Sunteți pe pagina 1din 2

DINCOLO DE FRONTIERELE REIKI

VLAD T. POPESCU

Categorie: nonficåiune adulåi


Domeniu de editare: terapii complementare
Format: Bibliotecã (12,5 x 20 cm)
Numãr de pagini: 192
Datã apariåie: septembrie 2009
Preå estimativ: 34,99 RON
ISBN: 978-973-54-0101-6

Public åintã:
 cei interesaåi de terapiile alternative, atât în calitate de terapeuåi, cât æi ca pacienåi;
 cei interesaåi de evoluåia spiritualã, de ceea ce numim „sãnãtatea trupului æi a sufletului“;
 cei interesaåi de teoria care stã la baza terapiilor holistice.

Argumente cheie pentru vânzãri:


 este punctul de vedere autorizat al unui maestru Reiki cu mai mulåi ani de experienåã, atât în terapie
cât æi în predarea mai multor sisteme Reiki, tradiåionale æi nontradiåionale;
 cititorul are acces la cele mai noi tehnici utilizate în Reiki æi în terapiile complementare;
 este o abordare ætiinåificã, fãrã a fi negatã componenta spiritualã.

Prezentare titlu:
Terapiile complementare reprezintã fie ultima soluåie de menåinere a sãnãtãåii, fie un alt stil de viaåã,
abordat de tot mai mulåi oameni care încearcã sã-æi pãstreze tinereåea æi sãnãtatea.
Datoritã pragmatismului sãu, pragmatism atât de uæor de recunoscut æi de apreciat de agitatul
om contemporan, acest sistem de evoluåie spiritualã, care nu-æi refuzã nici aspectul de terapie complementarã,
s-a rãspândit fantastic de mult în ultimii ani în România.
Subiectul Reiki este abordat, în general, din perspectivã tradiåionalã æi tradiåionalistã, sau din
perspectivã mistic-popularã cu accent pe senzaåional. Autorul încearcã sã ofere o perspectivã modernã, la
graniåa între ætiinåã æi esoterism, care sã reprezinte fundamentul teoretic accesibil pentru practicantul de Reiki.
O frontierã sub tir continuu: Reiki æi religia
Frontiera unei lupte fratricide: tradiåional vs. nontradiåional
Frontiera sângeroasã: Reiki vs. radiestezie
Frontiera legalã: Reiki nu este medicinã!
Frontiera miraculoasã: Reiki æi autocontrolul
Frontiera istoricã: cât Qi Gong a mai rãmas în Reiki?
Frontiera popularã: între bube æi babe – vrãjitoarele

Str. Turda, nr. 117–119, bl. 6, parter, cod 011322, sector 1, Bucure[ti, România
Tel./Fax: 004 021 224 14 72; 004 021 224 12 31; 004 021 224 18 47; 021 031 228 62 06
office@raobooks.com  club@raobooks.com
Prezentare autor:
Vlad T. Popescu, maestru Reiki cu experienåã de peste cinci ani în terapie æi predarea a numeroase
sisteme tradiåionale sau nontradiåionale, este invitat sãptãmânal sã susåinã cursuri æi seminarii în Bucureæti
æi în provincie. Este, de asemenea, organizatorul mai multor tabere naåionale de Reiki.
A studiat Reiki cu maeætrii Patrick Zeigler (fondatorul Seichim æi al sistemelor nontradiåionale),
Don Beckett (recunoscut reprezentant al curentului tradiåional în Reiki), Aurelian Curin (autor al lucrãrii
Reiki nontradiåional) æi Ovidiu-Dragoæ Argeæanu (poate cel mai cunoscut maestru român). A urmat cursuri de
reflexoterapie în cadrul ANATECOR æi cursuri æi stagii de pregãtire în Qi Gong cu maestrul Song Yong.
Preocupat de aspectul teoretic, dar æi de aplicarea în practicã a terapiilor complementare, autorul
a mai publicat în 2007 lucrarea Irealitatea imediatã, teoria æi practica esotericã.