P. 1
Prezentare referat alunecari teren

Prezentare referat alunecari teren

|Views: 2,091|Likes:
Published by Gafton Mihai

More info:

Published by: Gafton Mihai on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

ACADEMIA TEHNIC MILITAR Facultatea de Armament, Rachete, Muni ii i Geniu Curs postuniversitar de Protec ie Civil

REFERAT
³SISTEME I MIJLOACE DE INTERVEN IE ÎN CAZUL PRODUCERII ALUNEC RILOR DE TEREN´
Maior inginer NICOLAE SORICA

- BUCURE TI 2001 -

CUPRINS
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Introducere Tipuri de hazard care afecteaz versan ii Stabilitatea versan ilor i terasamentelor privit ca problem de analiz de sistem Reglement ri privind dezastrele provocate de deplas ri Concep ia desf ur rii ac iunilor, sisteme i mijloace de interven ie Concluzii Anexe

HAZARDE CARE AFECTEAZ VERSAN II
DEPLAS RILE DE TEREN = procesele de mi care ale maselor de p mânt i roci, pe versan i, sub ac iunea gravita iei, f r interven ia direct a unui agent de transport cum este apa, ghea a sau vântul. TIPURI DE DEPLAS RI DE TEREN Alunec rile de teren Curgerile de noroi i grohoti uri Pr bu irile Creep (târâre) Eroziunea în suprafa i ravinarea

de stratifica ia rocilor Dup natura rocilor -afecteaz deluviul. Dup viteza de deplasare -extrem de rapid . -mixte. în lungul unor planuri care le separ de partea stabil a versantului. -lent . Dup grosimea materialelor deplasate -superficiale ± 1.. -extrem de lent . -asecvente. -par ial stabilizate. -foarte lent . Dup sensul de extindere -delapsive. -deluviul i roca de baz . -rapid . Dup gradul de activitate -stabilizate. -profunde ± peste 3 m. -moderat .5 m. -foarte rapid . -retrograde.ALUNEC RILE DE TEREN Sunt procese de deplasare ale unor mase coerente de p mânt pe versan i. numite suprafe e de alunecare. Dup forma suprafe ei de rupere -circular ± cilindrice. -la limita deluviului.. -insecvente. . -active. -de transla ie. -detrusive. -cu o form oarecare. -cu profunzime medie ± 1 la 3 m. CLASIFICAREA ALUNEC RILOR DE TEREN Dup pozi ia de rupere fa -consecvente.

. ‡ supraînc rcarea versantului prin construc ii grele sau prin aport de materiale spre partea superioar a versantului.CAUZELE PRODUCERII ALUNEC RILOR DE TEREN . - exces de ap pe versan i datorat: ‡precipita ii abundente ‡topirea z pezii ‡Izvoare .modificarea stabilit ii versan ilor datorit : ‡ subs p rii bazei prin eroziune sau prin activit ile omului.ocuri mecanice naturale - modificarea utiliz rii terenurilor.

mici depresiuni ocupate de ochiuri de ap i de vegeta ie higrofil .masa de p mânt deplasat .conforma ie neregulat . ‡ Fruntea alunec rii .suprafa a care separ materialul în mi care de substratul r mas pe loc. .RECUNOA TEREA PE TEREN A UNEI ALUNEC RI Versan i cu: . ‡ Râpa de desprindere . Copacii sunt înclina i în toate direc iile.cr p turi .suprafe e v lurite sau în trepte. ‡ Corpul alunec rii . P durea în aceast situa ie fiind denumit ³p dure beat ´. . ‡ Patul alunec rii .este partea din aval a materialului deplasat .locul din care s-a desprins masa de p mânt alunecat .discontinuit i i diferen ieri mari pe spa ii restrânse .

CATEGORII DE ELEMENTE AFECTATE DE ALUNEC RILE DE TEREN Mediul natural Mediul construit Popula ia Bunurile de valoare Capacit ile productive i func ionale Lucr rile care includ surse de mare risc .

IDENTIFICAREA ALUNEC RILOR DE TEREN Cart ri geologice Prospec iuni prin metode geofizice Lucr ri miniere Foraje Teste de forfec ri rota ionale .

sub form de limb .izvoare sau emergen e difuze de ap în special în jum tatea inferioar i la baza zonelor considerate ca fiind alunecate.trepte de denivelare pe versan i.copaci cu trunchiuri aplecate în direc ii diferite pe versan i..INDICII ASUPRA PREZEN EI UNOR ALUNEC RI DE TEREN . . .zone cu exces de umiditate pe pante. . . .zone v lurite pe versan i.existen a pe versan i a unor suprafe e. .

INTRARE INPUT CUTIE NEAGR ÄBLACK BOX´ IE IRE OUTPUT .ANALIZA SISTEMIC ± cale de cunoa tere a realit ii obiective Sistem = un ansamblu de elemente legate între ele prin forme de interac iune i de interdependen Se utilizeaz modelul cibernetic denumit Äcutia neagr ´ .

factori mecanici naturali. factori biotici. al i factori cauzali (în prezent pot fi necunoscu i) . factori ai activit ii umane (antropogeni).Factori cauzali externi ± intr rile în sistemul ³versant´   factori climatologici.

instabilitate.stare limit .SISTEMUL VERSANT . .caracterizare general Se compune din : subsistemul st rii de rezisten a terenului. subsistemul st rii de eforturi i deforma ii în teren Între subsisteme exist conexiuni inverse (feed back) R spunsurile sistemului (ie irile) pot indica: . . .stabilitate.

elemente de stare care influen eaz rezisten a sistemului   unghiul de frecare interioar . starea electrochimic a p mânturilor. starea biochimic (prezen a i ac iunea microorganismelor) starea electrofizic a p mânturilor . starea hidrologic . . . module de deforma ie. coeficientul de presiune în stare de repaus etc. coeziunea structural i hidrocoloidal la p mânturi.elemente fizice structurale starea macrofizic ). compozi ia mineral .SUBSISTEMUL ST RII DE REZISTEN    A TERENULUI .

SUBSISTEMUL ST RII DE EFORTURI I DEFORMA II . înc rc rile pe conturul masivului.elemente fizice structurale    greutatea volumetric a rocilor in masiv. anizotropia masivului. . regimul apelor subterane. caracteristicile de form ale conturului masivului. omogenitatea masivului.

REAC IA SUBSISTEMELOR la ac iunea factorilor perturbatori sc derea rezisten ei mecanice a terenului.   . cre terea eforturilor unitare în masiv microtensiuni în p mânt cre terea presiunii intersti iale i presiunii hidrodinamice etc.

 num rul elementelor structurale afectate reac ia i de interac iunile ce se produc în subsistemul propriu influen a exercitat de subsistemul ÄEforturi ± deforma ii´. .R SPUNSUL SUBSISTEMULUI ÄRezisten a terenului´ Const în: varia ia componentelor corespunz toare caracteristicilor rezisten ei varia ia deformabilit ii terenului în spa iu i timp. Func ie complex care depinde de: num rul i nivelul factorilor de intrare.

R SPUNSUL SUBSISTEMULUI ÄEforturi ± deforma ii în teren´ Const în varia ia în spa iu i timp a componentelor:  m rimii i direc iei eforturilor unitare. direc iei i vitezei deforma iilor. m rimii. .

. Se poate realiza o matrice care s eviden ieze rela iile dintre factorii exteriori i elementele fizice structurale ale sistemului.MODELAREA FIZIC I MATEMATIC A SISTEMULUI Aplic teoria mul imilor i a teoria probabilit ilor deoarece: factorii cauzali ai elementelor fizice structurale i parametrii de stare ai sistemului sunt aleatori. factorii cauzali reprezint mul imi în sens matematic. elementele fizice macro i microstructurale ale sistemului pot fi concepute ca mul imi în sens matematic. fenomenul de pierdere a stabilit ii unui versant sau terasament poate avea loc f r a fi nevoie de toate mul imile factorilor cauzali stabilitatea unui versant poate fi considerat ca o problem de sistem par ial controlabil.

exprimat matematic. ± 0 ± lips de influen . F3 (înghe ).organizarea cercet rilor în continuare. F5 (temperatur ). F8 (secet ). .MATRICEA rela iilor dintre factorii exteriori i parametrii de stare ai sistemului. F2 (z pad ).formularea unui model de ansamblu. Ajut atât la: . F6 (presiune). F4 (dezghe ). ± ± ± influen posibil îns necunoscut . F7 (vânt). prin valorificarea rela iilor matematice ale influen elor cunoscute. . ± + ± influen cunoscut neexprimat înc matematic. Liniile matricei reprezint elementele fizice structurale ale subsistemelor Termenii matricei reprezint efectele asupra elementelor fizice structurale i sunt nota i conven ional astfel: ± X ± influen cunoscut . Coloanele matricei reprezint factorii cauzali de intrare: Ex: grupa factorilor hidro-meteorologici va fi alc tuit din mul imea: F1 (ploi).

± o mai bun corelare a lucr rilor de consolidare cu fenomenele din natur i conceperea unor genuri noi de lucr ri. ± posibilitatea stabilirii treptate a unor leg turi cauz -efect. ± trecerea de la modele verbale la modele matematice. Cercet rile pluridisciplinare i interdisciplinare vor conduce treptat la precizarea i detalierea modelului fizico-matematic prin procesul iterativ al apropierii cuno tin elor noastre de realitatea obiectiv .CONCLUZII  Abordarea sistemic a problemelor alunec rilor de teren poate conduce la : ± sistematizarea cauzelor pierderii stabilit ii i a fenomenelor ce au loc în versan i. ce vor face sistemul deta abil în elementele componente i par ial controlabil. .

± reducerea rezisten ei mecanice între straturi i blocuri .   Terenul poate fi alc tuit din roci compacte sau din p mânturi. ± cre terea gradului de alterare. ± cre terea gradului de fisurare a masivului. Caracterizarea elementelor fizice structurale ale rocilor: ± propriet ile de rezisten i deforma ie rezisten a la compresiune (Rc) rezisten a la forfecare (Rf) modulul de elasticitate (E) coeficientul de deforma ie transversal ( ) ± gradul de fisurare ± gradul de alterare ± stratifica ia Se consider c asupra masivului ac ioneaz : ± factori perturbatori naturali (factori hidrometeorologici i seismici) ± factori perturbatori artificiali (antropogeni) R spunsurile elementelor fizice structurale pot fi: ± diminuarea propriet ilor de rezisten ale rocii.CARACTERIZAREA ST RII SUBSISTEMULUI ÄRezisten a terenului´.

CARACTERIZAREA ST RII SUBSISTEMULUI ÄEforturi unitare în teren´. care creeaz un câmp de eforturi gravita ional. ± activitatea de construc ii a omului ± zone unde aceast stare nu este atins i roca dispune de o rezerv de rezisten ..  st rile de eforturi i deforma ii sunt provocate de urm torii factori : ± greutatea rocilor situate deasupra sec iunii examinate. provocate de procese geologice de adâncime sau procese seismice ± eforturi datorate temperaturi interne a P mântului. ± eforturile reziduale (presiunile tectonice actuale care se dezvolt continuu. determinarea st rii de eforturi unitare i deforma ii a unui masiv de roc se face prin simplificarea modelului fizic real .

PROTEC IE I INTERVEN IE .se inventariaz i supravegheaz sursele poten iale de producere a alunec rilor de teren. .AC IUNI DE PREVENIRE. .alocarea fondurilor necesare pentru executarea lucr rilor specifice de prevenire.lucr ri de ranforsare intern . .drenaje . astfel: .se constituie comisiile jude ene i locale de ap rare împotriva dezastrelor. . iminen ei producerii alunec rilor de teren. a efectelor acestora.informarea opiniei publice prin mass-media asupra zonelor de risc poten ial. . precum i asupra m surilor luate.elaborarea de materiale necesare educa iei sociale în ceea ce prive te prevenirea i ap rarea împotriva efectelor alunec rilor de teren.etapa predezastru i reglement rilor privind prevenirea. .întocmirea i punerea în aplicare a unor programe de cercetare. .elaborarea regulamentelor .se stabile te i se asigur func ionarea permanent a sistemului informa ional pe plan local pentru alarmarea în caz de dezastre. . . interven ia i înl turarea efectelor alunec rilor de teren. studii i teme în domeniul prevenirii i ap r rii împotriva efectelor alunec rilor de teren.modificarea geometriei . . .întocmirea planurilor de ap rare împotriva dezastrelor i a studiilor de caz pentru alunec rile de teren la nivelul tuturor organismelor cu atribu ii i r spunderi pe aceast linie.lucr ri de sus inere .

alarmarea popula iei din zona de dezastru. .În timpul dezastrului .organizarea i conducerea evacu rii popula iei i a bunurilor materiale afectate.AC IUNI DE PREVENIRE.organizarea cercet rii în vederea culegerii datelor i informa iilor. din zona de dezastru. astfel: . PROTEC IE I INTERVEN IE . familial i de grup. explozii). precum i unele ac iuni posibile de evitare a apari iei unor efecte complementare (incendii.m suri i ac iuni de protec ie individual . . .

. în func ie de num rul de persoane afectate sau expuse riscului i condi iile conjuncturale. . în func ie de natura i m rimea distrugerilor. în func ie de natura i caracterul efectelor asupra mediului natural i construit.deblocarea unor c i de circula ie. asigurarea asisten ei sociale i psihologice pentru zonele afectate. .inventarierea i evaluarea efectelor i a pagubelor produse. transportul i depozitarea materialelor rezultate.cercetarea-c utarea i deblocarea-salvarea. restric ii de circula ie i îndrumarea circula iei.paza. în func ie de caracterul efectelor.interven ii primare pentru stabilizarea i monitorizarea proceselor de alunecare a versan ilor. . trierea i transportul victimelor. .asigurarea num rului de unit i locative pentru locuirea temporar . . ajutorul medical i asisten a medical de urgen .primul ajutor medical. . . în func ie de num rul i tipul cl dirilor pr bu ite. . .sprijiniri i consolid ri temporare.demolarea. în func ie de ritmul opera iunilor de cercetare-c utare i deblocare-salvare. ordinea. profilaxia. necesit i specifice pentru categoriile de popula ie defavorizate.opera iuni specifice în zonele afectate de sursele de mare risc. afectate de alunec rile de teren i al victimelor poten ial captive sub ruine sau mase de p mânt. . .limitarea avariilor la re ele i instala ii.degajarea victimelor i înhumarea cadavrelor.evacuarea. în func ie de capacitatea de lucru a unit ilor specializate. în func ie de num rul de unit i locative distruse i num rul de sinistra i. supravegherea i controlul cl dirilor i zonelor nesigure. PROTEC IE I INTERVEN IE . distruse sau acoperite de mase de p mânt i al efectelor asupra re elelor. în func ie de num rul i tipul cl dirilor inspectate i declarate nesigure.etapa postdezastru Se desf oar ac iuni de interven ie i se continu aplicarea unor m suri de protec ie i realizarea unor ac iuni de prevenire a apari iei unor accidente complementare. astfel: . în func ie de num rul i tipul cl dirilor pr bu ite. .AC IUNI DE PREVENIRE.

PROTEC IE I INTERVEN IE .AC IUNI DE PREVENIRE.reabilitare i refacere-restabilire a infrastructurii economice i sociale afectate.etapa ac iuni pe termen lung - Se realizeaz ac iunile pe termen lung: . . .finalizarea ac iunilor de interven ie.desf urarea unor ac iuni de consolidare. . cur are-neutralizare.

SISTEME I MIJLOACE DE INTERVEN IE În baza Hot rârii de Guvern nr. b) Tehnic de calcul: c) Echipament pentru multiplicare: d) Documente operative: e) Alte dot ri: .438 din 06 iunie 1996 privind aprobarea ³Regulamentului de organizare i func ionare a Comisiei centrale pentru prevenirea i ap rarea împotriva efectelor seismice i alunec rilor de teren´ la nivelul acesteia este necesar s existe urm toarea dotare pentru coducerea ac iunilor de prevenire. astfel: a) Echipamente de telecomunica ii:. protec ie i interven ie.

excavatoare. echipamente protec ie. -truse resuscitare i perfuzii. truse de scule. . -dispozitive hidraulice i manuale de t iat beton. -autosc ri i sc ri telescopice. -panglic limitare zone dezastru. grupuri electrogene. -c ti de protec ie. d)Forma iuni de C i Ferate i Drumuri i Poduri cu dotarea specific acestora pentru interven ie în scopul debloc rii i repunerii în func iune a c ilor de comunica ii. -înc rc toare frontale. c)Prim ajutor i transport v t ma i: -gen i sanitare. b)Forma iuni de deblocare-salvare: -automacarale. -aparate portabile de sudur autogen . -brancarde i chingi transport v t ma i. radiotelefoane portabile. cricuri mecanice hidraulice. -buldozere.SISTEME I MIJLOACE DE INTERVEN IE La nivelul jude elor i al municipiului Bucure ti sunt organizate forma iuni de interven ie care au în dotare urm toarele mijloace de interven ie. -materiale de strict necesitate. -lanterne. -alimente. autocamioane. -motopompe.detectoare de gaze naturale. -stivuitoare. gredere. radiotelefoane. -unelte genistice. Materiale pentru asigurarea sinistra ilor: -cazarmament (complet). -dispozitive de manipulat stâlpi i panouri. -detectoare de substan e toxice. autocisterne. -corturi sanitare. astfel: a) Forma iuni de cercetare-c utare: -detectoare acustice supravie uitori. popi distan are pentru cric pern .

M suri de împiedicare a mic or rii în timp a rezisten ei terenului.ASIGURAREA STABILIT II SISTEMULUI ³VERSANT´   Proiectarea judicioas a construc iilor amplasate pe versan i. Echilibrarea sistemului prin lucr ri de sus inere. Echilibrarea sistemului prin lucr ri de consolidare .

se refer la activit i ce se desf oar în scopul de a crea cuno tin ele. comisiile i forma iunile de protec ie civil se realizeaz de c tre autorit ile administra iei publice locale i organele de conducere ale institu iilor publice i agen ilor economici prin bugetele locale sau din bugetele i resursele proprii. protec ie i interven ie împotriva alunec rilor de teren i accidentelor complementare. potrivit planului logistic. . Asigurarea material i financiar a ac iunilor de interven ie desf urate de c tre inspectoratele. prin conven ii de cooperare cu agen ii economici în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aprovizionarea forma iunilor de protec ie civil cu materiale i tehnic specific se face de c tre comisiile de protectie civil de specialitate. Aprovizionarea pe timpul desf ur rii ac iunilor de interven ie se planific i se execut în baza concep iei de ac iune de c tre inspectoratele de protec ie civil i comisiile de logistic prin subunit ile i forma iunile de specialitate.Asigurarea unor ac iuni i nevoi specifice Asigurarea realiz rii ac iunilor de prevenire. potrivit planurilor proprii. deprinderile i suporturile necesare desf ur rii acestor ac iuni.

cu ploi de lung durat i cu topirea brusc a straturilor de z pad . prima grij în cazul form rii unor asemenea baraje este drenarea lacului i înl turarea obstacolului din calea cursului de ap . Alunec rile profunde din Depresiunea Transilvaniei sunt cunoscute sub numele de ³glimee´. Alunec ri profunde cu dimensiuni mari se înregistreaz în estul Carpa ilor Orientali alc tui i din roci sedimentare (fli ). Uneori sunt barate v ile formându-se lacuri care reprezint un pericol pentru localit ile i terenurile agricole din aval. Printre regiunile cele mai puternic afectate de alunec ri se înscriu Subcarpa ii i. care au m rit umiditatea versan ilor în perioada 1990-2000. În unele bazine desp durite. În Podi ul Moldovei alunec rile profunde care genereaz un microrelief cunoscut sub numele de ³movile´. alunec rile au o r spândire larg în unit ile de relief deluroase i de podi . C derile de roci sunt mai numeroase în perioadele cu alternan e frecvente ale înghe ului i dezghe ului. Alte alunec ri afecteaz versantul în ansamblu. cum este prim vara. fiind necesare m suri speciale de protec ie. cunoscute sub numele de v i de alunecare. . În condi ii favorabile de umiditate. de regimul ploilor (care genereaz o umiditate accentuat a versan ilor în anumite perioade din an) i de activit ile omului. sectorul de la curbur . ³ igl i´ sau ³hârtoape´ sunt asociate adesea cu procesele de creep. Aceste procese sunt un pericol pentru c ile ferate i oselele care str bat regiunile muntoase. datorit unor perioade ploioase cumulate cu topiri de z pezi. de exemplu. în 17 jude e. fiind separate în mai multe compartimente cu o dinamic diferit . fiind înregistrate reactiv ri de alunec ri pe suprafe e întinse. alunec rile ajung s afecteze aproape în întregime versan ii i sunt asociate cu numeroase curgeri de noroi. Unele alunec ri se extind pe mai mul i kilometri în lungul unor v i. De aceea. au fost înregistrate numeroase alunec ri i curgeri de noroi care au generat numeroase pagube materiale i chiar pierderi de vie i omene ti. În România. în special. Movile (615 ha). fiind favorizate de prezen a rocilor argiloase i marnoase. cum este cazul comunelor Saschiz (615 ha). În Mun ii Carpa i versan ii dezvolta i pe isturi cristaline i roci vulcanice sunt afecta i de pr bu iri i rostogoliri ale rocilor înso ite de formarea unor trene de grohoti uri cu dimensiuni diferite. Alunec rile afecteaz i unit ile de relief montan. fiind r spândite cu prec dere în estul Carpa ilor Orientali.CONCLUZII În ara noastr . dezvoltate pe roci argiloase. Numai în anul 1999. Sae (1500 ha). terenurile afectate ocupând uneori sute de hectare. se înregistreaz numeroase reactiv ri ale alunec rilor vechi care pun în pericol a ez ri i c i de comunica ie. au fost înregistrate pagube materiale de aproape 400 miliarde lei. cu o pondere mare a isturilor argiloase.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->