Anul 176 (XX) — Nr.

799

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE SUMAR
Nr. HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI 30. — Hotărâre privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării ........................................................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI 931. — Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor ...... 1.483. — Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret, județul Iași ...................................... ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 1.920. — Ordin al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică.................................................................. 2–8 Pagina

Vineri, 28 noiembrie 2008

9–30

30

31

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R S E N AT U L

HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării
Având în vedere solicitarea Președintelui României, adresată celor două Camere ale Parlamentului, pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare a țării, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. f) din Constituția României, republicată, ale art. 5 din Legea nr. 473/2004 privind planificarea apărării și ale art. 1 pct. 27 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. — Se aprobă Strategia națională de apărare a țării, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 4 noiembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI

BOGDAN OLTEANU București, 4 noiembrie 2008. Nr. 30.

ILIE SÂRBU

ANEXĂ

S T R AT E G I A N A Ț I O N A L Ă D E A P Ă R A R E A Ț Ă R I I Strategia națională de apărare a țării a fost elaborată pe baza prevederilor Legii nr. 473/2004 privind planificarea apărării naționale. Conform aceleiași legi, Ministerul Apărării va elabora, pornind de la prevederile Strategiei naționale de apărare a țării, Carta albă a apărării. Aceasta va include obiectivele politicii de apărare, măsurile și acțiunile avute în vedere pentru îndeplinirea acestora. De asemenea, documentul va mai prezenta structura de forțe actuală și viitoare, misiunile și cerințele specifice pentru Armata României, precum și resursele care urmează să fie asigurate anual în vederea generării capabilităților militare necesare îndeplinirii misiunilor Armatei. În conformitate cu aceeași lege, Statul Major General va elabora Strategia militară a României, care va cuprinde identificarea potențialelor riscuri și amenințări militare la adresa securității naționale, definirea obiectivelor militare naționale, stabilirea conceptelor strategice și operaționale pentru îndeplinirea acestor obiective și a misiunilor Armatei. Instituțiile participante la redactarea proiectului Strategiei naționale de apărare a țării au fost cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 62/2006. România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil, cu democrație consolidată și economie de piață funcțională, care urmărește promovarea și protejarea intereselor sale în acord cu calitatea de membru activ al comunității internaționale. România este parte a comunității europene și euroatlantice, angajată în promovarea democrației și libertății pentru o lume mai sigură și stabilă. Statul român își asumă toate responsabilitățile care decurg din statutul de membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și pe cele derivate din parteneriatele strategice la care România este parte. CAPITOLUL 1 Cadrul general și fundamentele Strategiei naționale de apărare a țării Strategia națională de apărare a țării se fundamentează pe prevederile Constituției României și ale legislației naționale în domeniul apărării și securității și este armonizată cu Strategia Europeană de Securitate, Conceptul strategic al NATO, precum și cu documentele relevante în domeniul apărării ale celor două organizații. Apărarea reprezintă o componentă esențială a securității naționale. Strategia națională de apărare a țării stabilește obiectivele, direcțiile de acțiune și prioritățile în domeniul apărării, contribuind la realizarea cadrului general al promovării și apărării intereselor de securitate. Dezvoltarea prezentei strategii are la bază liniile directoare stabilite prin Strategia de securitate națională a României, aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării în aprilie 2006, în mod particular interesele și obiectivele naționale de securitate, evaluarea mediului internațional de securitate, precum și identificarea potențialelor riscuri, amenințări și vulnerabilități.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 799/28.XI.2008 1.1. Valorile și interesele naționale Principalele valori care fundamentează existența și prosperitatea statului român sunt: democrația, libertatea, egalitatea și supremația legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile și libertățile sale fundamentale; responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea și economia de piață; solidaritatea cu națiunile democratice; pacea și cooperarea internațională; dialogul și comunicarea dintre civilizații. Pe baza acestor valori, interesele naționale sunt: menținerea integrității, unității, suveranității, independenței și indivizibilității statului român; îndeplinirea responsabilă a obligațiilor și rolului ce decurg din statutul de membru al NATO și al Uniunii Europene; dezvoltarea unei economii de piață competitive, dinamice și performante; modernizarea radicală a sistemului de educație și valorificarea eficientă a potențialului uman, științific și tehnologic, precum și a resurselor naturale; creșterea bunăstării cetățenilor, a nivelului de trai și de sănătate a populației; afirmarea și protejarea culturii, identității naționale și vieții spirituale, în contextul participării active la construcția identității europene. 1.2. Mediul de securitate. Premise și oportunități strategice În vederea apărării și promovării intereselor naționale, trebuie avută în vedere complexitatea mediului de securitate, aflat într-o continuă schimbare. La formele clasice de riscuri și vulnerabilități regionale se adaugă noi amenințări asimetrice, neconvenționale și transfrontaliere care se amplifică în intensitate și ca arie de manifestare. O agresiune convențională pe scară largă împotriva spațiului euroatlantic rămâne în continuare foarte improbabilă pe termen mediu. Terorismul internațional, precum și proliferarea armelor de distrugere în masă vor reprezenta principalele amenințări asimetrice la adresa securității internaționale. Instabilitatea datorată crizelor și conflictelor regionale, respectiv potențialul de activare a unor conflicte „înghețate”, disponibilitatea crescută a noilor tipuri de arme convenționale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, migrația ilegală și efectele dezastrelor naturale vor fi cele mai probabile provocări pe termen mediu. Guvernarea ineficientă este un alt pericol pentru exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și afectează îndeplinirea obligațiilor internaționale ale unor state, existând riscul producerii unor crize umanitare cu impact transfrontalier. Aceste amenințări sunt interrelaționate, cel mai mare pericol la adresa vieții și libertății oamenilor, a democrației și a celorlalte valori fundamentale pe care se întemeiază comunitatea statelor democratice fiind reprezentat de terorismul internațional, structurat în rețele transfrontaliere care pot dispune de arme de distrugere în masă. Riscurile și amenințările la adresa securității naționale pot fi amplificate de existența unor vulnerabilități și disfuncționalități, între care următoarele fenomene sunt generatoare de preocupări sau pericole: dependența accentuată de unele resurse vitale greu accesibile; tendințele negative persistente în plan demografic și migrația masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistența stării de sărăcie cronică și accentuarea diferențelor sociale; proporția redusă, fragmentarea și rolul încă insuficient al clasei de mijloc în organizarea vieții economico-sociale; fragilitatea spiritului civic și a solidarității

3

civice; infrastructura slab dezvoltată și insuficient protejată; starea precară și eficiența redusă a sistemului de asigurare a sănătății populației; carențele organizatorice, insuficiența resurselor și dificultățile de adaptare a sistemului de învățământ la cerințele societății; organizarea inadecvată și precaritatea resurselor alocate pentru managementul situațiilor de criză; angajarea insuficientă a societății civile în dezbaterea și soluționarea problemelor de securitate. Având în vedere evoluțiile din mediul strategic internațional, asigurarea securității depășește sfera de responsabilitate a unei singure țări și nu mai poate fi asigurată numai prin mijloace clasice de tip militar. Noul context internațional și diversificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice la adresa securității au determinat trecerea de la apărarea strict teritorială la cea colectivă, precum și extinderea tipurilor de misiuni și operații militare. Operațiile militare nu mai au astăzi o delimitare geografică strictă, determinată de granițele statelor sau ale alianțelor, putând fi desfășurate în orice parte a globului, oricând va fi nevoie și într-un timp de reacție foarte scurt. În acest context, sistemul de apărare colectivă, politica externă și de securitate comună, parteneriatele, cooperarea și implicarea în inițiativele regionale, relațiile bilaterale, participarea activă la operațiile multinaționale din diverse teatre constituie cadrul de manifestare a Strategiei naționale de apărare a țării. În același timp, asigurarea securității și apărării naționale presupune valorificarea oportunităților pe care mediul strategic le prezintă. Astfel, România dispune de următoarele oportunități strategice: — apartenența la NATO (garanția majoră de securitate națională), ceea ce conferă României dreptul de a participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările actuale ale securității internaționale; — apartenența la Uniunea Europeană și participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate și apărare; — dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; — procesul de dezvoltare a politicilor NATO și Uniunii Europene în zona balcanică, Caucaz, Asia Centrală și Orientul Mijlociu, context în care poziția geostrategică a României devine un reper important; — dezvoltarea unor proiecte energetice de interes european și global în regiunea extinsă a Mării Negre; — interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate cooperativă și asistență în domeniul reformei sectorului de securitate. CAPITOLUL 2 Obiectivele strategice ale apărării naționale Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt stabilite pe baza prevederilor Strategiei de securitate națională a României și răspund necesității de promovare a intereselor naționale, combaterii amenințărilor asimetrice, reducerii riscurilor și diminuării vulnerabilităților interne. Obiectivele strategice ale apărării naționale sunt: — consolidarea profilului României în cadrul NATO; — dezvoltarea contribuției României la Politica europeană de securitate și apărare, în calitate de membru al Uniunii Europene; — angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă;

se vor urmări: • sporirea contribuției la capabilitățile militare și civile. cât și militar. România este parte activă a acestui proces prin: • continuarea îndeplinirii responsabilităților rezultate din obiectivele de securitate aferente conceptului strategic al Alianței. monitorizarea și evaluarea permanentă a tuturor riscurilor și amenințărilor. În vederea atragerii și utilizării la nivel național a unor resurse comune aliate pentru realizarea unor proiecte de infrastructură. organizații și alte forme structurale de cooperare antiteroristă între state. printre acestea figurând Forța de răspuns a NATO și Angajamentele de la Praga privind capabilitățile. — transformarea capacității de apărare a României. România va acționa constant în sprijinul coeziunii NATO și dezvoltării parteneriatului Alianței cu Uniunea Europeană.XI. managementul crizelor. militar și Programul NATO de Investiții în Domeniul Securității (NSIP). • participarea la întregul spectru de misiuni și operații NATO (apărare colectivă. conflictele înghețate din Europa de Est și Caucaz). • continuarea operaționalizării forțelor puse la dispoziția Alianței. se impune dezvoltarea cadrului legislativ. România este conectată direct și ireversibil la valorile democrației europene. facilităților și a obiectivelor românești din interior și din exterior de activitățile asociate terorismului. se va acționa pentru: • cunoașterea. până la atingerea de către aceste state a capacității de autosusținere. PARTEA I. printr-o strategie interinstituțională eficientă. în același timp.2. eforturile României urmăresc convergența liniilor principale ale politicii sale externe cu prevederile Politicii externe . apreciind. 799/28. • consolidarea participării la operațiile de gestionare a crizelor. respectiv a vulnerabilităților care pot afecta securitatea națională. România consideră că apărarea colectivă trebuie să rămână misiunea centrală a NATO. sprijin pentru stabilizare și reconstrucție). • contribuția la inițiativele aliate privind capabilitățile. urmărind prin aceasta asigurarea securității naționale. intervenție umanitară. • asigurarea. Ca membru al Uniunii Europene. împreună cu statele aliate și partenere. cu relevanță pentru securitatea întregii Uniuni. reprezentând pentru România cea mai importantă garanție de securitate. • contribuția financiară la bugetele civil. România va contribui la consolidarea relației transatlantice. prin adâncirea dialogului politic în cadrul Alianței și eficientizarea procesului decizional. anticiparea. care trebuie să asigure. atât în interiorul. • participarea la dezvoltările conceptuale privind procesul de transformare. • asistență acordată țărilor partenere. atât la nivel politic. în spiritul măsurilor puse în practică de comunitatea internațională. În vederea conectării depline la dimensiunea de securitate și apărare a Uniunii Europene. În plan intern. Acest profil strategic generează responsabilități suplimentare pentru politica de securitate și apărare a României. • coordonarea eforturilor naționale de prevenire și combatere a fenomenului terorist cu partenerii strategici. esențială pentru realizarea obiectivelor și rolului NATO. • încadrarea posturilor alocate României în structurile specifice ale Uniunii Europene. Dezvoltarea contribuției la Politica europeană de securitate și apărare Prin dobândirea calității de membru al Uniunii Europene. Consolidarea profilului României în cadrul NATO NATO rămâne principala structură de apărare colectivă în spațiul european și euroatlantic. Angajarea în lupta împotriva terorismului și combaterea proliferării armelor de distrugere în masă România este parte a eforturilor internaționale de luptă împotriva terorismului. demersurile românești în sfera securității europene urmăresc afirmarea profilului strategic al României. — creșterea contribuției la asigurarea securității și stabilității regionale. Dezvoltările în materie de capabilități sunt o prioritate constantă. România consideră că numai printr-o strategie proactivă acțiunile rețelei internaționale teroriste pot fi combătute și reduse. În acest sens. aceasta sprijinindu-se nemijlocit pe Politica europeană de securitate și apărare (PESA). România va sprijini continuarea politicii „ușilor deschise” a NATO și aderarea la Alianță a altor state care doresc și sunt în măsură să contribuie la promovarea principiilor.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. România va susține promovarea unui rol activ al Uniunii Europene în gestionarea crizelor din zonele de instabilitate din proximitatea sa (statele din Balcanii de Vest. România va acționa prin toate metodele legitime.2008 și de securitate comună a Uniunii Europene (PESC). • dezvoltarea contribuției la consolidarea capacității de răspuns rapid a Uniunii Europene. 2. inclusiv de sprijin al eforturilor de stabilizare derulate de alte organizații regionale sau internaționale. prevenirea conflictelor. în primul rând cu cele instituite în cadrul NATO și al Uniunii Europene. a populației. precum și implementarea procedurilor specifice NSIP. capabilă să desfășoare eficient o gamă largă de misiuni. Nr. împreună cu aliații. • protejarea teritoriului național. că avem nevoie de o Alianță flexibilă. prevenirea și contracararea. România va continua să participe la procesele de stabilizare și reconstrucție din Irak și Afganistan. cooperarea interinstituțională și transsectorială destinată îndeplinirii optime a tuturor sarcinilor subsumate acțiunii naționale în domeniu. În acest scop. Alianța se află în proces de transformare. este necesară optimizarea sistemului național de prevenire și combatere a terorismului. descurajați. cât și în afara zonei euroatlantice. În contextul demersurilor pentru integrare. acest proces având un efect stabilizator asupra întregului continent. dar și în alte zone de importanță strategică pentru politica externă a României. într-o viziune unitară. 2. • optimizarea capabilităților militare pentru îndeplinirea operațiilor multinaționale de stabilizare și reconstrucție în sprijinul luptei împotriva terorismului. inclusiv prin participarea la grupurile tactice de luptă.1. 2. valorilor și obiectivelor NATO. precum și pentru extinderea ariei de stabilitate și democrație în Europa și regiunile învecinate. zona Mării Negre.3. • implicarea activă în activitățile și programele Agenției Europene de Apărare (EDA). a personalului și a resurselor necesare pentru încadrarea posturilor asumate de România în cadrul NATO. iar regimurile și actorii care le susțin.

2. Țara noastră susține dezvoltarea în regiunea extinsă a Mării Negre a unor politici ale NATO și Uniunii Europene care să sprijine procesele de stabilizare economică și socială.2008 Riscul achiziționării sau producerii de către grupuri teroriste a armelor de distrugere în masă necesită îmbunătățirea politicilor naționale de contraproliferare și neproliferare. descurajarea și contracararea acțiunilor teroriste. România va continua implementarea prevederilor Strategiei Uniunii Europene de luptă împotriva terorismului și va coopera cu aliații în vederea consolidării capacității NATO de luptă împotriva terorismului. România este stat neposesor de arme nucleare. 799/28. precum și întărirea securității frontierelor pentru statele din regiune. PARTEA I. precum și în cadrul reuniunilor prilejuite de alte forme de cooperare în domeniu. • participarea activă a României în cadrul diferitelor inițiative regionale și subregionale de cooperare în domeniul securității. Transformarea capacității de apărare a României Capacitatea de apărare rezultă din acțiuni coordonate. Creșterea contribuției specifice la asigurarea securității și stabilității regionale România este implicată în securitatea și stabilitatea regională pe următoarele paliere complementare: • participarea la procesul de definire și implementare a politicilor stabilizatoare. • pregătirea profesională continuă a personalului. România susține includerea în acest regim a tuturor statelor care dețin arme nucleare sau capacități de producere a acestora. România va urmări în continuare o cât mai bună integrare a activității desfășurate de țara noastră în forurile care discută subiecte de interes pentru agenda de dezarmare și neproliferare nucleară. mecanisme și proceduri integrate și coerente care să susțină lupta împotriva terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă. dezvoltarea de programe de asistență acordată statelor interesate din regiune în domeniul reformei sectorului de apărare și dezvoltarea inițiativelor de cooperare bilaterală și multinațională în regiune. în vederea diminuării riscului de proliferare. inclusiv informative. 2. • participarea la misiunile de securitate conduse de NATO sau Uniunea Europeană și/sau sub mandat ONU sau OSCE. contracarare și reconstrucție postconflict.4. siguranță și ordine publică și informații. — continuarea și aprofundarea implicării la nivel global și regional în prevenirea și combaterea terorismului prin: participarea la operații multinaționale. • dezvoltarea interfețelor de cooperare în cadrul programelor interagenții. 3. 2. • consolidarea rolului de furnizor de stabilitate și securitate în regiunea Balcanilor. fiind stat-parte la toate documentele internaționale care reglementează acest domeniu. sănătate. mediu. care urmărește creșterea capacității de apărare în vederea satisfacerii nevoilor de securitate ale țării. doctrine. cu prioritate. 5 Abordarea integrată a procesului de transformare va urmări cu prioritate: • creșterea ponderii dimensiunii anticipative din cadrul mecanismelor decizionale. Conform prevederilor Tratatului de neproliferare nucleară. a populației și obiectivelor autohtone. în principal în domeniile militar. de cooperare și asistență de securitate ale NATO și Uniunii Europene în Europa Centrală. Se vor urmări. • continuarea procesului de modernizare a infrastructurii de rețea și informațională. CAPITOLUL 3 Direcțiile de acțiune în domeniul apărării 3. Transformarea capacității de apărare reprezintă condiția sine qua non pentru realizarea celorlalte obiective strategice ale apărării.1. sisteme manageriale și capabilități. • creșterea interoperabilității interinstituționale prin transformare organizațională. Statul român își dezvoltă politica națională în acest domeniu prin constituirea de sisteme. respectiv prevenirea și/sau diminuarea riscurilor specifice la adresa securității României prin activități instituționalizate. Lupta împotriva terorismului Eforturile României în acest sens vor viza simultan: — protejarea teritoriului național. Transformarea reprezintă un proces continuu de dezvoltare. — asigurarea interoperabilității în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. • optimizarea managementului integrat al resurselor disponibile. asistență complexă în procesul de prevenire. — perfecționarea sistemului de protecție a infrastructurii critice. aliate și partenere. — întărirea măsurilor și acțiunilor specifice pentru anticiparea. România se angajează să nu primească din partea nimănui arme nucleare sau dispozitive nucleare și să nu dețină controlul asupra unor asemenea arme sau dispozitive. în zona extinsă a Mării Negre și în spațiul ex-sovietic. de Est și de Sud-Est. Nr. adaptare și integrare de noi concepte. • asigurarea complementarității capabilităților specifice de apărare. Direcțiile de acțiune pentru îndeplinirea acestui obiectiv sunt: — dezvoltarea capacităților structurilor naționale cu responsabilități în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. în cooperare cu structuri similare din statele europene. infrastructură și comunicații. precum și economic. — perfecționarea pregătirii personalului responsabil cu activitățile de prevenire și combatere a terorismului. a rezidenților și obiectivelor străine de manifestări de natură teroristă. Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă Proliferarea armelor de distrugere în masă asociată cu recrudescența amenințărilor teroriste constituie provocări pentru . strategii. sprijinirea guvernelor și instituțiilor de securitate și apărare în lupta împotriva terorismului. perfecționarea sistemului național de control în concordanță cu mecanismele și procesele dezvoltate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. direct sau indirect.5. Acest proces este corelat cu transformarea la nivelul Alianței Nord-Atlantice și evoluțiile specifice la nivelul politicii europene de securitate și apărare. care promovează activ în plan internațional principiile neproliferării și dezarmării nucleare. educație. administrație publică la nivel central și local. dezvoltarea relațiilor bilaterale cu statele din regiunea extinsă a Mării Negre și Balcani.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.XI.

XI. 3. se vor urmări: — armonizarea legislativă și procedurală cu gestionarea crizelor și a urgențelor civile în NATO și Uniunea Europeană. convenții și aranjamente internaționale în domeniu. astfel încât acestea să poată deveni operaționale și să reacționeze în funcție de natura și amploarea crizei. vor fi menținute și dezvoltate capacități adecvate de intervenție umanitară. prin aplicarea politicilor și instrumentelor NATO în domeniu. — dezvoltarea elementelor de infrastructură care să asigure capacități de dislocare. Principalele direcții de acțiune vor viza: — participarea activă a României în cadrul regimurilor internaționale de neproliferare și control al exporturilor. 3. PARTEA I. Ca direcții principale de acțiune. — dezvoltarea sistemului de informații pentru apărare. .6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. precum și prin participarea la operațiile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. Eficiența sistemului de apărare a țării este dată și de gradul de implicare în eforturile internaționale și regionale de diminuare a amenințărilor de această natură. sistemul va avea capacitatea de a răspunde adecvat diferitelor situații de criză. — continuarea eficientizării sistemului de planificare multianuală a resurselor. Înființarea și consolidarea pe baze formale a unei comunități naționale de informații asigură cadrul organizatoric întreaga comunitate internațională. România are în vedere implementarea sistemului național integrat de gestionare a crizelor. respectiv cele de contraproliferare. mobile.4. Forțele vor fi pregătite diferențiat și diversificat. De asemenea. — punerea accentului pe capacitatea de a desfășura operații în rețea.5. — participarea la activitățile și acțiunile vizând blocarea accesului ilegal al unor state și organizații la armele de distrugere în masă. Nr. ușor de desfășurat în teatru. materiale și financiare necesare. — respectarea angajamentelor în domeniul capabilităților. în măsură să participe la întreaga gamă de operații și misiuni ale NATO. staționare și antrenament pentru forțele naționale și cele aliate. flexibile. — crearea unor structuri de comandă și control flexibile. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile. în cazul unor urgențe civile. — amplificarea sprijinului de specialitate acordat statelor din regiunea extinsă a Mării Negre în scopul elaborării sau consolidării sistemelor naționale de control al exporturilor de produse strategice. Managementul crizelor Pentru a acționa eficient pe întreg spectrul de crize. pentru misiuni clasice și neconvenționale. — respectarea obligațiilor și a angajamentelor pe care România și le-a asumat prin tratate. În același timp. — optimizarea sistemului de achiziții în domeniul militar în vederea înzestrării forțelor armate cu echipamente moderne și performante. — aplicarea lecțiilor învățate referitoare la revoluția în afacerile militare. conform conceptului de Sprijin al națiunii gazdă (HNS). Transformarea militară Obiectivul principal al transformării militare este realizarea de capabilități cu un grad ridicat de sustenabilitate și interoperabilitate. asigurând autonomia subsistemelor componente. O componentă esențială a funcționării eficiente a sistemului național de management al crizelor o reprezintă angajarea populației în susținerea efortului de reconstrucție și managementul consecințelor în urma unor situații de criză sau urgențe civile. contrainsurgență și reconstrucție postconflict vor avea o pondere însemnată. în sprijinul autorităților publice. de la măsurile de prevenire a crizelor până la apărarea colectivă. Informații pentru apărare Activitatea de informații pentru apărare contribuie la realizarea securității naționale și reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni desfășurate de structuri specializate în scopul informării oportune a factorilor de decizie. — creșterea eficienței privind controlul exporturilor și importurilor de produse militare și cu dublă utilizare în vederea combaterii acumulărilor destabilizatoare de armamente convenționale. — perfecționarea sistemului național de management al crizelor. Constituirea comunității de informații reprezintă direcția majoră a procesului de dezvoltare a activității de informații la nivel național. De asemenea. — dezvoltarea pe baza standardelor NATO și ale Uniunii Europene a rețelelor de comunicații și informatice ale tuturor structurilor implicate în sistemul național de apărare și interconectarea acestora cu Sistemul general de comunicații NATO (NGCS). în rândul cărora misiunile antiteroriste. — întărirea cooperării internaționale și interinstituționale în vederea combaterii proliferării armelor de distrugere în masă. România va promova și va continua să participe la inițiative menite să dezvolte capacitatea statelor de a răspunde la amenințările legate de proliferarea armelor de distrugere în masă. — implementarea noului model de management al resurselor umane. asumate față de NATO și Uniunea Europeană. 799/28. orientate spre obiective. pe baza expertizei și experienței dobândite prin asumarea unor responsabilități importante la nivel regional și internațional. România va consolida dialogul cu statele membre ale Uniunii Europene și SUA în domeniul controlului exporturilor strategice. pentru gestionarea întregului spectru al crizelor interne sau externe. Principalele direcții de acțiune în domeniul transformării militare sunt: — finalizarea revizuirii structurii de forțe și a procesului de operaționalizare. la operațiile UE și ale altor organizații internaționale. — creșterea calității vieții personalului militar și civil și a nivelului de pregătire a acestuia. va fi acordată o atenție deosebită cooperării cu organizațiile neguvernamentale.2008 — valorificarea superioară a tehnologiilor specifice. Acest sistem va urmări asigurarea unui nivel optim de pregătire și planificare operațională și funcționalitate a tuturor structurilor de decizie și execuție cu responsabilități în domeniu. precum și la măsuri de tip „coaliție”. entități care joacă un rol tot mai important în actualele operații de stabilizare și reconstrucție. autoritățile locale au un rol major în pregătirea populației pentru situații de criză și în gestionarea intervențiilor.3. 3. De asemenea. De asemenea. prin asigurarea resurselor umane.

cât și în cadrul NATO și al Uniunii Europene. tehnologiilor și armamentelor. pe plan extern. — prevenirea poluării industriale și managementul deșeurilor. — întărirea capacității instituționale. 3. Garantarea securității ecologice a țării se va realiza prin: — consolidarea cadrului legislativ și adaptarea la normele comunitare. aceasta va fi realizată prin îndeplinirea condițiilor de siguranță nucleară și radiologică a tuturor activităților de profil. bilateral. De asemenea. ale NATO și ale Uniunii Europene. concomitent cu constituirea la nivel național a unor capacități de informații care pot fi folosite în comun.7. subversiune. cât și la asigurarea resurselor necesare pentru continuarea reformei și modernizarea sectorului de securitate și apărare. direcțiile de acțiune specifice vor include: — promovarea și apărarea. — asigurarea securității informațiilor clasificate în conformitate cu cerințele standardelor naționale. — modernizarea și retehnologizarea capacităților de producție militară. respectiv funcționarea independentă a elementelor acesteia.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. a intereselor naționale. comunitatea de informații va asigura coordonarea și eliminarea redundanțelor în activitățile specifice. — participarea la programe și proiecte internaționale. Educația Punerea în valoare și dezvoltarea potențialului cultural. Vor fi avute în vedere următoarele direcții principale de acțiune: — îmbunătățirea procesului de cercetare și dezvoltare în domenii cu impact asupra politicii de securitate și apărare. — securitatea instalațiilor nucleare dezafectate. 799/28. o coordonată esențială a îmbunătățirii vieții populației și a creșterii prosperității cetățenilor. 3. Comunitatea de informații permite îndeplinirea misiunilor specifice. Asigurarea dezvoltării economice durabile a țării contribuie atât la creșterea nivelului de securitate individuală a cetățenilor.6. concomitent cu o mai bună coordonare a activității de informații la nivel strategic. În ceea ce privește asigurarea securității nucleare naționale.8. Armata și celelalte structuri cu responsabilități în domeniul apărării se vor alinia la eforturile naționale de susținere și extindere a acțiunilor de refacere și conservare a mediului. crimă organizată). Industria de apărare. Pentru asigurarea unui caracter proactiv al activității de informații pentru apărare. — modernizarea sistemului informațional pentru avertizarea și alarmarea populației. în special a celor umane. europene și bilaterale în domenii de vârf ale științei și tehnologiei. — creșterea eficienței activității informativ-operative și orientarea acesteia pe priorități și domenii ale amenințărilor TESSOC (terorism. Economia și industria de apărare Creșterea economică durabilă și progresul tehnologic sunt factori cheie ai garantării securității României. inclusiv prin cooperarea cu firme de profil. parte componentă a industriei naționale.XI. contrainformațiilor și securității și armonizarea acestuia cu reglementările NATO și ale Uniunii Europene. — promovarea culturii de securitate în parteneriat cu societatea civilă. Nr. — corelarea cu dinamica procesului de transformare a capacității de apărare. 3. . Pentru asigurarea unei activități coerente de informații la nivel național. în mod prioritar. precum și cu nevoile reale ale sistemului național de securitate și apărare. conform standardelor cerințelor de securitate și apărare a țării. Mediul Apărarea trebuie să acorde o importanță deosebită protecției mediului. — adaptarea permanentă a fluxului informativ pentru sprijinul eficient al fundamentării deciziilor.2008 de funcționare integrată a instituțiilor de informații și securitate. joacă un rol important în susținerea procesului de construcție și dezvoltare a capabilităților de apărare. se vor urmări cu prioritate următoarele direcții de acțiune: — finalizarea restructurării în vederea eficientizării activităților pe criterii de rentabilitate. 7 — conectarea la programele și proiectele Agenției europene de apărare (EDA) în domeniul cercetării. — armonizarea învățământului militar cu politicile naționale din domeniul educației și asigurarea specialiștilor de înaltă clasă. — perfecționarea cadrului normativ și procedural în domeniul informațiilor. Comunitatea de informații asigură o funcționare în parteneriat instituționalizat a serviciilor de informații și securitate. din țări membre NATO și ale Uniunii Europene. sabotaj. asigură interoperabilitatea și dezvoltarea sistemelor adecvate de comunicații necesare schimbului de informații eficient între elementele acesteia. protejarea populației. PARTEA I. — dezvoltarea raporturilor de colaborare cu instituțiile de informații și securitate atât la nivel național. În acest sens. CAPITOLUL 4 Resursele pentru apărare Susținerea eforturilor naționale pentru dezvoltarea capabilităților necesare în domeniul securității și apărării se va baza pe utilizarea eficientă a întregii game de resurse la dispoziție. precum și ale celor din armatele statelor membre NATO. — dezvoltarea capacităților strategice de culegere de informații și de analiză multisursă. a factorilor de mediu și a bunurilor materiale. — apărarea împotriva dezastrelor. care își păstrează atribuțiile și misiunile specifice. spionaj. Acestea vor promova trecerea la activități și tehnologii mai puțin poluante și vor acorda atenție sporită reducerii impactului negativ produs de activitățile militare asupra mediului înconjurător. științific și uman de care dispune România constituie o componentă și o resursă esențială a securității și modernizării societății românești. materiale și financiare. — pregătirea populației pentru situații de criză și de urgențe civile.

resurselor umane. Mecanisme pentru managementul resurselor apărării Planificarea apărării se realizează integrat — prin utilizarea corelată a politicilor. perfecționare și promovare a personalului. în acord cu politicile specifice ale NATO și Uniunii Europene. b) Resurse financiare Atenția este concentrată asupra utilizării acestor resurse cu eficiență. — dezvoltarea sistemului de transport al resurselor energetice. — creșterea transparenței utilizării fondurilor publice și a responsabilității față de contribuabil. de către instituțiile cu responsabilități în domeniul apărării. organizațiilor și organismelor guvernamentale și neguvernamentale. astfel încât să se asigure necesarul de profesioniști în domeniul apărării. — generalizarea aplicării managementului resurselor pe bază de programe multianuale și priorități de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității și apărării. 799/28. modernizarea și dezvoltarea infrastructurilor de transport. Principalele direcții de acțiune pentru modernizarea infrastructurii sunt: — menținerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin reabilitarea și modernizarea infrastructurilor civile și militare. O atenție sporită se va acorda intensificării eforturilor pentru satisfacerea cerințelor privind înzestrarea forțelor care participă la misiuni internaționale. prin dezvoltarea de proiecte și programe cu participarea instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării. în concordanță cu dezvoltările Uniunii Europene în acest domeniu. viabile și sigure. — promovarea unor proiecte de infrastructură care să fie finanțate din fondurile comune ale NATO. permite identificarea constrângerilor. Profesionalizarea sectorului de apărare Managementul resurselor umane vizează crearea unor mecanisme eficiente de selecționare. — promovarea tehnologiilor de transport ecologic.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. * * * Strategia națională de apărare a țării pune în prim-plan interesul comun al tuturor cetățenilor României: asigurarea apărării naționale prin dezvoltarea unei capacități de apărare optime pentru a asigura un răspuns eficient la provocările mediului actual de securitate. modernizarea și dezvoltarea facilităților de infrastructură oferite NATO pentru HNS. potrivit priorităților. De asemenea. inclusiv pentru îndeplinirea responsabilităților asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene sau al coalițiilor internaționale. Ierarhizarea și etapizarea proiectelor de infrastructură au la bază cerințele impuse de obiectivele prioritare în domeniu și posibilitățile de acoperire a efortului financiar necesar realizării lor. Planificarea multianuală face posibilă integrarea într-un sistem unitar a obiectivelor pe termen scurt.2. Resurse materiale și financiare a) Infrastructura strategică Metoda finanțării de la bugetul de stat pe baza programelor și proiectelor concrete determină atribuirea unui rol mai activ bugetului de stat în reformele din domeniul securității și apărării. operatorilor economici din sectorul public și din sectorul privat. orientând întreaga gestiune financiară spre obiective.1. din surse naționale . limitărilor și restricțiilor de orice fel care pot afecta îndeplinirea obiectivelor asumate și luarea în timp oportun a măsurilor de diminuare a eventualelor efecte negative. În funcție de evoluția evenimentelor determinante din mediul intern și internațional de securitate. — pregătirea. — asigurarea reconversiei profesionale a personalului disponibilizat. — reabilitarea. în special aerian și maritim. capabilă a fi integrată în sistemul european de comunicații. ceea ce conferă o perspectivă de ansamblu asupra stabilității și predictibilității strategiilor sectoriale ale acestora. Direcțiile principale de acțiune în domeniul profesionalizării vor fi: — proiectarea și implementarea unui management modern și performant al carierei individuale a personalului civil și militar. Susținerea dezvoltării durabile a economiei și realizarea obiectivelor strategice de apărare necesită dezvoltarea unei rețele de infrastructuri fizice.2008 și internaționale. Strategia națională de apărare a țării poate fi modificată și adaptată. Realizarea proiectelor de infrastructură presupune identificarea și alocarea resurselor necesare. cooperare și parteneriat. — perfecționarea sistemului de pregătire a populației pentru apărare. Susținerea și materializarea obiectivelor strategiei solicită angajare responsabilă și patriotism din partea cetățenilor. — realizarea unei infrastructuri de comunicații moderne. specializate și eficiente. performanțe și rezultate. compatibile cu infrastructurile europene.XI. Alocarea resurselor financiare se va face prin asigurarea unui nivel care să permită îndeplinirea misiunilor și angajamentelor asumate în acest domeniu. Se va urmări consolidarea proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite pe bază de programe. urmărindu-se următoarele direcții generale de acțiune: — îmbunătățirea coordonării între puterea legislativă și cea executivă privind luarea deciziilor în alocarea resurselor destinate apărării țării. PARTEA I. 4. 4. formare. mediu și lung la nivelul tuturor elementelor componente ale instituțiilor cu responsabilități în domeniul apărării și dimensionarea într-un mod realist a resurselor necesare susținerii acestora. a controlului instituțiilor implicate în managementul resurselor. precum și a exercitării controlului parlamentar asupra acestora. 4. a societății românești în ansamblul ei. Managementul resurselor umane.3. — armonizarea sistemului de formare și perfecționare a personalului din domeniul apărării cu reforma sistemului educațional național. care să confere siguranță și încredere cetățenilor României. care să ofere facilități și capabilități sporite. Nr. Implementarea prevederilor Strategiei naționale de apărare a țării se va realiza potrivit competențelor. materiale și financiare pentru apărare — și are în vedere realizarea tuturor capabilităților în domeniul apărării. România apreciază că apărarea țării trebuie afirmată și promovată prin dialog politic. Ca stat european.

nr. vecinătăți: Casa Laroche”. teren = 229. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. suprafață desfășurată = 3. șopron. — poziția 699. — poziția 703. teren”.. teren = 480. vecinătăți: Camera de Comerț Bihor. precum și al municipiilor.175 mp. — poziția 696. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala ajutătoare Popești (clădire școală. — poziția 706. suprafață teren = 12.044 mp. post trafo și teren aferent)”. birouri. Iosif Vulcan nr. CF 1871”. cadastral 478 Oradea. PARTEA I. Oradea. cadastral 8339. 786. str. magazie. Aurel Lazăr nr. nivele 2. nr. teren = 332. CF 11237.836.724”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 25. Capitolul II va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea”.D.169 mp. 42. garaj. Oradea. I. — poziția 698. vecinătăți: R. suprafață construită = 3.160 mp. bloc alimentar. orașelor și comunelor din județul Bihor. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Aurel Lazăr — muzeu memorial. cadastral 8288. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd (clădire școală. Oradea. suprafață construită = 824 mp. Roman Ciorogariu nr. birouri. vecinătăți: parc domeniu public”. Stadion Voința”. intrări subsol. C+D. cu modificările și completările ulterioare. anexă.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. nivele 2. teren = 884. ateliere. suprafață teren = 4. S+P+1E. sală sport. 48. suprafață teren = 1. casă pompe.526 mp.927. Romtelecom — Direcția de Telecomunicații Bihor. cadastral 115. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 41. post trafo.858”. magazie.131. S+P+2E. magazie. topo 557 Oradea. 1 Oradea (clădire școală. suprafață construită = 1. publicată în Monitorul Oficial al României. 16. S+P+2E. regim de înălțime P. rezervor. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc.649 mp. regim de înălțime P. atelier. suprafață teren = 555 mp. cadastral 328. nr. 21 alin.309 mp. b) se modifică următoarele poziții la secțiunea I „Bunuri imobile” lit. nr. suprafață teren = 2. Popești. Capitolul III va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. cadastral 8290.369”.XI. școală + ateliere + birouri. spălătorie + garaj. Parcul Traian. nr. 702. vecinătăți: Str. — poziția 697. teren = 51. CF 7940 N. — poziția 705. suprafață teren = 4. orașelor și comunelor din județul Bihor În temeiul art. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. șopron. nr. teren = 266. 784. suprafață teren = 1. Tileagd. magazie.191.018. str. garaj. vecinătăți: Grădinița nr. 11. șoproane. se modifică și se completează după cum urmează: 1. 1 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bihor”: a) se abrogă pozițiile: 701. regim de înălțime P. Str.130 mp. nivele 2. La anexa nr. republicată. Unirii nr. George Barițiu nr. cabinet kinetoterapie. nr.774 mp. punct termic.049 mp.047”. 38. locuințe particulare”. regim de înălțime S+P. Capitolul V va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea”. str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «Ioan Bococi» Oradea (clădire internat și cantină. teren = 112. ateliere și teren aferent)”.D. Unirii. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. locuințe particulare”. Capitolul IV va avea următoarea denumire: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea”. pivniță.490”. 108 din Constituția României. vecinătăți: domeniu public”. centrală termică. 782.273. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. CFM. suprafață construită = 769 mp. str. suprafață construită = 208 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. anul terminării construcției 1879. precum și al municipiilor.029. — poziția 700. regim de înălțime P. 796 și 798.660 mp. 671 și 671 bis din 10 septembrie 2002.604.873. rezervor. 724. clădire școală veche și cabină portar)”. grădini. administrativ. magazie + micromenaj. cadastral 81. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. nr.660. regim de înălțime P. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Iosif Vulcan — muzeu memorial. suprafață construită = 2. Partea I. nr. 785. și al art. (3) din Legea nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. ateliere. vecinătăți: locuințe particulare”. nr. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. săli clase și sport. suprafață construită = 3.448. vecinătăți: șosea.A. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Muzeul Memorial Ady Endre — muzeu și teren”. . Moscovei.2008 9 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.246 mp .782 mp. cadastral 392 Oradea. nr. — Hotărârea Guvernului nr. 723. suprafață construită = 427 mp. str. Menumorut nr. Art. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 255. Tudor Vladimirescu nr. suprafață teren = 243 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 512. regim de înălțime P–P+3E. șopron. cu modificările și completările ulterioare. Str. str. magazie lemne. club. ateliere + cantină. — poziția 704.819”.F. Oradea.. anul terminării construcției 1882.947”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 13. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala de Arte și Meserii «George Barițiu» Oradea (școală corp A. Roman Ciorogariu”. Nr.F. suprafață teren = 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc. platformă gunoi și teren)”. 794. regim de înălțime S+P. suprafață construită = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1.109. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea (clădire și teren)”. 711. 41. 1 Oradea”. anexe. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor. 731. P+1.497”. anul terminării construcției 1865. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. CF 1892. 9.994. teren = 108. str. terasă și teren”. CF 7939 N. 13. S+P+1E. regim de înălțime S+P. B „Clădiri și terenuri”: Capitolul I va avea următoarea denumire: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tileagd”. clădire contoare și teren)”. B.44. internat. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: loc.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 733. P+3.I. vecinătăți: proprietăți particulare. Spitalul Militar Județean. centrală termică.639 mp. B. — poziția 734. spălătorie. 1 Oradea — secții copii. str. punct termic.XI. Str. cabină portar și teren”. biserică ortodoxă. — poziția 714.138 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Tinca — case. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul de Psihiatrie Nucet — Pavilion A. teren = 191. str. coteț porci. teren = 487. — poziția 725. vecinătăți: curți. atelier de întreținere. Str. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. vecinătăți: Grădina de Vară a Teatrului de Stat. suprafață teren = 10. — poziția 736.527”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat Oradea — clădire teatru și teren”. nivele 4. grădini și str. suprafață teren = 533 mp. 3.085. P+3. regim de înălțime P.206”. magazii. Poliția Municipiului Oradea”.789”. suprafață teren = 508 mp. cadastral 215. CF 907 Beiuș. suprafață teren = 1. Pescărușului”. Capitolul XIII va avea următoarea denumire: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al județului Bihor”. cadastral 419. Ștei. cadastral 222. Nr. rezervor gaz. hidrofor. Pescărușului nr. cadastral 2088. Nicolae Jiga nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 728.2008 își desfășoară activitatea la parterul fostei policlinici de adulți”. 37.995 mp. C+D. beci alimente. vecinătăți: case particulare. — poziția 733. — poziția 730. nr. kinetoterapie. suprafață construită = 491 mp. 2 — casă de copii. arhivă.F.016.998 mp. — poziția 732. boxe pentru porci. suprafață construită = 1. 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 171. Capitolul XX va avea următoarea denumire: „Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor”.140”.F. teren = 43. nr.616. birouri. suprafață construită = 973 mp.. sală de mese. Republicii nr. — poziția 716. CF 8553 N.. Str. punct termic. suprafață construită = 3. corp anexă cantină și teren aferent)”. Calea Bihorului nr.020. CF 7941 N. — poziția 715. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul pentru Situații de Urgență «Crișana» al Județului Bihor — magazie atelier și cameră de odihnă. Grădinița nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 801. clădire L. șopron. wc și teren”.128”. suprafață construită = 5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. — poziția 707. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: com. garaj auto”.055.D. Republicii. vecinătăți: Clădirea se află în incinta Spitalului Orășenesc”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Filiala Băile Felix — bibliotecă și teren”.408”. cadastral 214. Dunărea nr.647”. Aurel Vlaicu. depozite cărbune. regim de înălțime P+1.556 mp. regim de înălțime P+1. CF 123 N. str.290”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. depozit deșeuri.587 mp. bucătărie. complex comercial.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 160. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 46”. suprafață construită = 342 mp. șopron. casă pompă. uscătorie.938”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 14. spălătorie. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.. nr. topo 736. cadastral 8292. Mihai Viteazu”.159.. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatrul de Stat pentru Copii și Tineret Arcadia — Oradea”. P. vecinătăți: curți. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. clădire spălătorie și lenjerie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca.P. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. suprafață construită = 785 mp. nr.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 2 Oradea – internat. folosința actuală: spital de psihiatrie. rampă și teren”. — poziția 726. garaje. baracă metalică. CF 214 N.606. teren = 4. suprafață teren = 5. Armatei Române. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Nucet. morgă. suprafață construită = 1. suprafață teren = 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 49. Traian nr. vecinătăți: locuințe particulare. regim de înălțime P. Str. teren = 451. anul terminării construcției 1900. Bihor”. teren = 22. CF 122 N. vecinătăți: Str. clădire condici. teren = 129. garaj și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. cadastral 216.306. nr. vecinătăți: Serviciul de ambulanță . 2—4. 1.552”. suprafață construită = 162 mp. corp administrativ. — poziția 737. Băile Felix.750”. Cantacuzino nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: str. 10. șopron.F. șopron.872”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 4. CF 362 N. vecinătăți: DN 76. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament nr. pavilion I. centrală termică. centru tranzit copii traficați. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 12. suprafață construită = 1.095 mp. nr. 799/28.063”.C. suprafață teren = 59. suprafață teren = 5.528”. — poziția 713. regim de înălțime S+P+2E. suprafață teren = 534 mp.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. PARTEA I. grup electrogen și teren”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 700. Stadion F. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. centrală termică.898”. nr. Feldioarei nr. nr. scenă și teren”. str. str. anexă.868”. suprafață teren = 1. nivele 3.267. teren = 197. vecinătăți: proprietăți particulare. Restaurantul Lotus”. Piața Ferdinand nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă de tip familial Bușiția nr. Ion Bușiția nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare a Copiilor cu Handicap Tinca – clădire sediu N. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Municipiului Beiuș (ateliere. cadastral 9037.743”. intrare subsol..744”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 42. P+2. padoc. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 29. Traian”. cadastral 8293. bloc alimentar. 13. vecinătăți: Str.D. cămară și teren”. suprafață construită = 2.992”. anexă. teren = 934. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Tinca. teren = 44.419 mp.. nr. anul construcției 1882 — 1954—1979. — poziția 727.002. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Militar Județean Bihor — birouri. cadastral 9263. suprafață teren = 2. casă de locuit. garaj. str.D.889 mp. suprafață de teren.F. 30.D. suprafață construită = 76 mp.D. Armatei Române nr. — poziția 709. bucătărie.493. 5. 737.D. Str. depozit materiale. CF 121 N. cabină portar.675. — poziția 712.F. Traian Lalescu nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110.F. P.562”. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Salonta. regim de înălțime P.956.969 mp. regim de înălțime P–Dm+P+3E. suprafață teren aferent = 270 mp.218. locuințe particulare”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.693. — poziția 721. șopron. magazie. magazie ateliere. coloana 5 va avea următorul cuprins: „558. spălătorie. teren = 916. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Beiuș. folosința actuală: serviciu de ambulanță. clădire pază.300 mp. clădire PSI.891 mp. vecinătăți: lacul cu nuferi.296 mp. cabină portar. Sânmartin. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. clădire pază. 2. Hotel Astoria. arhiva și birouri ale Consiliului Județean Bihor. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Serviciul de Ambulanță Salonta — garaje. nr. teren = 39. S+P+1E. 1 și nr.D. punct termic și teren”. suprafață construită = 321 mp. 13.135.227 mp. grajd și teren”.80. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Tinca — clădire internat. grădini”. magazie. — poziția 729. clădire terapie ocupațională.F. Nr. clădiri administrative ale Teatrului de Stat”. — poziția 738. str.374. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 9. cadastral 10035.878.325 mp. birouri. — poziția 735.S.642. locuințe particulare”. magazii.

CF 598 N. anul construcției 1969. parter. suprafața construită = 150 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.D.D. — poziția 749. E = zonă înierbată.204”. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33”. S = drum incintă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.T.264 mp. cadastral 1588. suprafața construită = 587 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Garaj auto M. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.. S = seră flori”.D..F.942 mp. — poziția 761. E = platformă betonată. cadastral 1588. anul construcției 1963. regim de înălțime S + P. vecini = zonă înierbată”. rezervor. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți: E = zonă înierbată. suprafața desfășurată = 146 mp. suprafața desfășurată = 263 mp. vecinătăți: grădini. 2. cadastral 79. suprafață construită = 618 mp. anul construcției 1967. cadastral 1588. — poziția 746.F. suprafața construită = 448 mp. — poziția 754. cadastral 1588.982”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Balizaj luminos pentru dirijarea aeronavelor la sol pe firul director și conturul căilor de mișcare. nr. V = DN–79. cabină portar și teren”. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare tuburi de hidrogen necesare pentru umplerea baloanelor. case”.517”. N = platformă betonată. S = drum la PID”. — poziția 758. cadastral 1588. — poziția 745. E = Aeroport”. suprafața construită = 111 mp.T. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35. V = platformă betonată. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservirea aeronavelor la sol cuprinzând calea de rulare și platforma de îmbarcare–debarcare pasageri. — poziția 755. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 610. E = drum incintă. anul construcției 1967. E = zonă înierbată. anul construcției 1967. Lungimea = 250 ml. nr. suprafața desfășurată = 8 mp. cadastral 1588.976”.2008 — poziția 739.856”.D.266 mp. nr.230”. anul construcției 1967. anul construcției 1967. anul construcției 1993. CF 598 N. S = hidrofor”. suprafața construită = 2. 799/28. Calea Aradului km 6. nr. — poziția 760. suprafața construită = 2.A. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „fără utilizare. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Bratca. suprafața construită = 100 mp. E = Aerogară. nr.269.. N = clădire industrială. CF 598 N.D. N + S = parcări auto.H. suprafață teren = 12..F. parter.721”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „parcare M. cadastral 1588. suprafața desfășurată = 64 mp.444”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 1. S = uzina electrică. coloana 5 va avea următorul cuprins: „161. nr. suprafața aferentă = 100 mp.F. Bratca — clădire internat.A. S = clădire trafic”. ateliere. N = drum incintă.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. vecini = zonă înierbată”. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.D. anul construcției 1998.140 mp.A. — poziția 743 este inclusă la poziția 738. suprafața desfășurată = 150 mp. suprafața construită = 8 mp.230”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: localitatea Popești.C.. CF 598 N.405”. anul construcției 1969. 80. Vecini = Zona înierbată”. suprafața construită = 64 mp.D. — poziția 756.D.. centrală termică la demisol. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 82. coloana 3 va avea următorul cuprins: „cazare personal pentru paza și apărarea Aeroportului. cadastral 1588. N = baracă metalică. CF 598 N.. anul construcției 1967. suprafața construită = 146 mp. — poziția 753. suprafața desfășurată = 111 mp. CF 598 N. — poziția 748. CF 598 N. suprafața desfășurată = 70 mp. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Deservire cu energie electrică a Aeroportului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „47.F. cadastral 187. cadastral 1588. anul construcției 1967.D. Vecini=zona înierbată”. cadastral 1588. V = rezervoare apă.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Administrativ. vecinătăți: blocuri. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”. suprafața construită = 62 mp. .607”. E = rampă auto. nr. CF 598 N.. S. platformă rezervor gaz. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298”.323 mp. parter + nivel 1.F. V = drum incintă. suprafața construită = 227 mp. S = drum incintă”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.F.F. suprafața construită = 20 mp. terase. deservire trafic aerian.942 mp. V = drum incintă. V = DN—79. nr.554”. teren = 872. Bloc tehnic”. S = zonă înierbată”. S = Bloc tehnic. nr. parter + conține Turnul de control P + 4. operațional. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Tinerii cu Handicap — C. S = Nojorid. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „deservire pasageri și servicii care concură la aceasta. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. 83.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Împrejmuire la șosea pe latura vestică la DN 75. V = Alee de acces zona tehnică. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484.. — poziția 744. suprafața construită = 70 mp. parter. cadastral 1588”. suprafața construită = 101. platforma betonată. suprafața desfășurată = 479 mp. nr. N = drum incintă. suprafața desfășurată = 227 mp. anul construcției 1969. N = Uzina electrică. cadastral 1588. suprafața construită = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Accesul principal de la șosea la Aerogară și zona tehnică.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Înmagazinare apă potabilă. suprafață construită = 1.148”. suprafață teren = 3. suprafața construită = 263 mp. «Apele Române». N = drum depozit carburanți. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. suprafața desfășurată = 100 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „77. suprafața desfășurată = 737 mp. nr. cadastral 1588.510”. CF 598 N. Calea Aradului km 6. V = drum incintă”. V = R.788”. anul construcției 1997. parter + 11 nivel 1. cadastral 1588. parter. CF 598 N..F. E = baracă metalică.149”. CF 598 N. parter.”. anul construcției 1972. anul construcției 1966–1967. — poziția 762. Nr.F. anul construcției 1974. E = platformă betonată.R. — poziția 747. E = pășune. parter. nr. — poziția 751.F..F. E.D.942”. nr. anul construcției 1969. — poziția 750. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Acces auto la platformă. N = Municipiul Oradea”. suprafața desfășurată = 101. teren = 230. suprafața construită = 479 mp. — poziția 759.D.F. N = Drum acces nr. nr.291. coloana 3 va avea următorul cuprins: „magazie materiale. teren de joc și teren”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Seră flori.587”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pentru amplasarea aparatelor meteorologice. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stație de observație meteo.. Teren de joc — clădire internat. V = DN—79. parter. CF 598 N. — poziția 763. V = DN—79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „bufet incintă. vestiare. nr. S = parcare personal”.539 mp. parter. PARTEA I.D.D. nr. V = rampă auto.170 mp.710. nr.F. Calea Aradului km 6 cu vecinătăți. CF 598 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. anul construcției 1974... suprafața desfășurată = 20 mp.F. suprafața desfășurată = 62 mp. V = drum acces aerogară”. Spitalul adulți Bratca”. N. demisol. suprafața desfășurată = 737 mp. nr. E = limita incintei. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de Plasament Popești și rezervor gaz.F. — poziția 752.747. — poziția 740 este inclusă la poziția 696. CF 598 N.D. — poziția 757. regim de înălțime P + 4. CF 598 N. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului.D. N = seră flori. V = clădire industrială.D. suprafața desfășurată = 2.038 mp. — poziția 742. — poziția 741. N = bloc tehnic.. parter. cadastral 1588.

”. suprafață teren = 2. «Petrom Aviation».31. centrală termică. scări exterioare. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Diosig”. nr.F. suprafață teren = 3. rezervor oxigen medicinal și teren)”. cabină rezervor apă și teren)”. Construcție punct termic”. — poziția 790. — poziția 782. Borșului nr.544. CF 598 N. — poziția 775. — poziția 767. cadastral 10033. 4”. bloc lenjerie. Calea Aradului km 6”. bl. — poziția 774. cabină portar. cadastral 1588. CF 598 N. cadastral 10036. construcție neterminată—zidărie. nr. CF 598 N. 3.36. Nr.051”. Suprafața aferentă = 14 mp. suprafața desfășurată = 56 mp. 33. 700 paturi P+8 (clădire spital. suprafața construită = 15. suprafață teren = 21. magazii. boxă tuburi de oxigen.063 mp. Staționar 2 Oradea (clădire spital.740”.D. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele de alimentare cu energie electrică a Aeroportului.32”. — poziția 771. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. nr. Suprafață aferentă = 15. — poziția 795. CF 598 N.131”. — poziția 789. Vecini = Incinta Aeroportului. hala de lucru. magazii și atelier. suprafață construită = 737 mp.15. nr.F.021”. — poziția 764. atelier electric și teren)”. suprafața desfășurată = 2 mp. Livezilor nr. suprafață fânețe = 1. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.”.E = drum acces aerogară”.S.D. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. nr.F. 35. 799/28.75”. V = DN—79. CF 598 N. seră flori.179 mp. bloc alimentar+spălătorie.D. grup electrogen. — poziția 777. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Platforme. Str.D. I. clădire compusă din spațiul de la parterul blocului P + 2E. Str.”. 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: comuna Șuncuiuș.375”. — poziția 791. alei acces și trotuare.202 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36”. magazii.452. magazii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Incinta Aeroportului. rezervor apă. anul construcției 1974.544 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 34.D. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Consiliul Local al Comunei Șuncuiuș”..024”. platformă tuburi de oxigen. Vecinătăți: case. platformă gunoi. cabină portar. coloana 5 va avea următorul cuprins: „207.F. CF 598 N. suprafață construită = 900 mp.”. suprafață teren fără construcții = 2.651 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 132. nr.164 mp. atelier tâmplărie. intrare pivniță. — poziția 772. Izvorului nr. suprafață teren = 1. case de locuit. pavilion. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. grădini.F. 20. nr.XI.F. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Depozitare resturi de gunoi și cremotoriu. cadastral 1588. nr. V = DN—79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 783”. suprafață construită = 1.F.166”.F. PARTEA I. — poziția 788. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 92.826..F.277.”.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos. laborator anatomie patologică. — poziția 787. — poziția 793.220. șopron. — poziția 776. Staționar I (atelier. teren = 11.548 mp.D.852”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.C. punct transformator și teren)”. cadastral 907”.D. suprafața desfășurată = 15. ateliere. — poziția 773. 4.D. grajd. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Alimentare cu apă a Aeroportului.254. cadastral 1588.556”.D.200 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. 57. șopron. — poziția 783. E = hidrofor. nr. suprafața desfășurată = 14 mp. suprafață teren = 26.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 377. nr. suprafață construită = 179 mp.F. 2”. rampă. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale — Punct termic”. barăci metalice. — poziția 780. coloana 5 va avea următorul cuprins: „510”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.550. — poziția 768.D. rezervor gaze. teren = 109.586. suprafață . șoproane..742”. teren = 2. suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52. suprafață construită = 890 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „369.Brătianu nr.879”. — poziția 770. Gheorghe Doja nr. 65. nr. teren = 306.508. Regim de înălțime: S+1E”.446”.F. cadastral 1588. Spitalului nr. biserică și teren)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „95. — poziția 792. teren = 2. cadastral 1588. «Petrom Aviation». coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Diosig. suprafață construită = 8. — poziția 779.385 mp.17. Str.166. copertină.F.C. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă și Senzorială Oradea. 50. teren = 214. Republicii nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. Borșului nr.663. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. corp administrativ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea.12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.F. rezervor apă.299”. cadastral 15. punct termic. cadastral 1588. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canalizarea apelor menajere și pluviale. CF 598 N. CF 598 N. dermatologie. CF 598 N. N = zonă înierbată. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Oradea. parcări. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. CF 11308 N. E = depozit combustibil S.507 mp. aleea Traian Vuia nr. suprafața construită = 14 mp. post trafo.”.028.C. intrare pivniță. N. 8. anul construcției 1969. magazie și stație de oxigen. cadastral 1588. cobaltoterapie. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „86”. nr. rezervor oxigen. CF 598 N. suprafață construită = 106.453. — poziția 769. suprafața totală=1.286 mp..875”.”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Colectarea și evacuarea apelor uzate.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 779”. — poziția 765. 1—2 Oradea. N = drum acces poarta nr. suprafață teren aferent = 250 mp (aflat în proprietatea Băncii Agricole în indiviziune)”.345”. suprafață teren = 210. suprafață construită = 312 mp.”.. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117. nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa de Asigurări Sociale (construcții administrative.010. rezervor subteran.063 mp. suprafața construită = 56 mp. str. Republicii nr. Str. str. teren = 119.12”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Punct control la intrare principală. Regim de înălțime P+2”. — poziția 781. CF 7942 N. stradă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 780”. anexe gospodărești (grajduri. 442. CF 11310 N.950. anul construcției 1967”.D. Str.D. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 5. S = drum acces S. — poziția 766. cadastral 1588. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 2. padocuri.F. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.003 mp. clădire compusă din spațiul de la parterul nr. S = drum acces poarta nr. nr.2008 construită = 3.202.570 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoarea este inclusă la poziția 777”. magazie. suprafața construită = 2 mp. V = DN—79. rezervor subteran.914 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adresa: Șos.892 mp inclusiv suprafețele ocupate de construcții. CF 11309 N. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea. — poziția 778.063 mp. cadastral 10333 și 10334. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețele pentru asigurarea agentului pentru încălzirea aerportului. nr. cadastral 8287.339”. parter.316.

guri de scurgere”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60. Centrul Zonal de Poliție Săcueni”.75”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.89”. — poziția 97. 336. cărămidă. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. — poziția 115.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. dintre care două sunt situate în cimitirul ortodox. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 21. 3. 2. 1.604”. — poziția 50.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.86”. CT II-493.1”. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str.953 mp”.653. 326.3.4”.52”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.3.99”.1”.3.20”.371. — poziția 101. lățime = 2.1”. — poziția 98.3”. 1992”. total = 1.4”.7.1”. Morii nr.3”.200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „522.3.071. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 342.09”.253.106.21”. — poziția 116. Str. — poziția 125. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.210”. 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Aleșd”: a) se abrogă următoarele poziții: 317. — poziția 10. suprafață = 2.7.55”.400”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Șoimul. — poziția 107. La anexa nr. 1998”. — poziția 65. 4556 Aleșd”.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.3. — poziția 42.747.1”. 1992”.954. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.7.721.7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59.3.1”.449.3.3. c) după poziția 362 se introduc 74 noi poziții. 770. — poziția 83.137. CT III-98. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. trotuare cu borduri de beton 1.690.7. dren”.7. — poziția 102. — poziția 7.608. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. suprastructură parcare.3.301.7.994. — poziția 110. 343. 2x500 mc.274.785.7. — poziția 797.468. PARTEA I.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. 1990. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 16. La anexa nr. 13 — poziția 89.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 141. suprafață = 1.000”.XI.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare a apelor uzate cu bazine de deshidratare a nămolurilor”.3. 320. nr. 318. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.582”.2008 blocului P + 3E. coloana 5 va avea următorul cuprins: „378.483”. pozițiile 799— 882. clădire compusă din parter și etaj (P+E) — se predă numai etajul parțial.17. — poziția 66. — poziția 88.718. coloana 5 va avea următorul cuprins: „13. — poziția 72.380. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 200 m. topo 1232/29/31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „CT I-6. lățime = 1. suprafața totală = 226 mp.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.7.3.080. 423.1”.1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.2”. Suprafață = 3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.7. 2. — poziția 111.7.3. topo 1147/1.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 126. — poziția 103.1”. — poziția 127.420”. 337. — poziția 129. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.79”. teren aferent = 173 mp”.730.7.455. 1931. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primărie Suprafață = 25 mp. — poziția 112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. topo 132/1.3. topo 937”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.73.1”.20”.3. lățime = 7 m.72. suprafață = 328 mp. 5 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș”: a) se abrogă următoarele poziții: 99.7.996. 347.363. Suprafață = 7.3. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1x1000 mc. — poziția 131. coloana 5 va avea următorul cuprins: „189. — poziția 32. pozițiile 363— 436. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „224. — poziția 87. — poziția 85.33”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989—2000”. nr. 1197/1/2”.033. — poziția 287.637. nr. total = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „109. 799/28.772. nr. — poziția 95. 321. în suprafață de 40 mp. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. canalizare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „434.234. construcție din beton armat cu instalații aferente.298. 1. planșeu. CF nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stație de captare a apei din Crișul Negru. cimitirul ortodox”.834.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată pe malul drept al Crișului Negru în amonte de municipiul Beiuș cu construcție tip parter. — poziția 104.547. — poziția 20. — poziția 106.614.46”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 74.710. — poziția 114. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7.20”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 283.549.12”. 525. una situată la intersecția DN 76 DJ 764 Beiuș — Budureasa cu o suprafață de 60 mp.722.7.40. topo 2118”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. Lungime = 680 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.7.812. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000. coloana 5 va avea următorul cuprins: „69. topo 984/1”.637. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1968. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 420 m. coloana 5 va avea următorul cuprins: „332. coloana 5 va avea următorul cuprins: „79.465. topo 722.210”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. — poziția 109.3.609. 319. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea . teren aferent = 600 mp”.385”. 1940. — poziția 46.200.940 mp. — poziția 84.400”. coloana 3 va avea următorul cuprins: Adresa: comuna Săcueni. nr. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „clădire = 266. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 600 m.16. — poziția 100.61”.30”.783. — poziția 108.50 m. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Inspectoratul de Poliție Județean Bihor.3. Samuil Vulcan.1”. — poziția 8. c) după poziția 798 se introduc 84 noi poziții. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 105.67”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4 troițe.3”.52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.28”. cuprinde platformă parcare.1”.400 mp.36”. — poziția 54. teren = 32.7.815”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.7. nr.418.3. suprafață = 9. conform anexei nr. lățime = 7 m.870 mp.335.400 buc. lățime = 12 m. — poziția 76. — poziția 86.000 m”.

cadastral 37. — poziția 140. CF nr. cu destinația de cazare și depozitare.006 mp”. 9 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Valea lui Mihai”: a) se abrogă următoarele poziții: 10. Suprafață construită = 476 mp. nr.11”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „464. 111.710”.11”.611”.039”. 110. 3. — poziția 151. Suprafață construită = 127 mp. 1066. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. suprafața ocupată 80 mp”. 6.360”. — poziția 136.433.060. — poziția 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. nr. conform anexei nr. 65.895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42.50. nr.739. La anexa nr. Zărandului nr.84 mp”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1967”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „484.752”. — poziția 140.678. „Str. Suprafață teren = 2. topo 1214/1. CF nr. cu clădire școlară veche.908.214 mp. General Mociulschi. — poziția 138. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 52. 107. — poziția 135. 1.09”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 6 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Marghita”: a) se abrogă următoarele poziții: 369.289 mp. 28.56. — poziția 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1928.572 mp”. II Rakoczi Ferenc nr. 618. laborator.3.76”.857”. Suprafață construită = 1.626 mp”. Suprafață construită = 750 mp. cadastral 26. La anexa nr. 131. cadastral 32.577.992 mp”. Suprafață teren = 6. construit din cărămidă cu demisol cu fundație din beton. 2.426.300”.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.468 mp. 77. nr.302 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. 75.899.291.900”. suprafața totală 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180.7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.162 mp. 2306. 109. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. topo 487/88”. 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „CF nr. topo 2305.000”. — poziția 135. 380. — poziția 122. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. 4. preluat de la UM 01343 Beiuș. școală cu 16 săli. ateliere copertină. Apaczai Csere Janos nr. topo 1002—1.901. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40.439 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1.02”. Suprafață construită = 715 mp. total = 6. 108.215. CF nr.6. 5. — poziția 147.958. nr.866.00.040. topo 994—290 mp și nr.498 mp”.81. CF nr.76. 118. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 43. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. CF nr. 2074. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. 5.609. 4. pozițiile 152— 185. reparații capitale muzeu în 2002. — poziția 4. 116.708. Suprafață teren = 5. 2004—2006”.155 mp. topo 1008—957 mp”. Reparații capitale Grup Școlar Ioan Ciordaș”. 112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 2002. 1 Decembrie 1918. b) după poziția 428 se introduc 6 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafața totală=13.523”. 11 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abram”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. Suprafață teren=9. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în parcul orășenesc. 408.123 mp”. — poziția 143. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 1. conform anexei nr. 15.920. Suprafață teren = 3.513. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins.91”. — poziția 137.45”. topo 1039/132. — poziția 3. 113.20”. cu o capacitate de 400 locuri. total = 669.333”. 405. magazie muzeu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafața totală = 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. — poziția 145.334 mp”.399 mp. — poziția 133. 5. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ștrand termal cu edificate”. Kalvin Janos nr. nr. preluat de la UM 01343 Beiuș. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. pozițiile 156— 178. 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.980 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39.70.000”. suprafața 150 mp”.5 ha situat pe Str.359. Bathori Istvan nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. nr.72. topo 487/88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Suprafață construită = 340 mp. cadastral 27. cadastral 31.060”. cadastral 33. Suprafață teren = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. General Mociulschi.055”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.68. Suprafață teren = 860 mp”. cabină portar în suprafață de 5. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.517. Suprafață construită = 354 mp.041”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. 1066. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. PARTEA I. 1066. suprafață = 1. 125. următorul cuprins: „2.2008 — poziția 123. nr.540”. Suprafață teren = 1. magazii anexe. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Teatru cinematograf (Armatei)”. c) după poziția 155 se introduc 23 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. Nr.2”. 1495. garaj.700”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.67.392. sală sport.400 mp”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „123. topo 1006—1.03”. 17. 1. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. pozițiile 429— 434.2”. 32. cadastral 34.889. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 146.171. nr.800”. CF nr. topo 487/88. topo 995—2. Worosmarty Mihaly nr. 1975”. Ioan Ciordaș nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 475. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.889.782. c) după poziția 151 se introduc 34 noi poziții.. 615/4. Suprafață construită = 267 mp. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 1936”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuință socială”. topo 957. — poziția 136. 103. Suprafață teren = 473 mp”.000”.3. nr. George Enescu nr. 183. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. — poziția 138. — poziția 154. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. suprafață = 1.977. Republicii nr. 799/28.812. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. Suprafață construită = 157 mp. cadastral 38.XI. nr. cadastral 23. cantină. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. nr. 1983. coloana 5 va avea următorul cuprins: „143. — poziția 143. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 117. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. situat în intravilanul orașului”. — poziția 134. 104.86”. nr. hală mașini. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. 432.054”.000”. — poziția 145. 105. — poziția 146.6. șarpantă cu învelitoare țiglă în suprafață totală de 1. topo 614/2. conform anexei nr.584”. nr. Samuil Vulcan nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. . total = 6. 41. 142.05”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat pe str. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „171.7. Ady Endre nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Locuințe pentru tineret ANL”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 144. 619. — poziția 144. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str.

— poziția 26.073”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.965”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.836”.066”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 16. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1094”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.070”.067”. adresa Iteu-Nou”.4 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.7 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Magazie spălătorie dispensar Abram”. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.092”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”.060. — poziția 29.091”.590”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 11. — poziția 49.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1977”.3”.2008 — poziția 6. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.061. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.050”.000”. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.020 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.051”.074”.057. — poziția 55.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.068”. suprafață ocupată 40 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „122. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „788. — poziția 66. suprafață ocupată 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.001. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1 km”. suprafață ocupată 0.577”.333”.6. — poziția 54. — poziția 64. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 63. — poziția 60.941”.278”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. suprafață ocupată 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 58. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.4”.000”.042”. — poziția 44. — poziția 9.000”.058. — poziția 19.333”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. suprafață ocupată 2. — poziția 22. — poziția 7.7.556”.278”.000”. — poziția 52. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.072”.056”.052”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.053”.045”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1970”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.047. coloana 5 va avea următorul cuprins: „281. — poziția 47.24.000”.4”. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212.046”. — poziția 56. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.241”. — poziția 57. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. — poziția 23. — poziția 65. suprafața aferentă 100 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. 799/28. suprafață ocupată 4.090”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1950”. .1 km”. — poziția 51.002”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 62.076”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”. suprafață ocupată 3. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.333”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „14. — poziția 61.069”.048”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.062.107”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „299. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.7 km”. — poziția 50. — poziția 14.063.043”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala veche Dijir 491 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod CAP Suiug”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. 15 — poziția 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.554”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.7. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod secretar 40 m Suiug”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.8 km”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.044”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.353”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.1.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață ocupată 2.075”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață aferentă 2.071”. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 53. — poziția 46. — poziția 15.093”.7 km”. — poziția 59.108”.077”. Nr.000”.059. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 25.358”.1.XI. — poziția 28. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „130. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81.3”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 24.24.554”.5 km”. „adresa: Iteu”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.3. — poziția 13. — poziția 48.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.678”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1963”.126”. — poziția 8.049”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.

3.3.2. — poziția 105. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. suprafață ocupată 12 mp”. PARTEA I. suprafață aferentă = 250 mp . coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.087”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.020”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.500”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.037”.000”.003.038”.16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000”. — poziția 107. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.086”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.082”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire păstorească Abram”.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 71.6.000”.028”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.102”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1.6.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.1”. — poziția 91.24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „ număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”.17.1”.1.6. — poziția 94. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.031”. — poziția 85.033”.4”. — poziția 101.1”.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1997”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.1.24. . coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. 799/28.1. — poziția 103. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.064”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.077”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 97. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire arhivă Primărie”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.1”.2”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.P.000”.2”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.084”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.1”. suprafață ocupată 2 km”.1”.032”.3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.034”.000”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 95. suprafață ocupată 36 mp + 36 mp”. — poziția 79. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.500”.17.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.6. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.1”. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.3.1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.025”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 83. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.3. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul C.4”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.085”.079”.000”.1.3.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casă locuit Silaghi Aurel”.083”.088”.4”.A. — poziția 110. — poziția 76.000”.2. Nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Casa Rogojinaru Suiug”.101”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1989”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. suprafață ocupată 2 km”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.000”.1”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 90. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 113.1”.2. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.2. — poziția 102.089”.494”. — poziția 98.1”. — poziția 87.17. — poziția 84.1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”.065”. — poziția 92.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 86.5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 74. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1973”.000”.080”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 104. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”.023”.1”.000”. — poziția 69.1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „2.000”.036.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC dispensar Suiug”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.081”.6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.1. — poziția 82. — poziția 73. — poziția 109. — poziția 70.000”. Suiug”.7”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.004.2008 — poziția 93.500”.027. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. — poziția 112. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.000”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.19”.2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 78.1.2.078”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.024”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.018”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.096”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.103”. — poziția 106.1.17. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.2” . coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. — poziția 108. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 99.2.8.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grajd comunal Abram”. — poziția 96. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață ocupată = 26 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.XI. — poziția 72. — poziția 89.1”.2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. — poziția 81.

87. suprafață totală = 0.5 m)”. 2 bucăți”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. 142. Str.467. — poziția 16. topo 924/2A1. Moldovei cu str. Trandafirilor. 2. nr. Oltului. 89. — poziția 32. — poziția 19.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1960”. 155. — poziția 10. — poziția 23. suprafață utilă = 0. pozițiile 176 — 178. Str.899.”. suprafață totală = 0. 156. Gaspar Andras din tuburi beton. Mureșului. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.04”. 141. 86.5”. 95.13”. 26. 113. 799/28. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 932/2A. Sălardului la Nord. Salcâmului situată între intersecția Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.900 ha. Salcâmului în partea de Vest — trotuar din beton pe partea nordică a străzii.168 ha.756 ha.099”.109”. lățime = 7 m. 6. 146. suprafață utilă = 0. conform anexei nr. Oltului situată adiacent cu Str. Menumorut la Est. 80. str. PARTEA I. Trandafirilor la Vest până la Est și terenuri agricole la sud. 144. 4972/21 și 4972/23”. topo 4972”.090 ha. Livada situată adiacent cu Str. pozițiile 120 — 131. Trandafirilor și la Est cu Str. Szent Peter situată între intersecția dintre Str. Gaspar Andras situat între DN 19 lângă școală pe lateralul cimitirului reformat. din beton cu diametru = 1. suprafață utilă = 0. 134. — poziția 33. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.168 ha. La anexa nr. lățime= 7 m”.37”. Piața Bisericii cu Arany Janos la NV până la pășune la Est.2”. Mureșului. 97. Str. asfaltat pe o lungime de 1. 96. 19. Barcăului adiacentă la Vest cu str.70”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. — poziția 17. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren”. lățime = 5 m”. în spatele dispensarului uman la Sud. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.105 ha. Piața Bisericii în centrul localității lângă biserica catolică la NV. 115. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — în pășune din tub de beton de diametru 400 mm. 119. La anexa nr.600 ha. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 145. str. 129. 77. 39.50”. topo 117”. 48.6”.320 ml”.236 ha (315 x 7. 75. Trandafirilor la Sud. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Abrămuț nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 47. — poziția 117. str. 7. nr. între intersecția străzii Gaspar Andras și cimitir pe partea de est și Str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 90. Viilor la SV și Str. 40. topo 924/2A2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.1”. 137. 7. — poziția 9. după poziția 175 se introduc 3 noi poziții. 28. Beiușului — adiacentă Str.0825 ha. Rozelor adiacentă Str. 114. topo 932/2A1. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Gării la Nord până la intersecția cu Str. Viilor. suprafață totală = 0. str. pășune — din beton peste vale Cheșmeu”. 2 buc. 18 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Biharia”: a) se abrogă următoarele poziții: 1. suprafață totală = 0. Arany Janos spre NV și pășune spre NE.5”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Gard din cărămidă Suiug”. 76. 103. 124. — poziția 31.5 m)”. 83. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.822. Szent Peter la Sud și depozit Kiskun la Nord — trotuar beton în partea estică a străzii. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. suprafață utilă = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.000 mm. 50. 85. 9. 121. 98. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. conform anexei nr.887. str. 44. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. suprafață utilă = 0. 45. Nr. 3. suprafață utilă = 0. lățime = 4 m.072 ha”. 79. Someșului nr. 143. până la intersecția cu str. topo 4972/1A. lungimea străzii asfaltate este de 950 ml”. Bihorului adiacentă intersecției str.9”. Str. — poziția 52. 41. 113 și 114. 139.264 ha.95”. nr. nr. 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „783. 25. Crișul Repede adiacentă la Vest cu Str. 46. . — poziția 22.225 ha. Arany Janos lângă piața veche — SE — trotuar drum din pavaj doar pe o parte a străzii. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.152 ha. — poziția 11. 135.6.080 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1.13”. suprafață totală = 0. — poziția 12. conform anexei nr. 74. str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. Str.38”. topo 932/2A. Cetății la Vest și str. nr. lungimea străzii asfaltate este de 430 ml.000”. Cetății între nr. 140.XI. La anexa nr. — poziția 30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 924/2B”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „254. suprafață totală = 0. trotuar beton partea estică a străzii. 81. 118. — poziția 34. nr.220 ha”. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „169. 91. c) după poziția 119 se introduc 12 noi poziții. 133.100”. 2.803”. — poziția 21. 132.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. topo 932/1A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. str. suprafață utilă = 0.240 ha. Str. — poziția 114.969.072 ha”. 88. — poziția 119. Str.13”. 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. Moldovei și Salcâmului la Vest — trotuar beton pe partea nordică a străzii. Arany Janos din beton acces văi de pe străzile adiacente cu diametrul = 800 mm. topo 932.0615 ha”. — poziția 36. 82. — poziția 35. suprafață totală = 0. 106. 5. coloana 3 va avea următorul cuprins: „număr de inventar 1. suprafață totală = 0. 151. 128. 92. — poziția 15. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 43. 14 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Aușeu”.994 ha. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 8. 12 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Abrămuț”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: poziția 25 și secțiunea II „Bunuri mobile”: pozițiile 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Moldovei situată între intersecția Str.000”. nr. — poziția 38. 131.098”.135 ha (300 x 4. 149. Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 136. suprafață utilă = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. Cetății și Piața Bisericii la Est. 127. 8. 17 — poziția 13. 36 și 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. Cetății la Vest și str. Salcâmului cu Str. suprafață utilă = 0. 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „635. pozițiile 31 — 44.240 ha. 49. suprafață totală = 1. intersectează str. — poziția 116. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 130. până la intersecția cu Str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „856. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.78”. topo 932 suprafață totală = 1.12”. Arany Janos la Est cu Str. nr. suprafață utilă = 0. suprafață utilă = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4. topo 4972/20. Arany Janos situat între Str. str. — poziția 14. suprafață totală = 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Menumorut la Est paralel cu Str.060 ha”. c) după poziția 30 se introduc 14 noi poziții. — poziția 20. 117.217. nr. nr. b) poziția 20.3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal asfaltat”. 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.26”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „16.200 mp.015. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare teren = 1.18 km. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.552”. — poziția 8. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1900”. str.64”.600”. — poziția 19. în intersecția str. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „303. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. 39. 79.315.66”. Gării. 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „264. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847”.142”.67 km pietruit”. — poziția 110. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediul vechi al Consiliului Local”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 5 va avea următorul cuprins: „368. 10. — poziția 100.04 ha.000”.64 km asfalt”. 41. Cetății adiacent cu str.504”.25”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „331.720”. — poziția 66. nr. — poziția 6.873”.70 km pietruit”.705 mp.25”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. — poziția 49. — poziția 35. 560 ml”. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. Valoare teren = 1. 900 ml”. La anexa nr.887”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „912. coloana 5 va avea următorul cuprins: „135.288”. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „174. nr. — poziția 125. 10. 1.027.85 km”. — poziția 57. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „974”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. — poziția 46. poziția 180. Str. — poziția 9. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.XI. — poziția 126. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.”.273”. Arany Janos — conductă azbociment. cadastral 159”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. capacitate 26 mp”. — poziția 53. 2. Piața Bisericii. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.165 mp”. suprafață construită = 200 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. suprafață construită = 100 mp.020 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 9.884”. — poziția 7.2008 11.12 km”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare clădire = 188. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala cu cls. nr.893”. — poziția 108. nr. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72.00 km asfalt. — poziția 73. 0.88 km asfalt. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 4+700-11+580. 21 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borș”: a) se abrogă următoarele poziții: 37. 100 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. suprafață construită = 260 mp P + II E”. conform anexei nr. suprafață teren=700 mp.21 km asfalt. — poziția 112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 1. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 228. coloana 5 va avea următorul cuprins: „436. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă cămin cultural”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu nr. — poziția 123. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 3.19 km pământ”. I—IV clădire veche”. suprafață utilă = 0.290 km pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „450.520”. — poziția 3. Cetății nr. cadastral 243. .701”.72 km pietruit”. — poziția 2. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „581. — poziția 11.030”. 799/28. — poziția 47.931”. — poziția 34. 6 situat în școlile de pe str. cadastral 1”. topo 17. 9. 40. b) după poziția 179 se introduce o nouă poziție. topo 8. 69. Szent Peter — arteziană 1 buc. 2006”. Trandafirilor suprafață teren = 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „63. — poziția 5. — poziția 120. Lungime = 4. 20 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Borod”: a) se abrogă pozițiile 148 și 171. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 11.00 ha”. 76.18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. La anexa nr.284”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2000—2004”.290 km. — poziția 4.280”.9”.644”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. 3.426. — poziția 138. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002—2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1971. coloana 3 va avea următorul cuprins: „km 0+000-4+290. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 7. Str. 66. conform anexei nr. 200. Lungime = 6. str. str. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Parc”. — poziția 148.880 km. Gaspar Andras în partea de Est.65”. 0.261. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.621”.100”. 56. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. Str. cu locuința medic. — poziția 63. 16”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8.64”.798. Moldovei — conductă polietilenă. 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În centrul localității Biharia lângă biserici. 67.26”. Trandafirilor nr.008”. — poziția 20.211”. — poziția 61.000”. 4. — poziția 36.800 ml”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84. Valoare teren = 453. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 6. 0.64 km. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.03”.174. c) după poziția 157 se introduc 7 noi poziții.896”. — poziția 99. — poziția 58. nr. suprafață construită = 215 mp P + 1E”. Szent Peter — conductă azbociment. Piața Bisericii centru — conductă zincată. 46. Str. Piața Bisericii cu Str. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cauaceu — cu jgheab”. nr. 700 ml + 350 ml”. — poziția 42. 3. 59.189”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „588. — poziția 147. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață = 22. — poziția 78. — poziția 51.074. suprafață teren = 1.785 km pietruit”.989”. — poziția 116. Gaspar Andras din țeavă zincată 250 ml + conductă polietilenă 1. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. topo 940.785 km. — poziția 43. str.58 km.03 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „194. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002— 2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 5 va avea următorul cuprins: „696. — poziția 109. Str.18 km asfalt. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48.81 km pietruit.824. Cetății. 74. Str.471. Oltului — din țeavă polietilenă 150 ml”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia. — poziția 33. 0. pozițiile 158 — 164.70”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „477. 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „902. coloana 5 va avea următorul cuprins: „793. suprafață teren = 1. Nr. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Biharia.273”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime = 1. topo 200/2.28 km asfalt.482. 0. — poziția 48. — poziția 111.

— poziția 19. — poziția 57. Nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 710”. topo 2. — poziția 15. — poziția 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 146.286.122 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „238. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. suprafață construită = 770 mp”. 297.412”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 98. — poziția 25. suprafață construită = 195 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330”. — poziția 22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mare nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Santăul Mare (magazie)”.67”. topo 129/1. — poziția 42.607.604. Valoare teren = 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la sediul Consiliului Local (magazie. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. 50.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40”. 164/5.773 mp”. Valoare teren = 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 10. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70”.379”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.58”. — poziția 31. 176.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. 11. suprafață construită = 532 mp.34”.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.044.086 mp”. pozițiile 82 — 98. suprafață curte = 4. nr. nr.880”.042”.75”. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. Valoare teren = 367. — poziția 13. — poziția 32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 80.84”. — poziția 20.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „59. 2004”. — poziția 6. garaj)”.033.000. 160. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 137. — poziția 39. 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. 175. — poziția 63.208”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 3.048. 200. 238/b. 1145. — poziția 44. — poziția 7. — poziția 18. Valoare teren = 90.67”.01”. — poziția 62. suprafață curte teren aferent = 2.2008 suprafață curte = 2. — poziția 27. — poziția 35. — poziția 26.487”.870 mp”. Valoare teren = 85. cadastral 160. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491.58”. 189. 26. suprafață construită = 450 mp. . topo 2. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. 27/a.700. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr.34”. — poziția 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.75”. nr. — poziția 16.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 244. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”. suprafață construită = 120 mp. — poziția 37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Santăul Mic nr.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 966.75”. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 3 va avea următorul cuprins: „suprafață construită = 150 mp. — poziția 4.929. suprafață curte = 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.387 mp”. — poziția 23.102. 2005”. 22 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bratca”: a) se abrogă următoarele poziții: 136.84”. Valoare teren = 213.571. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1996.000. Valoare teren = poziția 51”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 164. suprafață curte = 7. 19 — poziția 77. — poziția 65. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.84”.67”. — poziția 36.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 70.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.34”. topo 164/4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 17.077. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. — poziția 71.445”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 186. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. 198.83”.882”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 254. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. conform anexei nr.491. 201. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. — poziția 3.18”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74.162”.121. — poziția 29.84”. — poziția 64. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1870.75”. — poziția 33.558 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 372. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. Valoare teren = 42.68”.780.000”. — poziția 60. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Borș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 307. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 531. 799/28. — poziția 43.50”. — poziția 34. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament în clădirea postului de poliție Borș”. nr. cadastral 1144. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44.284 mp”. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. La anexa nr. 157. topo 238/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 5. c) după poziția 81 se introduc 17 noi poziții. Valoare teren = 97. Valoare teren = 151. — poziția 53. cadastral 243”. PARTEA I. suprafață construcție = 80 mp”. Valoare teren = 164.116”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 30.67”.066. suprafață construită = 180 mp. suprafață curte = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr.960”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 600. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Sîntion”. — poziția 68. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „358”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sîntion nr.000”.412. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 78. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 127. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 12. — poziția 52. Valoare teren = poziția 64”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexe la școala Borș (magazie).590 mp”. suprafață construită = 550 mp. — poziția 75.318”. — poziția 81.XI. nr.729”. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. cadastral 245. nr.816”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223. 165/4. 165/6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.34”. suprafață construită = 200 mp.524”. — poziția 24.75”. 3. — poziția 54. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. suprafața construită = 400 mp.67”.868. 165/7. cadastral 243. — poziția 73. — poziția 2. nr.34”. nr.34”. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 145. Valoare teren = 219. — poziția 58. Valoare teren = 101.67”. 3.000”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 41. suprafață curte = 6. suprafață curte = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „Valoare construcție = 323. cadastral 243. — poziția 21.262. — poziția 55. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. Valoare teren = 111. — poziția 11. — poziția 40.

— poziția 89.000”. — poziția 78. — poziția 90.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 62. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 106. — poziția 68.68”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 128. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 103.75”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.75”.000”. — poziția 70. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 51.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.386. — poziția 97. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 71. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”.000”. — poziția 105. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. PARTEA I. — poziția 87.84”.35”. — poziția 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 47.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. — poziția 48.50”.000”.491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268. — poziția 53. — poziția 121. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.01”. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „104. — poziția 82.01”.000”.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „557. — poziția 114.58”.000”. — poziția 127. — poziția 75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 130. Nr. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149.67”.000”.2008 — poziția 102. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 125.000”. — poziția 129. — poziția 116. — poziția 76. — poziția 64. — poziția 92.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „223.50”.193.000”. — poziția 124.50”. — poziția 55. — poziția 69.000”. — poziția 74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 101. — poziția 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. — poziția 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”.84”.000”.000”. — poziția 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208. — poziția 81. — poziția 133.17”.50”.386. — poziția 86.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 120.000”. — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 118. — poziția 54. — poziția 79. — poziția 57. — poziția 99. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „44. — poziția 108. — poziția 110.000”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 132. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.34”. — poziția 85. — poziția 112. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 63. — poziția 134.67”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 94. . — poziția 72.82”.84”.68”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „268.000”.69”.000”. 799/28. — poziția 131. — poziția 61. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. — poziția 98.000”.67”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „208.000”.000”. — poziția 115. — poziția 65.84”. — poziția 107.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ spre Pietriș 710 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.17”.000”.000”. — poziția 56.000”.34”.17”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „179”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „507. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 46.69”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 113. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596.000”. — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 88.20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.17”. — poziția 123. — poziția 80. — poziția 83. — poziția 49. — poziția 73.000”.XI.000”. — poziția 67.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 96.088. — poziția 95.01”.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „149. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.000”. — poziția 126.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 45. — poziția 109.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.42”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „74. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 117.50”. — poziția 59. — poziția 119.000”.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire suprafață = 123 mp și teren aferent în suprafață de 870 mp”. — poziția 137. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. 24. — poziția 138. — poziția 154.000”.84”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1491. coloana 5 va avea următorul cuprins: „442. coloana 5 va avea următorul cuprins: „921. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri de clădire suprafață = 239 mp și teren aferent în suprafață de 2. — poziția 180. — poziția 178. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500”. — poziția 177. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. — poziția 169. — poziția 142. — poziția 146. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500”. locuințe profesori suprafață = 274 mp.68”. — poziția 166. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.5 km”.84”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „136. topo 106 și 107”. — poziția 157.862”. — poziția 194. — poziția 192. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Apartament situat deasupra dispensarului uman Bratca”.430 mp înscris în CF 21 1469 Beznea sub nr. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ Miculești până în DJ 764 D 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447.51”. — poziția 156. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala nouă S04 Valea Crișului”.470”.000”. — poziția 165.67”. — poziția 144. situat între sediul primăriei și căminul cultural”.34”.68”. — poziția 182.206”. — poziția 140. — poziția 149.352.67”. — poziția 151. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. — poziția 143. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. — poziția 173. — poziția 141. — poziția 191.140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „250. înscris în CF 33 Valea Neagră sub nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „188. — poziția 200.806”.441”.34”. — poziția 163.000”. — poziția 201.000”. — poziția 158. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.345”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. — poziția 152.34”. PARTEA I.67”. — poziția 174. coloana 5 va avea următorul cuprins: „880. topo 2”.18”.836”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.01”.000”.163”. — poziția 185.2008 — poziția 135. — poziția 159. — poziția 198.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 189.790.100 mp înscris în CF 2039 Lorău — Ponoară — Remeți sub nr. — poziția 183.92”.000”. — poziția 150.60”. Nr.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34.071. — poziția 179. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 190.67”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „78. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62.50”.637”.50”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. — poziția 168.000”.02”. — poziția 167.01”. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 161. — poziția 170.18”.637”.139”. — poziția 162.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Apartament amplasat deasupra dispensarului uman Bratca.000”. — poziția 187. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 181. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.188”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. grădinița suprafață = 247 mp.361”. — poziția 147.044. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55. 250.636. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.044.000”. — poziția 197. — poziția 188. — poziția 148.18”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stația de epurare + canalizare”.402.50”. — poziția 145. — poziția 171.491.500”. — poziția 172. — poziția 196. — poziția 184.67”. 4. — poziția 164. — poziția 155. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.50”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Trei corpuri clădire suprafață = 440 mp. — poziția 153. topo 58 și 59”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 186. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. — poziția 139. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. — poziția 195. 92. coloana 5 va avea următorul cuprins: „284. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire și teren aferent în suprafață de 722 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 193.50”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „805. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31. magazii suprafață = 282 mp și teren aferent în suprafață de 5.50”.372”.000”. — poziția 199.

coloana 5 va avea următorul cuprins: „22”. — poziția 215. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 14. — poziția 211. — poziția 69. — poziția 68. 105.000”. — poziția 87.25. — poziția 6.2008 17. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. 48.34”.408”. 48/A. 5. — poziția 83. — poziția 214. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. pozițiile: 222— 232. — poziția 14. — poziția 82. — poziția 80. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 20. — poziția 17. — poziția 62. — poziția 220. 16.71. 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”.50”.02 “. 2001”. — poziția 2.02”. — poziția 205. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37”.000”. nr. — poziția 84. 67. 799/28.408 “. — poziția 23. pozițiile 47 și 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 65. La anexa nr. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 29 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Căpâlna”: a) se abrogă următoarele poziții de la secțiunea II „Bunuri mobile”: 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 8. 1880. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „745. pozițiile 28 și 29. suprafață = 938 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 221. — poziția 203. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „432”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. conform anexei nr.381 mp. 14. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. topo 423/3”. 1957. — poziția 206. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica suprafață 2.02”. 28. 1957. 1998. coloana 5 va avea următorul cuprins: „447. 1964. după poziția 46 se introduc două noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „84”.008 “. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cișmea publică în parcul public sat Ceica”.34”. — poziția 209. 23 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brusturi”. Nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. — poziția 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „660”. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cărpinet”.22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ceica”: a) se abrogă următoarele poziții: 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”.01”. 10. — poziția 4. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. 4. 113. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „998”. după poziția 99 se introduc patru noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”.67”. La anexa nr. 0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. — poziția 202. 114. coloana 5 va avea următorul cuprins: „596. 0.24. 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 16.67”. 1993. — poziția 86. 13. 0. — poziția 207. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”.84”. — poziția 27. 121.000. .0948”. 0. 62/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. b) la secțiunea I „Bunuri imobile”.67”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1880. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr. suprafață = 214 mp”. 30. 1920. 1957.533 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. — poziția 74. 1973. — poziția 29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1.01”. c) după poziția 221 se introduc 11 noi poziții.873”. — poziția 3. — poziția 72. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 27. 12. — poziția 26. suprafață = 296 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „306. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11”. — poziția 63. — poziția 19. — poziția 219. — poziția 217.000.40. — poziția 218. pozițiile 100—103. conform anexei nr. 2. — poziția 25.89. 122. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „298.685. — poziția 66. — poziția 212. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23”.75. — poziția 10. cadastral 30”. — poziția 210.01”. — poziția 64.790. — poziția 22.5170. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 11. — poziția 204. — poziția 213.810”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „19”.58. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.000”. — poziția 208.4538.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 1974. coloana 5 va avea următorul cuprins: „55”. — poziția 216. 1968. cadastral 57”.120”. — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „650”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. — poziția 9. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8”.000”.01”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56”.30. — poziția 18. 4. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cefa”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. b) după poziția 27 se introduc două noi poziții. — poziția 81. La anexa nr.000”.79. 25 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Buduslău”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. după poziția 108 se introduc două noi poziții.000 mp.685.855”. 119. — poziția 15. — poziția 71. pozițiile 109 și 110. — poziția 67. conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „17”. 1972. nr. 13. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „0. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „72”. 0. se abrogă poziția nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2”.34”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „960”. 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „895. 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „31”. La anexa nr. PARTEA I.843”.

75 km Cetariu—Uileacu de Munte. cadastral 45”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.770”.080”.600”.620”. — poziția 72. — poziția 63. — poziția 118. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 211 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Incești nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață 547 mp. nr. — poziția 124. 17.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. — poziția 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25”. nr. — poziția 65. — poziția 92.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. cadastral 28—29”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27”. — poziția 11. executate de Fundația Olandeză Maica Tereza”. 89/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „137”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „110”.632”. — poziția 97. 54/A.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr.260”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 13. — poziția 111. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9”.151”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „88. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 127 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „226. — poziția 101.200”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336. cadastral 39”. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. coloana 5 va avea următorul cuprins: „184. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara nr.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.914 mp. — poziția 106. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39”. nr.300”.240”. 67.100”.750 mp. — poziția 20.620”. — poziția 105. — poziția 18. 56/A. — poziția 96. suprafață 168 mp. — poziția 70. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. suprafață = 657 mp”. 44. — poziția 51. coloana 5 va avea următorul cuprins: „4”. nr. cadastral 61”.287 mp. — poziția 104. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. 76/A.80”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „35”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „177”. — poziția 39. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 74. diametru 200 mm. Nr. — poziția 52. pozițiile 76—79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „408.764”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. conform anexei nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Chișlaz”: a) se abrogă următoarele poziții: 12. cadastral 61”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceișoara. coloana 5 va avea următorul cuprins: „290.6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „413”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Bucium nr. 40/A. — poziția 123. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. 36. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat parțial 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr. 53. suprafață = 564 mp.617 mp. — poziția 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212. nr.651. — poziția 95. nr.080”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21.320”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2. suprafață totală = 8. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „592”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cimitir Cetariu Martorii lui Iehova”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5”.300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. — poziția 102. nr. — poziția 4. — poziția 117. suprafață = 143 mp”. Șușturogiu. — poziția 115. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Ceica nr. suprafață = 600 mp”. — poziția 9.806. cadastral 27”. nr.240”. — poziția 103. cadastral 63”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „2 bucăți în localitățile Cetariu. 20. coloana 5 va avea următorul cuprins: „690. conform anexei nr. — poziția 24. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Dușești nr.850”. 18. cadastral 38”. — poziția 17. PARTEA I. coloana 5 va avea următorul cuprins: „28. 37.140”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 3. suprafață = 228 mp”. — poziția 109. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clădire bibliotecă Cetariu”. suprafață utilă = 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. La anexa nr. 4 forări în satele Cetariu. c) după poziția 75 se introduc patru noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „283. 90/A. — poziția 69. suprafață = 156 mp”. 240/A. nr. — poziția 42. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Cămin cultural Corbești nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 811 mp. suprafață = 353 mp”.2”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cetariu”: a) se abrogă următoarele poziții: 35. Șușturogiu”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 113”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 10.000 mp. — poziția 2.921. — poziția 110. Șișterea. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. cadastral 31”.787 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „340”.400”. — poziția 16. — poziția 68. 49/A”.378 mp.400”. nr. pozițiile 129— 140. coloana 5 va avea următorul cuprins: „67. — poziția 100. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adâncime 130 m. cadastral 31”. cadastral 56”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. — poziția 75. nr. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „354. 23 c) după poziția 128 se introduc 12 noi poziții. nr. cadastral 34”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „322. cadastral 44”. 41/A. — poziția 15. nr. — poziția 107. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Corbești nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. — poziția 23. cadastral 37”.280”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175”. — poziția 41. 62. suprafață = 497 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „427. suprafață = 270 mp”. 19. — poziția 89. — poziția 94.560”. cadastral 27”. — poziția 99. 799/28. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Cotiglet nr. 43.920 mp. Tăutelec. La anexa nr. suprafață = 214 mp”.53”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. nr. 38/A. coloana 5 va avea următorul cuprins: „723. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.500 mp”.409. cadastral 62”. 73. 75.911. — poziția 91. 27/A. 55. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Extravilan 408 ha”. — poziția 108.320 mp.632 mp.2008 — poziția 88. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Suprafață = 2.

suprafață = 522 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „600”. — poziția 19.200 m. — poziția 36. .311 mp”. cadastral 30. — poziția 22. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „DC 257 Drum pietruit de la DN 75 la satul Sighiștel”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 31”. — poziția 46. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 206.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 11.880”. 382/2. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. — poziția 24. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. pozițiile 83—87. nr.000”. 13. suprafață construită = 360 mp. 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „39. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20. 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. suprafață construită = 60 mp. 12. 39 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cociuba Mare”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile”: 25.4”. — poziția 31. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Mișca. nr. nr.24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — poziția 17. cu suprafața de 690/1665 mp”. suprafață = 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”. suprafață desfășurată = 410 mp. 25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98 ”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „40. nr. PARTEA I. 41 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Criștioru de Jos”: a) se abrogă poziția nr. 21. suprafață construită = 210 mp. La anexa nr. — poziția 37. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Chișlaz. — poziția 4. — poziția 51. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din beton armat”. 6. 119. 23. 580. 2005”. — poziția 20.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”. 20.391 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cenaloș nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. — poziția 64. — poziția 5. c) la secțiunea I „Bunuri imobile”. — poziția 54. 75. nr.747mp”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. topo 70 și 71. P + 1E. suprafață construită = 469 mp. topo 93. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3.500”. 78. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DN 76 — Criștioru de Sus — Bîlc”.5 km — DJ191 — Sfărnaș — Ciuhoi 2 km asfalt — 0. coloana 3 va avea următorul cuprins: „4.. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sfărnaș nr.2008 suprafață teren = 583 mp”. 26. topo 348. — poziția 45. 2003. cadastral 77. — poziția 43. La anexa nr. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. c) după poziția 67 se introduc opt noi poziții. — poziția 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. — poziția 65. 500 mp”.412”. — poziția 50. — poziția 25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală Chișlaz”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. 59. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43”.270”. La anexa nr.100 m asfaltat”.8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6.600”.8.449 mp. 75. — poziția 55. 4. 21. suprafață construită = 546 mp. topo 440. nr. — poziția 28. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „800”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „48 ”. 9.000”. 160.730”. — poziția 57. — poziția 38. 36 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ciuhoi”: a) se abrogă următoarele poziții: 33.250 mp. — poziția 15. 35. 24.830 mp”. suprafață teren = 5. 559. 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. 82 și secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. 16. CF 3 N.22 km macadam penetrar. — poziția 30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10”.4”. 34. după poziția 82 se introduc 9 noi poziții. coloana 3 va avea următorul cuprins: „27 ha”. 3. 116. 38 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Câmpani” poziția 4. coloana 3 va avea următorul cuprins: „40 ha ”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. conform anexei nr. — poziția 8. cadastral 78. — poziția 63.400”.000”.XI. conform anexei nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „700”. cadastral 29. topo 42/2 și 41/6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „420. suprafață desfășurată = 546 mp. — poziția 52. suprafață construită = 914 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. topo 562/2. 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45”. 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1700. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. 10. — poziția 21. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50”. — poziția 10. — poziția 9. 23. La anexa nr. 2. 17.100”.500”. topo 381/2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.437 mp”. — poziția 6. — poziția 18. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ciuhoi nr. suprafață = 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. 799/28.F. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „847. 32. suprafață desfășurată = 60 mp.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „30 mc + 50 mc. — poziția 2. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. suprafață desfășurată = 420 mp. topo 115. — poziția 60. — poziția 58. — poziția 67. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „402. suprafață desfășurată = 469 mp. cadastral 78.000”. suprafață construită = 450 mp. 50. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1974. pozițiile 83—91. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. — poziția 66. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „20”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200”.665 mp”. 19. c) după poziția 82 se introduc cinci noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100”. — poziția 16. 47.568”. pozițiile 68—75. suprafață teren = 3. 27. coloana 5 va avea următorul cuprins: „204”. — poziția 26. coloana 5 va avea următorul cuprins: „330. 2. 24. suprafață = 1.000”. cadastral 80. Nr.28 km pietruit”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Podețe = 10 bucăți”. conform anexei nr. nr. 7. 61.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”.820”. 309 de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 14. 14. topo 118. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120”. — poziția 56. — poziția 53. cadastral 76.280”. — poziția 29. — poziția 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „1 bucată. 383. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița Sâniob”. — poziția 13. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. suprafață desfășurată = 1.800”. suprafață = 427 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. — poziția 49. 19. din care 1. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. Sâniob extravilan nr. Mișca. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sâniob nr. 62. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”. — poziția 51. cadastral 93. 21. topo 562/2.D.000”. — poziția 7. 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 120. 15. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „65”. — poziția 30. suprafață teren = 1. — poziția 12. 24. nr. 20.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 49. — poziția 23.

601”. nr. 1965/1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.582”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „131.700”. La anexa nr. — poziția 52.964”.2008 — poziția 36. coloana 5 va avea următorul cuprins: „248. La anexa nr. 82. coloana 5 va avea următorul cuprins: „720”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30.977”. — poziția 41. — poziția 48. coloana 5 va avea următorul cuprins: „53. 25. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum județean (DJ 767 G) Ineu — Botean cu lungimea = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „34. suprafață teren intravilan = 1. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DJ 767 G”. — poziția 46. 1962. 23. 1968. — poziția 50. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 635 m. topo 172.650”.000 m.195”. 92.172”. b) după poziția 64 se introduc 13 noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.535”. 1965/3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101. 1966. lățime = 7 m”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 350 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Păduri comunale = 2. 91. 100. — poziția 39. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. și 5. — poziția 18. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 3.XI.733”.251”.772”.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad.604”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „792. coloana 5 va avea următorul cuprins: „81. suprafață = 3.929 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. — poziția 12. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Școala generală.306”.000”. 26. — poziția 9. — poziția 49. — poziția 17. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. cu trotuar pe un sens de drum”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „71. — poziția 39.736”. topo 98/Vășad”. La anexa nr. 4. — poziția 50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „118. — poziția 40. Speteaza”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.891”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „181. — poziția 47. coloana 5 va avea următorul cuprins: „89. 22. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „166.891”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 123. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „33. 1967.300 mp.828”. 30. 43 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Curtuișeni”. 54 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Ineu”: a) se abrogă pozițiile 70 și 72. 1964.358”. 88. suprafață = 426. 85. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. coloana 5 va avea următorul cuprins: „251. 25 — poziția 41.269”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „446. coloana 5 va avea următorul cuprins: „21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „101.000”.822”. — poziția 46. — poziția 47. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre țigani”. — poziția 22.210”.828”. 29. — poziția 51. 3. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Drum comunal 24”. 28. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. 1965/2.229”. conform anexei nr. având un pod. — poziția 16. — poziția 38.709”.200 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „211. b) poziția 5.522”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36. — poziția 48. Capătu satului”. — poziția 45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „66. — poziția 24.037”. — poziția 43. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „336.500 m”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. — poziția 60. 102. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 300 m”.312”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre grajd Husasău”. — poziția 45. 84. coloana 5 va avea următorul cuprins: „92. — poziția 33. topo 1963. — poziția 6.300 m”. La anexa nr. — poziția 48. — poziția 40. — poziția 44. — poziția 52. coloana 5 va avea următorul cuprins: „230. 47 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgănești”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 2. . — poziția 51. nr.814”. — poziția 20. 799/28. 124. pozițiile 137—139. — poziția 43.659”.340”. 103. clădirea veche a școlii generale Vășad”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 550 m”. 90. coloana 5 va avea următorul cuprins: „200. după poziția 136 se introduc trei noi poziții. Gardureaua”. La anexa nr. — poziția 36. — poziția 49. Nr. 89. Goroneț”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 900 m”. — poziția 55.050”.172”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98. asfaltată 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „54.115”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „43.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.150”. — poziția 44. coloana 5 va avea următorul cuprins: „292. coloana 5 va avea următorul cuprins: „29.280 m. se modifică următoarele poziții: — poziția 9.281”.221”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 500 m. 93. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 1.789”. pietruită 700 m. se abrogă următoarele poziții: secțiunea II „Bunuri mobile”: 1. 121. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. pozițiile 65—77. — poziția 42.300”. diametru = 1. — poziția 49. 76. coloana 5 va avea următorul cuprins: „156. — poziția 7.454”. — poziția 62. — poziția 32. — poziția 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15.796”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.000 mm. 27. — poziția 58. — poziția 21.200”. 52 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Holod”: a) se abrogă următoarele poziții: 78. nr. — poziția 42. coloana 5 va avea următorul cuprins: „51. PARTEA I.848”. — poziția 54. La anexa nr. cu trotuar pe un sens. coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.772”. — poziția 56. lungime = 1. 122. conform anexei nr.300”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Vășad. coloana 5 va avea următorul cuprins: „423. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. topo 101. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. 44 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Derna”. — poziția 19. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.461 ha”. — poziția 50.043mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „asfaltată 480 m”. — poziția 35. CF nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.300 m”.903”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „127. — poziția 53. 48 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Drăgești”. — poziția 34.

coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 27.100 m”. — poziția 20. — poziția 39. — poziția 57. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str.500”. — poziția 4. — poziția 35. La anexa nr. — poziția 3. — poziția 16. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. pozițiile 79—82. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 21. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.500”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. de-a lungul contracanalului de lângă digul acumulării Hidrocentralei Lugaș. pornește din E 60 duce spre Criș. 3381.XI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „325. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit care duce la Dealul Brudi. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „52.000”.26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 3384. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. pe o lungime de 6 km.500”. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. — poziția 12. lungimea de 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”.000”. PARTEA I. are o lungime de 600 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „175.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „750. — poziția 60. 55 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lazuri de Beiuș” poziția 54. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 500 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. lungimea 700 m”. suprafață = 59. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 182”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „236. conform anexei nr. — poziția 33. coloana 2 va avea următorul cuprins: „strada spre cimitir”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „125. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. Satul nou”. c) după poziția 78 se introduc patru noi poziții. 57 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lugașu de Jos” se modifică următoarele poziții: — poziția 1. 3282/3. având lungimea 500 m”. conform anexei nr.000”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 1. C. — poziția 10. — poziția 28.92 ha”.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 25. — poziția 6.000”. nr.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1998”.000”. — poziția 14. — poziția 19. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „87. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 181”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „350. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. topo 3282/1. — poziția 25. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. — poziția 9. — poziția 32. — poziția 58.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. lungime de 500 m”.000”. pozițiile 51—68. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 33. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. leagă satul Lugașu de Sus cu cătunul Termezeu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25.000”.500”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. pornește din DN 1 dinspre Aleșd și ajunge la dig. coloana 5 va avea următorul cuprins: „70. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 18. coloana 5 va avea următorul cuprins: „675. de sub Dealul Vidului.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. lungimea = 1. — poziția 36.500”. — poziția 13. — poziția 5. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”.000”. — poziția 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. 32. lungimea 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. — poziția 34.000”.2008 coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”.000”. — poziția 26.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum de pământ. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS 1 Drum sătesc”. — poziția 2. La anexa nr.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. Nr.000”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Strada de sus”.000”. — poziția 7. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. F.000”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 168/A”. — poziția 40.500”. — poziția 29. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2005”. 3385.000”.500”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. 3380. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 540 m”. — poziția 11. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. care duce din DC 168 spre izvor Dealul Mare. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.000”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „pietruită 800 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. 3379. — poziția 30.500. . Registru parcelar. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit.000 m”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „str. Cartier Nufăru”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.000 m”. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „120. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 24.000”. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. din Valea Ungurului pornește din DN 1 până la Dealul Vidului. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150.200 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 3382/1.000”. — poziția 23. — poziția 24. 56 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni” după poziția 50 se introduc 18 noi poziții. — poziția 37. 799/28. — poziția 17. pe care este amplasată colonia de romi rându 2. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Padiș — Izbuc. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC Drum comunal 168”.

580/2004”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1945”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.6 km)”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000”. — poziția 48.150 km)”.752”. având nr. — poziția 50.20 ha teren”. 59 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Mădăras”: a) se abrogă poziția nr. conform anexei nr. b) după poziția 105 se introduc trei noi poziții. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. Nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Școala nouă Mădăras. de lângă contracanal. coloana 5 va avea următorul cuprins: „7. pozițiile 66—69.250”. 37. administrativ 224. 102. 799/28. 28. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „25. sub topo 36.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „225. 35. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 63 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Oșorhei”: a) se abrogă următoarele poziții: 41. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—DJ792 A.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12. nr. — poziția 69. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56. 78. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. — poziția 6. 29. topo 342. — poziția 46. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 68. — poziția 68. coloana 3 va avea următorul cuprins: „În satul Mădăras.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. topo 372 și 373. — poziția 43. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 86. 38. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „15. lungimea 4. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. km 0+000–15+150 (15. 82. — poziția 47. — poziția 43. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Pe pășunea intravilan din satul Ianoșda.800 m”. 99. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 183/A”.500”. La anexa nr.500”.XI. 26. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 70 și 74.000 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”.500”. 81. 3411/1. pozițiile 100— 107. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. km 0+000–8+600. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 54.250”. 83.000”. b) după poziția 95 se introduc două noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 66. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. lungimea = 6. topo 345. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. — poziția 42. pozițiile 106— 108 conform anexei nr. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. nr. 69.000”. cu suprafața de 490 mp”. c) după poziția 99 se introduc opt noi poziții. 79. — poziția 57.625”. km 0+000–8+200 (8.250”. — poziția 88. administrativ 223. teren aferent 1.750”. — poziția 59. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. pozițiile 96 și 97. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 72. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 36. după poziția 65 se introduc patru noi poziții. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50. coloana 5 va avea următorul cuprins: „56.500 m”. — poziția 65. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.000 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1978”. 27 — poziția 70. 62 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Olcea”: a) se abrogă pozițiile nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. 92. — poziția 67. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. nr. — poziția 71. — poziția 55.500”. care duce din DN 1 dinspre Aleșd în spatele grădinilor pe sub deal lungime = 1. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1. nr. situată la nr. lungimea = 1. 344/2 și 345. 61 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nojorid”: a) se abrogă următoarele poziții: 49. 27. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădirea școlii cu clasele I—IV Urvind. coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 797 B—Mădăras—Mărțihaz—DC 89 Ateaș. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75.500”. 84. 74.000”. 85. 80. 67.000”. 37 suprafața construită = 150 mp și 0. 87. 580/2004”.2 km)”.000”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce din DN 1 dinspre Oradea la pădure și pășune. coloana 5 va avea următorul cuprins: „112. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ care duce la Doca. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „187. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 63. coloana 5 va avea următorul cuprins: „75. — poziția 64. — poziția 49. — poziția 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „45. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 80.488 mp”.500”. lungimea = 1.000”. — poziția 45. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22.250”. — poziția 44. — poziția 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „500. b) se modifică următoarele poziții: . — poziția 53.500”. — poziția 52.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1995”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „93.000”.000 m”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. — poziția 51. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pământ. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. 101. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum pietruit de lângă grajduri de la DN 1 la contracanal lungimea 300 m”.250”. coloana 6 va avea următorul cuprins: „Hotărârea Guvernului nr. — poziția 60. cu teren aferent de 3503 mp”. 69. 58 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lunca”.500 m”.000”. — poziția 62. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 181”. La anexa nr.2008 — poziția 41. — poziția 5. 90.000”.750”. PARTEA I. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ianoșda (DJ 797A)—Căuașd—Tăut (DJ 709A). conform anexei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1929”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „159. (8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Duleu pietruit care duce la Glimea Lugașu de Sus. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1990”. — poziția 61.000”. — poziția 73. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1980”. 580/2004”.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „37. 34. care duce din Glimea la pădure 3. conform anexei nr. administrativ 191. — poziția 156.

suprafață construită = 340 mp”. suprafață = 1. suprafață = 0. 40. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Sat Șinteu nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 72. 162. 143. 176. La anexa nr. inclusiv grădina”. 22. 41.00”. 114. nr. nr. suprafață teren = 0. — poziția 87. 126. suprafață = 1. suprafață = 0. 44.000”. 149. 46. 51. 121.634 mp. 227”. — poziția 125. La anexa nr.300 mp. nr. conform anexei nr. La anexa nr. 9.05 ha”. 72. 81 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Suplacu de Barcău”: a) se abrogă următoarele poziții: 61. nr. 88. conform anexei nr. 160. total = 0.2313 ha”. 364. cadastral 74 cu 1. 88.66 ha”. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Clădirea Primăriei Răbăgani. 40. 42.XI. suprafață = 100 mp”. 33. 106. 36. 43. topo 2925. Nr. conform anexei nr. cadastral 75 cu 9. 11. pozițiile 215 și 216. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. cu suprafața de 1.1259 ha”. 46. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Adoni 0. topo 294. 178. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi.44 ha”. 239/7.099”. suprafață = 0.757”. 37. suprafață = 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „61. 157.944/513. 28. 47. 415. b) poziția 159. suprafață = 126 mp”. 38. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. . 29. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tarcea 0. La anexa nr. nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 102. — poziția 120.718 mp arabil)”. 158.33 ha”. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi nr. suprafață totală 4. CF nr.0867 ha. b) după poziția 209 se introduc două noi poziții. suprafață = 0. conform anexei nr. b) după poziția 214 se introduc două noi poziții. 77. — poziția 93. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1992”.000”.4”. 159. — poziția 47. 400. 34. 166. suprafață construită = 200 mp”. din care suprafață construită 193 mp”.703 mp arabil. La anexa nr. 122. suprafață construită = 200 mp. 239/9. 74 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălacea” se abrogă următoarele poziții: 68. topo 4314. 59. 79 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sârbi”: a) se abrogă următoarele poziții: 42. 3. 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 152. suprafață = 0. 84. 43. suprafață = 0. c) după poziția 86 se introduc 29 noi poziții. 25. 79. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. nr. 35. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian nr. 48.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „62. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. — poziția 66. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul localității Răbăgani la nr. 538. 73 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Săcueni” se abrogă următoarele poziții: 54.000”. nr. 108. 799/28. 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian— Șilindru—Voivozi 19 km din care DJ 190 A”. 121. 39. total = 0. — poziția 88. 8. nr. 57. 135. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Valea Cerului.000”. 16. nr. 30. topo 104. coloana 5 va avea următorul cuprins: „150. 19. La anexa nr.293 mp.421 mp. coloana 5 va avea următorul cuprins: „80. suprafață construită = 40 mp.944 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „fără valoare”. topo 185. topo 181.1923 ha”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. topo 359. suprafață construită = 198 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. nr. 366/2. 83 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șinteu” poziția 18.000”. 39.16 ha”. 181. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. 31.471 mp”. topo 378. nr. 6. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 100. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. La anexa nr. 234. 18. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Școala cu clasele I—IV”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „300. suprafață construită = 1. La anexa nr.11 ha”. pozițiile 184 și 185 conform anexei nr. 177. 36. 27. coloana 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „Teren aferent”. PARTEA I. 66 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Pomezeu”: a) poziția 192.269 mp (din care 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Galoșpetreu 0. Secțiunea I „Bunuri mobile”: 1. nr. 53. 43.541 mp curți și construcții școala cu clasele I—VI Șimian . coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fegernic. 41. suprafață = 0. nr. topo 251/1.680 mp + grădina pe nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „117.0300 ha. c) după poziția 120 se introduc opt noi poziții. 139. nr. 7. — poziția 101. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Anexă clădire grădinița Fughiu”.000”. — poziția 19. 2. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Burzuc. — poziția 91. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 161. 45. La anexa nr.0910 ha”. — poziția 107. 45.000 mp. 48. — poziția 11. nr. 13. topo 110 cu 0. 44. cotă-parte 4. 68 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Răbăgani”: a) se abrogă poziția nr.1963 ha”. La anexa nr. 5.0744 ha. topo 329/5.400”. coloana 3 se modifică și va avea următorul cuprins: „Amplasată pe nr. 136. 119. 124. nr. 23. nr. coloana 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „37. 125. 72 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Săcădat”: a) se abrogă pozițiile 192 și 195. nr. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.1219 ha. 168. 60. — poziția 73. suprafață construită = 50 mp”.33 ha”. suprafață = 9. 164. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Chioag. 48. topo 111 cu 0. 21. topo 112 cu 0. 46. suprafață = 0.28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.52 ha”. 50. 33. 20. suprafață = 0. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 111. 31. 32. 15. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sârbi. suprafață teren = 3. 101.1162 ha. 47. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei nr. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2002”. 190. 148. nr. nr. topo 153. 55/C.00”. topo 222. 140. 142. — poziția 78. — poziția 40. 4.025”. 129. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian. topo 363.000”. 153. 14. 89.34 ha”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 85. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 45. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Oșorhei—Fughiu. coloana 5 va avea următorul cuprins: „100. 147. pozițiile 210 și 211. — poziția 96. 55. topo 189/2. suprafață = 0. — poziția 98. 52.2287 ha”. suprafață construită = 100 mp. pozițiile 121—128. 226. 86 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tarcea”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 84. 56. 156. topo 293. 49. coloana 5 va avea următorul cuprins: „22. topo 108 cu 0. — poziția 118.nou și 6.774. topo 39/1”. 17. 44. 34. 58. 82 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Șimian”: a) se abrogă pozițiile 23 și 42. 415. 26. 10. — poziția 31. 47. c) după poziția 183 se introduc două noi poziții. 32. 167. — poziția 109.12 ha”. b) poziția 68. 42. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Șimian 162. topo 107 cu 0. 128. 24. 30. 54. topo 161. — poziția 77. pozițiile 87—115.10 ha”. 73. 1.2008 — poziția 95.

după poziția 99 se introduce o nouă poziție. nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 18.000”. 6. coloana 5 va avea următorul cuprins: „154. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. 30 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tămășeu” după poziția 64 se introduc două noi poziții. 89. 50. — poziția 11. topo 1238/27”.17. nr. pozițiile 33—56. La anexa nr. — poziția 18.8 km Oradea—Săldăbagiu de Munte. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 12. coloana 5 va avea următorul cuprins: „32. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. — poziția 23. coloana 5 va avea următorul cuprins: „5.600”. Str.400 mp”. — poziția 15. 26. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1962”. La anexa nr. Str. pozițiile 36 și 37. suprafață utilă = 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „27. — poziția 13.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 5 va avea următorul cuprins: „426.3. c) după poziția 35 se introduc două noi poziții. topo 1238/27”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5.418”.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „11.475”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „180. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3”. 52. suprafață construită 600 mp. 61. 39. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac în Săldăbagiu de Munte. 58. sat Rîpa”.2003”. 32 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sînnicolau-Român”: a) se modifică următoarele poziții: — poziția 10. — poziția 12. 1.850. .95 ml”. 33. topo 477”. 93 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Uileacu de Beiuș”. 73. La anexa nr. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. suprafață construită = 680 mp”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „191. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 19. 10. 74. 31 și 36.434”. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. Târgului nr. — poziția 15. 38. — poziția 19. La anexa nr. — poziția 11. — poziția 14. teren aferent 700 mp.000 m în satul Paleu”.2”. topo 312. 12. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Berechiu nr.972. 83.548”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Pod din BA. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 4. La anexa nr. — poziția 24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. 47. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „243. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 1.100. 88. coloana 4 va avea următorul cuprins: „1940”. conform anexei nr. — poziția 31. coloana 5 va avea următorul cuprins: „9. 8. 62. — poziția 10. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lac Paleu amplasat în extravilan. b) se modifică următoarele poziții: — poziția 8. 66. coloana 5 va avea următorul cuprins: „46. 59. — poziția 18. 35. b) după poziția 32 se introduc 24 noi poziții. suprafață 14.2008 49. 52. suprafață 9. — poziția 77. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.009”. — poziția 19. — poziția 29. suprafață totală = 26. conform anexei nr. 63. 60. 4. coloana 5 va avea următorul cuprins: „50.924”. — poziția 27. La anexa nr.8 km Paleu—Săldăbagiu de Munte. 10. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18. 34 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gepiu”: a) se abrogă următoarele poziții: 3. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 103 = 400 mp”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Rîpa. conform anexei nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. pozițiile 106— 133.561.875”. 33 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Roșiori” se abrogă pozițiile 1.000”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „212”.671”. La anexa nr.900 mp”. coloana 2 va avea următorul cuprins: „DC 37”. 53. preluat prin protocol de la Agenția Domeniilor Statului nr. — poziția 32.43 ha. c) după poziția 105 se introduc 28 noi poziții. 37. coloana 5 va avea următorul cuprins: „30. — poziția 22. coloana 5 va avea următorul cuprins: „428. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sînnicolau-Român nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca.024”.000 mp”. 54. coloana 5 va avea următorul cuprins: „8. conform anexei nr.13 ml”. coloana 1 va avea următorul cuprins: „189”. 50. 40. 5. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.751”. — poziția 8. coloana 5 va avea următorul cuprins: „6. Str. 49.37 ml”. 9. conform anexei nr. 81.790. nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „18.93 ml”. 48. — poziția 30. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 67. La anexa nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Intravilan. — poziția 21. coloana 5 va avea următorul cuprins: „16. coloana 1 va avea următorul cuprins: „1. 35. — poziția 12. 57. — poziția 11. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 1. 3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Rețea din tub PVC diametru 110 mm cu o lungime totală de 4. 57.756”. — poziția 15. coloana 5 va avea următorul cuprins: „36.970”.199”. — poziția 78. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lungime 5. 7. 30. 78. 42. coloana 4 va avea următorul cuprins: „2006”. 17. 11. — poziția 79. pozițiile 174 și 175. PARTEA I. suprafață totală = 12.199”. 93 și secțiunea II „Bunuri mobile” 1. — poziția 26. 88 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tăuteu”: a) se abrogă următoarele poziții: 46.176”. 89 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tileagd”: a) se abrogă poziția nr.898”.047.000”. teren aferent 1. Târgului nr. — poziția 13. poziția 100. 71. 65. 61. 27. 24.000 mp”.717”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „24. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. 29 — poziția 14. 167 = 1. — poziția 3. 51.51 ml”. 75. 85. amplasat în extravilan. 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23.601”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1”.000”.489”. 2. 56. — poziția 21. Nr. pozițiile 65 și 66. — poziția 23.767”. 68. — poziția 9. — poziția 60. coloana 5 va avea următorul cuprins: „320. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Tinca”.952”. 56. coloana 5 va avea următorul cuprins: „60.000”. La anexa nr. coloana 5 va avea următorul cuprins: „280. teren aferent = 1. 72. 799/28.575”.816”.000 mp. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum asfaltat 4. conform anexei nr.000”.75 ha”. 55. 8”.XI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Locuință socială și terenul aferent. 73. 51. 40939/03. — poziția 25.834. 90 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tinca”: a) se abrogă următoarele poziții: secțiunea I „Bunuri imobile” 25. coloana 2 va avea următorul cuprins: „Grădinița de copii Tinca”. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. 16. — poziția 14. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Tinca. b) după poziția 173 se introduc două noi poziții. 140. 54. — poziția 28. 53. coloana 5 va avea următorul cuprins: „23. 4.280 mp”. 36. 92. 48. 87. suprafață construită = 285 mp.280”. — poziția 24.483”. — poziția 26. 31 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Paleu”: a) se abrogă următoarele poziții: 17.02. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Roit nr. — poziția 27. Târgului nr. 64. 313”. 58. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 6. coloana 2 va avea următorul cuprins: „WC Elevi Școală. 19. 31. — poziția 12.

— Anexele nr. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. Titlul hotărârii se modifică și va avea următorul cuprins: „HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Panduri nr. 1. — poziția 29. secretar de stat București.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. teren aferent = 852 mp. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. coloana 5 va avea următorul cuprins: „90. — poziția 34. conform anexei nr. — poziția 28. 1—41 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României. PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p.010 mii lei. 578.340”. Partea I. secretar de stat p. nr. nr. teren aferent = 1. 108 din Constituția României. publicată în Monitorul Oficial al României. 140. Nr. și alocarea acesteia bugetului local al comunei Mogoșești-Siret.323”. suprafață construită = 408 mp”. — poziția 36. Paul Victor Dobre. 19 noiembrie 2008. și al art. Articol unic. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. — poziția 23. care se poate achiziționa de la Centrul de vânzări și informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”. Ministrul internelor și reformei administrative.214 mp. 799/28. care cuprinde și locuințele reconstruite/strămutate în urma calamităților produse în luna iulie 2008. județul Iași. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Nr. 140.” PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU Contrasemnează: p. 931. coloana 5 va avea următorul cuprins: „inclusă la poziția 30”. 1. 20 august 2008. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna MogoșeștiSiret. — poziția 24. Liviu Radu. — Hotărârea Guvernului nr. Nr.049”. Art.483.930”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „12.908”.094 mp. . coloana 5 va avea următorul cuprins: „337. *) Anexele nr. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „42. județul Iași În temeiul art. cu modificările ulterioare. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.2008 — poziția 30. 711 din 20 octombrie 2008. prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008. 1—41*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. Ministrul internelor și reformei administrative. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei Mogoșești-Siret. — Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008 cu suma de 1.000”. — poziția 35. pentru finanțarea obiectivului «Alimentare cu apă în sistem centralizat a comunei MogoșeștiSiret. coloana 5 va avea următorul cuprins: „10. suprafață construită = 238 mp”. 1. coloana 5 va avea următorul cuprins: „3. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Gepiu colonie nr.314/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.XI. c) după poziția 36 se introduc 11 noi poziții. 500/2002 privind finanțele publice. — poziția 25. PARTEA I. II.840”. 799 bis în afara abonamentului. județul Iași»” 2. Partea I. pozițiile 37—47. București.30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. coloana 3 va avea următorul cuprins: „Bicaci nr. șos. se modifică după cum urmează: 1. județul Iași». Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. pentru finanțarea lucrărilor de forare și de echipare a forajelor destinate alimentării cu apă a locuințelor reconstruite/strămutate ca urmare a calamităților naturale produse în comuna Mogoșești-Siret. 41. Eugen Teodorovici. republicată. secretar de stat Ministrul economiei și finanțelor. (2) și (3) din Legea nr. Ministrul economiei și finanțelor.500”. coloana 5 va avea următorul cuprins: „2. Varujan Vosganian București. județul Iași. coloana 5 va avea următorul cuprins: „1. 1. suprafață construită = 64 mp”. din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 30 alin. teren aferent = 1.

până la începerea anului universitar. medicamente care se eliberează fără prescripție medicală trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie (OTC). 1. criteriile de neincludere vor avea următorul asigurații. neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate 1. 232 din Legea nr. a documentației care trebuie depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici. cu sau fără contribuție personală”. pe suport electronic (CD. relevante care demonstrează superioritatea siguranței față de cu sau fără contribuție personală. limba română. în temeiul Hotărârii Guvernului nr. — Ordinul ministrului sănătății publice nr. 2 „Documentația pe care solicitanții 2. 2) Document care nu se depune la solicitarea de includere în 3. 12. cu sau fără contribuție personală”. Partea I. DVD)2). care prezintă reacțiile această listă și a procedurii de lucru a Comisiei de strategie adverse ale medicamentului pe care îl susține. a documentației care trebuie terapia standard practicată curent. cu sau fără contribuție personală”. Nr. dar nu asigurații. punctul 6 va cuprins: avea următorul cuprins: „Criterii de neincludere: „6. PARTEA I. În anexa nr. E. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice. În anexa nr. sunt destinate tratamentului în și a medicinii bazate pe dovezi. strategii și managementul calității în sănătate și al Direcției farmaceutice nr. Solicitantul depusă de solicitanți în vederea includerii unui medicament în va depune la dosar un tabel comparativ. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea.920. având în vedere prevederile art. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care. 2 „Documentația pe care solicitanții publicate). 1—7 vor fi prezentate în terapia standard practicată curent. . 1 „Criteriile privind includerea. ucenici sau studenți și dacă nu realizează avea următorul cuprins: venituri din muncă. alte medicamente cu aceeași indicație terapeutică2). punctul 8 va mai mult de 3 luni. 5. notele de „3. Partea I. nr. Nr. 2 „Documentația pe care solicitanții 1. În anexa nr. II. În anexa nr. documente bibliografice de susținere (articole științifice 2. punctul 4 va pentru aprobarea criteriilor privind includerea. 2 „Documentația pe care solicitanții terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie unui medicament în Lista cu denumiri comune terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a internaționale ale medicamentelor de care beneficiază unui medicament în Lista cu denumiri comune asigurații.XI. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie 6.”.” Art. precum și femeilor gravide și lăuze.”. publicat în Monitorul Oficial al României.105/2008. trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de unui medicament în Lista cu denumiri comune care beneficiază asigurații.” „8. În anexa nr. tinerilor unui medicament în Lista cu denumiri comune de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani. dacă este cazul. ministrul sănătății publice emite următorul ordin: Art. se modifică după cum urmează: 4. în comparație cu terapeutică. spital. 210 din 19 martie 2008. cu excepția celor cu indicație specifică într-o boală rară terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a gravă și celor acordate copiilor până la vârsta de 18 ani. Gheorghe Eugen Nicolăescu București. dacă sunt elevi. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. cu sau fără contribuție personală”. cu sau fără contribuție internaționale ale medicamentelor de care beneficiază personală”. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor internaționale ale medicamentelor de care beneficiază asigurații. 2 „Documentația pe care solicitanții trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie listă a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală terapeutică în vederea susținerii propunerii de includere a (OTC). dacă există2). cu sau fără contribuție personală”. cu sau fără contribuție personală. În anexa nr.”. inclusiv internaționale ale medicamentelor de care beneficiază absolvenți de liceu. 799/28. cu modificările și completările ulterioare.2008 31 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE ORDIN privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 19 noiembrie 2008. punctul 3 va internaționale ale medicamentelor de care beneficiază avea următorul cuprins: asigurații. cu modificările și completările ulterioare. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al unui medicament în Lista cu denumiri comune internaționale ale medicamentelor de care beneficiază României. Ministrul sănătății publice. neincluderea sau avea următorul cuprins: excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune „4. 318/2008 asigurații.”.N. dacă este cazul2).MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. conform de către instituții specializate în evaluarea tehnologiilor medicale autorizației de punere pe piață. I. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor subsol vor avea următorul cuprins: relevante care demonstrează superioritatea clinică față de „1) Documentele prevăzute la pct.

sectorul 5.410. sectorul 1. București.200 400 60 4 12 1 Zile de apari ie/ s pt mân 5 1 5 5 5 5 1 Greutate medie/apari ie (grame) 50 50 60 15 50 25 30 2.500 1.318. 65.411. Partea I. București.XI. nr.A.30.A. parter.318.monitoruloficial.33 și 021. Panduri nr. 1.51.58. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea publica iei Monitorul Oficial Partea I. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S..500 2. RO427282.36 și 021.250 430 1.2008 conține 32 de pagini.29/150.I. bloc P33.720 1.ro Adresa pentru publicitate: Centrul de vânzări și informare. șos.50 lei &JUYDGY|322493] ISSN 1453—4495 .600 540 450 750 140 3 luni 210 1 lun 75 140 200 40 160 150 50 70 120 *Partea I bis se multiplic pe baz de comand EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR „Monitorul Oficial” R. crt. 799/28.750 Valoare (TVA 9% inclus ) / lei 12 luni 800 1. Monitorul Oficial al României.23 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.F.A. fax 021.77.ro. 021. Str. limba român Monitorul Oficial Partea I.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE — Prețuri pentru anul 2009 — Nr. fax 021.410. limba maghiar Monitorul Oficial Partea a II-a Monitorul Oficial Partea a III-a Monitorul Oficial Partea a IV-a Monitorul Oficial Partea a VI-a Monitorul Oficial Partea a VII-a Colec ia Legisla ia României Colec ia Hot râri ale Guvernului României Repertoriul actelor normative Num r de apari ii anuale 750 90 200 800 7.500 3.47.410.15. C. Prețul: 2. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. Parcului nr. tel.51. internet: www. e-mail: marketing@ramo.47. 021.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful