COtECTIA

ElECTR.lC IANUlUJ

110
Ing. Alexandru Emanoil

Anctansarea automata a rezervei ininstalatiile electrice
!
I

I

I

Er.litura

Tehni,ca

6ucwre~ti-1988

CUPRINS
1. Locul Iustatatlllor (le lIuclllU!j.are autolllnt\i (I 1·.,1.el"¥el UH\,R) III 'II.nsamlJIuJ nlliSI.u·i1or peutru 1I!.;;l!lu.r,ueu eoutlnnunttl In nlhnenrnrf,1I en ene~9\e electl'lcil ..............

(j

1.1. Categorii de cousuma'tori. ~i nivelul de aslgura.re a 1'0zervei ..............••.,..._
1.2. Asigw<u-eiJ, rezervei ill pwcesele teh nologice (I" produce"" a energiei electrice ,. 1.3. AsigtTrare3; .rezervel in instaJatUJe de stins incend ill hmcrloJl,I'U'e II l...sla\.lUUQl' AAll

fj

t3
.t 5

:5

2·. ~'-mdllU ljenllraled"

.

2.1. ColliJitii de .demara] ale instalatiilor AAR . . . . 2. L 1. Disparttia -tcLlslurli i. pe bara l'czetvaCt(, tarea norrnala . . . . . . 2.'t3. Prezenta teusiuuii pc calea 2.2. Panza de AAl{ . . . . • . . . 2".3. Continntiri de blocaje .....
2.3.1. 2.1.2, Schnnbarea starii rurui iutreruptor

16
17 allmcn-

...... de rezerva
..•,•.

pe

VerifiGa.reaTJ[i,ii:~icl l:t'lar1l. ••.•..•••• • 2.J.2. Blocajele tnstalajiitor AAR . . . . . . . . . .33 2. ~. Accclerarea fUllctiont.rH instalatiilor AAl"\ , . . • .. 2,,5. Adaptarca -schernelor AA'R In necesltatlle crrrorrte de ox plba t" re . . . . . ., . . . . . . .. 3, if.'I1l11'Sarea iustalll~UJot tJllllrm'ulltorulul d., AAn Nt dispflzi~ivell'! de conuullhi . . . . . . . .. .... ule

...... a.parutajului Llc cOI'll:\lta~ie pri«

21 21 25 28 28
42 43

-til i9 ~O

J. L Preluqglrea dura tei Hmpului de auclansare . . . • .. J. 1. 1·.,Instalath .'\.i\R l?rev1i;;l:llteeu acceleraroa tnllctionari.i b declansarea aliT\lCIlt{~cij de baza , . . . . , J ..1.2. Tnslabtii AAH. c£:'l.n'i.accelerarea !ul1ctioni),l'U 1:\ deelausarea t\,hmGrl\;<'I,tii 'I;l4 baz,a ~.2. Dispoaltive deactionnre ell motor electric . . . , . . 3.3. Dispoziflvc de actionare ell solenoid . . • . . . . .

57

.U

53

--l:. DI~!lD:tJih'0 d~ A£lH IJell\Xllln~tllhlI11 d.e Joas:lleu~!IIJul (0,'\ kV} .
i" L. Iu~talal:ii de ~Hsh-ibtl1;ie de O,~ k'V de serv ini] interne. 4.1.2. Instalatje A.AR ;pc c-upHl, la 111;1-1;ah1011 distdbupe de 0,4, kV de servicil interne ....•...... -'i.2. rll~ta1iLtii £),AR p¢l)'trn tablouri de distriln1tia ,Ie 0,-1 k-V la blou
OOTI5Utn<ltUr1 • • • • , • • • • • • •• • • • • • • ••

r;o
61 61

-I. 1.1. InstC1.1ati<>AAR

do AAR -peri:l:ni -5l'riieii Interne
(>0'1

surse

(10. a.lirnou ta-re la un ta-

de 0,4 kV

...

65

69

"l,g, 1. -IJl~![I,],,(ir i\'i'ill (It snrse d~ alirneirtrrre lit 1lJ' tn,'hlou de distr;'l:;nltie O,-'1_kV ric consumator _ .. , , , . .. <j .2.2. lps talEl,-jic _\ .'\ n I.'cntrn U 1) ta l~lb:'l (l C (lis tr'inu ti\lde O.,~kV dcCOrl:i>!11m-(TJJ"clI d_rm" seet~i do, lJ<"1Tc<~jC'u,p1(\ lQiigitl,1di_l1<J.\tl •.. ..., ,.,." -1.2.3. Instalatio AAl{ <;11' W'(lP el.cr:trOg~ll de int(UWlntk·vurhu un b.bl0u <lc·diS1;r·lbll'j;i@·c\eCQHSBTlla:tor cu dolii'i sIW tii 110 M n":~; -C'UI:lT1t lQ.ngi_tu.d irJli.li.'i. . . . . 5. mi~V[)1;itiv['

69

'1:5
79

/\..\11 I'~nll'n !t'lwiJ,~tjl !fr. hllluiJ ~I rneule

teusluue

c 'I. I .. enl

5, L 11l;~~"J[L'l\i A),R pc <';1'21<1 tlo LllultiL te.W;;.1l1IC . • . . . . . :1. \.1. 1,'~tttl\,tie ,d" A,-\ l{ pc C1IPh\ -tral,H;";'CJ:salt~ J.J(j )(\1 dlntr-o ~l'~.11 "luc U' [dt; 0:\1 f,[c,i.-il\] ian -c,i'r'Ctl;ic<;". (Ii:. al'ie
nil (",11 taro, ~ I . . . . . . , . . ... '~I.. j.l.2. T ils-lala tie A A II: pe cupla 1;1:.L nsvcrsa IiI 110 k V dhrtr-e slaViC!' 91i:·ct'~'idl .ell dl,>,,!>\. I]lliic.k)etri~t( tllil- alimentarc ~~ 0 liui'C elr.'ctrict~ !'iHI i:llit • . . . .' . .. . ., ... 5.1.3. rilstn,li:\tie ,"')_AR po GlIpkr. tl'f''rI~\rC,f~'),Hi 11.0 k"V dtlltr-_n ,,.tati()_ckctr,id"\ ell ~In"''1 sistciue de Oilt(;. 'Ii tnli limi ,,1ec[l'i.GI' de allmru hIre .' r • .. • • _ • _< _ • .5.2. 11l~t.nlRtii ,\ "in -p\l, t'''~J IRi (1 rrna war,v ......',.. 5.2.. t. :JJ~t:~~'l'ir~ 1"" ll'il;l\$fi:\iTJ~H.t'f!'U('( varlanra lI'ttictil""O:::Ai'"j~. \10lll1l'«) ..., ..•..•......,•.• 52.2, 1J1sti'lJaj'IO ,\,\ H. pc tl"(lH~tr"rma roare- ('mria;nta bldircc~ionftt>1), . • , . • . . • . , . . • . . , . , • . :>.J. IJ'tt;tnlaFi. Ai\H I'P 1'111'1(, d.!' Ilw(li'f: tell-$lulIl' . , . . 5.-:>. l. .[tl{>.\nln \:11' .-l;..\T{ lW 0 I""'pli\, j-1'll-lj."II"J''!;nl" dl} medic
t,C!)0~ L1l1t' • . ~ ... . •.
! • • • ,~ • • ; • ... •

a

reZl'l·,!('j

UiSlalatiHol' ~112 an(~Iau-s:ailt'" (l:\AR) in aIl5amb~lil

Hu.U;1)lll,aW,

ll.lt"tStirilor

10$

pentrn nsifjul'an'3. (t(fn,tjJ.Hij~Mji in 01,1, eueruil' c.il'ctriea

l'! !hncnhu'('a

1:05

113
U.2'

Acti vitatea c1e.Iuruizare a encl'gic:.i: electrice presupune Iivrarea d'i,tre eonsumater <1 energil'i dect.l':i:ce ClJ respectarea inqi~.a:io-rjlor £-rtlitativi ill acestcla (tcusiune, :irci(;ven~·a etc.) in Iimitcle de ab,lter-e iatii de valorile nomiriale idlT:il1se de p.rescriptii1tl lil vi go are , Prrntre iiHtiC<l'tQrii de Ha.tudi. neelechi'eiica\'e caracterizeazs C;ilitart'R encrgit>:i electrice Ii vrate, 0 .iDlpoTtapta deosebita are gNd:u! de adg~!Y(n'e a fonUnu-Hiijii' in alimeurare a eonsumatcrului : C = T. nnde :

5.3.2 .. lrlst~h\i"
\'CI1"nl.llc '_~,)3,3,

.41AH. p~
... ,

,., c.opl:""
_.,
r

I (Jllg;!t.lldil1aJrl ,fIe medl ..
_f~],(O

J nstQhtf;(~ "\ .. H Ti~' pMj'11 )
t~Jlsi\uT'I(!~ ,._ _ • •

.......••... l:lJ pi>' htlllsvcrSl~I.~
• ••• , • •

ltie~He

T" 100%, T~

( 1. I.)

5..;;.4 .. IIl.W1.1atii AA H pc- elements -6. Ittflu]l ,I <'. hl1zfllWlI tru iJ:l$l\1 It!!ii 1m' ,\,\1.\ ..•....
l'J"eYIlI11"C;l

(ji."jJ_cl';;,~tc

,

.,

_1.

.; 1-1Q
[-011

.",in·u:ih~lf)j: tnb;-C' I'll ,selic-mille , ..

6:1..

G. L UttJ

i i(1 r'Nt _c0tect.':l rt e]ll)'ii do n;.g_i1.11 Scpm:Il1'C'rt clrcuitcler de.. COmall(lt!

6~..l. Sel,aWi'&"t -d,lrc:n.Lt€lo! (j~1 .pr'Q,~cGti~ . ().~o .serilJ.'iH';'~ -Clrcmtelo~' d{~ 9~lnp<\h~(L'1";

1S1 J.'l9
1.57 . . . . , .• a in·stqJati-.ll<jl'
.

VI?

f/.

\flflt!.liIl;I):eniJT~(lll<l!iiI'lJt

AAfl

.•...,

/.3. N'Qrmc. specilice d.e p-l'of/s,till,ljlU.f1l:;]j, ., Anc,XcL _PE;<5\J1 ('&:5. No'¥ ma Li v pen_ t r 11 pro iec'ta rea 1~1;QI ectiilor ~i ;;taWlpr (h_lra~)
relee lit au(,Oiil!].tiz;u.i1of il\;\ia.la FUn ,- ~I~cl!,\.c~

7.1. !_ll,"-riLri d~ ,,,'6ri'ric~,r'ala ·iiJ'sta.lfltii.ln Ai!"R "1."1;. lHcheier~j\. lm;r1lJ:ilol" ~l T'lU'(;l'"I'", In fl1l1(,;tilloe :A l\){_ • . • . • •• ........,.....,...

157'

de tinlp in cadnll unni un calendaris tic In C~IfI~ oonsumal orul -snlicifa: crlteriul sigurantei : T" este durata pC:SlbiHi de nealimentase a. co nsumator \1) tl I '1;n JliO:rioaaa con:>i(kl~aUi'. GradnI de asigurare (C) po~tie fi determinat pentru diIeri_te nivele de putere. cerl.lUL 1',1. ClitctJorii
(1

rYe este intervalul

de

eO!J:S1.lhnl:{fJri

lfi'Jr'liv(\h,1

d{1 <tsifllU,.U6

pri» alec;:llirlll(;,loj:"

I'&e,rvei ell energie eh:ctri.dL Prin cale df alimen-

ciii de alimentare

Urt consurnator

peate

dispuue til? una sal! mui rnult«
5

4

tare se intelege totalitatea elementelor inseriate tIliue sursa si punctul de.delhnitare, indisponibilitatea oricarni element n~rezervat condncindla intreruperea.ailmentarii (0 cale de alimentare poate cupt~lnd~ Iinii aeriene, cabluri, intreruptoare. separatoare .. transfcrmatoare, bobine de- reactantii etc.). Doua cal de alimentare se consider-a independente dad: un defect unic ~.i(S~H) 1ucrarile de reparatii ~i intret! nere la elementelc unei d\l nu. conduc la, scoaterea din functiune a celeilalte dli. ' , Uneori consum;1t0~'ij pot avea ,~tWSiJPJ'opYiipri11 care, se,mte1eg centrale electrice san alte mIJ !oace ale CD.Q$\ll1l_atorulUI pentru geller~u:ea de energie electrica activa sau reactiva, . Daca necesitatile 0 impuu, consurnatorul trebuie dispuna de. 0 s'Ul'sa deil#cr·u.e1f.f,ie care este 0 sursa propria de rezervd independentii ce asigura continnitatea alimentarii unui gn.IP restrrns dereceptoare la caderea celorl alta surse, Alimeutarea din accastd ",>'urs;are drept scop evitarea • aparitiei 11110l" fenorneuepcriculoase .in: inst.uatii1e consumatornlui, jar nu contiuui to. tea productiei, Iutreruperca dWor de- allmen+are a unui consum ator se considera : a) iutrerupere slrnpla, in C;;tZ-J11 indispouibilitfitil incidentale san programatc a uuei singure eli de alirneutare ~ b) .intrerupere dubla, ill cazul aparitiei incidentale pc a doua cale de alirnentare .a consumatorului pc durata In care una din dile de aliment are cste intreruptji. i;olrll1 de- (,cns'i,'Wll.e este variatis negativa a valorii efieaeea teusiunii unei retele electrice -av1n.d 0 arnplitudine c~-prinsi"L intr~ o :..-aJoarc minims ses.izabilIl (circa 20% Um! ~n \00% U" $10 durata de cel111'ult 3 secuade. Se exclud din 119ti0l1ea de gal de tcnsiuue ; variatiile leute ale tensiunii, perturha prt~ Iusoti te variajii ale frecventei, variatiile clclice de scorta durata ale tenslunii (Ienornenul de flicker) *

sa

variatiile de tenS1Ul1e datorate Ienomenelor deformanteo N ormati v vrivilrrl. 2~11-r:et~ta~ea, energi~ cle~tridi cu a consnmatorilor lndnstnab ~l similari FE. J2"J/8J defineste urmatoarele nivele de rezervare iu dil", de alimentare : nivelql./, 'l : ell rezerva cit:' 100%" c{liIe de alimentara slut inriependente si sintracorrla fe in puncte distinctc de delimitare : 'm;tleiu1 2 : cu rezervii de 100%, dar diik de alimerrtare nu Slnt in mod obligatoriu jndel)endente .. si JJot ii racorrlat. In puncta nedistincte de delimitare ; nit·el1l/. 3: ii1ra rezerva. Se admite realizarea unui nivel de rezer vare intermemar Intre zero ~i 100% in cazuri speciale, 'Iu baza C~TCl;ii consumatorului, Calitatile nivelelor de rezervare specificate, in ceea ce priveste cop S-UD) 1,11 asigu:rat~i durata de nealirnentare sint prezerrtate in ta bel 1I I 1.1.

-

:lu

I

l

N"reluI de
TC7.er -

a,;igu-rat
GJ:tz

Consum de

in

vare

inh'crupere

simpltL

Clasa CI;>,.fu1. A 13 Jl\1sH:: (7,5~ ~5(11 50. lH,VA I\'lV.A 3£ .'Ii;

Clasa C

Glasa

I)

(_.5-7,5)
:'~lVA .1~

sub

Mv/>.
.)S

2,5

1

lnt~,SJi1J

de

2

tntegwl

-_ -- -- -J(J

Durata de- nqJonfl.re 11 i1tlt(jm;,t·tcii d'() sis-

tern
burHit" ne(:eSll.r~', ~f\)Ctll."ri! de maneVTe pen tru Izol;'I.1'('<Idefocj-ui tli ;i.l realiIII uOta rea, pe a-lea. de rczf:H'vl:i

min,

rnin,

30

2ore

2-8
,Ife

I

~i Prill rliel",!'. se itlteJ.egi) ",fecj'lll de pilpiirc al surselor de ihnll\nat cauzat d" '1'luclnul:W" "lipide de tensiune care tnsotesc fllm~tiQ1!ama unc.r ,'ec"ptoa~·e..(CU!:to't~'().c;ucrc: l_?-minolH'(!, "'parate de sudura] (I' care produce.

3

Nirnio

[Js-enzatH:

de JM:1 f!J..loh'D"(G/J.,

Sr· ¥;l stabil! ddt, caz la. caz, III f-t'~lGtle de Ilolldi~iilfl locale ;;i_st_u'Ctut,~ sohemei de alimcnture.

7

Durata
S-8,

de realimentare

:It, cazul ftive/:ultii

:2 iiie rezervare

- 30 minute prin Coma11qa manu,:~,Ja din statiile ell personal permanent : - 2 ore Ia coni'Juoa tnrlnu::u;:i diu statiile {(lTa personal per.rna1tcllt : . - 2-$ ore VeX1rnl cousumarorii dlspersati, In imtala:~ijlc cousumatcrilcr pot exisja urmatoarele categorii de receptoare In fUllc!'ie de rUlJara efeete10r prod use de in trcruperea in. aliment are? C U energie electrica: Categoyla zero (8FeeiaUq Ia. Ca1"81l'itrerlLperea ctlimentar1u poate dnce Ia t>xl~lozii, il1l~eudli SCl,U distnlger~de utilaje ~i 'Pierdcri de vi~ti omenesti. U tiJaj ele ~i ag1'8galcJt~ incadrate In aceasta categoric nu vor fi ~n;ti0!18t.C el(~clric decit 1n cazul in.care nu se dispune de altu hH'llle de eni!I'gie, -s~ln acest ea slut prohibitive economic. 1n astfel de $i;tu:atii 'ge vor preeiza lilasurile de crdin tchnologic prev.3.zutc pentru aSlg,Lll'<Lwa spcnril'alii oamonilor 91 litibjetnr in C,\Z .de ll!txcn~!ileri in aljmentarea cu enctgte electrica. _ C'ate/!,IJ1'.ia I In, care l.J1l; rerllpt::r.ea a,luti:entfl,ri i conduce: la: deregbl'>::H procesclor t(thri.ologic-G In £lul( -contirruu, necosiGnd -perioildo lnn:gi peutru relaarea f!.cl:JviUrtii 1<1.patametrii cantiratlvi ~i (:~~Etati i exi:;;t~J.,ti in llt'OJ1,entui ll1b:e:rupeTii v sau Ia rcbuturi unportaute de mabn'ii pTime, materials auxilia rc. !Settle. tehi101ogict' sClIli'{rrbricl;Lte etc, fi (san) pentru C;U',e, d~ J'egnla" 1111: &\1 peare recupera prodllctia; uercalizath. . . Cafcgori,(if tl In Cl1X~ intrerupcrea alimentarii conduce la . nereal izlri de prod uctie, P·R:ct·!c' uurn ai 'd.ui'ctt8, Iritl"et!'lperii, iar protlLlctia nere a 1i2;<t tft po aXe fi de riig Llla(("eupet~fl.ta, 0d~goI'4c~,[] I .. cuprinde receptoarele Care nu se tncfl..'".dr,eaza 1'11, 'c'l~egQnrk ]1rqcedli'nt!:'. Se stabilesc G~td:eg(1dit.? d,~ reccptoare tinindl1-se searna, rle : a) Ce1'! l('l~'de cantlt\"L\tate areceptcarelor n : b) cerlllte:le speciale' ill ceea ce prrveste t:alil~tea tensi unii ~5 hec ventei d in sisternnl de .alimen tat I} j c) iudicatorii valori ci~~i daunelor pro vocate' de intreru p,-'rc8. 111 aiimentarea cu enel'gi If: elec tric.1.

CQ11Sic1eJ.'af:

Ca tegori ile de recepto are trc b:u)esc precizate ill c.hes: tionarul euergefic prin care se cere aeordnl prealabil ,$1 care constituie anl"xa Iatema de -proiec1<lrc, fjmd senmat de consumattrti hl calit ate de beneficiari. Nici un proiectant de instaiatE de 1111d~n~8,.rf "1,uto.1lT~ta a rezervci 11U -poat(;' ireee Ia conccperea unei <t;stfelde iIlsta~ Ia fii tara, sa alba J'00yte d,lr ,;1efinitc volumul cbDSl.lm_l1hll care trebult' rezerva t,catE' gQx'i:! rt'r~,,})j~0.8i'cl_or Iii nivelul de n.:zen'aTe preconizat. . 1.2. AsiguTlll'Nl rez('r'vci ru ])l'oc{'$t)le t.dlI101og,telo de IIHlduC'l're it energi.ei·~Iect'l'ic(l l.rrstalatiile diu G'ud:!''t;l pror+sului tehnolcgic dc' nrodncere' a eheJ'giei elect tice sint alimentare ell energie elsetricsi d~JiJ instnlaiia dc' servicii prcl]:.rrii de c,u-ent alternativ. J nstalatla de servicii proprii rt·prezinlfi inst;aatia care asiguru. alimentaT@:8. en erJlhgit' dl"ciricl"i a mccalliSfr;l,dol"?l "tHai 010r T1eC_CS8rc desiD;,)\Jl'ilrii procesul ni de productk, de" i'1:unsfonri'<l,re. a energivl C U\j111]:t0 In com bustibil 1n efw:r""k elcc'8.l'idi §i tennidl lm,cum ~.j ('\ nltor mecanisn'ie .~i Tete~t()are auxiliare ca : h,.stalatii ell' ririicat, ateliere, la boraioare, ihrmi nat r.tc. . Norm at ivul pe ntru proiet tarea Ii nst ala IjjJ 0)" electrice de scrvi di pro I,di dtt. t; ~lrr-n t Co 11er rl}l h", ;:;10 eCI11 ralelor ten:n,oelect rice .~i tcrmoficare, PE 113/7 7, Ut\f:irl'c~tf! nrmrl16al'ele de categorii '~le surse df~ alim entare pen trtt serviciile proprii ; Stfrsot .dB crli111c1'/!ti1'C tiCri'11tfl/,i (d(' hl(::t:1.1) (),stc Reef) SllrSrl de alimentare C'ITl" preia tOia] sau partial '.,limentarea recepto:arelOl" in regiflJ'Lll normal (k Iunctionare a schemci de alimentare . Stws(/. de ((Zimentw!l'e. de I'f%CITf:;' (:~te "(,("'8 SBrS11 d€ alimentare care preia total S_;i,Uparihd 8JimJ.;11tarca n!c(~ptoarclor racordats Ia sursa de alimcnturc nornrala :1n cazul j esirii acesteia diu funel iune, In cazul L care sursa d p. ~J.ll1J enrare c1,," rezcrvii nn este n af pet a t a (sa 11 e:.<; te afecta Hi. dar in lim itele adn'jj S8. tIe ·cQndjti~le de f1,1.T.lo;;.tiOXW r e presc'risc in JlH'z:cnt'111 nermativ, atit
Q

pe

T

9

JT"1 ceca ce priveste cantitatea, pM~de'nt('i.

cit ~i oalitatea energiei Iivrat~) de defectele sursei de alimentare normale pe care trebuie s-o inlocuiasca, aceasta 50 considera SUYS{l de rczerva inde-

8)

auxiliarele acestora, transformatoarele pentru alimentarea sistemulni de cxcitatie etc.) C {degor1:a II (se'ouJ1,darif) care' ouprinde receptoarele a
diror intreruperc temporara
de ordinul

Sursa de alhnentarl! de siglwan(rl este acea smsa. de rezerva indepeuderrta (aut0110m~l) care am destinajia de a prelua }n .cel mai scurt timp posihil alimen:tan,:a~'eeeptoarelor diu eategoria 0 in, cazul. in care sursele 101" deal imcntare normalrl~i de rezerva .au iesit, din funcjlune. Sursa ee at,t1)p~y{t,aEe de, re.zeJ'v/1 disU1tCtrl este acea sursa care serveste exclusiv CI.L sursa de rezerva, ea nealirneutiud itl regim de functionare normal nici nn cons urn ator. La stabilirea schemelor de alim ent an'! ale serviciilor proprii urrneazii a 50 line. seama de gradLll de siguranta in functionare cet-ut de l-tc0stea. Sub aoest aspect, receptoarele se i~lpatt in- urmatoarele categorii : 7) Catr:.gon:q O(virald) care cuprinde : . O,«. - toacte rcceptoatele a, dxor tnL-rernjJeJ:eln alimeutare mai rnare de 1 s conduce la declansarea blocului, turbirrei san cazanului: O.b. - toate receptoarele care nn permit. decit .intreruperi de $cnrtij. durata [de- erdimil (10-Z0)sJr in caz contrar putiudu-se produce accidentarea persoanelor sau xrvarierea graYa a agregatelor principale din centrala (cazan, tuThiria). In ace<tsta categoric se iricadreaza receptoarele care trebuie S.fl . functioneze neaphat in perioadcle de oprire de avaric.a bl~c\1r~lor cazanturbina (de exernplu :' anumite circuite xle c~marrdti si autornatizare. unele pompe de rnlei, anumite vane electrice, iluminatul de sigura.nta statiile de reducere-racirc). 2) Categorirt I (prbuipald) care cupr~ndc t~a~.e receptoarele Ia care Tntreruperea cal imeutarii pc durate mal mari de 2> s. afecteaza direct regimul de functionaro a blccnrilor GaZa1~-turbinr~-g,el'le;a.:~ tor :;;1 poate conduce 13: opr:-JrNl flll1CtlOncU;l lor (de exemplu : pOlnp:! de alimentare :u ap~, cazane, ventilatoare de gaze ~.ir-'l.zanc'> \ uclusi V
p

minut nu afecteaza imedian regimul de functionare a centralei {de exemplu : instalatiile ~le-desca rca t, cl e cone asa t, de transport at etc.) 4) C attgoria I II (r.m,x,£Uara) include t08,1.8, l::ccptQarel.~ necuprinse strict in structura serviciilor proprn si care nu afectcazfi regimnl de functiouare al ~entralei (de exemplu : instalavli de ridicat, ateliere, laboratoare etc.). Pentru receptoarele vitale d;c c(l.te~ori~ O.a, '"P'E 113/77 stipuleaza a se prevedsa eel pUP.ll dona alimentari nOI~uale din bate ria de acumulatoare, prrn aparate de convertire a curentulni (inverroare] ~j alilnentari de re<.:c1'V8de 1<1. 'barele de C,;1. ale receptoarelor <;Iecategoria OJ:.. '"' . Pentru receptoarele vitale de cal.egoria 0.1). se prevad trei surse de alimentare, din care, una va fi sursa »ormala, a doua 0 sursa de rezerva n1ckpendc_nt5:fi a, rreia 0 ,,$ursa de alimentare de siguranta" (de exemplu : gl,'np Diesel ell intrare automata 1:0 functiune). Pentru receptoarele de catcgoria I-a (pri:lcipaHi) se va asigura alimentarea ell'! 1<1 0 SUt:S~l norrnala ~I de Ia una rezervii independentli C1] anclansarea automata <L sursei de rezerva 10 cazul caderii sursei norm ale. P~ntru recepfoarele le ,categoria a .n-a ~s.ecun.dara) se va prevedea In Iunctie de lmporiallt;a ~l SpCCJ!lC~Jl msta: latiilor alimentate, (;I :mrsii de alimerrtaro normaljis] Q sursa de rezerva. Pentru receptcarele de categoria a III-a (auxiliara) urmeaza sil se prevada 0 singura sUTsa de alimentare, Pentru asigurarea unni grad c~t .1,pai il)~lt ~le sigu1';.tnta )n fnn . ti onarea rece_ptoare~Oi de SerVl,G~l JlOprn ?111termocen1 trale se va stabili oportunitatea felosit+i nlstala.~~llQrautomate de anclansare a SUl'Se1oT de .r,ez-(~rV~l ~AAR)!}l. deconee~a~'ea automata a unor consumaton rn functie de ieuswne (DAS- U). De regul[, fiecare instalatj~ de ~istributie l,:."care Slut racordate receptoare de categoria 0 ~l I (san se<:;t:i1 a.le acestor Jnstalajli) Val' fiprevll'zute C1J AAR.

i5 -20

ae

110

u

tare.
12

Fac exceptie urmatoarele cazuri, in care se adrnite neprevederea uner astfel de 111stalatH : u)~~1l(ll~ instalatio:- 0:0., distribntie rcsp.€\ct.iva (sau hi: o anumita ~ectv~ ,a. acesteia) stnt racordate numai receptoare de categoria (it II"'a san a III-a. b} Clnd receptoarelc racordate la instalatiile de distributie de joasa teusiune pot iJ,mil1o fara tensiune in cazul in care .instalatia de distriburia de lnalta tensiune de la care stnt alimentate ramlne si ea Ji'i.r;'i tensiune. c) Gild recsptoarele sint, rezervate tehnologic. In cazul in can' rC7,ul:t5. t'(ltlt.;;l necesara instalatia AAJ~, aceasta va fi cqnceputa sa functieueee netetnporizat. Iustalatiilc AAf<. ,!relluiesc. prcVazll!e a fi Iclosite ~i penrru comutarcsvcita a surselor de alimenrare. Pe ling! con~u~,:"reil voitil a !'iur.$elor .1~,::h~A.AR, se va prevcdea ;;i. posibilitatea ct0 comutare V{)lt~1. de pe 0 surssi pe alta, faxa. lnUerup·',ea alhnontarii receptoarelor. .tn caaul iu care 'eel(! dOU.~1 .surse co S8 cQnut'tr~pot sa fie 11~5tn,Cron8 intre cle, 5C va prevedoa corn utarq;a prin 51 ~lCFO'nrzare (automaHi: sau u~an_uaEi). r f1 mod similar, pentru asigurarea unui grad nrai lrialt de .sigll1'a,ntii in {uue ~iOtlar a receptoarelor de servicii 'Pl"Oprii din hidrocentralc, fiecaro iIl.staiatiedc distributie pr.jn,~iJhJa. si secundara (san sectii ale acestor riastalatii) vafl prevfLzuW cu }\AR- dad instalatia respectivii ate racordati consumatori de categoria a II-a sau de- 0 categorie SLI perioara, Sa poatr- renU1l~a1" Clispoz,itrvde de, A,AR in unnatoarele c.a;';H1-i.: . a) Cind Instalatia de dfstrtb~ltie alimel1tqCl.Za receptoare care pot j'(mdn(' uu, timp relafiv scurt "fr4ri'i tensiune timp Xu care porsonalul de exploatare ponte sit rcpuna sub tensiunc instalatia (cazul de Ia anumite objective exterioare : baraje, castele dt: e'chiLibnt etc.) sau cind <rCQst lucru se poate face prin comenci de la distanttl, ; , b} Ciud reeoptoareie racordute la iustalatiile de di5tributie de joad reusirrne SltH fil: de catogtll'ia' a ILL-a, fit"" admit intrerL1pt~ri. pitlfi la interveutia pcrsonalului de exploa-

Tnstalatiile AA)l vor fi prevazute en pesibilltatea COlllU:: t~rli voite de pc 0 sursa pc alta, farri 111tJ:ernpem:ol alimetltal'h rencptoare Ior, 111 cazul, in care cole do[]z( $1.I1"8ece se G.blllutrL pot sa nu fie sinorone, intre ele ise va prevedea coruutarea prin slllcronizare. Se admire in acest en depa,!?irea puterii de scnrtcitcuit Iirnitat pc dnrata strict uecesarii efcct na d i manevrelor de treeere de pe. 0 sllr~a pc al.ta,

Alimeutarea pom.pelor Cit, inceridiu ~j a varrelor de ineendin action ate de Ia d is-t~tnl;ii trcbuie sa [iro' l-rl ·conJ'ormitate ell 'PE 0'09/8J ormc de proven icc, ;:.tingL'n~~i dutarc .iuipotriva. i~cendiilt)r til unitdtilc diu rurn ura energjd cJ~q;tricft ~i tcrrnice" ~i norruatlvul I- 7,17k ,.NormB.tiv peutru proiectarca 9i exec'L1tnre<t im;talafil1ox electrice Ia 0011.',\.lJll a tori Oil tonsitlllea pi nf, b I. 000 V". In cazurile lucare it) cont'Qnnitate ell prevcderile P E 009}81 cste necesara allmentarea pompelor de iucen d iu de Ia douri surse im:ler)(mcle~1te de encrgie elect rlcii, tablonl stt:l.i;iE'jie pomp' va fi 10g'<1\: Ia aceste Sl1;l'SI;l prin douil Iinii t de alimentare diferite. Sursele de alirnentare sint considers te i11de pende nte, ,daC:r\ perturbarea rsgirnului san avarierea uneia dintre ele nu provoaoa 0 intrerupere Irrulimentarea ell cll(',rgie electridl de la cealalta SUJ:sa. Allmentarea ell energie electricii a pompelor ~i vanelor de incendiu trebuio ~(l fie 'facu!}, SCpD.l'U t de 1<1 tahloul d.e di!;tTihutie, inainte dCJ intreruptorul geli¢rals~n,l sigurauteL-.;gcn~rale ~i pe no traseu care S~t nu fit.. pericli tc1,t In caz'

.,::r

iq tabloul de distributie al statie: dl~ pornpe pentru incendiu se leag:t numni rece ptoarele care contribuie la j)TOce5~1~ teltno1ogic r~sp~c~v (c-l!~ct_ro.!noto.a.r,e.le pom,p~l~r pentrultlCendlll, vancle de .111CCndl.llen ~e!:io:1ate ~1{'dPc:'" .instalatia de au rom ati zare , instnlatia de iluminat din statia de pompe etc.).

-de incendiu.

pale- III timpul

b ~~mpe~e fixe ale insralatiilol:" doe spiqJdere si drencere t;e .~Je SC,t fle_.;Ctlolwte automat. Pompa de rezerV{l trebuie Sa fie actl~Jllata a1,Ltom<~t. Pompa de l'&.erVa frebliie 58 intre a'ltoma~ in ~l~n.ctllllIe rn l~rrnatoatele cazuri : - la dls,pantla~ensit~nii~, ~,e alimental~e a. pompei priuciA

L,a of· pnrea lJ,nUI de"ect.

~

functlonar.ll 11:1lctio.narii l

pompei

acesreia : princilJulc

din

caoza -~,
,<cJ.c

till,Peni:1Tu a se pntca C0111rola lDerl1lanent starea in"h'aor sC iema d'" I~ ~e .' ~ i -~.'< ':' e com ,:'11 C a ~ ponrpelor trebuie .astfel {'.0.(1·t' puta liCtt sa sc poata alte:rnasltuaj;ia de ])On1;pa In fUjlCH1118, eu aceea de pompii in rezerva, ., . Pelltruinstalatii toarte iinport"ll·te" Ia C'"" CXiSt a ' SUl:S" d 31' ~ . , <.' are ' d, e anent ,II e de rezerva dlShll1cirl pompele de ince nd.ru ~l vau} d "L' , ., ",' " _:.. " e e e mcenc III ell comanda Ia distanp fiind t;on.:;lclCla~e rec,:R;roan~ de categoria 0 (vitali), Val' av~a 8.S'gurate alJIDcl1tau de reze:l,'vit (prin AAR)' " 'a' t ,,' ,1 tea Tntl'cr't elor I]' , racor ra e mainvitali, np .oar 0.1 de a rmentare a barelb~' cu COlisTnnator~
w 'v " , I

oJ'

Conditiigencrale AAR

de fnncfionare a instnla~.iilo't

Conditiile genera1e de functionare ale dispoziti velor AAH sint prevazute in PE 506/85, Este necesar sa se prevadti dispozitivele de AAI{ in toate ccntralele, statiile ~i posturile de rransformare III care pentru alimentarea consumatorilor exista Q eale de ali menfMc normala ~i una de lJezervi)., in scopul de a asigura eontinnitatea it]' alimenjarea cu energie electricli. Inlrarea in functiune a dispozitivelor AA,R se va face temporiza.t sau rapid ht moruentul disparitie! tensiuuii pe barele care trebuiesc asigurate *1 anume : 1:1.) Temporizat, Ia scaderea tensiunii pc bara alimentata suo valoarea de reglaj, Timpul de actionare al dispoz: ti~ vului AAR (pauza AAR) s€ alege in functie de 0 serie de factori care vor fi analizati Ia subcap, 2.3. b) Rapid, La deelansarea interupestiva sau prin protectie <1, d'lii de alimentare normalf (transforrnator, lillie etc.]. Schema de A,AR va permite actinnarea dispozitivu11.1i, numai dac,.l a fO,5[ deeonectata, in prealabil, calea alimenturii normalo ~j dad terisiunea pe calea de -r.0Zel'V8: are valoarea minima de functionare arlrnisii. III foarte rnultesituatii dispozitivele de AAR combina .ambele principii expuse mai sus actionind dupa caz, temporizat sau rapid (accelera t) . Schema de AAR va fi. astfel .realizatii, tacit pornirea ,dispo~itivnlul'de AAR SZt nu se produca In oricare din urma.toarele situatii : ¢) ca urmare a arderii unei sigurante ill circnitele de tensiune care alimenteaza releele de minima tensiune pentrn pornire :

b) existeni,a unui defect 1W 'bara aslgurar{l pun AA1~ san eind aceasta badi alimenteazd un defect neelimina t l'}e unul din elcmentele conectate Ia barele rcspeclive; :tccastrt: prcvedere iun se .ccnsidera obligatoric .hi cazul dispozitivclnr de t\AR ale ins1;alatiilor de i(J[lB~t tsnsiune, 1n cazul in care la barele asigurate prin A.A..R sint C011(::Ctate rnotoare sincrone.. so V{] prevedea comanda. declnnsarii prin prctectie a acestora eGaH'L cu separarea principala, cvibitii unor COl11ut~j:i tcpetatc ale 'intrcruptoarelor comandate de Insi.alatia AA 1~, se vor Iua mastu-i ca lJ1stalat,ia de AA1{ ,ii Iunctioneze numai un sirrgur ciclu, In cazul in care calea nonnal5. de alimentare este lJn'v:'i.,"uta 1(1,.capatnl opus ttl reandali~~n:: automata Fapid5 (RAE.) salt GlL dis]JQzHiv AAR, actionarea AAR pc bura asigurata. se va 'he!' CLl. ten.),porizam, . Instalatia AAI~ va fi prev{LZuUL ell un comutator pentru pnn("Tt;fI. ~i scoaterea sa dinIunotiune pl'ecum fjj en urmiitoarele sem naliz5.rj : - A;\ [{ in Iunctiune : - AAR Iunctionat. I>l'oh~cti<l llTOtl-i:afu la intreruptorul pri'n care se reall-. zeazri A.AH. SC' va prevedea, III caz de nevoie, cu .acceierare

.rece un asemenea Iemaraj rnlirirea tinipului cle AAR Intempestivc a instalutiei.
PentmAAR

1;1 sectJ.llc de medie

prezlllHl ca inconveniente : 9i posibiljtatea functionarii . . _
terrsiune
~J

Ia tablou-

rile. prlncipale de .i oasa tcnsiune ~,e va -prevedea controlul tensiunii -pe surS;t .de rcz·erva.. .' . ~ 1n. tablourile secundare de lQaS[t tensrune aceasta
prevedere.

.

1Jlalj}t\;ac;;onectru'ii

ill scopnl

sursei

de rezervti.

hidrocentrale rlomarajul illstalatl:iIQr de regnlrlprin minima tonsiune.
Pcurru ~'\AR]a instalatiilc cit'

In confnrrrritate en PE 1.)7175 13 serviciile interne de
A})R se va prevedea
si 1<1insta-

I::h ~ste

obligat~:H-i~. ,

. ...

.

.

..

latijlc de distributie ].IT-incip<lle (1~ joas-a. tensiune se va nrevcdea controlul bn.l.sl.lloji pc bara de rezerva, La toate dispozitivele do AAH prin conditii de demaraj 50 hltelcg ace~e ~km~n~e d>~~Nlh: tlin, insta~atia re-z~rva~!t care d.q.\CmJ:;i,U<L 1 ddll1utr<lZ:l intrarea In actl;'111e a dlS;pO;:"~~ -t.i'\'!ului AAR .~i a nume : disparjpa rnnsiunii pc bam rezervata : scllimbar(:,B,sh"i1'il unui intrerupator pe alirnentarea norm aUi ;

lllalti:i tensiune

_

pmzen~a

tr-nsiunii

pccale[t

de rezerva.

dupa

efectuarea

eomutjirii,

. ..

realizarea A/\.1{ i1:l cadr nl servieiilor proprii interne ale eentralelor electrice sfnt jm::1:ic,lte in normativele PE '1 13/77~i PE 137/75.

Conditiile

suplnneutare

privind

nisp11.:ri1:i~L tensiunii pc hara rezervatii este nnw din criteriilc cele tl1'al folosite peniH1 dernarajul dispozitivelor tensiunii se face en ajutorul releelor de tensirme minima care pot fi legate 'in urmiitoarele scheme de conexiuni : - COJ.1cxlttn('l' triunghi : cQtleX)nne sica,; - conexrune in y_ Primele doua rnoduri de conectare utilize<\.Z~~. rei bncMi t 'relet de tensiune m111iOltL ~.i -suvravegbea2>a existents, tensiunii pe toute cele tre! faze. Ultiniul mod de oonectare (cqneximlea It1 V) utilizeaza 111lJJJai douii unc(\'P l'elee tensiune minima. mud din acest
.!\-

AAI{. Sr."sizul'ea Iipse!

In couformitate cu normativul PE J 13)77 .180 serviciile din termocentrale, dernarajul instalatiilor de A.A_R PJin ruinima tenSit1l1.cse va prevedea, de ~egtl.I;i, numai pentru surse de rezerva independente, In sit-ti:ilia in care sursele de rezerva indcpendente .sini afecta teIutr-o rna8nra oarecare eledefectele pe sursa normalji, se va analiza, de 180 caz Ia caz, oportunitatea dcm<ll'ajulul de minima tenshrnc, deo:::-tr
interne J6

.

c.

7M

17

mstalatiilor AAK

punct de vedere mai economic. Peza'bant'aj.ul ~le~esir4adi disparitiei tensiunii pe Iaza medianji este lle:~se~l~ial scbeil~ mele disl?oz}tivelor AAR, moii.v l?eUe~'~1 :i~:e~ c aceas~a .conexiune este III general preferata ~;t utIli?ata III majorirarea

caracter de elasticitato in St'11S111 cii prin acelasi gnrp de relee de fensiune minima se poate controla (dar nn-sirnultan) tensiunea a d011a sisteme de bare. Este verba de sistemul de bare Ia care este racordat elementul primar (liu:ie, transformator etc.] din a di:nli circuite de terrsiune este alimen-

,

" ~J.

eJOi

Fig, 2,1. Sell"",,,.cie coriectare ". relcelor de>.tensiune minLmit'; a--o:on~xJII'te.lhllnghi·: o-COllexiune stca; c-eoucxiuue 'ill V.

Tensiunile utilizate pentru alimentarea releelor de tcnsiune miuimtise aleg III ftluc~le de modul iIi care este conceputa schema dispozitivului AAR. 111cazul dlspozitivelor de. i'Ll'\ R din instalatiile de IllaUrl 'tensiutie se tutilnesc. de regula, doua varia ntede alimentare a releelor de tensiune minirna : 1, Alimentarea grupului de relee de tensiune minima din bucla de +ensiune a uuei celule de: milSlu'tl.; 2. Alimcntarea grupului de relee de· t~.nsiuJ:le minil1_la <lin circuitele de tensiune ale unui element .dinstatie (Iinie, tt:aJ1Si'ormatol; etc.). Prima modalitate de alimentare a &"liupuluT de relee de tensiune minilrmi impune un caracter rigid scbernei de AAR in sensul ell Sf! poate controla prin respectivul gmp de mice in exclusivitate tensiunea unui singur sistem dl; bare. tl~cazul instala;1;·!i1or electrice rcu sistem dublu de bare 1a cure un elellle~1t (Ii l:\ie-, , transformator) 1!0ate fi racordat la ori~are din c~le ciQua bare, est~ :p.referabila cea den doua-mcdalitate de alimentare a grnpultu de relee de tensiun« mi ni lULl. /\ce~sta a doua modalitate de alimeutare a grupului de relee de tensiune rniuimi; cOnfel'rl schemci de AA1~ un
HI

Fig.

2.3 !-:c.llm1'11l. illi,1lf:ntan" de I'ig. 2.-4. Scl:Jep;~1i, alirnentare a releelor du u releelor (1(: tensi l!ll,(' "minim(t de tfl1lsin.l1e minimh din 'clIcllitcle de ten,1,.. 1:1 bucln de te,lsltme It urrei si'nne .ale unui element. din s~~tie. celule de masndi.

tat grupnl de Telce de rensiune

minima respectiv: Alegerea conveuabilji a tensiunilor este realizata de releele intermediare d16'( I. ~162 din figura 2.3 care sinf zelee de rnultiplicare a P{)Zl1~Cl separatoarelor de bare a elementului primar, .1n caz~1 dispozitivelor de -UR din .instalatiile de joa,sa tensiuna alimentarsa releelor de tensiune minima poate Ii realizattl 10 dona variante : 1. Alimentaraa gI'upuhri de relee de tensiune minima de Iatensiunea exis tentji pe os ra de 0;4 -k\l r-ezer-vi(Ja (deci dllp1:i intreruptortrl general de alimentare}:

19

2. Alimentarea grupulul de relee de tensiune numrna ,de la barele de racord ale intreruptorului general d,e alimentare (spre snrsa]. In varianta a. dona de alimentare este ueoesara comb inarea obligatorie a criterlului de demaraj, de tensiune, minima ?u criteriul SChlt:11b5d_L sHirii. intrcr'llptol'ului general .~e alimen t are. In caz GO ntrar exi s ta. posibili tatea, raminenr f'\i1_'~ tensiune a barei, reaerva te, ill C'a~ul declansarii intempesfive a intreruptorului gCl1enil de alimentarc. / '50111 tia adoptata _pentru verificarea disparitiei tensinnii p~ 'bara re2~t'V~ t~\ irn~fac.:l rnai 1lJ ulte variante, functie de nivclul tcnsruuu barei rezervate nmtlt~l tensiune san jbf~sa tcnsiunej . Astfel, pen+ru instalatiile de lnaltti. tClisirtlilc, verifiesrca disparitiei lensiuttii pc bara rezervata se face in schema cu (1011~l relee de ien$l11i1C miuimji (-fig. 2.2sau 2.3). Pentru irp,taJatillc d~.i'(')n;;:\ tensiune se utilizcazji, de' asemeriea, varianta de sc hel1la Cl1 dOll;l re1e'c de tensiune 1Iiiliima .. dar s-e,mai Intilncsc ~i alte varianlt- constructive: il) U tilizarea de introruptoaro de j ansA tensiune pe alirnentarea normaI{( preyih:IlLu cu bt"Jbinri' de 1:e:psllU~e ll1il'lim~l (teJ.llpol'i'l;at[~ Salt ndcmporizata,); h) utilizarea de conractoarc de cueeut alternativ. Variantele rnentionate IJot fi tftll'izate 1n iustalatii de importanja mai redusii datoriJ5. in principal deficientei legat~ de imposibilitatea <lSigllrf\l'ii unui r0g[aj 011tensiunii
rn.inirna de detn'ar?,j.-

~.t2.

Seilimbar$1l sttlril uunt ltitrantpl.i)J:r J?~ ulhueuta

l'M

'lilHW.llii

tn foarte rnul te Sel113mB de instalatil A.'\,R~ functionarea AAl~ are loc In morrientnl declansarii intreruptorului alimentarii normale. Constatarea strl,rii mornentane a unui intreruptor se lre:alizeaza prin intermediul contactelor de serrmalizare auxiliare ale tntren!pl'oTulnl (C.S.A.:). Pentru C_0J'CC La inteIegere a modului de, reprezenuare a acestor contacte, in toare schemele de AAB. (ca de aLtfel in. toateschemele de comanda, protcctie '~l' semualizure) osto neccsar a se f:'\-C(~. precizarea ell, ele' slut Iiguratv pentru cazul lnt.h.:;rup'LOTulut in stare "decollectat". Dl it punctul de Vl'l~L:-rl' ul C51\ starea ..,decor~ectat" corespuude s.till'ii norrnale, Pcntru excmplificare mentiouarn ell un contact normal Indlis Jigu.tat ca atare In vschemk, rel)rezintrl uu coniact care este inchis dud intreruptorul se aflii 111 stare "ucctmeclat". III ccuforrnit ato cu prcvederile I:'E 5CH/85. Iunctiunarea disp ozi ti vului ,A_AR if[ muurentul de-cl:tnrJ.rii intNI1pcstive san prin protectie a dUt de alimeritare Ilflt'mal1l va putea avea lac numai dQ,ca tQl1shm('41 pl~ calea de rezerva are valoarea minima de func+ionare u lndslL

AAR.

Verificarea prezeutei tens-iul1ii pe calea d _ rcxcr va este IIlece.<;arii pentru functionarea cu succes a dispozttivulu] Solutia
mai

.Iustalatlile de AAR care ~sigl~r~ pl1_ehlC),·rea .alhnct;j_HlxB unci hare (sau mai multe bare) reservate dintr-un grup electrogen trebnie f]jbfl til ve lere In mod obligatoriu verificarea disparitiei tensiunii atlt _Fe lnl.-f;:L sau barele rezervate .. cit ~i pe- c.alc« de rczerva. In acest -£el sc elimina pornirile repetate ale g):upului electrogen in situatia cind disparitia tensiunii pc bara san barele rezervate S$ torectea7.a priu aite mijlMce.

sa

adoptara _pcotru realizaren aces l 11i dezideru t multe variante constructi \'C' hinetie de ui v[,,auI tensiunii barei rezervate (lnal.-t"!t san j oas~ tcusiunc}, san de schema de couexiuni a instaiatiei. Astfcl, :'in instalatiile de joasa tensiune 0 sohlpe futut0 ,lIDltilizaHi. pentru verlficarea -preze.n~(~ltensinuii pecalea de rezerva 0 reprezi ntfl asigurarea teuslu ni! perati ve ill 5~:11ell1_;'\ de AAR din calea de rezerva. 10 configuratiile en doua bate de joasa tensiune care se rezerveaza reciproc prlntr-un Intreruptor de. cupla
hnbtadl_

20

21

(fjg: -1.4) ~i constituie 0 barcta de tensiune eperativa. alimenta ta priorltar elmtr-una ,lli)1 barele principale, Dlipa emf! rezulfit diu figLlra 2.4, 111 mod normal, bareta. d,e tcnsiune operativa este alimentata din bar<1 1 (.Nt). 1nl.r- a do 'V iLl' dintre·cele doua, releevinrermcdiare

Iif',"---+---------..... -----------+-----..... ----;.-----r-----:1il0'----I--------'""-------1-- ..... --+-----1l!2

J.
,Jl.1 5

7

dJl.I

rll~'

!J

-@

J

~

Fig.

2,·t Realizaroa, barctci do- tensiune 6pera,1;i-vu altenfati1'"1;.. pentru brst.aJ;:li\'i0 de. AAU t:u dOl.1J, b(),I'_e:cltse yen~r\Teazi1. rcciproc,

,(J'

iniTe eleprin centactul normal inchis d 1Il.1(3-.5)) este excitat releul d 1-41. Prin seria de contacre dJd1 (2-il)_~j d 742 \3-$), baneta operariva primcste tcnsiunea R7. La di.spar~p.a -t ensiunii J?e barn 1 se dezexcitll" releul (( 1,N si in cazul, e:;il~_ten tei tensiunii -pe bara Z se exci Hi releul d' 142, ;asf'-fel ca prin seria de contacte II, "142 (2-4)~i rf; 14·1 (7-f'J), baret-a' operativa primoste tensiunca R2. In iustalatiile de inalta tensiune dispozitivele de AAR .realizare pentrudnua bare care se rezerveaza reciproc ptintr-un iJ)'treYUptoT de clIpl-a (fig. 2.5) utilizeazji pentrn

il lLl1.~i 4- 7t12, interblocare

Si...

N

..-;.

~~ ~

22

23

verificarea existentei tensiunii o rschem 5. care eliminji pre~ zenta u110r relee maximale de tensiune suplimentare utiIizate IlJ acest scop, DUPEl cum rezulta din figura 2.5, W-in contactele 110Tm~U inchise 72--13 ale releelor de tensiune minlma ~ 101 ~i e 102, se alhnenteazji Lobina releului iutermcdiar d -/41. 111 mod similar d.e In contactele .releelor e 1O$~i " 1(ift se alimcntoaza relenl d 1d2, In regim normal de furrctionare, cind exisf~i tiensimlC ]>0 am bale hare rezervate. 7 ~i 2"; releele d 141 si cZ 142 sint dezcxcitate. La disparitia t ensiunii pe bara 1 so exci±{L re-k-ulcl J!!7. Dac7l cxista tensiune I'le lnwa 2.,attmci relenl d 142 este in conti nume desexcitat. Prin serla de contacte elI))7 (3-5) ~i d U2 (17---.,,),) 8C poate desexcita relcul de timp d 201 can: asigm:a p,H1Z(l AAR. Dacii uu ar fi existat tcnsiune p¢ bara de -rezerV{L (In cazul 1]) spetrL bara 2) rcleul de tim P' r:l 201 n11.. e put a s eiXcita ~j dispozitivul AA H nu ar Ii functionat, Situatia. este simil a.n'1 pentru cazul dispari fiei. tensiunii pc 'bara 2, .solui,i.ile vr('ZCl~ tate mai sus -prczill1'a dezavantaj 111 E:s(~])~i<11 all u permite 0 noglarc j_JJuepcudclittt a valorii tell side unii p~ aliment area de rezerva la can, illsi.'alatia"AAR Peutru solnria p~'(;:zell(at{l in i'igpra 2.4 este [tbsoll1t necesar ca releelc intermerliarc d 741, d 142. s~ aib5. tensiunca de: actiouare superioarii 1: .nsiunilor minime de actionare a aparatajului diu schema ,iL-\R (rdee de i;jmp, dispozitive de actiorinre, lnUerllptoare ctc.). In caz contrar functionarea dispozitlvului AAJ;t va esua prin neexecutarea cornenzilor de catre elero ei) tele sale componcute .<:11. urmare a tell::;jnniiopel"<'ItivC' scaz nte. Pe IItr u sol uti a J)~'~zel1taHj_n figuxa 2. S, valoarea lui niIiJli. ) a teusiunii pe bara de rezerva hie care rnstalafia de AAR .olai hll:H:.a~:l, corespunrle valorii tensiuirii IJe reveniro a releelor de tensiune minima. Aceasta tensiune este posibil s~t lltl ~atisfJ\d consurn atnrul, rnai ales dad printre recept.oare se ruHt motoarc en conditii grele de autopornire, Pentru asigurarea unui grad porit de sigurantK al dis] ozrtivnlui A~o\H reclamat de cxigente majors imjmse ;]1': consumator, se va proceda la u tilizarea de idee. de tensiune dlstlncte peniru rnasurarea valorii tensiunii pe bara de rczerva,
funcfio ncze.

2.2. Panza

de AAR

sa

Panza de AAR reprezinta timpul de actionare al dispozitivului de AAR. Din punc,tnl de vedere al timpulni de !-qr)ctionarc al j\_AR se deosebeste : ~ AAR rapid : - AAR Ient, Se corisidera ca. AAR este rapid, atunci cind comutarea surselor se face Ia un tuu[.! snlicien] de scurf pentru ca dire .. renta vectoriala intl'e Lensiuuea reziduala pe barele decouectat~ sl' teusiunea sursei ce se anelanseaza sa. fie inai. rnidi de (1_:__1,4) tr; respecfiv decalajul intre cele douii Lensiuni fie de 60-90°. Se considera AAR este lent, atunci cind couditia de mai SLlS nu este lndepliaitti, fie cr\ 11\1 se dispune de un aparataj de comutare suficie nt de rapid, fie oiL 51;! prevode ternporizarea AAR, III cazul folosirii unei scheme de AAR rapid, cste uecesarrl prevederea dispo~iti\Tl'lQr peutru controlul uughiuhri de defazaj, AAR rapid 111.1 va fi folosit in cazurile ill oars sursele ce se coinuta. nu Slot siucrone ihti"e' ele. AAR rapid va 'ft prevazut ~i ell nil dispoziti v d~ temporizare care va fi iutrodus automat in cazul 1)1 care cupiarea rapj_da nu poate fi efcctuata. datcrita unei cres I~ripr('n rapide a lrngl:riulLii de defazaj. In cazul AAR lent este necesar ca ceruutarea surselor sil se produca Ia un tlmp In, CO:Fe diteren ta vectoriala a Leu-' sinnilor .rcziduale l1i a sursei ce se anclanseazit .sa aiba 0 'va-, loam mitl'it'tli1 de (1,2- - 1,4)U~, ceea-ce S0 'Oblme i~l generaldu_pa, minimum ,0,8 s de let deconectarea sursei. ttL a'cesb scop este rrecesar en AAR sa fie p:~e'va-;;;ut eu U:1 GJi:::PQ·~itiy de temporlzare san eu uu dispozitlv .de control a.l diferel~~"'.l vectoriale a tensiuuilor, ultima solutie fiind preferabilti , Se admi te folosirea AA R far;l t8n~PQrlzare ~l controlul diferentei vecboriale a tensiunilol- in caznl. in care motoarele racordate nu sint periclitate de soeul de ure nt ce peace s{t apara Ia cuplare: cind diferenJa \'ectoria1o. a cGior clo·tl~ i'ens.iuuI este egala cu. 2 TJ,..

sa

ca

24

25

in cazul existentei mai multor instalatii de AAR in cascada, timpii de restabilire in urma actionarii AAR, trebuiesc corelati cu timpii maximi de Iipsa a tensiunii, admi.~} pentrn autopornirea receptearelor ce ralhln racordate la disparitia temporara a tensiunii, Pentru sit natiile in care calea normala de ialimentare este prevazuHi la capjitul opus·ell RAR sau ell un dispozitiv AAR, actionarea AAR I)€!bara asigurata se va face eu temporizare ~i auume numai dupa ce dispozitivele de RAE sau AAR din amoute au lucrat ~i nu 1111re.u9it sa IDtmtinacaiea normala sub 'tensiune, In cazul cind Iabarele rezervate prin AAR sint raCOT{late grupuri san centrale electrice de mica putere, functioJI,;:tI"'caAAR temporizata sau rapida (accelerata) trebuie sa xeali~cze sepanlrea acestor plecari inaintea anclansarii 5U1'$('1 de rezerva, Pentrn situatiile cind la barele de inalHi tensiune rezervate, sint raoorrlate baterii de condensatoare pentrn 1mbllnati\tirea factorului de putere, se recomanda deconectarea acesrora ina:il1tea conectarii 5UISe'i de rezerva. In orice caz, fuucticnarea accelerata a dispozitivului AAR lara deconectarea prealabila a bateriilor de condensatoarc, este contraindicata, puttnd conduce la deteriorari ale condensatoarelor, Unii consumatori prefera illstala~ii1c de AAR rapide in 10C\11 celor Iente, In aceasta situa tie creste numa·ru)l.ntrerupe.rilor neseledive~i scade siguranta in alimentare a consumatorului, deoarece 111 mod dellberat se renunta la posibilitatea 'rezol'WarD intreruperii ill alimentarea acestuia prin functionarea AAR run amonte, Optiunea are Ia haz.a necesitatea eviHhii .golurilor de tensiune de lUl1ga durata impuse de. pauza IUllga .de AAR care sint snportate ell dificultate'cie anumite c3lteg0'rii de receptoare. In cadrul dispozitivelor AAR pama AAR se realizeaza, de reg-nl{t, en ajutorul unor relee de timp de curent continue san alter.nativ, in functie de natura tensinnii operative utilizate.

Excitarea releului de timp ate Ioc, de regula, dupa ce in prealabil i'nc;;adrulschemei. AAR s-a varificat indeplinirea conditiilor de demaraj si de configuratre (dad. e cazul], Un exetnplu n constituie releul Ii 201 din iig1.1'ra 2.5 care se excita daca se constata lipsa tensiunii pe sursele de baza ~i prezenta tensiunii pc sursele de rezerva, Releele de timp utilizate pot fi de tipul C~.l te~porizare La actionare, asa cum este cazul relenlui din flg1!ra 2.5, sau ell temporizare In revenire. Releele cu temponza~e la

revenire se .prevad mai frecvent 111 schemele de pormre a

gmpurilor electrpgenede rezpr:;aca;te prega~esc aceste " grup}lri pentrn preluarea sarclllu,. ~au co~al~~<\ r~Q~rlIea grupului daca.~. avut loc rcapa:nt1a teuslUl1l1 inainte de prelnarea sarcmn pe grup.

90

~I_r

R


11_1

~---+---+---41
8

I

--1-1_1

---4":1

:,...---:Ia

*

Fjg. 2,6. Rel).1iZa.ml\ auzei de ~A~ puin uH\izal~e~ p unci scheme cu CO)Udensanor ~l rCZls;telfta. regTn1.11 b..

L

o varianta de schema de AAR in instalati.i de: j oasa tensiunc,care utilizeaza un alt mijloc de teruporizare decH 'releul de timp, este prezen:f.ata in fignra 2 ..6 ~ia Iost realizatii. .de firma ELIN (Austria)... . Dupacum rezulta _din fi~a 2.6 ~h?bina de tens~tine minima; a intteruptorulul este alimentata 10 curent continuu
27

prirrtr-un redresor trifazat racordatin paralel en unccndensaR.ln mornentul djspa:riiiei,tensmnn, condepsafoftJ.l C mentinc timp de citeva secnnde 18: bornele bob)11~i d~ te11S~un~~. minima ~ lntreruptorului, 0 tcnsinne superioara t>211SIULUl de revenire. Tirripulscurs diu momentul disparitiei tensiuniisl plna 1~ declansarea intreruptorului este tocmai pauza de ,AAR ~l d poate f1 reglat CO 11venabil ell ajutorul potentiometrulni R, :Pen rru C8 deelansarea rnauuala prin butonul BD sau declaIJi?~rea prin pr?it.'ctie (releele tennice Rt.)sa nu sa pr?duca cu t0~:por,l~zar~.) COI)ta~tel.e respective scot contlensaiornl C din C1TClHt-nl bobiuei de tensiune minima. Schema este prevazuttt cu butonnl B can: penuite verificarea l;cri odic:;t a {u·l1Ct.iouali ('a iii circuitului de ternporizare, Apll,smd butouul B 3: inrrerupe tensiunea, provenind din r~dr>e8pT. b?bina ,!e !('us!un,'" minimd a in treruptorului ramll1.:nd al1m~l1t8.b w-::ma: din condensatorul C. Se reproduce ~l acest 1el SJ11l:l\1Cl. din momcntul disparitiei tensiuaii pe aliment area hare} rezerva tc. .Nu 5.(' recomandrt realizarea nnor astfel de iristalatil de AAH ell mijlcace locale, deoarece sint nreferabile alta van an toe construct ivc rnai fiabilo. -

necesarii

in

urmatoarele

circuirc

din

cadrnl

schemei

t?y (: .serie en nn potcntiometru

AAR:

. ,';}~:ircuitele de. ~eri[lc~r~ a conditiilor de FOllfign~ati:e rrlJ;narH uecesare a f indeplinite pentru rUJ:r~\C!-a m Iunctiune a (h;;pozitivului AAR; b) circuitele de confirrnare a declau~lrii corectc a unor inb·'l'uI tome comaudate de catre dispozitivul AAR inaiute de coma 11 d;~ do G nclansnrc a sursei de rezervri : (') cil'C'ujtdctle C()llfirmare a and::m~i'iTii corecte a intreruptorului (ilJttenTJ1toan:1or) pc: sursa de rezerva pentru ~cmnal.iz-al'ca Iunctioniiri! instalatiei AAR. 1 n cc,_l(_'!CC uurioazfi fSeprt:zinlt! citeva aspecte legat-e de circuitele mcntionate mai sus, l'olulij.iUOl' rle ~:Qufiuura{ie 'prill'Hn'rl In Iunctiune a instalatiilor A_AR reclarna asigur.anca ]lrealabil~l a unor couditii de cOJ~Jigur:atie in schema prilllarll- a instalatiei. Ne1ndepliniH:a acestor: couditii poate aven..drcpt cOl1$~cinta fie- nefunctionarea cor~cta :1 dis12ozi_!i~ vnlui Cit': /i.AIR In caz d~ TI'.'c;:esltate, he dn'll.' fnnctI onan illf ernpcstive 1n ruomentul puncrii cheii de regim pe poz~tj_a "AA,H III functiuue". o im porl;,lrlt!-i deoscbita _I) at! conditiile ~le conf~9'Urape primarii dill schema de AAR pentru ac le Tnst-alatll AAR fa care i11cgnrea sensului de actionare se face flUlctk de config-LHlltiel instalatici pri IIIan'. (in e~c111plt;_ de circuit de vorificare a conditiilor de confignfi1Jit: primard pentru 0 schema de AAR pe cuplji este prczc;n.tat in figura 2.7, l)upa cum reiese din SChl'111i'l, e'<.dtarea releului intermediar dIDO en tempot:izarc 1;\ reveuire are loc numai daca slut lndcpliu.i re "lrnlntO<!xel e coudirii : _ cde dona tyal1sfonmd:Qarc sint racordate :pe sisterue de b;tn; diforite: _ sl~paratoHl'-C'l'c_' de l.are ale celulei de cupla transversala 51nt incliise : - lntJ"erufJtoful enplei transversale cste deschis i _ relcul d<..: lloc;;re a1 schemei AAR - d17 - este dezcxcitat. Num ai {laci'Lace5te- cri terjjsrn'( "l!ule-plhlitc, instalatia AAR arc' coriditii de iun~tionarc eiidenta.
• Vel'ij'ielll'ca
1'Ul)Cl'-ea

l;n ~ol "tt'os{\b!~ ?11pdrtBlll .i~l cadrnl .dispozitivelor ]] )0<1 '~l ('olrhrlllmile d~ P07.1tn:, ale aparatajului de cemut atie l?nmnrEl precum ~i interblocajele wtre diversele :1emcnfi: din dldrtL~ schemei ~i in afara ei. Ncstapinire.a III "1 a'I;<l 'le- CQ1~cept;jea acestor aspecte poate avea nrmari deosebit de SCTJoa;;;~ 1n exploatare prin functionari Internpestive S:1\1 def.edllGlf["e a instalatfilor AAR respective,
D

A/L,-

d:

. Verifiearen la moment dat R pozirei aparatajului pnmar ckl comutafie (inrreruptoare, separatoare) este

UJ:

28

29

l;;,-2t

D

_--------4Ii'----I;..:...-: .....I
+--!

~I-'~

J.s-ir

Coutactul 3 - 4 al releului d1()O asig~lrr.. tensiunea ol~.erativ[l in schema de AAR. Necesitatea utilizarii pentru :r:~lellld? GO a urmi releu cu temporizare Ia revenire are in 'Vtl..t:letcnevoia pre:l1111girii impulsului de anclansare la '.nul'm.ite ripuri de intrerupteare. Un alt exernplu de circuit de verificare a conditiilor de configuratie :prima!:'!:iit reprezinta circuitul de alegere

1i-1rS

.IS-C't_J.;,S'':

te

~:D
ccm~rizi'

$

Ci~t;vrr~ d~' A/lH
:kht:'tno

~AR

U-/T
"

:_2

moo
--<J66oro~

J

2a 5 4 J~

3

i,.

s

--t"
i

_'_
2

~
~

5

6

~
14

1."

S

~ .2

T/ ,10

:J).~k02 04

13
;;

~-

,
'! 12

1
~\.

!3 :1

S

06

tJ
6

~
~'1;>

'1
Fig. 2.7. Vorificaroa

«too

08.
.'\AR ..

~.

d17
J

c0ud[~iilor

de \:()rrHgHrJ.~io pl'll1w.rit inl:t·_c>schema

\I.trg .. 2.3. Cjrelli te \10 a.1(;gr'':Ga sensului de; attionarp
urre transforrnatoare .

t)ltN)

s;::berntl de~AR

.'10

;3: sens ului, de functions i:e a u ne! i nstal ",~ii JiAI.R i(lt re transformatoare, prezentatc in figura 2'.8. " Dup-l cum reiese din figunt;Us, ill flL!1ct-ie de transfermatorul care se grtse~te 1t~ sarcinii, respectiv In rezerva, lie •vor iexcita ineollsec:int;~ relecle. intermediare d11, respectiv d1Z. Helc~eIc d11 (d 12) seexcita pI;i 11 contactele OS semnalizare normal deschise ale Intreruptoarelor de lrqHrl $l rnedie tensiune ale fransforuiateazelor. Coutactele 8 - 11 <I.k celor nQuarele.e-d77, cN2 asigL1xu intorblocarea tiltn: de, iar CO)ltactele 3 -:; autoretinerea releelor pilla Ia anulatca cheii de regim 6Q1. in f1,lnc~k de care dintre rdeeled1/ saud,/2 este excitat 5e alimenteaza acea sectiune (1'lll schema AAR cafe corespunde sensului de acticnare ccrespunzator configtlratiei primate existente.

:toareJbI"3i es.te. necesar ca, de ~1 fie J:ntreFliute. ptl toata atentia in decursul, tlll1pt·t!ul.

~i reglate

• Ve'rJtie.:u'cn d(:Clhu.i,5.tdi C01'C(:t.fl :1 in 1,I'N'Hllto <1 relor problema dcosebit de im portanta pentru corecta Iunctiouare a in:;tala~Hlor AARt:ste elirninarea cu desavie~ire a p.osj,biiit 11i i a nd<in\>u ri! Slirsd de rezer Vrt frldt deco neet tarea prealabilji a ,LUllietttarH de regim rrorural, Deoarece in celo l;lfai freevente cazuri instalatia AAR lUC,F(';aza In situatia aparitiei unui defect pe alimentaren de b>ill1, nor, mal, este u?or de lnteIescar8 .:D' Ii conseclutele. conectarii sursei de rezerv;c p~ste alimGll.tarc'<lL initiaL.ci., c<\1;ein aCli:l

• -V~~rm(ml'l·.H.a:nelall~tLloji eurei)jf~ i'l 1ntr1.lj'uJlLOH1'd{~I· And ~~n~an;:'cl irr';1:~r u ph)1,' ului (It'rt:t-el'Uptoarelor) s ursei de rezerva este VeJjiicat&lll cadrul iustalatiei AAR tot prin intcnncdiul pozitiei coritactului (contactelor) de seruna'Iizarc anxiliare <11 Intreruptot"nl\;l,j (tntrcll1,ptnarl':1or) sursei ,d e r ("Act \1 ~l. Aceasttl verificarc !;C tnateriallzeaea vrin transmiterea 'tmtri serunal ~rpH~:l;,L panoul ('L(~ semnalizari centrale din :>tati~ e,l~ctrL~cil,ti. a p.1:inde:rea ,tl o.f!!i C8.5(:tC la P;:!,1l()tl1 A1\ R 111,~cnpllon;:da "l'lJnC~lOn;:d' ,AAR". Vac~l instalutia este Hirtt, personal permancut scnina .. luI tie "lc'lllictiomlt AAH/' se transmit ~ prin irrtermediul

o

inst<liatiilor
"'U

personal ))emlanenL

de t~l('ls~~ alicare lim

la U11 puuet

de e xploM are

re

prezLntu un defect. evibarea celor rlelll,Hi sus in circuitele de colU8.11!itl electrica a anclalJ:;;ti,ri i I lJ.tretUl1toI;nllJ i (fntn:nrproarelor] sursei de rezerva se ins';;J:h{';~l u 1] contact de senmalizare normal luchis al 111treruptol'ullii (lutrem p[c)urelc)r) alimentarit de r~giU1 normal (ailmE!'Jtta:rea de lJj;:;'~ll'. 1:n. aeest fe1 Ole I evitli. t"l uclarea color douasurse 111 c~z,1il unui eventual refuz de ded"ul:9are a intreruptorulni alimen-

moment

Sclit'lllelc iustalatiilor AAJ{ confin 0 ;:;{:'rie de b locaie n~enitc ~a. prcviU{l cvenimentels nedori te in explcatare, Cek rum fre~ve]].t utlh1attil slut 11l:~l1atQarel~ blocaje : . - blocajul, impotriva repeU'tm fUllction;lrii instalatiei

Pentm

AAR;

.

Urii de bazn, Pentrn siguranta lnhuleponacc 8 iBs,tf.tiatjei A..~H nu se admits ca aceste contsot« de cO'pfjrn\8:l"c:8o jJozi'j:i,-,j lntrealimentarii de baZ~lsi't

~ blocaj ul irnpotri vacoUlcn-z~lt~r. grosite : - 'blocarea functicnarii iustalatioi AAH. In acticnarea prot-.ctiei de re7:erVu pc alimentarea dD baza : ~~ blocarea prQ~cctj,ci TtL~1idc PQ aliruenraroa de 1"eZe1'V~l ,dtlp'.t Junctionnrea. instalatiui AAR. J,n cele G8 .un:nc:az,a sf'! prezinNl citeva aspccte le.gate de blocilJcle nlCll.b011at.e mat sus. ,
• BJocnj 1.11lll'qmtrhrll

ruptoarelor

contacte proveniud de la relce de rnultiplicare S,ltl contactoare improvizate fnon~atI" slll'lill"l,entar ill dispoz itivale de actionaro ale il,herllptoatdm. Ele trebuie Sa fie contacte original' din adrul dispoziti velor de ~lCP onare ale ln treru P3,2

flc iulocultc

cu

<tHe-

Attll

r(' pctlrdi

l'uueJionitdi

instala fi~l

Blm:,ajul impotri va repeU\rii fllllctionarii. instal a~iei AARa tost necesar pentru ~l elimina posibiii tarea auclan,;;,"hjj- repetate pe scnrtclreui t a 'lntrentptot"1.lhtl all lll'CliHril

cis r~'zenr~l.

39
i)

Trebnie precizat de la bun inceput ca aces] blocaj teste necesar numai hi cazul Iu care lntrenlptort11 aliOlcnt5.rB de rezervli este prevtlZ"lJt ell protecjie prin irelee, ceea ce llisa l'cprez;iut'a situ<rna ceil uHli~ ~9s /ntiln_ita }~.e::pl~ai~·e: Blocajul impotriva .repetarn h111cponaru lI1~ta1a\lel AAR are in vedere pbsi.bWtatea aparitiei unui defect pe bara prtl1Cipaltl, ce trebuie rezervatii prin AAR sau mai prcbahil ai.!i111i defect pe 0 Iinie electrica alimentat<\ din bara respectiva, defect rl1sotit de run J'duz de declansare al lHt:reruptol'uIl1i liniei In cauza. . " Rarnlnerea fi:\J:;:t, tensiunc a barei va t onduce 11,1. :!lU1C'\~lOnarea AAH. ~j anclausarca J?C defect a lntrCl'lIptort11ll~ al!mentarii. de rezcrva. Dupa declansarea i.JltrcruptoTU111l '<llinrentarii de rezerva 'so' ajunge diu nou In situatia anterioara cam a determinat functionurea inl,tkdi'i a illstalatiei AAR. 1:n lipsa blocaj ului impotriva rel>eH1rU funcFordirii instala~iej .,\i\R nimh: 11.11 V8 im picdica rcanclausarea p6 defect. a J:rttrenlptorului alimcutiirii (If: [_ezer'v7l. Acest proces se poate repeta teorctlc la Lrjfii1i t, dar practic poate conduce la distrugcrca !nJl'I'nrpt01'u:hd pi' alimentarea de rozervri a cfiJ'ni Pll terc de 1"1 iperc Ia scurf circuit se rnicsoreazii co nsiderabil ell fiecare 1101,1rl rcancla n~,IJ;G pe scurtcirculi. AT fj gres-it S~l :>(,' co nsidcre .;tlc,;:.x:istenia piinconstructia cljsI)OzltivelQl:' dCl'IQi,:lll<lFI'" a intrertrptoarelcr ~a:11 prin py~ vederea suphmeu,tara a blocnjulni n~,l_ Hl11111t tmpr.JtrrV01 sari+urilor F03.t(~ preverri repetarea a nclansarii prin A;,\..R }J<~ scurtoircuit it intreruptorului alirnenfaril, de rezervii. In fig-ura 2;9 este pro;>;(Cntat iuudelul (len::<lli;t;a.w: a scbemei de blocaj contra saritllrilor pentru u.n In treruptor, Dup(t C11m reiese din figura 2,9, In cazul unei comenzi ~e auclausare din cheia clccoimtndil b1 OT, se e:xc.i1,treleul d7 6, care prin corrtactul Satl 3 -3q,diQlli3Z\.%:1 clectromagnet.nl de inchidere al intreruptoI'l1hli DaC;::Lanclunsarea intreruptornlui arc Ioc pc uu defect, protoctia va comarrda excitarea releului de blocare Ia sarituri (l75.cru:e' priu ccntacmlsau 10 - 13 acticneaza electrornagnetul de \lec.t'ln~ar~ al intreruptorului. to <lceb$i tim p reJe111 d'/6 va riinrine autoexcitat 'Priu contactul shu S ~ .5 aHt timp cit se lnentitlE! im pulsul de ancla nsare d at d~ relcul .1, U; pri n contact ill san :3 -.5, ·(U.:prin contadull10nnal illChii5 6~9 al aceltriasi releu "liS

~: llnpiecltca reanclansarea
cQmaHda

t.lmp s-.~r 1Ueutlne

.. Da,di (~?manda de anc1an~ara 5e do., din schema q,€ AAE sLtt1<i.~la s-al' repeta identic cu couditia ca impulsul

sun.

comanda

intrernptornlul oricit de mult de mic1al1~are din chela de

Fig, 2.9, Schema do blocaj, contra ,su.ritnrilQr pen tnt un intrc r up tor,

de .:ar1chtn$<lte sa se men~j~'l~ pern~~tuent. Din pUGate im pulsurile d~ anc~'lr:~;l.I'€provenind din instalatiilc Ai'iH. nu au o .du:·ata llcl(lrtttttca, ceea ce are ca urrnare revenirsa re-leului de blocar~ Ia sarituri. In acestc couditii se I10ate <lJ ;'Ulge :a ..o noua re~ucla:llya~'0 Ve defect a jll~,l'eruptClrului o:w12entaru de .re,7.erv<t, .claca ltlstalatia AAR nu este. pl'ey5.7,uta ell b~ocaJ: nnpotriva fepet~rli furic~ionatii. . ,B'loca.1u1 1l111)Qt1'Jva r~peULrii func~iontlrii instalatiai AAR se poate realiza in d0ui'L variante : a) U.tilizarea, rcle111.ui intermediar d1.00 eli teinporizare Ia revenire folosit in circui tul de '\fer.ificare Ct. cOIliil!uxatiei prirnare.
I Q ?

35

b) Utiliearee, HHUi releu intermediar de blocaj, inrro ius special 1n acest seep in schema de AAJ"(. Prima varianta de rcalizare estz prezeut-'atB principiak in figura 2.10.

.)~

U!JI

~~-I""-------<!!-!,--~-n \~,

'1'

dl0~"'\il
r'

treruptorului .aliruentarii de baz~i, Cea de .a dOUR conditi s Tasptmde corect in toate sttuatiile care pot 'apare in eXljlO'atare, dill- nu Intotdeal.ll1a cscbernri AAR po ate fi prevazuta cu accclor ar C a fuucti oni'i-J:i. i -~e;l"d:. ~~ doua ~~l~jallt;I de sc.11tmii de blocare, a repettirii tl}l:tctl:Oll<br;t instalatie) AA R poate fi tlplicaUt In toate cazu~pe :;;1 <1ctlol1cazil ~on%t in toate situajiile care se pot ivi ~n (;!xpl~~h'll"C" motiv pentru C;1;r(;; sc'f(,llosp.~ti? ill majoritatca JJlSt,~btIlJnr AAR·. ACtiast~i V"-tlant<'l se prezinta 5n figul'<\
2.J 1.

DUJ?~ CUHl rei esc din figura, 2. II, releul de blocare d101 sp excit(:L in morrrerrtul aHclan~ilrli iutYcl'uptorului: cnplei, Cln~lcontac~uJ de .sernrraliaare al iaoestuia Ii - C se l-ilc'hlde. ~e1e1J~ d1Gl S'('!- autorctine In-in contactul propriu [) - 72, tar 1?l'U~ contaetul normal mchis 3 - .:t intxcrupc alimentarea bobinei releului inrerrnediar ,ill0'! CIU·> are i:cmp0rir.are Ia
11-1;01
tl-o 9"---1'-----<1

. A~a cum re:zultri din schoma, prl)) declansarea UHui<:1 <:hn cele douii .inin:;nJptoarC' all'l- trausforrnatoarelor, n"h-ul <1.100 se dezexcitii, Deschiderea coutactului 1 -:2 al releului d100 se iace ell 0 temporizare de, circa 0,5 secunde, Daca anclansarca intrcrnptorului do' CUlllfL s-a prodns pc u.n defect, acestu va declansa prin prQt:ec}.h;:, dar 0 i'lOUfl reanclansare a ell[ lei, ca de ~llHdorice alta. comanda provenind din scherna d"

qJ
l=C

h27f
.

~ 'I

AAR, UH mai este pOSmm'l dat'orita citat a releului dl0n.
Pentru
5;:;' tHJ

l'evcltirii

in state d~·7.{]l\-

contra

en -[U11;ctionarea j]lstulati ei de AA R In ansauiblu fie a-fectaW, de acest mod de re.llIlizare al bloca j ului

l'e)Jel~rii
una

J\111c1ioni:Lrli

lndeplinitc

- s~. nu existe nlimt>uU1:rii de ba7;a; - S~j, ::k' p_l't'V~(U't circu ito c1 eo.ccelerare a fun C~i()ul'IAi AAR (vClr.i subcap: 2.5). De rncutionat faptul ciL prima q)J)diti-;; rm asigur~l fUl1Cfil narea AAR In caz elf! dcclansare illieal)Jl";8tiV{( 0 1n-

din cole dona

i nst(uat,iej .'\1\1\ tm.11'IL.iP.';'conditii de mal jPii : protoc}le prin n~h~(' lHin:n1pteJrul PI"

J.'e:yenire. Prin conta~tp) 1.- 2 al relcului ~i10G se ll)trcrupe prelungirea impulsulni dt!a,ll'dansare pentru o Sillgl,l-J;'ii actionare It Intrernptornlui de cuplji, bl:l\~;1inchi derea jntrernptoruhti de GllpHi are IDe VC 1Hl defect, dcciau~atea sa prin protecti e nu \~n COIHhlCL' Ia rcpct area Iurrctioalirnen t arca

a Se asigura

comenzilor

dill schema

de I'\AR,

uu inninte

de
r-

37

l_

b) UWiy-<u:ea unui .relen intermediar de bloc:aj. introdus special in acest scop fn schema de AAR, Prima variantarie realizare este prc?>cnt·at8; princi-;pja~ ~n fig011a ;2.10.

Ireruptorului alinrentarii ell;'; b<J.zi't. CCD. de a doua couditic dlspltlHl(7 corpd fn toate . ituatiilc care pot apare In exploaCa:re, dar nu irrtctdeauna 0 schema, AA 1~ poate fi pl·cvazu.Hi ell aecelcr~Lrca functicnarii. " . ~ea: _d~.,~ dona varianta de .;;chel!l,;_j,(]~blocarn a repetiirii f~lnct~Qnar~l llls.tah11H;J AA,R -po ale fJaplk<\ta in toate eazurile :;>1act~Qnea,z,i'i ~or·ect in toate si tl~atiile care se pot ivi ~l')'(~':xph~~ re, motiv pentrll care se rol011t1$ttl 111- majoriratea ta inst.alatiilor _AAR, AceasUi \'A:rhl':llta se pl;e-ziufa in figura D~lP~ cum reiese din figm:;;t 2./1, .releul UC hlocare filO1 excira 1n 111omentul ~l1clano\')l.l·ii .inrreruptoruhri cuplei, clI1d corriactul deisemnalizare 31 acest ui'a a - t~ se inchicle. ~elell! eliot Se autoretine Jl;in contactul propriu .tJ - 12, laq?Pl! c0ntatt.u~ normrui.nchis 3- 4 illtre:rupe alimentarea bobinei relen-hll intermediar d101 eare, are 1:emporiz::lre Ia
$~'

2.I.L

A?::t cum rezuHa. din schemii, prin declansarea unuia d~n cele dou~ iutrcruptoarc ale transformatoarelor. releul d10tJ se rlezexci j It, Descniclcl'eR contactului 1 - 2 al releului d1 aD se Iace e11 0 tern porizare de circa 0,5 set:1;lrl-dro. Dad anclausarea. -:l:i:rtrenlptoi:Lllui de cupHi. s-a IJwod:us 1)e 1111 defect, acesra vu declansa prin protectie, dar 0 l)OUa rearrclansare a cuplei, ea ~ct @lHel orice alUi. comandii provcniuddin schema de AAR, nu mai, este ~)0s.ibil:1 datoriti re.ve.nidi In stare dl~4"::Xcitat 8, releul ni d10f). Pentru ca functicnarea instalatiei de: AAR 111_ ansamblu sit 1111 fie R"fectcl,ti-i. de aces t mod de realizare .[\1blot;aj ului contra tl:'_l)(l'tariirtL)1Gtior(tlrii instala,i'iei AA.H trcbuieso ]ndc]~linite una diu cele doti[l conditii rle mai [os: - ,;:t. l111 'xiste protectie prin. relee ve: hltrern ptoJ"111 alimc-nt{jrli de 1)<10;;t: - S~l se prl~\>~da cincuite de .accclerare a. £unCpOllilrlj AAR (v0/',i snbca p. 2.5) .. De 1)1 n~iollat faptul _Crt pl'inl.a conditie 1)U asigur':i, Iunctionarea A~<\R 1.11 caz de declansare intempestiva a In-

~U
t-c m:veniTe. Prill conta?tttl t. - 2 a] releului Sl' lutterupe aliment area comenzilcr din schema de AAR, nu ilJ::tinte de a asi?ura,,Ptelt1ngirca jmpw,sului. de andan;;are pentru 0. .sJ:ug~u,:I. acjionare ~l ,inh'C),lllptorllhll de cupit" .. JMG:;]. inchi-

steo

=

derea lilt) eru ptot ului de cupIa <l,xe 10<: pe i.lh detect declansarea sa prin protectie nu vaconduce 1.a rcpetarea JunctioJ

37

impulsului de anckmsare acfioriea'Za releul de blocane Ia sariHlri din schema de comauda a intreruptorului de cli:pHt, iar ,la' dis'pariV~ accstui irripnls dea'nclan~.ai'"e, unul nQu nu J1HU este POSl,bIl.
~ fJlolilljul ilnJ)ol,r iv·muo mnnzi lor' f_ll'c'.,;iie D86 tl,l 1 de frecvent instalatiile de AAR sint prcvazute en un bloca] can tra uuor nranevre de' buelare manuald

_inst~<ltiei. AA1(;, dcearece releul ~t1TLl are d.czexCl Lnt. Intr-ade V iff , pe

n:'arii

itt 00· rllmtl1e ill: couperioada prehlI1g'ii:h

lJup5, cum .reiese din, figur-o.- 2.12 ill momcntul. anclan'$'a:rii accldcntale a intreruptorului de cupla, dal"0ritil contactclo,r {tJ ~ 2'1' ~i IT ~ t, inchi;;;e in. acel mourent, se coman-ekl install taneu deschi dcreu hltreHrptofuJ101i J - 1 T. • :Illoet'u~('a
aclionnl'c 11 (lJCOkCj,id sau UIHll '. AAR sint corroepute <'sHe} l:ndt sa. evite anclansarea <i.Hmeniarii dl', rczerv~i pc: un
.~·IIIICfioni"iyii iU:';UIJli.tici

)lJ\l\

ill

t1RZ

de

lnstd,,lriile pc. dt po.sibil defect.

tnt're alirnentjirile de baz-ii_ s,;i:- de rCzetVO:. Acest hloc,aj este foarte iruportant mai ales in situatiile ciad datoritjl q;HIHguraFci elC! alimentarc, ;il1:: cre_e~1Za tntre' alimentarca de b:aia si ~,ea de. ,r~L)enT~ defa,zaje nngt)iulurr~ -permanente datorate existentei. uueon a unor ghtp-e de conexiuni diferite. Blocajul hnpptri va unor comenzi manuale g{e'~.ite acti0r~E:,aziL numai 1n couditiile 111 Care instala:,tia AA R S8 gasqi-e in stare de fUl1ctiollan~. Acest blocaj ccnstii in transmiterea u nei cornenzi d{'! decian9are -lntrcruptornruj 9.1imentfirii-de baza til chiar momcntul inchider'ii gr('~ite, prin comanda lnanUltlrL san electrica a hl,h'Cl'tlpto,n1lui a;ljm~.n_tii:rji dG"re;,t.crv~" Tn sltuatiacind avcm ·de a Iace cu 0 inst ahtie AAI{ vc 0 cu pia, 58 predeterrnina care clinlntre-rll:p-, toarele.celor donaa,limen:r:iJ'i de haza trebuie deconectat in evcntuali LatT,:a <tnclam;\lil'.ii ';'T(!~ite aintremptcrului de cupla, )}t=ez.eut~re<:'Lde principiu a ti.t:cnitului de bloca] contra nt;,u1.evrdgJ:cii:bt de bud'.ITC,a alimentfirilor implicate i'nlT-o instalatk: jl;:AX sc face 111{igu fa 1. J 2. .
.~---,
_ 0;6-01

p,ectivtl. dar 111 principiu sedcos"bl'-5.c lJrl-ll~t~Jan::'I~ ariante: v 01 .:-J lIB flce-nple de 1'l1ed.ie tC-lf'si;1~pl!e Sursele dE1 alimen tare ale barelor (1\: medie tensiune slut de reg:uf;'l transforrrsatoare HT{i\JT care s/JJt p~'CVr\Zllte eli protectii dl' hnzi'i ~i de reietv8. in C,<lZll] acti-Qn~hij pro¢E:'ctiei de IJ<lZ;1 a tra)'J'1fQT111atoJ111lU inst«luti:1 AAl( trebuie sa fUJ1C-t,io.neze pentru preluarea consumului l:amas, ncalimentat. fn caeul aGtibiJ:~i.rii l)ro't"cti\:~j cIe r12zerV{i a transi'oI'znatorului, <lE',~llSnLFl'QSllpune fie 111) dl?'fect p~ sistemnl '\113 bare, iie tnt rdl1Z: dc.declansare pe o linJE:ell$ctl~iG~i Tacordaia 1<1. respec;ti vul sistem de l:iiur §i insta,latia de AA)~ .nu trcbuie hll1c,t10'flcze. Prin urmarc pyotect'iilc do n:z.el'V~1'2\1e t:l!<J,ns~ form atorului Vat" com anda 'iJ Ifotdtl<l,llHa Lloeazea instalatiei

Sol u 1: iile a d<11"at to peli,b-u :'t'-~ i?;area a cesttli dezidera t t 1 difcr(l dc 1~1 -Cal hi Cit!';' tnhlitctie de imt,i.1athl dt!, },__A_l1, res-

;sa

AAR.

2~'--------~----_'----

" Criteriul de 'blocareal ills ta)at:i:ei _j.. A1{ In caz de defect, nu m.ai poate fi {~rnG\i011areaprotectiei de lTGZerVrl a sursei de ali mont aTC , Pentru e'ViUlrea,,;U,lChtll${l'tH rezervei pe ddt~ct seutiJi~o:tl blocarea hlSj'Ei)~1.-tici AAI\. f~,e pwtcc~jn diferentIrlJ~I.dc PRr~ II 1, (acolo Il!~d~' ,CZJst.h~, t]l;.' , de' la uN HI (cli$PO;:LtlV dc.rezervare a .reluzului h~j'j;eruptoardor) . . lI{Qcll1} 1"c<tI\zare al ~)l?ca.jlui 'fuXl:t~iol1:1tl'li instala ~iei u AA R 1<1acticuarcn protectiei ,~le l"l'1J:::0H';1 r:w alimcntarea de baza este foarte S4Plplu, intrudt inrpulsul de, di'da.l1sare al pl'otecfiei comandii excitarea rdeuhu de blocare a 'ft:nc'tio11iiri.irepetate a itl,sfal':ltici AAR ~i intreruperca circuitelor de, accelerare a £nncli on 5xii AA R.

Q) AA It P8 cuplr; de

!f.1'/illti1 h:nsl:Ww

'

?t~~~

:lc

39

]JI0(lfH't~1\ P"O Ifl.el i~'!i I'Hl11de

;\$" cum s-a :Cll't\htt rna! 511i, in genend posibilttatea fJd scurtcircui ['::-1 ({UU1l~nEtrii de n~z(c)l'v'ii I'lste, Gel pnFu teoretic. c~clm;A, TtiW~i ca b mu.surii d,c si!4ur;:~ata SB-, poare prevedea pe.ttliJ1'l..ent;:;trea. de .reZ;rTVrt 0 pr.ob:x:tie rap'iLIa con tra scm:t,}ir011 ih)lo1". :E-xistcn1a aGc;~+ei protectii pl·e7jlllii urmatoarcle avantaje : - limiteaza urmariie pe care le-ar putea aVea asupra iilstala titi defecte '0 l'loui"l ,11.n~1:i.tn,:;;{U'D pC' scurtcircuit : . o~ asigqra declansarea rapidsl a i:ut1.'t'l'u'pJoruhti~lctioHfloJ de A}\'R 'lJ(r.a s{Lcreeze - problome ,de sc·[(futlvitatt· hI <umont.e. Dill pHod de vedere <1'1dezavantajelor trcbuie menF.o{iata neselectivitatca accstei PI"otc,:c'tii tap ide in a val, ceea ce so cciroGte::at~ prim, se:o:;\'l/:"rea .ej.a~l't·(ml<ltol. di 11fturetimw, 1<" LVI interval.scurf (112tirnp de la aucla nsarca tr).trc:J:'olptontiu,i .!JiIt);tc;n'ti\Tii de r~7>tnra. c»'Cfl<J;~:tJi ,~oh}vie se iQk:Je.'i.ttt. 1n spceial. ill ca\;wll insralati1191" dL" AAH pe cnpk ~'i ~I:l'fl 1-0, vedere 'l1es.0ectbiitatca \ Lltl'~~' rotcctia p ell plei ill pretoctiile elementolor rucordate
anela ll$(u'ii lit "istelnele de ba.n~ rc..~l?eGtive.

dUI)ll

'YUlt<:.!.iOU1IJ'(!1I im;blll)n~~i.\AU ;

~J'e alimentarea

tie

t'12;C~'vat

!R penni't p suntarea '1:eh~nhii ill ()2 prin con t-actul rele nl ui itI03~.dar in acda~i timp Cit nu (~I<te .s£ahiHL terrnie, . f1J;1l'ctionare
rez¢rv{[

1 'caznl n

e$I:I;" 0 cupH\,

particular, dnd jlltrcrn p1'or111 al imcn Clrii de se impune a fi precizat ·rcgimul de ,ftl protectiei cuplei. .

terca

pHn C(l],d:ar,tnl ,Q - 12 aSlgllrf~ revenirea releului dJO.2. Contactu] ,1 - 4 al nelouln i rUO.J ltllp:i~dicA in en til1Bre:,J t-onsiulli i 1;0, hO:jl~le rc,'Z~stq,litei, R, ca .ur·marc a bpt:xl u i ~..'t re~e III de blocaj d101 ram! ue m con tinuare autore \ Inn l. H,CZfSten ta

Roalizarea in Pl"iHc:ipiu a unci scheme pentru scoaautol1l aM d ill fUhQ~i uuc a pt'ofectic:i cuplei ·.dLLjJ;J, actionar6fL insJalati.ei "f~AR este prezei'lhlHi tn Jig1.olT;l· l.IJ. Dupl'"( I11n~lioIUW'(~a ins.r<lL'ltie.i A·A.R, relcul intC'1:1118d'ia.r de blocarbdrm (vdzi Hg. 2.1 i.) I'lulliue {wtocxu)hL Prrn colltactnl Srrl1 n - 1ii, .<:::Xci1'fl. .releal iliieri'n(;!tiiar- df!)?, care se ~\'ntol:Bpne T)I"in contactul sfr1J. " - 5, iar p:riJl contacrul 10 - '13, transmite tcnsiunea 0pC1~ativa n{~C('5tl'I;a unci eventuale hlry·CtioIl8.t.i a protectiei rapide pe alirueutarca. de l'eZervIl. 1h acelasi tirnp, prin corttacriil [) - 'i'1 releul ({1oD2 pDHl.e..~tc relcul dk tirup ·rl20.j C8.tG, <il:q':ltL finrpI'tl regitct, supericr . tel'ltp0l'l1.ar.ii lwot.;;c\id rapide pc afime ntarea de r.e:;:;en~ft, va c¥'cita releu! .hlten;o,ediar ({,10.'3. Act",s,t rclcu i:;;i face auloretinerea prin contactul 8Ull propriu 1() - 13, iiI"

Jii1'l'. Z. IS.

SdU:l'll::i.

de hloct!n'
11UPb\

il

l'rot~6tk:j 1,,,,]11d,~ pI.' ;.-1i I)1Cll!'J,f<cn,k, h::ncl'l.om.wH A1\ l\.

l'<:l1.Cl"r1i.

AA I\.. (pozi] I a pu notat). J)ai'orit{l h1;ptului lOa in gClle~'al protcctia cuplci esle necesarji, 'in cor~l~r.e ell instalati.::!. All. R. n;g5nml de ftU1:c\Jo11:1.1;(' al pro tee tt!i;l hi.trtl.'tlptOrtlJ1H de \.lup~{ise <:uc-geed ckl~t'l:deDt de ?hL2ia, AAH .(M01). Ttl'cerea protcctiei cnplei in H=gtlnnJ de fu l1!:tlO MIH) independent de dlcia AAR se i<lC(' .~je 0 bi ce\ 11;'J.u;nai 5~ntrl1 .nl:.cesitfLti d:\~ HH111eydl 71 anume J +H SI.t118Jla .lncercm:l1 UlJ111 srstem de haTf' prm punere sub tr:l1S1U 1](: pr,m cupl~l d'llp<1 0 hlcraI~G' de rcvizie $,111 (11.1]118,. remedH::r£tl Un1.l1 deranjament pc sistcmul de barr respectiv.

In iigtlHt. 2:1 321 paw dispozitivul du del':bllectnTo 9M3 cafe 11.si~m"l. n~gj:il1l!l de fLU: stiQJl(]r~ nJ protectiei cu plei ~i anuplt:" 'J unctioaarea l"1l'Qi<;;ftlcu cuplei (]eperidentf de pozitia chel; de j\J':R (bo07) san iudcpendenta d.e llOzi:j'i.a cheii ck·

40

41

AAR,
relor

Conditiile In care se poa:te utiliza -accelerarca functionarii instalatiilor AAH au fost precita1;c:! in cap. 1. A;>a cum 6-a atilt'al: mal sus, instalatiile AAR demareaxa 1a lipsa te~siuniipe alinientarea ~e baza, v!.lrl:fic~ existenta tensiuuii pe alimentarea de rezerva, asteapta un bu:p corespunzator pauzei AAR ?i dad .. nu a reaparut ie:ls'umea pe alimentarca debaea, trec€ Ia execntarea comenzllor pentru rrrodificarea configuratiei de alimentare a .itlst~atiei, . Aceleas~ corncrrzi de modlficars ,J conilgllra.t1et de alimentare a 'instalath:d se pot succeda :fa\<\ teurpcrizare din momentul sesiz.irii dc:<;~an~i1,riiintreruptorului pe alimentarea

de baza.
este

Ace<lst:'t rnodalrtate de functionare a -irl$tal~ltid 1\1\1 Cl1110SQut;l sub xlenumirea ell:' accelerarea func\io_il1irii

.instalatiei

AAR,

Pcrrtru a: se evita: .Iunctionarea cronatn a lItstalatiei. ~~AR ip cazul dedan~1hjjJl1trenJptorul11i alimcntiirii de 1.aza prin proreotie de rezervji, circuitelc de accelera1,'~ trcbuie sa cuptinda ~i uu contact uormal=inchia al Teleulu~ de blocare Ia fimctionarea prof,ectici de rcserva d/lot (vezi fig. 2. J I). In cazul 'in SpC}fl, {i{:cal'~ din celc douii circuite de accelerate a functionarii instalatiei AA R din tigttra 2.14 Slnt rnseriate GU cite un contact normal lllCl:\is a1 teJeull1.i dl01 care se excita de la protectia de te/.crva a transforrnatoarelor 1'1', respectiv ZT. Ca ~i in cazul contactclor Jolosite pentru confirmarea dec1an~{trii corecte a intreruptoarelor. (2.3. I) se recomanda ca acesto contacte Iolosite III circuitele, de aceolerare stt fje contact-to: de semnalizare auxili an, (('SA). ale intreruptcarelor in c{\t~zrL~i nu aUE; contacte prcveninrl. de 1{Lrelee de JTluHJplicRTe, In cazul in care acest lucru IlU estc posibil .sc va f,i11C searua de toate reg!-llilc ('Xl'll1SC in. capitolul referit or la circnitele false- din schema .Ul~. 2,5'.
A<1UjlhlJ'Nl :"rbf'1l'I1',hw A;\llla de (~xI.[oai:m'(~

a-

asigura si contactele normal inchise cUe 'intreruptoatransform atoarelor 1 T ~i 2T. respectiv a - 1 T si

21'.

JIl~('('~Ir~p[eenrente

h
3

'2

~r.

o.

11'l 2"

~~~
/0<:1' 1.1

"""'1 1ft ~!J oU~

,,?"B
d lOi

I A,\f{,

111 cursul exploatfirii h)sta1atiilor AA'R apar situatii cind datorita unor modific'lri fl.2- ('oni'iguHJ;Jie san a unor 'iudispouibilits ti cstc neccsar <l so lua unelcmilsuri de adaptare 'n instalatiilor AAR Ia noile cr,:mditii. Pentru Q_ se evita int.erventii laborioase ~i cart' r,ecj,1mit adesea timp pentrn i(Li::l1i:ifici,\,rj ill circuitele seeundare all' instalatiei A i\,_ R; s-an J:lJ"f.'vilz;1.lt serie de facilit;\1i eli' schernii C8.1·e s4 raspmlda 0 necefiit5til01' celor mai frecvente care $ , pot ivi :in dccursul
tim pulu].

:mg.

1', L!. Ch- nit'de de

;),.'.:¢,,!er.-Lrc [I

rUllG~i(j[lMil

insh01l-tld

Prezentarea de principiu a circuitelor de nccelerare a funcfionltrii jastalatie) AAILse face in_ figura 2.14. :bupa CI'LtlL reieso din figu.ra 2-. J. 4, ce(!~, ce re~alize~t:i, contactul temportza! at reloului de tBtlp '6(207 dUP:L vorifi-carea tuturor criteriilor de demaraj ~i trBcnreilpallZel de

situatie des h]tnnita in exploataro 0 constituie necesitatea unidirectionarii unci instalatii AAH pI.'! cuplii. Dad'i b conceperea insialatie! AA}~ Sf: are in vedere acest deziderat prin utilizarea judicioasa a 'brecurilor .;h·h1cerC<lTe de ten Sl\U1 E' , problema poatefi n;zol"nUi deosebit de simplu, 43

o

.In figma 2.1.5 se prezinftt un fntgtneot dintr-c instalatie AAR pc cupla, Se poate coustata eu t~~urinta d hi CElzttl In care apare llecesitatea tmidirectio n.i'lrii j 11St<lh~i.c:iAi\,R, acest lrtcru $e poate realiz« prin .Slim.pln scoatere ft blocului de jncl;::J:ic(!'re 8b4t ,._(l'es,pcctiv 8~!4'4),. " 1nt r-adc v:Yl:l~> 1<1 scoa bt1'ea bloc ttl II iele !'llCCI'Ca 1'(' 8 rd.1 ) cirorritelc 2, d ~i.'J devin ihoporante intrucit , lk~i rcJ{)(.1(! d~ 11) in imA teusiuue sc dezeXtitIl, releu] intermudiar (l111 n11 ,,0 poate()-xc.ita C1t urruarc ;_\deschidorii contu rtuln: ~f:;- 14 de: l,a w1enl de prezenta tClisinni,i pe rezerva, e3o.1. r:iiIU)'<lS ~j cl Utril tcnslune fw.ill scoaterea blq,cl[lui de lncercare 8ldJ. , Acecasi sit Ufl~i.(~ sc in t ilnesto III cazul releelor de timp il201 91 il-lL{~rmec1Lur-rlU2 care nu JiO\ functiona dl: tintp. elemerrtul 7 - S .al blocului de inecrcare 8b41 csre In,tr>n10t Diu acclasi motiv nici oircuitul dt!. accelerate al ins-t~l,l<q:ici AAR, format dt: contaetul ;:np:m~l-l' ~~llD:t.reniptOl'uhti .(.WJ
!

n (1 este o,jCl;'~\,ilt,

solufie si-Ul.plifkf,l.HL pautru unidireetionarea instalaFci AAlx <rrpLllt!a f.f 6blinltttL prin ruoutarea unui dispoxitiv do ,(,k£onecb1jTt~ in locul elerrrentulni 7- 8 (11 blncului de Incel'can.: i/b41. Solutia pn;1<il\t{l In.~;-~" ~1e].R\rantaj ul c1, l~G-h:LJl d11 t se ex__ in c<\.z~lldj.s·pa.;·i~,iei tensiunii ciHi pe sistet'ntll dt: barf' 1~i creeazii .culr1.pHC'.~ttii In circtti.tekc de comnndii aL.s scheiuei Ai\.._F(_
I)

D(~ rnentiousrt

crt

,~-____"A;-., ---~~

&

~l++~
-<"1:'.rI..i'Ic:'"

(;0

"

a nclansaroa rezervei, 1__1 astfel de CfLZ o~k illl;,,[rH In hgu.ra 2, Lo, Este verba n <df' 0 stat~i de .mcdic 1"1181tV!e (\lIn 1a: batcle cJ\,("eia este racorclata printr-o Hnie. ,;:h~ct,r-i'di ~n'icli cc ntrala 10nl;L;'t 0 i<rre<" 11real a b ll ~ a J)h\(;tl!' i; ::ip n:
La fuuctiouarca iustulatlei t\AR
CC-!

All!' situatii des inf'iluite in pr'-lClica ck .c:x.pioataf,e cousnau In rnodifi:(,:'ixi de t-Oflflg'lH'a~i'i tnMI de cO'llfiguratia do baza pentru <;flU.: a f0st g:l~Hl.it;l instalatia ,·\AR .. De exoruplu. ~;;lL~Iu un IJ10IH(-!nt dat novnie sr~ Sit renuntc 1<:1deeonectareaunui olen,l[·n.t racordat La unuldin sistcrnele de bare, iu cazul htl\(:~{0ua61 iustalatiei AAH ,~i fn acela~i tirnp s-rl se l!umil18 e )uditia. \'edfidlrt'i j_')f.lzi tic:! "deschis" a Irrtreruptorului CLod ui (·:h~,m0,]) cond i'tie deuare' d.~r)j:il',;h~ t.

~@~I
"}

:51;.:

ura 1,1 C le-rhi,.:;1,

irnpu

ne ~LeC(lrH-'Clko 't 1'(:0(:.

45

::}

~..,
lu"

~

"

ta

----< ~'
'B~f\1

lt

t---------=t-,t':.:'.L

~

'"'1;;::::8TJl

'St U U U ;

.S\

Ii

ill momentnl inchideril cuplei, generatoTtll nu indepline!}te conditiile de sincronisrn ell, sistemul cl1f~rgetjc, Evident ca, tladt pe ntru Q perioa(i5 de tim,]! centrala ekctrica este GpriHl, J,h:t;oncdarc8 plccarii spre centrala dectridL Ia fl1.l1ctionaroa AAR 0ste ncjnstiiic:ata. In. plus, se lllai pun!} problem~ f:unctionarii centralei electrice pc {)rieart; din cdc d0U8. sisteme de bare de 11'[' CE;C<1 ce impune necesit.;)tea ca irl;;talatia AA.Rstt poaHt functiona corect 111oricare din. sitlla~iile enumerate mai sus. . Schema prCJ:elttatl.t in figtlta 2.l (j rirspnnd,c la toate condi tiile care an fost 1l,11m tlonall? mai ('US', -pri n utilizarea dJspnziHvelof de decouectare .oM,-' - .rtb44 si a nurnn : a) CentraIa dectrld "ful1ctiC111C';:tZr(' JlC' sisrcmul t1e bal'e 1

~
"'0

_

_ se deconcr:teata

seconcctl~a'{,CL

9b41 ;

t.1l aoest fel deCOllectar<;(l introntf1to'rtl1UI 1£3 af" 101:: nnmai Ia Iucctionarea instah'-~ii:'i -,L~R 111. SC'l1S1~t 1 - :2 (sisternu1 2 preia sistcmul 7),. jar vorlficarea pozij:iQ'i deconectar a intret1Jptorulu.j a3 se face ('xciusiv peniTll sensul de: functi_or~an~ a 'instalatiei AAR 2- 1, n11 arc I.()Cdecouectarea h~trenlptorului (l,j $i nici inclliden%1 cuplei tic nu este concl.itionatrt de pozitia deschis a lui (i3. b) CClllntl<l dectrktl Iunction aztt pc si~t(l\nLll de Lare '2 : _ se ac:concctcaz{l .9tj::t 1 ; - se coneciea:d\ 91;42: _ 'SG cone teaZn. 9b43 ; _ se dec()r\ecteaztl flb44. C) Cent~'a1~ek('.h:ka eS,te opriUi : _ se d~co!H::ctel1za 9M1 : _ -::;edcconect~~azrl .OM2 ; - se Gonectear-a 9b4;;1: _ S8 cO\ledea:zll {)Irl/I/, LfJ.S1W1 l;Je scama cititofl.l:ltll. verifkareC\. jtlSteti.i 111~SUfi-lor nlcntion.atc 13. pundde 1) ~i c. J\fanevral'llct ;;westor dispoziLi:ve de decol10.ctare coristituie

91;<12 :' - se deo.oucde.(llla pM3 ; __ sl' co necl:(~a;(.~,(Judd,

electrice Ie poate
de conducere

opera~i1 simple

pc care pcrst~nahtJ {~e tu~·tL. <lin ;;tatii1e exec\.tta opm:.atl v let thSPOZl ~I<I, ot'ganeJol" <1.s'istemulllt energetk.

46

47

t~ab(

111cele ce ul'tll,eaZ;\,. Hhh 3 <1VYU pn;:ient-ia de a epuiza aspectele j)os-ihil <l se ivi -in plo,H;u't', se tree in H':\Iisl:l uncle cc)'hr~e obl.iga.torii (k. care trvbuie sa se tj,jl~\ cent la }lr-0il~cbtre<l inSlakltiilor AAH,

ex

3. {:o'raht.rl,·.~lll'S~;;liJ.tii.lcH' til' AAn eu llisVozh.iv{']e i ,flI.c ~~o1ll:alldaale 'illf.rel'UlttOJ'ulul
, ,l"tUJcj:iouan'il cu :;i.ICCCSa inst.ala'riilor de All"R dej);ndl;;in, f~arte :lll:Ln; c!e. rfb'ip\,Ll:~~'ll c~rC'~t il «pa~"at::!hi:~qi ,de comututie PIl[l1:i\J a Ia comenzile trijnise de:' 1nst<lb nile J\:Al~, Dcfoarte rrwlle. 01'1 refuzul de anclausr rreal illtl'i'l:'ErptO~I1:(:0;~[ pe alllllC'l,l1 Wrile de, l't:-zerva ,an:ulefl~a ,~fici i111~1 inc

1~:~[5U~:"

.~taJ~ltJl~O~: .J~AR, rat incaz,pJ h1stciJati,i,lor fnxa personal lIe ~IlPli~v("gtteTe~lll ;;.-c:),!1~LJJnatOJ: }JC~atc a'J,ll nge in situiJ!,i.:~! ca ,w; ~ll.m<: f~l1lct].on<Lnl !nstt~at]~l AAI\ s{1 r~miilacu rlt1'lh~le alimentari tli::conccl"ate,. 111 acc:de 'cond:iFi 'n:ali'm(mtar,I'<i ~?Il!-iul1(~-torytl\li devine 1W p_G.sih~8, chiar (h'ld'i rcaparc i( \~srune PG alimerrtarea debaz,\_ $, este nevoiede -de'pldsac',:c-t li1 Lata Ioeului a personalul ui dec intervcn tie, ceca Ct~("V i.dl'll,t con~uce l.a eresterea tiiJ1 pului d~1 intreru p'lfrc., r oate i,l\:l ,.;_Lt:l CQnslderel~te, deterrnina in lund fip"~sco preocupare dl~Q_s"l"it« l)entTu, (1S1go..r;ll'ea bune! fuuctioriari a intreruptonrclor incluse an scheruele cle al1JOlJ] tizare, a

111. pradic<,l de e;;pl()atar? SL' tint' seanra de .Iaptul di unelc di'spo('.iti·Vii, (k' ac\ionaH:- necesitii \111 tirnp de Pl'l?lllllgtr:e a d urarci com>" 1'\0_ii pinrl Ia rconfirm are a execu tiei, A sHel! ht df\·~d-lpn)::tunci m anevrc din theim de, conrandii a 1Jl)Ui apanlt, ~lL: C()lTLtll'~ pl·j tnar~ \lntrenJ ptor, separator) avind t:il: dlSpCW nv (h,\ a ctionarc r.u aer C0i1l prim nt, pQrsonalnl m auICvrant va, Jll(CJ)tb1e in'i_plll.sllldeanclan:;;a1"~ plllr, 'cind Iampa de control din chcia de" cO]l:bandil va rrece din regim de
pllpli,cre, in T<?t;lulill de~Lrd('w C01i'tinUB" mt\ c-xecutia GoretU'i UGOll1(:rlzii dorite.

vri n care se confir-

sare

d.uTatei impnlsului de alld~t.i l~ irtst<tlafie /~Al~ esh' intotdeauna 0 m·[15n,rfi de preve.lere ,l',It;:ccsadi,! dar devine ahsolnt ohligat"ri,t", (Lldl cLisPQz-itrvllJd_c actioriare al respeeJiVl:l lui l11'tn:ru_ptol' est'" de ti Jml (:U acliol1~lH~ prin act
la lin hJ'h'C!J,-utor p nc ~icl11<lt Ijrint-J'~p
CQ1)1

_.~, N ecesit atea

preluugirii

prun M,

.. . 11: .n,f~~r;l i..1.s:l?eet~lor r,~fe1'1toaTe 18, buua.Junctionare a dispozitiveloi« de actlOnar'c a. intreru ptoarelor carel Sf; ?1)-,I,te as:l,gllra printr-o c.onl'c~a 'intl'ejine:re $i exploatare a d_l>;stnnL o l11WOTt~l:t;'t d~os_ebitrL 0 are oorelarea irrstalatiilor A,c\f~ eu d["p?'~ltrVele de actionure aleiutreruptoarelor prln hltLl·ca i~ con~l,d,eratre a, p.u.-tlcuhu:it5tiloJ; constructive ale ikcfjj;ui UlSPO;('ltlV, de <t~l;}oi1a.H~ ,i-o parte. J~ practica de expl:QiaLCl,n~ s.~~'(j?v:(_h~ ~,a :1~S~ ,unCI preoCIJ.ptltl atente ,lu a,c;ea._st~ IJil'l~c!le 5-.1 ",old<tt de foarte multe on cu refuzuri de actionau- ale Intrerl~p toarelor retuzuri care lin se datora u dis poziti v nlor de.8:CJWllflre ale-acestora. d nnei COlJCepW IleCQl'csl?u,J1I;a!;oart:
v I

lIr acc()a;';l-imrlsllriJ 'in rate prelungirea duratci impulsulu.i de ~oLl1andr! este nucesarii 1)f~ntIU <ls.igm'i:rrea corectci iur-lc-tion:).ri a dispoeiti vulni tliO" cornanda al in+reruptorulm, tot
::l~;l.

a schc-md_or

de AA.R

anclansare devine absolut obligatorie prcvederea Ia 'intre-rnptoa rele in C:J.LlZ~L a blocaj'llll1i contra sarituriior (vezi 2.3,2), deo<lrecg: in caZCDl1tr~Ll' QXJsti:i 1}<tricohl1 unor eventlUlJc (ul..clau!;>ori repctate :pc- defect. Teate accstc considercute vor fi. avute in 1!edere Ia conceperea schemci AAR, asa cum va rcie~i din excm plele prcxerrtate -in c.Qllti'i'mam,

'imj'mls pentru a SI' c,~jta arderea bobinelor de com an cli\ <l: eli spot'it i-vdo;r.n::sp,e c tive. Prin utilizarea j)"cillugirii: duratei impulsurilcr de

rrebrrie a vut hi vcdere limi

tar0fl

dura tel accstui

:;1.1. l.

ll!~tallilii AAR p.awibul,e ,.. d\)(!lall~(),~ nllmelltit~H

CI1 a cceterarea l11n!YWUli\~'ll'

de'lmn('

i
~;~Jl'
";1~I:;'Si'u:rptJ't"

III economia generala a schemei de A._6,.R, circuitele de accelerars a fL1Hct-iollarii instalatiei AAR pot fi utilizate si pentru asigurarea prelungirii irnpulsur ilor de comandii. , In prillcipill .. dezideratul rue ntionat se realizeaza prin separaroa circuitelor de comanda de circuitelc d demaraj din schema de AAR si prin utilizarea releului intermediar cu temporizare La revenire aUt peutru prehlngirea duratei impulsurilor d-e comatldtl, dl:. 9i peritru Iimitarea acestei .durate in vcderea pl'oteja.rii bobinelor de comanda 111Ci\Z de refuz Ia intreruptcrii actinnati de instalatia xle AAR Din. acherna de AAR prezentata rezulta eft releele d111 ~i tl121 actiouate d~ blocul de dcmaraj al schemer AAR revin instantaaeu I.n momentul cind reapare tensiune pe sectia de baro controlata. Dac{t dispozitivul de actiouare a1 iolnfGUptofului 'fi1imetltaTji de rczerva estc de tipul ell resoarte (d~ e'xctnplul\'iR - 4) atunci reapaTitia terrsiunii V~ sectia de bare este den niLi.va. ll'ltJ~eruptorul r1:'mtinind

~,..
Q

il .,
.,; o
Q)

Q

-e;

" "

-:::
'.3

...~ '"
'.I
;:! O,l +'

o
." 1.I)...t

1'l

P Wkl
~_ ~

te ~
.£!:'

>C,

N

'I,; Ij,
t,..,

t--~.to

~ ....
<D ..,

''1

"" ~ ..r.
j' ]
::;:
·~I

t

,g

"
::;:
O,l

In sHuntia 3:h care dispozitivul de actionare al lntre.ruptorului ·necesi,tu jrrelungirea duratei impulsului de anclansare (de e~emplup dispozitiv de- ~ip DPE)atunci reaparitia 1JMtru v ftacriunc de secundl; a tensiunii pe scotia de bare con t!'oto.ta , annleaza condltiile de dernaraj ale mstalatiei AAR si releelo dl t t $i 1[121 so dezexcita, lltl inaiute inst't COl, releul c1117s:t,se exci te si sa-5i faca autoconract pun contactut Sall 3- ,']1n coutinuarc, pdn revenirea .. releelor 4111 ~l d121 se dez~xdti1 .releele de timp dZ01 (sau dup;i caz d20:Z). JIl acoasta situatie d(~0SebimdOLL:'! caznri : (cont G:ctele a 1, respecti v li1-2 di 11 circnitelo 5', res pecti v 71). 1n acest caz releele iuterrncdiare pentru comenzi sttz, respectiv d122 sc dezexcita ~i hnIJuhul de anclansare so. Deoarece dls.PQzi:i:ivul de acliOlUl:re al intreruptorului cuplei care necesldi prelllugin:a duratei 'irnpulsului de anclansare primeste 1111 impuls de Ioarte SctlrtrL durata, :lntrernptDnd nu ,11'ecouditii s(~clicheteze ~i Tiimme deschis, 50
a) LipsrJ

a;lJ.cll~11~at .

00.

.ro '0

~

e 8
<l

'"
"'I

li)-..,..;.!

....

!--------------.I~~~~~~
:;:-

.n........ ~~Ll:l
P
9).

"r H

... .Q

'0

.§"
Ji
::> <0 w
c;j.

'" ~

ci'rc'witelor de accelerate a /l.meti01$({rii,

ALl1?

~

'So

...

'intrerupe:.

P..
_;

'"
,<)

§

51

""

.;11

~'\AR (d'201 ,_d?(2)

:3ectia db hare l'rlr~.d'ne .in contl nuaro f~(rfi tensiunesi schema ~I\AR dem·aruar.;ii dfn nou, DatOl;tt:i Iaptulni Crt re:l(oul dt 17 -;;-a autoblocat, iar oontaetul sa u /:} - 71 din cll'CJ.rit ul bebi!:ei rdel.!:lU1 111 00 :;-a~de,~{:11b,,11~ajn.te COl,releJc P8:nt.rH pauza ~a~,!elcnl ii1pO S!.:'dCZtl~{;lta~1 [)~QtuhJl lhj corncnzi a1 in,s~abtj(~1 A.A,R I se tntl''Orl;rIHl tensunrea 'QpercUiV:~l {-HI care i:1'0Cea pnn. contactul 'I -:2 al rcleului dWo.. !n accst fel ·t\lTiC'tio~lar.ea instnl:q1iei AAI~ t~~C Fltat{\ prhl conG~p~:i;l -sohemei 1?1 nu CEt urruare a unut element en Iunctionare
~a-~ ]l~CJl M',!<: din l1~U

coutactul

tim'!

pori-

sfl re\\lH1t-:im I.a. eoutactut J'e. Ili·n cirC:llitul S_ ln ace·astii ~HllQtie J;(:ic;ll dl17 ~e va exd ta In o["i'c:(' Iu !lQ.~lo.llar:e a instalatiei AA. R, j ndif'ore 11t· «le modul dt~ a£t,io uare al Intrerupt<Jt'ului, :G0~,l CO' va t.lctermjn:tt Feln releul aWQ llini!a.rea ~u. t i1l'\]l a ,[uturor -irup ulsurilor cit'! c.-orn:and~ p'rpvenmd dan.

scuem a de A.A 11_
',.1,2. (IUhl\fl[ii A.\Ii r~p1 a!}~'hl'~'I'~"'" m"jh'"";ldi b 'i1\hue:nt~ I'H de lHl~;[iI

hi

d~"1\l'Il'i!t~;l

tlefectlLQasa. .. . b~ Ex.-iisleitjil ()-I:i'CMiteloj' ti'e. u.ccelm'M'c 01- }tf,-JI/:pi:midf!"bi ,4 ;-1-R. In acest caz La feapar.iti.a, tc-nshll\i.i l~e 8e(,\:j& de b0:rc C()utHI'lata, en toate dl revenirea rcleelor de dnnara'j si it. J:de~}ot PCl1:tl'H p:l,l~Za(~eAAl~ J'~ p~:~)fluce Ia tel C;l til casul p'll nc1'I~Jui -il), dal:oHtu. ~)a:?tcj_r~o_[ circuitclor dK accelerare n JUlldion{llif .AA:H: im pulsul de aceelerare rm ,1ft ma:i .1ntr(.'rnpe, Intr-<~dcl"i'iT", pre.s,l.q,h1flJnd eft ~ectiCl i.\0 I);UTe Tall1'aS~l (Arl 'tensi \l ni' l,_:[.;h.: O:Cctl:i /1, l'eZ~11.'l:l. calt\u~ntea Impulsuhri de ~L!lCI;Ul,~:ll'e .s~r.l verificat p01n\JQ"cksc:hiS" U lutrcruptorului lransiormo\;tol;uhLi 11', t U ;J.ce"Rslrtl ~H tH(I'k

in lipsa cireuitelor de; <,ttCde1i<HC a hmc\ionarii in~tala.~il';_ AAR la deClan~(J.i;ea alhn~I1:t1i"U·ii de baz'~, prdlai~'rea zluratei 'JmpuLstlriloF .J::: GO]']'l" I1llii tll c<tdrut schemei "de A.i\R ~e l"oal.\:r.e:ai,5,.pdn illlo,~IJinmcon_tactelol: \lMl1lallltcLuse tl\e i i.:1 treru p toarduca:r ,a2 (v \!t.l fig, 3, l) C u cont ac Lclc de ,t..llI:Qterinm;e. ale rd.1::81or l.tlterm~d,inre 0;1e.coma n.cHL D II p!i 011Lll reiese din. l'igura 3.2. til. l:lwntentu1 fl'll\cti?· rdrii instalatiei j\.i\ R, [~lccle del Gi)Jn~IHlrt dl t 2:, resflechv 4T22~'7i r,eaLizep,~t prj 11 c01[,~adul, normal deschis 3-,,) H,tttOr'E'ftil1cre'f\-, tLlitCO-st h'l 'il1lpnl.'m!'ile de .;;'0 111iW drl VOl:
cl til rhitori t a desc hiduri.i c on. t~l,cl u [ui I" ~ 8 ~t I rele ,L lUI 1'(/1 r 7, ("clew care se excili"t priu <":0 I! ~adde -1.1/ .;:tle releelor de Ci')1T1}~nd~t (U 12 si d12-2. i'ntrcrllpereiL irl"l]JuL'llH·.ilor d~ cQrm,nun. are 10e i~l.~T!":.~ nmt CLe l"~Lsptrnst;tl inll't'rtlp\.Q.a .. ro:;i-or C(H1J,and.al:n, $e elimi' ua asttel pesihili tatca lt~t<.!riortlri\ bo binelor de c.oma,llcUl ale Il1tTtl"rl!pt9~U"eJ.9r Ia irupuls dt'. lung;;' J. ra l:.L u

-circuitul

,j'

va I.u.,e-utitw rcleul

con t act til,

der~'iJ_C{)'nla.G'~uhu (£201, (;(';::<1 ,~Qdan:;;-fl,;e21.1lntrcn:p~·O!.~!lh:t~ cupiD, pc dlll'atit h~mp\lfizlh'ii de .J:a reverure ,1 relcului dIOO. . Schema CUll lTg:n[,a.3,1 as-iguxn: ~,I eel l!eal doilL'~l dezi.ie-rat 9.i auunae Ibnii,u'ua duratei iuipnlsnlui de :Incia!l;r(ll'e .in si.tmt~h tn care se 1rircgistJ'c<lza un l"cfu[l t'-fj:~Uv dtJ <t[ldan~ ,.~?an" din jsarrea in heru I)Iorului 12(' ~II ime 11 La rea de t'czli:I'"V;)., .IntF<uky(tr 1 datotiHl (l~ldItll~acil III i'rel'11p[onI111i <).llr'rtL"tl ad i t de 1)<l1.·i\ (C91\ta:d.~le (~1sau a2 ,din circuital 1.) arc 10<': rJeJ;, fixe I tarea releu b;IJ. d 1OD care prIll co ntact ul s~ll! 1 - :2 limif.eazii. ori,ceiri'lpnb de C·o\llfllld{l b. dnni.ta t0Ii11)oijzi'i.l'ii· sale

Inchj5 ·tt'lIJirt d113 \~x\_:,it:1t ?i. ,JuH:! d(\sdltCI] va pn:hlqgi .i111:pul~nl clo
Tl(lr.I.l'l:a.l

lura pln6.1<I. revenirca

L'c'!eului d10{J-

Relcul cU()O SI:!.deze-x.-

n

La .reveruze.
Dad

;;l intrerupl:ol!itl1ilLbttjj ..de; :lnregl"sUaro a, Ulll1l n~1l-ll', de ckdEl:IJ~pI"C, tl\tHH,;·i m:t3';U ra poate fi ~XUUS~l h lirnilarea tuturor l-111pulsurilor 1,]":' cO'llla~J(ltl .provcnind din schema AAR .. Peul ru ~,C\i'8"ta l'stt~ :,I_jfid~nt

existii

dubii priviud

buua

tuncticnar«

ptoarelQI;

,111; .~d.imGJit~J.'ilc, d..; u',1z5 it, sensul

t I' i.n5t~L1atlik AA R care cOITI;<.\uJ.il Iutreruptoa ..re pl'r~,.. V~IZt1l:[' ell rlispoziti VI! de <li::..tlQ unre prin moto r (Jled~ic" tr~'~ bui« ,,1\ Sf'. ti 1,'1A s,"*,n1:t rk partie Llh,rlt5..Wc .con:~tntc.l1 vc ale :,c~s Un dispoz it i, ve i.LI~ 'l'IC'~io uure. .' in figura 3,J 12::;'I'L~ jJl\;1.Glltata. p.xuru exern plt,fLl;arc schema ciectt"idl ~l dbpo?lti V~(\ttl d1! actiouare al un Itt intre~'Upt()]" tip L.

uso

I
)----------"01
_)>-------<02·

.1-~C--C~-----1"~
}.J

. 1PF'r
1---__)>---------0,4

~~;':'Q

.D:I

%

I---~_

----~a5

~.
.'",

<.

<:-

'. D~
te, ,~.V;:.,

-s;

\".

L....---:r-~____,_____,,....-....I

'.~ ,_.

r------r...I...-4..o, ~~
'h

lJ'r-~

~'1iQ

~.'~

~.~ .. \

~

~

:C'I'i-

)...

1

,

r-----~

l(";j~'~ 0,'

w- p p !:J-- ~
~ ~ ,,~. ~
::::;: .~ (;.II

\"')

t'

,

lL~ '.'II !
I

·-111 I ~

\.

,

Ir1 6. 00

I

·l

Fig .. :;.3. lrrtl'en_'pt'qt' .'\·'lltDilmt USO!. - ~du'm'l cl~clriG.)l; 1!JiD- bobili:rt de dcdan~M"'; M -1lI0~;')\ .,[", J.i~,\:j~iI\l).J'~', Glcc - C00b:,ct '~'.de.cl1x~t;a.m0tonlluld(~:ac~ionM4~ E - ¢_[~o;k('lllo,.g-I\"'~, DT;; - lkcL:~I\· -~'I)oo;ire electmmAgnetiQci; D T - dedltn~ato,\", bnul\;c: [,$11 - -COil ta,c-i: d~.&emEla:uml'~ ;,de'schl5 pd!l d_t;clail~lWc1.l'e" : _P [:_ L - [lri;'c, to' I'i~{'p0r: tru ,.wQUitall'; nlO:Wru.iuicii;:.nc:tio(l1U·.D: l'F -2 _p.rfz\1. i !(~a. :r~ILtrl\ ci,,-:mb::L[; ~r,rll· ~ tactelcr <Ie ';d\nnt;lizir1ilv,.,i xiUa re ..

54

55

Par+ictrlsuitatea
seama

funotionalii

d(· care

trebuie
cu

tU:Jut

faptul cll;: contacte de sernnalizare auxiliarc. Priuia categorie de contacte deserunaJiz:u;e auxiliarc o rcpre..zi'lltii contactele 1-16 care unriaresc _p()zi~ia ~~ontiletdol primare: ale intrerupl,ol'ului,moJifidhd.u~~i pozititl- 111In nctie de starea "l'l1chis" sa II "c1esch is" a intreru pt.or'ulni. i\ doua categoric de contacte 0 reprezi 11til con tactul CFc nJlni. Ca principiu do functienare, prin .miscarea de rotai:ie o motorului se rei[ljzeBzrl cicluri suceesiv« de inchiduridesch icleri ale intreru pt o ruhri . Pen tru rcalizatea unci singmt' actiou(lri (inchidere sau deschidere] miscarea de rotatie il rnotnrului trcbuie fr(l.grnentata, roJI11 intreruperi! alirn en Mr.i.i rnotorului revenind contactului. de final de CLif('\:'iCF". Astfel dupfi 0 opcratie de inchidere contactul final d qlrsa CF" pi:flg~tte~te circuitele electrice pentru opeL'apn logk(l urmatoare, deschidersa, dar Ia momeutul cind
ac.r·~st lucru va deveni necesar, A.. a cum rciesc din fifo;'Clra 3.3, da¢fl deda.11~~u'ea il1tf'es .ruptorului sc produce pc alta calc dccH prin actionarca T.Dotorului electric (de exem plu, pdn bobina de declausare DD), atunci contactul CFc ntt mai modifica pozitia, iar circuitul de comanda rrllntne ln coutirruare prclg(itit Jleiltn'1. operatia de declansare. Estcevident ca l n aceste (~(Jndltit o comancut de "lJ1clan~are electric,a a blh'el'tlpton~ll1i_ rut va

la .realizarca unci instulatii AAR cil intreruptorul .are dOU8 categorii

OSOLesto;::

care este antrenat de motorasul de actionare al intrerupto-

Fig .

.iJ ••

"'1

g"h.em1c
"

(!lccl,rieii. de

COlUfJ.\,llli. :t iuu'cn1pbJrltlni

tl~~ LlSOL.

lIidifercllt d(;' modalitatea de ,decian'lare .". lntrefupt?ru_ini, acest contact va excitu releul IUD ~1 m ac~~s,~tel motcrasul va <lc\ciona pi:ui\. 10. comutarea contactuiui de final de cursa eFc l1regatind cjrcuitL~l de comanda pcntru vii toarea anclnnsare a ii1IT(~rnr)'tonl1.ul.
:l;:~. 1) is pnzHi ve Il~· iIf;}i {1 n:H't~ en StdNl.oi·d,

electrica prin bobina de declan~;a.rc, trebuie ca 111.a) nte: de, cornanda propriu-zisa de anclan~(tre .~tl ;,;e. dea 0 comandii de declansare prin rnotoras. 10 acest fd SG actiOlleazi\ con tactnl auxiliar de final de cursa CFI! care i~i va 'schii'ilba POZi\'i;l $1 va T)regMi circuitul pentru coma nda Ill; auclausare, A c.t tl,s'Hi,operatic pe tan: u n inanevzant (j f'lee 1{),1"8:pl'olJJeruf' trebuie r:ealizaUi automat de dltn; instalajia AAR, Tn ClC~~5tseep, III Iigura 3.-1 s-a figtnat cu lillie punctata un circuit care conecte::t.z~ in paralel cu contactul normal deschis 3-5 ;]1 rcleului RID contactul de sernnalizare auxiliar 5-(1 normal lnchis ,11 intreruptorului. a lntremptorului dupa declansarea

fi posibila. .Pentrn a asigura eouditii de anclansarc

Iustalatiile de 1\;'\1<:' C'l'(I"' c;om"mlu 'iutreruptoarele pT~va.znte c;n <USpOZltl vc de a,ction~1l"I:! en .s?,lenoid_ tr(}bui~ "a tin~t seama de urLI).rtlOi:uele dQlUL conditii de SLguranta
In I\mctio nare ; -)1 e~,'si.hthm p.rehmgirii snre : Peutru

durarni

[1up'Uls,ului
G\.

de

auclan-

~ Stabilitatea tcnnlc;. foal'te redusa (soleuoidulu i), ,,'
()xemplifica.re, c1ec:1:ricii.a urrui intreruptor

noblue ide auclausare

~ ill hg,:li'a ;;.5~e prezlllL~ SC~'I.ef)l:.t de Up :'I'Ibsaf 2000 de fa bnca~l(~

AEG.

OUptt cum reiese ton1,llll, in momeutul

di II SChCl~~<t de cOllJ.~ndf'l a rntrerupactiona1'u butonului de auclansare

56

57

are loe excitarea releului ([2 tare S8 automcutine prin contactnl san propriu 13-74. Prin seria le ccntacte al.e releului d2 (1-2, 3<-4, 5-6) se alimenteazri redresorul bialternanta . si hobinn de anclansare ott. tn1Teruptontl primind impuls de auclausare, solenoidnla,1 actioneaza ansamblul contact;elOl' primare ~i contactele <luxiliare de semnalizare, inclusiv contadulCll-a2. In morneutu] ctnd acest contact se 'l.nchide, se cxcitit releul til care 1ft rlndul sr~u 5e automentine p1'i'n_contactul proprlu 5-6. Releul d1 intrenipe prin contactul sail normal inchis :f7 -t 2 alimentarea, releuluid2. Din acest moment se deschide seri a de cont'ant« d2 care alimenta n:dresorul ;1:1soleuoidulal 9i contactul d2 (13-1 ll) de autoretinere. Tiin.pii de actionare ai relcelor al, d2 trebuie sa asigure cliclietarea s!gm-a a intreruptol'ullli in pozitia I.anclan~at". Actionarm1. siguu\ a Intretuptol'ului este legat.a defol(isi~'ea uuicului contact anxiliar (~11-a2) a cruui ciuematicii este (lsigurata de constructor, astfel ca sase ine<h:ida lu corelare ell timpii de actinnare ai releelor ell, d2.. Suma timpllor astfel reaEza~'i permite clichetarea signra a lutre1·'llptornlui. In acest fe1 se asigura ambele cOlldLtii mentionate mai sus, adica prelungirea duratei impulsului de anclansare ~i totodata Iimrtar a acestuia III ideea pastr2ltil stabtlit~)_t\'i termite a bobinei de anclansare (solenCiidlll). Se atrage in mod special arentia cil alegerea pentru circuittll oomenzi] de ae~ionare a unui alt contact auxiliar decit eel anume destinat de coustructor, va avea ca urmare actioriarea nesigurf a 'UltrentpLorullli ~i ttl ausarn bitl iLLS raJ.aFa AAR va ravea 0 fiabilitate re(iusa.

51>

Ji1 CI.'h.' t:o:: 1;llTne;"Z~

.se

vor

prC?;en1.:il dieva din cM.t1rneb,

celt mai

[t'i)n!:l,r.:mh)1ivc

de u:ti1iltar~

instalatiilo»

AA,f{ de-

0,'1 kV.

4. Di.'"lIl!(1zith.'e \lIe l\AR

(l("nltl'U.

j,IDsi~~-!lln:~ii

de joasa tensieme

(~1~4:kll)

Ins' aHtiik AAR pentru 5~1;Vicii Interne d? 0:-'1 k,: din staliik ~i cerrtralele electrice Slut CQnc~pute III frmctie de
sc1J.l.:.m.ad.l'aHIJ1~Di.axe a l'qccpioal"clor:;>1 anum,,: : _ tablnuri de distributie 0,-4 kV (;,1] l;ar~' (11116i (.t:'\it'lJhra~
Cll

rleexvlo<rtare sint Ioarte Irecven tc cazurilo cin d C0l1S um atori deose 1,it de importan tj Sill t ali \llcut.;t~i Ia joasa tensiune, deoarecc putcrile absotbite de 8C0-!?tj, corrsumatori ~i tensiunea receptoarelcr lor deterrnina en tensiunc cconomica de consum tensiunea de 0,1 kV.
111

h pra ctica

scp:,1Tator)

aceasta categorio de consumatori

se-situeaza

eel .mal

acci consuniatori care reclarna un 'inalt grq.tl in funclionare snj)a$per.tul continuita tii, ca de exenrplu : spitale, obiective gllvernanJ;~ntaH~, 'Srdi de s-pecb1C,ole, l)reClIn1 ;;i o parte dill serviciile ihte1'l1' din centralolc ~i stafiile clectricc Flirt pt1 berile rela tiv J.:~duS(; sofieitatc (de la cit eva zcci, Ia cit vv ,I. sutc de kiIO'ivati) multi din act)~ti ccnsnma .. ori pot fj preluati, in caz de :;1 varii t grave, pc grupul'i elcetrogcne proprii care. ~:iJii: I'm~'v{izuk ell pomiri automate :;;i ~;int capabilc intre ill plij1~ sarcina dupa numai 7-B secundode la dispari'tia-tenslu.nii pt; 1.1<ln~11:!' de 0,1 k V <11e eonsumatorului. ln1bti.nrd~ltil'ea. continua a ades(·'<.t tocmai de slg'llra:ntu

posibilitatea de- separars in l~u'lg 1'nl1 intermediul .1,null avind dourt 5:111"$(: d\C:' limentare, una In tnnc\ll1ne a ~i cenJaH {( J Ll H'.zcrva .calcltt ; '" _ tablour] de distrll~uhc 0,4. kV cu doua $~c'li de bare p'reva>(.uk cu cuplii lO~lgltudi.nal~. Fiecare _ (~in. cele dOl~a.
si;;b'rl'}t"! dt, l)ari: estc aliments

t

dj1JtT~O ,S',lrSJ:~ mdepemiltIl

Lt.

.1,L l. 1n~t"lllrh' AAJltlP StlfS;:, ~men.ijmel.lhl\'1l' 1.11,till til' .H~W[h'!!I" ele f!/H,.v ole ~t:n'tl!r[iJ\tenu~

t~l)lml

sa

pentru

perforuianj elor accstor gntp,uri electrogeue de iuterventie a PU); in tot Jl,lai mare iutlsura problema oportnni-ta\:ii j'rJdlld'e'rii in cadrul dispczitivelor xle !\Al~ ca SUl'S;'\, d t': rC1.crVrt ~j agruVurilor de interveujie. Impllcatiilc care decurg din aceast?'t nbl1a coneeptio VOl" fj analiza te -pc largla momentul ])otd-vit. " Printrc plil,lcjp~de ~vantaje pe a.are Ieyr'ezinyi .instaIatiile AAR de )oas,.i. tensiune se m~ntlUneazrr urmatoatele : - maslJmtensit:lJii pe bare. se ,face direct f8.di transfermatoure de tensinne : sursa de tensiune operativa este in mod curerrt tcnsiunea 'barei de rezervli.

,'lC pl"C7Jntii schema l);llei ti!strllaFi ~C'A,.:\~ un panou de servicii j I'ltei'n:e 0,4 k \1. C,l} ,banI llDl;U. Sursclc tit' alimentarc a1\> pall()llhll de se,r:VlC.11 Irll~rne, srnt constituitv U)11 dOllil transfonuaioa.re Ml'/O,iI kV chntrecare un ul cste in ,:;lrcina, rar cel;i.lalt j'n re~ervtt~alda, , •. Sche.rna ins(:;;tlaiiDj AA,R ia 111. consideratie P()SJ,.1~lh-:+atea en oricare. dill cele doua transJormatoare sa poatii it 1)) S<'Ii:cini"1 sau in rf!7.ervLl calds, , ' . 11\ ,tCt:..:;t !:lCOP instalatia AA f:;! est e prevaz,uUi ell chela de n::gim MO'! (:11 trci pozi tii ;

111 fignl"rr 4. [

[ _:_ R in nmctinne : TRAFO 2 })f,Cl\t JRAJfO 1 Ai\ (poziti".!); '. 2 - I\AR in functiunc : TRAFO 1 PJQJ<I 'fHAFO "(pozi \"j :,\' 2) : ,, :) - A.AR an ulut (1" zifia ,0). .. Tcnsiunea I.lpcl:a.tivii a, insialatiei AAR :st\~ i-ensitll1ea alter na I h [I si se aS1gur.a (11.lI. 511TSc! de rezerva, eonstitnind
ty

60

131

"

......e

" §
u

E

,

~

~

8

~ ...
8 c

~&a F&F
D~ C

,,,,,",,,.olul l

P~ci!~. G

l

1

A -8
'C - D [-F

~
'~

-

~
:$

Ii /.,

G

!;-f/
"

'" ~

Po

'~K
'L

-K

I

'I ~-M

~
R'o
III

1>501

L
i(

biSOll£

01

d20J

rt fI

ob

7

'il

11

13

;;kJ.IJ

I

,17b

r "f f}~
/1;

r~

FEb

:r;~

±]!)
.....t-:?c

·;'7b

fTc

T~

~6'b

19

+!9

+.1<.'
..;j<,//12,0

I

~:W1
.1Ol!

,gar"

III

tttr2.

+

)!!

t

1:,d12J

+ -1-

±

1 1

d;/s

dll!)

<3Q1

.J·O.;1.,

.Cm

<i12J

r./ri7

62

63

1n ucest fel modali ta tea de veri ficare: a pre,mntei tIC: ns iunil pe rezerva, Asifel, bareta [W pdme~to tensiunc ell priorirate din bareta R2 (trafo 2) Frill jocul de coutacte ale rcleelor d118, ti11!) care slt.Drav~gheqzrl t ensiuuea baretelor [0 ~i La dlsparitia teusmnii pe lJal···b, R2 so va include contactul normal inchis 11-12 all'ei<"ului dJl!J, asHe.! d'l bareta RO va fi alimeutata di IT 1)iJ.r~t:::tJ~~trafo 1). Ih~darea ( 'baretclor R1 ~i R2 este climiuata ca posibilitate practidl pri'l,l inserierca contactelor normal inchisc >~i normal deschise c le releului 1/'1'1.9. o particularitate a schemei prezcntate estc iuodul de sesizare R Iipsei tensiunfi care este realizata priu dOl.15gmpe de cite clDlr~irelee de minimji tensinue (e301-t:302.) care controleazsi tensinnea celor dona .surse de ulirnentare inaintea intreru ptoarelor ;
<1.'1;1 tomate

H2.

Iristalatia AAR este pre viizu.tii en urniatoarele scmnaliztiri ; scm nali zare "AAR I'n fuucjiune" i;'calizaHt prin releul 1:£721' eare verifica coufiguratia primara j,n-ain.tea lu I1cti01'lrLl'ii A A R ¥i lampa de serrmalizar« 1L Dn!?~L Iunctionaraa instalatiei AAR., Iapma 1 L 50 stillge, ca tU'Il1{],l"C a deschidnrii COntactului 1'1-12 al releului d1.2Q; se.ro.ll,tlizar8 "FnncriQi1at t\.A.l'\" ]'e[Lliz~IUi prill releul (rt20 care veriticil lnchi.cleren Introruptorului de rezervsi si Iampa 21,; seimializarea l~l('JCllrii. AA,I{ estc realizata prin stingerea laul.pii 1L de .,AAR 'ill fUllctiL1l1t;''' fill'li aprinderea co.resptlTl'iatoatt: a l;;:l1lpi,i 2£ de ".vUllO' l;i.nh,at AAR".
,1.1.2. hlsl al." pe. i\f\n I"~ 1'111":1 ht til' l:thll'~a ill, ijj!,n'il1I1j;e
II'e ser_"it ii In terne

a1

?i

(/,2.

Acest mod de racordare
tn:l.q'ittlti

pi'czillta. urmatoarele

parti-

O~ kV

instalatia J\i\R sesizeazil, ~xa;ct "una dl~ allmeatare pe carl:' a. disTiUn,I.t teusiunca si a€ctioneaz.!l in seusul respectiv ; - 'releele do 111in,irrt'a len.si'linl:l nu tjii revin in momeutnl coneetarii .sursei de rezervii, astfel 'C:~t !HI cxista vr:6colul revenirii instalatiei AAR inainte de ll\chi·· de .ea sigutr). a intrernptcrului lie I'CZel·Vn cu alto (;UVi11tL~ nu slnt necesare masuri de preluugirea irnpu IS.l'tlui de. a uclansare ; instalatia AAH nn poatc Iunctiona far;';l, circuite dacco\c-r:<lrc, ,d oafeC4\ in caz C011 trar, In declan:;>a-r,ea iutempestivaa intreruptorului automat, rcleeie rut sesize~tl,ti. Iipsa tensiunii pe bara lie consum, o alU partioularitate a schemci prezentate o re.prezintii blocarea flll1{".ti(inftrij instalatici AAH In cazul :lctiollrU·tl protectici intr'~nll~to(\re1or autrnua tt". Acest lucru s<;: Fe-alizeaza prin relc led116, dll ? excitato de coritactelc ('SO ale protectiilor iutrcruptoarelce automate. Aceste 1'I.Jee sint pll:}V;IZlltc ttl ::.tllto:nlentinc't'l;':/ jar contactele lot: normal -t-Ulcbise ;;1 iuscriatc in circuitul de nt a11clam;arc al iiecarui intrcruptor automat.
I

tn figlln~4.2 se rm;7.intt, !;icl)C!lUH unci instnlatii de AAR penlru un panou de servicii ir\tenll' (),-i kY cu dotlEl sec~H de hare ;?i cupla. Sursele de alimentare ale panonlui d\' scrvicii iulerne slnt constituite din doua transforruatoare ~I[T/O.,'I k V; c:!li:nl;~\1 tind fiecare dte 'uua din celc clOU~L settli do bare. Cele r~o~lrL.secjii de bare &;1):. )'_gzcrvea4;!"t reciproc prln intetnwditll cuplei longitudinale, I Tensiunea c)per~,[hra folo::;it~ in :;;chcma de AAR esb~. (1(.) ,.lou2\, feluri : . te:n.sillnto perati v~t de euren t conti 1lL_!UUtiliz8,tii pau tru allrnentarea releelor de tim P -i'.i i ntermediare din scheinii (blocuL logic); tcnsiunc operativa alternativii uUUzat;~L Ia alirnentarea dispoziti velor ,~le 1lC~iCl!i<:!re ale iutreruptoarelor (hlocul de cotuandii). 'I'ensiunea operutiva alteruativa se ~lsigl\r~l din sursn Cal::l~constitute Itt. nu TIlO111cnt dat rczcrva, A:stfel, 'bareta RD primestein r,egil11normal tensi une din barH\l1?2( trafo 2) prin jOCltl de coutacte ale releelor drt4 $1 d72.4 care- supravegh~az,a tensiunea baretelor Rl ~i R2. La disparitia tens I"

65

]

«too

~.~4 .--. __

~

-----.....:j-+-f--_,-+---t---1-----t-"'t"-

----------4_-4~4__+--+_----+_----t_------_t--t--~
----~~--+--+--+__*,II_+----_+----_t--------1-_r--R2

+-IflC.

,,1

01\:. J
tlc
'/

13
<'301

10
dl13

14

13
~

14

1f.12J·

k

'~dU5

7

dllS 10

'.1
<Ie

'$

.~

9

b

i'
dOO ant if20! ' drr]
4131

I'
!J dll3

1.9

13:$'~ .ii~r~'5 " . a:
17

III

.~

b'

i7

N ----IlC'
'b /Q I~
}O

rz

21

,'~ -1,'

~b

79 2.3

15$';;~11~

Ii"
<f

~'k ;c
2.

I~

it}

J4 12\ 0](j3· <f1]1 dN2
t"JOlf d 12J

dl2-:l

dllS

J.nterne·

0,'1

kY cu douJ.

sl"temc de bare ~i cupta longitudlnala.

66

67

barcta R2sc va inc11i de coutactul, lW.1.TLl 'fllclu: ~l 1"/-72 al releului d"!14, astfel elj"511l1T:ia lW V'Of fT,almlenhJ.l-::t acum dill l).al'eta if.! (I:l~afo 1), Buclarea baretclor N1, R2este c'Xt:;:lus[[ pril'l insel.:i:er;ea pc legai;,\Jra, dintre cele doml Larete a 'dout\' conL;:lcte ale relcului til 2:1, unul normal inchis $1 altul norrual' de s.chi's. .. Verificarea prezentei tens'im;lii- se fate Nnt Joc:q 1 (b~ltOle-tdOl" rdec10r :<.l11( %"i d1.!2 din cJ.t'cJ;litu1. 4, respectiv 14, care se e}feit;'. Ja di:s.paritia _t~1_l5i:li1ij.i Fe sistemul d7 ,bm,~ 1, respeceiv 2. D.Bln.ar,alvLl".el0~lhl10e ~n)Jp 11201 esh:', Cf.J~dl" \,io:nat de cOTlt-a\?hll llQnnfJ;l, .d~,s.ch<.S .. 3~,5,al Tl:'leul~ll .(;77.1 ~i de uu contact nOl'lH"d' I ndJ1S -1f -8 al ni:Ieul in ;1-12!, respccti v de -disparif a ~0J1s~J,tnii pe· ,~ectia de lJ'\lr~: 1 71 -pl~e~ zel1ta teonsiuu'ii p.~s:\'C:j'Hl de 'bare .2,. ,,: _ V erificarea coud itiiI-or de confi g'\lra1JeSe face 11,1. cuJr,u1 oircuitutu i 2 prin releul ihtcnnNl.i8rd 1DOell t:l;'l'pQnza:r~, lot .revenire. Hdeul dVOO ~lsigl.l,r~li.tni,l::l.T,e<\ dlH"atcl n-npuLsunlsr
unii pe

Sem nalizare,n in 11(. ti Q n~u:ii A,Al~ se- -J9 f:r, prin la 1npa 2L care S8 aprindo f8,CClcitan:'a n~h-dlli (l;t,f'j conditionat ?i de- }lOziF>1 ,;am::lal:l-;;pi" a intn::':l'urit'i'J[\.lfui~ lIe cupia,
,

I

,

,r .

.
I

·U!. In,sl~lntH - .1\AU' rl~ntl'tI tahtiJ}~n~t ~t~}dj$h'ifn_],tie d.t~ 0\-1 k\ d(\ Ja COljS~lmar~tJ'~i I ,.,
j

si di22 are -loc c}.:ci/art'il \"df'uhll d115 d)'fl_ circuitul 18c'u'~ isi faN_' an tQcont;-:r.d, iarrpri n C011tact til sillr normal ipeh;s '7___:_U) ,111trl'rupl.: elrt.ui t.ullJ{Ybi,ncl rd611lui ((''100 .. 1'1'111 contactul .$-4 ,<d r,d.:''tlhd dlQO se lIlP:'t'JUP.e tCllslUllca opm:ath·(1. 101 reieele d(,ICX;~cutie: ale i)1staIaJl~i !).;1\.R Alldali,9areH treru ptorului cuplei se face CClIldi\iol~al: de. ,: verifico re a pOZ! tie-i ik d ansa t" <1. 11ltror IIp torului tTai:Q aferent sect] e-j <;1 e.\I~tl:c l"~U]l R-Ft\, err it t.en.si 11ne ; . veuifi care a .PQ:ti ~iei "t.\ll"clan~'i(' a .!n.t rem12to rul U1 t rafo J;lfenmt S\"l<Aiei de bare care constrtnie ;r,ezrrva; nefunctionarea p1'ote'ct,iai Lii.tr:ott1ptol"ullll traf'i). FUllction.area _)?rp{(".G;fiei 1<). i:q tfm'uyfoad,le . ~·Kt¢r_ trafo:2 conduce la cxcitarea releelor mtermeqtale(11I3 n::spectivd12,:J" care tie autoretin, iar I~ri .contaetele _,loT n norrna] inc,ruse: 3-1/. ius:eriate intrcrup. circuital de 8,-m~hU1Fre al intreru ptorului de -curAre S(;:lU nalizarea "A A R in fnnc unc' se face prim 1am pa 1L si 6St8, condi1io1i-H,ta d(" excitarea rdrulni 01100 C81"Sverifidt condi tiile de conf g~uatjc. DHC[l u 11 intn:;l'uplor de trafo dechn:;;eaz8 prin l?roteet'ie, Iarupa 1L se $tl'nge datQr:1t~ In,~erj_0rii hI circuitrrl l-Umpii n contuctelor 110rtlH~1 inchlse 'ale releelor d-113 ~i dlZ3.
d1'!2

dQ cornandji , 'dl~oaicct' 111caz.ul ac\'io,niiorij r~e&1or :1c' e~,ec:ltJe

Ins talatiik A_.._<\ R perrtru t abJtJ~ttilc dl~ (ligtti butie ~Je 0,4 kV de b C()llSW11Clt~1ri siat c!Jncl;i\111te.luncli~ de schema ile ,alinH'utlln' H bt'lJJophli de ,dJstd-hI.1J~c ~i anume.: - Tal,J ouri dJ.'·disiribuj.ie ,0,0"1' V en harf't uuica (evenk tual C[1 pcsibilitatea dol; s-c.panm:;' in lUll!;' prin intcrrnoeliul unui 'St1P:<Lt<;d Q r) ax in d dona S'<l'll tre i ·811r~e d l" nli-nm nHjXe. dintrJ. cil rr: Ulla III fun 8'\ itliN :'ii alta in n'}<I']"v;t en] d_a {epa ':{~',4 treia in re%CfvtL rete .. (':[l:d\1 !<.\;\cm phi UI) snl p t!kct:rog4'n);

bare

br

I'

,,r~

dCAta .. .;;i .se rezerveazii feciprM, :PI!,!] - i~.:AIZ pe (:uj:JJ(t. De asemeuea ambele s~!4H_ de bare 0;1 ].;V pot prcluate prir; AAR'l)e un grup !"Jactwgell <lHal .in J'~zeTvtt ruce. (-QJ1Sni"illll PQate fi prelu[LJ, de gr\l,lHll L·I,-~c;trogen inh'.151;"tl Silll :pa;)'pal, In cea de ~t doua ,aJtt'nl~lth:1Y S,' irnpunc sep:tfn,nia,intl'Bgulni ccnsum pi:_)cRteg0ri'i ell' Cnmmnn\1m:i vital] ~ilCOJ1}il1Ula_tod sacrifica hili. La Elln01ion~rr:l :-\J\ H 1](' gtUPllti de 1'8Zerv{" COI1,sum'8 t orii sacrificabif ,,'i_l'lt dccmwd ;('\ , ;cecil ce i impul1C gru parea lOr spre una din \?:,:b;01.1,ti HltiJ'\.~ sec:t i ilor de b<u:e~i montarea a cit c uuui antomut geriti-ral dt; sft:pa~

TahloLil-i de! cliCilrihutie 0,,-'1 kV cu )::J01_rt\ );~ctii de '-pl'Cv;(t1~ut0 'elf nlpltc_ . 18 fl!:i;itttdi11 alh.. :Fil'GU'!~ ~di II -eele dtrll~l set-tii de hare 0St1." <illimefitat.~ .dintr-o sllrs.J'l "ill(jeFell~

-

n

rat~{1:·

. "~I

'\

ti

4.2.1.

!lot~l:lhl_[1J )tA')'t. ~lll ~I!n~.,,l'i! G!!sl_\'iIJll~j-1\ tHi J.i,\i' uc

lili!IIr!'lIr,;\Il!

Ilt fHI ,iiLlJl;,m _t!~

,{til .:"""~~nll;;t<!J'

PehtrJ,J exeuiIJliJ:it.<rre S",l files (;(17,:\11 'unui trIllIon de distributie (J, "I k V de eonsnmator, ell ba'fa 11I1lci't 9) avind ca surse dou.i transformatoare :iliJT/O,i kV care PQt Ii pc rlud :in sarcina sau in rezerva 111 functie d(; c(lnfiglltatiu ~J(_'a~:~t.

.

<"<:/1

Rt!)imun'/~ AAR
(b6(1)

Nr: c.(m~c,tcIOi

29~ [~] '697,116911
I ,. ','

14'QT5
!3$._Y11i

MQI9
Iry,._y ](J
X X --

fl\._Pr.

5l\-YC
')-;6

9'r<_Y1'l

m,,'FQ}

T1M'Fr)' I IN pUNtf

IN .REZ,

TRAF021N'

'''''to

FUNCT.

I

iN Fi/;Z

l.tif? AHu4AT R;" S3'! [3. N LQAAR

___".,.-

Por,

J-7

J-~
I;;

7-~'
!(

9-10 jl'-·I:i 13~1415··18 ),;'-18 19-20

...

X

X

--

X

X

I(

--

t

-

-

-"-

--

-1-

- - -- - --

r s:.t-............ -

I

.. JC~-+--__,r--+----- ...... f ___.--------+---+~--

·rj--------+--+------------------------~~--~

.~.--------~----------------------------~~--7 .~

V~·~---+~------------------~~~

to

l

71.

pe~'\l1ite la dodn111, a1e.gereu. uncia diu cele d 0,15. variaute : ; - "AA-R in fnncp-llne" en T'! ill sarcina si 1'2 in

cheie de, r(;gim

[0 acest

scop ini~tat.lti;.>. AA}<
0\1';;"

ln alara

p<"lz5til."i "AAn'

a I'o:<t mncepntii

anular"

en o

mal

a2. La rindul .sa u relcu] il2 aliment at~~1cu tensiune operativa altcrll.atb>~'i puntea redresoare dubl:1 alkt:nant;'1_ care Iurnjzeazii tensinnea p£I)trll sole Iloi cI\11 bobi nci cit" anclan7an; H intreruptorului cd, 1n U.l0LUI~I_Hl,ll inchiderii contactorului

I

n~~el'\'a" (]"l -_ :(~) : ;' - .,AAR in functiune
Z(;l'Vt\"

A~H ClIl,11 Tcif-Jse l.Lill figura <!l.3 In schema ins talatiei AA,R Sf; utilizL\::tzf1- d0U~, feh~d de rensiuni operative: tensiun« opcl'aQv~1 de curent confinuu Llt:ill:i;-3ta ))&11" trn alimcn Iarea releelor de tinrp. \ n termedi ar -e tc, (blocul lc!gLc); tcusiunc OPI.'I":-l ti v~\ alterna tkfi lit iliza b'i pen tru
.otnaurla

rr~ -

:rJ,

eli T2 in sarcina

~i T1 In, re-

ill cafe inhcmpe cireuitu] bohinei releulu i dZ .. A_~a rums-a al"1itat mai sus (veei ,§ 3.4) contactul il£ este tin contact special care 56 l'nchid(;' nuin ai dn ptl cJicL'I-'1-aren rncca nidI sig_1n;;:'l ~h1 treruptorului ~i are, 1'01 ul de 0- clim ilia suprasolicitarea termic~ a solenoidului dl'~.ancla nsare. FunctiQnan~a ~]1stal\ltidAAI~ areloc in naud similar ~i pentrn conligw';-),pa en
transforruatorul
.
-"1'

tului

de sernnalizare

auxilinr

,.12 ~Uf: lac

excitarca

reloului

tcJl~re10r (b1ncl.ll de comandfi}. Jh-ltQl:iUl exi~ten~ej clld L tl(~regim brim '('11 hei [lG?.i ~:iC 11\.1 rnai este hecesali~l rcalizarea uuei barotc ck ~,i;nsjune al ternativa prepric insta1a~h;i A.'l.R, ci (~stc pcsiliil C,I prin folosirea judidoHs}l aC()l1t,tut61or chcii AAR sa se prd0 tn tol.deanna tensi_ul)(:a: alterna ti d, l;i. .sursei care constit uie 111 con]'i gq r~,tJ.a ~~l8aS'i:'1 $lJrSB. do re z;en~1i. A teas t 5.IJt'!'1l.s i[t IIe
estc su pJ:,(t't-\~llf;a'tX "prin i'e1eul'-" do prezenta tenslql'lii din schema AAL{, <\,%rfd ca uuestcposibil un demara] '!l1 iustah1:tiL:i .A AH l?L1'~u.~'x,istenta tcusinnii operati \'8 alteruative, ~ ., / , Pr5"Sll pU)ierrib:\ s-a 'ales C(mli.glll':;tt ia CLI transforrnatonl1 1 ~arcin~l :}i transfp1';mr'ltorul {i In Tcz--en~fi, La di,=,p1!.ritia ti;1tlsllll)iip(.' barcle "t:;).blonLni 'cil~ distdbn\'ie, .refl:;le1e'de tensiune miujmR ~1307, <,302 _l~J VOl' Illc:lJicle oontactele.

dispozit'iveloz'

Ij

aC~-'l()l1are

ale

1Jlll'Cl'UP-

i-r

prm aprindcrea l(tlJ)}l11 1L d!:" ~1 p;I,~ll)lll AAR Sem118lj'7.aH~-,t fLJllCtionIlI'ii lnslahLt.ici AA H ~,' rnalizeaz.:l pril1 clupetclc 3r:: Sl!1l1l111IizaI'e 1!-'l11. 11"112, 1i413, M 1·1- ~i lid 15 dt' hi panoul ,;\ A H, Mai sint de semnalat unH,iW~v'()k l'lr:meltt~' l'f:,fGI'itoare Ia concepti~lsdH"lll(LiAAH pni't:cnh~ta mui sus : - Schema 1111 estc prcv;izutft GU circuile de acccl¢.r~~e dar, daca sp.eci~~lr.nlc~nsunHlitonlltti. perll~ite) eJe ]i61: fi Incluse ell "\1'7UTJIJ ~[l, prm in trcducerea ot1i TJQ.Gdel Cl1 contactul' 13-74 al relculu] d2U7 Ii dtl' tmul contact normal hld)1~ de la .intreruptoarclc cd :?i ilZ: - Schernu nu este )_)I'ovawt,;1. cu prc·1tHl1<ir"~a iiu ])111sulni de ancla.nsare, care, d8ca sc- tin.' searua (~k' PH1'ti(:;ula:ritflti1e de flll'lttiollan: ale IjjsPQzitiveJCl;r lr a,eJipllHJ'l,!, ale intreruptoarelor expnse nrai 51,15/ c~tt' Hlr,;.! utiliratc : • - Scllema este prf'.vaz,~Ul cu lilCiClij III (;<1£1.1l dEclal'l:·

S Cl,]~ nanzarea

Z in s<lTcin;t ~i trausforrna

'''1'' \ " ill' '" " "h: ~\_ 111j' nile t' \1nc 1/ csto f!> ,ILal;\ OlLIe -]

rorul 7 hi i'Je%crVij..

P.~:Dhu vcrHic!'l rea prezen tei tensiu n.il pe .1'ez.Grv:~t(l<.2, T2), prin c611'f'attel0'c'heii de A,,\R 7-Bsealeg-cctJtltactlt11J-14 <"1' releului inaxlrnal de l:en$ittl1(~' e-:304 alimentat C!..I tensiunnile R2-1'z, D'a:C[1n~1t::.'ul r!3nJ este exci tat atunci releul
I

de ti-mp d201va
comunda

va

;;i cluptl scurgerea patizei de J\_AR e_xd('n,l'e:a rcleului in termed i ar d1M.

demarn

§i"rrli In scurtcircuir ~l rntn:nlptoRl.'clor «t , <12. Asf.fel; ])0111 COJ'l£actele de scmilaJlzare tt_ dl'cL:\tl~i1:i-j_i rSD, se cxcitfl relcnl d102 care L~_j face }LlltOJlH'!J,ltili(:r.ea ~i pri n contactul san normal lnchis 2- -1' iutrerupc circnitul de (_h::'l11 araj ai t;del)Jui de drop d:NJ1.
,).2,2. }m:!ulnp,· j\l\H llC'll1nl lru (,,[)1,HI! <.Ie ,tjstl'ilHI(i(' ':1'\' f'Il'I~UrtlliU,!' ,'u "rll',"1 ,>'<'('Vi lie, hiH't' ~r fJllplff
(1',1, !,V Inll!lltll,ILflllJii

11 1()1 com an chi docla nsare a Sd,!lCtiva prin cOIl'tnctnj 1.3-1-:1 al che-ii' AAR a In-t{e1'llptornhli at . Verificind decla usarea corecta a in treruptorului at, ccntactul 2-4 al releulu] intermediar ~i101 psrmite exd11cku I i (1 rermodiar
tarea T(~IE:L11nid2 din dispnzitivul de .aotionareal intrerup-

111 figurn
pen tru d.bare

4.'1 SC' preziuta scl.ema unci in.sLLiatii le r\AR n n ta MOLl de: d istriinrtie lIe 0," leV C:11 do-n1'i. sectii '?i cupla longit,)dlnalil. !:hlr':~ch_= d\0 ~llii1lI!'nhtl'e' A,le

72

Pt~ba srI st <"pia <mel;"

Frobel-.sr

cupt« onct,

f/

.~$? ......--f---f-

$.r

'1,1

1-)

W

]

®.; T<Tfi
Q) 11..,)1)1

r~IR02

tJOJ ,.,.;;0;,

*0 It$ t
:J

t

5

50

e

7

~.

It:!<>.

11

.dj.-®

~oi®

:@ "@

@}

t@
__}._@
I~

~!;

@

't'@
-if'"

t
<I/"S

©

± ~®
aro~

=t@

15

11

@

t~

®
@

rl.rtJl

d~')1

d1fJ,1

d20~

+

.~


(f1lJl

@
alOB

@

V4

75

fabloului de distribuFt> sint oo!1SUtl1ite dill croWi transfor-, i'natoare iYIT/O,,<{ ltv, alimentlnd fiecCI,re cite TIna d11l ce1~ ~lb,1:1<:l sec~ii de pare. Cele dalla' sectii de, bare $8 l'e:7.ierveaz~
(:t;'r,:ip[()c~pri!l 'itlt~n.nedj,Li~. cuplei lOilg]tudilJ_ale. prez~mtat~ ~~tcl:lOr, sehema den j'jgllt<l 4.1 prez inta citeva l?arbculal'Lb;L~,1 ;;;1 anurne : ' ,I _ - posi:bi~itah:<t, -fectlLarii .de mauevre pentr u schirn-, ~a):ea sc ~1eqte1, de. ail D:e n.t~r_e, Ia t a b [0 ul de' dist ri hutie J;,:d_~ automation de_AAR. Sa eh~Illn~l asHel necesitatea efectIJ:"u'U Illan-UrI'le ,I, ll\odi ficitl'ikJ l' de n:m:fi -b "1lJ; a he <'-vir] n d t trrfvl.,tl'l,c_ ,' ,_« gre,~eldo de Jl1alYevr{[ ~i mlcsorind la maxim tunpnl de rntre-

__ Fat<L dG illt~ lll$ta1a~!l de AAR pe c.;upla longitudinali1

I<_e1cul elMO a:ligtldi. priu contactelc .:iale' 1-2, 3-4. ,:';-6 alimehtarea punti! 'de redresare du,Ll:l. altcr:llanpi Ia care 8st( rWcoH11ltfl.'bobi na de andfm~arc a fntreru ptorul ui ~tl,.,Lei longitndiuale. - 'PcntrlJ 11. SG e:-vj'ta anclansarea pc detect du dcclansarea prin proteetie a unei alinrentari, s-an introdus relcele d106, nor, d10,9 care se. e~ci:ta d~ Ia contactul proteotie~ 1a scurtcircuit a intrewptOl'uhti «l , resp ctiv a2 ~i a3 ~t care S0 ;;J,1.1'Olit;rtj n, Debloearea Sf'! face din bu toanel > 'I11'~ t 1, 11N2 ,.,1 11n/J. Sc n~Alize&za astfel urmatoarcle conditionari:
u

po

r.UPCH" ;
-

nu ""SU~ l~{)sibml <lac;l

., An'chll'l~HH~,a intreruptorul ui GupLoi Iongitudinate
$~Ht

~x~itah::: rclcelc ((. loa, d, 107 (con,.

la configuratia ell dtnd, sectii de bare ;11J?lrl~t't~g:itt:dinll.l?tdc:::;cl11sa. .$-l Af\T~_in f1.ll1di~lme, cu conditia existentei tensiuI11,.i pe ambele aliJlllomt;ar'j. A(Ocst mod de ~~cliol'lnre prezinttt a\'ahtaje 111 mod' special pentru Ill_stalatltll~ 'fiU:{1personal permaneut. _ .?e c?~sidera, di..i,nsb~Ia.!:.i<1 de Aiil'{ c:=;t'Y Til fUllc~'hllle. La dIs pan t.1 CL tt);1S1UOI11?e .sl-stell1111 de hare [ (£1) se dezexcita re:lee\e de te.~lS1Lln~ nuuuna: e301, ~302 (respectiv 1:303, e.:m,f) care prmserra autoco nJa,Gtelor norm al luc hise 72-" (} din cinyituJ 3 (respectiv z excitr.l. rdett;]' interrnediar 1/.101 (respectt'v ([102).
H(-~v{:)[li1"eafLntUlU(\Hi.

tarU'1e .9-1rl

:;!

proTLr,\,-lilc aJt~ iJ~l:.rcr1Jpto;trelor at ?' a2,; • A l'lclHn.~r'~L'r::a irrtrecuptorului u'l n u ('ste po;:;i.biUi dac.i slut excitan. I'el '(lk d10{i~i d1Oh' (cqnullctel~~ normal, 1m'his!:: .cJ-!U, rNpucliv -1.2 dil1 circuital 12), :i.dierl d,Ld" au rnnct-iQnal: })t"()iec!iil<'i de scur tcircuil, ale j'ntrenlj t\J;;U'C-

din circuitul la sourteircuit

10). <ldicrt dacl an funr tiunat

n

In continuare, verificarea p1:'ez:ente_l tenslunii p... sls.. : tenl~11 de haTe J_[ (1) .se l"l':n,llzeaz:;' aUt prin utilizarea ca teusiune :a terls:~tlhl R2 (respectiv Rt) de -pe sistcmul tie bare [] (T,C5P~Ct1V 1) cit ~i -ptin inserierea contac t ului normal lies;:hls.al releului ,d1(Jl (respecriv tll0Z) ell coutactul nOl:O_l~llllcll!sal re~v~t1ul «to: (r{!s:p.eQ.tiv clUJ!), De me 11t1o- , nat (:a; aC!ttu,ta. dublare a vcrifici\di prezeufci T€lnsin ,'lil a rezll,ltat mai muh din ner:;c;;itittea d, cirCllifete ..i si 5a sii, 111,1 bucleze raccidenjaj l),u'(';'Uelc R1 ,,?i R.2. ) . , H__0}etl~d(~ ti,mp d 20! a:tfel excirat asignra .. pauza de .A AR 11 .1'1111. eontactnl sa"~ .)-4 (l"l~S pectiv ,I; -6) cOll1ar~d5. .?cclan~area lll.trerllp~orulnl at (re:s,p::-:ctiv a:2), Andansarea lntrer~Psorull1l :uple!.lol1.gltllc1inale. &3 se face Crt.. tensI\.1ne;~ operah\,"a' ~llca"s,a pno "y>ctd, COl) t'ao;;tel?l~ r lcelor d tot, ,tr02 J1LI1ClrcUltul :;>1 10 ~I (l!$"tecDnd'l~lOnatu ,10 rLedan- , ~an~a mtrCrtlpb'Jntl\H tt7 (respectiv t'r.3).

(11 si a.): • i;lclan~anl;;L Intrenupterului (.12 lHI cstr po, ibm; daca slnl; (~xdtat(' n;J(~elr; rtl0U $i 0170S' (.cPl1laddc IlQDTI:1l Inchise 1r -1,3 diq(~,irCLl \ btl 13) adi·c;l dadtan flln~tlo,I1J..t pr()t(~,ctliLc In scurtcircui.t ' ,Lle intreruptourelor cd ~] 61,)., TIll pll, C\l111 reiesl;' di-'l exam ill'L2U-"a schcruei de A A_'~~ db,figll,t"a ~.4, verifican-a Jipsei [ensiunii nu s6 f'<lc.e pe s(1c~iile de Lare ci luaiutea intrcruptoarelor «t , respocnv ~d, Aceasl::1 siruatic <l del.erminat accopturea 'functionari.i accelerate a Instalatici AAH, 1:;1declansareu til treruptoarelor (/.1, a.2 ell adaptareu miisurilor mentiona ('e mal SitS privi nd
I

lor

hlorarca .la sCl~rtcircl1j L 1n cal, CO-H I Ia (Led a nsa rna 111<~lllUlL<1 a .1l11Uia. diu trar hltnml}JtQareJe ta san ,'1:2; Sl"(;U'la declal);;~ll'(-:a .. il1t(~l_npcstiv,a a accstora. instalatia AAR t1U ar a vea c0ndi:tu de dem al'<lJ, li p3<1. de tensinne,Pe sectia de barrl l~eplJ Hlld Ii S2$~z;=lH•

lP"

In ceea ce prrveste modul de realizare '" tnodiflcarllor de collfigtJratic I.~ tabloul do distributie prin Iltillzi\rc:: autoruai icii de AAR, se mt:I1\,;()ncaZil. ciLIa baza cf'cctujirii acestor iltctrOl1ari st~, principiul s~ll1\lltll;ii dispari tiei tcnsi u nii pe ::tnd pe' dte \lllrt. ~lill :,wme nttl:ri. A:stf~.l! COlm~tt~;~?, chell (it,", AAR p~' P07.tl'l'L "Pr()bl~S II ~l cupla allclan~at'l ,

..Ill.

7£)

l

77

l'ntrerupe alimcntares, relee1-)1 t,llll F ce prill -,;wnA: 0;(:tele 17 -IZsj 15 -16 relcele de teusiuna JJ'liillma e3(J3. r.304 s'int mCnFnutc. sub uensiaue. tn -aQ;!ste eonditi] i-i'J;;tnJat,ia AAR va intra in aOlfinne -~i va cOl1J:anch rleclansarea iiltrentpt-orului de alir:n:enta:re :a sisteruului X, a1 ~i anclan;ture:a :i:ntt-fll'uptonuui cuplei km,gitudina1e a3. naG;]; in ad€'<l-sHL cO'nfigUJ~at~e S8 rrece cheia AAR {Ole pozitia, J,il.ARi'n fimclhme" cde: 'patti! Iialee de t!H1,5i",lne minimrt 8$01, e302; JJ.3/J,3 ~i /,)}04 -,se reaLi-1l1(51.J:t:eew.?l) iar releele h~teti:'rlec1Ja;md:101',;i rl102 1si .revin, Prix! con~ade1e normal inellis€: 11 .,', 1'2 :81 ~~es'for \'el~e _~j 'in C0l.1 di ~jjif.;l in .cal'e in'h·e1'uptb'r111 cuplei Iongitudinale as este ancl ttil9at , 58 .excit a releul de tim P ((:2G;J din r}i1;Clti tul 6. Du pa Q pZl1tzil conve_nahilaleas{~.se 'O!)ll;J_CLlicl:i:'t deconectarea -tnhenl-p'torului 'as prill b0.bina d\i:-declam?all~ dh!. clrcuitul fl. Declan~M'@a increruptorului eta 'a_g,tgurfl8xcil:hma releului' interrucdiAl d1'04 din drcuitu112, Cal'C, pdt} c'\lnt ae Mlc- 5-111(:': i' -2., 3,-4, -}i 5-6' l"¢,aUZ'cm;::ri 'rennclansarea 'lrHl'e.tllplotul'ttl {f}, Se "11v.illC asHel Ia <ZObIigur<:l,p'<l uonnalh. Pa,Cf1 ~n coritli1u,a,fe, se trcce chela AAR IJ8 pOi,it'ia ,;Pyobe S I. $i c-upLa 'audarr~at?." pdn contactele 10-11 si 14-15 -se _intn!nH)~ clii-mQ11-I:;1rearelcelor de' tellsiune min illi8. e303, e304- iu timp CEi pd11. contaetele 1-2s! /5-8 relcele tie .Tt:llsinne rtl,iniula e:301, e302 slut lm~npn\lte sub t.ens). u ne, i'rt aceste contliJiL ins1;,tl'at1a AAR va. intra 1'1.1 at'pm1e ,~i v-aC(1)m:a:bd~ deda'l1~al'_ea i~nhen.rptorulH,l .de alimentare al sisteruului de hal.;q, If t ,ail ~,i'<1-:nc1<Jm~a_Te.a cuple! longi tudinah: aJ~ . _tn_ mod sj1Ui1f1J', _,cl'a'c:a'se:.revine cucheia de AAR 1~ PQziti~"AAH In fn-1'):C.\"il,lmC", va avea lee Jleconedawa crrplei Ifll;1gitudinale 9'1 prin .centaotui M, reanclansarea lntreruptorului ae:. Se revine astfel labunfigurafiarn.olima.HL -S.e 0li,serva t~~9r err _in cazul fUllcFonarii in'l'talatiei AAR Ia disparitia tensiunii !)Cil:l:ha diu cele dOlla alimenhl.d, pentru m.en~inere:a acestei _cl?lnffg:twaVi pc un interval de thup. doriteste necesaeii, tYi:):Ce-rea, ph~ii. de AAR pC- pozitia 'JAAR anulat ". in cal, contrar, la reaparitia tensiuuii pe
lor de .tensiune .mi 11im,_a, egO 1, !!J02.,
5C:
I

ptin contaetele

2-3 '~i 6-7

alireentarea, pe rare inittal dis p8xuse~ells iunea, modificarea confignra,fid Ia tabloul dedistrihutie itt seusul revernrn la scheltl<1, l1Qm~al3" se llrpdLlci': automat. Uneori ,,:cca,st.El ac t,i 0 uar e" care evident pn,dnc_(l Q 110~-a perturbatie tn alimentarea cq~~u~nal:oTilor,nu est.e,.de dorit, Cfl8<1 ce imp-una trecerea chell de AAR pe PQz,l~l'a "AAR anulat" imedillt, dupa ftUl9J~ona,I:e.a instalatiei AAH_.. t~ schirnb, in insfalatiik, £8,r-a personal penn:aneut eXl,sta avantajul indiscutabil al 'w:ve~li4\ Ia c,o_qfi:gU1:~HlO:- nOTll'1ala care inssamna pa~tnH;!fa r~4le,rVvl.a~iC:Hnate.

.1.2,3. Ins lalrql e AAR eu '!lfUII. clew tl'OUell 11il i!!1;H,i'cl.t!lc llentru un Inhlnu !Ie ilIstl'l_IHllwllo eousumu \{\1' ell dOl\.,1 ~(\Q!U tle hml\ ~i 1lillfli'i IVh!1 ituiltrwl,1

Real(lillirea nnei instalatii AARcll grup d,edr.ogcn de in terven tie presu puue necesi tal C8; un tl i . marc ,gF ad de Stgl: ~ t-anta ill alimentarea en energie electrics, a consnmabomlui. va ;.w('~t Ioc in cazul dispariFe,i tensi~tn:ii. pe eelc dO'lla alimenUi.ri din sist.erl1ule-llergeb.c: natioua]. In afara instnlatiel AAR propriu-zise, tReZen~a grupului dcctrogen de iI'lteryc.ntie CQlTl,pcfI:Hi. rszolvarea unor pTDhleme '!u,-NimC\lt,u·C ~i anume : -Asig-llrul'ea servicillor interne ale grl1-l~lillli dec'trag-ell; - Automatica de por nlre ,it grul)L)lL1i electrogen ~i -;PTcgiHh-ca Ol,c,estuii:L in vederca pre'luurti sarcinii : . - Corelarea i.rt$-talat,iei AAR pentru tabloul de 0,4 kV en automatica grupului' electrogen, Preluarea consumului pe grufJL11 electrogen. rle Interventie

I

I

Eiabilitatea gnq)ul~ii cle'Gt-fogen de -irttcrventle este i11 dl,sol ubil lega Hi .de - f11 uc] ioriarea serv iciilor sale. in te r ne, implicit 0.¢.alimentarea siguJ':a a acestora. De ~·B:glllttfl1ri._1izorli ile gtupmi eleetrogene llnrh1n de la bun mceput C011" ditii Ie de alirnentare ale serviciilor interne ~i anume 0 bliga'ti-vil;'atea. aslgllra.di unei alimentari din re~eatla de distri-

• Servieiile

interne

file (j"upuJui

C}(WU'O0 iJIJ

78

butie cu preluareu ytin AA R pe lnsu~i gl'upul electrogen Incazde dLmin8re Tara tcnsiune a barelor cotisumatorului, C:l:li'(Jetlt:, dupa ~ntraJ:e<l in functiirne a gmpului dectr(lg,~u.. hl C<;Lte:gona GOnSlTI1J a torilor cam constitu ie serviciile interne ale grupului e:l.eUi'ogeJ1 enuUl'er'aln1n principal urmatoarele reeeptoare: redresorul pcntru lnr4rc;)):ea bateriei de (lCt11lUTJatoare care censtituie sursa c'1t:: tensiuno opt~r.f(Hva pentru autorrratica eIe pornirs : electromotoarele pentru com presotLJ'eit de ,tel' ct),t11prima+ nccesare h jlornirc;\_ motorul'ui Die,sd (1.; antrenare a, gel1eral:ofulni electric: elect ropornpa de 111)ge1'8 (:1,1 ulci : dec,tr(1)oj'ti'P01(~ de com bust.ibil : ft2.ljstenl,de de lnc{\V;irc a, ctpl!i de i·i.cir'e eli 11 citcuitul iuchis. In figllra '1.5 cste prezentata scherna de .racord }\ gn,pului_t~h::ctrogeTI de .interventie Ia tubloul de 0,4 k V al con-

s~matoruhli, 'inc1usiv alimentarea serviciilor interne, In a~eas'ta s'ch!1nii1 tnh.erllptoare1e a.(), IT~, a2 sint inchise, timp ce 11)treJ'nptoarcl.e: .autorna te ti,,,, Ct,!, {j,~ Slut deschise, Diu exarninarea schemei-deracord rezulta urmatoarele ; • Tabloul de distributie al glllpuilli electrogeu este racordat la tabloul de clistribu~i0 al consuruatorului e11 cite o cale ~le curent pcntru fiec:lTB sectie de hare; • Cablclc de legt'd nrrl cu tabloul gnrpnlui. electrogen sint prntejate rprin siguran[:e 1I'LPR.~stut tinnte permanent sub h::TisitlTiC dintr-o SOc'\i8 de bare, nviud la soslmintrerupivan: automate deschise. Prin aceasta cst« oxclusti punerea sub tcnsiune a, cablurilor de rezervare de Ia grupulelectro-, g n abia 11.1 1,.t1,ot1111nt111 pornirii gnrpullli, Ceca ce ar putea furniza surprize en cousecinte neplacute pentru siguranta instalatici ill ansamblu : • Alimentarea serviciilor Tntcme se face din sectiile de bar' (in spetadin sectia 2) vrincontur,towl C7. In cazul

in

"tT/O",<v

:~~

1T~f.1TfO"!V

:s~
~,.l

;;)1e grnpulni pot ii pn;iuute prin in,stalatiaAAR<:lela tabloul d(~ distt'ibittie al consumatorului saul in cazul pierderii amhelor surse de allmentars de retea, serviciile interne vor t rece pe te ns 1uu ea Iurniza ta de gtupulelechogen. In :J,t,;fj(astK 'ideie contactorul 1 va declansa la Iipsa tensiunii dhl rctea, iar contactorul C2 va Ii (1~'lcbu~;1,t In momentul apnritiei tensiunii la lJ0T)1de grupuJui electrogen. Cele dona contactoare ct!),i C2 sint i,oterblO'cate iutre de> asa CUYn reiesc din Jigura 4.6.
1~!;:'rupJR{.I;f/:!hJ)'e-

cind sectia

2 de bare

rrlillil1.e Htra., tensiune,

serviciile

interne

~l
ell,
~-)

~~

~

w_' _ _J~ ___

Mr

CJ ~

Nul

Fj,g. -1.5. Schema "1')!l()n\i1Ia

\lG racord a 6'Tupl~1u:i .<:l~.ChCg(lHIa tabloulde O,fl kV a1 c.rms,l1ll1ai:0rului. 6C, 152

4
/

r

cl;:JU
l

/!*-)-,

I

l__~

] .'

C2

81

1n schema -4-.6 TIU .au Iost necesare mas\l.ri dy: asigurare a. comutlirii eli pnioritate a uneiadin cele doua, contactoare.

deoarece niciodata nu Sf! pot ivl In exploatare situ:4ii cind tensiunea de retea ~i. tensiunea de- Ia gn1'])111 eleGtrogen sa-!i'i faca. aparijia simultaa. '. Automatica de IIO['uil'e no f)ru pului llleC:ll'o~Jen ~i pl'egatil'ca aeesteia 111 vederea p.l'clui'-it'ii sareinii .Prezerrta unui gntp elecrrogen .de lntel'1!enrie presupune existents uuor pretentii deosebite dill puncrul de vcdere al continuittiti] in' alimentarea consumatorilor. Dad se tif).f' seama de pauzele uzuale ale Insi alatiilor j\./\_R Ia nivclul tablourilor de joasa tensiune, care de regI1lrt 30t in jut' de 4. secnride, n;zlllta eft !m"hI<H'ea. sa-rdnir de catre gnr.plIl electrogen ar purea Srl aibii lee luhrc~ 4,.5:~ecim(le. Diu pacate. din punct de vedere tehaic, problema pornirii ~i a intii;tr.ii in fnnctiune a grupuIUl electrogendirect I'll sarcina nomin.a4tdupil. u u 'interval. de- citeva secunde, constituie 0 chestiune delic~ta pentru D.ric; c9nspllcto~ de g1;11J;1.1ri electrogene. 1n moruentul de [ata~ so In-'Tcaz'a gtUplU'J electrogene capabile sa, preia integral sarcina n{)minaJ.lagene['a~ torului 10 circa 7 -8.secunde. Pentru ca Linrpcl de intrerupere al consumatornlui ~l 1lU -se constituie ca .suruii :1 IH\iZei de AAR ~i a timpul ui -de pornire a grupuluielectrogen, ceea ce ar ntinge un interval de circa 11-12 secunde, se acceptit (',:1 automatics de lansare a grupnlui Srl deruareze odatn cu instalo.~ia de AAIZ, Exista do{i~Lsituatii distincte : a) Teusiunea pe barele consumatorului revine 131'in functionarea nnor automatici de sistem sau a instal~iej AAR local {cazul tabloului de distributie ell h<)1"5.

prelua consumul dupi1 7-8 secunde de Ja aparith, evenirnentului. De remarcar c~ timpul de intrerupere al consumatorului IH~ se reduce Ia valoarea minima de 4,5-5 secunde, dt ar fi pcrmis esalonan:a pauzelor instalatiilor de .AAR, dar nici l1U se sitl'leaz'(l lal,:"do<lJ:eu_ de j ! -1 Z secunde, la cit 5,..a1· fi n_ili11s dac~ porn-jr~a gt'upului ele~trogen.ar.fi a.v~lt l~c numai dupii ce instalatia A~~l< $c.3T ~l ~d~Jve(ht m~ilclenta. Desiaur di. introdaccrea '1H1(i'1tet1:1-pOTlz.!n Ia -pormrea grupn1nl de trQgt~n sl1pcrloat~L l?<luzei j~l?talatiei r~-'\R elimina pornirile repetate ale gnlp1Jlul1,a evcJ?lme11te p~s<'l.gere nesemnificative. dar Iungeste rn schirnb timpul de iutrerupere en
circa 5 secunde,

t1Dica) .
111 aceasta
va ccruauda

situatie
oprirea

autorna tica de pomire

a grupului

&l'upuh\i. b) Teusiunea pe barele ccnsumatorulul UU reviue, 1;1 aceastii situatie gt-ul?u( electrogen a d'urui autorna--tici1 de poncin.' a asigurat aduccrea jreneratorului electric

'Ia parametrii

nominali

de

frecven~4

~t tensiune,

va

h)ntrn ca un gt'uV electwgrl1 de interventie sa poata atingtd pQI.:fonnanta ca .inur-u.n interva! relativ scurt (7.-~ secunde) .dc 'lq.apari\~ia avariei de sistem sa pomeasca ~ls.a atinga pHJ',uu~th_i h~l):p~n.ali (tel~sillrIe;, ~l..fre.cVentfl~101il~llllJa) care -sii-l permits sa intre .dinect 1U sarcma i'lon1lI:al~~, sste neeesar ca In permanenta m.otO-~'lll de a.ntren,~r~ sa fie preg1t t·it Ti,mtr II pornire, As tf 21, circui tul ~~ pei d ~ ri'rc:r~este +ermostata t In 0 temperatura Uti: 2()-2,) C, ]mn utiliz ... area 'indtlzirii ,e1cttrice {termolJlotlje>1'nl), La :intervale prestal)l1ite il'ltrlt in l'llJ'lctillDC pen:t.rll citevazsecunde pornpa de ungere sub }11'·siUJ,w. De ascrric.ue:;l, pentru gmpluile ~a care pornirea so face. CU~:101' .CO~}lprnl:1at) 'PreslUn~a ::lI:~rul11.1 OIDC prir.nat se meutinc 1U Iuuitclo de. 25-30 ata, en ajutorul 61ectrocomptesoan1or comanda te de prescstatele montate pc butelille de aer. . Automatioa de pornire a gn1pului~Iettrogen de l~ntcrverrtie este conceputji astfel h1CJ~S;l aSl€[_ure un nUP:~lI_ de iIU]?111s. t11'1 START intr-o suecesnrne START-fA LZA--:STAHT-~.a.nJ.d, .Prin aceasta masura se creste probabilitatea de reu*ita a pornirii motoruJui de antrenaro al generatonului electric. Evident 'Crt ill. ~'itllatia in cam.:motorul porneste de hi primul impuls START, celelalte 1)..11~ ulsuri care ar li unnat in caz de. 11(~l'eu~iHi, se rnai dan. on l In contiuuare sa pFGzintn. pentru exemplific;are doua variante de scheme de pornire ale motorului Diesel din cadrul 'ntJor gl'tlpuri dechogelle de interventie. 83

d.iWI
(,C{Il'c.:

,\,Ii<

j

LJurc..'t: rmp'Uls

teccua

trft.f~

i-m... tJ.i:its- :')]ARr

srART

R2----------_.----------------------------------------+-AI __ ~~----~~-----------------------------------------r-.BC--~~----~~----~~~~~~_,~_.~----_,------_,--~-efl01

nJ----------------------------------------------------~
"/DJ\;

diDl

SL----~----~~--

'51--- ...... --

sto:

,
1

ti:i:fil,

,

I4
T7od:J

oJ(:)$

,

p

" r

'f!'

""~
t-»

d.'lr).7

rt

-----+-----------------+-

To) --------------------------------------------_.-

$l f'!!. f't'f
'84

JI,5a

.<5

r
,

'r'T7~ f
JO
11

i2"

IJ

lIb

'j

. ria

T'4 TiS
tJW5

rJ

"14

15

te
/6

17

'f
d101'

.{-Ii

(f;(I4' 'NOl

,( 11(1

,!,,~Ij

dlO'!

eleGtr.ogen

de fa.br.icC\rl<: SKODA

(.I.t. S. Cehoslovaca}.

85,

Au£(mu~tica

d,>jabr'/catie

de jHJY1U;rtJ Ir

U.N.'I.(-i

Sl\~ODJI_'

/!)'itjJ

Slectlfogen

tixtrasCl, din autourutiea

1']1 fjgnrn 4.7 se

interventic dr ia\Jxic'l('ie. Conditia de deniarnj

p:n.zil1ti't schema de pornirc-coprire geLll'l:a15' a unui gn1peJ€'ctrogen de

SKODA (H.S.C.). a schemei de pornire

::L

gl'lIpnlf:li

este disparitin t\:n,~itUlji pe ambcle'llilnenti1r-.i D'le. tahloul ui <k disttillli b,!" <11 (~Qn:>Ulll8.to rului, Aceste tCllSilllJl sin t supravegheate ell: cdc dOH M g-ru puri de J:clee de tensiune minima e301, c3(2) 1'303, c.30.J L::lJT)a cli~.paJ:itja teusinnii e-xci'ttl relede inumm:di.>tfC d7r).:i. MOb', RdC'lJ1 de timp d20t cu teml"orizarc la rev(,lTire sc de~:(!xcit;1 cu courli'tia ca ambele contacte norro al Jnchiso <'fro,:;, d10() sa fie deschise. Dl1prt

timp~'ll regla1 are loc zxcitare« releului intcrnre'diar ct10,?, continuare se suco;d Ui;1ll;ito~m1e <\ctiOlltlri.: tt, Sc (~.\:-~] relcul d(;l tim P en .tcmporizare la revenire fi'l,. (~2('}Z care 1., i include rapid contuctul din circuft:lil 7~i excitu

hi

releul

It 7 QJ din circuit ill .11 S.Q. exci ta releul de timp cu remporizare Ia revenire d_20S care ,J!?i deschicle rapid contactul normal inchis din circuitul 7(1 ~i intrerupe • Prill CO utactul

inrermedinr

dIDd;

al releulni it1 04 COlU~\11--U a "STAl~ T" motor III circuitul 8: • Dupfl, lri.;]1pul reglat La releul il202 care asigm1i. durata necesarji irupulsulni pornire, contactul cl202 din circuitul 7 se deschide ~i releul ell04 revine ~i odatft en el

circuitul

boliinei releului

If, 2'02.

In acelasi timp un contact

A 'u,tomortica
. '.' lie fabr'tcaf;u~

up·

ae -/'1'" U ItER'a 1)Oi'1'I.i·ye
.J'. \
C'

'1I1'ltti {Jl'tlP ~ ..

etectro,s!,fJ"'II
.. ". . .,'

Daca motorulpcrneste, a1:1111ci contactul centdfugal din tirc:t))tU'17 se deschlde ~ischema de pornire se ppre§b:. Daczlprimul irn puls th'l p(Jn1ir~:·~st.e 1'8 tat a. tunci Ia J,nQIueJ1 tul reve~irij releului d2Do3 care, o.srgur5.. pauza iutre dona porniri.se 10chide din nou co nt aetul d.2'03 din circuitul 7a~i se excita dill nou telellld2,02 ~i se r813 ciclul de pornirsdescris mai sus. Impalsuril'e dG' -poil"n,jr~ sa succed In: maniera descrisa pina la. rell~W'i sau ]Din~ ciud releul de timp- en ten-q orizars Ia revenire d204 opreste procesul de l'ornire. Intr-adevar, 1n situatia in care tensiunea pe bara Intirzie s~i reapara, releul de rensiune (J305 Tamine ell contactul sau din circuit\11 10 deschis, ceea co detenninii revenirea temporizata a releului d204, La inchidereu.coutactului din cireuitul Zz.

Inceteazri

impuisul.

de pornire

"START".

J;'", l~· u, -,'IC) 00'-' I)rr.'ZlDta lUI extr a" dhl , autornatica n ~l& ra ." .. ,,-- ,,~ , . bri t i gene.rcJ.a 11 grttpnllli elcctrogen de mterventie de ta, !:'lea,ie

!.,

STRUVER

(RFG),

szo«

no.\I> fft'lip

3G

131

A ''U!:O'tlufUca de pornire de-labricrit'/;e SKODA" b) fig~lr:J ·1.7
dill exhasi'l'

Il"M:~'Ui

gr-np elif13.!ro:fj,eJt

S'" prCz.iL1Ul. schema d{~ pornirc-c-cprtre HII iI111],atiGt· gencta1i'l a, 1.1. 1-11) gnl p elecrrcgen de j -intcl·vo.>l)'1k dr: ftlhJ'icatie SKODA (R.-S.C.). Condrtia de dentaraj a scheinei de pornirc a gnWllhl:l cste di:::pal'i(:ia kU>iimlii pc ambele 'alimcntari all; tabloului de .distrilJll~i In al conSLJm '-IJonl111i. Ace'ME', t(~Hsi,(]lli siu t supravegl1e:ttC' die c.dc> dbni') gru pmi de relce de t 'ITllilj,lle l)J,:lnimtl. e3M. d(}l. e30S, r,JOJ carc Ia di~pmitia tensiunii excit~. relet:k intcnnediarc d1O(;. [{iOleul de timp d201 ell uemporizare Ia n'\,'CnrH; se dczexci,b'L cu couditia ca rt.11lbela contacto norrn al inchisc d'IO:}. dl06 sa fie' deschise. Dupa ijmp\!ll FeglRl are 1M excitarea rL'le-nltli iutcrmediar lUO;). 1:11 coutinuarc se 'sIjcC:ed unrd:i 0 arcle Clct.iO\1arl : ~,qf:~'xdtn r~leH~, de->- iintp' ell temporizare Ia reve11!ire d 1(i2 care l~i inchidc rapid contactul din circuitnl ? ~i excnt't releul illj'c'nncdid' d10:t; . .. Ptin contactnl 170,J din circuitul It s't,exdtii releul de thnp ell temporizarc Ia nevenire d20J care i~ideschide rapid contactul 1)Ot11.1al inchis din circuitul 7a ~i iutrerupe circuitul bobinei releului d :102 .. 1'I1acela~i tinrp Ull contact al releului i(J04 G01nanda .,START" mot 01' in circuitul 8; • Oupa t inrpul r.eg-lat la releul (i. 202 C,ITe asigu:di durata nocesatli impnlsnlui de l)OTnire, contactul d202 din circuitul 7 se deschid« ~i releul d-/04 ravine ~ odata cu el 1l1ceteazi irupulsul de pornire "START".

aun.

Dad. motorul pomestc, atuuci C0~1tact111 centrifugal din circuitul ? s - desclride 9i schema de Fomire se opreste, Dac,<l prirrnJli;nipttls de pomire ~S:tttT;4t~t,ai1mci Ia momentul.revel1Jrii releului d20dc{\1~e as'igmi pauza lI~tTl.i: dcuii -porniri,se inchide din nou contactul aii20J din circuitul 7a ill so excitil,din 11011 releul d:2.02 si se rciaciclul de porniredescris nrai sus. 11:11ulsnrile p de p0a;11ire se succed In rnaniera descrisa pillA la rellf?ita sau pina dud releul de timp Coil temporizare 1;:. revenire d20J{. oprestc procesul de pornire. Intr-adevar, JU situatia in care tensiunea pc bata lntIJ2ie sa reapara, releul de tensiune -c30:5 dimine cu contactul. san din circuit\11 J 0 deschis, ceea-ce determina revenirea teIP-poriz.atii a relenhri d2q;J. La inchideeea eontactului d204 din circuitul Zz;

.f!(j_----------"""""Ir------+---,_

HG· ....----------------~-----·

H!---+---------~------4_~~~---+-

..... ...,...----<II-

-/

T

@

(

@-

F-

.'01------+--------------- ....... -2
to

f f;~f~

7

@ @ ((f/I

r~· r'l' ®®·t~
a
Ila

9

n

/2

IJ

·r~

IS

I~ -'I

12~

1

t

"

"~

",.,

t
I

@,,

~

@l

+,'-

®e '1.
i,

.

®

I

.'
_ _?cll:~llta.origihal5. este glllditl1 pentru cazul unui tablou de distributie ell 11-11 singur sistem de bare de Ia care este alimentat releul trifaz ic de, controlul tensil1nii 74, Coritactul normal des,ehis~l releului 14 (lin circuitul 1 in regini n:onn al, ~de funetioll<tJ;'e tine permauent excita
1'::1,

.relenl d{>~tnuE

t

La rHsparitla ~ellsiuni_i. pentru un interval mai -mare de o se_cundii grnplll electrogen va porni, _ .Priucipiul de organizare a, po r nirii , inclus! vS'~lpra.vef5~I&fI:1a modului tie ,d:Csia1;lJ.:1.:t'are '<t_ pcrnirii si 111 fi nal apr~rea gt'llpillui ele,~Er?gelt" se b9-7;caz.a 1'e Iunctionarca mier{t:Ui prog'(Cl.tna tor/1 (j. 89

aleamit

,~1l11~ reiese din figura 4.8, releul pxog:t:amatQl" este rhnb"lJTI n:ot,ora~ de G.G. can:~antreneazd un '~-B;tU'hnt cucarne c,atel:a~ rindul lor comandti inchiderea sent descbi-dere~. 'll:l11):!TI~?nl~ de 12,toll!acte pc !ntervalc. de, timp presta~l_lf.te, In i!gu'1;:! i.'S snrt !l1djea~e' Illtfrv~lel.e .de tin'll' tn .or;.ha~~ uecare din centaetele relenlni 16 smt IndHse sau .des-

x

Aya


tul

st

Iace autoretinerc

'prin

contactnl

propria

din circui-

Relen:l 18 asigutrt ~

,_tal~~Jt :~l1t~~,tul CZ .car:, va Fen111u~'~'t:lpnl~u pr_ogr<j,mator ~~ sa :n..:I3,gd.Cel,?ub~ ::1'0secunde. Dl~pa Z secunde, de la ~d:iSp;t,~*d klls.l~m\) 1)]],n <:,:ontadul C6 S~ tr'~'[ smite 'lIT) prim u " ll?-l)u!£ de l?orm~e releirlui 115 care prin eon ta,'ctul si'tn din. id1'C:U.I_t,1~ 7:L gl.l11}t'ntc<i~ii c1ech'Gmagl1~tLtl ",sTART" <'1-1 aOnu5wI Cl5'r1.11m, CQU1:JirlIJJB t in -ciJjudJ:ii 11l0tO~·.ul1Ji Diesel. "'0 d~tn P:1SIn .1~1li'\>are,.motorul. sealimenteaza cu carbm.vut fl bujiile (IS.lg1tt£! scinteia necesard -primelo1: explo:zj" !\lot0HJ:l a:l"i!la, dispot"itie ufi·i.rib'erval de tji:n_p .de I !;8cu.nd~ ]It:'Altn1,J,mmn. J.nc\Cr.roCl:reqe pornire. Dac~\. pornirea rel1~'este" motorul v~ IJrn~(1r',ft.lrBt1c ~I releulU) se va excita, Inh~'ruplnJ, cn'c}l~hl1 ~ Jonn contactul saL! normal 1 nchis,
~oc

~!m'la-rc. J,a revenirea r.e}eului .trifaaic ide control al .t,e)] s.m,J111 4 C_Oll1,;:l(:t HI normal inehi S OIl acest uia di n (11J"c:nrt~ll~1;r~-lSIg1:nl yomlrtl:.~ ireleuh1i. programf;_tol' to. Dura ~~H ,1,SL-CLHlt;te contactut U se deschide, dar ~,hb;:e rim p s-a Priu

Clse.

!

narea inte'gr:a;la a dcluh!-i (80 s), A;sHel. In secunda 5,0, ,cInd In nIQch10nnal C'011t~lCttU CZ- se intrerupe, alimentares moteta:~1Jllll releului 16 c01'ltinu~t seD. se faca, pr.i11con tactul §i contactul 18,; l~ i11Cbeierea: dclului releul ui 16 datoriHI. persistentei

.,(ontinnania '£Ul1cy,toJlarii rclcuhli 16 pilla 1t1. terrni-

cs

lipsei .de tensiune. Intr-adevar, prin dosehiderea soutactului normal inohis Hi diu circuitul .2 realimentarea, motorasului rc1e'uhii UJ estc!o}x;clusa., eMar dad" eontactu! norma! inchis 3.1 releulnl de control <11 tensiuuii tit e~te Iuchis. . D'eolocarea rdeultli ,18 se poM'e face prin 'butoarrl b din circuitul {J. . ,Se ·-presl!Lptme c8,. p0.l'nirea g\"tlpul11i electrogen a avut 10(: ell sucC(i$- Daca lfltre tim p 'iv-aria ;1 fest lichicJat(\ prin,

.,13I(}earea unci noi inCel'C8-L'i

t1e pornire a gnlpulu~

a'VH1? IJl"emC,lh:mca

Jd.<;lltJc,d~lr

!_1ffiul,aza 0 . ti;t'l;la ,de ~ .secunde, rucercare, rlfotqrn] . 'C\)~ 1 ,( '_SpOZ1}J)C!. 'j-"" ~. '.'" a I' rntre sccunddc 2:1 si 29
01 -

numai 5 secnndc, motQT111 a$JgnratU, Celde <\1 doilea impuls de porrnre .~'iilg1.1fa t de contactul . D:.::tL l;JCJ, ~ d'ou! j])~e.;caJ."e dE'~pomire nu reuseste,

?_PUUZll, dura e!+r~ _PJ'ocesul de pornire se rGpetit in mod

Dacil _P!JnnrBa .este r,n,taUi, iI.lt1-e sscundele

9 ,,~.i 14 are

:s.b~

Fe . 0

fic1'I~ad::i. de

fnnc'p0naTea unei autcii..natic:i i-n sisterau] energe,tic nationaL(SEN) b'"!'l1pul eleCtI'Qgi:m' se vaopl-iautomat. !ntt-adevax, prin inchiderea contactului reLeului 1-4 din circultul 1, reiE'til dstimp 15 se va excita ~i Ia timpul reglat ~~iva, lnchi.de EontactL11 sau din circuital 3. In. .mornerttui dud contae-

tul

C2sE"v<t

dcschide

(se!C--lllld~ 5.0)

cont

actul 03 este deja
~j_

cs.

,.

incbi$' din setl'lJ.lda

~ncc~~ar.t\'de pOTmre. .1n cenditii

ChlPH care urmeazji ultima identicecu cea de a doua: .

! ' intervalnl de tinl'pClLprins

;'\()mlJ,~I.opt1c pnn, :pn.n~lerr_a Ump!l 1L ~ "DEFECT ;n un senmal acustic de avertlzare. De.asenrenea prm contact.ul .<;:au 1g; din eircuitul 7 cxdt:~ relenl T8 car~
~l;l]

, ,tn:-)fi:'fi t , ~ac~ ~l'~~i ~e<td<;:: a tt;Gl: .. in ~erc.~l;'e l1U reuseste, m ~~C,l111d 41 ,;'10' Inclride- c.outactu1, 0) ~l pnn can ractul 20 .•~ a~l el~l1h,ll.de c.~ntro~ tllrat-l.e se exc: .. re~,eul 19.carea'slgura Hi

~~?! OR

61, dnd contacful :[3, se va q,e$o!'lide deo8.reCe cOl1t·a:etul C2 esleMl1lll din non lpchis.(d.in secl,;1flcia GO}. In acest :tel 1:i31:enl'fc6 \mp:axcuTge: ciclul 8a~1.C0hi.plet, ia~ in' secH;lda. 61,5 prin cp'l1tac-t'l,11:C4 arc loc, eX'crt,are;3. releulu,l 1 UJ. Contactul 111 diu circuitul 13 alii1:1e:nt)3'alia 0le-.;t rOlTl,<J;g:net ul .de 0l?tire 203 al grupl.tlui electl-ogen .care 1~1acest FeI se oprqte., in r);';giw nOITelai de f:tlti.ttioM~ grupul 0lectcoge.n este ~~lpr&v~ght<a± sub nspectul preslunii lLi8111J.1.oli ~i al temperaturii apei de rAcire. Ap'1.1itia uuor an.omalii s(! soldc-at;a GU aprirea gtti.pului it) avatie, Astfe1, la piedersa -preSilll1U uleiulni contactnl 201' se va 1:Mhi-de ~i va 1?e~'rI\"ite excitarea relculai 18 care. asa cium s-a afatatrri.?J. sus va coruanda

Releul 1,6 va continua s';:i frmctionexe

49 .

du'gaseculr<lq'

90

91

o,p'tite:, gr¥pllhll e1ec1rog'en -}i ,'3 asigui"a 11i:i semnal acustie 11. optic P):ll: lamya 2L ," Li psa presi une ulei ", De' asemenea, In cazul at111gel"U MTIel teruperaturi pariculoase seiirrchide co ntact nl 207 care va porrnire excitarea releului 22 si aptinderea nlll1].tii 3L "Si11)ratemperatm:{1''. Contact~l ~ nermal deschis al relcului 22 {1in circnitul 12 va produce excitarea releului 18 care va asigura oprirea gn1lmlui e1edroge.B. ?e mentienat d all tomaf ica de pornire-oprire a grupului e1:drogcl~ estc COJ\t;€:}l~1,ta astfel ca orice oprire rnanuala sau ill aVcll"lt; s~ conduca, Ia finalisarea, ciclul ui nleului p:rog:.ramat?r 16. If\t~-a~e_vaJ·., 111. CCl'Z ~e· pierdere a tura~iej co ntactnlui ucrm al ,.tncms III rdr.uhu 20 din vcircuitul (j ;)s~gn;r~:e.x~ita1"'ea l:B]{tuh:l 78 care realizeaza cprirea gl'l:tpuhlL:pJI' finalizacea cll;l'ulul eomplet aJ l'clarilhi 76'. • COI'f!;lm'('HiJ).'slall.qi.(ll A}\U pentm ltlhloul de 0,4 k\,.' 1(';11 auromatien fjl'upulTlj t',JtClI'Ogl'l1 . .In fjglll.'a 4.10 st', j'rl.'Bzill,nl schema .unei instalatii AAR pentrn uu tahli)u dt:·O,4 kV de consumator tare are dalla' allnlcnt~lrii:1dhre din ~ ret7au~t de distribujie ~i .0 a treia alimen+are. de rezerva, dintr-un grup electrogen. Schema de AARpro}'JJ.:lu-.zisa, este Q vC\rian~a mai compliHtL a t1)lel scheme de. i\AR prezenta to anterior la care s-au adllllg.ai clemente specifise autcnraticii zle pornire a Rrupnlui electrogcn, ' . ~ Tabloul' de di,<',1;61ni.p.;- stf cu doua,-:;ettli de bare si e cUl,>la iong:itudjnaHt. Fiecare secti de bare e;te alimentat1t dintr-un trnasforma tGt }llTjO.4 k'V. Grupul electrogen debiiieazITlntJ'-o see~ie tie bare 0,4 kl1 uuica, La oelc doua sectii de, barc. '~dClit1)]QuIUi de {listribu!ie sint ~·acQ.t~lkt~prin ;:litiut rante CltlS un c.ab1n de Jegatllrt't en tabloul g~"upului electrog'~n.' car ajtl!lg."fiecaTe".ill,tr-u~ ini.·rerupto:(' automat aflat in l'e~ln' normal de funetionare In stare deconectat. Instalatia .AAR este preV8Zouta. ell 0 cheie de rezerva (b 601) ell pa tru .pozitii: ]Jozitia 0 ~ .AnuJat ; , pozitia 1 ~ Manual i pot~l~a2 - AA~ ~n tunctinne Tart. gTtlP; pOZl~la 3 - AAA-ll1 funcjiune en grup.
ut

.. Pozit[a. 7 . Coillanda

celor

trei

tntX(:'tl"·"I1ptO<.ll'e «l , [t2, aJ

se face

in 1.1:rm~toarele con(Uj:iU1.1i: . - Intreruptorul (!1' : ", . Andnn!prea manual~ este cdndit1~ua~~t de ~psa din tr~U1s'fbrrnatoruJ. 7, ComRllda

tensiunii pe seejia de hare 1 ~1vrezenya teusrnnn pe aluuentare~
01,,8n01anpYe este

€:tect dildt declansarea intreru ptorului a1 a. avu t 1cic pe seurtcjrc\lit (releul 111 t,;;, Iucrat ¥i aut'ol"e-tim1t). LJi::dan larea 111 amu1:Ui a intreruptorul ui a 7 nu este comJitjomrUL .', Tntreruptorul l'£2; Anulansarea 111 anualii' este cenditiouatii de lrpsa tensiunil pi> seetia de bare 2, ¥ pre"xmta 'tensiunii pe alimentarea din transformatorul 2" Coma:llG<L de anclansare estc far1\.' efect d:lca rj'·clalli?aretl inlreruptofului (1.2 a avut loc pe ::;c1llJcircuit (,eleul «125 Iucrat si autoretinut). Dt'dall~area marn .. wltl a :h1trBI1lp1:ofului «2 nu este de pozitia «z 'insotit~~ :d~ Iipsa tensiuuli pe Sl;:ct.ia de h;).l"eaferenfa si prezentatensiunii pe j::f'-<llalta sec tie de bare. Declansarea mal)liala a ini:terupioful.ui a3 TIll este condi ti-onaHl. Conditiile de demara] ale mstalatiei AtU~ sint urmatoarde: . _ Disj),lri:tIa tenshlllli _pi:! una din. snrsele' de alimerrtare 'lll cOl)dip,ile existentei tensiunii pc cealaWi Slll'S{t; _ Disparitia tensiun_ii p.e. 0 sectle de bare ~n, condi:tiile cind tntrenlptorul dc.wm.cntaxf!' aferent sectiei de bare este in. stare deconectat, iar pc cealalta sectie de bare exlsta
tensjun,~. tranBf~r1Jlatonll 1, sectia de bare 1 rihllhl:c ff\xa tensiune. ReI "de de teliSlrhl€ e 307 $1 e .302 se dezexcita ~i i~i incltid • P ()2iJ.t:I,~ 2 conel i,tjo/m~ta" - lntrfJT1.1ptoruIu:3:. . "~ Anelausarca rnannahl est€ conditionata deC01)ecta:t 'a nriuia din intreruptoarde (~1, . ",'

tara.

Intr.. devar, Ia disparitia tenshlJ1U a

r=

alimentarea

din

conU~ctele dil1 eircuitele 1 ~i lb, Are Ioc excitarea intenne<Jiar~ 117 ~i d 112.

«

releelor

93

>

, ln, conse~inp"i. itl.,condi'Jille Iipsei tensiunii pe 5;ur*,a 1 ~1 3, eX1~tet~tel ~ensmtul pe sl~rsa 2. ~e coinanda dccl?w;;~u'ea ternpol'~zat,: II intreruptoruhri ff;1 pnn releul de til1l.p d211 care asigura pauza de AAR. Coritactul norma] deschis at a1 lntrentptorului eliruina r{lmlnerea tirnp l~dclu1J"-at a releului de timp d211 sub tensiune §i deteriorarea 'tli in caz de insucces ill Iunctionarea mstala tiei AAH. Priu ded.meda:re~ intreruptorului tiS secte.eaza conditii de ~n~l~n~are pe~lti't1mtrenl1?tornl de clq:Mt a3, Iutl'-adevar, dqca lipsest« tsnsnmea pesectia de bare 1 Jezcxcit11 releele : eBOS releul il1tennediar de tensiu ue ~i .respectiv releul intenuediar d113,. .Daca exista tonsiune pe sectia de bare 2, relcul de tensiune tS06, respectiv releul interrnediar cUi:;, sintexoijate. Circuitul /5 _pennite'" alidan~a:rea intre1'1lpto1"uluic:-uplei ell exceptia x'azului ~n_ e,~re ,decl'fl--w,>are.a, lntreruptorului at a avut}oc p0 scurtcircuit, cind releul, dl1S este excirat ?1 autoretiuut. , 'I .. In Ll1?d similar, la disp\iritia tensiunil p~ allmeutarea din transforrnatorul' 2, sectia xle bare 2 l.'arrtlU€l Hira tensi;me., Relee1e de t.e~sill~e e ,308?i ~30-4 se clozexcitrv t;>i isi mctll(tCQuta-cte1a d in eircuitele II SJ 10, Arc Joe excitarea -releelor intermediate ti;121 si d122 , 'ln consecintji in.couditiile lipsei de tensiune pe sursa -2 ~i a exis-tenbi tensiunii pe SlU'~a 1, s,e corna(~dli ~ecIall~area tcmpoJ'izata' a inrrerupioru11ll a2 _pnn relettl,de timp d221 care magl1l'a paqzq de'AAR. Ceutactul normal deschis a:2 al Intreruptorului dimina i:alTl~j\eI"ea . timp Indelungat a releului dl! tim_p Ii '221' sub. tensiune isi deteriorarea 1ui, In G-'1Z diJ insucces Tn functio-' narea instalati~i AAR. ' , ,. Prin a_'e~6noictarf:la lnt reruptorului ,a2 so ore.eaza can:uJu 51: a.nc1,;an~ate penttu, illtre.l'uptm'u_~ de cUJ;l11:las. jl~fradcvar, llaca Iipseste tensiunea pe sectia de . 1) an! 2. releul de +enslun ~ 0:306/ respectiv releu] intermsdiar d12J., sint dezexcitate. Daca c.\.i'sHi tensiune pB sectia de ha're 1, relen] de tensiune e305. rcspectiv releul intermediar '(i11 S sint _ex-rita re. Ctrcuirul 1.5a perm i te anclausarea 1I1tJ'e~::uptQ;ulm de G'1,1pi~~ cl:3'eu exccpti.fl cazului lt1Care declansarea intreruptorului a2 a avut lac pe scurtclrcuit, dud releul d 12:5 csre excitat 9i autoretinut,
1

i schn.l1a.se rnen'.ti0neaza urm at 0 are.l e: operativ(t pentru instalatia }'l.AH este rensiunca a]t~rn::ltiva I?OO, 'I'OO obJinl1trl ell ajutorlli releelor deselectie d10J d:102. din tensinnile R01', TV1 ~i ROZ, TQ2;

Tensiunea

r a partlculariHtt
J

crt

Rele ele Ii'! 07;

!

a3~-

:__ Preltmgirca 11nptl1sulul de anel ansate al 1I1tr:e-ruptor.u~Hil eta se face 'jJl'in ~1I barea cont.ac+'e:l0r Telee~or de SQpdlJI0n nare din circuitul -'5,. _pnl1 C.OlJt8.Ctlu releulni d2~ao l~ tirnp ce contactul a3 din c\rcnittl! 15 este un COIl tact special cu hid ere Snt irzi a L8 . I~1stalat\a AAR permite 'it1 afarft de fllllc!i0narea d~scrisii1nai sus si rea1imentarea consumatoruhll in anunnte cOlin !?'uratu TC7,~iHate in nrma iunctionarii in -prima .iJistal~:pi a insta1atiei. AAR urmaH. de rarninerea iii:!::l tensmne ~l a alimentarii de rczerva. Pentru exenn)lific:are, se cons:ider~ casectia 1de bate a fest pEt1-ltt,<~tfl1)l'incuplrl de dHre ,seciia :2 de. bare, ,ca~urma"re a · rruhlnerit Up_--a tensiune a trapsiol'matornhn ,1. Daca dopa un timp dispare tcnsi uneasi pc tr~nsJormq~or,111,2, :OllS'9Il:<_tt,?X:ul va t~ll1l1ne nealinien tat. ir\. coptmuare cX1stadoua pOSlbilitat! " , _ Ruaparitia tcnsiunii ate loc In prima in,sta)lta pe rransiormatorul 2 , in acest cazse reia alimentarea integr.alIta consumatorului iI1.c.oniigurC}tia de- duptt iHnC~iollatea instalatiei AA,R; . Reapa:ritill tensiunii are Ioc _in )'lrrma lnstapttl. pc t,ra.nsfomultol'111 i, .'." ' .,. t~ oircuitul 'iZ« se veritica Iipsa tcnsinnii pe amb ele sectij.· de bare (releele ([113. ~,i ~i prezenta tensiunii pe. -aU]~jNltare<l din hansfbl'l:n:J.tonlt 1 (releele d111 ~i d.1'I2_.) ~l~e excitE\. releul de timp ii2:.'J1. '_ " • Dupa timpul reglat se COU1anda d;c!cm~afea lntrenrpiorului de Gup1'rl a3. , ,~,_ ' , "Puin declan~arca lutrerl1ptorull1l ao 111, ircuitul 2 se c poate conlanda ;mdaJl~area i11t~en"ptbr(1hll at dl'Jaor~ce cotJcutiile delip;;l'i_ tensiune la sectra de 1Mr!" 1 (relecl d113) ~,i prezcnta tsnsiunii Ia aluuentarea din. ira:D:<.for__mat<)l'ul 1 (reJ~eekdh 1, d112) . slnt, asigurates- e:xcepteaza situa,\:ia cln't1 fUl1djon~r~<;Lk.llR J.]l l?r~a in~b.njFt a avut loc ca urmare a decla:w;;arrt pe scurtcircuit

tl'l02 slnt interblocate

intre

ele. ,

me

I

.nzs

94

95

lll-(mtu1U t) .

a intreruptornlui

121 (releul d ITS

a_

hmctionat

si e auto.

.In continuare, lnstalatia At\R va con ..,tata oa ~xi.stfJ. tensiune pe sectia de bare 711 Iipseste tensimiea Pl1 sectia ~~ bare 2. Prin .urnlare, in clrcuitul13a sint asiglti'ate c.on;li." tjile pe;:rtn? excl~area, relenlni ell!' tim p' d 221, deoarece re leele d,121;~1 dt ~2 suit excitata, 1n timp ce relecle dl11~i ,./.1./2 slut dezexcitate. ' ' _. DYlptl, ii~npril r~glat se. cOll1a~'lda andan~;;lit~a lntreruptorutui de. cupla '(.to (circuitul l;J a). Consumatorul ;1.7;1 fi asHel realimerrtat integral. . 0 ~e_sfafLl.l"are similari; are Ioo III car-lJl cind 1,11prin.l./i 1.1}S,tal1ta_tlil),ctlO,naJ.:eaAARa ~Vllt lO('~a urrnaro a i!.li~parJ~
tlel}ens,ll~lln pe .alnnel?ta.rea din t ransformatorul 2. A:;tfel, da~'L dupa uri. tirup dispare teusiunea pe d,limcntar,e<~ din tra11s{orn)~d'()rl\11.?i reaparc ptl alimentarea din transforma-

releu! 1£24_" rcleul d1 se dezexci l:.1\si pr'i n co).t.ach11 s.lh~ nocnral Inchis din circnitul T.fJ ree.'\cir~l releul de limp d241,. La int;hid(~n;!a coutactului d2d1 din circliLtn] 1{;c Sf! 'GOiTi~nda

pauza.de A}-\H r= g'J't:rpul(?led.rogt'll (cil'cuitnJ 20) . '. 1. n: cazu] 1n care knsiltll(lt,; l~ ali rn !'nL5.l;irt~ tablouh[i de dhitdbli\ie reapar inaiute de trecctca timplvgi rcglat la

,,' -

i.l.sigt~r;:td<:;l1J~~ratl11 releului

1;.1,;

timp

d2d2

pentru

in

:~n:\Jl 2, are toe
~ reanclansarea Ar\R vrrcornanda

.d!,WQlle.ctaren
In

.1ntrepuptorLlini

de cuV'p,

a;.'j

treru ptorului u2; 11\ ,('0 ntin uaru, in~talafi<t Dcschlderea Intreruptorului al ~il'e\Lnd~1i:;;al:ea ,1 reruptorul ni u$. realim e u lin.cl i.q tcgrru consumatorul, 11.t • PO,r:#iri 3 ', .
1 ~;)

oprIrC'8 gl'U pului dec:trog'lm, , ; Daea releul dt' l-imp 11211.2 ttjl.l1lge s~~'$i l.nchitb COIllcldlll din cin:llitu12l, urt- loc excitarea l'f:~le\1hLj r!2 C1:l1'~'\p'\i'\ipniitil toarele functiu ni :, - Prill couractele sale 'norm al <leschi~('li!l cit uitele 22&1 :;;i 22<1 uliment ea:r,{l diu knsinl1<.:a (a7. d R a grnpului electL(')t~l'H (RO) 'b,\.c:etda l~QJ (~;1Oa iutrcruptorul rie j,:0gim b_(tOJ '~stE' in (tlilcti'l1nc:) .~'i N.04 (rJactl intrerupcorulde rcgill1 M04 estc ln, hll}C~i.tUJ0).

tensiune, In aceSFt:: cbnr[jtil1~li este pn::Vazut:ct pornirea grnpnlui -electrogen ~l preluarea consurnulu: cit" citro acesta. Pentru C~: all tom R.~ica de pornire c~ grupului sa. lLl nc\'IOll{JZI'!.(:3 te nCCe~~}lT In+reruptorul C8: de iT:'gflll M;HJ2 $i\ til' pE"'poJ,'l\-ia de fl,mc1:1Q,naT(~.

caclru] pOlJFei S sint val» bile loa t _ COLlsid(.'l'entele Ia tunc,tJ~llar a in..'Sul.latieiAAR in \,lrianta'Qfcriti=i ,de pozifiu 2, en exceptia situatici cin.d <llnl)(;iL' alici.lt;nt:trl ale tabl?uh1i de di$tl'ibu~iu (tntL1.:;fOl'lllUl -arele 1-:2) r:~min f~tra

'referitoare

Apariri,\ tcnsiunii Jn ba~~Qtde Nf).3~i (HJ4 ,(k·t.e.l''ll1il.ltL excitarcn xdedor intcrmed laTe ~N(6 si ('/.72f.i ,{;In schema de i AA R. Aceste reb'! cornarrda prin C011tact6k' lor (tin circuitele 411, 7.'J(" t 8 ~i 1 £"01. dccl~JJ~~~ut'a.hl,trenJP1'OHrdni· a1 . 0/2 resp.~lCtiw 4,3. Tot relede iuj crmcdiarc ,UN; :;Ji priclcot1ta{,tcie

~ 1.rttl·-ad~;I,ll·, 1'a di;eari.pa tcnsiul-:ll Pi) ~nubcle ';;,liwqnt.iri .. r ale tablonlui ,d~ 0:,.4 LV al cnn"um;;lto::uJru-,sc E'XCJ~~ ~roleeLe de tenSltlne:J~ill~:lm\ eGO?!, e:808, e309 )'1 fJ31Q care IJri.f'l, contactele lor din C1J:c.pii"LIL i 9 e xcita rcleul In47. '. . Acest I'd "'(I realizeazl urmatoarele Iuncti uni : , -:asigudl. comanda de pornirc a grup{lIu! u.IL.of!:trogcn
(Cl1"Cllltu119b) ;
,:'J

!

ell condilia vcr: bean.! pozl(!1, as rospccthr ,a2, uJ. In acest JJJ;od, Cl:.h: dOlift sP1::1ii, de h,lre din, t abloui consumet017!'1l i :;1nt preluate n l~C g rupul dl'c'lnj~'cll. COI'ttaG1'(;:Il'l (vI. ~i u.s di n circuitch- 22/1, respi-ct.iv 23 rru-nbin, U-l< irupuls pCFma.1l0l'lt de cilJl.'k1.1TSnxc L;,Liu tn"E'\l pl:Qarclc a-r I a2, si iJ3 pc roa poriouda f1'i'llc~i()n5,rli g'li::tp'tl lui elo trag-ell. ~hiHr ~i 111 cazul trccC't"l.i iI.lLn·l'tiJ1tp~~:rdoi· .du regirn, ale instalutiei A,\U{ 1)e gl'l~pul' c'lcctrogdl pc po;z,ltl'l

din taliloul

2c, 461,4, 17, 1,5:h, ts«. t t e, '13, diminIi crearea de circuite fids(l si n:'l1 arj'Fa b,msiunli tn Larctele ROO §1 TOO mIlt tenslunile RO.3. NeM si ']'0$ ale KJ"upului eleclrogen; , .' - COJl.laJ1d5. a,:,clrl,!'ly<tt'Nt, lutrenlj:t?~.Il'd0~ '. af .. 91 a~
LOT Ut)l'mal

hltlLi:;e dtncirc::'Uitde,17a,

stz«.

ti"ilt'l" .xleschis" nlo

grnl'IL!hu ductr-ogen

JIJ:trl;t"'Llpto4ri2l01'

ta

<i.llllbt.

_ . - asigHdi ,Llez~ex_dibi,rCfl r~lvl~lnl . de tirnp dJ.'f1 opnrea temponzat~ i3. grt~pllim (Cll"tUltuL W) ;

pe IttI'U

'A:Cea.sta. mZ<siJri1co.us:tltuie un blccaj irapctriva unor mauevre glre~:itI~C<~l'(t ar pntf'<t couecta g:tup'!.l di].Qtrogen la l't"~t'atW lh: tib1::rilmtie.
,I

,-

c, 7~t

91

, :u\

!~TIt:llgen(,J::aJ., al grnpnlm elecrrogcn 1n circuitele 20 i7i 21 in dJcfl uecesi tatea ca tnllc1jioll<ll'Ca instalatiei A-A IW gro.p R s\ fi(' conditiouata de pozitia ,..tl1Chb" a acestui intreruptor . • .Existenta a i:loutl intrernptonre de regim b6'QJ~i lJ4{M
111 VN1.01'C

.Se. observii . dt preze~Jta contactclor

(l6"

ale Intrcrupto-

'~l1are.a pI.:'g.l':npnl clcctrogen

tablo'ul In

'tensiunii p!' ulimentfirile din reh~rL nn ar nici nnefoct ;wu1;ra <lntot)1;I1'iciigrupului eloctrogcn sun asuprn instalatiei A.kR. lhtdl se dbre:~:tte revenirea ell ulim ell bIn'U tabltrulni de

a unui singul'c scctiidc bam din dt, dist ributie :;11consuma torului. ' l;(t1.UJ i:pJJ,Ctiolli.1.rii gtUjlll)11i clectroJu:n l:(;'ap:o.d t ia

eventuala PQsibiJitate de a opta pcntru pre-

J). fHSIJOZi'f: ive

:<Ii ,.

..(1 All. I mptrn· instal alii d.e 'iuuU{. medie tensiuue

distributie al 'cij~SutJ1;":ttQrului pI" retcann de dis t rilmtie, i{C,\,!S't hJCfU se rcalizeazji aut. 0 mat p1'io simpla dcconccrare 11 intrerrrptorului gl~De1'al [1,1 grupului cd;. . In tunc tie (k~ existenta tE"DS111nii IX' anrbele aJitl1nnHlti djnrotea., "au nurnai pc U.n<:1din alinH~nh1,ri.rnodul ,dt~ actiol.1~l.n;o nl il1:;1"tda1je'i cleo ~'~j\Rdi!crrr :
,. . Go

nutornatului .g(~m:nll <11grnpl,lhti elcctrQr,Nl dispal'e tnrtsinnca 3n l)~lH,td~ JW,J, ]{J;4 :;;i :rO,J, Ceca cc itru ell cfr-ct dC'(lexeitarea rch,~dor r.l176 si d72(;. 111 aceste eonditiuu] an~ loe ~Uld.al1,~~lH'" tantant't~' a .intrcnrptoarder in.. {{'!, ~L ii!}" clcourece c.onditiilc (l." Jip~". trmsiu nii pt' seC'tiiJc de b)lrl). ;7 :;;i '2 $i (1-.:" pr('ze11~atei·)"itmU pe rrlim(~nt(JTil!.; din tr:rnsformato;weh' 1 9i 2" slut u.rdf'p.linil;c; at E:.risl/i iNISlfMti' 1'b'utnai )i(; '~t1'1(j d1"n aU'm,rn,Ja·nJf (·tc rctea. La dvconr-ctarca au tomsuului general al grupIllui <.,L.:cCl('COlll;:dtrrc<l.

La

1~':!',isM fMf·sq::I.r,"_~c)C }

d1nDeZe dU'I"i'{;C'Hiar-i

de rcieo:

Problema .contin.lJita~tj in alimentarea ccnsuaiatorilor se pune intr- un rnorl dcosebit de jJrQgn<~nL ill refcttua de illalt.~l $L medic tensiune, deoarece avariile care Pl'OChlC ;n acesre rc{(>l~ pot at&cbJ un nnJ:Url[ marc tie cousrnnatori ~i slnt insetite adesca de .0 cautitatc rnare de; onergie eleotric~ ]J,\'!Uvrata. Pentru a sc llurita pagubclc prod~L'5C coosmua.tOl'ilm de lnb'I2I'n pel'jlc III f IIruizare« ellEl:giei eleotrice, m~e!ck electrice sj ut <Wncftpute astfel iricit statiile elcetrice de traLlSfQlOlTi are SrL aih~L.do._tlrl. sau rnai multo surse de. alimentare. Utiliaarea dispozitivelor de AAR luic$or.euza la rnaximum (hu:aragoltu·no~ de tcnsiunc si simp.lifica iut -1"vcnt ia .personalului df~.exploatare la .lichidarca avariilor diu statiile electrice. Spre dcosehirc. d.e dispozit i vele de AA.R P(;utru re~ca ua de jQ<\SR. tensiune descrise la capitol ul anterior, dispozitivelc ck' AAR .diu statiile elcctricc prezinta un grad de cOlllplc;--:ibtc mai ridicat LIl primnl 1rind din

se

G(~e.:~ ~;~:are ca ef:e:ct dln(:_~~'{·ciLm·'lreleelor eN W ,~i d.1Zr;. In at(~s~l'c01rditi\lnj_;,m;.Jo~ and fll1~·a)"e iustantanee ainlrcJnpto]"ultlICOreC;plJ,1l.Z;)toullimc1)taJ:.ii dcrctca PCC<o'll"Cxist[l tonsiun», e Prin apafiti a tcnsiunii pe una d..i u suctiil(1 cit, h·l_j·c se ercnrdt condittl pl'ntru anelansarea irrtrcru ptorulni (1(' cupl.i a3. In i.tl'nbek varianre, teal1)'rJent,\·rea consnmatorulni diu retcH se Iacc practir f~lrrlternporizaro, . IIi final se.mcl1titmea.z.ri dl din schema prezeut ara III f).gura '1. I() a u tost cliruinatc toatc eJomen tck CIU'J" trateaz~ asp .dde de scmnalizare a fnnctiOJl;'irii AA H., :;;dlema fiind !}i a'l'il destul de (_:'xthlstl. . .

trag""'ll dlsp~llL'

t cnsiun

'~1in

harerele

ROJ, lW4

$i -:rOJ,

• i\Et.~lti'ar(:a h~nsituli1 :,c- hU:;e IJ1'in iutermediul celuletim' de mi'tsur{l de pc- sistemele d.(; haLt.'al(:stati(:i~r 111 eondiiille in C;~.Ie flccan~· element di 11 static (lillie, lrall~Tormator este racorclat : , • Schemcle slatiilot cl1)ctdeB ;1.1.1 \1c;:vt;nil din C" ln ce mat coarplexe prin cr(f:7J1ire~~ uum ~)"nhti dE: sisternc de bare. al llUlllarttlni d~ cuple IT,) nsvcrsale, \o.ng_Ltucii-ualc: $<1.U (;;010biuate. prCCLUll ~i 8] tt1.!ln:u··u:lui cl{; surse de ali ruenrnre
etc.) l~i preia b'l1siunile printr-urt ctic de sistcruul de 1a1"<:;la care sistom dc, solcctie 1L1fun-

urtniitourele

cousidcrente

:

I

• Abaterilc lilt la schema nonnam in static free ven to, tee a ce Im pune dis,po7,itivc1ot de AA

(linii,

Lransfonn::ttoare)

;

;-;111&
l{

Ioarte necosita-

tea unei maxi ela.stiti.tflti III sensu] eli ele ircbuic sa ~oattt ffu111JlC in Innctinrre ! c'j't mat mul j e din ,1'Ccstt~ sihHltii n (de dord in t'o~lte},; , IJ ln mod.Irecventprio barelc statiilor sint intcrconec-

5. J. J. [IlM~lfil!ieilC~ AAft. 1"' ~1f!11(1 tl:,m)"~',ch:'ll:1 I k'l," a!i'lnl"O .(>Jllctri{'ii CI, ,Ion« HnH dct.udt,." ole, "f"iWJL!H rc'

so

sj;lfic

-

tatu 1::( .?1'<':N centrale electrice dt' avarn nu pot 'prduac,onsnmul

de mi.ca .put(::r~ care iiI C;lZ sec,\'ki de bare din flhti{l ca.

.mele-. mstaJ.at 1ilOJ; AAR ~l nllC,~.QTc;:·il'Y..'fi f1 abili! a::tfj8; It) r : I' , • r 0 ::)ta'liik electrice- ex.isl.ll Q serie de automabici,

1a C('i.l;~S'lnJ T'~~QrdFlte, in s.clJi.t~llbprC'%e11t~ l~r, cOln~')]jcil sched(,.qxempltl : DAS~,de tensiuue, H.ATT"co< pe. trunsformntori. RAN"'" * _Pel Iinii ~j altele de a CCrx(1r TWCr...B11t(t t'l.'ebl1illi sri SE' ~ii1:ii ,~.eam'L in flal)Orto"e~ ,$Chl;el'llclor 1nst ala tillar A AT<, In asa fel incit f-tlllcJiQll a,(0<1 diSPQzitiwlO1; ALII... , J~' stL'1ll1", gf');er.t'1:L! a~r, ". ..
\~lon~U1 gl"C91 tc'
o .

sist-me de Jxtr'e cl0drkc 5.1; face prin dOl1(l liriii elcctrice .radialo, tiecare pe cite unul din si!;tClnele de hare. C'upla iiilldl"Ii, r(';giilJ l1\'Jm.l!<;ll,de fl1'l1'Ctionare in stare dcconcctat.' I'll caz ,(je avn']jc pc una din (',ole dtl1d, linii electrice, cca i'i't11l;;1 In Iunctinne S~d va lw'hu( ];wi \1, AA R. alimcntarea sistcmului de. bni"1:) T~LllHI.S·mal tensiune, In flgura .. 5.1 sc pre}!,i:nut ~c:llcUla de A;\J( vr cupla hUl1SY1ilrs.al:l de inC\lNt teusiune -dintr-e static en (keufl lmii
I)

~'i cuplii tnl;n:wers<l15., Alimrmtare<lstatic'i

$h1.(j <1 elcctrica

are

Se1J\Jll1::-l Cl,1 tIO\1.;)

elcctrice

d~ ajim\.'Htare.

ale a cestor {tUfCHl.lat id. Din ppn~'I: d~"'v(,}dp.re al teusiunii operatlvc, insralatiile de AA ]{ ,(1 ~'J ~Ii 'tl til.iz,ti ai,:\ tensJ unea cout in,nfl: din serviciin 1\ ile '171'0prij di~ ,t\irflN! qnftimH1 :1113 :;tatlei . ,.,IIJ.,.~C~t' Ce~,!n1~~[Zr1~.~~ VOl' pr:'z~111:1. citev,a schems de llu;t'l at.11 de At\: R m shl blJe ,dec trtce de txansforrn are care
_" "'" f' I

S;t,)lustJ;("-z:~ co:n!;[:rlen:irr.tf~Jt' expusc

mai 'sus,

,,'

11"JS't-;'11o;ti:ih' AAl~ pc rnpJek' de l1'1<rH5. tensinnc dill .,;1:<\tiih·, ulectrice "I'iteaz~, c(;)rriilllli1 <lle'<l .J.n aliuientarea sl:H,ti-(d h\ ;l11$~lmbhj, (le-O~LFj::'e~ii'J(,:;.ldnJl 5(bt>.;;Jncl de, AAJ~ .i.l11;!fl',:jn" dimlf~ exdn"i ... penh~l consunr. ~
.i::11f.ul1C'ti~

T c)lsiu)l0a opera U v,1.\[(j~osj l"iL p{,Jttm illstula ti~de A A1Z este k\lS)UnC<I couti auii din' ~e:r,,'idi.1eintern", de curcrrt £0))tinulJ ale! shi.tiei, VC'l'ilicar~<l HJ?sd de t>'nsip:nr> lll' cdc <l(,lu~ si;';(("n1e d(~ 'hare, di 1~ static se face .prill! rclccle dt· tcnsir,m", mill im.ti /);,}01. c 301, c S()S 7i t' 304. iXcr:s.te- £,u~:1J TIn 31M conr;pfate i'igitl la una din celuldt- de Tii.:"b\lrTl ;J'Jt'H,m'[t< uuui $k~I:<'l.ll dl' ]j:;w'('. l{elr~el(>' e.301 ~i e.;fa stiltcbl~e{;Lid:c 1,<).. lenshmjJ(, a", m;~i,~ml'rtaft'n~ntt' celulcj Ijni,e.lIL"l. iar rd~'de c so:; ~i 3()!j ,;;lut eoucctatc 18 k~l~.i:llllil(t J(~m~lMlrZi.[l.fL'r,-~nl;eQ(d'ldcl1Lnici L2 Pri n acest n}(')~ de lega.re! Ia (;.('J(' dOll:1 g-ru (1lid de rd'!0· rle 1'dlSinll€ inilliuH\.'i'lle ins(,lJat,itli AA.l~ '\-01" nj\lll_ge t~'liji'i unilc de Ia ccl nla I elf; luiL'i;Il1:i:i dci'Pf" sist emul LlI' h,m,' l~l <1re ~'s1.,~ C racordat':'\ ccl ula li]'~i.c;i cu care os t<i' asociat [,'HI pul' i-L~' rclr-o
'{C

~Ie',rr:gLrJ~, loak li~1jH"' rlt;:drlc!,! care constitnie : snrse de <11iml'niJ1.H' precurn' 7'i (';(.'h: C'IJ'~~'consti tu ie l:inii. electrice 'rade: aliruentare, ca ~i de S'~LUnu '0 'tmor Iini i fad] ale rncordate le.barek- ,1e
Dlln)';iful :"l1r.'<clm

J'l!'sj1L'div .. 1n acest ~'eII d1spnriF:t t.ennilll1ii' la ~~np111 (j(, n'h'0"II..;m. ~'3(}.2 repte:i:ini'i, di.sfjm'itirt t.ensillnii PI: sistcmul ,de hate' ] 11,,Ol'l'e cste r.<jcorrta'tfl li ni'O\L1 :~j1ceQS 1cl fi\rrl s~ ai htl. l impnrhlnta pc cc sistem de bare Jlll'lctiul'l[';xz;'i iICW;;I.",trt linic, S,,' fl~igl1rA. pd nacest artificiu rj(' scbcm:t 0 daAici t:'1 t \,' lkopl in~~

de.

iq ;J.1l'gcrea configU1~a'ti>li
: "Practic,.
,

in );t?til~.

CXl10tenra l'nnlt5. tcrtsirme,

tbmj)lexitate,
':

ill8taJit~inl"

de

liAR

i,~i sporese

gi'ad'ld

de

tensiuuc nJiD~tlJiI. e 30/, t' 3tH so ::1Hnl(:,Ul~cazfl cu tenslril11 de m:"isnrtt dill :-l("(,lt'<'1';1 circl1'j~t! ~eclJnd.al't.' di n care .se alimenk,1,Z~ ~i agrfR~,tek d~'l1J ~sm-iii ale 1inid D. Sittmtifl, estr~sill1ilnrrl F~:ntf1,l' g-rup\!l. dl~ relee gn,lpttl
-

de rclee
1

de

...

I

~ DJ1;,5;- DqclM)~,ip'e:tl 10\11 om:, UI n 1iiL Jci/.ii .~ rU!>,l"I - R~gJt\j",l ;JrI'lnn)ll,t al leilSl\lnii 1n\n!;foJ'rnlll()~lrelQ'Jj
""(~ RAR - H e.'W.clti.Il~nHlo.
&·11 t:Qflll1 I"

630/1. eJf.14 ~j liniu

L2,

'

)';'l'idii.

Selectarea bnclelor d(~ kEsiuue a.0j;,l~gaj:el e de lh iis,nru ale Nluki

se

dill ('n.r'; se
(<'IC'\.!

prin ee ntacrele
J.Oj

::1J.i.11l<11jlC-(i.$:i

100

,qqr;t;: 1/b~""~
,1I0RV2
"

S23]rU If r2JI-Ll ~iN r~f;:;.iun:r·~ tf~ .~C! L I dupi:r ca'ttacf~'f'~ r'~l~efor d~ 5~I~(F~ CrLW-- _r " d i40-U ;~R23r-[1, 513/-·L2 rl3.1"!_1 idem co I (,rriG LJ ..
~.·RZ]1'-L·1! rillia

,I

FUJI' -t:

1? ",11- L2--!f------_,---.

~e~----------------~~------'_----------~=---------------~ v~------------~H-----4-------------------~----t-_,__--------J~'
001

IF.

<1111 'rllf2~

tl
. t_,1/11
"I

~f!j.,-;:, -[JC
LI

'lft~

.

rmN',& .. V
BI!(jr~
nAR"'CJ '\)<lIIJ

J

~8r
(2

· aG ...
rtf

-8t;

/.7

~I,~~~-~tfl, 1. J~II~
oCI ,,0] b"j<)/~ ht,O.s' . Blocore RAP-~?

<7

;1n~\rl'17 ~rj)J5b

.,-X',~'2~9

u ,",",
;Z2',

mi2b
O@3~

j
"'J!S~

mI"~-

:523f-L2

~. ~

b.Wj
C'~V7

I~

,,~.

"ns ~

.

l--:J

,
I '

"ill b<tt"ttl.' r2~-LI .."l-L'• .,.:J,.!

,,0;>ET~J:

,.

i~ --~~-----T----Bc~Cg---4--_'------~------'_----~r-~-~'t:r--------:--~--::----;---:-, =:

-[15

'.

fi~'-tf_]

! !d._
v
..

~

~X)I
,':'fOil

]~ -r '}__ ' l
'1
J3e

st«
"VI
: 1

001
-fJC/,\

]

L",

t

'iJ

:uf7
~

... q

[?J oW!? 1~-___:!~;.!._---4) ----~!I--_t_--i--_r_-tiN'~o
I)

I

if
I!

.

It

L. ro,'

c. ,ft

ill
~
(.1/5

1f::O~
/3

f[J

~aa ,rOt.

In
c;{J02

=t~~O

I'l-

l:!

.3'~

_:.

!-:;~

J.03

t

bare sau prin rcleele in,t01:mediare de sdec.t~e- (d 1Jf1-Ll, d 740~L2i, care de tapt multiplica conractele auxiliare ale acelorasi scparatoare de uare alecelulei liniei L 1, Pentru ca 111 cazu! 11110r dcfcctiuai Ia releeie intermediare dl~selcctie "'~{ (~11S8 illmgisb':c7.C imlctio~ 1\3xi intem pestive ale instala tiei i\,AJ{, contact0te lor all fd"t introduse i'n'ci'rruitole 'dp dCXH:eJJ'o.j ale schemeiAz.R (circaitul 1 ~i :2). j n 111Ql11l::1Thll punerii in It nrctiu ue a instala tiel AA R, care Sf' traduce pl11l ccrnutarea ~heil ~le AA R, ,bQQt St! <~xcJta r¢lcul it 202 cu cand'itia realizrtrh hl'ita.~ie, a emu jg'ul'ape.i preconieate. La 1)aL1.old AA.H, !:ie'va 'Erpri nell'. laiupa. I L ,,i\,AR tn fltllcH~lne" , In cazul (1ispart tid t:emilani) pc s;i:)t em ul de bare (:,,1imentat diu liuia ,L1 (L2)sed:ezexcitii grupul dc' !'(:be de tensiune llliQim~b (~3()1,;)'302,; (",,'.30J, s }fi4), GflC,H are ca cfect ee c;:<citatea relc ului inter medial' d- 11 i (d 1 f 2) . Da.Ca pe .sistemul de uail'\~alimeutat din Iinia 1-2 (,L,1) c.xist:).t.CB$iutlo, atunci gT'l,lpul de tcie,e de Il:li:;\tl1n:en:tL.nhn(l e 303, e ;sM (e SOl,_ c- 3()2) estc exc;ila~ :;.1releul intermedlar do 112 (it 17 1) esl;e" dezexcitat. E!Kci-tare-a relcului de tin)p 11get cam asiguJ:tt. p<lttza de AAH are 10(; tti caZ111 d_ispad)iei teusiunii pc Jh\.ilol, L1 (L2) ~i }J'r~2leJJ,!:"lteusiunii pc Iinia £2 (E1), Dupt~ P<I,UM AAR, in Iunctle d(::lsistemul q.e haTe (respectiv ifNi-a) 1:01care a dispiirut tensiuuea, ,se exciUI:. rde:ul i n~etm~,~ku' I;l 1 y/J (~i; Pa~i th t cnsl unit 0 Ii 'Ilia L 1) saud t 1-4 ,a~n;ilial'eale
se'p<'li1':ali)_~!'eL0r:d",-

i~i re,lliz(!H)',i'i;]'\ltof(';tint:rrn$i intreru pe circuiiul bo binei .releului d 202 en ternporjy,are la revenire, In cazul cind e,ste l1ccesm-; reh:wJ;c, d 113 ~,i d 1-1,j "or coruanda blocarea .i1lc~tRb1;iilor RA1~ pe Iiniile Ll> T'\'!l>pt<ctiv L?,' (C2L-:w.l relcelor H A 1~ en dCl1:'];u:aj de la IJQz:itj a tn tl·eHl Pt(ll'ul ui).

:;:i prin cl~~eteJe,

In panoul AAR se vpru:J,d:c.ltUTlllii 3[, >!AAI~ hlocat", ~tlprav"gberca tcnsi unii (lpcm ti'"C, Itt illstalati a f\ A R se fate Jl@lll1a:n~lit prlil r'Gile,ul d~ s!i'n1naliznxa h: 4{)~;)l dirni con tact 'oirtuI.ndi&. a pr~ncler.ea nne i casetei n Fanpnl de seml·)aiizi'\'l'i centrale, !1.IJrint.lcl'C trlS0t it~ .;;1 dl' un semnal acustic,
I), 1:2.

S.em n:5liz.8,n~a I m1C?On{1 rii A A H sa IDc() pri t) 1am p<L L2 dl.: somnaliznre II 402, II-to,}, h- H.M 1i f:. It{]5; Dac,(l intreruptcrul cnplei ,1 l~efl1Z;tt anclansarea , atnnci

'hlll(~lo.p e AAR ]tl, cIIJll1i tr~:mIh'rJ-so.~i\ I H.I IiV' .dhLir~Q ·s'tu!.,r'l ;,!uQir;J\{r ell !Im!,i~\i uH e] er idel'! :~ I .(. _UlIi(! Il) e(lfl'i !if! ~Ad [aUI

11(1 w!l tH&n ![JJr~

in t1ujp ce releul ri 114 c6m~l/ld:1.0! nclansarea cupId en verificarea. p02iti~i "de.sc his" a lotl't'ru l)t{~rrllt~i Uniei 1.,2. Am b<."l.c relee d 11,3 ~id 1 !',/. eeXciHl. rdcul internwej,; ar d 1 hi de bJocav:: 8. re pdtirii li..llH~tioL1l['i1 il1;s tcUa~tci ,A,AR, rdeu qU'e

{dl:;;pan~J'~ tensiuau Ve hnb L21" < Relet11,d 11"1 se eX;Qit-~L,~,ill1 eazrrl (!cclan~}lrii.lilliei t.t cu c.onQi!i::t 0xistc,nJei tensiuuii pe Jitlia L2, iu timp ce relcul Cf 7 M se extit::fu sj ill. UI'lU.J d~d::tnsNdl Iiniei L2cL! cO)),ditirt . . , '" 1" 1 eXl$:t~tl~eJ. letlSHD1Ll 1?e tnia _~J, Rd~ul .i ntermedia [' Ii 113 ,com fUlda deda!] ~';_U:[~~l111trcru prorului liniei LT, ·i:n relcul d-71d corn a·l1di'iTledan§area liniei L'2. AndamHtrca ctlplci se comandli de d'ihe 1'13111111 {J, 113 cu verificarea pozith,d "d~schis" a Iutreruptorului Iinici L~/I
< ,

1)8'

Statia, e1actl'ictl rle 1,1,0 kV arc- 0 schema ell doni\ sish~me debare ,~i t.1rpl~1 transversala, Alimenbi.l'o:astati'ei elec.trrc!~ s.f' f<Xct;t,priu dnn ~1 lin il el ectrice HI.COr do t e pe .fi eta re cite \1 nul dlH ,~i e111de de b arc, ell pl \l hi rid in TCg;iJJ1 norm 31 d eo c;_t 'f1J,l)~tjQtt:<lr(' 111 :;-/an" deconectat. Cea de .~~t:rci a Iinil.' (lledri,' 'tL ~:,~jc I'eI dial1:i ~i tre buie .s;i. pOfri~ in Iwpon<L pc: oricarc dill sistemelc cit> bare, f5tii ca atest lucn) so., constituic un i:mrteciifllellf l)e),ltn, funcponarca il'li?talg"tifi A,M~, Hegimul Iinlci radi ale di 11 puncnr l de vedere <1.1ns+alafiei AAH S~ poato aIege priu cheia de i regLm ~I insralatici A..T{ til hel variante : \ Fiti'll decoriectarea Ijni~i L3: pozifia J; - Cu. deconectarea liIl±e~ LJ: p(j~dt.ia 2; ~ Cu b-19Ga,rea instalatJ!:i de AAR : pozi~ja 3, Blocarca insralatiei AAR 111 pozitia trei are loc Ia June1)i.on-<1r(,::1, _\.-l!spoz-itiv FCZci.'y,_\.Ie:1 refuzului intrcnrp1:0rUhiJ\ pc Iiaia L2. . , J 11 ])_OJ;.1tiJl' ,;2, linla L3 va 1'1dec()n(;cta'l'~ do: c~ tre instalati~l A A._,R iar a nclansarea intncmptornl u i d,()G,u p16 transver,<;aUt va fi condjlin1'laUL de: verificarea pczitiei clJl:cpuectat

~,nun

at:

a

l11trenlp~otnl'lti' £/3, , ' -Sche)1HI itlst:a]a~iei d("AAR i;sh~' l'CZeentairl Ii) figura p

5'.2,.

105,

T /' __ 1'""""--1" ___,._±

----<~---±,-~I~---<r--lfQkV,i
''''4'~_~<l(r. •04

",~1.i~,;1 .
-t--I

L,L,110 k'l I

0

ftJ

#210 RiJO----~----~~

·8C---------~~~----------~r_----------------1----+SS
-"""'' 1'

;n:.--------~r----------

::t~
r ~20' _-+_----lr-r:n(} ------I,F

<i2Q'2

lf
"
4
dltl

9b 9

/0

JI12

rf
9"

t7

.. "

001"
-Be
,t"

-Be
'u

S

Ro

'11:

Of"
,

-, ;14 15

if"Oa

,

«m

JW.

r
'9b

9c

,14"
}fig

-10 "

'j;r,,:oa
1<'

iN,""
,! .. ,

~

IJ

'"

144

'Jt7

II
15

150:

151>

~i.

,

-

"liS
0

",,,
Ih1ie cl.uctricit J"adialli.

' :l W ltV cu dou~ linii el_cctticc de /,I1;,mentam ~i

lOG

107

Tensiunca este tensiunea
con tin u 11 alc

operativa rolositri peutru instalatia AAR C(lnnn~la din serviciilc internec1e. curcnt
s tatiei.

Ca particularitjlti de realizare ale schemei de AAR prezcn1atc 11111gma 5:Z.se cvidclltiazft in principal urmatcarele.: a) Ver\'i'ic'art!-u Iipsei tensiLll:lii sc face ]wiu cdc. dona gntpl1:t'l de relee de minim. tensi nne e 3D 1, e .'102 (sistern ul IlO k'l -1) si B 303, e SU4 (sisbw~uJ l l O kV -2) racordate dilcect hL bornele de tcnsiuue ale celulelor de 1113:Sl1r~l: 1)) Datcrita solutiei rigidc de supraveghere a tensiunii :pe cdI;' d Quii sis t erne de bare 1 10k V P entru a, nu fi ne voi ti s{\- S,e adopt ~ 0 confignr,ati.e l'igiQ,B. in, statje s-a ptocedat la selectarea elcmentelor a,flate pc sisremul de bare tibmasfa,ra. ten:"i,uue priu utlIizm'ca contactelor auxiliare de sernualizare ale 110zitiei separatoarelor de bare. Functionarea .iL1stahl,",~i@i AAR este urrnatoarea :
I

Anclnnsarea iutrcru ptorului d~ cl!pla transvl'rs.ala are Ioc prin ciTc\;utdelt{, Ua (;1.1 ,"crificarca .1io:;d~iej d~conec.ta3 ~t intrecuptoruln i 1iILici racordate La. s\~tem~u n1:1l1a& f,u;a ten:;il1ne. u" 1?l:i_lla nclansarca 111tl'eXuptont1ui de cujJla, h,?-ns:,ersah~ ;Ht: 10(" blocarea r sci Iorne i de A ~\'H:, ,dcoar¢ce in CU'c1.1~t111 1:.1 releul i nlt'ITUec1i,)r ct 118 sc (P{citl'l 81 !~j Iace <l:uforctrncrea, deschizlucl circulrui 7 <II bobiuci rcleulnl d 1 M.
• 'PQ:t.iU(,~ 2. ,

Fa ttl d~ hll1ctionarcq, .instalatiei AA ~ 00sCri~{l1(,\ 1~(),~~~ n fia I" se ada.. ug~\ necesitatea decoI1C'cHl.I~tseh:C~lve.a l~l:lel electtice, radiale 1,3, Aeest lucru se n~altzi;:.ax(J In Gn'(.~utele: 10'';:1 10a,. Pdn pachetul bhe.!i dl~ regi~11/~r§O'l, ce se sl:,ablle~,~e' exclusi V pc pozitia ;2 se aliinenteaza Ol rcuitele de selectie
-10 s'l 10{i.'

d202 ;
I

.-PO;Ji('/;i;t 7 se pun· clreia AAR pe pozitia 1 ~i se excitrL releul

la dispaeitia tensiunii pe sisternul de bare llO kV 1 (2) releele de tensiune minima 't~301.e 302 (e .303, e .304) ,de dezex'cita, ceea ce aze ca efect actio uarea xeleu1ui inter~nedlar d t tt (d 712). Daca existri tensiunc pc sistemul de ibare 1 I G kV 2(1), g1';'lI}lt!1 de rclee del tensi une miniina e 303, -e ,lOll k 3Ui, e 3(2) l"~lJnblC excitat, iar releul interruediar d 112 (d 111) rrlJUllle dczcl(.citat. In aceste conditiuni ill ,d:rcuitu:l.6 lfQnl'e~te releul de- till1D al pauzei de AAR care Ia fine de C-llrsll prin contae ..tul sall tOlllpOri7.:at comanda excitarea neleului lntcrmecliar d 1,13. Acelasi releul rf 113 St' Pii)(lt~'exd tu ~i declansarca unuia d Loin trcrupto rii Ii ni no-r e1ectrice do, a1ili1eh CiH'e (101'. it 02, Prinr,3rqute'1e de selectie 9, ga, .ob, ~i [)c" se alege in (unc~ie. c1Gl' sisternele de bare Ia care a disp~wut tensiunea 'sj de oontactele separatorilor de bare ale llniilor, Iinia care {~·"1)u.i,edeconectata, i,n; spet:.rl 5'C vaexcita releul intcnuediar

'Dad\' a disparut teLLsinnea ve sistcnrul de l)aH' .1 0' kV-1', releul aTI1 C$tQlt~1l<titllt., ~i cl.at:ttlinia LJ esl~ racerdaHL Ia accst sistern de bare', coutactul a 7A ((}stcf11cttL, ceea c dctcrniina .excitarea releului iutermediar if. ltf). ' Daca a. diBparut h:)lSilln~a pe sistemul <)0,.' lta'!"(' no It'.; -'2, releul if. 1"12 cstc excitat ~i ('ladL Hnia L) CS~0.racordata 13 accst sistem de bare, conractul a24 tste inchis. ceca ce <letennina. eXcYtal'tla relcului d ttl. ... Contactele nnrmai deschlse ale releclor ~t.06 fl d 1,17 conectatc 10 paralel in .ircultul f D a;;ig.\;ll:ii decla lli;>,are;;"
ill,trel'Ul?t8T~tll)i linj~

,

1'1 '

ta

EVJ{l~t1t di. ln sltn41<l CLH,d hnM\ L.> m~ estc 1a~~l datAl J;1, sistemul de b,H'C pc care a disparut tcusiunea. ~!Cl unnl d tr\ .releele interrned iar.. d 116', d 11 7 1],11 '·W va h'l':('.1t a, e Anclansarea ;'l~tre[\lt)l()rl.ll'~l'i de .Cl~p]rl e~'~<~ C0\-l(liti:~~ HaUl de po zit-i a 2 at;;:heii ll~.' ~\j\~~ de \:~rlflc'~n:~;. St,{i'1:I~, }j~ deconcctat a ,l.ntrerl1ptClnlim Iiniei, data. a?ea~t",' 11,1:1,:.. estc racerdata Ia _sistem,ul de bar-e -pe care a <.11 aru L terlStusp

L.!.,

..,

."

. ,. ., ..;, ~

t.s.

nea,

.d

1/4. sau' d 115.

circuitul 11 releul d 114. asigurl!\., deconectarea.Iiuiei L 1, iar il1' circuitul i2 releul ,t" 115 asigur1J:' deconcctarea linjt;!i 1..'2'.' ." " ",., ,

In

:

Acest ,lLl(:l'lt sec rea.1lzeazr\ pr,i.Jl suutarea contaetului auxiliar de :semnalizan::' a()4. din ,circ:ui,(:ul ftta de dltrc. seria. de contacte - normal. inc!iis\,;. 4: VI} I d Jot 7:~, ,:':;'e deose besc unnatoarele situatii : . .' ,, • J;"io.i_a £3 e~~11 r~ordii\l~, lasis: emn~.Ae.b?r,~·la ~,<:n;. a dispjirut teusinnea ~n este necesara veriticarea pozl~lel

,

.

deeonectat a 111 treruptorului ·al cuplei transversale.
ACillatacollditie
-0 •

aOIl

h~circuitnl

este asiguraUi. deoarece : dad. lin,ia LJ se afHi lh:. sistemul J J o kV -;-1 })€ care a dispurut rensinnea se V<leeXClta relcul dt ia 5l contactul uOI/ din circuitul' 74til, 1,'0 fj (]-e~·tmtaJ : . · - ducii lil?ia: L3. so ,JfUI pe sisternul 1 ! 0 k\7--2 pecare n dls~~irl-L~ te:1lSlUl1ea se ~:a cxcil a releul d tt 7,-a contactul (to;} elm circuitul 14('t,. va tt desuntat, · • Lini a Vi.tlll8ste,racorclf:lti:tla sistemul debare _pe -care a dlspiintf tensinrtea Sl nti este necesara (kcTans;\ rca intreruptorului Iirnei LS, .im.plicit 1111 este neCt;:S8r:\' verificarea poaitiei deconecbat a intrcruptorului flDd 111 circuit ul de anclansare a1 cuplei transversale. At;<'astit conditie este i)1~L(;pli.nitil, deoarece (lad linia :L3 nu se aHrlpe ~i.skmul de bare PY care a d ip~ln1t tensiunea, nici urnil din. rek.ele d- 116·9i d 1'17 111,1 se '\<\8; exclta ~i ><::o:ntat;.tnl (J.O!l din eircuitul '14a .va riim hI() suntat, 1)1 acest fel, anclansarea intreruptotjrlni de C'upla transversalil va avea tit:i ruh\'rnptonllui .lilii,ei, L.J.
]0<;

de anclansare '

s. !.. . ;

IJi~ta!,a{j~ ;\ i\n 11~ l"ll,lla Il'HIl~\;~j'Sfl Hi .1 LO kV ~UII.1C"4) slll!;0 cil~,,)uki:i ell !1~lIl;l··~l~t'I'I"il. (i:e h;ll'e,~~ tl'1\l lmil ,,1~cIltl'lM' .. ll<! ulii'l'lenUne

Statia elect rica de ltO kV

<1,l"CQ SclWlllji

d.c- 11<.1£(';~i C1JP.la tr~n?:v.~rs_aH., '

111'1?-. din Iinii va 'ft inl'dtie,lUl);,t. 111 rezefVa. t~ldflo, ac<:~s!e <:~Ol1dl~lt~l1~ in..s.tala~ia _....\._,\R'e~t1ic conceputa )11 ,u;;a t~l :inot s~Lpcn~l,tn. h .. fUJ.lct.iomil."ea ~t<lcVI,i:~ In onc.a~·c cOllhgnratw ~dl;! allln~m~are.-

se poate face cl.l\ytre:r.hnll electrice sursa, dar aviudin existeuta in statie '8; muuai doua sistema de bare,

;Ahm:en!area. st<;_tle1electn~(~ ,
ved()~e

en d?L~ii$L,:j;el:ne

11:-

Pentru

.f{l.r[i vorificarca

nozi-

a se a,sigl,:tra acest dezidecat. n~g-bn en urm~ttoa1"ele lJozi (.ii : ~ pozitia l)ozi~ia Pczitia In rezervil
Ln,
n>'7,G'I'V~t

s-a lilrevazut

0 c!.ICK!

de

• Posiiia ,3 F <l·Ft de functicnare a11L5t ala tiei J\... \_R d0~crlsrl 1a pozi! till 1 sc :;tdaugii necesitatca blocarii AAR la un eve11i..ual refnz.de declansare a,11ntrcrnptornlui linici LS, care ar putea conduce Ia extinderi de avarii daca instalatia A.i\.H ar fi n1sat[i ~;~l,Innctionez«, lntl'-adev ii,r, dad s~ inregisi:real'Ja un as-ttd de eveniment, dispozitivul de rezervare a unui refuz la intreruptorul Iiniei L.3 (DWn) va cxcita releul it /18 princircuitul pachetnlni cheii (l~ Tegilll 6601 careeste inclris exclusiv pc pozitia 3. Releul d. 178 i~irculizeaza antoretinenea ;;i printr-un contact normal indlis intrerupe bobina releulni 4'113 dill circuitul 7, Prin accasta Iunctionarea
instalatiei A.. N. TIn va mai A
avea. loc.

0 ~ AAl{ annlat: 1 - AA R In func~iutH·: 2 - Liniilc L1 ~i L2 in I\lllr,\i111'lC: (I.ini!;l calda}: l'Qti:~ia 3 - Liniile U si hi ill !'~ltH~1,'iun\' (Linia
P<)zitia
'1'

UJ

t-2

c81di:i.); ,·".)C n 'L·l't1".t,·i.IH1<" ,(Uni:L T.1 4- - Liniile U ~l.. •~ It"l rcM".l,"V{1 ctlldrt). SChCll-li'l in:~tala\: iei AA ({ 05 tl' prc-zenta irl 1n I\S\lI',l 5.:'" A9-<t cum reiese din schum:l, ope::r~itia (ii' pur);'!: \ in ['utlt-; tlune ; instalapei i\AH. 'tolnporlfL douu c\.npc: l . Operatic d· selechr" a po/j~i_l'i eM,' CQrCSP\lt:~le conf~gur<_!.~iei tlin sta.ri:l cI('e:ll.'iQ:a dr) !:ran!JtO.tl~Ull't (p07,I\JJle
2

S(,r~lm~tlidlrile din schema c:;Ie AAH. slut urmiitoarcle : ~ Sernnalizase "AAR 1n Jnnctiune'": Iarnpa IL <1,]in"l'entai':1 JWjjl con tactu Lrelcului a 202 (circuitul 4) ; - Sernnalizare "Fmtct.iona:t AAR,j, Iampa 2£ [circui tul 81/1.) ; Sernnalizare "AARblocatU ; lampa 3L (circuitul 8). 11.1'0

,

S

Z, Opera tin de

S'lU

d):

COl'lsti:i in l"CVcliire;l

pUIl(:rc in lu ll:tit1nc p'?I!ril1-z,i"ti cu che.ia de 1I.'gl.nt pe p'J;;,,1 tl~l I,

care

La ·trecereo. chell de rcgiru pc jlozitia 2, S~ C,,,-citrl n:Lcul ill ()2 care iii face' autoretin n:a..Prin COlrtacteie ,sale d pl'egtle~t'e circuitul scliernei de AAR _pen:tm ttll~C~K!llal-'.ea
I

l

in confignratia cu Ihriile clectrioe It ~i L2 tn {UIH;tiiJ;.lH\ ~J Ilnia L3 hI 1'czer;,.,a_. . ',", I , .La trcceren .cheii de regim pC' pozit,ia J, se cx-citr~ releul' d 103;. care 19-1 ,fac~ autoretiner -a ~i 1n acdil9i tinrp asif:11Ta

.reveturea .releulni d '10:2, Pri n xorrta ctele sale', el prega Ee~ t ~ circn itele sclreruei de AAR pentru Iunctionaro ill ,;nliguratia en liniilc dec'trice L1 ,;;i Lj in JUilctitme ~i linia L2 ill re-v.erv~L . ]-<1 b'!':(;erc;,t cheii (J.t.' .regiJn pe p.ol-iiirl 4, :iii<: _l:'xcit:t rl'J QuI it [04cate ,J1) fae,;,1C' uutoretinerea ~i In ctc(.'J\l~i,ti;t;])p usiS1,1ra. reveuirca H;oleull1i 'de 103. Prin vcon tadclc sale el pn~!i:{ltt$te circuitele ~,cJw:r.nei: de, 'J\A R pen tnl.jul1ctiO'l' are in CQ nfigl'lf::l tJ:a ell Iiniile L2 ~j L3 in Junctinne ~i JiuI3J L2 in H~"Z0rv . Ca l:,,-lIticuJ_arit~t__triale- scheruei tle preselectare ~t Te~jmt1-

Qdat{L alegerea regimului instalatiei AAR l'eaJizata, !:)chcma este prcgfltithl de functionare. Pentru a .S ~ cHruina depende.nt<l schemei de A.A.R de sisternole de ha1;t' pe carl' Jnnctioneaza Iiniile dec:tfjee. colltl'olw tensiunii pn$C' JacE' direct 10. ,cdulde de: i::n'8s-uri't 110 kii, d ib.Ipi;lcont actcle de sdectie oak tensiunilor doe l'Uu::;udi de lacdulde Iiniilor eledrkli: L1. L2, [,,,. ,Fu:[)dj~)Darca instabtid AAH 1'1';10 slrn\lm~i pentrn ccle trei pm;"i_tii care CO(C!;;1nmd celor trei f(;m'(iglln:l~ii de t"!i-

mcntare
_

posibile :
V(Tifi.carea Iipsei h.\D~jllnii' pc una din

'

a~

:'

hu (]t~fllnctiOlUI1'" ,;;iJ;lt de menticnat mm{l'toa:rele : . - :\log(!re~ . pov,iti(;'i c~(re corespunde . configuratid din statw clectnd\ s,tl Pt)g;tc Jace munai in ordinea 2-3-c-4. La Tevbn,~'l'a cheii de regil-D pc pozrtiile 4-.1-2 nu malare loc modificarca regiill:uJui iu schema de AAR, Pcntru {J eventuala sclrimbare este n€c('sm'?\ trccerea clieii de reg:im pc pozitiu 0, darIn s,GnSl,i) 2-3-~/- ():;;i I1n invers. '. _l?epozit-ifiG se (~NCi-t;l' relenl Ii 101 care min contactcle scV.f deV'nll,'n~ revenirea releelor de selectie d 102, d -'ff!,'3, d ~Od. dupa care qpcrat-ia de preseiectarepoate rcincepe l)nll trecerea cheii de regim pe pozjJiile 0-1-2-3-·4; - Opcratia de 1Jreseiectare se face Uli:"i;Lca ill schema de AAR $1"-_ existe tcnsiune o pgra,tiV}l , ceca ce elimina eventnalc cireuite false rr'l:~a.t,-' noccncordan]a I.h!~tr\.!configuratia reala din sta pe ~I rcgimul preselcctat Ia un moment dat, . -

cele i::rE\! Ii nii electrice dt' al.inl,f'lltan~ prin gnip,11rile de 1'1..'1~e ~Jt11tie f')inrle (e 301, e.](2) , (,'303, c30it) san (e31!5, l~J()()), fic1ect'!-te J'lrin releele 1:1-102.• et10!} $i e!'10A in ft.mctll" de regumll ales (ci"I;cllitcIeu, tia, 7, 'i a; .'3-, Ha) : _ VerificaJ:(;:a ])T8J',entei tensiunii pc HIli::] ciert:\::ic.a de alimcnl;u:epcreclle l;\i e-gcitarN!, .relenlui {_ly timp d 201 al pallzei AAR (circuitelr 7. /Ja. fib, 9c, [hl 71 De);

_
H.'l¢l11

La Inchitlerca
iriterrnediar

si III cazul d_E'..c1an~ih~ii,illtrcnlptoarelor lirriilor Lt , L2, 1;,3 l)Tin circuitcle de accclerare t Oa, -lOb, 10c, Se e~cepteaz~ de Iiccare daUt circuitul .:1& accelerare al intret-uptotu1W Iiniei ~LO_atill. rczerva caldil care este intrerupt prin oontactul releului intcnnediaT d 102, d 703 S~LU ii '/{M, loll Iunctie de rcghll,ul ales ; _ Declunsarea loti'(:1;-nplqnill1j liuiei de alh~'J?n,tal'e

it

CQ1:lt8.(Ctul.l,]i releului de tUXlP Sf:),t;XdtrL "(05, Excitarca releului d -lOS arc Ioc

de

cu cheia de J".etim III poziti(t 7 )'n 6-rdlne descr >s_cafmnc (4-3-2-1), dar numai <lac:5p.tt'sdectarea a i'bst -h;ali).attl corect (\~Qnfitmatfl de aprinderea anrpij d<: reg-im aic-renl e 1L, 2L san 3D) regrm, coreetarca S(~ va fate prin trNlerel;). chell pe pOl-iti;1 0, asa cum ~-a speoificaf rnai sus: ..

"Pe~1tnJ p'q:nermt in tunctillQ{' a jllstal<,(tki'AAH

se revine

. Dacii eventual

5-<1,

gl'c'jit

hI altlge:r(~a

ptniF""l cheii

(It

r~\hl.as ;mx{t -tyllsLune $0 Jacc priu verificarea conditiei de Ijp;~( t usiuuc lX: a' 'a:.;H't Ji1l1!., 1irez~nta t~'nsj\lL1ij pc Ul:~Ppereche $i Iunctie de Tcgil'l1111 ales prin dH::H1. de ,AAR (C1r~ cuitele 1'1, T1a, 12, 12a, 73, 1Sa); _ Anclansarea cuplei transversale se face ell verifiIi ,," fO " carca pozitiei deschis a :mtrenrptofllL1H l1~rt, l'.<n:uasa ara tensiuue, a pozi'tiei. ~l)clns a lJl~:0ru.ptonlllll hrucl.F~re~::le, 1:ot\11 functie de. reglDllll. ales (circuitele 1<1, 11/(1., Uh, /lfe, 14d si 1/11~); _ Blocarca ;trpe-tTtrii 11~TIctiolllarii AAR se Iace prin excitarca relenlui it 10{j (circuitnl 15) de dftre un contact a] releului d -/()S. Releul Ii 1O(J. detanninrl revenirea ternpori, • . 1,' v

112

~SS~~ "(JC ~IF:.cz~

-...... ......

__ _

.R :or- n -_,.-------------

sun-rr

,'12]1.-rJ

--+-----+----_-b

ti)/

e30J dO}

r m -u ---I--------v-------.r"J7I-r!

-IJC -(Z}--- ...... .... --------

- a5

-{;tJ------:------------------4F

...... --------

2

~

5

.L5.17

I

i~

e

lid

65

7

n

.9

io

~Jo;
,,30J

"J03
<JO;;

,

,III'/

I

FIg .. '5:1. Schema de Al\ R ecoaomi« iit\;J'e

titjn11

<l2()t dIJO

t"

"

rf
11 110 fIb 13 I ()m;

12'

13

t~

lib

I:)

6<1

'.cI~ri .,
,

J13~

tra1t!!i()r':llIwl;o"rc

('iU,tip'~ll:>t unidi re,cti,imalrt),

114. Ho

y,s,U a, l"elolnlui d202 care lntrcnrpe teusinriea operativii a -schcraei de AAH. ,De aseruenea, prin vcoutactefe. tlin circnitele if 1i Hi realize.<l.'zii Si;lJlllEli:z{ll"ile aferente fUllctiQuarii instalatiei AAR §i BTlLH)1f! stingerea Uimpil'Ol' de regim 1 L, 2L galt JL (d\ip8ca%)~i aprinderea lfunpii. 4L (fU-llctiN~ar~ AAR) sau st. (blocare AA T{), dlipa .caz. Alta' senmaliz;u-i priviusl funcrionarea instalafiei AAR still, transmise Ia panoul rie .samnalizari ~cntrale (PSG) diu .sbr(:H::linn contactele releelor de semnalizarc /I 401, k402, li40.}?i hdOd dwp'5. caz,

't'ezen'u. fn C(lZ de l"rllnhl<~re faI'a j;C:rlSiUllC sau de ded;-],h¥ar,e prj 11 prht~ctie cintel'ni1 aprimu1ui_ If~til.Sfon'nato.r, sarcina sta~i,ei va fi prcl118t{L prin ins-taIa\J,l lk l\""..R de c~t['ecel
d~ al ' doiL(Y<L trn;J.sfor'.rntltQ,!'"" dlf{l:ctib'nata,

I :lstal~tiile de AAU: I?Q transformatoarele din .sbr,lil.r electrice sint cunoseute, In. general, sub cJe111!11l'lre-a de instalatii AAH_ economic. . Dsnumirea sLlg.ere.<l;2;5.aspectul de l'cdnrC\'f; .aconsumului -ptOPl'IU fennologic prin rea,1iza:rea eontiguratii eC0110J),licc mite regillltirl de Inbartare al.e, uUe,i sta~ii electrice en douit sau mai rnulte transformatoare, d.~virl,e_ avantajoas Luicntinerea 10 sarcinii, a urrui numiir redus de -t-ransfffnn;;ttoafC, Pentru oa (tcNtsta_ ma;suru S~L 1111 sW_be'<lsca :;;ig.uranta 111 aliment area. ccnsuma terilor, trausformatoarele tin tl!:e iIt j:ez.e,tTa calda sint, ·pr(O!v.azute -st(-}llei'i1 prin'.AA R sarcinaunor , transfonmatoare aiJ;a,te i11 functiunc ~icare 1a\1I1 rnoment dat dccl<Ln~eazrl prin protectie propria sau tiimi'n ni.t;a tenslune, I'~, innctiti;'9~ numiirul de transformatoare ca sidccaracterul unidirectionat sau bi.di1'8C1iona{ al fttnctioJitLl'ii. instal-atii1e de AAR economic -i~i.sporesc.gradul de complexitate,
--'i.2.1. J'Jlst!tlatie

SchcuUi instalatiei de AAR oconomic, varianta unieste prezentatft in -figura 5.-4. , Asa cum reiese din ScllcI'tla, vorificarea t<!n"iunii Sc face p~ Hi}tcn1 \<1 sa u sist cm)olr, de b-;tl~e Ia Ci1"tBsJnt r:-~CQI-d"I,.S t celulele de medie tensrune are tl"t\n~1(jL':!ll:atO'<11:olor, .de r~l;}lla ti'0n-!>itonTI~ttda.relesitl.t uu:tll:daL;e po sisterne d~ have diferite, iar cupl~ ,tl'ahS\{e~'::,;aJ~ ~st.e. -PC:l:I.),Htn\O:llt in pozi~~altl:"":hi.~, 'iieri'(lClwca Iipsei ~@I1:,qU11ll se face prin gwpullIu de relce de lens·iubemi.Jii.ttiri: (i3iJ1, rj3iJ2-),~i ([:303", c.30t/) n~cordat_c dqp{t contactele auxiliare .~U,B scpara:t0'<uelor ~arc ale celulelor d:e l\tedie tcusiune a1\:: tnnlstoTl1).ato.l'l11m 1, respcctiv 2', _, ". , t9nditia de pn,\zcn\aa. rensirmu pe ,::tltrnt~n,uu'ea de n:'"li('j'va, 'in spe_Va. trausforu latol'ul B, sc f'ace pl"1U ~el:L~l llHl.xitnal de t en siune 13305 raccrcl (\t du pii co 11 bide le m rxiliare-alG-.-St::pa~ratorilor de bare ale eclulei I iO I{V a transfer-

ae

1<1J 'Statiile

electrice

de transfcrmare

de

.. Se. cuuoaste

dL in anu-

ta cUsp.a;rWa tensiunii p~ Iiarclc d,: "n~cdiJt reuslunc, se CXciGl releele ik111, tr/2"'. Dad"( cqn'(b~l!a, UI' prczen~-~~ teri.s~iL1i1il pe _rezerV~l€st.Q lru!cpllr6tTl, ccmarca~u_ re1e:u_1 de ±imp d201 can:" <tS'igw:-i'( lJaU7Jf]c,(!e. Ai.\R ._ " ' Prj 11 Inc-hiderea co n tactul U'I s;'iLl t C r'lypOJTJ:\a L releul d c 'limp cZZ01 comanda excitarea rl'l!,'uLni ilJ\l,,'l"\1JCI)i,tr q.U~, Relet;l interrnediar it.l3D l'l';uli;!,('arJa Iln;n[ltoarek C'QmC,uZl: _ deolansnrea Intreruptoarclor de i'IlaLt1"l 1i medic ~l )ntrel'l! 1?1;Ol'uLlU d,-;, It.alLa tenslune a transfcrmatorulai 2: _ anclansarea .intreru pto:"~lu:i d,~.,l~e~~k tl·llSill.llf.: a tt-anSf0r111atO!nhti 2, cu couditia V(},i:".t£KHUl prealabile a VOili~ilii ,&c$c.hls a. intremptovuha d.;\ )l10d~ie tensiune .. trans1 formatcrul ui. 1. J ___j_-'cxcitarea. .relc\ihti iutcrruediar d735 'de. blocare a repetal'ii ftnic-tion§tii insralatiei 1\AI1.. , R,GlClU d1351~Ua.<;~ au tqn.;thj.el'~a~i. -<lsig~U'rJ iutrcru pe ,rea. etrcliitUl u i bcbinci re lcultl i "dZO'2' cu fern ponzare larcvcnire.
te~u;;ill'l1e ale transtormatorulni _ .tlind~n~arJ;';l necondi~ionattt

l1lato\,utUl.

2.

1:

."

AiHI pi!

o..,l !l$iUfrn.1UlIII'<;l(Vui"1lflf-M

uJlhl1reJ'jiti.lla-lil\.

Sta\ia electnica indi5()U~!e este constituita diu doua transfonnatoare dintre care un aruanit transformator este infotdcauna tn sardn~ iar eel de alclol1ea intot.de~ll:r1'la __in
116

117

de A,ll<. economic cste vrCVrlZ'ij'ta en bloezrca functionarii in caz de declansare a translermat or ullli1
prin

Inshi:latia

a rezistentei de tratare a neutrului (RTN) sat! Dl{_RI. Iritr-o asemenea situatiase va excita releul d13(f care face autoretinerea, mtreruptnd circuitele de accelerare liin Sd1t,;:n:hL de A A R ~(chcuitele (Jet" (/b) ~i cxcitind releul tiT 3/).

. pr:ote~tie

de

rezer~;ai

prin,

protec[ia

homopolara

amnarul de sisi:e1ll8 de b~LI1; de medic tensln nc s;e reduce Ia dOU{l, priu 'i1'tehi~lcre'H arnbclor C1ll)1<:: l?Hgit_udin:tle. . Intt~ translot;iuatoare este pr~vazllbl 0 instalatie de AAR eCN10Hlic in variunta 'bldirect ionata, c "ea. co permit!:? ca oricare din cdc IJOLI(l transfQ1,']mU()ar- s~t poatrt functiona ric in sarcina, 'fie in 1'15zervit calda. ACe(l~t':l $dlCmo., im bin:1.1[1 mod fericit atitcriterial sign-

1::1e: accelcrare) sau telnporizaLI.
~i medic

" Aceasta, h rindnl S~LU, asigtlI'rl rcvcnirea releulni d.2()2. . in acest fel se previne anclansarea rapicl1l (PJ::ill eircuitele tcnsiunc ale trunsformatorului 2. in ill"tab~ia A~AH. ]Jren:Dttli:i'l in figuru 5.4 sin+ prev;l~ -

rm.utci,

qt

'Ii eel ,).1eoouomi0it5.tii
l'llslalatlei

fLUictionafii. varianta
1:;idi-

Schema

a intreruptcarelor

de hl<!lUi

-tectionalil,

estc

de AA H economic, prezentatl 111 .fig-ura 5.5.

zute 1.!m);''itonrele semnalizari : .. _ scmnalizare "AA-R in Tunctiune" clIdll114),
- :-;('mmuizw-(} otlitnl/2) ; - semnalizar«
,j

Inmpa

7L (dr-(dr-

A1ja cum S0 poate OOSCl'v;:t,schema din f~gl1:a 5.5 reproz'itrtfl schema instalatiei de AAR econorruc iutre transtorn:wJo<tt'('le T'! 'li 72 celulele if. o schema absohrt s_imibu:a trebuie !;ealizata pentru <1,,3 j\AR economi' intro trallSfor11latoarcic
celulele I-J ale celor doiJrl transJonnatO<lTC

Functio niU:C

AAH'J - hm,p;l2L
lampu

AAJC":

ni1,l'l; Ai'..R -pe e.t3,pc I:Steas igl1 ra ta /1(102, h403~. ~'.4(M·1 1z40!;, alecarer ("nnloet~ sinr canectatc inparalel pen easdildinPSC (pllllOTU \1" SeJl]crl,t1h;~uc eentrale) ell .iuscriptia .Fnnctionare-

tul IJ).
pnn

"B1:oc;.tre

AA.R" -

3L (circui ..

. Sefl]

r(:'h'I;!I~ de: seruualizare

m1li_z~1l~ea;f UJ1CPO

~,

j

tensiunea operative a instalatiei J\_4T<, estr: ::;npr~lvl1gl1e"i.hr. l1Tin releul de semuahzare h~/()1 care. III n-th de diIillnCl:c j:lrt;. tcnsiunc, a.sigma h PSC un semnal a "'Ll~;tj\i' ~iiluminos,
.).2.2. I GiSl;,la ~lr. i\.\\ll 1m h:nll.\ifll n~!nto"f"e (vill'i;,l! ta bld.irll¢>liil)):';W.P1

De n:;1imcnca,

l1Cntrll. en in.<\wlatia 1'1 ~i 'I2 -"a fie completa. .... __ . "Dl;lpf. emu reiese din tlgllnl J ..J ~~b; n~~n~:><lr~_a (:dule1~_ A ale ~elor dOLLi', tra nsfonuatoare sa he J';;t(;or~latc ~{~ ac.e1a.¥1 :;;.~tern de b are (tie:'7, 2), iu.r lut n;rt\ I' l'qrl1[ c It pl t" L 10ngd:lldtu:n:le i ;Xf!1l'ertte fie li1.Chis. T(,t tn' cadrul r011ditiilQI' de con fign:ra~ie 1l111'I,a,r.l.'b" de inslRlatia il,.AR jn.h1i sl verificarea pozi}ici In,tretu1;toanlior celor dour. edule A IJC I, ccle tlotdl tntjJ~tormatOHl"C, 111 $8.11S0 1 d. ccl~~ dou~1 intreru.ptoaru mcntionute riu fie simultau in aceea~i pOI,itl(" . . ...

sa

sr~

hcia de

r('gilll

a il)staln.1;il'i. AAR

UI'{-' ti'<'l l'()<ll\lt:

:';i.H\:i:-l d\~ medie tensinne are patrn soctii de bare PJ;Cvazute ell d()u~i Ctipl(:longitu(bnale. r;;i dOlla tuple transvsrsale. ill J:(~gilTI de functiouare en sard~a nu~xim~, toat ele patru r-uple slnt dcschisc, i•. pc cupiele longiiwiirrnle :~tl1t rr :realiz;)(:C' instalatii dt' AAR. tn. TCgiTl} functionare economica (sarcinf mdl~sii).. unnl tilh transrormatoare este -scos 1n rezcrva, caid;r: iarj

ttall~tnrrn<1:t0.ar(', Fil)<.:m' avind pc partca cl te clpufL celnle com pie te (A ~i B).

S t. ati;~ electi"i.Cll

in d;~~~llt este if'

(~onstltnita din {~ou.ii de I:nl~d.ie tensiunu

_ Pozitih (-): Auulat : _ Jloziha L: 1-\ A l{ jj1. functiunc : transiorll1<llo[ul '2 _preUl transf~n11!ltorLlL !;, .. _' :PQzit.ia 2: AAR III tunctlune : lnlllB'lopnalorur 1 ph,:i'~L trans['orm.cl,hll'ul 2. .. . ,. ."_ La punatea cheii de [(,:gUlJ J'~~ OrlC'l.lT d~n ]Joz\hdu 1 san )3. clacrt sirrt Im:lcplhlite co odi\ iile <k C-OltflgllJ'D t l~ mC;:lti.(_pn~ltemai sus, se va excita rclcul 11202. [(1 Sdll!lI.I!J 111

f-utl(;\.ie de pozitia cheii de regirn: 1 S.~lU 2. ,:)J' ::;tabllc~tc sensul ,i.le fllnctionare al .instalatiei i\.~ H. , V(:rificarM Iipsci tIc tel.l$iu.~1~ se £a70 pr\l~gTll jlld d ~
rele~~ de tensinnc' ail".:J_-eotecelulei do medic tcnsiune
"I:

q~

iran-

stecrnaeorului

alia t. in sarcina, 119

iLilS

Penrru CO iifig\l'rati,i,

ale cclule], Prezerd;a tensiunii f,,~tC' v!,,-rifica th pTiJJ intcrmcdiul transfbrm:?lto'rului (I'e ffi1+S11n\ In()ritttt [J'c linia rkl 1[0 kV' 'afen~1l1rl tr.ajlsfoF1n:a-fo'),~LlHli ;tfLl,j' hi re~.(!l;¥iL " . ~(1 pH'Stlpun,;' dU'ill,de H'gin1 gc pozitia 1,. D;u;l it di.'1VtU'UL. ti?,n"iu~:t'1- 1'1':" sistemul ,dci:prl';' alimen-

f~('e ;]upi1

ca .aC'e.::t:o:tii v,:)I<ifkttre sf't 'fie 11'1dc'pcnde-nUi de ;,I'lea,<;::Y, allilicntatt1'tl reloelor ' rle ti'nsiUjle 'se €ont<'lGtdl: ell! ·s¢l'ec±irt: ak S!11j81;li tMrdot 'Ut' b.~re

'S:e pres. 11pune c,l1e ia de l'Qg'i~ pc p(~.zitia 2 .' DaCk d\spa:r,e ten.sl1uwa F~ .!;1stem~u d~ l:_are al!l'll en tat d111 tnl.nsfonuatol'lJl 2 - c.eltl~61_ A - ~l eXls-tH U:1l3'lul)e" pe

bQbirltt releului ,-h' t)~]r ,l2(i1 .cnre dnl)(l trecerea pauzei AAR exdt.tl reJe1JJ Ii 112. J;;i,cii:'tn'{'a rel&ulni d: 77.2 PC'!ctt8 3:,'::'<1 loc'~ prin circu it~11 lie a reld~T ,(n,:; ·7a, J 8; d ec Inh~(tr(' f(ll,m] i ,1 d in in h&rnl)tf)_~\r'2'l~ I,Of san aOJ A. , I?ehml in[(lrmcJ1ar d 112 asignn'l prin contactelrsale ~ - "kdan:;;al'e,,'t lntrcruptorului 0;(/3-/1 HI c,cl1Jlej A; dl' Iu transforrnatorul I; - anclansarea 11l'tn~rllptor1;Llui uD2 al transformato(if!
Sf"

tlin circuit ul

tat din hn)Js{orm:atnTul.·1 - tdnla ,Ij - si c:xi~'iti1tcnsiune pt::! :initsfc)rJJ.iil tpri.l12,' 5@ 'dc.z ux.c if(, , l'clci:,j_o :10 tt'l1o;i u L'L8,,dO! " c S02 1'.iin:f:ortu::Jt coutact ul rclcului !> 30(i 8'st\'o ~n:chi$1 are ](16: ex tit area relcului intemnediar d. 111, Prin conlactnl .d 11.1
'qJinWl;ttca'dl

tr,ms-fofmatorul 1, sc de:.lt~:ictt(l, rdeeLe de tC:l1:SL~Ln(' .)03, c ;",304 si int:rnGit contactul re.leulLti a/tO,5 este' lnchis, are lo(; -exclta~'eft. releului intermediar It 121, -Prin ~on~actTll !i 121 din dn;:ttHllJ. 0: se -n1hneqteazEl bobina re1cuhudc Urnr)· d 201,. care dl1pa h';cE::l'ea p,~n%.ej_.at! AA RC"x:ci til, rd:{-ul ~f: ,Rxci't.an~'L relet.tltl~ tit -r22 PQ<Jik avea lac ~J pr,m circtn-

n~.? .

1',111 de a;ccdura're _

rele

(8a) la d0d<u\~a:re:;;l- nuia din intrrrupl'nau u02- A O'li a.OJ/- A , Rd!':nl in:t~mredi!.U· 41 Z2 Cl5.fg·m<i;i pri:flc:ontuc-tCk: ,,:\[(" :
d~;clan~area lnth'irnptonillli
2,:: llnclal1$anm In rreru
(,t:()/l-A

al cclulei ~1 de

1<1 ttans-forrnrtfornl

Thlll11

de 1" trauslurrnatornl. 2
chi~; a
j'l1tl"(~Tlll"h)l'lJltli
---c-

i 2-: -(11«:lan~~Lr,0:a fJlt!',~rl1pIOl'ultli
01

a(f4-A

al

c.t'ltd,d :11,

blocarea :repd{u'ii InnctiOlla.rii AAT-t prill ex6tllTt:a relerdni II 13'1 care i~i Iace RUtor,ethmre, 1n cazul :1 n care J ~lJ,:Hll1lt"<l'e;1 Uk5,'teI).siunc a si$_·reml.11 i) i d.C' b,~r(;;este urmarc a JUllqionarii p:r;.otecti;ei de rt).zcrv{l 8: ttan.IJormatoruhii 1, ;at nnci so excitji i'c1cuJ d 182 care l'c(;ill~!,%t:di lltti1(lto"n;el() nmctiuni : - inlroru r)c rapirl circuirnl de accelerate .al SChClnC1A.1\ R (r.itn,j till 71~.):', - \.!xcifii releul d i37 care i~i face ''ltlt01'll~tilltTca: ~i p6n conbtllll.:><i:u norma] illchi:", din circnitul Q,illt:rcrupe ulirn en tarea be binei relenlui d 202., Acest releu revine l:,i j -~ aSJ~_run:l1:i~l:('ru:per,~a n~ 0 UlJC<l ternnori '~mpPtlfaTe,(l,. t'" 'pnsJ'mm o pcrati ve 1t) circuitele de cou;l-<ln.d:\l'ale lUst(l:1:n't"l~J _hA3Z_
• tc -"

dOS'-

couditia verlhc;.t~r.ii pozt~iiOi des-

JJ ;

. ' _ pt.:) r 11l'lti aO? at l n~ns£ol'ltlU torului i! _ _:_ ,tltclll.n~area, inlrt:n~J")l:~lHl'lui ~!,~:8=-,1'11 c:eJyl.~1:' Ai.~lt a lot JX-1.t1sfoL'lU,atnrnI 1, '{flt GOI1(hl;,w ve;nhcJc.l!·I,.1 1IO,)",tt;-1(;1 du"d,1.I3 a inh:er·uptOl'U.lt't,i aOd~A; "". _ bi.6Coil.J·C<l repelAr-ii f.lrll.CfiOJ:1,1:rLi AAl< prrn ,~xt;lt<'1rt;a l'el~tlll1i' d l'31 cafe l,?i face fl,ntoH::tHwre.. , ., !u ixtl,ul h1 C3.fC 1'i:hl]'11)1:re11 fiIi'll '(:1:li"lUllt' a 31l'lt\1,flH!nJ -de bare este urruarea f\'lriC.tioll~lri.i PI'{!tcGHl!i de xczervii a tm'lls'forI1Hltortl1xti 2, ,\1· unci >;t: ('xri tllH~1l;!Ll1 d 'l ,t2., enro. aFt cum ';;-a .lllili at aLat , 'l)l.ocll:_"':{I, f.'rt ne ti_(~n~rG:t AA.l<,;, ,,~ fnsl'alttba .i\A H pr81.0nta.t~l III ll,!:l'Un1 :'1,,J cst\! pi <j\ ,tt,ut,l
etl,

tn:1}lltLq-anilc:>emtt:llizlld:, ,_ sorn L.laliz'tt:re I' A A R 1 L - cit.c~(it\J.l 17:
_ seji1n~dizflr'e ,,,'\Ak

1_ (1:

(
[

llltGJ olUT'_' I)Q!,'1. VI;:.1,
UI1CI,;1Ull8

_

_

.,

_"

r-

L

1n l\lll~l
1:;,\nlr~a '

1

'In

'1')"~'

_OZ1~la.~ ~" -

2L - circuitul 11£l; _ sernrrallzare .,Blnc;u'c AAR" - Iampn 31. ~ r.:irof.u·i:tlll 171;; _ semaalixare ",Flnic~-iOt1at AAIZ" - lampa 4I.eircui tIll 171;', 'j}d 11. releele de semna! izare h.1,(J!, h.402, h4fJ:3, MOrt, h.io.r;,: ~\ li ;for; a dU'or centacte ;:;,!nt COllf'(~tC1tt1' In j.Jcu·,\ld PI,' 0 (};ISt'.J:lri" ~hl1 I"S.C'cu ,hlS~riII'\i~l "Ftl pe-t-i L"l~~tj~ AA lit'" J)v a"~'nJ,(_,l1e,:,
t't'nsl.tnlea
\

scu~ Il}tliz;1:n~a [uni;:.~j\lnit!'Li .,~ RJ)("t'~aJic A

e_.'?te,

ll.;'i.i gu I"flt~

operahv3.

a ins t<J.IR~L¢i

i\..~){ ,'s(.,e supra \n;,gh~a1i:;_

120.

121

priu rcleul de semnalizara hIIO!,. care in .caz de Mn1l1JeTe" fih~l fel:l~iune asigllr1i hdlSC rtf) semnal acnstic ' 1i luminos,

"ba:r'ele de lTledi.e tensiuncsint ':In sarcina, tn. flUlctie de scheIDa })e partea de inedie tensiune a statiei S1 de distribnria

Lnstalatiil« de AAR pt cuplcIc de medic tensiunc all in ge])er~l in vcdere resimurile de indtrca·re maxim:l a st.atici, dna toare rrnnstonnntoarele care alimcntczza
l

. t:uFo

fi COnCep1,.LUl astfel. hlCit sa lltiliz,ezt;' cupl.;:: transversale s<n~ cuplc. ]ongitudil1ale. , Pentru eXt1Inplificaxe .s-all ale,,; variantele dE' sc11eme mou()filare ale unei .statii de b'<~j,1s'Eormare :'L cArcic()llfi.!.'l:1P(~ parte<l- de l:jledjl:' tcnsiune este constituita dill. prttn.rr si.stemc de bar', \101.111 cuple transversale ~~ d()n?\. cnple long-it-nili nale. . . ' Du p~~ cum rciese din fig\.lr<1 5.r~, varianta a, inst;~1;:rWi1,C' ,de .Ab.1\. In partea «le medic tpnsinn' pot [i, rcaiizat« fie '])e ct],])lm.c Iorrgitndiuale, tie -p~ cnplele 'i'I:a)ls,'2r»al . '. ,.' In Jl}llc(:ie,~ de varianrele alese '5e ll'l1PlUl c,orlditji.i~; li.g"tli'O<lS<:: de rl-~nlizan:: a col'lfiglll".t:jej ~i anumc : " ,,' rt) ])en1:rn iustalatii ~~\J?' 'pc cnple tr<lllsversa19. - tran.storm<1torii 1 ~i 2. respectiv .3 ~i d si'i,t'ie .CClll('Ct<lti pc sistome d~ bare dlitbrite Ia partea de ilj~lltJ tensiuno: b) POl'Ltrl.T instalatii AAR pc cuplele lon~itHdimd.e: trans,f0111ia.torij 1 '~i2, respcctiv .3 si 4 sfl 1'j(> coneo'I ~ _, tati JX' acelasi sistem. de baFt! pe partoa do 1:1101Ui tensin ne. In cazul b ~'i' ,/. l1U pst.e l)osibiIa dedi realizarca unor in.::blalJ:l AAJ( p!ltCl.'lplek lOligitn(lin,tl~, in I'illl'p ce penh-u variarrta c IJL1 este pO$ibiW, dedt realizaren de 'j1151'81e..ti1 AAH pc tllplde transversale. 111 general, gradlll de c~)mplexi,ttttc al :-ic11OJnclVT de AAH pe cuplcle de medje tensiuno este deh~rminaJ U(' numarul celulclor de transformatoaJ:c ,~j ;:~1sistomelor de bare din statia de medic tensiune. Un alt clement care poate derormina tm grad sporit de complexihlte in schernele de AAR n constituie prezenta.
f

sursdor ]:1epartea do inflJt(. tcnsiune, instal'~ttla de AA R

'Vt1

.tr

l'
~

U ,

I

1-

WJ

,

1 1 c;. : ~~1 tJ
6 ,
6\'
--:)..1
'

9

6
-r

Y

r

9

\

...

¢

r

t

I

~.,

---,-

/(11''1

'A,l.i')

lqJ

""ti

l',rl',IMjj

...

,•. <1:1, Jn~I"hl~i\,

Ai\lI

Ii," ", (ml,ITi iflHO,"'l'I';;"I"

,It· ,jlt>di" h'1l"hll1J\

SChClllaltlOllOmar<:L

a statiei

,I:.~lectri·c d~

este rd~1.i \~ si l~lpla, prul fa~;)L':l.l ~X,l~; uu n;t:l~ h douacelulc de medic tensnl1i'~. de transforrnatoarc ~lntl.m,<U doua sistema de bare de medic t(:t~s!:~ll~e.. .., ", Cdc doua l:ransEpj·qHltO<1,.i'e yor. it lo<L~~)l\L\ e f LC"tJ:: p~ L cite UlL sistem, de hare de medic tc nsrune , ia r pc ~l~ lin It ,m~\Iersa:lr~ care 111' Ollfig'tir'l.tie n0rl1\at~ este vt;'sclwm, :'it' Wfl11C 'Zeaz;l instaiatia AAR.
I"~ •• ,

in dLscl1tic

ttl

t.r~.Hs...r91'm~L1:~

122

123

rl'0;l1;isjstem(~ de bare So fac~\ direct In celulele clem tj,$l)fn 1~le pr=:. b<1:1"I;:" rezeuta tel1SiU11ii se verificii P prin reciprocirate. "La disparitia tensiunii pc sistcmul 1 ~2) so: d.c%exe1t~ relee1e «Ie tensiune minima 'r. 301, e. 302 (e. 30:3, e- 304), ceca ce are ca rezultat excitarea releelor luh:nl1cdi-arc d 711, dU2 ((f121, ({122). III situatia In care c;cisti, tellsinn(;! pI'! sist.cllinl 2 (1), relet]' .de tenshmemin:imit 11308. ,0 304. (.e 3'01, Ii 302) sint excita te, ccea ce faC('~C11 relecle ill'tl'rme~ diare ~t121 ",d 122 (d 711, d112,) stt r;nnintL dczexcitate. 1.11 aceste condirii te191l1, de tim p do ,201 dem (treat,;it ~i (hlllti. SC{ll'gere<,I, pauzei de AAR are Ioc excitaJ'ca l'ekului internwd\ar (Z tso. Prin cOBt;rGt'e1a sale, relenl. cl1.'!JO r-cajjzcflz;i,i 1lT1Yla toarele comcnzi: .., • Declansarea intreruptorul ui tran,pr(~l'lllat!)rului ~·t:lt()rdar la sistctuul de IJaIe 51 ($2) 10,care a dlsptIrut tensiu nea,

Selectarea

S(: t,~C{~ prin.

conhct-de

anxiliarc ale separatcatensiune ;.~le transfer-

rd<?k de h:ctl-e HIe o-Iulclor

de metlie

• Declal1~a\\!il ')ntrcl"u ptQ<\orelor cclulelor Il uiilcr electrice de irttercouectare cu centrale de TuLdi. putere ,i Ct'tJ'C sint racordate Iasistemul dt) bare 1(2) Ia care ;:1 dispo.rut tensiunoa. Sc;lc:;ctarea se face p baza corrtactelor '~luxi~ Ijare ale separatorilor de bare ;;1 oelulelor aocstor Jinii : '. j\ t1chh$:lrt,1 il1trr:'l"l;1Ptornll~iGll p1L:i t ran svcrsal e (k tl;1~~~lic j,11I1O:; CV verificurca p()r;itiei des-chis a In tI'Cl'IlPtt"11. torulni d mcdie tensinne a trausforruatorulnicare alirnenta ~ist61li~]1de bare 'r1"tma.s f~lJ·a·teusiune, 1j1'ecnl11 ,~j a. lntJ~~'J;t)pt{)<d-l~l(Jr Iiniilor de interCQTicxj une en centrale do mi~fi 'plrh'l<:: . .. .' . , • JiK(',il''I,n'<l, Te1enlui rt 131 de blocaro a rcpct i'lTii fl;rlld:iot1t\l~J:i .ins talatiei A1\,I:\. AC~'$t l'e1011se autorctine ]i intretu pe circuitnl hobhld .releuliri 11202 care, la ~'1ndul s~,u. prin contaotul san din circuirnl 2 lntn~rupe icnsiunca opera,i'ivf( a schemei AAR, Rl\?c,'t1~ea insralatiei AAR are lOC9i in (;'a7.ti-l !UJ1ctiOJltirll l?~'Q,~(~dici (I:' rezerva l?E unul dill iT~lsJQrmatoC\l',de d.e <11imentarc, ceca ce pn)vuw 0 CVt" 1tllqlu auclansare pe defect a ,:q~plei trnnaversnlc. i)~{1~1lnun'S€ 'Obi;E!rVa elil) ,l('lH:n~a din frgurR 5.7, re§;imul.Iinitlor de iuterronectare lepinde de CX1St<'Uta la c1tva-

niatoarelor ;

1?4

125

cazul ]" care una .11 sau arnbele linii-electrice Care asi<YUl',)'l'' lC"g:)\tl11'a eli cen !:J:' a1a ' ,1 •~ •. 1;">' ,cy,. « ~""':~ ll11~~L putere sin! Slm:rle li~ii radiale (ca:z;ulo, ririi ar.~.a~l:g<~u, tot~le,;';t gn~ [1ur~O'rdl~l centrala . e1cchic~, I1n ~laj este R necus:ir,'" l deconect.ar,ea . . 101 la fnuctionarea o in. a I, t· . st a .iei '\A ~' ~
• .. • ' 'j'

'tul <lin aval

a

uuei surse zeneratoare,,-,'_. "co'

J'11.

U

tensiunea O_P8rativlJ. a instala,tiei AAR esse Sllpravegl1cat1i priu releul, de semnalizate h.407, care in caz de rihn3nere f{"fa tcnsiune asignr'rl< Ia panoul de. sCIDJinliz:i.ri G:cntta,1e (I'SC) UTI .seJ.unal<!.cl1stic ~i, Iunrinos.

< "..

b90Q,

}~

r

aces

~1

b[){)7

caz C!.ispo7.rtrvele de decenectare 'bOO/) b1)04 se VOl' conecta conform tabclului 5,1.' ,
Ttl/n,l,,! 5.1

aecle s.ta~ii electrice

'l).~!li"UII ilisl'u:f.ifh''ftQ1' ~t\l:l~t,t}J!lii!i ure. 11903 h 904 ~ "91'Ltw ,,'I l "l ,,-:: '} i _}. ;\All ,1111 IJ:!J5.7

i)' ) ~.OJ

"7' d'III
n r: 2

SUIU.'1llla·

Lhr..""I
t~~6g';ru g!:~·ne·\a llJJ~ ....
COl1,.~lO nn...t-nr

I

r
Oleos

Llni~ Hcg-j'ln
g.eJle~'·;'l tO~1

Regim

I

R"'I-lilu
COlISI,ll~l.~ (:~ll'

se utilizcnza in schema dr.: coaexiu»' pe JHlrtca de nwdLe tel~s.iune este c-on~titliitt1. din patnl sectii de han: avintldoua. cuple longitndi.nale ~i. dona cuple transversale. Intrucit In mod frecv0nt, din l;IJ..otive COllstfllcl;i:ve, ~~t:lul("lC' medic tensiune aBate [ntr-una din jtm)_~tt5Nc stati j au en StU'Sa de aliment are aCd<19i tn;l.ll"lforDJator sau transforrnatO~tn:-;racordat(; la 'acela~j sisrern de bare In inaltfl h:usiune, utili~~lrea instalatiilor A.,'\R p~ cuplele transversale nu este
Instnlatiile AAR

1n care

pc GUplc longitudilla1e

de

P"S

pus
S<J0S

..!"'-:iCO;'j

pus
:<l.:<)~.
pHil

V9sihjf;:; in aceste cazuri. , , Din acestc c.f)UsidcYente Sohltia ac10ptaU ('s1;er.ea1iz{lfI:-:::.i ins! alatii A... de AR pe cuplelc lOllgitl1dii'lBle. Pl'"lJtm, evitarea lmpnnerii urior configul'aiii i'igiC\I':;, Sc1WJ11<t de j-\;\R va fi C011Cep\lta astf'el IncH s{~ uu rcelame Q anumitii repu-

tiz>:in.: :I celulelor de mcdie tcnsiul1c de traustonnator pOl si.stt',:mcLe dE' bare. SGl1\"JlFl \nsj:<lla~ijlor ell! AAH pe cuplelc loJugitndi.llale ale 1,.1'116statii olectrice de l11(~dic tensiune avind doua t};an~~)rnl;-Ltll,iru' cu ciL&dbUd

ceJille de medie

tensiune

Jiee[\re

~ste pl(::t;en... WJ5, 111 figur<L 5.g 5c hem a este val£\,biIrl ~-i p\:)JIi . ru cazul cind 11) static sirrt patru trans[OJm~loQre echi_pate cu CJ sing.l.!1·;t cl.aLlI~l de lTledie tensiune f:ieearc. Dupa cum este usor de obscrvat, ill figutal 5,8 :'<8 pn:zinUL SCbCl11;,t instalatiei AAR pc 0 Sillgtl{(l cllpla: longitlldiJJ()l~ (1(05), acceasi schema r~lmlulnd InS~1 vala1illtl ]J) p);)llcipll1 5i pentru cea de ~L dOlla cupIrt transversala ((/.06) .
. Lnstalatia AAR cste prevtli':tlt~l cu Q cheie de regim eu doua poziti.i: ".AAH In fUHctiune" 71 "AAR 81~.ulat". La pnnert:a bheii de AAR T>c p07;it:ia "AAR in. functiune". tlad sint h;l.d.epli1-1ib:! conditiile de torrfigmatie dill circuitnl 1. sc c.>:Citrl releul ~l 202, care princontactni srm din eircui: 111 1 ~:;ign.rrl tensiLlnt~a opcJativu pentru schema de

A.'\r.Z.
.i2i}

:127

Couditiile tk configuratie CO~1st;'Ul 'in: '. ,- - una din celulele de rnedie ttlllsiul18 ale transformatorului 7 Srt fie taco r:daHt la sectia de, bare 1A ; . - una din celulele de medic tcnsiune ale transforma'totlilui :2 Sa fie racordata la sectia de bam t» ; - cupl a !ongjt udinala (,fO?J' sa fj~' daschisa. Asacuni reiese din c:",lmintJrea scheme! A_idl din fignra ~.3, verificarea tensiunii pe cele dOH(L secfii de bare (lA~i -1 B) se face direct Ia t:dulcl~ de ])lrt:s"\:Lt·;~ ope sec~ijle de de
'bJ,u_-ementiouate. . .

Prezenta tcnsiuuii se ve-rifidi prln reciprocitate, _ La dispari!-i'-'t tensi unii fie setlVlade 1';<.11'13 1 A. (t1'§) S~ -dezc xcit rl relcele de tensiun e mi nim a c 3m, t' .103 (it SO.';!, -c: 3{)4,), ceca cc _:n:e. ca rezultat, cxcitarea- rcleului intctrnediar It, 1'17 (II 121). 1n $ihtat\.a in C,U'C E'xiSUL censiune p~ sectia de ban! IE (1A), .releelc de tcnsiune minima est).? eSOti (It 30-1 ,f' 3(2) s~ilt exeitato, ceea ce face ca releul interrnediar d 121 (tl':117) -s~ db:\'ll!1:l dczexcitat. Iii aecste coodi~H l'cin.d de tilll11d2,Ol .d,(',rr\ar:car.~i ~i dnpa s.(" ,:lrgen; a , pauzei 1 AA_R are 10e excitarea relcclor intcrrnediare d tn Salt (1122, in iltl1otieck;, seotia de bare pc care a (li:;J?~l['\lt tensiunca. Heltul It 112 s 1:f-W-i ponte cxcira )lihl cazul dedau7arii lUt-J'Gl:up'toar.dot eelulolor de mcdie tcnsiunc ale transfer'rnalrirului. 1 racordate Ia sectiile de bate /.11, 2A,. Sele,darc,l se f'acc 'prin inlormediul conbrctclor anxiliarc ale ~('.para'to:,nc!or do [:'8.1'0- a11 ale tranaforrnatorului cazul siune
~_j

In mod similar relr-nl d 122

~112 alo celulelor Y.
SC

de medie

tensiunc

mai ponte excita -'M 'in

dcclansnrii lntreruptortrelcr celulelor de medi« terrale transformatorulni 2 racordate [a ;;ec.L-lile de bare ~rB, '.FB. Selectarea se faC(i prin Ultt~Ttllccliul-' cout.actelor auxiliare 'ale separatoarclor de hare "z73 si a11,· ale 6dtjle~ lor dE' rnedie ten. :iUIH:" ale cranstormat orului 2. . Prh, coutactele sale. rdeul intonm~ditlx d 112 reali·zea;.,;i'\ 1TI'l11 atom'e1c comcnzi : • Declausarea Ltl'i::rerup rorulu i celulei de mcdie tensiuue <L rransforrnator ulul 1 racordata la 3ec~ia de bare 111.

se face prin contactelc auxiliare nil' separatoa«t t :;;1a;12 ale celulelor d . mcdie -II' L1SiUlle ,ale transforrnatorului 1;
relor de: bare

Selcctarea

• Anclausarea irrtreruptorului de cupla lcngitudinala rlU" 01 v~rifica~ea prealabiIa a positiei deconectat a Jut~'enllHoTtilllicdulci . de medic tensiun~ a. tran$fQrm_atOl'~!llli ~ ra <:,QJ;d <).'h:1 sectia de bare 't A. Selectarea Ia se r,ealIzeaz,:Fin desuntarea cont actului au.xiliar a1. l:utren;p!torulUi necesar a fi verificat din circuitul de anclansare al intreruptorului de cuplii lo-ngitl!l'cJjnal~t de cilitre contactele anxiliare ale separatoarelor QQ- bare 6tH ,~j ;_a12 ale celulelor ,de medie teTlsl.ni-1.0 ale transIQnna,toruhrl 'l ; .. . '. Excitarea TcLeu1,ui (~730 de bloeare a t€l~~Hirn Iuncfionarii .inst.aiatiei AAR. Aeest' releu se autoretine -?f llli.trel'upe clrcuitul bobinei l'Q1eulnid 202, care Ia rindul sa~, prin contactul sat! dincircuit ul 7. intrcrupe tensi unca operativr~<J_ ~dri!'ll1e'i AAR. l'dn contactcle sale releul, intermediar Il122 realizeaza urrnatearele eornenzi : • Declansaroa intrer1.1}'itOl·uhli celnlei ?c -;rneoie tensiurre a transformatntului 2 racerdata 1~ sectia de bare 1 B, Selectarea se face prin -Gontac;telcauxiliureale :seI?aratoa~ relor de bare ,~13 ~i «1 t/ ale celule16t demeclte' tsnsiune ale transformatorului :2; . , .' .., • Auclarisarea intr~ruptotulUl, de e~lp11 long1tue}mala aM cu verWc<lrea prealabila a pozi~iei' deconectat a intrerp;p~ torului celulei de rnedie tensiune a transiormatomlUl 2 racorcl<j.t~- la sectia de bare 1,IJ. Selectarea 51." rea1i'zeaz~ prin desuntarea contactului anxiliar al inttert~PtOi"-ulU_l necesar a fi verilicat &11 circuitul de anclansarc al intreruptorului rle cl;q:M longitudinala d,e catre contactele ,au.xl'lla~:e ale separatoarelor ~:e b~tre al 3, ~:t,a14 ale celulelor de medie tensiune "de transfrirmat orulu] 2,: • Excita~ea:telell1u-id 130 de 'hlccare a r:ep(!tarll Iuncfionarii ins~'alatiei AAR. , "V, • Blocarea instc;tlatiei 1-\,'-\R are 108 ~l caz'~l fUJl(;tlona.Tll -ptotectiei de rezel'y:ii pe cahrlele de rnedie tensiune ale transforrnatoarelor 1 ~l 2; .Selectarea se ia<;::e'prin cou'l:aGJele anxiliare ale sepa r a~ Loa!reior de bare «1'2, rd3 ~j a14. , Ins taht~j,a~'7\AR estep:r;eyaz~ta cn urrna tea te 1e seruna Ii(,;8.-d: ~ semlla1iza:r;e ..,AAR 1'1'1 fUl1e~itme" .--~ L1Jilpa 1 L circuitul 14 ;
v ••

an"

128

~-

e. 7&2

,jJFunol·ionat 1\1\ W' --- l<lllJJ,Li lL, , ~ senmalizare, ,./l.;i'iH. 'blocat ' -lamp~l;;J.~c-ircHjt' 1Il.14b. Semnalizarca iUl~e)iollll:rii AAH P(~ ISttt~t)el.':;te. ()s,ig11lraul prin releele de semratlizare h 4fl2, h 403. hi IlO4, h 405, h 4D~ si h 40'7 alecarcr (i:otr~aG.le sint concctare tn paralel p~. u casetade lao :r:SG eli ,fU!$criptla ,;Func(io.l'ja:t A1\.l~", De usemenea, teasiuaea 0,perativ{L a instalatiei AAl~ este supraveghea taprin relenl de semnalizare 11. .ilO1 care, Iu q~1ldl~ l',amihere tensiune, a~igl!dl. la panoul 11e SCl'llinahz~n

circuitul ,Un;

-semnal'iiz;area

f-" "1 " 'f t ' l'eparayll~.... '".r:1 ca acest ucru $,<1: a c'(::(tze lust" 1; ,. ,-\' ,1.il ap:a "AF ' all~amblul ci: • l' Sdlem~\ inshll{'J.l;.lei IiAH }:J1'czeni!;lta. 1\1 fjgura 3'.'9 I. inc seama de toal.e ::l"estc considerertte,: a,sigori'n'fJ"ln, acest Iel 0 elas+icitate deplinfl, dill: pUllc.t(ic vedere 'al.exploatarii pr(J.~·~i_ztltaell o chcle dl!!.regim cu li.nl~tciu\1~'·"·~i "f\".-\.H 8:1UllaL". 1':)(" }In;;i(j'<l. "AA.lH ~n [nuctiuue", ~ hea sinl 1l1'd~T'111ljre conditiil« de ooufiguratie dill circuiul 1\ se '~"€ita relcul Ii 2Q2 care pJ'il;l contacbal siiu din circuit ul 2 a..<dgurii l!:nsilUwH opcra:ilv(l pentru schema de
AAR Conditiile

centrale (PSC) un semnal arustic

iara

t:l,tki. Inst alatia AAR estc durrt'L poz'itii : ".",'\.J~ ii·l. La ].HRlt'-F(''8, cheJi

,

~j

1~uni.nOfi.

Asa cum s-a ~rat<.I't· a hllCCP1HI1l accstui capitol, gradul l de complexitare .al iushllatiilor AA.H iresl.e odtii1a quo complicarca schernclorxle cor.H:.~":..iuni ..11'0. si.a\jj)or electrice la parteg rnedie t",nsjl.:me .. li 11 e.-..::umvTu n ponte. constirui cazul tll)'eistatii ..dc l~J:~di~ , t~11,$j~1!1D ;l,Yl'?d d()na,;tst~nte de l)r~'~;.
frirtt cuplti lotJ.gJtl1Chnal~, dar avlnd ).It'lIttp Iieeare SN:tw dg bare octrpl(i, tra_nsversaU'I. " S ~l1tja funciti(1),eati'i ell patni\, '.transformatoare racer'/late ~a oJte t;lli~ <iiiu ceiB ri.<..~rLl sectii d~ b<IH1_ ., .' Celde. al doilea. sistern a,~ bate, h" llwd obligatoriu, ~Qnsilhie alilil.ent·<1:i:ea 'Ik~ t~t\l.l'\"a pClltr~l celt: _pinnl !;.et:\ii .le bare dar lntru:dt IH1 cl1ista n; cincea 'll:tn;.fl ,<:1£. alimentare, llti,t,11 diAl cele p.a41!u t~allstQl:U11l~O:;\J'(! va trebui 1#~ ~ilJtL ,sui.

t;e~~hlTIy ,aC;fst si~t~.rnd<:l_ bare,

sectia de. ba~e ah111el~ta.h. din tn\Jtsfr~,rmi1tQrI11 c~re .1a lin moment dal joadi rolul de transformator de reze; va : '_ Oricare !:ra'13s'1:orm:a tor sau soctie de bare trebuie s;;J, po,a.ta fi retrasa din exploatare pentru lucl'ali (Ie ,evhdi.;
I

de TeZery~t" 1~)l'ill'l11ehidbrea euplei transversale aferente.; _ Oricaro sectie (4~:,bare tn~bni6: srI poattt .uOI1stitlli rezei'v~l pcntru si,s}le'IDlil .d~' lJ~1"f. de 'I;c,z('..rva, implicit pe lltp 1

COI;:<\ :-t} presupane 1~C~1I(J,Crea euplei tra ns ve rsale a'l'ol'cnte ~,Dct.L':l de bare J)C care .[uncti.Q~~p.zi=lrf:s:pe.cft:i~:t11,yraHsLornia:tor.,' CQm pJ~~.I~,a .. ms t atea b.~Jel AAR <ere Ia ongu~a llrmtu:p{lrdv c{'(rtditu: . ~ Ouieane -try.:l)'sform~.tor b"ehnit:; sit poaPi ,.lllca rolul cr'c transforrnator de., rezerva, alil1}l9HtllldslstmniUl de bare

s9, fi~ ill pO.i;itie and a ili?<\t : e.el putin unul din l.ntrc·lruptmu Ie de cupla transver~;Jm sa fie f}C poiitil~ U.l1d(~!l~<H. In 'cazul incnrc uuul dj L1 IJ;:U.lsl\nl'1nat:CJar'_" san .osectie cit, han~, s.'int retrase til"1 (,xploatare, atunei -estc !;eC~sal:a ~e Sl:OHJc blocul de illG,erC<LI '.iJ pen fru h~l\c;iuni af ere.n,t (bS,J'r trausformal.crul l, /18',12- lrailSfonI1a.ton~J. 2, 68.'£3 - 'transfcrmatorul 3, iJ.84;',,~ ·tl'tulS'forhl,atorrtI ... 1)', J n acest te}, prlll c'.Pllt<1\: l¢le bloon.lld de lncercare, 59 ~ulltj!!a?i~ ,conhcluL8 uxil i'. r d9 ~!,:lI!~n<1Ji.;:,H]"e al intreru pta: a rului de medic t.GJ]5\iUllC ;:d 'trarrsforrnatorului retras dill exploatare care SJ' afl'~ in ci rouit ul l . A:}8. CUU1I'eic~.G_diLl ('xaUlinarea.sq,J\c,nt!2i ,'\AH dill flgunl ;5.9, 1"cZrlHa (:~ \lCl'Hi.Cf\n"", j ens'iLlnii pe 'C' 'k: P["[ ru sectii bare (1A, } /3, 1 C $i / D) .0:.1 ,pc ,,\iJ tern til :1 se 'UICC dil'c"ct , de 1a ·cdulc 1 de mil.$llri\ ll..lP 'elementelor mimtiG'L1.atti. Cohditia e (k pn'ze Ilta I,e 11.-; i unii (";1:e <1S;gllr,,\ t5. astfel : -, In (':9.zU'l- lij')sei teusiunii P'c IJ tra dit~ sc!ctii1e de bare (1/1 ! /3, l C, 1DL cste CWC(!08.1" ~i suficient sa. cxiste tensiune 1'11'.sistcrnul dl; hi:1n~ 2 (circuitul 10); - IIJ cl1.~ll1 :l.i~sei t~llsiL~ni'i p0 si~t.dmul' (~e bare 2,
toarelor
<'

-

d~,,(:tn:dig,l\1'atjc constau in: in~retuptoarelc de 1'1l0dif! tensiuue ale transiorma-

'

'ua

I

e:"I'''' necesar

~I ,$ t\.l ~Cl!~' 1( ..S£i e XJ:st j, ~~ slnne 1 en pc< oSl11gnra ~ecl ie de bare, or rca I't: ar flea CH'C\lIt0!e .h., 4C(, 5a, (fa, /?i 8)_ La. disparitia tUllsltliul llC urra din scctlile de bare 1A ,t· , ,~ '. ,/1], 7(' sail / 0, sc de~(,xcit~ rollJl.:lt:: de "C11$illl)C minima
i

130

:~Sl

(e,301, e 302), (e 3()3, e 3(4) (e .305, E J(6). Eespe(;tiv:e 307, e 308).. ceea ce arc ca .rezul tate xci t are a releelor j ntermediane ~ 11.1, a<?21, d 1~1, respectiv d 141. In situatia hl care e:XISt;J,. tensiune pe sistemul de bare-S, releele do f..ensiUl)G minima(e 0309, e 3tO) sint excitate, cee'~1,ce face ca releul intennecliar:. d ,15155. tamhl3. dezexcitat. In aceste coudijil, releul , de trmp d 201 deliIaTf:l\1za si dupa scurgerea pauzei AAR are Id,C excitarea releelor )liteIJl1.edia:re d'162, d 162his, In mod similar, ladjspa,ritia teusiunii pe 'sisfenrnl de bate ;2 se dezexci t.iO\ releele de tensiunu u'):l'1 hUH. P 309, e 3.( 0, 1 ceea ce, are ca re:mltat excitarea releulu1 intcnnetliar «i.n. trlsitbatia iri uare unul .din rcleele d 17 I, d 721. d 1'8f sal! d 147 este dezexcisat, relcul ell" tirup d ZCl! dem::U'l~~l.za ~i dupa .scU1'g_(~l"'apauzei de AAR e'};,ci't5 J:ekcIe intermcdinre d 162 ~i d 162,.p.is. ~ Releele d 162 ~i Ii 162bis se mai pot (,,'(db si in cazul l~L care are loc declansarea Jntroruptoarelor de Ill'celie tensiune ale transiOl;nato:'lrelol" am, aD2, (~03 respectiv [/,Q;1-. declansarea insopI5 do ranllnen}a fi"!'l'{,L hmslune :1 sec-vict de bare respective. ' .De rernarcat d't ill cazul retragerii din l:'\plocd.ll'e n lU1Ul tr,~nsforma:torsall a uuei sectiide btlP;:, prl:i:lscoarerea bloculU! de, ter:smni liferent sint automat scoase din £unetiune a~l~ circuitul. de accelerare re~pectiv,dt ~i circui.tnl de verificare al prezentei tensiunii, can, altfel ar introduce o informatie ral.<~a. ReJede in termediare, it 162 ~i d 162 his rcalizeaza pri n contactele 100r unnai'oarele comenzi : • Dsclansarea intreruptorul.lli de Bl~(lil~ tcnsiune al transforrnatorului aferent sectiei lil;: bare rallla~a Hita tensiune. . A.~easta declansare se asignni Jn Ht'matoal'ele dou5
e .

At:easta. conditio previrLtZ actiqniitt false hi cazul in care una dill cuplele transvena1e s-ar include pc un event ual seurtcircu it,.. ,.. Existenta a doua. cuplc t1"ansversale uwluse 18.

mcrneut dat anuleazli toate tin;.~tel\':l d:~cl0clan~fU'(~ pnn AAH: ale i.ntl"eruptoa.l'e.ioT' d{j lu(~dw LcnSHlt:lt nJt'1 tr:.1:j1sformat.oarelor . • ' A nclanprea [n+reruprorului de c~ pl5., lral1&\:ersa15. a fE-rent. St~cti(:'i de bare 1:11111.a51'.:ar{L' tens.1 \.111(" in co mlit ii.\(~ i existeutei teni)'i'n-nu pc sistetn ul de 1),,11T 2;

t:n

.

.. Exoitarea

1~(o\eu~'l1i

tntermediar

d 160

repd8Tii r unctionurii {\ ~R. . 1 n cazul disparitiel tensiuuii pc sistemul de bare 2, dllj/L clcda11!ictrea intrerllptOl"nhll de :'I1ed1e tensiune al fran: sfonnatorului c<t1"eallrl.. renta acest ststem de bf1~:e. urm(~a:z<~ _fL be at~dD-o~aHL nua din cuplelo h';:lnsvcrs::d(! atercntL' lurel sectii de hare l?e care c:~is-bl tcn;7illJlc. Anclansarea int:rer~lptort11ui ~k cupHi transversalfi ,.)1'0

die blG1c8.Hj CI

lo(~ duptLve;'ifi carea l?l'(2,ilabila a por.Jtjci dese~'ris :llh~l'enq::~ torul ui (~(' medic lenSlunc al U,lllSfol"lualoJ'ullU C[lH~aLll)i ~'"Ht.1 sistcmul de bare 2. ~ Grit cT'h!1 de sl:';llccL are: al aces t ui in t LeT11 ptor il _CO ns l itui to': j:.lo)(,!Oaa;J)ch1l1?at ,tt. c~ I?~Gi transversale, ~ilre ]]) :·Cgl:J:'i 1~~rn,V11, de hlllt.bonare U1uf1ca sistemul de hare 2 en una lin -;tct111l ~k: bare;, Criteriul dl' alegel'(~ al cupId. transvcr. ale ce u1JLlJeaza ,i f\ anclansate in cazul ramin,erii Hl_ta. tensiune .8.-siS'temnlui , de bare 2 Slut nrmatoarelc : • Daca exista. tensiu ne pc si~ctia de bare 1A ,se va
comanda anclansarca ir~lreruptor.ului de ~upla afc,rent aC~$~ t ei sectii d'4!' bare, res pecti v aOo, prm re 10 nl lute nnedi a r d f 67 ; ~ D~ldi. l1U exi::;ta teusiunc pc ~ecti~t de b,ne I A, dar existji, tensurac [)o. sectia de bate t B, se V<1 C,?L1lall~a. anclansarea intreruptorultu de cllpla aferent acestei sec"j:ll de bare, l·espechv a06, priu releul intermediar d t6£ ;

SHualu :

. .u) ,~lisparjJia terisiunii pe -0 sccrie de bare $i prezcnta tenstunu pe sistemul de bare 2; 'g) disparitia tensiunii simultan peo seotle-de bar« ~i pe- sistemul de bare 2, in conditiile in care cupla transvers'aUL afe:r:enta sectiei de, bart; -respeetive este \llChisa, iar celelalte cuple transversale stul deschise.

1B, dar eXistli tellsiune pe sectia de baH', TC, s.e va eo:n.and,<~ auclansarea 'intr.eru:ptoru1~11 de GltpJrt. atereut acestei sec}1l de h~u:~, I"espeetiv aD?, prin releul interrnediar 1(j!J;

'.

Dad • nu

exL$ttL tensiune p,~seetiile de. bare 1 A.

a

[32

133

ircqltuJ
. :-!Clroc\;l Ii

-- '-('m i'lU,li:o ;I,tr'

22;

,"

"",\AH In

JUlJr' Iiunc'

, - lamra

1L
2J~-

(11 22(1 :

SN1H181i.Z<il'("

"FUllctiol'l<l l

,AAJC - Lunpa

1.3.4

l,~rg;\ [·ij.sp'lndh'(! a atins IUili:zHre~t slatiilnJ' tic< trarisformare de tip STU (stati-i de racord adinc], fa earepractic echipamentele de comutajie 'primara la partea .de i-:nalta iensiune shIt recluse la, minimum, ceca ce In principal' se concretizeaxa in elimiuarea 'intreruptoerolor. ' Liniile (.k alirne h tan" alc: acesror si"atii tiT' S:RA se reznmf't In _gent'la1 la un nq.r/l1'ix de c1tll1'rl Jini.i, hlp(; cucele doua trausformatoare din statie. Diu considerente l~_g:;\t(it; functionareu lntr-un roglm " ucouomic (red ucerea cQf!sJrm 111ni _Pl'OpriLf teh nologic) una din cele doua linii este thruU 111 rCl';el'v:1 cal~Hi., ceea ce presupune ca Intreruptoml de hc0.lUi.tensiune dhl statia de alirnentare dill anronte, precum :;Jl tn, treruptorul de medic tensi.u,ne al transformatorulni aterent se vor ga~i in rcgim deconestat. Pentru asignrarca coruinni tatll 11) alimentarea consumatorulul lil cazu] aparitiei anui defect pe Iinia elee-!:riCflaji:atrl J11 sarcina, instalatia ,AAR dtn SRA va proceda la deconectarea 1.ntretuptol'uhti de mcdie tensiune 8-1transforma:r-oruJui aflat 111 sarcina ~ va COlTH'l.t1.ci;;L anclansarea Jntreruptcarelor Iiniei- ,')oJ transforma torulu i <.lIla!' III Teze-r.vi'l. Functionarea instalatiei AA,H din sratia SRA nec-es11,u realizarea unor telecotnenzi care srt p~rthitti :. - verificarea in; statia dealimentare a prezentei tensiunii pe sistemul de bare Is. care.este tar:ordattl,.linia in rezerva : - ielealJcla nsare it I'ri n A A R a' I_ntre ruptorului lirriei 111 rezerva. Da'dUiuiile de, alimeutare ale unor SRA ,sint racordate la barele a~eleica?i staFi electrice (situatie rnai rar in-tilnit~) cxista posibilitatea ev1Hi:ri~ telecomeuzilcr. Solutia adop.ta Hi consta 111 anclansarea In'tl'el'U ptorului .liniei (1Hat.e It'\ re-zervcLlacdeclansarea Iiuiei aflate in sarcinti. Instalatia este simpHi si ponte fi reallzatl1 en 1.lfjurintlL In statia din amontecal'cconstituie sursa SRA. Verificarea prezenteJ tensiunii pentru instalatia A{\.1~ din SRA poate fi reali7,uta pri.n montarea unui transformator de prezeirta 'lcnsiunii racordat itt amonte de intueruptorul de medi -. tensiune ~{1. tr ansform ato rul niafla tlll rezerva.
, I

o

A

~

in care slut necesare telecomeuzi in si di F1 statl a eleetdc.i'i :-dlaHi \,Il. arntrnte dl.i stutia SRA. Inst;;\Ja»Ia AAR cste pCGya,z.llt'{i ell 0 elide de rcgim CLI· dou1i pozitii : "t:\AR in fu nctiune' ~i "AAR anulat". La jnnterca cheii (Ie AAR pe jooziti<\. "AA H 'ill Iunot iune ", d.;:ici'isiIlt indeplil'tltl'l concUti ire de GOnfigtlrape d in L~hT,uiul' 2, t
t'li~.UJ

Lnstala tia

AA R

pr(.;'z(~ntaHI in

,fi.gma

j.

HI

rraLea:ztl

,'Ie va exci ta.releul d'202, c.WO 'prrn contact III S'rLU din circuitul La asiglJ!'r~ rerisiunca operativa pentru schema 1'1.(' ,.\A 1'<,

Ccnditi ile riG, cql,l'fig:matie
Cell'

torului -

de bare- de m€d~eteminne. Cele dOll";\ gnrp.e de relee de t·em;hmo minima (~JQ1, I' 3(2), si (1'.30:;, 17804) sint alimentate de Ia eircu] t.cle de tensiune ale C:GI~!Iej A, respectiv celulei Bale -tra.ifsferinatorulni 1. In acest Pel S8 evii;lt impurierea urrei c0'11:figlll"';ltU l'ig1de 'la partea de ·medie tensiune a SRA. CQuclftiilf,!de prezenta ten5illl1ii shr! .asigurare nstfel : . , - Ihcazld disp~rdPei tensiunii pe LID singur slstem de ba:n:\, vsrificarea pn::zcntei tensiunii SOo a.;;if,'Ura' 1):Eh1 reciprocitate, io sensu] ca 'este 3uHoicut sii exists tenslu ne pe celalQlj sistem debase pentru ell instalatia AAR 5rL fu:n~fi'(meze.: - In. cazul clispadtiei tensiunii 1'8. ambele sisteme de bare, Vedfktl,rc~prezen'telteriSil).J1H cOllstii ill .verifici~ltea exLstent,@i "tensil,t;uiipe, sistemul de bare din statia electricii din amonte Ia care ·(}stq. acorda't2' iinia ,eled:r:ic5.. care consr tituie alimeutarea de l'l?'>.el'va. Prezenja tensiunii est.esesitata de' releul maximal.de tensiune t 305 alimental din cireuitele de tensiune aleceltslei Iiniei •. Acest mod dealimentam a releulul de. prezeuta tensiunif evHK impunerea unor conditii de configuratie rigida in sta·tia de alimentare pentru linia de rezerva a SRA. Contactul releului e :305 ac:tioneaza releul de telecomanda -

clecouectat .;, ,._ h~,trer\l.pt\(11'ulde medic tensiune <11 tnt asformatorulUI 2 de reZ0J'V ii;-;:,\ lie In .sta.re. decouec ta t. VerHiC<Li'(~~1 lipsei tensiu tl ii se face pc am bel e sisterne

dmr{l celule de medie tensiunc ale tra nsforma7 sit fic r~lcord'a1;n hi sistcrne de bare '~liJeri:te ; in u'curptOflll cuplei 't·ranSVef;;;a](; Sa fie 11:1 stare

cunstau In;

emisie if, 102 (I.I<;C- V) care printr-un canal. fi~i'(~,':tsigura t de un cablu pilot san telefonic, transmite ilp:ptilsul de telecomanda releului de receptie u'1'03 (IKe - Pj rlin SRA. Cit titnp exista: tl':llsiun~ pe barele statiei din care se alimenteaza Iirria de re.zei'wt releul intehneeliar d 740 va i'aIn:1.ne excitat, . Contactul aeestui releu este introdus In circultul 5 de: demaraj al schemei AAR. . La disparitia tensiunii pe sistemele de bAre:1' ~1 2. se clez0xciUi gl'llpel:e de relee detensiune minima (6 301, ~304) l"f:,spr:,cdv ~il308> e (04),. ceea ceo are en rezultat \:xcr.tare~ releului .interurediar d 111 respectiv d, 121. . In sihlatla. in .eaj:,e.e4ista tensiune pe sistemul d.cban! Q:insta\ia, de ulirneutare din amonte, contactul n:l~t~lt~~ 140 d dinoh·c11.itul 5 p·~;ll:lllicte demarajul releului de tun p, il20'1 .. D'nlJ'5, semg~E.ea pauzei .A,AR are 10'0 e",dtar'ea: r~le~,1.iJ..i interrnedlal'a. 182. Releul d13'2. se mal poate excita '~i in cazul declan~arii irrtrerupjoarelcr de medie tensiuue ale. transformatorului 1 (celulel() .A 51 B.). l),eJelu iuterrnediar d, 132 reari;,;;cazt. prin contactele sale lJrfl,1atoarel,e comenzi : '. Deelansarea in:treruptorului celulei de medie tensiune a t;rans:forlll<!.tef,ulni 1 racordatji Ia sistenml de bare :dtmas ·f(l~ffi.ensiune. Daca arnbele sisteme de hare sint t r3itn.ase fiira tensiune, instalaj ia AAR vacornanda d~clan~<i.re~l'aitibelo1·ntrenuptoare de.tnediatensiuue i ale tJ;'a usforrnatorulul 1; • Anclansarea alimentarii de rezerva dtjpit cum urmeasa : a) Disparifia teQ1,si'bt.niipe 11;I'!! si'J~g~M' sisien: tle bare. In acest. caz .sccomanda. anclansasea intreruptcrulu] cuplel transversale aOo conditionat de verificarea p0zi1id deconeetat a, IlltrcJ;"lllJtot,u;lui. celulei de medie tensiune a l-raHsfol,"mator'lllui 1 racordata Ia sistemul de bare rarn:a.s fad! tensiune. Selebtarea coretHt a acestui intremptor sc face pe criterlul Iipsei tenslunil pe celula. a din1.i IMtenrgteJr es'~e deconectat .",i'pxg.<::~nt(t tensiunii pe cealalta; cellll& de medie tsnsiune a transformatorului 1.
t,

136

b) Dt;sp,:rrrt'j:t:a tensi<U1J,{i pc ambele tnedie t"ensiune din SRA. .

sistema de bare

de

Realimentarea cousumului se face. pe douaetape. 1n prima etapaare lOG excitarea releului d 14-' din circuitul 10, care prin contactnl Salt din circuitul 1 :):ctioneaza releul de te1ecoma1Tdo.-emisie, u 104'. Acesta Ia rindnl sau transmite printr-un canal fizio asigurat -de acelasi cabhl l~ilQt sau telefonic, imptJJsnl de t'c1ccomaHda neleului de reeeptie it 101 (IKe ~ P) din statia de alimentare din amonte. Relc'I!1I de telecoma.nci!a, recGP,tie u 701, actioneazii relenl Intermediar d 101, care J.:rrincQtlta£.tul SrlU din circuitul 2' aSlg,p-dt anclansarea .intreruptorului aOaJ liniei electrice de reierva din shi.\ia. electrica din amonte. Tot releul intermediar 141, pd1Q contactul sa~1 din circuitul 12, a~ig:ud\. anclansarea locala a intreruptorului de nredie tensiune (,jOg, til trausfcrmaforului P care eoust ituie alimeritarea de r' zervi1 a SRA. In acest moment sisteruulde Lare 1<1caw este racordat

a

conditii IlJ cirCllihil!) poutrt; anclansarea intreJ.'J,lptol:ului de cllpHi. transversala, Deci lncta})H a If-a arc Ioc realimentarea sistemului de bare Ia care mu este racordat transformatorulz ~i,ell aceasta realirnentarea corisumatorului cste complet lochein Hi. • Excitarea Telcultli .intermedlar d 1'30 de blocare a xepetarii functionjiri], AAR. Blocarea instalatiei AAR are loc ~j III caznl fuoctionarii protectiei de rezervii a celulelor de me die tensi LnW A B ale transforrnatorului 7. tn aceastasttnatie se excitji releul d 7iJ'/! care se automentiue si prin conractul SB,\1 circuirul diu 11a comanda exeitaJ'ea rel~ulni d 130. Dc asemenea, prin contactela sale norma} inchise dill circuitele lid i'ji 6b Tdeul d' 1-37, scoate din'functiune accelcrarile irrstalat iei AAR. La rindul sau releul d130 V,:L l-ntreru pc prin contactnl, san normal 111e111silion circuitul 2aUmentarea bobinei releului interrnediar cu temporizaI'e la revenire d 202. Acesta din urma 1§i va deschi de conca ct nl eli nxircnitnl '2tt- $ i va 'intrerupe tensiuaea Qper~ttivtl a instalatieiAAR.

tran,~'forUl.ato;·tll

2

VA

prim1'

lE'l1Si'unc.

Se

CXC0&Za,

a~tf&l

Lnstalatia A.ARcste prevazuta ell urmatoarele Scm nalizari : - semriallzare "AAR in functiune" Iarupa -I L ~ circuirul 13; - semualizare ,;FuDctionat AAH.'" - Iam.pa 2Lcircuitnl 13a; - semnalizare "AAR blocat'~ - lam pa st. - cite uitul 74. , Semnalizarea fUl1ctionarri AAR pe eta pe este asigurata prin releele de semnalizate h. 402, 40S, h 404 ~jh_405 ale carer contacte sint eonectate 11)par alel pe o caseta de Ia panoul de semnallzjiri. centrale (PSG) cu inscriptia "Func~iqnat AAR". De asemeuea, tensiunea operativa a instalatiej A.AR. cS,te supra;veg~ea.ta pdl~ ~·elet11. de scn:l;nali_:al'e 1'1., 401. care III caz de rammere fara t enstune asigura Ia 'panoul de semnalizari centraleun semnal acustiesi IU'111in0s. . Releele de telecemanda if, 101, u 102 l~ 10:3. 'li u 104 sint la Tiu.dttl lor prevazute ell relee de semnalizare destinate sa supraveghoze douii eleruente escutiale realh~irii sigute a teleeomenzilor : - alimentarea permanenta eu teusiune alternativa a releului de telecomandji-emisie : releul de semnalizara

n

J

h406(h402);

.

'.

.

.

- integritatea canalului fizlc de teiecomanda : releul de semnalizare h 409 (h ziOn. Contactele acestor relee de senmalizare Sill,t conectate in :p~tralel pc 0 caseta Ia PSC ell 'insotiptia "Defect ie1ecom.anda ".

:ri

J38

(l39

6.1. Ut.ili7.JUCI1 eOl"cdi'1 a c:hei'i .d.e regim V nelement care poate genera circuite false Intr-o instalatie AAR 11reprezinta cheia de r gim aviild. mai multe pozitir. Acestei chei, carcia i se maispune- 9i "c}lcia de AAR", trebule sA i S\il acorde o ateujie cl~0sebiti'l, in cazul schemelor de AAB aviud eel PVti)1 don-il po,ziJii de Iunctionare distincte, exceptiud p0zitia. de zero fAAR anulat}, Incaml instalatiilor AAR en nurnai dOlla poz;itii. de functionare §i 0 pozit.ie de zero, S8 va respecta ;tiegl:la. a.lg..gerii n~gimuluL de' zero a chcii d~ AAR Ht nsa Fel in.G'l,! sa cojnci4tt eLI pozitia mcdiarsi a cheii, Din ncc,"d;~l poziJie de AAR annlat, pcntru punerea i["j hmc1:-iuJJ.@ '8; instalatiei AAR, se 'va- cornuta cheia spre stinga spre drea]Jta, dupa caz. in cazul instalatiilor AAR ell eel putln troi pozitii, de functionare ~i 0 pozitie de zero, regula de mai sus nn rnai j este a plicabila. Eiist.1 eel ]Jl1t·Il un regirn de fUl1ctiol1are pentru care Ia comutarea cheii de b.AR ill pozitia, a.ofita se hece printr-e pbljtie intermediara care GOl'espJ;lnde unui alt regim de Iunctionare. Dad. nu se VOl' l:ua 111~tsnri adecvate. 0 aseruenea situatie, cnjaI pnsugera . \7Ct ge}wra circuite false. Pentru exernplificare sa examtn[u)l schema-din Iigura 6.1 Din examinarea schenrci ruonofilare a st\1.tiei .detrallsform are reztj~t;~ c~, linlile de alinientare sint }Jrevi1z1.Ite cu Jnt:rerupatoale, in twp ce transformatoarele 1111 an deGit separatoare la partea de inlllHl. t'cnsinnc. Stajia mai este prevazuta cu 0 cupIt. 1ongij,tldinala . Aceast1t schema permite trei configura tli dish ucte de aliznentare prezentate in Figura 6. J :;;i notate III conformi tate cu poziliile corcspunzateare ale cheii AAH : -pozitia 7 : Linia1 ill functiune Iinia Z h~ rczerva, ' usa cup 1a lO,G hi J : - PQzi}ia ,2 : Ambele Iinii ill f.Ul1C\;UllC, cupla deschisa; - pozitia 3.: Linia 2 in funcfiune, linin -I in 'rezer vii, cupla inchish. Instalatia de AAR este coucepniu Sa a$j"gop rezerva .automata pentru toate cele trei configrixaf'ij mcntioriate

false, In sehemele iIjst.:dH~iilor AAR.

6. Re'HHJ..i de

l)aza

P<':1l,t.l'UprcvC1J,hca

c'hfmite10'1"

Pt0 blema asa numi t elor circu ite false nu r~J>tezi_nt a o particularitate a schemelor instalatiilot AAR si ccnstituie e pro:JJielpa speelfica tutnror schemslor de conrutatic secuncladi in gehel'aL Erin circnite false sc tn('elege J~ G l;.iicct srabilirea in mod accidental sau HUnH.)~in arrumitc si:Luatii .particulare auaor J'egltturi electrice intre elemento dbj cadrul .unei sc11eme de ccmutatle se.cuudari':\, ll\g1Hm'i )jtill care se provoaca comenzi .intem pest ivc .de mtlUl"a srI. deiermine acticntiri grC€,;if.c ale instalatlei respective. , Este de dod't ca 'asernenea circuits false sa fie evitate lllca din faza de proicctare a illstalatiilQr de cernutatie secundara, Intrw:;:H corcctarea lor .Ia faz,~ l~~·erific~lrilor finale de punere In functiune este de oele rna: multe ori difidl de rea Iizat, In acest ECOp., in conceperea schemelcr de comutatie secuu darji se vor respecta 0 seri e de r€'g'IIJi sirrrple de, J.mtura .sa evitehr .cea mairnare parte .aparitia unor circuite false. Pentru cazulschemelor instalatiilor ..liAR 0 buna parte run aceste regnhgencrale shit perfect valabile, Ia ele h1sa ada ugindu-se ~i clemente specifice unstalatiilor in sine. Dintre regulilo de baz.a pentnu prevenirea apar'itiei circuitelor f alse in sch e111 ele Instal <)':li ilQI AAR 0 part e au lost mentionate :1.n capitolele a nterioare. In vederea sistematizarii ideilor ~i aceste reguli vor fi reluate $i comentate ca atare,
, .

sm1

140

L

a1

*t

L2 I

it

'rz

"·Be

1.1

..ac

.JIIO
<fill

-Be
-Be L7

J 231'-LI '1")31-1.?

-8e---¢-;'15

---<tJ

.-2

_diM

L.2

d130

~:

-+2
oo:

-f--'

fJ

t

J

f*'f
; J 13'r' , 1.'J<t

7

]

70

40
Ii

t:

5d 5

·5~

';

_4 7

t

l(

7

t?
-t-tf
fIf'
j

:t~

+ir

-f-l
a/30

-rl# +PfJ

t

11

no
l1l:1,

lip

r
12

12

13

·13<:>

IJIII

13.~ 5", Sb

~:J01

~3oj e.3$'

d]f)j

dill

<1121

no;

«ist

I

Willi

142

143

mai sus. In acest. -"cop chela de regina este preva,lluti1..CU trei 11Qzjpi de fuuctionare, iu cfara pozitiei de zero (AAR anul at) . LC\-prima vcdero schema instalatiei de AAR l1U prezinta nici 0 deiicien:ta de functionare, ea lhdepllnind intocmai funetionalicafile reclamate de, configurafiile exis ten te 1a un momeutxlat 1n statie. Intr-adevitr, iustalatia AAR, in Iipsa unor celule de: masura pc bare, controleaza fensiuuea pe lio.iile L1 si' L2. Cribe6i1e de intrare in functiune a instalatiei AAR slut lipsa de tensiune pe una din Ilni], cordata ell prezenta tensiunil pc cea~a1t~l sau .dec1a!}~ar~a intr~ruptonl1ui de }IT al U neia din. linii. 1 pnma srtuatie, dupa paLlza de n AAR, se va comsuda tntotdeauna nurnai declan.. are~ ~ intten:1ptoruluL li!liei l'flm~Sa fal':1 tensiune, incli:fet'cnt 91 necoudiiionat do 1ozltia de regim. In cea d a rloua situatie functionarea instahl..tie1 AAR me lac prin circrritele de .accelerare iara temporizare. In continuare, modul de actionare 0.1ins.talati.eL AAR depinde de config~:u'a~lCl. in stii4iejrespectiv d de pozitia, cheii. de AAR Fe pozit·ia 1, 13:disparitia tensiunii p.e 1111ia L 1. se 'va conranda dupapalJz.t de AAR deconeerare a intreruptorului Cl01 si verificindu-se starea deconectat "! aces t ura, >';0 trimite i'm[lul!i de anclrtn.~a.l'e Ia intreruptorul linie:( L2, dnpii care schema de AAR se blocheazh. . Pc pozi\ia 3, h disparitia tensiunli P; Ii nia L'4, s~ eomanit:i d{tp~~ panza AAR deccnectarea lU!rCrupto,rn~Ul ,(02 ",j 'lcrificirtdlH;e starea deconectat a acestuta.vse, trtnute nnpul:s dcunclansare Ia intreruptorul Iiniei Dr, clups. care schema de AAR se blocheazti, Pe pozitia 2, la, dlsparitia tensiunii pc oricare din ~illii1e L1 .sau L2 se comanda dupa pauza AAR decorrectarea intreruptorulni Iiniei Tlma~e Hi,ra te.ns~ulle ,17i veriJici.nclu-,~e s.t~rt'a deconectar avacestuia SI'! trimite impnls de anclansare la h:'J.trc!'Ll[ltorul cXl-plei Iongitudinale, dupzLcare schema AAR se bloche(~z;;L Acdea~i functioi1J.ri an lac lara tempori.zare. in ca;zt11 declansarii unui l~fre:rllptor de linie aflat in sarcina.

li:ri~~~

Bloearea Instaiatiei AAR are loc ~i in cazu:l functionaril prorectiei transformatorufui care, in Iipsa l~~l'eJ;,wt~:Il'ultrl pl·oprj:(~, c,omaucUi Oed~h~aI:e3:. intrernptorului lllllet aferente ~~a intreruptorului cuplei Iongitudinale. Deficienrele schemei ies ln evidenta la 0 an alizit mai atcnto. si se dafoteaza clieii de regim. Pentru exemplificare, se pre~1Upune c5_ b~ statie este l'ealizati'l.comign):'a:tia care corespundo VQzitiej g <I clieii de r_egim. Evident d. 1.a pum-;rea in fU)1ctiulTe a instalajiei A,AR chela de regh:lJ. va, trece initial prin pozitia 2, Dud\ se ~x.aUlineflZrl ell a:~ent~e pt\ Be irttlmp~a in schema de AJ\R pl;l1tni <~ceasta po~lfie a c11;ei} de regnn vom constata ca r,elel!l d1tQ se excita datonta circuitului de accelerate 5((., ll'ltrutft intreruptorul aOl esse deconcctat, Re1eul d 110 va trimiie in:!:pu11? de anclansare mtrcruptorului de ~:llpHi, irnpuls care 58 opreste In ccntactul auxiliar ca·03 dirt circuitul 8' ~j ral'ni:ne 151"ti. efect, De mentionat dt mai e:x:ista unele til/uri rnai vechi de dispozitive acjionare cu aer cornprirnat ale 'uno}' 11ltret1;1p·to.am (v~zj VZL) 1", c<~re ~c~?te con ta~t.~ <.nl.'i.ljiare. sint,e1i-:111 mate in vederea asiguraru prelungirii accesului aerului e 0ill prim at. ptrtrl Ia, hlcbidcrea sigmr, a 'hifrcmrtontl:ui. Irrtr-o asernenea ;;itllati~ un impuls de anclanssre, dllm: Ia uu intreruptor deja incbis este jnsotit de aceesul aemlui comprlmat in cilindrii '.dJspozith·ului de. acticnare ~i ~re ca dect prcducerea unu: zg,omot ]J1J ternic, caracteristic, de uatudl S'rt puna 111 stare de <llel'fa persoualul manevrarit. Dar acest efect dhuine torusi un ¢.fect secundar, fi:tr~l cOl~;ccinte majore :=;i a Iost mentionat cu titlnl de curio-

de

zitate.

EJectn] major, cu consccin]e serioasc, apare ill cazul tn care ar avea Joe un defect In transform arorul 1'7 insot-it de .deelnnsarea intrertrptorului cuplei ~i blocarea schemei

de AAH..

In mornentul tTI care, in vederca cfectuiirii manevrelor porsonalul procedeazst.Ia anularea cheii de AAR in mod obligatoriu se trece cu chsia prin pozitia 2. Dadi se examineaza cu ate)i~je consecintelo imediate ale ac~esteiac~i'lHli so con'statrt d:i: 111 momentul comutfrii cheii de regim de pe pozitia s lPe 2. l'ele;lc. tl ~~O !iIi d l~t'~ j~i pierd .autoretinerea. Acest ucru se mtnnp ..a (atona

I

144

'!_aphp.nt ca orice comutare ,", cheii de reginr-are ca. efpct 0 sci±rta lntrerupere a tensirmii o_peraHvtz in schema de, AAR prin contactul b,607 din circnitlll.!. III pozitia 2 are lac l-eexcitare.a releului cl2.oZ, rar prin circuital 7 de accelerate 5 a se exciHt ~i releul d 11 0, III eondl File db configura tie existente la acest moment -intreruptorul liniei Ll~i al cuplei Iongitndiriale deschise, intreruptorul.liniei L2 inchis se comanda Inchiderea intreruptorulnl .cuplei Iongitudinale care sernateriallzeaea de aeeasta data. prin inchiderea efectiva a ~,cestui i]']_tre~:u1i'YFaflatacum in p~ziPa deschis. Aceasta actiouare are msa consecin]e deosebit de grave, deoarece >~;e. traduce prill' repunerea sub tensiune a transformatoruIrri 1'7, defect, declansat ell putin Limp inainte prin prot,ectie,. SituatLi a'bsolut similare .se repeta indiferen] de ruodul in care s-ur distribui cele fret pozitii de functiouaec ale insta14iei AAR la ~heia. de regim. Bil,'letnteles Gil cel€; d,ratate mai sus nu constituie miste situatii de neevitat, lJti1izarea unui comutator de regim pentru instalatii AAR 611 mai multe pozitii este posibil~ eu luarea -unor mas1..Lri ill consecinta, ,U11, exeruplu, In,acest sens if constituie schema de AAR din figpra 5.3, dar chiar !J,i schema din figura 0.1 poate fi 1J:lOaifiGat~l. astfel indt S~l 'S8 pr:GVinrL aparitia unor circuite false. Ceca ce y<t dorit 3; se plHle ip evidcnta, este 111;;;8. fapbul cs. schemele de AA R cu cheia de regim ell mai !Uuite pozitii pot contine, circuite false. Utili;::a:n,:a [)(}j Lid icioas a acestor oomutatoarc cu mai multe po7,itii ~.i ~'Utptnirea insuficierita a subtilitatilor de SclJeil1.~pot avea urmiiri extrcrn de 11l~pl~\.'c.lite'i n exploa tarea instalatiilor de AAH._ Pe ciL" posibil este de dorit evi{area folosirii uuor chei de regim cu mai multe pozitii. In caw! in, spet~l 0 solntie foarte simv1zLQ poate .reprezenta utilizarea HUe! chei generale de Legim ell cloua pozi tii III locul pachetului Mot diu circuitul 1 si a cite unci chei -de regim cu douji pozitli separat pentru fiecarc din pozi'tiile 1, 2111.3 In clrcuitele s, OJ 10. La punerea In funetiune san Ia anularea iustalatiei AAR se va prnceda de fieca:re daHL la actionarea chcii de

regim si numai a acelei chei de pozitie care corespunde config1.{raJiei din statie.

&.2. SelHu'flren cireu:iteJo.'

lIe tonnan(ln

11) cadrul. schernelor de AAR 0 atentie deosebita trebuie acordatji realizarii corecte a circuitelor de comanda carealtfel pot genera 9i de circuire false. o grescala i'rec:vel1±~1 cansta II1 modnl insuficicnt de separare al imlJ1J1surilor de deelansare provenind de Ia schema de .AAR spre diversele clemente primare. Din examinarea 111l11i fragment de schema A..!\R pr·ezentat in figma6.2 re-zulUl.ca dedcnl~atiletel{)r 'dotJ.:rt elemente Sl.llt: separate numai de cnntactele releului .intermediar iii 111 care se excita Ia 4is,pariFH tensiunii pe bara. la care sint raeordate cele dona elemcnte : transformatorul T1 !?i Iinia L1 spre 0 centrala electricii localji,

a

Fig, 6.2.

Scb,(lI11p, de AAR eu ·sepMf).n; inS"Llliei('ntri a circuitelor >;>tl ft. II ·1111 0 r elem en te af la ti! a<;cJ;!~ ll<l.['ft. ~i

pi'

de dcclan-

L@ 0. e-xam inare su perJiicial:i sell cma rezista; deoarece, intr-adevjlr, Ia disparitia tensiunii pee sisternul de bare 1 cl.l1pa panza Qr:' AAR .se cornanda selectiv declnnsarea elernentelor de pe sistemul de bare 1 ;s.i anume : transf01n1ato~ rul 1 §i linin Ll.'

r

DacK se ia 111sa .in considerate 0 sjtua~ie. de exploatare 12D~i ila :';1 anume cazul u nui defec t polifazs t violeri t pe b lima L 7 (exemplu : rnperea cablului 111apro pierea statiei de catre un excavator) atunci se va constata imediat, aparitia circuitelor false care conduc Ia declansanea eronata a transformatorului ,£1,. Intr-adevar, ca. urrnare ,1. caderii de teasiune de pe sistemul de hare 1, releele defrrinimjt tensinne e 301, e.-S02 actioneaza releul intermediar d 111. Erin,contactele acestui releu practie se unified, circttitelede declansare ale .transfr:mnahu'lTIui 1'1 ~i_ ale Iiniei L 1. astfel c-a .inmcmentul sosirii il'npulsului_ de de clan~aI'e de la protccpa liniei L 1, acesta se traasmite prin circuitele ischemei <;1.eAAR si.Ia transformatorul T11 provocinddoclansarea simultanil, a intrertrptorulul transforrnatorului Ia tI\cttiG f'ensiune. b.' solutio pentru eliminarea acestui circuit fals CJ coristitui~ iricluderea In circuitele dedeclansare a corrtactelor unui releu iilb§'rmedia.r <1;cijonat de releul d:e timp al pauzei AAR

declansarii prirr protectie a acestei linii, contacrele releului dl01 sin] t'lE~sc'lise ~j circuitul fals este evitat. Irr-cazul unui defect pe sistemul de bare insotit de' didere mare de tensi qne ~i actionare a releului il/ 11/, declan;tjar~a'transfennatorulcri prin protectie maximala este urrnata .de blocarca instaJaYi.E:l de AAR, iar releul d 101 0,1.:1 am timpul necesar si~~i incbidii contactble pentru a stabili circustul fals in disoutie, $~ tofu~i un al] circuit fals poate Ina nastere ~i'ilil chema s ,de A_.l .....R din figura 0'.3 in anurnite conditluni. -poatc observa d exista posibilitatea decla:n~a1'.i.i ambelor -tl'Rllsfonnat6are If $i T2 prin circnitele in... stalatiei AAR in ccnditllle lipsei d(;.tensiune pe ambele, sisteme de bare. La prima vedcre 0 ascmertca sitnat ie pareIrnposibila, dar 'Cxper~_enta de cxploatare a dovedit cit ea se imegistreau. destul de treovent, Gc considera urmatorul caz : defect polifazat pe sistemnl de bare alimentat din transformatorul 1 san pe 0 piecare .racordata laa(lela~i sistern de 'bare, defect situat in, .aprojilerea statiei, ceea ce dill punct de. vedere electric 'faccca cele- dOLl~~ si tua tii flfl fie echivalenfe. In multo asomeaea cazuri so inregish:eaz~ declansari eronate ale trunsforrna tOrtllu:i' care alimenteaza def'ectul, prin protecpia sa de gaze, in conditiile ,1IlCL eirculatii inverse de ulei de 1a CUV{1 spre oonservatorvgencratn de 0 dilat are .masiva a uleiului supraincalzit. Prin rleclansarea eronara a transtormarorului T1 ]n"in -protectie Ia defectc.interne, Instalatia Al\R nu -se blocheaza, iar Iiuia, de[-eeCrl Btl are tii11p111 necesar slr declanseze. J1!:i11 functionarca insblCt~ie_iAAR se inchide li1treruptorul cuplei Iongitudinale. In acest moment realimentarea defectului ,en 'ClLclere mare de tensiune va de terrnina actionares; l:tlhll;'Of releelor de minima tensiune e 301. e J02,e :~03 ~i r;.' 304 ~i excibarea releelor d 111 si if, t 21 . Tinlnd cont d. Jnstalatla AAR deja a functionar, releul d 101 arc contaotele iochisc, ceea ce Iace ca im ptrlsul de declansare din, schema de AAR Sa SI:! transrnita ~i la transformatorul 2. 149
DadL o examine<1.id~ cu atcil1~e schema de- AAR se

-B02 Fig_

~

__ ~~~

__ ~._

~._

__ --~----~--------

6.3, E.ttmiliIl:~"'" cirouite lo \. fahr. iqhe. cornenzile de dsclansare ale utlOr elcmonte a(.101.tep> acola si sisrcrn de I)Me din cadrul schernci AAR dill

Og.. 6.4-.

. Aceastd schema de AAR 111:l'btll1iitltitCt ste prezentata e In &igllfa 6.3-. Intr-adevar, Ia aparltia -untIl defect polifazat violent pe linia Ll iusotlt de cxcltarea releului d 111, in momerrtul

1'48

. D(')clan~are~ .tra_ns.Io;t'matorului ext1:1derea avariei prrn intrerupere tensiune,

1"2 va a vea xsa ef'ect. t0taiA a statiei de 111Gdle "
I ' . " ,

6,3. Separaren

eireuitelnr

,([e l'l'olectie-

, Pent~u .~vit"a~·0;~t,~esttii'gsn d.e circuite Ialse se recl11'ge Ia 0 s01tlt1('~.de realizare a cornenzilor dedeclansare ale. de~~e'PteIor ~h_n schema _:\Al-{ care saf~c~ total inrposibila deconeetarea simultana a arnbelor transformatoare.

Un alt aspect leg-at de. m6dnl de CO'11Ce'l;tl'e a circuitelor secnndare in cadrul il1'stal~,tmor AAR ekt~ separm:ea circultelou de protectie care intervin 111 scTiet'nele de: AAR .. A9a cum s~a mai ara'hr pt'otectiile unor elcl'tl'el')te 1''1CO(n

dill ~

,3Q3

""t~"tj
ettt

<120I,

dlOI, .

1 ,1 ,1
"" ,m

<11"')

4101\

ent

date Ia barele -statiei (liuii, trafo etc.) tl.(,;i;ililueaza,pneori asupra schemelor AAR, blqcindu le .. Peutru eIinii.il.area, posibilitatilor a,parit,iei 'de eirc-uite false 'in schemele xle AARes:te necesar ca preluarea infarmatiiior din. iBstal'l-tiHe de protechd ~i DRRl ale unor elernen te din static Sel 58 "faca j)l'in cd'ritacte _(listi~l(;;te, JaTtel1siuuea ,opeIattva WtiliztLt5. Ia :;tcest(" e.ontacte . $1 :fle -tcIlsiune8opE'!ratLva ascheiuei AAR coutrQlat~ de cheia deregim •
At8a~t{t n::rf'\~1UJ\_aplkaJ:b" a~a ClUJl s-a; iLl'[l'1iat anterior, Jeghtllllui de alim (Hit arc .al releelor xle ml11fip'~i¢~tte'l trebuie ~l_~t-i'~lSti; Ia preiL:urea .infOrI.llatii1oi" d1_udrc;l,lHe1e, de prQ.~i

• 304,

teetie

~erespcdarea

~l

Din c:xani;inal'oa schenrei prezentate i'n fiaura 6.. s 4 ob$erva;~ c~l~~. QotHt circui t.e de dec] ansareala t-r <,IJ1S'form;~ toarelor ,11 ~l. 12. ?<;mt.1l1, contacte .ale releeler rl111 9i arn, dar ,en IunOt_~()'nahto_te mvel:_S~t 91 1111l1IDe cite un contact normal .de:eh~s~l1ie~ttt~lui ~.1l1 .ltl circui tlil de -d.~cla-~rm;e al ,traJ~SfOI~_at~l11h:n T_1 ~~ un contact normal inchis at reict:!hlla 1.11, 111 CItG1l!'tu,l de declansare al trarrsfcrmatoTuIu!, T2 ~;t, in mod similar pentru d 121. . ~~1 acest i'el, .niciodana 1:1U este posibil ca cele doua circuite de decIau~a~e sa. Sf) :;.tal?il.ll!ascft simultan ~i nici ca ~n ·tryll1~fOn~la:tOI". sa:. pnm-ea-sea irupuls. de declansare in situatia Iipsei tensnmu _pe ambele sisteme de- pare. 15'0

situatii st::rtiile cir:ctri-ce. Se e xallli.ueaz~LSG heuta de AJ\R diu figura 6.5. So COllstati1 ca i.ns'(;ah,l,tia AAR este asJfo-l cenceputa incft In fU1wti.Qtla:(',(';!.<l D Oln pe Ii ni a L'J instala tia s.a se blocheze:. Da<:;.a aseasta S1': p~[t;e(ye in cazul in care instalatia AAR esto annlata, ,S8 constat.a c.a inmad llCjustificat se va prodllC!!l 0 Ll.l.ucJionat:ca instalatiei AAR de~i chcifL de 1'cg-im BU oste pe pozWa de f_1Ulclio'~naFe. . Se presnpnue ell linia 1.3 FriIlJ.e~te un irn puls de declau:'laTe de lap'["{)te('.p~ de gaze a trah:dof.1.11at:o'ruhlj din statia
,de racord

automatizare. acestor cerlnte ])oate genera ncdorite tl;t E;.~p~gatarea instal'f.t!iilo\·din

eventual

Acest impuls este persistent. deaan:ce protecFade gfJ-xe a transformatorukui se auto"Qlooyhea:z,"L, ast~Jel lqcil in CA.Z1-d uuui refuz de deelansare 81 tntreruptorulu! Iiniei L.' sc va excita releul Ii 13'1 din 'Schema. lL.t\.K Pria coritactul SaLl din circuitul 10 se va transmite +BC-L3 in schema AAR- lutre timp, ca urmare a nede.clan$f.ldi illt-rQJJUptQTUlui liniei L.1., va dethJ.n~a 1111.['a' L2 in statia din amonte, iar sistCll1ul de bare S2 va T'~\mtne'£a_ra tensi\me,

adiM.

151

51

Sf---- __~ __

---+--f-+-t-.4-_ ~-+ __--~~--

dO~

"at T -ec.
12 , 12jl-U ..-

Efo',1B

72J;-b,---

-I--_

_

-rIo

I

rilll

i
Aa IS
7

2

3

s
"
7

1

'ti

1"'"
'Ii !ill)

d201

dUO £1'1 dOl.lli,Jil1u

41W

dl31

de allmentare Iii una, de racord adibc..

152

_Cu tensiunea operafiva imprurnutate, de la linia L3 (+ BG - Ll) ~i in );onditiiiB 1ip$e:i tensiunii p_e sistemul de bare 2 va lucra h1.Si;ilaFa .!&AR, cemandind declansarea Iiniei L2 ~i anclansarea vcuplei transversale, .In 3,ces)t fel va avea 10c 0 repunere sub tensiune R transforinatornlui de£e~t, 1inn~ta de declarrsarea 'prin prot ectie a intreru pto_nt1111 ouplei transversale, Actionarea unci instalatii AAR consideratti a nu fi in functiune si reconectarea sub tensiuns <1. unui transfonnatorddect sint veveuimeute ell ccnseeinte deosebit de .grave care at"Ii putut Ii evi tate rn primul rind pdn masur',:( ellunta-tft la 'lnc'eputul pl1xagl'aIllllli.

~FJC~~
/.1001

1'1.,--_---

"'"
"AliP in f!J"'pv"'"'

L
,
"

-------~.,--~-~

.5O?F
(PSr.J

-+---+--------<f--__+_

® e=

.-flSt'

- SC------¥'l------'----------

E carte £reevent circui tel e riC' semnalizarexlnt Ira tate. iil mod superficial, far;ft IT avea in vedere Iaptul ell etc -pot destul de- u)i0r generacircnite false .. , De mare rrnpor.tanp pentru evitarea gefl,erari-i de circuite false este a;;igH101l'Cas€lpR};5.rii circui tclor de sernnalizare de. 'circuitele de comanda in carl rul ins tala I;-iiloc AAR. Sc va arllta tn contlnuaue care pot fi urrnarile nerespectarii .aeestui dezideratIntr-o instalatie AAR. Se p.EesupU1:le ca semnalizarile care pleaea Ia PSG (panoul de semualizdri centrale) din .<:adnll Insblatlilot i\-Ali prezenrate in c;l,pitolul 5 <I_rfi a'liment ate diil c~'Cliit ele ± Be to loc de ± BS, ., . ll?-ace::>te cenditii 0 caseta "Funcpo_nat AkR" sau ,_,LIPS.a. te-nsht;tie oj)'e(_atiy!i ius\alatll', AAR" din PSC va functiona cu. (+) ilia instalatia AAR 9,i-cu (-) diu. PSc. Da.ea se calculeaza rezistertta unui bee de 25· VV Iolosit

ttl COJ:lSQcint-a.1 orice releu RI-IO va. putea actions daca va Ii cdllect::it la tensiunea operativa de actionare in serie ell 1Jil' bee de 2.5 \\l, d?QaTeG~are a,sigura_t{l 0 tensiune rernaneutti <l.c 900/0 din tensiunea nominala, In mod normal. intr-un panou PSC eXisfa numeroase casete aprinse, in aial"a de .relee ~j lampi permanent conectate La tcnsiunea de semnaU1}are ±BS. Purerea consumata de un PSt poate fj tradusa printr-o reqjstentll echivalenta de QrClinu1. f.t cite-va zeci de ohmi, conectatli intre (+BS)

~(-B~.
La
0

in caseta diu PSC

se

V<J, COllstat~3;

c5.

este .de ,ol'dinul 5'QO:(1 pentru terrsiUlle,a opei:fl-tLv8, de UO V ~l crrca 200n n pentrn tensiunea operativa de- 220 V, in timp ee ut~ releu itit~l1nedh.r ill- la are rezistenta bcbinei de aetionare de circa 4DOO [a 110 V G.C, ~i;de circa Q
160.00 1-511

aceasta rezisi:eiltK

n

~fguran~eI 502F, pe bareta (-502) 'VaapaT8 nn (+) fals care este leg at de bareta (+50-1) printr-o rezistenta suficient de midi pentrn ada nastere unor actionari de relee intermediare. . 'Ace:it (+) tals 'a,jl1~1ge pe baretade tensiU11e ppera_tiv_a a insta.1<ltiei MR prin intenncdiul casetei 1(.5- rawn:lat~ 1a PSC. Rezistent_a oh uri di care. s.epndl 'bareta (+507) din PSC de baresa de tensiune operative a inst atatiei A-AE va avea prin urmare 0 rezh;tentrt ohmidi de circa 2000 n Ia o tensiune operativa de 22D V c.e, respectiv de circa500 n Ie: 0 te_n.si.llne'OFerativ~Lde 110 V c.c. Aceasta s~tl1ati,e permite ca orice :relell din scbema instalatiei AAR sa po:ata Iunctioneze ca ~i dud cheia de AAR ,arii pusa In fnrrcjiune.
eventua.ln.
<J.

.

ardere

..

..

sa

la 2,,20 V

c..;." .

1!"J5

:!?a.d. itlstal~tia de All..R nu estein fuuct iune, dar config:tlrat~a dtfol statie sau Iipsa tensiunii _pe una. din alitnentarile ~are lutr.i sub J~ci'denJa schemer AARar j ustifica fu~ctloU2j,rea Uls1:aia~!el AAR acest lucru poate avea loc pnn nnprumutarea tensiunii false din baret:;L ;;02 de Ia PSc. . _De. multe :0 aseruenea functronare necloiitrL a insta~a~lel ~~R 'p?ate ayea consecinte ,grave 1'11exploatarea IJlstala~111or din statla ekdrica respectiva, Pentru a se elimiua aparitia unor asernenea circuite false este snficient ca .instalatia AAR sa. aibacirculte distincte pentru com.enzi~j seulnalizari asa cum de aUJct se 'dPoate coustata in schemel ~ prezentate 1.':1. apitolul c preceent.

on

7. Ve-rlf:icRl'ea instalatiilor ,

A APt.

Prin htcrab de verificare a. i11stala,~illpr AAR fl.flate in ftUlct:iune san in rezerva se illtelege activltatea le depistate a defectelor ~i de stabilire a stiirii de uzuri\ a tuturor releelor ~i dispozitivelor incluse III acesb~ instalatii preoum ~i a. circuitelor aferente acesteia, Be asemenea-scoprtlaccstor VtH:i~k:lrieste de a constata daca caracteristicile tehnice ~i l:,eglajele: respective corospund conditiilo» .impnse prin plal1u~'iLe de reglaje. Odat5. cu lucrarile de verificare se .inlocuiesc aceie eitmcU'tecare, nu pot asigara .instalatiei, pina la u..rrurrtO'u;l,'ea revtzie, 0 functionare signr.a.

, Vedficarile prevazute Ia accstsubcapibol se cJecttlc,aza aflt en ocazia revisiilor, 'cit 'si Ia puneri itt ruuctiune, dupa medificari san functiol1a.ri, incorecte. Se excepteazii de. Ia aceasta regpUi qteg_oTia de ved.fid.ri referitoare Ia identilical'ea; circuitelor secrmdare .a't'enmf.e inslalaPtiAAR care se executa nnmai Ia puneri tn functiuue. (lupa modificari in circuits ~L Ia fUnctionari incorecte. .Inainte de a se Incepe verificarea in:st<l.lai,ieiAAR, in .special In cadrul verificarilor de punere In funntit1 nesi dup.a modificari, esteneoesarsa $e controleze mcdul de asarnblare .a .releelor astfel lilclt : a) Srt fie Ierite de vibratii ~i ~oc4d; b) sa. pel'lnita Qintretinere ~i o supraveg here 'lt~oa.d; 156

157

c) ~saIi seasigure temperatnri normsle pen tru e Juudionate .slgur~L ' La verifi'C-cllc't schernei de ruonta] se vor urmari unna-toarele ; , . . a) lcgarea condnctoarelor sa. fie faC111;'i numai 1]] ~il'l]rile de clerne san Ia bornele aparatelor: , _11) condu~toare]e !,!Iosite ,sa fie din clJprn cu Sediulle ID111JnHI de j ,."! rnm ~-S1, izola ti de vinilin : ' " panourile fixe pe' , cele mobils ) treeeri c recerile ~le J?e Jie executato numai cu cOl1cillctori flexibili,
v

hmmetrul de 500 san 1O(}0V ~i ~Tehuie s? fie de eel putin 2 n penttu fiecare circuit si nu ruai midi de 0,5 Q. pe ansamblu de circuite legate galvanic. _ Verificarea se executa la puueri in iUl1ctiuRe, du-paIUodificari 111instalatie si periodic odafa Ia doi ani.
• tncerca/~e{f. 'G'U ie'n.s'i,u'n6

sa

• Purj()sliei,,~a('$--'.a ~i p,mgiitirca lucr 81'i I01' de- verHicllre. c~]_lfo~~ta't~ cu p~cvcderjle norrnelor iu vigoare, evtzia J?enocliG<l a instalatiilor AAR se face 0 dara pe an. " !,-::l1;tl'll ~xecut~l'ea operativn ~i I)) mod ccrespunsator a vel;ftc;,mlo~':~(Jr~a_pa, dt:.111C.ruva pre~-ati dill timp documentaJ.'<1-tehmca,. 1llsta}atuJ,e de regl;J:J, apara f ele, sculele si m~]loacele de transport Decesare. ' , . , Lu~r,are,t de. verificare 'va fi precedata de anularea m.sta~<~tl~ ~,\_R ~,s.coateH~a ~e si.lb, tensiune ~ instalatie.i. ,Sc?"Lterea. d~ 'Sub f ensiune include : rntrerupersa tenS1Unn ;dt~rnatIve secund"re aUt a alirnentarii de b?;di., dt ~ a celui de rez,erv3,. 'precum ~i a tcnsiunii operative.
,', ~ll

Tnstalafia de A:AR {onnaUi din relee ~l circu.i:f,e secnndare in ansamblu trebuie Incerca ta hmp de uaminu]; ell tenslune alternativa de 1000 Y sau cu megoluntrwtrul de 25,00 V. ' Incercarea cu t ensiune mE\.rita, se executa la punerea tn functiune, uU'l-ia m(,)cl(fidiri 1u instalat'ii sau la fUl1ctiomld Ineorec te ,
set:tmdti/J'If.

-ma.rUa a l;zotat,iei

'circ'U'ilc'lor

~~"~'i1i(~m'(H)~ .'l:~UI'jj gC1mmle a iristalatici A'An Verificaroa st;:~ru generale se face vizual ~j eonsta ill.: controlul ~nteg:nUq:ii ~i al etan~eit{ttii carcaselor re18e101' ; , contro~ul IlJc.x1stentei .iu carcasa a unor corpuri straine sau desprinse din aparat : - .cont~'ol.ul s~abi butoanelor de anulare a semnalizarflor optice .0;;1 acustics Ja releele de semrralizars ' - cOJ].tI~61uIJnscriptiilor de pe panouri, Gll1arate, siruri de clerne, til.G; , co nf ro) ul intc'gl'it.a'tii -sigilji1or,

• V!~l'iiiCRteHLI~lletionarii in.stalal,iei _llAR Verificarea indetaliu a tuturor releelor careslnt cuprinse 'in sshema instalafiei AA R S~ face couform normelor In vi~oa[e ~i nu constituie 0 biectul PH~~~ ntei :u~c~'a[i [!OJ . fa pr~zeHtLll ;S\lbc:a,P1EOl5e Val: stabili venfltat"Jlfl Ga~~ se -URP9-11 la instalatia AAR, cu 'precrzarea unor elate speeifiee .acestui gel) de instalatii. Vorificarea functio l1i"lri ins tala tiei A A R const a 1n l -verificatea fieditu,j element independent ?i rri v'edticarea .schernei in ansamblu. • V(}yijicar;c,C1! reteelor de limsi,u:)Hl : tt) Veriticarea tensiunii de acJ;:.~ona.r:e si a caeficientului ,de, re'l,cl'VfL. Pnntru releele minimale, tcnsiunea de, actionare se 'alege in j urul valorii de 0,25 a/I; coeiicientul de revenireu .acestor relee trebuie s5. se rncadl'eze ill valorile de 1, I -1.25. Pentru releele maximale, tensi unea de actionare se .alege 0,1 U", iar coeficientul de reverrire trebuie Bt~fie 0,.)b) YedJicarea presiuuii de coritact si cllrafirea contactel or. c) Vsrificarea j oculni ill lag8.re- al element ulul roo bil. d) Verificarea conexiunilor interioare )it a stringerii .surnburilor de borne. e) Verificarea conexiuuilor interioarc in prize, a lipiturilor ~i a bucselor,

O,9U".

; '. ~ e.nh~art'a_, ta~'l~d~ t~ola~]e consta h~ verificarea reziss tentei de lz?l,at1c. ~l In tncercarea cu tensiune mill:ita. , • Ve'r"jiCarM re;;iste'l~fei de -izoln#e a -,reiJeelor s'i a c--i'I't:u,del(}r scc'tmdatf. Reeistenja d~:jz01a.tie Se veri"fidt ;n rnegor

~_y~l'.ificarc~~~ilril ,izorat~ej inst.<llafff'J AAR

J58

.)'vyer~!zc~reC(, senm,aiizare:a enilCal-ea tensiunii nnnrme de actionare care her ui s~ corespuuda valorii 0 7 U ' " ,) eo) V ..
telor,

f)

Vcri~i~atffa contactelor

fi.,'?e-i reletrlni, 1'et~clo:. it!t~nnetUare ~1:(Ie
,I ".

,

erif Icarca presi u nil de contact .si cnrfitirea ' ' '~""C
conexiunilor d tJ

cor ,t

turilor ~l a bucselor, e) VeTificurea. contactolnr

ti) ~ elliIcRlea

c) ":el~_fi.ear.ea jocului

i'r: la;g~r{l ~1 elementolor
mtenoa're

1 ,aB-

in prize

mobile, a J! '~ ' ,pI

care t· _ re "1' tacre or. leri1icarca presiunii de contact '<;1 cnratireg_ con.' V" c) '~r.¥i,eare,~ jOCllh~. lll, lag~e at, elementelor mobUe_ . d) '.ellilca];'cd, cenexiunllor mterioara In priz, a l' .; indlor -9'1 a bucselor. ~) . 1]:)1 e) V l:'1'jficar;a corrtacte1or fi~ei releului, j). Y/~nf1~area regl~iului de timp al releului,
Veri,ficarea ten:;;i11TJii minime buie b) 'TeO,Te$plmd& valorii 0 ,~,-}~.(T sa 7 ' ..
v

. a-l

• fl&r1jicarea releelor

ti~tp:'

fisei

releulni
'

.

de adionare

.• lh;rijic{'Zrea /,u1'fcpio'l'ttf;'r4i 'ttt ,m·sav~bl'u a. s(:hlH1uyi AA R .. Verificarea functionarii in ausamblu a scheruei AAR se va efectua simullrrd disparifia tensiunii pe llata centrohih'i, dnpa ce circuitele de anclansare ~l declansare au fost intrerl1pte pein dispozitivele de decouectare aferente iustalatiei. AAR. . Sl'l va u:ranari transmiterea impulsurilor de auclaosare §l declansare, funetionarea t.uturor rc1eelol'~icL dispozitivelor de senmalizare opfidi ~l acustica. t • Verijicarea f/#~'ct'p'onald a. i~~stalatil}i A A R CU, IiMio-

, . V eriifi 'l~a_rea c 1leii d('~regim 6 consta in verificarea diaerarnei a ne:s.t<:U1t conform ..sc11e~0j de:.'Sfa~l1;rate a Inst<llaliei V eniJ.carea SI:'!execubi. ell ohmmetrul. • Ide1tt~fiea1'eci oircuitcior secundare a'ercl1c "m;! l 1" LiAR: 'J'.,~'Laapte~

) eri1~caJ'l'a

ChfM,. de

resim :

AAR.
,

. (1) Verificaren circuitelor secundara de curenr alteruativ aferentn releelor de tensiune, tnt Z,),,,Verificarea c!tcmte1or secundars de curerrt corrtinuu re 1clcel~ "de tensiuue, de tnnp si ilJtennediare. . c) . Verdlc<treaelTcuii:-:elor impulsnlu; de anclarrsara "'; decJan~;ue. '"f' ~'" .I.' If)' V, r!ficarea.. circuitelor aferente dispoziti:velor de -aqJ.on":Te §l ale ccntacrelor de aemnalizareale ': separatoarelor ~l 1ntre,i;upatoatel or. . • VeYi:/icf.t1'sa sh'11~fJCcj'eat.l.I,[.uror wll,e·Xiu111i[or la ; sirurile de cleme : , . . dispozitivsle de deconedar€ blocuri de incercare : . eheia de regim ;" borne]elrelee1or, lampile ~l casetele de semnalizara, ~60

,a) 'yerificarea flmc.tioQ,~a prj~ simularea dis'pari}iei tensiunii pc bara coutrolata (func}wnal'ca temportzata a instalapei AAH.) , b) Verificarea functionala prin deconectarea rnti-en:lp~:~ torului alimentarii de baz:1 (functiouarea netemporizatji}, La aceste veriflcari se va ccntrola fnnctionarea GOT eta a tuturor SGlmllaIiziiifor' optice !]i acustice. . Se recomanda ca in lnstalatiile cu tensiune operativtt coatinua, in special lacele f1ri. personal 'de exploatare, J?.lob_slecu actionarea, aparatajului primal' sl se etectueze cu scoaterea prealabila din functiuue a redresorului' t ampcn. In cazul instalatiilor de AAR din retea, 0. atentie deosebitn 58 va acorda tensiunii remanente pe barele de alimentare dupa anclansarea intrerupterului alirnentjirii prindt)al~. Dad in pauza de AAR se observa existenta unel tensiuni pe bare sa vaactiona la, depistarea punctelor din retea unde exista lJtlc1a.ri eu alte surse. , Verificarea regimnlu! dispoziti vG1Qt de deconectare ~i aJe blocului. PI;) incerc".re in conformitate en configuratiile prjmal'{j. stabilite este 0 ulthl1a operatle care trehuie sa preceada ohligatoriu puaerea in functiun» a instalatiei ~AR.
7.2. Ineheierea lucradlor It instalatle! AAn ~i pUIlN'e~. In Iunetluue

'fI,a.)'iXt(~paf(~tailtll$iprima'l" ;

Datele refernoare· Ia verificarea instalatiei liAR vor fi consemnate in registrele de explcatare ale 'instalatiei electrice respective, specificindu-se III mod obligatoriu
161

starea 111 care a" fest Hisafa schema AAR :;;i pozitia cheii de.A:AR. Orice neconoordautfi intre planurile instalatiei AAR .j>i situatia .din teren va. fi, HimurWt imediat, nefiind perml'sa Teptul erea instalatie! in fnnctiune decit dupa clarificarea situatiei. 1.n caz ul III care, cu ocazia v-erificarilor, se constata uzuri. avansate ale UDOl" relee, ale unor dispositive sau ale TinOT circuite aferenie instalatiei AAR acestea se vor nemadia pe loc, chiar dadl, in momentul respectiv.Jnstal<1tia iUD ctionei'\,z;'( corect,

l?Tevazuti

cu piese

'[zola nte, eli ajutorul

dtrora

SIl

poata fi

mtnuTitr'eu'sele instalatlile , .', .. _ '

attx.ili\u:e'~i. apai'a.tajbul,. uti~iz~tdla '. 1·' i" - A A..R ire uie sa '1H. et' 'fie VNliLcare a. insta auei ., .' :;u::tLUnea ~ ditii li .. ascr. urrna toarele co n ,ll:,. ,.,. P ue_ par-tile ccmdudoare sa fie inaccesibile unor utltlgen
n .'

' .•

intlmplatoate.; b. ' '1' x • z1ste at'it !?oc.uril.01'meca- izolatia obinaju UL sa re " . ~,' idit t' ~:l__ At' t diului in cafe funchoneazca \ umi a 81 ca mice, en ~~rne .. , _T..· ' '·1 eorozivil d': 1 onra, ageu)-' _'1' tiTYieutal'e a truselor ~i instala- eonductoare e -8. a l't -" t tiller mtxiliare sa fi~ din materia P as 1-...-. z~Zl~t~e c~.l'er~~, C~lprl:l.'l:tlelSlbt~;e'l' 'l 'san. ill .• o manta ue ca:l1mllC. . ~ -;; 1 .olie t" He eledrice cit 51 la fie sufkien,t de rezLstenta. aut a. so leI ar . ~
,'+ : .• -, ..

cele li.1eca~ice;1
La Incr'8 rite de verifica re ale instalatiei AAR care '$t? tdE:~tll('aza :fad! 111tretllperea tensiunii, .estenecesar ca personalul exccui ant s;'i lucreze pe 1;111:CO\'01' decauciuc san sa fic echi pat Cl..1 cizinc eleetroizolante. Ill; a .emenea, este necesar ca jnf;l~uratile secundarc ale .transformutoarelor de tensiune sa fie legate Ia p-am1nt. Peutru cvitarea -apar4iei unor tensiuni Inverse ill cazul ell tensiunii, III se VOl" sconto sigurantele circuitelor secundare ale transfermatoarelor de tensiune care alirncnteaza releele d_.tensiune ale .instalatiei AAR. La efectnarea n:l.asul'at0I1IQI Ct1 megohmmetrnl este obiigatorie scoa terea de sub t.ensiune instalatiei sidescarcarea acesteia de sarcina capacitiva. Intre fimpul maSlJr~tor ii, toat e Iucrarile Ia instalatia AAR vor ii iIltrempte, Iar in punctele accesibile si neizolate S0 va, posta personal de paza. Persoana care executa InAsnrrtto:arlO:cl trebnie' se aseze astfd incit sa fie exclusii oriceutingere accidentala a P{U:tilOI aftate sub tensiune, inclusiv a locuhri de prindere a megohmmetrului Ia conduoterii de' legatl.ua, Conductorii prin C,IW megohmmetsul se racozdeaza Ia circnitele instalatiei de verificat trebuie sa fie iZQlati 9i
ilor iutreruperea puneri in functiuae,

t Ii 'eale truselor ~i ile instalatiilo[ - narcaseie ~~ ~ ,c .," ... 1 - .~,," t. san se vor folosite l)entl'll venflc~tn VOl legate a :Q4mLU . .- . t·· , t . sforrnat 0 aI,e. alirnen 0\. prin .1and .. ~ 1 VOl' fl prevazu.te en miuere S-ctilelefolostte e persona . .

t:

iZ01a,nk

in

iutregime.

Tucrtir

A_

sa

Hl3 162

IG.4. In cazul. ill care la barele asigurate prin AAR sint eonectate moto<:ll'\e smcroue, ''i,e. VI] preVe(1E'O cornanrla d.e, decl~)1sare prlu pn).tec~ie a acestor3, od~ti! eU.5 ~?~!aT8a de sursa PHTldp(.ll~, inai n te zle conecta rea sursei de r'e ze VG,
j

l5,5, In scopul, 0,:,iillrii ~1lJej c(nnu~aJ'i l'epe:ate 11 l?tre~QPtorulUi, comandas dE' .mst~1nt~8 de ~R. 1>,""\701 l~la masuri oa i'llstaliqfR c1t', AAR ~O: fwrc~ioneze numai tin slngtll' ciclu. PE 501!S~, pl'eVflzuta
J'ijOl'mativ penf.ru I'I'olec.1art;.a protectlilQr ~i automa tizarilor iustalathlnr-electrtce

16.6. Jn

'Prin relee
ale

ee niralelor

(extras)

~i statillor

l'iZal'~, ~i anurne ~iilUnai .dJ.1p a. , ce cllsroZl~lVele ,~lt" AAR san ,RL\R diu amon Ie an Iucrat *i nu au 'fel1~lt sa rnerrtln a ealea DOl m(lli'i sub tensiune. 113,7. Illstala~la de AAH va fi prevazutEi ttl 1m cm'nu~a't()r pentr u . punerea 'ii, :s,?oatel'ea sa din fUnc1iitm8, P1'8CUm.'p eu uiroii,toar(?le seil1naIJ?,al'l ; AAJl. In fuuc:\.iune" t b) AAR a Iunctionat.

A.AR actlonarea AAR pe b~'ira as:gl]ra:~ S? va iEl0~,ell tempo

la capatut

cazul

1)1

opuscu

care c?lea

R~R

normala

sau ,en .Ull dispozitiv:

de alin:sntt\!": este
i

do:

16 P1NCLAN$AREA

AUTOMATA

h. REZERVEl

. ai

j6.1. Dispezitivele pe AAR se VOl' pnsvedea in toate cen-tra~lele, statiile ~i posturtle de transformaro, in eare, pentru 'aWmentarea consumatorilor de sel'viCil proprf), exista 0 eals de' allmentare norrnala '5i una de l'ezei'va; in seopul de a asigura continujtatea ln alirneritnrea cu energte electrica. 16,2, Intrarea fn Iunctrune a dispozrtivului AAR se va ;face temporizat sau l'apld 'in .mornentul disparitle! tensiunli p~ 'barele case trebnle <;lsigtli'ate "ii anume : . a} tempor.ixat, In seaderea tensiunll pe D[jI'U dealimen~are sub 0,25 UII,,,,,; timpul de aenonare "eva ,al~ge superior eu '0 h.eaptil tenJ:porizelrii protectillor Iin irlor' alimentate de bam asigurata ; hI rnpirl, ttl declansarea intempf'stivu san prln. protectie at. cailol' de alhnent[lr€ nor-male (uanstormator, lillie etc.), Sdremlll .de .!tAR HI pel'mlk actlonarea dlspozltlvuluf, ntijil[ji. dacft <1 lost deconectata, 11) prealabil, calea allI).lentarii narmale l}i numai ;jat~ tensiunea p~ca1ea de l'e;>:el'v§ are valearea minima .admisa. 16.3. Schema ck AAR va ii, astdol. realizata, incItpoi'rjit~a dispozitivulul (It, .AAR sa nu $10' 'prmlnca in orlcare diu urroaa arderii unel sigurante sitme, can: allmenteaza l'eleeJe de tensiune
\11'1J1a['e

16.8, Pl'o!'0etia montata la lntrerqpatOat'01e pd:rr oare se real,i:zeaza .AAR s.e' va pl'(!.~'ec1ea, in caz de r)(NOiC. C\J ao~eleJ'a'r'e· ctujfii 'cfeC:tilt.ll'eilt c:miPIJtnriJ,
prGlhi'ctiel

[B,9, pi;mtru asig,L1ral'€'8 rf'u~itei AAR, ye~iJ1catea .n~~Jl1,jelor caii de 1'8Zel'V5. se va face \i'f!llll,(l. '1B<I,~'l_ de lJ'lC'ar~~re.a snplimrm1:..'l)'a clat~ ill? .sarclna slCc\iei preJl111t~, tmmd seama "~~ de cu~~eu:t\Jl (Ie autQR'ornT1'0 al motoareJor. ~itz cleo. U,e!'::lOsJtate se va deconE'cta 0 pm:t\') a sarcinii, pontru a asigura aceasta cQnditie.

In

] f>J o. CotJditiile 51..lp1i,rnentare privmd reaHzarea, ~AR 1]] cach'u1 seJ.·vidi1Dl: propril interne ale, ce1l4r.alclor electa Ice slJl.t jncHcrr\(' In norrnativul PE lJ3 1ft PE 1:37, Tn vigoare,

toarele

a) ca

,sltl!l;1ti i :

ill

circultele de tenmmtma pcntru per-

~

Dir~,

b) exi~tt'nt/j unul tkflld pe bara asigUl'8ta pnln A.A'R .sau crn<t fl:t't1sla bfll'5 alimeutcazri un defect neellmtnat pe unul din elementelc conectate la barele respective: aceasta prevedere <1U Sf' considera ob'llgatorie in cazul d ispozitivelor AAR de joasa

tensiune,

:164

1G5

Normat·iv pri1Jiu,,;f aHntcniu1Wi c" m"-'.Y,g'i,,JetetrTielt U ,O>!sunr,.torilprindu:;lria.fi ¥~ siHIi.l{(i'1. 2. PE; 113/7'7 • Nor'm~riV'ut PIlI,ir,1I pmiei:l(t.re!! ,:rist«ldjm0i' ~tect;'i'c" de sermc:ii p,·op.'rii dr;o"nnt aUf:i~n(;,liv ale, (j~i'!imlii/'oJ' IMlnQL P'E [24{85 •

":;. PE U:09/8' I 1. 'f_ -7/78
,'LPE 5Q6"135'

• • •.

/'i'Ql"me de p,et'6ni'~~, Nngere §i dDt"re,i))'i)'f)Id'v(n:nOYJI,;liis for "Vfj !#'Wltile rli:11 1'((mu:t'r~*j'~gj.~'I: etMlric~, N,;tllll(!/iv ,reFii'ir 1Jr"itt;i,<tnu §i MI~cuj!~ntr1! 6!sldiJ1{vilqi eiecirice /(1 o:vnwmllaio'ri ~#,_ ,t0Ji&iu)1.ca. pJ!l,ij ia: 10.00- V.

eI Bcldcl<

fji knllQ

fi care.

c,u:;.ii)a-r ~,

/Ier:,,!am~"! flksth4Ctt-Of!lt,

1'811/1"11e,~pthat(r·,'U,

.

li!lmir;tiJ

<I

cin;uitelO'/"

Se-

l"IKt,al.q/iit'O'!' fl.IJ. liervj:m>i w&u/'h"li1) rita ()~II!latelo)' hid~'G~lec/;r'ir;i, fl, PE 501/85 • ,'I[",ym"liv /J'f'io"ind !mjtMi,dJr~(, i}ISlatardlQ~' d~ PToil";fi~ .f!i"i-17. nele« fi r:.M ..f.IOnlrJfi:!an: ~8.GUin, S. ~ililaa;,u, S. P1·olce.;Na, pi'i" ~,d~~,., .l'ist!;1Jllilo( "jr,t;i1';Cr). Ed. Titl,.

6.

'1"£

!)T{75

,

pro'p1::;j de

IM17,,:1'% 'PTo{ecI4'n:h

CHidi!.

<liei. 1985, .'

9. ThIilwc, D.


to.

IIt'iiJ1';'1{1.tl:2.iri ii, efla:rc([.dict;. gogica, Eil1'I;m'c,:cl:i, i97S,
IMnia[or

E<iitJ,rr(!. Did.i",tici\-

$i Peda-

Dl'Agan,:jlt.

VeY'ij1:~ar~w ,'ehof.ol' di:f"otefjie Ili "'~fton",tk:<'w~ ale siseledfia_ TI<;i. T>::h!lid~, W7Q,

11)g. lR01:i(J'g 2a,nei'i,.lllmda: S:mcu·u:uu 1.<:f..hnrJ,te!J-li\-r.t;)l": V, E. ll.lligureLl, nu CoJ)ct I a.: D~'" .1\1 "rill Qtntr,.} Rtrr)_i.·v~l-(L,r ~

'"5tiiniihc:

ins.

V,,"

se

/iP"'"

1(1;:,(1 Coli til,Q',. 76 IX UN,S c.z, 6M.6 PUm,h,. 7
c. 752.f.r .. In.f<itn.ap" srr. li'rewialliJ nr. ~:j-2fi Bi)o.;ute~H

il67

tiP r19~
eli)} ,.)i)7

r t~jlV
<'Ji'ls. .

rrr
1'1 It

At

2

:;./)

2,

.:i,

t,

'll~

4ff

-4q
~. (,I)

la

-.

-

2

117" ...
.

fJa

.17" ~19a .'
!,'c

2 15

-, ~ ~,!Jd

--i?a
.'

17'1
2e

"t""
d~jl

!5Q

-5

$~

.~

' I,a -/j.

" 15'1'

n

i~
.tll.~'

rr
li"

0'"

7

/2
~~}j(1

e

'/iia

$Li


-

T:3lj
,17L)

f" If.lo

'9'1

lit1

-tu:
I,J·

'1~

-17 /Sb
dl2(i

i:J!h

t,I,I1.]

~JOj.~JN,

an:

<11ft

r1101

,fIIQ:;

21

22"

t

:i=1'.2r
22.:~~

: cQttJ!t.~r~A!'jig~=-~:; , 1~:IFi
~f
,..J
£t;}/~,'i'm".

/1.QJA·

!

+ ~F

-.?

J

t~~:jJ~~i

AAR
~IA/~

f6r~7 !:l"'V,'~
QLt

2Rde-rda @ ~/
cf"l fig

{g~!Jt'!U:i;·k~~i ~;1
tt

g(t},j

!i

• .1()1

dCi2

<III/

t
-

t

-12

;·'d

~lJCj

'·11 r.... ?1. ~c
9tt

<I?2T

rli/Pa can/CNd<- do s~J"'1 i; nt. "'parMNfior 21\'Z)1·,U!f·rEr-l-2id~m ca NIl/lila U 3,fIJJI~ 1.3. Tn; -/.3 iddtK! ;~ t,» I;ni~ 1.1

IR2:1H.I.

1231,,·/IMIlI IOM/Utiilt! I/c /.7//11'1"

U

de

I.!'lr~

t'O

yO'

-

- "··,90
dl!1

i
1 12 /1

10

1$;;

'
dl05

It;

17

/7"

14

t-:

J_
"

I
t

dIM

1::111)[J.tra nzv ersalh a 1'!1Lei :Stat)i' de tr&osfbnoHn'

110 ,kV I.:Ll trei

~inii

electrice

de al.lnieu'tare.

t*

,."5

1'\

'f~

+"

-

!' r f f
J

ta

17

"\tJl -:'/,2
~1l_~14

L9t}()
i";;;/ ~)~
-

f'Ju

,

'

11.;

J~ r
TSA ".;, Iii

-,

.

I~{>

~

pW

rffil

'fl1Jl

i!JJ!Ii);

dH~ .ttl;}

«nt

12

11

i~

I!;"

i
J 11l>

15

151>

I5c

16'

)'1

17;<1

11b

17 e

I~

'ti.b.

,

dlJl

,- .....__ .... -O;:"'-+-_s/fJJ -

~----~--~~---,~~
Mal

(1(pJ
~301

,

0901

d2Ql

t~1
}~ It.jf;1 "

d~):1
~3e2• ~30~ . ('05~ ~ (/13(1 (

b8~]tl·.. bwi _'.
,
. -SIA r.3Z/-518

~._.
,.

:"~\fet']r]

cl2/)
t

rsn

_

-BS~~_~,~

-BC:;~.

1~
-

/1.
_

....'-illl:t

~'

).i,

1;.~

:-r *l rf
;>. ,e.~
I

7

~

,/J

---~~~~~--.~-----------------------------------""'~_
'J
fQ

11

11'1

4(.1,

-T, l=~

1

"w-

om ,
~J02

~3{)J ~.i()~

/izo:J

dill

dl!]/-

' d}()1

til'?

din

11/30

1i
/2"

12

f20

W)

12<::

/3

-j-14b

+12_C

]
\ Sh

I

OQ

<-

13

.

'dIal

I},

12<1

flo

121;

IJ

~JOI

:5.?QO

I~

t.3
~!JOI ~302

"f3

"14
fJ;1
ea'OJ ".304

-t-5

-t~

1'5

+6'

"t7 1"7
,!lOS

I

~!i()5 e{t,r)fj

,,'W1
"j()d

.am'

q14/

dIS'

-liithiJ;

-m:;/,

(//61 dIS

'1i~1Jl". j,,9.

I

t,Jfi1

dJ'i

o1tI4

<11115 oi16&

'.I~·bema,d~

.liAR D~",[::_a.;,~f;Ut\j,l-!, tn\Il~'I~H,"le M rph o

I~--~----------~---I~~r-~----~------'-----------~ff~~'

'~-r-------~------~~--~--'~'----------~----------~----------------~--------~-----------------~--------~~-~----

~_.------------~~--------~--~--------~--------------~--~----~------~~--=-~

'!ill
r.~~i~fi~ .AA~
L'Il;~
I<l.1;l
filII] ~!6.j

.fwnCIt'DI\41

..

-BC 85

.~~

~

_'~

__

_{tVa

R~~------------+-----+-------~---------------t-+---------------_+--------------+-----+------+-------------t.....,.--+--------+--11101

I,:::-=
R

)-----11--------,..----------------.."..---------------1
-----t------t------,....-------------.--t-aIR2JO
,4

--t--

'''t',~?y
PSC

-es
0 t:130

!j'
.,.,,,.
ti""

til
t305

1-""
2F

I-:c

T

I
ulOJ /rItC-PI

f
.,,
,

t-J
(J~

t-J

ft
-1"'"
om
dW,

-}

I
I

If'W'

I

/lKC- VJ

-s»
~.i!1.?

"Fig-. 5.10. Schema tmei' in~t.1;1uJii de AAR pe eleme

~8C-<103

842
,d/j/" d13i

b

dIM

b
PSC
FrJ~4A,,tR

0'01

aOI

£TtI,'j'
-ae.
<19/'

Oe'lu/.
'1'I!IJ<:omQmf~

"";Be
"iii>

-f2

... )4 -

--'7.1

.• i
1 ~.

~a

S

-If'

!i<ri
!I

lG
11201

~

6a

,Ii

Gb

?

.9ct

12

13

/10

/1,

~,~~

~

J'

,8

~

d13~