Sunteți pe pagina 1din 3

CONSEMNUL PARTICULAR

Consemnul particular al postului defineşte totalitatea îndatoririlor, sarcinilor, obligaţiilor


specifice fiecărui post în parte, prevăzute în planul de pază şi pe care agentul de pază are obligaţia
să le îndeplinească în timpul serviciului.
Consemnul particular precizează obligaţiile personalului de pază, punctele vulnerabile din
zona postului şi aspectele operaţionale aferente activităţii de pază într-un anume post.
Consemnul particular este întocmit cu acordul Beneficiarului şi conţine toate obligaţiile
personalului de pază pe timpul desfăşurării activităţii într-o anumită funcţie.
Agenţii de pază vor semna despre luarea la cunoştinţă şi însuşirea prevederilor acestui
consemn. Orice încălcare a consemnului particular constituie contravenţie sau abatere disciplinară,
în funcţie de calitatea pe care o are cel care constată fapta.
Un exemplar al consemnului particular trebuie să se afle alături de celelalte documente cu
care operează agentul de pază, care are obligaţia să-l citească şi să şi-l însuşească.
Consemnul particular al activităţii agentului de pază din postul de pază, supraveghere,
patrulă pedestră
La intrarea în serviciu:
1. Agentul de pază trebuie să se prezinte la obiectiv cu 15 minute înainte de intrarea în serviciu
fără a avea asupra sa telefon mobil personal, odihnit, fără a se afla sub influenţa alcoolului, a
produselor sau a substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare, astfel
încât să poată executa sarcinile de serviciu în bune condiţii;
2. Agentul de pază este obligat să se informeze de la agentul pe care îl schimbă asupra
modului în care s-a executat serviciul, asupra evenimentelor care au avut loc, asupra
problemelor care nu au fost soluţionate şi cu privire la dispoziţiile noi care au fost transmise
de către supervizor sau de către reprezentantul desemnat al Beneficiarului. În cazul în care
reprezentantul desemnat al Beneficiarului stabileşte noi sarcini pentru agentul de pază,
acesta este obligat să informeze imediat şeful de tură sau de obiectiv şi numai după ce obţine
aprobarea acestuia va trece la executare;
3. Agentul de pază are obligaţia ca înainte de intrarea în serviciu să revadă atribuţiile de
serviciu, pe cele privind protecţia muncii precum şi pe cele referitoare la prevenirea şi
stingerea incendiilor. Acest lucru se realizează prin recitirea consemnului particular al
postului, a procedurilor specifice de lucru şi a documentaţiei privind securitatea muncii şi
stingerea incendiilor;
4. Agentul de pază trebuie să ia în primire documentele şi materialele postului prin
vizualizarea fiecărui document în parte precum şi să verifice fiecare dintre elementele de
dotare a postului cu privire la care trebuie să se convingă dacă există sau nu şi în ce stare se
află;
5. Agentul de pază verifică starea sistemului de împrejmuire a obiectivului, starea porţilor de
acces precum şi a sistemului de iluminare perimetrală şi din curtea obiectivului;
6. Agentul de pază ia în primire clădirile şi uşile acestora prin verificarea la exterior.
Verificarea presupune să se urmărească starea gemurilor ferestrelor şi uşilor de exterior,
dacă uşile şi ferestrele sunt asigurate şi încuiate, dacă încuietorile, lacătele şi sistemele de
fixare ale acestora sun intacte şi eficiente;
7. Agentul de pază verifică dacă mijloacele de intervenţie PSI sunt situate în locurile special
destinate şi dacă starea lor este propice utilizării în caz de necesitate;
8. Agentul de pază verifică locurile vulnerabile la producerea de incendii, explozii, pe cele în
care se află substanţe inflamabile precum şi dacă există defecţiuni vizibile la reţeaua
electrică sau de alimentare cu apă. În cazul în care constată că există locuri în care se produc
Această documentaţie a fost întocmită de SC SECURITAS SERVICES ROMÂNIA, fiind destinată în exclusivitate 1
activităţii de pregătire a angajaţilor. Multiplicarea sub orice formă sau utilizarea acestei documentaţii în alte
scopuri fără acordul prealabil al emitentului este strict interzisă!
scurtcircuite sau pierderi ale reţelei de alimentare cu apă, agentul trebuie să informeze
imediat reprezentantul desemnat al Beneficiarului iar dacă acest lucru nu este posibil,
trebuie să informeze dispeceratul local Securitas;
9. Agentul de pază ia legătura cu persoana desemnată de către Beneficiar, dacă acesta este
prezent în obiectiv şi se informează cu privire la problemele pe care trebuie să le urmărească
în mod deosebit în timpul serviciului;
10. Agentul de pază comunică dispeceratului local Securitas despre intrarea în serviciu şi
situaţia existentă la obiectiv. Totodată, dacă reprezentantul desemnat al Beneficiarului este
prezent în obiectiv îi comunică acestuia despre aspectele constatate la intrarea în serviciu şi
solicită remedierea aspectelor ce ţin de competenţa sa;
11. Agentul de pază semnează procesul verbal de luare în primire a serviciului care trebuie să
fie întocmit de către agentul de pază care iese din serviciu, dacă serviciul se realizează pe
ture;
În timpul executării serviciului:
1. Pe tot parcursul executării serviciului agentul de pază se comportă politicos dar ferm în
relaţiile cu toate persoanele cu care intră în contact şi menţine în permanenţă libere căile de
acces pentru situaţii de urgenţă;
2. Agentul de pază permite accesul în obiectiv numai persoanelor şi autovehiculelor care sunt
înscrise în tabelul de acces pus la dispoziţie de către reprezentantul desemnat al
Beneficiarului;
3. În situaţia în care vreun autovehicul dintre cele care au dreptul să pătrundă în obiectiv intră
în incintă, agentul de pază îl verifică la intrare şi la ieşire urmărind ca din interiorul
obiectivului să nu fie scoase alte bunuri decât cele înscrise în documentele de transport (bon
de comandă sau bon de transport).
4. Dacă în obiectiv există bunuri de dimensiuni mici şi de valoare şi dacă agentul de pază are
suspiciuni că astfel de bunuri se află asupra vreunei persoane care intenţionează să iasă din
obiectiv, atunci agentul trebuie să efectueze controlul corporal şi al vestimentaţiei acelei
persoane precum şi controlul bagajelor acesteia, respectând procedurile specifice acestor
activităţi;
5. Orice persoană sau autovehicul care intră sau iese în / din obiectiv trebuie înscrise în
registrele de evidenţă special destinate acestor activităţi;
6. Agentul de pază intervine imediat, folosind mijloacele şi procedeele legale, în mod
progresiv şi în funcţie de situaţia creată, pentru a evita desfăşurarea de acţiuni cauzatoare de
pagube sau care pot afecta integritatea persoanelor sau a bunurilor Beneficiarului (furt, atac
asupra persoanelor, atac asupra imobilelor);
7. Agentul de pază are obligaţia să consemneze în registrele operative toate evenimentele
petrecute precum şi dispoziţiile primite de la şeful de tură ori de obiectiv sau solicitările
efectuate de către responsabilul desemnat al Beneficiarului;
8. Agentul de pază are obligaţia să respecte cu stricteţe regulile de protecţie a muncii şi pe cele
de prevenire şi stingere a incendiilor şi trebuie să pretindă acelaşi comportament tuturor
persoanelor aflate în incinta obiectivului;
9. Agentul de pază nu părăseşte postul fără a fi înlocuit;
10. Îi este interzis agentului de pază să divulge informaţii referitoare la activitatea persoanelor
care fac parte din conducerea Beneficiarului sau asupra sistemului de pază;
11. În timpul executării serviciului agentul de pază poartă uniforma şi dotările aferente nu
consumă alcool, produse ori substanţe stupefiante sau medicamente cu efecte similare şi nu
intră în relaţii cu persoane care desfăşoară activităţi ilicite;
12. În cazul producerii unor evenimente agentul de pază raportează şefului de tură sau de
obiectiv, ia măsurile ce se impun pentru soluţionare după care înscrie evenimentul în
„Registrul de evenimente”;
13. Dacă în timpul serviciului de pază se produc evenimente care au ca rezultat accidentarea
unor persoane, sau producerea de pagube materiale care ar implica răspunderea societăţii de
Această documentaţie a fost întocmită de SC SECURITAS SERVICES ROMÂNIA, fiind destinată în exclusivitate 2
activităţii de pregătire a angajaţilor. Multiplicarea sub orice formă sau utilizarea acestei documentaţii în alte
scopuri fără acordul prealabil al emitentului este strict interzisă!
pază agentul de pază informează imediat şeful de tură sau de obiectiv, începe cercetările
preliminare şi conservă probele;
14. În cazul în care agentului de pază îi sunt predate în mod direct în pază materiale sau
produse situate înafara clădirilor sau spaţiilor închise, acesta încheie proces verbal de
predare/primire şi le predă în aceleaşi condiţii;
15. La intervale de timp ce sunt stabilite prin grafic de patrulare, agentul de pază are obligaţia să
parcurgă traseul de patrulare trecând prin punctele obligatorii de trecere şi completând
formularul checklist.
La terminarea programului de lucru:
1. Agentul de pază completează registrele operative cu toate datele solicitate şi le predă
schimbului;
2. Informează telefonic (folosind telefonul de serviciu) sau prin intermediul staţiei radio,
dispeceratul local Securitas că a terminat serviciul;
3. Întocmeşte procesul verbal de predare – primire a serviciului;
4. Informează pe agentul care intră în serviciu, asupra problemelor apărute, modul lor de
soluţionare, insistând asupra celor care au influenţă directă asupra modului de organizare şi
desfăşurare a serviciului;
5. Nu părăseşte postul până nu sunt soluţionate toate problemele apărute cu prilejul predării
serviciului.

INTOCMIT
Training Manager
Florin Biter

Această documentaţie a fost întocmită de SC SECURITAS SERVICES ROMÂNIA, fiind destinată în exclusivitate 3
activităţii de pregătire a angajaţilor. Multiplicarea sub orice formă sau utilizarea acestei documentaţii în alte
scopuri fără acordul prealabil al emitentului este strict interzisă!

S-ar putea să vă placă și