Sunteți pe pagina 1din 15

PARLAMENTULROMANIEI StructuraParlamentuluiRomanieiestebicamerala,cuprinzand CameraDeputatilorsiSenatul. ReprezentantiipoporuluisuntalesiinParlament,pebazavotului universal,egal,direct,secretsiliberconsimtit,peunmandatde4ani. CameraDeputatilorsiSenatulauprerogativeegale,cuexceptianumirii numaidecatreSenataAvocatuluiPoporului,justificandbicameralismul. OrganizareainternaaParlamentuluiestestabilitaprinregulament propriu.Pentruindeplinireaatributiilorlor,Camereleisiorganizeazabirouri,comisiicare isidesfasoaraactivitateanumaipebazaregulamenteloradoptate. ConvocatdePresedinteleRomaniei,incelmult20deziledelaalegeri, ParlamentulisidesfasoaraprimeleactivitatiseparatinfiecareCamera,acesteaalegandu sibirouridevarsta,alcatuitedincelmaivarsticparlamentarsi4secretari,stabilitidin randulcelormaitinerideputati,respectivsenatori.

Invedereavalidariimandatelor parlamentarilor,Camereleisialeginprimalorsedintacateocomisiedevalidare,care trebuiesareflecteconfiguratiapoliticarezultatadinalegeri. Camerelesepronuntaprintrunsingurvotasupralisteiparlamentarilor propusipentruvalidaresiprinvotseparatpentrufiecaredeputatsausenatorpropussaise invalidezemandatul.Validareasauinvalidareamandatelorsefacecuvotulmajoritatii parlamentarilorprezenti. GrupurileparlamentaresepotorganizaseparatpentrufiecareCemera inparte.Acesteasuntinstitutionalizate,beneficiazadeunsef,deuncabinetside15 experti,platitidinbugetulCamerei.Eleurmarescformareaorganelordelucrusi desfasurareaactivitatiifiecareiCamere,fiindconstituitedincelputin5senatorisau10 deputati,careaufostalesipelisteleaceluiasipartid. Ingeneral,grupurileparlamentareauurmatoarelecompetente: facpropuneripentruconstituireacomisiilordevalidare propuncateuncandidatpentrufunctiadePresedintealCamereiDeputatilorsiceade PresedintealSenatului. facpropuneripentrucandidatiimembrilorbirourilorcelordouaCamere. isidauacordulladesemnareamembrilorcomisiilorparlamentare. participalaalcatuireacomisiilordemediere. prezintapropuneripentrustabilireaordiniidezi. prezintaamendamente. potcerepresedinteluiCamereiverificareacvorumului. potcereincheiereadezbaterilorasuprauneiproblemepuseindiscutiaAdunarii. potadresainterpelari. 2

audreptdeinitiativalegislativa. Birourilepermanentesealcatuiescpotrivitconfiguratieipoliticea camereiDeputatilorsiaSenatuluisielecuprindpepresedinteleCamerei,pentru vicepresedinti,patrusecretarisi4respectiv2chestori. Pentrualegereapresedinteluiestenecesar,inprimulscrutin,votul majoritatiiparlamentarilor,iardacaaceastacerintanusarealizat,seorganizeazacelde al2leaturdescrutin,lacareparticipainSenatprimii2candidaticareauobtinutcelmai marenumardevoturiexprimate,iarinCameraDeputatilor,dacaniciuncandidatnua intrunit,dupa2tururi,votulmajoritatiideputatilor,seorganizeazanoitururidescrutin,in urmacaroravafidesemnatpresedintecandidatulcareaobtinutmajoritateavoturilor deputatilorprezenti.PresedinteleCamereiesteales,spredeosebiredeceilaltimembriiai Biroului,pedurataintreguluimandatalCamerei,iarodatacualegerealui,inceteaza activitateapresedinteluidevarsta. PresedinteleCamereiareurmatoareleatributii: convoacaSenatulsau,dupacaz,CameraDeputatilorinsesiuniordinaresiextraordinare. conducelucrarileCamereisialeBirouluipermanent. asiguraordineaintimpuldezbaterilorsirespectarearegulamentului. anuntarezultatulvotariisihotararileadoptate. asiguralegaturacucealaltaCamera,PresedinteleRomaniei,Guvernul,Curtea ConstitutionalasiCurteaSupremadeJustitie. asigurainterimatulfunctieidePresedintealRomaniei. reprezintaCamerainrelatiiinternesauexterne. poatesesizaCurteaConstitutionalapentrucaaceastasasepronunteasupra constititionalizariilegilorsauaRegulamentuluiCamereiDeputatilor,saudupacaz,a Senatului. indeplinestesialtesarciniprevazutederegulamentsaudatedeCamera. Vicepresedintiisuntalesidegrupurileparlamentareprinvotsecretcu majoritateavoturilorsenatorilor.AcestiaindeplinescinordineastabilitadeBiroul Permanent,atributiialepresedintelui,lasolicitareasauinabsentaacestuia. Secretariiaucasarciniprincipale: intocmirealisteicuinscrierilelacuvantinordineaincareaufostfacute. prezentareapropunerilor,amendamentelorsiaoricaroraltecomunicariadresate Camerei. efectuareaapeluluinominal. consemnarearezultatuluivotului. tinereaevidenteihotarariloradoptate. supraveghereaintocmiriistenogramelor. asistareapresedinteluiinrealizareaatributiilorceirevinacestuiasioricealtesarcini incredintatedeacestalaBiroulPermanent. Chestoriiausarcina: saverificemoduldegestionareapatrimoniuluiCamereiDeputatilorsau,dupacaz,a Senatului. 3

exercitacontrolulfinanciarasupracheltuielilor. prezintaproiectuldebugetsiincheiereaexercitiuluibugetar. asiguramentinereaordiniisiindeplinescoricealtesarcinidatedepresedintesauBiroul Permanent. BiroulPermanentesteunorganinternalCamerei,unorgandestatcare areurmatoareleatributii: propuneadunariidateledeinceperesiterminareasesiunii. solicitapresedinteluiadunariiconvoacareasesiuniiextraordinare. supuneaprobariiregulamentuluiCamereiDeputatilor,saudupacaz,alSenatului,precum sipropuneriledemodificareaacestuia. pregatestesiasiguradesfasurareainbuneconditiialucrarilor. lapropunereagrupurilorpaelamentare,supunevotuluiparlamentarilorcompetenta nominalaacomisiilorparlamentare. primesteproiecteledelegisipropunerilelegislativesisesizeazacomisiilepermanentein vedereaintocmiriirapoartelorsielaborariiavizelor. dispunedifuzarearapoartelor. intocmeste,cuconsultareapresedintilorgrupurilorparlamentaresiacomisiilor permanente,proiectulordiniidezisiasedinteloradunariisiprogramuldelucru. analizeazasisupunedezbateriiorientarilorgeneraledepoliticaexternaaRomaniei. propunespreaprobarecompetentadelegatiilorpermanentelaorganizatiileparlamentare internationale. prezintaadunariiproiectuldebugetalacesteiasicontuldeincheiereaexercitiului bugetar. exercitacontrolulfinanciarcontabil. aprobaregulamentuldeorganizaresifunctionareaserviciilorCamerei. indeplinesteoricealteatributiiprevazutedelege,deregulamentsauinsarcinaridatede adunare. Comisiileparlamentare:suntorganedelucrualeAdunarii Deputatilor,saudupacaz,aSenatului,careauscopuldeaindepliniinsarcinarilecele suntincerdintateinvedereapregatiriilucrarilorfiecareiCamere. Suntalcatuitedintrunnumarrestransdeparlamentari,careauca sarcinasaexaminezeinmoddetaliatproblemelecaresuntsupusedezbaterii Parlamentuluisiapoisaiprezinteacestuiarapoartecupropuneriadecvate. Comisiileparlamentarepotfi: permanente. temporare,incareintracelespeciale,deanchetasidemediere. DecelemaimulteoricomisiileapartinuneisingureCamere,darin uneleimprejurarisepotconstituicomisiimixte,comunecelor2Camere,carelarandul lorpotfipermanentesautemporare. Numarul,denumireasicompetentafiecareiaprecumsinumarul membrilorcomisiilorparlamentaresestabilescdeCamera,lapropunereaBiroului Permanent. 4

Inprimasedinta,convocatadepresedinteleadunarii,comisiileisialeg birourile,compusedintrunpresedinte,12vicepresedintisi12secretari,dupacareisi adoptaregulamentuldeorganizaresifunctionare. Biroulpropuneordineadeziafiecareisedinte,sarcinilefiecarui membrualcomisieisiingeneral,oricealtemasuripentruorganizareabunuluimersal activitatiicomisiei. Presedintelecomisieiconducesedintele,poatepropuneparticipareala lucrarisiaaltorpersoanedinafaraei,areacceslalucrarilealtorcomisii,asigura reprezentareacomisieiinrapoartelecuBiroulPermanentsicelelaltecomisii. Sedintelecomisiilor,laacarorlucrariparticipareaparlamentariloreste obligatorie,nusuntpublice. MembriiGuvernuluiauacceslalucrarilecomisiilor,iarcandsolicitarea vinedinparteaacestora,prezentaloresteobligatorie. Comisiilepermanente:suntalesepetoataduratamandatuluiCamerei DeputatilorsiaSenatului,pedomeniideactivitate. Fiecareparlamentaresteobligatsafacapartedincelputinocomisie permanenta,cuexceptiamembrilorBirouluipermanent,alCamereiDeputatilorsi respectivapresedinteluiSenatuluisiasenatorilormembriaiGuvernului. Calitateademembrualcomisieipermanentepoateincetala propunereagrupuluiparlamentardincarefacepartesenatorulrespectivsauprin revocareadeputatuluicuvotulmajoritatiideputatilordinComisie,lacerereagrupului parlamentarcarelapropussauauneitreimidinnumarulmembrilorComisiei. Atributiileprincipalealecomisiilorpermanentesunt: examinareaproiectelorsipropunerilorlegislativeinvedereaelaborariirapoartelorsau avizelor. efectuareadeanchetaparlamentare. solicitareaderapoarte,informarisidocumentatiidelaautoritatileacaroractivitateintra insferalordecompetenta. dezbatereasiadoptareadehotararicuprivirelatoateproblemeletransmisedeBiroul permanentaladunarii. Incazulincareocomisiepermanenta,incadrulatributiilorsale, initiazaoanchetaprivitoarelaactivitateadesfasuratadeGuvernsaudeadministratia publica,arenevoiedeaprobareaadunarii,careiatrebuiesaiprezinteocererescrisa, adoptatacuvotulmajoritatiimembrilorsai,incaresaprecizezedomeniileanchetei, scopulei,mijloacelenecesaresitermenuldeprezentarearaportului. Invedereadesfasurariianchetei,comisiapermanentapoateinvita, pentruadarelatii,oricepersoana,careesteobligatasaseprezintesisaraspundala intrebarilecareiisuntpuse,cuexceptiaintrebarilorlegatedeviatapersonalasaude secretedestatdeimportantadeosebita.Nupotfiinvitatipentruadarelatiiinfata comisiilorpermanentePresedinteleRomaniei,presedintiicelor2Camere,Avocatul Poporului,membriiCurtiiConstitutionalesiaiCurtiideConturi,JudecatoriiCurtii SupremedeJustitiesiprocurorulgeneral. Comisiilespecialeseconstituie,prinhotararialeCamereiDeputatilor sialeSenatului,pentruavizareaunorproiectedelegicomplexe,pentruelaborareaunor

propunerilegislativesaupentrualtescopuri,indicateinhotarareadeinfiintareacomisiei. Comisiiledeanchetaseconstituielacerereaunortreimidinmembrii fiecareiCameresiauuncaractertemporar. Comisiiledemedieresuntconstituiteincadrulproceduriidemediere. ComisiilecomunealeCamereiDeputatilorsialeSenatuluipotfi constituiteinbazaprevederilorart.61alin.4dinConstitutiesiareglementarilorproprii alecelor2Camere. Legislatura,sesiuneasisedintareprezintaperioadedistinctedetimp incareParlamentulisidesfasoaraactivitatea.CameraDeputatilorsiSenatulsuntalese pentruunmandatde4ani. MandatulParlamentuluiRomanieiinceteazaininmodcolectivla implinireaacestuitermende4ani,putandfitotusiprelungitprinlegeorganicaincazde razboisaucatastrofa. IncetareamandatuluiParlamentuluipoateavealocsiinaintede termenulde4ani,prindizolvareaacestuia,inconditiileart.89dinConstitutie. AlegerilepentruParlamentsedesfasoaraincelmult3lunidela expirareamandatuluisaudizolvareacelordouaCamere. SesiuneaesteformaorganizatoricadelucruaParlamentului,adica perioadadetimpdincadrulunuiancalendaristicincareisidesfasoaraactivitateainmod continuu.SpredeosebiredeGuvern,careisidesfasoaraactivitateainmodneintrerupt, Parlamentulsereunestepentruperioadedetimplimitate,caresenumescsesiuni. CameraDeputatilorsiSenatulseintrunescseparat,in2sesiuniordinare pean.Primasesiuneordinaraarelocinperioadafebruarieiunie,iarceadeadouain septembriedecembrie.ConvocareaCamerelorinsesiuniordinaresefacenumaidecatre presedintiiacestora,asiguranduseinacestmodindependentaParlamentului. SedintaconstituiemodalitateadeconstituireaCamereiinreuniune plenarainscopuldezbateriiordiniidezi.Potrivitregulamentelorproprii,fiecareCamera isidesfasoaraactivitateaseparatinplen,pecomisiisigrupuriparlamentare,inprimele4 5zilealesaptamanii.Inafarasedintelorordinaredinacestezile,lapropunereaBiroului permanent,sepottinesedintesiinaltezile. SedintaestecondusadepresedinteleCamereisaudevicepresedintele careilinlocuieste,asistatdedoisecretari. Intimpulsedintei,presedintele,careconducedezbaterile,vegheazala respectarearegulamentuluisimentinereaordiniiinsala.Parlamentariiiaucuvantul,in ordineadepelistapecaresauinscrisinprealabil,numaicuaprobareapresedintelui, care,poatesalimitezedurataluarilordecuvantsausapropunasistareasedintelor. Ceicareiaucuvantulauobligatiasasereferedoarlaproblemapentru caresauinscrislacuvant,incazcontrar,dupacelisaatrasatentia,presedintelelepoate retragecuvantul.Deasemenea,presedintelepoatecereevacuareadinsalaa parlamentarilorcaretulburasedinta. Sedintelesuntpublice,inafaracazurilorincaremajoritatea parlamentarilorprezentistabilescprinvotcaacesteasafiesecrete.Dealtfel,latoate 6 sedinteleSenatuluiesteobligatorieprezentaacelputinunuireprezentantalGuvernului.

Lasedintelepublicepotasistadiplomati,reprezentantiaipresei,radiouluisiteleviziunii, precumsialticetateni,pebazaacreditariisauainvitatieiemisedesecretarulgeneralal aparatuluiCamerei,inconditiilestabilitedeBiroulpermanent. ParlamentariiauobligatiasafieprezentilasedinteleCamereidincare facparte,lipsatrebuindsafiemotivataBirouluipermanent. OrdineadeziasedinteloresteaprobatadeCamera,inultimazide lucruinainteaperioadeipentrucareafostintocmita,cucelputinjumatateplusunudin numarulparlamentarilorprezenti,dupacaresedistribuieacestorasiseafiseazalasediul Camerei. Proceduradevotestemodalitateaprincareparlamentariiisiexprima vointacuprivirelaproblemelesupusedezbateriiCamereiDeputatilorsiSenatului.Votul esteactulcaredeterminaformareauneimajoritatideopinieasupraproblemeipusain dezbatere,concretizandastfelprincipiuldemocraticalmajoritatii. Votulparlamentaruluiestepersonal,fiindobligatsaparticipela sedinteleCamereidincarefaceparte.Votulpoatefideschis,candseexprimapublicprin ridicaredemaini,apelnominal,ridicareinpicioaresauelectronic. Votulpoatefisecret,candseexprimaprinbuletinedevot,pentru alegereasaunumireainunelefunctii,prinbile,sauelectronic,incazulvotariilegilor, hotararrilorsaumotiunilor.Incazulvotuluiprinbile,parlamentariiprimesccatedouabile unaalbasiunaneagra,pecareleintroducinceledouaurne,caresielesuntunaalbasi unaneagra.Bilaintrodusainurnaalbasibilaneagraintrodusainurnaneagrainseamna votulpentru,iarbilaneagraintrodusainurnaalbasibilaalbaintrodusainurna neagrainseamnavotcontra. Votulelectronicsedesfasoaraprinconectareaunuiadincontactele carereprezintavotpentru,votcontrasauabtinere. Candsevoteazacubuletine,pefiecaresetrecenumaruldeordine, numelesiprenumelecandidatului,functiapentrucarecandideazasigrupulparlamentar dincarefaceparte. Constatarearezultatuluivotuluicubilesaucubuletinedevotseface prinprocesverbal,incheiatinprezentamembrilorBirouluipermanentalCamerei.Vali dareavotuluisefacetinandseamadedouaconditii: sasefiintrunitcvorumulpentrucaadunareasafieconstituitalegal,adicamajoritatea membrilorei. obtinereamajoritatiicalificateacelputindouatreimidinnumarultotalalmembrilor Camerei,incazuladoptariiunorlegiconstitutionale. SedintelecomunealeCemereiDeputatilorsiSenatuluiaulocin cazurilestabilitedeConstitutiecumarfi: adoptareaproiectelorsaupropunerilorderevizuireaConstitutieiincazulincare,prin procedurademediere,Camerelenuajunglaunacord. depunereajuramantuluidecatrePresedinteleRomaniei. punereasubacuzareaacestuiapentruinaltatradare. primireamesajuluiPresedinteluiRomaniei. 7 aprobareabugetuluidestat.

examinarearapoartelorConsiliuluiSupremdeAparareaTariisialeCurtiideConturi. numireadirectoruluiServiciuluiRomandeInformatii. Proiecteledelegisicelelalteactecaresedezbatinsedintatrebuie supuseinprealabildezbateriiinsedintacomunadecomisiilepermanenteacelordoua Camere,sesizateinfond,careintocmescunraportcomun. Lucrarilesedintelorcomunesuntcondusealternativdepresedintele CamereiDeputatilorsidepresedinteleSenatului,asistatidedoisecretari,cateunuldin parteafiecareiCamere. Sedintelecomunesuntpublice,afaradecazurilecandsestabileste prinvotulmajoritatiisimpleacelorprezenti,caacesteasafiesecrete. Prezentadeputatilorsisenatoriloresteobligatorie,iarpresedintele sedinteianuntaordineadezi,careseadoptacuvotuldeschisacelputinjumatateplusunu dinnumaruldeputatilorsisenatorilorprezenti. Deputatiisisenatoriiiaucuvantulinordineainscrieriipelista,cu incuviintareapresedintelui,iarministrilorlisepoatedacuvantulinoricefazaa dezbaterilorsioridecateoriilsolicita. Presedintelesauungrupdeparlamentaripoatecereincheierea dezbateriiuneiproblemepuseindiscutie,cerereaadoptandusecuvotulmajoritatii simpleadeputatilorsisenatorilorprezenti.Dezbaterileseinregistreazapebanda magneticasisestenografiaza,asigurandusepublicareainMonitorulOficial,parteaaIIa CameraDeputatilorsiSenatul,intruniteinsedintacomuna,stabilesc defiecaredataceproceduradevotvorutiliza,inafaracazurilorincareesteprevazutao proceduradevotobligatorie. Votulpoatefideschis,candrezultatulvotariisecomunicade presedintelecareconducesedinta,sausecret,exprimatelectronicoriprinbuletinedevot sauprinbile,candrezultatulseconstatadecatreBirourilepermanentealecelordoua Camere. IntoatecazurileincareCameraDeputatilorsiSenatul,insedinte comune,adoptalegi,hotarari,motiuni,trebuiesafieprezenticelputinjumatateplusunu dinmembriicelor2Camere. Mandatulparlamentarilorromaniestereprezentativsiareodurata de4ani,inaceastaperioadaacestianeputandfirevocati,darpedealtapartemandatul estefacultativ,celcareldetineputandrenuntalael. Mandatulparlamentararecatevacaracteristici: senastedinvotulcorpuluielectoral,astfelcaelestegeneral. esteirevocabil,parlamentariineputandpierdemandatulprinvointacelorcarelauales. Mandatuldeparlamentarpresupunedrepturisiobligatiispecificecum sunt: dreptul,darsiobligatiadeaparticipalasedinteleCamereidincarefaceparte. dreptullainitiativalegislativa. dreptuldeapuneintrebarisideaadresainterpelari. dreptul,darsiobligatiadeaseinformaprinintermediulmijloacelorspecifice. 8 obligatiapoliticadeamentinelegaturacuelectoratul,indeosebicuceidin

circumscriptiaelectoralaundeafostales. obligatiadearespectaprevederileregulamentuluiCamereidincarefaceparte. dreptullaimunitateparlamentara. dreptullaindemnitati. dreptullaconcediudeboalasauinteresepersonale. dreptuldeademisiona. dreptuldeapurtaunsemndistinctivalcalitatiideparlamentar. dreptuldeaaveapasaportdiplomatic. Incetareamandatuluipoateficolectiva,laincheierealegislaturiisaula dizolvareaadunarii,oriindividuala.Incetareaindividualaamandatuluiserealizeazaprin cererescrisaadresatapresedinteluiCamerei,careaareobligatiacainsedintapublicasal intrebepeparlamentardacaisimentinecererea.Dacaraspunsulesteafirmativ,oridaca parlamentarulnuseprezintasaraspunda,loculsauinParlamentestedecaratvacant. Mandatulinceteazaindividualdedreptprin: decesulparlamentarului. stabilirea,ulteriorvalidariimandatului,auneihotararijudecatorestidefinitivede condamnarelaopedeapsacomplimentara,constandinpierdereadrepturilorelectoralepe perioadaalegeriiinadunare. condamnareadefinitivaaparlamentaruluilaopedeapsaprivativadelibertate. Incompatibilitatileparlamentaresunt: nimeninupoateavea,inacelasitimp,calitateadedeputatsisenator. calitateadedeputatsausenatoresteincompatibilacuexercitareaoricareifunctiipublice deautoritatecuexceptiaceleidemembrualGuvernului. alteincompatibilitatisestabilescprinlegeorganica. Parlamentarulaflatintrosituatiedeincompatibilitateare obligatiasademisionezeintermende10zilecandafostalesinCameraDeputatilorsau in30deziledeladatavalidariimandatuluidesenator. Dupaexpirareaacestuitermen,parlamentarulaflatinsituatiade incompatibilitatevafideclaratdemisionatdeCamera,lacerereaBirouluipermanental acesteia,pebazaraportuluiComisieiJuridicedenumiri,disciplina,imunitatisivalidari. Parlamentarularetotodataobligatiacainacelasitermensadeclare BirouluipermanentalCamereioriceactivitatepecarevacontinuasaodesfasoarepe duratamandatului. Imunitatileparlamentareaucascopprotejareaparlamentarilor impotrivaurmarilorjudiciaresigarantarealibertatiidegandiresideactiuneaacestora.In raportcuobiectullor,eleseimpartiniresponsabilitatisiinviolabilitati. Iresponsabilitateaparlamentaraarecaefectinlaturarearaspunderii juridiceaparlamentaruluipentruvoturilesauopiniilepoliticeexprimateinexercitarea mandatului,adicapentruactivitateapecareelodesfasoaraincaliatatededeputatsau senator. Inviolabilitateaparlamentaraurmaresteprevenireaurmaririijudiciarea 9 deputatuluisauasenatorului,faraincuviintareaprealabilaaCamereidincarefaceparte,

pentruactesaufaptedenaturapenalasaucontraventionalasavarsiteinafaraexercitarii mandatuluisau. Astfelparlamentarulnupoatefiretinut,arestat,perchezitionatsautrimis injudecatafaraincuviintareainprealabilaCamereidupaascultareaceluiincauza. Cerereaderetinere,arestare,perchezitionaresautrimitereinjudecata penalaoricontraventionalaseadreseazapresedinteluiCamereidecatreministruljustitiei. Apoipresedinteleotrimitespreexaminarecomisieijuridice,disciplinasiimunitati,care adoptaohotarareprinvotulsecretalmajoritatiimembrilorei.Hotarareadefinitivavafi luatadeCamera,prinvotulsecretadouatreimidinnumarulparlamentarilorprezenti. CompetentadejudecataiirevineCurtiiSupremedeJustitie. Incazdeinfractiuneflagranta,deputatulsausenatorulpoatefiretinutsi supusperchezitiei,iarministruljustitieiilvainformaneitarziatpepresedinteleCamerei inlegaturacuceleintamplate. Spredeosebiredeiresponsabilitate,inviolabilitateaareurmatoarele trasaturi: esterelativa,putandfiridicatadeCamera. areuncaracterlimitat,actionandnumaiinmateriepenalasicontraventionala. easereferalafaptesauactecarenusuntlegatedeexercitareamandatului. estestrictpersonalareferindusenumailapersoanaparlamentarului,astfelcainstigatorii compliciisialtiparticipantilacomitereainfractiuniisausaucontraventieinubeneficiaza deea. eaopereazanumaipeperioadaincarepersoanaincauzaarecalitateadeparlamentar. Indemnitatileparlamentareaumenireasaasigureuntraidecent deputatuluisausenatorului,maialescaincelemaimultecazuricontractulsaudemunca estesuspendat,cuexceptiacazurilorincareBiroulpermanentalCamerei,lacerereacelui incauza,decidealtfelsiareavizulunitatii. Parlamentariiprimescoindemnizatielunarastabilitaprinlege,diurnape perioadeleincareparticipalalucrarileCamere,inplensauincomisii,cazaregratuita pentruceicarenudomiciliazainCapitala,transportgratuitpecaileferate,cumijloace auto,navalesiaerieneinterne,decontareacheltuielilordepostasitelecomunicatiiinterne facutepentruactivitatilegatedeexercitareamandatului. Masuriledisciplinarecarepotfiluateimpotrivaparlamentarilorin cazulincarecomitabateridelaregulamentulCamereidincarefacpartesunt: avertismentul,careesteaplicatdepresedintelaprimaabatere. chemarealaordine,adresatacelorcarenesocotescavertismentulcontinuandsaseabata delaregulamentsaucelorcarechiardelaprimaabatereincalcainmodgravprecederile regulamentului. retragereacuvantuluiarelocincazulincare,dupachemarealaordine,parlamentarul persistasaseabatadelaregulament. excludereatemporara,delaosedintapanala30desedintedinaceeasisesiuneaCamerei Deputatilor,carearecaefectsuspendareaindemnizatieipetimpulexcluderii,suspendarea drepturilorcetindecalitateadedeputat,cuexceptiaimunitatii,interzicereaaccesuluiin 10

localulCamereisiaparticipariilalucrarileComisiilor. Laacestemasurimaipoatefiadaugatasiaceeadediminuareaindemnizatiei lunaresiadiurneidesedinta,infunctiedeprezentaparlamentarilorlalucrarileCamerei, hotaratadeBiroulpermanent. 1.FunctiadelegiferareesteprevazutainConstutieinart.58alin.1,care stabilestecaParlamentulesteunicaautoritatelegiuitoaredinRomania.Dar,pelanga legi,Parlamentulmaipoateadoptahotararisimotiuni. LegilesuntelaboratedeParlamentinbazaprerogativeiacesteiadeafi unicaautoritatelegiuitoareatariisisuntdetreicategotii:constitutionale, organicesiordinare. Suntdecilegi: codulcivil. codulfamiliei. codulpenal. careseaplicacelorcareincheiecontracte,secasatoresc,savarsescinfractiuni.Niciun organalstatuluinupoateelaboralegiinafaradeParlament,carearecompetenta exclusivainacestdomeniu. LegeaafostdefinitacaactuljuridicnormativemisdeParlament printroanumitaprocedurastabilitainacestscop,incadrulcompetenteilegislative,prin caresestabilescreguligenerale,acaroraplicareesteasigurata,incazdenevoie,prin putereadeconstrangereastatului. Proceduralegislativacuprindemaimulteetape: InitiativalegislativaconstaindreptuldeasesizaParlamentulcuun proiectdelegesaupropunerelegislativa,declansanduseinacestfelprocedura legislativa. Atr.73dinConstitutiedadreptdeinitiativalegislativa: Guvernului. deputatilorsisenatorilor. cetatenilor,dacasuntcelputin250.000cudreptdevotsiprovindincelputinunsfert dinjudeteletarii,iarinfiecaredinacestejudetesauunmunicipiulBucurestitrebuiesafie inregistratecelputin10.000desemnaturiinsprijinulinitiativeirespective. Guvernularedreptdeinitiativanelimitat,PresedinteleRomanieinuare dreptdeinitiativalegislativa,iardeputatiisisenatoriipotexercitaacestdrept.Initiativa legislativaacetateniloresteluataindezbateredeParlamentnumaidupaceCurtea ConstitutionalaaverificatindeplinireaconditiilorstabilitedeConstitutie. Proiecteledelegisipropunerilelegislativetrebuiesafieinsotitede expuneriledemotivesiredactatainformaproprieaunuiactnormativ,pearticole, capitolesisectiuni.ProieceteledelegiseinainteazaCamereiinsotitedeavizulconsultativ alConsiliuluiLegislativ,dupacareproiectelesipropunerilelegislativesedistribuie parlamentarilor,urmandafiinscriseinproiectulordiniidezidupaprimirearaportului comisieisesizate. Examinareaincomisiilepermanenteaproiectelorsipropunerilor legislativesefaceinurmatrimiteriilordecatreBiroulpermanentalCamerei.Initiatorul 11

propuneriiaredreptulsaretragapanalainscriereaacestuiainordineadezi. InscriereainordineadeziaCamereiaproiectelordelegisia propunerilorlegislativesefaceintermendecelmult30deziledeladepunerea raportuluicomisieipermanentesesizatainfondlaSenatsiin10zilelaCamera Deputatilor. Prezentareaproiectuluisaupropuneriilegislativedecatreinitiatorsau decatrereprezentantulacestuiainplenulCamereiarelocpriexpunereamotivelorcareau conduslapromovareaproiectuluirespectiv. Prezentarearaportuluicomisieipermanentesepresedinteleacesteia saudeunraportordesemnatinplenulCamereiestefazaurmatoare. Dezbatereageneralasipearticoleaproiectuluisaupropunerii legislativeareloc,arelocmaiintaiinCameracareafostsesizata.Incadruldezbaterii generale,parlamentarii,cateunuldinparteafiecaruigrupparlamentar,iaucuvantulin ordineainscrierii,darnupotpropuneamendamente. Urmeazaapoidiscutareafiecaruiarticoldinpropuneresauproiectul delege,inclusivcumodificarilepropusedecomisii,prilejcucareparlamentariipotlua cuvantulpentruaexprimapunctuldevederealgrupuluipecarelreprezintasaupunctul devederepropriu. VotulCamereiseexprimacuprivirelafiecarearticol,careseadopta cuvotulmajoritatiiparlamentarilorprezenti,dupace,inprealabil,SenatulsauCamera Deputatilorsaupronuntatprinvotdistinctivasuprafiecaruiamendament,apoisetrecela votulinansamblualproiectuluidelegesaualinitiativeilegislative.Atuncicandin Cameranusaintrunitcvorumulnecesar,presedintelevafiobligatsaamanevotarea. Dupaadoptareapropuneriilegislativesaualproiectuluidelegede catreoCamera,acestasesemneazadecatreprsedinteleeisiseinainteazaceleilalte CameresiiseaducesilacunostintaGuvernului. ProcedurademediereintreCameraDeputatilorsiSenatarelocdaca unadintreeleadoptaunproiectdelegesauopropunerelegislativaintroredactare diferitadeceaadopatatadecealaltaCamera. PromulgarealegiiapartePresedinteluiRomanieisieaarelocdupa adoptareadecatreCameraDeputatilorsiSenatainitiativeilegislativesauaproiectului delegereadctatintextidentic.PresedinteleRomanieiaredreptul,inaintedeapromulga legea,sacearaParlamentului,osinguradatareexaminareaacesteiaintermende20de ziledelaprimireaeisprepromulgare.Dupareexaminare,Presedinteleesteobligatsao promulgeintermende10ziledelaprimireaei. PublicareaeiinMonitorulOficialreprezintaformadepublicitatepin carelegeaesteadusalacunostintapopulatiei.Legileintrainvigoareladatapublicariiin Monitorsauladataprevazutaintextulei. Legileconstitutionale,adicaaceleaprincaresemodifica, completeazasauaprogauneleprevederialeConstitutieisicareaufostajuridicasuprema, necesitapentruadopatarealoroproceduraspeciala.Legileorganicesuntaceleacare stabilescorganizareasifunctionareaautoritatiipublice.Suntadoptatesimodificatede fiecaredinceledouaCamere,cuvotulmajoritatiideputatilorsisenatorilor.Legile organicereglementeazaurmatoareledomenii:

12 sistemulelectoral. organizareasifunctionareapartidelorpolitice. organizareasidesfasurareareferendumului. organizareaGuvernuluisiaConsiliuluiSupremdeAparareaTarii. regimulstariideasediusiaceleideurgenta. infractiunile,pedepselesiexecuatareaacestora. acordareagratieriicolective. organizareasifunctionareaConsiliuluiSuperioralMagistraturii,ainstantelor judecatoresti,aMinisteruluiPublicsiaCurtiideConturi. statutulfunctinarilorpublici. contenciosuladministrativ. regimuljuridicgeneralprivindraporturiledemunca,sindicatelesiprotectiasociala. regimulgeneralalcultelor. organizareageneralaainvatamantului. organizareaadministratieilocale,ateritoriului,precumsiregimulgeneralalprivind autonomialocala. moduldestabilireazoneieconomiceexclusive. stabilireafrontierelor. cetateniaromana. stemasisigiliultarii. organizareaserviciilorpublicederadiositeleviziunesicontrolulparlamentarasupralor. categoriilefunctionarilorpublicicarenupotfacepartedinpartidepolitice. AvocatulPoporului. prelungireamandatuluiparlamentarincazderazboisaucatastrofa. incopatibilitatileparlamentare,alteledecatcelestabiliteinConstitutie. prelungireamandatuluiPresedinteluiRomanieiincazderazboisaucatastrofa. stabilireamembrilorGuvernului,inafaraprimuluiministrusiaministrilor. structurasistemuluinationaldeaparare,organizareaarmatei,pregatireapopulatiei,a economieisiateritoriuluipentruaparare,precumsistatutulcadrelormilitare. organizareapolitiei,aserviciuluideinformatiiastatulu,precumsicelelaltecomponente alefortelorarmatesistatutulcadrelormilitarealeacestora. organizareasifunctionareaCurtiiConstitutionale. LegilebugetaresuntelaboratedeGuvernsiaprobatede Parlament.Acestelegisuntanualesiadoptarealortrebuiefacutacucelputin3zile inaintedeexpirareaexercitiuluibugetar,altfelsevaaplicabugetuldestatalanului precedentpanalaadoptareanoilorbugete.Bugetelelocaleseelaboreaza,seaprobasise executainconditiilelegii. Legilederatificareatratatelorinternationaleincheiatede PresedinteleRomanieisinegociatedeGuvern,suntemisedeParlament,inbazacererii deratificarefacuaintermende60deziledelaincheiereatratatelor. HotararilesuntactejuridicealeCamereiDeputatilorsauale

13 Senatuluisielepotficucaracternormativsicucaracternenormativ. Hotararilenormativeauuncaracterinferiorlegilor,numainecesita initiativalegislativa,nutrebuieexaminateinaintedeadoptareincomisiilepermanente, nusuntsupusepromulgarii,fiindsemnatenumaidepresedinteleCamereisinutrebuie publicateinMonitorulOficial.AtatCameraDeputatilorcatsiSenatulpotemitehotarari proprii,darsicomune. Motiunilesuntpropunerifacuteuneiadunarideliberantedecatre unulsaumaimultimembriiaiacesteia.Pentruinitiereaeiestenevoiedecelputino patrimedinnumarulsenatorilorsaudecelputin50dedeputati,caretrebuiesasi motivezeactiunea.Unparlamentarnupoatesemnamaimultemotiuni. DelegarealegislativaestemodalitateaprincareParlamentulpoate abilitaGuvernul,printrolegespecifica,saemitaordonanteindomeniicarenufac obiectullegiiorganice.AceastaarelocdeobiceiinperioadaincareParlamentulnueste insesiune. FunctiadecontrolaParlamentuluiareuncaracterplenar,diferentiatsicomplex, cuprinzandtoateactivitatiledesfasuratepebazadispozitiilorConstitutieisialegilorsise infaptuiestedeambeleCamere.Functiadecontrolserealizeazaprinurmatoarele modalitati: consultareaprealabilaaParlamentuluiarelocin2situatii,inaintededizolvareadecatrePresedintele RomanieiaParlamentului,atuncicandacestanuaacordatvotuldeincredereGuvernului, intermende60deziledelaprimasolicitaresinumaiduparespingereaacelputindoua solicitarideinvestituraiarceadeadouamodalitate,inaintecaPresedintelesaceara poporuluisasiexprimeprinreferendumvointacuprivirelaproblemeledeinteres national. incuviintareaunormasuriluatedeexecutivcumsuntstareadeasediusauceadeurgentaintarasauin unelelocalitati,caretrebuiefacutaincelmult5ziledelaluareahotarariisiconvocareain 48deoreaParlamentuluidacanuseaflainsesiune. declarareadecatrePresedinteamobilizariigeneralesaupartialeafortelorarmatesefacecuaprobarea prealabilaaParlamentului. intrebarileconstauinsolicitarilefacutedeparlamentariGuvernuluidearaspundedacaunfapteste adevarat,dacaoinformatieesteexacta. interpelarileconstauincereriscrisesimotivateadresatedeungrupparlamentar,deunul saumaimultiparlamentariGuvernuluiprincaresesolicitaexplicatiiasuprapoliticiiacestuiainprobleme aleactivitatiiinternesauexterne.AcesteasecitescinsedintepublicealeCamerei,se afiseazalasediulacesteiasisecomunicaprimuluiministru. dreptulparlamentarlorlainformareconstainposibilitateadeacere,printropetitieadresatapresedintelui Camerei,delaGuvernsaudelaorganelecentralealeadministratiei publice,oriceactesaudosare,precumsialteinformatiiutilepentruactivitateasa.Nusuntadmiseinformatii privindsecretedestatsauceledeimportantadeosebita. Guvernulisipoateangajaraspundereainsedintacomunaacelor2Camerecuprivirelaunprogram,o declaratiedepoliticageneralasauaunuiproiectdelege. motiuneadecenzuraconstainretragereaincrederiiacordatadeParlamentGuvernului.Fiecaremembrual

Guvernuluiraspundepoliticsisolidarcuceilaltimembrii 14 aiorganuluidicarefacepartesipentruacteleacestuia.DemitereaGuvernuluisrrealizeazainurmatoarele conditii: motiuneapoatefiinitiatadecelputinopatrimedinnumarultotalaldeputatilorsisenatorilor. depunereaeisecomunicaGuvernului. seprezintainsedintacomunaacelordouaCamere. sedezbatein3ziledeladatadepuneriiei. dacaafostrespinsa,deputatiisisenatoriicareausemnatonumaipotinitiainaceeasisesiuneo nouamotiunedecenzura. dreptuldeacereurmarireapenalaamambrilorGuvernuluipentrufaptelesaleapartinePresedintelui, CamereiDeputatilorsiSenatului,cazurilederaspunderereglementanduseprinlegea raspunderiiministeriale.TrimitereainjudecatainfataCurtiiSupremedeJustitie,areca efectsuspendareadinfunctieamembrilorGuvernului. suspendareadinfunctieaPresedinteluiRomanieipoatefihotaratadecele2Camere,insedintacomuna, cuvotulmajoritatii,incazulsavarsiriiunorfaptegraveprincareincalcaprevederile Constitutiei.Deasemenea,Parlamentul,insedintacomuna,areposibilitateacasapuna subacuzarepePresedinteleRomanieipentrufapteledeinaltatradare,cuvotulacelputin douatreimidinnumaruldeputatilorsisenatorilor.CompetentadejudecataapartineCurtii SupremedeJustitie,iarPresedinteleestedemisdupaohotararedefinitiva. Functiadealegere,avizare,numiresirevocareaunorpersoaneexprimaundreptal Parlamentuluideainstitutionaliza,pebazadispozitiilorconstitutionale,celelalteautoritati statale. ParlamentulinvestesteprinvotulsaudeincredereGuvernul.FiecareCameranumeste cate3membriiinCurteaConstitutionala.SenatulnumesteAvocatulPoporului.Cele2 Camere,insedintacomuna,alegmagistratiicarealcatuiescConsiliulSupremal Magistraturii,numestemembriiCurtiideConturisipedirectorulSRI,lapropunerea PresedinteluiRomaniei. Functiadedirectionareapoliticiiexterneseconcretizeazainstabilireacadruluisi obiectivelorprincipalealestatuluiromanpeplanextern.Principaleleatributiisunt: ratificareasidenuntareaunortratateinternationale. declarareastariideasediu. suspendareasiincetareaostilitatilormilitare. adoptareademesaje,declaratii,motiunicucaracterpoliticreferitoarelauneleproblemedepolitica externa. FunctiadeorganizareinternasidefunctionareestepropriefiecareiCameresise concretizeazainprincipalprinadoptarearegulamentelorpropriisiregulamentuluipentru desfasurareasedintelorcomune.

S-ar putea să vă placă și