Sunteți pe pagina 1din 7

12. Aprovizionarea presupune

a) Comenzile sa conț ină produse care îndeplinesc specifica țiile corespunzătoare;

b) Să plăteasca preț uri corespunzătoare;

c) Comanda să conț ină cantităț ile de produse ș i termene de aprovizionare corespunzătoare;

d) Actualizarea informaț iilor legate de furnizor astfel încăt comanda să con țină date reale;

e) Produsele comandate să se obț ină în timp util;

f) Înregistrarea comenzilor aprobate complet și corect;

g) Prevenirea lansării comenzilor neaprobate.

Identificaț i și enumera ț i riscurile posibile ce pot sa apară și definiț i proceduri de control intern care pot diminua apari ția riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE

PROCEDURI DE CONTROL INTERN

a) specifica țiile să fie necorespunzătoare

Revizuirea specificaț iilor existente de către personalul tehnic.

Monitorizarea

problemelor de produc ție legate

de specifica țiile materialelor folosite. Specifica țiile trebuie să cuprindă date ale perioadei curente ,comenzi rapide, stoc corespunzător, preț ul materialului. Comunicarea specifica țiilor de producț ie departamentului de aprovizionare. Revizuirea corespunzătoare ș i aprobarea contractelor și comenzilor.

b) informa ții incomplete legate de pre ț

Ob ț inerea de oferte competitive pentru fiecare aprovizionare periodică. Volumul produc ției aprovizionată să fie

determinată prin analiza indicatorului de utilizare

a

unor materiale similare

Revizuirea corespunzătoare a comenzilor de aprovizionare. Monitorizarea variantelor de pre ț, amănunț it.

c) informa ție indisponibilă sau incorectă legată

Men ț inerea unor date corecte în eviden ț a stocurilor. Corelarea programării produc ției cu informaț iile

legate de stoc ș i cerinț ele legate de termenele de livrare din comenzi Revizuirea corespunzatoare

de nivelul stocului sau nivelul producției

comenzilor de aprovizionare Folosirea previziunii

a

d) informaț iile dintro comandă sunt neclare

Emiterea de copii ale comenzilor emise personalului corespunzător. Prenumerotarea comenzilor Verificarea periodică a intrarilor în sistem.

Comenzile nu sunt introduse în sistem în timp util

1

 

Investigarea intrărilor de date

e)

Informa ție indisponibilă sau incorectă a

Specificarea modului de transport și a datei de livrare în comanda de aprovizionare Prenumerotarea comenzilor de aprovizionare Corelarea informa ț iei produc ției recepț ionate și informa țiile legate de comenzi date Urmărirea comenzilor neonorate de furnizor

produselor comandate și neprimite

f)

Comenzile date pot fi pierdute

Prenumerotarea și înregistrarea corectă a comenzilor

c)

Proceduri inadecvate de prevenire a

Proceduri de aprobare a comenzilor Desemnarea de personal autorizat care să aprobe comenzile Men ținerea unei securităț i a comenzilor de aprovizionare

utilizării neautorizate

14. Receptia presupune:

a) Asigurarea ca se primesc numai materiale comandate;

b) Asigurarea ca se primesc numai materiale de calitatea specificata in ordinele de achizitii;

c) Asigurarea ca toate materialele receptionate si transmise la alte departamente sunt corect

inregistrate;

d) Protejarea materialelor primate;

e) Asigurarea ca informatiile privitoare la facturile de cumparare, stoc si dispozitiile de achizitie

sunt consecvente;

f) Returnarea prompte a materialelor necorespunzatoare;

g) Documentarea completa si corecta a tuturor transferurilor catre deposit si de la deposit;

h) Existenta cererilor de transfer in productie si onorarea acestora la timp;

i) Conditii de munca sigure si depozitarea corespunzatoare a materialelor periculoase.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

Riscurile posibile ce pot sa apara, sunt riscuri legate de natura operatiilor tratate. Conturile anuale reflecta operatiile tratate de catre intreprindere. Datele punctuale prezentate din contabilitate sunt purtatoare de riscuri particulare. Datele punctuale sunt complementare celor repetitive dar sunt puse in evidenta la intervale de timp mai mult sau mai putin regulate, ca de exemplu la inventare fizice, evaluare la sfarsitul exercitiului. Aceste sunt purtatoare de riscuri semnificative atunci cand descoperirea lor nu este facuta la timp si deci este necesar ca auditorul sa le cunoasca din timp pentru a-si organiza controalele din timp.

2

RISCURI POSIBILE

PROCEDURI DE CONTROL INTERN

Informatiile legate de ordinele de cumparare sunt indisponibile departamentului de receptie.

Transmiterea ordinelor de achizitie depart.de receptie pentru a se putea compara din punct de vedere cantitativ si valoric materialele primite cu cele comandate Verificarea facturilor primite cu ordinele de achizitie

Specificatiile cuprinse in ordinele de achizitie nu sunt clare

Inspectarea materialelor primite pentru a se constata ca indeplinesc cerintele de calitate dorite Monitorizarea permanenta a eventualelor probleme de productie aparute ca urmare a prelucrarii unor materiale a caror calitate este sub standard

Riscul netestarii materialelor primite cu specificatii ce se regasesc in ordinele de achizitii.

Existenta unor proceduri de testare a materialelor primite

Risc de neintocmire a acestor documente De pierdere a acestor documente Diferente intre evidenta receptionerului si a gestionarului Risc de supraincarcare cu responsabilitati a unui singur angajat. Risc de sub,supra- evaluare a stocului

Proceduri de implemenare a acestordocumente la cele doua nivele Prenumerotare a acestor documente Reconciliere periodica a celor două documente cu ordinele de achizitie si facturile primite Numirea unor persoane autorizate pentru aceste nivele

Protejare fizica inadecvata a bunurilor primite

Asigurarea protectei materialelor primite Luarea la cunostiinta a coditiilor de stocare pentru fiecare categorie de materiale

Risc de inregistrare distorsionata a informatiilor

Reconcilierea periodica(ex.: la fiecare aprovizionare) a facturii de cumparare cu ordinele de achizitie si stocul.

Verificare inadecvata sau neefectuata la timp a materialelor primite

Mentinerea si controlul periodic asupra procedurilor de testare a materialelor primite.

Risc de neinregistrare sau inregistrare incorecta si sau incompleta

Existenta documentatiilor de transfer; toate materialele ce se transfera sa fieinsotite de o asemenea documentatie; verificarea la primire in depozit a documentatiei cu materialele primite. Prenumerotarea acestor documente.

Risc de pierdere a documentatiei de transfer

3

 

Investigarea numerelor lipsa Numararea periodica a materialelor si compararea acestora cu necesarul normal ce ar trebui sa existe in depozit la un anumit moment dat

Inexistenta sau folosirea inadecvata a procedurilor de transfer in productie a materialelor Risc de pierdere a acestor cereri de transfer Existenta de materiale transferate fara acte

Transferul materialelor in productie doar pe baza unor cereri de tranfer aprobate Prenumerotarea acestor documente Verificare in cadrul dep. de productie ca toate materialele receptionate sunt in conforitate cu cererile de transfer.

Nerespectarea unor astfel de conditii

Crearea si respectarea unor proceduri de protectie a muncii in conformitatea cu legislatia in vigoare Existenta unor proceduri precise legate de pastrarea materialelor periculoase

.

15. Activitatea de vinzare , la nivelul unei entitati, presupune:

a) Implementarea strategiilor de marketing;

b) Atingerea sau depasirea vinzarilor intr-o maniera eficienta;

c) Predarea in timp util a comenzilor de la clienti departamentului care se ocupa cu

prelucrarea lor.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

REZOLVARE:

Vânzarea, ca activitate cu con ținut problematic complex prin intermediul tehnicilor și modalită ților specifice, are drept scop fructificarea cu maximum de eficiență a rezultatelor produc ției, trecerea acesteia în consumul final în cel mai scurt timp posibil, contribuind astfel la valorificarea întregului poten țial tehnico-productiv de care dispune firma în permanenta misiune de a oferi cumpărătorului marfă de calitate, la termenele și în condiț iile solicitate ș i nu în ultimul rînd asigură un cî ș tig real cel puț in pe măsura eforturilor.

Vânzarea produselor se poate face:

-pe bază de contract comercial încheiat anticipat la cererea clientului

-pe bază de comandă anticipată fermă, urmată sau nu de onorarea imediată a acesteia

4

-la cecere neprogramată, dar previzibilă, din magazinele și depozitele proprii sau ale re țelei comerciale publice.

Calea prin care se vând produsele este în funcț ie de natura produselor, sfera de utilitate, caracteristicile și potenț ialul de cumpărare ale clien ților, căile de distribu ție utilizate, modalită țile practicate de producător-furnizor pentru desfacerea produselor sale . Indiferent de calea prin care se asigură vânzarea produselor, un rol definitoriu în extinderea vânzărilor în economia de piaț ă revine acț iunii de promovare, a celei de informare a viitorilor utilizatori despre caracteristicile produselor, a condi ț iilor de execu ție și de desfacere etc. Livrările câtre diferi ți clien ți se pot face fie din stocurile de produse finite, fie din produc ția curentă. Întreprinderea producătoare trebuie să- și programeze un raport corespunzător între volumul producț iei de fabricat în timp și nivelul stocurilor de produse finite care urmează a fi asigurat pentru realizarea unei desfaceri continue și evitarea rupturilor de stoc.

 

RISCURI POSIBILE

PROCEDURI DE CONTROL INTERN

De

a

vinde

bunuri

clienţilor

Verificarea clientului prin cerere de referinţe Client din partea băncii sau a colaboratorilor cunoscuti, Verificarea permanentă a soldului clienților și stabilirea unui sold maxim

îndoielnici

 

De a vinde bunuri pentru preţuri care nu sunt autorizate şi a acorda

Verificarea notei de comanda (dacă are nr.de înregistrare și este făcută de persoana autorizată), a prețurilor și a reducerilor (dacă sunt acordate de persoana autorizată)

reduceri care nu

sunt în

concordanţă

cu

procedurile

societăţii.

 

De a trimite bunuri care nu sunt conforme cu comanda

Bunurile

trimise

trebuie

aibă

comenzi

semnate

de

persoane

 

autorizate

 

De a trimite bunuri neconforme din punct de vedere cantitativ și calitativ al comenzii

Examinarea

bunurilor

din

punct

de

vedere

cantitativ,

calitativ

și

al

comenzii

De a realiza vânzări fără a pune la zi situaţia stocurilor

Completarea fișei de magazie

 

De a accepta comenzi fără a avea stocuri disponibile

Verificarea nivelului stocurilor prin asigurarea unui stoc minim stabilit

De a face livrări de bunuri care nu sunt “recunoscute”de către clienţi din punct de vedere calitativ,

Verificarea

semnăturii de primire

de

câtre

client

a

facturii

sau

a

documentului

care

atestă

livrarea

5

cantitativ şi al comenzii

 

(avizul de însoțire a mărfii)

 

De a avea clienţi îndoielnici fără a înregistra un provizion

Verificarea scadențarului soldurilor

clienți

și

urmărirea

recuperării

 

debitelor

restante

de

la

clienții

îndoielnici

Plăți

efectuate

care

nu

sunt

Verificarea înregistrării plăților, respectiv a facturilor emise

înregistrate

 

16. Activitatea de dezvoltare a tehnologiei in cadrul unei entitati presupune:

a) Identificarea tehnologiilor existente sau dezvoltarea unei noi tehnologii in vederea

satisfacerii cererii reclamate de studiile de marketing;

b) Mentinerea unui nivel inalt al cunoasterii legate de dezvoltarea actuala a tehnologiilor

care ar putea afecta entitatea;

c) Asigurarea ca dezvoltarea tehnologiilor este in spiritual sustinerii licentelor sau

patentelor existente;

d) Repartizarea resurselor pentru cele mai eficiente proiecte.

Identificati si enumerati riscurile posibile ce pot sa apara si definiti proceduri de control intern care pot diminua aparitia riscurilor respective.

RISCURI POSIBILE

PROCEDURI DE CONTROL INTERN

Lipsa de planificare pentru fiecare activitate și urmărirea respectării ei

Norme de comunicare între departamentele de dezvoltare și marketing prin care se stabilesc foarte clar oportunitatea și necesitatea utilizării de resurse ale firmei pentru dezvoltarea de noi tehnologii

Inexistența unor proceduri/note interne de stabilire a necesităților reale ale departamentului de marketing pentru a solicita dezvoltarea de tehnologii compatibile cu rezultatele dorite

Proceduri de analiză pentru a măsura capacitatea de finanțare a acestor dezvoltări, inclusiv calcule comparative

Ineficiența/incapacitatea/lipsa de experiență/lipsa de pregătire profesională continuă pentru asimilirea noilor tehnologii a personalului care desfășoară aceste activități de dezvoltare a

Măsuri de urmărire a respectării planificărilor propuse și totodată planuri de rezervă în cazul în care aceste planificări nu se respectă, inclusiv măsuri de sancționare pentru

6

tehnologiei sau subdimensionarea acestor departamente

cei responsabili

Inexistența/ineficiența procedurilor de urmărire a rezultatelor activităților de dezvoltare a tehnologiiilor în corelație cu costurile generate de acestea

Proceduri de instruire a personalului implicat prin perfecționare profesională continuă în funcție de proiectele în care sunt implicați

Utilizarea unor resurse prea mari pentru capacitatea firmei de a materializa aceste tehnologii în activitatea sa economică

Dezvoltarea de metode pentru măsurarea rezultatelor acestor tehnologii în urma implementării lor în producție.

7