Sunteți pe pagina 1din 12

Gheorghe GAVRILA

CONCEPTUL DE AUTONOMIE N CONTEXTUL


MECANISMULUI ECONOMIC FINANCIAR LA NIVELUL
AUTORITILOR PUBLICE LOCALE
THE CONCEPT OF AUTONOMY IN THE CONTEXT OF THE
ECONOMIC-FINANCIAL MECHANISM AT THE LOCAL
PUBLIC AUTHORITIES LEVEL
Gheorghe GAVRILA1
1

Universitatea Petru Maior din TrguMure

Str. Nicolae Iorga, nr.1, Trgu Mure, MURE, 540088, Romnia

Abstract: Autoritile publice locale au la baz un

Abstract: The local public authorities are based on

mecanism economic-financiar care funcioneaz pe


principiul autonomiei locale financiare i
administrative. Pentru a observa modul de
funcionare a acestuia, se impune o prezentare a
conceptului de autonomie n structura mecanismului
economic-financiar la nivelul autoritilor publice
locale. Motivaia o reprezint eliminarea oricror
concepii speculative privitoare la inexistena sau
existena limitat a autonomiei n Romnia

an economic-financial mechanism which functions on


the principle of financial and administrative local
autonomy. In order to observe the way of its operation
it is necessary to present the concept of autonomy in
the structure of the economic-financial mechanism at
the level of local public authorities. It is necessary to
do this in order to eliminate any speculative ideas
regarding the non existence or the limited existence of
autonomy in Romania

Cuvinte
cheie:
Autonomie,
mecanism
economic-financiar, sistem financiar, prghii
financiare, metode administrative de conducere,
cadrul instituional i cadrul juridic

Keywords:
Autonomy,
economic-financial
mechanism, financial system, financial levers,
administrative methods of leadership, the
institutional and juridical framework

Clasificare JEL: N23, P34, P43

JEL Classification: N23, P34, P43

Consilier la Curtea de Conturi a Romniei, Camera de Conturi MURE

75

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

INTRODUCERE

1 INTRODUCTION

nceputul mileniului trei poate fi caracterizat, la The

beginning

of

the

millennium

can

be

nivel mondial, printr-o confruntare de idei cu characterized, at a global level, by a confrontation


caractere preponderent economice, multe dintre ele of mostly economic ideas. Many of these ideas
s-au dorit a se materializa, jalonnd astfel direcii became material, providing thus, directions to
de urmat pentru colectivitile umane, n sperana follow for groups of people, with the purpose of
diminurii efectelor negative izvorte n cea mai reducing the negative effects came from the
mare parte din coninutul limitativ al resurselor. Un limitative content of the resources.
rol important n multitudinea ideilor cluzitoare l The autonomy has an important role in the
deine

autonomia,

circumscris

fenomenului multitude of the directions to follow. The autonomy

economic, al crei scop trebuie s-l reprezinte o is included in the economic phenomenon and its
mai bun funcionare a mecanismului economic purpose is a better working of the economicfinanciar.

financial mechanism.

Mecanismul economicfinanciar este dependent de The autonomy has an important role in the
existena unei autonomii manifestate prin deciziile multitude of the directions to follow. The
tuturor factorilor de la nivelul autoritilor publice autonomy is included in the economic phenomenon
locale.

and its purpose is a better working of the

Pentru a pune n eviden interdependena dintre economic-financial mechanism. The economicconceptele autonomie i mecanism economic- financial mechanism depends on the existence of
financiar, este necesar o prezentare a coninutului autonomy manifested through all the decisions of
acestora.

the factors from local public authorities level. In

Autonomia este un drept (al unui stat, al unei order to underline the interdependence between the
regiuni, al unei naionaliti sau al unei minoriti autonomy and the economic-financial mechanism,
naionale etc.), de a se administra singur, n cadrul we need a presentation of its substance.
unui stat condus de o putere central; Situaie a The autonomy is a right (of a state, region,
celui care nu depinde de nimeni, care are deplin nationality,

national

minority

etc.)

of

libertate n aciunile sale[1].

administrating by itself, in a state led by a central

La rndul ei, autonomia economic caracterizeaz

power; a situation of the one who doesnt depend

relaiile

on no one, who has full freedom in his actions[1].

dintre

unitile

economice

ntr-o

economie de schimb, relevnd independena

The

decizional a acestora[2]

relations between the economic units in an

76

economic

autonomy

characterizes

the

Gheorghe GAVRILA
Se poate vorbi de autonomie economic limitat n exchange economy, underlining the decisional
cazul unitilor economice aflate n proprietate independence of those relations [2]. We can speak
public, unde autoritatea public ia deciziile cu about limited economic autonomy, in the case of
caracter

strategic

privind

dezvoltarea

i those economic units being in public propriety,

modernizarea acestor uniti.

where the public authority makes the strategic

Pentru exercitarea dreptului este nevoie de un decisions regarding the development and the
mecanism, care s faciliteze funcionarea normal a upgrading of these units. For the rights practicing
acestuia.

Mecanismul

economic

constituit we need a mechanism to facilitate its normal

reprezint ansamblul metodelor i instrumentelor functioning. The new built economic mechanism
de conducere i/sau reglare, de ctre factori de represents the sum of all methods and instruments
conducere societali a funcionrii economiei of leadership and/or adjustment, by the leadership
naionale, mpreun cu obiectivele ce guverneaz societal

factors

of

the

national

economys

aceast conducere i/sau reglare i ntregul sistem functioning, together with the objectives that
organizaional

prin

intermediul

cruia

o govern this leadership and/or adjustment and the

efectueaz[3].

entire organizational system through which it

Mecanismul realizat este chemat s ndeplineasc implements this [3]. The mechanism must fulfill
mai multe funcii [4] ntre care un loc deosebit some functions [4] the leadership and adjustment
ocup funcia de conducere i reglare a proceselor function of the economic processes in conformity
economice n concordan cu interesele naionale. with the national interests. This function consists in
Aceast funcie const n repartizarea resurselor the allocation of economic resources, based on the
economice, pe baza soluiilor alternative, pe alternative solutions, to the destinations esteemed
destinaiile apreciate ca fiind n concordan cu as being in conformity with the needs of the time
cerinele perioadei i cu interesele naionale.

and with the national interests. The national

Mecanismul de funcionare a economiei naionale

economys

cuprinde o serie de componente de natur

financial components which all together form the

financiar, care mpreun alctuiesc mecanismul

financial mechanism. The financial mechanism has

financiar cu o structur complex ce include:

a complex structure which includes:

functioning

mechanism

includes

a) sistemul financiar;

a) the financial system;

b) prghii financiare;

b) the financial levers;

c) metode administrative de conducere;

c) the administrative methods of leadership ;

d) cadrul instituional;

d) the institutional framework;

e) cadrul juridic.

e) the juridical framework.

77

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

Aceste

componente

sunt

realizate

printr-o

These components are made through the autonomy

autonomie a factorilor decizionali.

of the decisional factors.

2 AUTONOMIA N CADRUL
SISTEMULUI FINANCIAR

2 AUTONOMY AS A PART OF
THE FINANCIAL SYSTEM

Sistemul financiar privit ca ansamblul de relaii The Financial system regarded as economic
economice[5] este alctuit din:

relations[5], is made of:

a) relaiile care se reflect n bugetul de stat i n

a) relations reflected in the state budget and in the

bugetele locale;

local budgets;

b) relaiile care se reflect n bugetul asigurrilor

b) relations reflected in the budget of social state

sociale de stat, n bugetul asigurrilor de sntate

assurances, in the budget of health assurances and

i n bugetul altor aciuni ce in de domeniul

in the budget of other actions which belong to the

asigurrilor sociale;

social assurances domain;

c) relaiile generate de constituirea i repartizarea

c) relations generated by the constitution and the

fondurilor speciale extrabugetare;

allocations of special extra budgetary funds.

d) relaiile de credit bancar;

d)relations of bank credit;

e) relaiile de asigurri i reasigurri de bunuri,

e)relations of assurances and reassurances of assets,

persoane i rspundere civil;

people and civil responsibility;

f) relaiile generate de constituirea fondurilor la

f) relations generated by the constitution of funds at

dispoziia ntreprinderilor.

the enterprises disposal.

Toate aceste relaii sunt funcionale, mai bine sau All these relations are efficient due to the
mai puin bine, datorit autonomiei care se autonomy which is present in the role, the
manifest

responsabilitile

rolul,

competenele

autoritilor

i competences and responsibilities of local public

administraiilor administrations[6]:

publice locale, respectiv n [6]:

a) the elaboration and the approval of local

a) elaborarea i aprobarea bugetelor locale, n

budget, in circumstances of budgetary equilibrium,

condiii de echilibru bugetar, la termenele i at the terms and provisions established by law.
potrivit prevederilor stabilite prin lege;

b) the establishment, finding, control, pursuit and

b) stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea i

receipt of local duties and taxes, as well as any

ncasarea impozitelor i taxelor locale, precum i

other incomes of the administrative-territorial units,

a oricror alte venituri ale unitilor

through adequate specialty compartment, in the

administrativ-teritoriale, prin compartimente

laws circumstances;

proprii de specialitate, n condiiile legii;

c) the pursuit and the reference of the local

78

Gheorghe GAVRILA
c) urmrirea i raportarea execuiei bugetelor

budgets

locale, precum i rectificarea acestora, pe

rectification, during the budgetary year in the

parcursul anului bugetar, n condiii de echilibru

circumstances of budgetary equilibrium;

bugetar;

d) the establishment and the pursuit of the way of

d) stabilirea i urmrirea modului de prestare a

carrying out the activities from the public services

activitilor din domeniul serviciilor publice de

of local interests domain, including the passing or

interes local, inclusiv opiunea trecerii sau nu a

not of those services under the responsibility of

acestor servicii n rspunderea unor operatori

specialized economic operators or public services

economici specializai ori servicii publice de

of local interest, having in view their efficiency in

interes local, urmrindu-se eficientizarea acestora

the benefit of local collectivities;

n beneficiul colectivitilor locale;

e) the efficient administration of assets in public

e)administrarea
proprietatea

eficient

public

bunurilor

privat

implementation,

as

well

as

their

din and private propriety of the administrative-

unitilor territorial units;

administrativ-teritoriale;

f) the direct contraction of internal and external

f)contractarea direct de mprumuturi interne i

short-term loans, medium-term loans, long-term

externe, pe termen scurt, mediu i lung, i loans and pursuit of payment obligations of falling
urmrirea achitrii la scaden a obligaiilor de due;
plat rezultate din acestea;

g) the guarantee of internal and external short-

g)garantarea de mprumuturi interne i externe, pe term loans, medium-term loans, long-term loans
termen scurt, mediu i lung, i urmrirea achitrii la and the pursuit of payment on falling due of
scaden a obligaiilor de plat rezultate din obligations resulted from these loans, by the
mprumuturile respective de ctre beneficiari;
h)administrarea

fondurilor

publice

parcursul execuiei bugetare, n

locale

beneficiary;
pe h) the administration of local public funds during

condiii de the budgetary execution, in the circumstances of

eficien;

efficiency;

i)stabilirea opiunilor i a prioritilor n aprobarea i)


i n efectuarea cheltuielilor publice locale;

the establishment of priorities and options in

the approval and effectuation of local public

j)elaborarea, aprobarea, modificarea i urmrirea expenses;


realizrii programelor de dezvoltare n perspectiv j) the elaboration, approval, adjustment and
a unitilor administrativ-teritoriale ca baz a pursuit of carrying out the development programs
gestionrii bugetelor locale anuale;

of the administrative-territorial units as a base for

k)ndeplinirea i a altor atribuii, competene i the administration of local annual budgets;


responsabiliti prevzute de dispoziiile legale.

k) the fulfillment of other duties, competences

79

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

and responsibilities foreseen by the legal disposals.

3 AUTONOMIA N CADRUL
PRGHIILOR ECONOMICE
FINANCIARE
Prghiile

economico-financiare

3 AUTONOMY AS A PART OF
ECONOMIC FINANCIAL LEVERS
[7]

constituie The economic financial levers [7] are instruments

instrumente cu ajutorul crora statul (autoritile which help the state (the local authorities) to arouse
locale), acioneaz pentru stimularea interesului the economic interest of a determined community
economic al unei colectiviti determinate sau al or of its individuals taken in private in order to
membrilor acesteia luai n mod individual pentru fulfill an objective. The levers are achieved through
realizarea unui obiectiv. Prghiile n cauz se the autonomy in establishing the incomes and the
realizeaz prin autonomia stabilirii veniturilor i expenses. The local budgetary incomes consist in:
cheltuielilor.

Veniturile

bugetare

locale

se a) personal incomes: duties, taxes, contributions,

constituie din:

other payments, other incomes and deducted shares

a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, from the income tax;
contribuii, alte vrsminte, alte venituri si cote b) sums deducted from some incomes of the state
defalcate din impozitul pe venit;

budget;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului c) subsidies received from the state budget and
de stat;

other budgets;

c) subvenii primite de la bugetul de stat si de la d) donations and sponsorships.


alte bugete;

The substantiation of the local budgets incomes is

d) donaii i sponsorizri.

based on the finding and evaluation of assessable

Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se matter and of taxations base, depending on which
bazeaz pe constatarea i evaluarea materiei we calculate the duties and afferent taxes, the
impozabile i a bazei de impozitare n funcie de assessment of carried out services and of obtained
care se calculeaz impozitele i taxele aferente, incomes. The substantiation of the local budgets
evaluarea serviciilor prestate i a veniturilor incomes is also based on other specific elements,
obinute din acestea, precum i pe alte elemente including series of data, in order to assess correctly
specifice, inclusiv pe serii de date, n scopul the incomes.
evalurii corecte a veniturilor.

The substantiation, the dimensioning and the

Fundamentarea, dimensionarea i repartizarea allocation of local budgets expenses to credit chief


cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de accountants, to destinations, to shares, activities,
credite, pe destinaii, respectiv pe aciuni, activiti, programmes, projects, objectives, is performed in

80

Gheorghe GAVRILA
programe, proiecte, obiective, se efectueaz n accordance with the local public administrations
concordana cu atribuiile ce revin autoritilor obligations, with the priorities established by this
administraiei publice locale, cu prioritile stabilite administration, with the view of their performance
de acestea, n vederea funcionarii lor i n interesul and in the interest of the local communities.
colectivitilor locale respective.

The substantiation and the approval of local

Fundamentarea i aprobarea cheltuielilor bugetelor budgets expenses are effectuated in severe


locale se efectueaz n strict corelare cu correlation with the real receipt possibilities of
posibilitile reale de ncasare a veniturilor local budgets incomes, estimated to be achieved.
bugetelor locale, estimate a se realiza.

The Govern had passed some public expenses in

Trecerea de ctre Guvern n administrarea i the administration and financing of local public
finanarea autoritilor administraiei publice locale authorities, as a result of the decentralization of
a

unor

cheltuieli

publice,

ca

urmare

a some activities, as well as of other new public

descentralizrii unor activiti, precum i a altor expenses it is performed only with the assurance of
cheltuieli publice noi se face, numai cu asigurarea the necessary financial resources.
resurselor financiare necesare realizrii acestora.

METODELOR ADMINISTRATIVE DE
CONDUCERE

4 AUTONOMY AS A PART OF THE


ADMINISTRATIVE METHODS OF
LEADERSHIP

Metodele administrative de conducere presupun:

The administrative methods of leadership imply:

4 AUTONOMIA N CADRUL

a) elaborarea de prognoze, de planuri sau programe a)the elaboration of economic prognosis, economic
economice;

plans or economic programmes;

b) exercitarea controlului financiar de ctre organe b)the practice of economic control by the states
specializate ale statului;

specialized organs;

c) supravegherea i coordonarea de ctre autoritatea c)the supervision and management by the public
public a operaiilor import-export;

authority of the import-export operations;

d) reglementarea de ctre stat a mprumuturilor d)the settlement by the state of the public loans and
of currency policy
publice i a regimului valutar.
Un rol important l are elaborarea bugetelor de The settlement of budget by the credit chief
accountants has an important role. They have in

ctre ordonatorii de credite, care au n vedere [9]:


a) prognozele

principalilor

indicatori view [9]:

macroeconomici i sociali pentru anul bugetar a)

81

the prognosis of the main macroeconomic and

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

pentru care se elaboreaz proiectul de buget, social indicators for the budgetary year for which it
precum i pentru urmtorii 3 ani, elaborate de is elaborated the budget project, as well as for the
organele abilitate;

next three years, elaborated by the specialized

b) politicile fiscale i bugetare, naionale i locale;

organs;

c) prevederile acordurilor de mprumuturi interne b)

the fiscal and budgetary policies and the

sau externe ncheiate, ale memorandumurilor de national and local policies;


finanare sau ale altor acorduri internaionale, c)
semnate i/sau ratificate;

the foresights of internal and external loans

agreements, of financing memorandums or of other

d) politicile i strategiile sectoriale i locale, international agreements signed and/or ratificated;


precum i prioritile stabilite n formularea d)
propunerilor de buget;
e) propunerile

de

the sectorial and local policies and strategies,

as well as the priorities settled in the formulation of


cheltuieli

detaliate

ale the budgets proposal;

ordonatorilor de credite din subordine;

e) the

detailed

expenses

proposals

of

the

f) programele ntocmite de ctre ordonatorii subordinate credit chief accountants;


principali de credite n scopul finanrii unor f) the programmes elaborated by the main credit
aciuni sau ansamblu de aciuni, crora le sunt chief accountants with the object of financing some
asociate obiective precise i indicatori de rezultate actions with precise objectives and value indicator,
i de eficien; programele sunt nsoite de efficiency indicators; the programmes go together
estimarea

anual

performanelor

fiecrui with the annual estimation of each programs

program, care trebuie sa precizeze: aciunile, performance which has to specify: the actions,
costurile asociate, obiectivele urmrite, rezultatele associated costs, pursued objectives, obtained
obinute i estimate pentru anii urmtori, msurate results and results estimated for the next years,
prin indicatori precii, a cror alegere este results measured through precise indicators which
justificat;

had been justifiably chosen;

g) programele de dezvoltare economico-social n g) Programmes of economic-social development


perspectiv ale unitii administrativ-teritoriale, n that the administrative-territorial units have in
concordan cu politicile de dezvoltare la nivel view, in accordance with the development policies
naional, regional, judeean, zonal sau local.

at the national, regional, district, zone and local


level.

82

Gheorghe GAVRILA
5 AUTONOMIA CADRULUI
INSTITUTIONAL

5 THE AUTONOMY OF THE


INSTITUTIONAL FRAMEWORK

Cadrul instituional l reprezint instituiile care The institutional framework is represented by the
pun n practic i n acelai timp supravegheaz institutions which practice and also supervise the
modul de funcionare a autonomiei n cadrul way of functioning of the autonomy as a part of the
mecanismului

economic-financiar

nivelul economic-financial mechanism at the local public

la

autoritilor publice locale, cum ar fi: reprezentanii authorities


teritoriali

ai

Prefecturile;

Ministerului
Consiliile

such

as:

the

territorial

Publice; representatives of the Ministry of Public Finances,

Finanelor

judeene;

level,

Curtea

de Prefects offices, District Councils, the Court of

Conturi;etc.

Accounts; etc.

6 AUTONOMIA CADRULUI JURIDIC

6 THE AUTONOMY OF THE JURIDICAL


FRAMEWORK

Cadrul juridic l reprezint legislaia n materie, The juridical framework is represented by the
respectiv:

Constituia

administraiei

publice

Legea legislation, such as: The Constitution of Romania;

Romniei;

nr.215/2001, the local public administration law, no. 215|2001,

locale

republicat

(M.Of.

123/20.02.2007);

Legea republished (Of. M. 123| 20.02.2007); Law no.

nr.273/2006

privind

finanele

locale 273|2006 regarding the local public finances

(M.Of.618/2006);

Legea

publice

nr.213/1998

privind (Of.M. 618|2006); Law no. 213|1998 regarding the

proprietatea public i regimul juridic al acesteia, public propriety and its juridical policy, etc, where
etc, unde prin autonomie local se nelege we understand by local autonomy the effective
dreptul i capacitatea efectiv a autoritilor right

and

capacity

of

the

local

public

administraiei publice locale de a soluiona i de a administration to manage the public affairs in the
gestiona, n numele i n interesul colectivitilor name and in the interest of local communities,
locale

pe

care

publice,...[10].

le

reprezint,

continuare

se

treburile [10]. Next, we will show that local autonomy is


arat

c, only administrative and financial regarding the

autonomia local este numai administrativ i organization, the performance, the competences
financiar i privete organizarea, funcionarea, and responsibilities as well as the management of
competenele i atribuiile, precum i gestionarea resources which, according to the law, belong to
resurselor care, potrivit legii, aparin comunei, the commune, town, or district. In the juridical
oraului, municipiului sau judeului dup caz. n frameworks context, we can affirm that the
contextul

cadrului

juridic

putem

afirma

c autonomy doesnt stop only at the administrative

autonomia nu se oprete doar la administrativ i and financial domain; it goes on with the cultural

83

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

financiar, ci ea continu cu cadrul cultural i and territorial framework.


teritorial. Astfel, din punct de vedere cultural Thus, from the cultural point of view we observe
reinem faptul c n unitile administrative- the fact that the administrative-territorial units
teritoriale n care cetenii aparin minoritilor where the citizens belong to national minorities and
naionale i au o pondere de peste 20% din numrul weight 20% of the number of the inhabitants, the
locuitorilor,

autoritile

administraiei

publice local public administration authorities, public

locale, instituiile publice aflate n subordinea subordinate

institutions,

as

well

as

the

acestora, precum i serviciile publice deconcentrate deconcentrated public services assure the use of the
asigur folosirea, n raporturile cu acesteia, i a maternal language.
limbii materne. Ct privete delimitarea teritorial The territorial delimitation of the communes, cities,
a comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor, districts is established by law, respectively by the
aceasta se stabilete prin lege, n cazul de fa de Law no.213|1998, republished, regarding the
Legea nr.2131998 republicat, privind proprietatea private propriety and its juridical policy, where the
public i regimul juridic al acesteia, unde sunt constituent elements of the communes, cities,
nominalizate

elementele

componente

ale districts are nominalised:

comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv:

1. communal streets, country streets and roads;

1. drumurile comunale, vicinale i strzile;

2. public marketplaces, commercial marketplaces,

2. pieele publice, comerciale, trgurile, oboarele markets, fairs and public open spaces, as well as
i parcurile publice, precum i zonele de agrement;

the recreation places;

3. lacurile i plajele care nu sunt declarate de 3. lakes and beaches which are of public, national,
interes public naional sau judeean;

district interest;

4. reelele de alimentare cu ap, canalizare, 4. water supplies, sewerage, heat system, stations
termoficare, staiile de tratare i epurare a apelor of treatment and depuration of used waters, with
uzate, cu instalaiile, construciile i terenurile the afferent installations, constructions, settings;
aferente;

5. fields and buildings where the local council and

5. terenurile i cldirile n care i desfoar the mayoralty caries on their activity, as well as the
activitatea consiliul local i primria, precum i public institutions of local interest: theatres,
instituiile publice de interes local, cum sunt: libraries, museums, hospitals, policlinics and
teatrele,

bibliotecile,

muzeele,

spitalele, others;

policlinicile i altele asemenea;

6. social lodgings;

6. locuinele sociale;

7. statues and monuments, if they hadnt been

7. statuile i monumentele, dac nu au fost declared of national interest;


declarate de interes public naional;

8. subsoil reaches, deposits, if they hadnt been

84

Gheorghe GAVRILA
8. bogiile de orice natur ale subsolului, n declared of public national interest;
stare de zcmnt, dac nu au fost declarate de 9. lands with forestry destination, if they dont
interes public naional;

belong to the state private domain and if they are

9. terenurile cu destinaie forestier, daca nu fac not the propriety of natural persons, or of juristic
parte din domeniul privat al statului i dac nu sunt persons of private right;
proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor 10. town and communal graveyards.
juridice de drept privat;
10. cimitirele oreneti i comunale.

7 CONCLUZII:

7 CONCLUSIONS:

Din cele prezentate rezult c sistemul financiar, From the information presented above, results that
prghiile

economice

financiare,

metodele the financial system, the economic-financial levers,

administrative de conducere, cadrul instituional i administrative

methods

of

leadership,

the

cadrul juridic la nivelul autoritilor publice locale institutional and juridical framework at the level of
funcioneaz pe principiul autonomiei locale. ntre the local public authorities functions on the
elementele componente mecanismului economic principle of local autonomy.
financiar i autonomie exist o interdependen de Between the components of the economic-financial
care depinde n cea mai mare msur buna mechanism and autonomy there is interdependence.
funcionare a autoritilor publice locale.

It determines the excellent functioning of the local

Cu toate aceste, conceptele de autonomie i public authorities.


mecanism economic financiar sunt complexe iar However, the concept of autonomy and economicevoluia n timp a acestora a depins i depind n financial mechanism are complex, and their
continuare de modul de gndire pragmatic al evolution in time depends on the way of pragmatic
factorului uman. Astfel, trebuie avut n vedere i thinking of the human beings.
fenomenul de globalizare ca modalitate sau sistem Thus, we must have in view also the globalization
de receptare i abordare pe termen lung a marilor phenomenon, as a system of long-term intercepting
probleme determinate de interaciunea multiplelor and approaching the main problems determined by
procese i fenomene economice, tehnice, politice, the interaction of many processes, economic,
sociale, culturale, ecologice etc. i preconizarea technical, political, social, cultural, ecological
soluionrii lor ntr-o larg perspectiv de ctre phenomena etc, and their solving foresight, by the
comunitatea internaional.

international community.

ntr-o asemenea viziune globalist, ansamblul In such a globalizing vision, the aggregate obtains

85

STUDIA UNIVERSITATIS PETRU MAIOR, SERIES OECONOMICA, FASCICULUS 1, anul II, 2008, ISSN 1843-1127

dobndete

proprieti

componentele

nu

le

sau

nsuiri

posed.

pe

Prin

care proprieties and characteristics that the components

urmare, doesnt have.

fenomenul globalizrii poate fi distructiv sau Thus, the globalization phenomenon can be
constructiv

autonomiei,

presupune

creterea

deoarece

globalizarea destructive or constructive for autonomy, because

interconexiunilor

dintre the globalization implies the increase of the

societi, astfel nct evenimentele care se petrec connexions between societies that the events spent
ntr-o anumit parte a lumii influeneaz ntr-o mai in a part of the world affect the communities from
mare msur colectivitile situate la mare distan, another part of the world.
ntr-o alt parte a lumii. Societile i colectivitile The human societies and communities are affected
umane sunt afectate ntr-o tot mai extins i, severely by the events produced in other societies
totodat, tot mai profund manier de evenimentele and communities.
ce se produc n alte societi i comuniti.

BIBLIOGRAFIE:

[1] Dicionarul explicativ al limbii romne, DEX, Editura Academiei, 1984


[2] Dicionar de Economie, Ediia a doua, Editura Economic, 2001.
[3] Vcrel, Iulian, Anghelache, Gabriela, Bercea, Florian, Bistriceanu, Gh., D., Bodnar, Maria,
Moteanu, Tatiana, Georgescu, Florin Finane Publice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 2001, Ediia a III-a, p.83
[4] Tratat de Economie Contemporan, vol.2, cartea a II-a, Editura Politic, Bucureti, 1989, p.259
[5] Vcrel, Iulian, Anghelache, Gabriela, Bercea, Florian, Bistriceanu, Gh., D., Bodnar, Maria,
Moteanu, Tatiana, Georgescu, Florin Finane Publice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 2001, Ediia a III-a, p.85
[6] Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, actualizat (textul fiind publicat n M. Of.
nr.618/2006).
[7] Vcrel, Iulian, Anghelache, Gabriela, Bercea, Florian, Bistriceanu, Gh., D., Bodnar, Maria,
Moteanu, Tatiana, Georgescu, Florin Finane Publice, Editura Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 2001, Ediia a III-a, p.98
[8] Lzrescu, Nicolae, Finane publice, Editura Naional, 2000, Bucureti, p.50
[9] Lege nr.273/2006 privind finanele publice locale, actualizat (textul iniial fiind publicat n M.Of.
nr.618/2006)
.

86