Sunteți pe pagina 1din 24

Celin Gruia

CIUBCTELELE OGARULUI

CelinGruia

Ciubotelele ogarirlui

Editura lon Creang5


Bucuresti,1989

llustratii de VASILE OLAC

$i eum niergea trepurele uitindu-se clnd ln dreapta, cind ia stlr:ga, ciulind urechile la orice fognet, iatd ci mai spre searS se intilrri pe potec"l
intr-o gubi cdiciuroasi gi purta in picioare

cu Ogarui... Ogarui era gras, voinic,

lmbrdcat
nigte

rul.

ciubolele nou-noute $upa ce-gi dadura binete,'ca dcr caliton de treabil. o pornirio impreunb pnn oesigul padurii. Ien;reiur i'se scurgeau ochii dupa ciubolelele Ogarului; pentru .A tare mai erau ffumoas,e. il] lul ir era stragric de frig ta picioarel. - Cit ar dai pe tn;allar;? int'eba Jfios iepureie" - Doi galbcni. cit sii daut ir rdspunse fudul Oqa,

- Pai, tot acolo merg gi eu, arn treabi cu un negustor... Ciirboteie se gAsesc cite vrei, numai bani si ai! - Am doi galbeni, gopti lepureie.
Ogarul nu spuse nimic, ci igi rasuci virful mustd-

- Ma duc ai eu ia iarmaroc s5-mi cump5r ciubolele.

adaugd Iepurele

lilor ca 9i cum lui nu i-ar fi pAsat ci{i bani are lepur.ele.

ii't.

tin

Iepurele nu avu incotro si-l asculta pe Ogar. Siuturindu.si luleaua de uga hanului, Mog Mar-

Ce vreme rea! Nu te-ar fi lasat inima si lagi pe cineva afaral Hei, gi dumneata mai esti 9i des. tult... Treci colea linga foc, de-ti mai incalzegte picioarele! "'i"iriii!p

ii

orimi bucuros:

de 6i si hangiu nu mai era nimeni in han. Mo9 -din cind in cind afarir gi se uita de-a Martin iesea

se apropie zgribulit de vatri. in afari

lunoul drumului, sd vadir de nu cumva se mai indreaotd spre hanul lui niscaiva cdlatori. - Eu zii sa cerem ceva de mincare - gopti Oga-

rul

Cere dumneata, cumetre. Mie nu mie foame. Si apoi nu am nici mirruntis. Ca dacd schimb un descul!. salbLn, ramin toata - Hei, cd ciudat mai iarna cumetre! Dar cine ti-a esti,

- 9i uddtura.

cerut, ma roq, sb-ti schimbi galbenii? Pentru plata am eu bani destui. Ci doar nu md voi licomi la un sarac ca tine...

L2

L3

9i, lntorclndu'se Mog Martin ln han, Ogarui ""]'Ei, ltos Martine, di-ne ceva de lmbucat 9i de
sDuse:

baut!

Oouruf iindnau-si tui oe dinainte, ca un hangiu adevarat ce era' 9l dgarul trlcepu si lnshita l,?i.!" "*i$jl"'u"tatilite' tu lacomie. bucata dupd bucata' lepurele ,s.rusini si abia-abia gustd 9i el 6 6u6rJic6 de-placmra iu varza. Si poate n-ar fi gustat deloc daca nu Far

- Am niste Pl6cintele... ele! - As nrlnca si eu din miere vin de stafide"' 9i - alt tt'iirt.tal-t"s"ri di toate, cumetre, spuse - Oi-ne'de toate qi din MartinJsi puse 9orbuzele. Moq

fi jooftit "

Mlttt^&, cumetre, c6 de la
Darca nu mincase de o

Ogarul:

dumneata mi-

nlnci. ""ijourul

ceru -lncarea din han' La urminerasuilate' lepurele stafide. pe care o bau pe . . rlt"-"iii"t' Se minuna'gi Moo Martin' .

*i'.ijif,itllii':'"uia limba iqsrura' Pin6 si-si tutoata ;-;;'il'loi 'Martin luleaua' Ogarul mlncivm oe o cana cu
se

luni,

aga-i tros-

mlnd ca'dumneata... Si-ti fie de bine' ug-arule!


beni.

"" Mai. mai' lnca n-am vazut un drumet mal.Ila-

cu acum. vorba ceea ,frate, fraie,-da' bfinza-lgal. qol bani". Ati rnlncat 9i baut numai bine de

)l

prii'U"rutiati la pantaloni, .ciutd, in gurba dar deLeaba ciuta: nu avea nici un ban ln cele dln
ilrma, spuse lePurelui:
cumetre! - Plat'este dumneata,Aga ne-a fost vprba? - Cr.'.a pl6lesc? punga acasa ltl- clau eu - Plateste, ca am uitat mir imprumut de la un Am sd

Ogarul prinse a se cauta prin buzunari Cauta

bani Ia iarmaroc. prieten negustor '':'c;;iil;i- ce sa ma fac?! Sa ramin descult? Oc-uiuflni"pu sd ridd pe sub mustati Mos Martin isi iesi din fire "'- 'il1i"-Ja

fel am eu ac de cojocul vostru! '-- ET;; poftit si la'han, el m-a poftit 9i Ia masi, souse chicdtind Ogarul. El sa plateascir"'

nu-mi umblati cu d-astea! Platili, ca alt-

'-

Nu-i adevdrat, Mog Martine.

tnui

culi... ---'ii, .a doar

niili.. Vi* iirna

91, daca

tu n-am mlncat pldtesc, rimin des-

n-oi incalta eu toti descullii din lume! ba a mincat si baur Ogarul e drept, dar lulel cru curat aicea nu'i... Acum imi dau seama ce paJe musietii imi sinteli. V-a1i sfdtuit sa-mi faceti apuca un cromag,,pe care ll quba... 9i Mog Martin lr tinea pitit dupa uga pentru asemenea calatorir 9l ridicd spre Ogar.

F:
ril

rlrl itl ;l;


r$
:lifr

ffi,

ff+

)$
tii:,i,i

*
J

i I 1- u31q, {ig nevcic, sccase din bismiiut;i in care avea i4cali cet dci !;ribenr ;i plA:; Urjilui, F4os &4a::ti::r se uiti la ciubclelele Ogaruiui. ar:r:i la pi,
maErl, :rtglliJ --i 1r?tii,t"( "l: rI;cit. 'huzur::r

ro:ru; ' o' i;d ;r; lcpur., le1-.6,q ,a:il1d cio.

a{

cio=;el; gaaic ale le1r1;qs1;! rfiirii cc.r. qi rtra g;,lb+ nii._llgnrui i9! gierse mustatil?, e culcd 9i adormi

iara flr!]ii.

ie

Mr-.; Martir: vdri';i,i cI nu rnai vine grirneni la han eiu$ii l:i el li: tr3-"rtr iui s:l si* lniinrja r:rilin pe o

79

$i a stat lepureie, a stai pina ia mieeui nop!1i. $i tot gindit 9i razgindit, ce sd faca, ce si dreaga? Parci vedea cum desfacuse trasmilula gi-i diduse lui Mog Martin banii-.. Cum Ursul eiatuse o clipi
s-a

pe Einduri, uitindu-se cind la ciuberlelele Ogarului, clnd la picioarele lui. de parci ar fi uoit sa-i spuni ceva. Ce anulne? Deodatd, in mintea iepurelui se ficu lumini. i9i gterse lacrimile si inrrd in odaia
Ogarului. Ciubotetele erau puse lingi sobd, si se usuce. Nu mai statu pe glnduri... 'incdlli cir-lbo{e-

leie Ogarului, pagi incei, iegi ciin han gi tine-o,


bAiete,

,,Daci ie"am platit eu, sint ale mele, doi galbeni fac, doi gaibeni mi-a mincat Ogarul", se gindea Iopurele, afundlndu-se tot :nai mult 9i mai mult in pddure gi-n noapte.

iot intr-o fuga.

Z:i:..",:::

.;..7*t*it

i*:i,t

';;a'

Spre ziua, se trezi Ogarul 9i voi sa se incalte. dar ia ciubolelele de unde nu-s! Mog Martin, ivin. du-se in prag _d6du rizlnd din umeri. Ogarul nu mai zdbovi la han, ci porni sb.gi caute iniallariie. Se cunogteau bine urmele din n6roi 9i incepu Ogarul a fugi Si a fugi pe urmele Iepurelui. La'incepiut ii venea_tare greu, el era gras; de-abia se migca da-ncetul cu lncetul prinse a se sublia de alergA. Nu dupd multa vreme il zdri pe Iepure pe un deal. Jine-te dupd el! Au fugi_t, au toi fugit prin pdduri, peste ogoare, peste dealuri, hit in zare. Ogarul giffia 9i se sublia. lepurele tot mai sDrinten se facea. Trecu toamna, trecu iarna, veni primdvara, apoi veni gi vara 9i fuga lor nu mai contenea. ci pe . Se ziceprinde. Iepurele din poveste, Ogarul nu l-a putut Dar, de atunci, cum ved- ogarul
un iepure, cum se ia dup6 el, cu gindul sa-l prinda
turA.

2(

9r sa-l descalte.

27

p.r.r XlRIETA NJCOLA! PLAMADEALI


Tehnorcdacto. KLARA CAL'UC

Aoftlt

BUN DE TIPAR

27 09 1989.
3

1989 Coli de lipar

I\TREPRI\DIRLA

POLIGRAFIC'\ ARTA CRANCA

S-ar putea să vă placă și