Sunteți pe pagina 1din 22

Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

Track 2

Track 3

Ectenia mare glas

HrC

s

T, tradiţională la Biserica Stavropoleos

A

D

D

D

D

D

D

D

P

0c0kcC

min.

0ac0x01q!0kS

oam

ne

mi

lu

ie

e eş

te.

1ac~@s11q!}1kS

oam

ne

mi

lu

ie

e eş te.

cC

bB

1ac~@s111PS]@k m<C

oam

ne

mi

lu

ie

eş

te.

3zc!S

! ! PSPS]@km<C

ie

eş

te.

bB

oam ne mi lu

1ac!S

! ! `Xq!0kS

ie

e eş

te.

oam ne mi lu u

0ca@s112s0') _kS

oam

ne

mi

lu

u

ie

e eş te.

mM

1`0#1`X1') _kS

oam

ne

mi

lu

u

ie

e eş

te.

cC

T d 0C0000000000acC

rea

Sfân

Năs

toa

re

de Dum

ne

zeu

T s

1110[!US@kcC

mi

Ţ

lu

ieş

te

ne pre

3'c!

i

!!};S0kcC

e Doam ne.

noi.

Antifonul întâi

HrC

s

T, după ieromonah Amfilohie Iordănescu

A

S

0c0kcC

min.

c0q_=11O@`0a

2

la

Ta

a

lui

şi

Fi

u

u

lui

m<C

#`

şi

i

'!!

2

Sfâ ân tu

!

!A

luiDuh.

cC

Ş

20q_=1aO0am<C

i

a

cu um şi

pu

ru

rea

01}!!2'

şi

în

ve cii ve

1

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

2

Track 4

!AcC

_!

e ci

B

!

lor.A min.

c0!+1p!`X2

2

i

ne

cu vin tea

a

a

a

4'!!11a#

su

fle te al

meu pre

!

US@a

meu

mM

S

_aS

a ză

')

a

le din

cC

`pUS]@01`0q!

e

Do

om

3!cz

nul

şi

toa

te

ce

nu

# 1`X1'!

m<C

ă

u

untru ul

S11OS!11S

me

le

cel

sfâ

â ânt

a

a

0'v!!1p)

bi

ne cu vân

=s!A

al Lui

Od

]

ta

a

at

@a`1'-!!!+=s!KccC

eşti Doa

a

a

a

am

ne.

Fericirile glas

Canonul ierarhului, Irmos: Întăreşte-ne pre noi,Doamne

1

WB

s

T

cu Stihirile Cântării a III-a din

, de Virgil Ioan Nanu

!/1Bkb?

min.

A

d

Î T

0B00001a~10a00000

n

tru

Îm

ţi

a

Ta

po

me

neş

te

ne

T qs

!

0000a000!!1a10,Mk

vei

ve

ni

în

tru

Îm

pă ră

ţi

a

Ta.

Doam ne când

F

d

T

#B030000

e

ri

ciţi

cei

raci

cu

T s1'

!

!111'

du hul că

a

a

ce

!!q

lo

ra

es

!0 001@1a'!

!

!A

te Îm

ţi

a

ce

ru ri lor.

b?

F d

T

0B03 000a

e

ri

ciţi

cei

ce plâng

T s

000'!

a

ce

ia

!`X1'

se e

vor

!

!

!Ab?

mân gâ ia.

F d

T

0B03 00a

e

ri

ciţi

cei blânzi

T s!1O@0!

!

a

ce

ia

vor moş te

3'

ni

!I'!

!Ab?

pă mâ ân tul.

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

F d

T

00B

e

ri

3 000000000q

ciţi

cei

flă mânzi şi

în

se

taţi

de

drep

ta

!

te

000s

T

'!!`X1'!

!

!A

a

ce

ia se

e

vor

să tu ra.

b?

F

d

T

0B03 0000a

e ri

ciţi

cei

mi

los

tivi

T

s000'!!`X

a

ce

ia se

e

1'!

! !A

b?

vor

F

mi

lu i.

d

T

0B03 0000000a

e ri

ciţi

cei

cu

raţi

cu

i

ni

ma

T s !

1

a

1'!

!

!20

!

!

!Ab?

ce

ia vor ve dea pre Dum ne zeu.

F

d

T

0B0 3

e

ri

ciţi

0000 000a

to

rii

de

pa

ce

T s

!

1101'!!0

!

!

20

!

!

!Ab?

a

F

ce

d

T

ia

fi

i

ii lui Dum ne zeu

se

vor che ma.

0B030000000

e

ri

ciţi

cei

pri

go

niţi

pen

tru

drep

s

T

1'

ta

!!111'!!q!0001@1a'!

te că

F

a

d

T

a

ce

lo ra es

te

Îm

ţi

a

ce

!Ab?

!

ru ri lor.

0B0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

e

ri

ciţi

veţi

fi

când

vor

o

şi

00000a

vor

pri

go

ni

s

T

001'

şi

min

ţi

!

!

11a1'

!

!

ind vor gră

i

tot cu vân

!O'

!

!!`X1'!

!

!A

b?

tul rău îm po tri i

va voa as tră.

P 4B0!!1a0!!`X1'!!!A

lin

fi

ind de toa

în vă ă

ţă

tu u

ra

11'

!

!

0'!

! e!A

b?

b?

q!0!1

nu nu mai de cea

!000

011O

lu

meas că şi

de

e făi ma tă

ci

mai

vâr

tos

de

1<1k2

'

0^B'!

1P0!

0'!!

! Q !

în

!

ţă

!

'!

2

tu

u ra

cea

bu

nă te-ai a

tat

lu

mi nă lu

u mii,Va

si

i

3

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

4

!K

le.

b?

d

B T

0B030000000a

u

cu

ra

ţi

şi

ve

se

liţi

s !1

T

că pla

1q!0aq!0S

'!!`X1'!!!A

b?

ta

voa a as tră

mul tă

e

es te

e

în

ce

e ruri.

0B0040

te

me

!

în

iat

fi

0q

ce

!

Î n

!A

!

!

1' !!`X1'

!

!

b?

!0

a

ind cu te

me rea a de Dumne zeu

! e

!A

b?

111' !

ceas

ta

es

te

! 00'!

ţe

111

ai

!

iu

!

!

bit

06

pu tul în

e lep ciu nii

1<1k2

'

1 P 0 !

0 0 0 0'!

în

ţe

lep

!

ciu nea cea mai

!

'!!A

2

i

le.

bu

şi

la

a

!

!

!

O'

!

!

cea

as ta te-ai î

00B'!

năl

S

Î

!A

tos

ţa

b?

at, o,Va si

3b11' ! !

la vă

Ta

tă lui

01'

şi

Fi

!A

b?

u lui şi Sfân tu lui Duh.

0B040

m pre

b?

u

!

!101'! ! 1'! !`X1'!

a so

sit

cu

praz ni cul Na aş te e

!

rii lui Hris

b?

0

a

!111'!!00q!qI'!!e!A

şi îm

pre

u

nă a stră

lu

cit

a

ta

po

o me ni

re

1 P 0!

1<1k2

'

11100 0 0!'!

! !

t-o cu

rui

tai

ne

!

0600B'!

în vă

ţă

tu

u

gră

!

ri

!

le

i

i

tă pă

'!!A

2

ta

a le.

b?

rin

te

ai

mu

ri

3b1q@2

i

a

cum şi

'!!A00Q!20!!!K

pu

ru rea şi

în

ve cii

ve

Ş

b?

ci lor.A min.

A 0B0

i

0

40

!

!

1a00q

!

0'!

!

`X

mis

lit

şi

ai năs cut

mai

pre

sus de

fi

i

re

e

!A

!

0q!11'!

în

chip ne gră

it

q!0'!!e!A

1'

!

b?

!

b?

0

spre

pre Dumne zeu

în tru pân du Se

e Cu vân tul

1k2

'

<q!a

1110000!!11'

! !

!

Ca

re

oş

ti

le

pu

te

ri lor ce

reşti

nu în drăz

nesc a că

u

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

5

Track 5

101'!!A,M

ta,

Cu

ra

a tă,

0^B'!

!

!

O

pu

ru rea fe cioa

S!Avo{g!K

bb?

g0k)

T

ă

ă

ă

ă.

Veniţi să ne închinăm glas

împrejur a Domnului,tradusWdin grecet şte după Petru Berechet

T la Praznicul Tăierii

g

de Nanu Virgil Ioan

V @p?

e

ni

!2aOS!1M1;

i

i

i

i

i

i

\z

x0a1}s!!0a!`0k

i

ni

i

i i ţi să

ne e

î

\00s0[a!A3z!oa

'!A

î

î

în

chi nă

ă

ă

ă

!OS! !};pS

ă

ă

ă

ă

0a1}s!!0a0

nă

ă

ă ăm şi

0 \1!S

de

e

1 P]S !SP \0\0

e

e

e em

la

a

a

!:S

!A

1 `

a Hri

i

is

\z

q

!

to

o

o

1am<?00\3!S1!0PS!

!

!};S\0a)

S

! 1o

os

mân

tu

ie

1}s! 0a`XO'

!

!

e

e

ze

eu

Ce

la

a

e

eş

te

ne

Fi

i ul lui Du

u

um

ne

e

U S!\!S1 O

S

ce

e

a

a

ai

fo

!UP]S!S0

ost tă

ă

ă

ă

ia

\00s[!A1o

!};S\0a)

1S

}s! 0a1`q\z

!1am<?

a

a

at

î

î

îm

pre

e

e

0`O S\0!S00PS!

e jur

î

în tru

\0!:S P @a

u

u

up

\ 1!S

1

pre

e

ce

e

ei ce-Ţi cân

ă

ă

ăm

A

li

lu

u

u

O'!!!!1km<?

u i

i

i

i

a.

A

C

Troparul Praznicului glas după Dimitrie SuceveanuQV

!A1x0kVvV

na

nes.

T s

3 v0 q

!

q

!

0 p

! 2

'

el

ce

şezi pe sca un în

chi pul fo

!

!

0 !

11

cu lui în

tru cei

de

0am<C!11@111'!!1'!!_111

sus

0!

şi

îm pre

!

u

cu

!

rin

te le

cel

fă ră ă de

în

ce

put

! ! 11a#0/Q

ne ai vo

it

a

Te

na

!AvV3'

bi

111'!

ze

ie

!

cu dum ne

es cul Tău Duh

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

_111vva

aş te

pre

pă mânt

V11q!1~@1am<CQ!1os'

din

Fe

cioa ra Mai ca

Ta

ca

re

nu

u

US!_1

ia

a at îm pre

Q!0'!

şti e

de

!KvVe!1\11`X1'

Pen tru a

ceas

ta

vV

!

!

băr bat.

a+ ai fost tă

!

!

1a! ! 11p ! _a

jur

ca un om

a

op

ta a

zi.

r ! 1'

Sla vă sfa

1p

_1z

ce

e lui prea

tu lui Tău

1aq ! 001`X1'

bun. Sla vă ple

ciu

u

nii

!

Ta

!

a

!A

le.

m<C

2

'

!

!

0Q)

S1

Sla

a vă sme

re

e

ni

1O!Am<C

ei

Ta

le,

1'

U

!!0!11'

u nu

le,

Iu bi

to

!!!O@kvV

ru le de oa meni.

Troparul Ierarhului glas după Dimitrie SuceveanuQV

T s

0v30q

n

tot

!

!

vV

Î

!

0!1'

a

ie

!

!11am<C

ta

!11'!

a

ce

la

mân tul

!A

şit ves ti rea

0r!#011100

prin ca

re, cu dum

ne

ze

ias

cu

!!20

a pri mit

cu vân tul tău,

0I'!!!1~11am<C

vi

i

in ţă ai

în

ţat

q!1'

fi rea ce

!

!!20!

ai

!AvV

!

e lor ce sunt

a ră tat

1~11@111'!!01`X1' !

!

!00

o

!1'

bi

!

ce

iu

ri

le

oa

me ni lor

le-a ai

o

rân du it îm

!1P0!1'!!!O@avV4@11

ţi

e,

rin

te cu vi

oa

se.

Roa

pre Hris

ră teas ca pre o

O'

!_111'!!A1'

mân

tu

ia

as că su

!!!O@kvV

fle te le noa stre.

!

!

tos Dum ne zeu să

Condacul Ierarhului glas

R

_fB

Podobia: Arătatu-Te-ai astăzi lumii

s

T potrivit după

de Nanu Virgil Ioan

S

T d

!v01aB0000000000

la

Ta

lui

şi

Fi

u

lui

şi

Sfân

tu

lui

0kbV

Duh.

6

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

!v0

3b0

te

me

s

T

1PS]@111'!!!A

ta

a

tu te-ai

Bi

se

e ri cii

A

vC

V1P S]@ 111' ! !

bV!

dom ni

i

a

ne

stri

ca

a

a

q!00\!O @a]

li

e

ne

clin

ti

i

i

!AvC

3B00q!0000\!O @a]

tu

tu

ror

oa me ni

lor

ru

i

i

in

d-o

bV1V1

şi

cu

O'!!1'!!0

dog

me le

ta

a

le pe

!

! O@a

cet lu

in

d-o

vC

03'_11P

Va

si

i

le

cu

vi

oa

0a0q!00'!

se

de

ce

le

ce

'!!!};S0kvC

to

o

ru u

le.

!

!2

re eşti gră i

Condacul Praznicului glas Podobia: Fecioara, astăzi

s

eN

T potrivit după

de Nanu Virgil Ioan

d

Ş T

#c03zDn00000000 00

i

a

cum

şi

pu

ru

rea

şi

în

ve

cii

ve

ci

0+00knC

lor.

A

min.

1NPS]@3'! ! !A

o

om

nul

tu

vC

u tu ror

n0

mV!

şi gre

\!O @a]

ta a

ie.

03m0001'

ie

re

îm

pre

ju

!AvC

o ri lor

!

0

s

T

D

!\!O @a]

ur

ra a

ab

3m01' !

ca

un

Bun

le

a

1P S]@ 0111' ! !

şe

e

li

le

mu

ri

to

mV

1os!+1a ! 0q

A

a

as tăzi dă ru

ieş te mân

mV011'N!!

şi

se

bu

u cu

00\!O

0!o1'_000\!O @a]

tu

i

i

i

i

re

la

toa

lu u

u

mea

!A003m0

!

o 1' _0q

!

în

tru

cei

de

1 N 1 1'
1 N 1 1'

1N11'

su

!

pur

to

u

u

us

i

e

rar hul Zi

di

to o

!

ru

!

!1P0ac<C/

mi

\!mV:

lu ui

$1~1O'

dum ne

ze

ies

S !oGnnC

e

e.

rul de lu

cul tăi

g0kc)

T

le

e

!11000Q!q!S

nu

i

tor

al

lui

Hris tos Va si

i

i

7

Grupul Stavropoleos - Dumnezeiasca Liturghie a Marelui Vasile

Track 6

Track 7

Doamne mântuieşte glas

HrC

T de g Nectarie Schimonahul

qc!001k1! !};Sw z@01PS]@k!`X

oamne mân

tu

ie

e

e

e

eş

te

pre

ce

ei

!A!`osq!Kp

in

cio

o

zC\!}1kcC

no

o

o

oşi.

bi

i

i

D

OS!!Ap1a1x0'!

i

i

i

ne

e

bi

ne cre di

0c1~1q!O0!1s!

i

ne

a

u

u

u

u

u

u

S1{!Ap!a

e

e

şi

i

!};S

u

u

!S

u uzi

\0!S1a

pre

`)

A

!

e

e

S!`X

o

o

o

o

Ş

q

u

!os1p

e

e

1}s!!OOYS!

i

ne a

uzi

pre

no

o

!]

e

e

e

e

\1!S1C0s0[kcC

o

o

o

o

oi.

Sfinte Dumnezeule aghioritic

glas

QV

Ioanidos Kaloghiros

T g

după Kiriakos

!c1V0kvV

a

min.

\3v0[!

fin te

A

S

!AOS@`X1a

u

u

u

le

\00s[OS!_

Sfi

i

i

i in te

!

nN

Dum ne ze

<,<V

re

! \!m1` 1' ! ! v! !PS]!

te

e

fă ăr de

e moa

a

a ar te

e

mi

două ori)

1aOS@`X1a

ta

a

a

a

e \z

Sfin

_r!S \0!S1PS!_1}s!0avV(de

i lu

ie

e

eş

te

e

e

ne

e e

pre

e

e noi.

\ 1~v0![_cO VS

fin

te

Du um ne

ze

<,<V

1a

re

1 aOS@`X

ta

a

a

a

!

OS

@ `X 1a

nN\ 00s[OS

e

u