Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAMA $COLARA (denumitl Ei programa analiticfi)

Este un documerzt oficiar, care detaliaz[ erementele obrigatorii de parcurs ia o anumitd disciplind (modul). Constructia pro$rafirei arelabaz[. nrcdelul pedago'g,i, Scolare ,tiiiir*irrv.v"oLL"v,ta Este elaborate pentru fiecie disciplind de invdlErn int,lafiecare nivet de scorarizare prog* F;r#;"; c"*, _ clasa I a; programa Scorar[ / matemaiic6-^ a Ir_a etc.). crasa Programa gcolard este instruqgntul curricular de ia care se o*"3::;l_Tlf , pro iec rdri i di dac ti c e (aileilt; ut _ c ad r u) . Noti de prezentaye (argument ) Cuprin..,iT:li:1, Oisciptinei. de inv6f6mdnt, argumenteazd rmporranfa studilii,lgesreia drn punct d" ,"d"r ,ot:}iffi si informariv, uooil'a,.i,t"ti,"*e*',Lt*unadripenrru

*r#*.,,., ;;;;,

**

i;;;;iv

Ubiective cadru sunt obiective cu grad ridicat_g" g"nglulitate gi compiexitate. Se referd ra formareu capacirdfi gi atitudini ylo, disciplinei; sunr urmdri" ;r;J;u;" de specificur a"_ii_# ---.)-' mai multor ani Obiective de referinfi de siudiu.
cunostinfe aL a" "i"vurui Exempte de activititi de teatizarea

JJffi::::,f ijffi'ffi

r",d#l ; 1.:

tJffi:,:;1ffiIffi1u.
ar'iiiuni,

El e sp eci fi

integreazi straregii

ri"ia*J oul*;i; in v rlare, u, t elab ora,:

propun modaiitlli

rr-"p"ii#Hiffiirt i;;il;;;**'
;; ;;f#;i:':'-a' "#-"ff#

capa.citi4it; actriiilra ae

rez urrarei e. a5 reprare

activitifii didactice

ld.rri.; il;rli."*uno,
n"."rur", suilstii

il;;d;

'J":?u#ffi :K',:x:,r::::wA;ffi iii'lu**"privind r:,"*ifi apricarii etc, sugestii pri vi na ;# #:F,"ffi ]T5,ltTl1,frx;f rnvarare, dordri materiale
penrru

conrexre de invrfare variate.*;

ril"ff

,:l:,

pentru

g"^T,,:H?I1

ri##ffiJl"Jil::r#ti''

,;;i;#;il;^ ui'"*'*plu

de activirifi

dinamica).

i:

d" ?n;il;

Confinuturi (unitifi de confinut)


Sunt mijloace prin care se urmdregte atinlerea obiectivelor cadru qi de referinf[. Acestea sunt organizate tematic Ai descrise in succesiunea in care trebuie parcurse.

Programa cuprinde pe lingE conlinuturiie obligatorii qi conflnuturile din cadrul curriculumului' la decizia gcolii. Ele devin obligatorii atunci cdnd se opteazd" pentru curriculum extins (cele
prev dzute cu as t e r i s c).

Standarde curriculare de performanfi Sunt criterii de evaluaxe a calitSlii procesului didactic. Sunt specificlri de perfofmanl6 expriitrate sub formi de cunoqtinfe, competenfe gi comportamente dobindite de elevi prin studiul unei discipline. Standardele de performanlE evidengiaz>i progresul realizat de elevi de la un nivel de gcolarizwe la aitul. Pe baza lor au fost elaborati descriptorii de performanld. qi criteriile de notare.

130