P. 1
anexa-26 somaj

anexa-26 somaj

|Views: 41|Likes:
Published by Mary Lazu

More info:

Published by: Mary Lazu on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

ANEXA Nr.

14
(ANEXA nr.26
la norme)
Număr de înregistrare la angajator..................data.....................

A D E V E R I N Ţ Ă
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire / nume…………………………………..................
Codul unic de înregistrare / codul fiscal............................................
Cod CAEN.........................................................................................
Adresa...............................................................................................
Telefon / fax . ..................................................................................
Email / pagina internet....................................................................

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj :

B.1. Pentru doamna / domnul ………………….........................…………………………………, CNP ……………………………....……, care se legitimează cu BI /CI /Adeverinţă
seria …… numărul ………………, salariat din data de ………………, în data de …………………., cu ocupatia dupa C.O.R ...................................., în calitatea noastră de
angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cotă de 1% şi contribuţia datorată de angajator după cum urmează:

Nr.
Crt
Luna
şi
anul
Baza de calcul
(BC)
Suma reprezentând
contribuţia
individuală
Instrument de plată,
numărul şi data acestuia
Suma
reprezentând contribuţia
datorată de angajator
Instrument de plată,
numărul şi data acestuia

Numărul şi data înregistrării la
A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. a Declaraţiei
lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor
şi obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOTĂ:
- Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.
- BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.
- Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
- Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M. /A.M.O.F.M. diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator, coloana 7 se
completează cu numărul şi data convenţiei încheiate.

B.2. În calitatea noastră de angajator ( se completează varianta corespunzătoare luind in calcul perioada de la data infiintarii angajatorului. luna..............an............... pina la luna.............an...................... cind a ajuns scadent ultimul
termen de plata.):

nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj ............................................( se x-seaza casuta si se scrie pe linia punctata „ nu” )
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ......................................la ....................................... 2) de la ......................................la ...................................... 3) de la ..................................la ....................................; ... n) de la .......................la ......................
nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de.................................................................. lei RON.
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ......................................la ....................................... 2) de la ......................................la ...................................... 3) de la ..................................la ....................................; ... n) de la .......................la ......................
nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de.................................................................. lei RON.

ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art.34 alin.(2) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

........................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ....................................la .................................. 2) de la ...................................... la ........ ................. ............. 3) de la .....................................la .........................;. ... n) de la .......................la ......................

C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:
Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data.........................................................................................
Data angajării...........................................................
Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu .......................................................si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.................................................
Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*:
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................

*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare
**) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ...................
Nume şi prenume, funcţia Nume şi prenume, funcţia
(în clar) (în clar)
-------------------------------------------------- --------------------------------------


Motive de suspendare conform Codului Muncii
Art.50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina; d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului,
daca legea nu prevede altfel; f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; g) forta majora; h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; i) in alte cazuri expres prevazute de lege.
Art.51 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele conditii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; c) concediu paternal; d) concediu pentru formare profesionala; e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; f) participarea la greva.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si regulamentul intern.
Art.52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; b) ca sanctiune disciplinara; c) in cazul in care angajatorul a formulat plangerea penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale
incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; d) in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; e) pe durata detasarii
(2) In cazurile prevazute la alin.(1) lit.a),b) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara, platindu-i-se, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
Art.53 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
(2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin.(1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
Art.54 Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

........................... in conditiile Codului de procedura penala............................. lei RON.. data de încetare a suspendarii.......... in urmatoarele conditii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau... B................ luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la ............ acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii...... f) participarea la greva.....G..................... o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului...... d) efectuarea serviciului militar obligatoriu. la ......... n) de la .............................76/2002................................. Art............................. func ia (în clar) -------------------------------------- Motive de suspendare conform Codului Muncii Art....la .............. salariatul isi reia activitatea anterioara........O............... Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ........................................... prin acordul partilor. in cazul copilului cu handicap.............................. Data de suspendare................. Data angajării...........(2) din Legea nr...............................F.............. aprobate prin H............. pana la implinirea varstei de 3 ani.. cu modificările şi completările ulterioare..... func ia (în clar) -------------------------------------------------Compartimentul ........................... Art.............. diferen a dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a conven iei încheiate şi suma reprezentând contribu ia datorată de angajator.. in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.............................................................. Nume şi prenume. 3) de la ....... C................................ e) pe durata detasarii (2) In cazurile prevazute la alin...(1) lit..... nu s-a virat contribu ia individuală în suma totala de. (2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului..........la ... in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil............................... Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A..... tehnologice........ nu s-a virat contribu ia individuală în suma totala de.................. fara incetarea raportului de munca....motivul suspendării **....................................................O.... i) in alte cazuri expres prevazute de lege.........M. data de încetare a suspendarii............ cu modificările şi completările ulterioare.......................... c) in cazul in care angajatorul a formulat plangerea penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta.. in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale............ precum si regulamentul intern........................ Sub sanc iunile aplicate falsului în acte publice........... Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.. respectiv ............... 3) de la .......................... pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.........NOTĂ: - Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribu iile prevăzute de lege................... 3) de la ............ În calitatea noastră de angajator ( se completează varianta corespunzătoare luind in calcul perioada de la data infiintarii angajatorului...... luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la .......... Data de suspendare............ f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat................................ cu modificările şi completările ulterioare...174/2002.................................. o declar corectă şi completă........... declar că am examinat întreg con inutul acestei adeverin e şi în conformitate cu informa iile furnizate.............la ........14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr............. n) de la ......... coloana 7 se completează cu numărul şi data conven iei încheiate......... 2) de la ....): nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj . ................................ aprobate prin H................F................... ..................... determinată în conformitate cu prevederile art................b) si c).............. daca se constata nevinovatia celui in cauza.......................................... daca legea nu prevede altfel...... Art...................................2.motivul suspendării **................ nr............................................la .................................................................... pentru afectiuni intercurente....................la . d) in cazul intreruperii temporare a activitatii... in special pentru motive economice..M......... cind a ajuns scadent ultimul termen de plata............. *) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare **) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical. nr......... ... data de încetare a suspendarii....................... c) carantina...................... (2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin.......... lei RON........76/2002....................... contractul individual de munca................. Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*: Data de suspendare......................54 Contractul individual de munca poate fi suspendat.............. platindu-i-se. Data de suspendare........... in conditiile legii......(1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului... ne regăsim în una din situa iile prevăzute la art................la ...... pe toata durata mandatului.............................an......si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu............... ............................ e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local........................................... pe toata durata mandatului....76/2002.................. b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau..................... platita din fondul de salarii....J..............51 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului..... legislative ori judecatoresti...... Data de suspendare... h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv....50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate... structurale sau similare...........( se x-seaza casuta si se scrie pe linia punctata „ nu” ) luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la .....................motivul suspendării **.............motivul suspendării **........................................................an............. b) concediu pentru incapacitate temporara de munca...........53 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie...... număr şi data..la ..la .......M...a)............... Art............................... g) forta majora........................... e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive...................................motivul suspendării **...................34 alin........ pina la luna................... ....................... b) ca sanctiune disciplinara...la ....................... c) concediu paternal.................. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului: Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă............... Administrator/Director/Reprezentant legal Nume şi prenume.......la .......... ...... Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribu iei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art.................... n) de la ... d) concediu pentru formare profesionala......................... /A......174/2002............52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile....... 2) de la .. data de încetare a suspendarii...................................G..... in cazul copilului cu handicap.................... 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr................................................... BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribu ia individuală în cotă de 1%.............................................................. 2) de la . data de încetare a suspendarii. ........ luna................ ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat............. pana la implinirea varstei de 18 ani.....................................................................................................la .........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->