Sunteți pe pagina 1din 28

Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

STANDARD OCUPAŢIONAL

Ocupaţia: ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

Domeniul: Construcţii şi amenajarea teritoriului

cod N.C.: 7122.2.1

Cod COR : 712205

2004

Pag. 1 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Iniţiator de proiect : CRFPA Teleorman

Coordonator proiect: ANOFM

Echipa de redactare a standardului ocupaţional:

Angela Dobre, inginer constructor C.R.F.P.A.- TELEORMAN


Lucreţia Medi Mehedinţu, subinginer constructor C.R.F.P.A.- TELEORMAN
Cornel Dimancea, inginer constructor C.R.F.P.A.- TELEORMAN
Constantin Defta, subinginer constructor C.R.F.P.A.- TELEORMAN

Echipa de validare / Referenţi de specialitate:

Validat de partenerii sociali

Pag. 2 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Zidar, pietrar, tencuitor

Descrierea ocupaţiei

Zidarul, pietrar, tencuitor este muncitorul în construcţii, a cărui activitate constă din realizarea
lucrărilor de zidărie şi de tencuieli.

Lucrările de zidărie reprezintă elementele structurale sau nestructurale ale unei construcţii cum
ar fi: ziduri portante, ziduri de compartimentare, arce, cămine, coşuri de fum etc. Aceste lucrări
se realizează din blocuri de cărămida de diverse tipuri, din beton, din BCA sau din piatră.

Lucrările de tencuieli sunt cele de acoperire a lucrărilor de zidărie sau de beton cu straturi de
mortar, în scopul protejării acestora.

În principal, zidarul, pietrar, tencuitor efectuează următoarele activităţi:


- interpretarea planurilor de execuţie şi cele de detaliu şi efectuarea calculelor simple de
apreciere a necesarului de materiale;
- măsurarea şi trasarea amplasamentului lucrărilor de executat;
- efectuarea unei game largi de lucrări de zidărie şi de complexitate diversă, din materiale
diverse;
- prepararea şi aplicarea mortarului de legătură şi a celui de tencuială;
- organizarea şi curăţarea propriului loc de muncă;
- planificarea activităţilor de lucru;
- verificarea calităţii lucrărilor executate.

Pag. 3 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

ZIDAR, PIETRAR, TENCUITOR

UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ

Domenii de competenţă Unităţi de competenţă

Competente fundamentale 1. Comunicarea la locul de muncă


2. Efectuarea unor calcule matematice simple
3. Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii

Competente generale pe domeniul de 4. Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi


activitate control al calităţii
5. Identificarea materialelor de bază folosite la
lucrări de zidărie şi tencuieli
6. Respectarea NTSM şi PSI

Competente specifice ocupaţiei 7.Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei


8. Executarea zidăriilor simple
9. Executarea lucrărilor de zidărie de complexitate
medie
10. Executarea lucrărilor de zidărie de mare
complexitate
11. Executarea tencuielilor brute
12. Executarea tencuielilor simple
13. Executarea tencuielilor de complexitate medie
14. Executarea tencuielilor de mare complexitate

Pag. 4 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 1

Comunicarea la locul de muncă


Descriere
Unitatea se referă la activitatea de comunicare cu persoanele cu care vine în contact în timpul
desfăşurării activităţii profesionale.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Comunică informaţii despre 1.1. Identifica şi utilizează corect sursele de informaţii.
sarcini 1.2. Informaţiile sunt selectate şi analizate
corespunzător.
1.3. Dovedeşte capacitatea de a se adapta şi comunica,
în funcţie de situaţia existentă şi de raporturile în care se
află cu interlocutorul.
1.4. Tehnica de comunicare este adecvat aleasă.
2. Ia parte la discuţiile în grup 2.1. In comunicările legate de sarcinile de muncă
foloseşte corect terminologia specifică domeniului.
2.2. Contribuţiile constructive (soluţii, propuneri,
rezolvări ) se fac în termenii procesului de producţie
despre care se discută.
Gama de variabile

Surse de informaţii pot fi:


-reviste de specialitate
-pliante; broşuri
-informaţii on line
-mass-media
-casete video
-cataloage de specialitate
-evenimente: expuneri şi demonstraţii practice la Asociaţii profesionale, firme străine,
expoziţii, târguri etc.

Metode de comunicare: verbala sau non-verbală.


Mijloace de comunicare: direct, telefon etc.

Tehnica de comunicare poate fi:


-discuţii
- rapoarte scrise.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- Capacitatea de a comunica eficient în situaţii concrete;
- Utilizarea corectă a mijloacelor de comunicare din dotare;
- Tonul utilizat şi atitudinea faţă de interlocutor;
- Capacitatea de a se adapta la interlocutor şi la situaţii neprevăzute.

Cunoştinţe:
-Terminologia de specialitate

Pag. 5 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 2

Efectuarea unor calcule matematice simple

Descriere
Unitatea descrie modul de aplicare a operaţiilor simple de aflare a lungimii, perimetrului, ariei,
volumului unui spaţiu construit.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Aplică cele patru operaţii de bază 1.1. Efectuează corect calcule simple folosind :
cu numere întregi adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.
1.2. Rezultatele calculelor efectuate sunt
întotdeauna verificate.

2. Efectuează calcule simple cu fracţii 2.1. Efectuează corect calcule simple cu fracţii
ordinare şi zecimale. ordinare şi zecimale, folosind cele patru operaţii
aritmetice de baza,
2.2. Transformările din fracţii ordinare în fracţii
zecimale sunt corect efectuate.

3. Operează cu unităţi de măsură 3.1. Efectuează corect calcule simple pentru


fundamentale. aflarea ariei, perimetrului, masei, volumului etc.
3.2. Fracţiile ordinare şi cele zecimale sunt
utilizate corect la calculul diferitelor corpuri şi
mărimi geometrice.

Gama de variabile

Noţiunea de calcule simple se referă la: aflarea volumului, a numărului de cărămizi / BCA
dintr-un metru cub, numărului de cărămizi / blocuri de piatră necesare executării unui perete,
suprafaţa unui gol în zidărie etc.

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe elementare de aritmetica, algebra şi geometrie.

La evaluare se va urmări corectitudinea la efectuarea calculelor.

Pag. 6 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 3

Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii

Descriere
Unitatea se referă la organizarea locului de muncă pe principii ergonomice (succesiunea
fazelor, timpul de muncă alocat) şi la planificarea timpului de lucru în vederea îndeplinirii
integrale a activităţilor.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Identifică sarcinile de efectuat şi 1.1.Sarcinile, procedurile şi instrucţiunile


cerinţele legate de acestea. referitoare la lucrarea de executat sunt identificate
corect şi complet.
1.2. Clarifică eventualele neînţelegeri privind
sarcinile, procedurile, instrucţiunile identificate /
primite, apelând la persoanele competente.
1.3. Identifică cu responsabilitate frontul de lucru şi
obiectivele de realizat.

2. Planifică o activitate curentă. 2.1. Stabileşte corect şi realist timpul necesar


pentru realizarea lucrării.
2.2. Stabileşte etapele de lucru şi modul de
abordare, în funcţie de sarcinile de îndeplinit şi de
timpul alocat.
2.3. Planifică succesiunea fazelor, în conformitate
cu cerinţele procedurii de lucru şi de eventualele
situaţii cere pot interveni.

Gama de variabile

Sarcinile se referă la:


-activităţi curente de zidărie (cu diverse materiale) şi tencuieli
-pregătirea materialelor

Persoane competente:
-şefi ierarhici
-specialişti

Frontul de lucru presupune:


-executarea unei lucrări de trasare, construcţia unui zid, lucrări de hidroizolaţii, lucrări de
tencuieli etc.

Situaţii care pot afecta desfăşurarea activităţii:


-defecţiuni ale instalaţiilor
-lipsa unor materiale, scule, echipamente

Pag. 7 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

-calamitaţi naturale
-accidente de muncă
-discontinuităţi în aprovizionare
-echipă de lucru incompletă
-nerespectarea NTSM şi PSI
-nerespectarea succesiunii operaţiilor tehnologice

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare se referă la:


- sarcinile de realizat
- etapele fiecărei lucrări
- normele de timp corespunzătoare diferitelor tipuri de lucrări

La evaluare se va urmări:
- capacitatea de a identifica sarcinile şi obiectivele de realizat
- capacitatea de a evalua în mod realist complexitatea sarcinilor şi termenele de finalizare
- întocmirea corectă a programului de activităţi (stabilirea şi corelarea etapelor, alocarea
resurselor pe etape, identificarea priorităţilor
- încadrarea în normele de timp pentru realizarea sarcinilor de lucru
- mobilitatea şi flexibilitatea la adaptarea programului în cazul unor situaţii neprevăzute
fără a fi afectat termenul de finalizare a lucrării

Pag. 8 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 4

Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi de control a calităţii

Descriere
Unitatea descrie modul de realizare şi verificare a calităţii lucrărilor de zidărie şi tencuieli, pe
baza procedurilor specifice.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Identifică normele tehnice specifice 1.1 Normele tehnice de execuţie şi de control al


activităţii. calităţii sunt identificate în funcţie de specificul
activităţii.
1.2 Procedurile specifice de asigurarea calităţii sunt
identificate pentru fiecare tip de activitate.

2. Verifică rezultatele activităţilor 2.1. Confruntă cu atenţie rezultatele activităţii cu


cerinţele documentaţiei (proiectului) şi, dacă este
cazul, propune măsuri de remediere.

2.2. Deficienţele de calitate şi cauzele lor sunt


raportate în conformitate cu procedura de lucru /
control de la punctul de lucru / locul de muncă, în
totalitate şi cu operativitate.

3. Remediază deficienţele 3.1. Remedierea defectelor se face cu


promptitudine şi simţ de răspundere.

3.2. Calitatea remedierilor este verificată atent şi cu


profesionalism.

Gama de variabile
Norme tehnice: norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiete de sarcini, norme interne, criterii
şi reglementări naţionale / internaţionale, standarde tehnice

Tipuri de activităţi:
- zidărie din piatră naturală (brută sau prelucrată)
- zidărie din piatra artificiala (cărămidă arsă, BCA, plăci ceramice etc)
- tencuire
- elemente de rezistenţă
- elemente de închidere şi compartimentare
- lucrări de finisaje
- lucrări de izolaţii

Tipuri de defecte / posibile deficienţe:


- defecte ale planeităţii suprafeţelor zidite sau tencuite, abateri de la verticală ale elementelor
de zidărie, grosimea necorespunzătoare a rosturilor, ţeserea incorectă a blocurilor de zidărie,
nerespectarea dimensiunilor din proiectul de execuţie, nerespectarea reţetelor de mortar etc

Pag. 9 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Scule şi echipamente pentru controlul /verificarea calităţii lucrărilor efectuate: dreptar, fir cu
plumb, nivela cu bulă de aer, echer / colţar, metru liniar, ruletă etc.

Tipuri de materiale folosite: piatră naturală brută şi prelucrată; produse ceramice; beton uşor;
BCA; produse pe bază de ipsos

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţele necesare se referă la:


- procedurile de calitate specifice lucrărilor de construcţii;
- calitatea materialelor şi modul de verificare al acestora;
- modul de utilizare a instrumentelor pentru controlul calităţii.

La evaluare se va urmări:
- modul în care este verificată calitatea lucrărilor;
- corectitudinea cu care sunt aplicate procedurile de calitate specifice locului de muncă.
- operativitatea la depistarea deficienţelor.

Pag. 10 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 5

Identificarea materialelor de bază folosite la lucrări de zidărie şi de tencuieli


Descriere
Unitatea se referă la stabilirea tipurilor de materiale necesare executării lucrărilor de zidărie (cu
diverse materiale) şi a tencuielilor.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Identifică materiale folosite la 1.1. Materialele sunt identificate corect şi cu


lucrări de zidărie şi tencuieli. discernământ, în funcţie de tipul lucrării de
executat.
1.2. Identifică operativ materiale care nu
corespund din punct de vedere tehnic.

2. Selectează materialele de construcţie 2.1. Sortarea se realizează ţinând cont de calitatea


necesare lucrărilor de zidărie şi materialelor şi complexitatea lucrării.
tencuieli. 2.2. Selectarea materialelor se realizează funcţie
de tipul lucrărilor de executat (recomandate în
proiectul de execuţie / comandă).

Gama de variabile

Materiale specifice lucrărilor de zidărie şi tencuieli: var, ciment, ipsos, diverse agregate,
gleturi, piatră naturală pentru lucrări de zidărie, piatră artificială pentru lucrări de zidărie etc.

Tipuri de zidării / tencuieli:


-simple
-brute
-de complexitate medie
-de mare complexitate

Ghid pentru evaluare

Cunoştinţe:
-Tipuri de materiale de construcţii pentru zidărie şi tencuieli, caracteristicile constructive şi
calitative ale acestora.

La evaluare se va urmări:
-capacitatea de a identifica şi selecta materialele de construcţii în funcţie de lucrările de
executat şi de calitatea acestora.

Pag. 11 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 6

Respectarea NTSM şi PSI


Descriere
Unitatea se referă la normele de siguranţă care trebuie respectate pentru a se evita producerea
accidentelor şi pentru preîntâmpinarea bolilor profesionale, prevenirea şi stingerea incendiilor,
precum şi acordarea măsurilor de prim ajutor.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Aplică NPM 1.1. Legislaţia şi normele de protecţia muncii sunt


însuşite şi aplicate în conformitate cu specificul
locului de muncă.
1.2. Însuşirea corectă a procedurilor de protecţia
muncii este asigurată prin participarea la
instructajul periodic.
1.3. Echipamentul de protecţie este complet,
conform lucrărilor de executat.
1.4. Echipamentul de protecţie este întreţinut şi
păstrat în conformitate cu procedura specifică
locului de muncă.
1.5. Măsurile de prim ajutor sunt însuşite corect.
2. Aplică NPSI. 2.1. Activitatea la locul de muncă se desfăşoară în
condiţii de securitate, respectând normele PSI.
2.2. Procedurile PSI sunt însuşite prin participarea
la instructajele periodice şi aplicaţiile practice.
2.3. Echipamentele şi dotările de stingere a
incendiilor sunt identificate corect şi rapid,
conform normativelor de acţionare.
3. Raportează pericolele care apar la 33.1. Pericolele potenţiale sunt identificate rapid şi
locurile de muncă. cu atenţie pe întreaga perioadă a desfăşurării
activităţii şi sunt raportate prompt persoanelor
abilitate, conform procedurilor specifice locului de
muncă.
3.2. Starea tehnică a echipamentelor de protecţie şi
de stingere a incendiilor este verificată periodic, în
conformitate cu normele specifice şi este raportată
persoanelor abilitate.
4.1. Accidentul apărut este semnalat prin
4. Aplică proceduri de urgenţă şi de contactarea cu promptitudine a persoanelor din
evacuare serviciile abilitate, conform procedurilor specifice.
4.2. Primul ajutor este acordat rapid şi corect în
conformitate cu tipul accidentului produs.
4.3. Măsurile de urgentă şi de evacuare sunt
aplicate rapid şi cu luciditate, în ordine, respectând
procedurile specifice locului de muncă.
4.4. Se utilizează echipamentul de intervenţie
conform normelor de protecţie şi igiena muncii, ca
şi a celor de PSI.

Pag. 12 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Gama de variabile

NTSM si PSI se refera la;


- norme generale
- norme departamentale
- norme specifice locului de munca

Mijloace PSI de primă intervenţie:


stingătoare cu CO2
stingătoare cu praf şi CO2

Tipuri de accidente:
-Electrocutare
-accidente mecanice (loviri, răniri, fracturi, arsuri, căderi de la înălţime, probleme respiratorii)

Măsurile de prim-ajutor: corespunzătoare tipurilor de accidente menţionate.

Echipament de protecţie:
- casca
- salopete
- palmare
- centuri de siguranţa
- antifoane
- măşti anti-praf

Sisteme de avertizare:
-luminoase
- sonore
-sisteme de comunicaţii
- panouri de avertizare

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- utilizarea sculelor, utilajelor şi echipamentelor din dotare în condiţii de securitate
- capacitatea de a identifica cu promptitudine sursele de pericol
- corectitudinea cu care aplică normele NTSM şi PSI
- aplicarea operativă a măsurilor de evacuare şi a măsurilor de prim- ajutor, în caz de
accidente

Cunoştinţe:
- NTSM şi PSI (generale, departamentale şi specifice locului de muncă)
- Regulamente de întreţinere şi exploatare a utilajelor şi echipamentelor
- Planul de evacuare

Pag. 13 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 7

Executarea lucrărilor de demolare a zidăriei


Descriere
Unitatea se referă la competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea activităţilor de
demolare manuală, de recuperare a materialelor de construcţie rezultate din demolări şi de
transport al materialelor, în interiorul şantierului, pe orizontală şi pe verticală.
Elemente de competenţă Criterii de realizare
1. Montează şi demontează schele 1.1. Montarea şi demontarea schelelor se face
simple de lemn şi metal urmărind avansarea frontului de lucru.
1.2. Montarea şi demontarea se realizează în
condiţii de siguranţă pentru toate persoanele
aflate în zona punctului de lucru.
2.Execută demolări cu mijloace 2.1. Foloseşte corect mijloace manuale simple /
manuale. mecanice, pentru demolări.
2.2. Aplică eficient procedee uzuale pentru
spargeri parţiale şi demolări de zidării.
2.3. Cărămizile / blocurile de zidărie întregi /
fracţiuni din acestea, rezultate din demolare,
sunt curăţate cu grijă, în vederea recuperării lor
spre a fi utilizate.
2.4. Cărămizile /blocurile de zidărie întregi sunt
tăiate şi cioplite cu atenţie, pentru a corespunde
calitativ scopurilor în care sunt utilizate.
3. Transportă materialele. 3.1. Utilizează mijloace simple de transport pe
orizontală şi pe verticală, cu respectarea NTSM.
3.2. Transportă şi depozitează materialele
recuperate, cu grijă şi atenţie , pentru a fi
conservată calitatea acestora.
3.3. Depozitează deşeurile rămase, în ordine şi
în locurile special amenajate.
Gama de variabile

Scule şi unelte specifice pentru lucrări de demolare şi pentru cioplirea blocurilor de zidărie:
- ciocan demolator
- ciocan de zidărie
- teslă
Mijloace de transport specifice pentru şantier, pentru transport pe verticală şi pe orizontală:
targa , roaba , scripeţi, jgheaburi de evacuare etc.

Scopurile în care pot fi utilizate materialele rezultate de la demolări:


-pentru realizarea legăturilor la colţuri, intersecţii şi ramificaţii
-pentru placare

Ghid pentru evaluare


La evaluare se va urmări:
- modul în care foloseşte uneltele manuale la executarea lucrărilor de demolare;
- modul în care foloseşte mijloacele de transport
- responsabilitatea cu care conservă calitatea blocurilor de zidărie recuperate.

Pag. 14 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 8

Executarea zidăriilor simple

Descriere
Unitatea se referă la executarea zidurilor din cărămizi sau alte tipuri de blocuri de construcţie,
aşezate în rânduri orizontale şi paralele.

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Execută zidărie simplă . 1.1. Pregăteşte şi prepară mortarul, conform reţetei.


1.2. Trasează aliniamente, măsoară şi marchează
goluri pentru uşi şi ferestre, conform planului de
execuţie.
1.3. Execută zidăria prin aşezarea corectă a
straturilor de mortar şi aşează blocurile de zidărie,
respectând modul de ţesere al acestora, grosimea
rosturilor orizontale şi verticale.
1.4. Verifică corectitudinea execuţiei, respectiv
planeitatea, orizontalitatea şi verticalitatea
suprafeţei.
1.5. Montează corect ghermele din lemn.

2. Foloseşte scule manuale obişnuite şi 2.1 Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă


utilaje simple sculele manuale.
2.2. Întreţine în bune condiţii, sculele din dotare.
2.3. Utilizează corect utilajele simple pentru
execuţia lucrărilor de zidărie.

3. Fixează corniere metalice de protecţie la 3.1. Identifică corect poziţia de montare a


colţurile zidăriilor . cornierelor metalice.
3.2. Fixează cornierele conform detaliilor de
execuţie.

Gama de variabile

Zidării simple reprezintă ziduri continue, fără goluri, cu rol de susţinere sau de
compartimentare (cămine, canale etc).

Scule manuale şi utilaje specifice lucrărilor de zidărie:


-ciocan de zidărie
-mistrie
-canciog
-dreptar
-lopata
-varniţa
-betoniera
-fir cu plumb

Pag. 15 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

-sfoara
-abstecuri
-scoabe
-mijloace de ridicat (scripeţi, vinclu)

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
-respectarea modului de ţesere a blocurilor de zidărie şi a rosturilor verticale şi orizontale
-modul de utilizare şi întreţinere a sculelor şi utilajelor
-modul de asigurare a calităţii lucrărilor efectuate
-aplicarea normelor de tehnica securităţii muncii la lucrările de zidărie executate

Cunoştinţele necesare se referă la:


-reţete de mortar
-interpretarea planului de execuţie pentru zidării simple
-proceduri de execuţie pentru zidării simple

Pag. 16 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 9

Executarea lucrărilor de zidărie


de complexitate medie

Descriere
Unitatea se referă la competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea zidurilor drepte,
portante, a pereţilor despărţitori şi a stâlpilor izolaţi

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Identifică în teren poziţia zidurilor. 1.1. Elementele simple sunt identificate corect prin
interpretarea atentă a desenelor de execuţie simplă.
1.2. Poziţia diferitelor ziduri de construit este
identificată cu exactitate, pe baza elementelor
constructive identificate.

2. Foloseşte unelte şi scule obişnuite 2.1. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă


manuale. uneltele şi sculele manuale.
2.2 Întreţine în bune condiţii sculele din dotare.

3. Trasează aliniamente drepte. 3.1. Trasarea se face conform planurilor de execuţie


şi metodelor de trasare.
3.2. Trasarea se realizează cu ajutorul
instrumentelor şi dispozitivelor specifice.

4. Marchează cotele de nivel. 4.1. Utilizează corect instrumente adecvate pentru


marcarea cotelor de nivel.
4.2. Cotele de nivel marcate se verifică cu atenţie.

5. Execută zidăria propriu-zisă 5.1. Taie şi ciopleşte cu exactitate cărămizile /


piatra / blocurile de zidărie necesare, pentru
realizarea legăturilor la colţuri, intersecţii şi
ramificaţii.
5.2. Aşează mortarul şi blocurile de zidărie,
respectând modul de ţesere al acestora.
5.3 Rostuieşte cu atenţie zidăria lucrată aparent.

6. Verifică corectitudinea execuţiei 6.1. Verifică orizontalitatea, verticalitatea şi


planeitatea suprafeţelor, prin utilizarea corectă a
instrumentelor şi dispozitivelor de măsurare
specifice.
6.2. Verificarea se realizează periodic, pe tot
parcursul executării lucrării.

Pag. 17 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Gama de variabile

Instrumente de marcare a cotelor de nivel: furtun de nivel, dreptar, metru liniar, creion, creta,
nivela cu bula de aer

Instrumente şi dispozitive de trasare a aliniamentelor: sfoara de trasat, metrul liniar, dreptar,


echer, ruleta, borne de marcaj, var praf, creta

Scule şi echipamente pentru execuţia lucrărilor de zidărie: mistrie, canciog, rostuitoare, ciocan
de zidărie, boloboc.

Întreţinerea sculelor din dotare presupune curăţarea acestora de praf, moloz, mortar si
depozitarea in locuri ferite de umezeala, amenajate astfel încât sa nu se deformeze sau să se
decalibreze in timpul depozitarii.

Procedura de efectuare a lucrării de zidărie respectă:


-grosimea rosturilor orizontale şi verticale
-sistemul de legătură a rosturilor

Instrumente de verificare a orizontalităţii, verticalităţii şi planeităţii suprafeţelor: fir cu plumb,


dreptar, boloboc

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- corectitudinea trasării zidurilor
- corectitudinea lucrărilor executate, în raport cu planurile de execuţie
- responsabilitatea cu care efectuează verificările pe tot parcursul execuţiei lucrării

Cunoştinţele necesare se referă la:


- noţiuni elementare de interpretare a desenului de execuţie
- metode de trasare
- proceduri de execuţie a zidăriei de complexitate medie

Pag. 18 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 10

Executarea lucrărilor de zidărie de mare complexitate

Descriere
Această unitate se referă la executarea zidurilor armate, a zidurilor de faţadă, cu detalii
deosebite de arhitectură, a zidurilor drepte sau curbe lucrate aparent şi a zidurilor speciale

Elemente de competenţă Criterii de realizare

1. Identifică în teren poziţia elementelor 1.1. Elementele constructive sunt identificate corect
constructive prin interpretarea atentă a desenului tehnic de
execuţie şi a simbolurilor caracteristice lucrărilor de
construcţii.
1.2. Poziţia lucrărilor de zidărie de efectuat este
identificată cu exactitate, pe baza elementelor
constructive identificate.

2. Foloseşte unelte şi scule manuale 2.1. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă


obişnuite. uneltele şi sculele manuale .
2.2. Întreţine în bune condiţii sculele din dotare.

3. Trasează aliniamente drepte, unghiuri, 3.1. Trasarea se face conform planurilor de execuţie
elemente geometrice. şi a metodelor de trasare.
3.2. Trasarea se face cu ajutorul instrumentelor
adecvate .

4. Execută lucrarea de zidărie de 4.1. Aşează mortarul şi blocurile de zidărie,


complexitate medie. respectând modul de ţesere al acestora şi grosimea
rosturilor orizontale şi verticale.
4.2. Plasează detaliile de arhitectură cu exactitate,
conform specificaţiilor din proiect.
4.3. Aşează cărămizile şi blocurile de zidărie cu
atenţie deosebită, după tipar şi reguli specifice, în
vederea realizării bolţilor şi cintrelor.

5. Verifică lucrarea executată. 5.1.Verifică orizontalitatea, verticalitatea şi


planeitatea suprafeţelor prin utilizarea corectă a
instrumentelor şi dispozitivelor de măsurare
specifice.
6.2. Verificarea se realizează periodic, pe tot
parcursul executării lucrărilor.

Gama de variabile

Unelte şi scule manuale: canciog, mistrie, rostuitoare, ciocan de zidarie, boloboc, scoabe,
sfoara, abstecuri, dreptar

Pag. 19 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Întreţinerea sculelor din dotare presupune curăţarea acestora de praf, moloz, mortar şi
depozitarea în locuri ferite de umezeală, amenajate astfel încât să nu se deformeze sau să se
decalibreze în timpul depozitării.

Instrumente şi dispozitive de măsurare şi trasare specifice lucrărilor de construcţii: fir cu


plumb, boloboc, sfoară de trasat, dreptar, echer, metru liniar, ruletă, furtun de nivel etc.

Elementele constructive de mare complexitate:


-ziduri armate
-ziduri de faţade cu detalii deosebite de arhitectură
-zidurilor drepte lucrate aparent
-detalii de execuţie
-ziduri curbe lucrate aparent
-ziduri cu stâlpi şi centuri de beton armat monolit
-zidărie pe romanate sau cintre de lemn (cofraje complexe pentru arce, bolţi, cupole)
-bolţi, arce, cupole,
-ziduri mixte din cărămidă şi beton simplu la pereţi exteriori ai subsolurilor

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
-capacitatea de interpretare a desenului tehnic şi corectitudinea la identificarea detaliilor
constructive
-responsabilitatea cu care realizează lucrările de mare complexitate
-corectitudinea lucrărilor executate, în raport cu planurile de execuţie şi cerinţele de calitate
-responsabilitatea cu care efectuează verificările lucrărilor executate
-modul de întreţinere şi exploatare a sculelor, uneltelor şi utilajelor din dotare.

Cunoştinţele necesare se referă la:


- desen tehnic de execuţie şi simboluri caracteristice lucrărilor de construcţii
- metode de trasare
- noţiuni aplicate de geometrie plană şi în spaţiu (corpuri geometrice)

Pag. 20 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 11

Executarea tencuielilor brute


Descriere
Unitatea descrie competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea tencuielilor pe suprafeţe
orizontale sau verticale, aplicate manual sau mecanizat.

Elemente de competenţă Criterii de realizare


1. Pregăteşte lucrarea de tencuire. 1.1. Verifică din punct de vedere al abaterilor
admisibile suprafeţele verticale şi orizontale, ce
urmează a fi tencuite şi le pregăteşte pentru acest
scop.
1.2 Montează şi demontează corespunzător schelele
pe capre sau pe popi extensibili de inventar.
1.3. Dozează corect mortarele obişnuite pentru
executarea tencuielilor.
2. Execută tencuieli brute. 2.1. Aplică cu discernământ procedeele de execuţie a
tencuielilor brute.
2.2. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă
sculele manuale.
2.2. Întreţine în bune condiţii sculele din dotare.
2.4. Tencuiala brută este executată cu atenţie, uniform
pe toată suprafaţa.
3. Verifică calitatea lucrărilor executate . 3.1. Urmăreşte cu atenţie realizarea unor suprafeţe
plane, verticale şi orizontale, acoperite uniform şi
integral cu mortar.
3.2. Aplică procedee şi metode adecvate de remediere
a tencuielilor brute.

Gama de variabile

Tencuielile pot fi din: mortar de var, de ciment, sau de ciment-var.

Tencuieli brute: tencuieli nefinisate aplicate pe zidărie simplă, neprelucrată.

Dozarea mortarelor obişnuite presupune respectarea reţetelor din proiect.

Scule utilizate la tencuieli: mistrie, canciog, drişca, mahala, dreptar

Întreţinerea sculelor presupune curăţarea acestora de mortar şi praf, depozitarea acestora în


locuri uscate şi ungerea cu ulei de in atunci când se păstrează o perioada mai lungă de timp fără
a fi folosite.

Procedee şi metode de remediere presupun izolarea zonei cu defecţiuni, îndepărtarea tencuielii


defecte şi re-aplicarea tencuielii în mod corespunzător

Pag. 21 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- efectuarea corectă a dozajelor pentru mortare obişnuite
- capacitatea de a utiliza cu eficienţă uneltele din dotare
- responsabilitatea cu care verifică calitatea lucrării executate

Cunoştinţele necesare se referă la:


- Procedee de execuţie a tencuielilor brute
- Metode de dozare a mortarelor obişnuite
- Procedeele şi metodele specifice de verificare şi de remediere a tencuielilor brute

Pag. 22 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 12

Executarea tencuielilor simple

Descriere:
Unitatea descrie competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea tencuielilor pe suprafeţe
orizontale sau verticale, aplicate manual sau mecanizat.

Elemente de competenţă Criterii de realizare


1. Foloseşte scule manuale obişnuite sau 1.1. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă
utilaje simple. sculele manuale şi utilajele din dotare.
1.2. Curăţă şi întreţine permanent sculele manuale şi
utilajele din dotare .

2. Prepară mortare obişnuite şi speciale. 2.1. Prepararea mortarelor ţine seama de indicaţiile
din proiectul de execuţie şi de cele primite de la şeful
de echipă.
2.2. Prepararea mortarelor se efectuează manual sau
mecanizat, respectând dozajul din reţetă.
2.3. Materialele utilizate sunt examinate cu atenţie din
punct de vedere calitativ.

3. Pregăteşte stratul suport pentru 3.1. Verifică cu atenţie planeitatea şi verticalitatea


tencuieli interioare pe suprafeţe deja suportului tencuielii.
punctate . 3.2 Aplică şpriţul manual sau mecanizat pe
suprafeţele de zidărie / beton.
3.4. Aplică grundul manual / mecanizat, pe suprafeţe
plane / curbe.
3.5. Nivelează cu atenţie suprafeţele suport executate.
3.6. Aplică corect şmirul pe rabiţ, la pereţi şi tavane.

4. Prelucrează suprafeţele suport ale 4.1. Curăţă şi freacă tencuielile executate din piatră
tencuielilor. artificială.
4.2. Buciardează corect tencuielile din piatră
artificială, în câmp / în asize .

5. Verifică calitatea lucrărilor executate. 5.1. Urmăreşte cu atenţie realizarea unei suprafeţe
netede a tencuielii.
5.2. Remedierea lucrărilor de tencuire
necorespunzătoare se realizează cu responsabilitate,
ori de câte ori este necesar.

Gama de variabile

Tipuri de mortare pentru tencuieli simple: mortar de var, mortar de ciment, mortar de var-
ciment.

Scule şi mijloace mecanice pentru prepararea mortarelor: varniţa, lopata, betoniera

Pag. 23 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Scule şi mijloace mecanice pentru aplicarea tencuielilor: canciog, mistrie, drişca, mahala,
maşina de tencuit, ciocan de buciardat etc.

Mortare obişnuite şi speciale:


-terasit
-dolomit
-piatră artificială

Materiale utilizate la prepararea mortarelor obişnuite şi speciale: var, ciment, ipsos,


agregate(1..7) mm, etc.

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- corectitudinea la prepararea mortarelor de tencuială, prin efectuarea corectă a
dozajelor pentru mortare
- profesionalismul la aplicarea mortarelor simple manual şi mecanizat
- responsabilitatea la prelucrarea corespunzătoare a suprafeţelor suport pentru
tencuieli
- Capacitatea de apreciere corectă a calităţii lucrărilor efectuate

Cunoştinţele necesare se referă la:


- Procedee de execuţie a tencuielilor simple şi de prelucrare a suprafeţelor suport ale
tencuielilor
- Metode de dozare a mortarelor obişnuite şi speciale
- Standarde de calitate a materialelor folosite la prepararea mortarelor
- Procedee şi metode specifice de verificare a calităţii tencuielilor simple

Pag. 24 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 13

Executarea tencuielilor de complexitate medie

Descriere:
Unitatea descrie competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea tencuielilor în mai multe
straturi, pe pereţi şi tavane de zidărie sau beton, aplicate manual sau mecanizat.

Elemente de competenţă Criterii de realizare


1. Foloseşte scule obişnuite manuale. 1.1. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă
sculele manuale din dotare .
1.2 Întreţine în bune condiţii sculele din dotare.

2. Trasează suprafeţele ce urmează a fi 2.1. Execută cu atenţie stratul de şpriţ.


tencuite . 2.2. Punctează cu exactitate mortarul, pe suprafeţele
ce urmează a fi tencuite.
2.3. Execută lucrări pregătitoare, corespunzătoare
complexităţii lucrării de tencuire.

3. Execută tencuiala. 3.1. Aplică grundul cu conştiinciozitate, pe toată


suprafaţa.
3.2. Aplică manual stratul vizibil de tinci / scliviseală
în mod continuu şi suficient de neted.
3.3. Execută corect gletul la pereţi şi tavane, folosind
scule corespunzătoare.
3.4. Desenează cu responsabilitate asizele la tencuieli
în piatră artificială.
3.5. Aplică mecanizat grundul la tavane şi pereţi,
folosind corect utilajul specific.
3.6. Aplică cu atenţie şmirul pe rabiţ la pereţi şi
tavane / pe suprafeţe plane sau curbe.

4. Prelucrează şi / sau repară faţa văzută 4.1. Raşchetează conştiincios tencuielile în piatră
a tencuielilor exterioare . artificială.
4.2. Execută cu promptitudine eventuale reparaţii la
tencuielile drişcuite, la pereţi şi tavane.

5. Verifică calitatea lucrărilor executate . 5.1. Urmăreşte cu atenţie realizarea unei suprafeţe
netede a tencuielii.
5.2. Remedierea lucrărilor de tencuire
necorespunzătoare se realizează cu responsabilitate,
ori de câte ori este necesar.

Gama de variabile

Tencuielile se aplică direct pe perete, pe suprafaţă pregătită în prealabil, sau pe plasă de rabiţ.

Tipuri de mortare pentru tencuieli: mortar de var, mortar de ciment, mortar de var-ciment

Pag. 25 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

Scule şi mijloace mecanice pentru aplicarea tencuielilor: canciog, mistrie, drişca, mahala, fier
de glet, maşina de tencuit maşina de raşchetat

Lucrări pregătitoare pentru lucrări de complexitate medie:


-aplicare de stâlpişori martori pentru pereţi
-montare şipci orizontale de nivel
- montare martori din ipsos între care se execută fâşii de mortar- pentru tavane.

Ghid pentru evaluare


La evaluare se va urmări:
- profesionalismul la executarea lucrărilor de tencuire de complexitate medie
- responsabilitatea la prelucrarea corespunzătoare a suprafeţelor suport pentru
tencuieli
- capacitatea de apreciere corectă a calităţii lucrărilor efectuate

Cunoştinţele necesare se referă la:


- Procedee de realizare a lucrărilor de tencuire de complexitate medie
- Standarde de calitate pentru lucrări de tencuire de complexitate medie
- Procedeele şi metodele specifice de verificare a tencuielilor de complexitate medie

Pag. 26 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

UNITATEA 14

Executarea tencuielilor de mare complexitate

Descriere
Unitatea descrie competenţa zidarului, pietrar, tencuitor la executarea tencuielilor în mai multe
straturi, pe pereţi şi tavane de zidărie sau beton, care pot fi supuse agresiunii factorilor externi,
şi a tencuielilor sclivisite.
Tencuielile sunt aplicate manual sau mecanizat. Suprafeţele de aplicare pot fi drepte curbe, sau
cu profil complex.

Elemente de competenţă Criterii de realizare


1. Foloseşte scule şi dispozitive manuale. 1.1. Utilizează corect şi în condiţii de siguranţă
sculele şi dispozitivele manuale din dotare.
1.2. Întreţine în bune condiţii sculele din dotare.

2. Prepară mortare speciale . 2.1. Prepararea mortarelor ţine seama de indicaţiile


din proiectul de execuţie şi de cele primite de la şeful
de echipă.
2.2. Prepararea mortarelor se efectuează manual sau
mecanizat, respectând dozajul din reţetă.
2.3. Materialele utilizate sunt examinate cu atenţie din
punct de vedere calitativ.

3. Pregăteşte frontul de lucru pentru 3.1. Frontul de lucru este localizat cu exactitate, pe
tencuieli speciale baza planurilor de execuţie.
3.2. Confecţionează şabloane corespunzătoare pentru
finisarea suprafeţelor drepte sau curbe / profiluri
trase.
3.3. Trasează cu exactitate suprafeţele ce urmează a fi
tencuite.

4. Execută finisaje speciale pe faţa 4.1. Execută corect tencuieli drişcuite pe suprafeţe /
văzută a tencuielii / pe suprafeţe cu aplicate pe rabiţ şi elemente deosebite, conform
probleme deosebite şi profiluri trase proiectului / comenzii.
4.2. Execută cu profesionalism tencuieli sclivisite la
elemente cu suprafeţe mari.
4.3 Execută tencuieli drişcuite la pereţi şi tavane
aplicate pe plăci de diverse compoziţii în suprafeţe
plane, conform proiectului.
4.4 Execută cu discernământ profiluri trase, conform
proiectului / comenzii.
4.5. Finisajele speciale sunt executate cu
profesionalism şi responsabilitate, în funcţie de
cerinţele proiectului / comenzii.

5. Verifică calitatea lucrărilor speciale 5.1. Urmăreşte cu atenţie realizarea unei suprafeţe
executate . netede a tencuielii.
5.2. Calitatea lucrărilor speciale de tencuire este

Pag. 27 / 28
Zidar, pietrar, tencuitor - 14 unităţi

verificată cu responsabilitate, pe baza cerinţelor


proiectului / comenzii.

Gama de variabile

Tipuri de mortare pentru tencuieli: mortar de var, mortar de var-ciment, mortar de ciment,
mortare cu compoziţie specială pentru protejat pereţii supuşi agresiunilor chimice, diverse
gleturi.

Tipuri de mortare speciale: mortar cu griş de marmură, mortar cu griş de dolomit

Unelte, scule şi mijloace mecanice pentru prepararea mortarelor de tencuieli: varniţa,


betonieră, lopata, şapa de var.
Unelte, scule si mijloace mecanice pentru tencuieli speciale: canciog, mistrie, raşcheta cu dinţi
,perie de sarma, dispozitiv special de stropit, buceardă, perii, mături

Diverse suprafeţe de tencuit pot fi: plane, curbe, din zidărie sau beton, pe rabiţ

Suprafeţe şi elemente deosebite:


tavane curbe, sheduri curbe, bolţi, arce, cupole, stâlpi rotunzi etc
Plăcile pot avea diverse compoziţii: stabilit, plută sau pe şmir de rabiţ etc.
Profilurile trase pot fi:
-Simple: la ancadramente, brâuri, solbancuri etc.
-Cu forme speciale: cornişe , ancadramente , brâuri etc. (la elemente de faţadă)

Finisajele speciale se referă la:


- tencuieli interioare şi exterioare la suprafeţe împărţite în asize
- tencuieli exterioare din materiale speciale: dolomit, terasit, praf de piatră
- tencuieli antiacide în 3-5 straturi

Ghid pentru evaluare

La evaluare se va urmări:
- corectitudinea şi profesionalismul la aplicarea manuală şi mecanizată a mortarelor
pentru finisaje speciale
- efectuarea corectă a dozajelor pentru mortare de tencuială
- discernământul şi responsabilitatea la executarea lucrărilor de finisaj special şi la
verificarea calităţii acestora

-Cunoştinţele necesare se referă la:


- reţete pentru diferite tipuri de mortare de tencuiala (dozaje)
- metode de aplicare a mortarelor în funcţie de specificitatea suprafeţei şi
complexitatea proiectului / comenzii
- standarde calitate pentru materiale şi tencuieli speciale
- modul de întreţinere si exploatare a uneltelor şi sculelor din dotare.

Pag. 28 / 28

S-ar putea să vă placă și