Sunteți pe pagina 1din 8

SCALE

Scala Hamilton de evaluare a depresiei (HAM-D sau HRSD) Inventarul pentru depresie Beck (BDI) Scala de evaluare a anxiet ăț ii Hamilton (HAM-A) Scala Severit ăț ii Tulbur ă rii de Panic ă (PDSS) Scala sindromului pozitiv ș i negativ (PANSS) Scala evalu ă rii simptomelor psihotice (PSYRATS) Scala calit ăț ii vie ț ii (QLS)

PSIHOPATOLOGIE-EXAMINARE

Un b ă rbat de 42 ani intr ă în sala de urgen ță cu acuza de baz ă „ni ș te b ă rba ț i m ă urm ă resc”. El de asemenea se plânge c ă aude o voce care îi spune c ă r ă neasc ă pe al ț ii. El spune examinatorului c ă prezentatorul de ș tiri îi transmite mesaje speciale despre starea lumii fiecare noapte prin televizor. Aceast ă ultim ă convingere este un exemplu de care tulburare psihiatric ă ?

a. Idee delirant ă de grandoare

b.

c. Sl ă birea asocia ț iilor (asocia ț ii îndep ă rtate)

d. Idee de referin ță

e. Întunecarea con ș tiin ț ei

Iluzie

Un b ă rbat de 23 ani este adus în sala de urgen ță dup ă ce acesta se apropiase de o doamn ă necunoscut ă într- un magazin ș i a început s ă o loveasc ă , pretinzând c ă el „ ș tia c ă ea a fost trimis ă s ă -l spioneze”. În camera de urgen ță s-a depistat c ă este în stare de alert ă , fiind orientat în propria persoan ă , spa ț iu ș i timp. El nega c ă aude voci. El continua s ă insiste c ă sunt „agen ț i speciali”

împr ăș tia ț i prin tot ora ș ul care îl supravegheaz ă . Acest simptom este un exemplu al c ă rei tulbur ă ri psihiatrice?

a.

b.

c. Reprezentare perceptual ă a unui sunet sau imagine care nu este prezent ă

d.

e. Fug ă disociativ ă

Idee delirant ă

Iluzie

Egomanie

Un b ă rbat de 56 ani a fost spitalizat pentru infarct miocardic. Dou ă zile dup ă internare, el se treze ș te în toiul nop ț ii ș i strig ă c ă este un om ce st ă lâng ă fereastr ă

în salonul s ă u. Dup ă intrarea asistentei medicale ș i

aprinderea luminii, pacientul este u ș urat fiindc ă în ț elege

fereastr ă .

c ă

Aceast ă eroare de percepere a realit ăț ii este cel mai

bine descris ă de care din urm ă torii termeni psihiatrici?

„b ă rbatul”

de

fapt

era

draperia

de

la

a. Idee delirant ă

b. Halucina ț ie

c. Iluzie

d.

e. Sinestezie

Proiec ț ie

Un rezident psihiatru este chemat s ă consulte o pacient ă de 75 ani care a suportat o protezare de ș old dou ă zile înainte. La examinare, rezidentul observ ă c ă pacienta spune c ă anul curent este 1956, ș i crede c ă este la fiul s ă u acas ă . Aceste deficite ilustreaz ă care aspect al examin ă rii statusului psihic?

a.

b. Memorie

c. Procesul gândirii

d. Orientarea

e.

Concentrarea

Nivelul de con ș tiin ță

Un taximetrist de 28 ani este cronic consumat de frica de

a nu c ă lca accidental un pieton. De ș i el încearc ă s ă se conving ă c ă fricile sale sunt proste ș ti, anxietatea sa continu ă s ă creasc ă pân ă când el merge înapoi la locul scenei „accidentului” ș i nu se convinge c ă nimeni nu st ă culcat r ă nit pe strad ă . Acest comportament este un exemplu de ce din cele urm ă toare?

a. Compulsie secundar ă unei obsesii

b. Obsesie declan ș at ă de o compulsie

c. Idea ț ie delirant ă

d. Manifestare tipic ă a tulbur ă rii de personalitate obsesiv-compulsiv ă

e.

Fobie

O femeie de 23 ani se adreseaz ă în sala de urgen ță cu

acuza de baz ă c ă aude voci de ș apte luni. În afara halucina ț iilor, ea are ideea c ă radioul îi transmite mesaje speciale. Când a fost întrebat ă de în ț elesul proverbului „Cum î ț i a ș terni a ș a ș i dormi”, pacienta a r ă spuns, „dac ă

î ț i a ș terni pe moale vei dormi mai bine”. Care din urm ă toarele simptome din statusul psihic sunt demonstrate de pacient?

a. S ă r ă cia vorbirii

b. Gândire concret ă

c.

d. Sl ă birea asocia ț iilor (asocia ț ii îndep ă rtate)

e. Gândire autistic ă

Fug ă de idei

Un b ă rbat de 24 ani este internat în sec ț ia de internare psihiatric ă dup ă ce mama sa a observat c ă st ă nemi ș cat

ore

pacientul st ă cu o mân ă ridicat ă deasupra capului ș i cu alta orientat ă direct în fa ț a sa. Este mut, nu pare s ă fie

con ș tient de cele cel înconjoar ă ș i activ opune rezisten ță

la încerc ă rile de ai schimba pozi ț ia. Care din urm ă toarele

descrie cel mai bine comportamentul pacientului?

ș ir în pozi ț ii bizare. Pe parcursul examin ă rii,

în

a. Apraxia

b. Distonia

c. Sinestezia

d.

e. Starea de trans ă

Catatonia

O femeie de 36 ani cu schizofrenie se adreseaz ă în sala

cu acuza de baz ă c ă „ei încearc ă s ă m ă

omoare.” În sala de examinare, ea este hipervigilent ă ș i

de urgen ță

insist ă

începe s ă fixeze privirea într-un col ț ș i s ă afirme, „Nu, nu

s ă stea în col ț cu spatele la perete. Brusc ea

po ț i s ă m ă impui s ă fac asta!” Care din urm ă toarele

simptome este cel mai probabil c ă pacienta le resimte?

a. Gândire concret ă

b. Depersonalizare

c. Fug ă de idei

d. Halucina ț ii

e. Idee de referin ță

Un b ă rbat de 56 ani este adus în oficiul terapeutului de

c ă tre so ț ia sa deoarece aceasta a remarcat o schimbare

a personalit ăț ii pe parcursul ultimelor trei luni. În timp ce

chestionat, el r ă spunde la fiecare

pacientul

întrebare cu acelea ș i trei cuvinte. Care din urm ă toarele

simptome cel mai bine se potrive ș te cu comportamentul

pacientului?

este

a. Simptomatic ă negativ ă

b. Dezorientare

c. Gândire concret ă

d. Persevera ț ie

e. Circumstan ț ialitate

NOZOLOGIE

O femeie de 23 ani se adreseaz ă în sala de urgen ță cu

acuza, c ă din senin, a fost prins ă de o fric ă cople ș itoare, asociat ă cu scurtarea respira ț iei ș i palpita ț ii ale inimii. Aceste simptome au durat circa 20 minute ș i pe parcurs ce le retr ă ia, ea se temea c ă moare sau c ă înnebune ș te. Pacienta a avut pe parcursul lunii 4 episoade similare ș i se îngrijoreaz ă c ă vor mai continua. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Episod acut psihotic

b. Hipocondrie

c. Tulburare de panic ă

d. Tulburare de anxietate generalizat ă

e. Tulburare de stres posttraumatic

O feti ță de 4 ani este adus ă la pediatrul s ă u din cauz ă c ă

e. Depresie major ă

Un b ă rbat în vârst ă de 47 ani cu master în chimie tr ă ie ș te în hotel la drumul mare ș i î ș i câ ș tig ă existen ț a prin cer ș ire ș i colectarea cutiilor rambursabile. Zece ani

în urm ă el ș i-a pierdut lucrul într-o firm ă mare din cauz ă

c ă a fost g ă sit c ă furase banii companiei ș i i-a folosit pentru a miza în cursele de cai. Ulterior, a avut câteva servicii dar de fiecare dat ă ajungea s ă fie concediat. El

de asemenea a furat ș i a împrumutat bani de la prieteni

ș i rude. Fiind întrebat despre acest comportament,

pacientul a declarat c ă s-a sim ț it foarte vinovat în

leg ă tura cu asta dar „se p ă rea cu nu se poate singur

opri”. Care din urm ă toarele diagnoze cel mai bine se potrive ș te simptomelor pacientului?

a. Tulburare de personalitate antisocial ă

b. Tulburare de conduit ă

c. Joc de ș ans ă patologic

Acum el este foarte îngrijorat c ă ar avea o patologie

cardiac ă , în pofida reasigur ă rilor terapeutului s ă u c ă

„b ă t ă ile extra” ocazionale pe care le detecteaz ă când î ș i

verific ă

pulsul sunt complet benigne. Care din

urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

a. Tulburare de somatizare

b. Hipocondrie

c. Tulburare delirant ă

d. Tulburarea algic ă

e. Tulburare de conversie

O femeie de 25 ani, na ș te un copil s ă n ă tos prin

cezarian ă . Ea remarc ă c ă pe parcursul urm ă toarei s ă pt ă mâni c ă a devenit mai iritat ă ș i c ă nu doarme foarte bine. Ea se îngrijoreaz ă c ă copilul ei ar putea muri ș i

fantasmeaz ă c ă dac ă copilul ar muri ș i ea ș i-ar curma

via ț a. Ea declar ă c ă nu a dormit ș i c ă a pierdut 4,5 kg pe

parcursul s ă pt ă mânii. Pe parcursul urm ă toarei

p ă rin ț ii cred c ă ea nu „se dezvolt ă normal”. Mama feti ț ei declar ă c ă fiica sa p ă rea normal ă pentru de la doi la trei ani ai vie ț ii sale. Ea mergea ș i a început s ă vorbeasc ă folosind propozi ț ii. Ea a fost capabil ă s ă se joace cu mama ș i sora sa mai în vârst ă . Mama observa c ă pe parcursul ultimelor dou ă luni fiica ei a pierdut aceste capacit ăț i anterior c ă p ă tate. Ea nu se mai juca cu nimeni ș i a încetat complet s ă mai vorbeasc ă . A pierdut controlul sfincterului anal, când anterior ea nu a avut nevoie de un scutec pentru cel pu ț in un an. Care din urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

 

d. Stare de fug ă

e. Tulbur ă ri factice cu simptome predominant psihologice

s ă pt ă mâni, ea începe s ă investigheze cum ar putea comite suicid ș i cheam ă un prieten s ă vad ă dac ă acesta

ar

d ă d ă ci copilul în a ș a fel ca în cazul în care o face,

O

femeie în vârst ă de 24 ani se prezint ă în sala de

femeia s ă nu lase copilul singur. Care din urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

urgen ță cu acuza de baz ă c ă „stomacul meu descompune în ă untrul meu”. Ea declar ă c ă pentru ultimele ș ase luni ea în fiece zi plângea ș i c ă avea o aten ț ie, energie ș i interes sc ă zut în hobby-urile obi ș nuite. A sl ă bit circa 11 kg în perioada dat ă . Ea nu putea adormi ș i când totu ș i adormea ea se trezea devreme diminea ț a. Pentru ultimele trei s ă pt ă mâni, ea a devenit convins ă c ă ea moare de cancer ș i c ă ea se descompune din interiorul corpului s ă u. De asemenea, pe parcursul ultimelor dou ă s ă pt ă mâni ea auzea voci chemând-o pe nume când nimeni nu era în jurul ei. Care din urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

 

a.

Depresie post-partum

 

b.

Psihoz ă post-partum

c.

Doliu necomplicat

 

d.

Blues-ul postpartum

 

e.

Tulburare de anxietate generalizat ă

 

a. Tulburarea Rett

Un

b ă iat de 19 ani este adus la terapeut de c ă tre p ă rin ț ii

b. Tulburarea dezintegrativ ă a copil ă rie

s ă i dup ă ce acesta ia chemat de la colegiu, fiind terifiat

c. Autism

c ă Mafia îl persecut ă . El declar ă c ă a mâncat practic nimic altceva decât fasole din conserve timp de ș ase

d. Tulburarea Asperger

e. Tulburarea de dezvoltare pervaziv ă

s ă pt ă mâni din cauz ă c ă „ei sunt peste tot – nu pot fi prea atent.” El este convins c ă Mafia a montat camere în dormitor ș i c ă ei îi privesc fiece mi ș care. Uneori resimte voci a doi b ă rba ț i care vorbesc despre el când nimeni nu

O

femeie de 23 ani se întoarce acas ă dup ă ce na ș te o

a. Tulburare delirant ă

feti ță s ă n ă toas ă . Ea remarc ă pe parcursul ultimei s ă pt ă mâni c ă a devenit tot mai iritat ă ș i c ă nu doarme

 

b. Tulburare schizoafectiv ă

c. Tulburare schizofreniform ă

e

în jurul s ă u. Colegul de camer ă declar ă c ă pentru

foarte bine. Ea retr ă ie ș te c ă nu va fi o mam ă bun ă ș i c ă va face o gre ș eal ă în îngrijirea copilului s ă u. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

d. Schizofrenia

e. Tulburare depresiv ă major ă cu simptome psihotice

ultimele dou ă luni pacientul a devenit tot mai retras ș i suspicios. Care din urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

a.

Depresie post-partum

 

a. Tulburare delirant ă

b.

Psihoz ă post-partum

Un b ă rbat de vârst ă medie este cronic preocupat de s ă n ă tatea sa. Pentru mul ț i ani el se temea c ă func ț ia neregulat ă a intestinului s ă u însemna c ă are cancer.

b. Tulburare schizoafectiv ă

c.

Tulburare de adaptare

c. Tulburare schizofreniform ă

d.

Blues-ul postpartum

 

d. Schizofrenie

e. Intoxica ț ie cu fenciclidin (PCP)

Dup ă ce a fost martor ă la un conflict violent între p ă rin ț i s ă i, o tân ă r ă femeie dezvolt ă o cecitate subit ă dar nu pare s ă fie afectat ă a ș a precum s-ar fi a ș teptat dup ă o disfunc ț ie de a ș a gen. Pupilele ei reac ț ioneaz ă normal la

lumin ă ș i ea reu ș e ș te cumva s ă evite obstacolele în timp ce merge. P ă rin ț ii ei, care sunt în mijloc de divor ț , pun de

o parte divergen ț ele sale ș i se focuseaz ă pe patologia

fiicei sale. Care din urm ă toarele este cel mai probabil

diagnostic?

a. Tulburare factic ă

b. Simulare

c. Tulburare de somatizare

d. Tulburare de conversie

e. Tulburare de personalitate histrionic ă

O femeie de 27 ani se adreseaz ă psihiatrului cu acuza

de baz ă c ă ea se simte depresiv ă toat ă via ț a sa. În timp

ce declar ă

cu

adev ă rat bine mai mult de o s ă pt ă mân ă ori dou ă la rând. Ea nu a fost suicidar ă sau psihotic ă , de ș i stima ei de

sine este cronic joas ă . Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

incapabil ă s ă func ț ioneze, ea totu ș i nu se simte

c ă nu a fost atât de depresiv ă ca s ă fie

a. Depresie major ă

b. Tulburare de adaptare

c. Ciclotimia

d. Tulburare bipolar ă

e. Distimie

O femeie de 65 ani tr ă ie ș te singur ă într-o cas ă d ă r ă p ă nat ă , de ș i membrii familiei sale au încercat în van s ă o mute într-o locuin ță mai bun ă . Ea poart ă haine stranii ș i în afara modei ș i scormone ș te co ș urile de gunoi

a vecinilor s ă i pentru a g ă si cutii ș i sticle rambursabile.

Ea este foarte suspicioas ă fa ță de vecini. Ea era convins ă pentru o perioad ă scurt ă de timp c ă vecinii s ă i complotau împotriva vie ț ii sale, dup ă ce ea a fost jefuit ă ș i aruncat ă pe trotuar de c ă tre un adolescent, dar acum crede c ă nu e cazul. Ea crede în „puterea cristalelor ce m ă va proteja” ș i le-a aruncat la întâmplare prin toat ă casa ei. Care din urm ă toarele este cel mai probabil

diagnostic?

a. Autism

b. Schizofrenia paranoid ă

c. Tulburare de personalitate schizotipal ă

d. Tulburare de personalotate evitant ă

e. Tulburare de personalitate schizoid ă

O femeie de 36 ani este adus ă de c ă tre so ț ul acesteia la

psihiatru din cauz ă c ă pe parcursul ultimelor opt luni ea a refuzat s ă ias ă din cas ă , crezând c ă vecinii încearc ă s ă -i fac ă r ă u. Ea se teme c ă dac ă ei o vor vedea o vor r ă ni ș i ea g ă se ș te mici frânturi de argumente în favoarea acestei idei. Aceste dovezi includ: vecinii s ă i las ă co ș urile lor de gunoi pe strad ă ca ea s ă se împiedice, parcheaz ă ma ș ina în drumurile de acces în a ș a fel ca s ă poat ă s ă se ascund ă ș i s ă o spioneze; ș i merg în jurul casei ca s ă poat ă trage cu ochiul unde ea se ascunde. Ea spune c ă dispozi ț ia ei este în regul ă ș i c ă „ar fi bine dac ă m-ar l ă sa în pace.” Ea neag ă c ă ar auzi pe vecini sau pe oricine altcineva s ă vorbeasc ă cu ea, dar ea este sigur ă c ă ei comploteaz ă „pentru a-i cauza moartea ș i haos.” Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Tulburare delirant ă

b. Tulburare schizofreniform ă

c. Tulburare schizoafectiv ă

d. Schizofrenie

e. Tulburare depresiv ă cu simptome psihotice

O student ă în colegiu care anterior era într-o stare de

s ă n ă tate bun ă dezvolt ă incontinen ță urinar ă tranzitorie ce se rezolv ă încet pe parcursul câtorva s ă pt ă mâni. Trei luni mai târziu, dup ă desp ă r ț irea cu iubitul s ă u, ea se prezint ă în cabinetul medical acuzând vedere înce ț o ș at ă în ochiul drept ce a ap ă rut subit. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Tulburare somatoform ă

b. Miastenia gravis

c. Depresie mojor ă

d. Tulburare de identitate disociativ ă

e. Scleroz ă multipl ă

În fiece diminea ță a zilelor de ș coal ă , o feti ță de 8 ani

devine plâng ă rea ță ș i stresat ă ș i pretinde c ă se simte r ă u. Odat ă fiind la ș coal ă , ea des se adreseaz ă la asistenta medical ă , acuzând cefalee ș i dureri stomacale. Cel pu ț in o dat ă pe s ă pt ă mân ă , ea nu vine la ș coal ă sau

este luat ă mai devreme de mama sa datorit ă acuzelor.

Pediatrul

simptomelor fizice. Copilul este f ă r ă vreun simptom în weekend, cu excep ț ia când p ă rin ț ii pleac ă ș i o las ă cu o

bon ă .

probabil

diagnostic?

exclus cauze organice a

acesteia

din

a

Care

urm ă toarele

este

cel

mai

a. Tulburare de anxietate de separare

b. Depresie major ă

c. Tulburare de somatizare

d. Tulburare de anxietate generalizat ă

e. Tulburare de ata ș ament

Un b ă rbat de 25 ani se adreseaz ă la psihiatru cu acuza de baz ă de dispozi ț ie depresiv ă cu durata de o lun ă . Mama sa, fa ță de care era foarte apropiat, a murit o lun ă

în urm ă , ș i din acel moment el s-a sim ț it trist ș i foarte plâng ă re ț . El avea dificult ăț i în concentrare, a sl ă bit cu 1,5 kg ș i nu doarme lini ș tit întreaga noapte. Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Depresia major ă

b.

c. Tulburare de stres posttraumatic ă

d. Tulburare de adaptare

e. Doliu necomplicat

Distimia

Un b ă iat de 17 ani se adreseaz ă la terapeut din cauz ă c ă adoarme în locuri neadecvate, de ș i el ob ț inea suficient somn pe parcursul nop ț ii. Pacientul declar ă c ă adormea în timp ce mânca sau mergea la volan. El

remarc ă c ă el doarme aproximativ 20 minute ș i când se treze ș te ini ț ial este incapabil de a se mi ș ca. El remarc ă c ă uneori el chiar poate adormi în picioare, ș i i s-a spus de c ă tre al ț ii c ă în acele momente el pur ș i simplu cade jos la podea brusc. I-a fost montat un monitor portabil ș i i s-a g ă sit c ă în perioada episoadelor el intr ă imediat în faza REM a somnului. Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Narcolepsie

b. Apneea în somn

c. Hipersomnie primar ă

d. Sindrom Kleine-Levin

e. Tulburare de comportament din somnul REM

Un pacient de 52 ani este îndreptat la psihiatru dup ă ce este mustrat la serviciu din cauz ă c ă permanent î ș i

finiseaz ă lucrul mai târziu. El insist ă c ă el nu va finisa nimic pân ă când nu va fi „perfect, comparativ cu lucrul colegilor mei.” El are pu ț ini prieteni pentru c ă îi plictise ș te cu cerin ț ele sale de „precizie în timp” ș i din cauza lipsei sale de c ă ldur ă emo ț ional ă . Aceasta a fost un pattern pe parcursul întregii vie ț i a pacientului, de ș i el refuz ă s ă cread ă c ă problemele au ceva a face cu comportamentul s ă u personal. Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Tulburarea obsesiv-compulsiv ă

b. Tulburare de personalitate obsesiv-compulsiv ă

c. Tulburarea de personalitate tip borderline

d. Tulburarea bipolar ă , stare mixt ă

e. Tulburare de anxietate nespecificat ă

O femeie de 35 ani a tr ă it într-un spital psihiatric de stat pe parcursul ultimilor 10 ani. Ea petrece majoritatea zilei balansând, morm ă ind încet cu sine, sau uitându-se în

reflec ț ia sa într-o oglind ă mic ă . Ea necesit ă ajutor pentru a se îmbr ă ca ș i a face du ș , ș i ea des chicote ș te ș i râde f ă r ă un motiv aparent. Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Schizofrenie

b. Tulburare delirant ă

c. Tulburare bipolar ă , faza maniacal ă

d. Tulburare schizoafectiv ă

e. Tulburare schizofreniform ă

Un asistent social face o vizit ă de rutin ă la un b ă iat de 3 ani care abia a fost returnat mamei sale biologice dup ă ce a petrecut trei luni la orfelinat ca rezultat al unei

neglij ă ri severe. Ini ț ial copilul pare a fi foarte sfios ș i se aga ță tem ă tor de mama sa. Ulterior, el începe s ă se joace într-un mod destul de distructiv ș i dezorganizat. Când mama încearc ă s ă -l opreasc ă din a arunca blocuri în ea, el începe s ă p ă leasc ă ș i s ă mu ș te. Mama devine înfuriat ă ș i începe s ă strige. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic pentru copil?

a. Tulburarea opozi ț ionismul provoc ă tor

b. Tulburare de Hiperactivitate ș i Deficit de Aten ț ie (ADHD )

c. Tulburarea de ata ș ament reactiv ă

d. Tulburarea de stres posttraumatic ă (PTSD)

e. Depresie major ă

O femeie de 32 ani este adus ă în sala de urgen ță de

c ă tre poli ț ie dup ă ce a fost g ă sit ă stând în mijlocul unei

autostr ă zi

opreasc ă . În sala de urgen ță ea este agitat ă ș i nelini ș tit ă ,

cu logoree ș i un affect ce alterneaz ă între euforie ș i iritabilitate. Tat ă l acesteia este contactat ș i el declar ă c ă acest gen de comportament are loc ș i în familie. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

s ă

ocupate,

goal ă ,

impunând

traficul

a. Delirium

b. Tulburarea bipolar ă , manie

c. Tulburarea bipolar ă , stare mixt ă

d. Ciclotimie

e. Schizofrenie

O femeie de 24 ani este cronic somnoroas ă ș i obosit ă .

Somnul ei este întrerupt constant din cauza c ă de îndat ă ce adoarme, un sentiment inconfortabil de târâre în

gambe o for ț eaz ă s ă mearg ă sau s ă - ș i mi ș te picioarele. Care din urm ă toarele st ă ri este des asociat cu aceast ă tulburare?

a. Dificien ță de niacin

b. Tulburarea de panic ă

c. Arterioscleroz ă

d. Sarcina

e. Apneea obstructiv ă

O femeie de 23 ani se adreseaz ă la psihiatru fiindc ă ea

„nu poate ie ș i din baie.” Ea spune psihiatrului c ă ea a fost incapabil ă de a merge la lucru ca secretar ă pentru ultimele trei s ă pt ă mâni din cauz ă c ă îi ia cel pu ț in patru ore s ă fac ă du ș . Ea descrie un ritual complicat în care ea trebuie s ă aib ă grij ă ca fiecare parte a corpului s ă u s ă fie frecat ă de trei ori, în aceea ș i ordine de fiecare dat ă . Ea remarc ă c ă mâinile sale sunt r ă nite ș i însângerate de la atâta frecat. Ea declar ă c ă ur ăș te ceea ce- ș i face dar devine insuportabil de anxioas ă de fiecare dat ă când încearc ă s ă se opreasc ă . Ea remarc ă c ă ea mereu f ă cea du ș pentru o durat ă mai mare, dar problema s-a înr ă ut ăț it în mod constant pentru ultimele cinci luni. Ea men ț ioneaz ă c ă ea de asemenea are un ritual în verificare atunci când încuie u ș a sa (de fiecare dat ă când încuie u ș a ea trebuie s ă verifice de cinci ori c ă u ș a e într-adev ă r încuiat ă ). Ea neag ă probleme cu prieteni sau la lucru, decât acelea probleme ce la moment o

împiedic ă s ă mearg ă la lucru. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Tulburare hiperactiv ă cu deficit de aten ț ie

b. Tulburarea obsesiv-compulsiv ă

c. Tulburarea de personalitate obsesiv-compulsiv ă

d. Tulburare de anxietate de separare

e. Tulburarea psihotic ă scurt ă

Un b ă iat de 21 ani este adus în sala de urgen ță de c ă tre p ă rin ț ii s ă i din cauz ă c ă nu a dormit, nu s-a sp ă lat, nu a mâncat în ultimele trei zile. P ă rin ț ii declar ă c ă pe parcursul ultimelor ș ase luni fiul lor s-a comportat straniu ș i „parc ă nu era el.” Ei declar ă c ă se încuia în camera sa, vorbea singur cu sine ș i scria pe pere ț i. Cu ș ase s ă pt ă mâni înainte de vizita în sala de urgen ță , fiul lor a devenit convins c ă un coleg student îi fura gândurile ș i îl f ă cea incapabil de a înv ăț a materialul de la ș coal ă . În ultimele dou ă s ă pt ă mâni, ei au remarcat c ă fiul lor a devenit depresiv ș i a încetat s ă aib ă grij ă de sine, inclusiv sp ă larea, mâncarea ș i îmbr ă carea. La examinare, pacientul este murdar, ciufulit ș i plânge. El acuza la incapacitatea de a se concentra, un nivel sc ă zut de energie ș i sentiment de suicid. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic pentru acest pacient?

a. Tulburare schizoafectiv ă

b. Schizofrenie

c. Tulburare bipolar ă I

d. Tulburarea de personalitate schizoid ă

e. Tulburare delirant ă

O feti ță de 18 ani este adus ă la psihiatru de c ă tre mama sa din cauz ă c ă feti ț a face du ș de la dou ă la trei ore ș i ea este incapabil ă de a opri acest comportament, în pofida faptului c ă ar dori s ă se opreasc ă . La chestionare, pacienta declar ă c ă ea se simte „murdar ă ș i contaminat ă ” de microbii din cas ă ș i dac ă nu face du ș ea se simte tot mai anxioas ă . Odat ă fiind în du ș , ea trebuie s ă foloseasc ă o metod ă specific ă pentru sp ă lare, ș i dac ă deviaz ă de la ea, trebuie s ă înceap ă de la început. În discu ț ia diagnostic ă rii problemei cu pacienta, care din urm ă toarele afirma ț ii ar trebui s ă i se spun ă ?

a. Este neobi ș nuit s ă întâlne ș ti aceast ă tulburare la cineva atât de tân ă r

b. Tulburarea este de obicei destul de sensibil ă la interven ț ia farmacologic ă

c. Tulburarea de obicei este cauzat ă de evenimente traumatice

d. Tulburarea este transmis ă din genera ț ie în genera ț ie cu o rat ă de 25-30%

e. Tulburarea are perioade frecvente de remisiune complet ă spontan ă

O înv ăță toare în ș coala primar ă este îngrijorat ă de o

feti ță de 6 ani din clasa ei care nu a vorbit un cuvânt de

când a început ș coala. Mica fat ă particip ă adecvat în activit ăț ile clasei ș i utilizeaz ă gesturi ș i desene ș i d ă din cap pentru a comunica. P ă rin ț ii declar ă c ă mica fat ă vorbe ș te doar în cas ă ș i doar în prezen ț a celor mai apropiate rude. Care din urm ă toarele este cel mai adecvat diagnostic?

a. Autism

b. Tulburare de limbaj expresiv

c. Tulburare opozi ț ionismul provoc ă tor

d. Fobia de ș coal ă

e. Mutism selectiv

Un b ă rbat de 52 ani se adreseaz ă la terapeut cu acuza de baz ă c ă se simte deprimat pe parcursul ultimelor dou ă luni. El remarc ă c ă nu doarme bine, a pierdut 11,5 kg pe parcursul ultimelor 6 s ă pt ă mâni, ș i retr ă ie ș te anergie ș i anhedonie. Adi ț ional, pe parcursul ultimelor patru s ă pt ă mâni el a început s ă aud ă vocea tat ă lui decedat ce-i spune c ă el este un ratat ș i a început s ă se îngrijoreze c ă organele sale se descompun. Care din urm ă toarele afirma ț ii este adev ă rat?

a. Pacientul trebuie tratat ini ț ial cu un SSRI ș i un antipsihotic

b. Pacientul are un episod acut de schizofrenie

c. Pacientul cel mai probabil sufer ă de o tulburare factic ă cu simptome psihologice

d. Pacientul cel mai probabil abuz ă de alcool

e. Pacientul trebuie tratat ini ț ial doar cu SSRI

O femeie atractiv ă ș i bine îmbr ă cat ă de 22 ani este

arestat ă pentru prostitu ț ie, dar la înregistrarea în închisoare ea este g ă sit ă c ă de fapt este b ă rbat. Pacientul spune terapeutului consultant c ă el este o femeie prins ă în corpul unui b ă rbat ș i c ă el a resim ț it

asta a ș a de când era copil. El prime ș te hormoni feminini

ș i

îndep ă rta genitalele masculine ș i i-ar crea un vagin. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

în încercarea de a g ă si un chirurg care ar

este

a. Homosexualitate

b. Tulburare de identitate sexual ă

c. Feti ș ism transvestic

d. Tulburare delirant ă

e. Schizofrenie

Un b ă rbat de 26 ani se adreseaz ă la un terapeut cu

acuza de baz ă de dispozi ț ie depresiv ă pe parcursul ultimelor 5 s ă pt ă mâni. El s-a sim ț it trist, cu sc ă derea concentra ț iei aten ț iei, sc ă derea energiei ș i interesului în hobby-urile lui obi ș nuite. Ș ase luni înainte de vizita curent ă el a fost în sala de urgen ță cu atac de astm bron ș ic acut ș i a fost ini ț iat prednisolon. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Tulburare afectiv ă secundar ă unei condi ț ii medicale generale

b. Tulburare afectiv ă induse de substan ț e

c. Depresie major ă

d. Tulburare de adaptare

e. Distimie

Un b ă iat de 12 ani este adus la psihiatru deoarece mama sa spune c ă b ă iatul o „înnebune ș te”. Ea declar ă c ă el mereu se ceart ă cu ea ș i tat ă l s ă u, nu urmeaz ă nici o regul ă a casei ș i o tachineaz ă neîncetat pe sora sa. Ea

spune c ă el este r ă ut ă cios ș i r ă zbun ă tor ș i u ș or î ș i pierde cump ă tul. Odat ă ce e nebun, el r ă mâne a ș a pentru perioade lungi de timp. Mama remarc ă c ă b ă iatul a început s ă aib ă a ș a comportament nu mai mult de un an în urm ă . În timp ce ea afirm ă c ă acest comportament a început acas ă , acum s-a r ă spândit ș i asupra ș colii, unde notele sale au c ă zut din cauz ă c ă refuz ă s ă participe. El nu a avut probleme cu legea, nu a distrus propriet ăț i ș i nu a fost agresiv fa ță de al ț ii sau fa ță de animale. Pacientul se ț ine pe pozi ț ii c ă nimic din toate astea nu e din cauza sa – p ă rin ț ii s ă i pur ș i simplu sunt nerezonabili. El neag ă c ă ar s-ar sim ț i în depresie ș i remarc ă c ă el doarme bine pe tot parcursul nop ț ii. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Tulburarea opozi ț ionismul provoc ă tor

b. Tulburarea de personalitate antisocial ă

c. Tulburare de conduit ă

d. Debut în copil ă rie a schizofreniei

e. Mania

O femeie de 40 ani este arestat ă de poli ț ie dup ă ce este g ă sit ă c ă se strecoar ă prin fereastra casei unei

vedete cinema. Ea declar ă c ă vedeta de cinema a invitat-o în casa sa din cauz ă c ă cei doi sunt c ă s ă tori ț i în secret ș i „pur ș i simplu nu ar face bine carierei lui dac ă to ț i ar cunoa ș te.” Vedeta de cinema neag ă c ă s-ar fi întâlnit cu ea, dar remarc ă c ă femeia ia trimis sute de scrisori pe parcursul ultimilor doi ani. Femeia nu a fost implicat ă în careva probleme anterior ș i î ș i tr ă ia de altfel via ț a izolat ș i obi ș nuit. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnosticul?

a. Tulburare delirant ă

b. Tulburare schizoafectiv ă

c. Tulburare bipolar ă tip I

d. Ciclotimie

e. Tulburare schizofreniform ă

Un b ă iat de 5 ani nu arat ă nici un interes în al ț i copii ș i ignor ă orice adult în afar ă de p ă rin ț i. El petrece ore în alinierea juc ă riilor sau învârtirea ro ț ilor acestora dar nu le

El rar folose ș te

vorbirea pentru a comunica ș i p ă rin ț ii lui afirm ă c ă niciodat ă nu a f ă cut-o. Examinarea fizic ă indic ă c ă capul lui are o circumferin ță normal ă ș i mersul acestuia este normal. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic pentru acest b ă iat?

utilizeaz ă pentru jocuri „dea cineva”.

b ă iat? utilizeaz ă pentru jocuri „dea cineva”. a. Tulburare obsesiv-compulsiv ă b. Sindromul Asperger

a. Tulburare obsesiv-compulsiv ă

b. Sindromul Asperger

c. Tulburarea dezintegrativ ă a copil ă riei

d. Autism

e. Tulburarea Rett

Un b ă iat de 15 ani este arestat pentru împu ș carea proprietarului unui magazin pe care el a încercat s ă -l

jefuiasc ă .

de câteva ori pentru o varietate de

crime împotriva propriet ăț ii, posesia de substan ț e nelegale, atac ș i jaf. El este vesel ș i nep ă s ă tor pe parcursul arestului, mai îngrijorat de a pierde jacheta de piele decât de soarta b ă rbatului pe care l-a r ă nit. Care

El

a

fost în

departamentul pentru tineri a

serviciului de costudie

din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic în acest caz?

a. Tulburarea opozi ț ionismul provoc ă tor

b. Tulburarea de personalitate antisocial ă

c. Tulburare de personalitate narcisic ă

d. Tulburare de conduit ă

e. Abuz de substan ț e

Un b ă rbat de 52 ani este v ă zut de psihiatru în sala de urgen ță din cauz ă c ă el se plânge c ă aude ș i vede oameni miniaturali care îi spun c ă ucid ă pe oricare din

câmpul lui de vedere. El declar ă c ă aceste simptome s- au dezvoltat subit pe parcursul ultimelor 48 ore, dar c ă le-a avut ca „ap ă rut ș i disp ă rut” pe parcursul anilor. El declar ă c ă niciodat ă nu a c ă utat tratament pentru simptome dar c ă acest epizod este în mod particular r ă u.

El neag ă orice consum de substan ț e nelegale. Pacientul

este con ș tient ș i orientat în timp, spa ț iu ș i propria

persoan ă . Examinarea statutului psihic este normal ă cu excep ț ia halucina ț iilor auditive ș i vizuale. Procesele

gândirii sunt normale. Toxicologia la droguri este pozitiv ă la cocain ă . Este destul de insistent în necesitatea de a fi „închis” în spital pentru simptomele pe care le retr ă ie ș te. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Psihoz ă indus ă de SPA

b. Schizofrenie

c. Tulburare schizoafectiv ă

d. Tulburare schizofreniform ă

e. Simulare

O femeie de 28 ani este v ă zut ă de terapeutul s ă u cu acuza de baz ă de dispozi ț iei depresiv ă . Ea de asemenea remarc ă c ă doarme mai mult decât în mod

obi ș nuit – pân ă la 14 ore pe noapte – dar nu se simte

odihnit ă ș i c ă se simte obosit ă ș i ostenit ă tot timpul. Ea a câ ș tigat în greutate cu 6,25kg pe parcursul ultimei luni, lucru ce o indispune nespus, dar ea spune c ă se pare c ă

e. Tulburarea distimic ă

Un b ă rbat de 33 ani c ă s ă torit ce sufer ă de anxietate cronic ă se prezint ă pentru o consulta ț ie psihiatric ă . El

declar ă c ă c ă s ă toria sa este una foarte fericit ă ș i ofer ă o anamnez ă a vie ț ii sexuale ce include rela ț ii sexuale zilnice ș i satisf ă c ă toare cu so ț ia sa. Fanteziile sale sexuale sunt predominant heterosexuale, dar ocazional

el fantasmeaz ă retr ă iri homosexuale în timp ce se

masturbeaz ă . El î ș i aduce aminte de aceste experien ț e ca fiind pl ă cute. Pacientul admite un nivel de vin ă

tranzitorie corelat ă cu „în ș elarea efemer ă ” a so ț ie sale.

În baza anamnezei vie ț ii sexuale, s-ar putea deduce în

mod rezonabil care din urm ă toarele diagnoze?

a. Tulburarea de personalitate schizotipal ă

b. Tulburarea de personalitate antisocial ă

c. Tulburarea de personalitate narcisic ă

d. Tulburarea de personalitate borderline

e. F ă r ă tulburare de personalitate

O femeie de 23 ani se prezint ă la terapeutul s ă u cu

acuza de baz ă c ă ea este anxioas ă în leg ă tur ă cu modul cum arat ă . Ea remarc ă c ă „de când se ț ine ea minte” era

obsedat ă de faptul c ă ceva trebuia s ă fie în neregul ă cu fa ț a sa. Ea remarc ă c ă ochii ei sunt prea îndep ă rta ț i ș i nasul ei este deformat. Ea declar ă c ă aceste griji îi „distrug via ț a” fiindc ă ea cheltuie ș te tot timpul izolându-

se de al ț ii în a ș a fel ca al ț ii s ă nu îi vad ă fa ț a. Terapeutul

nu a observat nimic neobi ș nuit în fa ț a pacientei, dar aceast ă afirmare nu a consolat pacienta. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Tulburare dismorfic ă corporal ă

b. Tulburare delirant ă

c. Tulburarea obsesiv-compulsiv ă

d. Tulburare de somatizare

e. Hipocondrie

la ș coal ă , de ș i profesorii lui au observat c ă el nu pare c ă

reu ș e ș te s ă se concentreze la fel de bine ca înainte. Care din urm ă toarele este diagnosticul cel mai probabil?

a. Depresie major ă

b. Tulburare distimic ă

c. Tulburare afectiv ă secundar ă unei condi ț ii medicale generale

d. Adolescen ță normal ă

e. Ciclotimie

Fiece patru sau cinci s ă pt ă mâni, o femeie de 35 ani,

care de obicei func ț ioneaz ă bine ș i u ș or manierat, retr ă ie ș te câteva zile de iritabilitate, este plâng ă rea ță ș i triste ț e neexplicabil ă . Pe parcursul acestor zile, ea de asemenea se simte obosit ă ș i ghiftuit ă ș i m ă nânc ă cantit ăț i enorme de dulciuri. Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a. Ciclotimia

b. Tulburarea de personalitate borderline

c. Tulburarea de identitate disociativ ă

d. Tulburarea disforic ă premenstrual ă

e. Tulburarea depresiv ă minor ă

O femeie de 24 ani vine în sala de urgen ță cu acuza de baz ă c ă „stomacul meu se descompune din interior.” Ea declar ă c ă pentru ultimele ș ase luni ea plângea practic zilnic, c ă avea o concentra ț ie sc ă zut ă a aten ț iei, o sc ă dere a energie, a interesului fa ță de hobby-urile sale

obi ș nuite. Ea a pierdut 11,3 kg pe perioada dat ă . Ea

greu adoarme, ș i când totu ș i adoarme, ea se treze ș te diminea ț a devreme. Pe parcursul ultimelor trei

s ă pt ă mâni, ea a devenit convins ă c ă ea moare de cancer ș i se descompune din interiorul corpului s ă u. De asemenea, pe parcursul ultimelor dou ă s ă pt ă mâni ea auzea o voce care o chema pe nume când nimeni nu era

în preajm ă . Care din urm ă toarele este cel mai probabil

diagnostic?

a

avut o a ș a o poft ă puternic ă pentru dulciuri c ă

Un b ă iat de 14 ani este adus la psihiatru din cauz ă c ă

a. Tulburarea delirant ă

ad

ă ugarea în greutate p ă rea inevitabil ă . Care din

pentru ultimele 15 luni el a fost iritabil ș i depresiv practic

b. Tulburare schizoafectiv ă

urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

mereu. B ă iatul remarc ă c ă îi este dificil s ă se

c. Tulburare schizofreniform ă

 

a. Tulburare afectiv ă secundar ă unei condi ț ii

concentreze ș i c ă a sl ă bit cu 2,3 kg pe parcursul acelei

d. Schizofrenia

medicale generale

perioade f ă r ă ca s ă încerce. El declar ă c ă se simte

e. Depresie major ă cu simptome psihotice

b. Tulburare afectiv ă induse de substan ț e

precum c ă mereu este depresiv, ș i simte dezn ă dejde c ă

c. Ciclotimia

d. Tulburare afectiv ă de sezon

ar putea s ă se simt ă bine vreodat ă . El neag ă idea ț ie

suicidar ă sau halucina ț ii. El doarme bine ș i se descurc ă

O pacient ă solicitant ă de 25 de ani începe psihoterapia

afirmând c ă ea este pe cât de disperat ă pe atât de

plictisit ă . Ea declar ă c ă pe parcursul ultimelor cinci sau ș ase ani ea a retr ă it periodic anxietate ș i depresie ș i a comis câteva tentative de suicid. Ea de asemenea relev ă o varietate de comportamente impulsive ș i auto-sabotate ș i promiscuitate sexual ă . Ea se întreab ă dac ă nu cumva este o lesbian ă , de ș i majoritatea experien ț elor sale sexuale au fost cu b ă rba ț i. Ea a finisat abrupt dou ă tentative anterioare de psihoterapie. În ambele cazuri ea

era înfuriat ă pe terapeut din cauz ă c ă el nu era dispus s ă prescrie medica ț ie anxiolitic ă . Care din urm ă toarele este cel mai probabil diagnostic?

a.

b. Tulburare de personalitate histrionic ă

c. Tulburare de personalitate antisocial ă

d. Tulburare de personalitate borderline

e. Tulburare de control al impulsurilor nespecificat ă în alt ă parte

Distimia

Un b ă iat de 19 ani este adus la terapeut de c ă tre p ă rin ț ii s ă i dup ă ce acesta ia chemat de la colegiu, fiind

terifiat c ă Mafia îl persecut ă . El declar ă c ă a mâncat practic nimic altceva decât fasole din conserve timp de ș ase s ă pt ă mâni din cauz ă c ă „ei sunt peste tot – nu pot fi prea atent.” El este convins c ă Mafia a montat camere în dormitor ș i c ă ei îi privesc fiece mi ș care. Uneori resimte voci a doi b ă rba ț i care vorbesc despre el când nimeni nu e în jurul s ă u. Colegul de camer ă declar ă c ă pentru ultimele dou ă luni pacientul a devenit tot mai retras ș i suspicios. Care din urm ă toarele este diagnoza cea mai probabil ă ?

a. Tulburare delirant ă

b. Tulburare schizoafectiv ă

c. Tulburare schizofreniform ă

d. Schizofrenie

e. Intoxica ț ie cu fenciclidin (PCP)

TRATAMENT-INTERVEN Ț II

Un b ă rbat de 24 ani cu schizofrenie cronic ă este adus în sala de urgen ță dup ă ce p ă rin ț ii s ă i l-au g ă sit în patul s ă u ș i nu erau capabili s ă vorbeasc ă cu el. La examinare, b ă rbatul este confuz ș i dezorientat. El are rigiditate muscular ă grav ă ș i o temperatur ă de 39,4 0 C

are

(103 0 F).

Tensiunea

arterial ă

este

înalt ă ,

ș i

el

leucocitoz ă . Care din urm ă toarele este pasul cel mai bun

în tratamentul farmacologic a acestui b ă rbat?

a. Haloperidol

b. Lorazepam

c. Bromcriptin

d. Benztropin

e. Litium

Pe parcursul ultimelor trei s ă pt ă mâni, o feti ță de 15 ani a fost nevoit ă s ă aprind ă ș i s ă sting ă lumina de 23 ori exact la orele 22:30 înainte de a merge la culcare. Ea putea s ă petreac ă de la o or ă la dou ă pe acest ritual din cauz ă c ă era nevoit ă s ă înceap ă de la început în caz c ă era întrerupt ă sau pierdea firul num ă r ă rii. Ea este sup ă rat ă dac ă pozi ț ia sau ordinea obiectelor care le are pe mas ă este schimbat ă un pic ș i nu poate s ă se opreasc ă din a se îngrijora pentru siguran ț a familiei sale. Împreun ă cu tratamentul farmacologic, care din urm ă toarele terapii a fost dovedit ca fiind eficient în aceast ă tulburare?

a. Terapia prin joc

b. Psihoterapia psihodinamic ă

c. Terapia de grup

d. Terapia cognitiv-comportamental ă

e. Terapia de familie

O feti ță de 7 ani este adus ă la terapeut din cauz ă c ă

p ă rin ț ii acesteia au remarcat c ă ea se scoal ă din pat noaptea, ș i fiind înc ă în somn, merge prin cas ă câteva minute înainte de a se întoarce în pat. Când este for ț at ă s ă se trezeasc ă pe parcursul unuia din aceste episoade,

ea este confuz ă ș i dezorientat ă . P ă rin ț ii acesteia se tem c ă ea s-ar putea accidental r ă ni pe parcursul acestor episoade. Care din interven ț iile urm ă toare ar trebui s ă fie recomandate de c ă tre terapeut?

a. S ă spun ă p ă rin ț ilor s ă men ț in ă un mediu sigur ș i s ă monitorizeze simptomele pacientei

b. S ă ini ț ieze benzodiazepine în doze mici pe noapte

c. S ă ini ț ieze antidepresive triciclice în doze mici

d. S ă spun ă p ă rin ț ilor c ă copilul ar beneficia de la psihoterapia cognitiv ă

e. Interneaz ă pacienta în spital ș i ob ț ine EEG

O feti ță de 13 ani morm ă ie ș te ș i- ș i cur ăț i gâtul de câteva

ori pe or ă ș i discursul s ă u este des întrerupt de strig ă te aleatorii. Ea de asemenea efectueaz ă activit ăț ii motorii complexe, idiosincratice a ș a ca întoarcerea capului spre

dreapta în timp ce închide ochii ș i deschide gura. Ea poate preveni aceste mi ș c ă ri pentru perioade scurte de timp, cu un efort. Care din urm ă toarele este cel mai adecvat tratament pentru aceast ă tulburare?

a. Psihoterapie psihodinamic ă individual ă

b. Lorazepam

c. Metilfenidat

d.

e. Imipramin

Haloperidol

O femeie de 24 ani este internat ă în spitalul psihiatric

dup ă un gest suicidar. Ea ș i-a t ă iat încheieturile dup ă un conflict cu iubitul. Acesta este al patrulea gest al acestei paciente, ce are loc dup ă o ceart ă cu un p ă rinte sau cu iubit. În sec ț ie, ea neag ă c ă ar fi suicidar ă , c ă ea nu halucineaz ă ș i nu e delirant ă . Pacienta cauzeaz ă un înalt grad de dezordine în sec ț ie din cauz ă c ă mecanismul primar de ap ă rare al ei este clivajul. Care din urm ă toarele afirma ț ii ar fi adecvate de spus din partea terapeutului pacientului?

a. Tulburarea ei va r ă spunde rapid la tratament

b. Tulburarea ei ar trebui s ă cauzeze pu ț in ă deteriorare în func ț ionarea de adaptare

c. Pacientul va avea nevoie de benzodiazepine pentru a controla impulsivitatea

d. Pacientul va avea nevoie de lucru de lung ă durat ă în psihoterapie pentru ameliorare

e. Tulburarea ei va include des perioade de remisiune de pân ă la un an

Un pacient schizofren nu are nici un interes în contactul social sau reabilitare profesional ă . Afectul s ă u e aplatizat

ș i el vorbe ș te foarte pu ț in ș i petrece majoritatea zilei în fa ț a televizorului, nesp ă lat ș i neb ă rbierit. El are unele idei delirante cronice de persecu ț ie, dar acestea nu au un impact asupra func ț ion ă rii sale la fel de mult ca alte simptome. Care din urm ă toarele medicamente antipsihotice ar fi cel mai adecvat în tratamentul acestui

pacient?

a.

b. Haloperidol decanoate

Molindone

c. Chlorpromazine

d. Olanzepine

e. Perphenazine

O femeie de 32 ani se adreseaz ă la psihiatru cu acuza

de baz ă de a fi îngrijorat ă „de toate.” Ea declar ă c ă mereu a fost o „îngrijorat ă ”, dar pe parcursul ultimelor ș ase luni ea devenit practic incapabil ă de a func ț iona din cauza c ă se îngrijoreaz ă pentru o a ș a variate mare de

lucruri, inclusiv dac ă vor fi sau nu n ă scu ț i s ă n ă to ș i viitorii

ei copii, dac ă so ț ul are o amant ă , ș i dac ă pre ș edintele

actual ajut ă ț ara s ă se mi ș te în direc ț ia corect ă . Este diagnosticat ă cu tulburare de anxietate generalizat ă ș i

ini ț iat ă pe buspiron. Care din urm ă toarele afirma ț ii

trebuie oferite pacientului?

a. Buspiron este un benzodiazepin

b. Buspiron va ac ț iona foarte rapid, ș i pacientul ar trebui s ă observe o mic ș orare a grijii în urm ă toarele câteva zile

c. Buspiron este cel mai sedativ din medicamentele anxiolitice utilizate de obicei ș i deci trebuie s ă fie utilizat cu precau ț ie în caz de ș ofaj

d. Buspiron este de trei ori mai potent decât diazepam, la o baz ă per-miligram

e. Buspiron are un poten ț ial mai mic de abuz decât diazepamul

O femeie de 42 ani se adreseaz ă la terapeutul s ă u din

cauz ă c ă a fost depresiv ă pentru ultimele trei luni. Ea de

asemenea a observat c ă a ad ă ugat în greutate cu 9 kg f ă r ă efort. Ea observ ă c ă nu are pl ă cere din activit ăț ile care cândva se bucura ș i pare obosit ă majoritatea timpului. Aceste simptome au determinat pacienta s ă se retrag ă de la multe func ț ii sociale de care cândva se bucura. Terapeutul apreciaz ă pacienta cu diagnoza de hipotiroidie ș i începe tratamentul substitutiv. Ș ase s ă pt ă mâni mai târziu, nivelele hormonilor tiroidieni la pacient ă s-au normalizat, dar ea continu ă s ă se simt ă depresiv ă . Care din urm ă toarele este cel mai adecvat pas în managementul acestui pacient?

a. Recomandarea pacientului de a începe psihoterapie

b. Cre ș terea dozei de hormon substitutiv oferit pacientului

c. Ini ț ierea tratamentului cu antidepresive

d. De a spune pacientei s ă a ș tepte înc ă ș ase s ă pt ă mâni, timp în care dispozi ț ia se va ameliora

e. Chestionarea pacientei asupra anamnezei abuzului de substan ț e

Un b ă rbat de 24 ani cu schizofrenie cronic ă este adus în

g ă sit în patul

s ă u

examinare, b ă rbatul este confuz ș i dezorientat. El are o

rigiditate muscular ă sever ă ș i o tempera