Sunteți pe pagina 1din 15

LIMBA ROMANA CONTEMPORANA TESTE GRILA 1. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Fonetica studiaza producerea, transmiterea si receptarea sunetelor b.

Fonetica studiaza fonemele si combinarea lor c. Fonetica studiaza grupurile de sunete vocalice si consonantice 2. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Fonologia studiaza sunetele limbii din punct de vedere functional b. Fonologia studiaza sunetele limbii din punct de vedere experimental c. Fonologia studiaza sunetele limbii produse cu participarea coardelor vocale 3. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Sunetul este unitatea de baza a limbii b. Sunetul este unul dintre elementele intonatiei c. Sunetul este vibratia regulata a aerului antrenat de vibratia coardelor vocale 4. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Fonemul este nucleul silabei b. Fonemul este unitatea functionala minimala a limbii c. Fonemul este varianta cea mai bine realizata a sunetului 5. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Alofonul este varianta contextuala a fonemului b. Alofonul este invarianta extrasa din variantele contextuale ale sunetului c. Alofonul este componenta de baza a unui grup de sunete 6. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Vocala este sunetul care primeste intotdeauna accent b. Vocala este sunetul rostit prin trecerea nestanjenita a aerului prin tubul fonator c. Vocala este sunetul care se combina cu o consoana si formeaza o silaba 7. ALEGETI VARIANTA CORECTA: a. Consoana este sunetul care se combina cu o vocala si formeaza o silaba b. Consoana este sunetul indispensabil silabei c. Consoana este sunetul rezultat din interpunerea in calea curentului fonator a unor obstacole care inchid sau ingusteaza canalul fonator 8. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Semivocala este articulata la fel ca vocala, dar este mai scurta si nu poate primi accent b. Semivocala este o vocala aflata la sfarsitul cuvintelor c. Semivocala este o vocala care nu poate sta langa consoana 9. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Accentul in limba romana se afla pe ultima sau penultima silaba b. Accentul in limba romana este liber si mobil c. Accentul in limba romana este fix10. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Hiatul este constituit dintr-o vocala si o semivocala alaturata b. Hiatul este constituit din doua vocale alaturate c. Hiatul poate fi ascendent sau descendent 11. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Diftongul este format dintr-o vocala si o semivocala alaturate b. Diftongul este format din doua vocale alaturate c. Diftongul poate fi centrat sau descendent 12. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Triftongul este constituit dintr-o vocala si doua semivocale b. Triftongul poate fi ascendent, centrat sau descendent c. Triftongul este constituit dintr-un hiat insotit de o semivocala 13. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea si tempoul b. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea, tempoul si durata c. Proprietatile sunetului sunt: inaltimea, intensitatea, durata si timbrul

14. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, o b. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, o c. Sunt semideschise vocale din seria: a, e, u 15. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Sunt anterioare vocalele din seria: e, i b. Sunt anterioare vocalele din seria: e, a c. Sunt anterioare vocalele din seria: i, i 16. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Sunt inchise vocalele din seria: i, a, o b. Sunt inchise vocalele din seria: a, i, u c. Sunt inchise vocalele din seria: i, i, u 17. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Sunt posterioare vocalele din seria: o, a b. Sunt posterioare vocalele din seria: o, u c. Sunt posterioare vocalele din seria: e, u 18. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Sunt rotunjite vocalele: o, u b. Sunt rotunjite vocalele: o, a c. Sunt rotunjite vocalele: e, u 19. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: ceafa, ger, cocs b. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: centru, ortodox, gheata c. Contin numar inegal de litere si sunete toate cuvintele: ceapa, xerox, gheata 20. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: gheara, geanta, cheama b. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: chenar, gen, exempluc. Contin mai multe litere decat sunete cuvintele: ghinda, cer, ceara 21. ALEGETI VARIANTA CORECTA a. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exigent, incheia, exercitiu b. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exalta, text, exact c. CONTIN MAI PUTINE LITERE DECAT SUNETE CUVINTELE exagera, exuberant, micsandra 22. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. an-tarc-tic, a-da-giu, a-da-gi-o b. ant-arc-tic, a-da-giu, a-da-gi-o c. ant-arc-tic, a-da-giu, a-da-gio 23. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. a-nes-te-zi-e, boj-deu-ca, mij-loc b. an-es-te-zi-e, boj-deu-ca, mi-jloc c. an-es-te-zi-e, boj-de-u-ca, mij-loc 24. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. bi-no-clu, a-cla-ma, coa-fa b. bin-o-clu, a-cla-ma, co-a-fa c. bin-o-clu, ac-la-ma, coa-fa 25. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. cla-rob-scur, con-ti-nu-u, fii-ca b. cla-rob-scur, con-ti-nu-u, fi-i-ca c. clar-ob-scur, con-ti-nu-u, fi-i-ca 26. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. chin-te-sen-ta, de-spre, e-mai-la-re b. chint-e-sen-ta, de-spre, e-mai-la-re c. chin-te-sen-ta, des-pre, e-mai-la-re

27. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. func-ti-e, ge-o-gra-fi-e, gen-til-om b. func-ti-e, geo-gra-fi-e, gen-til-om c. func-ti-e, geo-gra-fi-e, gen-ti-lom 28. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. i-ne-gal, i-ne-rent, a-ces-ti-a b. in-e-gal, i-ne-rent, a-ces-ti-a c. in-e-gal, i-ne-rent, a-ces-tia 29. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. mau-so-leu, o-biect, piu-ne-za b. ma-u-so-leu, o-biect, piu-ne-za c. mau-so-leu, o-bi-ect, pi-u-ne-za 30. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. si-fo-ni-er, mas-li-na, miz-an-trop b. si-fo-nier, mas-li-na, miz-an-trop c. si-fo-ni-er, ma-sli-na, mi-zan-trop 31. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. pas-la, a-cla-ma, pro-to-zoa-re b. pas-la, a-cla-ma, pro-to-zo-a-re c. pa-sla, a-cla-ma, pro-to-zoa-re 32. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. an-or-ga-nic, a-si-duu, at-let b. a-nor-ga-nic, a-si-du-u, at-let c. an-or-ga-nic, a-si-du-u, a-tlet 33. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. a-na-e-rob, ban-cru-ta, bu-doar b. an-a-e-rob, banc-ru-ta, bu-do-ar c. an-a-e-rob, banc-ru-ta, bu-doar 34. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. folc-lor, gen-til-om, ghe-isa b. fol-clor, gen-ti-lom, ghei-sa c. folc-lor, gen-ti-lom, ghe-i-sa 35. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. gai-ta, gang-ster, ga-i-tan b. ga-i-ta, gang-ster, ga-i-tan c. ga-i-ta, gang-ster, gai-tan 36. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. go-la-ve-raj, glau-com, i-gi-e-na b. gol-a-ve-raj, glau-com, i-gi-e-na c. gol-a-ve-raj, gla-u-com, i-gie-na 37. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. her-ma-fro-dit, hie-ro-gli-fa, i-ne-dit b. herm-a-fro-dit, hie-ro-gli-fa, i-ne-dit c. herm-a-fro-dit, hi-e-ro-gli-fa, in-e-dit 38. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. im-pi-e-gat, im-pi-e-ta, in-a-mic b. im-pie-gat, im-pi-e-ta, in-a-mic c. im-pi-e-gat, im-pi-e-ta, i-na-mic 39. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. in-e-rent, in-o-cu-la, a-ghi-o-tant b. i-ne-rent, in-o-cu-la, a-ghio-tant c. i-ne-rent, i-no-cu-la, a-ghi-o-tant 40. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. i-nun-da, i-o-dat, au-tum-nal b. in-un-da, io-dat, au-tum-nal c. in-un-da, io-dat, a-u-tum-nal

41. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. jert-fa, jun-ghi-a, la-i-ci-za b. jert-fa, jun-ghia, la-i-ci-za c. jert-fa, junghi-a, lai-ci-za 42. SUNT DESPARTITE CORECT IN SILABE CUVINTELE a. le-u-ce-mi-e, mais-tru, a-u-to-mat b. le-uc-e-mi-e, mai-stru, a-u-to-mat c. le-uc-e-mi-e, ma-is-tru, au-to-mat 43. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. nost, ntic, ngora b. nost si anst, antc, angra c. anst, antc, ngora 44. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. avrie, adultr, fina b. avare, adlter, afna c. avare, adultr, fina si afna 45. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. baritn si barton, cols, Dobrgea b. baritn, clos, Dobrgea c. barton, cols, Dbrogea 46. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. editr, intrevedre, mfie b. edtor, intrevdere, mfie c. edtor, intrevedre, mfie 47. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA: a. acceptiune, dictiune, berbece b. acceptie, dictiune, berbec c. acceptie, dictie, berbece 48. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA: a. cearceaf, cercevea, foarfeci b. cearsaf, cercevea, foarfeca c. cearsaf, giurgiuvea, forfece 49. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA: a. ipsos, impielitat, magazioner b. ghips, impelitat, magazioner c. gips, impielitat, magaziner 50. SUNT CORECTE TOATE FORMELE DIN SERIA: a. maieu, maseza, posesie b. maiou, maseuza, posesie c. maiou, maseza, posesiune 51. Sunt semideschise vocalele: a. a, e, i b. o, e, a c. a, i, a 52. Sunt anterioare vocalele: a. a, e b. o, i c. e, i 53. Sunt labiale vocalele: a. o, u b. o, a c. e, u 54. Sunt bilabiale consoanele: a. p, b, m b. p, b. f c. p, b, f, v

55. Sunt dentale consoanele: a. z, s, b b. d, t, n c. l, r, p 56. Sunt oclusive consoanele: a. m, t, s b. b, p, s c. g, k, n 57. Sunt sonante urmatoarele sunete: a. l, m, n b. l, r, g c. n, m, b 58. Diftongii sunt formati din: a. o vocala si o semivocala b. doua semivocale c. doua vocale 59. Triftongii sunt: a. descendenti si centrati b. ascendenti si centrati c. ascendenti si descendenti 60. Pot fi vocale sau semivocale: a. a, i, e, i b. e, i, a, i c. e, i, o, u 61. In limba romana accentul este: a. liber si mobil b. liber si imobil c. fix si invariabil 62. Limba romana are: a. 31 de sunete si 27 de litere b. 33 de sunete si 31 de litere c. 30 de sunete si 30 de litere 63. Se scrie desface, dar dezlega, datorita principiului: a. etimologic b. fonetic c. morfologic 64. Se scrie eu, eram, sunt datorita principiului: a. silabic b. fonetic c. etimologic 65. Se scrie aceeasi la feminin singular, dar aceiasi la masculin plural in conformitate cu principiul: a. morfologic b. etimologic c. fonetic 66. Se scrie corect A fost odata, dar Mai spune o data in conformitate cu principiul: a. morfologic b. fonetic c. sintactic 67. Se scrie corect Merg la facultate, dar Facultatea de Drept se afla in strada Ion Ghica, in conformitate cu principiul: a. fonetic b. morfologic c. simbolic

68. Se scrie corect: a. asaza, insala, desarta b. aseaza, inseala, desarta c. aseaza, inseala, desarta 69. Se scrie corect: a. plaja, infatisa, pasa b. plaje, infatisa, pasea c. plaja, infatisea, pasea 70. Se scrie corect: a. Excelenta Voastra, Muntele Mare, Muntii Retezat b. excelenta voastra, Muntele mare, Muntii Retezat c. Excelenta voastra, Muntele Mare, muntii Retezat 71. Sunt despartite corect in silabe: a. ba-cla-va, coa-fa, mij-loc b. ba-cla-va, co-a-fa, mij-loc c. ba-cla-va, co-a-fa, mi-jloc 72. Sunt accentuate corect cuvintele: a. dspot, ferga, muscl b. dspot, ferga, mscel c. despt, friga, mscel si muscl 73. Sunt accentuate corect cuvintele: a. directr, editr si edtor, Gvora b. dirctor si directr, editr, Govra c. dirctor, edtor, Gvora 74. Sunt accentuate corect cuvintele: a. mbil, mozic si mozac, hachta b. mobl, mozac si mozac, hachta c. mbil si mobl, mozic si mozac, hchita 75. Sunt accentuate corect cuvintele: a. motrce, Pegs, penrie b. motrce, Pgas, penrie si penure c. mtrice, Pgas, penure 76. Sunt accentuate corect urmatoarele cuvinte: a. podgore, pnei, precat b. podgrie, pnei, precut c. podgore, poni, precat 77. Sunt accentuate corect cuvintele: a. profsor, protctor, radr b. profesr, protectr, radr c. profsor si profesr, protctor si protectr, rdar 78. Sunt accentuate corect cuvintele: a. rambrs, rcsac, stira si satra b. rmburs si rambrs, rcsac, stira c. rmburs, rcsac si rucsc, satra 79. Sunt accentuate corect cuvintele: a. scrtin, sver, simbl b. scrutn, sevr, simbl c. scrtin, sevr, smbol 80. Sunt accentuate corect cuvintele: a. subrbie, superflu, tpic si tipc b. suburbe, suprfluu si superflu, tipc c. subrbie si suburbe, suprfluu, tpic si tipc 81. Sunt accentuate corect cuvintele: a. tergl, torpdo, trafc b. trgal, torped, trafc c. trgal, torped, trfic

82. Sunt corecte toate formele: a. motto, obiectie, obligatoriu b. moto, obiectiune, obligatoriu c. motto, obiectie, obligator 83. Sunt corecte toate formele: a. o data ce, oprobiu, outsider b. odata ce, oprobriu, out-sider c. odata ce, oprobriu, outsider 84. Sunt corecte toate formele: a. omoloaga, paliativ, pancarta b. omologa, paleativ, pancarta c. omoloaga, paleativ, pancarda 85. Sunt corecte toate formele: a. paradontoza, pasa-mi-te b. parodontoza, pasamite c. parodontoza, pasa-mi-te 86. Sunt corecte toate formele: a. a petrifica, prerie, premiza b. a pietrifica, preerie, premisa c. a pietrifica, prerie, premisa 87. Sunt corecte toate formele: a. presedintie, a se pricopsi, profesie b. presidentie, a se procopsi, profesiune c. presedentie, a se pricopsi, profesie 88. Este corect scris enuntul: a. Vin altadata. b. Ne vedem alta data. c. Nu este nici unul. 89. Este corect: a. aseaza, ataseaza b. asaza, atasaza c. asaza, ataseaza 90. Este corecta forma: a. carisma b. charisma c. harisma 91. Este corecta forma: a. cremvurst b. crenvurst c. crenvust 92. Este corect: a. a curata b. a curati c. a curata si a curati 93. Este corect: a. numai email b. numai e-mail c. email si e-mail 94. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. a-na-fi-lac-tic, boj-deu-ca b. an-a-fi-lac-tic, boj-de-u-ca c. a-na-fi-lac-tic si an-a-fi-lac-tic, boj-de-u-ca 95. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. cais, co-pii-i b. ca-is, co-pi-ii c. ca-is, co-pii-i

96. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. chin-te-sen-ta, di-a-con b. chint-e-sen-ta, dia-con c. chin-te-sen-ta, dia-con 97. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. e-li-co-pter, ex-plo-a-ta b. e-li-co-pter, ex-plo-a-ta c. e-li-cop-ter, ex-ploa-ta 98. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. fias-co, de-o-da-ta b. fi-as-co, deo-da-ta c. di-as-co, de-o-da-ta 99. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. e-ma-i-la-re, for-tis-si-mo b. e-mai-la-re, for-tiss-i-mo c. e-ma-i-la-re, for-tiss-i-mo 100. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. fe-brua-ri-e, ghei-zer b. fe-brua-ri-e, ghe-i-zer c. fe-bru-a-ri-e, ghei-zer 101. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ga-u-de-a-mus, func-ti-e b. gau-de-a-mus, func-ti-e c. ga-u-de-a-mus, fun-cti-e 102. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ghe-i-zer, ghei-sa b. ghei-zer, ghe-i-sa c. ghei-zer, ghei-sa 103. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. gu-a-sa, ig-no-ra b. gua-sa, ig-no-ra c. gu-a-sa, i-gno-ra 104. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ho-lo-caust, im-pie-gat b. ho-lo-ca-ust, im-pie-gat c. ho-lo-caust, im-pi-e-gat 105. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. io-niu, in-au-gu-ra b. i-o-niu, i-nau-gu-ra c. i-o-niu, i-na-u-gu-ra 106. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. Ion, I-oa-na b. I-on, Ioa-na c. I-on, I-oa-na 107. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. jun-ghi-e-re, lor-ni-e-ta b. jun-ghie-re, lor-nie-ta c. jun-ghi-e-re, lor-nie-ta 108. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. lau-re-at, mon-stru b. la-u-re-at, mon-stru c. la-u-re-at, mons-tru 109. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ho-lo-caust, in-dea-proa-pe b. ho-lo-ca-ust, in-dea-proa-pe c. ho-lo-ca-ust, in-de-a-proa-pe

110. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ja-gu-ar, lin-csii b. ja-guar, linc-sii c. ja-gu-ar, linc-sii 111. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. mau-so-leu, mais-tru b. ma-u-so-leu, ma-is-tru c. ma-u-so-leu, mais-tru 112. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ob-iect, o-ce-an b. o-biect, o-cean c. o-bi-ect, o-cean 113. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. piu-ne-za, pau-per b. pi-u-ne-za, pau-per c. piu-ne-za, pa-u-per 114. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. pa-ti-noar, po-li-o-mie-li-ta b. pa-ti-noar, po-li-o-mi-e-li-ta c. pa-ti-no-ar, po-li-o-mi-e-li-ta 115. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. pre-em-pti-u-ne, sanc-ti-ta-te b. pre-emp-ti-u-ne, san-cti-ta-te c. pre-emp-ti-u-ne, sanc-ti-ta-te 116. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. si-li-cios, su-biect b. si-li-ci-os, su-biect c. si-li-cios, su-bi-ect 117. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. tus-la-ma, tro-tu-ar b. tus-la-ma, tro-tuar c. tu-sla-ma, tro-tuar 118. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. tran-scri-e, toas-ta b. trans-cri-e, toas-ta c. tran-scri-e, to-as-ta 119. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. u-ru-gua-yan, U-crai-na b. u-ru-gu-a-yan, U-cra-i-na c. u-ru-gu-a-yan, U-crai-na 120. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. vreo-da-ta, voa-lat b. vre-o-da-ta, vo-a-lat c. vre-o-da-ta, vo-a-lat 121. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. vi-nie-ta, mi-jloc b. vi-ni-e-ta, mi-jloc c. vi-nie-ta, mij-loc 122. SUNT CORECTE DESPARTIRILE IN SILABE: a. ma-sli-na, tung-sten b. mas-li-na, tung-sten c. mas-li-na, tungs-ten 123. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. bia, a-v-rie b. abi, a-va-r-e c. abi, a-v-ri-e

124. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. antc, angra b. ntic, ngora c. ntic, ngora 125. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. avrie, a-d-gi-o b. avare, a-da-go c. avrie, a-d-gio 126. SUNT ACCENTUATE CORECT CUVINTELE: a. anfora, astru b. anafra, ustru c. anafra, ustru 127. Pot nota fiecare mai multe vocale literele: a. o, e b. a, o c. e, u 128. Pot fi redate prin litere diferite vocale: a. o, e, a b. u, i, i c. a, u, i 129. Pot reda sunete diferite in contexte diverse, consoanele: a. h, v, z, j b. c, g, h, s c. c, g, k, w 130. Redau intotdeauna aceleasi vocale literele: a. a, a, i, u, i b. a, a, i, o, u c. a, a, i, e, i 131. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE: a. al-tun-de-va, ne-varst-nic, fun-cti-e, con-ti-nu-u b. alt-un-de-va, ne-varst-nic, func-ti-e, con-ti-nu-u c. alt-un-de-va, ne-vars-tnic, func-ti-e, con-ti-nuu 132. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE: a. mi-cro-buz, mas-li-na, an-al-fa-bet b. mi-cro-buz, ma-sli-na, an-al-fa-bet c. Mic-ro-buz, mas-li-na, a-nal-fa-bel 133. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE: a. somp-tu-os, am-plu, fii-ca b. som-ptu-os, amp-lu, fi-i-ca c. som-ptu-os, am-plu, fii-ca 134. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE: a. o-bi-ect, arc-tic, bi-no-clu b. o-biect, ar-ctic, bi-no-clu c. o-biect, arc-tic, bin-o-clu 135. SUNT CORECT DESPARTITE IN SILABE: a. la-cri-ma, mij-loc, car-di-o-sco-pi-e b. lac-ri-ma, mi-jloc, car-di-os-co-pi-e c. la-cri-ma, mi-jloc, car-dio-sco-pi-e 136. In cuvantul geografie sunt: a. 4 silabe b. 5 silabe c. 3 silabe

10

137. Sunt despartite corect in silabe cuvintele: a. boj-deu-ca, pas-la, com-plot b. boj-deu-ca, pa-sla, com-plot c. boj-de-u-ca, pas-la, comp-lot 138. Sunt despartite correct in silabe cuvintele: a. de-lin-cvent, de-spre, drept-unghi b. de-linc-vent, des-pre, drep-tun-ghi c. de-linc-vent, de-spre, drept-unghi 139. In cuvantul emailare sunt: a. 4 silabe b. 5 silabe c. 3 silabe 140. In cuvantul exploata sunt: a. 4 silabe b. 3 silabe c. 2 silabe 141. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. acceptiune, dictie, atentiune b. acceptie, dictiune, atentie c. acceptie, dictie, atentiune 142. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. Adoptie, a asambla, berbec b. Adoptie, a asambla, berbece c. Adoptiune, a asambla, berbec 143. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. giurgiuvea, pioneza, maiou b. cercevea, piuneza, maiou c. cercevea, pioneza, maieu 144. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. corijent, a datora, detentie b. corigent, a datori, detentiune c. corigent, a datori, detentiune 145. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. filosofie, glasvand, B.P.Hasdeu b. filozofie, glasvand, B.P.Hasdeu c. filosofie, glasvant, B.P.Hasdeu 146. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. ferastrau, magaziner, ziler b. fierastrau, magazioner, zilier c. ferestrau, magazioner, ziler 147. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. manusa, intinerariu, petrificat b. manusa, itinerar, pietrificat c. manusa, itinerariu, petrificat 148. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. impelitat, prerie, sesiune b. impelitat, preerie, sesiune c. impielitat, preerie, seziune 149. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. a se vesteji, tangou, frictiune b. a se vesteji, tango, frectie c. a se vesteji, tangou, frectie 150. SUNT SCRISE CORECT TOATE CUVINTELE DIN SERIA: a. innobilare, inot, innora b. inobilare, inot, innora c. innobilare, innot, inora

11

151. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. trafc, regzor, penure b. trfic, regizr, penrie c. trafc, regzor, penure 152. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. antc, sver, simbl b. antc, sevr, smbol c. ntic, sevr, smbol 153. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. edtor, angra, butele b. editr, ngora, butlie c. editr, angra, butlie 154. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. mfie, nutru, stira b. mafe, netru, satra c. mafe, nutru, satra 155. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. antecamera, repercusiune, oprobiu b. anticamera, repercursiune, oprobriu c. anticamera, repercusiune, oprobriu 156. Sunt accentuate corect cuvintele din seria: a. clujean, oblojeala, coreean b. clujean, oblojala, coreian c. clujan, oblojeala, coreean 157. Sunt corect accentuate cuvintele: a. apndice, adultr b. apendce, adlter c. apendce, adlter 158. Sunt corect accentuate cuvintele: a. arpa, antema b. ripa, anatma c. arpa, antema 159. Sunt corect accentuate cuvintele: a. cvila, isberg b. acvla, isberg c. cvila, aisbrg 160. Sunt corect accentuate cuvintele: a. butele, bsmut b. butlie, bismt c. butlie, bsmut 161. Sunt corect accentuate cuvintele: a. nkara, brem b. Ankra, barm c. nkara, barm 162. Sunt corect accentuate cuvintele: a. brmasina, Bdapesta b. bormasna, Bdapesta c. bormasna, Budapsta 163. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Bijing, compnie b. Bijing, compane c. Beijng, compnie 164. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Bogta, caractr b. Bogot, caractr c. Bogot, carcter

12

165. Sunt corect accentuate cuvintele: a. conductr, clcar b. condctor, clcar c. conductr, calcr 166. Sunt corect accentuate cuvintele: a. clos, colps b. cols, colps c. clos, claps 167. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Carage, Cpenhaga b. Carage, Copenhga c. Cargea, Cpenhaga 168. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Cpidon, dusmn b. Cupidn, dusmn c. Cpidon, dsman 169. Sunt corect accentuate cuvintele: a. dispora, dfin b. diaspra, dfin c. dispora, dafn 170. Sunt corect accentuate cuvintele: a. despt, dirctor b. dspot, directr c. despt, dirctor 171. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Dobrgea, editr b. Dobrgea, edtor c. Dbrogea, editr 172. Sunt corect accentuate cuvintele: a. episcp, eptrop b. epscop, epitrp c. epscop, eptrop 173. Sunt corect accentuate cuvintele: a. factr, friga b. fctor, ferga c. factr, friga 174. Sunt corect accentuate cuvintele: a. gngas, Govra b. gings, Gvora c. gings, Gvora 175. Sunt corect accentuate cuvintele: a. htman, intrevdere b. hatmn, intrevdere c. htman si hatmn, intrevedre 176. Sunt corect accentuate cuvintele: a. hltera, inconjr b. hltera si haltra, incnjur c. haltra, inconjr 177. Sunt corect accentuate cuvintele: a. ntim si intm, incotr b. ntim, inctro c. intm, inctro 178. Sunt corect accentuate cuvintele: a. junir, lingv b. jnior, lingv c. jnior si junir, lngav

13

179. Sunt corect accentuate cuvintele: a. Lgoj, mafe b. Lgoj si Lugj, mfie c. Lugj, mafe 180. Sunt corect accentuate cuvintele: a. mizr, mtrice b. mizr, motrce c. mzer, mtrice 181. Sunt corect accentuate cuvintele: a. nutru, ostrv b. netru, ostrv c. netru, strov 182. Sunt corect accentuate cuvintele: a. trgal, vatmn b. tergl, vtman c. tergl, vatmn 183. Sunt corecte variantele: a. asaza, aranjeaza b. asaza, aranjeaza c. asaza, aranjaza 184. Sunt corecte variantele: a. creem, premisa b. cream, premisa c. cream, premiza 185. Sunt corecte variantele: a. statue, statueta b. statuie, statuieta c. statuie, statueta 186. Sunt corecte variantele: a. incarna, ancrusta b. incarna, incrusta c. incarna, ancrusta 187. Sunt corecte variantele: a. contor, oprobiu b. contoar, oprobiu c. contor si contoar, oprobriu 188. Sunt corecte variantele: a. ilar, muschetar b. hilar, muschetar c. ilar si hilar, muschetar si muschetar 189. Sunt corecte variantele: a. cartilaj, sandvich b. cartilaj si cartilagiu, sendvis c. cartilagiu, sendvici 190. Sunt corecte variantele: a. sanda, sarma b. sanda, sarmala c. sandala, sarma 191. Sunt corecte variantele: a. afrodisiac, acceptie b. afrodiziac, acceptie c. afrodiziac, acceptiune 192. Sunt corecte variantele: a. dictie, altminteri b. dictiune, altminterea c. dictiune, altmintrelea

14

193. Sunt corecte variantele: a. antedeluvian, antecamera b. antediluvuan, anticamera c. antideluvian, anticamera 194. Sunt corecte variantele: a. areopag, ansambla b. aeropag, ansambla c. areopag, asambla 195. Sunt corecte variantele: a. apropo, atentie b. apropou, atentiune c. apropo, atentiune 196. Sunt corecte variantele: a. bazedof, basorelief b. bazedov, bazorelief c. basedow, basorelief 197. Sunt corecte variantele: a. berbec, capod b. berbec, capot c. berbece, capod 198. Sunt corecte variantele: a. carafa, caramela b. garafa, caramea c. carafa, caramea 199. Sunt corecte variantele: a. giurgiuvea, container b. cercevea, container c. giurgiuvea, container 200. Sunt corecte variantele: a. cosciug, cremvurst b. cosciug, crenvurst c. cosciug, cremvrust

15