Sunteți pe pagina 1din 24

Celin Gruia

CIUBCTELELE

OGARULUI

CelinGruia

Ciubotelele

ogarirlui

Editura lon Creang5

Bucuresti,1989

llustratii de VASILE OLAC

$i eum niergea trepurele uitindu-se clnd ln

dreapta, cind ia stlr:ga, ciulind urechile la orice

spre searS se intilrri pe potec"l

fognet, iatd ci mai

cu Ogarui

Ogarui era gras, voinic, lmbrdcat

$upa ce-gi dadura binete,'ca

pornirio impreunb pnn oe-

intr-o gubi cdiciuroasi gi purta in picioare nigte

ciubolele nou-noute

dcr caliton de treabil. o

scurgeau ochii dupa

sigul padurii. Ien;reiur i'se

pentru .A tare mai erau ffu-

ciubolelele Ogarului;

moas,e. il] lul ir era stragric de frig ta picioarel.

- Cit ar dai pe tn;allar;? int'eba Jfios iepureie"

- Doi galbcni. cit sii daut ir rdspunse fudul Oqa,

rul.

- Ma duc ai eu ia iarmaroc - adaugd Iepurele -

s5-mi cump5r ciubolele.

- Pai, tot acolo merg gi eu, arn treabi cu un ne-

gustor

si

ai!

Ciirboteie se gAsesc cite vrei, numai bani

- Am doi galbeni, gopti

Ogarul nu spuse nimic, ci igi rasuci virful mustd-

lepureie.

lilor ca 9i cum lui nu i-ar fi pAsat ci{i bani are lepu-

r.ele.

ii't.

Iepurele nu avu incotro si-l asculta pe Ogar.

Siuturindu.si

luleaua de uga hanului, Mog Mar-

tin ii orimi bucuros:

*

Ce vreme rea!

Nu te-ar fi lasat inima si lagi

pe cineva afaral Hei, gi dumneata mai esti 9i des.

tult

Treci colea linga foc, de-ti mai incalzegte pi-

"'i"iriii!p se

cioarele!

de 6i si hangiu

Martin iesea

-din

lunoul drumului,

dreaotd spre

-

Eu zii

apropie zgribulit de vatri. in afari

nu mai era nimeni in han. Mo9

cind in cind afarir gi se uita de-a sd vadir de nu cumva se mai in-

hanul lui niscaiva cdlatori.

sa cerem ceva de mincare - gopti Oga-

rul -

9i uddtura.

- Cere dumneata,

Si apoi nu am

salbLn, -

Hei,

cumetre. Mie nu mie foame.

nici mirruntis. Ca dacd schimb un

ramin toata iarna descul!.

cd ciudat mai esti, cumetre! Dar cine ti-a

schimbi galbenii? Pentru plata

doar nu md voi licomi la

am eu bani destui. Ci un sarac ca tine

cerut, ma roq, sb-ti

L2

L3

9i, lntorclndu'se Mog Martin ln han, Ogarui

sDuse:

""]'Ei, ltos Martine, di-ne ceva de lmbucat 9i de

baut!

- Am niste Pl6cintele

- As nrlnca si eu din ele!

- alt tt'iirt.tal-t"s"ri di miere 9i vin de stafide"'

- Oi-ne'de toate qi din toate, cumetre, spuse

MartinJsi puse 9or-

Oouruf iindnau-si tui oe dinainte,

l,?i.!"

tu lacomie.

buzele.

Moq

dgarul

ca un hangiu adevarat ce era' 9l

trlcepu si lnshita

"*i$jl"'u"tatilite'

bucata dupd

,s€.ru-

el 6 6u6rJic6 de-placmra fi gustat deloc daca nu Far

bucata' lepurele

sini si abia-abia gustd 9i

iu

varza. Si poate n-ar

fi ooftit

" j

Ogarul:

Mlttt^&,

cumetre, c6 de la dumneata mi-

nlnci.

""ijourul

nu mincase de o luni, aga-i

*i'.ijif,itllii':'"uia limba iqsrura' Pin6

;-;;'il'loi

-lncarea

stafide.

pe

din

. rlt"-"iii"t' Se minuna'gi

- Mai. mai' lnca n-am

Moo Martin'

vazut un drumet

mlnd ca'dumneata

acum. vorba ceea bani". Ati rnlncat 9i

beni.

.

Darca

tros-

si-si tu-

'Martin luleaua' Ogarul mlnci toata

han' La urmi ceru o cana cu vm oe

care o bau pe nerasuilate' lepurele se

""

mal.Ila-

)l

.

Si-ti fie de bine' ug-arule!

,frate,

baut

fraie,-da'

numai

bfinza-l cu

qol

gal.

bine de

Ogarul

prinse a se cauta prin buzunari Cauta

la pantaloni,

nu avea nici

.ciutd,

un

in gurba dar de-

ban ln

cele dln

prii'U"rutiati

Leaba ciuta:

ilrma, spuse lePurelui:

-

-

-

Plat'este dumneata,

Cr.'.a

pl6lesc?

Plateste,

bani Ia

prieten

cumetre!

Aga ne-a fost vprba?

ca am uitat punga

acasa ltl- clau eu

imprumut de la un

iarmaroc. Am sd mir

negustor

'':'c;;iil;i-

ce sa ma fac?! Sa ramin descult?

sd ridd pe sub mustati Mos Mar-

fire

Oc-uiuflni"pu

tin isi

"'-

iesi

din

'il1i"-Ja nu-mi umblati cu d-astea! Platili, ca alt-

fel

'--

'-

am eu ac de

ET;;

tnui niili

culi

cojocul

vostru!

el m-a poftit 9i Ia masi,

poftit si la'han,

souse

91, daca pldtesc, rimin des-

---'ii, .a doar n-oi incalta eu toti descullii din

chicdtind Ogarul.

Mog

Nu-i adevdrat,

Vi*

iirna

El sa plateascir"'

Martine.

tu

n-am mlncat

lume! ba a mincat si baur Ogarul

cru curat aicea nu'i

Je musietii imi sinteli.

quba

tinea

9i Mog Martin

e drept, dar lu-

Acum imi dau seama ce lel

V-a1i sfdtuit sa-mi faceti pa-

apuca un cromag,,pe care ll

pitit dupa uga pentru asemenea calatorir 9l lr

ridicd spre Ogar.

F:

ril rlrl

itl

r$

;l;

:lifr

ffi,

ff+

)$

tii:,i,i

J ro:ru; '

o' i;d ;r;

--i

lcpur., le1-.6,q ,a:il1d cio.

i

maErl, :rtglliJ

1r?tii,t"(

I

nevcic,

avea i4cali cet dci

sccase din

'huzur::r

!;ribenr ;i

"l:

rI;cit.

1- u31q,

{ig

bismiiut;i

plA:;

in care

Urjilui, F4os

&4a::ti::r se uiti la ciubclelele

cio=;el; gaaic ale

nii

iara

llgnrui

ie

flr!]ii.

Mr-.;

i9! gierse

Martir: vdri';i,i

Ogaruiui. ar:r:i la pi,

le1r1;qs1;! rfiirii cc.r. qi rtra g;,lb+

mustatil?, e culcd 9i adormi

cI nu rnai vine grirneni la han

eiu$ii l:i el li: tr3-"rtr iui s:l si* lniinrja r:rilin pe o

*

a{

79

$i a stat lepureie, a stai pina ia mieeui nop!1i. $i

tot gindit 9i razgindit, ce sd faca, ce si dreaga?

Parci vedea cum desfacuse trasmilula gi-i diduse

s-a

lui Mog Martin banii-

Cum Ursul eiatuse o clipi

in mintea

iepurelui

se

in odaia

cir-lbo{e-

tine-o,

pe Einduri, uitindu-se cind la ciuberlelele Ogarului,

clnd

ceva. Ce anulne?

la picioarele lui. de parci ar fi uoit sa-i spuni

Deodatd,

ficu lumini. i9i gterse lacrimile si inrrd

leie Ogarului, pagi incei, iegi

bAiete, iot intr-o fuga.

'incdlli ciin han gi

Ogarului. Ciubotetele erau puse lingi sobd, si se

usuce. Nu mai statu pe glnduri

,,Daci

ie"am platit eu, sint ale mele, doi galbeni

fac, doi gaibeni mi-a mincat Ogarul", se gindea Io-

afundlndu-se tot :nai mult 9i mai mult in

purele,

pddure gi-n noapte.

Z:i: ",:::

7*t*it

.; i*:i,t

';;a'

Ogarul 9i voi sa se incalte.

dar ia ciubolelele de unde nu-s! Mog Martin, ivin.

du-se in prag

mai zdbovi la han,

Se

rul a fugi Si a fugi pe

ii venea_tare greu, el era

da-ncetul cu lncetul prinse a se sublia de alergA-

Spre ziua, se trezi

_d6du rizlnd din umeri. Ogarul nu

ci porni sb.gi caute iniallariie.

cunogteau bine urmele din n6roi 9i incepu Oga-

urmele Iepurelui. La'incepiut

gras; de-abia se migca

turA.

Nu

.

deal.

Au

dupd multa

Jine-te dupd el!

vreme il zdri pe Iepure pe un

fugit

prin pdduri, peste ogoare,

giffia 9i se sublia.

fugi_t,

au

toi

peste dealuri, hit in zare. Ogarul

lepurele tot mai sDrinten se facea.

Trecu

toamna,

ci

9i

pe

trecu iarna, veni primdvara, apoi

fuga lor

nu mai contenea.

din

poveste,

Ogarul nu

ogarul

se ia dup6 el, cu gindul sa-l prinda

veni gi vara

Se zice

.

un iepure, cum 9r sa-l descalte.

Iepurele

l-a putut prinde. Dar, de atunci, cum ved-

2(

27

I p.r.r XlRIETA NJCOLA!

PLAMADEALI

Tehnorcdacto. KLARA CAL'UC

BUN DE TIPAR 27 09 1989. Aoftlt 1989 Coli de lipar 3

I\TREPRI\DIRLA POLIGRAFIC'\

ARTA CRANCA