Sunteți pe pagina 1din 46

2.

Dar ntr-o zi, Apolodor,


Spre dezndejdea tuturor,
A spus aa: Sunt foarte trist!
mi place viaa de corist,
Dar ce s fac? Mi-e dor, mi-e dor
De fraii mei din Labrador...
O, de-a putea un ceas mcar
S stau cu ei pe un ghear!...

Apoi a plns Apolodor...


3. Cnd l-a vzut pisoiul Ti
Plngnd cu hohot i sughi

I-a spus: Prietene a da
Mustaa i codia mea,
A da o litr de caimac,
A da orice s te mpac.
Zu, nu mai plnge! Te implor...

Dar el plngea: Mi-e dor, mi-e dor
De fraii mei din Labrador...


I
I
i
a.*
I
ffi!&r,-*
incercar
sdJ mai impace
Ariciul,
ddruindu-i
ace,
Si ursul, cu un'pumn
de mure
Atunci
culeg din pddure,
5i iepurele
Buzd-Latd
Cu fructe
dulci si cu salatd
(Colegi
de-ai lui Apolodoi,-
Maesrri-cintdreti
Ia cor)
.
Dar e[ plingea,
-Mi-e
dor, mi-e
dor
De fra{ii mei din
Labrador'!...
Colegii lui Apolodor
S-au dus atunci la diri,ior.
Maestrul
Domilasolfa,
In haina lui de catifea,
I-a ascultat
;i,
ginditor,
5-a afezat pe-o
c.lnapea
Oftind
-
Sdrmanul meu tenor
Se
poate prEpddi
de dor!
Sd plece,
deci, spre
Labrador...
$i
a plecat
Apolodor...
t
I
t
I
t
I
i
;
!
I
..
:
La inceput,
a fost uqor,
L=a dus spre nord, l-a dus in
Un avion, un bimotor.
5i,
stind
picior peste
Picior
Cinta,
cinta Apolodor
Cinla, cu
glasu-i de ienor
Plimbindu-se din nor in nor...
I)ar,
intre iimp'
infldcdrindu'l
Ametitorul Peisai
Sari
pe-o aripd, cu gindul
Sd
dea dovada de curai.
Apoi, cu
paraluta-n spate
Se zbengui
Abolodor
Cind agatindu-se de roate,
Cind srind cdlare
pe
motor.
Asa, cu zboru-i acrobatic,
Ai fi aiuns in Labrador,
Dar [-a izbit un nor zdnatic
$i
a cdzui Apolodor'..
La Capul Nord, la Capul Nord,
Adapostit
intr-un fiord
$edea
pe
idrm
ApoloCor
Posomorit si
ginditor.
$edea
pe tdrm, tdcut si trist
Acest tenor, acest corist.,
$edea
cu
para;uia sPartd,
Fbrb buso16, fdrd hart6.
in larg vuia, clocotitor,
intreg
potopul aPelor
$i
se
ielea
Apolodor...
'1
_._,../
I
t
i
i
I
I
t
i
I
,,O,
fralii mei din Labrador,
Adio voud, tuturor!
Pesemne cd mi-e dat sd mor
^.
, I
Alcr, la
larmtrl
marrtor...
$i
ce
pdcat!
Eram tenor;
Cintam frumos, cintam Ia cor,
O, fra(ii mei din Labrador,
O, frafli mei din Lablador !
pe-acuma,
apele, de vor,
Imi vor asterne un covor
Peste nisip'ul de la fund
Legdnator si sclipitor,
La sinul loi sd md ascund,
lf.'
Sa dorm pe veci, sd dorm profund,
.r .O, fra{ii mei din Labrador,
'.""O,
frafi mei din Labra{orl"
i.
'"
.
,'!
'i
t'1
,r
t?-
E
pescadorul
METEOR,
Cel'mai de frunte
pescador
Din Baltica in Labrador.
Sirena suierd de zorr
-
Heeeit Cine estr?
-
Un cbldtor.
-.
Cu^ te numeqii?
-
Apolodor.
-
Sj incotro?
-
Spre Labrador.
-
De ce
jeleqti?-Pdi
simt cd mor
Uitat si fdrd ajutor...
I
lr
i
t
l
i
Ai drum'ceva
mai ocolit
Mergind
cu noi, spre rAsdritr-'-
$i
i-au strigat atunci, ,,
{
Matrozii de
pe
METEOR,
,,Noi
te lu@n, Apolodor,
Cd vasul nostru METEOR
!
mgre si incdpdtor.
Dar tot ajungi in Labrador.
Hai, urcd-te pe pescador..."
inveselit,
Apolodor
$i-a
luat, suindu.se pe
bord,
Adio de Ia CAPUL NORD.
,A.
fost un drum fermecdtor:
In zare, nici un fir de nor,
Doar culmile ghe{arilor
5i pescdrusi,
rotind in
zbor,
fi
apa, unduind usor,
Si vintul lin, ca un lior...
Plutea
vaporul METEOR
Incetisor, incetisor,
Plutea pe-o
luminoasd cale
De aurore boreale,
Plutea pe
unde de fosfor
,!i-1 straluia, ocroritor,
Inaltul cer multicolor.
Plutea vaporul METEOR
Incetigor, incetiqor,
Matrozii iofi ciritau in cor,
\
\,^-
a-
q
$i,
pe deasupra tuturor,
iqi risipea Apolodor
Superba
voce de tenor
Spre
desfdtarea focilor...
A fost un drum fermecdtor.
par,
pinJa urm6, se opri
In
port vaporul METEOR
Si debarcd Apolodor
La Behring, intr-o bund 2i...
Apoi, trecind
peste
strimtoare
Cu luntrea unui eschimos
Porni spre Labrador,
pe
ios
Porni cu mare nerdbdare...
Pe unde-a fost, nu
prea se stie,
Dar, dupi cite-am
priceput,
Se
pare cd a strdbdtut
Alaska rece
a
si
ti- f,p
F
Iertatimd cd par
uituc,
Dar s-au pdstrat pufine
file
)i-n
cronica acelor
zile
Sint scrisi doar : mun{ii Tinkmerkpuk,
Un riu, o vale sau un sat
fi-un
nume
'
Castorul Bursut.
(De
doud ori subliniat)
Apoi, caietu{ e patat...
Firesc ar fi, qi
necesar,
Sd-[ intrebdm
pe
cronicar
De cite-a trebuit sd-nfrunte
Si sA ne dea, in plus,
mdcar
O serie de amdnunte,
pild6,
foarte insemnate
t nout6tile atlate
cirrd vlrbea la telefon
nu qtiu ce localitate,
malul fluviului Yukon.
Acestea nu
pot
fi uitate...
De
Sin
Pe
in
Pe
Ce nout6ti?
Pe cit.se
Pdre
l-a spus
'Bursuk,
,,in
Labrador
Ai fost ndscut din intimPlare,
Cdci nu-i
picior de
Pinguin;
Familia
Apolodor
A stat qi ea, foarte
Pufin
(Venise
numai
in
Plimbare).
Acuma,
dupd cite-aud,
S-a
stabilit
ia Polul Sud
-Pe
gheala golfului Terror.,."
Butsuk
era convingdtor:
Se bizuia
pe vechi tratate'
Pe tomurile
studiate,
Pe manuscrise,
Pe
citate'
Pe documente
stamPilate.
Avea, in orice caz, drePtate.
Deci, l-a crezut
APolodor
$i
n-a mai mers sPre Labrador.',
,1
Cu mare caznd descifrez
Ce scrie, printre
stersdturi:
,,...
Strdbat
Canada, prin
p6durf...,,
,,...Popas
la tribul
irochez...,'
Apoi, un rind mai infeleg:
,,...
Plurim pe lacul Wtniipeg...,,
)i
iar e manuscrisul ud,
Pdtat, murdar, ingrozitor...
(in
orice caz, Apolodor
E clar cd a
pornit
spre sud)
$i
iata cum! pe
negindite,
5-a pomenit
Apolodor
De data asta cdldtor
De-a lungul
Statelor Unite.
Iar cronica, de la-nceput
Noteazd speriatd:,,Vai,
Se
fine
dup6 mine, scai,
Tilharul din Connecticut,.,
Alaltdieri, cind I-am vdzut,
Umbla cu barbd si mbscat
$i
sta ursuz
qi
inc'runtat
Tilharul din
Connecricut.
Iar ca sd fie mai temut
Purta perucd bicolord
$i
impusca un om pe
ord
Tilharul' din Connecticirt...
"
rF}ft'
I
ir
i//'
'
Apolodor,
;tiu,
n-ar fi vrut,
Dor eu am cercetat si-am sclis
Ce i-a facut qi
ce i-a zis
Tilharul din Connecticut.
Era in tren, Cum sta tdcut
$i
singur cuc Apolodor
S-a mai urcat un cdl.Stor:
Tilharul din Connecticut.
Ldsindu-l
gol, intr-un rninut,
I-a spus apoi, netam-hsatrr:
-
A;u.., Acum te-arunc pe geam...
Si, cum a zis, a qi
f6cut
Tilharul din Connecticut...
\\
r?l
-aln
O, qtiu !... A fost ingrozitor,..
Dar'n-a
pierit
Apolodor,
Ci, iatd-1, istovit si
gol,
Mergind spre suil, mergind spre Pol...
$i-a
mers asa, ceas dupd ceas,
Oltind Ia fiecare
pas...
Departe, fremdta uqor
Inalta boltd a pdduiii
r
$i-a
poposit
Apolodor
In volea riului Missouri,..
Cu
glasul lui rbsunbtor
Sa
jetuia
Apolodor,
,,Ce
ini-a. fdcut, ce mi-a fdcut
TilharrJl din Connecticutl.,,
A;a, cu vindidi qi gol
Nu cred sd mai aiung Ia Pol,
Nu cred sd md ajung Ia Pol..."
Missouri clipocea, u;or,
Si el plingea, plingea de zor...
n='>
r- ,t
U*
-
Iar cind tdcu Apolodor
I-aduse vintul Ia urechi
Un huruit asurzitor,
Pocnind amarnic din motor
Un camion cu fiare vechi,
Mai rdpdnos ca o c6mild,
Venea pe
drum, incetisor.
$i
I-a luat cu el, de mild,
Soferul binevoitor...
Aqa
porni
Apolodor,
Murdar de praf si de ruginE,
Sub soarele dogoritor,
Urcat
pe
fiare, in ma;ind...
Si, cum se vdieta
de
zor,
lai!
N-am
sd pot^aiunge,
gol,
ln
gerurile
de la Pol
(Desi
aici e zdpuqeala),
Vbzu pe
maldardl
de iier
Q
nlatoqa
medievald
)i-o
chrv6rd
de cavaler
Croite, parcd,
pe
mdsur6.
Si-a imbr;cat
Apolodor
Aceasta
falnicd
armu16.
D-ar, dupd citeva secunde,
Un uragan ingrozitor
Se ab;tu, de nu stiu unde
Si-atunci, cumpliia vijelie
L-a smuls in drumul
ei, din
zbor,
Si I-a purtat
din nor in nor
Ca
pe
un fulg de
pdpddie.
Iar el gindea,
,,Acuma
mor,.."
\\rlr
=2-
E
w
Apoi, std scris inlmanuscris
Cd a picat plocon,
de sus,
Stirnind o zarvd de nespus,
Pe strdzile din Saint-Louis.
intiiul care l-a zdrit
(Savantul
Fergus Mac-Piggott)
A dat de veste,
peste tot:
-
Un satelit! Un satelit!...
Dar, sfatuindu-se, de-o parte,
Cu creierul automdt,
Savantul a rectificat :
-Nu-i
satelit, e om din Martel,,,
La care, adunali in cor
Vreo
patruzeci
de
gurd-cascd
Strigard'
,,Uraaa
! Sd trdiascd!"
$i,
auzind urarea 1or,
S'a bucurot Apolodor...
-<
\
\
/*
't-
tlll
lllt
tlll
I lt\
Nlt
rl
lt
tl
ll
D
rl
D
tl
tl
tlll)r
I
l\ l\
t\ I lll
tr I
l\
t\ \
Si-au inceput sd se tocmeascd
In
jurul
lui Apolodor
Cei
patruzeci
de gurd-casqd:
-Ce-ar
fi sdl facem senator?...
-De
box, nu-i bun, c6 e firav...
-Sd-l
punem
la academie...
-Ca
general,
ar fi grozdv,.,
-Sb-l
facem sef de puscdrie...
h
ffi
T,\
F-
J/(
It-,
!
/ I'lln
I
t"l
itilll\I
il-
,I
}
4z
7=
L-z
*=.,
=z
4
J
+\b
\\
lfr
'r
jiirrrrttr
I
r\,
,
*
;dA
\1
\h'f
l$
.\
u
:
&
,/ ,
,=
tSi
-- t
\1
g-
I
---,
(
\
A
\,
\
| |rl,
t f
t.lltI ta a-.( r aalr.lra tt
111'11
1\
,/\
-./
"#
-J*
$i-atunci
s-a ridicat si-a zis
Primarul Bigg, din Saint-Louis ,
,,
Noi, care ne afhm de fald,
,.\m hotdrit sd ni se lacd
Din nylon
pur, cusut cu a{d,
in centrul
pietei, o baracd.
in uu,
pu-u.t soclu de
granit
Pictat cu stele
pe. o
Parte,
\/a sta in laniuri, fericit,
Acest striin,
picat din Marte'
t
:vt
\
r--;
----
I
=J
$i,
dupd cum m-ali cunoscut
(Pbrinte pentru fiecare),
Fireste cd am
prevdzut
Si-o
'micd
taxa. [a intrare , . . "
't'
lar dupd asta, a tdcut.
Si
s-a fdcut
precum a zis
Primarul Bigg din Saint-Louis ...
Cit a durat, nu stiu
Precis,
Dar nici o indoial6 nu e
Cd in orasul Saint-Louis
Apolodor a fost statuie.
Si,
tot a;a, e clar de tot
C5,
dup6 ce
[-a studiat,
Savantul
Fergus Mac-Piggott
A scris faimosul
1ui tratat
Cu titlul :,,Oameni!
din Marte"
_-
s
_it
/
,//
gfll
?f
au, mal
los,
o parle).
,'
/l
Toli mar{ienii
au pe
ei
(J
sumedenie
de niei
Din care, una, minerald,
Aduce,
dupd cum s-a spus,
A
platosd
medievald.
(Modele
noi, cu prel redus,
Gasili Ia
,,Pielea
ide6ta")...
'
$
tl
Din studii si misurdtori
Reiese
cd
irlaneta Marte
E undeva,
foarte departe,
I ar marfienii
sint tenori.
)i
pomenesc
de Copul Nord
5au de Alaska
uneori.
Se vede cd de-acolo
vin...
(La
orice mare
magazin
gdsi{i produse
marca
Ford)
"-De-aceea,
md ridic
si strig
La once bun american:
Cine e dornic
de cistio
Sd-si facd rost de-un'riargian!
(Vota{i-l
pe primarul
Biggl)
Cu geniul
si qtiinta
mea...
(elcetera,
etcetera,.
.
)
Sv"
o
I
taa
De multe
ori am recitit
Vo1umul,
pind l'am inchis'.'
Dar sd vedem
ce-a mai
P{fit
Apolodor
in Saint-Louis,.,
Pornise
vint dinsPre
aPus
Prin noaPtea
rece si
Posacd,
Iar el
sedea,
in lanfuri
Pus'
Pe sociul
rece,
in baracd'
Sedea,
cuminte
qi suPus'
Sedea
in beznd
qi tdcere,
Cind
usu a sdrit'in
sus
Si-au navdlit
in incdPere
t.
Vreo
patruzeci de insi mascafi,
Tilhari si uciga;i cu leafd,
Toti ciinii dstia
blestemati
Ririieau,
cu
iluta PinJa
ceafd'
Si-n
fruntea
lor, venea t6cut
Tilharul din Connecticut...
IN\
t
T-
Apoi s-au nbpustit vreo trei
Si [-au rapit pe-Apolodor
Pe cind ceilalti rdcneau la ei,
-
Nu stati! Mhi repede! Dagi
zort...
legat
cu funii de bumbac,
Virit in fundul unui sac,
Asa l-au dus, pe
rind, in spate,
Prin ulile intortocheate,
Prin sl.rdzi cu nume deocheate.
I
-fr'
E,
i.'
ar
I
a
Si s.au oprit cumplilii
zbid,
{,a
ora unu
jumdtate,
In fata unei vechi clddiri.
Era o casd mare, mare,
Cu geamurile
ferecate,
Cu poarta prinsd
in zdvoare,
Cu sonerii automate,
Si, chiar deasupra,
la intrare,
Scrisese cineva. cu cteld:
ffiTA
n
t
t
Asociafie
.
secreta.
--
'\,\t)lht'
!
t
!t
l
oNf',,,-
t'-
D\
(T
\
\
I
^Si
ca un stol de lilieci
In beznele
intunecate
S-au risipit cei patruzeci,
Iar pragul
usii I-a trecut
Doar unul,
cu povara-n
spote:
Tilharui din
Connectrcut.
$i
s-a trezit Apolodor
Cd-i scos din sac si aruncat
Pe flqrile unui covbr
Din
,,marea
sald
penrru
sfar".
Erau acolo adunati
Cei mai bogati dintre bogali,
Stdpinii marilor averi,
Un_dmiral, vreo trei bancheri,
Si- fdbricanti,
nu mai stiu cili,
,Amici
al armei nuileare".
$i
il priveau posomorifi,
$ezind
cu nasul in pahare...
Fire;te cd intreaga noapte
S-au' sfdtuit,
incet, incet,
Mai mult
prin
semne si
prin qoapte;
Iar sfatul a rdmas secret.
De-aceea am
pu[ine date
J$i foate
nu desiul de clare),
Iri mare
partg
copiate
Din HOTARIREA urmdtoare,
Noi, adunagi
.in
Saint-Louis
Cu toatd
graba necesard
Ne-am sfatuit
si am ddcis,
Acest strdin va fi trimis
S-arunce-n
fiecare
{ard
O micd bomba nucleard.
.
in misiuriea lui secretd
Va fi trimis,cu o rachetd.
De va ie5i, cumva, rdzboi,
Sintem nrivinova{i, firegte,
Strainul
Ce face
nu
el,
e de la noi;
nu ne
prive;te...
:
I
I
Vom da, la vremea cuvenitd,
Anun{ cd Banca imPrumutd
Oricare tard Pustiltd
(Dobindal noudzeci la sutd).
In zori,
pornird
do! sau trei
(Cei
mai de seamd dintre ei)
Trimigi s-aduc6, fiecare,
Mai multe bombe nucleare.
$i,
tot cu ei,
porni
tbcut
Jilharul
din Connecticut
Intr-o ma;ind violetd,
Apoi, dupd plecarea
lor,
$
fost tirit Apolodor
In cam era"laborator
Si incuiat intr-o rachetd.
Tirziu, cind qi-a venit in fire,
Cum sta asa, Apolodor
Vdzu butonul de pornire
(Pe
care scrie: Penfru zbor),
fi-l
apdsd, incetisor...
Ce s-a-ntimplat, e de nrirare,
De-aceea m-am simfil dator
$a
copiez de prin
ziare
Intreg pasajul
urmdtor:
F
t''.-.
n'
La ora cinci si cinci,
Precis,
Prin telegraf
hi s'a transmis
Cd
in orasul Saint-Louis
Pe strada X,
la 6 bis,
Un martian s'a sinucis
Ldsind Jn robinet
deschis"'
Exolozia a mai ucis
Tr6i amirali
;i
opt bancheri,
Acestia,
dupd cii se sPune'
Se adunaserd
de ieri
$i
se allau la rugdciune'
(Acum
sint
tofi in
Paradis')
Pe strdzile din Saint-Louis
Emo{ia-i
de nedescris'..
Savantul
Fergus Mac-Piggott,
La fdta locului
venit
A de'clarat,
,E
clar de tot
Cd mar{ignul
a murit.'."
(Savantgl are
Pdr
Pe
frunte)
Vom reveni cu amdnunte,...
Pe Mississippi, intr-un bac,
De ce
zimbesc mereu si tac
$i
negru
Jim
si negru'Jack?
Pluteqte bacul, printre
cioate
De salcii vechi si fbrimate
$i-i
murmurd si-i cinrb cui
Puhoiul apelor gblbui?
De ce zimbasc mereu si tac
$i
negru
Jim
si negru'Jack?
Au, lingd ei, un cdldtor
(L-au
scos din apd. gol
si ud;
Picase,
nu
Eriu
cum, din zbor,
5i-atit spunea:
,,Spre
sud... spre
$cum,
bdtrinul negru
Jack
lsi umple pipa
cu tabac,
Iar
]im
intreaba,
zimbitor,
-Cum
te numesti ?
-.-\
-Apolodor...
ffi
$i-i
dau din prinzul
lor s6rac,
$i-i
dau o hain6 de bumbac,
Si il privesc
zimbind si tac
fi
negru
Jim
si negru
Jack,..
\
\.
,i
/
I
{.
's
ti
$i
iar lipsesc vreo gapte file
I)in cronica acelor zile ...
Cit o fi mers Apolodor
Si ce s-o [i ales din bac?
Pe unde-i
)im?
Pe unde-i
Jack?
Nu stiu nimic de soarta 1or...
1
Atita am: un col{isor,
O bucd{icd de hiriie,
Un
peticel, pe care scrie:
Irr
I lr'
.
l,
ut-s't. ..
F-tJ*
].
rtl
l.l
\
rll
rtl
\tl
llr
\\r
rI
lataartltor
4r/4
,i
)'
->.r'
tt)t
portul
New-Orleans,
un maldar de catran,
I Cyrus Smith,
\ll
_,,,*-,,r{il))))))))
s'\
-c-I;
\
.s
(' n
,,Zdceam
in
po
Yo
n
Zdceam pe-un
Iar cdpitanul C
'a
,ry
Un belivan si-un adormit,
Beteag de
Eale,
slut si chior
Mi-a zis,
-
Te iau ca ajutor.
Am de cdrat niste susan
(Fireqte,
nu-gi daL nici un ban)...
Nu te uita cit sint de slut'
Am fost un falnic cdpitan,
Un lup de mare, cunoscut,
Dar m-a
pocit
acum un an
Cu latul unui iatagan,
Cind navigam spre Yukatan
Tilharul din Connecticut.
De-atunci, sd stii cd-i sint dusmano...
,,$i
am
plecat
din Neu'-Orleans;
Acuma, stau lingd cazan;
E tare cald
qi
eu asud,
Dar mergem] *"rg"-'cdtre
sud..."
\i
'
)l
,//ll
Si, ratdcind mai multe
zile
in largul M6rilor Antile
A navigat Apolodor
Prin Marea Caraibe{or..,
Era un cer) ca de smarald,
Un cer inmiresmat si cald
$i-n
valurile strdvezii
Sclipeau meduze, mii si mii.,.
Iar cdpitanul Cyrus Smith
Dormea si sfordia cumplit.
Dormea adinc, dormea tihnit,
Lasindu-l pe Apolodor
Sa vada singur de vapor...
$i
lunecau, ulor, uqor,
Pe
unde moi si strdvezii,
De-a Iungul apelor pustii...
Era frumos, era frumos !
(O, cum rotea un albatros
In larg, la sud de Barbados
$i
cum, tdind in apd vad,
Tieceau rechini spre Trinidad !...)
Iar cdpitanul Cyrus Smith
Dormea qi sfordia cumplit.,,
pw*
B
s
?
N
Au dat apoi, in calea lor,
De un zdduf ca de cuptor'
Nici
pic de vint, nici fir de nor
(Pluteau,
acum,
pe-Ecuator...)
$i
adrnira Apolodor
Culoarea serii, de aram6,
Cinc a
primit o telegrarn6
Avind cuprinsul urmdtor:
,Hei,
cdpitane Cyrus Smith,
Qe
naiba faci? Ai adormit?
Intoarce-te spre punctul trei,
Cd punctul doi s-a
potolit;
Lasi toate armele la ei.
Aih sint eu... ai priceput?
Amicul din Connecticut...
n
Dormea
;i
sfordia cumplit...
t r.lr
t,t I
rrrrt-!!
aritr'
lll4 B r
l''rl''r'i
irh
rlr"
.Prrrlrr irrrbr
rrtrtr !
rr rrrr
r|trrr,,rnth!
)
l
i
f
I
I
It)
,f'*-.-.
I
I
%
Deci, pricepind
Apolodor
Cd e stdpin
peste
vdpor
Dusmanul lui cel mai temut,
Tiltiarut din Connecticut,
Cd vor cirmi,
poate,
spre nord,
Cd betivanul chior si slut
-t
t, mincinos sf
pretdcut,
Cd nu duceau cu ei
pe
bord
Nici pomeneald
de susan,
Ci numai
pulbere
si arme,
S-a dus intins la cdpitan
$tia
in ce cabind doarme)
-
Si scos din fire, s-a r6stit:
-
Tithar ce esti, m-ai pbc6lit!
Dar cdpitanul Cyrus Smith
Dormea si sforEia cumplit,
Dormea ldinc, dormea'tihnit
Si nici mdcar n-a tresdrit...
O, ce
pdcat,
o, ce
pdcat
Cd n-a fost fotografiat
Acel moment indltdtor
Cind, singur cuc, Apolodor
A gdurit
cu un topor
Pere{ii marelui vapor!...
Si iar, de sapte ori pdcat
Cd n-a fost imortalizat
Minutul tragic si solemn
Cind nava s-a 6utremurat
Din toti pere{ii ei de Iemry
Apoi, domol, s-a scufundat
Ca un rechin injungheat...
lar
cdpitanul Cyrus Smith
In clipa cind a raposat
Se spune cd dormea, tihnit,
Dormea si sfor6ia cumplit.
O, ce pdcat,
o, ce
pdcat
.
Cd n-a fost fotografiat!...
F
t
I
ffif
'#.!,t"Ceva
mai
ios
de Ecuator
*'
Plutea, plutea Apolodor,
Plutea cdlare
pe-un colac
$iar
fi plutit aqa, un veac,
Dar l-au cules,'cu chiu, cu vai,
NiEte
pescari
din Uruguai.
$i,
cum era fl6mind
qi
ud,
L-au luat spre casd, cdtre sud,
L-au
luat pe vasul lor s6rac,
I-au dat si buruieni d,e leac
(Fiindca
y'rinsese
guturai)
$i
I-au
|inut
intr-un hamac
Pin-au ajuns in Uruguai...
4
v
/
$i
iar lipsesc mai multe file
Din cronica acelor zile ...
Dar se
gdsesc
in Uruguai
O sumedenie de cai
Si n-ar fi lucru de mirare
Sd fi
pornit
Apolodor
Spre sud,
pe-un
cal de soi, c61are.
C6 n-avem stiri din
partea
lor
Firelte, calul poartd vina...
/l
l
/,
/
.A,
t
),
Itt
v
f
A fost sau nu obositor?
Au zdbovit in Argentina?
S-au mai oprit sd cerceteze
Cimpiile
patagoneze?
Pe unde au mai fdcut
popas?
Au stat sd-qi spun{ bun rdmas
La Copul Horn ? [n altd parte ?
A izbutit Apolodor
Sd mai gdseascd un vapor
$i
sA
porneascd mai departe?...
Atita stiu, era in marte...
Bdtea',rn vint de vreme rea
$in
largul mErii viscolea
Cu fulgi de
ghea{b. reci si tari
Cind a"zbrit Lpolbdor
'
Antarctica,
printre ghelari .,.
$i-a
debarcat, triumfdtor,
Pe gheala
Golfului Terror...
Pe coasta Golfului Terror
S-a adunat, cu mic, cu mare
Tot neamul lui Apolodor.
$i
1-au
primit,
Ia debarcare,
Bunicu Apolodorin
(ce1
mai in virstd
plnguin)
$i
nrama, Apolodorica
(o
pinguind, atitica...)
$i
tata, Apolodorel
(Un
pinguin, m6runt si chel)
$i
unchiul Apolodorini
fi
neamurile,
Ei
vecinii...
Si au cintat
cu to{i, in cor,
l^ar pe
deasupra
tuturor
)ia
risipit
Apolodor
In triluri
lungi, rdsundtoare,
Superba-i
voce
de tenor.
A fost o
n de sdrbdtoare
Pe
coasra
Colfului
Terror...
t
$
/
T
I
,:
-1
"t-N-
4qlr,qtl
Cum s-a simfii Apolodor
Pe
ghea{a
Golfului Terror?
Era un frig, ingrozitor,
Mai frig ca-n orice rdcitor,
Un
ger tdios ca un cu[it
$i-un
viscol nemaipomenit,
Dar el se
prdpddea de dor;
i5i amintea Apolodor
De fostii lui colegi din cor
,t''fu'
\,YL
/4
/,r,
/r,
1..*.
'ft
-
{.'
i,_
?a'
\
.ril
t\\
i
\r\.
'l
ou, e[ ofta,
7
/
"^,
vrea sd
iT-
Si
parcd ii vedea in fafd:
Da, iepurele Buzd-Latd
I[ imbia cu o salatd
$i
Til zimbea
pe sub mustafd,
Iar Ursul adusese mure
Atunci culese din pddure,
$i
ii dadea Ariciul ace
$i
ghemotoace sd se
ioace...
Si
parcd i se ndzdrea
Cd mai incolo,
pe ghe{ar,
\.4aestruI
Domilasolfa,
In haina lui de catifea,
Cu notele in buzunar,
Sedea intins pe canapea
$i
ii zimbea, si-l intreba,
*,!i-e
dor de noi, Apolodor?"...
Pe
gheala
Golfului Terror
O[ta, ofta Apolodor,
Iar tata, Apolodorel,
$i
unchiul, Apolodorini,
Si neamurile si vecinii
I
l. $edeau
gramJda lingd el
llt Sil imbiau c-un sac de oesti:
'4/1,
lla-i,
draga, dacd ne iu6eqii...
4,
-Nu
mai fi trist, Apolodor...
-Ji-i
dam pe tofi, dacd zimbe;ti...
.l
ofta de zor,
plec Ia BucureEti..,"
\$
T_
$ia
stat da-a chibzuit
pu;in
Bunicu Apolodorin
(Cel
mai in virstd pinguin)
Apoi a spus,
,,Eu
nu te
{in,
Cd dorul e amar si chin.,..
-
1-
,
Uecit sd stai si sd ielesti
Aicea, mistuit' de dor,'
Mai bine
pleci Ia Bucuresti..."
Si a
plecat
Apolodor...
t
lr\l\
\r\
t
,
f.
-r{

53. Pe unde a trecut i cum
A strbtut atta drum?

O fi trecut peste ocean,
Pe urmele lui Magellan,
Plutind pe vechiul drum naval
Din emisferul austral?
Sau (dup cum mai e un zvon)
O fi pornit n avion
i-a rtcit, apoi, un an,
Prin continentul african?

Din Kamerun i din Gabon
Exist dou ilustrate:
Doi albi cu putile la spate
i scrie dedesubtul lor:
Cli i zbiri ai negrilor
Le-o fi trimis Apolodor?...

S-o fi oprit n statul Ghana?
A strbtut Mediterana?
O fi trecut pe la Bosfor?...

Sunt pagini goale-n manuscris
i n-a vrea s nir poveti.

Un singur lucru e precis:
C ntr-o zi, Apolodor
S-a rentors la Bucureti.


54. Era stul de pribegie...
i l-au primit, cu bucurie,
Maestrul Doremilasolfa
n haina lui de catifea,
i iepurele Buz-Lat
Cu fructe dulci i cu salat,
i Ursul, aducndu-i mure
Atunci culese din pdure,
i l-a primit pisoiul Ti
Plngnd cu hohot i sughi.
i toi cntau cntau n cor
Urrile prieteneti:
Bine-ai venit, Apolodor

Iar el ofta, ncetior:
Ce bine e la Bucureti!

55. De-atunci, voios i zmbitor
St iar la circ Apolodor
Pe gheaa unui rcitor;
Dar nu n Trgul Moilor.
Pe ct se pare s-a mutat,
Voi ns l gsii uor:
E foarte simplu de aflat
Adresa Circului de Stat.

Acolo cnt. E tenor.

i vreau s-mi scrii, neaprat,
Cum v-a primit Apolodor.

S-ar putea să vă placă și