Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

cât și militar. printr-o strategie interinstituțională eficientă. În contextul demersurilor pentru integrare. — transformarea capacității de apărare a României. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. Alianța se află în proces de transformare.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare. se va acționa pentru: • cunoașterea. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. împreună cu statele aliate și partenere. descurajați. 2. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. zona Mării Negre. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. în același timp. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. • protejarea teritoriului național. atât la nivel politic.2. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. prevenirea și contracararea. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. În acest sens. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. anticiparea. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. Nr. a populației. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. • asistență acordată țărilor partenere. cât și în afara zonei euroatlantice. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO.3. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. În acest scop. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. managementul crizelor. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. apreciind. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. 799/28. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. 2. Ca membru al Uniunii Europene. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. împreună cu aliații. 2. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. PARTEA I. În plan intern. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. atât în interiorul. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). într-o viziune unitară. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. iar regimurile și actorii care le susțin. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. România va acționa prin toate metodele legitime. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. • asigurarea. valorilor și obiectivelor NATO. prevenirea conflictelor. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. • contribuția financiară la bugetele civil. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. intervenție umanitară.1.XI. care trebuie să asigure.

în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. siguranță și ordine publică și informații. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. infrastructură și comunicații. 2. a populației și obiectivelor autohtone. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. precum și economic. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. în cooperare cu structuri similare din statele europene. România este stat neposesor de arme nucleare. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. de Est și de Sud-Est. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. în principal în domeniile militar. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare.XI. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. sisteme manageriale și capabilități.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. asistență complexă în procesul de prevenire. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . în vederea diminuării riscului de proliferare. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. Nr. 2. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. doctrine.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. adaptare și integrare de noi concepte. inclusiv informative. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. 799/28. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. contracarare și reconstrucție postconflict.1. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. Se vor urmări. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. 3. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. cu prioritate. mediu. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. aliate și partenere. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. • pregătirea profesională continuă a personalului. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora.4. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. educație. direct sau indirect. sănătate. administrație publică la nivel central și local. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu.2. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. PARTEA I. strategii. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național.5. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune.

mobile.5. — implementarea noului model de management al resurselor umane. De asemenea. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. orientate spre obiective. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. Nr. pentru misiuni clasice și neconvenționale. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). asigurând autonomia subsistemelor componente. De asemenea. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. De asemenea. flexibile. 799/28. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților.3.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare. PARTEA I. 3. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. ușor de desfășurat în teatru. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. prin asigurarea resurselor umane. materiale și financiare necesare. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. respectiv cele de contraproliferare. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. 3. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză.4. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. în rândul cărora misiunile antiteroriste. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). precum și la măsuri de tip „coaliție”. 3. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. în cazul unor urgențe civile. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. în sprijinul autorităților publice. . Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. Ca direcții principale de acțiune.XI. În același timp. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. De asemenea. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată.

CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. De asemenea. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă.7. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. bilateral. Industria de apărare. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. în special a celor umane. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. — apărarea împotriva dezastrelor. Nr. PARTEA I. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. crimă organizată). .2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. 3. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. În acest sens. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. protejarea populației. a intereselor naționale. 3. subversiune. tehnologiilor și armamentelor. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism.8.6. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. — întărirea capacității instituționale. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. pe plan extern. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. parte componentă a industriei naționale. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. ale NATO și ale Uniunii Europene. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. în mod prioritar. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. 3. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. — participarea la programe și proiecte internaționale. spionaj. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. 799/28. materiale și financiare. sabotaj.XI. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice.

Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. permite identificarea constrângerilor. care să ofere facilități și capabilități sporite. în special aerian și maritim. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. — pregătirea. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. perfecționare și promovare a personalului. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. formare. a societății românești în ansamblul ei. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. specializate și eficiente. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. — reabilitarea. 4. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. Nr. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. 799/28.XI. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. Ca stat european. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. performanțe și rezultate. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. Managementul resurselor umane. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. resurselor umane. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. 4. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată.2008 și internaționale. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. PARTEA I. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne.3. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. compatibile cu infrastructurile europene. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. viabile și sigure. De asemenea. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. cooperare și parteneriat. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. 4.1. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării.2. din surse naționale . potrivit priorităților. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt.

836.018. — poziția 700. PARTEA I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. vecinătăți: șosea. I. suprafață construită = 3.109. suprafață teren = 4. Popești.44.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.526 mp. — poziția 704.604. regim de înălțime S+P. 702. 782. 796 și 798. nr. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. 1 Oradea (clădire școală. teren = 108. nr.649 mp. — poziția 696. anexe. cadastral 8339. vecinătăți: R. 42.246 mp . rezervor. teren”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. regim de înălțime P. suprafață teren = 2. CFM. — poziția 706.044 mp. platformă gunoi și teren)”.873. sală sport. suprafață construită = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. Iosif Vulcan nr. garaj.497”. șopron. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. regim de înălțime P.858”. nivele 2. precum și al municipiilor. vecinătăți: parc domeniu public”. clădire contoare și teren)”.660. 731. ateliere și teren aferent)”. cadastral 392 Oradea.191. regim de înălțime S+P. teren = 112. 16. Aurel Lazăr nr. B. Partea I. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. precum și al municipiilor. 48. nr.A. Unirii nr.273. cu modificările și completările ulterioare. (3) din Legea nr. str. suprafață teren = 555 mp. republicată. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. nr. post trafo și teren aferent)”. str. Oradea.927. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. anul terminării construcției 1879.160 mp. Roman Ciorogariu”. Oradea. 9. ateliere. George Barițiu nr. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. cabinet kinetoterapie. 723.819”. suprafață teren = 12.782 mp. nr.169 mp. locuințe particulare”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. nivele 2. vecinătăți: Grădinița nr. anexă. . magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. nr. nr.724”. suprafață construită = 824 mp. suprafață construită = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Stadion Voința”.309 mp. str.131. bloc alimentar. birouri. cadastral 115. S+P+2E. nr. P+1. Tudor Vladimirescu nr. Oradea. nr. rezervor. punct termic. ateliere + cantină. suprafață teren = 2. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. magazie. Tileagd. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”.XI. 13. 794. S+P+2E. Art. teren = 229. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. terasă și teren”. spălătorie + garaj. teren = 266. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. vecinătăți: locuințe particulare”. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.049 mp. suprafață construită = 1. magazie + micromenaj. suprafață construită = 1. locuințe particulare”. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit.994. 11. 784. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. str. str.D.774 mp. regim de înălțime P. 785. școală + ateliere + birouri. și al art. — poziția 703. regim de înălțime P. cadastral 478 Oradea. centrală termică. suprafață desfășurată = 3. Nr.. str.175 mp. CF 7940 N. orașelor și comunelor din județul Bihor. ateliere.047”. clădire școală veche și cabină portar)”. vecinătăți: Casa Laroche”. La anexa nr.029. — Hotărârea Guvernului nr. Parcul Traian. suprafață construită = 427 mp. casă pompe. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. pivniță. CF 7939 N. 38. șopron. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. vecinătăți: domeniu public”. grădini. Unirii. cadastral 328. magazie. Roman Ciorogariu nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. săli clase și sport. suprafață teren = 4.369”.660 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. 108 din Constituția României. anul terminării construcției 1882.947”. garaj. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. teren = 480. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. teren = 884. suprafață teren = 1. vecinătăți: Str. teren = 332. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. CF 11237. suprafață teren = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. șoproane. Moscovei. topo 557 Oradea. 711. cadastral 8288. C+D. atelier.D. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. nr. anul terminării construcției 1865. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. CF 1892. 41. nr. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. S+P+1E. nr. 799/28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. Str. birouri. cu modificările și completările ulterioare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. — poziția 699. post trafo. cadastral 81. se modifică și se completează după cum urmează: 1. suprafață construită = 769 mp. Menumorut nr. — poziția 698. Oradea.. suprafață construită = 208 mp. club. magazie lemne. S+P+1E. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. CF 1871”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. magazie. regim de înălțime P–P+3E. teren = 51. Str.F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. publicată în Monitorul Oficial al României. 724. regim de înălțime S+P.130 mp.448. 786. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. administrativ. — poziția 697. 1 Oradea”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. suprafață teren = 243 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. internat. intrări subsol. cadastral 8290. str.490”. — poziția 705. regim de înălțime P. nivele 2. 21 alin.F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. șopron.

C.878. 13. suprafață teren = 1. str. sală de mese. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje. suprafață teren = 2.493. 2 — casă de copii. Poliția Municipiului Oradea”. Stadion F.016. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. cadastral 222. coteț porci. folosința actuală: serviciu de ambulanță.743”. teren = 43. suprafață construită = 3. — poziția 721. suprafață teren aferent = 270 mp. 2. cadastral 215. vecinătăți: proprietăți particulare. grădini și str. nr. suprafață teren = 533 mp. Sânmartin. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. punct termic și teren”. P+2.750”. garaj. grădini”. 6. Str. Hotel Astoria. suprafață construită = 162 mp. magazii. Republicii nr. — poziția 715. centru tranzit copii traficați. garaje. uscătorie. Băile Felix. anexă. cămară și teren”. nr. nr. garaj auto”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. suprafață construită = 1. vecinătăți: curți. clădire terapie ocupațională. CF 123 N. — poziția 728. CF 121 N. — poziția 729. suprafață teren = 10.587 mp. șopron. str.647”. magazii. topo 736. Republicii. rezervor gaz.639 mp. regim de înălțime P.S. — poziția 709. arhivă. clădire pază.693. anul terminării construcției 1900. vecinătăți: Str. cabină portar. Pescărușului nr. locuințe particulare”. 2—4. 799/28. nr. cadastral 9263. nr. vecinătăți: locuințe particulare. Traian nr.744”. clădire L. suprafață teren = 5. teren = 451.306. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. suprafață construită = 491 mp.891 mp.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. 737.218. magazie. Armatei Române nr. complex comercial.020.267.F. cadastral 214. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. pavilion I. suprafață teren = 59. padoc.325 mp. suprafață construită = 973 mp. cadastral 10035. atelier de întreținere. — poziția 712. str.063”. corp administrativ. centrală termică. — poziția 707. cabină portar. suprafață construită = 321 mp.789”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. hidrofor. clădire spălătorie și lenjerie.XI. șopron.556 mp.527”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. boxe pentru porci. suprafață construită = 76 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Feldioarei nr. 3. centrală termică. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. depozit materiale. suprafață construită = 1. S+P+1E. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș.F. 1. CF 8553 N. — poziția 726. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. vecinătăți: case particulare. intrare subsol. regim de înălțime P+1. suprafață construită = 342 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700.F. B. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 733. nr. str. clădire condici.128”. regim de înălțime P.642. șopron.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. suprafață de teren. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. — poziția 714.998 mp. teren = 197. Nr. grup electrogen și teren”.300 mp. rampă și teren”. Ion Bușiția nr. — poziția 716. Traian Lalescu nr. morgă.290”. PARTEA I. teren = 129.938”. CF 214 N. nr. teren = 39.206”. — poziția 734. birouri. str. P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.868”. Ștei. vecinătăți: proprietăți particulare. 5. punct termic.675. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. teren = 4. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case.562”. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. clădire pază. vecinătăți: lacul cu nuferi. Mihai Viteazu”.956. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. locuințe particulare”.055.408”. cadastral 8293. vecinătăți: curți.D.. depozit deșeuri. Nr. scenă și teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă.898”. casă pompă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. depozite cărbune.D. — poziția 736.419 mp. biserică ortodoxă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. str. Traian”.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. wc și teren”.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110. — poziția 713. cadastral 9037. Restaurantul Lotus”. — poziția 738. 14.095 mp. vecinătăți: DN 76. grajd și teren”. magazie ateliere.140”. vecinătăți: Str. Piața Ferdinand nr. kinetoterapie.969 mp.552”.P.F. Spitalul Militar Județean. clădire PSI. suprafață construită = 2. suprafață teren = 5. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. teren = 487.I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. centrală termică. cadastral 2088. Bihor”. nr. regim de înălțime P–Dm+P+3E. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. punct termic. regim de înălțime P+1. anul construcției 1882 — 1954—1979. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. teren = 22. regim de înălțime S+P+2E. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N.D.D.D. Calea Bihorului nr.. suprafață teren = 1. Str. Str. 801.296 mp. suprafață construită = 5. nivele 4.606. — poziția 730. Grădinița nr. 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. corp anexă cantină și teren aferent)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . spălătorie... birouri. — poziția 735. Nicolae Jiga nr. nr. 2 Oradea – internat.227 mp.F. str.085. CF 907 Beiuș. cadastral 216. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață teren = 534 mp. teren = 44. beci alimente. regim de înălțime P. — poziția 732. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. teren = 934. CF 122 N. cadastral 8292. 10.D. C+D. Pescărușului”. Str. nr.374.135.995 mp. suprafață teren = 508 mp. Dunărea nr. P+3. garaj și teren”. — poziția 727. suprafață construită = 1.002. 1 și nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. baracă metalică. CF 7941 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. CF 362 N. cabină portar și teren”.872”. Aurel Vlaicu. teren = 191.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr.80.159.. cadastral 419. Armatei Române. folosința actuală: spital de psihiatrie. 1 Oradea — secții copii. 13.. — poziția 737. spălătorie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. magazie.992”. bucătărie. Str. bloc alimentar. șopron. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere. P+3. casă de locuit. anexă.528”.. bucătărie. nivele 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”.616.F.138 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.889 mp. 46”. nr. spălătorie. teren = 916. — poziția 725. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață teren = 10. Cantacuzino nr. șopron. suprafață construită = 785 mp.

suprafața desfășurată = 146 mp. E = baracă metalică. suprafața construită = 111 mp. N. N = drum incintă. parter + nivel 1.. suprafața desfășurată = 8 mp. V = DN–79. nr. anul construcției 1967.. CF 598 N.D.D. Calea Aradului km 6.266 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. anul construcției 1967. S = clădire trafic”.D. V = DN—79.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47. anul construcției 1969. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. suprafața construită = 101. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. cadastral 1588. cadastral 1588. — poziția 754. — poziția 751. deservire trafic aerian. — poziția 753. anul construcției 1967. CF 598 N. suprafața desfășurată = 62 mp.. suprafața desfășurată = 100 mp. E = pășune. suprafața desfășurată = 2. N = platformă betonată. cabină portar și teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. S = seră flori”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. E = zonă înierbată. parter. cadastral 1588. CF 598 N. anul construcției 1972.. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți.291. — poziția 759. CF 598 N. suprafața construită = 1.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. suprafața desfășurată = 70 mp.204”.856”. anul construcției 1974. — poziția 747. S = Nojorid. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. suprafața desfășurată = 227 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului. — poziția 756. anul construcției 1998. V = clădire industrială. — poziția 742. N = clădire industrială. operațional. cadastral 1588. N = seră flori. V = rezervoare apă. — poziția 760. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.444”. — poziția 758. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. regim de înălțime S + P. vecinătăți: grădini. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. suprafața construită = 70 mp. vecini = zonă înierbată”. parter. CF 598 N. 82. — poziția 761.D. cadastral 1588. S = parcare personal”. anul construcției 1967. suprafața construită = 263 mp. vecini = zonă înierbată”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. nr. nr.942 mp. E = platformă betonată. cadastral 1588. cadastral 79. nr.R.D.F. anul construcției 1969.F.982”.. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.XI. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. Lungimea = 250 ml. nr. E = platformă betonată.721”.. anul construcției 1967.. CF 598 N.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică. CF 598 N. suprafața construită = 64 mp. anul construcției 1967.149”. case”.F. CF 598 N. CF 598 N.A. nr. suprafața construită = 2. anul construcției 1967. anul construcției 1969. S = zonă înierbată”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. N = bloc tehnic. 2. — poziția 748.D.. — poziția 752.. suprafața construită = 62 mp. V = DN—79. N = Uzina electrică. suprafața construită = 8 mp. Bloc tehnic”. N + S = parcări auto.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafața desfășurată = 479 mp. nr. Spitalul adulți Bratca”. — poziția 755.942 mp. anul construcției 1993. anul construcției 1969..269. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M.323 mp.2008 — poziția 739.F.F. Bratca — clădire internat.038 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. anul construcției 1997. cadastral 187. — poziția 741. V = drum incintă”.H. parter. S. V = drum incintă. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. suprafața desfășurată = 737 mp. demisol.148”.F.T. suprafața aferentă = 100 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. nr. CF 598 N. Nr.D. V = platformă betonată.F.D. S = uzina electrică. regim de înălțime P + 4. S = drum la PID”. CF 598 N. 80. cadastral 1588. rezervor.. suprafața construită = 150 mp.F. parter + conține Turnul de control P + 4. suprafața construită = 100 mp. cadastral 1588.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. suprafață teren = 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri.C.D.517”. suprafața construită = 448 mp. ateliere. V = drum acces aerogară”. nr. suprafața construită = 2. E = limita incintei. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.D. suprafață construită = 618 mp. CF 598 N. CF 598 N. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. cadastral 1588. V = Alee de acces zona tehnică. suprafața desfășurată = 111 mp. platforma betonată. 799/28. nr.F. N = Drum acces nr..747. terase. E = drum incintă.942”.976”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. suprafața desfășurată = 20 mp.539 mp. suprafața construită = 479 mp. nr. vestiare. parter. E = Aerogară. suprafața construită = 587 mp. nr. V = rampă auto. — poziția 762. E = Aeroport”. — poziția 749. suprafața desfășurată = 737 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. — poziția 746. Vecini=zona înierbată”. suprafața desfășurată = 263 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești. Calea Aradului km 6. parter. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M.140 mp. nr. CF 598 N.170 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C.264 mp. suprafață teren = 3. 83. platformă rezervor gaz. N = drum depozit carburanți. N = Municipiul Oradea”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă.510”. Vecini = Zona înierbată”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. S = drum incintă.230”. parter + 11 nivel 1. suprafața construită = 146 mp. .T. suprafața construită = 227 mp.D. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor.F. nr. CF 598 N.230”. cadastral 1588. teren de joc și teren”.F. nr. CF 598 N.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă.A.”. cadastral 1588. E. vecinătăți: blocuri.. S = Bloc tehnic. — poziția 745. anul construcției 1966–1967.554”. suprafața desfășurată = 101..587”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. parter.405”. nr. V = R. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. centrală termică la demisol. — poziția 750. suprafața construită = 20 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată.710.A. N = baracă metalică. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161.D.D. anul construcției 1974. CF 598 N. cadastral 1588. nr.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. E = zonă înierbată. parter.607”. — poziția 757.F.D.788”. Teren de joc — clădire internat. «Apele Române». coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. N = drum incintă.F. cadastral 1588”. cadastral 1588. teren = 230. S = drum incintă”. suprafața desfășurată = 150 mp. — poziția 744. suprafața desfășurată = 64 mp. anul construcției 1963. parter. teren = 872.D.. cadastral 1588. S = hidrofor”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. cadastral 1588. suprafață construită = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. V = DN—79.F. — poziția 763. E = rampă auto. cadastral 1588. V = drum incintă.

cadastral 1588. suprafață teren = 2. grup electrogen. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207. 442. — poziția 783. șoproane. 799/28.”. — poziția 793. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. case de locuit. suprafața desfășurată = 15.200 mp.F.277.544 mp. — poziția 780. magazii. — poziția 767. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. ateliere. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.166.”. Vecinătăți: case. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”.D. suprafață teren = 3. — poziția 787. punct termic.36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig.544. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. 20.742”. PARTEA I. cadastral 1588. 700 paturi P+8 (clădire spital. magazii.651 mp.028. atelier electric și teren)”. suprafață teren = 1.507 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea.F. suprafață construită = 737 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95.385 mp. V = DN—79.556”.586. 33. șopron. Str.”. Gheorghe Doja nr. Str.003 mp.. Borșului nr. punct transformator și teren)”. bl. — poziția 773.063 mp.15. magazii și atelier. CF 598 N. N = zonă înierbată.F. teren = 214. — poziția 770. Livezilor nr.31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. copertină. Staționar I (atelier. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. CF 11310 N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”.C. CF 598 N.2008 construită = 3. aleea Traian Vuia nr. str. cabină portar. N.286 mp.”. suprafața construită = 15. nr.051”.D. — poziția 792. CF 598 N.166”. nr.F. — poziția 776. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38.XI. — poziția 795. — poziția 772.. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu.E = drum acces aerogară”. grădini. laborator anatomie patologică. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”. 4.254. suprafața construită = 56 mp.063 mp.550. CF 598 N. — poziția 788. teren = 2.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului.C. cadastral 1588. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.D.D. rezervor apă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. nr. — poziția 789. stradă. — poziția 769.202.508. Republicii nr.740”. CF 11309 N. Izvorului nr. suprafața desfășurată = 56 mp.875”. intrare pivniță.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. cadastral 1588. suprafață fânețe = 1. teren = 306. platformă tuburi de oxigen. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. cadastral 1588. — poziția 765. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.299”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. cadastral 1588. CF 598 N.021”. — poziția 764. 57.375”.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții. — poziția 768.S.Brătianu nr. șopron. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.32”. Str. — poziția 782. — poziția 771.063 mp. nr.D.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. parcări.345”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea.. cabină portar.”.010. nr.164 mp. teren = 2. seră flori.D. suprafață teren fără construcții = 2. biserică și teren)”. Suprafață aferentă = 15. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. barăci metalice. CF 11308 N. V = DN—79. parter.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. construcție neterminată—zidărie. cabină rezervor apă și teren)”. nr.D. intrare pivniță. suprafață teren = 21. «Petrom Aviation». suprafață construită = 1. rezervor subteran. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. cadastral 1588. — poziția 775. suprafață . rezervor oxigen. atelier tâmplărie. rezervor gaze. suprafață construită = 900 mp. nr.75”. — poziția 790. suprafață construită = 312 mp. anul construcției 1967”. magazii. cadastral 10033. — poziția 778.024”. Nr. «Petrom Aviation». coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. Spitalului nr. cadastral 8287. teren = 109.202 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. centrală termică. Vecini = Incinta Aeroportului. E = hidrofor. 2”. S = drum acces S. anul construcției 1969.F. suprafața desfășurată = 14 mp. suprafața construită = 2 mp. CF 598 N. nr. nr. 8. Construcție punct termic”.F. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. I. Calea Aradului km 6”.179 mp. CF 7942 N.879”. teren = 11. nr. alei acces și trotuare.C. grajd.F.”. suprafața construită = 14 mp.950.220. suprafața totală=1.F. S = drum acces poarta nr.D.131”. — poziția 791. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”.548 mp. — poziția 766. nr. suprafață construită = 179 mp.446”. post trafo. suprafață teren = 210. Str. Regim de înălțime P+2”. — poziția 774.D.453. 50. cadastral 15.F.D.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. CF 598 N. V = DN—79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34. — poziția 777. nr.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 37. CF 598 N. rampă.852”. cadastral 1588. 4”. teren = 119. clădire compusă din spațiul de la parterul nr.826. cadastral 1588.663. pavilion.452. Regim de înălțime: S+1E”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș.”. — poziția 781. corp administrativ. cadastral 10333 și 10334. nr. Str.316. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. padocuri. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative.D.12”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.339”. Republicii nr. 65. scări exterioare. bloc lenjerie. suprafață construită = 890 mp. rezervor apă. magazie și stație de oxigen. Suprafața aferentă = 14 mp.D.F.F.914 mp. Borșului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafața desfășurată = 2 mp. boxă tuburi de oxigen. Staționar 2 Oradea (clădire spital.570 mp. 3. cadastral 10036. dermatologie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. suprafață construită = 8. magazie. suprafață construită = 106. cadastral 1588. cadastral 907”. CF 598 N. 35. E = depozit combustibil S. anul construcției 1974. rezervor subteran. anexe gospodărești (grajduri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. N = drum acces poarta nr.17. hala de lucru. suprafață teren = 26.D. — poziția 779. cobaltoterapie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. nr.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369. suprafață teren = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. bloc alimentar+spălătorie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. platformă gunoi.”. rezervor oxigen medicinal și teren)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. 1—2 Oradea.

3.812. — poziția 116. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.996. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. 423. — poziția 287. Suprafață = 3. 770. — poziția 65. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.385”.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. CF nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. — poziția 106.7.3.55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.547.XI. — poziția 108. 1.99”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.1”.834.09”.1”.1”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. cărămidă. — poziția 95. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.7.710. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.7.7.3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266. — poziția 76.363. — poziția 126. — poziția 105.721. — poziția 86.20”. topo 1147/1.722. 2. — poziția 32. lățime = 7 m.3. nr. topo 132/1. Suprafață = 7.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.21”. 336. în suprafață de 40 mp. — poziția 96. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. — poziția 50.210”. — poziția 112. — poziția 83.7. — poziția 21.7. 525. 1992”.071. lățime = 12 m.1”. — poziția 797. 318. nr. 1992”.12”.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Samuil Vulcan.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. topo 937”.718.7. — poziția 74.200.582”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. teren aferent = 600 mp”. pozițiile 799— 882. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109.609. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.637. trotuare cu borduri de beton 1. — poziția 8.3.1”.52”. — poziția 10. — poziția 127.4”.1”. Morii nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.783.7.3. — poziția 84. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69.67”.75”.3”.637. canalizare. conform anexei nr. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. 1998”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000.940 mp. CT II-493.730. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”. guri de scurgere”.335.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.72. — poziția 46. dren”.274.1”.86”.79”. 3.604”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață = 9.400”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. topo 722.418. 343. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m.40.1”.3. — poziția 103.400 buc. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332. — poziția 51. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 125. 319.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.483”. La anexa nr.210”.549. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.465.449. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.420”. nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. cimitirul ortodox”. lățime = 1.3. — poziția 131.3. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox.772.3.7. suprafață = 328 mp.690. 799/28. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317.1”.994. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.7.3.20”.28”. — poziția 110.7.7. — poziția 7.298. — poziția 101.20”.608. topo 2118”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 1931. PARTEA I.3. — poziția 111. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea . coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6.7. — poziția 20.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 100.3”.400 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”. — poziția 115.371. — poziția 128.46”. nr. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp.3”. 342.815”.3.137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.7.3.200 mp. suprafață = 2.7. nr.080. — poziția 57.2”.50 m. 320. planșeu.870 mp. 1.52. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224.106. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții. 337. — poziția 102.1”.653. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. suprastructură parcare.301.3. 1197/1/2”. — poziția 42. — poziția 129. teren aferent = 173 mp”.61”. cuprinde platformă parcare. 1990. 13 — poziția 89. 321.954. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.89”. suprafață = 1. 4556 Aleșd”.785.33”.234. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. topo 1232/29/31. — poziția 90. — poziția 85.3. — poziția 88. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. Lungime = 680 m. — poziția 107. lățime = 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.36”.7.30”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.17. teren = 32.953 mp”. — poziția 114. 141. — poziția 66.3. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.2008 blocului P + 3E. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.4”.000 m”.7. 326. CT III-98.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 97.1”. 2x500 mc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp.7.455.033.614. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. total = 1.253. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții.3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 72. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul. conform anexei nr. Nr. topo 984/1”.747. lățime = 7 m.73. total = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. nr.468. nr.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 347.1”. 1940. pozițiile 363— 436. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe. construcție din beton armat cu instalații aferente.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 87. suprafața totală = 226 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.380.

total = 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.289 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.540”.11”. 432.84”.000”.812. suprafață = 1. 75. 43.901. nr. topo 487/88. 77. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 5. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.678. 1983. „Str. 1.399 mp.000”. 112. 183.889. — poziția 133. nr. — poziția 134.040. preluat de la UM 01343 Beiuș. 32.992 mp”. 1. pozițiile 429— 434. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.626 mp”. Suprafață construită = 750 mp.81. nr.360”. cadastral 38. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. situat în intravilanul orașului”. magazie muzeu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.00. 619.577. suprafața ocupată 80 mp”. Ady Endre nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. nr. 116. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67. . Republicii nr. conform anexei nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Suprafață teren = 1.572 mp”. 104. cadastral 32. Suprafață teren = 860 mp”. suprafața totală 12. — poziția 122.11”. CF nr.584”. cu destinația de cazare și depozitare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.498 mp”. nr.7. 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suprafață construită = 340 mp.400 mp”. cadastral 27.433. — poziția 2. cadastral 31. 41. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.899. pozițiile 152— 185. La anexa nr. — poziția 137.70. 380. — poziția 135.000”.739. următorul cuprins: „2.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. topo 1006—1. Suprafață construită = 267 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123.6. 113. 5. Suprafață construită = 127 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.000”. 6. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. Apaczai Csere Janos nr.333”. 1066. — poziția 138.900”. 103. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 107.439 mp”. cu o capacitate de 400 locuri. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. topo 995—2. topo 487/88”. Suprafață teren = 6. nr.302 mp.039”. cadastral 26. — poziția 5. General Mociulschi. 1 Decembrie 1918. — poziția 154. 2004—2006”.215. nr.09”. PARTEA I. topo 994—290 mp și nr. Bathori Istvan nr.68.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. cantină.468 mp.2”. 408. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. 1936”.800”. 1. suprafața 150 mp”.958. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. topo 1008—957 mp”.426. — poziția 144. nr. 615/4.86”. magazii anexe. Suprafață teren = 2. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 131.782. total = 6. cadastral 37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 142.392. hală mașini. 1975”.054”.055”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. topo 2305. Suprafață construită = 715 mp. conform anexei nr.2008 — poziția 123.857”. CF nr. 4. — poziția 146.123 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”.000”. Samuil Vulcan nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. ateliere copertină. garaj. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.517. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.006 mp”.155 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 475. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”.. Suprafață teren=9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suprafață teren = 473 mp”.710”. Kalvin Janos nr. Suprafață construită = 354 mp.708. 2306. reparații capitale muzeu în 2002. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții.889.523”.5 ha situat pe Str. 1495. — poziția 136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. Worosmarty Mihaly nr.20”. nr. 5. 52.56. 1066. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 125.2”.060.300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. cadastral 33.041”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.895. 405. topo 487/88.980 mp. 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”.611”.700”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. cadastral 23. Ioan Ciordaș nr.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 111. 1. Suprafață teren = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. sală sport. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. CF nr. La anexa nr.908. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. Suprafață construită = 157 mp.920. 65. George Enescu nr. topo 1214/1. — poziția 145. nr.84 mp”. General Mociulschi. 1066. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. topo 1039/132. total = 669.214 mp. Suprafață teren = 5.76. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. — poziția 135.45”.291.72. — poziția 4. nr. — poziția 144. — poziția 140.359. II Rakoczi Ferenc nr. cu clădire școlară veche. 15. nr. topo 957.977. 799/28. — poziția 151. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. nr. conform anexei nr.162 mp. topo 614/2.609. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 140. Suprafață construită = 476 mp. 118. nr.060”. 17. Nr. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții.752”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 2074. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”.334 mp”. nr. 2002. — poziția 145. Suprafață teren = 3. cabină portar în suprafață de 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. cadastral 34. 28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992. Suprafață construită = 1. — poziția 138. 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.50. școală cu 16 săli. 3. 2. 618. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. topo 1002—1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.91”.3.XI. 108.171.03”.6. nr.05”.76”. 109. — poziția 136. suprafață = 1. — poziția 143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. — poziția 146. La anexa nr.02”.866.513. 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928. — poziția 143. laborator. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. Zărandului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. — poziția 3. CF nr. 5. preluat de la UM 01343 Beiuș. pozițiile 156— 178. coloana 3 va avea următorul cuprins. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.

092”. — poziția 13. — poziția 45.001. — poziția 12.000”.063. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”. — poziția 64. suprafață ocupată 0.056”. — poziția 47. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.107”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 65.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.074”. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.058. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.067”. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”.24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”.836”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.24.068”. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.000”.000”.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.052”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.090”.333”.7. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.556”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.061. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 54. Nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”.091”. — poziția 24.066”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 63.108”. — poziția 9. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.5 km”.077”.678”. suprafață aferentă 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.042”.000”. — poziția 25.1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”.057.8 km”.3. — poziția 61.047.7 km”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”.353”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.333”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.049”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.554”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.070”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788. — poziția 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 51.590”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.072”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 56. „adresa: Iteu”.044”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.941”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 18. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.2008 — poziția 6.358”.1. — poziția 46. — poziția 57.069”.126”. — poziția 7. suprafață ocupată 0.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.577”.071”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 11.076”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 21. — poziția 44.093”.059.045”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.278”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 3. suprafață ocupată 2.4 km”. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 50.7 km”. — poziția 8. 15 — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 20.4”.000”. — poziția 23. suprafața aferentă 100 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”.000”.060.020 mp”. — poziția 16. — poziția 55.053”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1 km”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.278”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. .7 km”. — poziția 59. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.6.000”.000”.073”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 799/28. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.046”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 26.965”.002”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.062.241”.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122.043”.075”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.1 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.000”.554”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.333”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. suprafață ocupată 2.051”. suprafață ocupată 0. — poziția 15. — poziția 60. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. — poziția 48. — poziția 17. suprafață ocupată 40 mp”.050”. adresa Iteu-Nou”. suprafață ocupată 4.

5. — poziția 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”.1”. — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.087”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 85.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 79. — poziția 69.023”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.3.2.102”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.A.24.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.096”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C. — poziția 72.000”.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.037”.8.000”.000”.2.085”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.2. — poziția 104. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1.081”. — poziția 73. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”. — poziția 105.1.000”. — poziția 113. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.084”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 88.080”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 101. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 83.1”.4”.6. — poziția 89. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.028”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. Nr. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.025”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1. — poziția 98. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.24.027.000”. .1”.018”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1.089”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 81. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.17.500”.1.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.19”.2. — poziția 90.103”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.064”.000”.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”.082”.1”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”. — poziția 74.17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 95. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp.088”. PARTEA I. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”.078”.024”.000”.2”.7”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suiug”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.1. — poziția 103.1.000”.000”.3. — poziția 107. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”.494”.034”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.17. — poziția 112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 86. — poziția 70. suprafață ocupată 2 km”.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 799/28. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.032”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 110. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.17.1”.083”. — poziția 71.079”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață ocupată 12 mp”. — poziția 94. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”.1”.000”.1”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 80.1”.1”.101”. — poziția 67.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.6.1”. suprafață aferentă = 250 mp .033”.1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”.065”.000”.1. suprafață ocupată 2 km”.6.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 84. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.031”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1.004.2”.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.1”.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.077”. — poziția 92.2.020”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.6.038”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.2” .2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.003.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.6.000”.P. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”.4”. — poziția 97.036. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 82.086”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2008 — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.

Str. nr. — poziția 21. asfaltat pe o lungime de 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. nr. conform anexei nr. Viilor la SV și Str. 28. topo 117”. 118. 42.XI. La anexa nr. Str. La anexa nr. str.220 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 46. — poziția 17. 79. Nr. Moldovei situată între intersecția Str. 27. 75. în spatele dispensarului uman la Sud.37”.217.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. Cetății între nr.240 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. 139. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. suprafață utilă = 0. până la intersecția cu Str. — poziția 19. 103. suprafață utilă = 0.899. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. — poziția 29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.3.135 ha (300 x 4. str. Trandafirilor la Sud. 128.50”. 106. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”.060 ha”.756 ha. — poziția 38. 36 și 37. — poziția 116. — poziția 33. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață totală = 1. 41. — poziția 20. 799/28. 84. . Oltului situată adiacent cu Str. 135.100”. suprafață utilă = 0.0825 ha.5 m)”. din beton cu diametru = 1. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. — poziția 10. 17 — poziția 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 26. Bihorului adiacentă intersecției str. 7. 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. topo 932/1A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 85. 8. topo 924/2A1.320 ml”. 136. pozițiile 120 — 131. suprafață utilă = 0. 145. intersectează str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. suprafață utilă = 0.13”.000”. 143. 3. nr. 40.5”. Mureșului.13”. suprafață utilă = 0. — poziția 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. 91.000 mm.6. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 4972/1A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. 43. 89. — poziția 37. 3. Arany Janos la Est cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169.5”.072 ha”. suprafață totală = 0. topo 932 suprafață totală = 1. 132. 114. str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 77. 137. — poziția 35. — poziția 117. topo 4972”.78”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. Cetății și Piața Bisericii la Est. topo 4972/20.168 ha. — poziția 31. 113 și 114. 127. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. 96. suprafață utilă = 0. Moldovei cu str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 83. 90. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. 86.95”. 141. topo 932.236 ha (315 x 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.1”. b) poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.26”. suprafață totală = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 124. 5. suprafață totală = 0. pozițiile 176 — 178. suprafață totală = 0. 151.240 ha. 142. Salcâmului situată între intersecția Str. 129. nr. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”.072 ha”.109”.38”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”.5 m)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.887. 2 bucăți”. 133. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 88. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 30. Beiușului — adiacentă Str.6”. 45. 44. 81.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 134. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.900 ha.152 ha. 82. — poziția 119. 74. lățime = 4 m. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. Salcâmului cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 924/2A2. Cetății la Vest și str. str.080 ha”. pozițiile 31 — 44. Livada situată adiacent cu Str.969. 50. Str. 146. 4972/21 și 4972/23”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. Oltului. 87. — poziția 11. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr.099”. — poziția 15.70”.822. Arany Janos situat între Str. Str. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1. nr. suprafață utilă = 0. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 98. 2. Cetății la Vest și str. 2 buc. 95.467. 130. Gării la Nord până la intersecția cu Str. 115. 97. 39. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. trotuar beton partea estică a străzii. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. 140. — poziția 9. lățime= 7 m”. 149. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. — poziția 18. 49. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. — poziția 32.0615 ha”.000”. 155.090 ha. 122. topo 924/2B”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.600 ha.13”. 25. nr. 121. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. Gaspar Andras din tuburi beton.105 ha. 7. 117. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. Menumorut la Est. topo 932/2A. — poziția 52. 8. nr. până la intersecția cu str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 76. — poziția 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 47.12”. Sălardului la Nord. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. — poziția 114. — poziția 16. Rozelor adiacentă Str. Trandafirilor. 119. Menumorut la Est paralel cu Str. suprafață totală = 0. suprafață utilă = 0. str. lățime = 5 m”. topo 932/2A1. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Viilor. 19.000”.04”. 80. Barcăului adiacentă la Vest cu str. 6. 2. Str.225 ha.”. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. lățime = 7 m. Mureșului.2”. — poziția 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm.803”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. Someșului nr.264 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.168 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. suprafață totală = 0.994 ha. str.098”. — poziția 34. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. Trandafirilor și la Est cu Str. suprafață utilă = 0. nr. topo 932/2A. str. 131.9”. 113. suprafață totală = 0. La anexa nr. str. suprafață totală = 0. conform anexei nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. suprafață totală = 0. — poziția 22. 144. 156. Str.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303.000”.04 ha. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 69.504”. — poziția 19. suprafață teren = 1. 4. 3.520”. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. suprafață teren = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. — poziția 33.21 km asfalt.426. 46. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. cadastral 159”. — poziția 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. 79. suprafață construită = 100 mp.85 km”. 66. nr. — poziția 123.884”. Str. 69. — poziția 126.893”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 50. La anexa nr. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.273”. 16”.00 km asfalt.9”. — poziția 35.824. — poziția 7.66”. — poziția 109. suprafață construită = 200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls.785 km pietruit”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Piața Bisericii cu Str. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. topo 8. — poziția 116. Valoare teren = 453. 10. 0.261. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1.19 km pământ”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. Lungime = 4. — poziția 108. conform anexei nr.020 mp. 0. Piața Bisericii. suprafață teren=700 mp. Lungime = 6.58 km. — poziția 11. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264.030”.896”. — poziția 51. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. Trandafirilor nr.798.03 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 12.174. cadastral 1”. 56. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 36. Cetății. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37. 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. pozițiile 158 — 164. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 4.800 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. Piața Bisericii centru — conductă zincată. Cetății nr. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450. 74. — poziția 66. 39. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 43. Gării.482. Gaspar Andras în partea de Est. Moldovei — conductă polietilenă.989”. — poziția 10. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1.280”. cu locuința medic. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. în intersecția str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”.887”. — poziția 125.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție.25”.70 km pietruit”.701”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 8. — poziția 148.189”.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. I—IV clădire veche”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580.027. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. 4. 8.552”. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. — poziția 17. — poziția 57.72 km pietruit”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. 700 ml + 350 ml”. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. topo 200/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.03”.284”. 0.621”.290 km.290 km pământ. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”. str. 200. Arany Janos — conductă azbociment. — poziția 34.18 km asfalt. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.015. — poziția 99. Str. — poziția 20. nr. — poziția 5. suprafață construită = 260 mp P + II E”.81 km pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188.931”.26”. La anexa nr. Valoare teren = 1.28 km asfalt. 59.165 mp”.008”. — poziția 78. — poziția 32. 9. poziția 180.100”. 799/28.12 km”. topo 17.18 km. cadastral 243. Szent Peter — arteziană 1 buc. — poziția 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. — poziția 100. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții. 40. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. — poziția 111. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”.880 km. 2006”. Szent Peter — conductă azbociment. 76. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. 65. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. — poziția 147. 0.64”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”.471. — poziția 112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. — poziția 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Nr. 900 ml”. 6 situat în școlile de pe str. nr.200 mp.644”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. nr.720”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.785 km.142”. — poziția 72. nr. 67. conform anexei nr. Cetății adiacent cu str. PARTEA I.00 ha”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368.67 km pietruit”. — poziția 53.70”.XI. — poziția 110.64 km asfalt”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588. 38. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.65”. nr. 100 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.705 mp. 10. str. — poziția 46. Trandafirilor suprafață teren = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. str.88 km asfalt.211”. 560 ml”.873”. — poziția 70. 1. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. topo 940.315.64”. — poziția 120. — poziția 138.25”.64 km. — poziția 6.2008 11.273”. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902.288”.074. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0. capacitate 26 mp”. — poziția 3. — poziția 58. 3. — poziția 47. .

26. nr.67”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254.34”.286. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 25. — poziția 34.412”. — poziția 78. nr.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. suprafață curte = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146. — poziția 58. — poziția 17.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 43.67”. — poziția 21.34”. — poziția 63. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 57. PARTEA I. cadastral 243”. 157. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). 27/a. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 50. topo 238/1. suprafață construită = 200 mp.122 mp”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.077. 2004”. — poziția 75. 3.086 mp”.34”.116”.000”. — poziția 6. 3.67”. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții.75”. — poziția 15.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88.000”. Valoare teren = poziția 64”. — poziția 8. nr. cadastral 243. Nr. — poziția 52.84”. 200. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. — poziția 38. Valoare teren = poziția 51”. garaj)”. — poziția 68. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.84”. — poziția 24. — poziția 13. — poziția 12. 238/b. — poziția 40. Valoare teren = 367. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. suprafață construită = 550 mp.700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 71. 175. cadastral 1144. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. 165/7. 165/6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr.58”. 198. nr. Valoare teren = 90.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. Valoare teren = 49. suprafață construită = 450 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 53. — poziția 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. — poziția 3. 12.75”.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.68”. Valoare teren = 97.75”. — poziția 39.042”. Valoare teren = 164. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. suprafață construcție = 80 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. Valoare teren = 151. — poziția 9.604.044.75”.780. 165/4. — poziția 81. Valoare teren = poziția 51”. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. Valoare teren = 181. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.929. 2005”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr.50”. Valoare teren = 213. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.50”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.83”. suprafață curte = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 27. suprafață curte = 3.208”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. nr.75”. topo 129/1. . 164/5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. Valoare teren = 111.607.84”. topo 164/4.773 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. 189. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136.284 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.34”. cadastral 160.048.2008 suprafață curte = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 30.524”. Valoare teren = 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. — poziția 70.01”. 19 — poziția 77. 160. — poziția 54. cadastral 243. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. 201. nr.318”.18”. Valoare teren = 85.729”.870 mp”. nr.882”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. suprafață curte = 1.50”. topo 2.960”.491.487”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 14. — poziția 23. — poziția 32. 176. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. suprafață construită = 120 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372. 1145. — poziția 2.868. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. — poziția 64. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 10. — poziția 72. suprafața construită = 400 mp. suprafață construită = 770 mp”. suprafață curte teren aferent = 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”.000”.558 mp”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 11. La anexa nr.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”.379”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238.121.84”. cadastral 245. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. conform anexei nr. suprafață construită = 195 mp”.68”. suprafață curte = 7. — poziția 42. Valoare teren = 219. suprafață construită = 180 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.590 mp”. suprafață construită = 532 mp.880”. — poziția 36. — poziția 31. suprafață curte = 6.066.000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. Valoare teren = 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.34”. — poziția 5.816”.387 mp”. — poziția 41. — poziția 37.033. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 16.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3. 799/28.262. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 297. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. — poziția 60. — poziția 33.571. — poziția 4.445”. — poziția 73. — poziția 19.162”.412.102.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. — poziția 11. pozițiile 82 — 98. — poziția 29. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 62.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. — poziția 112. — poziția 49. — poziția 54. — poziția 101.17”. — poziția 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. — poziția 75. — poziția 118.000”.69”. — poziția 131.17”. — poziția 117.67”.000”.000”.491. — poziția 53. — poziția 123.67”. — poziția 73. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.84”.000”. — poziția 98. — poziția 60.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.50”. — poziția 82.84”.58”. — poziția 81. — poziția 109. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.50”. — poziția 92. — poziția 119. 799/28.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 108. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 94. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104. — poziția 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.84”.50”.67”.50”. — poziția 74. — poziția 45. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.17”.000”. — poziția 113.386.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000”.000”. — poziția 67.088.000”. — poziția 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 106.000”.34”.491.50”.82”. — poziția 96. — poziția 130.67”.84”. — poziția 90.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 87. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 100. — poziția 48. — poziția 110. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 129. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 95. — poziția 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.34”.75”. — poziția 103. — poziția 50. — poziția 114.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. — poziția 71. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.50”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 91. — poziția 126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 77.01”.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.01”.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 68.000”.000”. — poziția 80. — poziția 70. — poziția 97. — poziția 120.17”. — poziția 86. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 58. — poziția 64.2008 — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.35”.34”.000”.000”.17”. — poziția 83.000”. — poziția 116.000”.000”. — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 79. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 72.67”.000”.000”.50”.67”. Nr. — poziția 93.68”. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 51.000”. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.50”. — poziția 55.000”.000”.386. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. . — poziția 132. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 125.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 85.193. — poziția 127.75”.69”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.17”. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 121. — poziția 99. — poziția 134.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. — poziția 133.000”. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.42”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 115.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.84”.000”.000”.

4. — poziția 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.636. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. topo 2”.000”. — poziția 199.139”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. — poziția 196.34”.500”.84”. — poziția 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 154. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 201. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 152. — poziția 190.01”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 141. — poziția 157. 250. — poziția 143.18”. — poziția 168. — poziția 169. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.188”. — poziția 170.60”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442. — poziția 158. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”.352. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. — poziția 192. 92.02”. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5. — poziția 179. — poziția 165. — poziția 149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. — poziția 162. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491.491. — poziția 185. 24.862”. — poziția 189.044. — poziția 174. — poziția 167. PARTEA I.67”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 139.372”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.000”. — poziția 137.470”.68”. — poziția 153.000”. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr. — poziția 148. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. — poziția 142. — poziția 194.000”.50”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. locuințe profesori suprafață = 274 mp. — poziția 171. — poziția 150.000”.836”. — poziția 177. 799/28.67”. — poziția 180.500”.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. — poziția 140.XI.790.50”.806”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2. — poziția 193. topo 106 și 107”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188.18”. — poziția 198. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. — poziția 151.34”. — poziția 164.000”.163”. — poziția 178. Nr.67”.67”. — poziția 166. grădinița suprafață = 247 mp.044. — poziția 173.50”. — poziția 183.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.34”. — poziția 197. topo 58 și 59”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”.402. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.51”.50”. — poziția 187.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 147.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.000”.84”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 163. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 182. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.50”. . — poziția 155.345”.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 195. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200.071.441”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.206”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.361”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.000”. — poziția 159. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 144. — poziția 156. — poziția 191. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.50”. — poziția 184. — poziția 200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 188. — poziția 146.5 km”. — poziția 172.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.92”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.000”. — poziția 186.2008 — poziția 135.

810”. — poziția 66.67”. — poziția 214. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 205. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”.71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.381 mp.120”. 1880.01”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. — poziția 12. 121. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”.34”. 1972. pozițiile 109 și 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 1973. 0. 4. — poziția 19.01”.34”. 0. 28. — poziția 221. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000. — poziția 15. — poziția 207. cadastral 30”.000.02”. — poziția 219.000”.000”. 14. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. — poziția 27. 1957. — poziția 11. La anexa nr. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 217. — poziția 68. 2001”. — poziția 3. La anexa nr. La anexa nr. — poziția 21. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”.58. — poziția 25. suprafață = 296 mp”. 1974.67”.30. nr.01”. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 65. — poziția 82. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. suprafață = 214 mp”.XI.000”. 2. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5.40. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 27. — poziția 216. 62/A. 13. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 209. 1993. 105. — poziția 63. pozițiile: 222— 232. 4. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 16.685. — poziția 8. suprafață = 938 mp”. topo 423/3”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. — poziția 18. 1968.008 “. — poziția 20.01”. — poziția 86. se abrogă poziția nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 0.000 mp.02 “.79.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. La anexa nr. — poziția 24. — poziția 83. 1957. — poziția 81. — poziția 87. 15. — poziția 2. — poziția 64.855”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. — poziția 69. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.0948”. — poziția 204. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”.000”. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”.84”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 799/28.873”. — poziția 212. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.843”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.408”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1.408 “. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 218.34”. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Nr. conform anexei nr. 1920. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. — poziția 84. 1998.75. 114. — poziția 13. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”. — poziția 11.25. — poziția 203. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.50”. 16. — poziția 14. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.89. — poziția 211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. conform anexei nr. — poziția 80.5170. La anexa nr. cadastral 57”. — poziția 220. — poziția 208. — poziția 213. — poziția 17. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. pozițiile 47 și 48.685. 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. pozițiile 28 și 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 122. — poziția 10. — poziția 9. după poziția 108 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”.790. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 10. — poziția 202. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306.4538. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 206. 0. 0. pozițiile 100—103. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. PARTEA I. — poziția 215. — poziția 29. 119. după poziția 99 se introduc patru noi poziții.2008 17. 5. după poziția 46 se introduc două noi poziții. 12.533 mp. 0. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. — poziția 71. — poziția 10. 48. 1957. — poziția 210. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.02”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. 1964. 113. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 48/A.

62. cadastral 39”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. 75.914 mp. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. 4 forări în satele Cetariu.000 mp. Șușturogiu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”.620”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. nr.400”. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. pozițiile 76—79.600”. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. diametru 200 mm.2008 — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Șișterea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. — poziția 90. 76/A. suprafață = 156 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 4.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 75. 37.750 mp. — poziția 115. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. suprafață = 600 mp”. 74. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. cadastral 28—29”. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”.320”.911.320 mp. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. 90/A. suprafață = 214 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 72. — poziția 105. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. nr. cadastral 34”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. — poziția 92. — poziția 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr.240”. — poziția 108.280”.287 mp.560”.850”. — poziția 124. — poziția 51. — poziția 63.240”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr.80”.080”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. cadastral 63”.080”. — poziția 102. nr. 44.620”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226. 67. suprafață = 353 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. — poziția 123. 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. — poziția 9.200”. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții. Tăutelec. — poziția 16.921. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”.632”. nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. suprafață 168 mp. 240/A. — poziția 104. nr. pozițiile 129— 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. 49/A”. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. — poziția 65. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.XI. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. 73.2”. cadastral 62”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. cadastral 31”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. — poziția 103. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723. suprafață = 143 mp”. 55. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. cadastral 61”.764”.920 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 94. cadastral 38”. suprafață = 657 mp”. 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290. nr. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr.806. 89/A. suprafață totală = 8. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. 56/A.770”. suprafață = 497 mp”. 40/A. cadastral 31”. nr.378 mp. 38/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. — poziția 97. 36.500 mp”. 41/A. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408.409.400”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. cadastral 37”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. cadastral 27”.151”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. 20.53”. — poziția 93.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. Nr.140”. — poziția 15. — poziția 44. La anexa nr. — poziția 100. — poziția 23. — poziția 18.617 mp.75 km Cetariu—Uileacu de Munte.632 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. Șușturogiu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. — poziția 91. suprafață = 270 mp”. — poziția 70. — poziția 99. — poziția 68.300”. — poziția 20. — poziția 101. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 22.300”. — poziția 89. cadastral 56”.260”. — poziția 118. cadastral 45”. 17. nr. — poziția 106. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. — poziția 95. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. — poziția 111. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. — poziția 2. — poziția 42. suprafață = 564 mp. — poziția 24.787 mp. 27/A. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. — poziția 117. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. — poziția 96.651. 54/A. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. cadastral 44”. La anexa nr. — poziția 107. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. — poziția 52. — poziția 41. conform anexei nr. suprafață utilă = 7. suprafață = 228 mp”. cadastral 61”.

b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. — poziția 60. suprafață = 6. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 6. 119. 14.437 mp”. suprafață construită = 210 mp. 2005”. 382/2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. topo 381/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. nr. — poziția 37.000”. — poziția 27. — poziția 49. topo 562/2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 21. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 7. 32.311 mp”. 20. 9.830 mp”. 15. — poziția 8. topo 348. — poziția 2. cadastral 77. suprafață teren = 1. suprafață = 5. 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 17. suprafață construită = 469 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr.568”. 160. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. — poziția 16. nr. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. — poziția 49. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. — poziția 29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. Nr. topo 70 și 71. 2003. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. — poziția 24. — poziția 45. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. — poziția 64.449 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. La anexa nr. — poziția 14. topo 562/2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. 47. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 78. 62. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. nr. topo 440. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”.730”. — poziția 44. cadastral 80.000”. din care 1. 120. suprafață construită = 450 mp. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. pozițiile 83—91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 23.000”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. Mișca.200 m. 23. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”.100 m asfaltat”.250 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. conform anexei nr. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 66. 799/28. 580. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr. 11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. nr. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. pozițiile 83—87.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. — poziția 22. — poziția 17. pozițiile 68—75.. — poziția 15. cadastral 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. 12. topo 118. nr.000”. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. topo 115. 2005”. — poziția 51. 2.391 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 34.F. nr. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. suprafață = 522 mp”. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”.747mp”. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. cu suprafața de 690/1665 mp”. suprafață = 1. — poziția 4. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. suprafață desfășurată = 410 mp. 22. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. cadastral 30. suprafață construită = 546 mp. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 10.400”. 5. 61. suprafață desfășurată = 469 mp. — poziția 38. suprafață desfășurată = 60 mp. 24.000”. 59. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. 7. — poziția 12.8. — poziția 28.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. cadastral 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. topo 42/2 și 41/6. — poziția 53.500”.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. cadastral 76. suprafață desfășurată = 420 mp. 206.000”.28 km pietruit”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață = 427 mp. — poziția 3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 21. — poziția 52. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. 18.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 24. La anexa nr. 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. — poziția 65. nr. cadastral 78. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. suprafață construită = 914 mp. — poziția 11. 116.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 54. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață construită = 360 mp. suprafață desfășurată = 546 mp. — poziția 6. — poziția 30. Sâniob extravilan nr. — poziția 19.D. cadastral 78. — poziția 63. — poziția 51. — poziția 23. — poziția 48.412”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”.880”. 500 mp”.820”. 2.800”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. PARTEA I. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 47. 23. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. 50. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. 383. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. P + 1E. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. La anexa nr. — poziția 18. 31”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. nr. suprafață teren = 5. — poziția 56. — poziția 31. suprafață desfășurată = 1.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.600”. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. 20. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. — poziția 25.22 km macadam penetrar.280”. nr. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. topo 93. 559. .270”. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.665 mp”.000”.2008 suprafață teren = 583 mp”. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. nr. conform anexei nr.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”.8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. nr. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 75. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. — poziția 55. CF 3 N. suprafață teren = 3. — poziția 13. 4. suprafață construită = 60 mp. — poziția 46. — poziția 36.000”. 21. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. 8.

709”. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”. 92.582”. 27. clădirea veche a școlii generale Vășad”. — poziția 46. — poziția 19.977”. — poziția 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 60. . nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. — poziția 51. PARTEA I.964”.522”. Speteaza”. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. — poziția 20. 123. lungime = 1.269”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. La anexa nr. — poziția 33. 102. topo 172. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.772”. — poziția 47. 22. 799/28.461 ha”.280 m. b) poziția 5. — poziția 50.659”. asfaltată 1. 85. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”. — poziția 48. — poziția 43.2008 — poziția 36. suprafață = 426. — poziția 34. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792.903”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. — poziția 56. pozițiile 137—139. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. — poziția 41. diametru = 1.601”. — poziția 42. — poziția 47. după poziția 136 se introduc trei noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.814”. Gardureaua”.300 m”.210”. topo 1963. — poziția 46. — poziția 44. 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 88. Capătu satului”. — poziția 31. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. — poziția 18. 1965/2. — poziția 54.828”. — poziția 12. topo 101. conform anexei nr. având un pod. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”.772”.281”.312”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.221”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. 121. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”.650”. — poziția 22.200”.306”. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. cu trotuar pe un sens de drum”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. 103. — poziția 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. 76. La anexa nr. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446.251”. La anexa nr. — poziția 7. 1966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 1964. — poziția 24. — poziția 62. pietruită 700 m. — poziția 58. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131.300 mp.789”. — poziția 45. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 36. 25 — poziția 41.822”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. — poziția 48. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336.828”. nr. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. suprafață teren intravilan = 1.000”.796”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. suprafață = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. — poziția 21.XI.000”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. — poziția 40. 82. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. topo 98/Vășad”.000”.037”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. Nr. 124. 30. — poziția 44. 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. 1965/3.172”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 15. CF nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166. lățime = 7 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. pozițiile 65—77. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. se modifică următoarele poziții: — poziția 9.535”. — poziția 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. — poziția 52. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.229”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. conform anexei nr.115”. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. La anexa nr. — poziția 51. — poziția 40. La anexa nr. — poziția 39.200 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118.848”. cu trotuar pe un sens. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. 1962.300 m”. și 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 23. 26.043mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 43. 100. 84.929 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72.150”.340”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126. 3. 91.700”. — poziția 48. 4. 90. 1967. — poziția 52. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. — poziția 55. — poziția 35.891”. — poziția 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. 29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m.454”. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. 1968.172”.733”.000 mm.195”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. 122. — poziția 45. — poziția 9.000”.358”. — poziția 63. — poziția 38.050”.500 m”. Goroneț”. 1965/1. La anexa nr.604”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51. — poziția 50.300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.736”.891”.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. lungimea = 1. — poziția 59. Nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. — poziția 34. — poziția 17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 2. — poziția 7. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”. de sub Dealul Vidului. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. Registru parcelar.92 ha”. . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. PARTEA I. 3382/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.000”. — poziția 4. — poziția 9. 3380. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 28. — poziția 36. având lungimea 500 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”.000”. 3381. pozițiile 51—68. — poziția 30. — poziția 16. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.500. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 40. topo 3282/1. lungimea 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 25. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. 3282/3. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. conform anexei nr. 31. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000”.000”.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”.000”.000”. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. F. suprafață = 59. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 32. 32. conform anexei nr. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.500”.000”. — poziția 27. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții.000”. — poziția 33. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. nr.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 6. — poziția 11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. — poziția 60.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit.XI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 5. — poziția 13.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. 33.000”. — poziția 12.500”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. 3384. 799/28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. pozițiile 79—82.000 m”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 15.200 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. — poziția 23.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. Cartier Nufăru”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. pe o lungime de 6 km. La anexa nr. — poziția 14.500”. are o lungime de 600 m”. lungime de 500 m”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea de 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi.100 m”. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. — poziția 29.500”. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 3379. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. — poziția 57.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. Satul nou”. 3385. — poziția 35.000”. — poziția 38. — poziția 58. pornește din E 60 duce spre Criș.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.500”. — poziția 31. C. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea 700 m”. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. — poziția 8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. La anexa nr. 25. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ.000”. 24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 24. — poziția 20. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”.

administrativ 223. — poziția 59. pozițiile 100— 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.20 ha teren”.000”. 37. conform anexei nr. având nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 56.000 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. 101. — poziția 156. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. (8. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.000”. km 0+000–8+600.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 66. sub topo 36. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45.250”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. situată la nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. km 0+000–8+200 (8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. de lângă contracanal. 34. 580/2004”. 99. nr. topo 345. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. cu teren aferent de 3503 mp”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. 67. — poziția 63. 86. La anexa nr.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A).000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 580/2004”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41.500”.750”.000”. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. — poziția 54. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea 4.000”. 799/28. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. — poziția 46. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 57.000”. — poziția 49.2 km)”. — poziția 71. 580/2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. cu suprafața de 490 mp”. — poziția 43. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. — poziția 53. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. 74. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 68. 28. 85. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.000”. 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 27 — poziția 70. — poziția 72. conform anexei nr.250”. 70 și 74. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. administrativ 224. — poziția 47. pozițiile 66—69.500”. nr. lungimea = 6.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. — poziția 73. — poziția 60. 90. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. administrativ 191. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. — poziția 51. 69. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. 87.000”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. teren aferent 1.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 38. — poziția 68. 81.6 km)”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. — poziția 45. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49.488 mp”. 36.500”.000”. km 0+000–15+150 (15.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”.752”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.500”. 344/2 și 345. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A. 26. b) se modifică următoarele poziții: .625”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.150 km)”.250”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000 m”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 65. — poziția 67.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. La anexa nr. 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”.000”. — poziția 6.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. 79. pozițiile 96 și 97. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. — poziția 69. — poziția 52. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. — poziția 48. 84. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500 m”. topo 342.500”. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. Nr. 3411/1. lungimea = 1. 82. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. care duce din Glimea la pădure 3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 69.000”.750”.XI. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. conform anexei nr.2008 — poziția 41. 80. — poziția 64. — poziția 62. — poziția 88.500 m”. — poziția 44. 102. 83.800 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. lungimea = 1. — poziția 80. topo 372 și 373. 92.000 m”. — poziția 50. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. — poziția 61. 78. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.

coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. — poziția 120. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 84. 44. 45. 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. topo 189/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. suprafață construită = 40 mp. suprafață construită = 1. 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. 31. 32. nr. 149. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 30. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. 415. nr.634 mp. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții.025”. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. — poziția 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. 33. 139. 39. 19.52 ha”. 44. 143. — poziția 91. 49.00”. 538.680 mp + grădina pe nr. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 53. La anexa nr. 161. nr. 1. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. suprafață = 1. 239/7. 122. nr. — poziția 109. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. suprafață teren = 0. 108.2008 — poziția 95.00”. 400. — poziția 93. 40. din care suprafață construită 193 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. 17. 23. 364.2287 ha”. 148. suprafață construită = 50 mp”. 77. topo 111 cu 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 52. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. La anexa nr.944 mp”. 136. inclusiv grădina”. topo 112 cu 0. — poziția 11. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. nr. nr. 121. pozițiile 210 și 211. 48. topo 363. 55. 37. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 2. La anexa nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72.44 ha”. 234.33 ha”. suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 38.2313 ha”. 114. nr. La anexa nr. 31. 57.10 ha”. — poziția 125. 16. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. 178. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 28.000”. 3. 160. suprafață construită = 198 mp.33 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. 799/28. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. — poziția 77. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. 54. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 35.0867 ha. b) poziția 159. 162. La anexa nr. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. total = 0. suprafață = 126 mp”. 156. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. 128. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. nr. — poziția 87. 5. nr. 29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. suprafață = 0. 47. 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. 42. . 22. 8.66 ha”. 181. 34. 102. 157. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. cu suprafața de 1. nr. 39. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. — poziția 10. PARTEA I. 59. 26. 153. 119. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. 18.1963 ha”. topo 293.099”. 33. — poziția 88. topo 181. 147. 48. topo 4314. cotă-parte 4.0910 ha”.471 mp”. topo 108 cu 0.XI. 4. nr. 78. 44.4”. — poziția 31. — poziția 47. — poziția 19. 24. 43. 15.400”. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. topo 378. 88. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 129.300 mp. 55/C. suprafață = 0. topo 104. 106. topo 39/1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. 32. 239/9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. cadastral 75 cu 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 152. 46.000”. suprafață construită = 200 mp. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 48.nou și 6. suprafață = 0. topo 2925. 142. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 36. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195.000 mp. nr. 73. topo 329/5. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. b) poziția 68. topo 359. 124. 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. suprafață = 100 mp”.11 ha”. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18.0744 ha. 85. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. — poziția 73. total = 0. 177. nr. 190.1162 ha. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. La anexa nr. 40. suprafață construită = 100 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 89. nr.1923 ha”. suprafață totală 4. 226. 121. 34.421 mp. 166. 30. 125. 158. — poziția 118. suprafață construită = 200 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”. 79.0300 ha. 47. 101. 72. 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. 45.293 mp. 46.1259 ha”.12 ha”. 164. suprafață = 0. topo 107 cu 0. 140. topo 161. — poziția 107. nr.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr.000”. nr. 168. 60. CF nr. 58. suprafață teren = 3. 43. 12. pozițiile 121—128.05 ha”. La anexa nr. topo 294. suprafață = 0. 227”. 56. — poziția 66. 25. 13. topo 185. 20.16 ha”. 126. — poziția 101. 135.000”. conform anexei nr.757”. suprafață = 0. suprafață construită = 340 mp”.000”.774. — poziția 98. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. conform anexei nr. suprafață = 0. pozițiile 87—115. suprafață = 0.718 mp arabil)”. 46. 14.000”. suprafață = 9. nr. 42. 100. 176. — poziția 40. conform anexei nr. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu.34 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 167. suprafață = 0. 10. 27.000”. 6. La anexa nr.944/513. 41. cadastral 74 cu 1. 21. 50. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54. 415. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”.703 mp arabil. nr.000”. topo 110 cu 0. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. suprafață = 1.269 mp (din care 2. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr. nr. 159. topo 153. 43. 366/2. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. pozițiile 215 și 216. 36. suprafață = 0. 9. topo 222.1219 ha. — poziția 96. topo 251/1. conform anexei nr.

Târgului nr. — poziția 15. 64. — poziția 9. 61.2008 49. 31. — poziția 24. 31 și 36. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4.756”.93 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. 58. 42.000”.199”. suprafață 14. — poziția 27. 39.02.000 mp. pozițiile 106— 133. — poziția 32.952”.024”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. La anexa nr. pozițiile 36 și 37.95 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. Târgului nr. — poziția 79. 2. topo 1238/27”.000 m în satul Paleu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Str. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.875”. — poziția 22. 59. 35.900 mp”. La anexa nr. conform anexei nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.100. — poziția 77. — poziția 18. 68. suprafață construită = 680 mp”. 24. nr. — poziția 12. Târgului nr. 50.047. pozițiile 65 și 66. — poziția 15. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17.751”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 799/28. — poziția 23. La anexa nr. 57. — poziția 21. — poziția 19. 71. 38. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 10.000”. — poziția 12. 85.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent.601”. 56. 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.400 mp”.834.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.37 ml”. pozițiile 33—56.767”.17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. topo 1238/27”. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 36. 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. — poziția 24.475”.970”.199”. 61.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. 1.790. — poziția 14. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 52. 29 — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. Nr. 78. — poziția 28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. 48.600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. conform anexei nr. 11. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. Str. pozițiile 174 și 175. — poziția 25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. 58. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. — poziția 15.575”. 40939/03. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. Str. amplasat în extravilan. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. La anexa nr. topo 312. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. — poziția 30. — poziția 8. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. nr. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. 52. La anexa nr. 12. 8. topo 477”. 6.898”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. — poziția 19. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. — poziția 27. . 88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 67. — poziția 10. 17.548”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. 40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 53.000 mp”.489”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. La anexa nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. — poziția 3. — poziția 29. 7. — poziția 12.483”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 140.816”.75 ha”. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428.924”. 74. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. 5. — poziția 21. 50. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. 6. suprafață utilă = 10.000 mp”. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. La anexa nr. nr. 89.434”. 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9.XI. 9. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. 167 = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. 81. 313”. 53. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. — poziția 11. suprafață totală = 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. 56. 66. sat Rîpa”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”.717”.280 mp”. 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. 51. — poziția 26. 72. PARTEA I. teren aferent 700 mp.176”. — poziția 11. 3. 48. suprafață 9. teren aferent = 1. 103 = 400 mp”. — poziția 60. 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. — poziția 31. 4. — poziția 78.000”.671”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.561. 19. 62.418”. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. conform anexei nr.43 ha. 92. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46. 33. teren aferent 1. 26. — poziția 11. 73. — poziția 13.13 ml”. 10. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. 55. — poziția 26. 75. suprafață totală = 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243. 54. poziția 100. La anexa nr. — poziția 23. 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. suprafață construită 600 mp. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. 73. 47. 16.850.51 ml”.972. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. 8”. 30.2003”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. 53. — poziția 14. — poziția 18. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”.280”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. suprafață construită = 285 mp.000”.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. 51.2”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. — poziția 13.009”. 87.

1.XI.049”.840”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 24. cu modificările ulterioare. județul Iași. Nr. — Anexele nr. Articol unic. 30 alin. PARTEA I. — poziția 25. teren aferent = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. județul Iași». care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. — poziția 35. — poziția 29. Partea I. 108 din Constituția României. — poziția 34. 19 noiembrie 2008. Ministrul internelor și reformei administrative. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. pozițiile 37—47. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. 500/2002 privind finanțele publice. II. *) Anexele nr.2008 — poziția 30. 1. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. județul Iași»” 2. 20 august 2008. — Hotărârea Guvernului nr.908”. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. . București. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 931. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. se modifică după cum urmează: 1. publicată în Monitorul Oficial al României. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret.214 mp. 140.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Nr.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.500”.094 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. Ministrul internelor și reformei administrative. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. județul Iași. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. conform anexei nr. 578. — poziția 36. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. suprafață construită = 238 mp”. teren aferent = 852 mp. secretar de stat București. Varujan Vosganian București. 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. nr. secretar de stat p.340”. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. nr. Ministrul economiei și finanțelor. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. Eugen Teodorovici. — poziția 28. Paul Victor Dobre. 799 bis în afara abonamentului. (2) și (3) din Legea nr. 1.010 mii lei. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. 711 din 20 octombrie 2008. Panduri nr. 1.483. teren aferent = 1. 140. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. Art. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. suprafață construită = 64 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. județul Iași În temeiul art.323”.000”.930”. șos. Nr. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. și al art.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. republicată. 1. Liviu Radu. 799/28. Partea I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. — poziția 23. suprafață construită = 408 mp”.

II.” Art. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. precum și femeilor gravide și lăuze. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu.XI.105/2008. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. În anexa nr. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). limba română. cu sau fără contribuție personală”. dacă este cazul.920.”. în comparație cu terapeutică. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. cu modificările și completările ulterioare. 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. I. În anexa nr. E. pe suport electronic (CD. 210 din 19 martie 2008. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. Nr. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. 12. până la începerea anului universitar.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 5. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. Partea I. dacă sunt elevi. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3.”. Partea I. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. spital. 19 noiembrie 2008. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. . 799/28. cu sau fără contribuție personală. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1.”. publicat în Monitorul Oficial al României. nr. — Ordinul ministrului sănătății publice nr.” „8. 318/2008 asigurații. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. dacă este cazul2). conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. punctul 8 va mai mult de 3 luni. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. În anexa nr. 1.”.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. dacă există2). prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. 1 „Criteriile privind includerea. PARTEA I. cu sau fără contribuție personală”. cu sau fără contribuție personală”. 232 din Legea nr. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. având în vedere prevederile art. În anexa nr. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). În anexa nr. cu modificările și completările ulterioare. În anexa nr. dar nu asigurații. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. Ministrul sănătății publice. notele de „3. cu sau fără contribuție personală”. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). cu sau fără contribuție personală”. Nr. se modifică după cum urmează: 4. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. DVD)2).N. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent.

77. Panduri nr. bloc P33.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 .410. Prețul: 2. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S. București. Str.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. Partea I.410.411. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I. București. 1.A.30. 65.500 2. șos. e-mail: marketing@ramo.47.500 1.29/150.33 și 021. sectorul 1.ro.36 și 021.410.720 1. crt.500 3. C.318.47.2008 conține 32 de pagini. Parcului nr.51.A. 021.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.250 430 1. fax 021. tel.XI. parter. Monitorul Oficial al României. nr.51.. sectorul 5. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7. 799/28.318.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare.A.58. limba român Monitorul Oficial Partea I. fax 021.I.F.monitoruloficial.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. 021. RO427282.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. internet: www.15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful