P. 1
Lev Tolstoi - Furnica Si Porumbita (Ilustratii de Mihail Romadin)

Lev Tolstoi - Furnica Si Porumbita (Ilustratii de Mihail Romadin)

|Views: 4,046|Likes:
Published by Amelia Man

More info:

Published by: Amelia Man on Dec 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/24/2013

pdf

text

original

Sections

 • CUViNT INAINTE
 • PUTI MAIMUTEI Z
 • LUPUL qI VEVERITA
 • DOI COCOSI $I UN VULTUR
 • NAUFRAGIU
 • SOARECELE CARE S-A TNGRASAT
 • SOARECELE $I BROASCA
 • $OARECELE DE RIND $I $OARECELE DE ORA$
 • VULTURUL $I YTJLPEA
 • PISICA SI YIJLPEA
 • MAIMUTA SI VULPEA
 • MOTANUL CU ZURGALAI Nu mai era de feit pentru $oareci din pricina
 • LEUL qI MAGARUL
 • LUPUL SI VULPEA
 • VULPEA SI LUPUL
 • TARANUL $I NOROCUL
 • FETITA ST LIBELULA
 • $ARPELE DE CASA SI ARICIUL
 • STiNCUTA $I ULCIoRUL
 • FURNICA SI PORUMBITA
 • STANCUTA $I PORUMBEII
 • BROASCA TESTOASA qt VULTURUL
 • MACARUL SI CALUL
 • BAXA SI GAINA
 • GAINA $I OUALE DE AUR
 • LUPUL $I BATRiNA
 • LIBELULA $I FURNICILE
 • BROASCA qI LEUL
 • LUPUL $l COCORUL
 • LUCRATOARELE St COCO$UL
 • CiINELE sI UMBRA sA
 • CERBUL $I PUIUL DE CERB
 • VULPEA qI STRUGURII
 • GAINA $I NINDUNICA
 • MiGARUL iN PIELE DE LEU
 • YULPEA $I TAPUL
 • PESCARUL $I PEq'TI$ORUL
 • IEPURII SI BROASTELE
 • TATAL $I FECIORII
 • TINTARUL $T LEUL
 • CiINELE sI LUPUL
 • MAGARUL SILBATIC $I cEL DoMEsTIc
 • LUPUL SI CAPRA
 • CERBUL $I VIA
 • BATRiNUL sI MoARTEA
 • LEUL $I VULPEA
 • MOTANUL $I SOARECII
 • CORBUL $I VULPEA
 • CEI DOI PRIETENI
 • LUPUL $I IEDUL
 • STUFUL $I MASLINUL
 • PISICA $I BERBECUL
 • IEPURELE SI BROASCA TESTOASA
 • PREPELITA SI PUII EI
 • URSUL $I ALBINELE
 • ALBINELE $I TRiNToRII
 • PAUNUL $ COCORUL
 • PITPALACUL SI ViNATORUL
 • ERETELE SI PORUMBEII
 • ST-APiNUL SI LUCRATORUL
 • ULCTORUL $I CEAUNUL
 • ZGIRCITUL
 • TARANUL $I CIINELE
 • CIINELE CU JUJEU *
 • CIINELE PE FIN
 • LUPUL $I OSUL
 • CIINELE $I HOTUL
 • LUPUL $I IAPA
 • VULPEA $I LUPUL
 • LUPOATCA $r PORCUL'-'/
 • TAURUL $I BROASCA
 • BROASTELE CARE VROIAU UN iMPARAT
 • NEGUST'ORUL $I HOTII
 • SoARELE $r VINTUL

CUViNT INAINTE Marele scriitor rus Lev Nikolaievici Tolstoi s-a n;scut, a c.escu! t a t.

ait o bune parie din vialn in mediul snl6c, la Iasnaia Pol;ana. El ia iubil mult pe copii fi a inchi nar o seami de povestiri ;i basme celor d'n Acale povesli.i ii basme ToLstoi le-a publica1 p ntru prima datn Prin anii 1874l8? 5 in ,,Abecedarul" J is ,.c;4i rusesti peniru citil". Cu ajulorul lo. multi copii au inv;jai sn citeasc; 9i sn scrie Tolstoi a inclus in ele o sumedenie de istorioare $ legende din lile.atura anica luate din viala diferitelor popoare ale lumii. Copiilor de azi le sint prea bine cunoscute povesiirile fi basmele ca,.Filipok",,,Trei u.ti",,.Balena",,,P.izonie.ul din Caucaz", ,.Leul ii ciinele" ti altel .

Pe ljngn acesre prine cnqi ale scrino.ului, vor inr.a acuD in lecirtra copijlo. ti fabu, Iele lui Lev Tdlsioi, Ele sint rindune h ordinea in care insu$ scrinorul le a pregarir penlru ripar. Canea incepe cu iabllele cele nai simple, apol vin ahele mai .omplicare... Lui Lev Tolsloi ii pli.ca! din cale atare iabulele scurie t simple iegie de sub pana inleleprului iabulisi al anrichil;fti. grectrl Esop, Penrru a I purea rraduce cr fideliiare pe ralentatul iabulisr, scriilorul rus a invaFi lrnba grcact reche, a cirir numeroase cnrli. Traducind fabulele lui Esop, L.v Tol sroi nrcludea in ele fie o zicaloare (ca in ,,Naufrasi!'), rie o povesre populafa (caii .,vulpea ti sorcanul"). fie cn b r.a ns io.Dra inrr-o povesrjre din viala de toare zilele (vezi ,.Cej doi prieleni'). El inrroducea actunea rabulelor jn ntediul naial. aia lncil clc deveneau basnc .u tti, opere de sire siariioa.e ale naretui sc.iiror. Fabulele lul Lcv Tohroi inrere$aza in egale nasura arit pe copii cit ti pe oanenii adulti, ca hi$c povestiri fabuloase. in care rorul este caprivanr ti plin de invnFninre. Dar fabula, spre deoseblre de povesre, include in ea iniordeauna o ironie jnl peroare sau un ave.tismenr fioros. Apoi, ea ene scunt ti pe inlelesul luturor, Fabulele anti.hiralii se lerninau rodeauna

cu o soncluzie eu .u o norala Lev Tolsto' .enunF la acene finalizn.i. prstrjnd doar aclirnea ti caraclerele Fersonajelor, fiind incredif,lal ca loli copiii vor rrase nlvilAninEroii carlii lui Lev Tolsroi sinl variali. Sinr oaneni, sinl zei, sint dobitoace, dar oricare ar ii intili$rea lor, autornl povesteqre despre i adr.sindu * in prinul rind copiilor-De aceea poate uneori aYen inpre sia ce eroii sni nu sint decit nitte baiet $ felite purlind mdtti de carnaval Fiindce ba ici, ba colo. scapara de sub masca depldatd o privire poznalA, plin; de intelisenF Aceaste particularitale a labulelor se straduig$e si o pislreze in ihstratile sale pictorul Mihail $f ,.,' () V} I q,!7> !u M

CiL. O da stdpinul cu biciul. lSnnul inhdma pa la plug. A doua zi calul fdcu dupi cum fusese sfetuit. . $i ziua Si noaptea iapa s ducea in cimp. la piscut. vreme calul se ind sruia noaptea. Odatd" iapa ii spuse calului: De ce ari? Sd fiu in locul tdu. iar ziua ara.uI-sr rAPA .w cA .. V5zindul dintr-o dati adt de inderitnic. dau $i eu cu copita. nu m-a[ duce la arat.

Geaba se stradui cocorul si apuce ceva cu ciocul seu lung' iar vulpea linse t0 .l/. VULPEA $I COCORUL Vuloea ii ootli pe cocor la masa Si ii aduse ni)le ram: inrr-o farfuiie intins6.

cocorul o pofri pe vulpela el $i ii aduse zeama intr-un ulcior cu girul strimt. dar ciocul lung al cocorului il goli la repezeaH .torul intr-o clipiti. A doua zi. Botul vulpii nicicum nu incepu in ulcior.

Ie . Aceasta inFfici puiul indragit si fugi cu el. intr-o zi. O maimuti avea doi pui. pe cel. Pe unul il iubea. lalt nu. nilte oameni luari urmele maimufei.PUTI MAIMUTEI Z.

grdbid cum era. maimula porni se-Si caute puiul n iubit. I3 . izbi odrasla cu capul de un ciot ii aceasta muri. dar nu-I mai putu gdsi si rimase fi fdre acesta. Dupe ce oamenii plecare. Puiul neiubit de mami se ascunse in hnligul pidurii. oamenii nu didurd cu ochii de el si trecurd mai departe. Maimula sxri intr-un copac.dindu-l pe cel5lalt. dar.p.

veverila se rugi: La$-me.LUPUL qI VEVERITA S. Lupul $ri in picioare $i vru s-o manince. Lupul ii spuse: Bine. de cite ori md uit la voi. veverilele. Veverila ii rdspunse: Mai intii lasi-m. sintefi atit de vesele.rind in joacd de pe o creange pe alta. lupule.ci aici mi-i fricA de fine. iar de acolo li-oi spune. am sd te las. vad zburdind $i zbenguindu-v5 prin crengile de sus ale copacilor. veverila c. .zu drcpt pe spirarea unui lup adormit. ln timp ce pe mine md incollette necontenit uritul. c. dar numai cu condilia se-mi spui de ce voi. se me urc in copac. v. sA plec.

Lupul o Ie$.utatea i1i mistuie inima. iar veverila se cafiri in copac $i de acolo ii spuse: Uritul te incolfe$te fiindcd esti rdu. R. . Pe cind noi sintem vesele fiindcd siniem bune $i riu nu facem nimenui.

pe cind eu am si iau berbecul acela gras. a luat un mielut pirpiriu. Nu mai $tia nici cum si-fi scoati ghearele din lind Veni ciobanul.. fac trcabd mai bund.VULTURUL." Zicind asta.Nu-i mare scofatd. ba am sd. de colo. Am se incerc $i eu. . inqfricd in gheare un miel +i il duse cu dinsul. O cioard vezu intreaga inlimplare $i ise lecu $i ei de o bucdlici de carne proaspdld: I$i spuse: . dar geaba strddanie. CIOARA $I CIOBANUL O turmi de oi p4tea pe petune. suci gitul ciorii gi o azvirli cit colo. Pe nea eptate. apdru un !ulrur se prav: i din inallul cerului. Vulturul e un prostdnac. cioara iqi infips ghearele in lina miloasd a berbecului $i dedu sd-l ridice. i le smulse el din fne.

Unul din ei fiind mai puternic. ce un vultur care trccea pe sus iI dobori il insfece in gheare si il duse in cuibul siu. I-am bdtut pe celiblt cocotl Nu se afld alt cocot pe lume care se se m5soare cu mine! Nici nu apucri sd-qi termine bine strig6rea. torului $i prinsere a-l l5uda.i il alunge de acolo. b5tu din aripi $i cinte cu glas risunetor: Privili-md. il betu pe ceHlalt. Gdinile s adunare in jurul inving. R .DOI COCOSI $I UN VULTUR Linge o gremadt de bdlegar se b5teau doi cocogi. Dar coco$ul vroia ca cei din curEa vecinx sd afle despre puterea $i faima sa. Atunci zbur5 pe acoperi$ul magaziei.

nu noi.trin Si un tinar mergeau pe drum. Tin. B.trinul grei: S-ar cuveni. @Eq . pe fl. pentru judecal. Tinirul spuse: Nici vorb. ce nu l-am e. iar berrinulse inloarse linistir acasd...ceu ti il duse la tirg. Belrinul nu-i r. ce sd vadi: in mijlocul drumului z. Deoda6. Deodad.rul il ridici qi spuse: Dumnezeu m-a procopsit.DRUMETII Un b. Batrinul rispunse: Banii i-ai gesit tu. ti beleaua de ase Potera il intfic.sit impreune.cea un sac plin cu bani.spunse nimic. Au mai mers citva timp impreuni. zic. Eu l-am ridicat. aud in urma lor tropot de copite ti strigetele poterei: Cine a furat un sac cu bani?l Tinirul se sperie $i spuse: Sd nu dem de vr o belea. peniru banii s5sili. bunicule. pe din dou5.

Unul era tare fioros. Mama il intrebe: Ia spune. Am vizut. Umbl. coco$ul-$r MoTANUL Un toricel se duse sd se plimbe. celdlalt tare blind. cum ardtau acele fiare? - . ce umbH el prin ogradd $i se intoane la mama. doue animale..$OARECELE. mam.

netede. a ridicat un picior fi a prins a rdcni alil de lare. moJul ro$u. avea picioarele negre. Avea gitul alb $i pufos. se nu te temi de dinsul. clonlul ca un cirlig. BAlrina mam. iti spela cu limba bldnila de pe piept $i dddea uSurel din coade cind se uita la mine.$oricelul r. grdi bdtrina mam.ra? Cealald st5tea toldnitd pe-o parte $i se incelzea la soare. ma ascund. Cind am trecut p lingi ea. cum ar. Acesia-i coco$ul. Da' cealaltd fiarA. prostulule.spunse: Cea fioroase umbla de colo pina colo prin ogradd. libnlel cenu$. spuse: Prostulule.i. Pdi hsta-i chiar moianul! . a deschis clonlul. El nu face rau nimenui.. ochii bulbucali. ca nu triam unde s.

spuse cocotul de munte. ved niqte ciini gribind incoace.clee$u!_pE_rugxl_E $I YTJLPEA Un coco$ de munte $edea in copac.minl. respunse coco$ul Vulpea se prefecu ce nu aude. si cobod colo-n iarbi $ le mai preumbli gi si schimblm o vorbSdoud impreune. precum cd se face pace pe intreg pdmintul. Asta e bine. DacA nu de line. co co$el frumu$el $i prieten al meu. ca se vEd cum o mai duci. de ahe fiare mi-e fricd. Pentru noi. uite. De cum am auzit al teu gldscior am $i luaFo incoace la picior. raspun se cocolul de munre. Dacd em ca inainle vreme. Dasd rile. cocotel frumuSel ti prie t n al meu. Sint ror felul de fiare. ci a$a nu te prea aud din copacul Coco$ul de munte respunse: Fricd mi-i sA cobor in iarba. uite. dar daca-i aga cum sDui. De acum fiarele nu s-or mai sf4ia inrre ele. Nu cumva fi-i frice de mine? intreba vulpea. $i spuse: Zis-ai ceva. ce. . coco$el frumu$el $i prieten al meu. n-ai de ce le reme. d n-aud nimic? Ai face bine. Mullumesc pentru vorba bune. c. Se nu-Ii mai fie frici. Vulpea veni sub copac $i ii spuse: Bun gesit. e cu primejdie se umblEm pe p. a apArut de curind un ucaz. ar fi trebuit se-ti iei telp4i1a.

22 .

Pii de ce fugi? o intrebi cocotul de munte. .Auzind de ciini. ciinii n-or se se atingd de tine. vulpea ciuli urechile ti se preg5ti s-o ia din loc. Doar a aperut ucazul. $i o tuli de indad. Mai ttii?! Poate n-au auzit ince de ucaz.

zim curtea pe vreme de noaple. rdrpunse ciinele. M-at tocmi numaidecit intr-o slujbd ca a voastri. Numai pentru atita lucru vd hrenesc ei a$a de bine? se mir. Tot ce avem de fecut eslf si p. Lupul il intrebe: Ia spune. ciine. Ba deloc. lupul. ne vine tare greu sd dobindim demincare. cici noui. se rede rreaba cd la grea muncd vA pun oamenii. .Un lup jigarit umbla pe la marginea satului $i se intilni cu un ciine gras. de unde dobinditi voi denin care? ciinele rispunsei Oamenii ne hrdnesc. lupilor.

. rSspunse ciinele. haide. Stdpinul are sd te hrineasce gi pe tine la fel. Dar cind si intre pe poart. de unde o ai? O an a a. ciinele. Nu me mai duc se faesc printre oameni. . de la lanl. Chiar de-oi fi mai pufin gras. rlmii sdnetoq ciine.Pni atunci. Adice. zise lupul. Atunci. cum a$a? PAi a$a. Ztua slau legat in lanl $i uire ce acesta mi-a cam ros pdrsl pe grumaz. Lupul se bucuri de propunere Si porni impreunie cu ciinele sI se tocmeasci in slujbi la oameni.: Da' rositura asta. da' voi trei nber. spuse ciinele. Il intreb. numai ce bigd lupul de seame ce pe grumazul ciinelui phrul este cam ros.

din mina visla n-o ldsati. se-i scapede Ia inec. Lepidard vislele $i prinsera a se ruga lui Dumnezeu. 4* . Pescarii se speriare. Se stirni din senin o fununA niprasnice.NAUFRAGIU Nitte pescari mergeau cu barca. Furtuna_ mina barca pe fluvir inspumaf tot mai departe de mal. Atunci un pescar bdtrin le spuse: De ce-ati lepidat vislele? De ve rugali.

-.!ji. .*ri. r .I.rli . ri.

dar burta umflatd nul mai lds5 sd treaci prin deschizdturd.SOARECELE CARE S-A TNGRASAT Un toricel roase dugurneaua qi fdcu o deschid turA in ea. ioareceb dedu si se intoarc. Trecu printr-insa d gasi mincare din beltug. Cind se lumind de ziu5. acasb. . Numai ca toarecele era rare lacom ti minca pine se umflA.3 .

. Broasca il intimpine pe mal ti prinse al pofii in palatul sAu de sub ap5. $oarecele dete sA o urmeze. grii pdfitul. nu m-oi mai duce in ospelie la necunosculi. cit vbi trdi. cA abia izbuti sd se caFre inderit pe nal Fi s5-ti scape zilele.SOARECELE $I BROASCA Un soarece veni in ospelie la broasc6. dar inghiti lz api.

Un uliu care zbura pe sus. SOARECELE SI ULIUL Broasca Si $oarecele se sf.diri intre ei. Urcindu-se pe un muuroi. se inceierare.BROASCA. cizu asuprale gi-i inlfaia rn gneare pe amrndol. vizind ca au^uirar de el. .

El spuse: Ai dreptate. $oarecele cel infumurat ronldi ronldi la ele $i spuse: asta si arili atit de jig.rit. $oarecele cel infumurat i$i introdus oaspetele printr-o deschizdturd din dutumea in suf ragerie $i amindoi se urcare pe mase. Abia izbutire cei doi se se face nevizufi in deschizdtura din dutumea. spuse dupe asta Soarecele de rind. ci masa se cutremure un om cu o luminare in min. ca sd vezi cum trdim noi. gi toarecele de rind veni la el. Oamenii cinare ti se retrasere. tot mai bun este lraiul nostru.re. O. $oarecele de rind nu v5zuse de cind se ttia pe lume atitea bunetef ti nu se hotrra de care sX se apuce mai intii. fiindci triiesti sdrScie. Abia de rosti aceste cuvinte. Acesta locuia in cimp ti ili ospeti musafirul cu ce-i era la indemine nitte boab de ce De in griu $i de maz. A$teptard amindoi sub dulumele pind cdzu noaptea. sd vii oe la mine.$OARECELE DE RIND $I $OARECELE DE ORA$ Un $oarece infumurat de la ora$ veni ln ospelie la un soarece de rind. traiul nostru este s&ecdcios. nu. De$i n-am bucate alese. 3I . Am sX vin sn locuiesc si eu la ora$. didu buzna in sufragerie ti se porni si prindi toarecii. dar nici spaime dintr-astea nu cunosc.

venird Ia el: Ei. ce faci. ori te duci sA bei marea.MAREA. ori scoate mia de rublel M-am prins s6 beau marea ti am s-o beau. o beau ioate? A doua zi in zori. $i atunci am s-o beau. Ba n-ai sd poli. Dar nri m-am prins sa beau ii riurile care se varsd in ea. Ba o beaul Batem palma pe o mie de ruble c. si nu mai dea intr-insa. El spuse celor din jur: Pot bea toatd marea. Ducefi-v. . de zdtgd. RIURILE QT PIRAIELE Un liran se leuda ahuia ce poate bea cu nemiluita.zuill riurile $i piraiele.

tocmai in vlrful pinului. Vulpea-mamd lncepu sil roage sa se indure de dinsa. 34 .VULTURUL $I YTJLPEA Un vultur prinse un pui d vulpe ti vru sel ducd in cuibul seu. Vulturul s gindi: .Ce riu imi poate face ea mi ? Am cuibul sus..

la capet ti il aduse sub pin. dar vulturul se rugA de ea sel ierte $i ii aduse puiul inapor. fdcu rost de Ia oameni de un teciune aprins. Vulpea fugi in cimpie. . Tocmai vroia si dea foc pinului." $i duse puiul de vulpe in cuib.Nu ajunge ea pinn acolo.

Pisica spuse: Nu ma tem de ciini. Vulpea rdspunse: Cum te poli feri ttiind un singur $iretiic? In ce 36 .PISICA SI YIJLPEA Pisica $i vulpea se luarA cu vorba. despre cum te poli feri de ciini. deoarece cunosc un tiretlic care nu dd gre$.

aperure nitte vinS tori ai ceror clini didurd buzna asupra celor doui. Pisica i'i puse ln aplicare tiretlicul ei: se celird inrr-un copac Si ciinii nu izbutird s-o apuce. cunosc taptezeci ti Sapte de Siretlicuri $ $-aprezeci $i $apte de picteli in privinF asta. 37 . citd vreme r-ulpeaiti puse ln aplicare to ate tiretlicurile g picdletile $tiute.md priveqte. ln timp ce tiifisuiau ele a$a.. dat nu reusi si-i pecaeasci pe ciini qi incipu in colFt acestora.

MAIMUTA SI VULPEA Fiarele pddurii o aleseserd odate pe mainuF cApetenia lor. Vulpea fugi in pidure. ia-o singure. Aceasta o aduse in lala unei capcane ti ii spuse: E ascunsd aici. MaimuF viri laba in capcani $i se prinse in ea. Vulpea veni la maimulS $i li spuse: De acum e$d cepetenia noasre $i vreau sA-ii fac un serviciu: am gdsit in pedure o comoard. Privili. aduni toate fiarele si le-o ariti pe maimuld. ce fel de cipetenie v-aF alesl N-are un dram de minte. Yin-o si li-o aret. . le spuse ea. de aceea a nimerit in capcand. N-am vrul s-o ating inaintea ta. Maimuta se bucurb mre $i o porni dupi vulpe.

ln fiecare zi doi sau trei din ei cAdeau in ghearele sale. hote .MOTANUL CU ZURGALAI Nu mai era de feit pentru $oareci din pricina motanului. Odati s-au adunat cu tolii s.

i Iege zurgdlaii h gilul motanului. Trebuie s. le-ai ginJir bine.trin. numai ci cineva trebuie sA . zurgdldii ne-or da de veste . De fiecare dati cind motanul se va apropia de noi. spuse un toarece b. dar nu le venea nimic mai deosebit in minte.i vom putea fugi Ia timp.p . M am gindit ce pierim alitia fiindce nu $tim cind acesta se apropie de noi. care se sune tare.rascd cum si scape de primejdie. Dar iald ca un soric l lui cuvintul: Am $ vA spun eu cum putem sc. i. i/ i/ -.pa de motan.-i legdm la sii nitte zurgelii. Au vorbil ce-au vorbit.mine recunoscdtori cu toiii. N-ar fi rdu. ru rreaba asra $i Ii-om r.

m. cici ai un gitlej pe cinste. $i strig. mdgarul rage mereu.rdat de careva.LEUL qI MAGARUL se duse leul la vindtoare.dure. De atunci. il lui pe migar cu el qi ii spuse: Ia-o inainte prin p. leul spuse mdgarului: Bravo 1ie. . Iot atteptind se fie H'. Dupe vinitoare. ai strigar cum nu se poate mai bine.garule. cit poti de tare. vor cndea in ghearele mele. A$a ti fecur5. iar leul punea gheara pe ele. Magarul reg a. speimintate de strig. Fiarele care o vor lua la fuge. fiarele o rupeau lia fuga care incotro.tul t5u.

nu eram cu cr^inii pe urmele rnele. locul acesta este al meu! Lupul nu s ldsi atras in disputd. iti aratam eu al cui esle locul acesta! dar a a! se prea poate sA ai dreptate. ci spuse doar arit: Dac. collii li-i spuse: Se pleci de aici. care-$i ardt.LUPUL SI VULPEA Lupul fugea urmnrit de ciini Si vru $ se ascund. . Dar in vigeund $edea o vulpe. intr-o vegduni sepafi de ape.

Arunci lrulpea iti cufund. o treabi nai bun5. purecii qi relenira ti prinserd a-l pitca $i mai . apoi pe grumaz. Purecii sirird pe uscat. se scufundi adinc ti remase in a$teptare pe fundul apei. cA purecii vor pieri tofi dinlr-o dard. in ap. Atunci vulpea se cufundi toatain apd. $i picioarele dindirdt Purecii ii sereau tot mai sus pe spinare. apoi pe cap. El seri dintru-nceput cu capul inainte. a9a incit la suprafalaapei ii remesese numai capul. A$a cd se gindi cum sd scape de ei. Trdgea nidejdea. Purecii se ingramadirA toli pe botul ei. purecii prinsere a-i sAri in spinare. tot mai adinc in riu. vezi bine.VULPEA SI LUPUL Tare o mai necijeau purecii pe vulpe. Din coade. Lupul vizu isprava vulpii qi se gindi sd fac. Cind ie$i insd din riu. Veni deci pe malul riului $i incepu sd-Si vire coada inceti$or. din virf. Vulpea s cutundd Si mai adinc in riu. iar vulpea ieii din riu in alt loc.

O $ zic* . EI se apropie de leran fi spuse: In loc sn munceasca.N-am noroc"..TARANUL $I NOROCUL ^ Un 15ran purcese la cositul pi$unii. ln vremea asta Norocul se preumbla prin Iume. el doarme. . dar adormi. iar mai tirziu n-o se poata cosi din pricina vremii ti-o se dea vina pe mine.

FETITA ST LIBELULA O fetiF prinse o libeluld ii vroia se-i smulgtr picioareIe. Fetila ti aminti de vibraliile lor $i didu drumul libelulei. . Tata ii spuse: Acesrea sint libelulele care danseazd in zori.

Ariciul rAspunse: SA plece cine se infeapi. $arpele de casA il gnzdui. tarpe de cas5. trai. puii $arpelui de cas6 nici cA mai avur. 47 . Dar de cum inre a ciul in cuibul. La o vreme. pentru un timpin cuibul tau.$ARPELE DE CASA SI ARICIUL Inlr-o zi ariciul veni la $arpele de case $i ii spuse: GAzduiette-m. cd eu unul nu me pting.. $arpele ii spuse: Te-am gazduil pentru un timp. dar acuma pleacd: puii Inei se tot inleap5 dureros in ghimpii tii.

Sttncula insd nu putu ajungela ea. cu ceva ap5 pe fund. Atunci se apuci se arunc e in ulcior pietricele. ti arunc. incit apa se ddice pine h gura ulciorului 9i stincuF i$i puru potoli serea. atitea. 46 . Gesi un ulcior in ogradi.STiNCUTA $I ULCIoRUL Sdnculei i se fecu sete.

Bb.. Eretii omoarA pdserele vii $i nu p. in iarbd. dar nimeri inlr-o phse de prjns -Z-burb pasarr. iar eu imi pierd zilele pentru un bob de s. Pdserica ifi spuse: . nryte seminie.. .lesc nimic. in iarbe.minl5.De_ce trebuie sA pier? se intreb. ea.Sn ciugulesc $i eu citeva.... _.serice sdtea pe o creanga ti vazu jos.{RICA O p..PAS.

vSzind ca nu are de cine si se leam. cA vazuse un lup: Ajutor. Fliceia.. dupn plac. . seriu ce a dat lupul! T. lurma. Flacdia$u1 siriga iar: S5rili. Cit despre lup.e e . lupull lupul! Teranii veni.d in fugn.\ Un fldcdia$ past a oile fi prinse a striga. chipurile. sfifie toat. dar se dumerird c. fuse sera pacaLli.ul mai facu de doue sau de rrei ori isprava asta. dar o dati se intimpld ca lupul si dea cu adevirat ialna in oi.ranii se gindire cb iar vrea se i p6celeasca ti nu mai venire la chemarea lui.

Un val o lue pe sus Si era gata se o inece.FURNICA SI PORUMBITA Furnica veni Ia malul piriului. un pdsdrar intindea plasa ca sd prinde porumbila cu pricina $i tocmai se preg5tea se tragi de stoara. O porumbita tocmai trecea in zbor cu o crengute in cioc. Acesta scipe un striget de duiere. Furnica se ceFre pe crenguF $i scdpe cu viald. 52 . in attn zi. Vezind furnica in primejdie. cdci i se fecNe sete. odati cu el $i sfoara Porumbila isi desficu ariDile si zbura de acolo. Furnica veni repede spre pdsdrar ti ii ciupi dureros de picior. dar. ii arunci crengula in ap5.

Atunci i9i vopsi penele in alb ti zbure in hulubirie. unde se afld ti prinse a striga in graiul sau. Dar stencula uit.. Porumbeii siirirti cu ciocurile pe ea $i o pusera pefugi.STANCUTA $I PORUMBEII O stdnculd bdgi de seami c.le se speriard de penele ei albe $i o gonird de asemenea. qi o l. . d ar-stdncul. Porumbeii crezuri la inceput cb-i un porumbel de-al lo. Sdncula se intoarse li ai s:i. porumbeii sint binehriniii.sari in pace.

Broasca lestoasa c.zu pe o piatrd li i$i zdrobi carapacea. Alunci !ullurul o lua in gheare.i. o ridice in v.?duh ti n dedu drumul de sus. Vuiturul o sfetui si renunle' cici zborul nu ise DotrivesLe.BROASCA TESTOASA qt VULTURUL Broasca l stoasd se tot ruga de vultur se o invele si zboare. dar broasca lesloase o linea una:i bun. -& .

e grcu imi vine.ra pina h capet povara asta. lntr-o zi aceqtia mergeau impreune pe drum. n-am s5 pot c.MACARUL SI CALUL Un om rinea in gospodXrie un magar $i un cal. la $i tu mdcar o mici pafie din ea. Calul nu se invoi. Peste pulin megarul se prebu$i 56 . Mdgarul ii spune calului: Ta.

ce-am p6lit! Dacd il ajutam nacar pulin pe nngar. . ba chiar qi pielea acestuia.nu ceram acum singur toati povara purtati de el.b pimint din pricina efortului prea mare $i i'i dete duhul. Stipinul incircd pe cal tot calabalicul purtat de mdgar.ine Ar. Calul se c. .can de sufletul meu. ba chiar $i pielea lui pe deasupra.

Leul se trezi din somn $i il prinse pe Soricel. peste eI. Acesta incepu si se roage de dinsul. ai sd me iati cu zilele. spunind: Dac.Leul adormise. Un $oricel trecu in fug. JE .i eu un bine cindva. sd-i dea drumul. am s5-Ii fac .

te vindtori il nrinseri pe leu $i il legard cu funia de un pom. Auzind rdgetele leului. il ldsd $ plece Pesle cir:rva rreme ni..Leul incepu se rida. fiindca nu credeai c. roas funia $i ii iti amintesti cum ai ris de mine. adid-cum poate un oricel sa-i faci lui un bine. Soticelul veni indat. $ry . Toiugi. am si-li poi face un bine? Acum vezi pr chiar $i de la un )oarece poli lrage uneori "ingur folos.

gaina ii va oua oe ooua.u/(.t . Zis $i facut.ori mat mulre oue. g."ug in fiecare zi cite un oLr. 'fr 6* A. Numai ca. Ingrasrndu-se.O.BAXA SI GAINA -. garna nu se mai oua delo(.it" . colpodinar5r ase cd dace o va hrani m ai bine.

dar gdina se dovedi a fi ca toate gdinile. .GAINA $I OUALE DE AUR cdina unui gospodar oua oui de aur. ci poarte in ea un bulgere mare de aur). gospodarul tdie gaina (credea' vezi bine. Rivnind se ia mult aur dintr-o datd.

Se-mi deschidd et poarra. CocoMaj intii s. care doarme dupi zdbrelele porfii. g arunci Vulpea il ciute pe porrar. iar ciinele ifificu culcu$ la temelia copa cului. COCO$UL $I VULPEA Ciinele ti coco$ul plecari s5 curreiere lumea. veni fuga sub copac qi incepu snJ imbie sd coboare pini la ea. ca sd i dea cinstirea cuvenild pentru glasul sdu negraii de frumos. cocoful adorrni inrr-un copac. cocosul prinse a cinra. prinrre redecinite acestuia.CIINELE. Vulpea il auzi.. cercind si-t picileasci cu aceeat' gogoril. Dar ciinele snri din culcugut sAu ti-i fecu de petrecanie. . La ceasLrl sorocir. lrezefii portaruL. pe seari.

DIHORUL 9l!:l inrra la.u_rhorut se bu-curA :i Iins e mai depane. pini jri zdreti limba de roi_ . zicindu_ri ca srngereaTa rrerul pilei. s.. linsa -!' -aramar pila acestuja_ Din_ limba incepu sii_i picure sing-e.un li se apuc.

Se b. cezrirS cu boturile in lSrini. pe-aici fi-i drurnul! .cea inire ei. leul de asemenea.\. sleiii de puteri.tur. URSUL SMLPEA Leul ii ursul dedur. de carne Si !e luari ia cearti pentru ea.\ LEUL. ei cam multi$or. Vulpea zeri carnea care z. Ursul nici gind se cedeze. pin. cind. iti infipse collii in ea $i. peste o halc.

mind urnbla dupl pradi. am sd te dau la lup.LUPUL $I BATRiNA Un lup fl. La marginea satului auzi dinlr-o izbd plinsetele unui copil $ glasul unei betrine care spunea: Dacn nu contenetli cu plinsul. .

Si pleca din acel sat. ci se puse pe atteptat s.{ / Lupul nu plece nai departe. pe arcr una se spune $i alla se face". ii punem pielea n b51' Lupul iti zise:. . c. Daca o veni lupul. $. i s(} dea plodul figiduit. Attepte pini cdzu intunericul.. nu te dau la tup.Se vede lreaba c. pui$or. iar o auzi pe bitrini spunind: Nu mai plinge.

LIBELULA $I FURNICILE In toarnn;" griul adunat de furnici prinzind umezea16, aceslea il scoaserd la uscat, O libeluld fldmindd le ceru s6-i dea !i ei citeva boabe. Furnicile ii spusere: Pei de ce nu li-ai adunat din vard bucatele? Libelula rdspunse: N-am avut timp: am cintat toat; vara. Furnicile riserd qi greid ata: Dace vara ai cintat, iarna pun'te pe jucat! -

BROASCA qI LEUL Leul auzi ordciitul unei broatte ii crezu cA o fiard mare scoate asemenea recnete. Zebovi pulin pe malul btlfii ti vezu broasca iegind din ea. Leul o strivi cu laba $i zis : Ce pocitanie micA, da' m-a bdgat in.speriefi! -

ffa LUPUL $l COCORUL I Lrpul se ineca cu un os 9i nuJ puru scoale ni(icum din sirlei. Il chema pe cocor ti ij spuse: [a, cocorule, ai gitul lung-vir;-mi ciocul in gitlej ti scoate osul de acolo. Am sd le rispldlesc. Cocorul vir? ciocul in gitlejul Iupului, scoarse osul li spuse: D5-mi resphta fngeduitd. Lupul clanleni din colli $i-i rispunse: Oare nu te-am resplatit indea.juns ci nu te-am scurrat de cap cind li l-ai virit intre collii mei?

ca sd n-o trezeasce pe sldpina.LUCRATOARELE St COCO$UL Gospodina iqi trezea lucritoarele cu noaptea-n cap Si le punea la treaba indate ce cocotul cinra zorii de zi. Ficnr6 intocmai.Dina Ie scula Si mai devreme D lucrdfoare.-i ia viala cocotului. st. Lucratoarelor li se paru greu din cale-afari se se scoale a$a devrem ti se gindire s. . numai ci nimerir5 9i mai prosti temindu-se sa nu doarmi mai muh decit trebuie.

cu o bucat.r. dar pieri dusi de valuri $i bucata de Astfel. de carne in gurd. carnea ce-o avusese. Vizindu-$i chipul oglindit in ape.CiINELE sI UMBRA sA Ciinele mergea pe un podel de scindure aruncat peste riu. crezu ce-i un alt ciine cu alrd bucata de carne $i s6ri asupra-i sd i-o ia: chipul amegitor pieri. ramase li f. .

icul.CERBUL $I PUIUL DE CERB Puiul de c rb il intrebi odaii pe p.i ni$le coarne uria$e cu care sa te aperi. De ce alunci li-e a$a frici de ciini? 74 . ba mai ai .rintele siu: T. egi n1ai mare $i mai ager decit ciinii..

75 .rrind.: de Iiecare datn cind ii aud pe ci'ni l..". Cerbul se puse pe ris $i rdspunse: Ai dreptate./ t -t i{.*.stb w. fiindce me pomenesc zvinlind pdminlul in fugA. Numai ca inlinpl.. b:iele. n-apuc sd mi gindesc la toate astea.

- . zise: Sint inci acri. Multe vreme ppei ea sub butuc. Ca sA-ti inebule ciuda.VULPEA qI STRUGURII Vulpea v.zu nitte struguri frumo$i. dali in pirg $i tor chitea cum si s infrupte dinrr-intii. dar nu izburi se ajungi la ei.

.GAINA $I NINDUNICA O geinS didu pesle nitle ouA de tarpe i se apucrisA le cloceasctr. o rindunicd ii spuse: N-ai minte deloc! Dupi ce vei scoate puii Si-or crette mai miricei. pe tine te-or obijdui mai inrii. Vdzind-o ce f ace.

Oamenii li vitele o luare b fugn.rgx. -.MiGARUL iN PIELE DE LEU Megarul imbrici o piele de leu Si toate lumea crezu cA-i un leu adevdrat. .. "_*F. Oamenii se intoarsert si il ciomigire zdravin. Dar prinse a bate vintul.. pielea fluturn seliind intr-o parte si il dndu de gol pe megar.

sA ceutali in vie. la el fi le spuse: Dupi ce o se mor. Comoara n-o gdsir. ceci am ascuns ceva acolo.omoaji. Cind ajunse pe patul mo4ii. copii. dar pAmintul l-au sapat atit de bine. Fe.\.iorii se gindira cr-r rorba de o . ii chem.. incir via incepu sd dea rod mutl rnai bogat. gi se imbogifirA cu rolij.ITICULTORUL $l FECTOR lt SAI Un viticullor vroja se-i deprinde pe feciorii sii cu munca in vie. se apucari sd sape in vie. . )idupi ce pdrinrele lor inchise och ii.

la izvor. Vulpea il vnzu +i spuse: A$a pelesc neroziil Dacd ai avea minte cit p5r in barbe. pine se ingreuie de tot. gi incepu s. behdie. $i se addp. Dind sI iasi de sub mal. cum ai st ieti de acolo. nici ce mai puiu.YULPEA $I TAPUL Tapului i se fecu sete. te-ai fi gindit inainte de-a cobori. 8l . El cobori sub un mal abrupt.

cocoR $r BARZA Un ldran intinse plasa de p ns pdsdri. Barza ii spuse tdranului: . pentrua{i feri de cocori semenAturile pe care ace$tia le c5lcau in picioare. dar $i o barzA deolalt! cu ei. In plasi nimerirh cilva coco .

ci barz.. am cuibul chiar pe casa perintelui rau.Mie sd-mi dai drumul nu sint cocor. cu ei odati am sd-li fac de Detrecanie. Tiranul respunse: Cu cocorii te-am prins. .'Pind ti dupe penele mel poli vedea cd nu sint cocor. Sintem cele mai respecEre pdsriri ii apoi.

Acesta ii spuse: De-mi drumul inapoi in balt.. iar cind m. am se cresc mare. doar vezi cit de pricijit sint. . pe cel mic sceptudu-l din min.. N-ai se tragi nici un folos de pe urma mea. pescarule.PESCARUL $I PEq'TI$ORUL Un pescar prinse un pe$titor. vei prinde iar folosul va fi pe masura. Dac. imi dai drumul. Pescarul rbspunse: N-are minte acela care a$teapti numai folos mare.

*K .td 4\. t{ .

dup. decir sA ne chinuim sA tor rriim cu frica-n \in. broa$rele se aruncare bildibic cu toatele in ape. $i se ti cu de Ia \Llturi. e mal rea decil a noastra. de vreme ce se tem de noi. I IEPURII SI BROASTELE Se adunar5 intr-o zi iepurii incepurd a se jelui care mai de care: Pierzania ni se trage $i de la om. Haided sa ne inecam IoI t $i o pornird lopeind spre lac. Atunci unul din iepuri grei: Ia opriFva.:. Mai bine termindm odatd cu viala. ti de la ciini. . frarilor! Sd mai zebovim cu ineca rul. hotirili sa-$i punecapAt zilelor. ii de la felurite ahe fiare. Viata broattelor. Auzindu-i pe ie puri venind. curn vedeli.

Tai5l desfacu tirnul ti le ceru si rupi nuielele una Feciorii frinser. cu u$urinF nuielele.TATAL $I FECIORII Un iali porunci feciorilor sai se tr. dar ei nu-i dedeau ascultare. va putea fringe vreodatd. Arunci tata Ie spuse: Asa va fi ti cu voi: daci veli r. Aiunci le cefu $-i aduce un lirn Si le spuse: RupelFll Se tot sraduird feciorii. . dar nul puturd rupe. oricine vA va putea da u$or Dierzaniei. nimeni nu v.iascb in bune inlelegere.i in bunA in telegere. Daca insi v. veli cerla fi vA veti rdzleli in viaF.

V.zind una ca asta. e o greutate de prisos pe care o tot c. n-ai spune tu asta dac. \F . se smulse din ea $i rdmase fIr. coadd. incepusi se gindeasd cum se scape de r u$ine.VULPEA Vulpea nimeri intr-o capcan. Aduni loate suralele ti incerc. le spuse ea. Una dintre vulpi raspunse: Hm..r.m dupa noi. nu ne este de nici o trebuinF. nu erai bearce! Vulpea bearcd tecu chilic Si plecd rutinati de acolo. se le holerasce sa-Si taie $i ele Coada.

is1., ,iiil: ili ,. inlli'

TINTARUL $T LEUL Un linlar veni inaintea leului {i ii spusei oare crezi cu adeverat cd esri mai tare decit mine? Haida-de! Ce fel de putere o mai fi Si aceea se zgirii cu ghearele $i sd apuci cu collii asta fac 90

fi muierele cind se iau in t;rbacd cu b;rbatul. Eu sint mai tare ca line vrei, iefi la lupte dreapt6, c; le-a$tep(! $i linlarul, trimbilind vireje{te, se ndpusri asupra leului $i se po.ni sal intepe in nas Si in pdrlile descoperife ale felcilor. Leul se bitu cu labele peste bot, infipse ghea.ele in obraz, zdrelindu-l Si insingerindu-1, I'iIa cind (dzu la p;mrnr. sirr)ir de pureri. Tinlarul iti trimbild vesel victoria $i zburA de acolo. D"r. pesle pulin nimeri in nla5a unui pdlanjen. care. sarind asupra-i, se apuci se I sugd de singe. Tinlarul Poftim, am biru;t o fiard cumplitS cum e leul )i acum m; di gara un licdlos de pnianjenl

Arunci \a vii sa ma manin\i.unra-r )i vrusii m. Ciinele ii spuse: Lupule! Nu te grdbi se md m.ind ma vei '11ar tsisi \reodarS \omnoros in iara portii.ra.nince. nunrA. m. Mai rabdA njlet.CiINELE sI LUPUL Ciinele adormi in fala fortii c<r\ei pc tinga caretr. !rii de la mini. si. pesLe cirva dmpveni iar la casa cu pricina $i. . lupule: . Lupul il inr. voi ave a mincare din bel$ug fi am \. s.pinii mei or sd joace nunta.nr numai piele fi os. Un lup flimind Jddu bL. /' a a. ingrat.ebe: Ei. ce sd vezi ciinele $edea pe acoperi$ul casei. s-a jucal nunta? Ciinele rispunsel S.du crezare g plecd.ninci vezi bine. Lupul ii d. \a nu mdi a$lepli all.

se afropie de el )i incepu ra-i laude lraiul: ce dolofan e la trup ti ce hranb imbeltugald primesre.MAGARUL SILBATIC $I cEL DoMEsTIc Un mEgar salbaric. acum nu te mai invidiez prea prperat e prelul pe carel pl. - . Dar cind vazu ce samar i se pune acestuia in spinare $i ce de bite incepe s. frefioare. inlilnind un mdgar dome\ric.-i care stdpinult m.garul silbatic spuse: Nu.re$ri.

Olarul i$i vr'ndu calul unui pielar. sa se roage si fie nrtat la un stapin mai bun..pre u\care in curted pielarului..minearnla ceilalli srepin'. cu rnaim. A$a se $i intimpl.\PINII Un gredinar avea un cal. arira mi-a fosrl [4a bne r. Calul muncea mult tiprimea hranA pulin. numai cd la olar munca se dovedi $i mai grea.CALUL 9I ST.pin. cd acum m-au vin dut nu penru muncd. ci pentru pielea mea! "2 . in suflet strigi bierul de el: Vai mie. cre dinarul vindu calul unui olar. $i se rugi cal ul celui de sus sAl mute la un alt st. Calul se bucure la inceput. I se irnplini $i aceastA rugi. Dar cind privirea ii cnzu pe pieile de cai inrin\e. $i iar incepu calul si se plingn de soart: f.

)j iarba e mai dulce la gusl.LUPUL SI CAPRA Vezind o caprd pdscind pe creasta unei stinci golale unde nu pulea ajunge. Aici Si locul e mai neted. Capra r5spunse: . lupul ii spus( Ai face bine si cobori in vale.

Nu pentru ast4 lupule. 97 . md chemi lu in vale. De hrana mea pulin ili pasd lie tu de a ta te insrijetti.

i$i spuse: Ceea ce mi s-a drut slabanog pi urit era s5-mi scape viala. spre cimp deschis. Cil despre picioare. dar se nimeri in dfumul sau o padur(.urcara irr crengi. scape de urmiritor.. Cerbul o rupse de tugi. Codrneli cerbului \e in. se bucurA nespus de frumuselea coarnelor sale. c.binoage fi urite. spuse: Numai picioarele mis cam sl.CERBUL Un cerb veni la piriu sd-$i poroleasci setea. iar ceea ce m-a bucuraL prin irumusele mi-a adus pierzania. Era gata-gata s. . In ceasul cel de pe urm. privindu-le. Vrzinduti chipul oslindit in api. iar leul puse gheara pe el. din desb snri asupra-i un leu. cn sint atit de mari $i de rdmuroase. Dar ial.

t' *. .

cerbul se apucd s. un cerb se ascunse intr-o vie. renindu-l pe cerb. vindtorii se gindird: .N-o fi vreo sblbedciune ascunsd dupd butuc?" $i trasere inr-acolo. . care cu pulin inainfe mi-au salvat via1a. $i i$i spus cerbul. in timp ce-Si dedea sufletul: Am fost pedepsit dupi meril. Dupn ce vinatorii trecur5 de el fera s5-l vada.CERBUL $I VIA Urmlrit de vinetori. Auzind fo$net de frunze.. CAci am vrut si meninc frunzele. rumege citeva foi de vi!6.

ce Yrei de la mine? Betrinul se sperie $i r.i intrebe: Iad-me-s.BATRiNUL sI MoARTEA Un b. Avea mult de mers pine acas6. Istovit de la o vr me.tura asta de lemne in spinare. de-ar veni moartea oda6' Moartea apiru pe loc .trin tiie ni$te lemne Si se apuce sd le care.spunse: SA mn ajuli sd-mi pun leg. Hsi jos legdtura ti spuse: Oi. .

"-V-4 --IrFJ "uk' LEUL $I VULPEA Din pricina bdtrinelii.cu bolnav. fiindcd citesc dup5 urme: multe intrdri. leul nu mai putea sd prinde sAlb. cum o rnai duci? Leul respunse: Nu prea bine. 102 . Vulpea mirosi despre ce-i vo.:. ata cii se opri la intrarea in petteri ti spuse: Ei.ba. dar nici o iegire de aici. leule. Sdlbeticiunile veneau se-l vadd Si el le mtnca pe loate care intrau acolo. de colo: Nu intru.ticiunile $i se gindi la un vicle$ug: se relrase intr-o pettera ti se pref. Da'de ce nu vrei se infi iniuniru? Iar vulpea.

facind pe mortul. V. spuserd: l_ra(ilor. Ca urmare.zind $oarecii ca nu-i de glum. se agrF cu o labd de tavan $i ramase arirnaf a a. lol nu m-apropji eu de tine! . motanul se gindi cum se-i p. Soarecii se inmulfiri din cale afarb. cu el. Un Soricel il privi cu luare. \a nu mai coborim din tavan. Mohnul se prip. ca aici n-are cum sA ajunge motanul! De cum vezu cA toarecii nu mai coboarE pin6 la ei.$i pe acolo {i se puse pe vinar. Nu se prinde! gi-n chip de sac de-aj atirna.MOTANUL $I SOARECII intr-o cas6.cileasca.

Vulpii i se fecu pofti de imbucatura aceea. corbule. Arunci corbul de. Vulpea o intfnce numaidecit $i spuse: M. chiar ci ai putea fi imperar. cind m.rimca )i irumuieter rd \ ar cuverr \a fii imperatl $i ai fi intr adever impAral daci ai avea fi un glas irumos.chise plr. m6 bate gindul(.i corbule.CORBUL $I VULPEA Corbul fdcu rost de o bucar5 de carne $i se a$eza intr-un copac. Bucara de carne cdzu in iarbd. a a cA se apropie de copac $i spuse: $rii.rl fr Incepu a \foncani cil il jineau puterile. dacd ai avea ti ninte pe deasupra. dupS m. uil la !ine. .(.

cind un ursle ieli inainre.mase in mijlocul drumului. I nul din ei o rup se de fugr. se trinti la pamint ti fecu pe mortul. Neavind aha ie$ire. ceblalt r.CEI DOI PRIETENI Doi prieleni mergeau prin pedure. Omul 106 . Ursul se apropie de el qi prinse a-l mirosi. seri intr-un copac ti se ascunle in frunzarul acestuia.

obrazul Si.a toptit cd-s ni$te ticdlosi cei care fug $i i$i lasd prietenii in primejdie. p. ceulalt cobori din copac ti il inrrebd rizind: la spune. ce fi-a soptit ursul la ureche? M. DupA ce ursul se indep. .incete pina f se respire.rindu-i-se ca intr-adevar este mort. UrsDl ii adulmec. pleci de acolo.rta.

AcasA. se atez.rui toale cele trei topoare.ran iti scdpa loporul in riu.ineze.TARANUL SI DUHUL APELOR Un 1. Duhul apelor veni cu Loporul de aur fi il intrebi: Al tAu esre roporul acesia? TAranul strig. bucuros: .espunse: Nu este al meu. pentru cinslea de care ddduse dovadi. Duhul apelor il auzi. ca risplal. Duhul apelor adusc u alr topor. de necaz. de dala asta de argirr. it htrebd: A1 tiu este toporul acesta? Tnranul . Unul din ei se gindi sd facn la fel: se duse pe nralul riuhri. $i iarAfi rnspunse liranul: Nici acesla nu esle al meu. Atunci duhul apelor aduse un topor obitnuii. i se fdcu mild de Fran riii aduse d'n riu un topor de aur. pe rnal ti incepu $ se c. Franul aretA prielenilor topoarele pri niie in dar $i le povesti toat6 intimplarea. se a)ez5 pe mal ri plinse amarnic. i$ arunci intr-adins toporul in apA. Taranul se bucuri: Acesla-i toporul meu! Duhul apelor ii d.

. mrnl. drep t pedeapsa c.f. al meul Duhul apelor nu-i dndu nici toporul de aur )inici lopo.ul care-i aparfinea.Al meu este.

p. Si apoi. lupule.rintelui meu? Iedul raspunse: \ara rrec r. ini (ulburi apa )i din pricina asta n am cum $-m' potolesc setea. ii spuse.cusem inc. Lupul se sup. de ce vara lre_ cuti ai aruncat vorbe de ocar. $i spuse: Cu tine nu poii avea ulrimul cuvintl Ei bine. $Ji tulbur apa? Nu vezi cd mA adip mai la vale de 1ine. abia ating apa cu virful buzelor.LUPUL $I IEDUL Lupul vazu un ied care se addpa pe malul riului. Lupul ii spusc: Te mai poitesc sa mi rnspunzj.r. nicr ' -ma na. Iedul rdspunse: Cum por eu. atunci am se le ndninc fiindca mi-e foame! .r. I se ficr pofra de carne de ied ti pri se a se lesa Tu. lupule.

o cleveteasci in fala leului.nAtate impnratului. Lupul se bucur. * Vulpea. numai vulpea nu se ar5ta pe acolo. pic de respect. LUPUL $I VULPEA Un leu b.trin Si beteag zicea in pefterS. nu-li arat. \ad. Toate sdlbSticiunile veniri sdl vad.. ureze de s. spuse e].LEUL. 2 . de prilej $i incepu s. $i s. ra s. ce faci. N-a tenit Inicar o dar.

urreieral lumea toati-n lung. ma mai intii. cu pielea-i cald. Leul o infrebi: Ce lel de leac este? Iacatil: un lup de viu s. iti zise in sinea ei: .Taman la acesle cuvinte apdru ti vulpea aco10.. N-am venit pe la tine fiindca n-am avur t6EaL-Iar rdgaL n-am avur liindca am L.Las' cA li-o plitesc eu.. Abia acum arn aflat unul mai osebif. Iar cind il v. vulpea srni: Nu m. stipine.-i nunai fapre bune. vulpea rise $i grei: {!ra-i fraliodre: la rele pe.er mdfi nu-i nune. ci nrval.i-n lat. ci asculr. le-nf. de aceea am Si venit in grabi incoace. Auzindul pe lup ce spune. ! .. lupule!" Iar cind leul era gata si-$i verse minia asupra ei. ca sd intreb de ni$te leacuri peniru tine. supune osindei.zu pe lup risrignir sub gheara leutu'. jupoi.Fri apoi. la roli vracii.

lasind pentru ea mai nimic. Leul ti spuse: Bravo lie! Cine te-a in!etat s.garul implrli lotul in trei perll egale $i spuse: Poflim. minie. magarul $i vulpea se dusere h vin. MiGARUL $I VULPEA Leul. Prinsera mult vinat $i leul porunci megarului sd face imperleala. parteal Leul se si facd singur.LEUL. se uit. luali-v. M.toare. il mince pe migar 9i porunci vulpii o noud impdrleald.spunse: Pdlan'a mAsarului! . Vulpea aduna otul intr-o grdmade. jmparli ata de bine? Vulpea r.

M6slinul iDi incord. Mbslinul rise (le stuf cd s incovoia la orice vint. Stuful tdcu chitic. i apen.slin d un stuf se luare in de er -care-r nrai voinic $i mai rezistent dinir-in$ii. crengile impotriva vintului ti se frinse.. se r6suce4 se incov oia pine Ia pAmintfi reziste p?nd la capit. f1/ .STUFUL $I MASLINUL Un m. Se dezHnlui o furtunA: stuful se legena intr-o partefi alla.

pis'ca ii fugea in intimpinare. rlc picioarele sale. ii sirea in spate. se freca de picioareLe sale. Cind Franul se intoarse de pe ogor. darimindu-l din Vnzind cn berbecul i-a doborit p. Pe l6ran il pufni risul. ii lingea mina. Cind ldranul se intorcea de la Inunc6. ii linse mina.lu si vadd ce va urna. Tlranul o 'niogiia ti ii didea piine. i$i fecu vint $i sdri in spinarea feranului. Berbecul il chiii din spate. Berbecul rivni si fie mingiiat la fel fi sA i se dea fi lui piine. dar st. se frec.mint. berbecul ii fugi in intimpinare.rintele la p. ti un berbec. ieciorul tnranului puse mina pe bici $i-l croi zdravdn )fre .PISICA $I BERBECUL Triia odale un teran $i avea pe lingi casa lui o fisic.

numai cd de aritalrici aduna6 in el voi se se ascundd . Aici se simli la addpost. Am vrut se me ascund mai bine Si. iare. m-am prepddit de ror.IEPURELE Iepurele fugea de ciini 9i i9i pierdu urma inrr-o padure... ce in bine mai binele s. se gindi iepurele..-l caufi nu se cade.. 1t8 .Se vede treaba.i mai bine. intri in tufdri$ul unei ripe. Lupul pusegheara pe el. Incepu sd caut un loc mai dosnic. dar aici dedu peste un lup.

* Iepurele {i$ni din capul locului inainte gi ajunse afit de departe. Se gindi: .IEPURELE SI BROASCA TESTOASA Un iepure $i o broasce lestoasd hotdrir6 s: se intreacd la fug. mutind cind un picior cind altul.*:s. intre timp. incit o pierdu pe broasca lestoasidin vedere. ea era de acum ling6 borna de-o verst. iar cind iepurele se trezi.p-. *E"F*-EeiH 1* \a E-+sF.4". *-'.. . rni a ez nitelu$". Se a$ez6 $ se odihneascl ti adorm.-"e .*.:=-: .i.. Ales rA distanla de o verstd.. a drumului. sA vadA care pe care.Oare incotro m5 grebesc? Ia s.: .TL. broasca festoasi mergea $i tot mergea.

le porunci acestora sA asculte bine $i si-i povesteasca dupe aceea ror ce iti vor spune oamenii.ate la cuib. hrana puilor.Ovezul meu a dat in pirge. A rrecut pe aici $A pinul ogorului dimpreun5 cu feciorul sdu ti i-a spus acestuia: . c5ci miine dimineala vecinii vor fi in lan. mut5-ne de aici. Cind se intoarse pe inse. fiule. trcbuie cosit. pe la vecini $i prieteni. Plecind dup. scoase pui. mdicuF.PREPELITA SI PUII EI O prepelild i$i cloci ouele intr-un lan de ovdz. se le spuice-i rog se vind la coasn . dar se tot temea ca stdpinul ogoruluisi nu inceape se coseasci ovdzu l." E rdu de noi. Bdtrina prepeli!.. ii asculd cu luare-aminte ti spuse: . Se te duci. meicuF. puii ii dddurd urmatoarea veste: E riu de noi.

Sd pui in rinduiald cele de frebuinli.Se vede ce degeaba a$teprdm. cum. A doua zi in zori. a roi a$tepral prierenii fi vecinii.Nu v5 fie ieam.i rog sa lind neapArat miine la coas. le !pui ca. fir. pe la cumetri )r \. dar n-a venir nimeni. pe ta trali. ovdzul nu va [i secerat atit de repede. de vreme ce . copii. canirne.i purlor sa as (Llre ce ra mai spun( sl. Ei. ci ajutor n-om primi de nicnieri.. In ziua urmdloare..pinul cu lecioru-su pc arcr. prepelila zburi iar intr-ate ei)i iar Ie porun. Acesre nu s au arahr. Nu vb sperial. . Alunci i a spus el fecioruiui: . ii'n srnguri de coasd".trina prepelili. sd a$epteajutorul altora. treaba se va face. nici miine nu va fi secerar ovazul.pu\ feciorLlui: . puiprii mei. venim aici )i ne dpu. irJie. Atunci i-a.Ilulinl de aici. intorcindu-se iar la cuib: Ei. Ovniul e nr pirga. au ror a$leplal rudele. meicuF.rd grij. Se cade se oe.".Sd le d uci.! copii. tiule. ce-afi mai auzii? A venit iar sr.-o crEpa de ziua. spuse prepelila. Cind se inroarse la cuib.pinul lanului. spuse b. srali f. puii ii A dat iar stipinul pe aici.)mul a hoteril sd puni singur mina. pelJ (rnnati.

cind ai sd fii tu imparal cum ai sd ne aperj de toim. Pini Ia urme. P. Pentru frumuselea lui pdsirile hotarird sdl aleage imp6rat.un.. Atunc.J pun.PAUNUL P5seretul se adunS sd-$j aleagS un imp. colofana inlrebA: Ia spune. cind acesia ne va lua Peunul nu ftiu ce rdspuns sd dea. iar pa$retul cAzu pe ginduri dace face cu el o alegere buna. imp.unul it. . c.nstiie p.cu coada ti se declare pretendent la coroan.rat.rat pe vulrur. s. desi. hotSrir.

't4 ...1. .?&:c '?1.-.":. ^.

. din loc.-" .Vai. dind aprig glas. Albinele. simt c5-mi ia focl" gi ursul o lu. nasul meu. Au teberit pe al s.:?..URSUL $I ALBINELE Un urs veni la o prisacd $i prinse pagubi sd face.u nas.. -:LV . .

: --1T' -. in celdlalt trinlorii.:t. fiindcd nu $1iu care din voi a iicut mierea. irnperlili-vn a.nele lc \enira Je ha. srea albinele. Peste o s6ptamin.r+' "15.cul miere mai mull. Trintorii serira indata cu gura: Nu ne invoim.4. iL .y tF-+. $i mai buna. . trintorii se luari la cearlS cu albinele cine se manince mierea Albinele chenare o viespe.N iit (! ?t s: "!a * ALBINELE $I TRiNToRII D cun veni vara. Punefi-i pe fugi. nu >rili sd (d((li mierea .i vd indopali din munca altora.adar in doi stupi rima$i neocupaii intr-unul s. Si ne faci judecata pe loc! Viespea respunse: Acum. Voi trintorii nu vi in\oil: tiinJc. sd le fie judecator. albinelor! 5i alb. ::! . "#. Viespea spuse: Nu pol holeri nimic din capul locului. am sa-mi pol da seama care din voi a f.j r-in'orilor' t25 . chiar cd o pol face pe loc.

pe cind tu etti cenu$iu fi uri..legar. Coc-orul spuse: In schimb. in coada mea strilucesc toate culorile lumii. t26 .PAUNUL $ COCORUL Un cocor fi un pdun se infrunlau intr-o dispuf. eu str6bat in zbor inafiurile cerulur. pe cind tu ili faci de lucru prin curtea cu b. peunul Eu sint cea ma. aprinsd care din ei e o pasare mai de soi. frumoasd pasire.

dar acurn ti mai puin se le a$fepfi la asla am s. li sucesc gitul liindcd etti gata $-. ii spuse el. Aila ci nu ii-af fi dat dnlmut nici inainte. . aln $ te slujesc ii eu. carevasAzica.PITPALACUL SI ViNATORUL Un fi'palac nimcri in pla. grAi pisararul.r unui pi\irar )i inietrl s. Dac. Am snJi ademenesc in plasa alli pitpalaci. vinzi pe ai lei. se roage de el se-i dea drumul. Afa. imi dai drumul.

Acesta va cre$te. Asa incit. Zburd indate la pisiri ti le spuse: Suratelor. $i tot pentru a treia oare acesfea nu-i dedure ascultare. din sfoare va impleti plase.du snminln. plec. vrabia chemA iar p. vrabia se super5 pe suratele ei. venti cu toatele in grabd sA ciugulifi seminfele de in. de Ia ele ti veni sd trdiasci in preajma oamenilor. Inul ajunse la maturitate $i d. t2E . omul va face sfoare din el. Pentru a treia oari zburi vrabia se cheme pesdrile. ca sA nu pitimeasci mai tirziu din pricina lui. iar in tlase ne va prinde pe noi. Ciad inul inflori.VRABIA Vrabia vezu ce omul se duce sA semene in. Pisirile n-o ascultari nici de data asta.s.rile sd ciuguleascd inul. iar aceasta nu izbuti se ciuguleasci singure toate seminlele. Pesirile nu-i dedurd ascultare wabiei.

ce trebuie sa fac ei: lSsati-mA in hulub:ria voastr. le \puse el. Porumbeii se invoird.ERETELE SI PORUMBEII Un erete se tor lua dup. Nu n umar ca obijduiesc. \e . . voi sluji cu credin16. Iat. Inainre de rodre. pe erete si intre la ei. iar pevoi v.sam in huLubirie. era p.u >r rreb-re. eretele incepu altfel sa le vorbeasc. Am Iimo liber berecher. Cind se dez meliciri porumbeii fi se intrebare ce i de fecut. . niciunul. ce se vnzu instalat in hulubarie. Acum nrmic nu ne nai podle ajLra.: -Sinr i-nnirarul r05r. Dup. asta-i! graira ei. veni ling. Nu irebuia se-l I. dar nu izbulea sn prind. iubesc.. cum c. porumbe. il tisar. Atunci se gindi la un vicle$g..r fiecdre zi la md. iar eu\.rie.r)ezd inrr-un coriac )i incepus.ea rjrziu. ar vrea \o \( puna in slujba lor. dar n-am sa-i las nici pe allii s o fac..i vor minca $i zilnic sacrifica cire unul din ei. hulub. proclamalime imperat.j-mi Jdti r\ulrare. le vorbeasci norumbei lor.

trase in fala inlrnrii in casa vecinului un buruc. de cun1 ietea din case. dar ti accla era o batrin. a$eptind ceasul cind oasp lii vor i ncepe sd se impr. dar rimeni nu l-a dat la o parte. Ata fac li oile. se intoarse din dfum fi il indepArta din fala intrdrii Lucretorul se inapoie la sdpinul seu. dupd ce se poticni de butuc. sc. veni nult. ple(e. A$ procedeazi nii.. rJ \. Lucritorul se duse. Culn aSa? P:i. toli s-au impiedical dc el. se policnea de buluc. cllrn ahfel.. Deci. o . Fie(arc. oa pHlii ircep. Numai o singure bAlrinA.pa cile o sudalmd li pleca mai departe. O singura bilrind a indepinat butucul de acolo.Stie In 'firtir. iar eL se atezi pe prisp. lume. Acesta il inlreb6: Mul{i oameni au fosr? Un singur om. Vecinul celui cu nunta chemA la el pe lucrilorul sdu $i ii spuse: Du{e.are.i vezi cili oameni s-alr adunat 1a nunra vecinului. Am atezai un buluc la inl. ulr siigur om a iosl.ST-APiNUL SI LUCRATORUL La o nunl.

nu eu.-li trag eu una tot una va fi.ULCTORUL $I CEAUNUL Un ulcior $i un ceaun se luara Ia harld. Ceaunul spusei c5-mi tragi tu o scatoaki. Tu ai sd te alegi cu capul sparf. 132 . c. Ulciorul il lot amenin{a pe ceaun cd are str-i trage o scatoalci.

Nici de partea animalelor nu mai izbuti sd treace.i atunci liiiacul se dddu de partea lor zbura cu ele fi spunea cd-i pasd. cind pulerea animalelor incepu sa precumpdneascA! liliacul s dddu cu animalele.serile.sirib se dovediri mai tari decit anirnaleb .LILIACUL Demult de tot s-a iscat mare razboi intre animale Si pesiri. suslinind sus i lare ce este animal li cd le iube{te numai pe ele. in cele din urn5.efte prin beciuri. Cind. dar pdsdrile il alungard. ti de arunci liliacul tr. izbindir.e. totu$i p.. labele. . liliacul vru si treaci de partea acestora. Liliacul nu se abture nici unora nici celorlalli ti fot a$tepta sd vadd cum se va sfir$i infrunLa inceDut o. slircurile pieplului. prin scorburi. El le ariti dintii din gu16. zboarx numai pe ins rate $i nu se mai de cu niciuna din pe4i. dar mai lirziu.

mint $i se ducea zilnic. N-ai decit se-li faci drumurile ca de obicei fi sd privefti groapa in care ii lineai ascun$i toruna l.ZGIRCITUL Un zgircit aduni o ulcicn cu bani. ii dezgropd noaptea ulcica $i o fur. Un vecin il vnzu ti ii spuse: La ce mai jele$i? Doar nu te foloseai de banii aceia. de acolo. Cind zgircirul veni sA-$i vdde agoni.$i vadd comoara. Un argat ii linu urma. o ingrope in p.o fi. in mare taina.eala. n o mai g5\i la joiul 5riur yr :e puse pe jelit. sa. *Eb .

spunind: Sa piei.TARANUL $I CIINELE Un ciine cezu in fintind. Tdranul se apucd sel scoatA. afurisirule. Taranul il azvirli inapoi. dace mi mu i fiindcE vreau si te scap' . dar ciinele il mutce de mine.

. ararinou-t] JuJeul $t spunind: .-la uitati-ve cir de mull md iubette sdpinulDintre toli ciinii. Arunci c iin te porni pe la alre curti. I ri u ngh'ular. numai pe mine m -a lnsemnal.jug m ic. JDjeu . animaletor .eil un juje!. Srepinut ii prinsela. Ciinele incepu si se dea Ia geini.CIINELE CU JUJEU * . care * pune la giru ca sa nu poala rrece pnn gard.

CIOBANUL Un cioban pierdu o oaie. dar nu putu da de urma ei. A doua zi se duse cio I3E . Atunci prinse a se ruga ti fngedui sa aprindn la icoane o lurnindricb de zece copeici dacn ii va gesi pe hoti.utA pesle tot. O c.

Dar cind lupii se repeziri la el.banul in pddure $i didu peste ni$te lupi. dacd va izbuti $ scaDe de ei: 139 . care tocmai isprdveau de mincal oaia pierduta. ciobanul prins a se ruga iar qi fngndui sn aprind5 o luminare de o rubld. li gdsise pe holi.

viri capul gi abia apucd o gurd de fm. Vaca se indepirte $r spuse: Mdcar de-ar minca ti ell Da ata. lingn grajd. ct dul5ul mirii minios ti se rcpezi la ea. 110 .CIINELE PE FIN Ciinele se tolinis pe fin. Vacii i se ficu d o gure de fm veni sub per teie grajdului. nici singur nu mininci. nici pe altul nul las5.

LUPUL $I OSUL Mergea lupul cu un os in gure. Ciliva cdlelandri se repezire la dinsul. Lesne ar fi putut lupul sA le fac; de pirrecanie, dar se lemu sn deichida gura, ca sa nu piardd osul. $i o lub lupul la sindtoasa cu cd lelanddi dupa el. w 'f

CIINELE $I HOTUL Un hot se apropie de ograda omului. Ciinele il simti $i incepu $ latre. Hoful scoase o coajd de piine ti o aruncb a(esruia. CLinele n-o lua. ci se repezi la hol sil mu e de picioare. t42

De ce me mu$ti? Nu vezi ci-i dau piine, ii spuse hotul. Te musc, fiindc; pine a nu-mi da tu piine, nu aveam cum tti dac6 e$ti om bun sau reu. Acum ins6 sint incredinfat cd e$ti un om r;u, de vreme ce incerci se mA mituie i. 143

Una din iepe il intrebS: Da' tu $tii lecui? D'apoi cuml Atunci. .LUPUL $I IAPA Vroia lupul sd se irfrupte dintr-un minz.. Lyp. care vindeci pe loc.* duse numaidecit la ea. Oare nu cunoa$eli leacul penlru vindecat Schiopaluri? Noi.ra-d toti coltii din gu re.ll. lecuiefle-mi piciorul drept din spale. cunoa]tem un asrfel de leac. rogu-re. primi o copira de-i zb. da'ndati ce ajunse . ce md cam line o durere in copita. linga piciorul cu pricina. lup . Veni la herghelie ti spuse: Vdd la voi un minz care tchioapiti.

t1 !' .

il lntrebe: De ce ili asculi collii? Doar n-at cu crne te Lupul rSspunse: Tocmai de aceea ii ascul. n-oi mai avea timp sa-l ascut. c6 n-am cu cine mi bate. t. Cind oi avea cu cine.VULPEA $I LUPUL Vulpea il vizu pe lup ca bi ascute collii.) .

omule. sA plec. acuma las.siri calul pe linga el. Calul veni la om fi il ruge sd-i ia aplrarea. nevoie am de tine.zind cd cerbul a fost alungat. dar in schimb puse friul 9i qaua pe cal. .f 't' l-'' dn4 CERBUL ql C1. alungi cerbul. fiindca mi-am dar s ama cit. Omul ii lud apirarea. Ba nu te las.n) \-''. V.-Ut. gi p.-m. calul spuse: Mullumesc.t'/ Un cerb impunse cu coarnele catul $i il alungi _ de pe pigune..

api e multe in fintine $i nimeni nu ne va pricinui acolo vreun necaz. mai tindr. Una din ele. 148 . dar dacd totuti seacd pini la urmx.. Doue broatte porniri se caute apa. cum spui. de acolo nu mai ietim. Ba nu. o fi apd mult5.'// Hele$teiele d mlattinile secari din pricina cildurii prea mari. spuse: zic si sdrim. Au ajuns pe ghizdul unei fintini $i au slal se cumpdneasca daca e bine sau nu sb sard in finline.DOUA BROA$TE.

LUPOATCA $r PORCUL'-'/ O lupoaic. Acum sintem $ase... Por ul se gindi: . puii sint prea nici. Porcul ceru ia. Vezi ti singur. Porcul se ruge sd fie lisat la locul lui. sA mai a$tept. Lupoaica ii spuse: incearcd nrimai sn te legi de noi. ceru porcului sa o gizduiasci peste noaple.. ii respunse lupoaica. te facem bucdfele.De. Lupoaica fitt ciliva pui. ai pufintice rdbdare. se fie lesal la locul lui." Trecu vara. Porcul o gizdui. .

trina broasci se umfl. intorcindu-se la maici-sa. mdicufn. Betrina se umfld ti mai mulr: $i decit acum? gi decii acum. Chiar de-ai plesni.TAURUL $I BROASCA venind spre lac. cit taurul nu vei fi. nu alta! Cun. Mult mai mare. B. 150 . ce animal mare am vezui. taurul d. celelalte sArirx in ap. ti inrrebe iar: Mai mare decit sint eu acuma? Mai mare. Bdtrina broasca nu se ldsa se umflA din toate purerile ti chiar c.du peste un cird de broscule pe una o stdvi sub copita. te cup rinde groaza. era mai mare decit mine? intrebx mama. Una din broscule. spuse: Tii. plesni..

ca deasupra bdllii lor sA se fringi un ram uscat ti se cada in api. ba saltind se apropiara de el. un billan care rreiea in zbor pi deasupra ballij. se certe intre ele ii nu aveau De nimeni care sa b face dreaptd judecatA. cnzind in noroiul ba\ii. Numai cA ramul. celui de sus sa Ie triniti un impdrat. miSca.mase infipt acolo. Aroa$tele prinsere curaj ba inotind. prea e pa$nic imp. Broaslele'lii zisera alunci c. Se inrimpla ca locmai alunci. Ramul nici c. 151 . r. Abia cind v5zurn ce bitlanul le prinde $i le devoreazi una dupi alta. Se intirnpl5. Iard fi imparalui! srrigard broa$ele ti se rm orastiare care incotro. sa coboare in ea Broa$tele se bucurard Si spuserA: lati ti impiratul adevirat. cd unul ca dinsul n-o si le face lor dreapte judecad Si iar se rugari cerului sA le dmita un imDarat. broaftele regrelari pe patnicul impdrat de mai inainte.ratul.BROASTELE CARE VROIAU UN iMPARAT Broa$tele incepuseta s. Acesta este viu ti va -Sti sd ne face dreapti judecatd. Arunci ie rugar.

Ghicise c. Unul dintre ei prinse a se jum ci nu are asupralui nici un fel de basma. iar cel ilalt cd n-a luat basmaua de pe rejghea. vazu ce o basma dispiruse. unul din ei luase qi ddduse celuilalt basmaua ti il buzundri p holul care se jurase ce n-a luat basmaua de pe tejghea.NEGUST'ORUL $I HOTII in prAvalia unui neg!stor inlrare doi oameni sa cumpere basmale. Negustoru l ii opri pe cei doi . O gdsi asupra lui 9i ii duse De amindoi la comisar. dar cind reveni {i privireaii cnzu pe tejghea. I5) . marfa. Atunci neglstorul spusei In cazul acesra. Negustorul se ftrtoarse cu spatelela ei ca se scoaL. amjndoi s'rnLeri horii.i le spuse: Careva dintre voi a luat o basma.

Vintul seporni se smulgi de pe el imbracd minrea. Ii sdlta $apca din cap i ii flurura naprasnic hainele. care din ei va izbuti si-l dezbrace mai repede pe om. El numai cn-l pirpeli nilelq pe om. ti omul bpede haina de pe el Si $apca o azvirli . il mai pirpeli pe atita. iar omul i$i indesa Sapca la loc ti i$i inf4ura haina mai bine. ASa incit vinrul nu izbuti se-l dezbrace pe om.SoARELE $r VINTUL Se incontrard soarele si vintul. ci acesta se $i descheie la haind $i i9i seltd $apca pe ceaf5. Se apud Si soarele de treaba asta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->