Sunteți pe pagina 1din 3

RECITAREA ROZARIUL

Începeţi cu rugăciunile acestea:

Semnul Sfintei Cruci


În Numele Tatălui şi Al Fiului şi Al Duhului Sfânt. Amin.

Crezul
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi
nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a
născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru
a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a
făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a
treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă, să
judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă
Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a
grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un botez
întru iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Tatăl nostru
Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în
cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel
rău. Amin.

Bucură-te, Marie
Bucură-te, Marie, Cea plină de har, Domnul este cu Tine. Binecuvântată eşti Tu între femei, şi
binecuvântat este rodul trupului Tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi
păcătoşii, acum şi în ceasul morţii noastre. Amin.

Slavă Tatălui
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, precum era la început şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

O, Iisuse
O Iisuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea,
care au mai mare nevoie de mila Ta.

Bucură-te Regină
Bucură-te Regină, Maica milei, viaţa, mângâierea şi nădejdea noastră, Bucură-te. Către Tine strigăm,
surghiuniţi fii ai Evei. Către Tine suspinăm, gemând şi plângând în această vale de lacrimi. Aşadar,
mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii Tăi cei milostivi şi după surghiunul acesta, arată-ni-l
nouă pe Iisus, binecuvântat rod al trupului Tău. O milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Maria.

Să ne rugăm
Dumnezeule, al cărui unul-născut prin viaţa, moartea şi învierea Sa ne-a pregătit răsplata mântuirii
veşnice, dă-ne Te rugăm harul, ca cinstind aceste mistere prin Rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să
imităm ceea ce ele cuprind şi să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin acelaşi Hristos Domnul nostru.
Amin.
Adu-ţi aminte
Adu-ţi aminte o preablândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce a alergat
sub ocrotirea Ta, cel ce a cerut ajutorul şi mijlocirea Ta. Însufleţit de o astfel de încredere, alerg la
Tine, o Maică Fecioară a fecioarelor. La tine vin şi stau gemând înaintea Ta ca un păcătos: Maica
Cuvântului, nu dispreţui cuvintele mele, ci auzi-mă cu milă şi ascultă-mă. Amin.

Anunţarea este momentul în care spuneţi misterul la care urmează să vă gândiţi pe parcursul
următoarei decade.

În această ordine: Ţinând în mână mărgelele corespunzătoare:

1. Semnul Sfintei Crucii…


2. Crezul…
3. Tatăl Nostru…
4. – 6.Bucură-te, Marie…
7. Slavă Tatălui…
8. O, Iisuse…
Prima decadă
9. Anunţarea…
10. Tatăl Nostru…
11. – 20. Bucură-te, Marie…
21. Slavă Tatălui…
22. O, Iisuse…
A doua decadă
23. Anunţarea…
24. Tatăl Nostru…
25. – 34. Bucură-te, Marie…
35. Slavă Tatălui…
36. O, Iisuse…
A treia decadă
37. Anunţarea…
38. Tatăl Nostru…
39. – 48. Bucură-te, Marie…
49. Slavă Tatălui…
50. O, Iisuse…
A patra decadă
51. Anunţarea…
52. Tatăl Nostru…
53. – 62. Bucură-te, Marie…
63. Slavă Tatălui…
64. O, Iisuse…
A cincea decadă
65. Anunţarea…
66. Tatăl Nostru…
67. – 76. Bucură-te, Marie…
77. Slavă Tatălui…
78. O, Iisuse…
Final:
79. Bucură-te Regină…
80. Să ne rugăm…
81. Tatăl Nostru…
82. Bucură-te, Marie…
83. Slavă Tatălui…
82. Adu-ţi aminte...
83. Semnul Sfintei Cruci…

În timp ce meditaţi la aceste mistere:

I. Misterele De Bucurie
(luni şi sâmbătă)
1. Bunavestire
2. Vizitarea Elisabetei
3. Naşterea lui Iisus
4. Prezentarea Pruncului la Templu
5. Regăsirea lui Iisus în Templu la 12 ani.

II. Misterele De Durere


(marţi şi vineri)
1. Agonia lui Iisus în Grădina Măslinilor
2. Biciuirea lui Iisus
3. Încoronarea cu spini a lui Iisus
4. Purtarea Crucii
5. Răstignirea şi moartea lui Iisus pe Cruce.

III. Misterele De Lumină


(joi)
1. Botezul lui Iisus în Iordan
2. Minunea de la Nunta din Cana Galileii
3. Predicarea Împărăţiei lui Dumnezeu
4. Schimbarea la faţă
5. Instituirea Euharistiei la Cina Cea de Taină.

IV. Misterele De Slavă


(miercuri şi duminică)
1. Învierea lui Iisus
2. Înălţarea lui Iisus la Cer
3. Pogorârea Duhului Sfânt
4. Ridicarea Preasfintei Fecioare Maria cu trupul şi sufletul la Cer
5. Încoronarea Preasfintei Fecioare Maria în Cer.

Fiţi binecuvântaţi!