P. 1
anexa-26 somaj

anexa-26 somaj

|Views: 41|Likes:
Published by Mary Lazu

More info:

Published by: Mary Lazu on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/28/2013

pdf

text

original

ANEXA Nr.

14
(ANEXA nr.26
la norme)
Număr de înregistrare la angajator..................data.....................

A D E V E R I N Ţ Ă
A. Date de identificare a angajatorului:
Denumire / nume…………………………………..................
Codul unic de înregistrare / codul fiscal............................................
Cod CAEN.........................................................................................
Adresa...............................................................................................
Telefon / fax . ..................................................................................
Email / pagina internet....................................................................

B. Date privind plata contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj :

B.1. Pentru doamna / domnul ………………….........................…………………………………, CNP ……………………………....……, care se legitimează cu BI /CI /Adeverinţă
seria …… numărul ………………, salariat din data de ………………, în data de …………………., cu ocupatia dupa C.O.R ...................................., în calitatea noastră de
angajator, am reţinut şi virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţia individuală în cotă de 1% şi contribuţia datorată de angajator după cum urmează:

Nr.
Crt
Luna
şi
anul
Baza de calcul
(BC)
Suma reprezentând
contribuţia
individuală
Instrument de plată,
numărul şi data acestuia
Suma
reprezentând contribuţia
datorată de angajator
Instrument de plată,
numărul şi data acestuia

Numărul şi data înregistrării la
A.J.O.F.M./A.M.O.F.M. a Declaraţiei
lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor
şi obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor
pentru şomaj
1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NOTĂ:
- Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribuţiile prevăzute de lege.
- BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribuţia individuală în cotă de 1%, determinată în conformitate cu prevederile art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
- Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3.
- Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribuţiei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art. 13 din
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002, aprobate prin H.G. nr.174/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
- Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A.J.O.F.M. /A.M.O.F.M. diferenţa dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a convenţiei încheiate şi suma reprezentând contribuţia datorată de angajator, coloana 7 se
completează cu numărul şi data convenţiei încheiate.

B.2. În calitatea noastră de angajator ( se completează varianta corespunzătoare luind in calcul perioada de la data infiintarii angajatorului. luna..............an............... pina la luna.............an...................... cind a ajuns scadent ultimul
termen de plata.):

nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj ............................................( se x-seaza casuta si se scrie pe linia punctata „ nu” )
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ......................................la ....................................... 2) de la ......................................la ...................................... 3) de la ..................................la ....................................; ... n) de la .......................la ......................
nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de.................................................................. lei RON.
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ......................................la ....................................... 2) de la ......................................la ...................................... 3) de la ..................................la ....................................; ... n) de la .......................la ......................
nu s-a virat contribuţia individuală în suma totala de.................................................................. lei RON.

ne regăsim în una din situaţiile prevăzute la art.34 alin.(2) din Legea nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

........................................................................................................................................................................................................................... ...............................................
luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an
pentru perioada: 1) de la ....................................la .................................. 2) de la ...................................... la ........ ................. ............. 3) de la .....................................la .........................;. ... n) de la .......................la ......................

C. Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului:
Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă, număr şi data.........................................................................................
Data angajării...........................................................
Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu .......................................................si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.................................................
Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*:
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................
Data de suspendare........................................................ data de încetare a suspendarii....................................................................motivul suspendării **........................................................................

*) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare
**) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical.
Sub sancţiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat întreg conţinutul acestei adeverinţe şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

Administrator/Director/Reprezentant legal Compartimentul ...................
Nume şi prenume, funcţia Nume şi prenume, funcţia
(în clar) (în clar)
-------------------------------------------------- --------------------------------------


Motive de suspendare conform Codului Muncii
Art.50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate; b) concediu pentru incapacitate temporara de munca; c) carantina; d) efectuarea serviciului militar obligatoriu; e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului,
daca legea nu prevede altfel; f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; g) forta majora; h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; i) in alte cazuri expres prevazute de lege.
Art.51 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului, in urmatoarele conditii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani; b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu
handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani; c) concediu paternal; d) concediu pentru formare profesionala; e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; f) participarea la greva.
(2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si regulamentul intern.
Art.52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; b) ca sanctiune disciplinara; c) in cazul in care angajatorul a formulat plangerea penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale
incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti; d) in cazul intreruperii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, in special pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare; e) pe durata detasarii
(2) In cazurile prevazute la alin.(1) lit.a),b) si c), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara, platindu-i-se, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.
Art.53 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.
(2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin.(1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii.
Art.54 Contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

..... 3) de la ............. o declar corectă şi completă................... d) efectuarea serviciului militar obligatoriu.... c) in cazul in care angajatorul a formulat plangerea penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta. func ia (în clar) -------------------------------------------------Compartimentul ............................................. la ....... in cazul copilului cu handicap...an..........................): nu înregistrăm debite la Bugetul asigurărilor pentru şomaj . cu modificările şi completările ulterioare............... e) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive.................. i) in alte cazuri expres prevazute de lege............................................. determinată în conformitate cu prevederile art................................ f) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat...................... in conditiile legii.......76/2002.............. nr........ coloana 7 se completează cu numărul şi data conven iei încheiate.. acesta avand oricand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii................ in cazul copilului cu handicap.. luna................................................ aprobate prin H..M........... Data de suspendare.......................................... func ia (în clar) -------------------------------------- Motive de suspendare conform Codului Muncii Art............................ Coloana 6 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei contribu iei datorate de angajator asupra sumei plătite persoanei reprezentând elementele constitutive ale fondului total de salarii brute lunare prevăzute la art...... in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale..... Date privind raporturile de muncă sau de serviciu ale salariatului: Actul în baza căruia a fost încadrat în muncă......................la . Administrator/Director/Reprezentant legal Nume şi prenume..... diferen a dintre drepturile băneşti cuvenite potrivit legii ca urmare a conven iei încheiate şi suma reprezentând contribu ia datorată de angajator......si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu...motivul suspendării **................ Data de suspendare..la .................................. Art......................................F..................... 3) de la ...................76/2002................................ in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale.......................... luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la . h) in cazul in care salariatul este arestat preventiv........ ......... salariatul isi reia activitatea anterioara... n) de la ...........J.G... Art.. tehnologice...M.. b) concediu pentru incapacitate temporara de munca..... Data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ...............................la .................. g) forta majora....................................................................................... data de încetare a suspendarii..... precum si regulamentul intern................. Perioade pentru care raporturile de muncă sau de serviciu au fost suspendate*: Data de suspendare............................................... pina la luna....... n) de la .. (2) Pe durata intreruperii temporare prevazute la alin............................... b) ca sanctiune disciplinara.......b) si c). fara incetarea raportului de munca.................................................................................. declar că am examinat întreg con inutul acestei adeverin e şi în conformitate cu informa iile furnizate....... in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil............................. platita din fondul de salarii.......174/2002.76/2002................................... ..14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.........la .................... pentru afectiuni intercurente.(1) salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului............... 2) de la ........an.......motivul suspendării **.... Art............................ c) concediu paternal..... ne regăsim în una din situa iile prevăzute la art.............la ...... Art... C............ luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la ................ Data de suspendare..................2.................... pe toata durata mandatului.............. Nume şi prenume..... ....( se x-seaza casuta si se scrie pe linia punctata „ nu” ) luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an luna an pentru perioada: 1) de la ....motivul suspendării **........... data de încetare a suspendarii...................... .................................... nu s-a virat contribu ia individuală în suma totala de...................a)........ pana la implinirea varstei de 3 ani.. structurale sau similare............... Data angajării.............. În calitatea noastră de angajator ( se completează varianta corespunzătoare luind in calcul perioada de la data infiintarii angajatorului... f) participarea la greva........motivul suspendării **......... B............. aprobate prin H.. cind a ajuns scadent ultimul termen de plata................. nr................................................................ daca legea nu prevede altfel................... contractul individual de munca.....la . 13 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr............ lei RON...... n) de la ..................................... legislative ori judecatoresti...............................la ............................ daca se constata nevinovatia celui in cauza............................................ respectiv ..........51 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului............ 2) de la ................................................................................................................ (2) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului......F.............................. număr şi data............................M...............................52 (1) Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile......... data de încetare a suspendarii..............53 (1) Pe durata intreruperii temporare a activitatii angajatorului salariatii beneficiaza de o indemnizatie....... lei RON..............34 alin. cu modificările şi completările ulterioare....................... o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului................ c) carantina................. ................ 3) de la .............................................(2) din Legea nr....................la .........50 Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a) concediu de maternitate. prin acordul partilor.................................................G.....motivul suspendării **................ Pentru lunile pentru care angajatorul a încasat de la A..... . e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.......... d) concediu pentru formare profesionala.....NOTĂ: - Se completează descrescător pentru maxim 12 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pentru care angajatorul a virat la bugetul asigurărilor pentru şomaj sumele reprezentând contribu iile prevăzute de lege..... cu modificările şi completările ulterioare....................................54 Contractul individual de munca poate fi suspendat.... pana la implinirea varstei de 18 ani............... *) se completează pentru fiecare perioadă de suspendare **) în cazul suspendării pentru incapacitate temporară de muncă se va specifica numărul de zile de concediu medical............. nu s-a virat contribu ia individuală în suma totala de... ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat............ /A..................... e) pe durata detasarii (2) In cazurile prevazute la alin.....(1) lit................. Coloana 4 se completează cu suma rezultată prin aplicarea cotei de 1% asupra bazei de calcul prevăzute la coloana 3..................................................................... BC – baza lunară de calcul asupra căreia se aplică contribu ia individuală în cotă de 1%............. in special pentru motive economice.... ..la ... b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau.........O................ data de încetare a suspendarii...la ... in conditiile Codului de procedura penala.... Sub sanc iunile aplicate falsului în acte publice.....174/2002.............. platindu-i-se.............la ............ d) in cazul intreruperii temporare a activitatii............ in urmatoarele conditii: a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau.............O............. data de încetare a suspendarii............ pe toata durata mandatului. Data de suspendare...... 2) de la ......... pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti....................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->