P. 1
Automatizari Si Protectia Prin Relee

Automatizari Si Protectia Prin Relee

|Views: 201|Likes:
Published by gabriel_petre2001

More info:

Published by: gabriel_petre2001 on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

prof. dr. ing. SERGIU CALIN conf. dr. ing.STELIAN POPESCU

AUTOMATIZARI 51 PROTECTIA PRIN RELEE
.

.

o

0

.

MANUAL PENTRU L1CEE INDUSTRIALE CU PROFIL DE ELECTROTEHNICA. CLASA A XII-a (SPECIALIZAREA: ELECTRICIAN PENTRU CENTRALE ~I RETELE ELECTRICE). ~I ~COLI DE MAIFRI

EDITURA

DIDACTIC.!.

~I PEDAGOGIC.!. BUCURESTI 1977

Manualul a fost revizuit pe baza programei scolare aprobate de Ministerul Educatiei ~i invatamintului

Materialul a fost elaborat asHel: Prof. univ. dr. ing. SERGIU CALIN: cap. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Coni. dr. ing. STELIAN POPESCU: cap. 3, 5. 6

Referent: ing. PETRE

COLUMBEANU

Redactor: ing. RODICA DUMITRA~CU Tehnoredactor: ELENA PETRICA Grafician: VICTOR WEGEMANN

CAPITOLUL

1

INTRODUCERE

A. OBIECTIVELE PROTECTIEI PRIN RELEE

Protectia prin relee a unei instalatii electrice este format a din ansarnblul apara telor si dispozitivelor destinate sa comande in mod automat deconectarea instalatiei in cazul aparitiei unui defect sau a unui regim anormal de functionare, periculos pentru instala tie; in cazul defectelor ~iregimuriloranormale care nu prezinta pericol imediat, protectia prin relee nu comanda deconectarea instalatiei, ci semnalizeaza aparitia defectului sau regimului anormal. Pentru deconectarea instalatiei, protectia prin relee comanda declansarea intrerupatoarelor care leaga instalatia protejata de celelalte elemente ale sistemului electric. Separarea automata a instala tiei-defecte de restul elementelor sistemului urrnareste trei obiective: • Sa impiedice dezvoltarea defectului, respectiv extinderea ~i agravarea efectelor acestuia, asupra altor instalatii din sistemul electric si eventuala transformare a defectului intr-o avarie de sistem. • Sa preintimpine distrugerea instalatiei in care a aparut defectul, prin intreruperea tuturor posibilitatilor de alimentare a defectului, • Sa restabileasca un regim normal de functionare pentru restul sistemului electric si sa asigure astfel continuitatea alimentarii consumatorilor cu energie electrica, Protectia prin relee are deci rolul de a controla permanent regimurile de functionare ale instala tiilor din sistemele electrice si de a asigura Iichidarea automata a defectelor si a regimurilor anorrnale periculoase. Astfel, protectiile prin relee au 0 functionare automata. Ele ocupa un loc deosebit de important in ansamblul echipamentelor de automatizare cu care sint prevazute sistemele electrice.

B. NECESITATEA

LlCHIDARil A DEFECTELOR

AUTOMATE

Lichidarea automata a defectelor este impusa de anumite particularitati ale functionarii sistemelor energetice, in care au loc procesele de productie, transport si distributie a energiei electrice, 3

Ccle mai importante

particularitati

sint urmatoarele :

• Aparitia unor defecte, cum sint de exemplu scurtcircuitele, determina efecte care se pot propaga cu foarte mare rapiditate asupra unor mari parti ale sistemului electric si pot determina perturbarea alimentarii cu energie a unui mare numar de consumatori. Scurtcircuitele au efecte electrodinarnice si termice care pot deteriora parti din instalatiile prin care circula curentii de defect, precum ~i efecte de perturbare a sincronismului generatoarelor care functioneaza in paralel 111 sistemul electric si deci pot conduce la iesirea din sincronism. • Intrucit pina in prezent nu exista posibilitatea de a se crea rezerve de energie electr ica la scara necesara unui sistem electric, grupurile generatoare trebuie sa urmareasca in permanenta varia tiile puterii cerute de consumatori. Dad. defectele aparute nu sint lichidate corect si foarte rapid, atunci poate fi afcctata alimentarea unui numar important de consumatori ~i deci functionarea accstora. • Consumatorii alimentati de sistemele electrice sint reprezentati de intreprinderile industriale din diverse ramuri de productie, de transportul electric, de telecomunicatii, de iluminat si de alte utilizari si ca urmare intreruperile in alimentarea cu energie electric a pot conduce la mari pierderi pentru cconomia na tionala, . • Diferitele elemente componente ale sistemelor energetice (centrale si sta tii electrice, consumatori etc.) se gasesc la distante mari, uneori de zeci sau sute de kilometri, si ca urmare lichidarea corecta a defectelor poate necesita coordonarea comenzilor de declansare a unor intrerupatoare situate la mari distante. Aceste particularitati impun 0 siguranta foarte ridicata de functionare a sistemelor electrice, mentinerea continuitatii alimentarii consumatorilor, lichidarea corecta a defectelor in fractiuni de secunda. In stadiul actual de dezvoltare a sistemelor electrice, interventia personalului de tura pentru lichidarea defectelor (prin comanda manuala a declansarii intrerupatoarelor) nu se poate efectua in nici un caz cu rapiditatea si precizia necesara, Datorita acestui fapt este neaparat necesara lichidarea automata a defectelor ~i deci introducerea echipamentelor de protectie prin relee, fara acestea nefiind posibila functionarea sistemelor e1ectrice.

C. STRUCTURA

ECHIPAMENTELOR PRIN RELEE

DE PROTECTIE

Pentru a asigura controlul permanent al regimurilor de functionare ale instalatiilor electrice si lichida rea automata a defectelor si regimurilor periculoase, protectia prin relee trebuie sa includa anumite clemente in structura sa, descrise in cele ce urmeaza. • Un prim grup de elemente este reprezentat de elementele de intrare, care primesc de la transformatoarele de curent si de tensiune inforrnatii asupra regimului de functionare al instala tiei protejate; aceste informatii sint continute in valorile si defazajele curentilor si tensiunilor masurate de transformatoarele de curent si de tensiune. Elcmentele de intr~re indeplinesc functiuni de filtrare, amplificare sau determinare a unor marimi suplimentare, obtinute eu ajutorul curentilor si
4

elementele de prelucrare ~i decizie (alcatuind blocul de prelucrare si decizie) transmit e1ementelor din blocul urmator decizia de declansare a intrerupatoarelor instala tiei proteja teo In figura l. fiind elaborate si fabricate la noi in tara numeroase tipuri de protectii si de relee. barelor colectoare. In exemplul din figura l.tensiunilor primite de la transformatoarele de masura.fiecare bloc este reprezentat printr-un dreptunghi. odata cu dezvoltarea in ritm rapid a industriei.l. pe perioada 1951-1960. pentru protectia unci linii L. Folosind aceasta reprezentare in figura 1.1. blocul de intrare (aliment at de transformatoarele de curent TC si de tensiune TT) este notat cu BI . I elementele de intrare pot contine filtre de componente simetrice sau filtre de armonici superioare. DEZVOLTAREA TEHNICII PROTECTIEI " PRIN RELEE LA NOI iN TARA Conditiile pentru introducerea si dezvoltarea automatizarii in energetica. relee intermediare RI. formindblocul de iesire. efectuind operatii logice si de calcul pentru a stabili dad in instalatia protejata exista sau nu un defect. relee de semnalizare RdS. transformatoarelor. iar semna1ele transmise intre blocuri sint reprezentate simbolic prin sageti. • Al treilea grup de elemente este reprezentat de elementele de iesire. Astfel. In unele tipuri prin relee. datorita politicii partidului ~i guvernului privind asigurarea bazei tehnicomateriale a construirii socialismului in tara noastra. liniilor de transport si distributie. In prezent. Dezvoltarea productiei de relee este ilustrata de faptul di pro- 5 . Dad rezulta prezenta unui defect. industria noastra electrotehnica produce 0 gama larga de relee si de echipamente de protectie. analizate in capitolele urmatoare. In decursul primului plan de electrificare. au fost create in anii regimului democrat-popular. Schema Iunctionala a protectiei curent si de tensiune. care primesc anumite marimi de la blocul de intrare si le prelucreaza. relee de curent cu actiune "temporizata RTpC. L Elementele de intrare pot fi reunite intr-un bloc denumit blocul de intrare.l blocul de prelucrare si decizie este notat prin BPD . relee de tensiune RT. • Un a1 doilea grup de elemente este reprezentat de elementele de prelucrare si decizie. nota t prin BE in figura 1. necesare functionariicorecte a anumitor tipuri de protectii. de exemplu. Elementele acestui bloc au rolul de a asigura 0 putere suficienta pentru comanda declansarii intrerupatoarelor instala tiei protejate si a transmiter ii semnalizarilor necesare. alimentat de transformatoarele de Fig. relee de timp RTp. Intreprinderea Electromagnetica producerelee de curent RC.1. D. si in cincinalele urmatoare au fost continuu perfectionate protectiile prin relee ale generatoarelor. ca si in celelalte ramuri ale economiei noastre nationale. 1. blocul BE comanda declansarea intrerupatorului I. de scheme . Asdel.denumite scheme functionale .1.

relee diferentiale tranzistori- 6 . REZUMAT • Protectia prin relee este fermata din ansarnblul a paratelor si dispozitivelor destinate sa comande automat deconectarea instalatiei electrice protejate in cazul aparitiei unui defect sau a unui regim anor. re1ee diferentiale tranzistorizate en frinare functie de armonica a dona RDS-4. relee de timp RTP. relee de dubla punere la parnint RDPP. relee intermediare de curent alternativ RICA . protectii de distanta tranzistorizate PD. clemente • In structura eehipamentelor de protectie prin relee sint incluse de intrare. relee directionale actionind in regim tranzistoriu RDT. relee intermediare RI (fabricate la Intreprinderea Electromagnetica). • Lichidarea automata a defectelor este impusa de particularitatile de functionare ale sistemelor energetice. cele mai importante particularitati fiind urmatoarele : defectele pot perturba alirnentarea unui mare numar de eonsumatori ~i pot astfel conduce la mari pierderi pentru economia na tionala. lichidarea corecta a defectelor poate neeesita coordonarea comenzilor de declansare a unor intrerupatoare situate la mari distante. RDS-J. blocuri de alirnentare in curent continuu BA cc. L~ Institutul de cercetari pentru' modernizarea instalatiilor energetice (ICEMENERG) au fost elaborate ~i produse relee de simpla punere la pamint in rotorul generatoarelor RSPP. elemente de iesire. relee de sernnalizare RdS. mal periculos. printre care se numara: relee de curent RC. RDS-2. relee de simpla punere la parnint RSPP. relee diferentiale eu saturatie RDS-l.filtre-re1ee de eomponente inverse ale cur entului FRC-2A si ale tensiunii FRT-2. grupurile genera toare trebuie sa urrnareasca in permanents variatiile puterii cerute de consumatori. aeest ritm ridicat de dezvoltare impunind perfectionari importante ale echipamentelor de protectie prin relee. • Deeonectarea instalatiei detecte urmareste trei obiective: sa impiedice extinderea defectului. clemente de prelucrare ~i decizie. indicatoare selective de punere la parnint ISP. • Industria noastra electrotehnica produce 0 garna larga de relee si echipamente de protectie. Dircctivele Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Roman cu privire la planul cincinal 1976-1980 ~i liniile directoare ale dezvoltarii economicosoc iale a Romaniei pentru perioada 1981--1990 prevad atingerea unei productii annale de energie electric a de 75-80 miliarde kWh in anul 1980 ~i a unei productii de 130-140 miliarde k\Yh in anu1 J990. relee de tensiune RT. relee diferentiale pentru linii RDL. relee de dubla punei e la pamint in rotorul generatoarelor RDPP. RDS-3. relee de curent eu actiune temporizata RTpC. sa preintimpinexiistrugerea instalatiei protejate si sa restabileasca un regim normal de functionare pentru restul sistemului electric. RDS-2. relee diferentiale cu saturatie RDS-l.ductia de relee a Intreprinderii Electromagnetica a crescut de la 40 000 de bucati in anul 1960 la 625000 de bucati in anul 1975. relee directionale tranzistorizate RDc.dispozitive de protectie in curent alternativ ]jPCA. relee de punere la pamint RP P cu filtre de armonici superioare.

c) sa impiedice extinderea defectului si distrugerea instalatiei protejate si sa restabileasca un regim normal de functionare pentru restul sistemului electric? 3. protectii de distanta PD. relee de pun ere la pamint RPP. filtre-relee de componente inverse FRC-2A si F RT-2. relee diferentiale pentru linii RDL. relee directionale tranzistorizate RDc. VERIFICAREA CUNO~TlNTELOR prin relee ? a) sa asigure pornirea automata a instalatiilor electrice? b) sa asigure schimbarea automata a regimurilor de sarcina ale instalatiilor electrice? c) sa asigure comanda automata a deconectarii instalat iei electrice protejate in cazul defec telor sau regimurilor anorrnale periculoase? 2. RTp. indicatoare selective de punere la pamint ISP. relee directionale actionind In regim tranzistoriu RDT. relee intermediare de curent alternativ RICA. RT. RTpC? a) Electromagnetica·? b) ICEMENERG? c) Electroaparataj P 1. blocuri de alimentare BACC. dispozitive de protectie In curent alternativ DPCA (produse la ICEMENERG). Care sint elementele incluse in structura echipamentelor de protectie prin relee? a) elemente de intrare. Care sint obiectivele deconectarii instalatiei electrice defecte? a) s~ determine reduced ale consurnului de energie? b) sa micsoreze prejul de cost al energiei? . La ce intreprindere sint fabricate releele RC. Care este rolul protectiei . de prelucrare ~i decizie ~i de iesire P b) elemente de convertire si afisare r c) elemente de mregistrare j 4.zate RDS-4.

intrucit curentii de defect se inchid prin bobinele de stingere sau prin capacitatile dintre celelalte faze ~i pamint. intrucit si in aceste retele punctele neutre ale transformatoarelor sint legate direct la pamint. polifazate sau monofazate. Scurtcircuitele. mult mai mari decit curentii de sarcina norrnala. Diversele generatoare din sistem debiteaza curenti de scurtcircuit spre locul defectului. tot din motivul micsorarii considerabile a impedantei circuitului in care a aparut defectul. reprezinta perturbari grave ale functionarii sistemelor electr ice. iar neutrele generatoarelor sint de regula izolate. scurtcircuite monofaza te pot aparea ~ila tensiunile de functionare a consumatorilor (tensiuni de 380/220 V ~i 208/120 V). 8 . In retelele Cll tensiuni sub 110 kV neutrele bobinajelor in stea ale transformatoarelor sint legate la pamint prin bobine de stingere sau sint izolate. deci prin impedan te foarte marl. strapungerea izolatiei unei faze in rapor t cu parnintul este insot ita de circulatia unor cur en t i mici. deoarece la acest e tensiuni neutrele transformatoarelor sint legate direct la pamint si datorita acestui fapt strapungerea izolatiei intre 0 faza si pamint provoaca micsorarea considerabila a impedantei circuitului si circulatia unor curenti de valori foarte mari. Scurtcircuitele monofazate apar 'in retele de tensiuni ridicate. De asemcnea. care este alimentat de toate sursele. Avind in vedere valorile mici ale curen tilor la stra pungerea izola tiei dintre o faza ~i pamint in retelele cu tensiunea sub 110 kV. in functie de tensiunea retelei si de modul de tratare a neutrului retelei. Defecte Scurtcircuitele sint defectele cele mai frecvente in sistemele electrice si apar cind este strapunsa izolatia intre faze sau in raport cu pamintul. Ca urmare. iar in al doilea caz rezulta scurtcircuite monofazate sau puneri la pamint. De cele mai multe ori strapungerea izolatiei dintre faze sau dintre 0 faza ~i pamint este insotita de aparitia unui arc electric. In uncle cazuri pot aparea si scurtcircuite farii arc (denumite scurtcircuite directe sau nete) de exemplu dnd doua faze sint scurtcircuitate printr-un conductor neizolat. In primul caz rezulta scurtcircuitele polifaza te. Valori foarte mari ale curentilor apar ~i la scurtcircuitele intre faze. aceste defecte nu sint denumite scurtcircuite monofazate. La noi in tara retelele de inalta tensiune in care neutrele transformatoarelor sint legate direct la pamintsi deci pot aparea scurtcircuitele monofazate sint retelele de 110 kV si mai mult. ci puneri la pamint. DEFECTE SI REGIMURIANORMALE iN SISTEMELE ELECTRICE 1. intrucit reprezinta un punct de impedanta minima al sistemului. care are 0 impedanta redusa.CAPITOLUL 2 CONSIDERAT" GENERALE PRIVIND PRIN RELEE PROTECTIA A.

' . Supraintensita tile pot fi provocate fie de scurtcircuite aparute in afara instalatiei protejate (denumite scurtcircuite exteri9 . Astfel. in cazul scurtcircuitelor bifazate apar componentele de secventa inversa ale tensiunilor si curentilor. In bobinajul statoric al unui generator etc. In cazul detectelor monofaza te. lns3. in sistemele electrice pot aparea ~i alte defecte. Astfel. Aceasta iesire din sinoronism este denumita si pierderea stabihtafii sistemul ui electric. au import ante efecte electrodinamice si termice ~i pot provoca deteriorari sau distrugeri ale unor conductoare. prezentind si per icol de incendiu. constind din cresteri ale curentilor peste valoarea nominala. deci protectiile trebuie sa actioneze foarte rapid. Regimuri anormale Supraintensitatile reprezinta regimuri anormale frecvent irrtilnite. ' ~ Scurtcircuitele trifazate sint scurtcircuite simetrice. tensiunea este nula in punctul defectului ~i tensiunile remanente la barele apropiate au valori mult reduse in comparatie cu valorile din regim normal de functionare.Curentii de scurtcircuit. scurtcircuitele pot provoca iesirea din sincronism a generatoarelor care functioneaza in paralel in cadrul unui sistern electric. Diferitele tipuri de defecte pot fi insotite de aparitia anumitor componente simetrice. Ioarte rapida a 'protectiei.care sint cele mai numeroase . fie 0 semnalizare. apar componentele de secventa homopolara ale tensiunilor si curentilor. In functie de locul aparitiei unci puneri la pamint (pe 0 linie. datorita faotului cil.exista totusi un regim nesimetric in perioada initiala a defectului (intrucit intervin arcuri electrice numai intre doua faze) si ca urrmre in aceasta perioada apar componente de secventa inversa. este neaparat necesar ca lichidarea defectului sa se faca intr-un interval de timp cit mai scurt. fara arc. Scurtcircuitele provoaca ~i scaderi importante ale tensiunilor in zona defectului. Rezulta astfel ca scurtcircuitele pot avea urmar i foarte grave. iar fenomenele care 0 insotesc sint denumite penduldr'i. reprezent ind doua puneri la pamint pe faze diferite. Pe ling a scurtcircuitele polifazate ~i detectele monofazate (scurtcircuite monofazate sau puneri la pamint monofazat e). fara ca in instalatia protejata sa existe vreun defect. Intrucit apar itia unor componente de anumite secvente poate caracteriza tipul defectului. 2.) protectia comanda fie declansarea Intrerupatorului. Astfel. in rnulte scheme de protectie sint introduse filtre de cornponente inverse sau homopolare. da tor ita valorilor mari. in unele cazuri apare dubla punere la pamint. Punerile la pamint monofazate nu prezinta un pericol imediat. respectiv scurtcircuite monofazate sau puneri la pamint monofazate. cele trei faze nu se mai gasesc In regim si~etric. aparate ~i instala tii. in cazul unui scurtcircuit direct. Intrucit gravitatea efectelor unui scurtcircuit creste cu durata (de persistenta) a acestuia.: in cazul scurtcircuitelor trifazate prin arc . deci un scurtcircuit bifazat prin intermediul parnintului. Un alt tip de defect este constituit de intremperea unei faze. intrucit sint insotite de curenti mici de defect si ca urmare nu este necesara 0 actionan. Datorita faptului ca determina varia tii importante ale curentilor ~i tensiunilor.

fie de cresteri importante ale sarcinii alimentate de instalatie. Condltll impuse func~ionarii protectlel • Rapidita. denumit temporizare. capitolul 14). care pot periclita stabilitatea sistemului electric . Un alt regim anormal este reprezentat de scaderea frecventei.Intructt efectele scurtcircuitelor se agraveaza si se extind cu atit mai mult. . rezultind apoi dificultati pentru pornirea motoarelor la revenirea tensiunii ca urmare a lichidarii defectului exterior. important parametru de calitate al energiei electrice. B. CONDITII IMPUSE PROTECTlllOR PRIN RElEE 1.Aceste protectii trebuie sa functioneze in asa fel incit. Aceste regimuri anormale sint lnsotite de variatii importante ale curentilor si tensiunilor.tea. care pot provoca actionari gresite ale anumitor tipuri de protectii. Instalatiile componente ale unui sistem electric sint prevazute eu protectii-prin relee. functionarea rapida a protectiei reprezinta 0 conditie deosebit de importanta. pentru a fi preintimpinate asemenea actionari gresite=. s~ fie comandata numai deconectarea acelei instalatii (separarea instalatiei defecte de restul sistemului este efectuata prin eomanda declansarii intre10 . determinata de scurtcircuite exterioare instalatiei protejate. in cazulaparitiei unui scurtcircuit intr-o anumita instalatie. Scaderile de tensiune reprezinta regimuri anormale provocate de scurtcircuite exterioare instalatiei protejate. Cresterile de tensiune sint regimuri anormale care apar rar in sistemele electrice. La scaderea frecventei se modifica regimul de functionare a anumitor mecanisme si utilaje antrenate de motoarele electrice alimentate la 0 frecventa scazuta. Aparitia supraintensitatilornu impune 0 deconectare imediata a instalatiei protejate. cum sint de exemplu protectiile de distanta (v. cu cit creste durata de existenta a defectelor. De aceea protectiile impotriva supraintensitatilor transmit comanda de declansare sau de·semnalizare numai dupa trecerea unui interval de timp stahilit. respectiv de suprasarci_ni.oare}. Rapiditatea actionarii protectiei se impune indeosebi in cazul scurtcircuitelor in genera toare ~i transformatoare (pentru a evita deteriorari grave) si in cazul scurtcircuitelor pe linii cu tensiuni ridicate. • Selectivitatea. pentru a preintimpina deteriorari provocate de efectele termice ale curentilor. In aceste regimuri motoarele electrice alimentate cu tensiune redusa Isi micsoreaza turatia sau se pot opri. dar timpul admisibil de persistenta al acestor regimuri anormale este limitat.care ar intrerupe alimentarea unor consumatori far a ca in instalatia protejata sa existe vreun defect .se pot prevedea in schemele de protectie dispozitive de blocare impotriva actionarilor gresite in timpul regimurilor anormale de pendulari. Cresterile de tensiune sint periculoase prinsuprasolicitarea izolatiei. De exemplu. . Pendularile sint regimurile anormale care apar la pierderea stabilitatii functionarii in paralel a generatcarelcr dinsistemul electric. in cazul cresterii turatiei unui hidrogenerator (ea urmare a scaderii importante ~i bruste a sarcinii) are loc cresterea tensiunii la borne. rezultind astfel 0 desfasurare anormala a proceselor tehnologice in care intervin mecanismele ~i utilajele respective.

fiind necesar aparataj care sa consume 0 putere cit mai redusa pentru actionare. Pentru ilustrarca conditiei de sensibilitate se consider a o protectie care actioneaza la cresterea curentului din instalatia protejata (realizata. Aprecierea cant itativa a sensibilitatii unei protectii se exprima printr-un coeficient numit coejicient de sensibilitate . • Sensibilitatea. Functionarea unei protectii este sigura daca protectia actioneaza intotdeauna cind este necesar (deci nu are refuzuri in functionare). de exemplu. coeficientul de sensibilita te ksens are expresia : /semi" k sms = ---. Siguranta functionarii unei protectii se obtine prin proiectarea corecta a schemelor si ansamblelor. Siguranta echipamentului .si de a comanda numai deconectarea acelei instalatii. este necesar ca in fiecare caz sa se aprecieze care dintre cele doua conditii este mai importanta. Siguranta prot ectiei depinde deci ~i de siguranta echipamentului folosit.este 0 conditie impusa realizarii ~i constructiei dispozitivelor si a para telor de protectie. conditia de siguranta are 0 importanta primordiala . cu relee maximale de curent). cind protectia prin relee ar comanda deconectarea unor instalatii tara defecte. Pentru a actiona select iv. pentru a i se da prioritate .1) 11 . ca urrnare a unui refuz in functionarea unei protectii. crestere care indica fie prezenta unui scurtcircuit. ar fi intrerupra in mod inutil functionarea consumatorilor alimentati de acele instalarii. selectivitatea poate fi asigurata prin introducerea unor ternporizari. [pp (2. iar restul instala tiilor din sistem sa ramina in functiune : 0 asemenea functionare a protectiilor se numeste [unctionare selectiud. fara ca acesta sa se defecteze. In cazul unor tipuri simple de protectii. precum . . Avind in vedere urmarile grave ale intirzierii lichidarii unui scurtcircuit. in cazul unei actionari neselective. deci aparataj sensibil. ' .i prin utilizarea unui echipament de calitate ridicata. intrucit in acest mod rezulta intreruperea alimentarii unui numar minim de consumatori. rezultind pagube suplimentare pentru economia nationala. si numai cind estc necesar (deci nu are actionari false in absenta unor clefeete in instalatia protejata).din cadrul ansamblului tuturor instalatiilor sistemului . • Siguranta. respectiv a unor intirzier i (cu ajutorul unor relee de timp) in functionarea protectiei : prin aceasta masura nu mai poate fi tnsa asigurata conditia de rapiditate.. Selectivitatea consta deci in proprietatea protectiilor prin relee de a alege (selecta) instalatia defect a . cu cit este mai mica cresterea curentului (peste valoarea normala) care provoaca actionarea protectiei respective. Protectia este cu atit mai sensibila. protectia prin relee trebuie sa comande declansarea eelor mai apropiate intrerupatoare de punctul in care a aparut scurtcircuitul.denumita si fiabilitate . Avind in vedere caracterul eontradictoriu al conditiilor de rapiditate ~i selectivitate. respectiv de posibilitatea unei utilizari indelungate a echipamentului. Astfel. in cazul protectiei considerate. fie aparitia unei suprasarcini.rupatoarelor instala tiei respective). in comparatie cu orice alta varianta de lichidare a defectului. Sensibilita tea functionarii unci protectii este lega ta de sensibilita tea aparatajului folosit. Asigurarea unei functionari selective a protectiilor prin relee are 0' importanta deosebita pentru continuita tea alimentarii consuma torilor dintr-un sistem electric.

dcci de micsorare a gabaritelor. da torita posibilita tiler importante de miniaturizare. Regimul maxim pentru 0 anumita instalatie este acel regim de functionare in care aparitia unui scurtcircuit determina circulatia unui curent maxim. Realizarea echipamentului de protectie din subansamble tipizate permite ca opera tiile de montaj. in comparatie cu toate celelalte regimuri posibile. intre curentul de pornire al protectiei 11'1' (curent primar) si curentul de pornire al releului Ipr (curent secundar] exista rela tia : 11'1' = nTC' I1'r ( 2.. 12 . care pot trebuie aleasa varianta cea solutie din punct de vedere Dintre toate solutiile echivalent e din punet rezulta la proiectarea unei protectii prin relee.2) Normativul in vigoare la noi in tara prevede valorile minime pentru coeficientii de sensibilita te ai diverselor tipuri de protectii. ' . Curentul de pornire al protectiei reprezinta valoarea curentului primar (care circula prin bobinajul primar al transformatoarelor de curent montate in circuitul instalatiei protejate). in general. Notind cu nTC raportul de transformare al transformatoarelor de curent. • Independenta fata de regimul momentan de exploatare.. a spa tiilor afecta te protectiilor prin relee este necesar ca gabaritele echipamentului de protectie Sa fie cit mai reduse. in funetie de faetorii mentionati mai in~inte. Pentru asigurarea respectarii conditiei de independenta fata de regimul de exploatare. pentru care releele de curent i~i inchid contactele. prin instalatia respectiva. rezultind astfel cea mai buna tehnico-economic. • Tipizarea subansamblelor. functionarea corecta a unei protectii trebuie verificata la defecte aparute in regimul minim si in regimul maxim al instalatiei protejate. In mod analog se poate defini si regimul minim. mai economica.e min 11'1' este valoarea minima posibila a curentului de scurtcircuit prin instala tia protejata. de vedere tehnic. • Gabarite reduse . curentul de pornire al protectiei. Functionarea protectiei trebuie sa fie independenta de regimul momentan de exploatare. Pentru reducerea dimensiunilor panourilor de protectie si.in care: I. cu diverse configuratii ale retelei de transport ~i distributie. la defecte aparute in limitele unor anumite zone stabilite. releele e1eetronice prezinta avantaje deosebite. cu un numar mai mare sau mai mic de consumatori conectati etc. Din acest punct de vedere. In sistemele eleetrice au loc diferite regimuri de exploatare: cu toate generatoarele in functiune sau numai cu 0 parte din e1e. ceea ce inseamna ca protectia trebuie sa actioneze corect independent de regimul de functionare in care segaseste instalatia protejata in momentul aparitiei defectului. Condltll impuse reallzarll ~i constructlel echipamentului de protectle • Eficienta economica. verificare. Pentru fiecare instalatie componenta a sistemului se poate determina un regim maxim si un regim minisn de funetionare. 2.

c. Protectil de tensiune Protectiile de tensiune pot fi protectii minima le sau protectii maximale . care se inc hid la cresterea curentului peste valoarea de pornire. (2. tipizarea subansamblelor reprezinta un obiectiv care este urmarit cu insistenta din ce in ce mai mare In constructia echipamentului de protectie . I pp > Isarc ma". Pentru ca functionarea corecta a unei protectii sa poata fi asigurata pentru 0 perioada de utilizare suficient de indelungata. sint cele mai frecvent utilizate. PRINCIPALELE TIPURI DE PROTECTII PRIN RELEE 1.incercare sau reparatii sa se efectueze in conditii mai usoare. unde I este curentul din instalatia protejata Pentru ca sa nu existe posibilitatea unei actionari gresite in regimuri normale ale instalatiei protejate. Masuri pentru obtinerea conditiei de invariabilitate sint necesare indeosebi in cazul protectiilor electronice. Protectlt de curent Protectiile de curent sint de regula protectii maximale. 2. (ceea ce 13 • Protectiile minimale. valorile lor fiind mentinute constante cu un grad ridicat de precizie . Datorita acestor avantaje. . rezultind deci rela tiile : (2. este necesar ca va loa rea curentului de pornire Ipp sa fie aleasa mai mare decit curentul nominal si decit curentul maxim de sarcina. pentru e1iminarea influentei unor factori exteriori (de exemplu. actionind la cresterea curentului pina la atingerea sau depasirea unei valori stabilite (curent de pornire al protectiei Ipp). De asemenea. In cazul unui defect aparut intr-un echipament de protectie poate fi inlocuit numai subansamblul defect. (2.3) (curent primar). este necesar ca parametrii elementelor componente sa nu sufere variatii.4) Ipp > In. celelalte subansamble raminind dupa aceea III functiune. • Invariabilitatea parametrilor. cind curentul I are valoarea nominala IA sau valoarea curentului maxim de sarcina Isarcmax prevazut pentru instalatia respectiva.cu elemente semiconductoare. crestere care indica prezenta unui scurtcircuit sau a unei suprasarcini. aceasta conditie de invariabilitate a parametrilor este deosebit de importanta pentru asigurarea sigurantei si selectivitatii In functionarea protectiei.5) Protectiile maximale de curent se realizeaza cu relee de curent cu contacte normal deschise. temperatura) asupra parametrilor releelor realizate . Conditia de actionare are deci aspectul: I ~Ipp. care actioneaza la scaderea tensiunii indica prezenta unui scurtcircuit).

este necesar ca valoarea tensiunii de pornire sa fie aleasa mai midi decit valorile mentionate. iar la scaderea tensiunii pina la valoarea de pornire . rezultind deci rela tiile : (2.6) U~ Upp. din punctul de instalare a protectiei : tensiunea de porn ire a protectiei. La aceste protectii. respectiv valoarea tensiunii primare (aplicata bobinajului primar al transforrnatorului de tensiune care alimenteaza releele protectiei) la care are loc actionarea protectiei. protectiile maximale directionale actioneaza a tit in tunctic de valoarea efectiva a curentului. se numeste tensiune de pornire a releului ~i se noteaza cu Upro Intre tensiunile Upp ~i Upr are loc 0 relatie analoga cu relatia (2. 14 . cind tensiunea are valoarea nominala U'.4): (2. sau valoarea minima de exploa tare U min . (2.7) in care nTT este raportul de transform are a transformatorului de tensiune.Conditia de actionare in care: a acestor protectii este: (2.» tr. deci actionarea protectiei.11) Protectiile maximale de tensiune se realizeaza cu relee maximale de tensiune cu ~ontacte normal deschise. Pentru ca protectiile minimale de tensiune sa nu actioneze gresit in regimuri normale ale instala tiei protejate.. armatura mobila a releelor este atrasa si contactele sint deschise. Protectll o. maximale directlonale Spre deosebire de protectiile de curent. conditia de actionare are un aspect analog cu eel din relatia (2.3): U ~ U1>P' (2. 3. • Protectiile maximale de tensiune actioneaza la cresterea tensiunii ~i au 0 utilizare r estrinsa (de exemplu. upr ( 2. la hidrogeneratoare.10) iar intrc tensiunea de pornire a protectiei U PP si tensiunea nominala Un exista o relatie asemanatoare cu relatia (2. Tensiunea secundara (tensiunea cu care bobinajul secundar al transformatorului de tensiune alimenteaza releele) la care are loc inchiderea contactelor releelor..2): U --pp = nTT.9) Protectiile minimale de tensiune se realizeaza cu relee minimale de teusiune."pl. care actioneaza numai in functie de valoarea efectiva a curentulc: din instalatia protejata.armatura este eliberata ~i contactele se inchid . la linii de tensiuui tnalte). avi~d contacte normal inchise : dnd tcnsiunea are valori cores punzatoare regimurilor norrnale de Iunctionare ale instalatiei protejate. < Umine:<pZ. care se inchid la cresterea tensiunii pest valoarea de pornire.sau sub aceasta valoare . deci inchiderea contactelor releelor.8) u. este tensiunea controlata.

Pentru studiul protectiilor prin relee se obisnuieste in mod curent ca in scheme sa fie notate conventional !?isensuri ale curentilor din diferite puncte. actionind in cazul unor variatii mari ale acestui defazaj. dar notarea sensurilor conventionale este utilizata frecvent. deoarece ilustreaza u!?or functionarea sistemului electric ~i a protectiilor intr-un anumit moment. Schimbarea sensului de circulatie a puterii implica 0 schimbare importanta (cu aproximativ 180°) a defazajului dintre curentul si tensiunea de la capatul respectiv al liniei defecte. in locul sensurilorconventionale ar trebui definite defazajele dintre curenti si tensiuni.1. b . atunci toate generatoarele alimenteaza punctul de defect. in realitate. b. In mod analog. 6-. In mod riguros. in cazul unui scurtcircuit pe linia L-2 apare 0 schimbare a sensului de circulatie a puterii la unul din capetele acestei linii. tn componenta protectiilor maximale directionale intra relee directionale.in acest scop . • Protectiile diferentiale longitudinaie actioneaza in functie de diferenta curentilor de la capetele zonei protejate. 2. Protectiile maximale directionale controleaza defazajul dintre curent si tensiune. Protectll dlferentiale Protectiile diferentiale actioneaza in functie de diferenta curentilor din doua puncte ale instalatiei protejate (curenti considerati 'pe aceeasi faza) si sint de doua tipuri: protectii diferentiale longitudinale si protectiile diferentiale transversale . ca urmare. considerind eazul celor doua linii eu alimentare bilaterala din figura 2.1. aceste sensuri corespund valorilor instantanee (pozitive sau negative) ale curentilor din punctele mentionate. 4.to regim normal. Astfel. circulatia puterilor pe linii are sensurile indicate prin sagetile din figura 2. in cazul re1eelor electronice). si deci dupa terminarea fiecarei semiperioade a curentilor alternativi sensurile respective se inverseaza.10 cazul unui scurtcircuw.sint prevazute cu bobine de curent si de tensiune (sau eu circuite de curent si de tensiune. Daca apare un scurtcircuit pe linia L-l in punctul K. Astfel. in cazul unei linii eu 15 . se presupune ca generatoarele ambelor centrale alimenteaza in regim normal consumatorii principali racordati la barele statiei B si. care controleaza defazajul mentionat ~i care .a a . ceea ce indica aparitia unui scurtcircuit in instalatia iprotejata. intrucit acesta reprezinta un punct de irnpedanta minima in sistem (datorita strapungerii izolatiei }.1. ca urmare. Ilustrarea circulatiei puterilor pe linii en alimentare bilaterala: cit ~i in functie de defazajul dintre eurentul ~i tensiunea din punctul de instalare a protectiei. circulatia puterilor pe linii este indicata prin sagetile din figura 2.1. a. Fig. Se constat a ca la unul din capetele liniei defecte L-l are loc schimbarea sensului de circula tie a pu terii atunci cind se trece de la regimul normal la regimul de scurtcircuit pe linie.

c . datorita irnpedantelor egale ale eelor doua linii paralele.12 = 0.Ls) si (2. 1. b. a) sau de scurtcircuit exterior in punctul K' (fig. (2.2. sin t egali si diferenta lor este nula. In cazu I unui scurtcircuit aliment are bilaterala (fig. Reprezentarea circulatiei curentilor pentru ilustrarea principiului de Iunctionare a protecfiilor diferentiale longitudinale: a . deci diferenta acestor curenti este nula in regimurile mentionate: II . curentii II ~i 12. in punctul K'(fig. cur entii 11 si 12. Fig. ceea ce asigura selectivitatea functionar ii acestor protectii. b)..d 1" f C- c 1" 2 pe Iinia protejata. b . A L-l B (2. respectiv I{ ~i I~ sint egali in regim normal (fig.in regim normal.3. = o. I.2. L-1.2).12) (2. 2. 2. 2.3. c). 2.3. in curentii Ii si pectiv Ii # j. principiul de functionare al acestor protectii este ilustrat pentru cazul a doua linii paralele.2.I. I{ . 2.1. In regim normal (fig. nu mai sint egali.in cazul unui scurtcircuit exterior. • Protectiile diferentiale transversale in functie de diferenta curentilor din doua circuiteparalele. L-2 a A L.in cazul unui scurtcircuit Pe una din liniile paralele.in cazul unui scurtcircuit exterior.1 B L-2 Din relatiile fz. 2. 16 . respectiv Ii si I~ (circulind prin cele doua linii paralele la capetele dinspre sta ria A). actioneaza b 13 c Fig.14) se constata di protectiile diferentiale longitudinale se pot comporta in mod diferit la defeete extcrioare si la defecte in zona. avind aceeasi lungime si aceeasi impedanta specifica (pe unitatea de lungime).-2. 2. a) sau de scurtcircuit exterior.13) unui scurtcircuit pc linia punctul K" (fig. b). Reprezentarea circulatiei curentilor pentru ilustrarea principiului de func tionare a protectiilor difererrtiale transversale: a-in regim normal. ca urmare: Ii-I'2#O.14) 1n cazul protejata.' In figura 2. res~i. 2.2.

16) 9i (2.17) I~ ..15) (2. Protectll de distanta In cazul eel mai simplu. J 7) rezulta ca protectiile diferentiale transversale pot deosebi un scurtcircuit exterior de un scurtcircuit In zona protejata. de exernplu (fig. Tn figurile 2. c). in cazul unui scurtcircuit direct (fara arc) in punctul x 1 (fig. in care se gase~te instalata protectia de distanta.1 fi) In punctul E" si punctul K" punctul K" pe B ~i punctul (2. Protectiile diferentiale se realizeaza en relee de curent sensibile. rezultind 0 scadere importanta a impedantei Z.I~ = In cazul unui scurtcircuit pe una din linii. conform celor mentiona te la protectiile directionale.2 si '2. impedanta portiunii liniei L-1 intre statia A este difer ita de impedanta care intervine intre bar ele A si calea fermata de linia L-2 ~i por tiunea liniei L-1 dintre statia defect. Din relatiile (2. 2. ' Valoarea irnpedantei Z contr olata de protectie este proportionala . curentul I prin linie are valoarea de scurtcircuit I. Asemenea nota tii sint folosite si In continuare.3. curcntul I creste 9i tensiunea U scade.Reprezentarea unui scurtcircuit pe linia protejata pentru ilustrarea functionarii protectiilor de distanta. in ~azul releelor electronice). protectiile de distant a sint deci protectii minimale.15). 2.deci: I.20) UremA 1. care au 0 bobina de curent si 0 bobina de tensiune (sau un circuit de curent si un circuit de tensiune. selectivitatea fiind astfel asigurata. Fig.3 sint notate prin sageti sensurile conventionale ale curentilor.18) In cazul unui scurtcircuit. 2- Automatizari - c.in anumite conditii -. (2. ca urrnare rezulta : 1'. 5. actionind in functie de valoarea acestui raport. protectiile de distanta controleaza raportul valorilor efective ale tensiunii U 9i curentului I din punctul de instalare a protectiei. O.6): Z~ZPP' (2. Ii .. Astfel .':1. la distanta 11 de statia A. conditia de actionare avind un aspect analog cu eel din relatia (2.cu distanta dintre defect ~i locul de instalare a protectiei. 1226 17 .=1-1.1. care reprezinta impedanta Z a circuitului protejat: Z=-· I u (2. . de exemplu. (2.19) unde Zpp este impedanta de pornire a protectiei. 2.=1-0.4).12 - = 0. Protectiile de distanta se realizeaza cu relee de impedanra.e' deci: (2.

. cum sint. = I'CZ8l!. Semnalele de inalta frecventa pot fi transrnise fie chiar printr-un conductor al liniei de InaIta tensiune.are expresia: Urem ZA. ceea ce permite folosirea unor protectii termice. Prctectll cu filtre Multe defecte sint insotite de aparitia unor componente simetrice sau de aparitia unor armonici superioare: pe aceasta baza au fost realizate protectiile cu filtre de componente simetrice si cele cu filtre de armonici superioare . (2. ceea ce permite liehidarea rapid a a defectelor aparute pe intreaga lungime a liniei protejate. tensiunea remanenta la barele statiei A este egala cu caderea de tensiune determinata de circulatia curentului I. • Filtrele de componente simetrice sint frecvent utilizate.in ipoteza d\. • 6.4' (2. - Inlocuind expresiile (2. 18 . Notind cu Z8 impedanta specifica (pe unitatea de lungime) a liniei. • Filtrele de armonici superioare au inca 0 utilizare relativ restrinsa in realizarea protectiilor: folosirea lor se bazeaza pe prezenta unor armonici superioare ale curentului in cazul anumitor defecte. deci de aparitia componentelor de secventa homopolara ale tensiunilor si curentilor.18). impedanta portiunii de linie dintre A si Kl are valoarea z.22) In relatia (2. Protectll prin semnale de inalta frecventa Pentru protectia liniilor de inalta si foarte inalta tensiune se pot utiliza semnale de lnalta frecventa transmise intre dispozitivele de protectie de la cele doua capeteale liniei protejate. _ (2. protectiile termice se folosesc pentru motoare electrice. fie pr in radio. actionind in functie de valoarea temperaturii pieselor respective. respectiv: de ten- U = Urem. 8.22) 1 -Zsl.20).21) Intrucit defectul este direct si tensiunea in punctul Kl este nula. De regula. ~i distanta 11 pina la defect. denumirea protectiilor de distanta se datoreste acestei proportionalitati.23) 18C ceca ce confirma proportionalitatea dintre impedanta Z.ll' iar tensiunea UremA. 7. la barele statiei A.21) ~i (2. iar un pro cent ridicat de defecte (circa 8.l1 Isc I (2. punerile la parnint monofazate. controlata de protectie.1%) sint insotite si de contact cu pamintul . intrucit marea majoritate a scurtcircuitelor (aproximativ 95%) sint nesimetrice.c prin portiunea de linie dintre A ~i K]. de exemplu. Protectll term ice In cazul scurtcircuitelor ~i al suprasarcinilor are loc cresterea temperaturii conductoarelor si anumitor piese. --------- I.cz.iar tensiunea U (cu care este alimentata protectia) este reprezentata siunea remanenta UremA. se obtine: U _ UremA. deci sint Insotite de aparitia componentelor de secventa inversa ale tensiunilor si curentilor. este considerata tensiunea pe faza .

spre deosebire de rezerva locala. respectiv nu poate asigura lichidarea defectelor pe intreaga lungime a instalatiei protejate. intrucit comanda declansarea intrerupatorului instalatiei vecine. 19 . pentru a da intli posibilitatea protectiei de baza sa lichideze defectele. o solutie intermediar a intre rezerva locala si rezerva de la distanta este reprezentata de rezerva prin intrerupator. numit curent operatio.9. P" aceasta baza sint realizate protectiile cu relee de gaze pentru transformatoare. In consecinta.acest caz este f010sita denumirea de rezerod lacala). daca intr-un anum it interval de timp defectul nu a fost lichidat de protectia de baza a instalatiei in care aaparut defectul. aparitia unui defect in bobinaje1e din interiorul cuvei determina degajarea unor gaze. relee intennediare . in schema protectiei unei instala tii sint incluse dispozitive suplimentare . destinata • Protectia de rezerva a aceleiasi instalatii este protectia destinata sa asigure lichidarea defectelor in cazul in care a avut loc un refuz de Iunctionare a protectiei de baza sau in cazul cind aceasta se gase~te in revizie.de a lichida defectele aparute in zonele moarte ale protectiei de baza . Curentul debit at de sur sa mentiona ta. rolul protectiei auxiliare . racordate la aceleasi bare colectoare .care comanda (daca intr-un anumit interval de timp de la actionarea protectiei nu a avut loc declansarea intrerupatorului instalatiei. Protectia de rezerva a unei instalatii poate fi reprezentata de 0 a doua protectie a instalatiei. • Protectia auxiliara se instaleaza in cazul cind protectia de baza are zone moarte.si a bobinelor de declansare ale mtrerupatoarelor (releele de curen+ OP tensiune ~i directionale sint alimentate de transformatoarele de curent si de tensiune).denumite dispozitive de rezerva la refuzul intrerupatorului [)RRI . deci daca acesta a avut un refuz de functionare) declansarea unor intrerupatoare ale instalatiilor vecine. In acest caz. E. in cazul actionarii corectc a acestei protectii. poate fi curent continuu sau curent alterna tiv. rezerva de la distants asigura lichidarea defectelor si in cazul cind un intrerupator ramine blocat (desi protectia de baza a transmis semnalul de declansare) . Protectll cu relee de gaze La transformatoarele in cuva cu ulei.rele= de timp. Aceasta din urrna comanda declansarea intrerupatorului instala tiei vecine si scoa. PROTECT" DE BAZA. ALIMENTAREA SCHEMELOR DE PROTECT'E In schemele de protectie este necesara 0 sursa de alimentare a anumitor relet' .terea ei din functiune.este indeplinit uneori de protectia de rezerva. DE REZERVA ~I AUXILIARE sa • Protectia de baza a unei in~latii electrice este protectia lichideze rapid defectele aparute in instalatia r espectiva . sau poate fi asigurata de 0 protectie a unei instala tii vecine (in acest caz fiind folosit terrnenul i'ezerva de la distanfa). D. care dubleaza protectia de baza (in . Protectia de rezerva trebuie sa actioneze cu temporizare.

printr-un dispozitiv de incarcare conectat la transformatoarele de tensiune. In prezent. • Conditiile impuse realizarii si constructiei echipamentului de protectie sint eficienta economica. Astfel. toate variantele prezentate de alimentare cu curent operativ alternativ. • Conditiile impuse Iunctionarii protectiei prin relee slnt rapiditatea. sensibilitatea si independenta fata de regimul momentan de exploa tare. Exista m ai multe variante de aliment are cu curent operativ alternativ. dintre care pot fi mentionate : alimentarea direct a de la transformatoarele de curent. Pe de alta parte. invariabilitatea parametrilor. utilizate ca surse de curent operativ in centrale electrice sl in statii electrice mari. la Institutul de cercetari ~i modemizari energetice (ICEMENERG). Scurtcircuitele polifazate pot fi bifazate sau trifazate. Sursele de curent operativ alternativ sint mai ieftine decit bateriile de acumulatoare ~i permit 0 simplificare a circuitelor de curent operativ ~i a exploatarii lor. rnsa contine si elemente de stabilizare si de redresare. gabarite recluse. dispozitivul DPCA (dispozitiv de protectie in curent alternativ) foloseste alimentarea directa de la transformatoarele de curent. alimentarea cu energia inmagazinata in condensatoare incarcate in prealabil. necesitatea unei retele locale de curent operativ pentru alimentarea protectiilor si a bobinelor de declansare ale lntrerupatoarelor. iar dispozitivul DCA (dispozitiv cu condensator in curent alternativ) functioneaza cu ajutorul energiei inmagazinate Intr-un condensator incarcat in prealabil. e REZUMAT • Principalele defecte care apar in sistemele electrice sint scurtcircuitele (polifazate sau monofazate) si punerile la pamrnt. siguranta. selectivitatea. care au avantajul di prezinta un grad ridicat de siguranta. energia acumulata in baterii asigurind continuitatea alimentarii circuitelor protectiei independent de regimul in care se gaseste instalatia protejata ~i sistemul electric in ansamblu (regim normal sau regim de avarie). necesitatea unei exploatari foarte ingrijite ~i relativ complicate.• Sursele de curent operativ continuu sint reprezentate de batcriile de acumulatoare. bateriile de acumulatoare sint. bateriile de acumulatoare au 0 serie de dezavantaje. alimentarea de la transformatoarele de curent si de tensiune prin intermediul unui bloc de redresare cu diode semiconductoare. tipizarea subansamblelor. • Regimurile anormale cele mai frecvente sint supraintensitatile (provocate de scurtcircuite exterioare sau de suprasarcini). La noi in tara se fabric a. dispozitivul BA CC (bloc de alimentare cu curent continuu) utilizeaza alimentarea de la transformatoarele de curent si de tensiune. Datorita dezavantajelor mentionate. scaderile de tensiune si pendularile. 20 . cum ar fi: cost ridicat. sursele de curent operativ alternativ sint utilizate de regula in statii cu tensiunea pina la 35 kV. In cadrul capitolelor destinate protectiilor diferitelor instalatii din sistemele electrice sint descrise unele din variantele mentionate. de regula.

protectiile diferentiale (longitudinale si transversale). rezerva prin intrerupator] ~i protectii auxiliare. protectiile directionale. VERIFICAREA CUNO~TlNTELOR izolatiei dintre 0 1. protectiile termice ~i protectiile cu relee de gaze. protectiile prin relee se impart in protectii de baza. rezerva de la distanta. transformatoare de tensiune. • Dupa rolul pe care 11indeplinesc. protectiile cu filtre (de componente simetrice sau de armonici superioare}. Care sur sa de al imentare a schemelor de protectie asigura alimentarea circuitelor prctectiei independent de regimul (normal sau de avarie) in care se gaseste instalatia protejata si sisternul electric? a) bateriile de acurnulatoare? b) transformatoarele de curent? c) transforrnatoarele de tensiune? . protectiile prin sernnale de inalta frecventa. protectiile de distanta. Care tip de protcc tic controlca za dcfazajul dintre curerrt lii tensiune? a) protectia de curent? b) protectia directionala P c) protectia de filtre? 6. protectiile de tensiune. condensatoare incarcate in prealabil de la transform atoare de tensiune). Care sint retelele de inalta tensiune in care strapungerea mint reprezinta un scurtcircuit monofazat? a) 6 kV? b) 20 kV? c) 110 kV si rnai mult? 2.• Principalele tipuri de protectii prin relee sint : protectiile de curent. si p1i- parnint reprezinta un scurtcircuit in care un defect intre 0 Iaza si "3.nsformatoarelor din retelele rnonofazat? a) Legate la parnint prin bobina de stingere ? b) Legate direct la parnint P c) Legate la parntrrt prin reziat en ta? faza. Cum se nurneste proprietatea protectiei prin relee de a stabili care este instalatia defecta si a cornanda numai deconectarea aeestei instalatii din ansamblul instalat iilor sistemului electric? a) sensi bilitate ? b) selectivitate P c) sigurarrta ? 5. Cum sint neutrele tra. • Alimentarea schemelor de protectie se poate face de la surse de curent operativ continuu (baterii de acumulatoare) sau de la surse de curent operativ alternativ sau redresat (transformatoare de curent. protectii de rezerva (rezerva Iocala. Care protectii act ionea za cu cea mai mare rapiditare pentrulichidarea unui defect aparu t in instalat ia protejata P a) protectii de baza ? b) protectii de rezerva locale? c) protectii de rezerva prin intrerupator ? 8. In cazul carer defecte apar cornponentele de secventa homopolara a) Scurtcircuite bifazate? b) Scur tcircuite trifazate P c) Scurtcircuite monofazate si puneri la pamint ? ? 4. Care tip irnpedanta de protectie controleaza dintre locul defectului 0 marirne proportionala (in anurnite si IOC111 e instalare a protectiei ? d conditii) cu a) protectia directionala ? b) protect ia difererrtiala ? c) protectia de distant a ? 7.

si 0 armatura mobila M.---<$-------F 8J I Fr=ABSI ¢ Fig. variind in mod continuu..1 s-a indicat intr-o forma principiala tipul eel mai reprezentativ de releu si anume releul electromagnetic. 22 . atinge 0 valoare prescrisa numita ualoare de aciionare. in figura 3. Pentru exemplificare si in scopul definirii ulterioare a unor marimi spccifice releelor. Introducere In acceptiunea cea mai generala releele reprezinta elemente de automatizare la care marimea de iesire variaza brusc (in salt) atunci cind marimea de intrare. Structural. Cind curentul de intrare atinge 0 anumita valoare lie numita valoare de excitare. prevazuta cu 0 punte de contact P ~i care este mentinuta intr-o pozitie indepartata (contactul C1.---. insa resortul antagonist A se opune deplasarii acesteia.CAPITQlUl3 CONSTRUCTIA ~I FUNCTIONAREA RELEELOR CU CONTACTE A. Releu electromagnetic. r.-.Se spune in acest caz ca releul s-a excitat. J. NOTIUNI GENERALE 1. acesta cuprinde o armatura fixa F pe care este infasura ta bobina B parcursa de curentul de intrare I.1. Cind curentul de intrare I. este relativ mic armatura rnobila M este atrasa. rezistenta resortului este invinsa si armatura mobila fiind atrasa produce inchiderea contactului C r. deschis) datorita resortului antagonist A.

. lil figura 3. Uneori releele sint prevazute cu contacte alunecdtoare ' (Pasagere) adica contacte care sint. Oricit de mult ar creste curentul L.la care rnarimea de intrare variaza continuu (analogic).Arrnatura fiind atrasa deci intrefierul devenind practic nul. ramine la aceeasi valoareconstanta (1.2): Fig. 3. La 0 anumita valoare a curentului I. 23 . adica inchis in ambele stari ale releului si care se deschide pasager. Contactul C}I care este deschis in starea dezexcitata a releului (starea nOli mala}se numeste contact normal deschis. I. leo~/r. Similar. in timp ce marimea de iesire variaza disconiinua sau discret (logic) capatind numai doua valori posibile carora l~ putem asocia semnele logice 0 sau 1 (Ie = 0 sau Ie = leo = 1). Deci dezexcitarea releului poate fi definita astfel (fig.. Datorita acestui mod de comportare. insa se inchid pentru un scurt timp in trecerea ("pasager") de la.. 'fapt pentru care se numeste contact normal tnchis.. din punctul de vedere al comportarii sale.-1-~ -~ -- f~ in care prin R8 s-a notat rezistenia de sarcina din circuitul de iesire. ~ lie ~ releu excitat ~Cl = inch is ~Ie = leO' Observatie.0 a dirui valoare depinde ex~lusiv de parametrii circuitului respectiv : 1= (3. in autornatica se spune ca releul este un element analogo-logic sau hibrid * . . armatura rnobila nu este eliberata chiar daca curentul respectiv scade putin sub valoarea It/.. se poate conchide ca. fapt care reclarna un curent (It) mai mic care sa asigure acelasi 'flux magnetic (<I» deci . " lid ~ releu dezexcitat =C1 deschis ~ I.. contactul C1 se deschide. I.perrnita ~eIltinerea atrasa a arrnaturii (<I> = n~i). deci L.1 s-a prevazut ca exemplu 9i un contact C2 care este tnchis in starea dezexcitata a releului. se poate folosi unCQntact aluneoitor normal inchis. deschise. un releu constituie un eleinent. reluctanta magnetica (R) a circuitului scade fata de starea initiala. > ltd ~ releu excitat ~Cl inchis ~Ie = reo I.2) 1. devine nul.1) eO R8 v.2. Daca cele doua contacte C1 si C2 au 0 born a cornuna de legare ele constituie impreuna un contact comutator. 3. in ambele stari ale re1eului.Ca urmare in circuitul de iesire va lua nastere un curent de iesire 1. 0 stare la alta (contact alunecdtor normal deschis). ' Pe baza celor aratate. 3. = leO)' La scaderea curentului I. = o. peste valoarea de excita tie curentul Z. Caracteristica de funcjionare a releului. Deci excitarea releului poate fi definita prin urmatoarele rela iii simple (fig. de exemplu. = lid numita oaloare de dezexcitare care este mai mica dedt cea de excitare (lid < lie) armatura M se desprinde.sa . < lie ~ releu dezexcitat ~Cl = deschis ~ Ie = 0.

relee minimale (de minimum) a caror actionare se produeeatunci cind marimea de intrare (de exemplu teusiuriea) scade sub 0 valoare minima. . De exemplu. mecanice. • Desi realiza te pe aceleasi principii de functionare releele au fost construite in mod special pentru diverse domenii ale tehnicii. . Din figurile 3. de exemplu ica daca releul =electromagnetic respectiv este folosit ca element maximal.relee de mdrimi electrice. motiv pentru care releele de protectie constituie 0 categorie aparte. Observatie.. de tensiune. relcele se clasif ica in: .relee de protectie : . • Din punctul de vedere al principiului de functionare releele de marimi electrice se impart in urm itoarele categorii: electromagnetice (fig.1). electrotermice etc.relee lara contacte (stat ice) ce vor fi prezentate in capitolul urrnator. Numarul mare de tipuri si domeniile vaste de aplicare face dificila 0 clasiIicare cuprinzatoare a releelor. de exemplu: . 24 .2. manometrul eu contacte reprezinta un releu de presiune avind contacte de maxima ~i de minima presiune ce pot fi reglate independent. Observatie. Evident. inclusiv la cele de marimi neelectrice (care sint prevazute la iesire Cll contacte electrice) marimea de iesire este intotdeauna de natura electrica. electrodinamice. el actioneazii prin excitare. astfel: . Clasificarea releelor .de presiune.rclee de mdrimi neelectrice. 3.relee direciionale (de sens) a caror actionare se produce atunci cind marimea de intrare (de exemplu puterea) are un anurnit sens de circulatie (pozitiv sau negativ). In cdc ce urmeaza se va face 0 clasificare pe baza diverselor criterii de definire. de putere.de eurent. iar dad este folosit ca element minimal. ea a luat fiinta si s-a dezvoltat cu mult timp inaintea altor tipuri de sisteme automate.2 se constata . actioneaza prin dczexcitare. este posibil ca acelasi releu sa fie folosit simultan ca element maximal si minimal.relee de automatizare : . de debit etc. a caror actionare se produce atunci cind marimea de intrare (de exemplu cur entul) depaseste 0 anumita valoare maxima. . • In functie de modul de realizare al saltului in circuitul de iesire releele se impart in doua grupe structural distincte: ' . de freeventa. de inductie. • Din punctul de vedere al naturii marimii de intrare releele se clasifica in doua grupe mari: . de exemplu : . de impedanta etc. Desi protectia prin relee apartine domeniului automaticii. fapt care impune 0 clasif icare specifica.relee c:t contacte ce vor fi prezenta te in continuare in acest capitol. de temperatura.1 si 3. Observatie.relee telefonice etc. magnetoelectrice.relee maximale (de maximum) • Dupa sensul de varia tie al rnarirnii de intrare in momentul actionarii. . La toate tipurile de relee.

• Puterea absorbita la intrare pentru ca releul putere variaza de obicei intre 0. Dintre aceste caracteristici cea mai mare atentie se acorda curentului (puterii) de riipere a contactului numit uneori si cureni (putere) de comutare . inch iderea unui circuit inductiv este mai usoara decit.a . adica de factori externi releului. Se deosebeste : . de exemplu.curentul de inchidere (de exemplu 10 A) adica curentul maxim pe care contactul poate sa-l stabileasca in circuit fara a se deteriora. Circuitele capacitive si in mod analog cele cu larnpi cu incandescenta ** pre~ zinta dificultati la inchiderea contactelor cind curentul absorbit este mult mai mare decit in regim permanent. urrna- • Natura f'izica si parametrii marimii de intrare (de excitare).relee instantanee. la care intervalul de timp considerat este practic nul.cureniul de ru pere (de exernplu 2 A) care este curentul maxim admisibil pe care contactul poate sa-l intrerupa in circuitul de iesire. Circuitele inductive prezinta dif'icultati la intrerupere datorita energiei magnetice inmagazinata in inductanta (bobina) care datorita tensiunilor electromotoare de autoinductie tind sa mentina un arc electric pe contact ~i dupa deschiderea acestuia.tiei releului Cll adica din dezexcitat - excitat Dupa cum se stie. . Aceste tipuri de relee sint realizate cu ajutorul unor dispozitiue de iem porizare (mecanice. .) ce vor fi prezentate in cadrul acestui capitol.5 ~i 30 \Y. * Prin basculare se intelege sau invers . un circuit rezistiv la care valoarea permanenta de regim se stabileste in momentul ini tial.5-10 A. sa actioneze. •• schimbarea pozi. 3.relee teniporizate. 111 pr. Caracteristic iIe releelor Marirnile care caracterizeaza toarele: un anumit releu sint. In schimb. De exemplu: releu de curent 2. electrice. la care acest interval de timp este realizat intentionat la 0 anumita valoare (de exemplu 0. Deschiderea unui circuit alimentat in curent continuu este mai dificila decit a unui circuit in curent alternativ la care trecerea periodica a curentului prin valoarea zero favorizeaza procesul de stingere a arcului format la deschiderea contactului. .cureniul de durata (de exemplu SA). magnet ice. Pentru un anumit contact curentul de rupere este dictat de natura tensiunii si a circuitului in care se produce comutarea. pneumatice etc. care este curentul maxim admisibil ce poate strabate contactul in stare inchisa un timp nelimitat.5-10 s). c. Aceasta • Curentul (puterea) admis de contacte in circuitul de iesire.ncipal. datorita aceluiasi fenomen.• Din punetul de vedere al marimii intervalului de timp intre momentul atingerii valorii de actionare si momentul bascularii" releului se disting urrnatoarele tipuri de relee: . rezistenta unei lampi incandescenta este de circa 10 ori mai mica In stare rece de cit dupa ce a fost alimentatiL 25 .

-••• I I -4r8A t ~ c t votoare nommatd I Ie ~ ~oI It'e=IOA1i 0 4d=48V f1e=OOV 0iJ=IOOV A B 26 ~(rev(max) I = t tI <: I e-~ E.. pe 0 sarcina inductiva .. Considerind similar un releu minimal de tensiune cu un contact normal inchis (fig.3. Ca urmare. sau 2 A c. b -la releele mlnimale.2) se poate serie expresia factorului de revenire pentru releele maximale: (3. el poate reveni in starea initiala la 0 alta valoare a . se dezexcita la U = 48 V ~i se excita la U = 60 V (contactul sau normal inch is este deschis in functionarea norrnala a instalatiei) se pot consta ta urma toarele : Releul fiind minimal va actiona (la scaderea tensiunii) prin dezexcitare ~i va reveni (la cresterea .xa) a marimii de intrare se numeste factor sau coeficient de revenire (Kr): (3. Ca urmare.J - I I • Ui rev(min) =u. di un contact poate rupe eel mult 2 A la maximum 200 V curent continuu.3) In concluzie [actorul de revenire al releelor maximale este subunitar. a) ~i admitind ca acesta se afla permanent sub curentul nominal In = 5 A. .marimii de intrare numita ualoare de revenire. >1 4'e Fig.3. de exemplu. • Factorul de revenire. se excita la lie = 10 A si se dezexcita la lid = 8 A. 3. se pot constata urmatoarele : Releul fiind maximal va actiona (la cresterea curentului) prin excitare si va reveni (la scaderea curentului) prin dezexcitare. valoarea de revenire (dezexcitare) lid este diferita de cea de actionare (excitare) lie' Raportul dintre valoarea de revenire (Xr) si cea de actionare (.tensiunii) prin excitare. = 100 V. in cataloagele de relee se specified.2) Considerind. tinind seama de relatia (3. un releu maximal de curent cu un contact normal deschis a carui caracteristica de functionare este prezentata in figura 3. c. jd je Ie vo/oare nominaki ! ~-----~-- --d'f'"0a I I Ie -t ~ Id Ie 1 c b _ ~n=5A . Caracteristica de definire a factorului de revenire: a -la releele maximale . 3. de exemplu.3.c.revenirea ..a. Dupa cum a rezultat din exemplul din figura 3. Dupa ce un releu a actionat la 0 anumita valoare a marimii de intrare. sau 3 A la maximum 220 V curent alternativ pe 0 sarcina rezistiva si respectiv 1.In concluzie.2. b) ~i admitind ca acesta se afla permanent sub tensiunea nominala U'.5 A.

5) p = Xa . adica i~i schimba pozitia dupa un timp prestabilit. 10 000 actionar i la un curent de rupere de 2 A. . functiile obisnuite ale rei eelor de diverse tipuri sint urmatoarele : • Functia de masurare sau control se intllneste in special la releele de protectie (de exemplu: releul maximal de curent. 220 V c.tinind searna de relatia (3. De exemplu pentru releul de timp rom anesc RTp-7 se specifica in prospect: .4.4. • Numarul de actionari ale releului fara ca acesta sa se defecteze.a. cos 9 = 0. Precizia unui releu reprezinta diferenta dintre valoarea Xa a parametrului electric la care se produce actionarea si valoarea Xr a parametrului la care este reglat releul sa actioneze: (3. Observatie.. . revizia releelor facindu-se la anumite intervale de timp. in procente din valoarea reglata: t:> Xa.0. de obicei.numarul maxim de actionari electrice: 1000 actionar i la un curent de rupere de 3 A. acest numar este incomparabil mai mic. < Xr • 100 r [%] (3. un releu maximal de curent reglat la 10 A care actioneaza la 10. releul minimal de tensiune.4. 220 V c. un releu temporizat poate avea dona contacte instantanee comutatoare. Contactele pot fi: instantanee (netemporizate). un contact normal deschis alunecator temporizat si un contact normal deschis temporizat (la Inchidere). in practica.6) De exernplu. • Nurnarul. cos cp = 0..2) se poate scrie expresia fa ctorului pentru releele minimale: £\. cu 20 actionari pe ora.numarul maxim cle actionari mecanice (curentul pe contacte neglijabil): 1 000 000 actionari cu frecventa de 1 000 actionari pe ora.a. De exemplu. cu frecventa de 10 actionari pe ora. 4.rev (min} 7:- de revenire (3.Xr· Precizia se exprirna. Releele temporizatepot avea pe linga contactele lor temporizate ~i anumite contacte cu actiune instantanee. cos cp = 0. cu 50 actionari pe ora. factor ul de reuenire al releelor minimale este suprauniiar. adica i~i schimba practic pozitia in momentul actionarii releului. in conc1uzie. • Precizia de actionare reprezinta 0 caracteristica a releelor cu Iunctie de masurare (control). c. 27 .. sau tem porizate.a. Functllle releelor Independent de domeniul in care se folosesc. 220 V. tipul ~i pozitia contactelor.2 - 10 10 • 100 = 2°1.2 A are 0 precizie de actionare: p= 10. De exemplu fabricile constructoare garanteaza pentru un releu un numar de 1 000-1 000000 actionari indicind frecventa de actionare precum si sarcinile admisibile.4) = -Utd ui• > 1 . 100000 actionari la 1 A. relee folosite in principal in protectia prin relee.

Releu I electromagnetic neutru In figura 3. RI-4. Rcleele romanesti de semnalizare sint tipurile RdS-2 si RdS-3. Aceasta functie se intllneste la releele de timp. impedanta etc. Industria romaneasca fabrica relee de timp de tipurile RTp-4.1 a fost prezentat ca exemplu ~i intr-o forma principiala un releu electromagnetic. tensiune. RI-5. RT-3 . RI-8. • Functia de scmnalizare se realizeaza eu ajutorul unor relee speciale.). Aceasta functie se intilneste in special la releele intermediare (tipurile romanesti RI). numite uneori ~i relee clapeta si este materializata printr-o indica tie optica sau (si) acustica atunci cind intr-un circuit apare un curent (clapete tip serie) sau 0 tensiune (clapete tip derivatie). RT-4 . Observatie. Releele cu functii de masurare se caracterizeaza prin precizie buna si consum redus de putere. Ca relee cu functii de masurare industria rornaneasca (Intreprinderea Electromagnetica) fabrica urmatoarele tipuri de relee : RC-2 .1 000 W). RELEE ELECTROMAGNETICE 1. . RI-7. ea da nastere in miezul magnetic la 0 tensiune magnetomotoare s. De exemplu un releu intermediar absoarbe la excitare un curent de 15 rnA (-.releu minimal de tensiune etc. a~a cum s-a ararat anterior. clasificate pe baza principiului lor de functionare precum si unele tipuri de relee de marimi neelectrice care se intilnesc in instalatiile electroenergetice. Cind bobina de excitare B avind un numar de spire n este parcursa de curentul I.releu maximal de curent. RTpa-5 si RTp-7. de semnalizare. In schemelede protectie prin relee.. • Functia de amplificare (in put ere) care permite sa se alimenteze un circuit electric ce necesita un curent (putere) mai mare cu ajutorul unui curent (putere) relativ mai mic. (3. Se precizeaza ca a controla inseamna a masura in permanenta un anumit parametru in scopul sesizarii faptului cii parametrul respectiv a atins 0 anumita valoare. La Intr eprinderea Electromagnetica se fabric a relee interrnediare de tipurile: RI-3. releele cu functii de masurare sint in principal acelea care se leaga la transformatoarele de curent si de tensiune.7) 28 . RI-9.3 W) si comanda prin contactul sau un circuit care necesita 5 A (-. In cele ce urmeaza vor fi prezentate diverse tipuri de relee electrice. Aceasta valoare se numeste oaloare de reglare sau de consemn a releului. RI-l0.) acestea avind rolul de a controla anumiti parametri (curent. • Functia de multiplicare a numarului de circuite comandate de la un singur circuit se realizeaza datorita faptului ca un releu posedind mai multe contacte poate asigura inchiderea (deschiderea) mai multor circuite independente. 0 intirziere intre momentul aplicarii unui impuls (excitarea releului) si momentul inchiderii contactelor.releul de impedanta. • Functia de temporizare permite.releu maximal de tensiune. releul directional etc.3. RI-13 etc. -\"" B.

Desi lungimea lini'ilor de forta magnet ice este mai mare in fier decit in aer (~l. B variind (B = ~) se rnodifica si permeabilitatea 29 .. el t. -~ . ale curentului Ii(Iil < Ii2 < 113 ••• ) defineste o serie de hiperbole (fig. Dupa forta electromagnetica Fa' ce se mani¢ de fluxul magnetic este proportionala cu (3. ¢=-=-fJ.13) intr-un plan Fa = = Ja(o) pentru diverse valori Iil> 1.a'Sa=K1. in care inductia la sectiuni rnagnetica ale miezului respectiva. Ill' 51 fla.. astfel ca aceasta relatie capata forma: .sa ~ (3.8) in care JJt este reluctanta totala a circuitului magnetic ~i este data de expresia: &t = ~ _l._i___ _ -----. Ila' Sa lungimea.12) = K 2 .11) rezulta : F a 0 constanta de proportionalitate.4. bineinteles prin intrefier._ flf"s.10) In aceste conditii inlocuind (3._~---_ Fig.11) in care K1 = n : fJ. 13) I L___. s flaSa (3.7) ~i (3.9) poate fi neglijat.-. = f(&) releul electromagnetic.9) = -. permeabilitatea magnetics in aer ~i respectiv sectiunea intrefierului.8) se obtine expresia fluxului magnetic ce straba te releul: gr n L. 1 n ~2 = K 3. deoarece permeabilitatea magnetica in fier este incomparabil mai mare decit cea in aer (Ill ~ Ila) primul termen al relatiei (3. > 0) totusi.4) care se departeaza de origine pe masura cresterii cur entului Ii' In figura 3. 3. permeabilitatea magnetic a si sectiunea fierului in diversele tronsoane ale miezului magnetic* .Fluxul magnetic III ce strabate miezul magnetic ~i se inchide.4 s-a not at prin omax si Omin valorile ma* Corespunzatoar e diverselor (3. 0. este determinat de relatia : (3. + lungimea.2' 113 .10) in (3. s ~ (3. 3. K2.a' Sa reprezinta cum se cunoaste din electrotehnica.. festa intr-un intrefier strabatut patratul marimii respective: sau tinind seama de (3. Caracteristicile Fa = £(3) si F. I~ ~2 in care s-a notat K3 = ](2' Iq.. Reprezentarea grafica a relatiei (3.lit in care: 11.

fiind data de un resort. va varia liniar cu alungirea astfel di va fi definita de 0 rela tie de forma: (3. armatura continua sa fie atrasa : . 30 . Observatie. ~i arrnatura releului este atrasa pina la valoarea ~min a intrefierului (punctul 4'). ci numai in punctul 2. 2 ~i 3) deoarece Fa < F. Forta Fr. . cuprinse intre curentul de excitare 114 si eel de dezexcitare Ii2 (Ii2 .pentru Ii ~ 1£4 (punetul 4) este indeplinita conditia Fa = F a4~ F. arrnatura nu este atrasa : .deoarece Ii2 < Ii4 rezulta ratiunea pentru care factorul de revenire este diferit de valoarea 1.daca pentru un ~max dat se considera 0:". Pe de alta parte resortul antagonist A (fig. Similar se constata ca apare invers: 0 fort a de accelerare boF in sens (3. Pentru simplificarea expunerii s-a presupus ca cele doua forte activa Fa ~i rezistenta F.16) care face ca armatura sa nu se opreasca pe pareurs. Observatie..xime si minirne ale intrefierului in pozitia dezexcitat (arrnatura libera) respeetiv excitat (arrnatura atrasa) a releului.14) si va fi reprezentata in planulF.0 de 0 dreapta (fig. Excitarea releului explicata pe baza diagramei din figura 3. In realitate ins a resortul antagonist poate fi amplasat in diverse puncte. . Dezexcitarea releului explicata pe baza aceleiasi diagrame are loc astfel: . Din aceeasi diagrama se observa si urmatoarele : -.B.15) care nu permite arrnaturii sa se opreasca intr-o poz itie intermediara ci numai la sfirsitul cursei (~ = ~min). Ii2 ~i 1£3 (punetele 1. opusa fortei Fa.la scaderea curentului prin bobina la valoarea 1£3 (punctul 3') deoarece Fa3 > F.4) avind panta . 3. (dreapta).4) de exernplu pentru It3 armatura poate fi atrasa sau neatrasa corespunzator pozitiei anterioare.in pozitia dezexcitata intrefierul are valoarea omax ~i la valorile Iil. apare 0 forta de accelerare boF a armaturii mobile: (3. .. si armatura releului este eliberata pina la valoarea omax a intrefierului (punetu12). 1. Deoarece in intervalul de excitare (~max'" ~min) Fa4 variaza mai repede (hiperbola) decit F. iar ordonata la origine egala cu A.1) produce 0 forta rezistenta r.11 < Omin punctul 4' se deplaseaza in 4/1 deci dezexcitarea are loc pentru un curent IiI < Ii2 (punetul 1").. Observatie. 3. pe de alta parte forta boF asigura apasarea pe contacte. ceea ce are ca efeet inrautatirea faetorului de revenire (scade la releele maximale si creste la cele minimale).pentru Ii ~ Ii2 (punetul 2') este indeplinita conditia Fa = Faz ~ F.4 are loc in felul urmator : . . actioneaza asupra arrnaturii mobile M in acelasi punet. Se observa ca unui ciclu de Iunctionare a releului corespunde in diagrama din figura 3. .pentru valorile lui I.4 unui ciclu inchis determinat de punctele 2~4-4'-2'-2. astfel ca actionarea releului are loc pe baza egalizarii unor cupluri mecanice.

(fig. Datorita inertiei mecanice armatura mobila ramine atrasa.5). de tensiune RT . forta de atragere nu va mai trece niciodata prin zero. c) releul polarizat cuprinde ca si releul electromagnetic neutru 0 armatura fixa F prevazuta cu un magnet permanent N-S.7. Ca urmare. 3.13) se constat a ca deoarece forta de atragere variaza proportional cu patratul curentului (Ir) ce strabate bobina. el va produce un flux magnetic <1>i care se ramifica prin cele * Datorita curentului indus in spira in scurtcircuit acesta produce un flux suplirneritar de reactie care modifica faza fluxului cll1 in raport eu cll2. Trebuie remarcat faptul di in curent alternativ forta de atragere Fa va trece prin zero simultan cu trecerile prin zero ale curentului I.fiind folosite ca relee cu functii de masurare . 3.. a. 3.. modificarea intervalului de variatie a intrefierului (~~ = ~max . o armatura mobila M avind doua intrefieruri de valorile ~l si ~2 si 0 bobina B parcursa de curentul Ii' Magnetul permanent produce fluxul permanent <1>p care are. Releu I polarizat Este tot un releu electromagnetic de 0 structura speciala realizabila in diverse variante constructive (fig. b. cu functii de temporizare . In toate variantele (fig. Din relatia (3. insa produce 0 vibratie ~i un biziit specific.6).relee clapete RdS-2 ~i RdS-3.. a (releul polarizat cu magnet in forma de potcoava). sensul de circulatie din figura 3.7) folosit numai in curent continuu.IFa =1(01/ I k f'Zli I = Sin CJt Fa max( Fa = -2 . Acelasi efect se obtine prin sporirea intrefierului maxim. releul descris functioneaza atit in curent continuu cit si in curent alternativ. are sensul (polarita tea) din figura.!-cos2cJt ) Fig. Fluxurile <1>1 ~i <1>2 care strabat cele doua sectiuni ale intrefierului fiind defazate in acest caz *.relee de curent RC-2. Releele electromagnet ice de tipul celor descrise sint cele mai raspindite.~min) constituind 0 metoda de reglare a factorului de revenire. . aceasta forta i~ipastreaza sensul de atragere independent de sensul curentului L. 3.relee intermediare RI-3 . . Acest neajuns poate fi eliminat prin realizarea unei spire in scurtcircuit pe 0 parte din miezul magnetic fix (fig.6. 3. 31 . Daca curentul de intrare I. de exemplu. cu functii de semnalizare . 3 RI-13.5. si RT-4 -cu functii de amplificare . Elirninarea vibratiilor la releul electromagnetic de curent alter nativ. Variatia in timp a fortei de atractie a releului electromagnetic in curent alternativ. 3. motiv pentru care' el se mai numeste si releu electromagnetic neutru. 2.7. Fig.releul RT pa-5 etc.

eu magnet In forma de potcoava : b . c -ell circuit a . 3.17) ~i (3.19) in cele doua intrefieruri vor rezulta tortele de atractie Fal < Fa2. Relee polarizate : c bifurcat .7.18) (3. 32 .7. si semnul diferentei curentilor in cele doua bobine. fluxul <l>j i~i modifica semnul.17) iar in intrefierul de valoarea un flux <l>r2: Deoarece: ~1 cele doua flux uri se vor insuma si va rezulta ffi ffi '!'r2 = '!'p + <!Ii -2 (3. b (releu polarizat cu un pol al magnetului bifurcat). Releul polarizat din figura 3.20) ~l (3. adica poate fi Iacut sa reactioneze la Observatie. poate fi folosit ca releu diferential.7.eu un pol al magnetului magnetic in punte. relatiile (3. in intrefierul de valoarea ~2 cele doua fluxuri magnet ice se vor scadea.7. B2. ~i in figura 3.L I I I I _j I a b Fig. doua coloane laterale. care vor plasa armatura mobila pe pozitia 2 inchizind contactul C2• Daca polaritatea curentului in bob ina este inversa celei din figura. Ca urmare. deci fluxul rezultant va avea 0 valoare <l>rl: <l> 1 r = <l>p _ <!II .22) deci fortele de atractie din intrefierurile Fal> Faz vor plasa armatura mobila pe pozitia 1 inchizind contactul Cio Iunctionare identic a 0 au si releele polarizate indicate in figura 3.21) deci (3. c (releu polarizat cu circuit magnetic in punte). b avind doua bobine B. In consecinta. 2 (3.18) devin: (3.

. de exemplu pozitia 1 cind se inchide eontaetul C1• El i~i schimba pozitia numai la un anumit sens al eurentului (cind se inchide eontactul C2) si revine in pozitia stabila la dezexeitare.).. adica pe baza actiunii cuplului ee se exercita asupra unei bobine B plasata pe un cadru mobil M parcursa de curentul Ii de catre dmpul magnetic al unui magnet permanent N-5. C.8. releul polarizat a devenit monostabil (pozitia 0). Printr-o constructie-speciala (de ex emplu . prevazindu-i-se un resort antagonist A ca in figura 3. 3. actionind la tensiuni magnetomotoare de 2-10 ASp. in eonformitate eu cele aratate mai sus.o \~ /1 r1 ® d 1 o ([) L2J b I c.8. respectiv la puteri de 1-5 mW.8.ele polarizat_: deserise mai sus pot fi folosite ea relee eu doua pozitii (blpozltlOnale). In sfirsit. ar:nat_?ra l?r~ raminind in . b. monosiabil.2 .JofI'bL.xv releele neutre care sint bipozitionale insaroQnost. 3Automatizari c. 1 . b . I I b Fig..:.releu dezexcitat). Releul actioneaza nu pe baza valorilor absolute ale celor doi curenti ci in functie de semnul raportului lor. bipozilional. pentru un curent de sens invers releul este insensibil. . tripozitional (pozitiile 0.monostabil . a .1. Acesta este deci un releu polarizat. In practica. a).!T1a . p . Timpul de actionare este de ordinul 1-5 ms. 3. Re~e.monostabil . Relee polarizate speciale . adica ambele pozitii smt stabile (bistabiler. RELEE MAGNETOMOTOARE Aceste tipuri de relee se eonstruiese pe principiul aparatelor de masura magnetoelectrice (fig. fa ~~ . de exemplu in structura releului de distanta RD-7 se folosesc relee magnetoelectrice avind doua bobine plasate pe acelasi eadru mobil si pareurse de curenti diferiti. daca releul este prevazut eu un resort antagonist A ca in figura 3. La treeerea eurentului Ilprin bobina cadrul mobil se roteste antrenind pirghia P in sensu I pozitiv (+) sau negativ (-) in functie de polaritatea curentului. care mentine armatura mobila intr-o pozitie mediana (pozitia 0) se constata ca. 1226 33 .tripozitlonal • . inehizind eontactul C1 eventual C2' . 1 ~i 2).bipozijlonal .9). Releele polarizate se intilnesc in special instruetura releelor complexe de protectie (directionale.~?zi1ia core~punz~toare polaritatii de excitare antenoara. releului polarizat i se poate da 0 anumita pozitie stabila. Releele polarizate prezinta 0 sensibilitate mare. Din aceasta cauza acest tip de releu se mai numeste ~i releu balanja. de distanta etc.

3.D...2 = 0 K2• I.~ . RELEE ELECTRODINAMICE Principial. cuplul de rotatie al echipajului mobil va fi: (3. Cuplul de rota tie Ca are 0 valoare proportionala cu produsul celor doi curenti: (3.en1iatternativi In si c avind intre ei un unghi de defazaj cp. .25) In sfirsit. ~. Releele electrodinamice se construiesc atit pentru curent continuu cit si pentru curent alternativ.9.:. deci releul va avea acelasi sens de rot ire independent de sensul curentului de lIrm'l.10) exista 0 a doua bobina B2 plasata pe miezul magnetic fix F si strabatuta de curentul Ii2 care produce un cimp magnetic echivalent cimpului magnetic permanent din cazul precedent. (3.23) si va fi pozitiv sau negativ asigurind inchiderea contactelor C1 respectiv C2 in functie de polaritatea curentilor.27) in care s-a notat: Kp = p = tc. Fig. 34 .---------+ Fig.~ . dad cei doi curenti sint propor tionali cu tensiunea U respectiv cu curentul I aferenti unui circuit (de exemplu 0 linie electrica}: IiI = K1• U ~i 1. Ii2 Daca cele doua bobine sint alimentate cu 'd~'i u.10.:.!. -"' ": "--.re. cu observatia ca in afara bobinei Bl plasata pe cadrul mobil M ~istrabatuta de curentul IiI (fig. expresia cuplului de rotire devine: Ca = K K10 K20 U locos cp 0 0 = Kp U locos 0 0 (3.26) cp = Kp P. cuplul activ capata forma: (3.!n aceste conditii releul poa te fi folosit si in curent alternativ. Daca cele doua bobine sint legate in serie. acestea sint asemanatoare releelor magnetoelectrice . Releu magnetoelectric. cpo U· locos .24) eXC~l~o." . 3. Releu electrodinarnic.. 3.K10 K2.

Relee de lnductle cu 0 infa~urare Aceste tipuri de relee se folosesc atunci clnd este necesar ca miscarea rotorului sa fie functie de 0 singura marime electrica . in zona intrefierului se prevad spirele de cupru in scurtcircuit 5. se ramifica in dona fluxuri <1>1 ~i <1>2 decalate in spatiu : <1>2 este in faza cu <I> iar <1>1> defazat in timp cu unghiul 0:: fata de <1>2' deci fata Ie.. -Kg'.curent sau tensiune. disc sau tambur (pahar) din aluminiu. relatia (3.. ' 1. In acest caz s-a obtinut un releu directional de putere reactiua. + in care a depinde de caracteristicile constructive si se numeste unghi interior al releului. S-a obtinut astfel un releu directional de putere activii. Principial releul cuprinde 0 bobina B pe un miez magnetic fix F in intrefierul caruia se poate roti discui D (fig.::. E.vedere lea = C".28) devine: 2 (3.z -cazr cu 0 I" de inductie infa~urare. fluxul magnetic <I> produs de curentul I. ~sr'na~~I[l Fig. 3. de sus.11. Constructiv. in perspectiva j b . RELEE DE INDUCTIE Releele de inductie se realizeaza pe principiul aparatelor de masura de inductie (contoare) adica pe baza interactiunii Intre doua fluxuri magnet ice alternative si a curentilor reciproci indusi de aceste fluxuri intr-un rotor. asemenea tipuri de relee se realizeaza pentru un cuplu activ dat de expresia: (3. Releu a . 3.Deci releul reactioneaza pe baza sensului (directiei de circulatie) al puterii active P prin circuitul respectiv.vedere 35 . Deoarece pe 0 portiune a polilor magnetici ai miezului.28) Ca = /{p' U· I cos (cp a). 11.29) in care s-a notat: Q = U' I· sin cp puterea reactiva aplicata releului. Pentru a = 0 se obtine un releu directional de put ere activa iar pentru a = _. a).

12. 3. Cele doua fluxuri indue in discul de aluminiu doua tensiuni electromotoare E1 si E2 (fig. 3. 3. este constant. Interactiunea dintre fluxul <1>1 si curentul 12 (fig. opritorul 9.12).11. va fi dat de expresia: (3. Diagrama marimilor electrice la releul de inductie cu 0 infiI.<1>1.~urare. actiune de frinare care creste proportional cu viteza de rota tie a discului respectiv (frecare "viscoasa" prin curenti turbionari). _+ K2l• <1>2' II sin a. = Ka·<I>l·(P:isincc. 8 * ** 36 For tele de irrteracti une intra un cimp magnetic Presupunind ca miezul magnetic functioneaza si uncurent. <I>• I cos (90 a. <1>2' II cos (90 <1>2': II + rx) . In rotirea sa (care se face in sensul de retire a acelor unui ceasornic) dis cul 2 este supus actiunii de Irinare a magnetului permanent 6. .11. Discul este asezat pe un ax cu surub fara sfirsit care se poate roti in lagarele 01 si O~ situate pe cadrul mobil J.>c---r----r---¢2 12 £.3.---~-:-::-----. (3. 0.32) Deoarece cei doi curenti II si 12 sint proportionali rezulta in definitiv: C. = -= [K12 . (3.12 + K21 ·<1>2' I1J sin IX._5. a) Intrc polii caruia se roteste discul de aluminiu 2. Deoarece cele doua cupluri au semne opuse. <1>2 21 1 2 - (3. fz ¢. respectiv curentii de inductie I 1 si 12 in faza cu tensiunile corespunzatoare (fig. Releul este prevazut cu un sector dintat 7 ce se poate roti intr-un plan vertical in jurul axei 03 si care este solidar cu pirghia 8 care i~i limiteaza cursa in partea de jos pina hi.) = 0 a21 = K12·<I>I· 12 sin a. nesaturat. de <I>(fig.12) produce un cuplu Ca12 dat de relatia * : C = K .12).33) Deoarece cele doua fluxuri sint la rindul lor proportionale ** cu curentul de excitatie Ii iar pentru tin releu dat unghiul C1. b).34) Pe baza acestui principiu in tara noastra se realizeaza releul maximal de curent cu caracteristica dependent a tip RTpC (fig. 3.13) care reprezinta de fapt 0 combinatie dintre un releu de inductie si unul electromagnetic.30) Similar. cuplul rezultant Ca va Ii dat de expresia : c. Sistemul de inductie este format dintr-un circuit magnetic 7 (avind 0 spira in scurtcircuit ca in fig. . = Ca12 .12cos(9D-a')1 ICa21~1<21¢2IfCOS(9D°i"a)1 Fig. 5. A.Cadrul J este impins impreuna cu discul 2 spre partea din spate a figurii datorita resortului 5 si estelimitat intr-o pozitie convenabila prin surubul reglabil 4. interactiunea Ca21: Ca12 dintre fluxul si curentul 0 II produce cuplul = K2l .Ca21 = K12• <1>1• 12 sin ct.:::~o~ ICC112~1<12¢. 3. 3. care la rindul sau se poate roti in jurul unei axe fixe 02-0i. rezulta in definitiv ca cuplul C. defazate cu 90° in urma fluxurilor corespunzatoare.31) Ca21 = K21• sin «.s. cu fluxurile respective ** (3. 3. Circuitul magnetic 1 este magnetizat de catre bobina de excitatie 11 prevazuta cn prize reglabileipentru curenti de excitatie de 2.

fig. rezulta ca pe masura cresterii curentului timpul de actionare scade. si 10 A.14). Dupa un anumit timp (care depinde de pozitia initiala a suportului g) pirghia 8 atinge tija 10 si micsorind intrefierul arrnaturii mobile 12 aceasta actioneaza brusc inchizind contactul 15. viteza de rota tie se mentine la 0 turatie corespunzatoare datorita limitarii produse de catre magnetul permanent 6. invingind rezistenta resortului antagonist 5. modificabile .' Cele trei caracteristici de ternporizare 70.) Pentru anumite valori ale factorului de multiplicare a curentului reglat.Fig. Daca intensitatea curentului atinge valoarea de reglare rturatia creste intr-o asemenea masura incit reactia fortei de frecare viscoasa produsa de magnetul permanent 6 impinge diseul de aluminiu 2 impreuna cu cadrul mobH3. din curentulde excita tie fara ca releul sa actioneze. 3. Functionarea releului are loc in felul urmator : datorita euplului activ de inductie produs de curentul de alimentare 31 releului (v. Intrefierul in care se produce atragerea armaturii electromagnetice 12 este limi ta t prin ~urubul 74. 3. In acest mod surubul fara sfirsit al axei 01-01 angreneaza cusectorul dintat 7 astfel ca pirghia 8 incepe sa se deplaseze in sus. Pentru un anumit eurent. Deoarece viteza de rotire a discului deci viteza de deplasare a pirghiei 8 depinde de valoarea curentului real ce strabate bobina. Se obtine astfel o caracteristica d'e ternporizare dependenta de' curent (fig. (Pentru timpi mai mari opritorul respectiv este mai coborit.cu ajutorul surubului 14 sistemul electro- 37 . 3.13. Sistemul electromagnetic mai cuprinde 0 armatura mobila 12 prelungita prin tija 70 si care poate oscila in [urul axei 04 de pe suportul 13. Vedere de ansamblu a releului de inductie eu 0 infa~urare (RTPC).11) diseul incepe sa se lnvirteasca chiar la valori de 15-20%. Obsrvatie.14 se realizeaza pentru trei pozitii de reglare a opritorului g. 6 si 2 s din figura 3.

magnetic actioneaza instautaneu (fig. 3.14), realizindu-se astfel 0 treapta rapida (instantanee) a f2 1\ protectiei, ts - -Temporizarile obtinute cu acest Trcaptu rupidii tip de releu sint regla bile continuu r-, a pro/ce,tie; r;;;:::: intre 2 si 10 s. 65 -- -7 Avantajele acestui tip de releu sint urmatoarele: r-. 25 -- fa ptul di discul se roteste permanent chiar in functionare 12 3 4 5 6 7 8 9 fQ xIrlfl. normala permite sa se controleze Oro'i/lll/ de mull/pi/care a/ ellrenllllll; reg/a! permanent starea releului; deale altfel capacul releului este prevaFig. 3.11. Caracterisiticile de temporizare releului RTpC. zut cu 0 fereastra cu sticla ce permite vizualizarea discului; - releul asigura 0 functie complexa= un element rapid si unul temporizatsi este prevazut si cu 0 clapeta de indicare a semnalizarii : de asemenea contactele sale sint robuste si pot comanda direct declansarea intreruptorului; - coeficientul de revenire al sistemului de inductie este relativ bun (0,75 ... 0,85). ' Dezavantajul principal al releului descris rezida in sistemul electromecanic destul de complicat care face ca precizia sistemului sa fie relativ redusa : de asemenea 'precizia elementului electromagnetic (rapid) este redusa. 1n sfirsit un dezavantaj esential consta in consumul de putere relativ mare (circa 30 VA).
Treapta tel11pl¥lil1lti
11

s

pro/eelie;

\

'"

,

,

2. Releu de inductle

cu doua infa~urarj

Acest tip de releu serveste pentru realizarea elementelor directionale sau de impedanta. fiind alimentate cu doua marimi: tensiunea si curentul. In figura 3.15 este reprezenta t un releu directional de inductie cu rotorul din aluminiu realiza t in forma de pahar. Miezul magnetic M cuprinde patru poli decalati in spatiu la 90°. __ :.. Bobinele Bll si Bi2 sint legate in serie ~i strabatute de curentul Ii, producind fluxul inductor <Pi' iar bobinele Bul, Bu2, BU3 si RU4 sint legate de asemenea in serie si alimentate de tens iI unea U producind fluxul <Pu' I Cele doua marimi de alimentare reprezinta tensiuI nea si curentul aferente unui circuit (consumator) electric ~i ele vor fi defazate cu un unghi cp (fig. 3.16). Notind cu y unghiul de impedanta al bobinei de Fig. 3.15. Relen de inductie eu dona lnfasurari.

1_

38

tensiune rezulta ca aceasta va fi strabatuta de un curent Iu defazat cu ungbiul y fata de tensiunea U care l-a produs. Considerind ca fluxurile <Pi si <Pu sint aproximativ * in faza cu curentii care le-au produs, defazajul ~ intre ele va fi (v. fig. 3.16):
~= y -

I

q;

(3.35)

In conformitate cu cele aratate anterior valoarea cu plului activ al releului va fi:
(3.36)

Fig. 3.16. Diagrama marimilor electrice la releul de induetie cu doua infasurari.

Notind cu ~i inlocuind

IX

unghiul complimentar
'(= 90
0

al lui 'Y adica:
-

IX,

(3.37)

relatia

(3.37) in (3.35) rezulta : ~= 90
0 -

(IX

+ tp)

(3.38) (3.36)J devine: (3.39)

Pe baza acestei relatii expresia cuplului activ [relatia

Tinind seama de faptul ca fluxurile sint proportionale produs, expresia (3.39) devine:

cu curentii care le-au
(3.40)

In concluzie se observa ca cuplul activ al releului respectiv este proportional cu puterea circuitului considerat. Unghiul IX se numeste unghiul intern al releului. Releul este prevazut cu un resort spiral antagonist ce prezinta un cuplu rezistent Cr, practic constant, astfel c5. conditia de functionare a releului se poa te scrie Ca = Ko' U· 1·cos
(tp

+

IX)~Cr'

(3.41 )

Din rela tia (3.4 1) se cons ta ta di pen tru :
tp =
-IX

='tpo,

(3.42)

rezul t5. valoarea

maxima cos
(tp

a ex presiei :

+ IX) =

cos

(tpo

+ IX) =

I,

(3.43)

deci releul functioneaza la cea mai midi. valoare a produsului U' I. Ca urmare pentru tp = -IX releul va prezenta cea mai mare sensibilitate (fig. 3.17) unghiul (respectiv) tpo fiind numit unghiul de sensibilitate maxima a releului. Similar, se observa ca in cazul in care:
? = 90
0 -

IX

sa u

tp

= - 90

0 -

IX

(3.44)

* In realitate fluxurile <1>i si <1>u un mic defazaj S fata de curentii corespunzatori, datoau rita. pierderilor in fierul circuitului magnetic. 39

rezulta :
Zono de f'un~llonare

cos (tp

+ IX) = 0,

(3.45)

adica cuplul activ este nul ~i releul (fig. 3.17). Zona de Din figura 3.17 se observa ca rela~r;r--t-+~_~~U \ o/ocare tiile (3.44) reprezinta 0 dreapta care separa pIa nul fazorilor tensiune (curent) in domeniul de functionare a releului cuprinzlnd directia (unghiul), de sensibilitate maxima si do, meniul de blocare a releului pentru care cuplul activ este negativ adica Fig. 3.17. Diagrarna de Iunctionare a releului rotorul tinde sa se roteasca in sens directional de inductie. invers (bate in opritor). Releele de inductie cu doua infa~urari se construiesc ca relee: directionale, diferentiale, de distanta, de frecventa etc.

n"

nu functioneaza

T

F. RELEE TERM ICE Releele termice sint elemente care functioneaza pe baza varia [iei unei marimi neelectrice ~i anume temperatura. Datorita faptului ca circulatia curentiler in instala tiile electroenergetice : genera toare, transforma toare etc. produce caldura prin efect Joule-Lenz, necesitatea releelor de temperatura prezinta 0 importanta deosebita, Releele termice sint realizate in diverse variante constructive: cu bimetal, termometrice cu mercur sau cu gaz, cu termoouplur; C1t termorezistente etc.

1. Relee term ice cu bimetal Aceste tipuri de relee cuprind 0 lama plata (fig. 3.1R) fermata din doua clemente metalice 1111 si 1112 sudate impreuna avind coeficientii de dilatare dl si d2 cit mai diferiti, Prin incalzire de la 0 sursa S lamela respectiva, care are un capat incastrat, se incovoaie (se curbeaza) in sensul metalului cu coeficient de dilatare mai mic datorita dilatarii diferite a celor doua metale. La 0 anurnita temperatura de reglare, deoarece dilerenta de alungire creste cu p temperatura, pun tea P solidara cu lamela bimetalica stabileste 100 contactul C. Pozitia contactului C poate fi modificata si fixata de-a lungul unei scari gradate (t DC) 4000C cu ajutorul unui surub de fixare (nefigurat) modificind astfcl valoarea temperaturii de consemn. Fig. 3.18. Releu termic cu bimetal.

40

f

-[

Fig. 3.19. Releu electroterrnic bimetal.

eu

semnat

+

~~~==============~(coatact)

C

La unele tipuri de relee sursa de incalzire 0 constituie 0 bobina B spiralata pc bimetal (fig. 3.19), eaz in care releul se mai numeste ~i electrotermic.
2. Relee termometrice cu mercur

Releul termometrie eu mercur este asemanator eu un termometru obisnuit (fig. 3.20) fiind format dintr-un tub T avind un rezervor eu mercur R situat in zona sursei calde S. In tub se afla inclusi doi (sau mai multi) electrozi metalid £1 si £2 care constituie de fapt bornele contactului C. Sub influenta temperaturii WC) mercurul se dilata si la: 0 anumita temperatura de reglare inchide contactul C. Releele respective se mai numese ~i termometre cu contact.
3. Relee termometrice cu gaz

.Aceste tipuri de relee se bazeaza pe cresterea presiunii unui gaz sub influenta temperaturii. Releul este compus din rezervorul A (fig. 3.21) situat sub influenta sursei S de temperatura t'C, tubul de legatura T si un tub (burduf)

T

R

Fig. 3.20. Releu termometrie eu rnercur.

Fig. J.12. Releu termometrie eu gaz.

41

circular elastic B numit si tub Bourdon. In rezervor se afla 0 substanta volatila - de exemplu clorura de etil - care are punctul de fierbere coborit. La cresterea temperaturii substanta respectiva se volatilizeaza, presiunea in tubul Bourdon creste ~i acesta se destinde (figurat punctat) antrenind prin pirghia P cremaliera K ce angreneaza roata dintata R. Solidar cu roata respect iva .se deplaseaza bratul D care la 0 anumita temperatura stabileste contactul C. Pozitia contactului C este bineinteles reglabila, Pe axul tubului Bourdon se poate fixa un ac indicator care sa perrnita citirea ternperaturii. Releele term ice mai pot fi realizate cu ajutorul unor traductoare de temperatura, de exemplu termocupluri sau termorezistoare, a carer marime electrica de iesire (tensiune sau rezistenta electrica) este amplificata prin circuite electrice si aplicata unui releu electromagnetic.

G. RELEE PRIMARE Aceste tipuri de relee sint unele dintre primele forme de elemente de protectie, marcind 0 etapa istorica de trecere de la sigurantele fuzibile la actualele tipuri de relee - releele secundare - care, dupa cum s-a aratat, sint racorda te Ia transforrnatoarele de curent si tensiune. , Denumirea de relee primare se datoreste faptului ca ele sint alimentate direct din circuitul primar (principal) al instalatiilor de inalta sau joasa tensiune. in general releele primare sint relee maximale de curent de tip electromagnetic sau termic. De obicei releele primare actioneaza direct prin tije sau pirghii asupra dispozitivelor de declansare ale intreruptoarelor : rareori se Intilnesc relee primare indirecte care comanda declansarea intreruptorului propriu prin intermediul unui contact electric si al unei bobine. Ca regula generala releele primare se monteaza direct pe bornele izolatoare ale intreruptoarelor. Releele primare prezinta avantajele eliminarii transformatoare1or de curent precum si a surselor auxiliare de alimentare (baterie de acumulatoare etc.), tnsa ele au dezavantajele de a avea 0 functie limitata (protectia maximala de curent), a fi mai putin sensibile fata de releele secundare ~i a nu permite reglaje ~i verificari cu elementul proteja t in functiune,

H. DISPOZITIVE

DE TEMPORIZARE

Dispozitivele de temporizare sint elemente sau circuite electrice care permit obtinerea functiei de intirziere a semnalelor electrice, adica realizarea construetiva a releelor de timp. In structura releelor de timp se afla de obicei un element electromagnetic (v. fig. 3.1) asociat cu un dispozitiv (circuit) de temporizare in functie de care se stabileste si denumirea releului de timp respectiv. Astfel se deosebesc relee de timp cu: - mecanism de ceasornic (or1ogerie); - circuit electric special (cu condensator); - circuit magnetic special (cu spira in scurtcircuit); - motor electric.

42

la bornele releului E (neglijind parametr ii releului respectiv) va varia in timp dupa 0 relatie de forma: v c _. 48. prin puntea G se stabileste dupa un timp bine definit contactul C. deci prin aplicare brusca a tensiunii Uo tensiunea U. La intreprinderea Electromagnetica se realizeaza un asemenea releu de timp (tipul RTpa-5) pentru tensiunile de alimentare de 24. Releu de timp eu mecanism de ceasornic.22. in final. Contactul C poate fi plasat in diverse pozitii pe 0 scara gradata astfel ca sa se permita reglarea precisa a diverselor valori ale timpului de actionare.c. Un clichet (nefigurat) plasat pe roata B permite revenirea rapida a sectorului sub influenta resortului spiral R at unci cind electromagnetul E se dezexcita. 3. a.3 s. sec. Relee de timp cu condensator Prin conectarea unui releu electromagnetic intr-un circuit electric RC (rezistor-condensator) se poate obtine un releu de timp.23.23.22) a carui armatura M este legata prin pirghia P cu o sectorul dintat D care se poate o roti in jurul punctului O. Miscarea acesteia este insa incetinita datorita ancorei A si a balansierului F (simiIare celor de la ceasornic) care incep sa oscileze permitind rotirea dinte cu dinte a rotii K. b. 0.5 s. ambele elemente fiind inseriate cu rezistorul de rezistenta R. 110 !. In acest mod sectorul D se deplaseaza cu 0 viteza precis determinata astfel ca. releul de timp RTpa-5 mai poseda un contact normal deschis alunecator reglabil la un timp intermediar intre valoarea minima si timpul final de reglare.1-1. Prin inchiderea contactului K.ii 220 V c. 43 . in care releul electro'magnetic E este legat in paralel cu condensatorul de capacitate C. torul dintat tinde sa roteasca in sensu1 indicat de sageata. T T __ vo Tr (I _ eRG) -/ ' (3. 3. / I 2. Cea mai folosita schema este cea din figura 3. 60. Asupra sectorului dintat mai actioneaza ~i resortul spiral antagonist R. 0. Relee de timp cu mecanism de ceasornic Principial. si cu domeniile de reglare de: 0.1. Sub actiunea electromagnetului E cind acesta este parcurs de curentul Ii.5-9 s ~i 2-20 s. roata B iar aceasta mai departe roata K. In afara de contactul final al releului care ramine inchis atit timp cit bobina ramine excitata.Fig.46) a carei reprezentare grafica este prezentata in figura 3. un asemenea releu este compus dintr-un electromagnet (solenoid) E (fig.25-3.

caracteristlci de functlonare. a tr t Produsul RC se noteaza de obicei cu -r(-r = RC) si poarta numele de constantei de timp. se opune cresterii fluxului inductor. 44 . b . Din aceste cauze precizia unui asemenea tip de releueste redusa. Releu de timp eu spira in seurtcireuit. deci prin modificarea unuia dintre parametrii R sau C se obtine timpul de reglare dorit. 3. deci a fluxului de reactie (indus) care Fig. in schimb mareste 9i inductanta proprie a bobinei respective. 'In acest mod timpul de stabilire a curentului in circuit creste datorita curentului de autoinductie in spira in scurtcircuit.48) Din relatia (3. rezulta ca el va actiona atunci cind: (3. Presupunind ca releul se excita la 0 tensiune U. 3.24) plasata pe miezul magnetic al unui releu electromagnetic E.24. a timpului de functionare a releului de timp astfel realizat : t = tT = R· C In (1 - ~:). Spira in scurtcircuit reprezinta de fapt un tub (inel) din cupru masiv numit 9i tub amortizor care mareste dimensiunile releului.[ b Fig. 3.23.46) se va obtine valoarea t. 3. In realitate timpul de actionare este influent at si de variatiile tensiunii de alimentare Uo precum si de parametrii R si L ai bobinei releului. (3.47) si explicitind relatia (3.schema electrica .48) se constat a ca timpul de actionare este proportional cu constanta de timp -r = RC a circuitului electric. Relee de timp cu spira in scurtcircuit Realizarea temporizarilor cu ajutorul modificarii circuitelor magnetice se obtine de obicei cu 0 spira in scurtcircuit 5 (fig. Observatie. Releu de timp eu condensator : a .

Relee de timp cu motor electric Aceste tipuri de relee cuprind In principiu un motor M de curent continuu sau alternativ (motor sincron) (fig. In instala tiile energetice se intilnesc asemenea tipuri de relee folosind motor de curent continuu ca organe componente ale protectiilor de distant a si avind contacte multiple. • Releele se clasifica in functie de: . In tara noastra se fabrica releul de timp (intermediar) cu tub amortizor de tipul RI-15 avind trei contacte comutatoare.natura marimii de intrare (relee de marimi electrice ~i de marimi neelectrice) . 3. 4. SO Hz in trei variante ale domeniului de reglare: 2-25 s.--~ -ie Fig..3 si 6 s (50 Hz) sau 0.+~-. REZUMAT • Releele sint elemente de automatizare cu 0 structura analogologica (hibrida) adica prezentind 0 varia tie in salt la iesire atunci cind marimea de intrare. 3. Temporizarile obtinute cu asemenea tipuri de relee slnt nereglabile ~i au valori mai mid de 0 secunda.C.3-6 ore (50 Hz) sau 0. Industria romaneasca fabrica releele de timp cu micromotor sincron tipul RTp-4 pentru: 24.25-5 ore (60 Hzjsi avind patru contacte comutatoare cu posibilitatea de a le alege pe toate temporizate.25-5 s (60 Hz) si 0..25) care antreneaza printr-un mic reductor de turatie R un brat mobil B care poate stabili unul sau mai multe contacte e1> C2 ••• a carer pozitie este reglabila. 45 . 110. atinge 0 anumita valoare numita oaloare de aciionare.25. Releu de timp cu motor electric. variind in mod continuu. 220 ~i 380 V c. 8-100 s si 48-600 s ~i avind un comutator precum si tipul RTp-7 pentru aceleasi tensiuni insa la SO Hz sau 60 Hz si cu patru domenii de reglare cuprinse intre 0. ..modul de realizare al saltului la iesire (relee cu contacte ~ifadi contacte) .Cz'" coatacre lemponzole Co ~ contact de I'omire I / excilalle """".a.

domeniul de aplicare (relee de protectie.LOR 1. de semnalizare. acesta: 6. Factorul de revenire reprezinta: a) rapor tul dirrtre valoarea de actionare si cea de revenire ? b) raportul dintre valoarea de revenire si cea de excitare? c) valoarea maxima a timpului de revenire? 4. diferentiale. electrodinamice. • Marimile caracteristice principale ale unui releu sint urmatoarele : natura fizica si pararnetrii de reglare ai marimii de intrare.sensul de varia!ie al marimii de intrare la aciionare (re1ee maximale. intermediare. minimale. de automatizare. minima le de tensiune. Actionarea anumit sens a valorii releu se poate a) numai b) numai la excitare? la dezexcitare? c) la excitare sau la dezexcitare? 3. puterea de comutare a contactelor in functie de natura sarcinii si felul curentului.i alternativ? de la releul de inductie tip RTpC. . Releele de inductie in curent in curent continuu pot fi folosite: a) numai b) numai continuu? alternativ? c) in curent . term ice etc. directionale}.timpul de [unctionare (relee instantanee 9i temporizate). . de impedanta. • Releele de marimi electrice care sint cele mai raspindite se realizeaza ca relee: maximale de curent.. magnetoelectrice. temporizate etc . acesta : c) se opreste P 7. Releele electromagnetice pot fi Iolosite : a) numai in curent continuu? b) nurnai in curent alternativ? c) in curent continuu si aIternativ? 5. puterea absorbita. telefonice etc.). Functionarea a) inchiderii b) deschiderii unui releu are loc in cazul: normal normal deschise? contactelor contactelor intr-un unui inchise ? marirnii de intrare ? produce: c) depasirii 2.). timpul propriu de actionare etc. de inductie. Scotind magnetul permanent a) acjioneaza instantaneu? b) actioneaza CU 0 temporizare c) nu mai actioneaza? mai Iunga 46 . VE. directionale. . Scotind spira in scurtcircuit a) se invirteste b) se irrvirteste mai repede? mai incet? de frinare de la releul de lnductie sau mai scurta P RTpC..principiul de [unctionare (relee electromagnet ice.RIFICAREA CUNO~TINTE. numarul 9i tipul contactelor.

cu alte scari pe axele de coordonate .2 este reprezentata dependenta dintre curentul prin dioda idir si tensiunea la bornele diodei Udir in cazul polarizarii directe. deci raportul dintre Uinll ~i iinv (reprezentind rezistenta inversa) are valori foarte mari. 4. virful cu bara al triunghiului indicind sensul de conductie al diodei. specifice releelor electromecanice. neglijabili. 4. In cadranul IV din figura 4. 47 . cap. denumite si . dresoare. Se constata di pentru valori mici ale tensiunii Udir (fractiuni de volt) curentul idir are valori relativ importante (de ordinul sutelor de miliamperi sau de ordinul amperilor) deci dioda se gaseste in conductie : uneori se spune ca dioda AO------~~~-----08 este "deschisa".8 curenti iinv foarte mid. In cadranul I din figura 4. Simbol pentru diode are valori foarte mici. dioda este polarizata myers. de ordinuI4i1l~!40D 300 200: roo zecilor de microamperi. se considera ca la polarizari inverse diodele stnt blocate. 3). Se constata ca pentru tensiuni Uinv de ordinul sutelor de volti rezulta 0.CAPITOLUL . Simbolul folosit pentru diodele redresoare este reprezentat in figura 4. ' Diodele redresoare sint utilizate pentru ca din tensiuni alternative (respectiv curenti alternativi) sa fie obtinute tensiuni continue (respectiv curenti continui). cum sint de exemplu schemele cu relee polarizate sau magnetoelectrice (v. Diode redresoare Diodele redresoare sint larg utilizate atit in schemele unor protectii cu relee electromecanice.relee statice" din cauza absentei unor elemente in miscare. atunci dioda este polarizata direct ?i se gaseste in regim de conductie : in caz contrar.2. respectiv nu conduc (uneori se spune ca diodele sint "inchise"). DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE iN CONSTRUCTIA UTILIZATE RELEELOR ELECTRON ICE 1.. Raportul dintre Udir si idlr reprezinta rezistenta directs si Fig. prin diodele polarizate invers circula Fig.1. cit ~i in schemele releelor electronice cu dispozitive semiconductoare.2 este reprezentata . Datorita acestui fapt. de fapt. Caracteristica statica a diodei recurenti extrem de mid.1. Daca diodei i se aplica 0 tensiune de asemenea polaritate incit potentialul bornei A este mai ridicat decit al bornei B.dependenta dintre cur entul iin" si tensiunea Uinv la polarizarea inversa. CONSTRUCTIA ~I FUNCTIONAREA RELEELOR ELECTRON ICE A. redresoare.

4. ---+J--- 48 . PL.iul tensiunilor uinv de polarizare inversa apare 0 zona in care tensiunea inversa Uinv ramine praetic constants (zona AB din figura 4. Bornele 1-1' sint bornele de intrare Fig. Functionind in aceasta zona. se poate conFig.analoaga cu negativarea grilei la triodele cu vid .P. 4. avind caracteristicile expuse in cataloage..R. diode redresoare cu germaniu tip EFD ~i EFR. La noi in tara se fabrica.iar in cirUz 10 cuitul colectorului se gasesc bateria de colector Eo si rezistenta de colector Reo Emi5 .3. Z' 3.i lJi. borbol pentru diode stabilizanele 2-2' sint bornele de iesire (de la ele se toare.5 i.P. RA. diode stabilizatoare de tip DZ. calitatea diodei fiind cu atit mai buna. iar in figura 4. in conditiile unor variatii importante ale curentului.v[V] A 0.5.4).5 Udir[v] in. Diodele eu siliciu sint mai avantajoase. diode redresoare eu siliciu tip DRR. diodele stabilizatoare asigura stabilizarea tensiunii.5.R.. obtine semnalul de iesire).Dependenta dintre curenti si tensiuni din figura 4. Diode stabillzatoare (diode Zener) Diode!e stabilizatoare (Zener) sint folosite pentru obtinerea unei tensiuni stabilizate. F.5 I 1. bateria EB asigura o polarizare a bazei . 4. la I.3. b este reprezentata schema echivalenta. Cele mai utilizate diode redresoare sint cele realizate din monocristale de germaniu sau siliciu.S. Tranzlstoare In figura 4.2 constituie caracteristica sta tid a diodei. In cazul polarizarii directe diodele stabilizatoare conduc curentul ca si diodele redresoare cu siliciu. c~eldeie. b 1 nu mai sint reprezentate bateriile si bor1. denumita zona tensiunii inverse de strapungere. avind aeeeasi caracteristica in eadranul 1. caracteristicile aeestor diode sint prezentate in cataloage. Simbolul utilizat pentru aceste diode este reprezentat in figura 4. Baneasa. la I.-30 20 '·10 . torul intervine si in circuitul de intrare . de aceea" schema este denumita "cu emitor comun . Intrucit rezisten tele interne [AJ B ale bateriilor sint neglijabile. 0..5.'nv nele l' si 2'. KU.5 In schema echivalenta din figura 4. Caracteristica statica a sidera di semnalul de intrare este aplicat diodei stabilizatoare. cu cit raportul M este mai mare. KS. a este reprezentata schema simplificata a unui tranzistor pnp in conexiune cu emitor comun (care este cea mai utilizata in protectiil eelectronice). La noi in tara se fabrica. 1N. Aprecierea calitatii unei diode redresoare se poate face prin raportul M dintre rezistenta inversa si rezistenta directa. avind valoarea u iar curentul invers iinv variaza in limite foarte largi. deoarece au un rap?rt 114" mai mare si admit tensiuni inverse mai ridicate ~i temperaturi mal man. 2. Baneasa.4.S.i~e. iar aspeetul caracteristicii statice este prezentat in figura 4. tn domeiJ. Sim(intre ele se aplica semnalul de intrare).

Ca semnal de intrare poate fi considerat curentul de baza iB sau tensiunea baza-emitor UBE' Dependentele dintre curentul de colector ic (considerat ca semnal de iesire) si tensiunea colector-emitor UeE. In figura 4.b Fig.6. a.6. Ee Re Cele doua drepte ~i (b) au fost trasate diferite. b . Caracteristicile statice ale tranzistorului. 49 .5. Tranzistor pnp: a . 4.5. 1226 o 2 4 Fig.schema de principiu . rezultind relatia : (4. =-. rezultate din aplicarea teoremei lui Kirchhoff la circuitul de iesire din figura 4. ReG ~iReb' tei de colector Rc.1) se obtine : iar pentru: UeE = 0 rezulta : 2e . pentru diferite valori ale curentului de baza iB' constituie caracteristicile statice de iesire ale tranzistorului in conexiunea cu emitor comun. 4.1) Pentru: din relatia (4. intre borna 1 ~i punctul de potential nul (masa). iar semnalul de iesire este obtinut intre borna 2 si masa. Aspectul acestor caracteristici este ilustrat in figura 4.schema echivalenta. ?i deci: de sarcina (a) pentru valori ale rezistencu RCb> ReG Ee Ee --<--. Reb RCa Caracteristicile statice de iesire si dreptele de sarcina permit 'delimitarea regiunilor de blocare si 4Automatizari c.6 sint trasate ~i dreptele de sarcina (a) si (b).

EFT si tranzistoare cu siliciu de tip Be. in loeul rezistentei de eoleetor este conectat a bobina rel~ului electromagnetic RL.4 rnA.7. iar pentru iB = 120 f1. BD. Schema simplificata a unui releu de eurent sau de tensiune este reprezentata in figura 4. punctul de functionare trece in A2 ~i tranzistorul se va gasi in conductie. in cireuitul de emitor este introdusa dioda Zener DZ.A punctul trece in A4. Marind curentul de intrare pin a la valoarea iB = 80 !lA. ea va fi prezentata in '+ T B p ""c--+--"9 A Fig. Schema analizata pune in evidenta functia de amplificator al tranzistorului. cu un curent ie de circa 5. ale carer caracteristici se gasesc in eataloage. AUY.2 rnA.P. intrucit prin cresterea curentului de intrare iB nu se mai poate obtine o crestere a curentului de iesire ie.se constata ca punctul de functionare ramine in A4 si deci curentul de iesire ie nu mai creste.7. care transmite comanda de declansare intrerupatorului.A. ~i rezultas. = 0. deci este necesara 0 anumita polaritate a tensiunii baza-emitor UBE' La schimbarea polaritatii acestei tensiuni rezulta iB = 0 si tranzistorul se blocheaza. Aplicind un curent de intrare iB = 60 !lA. Ca urmare.S. Tranzistorul Teste conectat in schema eu emitor comun. Relee de curent ~i de tensiune In schemele protectiilor electronice pot interveni numai elemente electronice sau pot interveni elemente electron ice si relee electromecanice. tranzistorul nu conduce. AD. BF. punctul A4 apartine regiunii de functionare in saturatie. cu un curent de iesire ie de circa 2. RELEE ELECTRON ICE 1.de conductie in functionarea tranzistorului. Baneasa. de exemplu. 4. iar baza tranzistorului este legata la eursorul C al potentiometrului P. Intrucit aceasta variant a este 2 + cea mai utilizata. eontinuare. la I. tranzistoare cu germaniu de tip AC.6 rnA.6) se constata ca dad iB = 0 punctul de functionare se gase~te in AI' la intersectia caracteristicii pentru in = 0 cu dreapta b. pentru Re = Reb (dreapta b din figura 4. B.R. AstfeL. 50 . punctul trece in A3 ~i curentul de iesire ie creste pina la circa 3. In primul eaz este realizat eu elemente electroniee ~i blocul de iesire BE din figura 1. Releu electronic de curent sau tensiune. ASZ. respectiv este blocat. In al doilea caz.1. elementele de iesire sint realizate prin intermediul unor relee electromecanice. curentul de iesire ie avind valori de peste 40 de ori mai mari decit curentul de intrare iB' La noi in tara se fabrica.. Pentru ca curentul de baza iB sa fie diferit de zero ~i tranzistorul sa se gaseasca in conductie este necesar ca jonctiunea emitor-baza sa fie polarizata direct. Daca se continua marirea curentului iB' de exemplu pina la iB = 160 f1.

Ca urmare. potentialul cursorului (~i al bazei) scade ~i jonctiunea emitorbaza va fi polarizata direct. atunci potentialul cursorului C (~i al bazei tranzistorului) este mai ridicat decit al punctului D si al emitorului. Dupa cum s-a specificat in capitolul 2. fiind deci alimentate cu 0 singura marime (tensiunea sau curentul). b . Modificarea valorii de pornire se obtine prin modificarea pozitiei cursorului potentiometrului P.cazul '" . se gase~te sub valoarea de pornire. tranzistorul T intra in conductie. jonctiunea emitor-baza este polarizata invers si tranzistorul T este bloca t. Ca urmare. 4.8. curentul de colector capata 0 valoare importanta si releul RL actioneaza.8. Relee dlrectlonale. care circula prin bobina releului electromagnetic RL are 0 valoare neglijabila si acest releu rarnine in stare de repaus.> 90°. Diagrame fazoriale pentru ilustrarea centrolului unui defazaj prin intermediul compararii unor ampli tudini : II - cazul ql < 90°. deci trebuie alimentate cu doua marimi. la valoarea tensiunii Uz• Dad tensiunea U. releele directionale controleaza defazajul dintre tensiuni si curenti. tn serie cu dioda DZ este conectata rezistenta Rv circuitul format fiind alimentat tot cu tensiunea Ur. 51 . Releul electronic din figura 4.7 este deci un releu maximal (de tensiune sau de curent). care reprezinta marimea controlata de releu. atunci creste curentul prin potentiometrul P si caderea de tensiune in portiunea AC a potentiometrului. controlind valoarea tensiunii sau curentului si actionind cind a fost atins sau depasit un nivel critic reprezentat de valoare~ de pornire stabilita. Releul analizat indeplineste Iunctiunea de detector de nivel critic. Aceasta tensiune poate fi obtinuta prin redresarea tensiunii secundare a unui transformator de tensiune conectat in circuitul instalatiei electroenergetice protejate (in acest caz releul fiind un r eleu de tensiune) sau prin redresarea curentului secundar al unui transformator de curent (In acest caz releul fiind un releu de curent). Aceasta posibilitate este ilustrata eu ajutorul diagramelor fazoriale din figura 1. creste si depaseste valoarea de pornire. controlul unui defazaj in raport cu valoarea de 90° se efectueaza prin intermediul compararii unor amplitudini.La bornele extreme 1-2 rezistenta potentiometrului Peste alimentata cu tensiunea continua Ur. Datorita diodei stabilizatoare DZ. Dad tensiunea U. dlferentlale ~i de impedanta Releele de tensiune sau de curent controleaza amplitudinea tensiunii sau curentului. In multe scheme de protectie. cu contactele deschise. actionind la cresterea marimii controlate peste valoarea de pornire. curentul de colector. potentialul punctului D (si al ernitorului) este mentinut constant. a b Fig. ' 2.

reprezentat simbolic printr-un dreptunghi in figura 4. elaborat ?i fabricat la ICEMENERG. releul electromecanic de la iesire avind contactele deschise. datorita acestui fapt.9). 4. Puntile de redresare PI si P2 sint realizate cu diode redresoare si realizeaza redresarea ambelor alternante (pozitive ~i negative) ale marimilor alternative UI si U2 cu care sint alimentate.9. deci: I~I <IDI· (4. 4. redresarea realizata de punti este denumita "redresare dubla alternanta". Dimpotriva.5) atunci jonctiunea emitor-baza a primului tranzistor al amplificatorului ADP este polarizata direct.8. a). acest tranzistor se gase?tein conductie si restul schemei se afla in repaus.9. 52 . atunci modulul sumei 5 este mai mic decit modulul diferentei D. Tensiunea UI este obtinuta prin tnsumarea fazoriala a unor marimi si deci corespunde sumei ~ din figura 4.8.urrndloare ale profec!lei Spre e(emenfe(e Astfel.6) corespunzatoare relatiei: (4. transmitind un semnal spre elementele urmatoare ale protectiei. Amplificatorul ADP are 5 tranzistoare ~i un releu electromecanic la iesire. deci: + + I~I> IDI· 0 (4. daca defazajul cp este mai mare decit 90 (fig. Schema simplificata a acestui releu este reprezentata in figura 4. b).3) Controlul defazajelor poate fi astfel efectuat prin compararea unor amplitudini.8.9. simbol care indica sensul curentului redresat de punte (fig. Puntea PI debiteaza curentul redresat Iv iar puntea P2 debiteaza curentul redresat 12. Acest principiu este folosit in functionarea releului directional static RDc.7) atunci primul tranzistor se blocheaza. Releu directional static.2) Yt Fig. Daca intre curentii redresati are loc relatia : (4. atunci modulul sumei fazoriale ~ = Nl N2 este maimare decit modulul diferentei fazoriale D = Nl .8. toate celelalte elemente ale schemei i?i modifica starea anterioara ~i releul electromecanic i?i inchide contactul. 4.N2. iar tensiunea U2 este obtinuta prin scadere fazoriala ~i corespunde diferentei D din figura 4. daca defazajul cp dintre fazorii Nl ?i N2 este mai mic dedt 90° (fig. Acesti curenti circula in sensuri opuse prin rezistenta de intrare a amplificatorului electronic detector de polaritate ADP. Daca intre curentii II si 12 are loc relatia : (4. 4.4) ceea ce corespunde relatiei: lUll> I U21. Uneori diodele din cele 4 brate ale puntii nu mai sint reprezentate. fiind inlocuite cu simbolul unei diode reprezentat in centrul puntii. (4.

si schemele electronice de protectie. • Vecinatatea dintre instalatiile electroenergetice protejate. constituie 0 dificultate in utilizarea releelor electronice. Dezavantajele releelor electronice • Releele ~i protectiile electronice sint influentate de factori perturbatori (in special de variatiile temperaturii mediului ambiant) in masura mult mai mare decit releele electromecanice. alimentate cu doua sau mai multe marimi. in cadrul releelor electronice diferentiale si al releelor electron ice de impedanta.Comparatoare de amplitudini analoage cu eel reprezentat simplificat in figura 4. prin care circula curenti de ordinul microamperilor. C. in special la efectuarea unor comutari in circuitele primare. conducind la reducerea dimensiunilor panourilor ~i a camerelor In care sint instalate. ceea ce permite evitarea functionarii in saturatie a circuitelor magnetice ale acestor transformatoare. Datorita acestui fapt. folosirea releelor electronice este indicata mai ales In cadrul protectiilor complexe. • Folosirea componentelor electronice In constructia releelor a condus la elaborarea unor noi principii de realizare a protectiilor. Trecerea de la tranzistoarele cu germaniu la tranzistoarele cu siliciu a micsorat acest dezavantaj.9 sint utilizate. fiind imbunatatite in special performantele de selectivitate ~i sensibilitate. de inalta tensiune) pot conduce la deteriorarea tranzistoarelor. indeosebi in cazul controlului unor defazaje. schemele cu tranzistoare cu siliciu avind 0 stabilitate mai ridicata a performantelor in conditiile variatiei temperaturii ambiante. • Prill utilizarea releelor electronice se asigura 0 reducere importanta a consumului de la transformatoarele de curent. Avantajele releelor Printre avantajele urma toarele : mai importante ale releelor electronice se numara • Releele si protectiile electronice permit obtinerea unei rapiditati superioare celei atinse de releele electromecanice ~i de protectiile realizate cu aceste relee. prin care circula curenti de ordinul kiloamperilor. De aceea folosirea releelor electronice este indicata lndeosebi in cazurile in care rapiditatea de actionare are un rol important. Dificultatea este determinata de faptul ca supratensiunile induse in circuitele electronice (din cauza variatiei curentilor din instalatiile protejate. prezentate In capitolele 9 ~i 14. deci micsorarea erorilor care pot interveni in functionarea protectiei. COMPARATIE l~1 RELEELE iNTRE RELEELE ELECTROMECANICE ELECTRONICE electronice 1. • Releele ~i protectiile electronice au gabarite mai mici decit cele electromecanice. • Releele electronice permit obtinerea unor caracteristici de actionare superioare celor asigurate de releele electromecanice. 53 . 2. de asemenea.

datorita avantajelor acestor circuite din punct de vedere al fiabilitatii. ci chiar in dublarea protectiilor de baza. marea responsabilitate a protectiei unor importante instalatii electroenergetice nu este in intregime incredintata unor echipamente de protectie cu totul noi. diodele stabilizatoare (Zener) se comporta ca diodele redresoare. De asemenea. Aceasta dublare. • In exploatarea releelor electronice intervin unele dificultati determinate de faptul ca utilizarea acestor relee se gase~te inca intr-o perioada de inceput. In acest mod. REZUMAT • Diodele redresoare sint caracterizate de rezistente direete foarte mici (in cazul polarizarii direete. Pentru redresarea dubla ralternanta se folosesc punti formate din diode redresoare. respeetiv sint deschise) si de rezistente inverse foarte mari (in cazul polarizarii inverse. Folosirea circuitelor integrate va perrnite extinderea utilizarii protectiilor electron ice.Din acest punet de vedere. care le dubleaza pe cele electronice. influenta comutarilor din circuitele operative de curent continuu ale sta tiilor electrice asupra functionarii releelor electron ice constituie un dezavantaj al acestei categorii de relee . care permite veri fica rea indelungata in exploatare a protectiilor electronice far a riscuri in privinta securita tii instala tiilor protejate. sa fie folosite cabluri ecranate. Pentru micsorarea valorilor supratensiunilor induse este necesar ca echipamentele eleetronice de protectie sa fie judicios amplasate in raport cu circuitele primare protejate. respectiv fnchise). pentru cresterea sigurantei in functionare. Prezenta acestei zone (denumita zona tensiunii inverse de strapungere) perrnite f~losirea diodelor stabilizatoare pentru stabilizarea tensiunii. • In cazul polarizarii direete. perforrnantelor si miniaturizar ii. fiabilitatea echipamentelor electronice de protectie este inferioara fiabilita tii echipamentelor cu relee electromecanice. este justificata economic. cind sint blocate. Perspective Una dintre solutiile care se contureaza in prezent consta in folosirea in paralel a noilor protectii electronice cu protectiile clasice. protectiile electronice necesitind inca verificari indelungate in exploatare si ample incercari de laborator. iar in cazul polarizarii inverse diodele stabilizatoare sint caracterizate de prezenta unei zone in care tensiunea la borne ramlne practic constanta in conditiile unor variatii importante ale curentului prin dioda. 54 . cu relee electromecanice. cind se gasesc in conductie. sa se realizeze in bune conditiuni legaturile la pamint. intrucit pentru instalatiile eleetroenergetice importante linia actuala consta nu numai in dublarea protectiilor de baza prin protectii de rezerva. ci este impartita intre acestea ~i echipamentele indelung verificate cu relee eleetromecanice. 3.

• Conexiunea tranzistorului in schema cu emitor comun pune in evidenta Iunctia de amplificator al tranzistorului. curentul de colector ic (reprezentind semnalul de iesire) avind valori de zeci de ori mai mari decit curentul de baza iB (reprezentind semnalul de intrare) in cazul polarizarii directe a jonctiunii emitor-baza. potentialul bazei (legata la cursorul potentiometrului) variaza in Iunctie de valorile tensiunii sau curentului controlat. In cazul polarizarii inverse a acestei jonctiuni. prin schimbarea polaritatii tensiunii baza-emitor UBE.ia elaborarii unor noi principii de realizare a protectiilor. • Releele electronice directionale pot fi realiza te prin intermediul compararii unor amplitudini. • Dezavantajele releelor electronice constau in influenta exercitata de variatiile temperaturii mediului ambiant. VERIFICAREA CUNO~TINTELOR 1. • Avanta jele releelor electronice constau in actionare mai ra pida. Comparatoarele de amplitudini sint formate din doua punti de redresare dubla alternanta care alimenteaza cu curenti de sensuri opuse un amplificator electronic detector de polaritate. • Releele electronice maximale de curent sau de tensiune (care sint alimentate cu 0 singura marime electrica) pot fi realizate prin intermediul unei scheme cu un tranzistor.igabarite mai mici decit in cazul releelor electromecanice. este mai mare? c) Cele doua rezistente au valori apropiate? 2. cu un potentiometru si cu un releu electromecanic. Comparatoarele de amplitudini pot fi utilizate ~i pentru realizarea releelor electronice diferentiale si de impedanta. posibilitatea obtinerii unor caracteristici cu performante superioare de selectivitate :. potentialul bazei devine inferior potentialului emitorului. tranzistorul se blocheaza... cu 0 dioda Zener. Care este raportul dintre rezistenta directa si rezistenta inver sa a unei diode redresoare ? a) Rezistenta inversa este mult mai mare? b) Rezisterita direct a. Cum variaza tensiunea si curentul in zona tensiunii inverse de strapungere a caracteristicii diodelor sta bilizatoare (Zener)? a) Tensiunea si curentul au variatii importante? b) Tensiunea este constanta si curerrtul are variatii importante ? c) Curentul este constant si tensiunea are variatii importante? 55 . jonctiunea emitorbaza este polarizata direct.isensibilitate :. Cind tensiunea (sau curentul) depaseste valoarea de pornire. reducerea consumului de la transformatoarele de curent :.. tranzistorul intra in conductie si releul electromecanic din circuitul de colector i~i inchide contactele. in necesitatea unor verificari indelungate in exploatare ~i a unor ample incercari de laborator. in fiabilitatea mai redusa din cauza pericolului de deteriorare a tranzistoarelor ca urmare a supratensiunilor induse in schemele electronice de variatiile curentilor primari din instalatiile protejate. iar bobina releului electromecanic este conectata in circuitul de colector. avind in vedere stadiul de inceput in care se gasesc inca protectiile electronice. Potentialul emitorului este mentinut constant cu ajutorul diodei Zener.

fie polar izata jouctiuuea enutcr-baza pentru ca. Cum trebuie gaseasca sa. lipseasca polarizarea ? 4. Cum trebuie lizarea unui 0 unei diode redresoare ? unei diode alimentat comparator punte arnplificatorul de arnplitudini de redresare ? P de acelasi sens? de sensuri opuse? In raport cu cele electromecanice? a) De b) singura De dona punti de redresare. Cum este merrtinut nice maximale constant potentialul ernitorului tranztstorului din releele electrode tensiune unei sau curen t ? rezistente? stabilizatoare electronic r detector de polaritate pentru rea- a) Prin interrnediul b) Prin intermediul 'C) Prin intermediul 5. en curenti eu curenti c) De doua punti de redresare. Ce perforrnanta este inferioara la releele electronice a) Fiabilitatea? b) Rapiditatea? c) Sensibilitatea? .3. 6. se in cond uctie ? a) Polarizare directa ? b) Polarizare inversa? c) sa. tranzistorul sa.

CAPITOLUL 5 TRANSFORMATOARE DE MASURA A.automatizari energetice. contoare de energie electrica etc.). reanclan~area automata etc. al manmilor electrice constituie in acest caz 0 parte component a a functiei de protectie prin relee deoarece este insotit. frecventa.) el se reduce. caz in care marimile electrice sint aplicate altor dispozitive de automatizare (de exemplu sincronizare automata. situatie in care marimile sint aplicate releelor ~i sistemelor de protectie care asigura exploatarea optima in conditii anormale (de avarie) a sistemului energetic (v.masurarea propriu-zisa. un rol determinant revine informarii cu caracter cantitativasupra parametrilor electrici din procesul respectiv. Procesul de masurare. impedan ta. Observatie.).) fie.). care sa asigure obtinerea altor marimi ce intereseaza (de exemplu raportul intre tensiune ~i curent defineste impedanta circuitului in care s-a efectuat masurarea etc. iar uneori de semnalizarea automata a unor regimuri anormale. 1). . de fapt de control automat. wattmetre. cu ajutorul carora se pot obtine toate celelalte marimi. cu ajutorul carora ele sint afisate. si de comanda automata de declansare a intreruptoarelor.protectia prin relee. inregistrate. . putere. integrate etc. practic. 'In ceea ce priveste informarea cantitativa asupra marimilor electrice din proces. tensiune. de obicei. distribu tie si utilizare a energiei electrice. tensiunea de secventa homopolara etc. Aceste doua marimi de baza pot fi folosite fie sub forma lor primitiva. caz in care marimile respective sint aplicate unor aparate de masura (voltmetre. Introducere In dirijarea sistemelor electroenergetice adica in conducerea proceselor de producere. numai la doi si anume: curentul (intensitate) $i tensiunea. 57 . . ea se poate efectua pentru urmatoarele scopuri: . In instalatiile electrice de joasa tensiune (de' exemplu 220/380 V) si de curenti de valori relativ reduse (de exemplu 100-200 A) masurarea parametrilor electrici se poate efectua in mod direct in circuitele respective. ampermetre. cap. transport. fie ca componente simetrice ale acestora (de exemplu: curentul de secventa inversa. faza etc. Pe baza acestei Iunctii de masurare se asigura exploatarea optima in conditii normale a sistemului energetic. admitan ta. in sfirsit. sub forma unor combinari adecvate intre curent si tensiune. CONSIDERATII GENERALE 1. Desi numarul acestor parametri (marimi) electrici este destulde mare (intensitate. cosfimetre. opera tie denumita in general mdsurare.

posibilitatea conectarii prin montaje speciale a infasurarilor secundare de curent l?itensiune in scopul obtinerii unor marimi care reflecta tntr-o masuramai exacta 0 anumita stare de avarie. Desi toate transformatoarele de masura au aceleasi principii de functionare si constructive. ele se deosebesc prin fa ptul di regimullor de functionare 58 . la secundarele standardizate nomina le de 5 tensiunii de la valorile lor reale la valori convede masurare. Se deosebesc transformatoare de curent. 400 kV etc. transformatoarele de curent si tensiune prezinta unele particularitati fata de cele utilizate exclusiv pentru masurarea propriu-zisa.. de exemplu conectind in: paralel infa~urarile secundare ale transformatoarelor de curent de pe cele trei faze se obtine component a homo polar a de curent a carei aparitie evidentiaza 0 punere la pamint a unei faze. respectiv de tensiune denumite uneori ~i reductoare de curent (de tensiune) datorita faptului ca valorile marimilor obtinute sint intotdeauna mai mici (reduse) decit cele reale. ..) si la care curentii ating intensitati de ordinul a mii sau chiar zeci de mii de amperi. adica folosind miezuri magnet ice ~i cupla je inductive intre infasurari : in plus pentru tensiuni foarte Inalte se construiesc transformatoare de tensiune capacitive. Transformatoarele de curent construite in tara noastra precum ~i majoritatea transformatoarelor de tensiune sint de tipurile inductive. folosind de fapt divizoare capacitive de tensiune. de exemplu.izolarea galvanica a aparatelor de masurare.. toate ampermetrele folosite in instalatiile electroenergetice au bobina lor construite numai pentru 5 A (sau 1 A) chiar dad indicatiile de pe scara acestora sint. parametrii electrici nu mai pot fi masurati direct ci prin intermediul transformatoarelor de masura. 20-220. pentru transformatoarelor de protectla prin relee masura Pentru automatizari in general ~i pentru protectia prin relee in special. Astfel. a releelor de protectie si a dispozitivelor de automatizare fata de tensiunea lnalta din circuitele primare inclusiv adoptarea unor masuri supIimentare de protectie (de exemplu legarea la pamint) ceea ce asigura implicit protectia personalului de exploatare fata de instalatiile de inalta tensiune (v. paragraful E). bineinteles intr-un anumit raport de transformare. de sute sau mii de amperi . ..In instalatiile de curent alternativ de lnalta tensiune (de exemplu 6 . releelor de protectie si de autotransformatoarelor de masura se obtin valori sau 1 A. respectiv de 100 V. 3. Functlunlle transformatoarelor de masura Pe baza celor aratate mai sus pot fi definite urmatoarele functiuni pe care le indeplinesc transforma toarele de masura Intr-un sistem electroenergetic: .. Partlcularltarile . Observatie. 2.reducerea curentului si nabile alimentarii aparatelor matizare etc. Unificarea valorilor secundare nominale ale transformatoarelor de masurare prezinta marele avantaj al unificarii tipurilor aparatelor de masurare ~i protectie. .

5. adica la valori ale marirnilor variind in jurul celor nominale. functlonare. R2 ••• (sarcina secundara) legate in serie. b). 5.2. 20 si 35 kV) si in special la statiile interioare. a). 5. motiv pentru care ele se si numesc transformatoare de trecere. Pentru izolarea infasurar ilor se poa te folosi: portelan. de obicei la statiile exterioare (llO. transformatoarele utilizate in protectia prin relee trebuie sa corespunda regimurilor de avarie adica. rnfa~urarea prirnara se leaga in serie pe circuitul principal ~i este strabatuta de curentul I (fig. Constructia cu izolatoarele in sensuri opuse (fig.lcordare.difera de la un caz la altul. rasina. iar infasurarea secundara debiteaza curentul i pe aparatele de masurat Av A2 . a) permite folosirea transforma toarelor ca elernente de trecere a circuitului dintr-o incapere in alta.1. sau releele R1.. Solutia se adopta in specialla medie tensiune (lO. Constructle. 220. Altfel. prevazuta cu izolat~arele de r. unde izolatoarele sint mai scumpe. de exemplu. Miezul magnetic si cele doua infasurari sint inchise intr-o carcasa izolata. 59 . transformatoarele de curent trebuie sa Iunctioneze cu precizie buna si la valori ale curentului de scurtcircuit care ating 20-30 de ori valorile nominale. a Fig.1. B. de exemplu.schema simbolica.. l. cind se prevede un singur izolator si pentru intrare si pentru iesire. b). cu un numar de spire n relativ mare. 400 kV etc. 5. TRANSFORMATOARE DE CURENT 1. caracteristlct • Constructla. 0 infasurare prirnara B caracterizata printr-un numar de spire N relativ mic si 0 infasurare secundara b.2. Transformator de curent : /J - o structura constructiva : & . Un alt tip constructiv este tipul suport (fig. ulei mineral sau bachelita. Solutia se aplica la tensiuni inalte. Transformatorul de curent cuprinde un miez magnetic M (fig. 5.). in timp ce transforrnatoarele folosite la masurare functioneaza in regim normal de exploatare.

suport . C- 5 T H Sr TF - tip suport. pentru montaj interior.2. cu izolatie de portelan . R .inclus In izolatorul transformatorului de fort3. b . urmate de un numar ce indica tensiunea nominala: 1EPRUtransformator de curent. Relatia dintre curentul masurat 1 si curentul secundar i se exprima la transformatoarele de curent astfel: (5. c) cu infa?urarile secundare b introduse in izolatorul (borna) transformatorului de forta. c . Exemplu de notare: CEPS-ll0 = transformator de curent (C) pentru montaj exterior (E) cu izolatie de por telan (P). Tipuri de transformatoare de curent: " .cu izolatie de bachelita . n7'C ra portul de transformare = _!:. • N 60 . In acest ultim caz (TF) transformatoarele nu au 0 izolatie proprie. transformatoarele de curent de fabricatie romaneasca se noteaza de obicei cu patru simboluri literale avind semnificatiile de mai jos. cu izolatie de rasina : cu izolatie de ulei. 5.1) in care s-a nota t : 10 este curentul n7'C - de mers in gol. cu saturatie rapida : pentru montaj in izolatoarele transformatoarelor de forta. tija de trecere a curentului 1 constituind Infasurarea primara a transformatorului de curent.de trecere. Observatie. pentru componenta homopolara .L2 I ~r a Fig. In Iunctie de caracteristicile lor constructive. ci sint constituite din torurile de fier F (fig. 5. de tip suport (5) cu tensiunea nominala de 110 kV (110). pentru montaj exterior.2. tip de trecere . • Functionarea.

3) se efectueaza astfel: in raport cu situatia norrnala de functionare (fig. de exemplu inlocuirea iaparatului (releului) Rl se scurtcircuiteaza transfermatorul de curent prin puntea (scurtcircuitor) P (fig.3. Ca la orice transformator si la eel de curent se deosebesc doua regimuri limit a de functionare . c). .3): i =_I_= N .2) ~i (5. 5. 5.1) devine: 1= nToi. '.3.4) Dimpotriva. paragraful E). e sint indicate cinci moduri de simbolizare pentru transformatoarele de curent. b.5. nTO n (5.arderea fierului"}.Dad se neglijeaza eurentul 10. cu infasurarea secundara legata in scurtcircuit ~i cu infasurarea secundara in gol. 5. relatia (5. rezulta di numarul de spire at tnfasurarii seeundare este mult mai mare decit eel al Infasurarii primare. 6'1 . d. c)~iapoi se seoate puntea P (fig. in figura . ~urentul de magnetizare 10 fiind practic neglijabil. curentul primar devine in intregime curent de magnetizare. dar mai ales pentru personalul de exploatare (v. b) se deconecteaza aparatul R. Atentie! Deoarece prezinta pericol pentrusecuritatea personalului deexploatare.2) (5. Uneori infasurarea primara treee 0 singura data prin interiorul miezului magnetic (fig. Consecintele unui flux magnetic foarte mare sint urmatoarele: . ceea ce inseamna de fapt ca infasurarea respect iva are numai 0 jumatate de spira.5A. Rezulta deci ca infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent nu trebuie lasate in gol nici chiar pentru un limp scurt. .1. 5.inducerea in infasurarea secundara a unei tensiuni electromotoare mari (de ordinul miilor de volti) care este periculoasaatit pentru aparate.1) rezulta 1=10. operatiile in seeundarul transformatoarelor decurent TC (reprezentate simbolic ca in figura 5. c. ceea ee are ea efect aparitia in miezul magnetic a unui flux magnetic exagerat de mare. si se conecteaza aparatul R2 (fig. . la functionarea in gol (eu infasurarea secundara deschisa) eurentul secundar este nul (i = 0) si conform relatiei (5. a.3) Deoareee eurentul primar este mult mai mare (sute sau mii de amperi) fata de eel seeundar (i = 5 A sau i = 1 A).2. Datorita impedantei mari a infasurarii secundare functionarea in scurtcircuit reprezinta un regim normal.3. a) daca se doreste.5. d).3.incalzirea inadmisibila a miezului magnetic datorita sporirii considerabile a pierderilor prin curenti turbionari (Foucault) si prin fenomenul de histerezis (se produce . a este eel standardizat.4. deci ra portul de transformare se poa te serie: nTO= i=]i' I n (5. Asadar. iar eel secundar i avind 0 valoare bine definita determinata din relatiile (5. Se precizeaza ea simbolul din figura . atunci cind se conecteaza sau se deconecteaza aparatele in circuitul secundar.

1 250.sccaterea scurtcircuitarii. 5. Dupa cum s-a aratat acest parametru are valoarea standardizata de 5 A pentru tensiunile de pina la 110 kV inclusiv si de 1 A pentru tensiunile mai Inalte: 220.. 200. I. • Curentul nominal primar. a Fig.5.5. bobinate pe tot atitea miezuri magnet ice individuale realizate ca in figura 5. In tara noastra se construiesc in productie de serie transformatoare de curent pentru urrnatoarele tensiuni nominale: 10. de exemplu: 50. 800. b. Fig. Se construiesc transformatoare pentru 0 mare varietate de valori nominale ca. 1 500 . 300. b . • Raportul de transformare. 20. 500. l.scurtcircuit area transformatorului d . 1000.4. 400 kV etc. 110. Diverse moduri de simbolizare C.se intrDduce ) r L. 12 L2 L2 a b c d ale transforrnatorului e de curent.Inlocuirea d de curent: aparatelor . 6000 A. 400. • Numarul infa~urarilor secundare. Tensiunea nominata. 600.4) 62 . 220 ~i 400 kV. CARACTERISTICI In afara caracteristicilor constructive prezentate. 5. 100. trei sau patru infa?urari (bobine) secundare. • Curentul secundar nominal.3. a si simbolizate ca in figura 5. Este definit ca raportul nTC al curentilor nominali primar In respectiv secundar in: (5. lnlocuirea a . b aparatelor in circuitele c transforrnatoarelor . c . Un transformator de curent arede obicei doua. transforrnatoarele de curent mai sint definite ~i pe baza urmatoarelor caracteristici principale .functionare normala .. 35.

(5. (5 = 25 VA) sau 3 pentru Z. De exemplu: transformator CESU220-4 X 300/5 A sau CESU-220-300/5/5/5/5 A.1. 5. = 10. un transformator de curent de 5 A avind impedanta secundara de 1. 3.60. Eroarea de curent admisa in conditii nomina le de functionare. transforma torul respectiv corespunzind unei clase de precizie mai slabe.simbol. In realitate datorita curentului de magnetizare 10 (v.(VA).L. 0.2) fiind aproximativa. relatia 5.7) 63 . Valorile standardizate ale clasei de precizie sint : 0. Odata cu indicarea raportului de transformare se evidentiaza si numarul infasurarilor secundare. (5 = 50 VA) etc .) sau sarcina secundara 5 (VA) intre cele doua marimi existind relatia : 5 = Z.5. multiple: difere~ti{]/o b Fig.1) care are faza diferita de ceilalti curenti. Observatie. Transformator de eurent eu infasurari secundare a . = 20. adica la sarcina nominala. Observatie. curentul secundar i' ra porta t la primar: (5. = 0.5.5) Eroarea de curent se defineste in raport cu impedanta secundara Zs( 0. ~I L2 312 }-". Se noteaza cu €[ ~i reprezinta eroarea de transformare a valorilor efective (module) ale curentilor primar ~i secundar. 5 ~i 10. fiind definit pe baza relatiei (5. De exemplu. 1. Transformatoarele de curent nu sint transformatoare ideale. b . CtSU-220 /1/ fl2 300/S/S/SA 21/ 212 1-I ~'k<i". Dad sarcina secundara depaseste valoarea nominala erorile de masurare cresc. 0. va avea 0 sarcina secundara : 5 = 1. relatia (5. 100(%).realizare constructiva . ~ • Eroarea de curent. (5. acelasi transformator de curent poate avea clasele de precizie: 0.1) prin urmatoarea expresie: €[ = nTC i I - I.20.6) De exemplu. max/molo 31. • Eroarea de unghi.5 pentru Z. (5 = 15 VA) sau 1 pentru Z.· i. pin a la limita superioara a domeniului de masurare poarta numele de clasa de precizie.2.2 X 52 = 30 VA.

curerit.6.. Aceasta curba avind aceeasi forma ca si caracteristica demagnetizare [B = f(H)J se numeste caracteristica de supracurent si este valabila pentru 0 anumita sarcina secundara.. Fig. 5. 5. caracteristicile de functionare ale unui transformator de curent sint eel mai bine ilustrate prin curba care reprezinta variatia curentului secundar i in functie de raportul dintre curentul primar real I si curentul primar nominal In (fig. raportul I/In = 1.r-_. deci in definitiv. Clasele normale de precizie ale transformatoarelor de curent pentru protectie sint 5 P sau 10 P.. In domeniul supracurentilor adica al curentilor ce depasesc valorile nominale. 5 .1 Ia transformatoruI de curent.::::. 10 (numit uneori si curent primar.. 5. ~~~~ IO~.7)... de exemplu..ol ~~. Eroarea de unghi 1.:>---t. 5. dar in realitate caracteristica de supracurent are forma 2 la care. Un transformator de curent ideal artrebui sa aiba caracteristica 1.6) ci va avea un mic unghi a] numit eroare de unghi.. = V ~~: i 2 • dt • 64 .:-~r.. 5. 'rnax. rezulta din formula: (5. Erorile nominale de unghi sint de obicei cuprinse intre 0.~i __ Er= ¥ xfOO(%) Fig. specifica transformatoarelor de curent destinate alimentarii releelor si se defineste in regim permanent ca valoarea eficace * a diferentei dintre valorile instantanee ale curentului secundar i. practic. ~>--:-: .. adica 0 dreapta trecind prin originea axelor (fig..8) Cu ajutorul notiunii de eroare compusa se defineste indicele de clasa (sau clasa de precizie) a transformatoarelor de curent pentru protectie urmat de litera P (P = protectie)..c·i vafi diferit in raport cu Inu numai ca modul (marime) (v. • Caracteristica de supracurent. e Eroarea compus a este 0 manme caracteristica.."£ II=[o+(-I7 Tc .7. acestea corespunzind deci erorii compuse de 5% respectiv 10%.2. exprimat in unitati relative) arata de fapt valoarea multiplului curentului nominal. re~~.7). Caracteristica de supracurba prezentind un fenomen de saturatie. * Se rearninteste ca valoarea eficace Ie a unui curent alternativ de valoare instantanee i si perioada Teste data de expresia : i. (raportat la primar) si ale curentului primar Ii' Eroarea compusa ec este exprimata in general in procente din valoarea eficace a curentului primar I. . Astfel. peste 0 anumita 67 5 2 D 34 valoare a ra portului 1/1n curentul secundar 1/117 real i se abate de la valoarea teoretica I/nxe. . f =-nrc i eroaret vnghi' --..~n~~l~~~~sf:~~ s~~~~:t adica rotit cu 180° el nu va fi in faza cu curentul I (fig.2' si 1°.

8 se prezinta curb a erorilor de 10% pentru un transformator din clasa D (de n /. iar clasa de precizie este. in timp ce transformatoarele de curent destinate protectiei se realizeaza pentru n = 10 . 30. Transformatoarelc de curent pentru masurare se construiese de obicei pentru n. /://. ceea ce indica. Unele transformatoare de eurent destinate protectiilor diferentiale sau numai unele infasurari din cadrul unoI' asemenea transformatoare posed a indicativul special D. Valoarea maxima a raportului Ill . /.5/D/3-15/60/30 VA. _ I max '0- de saturatie ideal va fi: _ n-rc - 3 200 400/5 _ - 40 A . 100 Valorile normate ale coeficientilor de saturatie sint : 5.. Cc :>-10% ratie n. 1226 Fig. Caracteristica erorilor de 10% la un transformator dinc1asa lOP." . ca E] < 10 si n. = 5%? RaSpl£1ts: Curentul nominal pnmar fiind In = 400 A. Tinind searna de caracteristicile prezenta te indicativul complet al unui transforrnator de curent poate fi de exemplu: CESU -110-600/5/5 A-O.). 20 ~i 30. Valoarea curentului i real i va fi: (1 - = Ec) £0 = (1 - _5_) 40 = 38 A. 15.6 0... pentru care transformatorul respect a limitele privind eroarea compusa se numeste coejicient de saturaiie sau factor limita de precizie si se noteaza eu n: Exemplu.Aceasta abatere nu reprezinta altceva decit eroarea de eurent E] definita mai inainte si care creste brusc in zona de saturatie a miezului transformatorului. Care este valoarea minima a curentului secundar al unui transforrnator de curent de 400/5 A avind coeficientul de saturatie n = 8 ~i 0 eroare compusa c. 30. I 1/'/.. 10. Marcarea borne lor transforrnatoarelor curent de 0.////fapt curba de varia tie a coeficientului de satu/. in Iunctie de impedanta secundara Z./. < 5 si clasa de precizie 0.4 0.8. > 20 ..In = 8 X 400 = 3200 A. curb a ce se indica prin cataloagele de fabrica. '/. dupa cum s-a aratat. 5 1.5 sau 3.2 0. 65 . 10 /. Valoarea curentului secundar . 5. de exemplu. curentul pnmar va fi: Imax = n.8 f (n) Pentru legarea corecta a transformatoarelor de curent in circuitul primar precum si pentru legarea la bornele circuitelor secundare a apa5Automatizari c. 5 P sau 10 P. • Coeficientul de saturatie. la sarcina nominala a transforrnatorului. In figura 5.

5.eu mai multe Infasurari de asociere a bornelor polarizate. folosind 0 sursa de tensiune continua E. Aplicind brusc curentul continuu.ell 0 tnfasurare transforrnatoarelor de curent: secundare .10. cu II sau 51 (inceputul infasurarii) si cu l2 sau 52 (sfirsitul infa~urarii).9.9..). La transformatoarele de curent la care nu se cunosc bornele polarizate. Curentul primar I circula de la borna L. un intreruptor T si un miliampermetru (galvanometru) de curent continuu A. Schema pentru determinarea polaritatii dara respectiva.9.) de la II spre l2' Pentru determinarea sensului de circulatie a curentilor se poate recurge la urrnatoarea regula simpla (fig. (releu etc. c Fig. '>'t-I! I . bornele infa~urarilor transferma toarelor de curent sint marcate pe baza unei anumite conventii. Ij'r \ II I II ___ . acestea pot fi determinate cu ajutorul unui montaj ca eel din figura 5. c . iar bornele infa~urarii secundare. La transformatoarele de curent de fabricatie romaneasca. tnfasurarilor secundare. Inceputul Infasurarilor se mai numeste uneori si borna polarizata ~i se noteaza cu 0 steluta (*) (fig. astfel incit sensu I de circulatie a curentului prin bobiI_la aparatului sa fie acelasi ca si cum acesta ar fi legat direct in circuitul pnmar. 4 in functie de numarul infasurarilor (fig. t - 66 . c) : aparatul sau releul se leaga la bornele infasurarii secundare. inaintea literelor respective sint scrise cifrele 1 .10. spre L2 (intra prin borna polarizata). 'relee directionale etc.'l~b_ 1 12 (S2) L2 (Pz) [nrc= a fJ b infasurartlor secundara : b .regula ratelor de masurare si a releelor la care are importanta sensul de circulatie al puterii (contoare. b). prin inchiderea intrerup*l. in timp ce curentul secundar i circula prin infasurarea secundara de la l2 spre II (iese prin borna polarizata) sau altfel spus. 5. 5. torului T. bornele infasurarii primare se noteaza cu Ll sau PI (inceputul lnfasurarii) si cu L2 sau P2 (sfirsitul Infasurarii}.. astfel ca curentul I + sa intre prin borna Lv borna coA respunzatoare secundara 11 va fi -[ Z2 aceea pentru care acul galvanometrului va devia spre dreapta daca borna de plus (+) a aparatului va fi legata la borna secunFig. In cazul in care transformatorul are mai multe infasurari secundare.9. Marcarea a . circula prin sarcina exterioara Z. 5. 5. a).

11. miliampermetrul deviaza spre dreapta la deschiderea intreruptorului T.£s- iTI=V. iar releul Ro montat pe conductorul de nul sesizeaza numai scurtcircuitele monofazate. prin re1ee nu circula decit componenta directa si inversa a curentului de scurtcircuit.9) In aceasta schema releele legate pe faze sint sensibile la toate felurile de defecte (scurtcircuite). 5. 5. Prin bobinele releelor R A' R B si Re circula cur en ti secundari de faza : iar prin conductorul de nul circula suma fazoriala (vectoriala) a celor trei curen] i de faza care. Observatie. • Schema de conectare a transformatoarelor de curent in filtrul de curent de secventa homopolara . a) Ioloseste trei transformatoare de curent lTC.11. se inchide prin infasurarile legate in triunghi. • Schema de conectare in triunghi a transformatoarelor de curent si in stea a releelor (fig. liBI =I. Dad. 400. E). 5. astfel ca la scurtcircuitele monofazate. 5. par.Observatie.: (5.11 sint indicate si punctele in care trebuie efectuata legatura de protectie la pamint a infasurarilor secundare (v. b) foloseste tot trei transformatoare de curent. Curentul de secventa homopolara ill. 2TC si 3TC. Din fig. c). Observatie. liel = Ii. reprezinta triplul curentului homopolar ill.11).fi. se realizeaza cu 67 . 5.e care depind de curentii de faza iR.12): liAI=liR- isl=V. dintre care se descriu pe scurt cele mai uzuale. din aceasta cauza schema respectiva este folosita in retelele cu punctul neutru legat direct la pamint (110. atunci borna polarizata este aceea legata la minusul (-) aparatului de masurare. 5.fi. 220. ci ~i defazati cu 30° inainte fata de acestia. Releele RA. dupa cum se stie. 3.filtrul Holmgreen (fig. RB si Re sint parcurse de curentii iA' iB ~i i. is si iT conform relatiilor (fig. Aceasta schema se foloseste la protectia diferentiala sau la protectiile maximale de curent atunci cind se doreste marirea sensibilitatii protectiei la defecte dupa transformatoare de putere cu conexiunea stea-triunghi. In figura 5. secundare ale transformatoarelor de curent • Schema de conectare in stea completa a transformatoarelor de curent ~i a releelor (fig.12 se constata ca curentii prin relee sint nu numai cu V.f ori mai mari decit curentii prin transformatoare. 750 kV).T- inl = V3i. Schemele de conectare ale transformatoarelor de curent Pentru conectarea releelor si a altor aparate de masurare infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent se pot conecta in diverse scheme (fig. Pe circuitele nu se 1nont~aza siguranie.11.

I in montaj diferentlal : g .in stea incornpleta a transformatoarelor de curent si In stea completa a releelor . b .in filtru Holmgreen. e .11. h . 5.cu doua transtormatoare in serie. c .a b c d Inrc 2nrc g Fig.in stea incompleta a transfermatoarelor de curent ~i a releelor . Scheme de conectare ale transformatoare1or de curent: in stea completa . II > 68 .in triunghi. d .cu doua transformatoare in paralel .

a din care s-au eliminat (suntat) releele de faza R4.12.11. • Schema de conectare in stea incompleta alimentind trei relee legate in stea completa (fig.os=--1 "TC Fig. fig. Prin conductorul de (1 _nl_TI) r Is =--=. "TC (5. in regim normal de functionare precum si la scurtcircuit trifazat diferenta fazoriala i. 5.10) Aceasta schema se aplica la retele cu neutrul izolat sau legat la pamint prin bo bina de stingere (10. RB• • Schema deconectare a doua transformatoare in montaj "diferential transversal" nurnita uneori si schema de legare "in opt" alimentind un singur releu (fig.11. e) este similar a celei precedente.infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent de pe cele trei faze legate in paralel si cu releul de curent Ro inseriat pe conductorul care uneste bornele lor.T este de V3 ori mai mare decit curen tul pe faza [I iR . 69 .11. . 5. Curentul prin releul R este (v. 5. 5. intoarcere circula curentul (fig.11) Dupa cum rezulta din figura 5.grama Iazoriala a curentilor din transforrnatoarele de curent Ia conectarea in triunghi. Observatie.la scurtcircuit R-T: • In rcalitate circula nn curent de dezechilibr-u datorat neidentitati i celor trei transformatoare.12 c): i.n .] In cazul scurtcircuitului bifazat curentul ce strabate schema va fi: . r elatia 5. 5.B=J:S-ir iC. f). 35 kV)..~'T-1:R • Schema de conectare in stea incom pleta a transformatoarelor de curent si a reIeeIor (fig.12.11. 20. apare un curent de secventa homo polar a (v. * * Circuitul format din cele doua infa~urari secundare irnpreu na ell legaturi le lor este asemanator cifrei 8. RB ~i Rc' 'A -!w-fs t. = in - iT = _1_ nTC (In -IT)' (5. !:. 5.i.!:s .9) care strabate releul Ro. In (azul punerilor la pamint sau al scurtcircuitelor monofazate.la scurtcircuit R-S sau S-T: .iT I = V 3'i. d) se realizeaza cu doua transformatoare si cu relee pe doua faze (de obicei fazele R si T). Dia. cu observatia ca pe conductorul de intoarcere pe care circula curentul is se monteaza eel de al treilea releu. Schema ** se foloseste de obicei la protectia motoarelor impotr iva scurtcircuitelor polifazate.. In regim de functionare normala ~i incazul scurtcircuitelor polifazate suma curentilor pe cele trei faze este teoretic * nula.12): . Aceasta schema este de fapt identid cu cea din figura 5.

ls = 2 ZL+~ +Zo a II - b Fig. b . 5. Z8n' (5. 5.• Schema cu doua transformatoare de curent identice legate in serie (fig." (de exemplu pentru un anumit transformator de curent la ec = 5 si n = 20. pentru a se asigura aceeasi clasa de precizie.. de exemplu.. exista relatia : n' .la scurtcircuit monofazat: Zs = 2ZL ZA Zo etc.eu trei transformatoare.13. ci se stabileste pentru fiecare schema in parte. impedan ta de sarcina rezulta : (5. mono/oro) =.ls = ZL +l~ ere. lncarcarea transformatoarelor de curent Dupa cum s-a aratat. sc.12) Pentru alte scheme de legare a transfonnatoarelor de curent ~i a releelor. 5. in schimb prezinta dezavantajul reducerii la jumatate si a sarcinii secundare (Z8/2). respectiv 0 putere de 30 VA).13. g) asigura 0 dublare a sarcinii secundare (2Z. impedanta secundara efectiva a transformatoarelor nu mai rezulta asa de simplu.11. R = n .13. 2 n. se admite Zsn = 1.. h) asigura 0 reducere la jumatate a raportului de transforrnare (nTC/2). • Schema/en dona transformatoare de curent identice legate in paralel (fig.13) s T TC SC.. b sarcina secundara la bornele unui transformator este : -'-la scurtcircuit polifazat: Zs = ZL ZA. Z.) raportul de transformare raminind acelasi (nTC) cu al fiecarui transformator. + + + Observatie. pentru asigurarea unei anumite clase de preClzle la un anumit coeficient de saturatie n este necesar sa nu se depaseasca 0 anumita valoare nominala a impedantei de sarcina Z.11. Instructiunile de proiectare prevad schemele de calcul al impedantelor de sarcina a transformatoarelor de curent pentru diverse montaje s i diverse tipuri de defect. 70 . a) notind cu ZA irnpedanta releelor si cu ZL impedanta unui conductor de legatura. 5. In cazul folosirii unui singur transfonnator de curent TC (fig. pentru schema din figura 5. 4. Astfel. Intre coeficientul de saturatie normal n garantat la sarcina nominala Z8" ~i coeficientul de saturatie n' la alta sarcina secundara Z. Schema de incarcare a transforrnatoarelor de curent: eu un singur transformator. . eire po!Jfozol =.

In functie de earacteristieile lor constructive transformatoarele de tensiune inductive de fabricatie romaneasca se noteaza de obicei eu patru simboluri literale. bipolare sau tripolare prevazute deci cu 1. transformatoa~ele de tensiune inductive pot fi: monopolare. 2 sau respectiv 3 izolatoare si pentru diverse tensiuni nominale (10.. cu conditia reducerii sarcinii secundare la valoarea Z. =~-3~:-~:. I . TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE INDUCTIVE 1.pentru montaj exterior.transformator de tensiune (inductiv) * . Infasurarea primara se leaga in paralel cu circuitul primar fiind racorda ta la tensiunea U. De exemplu. U .Zsn n' = 10 x 1.tripolar. E . Constructiv. avind semnificatiile de mai jos. sau releele Rv R2 .j . Constructie. 220.eu izola tie de ulei.. 400 kV). (sarcina secundara) legate in derivatie. daca se dispune de un transformator de curent avind n = 10 in clasa de precizie 1 pentru Zsn = 1. 110. avind izolatia de ulei sau rasina si prevazuta cu izolatoare de racordare. M . Miezul magnetic si cele doua infasurari sint introduse . el poate fi folosit intr-o instalatie in care curentul de scurtcircuit este de 12 ori mai mare ca eel nominal (n' = 12).14.bipolar. 35.pentru montaj interior.2 D. 20.13): Z. Transformatorul de tensiune inductiv cuprinde un miez magnetic M (fig. (relatia 5.intr-o carcasa. urmate de un numar ce indica tensiunea nominala : T .14) 0 infasurare primara B avind un numar de spire N relativ mare si 0 infasurare (sau mai multe) secundara cu un numar de spire n relativ mic. = n.cu izolatie de rasina : T .. functlonare. * Acest simbol T apare la inceputul notattei spre deosebire de sirnbo1u1 T = tripo1ar 71 .. caracteristici • Constructie.Aceasta relatie permite sporirea coeficientului de saturatie prin reducerea corespunzatoare a sarcinii secundare.2 12 ID C.~-~::::= M Fig. 5. R .monopolar . 5. iar infasurarea secundara alimenteaza eu tensiunea uaparatele de rnasurare VI> V2 . Transforrnator de tensiune inductiv. B .

Dupa cum s-a aratat .400j-/3kV. Considerind transformatorul de tensiune ideal. in regim de mers in gol deoarece impedantele de sarcina din secundar au valori foarte mari.respectiv3x6/V3kV .a doua infasurare secundara (Infasurarea auxiliara) necesara realizarii "triunghiului deschis" care asigura filtrarea componentei homopolare de tensiune (3 Uo).. In afara caracteristieilor constructive.. 220 si 400 kV. constructiv. 1O/l3kV . intotdeauna raportul de transformare are de obicei valori ridicate = 100 V). acest parametru are valoarea standardizata de 100 V intre faze.Exemplu de notare: T1RM-20 . Raportul de transformare. tensiunea acestei infasurari este de 100 V la transformatoarele bipolare ~i de 100N3 V la cele monopolare si tripolare. 10. Numarul Infasurarilor secundare.. poseda un miez magnetic corespunzator unui transformator de putere de 2000-3000 VA. functionind in gol eu un curent de magnetizare 10 neglijabil. 3x 15j-/3kV. Acest lucru este posibil de realizat prin faptul ca. Deoareee tensiunile nominale indicate mai sus sint cele intre faze. 220. 20. un transformator de tensiune functioneaza cu miezul nesaturat si cu 0 inductie foarte redusa adica. Tensiunea nominala secundara. avind de exemplu sarcina secundara de 150 VA. 4000) . respectiv secundara Un: nTT = -.transformator de tensiune (T). 11 • Caracteristici. tensiunea acestei infasurar i este de 100/3 V la transformatoarele de tensiune aferente retelelor cu nulul izolat sau compensat (6. . 10.: In tara noastra se construiesc in productia de serie transformatoare de tensiune pentru urmatoarele valori nominale: 6. transformatoarele de tensiune functicneaza. (5. Prin opozitie cu transformatoarele de curent care functioneaza practic in regim de scurtcircuit. 110. 35. • Functionare. 'Un Un N 1'1. 20 si 35 kV) ~i de 100 V la transformatoarele din retelele cu nulul legat direct la pamint (110. transformatoarele de tensiune mai sint definite si pe baza urrnatoarelor caracteristici principale: Tensiunea nominala primara. Observatie. Un Un 72 . 400 ~i 750 kV).. practic. practic. se defineste raportul de transformare 1ITT ca raportul tensiunilor nominale primare Un ~i respectiv secundara Un: 1ITT = -~-. De exemplu: 6//3. in schimb pentru transformatoarele monopolare sau tripolare (care se leaga intre faza si pamint) tensiunile sint cele pe faza. 15. mono polar (M) cu tensiunea nominal a de 20 kV (20) .prima infasurare secundara (infasurarea principal a) pentru obtinerea tensiunilor de masurare pe faza si intre faze. pentru montaj interior (I) cu izolatie de ra~ina (R). Un transformator de tensiune are de obieei doua infasurari (bobine) secundare: . rezulta ca ele sint valabile pentru transformatoarele bipolare (care se leaga intre faze). Este definit ca raportul nTT al tensiunilor nomina le primara U'. 15. respectiv 100/f3V pe faza.14) 100 V (U (1ITT = Intrucit tensiunea secundara este. 60 .

iar clasei 3 puterea de 300 VA. Clasele de precizie 0.202010. 0.1 kV arata ca este yorba de un transformator bipolar nu numai din indicativul B. similar. ca sint trei transformatoare monofazate constituind V3 IV un transformator 3 trifazat. = 1~ (Q) (5.. se numeste clasa de precizie.1. Odata cu indicarea raportului de transformare se evidentiaza si tipul transforma torului respectiv.16) tensiunea secundara u Hind exprimata in volti iar puterea 5 in volt ampei i (VA). Din rela tia de calcul a impedantei secundare: z.. Se noteaza cu eu ~i reprezinta eroarea de transformare a valorilor efective (module) ale tensiunilor primare U si secundare u. 40'. de exemplu: 3P.2 ~i 0. se adopta marcarea bornelor infasurarilor primare si secundare pe baza unei anumite conventii. 1 si 3. 2. La transformatoarele 73 .5 sint destinate in special aparatelor de masurare iar clasele 1 si 3 se folosesc pentru releele de protectie.3 X 11()_ o~ (0. fiind definita pe baza relatiei urrnatoare: (5. eroarea de tensiune admisa in conditii nominale de functionare. De exemplu. Eroarea de tensiune.1 kV indica. 0.5 ii corespunde puterea de 90 VA. la transformatoarele TEMU 20 sau 35 clasei 0. rezulta ca impedanta secundara echivalenta a tuturor aparatelor de masurare si a releelor montate in paralel nu poate scadea sub valoarea: Z 8 = 100 2 90 = 1 100 Q = 1 1 kQ ' 0 Eroarea de unghi reprezinta unghiul de defazaj intre fazorul tensiune primara U si fazorul tensiune secundara 1£ rotit cu 180 si se noteaza cu La transformatoarele de tensiune erorile de unghi uzuale au valorile 0u = ou' = 10 . Marcarea borne lor transformatoarelor de tensiune inductive In scopul legarii corecte a transformatoarelor de tensiune la circuitul primar precum ~i pentru legarea corecta la bornele secundare ale aparatelor de masurare inclusiv ale releelor. De exemplu pentru un transformator de tensiune avind 1! = 100 V ~i 5 = 90 VA.Observatie.2. rezulta ca pentru 0 putere maxima admisibila rezulta 0 impedanta secundara minima admisibila.1. La infasurarile alocate pentru protectie. sau TEMU 110 . clasei 1 puterea de 180 VA. In prospectele transformatoarelor de tensiune si pe eticheta de fabricatie este indicata pentru fiecare clasa de precizie si puterea maxima admisibila de sarcina.5. De exemplu: transforma torul T I RB . clasa de precizie se indica prin eroarea maxima admisibila exprimata in procente. ci si din faptul ca raportul de transformare este indicat de tensiunile intre faze.15) Ca Sl in cazul transformatoarelor de curent. Transformatoarele de tensiune se construiesc pentru urrnatoarele clase de precizie: 0. 0. adica la sarcina nominala ~i in domeniul de 5-120% U'. urmata de litera P (protectie}. pentru care este garantat transformatorul.

. RE!2!l!!!!!!i!Qi!i!!!!!!!!S= SEiiiiiI::l!$_a TIiiiiiiilI"'IIi!iiiiI_ .._ R s -..A * U - 0 0. b . R~iIIml~~S~~~~= TIiliIi:'I:!I~iIiIiIia.10. c . x .jO. firT. Fig. >- \ 3. T A " R~~~~~~~~ S~~~5IijlI"""'~~. s .16). 0 I 2 de tensiune de fabrieatie romaneasca bornele infasurarii primare se not~aza eu litera A -ineeplitul infasurarii (borna polarizata) si eu litera X . Scheme1e de conectare ale transformatoare1or de tensiune: " . aeestea pot fi determinate eu acelasi montaj ea eel din figura 5. o r s (1.cu un transformator monopolar. 5.·..CU un transformator bipolar. e .ell un transformator de tensiune trifazat ~i miez magnetic ell trei coloane . X a':n~~g: s nrr = 6.. 1 .·10. - -3 X IIO'!4!-IOfkV VJ V3/ .15).16. I' x a: t F T~~~~~~ii!iiI. iar bornele infasurarllor secungare corespunzatoare eu litera a. d . in functie de riecesitatile energetiee..sfirsitul infasurarii.lkV R~~gg=--=~ __ . 5.1 kY r b a~a r F 't..Biiiil nTT ::b6 . respectiv eu x . Fig. 74 .. eu observa tia ca in loeul miliampermetrului de eurent eontinuu se poate folosi nn voltmetru... La transformatoarele de tensiune la care nu se eunose bornele polarizate. s~~~~~~-=~ Tmm~~~~~~&a F o e r {ITT s =3x t ~f kV kl . toare monopolare . In eazul a doua infasurari seeundare acestea se noteaza : infasurarea principala eu a1 si Xl> iar eea auxiliara eu a2 ~i x2 (fig.. 5. Scheme Ie de conectare ale transformatoarelor de tensiune In practica transformatoarele de tensiune pot fi folosite in diferite scheme de eonectare (fig.15.ell dona transformatoare bipolare (montajul in V).ell trei transforma .Marcarea bornelor la transformatoarele de tensiune inductive. 5.

in retea eu neutrul izolat. 5. UT---------~-. 5. 5.-------~I\/I uR / / / I I I I I a / . de exemplu: nTT sau : nTT = 3 X = 3 X ~I~j11 22~/~/O. 75 . a) faza respectiva capata potentialul pamintului. Diagrarna fazoriala a tensiunilor la montajul in v. b) cunoscuta si sub numele de conexiune (montaj) in "V" se aplica de asemenea numai la retelele cu neutrul izolat cind sint necesare toate cele trei tensiuni intre faze. • Schema cu un singur transformator de tensiune bipolar (fig. Fig.17. 5. Diagrarna fazoriala a tensiunilor la punerea monofazata la parnint : a . Denumirea de conexiune in V rezulta din pozitia relativa a fazorilor tensiunilor primare si secundare de pe cele doua transformatoare (fig. c) se aplica la orice categorie de retea din punetul de vedere al tratarii neutrului. Aceasta solutie se adopta de obicei pentru generatoarele de puteri relativ mid (2-12 MVA) care debiteaza direet pe barele coleetoare. • Schema cu doua transformatoare de tensiune bipolare (fig. fir .16.in retea eu neutrul Iegat la p~mlnt.18. protectie sau automatizare este necesara o singura tensiune intre faze. in cazul unei puneri la pamint a fazei S intr-o retea cu neutrul izolat (fig. \---~V. iar tensiunile de pe fazele R ~iT cresc la valoarea tensiunii compuse (Intre faze).18. 5. a) se aplica numai la retelele cu punetul neutru izolat (6-35 kV) cind pentru masurare.1 V3 ~'l kV (retea cu neutrul izolat) kV (retea cu neutrullegat . 5.In figura 5.17).. Astfel. 5.12. Observatie.:: // / / 1// 13 Yo =!/R + fls .16 sint indica te si locul de plasare a sigurantelor fuzibile F precum si modul cum trebuie executata legatura de protectie la pamint a Infasurarilor secundare. Justificarea tensiunii adoptate pentru infasurarea auxiliara (triunghiul deschis) rezulta din figura5.. tOO V ) Fig. care constituie litera V. de exemplu.18. b . y3 la pamint).16. cu mentiunea cii rapoartele de transformare vor fi. intreruptorul propriu fiind deschis. Solutia respectiva se adopta de obicei pe linii sau cabluri cind este necesara verificarea prezentei tensiunii pe linia respectiva.. • Schema cu trei transformatoare de tensiune monopolare (fig.

rezulta ca este necesar ca tensiunea obtinuta pe c:. Constructia transformatorului de tensiune mod tensiunile U01 si U02 induse trifazat cu miez magnetic cu cinci coloane. d) este similara din punet de vedere electric cu schema precedenta (fig. cu observatia ca se utilizeaza un singur transformator trifazat. de exemplu a fazei 5 (fig. transforma torul de tensiune trifazat avind miezul magnetic cu cinci coloane se prczinta ca in figura 5. adica asa cum se observa din figura 5. tensiunea 3Uo obtinuta valoarea maxima: 3UO = la bornele triunghiului deschis va avea URS +U ST = 3Uf.16. in centrul triunghiului fazorilor de tensiune. b. adica asa cum se observa din figura 5. Infa~urarile primare precum si cele secundare principale sint amplasate pe cele trei coloane centrale si conectate in stea.19. Ratiunea unui asemenea mod de obtinere a tensiunii homopolare rezulta din faptul ca fluxul homo polar 3 <1>0 de pe cele trei coloane centrale se ramifica sub forma a doua fluxuri 3/2 <1>0 care se rnchid prin coloanele laterale. 5. c). ea va avea valoarea tensiunii pe faza U. la 0 punere la pamint.18. adica pentru retele cu neutrul izolat. 5.19. ea va avea va loa rea tripla a tensiunii pe faza (3Uf). iar infas~rarea auxiliara cuprinde doua bobine Bot B02 amplasate pe coloanele laterale ~i coneeta te in serie. In cazul unei retele cu neutrul legat la pamint. 5. tensiunea minima a fazei 5 devine nula.> infasurare auxiliara sa fie de 100/3 V. 5. • Schema cu un transformator de tensiune trifazat avind miezul magnetic cu cinci coloane ~i infasurari auxiliare amplasate pe coloanele laterale se realizeaza de asemenea pentru retele cu neutrul izolat avind tensiunile primare de 6.Ca urmare. 76 . Aceste tipuri de transformatoare se construiesc pentru tensiuni primare de 6. Construct iv. • Schema cu transformator de tensiune trifazat avind miezul magnetic cu treicoloane si lnfasurari auxiliare (fig. a.16. acesta reprezinta de fapt un scurtcircuit monofazat.18. iar tensiunea 3Uo obtinuta la bornele triunghiului deschis va avea valoarea maxima: 3UO = URO +U TO = u. Potentialul punctului neutru i~i pastreaza aceeasi pozitie. (100 V) . 10 si 15 kV. Intrucit se doreste ca tensiunea maxima obtinuta sa aiba valoarea standard de 100 V. b). 10 si 15 kV. In acest Fig.18.

C si a.20. 15. iar bornele infasurarii secundare auxiliare cu al si Xl sau cu da s i dn . Observatie. d ~i 5. 5. astfel incit ten- 3uO + U02' cu fluxul homopolar total 3 <1>0. sau in cazul retelelor de 6. se aplica la generatoarele debitind direct pe barele colectoare. y. • Schema cu un transformator de tensiune monofazat (fig. folosind lit ere mar i pentru Infasurarile primare. .750 kV) atunci cind intreruptorul liniei respective este deschis. 220. Alimentarea din transformatoarele de tensiune ale elementului protejat (fig. 20. Executarea clrcuitelor transformatoarelor de tensiune Independent de schema de conexiuni adoptata pentru transforrnatoarele de tensiune. a) se aplica in cazul statiilor mai putin importante prevazute cu sistem simplu de bare. 35 kV). 5.de la trei transformatoare de tensiune monopolare. . 4. S. Solutia se aplica in special la generatoarele mari (fig.400. Y. 5.in bobinele BOl si respectiv siunea homopolara: va fi proportionala B02 se insumeaza = UOl prin inseriere.21. Intrucit sumele fluxurilor de secventa directa si a celor de secventa in~ersa sint nule rezulta ca pe coloanele laterale va 'ci~cula exclusiv fluxul de secventa homopolara. se aplica in special pe liniile sau cablurile de tensiune medie aferente retelelor cu neutrul izolat sau compensat (6. Din figurile 5. 10. 5. si litere mici pentru cele secundare. 77 . 5. Z si x.16.16. Bornele punctelor neutre sint marcate cu N respectiv n. b. Aceasta solutie se adopta pentru masurarea (sau sesizarea prezentei) tensiunii pe liniile de inalta tensiune (110. executarea circuitelor secundare de la transformatoarele de tensiune pentru alimentarea releelor de protectie si automatizare (PRA) se executa in mai multe moduri in functie de schema circuitelor primare ale statiei si de necesitatile protectiei sau automatizarii respective.20.16. 400 si 750 kV) infasurarea prirnara fiind conectata la tensiunea pe faza adica intre 0 faza si pamint. 220. z pentru sfirsiturile infasurarilor. 10 si 15 kV de la un transformator de tensiune tripolar (trifazat). se aplica de obicei pe liniile de inalta tensiune aferente retelelor cu neutrul legat la pamint (110. .20. B. b).de la unul sau trei transformatoare monopolare (fig.de la unul sau doua transforrnatoare de tensiune bipolare (fig. d) functionind bloc cu transformatorul de Iorta. c). a).de la doua transforrnatoare de tensiune bipolare montate in V (fig. f) se aplica numai la retelele cu neutrul legat la pamint (110. In cele ce urrneaza sint prezentate cele mai uzuale scheme de alimentare cu tensiune alternativa. 5. e se observa ca marcarea bornelor la transformatoarele de tensiune trifazate este urmatoarea : A. 220.20) se aplica in urrnatoarele variante: . 400 si 750 kV). Alimentarea din transformatoarele de tensiune ale barelor colectoare simple (fig.20. c pentru inceputurile infasurarilor (bornele polarizate) respectiv: X.

blpolar .16.de monopolare (un Alimentarea din transformatoarele de tensiune a barelor colectoare duble (fig. Schema de alimentare eu tensiune de la transformatoarele elementului protejat: Q. Transformatoarele de tensiune montate pe bare sint intotdeauna formate fie din trei elemente monopolare. circuitul de tensiune este trecut prin contactele auxiliare normal deschise ale separatoarelor corespunzatoare de bare. solutie ce se aplica in cazul statiilor mai mario Se constata di pentru a primi tensiunea aferenta barei pe care este conectat circuitul primar al elementului considerat. fie dintr-unul tripolar (trifazat).3 rr mooopotarc a r.21. d . Arderea unei sigurante. La transformatoarele de tensiune de pe bare se prevad in plus sigurante fuzibile ~i pe circuitele secundare derivate spre Iiecare consumator. 20 ~i 35 kV se conecteaza la reteaua de inalta tensiune prin separatoare ~i sigurante Iuzibile si daca este necesar si prin rezistente limitatoare. Pentru protectia transformatoarelor de tensiune pe circuitele Infasurarilor secundare se prevad sigurante sau intreruptoare automate cu contacte auxiliare pentru semnalizarea declansarii acestora.de Ia trei transformatcare transformator trifazat). Pentru tensiuni mai inalte (110. 0 intrerupere sau orice alta defectiunecare apare in circuitele 78 . 400 ~i 750 kV) conectarea acestora se face numai prin separatoare. Fig.de Ia un transformator la doua 'transformatoare bipolare . 220.20. de Ia un transformator monopolar .. b). 5. 1. Locul de plasare a sigurantelor in circuitele infasurarilor primaresi secundare este aratat in figura 5. 5. 15. Infasurarile primare ale transformatoarelor de tensiune pentru 6.. b . c . 10.

Deoarece factorul de putere este dat de relatia: . 5. se prevad relee de blocare a protectiei de distanta la arderea sigurantelor..'r ~ -~ I II p'rc/~(/Ie Ie 1 2I! L+J . 5 P z.simple.rcarea transformatoarelor de tensiune Pentru asigurarea unei anumite clase de precizie EU in limitele de functionare normala a transformatoarelor de tensiune (de obicei.. In scopul evitarii posibilitatii unei functionari gresite a releelor de protectie si automatizare in astfel de cazuri. Aceastaputere este tnsa impusa la 0 anumita valoare a factorului de putere (cos cp) (de obicei cos CPo = = 0... rezistenta de sarcina. u = 5% .-'::::::::~t::t::::~~~~~:::~ C . lndi.. I I a .. secundare ale unui transformator de tensiune are ca efect reducerea sau disparitia tensiunii care alimenteaza protectia sau automatizarea elementului respectiv. (0). tn circuitele secundare de tensiune se prevad sernnalizari speciale prin care se controleaza integritatea circuitelor sau chiar elemente speciale de blocare ale protectiei sau automatizarii respective. 5. De exemplu.duble. respectiv 0 valoare maxima a puterii aparente debitata 5 (VA).8). cos cp =-=-. in care Peste R.1- -t-j=. -I!iiI. I I 1 2L IL ~ l Sis/em i j I 3d l bare. Schema 2L .. b . 120% Un) este recomandata 0 valoare minima a impedantei de sarcina Z. 79 . - puterea act iva (W). R. ~ de alimentare cu tensiune de Ia transformaji toarele barelor colectoare : a .-A/dsurou.21...9 -Masuraul = contocte oootiare (bloc contocte) w ITT 21 ~ Fig.

22 este aratata schema de conectare a unor sarcini in triunghi (intre faze): P RS j QRS.rezulta ca este necesar sa se res pecte valori limita 9i pentru puterea activa P si pentru cea reactiva Q. Pentru determinarea incarcari i transformatoarelor de tensiune. Pentru respectarea valorii impuse a factorului de put ere in circuitele Fig. = Z s cos cP. PST j QST. 400 si 750 kV au inceput sa fie realizate transformatoare de tensiune capacitive (fig.V3Q • 2 _l_ I ' PST + + PTR + V3QTR 2 2 3P + V3Q . 5. TRANSFORMATOARE DE TENSIUNE CAPACITIVE Pentru tensiunile de 110. T = Z.6 = 198 n. Re K.8 = 264 n. se impune: Z R. Exemplu de schema pentru consumatoare se introduc (dad. 220. cos CPo = 330· 0.23) care prezinta urmatoarele avantaje fata de transformatoarele de tensiune inductive: . rezistente sau reactante aditionale pina la obtinerea valorilor necesare. 2 ' 2 ' = QRS = QST- V3 PTR + QTR +YJP+3Q• V3PTR . Valorile rezultate sint cele minime admisibile.QTR 2 V3P . sin cP. X.acelasi element foloseste atit pentru masurare (protectie. 5. incarcarile PI j QI si P 2 j Q2 aferente transforrnatoarelor ITT si 2TT. De exemplu pentru un transformator de tensiune avind 5 = 300 VA si cos CPo = = 0. s Q = 5 sin cP. P TR j QTR 9i a unor sarcini identice in stea: P j Q.YJQTR 2 + 3P . automatizare) cit si ca condensator de cuplaj la linia de inalta tensiune a unei instalatii de telecomunicatii prin inalta frecventa (prin curenti purtatori de IF). = Z. 80 . este cazul) deterrninarea Incarcarii transforrnatoarelor de tensiune. sin CPo = 330'0. Rezulta asadar : P R = 5 cos cP.8. fiind date de relatiile : ~-I~--------~ r i + + + + + + PI P2 QI Q2 = PRS+ = PTR ._ in cataloagele de proiectare sint date formule de calcul pentru diversele moduri de conectare a transformatoarelor 9i a sarcinilor.3Q 2 D. prin Xs notindu-se reactanta de sarcina.22. Ca exemplu. =~ s 5 = 100 300 2 --:- 330 n· ' = Z. in figura 5. respectiv pentru calculul puterilor active si reactive ce sint absorbite de la aceste transformatoare.

Se prevede in plus 0 bobina de soc Lo precum ~i un circuit antirezonant format din inductantele Iv 12..!~.'Oi.l/VJ ~i 0. puneri la pamint.) sau pe partea secundara (scurtcircuite sau variatii bruste de sarcina).. Transformator de tensiuneductiv de tensiune TT avind infasurarea capacitiv..···i.i..xa... iar cele trei infasurar i secundare pentru tensiunile de 0.1 kV.xa si Ub . Intre 0 pr iza a acestui divizor ~i pamint este conectat circuitul inductiv realizat de fapt dintr-un transformator in. Divizorul capacitiv este format dintr-o serie de condensatoare Cv C2 ••• Cn (al carer numar este in functie de tensiunea nominala a transformatoruluij legate intre faza activa si pamint.. Observatie.··i. Aceste erori sint respectate insa cu conditia mentinerii frecventei / = 50 Hz intre anumite limite (de exemplu: 1:1/= ±1.n) pentru obtinerea tensiunii homopolare. Un criteriu de calitate al transformatoarelor de tensiune 6Automatizarl c.datorita repartitiei foarte uniforme a R e~~o.Viil ~ tensiunii in lungul divizorului de tensiune capacitiv. 1 ~i 3). supratensiuni etc.ii. 220/f3 si 400/VJ kV. O.. aceste tipuri de transformatoare S se comport a foarte bine la undele de ~oc de Tsupra tensiune.i.. primara marc ata prin bornele U ~i' X (U fiind borna polariza ta) si trei infasurar i secundare: Ha .. 1226 tectie impotriva supratensiunilor. Ub .Fig.5.i. fiind realizate pentru tensiunile primare de 110/VJ. ~i e-n (ua. Indicatorul transformatoarelor de tensiune capacitive fabricate in tara noastra este litera C. Ub ~i e fiind bornele polarizate). 5.xb) sint folosite pentru obtinerea tensiunii polifazate de alimentare a aparatelor obisnuite de masurare ~i protectie. Datorita acestor cauze in timpul regimurilor tranzitorii apar In circuitul inductiv de rnasurare oscilatii de ferorezonanta cu frecvente de armonici superioare (150 Hz sau 250 Hz). 0. .iiar cea de-a treia (e . De exemplu: T ECU-400 reprezinta : transformator de tensiune (T) pentru exterior (E) de tip capacitiv (C) izolat in ulei (U) pentru tensiunea nominala de 400 kV (400).1.. Clasele de precizie ale transformatoarelor de tensiune capacitive sint aceleasi ca ~i la transformatoarele inductive (0. Transformatoarele de tensiune capacitive prezinta dezavantajul ca sint influentate de regimurile tranzitorii aparute in cazul unor perturbatii care au loc pe partea primara (scurtcircuite. Transformatorul de tensiune capacitiv se compune dintr-un divizor de tensiune capacitiv si un circuit inductiv de 0 tensiune mai joasa decit cea a retelei. 0.i.7.1/V3. capacitatea Co si rezistenta r care impreuna asigura protectia impotriva supracurentilor : de asemenea descarcatorul F si inductanta L sint elemente de pro- :::::========:::::= Transformatoarele de tensiune capacitive fabricate in tara noastra sint de tip monopolar. Pentru transformatoarele de tensiune capacitive construite pina in prezent sarcinile secundare sint cuprinse intre 60 VA si 200 VA.5% pentru masurarea ~i 1:1/= ±3% pentru protectie) si nedepasirii sarcinilor secundare admise. Primele doua infasurari secundare (ua .X IJ. 8t .ii1'50iik.2.23.

. iar la cele de tensiune. cu separatorul de racordare deschis vizibil. • Transforma toarele de masura se clasifica in: transforrna toare de curent care reduc curentul de la valori de sute sau mii de amperi la valorile standardizate de 5 A sau 1 A si transformatoare de tensiune care reduc tensiunea de la valori de zed sau sute de kilovolti la valoarea standard de 100 V. Astfel. • Oportunitatea folosirii transformatoarelor de masura rezulta in primul rind din faptul ca se asigura separarea galvanica fata de tensi* Blocurile de Incercare sint elemente electrice cu contacte.De asemenea. e R.£ZUMAT • Transformatoarele de masura sint aparate electrice de inalta tensiune care transforma (reduc) curentul ~i tensiunea intr-un anumit raport de transformare. la verificari si revizii periodice circuitele transformatoarelor de curent nu se vor deschide niciodata nici chiar pentru un timp scurt. MASURI DE PROTECTIA MUNCII LA EXPLOATAREA TRANSFORMATOARELOR DE MASURA In afara rnasurilor generale de protectie a muncii care se prevad in instalatiile electroenergetice de inalta si joasa tensiune la exploatarea transformatoarelor de masura se vor avea in vedere ~i urmatoarele : • Toate infasurarile secundare ale transformatoarelor de curent vor fi legate la pamint insa intr-un singur punct. 3000 V). Se va avea in vedere ca prin arderea oricarei sigurante din circuitele transformatorului de tensiune sa nu se intrerupa legatura la pamint. • La transformatoarele de curent se va lucra numai cu instalatia scoasa de sub tensiune. In acest scop pe conductorul neutru nu se vor monta sigurante. adica asigurarea in acest caz a unei precizii minime de masurare.. E. blocurile de Incercare * vor fi prevazute cu 0 borna de legare la mas a care se introduce automat in circuit la scoaterea fisei blocului respectiv. scurt-circuitarea transforrnatoarelor de curent etc) 82 . introduse pe circuitul transforrnator de curent . • Se vor prevedea legari la pamint in circuitele secundare ale transformatoarelor de tensiune.relee care perrrrite iriterverrtia in circuitul respectiv (de conectarea. In acest scop blocurile de incercare din circuitele de curent vor fi prevazute cu ~ina (banda) de scurtcircuitare. functionarea in gol a transformatorului de curent prezentind pericol de electrocutare (2000 .capacitive 11 constituie tocmai 0 comportare bun a in regimul tranzitoriu. la transformatoarele de tensiune capacitive fabricate in tara noastra oscilatiile care insotesc fenomenele tranzitorii sint astfel amortizate incit dupa 20 ms eroarea de masurare scade sub 5%. In exploatare. Desfacerea separatorului este obligatorie ~i atunci cind barele sint scoase de sub tensiune.

eroare de masurare (clasa de precizie) sarcina secundara. Cu ajutorul 0 trei tensi uni illtre faze? a doua transformatoare intre intre faze? faze? faze? muncii este interzis ca fara nici 0 de tensiune bipolare se poate objine : tensiune doua tensiuni trei tensiuni intre 7. Cu ajutorul a) c) a) b) c) 0 a doua transformatoare in tre faze? de tensiune monopolare se poate obtine : tensi une in tre faze? b) doua tensiuni 6. • Transformatoarele de masura se asociaza in unul. doua sau trei elemente conectate in diverse moduri (stea. raport de transformare.mta. Din punctul minara de vedere al protectiei operatic preli- sa deconectezi de la transformatoarele de masurare : a) un releu de tensiune? b) un releu de curent? c) un releu de Irecventa ? . domeniul de functionare etc . Sarcina b) prin secundara transforrnator a intasuranlor a infasurarilor a infa.) in functie de necesitatile energetice. Transforrnatoarele de tensiune impedarrta dubla fata de cea norni- nala : a) b) c) a) c) cit i~i maresc er oarea de masurare ? i~i reduc i~i maresc prin prin Iegarea legarea legarea eroarea de masurare P puterea debitata ? de curent secundare? secundare? secundare ? este cu atit mai mare cu de curent se poate reduce: a unui in serie in paralel in triunghi nominale: 3. • Transformatoarele de masura sint caracterizate prin parametrii lor nominali: curent. tensiune.LOR 1. VfRlFICAREA CUNO~TlNTE. Transforrnatoarele a) b) c) i~i maresc i~i maresc i~i reduc de curerrt functionind la borne? debitata? functionind pe 0 pe 0 irnpedanta dubla fata de cea nominala : tensiunea curerrtul ? puterea 2.unile lnalte si in al doilea rind pentru di permite unificarea aparatelor de masurare (5 A sau 1 A si 100 V) . triunghi etc.rilor 4. Coeficientul a) inductia de saturatie al unui transformator in conditii este mai mica? b) inductia este mai mare? c) eroarea cornupsa este mai mare? 5.

transformarea marimilor electrice alternative tot in marimi electrice . CONSIDERAT" GENERALE 1. Procesele fizice care au loc in aceste elemente speciale pot fi considerate in linii mari urmatoarele : . in capitolul 5 s-a aratat ca transformatoarele de curent si tensiune permit obtinerea din sistemul energetic al valorilor totale de curent si de tensiune aferente celor trei faze (eventual numai de la una sau doua dintre faze). deci a unei adaptari intre marimile primitive obtinute de la transformatoarele de masurare si marimile necesare a fi aplicate diverselor tipuri de relee. .alternative (de aceeasi frecventa) Insa de valori (module) diferite. bobine si condensatoare precum si (eventual) componente electronice ca: diode.) care pot fi modificati ca marime (modul) intr-un anumit domeniu limitat. 2. tranzistoare.convertirea marimilor electrice alternative in marirni continue (redresoare) sau. Clasiflcarea elementelor de adaptare Datorita varietatii mari a componentelor structurale precum si a complexitatii functiilor indeplinite. Trebuie precizat ca in structura unor asemenea tipuri de elemente se intilnesc in principal 0 serie de componente electrice pasive: rezistoare. in tehnica protectiei prin relee si a automatizarilor energetice sint realizate 0 serie de elemente de adaptare avind una sau mai multe dintre functiile enumerate mai sus. Pe de alta parte. Corespunzator acestor procese fizice.modificarea fazei marimilor electrice alternative. invers (invertoare). tensiuni etc. In scopul realizarii diverselor scheme de protectie prin relee sau automatizare. Introducere Dupa cum a rezultat din capitolele 3 si 4 releele de protectie se realizeaza pentru anumiti parametri nominali (curenti.separarea (filtrarea) dintr-o rnar ime electr ica a unei anumite parti componente. tiristoare etc.CAPITOLUL 6 ELEMENTE DE ADAPTARE UTILIZATE iN PFOTECTIA PRIN RELEE A. in cele ce urmeaza se vor defini prin denumirea generala si conventionala de elemente de adaptare. . . eventual.amplificarea sau divizarea marimilor electrice continue sau alternative. . este destul de dificila 0 clasificare exacta precum ~i 0 definire precisa a domeniilor de aplicare a diverselor tipuri de elemente 84 . marimi care variaza de asemenea intre anumite limite. apare oportuna fol~sirea unor elemente intermediare care.

respectiv prin CAl' CA2 si CA3 cite trei retele distincte de curent continuu (CC).convertoare. Clasiflcare Notiunea de convertor este foarte generala extinzindu-se ~i asupra man milor neelectrice. .0 marime electrica intr-o marime neelectrica (de exemplu convertorul curent-presiune tip ELA 104 fabricat lEA). exemplificindu-se numai cu unele elemente specifice domeniului ce ne intereseaza.(CC2)· 85 . 0 marime electrica de anumiti parametri intr-o alta marime electric a de alti parametri. in cele ce urrneaza vor fi evidentiate in exclusivitate aceasta ultima categorie de convertoare. In acest sens 0 schema generala de convertire a marimilor electrice poa te fi considerata cea din figura 6.defazoare. respectiv alternativ (CA) avind fiecare parametri electrici diferiti. CONVERTOARE 1. totusi tinind seama de functiile indeplinite in schemele de protectie prin relee sau de automatizare.0 marime analogies continua intr-o marime numerica discontinua (de exemplu convertorul analog-numeric). in care s-a notat prin CC1.de adaptare. Convertirea energiei electrice de la 0 forma la alta sau de la anumite valori ale parametrilor la altele este asigurata cu ajutorul urmatoarelor elemente fizice: • Redresorul asigura transformarea energiei electrice de curent alternativ de frecventa 1=11 (CAl) in curent continuu 1= 0-(CC1)· • Invertorul permite obtinerea curentului alternativ la 0 frecventa 1= 12(CA2) folosind curentul continuu 1= 0 . . .0 marime neelectrica intr-o marime electrica (de exemplu adaptorul deplasare-curent tip ELT 370 fabricat lEA). in structura unor elemente de automatizare se intilnesc asemenea convertoare (elemente de adaptare) care transforma : .amplificatoare. In ce1e ce urmeaza vor fi prezentate pe scurt fiecare dintre tipurile de elemente enuntate. In ce priveste protectia prin relee si automatizarile energetice. .0 marime neelectrica in alta marime neelectrica (de exemplu convertor for ta-deplasare sau convertor presiune-deplasare sau deplasare-presiune). De exemplu.transformatoare : .1.filtre. B. CC2 si CCa. Ea defineste 0 transformare (convertire) a unei marirni intr-o alta marime pe baza unei legi (sau a unui raport de convertire) bine definite intre parametrii celor doua marimi. elementele de adaptare pot fi clasificate astfel: . . . intrucit marimile care intervin sint aproape in exclusivita te marimi eledrice.

6. frecventa. . (divizor) -s...Daca invertorul are in vedere aspectul energetic * (de putere) al convertirii el se numeste ondulor.1 ~i pe baza celor aratate se poate observa ca pentru realizarea unui convertor de frecventa de la 0 valoare lIla alta 12 este necesar sa se foloseasca succesiv urmatoarele elemente: (fl) -+ Redresor ~amplificator ce. Fig. tensiune (8'0'0kV) se folosesc ondulatoare care produc energia electrica la frecverrta de 5'0 Hz. • Amplificatorul poate fi de asemenea considerat ca un convertor intre doua retele de curent continuu (CCl ~ CC2) sau de curent alternativ (CAl~CA2) de aceeasi frecventa (fl = 12) insa cu sursa de energie suplimentara (Sa sau SA). • Transformatorul poate fi considerat ca un convertor intre dona retele de curent alternativ de aceeasi frecventa (fl = 12) si fara sursa de energie suplimentara. De exemplu pentru folosirea energiei electrice transportate la inaltll.1. Din analiza figurii 6. In cele ce urmeaza vor fi prezentate exemple de convertoare intilnite in domeniul ce ne intereseaza.. 86 . iar daca este utilizat pentru obtinerea unor semnale purtatoare de inforrnatie (de exemplu in electronics sau telemecanica) el se numeste oscilator (de exemplu 1 10 kHz . • Divizorul de curent continuu sau de curent alternativ reduce intr-un anumit raport valoarea unui parametru (curent sau tensiune) apartinind unor retele de aceeasi frecventa. = • StabiIizatorul de curent alternativ sau de curent continuu asigura mentinerea la 0 valoare constanta a unuia dintre parametrii care intereseaza in mod special (tensiune. curent etc.inuertor (f2). 500 MHz)..). Schema generala de convertire a marirnilor electrice.

b) si se realizeaza in trei variante constructive: . b . ferorezonante ~i electronice in protectia prin relee. Stabilizatoare Dintre tipurile principale de stabilizatoare: cu rezistente neliniare. si asigura mentinerea aproape constanta a curentului 1 (fig.2.3. 6. a) asiguraun curent redresat continind numai pulsurile (alternantele) pozitive. 6. Schemele de redresoare in punte sint folosite frecvent la unele tipuri de relee diferentiale (de exemplu RDS-4). 6. cu germaniu sau siliciu. precum ~i la unele protectii de distan tao Redresoarele trifazate (mono. 6. apoi cele cu cuproxid sau cu seleniu etc. d). b). feromagnetice. de fapt in curent pulsatoriu. .si bialternanta) se utilizeaza mai putin in protectia prin relee.4.schema.3. 6. / I I I I b Fig. punctul de functionare f variind Intre punctele limita a si b la valoare U \ \ \ \ \ .4. c).schema de redresare in punte Graez cu doua diode (Dl si D2) si doua rezistoare (Rl ~i R2) (fig. • Baretorul este un element stabilizator cu rezistenta neliniara construit dintr-un tub special cu un filament de fier in atmosfera de hidrogen (lampa F. 62.3. 87 . cele negative fiind suprimate (fig. ~ 0 . a) se monteaza in serie cu rezistenta de sarcina R.4. eel mai frecvent Intilnite sint cele din prima si ultima categorie. b se constat a caracterul neliniar alrezistentei tu bului B. a). Din figura 6.2. 6. . Baretorul B (fig. la releele directionale stat ice (de exemplu RD c-3) .schema de redresare cu doua diode (Dl si D2) si transformator (T) cu priza mediana (fig. Aceasta schema se intilneste destul de rar. b) : 111= 1b . Ca elemente redresoare in protectia prin relee se folosesc diodele semiconductoare. Redresor mouoal ter narrta : a .H).diagrama curentului redresat .schema de redresare in punte Graez cu patru diode (fig. Gbservatie.. 3. . 6.UBb). 6:3. • Redresoarele monoalternanta (fig. • Redresoarele bialternanta asigura redresarea ambelor alternante (fig.2.10.pentru un domeniu larg de varia tie a caderii de tensiune UB pe tub (UBa . Redresoare Redresoarele sint elemente cu proprietatea de conductie unidirectionala a curentului alternativ pe care-I transforma in curent continuu.

. b .a . II - Fig. b . I c.t Of + If c Fig. 6. / I \ \ \ b <:.schema in punte Gra ez ell dona diode.: d .schema in punte Graez ell paten diode.diagrama curentului redresat. 6.3. Redresor bia. / .. Baretor: schema principlala .UI I \ '0 -12 " .schema eu transformator cu priza mediana . 88 . c .caracteristica de funcjionare.lter nanta.'1. d .

practic constanta a curentului I. a dioda Zener Z si rezistenta ca pozi tie in schema. a tensiunii inverse (fig.) datorat cresterii tensiunii de alimentare Ui.~RJS Ui . in prezent ele se construiesc aproape exclusiv cu diode Zener si tranzistoare. se observa ca curentul Iz va creste. Pornind de la 0 anumita stare de echilib~u stabilizarea are loc in felul urmator : .6. In acest mod tensiunea de iesire U.>-UR scade -+U. 1---' . a cuprinde tranzistorul T conectat in derivatie pe rezistenta de sarcina Rs. b).caracteristica de functionare. '" Este exact invers decit In schema 6. Ro fiind inversate 89 . deci cresterea curentului de colector 1 Totul este proiectat astfel incit cresterea curentului I (I = 10 Iz) sa produca 0 sporire a caderii de tensiune U R (pe rezistenta R) care sa compenseze cresterea tensiunii de intrare U'. Denumirea de baretor rezulta din faptul ca in domeniul a-b desi UR creste. 6.6 sint prezentate doua scheme de stabilizatoare cu diode Zener si tranzistoare. Baretorul este folosit intr-un anumit tip de protectie contra punerilor la pamint statorice la generatoare) (protectia Butow) . 6. • Stabilizatoarele electronice S-au realizat cu tuburi electronice. a se prezinta cea mai simpla schema de stabilizare cu dioda Zener. cresterea + 0. la 0 valoare U'. de la bornele rezistentei de sarcina Rs este mentinuta constanta (stabilizata). practic. Sch'ema din figura 6. curentul este "barat" (oprit) sa creasca.5. = const). In figura 6. la valoarea constanta Uz numita "tensiune Zener". Stabilizator a .6. cresterea curentului 1.1.(6.5. Uz u( o U + \ a Fig. In figura 6. curentul Iz va creste 9i deoarece potentialul bazei tranzistorului T (punctul b) ramine neschimbat in raport cu borna "minus" (Uz = const) inseamna ca Ull• va creste. procesul are loc in sens invers (Ui scade -+Iz scade -+UIl• scade -+10 scade -.6.U R a caderii de tensiune pe rezistenta de balast R.5. b . b cuprinde tranzistorul T conectat in serie cu rezistenta de sarcina R •. ceea ce arc ca efect scaderea curentului din baza (Ill)' respectiv. pornind de la 0 stare normala de functionare 9i presupunind 0 crestere a tensiunii U.schema b cu 0 dioda Zener: electrica .Cind Ui creste. . Dioda Zener Z are proprietatea de strapungere nedistructiyj. Aceasta va avea ca efect scaderea rezistentei de trecere emitor-colector.La scaderea tensiunii U. producind o crestere suplimentara 6. Similar cazului precedent. se mentine. deci baza b devine mai negativa in raport cu borna "plus". In consecinta tensiunea de iesire U. iar potentialul bazei b al tranzistorului devine mai pozitiv *. Schema din figura 6.

. asadar. a unor relee directionale sau chiar diferentiale apare necesara compararea valorilor masurate ale unor curenti si tensiuni. 0 crestere a caderii de tensiune pe tranzistorul T care compenseaza cre~terea tensiunii de intrare U. I nrc =T TI nn=f b a Fig.(J b (de tensiune). Stabilizator eu dioda Zener si tranzistor: atip derivatie rezistentei interne (emitor-colector) a tranzistorului T. 4. valoare apropiata de cea reala. b . De exemplu: un curent I = 5 A parcurgind 0 rezistenta R. 90 . . de obicei convertirea curentului i intr-o tensiune U. Convertor curent tensiune: a . = 5 V.tip rezistiv. = 1 Q produce o tensiune U. procesul descris este invers (Ui scade -+Iz scade -+UIJ~ scade--'?Ree scade -+Ue = canst). Convertoare curent-tensiune In realizarea unor protectii de distanta. proportionala cu curentul si care poate fi comparata cu tensiunea U. Fig.= RBI). eel mai simplu convertor curent-tensiune este eel rezistiv (fig. de catre cuerntul I(U. 6. btip serie (de curent).eu transformator de adaptare. I~.6.i2 = 1 X 52 = 25 VA. Observatie. Puterea de curent este: Lf l. adica 0 debitata de transformatorul F8 = R.=Rsi I ti l2 II: Lf .. astfel ca Ue este stabilizata. 6.= R" s' nTI = nu Rs·i r Rs 11 L2 Rs II L2 U. Este evident ca 0 asemenea opera tie implica convertirea uneia dintre marimi la dimensia celeilalte. a) obtinut prin parcurgerea unei rezistente etalon R. 6. La scaderea tensiunii U.7.7. Rezulta.

T. 6.8. daca se considera raportul de transformare nTI = 510. pentru transformatorul de 514 raportul numarului de spire este de 20/25 (fig.transformatorul de egalizare.Sx 100 = = SOV. .9.transforma torul suma tor (de amestec). R 5 1 c Fig. 6. 6. fiind folosit de obicei in circuitele protectiei diferentiale.7. 6. 100 x 0. Transforrnator de egalizare si de modificare (rotire) a fazelor.5 A ~1 R8 = 100 Q se obtine: 8• U. Curentii nominali sint cuprinsi de obicei in domeniul 3-8 A. 6. atunci convertorul este prevazut cu un transformator de curent intermediar de adaptare TI (fig.Daca se doreste obtinerea unei tensiuni mai mari pentru curentul nominal. Transformatoare in protectia prin relee vor de egal izare Este un transformator de tipul curent-curent realizat frecvent sub forma de autotransformator trifazat (fig.transformatorul cu saturatie rapida : .52 25 VA. desi s-a obtinut ori mai mare. P.8).9) prin legarea in triunghi a infasurarilor secundare. 6. 91 . puterea absorb ita a ramas neschimbata. TRANSFORMATOARE Dintre transformatoarele de adaptare utilizate fi prezentate cele mai importante si anume: . 0 Rezulta ca fata de exemplul precedent.~ Fig. de exemplu. = = O. Transformator de egalizare. b) in secundarul caruia se monteaza rezistenta de sarcina R De exemplu. tensiune de zece C.8). Realizat sub forma de transformator acesta poate fi folosit si pentru egalizare si pentru rotirea fazelor (fig. raportul de transformare fiind apropiat de 1 (de exemplu nTE = 514 A). Tensiunea magnetomotoare este de obicei de 100 As. ceea ce inseamna ca. 1.

b· caracteristica de t~ / To Fig. proportionala cu !1B2 ~i releul R nu va functiona. b).schema I I I I a elect ricA . Re -'! i IIe=k.ne :~ . I) insa fiind deplasat cu componenta apcr iodica fata de axa timpului. . cu variatia inductiei (!1<l> = !1B' S.. = Ii" deoarece ambele alternante sint simetrice in raport cu axa timpului t.dB J. Din figura 6.II. I I I I I '// t.10. in secundarul transforrnatorului este proportional cu tensiunea electromotoare indusa L.c:::J. care este mult mai mica decit in lipsa componentei aperiodice.2' 2 \" R ..'Rolul sau este de a elimina componenta aperiodica de curent la producerea unui scurtcircuit. Folosind. 2. 92 . = Ii" desi acesta are aceeasi amplitudine cu curentul precedent. Re iar aceasta este propor tionala cu var iatia fluxului magnetic in fier E. ne fiind numarul de spire al infasurar ii secundare. produce 0 varia tie a inductiei in miezul transformatorului !1B = = !1B2..10. = Ee . (II. ~---- ll~--------" .In prezenta componentei aperiodice Ia la 0 perioada completa a cur entului de intrare I. 6. b se constat a urrnatoarele : . Transformatorul cu saturatle rapida (TSR) (fig. S fiind sectiunea mie- zului magnetic) rezulta in definitiv ca curentul Ie in secundar va avea 0 valoare maxima Ie. I . Ca urmare curentul I.:' S(cmZ) .J. 6. i jj . r 00 t. a) Este numit astfel deoarece in conditii de functionare normala miezul sau magnetic se afla la limita de saturatie (fig. = . de exemplu. 6. . Transforrnator eu saturatie rapida : functionare. se va obtine in final un transformat or trifazat de egalizare cu raportul de 5/4VI A si de rot ire cu 30°.tn lipsa componentei aperiodice Ia la 0 perioada completa a curentului de intrare I.. trei transformatoare monofazate de 5/4 A legate in triunghi pe partea secundara. t a .10. proportionala cu !1Bl (Ie = I. \ 0> .) si va face sa functioneze releul R.Observatie.10. variatia inductiei magnetice !1B in fierul transformatorului va avea 0 valoare maxima !1B1• Intrucit curentul L. va avea 0 valoare minima Ie. ~i in sfirsit fluxul magnetic este proportional.

JraIlsfQ[Ill'ltQaIele de curen]. a) ca si in regim normal de functionare -. I _im I = 13iR _iT I = 2iR· o solutie echivalenta este indicata in figura 6. a este aratata schema unui transformator de amestec a carui infasurare primara contine trei sectiuni cu numar egal de spire n1 = = 112 = n3 = no' Considerind. Transforrnator de amestec: primare. in care se folosesc trei rnfasurari primare cu numar diferit de spire: ttl = 3no.1) Pornind de la aceasta rela tie. Curentul secundar im este si in acest caz da t de rela tia (6. n2 = 2no ~i n3 = no. avind mai multe infasurari primare racordate l'!.12. ca si infasurarea secundara contine acelasi numar de spire no si observind circulatia celor trei curenti iR' is si iT prin bobinele primare se poate conchide ca curentul im prin releul 1m va fi: (6.12.12) se poate determina u~or va loarea curentului i. 6. infasurarea secundara avind acelasi numar de spire 110.11). iar pentru un scurtcircuit bifazat (fig. b. 6. 6. si 0 infasuraresecundara pentru alimentarea unui releu (fig.3. 11.11. b . T ransformatoru I su mator (de amestec) Acest transformator perrnite obtinerea unui curent monofazat printr-o combinare adecvata a mai multor curenti.1).cu trei infa~urari 93 .T. + a b Fig. 6.n in marime ~i directie. pentru simplificare. tn figura 6. = V3iR.ell inf3. a .~urarca primara ell trei secjiuni . b) R. prin constructia diagramei fazoriale (fig. 6.11. De exemplu pentru un scurtcircuit trifazat (fig.

21's

Fig. 6.12. Diagrama Iazoriala a curentilor la transformatorul de arnestec :
a - pentru scurtcircuit trifazat; b - pentru scurtcircuit bifazat,

D. AMPLIFICATOARE 1. Clasificare

Amplificatoarele sint elemente la care marimea de intrare Xi (fig. 6.13, a) de 0 putere relativ mica poate comanda in mod continuu 0 marime de iesire X, proportionala cu cea de intrare, lnsa de 0 putere mult mai mare. Este evident ca obtinerea unui factor de amplificare supraunitar este posibila numai prin folosirea unei surse auxiliare de energie S. In figura 6.13, b este prezentata caracteristica statics a amplificatorului Xe = f(X,). Amplificatoarele se clasifica in doua categorii mari: • Amplificatoare de marimi electrice (electronice, magnetice, electromecanice, rotative etc.) . • Amplificatoare de marimi neelectrice (mecanice. pneumatice si hidraulice). . In protectia prin relee ~i automatizarile energetice sint utilizate amplificatoarele electronice cu semiconductoare (care au de obicei structuri normalizate) si amplificatoarele magnetice.

x,

IXe =K,ft +Xto

I
Xi

Xeo

tgcx =K

a

0

b Fig. 6.13. Amplificator (in general):
II -

schema bloc; b - caracteristica statica,

94

2. Amplificatorul

magnetic

Functionarea amplificatoarelor magnetice se bazeaza pe variatia induetantei L a unei bobine cu miez de fier (magnetic) datorita variatiei permeabilitatii magnetice a miezului respectiv, sub influent a unui cimp magnetic continuu. Pe un miez magnetic inelar (fig. 6.14, a) se afla 0 bobina Be numita bobinade comanda, careia i se aplica curentul continuu de comanda Ie ~i bobina de lucru B, legata in serie cu rezistenta de sarcina R. si alimentata cu tensiunea alternativa U. Aceasta constituie schema principiala a unui amplificator magnetic. Milrimea de intrare a amplificatorului este curentul de comanda L; (curent continuu), iar cea de iesire este curentul de lucru I. (curent alternativ). Prin varierea curentului L, se modifica si cimpul continuu He produs de bobina Be: H
e

=

Hele,
1

(6.2)

in care: ne este numarul de spire al bobinei de comanda Be; l - lungimea circuitului magnetic al miezului.

ca

Tinind seama de curb a de magnetizare B = f (H) (fig. 6.15) se constata permeabilitatea magnetica fJ. a fierului se modifica in functie de cimpul continuu He. Astfel, de exemplu, "pentru IHe = Hcl, permeabilitatea magnetica este: (6.3)

notind prin aceasta derivata similar:

in punctul 1 (fig. 6.15), iar pentru fJ.z = -dBz

He = He2 (6.4)

dH2

= tg

IXZ•

Se observa

ca permeabilitatea

magnetics

fJ. scade cu cresterea cimpului He: (6.5)

-Ie b

Fig. 6.14. Amplificator magnetic:
a - schema
electrica : b - caracteristica staticil..

95

I

I

Variatia permeabilitatii magnetice iJ. produce variatia proportionala a inductantei L a bobinei de lucru 131: r L=--!!.S·" l in care: n, este numarul de spire al bobinei de lucru, B1; S sectiunea miezului magnetic.
He (A Sf)

I I I.f'f=t;rif
I

n2

r'

(6.6)

I
I

I I
I

Ca urmare se va produce si variatia impedantei Z a circuitului de ie~ire: Z
=

Fig.

6.15.

Curba de magnetizare B = £(H).

VR; + (,)2L2 = VR~ +A2iJ.2,

(6.7)

in care s-a notat prin A constanta (v. rel. 6.6): A
=

co

2 12e

S.

l

Curentul Is din circuitul de iesire se va modi fica si el in consecinta :
(6.8)

Tinind seama de relatiile (6.2) ... (6.8) se poate constata ca curentul de lucru Is (de iesire) variaza proportional cu curentul de comanda L, (de intrare) relatia de dependents fiind definita astfel: (6.9) in care: K este factorul de amplificare (panta) : Iso - valoarea de gol. Expresia grafica a relatiei (6.9) reprezinta caracteristica statica a amplificatorului magnetic (fig. 6.14, b).

til

E. CIRCUITE

DEFAZOARE

tn circuitele protectiilor de distants sau dircctionale apare uneon necesitatea defazarii cu un anumit unghi a un or tensiuni sau curenti.
1. Circuit defazor de tensiune

tn figura 6.16, a se prezinta un element defazor de tensiune cuprinzind doua circuite paralele alimentate de tensiunea de intrare Ui• e - Primul circuit este format din doua rezistoare avind rezistente identice Ro si parcurse de curentul 10: ' (6.10)
96

Observatie. Curentul 10 este constant ca modul si invariabil ca faza fata de U, (in faza cu Ui). fJ - Cel de al doilea circuit cuprinde un condensator fix de capacitate C1 si un rezistor de rezistenta variabila R1. Curentul II variaza in functie de R1: - ca modul: I

1=11 Ri + -'-C1;
Ui
(,l

(6.11)

21

-

ca faza

(fig. 6.16, b): (6.12)

Deoarece caderile de tensiune pe rezistenta R~) ~i pe capacitatea ClUle,) sint in permanent a in cuadratura (fig. 6.16, b), rezulta ca pentru orice valoare a lui Rl punctul c se va deplasa pe un semicerc intre punctele a ~i b. De asernenea, deoarece cele doua rezistente Ro sint egale, caderile de tensiune pe acestea vor fi egale (U Ro), adica : (6.13) deci punctul d se afla in centrul semicercului (fig. 6.16, b). - Tensiunea de iesire UB obtinuta intre punctele c ~i d (v. fig. 6.16, a) este: - constanta ca modul:
[T
'e

=

C cd-

U0-_,
2

Ui.

(6.14)

- varia bila ca faza: Tie = 20:.
(6. [5)

Asadar, prin varicrea rezistentei Rl se obtine la iesirea circuitului defazor o tensiune Ue pe jumatate din valoarea tensiunii de intrare U, (raport de transformare 2) si cu 0 faza variind intre - 180° (cind R 1 = 0) si 0° (C = 0).
I,

-Io ~' 0-----'

Vi =U,!2° a
Fig. 6.16. Circuit defazor de t ensi uue ell raport
electrica : b - dlagrama

de t ransforrnare

2:

a - schema

f azorialii,

7-

Automatizari

-

c. 1226

97

Fig. 6.17. Circuit defazor de tensiune cu raport de transformare
a - schema electrica ; b - diagrama fazoriala.

1;

In figura 6.17, a se prezinta schema unui circuit defazor format din doua rezistoare variabile identice (Rl = R2) reglabile simultan si simetric si doua condensatoare identice (C1 = C2). Cei doi curenti I I si 12 care iau nastere cind se aplica tensiunea de intrare U, sint egali cu modul si in opozitie de faza (fig. 6.17, b) fiind definiti de relatiile (6.11) si (6.12). Observatie. Circuitul prezentat este de fapt identic cu eel precedent (fig. 6.16) insa este dublu, rezistentele Ro nernaifiind necesare, Functionarea este similara cu cea din cazul precedent cu observatia ca tensiunea de iesire U; este egala cu cea de intrare U, (raport de transformare 1), punctele c si d deplasindu-se simultan si simetric pe acelasi cere (fig. 6.17, b).
2. Circuit defazor de curent

Defazarea curentului se poate obtine ca si in cazul tensiunii, curentul respectiv fiind convert it in prealabil lntr-o tensiune. Un circuit defazor de curent irrtilnit in protectia prin relee este eel care a fost prezentat in figura 6.9 (legarea in triunghi a transformatoarelor de curent). Amplitudinea curentilor obtinuti este cu V3 ori mai mare decit cea a curentilor aplicati, iar defazajul obtinut este fix, putind fi modificat numai prin valori discrete: 'flI = 30, 90, 150, 210, 270 ~i 330°.

F. FILTRE In acceptiunea generala a cuvintului, prin filtru se Intelege de obicei un element de circuit care permite selectarea (filtrarea) dintr-o anumita marime a unui semnal de parametrii doriti (filtru de trecere), de exemplu filtru de curent homopolar sau de tensiune inversa. Exista insa ~i cazuri in care filtrul

98

tensiunea Up de la iesirea filtrului este data de rela tia : Up = K1U1 in care: referitoare U1> U2 si Uo sint componentele + £(&2 + KoUo.___f_I_U_R_U. Schema bloc a unui filtru. =V3-<f1A= 300' 6. .curentul IA va fi defazat cu unghiul <f1A = 30° inaintea tensiunii USR1.u = 2n!).17) in care co este pulsatia curentului alternativ (c. Dintre filtrele folosite in domeniul care ne intereseaza se vor aminti filtrele: de com ponente simetrice si de armonici. a. 5. Astfel avem filtre pentru componente de secven ta: .trebuie sa opreasca un semnal de parametrii doriti (filtru de blocare) perm itind trecerea reziduului. 6. fig.18) ( 99 .16) defineste cazul general al unui filtru combinat la care poate lipsi in unele cazuri si unul din cei trei termeni (Kl = 0 sau K2 = 0 sau Ko =0). In aceste cazuri este util sa s e foloseasca filtre de componente simetrice. (6. 5. In acest caz considerind un sistem de tensiuni de secventa directa UR.homopolara : UF = Kolo. Constructiv se alege: XA -= RA wCARA V3 1 ~l -_--- XB -_ wCBRn V-3 RB (6. lucru care rezulta din rela tia : umE --].16) simetrice directa.18. .18.. inversa si homopolara la una din fazele sistemului trifazat.19. _ 1.inversa : Up = K2U 2. . fig. c). ceea ce asigura eliminarea componentei homopolare de tensiune.RA. Acest filtru este format din doua brate capacitate-rezistenta CA . c) . Lg <f1A = --=--= URA 1 UCA XAJA RAJA 1 XA -= RA Fig.19.directa: Up = K1U1. Schema de principiu a unui filtru de tensiune de secventa inversa este prezentata in figura 6. • Filtru de tensiune de secventa inversa. Relatia (6. Dupa cum s-a aratat anterior filtrele de curent sau tensiune homopolara se obtin foarte user prin legarea in para lel a infasurarilor secundare ale transformatoarelor de curent (v.coeficienti complecsi de proportionalitate.. U SI ~i UTI diagrama fazoriala ]a caderilor de tensiune va rezulta ca in figura 6. b. respectiv prin legarea in serie a infasurarilor secundare ale transformatoarelor de tensiune (v. Filtrul a carui relatie de definitie contine un singur termen se numeste filtru simplu.RB si alimentat cu tensiunea intre faze. deoarece : .11. respectiv CB . Kv K2 si K3 . In cazul general. schema bloc a unui asemenea filtru fiind prezentata in figura 6. . Filtre de components simetrice Anumite stari de defect sau regimuri anormale din retelele si masinile electrice nu pot fi detectate cu suficienta sensibilitate pe baza ~ontr~lului tensiunii sau curentului.16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->