0799 Strategia nationala de aparare a tarii

Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. în același timp. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. 2. zona Mării Negre. cât și în afara zonei euroatlantice. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. prevenirea conflictelor. valorilor și obiectivelor NATO. 2. — transformarea capacității de apărare a României. apreciind. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. • asigurarea. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. prevenirea și contracararea. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. • asistență acordată țărilor partenere. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. managementul crizelor. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. intervenție umanitară. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). atât la nivel politic. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale.XI. 2. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. cât și militar.2. atât în interiorul. într-o viziune unitară. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). În acest scop. România va acționa prin toate metodele legitime. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. printr-o strategie interinstituțională eficientă. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană. care trebuie să asigure.3. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. 799/28. descurajați. Nr. că avem nevoie de o Alianță flexibilă.1. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. Alianța se află în proces de transformare. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. iar regimurile și actorii care le susțin. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). împreună cu aliații. Ca membru al Uniunii Europene. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. În acest sens. România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. În contextul demersurilor pentru integrare. a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. În plan intern. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. a populației. • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. se va acționa pentru: • cunoașterea. • contribuția financiară la bugetele civil. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). anticiparea. împreună cu statele aliate și partenere. • protejarea teritoriului național. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. PARTEA I. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale.

• continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. în principal în domeniile militar. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară.5. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. • pregătirea profesională continuă a personalului. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. 2. siguranță și ordine publică și informații. inclusiv informative. doctrine. direct sau indirect. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. a populației și obiectivelor autohtone. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. sănătate. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate.4. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. strategii. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. precum și economic. în cooperare cu structuri similare din statele europene. de Est și de Sud-Est. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. aliate și partenere. asistență complexă în procesul de prevenire. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. Nr. în vederea diminuării riscului de proliferare. cu prioritate.XI. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. 799/28. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. 2. Se vor urmări. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. infrastructură și comunicații. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE.1. educație. administrație publică la nivel central și local. adaptare și integrare de noi concepte. PARTEA I.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. contracarare și reconstrucție postconflict. sisteme manageriale și capabilități. mediu. 3. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. România este stat neposesor de arme nucleare.2. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului.

materiale și financiare necesare. De asemenea. Nr. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. — implementarea noului model de management al resurselor umane. în rândul cărora misiunile antiteroriste. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. De asemenea. 799/28.5. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. De asemenea. orientate spre obiective. asigurând autonomia subsistemelor componente. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. prin asigurarea resurselor umane. în cazul unor urgențe civile. precum și la măsuri de tip „coaliție”. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. 3. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. flexibile. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție.3. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. în sprijinul autorităților publice. 3. pentru misiuni clasice și neconvenționale. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). PARTEA I. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. respectiv cele de contraproliferare. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). În același timp. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. 3.4. Ca direcții principale de acțiune. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. De asemenea. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. ușor de desfășurat în teatru. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe.XI. mobile. . — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare.

XI. De asemenea. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia.7. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. Industria de apărare. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. — apărarea împotriva dezastrelor. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. ale NATO și ale Uniunii Europene. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. 799/28. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun. crimă organizată). tehnologiilor și armamentelor. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. parte componentă a industriei naționale. — participarea la programe și proiecte internaționale. 3. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor. Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării.8. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. 3. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. În acest sens. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor. bilateral. PARTEA I. materiale și financiare. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. spionaj. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. a intereselor naționale. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. . subversiune.6. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia. 3. în mod prioritar. în special a celor umane. pe plan extern. cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. protejarea populației. — întărirea capacității instituționale. Nr. sabotaj.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale.

Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. De asemenea. limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 4. permite identificarea constrângerilor. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. performanțe și rezultate.2008 și internaționale. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. în special aerian și maritim. resurselor umane. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. specializate și eficiente.XI. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. compatibile cu infrastructurile europene. viabile și sigure. cooperare și parteneriat. a societății românești în ansamblul ei. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. potrivit priorităților. din surse naționale . — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare.2. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. PARTEA I.1. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. formare. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. — pregătirea. — reabilitarea. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. perfecționare și promovare a personalului. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. 799/28. Ca stat european. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective. 4. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice.3. 4. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. Nr. Managementul resurselor umane. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. care să ofere facilități și capabilități sporite. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață construită = 208 mp. ateliere + cantină.858”. nivele 2. regim de înălțime P. 702. 724. vecinătăți: Casa Laroche”. garaj. cabinet kinetoterapie. 9. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. — poziția 698.A. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”. CF 1871”. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. nr. birouri. nr. vecinătăți: domeniu public”.604. 786. magazie. bloc alimentar. suprafață desfășurată = 3. suprafață construită = 1. CF 7940 N. B.369”. publicată în Monitorul Oficial al României. topo 557 Oradea. 784. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. regim de înălțime P. 38.873. str. PARTEA I. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. vecinătăți: Grădinița nr. administrativ. teren = 480. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. CF 11237. teren = 332. cu modificările și completările ulterioare. nr. cadastral 478 Oradea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. S+P+2E. cadastral 392 Oradea.44. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. str.049 mp. CF 7939 N. vecinătăți: locuințe particulare”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. CFM. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. cadastral 81. șoproane. anul terminării construcției 1879. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701.309 mp. suprafață construită = 769 mp. 41. nr. nr. Str. nivele 2.927. internat. ateliere. suprafață teren = 1. ateliere și teren aferent)”. Stadion Voința”.047”. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. 782. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. magazie. anul terminării construcției 1865. regim de înălțime P–P+3E. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală.819”.660 mp. Moscovei. nr. regim de înălțime P. suprafață construită = 3. se modifică și se completează după cum urmează: 1. Menumorut nr.160 mp. și al art. rezervor. suprafață teren = 4. școală + ateliere + birouri. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.660. C+D. suprafață construită = 3. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. Oradea. Art. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. pivniță. teren = 884. Oradea.490”. regim de înălțime S+P. suprafață construită = 2. str. Unirii. 723.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 108 din Constituția României. 785. birouri. post trafo. — Hotărârea Guvernului nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. post trafo și teren aferent)”. 794. teren”.029. terasă și teren”. teren = 108. 48. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. suprafață construită = 1. precum și al municipiilor. rezervor. S+P+2E. magazie lemne.018. Parcul Traian. str. 16. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. vecinătăți: Str.246 mp . garaj.. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002. Tudor Vladimirescu nr.774 mp.448. regim de înălțime P. magazie + micromenaj. teren = 112. anexă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. 711. Partea I. sală sport. suprafață teren = 4. republicată.175 mp. . precum și al municipiilor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. spălătorie + garaj. P+1. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. clădire școală veche și cabină portar)”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. nr. CF 1892. suprafață construită = 427 mp. punct termic. teren = 51. nr. str. cadastral 8290. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13.F. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. I. 21 alin. șopron. locuințe particulare”.131. — poziția 705. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. centrală termică. suprafață teren = 12. Oradea. 42.836. orașelor și comunelor din județul Bihor. 799/28. — poziția 700. Roman Ciorogariu”. nr. suprafață teren = 2. teren = 229. suprafață teren = 1.782 mp. nr.F. anul terminării construcției 1882. cadastral 8339. suprafață teren = 2. Aurel Lazăr nr. teren = 266. 1 Oradea”. — poziția 699.947”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. vecinătăți: parc domeniu public”. regim de înălțime S+P.497”. cu modificările și completările ulterioare. regim de înălțime S+P. nivele 2. club.044 mp. Unirii nr. suprafață construită = 824 mp. Nr.191. S+P+1E. șopron.D. suprafață teren = 243 mp.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. magazie.994. 796 și 798.526 mp.169 mp. 11. locuințe particulare”. magazie. George Barițiu nr. 731.. S+P+1E.D. str. La anexa nr. intrări subsol. ateliere. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. anexe. șopron. Roman Ciorogariu nr. suprafață teren = 555 mp. — poziția 703. Tileagd.724”. Popești. — poziția 696.130 mp. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. regim de înălțime P. (3) din Legea nr. platformă gunoi și teren)”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. grădini. nr. cadastral 328. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. săli clase și sport. cadastral 8288. — poziția 704. cadastral 115. nr. clădire contoare și teren)”.XI. casă pompe. vecinătăți: șosea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. — poziția 706. vecinătăți: R. Iosif Vulcan nr. Oradea. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. — poziția 697. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc.649 mp.109. 1 Oradea (clădire școală. atelier. 13.273.

beci alimente.647”.P.267. sală de mese. teren = 934. coteț porci. morgă. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. CF 907 Beiuș. 37. garaj. Dunărea nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. suprafață teren = 533 mp. Aurel Vlaicu.D. nr. str. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”. CF 122 N. padoc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. nr. șopron. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. Traian Lalescu nr. Stadion F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.. garaj și teren”. PARTEA I. cadastral 9263. Restaurantul Lotus”. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. nivele 3. — poziția 730.743”. 2—4. Calea Bihorului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.016. bucătărie. suprafață teren = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. corp anexă cantină și teren aferent)”. P. centrală termică. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.002. 46”. boxe pentru porci. regim de înălțime S+P+2E. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. — poziția 709.898”. șopron. 10. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. Str. topo 736. pavilion I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere.969 mp. suprafață teren = 10. — poziția 725. suprafață construită = 76 mp. grădini”. suprafață construită = 5. folosința actuală: spital de psihiatrie.639 mp. birouri. șopron. teren = 44. nr. magazie ateliere. vecinătăți: proprietăți particulare.750”.055. spălătorie. vecinătăți: lacul cu nuferi. suprafață teren = 2. teren = 129. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 3. str.. suprafață teren = 1. CF 8553 N. 14..F. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A.218. teren = 197.. — poziția 712. teren = 43.F.128”. nr.F. spălătorie. 1 și nr. scenă și teren”. vecinătăți: locuințe particulare. P+3.296 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.998 mp. B.159. — poziția 732.325 mp. Traian”. locuințe particulare”. șopron. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160.675. Băile Felix.140”.419 mp. teren = 22. cadastral 9037. P. Pescărușului nr. anexă.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. punct termic. locuințe particulare”. regim de înălțime P+1. 2.F. vecinătăți: proprietăți particulare. str.020. magazii. Cantacuzino nr.493. anul construcției 1882 — 1954—1979.C. cabină portar. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. CF 123 N. cabină portar și teren”.992”.. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. — poziția 738. centrală termică.642. cadastral 8293. centrală termică. nr. magazie. 1 Oradea — secții copii. suprafață teren = 10. grajd și teren”. complex comercial. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. Piața Ferdinand nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N. suprafață construită = 785 mp. clădire terapie ocupațională. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110. Armatei Române.938”.206”. wc și teren”. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. — poziția 721. vecinătăți: curți. Spitalul Militar Județean. intrare subsol. cadastral 8292. regim de înălțime P+1. 13. — poziția 726. bloc alimentar.606. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr.F. arhivă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. hidrofor. CF 362 N. CF 121 N. 801. clădire condici. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet.872”. depozite cărbune. regim de înălțime P. punct termic și teren”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. cadastral 222. suprafață teren = 508 mp. magazie. vecinătăți: DN 76.306. — poziția 716. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. suprafață teren aferent = 270 mp.744”.D.290”. cabină portar. — poziția 728.616. bucătărie. Ștei.693.XI. teren = 4. vecinătăți: Str. clădire pază. Republicii nr.S. Armatei Române nr. 30..D. suprafață construită = 342 mp. birouri. teren = 451.374.F. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. cadastral 2088. clădire L. regim de înălțime P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje.528”. nr. P+3.552”.D. suprafață construită = 491 mp. Nr.D.956. suprafață teren = 1. suprafață construită = 162 mp. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. CF 214 N. kinetoterapie.D. Poliția Municipiului Oradea”. folosința actuală: serviciu de ambulanță.587 mp. Traian nr.085. nivele 4. Feldioarei nr. rezervor gaz. anul terminării construcției 1900. CF 7941 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. Nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. suprafață construită = 1. suprafață de teren. magazii. Str. 13. cadastral 10035. — poziția 735. Nicolae Jiga nr.995 mp. centru tranzit copii traficați.891 mp. clădire PSI. str. — poziția 734. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. garaj auto”. suprafață teren = 5. suprafață teren = 59. Bihor”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”. biserică ortodoxă. regim de înălțime P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. corp administrativ. suprafață construită = 2. clădire spălătorie și lenjerie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. grădini și str.868”. — poziția 715. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. cadastral 216. casă de locuit. — poziția 713.878. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . — poziția 729. cămară și teren”. clădire pază. — poziția 737. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. 5. depozit materiale. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.300 mp. atelier de întreținere. garaje. vecinătăți: curți. 2 Oradea – internat. suprafață construită = 973 mp. — poziția 714. Grădinița nr. Republicii. Hotel Astoria. baracă metalică..80. — poziția 727. șopron.135. teren = 191. anexă. suprafață construită = 1.562”. str.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.227 mp. casă pompă. suprafață teren = 534 mp. cadastral 215. 737. spălătorie. teren = 916. — poziția 733. teren = 39. nr.095 mp. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. — poziția 736. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. S+P+1E.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.527”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com.063”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. vecinătăți: Str. C+D.889 mp.556 mp. cadastral 214. suprafață construită = 3. nr. Sânmartin. Mihai Viteazu”. regim de înălțime P–Dm+P+3E.D. cadastral 419. grup electrogen și teren”. str. nr. vecinătăți: case particulare. 6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. suprafață construită = 1. nr. nr. uscătorie.408”. P+2.789”. depozit deșeuri. teren = 487. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. punct termic. str. suprafață construită = 321 mp. Pescărușului”. Ion Bușiția nr. 2 — casă de copii.I.138 mp”. — poziția 707. rampă și teren”.

anul construcției 1998.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 746.D. N = seră flori.747.F. N = drum depozit carburanți. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.323 mp. anul construcției 1967. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.. suprafața construită = 100 mp. N = Uzina electrică. suprafața desfășurată = 64 mp. suprafața desfășurată = 737 mp.. suprafața desfășurată = 263 mp.942 mp. Lungimea = 250 ml. — poziția 753. — poziția 760. 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. E = baracă metalică. parter + nivel 1. anul construcției 1967. suprafață construită = 1.H.517”. S = drum la PID”. suprafață teren = 12. anul construcției 1963. suprafața construită = 8 mp. cadastral 1588.. E = platformă betonată.856”. — poziția 750. suprafața desfășurată = 2.F. suprafața aferentă = 100 mp.. V = drum acces aerogară”. Teren de joc — clădire internat. E = platformă betonată.721”. N = clădire industrială. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. S = drum incintă”. cadastral 1588”. — poziția 751.554”.D. N = baracă metalică. CF 598 N.170 mp. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. suprafața desfășurată = 70 mp.D. N = Drum acces nr. — poziția 752. S = clădire trafic”. anul construcției 1967. suprafața construită = 101. suprafața desfășurată = 479 mp.038 mp.. cadastral 1588. vecini = zonă înierbată”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului.230”.587”.D. N = drum incintă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C.140 mp. — poziția 757. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. E = drum incintă. CF 598 N. — poziția 763. parter. N = platformă betonată. cadastral 1588. cadastral 1588. suprafața construită = 2. regim de înălțime P + 4. Calea Aradului km 6.R. suprafața construită = 1. nr. nr.”. «Apele Române». suprafața desfășurată = 146 mp. anul construcției 1972.539 mp. S = uzina electrică. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M.F. cabină portar și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. cadastral 187. 2. Spitalul adulți Bratca”. CF 598 N. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. case”.204”.F.C. — poziția 756. suprafața construită = 146 mp. nr. E = rampă auto.266 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. Calea Aradului km 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. E = Aeroport”. anul construcției 1967. — poziția 744. PARTEA I. suprafață teren = 3.D. CF 598 N. suprafața desfășurată = 62 mp.F.607”. — poziția 741. nr. V = DN—79.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. N = bloc tehnic.A. anul construcției 1974. ateliere.444”. teren = 230. CF 598 N. CF 598 N. anul construcției 1974.F. N = Municipiul Oradea”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. teren = 872.D.F. 83. suprafața construită = 227 mp..D. nr.264 mp.942”. rezervor. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. anul construcției 1969. suprafața desfășurată = 20 mp. . suprafața construită = 2. E = pășune. — poziția 749. — poziția 761. cadastral 1588. cadastral 1588. V = R. V = platformă betonată. E. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. parter + 11 nivel 1. cadastral 79. suprafața construită = 111 mp. V = rampă auto. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. operațional. regim de înălțime S + P. anul construcției 1967. — poziția 748.. — poziția 754. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”. nr. anul construcției 1969. suprafața desfășurată = 737 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. cadastral 1588. demisol. nr.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo. V = rezervoare apă.D.230”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75.710.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. S. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.D.F. — poziția 742.. parter. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. V = DN—79. nr. CF 598 N. terase. vecini = zonă înierbată”.T. cadastral 1588. E = zonă înierbată. CF 598 N. nr.2008 — poziția 739. parter. suprafața construită = 448 mp. vecinătăți: grădini. — poziția 745. suprafața desfășurată = 150 mp. nr. anul construcției 1969.976”. nr. suprafața construită = 62 mp. suprafața desfășurată = 8 mp. suprafața construită = 20 mp.. CF 598 N. suprafața construită = 587 mp.. suprafața desfășurată = 111 mp. suprafața construită = 479 mp. S = zonă înierbată”.A. — poziția 758. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. anul construcției 1967.148”. S = parcare personal”. N = drum incintă.F. suprafața construită = 150 mp.XI.F. anul construcției 1993. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”. — poziția 747. S = hidrofor”.149”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz. CF 598 N. S = seră flori”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M. S = Nojorid.D. cadastral 1588. S = Bloc tehnic. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. cadastral 1588. E = Aerogară.269. parter.291.D.510”. N + S = parcări auto. V = drum incintă”.F. nr. parter. suprafața desfășurată = 101. CF 598 N. cadastral 1588.942 mp. deservire trafic aerian. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta.982”. nr. parter. cadastral 1588. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. 799/28.788”. Vecini = Zona înierbată”. — poziția 755.. V = DN—79.405”.F. Bloc tehnic”. anul construcției 1997. suprafața construită = 64 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. CF 598 N. anul construcției 1969.D. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. — poziția 762. nr. anul construcției 1966–1967. suprafața desfășurată = 227 mp. parter. Nr. V = clădire industrială. cadastral 1588. Bratca — clădire internat. suprafață construită = 618 mp. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. CF 598 N. nr. nr. parter. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică. cadastral 1588. Vecini=zona înierbată”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. parter + conține Turnul de control P + 4. vestiare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești.D. suprafața construită = 263 mp. N.F. S = drum incintă.T. V = DN–79. suprafața construită = 70 mp..A. V = drum incintă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului.F. E = zonă înierbată. CF 598 N. platformă rezervor gaz. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri.. centrală termică la demisol.F.. CF 598 N. E = limita incintei. platforma betonată. V = Alee de acces zona tehnică. parter. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. anul construcției 1967. — poziția 759. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori.D.D.. suprafața desfășurată = 100 mp. vecinătăți: blocuri. 80. V = drum incintă. teren de joc și teren”. cadastral 1588.

Vecinătăți: case. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. suprafață teren = 21.D. Regim de înălțime: S+1E”. Borșului nr.375”.. CF 598 N. nr.021”.200 mp. nr. — poziția 767.D. suprafața desfășurată = 14 mp. anexe gospodărești (grajduri. I. teren = 119. Construcție punct termic”. Gheorghe Doja nr. suprafața construită = 56 mp. aleea Traian Vuia nr. — poziția 789.875”. cadastral 1588. — poziția 769. — poziția 787. bloc lenjerie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală. 3. pavilion. «Petrom Aviation».F. seră flori. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.385 mp. — poziția 766. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 792. CF 598 N. cadastral 1588. 33.202 mp.277.E = drum acces aerogară”.36. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. suprafață teren fără construcții = 2.C. intrare pivniță.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34. suprafață teren = 1. nr. atelier tâmplărie.570 mp.316.F.F.651 mp. nr. nr. barăci metalice.D. cobaltoterapie.914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. magazii. suprafață construită = 900 mp. rezervor oxigen..12”. suprafața construită = 15. rezervor apă. CF 598 N. CF 598 N.15.544 mp.544. magazii și atelier. nr. anul construcției 1974. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale.F.D. Str. padocuri. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș.F.220. parcări. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. nr. cadastral 10033. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. scări exterioare. CF 598 N. ateliere. suprafață construită = 106. — poziția 782. Str. cadastral 1588.453.166”. suprafață construită = 8. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. CF 11309 N. PARTEA I.202.166. grădini. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. grajd. șopron. Regim de înălțime P+2”. — poziția 772.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.Brătianu nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. 4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.345”. rampă.”. intrare pivniță.31.179 mp. — poziția 776. — poziția 795. suprafață teren = 2. Borșului nr. suprafața desfășurată = 2 mp. centrală termică. 442. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. V = DN—79. teren = 2. CF 598 N.D. str. cadastral 1588. dermatologie.131”.F.D. — poziția 788.051”.”. E = depozit combustibil S.663. construcție neterminată—zidărie. cadastral 10333 și 10334. cabină rezervor apă și teren)”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. Republicii nr. — poziția 771. suprafață teren = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea. — poziția 764. cabină portar. — poziția 778. suprafața construită = 14 mp. Livezilor nr. cadastral 8287. Calea Aradului km 6”. grup electrogen. punct termic. magazii. Suprafața aferentă = 14 mp. rezervor subteran. rezervor subteran. biserică și teren)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate. boxă tuburi de oxigen. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. punct transformator și teren)”. 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. suprafața desfășurată = 15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207. 1—2 Oradea. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. — poziția 768.”. cadastral 1588.C. cadastral 1588. CF 7942 N. 57.F.”. 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. N = zonă înierbată. post trafo. teren = 2.550. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.32”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Izvorului nr. suprafața construită = 2 mp.028. cadastral 10036.F. platformă tuburi de oxigen.D. — poziția 791. 799/28. Staționar I (atelier.010. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. Str.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. suprafață construită = 312 mp.339”. hala de lucru. — poziția 770.F. nr. Spitalului nr. teren = 306. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. laborator anatomie patologică.852”. suprafață construită = 1.446”. magazie și stație de oxigen.F. CF 11310 N. Nr.254. anul construcției 1969. CF 11308 N.”. — poziția 793. suprafață construită = 179 mp. corp administrativ. CF 598 N.286 mp. suprafață teren = 3.879”. teren = 214. cadastral 907”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 50. rezervor oxigen medicinal și teren)”. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. nr.”. magazie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. Staționar 2 Oradea (clădire spital. anul construcției 1967”.742”. — poziția 774.75”. N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative. alei acces și trotuare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului. copertină.”. teren = 109.548 mp.”. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”.740”. magazii. — poziția 781.. parter. stradă. str. suprafață construită = 890 mp. V = DN—79. 2”.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”. «Petrom Aviation».063 mp.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.D. teren = 11. suprafață .17. atelier electric și teren)”. suprafață teren = 26. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”.XI. cadastral 1588.F. nr.F. — poziția 790.D.C. cabină portar. Str. suprafața totală=1. șoproane. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.586. cadastral 1588.. — poziția 779. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Vecini = Incinta Aeroportului. rezervor gaze. bl.299”. — poziția 775. Republicii nr. S = drum acces poarta nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. V = DN—79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului. — poziția 773. cadastral 1588.S. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. — poziția 765. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. N = drum acces poarta nr.556”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. suprafață teren = 210. nr.F.003 mp. — poziția 783.452. CF 598 N.164 mp. nr.D. 65.826. suprafață construită = 737 mp.2008 construită = 3. CF 598 N. — poziția 777. 700 paturi P+8 (clădire spital.D.063 mp. suprafață fânețe = 1.507 mp. Suprafață aferentă = 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”.”.F. cadastral 1588. — poziția 780. nr. cadastral 15. case de locuit. bloc alimentar+spălătorie. suprafața desfășurată = 56 mp. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. platformă gunoi. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32.063 mp.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții.024”. E = hidrofor.508. șopron. S = drum acces S.950. 35. rezervor apă. 4.

nr. 770. — poziția 109. suprafață = 9.2”. — poziția 102. — poziția 101. — poziția 115.1”. — poziția 103. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox.7.09”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378. — poziția 76. lățime = 7 m.653.071.785. — poziția 84.XI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. — poziția 112.3. total = 1.000”.371.1”.200 mp. — poziția 96. — poziția 8.400 mp.1”.137. 423. 1992”. conform anexei nr.1”. Morii nr. — poziția 57.3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1. Suprafață = 3. — poziția 125. Str. canalizare.210”.637. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.210”.547. 1992”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.637. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6.3. CT II-493.400 buc. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.73. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. suprafață = 1.1”. topo 984/1”. 2.730.033. — poziția 111. CF nr. lățime = 12 m.363.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79. — poziția 74.7.718. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6.812.20”.385”. 13 — poziția 89. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 347. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții.33”.7. pozițiile 799— 882.7.7.274.1”.3. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp.40.7.234. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.52”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”.30”.86”. 342.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. — poziția 110.36”. 2x500 mc.7.380. 319.3.3”. 321. — poziția 287.7. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”.89”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. suprastructură parcare. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 7.7.455. — poziția 83. suprafață = 2. — poziția 50. 141. — poziția 72.3.7. 318.994. 343. — poziția 106. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m. — poziția 97.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. planșeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. La anexa nr.20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. 2. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968.2008 blocului P + 3E. — poziția 42. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283. guri de scurgere”.000 m”.3. Suprafață = 7. 1. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. — poziția 87.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. 1197/1/2”.3. Nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317.55”.1”.608.3. topo 1147/1. 336.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 85.609. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1990. Lungime = 680 m.1”.4”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 127.722. nr. dren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.420”.483”.3.61”. total = 1.710. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. cuprinde platformă parcare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. — poziția 90.7.12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 32.46”. nr.449. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 100. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.50 m. 326. 799/28.400”. CT III-98.1”. PARTEA I.52. La anexa nr.17.954. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 95. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni.21”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. 320. topo 722. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 20.549. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109.301. — poziția 107. — poziția 66.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332.783. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.080. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe.747. 1940. topo 1232/29/31. nr. 1998”. — poziția 86.3. în suprafață de 40 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.3.3”.253. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. teren aferent = 600 mp”.72. conform anexei nr.940 mp. 4556 Aleșd”.690. — poziția 128.4”.468. cărămidă. — poziția 114. nr. coloana 5 va avea . coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.335. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434. nr.815”. — poziția 126.3.3.298.7.465.3. 525.7.1”. topo 132/1. — poziția 104. — poziția 116.3”.400”.67”. topo 937”. lățime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.582”.953 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.996. suprafața totală = 226 mp.200. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul.3.20”. lățime = 2. Samuil Vulcan.614.16.79”.7.1”. construcție din beton armat cu instalații aferente.75”. topo 2118”. suprafață = 328 mp. teren = 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.1”. pozițiile 363— 436. cimitirul ortodox”.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 129. — poziția 21.3.870 mp.721. nr. — poziția 65.418. — poziția 46.7.772.3. — poziția 51. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266.106.28”.604”.99”. 16. — poziția 131. — poziția 797. 337. — poziția 98.7.7.7. lățime = 7 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. 3. teren aferent = 173 mp”. — poziția 108.834. — poziția 88. 1931. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69. trotuare cu borduri de beton 1.

coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 142. 4. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123. Suprafață construită = 715 mp. George Enescu nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. total = 669. nr.300”. Suprafață teren = 860 mp”. 2002. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. CF nr. — poziția 144. Ioan Ciordaș nr.7.899.02”. magazii anexe.782. — poziția 138. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100.857”.055”.572 mp”. următorul cuprins: „2. 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.81.000”. — poziția 135. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”.70.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. topo 1002—1.2”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.6.45”. preluat de la UM 01343 Beiuș. — poziția 3. — poziția 5.895. cu o capacitate de 400 locuri.05”. — poziția 151. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10.123 mp”.6. ateliere copertină. cadastral 23. cadastral 27. 118. Suprafață teren = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 6. Suprafață teren = 473 mp”. 615/4. General Mociulschi.054”.155 mp. hală mașini.517.523”. Worosmarty Mihaly nr. — poziția 146. topo 994—290 mp și nr. 112. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. nr. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. nr. 1. 77. 5. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1936”. preluat de la UM 01343 Beiuș. școală cu 16 săli. 1495. cantină.700”. 2004—2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. nr.68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. Suprafață teren = 6. 5.5 ha situat pe Str. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”.215. 2074. — poziția 145. situat în intravilanul orașului”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117.56. suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 1975”. topo 1214/1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.50. 65. 1 Decembrie 1918. cadastral 32.739. 2306.498 mp”. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.400 mp”.09”. Suprafață teren = 2. topo 1008—957 mp”. suprafața totală 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484. — poziția 146. 109. Samuil Vulcan nr. 619. 17. — poziția 133. 32. topo 1039/132. Suprafață teren = 1. CF nr. 108. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. — poziția 136. 405. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. nr.86”. — poziția 154. „Str. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. 618. II Rakoczi Ferenc nr.439 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.2”. 28. conform anexei nr. — poziția 138.908. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții.889. nr. Suprafață construită = 1. 1066. 1983.360”. total = 6.72. 380. topo 487/88. cu clădire școlară veche. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții.00.611”. CF nr. 103. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 1066. nr.. 43. Apaczai Csere Janos nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”.901.289 mp. .041”. — poziția 143. suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.291. CF nr.920. topo 957. pozițiile 156— 178. 113.866. 104.11”.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 144.812. nr. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369.540”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. 125. topo 995—2. — poziția 136.302 mp.399 mp. Ady Endre nr. Suprafață construită = 340 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 131. nr.513.162 mp. 183. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.334 mp”.626 mp”. garaj. — poziția 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. nr.359.171. La anexa nr. — poziția 135. cadastral 31. nr. topo 487/88.3. 432. — poziția 4. 105. General Mociulschi.03”.20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 15. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. cadastral 33. PARTEA I. — poziția 134. nr. topo 1006—1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. 408. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. Bathori Istvan nr.84 mp”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. 110. nr.214 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. Suprafață construită = 127 mp.060. total = 6.577. — poziția 140. 475. — poziția 147. Suprafață construită = 354 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. 116. 5. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. nr.958. La anexa nr. 107.468 mp.426. magazie muzeu”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.433. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171. Suprafață construită = 476 mp. cadastral 37.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.992 mp”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. Suprafață construită = 157 mp. nr.889. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Zărandului nr. nr. topo 614/2.708.76.11”.752”. cu destinația de cazare și depozitare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”.7. cadastral 34. topo 2305. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. 52. Suprafață teren = 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. — poziția 145.XI. conform anexei nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 799/28. Kalvin Janos nr.980 mp. conform anexei nr. laborator. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. suprafața ocupată 80 mp”. topo 487/88”. cabină portar în suprafață de 5. Suprafață construită = 267 mp. suprafața 150 mp”.76”. 1. 4.039”. sală sport. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins.392.91”. 1066.977. Republicii nr. — poziția 137. 3. cadastral 38.900”. nr.2008 — poziția 123. — poziția 140.67.006 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 2. 75. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. pozițiile 429— 434. 41. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 2.609. Suprafață teren = 1. 1. cadastral 26.678.710”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.800”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. nr. Suprafață construită = 750 mp.040. reparații capitale muzeu în 2002. pozițiile 152— 185. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. CF nr. Suprafață teren=9.060”.584”. 6.

Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.241”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 63.043”. — poziția 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 56. — poziția 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”.836”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.278”. suprafață ocupată 3.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. — poziția 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.052”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.090”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.7 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130.7 km”. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 15.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 14.556”.049”.000”.4”. — poziția 29.4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. „adresa: Iteu”.046”. — poziția 62. — poziția 26. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.333”.000”.1. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.965”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 15 — poziția 27.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 52.077”.577”. — poziția 65.554”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 22.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.3.1 km”.062. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.107”.000”. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.072”. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.067”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.075”.002”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.066”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”. suprafață ocupată 2.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.056”.1 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 18.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.4 km”.073”.5 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.278”.554”.2008 — poziția 6.091”.070”. — poziția 51.126”. suprafața aferentă 100 mp”.278”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. PARTEA I. .076”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 24. — poziția 46.061. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.678”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.353”.057. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 17.000”. — poziția 10.063. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 53. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”. — poziția 49. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.053”. — poziția 47.XI. 799/28. suprafață ocupată 4.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”. — poziția 57. suprafață aferentă 2.108”. — poziția 7.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.092”.060. — poziția 28.590”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1.333”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.042”.093”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.8 km”. — poziția 12. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.051”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.358”.3”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”.1. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 9. — poziția 25. suprafață ocupată 2.000”. adresa Iteu-Nou”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață ocupată 40 mp”. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.7 km”.071”. — poziția 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.6.24. — poziția 45.058.045”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.059. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7.050”. — poziția 19. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.044”.069”.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788.941”.000”. — poziția 58. — poziția 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.074”. — poziția 50.001. — poziția 23.020 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. — poziția 16.068”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”. suprafață ocupată 2 km”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafață aferentă = 250 mp . — poziția 72.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1. — poziția 104.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.2008 — poziția 93.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suiug”.000”.1. — poziția 98.6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 88. — poziția 74.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”. — poziția 82. — poziția 108.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.24.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 107. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7”.020”. — poziția 81. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 85.018”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.079”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 94. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 110. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.082”.3.17. — poziția 71.2”. — poziția 102. . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.3.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.17.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.024”.1”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 112. — poziția 106.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.2.17.1”.032”.000”. — poziția 69. — poziția 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.102”.037”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”.1”.036.000”.088”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.103”.8. — poziția 86.087”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.1”.494”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.3.000”.101”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.17. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.065”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1. — poziția 113.1. — poziția 70.080”.1.1”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 97. — poziția 67.2.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2.081”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.077”.000”.5. — poziția 89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.027.1. — poziția 90.500”.4”.033”.A.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.3. — poziția 80.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”.089”. — poziția 105. — poziția 109. — poziția 78.000”.083”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”. — poziția 84.4”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 103.028”. suprafață ocupată 12 mp”.038”. — poziția 83. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.2” .000”.000”.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.2.500”.031”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.064”.086”.096”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.1”.023”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.2.003. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.025”. — poziția 73.084”.034”.000”.1.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.19”.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 799/28.085”. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.24. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.004. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 91.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. — poziția 95.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.6.1. — poziția 99. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”.2. — poziția 87. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1.1”. suprafață ocupată 2 km”.1”.000”. — poziția 96. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.078”.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.6. — poziția 79.2”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0. Trandafirilor și la Est cu Str. 8. 113 și 114. 135. 115. — poziția 14.000”. 40. Trandafirilor la Sud. 74. 131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. în spatele dispensarului uman la Sud.756 ha. suprafață totală = 0. — poziția 21. lățime = 4 m. — poziția 11.13”. suprafață totală = 0. 95. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.236 ha (315 x 7. — poziția 22. Viilor. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. până la intersecția cu str. 39. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”. — poziția 29. str. topo 4972”. 3. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii.109”.822. 122.5 m)”.2”. . str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.168 ha. 3. 96. str. nr. — poziția 23. suprafață totală = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 82. 7. str. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii. 799/28. conform anexei nr. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. — poziția 9. 156. La anexa nr. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 137. — poziția 32. suprafață utilă = 0.70”. Viilor la SV și Str. 46. topo 117”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Livada situată adiacent cu Str. nr. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est. topo 932. Cetății și Piața Bisericii la Est.467. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață utilă = 0.152 ha. 143.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423.240 ha. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. Arany Janos spre NV și pășune spre NE. Cetății la Vest și str. — poziția 19. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. topo 4972/20. str. Rozelor adiacentă Str. 26. Trandafirilor. Str. 141. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.060 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 43. str. — poziția 34. 27.26”. conform anexei nr. suprafață utilă = 0. suprafață totală = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. nr. 114. pozițiile 120 — 131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. 117. 2 bucăți”.600 ha. 45.803”.5 m)”. Menumorut la Est. Str. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. 151. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. nr. 4972/21 și 4972/23”. suprafață totală = 0. până la intersecția cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. 50. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169.240 ha. — poziția 37. asfaltat pe o lungime de 1. 121. — poziția 10. Str. 44. Moldovei cu str. 79. — poziția 31. topo 924/2B”. 146. suprafață totală = 1.994 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. 113. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”. 42. 132. suprafață totală = 0. Oltului. topo 924/2A1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 140. lățime= 7 m”. Sălardului la Nord. Arany Janos situat între Str. Oltului situată adiacent cu Str. suprafață totală = 0. topo 932/2A. 127. nr. b) poziția 20. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr.090 ha. 86. 155.04”.969. 76.100”. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str.”.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 17. 129. 36 și 37. 145. — poziția 33. — poziția 52. — poziția 38.13”. suprafață utilă = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. topo 924/2A2. 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.320 ml”. suprafață utilă = 0. topo 932/2A. 149. — poziția 114. Mureșului.135 ha (300 x 4.6.168 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.13”. Barcăului adiacentă la Vest cu str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Str.225 ha. nr. 130. Nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. topo 932/1A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr.099”. 2.072 ha”. 8. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str. Str.105 ha. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”.12”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. — poziția 18. 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. 119.1”. 103. pozițiile 176 — 178. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. Bihorului adiacentă intersecției str. suprafață totală = 0. str. 80. — poziția 116. 2.0615 ha”. 139.098”. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1.887.78”. 17 — poziția 13. topo 4972/1A. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii.264 ha.XI. Cetății între nr. — poziția 119. nr. Salcâmului situată între intersecția Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.37”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.3. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.900 ha. — poziția 15. 133. Mureșului. suprafață utilă = 0.9”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. topo 932/2A1. trotuar beton partea estică a străzii. 28. 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. Someșului nr. 118. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. — poziția 20. 77. 144. Cetății la Vest și str. 49.899.072 ha”. — poziția 12.000”. 97. 98. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. 90. Gaspar Andras din tuburi beton. nr. str. 134. 25. lățime = 7 m. PARTEA I. pozițiile 31 — 44. 89. 87. topo 932 suprafață totală = 1. Arany Janos la Est cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.38”.217.95”. Str. Moldovei situată între intersecția Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. suprafață utilă = 0. 2 buc. 19.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. din beton cu diametru = 1. intersectează str. 5. 7.5”. 6. Str. — poziția 117. 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.080 ha”. lățime = 5 m”.0825 ha.6”. 91. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. nr. Salcâmului cu Str. Menumorut la Est paralel cu Str. 84.000 mm. 83. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. — poziția 30.5”. suprafață utilă = 0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. Beiușului — adiacentă Str. — poziția 35. suprafață utilă = 0. 92. 128. suprafață utilă = 0. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV.220 ha”. 142. Gării la Nord până la intersecția cu Str. 136. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 81. suprafață totală = 0. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. 85. 48. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.

284”.989”.027. 3.66”. Valoare teren = 453. 9. — poziția 69. — poziția 63.64 km asfalt”. — poziția 3.70”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.896”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 43.00 km asfalt. — poziția 6. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”.00 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”.12 km”. — poziția 57. cadastral 159”.600”. — poziția 17. — poziția 47.174. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. — poziția 123. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. topo 8. suprafață teren = 1. Str. Cetății nr. — poziția 138. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.64 km.189”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22.2008 11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”. conform anexei nr. str.”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 108. 799/28. topo 940. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”.70 km pietruit”. 6 situat în școlile de pe str. 46. capacitate 26 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str. — poziția 100.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9.720”. suprafață teren=700 mp. nr. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 36. — poziția 111. 100 ml”.9”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.142”.26”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368. 4. 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. 3. — poziția 147. — poziția 148. — poziția 61. — poziția 10. Valoare teren = 1. suprafață construită = 200 mp. — poziția 116. — poziția 34. 0.211”. — poziția 120. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.165 mp”.261.520”. suprafață construită = 260 mp P + II E”. — poziția 126. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. 16”. 66. 65. suprafață construită = 215 mp P + 1E”.030”. 38. suprafață teren = 1. — poziția 99. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. — poziția 112.03 ha”. suprafață utilă = 0. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”. 39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450.020 mp. — poziția 72. pozițiile 158 — 164.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. Trandafirilor nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436.471. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331. — poziția 4.880 km. nr. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63.81 km pietruit.67 km pietruit”. Piața Bisericii centru — conductă zincată. 74.18 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. — poziția 8. — poziția 58. — poziția 73. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. — poziția 35. — poziția 78. Str. I—IV clădire veche”. Gaspar Andras în partea de Est. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135. 1.04 ha. 67. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 12. Trandafirilor suprafață teren = 0.88 km asfalt. — poziția 20. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3. 1. str. 0.28 km asfalt. . Lungime = 6. — poziția 110. Szent Peter — arteziană 1 buc. Str. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții.074. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. Piața Bisericii cu Str. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1. 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11. 900 ml”. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. str.015. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. nr.008”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.85 km”.288”. Cetății. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. — poziția 49. Nr. — poziția 2. topo 200/2. Arany Janos — conductă azbociment. Moldovei — conductă polietilenă.25”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. 200.701”.824. topo 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477.482.64”.504”. — poziția 48. 40. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1. cu locuința medic. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.000”. — poziția 51.887”.72 km pietruit”.785 km.58 km. Szent Peter — conductă azbociment.21 km asfalt. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. conform anexei nr.315. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580.65”. 0.785 km pietruit”.64”.884”. 69.621”. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303. Piața Bisericii. suprafață construită = 100 mp.03”. — poziția 5. 2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696.552”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. în intersecția str. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. — poziția 70. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. — poziția 109. 700 ml + 350 ml”. 76. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. cadastral 243. 79. Lungime = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37.290 km.273”. Gării.705 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.000”. 10. — poziția 125.800 ml”. nr.873”. — poziția 53.273”.893”. 10.426.18 km asfalt. nr. — poziția 18.280”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. — poziția 33. 41.19 km pământ”.644”. Cetății adiacent cu str. 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. cadastral 1”.25”. — poziția 42. 56. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171.200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. — poziția 46. 560 ml”. — poziția 66.931”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 8. poziția 180. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.290 km pământ.798. str. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127. — poziția 54.84”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. 165/6.262. 238/b.607. 176.34”. cadastral 1144. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. 3. — poziția 26. cadastral 243. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. Valoare teren = 101.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. nr.75”. suprafață construcție = 80 mp”. 19 — poziția 77. — poziția 8. 189. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. PARTEA I. — poziția 24. nr. — poziția 73.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3. 201. 165/4.000.34”.75”. suprafață curte = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.2008 suprafață curte = 2.929. Valoare teren = 97.868. — poziția 55. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. Valoare teren = poziția 64”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30. cadastral 160.066. — poziția 68. nr. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. suprafață curte = 5. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. suprafață construită = 120 mp. 2004”. Nr. Valoare teren = 42. — poziția 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 42. suprafață construită = 550 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307.524”. 164/5.387 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.84”. Valoare teren = 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 13. — poziția 19.284 mp”. — poziția 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. garaj)”. Valoare teren = poziția 51”.75”.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”.816”.960”. Valoare teren = 164.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. — poziția 39. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.58”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.590 mp”.208”.68”. — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.048. 200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 10.34”. 26. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 71. 12. cadastral 243. topo 129/1.58”. Valoare teren = 181.729”.880”. suprafață construită = 532 mp. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88.870 mp”. — poziția 14. Valoare teren = 151.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. — poziția 41.700. Valoare teren = poziția 51”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. Valoare teren = 213. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.84”. 2005”. Valoare teren = 111.379”.000.67”.01”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244.604. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. topo 2. nr. suprafață construită = 770 mp”.000”. — poziția 72. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”. — poziția 53.286. 157. — poziția 32. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie. — poziția 4. — poziția 33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.50”. 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.033. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. — poziția 80. — poziția 64. — poziția 60.558 mp”. — poziția 11.780. Valoare teren = 219.84”. 160. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996. — poziția 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.68”. suprafață construită = 200 mp. Valoare teren = 85. — poziția 81. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”.83”. — poziția 58. — poziția 16. Valoare teren = poziția 51”. — poziția 28. — poziția 62.34”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie). suprafață construită = 180 mp. nr. — poziția 75.000”. — poziția 18.318”. — poziția 63.122 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. 1145. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”.773 mp”. — poziția 6.34”. — poziția 31.116”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. Valoare teren = 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372. . topo 164/4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531. 165/7. — poziția 35.412. — poziția 20.18”. suprafață curte = 6.75”. 50. nr.445”.50”. — poziția 30.882”. — poziția 78.491. suprafața construită = 400 mp. — poziția 5. suprafață construită = 450 mp. — poziția 40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.487”. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 38. — poziția 23.121. topo 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 52. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. nr.044. conform anexei nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. Valoare teren = 367. 297. La anexa nr.102. — poziția 34. pozițiile 82 — 98. nr.67”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80. 3. — poziția 61. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. 27/a.077.75”. cadastral 245. — poziția 70.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. suprafață construită = 195 mp”.412”. — poziția 12. suprafață curte = 7.50”. — poziția 27.162”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. cadastral 243”. — poziția 29.042”. — poziția 3.571. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.34”. topo 238/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.086 mp”.67”. — poziția 7. — poziția 37. suprafață curte teren aferent = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. suprafață curte = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.67”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr. 175. 198. suprafață curte = 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”.84”.01”.42”.491. — poziția 94. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”.01”.67”. — poziția 49. — poziția 74. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.75”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. PARTEA I.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.50”.84”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.386. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 120. — poziția 64. — poziția 92. — poziția 59. — poziția 119.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.34”. — poziția 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 132. — poziția 125. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 112.67”.000”.17”. — poziția 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.50”.000”. — poziția 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 128.000”.84”. — poziția 90. — poziția 65. — poziția 113.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. — poziția 47.84”. — poziția 71.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.34”. — poziția 96. — poziția 46. — poziția 104.50”.50”. — poziția 127. — poziția 80.84”.50”. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 78.75”. — poziția 103.17”. — poziția 79. — poziția 60. — poziția 81.69”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.000”.088. — poziția 68.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.000”. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 86. — poziția 116. .50”.000”. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 83. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 73. — poziția 118.68”.000”. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.67”. — poziția 130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.50”. — poziția 48. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 95.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 54.000”. — poziția 72. — poziția 109. — poziția 126.58”. — poziția 122.34”.50”. — poziția 45. — poziția 129. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 115. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 91. — poziția 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 110. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.491.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 84.000”. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 82. — poziția 77.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 75. — poziția 70. — poziția 131.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 93.17”.000”.82”.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. — poziția 123.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.193. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.67”.000”. — poziția 87. — poziția 55. — poziția 134.35”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 121. — poziția 108. — poziția 101.34”. — poziția 107. — poziția 133.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.34”. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.386. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.2008 — poziția 102.17”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. Nr.67”. — poziția 111.17”.69”. — poziția 69.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”. — poziția 76.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 89. — poziția 58.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 117.

— poziția 155. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. — poziția 170. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2.01”. — poziția 173. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. — poziția 191. — poziția 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.441”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442.18”. — poziția 193. — poziția 153. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 187. topo 58 și 59”. — poziția 164.68”. grădinița suprafață = 247 mp. 24.044.34”.000”. — poziția 144.92”. — poziția 151. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. — poziția 154.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr.01”. — poziția 195. topo 2”. — poziția 188.000”.67”. — poziția 147. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca. — poziția 167.84”. locuințe profesori suprafață = 274 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.862”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. — poziția 143.637”. — poziția 184.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921.01”.000”.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 139. — poziția 142. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. — poziția 190.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.140.2008 — poziția 135. — poziția 165.836”. topo 106 și 107”.18”.67”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 152. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85.637”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. — poziția 185.636.000”. — poziția 172. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 149. 92. — poziția 145.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.34”.361”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880. — poziția 163.352. — poziția 174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.67”. — poziția 166.345”. — poziția 199.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.50”.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 192.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 180.000”. — poziția 162.5 km”.806”. — poziția 138. — poziția 194. — poziția 148. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. — poziția 150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32.50”. — poziția 177. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 250. — poziția 156. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.206”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 183.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.188”.000”. PARTEA I.163”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”. — poziția 169. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.044. — poziția 159. — poziția 200. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 158.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 157.139”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. — poziția 189. — poziția 141.000”.50”. — poziția 182.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805.790.372”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr. — poziția 198. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. situat între sediul primăriei și căminul cultural”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19. — poziția 146. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp. — poziția 186. — poziția 161. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 178. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.60”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. — poziția 140.51”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.402. — poziția 197. — poziția 196. — poziția 201.470”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. — poziția 168.071. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”.34”.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”.02”. 799/28. — poziția 179. — poziția 171. 4.

c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții. — poziția 7.02 “. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”.34”. 14.2008 17. 4. 0. 121. — poziția 25. — poziția 68.01”.79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 14.000 mp. 28. 27. — poziția 66. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 1973. 2. — poziția 22. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. . 0. — poziția 72. — poziția 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. 1920. conform anexei nr. — poziția 20. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 12. — poziția 211. — poziția 23. — poziția 26. 105. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 1974. — poziția 82. La anexa nr. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 213. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. pozițiile 100—103. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. — poziția 12. 1957. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”. — poziția 24.24. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”. — poziția 203. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. 13. — poziția 9. — poziția 208. cadastral 57”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”.000”. 14. — poziția 16. 62/A.75. 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 1998. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2. La anexa nr.XI. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. 119. — poziția 63. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. suprafață = 214 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. pozițiile 109 și 110. — poziția 19. — poziția 207.000”. pozițiile 28 și 29. 122.01”. — poziția 4. — poziția 214. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 3. — poziția 17. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. pozițiile 47 și 48. — poziția 220. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.67”. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.30. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. 1964.5170. — poziția 65.381 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. după poziția 46 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 48/A.67”. 113. nr. 10. Nr.000”.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000.843”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”. La anexa nr. 1957.810”.000”. — poziția 216.02”. 1880. nr. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5.008 “. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. după poziția 99 se introduc patru noi poziții.120”. topo 423/3”.000”. — poziția 69.89. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.685. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 212. pozițiile: 222— 232.4538. — poziția 215.40. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.873”.01”. — poziția 13. după poziția 108 se introduc două noi poziții. 2001”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”. 0.34”. 5. — poziția 87. — poziția 81. — poziția 10. se abrogă poziția nr. — poziția 217. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 62. — poziția 202. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 209. — poziția 21. — poziția 206. 1968. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. 114. conform anexei nr.000. PARTEA I. 4. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306.0948”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 15. conform anexei nr.790. — poziția 218. — poziția 204.25. — poziția 10.01”. 67. 1993. 1957.533 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 18.02”. 16. — poziția 29.50”. — poziția 210.71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.855”. — poziția 64. 16. — poziția 86. — poziția 205.58. cadastral 30”. La anexa nr. — poziția 74. 1972. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. 0. 0.408”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”. 26. 2. — poziția 84.685. suprafață = 296 mp”. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. — poziția 221. — poziția 219. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. — poziția 83. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”.408 “.

— poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 102. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. suprafață = 214 mp”. — poziția 20.770”. Șișterea.500 mp”. 44. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290. — poziția 93. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.850”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336.6. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. — poziția 97. — poziția 9. cadastral 34”.914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. — poziția 108. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”.911. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. 40/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 19.400”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. — poziția 90. cadastral 61”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. PARTEA I. 76/A. 90/A. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 65. — poziția 68. suprafață = 564 mp.53”.920 mp.806. suprafață 168 mp.287 mp. — poziția 92. Șușturogiu. pozițiile 76—79. — poziția 17. cadastral 61”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. pozițiile 129— 140. suprafață = 156 mp”. La anexa nr.XI. — poziția 89. cadastral 45”. — poziția 107. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. 4 forări în satele Cetariu. — poziția 106.151”. — poziția 11. 62. cadastral 28—29”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. 55. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. La anexa nr. Șușturogiu”. 27/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. — poziția 118. — poziția 95. cadastral 27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. — poziția 2.080”. — poziția 111. 74. — poziția 23.620”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226.400”. — poziția 42. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. — poziția 72.921. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 41/A. — poziția 94. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. — poziția 105. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. 53.300”.240”. — poziția 39. cadastral 63”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. — poziția 96. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. nr. — poziția 115. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. — poziția 18. — poziția 109. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.560”. cadastral 27”.409. 89/A. 37. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. 56/A. — poziția 41. — poziția 75. — poziția 15. 49/A”.100”. — poziția 24. 17. conform anexei nr.260”.320”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. suprafață = 497 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 110. suprafață = 143 mp”. cadastral 39”. diametru 200 mm. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. — poziția 99. nr.000 mp. cadastral 37”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.620”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427.600”. 240/A.378 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. suprafață = 228 mp”.632 mp. 36.240”. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții. — poziția 91. 20.280”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”. — poziția 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. nr. suprafață totală = 8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. cadastral 62”. cadastral 31”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr. nr. nr.651. 67. nr. suprafață = 353 mp”.080”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. suprafață = 657 mp”. — poziția 100. cadastral 38”. nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. suprafață = 270 mp”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. nr. — poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. conform anexei nr. 38/A.750 mp.75 km Cetariu—Uileacu de Munte. — poziția 117. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723. nr.2008 — poziția 88. — poziția 10.200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”.787 mp. — poziția 104. — poziția 103. cadastral 56”.320 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. Nr.632”.140”. 54/A.2”.617 mp.300”. — poziția 124.80”. cadastral 31”. suprafață = 600 mp”. 43. Tăutelec. cadastral 44”. — poziția 123. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. 73. — poziția 69. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu.764”. — poziția 16. suprafață utilă = 7.

— poziția 38. 2003. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. Nr.280”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”.000”. — poziția 36. cu suprafața de 690/1665 mp”. — poziția 11. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr. suprafață = 5.D. 25. suprafață construită = 450 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. 382/2.665 mp”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. pozițiile 83—91. 9.F. 24. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. conform anexei nr. — poziția 45. 120. 206.22 km macadam penetrar. La anexa nr. — poziția 19. . — poziția 44. suprafață construită = 210 mp. 75. — poziția 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4. nr.400”. — poziția 51. pozițiile 83—87. suprafață construită = 469 mp. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 27. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. — poziția 56. — poziția 30.000”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. suprafață desfășurată = 546 mp. — poziția 55. 5.000”. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. suprafață desfășurată = 60 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. suprafață teren = 5.730”. — poziția 4. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. nr. — poziția 27. suprafață desfășurată = 410 mp. — poziția 60. nr. 20. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. suprafață construită = 914 mp. — poziția 53. suprafață teren = 1. 2. — poziția 57. 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. suprafață = 1. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”. topo 42/2 și 41/6. 2005”. — poziția 65.391 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974.311 mp”. 12. La anexa nr. nr.000”. 14. suprafață desfășurată = 420 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. pozițiile 68—75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. CF 3 N.000”. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 12. 20. topo 381/2. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. cadastral 93. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”..437 mp”.500”. — poziția 52. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 24. 26. — poziția 23.100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. 22.000”. La anexa nr. PARTEA I. 59. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. cadastral 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”.830 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”.800”. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. 18. — poziția 8. din care 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. nr. suprafață construită = 546 mp. — poziția 48. 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 54. cadastral 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”.880”. — poziția 18. 78. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. — poziția 31. nr. 62. topo 348. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. 61. — poziția 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 50. 119.4”.4”. — poziția 66. 34. nr. — poziția 28.000”. suprafață = 6. suprafață = 522 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr.250 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. — poziția 30. 21. cadastral 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 580. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. — poziția 46. suprafață = 427 mp. — poziția 9. nr. suprafață teren = 3.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. 24. 19. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. 31”. cadastral 78. 10. — poziția 43. 7. P + 1E. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. 32. — poziția 26. — poziția 29. 6.500”.8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.449 mp.200 m. 160. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. suprafață desfășurată = 469 mp. — poziția 50.820”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402.412”. cadastral 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. topo 562/2. suprafață desfășurată = 1. — poziția 37. 383. 500 mp”. 19. conform anexei nr. — poziția 22. 23. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. 3. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.600”. 2. nr. 47.568”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. suprafață construită = 360 mp. 116. cadastral 29.2008 suprafață teren = 583 mp”. — poziția 14. nr. — poziția 51. 799/28. — poziția 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. — poziția 47.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. 2005”. topo 440. topo 562/2.747mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. Mișca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1.100 m asfaltat”. suprafață construită = 60 mp.28 km pietruit”. topo 70 și 71. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. — poziția 15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. topo 93. 75. 21. nr. 15. — poziția 63. conform anexei nr. 559. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.000”. 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. topo 115. topo 118. 8.270”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. cadastral 80. — poziția 67. 16. 17. 21. — poziția 6.XI. Sâniob extravilan nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”.

828”. — poziția 48.454”. conform anexei nr. asfaltată 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. 1965/2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. — poziția 21. 799/28. — poziția 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. — poziția 43. — poziția 7. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 6. — poziția 41. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.796”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. — poziția 46.601”. pietruită 700 m. 82. 3. 92. .221”. 1966. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 38.789”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.300 mp. — poziția 39. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. La anexa nr.200”. — poziția 50. 122.891”. 28. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții.340”. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. 123. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. — poziția 42. — poziția 47. — poziția 48. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 90. topo 98/Vășad”. — poziția 49.582”. PARTEA I.891”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. lungime = 1. — poziția 53. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală.828”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71. 22. — poziția 18. 1962. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. — poziția 63. La anexa nr. suprafață = 426. — poziția 44. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.172”. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. — poziția 43. topo 101.000 mm. 1965/3. 1967.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. 23. — poziția 51.535”.822”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.709”. — poziția 50. 1965/1. — poziția 33.300”. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166. 100.043mp. 76. 91.929 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. — poziția 40.461 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. Goroneț”. — poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.500 m”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.772”. — poziția 37. nr. 1968. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1. — poziția 20.522”. — poziția 52. — poziția 15. conform anexei nr.000”. 30.312”. — poziția 51. — poziția 32. având un pod. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. suprafață teren intravilan = 1. Speteaza”.700”. — poziția 49. pozițiile 65—77. topo 1963. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. după poziția 136 se introduc trei noi poziții.000”. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. nr.037”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. Gardureaua”.358”. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”.903”. — poziția 40.251”.814”. — poziția 19. La anexa nr. — poziția 62. 26.659”.300 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230.604”. topo 172. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. clădirea veche a școlii generale Vășad”. — poziția 31. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3. cu trotuar pe un sens de drum”.772”.150”.300 m”. lățime = 7 m”.172”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”.977”. — poziția 55. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. 89.733”. — poziția 50.281”. cu trotuar pe un sens. — poziția 44. — poziția 12. 121.280 m. 27. și 5. — poziția 52. 124. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”.300”. 25 — poziția 41. — poziția 38.000 m. — poziția 49. b) poziția 5.848”. 93. 88. nr.115”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. 1964. 4. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51.195”. Capătu satului”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. — poziția 48. — poziția 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. se modifică următoarele poziții: — poziția 9. — poziția 45.964”. — poziția 17.2008 — poziția 36.650”. 102. Nr. 84. — poziția 22.210”. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.200 m”. pozițiile 137—139.306”.269”. — poziția 16. 103. suprafață = 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. diametru = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. — poziția 39. — poziția 56. — poziția 47.736”. — poziția 36. La anexa nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”.229”.050”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.

coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125.000”. — poziția 57. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. pe o lungime de 6 km. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 28.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500.000”. — poziția 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”. suprafață = 59.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750.000”. — poziția 11. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. pozițiile 79—82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.500”. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. 3379. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. — poziția 36. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. La anexa nr.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000 m”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3381. — poziția 38. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 7. — poziția 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. C. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. La anexa nr.000”. — poziția 19. — poziția 17.500”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 8. — poziția 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.100 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 3384. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”.000 m”. F. — poziția 15.500”.000”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 34. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 24. are o lungime de 600 m”. — poziția 33. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. — poziția 32. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”. lungimea de 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120.000”.000”. 33.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 12. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.XI.000”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. 3382/1.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3380. având lungimea 500 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”. topo 3282/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 25. — poziția 58. 32.000”. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. — poziția 37. — poziția 60. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 4. pornește din E 60 duce spre Criș. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”. PARTEA I. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. — poziția 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 3385. 799/28. — poziția 26. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87.200 m”.000”.000”. lungimea = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.000”. 25. — poziția 20.000”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „175. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. lungimea 6. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. — poziția 21. lungime de 500 m”. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 2. lungimea 700 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit.500”. — poziția 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1.92 ha”.500”. — poziția 9. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. Registru parcelar. — poziția 40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. de sub Dealul Vidului.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. Cartier Nufăru”.500”. pozițiile 51—68.500”. La anexa nr. — poziția 22. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. Satul nou”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. — poziția 14. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. — poziția 39.000”. 3282/3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 30. 24.

752”. — poziția 88.500”.750”. — poziția 54. administrativ 223. 78. — poziția 52. — poziția 61. — poziția 58. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. 70 și 74. 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. 580/2004”. — poziția 43.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 50.250”. administrativ 191. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. lungimea = 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.500”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500 m”. având nr. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. La anexa nr. 34.2008 — poziția 41. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. — poziția 56. topo 342.500”. lungimea 4. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 82. — poziția 43.750”. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. conform anexei nr. — poziția 62. — poziția 47.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 42. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”. nr.20 ha teren”. — poziția 49. — poziția 48. 74.250”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. pozițiile 96 și 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225.625”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.000”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000 m”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. 580/2004”. 87. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. — poziția 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. lungimea = 1. 90. 83. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 68. 27 — poziția 70. La anexa nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. km 0+000–8+200 (8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. (8.000”.250”. La anexa nr.500”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. — poziția 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 46. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. nr. de lângă contracanal. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. — poziția 71.800 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. lungimea = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. — poziția 59. teren aferent 1. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. sub topo 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.000 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda. — poziția 44. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. cu suprafața de 490 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.250”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 55. km 0+000–15+150 (15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. 27. 67.2 km)”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”.XI. — poziția 51. 36. cu teren aferent de 3503 mp”. 37. 799/28.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93. topo 345. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. — poziția 63. 86. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr.150 km)”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.500”. — poziția 53.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 344/2 și 345. 80. pozițiile 100— 107. situată la nr. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. 79. PARTEA I.000”.000”. pozițiile 66—69. 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.000 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. care duce din Glimea la pădure 3.488 mp”. 3411/1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. b) se modifică următoarele poziții: . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. — poziția 64. — poziția 156. km 0+000–8+600.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). 81. conform anexei nr.500”. — poziția 73.500”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 26. 580/2004”. 69. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.500 m”.500”.250”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.000”. 92. — poziția 45. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49. — poziția 72. 35. 69. — poziția 69.6 km)”. 68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. — poziția 80. Nr. — poziția 66. 38. 101. topo 372 și 373. administrativ 224. 102. — poziția 67.000”. La anexa nr. 85.

— poziția 77.757”. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192. 122. 158. 49. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi.0744 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. pozițiile 215 și 216. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. nr. — poziția 47. La anexa nr. La anexa nr. La anexa nr. suprafață construită = 50 mp”. 156. 77. 148. 38. 164. — poziția 107. 100. 47. 26.1923 ha”. 41. 4. suprafață = 0. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18. 139. 44. 23. 72. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. 366/2. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.1963 ha”.33 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. 39.2008 — poziția 95.05 ha”.00”. — poziția 66. nr. 11. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84.10 ha”. — poziția 120. — poziția 40. total = 0. b) poziția 68.000”. 168. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. — poziția 19. topo 112 cu 0. 39. 14. La anexa nr. 2. suprafață construită = 340 mp”.000”. 13. — poziția 125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 45.0867 ha. 126. 364.33 ha”. nr. 85. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”. conform anexei nr.421 mp. — poziția 98. topo 181.0300 ha.16 ha”. — poziția 101. — poziția 78. PARTEA I. 31. pozițiile 121—128. 20. nr. 30. topo 359. 46. suprafață teren = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. La anexa nr. suprafață = 126 mp”. suprafață = 1. 31. conform anexei nr. topo 110 cu 0. 227”. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0.293 mp. 167. — poziția 10. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr.44 ha”.471 mp”. 239/9. 9. — poziția 11. 108. 42. 153. La anexa nr. 147.4”. 78.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. 121. — poziția 31. 37. 19.1259 ha”. 7.1162 ha.680 mp + grădina pe nr. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. — poziția 91. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. 12. 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. 43.944/513. 128. 143. 239/7. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54. 166. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. nr. 415. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. La anexa nr. 16. nr. La anexa nr. 47. 73. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. pozițiile 87—115. suprafață construită = 198 mp. 33. — poziția 73. 28.0910 ha”. Nr. 149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. suprafață = 1. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. 159. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. nr.000”. .000”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.718 mp arabil)”. suprafață = 100 mp”. 34. suprafață construită = 1. 181.000”.025”. 538. topo 222. 136. suprafață = 0.2313 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 35. 44. nr. — poziția 87. 6. 121. topo 378. 40. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. suprafață construită = 40 mp. 41. 54. 140. 45. suprafață = 0. 3. 58. 106. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. topo 108 cu 0. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”.400”.000”. 53.000”. 24. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. suprafață = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului. 21. 102. 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. conform anexei nr. cadastral 74 cu 1. conform anexei nr. 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 42. 48. 79. 415. 45. 55/C. 22.XI. 47. topo 161. suprafață totală 4. suprafață construită = 200 mp”.099”. 152. 190. 89. cu suprafața de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. inclusiv grădina”. topo 189/2. suprafață = 0. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. 88. 178. 10.300 mp. topo 107 cu 0. topo 363.000 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. nr. nr. 15. 8. nr. 84.703 mp arabil. suprafață = 0. suprafață = 0. 234. 43. 114. 129. — poziția 118. 29. nr. 142. topo 104. topo 111 cu 0. suprafață = 0. 55. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. din care suprafață construită 193 mp”. 56. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. La anexa nr. pozițiile 210 și 211. 59. 119. nr. 101. 88. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. 799/28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. cadastral 75 cu 9. topo 185. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. topo 294.774. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. 52. 40. 5.269 mp (din care 2. topo 39/1”. nr. nr.66 ha”. 161. 124. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 400. 135. La anexa nr. suprafață = 1. 36. 162. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. topo 4314. b) poziția 159. suprafață construită = 200 mp. 51. 157.944 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 50.52 ha”. 125. 44.00”.nou și 6. 46. topo 153. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. — poziția 93. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. — poziția 109. 30.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. suprafață = 0. topo 2925. 177.2287 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic.634 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . 160. 34. 57. CF nr. suprafață construită = 100 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. 48. total = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.1219 ha. 46. 32. 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr.12 ha”. nr. 43. 18. suprafață teren = 0. 226. topo 329/5. 60. cotă-parte 4. topo 293. suprafață = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. topo 251/1. 33. 32. nr. 176. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68.11 ha”. nr. 48. — poziția 88.34 ha”. suprafață = 9. — poziția 96.

54. 4.000”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. 51. 60. 57. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. — poziția 15.575”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte.790. 38. sat Rîpa”.2”.561. 52. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8.601”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. La anexa nr. 50. 313”.475”.51 ml”. 6.898”. — poziția 31.767”. — poziția 18. — poziția 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. — poziția 19. — poziția 29. 59.900 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 19.95 ml”. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. 57. — poziția 3.751”. 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. nr. Târgului nr.93 ml”. pozițiile 36 și 37. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. amplasat în extravilan. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. suprafață construită 600 mp. topo 312.600”. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. suprafață construită = 680 mp”. 11. La anexa nr.02. 53. 53. — poziția 23. 83. 35.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”.2008 49. 29 — poziția 14. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. topo 477”. 10. — poziția 21. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4.280 mp”. — poziția 12. 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. — poziția 25. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. conform anexei nr. 48. La anexa nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154.280”. 56.2003”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală. La anexa nr.000 mp”. teren aferent 1. suprafață 9. 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 22. — poziția 13. — poziția 8. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. 62. 72. 8”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. — poziția 27. . — poziția 11. poziția 100. — poziția 60. 40939/03.489”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. 66.75 ha”. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață totală = 12. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 799/28. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții.43 ha. 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. 167 = 1. 5. PARTEA I. — poziția 32. 103 = 400 mp”. La anexa nr. 54. teren aferent 700 mp. conform anexei nr. suprafață 14. 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. suprafață totală = 26. — poziția 77.434”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.418”. 40. 53.000”. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 39.970”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. — poziția 11. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.400 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 81. 10. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. — poziția 15. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. 30. 56. 78. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. 26. 68. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19.924”.17. 140. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. suprafață utilă = 10. 48. 55. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17. Târgului nr. 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426. 50. — poziția 26. pozițiile 33—56.875”. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27.834. conform anexei nr. 27.176”. conform anexei nr. — poziția 26. 73. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. Târgului nr. — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. La anexa nr. pozițiile 65 și 66. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. La anexa nr.717”. — poziția 28. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.37 ml”. nr.100. conform anexei nr. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. 16. 31 și 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. 37. Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”. 6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. La anexa nr.024”.XI.000 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. 17. 71. — poziția 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. — poziția 19. 58. topo 1238/27”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa. pozițiile 174 și 175. pozițiile 106— 133. topo 1238/27”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. 51.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 61. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. — poziția 18.850. — poziția 9. Str.756”.000 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.000”. nr. 49. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 58.13 ml”.000”. La anexa nr.009”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. — poziția 12. — poziția 10.199”. 24.816”. după poziția 99 se introduce o nouă poziție. — poziția 78.000 m în satul Paleu”.199”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 74. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. 92. 33. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent.548”. 63. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”.000”. suprafață construită = 285 mp.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 8. teren aferent = 1. 3. 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. 64. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 85. 9.483”.952”.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. 73. — poziția 23. 35. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții.671”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18. 31.000”. 12. 65. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46. 52. 88.972. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr. 87. Str. 89. 36. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”.

pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. 1. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. — poziția 25. Nr. 108 din Constituția României. 1. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. suprafață construită = 64 mp”.2008 — poziția 30. — poziția 35. 799/28.930”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. suprafață construită = 238 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.323”. publicată în Monitorul Oficial al României.XI.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. suprafață construită = 408 mp”. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. — Anexele nr. și al art. Ministrul economiei și finanțelor. Nr. Articol unic. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. teren aferent = 1. secretar de stat p. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.483. 30 alin. conform anexei nr. II. Partea I. 41. (2) și (3) din Legea nr. se modifică după cum urmează: 1. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României.840”.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 20 august 2008. PARTEA I. 1. 500/2002 privind finanțele publice.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.010 mii lei. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr. Varujan Vosganian București. — poziția 36. 711 din 20 octombrie 2008. — poziția 29. județul Iași În temeiul art. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. 19 noiembrie 2008.094 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”.214 mp. teren aferent = 1. 931. — poziția 34. 578. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „337. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. teren aferent = 852 mp. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.340”. nr. *) Anexele nr. Nr. județul Iași. Panduri nr. șos. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. București.500”. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. 1.908”. 140. județul Iași». — Hotărârea Guvernului nr. cu modificările ulterioare. Partea I. secretar de stat București. — poziția 23. Ministrul internelor și reformei administrative. republicată. 1. Liviu Radu. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. Art. 799 bis în afara abonamentului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. — poziția 28. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.049”. județul Iași. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. Eugen Teodorovici. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. pozițiile 37—47.000”. 140. județul Iași»” 2. Ministrul internelor și reformei administrative. Paul Victor Dobre. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.

punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct. 19 noiembrie 2008.920. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. cu sau fără contribuție personală”. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. având în vedere prevederile art.” „8.”. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. În anexa nr. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. dacă este cazul. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr.” Art. nr.105/2008. publicat în Monitorul Oficial al României. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. cu sau fără contribuție personală”. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. I. În anexa nr. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. cu modificările și completările ulterioare. În anexa nr. . 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. notele de „3. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. dacă sunt elevi. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. dar nu asigurații. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. dacă există2). PARTEA I. cu sau fără contribuție personală”. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). 210 din 19 martie 2008. În anexa nr. dacă este cazul2). DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. pe suport electronic (CD.”. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). Nr.N. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. 232 din Legea nr. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). Partea I. cu sau fără contribuție personală.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. precum și femeilor gravide și lăuze.”. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații. DVD)2). 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. Ministrul sănătății publice. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. 5. cu sau fără contribuție personală”. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. cu modificările și completările ulterioare. 318/2008 asigurații. E. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. 2 „Documentația pe care solicitanții 2.”. care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. se modifică după cum urmează: 4. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. În anexa nr. punctul 8 va mai mult de 3 luni. cu sau fără contribuție personală”. 12. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. limba română. 1.XI. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea. până la începerea anului universitar. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. spital. în comparație cu terapeutică. 799/28. În anexa nr. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. Nr. 1 „Criteriile privind includerea. Partea I.

ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare.77. bloc P33.318. Partea I. nr. RO427282. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.51.47.250 430 1.720 1. 799/28.600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R.36 și 021. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7.58.51. 65. Str.411.500 2.A. sectorul 1. C.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R. 1. șos.318.410.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 .A. Parcului nr.. Monitorul Oficial al României. crt.410. internet: www.500 1.A. sectorul 5.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2.29/150. tel.47.15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I.XI.2008 conține 32 de pagini.410.500 3. e-mail: marketing@ramo. 021. fax 021. parter. 021. București. București. fax 021. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.I.33 și 021.monitoruloficial.F. limba român Monitorul Oficial Partea I. Panduri nr.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. Prețul: 2.ro.30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful