.43 ha. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. — poziția 15.13 ml”.790.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. 58. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191.024”. topo 1238/27”. Nr. La anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. 63. 81.000 mp”. — poziția 24. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. — poziția 12.489”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. pozițiile 174 și 175. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. conform anexei nr.900 mp”. 799/28. — poziția 10.000 mp”.000”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. conform anexei nr.600”. La anexa nr. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. 31. suprafață utilă = 10.000 mp. teren aferent 1. 4. 56. — poziția 21. 39. suprafață 9. — poziția 19. PARTEA I. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.850. 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. — poziția 79. 2. conform anexei nr.434”.898”.17. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”. topo 1238/27”.199”.601”. 87. nr. — poziția 28.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan.475”. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr.756”.834.2003”. 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. 68. — poziția 12. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. conform anexei nr. 57. 54. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17. 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. — poziția 21. 62. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 3. La anexa nr. — poziția 14. 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. 103 = 400 mp”. Târgului nr. La anexa nr. pozițiile 106— 133.875”. 55. 10. — poziția 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. suprafață construită = 285 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. 60. suprafață totală = 26. 78.199”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 23. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. 50. 12. suprafață 14. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. Str. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. 167 = 1.767”. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.2”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală.400 mp”.280 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. 26. pozițiile 36 și 37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 77. 61. — poziția 11.952”. 61. 31 și 36.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. — poziția 14.000 m în satul Paleu”.717”. 53. — poziția 30. pozițiile 33—56. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. — poziția 23. 140. 17. 16. Târgului nr. 49. 52. 58. La anexa nr. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr.000”. — poziția 15. amplasat în extravilan. — poziția 13. 24. 73.100. suprafață totală = 12.483”. conform anexei nr.37 ml”. — poziția 15. 52. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. poziția 100. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.93 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. suprafață construită 600 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. 51.280”.95 ml”. 5. 10. teren aferent 700 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.816”. sat Rîpa”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.561. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 78. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.548”. 36. Târgului nr. 29 — poziția 14. 67. 89. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 54. 75. 9.009”. 313”.000”. — poziția 18. teren aferent = 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent. 51. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 40939/03. Str. 30. 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. 42. — poziția 26. 92. 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 24. 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320.970”.3. pozițiile 65 și 66. — poziția 26.047. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46.575”.924”. topo 477”.671”. 65. 83.000”.972. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 1. — poziția 9. 53. 74. 88. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr.75 ha”. conform anexei nr. 37. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.000”. 53.176”. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. 72. topo 312. La anexa nr.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 711 din 20 octombrie 2008.840”. II.094 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață construită = 64 mp”. 140. republicată. nr. Paul Victor Dobre. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 931. pozițiile 37—47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. Ministrul internelor și reformei administrative. — poziția 29. 1. — poziția 24. Eugen Teodorovici. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. Panduri nr. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. 1. — Hotărârea Guvernului nr. 19 noiembrie 2008.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Ministrul economiei și finanțelor. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. PARTEA I. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. 140. conform anexei nr. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. — poziția 35. 578. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. (2) și (3) din Legea nr.340”. teren aferent = 1. Art. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. — Anexele nr. publicată în Monitorul Oficial al României. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. 1. *) Anexele nr. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.908”.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. 108 din Constituția României. Partea I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 20 august 2008. Nr. suprafață construită = 238 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.323”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. — poziția 34. Liviu Radu. 30 alin. Nr. teren aferent = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. 41. Nr. județul Iași». 799/28. Varujan Vosganian București. București. șos. 500/2002 privind finanțele publice. se modifică după cum urmează: 1. județul Iași»” 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. Partea I. Articol unic. județul Iași. — poziția 25. secretar de stat p. teren aferent = 852 mp.049”. județul Iași. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.2008 — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții.XI. județul Iași În temeiul art.483. 1.214 mp. secretar de stat București. și al art. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. — poziția 23. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. . pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. Ministrul internelor și reformei administrative.500”. suprafață construită = 408 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337.010 mii lei. 799 bis în afara abonamentului. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. — poziția 36.930”. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României.000”. — poziția 28. cu modificările ulterioare.

trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6.” „8. având în vedere prevederile art.”.” Art. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. 5. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. cu sau fără contribuție personală”. 210 din 19 martie 2008. Partea I. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. cu sau fără contribuție personală”. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. Partea I. cu sau fără contribuție personală. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. precum și femeilor gravide și lăuze. până la începerea anului universitar.105/2008. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații.N. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). Nr. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). dacă sunt elevi. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. cu modificările și completările ulterioare. Ministrul sănătății publice. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. se modifică după cum urmează: 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. Nr. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. dar nu asigurații. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. În anexa nr. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). cu sau fără contribuție personală”. pe suport electronic (CD. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. 318/2008 asigurații. cu sau fără contribuție personală”. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. dacă există2). În anexa nr.”. punctul 8 va mai mult de 3 luni. PARTEA I. în comparație cu terapeutică. cu sau fără contribuție personală”. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. dacă este cazul. . publicat în Monitorul Oficial al României. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. DVD)2). punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații.”.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 232 din Legea nr. 799/28. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. limba română. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. În anexa nr.”. 1 „Criteriile privind includerea.XI. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. 19 noiembrie 2008. II. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). notele de „3. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. I. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. 12. În anexa nr. În anexa nr. spital.920.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. nr. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. În anexa nr. cu modificările și completările ulterioare. 1. E. dacă este cazul2).

29/150. Monitorul Oficial al României. parter. crt.I. fax 021.318.A.47. 021. 021. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. fax 021.33 și 021.500 3. Partea I.720 1.318.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 . bloc P33.410. sectorul 5. RO427282.36 și 021. Prețul: 2. 799/28.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2.51. Str. nr.2008 conține 32 de pagini.30. tel. șos.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R. 65.58.A..47. limba român Monitorul Oficial Partea I.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1.500 1. București.XI.410.411. sectorul 1. C.F.monitoruloficial.51.A.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. e-mail: marketing@ramo.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7. Parcului nr. București. 1.410. internet: www. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I. Panduri nr.250 430 1.500 2. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.77.ro.15.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->