Sunteți pe pagina 1din 11

201

16.Baze de date şi AutoCAD


16.1.Utilitatea conexiunii AutoCAD - baze de
date
Aplicaţiile vaste de proiectare necesită stocarea unor informaţii în
baze de date. O parte din aceste informaţii sunt utile şi în partea
grafică a unui proiect, în desene. AutoCAD este capabil să conlucreze
bine cu aplicaţii soft de tip baze de date, pentru utilizarea în comun a
unor informaţii. AutoCAD acceptă asocieri sau legături ale datelor
stocate într-o bază de date cu obiectele grafice proprii. Toate tipurile
cunoscute de baze de date sunt recunoscute de AutoCAD, care poate
beneficia de majoritatea facilităţilor oferite de acestea: sortări, filtrări,
căutări, etc. Structura tabelară a bazelor de date cu care poate
conlucra AutoCAD permite definirea unor legături (“links”) clare şi
simple.
Pe lângă definirea unor legături, AutoCAD acceptă crearea în desen
a unor etichete, “labels”, al căror conţinut se regăseşte într-un tabel al
unei baze de date. Aceste etichete sunt obiecte de tip text multilinie.

16.2.Cerinţe ale conectivităţii AutoCAD – bază


de date
Conectivitatea AutoCAD - bază de date implică existenţa
următoarelor elemente:
• o aplicaţie utilitară externă de configurare, care abilitează
AutoCAD să acceseze date dintr-o anumită bază de date;
• un manager de tip “dbconnect”, prin care se pot asocia legături,
etichete şi interogări cu desenele AutoCAD;

16.Baze de date şi AutoCAD


202
• o fereastră pentru vizualizarea datelor (“Data View Window”)
care afişează în cadrul sesiunii AutoCAD înregistrările dintr-un
tabel al unei baze de date;
• un editor de interogări, prin care se pot construi, executa şi stoca
interogări de tip SQL;
• un instrument de migrare, care converteşte legăturile şi
atributele afişabile create în versiuni anterioare AutoCAD, la
versiunea 2000;
• o operaţie de selectare a legăturii care să creeze iterativ seturi
de selecţie, atât pe baza interogărilor cât şi pe baza obiectelor
grafice selectate.
Accesarea unei baze de date din interiorul AutoCAD necesită în
prealabil configurarea bazei, folosind Microsoft ODBC sau programe
OLE DB. Utilizând ODBC sau OLE DB, AutoCAD poate manipula date din
baze de date externe, indiferent de formatul în care sunt stocate în
bază sau de modul în care a fost creată baza.
Procesul de configurare a conectivităţii implică crearea unei noi
surse formale de date care trebuie să indice spre un tip de colecţie de
date şi să prevadă informaţii despre driver-ele necesare accesării
tipului vizat de bază de date.
O sursă de date poate fi un tabel individual, o colecţie de tabele, un
catalog, o schemă. Cataloagele, schemele, tabelele sunt elemente
ierarhice utilizate în organizarea datelor de către majoritatea
sistememlor pentru managementul bazelor de date. Ele se aseamnănă
cu o structură de directoare din Windows.
Procesul de configurare variază uşor pentru diferite sisteme de baze
de date. De aceea, sunt prevăzute proceduri individuale pentru fiecare
tip de bază de date acceptat de AutoCAD.
Caracteristica de conectivitate acceptă următoarele aplicaţii
externe: Microsoft Access 97 şi 2000, dBASE V şi III, Microsoft Excel 97
şi 2000, Oracle 8.0 şi 7.3, Paradox 7.0 , Microsoft Visual FoxPro® 6.0,
SQL Server 7.0 and 6.5.
AutoCAD 2000 include mai multe mostre de tabele de bază de date
de tip Access (“jet_dbsamples”) şi un driver preconfigurat care poate fi
utilizat pentru lucrul cu aceste tabele, fără a fi obligatorie prezenţa
aplicaţiei Microsoft Access pe sistemul de calcul (vezi folder-ul
“Sample”).

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


203
16.3.Elemente esenţiale în conectivitatea
AutoCAD - baze de date. Comenzile
DBCONNECT şi DBCLOSE
“DbConnect Manager” este o fereastră care conţine un set de
butoane şi un arbore de vizualizare (fig. 16.1).

Figura 16.1 Utilitarul DbConnect


Manager pentru conectarea
AutoCAD – baze de date

16.Baze de date şi AutoCAD


204
Pentru a deschide DbConnect Manager-ul, se utilizează comanda
DBCONNECT sau se selectează linia dbConnect din meniul “Tools”.
Bara de instrumente “Standard” conţine de asemenea un buton

pentru lansarea rapidă a comenzii DBCONNECT: .


Din DbConnect Manager, se poate deschide fereastra “Data
View” pentru a vedea şi/sau a edita tabelul bazei de date asociat
desenului. Diferite obiecte specifice bazelor de date, cum ar fi şabloane
de legături - “link templates”, “şabloane de etichete” -“label
templates”, “interogări” - “queries” pot fi asociate în DbConnect
Manager cu desenul curent AutoCAD.
DbConnect Manager prezintă un arbore de vizualizare, cu două
tipuri de noduri:
• noduri Drawing, care afişează fiecare desen deschis; fiecare
nod al desenului evidenţiază toate obiectele de tip bază de date
asociate cu desenul;
• noduri Data Sources, care afişează toate sursele de date
configurate, recunoscute de AutoCAD.
În DbConnect Manager pot fi executate interogări SQL.
La lansarea comenzii DBCONNECT, AutoCAD deschide DbConnect
Manager şi adaugă meniul “dbConnect” pe bara de meniuri.
Comanda DBCLOSE închide DbConnect Manager. O manevră

similară se realizează prin butonul , care execută două operaţii


opuse.
După configurarea unei surse de date, tabelele acesteia pot fi
accesate din interiorul AutoCAD, prin fereastra “Data View”
(fig. 16.2). Tabelele pot fi deschise în mod “read-only” (numai la citire)
sau în mod “edit” (pot fi adăugate, şterse sau modificate înregistrări
din bază; nu pot fi adăugate sau şterse câmpuri ale tabelelor, nu poate
fi modificată natura câmpurilor).

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


205

Figura 16.2 Fereastra “Data View” utilă în vizualizarea şi


editarea tabelelor dintr-o bază de date conectată cu AutoCAD
În fereastra “Data View” se crează legături între înregistrările din
baza de date şi obiectele grafice din desenele AutoCAD.

16.4.Legături şi şabloane pentru legături


Funcţia primară a caracteristicii de conectivitate este asocierea unei
baze de date externe cu obiecte grafice din AutoCAD. Nu se pot crea
legături cu obiecte negrafice (layer-e, tipuri de linie, stiluri de scriere).
Când se crează o legătură, se stabileşte o relaţie dinamică între
înregistrarea din baza de date şi obiectul grafic asociat. Dacă se mută
sau se copiază un obiect având o legătură asociată, legătura este
mutată sau copiată şi ea. Dacă se şterge obiectul, legătura se şterge şi
ea.
Crearea unei legături este obligatoriu precedată de definirea unui
şablon pentru legături, numit “link template”.
Unui obiect grafic i se pot ataşa mai multe legături, utilizând diferite
şabloane; în acest fel, se pot asocia date din baze de date diferite la un
acelaşi obiect grafic.
Un şablon pentru legături necesită declararea unuia sau mai multor
câmpuri din baza de date ca fiind câmpuri-cheie (“Key Fields”)
pentru acel şablon; astfel se poate identifica în mod unic înregistrarea
din baza de date care corespunde acelei legături a obiectului prin
şablonul considerat.
Algoritmul de creare efectivă a unei legături (“link”) este următorul:
• În DbConnect Manager, se selectează şi se deschide un tabel
pentru care există cel puţin un şablon de legături definit.
16.Baze de date şi AutoCAD
206
• În fereastra “Data View”, se selectează din lista şabloanelor de
legături, şablonul necesar legăturii preconizate.
• Se selectează apoi rândurile corespunzătoare uneia sau mai
multor înregistrări din tabel pentru care urmează să se
definească legături.
• Din meniul ferestrei, se deschide prin săgeata ▼rubrica Link
and Label Settings şi se optează pentru Create Links.

• Din meniul ferestrei “Data View”, se apasă butonul Link: .


• Fereastra “Data View” se închide temporar, pentru a permite
selectarea unuia sau mai multor obiecte din desenul AutoCAD,
care devin obiecte asociate în legătura respectivă.
Din AutoCAD se pot exporta legături conţinute într-un desen,
facilitate remarcabilă atunci când mai multe obiecte grafice sunt legate
la un singur rând de bază de date.
Legăturile prevăd un mecanism puternic pentru a asocia date
externe cu obiecte grafice din AutoCAD. Selectând o înregistrare a
bazei, se pot uşor vedea la dorinţă obiectele din desen asociate ei, prin

apăsarea butonului al ferestrei “Data View”. Reciproc, selectând


un obiect din desen asociat bazei de date, se pot evidenţia
înregistrările (rândurile) din baza de date asociate lui, prin utilizarea

butonului .

16.5.Etichete şi şabloane pentru etichete


La plotarea unui desen, legăturile sale cu o bază de date nu pot fi
tipărite. Trebuie definite etichete, denumite “labels”.
Etichetele sunt texte multilinie care afişează în desenul AutoCAD
date preluate dintr-un tabel al bazei de date externe.
Etichetele pot fi independente - “Freestanding labels” sau pot
fi ataşate - “Atached labels” în raport cu obiectele grafice.
Etichetele independente nu sunt asociate unor obiecte grafice.
Etichetele ataşate la un obiect grafic sunt strâns conectate cu acesta.
Dacă se mută/ copiază/ şterge obiectul grafic, eticheta suferă aceeaşi
operaţie. Dacă se copiază în Clipboard obiectul grafic, eticheta sa este
Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi
207
de asemenea copiată. Etichetele asociate cu un obiect grafic sunt
afişte prin intermediul unui leader.
Pentru a lucra cu etichete, trebuie creat mai întâi un şablon
pentru etichete – “label template”, care definieşte ce câmpuri din
tabelul din baza de date sunt afişate în etichetă şi cum este formatat
textul în etichetă. În şablonul pentru etichete se poate adăuga un text
static care să preceadă sau să urmeze textul implicit (vezi exemplul din
fig. 16.3 b pentru sufixele mp. şi cam.).
Pentru a crea o etichetă independentă, se deschide un tabel care
are definite cel puţin un şablon pentru legături (“link template”) şi un
şablon pentru etichete (“label template”). Se aleg cele două şabloane
şi apoi se selectează în fereastra “Data Window” înregistrarea care va
genera eticheta. În meniul Link and Label Settings, apăsând butonul
▼, se optează pentru Create Freestanding Labels. Se apasă butonul

al meniului ferestrei “Data View” şi alege o zonă în desen unde


să fie inserată eticheta.
Pentru a crea o etichetă ataşată, se procedează la fel, dar se

optează pentru Create Attached Labels. Apoi se apasă butonul


al meniului din “Data View Window” şi se selectează în desen
obiectul la care se asociază eticheta.
Utilizatorul poate opta în orice moment pentru afişarea sau
ascunderea etichetelor din desen.
În fig. 16.3 a se prezintă un exemplu de utilizare a etichetelor
ataşate într-un desen. Exemplul redă parţial un cartier de locuinţe cu
case individuale tipizate. Tipurile de case şi caracteristicile lor sunt
stocate într-o bază de date. Prin procedurile adecvate, sunt definite în
desen etichete ataşate fiecărei case, cuprinzând caracteristicile ei, aşa
cum sunt nominalizate în baza de date asociată. În fig. 16.3 b se
prezintă un detaliu pentru tipul A de casă. Sunt evidenţiate
înregistrarea din baza de date care corespunde legăturii şi eticheta
ataşată. Aceasta reproduce, conform şablonului ales, conţinutul
câmpurilor din înregistrarea asociată. O parte din ele au sufixe
adecvate (“mp”, “cam.”). Imaginea 16.3 c redă acelaşi desen, după
ascunderea etichetelor ataşate şi ascunderea muchiilor nevizibile,
într-o afişare spaţială.

16.Baze de date şi AutoCAD


208

Figura 16.3 a Desen AutoCAD, cu bază de date asociată şi


etichete ataşate obiectelor din desen; pe bara de meniuri sunt
prezente titlurile “dbConnect” şi “Data View”

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


209
Fiura 16.3 b Detaliu pentru tipul A de casă

Figura 16.3 b Vizualizarea spaţială hidden-line a desenului din


cazul a), cu ascunderea etichetelor ataşate

16.6.Lucrul cu editorul de interogări


O caracteristică fundamentală a sistemelor de baze de date este
abilitatea lor de a prezenta un subset de înregistrări bazat pe un
criteriu de căutare sau interogare aplicat setului total.
Editorul de interogare a bazelor de date asociat mediului AutoCAD,
“Query Editor”, constă dintr-o serie de 4 panouri care pot fi folosite
pentru a dezvolta iterativ interogări (fig. 16.4). Editorul se poate lansa
din oricare din ofertele “New Query…” ale meniului pull-down
“dbConnect”, ale ferestrei “Data View” sau din “DbConnect
Manager”.
“Link Select” este o implementare avansată a editorului de
interogare, care construieşte iterativ seturi de selecţie cuprinzând
16.Baze de date şi AutoCAD
210
obiecte din desenele AutoCAD. Nu prezintă al patrulea panou din
editorul e interogare, şi anume panoul “SQL Query”. “Link Select” se
activează din meniul pull-down “dbConnect”, linia Links.
“Link Select” crează din mers un set de selecţie, care poate fi
rafinat cu informaţii adiţionale printr-un proces iterativ. Se începe fie
prin construirea unei interogări sau prin selectarea unor obiecte grafice
din AutoCAD. Acest set iniţial este referit ca setul A. Apoi se pot selecta
obiecte grafice adiţionale sau se poate defini o interogare care va fi
setul B. În pasul următor se stabileşte relaţia dintre setul A şi setul B
pentru a rafina setul de selecţie. Următoarele relaţii sau seturi de
opraţii sunt disponibile în acest scop:
• Select: stabileşte o interogare iniţială sau un set de selecţie
iniţial. Acesta poate fi rafinat prin operaţii succesive;
• Union: adaugă rezultatele unei noi interogări sau un nou set de
selecţie la setul existent;
• Intersect: returnează intersecţia booleană dintre setul A şi setul
B;
• Subtract A – B: returnează diferenţa booleană A-B;
• Subtract B – A: returnează diferenţa booleană B-A.
Rezultatul operaţiilor anterioare devine noul set A. Se poate
continua iterativ. Se defineşte un nou set B şi se reiau paşii
corespunzători.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


211

Figura 16.4 Editorul de interogări “Qeury Editor” din mediul


AutoCAD, cu panoul al III-lea, “Query Builder” activ

16.Baze de date şi AutoCAD