Sunteți pe pagina 1din 73

M iluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge


fărădelegea mea. Mai vîrtos mă spală de
fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu
înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi
rău înaintea Ta am făcut, ca să te îndreptezi întru
cuvintele tale, şi să biruieşti cînd vei judeca Tu. Că
iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a
născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele
nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-
ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi
curaţi; spăla-mă-vei şi mai vîrtos decît zăpada mă
voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie;
PAVECERNIŢA CEA MICĂ bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta
de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele
După ce preotul dă binecuvîntarea, cu epitrahilul pe şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine,
grumaz, din fata uşilor împărăteşti, cu dvera închisă, se zice: Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele
Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă
dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi
Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăţia..., Doamne,
miluieşte (de 12 ori), Slavă..., Şi acum..., Veniţi să ne Duhul Tău cel Sfînt nu-L lua de la mine. Dă-mi
închinăm... (de 3 ori). Preotul intră în sfîntul altar. Apoi mie bucuria mîntuirii Tale, şi cu duh stăpînitor
psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule... mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile
Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
Izbăveşte-mă sîngiuri, Dumnezeule, Dumnezeul
Psalmul 50:
mîntuirii mele; bucura-se-va limba mea de
dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide, şi
1
gura mea va vesti lauda Ta. Că, de-ai fi voit jertfă, nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul
Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în
lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrîntă şi picioare; facutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii
smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, cei din veacuri. Mîhnit e duhul în mine şi inima mea
Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de
zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile
jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci Tale, la faptele mîinilor Tale m-am gîndit. Tins-am
vor pune pe altarul Tău viţei. către Tine mîinile mele, sufletul meu, ca un pămînt
însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit
DPsalmul 69:
duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca
umnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să- să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormînt.
mi ajuţi mie grăbeşte-Te! Să se ruşineze şi să se Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-i
înfrunte cei ce caută sufletul meu; să se întoarcă nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la
înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele. Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii
Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: „Bine, mei, că la Tine alerg, Doamne. Învată-mă să fac voia
bine!" Să se bucure şi să se veselească de Tine toţi cei Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să
ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea mă povăţuiască la pămîntul dreptăţii. Pentru
cei ce iubesc mîntuirea Ta: „Slăvit să fie Domnul!" Iar numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru
eu sînt sărac şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă: Aju- dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă
torul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu, Doamne, nu bunătate de stîrpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe
zăbovi. toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul
Psalmul 142: Tău.

D oamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea


mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă întru
dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că S lavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe
pămînt pace, între oameni bunăvoire.
2
Lăudămu-Te, bine Te cuvîntăm, închinămu-ne Ţie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit
slăvimu-Te, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea întru Tine. Bine eşti cuvîntat, Doamne, învaţă-ne
mare. Doamne, împărate ceresc, Dumnezeule, îndreptările Tale. Bine eşti cuvîntat, Stăpîne,
Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule- înţelepţeşte-ne cu îndreptările Tale. Bine eşti
Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne cuvîntat, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale.
Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mîinilor
Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte-ne pe noi, Cel Tale nu le trece cu vederea. Ţie se cuvine laudă, Ţie
ce ridici păcatele lumii. Primeşte rugăciunea se cuvine cîntare, Ţie slavă se cuvine, Tatălui si
noastră Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne Fiului si Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
miluieste pe noi. Că Tu eşti unul Sfînt, Tu eşti vecilor. Amin.
unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui
CApoi: Cred într-unul Dumnezeu...
Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi
cuvînta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul red întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul
veacului. cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi

D
nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui
oamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl Sa născut,
neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină,
vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti născut, iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin
Dumnezeul meu. Că la Tine este izvorul vieţii, Care toate s-au făcut.
întru lumina Ta vom vedea lumină. Tinde mila Ta Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră
celor ce Te cunosc pe Tine. mîntuire, Sa pogorît din ceruri şi Sa întrupat de la

Î nvredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta


fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvîntat,
Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi
Duhul Sfînt şi din Maria Fecioara şi Sa făcut om.
Şi Sa răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din
Pont şi a pătimit şi Sa îngropat.
preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
3
Şi Sa înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Cu sîngiurile mucenicilor Tăi, celor din toată
Tatălui; lumea, ca şi cu o porfiră şi cu vison, Biserica Ta
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi împodobită fiind, printr-înşii strigă către Tine,
morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfîrşit. Hristoase, Dumnezeule: Poporului Tău trimite-i
Şi întru Duhul Sfînt, Domnul de viaţa Făcătorul, îndurările Tale, pace obştii Tale dăruieşte şi
Care din Tatăl purcede, Cel ce, împreună cu Tatăl sufletelor noastre mare milă.
şi cu Fiul, este închinat şi slăvit, Care a grăit prin
Prooroci; întru una, sfîntă, sobornicească şi Slavă...,
apostolească Biserică; Cu sfinţii odihneşte, Hristoase, sufletele
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere, nici
Aştept învierea morţilor. întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfîrşit.
Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.
Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

Apoi Canoanele; din Canoanele Născătoarei de Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor, Doamne, şi
Dumnezeu, al glasului de rînd, sau Canonul sfîntului din ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea Ta dă-ne-o
acea zi. Iar după sfîrşitul Canonului, se cîntă: Cuvine-se cu nouă şi ne miluieşte pe noi, ca un îndurat.
adevărat..., Sfinte Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl
Iar vineri seara, troparul Tuturor Sfinţilor, glasul al 2-
nostru..., Că a Ta este împărăţia... Apoi se citeşte Troparul
lea;
zilei, al hramului sfîntului şi celelalte.
Iar dacă este hramul lui Hristos sau al Născătoarei de Apostolilor, mucenicilor, proorocilor, ierarhilor,
Dumnezeu, se citesc întîi al hramului şi al zilei. Apoi aceste cuvioşilor şi drepţilor, care bine aţi săvîrşit lupta şi
Tropare, glasul al 4-lea: credinţa aţi păzit, îndrăznire avînd către
Dumnezeul părinţilor noştri, Care faci pururea Mîntuitorul, pe Acela, ca pe un bun, rugaţi-L
cu noi după blîndeţile Tale, nu depărta mila Ta de pentru noi, ca să mîntuiască, rugămu-vă, sufletele
la noi, ci, pentru rugăciunile lor, în pace noastre.
ocîrmuieşte viaţa noastră. Slavă...,

4
Cu sfinţii odihneşte, Hristoase...(caută mai sus). folositoare celor ce aleargă la tine şi tuturor
Şi acum...,al Născătoarei de Dumnezeu: creştinilor scăpare; nu te scîrbi de mine, cel
păcătos şi întinat, care, cu urîte gînduri şi cu
Ca o pîrgă a firii, Ţie, Săditorului făpturii, lumea cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am
îţi aduce, Doamne, pe purtătorii de Dumnezeu făcut, şi prin lene dulceţilor vieţii, cu voia rob m-
mucenici; pentru ale căror rugăciuni, în pace am făcut; ci, ca ceea ce eşti Maica iubitorului de
adîncă Biserica Ta, o păzeşte, pentru Născătoarea oameni Dumnezeu, cu iubirea de oameni
de Dumnezeu, Multmilostive. milostiveşte-te spre mine, păcătosul şi întinatul, şi
primeşte rugăciunea mea, ce se aduce ţie din buze
Iar Sîmbătă seara, Condacul glasului de rînd: la
praznicele împărăteşti (cînd se face priveghere) sau la
necurate; iar pe Fiul tău şi Stăpînul nostru şi
sfinţii mari, se zic Condacele lor. Doamne, miluieşte (de 40 Domnul, cu îndrăznirea ta ca o Maică cuprinzînd,
de ori). Cel ce în toată vremea şi în tot ceasul..., Doamne, roagă-L să-mi deschidă şi mie milostivirile cele
miluieşte (de 3 ori) Slavă..., Şi acum..., Ceea ce eşti mai iubitoare de oameni ale bunătăţii Sale! Şi, trecînd
cinstită..., Întru numele Domnului, preacuvioase Părinte greşelile mele cele nenumărate, să mă întoarcă la
binecuvintează. Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor pocăinţă şi lucrător poruncilor Sale iscusit să mă
Părinţilor noştri... Şi îndată rugăciunea de cerere către arate. Şi fii lîngă mine pururea ca o milostivă,
Prasfînta Născătoarea de Dumnezeu: Nepătată, neîntinată,
nestricată...
milosîrdă şi iubitoare de bine. Întru această viaţă
de acum, caldă folositoare şi ajutătoare, năvălirile

N epatată, neîntinată, nestricată, fără prihană,


curată Fecioară, a lui Dumnezeu Mireasă,
Stăpînă, care pe Dumnezeu-Cuvîntul cu oamenii,
potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă îndreptîndu-
mă. Şi, în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet
păzindu-l şi întunecatele chipuri ale viclenilor
prin preaslăvită naşterea ta, L-ai unit şi firea cea diavoli departe de acesta izgonindu-le. Şi, în ziua
lepădată a neamului nostru cu cele cereşti ai înfricoşătoarei judecăţi, de munca cea veşnică
împreunat-o; ceea ce eşti singură nădejdea celor izbăvindu-mă şi slavei celei negrăite a Fiului tău şi
fără de nădejde şi celor biruiţi ajutătoare; gata Dumnezeului nostru moştean pe mine arătîndu-
mă. Pe care să o şi dobîndesc, Stăpîna mea,
5
Preasfîntă de Dumnezeu, Născătoare, prin dăruieşte, ca să cîntăm şi să binecuvîntăm şi să
mijlocirea şi sprijinul tău. Cu harul şi cu iubirea de slăvim preacinstitul şi preaîncuviinţatul Tău nume,
oameni a Unuia-Născut Fiului tău, a Domnului şi al Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi
Dumnezeului si Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi
închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al
Lui Părinte şi cu Preasfîntul şi Bunul şi de viaţă
P reaslăvită pururea Fecioară binecuvîntată de
Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră
la Fiul tău şi Dumnezeul nostru şi cere să
făcătorul Duhul Lui, acum şi pururea şi în vecii mîntuiască prin tine sufletele noastre.
vecilor. Amin.
NRugăciunea Sfîntului Ioanichie
Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos

Ş i ne dă nouă, Stăpîne, celor ce mergem spre


somn, odihnă trupului şi sufletului; şi ne
ădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul,
acoperămîntul meu este Duhul Sfînt, Treime
păzeşte pe noi de întunecatul somn al păcatului şi Sfîntă, slavă Ţie.
de toată întunecata şi cea de noapte patimă a
dulceţii. Conteneşte întărîtările patimilor, stinge
săgeţile vicleanului cele aprinse, cele pornite
asupra noastră cu vicleşug. Zburdările trupului
nostru le potoleşte şi tot gîndul nostru cel
pămîntesc şi trupeşe adoarme-l. Şi ne dăruieşte
nouă, Dumnezeule, minte deşteaptă, cuget curat,
inima trează, somn uşor şi de toată nălucirea
satanei nestrămutat. Scoală-ne pe noi în vremea
rugăciunii, întăriţi întru poruncile Tale şi
pomenirea judecăţilor Tale întru noi nestricată
avînd-o. Cuvîntare de slava Ta în toată noaptea ne
6
Slavă...

D oamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am


nădăjduit; nu Te mînia pe noi foarte, nici
pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un
milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că
Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul
Tău; toţi, lucrul mîinilor Tale şi numele Tău chemăm.
Şi acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:

U şa milostivirii deschide-o nouă, binecuvîntată


Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce
nădăjduim întru tine, ci să ne izbăvim prin tine din
nevoi, căci tu eşti mîntuirea neamului creştinesc.
RUGĂCIUNILE DE SEARĂ
Apoi:Doamne, miluieşte (de 12 ori), şi rugăciunea:

Începutul se face ca şi la Rugăciunile dimineţii, zicând: Rugăciunea întîi, a Sfîntului Macarie cel Mare,
Slavă Tie, Dumnezeul nostru..., Împărate ceresc..., Sfinte D către Dumnezeu-Tatăl:
Dumnezeule..., Preasfîntă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta
este împărăţia...

Apoi troparele acestea: umnezeule cel veşnic şi împărate a toată


iluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că
nepricepîndu-ne de nici un răspuns, această
rugăciune aducem Tie, ca unui Stăpîn, noi păcătoşii
M făptura, Cel ce mai învrednicit a ajunge
pînă în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am
făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvîntul şi cu
robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.
7
gîndul; şi curăţeşte, Doamne, smeritul meu suflet Tău cel Sfînt, cu Care ai sfinţit pe ucenicii Tăi. Dă-
de toată întinăciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău,
dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în mîntuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea
pace ca, sculîndu-mă din ticălosul meu aşternut, mea cu lumina înţelegerii sfintei Tale Evanghelii,
bine să plac preasfîntului Tău nume în toate sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea
zilele vieţii mele şi să calc pe vrăjmaşii cei ce se cu curăţia cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta
luptă cu mine, pe cei trupeşti şi pe cei fără de cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte
trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gîndurile cele şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că
deşarte, care mă întinează, şi de poftele cele rele. preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău
Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui Părinte şi cu preasfîntul Duh în veci. Amin.
şi a Fiului şi a Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în DRugăciunea a treia, către Sfîntul Duh:
vecii vecilor. Amin. oamne, împărate ceresc, Mîngîietorule, Duhule
Rugăciunea a doua, a Sfîntului Antioh, adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul
robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie,
către Domnul nostru Iisus Hristos: nevrednicului, toate cîte am greşit Ţie astăzi ca un

A totţiitorule Cuvinte al Tatălui, însuţi fiind


desăvîrşit, Iisuse Hristoase, pentru multă
milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău,
om, şi nu numai ca un om, ci şi mai rău decît
dobitocul, păcatele mele cele de voie şi cele fără
de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sînt din
ci odihneşte întru mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti tinereţe şi din obiceiul cel rău şi care sunt din voia
Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu
nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămînţa numele Tău, ori de l-am hulit în gîndul meu, sau
putrejunii este întru mine. Tu, Doamne pe cineva am ocărît, sau pe cineva am clevetit în
Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, împărate mînia mea, sau am scîrbit, sau de ceva m-am
sfinte, Iisuse Hristoase, păzeşte-mă în timpul mîniat, sau am minţit, sau fără de vreme am
somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am
socotit, sau pe fratele meu l-am scîrbit, sau m-am
8
sfădit, sau pe cineva am osîndit, sau m-am mărit, apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească
sau m-am trufit, sau m-am mîniat, sau, stînd la de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi-al
rugăciune, mintea mea sa îngrijit de vicleniile aces- trupurilor noastre şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi
tei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am Fiului şi Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în vecii
săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am rîs, vecilor. Amin.
sau ceva rău am cugetat, sau frumuseţe străină Rugăciunea a cincea:
am văzut şi cu dînsa mi-am rănit inima, sau ce
nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui
meu am rîs, iar păcatele mele sînt nenumărate,
D oamne, Dumnezeul nostru, în Care am crezut
şi al Cărui nume mai vîrtos decît tot numele îl
chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului şi trupului,
sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată
rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea nălucirea, şi fără întunecată dulceaţă, potoleşte
toate şi mai mari decît acestea am făcut. pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării
Miluieşte-mă, Stăpîne şi Făcătorul meu, pe mine, trupeşti şi ne dă în curăţie a vieţui cu lucrurile şi
leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează cu cuvintele, ca, dobîndind viaţă cu fapte bune, să
şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti
iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm, eu cuvîntat în veci. Amin.
păcătosul şi necuratul şi ticălosul, şi să mă închin Pentru ceasurile nopţii:

D
şi să cînt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău,
împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului oamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel
Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de muncile
cele veşnice. Doamne, de-am greşit, fie cu mintea,
Rugăciunea a patra: fie cu gîndul, sau cu cuvîntul, sau cu lucrul, iartă-

D oamne, Dumnezeul nostru, orice am greşit în


această zi cu cuvîntul cu lucrul, şi cu gîndul,
ca un bun şi iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu
mă. Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi
uitarea, de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea
împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată
pace şi fără scîrbă dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a
9
întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oamenii
am greşit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, gîlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi toate
miluieşte-mă, văzînd neputinţa sufletului meu. celelalte lucruri necuvioase. Doamne, ştiu că faci
Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să precum vrei Tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul,
preaslăvesc preasfînt numele Tău. Doamne, Iisuse voia Ta, că binecuvîntat eşti în veci. Amin.
Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea Rugăciunea a şasea, către
vieţii şi-mi dăruieşte sfîrşit bun. Doamne, Preasfînta Născătoare de Dumnezeu:
Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici un bine
înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău să pun început
bun. Doamne, stropeşte inima mea cu rouă harului
P reacurată şi binecuvîntată de Dumnezeu
Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului
împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului
Tău. Doamne al cerului şi al pămîntului, nostru spre pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile
pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul şi Tale, mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă
necuratul robul Tău, întru împărăţia Ta. Amin. vreme a vieţii mele fără de prihană să o trec şi
Pentru ceasurile zilei: pentru tine raiul să dobîndesc, Fecioară de

D
Dumnezeu Născătoare, care eşti una curată şi
oamne, primeşte-mă întru pocăinţă.
binecuvîntată.
Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu
mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi Rugăciunea a şaptea, către sfîntul înger,
cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere păzitorul vieţii noastre:
aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi
cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne,
dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-
Î ngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfînt şi
acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-
mi toate cîte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată
mi răbdare, şi voie nebiruită şi blîndeţe. Doamne,
viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă
sădeşte întru mine rădăcina bunătăţilor şi frica
izbăveşte, ca să nu mînii cu nici un păcat pe
Ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să
Dumnezeul meu; şi te roagă pentru mine,
Te iubesc cu tot sufletul şi gîndul meu şi să fac în
10
păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi acoperămîntul meu este Duhul Sfînt, Treime
vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Sfîntă, slavă Ţie.
Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor
Rugăciunea Sfîntului Ioan Damaschin:
sfinţilor. Amin.
(Aceasta să o zici arătînd spre patul tău)
Condacul Născătoarei de Dumnezeu, glasul al 8-lea:
Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri,
izbăvindu-ne din nevoi, aducem ţie, Născătoare de
S tăpîne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi
va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai
lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată, groapa
Dumnezeu, noi robii tăi. Ci, ca ceea ce ai stăpînire îmi zace înainte şi iată, moartea îmi stă înainte. De
nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să judecata ta, Doamne, mă tem şi de munca cea fără
strigăm ţie: Bucurăte, Mireasă, pururea fecioară. de sfîrşit; iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine,
Fecioară, care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Domnul, Dumnezeul meu, pururea Te mînii şi pe
Născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul Preacurata Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi
nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului pe sfîntul înger, păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că
tău şi Dumnezeului nostru, ca să mîntuiască şi să nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic
lumineze, pentru tine, sufletele noastre. sînt de toată osînda şi munca. Ci, rogu-Te, Doamne,
Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui mîntuieşte-mă după mulţimea bunătăţii Tale, că, de
Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperămîntul tău. vei mîntui pe cel drept, nu-i lucru mare, iar de vei
milui pe cel curat, nu-i nici o minune, că sînt vrednici
De Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece de mila Ta, ci spre mine, păcătosul, să faci minuni
cu vederea pe mine, păcătosul, cel ce am nevoie de cu mila Ta; întru aceasta să arăţi iubirea Ta de
ajutorul tău şi de folosinţa ta, că spre tine oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea
nădăjduieşte sufletul meu, şi mă miluieşte. şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum
Rugăciunea Sfîntului Ioanichie: voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, Apoi cu închinăciune pînă la pămînt, zi:

11
Mă închin Ţie, Preasfîntă Treime, Care eşti o mine, păcătosul.(o în-chinăciune).
Fiinţă de viaţă facătoare şi nedespărţită: Părinte şi Sfinte şi mare Proorocule Ioane,
Fiule şi Duhule Sfinte; cred întru Tine şi Te Înaintemergătorule şi Botezătorule al Domnului,
mărturisesc şi Te slăvesc; îţi mulţumesc şi Te laud, cel ce ai pătimit pentru Hristos şi ai luat
Te cinstesc, Te preaînalţ şi Te rog: Miluieşte-mă pe îndrăzneală către Stăpînul, roagă-te pentru mine,
mine, nevrednicul robul Tău, pentru numele Tău.(de păcătosul, ca să mă mîntuiesc cu rugăciunile tale.(o
trei ori). închinăciune).
Mă închin ţie, Preasfîntă Născătoare de Sfinţilor ai lui Dumnezeu: Apostolilor,
Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea proorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postnicilor,
adevărată cu naşterea ta, împărăteasa cerului şi a temătorilor de Dumnezeu, drepţilor, locuitorilor în
pămîntului, nădejdea celor fără de nădejde, pustie, călugărilor, patriarhilor şi toţi sfinţii, care
ajutătoarea neputincioşilor şi împăcarea cu aţi pătimit pentru Hristos şi aţi cîştigat îndrăzneală
Dumnezeu a tuturor păcătoşilor. Tu mă acoperă şi către Stăpînul, rugaţi-vă pentru mine, păcătosul, ca
mă apără de toate nevoile şi împresurările să mă mîntuiesc cu rugăciunile voastre. (o
sufleteşti şi trupeşti. Şi te rog să-mi fii folositoare cu închinăciune).
preaputernicele tale rugăciuni.(o închinăciune).
Sfinte Ioane Gură de Aur, cu Vasile cel Mare, cu
Preasfîntă Stăpînă de Dumnezeu Născătoare, Grigorie, de Dumnezeu cuvîntătorul, şi cu făcătorul
primeşte această puţină rugăciune şi o du Fiului de minuni, Nicolae, cu toţi sfinţii începătorii
tău şi Dumnezeului nostru, ca să mîntuiască şi să preoţiei, ajutaţi-mi şi miluiţi-mă cu rugăciunile şi
lumineze, pentru tine, sufletele noastre.(o ajutorul vostru. (o închinăciune).
închinăciune).
Toate puterile cereşti: Scaunele, Domniile, Toate sfintele femei: mironosiţe, muceniţe,
Începătoriile, Stăpîniile, Puterile, Heruvimii, temătoare de Dumnezeu şi fecioare, care aţi slujit
Serafimii, Arhanghelii şi Îngerii, mă rog şi cad lui Hristos cum se cuvine, rugaţi pe Dumnezeu
înaintea voastră, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru pentru mine, păcătosul. (o închinăciune).

12
Cea nebiruită şi dumnezeiască putere a cinstitei lui.
şi de viaţă făcătoarei Crucii Domnului, nu mă lăsa
Slavă...,
pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea
trupească şi sufletească.(o închinăciune). Sprijnitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că
Preacurată Stăpînă, de Dumnezeu Născătoare, umblu prin mijlocul a multe curse; izbăveste-mă
nădejdea tuturor creştinilor, pentru că altă de dînsele si mă mîntuieste, Bunule, ca un iubitor
îndrăzneală şi nădejde nu am, fără numai pe tine, de oameni.
cea cu totul nevinovată, Stăpîna mea şi Doamnă, de Si acum..., al Născătoarei de Dumnezeu:
Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care eşti mai
Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog: sfîntă decît sfinţii îngeri, neîncetat te cîntăm cu
Miluieşte-mă şi mă izbăveşte de toate răutăţile inima şi cu gura, mărturisind că tu eşti de
mele şi roagă pe milostivul tău Fiu şi Dumnezeul Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai
meu ca să miluiască ticălosul meu suflet şi să mă născut nouă pe Dumnezeu întrupat şi te rogi
izbăvească de veşnicele munci şi să mă neîncetat pentru sufletele noastre.
învrednicească împărăţiei Sale.(o închinăciune).
Sfinte îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu
aripile bunătăţii tale şi izgoneşte de la mine toată Apoi să-ţi săruţi crucea ta şi să faci semnul Sfintei Cruci pe
lucrarea cea rea a diavolului şi roagă pe locul unde vrei să te culci, de la cap pînă la picioare,
de asemenea şi spre toate laturile, rostind:
Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Şi apoi, vrînd să te aşezi pe aşternut, zi aceasta: Rugăciunea cinstitei Cruci:


Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule,
ca nu cîndva să adorm întru moarte, ca nu cîndva S ă învie Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii
Lui şi să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe
Dînsul. Să piară cum piere fumul; cum se topeşte
să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra
ceara de la faţa focului, aşa să piară diavolii de la
13
faţa celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cei călători împreună călătoreşte. Pe cei din
cu semnul crucii şi zic cu veselie: Bucurăte, văzduh ocroteşte-i. Celor ce ne slujesc şi ne
preacinstită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, miluiesc pe noi iertare păcatelor dăruieşte-le. Pe cei
care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce sa ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm
răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, pentru dînşii miluieşte-i, după mare mila Ta.
şi Sa pogorît la iad şi a călcat puterea diavolului şi Pomeneşte, Doamne, pe cei mai dinainte adormiţi,
tea dăruit nouă pe Tine, cinstită Crucea Sa, spre părinţii şi fraţii noştri, şi-i odihneşte unde
alungarea a tot pizmaşului. O, preacinstită şi de luminează lumina feţei Tale. Pomeneşte Doamne, pe
viaţă făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu fraţii noştri cei din necazuri şi-i izbăveşte de toată
Sfînta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, primejdia. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc
şi cu toţi sfinţii în veci. Amin. daruri şi fac bine în sfintele Tale biserici şi le dă
Rugăciunea: lor cererile cele către mîntuire şi viaţă veşnică.

S lăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile


noastre cele de voie şi cele fără de voie, cele
cu lucrul şi cu cuvîntul, cele cu ştiinţă şi cu
Pomeneste-ne, Doamne, şi pe noi, smeriţii,
păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi, şi luminează min-
tea noastră cu lumina cunoştinţei Tale şi ne
neştiinţă, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi îndreptează pe calea poruncilor Tale. Pentru
cu gîndul. Toate le iartă nouă, ca un bun şi de rugăciunile Preacuratei Stăpînei noastre, Năs-
oameni iubitor. cătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria,
şi ale tuturor sfinţilor Tăi, că bine eşti cuvîntat în

P
vecii vecilor. Amin.
e cei ce ne urăsc pe noi şi ne fac strîmbătate
iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine fă-le Mărturisirea păcatelor în toate zilele:
bine. Fraţilor şi rudeniilor noastre dăruieste-le
cererile cele către mîntuire şi viaţă veşnică. Pe cei M ărturisesc Ţie Domnului Dumnezeului meu celui
ce sunt întru neputinţă cercetează-i şi vindecare în Treime Sfînt, slăvit şi închinat, Tatălui şi Fiului
dăruieşte-le. Pe cei de pe mare ocîrmuieşte-i. Cu şi Sfîntului Duh, toate păcatele mele cele ce am
făcut în toate zilele vieţii mele şi-n tot ceasul, şi-n
14
vremea de acum şi în zilele trecute şi în nopţi, cu
fapta, cu cuvîntul şi cu gîndirea, cu îmbuibarea,
cu beţia, cu mîncarea pe ascuns, cu vorba deşartă,
Î n mîinile Tale Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, îmi dau sufletul meu. Tu mă
miluieşte, Tu mă binecuvintează, Tu viaţă veşnică
cu trîndăvirea, cu lenea, cu grăirea împotrivă, cu îmi dăruieşte. Amin.
neascultarea, cu clevetirea, cu pizma, cu osîndirea,
cu nebăgarea de seamă, cu iubirea de sine, cu
răpirea, cu minciuna, cu dobînzi spurcate, cu
multă agoniseală, cu rîvnirea, cu zavistia, cu
mînia, cu ţinerea minte de rău, cu urîciunea, cu
luarea de mită, şi cu toate simţirile mele:
cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu
pipăirea şi cu alte păcate ale mele sufleteşti şi
trupeşti, cu care pe Tine Dumnezeul meu şi
Făcătorul meu te-am mîniat şi pre aproapele meu
l-am nedreptăţit, pentru care şi căindu-mă vinovat
pre sine mă pun înaintea Ta şi voiesc să mă
pocăesc, numai Doamne Dumnezeul
meu ajută-mi, cu lacrimi şi cu smerenie mă rog
iartă-mi cu
milostivirea Ta toate păcatele mele şi mă dezlegă de
toate acestea,
care le-am făcut înaintea Ta, ca un bun şi de
oameni iubitor.
Amin.
Cînd vrei să te culci zi:

15
preaslăvit, căci cu slavă Sa preaslăvit.
Stih: Iisuse preadulce, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă.

I isuse, preadulce Hristoase, Iisuse, îndelung-


răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu,
Iisuse, şi îndulceşte inima mea Mult-milostive rogu-
mă , Iisuse, Mîntuitorul meu, ca să te măresc, fiind
mîntuit.
Iisuse preadulce Hristoase, Iisuse, deschide-mi
uşile pocăinţei, Iubitorule de oameni Iisuse, şi mă
primeşte pe mine, cel ce cad la Tine şi fierbinte Te
rog, Iisuse Mîntuitorul meu, Cel ce eşti iertarea
păcatelor.
Slavă...
Iisuse, preadulce Hristoase, Iisuse, scoate-mă
din mîna Veliarului celui înşelător, Iisuse, şi mă fă
CANONUL DE UMILINŢĂ stătător de-a dreapta slavei Tale; Iisuse,
CĂTRE DOMNUL NOSTRU Mîntuitorul meu, izbăvindu-mă de partea cea de-a
IISUS HRISTOS stînga.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Facerea a Sfîntului Teoctist Studitul.
Stăpînă, care ai născut pe Iisus Dumnezeu,
Cîntarea 1: roagă-L pentru netrebnicii robii tăi, Preacurată, ca
Irmosul: În adînc a aşternut de demult toată oastea lui să ne izbăvim de munci cu rugăciunile tale, noi cei
Faraon puterea cea preaîntrarmată; iar întrupîndu-Se întinaţi, ceea ce eşti fără de întinăciune, primind
Cuvîntul, , a pierdut păcatul cel prea rău, Domnul cel întru tine slava cea de-a pururea.

16
Cîntarea 3-a: să mă izbăvească de gheenă, singură fiind

A Irmosul: Pe piatra credinţei întărindu-mă, rugătoare celor scîrbiţi, ceea ce eşti de Dumnezeu
deschis-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că dăruită, şi mă învredniceşte vieţii cei veşnice,
sa veselit duhul meu a cînta Ţie: Nu este sfînt ceea ce eşti cu totul fără de prihană.
ca Dumnezeul nostru şi nu este drept afară de Tine, Catavasie:
Doamne.
Păzeşte-ne de nevoi pe noi, robii Tăi, Milostive, că
noi cu deadinsul către Tine scăpăm ca la
uzi, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe robul izbăvitorul cel milostiv, Stăpînul a toate,
Tău, care strigă cu umilinţă, şi mă izbăveşte de Domnul Iisus.
osîndă şi de chinuri, Iisuse al meu, Cel ce eşti unul Sedealna, glasul al 3-lea:
Îndelung-răbdător, Iisuse preadulce, Mult- Cele cereşti şi cele pămînteşti cu cuvîntul Tău
milostive. le-ai adus întro fiinţă, ca un atotputernic; iar cetele
Ridică pe robul Tău, Iisuse al meu, cel ce cad cu îngerilor, cu cutremur stîndu-Ţi înainte, neîncetat
lacrimi, Iisuse al meu, şi mă mîtuieşte, Iisuse al laudă Îţi aduc Ţie, Stăpîne, Celui ce pe toate
meu, pe mine, cel ce mă întorc, şi mă izbăveşte, marginile le-ai strălucit cu lumina Ta. Prin care şi
Stăpîne, de gheenă, Iisuse preadulce, Mult- noi strigăm Ţie: Mîntuieşte-ne pe noi cu
milostive. milostivirea Ta.
Slavă... Slavă...
Vremea, Iisuse al meu, pe care mi-ai dat-o, în Iisuse preadulce, lumina lumii, luminează
patimi am cheltuit-o, Iisuse al meu; drept aceea, nu ochii sufletului meu, Fiul lui Dumnezeu, cu
mă lepăda pe mine, Iisuse al meu, ci mă cheamă, lumina Ta cea dumnezeieşte strălucitoare, ca să Te
rogu-mă, Stăpîne, Iisuse preadulce, şi mă laud pe Tine, lumina cea neînserată.
mîntuieşte.
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Ata folosinţă agonisind, Preacurată, şi cu
Fecioară, care ai născut pe Iisus al meu, roagă-L
17
rugăciunile tale de nevoi izbăvindu-ne, cu Crucea adevăr, Născătoare de Dumnezeu.
Fiului tău pretutindeni fiind păziţi, după datorie pe Cîntarea a 5-a:
tine toţi cu bună credinţă te mărim.
Irmosul: Luminarea celor ce zăceau întru întuneric şi
Cîntarea a 4-a: mîntuirea celor deznădăjduiţi Tu eşti, Hristoase,

V Irmosul: Venit-ai din Fecioară, nu sol, nici înger,


ci Tu însuţi, Doamne, Te-ai întrupat şi pe mine
tot omul mai mîntuit, pentru aceasta strig Ţie: Slavă
Mîntuitorul meu, şi la Tine mînec, împăratul păcii,
luminează-mă cu strălucirea Ta, că nu ştim alt Dumnezeu
afară de Tine.
puterii Tale, Doamne.
indecă, Iisuse al meu, rănile sufletului meu,
Iisuse al meu rogu-mă, şi mă scoate, din mîna lui
T u eşti lumina minţii mele, Iisuse al meu; Tu
eşti mîtuirea sufletului meu
deznădăjduit, Mîntuitorule; Tu, Iisuse al meu, de
celui

Veliar celui stricător de suflete, Iisuse al meu, muncă şi de gheenă mă izbăveşte pe mine, cel ce
Milostive, şi mă mîntuieste. strig: Mîntuieşte-mă, Iisuse al meu, Hristoase, pe
Greşi-am, Iisuse al meu preadulce, îndurate mine, ticălosul.
Iisuse al meu, mîntuieşte-mă pe mine, cel ce scap Cu totul fiind surpat la patimi de ocară, Iisuse al
sub acoperămîntul Tău, Iisuse îndelung meu, acum strig: Tu, Iisuse al meu, trimite-mi
răbdătorule, şi împărăţiei Tale mă învredniceşte. mînă de ajutor şi mă scoate pe mine, cel ce strig:
Slavă... Mîntuieşte-mă, Iisuse al meu Hristoase, pe mine,
N-au greşit, Iisuse al meu, nimenea precum am ticălosul.
greşit eu, ticălosul; ci cad, rugîndu-mă: Iisuse al Slavă...
meu, mîntuieste-mă şi-mi dăruieşte moştenirea Minte întinată Iisuse al meu avînd, strig către
vieţii, Iisuse al meu. Tine: Curăţeşte-mă de întinăciunea căderilor în
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu: păcate şi mă izbăveşte pe mine cela ce m-am
Cu totul lăudată, ceea ce ai născut pe Iisus alunecat din neştiinţă în adîncurile răutăţii,
Domnul, pe Acela roagă-L să izbăvească de muncă Mîntuitorule Iisuse al meu, rogu-mă şi mă
pe toţi cei ce te laudă pe tine şi te numesc, după mîntuieşte.
18
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu: Hristosul meu, care singură eşti nespurcată,
Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ai născut curăţeşte-mă acum cu isopul rugăciunilor tale pe
pe Iisus, pe Acela roagă-L, Curată, să mîntuiască pe mine cel spurcat.
toţi pravoslavnicii, pe călugări şi pe mireni, şi să Catavasie:
izbăvească de gheenă pe cei ce strigă: Nu ştim altă
ajutătoare tare afară de tine. Păzeşte-ne din nevoi pe robii Tăi, Milostive, că
noi cu deadinsul către Tine scăpăm, ca la
Cîntarea a 6-a: izbăvitorul cel preamilostiv, Stăpînul a toate,
Irmosul: Întru adîncul păcatelor fiind înconjurat, chem Domnul Iisus.
adîncul Milostivirii Tale cel neurmat: din stricăciune, Cîntarea a 7- a:
Dumnezeule scoate-mă.

I
Irmosul: Chipul cel de aur în cîmpul Deira cinstindu-se,
isuse al meu, Hristoase Mult-milostive, primeşte- cei trei tineri au călcat porunca cea prea fără de Dumnezeu,
mă Stăpîne pe cela ce mă mărturisesc Ţie, o, şi fiind aruncaţi în mijlocul focului, răcorindu-se au
Iisuse, şi mă mîntuieste şi mă scoate din cîntat: Bine eşti cuvîntat, Dumnezeul părinţilor noştri.

H
stricăciune, Iisuse al meu. ristoase Iisuse, nimeni n-a greşit pe pămînt
Iisuse al meu, n-a fost alt desfrînat nici unul din veac, o, Iisuse al meu; precum am greşit
precum sunt eu, ticălosul, o, Iisuse, iubitorule de eu, ticălosul şi rătăcitul. Pentru aceasta, Iisuse al
oameni; ci Tu, Iisuse, mă mîntuieşte. meu, strig către Tine: Milostiveşte-Te spre mine, cel
Slavă...
ce cînt: Bine eşti cuvîntat, Dumnezeul părinţilor
Iisuse al meu, pe desfrînata şi pe desfrînatul şi noştri.
pe Manase şi pe vameşul am covîrşit cu patimile, Hristoase Iisuse, străbate-mă cu frica Ta, strig
o, Iisuse al meu, şi pe tîlharul, Iisuse, şi pe către Tine, o, Iisuse al meu, şi mă îndreptează acum
niniviteni. la limanul cel cu bună linişte, ca, mîntuindu-mă,
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: Iisuse al meu îndurate, să-Ţi cînt Ţie, strigînd: Bine
Fecioară Preacurată, ceea ce ai născut pe Iisus, eşti cuvîntat, Dumnezeul părinţilor noştri.

19
Slavă... Iisuse al meu.
Hristoase Iisuse, de mii de ori eu, ticălosul, o, Plecatum-am Iisuse pentru dulceţile cele
Iisuse al meu, am făgăduit Ţie a mea pocăinţă, dar dobitoceşti, şi necuvîntător m-am făcut; şi
am minţit, pătimaşul; pentru aceasta, Iisuse al dobitoacelor cu adevărat , o, Iisuse al meu,
meu, strig către Tine: Luminează sufletul meu Mîntuitorule, m-am asemănat eu, ticălosul, ca un
care petrece fără de înţelegere, Hristoase, pătimaş; pentru aceasta, Iisuse, izbăveste-mă de
Dumnezeule al părinţilor noştri. dobitocie.
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu: Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Domnul.
Ceea ce ai născut pe Hristos Iisus, cu Căzut-am, o Iisuse, în tîlharii cei stricători de
înstrăinare şi mai presus de fire, pe Acela roagă- suflet şi m-am golit de haina cea ţesută de
L, ceea ce eşti cu totul fără de prihană, să ierte Dumnezeu, Iisuse al meu, şi zac rănit de
toate păcatele mele cele mai presus de fire, ucisături; toarnă untdelemn şi vin, Hristoase al
Fecioară, ca, mîntuindu-mă, să strig: Bine eşti meu.
cuvîntată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
trup.
Ceea ce ai purtat, mai presus de cuvînt, pe Iisus
Cîntarea a 8-a Hristos, Dumnezeul meu, Născătoare de
Dumnezeu Marie, pe Acela roagă-L pururea să
Irmosul: Pe Dumnezeu, Cel ce Sa pogorît în cuptorul
cel cu foc, la tinerii evreeşti, şi văpaia întru răcoreală o au mîntuiască de nevoi pe robii şi cîntăreţii tăi,
prefăcut, ca pe un Domnezeu lăudaţi-L lucrurile, şi-L Fecioară, ceea ce nu ştii de bărbat.
preaînălţaţi întru toţi vecii. Cîntarea a 9-a:

P e Tine, Iisuse al meu, Te rog: Precum ai


izbăvit pe desfrînata, Iisuse al meu, de multe
greşale, aşa şi pe mine, Iisuse Hristoase al meu,
P Irmosul: Pe Dumnezeu Cuvîntul cel din Dumnezeu,
Care, cu negrăită înţelepciune a venit să înnoiască
pe Adam cel căzut rău prin mîncare întru stricăciune, din
mă izbăveşte şi curăţeşte sufletul meu cel spurcat, Sfînta Fecioară, negrăit întrupînduse pentru noi,

20
credincioşii cu un gînd întru laude să-L mărim. Pe Iisus, Născătoare de Dumnezeu, pe Care L-ai
e Manase, Iisuse al meu, pe vameşul, pe purtat, Marie, Fecioară curată, ceea ce una nu ştii
desfrînata, pe desfrînatul, Milostive Iisuse, şi pe de bărbat, roagă-L ca pe Fiul tău şi Făcătorul să
tîlharul am întrecut, Iisuse al meu, cu fapte de izbăvească pe cei ce aleargă la tine, de ispite şi de

ruşine şi de ocară, Iisuse. Ci Tu, Iisuse al meu, nevoi şi de focul ce va să fie.


întîmpinîndu-mă, mă mîntuieşte.
Pe toţi cei ce au greşit de la Adam, Iisuse al
meu, mai înainte de Lege şi în Lege, Iisuse, şi după
Lege şi în Legea darului, Iisuse al meu, i-am
covîrşit cu patimile, eu ticălosul, ca un pătimaş;
ci Tu, Iisuse al meu, cu judecăţile Tale, mîntuieşte-
mă.
Slavă...
Să nu fiu osebit, Iisuse al meu, de slava Ta cea
negrăită; să nu aflu, Iisuse, partea cea de-a
stînga, preadulce Iisuse; ci Tu, împărtăşindu-mă
cu oile Tale celor de-a dreapta, Hristoase Iisuse al
meu, fă-mi odihnă, ca un îndurat.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

21
Stih: Miluieste-mă, Dumnezeule, miluieste-mă.

A cum mă apropii eu, păcătosul şi împovăratul,


către Tine, Stăpînul şi Dumnezeul meu şi nu
îndrăznesc să mă uit la cer; numai mă rog şi grăiesc:
Dă-mi Doamne, mai înainte, ca să plîng faptele mele
cu amar.
O, amar mie, păcătosului, că sunt ticălos mai
mult decît toţi oamenii; pocăinţă nu este întru mine.
Ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi, ca să plîng faptele
mele cu amar.
Slavă...
Omule nebun şi ticălos, pentru ce-ţi pierzi
vremea în lene? Gîndeşte-te la viaţa ta şi te întoarce
către Dumnezeu, ca să plîngi faptele tale cu amar.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
CANONUL DE POCĂINŢĂ CĂTRE
Maica lui Dumnezeu preacurată, caută spre
DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
mine, păcătosul, şi mă izbăveşte de laţul
vrăjmaşului, îndreptîndu-mă pe calea pocăinţei, ca
Cîntarea 1-a: să plîng faptele mele cu amar.

Irmosul: Ajutor şi acoperitor s-a făcut mie, spre Cîntarea a 3- a:


mîntuire; Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi preaslăvi,
Irmosul: Întăreşte, Doamne, pe piatra mărturisirii Tale
Dumnezeul părinţilor noştri şi-L voi înălţa pe El, căci cu slavă
inima mea care se clătinată, că Tu eşti singur Sfînt şi
Sa preaslăvit.
Domn.
22
C înd se vor pune scaunele la judecata cea
înfricoşătoare, atunci faptele tuturor
oamenilor, şi a zis; Am auzit glasul Tău şi m-am temut:
Slavă puterii Tale, Doamne.
oamenilor se vor vădi; amar va fi atunci
păcătoşilor, căci se vor trimite în muncă. Drept,
aceea ştiind, suflete al meu, pocăieşte-te de
D esfatată şi plăcută este aici calea
dezmierdărilor, dar amară va fi ziua cea de
apoi, cînd se va despărţi sufletul de trup. Deci,
faptele tale cele rele. pocăieşte-te de acestea, suflete al meu, pentru
Drepţii se vor bucura, iar păcătoşii vor plînge; că împărăţia lui Dumnezeu.
atunci nimeni nu ne va putea ajuta nouă, căci Pentru ce faci strîmbătate săracului? De ce
faptele noastre ne vor osîndi pe noi. Drept aceea nu opreşti plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubeşti;
întîrzia, ci, mai înainte de sfîrşit, pocăieşte-te de desfrînarea şi amărăciunea iubeşti. Deci, lasă acelea,
faptele tale cele rele. suflete al meu, şi te pocăieste pentru împărăţia lui
Slavă... Dumnezeu.
O, vai de mine cel mult păcătos, care m-am Slavă...
spurcat cu faptele şi cu gîndurile, neavînd picături O, nebune om, pînă cînd te vei afunda şi ca o albină
de lacrimi de la învîrtoşarea inimii mele; ci acum vei aduna bogăţia ta, care degrab va pieri ca praful şi
caută la pămînt, suflete al meu şi te pocăieste de ca cenuşa? Ci caută mai vîrtos împărăţia lui
faptele tale cele rele. Dumnezeu.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Iată, Doamnă, Fiul tău ne învaţă spre bine; iar eu, Doamnă, de Dumnezeu Născătoare, miluieşte-mă
păcătosul, pururea fug de cele bune; ci Tu, ca o pe mine păcătosul şi mă întăreşte spre fapte bune şi
milostivă, miluieşte-mă, ca să mă pocăiesc de mă păzeşte ca să nu mă răpească pe mine nepregătit
faptele mele cele rele. moartea cea urîtă; ci mă povăţuieşte, Fecioară, la
Cîntarea a 4- a: împărăţia lui Dumnezeu.
Irmosul: Auzit-a proorocul de venirea Ta, Doamne, şi sa Cîntarea a 5- a:
cutremurat că vrei să Te naşti din Fecioară şi să Te arăţi
23
Irmosul: Pe mine cel ce mă rog dis-de-dimineaţă, Iubitorule
de oameni, Te rog luminează-mă, şi mă îndreaptează întru
poruncile Tale şi mă învaţă, Mîntuitorule, să fac voia Ta.
P e pămînt viaţă desfrînată am vieţuit şi
sufletul la întuneric l-am dat; dar acum,
milostive Stăpîne, izbăveşte-mă de toată robia

A du-ţi aminte, ticălosule om, că de păcate eşti


robit, cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu
neputinţa, ca de o fiară cumplită. Suflete al meu
vrăjmaşului şi mă înţelepţeşte ca să fac voia Ta.
Cine face unele ca acestea, precum fac eu?
Precum zace porcul în tină, aşa şi eu slujesc
păcătos, au doară aceea ai voit? păcatului; ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă
Mi se cutremură mădularele şi cu totul sînt din trîndăvirea aceasta şi-mi dă mie inimă ca să
vinovat, privind cu ochii, auzind cu urechile şi cu fac voia Ta.
totul dîndu-mă pe mine gheenei. Suflete al meu
păcătos, au doară aceea ai voit? Slavă...
Scoală-te, omule ticălos, aleargă către
Slavă...
Dumnezeu, mărturisind păcatele tale, şi cazi
Pe desfrînatul şi pe tîlharul, care s-au pocăit, i-ai lăcrimînd şi suspinînd; iar Acela, ca un îndurat, va
primit, Mîntuitorule, iar eu cu lenea păcatului m- da ţie ajutor ca să faci voia Lui.
am îngreuiat şi de cel rău sînt robit. Suflete al meu
păcătos, au doară aceea ai voit? Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: Născătoare de Dumnezeu, Fecioară preacurată,


Ajutătoare minunată şi grabnică tuturor oamenilor, păzeşte-ne pe noi de răutăţile celui văzut şi celui
Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, nevrednicului, nevăzut vrăjmaş şi primeşte rugăciunile noastre şi
că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit. le du pe acestea Fiului tău şi-mi dă minte ca să fac
voia ta.
Cîntarea a 6- a:
Irmosul: Din iadul cel mai de desubt am strigat din Condacul, glasul al 6-lea
toată inima către înduratul Dumnezeu, şi m-a auzit, şi a
scos din stricăciune viaţa mea.
Suflete al meu, pentru ce te îmbogăţeşti în

24
păcate? Pentru ce faci voia diavolului? în ce-ţi pui cei tineri mor; ci strigă: Miluieşte-mă, Hristoase
nădejdea? Părăseşte-te de acestea şi te întoarce Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.
către Dumnezeu strigînd: îndurate, Doamne, Slavă...
miluieşte-mă pe mine, păcătosul.
Adu-ţi aminte, suflete al meu, de viaţa cea de
Icos veci, şi de împărăţia cerului cea gătită Sfinţilor, de
Gîndeşte-te, suflete al meu, la ceasul cel amar al întunericul cel osebit şi de mînia lui Dumnezeu,
morţii şi la judecata cea înfricoşătoare a care este asupra celor răi, şi strigă: Miluieşte-mă,
Făcătorului Dumnezeu, că îngerii cei întunecaţi te Hristoase Dumnezeule, pe mine, nevrednicul.
vor lua pe tine, suflete, şi te vor duce în focul cel de Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
veci. Iar tu, mai înainte de moarte, te pocăieşte, Cazi, suflete al meu, la Maica lui Dumnezeu, şi te
strigînd: Miluieşte-mă, Doamne, pe mine, roagă ei, că este grabnic ajutătoare celor ce se
păcătosul. pocăiesc, ca să roage pe Hristos, Dumnezeul
Cîntarea a 7- a: nostru, să mă miluiască pe mine, nevrednicul.
Irmosul: Am greşit, am făcut fărădelege, nu ne-am Cîntarea a 8- a:
îndreptat înaintea Ta, nu am păzit, şi nici n-am făcut
precum ne-ai poruncit nouă. Dar nu ne părăsi pe noi pînă Irmosul: Pe Cel pe Care oştile cereşti Îl slăvesc, şi de
în sfîrşit, Dumnezeul părinţilor noştri. Care se cutremură Heruvimii şi Serafimii, pe Acela toată

N
suflarea şi făptura lăudaţi-L, binecuvîntaţi-L şi-L
u te nădăjdui, suflete al meu, în bogăţia cea preaînălţaţi întru toţi vecii.

C
trecătoare sau în adunarea cea nedreaptă,
um nu voi plînge cînd îmi aduc aminte de
că toate acestea nu ştii cui le vei lăsa, ci strigă:
moarte? Că am văzut pe fratele în groapă,
Miluieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, pe mine,
zăcînd fără de mărire şi fără de chip. Dar ce
păcătosul.
aştept? Şi în cine nădăjduiesc? Numai în Tine,
Nu nădăjdui, suflete al meu, în sănătatea
Doamne, pe care Te rog, ca mai înainte de sfîrşit,
trupească cea trecătoare, nici în frumuseţea cea
să mă îndreptezi.
degrab trecătoare, că vezi cum şi cei puternici şi
25
Cu ochiul Tău cel milostiv caută spre mine cînd Acum plîng către voi, Sfinţilor, Patriarhilor,
voi sta înaintea Ta şi voi fi judecat, Unule, lesne împăraţilor şi Proorocilor, Apostolilor şi Arhiereilor
Iertătorule! şi toţi aleşii lui Hristos, ajutaţi-mi mie la judecată,
Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul. ca să se mîntuiască sufletul meu de întunericul
vrăjmaşului.
Cred că vei veni să judeci viii şi morţii şi toţi vor
sta întru a lor rînduială: bătrînii şi tinerii, Slavă...
conducătorii şi supuşii lor, domnii şi judecătorii, Acum ridic mîinile mele către voi, sfinţilor
bogaţii şi săracii, femeile şi bărbaţii. Oare cum mă mucenici, pustnicilor, preacuviosilor şi toţi Sfinţii,
voi afla eu atunci? Drept aceea, strig Ţie: Dă-mi. care vă rugaţi către Dumnezeu pentru toată
Doamne, mai înainte de sfîrşit să mă pocăiesc. lumea, ca să se mîntuiască sufletul meu în ceasul
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: morţii.
Preacurată, Născătoare de Dumnezeu, primeşte Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
rugăciunea mea cea nevrednică, păzeşte-mă de Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, celui ce cu
moartea cea urîtă şi-mi dăruieşte mai înainte de totul în tine nădăjduiesc, şi roagă pe Fiul tău ca să
sfîrşit să mă pocăiesc. mă pună pe mine nevrednicul, de-a dreapta Sa,
Cîntarea a 9- a: cînd va şedea să judece viii şi morţii.
Irmosul: Neînţeles lucru este rodul zămislirii mai presus
de fire şi fără stricăciune naşterea Maicii celei fără de Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos
bărbat, căci naşterea lui Dumnezeu înoieşte firile. Pentru
aceasta toate neamurile pe tine ca pe o maică, mireasă
dumnezeiască, cu dreaptă credinţă te mărim.
Acum scap la voi, îngeri, Arhangheli şi toate
D oamne Dumnezeul nostru, Cel bogat în milă
şi necuprins în îndurări, Care singur din fire
eşti fără de păcat, şi pentru noi fără de păcat te-ai
puterile, care staţi înaintea scaunului lui făcut om, ascultă în ceasul acesta, această
Dumnezeu. Rugaţi-vă către Făcătorul vostru, să fie dureroasă a mea rugăciune că sărac şi lipsit sînt eu
izbăvit sufletul meu de munca de veci. de fapte bune, şi inima mea s-a turbulat în mine.
26
Tu Doamne împărate al cerului şi al pămîntului, laud totdeauna Preasfînt numele Tău, al Tatălui şi
ştii că toată tinereţea mea am cheltuit-o în păcate şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, acum şi pururea şi în
umblînd după poftele trupului meu, m-am făcut cu vecii vecilor. Amin.
totul bucurie dracilor, tăvăliudu-mă totdeauna în
noroiul poftelor. Mintea cu totul mi-am întinat,
trupul cu totul l-am spurcat, sufletul cu totul l-am
pîngărit cu învoirea spre păcat. Cine dar nu mă va
plînge pe mine ticălosul? Cine nu mă va tîngui pe
mine osînditul? Pentru că eu singur Stăpîne am
făcut răutatea înaintea Ta, întrecînd pe toţi
păcătoşii cei din veac, păcătuind fără de
asemănare şi fără de iertare. Însă de vreme ce eşti
milostiv şi mult-milosîrd, Iubitorule de oameni şi
aştepţi întoarcerea oamenilor, iată şi eu mă arunc
înaintea Ta şi din adîncul sufletului strig Ţie:
milostiveşte-te Doamne, iartămă, îndurăte, ajută
neputinţei mele, i-a aminte la glasul rugăciunii
mele şi lacrimile mele nu le trece cu vederea.
Primeşte-mă pe mine cel ce mă pocăesc, pentru că
Tu eşti cel care nu doreşti moartea păcătosului. Gol
şi descoperit stau înaintea Ta, cunoscătorule de
inimi, Doamne, mărtursindu-mi păcatele mele.
Deci, luminează-mi ochii inimii mele şi dă-mi
umilinţă spre pocăinţă şi zdrobire inimii spre
îndreptarea mea, ca primind ertare mulţimii
greşalelor mele să proslăvesc milostivirea Ta şi să
27
CANONUL CINSTITEI CRUCI şi sprijinirea celor ce se afundă.
Cîntarea a 1- a:
Irmosul: Deschide-voi gura mea şi de Duh se va umplea Cîntarea a 3-a:
şi cuvînt răspunde-voi de viaţă purtătoarei Cruci şi mă voi Irmosul: Pe ai tăi cîntăreţi, de viaţă dătătoare, îndestulate
arăta luminat prăznuind şi voi cînta minunile ei bucurîndu- izvor de tămăduiri, care au alcătuit ceată duhovnicească
mă. întăreştei, şi întru dumnezeiasca ta slavă, cununilor slavei
Stih: De viată făcătoare Cruce, păzeşte-ne. învredniceste-i.

S ceptru sfînt al lui Hristos, însufleţit cu Duhul,


Cruce preacinstită, Elena văzîndu-te, a strigat
ţie: Bucurăte, slava lui Hristos, prin care toţi cu
C rucea începutul mîntuirii, Crucea bucuria
mucenicilor, propovăduirea Apostolilor, unirea
Bisericilor, acoperă, îngrădeşte şi păzăşte pe cei ce se
slavă ne-am îmbrăcat. laudă întru tăria ta.
Nebiruită putere Bucurăte, Cruce de trei ori Taberile dracilor se gonesc cu însemnarea ta
fericită, bucurăte sabiea credincioşilor celor ce se puternică, pentru care, bucurăte, strigăm ţie:
roagă ţie: care tai coarnele dracilor, bucurăte bucurăte, prin care sa unit pămîntul şi cele cereşti, şi
preasfînt pom de lumină purtător. omul sa îndumnezeit.
Slavă... Slavă...
Toiag ce ai odrăslit pe izvorîtorul de viaţă, Hristos Bucurăte, calea ceia ce duci la locaşurile cele
bucurăte, din care mîncînd noi rod, viaţă dobîndim, cereşti, bucurăte, arma Iisusului meu cea strălucită,
bucurăte, semn slăvit al Stăpînului, de care se vor bucurăte cununa împăraţilor, bucurăte mîntuirea
clăti pămîntul şi cele cereşti. lumii, bucurăte toiagul îndreptării.
Si acum...
Şi acum...
Bucurăte, toiagul împărăţiei şi a puterii lui
Veselia îngerilor, bucurăte, mîntuirea oamenilor, Hristos, bucurăte toiagul, pe care l-a trimis
rană preacinstită a dracilor de mult suspin Domnul din Sion, bucurăte sad nemuritor, sub care
pricinuitoare, de viaţă purtătoare Cruce, mîntuirea
28
toţi se acopăr. Strigăm ţie, ca unui însufleţit: bucurăte, lemn de
Cîntarea a 4-a: trei ori fericit, bucurăte, lemn de viaţă, bucurăte,
Irmosul: Cel ce şade în slavă pe scaunul dumnezeirii, pururea fiind închinat de îngeri şi de oameni,
pe lemnul Crucii a venit, Iisus cel mai presus de bucurăte lauda cerului şi a pămîntului,
dumnezei, prin nestricata palmă şi a mîntuit pe cei ce mîntuieste-ne cu puterea ta.
strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale.

B ine te cuvîntăm cu osîrdie, aşternut zicînduţi


al picioarelor Domnului, întru care ne
închinăm, preasfîntă : bucurăte Cruce şi înălţăm
Cîntarea a 5-a:
Irmosul: Spăimîntatu-s-au toate de dumnezeiască slava
ta, că tu, o, de trei ori fericite lemn, ai avut în înălţime
pe Cel ce a înălţat firea cea căzută, prin călcarea pe Dumnezeu, cel peste toate, şi ne-ai arătat pe Cel fără
strămoşului. de ani, tuturor celor ce te laudăm, mîntuire dăruind.
Iordanul mărturiseşte dumnezeiască puterea ta
cea înfricoşată, Crucea Domnului, oprindu-se mai
A rmă de Dumnezeu lucrată, pavăza credinţei,
coiful cel neclintit în războae, Crucea
Domnului, bucurăte, sabia credincioşilor, cea cu
presus de cuvînt şi loc Patriarhului celui ce trecea
două ascuţituri, bucurăte prin care agarenii se
dînd, şi securea lui Elisei ridicînd.
biruiesc şi semne de biruinţă se ridică.
Bucurăte, ceea ce pe şerpi ucideai în pustie,
Taria şi întărire a oamenilor, Cruce cinstită, scară
văzîndu-te, bucurăte, lumina Domnului care
care ai avut pe Dumnezeu rezemat pe tine, bucurăte,
luminezi toate marginile, bucurăte, boldul
propovăduirea tuturor prorocilor, bucurăte, prin
barbarilor, stricarea idolilor şi pierzarea iudeilor.
care lumea sa sfinţit şi satana sa doborît.
Slavă...
Patimă slăvită, bucurăte, sfîrşitul patimilor
Ostroavele şi tot uscatul cu cinstit numele tău se
Domnului, celui ce de voie a pătimit, din care
laudă, lauda lumii, Cruce de viaţă purtătoare,
dumnezeiasca băutură a izvorît tuturor, preacuratul
înalţă cornul tuturor Hristonumiţilor şi doboară
sîngele Său, şi am băut oamenii înbelşugîndune.
întărîtarea protrivnicilor.
Şi acum... Slavă...

29
Încă curgerile dumnezeiescului sînge udîndu-te, pe toţi ne înalţi, cu cea în toată lumea acum
preasfîntă Cruce de Dumnezeu cinstită, mîntuieşte de dumnezeiască înălţarea ta.
primejdii, de ciumă şi de foamete pe cei ce cu credinţă Şi acum...
strigă ţie: bucurăte, izvorul, carele adăpi pe toate cu Pricina bucuriei fiind, ne bucurăm credincioşii de
apele cele mîntuitoare. puterea ta, şi ne închinăm ţie, bucurăte, luminătoare
Şi acum... prealuminată, bucurăte, păzitoarea pruncilor şi
Blagosloveşte Doamne, cu Darul Crucii Tale anul prealăudată.
bunătăţii Tale, pe preoţi şi pe împăraţi, şi oastea şi pe Cîntarea a 7- a:
Irmosul: N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu, decît
tot alesul norod, care cu credinţă se închină Crucii ziditorului, ci îngrozirea focului bărbăteşte călcîndu-o, se
Tale cei luminate. bucurau cîntînd: Prealăudate, Doamne al părinţilor şi Dumnezeu
Cîntarea a 6-a: , bine eşti cuvîntat.
odul cel care duci de la pămînt la cele cereşti,
P
Irmosul: Cugetătorii de Dumnezeu, care pliniţi acest
praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit a de Dumnezeu bucurăte, bucurăte semnul, cu care arma cea de foc
primitoarei Cruci, să plesnim cu mîinile, pe Dumnezeu Cel ce sa depărtat, şi tîlharul în rai a întrat, laud puterea
pe ea sa întins slăvindu-L. ta izvorîtoare de viaţă, podoaba preoţilor. Bucurăte

T ot pămîntul ne închinăm Ţie, şi cîntăm sfînt


numele tău, Cruce preaînaltă, fiind cinstit
îngerilor şi înfricoşat şi însuşi boierilor dracilor.
temeiul bisericii noastre, liniştea a toată lumea,
bucurăte chemarea, păzirea pocăinţei şi a fecioriei,
bucurăte lemnul nestricăciunii.
Elena cunoscînd că din pămînt a strălucit pomul Trandafir mirositor, bucurăte, floare nevestejită,
cel preavestit al împărăţiei cei creştineşti, bucurăte, toiag care ai odrăslit mîntuirea noastră, bucurăte,
striga ţie, bucurăte, slava noastră şi întărirea. masa vieţii, care ai pîinea cea pusă înainte,
Slavă... bucurăte, hrana celor ce flămînzesc, şi limanul
celor ce se înviforăsc.
Iată şi noi strigăm ţie, bucurăte, Crucea Domnului
preaslăvită, bucurăte, nădejdea noastră, bucurăte, că Slavă...

30
Te laudă fericindu-te marginile şi strigă ţie: vecii.
Bucurăte, căruţa lui Dumnezeu, în care înprejur au Locul pe care picioarele Domnului cele sfinte
alergat veselindu-se, ca un uriaş, oarecarele adîncul şi spre mîntuire pe tine au stătut, pentru aceea ne
cerul pînă la marginile Cerurilor. închinăm ţie, Crucii, cei în chipul soarelui,
Şi acum... desfătarea pustnicilor, steagul cel strălucit al
Curăţitoarea tuturor, bucurăte Cinstită Cruce, biruinţei Atotţiitorului asupra lui Veliar, patul cel
bucurăte întărirea a toată lumea, prin tine cea ce primitor de Dumnezeu.
te înalţi, împreună ne înălţăm, şi diavolul cade în
Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Domnul.
iadul cel gătit lui.
Morţii prin tine se înviază, că pe omorîtorul
Cîntarea a 8-a: morţii l-ai purtat, orbii iarăşi văd, urechile se
Irmosul: Pe cuvioşii tinerii în cuptor, chipul cei deschid, dracii se izgonesc, patimile se depărtează,
primitoarei de Dumnezeu ia păzit, atuncea adică vistierule a mii de bunătăţi, Crucea Mîntuitorului,
închipuindu-se, iar acum lucrîndu-se, pe toată lumea o Cheia Raiului.
ridică aţi cînta ţie, pe Domnul lăudaţi-L lucruri, şi
preaînălţaţi-L întru toţi vecii. Şi acum...

A pe din izvorul cel mîntuitor, a Dumnezeeştii


Cruci de Dumnezeu izvorîte, toţi să scoatem
cu îndestulare, din Coasta celui ce ne-au zidit, cei ce
Te-ai arătat lui Constantin celui Mare, împăratul
blagocestiei, o , preacinstită Cruce, de Dumnezeu
dăruită şi cu totul preaminunată şi decît razele
cu osîrdie strigăm, şi cu credinţă cîntăm, Crucea soarelui mai strălucită, pentru aceea pe tine,
Domnului o lăudăm, pre cea cinstită, şi o Doamne, cel ce o ai dat, Te lăudăm şi Te
preînălţăm întru toţi vecii. preaînalţăm întru toţi vecii.
Între cer şi între pămît te-ai întărit, ca o scară, Cîntarea a 9-a:
Crucea Domnului, prea frumoasă, ca noi să
alergăm prin suirea ta la cele cereşti, cîntînd: Pe Irmosul: Tot pămînteanul salte cu duhul luminîndu-se, şi
să prăznuiască firea minţilor celor nematerialnice,
cinstita Cruce o lăudăm şi o preaînalţăm întru toţi
31
lăudînd sfintele minuni ale Maicii lui Dumnezeu şi să slujim Ţie şi ne închinăm făcătoarei de viată Cruci,
strige: Bucurăte cu totul preafericită Născătoare de şi înfricoşatelor Tale şi sfinte patimi şi zdrobeşte
Dumnezeu, curată, pururea fecioară. pe cei ce zic împotrivă ca toţi să cunoască
Î ndreptează viaţa Cruce preafericită, a noastră, a
celor ce ne închinăm ţie, spre poruncile lui
Hristos, ca bucurăte să-ţi strigăm : bucurăte,
nebiruita putere a Cinstitei Crucii Tale.
Şi acum...
izbăvirea de blestem, fiind că sa întins pe tine Mîntuieşte-mă cu darul Prea Curatei Maicii Tale,
Domnul, şi blestemul a dezlegat şi în locul lui rogu-mă şi cu dumnezeiască puterea făcătoarei de
blagoslovenie ne-a dat. viaţă Cruci, care o ai şi răbdat, o Iisuse, îndelung
Ridicatu-s-a peste tot pămîntul, slava ta, Cruce, răbdătorule şi Mult-milostive, ca să mîntuieşti
şi a umplut şi cele cereşti, pentru aceea pururea făptura cea stricată, cea după chipul şi
bucurăte, strigăm ţie, bucurăte, prin care toate asemănarea ta purtîndu-o.
neamurile ne-am mîntuit, închinîndu-ne
nedespărţitei Treimi: Tatălui, Fiului şi Duhului.
Tu eşti Crucea cu care de demult Moisi marea
a despărţit, tu eşti toiagul lui Aaron cel ce a
odrăslit nucile, tu lemnul cel ce a îndulcit apele
Merrii, ţie strigăm: Bucurăte, cea grăită de
proroci, lucrătoare de minuni în toată vremea.
Din tot sufletul, bucurăte, strigăm ţie, Cruce
preasfîntă, şi pecetluită pe sineni şi cetăţi , corăbii
şi veşminte şi toate lucrurile, cu sfîntul chipul tău
însemnîndu-le, întru tine îndrăznind şi biruind.
Slavă...
Înalţă Hristoase, obştimea noastră, celor ce
32
CANONUL SFINŢILOR VOEVOZI,
MIHAIL ŞI GAVRIIL
M Troparul:
ai-marilor voievozi ai oştilor cereşti, rugămu-vă pe
voi noi, nevrednicii; ca cu rugăciunile voastre să
ne acoperiţi pe noi, cu acoperămîntul aripilor slavei
voastre celei netrupeşti păzindu-ne pe noi, cei ce că
dem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi,
ca nişte mai-mari peste cetele puterilor celor de

33
sus. de fire, Preacurată, întru tine Sa sălăşluit, în Duhul
Sfînt, pe Cel ce este adică cu două firi şi cu două
Cîntarea a 1-a: voinţe într-un Ipostas neschimbat; al Căruia şi
Irmosul: Cîntare să înălţăm popoare, minunatului, chipu-l sărutăm.
Dumnezeului nostru, Cel ce a scăpat din robie pe Israel,
care cînta cîntare de biruinţă şi striga: Să cîntăm Ţie
unuia, Stăpînului. Cîntarea a 3-a:

B ucură-te Gavriile, de taină vestitorule al


întrupării lui Dumnezeu; şi Mihaile, mai-
marele cetelor celor fără de trup, care neîncetat
Irmosul: Tu eşti Tăria celor ce aleargă la Tine,
Doamne; Tu eşti Lumina celor întunecaţi şi pe Tine Te
laudă duhul meu.
strigaţi: Sfînt, Sfînt, Sfînt, eşti Dumnezeule
atotţiitorule.
Voievozii îngerilor şi cei mai aleşi, şi căpeteniile
Î ngerilor mai întîi şi de la Treime a doua lumină
te-ai arătat, Mihaile Voevodule, nouă, celor ce
cu credinţă te lăudăm.
cetelor cei luminaţi, pe minţile cele fără de trup, Cu raza dumnezeiescului dar, Gavriil prin
astăzi le ridică spre săvîrşirea de praznic a credinţă a umplut tot pămîntul, propovăduind cea
pomenirii lor celei strălucite; cu care împreună se în trup a lui Dumnezeu pogorîre.
bucură oamenii, cîntare Treimii aducînd.
Slavă... Slavă...
Să ne veselim împreună cu îngerii noi, oamenii, Înpreunare pururea slăvită şi însoţire luminoasă
duhovniceşte întru bucurie; că Gavriil iarăşi acum fără materie, lumini dumnezeieşti pe cei ce
binevesteşte unirea Bisericilor şi surparea a tot săvîrşim cu credinţă pomenirea voastră-i arătaţi.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
eresului celui potrivnic, întru venirea pomenirii
lor. Lăudat-au Isaia naşterea ta cea mai presus de
minte, Curată, laud şi eu ca să dobîndesc curăţia
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: aceluia.
Născut-ai pe Cuvîntul Tatălui, cel ce mai presus
Sedealna, glasul al 8-lea.
34
Podobia: Porunca cea cu taină...
Cetele celor fără de trup dorind a le lăuda noi Î n Ierihon sa arătat, mai-marele voievod al
puterii, oştindu-se de demult Isus al lui Navi,
biruinţă făcînd şi izbîndind, marele Mihail,
cei de pe pămînt, să urmăm cît se poate a lor
sfinţenie, omorîndu-ne toate patimile trupului, voievodul celor fără de trupuri; de la care luînd
rugîndu-i ca pe nişte apărători şi păzitori, să ne putere sluga Domnului, prin armă robi au luat pe
izbăvească de toată înşelăciunea nevăzutului cei potrivnici.
vrăjmaş pe noi, cei ce îi lăudăm pe dînşii, ca să Mai-marele puterilor celor fără de trupuri,
aflam milă. oarecînd sa arătat aducînd bunele vestiri de fiu
Slavă..., Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu: Zahariei, preotului; marele Gavriil, şi
dumnezeiescul cu adevărat Arhanghel, pentru
Mulţumim ţie pururea, de Dumnezeu
aceasta, glasul cuvîntului Ioan născîndu-se,
Născătoare, şi te slăvim pe tine, Curată, şi ne
părintelui său glas i-au dat.
închinăm ţie, lăudînd pe cel născut al tău, ceea ce
eşti plină de dar, strigînd neîncetat: Mîntuieşte-ne Slavă...
pe noi, Fecioară prea milostivă, ca o bună, şi de Bucure-se cu bucurie toate marginile astăzi,
la draci ne scoate şi din răspunsul cel înfricoşat prăznuind cuvioasă pomenirea Arhanghelilor Tăi,
în ceasul judecăţi, ca să nu ne ruşinăm noi, robii Dumnezeule, a dumnezeiescului Mihail şi a lui
tăi. Gavriil, de Dumnezeu înţelepţitului împreună se
bucură şi toată ceata îngerească, căci se
Cîntarea a 4-a: mîntuieşte lumea prin acoperămîntul lor.
Irmosul: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
eşti Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat Numai tu una curată ai fost şi după naştere,
sînurile Tatălui şi a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru numai tu te-ai arătat fără de bărbat, cu lapte
aceasta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii hrănind pe Cuvîntul cel adevărat al Tatălui, Care
Tale, Iubitorule de oameni.
prin Duhul Sfînt a luat chip de rob precum suntem
35
noi, Fecioară de Dumnezeu Născătoare. Pe Care noi în pace ne păziţi.
dumnezeiasca asemănare a chipului Lui cinstind Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
îl lăudăm. În două fiinţe pe tine unul Dumnezeul făpturii te
Cîntarea a 5-a: ştim, întru amîndouă lucrările şi voile fiind
neamestecat, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai luat trup
Irmosul: Pentru ce mai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti din Fecioară, al căruia chip pe icoane îl cinstim.
lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe
mine, ticălosul? Ci Te rog, întoarce-mă şi la lumina Cîntarea a 6-a:
poruncilor Tale îndreptează căile mele.

N
Irmosul: Curăţeşte-mă Mîntuitorule, că multe sînt
eplecîndu-se de demult minunilor lui Dumne- fărădelejile mele, şi viaţa mea de iad sa apropiat, şi ca
zeu celor negrăite şi dumnezeieşti, Valaam Iona mă rog, Dumnezeule din stricăciune scoate-mă.

P
vrăjitorul, la răspîntii îngerul arătîndu-se
e cei fără de trupuri, ce sînt ca nişte foc şi
asinului, înfricoşat la mustrat şi cuvîntător pe
văpae şi lumină, din stricăciunea cea
dobitoc arătîndul, cunoştinţa firii i-au schimbat.
trupească mintea ridicîndu-ne, cu buze de lut pe
Prins fiind Petru şi în temniţă rămînînd, i sa cei fără de materie cu frică întru cîntări să-i
arătat îngerul lui Dumnezeu, din mîinile lui Irod, cinstim.
şi din legături şi din moarte izbăvindul. Pentru Potoliţi viforul patimilor, Arhangheli, şi alinaţi
aceasta veniţi toţi, ca pe nişte dumnezeieşti împreună cu acelea toate smintelile credinţei,
păzitori ai sufletelor, pe înţelepţii arhangheli să-i Sfinţilor mai-marilor voievozi ai Treimii, cei ce sînteţi
cinstim. în chipul focului.
Slavă... Slavă...
Tulburările războaielor, şi eresurile Bisericii şi Arhanghelii lui Dumnezeu, căpeteniile celor fără de
toate smintelile, Îngeri, arhangheli dumnezeieşti, trupuri, cu folosirile voastre, de tot eresul mîntuiţi-ne
puteri ale lui Dumnezeu, stricaţile cu rugăciunile pe noi, Mihaile voievodule şi Gavriile, mai-marii
voastre cele de-a pururea către Dumnezeu, şi pe Oştilor.
36
Şi acum.... ce erau în cuptorul cel cu foc, îngerul oarecînd le-
Din pîntecele celei neştiute de bărbat, Te-ai arătat au stins văpaia.
de bună voie întrupat, Cel ce eşti fără de trup ca un Şi acum...., a Născătoarei de Dumnezeu:
Dumnezeu, Hristoase, şi purtător de trup, ca un om
Toată firea noastră din Fecioară o ai purtat fără
ai fost; al căruia chipul asemănării credincioşii îl
schimbare, Iisuse, cu firile îndoit, şi cu un Ipostas,
cinstim.
ca părinţii pe Tine Te mărturisim. Al căruia şi
Cîntarea a 7-a: chipul cu credinţă îl cinstim, zugrăvindu-Te.
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon Cîntarea a 8-a:
oarecînd, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-
o, cîntînd: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvîntat. Irmosul: De şapte ori cuptorul, tiranul haldeilor, l-a ars

C
nebuneşte, cinstitorilor de Dumnezeu; iar văzîndu-i pe
u cetele celor fără de trupuri şi neamul aceştia de o putere mai mare mîntuiţi, Făcătorului şi
omenesc veniţi să ne veselim întru această Mîntuitorului, a strigat: Tineri, binecuvîntaţi-L, preoţi
vestită zi, săvîrşind pomenirea înţelepţilor lăudaţi-L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Arhangheli ai lui Hristos, cîntînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt
eşti Dumnezeul părinţilor noştri.
Ca nişte iubitori de străini de demult, Avraam,
M ai marele îngerilor este Mihail Arhanghelul.
Dar se proslăveşte împreună cu dînsul mai
luminat tăinuitorul harului, şi vestitorul Fecioarei
de Dumnezeu vazătorul şi Lot slăvitul, au ospătat cel cinstit, voievodul celor fără de trupuri, după
pe îngeri şi au aflat împărtăşire cu îngerii, vrednicie mai înainte bucurie vestind, Gavriil
strigînd: Sfînt, Sfînt, Sfînt eşti Dumnezeul celor ce strigă: Noroade preaînălţaţi pe Hristos în
părinţilor noştri. veci.
Slavă... Cetele îngerilor în multe feluri de chipuri
văzîndu-le Iezechiel, mai înainte spunînd, a
Lui Manoe viteazului şi lui Tovit propovăduit: întru care Serafimii cei cu cîte şase
preaînţeleptului, s-au arătat îngerii, răsplătindu-le aripi înainte sta, şi Heruvimii cei cu ochi mulţi
nevoinţele vieţii după vrednicie; şi tinerilor celor
37
înconjura, cu care pe Arhanghelii cei prea lui Dumnezeu, pentru noi Mîntuitorului, Gavriile
luminaţi i-au văzut pe Hristos slăvindu-L întru toţi roagă-te.
vecii. Slavă...
Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul, şi pe Sfîntul Duh, Domnul. Ca nişte păzitori ai lumii şi ai Bisericii şi mai
marii cetelor puterilor celor de sus, pentru noi
Folositori tuturor arătîndu-vă, Mihaile şi Gavriile, Mîntuitorului rugaţi-vă.
cercetaţi pe cei ce din dragoste cinstesc întru tot
prăznuită pomenirea voastră, şi pe cei ce cîntă cu Şi acum... ,a Născătoarei de Dumnezeu:
credinţă, mîntuiţii de toată înconjurarea. Cu un glas, de Dumnezeu Născătoare, pe tine te
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: slăvim: că din patimi şi din primejdii ne mîntuieşti
pe noi, şi rugăciunile noastre întru cele bune le
Pe Cuvîntul cel fără de început L-ai primit, Cel ce
plineşti.
a voit firea mea a o înoi, şi pe pe Acesta întrupat L-
ai născut, Fecioară. Pentru aceasta pe tine, de
Dumnezeu Născătoare, neîncetat te mărim.
Cîntarea a 9-a:
Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei mîntuiţi prin
tine, slăvindute cu cetele cele fără de trup.

C elor ce bolesc şi celor ce umblă pe ape, şi


celor din nevoi, spre mîntuire ajutători v-
aţi arătat, mai-marii celor fără de trupuri, Mihaile
şi Gavriile.
Împreună cu cetele Puterilor şi ale Scaunelor
dănţuind, ca un voievod al îngerilori şi tăinuitor al

38
P omenirea dreptului cu laude, iar ţie destul
îţi este mărturia Domnului,
Înaintemergătorule, că te-ai arătat cu adevărat şi
de cît proorocii mai cinstit. Că şi a boteza pe cel
propovăduit te-ai învrednicit. Drept aceea, pentru
adevăr nevoindu-te, bucurîndute ai binevestit şi
celor din iad pe Dumnezeu cel ce sa arătat în trup,
carele au ridicat păcatul lumii şi ne-a dăruit
nouă mare milă.

CANONUL
Cîntarea a 1-a:
Irmosul: Întru adînc a aşternut de demult toată oastea
lui Faraon, puterea cea prea întrarmată; iar Cuvîntul
întrupîndu-se a perdut păcatul cel prea rău; Domnul cel
preaslăvit, căci cu slavă sa preaslăvit.
Stih: Sfinte Ioane Botezătorule şi Înaintemergătorule,
roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

CANONUL SFÎNTULUI
SLĂVITULUI MARELUI PROOROC,
Î ntru adîncul bătrîneţilor şi al sterpirii,
preoţind marele Zaharia, în rînduiala
săptămînii lui, pentru norod aducînd rugăciune
ÎNAINTEMERGĂTORULUI ŞI lui Dumnezeu şi milostiv făcînd pe stăpînul
BOTEZĂTORULUI IOAN. robilor, a auzit zicîndui lui îngerul: „Auzite s-au

39
făcut rugăciunile tale şi vei naşte fiu. în inimile noastre, ale celor ce te lăudăm pe Tine.
În pîntece sterp, ca întru adînc ai săltat Sfinte nflorit-a pustia Iordanului avîndu-te pe tine
Ioane, cel numit cu nume îngeresc, văzînd mai propovăduitorul pocăinţei, pentru aceea te rog pe
înainte pe Iisus în pîntecele Fecioarei. Pentru tine, cinstite Înaintemergătorule, du această
aceea cad către tine, eu, mişelul robul tău, pe puţină rugăciune a ticălosului tău rob, către
Iisus, pe Care l-ai propovăduit că a ridicat dulcele Iisus, pe care l-ai propovăduit, că au ridicat
păcatul lumii, roagă-L, sfinte, să mă ierte şi pe păcatele lumii; ca să spele şi spurcăciunea mea.
mine. Înflorit-ai, întrutot fericite Ioane, între fiii preoţilor,
Slavă...
că Părintele tău a fost solitor către Dumnezeu pentru
Întru adîncul greşalelor celor fără număr, mă
norod şi rugător pentru greşale, iar tu luminat
înec, întru tot cinstite Sfinte Ioane
propovăduindu-L, L-ai arătat zicînd: „Iată mielul lui
Înaintemergătorule, apucă-mă, dar, cu dreapta ta,
Dumnezeu cel au ridicat păcatul lumii"; pentru aceea
cu care te-ai atins de creştetul Mîntuitorului meu
te rog pe tine, fericite Ioane, roagă-te pentru mine, să
Iisus, botezîndu-L în Iordan; şi primeşte aceasta
ierte şi ale mele păcate şi să-mi uşureze necazul.
puţina rugăciune de la mine mişelul, care ca un
rob cad către tine. Slavă...
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu: Înflorit-ai între cei născuţi din femei, ca cel mai
Întru adîncul pîntecelui fecioresc zămislind, ai înalt între prooroci, sfinte Ioane, şi cu nume de înger
născut pe Dumnezeu, Fiul cel unul născut mai de Stăpînul a fi mai mare, mărturisit ai fost; pentru
înainte de toţi vecii de la Dumnezeu Tatăl, pe care aceea te rog pe tine eu, robul tău, ca pe cel ce ai
roagă-L să ne mîntuiască pe noi robii tăi. îndrăznire către Domnul, primind această puţină
rugăciune, roagă-te şi pentru mine preadulcelui Iisus.
Cîntarea a 3-a:
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

Î Irmosul: Întăreşte-ne pe noi întru Tine, Doamne, cela


ce prin lemn ai omorît păcatul, şi frica Ta o sădeşte
Înflorit-ai una preablagoslovită între fiicele
omeneşti, Marie, întru tot curată, care ai născut rod
40
pe Cel mai înainte de veci; pentru aceea cad, ca un şi cu isopul bucuriei mă curăţeşte.
rob, către tine Stăpînă, împreună cu Botezătorul, ca Venit-ai la rîuri şi ai mărturisit zicînd către
sufletul meu să-l faci roditor de fapte bune, şi necazul noroadele ce voiau să se boteze: pocăiţi-vă că sau
să mi-l prefaci în bucurie. apropiat împărăţia cerurilor, pentru aceea cădem
Catavasia: către tine sfinte, cel mărturisit de Domnul şi ne
rugăm ţie, noi ticăloşii, această puţină suspinare
Botezătorul lui Hristos păzeşte pe robii tăi, pe cei ce şi scîrbă arat-o către Hristos, ca să o scrie întru
aduc ţie această puţină rugăciune, din potopul pocăinţă.
patimilor, şi de toată năvălirea potrivnicului
izbăvindu-ne pe noi, că noi după Dumnezeu şi după Slavă...
Născătoarea de Dumnezeu către tine, sfinte, cădem, Cel ce ai mers înaintea feţei Domnului, întru tot
potoleşte viforul păcatelor şi necazul întru bucurie îl sfinte Ioane Botezătorule, şi ai strigat cu
fă. îndrăznire către cei ce voiau să se boteze zicînd:
Faceţi roduri vrednice de pocăinţă, pentru aceea
Cîntarea a 4-a: dar mă rog ţie, eu robul tău, cel ce te-ai atins de
Irmosul: Auzitu-s-au Doamne glasul tău care ai zis glasul creştetul Stăpînului, atinge-te şi de sufletul meu
celui ce strigă în pustie:Cînd ai tunat peste ape multe, acest nepocăit şi mă miluieşte.
mărturisind Fiului Tău cu totul fiind de faţă iar prin Duhul
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu.
au strigat: „Tu eşti, Hristoase, înţelepciunea şi puterea lui
Dumnezeu. Venit-ai în Vifleem întru feciorie purtînd rodul

V enit-ai din pustia Iordanului, întrutot


fericite, botezătorule Ioane, arătînd pe
Hristos şi zicînd către norodul ce voia să se
naşterii şi te-ai plecat poruncii Cezarului, întrutot
cinstită Marie, şi ai născut pe Cel ce ne-a slobozit
pe noi din toată robia, pentru aceea cădem către
boteze: Eu adică vă botez pe voi cu apa pocăinţei, tine, Maica lui Dumnezeu împreună cu Botezătorul,
pentru aceea, rogu-te dar sfinte, eu, mişelul robul faceţi rugăciune, Doamnă, ca să mă slobozi din
tău, aceste puţine lacrimi prefă-le în apa pocăinţei robia celui viclean.

41
tău cap, pentru aceea cad către tine, sfinte, izbăveşte-
mă de obişnuinţa beţiei cei rea.
Cîntarea a 5-a:
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
Irmosul: Cărbunele care sa arătat mai înainte Isaiei,
soare din pîntece fecioresc a strălucit celor rătăciţi întru Pe tine mijlocitoarea cea către Dumnezeu pentru
întuneric, luminare de dumnezeiască cunoştinţă dăruind. neamul omenesc, te rugăm, întrutot Curată Fecioară,

C
scrie această proastă cîntare, umilindute pentru noi şi
a un mijlocitor către Dumnezeu, sfinţitul
fă rugăciune împreună cu Botezătorul pentru noi, ca
Zaharia, pentru feciorii lui Israil
să ne îndreptăm pe cărarea cea de mîntuire,
rugăciune a făcut şi milostiv făcînd lor pe Cel
prefăcînd necazul nostru întru bucurie, Stăpînă.
Preaînalt, tea născut pe tine fiu, Sfinte Ioane, care
aveai a propovădi zicînd: pocăiţi-vă, pentru aceea cad Cîntarea a 6-a:
către tine, Botezătorule a lui Hristos, scrie această
Irmosul: Întru adîncul păcatelor fiind cuprins, chem
puţină a mea suspinare şi picături de lacrimi întru
adîncul milostivirii tale cel neurmat, scoate din stricăciune
pocăinţă. viaţa mea Mult-milostive, Dumnezeule.

C
Ca un mijlocitor către Dumnezeu, ca dintr-o pustie elor înviforaţi întru adîncul păcatelor ai
ai ieşit, din pîntecele Elisabetei, întru care ai săltat strigat, Botezătorule al lui Hristos: pocăiţi-vă
chiar adus văzînd în pîntecele Fecioarei, pe Iisus, şi faceţi roduri vrednice de pocăinţă, pentru aceea te
pentru aceea cad la tine, eu, robul tău, Sfinte Ioane, fă rog pe tine, sfinte Ioane, eu robul tău, ridică-mă pe
rugăciune pentru mine, către Domnul, ca să primească mine, cel cufundat întru adîncul păcatelor, şi pe calea
această puţină rugăciune a mea din pustiul meu pocăinţei îndreptează-mă şi roduri bune a creşte mă
sufletul. povăţuieşte.
Slavă... Întru adîncul iubirii de păcat am voit din tinereţe a
Ca un mijlocitor de mîntuire fiind, ai învăţat pe trăi şi nărav viclean înrădăcinat foarte sa sădit în
Irod cel ce se stăpînea de patimi, şi nu tea ascultat, că inima mea, pentru aceea cad către tine, sfinte Ioane
îmbătîndu-se şi făcînd joc curvesc, ţi-au tăiat cinstitul Botezătorule, cu secera mijlocirilor tale cea pentru
42
mine, taie rădăcina păcatelor mele. meselor, Botezătorule al lui Hristos, iar eu,
Slavă... mişelul robul tău cad către tine, sfinte, rogu-mă:
soleşte pentru mine, ca să mă fac părtaş mesei
Întru adîncul trîndăvirii şi al lenei toată vîrsta
celei fără de moarte.
vieţii zilelor mele o am petrecut şi nicidecum nu
gîndesc la ceasul, în care vor despărţi ticălosul meu Sfinte Ioane, jidovii cei potrivnici, pe Iisus cel
suflet, pentru aceea cad către tine, Sfinte Ioane botezat de tine, om prost îl socoteau şi ca pe un
Botezătorule, ridică-mă dintru adîncul trîndăvirii şi om îl cleveteau pentru că mînca cu vameşii si
spre pocăinţă privighetor mă arată. vorbea cu desfrînatele, căci căuta să mîntuiască
pe toţi. Pentru aceea te rog pe tine,
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
Înaintemergătorule, roagă pe cel ce a miluit pe
Întru adîncul păcatelor sînt cuprins din tinereţe cu vameşul şi pe desfrînata să mă mîntuiască şi pe
bună voinţa mea, şi nicidecum nu pot izbucni la mine.
limanul pocăinţei, pentru aceasta acum cad către tine,
întrutot Preasfîntă Stăpînă, fă rugăciune pentru mine Slavă...
împreună cu Botezătorul, ca să mă ridic spre Irod cel potrivnic lui Dumnezeu, nesuferind de
pocăinţă. la tine mustrare dreaptă, Botezătorule al
Domnului, te-au dat să ţi se taie cinstitul cap
pentru jucarea, iar noi căzînd către tine, sărutăm
Cîntarea a 7-a: cinstitele tale moaşte şi te rugăm, sfinte, macar de
Irmosul: Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu, a grăim şi puţine, întru pocăinţă ne îndreptează pe
tiranului celui călcător de lege, înaltă văpaie a ridicat, iar noi şi din necazuri ne mîntuieste.
Hristos a tins cinstitorilor de Dumnezeu tineri, rouă Duhului, Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
Cel ce este binecuvîntat şi preaproslăvit.

N
Jidovii cei potrivnici lui Dumnezeu a junghia pe
orodul cel potrivnic lui Dumnezeu, zicea
preasfinţitul Zaharia au îndrăznit, căci a
ţie, că drac avînd nu te-ai împărtăşit
mărturisit cea vrednică de laudă fecioria ta, ceea ce
43
eşti cu totul curată Fecioară, Marie. Pentru aceea Cuptorul cel înfocat au avut oarecînd pe cei trei
cad către tine, Maica lui Dumnezeu, eu tineri în Babilon, care cu trei guri lăudau pe
netrebnicul robul tău, nu întoarce ruşinată Treimea, binecuvîntînd pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe
această proastă rugăciune, ci, din necazuri mă Sfîntul Duh. Iar după acestea, sfinte Ioane, şi
mîntuieste. însuţi în Iordan ai slujit Treimii, glasul Părintelui
auzind şi cu mîna atingîndu-te de Fiul, ai văzut pe
Cîntarea a 8-a: Duhul Sfînt în chip de porumb.
Irmosul: Cuptorul cel cu foc oarecînd în Babilon, Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
lucrările şi-a despărţit cu dumnezeească poruncă, pe Haldei
arzînd, iar pe credincioşi răcorind, pe cei ce cîntau: Cuptor de foc ardea oarecînd în Babilon pentru
Binecuvîntaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul. tineri, dar nu ia ars pe dînşii; mai înainte

S
închipuind sfînta naştere, a Fecioriei tale cocoană
finte Ioane, noroadelor celor ce se boteza de
întrutot curată, Maica lui Dumnezeu, că născînd
tine în Iordan cuptorul cel de foc,
focul dumnezeirii, nu te-au ars nici te-au vătămat
strămoşescul păcat le arz, şi rănile le speli, deci şi
Dumnezeul nostru, cel ce este foc mistuitor,
alifie de învăţătură punîndu-le, le-ai zis: cel ce are
precum s-au zis.
două haine, să dea una celui ce nu are, aşijderea
şi din bucate le-ai poruncit. Cîntarea a 9-a:
Cuptor de foc a fost atunci Iordanul, cînd ai Irmosul: Fiul Părintelui celui fără de început,
botezat întrînsul pe mielul Iisus, Fiul lui Dumnezeu şi Domnul, întrupîndu-se din Fecioară sa arătat
Dumnezeu, care bine au voit a arde spurcăciunea nouă ca să lumineze cele întunecate şi să adune cele
păcatelor omeneşti. Pentru aceea te rog pe tine, risipite; pentru aceasta pe Născătoarea de Dumnezeu cea
Botezătorule, fii mijlocitor către Hristos, să ardă şi prealăudată o mărim.
spurcăciunea păcatelor mele, prin milostivirea
Lui.
Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh Domnul.
I isus Fiul cel fără de început, cel ce este
împreună cu Părintele cel fără de început,
venit-a la Iordan cerşînd de la tine să se boteze;

44
binevoind a plini aşa, toată dreptatea. Pentru către Cel ce sa născut din tine, pentru cei ce te laudă
aceea cad către tine, Botezătorule al Domnului, pe tine şi şterge păcatele lor şi din scîrbele ce sînt
milostiv mijlocitor să fii mie către Dumnezeu, rugîndu- întru bucurie întoarcei.
L ca să nu mă depărteze de la dumnezeieştile
Rugăciune către Sfîntul Ioan Înaintemergătorul
îndreptări.
De Fiul Părintelui celui fără de început se apăra
zicînd: „Eu trebuie să mă botez de la Tine, iar Tu vii
B otezătorule al lui Hristos, propovăduitorule
al pocăinţei, nu mă trece cu vederea pe mine,
cel ce mă căiesc, ci împreunîndu-te cu ostile
către mine, iar sufletul cel iubitor de om a zis : „Lasă
cereşti, roagă-te către Stăpînul pentru mine
acum, că aşa se cade nouă să plinim toată dreptatea".
nevrednicul, lenevosul, netrebnicul şi întristatul,
Pentru aceea te rog, Botezătorule al Domnului, roagă-
pe cel ce am căzut întru multe nevoi, pe cel
te, să nu mă lipsească pe mine de plinirea cea
necăjit cu viforul gîndurilor minţii mele. Că eu
mîntuitoare de suflet.
sunt peşteră a relelor lucruri, nicidecum avînd
Slavă... sfîrşit păcătosului obicei. Că pironită este mintea
Ca un voievod al împăratului celui fără de început, mea către pămînteştile lucruri. Ce voi face? Nu
ai ieşit Sfinte Ioane, Botezătorule, poruncind ostaşilor ştiu. Şi către cine voi alerga, pentru ca să fie
pe nimenea să nu asuprească. Pentru aceea cad către mîntuit sufletul meu? Fără numai către tine, sfinte
tine, eu robul tău, apără-mă de dracii cei ce mă Ioane, cel numit cu numele darului; că pe tine
robesc şi vrăjmăşesc asupra mea, şi mă golesc pe înaintea Domnului, după Născătoarea de
mine primejduitul, şi scîrba întru bucurie mi-o prifă. Dumnezeu, te ştim mai mare a fi decît toţi cei
născuţi din oameni. Căci tu te-ai învrednicit a te
Şi acum...,a Născătoarei de Dumnezeu:
atinge de creştetul împăratului Hristos, al celui ce
Fiului celui fără de început al Părintelui celui fără au ridicat păcatul lumii al mielului lui Dumnezeu,
de început, Maică aleasă fiind, cea ce eşti cu totul pe care roagăl pentru păcătosul meu suflet, ca
frumoasă, preacurată Fiica lui Dumnezeu, Marie. Într- măcar de acum, întru al unsprezecelea ceas să
un glas împreună cu Botezătorul faceţi rugăciune ridic greutatea cea bună, şi voi primi plată cu cei
45
de pe urmă. Aşa, Botezătorule al lui Hristos,
cinstite Înaintemergătorule, cel de pe urmă
proorocule, întîiule (întru darul) mucenice, al

postnicilor şi al pustnicilor îndreptătorule, al


curăţiei învăţătorule şi de aproape prieten al lui
Hristos, pe tine te rog, către tine alerg, nu mă lepă-
da pe mine de la ata apărare, ci mă ridică pe mine,
cel ce am căzut în multe păcate, înnoieşte sufletul
meu cu pocăinţa, ca cu un al doilea botez, pentru
că a amîndorura începător eşti, cu botezul spălînd
strămoşescul păcat, iar cu pocăinţa curăţind a
fiecăruia lucru spurcat. Curăţeşte-mă pe mine cel
ce m-am spurcat cu păcatele, şi îmi fă silă a intra
unde nimic spurcat nu intră, întru împărăţia
cerească. Amin.

46
CANONUL SFINŢILOR APOSTOLI vieţii, a se întări pe piatra răbdării, roagă pe piatra,
Iisus cel iubitor de oameni.
Cîntarea a 1-a: Pavele, alinarea şi odihna cea desfătată a Bisericii
Irmosul: Pe faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat lui Hristos, putere şi sfinţită întărire fii mie, celui ce
toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, în chipul mă clătesc de valul cel necuvios, şi cu sfintele tale
crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel cel ce mergea rugăciuni, bagămă întru încetarea tuturor gîndurilor.
pedestru l-a mîntuit, pe cel ce cînta cîntare lui Dumnezeu.

P
Slavă...
etre, cel ce te îmbogăţeşti cu purtarea numelui,
piatră nesfărîmată a credinţei, pe inima mea Andree, dumnezeiescule Apostole a lui Hristos, cel
ceea ce se clăteşte totdeauna cu împotrivă suflările ce în limba elinească te tîlcuieşti putere bine
47
încuviinţată, pe mine, cel ce cu multe greşale m-am tîlcuindu-se, arată Filipe, de trei ori fericite; pentru
făcut neputincios şi ne încuviinţat întăreşte-mă, şi cu aceea ca cu făclie luminoasă, să locuiesc eu în
dumnezeiască podoabă îmbracă-mă. cămara lui Hristos cea de mire, pururea roagăte
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: slăvite.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Căruţă purtătoare de foc a dumnezeiescului cărbune
arătîndu-te, curată, din care ca nişte alţi cărbuni s-au Tu, Curată, ai născut izvorul nepătimirii, iar
aprins sfinţii Apostoli; în focul tău cel nematerial, arde tăinuitorii l-au propovăduit lumii; pentru aceea
materia sufletului meu, Maică Fecioară, stăpînă. izbăveşte-mă de a trupului împătimire, de a
sufletului dulce pătimire şi de a minţii spre
Cîntarea a 3-a: împătimire Fecioară.
Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra Catavasie.
crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte Mîntuieşte-ne de toată nevoia şi răutatea o aleasă
întru dragostea Ta, că Tu eşti marginea doririlor şi
ceată de doisprezece Apostoli, pe noi, care cu
credincioşilor întărire, Unule, Iubitorule de oameni.
dragoste şi cu credinţă te lăudăm pe tine.
D efăimător patimilor te-ai arătat tu slăvite
dumnezeiescule Iacove, fiu lui Zevedeu şi al
tunetului, cu chemare potrivită înbogăţindute, pentru
Caută cu milostivire, cea cu totul lăudată,
Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit
al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
aceea întăreşte-mă, ca să biruiesc toate patimile
Sedealna, glasul al 2-lea
trupului.
Podobie: Ceea ce eşti rugătoare caldă...
Dar dumnezeiesc însemnează sfinţită chemarea
ta, fericite Ioane feciorelnicule, pe care bogat l-ai Rugăciune fierbinte faceţi către Domnul, ucenici
cîştigat de sus, ca un bogoslov al Domnului, pentru ai lui Hristos şi Apostoli slăviţi, ca să luăm iertare
aceea arată-mă sălaş al dumnezeiescului dar. de cele ce am greşit aici în viaţă, şi împărăţia cea
din cer să o dobîndim acolo, robii voştri.
Slavă...
Cîntarea a 4-a:
Cu adevărat gură de făclie, sfinţitul tău nume
48
Irmosul: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Tu eşti Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce n-ai
lăsat sînurile Părinteşti şi a noastră sărăcie o ai cercetat.
Ceea ce ai născut pe Făcătorul cerului, care ca pe
Pentru aceasta, cu proorocul Avacum, strig către Tine: alte ceruri, au întins pe ucenicii săi în tot pămîntul, fă
Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni. pe mintea mea, Maică Fecioară, asemenea cu

A ta numire se tîlcuieşte geamăn, căci pentru vopseaua cerului, prin rugăciunea cea nematerialnică
învierea lui Hristos te-ai îndoit cu sufletul golită fiind de închipuirile cele materialnice.
Tomo; pentru aceea pe sufletul meu cel ce se Cîntarea a 5-a:
îndoieşte pentru învierea cuvîntului celui dintru
mine, cu aducerile aminte a relelor mele celor Irmosul: Pentru ce mai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti
lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe
fără patimă închipuite, ca în semnul cuielor mine ticălosul. Ci mă întoarce la lumina poruncilor Tale, şi
adeverează-l. îndreptează căile mele rog-mă.

N
Numele tău arată pe fiul , cel ce au spînzurat
aştere a învăţăturii, adică a vieţii, te tîlcuieşti
apele: căci pre curgerile dumnezeiescului dar,
Iacove, naştere a lui Alfeu fiind; pentru aceea te
vederat l-ai izvorît celor muritori, de sus
rog, învredniceşte-mă a învăţa şi a pătimi
spînzurîndule Vartolomee apostole. Pentru aceia pe
dumnezeieştile şi sfinţitele învăţături ale vieţii.
mine cel ce însetoşăz de apele cele mai pre
dedeasupra, cu văzduhul darului tău roureazămă. Ascultare arată numele tău, o Simone, rîvnitorule
Apostole, căci fără îndoială ai ascultat pe Stăpînul
Slavă... Hristos; pentru aceea cu totul fericite, întăreşte-mă
De la Dumnezeu dăruit cu închipuire se pe mine a mă supune tuturor poruncilor Domnului.
însemnează ţie, Matee, numele tău cel cinstit la toţi Slavă...
oamenii; pentru aceea la Hristos dumă pe mine dintre
Iudo a lui Iacob, carele te tîlcuieşti mărturisire, a
oameni cu împotrivă întoarcere, cu totul dăruit; cu
mă mărturisi Domnului, cu rugăciunile tale
sufletul, cu duhul şi cu trupul, ca cu dragoste să
întăreşte-mă, şi a mă pocăi din suflet şi din inimă cu
prăznuiesc pomenirea ta.
suspinuri, cu rugăciuni şi cu lacrimi.
49
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: mine părtaş patimilor tale şi slavei tale.
Ne împătimirei cei împătrite care se priveşte în Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
trup, în suflet, în poftire şi în gîndire, precum învaţă Preacurată, ceea ce mai presus de minte şi curat ai
dumnezeieştii Părinţi, pe mine mă învredniceşte, născut pe sămănătorul curăţiei, dezrădăcinează
fecioară, cu solirile Apostolilor cele lucrătoare. cugetele minţii mele, care sînt vicleni semănători ai
neastîmpărării, şi sădeşte pe cele curate, prin sfintele
Cîntarea a 6-a:
rugăciuni ale Apostolilor.
Irmosul: Curăţeşte-mă, Mîntuitorule, că multe sînt
fărădelegile mele, şi mă ridică din adîncul răutăţilor, rogu- Catavasie.
mă; căci către Tine am strigat; şi mă auzi Dumnezeul mîntuirii Mîntuieşte-ne de toată nevoia şi răutatea, O, aleasă
mele.
ceată de doisprezece Apostoli, şi pe noi, care cu

L uminat-ai, cu lumina credinţei, Antiohia şi


Roma, o, Petre, şi pe cruce cu întoarcere ai fost
răstignit; şi pe întunericul meu luminează-l, şi trupul
dragoste şi cu credinţă te lăudăm pe tine.
Caută cu milostivire, cea cu totul lăudată,
Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al
împreună cu patimile, prin ostenele a se răstigni trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.
învredniceşte-l. Condadacul, glasul 2-lea.
Plinitai dumnezeiasca Evanghelie de la Ierusalim şi Podobie:Ceea ce eşti folositoarea creştinilor...
pînă la Iliric, iar în Roma, o, Pavele, capul ţi sa tăiat; Ca cei ce aţi fost lumină şi sare dulce al lumii,
deci, taie îngîmfarea cea rea a sufletului meu, capul plugarii şi păstorii Domnului, Apostolilor, pe lucrările
cel fără de cap al satanei. tuturor acestora dăruiţile, luminînd mintea, şi uscînd
Slavă... putrejunile patimilor noastre, smulgînd cu totul din
rădăcină spinul păcatului, şi cu păşunile faptelor
Alergatai, o, Andree slăvite, Bizanţul şi tot Epirul,
bune, totdeauna hrănindu-ne pe noi .
pînă la sciţi, şi în Elada propovăduind, şi întrînsa
răstignit fiind te-ai sfîrşit; pentru aceea fă-mă şi pe Cîntarea a 7-a:

50
Irmosul: Tinerii evreieşti, cu îndrăzneală au călcat în Curăţind cu dumnezeiescul botez pe Parteni, pe
picioare văpaia cuptorului şi focul în rouă l-au prefăcut, Mideni, pe Indieni şi pe Sirieni: şi însuliţat fiind,
cîntînd: Binecuvîntat eşti, Doamne Dumnezeule, în veci. Tomo, cununi ai luat. Ci rogu-mă ţie, şi pe

T oată Iudeea învăţînd, o Iacove a lui Zevedeu,


prin sabie biai paharul lui Hristos. Pentru
aceea, întăreşte-mă a primi paharul ispitelor.
sufletul meu cel întinat curătestel.
Biserici cinstite Domnului arăţi pe Armeni,
dumnezeiescule Vartolomee, şi răstignit fiind
Seminţele blagocestiei sameni în Patmos şi în alergare ai săvîrşit. Drept aceea şi pe mine mă
Asia propovăduind, şi adormire înfricoşată ai arată biserică sfinţită a Duhului Sfînt.
suferit, Ioane. Pentru aceea, adoarme patimile
Binecuvîntăm pe Tatăl pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, Domnul.
cele sălbatice ale trupului meu.
Feţele Etiopenilor albeşti, cu razele credinţei,
Slavă... Matee, şi prin foc te duci către Domnul. Ci rogu-mă
Aducînd la credinţa Treimii, părţile cele mai de ţie, ardemă şi pe mine cu focul dragostei lui Hristos.
sus ale Asiei, şi cu sfîrşit de cruce ai adormit, Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Filipe. Pentru aceea şi pe mine mă învredniceşte, Cel deplin sa deşertat în pîntecele Tău, fără
a mă răstigni de spre cele din lume. deşertare, şi pe a lui deşertare ucenicii au
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: propovăduit-o marginilor lumii. Drept aceea pe
Ceea ce ai născut lumina cea neapropiată, mine deşert fiind, arată-mă plin de darul
Născătoare de Dumnezeu, pe care cu osîrdie au acestora, Fecioară.
propovăduit-o în toată lumea dumnezeieştii Ucenici,
luminează-mi mintea cea întunecată de păcate. Cîntarea a 9-a:
Irmosul: Spăimîntatu-s-a de aceasta cerul şi marginile
Cîntarea a 8-a:
pămîntului sau minunat, că Dumnezeu Sa arătat
Irmosul: Pe Domnul cel ce sa preamărit, în muntele cel oamenilor trupeşti şi pîntecele tău sa făcut mai desfătat
sfînt şi în rug, prin foc, a arătat lui Moise taina naşterii decît cerurile. Pentru aceea pe tine, Născătoare de
pururea Fecioarei, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii. Dumnezeu, începătoriile cetelor îngereşti şi omeneşti, te

51
mărim. cerc cu douăsprezece lumini în chipul planetei,

P e Ierusalimneni şi pe Chesareni, slăvite


Iacove a lui Alfeu, prin botez îi săvîrşeşti, fii
lui Dumnezeu, şi răstignit fiind, ai alergat ca să
organ cu douăsprezece strune bine glăsuitoare,
izvorul cel cu douăsprezece ţevi, vie bine înverzită
şi prea dulce cu douăsprezece viţe, primeşte
împărăteşti împreună cu Hristos. Pentru aceea cîntarea aceasta şi mîntuirii mă învredniceşte.
soleşte ca şi eu să văd iarăşi pe Fiul lui Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Dumnezeu cel propovăduit. Izvor tuturor darurilor este Fiul tău, şi tu, Maica lui
Ca o sare punînd înţelepciunea ta în Africa şi în Dumnezeu, eşti marea acestora, iar slăviţii tăinuitori
Persia, ai uscat rătăcirea lor, Simone Cananite şi şi Apostoli sînt cu adevărat rîuri acestora, şi ca nişte
rîvnitorule, şi răstignit fiind te-ai sălăşluit, unde pîraie dea pururea curgătoare. Pentru aceea unde sunt

sînt cetele îngerilor; pentru aceea, rogu-te pe tine, izvorul, marea şi rîurile, acolo învredniceşte-mă a
usucă şi putrejunile toate ale sufletului meu. mă sălăşlui.
Rourezi pămîntul cel uscat al Arabiei, Apostole
Iuda a lui Iacov, cu rourarea cea de viaţă
făcătoare a dumnezeieştii cunoştinţe şi săgetat
fiind, te-ai desfăcut a fi împreună cu Hristos,
împăratul tuturor. Pentru aceea şi pe mine, cel
desfăcut de uscăciune, rourează-mă cu picăturile
dumnezeieştilor tale rugăciuni.
Slavă...
Ceată alcătuită din doisprezece ucenici, cerescule
52
Nicolae, că ai fost Mirelor cinstit părinte şi apărător, şi
mie-mi dă ca să-ţi aduc ţie: Bucurăte.
Dimpreună alergaţi, neamuri pămînteşti; bucurăte,
aduceţi ierarhului, că bucurie neîmpuţinată aduce la
toată lumea.
Slavă...
Celui ce a izbăvit trei voievozi de moartea cea
nedreaptă, strigăm ţie: Bucurăte, Nicolae, folositorul
celor ce aleargă sub acoperămîntul tău.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bucurate,
ceea ce ai primit bucurie de la înger şi mîntuieşti pe
cei ce te măresc pe tine.
Cîntarea a 3-a:
CANONUL SFÎNTULUI IERARH NICOLAE Irmosul: Pe ai tăi cîntăreţi, de Dumnezeu Născătoare, ceea
ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată
Cîntarea a 1-a: duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta,
cununilor măririi învrednicindui.

N
Irmosul: Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul,
şi cuvînt răspunde-voi împărătesei Maici, şi mă voi arăta imenea din cei ce aleargă sub acoperămîntul
luminat prăznuind, şi voi cînta minunile ei, bucurîndu-mă. nădejdii tale, Părinte, nu iese de la tine în
Stih: Sfinte Părinte ierarhe Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu deşert; ci, bucurăte, aduce ţie, luînd ajutor, Nicolae,
pentru noi. pe care şi mie mi-l dăruieşte, întru tot fericite.
P ăstorul cel bun al turmei lui Hristos, bucurăte, Îngerii se minunează, preacuvioase, de folosinţa ta

53
cea caldă, iar oamenii se bucură, primind cu rugăciunile tale. Nu înceta a te ruga pentru robii
rugăciunile tale mîntuire de toate năvălirile drăceşti. tăi.
Pentru aceea, bucurăte, aducem ţie, Nicolae, Pe tînărul acela din mîinile lui Amira al
prealăudate. Saracinilor l-ai izbăvit şi părinţilor lui întru
Slavă... bucurie l-ai dăruit; pentru aceea, dimpreună cu
Platoşă şi arma nebiruită asupra diavolului tu dînşii şi noi, bucurăte, aducem, Nicolae,
eşti, iar creştinilor întărire. Podoabă ierarhilor, preacuvioase.
Nicolae preaminunate, bucurăte; mare făcător de Slavă...
minuni, celor înviforati liman de linişte.
Pe cei trei voievozi de moartea cea nedreptă,
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: făcătorule de minuni, i-ai mîntuit. Arătatu-te-ai în
Zămislind, Născătoare de Dumnezeu, pe Ziditorul vis împăratului celui credincios şi l-ai îngrozit pe
tău, ai născut pe Făcătorul tuturor şi Domnul, pe el; iar de la aceia ai luat: „Bucurăte Nicolae",
Care roagă-L să ne izbăvească pe noi de asupreli, întăreşte-mă şi pe mine cu rugăciunile tale.
căci cîte le voieşti, toate le poţi, ca o bună şi Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Născătoarea celui bun.
Prea blagoslovită Născătoare de Dumnezeu,
Cîntarea a 4-a: bucurăte! Că tu eşti scaun împăratului tuturor,
mai presus de Heruvimi şi nu zăbovi a ruga pe
Irmosul: Cel ce şade întru slavă, pe scaunul
Fiul tău şi Dumnezeul nostru, pentru cei ce te
Dumnezeirii, pe norul cel uşor a venit Iisus, cel prea
îndumnezeit, şi a mîntuit pe cei ce strigă: Slavă, puterii cinstesc pe tine pururea, cu fericitul Nicolae.
Tale, Doamne.
Cîntarea a 5-a:

C u Apostolii împreună şezătorule pe scaun,


bucurăte Nicolae, că pe eresul lui Arie l-ai
ruşinat, şi mîndria lui veliar o ai surpat, cu
A Irmosul: Spăimîntatu-s-au toate de dumnezeiască
mărirea ta, că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai
avut în pîntece pe Dumnezeu, Cel ce este peste toate, şi ai

54
născut Fiu pe Cel fără de ani, Cel ce dăruieşte pace tuturor Cîntarea a 6-a:
celor ce te laudă pe tine.
Irmosul: Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest
postole numite, cel ce asemenea cu îngerii stai praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui
neîncetat lîngă scaunul Stăpînului, pe Arie cel Dumnezeu, veniţi să ne bucurăm, slăvind pe Dumnezeu,
nebun l-ai ruşinat. Pentru aceea strigăm ţie Cel ce Sa născut dintrînsa.
Nicolae: bucurăte podoaba ierarhilor şi stîlpul
Bisericii.
Dă-mi mie mînă de ajutor, Nicolae, rugîndu-te
Î nsoţitor lui Hristos şi al doilea Petru te-ai arătat,
Părinte. Bucurăte, că tu eşti stîlpul Bisericii şi
minunat organ, prin Duhul Sfînt, făcînd minuni şi
către Domnul, pentru că viforul păcatelor mă răsunînd. Pentru aceea, Nicolae, bucurăte,
îneacă; şi mă du către limanul cel lin al pocăinţei, aducem ţie totdeauna.
cu rugăciunile tale, Părinte. Auzind preabunul creştin, împăratul Constantin,
Slavă... prin vis, a ta îngrozire, cu Avlavie eparhul, pentru
Deşi am făcut multe fărădelegi, Nicolae, bărbaţii aceia ce aveau să se piardă cu nedreptate,
minunate, dar nu mă depărtez de la nădejdea degrabă a poruncit ca săi sloboadă pe dînşii, iar ţie
acoperămîntului tău; ca totdeauna, bucurăte, să a strigat: Bucurăte, Sfinte Nicolae.
strig ţie; tu mă izbăveşti de tot necazul şi nevoia, Slavă...
căci cîte le voieşti, toate le şi poţi. Corabiei ceea ce era să se înece în mare, tu, Părinte,
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: te-ai făcut ocîrmuitor; dă-mi şi mie ancora bunei
Nor, ceea ce eşti mai presus de ceruri, înţelegeri în minte şi în inimă, celui ce rău mă
bucurăte, Născătoare de Dumnezeu, care ai picat învăluiesc cu gînduri drăceşti, ca totdeauna să-ţi
nouă picătura, ceea ce eşti una întru tot aduc: Bucurăte, prea lăudate Nicolae.
binecuvîntată. Cere de la Dumnezeu, împăraţilor Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
noştri, biruinţă asupra varvarilor, cu ierarhul Bucurăte, prea lăudată Fecioară; bucurăte, întărirea
Nicolae, pe Acela rugîndu-L. luminii; bucurăte, că ai născut pe Fiul, Dumnezeu a
toate. Pe Acela roagă-L, Născătoare de Dumnezeu,
55
prea fără prihană, să se mîntuiască sufletele noastre. eşti cu dar dăruită, de Dumnezeu Născătoare,
pururea Fecioară.

Cîntarea a 7-a: Cîntarea a 8-a:


Irmosul: N-au slujit făpturii, înţelepţii lui Dumnezeu, Irmosul: Pe tinerii cei binecredincioşi, în cuptor,
fără numai Făcătorului, ci groaza focului bărbăteşte naşterea Născătoarei de Dumnezeu ia mîntuit; atunci fiind
călcînd-o, se bucurau cîntînd: Prealăudate Dumnezeul închipuită, iar acum lucrată, pe toată lumea ridică-o să-Ţi
părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvîntat. cînte Ţie: Pe Domnul, lucrurile lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi

S
întru toţi vecii.

C
finte ierarhe al lui Hristos, Nicolae, bucurăte, u Apostolii împreună şezător pe scaun, cu
că tu eşti bucuria tuturor cea nespusă; dă-mi îngerii împreună slujitor Sfintei Treimi,
şi mie mînă de ajutor, ca să strig ţie: Bucurăte, bucurăte, prea lăudate Nicolae. Dăruieşte-mi şi mie
întru tot fericite. bucurie, cu rugăciunile tale.
Cînd au auzit voievozii de slobozirea cea din Bucurăte ocîrmuitorul celor înviforaţi, Nicolae,
temniţă, prin porunca ta, luînd sfeşnice cu făclii au alinează viforul patimilor mele, care este din
adus ţie, cu mare glas strigînd: Bucurăte, Părinte smintelile drăceşti, că nu mai pot de acum înainte
preacuvioase, izbăvirea noastră. a suferi, ci strig: Bucurăte, ajutătorul meu şi cald
Slavă... folositorule.
Precum oarecînd ai auzit pe cei ce erau legaţi în Binecuvîntăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfîntul Duh,
Domnul.
temniţă, auzi-mă şi pe mine, Nicolae, aducînd ţie:
Bucurăte! Şi mă scoate din focul gheenei. O, cu cîtă nevoie sînt cuprins de săgetăturile
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: drăceşti, şi de răni nu mai pot răbda şi nu am doctor
să mă lecuiască; ci tu îmi dăruieşte lecuire şi cu
Stăpînă Marie, Maica Izbăvitorului, primeşte-mă untdelemnul rugăciunilor tale, Nicolae, vindecă-mă, ca
pe mine cel ce mă căiesc şi scap sub acoperemîntul să strig ţie: Bucurăte, Părinte preacuvioase.
tău, ca să-ţi strig ţie neîncetat: Bucurăte, ceea ce Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:

56
Bucurăte, rugul cel nears pe care Moise l-a văzut în focul gheenei, Nicolae.
Sinai şi scară pe care o a văzut Iacob, prea blagoslovită Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară. Împărăteasă, ceea ce ai născut pe împăratul tuturor;
Cîntarea a 9-a: şi ai purtat pe Cel ce poartă toată făptura, mîntuieşte,
Preasfîntă Stăpînă, pe cei ce te cinstesc pe tine.
Irmosul: Tot neamul pămîntesc să salte, cu duhul fiind
luminat, şi să prăznuiască firea minţilor celor fără de trup,
cinstind sfînta prăznuire a Maicii lui Dumnezeu şi să cînte:
Bucurăte, preafericită Născătoare de Dumnezeu, Curată, Rugăciune către Sfîntul Ierarh Nicolae

O
pururea Fecioară.

S
, preabunule Părinte Nicolae, păstorul şi
ăgetăturile celui viclean mau cuprins şi pornirile
învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă către a
păcatelor; ci nădăjduindu-mă acoperămîntului
ta folosire şi cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine,
tău, către tine scap, Părinte, ca să goneşti de la mine
sîrguieşte degrab a le ajuta; izbăveşte turma lui
toate înşelăciunile celui viclean, ca să strig ţie:
Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, şi toate părţile
Bucurăte, Nicolae.
creştineşti le îngrădeşte şi le păzeşte prin sfintele tale
Tu, cel ce ai ruşinat pe Arie, cel ce se nebunea şi ai rugăciuni, de gîlcevile lumeşti, de cutremur, de venirea
stins văpaia eresurilor lui, pe voievozii cei legaţi în altor neamuri, de robie şi de războiul cel dintre noi, de
temniţă i-ai auzit, şi de la dînşii, Bucurăte ai luat; şi foamete, de potop, de sabie, de ciumă şi de grabnică
noi îţi strigăm ţie: Bucurăte, Nicolae, întru tot moarte; şi precum ai miluit pe cei trei bărbaţi ce
fericite. şedeau în temniţă, şi i-ai izbăvit pe ei de mînia
Slavă... împăratului şi de tăierea săbiei, aşa mă miluieşte şi pe
Cel ce ai auzit pe Agricola acela şi pe Vasile, fiul lui, mine, pe cel ce cu mintea, cu cuvîntul şi cu lucrul sînt
de la Amira l-ai răpit şi l-ai pus înaintea părinţilor lui întru întunerecul păcatelor, şi mă izbăveşte de mînia
sănătos într-un ceas, şi mie celui ce mă rog, scoate lui Dumnezeu şi de munca cea veşnică, ca cu solirea
sufletul meu cel ce boleşte şi cu păcate înfăşurat, din ta, cu ajutorul şi cu mila şi darul lui Hristos

57
Dumnezeu, viaţă lină şi fără de păcat să-mi dea mie,
ca să vieţuiesc în veacul acesta, şi din partea stării de-
a stînga să mă izbăvesc, şi în partea de-a dreapta,
împreună cu toţi sfinţii, să mă învrednicesc. Amin.

CANONUL DE RUGĂCIUNE
CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR AL
VIEŢII OMULUI.
Cîntarea a 1-a:
Irmosul: Apa trecînd-o ca pe uscat şi din răutatea
egiptului scăpînd, israeliteanul a strigat: Izbăvitorului şi
Dumnezeului nostru să-I cîntăm.
Stih: Sfinte îngere, păzitorul vieţii mele, roagă-te lui Hristos

58
Dumnezeu, pentru mine, păcătosul.
F Irmosul: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra

P e tine, păzitorul sufletului meu, cel neadormit,


şi folositorul şi îndreptătorul vieţii mele, pe care
te-am dobîndit de la Dumnezeu, te laud,
crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă
întăreşte întru dragostea Ta; cel ce eşti marginea doririlor şi
credincioşilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

dumnezeiescule înger al lui Dumnezeu, Cel iinţă am din amestecătură de pămînt, de tină şi
atotstăpînitor. ţărînă, pentru aceasta de pămînt m-am lipit. Ci, o,
folositorul meu, îndreptătorul şi izbăvitorul meu,
Vrînd ca toţi oamenii să se mîntuiască, Cuvinte, ai întoarce pofta mea către cele cereşti.
pus pe sfinţii îngeri îndreptători şi luminaţi
Ziua şi noaptea, cu faptele mele cele rele, te
povăţuitori oamenilor, care ne povăţuiesc pe noi la
amăgesc, te scîrbesc şi te întărît; dar, te rog, nu sta
frica Ta.
departe de mine, ci ajută-mă spre a mă îndrepta.
De noaptea cea întunecată fiind cuprins şi cu
Supus sunt grijii şi mîhnirii, că nepocăit şi
negura cea deasă a patimilor fiind acoperit, cu
neîndreptat petrec. Pentru aceasta dăruieşte-mi să
lumina pocăinţei luminează-mă, îndreptătorule,
mă pocăiesc cu adevărat şi să te bucur
folositorule şi păzitorul meu.
pe tine, păzitorul meu.
Slavă...
Slavă...
Potop cu tină şi întuneric de gînduri ruşinoase
Cel ce vezi nevăzuta faţă a lui Dumnezeu, Care şade
întru mine izvorăsc, despărţind de la Dumnezeu
în ceruri şi Se uită pe pămînt cu gîndul şi-l face pe el
mintea mea, pe care usucă-le, ajutătorul meu.
de se cutremură, roagă-L să mă mîntuiască, sfinte
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
îngere.
Tu eşti, Stăpînă, liniştea şi adăpostirea celor Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
învăluiţi în marea păcatelor. Pentru aceasta alerg
către a ta adăpostire, fiind învăluit cu viforul a multe Minte, cuget şi cuvînt, harul lui Dumnezeu am luat,
feluri de patimi. ca cunoscând, pe Stăpînul cu fapte bune să-L cinstesc;
iar eu cu patimile harul ocărînd, pe Stăpînul am
Cîntarea a 3-a: defăimat, Stăpînă, miluieşte-mă.

59
Sedealna, glasul al 4-lea: păcătoşii la pocăinţă şi aşteaptă îndreptare de
Podobie:Cel ce Te-ai înălţat... bunăvoie şi nu face silă, şi tu, îndreptătorul meu,
spre mine cu îndelungă-răbdare petreci.
Păzitorul sufletului şi al trupului meu, cel ales mie
Slavă...
de la Dumnezeu, dumnezeiescule înger, urmînd lui
Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte, toate greşelile Departe de la Dumnezeu păcatul m-a lepădat pe
sufletului meu celui ticălos şi mă izbăveşte de cursele mine, netrebnicul rob; dar Stăpînul meu, Iisus, m-a
cele de multe feluri ale înşelătorului şi fă milostiv primit cu milostivire şi m-a făcut al Său; iar eu,
pe Dumnezeul tuturor, ca să-mi dea iertare la lepădînd atîta har al Lui, te scîrbesc încă pe tine,
judecată. îngerul lui Dumnezeu.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Cîntarea a 4-a: Cu adevărat Domnul Sa făcut împărat, cu
Irmosul: Auzit-am, Doamne, taina rînduelii Tale, împărăţie care nu cade, şi Sa îmbrăcat precum
cunoscut-am lucrurile Tale şi am proslăvit Dumnezeirea Ta. psalmistul grăieşte, din tine, Maica lui

N eaducîndu-mi aminte, Mîntuitorule, de


înfricoşătoarea judecată la care am să stau
înainte şi să dau răspuns pentru tot lucrul şi
Dumnezeu, întru preafrumoasă podoabă, în trup
sfînt, cu care a luat moarte şi a surpat împărăţia
ei.
cuvîntul, nici gîndindu-mă la moartea cea fără de Cîntarea a 5-a:
veste, sînt neîndreptat; dar tu, îndreptătorul meu,
nu mă lăsa pe mine. Irmosul: Pentru ce mai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti
lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe
Cu deadinsul toată răutatea am plinit din mine ticălosul? Ci mă întoarce şi la lumina poruncilor Tale
tinereţe şi n-am încetat pe tine, apărătorul meu a îndreptează căile mele, rogu-mă.
te amărî, cu cuvinte aşteaptă, înţelepţindu-mă, Pe tine păzitor cîştigîndu-te, împreună-petrecător şi
luminîndu-mă şi întărindu-mă. împreună-vorbitor, sfinte îngere, păzindu-mă, cu
Urmînd îndelung-răbdării Cuvîntului lui mine călătorind, împreună-locuind şi cele de mîntuire
Dumnezeu, Care a venit ca să cheme pe toţi înainte pururea punîndu-le, ce iertare voi lua,
60
necunoscător fiind? spune scîrbele mele; că sa umplut sufletul meu de rele şi viaţa
mea de iad sa apropiat, deci mă rog ca Iona: din stricăciune
Cu multă îndrăznire stînd înaintea scaunului Dumnezeule, scoate-mă.

P
Atotstăpînitorului şi împreună dănţuind, la împăratul
ăzindu-mă şi oştindu-te împrejurul meu şi
făpturii roagă-te, ajutătorul meu, să-mi dea iertare
întorcînd înapoi pornirile diavolilor şi năvălirile
de răutăţile mele cele multe.
lor cele în chipurile fiarelor, nu înceta, păzitorul
Muncile şi chinurile care mă aşteaptă mai înainte meu, pururea a le depărta de la mine, că pe tine te am
văzîndu-le şi de împietrirea, nebunia şi orbirea mea cald folositor.
făcîndu-ţi-se milă, suspini şi te tînguieşti şi te
Cel ce eşti mir scump şi cu bună mireasmă, nu te
întristezi, fiind plin de mîhnire, izbăvitorul meu.
scîrbi de întinăciunea mea, nu te depărta de la mine
Slavă... pînă în sfîrşit, ci fii mie păzitor pururea nedepărtat,
Nici într-un ceas, nici într-o clipă sau şi mai puţin că şi soarele, trecînd peste locurile cele întinate, nu se
decît aceea, nu te-am lăsat pe tine, păzitorul şi întinează.
făcătorul meu de bine, să te bucuri de mine şi să te Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvînt cele mai pe
veseleşti şi să salţi, fiind eu pururea stricat cu deasupra ale Lui, roagă-L, folositorul meu, ca să-mi
păcatele. dea har a izvorî picături izvorîtoare
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: de lacrimi, ca prin acelea să se curăţească inima
Prunc nou Sa arătat Cel necuprins cu mintea, din mea şi să vadă pe Dumnezeu.
tine, ceea ce eşti cu totul fără prihană, Cel ce a pus Netrupeşte, ca cel ce eşti curat şi fără materie,
pădurile cu hotar şi munţii cu aşezămîntul stînd înaintea Celui curat şi fără materie, şi cîştigînd
cunoştinţei, Cel ce numără mulţimea stelelor şi multă îndrăznire şi apropiere către Dînsul, pe Acela
picăturile de rouă şi schimbă suflările vînturilor. roagă-L cu deadinsul să dăruiască sufletului meu
mîntuire.
Cîntarea a 6-a:
Slavă...
Irmosul: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi lui voi

61
Înfruntarea şi ruşinea să acopere feţele
vrăjmaşilor cele întunecate, ruşinoase şi întinate,
cînd se va despărţi de trup sufletul meu cel smerit, şi
M ulţimile cele întunecate ale tîlharilor celor
nevăzuţi, ce cad împrejur asupra mea, care
caută să atragă şi să răpească sufletul meu, nu lipsi
să-l acoperi, îndreptătorul meu, cu aripile tale cele izgonindu-le cu sabia ta cea de foc, ca un puternic,
luminate şi preasfinte. ajutătorul meu.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: Cînd va vrea să mă judece Judecătorul şi
Ceea ce eşti mai sfîntă decît sfinţii îngeri şi mai Dumnezeul meu şi să mă osîndească pe mine, cel
presus de heruvimi şi de serafimi, mintea mea cea osîndit de conştiinţa mea, mai înainte de judecata
tîrîtoare pe pămînt şi de cele pămînteşti rîvnitoare, aceea, nu mă uita pe mine, povăţuitorul meu.
mai presus decît pofta cea pămîntească şi trupească o Avîndu-mi eu trupul mamă, iar tina, tată şi
arată, ridicînd-o de la pămînt către dragostea cea ţărîna strămoş, prin înrudirea cu acestea, la
cerească. pămînt neîncetat caut; ci dă-mi, ajutătorul meu,
Condacul, glasul al 2-lea: ca fără frică să mă uit vreodată şi în sus la
frumuseţea cerului.
Podobie:Cele de sus căutînd...
Ca cel ce eşti frumos prin frumuseţea dulce,
Slujitorul lui Dumnezeu şi păzitorul meu cel
plăcut şi cu minte strălucitoare ca soarele, luminat
preaales, petreci împreună cu mine păcătosul,
să-mi stai înainte cu veselă faţă şi cu privire lină,
pururea, izbăvindu-mă de toată facerea de rău a
cînd mă vei lua de pe pămînt, îndreptătorul meu.
diavolilor; şi îndreptîndu-mă spre viaţa cea
nestricăcioasă rogu-mă. Slavă...
Pentru milostivirea milei şi pentru multa
Cîntarea a 7-a:
mulţime a iubirii de oameni, să mă acoperi pe
Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon mine cu acoperămîntul aripilor tale cînd voi ieşi
oarecînd, cu credinţa Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, din trup, păzitorul meu, ca să nu văd feţele cele
cîntînd: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvîntat. urîte ale diavolilor.

62
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: îmblînzindu-L.
Ceea ce eşti poartă cerească şi usă de mîntuire Acum, ca nişte albine fagurele, nevăzut mă
şi scară înţelegătoare, pe care Dumnezeu Sa înconjoară urîtorii de Dumnezeu şi pierzătorii
pogorît şi om Sa suit, cu îndurările tale, curată, diavoli, ca nişte păsări răpitoare, ca nişte vulpi
împărăţiei cerurilor, învredniceşte-mă pe mine, viclene şi ca nişte mîncători de cruzime; ca
robul tău. păsările cele mîncătoare de stîrv, împrejurul meu
zboară; acoperă-mă, păzitorul meu, precum îşi
Cîntarea a 8-a:
acoperă vulturul puii săi.
Irmosul: De şapte ori muncitorul haldeilor a ars cuptorul Dă-mi izvoare de lacrimi, ca să curgă neîncetat
nebuneşte pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzîndu-i pe din ochi din destul, care să mă spele pe mine tot,
aceştia de o putere mai mare mîntuiţi, Făcătorului şi din creştet pînă la picioare, ca, îmbrăcîndu-mă în
Izbăvitorului a strigat: Tineri bine cuvîntaţi-L, preoţi lăudaţi-
haina pocăinţei, cea mai albă decît zăpada, să
L, popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
intru în cămara lui Dumnezeu, pe tine cinstindu-
D upă Dumnezeu pe tine te-am luat de la te, apărătorul meu.
Dumnezeu folositor, povăţuitor, ajutător şi
apărător, preasfinte îngere. Pentru aceasta nu Casă lui Hristos fiind inima mea, prin patimi,
înceta, te rog, povăţuindu-mă, îndreptîndu-mă şi viaţă de fiinţe necuvîntătoare am urmat. Ci mă
învăţîndu-mă să fac cele cuvioase şi să-mi luminezi întăreşte, ajutătorul sufletului meu, curăteste-o pe
mintea pînă ce mă vei înfăţişa mîntuit înaintea lui aceasta, tămîiaz-o şi stropeste-o cu miresme şi cu
Hristos. miruri de rugăciuni şi de curăţie, ca să fie iarăşi
casă lui Hristos cu bun miros.
Cînd se vor pune scaunele şi cărţile se vor
deschide şi Cel vechi de zile va şedea şi oamenii se Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh,
vor judeca şi îngerii vor sta înainte şi pămîntul se Domnul.
va clătina şi toate se vor înfricoşa şi se vor Îndreptătorule, păzitorul meu, folositorul şi
cutremura, atunci arată spre mine iubirea ta de izbăvitorul meu, păzitorul ticălosului meu suflet,
oameni şi mă izbăveşte de gheenă, pe Hristos cînd mă va scula din pămînt la judecată
63
înfricoşătorul glas al trîmbiţei, atunci aproape care faci vrerile Lui cele dumnezeieşti, ai multă
de mine să stai, blînd şi vesel, cu nădejdea îndrăznire către Dînsul, sfinte îngere. Pentru
mîntuirii depărtînd de la mine frica. aceasta, cu căldură roagă-L pentru mine, ca,
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: mîntuindu-mă prin tine, să laud folosinţa şi
Cu nemărginirea bunătăţii în dar mă miluieşte, acoperămîntul tău.
ceea ce ai născut Izvorul milostivirii, că vrednic de În toată viaţa mea, prin multă deşertăciune
milă sînt, dar nu am ce să-ţi aduc ţie, că bunurile trecînd, de sfîrşit m-am apropiat; ci te rog,
mele nicicum nu-ţi trebuie, ca ceea ce ai zămislit păzitorul meu, fii mie ajutător şi apărător
nespus pe Dătătorul de bine şi Mîntuitorul lumii, nebiruit, când voi trece vămile judecăţii.
ceea ce eşti plină de har. Greşelile minţii mele, rătăcirile, jefuirile, răutăţile
şi cugetele cele de ruşine ale gîndurilor celor necurate
şi spurcate, nu înceta, ajutătorul meu, a le întoarce în
Cîntarea a 9-a: gînduri bune şi în cugete roditoare de focul umilinţei.
Irmosul: Spăimîntatu-s-a de aceasta cerul şi marginile Iisuse, Unule-Născut, Preabunule, biruieşte cu
pămîntului s-au minunat că Dumnezeu s-a arătat milostivirea Ta, pe mulţimea cea nemăsurată a
oamenilor trupeşte şi pîntecele Tău s-a făcut mai desfătat
decît cerurile. Pentru aceea pe tine Născătoare de
răutăţilor mele, cu rugăciunile cele dumnezeieşti ale
Dumnezeu, căpeteniile cetelor îngereşti şi omeneşti te slujitorului Tău celui fără de trup, pe care l-ai pus
slăvesc. mie păzitor din pruncie, ca un iubitor de oameni.

D e-a dreapta sufletului meu celui ticălos


să te văd stînd, luminat şi blînd, pe tine,
ajutătorul şi folositorul meu, cînd va ieşi din mine
Slavă...
Toată nădejdea mea de mîntuire, după Dumnezeu,
spre tine o am pus, păzitorul şi purtătorul meu de
cu anevoie sufletul meu, şi izgonind pe amarii grijă şi apărătorule; fă rugăciune necontenit la
vrăjmaşi care caută să mă apuce. Dumnezeu pentru mine, luînd împreună rugători şi
Ca un dumnezeiesc slujitor al lui Dumnezeu, ajutători cetele îngerilor.
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
64
Înalţă fruntea creştinilor şi surpă întărîtările cu ce ochi, ingerule al lui Hristos, vei căuta spre
păgînilor, Nascătoare de Dumnezeu, mîntuind mine, cel ce m-am încurcat aşa de rău în lucrurile
nebiruită turma ta aceasta, întru care numele tău cel cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare
mare şi mult cinstit se laudă cu credinţă şi se pentru faptele mele cele amare, rele şi viclene, în
măreşte. care cad în toate zilele şi nopţile şi în tot ceasul? De
aceea cad înaintea Ta şi mă rog, păzitorul meu cel
Rugăciune către sfîntul înger păzitor sfînt, milostiveşte-te spre mine păcătosul, şi-mi fii
mie întru ajutor şi sprijinitor asupra pizmaşului

Î ngerule cel sfînt al lui Hristos, către tine cad şi


mă rog, păzitorul meu cel sfînt, care eşti dat mie
de la Sfîntul Botez spre păzirea sufletului şi a
meu cel rău, cu sfintele tale rugăciuni, şi
împărăţiei lui Dumnezeu mă fă pătraş cu toţi
sfinţii, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea şi cu
obiceiurile mele cele rele, am mîniat preacurată
lumina ta şi te-am izgonit de la mine prin toate
lucrurile cele de ruşine: cu minciunile, cu
clevetirile, cu pizma, cu osîndirea, cu trufia, cu
neplecarea, cu neiubirea de fraţi şi cu ţinerea de
minte a răului, cu iubirea de argint, cu
desfrînarea, cu mînia, cu scumpetea, cu mîncarea
cea fără de saţ, cu beţia, cu multa vorbire, cu
gindurile cele rele şi viclene, cu obiceiurile cele rele
şi cu aprinderea spre desfrînare, avînd osebită
voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a
mea, pe care nici dobitoacele cele necuvîntătoare
nu o au! Dar cum vei putea să cauţi spre mine sau
să te apropii de mine, cel necurat ca un cîine? Sau
65
Irmosul: Pe faraon, cel ce era purtat în car, l-a cufundat
toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni de demult, lovind în
chipul crucii şi despărţind marea şi pe Israel cel ce mergea
pedestru l-a mîntuit, pe cel ce cîntă cîntare lui Dumnezeu.

C uvinte cel fără de început, pentru sfinţitele


rugăciuni ale Heruvimilor, Serafimilor, ale
Stăpîniilor, Scaunelor, ale Puterilor celor dumnezeieşti,
ale Îngerilor, Arhanghelilor, ale Căpeteniilor şi
Domniilor, dăruieşte-ne milele Tale cele mari, ca un
iubitor de oameni.
Ajută-mi, Înaintemergătorule al Domnului, rugînd
pe Hristos; soborul prorocilor, adunarea Apostolilor,
cetele mucenicilor, rugaţi pe Stăpînul tuturor să mă
mîntuiască pe mine, cel cuprins de multe păcate.
Slavă...
Dumnezeieştilor femei care bine aţi pătimit şi
aţi postit, soborul arhiereilor, cuvioşilor şi
drepţilor, cinstiţilor, sfinţilor mucenici, rugaţi-vă ca
să dobîndim bunătăţile cele veşnice, cei ce cu
credinţă vă fericim.
CANON DE RUGĂCIUNE CĂTRE Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
TOATE PUTERILE CEREŞTI ŞI Mintea mea fiind robită de dezmierdările trupeşti,
TOŢI SFINŢII. cu totul o slobozeşte, Stăpînă, ceea ce eşti una bună, şi
slugă mai adevărată prin fapte bune mă arată Fiului
Cîntarea a 1-a:
tău, ca după datorie să te slăvesc.
66
Cîntarea a 3-a: Apostoli, şi cu sfinţii mucenici şi cu prorocii, ca să
luăm desăvîrşit dezlegare de păcate.
Irmosul: Cel ce ai întărit din început cerurile cu priceperea
şi ai întemeiat pămîntul peste ape, întăreşte-mă pe piatra Cîntarea a 4-a:
Bisericii Tale, Hristoase, că nu este Sfînt afară de Tine, Unule
Iubitorule de oameni. Irmosul: Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu puterea mea, Tu

R
eşti Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel ce nu ai lăsat
ogu-mă, o, Serafimi, Stăpînii, Heruvimi,
sînurile Părinteşti şi a noastră sărăcie o ai cercetat. Pentru
izbăviţi-mă de smintelile vrăjmaşilor; voi, aceasta, cu proorocul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii
Domnii, Căpetenii, Scaune şi Arhangheli, împreună Tale, Iubitorule de oameni.

V
cu toţi îngerii, rugaţi pe Izbăvitorul pentru mine,
ezi, Hristoase, să nu mă treci cu vederea,
păcătosul.
rogu-mă, pe mine cel cuprins de toate
Înaintemergătorule, roagă pe Hristos să dobîndesc păcatele, ci cu rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi îngeri,
viaţa cea făcătoare de bine mie pururea; proorocilor şi cu ale mucenicilor şi cu ale Apostolilor Tăi, miluieşte-
cetele mucenicilor, ale Sfinţilor Apostoli, ale mă şi mă mîntuieşte şi moştean împărăţiei Tale mă
arhiereilor şi ale cuvioşilor şi sfinţilor mucenici, care arată, ca un milostiv.
v-aţi săvîrşit prin sînge, rugaţi-vă pentru mine,
Propovăduitorul lui Hristos, Mergătorule înainte,
păcătosul.
aprinde acum făclia inimii mele cea stinsă, cela ce ai
Slavă..., fost luminător Soarelui celui înţelegător, şi te roagă,
Cărea desfătări, şi măriri netrecute v-aţi împreună cu proorocii şi cu toţi sfinţii, să trec întru
învrednicit, Femei cele ce vitejeşte aţi pătimit şi caldă pocăinţă această viaţă trecătoare.
luminat aţi postit şi pe vrăjmaşul l-aţi biruit, rugaţi-vă Slavă...
să fim şi noi aceleiaşi părtaşi.
Străluceşte-mi lumina pocăinţei, Iubitorule de
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
oameni, cu solirile celora ce au slujit Ţie întru
De Dumnezeu dăruită, Curată Fecioară, roagă-te credinţă, Iisuse, ale sfintelor femei, ale ierarhilor şi ale
împreună cu cetele cele de sus, cu toţi înţelepţii mucenicilor Tăi, ale propovăduitorilor, ale Apostolilor

67
şi ale sfinţilor mucenici şi mă învredniceşte să Slavă...
dobîndesc mîntuire. Cela ce ai luminat pe ierarhii Tăi şi pe sfinţii
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: mucenici, Doamne, şi ai mărit dumnezeiasca adunare
Ceea ce una ai născut pe Dumnezeu întrupat, ceea a cinstitelor femei, care vitejeşte au pătimit, pentru
ce eşti cu totul sfîntă; pe Acela roagă-L să ne rugăciunile acestora miluieşte-mă, Cela ce ştii toate
mîntuiască pe toţi în ziua cea înfricoşată şi să ne greşalele mele cele fără de număr.
izbăvească de muncă şi să ne învrednicească vieţii şi Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
luminii cei veşnice, împreună şi cu cei ce bine I-au Preasfîntă Fecioară, care ai născut pe Cuvîntul,
slujit. Cel cu totul sfînt, goneşte toată mîhnirea şi scîrba
sufletului meu şi îndeamnă gîndul meu să lucreze
Cîntarea a 5-a:
lucruri dumnezeieşti, ca cu credinţă şi cu dragoste
Irmosul: Pentru ce mai lepădat de la faţa Ta, Cel ce eşti să te slăvesc.
lumină neapusă, şi m-a acoperit întunericul cel străin, pe mine
ticălosul? Ci Te rog, întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale Cîntarea a 6-a:
îndreptează căile mele.

P
Irmosul: Curăţeşte-mă, Mîntuitorule, că multe sînt
uterile cele înţelegătoare Te roagă acum, fărădelegile mele, şi mă ridică din adîncul răutăţilor, rogu-
Milostive Doamne, Stăpîniile, Scaunele, mă; căci către Tine am strigat; şi mă auzi Dumnezeul
Serafimii şi Domniile, Îngerii împreună cu mîntuirii mele.
Arhanghelii şi cu Căpeteniile: Fii milostiv norodului
Tău şi-l mîntuieşte, ca un Milostiv.
Fericite Înaintemergătorule, cel ce ai vieţuit cu
C a să mă izbăvească de munca cea gătită
acolo, Heruvimi, Scaune, Domnii, Îngeri,
Arhangheli, Căpetenii şi Puteri, rugaţi pe Stăpînul
înstrăinare, fă-mă străin de totă munca, rugînd pe a toată făptura.
Iisus, Iubitorul de oameni, împreună cu Cu cetele Apostolilor şi cu oştile mucenicilor,
dumnezeieştii Prooroci, şi cu Apostolii, cu Ierarhii şi Înaintemergătorule, propovăduitorul lui Hristos,
cu sfintele Oşti ale Mucenicilor. roagă pe Iisus, Iubitorul de oameni, Dumnezeul

68
nostru, ca să aflăm milă în ceasul judecăţii. împreună cu fericitul Mergătorul Înainte, a
Slavă... mucenicilor şi a sfinţilor prooroci, a ierarhilor şi a
cuvioşilor, Iubitorule de oameni, treci greşalele noas-
Sfîntă Muceniţă Tecla, ceea ce eşti începătoarea
tre ale tuturor, care strigăm Ţie: Bine eşti cuvîntat,
femeilor celora ce tare au pătimit, împreună cu
Dumnezeul părinţilor noştri.
acelea, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să ne
izbăvim de întunericul patimilor şi de ispitele cele de Slavă...
multe feluri. Schimbă durerea sufletului meu, Hristoase, şi-l
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: miluieşte pentru solirile sfinţilor mucenici, ale
Pe tine, Stăpînă, ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită, ierarhilor şi ale cuvioşilor Tăi, şi să nu mă ruşinezi
te lăudăm credincioşii, că ai născut cu trup pe cînd voi sta înaintea scaunului Tău, că bine eşti
Dumnezeul cel lăudat, pe Care roagă-L, ceea ce eşti cuvîntat, Dumnezeul părinţilor noştri.
nespurcată, în pace să se mîntuiască cetatea şi Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
norodul Tău. Ca un scaun în chip de foc porţi pe împăratul
făpturii, pe Care roagă-L, Fecioară, împreună cu
Cîntarea a 7-a:
fericitele şi sfintele femei, să mă învrednicească
Irmosul: De pogorîrea lui Dumnezeu, focul sa ruşinat în împărăţiei Sale, pe mine cela ce cu credinţă măresc
Babilon; pentru aceasta tinerii în cuptor cu picioare ajutorul tău.
vesele, ca într-o grădină verde dănţuind, cîntau: Bine
este cuvîntat Dumnezeul părinţilor noştri! Cîntarea a 8-a:

F iind voi, a doua lumină, din Lumina cea


dintîi, sfinţilor îngeri, cu împărtăşirea cea
netrupească şi preabogată v-aţi strălucit. Pentru
Irmosul: De şapte ori chinuitorul haldeilor cuptorul l-a
ars nebuneşte, pentru cinstitorii de Dumnezeu; dar văzîndu-i
pe aceştia de o putere mai mare mîntuiţi, Făcătorului şi
aceasta strig: Luminaţi mintea mea cea Izbăvitorului a strigat: Tineri binecuvîntaţi-L, preoţi lăudaţi-L,
întunecată pururea cu patimile vieţii. popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Ceata cea fericită a Apostolilor, Te roagă,
69
O , Heruvimi, cei în chipul focului, Serafimi, cei
cu multe aripi, Scaune, Stăpînii şi Căpetenii,
Îngeri şi toţi Arhanghelii şi sfinţite Domnii, rugaţi-vă,
pe Hristos în veci.
Cîntarea a 9-a:
împreună cu Înaintemergătorul, cu Proorocii, cu Irmosul: Spăimîntatu-s-a de aceasta cerul şi marginile
Apostolii, cu Ierarhii, cu Cuvioşii şi cu toţi Drepţii, pămîntului s-au minunat, că Dumnezeu Sa arătat oamenilor
ca să ne miluiască pe noi. trupeşte şi pîntecele tău sa făcut mai desfătat decît cerurile.
Pentru aceasta, pe tine, de Dumnezeu Născătoare, începătoriile
Daţi-ne ajutor, Sfinţilor Apostoli: Petre, Pavele, cetelor îngereşti şi omeneşti te măresc.

O
Iacove, Vartolomee, Toma, Filipe, Andrei, Marcu
, dumnezeieşti Stăpînii, Heruvimi, Serafimi,
împreună cu Luca, Ioane, iubitul lui Hristos, Simone şi
Domnii, Îngeri, Scaune, toate Căpeteniile şi
Iudo, cel cu totul fericite, şi pe marele Matia, fiind
preaslăvite Puteri şi Sfinţilor Arhangheli, faceţi
noi biruiţi de ispitele înşelătorului şi rătăciţi.
rugăciune la Dumnezeu, ca bine să vieţuim, şi să
Binecuvîntăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfîntul Duh, dobîndim mîntuire, şi să ne izbăvim din nevoi.
Domnul.
Înaintemergătorule, ca cel ce ai fost prooroc mai
Ştefane, întîiul mucenicilor, cela ce ai fost mai ales, împreună cu toţi proorocii, învredniceşte-ne
luminat decît razele soarelui, roagă-te împreună cu tuturor bunătăţilor, şi pe noi cei surpaţi de patimi şi
aceştia să ne luminăm toţi şi să scăpăm de toată pururea cuprinşi de ispitele celui viclean şi de
negura păcatului, cei ce strigăm Stăpînului: Preoţi înşelăciunile vieţii, ca cu credinţă să vă cinstim.
binecuvîntaţi-L, noroade preaînălţaţi-L pe dînsul
întru toţi vecii. Slavă...
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu: Dumnezeieşti, cu totul slăviţi, cei doisprezece
Fă să urmez, ceea cu totul curată, celora ce cu Apostoli, împreună cu toţi mucenicii, cu preoţii şi cu
cuviinţă au vieţuit cu viaţă îmbunătăţită, rănind pe sfinţiţii mucenici, şi cu fericiţii şi dumnezeieştii
vrăjmaşii cei ce mă scîrbesc fără de milă şi mă prooroci, cuvioase şi drepte femei, care tare aţi
supără neîncetat, la patimile cele trupeşti trăgîndu- pătimit, faceţi rugăciuni pentru noi către Iubitorul de
mă, ca bucurîndu-mă, să strig: noroade, preaînăltaţi oameni.

70
Şi acum..., a Născătoarei de Dumnezeu:
Fecioară, ceea ce eşti iubitoare de bine, roagă pe Fiul
tău cel bun şi Domnul, ca să tămăduiască şi să
mîntuiască sufletul meu cel slab şi necăjit pururea
de asuprelile balaurului celui stricător de suflet şi
să-l fericească împreună cu toate înălţările cele
purtătoare de lumină.

CUPRINS
Pavecerniţa
mică...............................................................................
.........1

71
Rugăciunile de Canonul Sfîntului Înger Păzitorul vieţii
seară.............................................................................. omului....................................60
....7
Canonul către Toate Puterile Cereşti şi către Toţi
Canonul de Umilinţă către Domnul nostru Iisus Sfinţii....................68
Hristos.....................16
Cuprins.........................................................................
Canonul de Pocăinţă către Domnul nostru Iisus .............................74
Hristos.....................22

Canonul Cinstitei
Cruci...........................................................................2
8
Sfîrşit şi lui Dumnmezeu slavă.
Canonul Sfinţilor Mai-Marilor Voevozi Mihail şi
Gavriil...................34 Mănăstirea Ţigăneşti

Canonul Sfîntului Înaintemergătorului şi 18 februarie 2006


Botezătorului Ioan.............40

Canonul Sfinţilor Slăviţilor şi întrutot lăudaţilor


Apostoli..................48

Canonul Sfîntului Ierarh


Nicolae............................................................54

72
73