Sunteți pe pagina 1din 33
ROMANIA MINISTERUL EDUCATIE! NATIONALE $1 CERCETARI STUINTIFICE UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "GR.T. POPA" IASI Aprobat in sedinta Senatului din data ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE IN UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE ”GR.T.POPA” DIN IASI SESIUNEA IULIE/SEPTEMBRIE 2016 METODOLOGIA PROPRIE I. CRITERU GENERALE cu: RECTORAT Str. Universitatii nr.18 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-211818 Fax: +40-232-301840 E-mail: rectorat@umfiasi.ro . Organizarea si desfisurarea concursului de admitere se fac in conformitate prevederile Legii educatiei nationale nr.1/2011; prevederile Legii nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare; prevederile Ordonantei de Urgenté a Guvernului ne.133/2000 privind invatimantul universitar si postuniversitar de stat cu taxa, aprobaté cu modific&ri prin Legea nr.44 1/2001, cu modificarile ulterioare; Hotaraérea Guvernului nr.1004/2002 privind stimularea_elevilor gi studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru invatamantul preuniversitar; Hotararea nr. 781/23.1X.2015 pentru. aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare, a structurii institutiilor de invatimant superior, a domeniilor si programelor de studii universitare acreditate sau autorizate si functioneze provizoriu, a locatiilor geografice de desfasurare, a numarului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de DIRECTIA ADMINISTRATIVA Str. Universitatii ne.16 700118 lagi, Romania Tel: +40-232-301608 $40-292-301858 Femail: daniala deanus@umfiasi en UNIVER invajamant sau limba de predare, precum si a numarului maxim de studenti care pot fi scolarizati, cu modificarile ulterioare; - Hotdrérea Guvernului privind organizarea si funcfionarea Ministerului Educatiei Nationale (MEN) cu modificarile si completirile ulterioare; = dispozijiile Ordinului MEN _ privind criteriile generale de organizare gi desfigurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenfa pentru anul universitar 2016/2017; - _O.M privind scolarizarea tinerilor de origine etnica romana si a cetafenilor romani cu domiciliul stabil in strainatate 2. Concursul de admitere in invatamantul superior de stat se organizeaza de catre universitate pe domenii de licenta, la urmatoarele specializari: A. Specializarile din domeniul Saniatate (reglementate sectorial si general): - Medicina (reglementat& sectorial, 360 credite — durata studiilor 6 ani) ~ Medicina Dentara (reglementata sectorial, 360 credite — durata studiilor 6 ani) - Farmacie (reglementata sectorial, 300 credite — durata studiilor 5 ani) - Asistenta Medical General Iasi (reglementaté sectorial, 240 credite — durata studiilor 4 ani), - Nutritie si dietetic (reglementata general, 180 credite — durata studiilor 3 ani) - Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare (reglementati general, 180 credite ~— durata studiilor 3 ani) - Tehnica dentara (reglementatA general, 180 credite — durata studiilor 3 ani) B. Domeniu! $tiinfe ingineresti aplicate: - specializarea Bioinginerie - 240 credite (durata studiilor 4 ani). 3. Admiterea la studii superioare pentru toate ciclurile universitare (atat pentru locurile finantate de bugetul de stat cat si pentru locurile cu taxa in lei sau in valuta) in Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr.T.Popa” din Iasi se realizeaz4 numai prin CONCURS DE ADMITERE. Concursul de admitere se va desfaigura in doua sesiuni: - sesiunea iulie; - sesiunea septembrie. DIRECTIA ADMINISTRATIVE recrorart nas Sie Unwereati mete Sir, Universita ar 36 cet ook 70013 lagi, Romania 700118 lagi, Romania ie Tel: 140-252°301608 Te aa ae aT Tete Mo.2ae-a0reor Fax: +40-232-301650 fone Sto a82 do1eHD Shot elera asso BES VEA DE MEDICINA § FARMAGIE "GR.T. POPA"IASI ‘A. IN SESTUNEA TULIE a. PENTRU DOMENIUL SANATATE Concursul de admitere din sesiunea iulie const’ in sustinerea unei teze (test gila), pentru: - locurile subventionate de la bugetul de stat; - locurile cu taxa in lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate pentru sesiunea septembrie 2016, candidatilor absolventi ai inva{imAntului superior de stat care doresc sA urmeze a I-a facultate in regim cu taxa (in lei) la specializirile: Medicina si Medicina Dentara. Au prioritate medicii rezidenti. b. PENTRU DOMENIUL STIINTE INGINERESTI APLICATE, specializarea Bioinginerie, in sesiunea iulie, se va organiza concurs de admitere prin sustinerea unei teze (test gil), pentru: ~ locurile subventionate de la bugetul de stat; - locurile cu taxa in lei. B. iN SESIUNEA SEPTEMBRIE, Concursul de admitere din sesiunea septembrie reprezint’ un concurs prin selectie de dosare, (atat pentru domeniul Sanatate cat si pentru domeniul Stiinte ingineresti aplicate), pentru: - locurile ramase neocupate in sesiunea julie; - locurile rezervate candidatilor absolventi ai invayimantului superior de stat (licentiati) care doresc sf urmeze a [l-a facultate in regim cu taxa, reprezenténd 5% din totalul locurilor cu taxa (in lei) la specializarile: Medicina si Medicina Dentara. Au prioritate medicii rezidenji, Candidafii absolventi ai Universitatii de Medicina si Farmacie ,,Gr. T. Popa” din [asi care inca nu au sustinut examenul de licenta, se pot inscrie la concursul de admitere pe locurile prevazute pentru a II-a facultate, rezultatele concursului fiind conditionate si validate dupa promovarea examenului de licenfa. La inscriere vor prezenta o adeverin{ eliberata de secretariatul facult&fii din care sé rezulte c& absolventul este integralist si urmeaz sa sustina examenul de licenfa. 4. Se pot inscrie la concursul de admitere pentru toate ciclurile de studii universitare, cetafenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparfinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in DIRECTIA ADMINISTRATIVA RECTORAT i oy Sir. Universitatis nr. 18 Str. Universitayii ar.18 eOYOS 700115 lagi, Romania 700118 lagi, Romania Tel: +40-232-901606 Tel +40-232-211818 raya ++40-282-301807 Fax: +40-232-301640 Fax: +40-232-301650 E-mail: rectorat@umfiasi.ro 640-232-301856 uMly! POPA" IASI aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetifenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare Cetatenii din tarile mentionate mai sus (inclusiv cetatenii romani) care nu sustin sau nu promoveazi concursul de admitere (test gril) in sesiunea iulie 2016 se pot inscrie a concursul de admitere (prin selectic de dosare) din sesiunea septembrie, pe locurile ramase neocupate in sesiunea iulie. Pentru inscriere la acest concurs, cetafenii din farile menfionate mai sus (cetiitenii statelor membre ale. Uniunii Europene, ai statelor apartindnd Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene) necesitd recunoasterea studiilor efectuate de acestia in rile de domiciliu, de citre directia de specialitate din cadrul MENCS. La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba rom4n, cetafenii straini au obligatia sA prezinte un certificat de competenti lingvistica pentru limba romAni, eliberat de catre institutiile abilitate de MENCS. 5. Cetéjeni ai Republicii Moldova: -a, care au urmat si absolvit liceul in Romania se pot inscrie la concursul de admitere at&t pe locurile finantate de la bugetul de stat prevazute de MEN special pentru acesti candidati, cat si pentru locurile cu taxa; -b. care au urmat gi absolvit liceul in Republica Moldova, vor urma protocolul precizat anual de MEN pentru a se inscrie la concurs pe locuri finantate de la bugetul de stat (cu bursa sau fara bursa) prevazute special pentru acesti candidati de citre MEN. Candidatii ce nu sunt inclusi tn protocolul MEN se pot inscrie la concurs pentru locurile cu taxa. La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba romAna cetitenii straini au obligatia sA prezinte un certificat de competent lingvisticd pentru limba romani, eliberat de catre institutiile abilitate de MEN Candidatii care dorese sa se inscrie la concurs pe locuri cu plata in valuta vor completa formularul: Criterii de seleetie a dosarelor candidatilor la concursul de admitere pentru locurile cu taxa in valutd cu studiu in limba englezi, francezi sau romana. Candidatii cetateni romani se pot inscrie la concurs pentru locuri cu taxa in valuta doar la seriile cu studiu in limba engleza sau franceza. 6. Cetitenii et i roméni din diaspora vor urma protocolul precizat anual de MEN pentru a se inscrie 1a concurs pe locuri finantate de la bugetul de stat (cu bursa sau fair burs’) prevéizute special pentru acesti candidati. Candidatii ce nu sunt inclusi in protocolul MEN se pot inscrie la concurs pentru locurile cu taxa. Cetatenii straini necesita recunoasterea studiilor efectuate de acestia in tarile de domiciliu, de catre directia de specialitate din cadrul MEN. DIRECTIA ADMINISTRATIVA Str. Universitatii ar.18 700115 lagi, Romania Tel: +40-282-301608 +40-232-301607 Fax: +40-282-301650 +40-292-301886 RECTORAT Str. Univarsitafil ne.16 700118 lagi, Romania Tel: +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: ractorat@umfiasi.ro UNIVERSITATES WEDICINA SI FARMAGIE "GR.T, POPA" IASI La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba roman cetifenii straini au obligafia si prezinte un certificat de competenti lingvistica in limba in care studiaza. 7. Cetateni ai statelor care nu apartin Comunitatii Europene (non-UE), care doresc sa studieze in Universitatea noastra, vor urma protocolul precizat anual de MEN pentru a se inscrie la concurs pentru locurile cu taxa in valuta ca cetafeni ai statelor care nu apartin Comunitatii Europene (non-UE), conform - Metodologiei stabilita de Prorectoratul Relatii Internationale pentru aceasti categorie de candidat. 8. a. Absolventii invafimantului superior (cu diploma de licenta) se pot inscrie la concurs de admitere pentru a doua specializare atat in sesiunea iulie (concursul include gi la aceasta categorie de candidati, sustinerea testului grila) cat si in sesiunea septembrie (concurs prin selectie de dosare) astfel: - daca prima specializare a fost urmata in regim cu studii finantate de la buget se pot inscrie la concurs (pentru a urma a 2-a specializare) doar pe locurile cu taxd. - daca prima specializare a fost urmata in regim cu tax de studiu, se pot inscrie la concurs la cea de a doua specializare gi pe locuri finantate de la bugetul de stat. Admiterea la a doua specializare are loc odaté cu a celorlalti candidati, conform conditiilor prevazute in Metodologia proprie, putandu-se inscrie absolventi cu diploma de licenta de la orice specializare. Pentru aceasta categorie de candidati se alocd 5 % din locurile cu tax, pentru sesiunea septembrie 2016, la specializarile: Medicina si Medicina Dentara. Au prioritate medicii rezidenti. b. Studenfii care urmeaza in paralel o alta facultate se pot inscrie la concursul de admitere pentru a urma a doua specializare astfel: - daca la facultatea la care este deja student urmeaza cursurile in regim fara tax, se poate inscrie la concurs de admitere pe loc cu taxa; = daca la facultatea la care este deja student urmeazA cursuri in regim cu tax, se poate inscrie la concurs si pe locurile fara tax (daci media obtinuta la concurs este mai mare decat cea a ultimului admis pe loc fara taxa). Dupa absolvirea primului an de studiu se aplic’ Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, art.199, alin.3: 4,0 persoana poate fi admisa si inmatriculata ca student concomitent la cel mult doua programe de studii, indiferent de institutiile de invatamant care le ofera. Orice subyentie financiara sau burs&é din fonduri publice se acorda, conform normelor legale in vigoare, numai intr-o singura institutie de invatémant superior, pentru un singur program de studii. In cazul studentilor care se transfera intre universitafi sau programe de studii, subventiile urmeaza studentul.” DIRECTIA ADMINISTRATI RECTORAT oy Sir Universitat nr 48 Str. Universitaii n.18 cer QOee 700115 lagi, Romania 700115 lagi, Roménie, ie Tel: +40-232-301608 Tel, +40-252-211818 +40-232-301607 Fax; +40-232-301640 E-mail: rectorat@umfiasi.ro Fax: +40-232-301650 +$40-232-307856 OE MEDIGINA $I FARMAGIE "GR.T. POPA" IASI 9. Un candidat poate participa la mai multe concursuri de admitere din institutii diferite de invatamént superior dar poate fi admis la o singura specializare pe locuri subventionate de la bugetul de stat. Candidatul admis la mai multe universitati, pe locuri bugetate, trebuie sa opteze pentru specializarea la care doreste si fie subventionat de la bugetul de stat, prin prezentarea dosarului cu actele in original in termen de maximum 5 zile de la data inceperii noului an universitar. 10. Candidatii declarati admisi pot urma concomitent doua specializari in cadrul aceleiasi universitati. Subventia de la bugetul de stat pentru acestia va fi acordata pe durata normal de studiu a unei singure specializari, in conformitate cu decizia Senatului Universitafii. 11. Numirul de locuri aprobat va fi publicat imediat dupa primirea Ordinului MENCS. 12. Candidatii cu diploma de. bacalaureat, care au obfinut premiile I, II sau III la olimpiadele scolare internationale Ia Biologie, Chimie, Fizicti sau Matematici au dreptul si fie inmatriculati fri admitere, pe locurile finanjate de la bugetul de stat la doua facultati in institutii de invafamant superior de stat, potrivit Hotararii de Guvern nr.1004/2002, art. De asemenea, mai au dreptul de a fi inmatriculati, fara admitere, pe locuri Sinantate de la bugetul de stat, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat care au obfinut premiile I, I sau III la faza nationali a olimpiadelor scolare de la ie, Fizicd sau Matematica, recunoscute de MEN, in cel putin unul ni de scolarizare. Lista olimpiadelor precum gi listele nominale cu elevii premiati la olimpiade vor fi publicate de catre MENCS. Absolventii de liceu care se inscriu in condifiile de mai sus vor adresa cereri scrise decanatului facultafii, iar Consiliul de Administratie va decide asupra solicitarilor. Lista candidatilor dectarati reusiti pe baza prevederilor prezentului articol va fi afisaté la 24 ore dupi expirarea termenului de inscriere ta concurs, cu precizarea numirului de locuri finan{ate de la bugetul de stat rémas la dispozitia celorlalti candidati. 13. Pentru candidatii de etnie rroma, cu acordul MENCS, se acorda, din numarul de locuri finanfate de la bugetul de stat un numar de locuri fara taxa prin decizie anuali a Consiliului de Administratie care va prevedea expres numarul de DIREGTIA ADMINISTRATIVA RECTORAT wy Str Universitaqii nr18 Str, Universitat nr.16 cer Qe 700116 lagi, Romania 700118 lagi, Romania Tel: +40-252-901006 Tal: +40-252-211818 +¥40-252-301607 Fax: +40-232-301640 . Fax: +40-232-301650 Erdle peoatattaas iecsed eee ee daa IWERSITA A DE MEDIGINA $1 + MAGIE "GR.T. POPA" IASI locuri acordate candidafilor de etnie rromi in completarea celor distribuite de MENCS astfel ineat pentru ficcare specializare si fie alocat din totalul de locuri bugetate, un loc fard taxa pentru cetiifenii rromi (fie din partea MEN, fie din partea UMF « Gr.T.Popa » Iasi). Daca la o specializare nu se inseriu candidati de etnie rrom& locul va fi redistribuit, cu avizul Consiliului de Administratie, la specializarea unde exist candidati de etnie rroma, inainte de sustinerea concursului. in cazul in care locul nu se ocupa in sesiunea iulie, va fi scos la concurs in sesiunea septembrie. Neocuparea locurilor acordate etnicilor rromi de c&tre UMF Iasi de catre etnicii rromi, prin neprezentare sau neandeplinirea condifiilor de medie (nota la testul gril mai putin de 5), va conduce la ocuparea acestor locuri de c&tre ceilalti candidati in ordinea strict descrescaitoare a mediei finale din sesiunea iulie. 14. Taxele de scolarizare: - pentru locurile cu taxa (in lei) si pentru locurile cu taxa in valuta pentru cetateni ai statelor din Comunitatea Europeana vor fi stabilite de Senatul UMF. Taxa de scolarizare pentru cei ce vor studia pe locurile cu tax& in lei va fi calculata astfel incat si se acopere cheltuielile de scolarizare pentru un an de studii, in acord cu alocatia pentru locurile finantate de la buget. Cuantumul acesteia va fi anuntat prin afisare cu cel putin 30 zile inainte de inceperea concursului de admitere. Locurile finanjate de la bugetul de stat (fara taxa) si, in continuare, locurile cu taxa in lei, se vor ocupa pe durata anului I de studiu, in funetie de rezultatele obfinute la concursul de admitere. Din anul II de studiu, facultitile vor face la inceputul fiecirui an universitar un clasament al studentilor in ordine descrescditoare a punctajul obfinut in anul precedent, in vederea ocuparii inti a locurilor finantate de la bugetul de stat (fara taxa) si apoi a locurilor cu taxa, conform Hotirarii Senatului UME. sia Regulamentului de burse si taxe. Statutul de student fara taxa nu poate depagi durata normala a studiilor la specializarea respectiva. Pentru candidatii cetiéteni U.E., statutul de student cu taxa in valuti se poate schimba doar prin sustinerea unui nou concurs de admitere in sesiunea iulie sau septembrie iar media obtinutd la acest concurs de admitere reprezinta criteriul care precizeaza modul — fara taxa/cu taxa ~ de efectuare a studiilor. Dac& in urma sustinerii concursului de admitere la aceeasi facultate acesti candidaji obfin o medie cel putin egala cu a ultimului candidat admis pe locuri cu taxa si sunt integralisti, pot beneficia, la cerere, de echivalarea examenelor sustinute si promovate in vederea recunoasterii anului (anilor) de studiu promovat (promovati) integral, pentru a trece in anul urmator doar pe locuri cu taxa in lei. DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Str, Universitatis ne.16 700115 lagi, Romania Tol: +40-232-301606 +40-282-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 RECTORAT Str. Universitatii nr.18 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-211818 Fax: +40-232-301840 E-mail: ractorst@umfiasi.ro UNIV! TATEA DE MEDICINA $i FARMACIE POPS 3! In continuare, conform clasamentului anual, media objinuti va decide modalitatea de continuare a studiilor: pe loc bugetat (daci indeplineste toate conditiile prevazute de lege) sau pe loc cu taxa in lei, conform regulamentului. in organizarea formatiunilor de studiu nu se face distinctie intre categoriile (fird tax sau cu taxa) de studenti admisi, La inscrierea in anul I (in prima saptiménd de scoalii) se achité 1/3 din taxa anualé de scolarizare. 15. Taxa de inscriere pentru concursul de admitere se va stabili prin hotarare a Consiliului de Administratie si va fi afigat cu 30 zile inainte de concurs. Sunt seutite de plata taxei urmatoarele categorii de candidati, pana Ia varsta de 26 de ani: candidatii orfani de ambii sau unul dintre parinti, cei provenifi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor-martiri ai Revolutiei, candidatii ranifi in timpul Revolufiei din Decembrie 1989, copiii personalului didactic (in activitate, pensionar sau decedat), salariafii si copiii salariatilor din cadrul U.M.F. Gr.T.Popa” Iasi. 16. Limita de varsti maxima a candidatilor care se pot inscrie la concursul de admitere pentru studi universitare la U.M.F. “Gr.T.Popa” Iasi este de 50 de ani. 17. Pentru inseriere la concurs, candidatii se vor prezenta personal cu: - buletinul/cartea de identitate (sau adeverinta de la Evidenta Populatici in cazul pierderii actului original); ~ pasaportul, in cazul cetafenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, precum gi cetitenii statelor din afara Uniunii Europene care dorese si studieze in Universitatea noastra. Actul de identitate cu care candidatul s-a prezentat la inscriere va fi utilizat pentru legitimare la intrarea in sala de concurs. La cererea de inseriere se va anexa un dosar cuprinzand urmatoarele acte: ™ diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta acesteia si foaia matricola, in original, sau adeverinfa care atest aceasta calitate si in care se mentioneazi media generalé de bacalaureat si probele sustinute la examenul de bacalaureat; Candidatii absolventi ai invaitimantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenté, sau diploma echivalenta acesteia, in original sau copie legalizati precum si adeverinté din care sa reiasa c& facultatea absolvita a fost in regim fara taxi sau cu taxa; DIRECTIA ADMINISTRATIVA recrorat mAs Srv unweraitati nee Str. Universitatit nr.16 Binoy 700115 lagi, Romania 700118 ogi, Romania cea de Ter. wad-832°907008 Tel: 40-232-211818 ++40-232-301607 Fax: +40-232-301650 Boe Macaseaotese mal: recoratBumfas.co ese See anne ace UNIVERSITATEA DE MEDICIMA 31 5 ARMACIE "GR.T. POPA" IASI romana, cetdtenii candidatii absolventi ai Universitaii de Medicina si Farmacie ,,Gr. T. Popa” din Iasi care inci nu au sustinut examenul de licenfa, se pot inscrie la concursul de admitere pe locurile prevazute pentru a []-a facultate, rezultatele concursului fiind conditionate si validate dupa promovarea examenului de licenta. La inscriere vor prezenta o adeverint& eliberati de secretariatul facultatii din care s& rezulte cé absolventul este integralist si urmeazd si sustina examenul de licenfa. ™ cetajenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European gi ai Confederatiei Elvetiene trebuie si prezinte gi un document eliberat de directia de specialitate din cadrul MEN (Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor) care sa recunoased studiile efectuate de acestia in farile de domicilin si si confirme ca diploma prezentata ii da dreptul de a urma studii universitare, precum si o traducere legalizata a diplomei de bacalaureat si a foii matricole, stampilati la Ambasada Roméni din fara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga pentru tarile membre ale conventiei de la Haga, in afara de sarile exceptate. La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba striini au obligafia s& prezinte um certificat de competenfi lingvistica pentru limba romani, eliberat de catre institutiile abilitate de MEN. RECTORAT Str. Universitafil nr.18 700115 lagi, Romania Tel: Fax: +40-232-301640 E-mail: rectorst@umfiasi.ro ™ in cazul in care candidatul se inscrie pentru concurs si la o alta specializare, in locul diplomei de bacalaureat sau a adeverinjei, va anexa o copie legalizati a acesteia si o adeverinti care si dovedeascd inscriererea la specializarea unde a depus dosarul cu actele originale; certificat de nastere, in copie legalizata; certificat de cdsatorie (unde este cazul), in copie legalizata; cetitenii statelor membre ale Uniunii Europene vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere, stampilata la Ambasada Romana din jara de unde vine sau pe care s-a aplicat apostila de la Haga; adeverinta medical tip de la medicul de familie; 3 fotografii tip buletin de identitate/pasaport; chitanfa ce atest’ achitarea taxei de inscriere; candidatii care pot beneficia de scutire de taxa, conform art.15, vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinta de salariat a parintilor vizaté de Inspectoratul Scolar de care apartine, certificat de revolutionar etc ; ™ candidatii din etnia rromilor vor prezenta 0 recomandare scrisa din partea presedintelui unei organizatii civice, culturale sau politice, inregistrata legal, prin care se atesta apartenenfa la comunitatea rromilor. Str. Universitatil nr.16 700116 lagi, Romania Tol: +40-232-301808 ¥40-232-301607 :232-301650 +40-282-211818 Fax: +40. UNIVERSITATEA DE MEDICINA 31 FARMACIE "GR.T. POPA" IASI Tn cererea de inseriere candidajii vor mentiona: - acordul de a urma studiile in regim cu taxa, dac& au reusit numai la aceasta categorie; ~ adresa completa si numarul de telefon la care pot fi contactati pentru comunicari urgente. in cazul in care candidatul nu se poate prezenta personal pentru inscriere din motive obiective, delegatul care-I reprezinti va prezenta comisiei de inscriere o procura legalizata la notariat care s4-i permitd acestuia s4 se conformeze tuturor conditiilor impuse de Metodologia de admitere. 18. Ora inceperii probei, durata de desfagurare a acesteia i repartitia pe sali a candidatilor vor fi afigate din timp atat la sediul comisiei de admitere a fiecdrei facultati cat si pe site-ul Liniversitatii. Totodata vor fi afigate ziua si orele intre care candidatii au acces pentru identificarea salilor de concurs. 19. Admiterea in invitimantul superior, ca urmare a concursului, se face’ strict in ordinea descrescitoare a mediilor generale (sau a numérului de puncte) obfinute de candidafi, in limita numdrului de locuri (bugetate si cu taxii) pentru care se organizeaza concursul. Media minimé de admitere este 5 (cinci). Pentru sesiunea iulie a concursului de admitere, calculul mediei finale se va efectua numai la candidatii care au obfinut minim nota 5 (cinci) la testul grila, intrucdt aceasté probé este eliminatorie. 20. Comisia de admitere afiseaza \a sediul comisiei de admitere a fiecirei facultati, cat si pe site-ul Universitatii a, Lista nominalét a candidatilor admisi pe locurile fiiré tax (finantate de Ja bugetul de stat), intocmité in ordinea descrescitoare a mediilor finale, pentru fiecare specialitate si categorie de candidati. b. Lista nominali, in ordinea descrescdtoare a mediilor finale, a candidatilor care au obfinut media finald sub media minima de admitere pentru locurile bugetate, pand la media finalé minimum 5,00 (cinci), dar cu nota la testul gril (pentru Domeniul Sénitate, sesiunea iulie) minimum 5 (cinci) care pot opta pentru ocuparea locurilor cu taxé, pentru fiecare specialitate si categorie de candidafi; pentru Domeniul Stindtate, sesiunea iulie, candidafii care au obfinut 1a testul grila mai putin de nota minimd 5,00 (cinci) vor fi exclusi din aceasti listé. c. Lista in ordine alfabeticé ( pentru fiecare specialitate $i categorie de candidafi), a tuturor candidatilor inscrisi cu mentionarea pentru fiecare candidat a mediei finale objinute, exceptie facind pentru Domeniul DIRECTIA RECTORAT “TIA ADMINISTRAT % Pay, | Str, Universitatil ar.16 Str. Universiti ar.16 ear gn’ | 700475 lagi, Romania 700115 lagi, Romania ee Tel: +40-232-301608 Tel #40-232-211818 ; +40-232-301607 ITATEA DE ME ARMACIE "GR.T. POPA" IASI Stiniitate, sesiunea iulie, candidatii care ta testul gril au obfinut mai putin deciit nota minimé 5 (cinci), care vor fi mentionati in prezenta listé dar la care, conform metodologiei, nu se mai calculeazé media finald. 21, Locurile pentru ycolurizare cu taxi se ocupé tot in ordinea strict descrescitoare a mediilor. in acest scop, pani pe data de 10 septembrie se primese cererile pentru a studia in regim cu taxd, din partea celor aflafi sub “linia de admitere” in regim bugetar, dar care au obfinut media finalé minimum 5,00 (cinci) precum si nota minimé 5 (cinci) la testul grilé. Cererile se solutioneazi in ordinea descrescétoare a mediilor in limita numarului de locuri. Mediile/punctele obtinute de candidati sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia si specializarea la care acestia au candidat, potrivit celor mentionate de candidat in cererea de inscriere. 22. in cazul existenfei mai multor candidati cu medie egaki cu cea a ultimului loc repartizat inifial, se apeleazi la criterii de departajare dupi cum urmeaza: a) Sesiunea iulie: T. media la testul grila, IL media de la bacalaureat. b) Sesiunea septembrie: I. media de la bacalaureat. Obs. Pentru candidatii absolventi ai invatimantului superior de stat, la punctaje/medii egale: I. au prioritate membrii corpului didactic si tehnic auxiliar din UM. ”Gr.T.Popa” lagi, care astfel au posibilitatea si-si completeze formatia profesional. UW. media de la bacalaureat. 23, Candidafii admisi care nu se prezinta pentru inscriere in termen de 15 zile de la inceperea noului an universitar, pierd calitatea de student, locurile ramase libere fiind ocupate, in ordinea mediilor, de cei aflati sub media ultimului admis (“linia de admitere”) pentru locurile bugetate. 24. Locurile bugetate eliberate din diverse motive (exclusiv scolarizarea in ani superiori pentru studentii cu tax care au reusit la actualul concurs de admitere pe locuri bugetate) pot fi ocupate, in ordinea descrescatoare a mediilor, de candidati care au obfinut medii finale intre 5,00 (cinci) si cea a limitei de admitere pentru locurile bugetate. Locurile bugetate eliberate astfel pana la 15 octombrie pot fi ocupate de DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Sir, Universitatii nr 16 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-301606 ++40-232-301607 Fax: +40-232-301650 $40-232-301856 RECTORAT Str, Universitatii nr.18 700115 lagi, Romania Tel ¥40-232-211818, Fax: +40-232-301640 E-mail: reciorat@umfiasi.co UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE “GR.T. POPA IASI candidati din categoria precizaté mai sus (indiferent daca s-au inscris sau nu in regim cu taxa, in ordinea strict descrescdtoare a mediilor), dar nu mai tarziu de 01 noiembrie. Candidatii care au obtinut medii finale intre 5,00 (cinci) gi cea a limitei de admitere pentru locurile bugetate dar care nu s-au inscris ca platitori de taxa vor primi ingtiinjare la domiciliu, iar daca media finala obtinuta le da dreptul sa se inscrie vor reface contracost, conform hot&rarii Senatului Universitatii, toate activitatile practice absentate pana la data inscrierii. 25. Concursul de admitere din SESTUNEA IULIE 2016 Concursul de admitere din sesiunea iulie const4 in sustinerea unei teze (test gil), pentru: - locurile subventionate de la bugetul de stat; - locurile cu taxa in lei; din totalul acestora 5% sunt rezervate pentru sesiunea septembrie 2016, candidatilor absolventi ai invatamAntului superior de stat care dorese si urmeze a I-a facultate in regim cu taxi (in lei) la specializarile: Medicina si Medicina Dentara. Au prioritate medicii rezidenti. Disciplinele de concurs pentru sesiunea iulie 2016 sunt urmatoarele: @ Pentru specializarile: Medicina si Medicina Dentara - Biologie clasa a XI-a (Anatomia si obligatoriu jologia_omul si - Chimie organic& sau Fizic — la alegere. Vezi Capitolul II Bibliografie. ®@ Pentru specializarea Farmacie = Chimie organica - obligatoriu si - Biologie (Anatomia si Fiziologia omului) sau Biologie vegetala — la alegere. Vezi Capitolul II Bibliografie. ™@ Pentru specializirile: Asisten{i Medicala Generali, Balneo- fiziokinetoterapie si recuperare, Tehnici dentara, Nutrifie si dietetica, —Biologie clasa a XI-a (Anatomia si Fiziologia omului) sau ~Chimie organica. Vezi Capitolul II Bibliografie. ™ Pentru specializarea Bioinginerie — Ia alegere intre DIRECTIA ADMINISTRATIVA ie A Sir. Universitatii ar.18 if. Universitatil nr 706175 lagi, Ramania 700115 tas), Romania nt Tel: sa0-ai2-s01eu8 Tel: +40-232-211818 4+40-232-301607 Fax: +40-232-301840 Fax: +40-232-301850 UNIVERSITS TEA DE MEDICINA $1 FARMACIE T. POPA" IASI - Matematica sau - Fizicd sau - Chimie organic Vezi Capitolul II Bibliografie. Obs. 1). Testele publicate sunt orientative, teza de concurs poate si cuprinda si teste la prima vedere. 2). Caietele de intrebari, aferente testului grila de concurs, sunt redactate in limba romana. 3). Desi disciplinele de concurs sunt aceleasi ca si la specializarile Medicina. si Medicina Dentara, gradul de dificultate al intrebarilor pentru specializirile Asistenta Medicala Generala $i specializarile cu 180 credite va fi corespunzator specificului acestor specializari. 4). Subiectele pentru concurs sunt stabilite din toate manualele alternative valabile pentru disciplinele gi clasele de liceu - promotia 2016. Activitatile preliminare sustinerii probei scrise a. inscrierea candidatilor la concursul de admitere se organizeaza de catre secretariatele facultatilor dupa afisarea rezultatelor examenului de bacalaureat. b. Pregatirea salilor si a mapelor.cu materiale pentru probele scrise. c. Repartitia candidajilor pe sali (dup inscrierea ultimului candidat), in ordinea marcilor (numarului primit la inscrierea fiecarui candidat), pe calculator. d. Verificarea final a bancii de date (cuprinderea integral a materiei de concurs, corectitudinea enunturilor). e. Data sustinerii tezei (test gril) va fi anun{at in timp util pe site-ul UME. si la afigierele Universitatii. a. Tragerca Ia sorfi a subiectelor, pentru fiecare facultate (specializare) in vederea intocmirii caietelor (brosurilor) cu subiectele pentru concurs. b. Multiplicarea caietelor (brosurilor) pentru concurs intr-un numar de exemplare egal cu numarul candidatilor si sigilarea acestora in plicuri pentru a putea fi transportate in siguranté spre salile de concurs. Caictele de intrebari aferente testului gril de concurs, sunt redactate in limba romana. Procedurile 1 si 2 se desfagoara in spatii inchise, special amenajate si strict supravegheate de comisia central. DIRECTIA ADMINISTRATIVA : 7 Str. Universitatis nr.16 Str. Universitagit ar.18 700115 lagi, Romania 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-301806 Tel: +80-232-211818 +40-232-301807 Fax; +40-232-301640 Fax: +40-232-301650 E-mail: ectorat@umfiasi.co oe 4 i RECTORAT TATEA DE MEDICIN, 3) FARMAGIE "G .T. POPA" iASt c. Distribuirea plicurilor sigilate care contin caietele (brosurile) cu subiecte la silile de concurs de catre echipe de cadre didactice alcdituite de comisiile pe facultiti. d. Deschiderea la aceeasi ord in toate silile de concurs a plicurilor cu subiecte (ora este stabilité de comisia centrala). e. Desfiigurarea-probei scrise dupa programul afisat, in ziua, la ora si: in intervalul de timp stabilit. f. Dupa epuizarea timpului de concurs, se procedeaza la corectarea electronicd a tezelor, g. Comisia facultafii procedeaza la transformarea punctajului in nota pentru fiecare tez& (procedura asistati de calcuator gi verificata de comisia de corectura) si trecerea notei (cu dou zecimale, far rotunjire) pe tezi. Convertirea punctajului in nota se face astfel: puncte primite punctaj «max im Nota =1+9x h. Teza cu nota consemnati va fi semnata de decanul facultatii. i. Tezele, cu notele consemnate gi semnate de catre decanul facultatii, se ordoneaza alfabetic si numeric dupa marca (numarul primit la inscriere). j. intocmirea catalogului (procedura asistata de calculator), consemnand pentru fiecare candidat nota de pe tez si verificarea catalogului. k. Calculul mediei finale in vederea clasificarii se va efectua astfel: - 90% nota la testul grila, - 10% media la bacalaureat. La specializarile la care exista o disciplina de concurs obligatorie si una la alegere, media Ja testul gril se calculeaza astfel: - 60% disciplina obligatorie, ~ 40% disciplina la alegere. aes DIRECTIA ADMINISTRATIVA UMIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMAGIE "GR.T. POPA" IASI 1. In cazul existentei mai multor candidati cu medie egald cu cea a ultimului loc repartizat initial, se apeleaza la eriterii de departajare, prevazute la articolul 22, dupa cum urmeazii: I. media la testul grila, IL media de la bacalaureat . m. Intocmirea listelor prevazute la articolul 20 si verificarea acestora. Listele nominale ale candidatilor cu rezultatele concursului de admitere din sesiunea iulie se vor intocmi conform prevederilor articolului 20, in limita locurilor alocate, pe specialitati, tinand cont si de prevederile articolului 4 din prezenta metodologie. Intai se vor ocupa locurile fara taxa (finantate de la bugetul de stat) apoi vor fi intocmite listele candidatilor care pot opta pe locurile cu taxa, strict in ordinea descrescitoare a mediei finale ponderate rezultatd din nota obtinuta la testul gril, conform precizarilor de la articolul 21 si paragrafelor g si k al prezentului articol (privind modul de calcul al mediei finale pentru fiecare specializare); se va intocmi de asemenea lista tuturor candidatilor in ordine alfabetica, dupa prevederile articolului 20. n. Afigarea rezultatelor. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate si aprobate de Comisia de admitere si, dupa semmarea de ctre Rector si decanii facultailor, se aduc la cunostin{4 publica prin afisare imediata, la sediul facultatii, la loc vizibil, precum si pe site-ul U.M.F."Gr.T.Popa” Iasi, specificdndu-se ora si data afis&rii. o. Primirea, prelucrarea contestatiilor si afigarea rezultatului acestora - conform articolului 27. p. Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati in anul I de studi, prin decizia Rectorului U.M.F.”Gr.T.Popa” asi. 26. Concursul de admitere din SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016 se organizeazA conform prevederilor articolului 3 din prezenta metodologie si consti in 1. interviu - evaluat cu admis/respins, 2. candidatii admisi in urma interviului vor fi selectati dupa punctajul obtinut prin completarea Criteriilor de selectie a candidatilor care vor fi publicate in timp util. a. in aceasta sesiune se scot ia concurs (articolul 3): - locurile ramase neocupate in sesiunea iulie; - locurile rezervate candidatilor absolventi ai invafamantului superior de stat (licentiati) care doresc s& urmeze a II- a facultate in regim cu taxa, DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Str. Universitatii nr. 18 700115 lagi, Romania Tel: +40-332-301606 +$40-232-301807 Fax: +40-22-301650 $40-282-301856 RECTORAT Str. Universitatii nr-16 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: rectorat@umflasi ro UNIVERSITATEA DE MEDICINA $i FARMACIE "GR.T. POPA" IASI reprezentand 5% din totalul locurilor cu taxa (in lei) la specializarile: Medicina si Medicina Dentara. Au prioritate medicii rezidenfi. in condifiile in care pana la data de 15 octombrie se vacanteaz locuri din lista admisilor, ele vor fi completate de candidati clasati sub linie in ordinea descrescdtoare a punctajului obtinut, b. inserierea candidatilor se va face 1a sediul fiecarei comisii de admitere pe facultate, in perioada precizata din timp. ii absolventi ai invatimAntului superior (cu diploma de licenf’) vor depune la inscriere un dosar cu urmatoarele acte: ~ cerere de inscriere tipizati conform categoriei de locuri pentru care candideaz’; - certificat de nastere, copie legalizatii; - certificat de casatorie (unde este cazul), copie legalizata; - diploma de bacalaureat si foaia matricola in original; - diploma de absolvire a primei facultati si foaia matricola/supliment la diploma in original; - o adeverinfa din care sa reiasa ca facultatea a fost absolvita in regim fara taxdi sau cu taxa; - adeverinja care confirma calitatea de medic rezident, acolo unde este cazul; - curriculum vitae; - chitanfa de achitare a taxei de inscriere. Verificarea zilnicii, precum si dupéi terminarea inscrierilor a bazei de date privind datele personale si notele disciplinelor pe baza ciirora se va calcula punctajul final pentru fiecare candidat. Dupa inscrierea candidatilor si procesarea dosarelor este interzisa scoaterea sau adaugarea de documente la dosar care, direct sau indirect, ar putea modifica punctajul. ec. in cazul existentei mai multor candidafi cu punctaj egal cu cel al ultimului loc repartizat initial, se apeleaz la criterii de departajare previzute la articolul 22, lit.b, dupa cum urmeaza: I. media de la bacalaureat Obs. Pentru candidafii absolventi ai inviitimantului superior de stat, la punctaj egal in sesiunea septembrie: DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Str, Universitatit nr 16 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-301606 +40-232-301007 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 RECTORAT Str. Universitatii nr.16 700115 lagi, Romania Tol: +40-232-211818 Fax: +40-232-301840 E-mail: rectorat@umiiasi.ro UNF ERSITATEA DE MEDICINA FARMACIE "GR.T. POPA" IASI Iau prioritate membrii corpului didactic si tehnic auxiliar din UME. "Gr-T.Popa” Iasi, care astfel au posibilitatea si-gi completeze formatia profesionala. 1. media de la bacalaureat. d. Rezultatele listate ale concursului de admitere sunt verificate si aprobate de Comisia de admitere si,-dupa semnarea de catre Rector si decanii facultafilor, se aduc la cunostin{a publica prin afisare imediata, la sediul facultatii, la loc vizibil, precum si pe site-ul U.M.F.”Gr.T.Popa” lasi, specificdndu-se ora si data afigirii, e. Candidatilor declaraji reusiti li se acord termen pana la 30 septembrie si prezinte diploma de bacalaureat in original; cei care urmeazd doua facultati vor prezenta originalul la specializarea la care au fost admisi fara taxa si copia legalizata la cealalta specializare. £. Candidatii declarati admisi sunt inmatriculafi in anul I de studi, prin decizia Rectorului U.MLP."Gr.T.Popa” Jasi, in urma validirii rezultatelor de catre Senatul Universitar. 27. in baza autonomiei universitare, institutia de invatamant superior organizatoare a admiterii este singura in masura si decid asupra temeiniciei contestafiilor care se depun in termen de maxim 48 ore, incepfnd eu ora si data afisirii rezultatelor, iar rezultatul acestora se comunicd in cel mult 24 de ore dupa incheierea termenului de depunere a contestatiilor. Termenul limit’ de depunere a contestatiilor se afigeazi, odata cu afisarea rezultatelor listate al concursului de admitere. Contestatiile vor fi analizate in aceeasi procedura cu cea de corectare a lucrarilor, de catre 0 comisie formata din secretarul comisiei pe facultate si membrii comisiei profesionale desemnati de fiecare facultate, Daca se constata, dupa contestafii, cd un test a fost formulat gresit sau un raspuns a fost stabilit eronat, tuturor candidatilor li se acord’ punctajul corespunzator testului in cauza. Candidatul c&ruia i s-a admis contestatia dobandeste calitatea de student daci ob{ine o medie general mai mare decAt a ultimului candidat admis initial. in cazul in care acesta obtine o medie egala cu a ultimului candidat admis inifial, se aplic& criteriile de departajare prevazute la articolul 22. Indiferent de modul de solutionare a contestatiilor, situatia candidatilor initial declarafi admisi nu poate fi modificata, Este de competenta Colegiilor de Eticé ale universit&tilor s4 analizeze contestafiile sau reclamatiile care se refera fa activitatea cadrelor didactice (corectori, examinatori, supraveghetori, ori membri ai comisiilor de admitere). DIRECTIA ADMINISTRATI RECTORAT PA, Str Universitatit nr.18 Str, Universitatii ar.16 Binoy 700145 lasi, Romania 700118 lagi, Romania cong Te sadeesarso1908 Tel: +40-252-211818 4 $46.232-301607 Pebaneeaing : UNIVERSITATEA DE MEDICINA $! FARMACIE “GR.T. POPA” IASI In cazul reclaméarii ori constatarii unor nereguli la admitere, produse de cadrele didactice, comisia de admitere solicité Rectorului intrunirea Colegiului de Eticd pentru analiza cazului si luarea deciziei corespunzatoare. Comisia de admitere se poate sesiza si din oficiu. Nu se pot depune si nu se primesc contestatii la organele ierarhic superioare decat privitor la organizarea concursului. 28. Actele candidatilor respingi se restituie acestora, la cerere, pe baza actului de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, fri perceperea unei taxe, I. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE BIOLOGIE (ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUL CAPITOLUL I - ALCATUIREA CORPULUI UMAN "Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hufanu * Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu CAPITOLUL I - FUNCTITILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUL UMAN A. FUNCTULE DE RELATIE © Sistemul Nervos = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hujanu Crocnan, Irina Hufanu DIRECTIA ADMINISTRATIVA RECTORAT nA Str Univeratagn net Sir Universita ar 16 aA 500118 tag Romania 700415 lagi, Romania ie Tel: +40-232-301606 Tol: s40-202-2110t0 : $80.232-301607 Fax: +40-232.301640 : Fax: ¢40-232-301680 30 E-mail: ractorat@umfiasi.ro ean zee UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE "GR.T. POPA" IASI RECTORAT A A, Str. Universitatii ar.16 A 700116 lagi, Romania cor a Tel: Fax: +40-232-301640 E-mail: rectorat@umfiasi.ro «Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu © Analizatorii = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica gi Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocrian, Irina Hufanu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura,Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu Glandele endocrine = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, [rina Hutanu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu © Sistemul osos (inclusiv articulatiile) = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu © Sistemul muscular = Biologie - Manual pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Tonel Rogu, Calin Istrate, Aurel Ardelean = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu +40-232-211818 UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE "GR.T. POPA" IASI B. FUNCTULE DE NUTRITIE Digestia si absorbtia = Biologie — Manual pentru clasa a XI-a, Editura ALL, 2006. Autori: Aurora Mihail, Florica Macovei = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogicd, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hufanu ¢ Mediul intern « Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salivastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica gi Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu ¢ Circulatia = Manual de Biologie pentru Clasa a XT-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Cérmaciu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu © Respiratia = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salayastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu © Exerefia = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si Pedagogic’, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hufanu tH DIRECTIA ADMINISTRATIVA RecTORAT ay Str Universitapl ar 8 Str. Universitat n.18, cen’ 700115 lagi, Romania 700115 lagi, Romania Rae Tel: +40-282-301008 Tel Fax: +40-232-301640 E-mail: ractorat@umfiasi.ro +49-232-211818 +40-232-301807 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 UNIVERSITATEA DE MEDIGINA $1 FARMACIE "GR.T. POPA" IASI = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu © Metabolismul = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Didactica si. Pedagogica, 2006. Autori: Elena Hutanu Crocnan, Irina Hutanu = Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu C. FUNCTIA DE REPRODUCERE "Manual de Biologie pentru Clasa a XI-a, Editura Corint, 2006. Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu "Manual de Biologie pentru Clasa a X¥-a, Editura Didactica si Pedagogica, 2006, Autori: Elena Hujanu Crocnan, [rina Hufanu CAPITOLUL II - ORGANISMUL ~ UN TOT UNITAR "Biologie — Manual pentru clasa a XI-a, Editura Sigma, 2006. Autori: Ioana Arinis = Manual de Biologie pentru Clasa a Xl-a, Editura Corint, 2006, Autori: Dan Cristescu, Carmen Salavastru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu DIRECTIA ADMINISTRATIVA RECTORAT Poe Str. Universitatii ar. 16 Sune A Heonteatt aban 700115 lagi, Romania Bais Tel: +40-232-301600, +¥40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-282-301856 Tel: +40-282-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: roctorat@umfiasi.ro ITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE “GR.T. POPA" JASI CHIMIE ORGANICA I. Structura compusilor organici © Legaturi chimice in compusii organici © Tipuri de catene de atomi de carbon © Formula bruta, formula molecular’, compozitie procentuala. I 5 |. Hidrocarburi alifatice saturate si nesaturate ¢ Alcani Alchene Alcadiene © Alchine JILL ‘Hidrocarburi aromatice Iv. Compusi orga! cu functii simple © Derivati halogenati © Compusi hidroxilici: alcooli gi fenoli Compusi carbonilici Acizi carboxilici © Derivati functionali ai acizilor carboxilici (esteri, amide, cloruri acide, nitrili) « Amine V. Compusi organici cu funcfii mixte © Aminoacizi © Proteine. Acizi nucleici. Enzime. Hormoni * Monozaharide © Dizaharide RECTORAT Ste. Universitafil nr.18 700115 lagi, Romania Tel: +40-282-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: rectorat@umfiasi.co DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Str. Universitatii nr.18 700115 lagi, Romania Tel: +40-332-301608 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "GR.T. POPA" IASI RECTORAT E-mail: cactorai@umfiasiro © Polizaharide VI. Medicamente. Vitamine. vii. Izomeria compusilor organici (plana si spatiald) VIN. —_Tipuri de concentratii: concentratia procentuali, molara. Calcul stoechiometric, puritate, randament, conversie BIBLIOGRAFIE L Elena Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa X, Editura Crepuscul, 2005 a Luminita Vladescu, Luminita Irinel Doicin, Corneliu Tarabdsanu- Mihaila. Chimie - manual pentru clasa a X-a, Grup Editorial Art, 2005 3: Elena. Alexandrescu, Viorica Zaharia, Mariana Nedelcu. Chimie C1, clasa XI, Editura Crepuscul 2004, 2006 4. Olga Petrescu, Mihail Stadler. Chimie - manual pentru clasa a XI-a, Cl, Editura Didactica si Pedagogica, 2006 5. Ton Baciu, Daniela Bogdan, Stefan Tomas. Chimie - manual pentru clasa a XI-a, Mistral Info Media, 2006 6. Maria Dorneanu, Eugenia $tefanescu, Nastasia Gheorghifa, Gabriela Tataring’. Chimie Organica. Culegere de teste pentru admitere, Editura »Gr.T.Popa” Iasi, 2016 DIRECTIA ADMINISTRAT wy Str Universitatit ar 18 cent g nes. 700115 lagi, Romania ee Tel: +40-252-301606 : 4 +80-292-301607 Fax: +40-232-301650 +80-232-301850 UNIVERSITATEA DE MEDICINA Si F RMACIE RT. POPA"IASH FIZICA I. OPTICA * Reflexia si refractia lumini = Lentile subtiri * Sisteme de lentile = Ochiul uman = Instrumente optice (lupa, microscopul optic) Curriculum extins Reflexia si-refractia luminii © reflexia si refractia luminii legile reflexiei gi refractiei © oglinzi plane © constructia imaginilor in oglinzi plane * indicele de refractie reflexia totala prisma optica Lentile subtiri * fascicule paraxiale © lentile subjiri « clementele caracteristice ale unei lentile subtiri © imaginile reale/virtuale © constructia imaginilor in lentile subtiri © convergenja unei lentile subfiri ¢ formulele lentilelor subtiri RECTORAT Str. Universitajih nr.18 700116 lagi, Romania Tal: +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail; rectorat@umfiasi ro 700115 Fax: +4) DIRECTIA ADMINISTRATIVA Str. Universitatii nr.18 lagi, Romania Tel: +40-282-301006 +40-232-301607 0-232-801650 +40-232-301856 UNIVERSITATEA DE MEDICINA Si FARMACIE "GR.T. POPA" IASI Sisteme de lentile © sisteme centrate de lentile © lentile acolate (lipite) * sistem afocal Ochiul uman- © globul ocular © principalele defecte ale ochiului uman Instrumente optice (lupa, microscopul optic) * puterea optica si grosismentul © jupa * microscopul. 11. ELEMENTE DE TERMODINAMICA Notiuni termodinamice de baza Principiul I al termodinamicii Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal Transformari de stare de agregare (fierbere - condensare, topire - solidificare, sublimare - desublimare) Principiul al M-lea al termodinamicii Curriculum extins Noftiuni termodinamice de baza © mas moleculara, masa moleculara relativa © cantitate de substanta si mas molara © volum molar si numarul lui Avogadro sistem termodinamic, stare, parametri de stare RECTORAT see peesta ar.18 oh 700115 lagi, Romania Tel +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 ze sa E-mail: ceotoral@umllas.co foased DIRECTIA ADMINISTRATIVA Str. Universitatii nr. 18 700118 lagi, Romania Tel: +40-252-301000 #49-232-301607 Fax: +40-232-301650 UNIVERSITATEA DE MEDICINA $i FARMACIE "GR.T. POPA" IASI © echilibru termic © procese termodinamice © principiul zero al termodinamicii, corespondenta intre valoarea numericd a temperaturii in scara Celsius si valoarea numericé a acesteia in scara Kelvin Principiul I al termodinamicii « modelul gazului ideal © formula fundamentala a teoriei cinetico-moleculare (fara demonstratie) © interpretatea cinetico-moleculara a temperaturii © ecuatia de stare a gazului ideal © transformari ale gazului ideal (generala, simple) © lucrul mecanic in termodinamica, marime de proces © interpretarea geometrica a lucrului mecanic in termodinamica © energia interna a unui sistem termodinamic, marime de stare © energia interna a gazului ideal (inclusiv pentru gaz monoatomic, diatomic si poliatomic) « cdldura, marime de proces © invelis adiabatic * principiul I al termodinamicii (enunt, ecuatii, elemente esentiale) * coeficienti calorici (inclusiv pentru gaz monoatomic, diatomic si poliatomic) © relatia Robert -- Mayer Aplicarea principiului I al termodinamicii la transformarile simple ale gazului ideal RECTORAT Wied et ‘Str. Universita: Bie Universiti. 16 cohen) Montane 700115 tagi, Romania ie Tele 40"202-001008 Tel: +40-232-211818 +40-232-301607 Fax: «40-282-301600 Fan ea0-089-801880 E-mail: rectorat@umfiasi.ro £40-282-301856 UNIVERSITATEA DE MEDICINA 3] FARMACIE "GR.T. POPA" IASI ‘© variafia energiei interne, lucrul mecanic si cantitatea de caldura pentru transformiarile simple ale gazului ideal (izobara, izocora, izoterma, adiabatica) ¢ calorimetric (principiile calorimetrice, calorimetrul, ecuatia calorimetrica) Transformiri de stare © caldura latenta, cdldura latent specifica © fierberea si condensarea © topirea si solidificarea © sublimarea si desublimarea Principiul al I-lea al termodinamicii *ciclul Carnot, randamentul ciclului Carnot. I. PRODUCEREA $I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU ¢ Curentul electric © Legea lui Ohm © Legile lui Kirchhoff © Gruparea rezistoarelor si generatoarelor electrice © Energia si puterea electric ¢ Efectul termic al curentului electric Curriculum extins Curentul electric © curentul electric intensitatea curentului electric unitatea de masura a intensitatii curentului electric DIRECTIA ADMINISTRATI RECTORAT ty Sir Universita nr 18 Sir Universiti .16 nQen 700118 lagi, Remania 706415 lagi, Roménia a Ter raoredzo01008 Tel. 940.232-2118t8 . }2o.292-301607 Fax: +40-232-301840 oman Fax: +40-232-901650 mal: recoral@umfasi.ca Ree ee eee aaa UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "GR.T. POPA" IASI © circuit electric simplu © tensiunea electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, caderea de tensiune in interiorul generatorului Legea lui Ohm * rezistenta electric * legea lui Ohm pentru o portiune de circuit si pentru intreg circuitul rezistenta electric& a unui conductor liniar * rezistivitatea electrica, dependenta rezistivitatii electrice de temperatura. Legile lui Kirchhoff . refeaua electric, elementele unei retele electrice (nod, latura, ochi de retea) © legile lui Kirchhoff Gruparea rezistoarelor si generatoarelor electrice rezistenta electricd echivalenta a grupérii serie, paralel sau mixta a mai multor rezistori gruparea generatoarelor in serie, paralel sau mixt Energia si puterea electrica — expresia energiei si a puterii electrice transmise consumatorului de catre generator © — expresia energiei si puterii disipate in interiorul generatorului ¢ — randamentul unui circuit electric simplu ¢ — transferul maxim de putere de la generator catre consumator in cazul unui circuit electric simplu Efectul termic al curentului electric © legea tui Joule. DIRECTIA ADMINISTRATIVA, Str. Universitatil ar.18 700145 lagi, Romanie Tel: +40-232-301606 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 RECTORAT Str. Universitatii nr.16 700145 lagi, Romania Tel: +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: ractorat@umliasi ro UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I BIBLIOGRAFIE Manuale orientative: « Fizica — Manual pentru clasa a IX-a (Autori: Constantin Mantea, Mihaela Garabet, Editura All, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3886 din 25.05.2004), toate edifiile aparute pana in prezent ¢ Fizica — Manual pentru clasa a X-a (Autori: Seryl Talpalaru, Dorel Haralamb, Constantin Corega, Gabriel O. Negrea, Constantin Rus, Editura Polirom, Aprobat de M.E.C. cu Ordinul 3787 din 05.04.2005), toate editiile aparute pana in prezent © Teste pentru admitere: Fizica, U.M-F. Iasi 2016 Observafie: Este valabil orice manual de Fizicd aprobat de M.E.C. pentru clasele a IX-a si a X-a, care contine tematica afisata. BIOLOGIE VEGETALA I. DIVERSITATEA LUMI VIL Clasificarea organismelor vii. Notiuni introductive, regnuri, caractere generale. Tel: +40-232-211818 Virusurile Regnul Monera Regnul Protista Regnul Fungi Regaul Plantae +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 . DIRECTIA ADMINISTRATIV es Str, Univerettagi ne 18 4 Nom 700118 lagi, Romania cee el: +40-092-301606 By Stozszanis ai sectoral meso Ree he ARMAGIE "GR.T. POPA" IASI UNIVERSITATEA DE MEDICINA $i FARMACIE "GR.T. POPA" IASI II. CELULA — UNITATEA STRUCTURALA SI FUNCTIONALA A VIETII Notiuni introductive. Teoria celulara Tipuri fundamentale de celule Compozitia chimica a materiei vii Structura celulei Diviziunea celulara Ti. TESUTURILE VEGETALE IV. STRUCTURA SI FUNCTIILE FUNDAMENTALE ALE PLANTELOR Nutritia autotrofa Nutritia heterotrofa: saprofita, parazita, simbiotrofa, mixotrofa. Respiratia aeroba Respiratia anaeroba Circulatia de la plante Excretia la plante Reproducerea la plante Nota: Fara referiri la regnul animal 1 BIBLIOGRAFIE Elena Hutanu. Manual de Biologie, clasa a [X-a, Ed. Didactic si Pedagogica, 2004. 2. Gheorghe Mohan, Gabriel Corneanu, Aurel Ardelean, Manual de biologie clasa a IX-a. Ed. Corint, 2004. ae Stelici Ene, Gheorghita Sandu, Gheorghe Gamaneci. Biologie, clasa a X-a, Ed. LVS Crepuscul, 2005. 4. Aurel Ardelean, Gheorghe Mohan, Manual de biologie clasa a X-a. Ed. Corint, 2005. RECTORAT Ste. Universitatii ne. 16 700145 lagi, Romania Tol: +40-232-211818 Fax: +40-232-301640 E-mail: rectorai@umfiasiro DIRECTIA ADMINISTRATIVA Str. Universitatii nr.16 700115 lagi, Romania Tel: +40-232-301000 +40-232-301607 Fax: +40-232-301650 *40-252-201856 Se D5 a UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "GR.T. POPA" IASI 5. Bianca Ivanescu, Cristina Lungu, Oana Cioanca, Adriana Trifan. Biologie vegetali — teste pentru admitere, Ed. ”Gr.T Popa” Iasi, 2016. MATEMATICA I. ELEMENTE DE ALGEBRA SUPERIOARA A. MATRICE Operatii cu matrice: adunarea, inmultirea,inmulfirea unei matrice cu un scalar B. DETERMINANTI Determinantul de ordin 2 sau 3, Proprietatile determinantilor. C, RANGUL UNEI MATRICI Calculul rangului unei matrici, Matrici inversabile, Calculul inversei unei matrici inversabile. D. SISTEM DE ECUATII LINIARE Regula lui Cramer, Teorema lui Kronecker-Capelli, Teorema lui Rouche, Sisteme omogene. I. ELEMENTE DE ANALIZA MATEMATICA A. LIMITE DE FUNCTIL Limita unei functii intr-un punct, Limite laterale, DIRECTA AOMINSTRATIVA RECTORAT Boat Str. versa nr.1é Sir letncsiay ar.16 Cenk Seong tog Romania 700415 lagi, Romania se Tel: +40-232-301006 Tet aocean riots an el eceeas foe: Tanvzazaoiate E-mail: reclorat@umfiasi.ro Fax: +40-232-301650 +40-232-301856 UNIVERSITATEA DE MEDICINA $I FARMACIE "GR.T. POPA" IASI Operatii cu limite de functii, Limite de functii compuse. B, FUNCTI CONTINUE Functie continua intr-un punct, Continuitate la stanga si la dreapta, Operatii cu functii continue. C. FUNCT DERIVABILE Derivata unei funcfii intr-un punct, tangenta la o curb, Funetii derivabile, operatii cu functii derivabile, Calculul derivatelor de ordin I si al II lea pentru funcfiile studiate, Functii derivabile pe un interval: puncte de extrem ale unei funcfii, teorema lui Fermat, Rolul derivatei I in studiul functiilor: monotonia functiilor, puncte de extreme, Rolul derivatei a Il-a in studiul functiilor: concavitate, convexitate, puncte de inflexiune, Regulile lui l’Hospital. D. PRIMITIVE Primitive uzuale Calculul primitivelor cu ajutorul formulelor directe, Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin partischimbarea de variabila, Calculul primitivelor functiilor rationale. E. FUNCTIL INTEGRABILE RECTORAT Str. Universitagii nr.16 700115 lagi, Romania Tet: Fax: +40-232-301640 E-mail: rectoral@umfiasi.co Definirea integralei Riemann a unei functii continue prin formula Leibniz — Newton, Proprietiti ale integralei definite: liniaritate, monotonie, aditivitate in raport cu intervalul de integrare, DIRECTA ADMINISTRATIVA Str, Universitatii nr.16 +40-232-211818 UNIVERSITATEA DE MEDICINA $1 FARMACIE “GR.T. POPA" IASI Metode de calcul al integralelor definite:integrarea prin parti, integrarea prin schimbare de variabilé, Aplicatii ale integralei definite: aria unei suprafete plane .volumul unui corp de rotatie. BIBLIOGRAFIE 1. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Books Unlimited, 2006. 2. Mircea Ganga, Matematica M2. Manual pentru clasa a XI-a, Editura Mathpress, 2006. 3. Marius Burtea, Georgeta Burtea, Matematica M2. Manual pentru clasa a XII-a, Editura Carminis, 2007. 4. Mircea Ganga, Matematica M2. Manual pentru clasa a XII-a, M2, Editura Mathpress,2007. OFICIU JURIDIC, Ay. Roxana Ruja Redctat: Maria Mire DIRECTIA ADMINISTRATIVA RECTORAT nA; Str Univereitay ne 18 Str. Universitatii or-18 ceorgnes, 700118 lagi, Romania 700148 leg, Romania ns Tet. +40-232"901008 Tel: +40-232-211818 a #40-232-301607 Fax: *40-232-301650 +40-232-301856 Fax: +40-232-301840 E-mail: rectorat@umfiasi.ro