Sunteți pe pagina 1din 43

Psalmul 22, glas 1

de diacon Virgil Nanu

QV
3z
V! !11O@a
! !va!0a
om nul
m ps to re te m<C !i!2'
ni mic nu-mi
lip si !cA3
li 3V
lu 'z

!Ai!av
A V

L 0Ve!11'! !_111am<C 01'!! !


a

loc cu p

u ne m-a s

lu

it

la

a pa o

2'
!!
z iA!av
A V
dih !
nei m-a
hr0
nit a !
Ac0
li 3'
lu V!

eV
u!
fle11'
tul meu!
l-a!1@11a
n tors na poi m<C 0M
m-a 0
c 011'
l
u
zi

!!12'
2'
! !lui0a
z iA
it pe c r !ri!
le !
drep
t !!!v
ii dep
dra!2'
gul nu !
u me
Su !c
A3
li 3'
lu V!
!Aa vV

C 0V2'! ! ! 101'!!?_110`0avVV
ci chiar de voi um bla prin mi

ij lo cul um brei mo or ii

rM
'! !1'
#
nu !
m01os
voi te
e me
de re !e!le!
cvq
Tu @1
eti cu 0
mi `i 0a
ne m<C m-au
1110q!
z iA!aA vV
mn g iat to ia gul0!0'
Tu i var !
ga!A
Ta!
Ac0
li 3'
lu V!

A 0V11O0'!!_40!Am<C 001'!
i

pre

tit

ma s

na

in

tea mea

po

tri va

!!11'
!A !Ac0
z iA!av
A V
ce lor ce m !
ne!
c jesc
li 3'
lu V!

A 3Mq!11qz! ! !Am<C !v21'! !A !21'!


i

uns cu unt de lemn ca pul meu iar pa

ha rul Tu m a

da p

!!O@a
z iA!av
A V
cu pu te re !
Ac0
li 3'
lu V!

0V
i 2
mi '!
la!
Ta3
m1110q!1'
va ur ma n toa te zi !le!1q@
le vi
e ii

0`0a
me e le m<C 0
i M0
voi 011@11qz
lo cu
i n Ca sa Dom!
nu!!
u lui!v
n0
tru
!2'
z iA!av
A V
lun gi !i !
me!O@a
de zi le !
Ac 0
li 3'
lu V!
www.stavropoleos.ro

Psalmul 22, glas 1

QV

T (grabnic)

de diacon Virgil Nanu

D 3zV#01a1`1'!!=!Am<C001'!!!
om nul m

ps

to

o re

e e e

te

ni

mi

i i ic

1a
nu O
u-mi\!\0\0012'
va a lip
si A
li
lu !u!2\!\00k
u u
i i
i
a vV

L 0V3z!2OS!!AUS!_a1aOS!1am<C0xOS
a

loc cu p

u ne m-a

lu

it

la

!!01'
a pa o
di !i !!1a
i ih ne O
ei \!\0\0012'
m-a a hr nit A
li
lu !u!2
u u
\!\00k
i i
i
a vV

ez
u V!
fle2M
tul 3
me '!eU@V
eu l-a !nO'
to !
o!!A
ors O
na S!a1a
poi m<C0
m-a 0!A
c l

OS
!A1
' !!\0!:m<
u !u1a
zit <3
pe !1a
c r o
s1
ri 0a
le drep
t M!

i ii C 3
de v1
dra '
!\!q!os
a gu ul nu u u 1
u \!\0\0012'
me e
lui Su A
li
lu !u!2\!
u u
i i
\00k
i
a vV

C 0Vqz! / ! !AOS!OS!V A vV ! 111')s!!o1q


ci chiar de voi i u um bla

prin mi

i ij lo

cul

!S
u um\0!S
bre e1
ei \0\00a
mo
or ii ,< 7
nu< PS
u ]@
mM3
voi11
te <o
e1
e
0'
me !e \!S
de e1
e O'
re !e!\3!:
e le e ,? !m
cS3
Tu 3}
u !uos
u1
u xQ
e !S
e eti
P\!\00k
#V1
S ia 031a
cu
mi i
i
ne m<C m-au
mn aO
g S!
O
at to ia @
gu os
u
1x
ul Q
T !S
u\0\
i 1
va !Sa 1
a O
ar \!\0\0
ga a
a
Ta 01
A li 2'
lu
!u!u2\!\00k
u
i i
i
a vV
www.stavropoleos.ro

vV

A 0V1aOS!1a1'!US!_a4a@`0a m<C 0M
i

pre

tit

ma s

na

in tea a mea

!+
po1
tri ao
i s1
i #a
va 1
ce 'V!
el!!!A
o or ce.\!S
m 1
O'
ne _!
c!\0!:
je esc.>2V
A
12'
li
lu !u!2\!\00k
u u
i i
i
a vV

A 4Vq@1a<OS!1a!os\!\!1a,<V00
i

uns cu unt

de

e le

e emn

ca a pu ul meu

iar

pa

2'
ha M!aU\!K
rul T um<C 0V
m 0
a 1'
da -!a\!1a
p cu O
pu \!\0\0
te e
e
re
012'
A
li
lu !u!2\!\00k
u u
i i
i
a vV

0V
i 2
mi '!
la!01a
Ta m va O
u S!
u urSO
ma 0a
a Mm<C 0x
n 4
toa 'a !A
teUS
zi !i

!Ale!leo1q!S
e vi
e e eP
ii \!\00a
me e
e
le m<C \!V
i i \!1a
vo oi lo ~OS
cu
!2'
= a+O
u i !i Q!oG
i i
i Mm<C3
n 3'
Ca !aUS
sa !
Dom'!
nu!\0!:
u
lu uim<C #V
n 0
tru
3e!os
lun gi i
i o
i s_
me aU
de \!\0\0012'
zi i
i
le A
li
lu !u!2
u u
\!\00k
i i
i
a vV

www.stavropoleos.ro

Psalmul 22

()

o om nul m

li

ip

pa a te

si

ni

n lo cul p

mi ic nu

u u nii

u u-mi va

co

lo m-a a

()

lu

it

li

lu

u u

()

nit

pa

di

ih nei

su fle tul me e

co

eu l-a a

lo m-a a

hr

to

()

ors

li

lu

ii pen tru

nu

u u i

()

tu

m-a

me e

()

li

lu

u u i

pe

a
1

le

r ri le dreep t

Lu

ui

()

de

voi

um

bla

mi ij lo cul um

()

brei

mo

le

a a

()

li

or ii

Tu u

lu u

nu m

cu mi i

ne

eti

()

()

Ta

at

te me de re e

()

voi

ia

gu ul

ce

T u i

e stea m-a a

a a

li

lu u

()

va

au

ar

m n

ga

ia

a
()

()

ti

t-ai ma s

na

in

tea a

ne e

mea a m

()

po

tri i

esc

va

a a

ce lor ce m

li

lu u

je

a
()

()

un s-ai

cu

unt

de

()

me eu i

le emn ca

pu ul

()

pa

ha ru ul Tu es te

d p

du u

-m ca

li

u un pu

lu u

te e

er

ni

ic

()

()

()

mi

la

Ta

va

u ur

ma

ii

me e

toa

()

le

te

zi

le e

a a

le

li

vi

lu u

()

lui

zi

lo

cu iesc eu

n tru

n de lun

le

n Ca a

ga

sa Do om nu

re

de

li

lu u

Psalmul 23, glas 6

T (grabnic)

de diacon Virgil Nanu

Hwg 3^
#V
!
l 3
Domz0
nu 01a
lui es @
te 1q!O]
p m n @
tul ammM 1k
i 1
pli qz
ni rea

!!A
a luiYmM 0
lu aV#
meaa1
i `1a
i toi 1
cei '!
ce!!O'
lo cu iesc !
n!Qz
tru ea !ao`1M
a a a k|mM
!11a
Y i1k
A li
lu KO
u !Ai)is!
a mM

A #V3z00O'!!!A1`qz\!1a,?!01'
ces

ta

pe mri l-a n te me e

ia

a a at

i pe

! !
Y i1k
uri!
l-aO'
+a !
e!Qz
e za !ao`1M
a a at k|mM!A11a
li
lu KO
u !Ai)is!
a mM

C ezM&!AUS!= +O\!\0!: m<C 0ez!AUS!= +O'!!


i ne se

e va

su u

n mun te le

e Dom nu u

\0!:
0
lu uim <C 10os
i
ci
i '!
ne!
va!Y
sta
n O'
sf V!!U'
nt lo !
cu!Qz
ul S !o`

1k
u M|mM!
A11a
li
lu KO
u !Ai)isY!i1k
a mM

C 0M0!21a<1a2'!US!!A,?!m1k2'!!A+O'
el

ne

vi no vat

cu

m i ni

i le

i cu

ra at cu i

!!!A
ni i maYmM 0
cel V0
ce P@a
nu i-a O
lu 0a
at 1
su '!u!(
fle!\0OS
tul n de !e1k
ert mN^
0P@a
i
nu s-a 1
ju `1'
u ra !
at!!!A
cu u vic!
cleA \0!:
u ugcM 1V
a e
proaz!
pe!
luiQz
s !
o`1k
Y i1k
u M|mM!
A11a
li
lu KO
u !Ai)i s!
a mM

A 0V0'!\!1aOS!1amM00!A1`1'!!
ce

es

ta a va

pri

i mi

bi

ne

cu v n ta

a a

=!A
a re, os
e 1
e 0a
de U
la \!\00a
Do o om nul ,? 0a
i Ko
i s1
mi 0a
los !tiA
1'
@aO
vi M!i !!\0!K
i i
re e ^mM 0V
de 0
la Dum
ne S!e1k
zeu 0
Mn001'
tu
i
to !
o
!!Qz
Y i1k
ru ul s !o`1M
u k|mM!
A11a
li
lu KO
u !Ai)is!
a mM
www.stavropoleos.ro

mM

A #V30!2O@=!A,?qz! ! qz\!1asMOS
ces

ta

es te

nea

a mul ce lorce-L ca

u u t

pe

m<C al ce lor ce ca !aUS


!O'
e Do !
o!
om!A
nul 3q!22'
u !
u!A
tYmMp
fa V!
a121'
Dum ne ze
!!A
\!O'
K u !Ai)is!Y i1k
u lui
lu ui Ia !a !Qz
a co !oo`1M
o o ov k|mM!
A11a
li
lu O
a mM

R !m11k<o10aU\!\00a,<V 0'V!Y!A1
i di

ca

ai

pe

te e

nii

po

or i le

`1a
e voa a')s!
as1M
tre kmM 11a
i
vo #
oi a=1
po o@\1k
o ori
ve !eS1
e O'
e !
ni!!
i i
!1a
i ce m<C 004'
ri
di ca !aU\!\00a
a
i i
i v ymM 0V
ca 2
s 1'
in !
tre!
m
!1'
p ra !a\!S
tu u1
ul O'
sla !a !Qz
a ve !eo`1k
e e ei M|mM!
A11a
li
lu KO
u !Ai
)si !Y i1k
a mM

C qM!0sos0aUS!= +O'!!!Am<C00OO0'
i ne e

es

te

a ce

e es ta

ra

tul sla

!!!\0!K
a a a ve eim<C 11
Do <o
o 103q!0'
om nul cel ta re i !i\!S
pu u1
u O'
te
!e !e !Ser0
a ? 1a
nic ,
DomV@
nul0O'
cel ta !re!!A
e n\!S
r 1
z O'
boa !a!Qz
a ie !eo
e
`1k
Y i1k
e e M|mM!
A11a
li
lu KO
u !)s
i i!
a mM

R !m11k<o10aU\!\00a,<V 0'V!Y!A1
i di

ca

ai

pe

te e

nii

po

or i le

`1a
e voa a')s!
as1M
tre kmM 11a
i
vo #
oi a=1
po o@\1k
o ori
ve !eS1
e O'
e !
ni!!
i i
!1a
i ce m<C 004'
ri
di ca !aU\!\00a
a
i i
i v ymM 0V
ca 2
s 1'
in !
tre!
m
!1'
p ra !a\!S
tu u1
ul O'
sla !a !Qz
a ve !eo`1k
e e ei M|mM!
A11a
li
lu KO
u !Ai
)si !Y i1k
a mM
www.stavropoleos.ro

mM

C qM!0sos0aUS!= +O'!!!Am<C00OO0'
i ne e

es

te

a ce

e es ta

ra

tul sla

!!!\0!K
a a a ve eim<C 4
Doma y<0
nul a\@!S
pu u1
u 1o'
te
e !e!Ae\!1a
ri i lo {!
orA,?
0x
k ces !O'
A q
ta es M!
te!!Y
e mv3
p 0'
ra a!aS\!
tu )sul5'
sla !a!Aa \!1a
a a ve {!eA!eo`
e e
1k
Y i1k
ei M|mM!
A11a
li
lu KO
u !)s
i i!
a mM

www.stavropoleos.ro

Psalmul 33, glas 5

T (grabnic)

de Nanu Virgil

HqV
3V
i `i 03311'
ne voi cu vn ta !
peU'
Dom!
nul!n\01
toa t `O@a
vre mea,<V

1'
\!V
pu M!u!1
ru rea O'
la !u!!A
da Lui
nO
gu '!ra!!ooa
a mea a
a <|,<V 0O'
gus tai !i
_101'
+1
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

0V
n 3
Do `0a
om nul !se3121'
va l u da !aU'
su !u!\0O0a
u fle tul meu ,<V

!!2'
s a u !uU@a
u d O
ce S!
ei13330a
blnzi i s se ve \!O'
se e lea !a!!o
as c
o<
+1
a|,<V 0O'
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

S 3M1<11'!!01o1!A\!S1\0\0
l

vii

pe Dom nul m pre

n cu u u

mi

0a,<
V i 30!m
21'
ne 0
s nl1
]o
m aE
nuzV!
me
le Lu !
ui!
m!O'
pre u !u!!o
u n
oa
V gus O'
+1
k CvV
<|,<0
tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul m<
V
<
C 0V33`021'!U\!\0OS!1a,<0

ta

a t-am pe Dom nul i

m-a a

u zit

11a
din toa @
te 12'
ne ca 6M!
zu!Ari!
leA1
me '!e!AleS\!V
m-a aO
iz '!
b!!ooa
vi i
it <|,<V
0O'
+1
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV
? 1a<1`\1
A 3M1<11'!!1qz!!\!S1
a

pro

pi

i v de

e el i i

lu

\0\00k
mi
i nai,<V 01'
i
fe M!e !e12'
le voa !aU@0qV
as tre s nu!
se0a
ru y
\!O'
i i ne !e!!F
e zeo
e oa
e <|,<V 0
gus O'
tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!2
es te
1a
s!1
+ nulm<
k CvV
Do o_')om
www.stavropoleos.ro

vV

0V
3
ra `001a
a cul a ces !
taA,1
+ a aO
stri S!i1k
gat v C</#1a
i DomM@
nula1
l-a <

o1\!\!1a
1'
a a + a a u u zit ,<V 3
i v3
din 1'
toa !a!^te!ne
ca !
zu!A
ric!leA\0!:
lu uicM
4V
a ,<V0
l-a 0
iz as!
b!!oo<
vi i
it |
gus O'
tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!1
es te
1a
s!+1
Do o_')om
nul k m<CvV

0V
tr 3
ju 3`0`1'
i i v-a a !
n!!\01`0a
ge rul Dom nu u lui ,<V !
mm1
pre q
ju

!w!0a
!!ooa
rul ce lor ce U
se S!eO'
tem !
de!!A
e El0a
i-i V\!O'
va a iz !b
vi i
i <|,<V
0O'
+1
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

F 4<0ez\!S1\0\00a,<V1'V!!000
e

ri

cit

b r

ba

tul

ca

a re n

dj

du

1'
!!
ie !e\!O'
te e n !
tru
u Eooa
e
el <|,<V 0O'
gus tai !i_101M
ve dei c bu '
!!11a
+1
un es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

T 0V1r!0a\!O'! ! !Av?Fu'!!\0OS!1k ,<V


e

me i v

de e Do

o om nul

to

o oi sfin i

i Lui

31a
7 v ei ce se tem !de!!oo<
a ,<V
c nu )>O
au 0'
li !i!!1k
i ip s |.N/ 1'
ce !!!U'
e E e
el |
0O'
+1
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

B 0V1rz!!!AOS!O'! ! !Ac !A\0!:cM5vq!2'!


o

ga ii au s r

cit

i au fl mn zi

it

iar cei ce-l ca

!!\01
t pe Do o 3}
om !
nu ulK ,<V wM
nu !se0a
vor US
li !ip\!110'
si i de tot bi v!i
!!!
+
ne e leooa
e
e <|,<V 0O'
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
1k
nul m<CvV
www.stavropoleos.ro

vV

V 4V2a')s!\0!S11a0,<a V !31'-!!AUS!O'
e

ni i ii

fi

lor

as cul ta

i m pe

e mi

!!!A
vV 1>
.>5v
a !O'
!!
i i ne
fri @
ca O'
Dom!
nu!!A
u lui
v \
vo oi n !v
a3}
a !ao<
a a|,<V
0O'
+1
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

C u<!p!O#a2!' !!qz\!?+1o<2\0\0
i ne + es te o

mul ca

a re vo ie

te e vi

0a,<
V ca M@
a re 1O!A
a zi v!
a 1
iu be teU
s S!q!S
va a a0
d q
i iS0
le a\0\0
bu
u
0k
O
ne vV 0
o 4y
pre 0
tei U'
lim !
ba!!A
a de
la S!a1kmM
ru 1k
i 1
bu '!u!mze1
le O'
ta
!!!02'
US
a a le s nu V!
gr
ia !
as\!O'
c vi !
cle!!3}
e u u !uoa
ug <|,<V 0
gus O'
tai !i
_101'
+1
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

F 0V4'!!AOS!1a<1aO\!\00a,<V OM!A\!
e

re

te te de

e ru

bi i

ne

ca

w!S
pa a a0
cea 10'
i
o V!o\!O'
u ur mea!a!!3}
a z !oa
<|,<V 0
gus O'
tai !i
_101'
+1
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

O 3V`0`2'!!)sO'!!\0OS!1a,<V !00'
o

o chi ii Do om nu lu

u ui spre ce

ei drepi

i u

re

!!A
O
!!3}
e chi
le S!e100a
Lui spre ru \!O'
g ciu !
nea
a lo o !ooa
or <|,<V 0
gus O'
tai !i
_101'
+1
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

4<
z a=!Mom
\!\0!:
ar e
fa!
a \Do
nu u lu uim<C 06
spre V0
ce '!
ei!A
cecU
fa S!
acq
re

!S
O
e e0
le acMr
ca sV!
sO'
pia !
r!!A
de pe
p S!
1a
mnt!
po!wz
me ni !
rea!!3}
a lo o !ooa
or<|,<V
0O'
+1
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV
www.stavropoleos.ro

vV

4<
tri e
ga z\!S
t-a a1
au \0\00k
dre
e pii ,<V 01a
i DomM@
nula1
i-a ]o
a 1
a

\!\!\00`0am<
a a u u
zi i
i it C 0
i 21'
din toa !a!1O'
te ne ca !
zu!!A
u riv\!
le e
1a
lor ~m<C #`
i-a aO'
iz !b!!3}
vi i !ioa
it <|,<V 0O'
gus tai!i_10
ve dei c
1'
+1
bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

A 0V3`0aPS!!m3<\0\00k,<V !v1'-!!!
a

proa a pe

es te e

Do

om nul

de ce

ei u mi

1'
Qz
m#
N i vf
li !ii!AlaO
i 'C!ni!\0!:cC4M
i m
i 1
pe 1'
cei !
sme
rii(_
cu `O!A
u du hul
1O'
va mn!tu!u!i3}
i !i oa
i <|,<V 0O'
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!es
11a
!+1
te Do o_')som
nul k m<CvV
M 1
M t,!!11O!A!A!AO'!!!A,?0k01a@
ul te sunt ne

ca zu ri le drep i i lor

din

toa

te

O'
m<C 1
!!O'
ce !e!!A
e lea
Dom'v!
nul
i va iz !
b!!3}
vi i !ioa
i <|,<V 0O'
gus tai !i_
ve
101'
!+1
dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')som
nul k m<CvV

D 3V`011@2'!!=!!\!OS!1k,<V
o om nul

ze

te

toa te oa a

a a

se e le

e lor

10'
_1f
nici u !u!A
nul!di`inO@a
e
le 0'
nu 6!se!va
zdro bi 3}
i !ioa
i <| ,<V 0
gus
O'
+1
tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<CvV

MpV!1122'!!A!KJq1!A\!S2\0\00k,< 7K<
oar tea p

to

o i lor es te cu u um

pli

1'
ce M!
ei!01o1\!\!\0V
ce u
r
sc
pe e ce el dre2
e =ept !
vo!!!!3}
or gre e i i
!i oai <|,<V 0O'
+1
k CvV
gus tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul m<
www.stavropoleos.ro

vV

M 0V3rz!`O@a 2'!!!O'!!\!S1OS!
n

tu

i va a Dom nul su fle te le ro o o bi i i

lo or

1k,<
U
] e}1
!!o
Si V 3
i 1'
nu M!u!A
vor
gre S!
i a3
toi '!
cei!ce!n0a
dj \!
du uvw
iescz !
spre
eE e
oa
+1
el <|,<V0
gus O'
tai !i_101'
ve dei c bu M!
un!11a
es te Do o_')s!
om
nul k m<C

www.stavropoleos.ro

Psalmul 115, glas 3

eN

de diacon Virgil Nanu

d a| 000pz_`n\1!S1
A 0aNOS!q) 1C
m

cre

e zu u ut

pen tru

ceas

ta

a am

1a
P
S sme S!
S0
gr \0!S
i
iO
i S]!i!it!A
darv1
e `1'
eu foa !
arUUS
te m-a !
a am
e e\
ri
!:itvV 05'
pa ha c0!
rul !
mn!1a
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 3
i q0
nu !
me1
le
qz
11'
Dom!
nu)s1
lu 1'
u )
us!ui
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN
%
'N!U'
A 1N~q@1aq<1a2'! YS\0!S0a,?2
m

zis n

tru

ui

mi

rea

a mea

ori ce o

!!US
V es!os
S 0!:
o om e !
te e U
mi S\0!S
i
inP
ci S!
i i\
no osvV 35'
pa ha c0!
rul !
mn
!1a
V 3q0
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!
u1a,<
a
i nu !
me1qz
le Dom!
nu)s1
lu 1'
u u)s!ui
11'
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN

C 4'N! ! !1aos10'!!)s=s!,<A V 011'!


e voi rs pl ti

Do om nu

lui

pen tru

toa

\!O'
S ru S!
S 0!:
! !tu
te e c V!!!A
teO
mi-aUS
d !
P
u u\
i itvV3
pa 5'
ha c0!
rulmn
1a
i YS
ri !ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 0q0
i nu !
me1qz
le Dom!
nu)s1
lu 1'
u )
u s!ui
11'
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN

www.stavropoleos

nN

F 1C000a1}s!!US!1aNO0a,<V 3,K30

du

i in e

e le

me

le

le voi m

11'
pli ni !i ! 3ez
na in \!\2!S
tea a Do o0
o ]1
o xP
o S!
o omS\0a
nu )
u s1
u }s
!0a,<
% n x2
}; u3
S po S!
u lui V 0
fa 'N!a !a!nqz
treV!
gu!S
lu !os
u u1
ui US
S !
uP
o oS
\0!:
po orvV 05'
pa ha c0!
rul!
mn!1a
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 3q0
i nu
!
me1qz
le Dom!
nu)s1
lu 1'
u u)s!ui11'
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN

S 3z>)O0'!!!+1a.N 12C3\1!S1\!SOS]US
cum

e e es te

na

i in

tea a a

Do

!_1}
S lo S!
om nu u s!u0a,<
lui ?% 2'
moarN!
tea!cu!viQV
o !oos
o1
o US
i !
i iP
o orS
\0!:
!1a
Lu uivV 05c
pa ha '0!
rul!
mn
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 3q0
i nu
!
me1qz
le Dom!
nu)s1
lu 1'
u )
us!ui11'
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN

O e C!)}; Sq!S0aYS!1aN\1!S11a0a ,<V 0


o Doa a am ne

eu sunt

ro

o o

bul Tu

eu

11
sunt ro 'a !A
bul !
Tu02'
i
fi !ulUS
roa \0_`PS
a
be ei Ta \0!S
a a0
le a ,<V
O'
001'
Tu C!a !
ai!A
rupt
le g
tu !u!!!`1a
u u ri i le \0!:
me eS!eA\0!:
le ecC 3N
pa
3'
!1a
V3
)s2
ha )!
rul !
mn
tu i Y
ri S!ii1a
voi O
lu S!u1a,<
a
i q0
nu !
me2qz
le Dom!nu
lu
1'
!+e1
u )
u s!
ui11'
vo o !
oiS\che
ma knN

www.stavropoleos

nN
S 30a!`O@a,<V 0o
a K<
s10a\!S1
rN!3
i

i i e

i voi

a a du

ce

je

ert

de e e

PS
%<V i x2
}; e\0V
la !a_1}
u
u s!u0a
d ,0
nu 'N!u!A
me!le!S
Do !oS1
om O0'
nu lu
!!os
S che S!
S 0!:
! !1a
S ii
u u ui U
vo S!
o oiP
e e\
ma avV 35'
pa ha c0!
rulmn
tu i Y
ri !
1a
V3
)s1
!+e
voi NO
lu S!
u1a,<
a
i q0
nu !
me2qz
le Dom!nu
lu 1'
u u)s!
ui21'
vo o !
oiS\che
1k
ma nN

F 1C000a1}s!!US!1aNO0a,<V 3,K30

du

i in e

e le

me

le

le voi m

11'
pli ni !i ! 3ez
na in \!\2!S
tea a Do o0
o ]1
o xP
o S!
o omS\0a
nu )
u s1
u }s
!0a,<
% n x2
}; u3
S po S!
u lui V 0
fa 'N!a !a!nqz
treV!
gu!S
lu !os
u u1
ui US
S !
uP
o oS
\0!:
po orvV 05'
pa ha c0!
rul!
mn!1a
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 3q0
i nu
!
me1qz
le Dom!
nu)s1
lu 1'
u u)s!ui11'
vo o !oiS\!+
che e1
ma knN

0N
n 3
cur z)\3!S
i i\0!S
i i0
le aCP
Ca S!a_`n
se ei\1!S
Do o1
om 1a
nu

0a
}i;
lui ,<V 0
n x2
mi '!
ij!!O'
lo cul T V!!\!S
u I i 1
i 2`PS
e e ru 3
u y!
sa
li!S
\0\0!:
!1a
i
me evV 3
pa 5'
ha c0!
rul !
mn
tu i Y
ri S!ii1a
voi NO
lu S!u1a
a ,<V 3
i
q0
)s1
!+e1
nu !
me2qz
le Dom!nu
lu 1'
u u)s!
ui11'
vo o !
oiS\che
ma knN

www.stavropoleos

Psalmul 144 glas 5

HrV 4f

T de diacon Virgil Nanu

<

P 0<2'!!! 12O'! !\2!S1!] ! ! !r@


e

Ti ne Te voi

nl a Dum ne

ze

e e

ul meu m p ra tul

1a
meucN/ 000'
i voi bi !
ne!
cu11`1'
vn ta a nu !
u!
me!le101'
Tu n vea !
ac!i
!101'
n vea cul vea !
cu!A
lui,<V q@11111'
o chii tu tu ror spre Ti !i !
ne!
n!
dj1
du
1a
iesc cN/ 31'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 3
la 0'
vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

!,n1
toa 1w!0000'
te zi le le Te voi bi !
ne!11acN
cu vn ta /0!1
i voi l

11'
u
da !aI'
nu !u!
me1101'
le Tu n vea !
ac!!
i n101'
vea cul vea !
cu!A
lui,<V
q@11111'
o chii tu tu ror spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai
0os
!!1O\00k
hra
a #
na 00'
la vre me
po tri vi
i t ,<V

M e<!p!\2!S1!] !1@21acN/ 3q!3


a re + es te

Do

o om nul i mult l

dat

i nu es te

0!
1
nici o2'
ma !
ar !
gi!
ne!m
m
re 101a
i ei Sa @
le a< ,<V q@111
o chii tu tu ror
11'
spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre
!!1O\00k
me po tri vi
i t ,<V

N q<!110311'!I'!!1qz!!!m1
eam du p neam vor

da

a lu cru ri le

Ta le i vor ves

1
ti 0
pu 1'
te !
rea!A
Ta, ,<V q@1
o chii tu 1
tu 1
ror 11'
spre Ti !i !
ne!
n!
dj1
du
1a
iesccN/ 01'
i Tu !
le !
dai0os
hra
a #
na 30'
la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V
www.stavropoleos.ro

V 0<01'! ! 11131'! !1@10


or

gr

i des pre m

re

sla vei sfin e

ni

ei

Ta

`0a
!!
<a <V q
a le cN/ 00301'
i vor po ves ti des
pre!
mi!num`u101a
ni le Ta @
le ,
o
@11211'
11a
chii tu tu ror spre Ti !i !
ne!
n!
dj
du iesccN/ 31'
i Tu !
le!
dai3os
hra a
#00'
na la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

V 0<1'! ! 12w!330!O'! ! !13


or

spu ne des pre pu

te rea n fri

co

toa re lor Ta le

fa

`0a
!!
<V o @
ap te cN/ 00301'
i vor po ves ti !i des
pre101'
m re
i !a!A
Ta,q
chii
11111'
tu tu ror spre Ti !i !!
ne n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le !
dai0os
hra
a
#00'
na la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t

,<V

V !,11O!11'!!0q!03q@0
or re

vr

sa

a min

ti rea pli n

t ii bu

ii Ta

`0a
a le cN/ 00000\!101'
i
se vor bu cu
ra a de drep ta !
tea!A
Ta,<V q@
o chii
11111'
tu tu ror spre Ti !i !!
ne n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a
#00'
na la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

D 2'<!U@M31<11'!!11acN/ 011'
om nul es

te

du

tor i mi los

tiv

de

lu

!
V o @12111'
ung!
rb!1'
d tor _
i O'
mult!
mi!
los0a,<
tiv q
chii tu tu ror spre Ti !i!
ne
!
1O
n!
dj11a
du iesccN/ 0
i 1'
Tu !le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre !
me!po
tri vi
\00k
i t ,<V
www.stavropoleos.ro

D p<!11OS@1acN/0001'!!1a0
om nul es

te

bun cu toi

du

ri le Lui pes

0
te 1'
toa !
te!
lu !101a
cru ri
le Sa @
le a,<V q@11111'
o chii tu tu ror spre Ti
!i !ne!n!dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre !
me!
po1
tri
O\00k
vi
i
t ,<V

0<
0
Te q!110q!0'
la u de Doam ne toa te lu !
cru!10`0a
ri le Ta a le cN/

0x
,<V q
i 0
s 0q!000'
Te bi ne cu vin te _
ze 101'
cu vi
o !
ii!A
Ti
o @
chii
11111'
tu tu ror spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a
#00'
na la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

V 0<q@11w!000q@0`0acN/
or spu ne des pre

sla va m

ei

Ta

a le

0301'
! !pre101'
i vor gr
i !i des
st p
ni !
rea!A
Ta,<V q@111
o chii tu tu ror
11'
spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesccN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre
!
me!
po1O\00k
tri vi
i t ,<V

C !,11q!111'!!01@11'!!
a s

se

fa c cu

nos

cu

t st p

ni

rea Ta

fi

i lor

1'
oa !a !11a
me ni lor cN/ #33331'
i sla va m re i !i!ei!
m!mp110
r
i
ei
1'
<V o @11111'
Ta !a !A
le,,q
chii tu tu ror spre Ti !i!!
ne n!
dj11a
du iesc cN/ 0
i
1'
! !po1O\00k
Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre me
tri vi
i t ,<V
www.stavropoleos.ro

!,m1
p 1O'
r
i !a!TaU
es @M
te 01<
m p 1
r 101'
i
a
tu !tu!
ror

,<V q
1'
vea !a!
cu21a
ri lor cN/ 0330'
i st p ni _
rea 101'
Ta din neam!
n!A
neam
o
@12121'
chii tu tu ror spre Ti !i !!
ne n!
dj21a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le !0os
dai hra
a
#00'
na la vre !
me!
po1O\00k
tri vi
i
t ,<V

D e<!0!121'!! ! q@13`0acN/ 0
om nul es

te cre din cios n tru cu vin te

le

Sa a le

1@qz
<V o @
sfnt n toa !
te!!m
lu cr`11}
ri
le !
SaA!leA,,q
chii11111'
tu tu ror spre Ti
!i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le !
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre !
me!
po1
tri
O\00k
vi
i t ,<V

Dq0m! 213! ! !Av !!121'!!_O@avV


om nul i spri

ji n pe toicei ca re sunt ga

a ta

ca

4f
ez!t!pe2'
F Vq
i-i <3
n dreap
toi !
cei!
ca!
re0'
sunt 6!
n!
co21a
vo iai,<
o @122
chii tu tu ror
11'
spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesccN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 30'
la vre !
me
!
po1O\00k
tri vi
i t ,<V

T q<@110`03q!33330'_
u i

des chizi m

na

i um pli de bu

n vo

in

2'
q
V o @11121'
tot !
ce!!1a,<
+es te viu
chii tu tu ror spre Ti !i!
ne!
n!
dj11a
du iesccN/
01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

www.stavropoleos.ro

D q< @11101@1@10`0a cN/


om nul es

te drept n

toa

te

le

Sa

le

01@qz
<V o @1111
i sfnt n toa !
te!
lu!m
cr`11}
ri
le !
SaA!leA,,q
chii tu tu ror spre
1'
!!
Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre me
po
1O\00k
tri vi
i
t ,<V

D 1'<!! 110`011'!I' !!10`


om nul es te

proa a pe

de

toi cei ca

a re l

chea a

0a
<V o @
m cN/ !w!
de toi cei03!
ca re n!
tru!am 2
de 101a
vr l chea@
m <a,q
chii 1
tu
1111'
tu ror spre Ti !i !
ne !
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na
00'
la vre !
me!
po2O\00k
tri vi
i t ,<V

V !,121aq!0'!!!r@1acN/ 3!11
a m

pli

ni

vo ia ce

lor ce se tem de

El

i va + as

cul

1'
_
ta !a !
ru!
g2'
ciu !
nea!lor!i0`X

i1
va '!
mn
tu 1a
i ,<V q@11
o chii tu tu
111'
ror spre Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 0
la
0'
vre !
me!
po1O\00k
tri vi
i t ,<V

D q<@11O!0q!0'!!11acN/ 03
om nul

ze te pe

toi cei ca

re l iu besc

iar

pe

q^
toiz!
p!1'
c to !o!A
iiS #?
i 0
va 111F
ni mi
ci a<,<V q@1111
o chii tu tu ror spre
1'
!!
Ti !i !
ne!
n!
dj11a
du iesc cN/ 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre mepo
1O\00k
tri vi
i
t ,<V
www.stavropoleos.ro

G q<!\0111a\!101'!!A,<V33q
u ra

mea va

gr

la a u

da Dom nu lui

bi

@111@10`0a
ne cu vin te ze tot tru u pul cN/ \0111'
sfn tul Su nu !u!!
u u
101'
me n vea !
ac!
i!101'
n vea cul vea !
cu!A
lui,<V q@1111
o chii tu tu ror spre
1'
! !po
Ti !i !
ne!
n!
dj11acN
du iesc / 01'
i Tu !
le!
dai0os
hra
a #
na 00'
la vre me
1O\00k
tri vi
i t ,<V

www.stavropoleos.ro

Psalmul 64

()

e se

cu

vi

()

ne e

ze

ne

cn

()

u le

ta

a re

e Du um

()

e e

on

()

Si

()

o o

()

se

u u

va da

a ru

()

ciu u

ne

()

ru

sa

li

()

ru

sa

li

()

()

im

a a

a a

li

lu

()

plea

a
1

()

()

-ne e

le

Ca

se

ei

()

se

le

ri

ta

ca a

()

drep

e ste e

mi

nu

na

te e

Bi

()

li

tru

lu

()

()

Ta

bu

()

sfn t

de

Ta a

()

e -vom

()

er

ce

ta

a a t-a

a ai p

m n tu

()

()

()

ul

l-ai

()

m b

ta

l-a ai

()

pe

d n

su

ul

tat
()

mul

t-a

()

()

ai

a-l m

bo

()

pe

()

e el

li

lu

a a

u ul lu uiDum ne e ze

()

a a

()

()

eu

s-a a

a a

()

a a a

pe

um plut

de e

()

e e

ti

()

t-a

ai

hra n

lo

()

or

li

()

lu

()

u u

ne cu vn

ta

-vei cu u

nu

()

na

a a

nu

()

u u lui

()

bu

ii Ta

le

cm

()

pi

le

o or

si

Ta a

u um plea

le

de

se

vo

e e e e gr

de gr

si

()

me

()

li

lu

pu

e e

gr

sti

cu

()

-se -vor ce le fru

()

bu u

dea

()

()

()

()

cu ri i

lu

ri

le

se

moa a

in

ge

se

e e

e e e

()

le

vo or

ei

n ci

()

()

li

a a

a a

lu

()

Psalmul 91

()

ne

es

te

se mr tu

()

na a

lui

al

te

ri

si

Do om nu

()

a c n ta nu me lui T uPrea a

li

lu

()

ves

ti

di

mi

nea a a mi i

la

Ta

toa a t noa

ap

()

de

ru u

ul Tu n

()

tea n psal

re

ti

re

cu

ze ce stru

li

lu

ne cu

u u

cn

ta

()

m-aive se

li it Doa a am ne n tru fp

tu

u u

()

ra a

Ta

tru

lu cru ri

le

m i ni

()

lo or

Ta

()

t s-au m

le m voi

li

lu

ri

bu

cu

u u

it

lu cru

i i

ri i

ra

le e

Ta

()

le e

Doa a

a am ne foa a

a ar

te

s-au

()

ci

i it

a a

i i

le

gn

du

ri

le

Ta a

li

lu

()

()

re

u u

e ep tul

ca a

fi

ni

cul

va

va

()

flo o

()

()

ri

()

()

ca

()

ce e dru ul ce e el din

va

n mu u

()

mu

u ul

Li

()

ban

()

()

se

va

se

()

li

lu

Ca

sa

()

dii

fi

ind

a Dom

nu

()

lui

cu ur i

le

Du um ne

ze

()

lui

or

no

o o

flo

li

lu

os tru

u u

vo

o o

i i

ri

()

se

vor

()

mu ul

n tru

tr ne

e e

()

u u

ind

un

vo

se

o or

i i

fi

bi ne

mi

lu

u u

te Dom nulDum ne

ze

nu

e es

te

tru

ul

ti

li

()

ve steas c drept es
()

()

u ul

no

os tru i

e e

ne e dre ep ta

su

ul

te

li

lu

Psalmul 94

()

()

ni

()

ii s ne

bu

cu

m de e Dom
()

nul

stri gm lui Dum ne


()

lu ui no o os tru

li

()

()

lu

zeu Mn tu

to

o ru

()

tru mr tu

()

n tm

pi

n m fa a a a Lui
()

ri

si re

()

()

lu

li

u
()

npsalmis-I stri g m Lui

()

()

Dum ne

zeu ma re es

te Doom nul

()

rat ma

()

()

re pes

te

tot p m n

tu ul

li

lu

mn

tu

()

()

()

na

Lui sunt ma ar gi ni le
1

()

lui

()

nl

i mi

()

u uisunt

le

()

()

lu

li

mun

lo

or a le e Lu

()

()

()

Lu

ui es te e ma a

a rea i

El

()

cu ut pe e ea

()

us

ca

()

Lu ui l-au zi

i dit

li

a tul

()

()

lu

chi

ni le

()

a
()

()

ni

ii s ne

()

n m

de em na

()

()

pl

ge em

in

tea a

na

in

Lu

ui

tea Dom nu
()

()

lui

ce lui ce ne-a f

cu ut

pe e

noi

li

lu

()

()

()

()

El

es te Dum ne

ze u ul

no os tru

noi

()

no

ro dul p u nii Lui


()

()

lu

li

()

o o

i le e mi ni ii Lui

()

a
()

()

a a a

st zi de vei

zi

i gla sul Lui

()

nu v

()

as tre

ca

v r

to o ai

ni

mi

le

()

n tru n t r

voa a

()

ta

a re

pre cum
()

li

zi

()

()

lu

ua

is

pi

ti

rii

()

pu

sti

PSALMUL 94

1. Ve ni

s ne

ve

se

li

im de

Dom nul

stri gm Lui


Dum ne zeu Mn

tu

to

ru lui

no

stru

li

lu

i i

a.

2. S

pri mim

fa a

Lui cu la

de

n psalmi s-i cn tm

Lui

li

lu

i i i

a.


3. C Dum ne zeu ma re e

ste Dom nul i m p

ra

at ma re pes te

tot p


mn

tul

A li

lu

i i i

a.

4. C

n m na Lui sunt mar gi ni le p mn tu

lui

n nl

mi

le

mun i lor a

le

Lui

sunt

A li

lu

a.


5. C

Lui

e ste

ma

rea

El

p s a l m u l 94

C. T.

cu

t-o pe ea


us

ca

tul

ni le

Lui l-au zi

dit

li

lu

a.


6. Ve

ni

ii s ne

chi

nm

Lui

c dem


na in tea Lui

s pln

gem

na

in tea Dom nu lui Cel ce ne-a

cut

pre noi

li

lu

a.


7. C

ste Dum ne ze ul

no

stru i

noi

po po rul

u nii Lui

i le

mi ni lor Lui

A li

lu

a.


8. O

de i-ai

zi gla

sul

ca

re zi

ce s

nu n vr to ai

ni

mi

le

voa

stre

n tim

pul cer

rii

ca

zi


ua

is

pi

ti

rii

voa

stre

li

lu

Copiat astazi, 18 august,


+ Sf. Mc.: Flor, Lavru, Polien si Leon.

psalmul 94

C. T.

a.

Psalmul 96

()

()

o om nu

()

u ul

()

()

()

s se

bu

it

()

()

p m

tu u u

u u u

ul

cu

re

()

()

ve se

lea

() ()

sc

se e

o stroa a

()

ve

mul

te

li

()

lu

u i

a a

()

()

se

li

()

li

ve

se

()

-v

dre e

()

e e

ep i i

or

lo

tru

()

Do

tru

Do

om

()

nu

u u

u ri

u u u

ul

si

ii

rii

sfi

in

ni i

po

()

mr tu

me

()

()

ni

ei

Lu

()

ui

li

lu

()

u i

a a

()

mi

()

rit

()

()

dre ep tu u

lu

()

()

()

dre epi cu
()

ni

ma

ui

ce lor

()

ve

se

li

()

li

lu

()

a a

()

()

ei

ce

o om nu

()

iu u

bi ii pe

ul

e Do o

ce e

()

le

re e

e e

le

()

ze

te

Do

o o o om

()

ul

su fle te le

Cu

vi

to o

su

lo or

()

()

()

u u

()

()

nu

din m

lui i

na

va

iz

()

vi i

pe

ei

()

()

li

lu

u i

te

()

()

te

te

te

te

te

a a

()

te e

ri

te

re

e te te

te

ri

te

re e

te

te

e e

ri re

te

te

te

te

ri

ri

re

ri

re

te

ri re

re

ri

()

re

ri

re

te

ri re

te

te

te

ri re

ri

ri

ri

re

ri re

te

re

ri re

te e te

ri

te

te

ri

re

ri

ri

()

te

ri

ri

re

re e

e te e

ri

()

()

re

re

re

ri

re

()

()

e e re

re e

te

te

te

te

te

te

te

te

e e

te

te

ri

re

ri

re

()

te

ri

re

te

te

te

te

te

ri

ri

te

re e

re

te

te

()

te

ri re
()

ri

re

ri

ri

re

()

ri re te

te

te

()

te

()

ri re te e e

e te e e

e te ri rem te

ri re

()

ri re em te e

te

te

te

e te

ri

ri

te

re

re

ri

ri re

te

te e ri re te

re e

rem te

te

te

ri

re

ri re re

te

te

e te e te e te e

ri
()

re

e ri re re

re

ri re

ri

()

te ri ri

re