Sunteți pe pagina 1din 11

SPECIFICUL JURNALISMULUI DE TELEVIZIUNE I.

O CERIN ESEN IAL ADECVAREA REDACT RII LAM EDIUL DE COMUNICARE Modul diferit de transmitere a unui text, n form scris (carte, ziar, etc.) sau vorbit (radio, televiziune, etc.), influen eaz receptarea sa. n consecin , jurnalismul trebuie s i adapteze stilul i organizar ea infor ma iei, n confor mitate cu particularit ile concr ete ale canalului de comunicare ales. Prin ur mar e, la r edactarea textelor pentru televiziune - tiri,reportaje etc. trebuie s se in seama de tr s turile specifice ale acestui mediu. Cititor ul unei pa gini tip rite i stabile te singur ritmul lectur ii n fu n c i e d e dificultatea textului, de cuno tin ele sale, de starea sa de oboseal etc. El poate relua o fraz sau un pasaj, dac nu a n eles; se poate opri pentru a medita asupra unei idei sau poate s ntrerup lectura. Telespectatorul nu are asemenea posibilit i. Mesajul audio vizual sose te n flux continuu; ceea ce nu se n elege n momentul difuz rii r mne o informa ie pierdut . II. DISCURSUL VIZUAL I DISCURSUL VERBAL Prin al turarea lor, ntre imagine i cuvnt pot ap rea rela ii : a) de concuren , b) de redundan , sau c) de complementaritate. O imagine foarte captivant prin, s zicem, dramatismul sau ineditul ei, va distrage aten ia spectatorului de la comentariu. La fel, un comentariu inter esant va pune n umbra imaginea care l nso e te. Un text nu este absolut liniar, el con ine pasaje mai mult sau mai p u i n i n t er e s a n t e . L a f e l s t a u l u c r u r i l e i n c e ea c e p r i v e t e s u c c e s i u n ea i ma g i n i l o r . M o m e n t e l e f o r t e a l e d i s c u r s u l u i v i z u a l n u t r eb u i e s c o i n c i d c u m o m e n t e l e f o r t e a l e discursului verbal. Este bine ca aten ia privitorului s fie condus alternativ ntr e palierulverbal i cel auditiv. Pe de alt parte, un comentariu continuu, nonstop,devine obositor. P a u z e l e p er m i t s p e c t a t o r u l u i s r ef l e c t e z e a s u p r a c e l o r s p u s e, f a c i l i t n d n e l e g er ea i memorarea. O gr e eal fr ecvent a ncep tor ilor, atunci cnd r edacteaz un comentariu pentru o tire sau un film documentar, const n a povesti ceea ce se vede. Textul devine redundant, nloc s fie complementar, adic s cuprind ceea ce imaginea nu poate s arate. n mod obi nuit, un cititor renun la alte preocup ri n timpul lecturii; chiar dac , s zicem, ascult muzic , bea cafea sau fumeaz , aten ia sa este ndreptat n principal, spre text. Urm rirea unei emisiuni la televizor nu presupune ns o aseme n e a c o n c e n t r a r e , telespectatorul putnd avea n acela i timp i alte preocup ri. Adesea, unii telespectatori ur m resc doar auditiv emisiunea de tiri; ei o vor privy numai dac se transmite ceva inter esant. Pentru aceasta este necesar ca mai nti fiecare material s capteze aten ia spectatorului. III. PRINCIPII N REDACTARE TEXTELOR PENTRU TELEVIZIUNE Ziarele i r evistele au un public mai r estrns, mai unifor m, oarecum specializat, n timp ce posturile de televiziune se adr eseaz unui public foarte larg, cu un bagaj cultural eterogen, dispunnd de capacit i de n elegere diferite. Toate aceste caracteristici ale televiziunii cer ca materialele audio-vizuale difuzate s fie ct mai accesibile, permi nd telespectatorului s n eleag imediat, f r greutate, sensul mesajului. Jurna lismul de televiziune se spr ijin pe ur m toar ele pr incipii n r eda c t a r e a materialelor : S se scrie simplu (dar nu simplist), clar , concis i direct, adic explicit. S se scrie n limbajul de fiecare zi, a a cum se vorbe te n mod obi nuit, ocolindu-se ns familiarismele i jargonul. Se vor evita for mul rile pr e ioase sau gongor ice, stilul oficial, administrativ etc. Dac infor ma ia cuprins ntr-un document oficial ur meaz s fie inclus ntr-o tire sau comentariu, ea va fi transpus n limbaj colocvial. Destinat ini ial ochiului, ea va fi r escr is astfel nct s se adr eseze auzului.O bun metod de r edactare pentru audiovizual const n a se r osti pr opozi iile mai nti cu voce tare, pentru ca apoi s fie notate.Verificarea calit ii auditive a unui text se face n acela i fel : prin citire cu voce tare.

S se foloseasc propozi ii i fraze scurte, evitndu-se construc iile arborescente, greoaie. Informa ia s fie ordonat n mod logic, firesc i u or de urm rit. S se renun e la detaliile i cuvintele inutile. S se armonizeze rela ia dintre cuvnt i imagine. RELA IA DINTRE CUVNT I IMAGINE Influen a cuvntului asupra imaginii. Doar prin sine, o imagine nu poate s numeasc o persoan , un lucru sau un eveniment; ea ng duie, cel mult, o r ecunoa ter e.Imaginea nuofer dect indica ii generale despre locul sau momentul unde i cnd a fost nregistrat (sau de unde este transmis n direct). Vedem un ora , dar nu tim ce ora este dac nu r ecunoa tem unele cl diri sau vr eo firm sau un afi nu ne ofer premiza unei deduc ii. Putem observa c este zi sau noapte, dar nu tim n ce dat . Ascult m o persoan vorbind n cuno tin de cauz despr e problemele economiei na ionale, este un dir ector de fir ma, un patron, un ziarist, un politician ? Toate acestea se pot comunica doar cu ajutorul cuvintelor, rostite sau nscrise pe ecran: ele permit identificarea. Influen a imaginii asupra cuvntului Imaginea este n eleas cvasi-instantaneu (ne d m seama imediat, de exemplu, c este vorba de o demonstra ie, chiar dac nu tim cine i de ce demonstreaz ); perceperea sensului unei propozi ii presupune un anumit timp. Din aceast cauz , imaginea are un efect mai rapid i poate comunica o mai mare cantitate de informa ii.Este cunoscut maxima care afir m c o imagine valideaz (sau nu) cuvntul, construindcadrul n care acesta este perceput: -efectul de confirmare imaginile autentice despre un subiect oarecare las impresia c reportajul respectiv este adev rat, chiar dac imaginile nu sus in prin nimic ceea ce se afirm n comentariu. -efectul spectacular imaginile n sine sunt dinamice , ele dau via unei tiri De aceea, uneor i, ele sunt utilizate chiar da c subiectul lor ar e doar o leg tur va g i nesemnificativ cu informa ia transmis . -efectul emo ional imaginile accentueaz perceperea afectiv a unui eveniment sau aunei relat ri, n detrimentul con inutului ra ional. N e c o n c o r d a n a d i n t r e d i s c u r s u l v i z u a l i c e l v e r b a l d n a t er e, n f u n c i e d e context, unor efecte diferite: poate fi vorba de o metafor cinematografic , de accente ironice sau pamfletar-sarcastice, de umor involuntar, de o tentativ de manipulare ori doar de un pasaj pur i simplu confuz. ase moduri de al turare a imaginii i a comentariului. Un material de televiziunefolose te o singur modalitate sau apeleaz la mai multe, combinndu-le succesiv. a)Comentariu puternic/imagini fundal( de umplutur ) : la aceast posibilitate serecurge atunci cnd subiectul materialului este de factur abstract , f r leg tur c u v r e u n e v e n i m e n t c o n c r e t , v i z i b i l ( d e e x e m p l u : e v o l u i a o m a j u l u i , a i n d i c a t o r i l o r e c o n o m i c i , a i n d i c i l o r d e m o g r a f i c i et c . ) . n a s e m e n ea c a z u r i s e f i l m ea z i m a g i n i a p r o p i a t e t e m e i , d a r f r o l e g t u r d i r ec t c u i n f o r ma i a transmis . Solu ia cea mai comod , prea des folosit , const n a filma oameni pestrad ; justificar ea este simpl , aproape orice se ntmpl ne afecteaz , pe noi,oamenii, ntr-un fel sau altul. Asemenea materiale de televiziune, de un inter esredus, nu se justific dect prin importan a informa iei transmis verbal. I ma ginil e nu r ela t ea z sub iec tu l, i nic i nu l p la s ea z spa ia l, t emp or a l i e v e n i m e n i a l . A r f i b i n e c a l a o a s e m e n ea s o l u i e s s e r ec u r g d o a r n u l t i m instan . b)Comentariu puternic/imagini generice

: n aceast modalitate, foarte asem n toare primeia, textul r ostit este sus inut de imagine prin prezentarea unui element saudetaliu specific subiectului abordat. Datele statistice despre omaj, de exemplu, potf i n s o i t e d e a s p e c t e n r e g i s t r a t e l a u n b i r o u p e n t r u p l a s a r ea f o r e i de mu nc ( oa meni st nd la r nd n fa a u nu i ghi eu, f izionomii, fu nc iona r i, a f i a je , o persoan citind rubrica de angaj ri din paginile unui ziar, etc.). Elementele vizuale,de i ales e ntmpl tor, au valoare generic . Ele ilustr eaz un fapt, un subiect, otem , dar nu le redau. De men ionat c inter esul spectator ilor nu poate fi p stratmult timp folosind asemenea imagini. c)Comentariu puternic/imagini de ilustra ie : rela ia se define te prin alegerea unor i m a g i n i c e c o r e s p u n d p u n c t u a l c t e u n u i c u v n t s a u i d e i d i n c o m e n t a r i u , neacor dndu-se aten ie logicii inter ne i construirii discursului vizual.Dac sea m i n t e t e d e g u v er n , s e p r e z i n t c l d i r ea n c a r e s e a f l s e d i u l s u , d a c s e vorbe te despre o persoan , este ar tat cel n cauz , dac se pomene te de o osea,se vede o osea oarecare .a.m.d. Extins prea mult, op iunea pentru stabilireaunui raport de strict coresponden ntre cuvnt i imagine, devine plicticoas iobositoare, prin redundan . d)Comentariu puternic/imagini puternice : imaginea, formnd un tot coerent, prezint o poveste ce poate fi ur m rit i n eleas independent de comentariu, intrnd nconcuren cu acesta. Dificultatea rezid n conducer ea aten iei spectatorului nmod alternativ, de la palierul vizual al comunic rii la cel auditiv i invers. e)Comentariu cu rol complementar/imagini puternice : comentariul doar explic icomenteaz relatarea vizual ce tinde s redea realitatea prin nregistr ri de maretensiune, nso ite de sunetul original, transfor mndu- l pe spectator n martor.Astfel sunt subiectele dr amatice n plin desf urare, surprinse pe viu, spreexemplu : demonstra iile violente de strad . f)Imagini f r comentariu : aici exist dou posibilit i radical diferite: a)nregistr ri nefinisate, nemontate, ale film rilor de actualit i, cu planuri lungi,cu sunetul original, ofer ind senza ia particip rii dir ecte la un evenimet sau ac o n t a c t u l u i n e m e d i a t c u o a n u m i t r ea l i t a t e ( v e z i u n e l e d i n t r e m a t er i a l e l e difuzate la rubrica No comment, a canalului EURONEWS) i b) poeme sau eseur i vizuale n care compozi ia cadrului, mi c rile de aparat,l u m i n a , m o n t a j u l , s u n e t u l o r i g i n a l , m u z i c a , et c . a u u n r o l d e p r i m o r d i n . Re alitatea, n acest fel, este explorat mai subtil, iar rezultatul pune n valoareviziunea autorului TIREA DE TELEVIZIUNE I . D E F I N I I E Este o r elatare audio-vizual succint despre un fapt, o situa ie sau o problem de actualitate, care intereseaz un mare num r de oameni. tirea bine elaborat r spunde la cele ase ntreb ri din paradigma 5W +H (cine?, ce?,c n d ? , u n d e ? , c u m ? , d e c e ? ) i c u p r i n d e t o a t e e l e m e n t e l e s e m n i f i c a t i v e c a r e d e t er m i n caracterul subiectului despre care se vorbe te. Nu toate materialele difuzate n cadrul telejurnalelor au formatul de tire. I I . V A L O R I A L E T I R I I Ca i n presa scris , tirile de televiziune pr ezint fapte ce se caracterizeaz prinimportan (adic num rul persoanelor i gradul n care acestea sunt sau vor fi afectate), prin prezen a unui element conflictual (ntre indivizi, ntre grupuri, ntre oameni i institu ii etc.) prin insolit, prin spectaculozitate, prin dramatism, prin interesul uman etc. III. TIPOLOGII ALE TIRII DE TELEVIZIUNE

Exist mai multe categorii de tiri care propun strategii de produc ie diferite.a . n f u n c i e d e p er i s a b i l i t a t ea l o r b . n f u n c i e de c o n i n u t c.n func ie de mo mentu l difuz riid . n f u n c i e de durata l o r e.n func ie de raportul dintr e infor ma ia vizual i cea verbal 1.n func ie de perisabilitatea lor , t i r i l e d e t e l e v i z i u n e s e m p a r t n d o u categorii: a . de a ctua lita t e imedia t ( ha r d news) b.de o actua litat e ma i larg (soft news)A c t u a l i t a t e a i m e d i a t e s t e c e a c a r e r e d c u r s u l v i e i i , c u a j u t o r u l e i s e construie te impresia c un post sau altul este bine informat. tirile de actualitate mailarg nu sunt legate de o dat anume. Interesul fa de asemenea subiecte se p streaz mai mult timp. Ca atare, difuzarea lor poate fi amnat cteva zile, cu men iunea c exist riscul ca un alt post de televiziune concurent s difuzeze informa ia respectiv . 2.n func ie de con inut , tirile se pot clasifica pornind de la domeniile c rorale apar in: politic, social, economic, cultural, medical, sportiv etc.Prezen a unor subiecte mai fr ecvente n telejurnale a impus i alte categor iidistincte: accidente, incendii, catastrofe, cr ime, arest ri, scandaluri, eveniment e dinvia a unor celebrit i, curiozit i tiin ifice, fapte diverse etc. 3.n func ie de momentul difuz rii unei tiri n raport cu momentul produceriievenimentului , exist trei categorii de relat ri:a . p o s t f a c t u m : s e r e f er l a s i t u a i i n c h e i a t e b.n evolu ie: au n veder e fapte aflate n curs de desf urare;c . a n t i c i p a t o a r e : a n u n eve niment e viit oa r e 4.n func ie de durata lor , tirile de televiziune se pot grupa n trei categorii, alec ror limite nu trebuie ns absolutizate:a . f l a s h u r i d e a p r o x i m a t i v 1 0 - 3 0 d e s e c u n d e , n c a r e e v e n i m e n t u l prezentat este doar enun at; b. tirea obi nuit , cu o durat ntr e 30 de secunde i dou minute;c. tirile ample, dep esc dou minute i pot ajunge, n func ie de subiect i profilul emisiunii, pn la patru - cinci minute 5.n func ie de raportul dintr e infor ma ia vizual i cea verbal , se ntlnescurm toarele categorii de tiri: a.imagini comentate: n acest caz infor ma ia vizual predomin i esteesen ial pentru n eleger ea tirii. De obicei sunt pr ezentate: 1. loculevenimentului (planuri generale, de situare, dar i detalii relevante) 2. personajele principale sau martorii, atunci cnd exist 3. ce anume s-antmplat sau se ntmpl ; b.c o m e n t a r i u i l u s t r a t c u i m a g i n i g e n e r i c e. n a c ea s t s i t u a i e, d e i imaginile au leg tur cu tema tirii, facilitndu-i n eleger ea, ele ar putea nso i multe alte informa ii din acela i domeniu;c.comentariu nso it de imagini f r leg tur cu subiectul: este o for mul precar , determinat de dificultatea real de a prezenta o relatare despreun eveniment nevizual. Se pot urm ri adesea tiri de televiziune careau drept unic suport vizual oameni mergnd pe strad . I V . S T R U C T U R A T I R I I Distingem mai nti ntre textul de prezentare, tirea propriu-zis (cau corpul tirii) i,uneori, un text post tire. a) Textul de prezentare (lead-ul) Este r ostit de crainicul emisiunii i intr oduce mater ialul care ur meaz . Ar e o durat foarte scurt , cuprins de cele mai multe ori ntre 5 i 15 secunde.Textul de prezentare ndepline te una sau mai multe din urm toarele func ii:1. treze te interesul i capteaz aten ia telespectatorului pentru subiectul care urmeaz ;2. arat despre ce este vorba i indic perspectiva din care va fi tratat subiectul;3. sugereaz tonul tirii: grav, dramatic, ironic etc.;4. descrie contextul evenimentului;5. aduce date noi, ap rute dup finalizarea materialului (film rii).Prima func ie este obligatorie i ea reprezint condi ia esen ial pentru un lead bun.Exist mai multe variante de prezentare. Recomandarea este s fie aleas

cea mai potrivit n raport cu con inutul tirii. Peter Gross enumer urm toarele formule de prezentare,cu men iunea c ele nu se exclud, ci se pot asocia n acela i enun , completndu-se:- p r e z e n t a r e a r ez u ma t iv c on in e s i nt e z a t ir ii, of er in d o imagine global asupra evenimentului;- p r e z e n t a r e a e x p l i c a t i v favorizeaz n elegerea faptelor i a semnifica iei lor;p r ez e nt a r ea pr in c ont r a st evi d en ia z u n el e me nt a f l a t n opozi ie cu con inutul tirii;p r e z e n t a r e a i n t e r o g a t i v a t r a g e a t e n i a a s u p r a subiectului prin formularea unei ntreb ri; prezentarea cu adresar e dir ect folose te persoana adoua pentru a-l implica direct pe telespectator;- p r e z e n t a r e a c u a j u t o r u l u n u i c i t a t e s t e p r e l u a t u n f r a g m e n t s e m n i f i c a t i v , i n c i t a n t , d i n d e c l a r a i a u n e i persoane publice, a unui martor etc.;- p r e z e n t a r e a n a r a t i v c o n s t n n c e p u t u l u n e i i s t o r i s i r i care va fi continuat n cuprinsul tirii.Textul de prezentare dispar e n cazul telejurnalelor f r crainic, unde materialele sesucced unul dup altul, desp r ite doar de un semnal vizual-sonor foarte scurt. n acest caz,ntreaga informa ie este inclus n corpul tirii. b) tirea propriu zis La redactarea tirilor de televiziune nu se utilizeaz modelul piramidei r sturnate din presa scris , ci se prefer alte formule pentru organizarea materialului. Datorit faptului c la primele cuvinte ale tirii telespectatorul s-ar putea s nu fie foarte atent, ar exista riscul cainforma ia principal plasat chiar la nceput s se piard . ELABORAREA TIRII DE TELEVIZIUNE Sursele de informa ii Ca i n presa scris , jurnali tii de televiziune pot ob ine informa iile apelnd la mai multesurse: 1 . ma s s - me dia 2.comunicate de pr es primite din partea unor institu ii, or ganiza ii, partide,firme etc. 3 . a c t i v i t a t ea p r o p r i i l o r r ep o r t er i ( p a r t i c i p a r ea n e m i j l o c i t l a e v e n i m e n t e, intervie varea persoanelor implicate etc.) 4.agen ii de pres ; 5.semnal ri primite din partea colaboratorilor sau a unor p e r s o a n e particulare; 6.grupuri de presiune I nf or ma iile ob inut e tr ebu ie ver if ic a t e din ma i mu lt e sur s e p entr u a f i e v i t a t e i n e x a c t i t i l e s a u o m i s i u n i l e s e m n i f i c a t i v e n r e d a c t a r ea t i r i i . R ep o r t er u l t r eb u i e s s ef er ea s c d e p s e u d o - e v e n i m e n t e , d e n t m p l r i c a r e n u s p u n n i m i c s e m n i f i c a t i v p e n t r u telespectatori.n egal m sur , unele subiecte vin singure nspre redac ie (accidente, incendii etc) dar pentru cele mai multe est e nevoie de o atitudine mai activ , de fler i intui ie pentru a ledescoperi.E s t e n e c e s a r m o n i t o r i z a r ea s i s t e m a t i c a t u t u r o r s u r s e l o r p o t e n i a l e. C u l t i v a r ea rela iilor personale faciliteaz ob inerea la timp a unor informa ii importante. Sursele de imagini Reporterul va analiza de la nceput ce informa ie vizual i ofer subiectul s u i i vastabili strategia n func ie de cele trei situa ii posibile: a.subiect concret care poate fi relatat vizual ( d e m o n s t r a i i , a c c i d e n t e , reuniuni politice etc); b.subiect abstract care poate fi ilustrat cu imagini generice (cre teri d e pre uri, consumul de droguri etc);c . s u b i e c t

a b s t r a c t , g r e u d e i l u s t r a t ( d e v a l o r i z a r e a l e u l u i e t c ) O tire nenso it de imagini nu este o tire de televiziune.n mod curent se accept tiri f r suport vizual doar atunci cnd informa ia este foarteimportant , iar absen a imaginilor este justificat prin cauze evidente (pr bu irea unui avion n t r - o z o n g r eu a c c e s i b i l ) s a u da c t i r ea s e r ef er l a o r ea l i t a t e a b s t r a c t ( e v o l u i a comer ului exterior). Chiar i n asemenea situa ii, un post de televiziune care se respect vac uta solu ii pentru a ilustra cu ajutorul unor h r i sau desene textul citit.Posturile de televiziune folosesc imagini: 1 . r ea l i z a t e d e p r o p r i i i l o r o p er a t o r i ; 2. ex ist ent e n a r hivele stu diour ilor ; 3.ofer ite de difer ite institu ii, organiza ii, fir me, ambasade etc.; 4 . r ea l i z a t e d e p er s o a n e p a r t i c u l a r e, a f l a t e n t m p l t o r a c o l o u n d e s - a p r o d u s u n eveniment nea teptat; 5 . i ma g i n i d e l a a g e n i i d e p r es . M a i p o t f i u t i l i z a t e d i f er i t e r ep r e z e n t r i g r a f i c e r ea l i z a t e p e c a l c u l a t o r n c a d r u l postului de televiziune sau de la companii specializate n elegerea subiectului Reporterul trebuie s n eleag subiectul despre care vorbe te, s cunoasc posibilelesale implica ii, cadrul legal, eventualele situa ii similare. Cu toate acestea, nu de pu ine ori potfi auzite comentarii pline de generalit i, afirma ii confuze, care tr deaz lipsa de competen n abordarea subiectului. REALIZAREA Echipa TIRII DE TELEVIZIUNE

n presa scris , de obicei ziaristul i preg te te i i redacteaz singur articolul, chiar dac uneori utilizeaz documenta ii realizate de al ii. n televiziune, chiar i o tire banal esterezultatul activit ii mai multor persoane cu specializ ri diferite. Din aceast cauz , tn rul jurnalist trebuie s lucreze cu i ntr-o echip pe care de regul o conduce. Pentru aceasta estenevoie s - i prezinte de fiecare dat n mod clar, explicit, inten iile sale, s arate c tie cevrea, c este documentat i st pne te subiectul. Este important s fie receptiv la sugestii. n planul rela iilor umane trebuie s se str duiasc s imprime o atmosfer de colaborare, chiar dac nu agreeaz sau nu este agreat de toat lumea. Preg tirea Evenimentele anun ate sau previzibile i permit jurnalistului s se documenteze asupratemei. Cele care se produc pe nea teptate nu-i las r gaz pentru o preg tire minu ioas . Pentrua dep i un asemenea impas, reporterul de televiziune are obliga ia de a monitoriza zilnice v e n i m e n t e l e c u r e n t e. R ep r e z i n t o o b l i g a i e p r o f es i o n a l l e c t u r a p r es e i , a s c u l t a r ea b u l e t i n e l o r d e t i r i l a r a d i o , u r m r i r ea t e l e v i z i u n i l o r c o n c u r e n t e e t c . Un r ep o r t er car e s er es p e c t t r eb u i e s c u n o a s c p er s o n a l i t i l e i p er s o a n e l e p u b l i c e d i n z o n a n c a r e i desf oar activitatea i pe ct posibil s fie cunoscut de c tre acestea. Participarea Spre deosebire de jurnalistul din presa scris , care poate redacta o tire chiar dac nu al u a t p a r t e l a e v e n i m e n t u l c o n s e m n a t , b a z n d u - s e p e r e l a t r i u l t er i o a r e , r ep o r t er u l d e t e l e v i z i u n e t r eb u i e s f i e p r e z e n t l a f a a l o c u l u i i s a s i s t e d i r e c t . O t i r e f r i ma g i n i semnificative nu va avea succes la nici un post de televiziune.nainte de plecarea echipei la filmare, reporterul are ndatorirea s verifice informa iilen leg tur cu locul, ora i durata estimat a evenimentului, s cunoasc eventualele condi iispecifice (este nevoie de acreditare? este nevoie de lumin artificial ?), s aprecieze corectt i m p u l n e c e s a r d ep l a s r i i , l u n d n c a l c u l i e v e n t u a l e l e s i t u a i i n e p r e v z u t e d i n t r a f i c . Succesul unei film ri depinde esen ial de rigoarea planific rii.

Acoperirea unui eveniment n func ie de importan a i amploarea evenimentului, dar i de bugetul postului, echipade televiziune care se deplaseaz pe ter en poate avea o componen difer it . n general serecurge la una dintre urm toarele variante: 1.echipa standard un reporter i un operator - la care se adaug d e l a c a z l a caz un sunetist, un electrician i un ofer; 2 . v a r i a n t a a m p l m a i m u l i r e p o r t e r i i m a i m u l i o p e r a t o r i - p l u s a l i tehnicieni; 3.varianta minim doar un operator-reporter. Colaborarea cu operatorul Reporterul trebuie s -l informeze pe operator asupra subiectului i a condi iilor tehnicede filmare. El trebuie s -i precizeze: 1 . d u r a t a p e c a r e o v a a v ea ma t e r i a l u l f i n i t ; 2.ce elemente sau aspecte dor e te s fie filmate i n ce mod; 3.cum inten ioneaz s - i structur eze materialul, preciznd, cnd este posibil, prima i ultima imagine. Este bine ca reporterul s se sf tuiasc mpr eun cu operatorul asupra modului derealizare a materialului i s fie receptiv la eventualele sale sugestii, mai ales dac acesta arema i m u l t e x p er i e n . R ep o r t er u l v a a v ea g r i j s s e f i l m e z e s u f i c i e n t m a t er i a l . P e n t r u s u b i e c t e l e o b i n u i t e , r a p o r t u l o p t i m es t e d e 1 l a 3 . T r eb u i e p o r n i t d e l a u r m t o r u l c a l c u l orientativ: pentru un material finit de dou minute, ceea ce nseamn 20-30 de cadre, se vor filma cinci- ase minute (50-60 de cadre), cu m rimi diferite ale cadrelor (generale, medii iapropiate) i con inut variat. Se va evita astfel situa ia n care materialul vizual nu ajunge, precum i pierderea unui timp pre ios la montaj, atunci cnd s-a filmat prea mult.La locul film r ii se vor nr egistra i cteva planuri de leg tur care vor fi extrem deutile la montaj.Mi c rile de aparat (boala ncep torului!) trebuie s fie pu ine, scurte i motivate.Dac vor fi prea multe panoram ri sau transfoc ri vom crea greut i la montaj

Ce este un reportaj? E s t e s p e c t a c o l u l u n u i e v e n i m e n t c a r e m e r i t s f i e v z u t i p o v e s t i t , a v n d d r ep t obiective vizualizarea, n elegerea faptelor; Structural, este o nl n uire de fapte, infor ma ie cunoscute, montate dup r egulileunui spectacol, avnd drept con inut elemente de decor, sunete, mir osuri, costume, personaje, ac iune. Pe scurt, este vorba de scenariu, dialoguri i regie, organizate decele mai multe ori dup regulile narative elementare (debut, desf urare, final). Este o organizar e de fapte girat de jurnalist, care vede realitatea n imagini. Nu jurnalistul este cel care valorizeaz pozitiv sau negativ ceea ce vede. Spectatorul estecel care decide acest lucru. II. PRINCIPII GENERALE ALE REPORTAJULUI AUDIO-VIZUAL 1.De i produsul final este cu mult mai spectaculos i mai atractiv dect cel oferit de presa scris , datorit imaginii, creatorii de reportaj de televiziune sunt supu i acelora i normede lucru ale profesiei:a . n r e d a c i e a i c i a r e l o c p r e g t i r ea p e n t r u r ea l i z a r ea r ep o r t a j u l u i , ma i ex a c t localizarea evenimentului i predocumentarea b . l a f a a l o c u l u i a i c i r ep o r t er u l s o l u i o n ea z s t a b i l i r ea s u r s e l o r i a t r i b u i r ea informa iilor. Mai exact,

cu cine vorbe te, ce imagini vor fi nregistrate i care sunt scopurile pe care le servesc aceste informa ii.c. din nou n r edac ie n acest moment, r eporter ul recurge la evaluarea surselor iorganizarea informa iilor ntr-un produs final. 2.Specificul mesajului audio-vizual deriv dintr-o sum de constrngeri care stau la baza oric rui proces de produc ie audio-vizual . Principiile specificit ii au la baz anumite premise: a . M es a j u l e s t e p er c e p u t n t i m p r ea l , f i i n d f i x a t d e j u r n a l i t i f r p o s i b i l i t a t ea i n t er v e n i e i p u b l i c u l u i . S i n g u r a f o r m d e c o n t r o l s a u d e p r o t e s t a t e l e s p e c t a t o r u l u i e s t eschimbarea canalului de televiziune. Un mesaj bine construit i lipsit de ambiguitate la celetrei niveluri (imagine, sunet, cuvnt) este cel mai bun argument pentru atragerea i men inereaaten iei. b. Publicul are o aten ie fragil . Aceasta este premisa pentru crearea unui mesaj dens iconcis ca structur , con inut i semnifica iec. Mesajul este construit n echip . Echipa care produce un reportaj nu este o asocierentmpl toare ale unor persoane, ci un corp profesional care are acela i limbaj i care lucreaz n baza unor constrngeri date. III. FUNC II ALE REPORTAJULUI Func ia - pilot r mne cea de informare. Boucher i Ganz au identificat ns o serie dealte func ii orientate c tre: -n elegerea evenimentului; - a d u c er ea n a t e n i e a u n e i i n f o r ma i i p er s o n a l i z a t e; - r es t i t u i r ea u n e i r ea l i t i d a t e n t r - o ma n i er o r i g i n a l ; - inf or ma ie n def a voa r ea sp ec ta c olu lu i; - s t a b i l i r ea u n e i l e g t u r i n t r e j u r n a l i s t i p u b l i c ; -sensibilizarea publicului; -seduc ie, persuasiune etc.. IV. TIPOLOGII ALE REPORTAJULUI DE TELEVIZIUNE Principalele categorii ale r eportajului se descriu dup criter ii diferite, care pun nd i s c u i e m a i a l e s r e l a i a d i n t r e e v e n i m e n t i m o m e n t u l d i f u z r i i , a mp l o a r ea a c o r d a t subiectului, natura emisiunii n care este difuzat, natura subiectului ales. a.dup criteriul actualit ii evenimentului , Boucher identific ase tipuri de reportaj: 1.reportaj cald are dr ept con inut evenimente nepr ev zute, degenul accidentelor, faptele diverse i evenimentele pr evizibile,transmise n direct; 2.reportaj rece care vorbe te despr e evenimentele pr ev zute ce preced acela i tip de evenimente (un reportaj de la o conferin de pres care pecede deschiderea concursului Eurovision); 3.reportaj magazin care nu este inspirat din r ealitatea imediat ,dar are o anumit leg tur cu aceasta; 4.reportaj atemporal consacrat de obicei unui subiect ct se poated e c u n o s c u t , c u u n p o t e n i a l p e r m a n e n t d e i n t e r e s ( r a s i s m , prostitu ie); 5.r ep o r t a j d e u r m r i r e c a r e a j u t l a s t a b i l i r ea u n o r c o n c l u z i i asupra unui eveniment produs recent 6 . r ep o r t a j r e l o c a l i z a t c o n s a c r a t u n u i e v e n i m e n t d e a c t u a l i t a t e, n care se g sesc personaje implicate n alte evenimente de amploaredin trecut; b.Pierre Ganz identific n plus patru tipuri de reportaje , organizndu-le n jurul adou criterii diferite: 1.dup suportul transmisiei r eportajele sunt directe i nr egistrate.n cazul reportajelor directe colectarea informa iei, tratamentul idifuzarea ei sunt simultane cu producerea evenimentului; 2 . d u p f o r ma t u l e m i s i u n i i , ex i s t : a.rep orta ju l de t ir i construir ea acestuia necesit sintezacelor ma i semnificative infor ma i i , n c o n f o r m i t a t e c u perspectiva de abor dare aleas . Colectarea, tratamentul,difuzar ea infor ma iei se situeaz la distan e r elativ mici nt i m p n r a p o r t c u n c h e i er ea e v e n i m e n t u l u i . E s e n i a l u l m u n c i i s e p r o d u c e n t e r e n . C a r a c t er i s t i c a p r i n c i p a l a ac iunii reporterice ti este viteza. Este difuzat n emisiunileinformative specializate;

b.reporta jul - ma gazin caracter izat de cele ma i multe or i p r i n t r o distan temporal mar e fa d e e v e n i m e n t . Coer en a sa este asigurat de r eporter i nu de eveniment,dup cum forma i structura acestui tip de reportaj sunt strictdependente de preg tirea sa, de viziunea reporterului asuprafaptelor c. Domeniul de activitate din contextul c ruia se extrage evenimentul este un altcriteiu de tipologizar e a reportajului. n aceast situa ie se poate vorbi de: r eportaj politic, r eportaj social, r eportaj economic, r eportaj cultural, reportaj de fapt divers,reportaj sportiv.d. n func ie de zona geografic de producere a evenimentului n raport cu comunitateana ional exist : reportaje locale, reportaje regionale, reportaje na ionale i reportajeinterna ionalee. Daniel Garvey i Wiliam Rivers propun n lucrarea Informa ia radio-televizat oalt distinc ie, reg sit frecvent n produc iile contemporane: -reportajul de actualitate corespunde formei tradi ionale a reportajului i arec a o b i e c t u n e v e n i m e n t a c t u a l . E s t e r e p o r t a j u l d e s p r e c e ea c e s e n t m p l ast zi. Formula dup care poate fi recunoscut este oricare din urm toarele: naceast diminea , ast zi etc. Fiecare reportaj de acest gen se concentreaz asupra a ceea ce se petrece la un moment dat ntr-un singur loc, chiar dac are posibilitatea de a trata fondul problemei. Limitele strnse n care trebuie s sencadreze reportajul oblig jurnalistul s verifice exact ceea ce raporteaz . Unad i n t r e s l b i c i u n i l e r e p o r t er i l o r n e e x p e r i m e n t a i es t e s u p er f i c i a l i t a t ea n verific area faptelor. -reportajul de profunzime aduce n plus perspectiva care restituie contextulevenimentului. Aduce i r spunsul la ntreb rile de ce?, cu ce efecte? nafara celor absolut obligatorii din reportajul de actualitate (cine?, ce?, unde?,cnd?, cum?). Etapele car e trebuie parcurse pentru realizarea unui astfel de rep ortaj su nt cele cu nos cut e: aleg er ea subiectu lu i, stab ilir ea surs elor, identificar ea lor etc., cu men iunea c ceea ce difer este timpul mai mar e acor dat parcurger ii acestor etape, fapt car e aduce un plus de infor ma ie, de profunzime, de n elegere a evenimentului. For mele de pr ezentar e ale acestui demers jurnalistic sunt multiple:emisiune unitar , consacrat unui singur subiect; documentare; dosar; raportrestrns.F i e c a r e m o d d e p r e z e n t a r e p r e s u p u n e u n a l t m o d d e a b o r d a r e . P e n t r u r ep o r t a j e l e g e n r a p o r t ( v e z i 7 z i l e n R o m n i a ) , f i e c a r e d i n t r e e l e v a expune problema, incluznd ceea ce s-a spus deja, plus elementul de actualitatesau elementul surpriz , care justific aducerea n aten ie a problemei. Pentrureportajul dosar sunt exploatate la maximum toate tehnicile de construc iereferitoare la rela ia imagine - cuvnt i la pluralitatea opiniilor. Regula de aur n cadrul reportajului-dosar este echilibrarea balan ei informa iei pro i contra.Acest fapt nu pr esupune neap rat o egalitate perfect a punctelor de veder e prezentate, dar include obligatoriu ocazii pentru ambele p r i de a- i exprima p rerea. -reportajul de interpretare (analitic) scopul s u este s r spund strict la ntr ebarea De ce?. Un r eportaj n profunzime ar putea studia, de pild , care sunt ultimele evolu ii statistice despr e num rul criminalilor, ct v r e m e u n r e p o r t a j a n a l i t i c v a n c e r c a s descopere cauzele c re terii criminalit ii ntr-un mediu anume. R e p o r t a j u l a n a l i t i c p r e s u p u n e o docu mentar e ma i ap licat , pr ecu m i o p e r s o n a l i z a r e m a i a c c e n t u a t a abord rii. -reportajul - anchet cei mai importan i termeni care apar aici sunt prob i m rturie. Orice anchet poate expune jurnalistul sau postul de televiziuneunui proces n justi ie. Singurele argumente cu care trebuie s vin jurnalistuln prezentarea faptelor sale sunt probele cu care poate s demonstreze adev rulcelor afir mate. Pornind de la aceste considerente n elaborarea unui r eportajanchet , esen ial este strngerea dovezilor. Este extrem de dificil ob inereainforma iilor n imagini, element de structur f r de care reportajul nu poate exista identificar ea lor etc., cu men iunea c ceea ce

difer este timpul mai mar eacor dat parcurgerii acestor etape, fapt care aduce un plus de infor ma ie, de profunzime, de n elegere a evenimentului.For mele de pr ezentare ale acestui demers jurnalistic sunt multiple:emisiune unitar , consacrat unui singur subiect; documentare; dosar; raport restrns .F i e c a r e m o d d e p r e z e n t a r e p r e s u p u n e u n a l t m o d d e a b o r d a r e . P e n t r u r e p o r t a j e l e g e n r a p o r t ( v e z i 7 z i l e n R o m n i a ) , f i e c a r e d i n t r e e l e v a expune problema, incluznd ceea ce s-a spus deja, plus elementul de actualitatesau elementul - surpriz , care justific aducerea n aten ie a problemei. Pentrureportajul dosar sunt exploatate la maximu m toate tehnicile de construc iereferitoare la rela ia imagine - cuvnt i la pluralitatea opiniilor. Regula de aur n cadrul reportajului-dosar este echilibrarea balan ei informa iei pro i contra.Acest fapt nu presupune neap rat o egalitate perfect a punctelor de veder e prezentate, dar include obligatoriu ocazii pentru ambele p r i de a- i exprima p rerea. -reportajul de interpretare (analitic) scopul s u este s r spund strict la ntr ebarea De ce?. Un r eportaj n profunzime ar putea studia, de pild , care sunt ultimele evolu ii statistice despr e num rul criminalilor, ct v r e m e u n r e p o r t a j a n a l i t i c v a n c e r c a s descopere cauzele c re teriicriminalit ii ntru n m e d i u a n u m e . R e p o r t a j u l a n a l i t i c p r e s u p u n e o documentare mai a p l i c a t , p r e c u m i o p e r s o n a l i z a r e m a i a c c e n t u a t a abord rii. -reportajul - anchet cei mai importan i termeni care apar aici sunt prob i m rturie. Orice anchet poate expune jurnalistul sau postul de televiziuneunui proces n justi ie. Singurele argumente cu care trebuie s vin jurnalistuln prezentarea faptelor sale sunt probele cu care poate s demonstreze adev rulcelor afir mate. Pornind de la aceste considerente n elaborarea unui r eportajanchet , esen ial este strngerea dovezilor. Este extrem de dificil ob inereainforma iilor n imagini, element de structur f r de care reportajul nu poate exista. VI. PRODUC IA REPORTAJULUI VI.1 Preg tirea reportajului n redac ie Pentru ndeplinir ea condi iilor ideale de produc ie a reportajului tr ebuie ndeplinite patru exigen e: 1.familiarizarea cu subiectul presupune o rapid evaluare a informa iei din punct deveder e al importan ei sale i al inter esului poten ial al publicului, verificarea ver idicit iiinforma iei ini iale, disocierea zvonului de informa ia real ; 2.localizarea evenimentului este o faz preg titoare n care se stabile te contactul cuactor ii evenimentelor, car e, n unele situa ii, sunt aviza i asupra inten iei de a r ealiza unr e p o r t a j i c r o r a l i s e c er e e v e n t u a l a c o r d u l . C o n t a c t u l c u a c t o r i i e v e n i m e n t u l u i i a r eimportan a lui, mai ales pentru situa iile n care poten ialul personaj nu dore te s fie filmat.Este recomandabil ca jur nalistul s evite pe ct posibil contactele oficiale. Purt torii decuvnt, birourile de pres i pot deturna adesea pe jurnali ti de la adev ratele surse, dirijndu-ispre unele irelevante.Localizarea evenimentului este absolut necesar n cazul transmisiilor n direct, pentruc n acest mod se ob in informa ii utile de buc t rie intern (se evalueaz locurile unde se plaseaz camera, se verific dac exist surs de energie, de lumin etc).Un alt avantaj al reper rii locului este acela de a per mite construir ea unui scenariudup care s se fac filmar ea, ceea ce u ur eaz infinit situa ia la fa a locului. Adesea sevorbe te de tehnica turnat montat, care poate fi aplicat n ter en. Adic , imaginile suntfilmate confor m ordinii din scenariu, iar difuzarea lor va ur ma strict aceea i ordine. Acestmod de lucru este indicat, dar nu i practicat n reportajele de tiri, unde presiunea timpului nu permite o asemenea procedur . 3.documentarea asupra evenimentului scopul acestui demers este ob iner ea unuimaximum de informa ie despre actorii, cadrul i contextul evenimentului; 4.preg tir ea instrumentelor necesare film rii: mater ialul de lucru este fundamental pentru succesul reportajului de televiziune. Reporter ul are r esponsabilitatea de a- i pr eg tinoti e

privind coordonatele interlocutorilor i schi a comunic rii n teren (fi e cu ntreb ri, fi ecu informa ii, fi e cu date tehnice etc). Banalele instrumente de scris nu trebuie pierdute dinveder e, fiind un suport de date de nepr e uit n cazul defec iunilor tehnice. Camera de luatvederi, sursele de lumin , cablurile, casetele, microfonul sunt, de regul , n grija tehnicienilor,care au competen a necesar manipul rii lor. Reporterul, n calitatea sa de coordonator alechipei de filmare, urm re te ndeaproape modul de preg tire a materialului tehnic.