Sunteți pe pagina 1din 248
                             
           
       
           
Biblioteca de
Biblioteca de
Biblioteca de
Biblioteca de
                             
                 
   
     
             
                   
               
                 
             
       
             
   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
e n t r u o r i c e o m l u c

e n t r u o r i c e o m l u c i d , e s t e e v i d e n t c ă R o m â n i a d e a s t ă z ă R o m â n i a d e a s t ă z i s e a f l ă î n p r a g u l c o l a p s u l u i , î m p r e u n ă c u s i s t e m u l g l o b a l î n c a r e e s t e a n g r e n a t ă . D a c ă a r

f i d o a r s ă e n u m e r ă m p r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m , d i m e n s i u n i l e a c e s t u i c u v â n t ­ î n a i n t e a r a t i n g e c o t e n e p e r m i s e . D e l a e c o n o m i e l a c u l t u r ă , d e l a a g r i c u l t u r ă l a d e m o g r a f i e , d e l a p o l i t i c ă l a e c o l o g i e , d e l a s ă n ă t a t e l a î n v ăț â m â n t , p r a c t i c n u e x i s t ă d o m e n i u î n c a r e s ă n u f i e e v i d e n t d e z a s t r u l î n c a r e n e a f l ă m – f i e c ă v o r b i m ,

î n p a r t i c u l a r , d e „ e x o d u l c r e i e r e l o r “ , d e j a f u l p o l i t i c g e n e r a l i z a t , d e r a p t u l b a n c a r , d e r e z u l t a t e l e c a t a s t r o f a l e l a e x a m e n e l e d e c a p a c i t a t e s a u b a c a l a u r e a t s a u d e c a l i t a t e a p r e c a r ă a a l i m e n t e l o r p e c a r e l e c o n s u m ă m ; d e f e b r a c o n s u m e r i s t ă î n t r e ț i n u t ă p e r m a n e n t d e m a r i l e c o r p o r a ț i i , d e p ă m â n t u l f e r t i l v â n d u t p e n i m i c , p e c a l e s ă f i e o t r ă v i t c u i n s e c t i c i d e ș i p e s t i c i d e , d e i z o l a r e a p r o f e s i o n i ș t i l o r î n f a v o a r e a i n c o m p e t e n ț i l o r s a u d e p r o f u n d a d e c ă d e r e m o r a l ă . P r o b l e m e l e p e c a r e l e a v e m s u n t a t â t d e c o m p l e x e ș i d e i n t e r d e p e n d e n t e î n c â t a c r e d e c ă e x i s t ă r e m e d i i g l o b a l e p e n t r u e l e î n s e a m n ă o n a i v i t a t e v e c i n ă c u o r b i r e a .

, c o n s i d e r ă m c ă n u e x i s t ă d e c â t s o l u ț i i „ l a f i r u l i e r b i i “

– s o l u ț i i d e m a r a t e ș i î n t r e ț i n u t e d e o a m e n i c a r e n u a ș t e a p t ă s u b v e n ț i i d e l a g u v e r n ș i s p o n s o r i z ă r i d e l a c o r p o r a ț i i p e n t r u a f a c e b i n e l e . O a m e n i l u c i z i ș i i n t e g r i , c a r e r i d i c ă s e m n e d e î n t r e b a r e a s u p r a d i r e c ț i e i î n c a r e s e î n d r e a p t ă l u m e a , c u n o i c u t o t . G r a b a î n c a r e s u n t e m s i l i ț i s ă t r ă i m n e ­ a c o n f i s c a t t i m p u l d e g â n d i r e – n u a v e m t i m p s ă d i s c e r n e m î n t r e b i n e ș i r ă u , î n t r e a d e v ă r ș i s i m u l a c r u , î n t r e i n f o r m a ț i e ș i m i n c i u n ă . I a r g r a b a n o a s t r ă ș i d e z i n f o r m a r e a s u n t e x t r e m d e p r o f i t a b i l e p e n t r u c e i c a r e n e r e p e t ă z i l n i c , f ă r ă î n c e t a r e , c ă s o l u ț i i l e u n i c e d e s u p r a v i e ț u i r e î n z i u a d e a s t ă z i s u n t : j o b ­ u r i l e e p u i z a n t e , c r e d i t e l e p e z e c i d e a n i p e n t r u a u t o t u r i s m e s a u l o c u i n ț e s c u m p e ș i i n e f i c i e n t e ș i c o n s u m u l d u s l a m a x i m . s ­ a n ă s c u t p e n t r u a f a c e a c c e s i b i l e i n f o r m a ț i i l e c a r e d i n a m i t e a z ă a c e s t m o d d e g â n d i r e . C ă r ț i l e t r a d u s e d e n o i d e m o n s t r e a z ă f ă r ă g r e ș c ă s u n t e m , z i d e z i , c a p t i v i a i u n e i i m e n s e i l u z i i – a c e e a c ă n u p u t e m t r ă i d e c â t a ș a c u m t r ă i m a c u m :

s t r e s a ț i , o b o s i ț i , v l ă g u i ț i d e v i a ță , î n s t r ă i n a ț i d e v a l o r i l e f u n d a m e n t a l e c a r e n e î n d r e p t ăț e s c s ă n e n u m i m o a m e n i .

l e f u n d a m e n t a l e c a

N o i , c e i d i n

l e f u n d a m e n t a l e c a

Î n c o n t r a u n u i S i s t e m a l c ă r u i m o d d e f u n c ț i o n a r e i m p l i c ă i n u n d a r e a c o n s t a n t ă c u f a l s e i n f o r m a ț i i , n e p r o p u n e m s ă o f e r i m p u b l i c u l u i a c e l e c u n o ș t i n ț e f o l o s i t o a r e , i g n o r a t e î n m o d s i s t e m a t i c d e „ m a i n s t r e a m “ d i n s i m p l u l m o t i v c ă d e p e u r m a l o r a u d e c â ș t i g a t n u m a i o a m e n i i , n u ș i c o r p o r a ț i i l e ș i g u v e r n e l e . Î n l o c d e r e z i d u u r i d e g â n d i r e a m b a l a t e ț i p ă t o r , o f e r i m a c c e s l a c u n o a ș t e r e a p r a c t i c ă . C o m p l e t g r a t u i t , d a r d i n d a r , f ă r ă p r e t e n ț i i , f ă r ă t r u f i e ș i f ă r ă c l a u z e a s c u n s e . O b i b l i o t e c ă a i n d e p e n d e n ț e i r e a l e f a ță d e S i s t e m u l a b s u r d î n c a r e a m f o s t a r u n c a ț i î n u l t i m i l e d e c a d e . O s e r i e d e c ă r ț i c a r e , n ă d ă j d u i m , v o r f i p a ș a p o r t u l d e i n d e p e n d e n ță î n g â n d i r e ș i î n f a p t e a l f i e c ă r u i a d i n t r e n o i . A ș a d a r , c u i s e a d r e s e a z ă î n p r i n c i p a l c ă r ț i l e t r a d u s e d e ? O a m e n i l o r c a r e ș t i u c ă v e ș n i c i a n u s ­ a n ă s c u t l a s a t c a s ă m o a r ă l a o r a ș . C e l o r c a r e s ­ a u s ă t u r a t d e a s f a l t , d e b l o c u r i , d e r a t e ș i d e c r e d i t e ș i c a r e c a u t ă s ă i a s ă d i n a c e s t a n g r e n a j c â t m a i r e p e d e , d a r î n c ă n u a u c u r a j , p e n t r u c ă n u ș t i u c ă s e p o a t e ș i î n c ă n u ș t i u c u m s e f a c e . C e l o r c a r e v o r s ă a c u m u l e z e c u n o ș t i n ț e s o l i d e d e a g r i c u l t u r ă s u s t e n a b i l ă , p e r m a c u l t u r ă , a r h i t e c t u r ă e c o l o g i c ă , e n e r g i i a l t e r n a t i v e , t e h n i c i ș i t e h n o l o g i i d o m e s t i c e ș i m e ș t e ș u g u r i . C e l o r c a r e s i m t ș u b r e z e n i a s i s t e m u l u i ș i n a u f r a g i u l g l o b a l c ă t r e c a r e n e î n d r e p t ă m , o a m e n i l o r c a r e a u r e d u s s a u s e p r e g ă t e s c s ă r e d u c ă t u r a ț i a m o t o a r e l o r , p e n t r u c ă ș t i u c ă v i t e z a n u v a f a c e d e c â t s ă g r ă b e a s c ă ș i s ă a m p l i f i c e i m p a c t u l i n e v i t a b i l c u z i d u l . C e l o r c a r e ș t i u c ă r e v o l u ț i i l e î n c e p d i n p r a g u l p r o p r i e i c a s e ș i t o t a c o l o s e t e r m i n ă . Ță r a n i l o r n e s c â r b i ț i d e s a t ș i î n c ă n e d e s c u r a j a ț i , d a r ș i o r ăș e n i l o r c a r e î n c ă s t ă p â n e s c m a i b i n e t a s t a t u r a d e c â t g r e b l a . Î n f i n e , t u t u r o r c e l o r c a r e ș t i u c ă o r i c e b u c a t ă d e p ă m â n t v i n e l a p a c h e t c u f â ș i a n e m ă r g i n i t ă d e C e r d e d e a s u p r a e i .

i n e l a p a c h e t c u f â ș
i u l i e 2 0 1 3
i u l i e 2 0 1 3
a r t e a p e c a r e o c i t
a r t e a p e c a r e o c i t
a r t e a p e c a r e o c i t

a r t e a p e c a r e o c i t e ș t i a c u m p e e c r a n s ș t i a c u m p e e c r a n s a u o ț i i , d e j a t i p ă r i t ă , î n m â i n i , e s t e r e z u l t a t u l a s u t e d e o r e d e m u n c ă m i g ă l o a s ă – t r a d u c e r e , v e r i f i c a r e

t e r m i n o l o g i c ă , a d a p t a r e , c o r e c t u r ă , e d i t a r e , p u n e r e î n p a g i n ă ș i d e s i g n .

C a a c e a s t ă c a r t e s ă s e p o a t ă n a ș t e , a f o s t n e v o i e d e n e n u m ă r a t e e ­ m a i l u r i ș i d e m i i

d

e c o r e c t u r i . N i c i u n m e m b r u a l g r u p u l u i – f i e e l t r a d u c ă t o r

r u a l g r u p u l u i – f i e

p r o f e s i o n i s t s a u a m a t o r – n u e s t e p l ă t i t p e n t r u m u n c a s a ; t o t c e e a c e f a c e m ,

f a c e m g r a t u i t , f ă r ă s ă c e r e m b u r s e , s p o n s o r i z ă r i , f ă r ă s ă s o l i c i t ă m d o n a ț i i ș i f ă r ă s ă

ș t e p t ă m m e d a l i i , d i p l o m e ș i , e v e n t u a l , s t a t u i î n f a ț a m i n i s t e r u l u i a g r i c u l t u r i i . U n i i

a

o t n u m i a s t a s a c r i f i c i u , a l ț i i c i v i s m , a l ț i i t â m p e n i e c r a s ă ș i p i e r d e r e d e t i m p . n u e s t e u m b r e l ă p e n t r u n i c i u n p a r t i d p o l i t i c s a u O N G ; n i c i u n u l d i n t r e

n u e s t e u m b r e l ă p e n

p

o i n u a r e d e g â n d s ă c a n d i d e z e l a p r e ș e d i n ț i e s a u m ă c a r p e n t r u u n p o s t l a c o n s i l i u l

n

l o c a l l a u r m ă t o a r e l e a l e g e r i , n i c i u n u l d i n t r e n o i n u a r e f a b r i c ă d e p r o d u s

i n s e c t i c i d e . D a r a s t a n u î n s e a m n ă c ă n u a v e m ș i n o i , l a r â n d u l n o s t r u , n e v o i e d e a j u t o r . Î n s c h i m b u l f a p t u l u i c ă , p r i n i n t e r m e d i u l n o s t r u , a i a c c e s g r a t u i t î n l i m b a r o m â n ă l a c ă r ț i d e i m p o r t a n ță f u n d a m e n t a l ă , p e c a r e n i c i o e d i t u r ă d i n R o m â n i a n u

a v u t p u t e r e a s a u c u r a j u l s ă l e t r a d u c ă , t e r u g ă m s ă n e d a i o m â n ă d e a j u t o r . D a c ă t e s i m ț i s t ă p â n p e o r i c e l i m b ă d e c i r c u l a ț i e i n t e r n a ț i o n a l ă ș i î ț i p o ț i s a c r i f i c a c â t e v a o r e l u n a r p e n t r u a t r a d u c e c â t e v a p a g i n i î m p r e u n ă c u

a

n o i , d ă ­ n e d e ș t i r e l a a d r e s a d e m a i l : c a r t i . d i n . t e i @ g m a i l . c o m . C u c â t v o m

f i m a i m u l ț i , c u a t â t v o m p u t e a t r a d u c e m a i m u l t e v o l u m e î n t r ­ u n t i m p d i n c e î n c e m a i s c u r t – p e r f o r m a n ță p e c a r e n i c i o e d i t u r ă , d i n R o m â n i a s a u c h i a r d i n s t r ă i n ă t a t e , p r o b a b i l c ă n ­ a a t i n s ­ o v r e o d a t ă . Ș i c h i a r d a c ă n u e ș t i a t â t d e d e p r i n s c u o l i m b ă s t r ă i n ă , t o t n e p o ț i f i d e m a r e f o l o s – d ă m a i d e p a r t e c a r t e a d e f a ță ș i c e l e l a l t e c ă r ț i d i n c o l e c ț i a , a n u n ță ­ ț i

p

r i e t e n i i , r e c o m a n d ­ o , t i p ă r e ș t e ­ o , f ă ­ o c a d o u , u r m ă r e ș t e ­ n e p e b l o g u l „ C ă r ț i d i n

t e i “ – c a r t i d i n t e i . w o r d p r e s s . c o m , F a c e b o o k – T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e

I n d e p e n d e n t e ș i o r i u n d e v o m m a i a p ă r e a . P o ț i c h i a r s ă ­ ț i e n e r v e z i s o c r i i d â n d u ­ l e

d i n c â n d î n c â n d c i t a t e d i n c ă r ț i l e t r a d u s e ș i p u b l i c a t e d e n o i , p r o m i t e m c ă n u n e

s u p ă r ă m . S u n t e m s i g u r i c ă , p e m ă s u r ă c e c r e ș t e n u m ă r u l o a m e n i l o r c a r e ș t i u d e s p r e , c i t e s c ș i a p l i c ă c e l e s c r i s e î n c ă r ț i l e n o a s t r e , v o m f i o ț a r ă d i n c e î n c e m a i g r e u d e m i n ț i t , d e c o n t r o l a t ș i d e c u m p ă r a t . Î ț i m u l ț u m i m !

i d e c u m p ă r a t . Î ț i m
i d e c u m p ă r a t . Î ț i m

P e n t r u î n s c r i e r i , s u g e s t i i , r e c o m a n d ă r i , p r o p u n e r i e t c . :

                 
 

c

a r t i . d i n . t e i @ g

m a i l . c o m

         

P e n t r u a c t u a l i z ă r i ș i d e s c ă r c a r e a g r a t u i t ă a c ă r ț i l o r T E I :

   
 

c

a r t i d i n t

e i . w o r d p

r e s s

. c o

m

         
                 
     

T E I T r a d u c e r i E c o l o g i c e I n d e p e n d e n t e

 
                 
   

s

c r i b d . c o m

/ t e

i _ i n d e p e n d e n t

e

       
                 
     

i

s

s u u . c o m

/ t e i _ i n d e p e n d e

n t

e

     
                 
     

e

n . c a l a m e o . c o m / a c c o u n t

s /

2 4 2 1

2

5

2

   
C e ­ i f a c e m p ă m â n t
C e ­ i f a c e m p ă m â n t

C e ­ i f a c e m p ă m â n t u l u i , n o u ă n e f a c e m .

W E N D E L L B E R R Y

u l u i , n o u ă n e f a c e m
u l u i , n o u ă n e f a c e m
u l u i , n o u ă n e f a c e m

N T R ­ O D I M I N E A ŢĂ Î N S O R I T Ă D E A U G U S T , s p r e s f â r ş i t u l a n i l o r ’ 9 0 , c o n d u c e a m o e x p e d i ţ i e p e c o a s t a m u n t e l u i P i n a t u b o d i n F i l i p i n e p e n t r u a

o b s e r v a u n r â u c a r e e r a î n c ă p l i n c u n i s i p a b u r i n d p r o v e n i t d e l a p u t e r n i c a e r u p ţ i e d i n 1 9 9 1 . A l b i a r â u l u i s e u n d u i a e v a z i v ă , p e m ă s u r ă c e î n a i n t a m î n a m o n t e t o r o p i ţ i d e s o a r e l e a r z ă t o r . D e o d a t ă m ­ a m s c u f u n d a t p â n ă l a g l e z n e , a p o i p â n ă l a g e n u n c h i , d u p ă c a r e a m i n t r a t p â n ă l a b r â u î n n i s i p u l f i e r b i n t e . Î n t i m p c e c i z m e l e d e c a u c i u c î n c e p e a u s ă m i s e î n f i e r b â n t e , s t u d e n ţ i i m e i î ş i f ă c e a u d e l u c r u c u a p a r a t e l e f o t o . D u p ă c e m i ­ a u i m o r t a l i z a t c u m s e c u v i n e p ăţ a n i a ș i d u p ă c e v a n e g o c i e r i , m ­ a u s c o s d i n m o c i r l ă . P u ţ i n e l u c r u r i t e f a c s ă t e s i m ț i a t â t d e n e a j u t o r a t c a a t u n c i c â n d s i m ţ i c ă ­ ţ i f u g e p ă m â n t u l d e s u b p i c i o a r e . C u c â t t e z b a ţ i m a i m u l t , c u a t â t t e a f u n z i m a i t a r e . T e s c u f u n z i ș i n u p o ț i f a c e n i m i c s ă o p r e ș t i a s t a . C h i a r ş i a l b i a d e s f u n d a t ă a r â u l u i p ă r e t a r e c a p i a t r a d u p ă e x p e r i e n ţ a a f u n d ă r i i î n n i s i p u l f i e r b i n t e . Î n m o d n o r m a l n u p r e a d ă m a t e n ţ i e p ă m â n t u l u i c a r e n e s u s ţ i n e p a ș i i , c a s e l e , o r a ş e l e s a u f e r m e l e . T o t u ș i , c h i a r d a c ă d e o b i c e i î l s u b a p r e c i e m , ș t i m c ă s u b s t r a t u l f e r t i l n u e d o a r ţă r â n ă . C â n d s a p i î n p ă m â n t u l b o g a t , p r o a s p ă t , s i m ţ i v i a ţ a c a r e p u l s e a z ă î n e l . S o l u l f e r t i l s e f ă r â m i ţ e a z ă ş i c a d e d e p e c a z m a . P r i v i ț i ­ l m a i a t e n t ș i o v e ț i v e d e a o î n t r e a g ă l u m e d e p r ă d ă t o r i , o o r g i e b i o l o g i c ă î n c a r e s e r e c i c l e a z ă m o a r t e a t r a n s f o r m â n d ­ o î n t r ­ o n o u ă v i a ţă . S o l u l s ă n ă t o s a r e o a r o m a i s p i t i t o a r e – e s t e c h i a r m i r o s u l v i e ţ i i . T o t u ș i , c e e s t e ţă r â n a ? Î n c e r c ă m s ă o f e r i m v e d e r i i , s ă n e ­ o s c o a t e m d i n g â n d u r i , s ă r ă m â n ă a f a r ă . S c u i p ă m p e e a , o d e n i g r ă m ş i n e ­ o ş t e r g e m d e p e p a n t o f i . Î n s ă î n c e l e d i n u r m ă , c e e m a i i m p o r t a n t d e c â t e a ? T o t u l v i n e d i n p ă m â n t ș i î n p ă m â n t s e î n t o a r c e . D a c ă a s t a n u v ă f a c e s ă r e s p e c t a ţ i p ă m â n t u l , g â n d i ţ i ­ v ă l a f e l u l î n c a r e f e r t i l i t a t e a ș i e r o z i u n e a s o l u l u i a u m o d e l a t i s t o r i a o m e n i r i i . L a î n c e p u t u l c i v i l i z a ţ i i l o r a g r i c o l e , 9 8 % d i n p o p u l a ţ i e l u c r a î n a g r i c u l t u r ă f i i n d

n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ
n e v o i t ă s ă î n t r e ţ

n e v o i t ă s ă î n t r e ţ i n ă ş i u n m i c p r o c e n t a l p o p u l a ţ i e i f o r m a t d i n c l a s a c o n d u c ă t o a r e , c e a c a r e c o n t r o l a r e s u r s e l e ş i d i s t r i b u i r e a h r a n e i . A c u m , î n a g r i c u l t u r a S t a t e l o r U n i t e l u c r e a z ă m a i p u ț i n d e 1 % d i n p o p u l a ţ i e , p r o d u c â n d h r a n ă p e n t r u t o a t ă ţ a r a . D e ş i m u l ţ i s u n t c o n ş t i e n ţ i c â t d e m u l t d e p i n d e m d e m i c u l n u c l e u d e f e r m i e r i , p u ţ i n i a d m i t c ă p e n t r u a a s i g u r a v i i t o r u l c i v i l i z a ţ i e i n o a s t r e , f e l u l î n c a r e n e t r a t ă m p ă m â n t u l a r e o i m p o r t a n ță f u n d a m e n t a l ă . M u l t e c i v i l i z a ţ i i s t r ă v e c h i a u v ă t ă m a t i n d i r e c t s o l u l p e n t r u a ­ ş i s u s t i n e c r e ş t e r e a , p r a c t i c i l e a g r i c o l e u t i l i z a t e d e t e r m i n â n d o e r o z i u n e a s o l u l u i î n t r ­ u n r i t m m a i s u s ţ i n u t d e c â t c e l î n c a r e a c e s t a s e p r o d u c e a . U n i i o a m e n i ş i ­ a u d a t s e a m a c u m s ă a d a u g e v a l o a r e s o l u l u i ș i i ­ a u p ă s t r a t c a l i t ăţ i l e . T o t u l d e p i n d e a d e o r e z e r v ă a d e c v a t ă d e s o l f e r t i l . D e ş i i m p o r t a n ţ a s p o r i r i i f e r t i l i t a ţ i i s o l u l u i a f o s t r e c u n o s c u t ă , p r o c e s u l d e p i e r d e r e a s o l u l u i a c o n t r i b u i t l a d i s p a r i ț i a s o c i e t ăț i l o r , d e l a p r i m e l e c i v i l i z a ț i i a g r i c o l e p â n ă l a c i v i l i z a ţ i i l e a n t i c e g r e a c ă ș i r o m a n ă , ș i m a i t â r z i u a f o s t u n i m b o l d p e n t r u a p a r i ţ i a c o l o n i a l i s m u l u i e u r o p e a n ş i a î n a i n t ă r i i a m e r i c a n i l o r î n s p r e v e s t p e s t e t e r i t o r i i l e A m e r i c i i d e N o r d . Aceste probleme nu ţin doar de istoria străveche. Faptul că abuzurile asupra solului sunt o ameninţare la adresa civilizaţiei moderne a fost evident şi în drama refugiaților din timpul Castronului de praf din câmpiile sudice din anii '30, din Sahelul african în anii '70 şi din bazinul Amazonului în prezent. În timp ce populaţia lumii creşte constant, suprafaţa productivă de teren cultivat a început să scadă începând cu anii '70, iar resursele de combustibili fosili ieftini folosiţi pentru fabricarea fertilizatorilor sintetici se vor epuiza spre sfârşitul acestui secol. Dacă nu cumva vreun dezastru natural ne vine de hac, duoul format din degradarea solului şi accelerarea eroziunii va pecetlui soarta civilizaţiei moderne. Î n e x a m i n a r e a r o l u l u i f u n d a m e n t a l a l s o l u l u i î n i s t o r i a u m a n i t a ţ i i , e l e m e n t u l c h e i e e s t e p e c â t d e s i m p l u p e a t â t d e e v i d e n t : s o c i e t a t e a m o d e r n ă r i s c ă s ă r e p e t e g r e ş e l i l e c a r e a u g r ă b i t a p u s u l c i v i l i z a ţ i i l o r s t r ă v e c h i . I p o t e c ă m v i i t o r u l n e p o ţ i l o r n o ş t r i p r i n d i s t r u g e r e a s o l u l u i î n t r ­ u n r i t m m a i a l e r t d e c â t c e l î n c a r e s e f o r m e a z ă , i l u s t r â n d p r i n c i p i u l c o n f o r m c ă r u i a m o d i f i c ă r i l e l e n t e s u n t c e l m a i g r e u d e o p r i t . Î n m a i t o a t ă i s t o r i a c u n o s c u t ă , s o l u l a o c u p a t u n l o c c e n t r a l î n c u l t u r a u m a n ă . U n e l e d i n t r e c e l e m a i v e c h i c ă r ţ i a u f o s t m a n u a l e d e a g r i c u l t u r ă c a r e t r a n s m i t e a u c u n o ş t i n ţ e d e s p r e s o l u r i ş i m e t o d e d e c u l t i v a r e a p ă m â n t u l u i . P r i m u l d i n t r e e l e m e n t e l e f u n d a m e n t a l e a l e l u i A r i s t o t e l ( p ă m â n t , a e r , f o c ş i a p ă ) , s o l u l r e p r e z i n t ă r ă d ă c i n a e x i s t e n ţ e i n o a s t r e f ă r ă d e c a r e v i a ţ a n u a r m a i e x i s t a p e p ă m â n t . I a r n o i î l t r a t ă m c a p e o m a r f ă i e f t i n ă . C o n s i d e r ă m c ă p e t r o l u l e s t e m a t e r i a l u l s t r a t e g i c . Ş i t o t u ş i s o l u l e s t e l a f e l d e i m p o r t a n t d a c ă n e r a p o r t a m l a u n i n t e r v a l d e t i m p m a i m a r e . O a r e c i n e o a r e s e g â n d e s t e l a p ă m â n t c a l a o r e s u r s ă s t r a t e g i c ă ? Î n i u r e ş u l v i e ţ i i m o d e r n e e l e s n e s ă u i t ă m c ă s o l u l f e r t i l î n c ă o f e r ă b a z a p e n t r u s u s ţ i n e r e a m a r i l o r c o n c e n t r a ţ i i d e p o p u l a ţ i e d e p e p l a n e t a n o a s t r ă . G e o g r a f i a c e r c e t e a z ă m u l t e d i n t r e c a u z e l e ş i p r o b l e m e l e d e t e r m i n a t e d e e r o z i u n e a s o l u l u i . Î n u n e l e r e g i u n i p r a c t i c a r e a a g r i c u l t u r i i f ă r ă a a v e a î n v e d e r e c o n s e r v a r e a s o l u l u i c o n d u c e r a p i d l a d e g r a d a r e a a c e s t u i a . Î n a l t e r e g i u n i e x i s t ă r e z e r v e d e ţă r â n ă p r o a s p ă t ă c a r e s ă f i e a r a e t . S u n t p u ţ i n e l o c u r i l e î n c a r e s o l u l s e p r o d u c e î n t r ­ u n r i t m a t â t d e r a p i d î n c â t s ă s u s ţ i n ă a g r i c u l t u r a i n d u s t r i a l ă p e t e r m e n s c u r t , c a s ă n u m a i v o r b i m d e e r e g e o l o g i c e . Î n c o n c l u z i e , r ă m â n e m î n c e t , î n c e t , f ă r ă ţă r â n ă . A r t r e b u i s ă n e m i r e c ă n e j u p u i m p l a n e t a ? P o a t e , d a r m ă r t u r i i l e s u n t p e s t e t o t . L e

v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i
v e d e m î n s c u r g e r i

v e d e m î n s c u r g e r i l e m u r d a r e d i n ş a n t i e r e l e d e c o n s t r u c ţ i i , î n a l b i i l e r â u r i l o r c o l m a t a t e d e s e d i m e n t e î n a v a l d e z o n e l e d e f r i ş a t e . L e v e d e m a c o l o u n d e t r a c t o a r e l e f e r m i e r i l o r t r e b u i e s ă o c o l e a s c ă ş a n ţ u r i l e c ă s c a t e î n o g o r , a c o l o u n d e b i c i c l i ş t i i s a r p e s t e f ă g a ş u r i l e a d â n c i d i n c ă r ă r i l e d e m u n t e , a c o l o u n d e s u b u r b i i l e ş i m a l l ­ u r i l e a c o p e r ă v ă i l e r o d i t o a r e . A c e a s t ă p r o b l e m ă n u e s t e u n s e c r e t . S o l u l e s t e c e a m a i s u b a p r e c i a t ă , s u b e v a l u a t ă ş i t o t u ş i e s e n ţ i a l ă d i n t r e t o a t e r e s u r s e l e n a t u r a l e . Î n c e e a c e m ă p r i v e ş t e , s u n t m a i i n t e r e s a t s ă a f l u c e s ­ a r p u t e a f a c e p e n t r u s u s ţ i n e r e a u n e i c i v i l i z a ţ i i d e c â t s ă f a c i n v e n t a r u l n e n o r o c i r i l o r c a r e a r p u t e a s ­ o d i s t r u g ă . G e o l o g f i i n d , ș t i u c ă p u t e m a f l a d i n u r m a î n t i p a r i t ă î n s o l a p a r ţ i n â n d c i v i l i z a ţ i i l o r a n t e r i o a r e d a c ă p u t e m a v e a o c i v i l i z a ţ i e s u s t e n a b i l ă s a u n u . I s t o r i c i i a u i n d i c a t d r e p t c a u z e p e n t r u d e c l i n u l u n o r c i v i l i z a ţ i i c â n d v a î n f l o r i t o a r e b o l i l e , d e s p ă d u r i r i l e , s c h i m b ă r i l e c l i m a t i c e e t c . C h i a r d a c ă m u l t e d i n t r e a c e s t e a a u a v u t r o l u l l o r m a i m u l t s a u m a i p u ţ i n i m p o r t a n t , i s t o r i c i i ş i a r h e o l o g i i a u t e n d i n ţ a d e a r e s p i n g e t e o r i a c a u z e i u n i c e î n e x p l i c a r e a d i s p a r i ţ i e i u n o r c i v i l i z a ţ i i . I p o t e z e l e a c t u a l e i n v o c ă a c ţ i u n e a c o n c e r t a t ă a f a c t o r i l o r e c o n o m i c i , d e m e d i u s a u c u l t u r a l i s p e c i f i c i u n o r a n u m i t e r e g i u n i s a u a n u m i t o r m o m e n t e a l e i s t o r i e i . Î n s ă r e l a ț i a o r i c ă r e i s o c i e t a ţ i c u p r o p r i u l s o l , f e l u l î n c a r e f i e c a r e c i v i l i z a ț i e t r a t e a z ă p ă m â n t u l p e c a r e c a l c ă e s t e l i t e r a l m e n t e f u n d a m e n t a l . O r i d e c â t e o r i p ă m â n t u l n u p u t e a a s i g u r a n e c e s a r u l d e h r a n ă a l u n e i p o p u l a ţ i i a p ă r e a u c o n f l i c t e l e p o l i t i c e ş i s o c i a l e . D i n i s t o r i a p ă m â n t u l u i p u t e m d e d u c e c ă d u r a t a d e v i a ţă a u n e i c i v i l i z a ţ i i d e p i n d e d e f e l u l î n c a r e o a m e n i i î ş i t r a t e a z ă s o l u l . Caracteristicile solului fiind cele care determină ce anume poate fi cultivat și pentru cât timp, păstrarea solului în starea în care să poată asigura bunastarea generaţiilor viitoare presupune o gospodărire care să se întindă pe mai multe generaţii. Până acum puţine societaţi au practicat o agricultură bazată pe sustenabilitatea solului, chiar dacă multe dintre ele au descoperit modalităţi de creştere a fertilităţii acestuia. Cu cât era mai sofisticată tehnologia de cultivare a solului, cu atât era mai susţinut ritmul în care se distrugea solul. Acum avem posibilitatea de a­i depaşi. Dar ştim şi cum să nu le repetam greşelile. În ciuda progreselor substanţiale făcute în domeniul conservării solului, Departamentul pentru Agricultură al Statelor Unite* estimează ca milioane de tone din stratul de suprafaţă al solului sunt erodate anual de pe terenurile fermierilor aflate în bazinul fluviului Mississippi. În fiecare secundă cel mai mare fluviu al Americii de Nord varsă în Caraibe atât sol cât să încapă într­un camion. În fiecare an fermele americane pierd tot atâtea camioane de sol câte familii sunt în ţară. Asta înseamnă o cantitate enormă de sol. Totuși Statele Unite nu sunt ţara în care se pierde cel mai mult din această resursă strategică. Se estimează ca anual se pierd 25 miliarde de tone de sol, ceea ce înseamnă câteva tone pentru fiecare locuitor al planetei. În ciuda acestor pierderi globale, solul se degradează suficient de lent pentru ca noi să nu percepem acest lucru în timpul vieţii noastre. C h i a r ş i a ş a , c o s t u l e r o z i u n i i s o l u l u i e s t e d e j a e v i d e n t î n i s t o r i a r e g i u n i l o r c a r e , c u m u l t t i m p î n u r m ă , s ­ a u s i n u c i s e c o l o g i c . M o ş t e n i r e a u n e i d e g r a d ă r i s t r ă v e c h i a s o l u l u i c o n t i n u ă s ă c o n d a m n e r e g i u n i î n t r e g i l a s ă r ă c i e l u c i e , d i n c a u z a t e r e n u r i l o r e p u i z a t e . G â n d i ţ i ­ v ă d e c e i m a g i n i l e I r a k u l u i m o d e r n , b â n t u i t d e f u r t u n i d e n i s i p , n u c o i n c i d c u c e l e

* Î n o r i g i n a l U n i t e d S t a t e s D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , a b r e v i a t U S D A – T E I .

a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c
a l e u n e i r e g i u n i c

a l e u n e i r e g i u n i c o n s i d e r a t e l e a g ă n u l c i v i l i z a ț i e i . R e f u g i a ţ i i d e m e d i u , a l u n g a ţ i d i n c a s e l e l o r d e n e v o i a d e h r a n ă s a u d e p ă m â n t p r o d u c t i v p e c a r e s ă ­ ş i c u l t i v e h r a n a a u f o s t s u b i e c t u l p r i n c i p a l e l o r ş t i r i t i m p d e d e c e n i i . C h i a r c o n f r u n t a ţ i c u m ă r t u r i a f ă r ă g l a s a p ă m â n t u l u i d i s t r u s , o a m e n i i î n c ă n u s u n t c o n v i n ş i d e n e c e s i t a t e a u r g e n t ă a c o n s e r v ă r i i s o l u l u i . Ş i t o t u ş i , s p o i a l a s u b ţ i r e a c o m p o r t a m e n t u l u i c a r e d e f i n e ş t e c u l t u r a ş i c h i a r c i v i l i z a ţ i a î n s ăș i s u n t î n p e r i c o l c â n d o a m e n i l o r n u l e a j u n g e m â n c a r e a . P e n t r u a c e i a d i n t r e n o i c a r e l o c u i m î n ţă r i l e d e z v o l t a t e , o v i z i t a s c u r t ă l a b ă c ă n i e n e î n l ă t u r ă t e a m a p r i v i t o a r e l a o c r i z ă i m e d i a t ă . D o u a i n o v a ţ i i t e h n o l o g i c e – m a n i p u l a r e a g e n e t i c ă a c u l t u r i l o r ş i m e n ţ i n e r e a f e r t i l i t ăţ i i s o l u l u i p r i n î n g r ăşă m i n t e c h i m i c e – a u f ă c u t c a g r â u l , o r e z u l , p o r u m b u l ş i o r z u l s ă f i e p l a n t e l e d o m i n a n t e p e p ă m â n t . A c e s t e p a t r u p l a n t e c a r e o d i n i o a r ă s e c u l t i v a u s p o r a d i c a u a j u n s s ă c r e a s c ă p e s u p r a f e ţ e u r i a ş e d e

m

o n o c u l t u r ă c a r e a c o p e r ă m a i m u l t d e o j u m ă t a t e d e m i l i a r d d e h e c t a r e , d e d o u ă o r i m a i

m

u l t d e c â t t o a t ă s u p r a f a ţ a p ă d u r i l o r d i n S t a t e l e U n i t e , i n c l u s i v A l a s k a . D a r c â t d e s i g u r ă

e s t e b a z a a g r i c u l t u r i i m o d e r n e d e t i p i n d u s t r i a l ? F e r m i e r i , p o l i t i c i e n i ş i s p e c i a l i ş t i î n i s t o r i a m e d i u l u i î n c o n j u r ă t o r a u f o l o s i t t e r m e n u l d e e p u i z a r e a s o l u l u i p e n t r u a d e s c r i e o g a m ă l a r g ă d e s i t u a ţ i i . T e h n i c v o r b i n d , a c e s t c o n c e p t s e r e f e r ă l a u l t i m u l s t a d i u a l p r o c e s u l u i d e r e d u c e r e c o n t i n u ă a r e c o l t e l o r , a t u n c i c â n d t e r e n u l c u l t i v a t n u m a i p o a t e p r o d u c e o r e c o l t ă a d e c v a t ă . C e e a c e d e f i n e ş t e o r e c o l t ă a d e c v a t ă p o a t e c u p r i n d e o g a m ă l a r g ă d e c o n d i ţ i i , d e l a s i t u a ţ i a e x t r e m ă î n c a r e p ă m â n t u l n u m a i p o a t e s u s ţ i n e o a g r i c u l t u r ă d e s u b z i s t e n ţă , p â n ă l a p u n c t u l î n c a r e e s t e m a i p r o f i t a b i l ă d e f r i ș a r e a u n o r t e r e n u r i n o i d e c â t s ă s e l u c r e z e v e c h i l e t e r e n u r i . Î n c o n s e c i n ță ,

e p u i z a r e a s o l u l u i t r e b u i e i n t e r p r e t a t ă î n c o n t e x t u l f a c t o r i l o r s o c i a l i ş i e c o n o m i c i p r e c u m ș i

a d i s p o n i b i l i t ăţ i i d e n o i t e r e n u r i . D i v e r s e l e f o r ţ e s o c i a l e , c u l t u r a l e ş i e c o n o m i c e a f e c t e a z ă f e l u l î n c a r e m e m b r i i u n e i s o c i e t ăţ i t r a t e a z ă p ă m â n t u l , i a r l a r â n d u l s ă u , f e l u l î n c a r e o a m e n i i t r ă i e s c p e a c e l p ă m â n t

a f e c t e a z ă s o c i e t a t e a . C u l t i v a r e a u n u i c â m p , a n d u p ă a n , f ă r ă m ă s u r i e f i c i e n t e d e c o n s e r v a r e

a s o l u l u i , e s t e l a f e l c a e x p l o a t a r e a u n e i f a b r i c i l a c a p a c i t a t e m a x i m ă f a r ă a i n v e s t i î n

î n t r e ţ i n e r e s a u r e p a r a ţ i i . O b u n ă a d m i n i s t r a r e p o a t e î m b u n ă t ăţ i s o l u r i l e a g r i c o l e , p e c â n d a d m i n i s t r a r e a g r e ş i t ă l e d i s t r u g e c u s i g u r a n ţă . S o l u l e s t e o r e s u r s ă c a r e a p a r ţ i n e m a i

m u l t o r g e n e r a ţ i i , u n c a p i t a l n a t u r a l c a r e p o a t e f i f o l o s i t c u c h i b z u i n ţă s a u p o a t e f i r i s i p i t . C u d o a r c â t e v a z e c i d e c e n t i m e t r i d e s o l c a r e a u f ă c u t d i f e r e n ţ a î n t r e p r o s p e r i t a t e ș i d i s p e r a r e , c i v i l i z a ţ i i l e c a r e ș i ­ a u a r a t s o l u l a u d i s p ă r u t . Fiind specialist în geomorfologie eu studiez felul în care evoluează topografia și modul în care relieful se schimbă pe parcursul erelor geologice. Instruirea şi experienţa m­au învăţat să văd felul în care interacţiunea dintre climă, vegetaţie, geologie şi topografie influenţează compoziţia şi grosimea stratului de sol, care determină productivitatea terenului. Înţelegerea felului în care acţiunile omului afectează solul este fundamentală pentru susţinerea sistemelor agricole, la fel de importantă fiind înţelegerea influenţei noastre asupra mediului şi a productivităţii biologice a vieţii pe pământ. Călătorind prin lume pentru studierea reliefului și a felului în care acesta a evoluat, am ajuns să apreciez rolul pe care respectul sănătos faţă de sol l­ar putea juca în modelarea viitorului umanităţii. P r i v i t p e t e r m e n s c u r t , c i v i l i z a ţ i i l e v i n ş i p l e a c ă – s e î n a l ţă , p r o s p e r ă p e n t r u u n t i m p ş i a p u n . U n e l e d i n t r e e l e r ă s a r d i n n o u . E s t e e v i d e n t f a p t u l c ă r ă z b o a i e l e , p o l i t i c a ,

d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h
d e f r i şă r i l e ş i s c h

d e f r i şă r i l e ş i s c h i m b ă r i l e d e c l i m ă a u c o n t r i b u i t l a d i s p a r i ţ i a u n o r c i v i l i z a ţ i i d e ­ a l u n g u l i s t o r i e i . T o t u ş i c u m d e a t â t d e m u l t e c i v i l i z a ţ i i c a r e n u a u l e g ă t u r ă u n e l e c u a l t e l e , p r e c u m c i v i l i z a ț i a g r e a c ă , c e a r o m a n ă s a u c e a m a y a , a u d u r a t c a m o m i e d e a n i ? E v i d e n t , m o t i v e l e c a r e d e t e r m i n ă d e z v o l t a r e a ş i d e c l i n u l u n e i c i v i l i z a ţ i i s u n t c o m p l e x e . D e ş i n u d o a r d e g r a d a r e a m e d i u l u i a f o s t c e a c a r e a d e c l a n ş a t î n t r e g u l c o l a p s a l a c e s t o r c i v i l i z a ț i i , i s t o r i a s o l u l u i l o r a c r e a t c o n d i ţ i i p e n t r u c a s i t u a ţ i a e c o n o m i c ă , c o n d i ţ i i l e c l i m a t i c e e x t r e m e ş i r ă z b o a i e l e s ă l e p e c e t l u i a s c ă s o a r t a . I m p e r i u l r o m a n n ­ a c ă z u t c i s ­ a f ă r â m i ţ a t , d e s t r ă m â n d u ­ s e p e m ă s u r ă c e e r o z i u n e a s o l u l u i î i s e c ă t u i a t e r i t o r i i l e . D i n t r ­ o p e r s p e c t i v ă l a r g ă , i s t o r i a m u l t o r c i v i l i z a ţ i i u r m e a z ă u n s c e n a r i u c o m u n . M a i î n t â i a g r i c u l t u r a d i n f u n d u l v ă i l o r f e r t i l e p e r m i t e c r e ş t e r e a p o p u l a ţ i e i p â n ă l a n i v e l u l î n c a r e a p a r e n e c e s a r ă a g r i c u l t u r a p e z o n e l e î n p a n t ă . C o a s t e l e d e a l u r i l o r s e e r o d e a z ă r a p i d d u p ă d e f r i ş a r e ş i a r a t s u s ţ i n u t , d i n c a u z ă c ă s o l u l n e a c o p e r i t e s t e p e r m a n e n t e x p u s ş u v o a i e l o r d e a p ă ș i t o r e n t e l o r d e p l o a i e . Î n s e c o l e l e c a r e u r m e a z ă , e p u i z a r e a s u b s t a n ţ e l o r n u t r i t i v e ş i p i e r d e r e a s o l u l u i f o r m e a z ă o p o p u l a ţ i e l o c a l ă p r e s a t ă s ă p r a c t i c e o a g r i c u l t u r ă d i n c e î n c e m a i i n t e n s i v ă , o d a t ă c u r e c o l t e l e î n s c ă d e r e ş i f a p t u l c ă n u m a i s u n t d i s p o n i b i l e a l t e s u p r a f e ţ e d e t e r e n . Î n c e l e d i n u r m ă d e g r a d a r e a s o l u l u i i n d u c e i n c a p a c i t a t e a a g r i c u l t u r i i d e a a s u s ț i n e p o p u l a ț i a c a r e c r e ş t e e x p o n e n ț i a l , c o n d a m n â n d l a p i e i r e î n t r e a g a c i v i l i z a ţ i e . F a p t u l c ă a c e s t t i p a r p a r e s ă s e a p l i c e a t â t s o c i e t ăţ i l o r i n s u l a r e m i c i , i z o l a t e , c â t ş i i m p e r i i l o r t r a n s ­ r e g i o n a l e , s u g e r e a z ă c ă a c e s t f e n o m e n a r e o i m p o r t a n ţă f u n d a m e n t a l ă . C â n d r i t m u l d e e r o z i u n e a d e p ăş i t r i t m u l d e f o r m a r e a s o l u l u i , c i v i l i z a ţ i i l e c a r e n u a u a v u t g r i j ă d e b a z a b u n ă s t a r i i l o r – s o l u l – a u a v u t o v i a ţă s c u r t ă . S o c i e t a t a t e a m o d e r n ă p r o m o v e a z ă i d e e a c ă t e h n o l o g i a v a f u r n i z a s o l u ț i i p e n t r u o r i c e p r o b l e m ă . D a r i n d i f e r e n t c u c â t ă t ă r i e c r e d e m n o i î n c a p a c i t a t e a a c e s t e i a d e a n e î m b u n ă t ăț i v i a ț a , e a n u v a r e z o l v a n i c i o d a t ă p r o b l e m a c o n s u m ă r i i r e s u r s e l o r î n t r ­ u n r i t m m a i a l e r t d e c â t c e l î n c a r e e l e s e g e n e r e a z ă : î n t r ­ o z i t o t s e v o r t e r m i n a . C r e ș t e r e a e c o n o m i e i m o n d i a l e c o r o b o r a t ă c u c r e ş t e r e a p o p u l a ț i e i f a c c a a d m i n i s t r a r e a s o l u l u i s ă f i e a c u m m a i i m p o r t a n t ă c a n i c i o d a t ă î n i s t o r i e . U r m a ș i i n o ş t r i v o r a v e a p a r t e d e c o n f r u n t ă r i e c o n o m i c e , p o l i t i c e ș i m i l i t a r e p e n t r u a c e s t ă r e s u r s ă e s e n ț i a l ă , s o l u l , d a c ă n o i n u î n c e p e m s ă ­ l f o l o s i m c u g r i j ă . S u p r a f a ț a d e s o l n e c e s a r ă p e n t r u a s u s ț i n e o c i v i l i z a ț i e d e p i n d e d e m ă r i m e a p o p u l a ț i e i , d e p r o d u c t i v i t a t e a i n e r e n t ă a s o l u l u i ș i d e m e t o d e l e ş i d e t e h n o l o g i i l e u t i l i z a t e p e n t r u o b ț i n e r e a h r a n e i . Î n c i u d a c a p a c i t ăț i i f e r m e l o r m o d e r n e d e a h r ă n i u n n u m ă r i m e n s d e p e r s o a n e , e s t e n e v o i e t o t u ș i d e u n m i n i m d e s o l f e r t i l p e n t r u o p e r s o a n ă . A c e s t s i m p l u a s p e c t f a c e d i n c o n s e r v a r e a s o l u l u i e l e m e n t u l c h e i e a l l o n g e v i t ăț i i o r i c ă r e i c i v i l i z a ț i i . C a p a c i t a t e a u n u i t e r i t o r i u d e a ­ ş i s u s ţ i n e p o p u l a ţ i a d e p i n d e a t â t d e c a r a c t e r i s t i c i l e f i z i c e ( s o l u l , c l i m a ş i v e g e t a ţ i a ) c â t ş i d e t e h n o l o g i a ş i m e t o d e l e a g r i c o l e . O s o c i e t a t e c a r e s e d e z v o l t ă p â n ă l a l i m i t e l e s i s t e m u l u i p r o p r i u o m ­ m e d i u d e v i n e v u l n e r a b i l ă l a p e r t u r b ă r i p r e c u m i n v a z i i l e s a u s c h i m b ă r i l e d e c l i m ă . D i n n e f e r i c i r e , s o c i e t ăţ i l e c a r e s e a p r o p i e d e p r o p r i i l e l i m i t e e c o l o g i c e s u n t a d e s e o r i f o r ţ a t e s ă m a x i m i z e z e r e c o l t e l e p e n t r u a ­ ş i h r a n i p o p u l a ţ i a , a j u n g â n d a s t f e l s ă n e g l i j e z e c o n s e r v a r e a s o l u l u i . S o l u l n e o f e r ă o o g l i n d ă r e t r o v i z o a r e g e o l o g i c ă c a r e s c o a t e î n e v i d e n ţă i m p o r t a n ţ a u m i l e i ţă r â n e , d e l a c i v i l i z a ţ i i l e s t r ă v e c h i p â n ă î n e r a d i g i t a l ă a c t u a l ă . I s t o r i a a r a t ă c l a r c ă s u s ț i n e r e a u n e i c i v i l i z a ţ i i i n d u s t r i a l e s e b a z e a z ă a t â t p e c o n s e r v a r e a ş i î n g r i j i r e a s o l u l u i , c â t

ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h
ș i p e i n o v a ţ i a t e h

ș i p e i n o v a ţ i a t e h n o l o g i c ă . R e m o d e l â n d l e n t p l a n e t a , f ă r ă a a v e a u n p l a n l a b a z ă , o a m e n i i a u a j u n s a c u m p e p l a n g l o b a l s ă d i s l o c e m a i m u l t ă ţă r â n ă d e c â t o r i c e a l t p r o c e s b i o l o g i c s a u e c o l o g i c . B u n u l ­ s i m ţ ş i r e t r o s p e c t i v a p o t o f e r i n o i p e r s p e c t i v e a s u p r a e x p e r i e n ţ e l o r a n t e r i o a r e . C i v i l i z a ţ i i l e n ­ a u d i s p ă r u t p e s t e n o a p t e . N ­ a u a l e s e l e s ă d i s p a r ă . D e c e l e m a i m u l t e o r i s ­ a u c l ă t i n a t ş i a u d i s p ă r u t p e m ă s u r ă c e s o l u l l o r d i s p ă r e a d e ­ a l u n g u l g e n e r a ţ i i l o r . C u t o a t e c ă i s t o r i c i i a u t e n d i n ţ a d e a p u n e s f â r ş i t u l u n o r c i v i l i z a ţ i i p e s e a m a u n o r e v e n i m e n t e p u n c t u a l e p r e c u m s c h i m b ă r i l e d e c l i m ă , r ă z b o a i e s a u d e z a s t r e n a t u r a l e , e f e c t e l e e r o z i u n i i s o l u l u i a s u p r a s o c i e t ăţ i l o r a n t i c e a u f o s t a d â n c i . C o n v i n g e ţ i ­ v ă s i n g u r i , p o v e s t e a a c e s t o r c i v i l i z a ţ i i e s t e s c r i s ă î n ţă r â n ă .

Ş tim mai multe despre mi ş carea corpurilor cere ş ti decât despre ţ

Ştim mai multe despre mişcarea corpurilor cereşti decât despre ţărâna de sub tălpile noastre.

L E O N A R D O D A V I N C I

de sub t ă lpile noastre. L E O N A R D O D A
de sub t ă lpile noastre. L E O N A R D O D A
de sub t ă lpile noastre. L E O N A R D O D A

L T I M A Ş I C E A M A I P U Ţ I N C U N O S C U T Ă d i n t r e c ă r ţ i l e l u i C h a r l e s D a r w i n

n ­ a f o s t p r e a c o n t r o v e r s a t ă . P u b l i c a t ă c u u n a n î n a i n t e d e m o a r t e a a u t o r u l u i

( 1 8 8 2 ) , l u c r a r e a s ­ a c o n c e n t r a t p e f e l u l î n c a r e r â m e l e t r a n s f o r m ă p ă m â n t u l

ş i f r u n z e l e p u t r e z i t e î n h u m u s . Î n a c e a s t a u l t i m ă l u c r a r e , D a r w i n a p r e z e n t a t o b s e r v a ţ i i l e s a l e d e ­ o v i a ță î n l e g ă t u r ă c u u n f a p t c o n s i d e r a t b a n a l . O r i p o a t e a d e s c o p e r i t u n a d e v ă r f u n d a m e n t a l d e s p r e l u m e a î n c a r e t r ă i m , c e v a c a r e l ­ a o b l i g a t s ă ­ ş i p e t r e a c ă u l t i m e l e z i l e a l e v i e ţ i i î m p ă r t ăş i n d d e s c o p e r i r e a s a p o s t e r i t ăţ i i ? R e s p i n s ă d e u n i i c r i t i c i p e m o t i v u l c ă e s t e r o d u l c i u d a t a l u n e i m i n ţ i i s t o v i t e , c a r t e a l u i D a r w i n d e s p r e r â m e c e r c e t e a z ă f e l u l î n c a r e ţă r â n a d e s u b p i c i o a r e l e n o a s t r e t r e c e p r i n c o r p u l r â m e l o r ş i f e l u l î n c a r e a c e s t e a a u

m o d e l a t z o n a r u r a l ă a A n g l i e i . Chiar pământul propriu i­a furnizat lui Darwin primele indicii asupra felului în care râmele şi­au căpătat importanţa geologică. Curând după ce s­a întors acasă în Anglia din călătoria sa în jurul lumii, faimosul gentleman fermier a sesizat asemănarea între materialul pe care râmele îl aduceau periodic la suprafaţă şi pământul de calitate care acoperea zgura împrăştiată pe pajişte cu câţiva ani în urmă. Totuşi, de atunci nu se întâmplase nimic pe această pajiște, pentru că Darwin nu crescuse animale şi nu plantase nimic acolo. Cum intrase în pământ zgura ce nu demult murdărea solul fără ca el să­şi dea seama? S i n g u r a e x p l i c a ţ i e p o s i b i l ă p ă r e a r i d i c o l ă . A n d u p ă a n , r â m e l e a u s c o s l a s u p r a f a ţă

m i c i g r ă m ă j o a r e d i n p r o p r i i l e d e j e c ţ i i . O a r e e l e e r a u c e l e c a r e ­ i a r a u p ă m â n t u l ? I n t r i g a t , e l

a î n c e p u t s ă c e r c e t e z e d a c ă r â m e l e a r p u t e a s ă p r o d u c ă t r e p t a t u n n o u s t r a t d e s o l . C â ț i v a c o n t e m p o r a n i l ­ a u c r e z u t n e b u n – u n ţă c ă n i t o b s e d a t d e i d e e a c ă m u n c a r â m e l o r a r a v e a v r e o î n s e m n ă t a t e . F ă r ă a s e d e s c u r a j a , D a r w i n a s t r â n s ş i c â n t ă r i t d e j e c ț i i l e p e n t r u a e s t i m a c â t p ă m â n t a u î n t o r s r â m e l e î n z o n a r u r a l ă d i n A n g l i a . F i i i s ă i l ­ a u a j u t a t s ă c e r c e t e z e c u c e v i t e z ă s ­ a u

a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t
a f u n d a t î n p ă m â n t

a f u n d a t î n p ă m â n t r u i n e l e s t r ă v e c h i d u p ă c e f u s e s e r ă a b a n d o n a t e . Ș i , s p r e s u r p r i n d e r e a p r i e t e n i l o r , a s t u d i a t c o m p o r t a m e n t u l r â m e l o r ţ i n u t e î n b o r c a n e î n p r o p r i a s u f r a g e r i e , o b s e r v â n d u ­ l e d i e t a ş i m ă s u r â n d c â t d e r e p e d e t r a n s f o r m ă e l e f r u n z e l e ș i ţă r â n a î n h u m u s . D a r w i n a c o n c l u z i o n a t î n c e l e d i n u r m ă „ t o a t ă v e g e t a ţ i a î n t r e g i i ţă r i a t r e c u t ş i v a m a i t r e c e d e m u l t e o r i p r i n i n t e s t i n e l e r â m e l o r . ” T r e c e r e a d e l a b ă n u i a l a c ă r â m e l e î i a r a u c î m p u r i l e l a c o n v i n g e r e a c ă a c e s t e a i n g e r a u î n m o d n o r m a l t o t s o l u l A n g l i e i a f o s t u n s a l t d e s t u l d e m a r e . C e l ­ a d e t e r m i n a t s ă a j u n g ă l a a c e s t ă c o n c l u z i e n e c o n v e n ţ i o n a l ă ? E x i s t ă u n e x e m p l u d i n o b s e r v a ţ i i l e l u i D a r w i n c a r e i e s e î n e v i d e n ţă î n m o d d e o s e b i t . L a u l t i m a a r ă t u r ă a u n u i a d i n t r e c â m p u r i l e s a l e , î n 1 8 4 1 , p i e t r e l e z d r ă n g ă n e a u s u b p a ş i i m e z i n u l u i s ă u c a r e c o b o r a d e a l u l a l e r g â n d . Ş i t o t u ș i , î n 1 8 7 1 , d u p ă d e t e r e n u l n u a f o s t c u l t i v a t v r e m e d e t r e i z e c i d e a n i , u n c a l p u t e a s ă a l e r g e f ă r ă s ă c a l c e p e n i c i o p i a t r ă p e a c e l e c â m p u r i ? C e s e î n t â m p l a s e c u t o a t e a c e l e p i e t r e z o r n ă i t o a r e ? Intrigat, Darwin a săpat un şanţ peste câmp. Un strat de pietre precum cele care acopereau odinioară terenul stătea îngropat sub şase centimetri de pământ mărunţit. Exact la fel cum se întâmplase cu câteva decenii înainte cu zgura. Peste ani, s­a adăugat un nou strat de humus – câţiva centimetri în fiecare secol – mulţumită, aşa cum bănuia Darwin, efortului nenumăratelor râme. Curios să vadă dacă nu cumva terenul său este un exemplu singular, Darwin și­a delegat fiii, acum adulţi, să cerceteze viteza cu care pardoselile şi fundaţiile clădirilor străvechi abandonate cu secole în urmă se scufundau în solul nou creat. Cercetaşii lui Darwin l­au înştiintat că muncitorii din Surrey au descoperit bucăţi de ceramică roşie, specifică construcţiilor romane, îngropate la 76 cm sub suprafaţa solului. Monedele datând din secolul al II­lea pînă în secolul al IV­lea au confirmat abandonarea respectivelor construcţii de mai bine de o mie de ani. Stratul de sol care acoperea pardoselile acestei ruine avea grosimea de 15­28 cm, ceea ce însemna că în fiecare secol s­a format un centimetru de sol. Deci câmpurile lui Darwin nu erau un caz special. O b s e r v a r e a m a i m u l t o r r u i n e s t r ă v e c h i a î n t ă r i t c o n v i n g e r e a l u i D a r w i n c ă r â m e l e a r a s e r ă p l a i u r i l e A n g l i e i . Î n 1 8 7 2 f i u l l u i D a r w i n , W i l l i a m , a c o n s t a t a t c ă p a v a j u l n a o s u l u i a b a ţ i e i B e a u l i e u , c a r e f u s e s e d i s t r u s ă î n t i m p u l r ă z b o i u l u i l u i H e n r i c a l V I I I ­ l e a î m p o t r i v a B i s e r i c i i C a t o l i c e , e r a î n g r o p a t l a 1 5 ­ 3 0 c m s u b n i v e l u l s o l u l u i . Î n g r o p a t e l a 6 0 ­ 1 0 0 c m s u b p ă m â n t , r u i n e l e u n e i a l t e c o n s t r u c ţ i i r o m a n e d i n G l o u c e s t e r s h i r e a u r ă m a s n e d e s c o p e r i t e t i m p d e s e c o l e s u b s o l u l p ă d u r i i , p â n ă c â n d u n p a z n i c d e v â n ă t o a r e l e ­ a d e s c o p e r i t î n t i m p c e s ă p a d u p ă i e p u r i . P a r d o s e a l a d i n b e t o n a c a t e d r a l e i o r a ş u l u i U r i c o n i u m e s t e î n g r o p a t ă s u b a p r o a p e 6 0 c m d e p ă m â n t . A c e s t e r u i n e î n g r o p a t e c o n f i r m ă c ă e s t e n e v o i e d e c â t e v a s e c o l e p e n t r u f o r m a r e a a 3 0 c m d e h u m u s . D a r u n d e i n t e r v i n r â m e l e ? D i n s t r â n g e r e a ş i c â n t ă r i r e a d e j e c ţ i i l o r d e r â m ă d i n d i v e r s e l o c u r i , D a r w i n a c a l c u l a t c ă r â m e l e î n t o r c a n u a l 2 5 ­ 5 0 d e t o n e d e p ă m â n t p e f i e c a r e h e c t a r . D a c ă a r f i î m p r ăş t i a t ă p e p ă m â n t î n t r ­ u n s t r a t u n i f o r m , a c e a s t ă c a n t i t a t e a r î n s e m n a u n s t r a t d e 2 p â n ă l a 6 m m î n f i e c a r e a n . A c e a s t ă g r o s i m e a s t r a t u l u i e s t e s u f i c i e n t ă p e n t r u a e x p l i c a s c u f u n d a r e a r u i n e l o r r o m a n e ş i r i t m u l d e f o r m a r e a s o l u l u i d e p e c â m p u l c u p i e t r e . D i n o b s e r v a r e a ş i s ă p a r e a t e r e n u r i l o r s a l e , c o r o b o r a t ă c u d e z g r o p a r e a r u i n e l o r a n t i c e ş i c â n t ă r i r e a d e j e c ţ i i l o r d e r â m ă , D a r w i n a d e d u s c ă r â m e l e a u a v u t u n r o l e s e n ţ i a l î n f o r m a r e a s o l u l u i . D a r c u m a n u m e a u f ă c u t r â m e l e a c e s t l u c r u ? Î n t e r a r i i l e î n g h e s u i t e î n l i v i n g u l s ă u

n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r
n e î n c ă p ă t o r , D a r

n e î n c ă p ă t o r , D a r w i n a o b s e r v a t c u m r â m e l e i n t r o d u c e a u m a t e r i a l u l o r g a n i c î n s o l . A n u m ă r a t c a n t i t a t e a u r i a şă d e f r u n z e p e c a r e n o i l e s a l e a n i m a l e d e c a s ă l e i n t r o d u c e a u î n g a l e r i i f o l o s i n d u ­ l e c a i z o l a ţ i e c o m e s t i b i l ă . R u p â n d f r u n z e l e î n b u c ăţ e l e m i c i ş i d i g e r â n d u ­ l e î n m a r e p a r t e , r â m e l e a m e s t e c a u m a t e r i a l u l o r g a n i c c u p ă m â n t u l p e c a r e ­ l î n g h i ţ i s e r ă m a i î n a i n t e . D a r w i n a o b s e r v a t c ă , p e l â n g ă m ă r u n ţ i r e a f r u n z e l o r , r â m e l e s f ă r â m a u ş i p i e t r i c e l e m ă r u n t e p e c a r e l e t r a n s f o r m a u î n s o l m i n e r a l . C â n d l e ­ a d i s e c a t o r g a n e l e d i g e s t i v e a g ă s i t p i e t r i c e l e ş i g r ă u n ţ e d e n i s i p a p r o a p e d e f i e c a r e d a t ă . D a r w i n a d e s c o p e r i t c ă a c i d u l d i n s t o m a c u l r â m e l o r e r a s i m i l a r c u a c i d u l h u m i c d i n s o l ş i a d e s c o p e r i t s i m i l i t u d i n e a î n t r e c a p a c i t a t e a r ă d ă c i n i l o r p l a n t e l o r ș i a s i s t e m u l u i d i g e s t i v a l r â m e l o r d e a d i z o l v a , d e ­ a l u n g u l t i m p u l u i , c h i a r ș i c e l e m a i d u r e r o c i . S e p ă r e a c ă r â m e l e a u a j u t a t l a p r o d u c e r e a h u m u s u l u i p r i n a f â n a r e a , d e s c o m p u n e r e a , r e m o d e l a r e a ş i a m e s t e c a r e a ţă r â n i i r e z u l t a t e d i n p i a t r ă c u m a t e r i a o r g a n i c ă r e c i c l a t ă . D a r w i n a d e s c o p e r i t c ă r â m e l e a u a j u t a t n u d o a r l a p r o d u c e r e a s o l u l u i , c i ş i l a m i ş c a r e a l u i . C u t r e i e r â n d u ­ ş i p r o p r i e t a t e a d u p ă p l o i p u t e r n i c e , a v ă z u t g r ă m ă j o a r e d e d e j e c ţ i i r ă s p â n d i t e u n i f o r m p e p a n t e l e l i n e . L e ­ a a d u n a t c u g r i j ă , l e ­ a c â n t ă r i t , a c o m p a r a t m a s a d e d e j e c ţ i i s c o a s e d i n t u n e l u r i ş i a d e s c o p e r i t c ă e x i s t ă d e d o u ă o r i m a i m u l t m a t e r i a l l a b a z a d e a l u r i l o r . P ă m â n t u l a d u s l a s u p r a f a ţă d e r â m e s e d e p l a s a s e s p r e v a l e c u o m e d i e d e 5 c m . P u r ş i s i m p l u , p r i n s ă p a r e a t u n e l u r i l o r , r â m e l e a u î m p i n s p ă m â n t u l , p u ţ i n c â t e p u ţ i n , s p r e b a z a d e a l u r i l o r . B a z â n d u ­ s e p e m ă s u r ă t o r i l e s a l e , D a r w i n a c a l c u l a t c ă î n f i e c a r e a n a p r o x i m a t i v o j u m ă t a t e d e k i l o g r a m d e p ă m â n t e s t e î m p i n s s p r e v a l e p e f i e c a r e f â ș i e d e 9 m e t r i l u n g i m e d e p e p a n t e l e d i n t r ­ o z o n ă d e l u r o a s ă t i p i c ă d i n A n g l i a . E l a c o n c l u z i o n a t c ă p e t o t c u p r i n s u l A n g l i e i o p ă t u r ă d e ţă r â n ă a l u n e c a l e n t l a v a l e d e p e d e a l u r i l e a c o p e r i t e c u i a r b ă , p e m ă s u r ă c e o a r m a t ă i n v i z i b i l ă d e r â m e r e f ă c e a p ă m â n t u l . Î m p r e u n ă , r â m e l e d i n A n g l i a ş i S c o ţ i a m u t a u a p r o a p e o j u m ă t a t e d e m i l i a r d d e t o n e d e p ă m â n t î n f i e c a r e a n . D a r w i n a c o n s i d e r a t c ă r â m e l e s u n t o a d e v a r a t ă f o r ță g e o l o g i c ă c a p a b i l ă s ă r e m o d e l e z e t e r e n u l d e ­ a l u n g u l a m i l i o a n e d e a n i . D e ş i m u n c a s a c u r â m e l e a f o s t m u n c ă d e o c n a ş , t o t u ş i D a r w i n n ­ a a f l a t c h i a r t o t u l d e s p r e e r o z i u n e . F o l o s i n d u ­ s e d e m ă s u r ă t o r i l e e f e c t u a t e a s u p r a s e d i m e n t e l o r t r a n s p o r t a t e d e f l u v i u l M i s s i s s i p p i , e l a c a l c u l a t c ă a r d u r a p a t r u m i l i o a n e ş i j u m ă t a t e d e a n i p â n ă c â n d M u n ţ i i A p a l a ş i a r d e v e n i o c â m p i e b l â n d ă , a s t a d a c ă n u a r i n t e r v e n i o f o r ţă c a r e s ă î m p i n g ă p ă m â n t u l î n s u s . Ş i t o t u ş i ş t i m c ă a c e ș t i m u n ț i s u n t p e p ă m â n t d e p e s t e o s u t ă d e m i l i o a n e d e a n i . I n a c t i v i g e o l o g i c ş i n e f i i n d î n v r e u n p r o c e s d e î n ă l ţ a r e , e i s e t o t e r o d e a z ă d e p e v r e m e a d i n o z a u r i l o r . Î n c o n s e c i n ţă D a r w i n a s u b e s t i m a t g r o s o l a n i n t e r v a l u l î n c a r e u n m u n t e p o a t e f i t o c i t . C u m a p u t u t s ă s e î n ş e l e a t â t d e m u l t ? D a r w i n ş i c o n t e m p o r a n i i s ă i n u ş t i a u n i m i c d e s p r e i z o s t a z i e – p r o c e s u l p r i n c a r e e r o z i u n e a d e c l a n ş e a z ă f e n o m e n u l d e r i d i c a r e a r o c i l o r d i n a d â n c i m e î n s p r e s u p r a f a ţ a t e r e s t r ă . A c e a s t ă i d e e n u a p ă t r u n s î n g â n d i r e a g e o l o g i c ă c o n v e n ţ i o n a l ă d e c â t l a c â t e v a d e c e n i i d u p ă m o a r t e a c e r c e t ă t o r u l u i . F i i n d î n p r e z e n t r e c u n o s c u t ă , i z o s t a z i a î n s e a m n ă c ă e r o z i u n e a n u d o a r î n d e p ă r t e a z ă m a t e r i a l , c i d e t e r m i n ă p ă m â n t u l s ă î m p i n g ă r o c ă s p r e s u p r a f a ţă p e n t r u a c o m p e n s a p i e r d e r e a î n î n ă l ţ i m e . D e ş i î n c o n t r a d i c ţ i e c u p e r c e p e r e a o b i ş n u i t ă a e r o z i u n i i c a r e a p l a t i z e a z ă p ă m â n t u l ,

i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g
i z o s t a z i a a r e l o g

i z o s t a z i a a r e l o g i c ă l a u n n i v e l m a i p r o f u n d . C o n t i n e n t e l e s u n t f ă c u t e d i n t r ­ o r o c ă r e l a t i v

u ş o a r ă c a r e „ p l u t e ş t e ” p e m a n t a u a m a i d e n s ă a P ă m â n t u l u i . L a f e l c a u n a i s b e r g p e m a r e

s

a u u n c u b d e g h e a ţă î n t r ­ u n p a h a r c u a p ă , c e a m a i m a r e p a r t e a c o n t i n e n t e l o r e s t e

s

c u f u n d a t ă s u b n i v e l u l m ă r i i . D a c ă s e t o p e ş t e v â r f u l a i s b e r g u l u i , c e e a c e r ă m â n e d i n e l s e

r i d i c ă s p r e s u p r a f a ţă ș i c o n t i n u ă s ă p l u t e a s c ă . Î n a c e l a ș i f e l r ă d ă c i n i l e c o n t i n e n t e l o r

c o b o a r ă m a i m u l t d e 8 0 d e k m p â n ă s ă a j u n g ă l a r o c a d e n s ă a m a n t a l e i P ă m â n t u l u i . P e

m ă s u r ă c e s o l u l s e e r o d e a z ă , p i a t r a p r o a s p ă t ă e s t e î m p i n s ă c ă t r e s u p r a f a ţă p e n t r u a

c o m p e n s a m a s a p i e r d u t ă p r i n e r o z i u n e . D e f a p t s u p r a f a ţ a s o l u l u i s c a d e c u n u m a i 5 c m

p e n t r u f i e c a r e 3 0 c m d e r o c ă d i s l o c a t ă , p e n t r u c ă 2 5 c m d e r o c ă n o u ă e s t e î m p i n s ă s p r e

s u p r a f a ţă . I z o s t a z i a f u r n i z e a z ă a s t f e l r o c ă p r o a s p ă t ă d i n c a r e s ă s e p r o d u c ă s o l .

D a r w i n a c o n s i d e r a t c ă s t r a t u l d e s u p r a f a ţă a l s o l u l u i e s t e u n e l e m e n t p e r m a n e n t ,

î n t r e ţ i n u t d e e c h i l i b r u l î n t r e e r o z i u n e a s o l u l u i ş i d e z i n t e g r a r e a r o c i l o r d e s u b a c e s t a . E l a

v ă z u t c ă s t r a t u l d e s u p r a f a ţă , d e ş i e s t e î n t r ­ o c o n t i n u ă t r a n s f o r m a r e , r ă m â n e t o t u ş i

n e s c h i m b a t . D i n o b s e r v a r e a r â m e l o r , e l a î n v ăţ a t s ă v a d ă n a t u r a d i n a m i c ă a f i r a v u l u i

î n v e l i ş d e ţă r â n ă a l P ă m â n t u l u i . Î n a c e s t u l t i m c a p i t o l a l v i e ţ i i s a l e , D a r w i n a d e s c h i s c a l e a

a

b o r d ă r i i m o d e r n e a s o l u l u i c a p i e l e a P ă m â n t u l u i . R e c u n o s c â n d u ­ l e r o l u l î n p r o d u c e r e a s o l u l u i , D a r w i n a c o n s i d e r a t c ă r â m e l e s u n t

g

r ă d i n a r i i n a t u r i i .

C â n d c o n t e m p l ă m o c â m p i e v a s t ă , a c o p e r i t ă c u i a r b ă , a r t r e b u i s ă n e a m i n t i m c ă n e t e z i m e a e i , d e c a r e d e p i n d e a t â t d e m u l t d i n f r u m u s e ţ e a e i , s e d a t o r e a z ă r â m e l o r c a r e a u n i v e l a t î n c e t i ş o r t o a t e a s p e r i t ăţ i l e . E s t e o m i n u n a t ă r e f l e c t a r e a f a p t u l u i c ă o r i c e d e n i v e l a r e d e s u p r a f a ţă a t e r e n u l u i a t r e c u t ş i v a m a i t r e c e d e c â t e v a o r i d e ­ a l u n g u l a n i l o r p r i n t r u p u r i l e r â m e l o r . P l u g u l e s t e u n a d i n t r e c e l e m a i v e c h i ş i m a i p r e ţ u i t e i n v e n ţ i i a l e o m u l u i ; d a r c u m u l t î n a i n t e c a e l s ă e x i s t e t e r e n u l e r a d e f a p t p e r m a n e n t a r a t ş i c o n t i n u ă î n c ă s ă f i e a s t f e l a r a t d e c ă t r e r â m e . F ă r ă î n d o i a l ă c ă n u e x i s t ă m u l t e a l t e a n i m a l e c a r e s ă f i j u c a t u n r o l a t â t d e i m p o r t a n t î n i s t o r i a l u m i i , c u m a u j u c a t a c e s t e c r e a t u r i i n f e r i o r o r g a n i z a t e .

S t u d i i r e c e n t e a l e s t r u c t u r i i m i c r o s c o p i c e a s o l u l u i d i n s u d ­ e s t u l S c o ț i e i ş i d i n I n s u l e l e S h e t l a n d c o n f i r m ă b ă n u i e l i l e l u i D a r w i n . S t r a t u l d e s o l d e s u p r a f a ţă d e p e

c â m p u r i l e a b a n d o n a t e d e s e c o l e s e c o m p u n e a p r o a p e î n î n t r e g i m e d i n e x c r e m e n t e d e r â m ă

ş i r o c ă s f ă r â m a t ă . A ş a c u m a i n t u i t D a r w i n , r â m e l o r l e ­ a u t r e b u i t d o a r c â t e v a s e c o l e p e n t r u

a

a r a t e m e i n i c s o l u l . C o n c e p t u l l u i D a r w i n p o t r i v i t c ă r u i a s o l u l e s t e o i n t e r f a ţă d i n a m i c ă î n t r e r o c ă ş i v i a ţă

p

o a t e f i e x t r a p o l a t ş