Sunteți pe pagina 1din 55

,nr. ':' tf)?

:'1 I, I '

In IDe de POSTFATA

OMAGIU

Celui care poate fi numit Dumnezeu, lubire sau Adevar, Pace sau Fericire, Tata sau Creator ~i care, totusl, nu poate fi numit In vreun fel, cu edevarat, Celui care nu poate fi descris.

Celui care face ca Totul sa fie posibil !?i care face ca totul sa fie lIuzie, pentrucaE' singur exista.

Celui care ESTE.

...

... '"

Exprimindu-mi recuno~tinla tala de AUTOR mu~umesc tuturor calor are prin gind, cwint sau fapta au contribuit la apar~ia acestei lucrari.

Traducatorul

Traducerea In limb a romana ELENA LILIANA POPESCU

VIAJA IMPERSONALA

Editura P APIRUS .1994

INTRODUCERE

Pentru ea tu sa pOli in1elege mal bine adevarurlls vitale ~i .profunde conpnute in,Mesajul interior, EU te indemn, frate cititor, sa te pregate~i pentru aceasta tectura, cu spiritul calm §i recules, faclndu-I receptlv, Calmeaza-ti', deci, intelectul §i invita-li "Eul" sa-ti dea instructiunile s~le, Sa eiteliti pe rind Cite 0 singura' sentin1a ~i sa nu treci la urmatoarea declt atunci clnd Ceva dinauntrul tau va fi raspuns adevarului enuntat In ceea ce citestl §i te va face' sa intelegi clar semnificatia pe care acest

adevar 0 are pentru tine. •

Dar, inainte de toate, Incearca sli-t' dal seama eli "EUL" care vorbeste 1n Mesaj este Spiritul interior. propriul tau spirit. "EUL" tau Impersonal. ceea ce Tu estl in realitate; ac~la§i "Eu" intim care In momentele tale de Iini§te iti arata gre§elile. nenoroclrjle ~i slabiciunile tale. care te avertizeaza in mod constant sA trlii~i conformldealului sau, pe care EI iI menline tara incetare in tata viziunii tale mentale,

Toemai unui spirit astfel reeules l-a fost revelat Mesajul interior dup~ luni pline de dorinta arzatoare de a primi 0 indrumare a Spiritului §i de a gasi un prilej de a servi pe Tatal lubitor, reeunoscut mereu prezent ~i totdeauna gata sa-§i copteseasca eu binefaeer.ile sale, pe aeel cop!i ai Sai care ~ iubese sufieient, pentru a aeorda primulloc iii inima §i in viata lor.

Ajutorul §i indrumarea astfel primite. ili sint comunieate. pentru ea §i tu sa pO!i sa Ie primesti; caot aceasta invalatura inleleapta §i iubitoare este atlt de putm obi§nuita. §i atit de Impersonala. ineit ea se adaptsaza, de asemenea, fiecaruia dintre cei care sint dispu~i sli 0 prlmeasca.

Una dintre marne blnetacen, pe care Mesajul poate sa Ie otere, este 01 DA"CA TU E$TI DEJA pREGATIT. "Eul" care voroeste, va continua II-SI vorbeasca direct. din intimitatea ta insliti, dupli ee vei ti pus carte~ de 0 parte. §i aeeasta 0 va face intr-un mod atlt de intim. atit de cordial " at1t de convingl:itor. incit el va clarifica toate indoielile §i va fi pentru tine 0 Bursl:i inepuizabill:i de Tntelepeiune §i de Fortl:i care va raspindl .upra fa Pace. Slinatate, Fericireo§i Libertate. 0 suprs-abundenta a tot

... C8 INIMA ta dore§te. .

3

Scopul acestui Mesaj este deci de a servi de canal sau de poarta desohlsa, prin care tu vei putea intra in imparatia Domnutui Tau, Spiritul intelepciunii promise de Isus,a exprimarii vii iN TINE, a lui CHRISTOS sau con~iinla de Dumnezeu.

4

CAPITOLUL I

ED SINT

1.-Eu vorbesc pentru tine, eel care cite~ti.

2.-Pentru tine, care ai cautat ici ~i colo, timp de ani indelungati, straduindu-te sa afli In carti ~i Invataturi, In filozofii ~i religii:ADEVARUL, FERICIREA, LlBERTATEA ~i pe DUMNEZEU, fara sa ~ii precis ceea ce cautio

3.-Pentru tine, al carul suflet este obosit, descurajat ~i aproape lipsit de orice sperant~.

4.-Pentru tine, care adesea ai perceput 0 licarire a acestui "Adevar", care disparea din fala taasemenea unui miraj al desertulul, atuncl elnd tu incercal sa-I urmarestl ~i S8-J atingL

5.-Pentru tine, care ai crezut ca I-ai gasit lntr-o fiinta elevata care poate ca era renumita ea Maestru al vreunei Comunitali, Fraternitali sau Religii datorita doctrinei minunate pe care el 0 preda ~i a faptelor pe care el Ie siMr~ea; dar tu a trebuit sa-Ii dai seama mai tirziu ca aeest "Maestru" nu era decit 0 personalitate urnana ca ~i a ta, eLI defectale §i slabiciunlle sale, cu pacatele sale ascunse, cu toate ca aceasta personalitate a servit de mijloc pentru raspindirea tnvataturilor minunate care iti pareau a fi cel mai inalt "Adevar",

6.-lata deci, suflet nevolas ca tu nu ~tii cui sa te adresezi. 7.-Pentru tine, EU SiNT cel care vine.

8.-$i la fel, EU vin la voi toti, care ati inceput sa simtiJi prezsnta acastul "ADEVAR" in adincul fiintei voastre, pe eel care cauta de at1l: de mult timp sa se exprime in mod viu in voi,

9.-Da, pentru voi tOli care sinteti infometati de adevarata "PUna a vl_SII", EU SiNT cel care vine.

1 O.-E~i tu dispus sa primesti?

11.-Daca asa este, trezeste-te §i lini~te~te-te. CalmeazA-ti spiritul om.nS8C ~i supune-te punct cu punct Cuvintului Meu rostit aiel cl1ci 1Ittel, tu te vei indeparta inca 0 data deception~, ~i in 100 de lItJItacerea unei nevoi imperioase, sufletul tau va fi gol.

12.-EUI

13.·0Ine slnt Eu?

5

14.-Eu, care vorbesc cu 0 astfel de cunoastere ~i cu 0 astfel de

autoritate? 15.-Asculta!

16.-EU SINT Tu, aceasta "parte" din tine care EST!; ~i 9TIE. 17.-CARE 9TIE TOTUL.

18.-$i care ~tie dintotdeauna ~i care este dintotdeauna.

, 19.-Da, EU SINT Tu, Eul Tau intim; aceasta "parte" din tine care spune:EU SiNT! ~i EU slnt cel ce SiNT;

20.-Aceasta "parte" din tine foart~ intima ~i superloara carese trezeste in interiorul tau pe masura ce tu cite~ti, ~i raspunds Cuvintului Meu, percepind Adevarul Sau; cea care eunoaste orice Adevar ~i respinge orice eroare oriunde soar afla; NU acea parte din tine hranita cu eroare timp de atilia ani.

21.-Caci EU SiNT adevaratul tau invatator, singurul real, pe care trebuie sa-l cunosti ~i singurul Maestru ~i Stap'in.

22.-EU, care sint "EUL" tau INTIM, DIVIN.

23.-Eu, "EU SINT-ul" tau-ili aduc acest Mesaj, -Cuvintul meu viu, asa cumEU Ii-am dat orice In viata, fie ca erau carti sau "Maestri", saracla sau bogatia, experlente amare sau de iubire, pentru a-li arata ca EU ~i doar EU, propriul ~i adevaratul tl:tu "Eu" intim, EU SiNT Maestrul tau, unicul tau Maestru ~i unicul tau Dumnezeu, cel care ili da ~i tl-a dat intotdeauna, nu numai Plinea ~i Vi nul vietii, dar de asemenea ~i toate lucrurile necesare subzlstentei tale fizice, dezvoltarli tale atit mentale cit ~i spirituale.

24.-Deci, tot ceea ce ili atrage atentla c1nd citesti este Mesajul "Meu", vorbit inauntrul tau catre constllnta' ta ornsneasca exterioara ~i nu este decit confirmarea a ceea ce "EU SiNT"-ul din tine a stlut dintotdeauna in mod interior, dar care nu fusese inca comunicat constllntel tale exterioare in cuvinte clare ~i precise.

25.-La fel, tot ceea ce ti-a atras vreodata atentia asupra vreunei exprimarl corporale, aceasta nu a fost decit confirmarea Cuvintului Meu deja comunicat inauntrul tau, aceasta exprimare corporal a servind de canal sau mijloc ales de catre Mine in aceasta ocazie, prin care EU vroiam sa reusesc sa impresionez constlinta ta orneneasca ~i personala

26.-Totu~i EU NU SiNT spiritul tau omenesc, nici fiul sau, intelectul.

(1) Cuvintul con§tiinla este aici folosit In sensul de conditie lucida a cunoaste-u §i nu eel de "notiune a binelui §i raului" sens pe care n are in mod obisnuit,

27.-Acestea nu sint decit exprimarea existentei "tale" dupa cum Tu, Tu e~i exprimarea Existentei "Mele"; ele nu sint altceva decit faze ale personalltAtii tale omenestl, dupa cum Tu e~i 0 faza a Impersonalitatii Mele Divine.

28.-Reflecteaza ~i studiaza cu atentie aceste cuvinte.

29.-Ridica-te ~i elibereaza-te de dominatla personalltatii tale al carei spirit ~i intelect orgolioase sint capabile doar sa se glorifice pe eie Insele; elibereaza-te de ea 0 data pentru totdeauna.

so..caci de acum incolo, daca tu vrei ca sa patrunda in constllnta ta mtertoara Cuvintul Meu, trebuie ca spirltul tau omenesc sa fie servitorul TAU ~i intelectul tau, sclavul TAU.

31.-"EU SiNT' cel care vine acum la constllnta ta spirituala pe care Eu am trezit-o, pregatind-o anume pentru perceptia Cuvintului Meu. 32.-Deci, daca tu ~i destul de tare pentru a-l SUPOrta;

aa-naca tu poti elimina toate fanteziile proprii, credintele tale ~i opiniile tale personale care nu sint decit resturi aruncate ale inteligentei tale.

34.-Daca tu e~ti suficient de puternic pentru a te elibera de toate

acestea; ,

as.Anmci, Cuvintul Meu va fi pentru tine un izvor inepuizabil de

Bucurie ~i Buna stare.

36.-Dar sa ta ~epti ca personalitatea ta sa se Indoiasca de Cuvintul

Meu pe masura ce tu clte~i.

37.-Caci ea ~tie ca propria sa viata este arnenintata, ca ea nu va mai putea sa traiasca ~i sa creases, nici sa mai domine mult timp gindurile tale, sentimentele tale, viata ta zllnlca, ca "dta data, daca tu ili deschizi Inlma pentru Cuvintul Meu ~i Ii permitl sa ramlna acolo pentru totdeauna.

38.-Da, EU SiNT cel care vine la tine acum. 39.-Pentru a te face constlent de Prezenla "Mea".

40.-CAcl TE-am pregatit de asemenea, mentalitatea ta orneneasca, ,"_ ... ,ru ca ea sa poata inlelege, pina la un anumit punct, Semnificatia

am fost intotdeauna cu tine; dar tu nu M .. ai recunoscut.

mod Intentionat, Eu te-am condus prin Desertul cartilor ~i al _urillftr, al rellgiilor ~i al tilozofiilor, mentlnind mereu in tala privirii 4al1UN •• Plmi'ntului Fagaduinlei.

7

~3.-H~anindu-te. c~ .mana de~ertull.li, pentru ca tu sa poli sa-Ii ammtestl, sa apreciezt §I sa dorastl cu ardoare Plinea Spiritului.

44.-~u te-am adus acum la malul lordanului, care te separa de Mo~teOirea ta Divina.

45:-A~um a s~~ timpul pentru tine de a Ma ounoasrs in mod consttent; ~ SOSi! tlmpul pentru tine de a te indrepta catre Tara Ohanaanuhn, tara Laptelui ~i a Mierii.

46. ·E~ti pregatit? .

47.-Dore~ti sa intri In ea?

.48.-Atunoi Urmeaza Cuvintul Meu, care este Arca Alianlei Mele ~i tu vel trece tara sa-li uzi picioarele.

CAPITO LUI II

LINI~TE~TE - TE ~I AFLA

1.-Acum, pentru ca sa-li fie cu putinta sa Inveti sa Mil cuno~l, ~i sa ftj absolut sigur ca "EUL" tau, propriu, Intim ~i adevaratul "EU", ~i spune aceste cuvinte, tu trebuiemaiinti1sainvelisi:itelini~e~i.sA-ll calmezi spiritul ~i corpul omenesc ~i toate activitatile lor, in ~a fel ca tu Sa nu-rnl fii de loc consnent de ele.

2.-Poate ca tu nu e§ti inca In stare 51:1 0 taci.

3.-Dar, Eu iti voi arata cum sireu§e§ti, oaca tu dorssf Intr-adev1:lr 51:1 Ma cunostl ~i daca tu e~ti dis pus sa lncerci, prin lncrederea ta in Mine ~i supunerea la tot ceea ce de acum incolo Eu iti ordon s1:I faci. 4.-Ascultacu atentie!

s-lncearca sa-li imaginezi mental ca "Eul" care vorbsste alci in aceste pagini este "Eul" t1:lu intim cel mai profund §i Divin, care iti lndearnna ~i iti dirijeaza spiritul ii Intelectul omenesc, pe care tu pOli sa-I consideri pentru moment ca flind 0 personalitate distincta sau separata de tine. Spiritul tau omenesceste constituit in a§a fellncitel nu poate accepta nimic care nu e conform cu ceea ce el a experimentat sau a invatat pTnl:i atunci §i pe care intelectul sau nu 11 consldera rezonabil. Astlel, acresinou-te lui, folose~ti in mod precis termeni §i expresii care ii explica in modul cel mai clar intelectului t1:lu ad",v1:lrul pe eare trebuie s1:l-1 In1eleag1:l, inainte ca spiritul t1:lu sa poata sa se trezeasca la

inlelegerea a ceea ce vrel sa exprimi. -

6.-Mevarul este ca acest "Eu" e§ti tu insuti, "Eul" t1:lu adevarat, intim.

Pina acum, spiritul tau omenese a fost absorb it intr-o oarecare milsura de sarcina de a-i oferi intelectului tau §i corpului tau tot felul de satistacjf e~oiste, asttel ea el nu a avut niciodat1:l timp de a S9 apropia de tine, Tu-cel real, al t1:lu, veritabilul t1:lu st1:lp1n §i Maestru. in IOede aeeasta, tu te-al interesat pine intr-atit de placerlle corpului ~i ale Intelectului tau, §i te-al lasat atit de afectat de suferinlele lor tncittu ai ajuns sa crezi ca Tu e~ti intelectul t1:lu ~i corpul tau §i in consecin1a, tu M-ai uitat pe "Mine", "Eul" tau tntlm ~i Divin.

7.-Eu nu Sint eorpul tau, nici intelectul tau ~i acest Mesaj este pentru ate invala ca TU !?i cu MINE SINTEM UNUL Cuvintele pe care EU Ie

9

spun aici au ea seop principal de a te face constlent de acest mare adevar.

B.-Dar tu, tu nu vei putea s~ realizezi aeest mare adev~r deeit daoa te vei elibera de eon~iinta ta relativ la aeest corp ~i la aeest intelect eu care teidentifiei ~i al e~rui selav ai fast atit de mult timp. Tu trebuie s~ M~ simti in eel mai profund tu-insuti inainte ea tu s~ POli ~i e~ EU sint acolo,

9.-Acum, pentru ea tu sa pOll ajunge s~ faei abstrac:tie totala de spiritul Uiu ~i de gindurile sale ca ~i de' eorpul t~u ~i de senzatiile sale, pentru ea tu s~ poti s~ MA sirnti in ins~1 esel1la ta, este neeesar ea tu s~ aseu~i ~i s~ urmezl eu asiduitate urrnAtoarele'Mele instruc:tiuni.

1Q.-A~eazA-te ~i fAr~ s~ faei vreo mi~eare, ramn intr-o pozltle care iti destinde eorpul ~i atunei eind te vei slrntl eomplet relaxat, patrunde mental sensu I aeestor euvinte:

11.-"Fii lini~itl ~i - SA ~TlI. e~ EU SiNT-Oumnezeu·.

12.-F~ra sa ginde~i, lasa. sA te pAtrundA acesta. Porunea. Oivina, pinA in eel mai profund tu-insuti. Lasa sa intre in mod natural fArA niei un efort sau interventie din partea ta impresiile care ili vin in minte orieare ar fi ele. Remare~ cu atentie insemnatatea lor cAei din adineul tau insuti, eu te instruiesc prin intermediul aeestor impresii; atunei cind eeva din semnifieatia lor vitala ineepe sA aperA in eon~jjnta ta, repeta Cuvintele Mele, lent, in mod imperativ eatre fieeare eelula a eorpului tau, eatre fieeare aspect al mintii tale eu toata puterea eon~tient~ pe care 0 ai..

13.-nLini§te~te-tel- ~i AFLA ea EU SiNT, -Oumnezeu".

14.-Spune-le exact asa cum sint ele serise aiel, ineereind sa realizezi ca propria ta Con~tiinla, ordona ~i pretinde eon~iintei tale individuale §i muritoare 0 supunere implieit~. '

15.-MediteazA asupra lor profund, eaut~ pinA eind tu vel deseoperi in ele 0 putere secreta,

16.-Aprofundeaz~-le,ia-le eu tine, la Munea ta, oncare ar fl ea. Fa-Ie factorul vital ~i principal al Activit~tii tale, in toate gindurile tale ereatoare.

17.-Spune-le de mii de on pe zl;

18.-Pin~ elnd tu vei fl p~truns il1lelesul Meu eel mallntim;

19.-Pina cind fieeare eelulA a eorpului tAu va tresAri, raspunzlnd eu bueurie poruneii "LlNI~TE~TE-TE" ~i supunindu-se instantaneu;

2Q.-~i cind orlcs gind rat~eitor hoinArind in jurul spiritului tAu se va dizolva ~i va dlsparea

10

21.-Atunei, pe m~ur~ ee cuvintele se transmit de-a-Iungul profunzimilor fill1lei tale, golit de "eul" tau personal.

22.-Atunei, dup~ cum Soarele Cun~eril va ineepe sa se ridiee la

orizontul eon~iintei tale:

23.-Atunei, te vei simti umplut de un suflu vital straniu ~i minunat care

iti va Inunda tot eorpul pin~ va ajunge sA se rev~rs~ prin ext~u~ p~ ~ar~ Ii-I va produce, §i atunei valuri dup~ valuri, va 1!§n1 0 Fort~ Irezlstlbll~ ~ vie care n~eindu-se in tine, te va inA~a pin~ la a te ridiea de la pAmlnt; tu vei simti atunei in~untrul tau Gloria, SAnatatea §i M~retia Prezentel

M* .

24.~i atunei ... atunei tu vei CUNOA~TE pe EU SINTI-OUMNEZEUI

25.-0 dat~ ee tu M~ vei fi sirntit ~a in tine In astfel de moments, 0 dat~ ee tu vei fi gustat din Puterea Mea ascultind intelepeiunea Mea §i eunose'ind Extazul lubirii mele care euprinde totul, nlcl 0 boal~ nu te va putea atinge, niei 0 impreJurare nu te va putea sl~bi, ~iC:i un ~u~man nu te va putea 'invinge,e~ei atunei tu vel ~i e~ EU SINT In InS~§1 esenta ta, §i pe viitor totdeauna tu vei reveni la Mine, in nevoile tale avind toatA inerederea ta in Mine §i tu Ma vel I~a sA-Mi manifest voll1la.

26.~i eind tu vei reveni astfel la Mine, vei afla in Mine un refuglu infailibil §i gata s~ te ajute de fieeare datA eind tu vei avea nevoie, c~ei EU te vol face sa simli Prezenta Mea §i Puterea Mea in • tel tne1t pentru a reu§i indiferent ee, iti va fi sufieient sa te Lini~9§ti §i sA MA I~i sa fac eeea ee tu vrei sa fie faeut, cum ar fi vindeearea bolllor tale sau ale altora luminarea spiritului tau intr-atit ine1t vei putea vedea eu Oehii Mei Ade~arul pe care tI eauti, sau exeeutarea perfecta a aeelor luerlri care la ora actuala Ii se par imposibil de indepllnit.

27.-0ar aceasta cunoastere, aceasta Realizars, prin care tu'lll vel da seama de realitate, de aeest Adevar explieat aiei, nu va veni imedlat. 2B.-Ea poate s~ nu vinA deeit dupa ani indelungati §I tot't'§i ea poate

sosl milne.

29.-Aceasta nu depinde de nimeni alteineva dee1t de tine;.lAsutl.

3Q.-Niei de propria ta personalitate, niei de dorll1lele el sau de

inlelegerea sa individuala .

31.-Ci de "Eu sint"-ul tl!u; de Dumnezeu din Tine, dlnAuntrul tAu.

32.-Cine este eel care face mugurele sA se desehlda?

33.-Cine este eel care face pui§orul sa iasa din gAoaee? 34.-Cine hotara§te ora ~i ziua?

11

I

35.-Actul constient ~i natural allnlelepeiunii interioare din ele este eel prin care lntelepeiunea Mea cooperind eu Vointa Mea face sa se produca fructul Gindului Meu care se manifesta in floare ~i in pulsor. 36.-Floarea ~i pui~orul deeid £ili cava prin ai-in~i~i?

37.-Nu, ei l~i suoordoneaza ~i l~i unese vointa lor cu a Mea ~i Ma lasa in intelepeiunea Mea sa deeid ora potrlvita pentru actiune ~i numai dupa ee s-au supus impulsului VOintei Mele pentru a face efortul neeesar, ei pot intra in Viata Nou!.

38.-Tu, eu personalitatea ta, POli 'neerea de mii ~i mii de or; sa spargi prin tine Ins uti eoehilia eon~tiintei tale omen~ti

39.-Dar, presupuni'nd ca ai reuii, tu IiII ajunge doar la distrugerea uiilor pe care Eu Ie-am plasat intre lumea formelor t'fmgibile ~i regiunea viselor intangibile; §i usa flind desehisA, tu nu vel mat putea mult timp evita intrarea intru§ilor In'domeniul tau privat, fArA multa dificultqte §i a suferintelor.

40.-Totu~i, Eu permit, chlar. ~i aceasta, pentru ca prin mijlocirea acestor suferinte, tu vei obtine f0rta care itl Upse§te, §i dis.cernamlntul neeesar pentru a iti ca, atita timp cit tu nu vei abandona oriee dorinta de cunoastere, de bunatats ~i ehiar de unlre eu Mine, in scopul de a obtlne un avantaj personal, niciodata tu nu vei putea sa-ti desfaci petalele pentru a manifesta Frumusetea Mea Perfecta, nici sa parase§ti cochilia personaliUitii tale omenesti pentru a intra In Lumina Glorloasa a ImpArAtiei Mele Cere§ti.

41.-lata de ce, Eu iti dau aeeste instructiuni acum, de la lnceput, In scopul ea tu sa reu§e~i sa lntele9i prin ce mijloace sa Ma recunostl 42.-caci, aici chiar, Eu iti prom it ca daca tu vei persevera §i te vel

, stradui in mod sincer sa intelegi~i sa te supui Instructiunitor Mele pe care Eu 1i Ie dau aiei, tu Ma vei cunoaste In curlnd §i Eu te voi face sa Intele9i tot eeea ee conpne cuv7ntul Meu, oriunde ar fi scris, in carti sau 7n invataturi, in natura sau in om, aproapele tau.

43.-Daea este ceva care iti pare contradlctoriu in ceea ce scrie aiel, inainte de a-I resplnqe, cauta-l 7nlelesul real.

44.o$a nu treei niei rnacar de un paragraf, de niei una din eugetarile enuntate aici fara a fi perceput 7n mod elar pe fieeare dintre ele in semnifiea!ia lor reala.

45.-Dar toate eforturile ~i investigaliile tale sa fie tacute cu credinta §i incredere in mine, Eul tau adevarat ~i intim §i fara sa te grabe§ti sau sa te nelin1§te~i eu privire ta rezultate, cacl acestea sint toate ir, Paza Mea,

12

§i Eu voi avea grija de acestea. indoielile §i. ~elini~ile. tale nu provin decit din personalitatea ta, ii daca le perm III sa perstste, ele te vor conduce la insucces §i la descurajare.

13

CAPITOLUL III EU,VIATA, DUMNEZEU

1.:0a~ ceea c~ .tocmai ai ~itit ~ gasit ecou inAuntrul tAu §i daca in mod Intenor tu aspm sA cunosn mal mult, atunci tu e§ti gata sA prime§ti ceea ce urmeaza

2.-0ar, .dacA tu incA te indoie§ti, sau daca tu te revolli impotriva presupusei autoritati Divine, de ceea ce este scris aici fmpotriva oelei desp~e ?are iti vorbeste intelectul tau, spunfndu-li ca toate acestea nu c~nstitUie ~~c~ 0 noua fncercare pentru a pune stApinire pe spiritul tAu pnn sugest~1 violene §i scfisme subtile; in acest caz, tu nu vei obline nici un folos din ~e~e cuvinte; deoarece semnificatia lor ramine inca a~cunsa e~n§tllntel tale muritoare §i Cuvintul Meu trebuie sa ni parvlna pnn alte mlJloace de exprlrnara

A 3.-0ri, cu toate cA personalitatea ta impreuna cu inte1ectul ei te IndeamnA sa te indoie§ti §i sa te revolli impotriva unei autoritati pe care

, tu nu .0 recuno§ti c'!1 fiind a Mea, EU sint, in realitate, cauza ce deter~l1Ina per~o~~litate.a ta sa Ase revolts asttel, cact prin senzatia sa orgohoasa de IndlVld.u.alit~te, ea Irni este inca necesara, pentru ca EU sa pot sa de~olt un sptnt §I un corp suficient de puternice pentru a putea sa ~a ~x~nm perfect. Eu l-am dat deci personalitatii tale misiunea de a se Indol §I.de ~ se revolta asttel, atita tlrnp cit tu ou vei fi apt de a Ma cuno~~; lmsdlat ~e ~u vei fi re:unoscut Autoritatea mea, distrugerea autorltatll ~erson.alttatll tale va mcepe §i zilele dorninatiel sale vor fi n~m~rate §1.tU vel apela la Mine din ce in ce mal mult pentru ca EU sa te ajut §I sa te lndrurn,

4.-0e as~~enea, ~u te descuraja §i continua sa cite§ti sperind ca in ~u~nd tu vel fl cap~bll sa cunostl Adevarut Dar sa §tii ca, citind sau nu, Indiferent care ar ft alegerea ta, sau orice ai hotarl 'in realitate, Eu sint eel care alege §i nu tu.

. 5.~Pantru tine, care in mod aparent ai optat pentru a nu continua sa Cit." Eu am alte plan uri §i in timpul cuvenit tu vei l'nvata ca Eu Sint In !ot ceea .?e doresn s~u ~~treprinzi fa~indu-te sa treci prin toate iluziile §i ~n§e~atomle per~Onalitalll, pentru ca In final sa pOli sa-Ii dai seama de Iraalitatea lor §I asttel sa revii la Mine, !;8 MA recunostt ca singura §i

14

unlca Realitate care exlsta. Atunel, doar, cuvlntele care urmeazl vor g181 un ecou in Interiorul tAu:

6.-"Unlit9fle-tel - ,I sA ~I, - El,J StNT, - Oumnezeu".

7.-0a, EU StNT, aceast! parte eea mal ascunsA a ta care sa afIA inluntrul tAu, veghlnd ,I a§teptind cu calm, necunoscind nlel timp, nlei spatlu, cool EU StNT Cel ETERN ,I orice spatiu este umpluteu Exlstel1la Mea.

8.-Eu veghe;t: ,I a,tept ca tu sA pul eaplt micimilor ~i sllblclunilor tale omen.I, doril1l'elor tale zadarnlee, amb~iilor ,I regretelor tale, itlind ca totul va venl la tlmpul potrivlt, ,I el atuncl tu vei venl la Mine, . Obosit, descurajat, umil ,I fara vreun gind ascuns ,I tu tml vei cere sa te indrum, neil1lelegind ca Eu te-am indrumat dlntotdeauna.

9.-0a, 10000ul meu asta in interlorul tau, unde Eu astept lini§tit ea tot eeea ce spun Eu sl se implineasca; totulli, a§tepUnd asttel, Eu sint cel care in realitate am dirljat tOli p~ii tal, Eu sint cel care am Inspirat toate gindurile §I aCllunile tale, punindu-le in valoare ,I conducind Impersonal pe flecare dintre ele in scopul de a te aduce in final pe tine ,I pe eelelalte exprimari muritoare la 0 rscunoastere definitMl §I con§tientA a Mea.

10.-Da, Eu am fost intotdeauna inauntrul tau, in cea mai adinca profunzime a ta, Eu am fost cu tine in toate evenimentele vietii tale, in toate bucuriile §i durerile tale, in succesele !iii esecurue tale, in actiunile tale reale, in ru§inea ta, in crimele tale impotriva fratelui tau §i impotriva lui Dumnezeu, a~a cum I-ai vazut tu. Oeci, fie ca tu ai urmat drumul cel drept, fie cs te-ai ratlcit pe cel intortocheat, sau ca tu te-ai lntors ,napa!, sa §tii ca Eu sint cel care te-a facut sa procecezl asttel

11.-Eu eram eel care te indemna sa Elergi indrumindu-te printr-o siaM licarire a Mea pe care Eu Ti-am permis sa 0 intrezara§ti in departare, in mod eonfuz, in con§>1iinla tao

12.-Eu eram cel care te abatea de la drumul eel drept prin viziunea pe care Eu 11-0 di!ideam despre Mine printr-un chip inci'ntator, un corp frumos, 0 pli!ieere imbAtAtoare sau prlntr -0 amb~ie nemasuratil

13.-Eu eram eel care ili aparea sub Vefmtntul Pacatului, aI SIAbiciunii, al Invidiei sau al Sofismulul sau care te aruncam in bratele reci ale Conljtiintei (notiunea de bine §i de rlu), in a clrei incertitudine ,vaga EU te lasam sA te zbali pina clnd intr-o zl dindu-ti seama de neputinta ei, tu te-al revoltat de dezgust, §i inspirat de noua reyelSlie, tu ai sfiljiat Valul Meu.

15

CAPITOLUL III EU,VIATA, DUMNEZEU

1.:0ac~ ceea c~ ,tocmai ai ~itit ~ g~it ecou inauntrul tau §i daca in mod interior tu aspm sa cunosn mal mult, atunci tu e§ti gata sa prlrnesn ceea ce urmeaza

2.-0ar, .daei:i tu inca te indoie§ti, sau daca tu te revolti fmpotriva presupussi autoritAti Divine, de ceea ce este sorts aict impotriva celei desp~e ?are iti vorbe§te intelectul tau, spunindu-li ca toate acestea nu c~nstitUie ~~c~ 0 noua fncercare pentru a pune sti:ipinire pe spiritul tau pnn sugest~1 violene §i sofisme subtile; in acest caz, tu nu vei obline nici un folos din ~ce~e cuvinte; deoarece semnificatia lor ramine inca a~cunsa c~n§tllnle, tale muritoare §i Cuvintul Meu trebuls sa ~i parvin a pnn alte mlJloace de exprimare.

A 3.-0ri, cu toate cA personalitatea ta impreuna cu intelectul ei te Indeamna sa te indoie§ti §i sa te revolli impotriva unei autoritati pe care

, tu nu .0 reeunosn c,!, fiind a Mea, EU sint, in realitate, cauza ce deter~lna per~o~~litat~a ta sa ,se revolte asttel, cacl prin senzatia sa orgohoasa de IOdNld.u.aht~te, ea Imi este inca necesara, pentru ca EU sa pot sa de~olt un SPirit §I un corp suficient de puternice pentru a putea sa ~a ~x~nm perfect. 5u l-am dat deci personalitatii tale misiunea de a se Indol §I.de ~ se revolta asttel, atlta timp cit tu nu vei fi apt de a Ma cuno~§t~; lrnedlat ?e ~u vei fi re?unoscut Autoritatea mea, distrugerea autorita!1I ~erson.ahti:itll tale va mceps §i zilele dornlnatiet sale vor fi n.um~rate §IAtU vel apela la Mine din ce in ce mai mult pentru ca EU sa te aJut 'I sa te Indrum.

4.-0e as~~enea, ~u te descurala §i continua sa citestl sperind ca In ~u~nd tu vel 11 cap~bll sa cunostt Aoevarut Dar sa stll ca, citind sau nu, Indiferent care ~r ft alegerea ta, sau orice ai hotarl, In realitate, Eu sint eel care alege §I nu tu.

. 5.:Pentru tine, care in mod aparent ai optat pentru a nu continua sa eit~l, Eu am alte planuri ~i in timpul cuvenit tu vei inva!a ca Eu Sint in !ot ceea .~e dor6§ti s~u ~~treprinzi far!ndu-te sa treci pri~ toate iluziile §i ~n§e~atomle per~OnalitAtIl, pentru ca In final sa pO!i sa-li dat seam a de Irealitatea lor §I asttel sa revii la Mine, l3a Ma recunosn ca singura ~i

14

unica Realitate care exlstl. Atuncl, dear, cuvintele care urmeazl vor glsl un ecou in Interiorul tlu:

6.-·Unl~ette-tel - ,I SA ~I, - EV StNT, - Oumnezeu·.

7.-0a, EU siNT, aeeastl' parte eea mal ascunsA a ta care sa afII tnluntrul tlu, veghlnd ,I atteptind cu calm, necunosctnd niei limp, niel sp&liu, elel EU StNT Cel ETERN ,I orlee spatiu este umplutcu Existenta Mea.

8.-Eu veghez ,i qtept ca tu sa pUI eapat mlcimilor ,i sllbiclunllor tale omenettl, dorlnlelor tale zadamice, amb~iilor ,I regretelor tale. ~Iind cl totul va venl la timpul potrlvit, ,I cl atuncl tu vel veni la Mine, . obosit, deseurajat, umll ,i fatl vreun gindascuns ,i tu 1mi vel eere sa te tndrum, neintelegind ea Eu ta-am indrumat dintotdeauna.

9.-0a, IOC8§ul meu este in interiorul tlu, unde Eu a§tept Iiniitit ea tot oeea ce spun Eu sa se implineasca; totufi, a§teptind astfel, Eu sint eel care in realitate am dirijat toti P8§ii tai, Eu sint cel care am inspirat toate gindurile §i actiunile tale, punindu-le tn valoare §i conducind impersonal pe fiecare dintre ele in scopul de a te aduce in final pe tine §i pe celelalte exprimari muritoare la 0 reeunoastere definitiva ,I con§tientl a Mea.

10.-Da, Eu am fast intotdeauna inauntrul tau, in cea mai adinca profunzime a ta, Eu am fost cu tine in toate evenimentele vietii tale, in toate bucuriile ,I durerile tale, in succesele §i e§ecurile tale, in actiunile tale reale, in ruslnea ta, \'0 crimele tale impotriva fratelui tau §i impotriva lui Dumnezeu, asa cum I-ai vazut tu. Deci, fie ca tu al urmat drumul eel drept, fie cli te-ai ratacit pe eel i'ntortocheat, sau ca tu te-al lntors inapoi, sa ~ii ca Eu sint eel care te-a facut sa procedezi astfel.

11.-Eu eram eel care te indemna sa mergi indrumindu-te printr-o slabi:i licarire a Mea pe care Eu Ti-am permis sa 0 intrezare§ti in departare, 'in mod confuz, In con§tiinla tao

12.-Eu eram cel care te abatea de la drumul cel drept prin viziunea pe care Eu ti-o dMeam despre Mine pnntr-un chip fncintator, un corp frumos, 0 ptacere imblltatoare sau printr -0 ambitie nemaserata

13.-Eu eram cet care ili apan3a sub Vetmfntul pacatului, al Slabiciunii, al Invidiei sau al Sofismului sau care te aruncam in bratefe reci ale Con,tiintei (notiunea de bins §i de rlu), in a cArei incertitudine . vaga EU te lasam sa te zbali plna clnd iotr-o zi dindu-li seama (Ie neputinta ei, tu te-al revoltat de dezgust, !ji inspirat de noua revelBlle. tu ai sfi,iat V~lul Meu.

15

14.-0a, Eu slnt eel care te determin sA, faci toate aceste lucruri, §i . daca tu pOli sA imelegi, Eu s1nt cel care fac tot ceea ce faci tu ~i tot ceea ce face fratele tAu, caci Eu Sint cel care Este 1n tine ca §i 1n el, Eu, Eu-insumi. ,

15.-Pentru c~:EU SiNTVIATA!

16.-Eu SINT cel care ~i anima corpul, care iti face spiritul tAu sA gindeasca, inima ta sa bata; EU siNT cel care atrage asupra ta durerea sau placerea, fie cA ele sint ale corpului, ale intelectului, sau ale emOJjilor.

17.-EU S1NT ceea ce ai tu mai intim 1n tine, Cauza care iti anima fiinta ,i intreaga via,ta, toate lucrurile vii, atit viziblle cit ~i invizibile; nu existA nimic care sa fie mort, caci EUI UNITATEA lrnpersonela, EU SiNT ReaJitatea unica a tot ceea ce 'este. EU sf NT Infinitul ~i lntru totul nelimitat; Universul este Corpul Meu; orice InteJlgenta srnana din Spiritul Meu, orice lubire care exista pomests din Inlma Mea, ~i orice Putere existenta nu este altceva decit manifestarea Volntel Mele in actiune.

18.-Forta Tripla care se manifestA ca fntreaga intelepciune, ca intreaga lubire, intreaga Putere, sau daca vrei, ca luminA, CAldura ~i Energie; adica, cea care mentine unite toate formele, cea care este esema fi interiorul tuturor exprimArilor fi etapelor de viata oricare ar fi ele, creative, constructive sau distructive, nu este altceva decit manifestarea Mea tn actiune sau starea de Existenta.

19.-Nu poate exista ceva care sa nJ.! fie 0 manifestare SBU exprimarea unei etape a Mea, Care S1NT nu numai constructorul tuturor formelor dar chiar Cel ce locui~e' in fieesre dintre ele, Eu locuind in esema fiecarui lucru creat. Eu locuiesc 1n inima flintei omenesti, in inima animalului, in ini'TIa florii, in inima pietrei. in inima fiecArui lucru eU trAiesc, Eu aeponez ~i Eu am Existema Mea §i din inima fieearui lucru E;U determin i~irea acelei etape a Mea pe care Eu dorese sA 0 exprim, fi care se manifestA in lumea materiala ca piatrA, f1oare, animal sau fiima omeneaseA.

2O.-0ar EU te aud intrebind: Nu exista deci nimie, niei-o persoana, in afara aeestui mare "EU"? Nu 1mi va fi mie' permis sa am 0 indMdualitate proprie?

21.-Nu, nu exista nimie, absolut nimie care sA nu fie 0 parte din propri~ Mea EsemA, guvematA ~i indrumatl v~nic de Mine, care S1NT UNICUl!,~i Realitate Infinita.

16

22.-Cit despre pretinsa ta individualitate, ea nu este nim.ie altceva ' decit personalitatea ta care eauta mereu sA-,i pastreze eXlstenta sa

separsta de Mine. . .. . ~

23.-0ar tu vei ~i in curtnd, eA nu existA altA .Indlvldualitate I~ afarA ~e

Individualitatea Mea §i ca orice personalitate se va dlzolva In

IMPERSONALITATEA MEA OIVINA. . A \ •

24.-0a, tu vei ajunge in cunnd la aceasta stare de vis, In. care .tu ve~

percepe 0 IicArire a ImpersonalitAlii Mele §i tu nu vel ~S1 dor~ Individualitate pentru tine-insUli, nici 0 exist~mA s~pa~ata de Mine,. C~?I tu lli vei da seama ca ele nu constituie decit Inca 0 Iluzle a personalitatll.

17

CAPITOLUL IV

CONSTIINTA, INTEUGENTA, VOINTA

1 .• Da, Eu vad mu~imea de ginduri care s-eu invAlmA§it in spiritul tAu In timp ce cit~i, indoielile fl intrebArlle arzAtoare, teama vagA care se transformA intr-o speranJl care face ca. slmpla IlcArire a Semnificatiei Mele, care a inceput sA pltrundl Tn obscuritatea intelectulul tAu emenesc, sA luceascA mal strllucltor pentru ca tu sA pOli vedea clar AdevArul pe care in mod Instlnotlv 11 8111111 cA este cuprins io Cuvintele Mele.

2.-incA 0 datA, EU 111 spun cA acest "Eu stnt" ~re vorbe~e aici, este "Eul" tlu real §i Intim, §I cl citlnd. ests necesar ca tu sA-Ii dai seama cA in realitate Tu. MEul" tAu propriu ,I Intlm 8ftI eel care tndreaptA aesste cuvinte inaprs con~lInta ta omeneasci pentru ca ea sA inteleagA complet semnlfic8lla lor.

3.~i incA, EU ijl repat cA acesta este chiar "Eu Slnt", care este Viata §i Spiritul care insufl81~e toate lucrurile vii din Univers, de la cel mai mlc atom pinAla eel mal mare Soare; cA aeast "Eu ~nt" este Illteligenta din tine; din fratele tlu ,I din sora ta ,I cA este deasemenea Inteligenta din toate lucrurlle create, care Ie face sa traiascA, sA creases §I sa devlnA ceea ce slnt destinate.

4.-Dar tu nu poJI incA sAlnlelegi cum aeest "Eu Sint" poate in acel8§li timp sa fie "Eu Slnt" -ul din fratele tau. §I deasemenea Inteligenta aflatA in platrA, in plantA ,I in animal.

5.-Totu,l, tu vel fntelege daal vei fi atent la Cuvintele Mele §i daca te vel conform a Instructlunilor pe care EU Ie dau aicl, cAcl dacA tu continui sA cit.1 II sA te strAdul~,i cu ardoare sl1nJele.gl Semnificatia Mea, in curfnd, Eu vol aduce con~iintel tale 0 Lumina _e va lumina pArtile cele mai ascunse ale spiritului tAu §i care va alunga toata aceastA mu~ime de concepte false, de Idei $i de prejudeclti omen.i . care mentin intunecarea Intelectului tau.

S.-Deci, asculta cu atentie:

7.-Eu Slnt Tu, "Eul" tlu Adevlrat §I Intim, Tot ceea ce e~i tu in realltate. Ceea ce crezl tu cl ~i, Nu este caea ce e~i. Ceea ce crezi tu cA .i nu este declt 0 iluzie, 0 umbrl a Fiintei tale adevlrate; aceasta FiintA Reali este Eul, "Eul" tlu Intim, Divin Ii Nemuritor.

18

B.-EU SiNT acest centru focal al conltiinlei tale care in spiritul tlu omenesc se num~e pe el-insuli liEU", Eu slnt acest :U; dar caea c~ tu nume~i con~iinta "ta", este in realitate con.~lInta M~a, ~9§1 atenuatA, pentru ca ea sA se poatl adapt~ la ca~a~itatea spiritulul tlu omenesc Dar este incA Con~iinta Mea, ,I atunci clnd tu vel putea sa alungi di~ spiritul tlu toate conceptele sale false, idelle sale fal8_? §i plrerile omene~i ~i sl-I purifiei in intregime in 8§~ fel in~lt Con§tllnta Mea sl poatl fi in conditia de a sa exprima tn mod hbe~ ~nn el,atunci tu ml vel reounoaste §i tu vei ~i ca persoana ta nu este OImlC alteeva decit un punct focalal Con~iintei Mele, un .canal sa.u un. mijloc prin care Eu pot sl exprim In mod exterior, in matene, Semnificatla ~ea

9.-Totu~i tu nu poli inca intelege §i natural, tu nu.~el putea creele eele spuse dscit dupa ce Eu voi fi pregltit complet splritul t~u, convlngind

intelectultlu de adevlrul acestora. . .

10.-Ti s-a spus c;a fiec~re celulA a corpuliJi tau ~re 0 con~lIntA" 0 inteligenta proprie; ~i ca numai prin ac~1 con§tllntl ea ar putea sl

faca activitatea pe care 0 executa, atlt de intellgent. '

11.-Dar fiecare celula este inconjuratl de milioane d~ ~e celule, §i fiecare 'i~i lndepline§te in mod inteligent propria sa, actlVitate, tn A mod evident condusa de con§tlinla unitl a tuturor aoestdr eelule,. formlnd 0 inteligenla colectiva. care domini §i conduce intreaga activltate, aceastl inteligenla colectiva fiind in mod aparent intelige~a (!)r~anulul care eats constituit din celulele euprinse in el. La Jel exlstA. II alte Inteligel'll. colective in a1te organe, fieeare continind milioane de eelule ~I toate

aceste organe unite formeazl corpul tlu fiZlc. . . . .

12.-Tu !ltii acurn, cl Tu e§ti flinta inteligentl care dlnjeazA activitatea organelor corpului tlu, fie cA aceasta conducere este efectlvl, constlenta sau incon§tientl, ralativ la modul de executare. ,I cA fleear. celula, fiecare organ, este tn realitate un punct focal' at a •• 1 Inteligente conducltoare, §I cl atunei cind aceastA Intli:l!igentA se retrage definitiv din organism, celulele sa separl, corpul tlu fiZlc m0ar8

§i nu mai tr~ie~e ca organism viu. . .

13.-Dar cine este acest Tu care dirijeazl §i controleazA actlVltAllla

organelor tale §i in eonsecintl aeelea ale fieclrei celule 7are Ie

compun? '

14.-Tu nu poti afirma clacest "eu" omenesc sau. personal aI tAu este cel care n efectueazl, cAci tu personal nu pOll decit cu mare

19

dificultate sac0ntrolezi in mod consnem actlunea unui singur organ al corpului tau.

15.-Acesta trebuie sa fie liEu Sint"-ul tau Impersonal care esn Tu

fAr~ sa fii totu,i tu (in sens personal). "

16.-AscuItA! __

17.-Tu, sau E.u Sint-ul din tine, este pentru Mine ceea ce con§tiinta celulelor corpului tau este pentru con~tiinJa ta relativ la "Eu Sint".

.. 18.-Tu e~ti, am putea spune, 0 celulA a Corpului Meu §i con§tiinla ta (f~lnd una din Celulele Mele) este pentru Mine ceea ce con§tiinta uneia dlntre celulele corpului tau este pentru Tine.

19.-Con§tiinta unei ?,elule a corpului tau trebuie deci sA fie Con,tiinta Mea, la fel. cum con§tllnta ta este Con§tiinta Mea ~i din acest motiv, celula, tu §I Eu trebule sa fim UNUL in con~tiinl~t

20.-Totu§i, tu nu poti de acum in colo sa conduci sau sa controlezi in mod con§tient niei 0 singura celula din corpul tau; dar cind tu veiputea ?upa. vointa sa i~tri 'in constllnta liEu S'int" -ulul tau, ~i sa ounostt I~entitatea sa cu Mine, atunci tu vei putea controla nu numal pe fiecare dintre .&fiIulele corpulul tau, dar ~i pe cele ale unui alt corp pe care tu

dorestl sa-I controlezi. . ..

21.-Ce se 'intimpla atunci eind fiinla ta inteligenta 'inceteaza sa

controleze celulele corpului tau? .

~.-Corpul se dezintegreaza, celulele se 'separa ~i pentru moment a?llvitatea ~~r este termmata. Dar, lnsearnna ca eelulele mor sau 'i~i plerd con§tllnl.a? Nu: ele pur ~i simplu dorm sau se odihnesc 0 perloada oarscare de timp, ~I dupa un interval de timp se unesc cu alte celule form'ind not combina!ii ~i mai devreme sau mai t'irziu apar 'in alte manlfestari ale viel~i,.ca minerale,.vegetale sau animale; 'in tot acest timp ele dovedese ~a I~I pastreaza Inca can~tiinta lor ariginara §i ca ele ~~teapta nurnat ~ctiu~ea Vaintei Mele, pentru a se asocia 'impreuna ~ntr-un n~u org~nlsm In scopul construirii unei nol fiinle inteligente prin Intermedlul carela Eu doresc sa Ma manifest. .

23.-Atunci aceasta con~tiinla a celulei este 'in mod aparent com una tuturor corpurilor - ~i anume mineral, vegetal, animal sau uman - fiecare celula fiind, poate, prin experienta, adaptata unei anumite activita]] comune tuturor acestor corpuri?

24.-0a, aceasta con~tiinta a eelulei, este comuns oricarei celule a oricarul corp de orice natura ar fi; pentru ca aceasta este a canstiinla Impersonala, neavind alt scop dee1t aceta de a executa actlvltatea care

20

Ii este atribuita. Ea traie§te doar pentru a lucra oriunde este nevoie de ea. Atunci cind ea a terminat de construit 0 forma, ea incepe sa oonstrulasca 0 alta sub conducerea oricarei fiinte Inteligente pe care Eu doresc sa 0 serveasca

2S.-La fel se intimpla §i in cazul tau (in ceea ce prive§te conlltiinta ta omeneasGa).

26.-Tu, ca una dintre Celulele Corpului Meu, ai 0 con§tiinta care este Con§tiinta Mea, 0 Inteliger1la care este Inteligenla Mea, §i ds.asemenea o Vointa care este Vointa Mea. Tu nu ai niciuna dintre acestea prin tine fnsU!i. Toate sint ale Mele §i doar pentru folosinta Mea.

27.-A~a deci, Con§tiinta Mea §i Inteligenta Mea, ca §i Vointa Mea, slnt intru totul Impersonale; ele sint, deci, ale tale ca §i ale tuturor celulelor Corpului Meu, dupa cum ele sint §i ale tuturor celulelor corpului tau.

28.-Eu Sint intru totullmpersonal; Con§tiinta Mea, Inteligenta Mea lIi Vointa Mea care opereaza 'in tine ,i in celelalte celule ale Corpului Meu ~I care constituie "EIJ 81nt-tll" tau lIial lor, trebuie sa opereze in mod Impersonal in celulele corpului tau. Deci, EU, §i liEu Sint"-ul tau §i aJ fratelui tau, ca §i con§tiinta §i inteligenta tuturor celulelor ale tuturor corpurilor, sintem UNA.

29.-EU STNT Flinta Inteligenta, Cel care conduce totul; spiritul care insuflete§te, Viata, Con§tiinta oricarei Materii, a oricarei Substante.

30.~i daca tu ~il sa-I infelegi, Tu, Cel Adevarat, CellmpersonaJ, tu e§ti in toate, ~i tu e§ti UNA cu toate, tu e~i in Mine, lIi tu .i UNA cu Mine, a§a cum EU STNT in tine §i in toate, §i prin aceasta Eu exprim Realitatea Mea prin tine §i prin toate.

31.-Aceasta vointa pe care tu 0 num.i vointa ta, nu este a ta din punct de vedere personal, dupa cum nu sint niei con§tiinta §I niei

Inteligenta spiritului tau a celulelor corpului tau. t

32.-Ea nu este alteeva decit 0 mica portiune din Vointa ~ea. pe care Eu ii permit "eului tau" personal sa 0 utitizeze. Din momentul in care tu vei reu~i. sa recuno§ti in tine 0 oarecare putere sau faeultate §i sa 0 utitizezi in mod consnent, EU ili voi transmite din Puterea Mea InfinitA in mod proportional cu ounoasterea pe care 0 vei detine ~i cu. Tntrebuintarea pe care vei §ti sa l-o dai.

I 33.-0riee putere ~i utitizare a sa nu depind decit de gradul de eunoastere §i de intelegere a folosirii Vointei Mele.

21

34.-Vointa Ta ii toate puterile tale nu sint decit etape din Voinla Mea pe care Eu am atenuat-o in scopul ea ea sl se adapteze capacM1ii tale de a 0 fOlosi.

35.-Daca Eu li-Si incredinta toatl Puterea Vointei Mele, inainte ca tu sa §tii sA 0 utinzezi in mod eonftient, aesasta Putere ar distruge complet corpultlu.

36.-Pantru a-Ii ineerca, deci, forta 9i de eele mai multe orl, pantru ,a-Ii arlta razultatul unei defactuoase utilizlri ala Puterii Mele prin care Eu iJi permit 4f1eori sa com~i ceea ce tu numefti un pleat, sau mal bine, 0 gr.atl, EU itl permit chiar sl ta mindre,ti datoritl senzaliei Prazentei Mete in tine, atunei eind aa se manlfestl sub formA de eonftiintl a Puterii Mele, a Inteligentei Mele ,I a lubirii Mele ,I Eu te las sA 0 folO8efti pantru seopurlle tale partloulare; dar nu pantru mult timp, eaei nefiind sUficient de putemie pentru a Ie domin~, ele se reintore eurind impotriva ta, se agata de tine, te doboara ,i te tirlisc in norol ,I in final dlspar din eonftiinta ta pantru un interval de timp.

37.-Dar totdeauna Eu Sint ItngA tine pentru a fe ridlea dupa cldere, de91 in acel moment tu nu §tii aeast lucru, mal intii fleindu-~elii-li fie Nflne, apol indreptlndu-te ,i flcindu-te sl-li eontlnul din nou drumul, tndicindu-li cauza eiderii, il in final, atunei cind tu e~i sufielent de urn", EU te fac sa intelagi eA aceste puteri care se manifestaserl in tina prln folosirea conf1:lentl a Vointei Mele, a Inteligentei Mele' 9i a lublrii Male, li-au fost acordata doar pentru a fi foloslte in serviciul Meu ii nu pentru scopurile tale propril, personale.

38.-Oare cetulele eorpului tlu, mu§chii bralului tAu, vor $I se consldere ea avind 0 vointa distinctA de a ta sau 0 inteligantl diferltl de intellganta ta?

SQ.-Nu, ale ou eunose 0 alta inteUgenl1 deelt pe a ta 9i niei 0 altA

voln;l dadlt pe a tao .

4O.-1n eurind tu vei 1nlelege §i ili vel da seam a cA, de asemenea (conslderat aiei ca 0 con~iinll corporaiA omeneascA) nu • decit una dlntre celulele Corpulul Meu, §i ca voinla ta nu este vointa tai cl a Mea, ,I cl inteligenta ,I intelectul pe care Ie 81 sint in intreglme ala Malei ci nu exista in Una 0 anumltl persoanl lip cum crezl. *1 ca persoanl, tu nu 8fti deeit 0 forml fiziel inzestrata cu un ereier omenesc, crnt de Mine, tn seopul de a manifesta in materia un Gind, 0 anumitl stap. prin care EU puteam sl ma exprim cit mai bine §i numai prin acsasta formi particulari.

22

41.-Toate acestea soar putea, os Incl §i in acest mom~nt, Sl.ti sa ~ dificil de acceptat, ii este posibil ca tu sl protestezt en_erg~c c.a poate fi asa, soar putea oa intreaga ta natura sA se revolte InstlnctlV impotriva unei astfel de abandonlri ii unei astfel de dep~ndenl~ fatl d~ o putere necunoseuta ii invizibila oricit de Impers?nala §I de OivrnA ar fi.

42.-0ar sa nu te temi de nimie, doar personalitatea ta e~e ce~ eare S9 revolta astfel. Oaca tu perseverezi in a studia eu atentle ~uvlntele Mele in curind totul ili va aplrea clar, §i cu sigurantl, Eu te VOl face sA tntel~i in mod interior multe Adevaruri minunate care .. ili ~int a~u~ Imposibil de inteles. 91 tu te vei bucura pinl in strlfundul fllnlel tale. §I vel cinta imnuri de laudl, binecuvintind acaste cuvinte pentru Mesalul pe care ele Ii-I transmit.

23

f

,

CAPITOLULV

CHElA

~ .-Poate eli nici aeuT, chiar, tu nu ~ii §i nu crezi ca EU sf NT realitate tu, sau ca EU SINT deasemenea fratele tau §i sora ta §i ca sinteti cu tOfii "parti" din Mine §i UNA cu Mine.

2.::oete c~ tu nu crezi nici ca Sufletul tau, cel al fratelui tau §i surorn tale, slngurele "parti" reale §i indestructibile ale voastre ~inteti muritori, nu sint ahceva decit etape diferite ale Mele de t:>v,,,\rinn<>r. In ceea ce se numesta Natura .

. 3:-la fel: este PO~ibii ca inca sa nu iii dai seama de faptul ca tu, Uh §I suronle tale slnt etape sau atribute ale Naturii Mele Divine ?um personalitatea ta omensasca, eu corpul sau, spiritul s~u Intelectu~ sau care sint muritoare, constituie 0 etapa a naturii

omene~l. .

4.-Nu, nu iii dai inca seama, dar EU iti vorbesc despre aceasta ~cum, pentru ea tu sa potl inlelege aceste adevaruri atunci clnd ele ~ncepe .sa apara in con~tiinta ta, asa cum ele 0 vor face in

Inevitabll. -

5.-0~r !nainte ca sa POli recunoasts aceste adevarun, trebuie ca sa ~Udl~ZI eele ce_ urme~a §i sa meditezi asupra lor cu atentla §i sa treci mal de parte tara sa f inleles eel putin in parte Invatatura Mea. .. 6.-0 d~t~ ce tu vei fi inteles perfect principiul pe care EU 11 voi ::;{(:IUIll1•

alCl, atun~~ 'n_!regu,. Me~ Mesaj va deveni clar ~i de inleles. 7.-Mallntll Eu itl VOl da Chela tuturor misterelor care acurn iti ascun Secretul Fiintei Mele.

8.-Ace~A. Ch:ie, at~~Ci ci'nd. i'n~r-o zi vei ~ti sa 0 totosesn i!i adu.ce ~ta~lntrea In~regll IntelepClum §i a intregii Puteri, in cer (spirit S~~lectl~) ~I p~ p~mlnt. Oa, ea iti va deschide Imparatia Cerurilor !':nllrln. OlVln) ~I atuncl tu nu vei mal avea altceva de facut decit sa intri in pentru a deveni in mod constient UNA eu Mine.

9.-Cheia este aceasta:

1 O.-"A GiNOlfnseamna A CREA' sau

11.~·Ceea ce tu GiNDE~Tlln INIMA ta (in mod interior) este ceea ce se reahzeaza".

I"

24

12.-RelaxeazMe lli mediteaza asupra acestor cuvinte pentru ca ale la se 'i'ntipareasca ferm in spir~ul tau.

13.-Un Gtnditor este un Creator.

14.-Un Ginditor traie§te intr-o fume pe care el ins~i ~i·a creat-o in mod constlent,

15.-Atunci clndtu vei §ti cum trebule sa "Ginde§ti", vsl putea dupa volntA sa creezi ceea ee tu dorestl, indiferent ca este 0 personalitate noua, un mediu nou sau un nou clmp de acpune,

16.-sa vedem acum, daca tu poti inlelege citeva dintre Adevarurile descrise ~i controlate prin intermsdilll acestei Chei.

17.-Ti s-a aratat pina la ce nivelintreaga con§tiinla este Una singura ,I cum ea in intregime este Con~1iinta Mea §i totu§i, ea este de asemenea §i a ta, §ila fel a animalu!ui, a plantei, a pietrei §i a Ceiulei Invizibile.

18.-Tu al inle1es ca aceasta con~tiinta este controlata prin Vointa Mea care determina celulele invizibile sa se uneasca §Oi sa formeze organisme diverse pentru exprlrnarea :;;i utilizarea diferitelor centre de Intaligenta prin care Eu doresc sa Ma exprim.

19.-Dar tu nu poti Inca sa i'ntelegi in ce mod vei putea conduce ~i controla constiinta celulelor proprhnul tau corp, ~i cu atit mal putin eele ale altar corpuri chlar daca tu, Eu ~i ale slntem UNA in con§tiint~§i Intaligenta.

20.-Totu~i oaca vei medita cu toata atenlia asupra calor ce urrneaza,

tu vei fi ln stare de a i'ntelege. .

21.-Ti-ai dat uneori osteneala de a aprofunda ce fnseamna Con~tiinta? Prin ce fapt este ea, fara l'ndojal:~, 0 conditie de luciditate vigilenta sau de cunoastere, de 0 disPQz.~ie aparte, totdeauna preg~tit1:i s~ serveasca ~i sa fie dirjiat~ sau utillzata de catre 0 anuiTIita putere

latenta in sa ~i intim legata de ea- ins~i? I

22.-Prin ce anume omul este proprlu zls tipul eel mal evoluat I'll organisrnelor create pentru a contine aceasta com~tiiI11li, care e dirijata ii utiiizata de catre Puterea care este inauntrul ei-insililji?

23.-La fel, prin ce anume aceasta Putere latenta in conliliinta omului ~i in mice con§tiinla nu este aitceva dacit Voinla, VOil1Ja Mea?

24.-Ciici acum tu §tii ca orloe putere nu este altceva dec'll: 0 manifestare a Voinlei Mele.

25

25.-0ri, ti s-a spus ~ la inceput EU am creat omul "dupa Chipul Meu fi Asemenea cu Mine"fi c~ apoi EU i-am insuflat suflul Vietii fi el a devenit 0 fiintii vie.

26.-Efectiv, creind omul dup~ Chipul Meu fiAsamenea Mie, Eu am creat in el un organism capabil ~ exprime intreaga Mea Co,.iintA ,I intreaga Mea VointA, ceea ce inseamnA de asemenea 1ntreaga Mea Putere, InteligentA fi lubire. EU I-am creat deci perfect la inceput,

modelindu-I dupA propria Mea Perfectiune. .

27.-A~a deci, atunci clnd Euam insutlat in organismul omului Suflul Meu, EU l-am dat Viata, cAci aceasta s-a intlmplat 1n timp ce EU "1i insutlam" in organismul du Vointa Mea, - nu dlnafarA - ci de dinAuntru din impArAtia Cerurilor, unde EU SINT dintotdeauna, fi de atunci, mere~ EU am respirat, EU am triiit, ~i EU am avut Existenta Mea inAuntru in om, ciici EU t-arn creat dup~ Chipul Meu ~i Asemenea Mie numa; in acest scop.

28.-Dovada acestul lucru este aceea cA omul nu respirA ~i nici nu poate respira prin el insufi. Ceva mai inalt decil "eul" siiu natural constient, triiie~te in corpuJ sau ~i resplra prin plAm1nii sai. 0 fortA putsrnlca ce exist~ in corpul sau, utilizeazA astfel plAminii in aeel~i mod in care ea utilizeaza ~i inima, pentru a face sa ajungA la fiecare celula a corpului singele care 1ntretine viata de care el este saturat trecind prin plAmini; dup~ cum ea utilizeazA stomacul §i celelalte organs pentru digerarea ~i asimilarea alimentelor In scopul de a produce singele, tesuturile, pArul ~i oasele; asa cum ea utilizeazA creierul, Iimba, mlinile ~i picioarele, pentru a gindi, vorbi §i respectiv a face mil}cArile corespunzAtoare aeestora, s.arn.d.

za-Aceasta fort~ este Vointa mea de A FI ~i de A mAl In om ~i oricine ar ti el, EU SINT in el, §i once ar face el sau tu, EU slnt eel-care 0 face, fi orice ai spune tu sau orice ai gindi, EU slnt eel care spune §i care gind9§te prin intermediul organismului tAu.

ao.-Ji s-a spus, de asemenea, c~ atunci cind omul a fast In posesia Suflului Meu, lui i s-a dat dominatia tuturorimpArAliilor de pe pAmint. Ceea ce inseamnA cA al a fast fAcut stApinul a tot caea ce exlsti pe . pAmint, in man, in aer §i in sPatiu, ,i cA toate vietuitoarele din teate aceste regiuni i-au adus omagiul ~i s-au supus vointei sale.

31.-Aceasta s-a produs tn mod natural., cAci Eu, EU SiNT lnAuntrul conftiintel omwul, ca fi inAuntrul oricArei conJtjlnte ce manifestA mereu Vointa Mea fi pentru cA EU, StAplnul §i ConducAtorul

26

organismului omului, Sint deasemenea SUipinul ~i Co~dUCAtor~1 tuturor organismelor In care sAIAfuiel}te conftiinta. ?i cu~ onc~ con§tllntA ~ste Conft"nta Mea ,i se afla peste tot unde eXlsta Vlat~, ~I cum. n~ eXlstA materie tAra viatA,in consecintA, Conftiinta mea trebUie sA fie In toate lucrurile: pe pAmint. in apa, in aer si in foe, ~i, din acast motiv ea trebuie s:i umple tot spatiul. in realitate ea-ln~i este ceea ee omul numeste

spatlu .' ..

32.-RezuItA cA Vointa Mea, fiind Puterea latent~ din orlce'con~tllntA,

trebuie ~-§i exercite aopunea sa peste tot §i prin aeest tapt, vointa omului care nu este decit un punct de coneentrare a Vointei Mele trebuie de asemenea sA-§i exereite actiunea sa peste tot l1i astfel in consecinta, con!}tiinla tuturor organismelor cuprinzind ~i eonftiinta propriului sAu organism, este sub directia ~i eontrolul omulu!,

33.-Tot ceea ce Ii trebuie pentru aceasta este ca el sa-§I dea seama 1n mod conftient de acest lucru ~i s~-l1i dea seama eA Eu, "Eul" sAu Intim Impersonal care SiNT, sint eel care dirijeaz.~ in mo~ co~stant, care guverneaza §i utilizeaz~ conftiinta tuturor orgamsmelor In once moment

din fieeare zl.a vietii lor.

34.-Cu l1i prin gindirea sa EU fae aeest lucru.

35.-Eu fac aeeasta cu ,i prin organismul omului. Omul crede cA el este eel care glnde~te. Dar, Eu, "Eul" sau Real ~i Intim slnt eel care Olndefte cu ajutorul organismului sau, al glndirii sale ~i al cuvintului ~u creator. Eu sint cel care duce la bun sfir§it tot ceea ee mcepe omul §I Eu sint cel care face din om ~i din lumea sa tot ceea ce slnt ele.

36.-Nu are importanlA daca omul ~i lumea sa nu slnt ceea ce presupune el cA slnt. Ele slnt exact ce am creat EU in asa felincit ele sA

lerveascA planurilor Mele.

37.-0ar, EU te aud spunlnd cA daca Eu Sint eel care glnde§te totul,

omul nu gindefte l1i nlcl nu poate glndi. . .' .

38. -oa aceasta este un mister aparent, dar el ~I va tl dezvAluit, dacA

remarci cu atentie ceea ce urmsaza.

39.-OAci, Eu te voi invAta pe tine - om, - CUM trebuie sA gindefti.

27

CAPITOLUL VI

A

GINDlREA ~I CREATIA

A 1.- Eu am spus eli ernul nu gi'ndelite; pentru ea Eu, dinauntrul lui glndesc pentru el,

2.-Eu am spus, de asemenea, ca omul erede ca el este eel care ginde~te.

3.~Cum aceasta este 0 contradiClie aparenta, Eu trebule in mod necesar sa-Ii arat ea omul nu este eel care gindel_?te ~i nici eel care face un lueru oarecare pe care al erede ca II face.

4.-Ctici Eu, dinauntrul lui, EU fac tot ceea ce face el, dar EU 11 fae in mod n~~esar prin organismul sau, prin personali!:atea sa, prin corpul ssu, splritul !?i sufletul sau

5.-!=U Iti vOi, indica cum sa verifica acest lucru.

.6 ... ln prim~1 rind, Incearca sa-Ii dal seama ea Eu te-am facut dupa Chlpui Meu ~I Asernensa Mie ~i Eu am Existenta Mea Inauntrul tau. De~i tu aoum inca nu ~tii aeeasta ~i crezl ca "Eu", Dumnazeu, Slnt undeva in atara ta ~i ca Tu ~i ell Mine sintem saparali, - incearca sa-Ii imaginezi pentru moment ca Eu sint in tine, In interiorul tau.

A 7 ... ApOi, da-ti seama ca ceea ee faei tu atunci cind gi'nda§:ti, nu este In mod real gfndire, caci tu nu 0 faci In mod con~tjent; ~i nu ar putea fi slttel de vreme ce tu nu e~i consttent de Mine care Sfnt Inspiratorul ~i Oonducatorul tuturor gindurilor :;>i al tuturor rationamentelor care intra in

, spiritul tau

8.·Mai mult, recunoasts ca datorit1!i faptului ca Eu Sint inauntrul tau ~i ca tu e~ti facut dupa Chipul §i Asemenea Mie §i ca pnn urmare tu af to~ate. ~alitl'!ilile Mele, t,u fi puterea de a glndi. Dar nefiind constient ca a Glndl. mseamna a CREA l_?i cia facind acsasta tu foiosef;lti una dintre Putenle Mele Divine ~i 'In realitate intreaga ta Viata ai gindit, dar acsasta nu a fost decit 0 g1ndire falsa sau eeea ce tu ai numi un mod gre~it de a gtndi.

A 9.-$i acest mod eronat de a gindi, aceasta neounoastere a ceea ce Inseamna Puterea Mea pe care tu ai utilizat-o lntr-un mod abuzlv, te-a separat de Mine, in eonl}tiinla, de fiecare data departl'ndu-te din ca In ce, dar indeplinind mereu Planurile Mele careiti vor fi dezvaluite mal tfrziu.

28

1 O.-Dovada celor de mai sus este ea tu crezi ca e~ti separat de Mine, ca traie~i lntr-o tume materlala, ea trupul tau de carne produce §i gazduie~e durerea §i placerea §i ca 0 influenta raufacatoare, numita Demon, se manifesta in lume opunlndu-se Vointei Mele.

11 .Da, tu crezi ca toate aceste lueruri sint lntr-adevar a§a

12.-$i ele sint de fapt asa - pentru tine - caei pantru con~iinta muritoare a omului toate luerurile slnt ceea ce "eul" din el ginde~e sau crede ca slnt.

i 3.-$i tot Eu slnt eel care face ca ele sa para a fi "eului" omului ceea ce crede ca sint, in unieul scap de a servi Planurilor Mele §i pentru ca sa se indeplineasea legea creatiei.

14.-Sa vedem acum. daca asa stau lucrurile.

15.-Daca tu erezi ea un lucru este lntr-un anumit fel, acest lucru nu este lntr-aoevar asa pentru tine?

16.-Nu este aoevarat ca atunci clnd un necaz, 0 nenorocire, 0 durere, 0 suferinta sau 0 nelinil_?te qi par reale, aceasta se intimpla doar pentru ca g'indirea sau eonvingerea ta Ie face sa fie exact cum 'iti inchipul ca slnt? Dar alte persoane ar putea sa vada aeele~i lucruri eu totul altiel §i sa considere mooul tau de a Ie vedea ca fiind fara sens, ,Nu este asa?

17.-Daca asa este, atunci corpul tau, personalitatea ta, caracterul tau, lumea ta, sint ceea ce-ele 'i1i par a fl, pentru ca tUJLI~:~i imaginat asa cum sint ale acum.

18. -1 n conseclnta tu Ie pOli modifica prin acelasl procedeu, - dace ele nu 11i convin astfel; tu poti sa Ie transformi dupa dorinta ta gindindu-te ca ele slnt.cesa ce tu corestl sa fie. Nu-l asa ca poti sa 0 iaci? Dar cum se poate g'indi in mod real §i constlsnt 111 alia fel ca s~r produca acsasta modifieare? - Te intrebi tu.

ts.-ln primul find, sf1 §tii ca Eul tau Intim §i Adevaratul "Eu" era eel care i!i atraqea in mod lntentlonat atentla asupra aeestor lucruri care «cum iti sint atit de neplacute §i sa te tac sa g'inde§ti dl ele slnt ceea ce e'e iti par ca sint acum. Sa ~tii de asemenea c~ Eu sint eel care prcqateste In acest tel spiritul tau omenesc, pentru ca, atunci eind tu vei ",Ierga inspre Mine, 'in mod interior, cu 0 credinl~ ~i 0 incredere ferme §i permanents,' Eu sa pot sa te aduc in stare de a vedea §i de a face s~ se manifeste din punct de vedere material Realitatea acestor lucruri ea~e ;,cum 'iti par at'it de neptacute,

:t9

20.-Caci Eu 'ili dau tot ceea ce . '

atrage sau indemna spiritul tX pnn aspectul sau exterior poate

. .. aU omenese sa contln

Investlgatla ta pam1nteasca in I . I ue eercetarea sau

pentru spiritul omenesc ~ ~c~pu d~ a-tl dovedi cit de in§elator este

~i slabiciunea oricarel inte~ger~ o:enor. alA tuturor lucrurilor m~e!iale alerg; in mod interior la Mine . I 1 ne~l, In scopul de a te face sa Unicul Talmaei §i Calauza. ~I a ntelepc,unea Mea ca fiind Singurul §i

21.~i atunei clnd vei alerga astfel I M' A

deschid~ ochii §i te voi face sa vezi a In~, In ~~d interior, Eu 'ili voi

putea vreodata sa operezi modif ca unl?ul mlJloc prin care tu vei schimba inainte de toate mod~~a;:: f~~UIUI ~au de a gindi, este de a despre care crezi acum ca nu SA t a Interpreta aceste lucruri

22.-Adica, daca aceste lucr~i c~ea ce el~ ar tr~bui sa fie.

odioase il te atecteaza in mX ~ 'il~ p~r putln satlsfacatoare sau chiar

. casura sa ttl produca . d' . , ,.

stan de nelinj~e mental X e'l b' I A a In Ispozille flZlca sau

f ca - Ine. mcetesza sa .

a ecteze sau sa te ineomode A crezi ca ele pot sa te

. , ze m vreun fel.

~~.-Ca.91 cme e~te eel care com and a? . . ,

Tu, EU SINT" _ ul dinauntrul tau? . Corput tau, spiritut tau, sau

A 24.-Atunci, de ce sa nu dovede ' .

glndind ralatlv la aeeasta real §i po -tl ea Tu e~1 cel care cornanda

doreste sa glnde§ti? Zl IV, asa cum "EU SINT" -ul tau intim

25.-00ar pentru ca tu crezi ca lu . A

intre In spiritul tau gindurile near c~urtle Slnt asa cum Ie vezi, la§i sa

afecteze §i sa exercite 0 astfel d ~onloase §i Ie dai astfel puterea sa te Inceta sa Ie dal acsasta putere §~ I~f~uen~a asupra tao Atunci cind tu vei IAslndu-ma sa conduc gAnd' I em vel alerga Ia Mine In mod interior

.. I Irea ta - ele d' .. '

con~lInla ta, dizolvindu-se In neant de und vor ,Isparea A Im,ediat din

26.-Atunci elnd vei fi dispus sa f' e tu le-al creat glndtndu-Ie.

fi pregatit sa inlelegi Adevarul . ~c~ asa, at~nci, §i numai atunci, tu vel gindir~i constlente, efectuata §i ~i~~t~ capabll sa cree~i prin intermediul lucrunle reale §i permanente e J asa cu~ se cuvme de catre Mine, ereezi. p care Eu, dlnauntrul tau doresc sa Ie

27.-9; atunei, cind tu vei put d"

ceea ce nu este declt aparent ~: d,lstlnge adevarul de fals, realul de

~utere pentru a creea tot cee~ e~ ~rea t~ constlenta va avea aceeasl Incon§tienta In treeut, pentru a creea ~re~tl. asa cum a avut gindirea ta dar pe care atunei Ie vei considera Odi~~:~'e pe care Ie doreai altadata,

30

28.-Caci ca urmare a gindirii tale ineon~tiente, sau pentru a fi glndit tn mod incon§tienf despre dominalia pe care dorintj:lle tale 0 exercitau asupra puterii tale erea~oare, lumea ta §i viata ta sint acum ceea ce tu ai dorit sa fie In vreo lmprejurare oarecare din trecut.

29.-Nu ai studiat §i analizat niciodata procedeul de lucru efectuat de

mintea ta in momentulln care 0 Idee noua fertila in posibilitali iti vertea

in minte?

3Q.-Ai remarcat tu relalia care exista lntre Oori~a §i a astfel de Idee

,I cum prin intermediul gindirii aceasta Idee sfi'r§e§te prin a se realiza

efectiv?

31.-8a studiem aceasta relalie §i aeest procedeu.

32.-Totdeauna Ideea exista mai 1ntli fara a considera 1n acest moment, necesitatea sau prilejul aparipel sale. La fel, nu are mare Importanla de unde vine Ideea, ca aceasta vine dinauntru sau dinafara, pentru ca Eu sint intotdeauna cel care inspira §i face ca ea sa Impresioneze con§tiinta ta la momentul desemnat.

33.-9i atunci, conform gradului de lini§te atinsa de tine, conform

gradului de concentrare a atentiei tale asupra acestei Idei, toate activitatile mintii tale fiind 'stabilite, toate celelalte idei §i glnduri fiind eliminate din con§tiinla ta, in scopul ca aeeasta Idee, dear, sa domine §i sa exercite din pi in toata influenla sa, da, doar atunci, Eu actionez ~i luminaz rnmtea ta 1?i tao sa se desfa§oare in fata viziunii tale mentale

diverse Ie faze §i posibilitati continute In aceasta Idee.

34,-Totu§i, pina la acest punct, aeeasta are loc fara aIt efort de voinla din partea ta decit concentrarea atentiei tale fixate asupra acestei Idei.

35.-0ar, 0 data oe Eu l-am dat spiritdlui tau omen esc 0 notiune asupra posibilitatilor Ideii §i am atras complet atentia ta asupra lor, personalitatea ta omeneasca I§i ia in primire sarcina sa, caei chiar in momentul in care eu am inspirat Ideea in spiritul tau, Eu am facut sA Izvorasca si sa se produca Oorinta- -dormta de a manifesta material toate posibiliUilile ldeei, pentru care Oorinta devine astfel agentul muritor sau omenesc al Vointel Mele !}i furnizorul Fortel Motrice, dupl, cum personalitatea pmeneasca este instrumentul corporal sau omenesc utilizat ca sa defineasca, sa proiecteze sau sa aplice aceastl

Forta. ~

I 36.-0a; asttel toate dorintele, toate Ide~e l§i au originea lor in Mine.

Acestea sint Ideile Mele §i Oorintele Mele pe care Eu Ie insuflu In mintea ~Iln Inima ta pentru a Ie manifesta material.

31

~7.-Tu nu ai nici 0 idee proprie, ~i tu nuai putea in vreun fel sa ai 0 donnta care sa nu provina din Mine, Caei EU SiNT tot ce ESTE D . toate dor' t I A b . eel

. In e e Sl~~ une ~i atunei eind ele sint astfel intelese, ele se

reahzeaza negr~it Intr-un mod rapid ~i perfect.

. 3~.-Tu =. inter~reta I gre~it Domnte1e Mele ~i Impulsurile Mele Inten~re ~I POll pre~Jnde ea sa Ie utilizezi pentru seopurile tale egoiste. ?ar e~lar daea E~ ~I permit sa 0 faei, tat Planurile Mele sint cele care se ~ndephn~e. Cae~ doar lasindu-te sa abuzezi de Darurile mele ~i prin Inte~meqlul.suf~nntel~r pe c:are aeeste abuzun Ie antreneaza eu ele _ caCI abuzunle ~I sufenntele sint Agentii mei purflcetort - prin care Eu pot sa te forme~ ca pe un canal pur ~i dezinteresat de care Eu am nevoie pentru expnmarea psrtecta a Ideilor Mele.

~9.-Deei, .noi avem, mai int1ildeea in spirit §i apoi Dorinla de a 0 reallza materral.

~O.-TO.t ceea ce am spus mai inainte se rapcrteaza la relalia dintre Donntl1 ~I Idee; sa vedem acum procedeul de realizare a aeesteia din urma,

41 .. -ln ae~rd c~ ?'ar~t~tea §i precizia cu care reprezentarea Ideei este men!,~nata ,In spirit ~I Intensitatea eu care Ideea se agala §i pune stapln~re p~ personalitate, exact in acela§i grad Puterea sa creatoare pus~ In acpune de catre Dorinla trece la luerul Sau, ~i atunci splritul omsnesc sau m~ritor se vede obligat sa formeze prin gindire, 0 imagine sau cu Aalte cU~lnte sa oonstrutasca forme mentale in care Eu pot sa torn ca Intr-un tipar gol, suostanta vie elementara §i ImpersonaJa a Ideii

, Care, atun~i clnd "se rostests" Cuvtntul, in tacers sau cu voce tare i~ ~~d con§tlent sau mconstlsnt, in cepe imediat sa se materializeze. Mai Int~1 . ea ~a eO~duee §i va ~ontrola con~iinla ~i toate activitatile, ant ale spiritulul cit ~I. ale eor~ul~l, astfel ca activiti3liJe tuturor splritelor §i ale tutur~r corp~fllor sa fie In conexiune sau legatura eu Ideea; -cacl, reamln_te~te-ll~ ca orice con~iinla, toate spiritele omene§ti §i toate e~rp~nle I~r slnt ale Mele ~i nu au niei 0 existenta separata, cl sint UNA ~I in Intreglme Impers.onale;

.:. apol chiar aeeesta Idee va atrage, conduce, forma §i fixa ~o~dil,,'e, luer~ri~e §i evenimentele in asa fel ca mai devreme sau mai tlrzlU ea ~e va Ivi In manifestare intr-un mod prscls ~i real. .

42.-~1 astfel, orice lucru, oriee cond~ie sau ev~niment care s.a efect~~t, a fost ~a! !ntii ~ Idee in spirit §i prin dorinta, gindire §i Cuvint ."vorbit , aeeste Idel Intra In manifestare vlzibila.

32

43.-Mediteaza asupra acestui lueru §i verifica-I tu insuti.

44.-Tu poli face aceasta daea dore§ti, luind 0 Idee oarecare care se Ive~te §i urrnind-o in toate etapele procedeului mentionat, pina la realizarea sa, sau mai bine reurca ta originea aeeste! Idei din care provine un fapt pe 'care l-al faeut, fie uri tablou pe care t-al pictat, 0 maslna pe care ai inventat-o; sau orieare alt lueru sau conditie exlstenta in prezent.

45.-Aeesta este planul, §i proeedeul gindirii reale §i adevarate, urmate pentru a forma tot ceea ce se creeaza

. 46. -Ou alte cuvinte, prin puterea de a gindi, Tu Ii-ai menlinut m~reu ~i tti mentii §i acum dominatia asupra tuturor imparatiilor pamintului, §i numai daca ai §ti, nu ar fi nevoie pentru tine, in aeest moment ehiar, decit sa Ginde§ti l}i sa "ROSTE~TI" CUviNTUL dindu-li seama de puterea ta, §i liEU" Atotstlutor, Atotprezent §i Atotputernic, EU ~ face ca sa se realizeze eeea ce tu ai comanda, §i eon§tiinla alerta a eelulelor Invizibile din intreaga materie asupra carela soar eoncentra vointa ~i atentta ta, care eon§tiinla alerta este chiar Con~iinla Mea, - ~i aminte§ti, . ar ineepe imediat sa ascuite ~i sa acponeze in armonie cu imaginea sau proiectele pe care tu le-al conceput §i pregatit prin gindirea tao

47.-Caci toate lucrurile au fost taoute prin Cuv'int, l}i farA Cuvint nimic din eeea ce a fost facut nu soar fi facut.

48.-Atunci cind vei putea sa-li dai seama de aeeasta §i sa recunosn ca de fapt con~iinla lui "EU SINT" din tine este Una cu con~iinta fntregii materii insufletite sau neinsuflelite l}i ea Vointa Sa este Una cu

, .

volnta ta care este Voinla Mea, §i ca toate dorintele tale sint Dorintele

Mele, atunci tu vei ineepe sa Ma cunosti ~i sa Ma simti interior §i tu vei recunoasts Puterea l}i Gloria Ideii Mele, care se exprima etern §i Impersonal prin tine.

49.-Dar este absolut neeesar ca tu sa inlelegi mai inti! CUM trebuie sa ginde§ti, cum sa distingi gindurile Tale, cele care sint eonduse de Mine, de g7ndurile altora, cum sa eereetezi provenlenta gindurifor §i reureind la sursa lor, cum sa alungi din eon~iinla ta pe cele care nu ~I convin §i in final, cum sa domini §i sa utilizezi dorintele tale pentru ea ele sa-ti ajute mereu, In loc de a fi tu sclavullor.

50.-Tu ai inauntrul tau toate posibilit~lile pentru ca Eu, EU SiNT acolo. Ideea Mea trebuie sa se exprime l}i ea trebuie sa fie exprimata prin tine. Ea se va exprima perfect, daca tu tti linil}te§ti cit de cit spiritul tAu omenesc, indepArtind toate ideile personale, credinlele §i opiniile §i

33

34

CAPITOLUL VII

CuviNTUL

1.-S~ pornim acum s~ folosim Chela, §I EU 'itl vol arats cum planul §I procedeul pe care Eu tocmal 1i le-arn descris, slnt cele prin care lumea vine la existenl~, §i cum tot ceea ce este in §i pe parnint, inclusiv tu, fratii ,I surorile tale nu sint decit manifestari materiale ale unei Idei, ale Ideii Mele care se deruleaza in Gtndirea Mea §i se traduce tn exprimare vie.

2. -Mai intti, sa §tii ea,

3.-Eu, Creatorul, Sint GiNDITORUL Original, Singurul §i Unicul GiNDITOR.

4.-A§a cum s-a demonstrat mai tnainte, omul nu gtnde§te; EU stnt c91 care ginde§te prin organismul sau.

5.-0mul crede cs el este cel care ginde§te, dar atita timp cit el nu este treaz, nedindu-sl seama ca EU Sint inauntrul lui, el prtmeste doar glndurile ps care ELI Ie atrag sau Ie inspir tn· spiritul sau §i in§elindu-se asupra adevaratei lor semnificS!ii !}iintentii el Ie da 0 interpretare personala §i prin dorin1e egoiste astfel trezite., el i§i creeaza singur toate durerile sale §i atrage asupra lui toate nenoroclrne.

6.-Dar in realitate, aeeste erori aparente, aceste interpretari false, eceste intervenlii,-nu sint decit obstacole pe-care EU Ie pun in drumul 8Au pentru ca el sa Ie invinga §i pentru ca triumfind '¥3upra lor, el sa poata sa-§i dezvolte un corp §i un spirit sufietent de pure §i suficient de puternice pentru 'a exprima tn mos perfect Ideea Mea care opereaza v9§nic lnauntrul sufletului sau,

7.-0mul este, deel, unicul organism pecsre EU it pregmesc astfel, in scoput de a manifesta prin el pertecpunea IDEII rv'JELE. EI are in grija personalitatea sa, cu corpul, spiritul §i intelectul sau prin care Eu pot s~ exprim perfect aceasta Idee, precum §i eu creerul fizic prin intermediul cAruia EU pot sa 0 gindesc §i sa 0 exprim §i prin care 0 manifest material.

S.-Eu sernan 0 Idee - oarecare - in creierul omului. Aceasta Idee ar cre§te, Soar maturiza §i ar fructifiea rapid §i complet, §i anume, ea soar manifesta in mod exterior daca omul nu Soar opune la aeeasta, dac~ el ml-ar incredinta spiritul sau §i toate gindurile sale, inima sa §i toate

35

dorintele sale, depunindu-Ie pe toate in Mlinile Mele, las1'ndu-Ma sa apar 'in realizarea pertecta a acestei Idei.

9.-Eu voi semana acum 0 Id.ee in creierul tau, ~i caca tu Ma vei lasa S'8-i dirijez deZ'ioltarea ~i exprimarea sa, eava crests, se va rnaturlza §i va da recolta bogata de intelepciune care te a§ieapt1i. .

10.-intr-una dintre celelalte revelatH ale Mele, numit1i Biblia, ti s-au spus multe Jucruri despre "Cuvint" (Cuvi'ntul Creator) dar putine persoane, nicl chiar interpretii cei mai competenp ai acestei Biblii nu au fmeles clar Semnificalia Mea.

11·-Ti s-a spus ca:

"La inceput era Cuvintul §i Cuvintul era Oumnezeu, ~i Cuvintul era Oumnezeu".

"Ef era de la 1nceput In Oumnezeu";

"Toate lucrurile au fost facute pri EI, - prin Cuvlnt - §i fara EI - C.uvi'ntul - mmic din ceea ce a test facut nu Soar fi facut".

12.-Tu vei invata aiel cum Cuvi'ntul Meuera la inceput, cum era el in Mine §i cum el era Eu-fNSUMI; cum au fast facute toate lucrurile prin Mine §i prin Cuvintul Meu, §i ca fara Mine §i fara Cuvlntul Meu, nimic din ceea ce exist1i acum nu ar fi fost facut.

13.-0ri, pentru 1ntelegerea omeneasca, un cuvlnt sau 0 rostire este simbolul unei Idei, §i anume al aceteia pe care el 0 exprima, 0 reprezmra §i 0 cuprinde.

14.-Tu e~ti un Cuvlnt sau 0 rostire, simbolul unei Idei daca tu reu§e§ti sl:i ()inlelegi, tot asa cum este un diarnant, un cal, 0 violeta, .., ":" ·'1's.:,i\ii.i;,·ci ~f!1c:1 tu vei putea discerne Ideea fnchisa In slmboi tu ve, cunoaste atunci sufletul sau realitatea manlfestarii care apare ca om, diamant, cal sau ca vloleta .

. 16.-0e aici rezulta ca un Cuvfnt sau 0 Rostire utilizata ca In exemplele de mai sus, ~~!!l1l1fi2~.9 J.c:l~e, 0 Idee latenta §i nemanltestata InCa, dar care.totusl este pregatita de a fi exprlrnata sau gindita §i forrnulata fntr-o forma sau lntr-o aparenta oarecare.

17.-Cuvlntul care era la lnceput §i care era In Mine, era nu numai 0 Idee, ci ea a fost Ideea Mea raportata la Mine-fnsumi TN EXPRIMARE lntr-o stare sau conditie noua pecare tu 0 nume§tiViata pamirltel3SC:a. 18.-Aceasta Idee eram Eu-insLimi pentru ca sa era 0 parte elfn Esenta §i din Materia Fiintei Mele, care este prin Ea-Tnsa§i 0 Idee, Ideea Unica §i originarl.

36

19. -Toate lucrurile au fost tacute prin Mine, prin acea ac:tiune vie a Ideli Mele care a fost ginditj;l ~i tormulata in exprimare §i nirnlc nu a fo~ ,I nici nu poate fi exprimat in vlata p~mlnteasca far~. ca Id~ea Mea sa-I fie cauza prima§i prlncipiul fundamental sau baza eXlstentel sale.

20.-ldeea Mea este dec I acum pe cale de a se derula sau de. a fi gindita In exprimare material8, - pe care unii o. Anu~esc evolutl~, - asemenea florii cfnd mugurele iese din tulpina sa §I In final se desehlde, supunindu-ss lrnpulsulul de a exprima Ideea Mea ascunsa in~untrul IUfletului sau,

21.-intocmai asa voi dezvolta ~i desfi1§ura Eu toate Mijlo~cele AMele de exprimare, care din adincul sufletelor lor vor face s~ relas~ lI~tr-~ modalltate sirnpla 9i cornpleta Ideea Mea In toata Glona Perfectlunn

e~a .

22.-ln prezent, aceste mijloace sfnt de a§a n.at~ra, .Inc~ pentru a sxprirna Ideea Mea, ele pretind multe dialecte de dl~ente tipurl de I~ cele mai simple' p1na la cele mal complexe compuse dintr-un nurnar imens

de Cuvinte. • .

23.-Dar atunei clno Eu voi fi gindit complet Ideea Mea In ~xpnmare rnaterlala sau c1nd Eu voi 11 perfection at numeroasele Mele mlJloace de 8xprimar~, atunei, doar ldeea Mea Vc:l ~traluci 11'1 fiecCire RO~tir.e, fiecar~ dlntre ele fiind de tapt, 0 etapa perteeta a Ideli Mele, .toate fn~d ~Ies~ §I dlspuse in asa fel ca ele sa nu fie de fapt dedt 0 umca Rostlre Iradllnd

exprimarea sublima a Semnificatiei Mele. . . •

24.-Toate limbajele se VOl' fi contopit atunot absorblndu~se In unul .Ingur, ~i toate cuvintele intr-un singur Cuv1nt: caol toate ~~Jloacele se vor face trupuri !?i to ate trupurile vor devenl Un trup, mlJlocul ~acut perfect pentru exprimarea cornpleta a Ideii Mele lntr-un CUVlnt -

Eu-fNSUMI. .

25.-Atunci "EU-INSUMI" al Meu, acum .in stare de a fi exprlmat prm aceste Cuvinte perteete, va stralucl prin mijlocul Sau de .expn~are, - prln personalitali1e, corpurns, spiritele §i intelectele lor; -91 Cuvlntul se va tace trup sau VA FI trup.

26.-Aceasta tnseemna ca toate Cuvintele, prin puterea regeneratoare a Ideli Mele, care este in ele, vor evolua pnn trup, transformindu-I, spiritualizindu~1 §i aducindu-I ~a un. ~,§a grad de transparenl1i §i puritate Incit n!-l va mai ~~mme nlCI, 0 urma de plrsonalitate In el, nimic din ,natura. p~mlnt~asc~ care sa. poat~ fmpledica exprimarea lmpersonala, punlndu-M~ In stare ca, Eu-INSUMI

37

,

~r. st~Alucesc perfect ~i sA devin complet manifestat· contoplnd astfel 0

atA In plus toate Cuvintele ~i toate corpurile intr-u~ Cuvlnt'CUVINTUL care era la inceput ~i care va strAluci prin oriee cor creat SOARELE DEGLORIE, CHRISTOS allui DUMNEZEU. . P ca -

ma~~~~::a este planul §i scopu Creatiei Mele ~ial tl4uror lucrurilor

A 2~.-o IAmurire despre procedeul Creatiei Mele sau aC1iunii de a

dGa'nt~~ Ideea Mea despre Mine-fnsumi in exprimare pflmlnteasca N va fi

Cl In ceea ce urmeaz~i, , '}

38

CAPITOLUL vm

IDEEA MEA

1.-Ti-am spus cr. pAmintul ~i toate lucrurile care i1 apartin nu sint d~cit manifestAri materiale ale Ideii Mele, care este acum pe cale de a fi· gfndita in exprimare perteota,

2.-Ti-am ararat cA Ideea Mea este responsabiiA de toate lucrurile create §i ca Ea este. Cauza §i Ratiunea tuturor manifestr.rilor care existA, Incluzindu-te §i pe tine, pe fralii tai §i pe surorile tale, care au fost toate gfndite in existenta de catre Mine, Ginditorul ~i Creatorul Unie §i Orlginar.

3.-Vom urrnan acum pas cu pascursulldeii Mele, de la inceput, de-a lungul diverselor sale stadii de exprimare paminteasca, ca §i procedeul prln care Eu gindesc aceasta Idee in starea Sa actualA de manifestare.

4.-Daca tu tii searna cu atenpe de tot ceea ce urmeaza §i daca tu Ma la,; sa conduc In mod interior, toate meditalii1e tale asupra semnificatiei lor ascunse, 1i se va arata nu numai metoda prin care vei putea crea prJn gindire, orice vei dori sa creezi, ci, ti se va arata §i cum tu ai avut accesla Existenta"$i'cumaraluns"ia stadiul tau actual de manifestare.

5.-La inceput, cind dupa un repaos incalculabil de eoniI, in aurora unel noi Zile Cos mice, tntr-un momem precis in care con§tiinla Lumii s-a 'rezlt, §i in timp ce lini§tea Nop!ii Cos mice inca domnea, Eu, Ginditorul, Eu am conceput ideea Mea.

6.-Aceasta .ldee despre Mine-insumi in manifestare lntr-o noua conditie, numita exprimare terestra a carsl imagine perfecta Eu am vlzut-o in oglinda Spiritului Meu Atot cunoscator, in aceasta oglinda Eu am vazut Pam'intul real, stralucind sc'inteietor in Cosmos, asemenea unal Stere perfecte, in care toate fazele, insu§irile §i puterile infinite ale Naturii Mele Divine, aveau 0 exprimare perteota, datorita ingerilor de Lumina, Mesageri vii ai Vointei Mele, ai Cuvintului Meuasupra Materiei,· .. a cum este el In Lumea CereascA, a ceea ce este Etern.

(1) Timp incalculabil de ani, "Noapte cosmica" - 0 perioada 1542.586.880:000.000 ell ani pimfnteni, nesemnificativa in comparape cu eternitatea Existentei Mele care .te atemporala.

39

7.-EU MA vad pe Mine-insumi manifestindu-Ma in mod material ca Natura, ~i Viata Mea ca pe Cauza dAtatoare de viatA ~i producatoare a' tuturor manifestarilor prin evolutle, Eu vad lubirea, Puterea DivinA Creatoare, ca pe Forta care anima ~i da viata, esenJa a intregii vieti, ~i Dorinla Mea de a da 0 exprimare perfecta a acestei lubiri, ca fHnd Cauza ~i Ratiunea Potentiale ~i Reale ale izvoririi Ideii Mele.

B.-Toate acestea, EU Ie vad reprezentate. in Spiritul Meu, care vede totul, care ~tie totul, care nu poate vedea ~j niei reflecta dedt sufletul lucrurilor sau Realitatea lor. lata de ee, ceea ce am vazut Eu reprezentat '. in Spiritul Meu. a fost de tapt PAmintul real, inceputul sau, conceptia sa': ea fiinta cosmtca,

9.-0ri, Con~tiinta Mea este esenta intima a intregului Spatiu ~i a intregii Vieti. Este substarqa reala a Spiritului Meu care patrunda ~i contine tatul, al carui Ceritru prooucator ~i datator de viata este peste tol: ~i_limitasa sau ci~s.ymferinta sa nicalert. in~unirultm~;'atiei Spiritului Meu, Unie. EuvAd, Eu Ma manifest ~rEu am Existenta Mea. Spiritul Meu contine l}i. in acela~i timp umple toate lucruhle, ~i fiecare din vibraliile Sale nu sint decit exprimarea unei faze corsspunzatoare a Existentei Mele.

10.-A fi inseamna a exprima sau a "face sa iasa", Tu nu pojl sa concepi existenla fara exprimare. Deci Eu, care sint Tot, Eu exprim in mod constant l}i continuu.

11.-Ce exprim?

12.-Ce a~ putea Eu sa exprim altceva decit pe Mine-Insumi, de vreme ce EU SiNT Tot ce este?

13.-Tu nu pol; inca sa MA vezi sau sa lntelegi ceea ce Sint, Eu-insumi, dar tu poti sa MA intelegi atunei cind EU ili inspir 0 Idee. 14.-1n consecintA. daca EU. slNT Tot ceea. ceeste, aceasta Idee, care vine direct din MINE, trebu19"si'fle '0 "partEi"sau 0 taza din Mine-inSumi, in stare de Existenta sau in Exprimare.

15.-0 Idee oarecare 0 data naseuta in impArAlia Spiritului Meu, asa cum 11 s-a demonstrat. devine imediat 0 Realitate. deoareee, in . Eternitatea Existentel Mele. Tlmpul nu exista.

16.-Totuti, in tine, 0 Idee creaza mal intll Dorinta, dorinta de a 0 exprIma. apoi acsasta Dorinta te obliga sa Gind~i, din gindire provine AC1lunea ,I AC1iunea produce Rezultatele, sau Ideea in manifestare actualA, materiala sau tangibila.

40

17.-Dar lntr·Adevar, Eu nu am Dorinte. pentru cl Eu exprim teate lucrurile, ~i toate lucrurile Sint in Mine. Eu nu trebuie decit sa gl9desc ~i II "Rostesc" Cuvintul pentru a produce rezultate.

1B.-Totu§i aceasta DorintA pe care tu 0 simti in tine provine din Mine, pentru ca ea se naste din Ideea Mea, pe care am Ir:pplan!al-O in. spi~ul tAu nurnai pentru ca ea sa poata ajunge sa se expnme pnn tine. rntr.adevar. ceea ce tu simli ea 0 dprinta, nu sint decit Eu care bate la poarta spiritului tau, anuntind .Intentia Mea de a Ma manifesta pe Mlne-insumi in tine sau prin tine, in forma partlculara indicata prin

Iceasta Dorinta.

19.-Ceea ce la personalitatile umane se numeste dorin!A nu este

deeit Actiunea necesara a Vointei Mele ce da impulsul pentru .xprimarea Ideii Mele prin Manifestarea materiala, sau prin eondijia de

Existenta.

20.-Ceea ce ili pare ca fiind 0 dorinla de exprimare in Mine, nu este

deeR Necesitatea Propriei mele Idei de a Fi sau de a Se exprima.

21.-ln conseclnta oriee dorinta reala peeare tu 0 simti in tine, orice dorinta a inlmii I§i are Originea in Mine, ~i tu trebuie •. in mod necesar, tntr-un moment sau altul, sa 0 indepline~ti intr-o forma sau alta

22.-Dar cum Eu nu am Dorinte pentru ca :Eu exprim Toate Lucrurile, o data ee sa naste in Mine Ideea de a Ma exprima pe Mine-lnsumi in acsasta noua condijie, Eu nu mai trebuie decit sa gindesc, adica sa eoneentrez ~i sa dirijez Atentia Mea asupra Ide;; Mele ~i sa Vreau sa 0 exprim, sau asa cum s-a spus In cealalta R~velalie a Mea, sa Roste~e Cuvlntul Creator ~i imediat Fortele Cosmiee ale FIINTEI MELE, puse In activitate prin concentrarea Voinlei Mele. pornesc sa atraga elementele constitutive neeesare, luindu-Ie din depozltul etern al Spi~itului Meu. ,i cu Ideea mea ca nucleu, se eombinA ~i dau 0 forma, . modeleaza In ele eeeste elemente produclnd astfel ceea ce se numeste 0 formA-gind a unei planets, umpl1nd cu Esenla Mea de Viala • Con~iinta Mea - ~i dound-o cu toate potentialitatile Fiinlei Mele.

23.-Dar acest act de gindire produce numai 0 forma glnd - vitalizata -

e unei planete ~i manifestarea sa ramine incA in stare nebuloasa in regiunea gindirii. .

24.-Tatu~i, puterea insuflelitoare a Ideii ce existA inauntrul acestei

forme-gind, prin Voinla Mea coneentrata asupra Ei, a lucrat la modelarea ei, la fasonarea ~i la solidificarea ei in mod gradat, dind 0 forma materialA elementelor variate ale Substantei de vi~a; pina ce in

41

final, Idee~ ~~a putu sA strAluceascA In manifestare materialA in lumea formelo~ VIZlb"~, a~emen~a Planetei PAmint, constituind un mijloc apt de e~pnmare vie ~I capabllA de a MA conpne ~i in acel~i timp de a M~ expnma.

.25.-~ce~a a fast corpul mate~ial preg~it. prln Gindirea Mea, 1n care trAla ~eJa Intreaga natura potentialA a Fiintei Mele, in virtutea puterii orgamzatoare a Ideii Mele ce exista - in interior.

. 26.-Etapa urmatoare a fost constituitA din dezvoltarea §i preg~irea cAllor sau ~etodelor de exprlrnare, priri care Eu puteam sA expri etapele multiple, posibilitatile §i puterile Ideii Mele.

27.-Demonstrarea materialA a acestui fapt' a fost ceea ce este ~uno~cut ca regnul mineral, vegetal §i animal, care rind pe rind, a !ntrat In .man~estare §i In mod gradat au dezvoltat stAri de con§tiinta rna I~alte §I mal ~mplexe, - care M-au adus in starea ,de a exprima, de tlecare "datA mat clar fazele infinite §i diverse ale Naturii Mele. _-

28,-ln acest moment Eu am vAzut Crestia Mea §i 8§8 cum e spus in'

ceal~lta Reve1atie a Mea, su am vAzut cA aoeasta crestie este bunA. ..,

.. 29.-Dar raminea incA de fAcut cel mai 10alt §i eel mai perfect dintre' mlJloacele Mele de exprimare:

30.-~naln a~est punct, cu toate ca fiecare din CAile sau mijloacele de expnmare existente, exprimau perfect flecare taza a Naturii Mele ele' nu ~rau totu§i cory§tiente de Mine §i ele nu erau decil mijloace: de expn"!are 8§a cum- est~ firu.1 metalic conductor" de elilduri, luminA sal.1' energle.

31.-Totu~i 'cond~iile erau proplee pentru Creatia de instrumente prin ~e Atributele Mele Divine sA fI putut avea 0 expr'fmare con§tienta, a Ins_t~mentelo~ con§tiente, nu numai de relatiile lor cu Mine, dar - §i de abilitatea lor §I de puterea lor de a exprima Ideea Mea

. ~2.-Ace~a s-a int1mplat in acel moment aJ Timpului, cind Tu, Fratii !Ai §I S~ronle tal~ s-au nliscut la existentA ca exprimari omenQ§ti, intrind In n:'an~est~e, In acel8§i mod ca §i celelalte instrumente, §i anume gratle GlndlrJI Mele concentrate in care Eu am vAzut varietatea inflnitA a Atributelor Mele, exprim1ndu-se deja efectiv ca entitAti, forme sau flinte, fiecare d.lntre ele ~an~estlnd tntr-o manierA predominantA 0 oarecare f~ particul~A. a Fllntel Mele §j fiacare constlent de Mine, Creatorul SAu

fI Cel ce e Onglnea exprimArii. . .

33.-Eu te-anrvAz~ in exprimare perfectA 8§a cum EU Te vAd acum -

• cum Tu e§ti cu adevarat - Un Atribut al Meu-insumi r perfect. '

, .

42

34.-Caci intr-AdevAr, Tu e§ti inger de Lumina, unul din G'Indurile Mele-Raze; un Atribut al Fiintei Mele, sala~luind 'Intr-,un suflet in condqiile Terestre tArA alt scop Jcare nu e lin scop in sine, ci 0 necesitate a Ideii

Flintei Mele) dec'it exprimarea completa §i finala a ~deii ~.ele. . . .

35.-In ve§nicie nu exista nici Timp, nici Spatlu, mCI Indlvldualitate,

acsste iluzll-au loc ooar datorlta fenomenului prin care se naste Gindul din matricea Spiritului In lumea Materiei, fapt prin care Glndul sau Flinta Oreata ajunge la con~iinla de separare intre ea ~i Creatorul Sau

Ginditor.

36.-Astlel s-a nascut in tine tendlnta de a te crede separat de Mine,

dar con~tiinla de separare completa nu s-a prod us definitiv dep'lt mult

mai tirziu, -

37.-La'lnceput, atunci cind Tu al venit astlel pentru prima data in

expi"imare Terestra, supunlndu-te impulsului pe car~ Eu Ii t-arn dat pri~ Glndirea Mea Concentrata, Tu, Unul dintre Atribut~le Mele, tu te-al Inve§m,lntat pe Tine !nsuti cu Ideea Mea de Mine-lnsumi In expri.mare, ca Atributulspecial pe care tu i1 reprezentai, Tu fiind Forta datatoare de

viata a acestei l.dei. -. . •

38.-Cu alte cuvinte, Ideea Mea de Mine-Insumi, ,expnmlnd acest

Atribut particular s-a constltua atunci in Suflet1 al exprimarii Tale Individuale. Dar aceasta Idee sau acest Suflet nu e:~ti Tu, aminte§te-li, cAci Tu este intr-adevar 0 "parte" din Mine, fiind Eu-Insumi in exprimare

prin intermediul acestui Atribut particular.

39A?i astlel, dupa ce Tu-insuli te-ai imbracat cu Ideea Mea, aceastA

Idee prin necesitatea existentei Sale a inceput atunci imediat sa atragA inspre ea Gindirea-Substanta necesara ~i indispensabilA pernru exprimarea acestui Atribut particular, cfindu-i forma ~i modelindu-I ~upa Chipul Meu ~i Asemenea Mie. §i astfel ace~stA Idee s-a tr~msfor~~ rntr-un Templu Stint, locuit de prezenta Mea Vie, de vreme ce Tu (OCUial

in el Tu Unut din Atributele Mele Divine. t

40.-Acest ternplu, format dupA Chipul Meu ~i facut din Gindirea -SubstantA a Mea care inconjoara §i 1mbraca Ideea Mea ~i 10 conseciOlA Corpul TAu Veritabil. EI este deci, chiar din acest motiv, indest~lbll, nemuritor, perfect. Aceasta este Gindirea Mea completA, asttel eli Eu mi-am fAcut 0 imagine care contine Esenta Mea Vie ~i a§!eapta ocazla de a puteasA S8 exprime in lume, luind o' forma materialA §i corporal a.

41.-A§8 ca. sa rezumAm:

(1) Sullet: Ceea ce este tnnm, partea interioari. Exprimare completA a ExisteOlei

~ rn acela§i timp, npar interior al formei corporale. ,

43

di

"I

;1

Ii I, 'I'

'I

,I

i I

44

.42";n prlmul rind: Eu SlNT exprimindu-mA ca 'TU" U I d'

Atnbutele Mele Divine' ' nu In

A ,

Me:f~~n dal dOi~ea ri~d: Ide~~ Mea relativ la Tine, ca Unul din Atributele , ~n expn~at In condiJlI Terestre - sau altfel SufJetul tau,

~.-In al treJlea rind:Gindirea Mea reprezentindu-te ea Ima ine formlnd Templul Sufletului TAu - Corpul Sufletului TI1u Aln I ~ ~ Tu. ' care OCUlefll

45.:Acestea. ~rei constituie partea OMnAsau 1m ersonalA a nemuritorul trel Intr-unul, adicA - Tu, Gfndirea Mea l~emA de~i d!~' complet formulatA, formatA dupA ChipUI Meu ~i Asemene~ Mie d nepusa inca' in activ~ate sau in exprimare, neavind ca atare ~iCi: lega!Ur~ cu personalitatea ta umanA, pentru cs la aceastA eta A a

stUdlUlul nostru, e.a nu a fost incA generats sau produss. p

CAPITOLUL IX

GRADINA EDENULUI

1.-0acs tu nu ai fnteles clar ceea ce li-am enuntat, nu respinge ca fUnd ceva imposibil de fnleles, caci tiecare rind are un inleles ascuns a carui cunoastere va recompensa cu prisosinta studiul necesar pentru, 1·1 intelege.

2.-lnten1ia acestui Mesaj este de ate aduce la intelegerea a eees ce Tu e§ti, la perceptla "Eului" tau propriu, 'mim §i Veritabil, pemru ca tu sa devii cindva consnent de Mine, "Eul" tau OMn, lntr-atlt de constlent incft nlclodata tu nuvei mai fi in§elat de catre acel alt "eu" care tu li-al Imaginat ca e§ti ~i care timp atit de indelungat te-a ademenit prln placerlle lipsite de valoare §i anoste ale simturilor, prin distractiile sale mentale §i place rile sale ernotlonale.

3.·0ar inainte ca ,sa poata ti asa, va ti necesar ca tu sa cun~i perfect acest presupus "eu", acest alt "eu" pe care Tu I-ai creat crezindu-I real ~i separat de Mine, §i pe care tu I-ai pi1strat in viall, dindu-i puterea .de a te termeca §i de a te in§ela; da, acest "eu" auto-creat, cu zadarnicele l}i intumuratele laude de sine, cu ambiliile sale ~i puterea visata, cu dragostea sa de viala l}i de bunuri materiale, cu dorinta sa de a ti cu renume de cunoscator sau de bun, acest Meu" nu este aitul decit personalitatea ta urnana care ar putea ti considerata

}

in mod fa Is ca 0 entitate independenta §i personals dar care nu sa

naste decit pentru a muri, §ica atare, nu are mai multa permanents sau realitate declt cea a frunzei, a norului sau a zapezlt

4.-Da, tu vei fi adus tala In fata cuacest nesemnificativ "au" personal Ijli vei vedea cu clarviziune completa toate vanitAtile sale omenettl, egoismul sau dezgustAtor, §i atunci, daca vei voi sa alargi lnspre Mine ,I sa. Ma. intrebi cu simplitate, credinla ,i incredere, - tu vel ~i ca Eu Sint partea intinita ~i hnpersonela a ta care se atls mereu ina.untrul tau, care ili arata astlel toate aceste iluzii ale personalitAtii care de-a lungul veacurilor te-au separat de Mine, "Eul" TAu Oivin, Intim ,i glori08.

5.-Aceasta perceptie va veni cu sigurantA atunci cind tu vel putea recunoaste es acest Mesaj provine de la Mine §i atunei cind tu vei hotari sA se tmplineaseA; atunei Eu, la timpl.d potrivit, voi face pentru tine, eel

45

caruia Eu ii inspir 0 astfel de h ~ '"

intr-adevartu Ma vei cunoasta otame, ca once Iluzle sa dispara §i

~,-~xerejliul spiritului tau asupra acestei teme ' "

vatameror, cl dimpotriva, acesta fiind ' ~~str~cte nu III va fl timp cit tu nu vei putea inlelege I u-I_~:cesar Splrltl,llUI tau, caci atitk asemen'ea celor care sint exprimate ~v,a atura ~~ pr~zentata in idei ~u vei putea percepe sau interpreta ~~;~~c~~: 'd~' venlnd ~in~ afa~a, tu Inspir in mod interior, a ea atunCf clnd Eu te

7'-~,i astf~J, E~ iti pregatesc spiritut-tau pentru a-Ii fi de FOLOS pentru a obllne In plus cuno§tinJe pa ~ " .' nu primi §i sa dai invataturile Mele eel mlnte§tl, ~', pentr~ ca tu sa pOli

a,-Astfel dupa ce vei fi in or p~ care EU 11-1 aduc In acest scop.

"Eu" Adev~rat §i Intim, Ta~2fa~~~a~i'~n~a ta ,c~itre Mine, Propriul Tau realizare sa se efectueze in tine' erun, pentru ca adevarata acastor inva!i'1turi), in toate fUC~~~f pe~tru ca tu sa ~~ti v~dea Adevarul care pot sa survina sa citestl eu at' e't,ln toate eond~llIe §I experientele,

, y. en Ie ceea ce urmeaza

9,-Pe parcursul studiului nostru '

Ideii mefe, nol am ajuns la punct:~pra pro~eSUlu! de ,dezvafuire a

manifesta in Corpul nemuritor In e~re EU S!NT-ul" Ti'1u care creata de rVtine, prin Gindirea Mal SuffetulUl tau, sau In fm~ginea-Gind paminteascli consistenta1 ~a pura, este acum gata sa ia 0 forma Atributelor Mele pe pamint.' 0 orrna adecvata pentru exprimarea

10.-Transformarea din starea t 1- ~

in acefa§i mod §i prin acela i r men a a '~, forma m~ritoare a avut loc

literafmente deseris in B'lbll'e§~1 p ocedeu utilizat de once crealie §i este

, n care se spune: "EU f>O;

lut, sau din farina pamintului2 EU '_' ' ~m acot pe om din

a devenit un Suflet viu". . I am Insuflat pe nan sufluf vietii §i omuf

(1) Corp de natura plastica fn ear/ Gindul I' _ ,

~raJa; forma fnca "la nivel de esen a" .. ~a~l~~ fncepe_,~ ia 0 forma depa§ise starea "mentala", 1 ,nefimd mea materIala cu toate ca

(2) Substahta morfo-plastica a a c '

"esellia" eare sef'(1e§te ca intermedia~ futum se nU,~ea fa:~, sau s~area de spirit foca "materializata" sau devenita obt re starea mentata sau "ldealizata" §i starea

" lect creat' cu alt· _

emmamente superioara ceier din care e t ' ~ ,,~uvm~e, 0 ~ubstanla plastica

care pamfntul material este un "dublu fii~ ~ ~~~usa Imagmea pamfntului", §i prin In care formele muritoare exista mai f: lC, ce u a cu celula, atom cu.atom, substanta muritoare ca forma.· I nainte de a deveni matenale, fiind ea-fn~a§i

46

11.-5a 111 explic Eu mai mutt? Bine, Eu ~i. voi spune, decl, ca PUTEREA vitalizatoare continut~ in Ideea Mea (Sufletul tAu)'incepu sa Itraga inspre ea diferitele elemente ale substantel vitale terestre (vezl nota precedenti'1) (pulbere) §I atom cu atom, celula cu celulA, sa 0 modeleze §i sa-i dea 0 forma fiecAreia dlntre ele in decursul timpului p1n1i la a Ie da intr-adevAr un corp in forma substantiala (os, lesuturl, organe) conform cu modelul Imaginii-Gind care eonstitule Corpul 8ufletului Tau, formind in aeest mod, am putea spune, un invell, exterior de substallta tersstra, - pina ce in final forma ta muritoare, oorporalA sau umana s-a manifestat in mod psihic, d~i nu inca prin oeea ce numin simturl materlale sau fiziee; dup~ ee totul fiind pregAtit pentru aeest moment eielie, Tie, Atributul Meu, li s-a insuflat din~untru ,I prln nAri(dinauntru) suflul vietii ,I Tu ai aparut atunci pentru prima datA pe P~mint ea 0 fiintA umana, un suflet viu (ldeea Mea de atunel eapabiiA II se exprime in mod conftient printr -un instrument terestru adecvat) ouprinzind in Tine-insutl toate Atributele Mele, toate Puterile Mele, ,I cu toate Posibilitiijile Mele.

12. -Astfel au fost manifestate toate diferitele instrumente pentru exprimarea TerestrA a Ideii Mele; ,i Tu, fUnd unul din Atributele Mele. tu al avut in mod natural domlnapa asupra tuturor aeestor instrumente, ceea ce vrea sa spuna ca-tu ai posedat puterea de a utlliza pe fiecare dlntre ele sau pe toate dupa nevoie pentru deplina fi completa exprimare a puterilor ,i posibilitiijilor Tale (eele ale Atributului Meu).

13.-ln aceasta rnanlera fi numai pentru aeast motiv, Tu, fratii til ,I surorue tale ati devenit exprimari ornenestt Dar, ehiar atunel clod tu ai clipatat forma urnana, exprimarea Ta era inca at1t de complet lmpersonala, incit de,i tu erai oonsnent do tine in mod perso!1a1. tu apelai inca la Mine, in mod interior, cerindu-Mi Inspiratia ,i dir&C1ia.

14.-Aceasta a fost deci prima conditie in care tu te-ai afIat la trezlre. atune! cind ai venltla exprimare terestra ,I care a fost numita "stare Edenicif' sau viala in GrMina Edenului.

ts.-Aceasta stare Edenica sau paradisiacA reprezinta faza DivinA a Constiintei Impersonale din tine, sau starea in care Tu eral inc~ in mod constlent Una cu Mine, cu toate ca te aflai atunei retras intr-un Instrument de exprimare umana.

16.-0ri, Eu nu-!i voi spune in detaliu cum ,i pentru ce MI-a fost neeesar sa lite alung" (Pe Tine, de atunci mcolo manifestat ca Om sau Omenire) din GrAdina Edenului, in afara de a-li reaminti rolul pe care 11

47

~~~~D~:~fas: ~~r~~:r~~,}~restra ~; relati~ ps care 0 pastreaza cu lucrurilor materiale ~i te face s~ ~'a c~~ ea ret~ne ~tentia ta fixa asupra

17 't . A U.,tlln mod mtenor

r » - OtU~I, clnd tu vei Intelege ac t . A' i

putin, motivul pe care Eu I-am avut p:~S a ~I CI~d tu vei admite, cit de va; putea sasiza necesitatea care ru a a~tlona astfel, atunei poate TIne (Omenirea) 1ntr-un somn rOfU~~a det~rmJ~at sa t~ fae sa eazi pe alt Ciclu numit Zi Cosmica) ~ : o. a (cacl tu ~Jun~esel la capatul unui 1n realitate tu erai inca adOrmit,P 'aSe~~':S ~a.vIsezl c~ te-ai trezit - de~i ce s-a i'ntimplat din aeea zi i ::; A §il " acum §I de tapt tot eeea

§i eond~iile Pantint9§ti toat § p a In prezent, evenimentele 1n§9latoare

nu te vel trezi compl~t da:ita~=e~ ~~~u fost decit ~n Vis. ~in care t~ camplet eon§tient de Mine in mod' , Tu (Omen1rea) vel redevem Tu-lnslJ1i (Omenirea) nu mai .' d' mtenor - ~i atunei tu vel atla ea . doua parfi, 0, parte activA, . 1n~it~n pun?f de vedere corporal unul, ci num9§te "om" sau barbat ,g are §I hotaril:a. care de aceea se matrice-om" sau temeie. ~I cealaJtA, partea sensibila §i receptiva, "0

1 S.-Tu vei intelege de asem .

pune;n joe acaste influen e enea neces!tatea care a existat, de a

I materiale, in scopul de a s~u~~a~~nte .~au In,e~atdar~, .. pamlnte§ti sau de a Q mentina In aceasta no~a st;~'!nta ~a ~In dehc,,'e pur Divine §i dezvolta un spirit muritor sau um . e de VIS, 10 scopul de a-Ii putea naturale ,i egoiste sa POlisa t anpentr~ ca prin tendintele sale pamir:tteasca plin exprimare um;~oncentrezl camplet 1n misiunea Ta

19.-{)i da asemenea, In.telepciu~e d

~n Intermediul ~arpelui Egoismului (~ e a a face ca aceasta intluenta ra In spiritul tau) sa generaze Dori ~ £l~ care EU "'am faeut sa 0 fi receptlva a Ta, Dorinta care est nta, mal Imll In, partea Pasivil, sensibila trebuia sa produea motivele ~ a,gentul mU'!for aI Vointe; Mele, care

ulterioa~ §i completa a Atributelo~'Me~~e ;:n~~ pentru exprimarea

2O.-{)I in final, tu vel 'ntelege necesitatea '.

fasclnatia sa asupra fa (Omenirea) pent ca Donnta sa-§i exercite Impersonal~ sa posta sa sa me ina ru ca natura ta cereasca sau in ziua in .care tara sa i i dl ~ eomp~et intr-un sornn profund pina §til a VOintei Mele, tu sa ~j in "st~~:~au, p~~ tOlosire~ Ii~e~a dar tara sa din Fructul (a ceea ee s-a numit) Arbogu§tl " .. sa'~~OIncl din abunden.ta pentru ca mincind d'in acest f rele ~~"n.tel Blnelui" ~i a "Raului"

ruct tu sa potl sa ~ 'x

cunOftl cum sa CWine fructul sa Inv8fl SCI distingi §i sa

u • cum este al eu adevarat ,i

48

dobindind forta' in scopul de autiliza, cu intel"pciune §i perfect, cunoasterea astfel obllnuta, doar pentru exprimarea Ideii Mele.

21.-Este, de asemenea, posibil ca aeum, tu sa pOli inlelege cumin visul tau, dev;; din ce in ce mal absorbit ~; mai atasat de aceastafalsa stare pami'nteasca pentru a mlnea mal inti! acest truct §i a invAla sa cunostl Binele §i Raul §i ea dupa aceea, cunoscind aceasta lumenoua §i atragatoare care se desehide in fata ta In acest mod,tu sa fii mort tata de eunoasterea Realitillii complete, ~i se poate sa intelegi, de asemenea, eum §I pentru ce tu ai vazut ca erai gal (atltpartea glnditoare .cit §i partea senzitiva din tine) §i de asemenea pentru ce lie 1i-a fost teama §i ai incereat sa te ascunzi de Mine, erelnd astfel,. in con§iiinta ta, senzspa de afi separatde Mine. I

22.~i acum poate.ea tu i'ntelegipentru cetotul a trebuit sa fie 8fQ; pentru ce Tu (0 menirea) , a trebuit sa ie§i din starea Edeniea de Con§tiinli:i lmpersonala §i sa fii cufundat complet!n i1uzia aeestel luml de Vis, In scopul de a putea Creea un corp §i dea dezvolta in et 0 con§tiinJa psrsonala, sau de tine-insUfi, capabil sa exprime eomplet Pertectlunea Mea.

23,-A§a s-anasout personalitatea ta ~i dupi:i nasterea sa EU te-am incitat sa 0 sust;; §i sao fortifici, umplindu-te de dorinJe, de sperante,de ambijii . ~i de aspiralii lmpreuna cu toate diversele manifedri ale Dorintei, care nu slnt declt etape umane ale Voimei Mele, luerindla pregatirea §i la dezvoltarea unui instrument capabila sa exprime perfect atributele Mele Pe pamint.

24.-~i astfel, Eu am dat Porunca Mea, sau Eu am rastit Cuvintul fi te-am alungat din GradinaEdenului, 1mbraelndu-te !ntr-un '1nveli§ de carne", asemanatoare cu aeeea a celorlalta animale; pentru. ea tn aceasta noua conditie,· tu sa poti intra complet in mediul terestru, pe Parnintul Real, Pamlntulldeii Mele, - §i nueel al Visului Tau -, pentru a da Ideii Mele, acolo Iatenta, 0 viala de expnmare activa' pentru ca TU, Atributul Meu, aveai nevole sa ai un organism §i un inveli§ adaptate mediului in care urma sa te manife§ti in Visul niu~

25,-l?i de .

flzlc, prin care Eu Ii dadeam Ideii Mele 0 forma adaptata pentru exprimarea Terestra: - EU· iti dadeam putere de a Te explima intr-un organism detarminat (fizie) plin intermediul euvlntelor.

49

26.-1n Impersonal, euvintele nu au niei sens, ~i niei necesitate. Doar ideile exi~ 1ji se exprima. Ele smt, doar pentru ea ele sint expresia etapelor diverse ale Fiintei Mele.

27.-Dar in aceasta stare de Vis, era neeesar ea oriee exprimare sa fi avut pentru aeeste stari primitive de existe~ eorporalA, 0 forma ~i 0 consistentA prin care sa poata fi auzite, vAzute, atinse ~i gUState, pentru ca samnificatia sa sa poata fi pereeputa cu elaritate, era in mod natural necesar de a prevedea organisme capabile .de a fi utile pentru dublul seop de exprimare ,i de intelegere a eeea ee se exprima.

28.~i astfel, pe mAsurA ee Ideea Mea sa dezvolta prin Ea-TnsAfi, dupA expulzarea ta din Eden, Tu, - Unul dintre' Atributele Mele Divine, care locuiai in Ideea Mea, a aeestui Atribut in exprimare, Atribut care rAmine la lindul sau, rnauntru Gindirii Mele-Imagine a Mea §i care, in final, sa manifestA material prin forma paminteascli a "Cuvintelor" - atunel eind tu ai primlt impulsul Vointei Mele, sub forma Dorinlei de a exprima Semnifieatia Mea -, tu ai lneeput rapid "sa ere~i §i sa te inmullesti" .

29.~i in eautarea de eatre tine a eond~iilor mai favorabile pentru manifestarea atributelor tale partieulare, tu Te-ai rAspindit pe toatA suprafata plimintului, exeitind §i stimulind Inteligenta latentA in toate formele de viaJil eu care tu intrai in contact pentru 0 exprimare mai completa ~ mai activil a falelor partieulare ale Ideii Mele pe care ele 0 reprezentau.

3O.-Ap s-au format diferitele Limbaje ale pilmlntului, fieeare dintre ele compuse din mai multe euvinte, toate naseute in spiritul uman prin Dorinta de a exprima 1n eoneepte paminte~i fazele infinite ale Ideii Mete, mereu active din interior.

31.~1 eu cit mentalitatea omeneasca s-a strilduit sa exprime Ideea Mea - in Cuvinte - eu atlt ~eeul silu a fost mai mare §i mai umUitor.

32.-0ar - la Timpul Potrlvit - va veni Marea Treiire, ,i atunei se va recunOCl§te cA toate Cuvintele nu sint deelt SimbolOri ale unei Idei, dimensiunea ,i toate ideile, orieare ar fi mssura lor, nu 81nt deeit faze ale unei Uniee Id61, Ideea Mea despre Mine-1nsumi in exprimare ,i eil oriee OOrintil de a exprima in Cuvinte aeeasta Idee, fAra a fi constlent ca Vointa Mea este Singura §i Unica Sursil de InspiraJie, va fi zadamicA, va 11 de asemenea reeunoseut eil oriee dorinta de a exprima aeeasta Idee in opere ,i in tapte vii filril a pierde eomplet eo~iinta personalitAJii tale omen9§ti - a partieipilrii personale pe care tu 0 manif9§ti in .aceste

50

. Antrea a ta fiin18 In Mine, va fi .~~darnicA ~i

opere ,I fapte, concentr'ind 1 d ~ e§ecuri, deceptii §i umilln.

sterila §i nu va avea ca rezultat e

51

CAPITOLULX BINELE §I RAUL

. "An Gradina Edenufu' A ,

m' . I, In care Tu te atl . A

. 'Slunea ta umana, cre§tea un a, ,~ainte de a ,ncepe

.Cuno~terea Binelui ~i al Raului pam al carUJ Fruct se numea

2,-Attlncicind lacuiai in ace~sta' ' .

Impersonal, deoarece Tu nu gustase ~~adtna, tu eral inca in intregime odata Dorintei, agentul uman al Voin ~i mca din ace~t f~Uct, Dar, cedind e~e de a te face sa maninci din 1 Mere'A a ci:irUi mlsiune principala mlncat, ai cobor1t, ai cazut sau a' :cest truct, In momentul In care tu I ai (~emenea pui~orului clnd iese ~i~st :~pulzat din starea Ta Paradisia~a dm boboc) §Ii tu te-a; atlat inconjurat ~ ace sa~ a t~andafirului cind isse ~ce'. moment, in loc de a avea do e.un ~edlu cludat §li nou, caci din Infer!oare care t;,·ar fi satisfacut toate mJn~la asupra tuturor regiunilor pam~~tul pentru a-I face sa rodea a n~voll~ t~le: ~u a trebUit sa Jucrezi

fruntll tale. sc ~I Sa-tl CI$tlgi pi'inea cu sudoa

3D fA rea

. , .. - ar ul~d asupra fa aceasta misiu .

Intn C?I11Plet In toate SUlrile sau cond~"1 n~ ~~ana, 11-a fost nec9sar sa un SPirit fia forma un corp perfect II e vle!u urnans, pentru a dezvolta !deea Mea pe Pamint,- ceea ce c ' a~b~le capabile sa exprime perfect Intrarii tale in aceasta stare noua onstitUJe adevarata cauza §i ratiune a

4.~Asttel, fiind cazut sau i~'t .

Paradi~iaca, tu ai cedat complet a~:a ~I~ stare~ ta Impersonala sau ce t~-QI. fl:isat condus de Dorin a otlel ac7ste, .lum; "uzorii, §i imediat ~eal~tatea sau Sufletul lucrurilo/ ~a t~ tnu . al. mal fost In stare Sa vez; ,nvelli material, cu un creer u~ CI u !I-.~I a~aptat un corp fizic, un

aruncat un val asupra Con tii . an, care, tllnd ,Influentat de Dorin a

voalfnd spiritul tau in a~: f:fe~:e ~nter~oare 1'ntunecfnd vederea ~a §~ Patr~nde prin ef tara Sa dea 0 lum' umlna Adevarului sa nu poata

fata 'hfelegerii tale uma~ Ina talsa lucrurilor, denaturindu_le A

5 _Q" " In

.. -ylln asemenea state de Vis. tu a' '

pnntr-o ceata, §i cum ace~ta ce' .' V~ut toats lucrurile confuz ca Putut vedea lucrurile asa cum s1'n~t:,~nconJura §li invaluia totul. tu n~ ai nebuI~, care totu,i ~i parea a cu adevarat, ci doar aspectul lor Iucrurdor. c ests adevarul, fnsa§i realitatea

52

6.-Tot asa s-a intimplat cu tot ceea ee ai vazut cu ochii tai fizici, cu toate lucrurile insufletite sau nu, cu tot ceea ce tuai conceput in spiritul tau uman, chiar cu propriul §i Intimul "Eu" ~i cu ceila~i "Eu" care te lnconloara.

7.-$i,' astfel, nemaivazjnd Sufletul lucrurilor, ci doar umbrele lor nebuloase, tu ai ajuns sa crezi ca aeeste Umbre erau eu adevarat materiale ~i ea lumea care te 'inconjura era compusa §i umpluta cu aceasta materie.

a-bar aceasta ceata nu era deelt efectul imposibilitatii in care era Lumina Adevarului de a patrunde prin spiritul tAu uman, al cArul intelect, asemarrator unei Ientile imperfecte, falsifica §i a1tera oriee lucru, fac'indu-' sA-Ii apara ea'Real, prin mentinerea corlfliintei tale continuu ocuoata de miliardeie de iluzii ale Lumii tale de VIS.

9.-$ideci, intelectul este crealia Dorinlei, complet dominat de cAlre aceasta dil"J urma, nefiind ~a cum mu~i au presupus, a tacultate a Sufletului. Cu alte cuvinte, aceasta ceatA nu era a1tceva deeit lentila deforrnata de inteleetul tau omenesc, care filnd dominat de c~re Dorinta, interpreta fals §i transllJiteaOOflitiin1ei tale fiecare imagine,idee sau impuls pe care Eu 11 Ie inspirern din interior sau pe pare Eu Ie atrageam ins pre tine dinafara, in timpul procesului prin care Eu trezeam constlinta ta la recunoasterea Idell Male ee exista in interior unde ea lupta mereu pentru a ajunge sase exprime in mod material.

tu-Totusi, Eu" am. eonceput toete acestea intentianat prin intermediul influentei Dorintei, in scopul de a te introduce in mod constlent pinA in miezul cond~iilor materiale.

11.-$i cu toate ca aceasta viziune talsa, inspirata de eatre Dorinta, a fost cauza multor ciocniri, nemu~umiri ~i suferinte, §i tu ai pierdut treptat lncrederea in Tine-insoti, in Mine, Unlcul, ImperSonaJul interior,- cAei de fapt tu M-ai uitat pinaintr·atit incit tu nu ai mal ftiut la cinefsA a1ergifn confuzia ta; totu§i era necesar sa se intimple .. cAei pierzfnd in aeest mod memoria starii Tale Divine §i concentrfnd intreaga ta con§tiinta to aceste cond~ii materiale Eu puteam sa-Ji dezvolt spiritul, vointata orneneasca ~i toate faeultAtile sale ~i sA-Ji dotez corpul tAu omenesc cu forma ~i puterea care trebuia sA MA, faeA capabil de a da 0 exprimare perfecta Ideii Mele Divine, pe PAmint, ceea ce trebuia sA se intimple, mai devreme sau mal t'irziu.

12.~i astfel datoritli gr9§elilor tale, necazurilor fi suferintelor tale, Dorinta de a te vedea eliberat de ele a facut ca Ideea de RAu sA sa

53

na_sca in spiritul tau ~i in acel~i fel, atunci cind aceste necazuri nu eXlstau, acee~i dorinla sa-Ii inspire Ideea de Bine.

13.~i tu atribuiai tuturor aspectelor lucrurilor, ~i condijiilor calific~ivele de "Bine" sau de "Rau" - dupa cum ele ili satisFciceau sa~ nu Oonllla ta, agentul Meu, in Realitate Eu, "Eu-fnsumi" uman sau

astrel zls Tu, in per~onalitatea ta umana. '

. 14.-0ar toate condijiile ~i experienlele vietii In care tu intrai, cele care 11. se pareau Bune atunci cind ele ili plaoeau ~i Rele atunci clnd ele ili dl~plac~au nu era~ dec~ .incidente ~reate de catre Oorinta, pentru a stlmula sau a pune In actlvitate anumite facultali interioare care trebuiau sa te fa<:a capabil sa recunosn Adavarul, pe care Eu, in interiorul tau doream In acel ~~ment sa se i.mprime in con~iinia ta; "Raul" aparent er~ aspectul POZltlV al Fruetulul Pomului , care totdeauna te-a tentat prm ~~renla sa atr~gatoare ~i prin deliciile pe care Ii Ie producea atuncl ?Ind tu iI gustal pentru prima data, te angaja sa iI rnanlncl pina la satural'~ ~au pina atunci clnd efectele sale daunatoare se manifestau in nenorocm asuprata, aduclndu-tl 0 deziluzie finala, care 'trebulau sa ~erv:asca la. a t? f~ee .sa revii sau sa alergi , ru~inat ~i umilit, la Mine,

Eul tau Ventabll ~I lnnm care prin con§tiinta nou revelata asttet era In consecinla eapabil sa ext raga Esenla Fructului §i sa 0 incorpo~eze in Substallla Sufletului §i in modul sau de a fi.

15·1i "Bin.ele" ~parent nefiind decit aspectul negativ al fructului, care fllnd pnn. el-Insu§i pus in exprimare, prtn recunoa§terea §i sup~ner~a ta la Impulsul sau i§i permitea sa te bucuri de etectels sale !en~lte §I naturale §i de a primi avantajele materiale rezultind din lubitoarea Mea lnsplrape §i Conducere.

16.-0ar a~est "tu" ?are sral indrumat de oatrs Oorinta prin toate aeeste expenente nu era decit personalitatea ta umana, care era educa~a, dezv~1tata §i pregatita de c~Ure Adevaratul Tu, in scopul de a face din ea un Instrument perfect pentru fOlosin1a Ta, in exprimarea Ideii mele care cauta neincetat sa-§i manifeste material perfectiunea sa in trup.

17:~i tu ~c:eai toate acestea, obligind personalitatea ta umana nu n~m8l. s~ manl~ce din fructul a ceea ce se nurnests Pomul $tiintei Binelul §I RaulUl, dar sa §i traie§ti astfel, pina atunci cind ai vazut §i cunoscut tot ceea ce se numests "Rau" §i pentru ca ai trait din el §i cu el, s~ descoperi in el ,germenele a ceea ce se nurnasta "Bine", §i culeglndu-I, sa-I,examinezi sub toate aspectele, plna la a afla realitatea

54

sa, §i din acel moment, tu ai §tiut ca "Binele" §i "Raul" nu exista cu adevarat, §i ca ele nu sint decit ni§te concepte relative indicind cond~ii , materiale,. considerate din puncte de vedere diferite, sau aspecte materiale diferite ale unui Adevar central interior, a.carul Realitate este ceea ce Tu aspirai sa Ounostl, sa Fii §i sa Exprimi.

18.-$i astfel , In ultimul timp, am putea spune ca tu ai eliminat gradat din constiinta ta umana, strat dupa strat, respirind ceata sau vrajile tacute spiritului tau de catre intelect; supunind, dominind, spiritualizind sl clarificind intelectul, pina cind in final, tu incepi acum sa te treze§ti §i ;a vezi din cind in cind prinultimele straturi care se subtiaza neincetat, Iicariri ale Mele, umca §i Marea Realitate care este ini:iuntrul tuturor lucrurilor.

19.-0ar In acest timp, Tu, OmniScientul §i Impersonalul tau "EU SINT", facind toate acestea in mod constlent §i lntentlonst, nu In scopul de a dOblndi cunoasterea conditlllor §i a luerurilor materiale, ~a cum a proclamat-o intelectul tau atit de puternic §i de autoritar, ci pentru ca tu sa pOli culege ceea ce Tu ai sernan at in timpurile obscure ale trecutului ~i pentru ca tu sa fii in stare sa manife§ti in mod material Ideea Mea Perfecta pe Pam!nt, asa cum tu 0 manif8§1:i acum in starea Impersonala, Locuinta ta Cereasca.

20.-$i Tu, arninteste-tl, Tu e§ti Marele Eu Impersonal, Eu, care fae toate acestea , care ma schimb cormnuu sub aspect material, dar CARE in mod interior sf NT, etern, acel~i.

21.-Reinoirea continua a anotimpurilor:- Primavara cu seml:inatul sl:iu laborios; Vara cu caldura sa §i cu coacerea ei Iini§titA; Toamna, cu lrnbelsugatele ei recolte §i lama cu frigul ~i abundenta ei Iini§tita, - an dupa an, viata dupa viata, secol oupa seccl, ev dupa av, nu sint decit exprimarea Ideii Mele, asa cum Eu 0 inspir Pamlntului ~i Tie, Atribului Meu §i Tuturor celorlalte atribute ale Mele pe parcursul manifestarii materiale a perfectiunii Naturii Mele.

22.-0a, Eu 0 fac prin Tine, pentru ca Tu e§ti una din Expimarile Mele, pentru ca numai prin tine, Atributul Meu, EU pot sa rna exprim, EU pot Exists, EU SlNT, pentru ca Tu E§ti, TU E~TI pentru ca EU Ma exprim pe MINE-INSUMI.

23.-EU SINT in TINE, dupa cum stejarul este In ghinda, Tu ~i Eu, cupa cum raza de soare este soaree, Tu evtl 0 fateta a Mea in exprimare, Tu, unul dintre Atributele Mele Bivine care 9ft1 atern pe cale

55

de a 1ncerca sa exprimi perfect' "

persorialitAlii Tale omene~i. lunea Mea pnn ~I cu ajutorul

24.-Asemenea artistului care vede ~ ..

care dor~e . sa-I picteze d A In SP'ritul s~u tabloul perfect· pe

pinza, prin· mijloacele brUt~ aI: p~~n~ ~ ~u poate ~eproduce. fidel pe ~ efectele pe care Ie d e u u, ~I ale culonlor, adevArata idee

va e, tot astfel Tu ma . A X ~

tu ~ii cA noi sintem Una, dar i .vez, ,nauntrul TAu-lnsUli, ~i

personaiitAlii umana CLI co I sAu m~ec:ti~~a materiei terestre, a sau egoist, te impiedica sa rpu. ,anrmal, SPIf'itul sAu uman ~i intelectul

25 0 reaJlZeZl acest lucru.

.- a, Eu am creeat corpul SpintuI "

MAexprima pe MINE-insumi .~ tine' ~'~ntefectul tAu in scopul de a . sa interpreteze Ideea Mea, a::: c ' E~ l'~ dat sptritul pentru ca el aspectele ~i ale acestui urn am. ~I.rat-o EU SpiritulUi tAu. Oar fo!osirea lor materialA te-au dist~"spirit §lAintelect ale tale, precum ~i Singura ~i Unica Rea;itata neri~naa:.: ,neil Tu ~~i uitat, pe Mine, sa sa exprime - pentru tine fi prjn tine. NaturA DlVlnA caora mereu

26.-Darcunnd va vani timpul Clnd

instrumente nu te va mai distra' ~lOsirea materialA a acestor

inAuntrul tAu, ~ toatA mAretia perf~iun~~ Mea iti va fi revelat§,

27.-Dar Tu, atunci clnd EU MA v . .

fericit decit ;nainta daca ceea ce E 01 r~a astfel T,e, tu nu vei fi rna;

Pilnea Viet ii, §i dacA tu nu vei U ~ v~, revela ,nu va. fi pentru tine ~mpersonaIA) astfel revelata tra; it nu vel manifesta ViaJa

56

CAPITOLUL~ INTREBUINTAREA

t.Jntenjionat Eu nu am expus aici in mod clar cauzele ~i modul in care au decurs aceste lucruri pentru cA EU Mi-am rezervat dreptul de a te inspira din interior, cu 0 viziune a desfA~urArii ~i a dezvoltArii Ideii Mele Divine ~i a exprimArii Sale finale parfeqionate, mult mai pe inteles decit cea descrisa aici, atunci cind tu imi vei cere ca EU sa te luminez ~i clnd vei fi in stare de a primi aceasta.

2.-0acA Eu ti-a~ spune alcl semnificalia realA a numeroaselor Mele manifestAri inainte ca tu sA fii capabil sA simti in mod constlent AdevArul lor, tu nu vei crede Cuvintele Mele, ~i nici nu vei putea sA intelegl aplicarea lor secreta ~i folosirea lor.

3.-Deci, pe masurA ce EU incep sa trezesc in tine intelegerea a eeea ce EU ,SiNT in interiorul tau ~i determin con~iinla ta umanA sa devinA din ce in ce un canal impersonal prin care EU sA MA pot exprima, EU'iti voi revela gradat realitatea Ideii Mele risipind una dupA alta iluziile care, ds-a-lunqul veacurilor, M-au ascuns prlvirilor tale, ceea ce imi va permite de a manifesta prin Tine pe PAmint, Atrlbutele Mele Cer~i in testa perteetlunea lor uman Divina.

4.-Eu, in toate acestea nu li-am dat decit 0 licarire din Realitatea Mea, dar in masura in care vel intelege ceea ce li-a fost revelat Ii se ~a da ~i mai mult din interiorul tau, ~i aceasta va fi mult mal minunat decit ttl pare ceea ce ti-a fost deja revelat.

5.-Pentru ca atunci cind Ideea Mea care aste in interior va strAluci in fine, clar prin inveli~ul de carne, ea te va face sA MA adori ~i sA MA glorifici mai mult decit adori acum acest Dumnezeu conceput de spiritul ~i de intelectul tAu urnan.

6.-0ar inainte ca tu si§ poli sa fii constlent de toate acestea ~i sa fii capabil sA Ie intelegi cu adevArat, tu ~i personalitatea ta umanA trebuie sa-Mi dati posibilitatea de a Ii Ie revela, alergind inspre Mine in interior, ca la unicul ~i singura sursa a intregii ~iinle, aducindu-mi mAsura ta absolut goHtA de tine insuti sau de "Eul" personal, cu un spirit §i 0 inimA atit de simple ~i lncrezatoare ca acelea ale unui copit.

7.-Atunci ~i numai atunci, cind nu va mai rAmine nimic din constiinta personala care Ma impiedicA sA te coplesesc pina la refuz cu Constiinta

57

Mea, voi putea EU sa-ti arat gloriile veritabilei Mele Semnifica!ii pentru care aeest Mesa; nu este dee1t pregatirea materiala.

8.-Totu§i, a sosit clipa pentru tine de a inlelege ceva relativ la aeeasta. Ti-a tost revelat sutieient pentru ea tu sa tii pregatit sa reeuno~ti Vocea Mea care vorbeste in interiorul tau.

9.-De asemenea, Eu am acponat acum ea §Ii cum tu ai slmtl deja Realitatea a ceea ee EU SINT in interiorul tau, ca ~i cum Adevarurile pe care Eu ti Ie transmit prin aceste pagini nu au alt seop dec1t eel de a intipari mai puternic in con§tiii1ta ta, aceste aspecte ale Ideii Mele pe care tu nu ai putea-o primi in mod direct cu claritate.

. 10.-Ceea ce, in aceasta expunere, ili pare a fi Adevarul, nu este decit intarirea faptuJui ca Ideea Mea a luptat pina In prezent dinauntrul tau, pentru a se exprima in afarA.

11.-9i astfel, las a de 0 parte ceea ce nu te lmpresloneaza ~i ceea ce nu recunosti ca flind al tau, cillci aceasta inseamna ca EU inca nu doresc ca tu sa prime§ti.

12.-Dar fiecare din Adevarurile pe care Eu Ie transmit aiei va continua sa vibreze pina atunei cind e[ va ajunge la spiritele pe care Eu Ie voi fi pregiatit pentru a-I primi, pentru ca fiecare cuvint este plin de forta puternica a ideii Mele §i pentru spiritele care pereep Adevarul ascuns In aceste 'Cuvinte, acest Adevar se translorma in Realitate vie, care in sine ins8§i nu este declt un anumit aspect, 0 anurntta faza a Ideii Mele pe care aceste spirite sint ~cum demne §i capabile sa 0 exprime.

13.-~i asa cum toate spiritele nu slnt deelt faze ale spiritului Meu 'infinit sau "parti" ale Lui care se manifesta sub forme distincte de natura fin Ita, atunci cind Eu ii vorbesc spiritului tau sau altor spirite prin intermediul acestor pagini, Eu nu vorbesc dec1t "Eului" Meu omen esc, gindind cu spiritul Meu Intinit dindu-i impulsul Ideii Mele pentru exprimarea sa materiala.

14.-Tocmai pentru aceasta, In mod precis din aeest motiv, in curind Tu vei gindi Gindurile Mele §i tu vel fi consnent ea Eu slnt cel care 1Ji vorbe§le dinauntrul tau, in mod direct con§tiintei tale omenestl §i atunei tu nu vei mai recurge la aceasta carte, sau la aricare alta dintre celelalte Revelatii ale Mele materia Ie vorbite sau scrise, pentru perceppa semnfficaliei Mele.

15.·Caci, nu Sint Eu in interiorul tau, nu sint Eu Tu, ~i nu e~ti Tu unua cu Mine, care tr8ie~te ~i mill expnma prin con§liinta tuturor spiritelor ~i care §tie totul?

58

~ de UlcUt este de a patrunde

1~.-~i ~?t cee~. ce. iti ra~~~ea ramine cu Mine in ea, ~a cu~ Eu Omnlcon~lInta Splrit~lul Me .. u ~ . it I Tau' atunei toate iucrurne vor fl ale locuiam lnauntrulldell Mele In pu u 'ele nu sint dec' it exprimarea

Tale asa cum sint ale ~ele, de vr~7: dC:CIt datorna con§tiintei ou care

materiala a Ideii Mele §I. e~e nu~ ex~s Ie su Ie-am dat viata.

Eu Ie-am tnzestrat atunci cln~ gl~dl~~ ~rObJema de eon~iints ~i nu

17.-Toate acestea nu slnt ~c u nu ti separat de mine, dec'it

depind deelt de gindire~ ta co~::~~!ttel. S~ritUI tau nu este deelt un pentru cs aceea ~~ tu ~Ind~~ a tu ai §ti aceasta, atunci tu ai afla ca punct focal al Splr~ulul M:U. ac este de asemenea §i Con§tiinla Mea. eeea ee tu num~1 con§tllnta .... ta . utin respira sau exista fMi ca in Tu nu pOli gindi §i inca cu atlL mal PUll ,

.. t Mea eerti de acord?

Tine sa fie Con§tlln)a . ~ ,'1' d es Tu e§ti EU, ca noi nu sintem

18.-Ei bine, atunci gm~~§te, ~~I e~ fim astfel, pentru ca noi sintem separati, cs noua ne-a~ fl l~pOSI I~n~untrul Meu. Crede ca asa este, UNUL, Eu insuntrul T~U, l}1 T~ I devarat §i In clipa In care vei fi

imagineazs-li aceasta Intens §I cu a.. .

t i fi cu Mine In Cerurl.

constlent de aceasta, u ve . a ~i ooar gindirea ta sau credinta ta

19.-Tu e§ti ceea ce crezll~ c '~a ~a sau ceea ce are valoare pentru hotarasc ceea ce este Rea In VI ... }

tine. . . arat de Mine §i ram" cu Mine In

20.-Deci, nu mal erede dCS .~rr~:;~ Putere intreaga Intelepciune §i imparatia Impersonala un. el_ I Ideii mele ~u a§teapta declt sa S8

intreaga lubire, Natura triP a a ,

exprime prin tine. .' ' acestui subiect ~i aparent Eu am

21.-Astfel, Eu am Insl~tat asuora i rin cuvinte diferite. Dar Eu am

spus acetasi lucru de mal multe or~, de:e~nifieatia Mea din puncte de facut aceasta ~nten!iOnat prezen~nde sa inlelegi.lmpersoOtaIi\atea Mea

vedere diferite In seopul de ate ae. T

divina, care este in Realitat~ Im~erso~alitat~a re~~t mutte· Adevaruri §i tu

22.-oa, Eu am repetat §I vOI.c~ntlnua sfara necesitate, dar daca, tu

pOli sa consid~ri a~e~fa c~h:S;:~~a~:udata cind repet un Adevar, Eu eite§ti cu atenlle, vel a a ee este deja spus, ca sa* adaug mereu c1te cevdat~am~~pe.~ernic §i mai durabil acesta in spiritul Intipareasea de fiecare a eI

_tau. .." IX Eu mi-am atins scopul §i In curind tu vet

23 Daca alia se tntlmp eI, • Ad ar

..- .. C.·I S~ simti in sufletul tau realitatea acestut n ev .

a!unge sa percept yl

59

• 24.-0eci, daca tu nu real;zezi ca se rd" .

Inca crezl ca aceasra repetit;e este 0 risP ~. uc~ aceasta. Int.p~rrre §.i tu

sa ~tii ca numai intelectul tau a citit §.i c~PS In~~ d~ cuvtnts ~I de timp,

scapat in intregime. emn Icatla Mea veritabili:! 1;-a

25.-Totu§i, tu cel care in1elegi " b' . '.

reeiti des §i in consecinta tu ve;' ;~I .~ t I flecare cuvmt §I tu vei citi §i vei

care Eu Ie rezerv pentru tine. nrm oate Perlele de 1ntelepciune pe

26.-91 de acum inainte aceasra carte i .

!ine dec1t 0 sursa de inspiratie sau 0 0 § me~alul sau nu ~or fi pentru In starea Impersonala.::i sarba-tor' Pt arti:! pnn care tu vel putea intra

T ... I In r -0 dulce comuni .

atal Tau care este-n Ceruri i In acel . ~ une cu Mine,

ce vei dor; s~ cunost; sau §tii.§ moment Eu te VOl Invata tot ceea

27.-EU SINT aici pentru a r

multe puncte de vedere entr~' :~ezent~. s~area Impersonala din rna;

poti, tara sa te In§eli sa ~ deoseb: f~mlllariza cu ea asttfel ,ncit tu sa ,nveti sa traie§ti consnent In aceasta :r~r~e .tdoatbe starUe. inferioare §i sa

28 _Q' •• §I e una vote

.-yl atunol etnd tu vel putea trai In d " .

asttel lncft Cuvintele Mele, inditerent Ci:o .con§tlent In aqe~sta ~tare

gaseasca refugiu §i fntelegere In spiritul tau §~t~~~eE~u'~ VOl ~ost •• sa sa folose§ti anumite faculUl!i pe care E' . .V?' p~rmlte ca tu facultat; Ie vor aduce In starsa de a ved u te. VOl trezt .'n tine. Aceste nu numai caJitatile persoanelor care ea~ mal ~Iar ~ea.'It~tea lucrurilor, gre§elile ~i defectele acestora. te Inconloara CI §I slabiciunile,

29.-0ar faptul ca tu e§ti capabil sa v .

este pentru ca tu sa judeci sau sa critiCi eZI aceste defe?te §i eron nu

sa pot sa trezesc In tine ° hotanre defin;ti:ae;rat:,e ~au, CI. pentru ca Eu aceste defecte §i aceste re . .e .a .nvrnge §. de a suprima

retine! Tu nu le-ai putea re~ar~:Ir'aa~~tii ~ro~n~' tale p~~sonalita!i. Caei,

tine; alttel, Eu d;nauntrul tau nu a§ ac e e ~u ar fl Inca prezente 'n

asupra lor. avea nsvots sa ili atrag atsnpa

• 30.-$; cum toate lucrunla sint pentr I" • .

aeeasta, sa studiem cum ai Intrebuin at ~ a e utlliza. §I. doar p~ntr~ puterile.pe care EU Ii Ie-am dat. t Plna aeum eallta!IIe, darurrle §I

31.-Tu trebuie acum sa In1elegi ca Eu p-am dat totut Tot I .

sau eeea ce e§.ti bun sau rau . ceea ce a.

insuccesu', bog aria sau saracia ' :~c~~ sau suterin!a, succesul sau

Inspre tine. Pentru ce? PENTRU A C~ ~~'Co~at sau le-arn 7ndre~tat

JeCun0a§terea Mea ca fiind OONATORUL. I, pentru a te trezi la

60

32.-0a, tot ceea ce datii are intrebuintarea sa, ~i daca tu nu e~i con~ient de aceasta este doar pentru cA tu nu pOli inca sA MA recun~i ea Donator a tot ceea ce ai.

33.-$1 tu nu vel putea eu adevArat sa MA recuno~i ea atare, pinA ce tu nu vei fi re~lizat ca EU SiNT OONATORUL intr-adevAr',personalitatea ta a ajuns at~ de dezorientatA. ,ncercl'nd sa arunce sau sA schimbe lucrurile pe care Eu Ii Ie-am dat, cu altele pe care tu Ie credeai mai bune, pentru cI evident, nu puteai sa-Ii imaginezi eA in tine este originea tuturor " cu at~ mai putin sa MA recuno~i pe Mine, Eul tau intim ca Donatorul a tot ceea ce datli tu.

34.-Oar poate cI acum tu MA recuOOftI ca DONATOR a tot ce este, ca Esenta Intiml fi Creatorul tuturor lucrurilor care sint in legaturA cu lumea ta ,I cu viaJa ta chiar a atitudinii tale actuale fatA de acaste lucrurl.

35.-AmbeIe slnt Opera Mea de vreme ce ele nu slnt dec~ fazele materiale ale modaIitAtiI pe care eu folosesc pentru a' exprima Ideea Mea reIativ la Petfecliunea ta interioarA, care fiind Perfectiunea Mea este pe caIe de a sa de;NoIta sau de a se arAta gradat inAuntrul tau.

36.-Pe m~ra ce tu vei reallza aceasta, li se va dezvAlul adevArata semnificalie a intr'ebuintarii lucrurilor, a creditelor §.i a experientelor pe care Eu Ii Ie trimit. Pentru cA atuncl tu vei incepe sA percepi 0 IicArire a ldeii Mete interioare ~i atunei cind tu vei percepe IicAr'irea Ideii Mele tu vei incepe sa MA cun~i. Pe Mine, "E.ul" tAu intim ~i AdevArat. .

37.-Oarinainte ca tu sa pOJi cu adevarat sa Ma cunosn trebuie sa ~ii eA teate lucrUrile pe care Eu Ii Ie dau sint Bune ~i ca ele existA pentru ca tu sa Ie intrebuintaz~ utilizindu-Ie, de tapt Eu §i cA tu personal nu ai niei un interes pentru ele ,I cA prin folosirea lor, ele nu sint de niei un profit real pentru tine.

38.-Eu pot axprIma prJn tine frumoase armonii de sunete, de culoare sau de limbaj, care sa manifesti ca muzlca, arta sau poezie conform terminaCogiel ~, care impresioneaza pe ceila~i astfel inc~ n fac sA te aclame ca pe unul dintre cei mai rnanoamenl ai acestor timpuri;

39.-Eu pot vorbi prin gura ta sau sA te inspir sa scrii AdevAruri frumoase, ceea ce peate atrage ins pre tine mu~i admiratori care te vor proctama ca predicatorul sau invAlatorul cel mal de admirat.

4O.-eu pot de asemennea sA vindec prln tine diverse maJadii, sa a1ung demonii, sa recJau vederea orbilor, sa tae sa meargA oIogll" sa produc ,i alte tapte minunate pe care lumea Ie nume~e miracole;

61

41.-0a, Eu pot face toate aeeste lueruri prin tine, dar nieiunul dintre ele nu poate sA iti foloseasca tie personal dedI: dac~ tu folose~i ~i apliei aeeste armonii de sunet fieearui ouvint pe care iI spui, in scopul de a parea asemenea unei muzici dulci, cere§ti, eelor ce te aseultA, ~i deeit daca simtul tau relativ la culoare §i proportie se manifesta in viala ta astfel incit numai ginduri de bunAtate, de .nrutare sau de ajutor sa emane din tine, dovedind celorla~i cA unica ~i adevi:irata artA este aceea de a vedea elar Perfectiunea Mea in toate exprimArile Mele omene§ti ~i de a permite ca puterea vie a lubirii Mele sA fie revarsati:i - prln Tine in Inima lor, prezentind viziunii lor interioare Imaginea Mea ascunsa lnAuntru.

42.-La fel, tu nu ai niei un merit, de~i spui AdevAruri minunate sau executi opere splendide pe care Eu Ie fae prin tine, dacA tu nu trl:iie§ti aeeste Adevaruri, zi de zi, ora de ora, ~i nu faci ca aeeste opere sA-ii aminteascA constant de Mine ~i de Puterea Mea, "a care Eu te fae sa participi in mod tiber pe tine, fiul Meu multiubit ea ~i pe toti eeila~i pentru

ea ea sa fie utilizatA In Servieiul Meu. _

43.-Tle, caruia tn aperen!A Eu nu ti-am dat niei unul din aeeste oaruri, care te crezi nedemn pentruaceasta,- ~i inca nu suficient de avansat pentru a MA servi In acest mod, lie, EI:I iti spun:

-44.-Exaet in proportia in care tu MA reeuno§ti In mod real inauntrul tAu ~i cauti intr-adevAr sA M~ serve§ti, in mod precis, cu devotament cu precizie in aceea~i proporpe, Eu mA servese de tine - indiferer,t de personalitatea ta, de lipsurile aeesteia, de tendinlele sau de slAbiciunile sale.

45.-0a, Eu, de asemenea, Voi face ea T~ care eau.ti astfel sa Ma serve§ti, sa duel la bun sfi~it luerurile admirabite _ .destinate sA insufieteascA ~i sl:i trezeasoa pe fralii tai la 0 asemenea recunoastere a Mea, Eu voi face astfel ea tu sa influenlezi §i sa afectezi vielile'multora dintre cei ou care e§ti in contact Inspirindu-i §i inAlflndu-1 la eele- mai inshe idealuri, schimbindu-Ie modul de' a glndi ,i atitudinile fatA de semenii lor §i prin aceasta §I tatA de Mine.

46. -Oa, voi tOli care cautati sA Ma serv~i indiferent de aptitulillnile va.r., Eu vi voi face sA fiP 0 forta vital! pentru binsls comunit~ij modifidnd modul de vlatl a multors, iAlpirind ~i difljind in acest ""s ambISl$Ie tJ _irspile lor ~i fletnd din voi in intr~me, 0 inftuen11 ~ In mJjlocul actMtIlilor omene",4 in care Eu vA vat ~a.

62

47.-0ar tn acele momenta, tu probabil, nu 0 vei §ti. E posibil ea tu sa ai incA dorinta de a MA servi, erezlnd c1:1 nu faci nimic ~in .eeea ,c~ trebuie sa faci, ~ tu eom~i Inc! mutte gre~eii ~i ci':i nu trAI9§tl p~~nv~ idealuJui tau inalt despre Mine; f~rA sa inte1egi oA aceasta amb~le §! aceasta dorinl! intensa sint miilocu! prin care Eu ~~vArs Fo~a Mea Spiritual1:i, care fiind in intregime Impersonal!, e,~e utllizatA de tine ,tarA sA realizezi c~ Eu sint, in interior, eel care 0 utrlrzeaza pentru a atmge scopul Meu in inima ta §i in viala ta, ca ~i in inima lli in viata fiecArui alt liEu" al Meu sau al Tau.

48.~i astlel, dup! ce in sfir§it tu .neapi sa intelegi toate aee.51e~, pentru ea tu Ie vei inta1ege eu sigurant1:i.. ~i dupa ce tu 0 dovede~tl pr~n utilizarea praenca a tot ceea ce tu delii, in serviciul Meu, Eu iti VOl da In mod gradat forta §Ii abil~atea de a uza 1n mo~ con~ie~t §Ii Imperson}l' de Puterea Mea, de Jntelepeiunea Mea ~I de lublrea Mea" - In exprimarea ldell Mele Divine' care lupta etern pentru a§i manifesta

Pertectiunea Sa prin Tine. _ _ .,

49.-09 asemenaa, tu vei vedea In cur1nd_C8 personahtatea}a u~an& eu toate faculUitile sale, puterile sale ~i poseSiunil~ S~le, care.in realit~e sint ale Mele, dar operind ~i manifestlndu-se prm nne, est~, la .fel, I~ intregime pentru folosinta Mea ~i ca nu exist! succes ~I satlsfactll veritabile deeR folosindu-Ie in aceasta maniera. .

50, -La fel , cum samlnta semanata genereaza recolta, ~ot a§ia 91 intrebuintarea dezvolta abilitatea de a utiliza in mod co~~ent toate facultali1e Mele spirituale pentru exprim~rea perfect,a ~, Idell Mele, c~re nu poate fi exprimata decit prin intermedlul personalitA!1I tale omenesu

I

CAPITOLUL XII SUFLETE iNSOTITE

,

1.~A examlnAm acum unele lucruri pe care Eu 1i Ie-am dat, in special pe eels datoritA cArora tu nu POll inca sa MA recunosn ca Donator.

2.-Tu nu erezi, poate, ca poz~ia pe care 0 ai acum esteeea mai bine adaptatA pentru exprimarea Ideii Mele, care izv~te dinAuntrul tau a.-DaeA este asa, de ee atunei nu i~i din acaasta pozitia pentru a intra in alta, la alegerea ta?

4.-Singurul tapt cA tu nu pOli sau nu 0 faei este 0 dovadA cA aceasta pozilie esta in prezent cea mai pOlriviUi pentFu a trezi in tine anumite calitati necesare pentru exprlmarea Mea perfecta §i cA Eu, "Eul" tAu propriu §i Intim, Te obllga sa rAmti in ea pina atunci cind tu vel putea sa recun~i Planurile mele §i Semnificalia Mea esounsa in puterea pe care o are aceastA pozitie de a tulbura pacea spiritului tAu §i de a te mentine astral nemu~umit.

S;-Atunci cAnd tu vel eunoaste Semnificatia Mea §i clnd tu vei fi determinat sA faci din Planurile Mele, planurile tale, atunci §i numai atunel, ill vol da f0rta de a lefi din aceasta pozltie, pentru a intra in alta mal inaitA pe care Eu am prevm:ut-o pentru tine.

6.-Tu erezl, poate, cA sOlul, sau sotia pe care Eu li-am dat-o, este departs de a fi persoana care iti trebuie, sau care sa poatA fi eapabilA sa te ajute la trezirea ta ~spirituaIA" l1i ca dimpotrivA, ea nu este decit un obstacol §I 0 piedicA. ~i tu poate, In secret, itl P;'opui sa 0 la§i pentru 0 alta ~ar~ 1i 59 asea~AnA §i 1i se al::iturA in aspiraliile §i in investigatille tale §I dm a~ mOllY, 0 astfel de persosna pare sA sa apropie mal mult de idealul tAu.

7.-Tu poll fugi de prima Mea alegere, dacA vrei, dar sA §tii eA tu nu potl fugi de propria tapersonalitate, care, ih dorinla sa arzAtoare pentru o sotle sau un sot "spiritual", poate, doar, sA te atragA 0 persoanA care sA.te fo~e~e la o_cAutare de zece ori mai lungA §i mai durA printre iluziile splritulUl, Inalnte ca tu sA te Poti trezi din nou la con§tlinla Vocli Mele care vorbefte inAuntrul tAu.

B.-CAcl 0 SOlie sau un sOl simpatic sau de apreeiat, nu va alimenta in tine dec'it orgoliul personal sau dorlnla egoistA de putere "SpirituaIA"

64

"

dezvoltind §imal mult latura egolstA a naturii tale; in tlmp ce un sot sau o SOlie antipatiea te va face sA te retragi in tine insuti §i te va obliga sa alergi din nou inauntrul tau, acolo unde locuiesc Eu.

9.-Dar daca tu nu locuie§ti inca in con§tlinta lublrll Mele Impersonale, o sotle sau un sot afectuos, fidel ~i supus, nu va face <:tecit sa stlmuleze in tine egoismul ~i aroganta; in timp ce 0 persoan! despotlcA, neincrezAtoare §i cicAlitoare 'iti va favoriza disciplinasufleteasca de care tu ai inca nevoie §i te va invi!ta cit valoreaza puterea da a rezista ,I stapinirea de sine.

\10.-Daca tu ai §ii ca persoana care i§i indapline§te rolul de insotitor al tau in prezant, esta in realitate un inger al Cerului, la fel ca ,i Tine, unul din Atributele Existentei Mele Divine, care a venit la tine pentru a te invata, prin intermediul tiraniei §i a impotriviril, §i chiar printr-un egoism §i 0 rea vointA extreme, §i ea numai atunci cind tu 'iti val fl purificat personalfatea, elimintnd acesta umbre de calltate, pentru ca lubirea Mea SfintA sa poata sA se exprime liber prin tine, tu vei putea sa te vezi eliberat de conditiile care acum iti provoaca a astfel de tulburare mentala §i iti fac sufletul atit de nefericit; aceasta tiranie §i aceastA impotrivlre, egoismul §i reaua vointA nu sint decit umbrele de calitate care exista in tine, pe care Lumina Ideli Mele, stralucind dinAuntru, prin personalitatea ta opsoa Ie proiecteazA asupra Sufletului sotieisau sotului tau, intunecind, aservind §i inlantuind personalitatea ta ,i in acelasl timp, exager'lnd §i alterind aceste umbre de calitate in personalitatea sa, de • manier! ca sA Ie vezi in mod evident, desfA§urindu-§i puterea lor in fata ta pentru a te tulbura §i pentru a te hartui.

11.-Pentru cA atita timp cit tu vei putea sA veziacest Suflet intristat ~ inlantuit, acest Inger al Cerului, aceastA altA "parte" din Mina §i din "Eul" Tau Intim, care a venit 1a tine §i i§i izbe§te Ariplle de gratiila cu§tii personalitAlii Sale, In care tu cooperezt la a-t tina prizonier, in timp ce al continua sa lupte, Strllduindu-se sa exprime in tine lubirea ImpersonalA, sentimentul tandru de profunda compasiune pentru ceila~i, repaosul mental, pacea interioarA, seninAtatea §i ferma stApinire de sine, pentru cA numai aceasta poate face sA cadA lanturile ,i sa-I deschldll poflile Inchlsorii sale, pentru ca ea sA poata avea llbertatea proprlel Sale Existente 910rioase §i sll se constituie in fata ta, in propriul sAu §i adevarat liEU" Intim, piM clnd tu vei putea sA vezi acest suflet, EU'iti repat, in toatA Divina Sa Frumusete, de§i acum ea peate sa fie bolnavA

65

!,?i slabita prin aceasta captivitate terestra, nu lli va fi posibil sa afli §i sa recunosti Idealul pe care 11 cautio

12.-0eoareceacest Ideal nu exista in atara, el nu exlsta in nici 0 alta personalitate, ci doar in interiorul tau, in celalalt "EU" Oivin, eel care sint "EU", Intimul tau "Eu" Suprem ~i Nemuritor §i ceea ce te face sa vezi irnpertectiunite aparente 7n sotla sau sotul pe care Eu ti t-arn dat, este doar Ideea Mea de "Eu" al tau perfect, care se straouleste sa se exprime ~i sa manifeste prin personalitatea tao

13.-Totu§i va veni timpul in care tu vei inceia sa caUli In atara iubirea ~i simpatia-;-- stima sau ajutorul spiritual §i tu vei alerga In totul §i pentru orice la Mine, In tine, §i atunci aceste aparente impertectlunl vor dlsparea, . ~i tu nu vei mat vedea In sopa sau sOlul tau dedI: reflectarea calitatilor de iubire altrulste, bunatatea increderea $i un efort constant pentru a-i face pe ceilalti feric~i, care atunci va .straluci chiar din interiorul fiintei tale.

i 4.-Poate ca Inca tu nu poti sa crezi aceasta In illtregime §i sa te Indolsstl de taptul ca "Eu", !lEul" tau propria §i Intlm, SINT singurul responsabil de pozitia ta actuala In viata ta, sau ca Eu slnt eel care a ales pentru tine sotla sau sotul tau actual.

15.-0aca asa stau lucrurile, este bine ca tu ie indoie§ti plna clnd totul se va clarifica.

16.-0ar, reaminte~te-ti, Eu !i-a§ vorbi cu mult mai multa limpezime direct dinauntrul tau, daca tu ai al~rga lncrezator la Mine, cerindu-mi ajutorul, pentru ca Eu pastrsz Seer~tele Mele cele mai ascunse pentru cei care alearga la Mine cu 0 Credinta ferma §i permanenta, astfel Eu putind sa satisfac ~i satisfac7nd fiecare dlntre cerlntele lor.

17.-Totu~i, lie, carenu poti proceda a~a, EU telntreb: Oaca "Eul" tau propriu ~i Intim nu te-a plasat acolo unde e~ti, oaca nu el este cel care Ii-a dat acsasta sOlie sau acest sot atunci de ce teafli In aceasta sit!Jatie? ~i de ce ai aceasta sOlie sau acest sot?

18.-Reflecteaza!

19.-Eu, TOTUL, UNICUL, Cel Perfect, nu Ma In!?el niciodata.

20.-0a, daca personalitatea se In§eala, Imi spui tu, ea a .ales aceasta sOlie §i poate cli ea nu merita mai mult.

21. -Dar, cine este cel care a facut ca personalitatea sa aleaga aceasta solie sau acest sot anume ~i sa ocupe precis aceasta poz~i(!) in viati? Cine ssts cel care a selectionat §i plasat aceasta persoana, solie sau acest s01. aceto unde tu ai putea sa 0 alegi, §i cine este eel care te-a

66

dintre at1tea altele §i in aeest oras dintrs

facut sa te na§ti In aceasta tala x ea? De ce nu S-8 intlm~lat

.. . xact In aceastCl epo .

toate orasele lumll §I e e ani mai tirziu? Raspunde.

Intr-un altora§ sau 0 suta d care afacut toate acestea?

22._Personalitatea ta ~te cea . "ntrebari In mod sincer §i in mod

23.-Raspu~de tu ~nsu!1 I~ ~~es~eu~nezeu in tine-lnsUli, propriul tau satisHicator, §I tu vel afla ca . '. i EU rae bine totul,

<lEu" Intim face tot ceea ce f~C~ tu, ~ care EU exprim Ideea Mea. care 24.-EU tao tot, In ae~la§1 tl~P In f rna materlala prln tine, Atributul cauta mereu sa se manlfeste" IOtr-o or sta estein Cel Etern, in. auntfU.

. ~c:.a cum acea· ..

Meu Divin, ca PertectluQe, "'"§ _ ul tau "Suflet Insolitor" pe care unll

zs.ln ceea ce prive.§te adevarat a undeva ineeteaza de a-I cauta te-au fi1cut sa crezi ca. el te_ ~§teapt It orp' ci inauntrul propriei tale

pentru ca el nu exista'in afara, In vreun a c ,

Fiinle. . 'nde sa se completeze este doar

26 -Caci ceea ce dinauntrul t~u preti . Mele care aspira sl1 fie

. .' ~ de tine a Prezenlel . . O· in

senzatia reslmllta . IXI It liEu" a' tau, propnu §I lVI,

. 'mata' lar Eu ce Cl a . :0; te

recunoscuta §I e:pn A' 1~lta "iumatate" cu care tu trebUl9. SQ. .

"partea" spirituala a ta, stm cea ~ desavlr~~ti ceea ce Tu al venit

unestl neaparat, l~ai~te de a putea sa. . A

sa impline§ti pe pam~nt. _ ister pentru tine, care nu e§tl InC~

27.-Aceasta este mtr-adeva~ ~n m, ersonal' dar nu te indoi, atunCI

- "E l" tau Intlm mp, A t

unit in con~tiinla cu . u. ba~donlndu-te complet, §i clnd tu n.u e

clnd tu vei putea vern I.a ~Ine, a decit de unirea ta cu mine, atuncl EU

vei mai preocupa de. rnrruc alt~eva pe care de mult EU Ie pastrez

l1i vol revela deliciile extazulul ceresc, ,

pentru tine.

67

CAPITOLUL XIII

AUTORITATEA MEA

1·-Tie, care ai mca dOrinta de a cit; car:ti, crezmd cli gase~i 1n e/e 0 0JCPlicaft. a mlst9relor ""'" acum ~ ascund semnllicapa ""Prtmarllor pam1nte~i ale Ide;i Me/e, tie, EU ~i spun:

2.-£s1e bin. ca urmInd ImPUlOurtlepe care EU Ie lrim •• tu SlI caUJI in ceea ce Ie 1ncOnjoari( InteiJ>rerariIe pa care ce;lailf Ie d"" semnllica!iei ldeJj.MeIe care se ""Prhna plin ei; _ EU vot face ca aceasu. cercerare

~ fie _bill cu -. ca in aIt I110d decit eel. po care II Ie imaginez;.

3.-00 -mensa. e bine ca tu sa caUJl In InviUllturll •• 1iI0'dllii. ,I religlile actuaJe ale fJOpOiului t!iu. sao in cole ale akor rase sau POl'08re. Adevilrul pe ""'" Eu don>sc sli-I 8Xprfm; pontnJ ca nicl aceasta caUlare nu va fi zadarnica.

4.{lar va ven; tJmpu; c1nd ~I Vei da seama Cil Qindurile aItor SPlrite ~I Inva)arurlle a1tor religfi, orIci! de frumoase SOU adevIlrate ar fi ele, nu sint 8COIea po care Eu Ii Ie destin",; P9ntru ca EU ~ raze,. glridurl ~I Invataturi care sin! ale tale, dear ale tale, cale pe care Eu Ii Ie vol da in

secret, atune; cind tu vei fi preglltit sa Ie prime~ti. _~

5.~i clnd va ven; timpul - ~i aceasta se va ,ntlmp/a iQevitab;1 _ ca tu slI,nu mat iii lIatIsIiIcut d. "Marea fa in 1nviUllturile ~ in "119i11e diverse, in 1iIosotiiJ. ~ CUliaIe care Ie intenIseaza SCUm, ~I ca tu sI te doseuraj"'l VizInd ell nu ajungJ slI 01»« ,,",stile fi PBI1"""""Iele SP/rltuale dOSCriSe co - ""'-, fi po care ss presupun. ca aUlOriI acestor clIr!i Ie P<>seda, ma9§trii fllosof;ilor ~i initiatorii de religii _ atunc;, Eu ili voi arata

ell, defJ !oat. aceste clIJji, aceste invillituri ~ acoste reJIgI', au lost inspl""e fa Origins de Mine §I-au indepHn. "fa cum eJe i§J indepllnesc ~I acum partea lor de activitate, trezind in;mi/e multora; pentru tine, a sosit I1lOmentuJ de a nu mal 8pe/a I. nicl 0 autoritale om.n&ascll, astfeI co IU, In moch_, SlIii 1Imit"" studlile la Cart .. Mea de IIJa)a. Indnii!nat fi

InstruIt de Mine, in IllOd Interior, <loar plin Mine Insuml, ~ daclI vOl face aceastaJn mOd serios f; sincer, tu vei atla·ca EU te-am ales pentru ca SlIIiI Morale Pr..,. aJ une; reJlgif a Clirel glorie §I mlrejle va fl, In r"llOrl co

~ pe care tu fe.aJ cUl1Osctrt, ceea co lumina SoareIuI OSlo In compara,tie cu stratuc;rea une; stele indepartate.

68

eli vechile religii au fost date

vei inJelege de asemenea. reli iile altor rase sint per:rtru

e.-ru Mele din epocile tree ut e ~ ca l ele nu este pentru nne,

popoarelor acele rase §I ca rncuma _m at atenlia fa asupra

po~oarel~,Me~:US In mllnUe tale §I Eu.am.'nd;:' muilll hOlaifre de a

de§1 EU ~I e-a. ate care ti-au insplrat mea §I

frurnusetllor mmun . . . nlmlc

MA Ciluta In Invli!lItun~ ~.:;,.. aeest ea apatlin trec"ul~1 ~ I~~:ule sA

7.-lnsll EU ~~s~:; tlmpuf, daell tu fJO!I ~~rile, din toate comun co line. unoa ere acumulata, din ~ • e fa AutoritaJea Mea aruncl fntreaga. c d.: once autO_, cheer ~ d eI 6 nlaIeriaJe ale

religiile, provenln. d. pr'lmat~ aici ca $i din cefelalt. f. ~'Matele i. n interiorul

este ea ex '. "rna PrezenJel I A

8§8 cum . EU te-am lrezit la COI1SbI.., . elJgl. ""'" .... d.

Mele, pentru cli x orice autoritate, invlitlitur~ sa flu r,e nu mai pot avea

x ~i pentru CCI. .• de man ar e .. Min

tau, Y a ricit de sublime sau .. d I. faCe sA w fa ....

octglne umana ~pra fa ci slnt door unmll'oc . ~ ~ In orIce problema,

nlcl-o Influent .. a HotMrii Mele declslV

x An cliutare

inlluntrul !aU, I . . _ in IOIIgie, In indiferent de natura el'caUli tu inlucrurile trec~.~IU~J'utorul §i directia

a.-Atunei, de ee . "In experienta celorlal .. I- ,

mensasca sau

cuno8§terea 0 ~ Ie dau? . e mort. De oe

pe care doar Eu pot: s-a etr~cut pinA acum. Trecutul est

9.-Uitli teo ceea c csea c. este mort? . cut tu trIlJefti

si:i incarei Suf~etul ta~;~: proporpe in care tu adenM'~n:e ca;e trliiesc in

10.-Exact ,n ace ~ . 'mic in comun cu , ,

. tu nu pot' avea nI or

Inelitn tree ut ~I 'UM v~nic'H9" sau fa

preze"!ul perm,,":",:, tu ~eI aoera la!apt .. experi"'r!r:matl, ..

1I.-ln. masura In v1zlunea .ufletulul t!iu ~I va a MA gItI, p1nI

invllli!tun trecute, Mine §I1mpledlclndu-te ,!",reu d:.,.,. If"'" atlnge ascunzindu-ts d. . ellbera de IntlU"",,, lor Intunee qte """'" §I care atunci clnd tu !e :~~elelmpersonale care nu cuno

Lumina Con§lJIn) Infinfllla tuturor lucrurllor. I In viltcr per1tIU constltuie Reallt:"e~, nu ta prlveste. Cel care ~e !iiI .... ~

12.-La f." v~o la estelnlAn)uk In trscut ~ n~ po bO 'In OOnOec:ln)lile

~:::,': ~n~na spiritul sA~ n~ ~nl: ::ruml!or, 1IsIndo-M1

faptelor sal.e §i Mli reeunoas e

inlreaga responsabilitate.

13.-Tu care e~ti Una cu Mine, Tu e~ti perfect de aeum inainte, ~j tu ai test dintotdeauna; tu nu cunosti nici tinerete, ntct batrlnete, nici .nastere ~i nicl moarte.

14.Tu, Cel Perfect, nu ai nimic com un cu ceea ce a fast sau cu eaea ee va fi. Nu vezl altceva deeit eternul ACUM. Nu te preocupa decit de csea ce trebuie indeplinit, exact In aeest moment; asa cum tu trebuie sa expriml exact Ideea Mea aici §i acum, In eondiliile In care EU te-am plasat In mod intentionat pentru a anume exprimare.

15.-0 data indeplinit aeest !ueru, de ce sa nu u~i aceasta tapta In lac de a 0 t1ri dupa tine, epuizlndu-ti spiritul,~i Sufletul tau cu efecteie sale, care nu slnt declt eojile goale din care tu ai seos miezul?

16.-Toate acestea sa refera la reincamare, eredinta in care multe spirits sint puternic Inlantuite.

17."Ce ai tu com un, Tu, Cel Perfect, Cel Etern, eu relncamarils trecute sau viitoare? Cel Perfect, poate el sa adauge cava la Perfecliunea Sa sau Cel Etern sa iasa din eternitatesau sa se intoarca In

Ea? '

18.-EU SINT §oi Tu E§oti, - UNA cu Mine, - totdeauna ai fost 9i vei fi, "EU SiNT" al tau locuie~te ~i SEl relncarneaza ln TOATE corpunls, in singurul seop de a exprima Ideea Mea,

19.-0menirea este Corpul Meu. In ea EU traiesc, Mi§c, Exist, exprimindu-Mi Lumina Glorioasa a Ideii Mele, prin Atrlbutele Mele a e~rei Splendoare cereasca este tntunecata ~i alterata prin vizlunea omeneasca, prin miliardele de falete voalate §oi imperfecte ale !melectului uman.

20.-Eu §i cu Tine, care e~i Una eu Mine, ne reincamam in Omenire ~a cum stejarul se relncarneaza in frunzele ~i in ghindele sale, anotlmp dupa anotlmp, §i din nou In . miile de stejari nascuti din miile lor de ghinde §i de stejari, generalie dupa generalie.

21.-0ar tu spui ca 'ili reaminte~ti de vietile tale treeute. 22.-1ntr-adevar, e§ti sigur de aceasta?

23.·Foarte bine, l}i ee-i cu asta, de vreme ce faptul ca Eu ii-am permis sa percepi 0 licarire a Realitatii uneia din exprimarile Mele trecute, cu scopul de a putea sa 'intelegi mai bine Semnificatia mea, pe care Eu li-o exprim acum, nu este 0 asigurare din Partea Mea ca tu personal ai fost'instrumentul Meu pentru aceasta exprimare.

70

24.-Caei, Eu nu Ma exprim oare prin toate instrumentele ~i Tu impreuna eu Mine, nu sintem noi Viata ~i Inteligenta oricarei exprimM, tara sa aiba vreo importanta caracterul, virsta sau rasa acesteia?

25.-0ar daea ili place sa erezi cal tu ai fast eu adevarat acea exprimare,' e bins, ~i Eu voi face ea 0 astfel de eonvin~ere sA-Ii fie de tolos, dar numai in masura neeesara de a te pregati pentru Marea Pereepere care va veni dupa aceea.

26.-A~eptind-o, tu e§ti putemic inla~luit. personalitate~ .ta,. cu dorintele ~i aspiratiile sale egoiste este Inca legata ~e mllm ~I de picioare de trecut ~i sperA numai tn viitor pentru a se eh~era, ~up~ .ce va fi epuizat in final toate conse~inteJe fapt~lor sale; doml~ln~u~tl splritul ~i intelectul prin credinta talsi!i In na~ere §I moarte, ~a ~I pnn Ideea. cA aeesta este singurul mijloe de a ajunge la ernanciparea finalA §I la unirea eu Mine; impiedicindu-te astfel de a-Ii da seama de Unitatea Noastra, perpetuu Eterna ~ilmuabila, ~i de puterea ta de a te elibera

Tu- insUli In momentul in care vei voi aceasta. .

27.-Pentru cA doar personalitatea este aceea care sa n~e §I moare, care urmi!ire~te ~i aspira la prelungirea §aderii sale in corp ~i in viata parninteasca ca ~i la reiritoarcerea pe urrna in alte corpuri atunei cind EU nu mai am nevoie de corpul sau.

28.-Doar aceasta personalitate, de care tu ~i legat prin credintele §i opiniile pe care tu 1i le-ai ineulcat de-a lungul epocilor tn timpul oarora tu ti-ai tinut spiritul preocupat de astfel de erori; .~i numai atu~ci cind tu. vel putea sa te ina~i, sa devii con$tient de Nemunrea, de Ommpotenta §I de Inteligenta ta, de natura Oivina, vei reu§i sa te desprinzi de toate parerile ~i eredinlele personale, numai atunei, tu vei putea sa te eliberezi de aceasta creatura pervertita l}i sa oblii veritabilul tau post de Maestru §I Rege, Una eu Mine, stlnd pe Tronul "Eului", obligind personalitatea ta sa revina la loeul sau natural care i sa cuvine, acela al unui supus ~i al unul' servitor gata sa aseulte §i dispus sa execute Ordinele Mele tn eele mai miGi detalii, devenind astlel un instrument demn de intrebuintarea

sa de catre Mine.

71

CAPITOLUL XIV

MEDIUMII ~I MEDIATORII

1.-Tu, care in dorinJa de a Mii servi te-ai alaturat unei biseric:i,unei organizaJii, unei societiiJi oculte sau unui ordin spiritual oarecare, crezlnd cii imi vei face placere prin aceea cii ii aMi in activitiiJile lor sau cA Ii sustii §i cii in eonsecintii tu vei putea sa pnmestt favoruri speciale de la Mine, asculta §i rnedlteaza la aeeste Cuvinte.

2.-1n primul nnd, sa §tii cii Eu Sint deja mu~umit de tine pentru cii tu nu faci nimic fiira ca EU sii te determin sii tact, ~i tu faci totul pentru a indeplini Planurile Mele, d~i uneori Ji se pare cii actlonezl contrar Vointei Mele Iii numai pentru a-ti satisface propriile dorlrqe,

3.-8a §tii, de asemenea, cii Eu procur pentru toate spiritele experiente de viata pe care Eu Ie folosese pentru a pregAti eorpul, a trezi sufletul §i a dezvolta in acestea eon§tiinta pentru ea ele sA poata sA MA inteleagA, in scopul ea Eu sA pot sA-Mi exprim prin ele Ideea Mea.

4.-Eu fae ca spiritele sA intrezAreasea IicMri ale Mele l1i ale .Ideii Mele; pe pareursul aeestor experiente l1i prin inspiratie, Eu le-arn vorbit multora care au primit Cuvintele Mele, pe care ei Ie-au scris in eArti, l1i pe careel Ie-au transmis altor spirit., §i Eu am fAcut ca aceste Cuvinte sA trezeasca inimile §i con§tiintele acelora pregmiti sA Ie pnmsasca, d8fi eutorii ,I invAlatorii nu au inteles in totalitate Semnlficalia Ideii Mele.

5.-Eu eonvertesc in maesm ,I oonduoaton spirituali pe mu~i dintre cei carora Eu Ie inspir spiritul dindu-Ie IicAriri din Mine §i din Ideea Mea; el organizeazA blsertci, societAli ,i culte, atrAgind la ei cautAtori ,i seclBnli pentru ca Eu, prtn Intermediul cuvlntelor prln care Eu vorbesc prin ei, sA postl sA trezeascA sutletele ,i eonfliintele acetora care slnt pregltlli 51 MI cunoasca.

5.-0ar Eu slm, UNICUL impersonal dlnauntru, cel care face totu!, de vreme ce mae§trti I}i conducAtoril nu fac nimic in mod personal, ei doar servlnd de canale prin care Ideea Mea sA poatA sA se exprime in conttil$ acalora pe care in acest $COP EU 1i aduc la ei.

7.-0eoarece spiritul, este doar un canal ,kintelectul un instrument pe care EU Ie folosesc in mod Impersonal, exact atunei cind trebuie ,i oriunde este necesar sa exprim Ideea Mea, ,I atita timp cit lnlma nu ss trez8Jle ,i nu sa desehide completpentru a rna contfne, omul nu poate,

72

cu spiritul ,i intelectul sau omenesc sa fnteleagA in mod conl}tient Semnificalia Mea, atunci cind Eu exprim Ideea Mea prin el.

8.-Tu, in dorinta ta de a MA servi, poate ai intilnit vreun maesnu sau lndrurnator, 0 personalitate despre care tu crezl cA prin cuvintele in apare,!11A admirabile, EU vorbesc prin el, cA el MA contine in Inlma luI.

9.-ln indoielile tale, In nelinil1tea ta de a-MI fl pe plac ,lin teama ta de a nu-Mi displi1cea, atunci cind tu nu ai ascultat d~ poruncile Mele, ai putut recurge la vreun rnaestru sau lndrumator, care, poste i§i spunea preot sau preotsasa a Atot-Puternicului, crezind cA prim.i de la el Mesajul Meu pe!1tru tine, sau la euvintele de ajutor §i sfaturile vr~ul "Maestru", sau "lndrumi1tor" privind latura spiritualA a vietii, in care tu ai crezut cA vezi pe Trimisul Meu.

10.-Tu poti alerga la el, daca vrei; dar in realitate ELl sint cel care te plasez Intr-o astfel de alternativA, daoa tu nu vrei sau nu poti fi satisfi1cut ~tind raspunsut Meu ~I avind i'ncredere In ajutorul Meu pe care Eu li-l voi da la momentul potrlvit ~i In maniera pe care EU 0 voi stabili.

11.-0a, chiar EU te trimit la el ~i Eu te las sa-i acorzi lntreaga ta credinlii l1i deplina ta incredere unui astfel de preot sau preoteasA, permitindu-Ie si1-1i dea toate sfaturile "spirituale" ~i invAtaturile pe care tu poti sa Ie primellti de la un astfel de "Maestl'u" sau "indrumAtor". Pini1 atunei clnd, in fine, trist ~i umilit prin deziluzia care, intr-o zi sau alta, survine in mod inevitabil, tu e§ti din nou obligat si1 revii la Mine, propriul ti1u "Eu", intim ~i Adevi1rat.

12.-0a, toate inl1eli1toriile, toate chinurile, tot folosul infli1cAri1rii voastre ~i al devotlunii voastre - farA a vorbi de banii volltri ~i de toate serviciile voastre, - astfel oferite pentru ceca ce credeti afi Opera Mea, ~i pe care in~eliitorii vi Ie sustrag in mod €;::}oist utilizindu-Ie pentru a construl ~i a-~i fntAri· propria lor putere personala ~i prestigiul printre discipolii lor in timp ce ei flateazii pe fiecare din voi cu perspicaeitate III va intretin eu promisiuni de avansare spirituala printr-un sofism abil sub aparenta unor frumoase ~i sofisticate invatiituri spirituale pentru a vA menline legali de ei, in asa fel fncit sa continuali si1-i sUS1ineti, onorindu-i :,;;i glorificindu-i; menlinind mereu in suspensie asupra voastra arnenlnjaraa cu minia Mea daca nu Ie acordali 0 incredere ,i 0 supunere oarba Oa, eu vA trimit toate acestea, pentru cA vol Ie dor~i ~I Ie ei1utati, §i !?~rinla este defapt agentul Vointei Mele.

13.-Este posibil ca tu sii-li oieriiubirea, devoliunea ~i supunerea ta vreunui maestru - din lurnea vizibiii1 sau invizibili, indifer9nt de c'it de

73

cinstit, de bine intentionat, sau de avansat spiritual in intelepciune ar fi - ~i ca tu s~ crezi ci:i el nu poate fi clasat printre eei pe care toemai l-am rnentlonat ~i ea sa prime§ti ceea ce tu crezi a fi inval~turi de valoare inestimabila. I

14.-$;,e bine §i asa, atita timp e11 tu prirnestl ceea ce caUli, crezind c~ ai nevoie deele, §i fiindca EU prevad tot ee este neeesar pentru ca aeeste dorinte sa tie satisf~cute. Oar sa §tii ca toate acestea sint zadarnice l1i incapabile de a oferi toate rezultateJe reale §i cautate, pentru ea oncecaetare §i oriee dorinta de avansare spiritual~ apartin personalit~tii; ele sint deei egoiste, §i conduc in final Ia de;zam~gire la deziluzie ~i la umillre.

15.-0ar daca tu ajungi sa infelegi aeeasta , c~ prin deziluzie l}i umilire rezultatele ver~abile sint atinse, c~ EU le-arn pregatit pentru tine §i te-am indrumat direct inspre ele prezentlndu-p posibilltatea de a obJine un ajutor de la un maestru uman oareeare, §i ca inspre aceasta deziluzie §i inspre acsasta iumilire EU te-am trim is intenponat pentru ea, revenind mai umil inc~ §i mal docil deeit un copil tu sa tii mai dispus in a asculta §i a te supune Cuvintului Meu rostit inauntrul tau ~i pentru ca ascultfndu-I §i supunindu-te lui tu sa po]l intra in Imparatia Mea.

16.-0a, orice oautare exterioara se va term ina in felul aeesta ~i te va race sa revii la Mine ,epuizat, gol, 1nfometat, doritor de a asculta Invalatura Mea ~i de a face oriee pentru 0 firimitura din P1inea Mea, pe care tu ai dlspretuit-o in ineapatinarea ~i aroqanta ta , necrezlnd-o sutieient de buna pentru spiritul tau orgolios.

17.-0ar, acum, daea tu e~ti obosit de inv~ll:ituri ~i de maestri, ~i daca 9§ti sigur ca in tine' ins uti exista sursa intregii Intelepciuni, aeeste cuvinte vor aduce 0 bucurie nespusa inimii tale; oare nu confirma ele notiunea de adevar pe care tu ai perceput-o deja in tine insuJi?

18.-Pentru tine, eel care nu pOJi inca sa inlelegi aceasta ~i ai ine~ nevole de un Mediator, Eu I-am inviat pe Christos crucificat, pentru rascumpararea ta, pentru a-li ar~a cum trebuie sa traie~ti, pentru ca, prln cruclficarea personalitatii tale, tu sa te Pot;, ridica in eon§tiinla, pin~ la Unlreacu Mine.

19.-Dar Eu ~i spun, lie, eel care 9§t1 suficient de puternic pentru a P!lmi, ca tu nu ai nevoie de Mediator intre tine ~i Mine, devreme ce noi sintem deja unul. Dacl:i tu ai §ti, ai putea ajunge, in con~tiinta direct l}i instantaneu la Mine, Eu, Oumnezeu, tn chiar intimitatea ta §i EU te-as prlmi, ,i tu ai ramine cu Mine pentru totdeauna §i cum dintotdeauna

74

face Fiul Meu lsus, omul din Nazaret, prin care Eu Ma exprim §i acum chlar, asa cum EU am facut-o acum 0 mie noua sute de ani ~i asa cum totr-o zi EU Ma voi exprima prin tine.

20.-Tle, care te intrebi cum §i de ee EU ili spun despre lueruri at11 de frumoase §i de spirituale prin personalitali care nu traiesc in aeord cu lnvatAturile pe care in aparenlA ele Ie dau ca provenind de la ele, tie EU

ili voi spune ca: .

21.-EU folosesc in mod Impersonal toate mljloacele pentru a exprima

Semnifiealia Mea.

22.-Unele dintre ele au fost pregAtite de Mine pentru a fi mai bune

mijloace de exprimare decit altele. fara ca sa tie constlente de Mine, in mod personal.

23.-Altora dintre ele, Eu Ie-am trezit Inima pentru ca ele sA MA

continl:i mai rnult, unificindu-se astfel oonsnent intr-o oarecare mAsurA,

cu Mine.

24.-Altele s-au unit cu Mine in asa mod inc11 ele nu mal sint separate

de Mine 'in eon!i1iinla, §i aeastea sint personalitAtile in care EU trAlesc, EU Ml:i mise §i imi exprim Natura Spirltuala.

25.-Din primele epoei de exprimare pe pamint Eu sint eel care Mi-am pregatit Preolii, Profelii §i pe cei num~i Messia pentru ca ei sa of ere lumii 0 viziune a Ideii Mele - Verbul' Meu care in final se va face carne2•

26.-0ar tie ca EU vorbesc printr-un Preot, printr-un profet, printr-un Messia, printr-un copil, sau prin cel mai mare du§man al tAu, toate cuvintele care au 0 importantl:i vitalA pentru tine sint cuvintele pe care liEU SiNr'-ul tau Ie spune prin organismul unui astfel de medium

eon~tiintei Sufletului tau. .

27 .• oaca unii dintW voi se adunA pentru a asculta Cuvintul ~eu ~o~it printr-unul dintre Preotii Mei, aceasta nu inseamna ca Preotul VI-I tnmite de la el-lnsusi, ci Eu dininima (din interioru~ fiec~rui;t, Eu inspir Preotului Cuvintele de Viata care patrund in mod profund in con~iinta fiecarula dintre vol, - fl:ira ca el sA ~ie care sint cuvlntele care va impresioneaza atit de profund - §i poate, tara chiar sa inteleagA Sernniflcatia Mea in cuvintele pe care el vi Ie spune.

28.-0ar Eu, dinauntrul lui, EU extrag din devotiunea combinatA cu credlnta In Mine. sxprimata in mod constlent sau incon~ient prin toti cel reun~i in jurullui, Forta SpiritualA prin care Eu ating conf1:ill1lele acestor

1) Cuvtntul

2) Se va exprima material

75

spirite pe care EU Ie-am pregatit pentru ca ele sa inleleaga ~Dlmnifi ... ,:ltig Mea. Pentru ca de~i EU spun acelea~i Cuvinte pentru tOli, aCI:!S1Ii!\ cuvinte conpn totusl un Mesaj distinct §i particular pentru fiecare' nimeni nu 1n1elege decit partea din mesaj care Ii este destinata, ca Eu, cel dinauntrul tau, dau cuvintelor Semnificalia pe care Eu t1nl''''''~I~' ca ele sa 0 aiba pentru tine, iar EU, dinauntrul fratelui tau sau al surorii; tale, Ie dau , de asemenea, semnificatia pe care EU doresc ca ele sa 0 aiba pentru fiecare dintre ei.

29.-Atunci cind doua sau trei persoane se aduna in Numele Meu, EU SiNT intotdeauna prezent, deoarece ideea care 1i face sa se reuneasca, este inspirata de Mine in interiorul fiecaruia dintre ei, ea filnd de fapt Ideea Mea, ~i din unirea aspiratiilor lor inspre Mine, Eu creez un canal sau un mijloc prin care EU permit con~tiintei Sufletului sa obtina cileva licariri din Mine conform puterii de inlelegere a fiecaruia dintre ei ..

30.-Pe fiecare Praot, pe fiecare Maestru, pe fiecare Medium EU 1i fae sa ~ie aceasta instinctiv, pentru ea ei sirit Mini~trii Mei ale~i ~i de asemenea EU fac sa se trezeasca in ei dorinta de a se inconjura de adepti sau de discipoli pentru a trezi con~jjnta Prezentei Mele in inimile acelora care sint pregat~i. Preotul, Maestrul §li Mediumul, se poate ca sa nu rna fi recunoscut inauntrullor-1n~ile, ~i este posibil ca ei sa creada ca Eu s1m 0 entitate sau 0 fiinta personanzata lntr-un Maestru, un Zeu sau un Mintultor strain de ei, dar aceasta nu are importanta, de vreme ce prin anumite cuvinte pe care Eu 1i fac pe acesn Mini~tri sa Ie exprime ca ~i prin Forta Spirituala furnizata prin diver§,i discipoli, EU pot trezi con~iinta Sufletului; acelora pe care Eu 1i 1ndemn inspre acestl Mini~tri pentru 0 inl~legere reala a Mea, Unicul Impersonal cara.rezlda in esenta, in centrul prsels al Tuturor, in inima fiecaruia.

31.-Pentru cs "Eu S1nt"-ul· Mlnistrului Meu ~i liEu Slnt"-ul fiecarul discipol sint Una, in con§tiinta, In inJelegere, In iubire ~i in plan, plan ce consta in indeplinirea VoiMlei Mele,'

32.-§i acest liEu 51nt" este in intregime Impersonal §i nu cunoasts niei timp, niei entitati diferite. ~j in mod simplu utilizeaza personalitali1e Ministrului §i ale Asistentilor sai ca ~i lmprejurarea contactului personal ca pe un mijloc de a da 0 voce Ideii mele, care intotdeauna lupta in interior pentru a se exprima in mod material.

33.-Pe ace§ti Mini~tri care profita de increderea acelora care Ma urmeaza, servindu-se de acesna pentru a favoriza interesele lor personale, la timpul stabilit, EU Ii fac sa se trezeasea 18 recunoa,terea

76

're nu este agreabilii

. . aceastii trezl .'

voln ei Mete §i a Ideil Mele. TotU~la e totdeauna 0 mare s~ennla ~~ 0

per;onalitiilii lor ~i Ie provoaca apro P bucurii ~i intoneaza. Imnuri de

., . d sufletele lor se

mare umlhre, ar . " d aceasta se produce. are

mullumire i~spre Mine ~t~~~ ~~vintele admirabile~line ~e Ade~~~ ~ea

34 -Deci sa nu te rnm ·este in aparenla. Incapa. .

uneo;i v~ .~~ ~u~~ u~~~~~~:~:;~ Cn~~~ de !ap~~~I~~e Si::~~:!~:~~:1 I~~

Ie spun . . cur'ind §i-i dep~esc In "iiliitorului cit §1 at trezetrSuc c~n:~n e:r: traiesc iniiu~trul ambj piIOr:~:~ ~~~~rile diferite pentru pen ' diliile diverse Ii " d pe fiecare disci~Olu'uil !~i:~~I~ro~ele in fieca~e Suflet!n ~~::;!I:~Pleteze unii

E~pn~~r~omentul ~i in locul exa~ I~. c.are ,~'cfu~se astfel totl in cea mal

din el I A 'utoreze mat ome; uru

allii §i sa. se Intr-al

pe 'as>ol exprimare a Ideii Mele.

armonlo a

, ,

77

CAPITOLUL xv MAE~TRII

1.-Tu, cel care aoen inca la ideea A,

Eu V?i da un "Maestru" sau "fnva at :xp,u~a ~n d'v~rsele invataturi,· ca cu Mme, asculta Cuvintele Mele 1 or D,v,n flecaru, aspirant la unirea

2.-Este adevarat c'" EU T" . .

a I-am perm is A

felul de carti mistice, sa urrnez: Inva . ',In trecut, sa cercetezi in tot

fel~1 acesta dorinta ta secreta de al~~r~ ~I ~a pra~tiei culte, stimulind In obtm8 unirea laudata in aceste ft a b'~d' p~tenle neeesare pentru a eon~tiinta cit de slana ca posezi a'Sntfv ,1adtun, ch~ar pina la a trezi in tine

3 -E l' , e e puten

" u r-am perm IS chiar sa crezi ea '. ft

exere'lii sau respirind lnt practlc,nd, astfel, anumite

"" r -un mod sau altul '

mantras sau afirmalii tu vel' t A' sau rostind anumite '

, "b' pu ea atrage msp t'

Inv'ZI II care ar fi invatatorul t'" ' re me un "Maestru" din

, " , ! aU ~lte-ar putea a' t ' .

anumite Inllleri care ti-ar perml'te - f" JU a pregatlndu-te pentru

v ' , sa "admis A t

reunul ordln secret ln sterere . t ' In r-un grad avansat al

rt d' A In enoare ale e ' t '

pa e In Intelepciunea Mea div;nx t' f XIS ente, un de Q mare

4 -N ' . a }I-ar I revelata,

. u nurnal ca EU II-am permis toa

daca tu pOli in191ege Eu am fost I te aeestea dar mal mult dee,t atlt

~' , ' ce care te ad'

car~ 'l' rns?irau 0 astfel de dorinta i f1:lce ~ eon us la aceste carti,

se flxeze In spiritul tau dar ~ am "a 0 astfel de credinta sa imaginat. ,nu pentru SCOpurile pe care tu Ii le-al

5.-Da, Eu te-am facut sa treol .

dorint ' pnn toate acesss x '

. 'je, ~I aceste credinte fncerelnd a' , II'" InvatiUun, aceste

F0rtele pe care Eu Ie fOlos~sc pe t s -I _prezlnt spiritului tau omen esc 6.-Eu am deseris aceste fort n ru.exprr~area Ideii Mele Divine,

ta e ca rerarh" cere~t'

u omenesc sa poara sa fntelea a " or I, pentru ca intelectul

sau oa Fiinte ~ivine, ca ageori sa~ car:al brne, ~u le-~m, pi,etat ca jngeri avind de exprrmat Ideea Mea c x~cuton Impena" al VOinlei Mele

7 0 . are era la Inceput

.- ar tu nu ai fnJeles, .

8.-lntelectul tau omenesc, entuziasm ' " '

de a eomunica eu una dintre aceste ~t de posrb,htatea de a intiln; ~i spus in unele dintre aceste A a Fn,nle, ~onforrn cu ceea ce s-a personalizeze ~i a inceput dnv fatun, a tnceroar imediat ;S8 Ie imaginlndu-li ca ele s-ar inter:sa ~~easca aparilia lor in viala ta,

problemele, tale omene~ti ~i C8

78

tralnd conform anumitor regulii prescrise in unele dintre tnvati:ituri, tu Ie vei face binevoitoare Ili Ie vei determina sA te ajute' sA atingi "Nirvana" sau Nemurirea ,

9.-Cu toate cA, intentionat, EU tipam permis sA te hrAn~i cu aceste iluzii; te-am IAsat sa aspiri, sA te rogi ~i sA lupti cu seriozitate, supunindu-te tuturor instructiunilor care ti s-au dat, tncurajindu-te chlar, uneorl, sA Ie urmezi, prin licariri ale un or fiinle ideale pe care Eu te-am fAcut sA Ie vezi in viziune sau In vise de tine insUli imaginate, perm~lndu-li sA erezi caaceste fiinle ar fi "Mae!Jtrii" pe care tu ii asteptai,

1 a.-Este posibil ca Eu sA fi dezvoltat in tine anumite facultati care sa te faea sA POli sA simti prezenta unor personalit8ti care au venit din 'Iumea spiritualA Ili care au fost atrase prin dorintele tale, cAutind sA fie pentru tine Mae~ri sau indrumAtori.

11.-Dar acum a venit timpul cind trebuie sA §tii C8 astfel de fiinte nu sint Mae§tri, e8 Flintele Divine nu sint Mae~ri Ili C8 Eu §i numai EU, "Eul" tau propriu §i veritabil, SiNT Unicul tau Maestru.

12.-0ricine ar fi fiinta de formA umana sau spiritualA care se prezintA constllrqel tale §i se recornanda a fi Maestru sau, pe care spiritul tau iI caracterizeazA ca Maestru, nu este nlei mai mult nici mai PUlin dedit 0 personalitate ca §i tine, lji tn consecint8 nedivin, in ciuda numeroaselor "AdevAruri" admirabile pe care Ie predicA ~i a lucrurilor "minunate" pe care elle sAvir~e§te.

13.-0ri, acesta este un mister lji atita timp cit tu nu-l vei 1ntelege, e§ti indreptAtit sA accepp eeea ce s-a spus anterior ~i deci sA nu fii de aeord cu anumite declaratll fAeute alcl, inprealabil, ea lji eu invAt8turile contradictorii ale altor Revelatii ale Mele.

14.-Dar sA nu te temi de nimic; acest mister ili va f revelat daca tntr-aoevar tu doresti sA cunosti Semnlfieatia Mea.

15;~A§teptind aeeasta, de ce te conslderl tu satisfAcut in cercetarea ta eu tot ce este inferior Atot-Perfectului?

16.-0e ce sA caUli tu tntr-un Indrurnator sau intr-un invAlAtor spiritual sau uman, intr-un maestru sau inger, manifestarea in mod necesar limitata a Perfeetiunii Mele, clnd potl S8 recurgi direct la Mine, Oumnezeu in tlns-lnsup, Atotcunoscator, Atotputemlcsl Omniprezent, Ideea Insplratoare care este cauza Tuturor manifestAriior ljl este prezenta in intimitatea fiecAruia dintre ele?

79

17.~i asa cum EU SiNT in Tine tot A A

caUli; ~i asa cum intreaga in ele olu ~~ EU SINT In tot ceea ce tu

lubire pe care ele 0 poseda e~an~ i ne, Intr~ag~ P~ere, §i intreaga aJergi tu la Mine acum chlar i sa nun mod ~nJc din Mme, de ?e sa nu ca Eu sa pot sA exprim intreg~1 Meu p~na~~§I;u sa te pregatesc pentru

18.-Atita timp cit spiritul tau omen line.

Maestru lntr-o alta fiinta orieil: d I ese va cauta sau adora ideea unui

vei ramine dominat de ~eestei:e~ e~~ sau ~nt ar pute~ sa-Ii para, tu realli voi permite sa tntiIne§ti . a' pin ~~nci poate, chlar Eu, in mod

19 -oer dacx .. ~I S oomuruci cu un astfel de "Maestru"

• Cl acast pnvlleglu Ii s ar d .

a grabi trezirea ta, prin deziluzia c~ acor a, ~ceast~ ar Ii doar pentru

aeast "Maestru" nu este de fa t d ~ va urma, ~unci cind ai vedea ca in trezire decit tine dar nl'm'P e~ 0 personalitate mult mal avanseta

.. ' IC mal mult decit 0 p .

Unlcul DlYin pe care SufJetul tau din din ersonalitate - §I nu

ounoasca ,a I cui tau eel profund aspira sa-I

20.-Pentru ca EU te hranesc t . .

arata realitatea din spatele ap;~nl~~te ~~es: Idel care ajuta la a-Ii

decepJie aparenta §i tu li . . ,§I a Eu te conduc la 0 omene§ti, in orice perfec,tiune ~::e!nCred~re~ in. ~oate lnvataturile doar pentru oa tu sa devii capabil sa ~~a .§I ?hla~ dlvln~, aceasta este umbra, ~i pentru a te re at" Istlngl mal clar Intre materie §Ii vol descrie in continua~e. g I pentru ace! Ideal mai inalt pe care Eu ti-I

21.-Tu te POll ridiea in personalitatea t

pe care spiritul tau omenesc este capab~ o~~neasca numai la idealul

EU fac ca Vointa Mea sa se manifeste AI s. - c~nc~apa. :rin Dorinla executat multe opere admirabile. In tine ~I prm Donnla EU am

. 22.-Dar pentru tine, eel care te-al A alt .

tine care nu mal caUlI nlci Maestru I~ 'l~t deasu_pra Donntei, pentru

numal in credinta Prezentei Mele .' n~cl c~l~r ~e Mine, dar care traie§ti tine Eurezerv 0 unlune I 'I. a romlslunllor Mele Eterne, - pentru fericlrs ~I 0 bucurie ~ 0 dc:~:u~e ~are ~? produce in Sufletul tau 0 Imposlbll de a §i Ie Imagina I c splritulul tau omenescil este

23.-Tu .i 0 personaJitat

perfect. e omeneasoa §i tatuii Tu e§ti DMn,' deci

24.-Tu crezi primul dlntre aeast d A

25.-TotU§i ambele sint adevarate aAeVarUrl, Insa ~ aldoilea nu.

26 T . A e. casta este mlsterul

.- u e§tlln mod precis ceea ee tu crezl ca ....... .

""Y'-I.

80

27.-Una sau alta, cu care dintre eels doua afirmatii e§ti de acord?

Sau cu amindoua? /

28.-Tu e§ti Una cu MINE, EU SlNT in tine, in personalitatea ta

omeneasca, in fiecare facultate a Intelectului Tau. EU siNT in fiecare celula a corpului Tau, in fiecare Atribut aI spirltului Tau, in fieeare facultate a IntelectuluiTau. EU SlNT Sufletul, principiul activ al fiecaruia

dintre ele.

29.~i Tu e§ti In Mine, Tu e~ti 0 celula a Corpului Meu, Tu e§ti un

atribut al Spiritului Meu. Tu e§ti 0 facultate a Intelectului Meu, Tu e§ti 0 "parte" din Mine ~i totu~i Tu 9§ti Eu, Eu-insumi. Noi sintem UNU §i am

fast asa dintotdeauna

30.-Personalitatea Ta omeneasca este pentru tine ceea ce Tu e§ti

pentru Impersonalitatea Mea Divina. Ele sint crealiile noastre,

expansiuni ale Existentei noastre.

31.-Tu e§ti Unul dintre Atributele Mele mentale, una din Puterile Mele

Divine, una din Radiatille Vointei Mele, care ernana din Eul Meu

Impersonal pentru a stinge Scopul Meu.

32.-Da, Tu e§ti 0 Fiinta Divina, un tnger de Lumina, 0 "parte" sau 0

etapa vie a Mea, oarela EU t-arn dat un impuls In scopul de a exprima in

mod Impersonalldeea Mea.

33.~i oare un inger, 0 fiinta in intregime Impersonala, un Atribut al

Vointei Mele, ar putea sl:i se intereseze de lucruri omene§ti?

34.-Nu, el utilizeazl:i natura ta omeneascl:i§i activitAlile tale omene§ti doar ca mijloace §i canale prin care Vointa Mea sa dea 0 exprimare Ideii

Mele.

35.-$i aceasta idee relativ ta un Maestrl' pe care Eu am prezentat-o

atentiei spiritului tau a fast doar pentru a te pregati ~i a te aduce in fata acestei idei de Eu, "Eul" tau Impersonal, lnger Unic de Lumina. Unicul §Y

Veritabilul Maestru interior.

36.-Spiritul tau omenesc, asa cum este el constituit, crede ca" tn

anumite ocazii are nevoie de un Maestru ta care sa apeleze tn incercarile sale omenestl, sau in framintarile §i dificultali1e sale, de cineva la care sa csara explicatii !,?i sfaturi, crezind ca problemele vietil . pot sa fie rezolvate in acest mod. $i daca EU ili aduc pe vreunul care ride de tine sau te in!_?eall:i, el te va arunca in final la Mine, "Eul" tau proprlu !,?i Intim, atunci cind poate, descurajat, deziluzionat §i umilit vei fi dispus sa vii ta Mine, In interiorul tau !_?i sa asculp vocea Mea, care tot

81

timpulli-a vorbit, dar pe care spiritul tau egoist §i orgolios nu a binevoit sa o asculte.

37.~Tu, care nu ai experimentat inca aceaste, care nu ai intilnit inca Maestrul aspiraliilor tale, nici sub forma umana nici sub forma splrltuala; tu, in care Cuvintele Mele nu au putut sa trezeasea un ecou de activitate care sA rlispunda adevarului lor, -Eu iti rezerv anumite experiente care te vor conduce infailibilla Mine, mai tirziu; §I atunci, tu vei fli ca Eu SiNT Maestrul, Ideea Inspiratoare, a fiecareia din gindurile tale §i a fiecaruia dintre aspiratiile tale atit interioare cit §i exterioare catre Maestrul pe care 11 dore§ti.

38.-0aca tu te indoiefli, nu ai decit sA recurgi la Cheie. 39.-A te gindi la un Maestru inseamnA a creea unul.

4O.-Prin gfndirea ta, aceasta Idee despre un Maestru devine eeea ce tu dore§ti sa fie sau ceea ce tu iti imaginezi ca este.

41.-Cu alte cuvinte, prin gindirea te, creezi in jurul acestei idei toate calitl\lile pe care tu iti imaginezi ca un Maestru trebuie sa Ie aibA. Spiritu'l tAu omenesc, prin Dorinta, prin 8$piratie, prin adoralie trebuie in mod neeesar sa creeze aceste calitati intr-o fiinla imaginarA oarecare, care nu este decit 0 personalitate, pentru cA tu, tu nu Potl incl\ concepe 0 fiintA lrnpersonsla

42.-La fel, in funetie de intensitatea dorintei tale §i a gindirii tale, aceastA idee trebuie mal devreme sau mal t1rziu sA se manifeste complet, fie atragind inspre tine 0 astfel de personaJitate inearnata, sau o alta asemanAtoare care se manifestA ea 0 entitate a tarimului vlselor sau a viziunilor.

43.-S-a spus cA: UAtunci cind discipolul este pregAtit, Maestrul apare". ~i aoeasta afirmatie este adevAratA intr-un anumit sens, dar nu a§a aum ai interpretat~o tu.

44.-00rinta ta secreta de a avea un Maestru ti-I va aduce; dar numai atunci cind eu te-am pregiltit pentru aoeasta aparitie.

45.-0ar aceastA aparitie nu va fi altceva decit aparenla unui Maestru.

Atunci cind AdevAratul Maestru sau fnvl\liltor va aparea, se poate ca tu sA nu 11 recunosn, cael el poate sA se ascundA sub aspectul unui alt prieten care se intereseazA de tine, al unui asociat al tau in afaceri, aJ vecinului tAu eel mal apropiat sau al sotiei tale, al SOIului sau al copilului

tau. .

46.-Pentru ca Eu dau invl\lilturile Mele prin toate mijloacele, conform necesitl\lii momentult.ii, pentru a imptesiona eonfliinta ta orneneasca

82

Eu te inval continuu, chiar §i cind tu nu-li dai seama de aeast lucru. Eu am multe cal pentru a ajunge pina la confliinta ta §i Ie utilizez pentr.u a te aduce la inlelegerea Semnificaliei Ideii Mele.

47.-Eu vorbesc prin multe voct prin vocea Spaimei, a lubirii, a Invidiei, a BunAUitii, a Ambitiei, a Patimei, a Betiel, a PIAcerii, a Geloziei, a Senzualitalii, a Suferintei §i a Ru§inii; - prin vocea tuturor emotiilor ornenestl, a pasiunilor §i a dorinlelor. Eu vorbesc prin vocea Naturii, prin vocea Experientei, chiar §i prin vocea Cuno8§terii omenestl.

48.-0a, toate acestea constitule Voeea Mea de care Eu ma folosese in mod Impersonal pentru i1l exprima AdevArul; pentru cA EU SiNT in toate §i pentru eA EU SiNT realul din toate §i pentru cA Vocea vorbefle in mille sale modalitAti de exprimare, tu flind de asemenea 0 "Parte" a aeestui Tot §i pentru ea EU SlNT in Tine, sperind ea tu sA MA reounostl §i sa cooperezi constlent cu Mine in exprimarea Ideii Mele de Perfeetiune lrnpersonala pe pamint, preeum este ea exprimatA in Cer.

49.-Numai elnd aceasta recuno~tere va veni, tu vei afla §i vei cunoaste AdevAratul Maestru. Atuncf §i numai atunci, tu vei realiza ea EU, propriul tau "Eu" Impersonal, SiNT unicul Maestru pasibil pentru personalitatea ta omsnsasca

50.-Atunei tu vei inlelege de ce nici 0 fiintA, omeneascA sau alttel, nu ar putea fi Impersonala pentru a fi Maestru al vreunei alte flinte; din cauza ca 0 fiintA ImpersonalA nu ar putea niciodatA sA fie recunoscutA ca Maestru al unei fiinte ornensstl, §i deci ea nu ar avea nici un interes pentru activitAlile tale omensstl,

51.-0acA in viala ta, ar veni la tine 0 fiintA care Ii Soar parea DivinA §i li-ar arata un oarecare interes sA fii sigur cA aceasta nu este inca cornplet trnpersonala, Ar putea fi un Maestru Uman, dar niciodatA eel Oivin, pe care tu, din tot sufletul tau, aspiri sA-I servestl,

52.-Dar, poate ai fi satisfAcut sA ai 0 astfel de fUnta ca Maestru, chiar daca !sl nu ar' fi complet Impersonal. Daca a!ia stau lucrurile, atunci de acum incolo, Eu te voi face sA-li dai seama de imperfectii.mile sale, printr-o cornparatia constanta cu Perfectiunea Mea Impersonala pinA cind In final tu vei apela §i vei alerga la Mine, supunindu-te eornplet Mie; reounosclndu-Ma pe Mine !ii Impersonalitatea Mea ca pe Unicul Model !ii Ideal, ca pe Adevarata Cauza care a inspirat lunga ta cautare a Perfectiunii Mele inafara ta, in timp ce tu puteai sA a gase§ti doar inAuntrul tau, profund ~cunsa inauntrul propriului tAu Suflet.

83

CAPITOLUL XVI

CHRISTOS ~I IUBlREA SA

1.-Tie, care te temi oa prin Cuvintele Mele pot s~ distrug eredinta ta in Isus Christos ~i iubirea ta pentru EI, lie, EU iti spun:

2,-Acum aproape dou~ mii de ani, atunci cind procesul de exprimar~ a Ideii Mele atinsese stadiul in care Eu puteam ar~a un aspect al Realit~lii Mele Divine; pentru a-Mi atinge scopul ~i pentrua reaminti Atributelot Mele omenesn mlsiunsa lor pe pamint, era neeesar ea Eu sa rna exprim printr-o personalitate uman~ ~i ca Eu s~-Mi manifest Atributele Divine sub form~ umana pentru ca spiritele lor ~i intelectele lor omenestl s~ poata vedea, sa-lji amlnteasca ~i s~ fie lnsplrate de Mine in mod interior pentru a lasa Ideea Mea s~ se exprime la fel prin ei ~i s~ se manifesteastfel in personalit~tile lor omsnestl,

a.-Ceea ce EU am f~cut prin personalitatea lui lsus, omul din Galilea, prezentind Intelegerii omenestl, prin intermediul inv~t~turilor Meledate prinEl, §i prin Viala Mea manlrestata prin EI, ceea ce era

necesar s~ fac pentru a exprima complet Ideea Mea. .

4.-Eu am aratat, prin experiente de netura simbolic~ Imbr~clnd personalitatea orneneasca, prin care toate personalit~tile trebuie s~ treaca inainte ea voi, Atributele Mele ornsnestl care ati ereat aeeste personalitali, sa putetl deveni din nou suficient de Impersonale pentru a fi impreun~ cu Mine exprirnart constiente ale Ideii Mele Divine.

S.-Vol toti, Atributele Mele ornenesti, inainte ea liEU SINT"-ul din interiorul vostru sa poata sa trezeasca in sufletele voastre ornenestl pentru a Ma percepe pe Mine, Intimul vostru liEu" Divin, va trebui sa va n8§teli dintr-olubire lmaculata lntr-o iesle umila, - loc'in care animalele vin sa se hr~neasc~ (cu inima pocait~ ~i umilita, plini de credinta §i de incredere In Dumnezeu, condipe la care trebuie sa ajunga natura umana sau animala). Atunci voi va trebui sa fiti condusi In Egipt, p~mintul intunericului (sau al activitatii intelectuale), pentru ca acolo sa luptali §i sa cre§teli, In corp §i in cunoastere, pina atunei clnd va veti Int~ri prin senzapa de Eu, In interiorul vostru. $i atunei, cind veti fi suficient de con§tienti de Puterea Mea §i de lubirea Mea, EU voi ineepe s~ rostese prin voi Cuvinte de Intelepclune §i de Adevar, care vor uimi inteleplii lumii; chial' pe Cunoscatori ai Legii. Apoi va veni 0 ·Iunga

1-{4

perloada de studiu §i de meditatie, care v~ va hrani spiritul §i v~ va dezvolta Sufletul, pina atunci cind voi veti ajunge la maturitatea completa a con§tiintei interioare a "EU Sint" -ului, care v~ va preg~i pentru botezul vostruin lordan, timp in care veli fi preg~tiji s~ v~ deschldetl Mie, con§tiintei depline cA Voi §i cu Mine sinteli Unul,. ca nu exists ssparape intre noi, c~ Eu stnt "Eul" vostru "Intim ~i Adev~rat" urmind dupa acest moment voi sa imi permiteti sa condue vielile voastre, in mod absolut.

6.-Atunei Eu, v~ vol conduce in lumea, numit~ D9§ert in cealalta Revelalie a Mea, pentru oa acolo sa va pun la incereare, s~ va intariji §i s~ va obi§nuiti cu utilizarea Impersonal~ a Atributelor Mele Divine, apoi

. Eu va voi prezenta eele trei mari ispite:Puterea, Orgoliul adevaratei virtuti §i Ambijia, pina cind veti fi dovedit cs nimic din ceea ce sa raporteaza la intelect, lal'eul", egoist sau la ceva material nu poate sA va determine sa Me uitati in mod interior; §i pina cind Vocea Mea, a Mea, cea care vorbe§te in inimile voastre sau in inimile fratilor v~ri va fi singura Voce pe care atunci veti fi capabilLsa 0 auziji.

7.-Dupa aeeasta incercare va incepe perioada de slMr§ire a minunilor §i de inv~tare a mu~imilor, insotita de insulte lji de Persecutia necredlnclcsllor §i de batjoeoriri; urinata de judecata in fata lui Pilat, reprezentind Legea Lumii, sentinta, urcarea Calvarului purtind Crucea, rsstignirea pe Cruce, Agonia, cele trei zile in mormint §i apoi invierea finala, care va avea loc atunci cind vA veti uni complet cu Mine.

B.-Toate acestea au semnificatia lor oeultA sau aplicarea lor in ceea ce tine de Suflet lji vor trebui sA fie usor intelese de c~re tine dacA tu Mi-ai deschis inima tao

9.-A§a a tost Drumul in trecut, pentru tine ~i pentru toti cei care au studiat §i s-au supus inviit~urilor Meledate in Revelatiile Mele anterioare. Dar acum a venit timpul pentru care Eu te-amtpregatit, pe tine §i pe mu~i a~ii, pentru 0 NouA "Iertare" prin care tu poti intra in con§tiinta de Eu, direct §i de acum incolo prin Calea Impersonaill. Cel care sint destul de maturi §i de puternici pentru a respinge toats InslnuArile personalitiitii omenestl, §i care pot s~spuna EU SiNTI ~i sA §tie ca EU STNT Cel UNIC din interior, Cel care Ie dA aceasta fortii ,i iI pune in stare de a se ridica deasupra distractiilor §i a influentelor lumli materials; - al sint. cei pe care Eu i-am alas pentru a exprima prin el intreaga gloria minunatA a Ideli Mele Divine.

85

· . 10.-Ch~stos, sau Constiinla "EU SiNT"-ului trebuie sA se nascA in I",ma ta ~I in cea a ~riewei personalitAti omene~i; ea trebuie sA se d.ezvo~e, s~ IUfHe ~I sA treacA intr-un fel, prin toate experienlele 51mbollzate. ~n Vlata lui Isus, inainte de a putea ajunge ta aeest punct ~i d~ a devenllm~r~u~A eu Mine, 0 expresie eon~ientA a Ideii Mele Divine. ~I e~emplullubml ~r.cel al Milei Lui Christos pe care Eu am exprimat-o In vla.!a ~a, tu t~eb~le sa 0 exprimi, de asemenea, pinA la un anumit grad In Vlat~ ta, In.alnte ca sA-ti fie posibil de a gusta fructe ale acestel lubirl, ~re in. re~litate, ~u este numai lubirea, dar ~i Stinta Treime in Unltate. - lublre-Intelepclune-Putere, exprimare veritabiiA a V' t" M I

Impersonale. . lelll e e

11.-PfnA acum tu nu ai eunoseut semnificatia Vietii Impersonale lubirea, daeA. tu anallzezi ?U grijA acest sentiment, nu a fost pentru tin~ ·deelt 0 ~mOlre sau 0 pasione om.eneascA ~i din acest motiv tu .ai fost Incapabrl sA coneepi 0 iubire det~atA §i IipsitA de' arice interes ome~es~ A s~u p~rson?' .. ~~r acum, in rnasura in care tu vei incepe sA . MA Slrntl In Intenorul Inlmll tale (inAuritrul tAu insutQ §i 0 vei deschide larg pe~ru a MA. c~ntine in ea, la fel, EU te voi umple de a senzatie noua, mlnunatA ,I CIUd::nA care va trezi fi insufleli fiecare fibrA a fiintei tale cu I~stlnct creato~ §I ae.eastA senzalie va fi un veritabil Elixir de vialA PAentru tine. ~I .taemal expnmarea materialA a acsstul. sentiment atunei elnd in ~cel~1 fel ~u 11 vol rAspindi in lume prin tine, tu vei gusta dulceata Inexprima~IIA ~ Saerei Mele lubiri Impersonale, cu iluminarea splrltulul ~i. a Con§l:lIntel Puteril Nelimitate care 0 insole~te; ~i Eu te voi face sa fil, In felul acesta, un canal eomplet Jipsit de "eul" egoist ~i deei perfect, pentru exprlmarea ImpersonalA a Ideli Mele Divine ..

12.~1 t~ itl v~1 da seama cA e~i 0 "parte" din Mine §i a "parte" din orice altA fllntA ,I cA tot eeea ce tu ai sau efti, nu este al tau ci al Meu §i este pentru Folosinta Mea, indiferent unde ,I cum decid EU.'

.. !3.~i .vista ta nu .va mai fi conoentrata in tine-insUli, pentru eA aeest

eu v.a dlsPAre~ toplndu-se in celelalte Euri ale tale ,i atunci tu vei da in mod "ber din Vlata ta,'din Inteligenta ta, din Forta ta ,i din Esenla ta care nu slnt declt etape ale Vieti; Mele sau ale lubirii Mele Impersonale' pe care Eu Ii Ie-am dat doar pentru acsasta utilizare. '

~4An personalitatea lui Isus, Ctiristos, Eu am manifestat mult din IUblre~ l~pe~onaIA, suficient pentru a te inspira, pentru a-Ii da dorinta de ~ I~it~ Vlata. Sa §i personalitatea Sa, " prin intermediul acestei asplratll ~I acestet lupte, sa trezestl con,tiinta lui Christos in Tine. ~i prin

86

aceasta trezire ,I prin intelegerea faptului cA Isus Christos nu este declt drumul sau poarta care se deschide ,i conduce la Mine, Eu te-am adus in final la momentul in care tu poti intra in Viata ImpersonalA fi sA devii in mod constlsnt 0 "parte" din ea.

15.-Dar EU ili spun aici in mod clar cA lubirea Mea ImpersonalA n-are nimie comun eu vielile ~i iubirile personale. Aeestea nu slnt deelt mijloacre exterioare pe eare Ie utilizez in scopul de a rAspindi prin ele lublrea Mea Veritabili:i, din inima Omenirii in lume, unde ea i§i exprima in mod constant Puterea Sa insufletltoare §i Creatoare eare ina~A ,i cuprinde totul.

16.-lubire~ Mea nu ia in eonsiderare niei personalitAtlle, niei indivizii, aceftia nu sint dee1t piesele de §ah pe care Eu Ie mi§c pe tabla de ,ah a vietii a§a cum consider cA e preferabil pentru a indeplini Planurile Mele: - exprimarea ultimA §i cornpleta a Ideii Mele Divine in Omenlre.

17.~i EU pot exprima Ideea Mea, numal in Omenire dupi:i eum tu poli exprima Ideea ta de tine-insUli, numai prin personalltatea ta omeneascA.

18.-1n Omenire Eu trAiese, MA mife §i am Fiinta Mea. Ea este personalitatea §i corpul omenesc al "Eului" Meu nemuritor, Bfa cum personalitatea ta ~i corpul tAu 'Ili servesc pentru a-ti exprima flinta ta

19.-Toate personalitAlile omene~1 cu corpurile lor. nu slnt dec'll: celulele Corpului Meu, Omenirea. ~i, astfel, Bfa cum "EU SiNT"-ultAu a ineeput acum sA adapteze corpul tAu pentru ca tu sA te pOli exprlma perfect prin Ideea Mea relativ tine, adieA "Eul" tAu Intim ,i Veritabil; tot la fel Eu-siNT pe eale de a adapta gradat Omenirea pentru ca ea sA postA exprima perfect Ideea Mea la Mine-insumi.

20.-1n proporja in care celulele individuale devin pArti Impersonale llIi armonioase a organelor pe care Ie tormeaza, prin faptul cA participA la Viata Mea, ele pot s~ trlllascA a viatA sfintA §i fericitA; dar daeA 0 singurA celulA se opune sau actioneazA contrar legii generale a organului sau, funct!-anarea armonioasl a acestui organ va deveni ImposibilA, eeea ce in mod natural va afecta eorpul intreg ,i rezultA in consecintA boala sau

indispozitia. I

21.-Fieeare celulA a unuJ organ este 0 parte integrantA a organulul respectiv, §i activitatea ei este necesarA pentru tuncponaraa perfectA a acestui organ §i pentru sAnatatea pertecta a Corpului Meu; dar dacA fiecare celula nu cedeaza fntreaga sa put~re ,I intreaga sa InteligentA. care nu sint deeit atributele Vietii pe care Eu Ie-am dat-o pentru

87

functionarea perfectA a intregului Meu Corp, efectul va fi lipsa de armonie, eu toate efectele eare urmeaza, ea boala, suferinta, pacatul, selavia, sarAeia, neinJelegerea, dezintegrarea ~i moartea.

22.-La fel, daeA fieeare eelulA in parte, nu cedeaza intreaga inteligentA ~i toate puterile eu eare EU am inzestrat-o, in seopul unie de a exprima §i de a pAstra viala Corpului Meu, in san::itate perrecta, unieul rezultat nu poate fi decit dezorganizarea, distrugerea, revolta ~i in final RAzBOIUL, - razboiul intre diferite organe ~i celulele lor,respectiv §i in cOl"!secinlA, 0 eond~ie sau stare mai mult sau mai PUlin haotloa in tot corpul Meu.

23.-1n Corpul Meu, ee consta din omenlre, aeeasta ar insemna razboiul intre Natiuni, eare sint Organele Corpului Meu. ~i asa eum orice razboi nu este deeit 0 stare de maladie acuta sau de IipsA de armonie, §i a§a cum Viata Mea care, in Omen ire se manifesti ea lubirea ImpersonalA, nu poate sA se exprime deeit prin armonie, tot la fel in eorpul fizie, aeeasti iubire este totdeauna pe eale de a utiliza, eehilibra §i a prepara eondiliile pentru ea EI sa poati si se exprime astfel.

24.-Aeeasta se realizeazA, fie eliminind gradat din diferite organe ale corpului toate eelulele bolnave, slibite sau ie§ite din starea de func.tlonare, sau dezvoltlndu-se in eorpul fizie boala sub formA primejdioasA, - ea de exemplu febra, hidropizia, furuneuloza, otrivirea singelui, degenerarea • pentru a exclude apol rapid eelulele, eu billoanele, pinA elnd organul respectiv se purificA sau plnA eind puterea sa de functlonare se distruge complet.

2S.-Cu alte euvinte, vista §i activitatea realA a fieeirei eelule §i a fieclrui organ, consta in a ceda vista sa individualA pentru ca intregul Meu Corp sl poatA Exista sau si se exprime in armonie perfecta, Atunei eind flecare celull §i fieeare . organ nu actioneazl deeit 8§a, ~i se constituie lntr-un canal neegoist prin care Vista Mea ImpersonalA sl poatl izvori, atunei Corpul Meu va deveni un Tot Perfect §i Armonios ~i Ideea Mea poate atunei sA exprime pe Pimint puterile sale Divine ~i posibilitllile sale, • eum aeeasta se face in Reglunea Cereasel a Etemului.

26.-Atunei eind tu lmi vei oteri flinta ta, 1n intregime, pentru ea Eu sA pot rlsplndi prin tine lubirea Mea Sfinti Impersonall, §i eind tu nu vel mal avea aIt gind deeit aeela de exprImare perfectA a acestel lubiri care este Vista Mea RealI, EU vol fi atunei, prln tine, Tn stare de· a 1nsufleti §i de a trezi gradat pe eei care te lnconJoarIla· recunoqterea Mea, a lui

88

Christos diniuntrullor In§iJe; pentru ea ei sA-mi dea ca §~~in~:~~~,'~~~

intregime pinA atunei elnd in final organul sau partea In A d A

reprezen;at de Omenire, pe eare tu §i ei it reprezintA, sA dobln i ease. 0 sAnAtate §i 0 armonie perfectA ii sA eoopereze pentru a at nge §I a

conserva sAnltatea perfe~A in tot Corpul MeuM Divinl de VistA sau

27 -Atunei eind aeest tlmp va vem, Forta ea.. . A t ta

IUbire~ Mea Impersonali, se va raspindi §i se va ~anifest~ In oa

Omenirea §i Ideea Mea se va exprim~ deplin. pe plmlnt ~al~~~:r d~

Irriintul ca §i toate eelelalte eorpun eer9§t1 nu vor rna I . . ~aterie fizicA grosierA din care ele par sl fie fleut~ pinl atunel, CI ele vor fi purificate §i curltite in intregime . de "euln egoist §I vor ~ .~lIlat~

din nou la locul de unde ele au coborit, pentru cA :o~~~ e;~!:ri:~~e:

de a produce organisme pentru manifestarea mea .

omeneasel a Ideli Mele Divine va fi atins §I nemalavind .. ~evolle ~e mijloaee de exprimare pl1minteasel sau materi~li, de atunel ne~ 0 u voi erea §i exprlma numai eu Spiritul, .I.t~eul mljloe neeesar in umea

Cereasei a Vietii Impersonale.

89

CAPITOLUL XVII GAsINDU -MA

1.-Tu care ai studiat cu atentie tot ceea ce s-a spus aici ~i care crezi eA ai zArit 0 razA de luminA din Mine, dar care nu e§ti IncA s;gur, apropie-te §i ascultA cu tot Sufletul tau ceea ee iIi voi spune acum.

2.-Linl§te§te-tel - §i sA ~tii, ca - Eu - SiNT, - DUMNEZEU! "

3.-Daca tu ai invAlat sA te "Lini§te§ti", oaoa tu ai studiat ~i meditat asupra acestui "Eu" ea flind Dumnezeu din tine-Insuli, oaca tu e§ti capabil de a-t distinge de "eul" personal §i csca tu e~ti uneori con§tient ca potl I~i. ca sli zicem asa, din personalitatea ta §i sA-l; vezi flinta omeneascli • cum esteea; §i sA-i vezi toate defectele demne de disprBJ III slliblclunile sale, egoismul sliu josnic, pottele §i pasiunile sale anlmalice, dorintele sale copilArellti, orgoliul sau stupid ca §i vanitatile sale;

4.-0acl tu poJi face toate, acestea, §i dacA tu vezi aceste lueruri eu 0 vizlune !Impede, sA §til cA in aeele momente, tu e§ti UNA cu Mine in con§tiintll. ,; cI "Eul" tAu Intim §I Veritabil din tine este cel care vede eu ochl Impersonali ReaJitatea luerurilor.

SAn aeele momente tu te eliberezi de personalitatea ta §i tu trAie§ti in Constilnta Mea, sA 0 numim CosmieA, UniversalA, SpiritualA sau ImpersonaJA, dupA cum vrel, pentru cA tu n-al putea vedea aeeste lucrurl in tine inSUli, daeA nu ai fi tAeut-o eu ochi Impersonali, Ochii Mel.

B.-Mal mult, dacA tu li-ai revedea trecutul, tu fi-ai aminti ca adesea ai res1mtlt 0 tortA care te indemna sA faci anumite lueruri §i pe unele, atuncl cind Ie fAceai supunindu-((., obtineai rezultate remarcabile; pe c1nd atunei elnd coneluzlonai asupra altora, rstionind cu intelectul tau pemru a savrr'§i 0 faptA diferitA de aceea indicata de Mine, tu nu obtineai ca rezultate decit ~ul, deceplia §i suferinta.

7.-AceastA con§tilntA, sau acsasta f0rta de nestapinit nu era altceva dacit REul" tAu Intlm ,i Veritabil, Eul din tine-insUli, care in acele momente te indrums, care Ili spunea in mod elar ceea ee tu tr$buia sA tiel. 1n aeele momente. tu auzeai cu urechile tale Spirituale, cu Urechile Mele, §i cind tu ascultai in mod Impersonal primeai in sehimb succes ,I satlsfaCJie. pe cind dacA, in mod personal, tu credeai eli §tii mai blne

90

deeit Mine ce trebuie sA faci, nu rezultau In consecinta decit infringer;, necazuri :ji nenoroclrl,

8.-$i Inca, au fost momente In care al si~tit ~~ropierea. unor IntimplAri sau a un or persoane invizibile" sau a vlbra!nlor armoruoase

atunci clnd tu intrai in legatura cu alte persoane. "

9.-Aceasta nu era decit Eul tau Veritabil, care simtea cu con~nnta ta Spiritualll sau Impersonalll, care, daca tu. ai ~i mac.a!, este Mereu de veghe pentru a te proteja, a te avertiza §I ~ te sf~tUl In tot ceea ce se

refera la aceste lucruri, cond~ii sau tnttmplan mate~la!e. ." A

10.-0ar atunci cind MA ounosn mai bine !ii mal slgur, §I anu~e omd lubirea Altruista umple inima ta §i clnd tu incerci un impuls putennc d~ a ajuta pe cineva; de a vindeca bollle celor care te tnconjoara, de a ahna suferintele lor, de a-l face fericiti, de a Ie ~rata Dr~mu~ Adevarat - aceasta este senzatla reala a Mea din Tinesi indepartlnd '"A acest mod personalitatea, EU folosesc astlel spiritul ~i cor~ul tau In ve~erea scopului pentru care EU Ie-am creat, !ii anume ca mlJloac~ de ~xpnmare a naturii Mele Reale 'care este lubirea PerfectA a lul Chnsto~ sa~ Con§tiinta de Dumnezeu, Puterea vitalizatoare ~i datatoar~ de .. Vista ,I de rnlscare, cea care insuflete§te Ili care vmdeca, care se IngnJe~e de toate §i care coordoneaza totulln Univers.

11.-Toate acestea ti-au fost fAcute eunoscute pentru ca tu sa potl incrusta cli EU SiNT in tine, in corpul tau Spiritual, acel corp _Perfect, tnauntrul carula EU traiasc, Cel care tti vorbe~e permanent In toate tntimplArile vietii, da, in cele mai mici amllnunte.. . .

12.-$i daca tu ai vrea sa alergi la Mine, da~a tU.B;! vr~a sa ob~ervl §I sa studiezi atent impresiile pe care tu Ie pnme~IA In f~eca~e chpa, sa tnveti sa Ie urmezi,. ~i tn aceasta manierA sa spen In Mine, Intr~adevAr, Eu a§ tndruma tOli pa~ii tAi, ti-a§ rezolvitoate problemele; serena ta .ar deveni u§oarA ~i tu al fi condus prin ctmpii Inverzite de pe malunle apelor lini!itite ale vietii. •. . .

13.-0! Copilul Meu, daca tu ai folosi In efortun senoase, ~otAr'ite ,I dirijate tnspre interiorultau, doar a zecea parte din timpul~1 din energl~ pe care tu al . risipit-o pentru a cauta printre cojile goale ale cunoastern

~i ale invAlAmintelor ornenesn, . .

14.-0acA tu Mi-ai dedica doar 0 orA in fiecare zl, numat Mle,

imaginindu,p' §i practicind prezenta Me~ in tine; '.

15.-Eu ifi promlt nu numai ca tu M-al afla curind, foa~e curin~, dar §I ca aceasta ar fi pentru tine 0 asa sursa inepuizabiiA de Intelepclune, de

91

F°rta. ~i de Ajutor, inclt spiritul ta.u omenesc nu est' A

o concepe . e acum In stare de a

16.- Da, daca. tu M-ai cauta in felul a

in viala ta, neodihnindu-te niciodata • ce~aJ aco~dind~-Mi PRIMUL loc sa fii con§tient de Prezenta Mea d vPlna. ClOd M-al gas" tu nu ai intirzia

• , e ocea Mea lubito '

In mod constant din strafundul Sufletul . t" are care vorbe~e

17 0 '" .• UI au

.- aCa tu a, ,nva.la sa intri intr- d .

gradat ai afla ca. tra.ie~ti in ConstiinOa ulee Comunl~ne cu. Mine, in mod

Meu, ~i ca to~ ceea ce tu dore~i se :a r~:r~ c: in T,ne. tra'B~te Cuvlntul

18.-Totu~lI, iii va fi dificil de a tra.i co . a ~ m~d m'r~euIOs.

ca. Lumea, Materia ~i Demonul sint inca ntlnuu In ~Ine la '~eeput, pentru VBI obi§nul treptat sa folose~i Och" ~r?~ente In coO§tunta tao Insa te capabll !3a. vezi realitatea lucrurilor uCh. el mp?rsonali ~i vei fi cul'ind Putemieii pa.mintului i atuncl .' lar realitatea acelora care par admirabila, populata'd! fiin e i~ v:; re?lIza ca tra.ie~ti intr-o lume, noua, ale personaliUitii lor omen~~' ~ ~,care folO5esc corpurile de Carne ve§mlnte (fnveli§urQ pentru a ~e oar ea vehicol~,,, ea .instrumente sau care ele Ie-au creat, in scopul d adapta la condilule §I exp!3rientelB pe

necesare pentru exprimarea perfe~: ~~~:~ ~::olta cal~alile Suf!etului

19.-Atunei, nu vor mai fi umbre .. ~e pamlht. '

eonseeinta., Demonul nu va mat ~en~ru ochll ta" nu va mai fi rau §i in lubire, Llbertate, Ferieire ~i paee~x~staa pentru ei:i .totul est~ Lumina. '§i fieeare Fiinta tu vei vedea un a' ~e t~ ma vel vedea In Teate, in insufletit 0 anumita etapa. a M n~mit Atnbut al Meu, in fiecare lucnJ Mea sa lumineze inima ta, §i E:;i ~atu : V; tre~i d~elt sa. la~i lubirea ce tu vei vedea. ar a emnifleatla Reala. a tot eeea

20.-!?i atunCi va veni Marea Cunoa tere: ' . .'

Cerurilor; tu vet vedea ca mergi prin : ere. :~eea de. a fl ga.Sit Imparatia

§i alei pe pi:imint, ea. ea se manife ceast Impa~alle; ca. ea este Chiar mereu in ea, dar ca tu nu al <>flut a:!atp, este. tot In Jurul tau; ca. tu ai trait

21 _Q' ". .... s ueru,

..... 1 ca m loc de a se afla in afara. i .

ea este inauntrul tau' inauntrul fieea .' "ntr-un loe ,ndepartat, oarecare,

§i intim loc din toate I~crurile manif streltfUnle, ea. ea este in eel mal tainie

22 C e ae.

.- u alte Cuvinte tu vei fl

luerurilor §i ca ones ~peCt ext ~ ca. aste REALITATEA TUTUROR

umbra aeestei Realitati Creata d:,or al ae~stor lucruri, nu este decit credinta sa in separ<>+la sa de M' conceptllie false ale omului ~i prin

"line.

92

23.-9i oind vei gasi imparalia, 'itl vei g~i in ea de asemenea §i locul tau, pentru ca tu vei Intelege ea e§ti intr-Adevar unul din Atributele Mele Divine; cl1 intreaga ta activitate 'iti tusese destlnata inea de la inceput, §i I ea tot ceea ee va avea loc pina atunei, nu este decit 0 pregatire §i 0 adaptare a personalitalii tale omenestl pentru aceasta activitate.

24.-Tntregul tau suflet va tresarl de bucurie, pentru ca dupa. at'itia ani de incertitudine tu te intorci, in sfir§it in Ci!iminul Meu, ~i tu POli aeum sa intri in Viata MeC!- Reali!i, Unul in eon§tiinli!i eu Mine §i eu toate celelalta "euri" lucrind toate pentru a atinge exprimarea finall':l ~i perfecta a Ideli Mele Divine pe Pamint.

25.-Tu, in care lectura celor spuse, a evocat amintiri ale bucuriilor tree ute §i al carui Suflet a raspuns cu emope, nu lasa deoparta aceste euvinte mra a fi oblinut din ele tot ceea ce Eu vreau sa-Ii spun. Lini§te§te-te! Asculta Vocea Mea interioara §i cunoaste gloriila care ta asteapta - daca tu e§ti capabil sa vezi eu Oehii Impersonali §i sa. intelegi

cu intelegarea lmpersonala '

26.-Dar, daca acsasta lectura ili da prima ta viziune a Realitatii Mele in tine, trezind, prin aeeasta realizare partiala a Mea §i a imparatiei Mele, vibralii elevate care te fac sa cazi lntr-un extaz Spiritual temporar, hotMndu-te sa incerci ca sa traie§ti mereu in Constiinta Mea §i sa Mi Ie supui lntotdeauna, - nu te descuraja daca tu vel cadea in mod ru~in05 atunci cind se va prezenta 0 ocazle imedlata prin care sl1 poti dovedi sinceritatea fortel §i a hotMrii tale.

27.-Pentru ea doar prin incercarile §i prin eaderill;! tale, stra.duindu-ts, 'itl pOli da seama in mod dureros de lipsa ta de forta §i de aptitudins, abandonindu-te §i avind lncreelere In Mine pentru ca Eu sa pot trezi tn tine Con§tiinta Puterilor Mele Divine care spera permanent sA se manifeste prln Tine.

28.-Aceste vlbralii fine nu lnseamna decit trezirea anulTJltor insu§iri ale Sufletului care se. pun in actiune ca §i faculU\tile lor eorespunzatoare §I care trebuie sa se trezeasea inainte ea Eu sa pot manifesta aceste Putsri.

29.-!?i in mod natural, atunei cind aceste insu§iri ale Sufletului se trezesc, ele pun tn opozijie activa pe cele care pina in prezent au avut un imperiu necontestat ln natura ta, §i ele trebuie sa fie staptnite §i folosite cum se cuvine inalnta ca aceste calitati ale Sufletului sa poatll sa se exprime liber.

93

30A~i aceasta opozltle exlsta doar pentru a lntM, a proba ~i a perfections exprimarea acestor calitati ale Sufletului, deoarece ele trebuie sa fie capabiJe de a rezista la orice atac venind dinaf~ra , lnainte ca ele sa poata sa manifeste deplin toate Puterile Mele· Divine care Ie dauimpulsul dinAuntru.

31.-0ar sA ~tili ca Eu manifest In tine aceste Puteri , nu mai repede decit Poti tu suporta ~i pe rnasura rezistentei tale. , 32.-Eroarea pe care tu 0 faci consta in a incerca sa te dezvolli tu-lnsuti.

33.-Eu slnt Arborele Vietii din interiorul tau. Viala Mea trebuie sa dea, ~i va da, impulsul pentru manifestarea sa dar printr-o dezvoltare gradata §i nelncetata Tu nu POli ajunge la un rezultat lnainte ca tu sa te fi dezvoltat suflclent pentru a-I atinge. Dar reamint9§te-ti ea Viata Mea este tn mod constant pe cale de • dezvolta In tine perfectiunea de frumusete, de rolla !ili de san~ate. care trebuied se exprime corporal • cum aa se exprlma acum In intimitatea Ta.

34.-Tu, care' ai tnceput sA-ti da; seama ca Eu 81nt. tnauntrul tAu, dar care nu ai invAtat Inca sa comunici cu Mine, a$culta ,I inv81A acum,

~~.~!:Iu !1.Jr]Y!l.1! .. ~.le "Li~~~~.~~."'. p,.A·, .. nta

Mea tnaurJtrul.tau. OacAeste .. ~L... .• .. . ' ". .' .

.. t~rebare: ~pOi,du,Pl·ceimi vei E!,9r~~()" " ifl'tacere get1l1dl.l~ML

.f'lSP~nsul, ~~ea~,A imt:>resii.l~ care vin, dar E!ceasta 51 fi~f~~.rJe~ir'i~te, f~ vreo pre()~upare ~au interes person€ll, c,!J,.rninte~. ~~@! gQ!l.t1t

36.-0acA drept raspuns ~I vine un glnd pe care tu 11 recunOfti ca flind deja auzit sau citit undeva, lndepMeazA-1 imediat zlclnd: Nu! TatA! - Tu,

~~~ , i .

37.-Se poate sa ~i vinA alte ginduri de origine omeneasca, dar tu Ie vel reeunoaste ca atare ~i vei refuza sa Ie accepp ~i daca tu continui sa Mi te adresezi, vei primi In final un raspuns §i tu n vei simii ca este

intr-adevAr de la Mine. .

38.-A§a va fi, la inceput. Dar clnd tu vei lnvAts sa distingi Vocea Mea dintre toate celelalte voci astfel lncit sa ajungi sA lnAbu~i comptet interesul tAu personal, atunei tu vei putea comunica In tacere cu Mine cind vei voi, farA interventia ideilor, credintelor §i opiniilor. altora, §i atunci vel putea si:l mA intrebi inditerant ce, sau altli vor sa te intrebe §i orlcars ar fi problema pentru care .. ;; .T'"r;;;. .. ··";;.;;;:;-·;;,, .. ;;.l;,-· ... <t"' .. ,,·_· ..

aj~orul tAu, In acel moment chiar, EU voi aduce In mintea ta cuvintele

94

care trebuie sa te spui celorlali, facind. aC,easta in taeere sau cu voce

pe . . bll t I

tare prin intermedluilim II a e. M' te ",'1 consacrat §i care tael tot felul

PI bitul Meu, care I "Q' at'

39.-Tu, rea u. A . e Mine' tu care al putut sa const I

de eforturi ~~tru a mtra In .unlu~~m~ t-au t~ ret rase, tu, cel c~re. e§ti ca oriee spnpn s~u pr~te~~~~ a cli~ sa te adresezi §i sA cen alutor

fara bani, tara PrieteOl, §I s e-

omenesc;" . u Prea Ferieit, e~ tu e§ti foarte aproape Ada

40.-sa . §til, Copllul Me t" doar sa traiec:,ti in Mine, IMlnd

. . ca daca tu can InUl" ~ A

mine acum, §I A a in tl e §i sa te eonduca. bazlndu-te pe

Cuvlntul Meu sa ra~'n I A red ab$oluta In ale, Eu li-a§ aeorda

., " Mele aVlnd 0 IOcre ere >I

Promlslunl e. .' .' P lne1t Cuv'intul §i mintea omeneasco

curind 0 bueurie, pereeptle §I ace

nu ar fi eapabile sa lji Ie ir_naginez9porunCi!or Mele, pentru ea tu ai av~

41.-Pentru ca t~ te-al su~us . autat1n primul nnd ImpM~lia Mea §I ineredere In Mine §I P~nt~udC tu :1,Cpe deasupra, cnlar eeea ee Lumea Dreptatea Mea, EU 111 VOl a res u ,

nu liMa dat. . I.. P I blt care de asemenea te-ai consacrat

O t Copllul Meu rea u " tA d

42.- ar u, . A ata at de unele dintre obieeiurile Lumll, nepu In

Mie, dar care e§tl Inca. § ~ . ezi in intregime Mie;

sa te deta§ezi de el~ §I sa !~ IOC~~~~$ insuccesul, incertitudinea §i chiar . 43.-Tu, cel earUia Eu ! am a valoarea real!1 a lucrurilor din aceasti1 saracia, In scopul de a-l Invatut'nta lor de a aduce fericlre, slaba lor lume nestabilitatea 10f, nep I. 'l

legA;ura eu Viala Mea Reala; t' 'nc'" sa 'in1elegi sl a carui inima se

C '1 I Meu care nu pOll I a 1 ' ~ .

44.-Tu, Opl u .' ntru c'1 tu nu vezi de unde va vern

urnple de nelinl§te §I de te~ma~~e bani p ontru chiria de sapti:lmlna

;;. d line unde vel g"",1

p"nea em, .' de 0 oatorte scadenta;

urmatoare, sau ~um te dvel aCchlta, tele Mele care li-au fost date de mult

45.-Asculta, mea 0 ata, uvm .

In Predica de pe Munte; . u VX facetj deloc grlji pentru viala

• x d ce EU va spun, 11 a . ~ .

46.- lata e , . asi de mlncare sau de baut, sau

voastra, nlcl pentru tocul un~~~e~~~e veli gaS! cu ce sa vatmbri:lcali. . pentru corpul vostru, p~ntru x ai rnult dedit nrana, tar corpul mal 47.-"Oare Viata nu InSeamna m

. • I?

mult dec1t ve§mmt~ . '. earnana, nici nu secerl:l, ele nu au

48.-PriviIi p~s~nle eeru~UI: el~ n~ ;ati11 Cerese Ie hrMe§te. "Gare voi nlei crama §i mel hambar, §I to U§I

nu sinteti mai presuS dec1t ele?

95

49.-"Cine dintre voi, nelini~indu-se de statura sa l~i poate adl!tuga maear un cot la inl!t~ime?

50.~i pentru ee vl!t nelini~iti voi In legl!ttura eu vesmlntels voastre? 51.-Priv~i erinii de pe eimp cum erese; ei niei nu tore, niei nu les; totu~i, EU vl!t spun el!t Solomon in toata slava sa nu a fost nieiodatl!t imbrl!tcat ca vreunul dintre ei.

52.-0ri, daca Dumnezeu are grijl!t sa Inve~minteze astfel 0 plantl!t care astl!izi este pe eimp, ~i care miine poate fi anmoata in cuptor, nu va avea EI grijl!t eu mult mai mult de ve~mintele voastre, oameni PUlin

credineiO§i ee sinteti? .

53.-"Deci, nu vl!t mai intrebati: Ce vom minea nol, ce vom bea, sau eu ee ne vom imbrl!tca?"

54.-"Natiunile lumii cauta, toate aeeste lueruri; dar Tatl!tl vostru Cerese §tie ea aveti nevoie de ele.

55.-"Deci, sl!t nu vl!t ingrijorati, deloc, pentru ziua de miine pentru ca ea ins~i se va Ingriji de aeeasta.

57.-"Fiecl!trei zi 1i este sufieientl!t grija ei".

58.-ili mai trebuie incl!t alte Porunci sau Fl!tgl!tduinle mai clare decit aeestea? Tu, eel care Mi te-ai consacrat ~i care te numestl Diseipolul Meu;

59.-Aseulta-Ml!t1 Nu Ii-am adus Intotdeauna tot ceea ce ii-a tost neeesar? A existat rnacar 0 cJipl!t in care tu te-at atlat In nevoie ~i in care Eu sl!t nu te fi ajutat pe loe? S-a lntimplat vrsodata ca totul sa ti se para intunecat ~i Eu sa nU-li aduc Lumina?

60.-Ai putea tu, ce ceea ce ~ii acum, sa-Ii revezi viata trecuta ~i sa afirmi ell ti-ai fi orlndult-o mai bine? Ai schimba tu lntelegerea ta Spiritualll pentru bunurile materiale ale oneanna dintre cei pe care if euno~i? Nu am fl!tcut Eu toate acestea in eiuda faptului ca tu te-al revoltat, refuzind mereu sa Ma ascu~i?

61.-Ahl Copiii Mei, daca ali putea voi sa Intelegeli ea bogalia, eaminul, hainele, hrana ~i dobi'ndirea tuturor acestora nu slnt deeit secundare ~i nu au n!mic comun eu Viata voastra Reala, ~i ca voi Ie faceti reale, prin aeeea ca vi Ie imaginati asa, aeordi'ndu-Ie atita importalJla, in timp ee pe Mine rna lasali de-o parte?

62.~i daca Eu trebuie sa te lipsese de lucrurile Lumii pentru ea tu sa pOli invl!tta Adevl!trul, ~i anume ca EU SiNT luerul unie ~I important in Viatl!t, cl!t Eu trebuie sa fiu PRIMUL, daea intr-adevl!tr Ml!t iube§1;l; EU 0 fae pemru ca tu sl!t oblii Fericirea §i Prosperitatea reale ~i durabile, •

96'

cum face doctorul veritabil care, pentr~. ca bo~navul sA-Ii reeapete sAnl!itatea, elimina in primul rind eauz? bolll a~estula. . . . dut

63.~i aceasta te prive§te §i pe tine CopllUI ~eu, care ll-al. pier ..

sanatatea, curajul, ~i intreaga stl!tpinire de sln~ ~I care d.~pA an! pen~blh de eautM obositoare pe la doctori, ~i pnn remedll ~ml~eitl ,a modalitalii de recapatare a Vietii' (vitalit~iO pe ~re tu al Pler~ut-o~ respectind fidel toate instructiunile ~i sfatunle care 11 s-au dat, tu al ven in fine ta Mine in mod interior, ou 0 slabA speranlA cA poate Eu ali putea

sa te ajut. . X" A intregime

64 -8i:i §tii Mieul Meu Copil, ci:i tu, la fel, trebule Sa VII, In .

su U~ Mie eel care slnt Unu §i Unicul Doctor care te poate vlndeea,

:ntru ei:i 'EU SiNT Vlata Atotputernica din tine; ~u SIN~ Sl!tnl!itatea, ~orta Vitalitatea ta. ~i atita timp cit tu nu pOli sA MA SIMTI Inauntrul ti:iu ~i sa ~ii ca EU siNT toate acestea pentru tine, tu nu vei avea 0 Sl!tnl!itate

reali:i ~i durabila. . .. . nt A

65.~i acum, Copiii Mei, apropiatl-w §I mal mult de MIn~, pe ru c

EU va voi spune mijlocul de a obline toate aeeste lucrun: Sanatate,

Fericire, Prosperitate, Unire §i Pace.

66.-in cuvintele care urrneaza este ascuns Marele Secret.

67.-Prea fericit este cel care 11 gas8§t~1

68 -Lini§te~e-te ,i SA ~TII oi:i, - EU SINT, - DUM!'JEZEU. -

69:-8A ~TII ca EU SlNT in tine, SA ~TII oa EU SINT VIA_.TA'ASA ~TII cA Toata inlelepeiunea, Toata lubirea ~i Toata Puterea Slnt In aceasta Viatli, care se manifesta in toata flinta ta ACUM. . . _

70 -EU SINT Viata, INTELIGENTA ,I PUTEREA din one~ Su~stanti:i, din e~lulele corpului tAu, din eelulele intregii lumi maten~le~ fie c~ ;a este minerala, vegetali:i sau animali:i; di~ roc, din apa IiII ~~n ?er, i!n Soare din Luna ~i din ceila~i A§trl; EU SINT ~I care ESTE In tine! In ei. C~n~tiil'lJa lor este UNA cu Constiinla t~ §I TOTU~ este Con~lI~la Mea. Prin Con§tiinla Mea in ei, tot ceea ce el au sau Slnt, este aI ti:iu, tu

nu ai decit si:i Ie ceri...

71.-Vorbe§te-le in Numele Meu. .

72.-vorb8§te-le cu con~linla Unitl!ttii tale eu MI~e. .. . . 73.-Vorbeste-le lor eu con~iinla Puterii Mele din tine ~I a Intehgentel

Mele din ei. ... .. nta ~i

74.-Vorbe,te - ORDONA ceea ee TU VREI. cu aceasta c'ony.II •• ) , - "I

Universul sa va grabi si:i 1i se supuni:i.

97

75.-RIDICA-TE! 0 aspirant la Unificarea cu Minel Accept~ acum Mo§tenirea ta Divin~. Deschide-ti in intregime Sufletul, spiritul, corpul §i resplra Suflul Meu de Viat~1

76.-sA~TII ca Eu slnt cel ce te umplu pln~ la rev~rsare cu PUTEREA MEA Divin~ §i astfel incit fiecare fibr~, fiecare nerv, fiecare celul~, fiecare atom din fiinta ta este acum lNSUFLEfIT, §i Mn§tient, de Mine, traind cu S~n~tatea Mea, cu Forta Mea, cu Inteligenta Mea §i cu EXISTENIA Mea!

77.-Pentru c~ EU SlNT in tine, pentru c~ nol nu sintem §i nici nu am putea fi separali. EU SINT "Eul" t~u INTIM §i ADEVARAT, Viata ta AD EVARATA, §iEU M~ manifest pe MINE-1NSUMI §i TOATE PUTERILE MELE in tine, ACUM.

'78.-TREZE~TE-TEI Ridic~-te §i afirm~-li Suveranitatea ~a!

CUNOA~TE-TE pe tine -insuli; CUNOA$TE-TI PUTERILE! SA ~TII ca tot ceea ce am Eu, este al tau, ca Viata Mea Atotputerruca curge in tine, §i c~ tu poti sa 0 iei §i s~ faci cu Ea ceea ce tu DORE$TI; astfel ca Ea iti va da san~tate, Putere, Prosperitate, Unificare, Fericire §i Pace; oricare ar fi lucrul pe care tu 'iI vei Comanda!

79.-lrnagineaz~-li toate acestea, SA LE G1NDEt?TI! SA Ie ~TII!

80.-~i apoi, cu toata certitudinea naturii tale, Roste§te CUviNTUL Creatorl ~i tu nu iI vei pronunta in zadar.

81.-Dar sa §tii, Copilul Meu Preaiubit, c~ aceasta nu va putea sa se intimple decit atunci cind tu vei "eni la Mine intr-o supunere totala §i, , cornpleta; numai atuncfctnd'fute veT abando-naMTe-'~-Cind Imi veloferi ·sLibSt:anta ta, problemele tale §i vlata, punindu-te sub Protectia Mea

lasindu-Mi vigilenta §i responsabilitatea, odihnindu-te, §i

incredintindu-te in intregime Mie.

B2.-Cind tu vei fi f~cut aceasta, Cuvintele pe care EU ti Ie-am spus vor pune in acpune Puterile Mele Divine, care sint latente in Sufletul tau §i tu vei fi constlent c~ exist~ in tine 0 FORIA puternlca §i care potrivit gradului in care tu tr~ie§ti in Mine §i la§i Cuvintele Mele ca sa tralasca in tine, te va elibera complet din lumea ta de Vise, te va insufleti in spirit, va inl~tura obstacolele din drumul tau, iti va procura toate lucrurile pe care Ie dore§ti §i va indeparta de tine durerea §i suferinta pentru totdeauna. Atunci nu vor mai fi indoiefi, nici intreMri, pentru c~ tu VEl ~TI c~ EU, DUMNEZEU, Adev~ratul t~u "Eu" se va ingriji de tine intotdeauna, c~ EU 'ili voi arata ce trebuie s~ faci; pentru c~ tu vei afla c~ Tu §i cu Mine sTntem UNUL.

98

CAPITOLUL XVIII UNIFICAREA

. " - Mi te daruie~i Mie §i care e§ti

1.-Tu, cel care dor~§tl Intr-~d:V~~S~enunrlnd la toate ideile tale, la dispus s~-Mi consacn toata vla)~ , . ul ca Eu sa pot s~ exprim in toate spsrantele tale personale; In sco~al~ prin tine ascuna cu atentie

mod fiber §i complet Ideea Mea Imperso , '

Cuvintele Mele. . t ate experienlele tale de viat~ in n:'0~

2.-Eu te-am condus pnn ~Q a acum tu e§ti In mod real pregatit ~~ precis pina in acest rT_loment. a~ "nvalat ca de la tine-insuti, nu potl dis pus sa M~ serve~tI" dac~ c~ ~~~r EU sint' cel care SINT, astfel incit ounoaste sau face O!mIC, §I ta . substanla ta slnt ale Mele; ceea ce tu nume~i int~Ii,~enl~ ta, :ort~n~u~:le tale, cel care te pune in c~ ELI SINT eel care dln)eaza t~:c~ ~I atunci tu vei putea s~ inle~egi

stare de a face tot ceea c~ " 'Intrutotul pregatit s~ Ii te SUpUi.

Semnificalia Cuvint~lor Mele,§1 tu ve~ fl lele care trebuiau s~ te invete in

3,-In trecut EU ii-am o!erit exper:n daca tu e§ti pregatit §i series, tu mod pre~is aceste lu~run. Dar ,acu 'te tind cu bucurie. dar §i cu ca~m, vei lucra In mod con~tlent cu ~I~e'b~~e Pca fiecare dintre ele contl.n~ fiecare noua expenenta, §tl~~ r ' Mele pe care EU ti Ie voi larnun §I exprimari minunate ale SemO! ica lei .' sl mai armonioas~ §i mai care te vor a .ice de fie care data la 0 urure Y

intim~ cu Mine, , t I ce vor veni vor fi binecuvintari, in loc

4.-Astfel ca, toate expen~.n e e . "ale fa telor trecute; pentru c~ in de a fi lncercari sa~ ef~cte kar~lce ini lo~oase ale Realitatii Mele - ~ fiecare din ele EU itl VOl dezvalul Ima~ M'~unat pina clno nu te vei mal "Eului" t~u propriu, In~i~, ,AdeV!~~~:~o:intele ~ale dinainte, ci vei c~uta

slrntl dispus s~ urmezi mCluna M' pl"'cea

) I I rind doar pentru a- I CI •

s~ cunostl Dorintele Me e, ,uc I 'multe modalit~li noi. In munca ta,

5 - Aceasta se va manifesta pnn I de activitate ci vei

, . ai preocupa de genu . '

oricare ar fi ea, tu nu te vel m . nt dat stiind bine ca este exact

face ceea ce ~i se prezi~t~ ~o~~ :~~~ placi prin partea ta Imperso~ala ceea ce EU itl cer, ~autln M~ va determina s~ ajung §I s~ In sarcina respectlv~, ceea ce

indeplinesc rapid Vointa Mea.

99

.6.-Chiar ~i in problemele tale, tu vei realiza cA EU STNT prezent. De fapt, EU sint Cel Care te indrumA 1n acestea, indiferent de natura lor; nu pentru ca prin ele sA fi devenit norocosul, nenorocosul sau trafieantul vulgar care ai putea fi, nici pentru ca tu sA aduni bog Alii pentru urm~ii tAi sau ca tu sA Ie pierzi pe cele ce le-ai strins, sau pentru ca tu sA nu oblii niciuna; nu, ei in scopul ca prin succes sau insucces, IipsA de ambijie sau de vreo indeminare specialA, Eu sA pot sA trezesc Inima ta la a MA percepe, pe Mine, acel UNU Impersonal, care se aflA inAuntrul tAu de u(lde EI inspirA ~i conduce tot ceea ce tu faci, ~eptind ca tu sA participi in mod conilient la veritabilul succes §i ca tu sA accept' BogAtiile reale pe care EU Ie pAstrez pentru tine.

7.-Atunci tu vei inlelege eA activitAtile tale, munca ta sau pozijia ta in aeeasta viatA nu sint decit incidente, adicA, mijloace materiale pe care EU Ie aleg §i Ie utilizez pentru a te face sA treei prin anumite experiente, care EU iliu oa sint cele mal potrivite pentru a-Ii da aceasta pereeppe ~i de asemenea pentru a da viata in tine anumitor calitAJi interioare care aeum nu se exprimA deeit imperfect.

S.-Numai daea tu ai putea sa MA cun~1 ~i sA-Ii dal seamaca EU trAiesc astfel in inima ta §i ca EU te insOlesc in biroul tAu, in magazinul tAu sau in munca ta, oricare ar fi ea, §i daca tu Mi-ai permite sA-Ii eonduc afacerile §i toate faptele, cu adevarat, EU iti repet, daea tu ai putea face aeeasta, tu ai realiza imediat 0 noua Putere in tine, 0 Putere care ar Izvori din tine intr-o simpatie dulce §i delieatA, 0 reala fraternitate, asemenea unui ajutor iubitor pentru toti cei care ar intra In contact cu tine, inspirindu-Ie principii mai inalte in afacerile §i in viata 10f, creind in ei, astral, 0 dorintA de a rAspindl 0 influenta asernanetoare in anturajullor; a Putere care ar atrage la tine activitati, bogAlii §i prieteni, §i 0 abundenta de tot ee ai tu nevoie; a Putere care te va pune in legAturA cu regiunile cele mai inalte ale glndirii, care te va aduce in starea de a vedsa in mod olar ~i de a manifesta in mod consnent toate Puterile Mele §i Atributele Mele Impersonale in orice moment al vieW tale.

. 9.~i tu nu vei mai sirnti nevoia de a merge la Templu sau alte reuniuni religioase indiferent de genul lor §i niei rnacar de a citi lnvAtAturile Revelatiilor Mele, pentru a Mil gAsi §i a MA adora.

10.-Tn lac de aeeasta, tu te vei intoarce inAuntrul tl1u unde MA vei glsi orieind, ~I bucuria comunicarii cu Mine de a Mi!i servi fi de a MA adora astfel, va fl in asa fel incit tu nu te vei mai preocupa de alt lucru

100

. .. M Ie de a resimti fervoar~a §i

decit de a asculta §~ a te supune V:" l-o e v~ produce pe masuri!i ce emotia pe care lublr~a M~ i:n~a !nvatui pregAlindu-li drumul §i aeeasta t~ va. cupn~dlle d§1 '<>ta oriunde ai fi §i oricare ar fi oeupatia tmbunatAtlndu-ll eond~1 e e VI ... ) ,

tao . Ute vol face sa exerciti 0 mai mare

11.-1n ceea ce te pnv.e, E U . trimite atrAgind toti oamenii la

influenta 1n comunitatea !n care E ~;~~rile Mele prin tine, pentru ca Mine pentru ca ei SA. pnmeasca BI . ersonalitatea ta Impersonalit~ii atunei tu vei fi eapabll sA sUbord~~~~ Pei te vor uita pe tine §i Ma vor Mele Stinte, §i a~ea~a in ~~ f~ IA ~imta insufletirea Prezel1lei Mele in vedea doar pe Mine astfellne ~ ~ 0 Lumina noua tn privirile lor §i

inlma lor, tnaint1nd astlel, pu In A • I

. . d un nou scop In vlata or. .

simtindu-se ammetl e. A I astre Prin cel care sint eel mal

12.-Eu voi 10~ui mal a1~ In case e v~ lucr'uri admirabile. atunci eind aproplali de Val, EU va VOl tn~Al~~~ acel moment voi va veli revolt a veti putea tntelege, c~ toate c P:Ui I~r Prin sot sau prin sope prin copil cu inve~unare impotnva ad~a~ ales ~rintr-un tiran, printr-un dojenitor,. sau frate, pnn sora sau.tatA, m A dezvolt in tine aceste marl calitAli §I printr-un egOist. EU VOl putea s d Ola in vorbire bunatatea anume ri!ibdarea,. bltnd~ea,. i~uin~ma intelegatoare; 'pentru ca .EU dezinteresata, alt~lsmu~ verit~bll ~ I inimii lor Eu sint cel care obllgA te voi face sa vezl c~ In str un u personalhatea ta va cere in functie personalit~ile lor sA itl de~ c~ea ~e .

de slabiciunile care v~~ ~al eXlsta In tl~e .. a aprecia aeeasta §i a 0 folosl

13.-Tu trebuie .s~ flllO ~!are ac~~;oo real acest mare adevar, vei fi ca atare. ~i atunci clnd vel IOlelegA A sotia ta in tatAI tAu sau in copilul capabil de a MA vedea in fratele t u, In . . A ' urerati chiar atunci clnd tau, apeltnd la tine cu ochii plini d~ IUblf~ :~~~ §i im~ulsiv.ln loc de a-I condu§i de mtnle ei 1i s-a! ~dre~a 101 ';~ la Mine, acel Unu Impersonal, acuza, tu te vei retrag~ In ~nteno~~vinte' blinde exprim1nd, bunlitate Care va spune pn~ tlOe.. iat inlma celuilalt §i vA veti tmpAca, dezinteresata, care va Imb!t~zl Ime~ Alura mal puternieA decit inainte

apropiindu-vA inca 0,. datat~ ~~~~ ~I~~nlma tiecliruia SINT UNUL §i EU

pentru ca EU, Adeva.r u .' a astlel

raspund mereu cel~i c~re MI se adrese~nalta §~oaIA §i cel mal mare

14.-0a, daea al ~I tu ca ~ea rna trA Multe multe, multe lucruri

maestru sint tn proprlul tau cAml~, !tnga ~~enti de a~easta §i lmi permit Ie sint rezervate acelora care slnt con ... , •. )

101

!'A ie, Unicului Impersonal care locuie te •

Invataminte pentru eX EU . ~ ,nauntru, s~ Ie dau aceste

a • nu nurnat ca ~i voi s

gura ace lora care Slnt Iinga tin d . pu~e pulte lueruri prin

celorlalli in mod asemanator pri~' tin~ VOl tran~mite .'nvataturile Mele Daca til e§ti con§tient de Mine' • • c~ aC~~a .'!,ferenta, totu~i: _ in mod Impersonal tu tmi vei p!' te.;ncred,n!eZI Mle §I Intelepciunii Mele ~i conduc faptele ~i nu te ve', rrm e atunci sa aleg cuvintele tale ~i sa

'" preoeupa de steet I

_produce asupra celorlal1i sau asu ra ,.U pe c9fe ele n vor

mtreaga responsabilitate. Pta, astfel Ineil tu Imi vei lasa

15.·Atunci clnd tu vei putea proceda in a .

produce In personalitatea ta !ii In .. eest fel, sch,mbarea care se

va unl plna tntr-atit Incft sa devii c~~::', fn~J~or pe .car~ tu Ie iube~i te lor omene§ti, sa Ma vezi pe M' '. s .a vez, pnn personalitatile iradiind In privirile lor. me, propnul, Int.mul tau "Eu" Impersonel,

16.-Atunci clnd tu vei putea sa Ma va . .

deschide pentru tine ~i tu nu ve' . ZI astfel, atunel CeruriJe se vor

'. ., :I" I mal vedea defecte' f

ve, rna, percepe (ipsa armoniei in . I . . . In ,ratele tau, tu nu

de duritate venind din partea indJ~~u~au ~~: nu vel rna, resimti impresii tu vei §ti CB. Eu Acel Unic I e~ cu~ Intra semenii Uli. Pentru ca Intregii perfecliu~i fntregii ar~~~~s~~al. ~lnauntrlJl celuilatt, Sint sursa EU a§tept doar c~ personalitatea I~~na~~g~ bunatali dezinteresate §i ca elimine pentru a lasa Lumina Me Q a ~ recunoasca, ca ea sa sa Gloria Ideii Mele Divine. a ",a arda ~I sa ~1raluceasca in toata

17.-Atunci tu vei vedea ca toate co d'" A

rocur; pe care EU le-arn ales i n Itllie In .care EU te plasez sint

serve~ti. ca In toate locurile i ln~t ~xact ac~!~a In care tu POli Sa Ma ~i acoio unde perSOnalitate: are ~:~e c~nd~lIle este ~ult, mutt de facU1. !oeul in care Prezenta Mea Vie e ... mal ~Ult de ob,ectat este de fapt

18 A .• SLe cea mal necesara

.- nmcl clnd va veni trezire . d' .

care ~j va fi pregat',rea', a, In Iferent unde vei fi tu atunci sau

, - n cornerj in profe' '1' .'

manuata, in Biserica sau locurile de~az Slunl e "~erale, In munca

bun a Oportunitate pentru a Ma . ute, - acoio va fl, poate, cea rnai

d: a fi ~i obiceiurile, Pentru ca c:~~;; ~:~,~ru. ~ ~u .ve.i cu.noa§te felul lor 81 sa S9 :rezeasca la cunoa terea ~I el ~I al Tal, cum ar putea fM:j influenta Insuflelitoare ~care t:::~~:nlel M.ele ce ~~is:a i~auntruf for, care ai prim it, trebuie sa dai. Tu I.e sa vln~ mal '~t!l dlnafara? Tu ceilal!i. Tu trebuie sa aduci in a~are al fost tr~z!t, trebUJe sai treze~ti pe aceasta munca, In aceste locuri de eg~~~ ~facpen. In aeeste profesiuni, In

a e, rezenta Mea Vie; tu trebuie

102

s~ deschizi portile inimilor intristate ~i bolnave ~i sa la~i Lumina Mea ~i lubirea Mea Salvatoare s~ se raspindeasc~. Tu trebuie s~ procuri pl~mada care va faee sa dospeasca aluatul. ~i daca aceste condijii trebuie s~ fie ameliorate, tu Copilul Meu. care e~i treaz, trebuie s~ aduci Copiilor Mei r~aciji ~i ne~iutori Inspiratia Mea, Binefacerile Mele ~i Forta Mea, pentru ca ei sA poat~ sA se ina~e §i sa arunce departe de ei influenta obiceiurllor lumii. s~ piece urechea la Vocea Mea Interioar~ pentru ca de atunci incolo s~ poatA s~ devin~ st~pini ai condijiilor care ii inconjoar~ ~i nu s~ Ie fie selav!. Tn viatA, niei 0 eondijie nu poate fi dominat~ prin indepMarea de ea. Gratia Oivin~ este nscesara §i trebuie sl:i fie acordata, insA doar cel care a sondat profunzimile ~i a urcat pe culmile experielllei ornenesti poate s~ 0 acorde luindu-Ma oa lndrumator ~i Int;erpret.

19.-Tu, cel care cite~i §i al carui Suflet Illlelege, tu e~i preaferieit §i misiunea ta este trasata in fata ta .

20.-0ar, tu, care eziji inca, in timp ce personalitatea ta tremura de spairna atunci eind Lumina p~runde in intelectul tau confuz, - tu de asemenea te vei bucura in cur'ind de Binstacerile Mele, fiindcA EU te preqatesc rapid pentru Bucuria care te asteapta,

21.-0ar pentru oricare din vol, pentru tine eel care In1elegi sau pentru tine, cel care te temi, sa ~tii ca §i acum, chiar, EU Imi manifest Vointa Mea prin voi §i va veni cu siguranta timpul in care voi nu veli mai cunoaste nici 0 alt~ Voillla declt a Mea, §i in care toate dorintele voastre se vor realiza, in care voi va veli tl ezi complet din Visul vostru de Separare. §i cind Ma veli recunoaste ca pe Adevaratul §i Unicul "EU" Intim.

22.-0ar nu se va Tntimpla aceasta pina dnd tu nu te vei abandona pe tine insuli cit §i tot ceea ce tu delii, in intregime, Mie, ~i pinA clnd nu va mai ramine nimic din personalitatea ta orneneasca care s~ atrag~ de la altele cel mai mic gind sau sentiment de nearmonie, prin vreo fapta sau

vreun cuvint ce iti apartln, .

23.-Tu vei fi atunci intr-o stare continua de fericire. Oriunde vel fl, Lumina Mea va straluci ~i lubirea Mea va iradia in jurul tAu, cretnd Pacea, inlelegerea ~i Unitatea. $i taptul eel mare se va produce, nu atit mare cit natural, atunci cind tu vei intelege la un moment dat cA eel care te ineonjoara sint mai buni §i mai fericiti ca urmare a apariliei tale in viata lor.

103

24.-Pe~ru c~ "EU SiNT" -ul din ei, d~i aflat inc~ in corp a gasit sau a vmut In ti~e un. mijl~c sau 0 cale de exprimare' intr-adev~r ~mpers~naJ~, . ~I . decl presimte, d~i aceasta se realjzeaz~ in mod Incon~tlent pnn IntermediuJ personalit!tii, Gloria ~i Sfintenia Vietii Mel

Impersonale. e

104

CUPRINS

Cap. I EU SlNT

Cap." LlNI~TE~TE-TE ~I AFLA Cap. III EU, VIATA, DUMNEZEU

Cap. IV CON~T1INTA, INTELIGENTA, VOINIA Cap. V CHElA

'cap, VI G1NDIREA ~I CREAIIA Cap. VII CUViNTUL

Cap. VIIIIDEEA MEA

Cap. IX GRADINA EDENULUI Cap. X BINELE ~I RAUL Cap. XI lNTREBUINIAREA Cap. XII SUFLETE iNSOTlTE Cap. XIII AUTORITATEA MEA

Cap. XIV MEDIUM II ~I MEDIATORII Cap. XV MAE~TRII

Cap. XVI CHRISTOS ~IIUBIREA SA Cap. XVII GASINDU-MA

Cap. XVIII UNIFICAREA

pag.5 pag.9 pag. 14 pag.18 pag.24 pag.28' pag.35 pag.39 pag.45 pag.52 pag.57 pag.64 pag.68 pag. 72 pag. 78 pag.84 pag.90 pag.99