Sunteți pe pagina 1din 12

ÎNTREBĂRI PENTRU EVALUAREA CUNOŞTINłELOR LA

DISCIPLINA MICROECONOMIE? 2009-2010


Anul I, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune
Prof.univ.dr. Stelian PÂNZARU

Testul nr. 1
Obiectul economiei politice cuprinde?

Testul nr. 2
Componentele ştiinŃei economice sunt?

Testul nr. 3
La nivel microeconomic, economia politică studiază?

Testul nr. 4
Omul se prezintă ca fiinŃă tridimensională? biologică, socială şi raŃională. În funcŃie de aceste
trei dimensiuni, nevoile se grupează în?

Testul nr. 5
În funcŃie de gradul dezvoltării economice şi de nivelul de cultură şi civilizaŃie, nevoile pot fi?

Testul nr. 6
Nevoile reprezintă un sistem cu numeroase subsisteme componente, care se modifică în
principal prin acŃiunea următoarelor legi ?

Testul nr. 7
Caracteristicile principale ale nevoilor sunt?

Testul nr. 8
Resursele economice reprezintă?

Testul nr. 9
Raritatea resurselor exprimă?

Testul nr. 10
Costul de oportunitate al unei alegeri reprezintă?

Testul nr. 11
Componentele sau actele fundamentale ale activităŃii economice sunt?

Testul nr. 12
Structurile verticale ale activităŃii economice sunt?

Testul nr. 13
Între metodele şi procedeele folosite în ştiinŃa economică, majoritatea specialiştilor includ?

Testul nr. 14
Există două tipuri de tratare a activităŃii economice?

3
Testul nr. 15
Principalele sisteme economice sunt?

Testul nr. 16
Principalele trăsături specifice economiei de piaŃă sunt?

Testul nr. 17
Economia de piaŃă modernă are ca trăsături (caracteristici) principale?

Testul nr. 18
AgenŃii economici sunt?

Testul nr. 19
În rândul agenŃilor economici se includ?

Testul nr. 20
Fluxurile economice reprezintă?

Testul nr. 21
Fiecare tranzacŃie bilaterală sau de piaŃă este formată din două fluxuri?

Testul nr. 22
Banii au următoarele funcŃii?

Testul nr. 23
Cunoaşterea pieŃei presupune luarea în considerare a componentelor ei fundamentale şi
anume?

Testul nr. 24
În sens ştiinŃific, piaŃa exprimă ......................, dintre agenŃii economici, ce se desfăşoară într-
un anumit spaŃiu, în cadrul cărora se confruntă cererea cu oferta de mărfuri, se formează
preŃurile, au loc negocieri şi acte de vânzare-cumpărare, în condiŃii de concurenŃă.

Testul nr. 25
O condiŃie esenŃială de care depinde îndeplinirea de către piaŃă a rolului său o constituie?

Testul nr. 26
Din punct de vedere al extinderii teritoriale, există?

Testul nr. 27
Din punct de vedere al obiectului tranzacŃiei economice, de vânzare-cumpărare, se disting?

Testul nr. 28
Din punct de vedere al desfăşurării concurenŃei, există?

Testul nr. 29
PiaŃa cu concurenŃă imperfectă este formată din?

Testul nr. 30
Cererea de mărfuri reprezintă?

4
Testul nr. 31
Cererea poate fi?

Testul nr. 32
Principalii factori de care depinde dinamica cererii sunt?

Testul nr. 33
În funcŃie de elasticitatea cererii faŃă de preŃ, se disting mai multe tipuri de cerere, după cum
urmează?

Testul nr. 34
Legea cererii exprimă ................................, în cadrul căreia cererea evoluează în sens invers
faŃă de preŃ.

Testul nr. 35
Coeficientul de elasticitate a cererii în raport de preŃ, în principiu, este ............, deoarece
atunci când preŃul se măreşte, cererea se diminuează şi raportul dintre două semne diferite dă
semnul negativ.

Testul nr. 36
PreŃul bunului "X" scade de la 40 de unităŃi monetare (Po) la 30 unităŃi monetare (P1), iar
cererea la acest produs creşte de la 400 de bucăŃi (Co) la 600 de bucăŃi (C1).
CalculaŃi coeficientul de elasticitate al cererii şi alegeŃi răspunsul corect din variantele de mai
jos?

Testul nr. 37
Cererea perfect inelastică se reprezintă grafic?
PreŃ

P1

P2

P3

P4

C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q
Fig. 1.

PreŃ

P0

0
C0 C1 C2
Cantitatea cerută
Q
5
PreŃ Fig. 2.

P1
P2
P3
P4

0
C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q

Fig. 3.

PreŃ

P2

P1

P0

Q Cantitatea cerută Q

Fig. 4

Testul nr. 38

Cererea perfect elastică se reprezintă grafic?


PreŃ

P1

P2

P3

P4

C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q

Fig. 1.

PreŃ

P0
6

0
C C C
Fig. 2.
PreŃ

P1
P2
P3
P4

C1 C2 C3 C4 Cantitatea cerută Q

Fig. 3.

PreŃ

P2

P1

P0

Q Cantitatea cerută
Q

Fig. 4

Testul nr. 39
Cererea atipică exprimă excepŃiile de la legea cererii, adică situaŃiile în care?

Testul nr. 40
Comportamentul atipic al cererii se produce în mai multe situaŃii?

Testul nr.41
Oferta reprezintă?

Testul nr. 42
Oferta poate fi?

7
Testul nr. 43
Factorii de care depinde oferta de mărfuri sunt?

Testul nr. 44
Legea ofertei exprimă?

Testul nr. 45
În funcŃie de modul în care oferta reacŃionează la modificările de preŃuri, se disting mai multe
feluri de ofertă?

Testul nr. 46
Elasticitatea ofertei în raport cu preŃul înseamnă?

Testul nr. 47
Coeficientul de elasticitate a ofertei (Eop) se calculează prin raportarea modificării cantităŃilor
oferite (∆Q) la modificarea preŃului de vânzare (∆P)?

Testul nr. 48
După dimensiunea lor (reflectată de numărul de personal, mărimea capitalului social şi a cifrei
de afaceri), întreprinderile sunt?

Testul nr. 49
Bunurile libere sunt?

Testul nr. 50
Bunurile economice sunt?

Testul nr. 51
Bunurile de consum (satisfactori) sunt?
Testul nr. 52
Bunurile de producŃie (prodfactori) sunt?

Testul nr. 53
Utilitatea reprezintă capacitatea unui bun de a satisface o nevoie-dorinŃă, capacitate dată de
………………………?

Testul nr. 54
Utilitatea economică reprezintă satisfacŃia pe care o resimte un individ ca urmare a ……….. ?

Testul nr. 55
Ipotezele de bază ale teoriei utilităŃii cardinale sunt?

Testul nr. 56
Optimul consumatorului propune o asemenea combinare de bunuri şi servicii în consum care,
la nivelul venitului de care dispune şi al preŃurilor existente, să-i asigure ………………?

Testul nr. 57
Rata marginală reprezintă?

8
Testul nr. 58
Întreprinderea se defineşte?

Testul nr. 59
Munca este?

Testul nr. 60
Factorul natural constituie atât substanŃa şi condiŃiile materiale primare ale?

Testul nr. 61
Capitalul reprezintă?

Testul nr. 62
Combinarea factorilor de producŃie reprezintă?

Testul nr. 63
Premisele combinării factorilor de producŃie sunt?

Testul nr. 64
Randamentul se defineşte ca ?

Testul nr. 65
SocietăŃile comerciale îmbracă următoarele forme?

Testul nr. 66
Principalii factori de producŃie sunt?

Testul nr. 67
Capitalul tehnic folosit în activitatea economică, denumit şi capital fizic, productiv sau net,
este constituit din două mari componente?

Testul nr. 68
Productivitatea este influenŃată de?

Testul nr. 69
Costul de producŃie reprezintă?

Testul nr. 70
Mărimea costului poate fi calculată?

Testul nr. 71
Principalele tipuri de cost sunt?

Testul nr. 72

9
Costul fix (CF) reflectă acele cheltuieli ale întreprinderii care, pe termen scurt, sunt
independente de volumul producŃiei obŃinute şi cuprinde?

Testul nr. 73
Costul variabil (CV) exprimă?

Testul nr. 74
Costul total (CT) reprezintă?

Testul nr. 75
Costul mediu fix (CMF) reprezintă?

Testul nr. 76
Costul mediu total (CMT) exprimă?

Testul nr. 77
Costul marginal (Cmg) exprimă?

Testul nr. 78
Mărimea costului este determinată de?

Testul nr. 79
Costul global reprezintă?

Testul nr. 80
Costul mediu (CM) sau costul unitar exprimă?

Testul nr. 81
Factorii de care depinde evoluŃia costului mediu sunt?

Testul nr. 82
Optimul producătorului constituie un criteriu de comportament, de conducere ştiinŃifică,
conform căruia producătorul urmăreşte ca, la un cost de producŃie total dat, să
……………………., adică să producă cât mai mult posibil (Ńinând seama de cererea
existentă).

Testul nr. 83
ConcurenŃa reprezintă?

Testul nr. 84
Instrumentele luptei economice de concurenŃă sunt?

Testul nr. 85
Instrumentele luptei extraeconomice de concurenŃă sunt?

Testul nr. 86
PreŃul este?

10
Testul nr. 87
ConcurenŃa este influenŃată de următorii factori?

Testul nr. 88
ConcurenŃa are următoarele efecte economice?

Testul nr. 89
Principalele tipuri de concurenŃă sunt?
.

Testul nr. 90
IntervenŃia statului pe piaŃa concurenŃială se face prin?

Testul nr. 91
Factorii de care depinde preŃul pe piaŃă sunt?

Testul nr. 92
PiaŃa muncii, cuprinsă în ansamblul pieŃei naŃionale, îndeplineşte următoarele funcŃii
specifice?

Testul nr. 93
PiaŃa muncii reprezintă ……………………… în funcŃie de nivelul şi oscilaŃiile salariului, pe
baza cărora are loc procesul de ocupare a populaŃiei active în mărimea, structura şi calitatea
corespunzătoare exigenŃelor pieŃei.

Testul nr. 94
Cererea de muncă este?

Testul nr. 95
Oferta de muncă este?

Testul nr. 96
Factorii de care depinde cererea de muncă sunt?

Testul nr. 97
PiaŃa muncii se poate găsi în următoarele stări?

Testul nr. 98
Principalele structuri ale oferte de muncă sunt?

Testul nr. 99
Salariul nominal brut reprezintă?

Testul nr. 100


Cele mai frecvente forme de salarizare sunt?

11
Testul nr. 101
Salarizarea în regie reprezintă ?

Testul nr. 102


Salarizare în acord constă în?

Testul nr. 103


Salarizarea în acord se concretizează în următoarele forme?

Testul nr. 104


Salarizarea în remiză sau cote procentuale presupune stabilirea venitului ?
.

Testul nr. 105


Prin profit se înŃelege?

Testul nr. 106


După modul de determinare şi realizare se delimitează următoarele forme de profit?

Testul nr. 107


Profitul brut este?

Testul nr. 108


Profitul net reprezintă?

Testul nr. 109


Profitul normal, legitim sau justificat reprezintă?

Testul nr. 110


Profitul pur sau supraprofitul este?

Testul nr. 111


Profitul marginal reprezintă?

Testul nr. 112


Mărimea profitului poate fi stabilită în sumă absolută ca?

Testul nr. 113


Renta economică se poate prezenta sub următoarele forme?

Testul nr. 114

12
Renta economică rezultă din preŃul ridicat la acele bunuri pentru care există
……………………, iar oferta lor nu poate fi elasticizată prin urcarea preŃului.

Testul nr. 115


Renta funciară este?

Testul nr. 116


Renta de monopol, venit excedentar încasat de ………………….. care dispun şi folosesc factori
de producŃie cu însuşiri excepŃionale, rari şi nesubstituibili, de la utilizarea cărora sunt excluşi
ceilalŃi. ObŃinerea efectivă este condiŃionată de existenŃa unei categorii de cumpărători dispuşi
sau constrânşi să plătească un preŃ ridicat.

Testul nr. 117


Renta de abilitate reprezintă?

Testul nr. 118


Renta consumatorului este un plus de venit rezultat din preŃul mai ridicat, pe care
…………………. ar fi dispus să-l plătească, pentru a cumpăra marfa dorită, faŃă de preŃul
plătit în realitate, mai redus.

Testul nr. 119


Renta producătorului sau surplusul producătorului este?

Testul nr. 120


Renta conjuncturală, comercială şi industrială, este?

Testul nr. 121


În economia contemporană, modernă, moneda cuprinde?

Testul nr. 122


Masa monetară constă din?

Testul nr. 123


PiaŃa monetară este?

Testul nr. 124


Cererea de monedă depinde de?

Testul nr. 125


Oferta de monedă reprezintă?

Testul nr. 126


Băncile reprezintă?

Testul nr. 127


Principalele funcŃii ale băncilor sunt?

Testul nr. 128

13
Dobânda reprezintă?

Testul nr. 129


Principalele forme de dobândă sunt?

Testul nr. 130


Politica monetară – componentă a politicii economice – poate fi definită ca o ………………………….
asupra masei monetare şi asupra activelor financiare în vederea orientării economiei pe termen scurt sau
mediu.

Testul nr. 131


Titlurile de valoare sunt?

Testul nr. 132


ObligaŃiunile ipotecare sunt?

Testul nr. 133


Titlurile de rentă sunt?

Testul nr. 134


PiaŃa capitalului este?

Testul nr. 135


PiaŃa primară, cuprinde?

Testul nr. 136


Valuta este?
.

Testul nr. 137


PiaŃa valutară reprezintă?

Testul nr. 138


Casele de schimb efectuează?

Testul nr. 139


Deprecierea cursului valutar al unei monede naŃionale?

Testul nr. 140


Serviciul datoriei externe este reprezentat de?

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

Enache, C., Mecu, C. - Economie politica, Vol.1, Ed. F.R.M., Bucuresti, 2009.

14

S-ar putea să vă placă și