Sunteți pe pagina 1din 21

MUŞCHII UMĂRULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


- fosa supraspi- -pe tuberculul -abductor la 10o n.subscapular(c5- a subscapulara -are fibre orizon-
noasa mare-partea -tensor al cap- c6) tale
-fascia supraspi- superioară sulei articulatiei - tendonul trece
noasa umarului pe sub acromion,
M.SUPRASPINOS între acesta şi ca-
pul humeral, aco-
perind articulaţia
scapulohumerală

-fosa infraspi- -tuberculul mare- -adductor -n.suprascapular -a.suprscapulara - tendonul de in-


noasa (2/3me- partea mijlocie -rotator lateral -a.circumflexa a serţie trece peste
diale) -tensor al scapulei marginea laterală
-fascia infraspi- capsulei articu- a spinei scapulei
noasa latiei umarului posterior de artic.
-septul ce-l umărului, de care
M.INFRASPINOS separa de m.ro- este separat prin-
tunzi tr-o bursă sinovi-
ală
-o parte din fibre
se pot fixa pe
capsula artic.
scapulohumerale
M.SUBSCAPULAR -fosa subscapu- -tuberculul mic -adductor n.subscapular(c5- -a.subscapulara - tendonul de in-
lara(fata anteri- -rotator lateral c6) serţie trece înain-
oara) -tensor al articu- tea colului scapu-
-fascia subscapu- latiei umarului lei de care este
lara separat print-o
-septurile ce-l
bursă subtendi-
separa de:-m.ro-
tunzi noasă subscapu-
-m.triceps lară(dependenţă a
brahial sinovialei artic.
2
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
scapulohumerale)
- tendonul trece
apoi anterior de
artic.
-pe scapula mar- -tuberculul mare- -adductor - n.axilar(c7- -a.circumflexa a - tendonul său
ginea laterala a partea inferioara -rotator lateral c8)(fasciculul scapulei trece posterior de
buzei posterioare posterior) -a.circumflexa capul lung al m.
in 1\3 medie humerala biceps brahial şi
-septurile ce-l posterioara de artic umărului
M.ROTUND MIC
separa de – pe care aderă
m.infraspinos - delimitează spa-
-m.rotund ţiile topografice:
mare birondotricipital,
humerobirondotri
cipital
M.ROTUND -pe marginea -creasta -adductor n.toracodorsal(c5 -a.toracodorsala - tendonul este
MARE laterala a buzei tuberculului mic -rotator medial -c6) -a.circumflexa situat posterior de
posterioare in 2/3 -extensor al bra- humerala m. latissimus
inferioare tului posterioara dorsi
-basculeaza un- - marginea supe-
ghiul inferior al rioară delimitea-
scapulei(pct.fix ză spaţiul
pe humerus) birondotricipital
prin care trece a.
circumflexă a
scapulei
- lateral se găseş-
te spţiul birondo-
humerotricipital
străbătut de n.
axilar şi a. cir-
cumflexă hume-
rală posterioară
- marginea sa in-
3
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
ferioară delimi-
tează spaţiul
rondohumerotrici
pital prin care
trec n. radial şi
vasele brahiale
profunde
-fasciculul -tuberozitatea -abductor la 900 n.axilar(c7- a.toracoacromiala - m. superficial
clavicular:1/3late deltoidiana -basculeaza c8)(fasciculul -a.circumflexa - acoperă m.su-
rala a marginii scapula posterior) humerala(anterio praspinos,rotund
anterioare a cla- -flexia şi rotaţia ara şi posterioară mic,rotund mare,
viculei mediala a braţu- subscapular
-fasciculul acro- lui(fasciculul cla- - acoperă
mial:marginea vicular si acro- artic.scapulohum
laterala a acro- mial) erală
mionului -extensia - la trecerea peste
-fasciculul braţului(fascicu- tuberculul mare
spinal:buza infe- lul spinal) se află bursa sub-
rioară a spinei deltoidiană
scapulei - între marg. ant a
M.DELTOID m. şi marg. sup
a m. pectoral ma-
re se delimitează
spaţiul deltopec-
toral
- şanţul conţine
v.cefalică,ram.del
toidiană a a.tora-
coacromiale,3-4
gg.limfaticidin
gr.infraclavicular
- tot aici se pal-
pează şi vf proc.
coracoid
4

MUŞCHII ANTERIORI AI BRAŢULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


M.BICEPS -cap lung:-tuber- -tuberozitatea -flexor al n.musculocutan(c -a.brahiala - tendonul capu-
culul supragle- radiala a radiu- antebraţului pe 6-c7) lui lung,cilindric,
noidal sului braţ trece intracapsu-
-cap scurt:-vîrful -supinator lar dar extrasino-
procesul coracoid -rotator medial vial învelit de o
prelungire sino-
vială a artic.
umărului
- stăbate apoi
şanţul intertuber-
cular
- cele 2 capete se
unesc formând un
corp muscular
comun
- tendonul de in-
serţie pe radius
delim. interstiţiu
bicipital medial şi
lateral
- trimite o prelun-
gire aponevrotică
lacertus fibrosus
- o parte din fibre
se fixează pe fas-
cia brahială
- altele după ce
ocolesc orig. m.
epicondilieni
mediali se fixea-
ză pe marg. me-
dială a olecra-
5
nului şi pe foiţa
posterioară a
fasciei antebra-
hiale
- lacertus fibro-
sus formează
peretele ant. al
interstiţiului
bicipital medial
-1/3inferioară a -tuberzitatea ul- -flexor al ante- n.musculocutan -a.brahială - imtre m. bra-
feţei anterioare-: nei braţului pe braţ hial şi m. biceps
partea laterala şi -capsula articu- -tensor al articu- trece n. musculo-
medială a corpu- lară a cotului laţiei cotului cutan
M.BRAHIAL
lui humerusului -tendonul de in-
-pe septurile serţie trece peste
musculare brahi- faţa ant a arti.
ale cotului
-varful procesului -1/3 medie a -flexor al braţului n.musculocutan a.brahială - are orig. comu-
coracoid corpului hume- -adductor nă cu capul scurt
rusului pe faţa -coboară umă- al m. biceps fiind
anteromedială rul(pct.fix pe situat medial de
humerus) acesta
M.CORACOBRAHIAL - faţa medială
este perforată de
n. musculocutan
care trece apoi
între m. biceps şi
m.brahial
6

MUŞCHII POSTERIORI AI BRAŢULUI


MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-capul lung :-tu- pe olecran -extensor al an- n.radial(c5-c8) -a.brahială pro- - capul lung par-
berculul infragle- tebraţului fundă ticipă la formarea
noidal .capul lung:-ex- -a.circumflexă a spaţiilor
-capul lateral: tensor şi adductor scapulei pt.capul birondotricipital,
-superior de al braţului lung birondohumerotri
şanţul n.radial pe
-a.axilară cipital, rondo-
faţa poste-rioară a
humerusului humerotricipital
-septul inter- - unele fibre
muscular brahial ajung şi pe peri-
lateral ostul feţei poste-
M.TRICEPS
BRAHIAL -capul medial:- rioare a extremi-
inferior de şanţul tăţii proximale a
n.radial ulnei
-septul -altele pe foiţa
intermuscu-lar posterioară a cap-
brahial medial sulei artic.cotului
- între tendoanele
de ins. şi olecran
se află bursa
subtendinoasă a
m. triceps
7

MUŞCHII ANTERIORI AI ANTEBRAŢULUI


MUŞCHII SUPERFICIALI
(PLANUL 1)

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


-capul hume- -în 1/3 medie a -flexor al ante- n.median a.ulnară - între cele 2
ral:pe epicondilul feţei laterale a braţului pe braţ capete trece n.
medial al hume- radiusului -pronator median
rusului - îmtre n. median
-capul ulnar:pe şi a. brahial se
M.ROTUND
PRONATOR
procesul coro- intrpune capul
noid al ulnei ulnar al m.rotund
-septul fibros ce-l pronator
separă de m.fle- - delimitează
xor radial al medial interstiţiul
carpului bicipital medial
-pe epicondilul -faţa anterioară a -flexor al ante- n.median(c5-t1) -a.radială -tendonul de
medial al hume- bazei braţului pe braţ -a. ulnară inserţie delimi-
rusului metacarpului II -abductor al tează cu tendonul
-septurile fibroa- -inconstant pe mâinii m. brahioradial
se intermusculare metacarpul IIIşi -pronator şanţul pulsului
-fascia trapez unde se palpează
M.FLEXOR RADIAL
AL CARPULUI antebrahiala prin compresiune
a. radială
-trece prin
canalul carpian
cu tendoanele m.
flexori ai dege-
telor şi n. median
-epicondilul medial al -retinaculul flexorilor -flexor al mâinii n.median a.radială -----------
humerusului -aponevroza palmară
M.PALMAR -septurile fibroase -originea m.tenari -tensor al apone-
LUNG intermusculare vrozei palmare
-fascia antebrahială
8
-capul humeral -pe pisiforme -flexor al mâinii n.ulnar(c8-t1) a.ulnară - între cele 2 ca-
pe epicondilul -adductor al mâ- pete de orig. tre-
medial al hume- inii ce n. ulnar
rusului -flexor al ante- - în 1/3 medie şi
-capul ulnar: braţului pe braţ inferioară a feţei
-pe margi- ant a antebraţului
neamedială a este satelit al mă-
olecranului nunchiului vas-
-1/3supe- culonervos ulnar
rioară a marginii - poate trimite
posterioare a prelungiri tendi-
M.FLEXOR ULNAR ulnei noase pe faţa ant
AL a bazei metacar-
CARPULUI pului V, pe câr-
ligul osului ha-
mat,pe retina-
culul flexorilor
- ultima prelun-
gire participă la
canalul lui Guyon
situat ant.de
canalul carpian
pe unde trece
manunchiul
v-n ulnar
PLANUL 2

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


M.FLEXOR -capul humero- -prin 2 fascicu- -flexor al falan- n.median(c5-t1) -a.radială - capetele de orig.
SUPERFICIAL AL
DEGETELOR ulnar:-pe epicon- le(lateral şi me- gelor degetelor -a.ulnară formează arcada
dilul medial al hu dial)la baza fa- II-V m. flexor
merusului langei mijloci -flexor al dege- superficial al de-
-pe margi- telor pe mână getelor pe sub
nea medială a -flexor al mâinii care trece n. me-
procesului coro- pe antebraţ dian(acesta se
9
nid -flexor al ante- aşează în teaca
-capul radial in braţului pe braţ m. flexor super-
1/3 superioară a ficial al degetelor
feţei anterioare a (poate fi lezat ţn
corpuui radius traumatisme ale
antebraţului)
- corpul se conti-
nuă cu 4 tendo-
ane ce trec pe sub
retinaculul flexo-
rilor superficial
de m. flexor pro-
fund al degetelor
- tendoannele
deg. II şi V se
aşează în plan
profund faţă de
III şi IV
- în canalul car-
pian n. median
trece ant. de ten-
donul deg.II
- tendoanele deg.
II,III,IV începând
la 2 cm. de reti-
nacul până la ba-
za falangelor co-
respunzătoare
sunt învelite de
vagina sinovială
a m. flexori(teacă
- faţa post. a tecii
este legată de
tendoanele
flexorilor prin
benzi-frâuri
10
tendinoase
- tendonul deg V
are teaca până în
partea inferioară
a,antebraţului ant
de m. pătrat pro-
nator(spaţiul
Parrona-Pirogov)
-la palmă tendoa-
nele sunt acope-
rite de aponevro-
za palmară şi de
arcul palmar su-
perficial ce aco-
peră tendoanele
m. flexor profund
al degetelor
- îndreptul artic.
metacarpo-falan-
giene tendoanele
pătrund în vagina
fibroasă a dege-
telor mâinii

PLANUL 3
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-capul ulnar:-pe faţa -pe faţa -flexor al -fasciculele -a.ulnară - tendoanele m.
anterioară aulnei(partea
superioară) anterioară a falangei distale mediale -a.interososă trec:- posterior de
-capul radial:pe faţa bazei falangei -flexor al mâinii ale n.ulnar ante-rioară cele ale m. super-
anterioară a radiusului dis-tale a pe antebrţ -fasciculele ficial
M.FLEXOR
(sub tuberozitatea
PROFUND AL
radiusului) degetelor II-V laterale -pe sub reti-
DEGETELOR
-capul interosos:pe ale n.radial naculul flexorilor
membrana interosoasă ajung în palmă
a antebraţului
- se îndreaptă
spre deg.II-V
11
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-pe faţa ante- -flexor al falan- n. interosos a.interosoasă - între m. şi m.
rioară aradiusului gelor distale anterior anterioară flexor profund al
-pe partea -flexor al police- al deg.pe faţa ant.
laterală a mem- ui pe prima falan- a membranei in-
branei interosoa- gă terosoase trec a.
să a antebraţului -flexor al falan- şi n. interosos ant
gei I pe primul - tendonul de
metacarp inserţie străbate
canalul carpian
- în palmă oco-
M.FLEXOR LUNG
AL POLICELUI leşte marg. medi-
ală a eminenţei
tenare într-un
şanţ format de
fascic.superficial
şi cel profund al
m. scurt flexor al
policelui fiind
acoperit de de
teaca digitocarpi-
ană a policelui
PLANUL 4

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


-pe marginea -pe faţa ante- -pronator al ante- n.interosos a.interosoasă - acoperă
medială şi pe faţa rioară a braţululi anterior posterioară radiusul,alna şi
anterioară a ulnei radiusului în ¼ membrana intero-
M.PĂTRAT în inferioară soasă
PRONATOR ¼ inferioară - pe faţa sa ant.
trec tendoanele
m. flexori ai
degetelor
12

MUŞCHII LATERALI AI ANTEBRAŢULUI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


-pe epicondilul -pe faţa laterală şi -flexor al ante- n.radial(c5-c8) -a.radială - acoperă cei 2 m.
lateral al hume- pe baza procesu- braţului pe braţ -a.recurentă extensori radiali
rusului pe margi- lui stiloid al -supinator pe radială anterioară ai carpului
nea laterală radiusuuil antebraţ în - la orig .delim.
în 1/3 inferioară pronaţie lat. interstiţiul
-pe septul mus- -pronator când bicipital lateral
cular lateral bra- antebraţul este în - satelit al a.
hial supinaţie radiale
M.BRAHIORAD
-pe fascia ante- - tendonul său
IAL
brahială împreună cu cel
al m. flexor radial
al carpului
formează şanţul
pulsului(în 1/3
inf . a antebraţ)
unde se palpează
a. radială
-pe epicondilul -pe faţa pos- -extensor al n.radial(c5-c8) a.radială - acoperit de
lateral al hume- terioară a bazei mâinii pe ante- brahioradial
- tendonul său trece
rusului pe margi- matacarpului II braţ pe sub m. lung
nea laterală în 1/3 -abductor al mâi- abductor şi m. scurt
inferioară,sub nii extensor ai policelui
M.LUNG EXTENSOR m.brahioradial - trece apoi printr-un
RADIAL AL şanţ pe faţa post. a
CARPULUI extre-mit. distale a
radiusului,înapoi a
proc stiloid
- trece pe sub re-
tinaculul extens.
13
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-pe epicondilul -pe procesul -extensor al n.radial(c5-c8) a. radială. - tendonul trece
lateral al hume- stiloid al bazei mâinii pe ante- printr-un şanţ pe
rusului metacarpului III braţ faţa post a epifi-
-pe ligamentul -abductor al mâi- zei distale a
lateral al articu- nii radiusului(lateral
laţiei cotului de m. lung exten-
M.SCURT
EXTENSOR RADIAL
(lig.radial) sor radial al car-
AL CARPULUI pului)
- ambele tendoa-
ne ale celor 2 m.
extensori alcă.po-
deaua tabacherei
anatomice pe un-
de trece a. radială

MUŞCHII POSTERIOR AI ANTEBRAŢULUI


MUŞCHI SUPERFICIALI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


-pe epicondilul -prin 3 lamele -extensor al n.radial(ramura a.interosoasă - are 4 fascicole pt.
lateral al hume- tendinoase pt. falan-gei mijlocii posterioară) posterioară deg.II-V
- trec pe sub reti-
rusului fiecare deg.:-1 pe cea proximală naculul extenso-rilor
-pe septurile mediană pe faţa la deg. II-V - la nivelul capu-lui
fibroase inter- posterioară a -extensor al metacarp. tendoanele
musculare falangei II la mâinii pe ante- sunt unite prin benzi
-pe fascia ante- baza sa braţ conjunctive
M.EXTENSOR AL
transversale
DEGETELOR brahială(are 4 -2laterale -extensor al ante- - cu lamelele
fasc. pt.deg. pe faţa posteri- braţului pe braţ tendinoase ale
II-V) oară a falangei III m. lombricali
formează apara-tul
fibrotendinos al
degetelor
14
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-pe epicondilul -pe faţa posteri- -extensor al deg . n.radial a.interosoasă - tendonul stăbate
lateral al hume- oară a bazei mic posterioară şanţul de pe faţa
rusului falangelor II-III post. a capului
-pe fascia ante- ale deg.V ulnei având o tea-
brahială că sinovială pro-
M. EXTENSOR AL prie
DEGETULUI MIC - în vecinătatea
artic. metacarpo-
falang. V se une-
şte cu tendonul
extensorului deg.
pt deg. V
-capul humeral: - -pe baza metacar- -extensor al mâi- -n.radial(ramura a.interosoasă - tendonul trece
pe epicondilul pului V(faţa pos- nii posterioară) posterioară pe sub retinaculul
medial al terioară şi margi- -adductor al mâi- extensorilor
humerusului nea medială) ii
M.EXTENSOR ULNAR -fascia
AL CARPULUI antebrahială
-capul ulnar:pe
faţa şi marginea
posterioară a
ulnei
pe epicondilul -pe marginea la- -extensor al ante- -n.radial(ramura a.interosoasă - continuă m. tri-
lateral al hume- terală a olecra- braţului comună pt anco- posterioară ceps brahial
rusului nului neu şi corpul
M.ANCONEU medial al tricep-
sului brahial)
15
MUŞCHI PROFUNZI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


-pe epicondilul -pe faţa laterală a -supinator al -n.radial(ramura -a.radială - este străbătut de
lateral al radiusului în 1/3 antebraţului posterioară) ram profundă sau
humerusului proximală posterioară a n.
-pe creasta ulnei radial
M.SUPINATOR
-pe ligamentul
inelar
-pe ligamentul
lateral ulnar
-pe faţa poste- -pe faţa poste- -abductor al --n.radial(ramura -a.interosoasă - situat în afara
rioară a radiusu- rioară şi laterală a policelui posterioară) posterioară m. scurt extensor
lui în 1/3 medie metacarpului I -abductor al mâi- al policelui
-pe membrana nii - situat inferior de
interosoasă a -anteductor al m. supinator
antebraţului policelui - tendonul său
-pe faţa poste- ocupă şanţul cel
rioară a ulnei în mai lateral de pe
M.LUNG
partea laterală faţa post. a epi-
ABDUCTOR AL
POLICELUI fizei distale a
radiusului într-o
teacă comună cu
cu m. scurt
extensor al
policelui
- cele 2 alcă latu-
ra lat. a fosei
radiale
.-pe faţa poste- -pe faţa poste- -extensor al n.radial(ramura -a.interosoasă - tendonul trece
rioară a membra- rioară a bazei falangei proxi- posterioară) posterioară printr-un şanţ de pe
nei interosoase a faţa posterioară a
M.SCURT falangei proxi- male a policelui corpului radiusului
EXTENSOR AL antebraţului male a policelui -abductor al
POLICELUI medial de m. lung
-pe faţa poste- mâinii abductor al police-
rioară a corpului lui
radiusului
16
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
-pe partea poste- -pe faţa posteri- -extensor al po- n.radial(ramura -a.interosoasă - trece prin reti-
rioară a corpului oară a bazei fa- licelui posterioară) posterioară naculul exten-
ulnei langei distale a -abductor al sorilor
- pe membrana policelui policelui - coboară într-un
inter osoasă a şanţ de pe faţa
antebraţului posterioară a
M.LUNG
epifizei distale a
EXTENSOR AL
POLICELUI radiusului,medial
de tuberculul m.
extensori
- tendonul for-
mează latura
medială a fosei
radiale
- pe partea poste- -pe falanga II-III - extensor al n.radial(ramura -a.interosoasă - tendonul trece
rioară a corpului indexului posterioară) posterioară în şanţul cel mai
ulnei în partea - accesor al mâi- medial al epifizei
M.EXTENSOR medială nii distale a radiu-
AL INDEXULUI - pe membrana sului(faţa poste-
interosoasă a rioară)
antebraţului
17
MUŞCHII MÂINII

MUŞCHII EXTRINSECI : reprezentaţi de tendoanele mm. lungi ,care vin de la nivelul antebraţului ,dar care funcţional deservesc mâna şi
degetele
MUŞCHII INTRINSECI :- mm.eminenţei tenare(mm.policelui)
- mm.eminenţei hipotenare(mm.degetului mic)
- mm.regiunii palmare mijlocii

MUŞCHII POLICELUI
PLANUL SUPERFICIAL
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
- pe retinaculul - pe faţa laterală a - abductor al poli- - n.median (c5- - a.radială(ram - m. cel mai su-
flexorilor bazei falangei celui t1) palmar superfi- perficial al lojei
- pe tuberculul proximale a poli- cial) tenare
M.SCURT trapezului celui - irigat de ram
ABDUCTOR AL - pe tuberculul palmar superfi-
POLICELUI navicularului cial din a. radială
- pe tendonul m.
lung adductor al
policelui
M. SCURT - capul superfi- - capul - rotator al -capul - a.radială - situat medial de
FLEXOR AL cial: superficial pe metacarpului I în superficial:- m. scurt abductor
POLICELUI
- pe reti- marginea laterală axului său n.median al policelui
naculul flexorilor a bazei falangei longitudinal - capul profund:- - m. flexor lung
-pe tuber- proximale a - îl deplasează n.ulnar al policelui trece
culul trapezului policelui anterior printre cele 2
- capul profund: - capul profund şi medial capete de origine
-pe faţa pe marginea ale m. scurt
anterioară near- medială a bazei flexor al policelui
18
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
ticulară a trape- falangei proxi-
zului male a policelui
-pe faţa
anterioară a cap-
ului osului mare
-pe teaca
fibroasă a m.
flexor radial al
carpului

PLANUL PROFUND

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


- pe retinaculul - pe faţa laterală a -flexia şi rotaţia - n. median - a. radială - situat sub m.
flexorilor feţei palmare a medială a meta- scurt abductoral
M.OPOZANT AL
POLICELUI -pe tuberculul metacarpului I carpului I policelui
trapezului - abducţia police-
lui
- capul oblic:-pe - pe faţa medială - adductor al poli- - n. ulnar - a.radială - ocupă primul
faţa ant. neartic. a a bazei falangei celui spaţiu interosos
trapezoidului proximale a po- - cel mai profund
-pe licelui m. al eminenţei
faţa ant. a corpu-lui tenare
osului mare
- perforat în sens
-la
baza metacarp. II- dorso-palmar de
M. ADDUCTOR AL a. radială
POLICELUI
III
- capul tranvers:-pe
faţa palmară a
bazei metacarp. III
- inconstant pe
aponenevroza de
inserţie a mm.in-
terosoşi palmari
II-III
19

MUŞCHII DEGETULUI MIC


MUŞCHI SUPRAFASCIAL
MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI
- pe aponevroza - pe faţa rotundă - produce prin - n. ulnar - a.ulnară - m.subcutanat
M.PALMAR palmară a dermului regi- contracţie cutele
SCURT - pe retinaculul unii hipotenare dermului regiunii
flexorilor hipotenare

MUŞCHII SUPERFICIALI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


- pe faţa anteri- - pe faţa medială - abductor al - n.ulnar - a. ulnară - situat în partea
M.ABDUCTOR oară convexă a a bazei proximale degetului mic medială a emi-
AL pisiformului a degetului mic nenţei hipotenare
DEGETULUI - pe tendonul m.
MIC flexor ulnar al
carpului
- pe retinaculul - pe faţa medială - flexor al falagei - n.ulnar - a.ulnară - situat lateral de
M.SCURT flexorilor a bazei falangei proximale a m. abductor al
FLEXOR AL - pe cârligul proximale a degetului mic degetului mic
DEGETULUI osului hamat degetului mic - lateral de m.
MIC trece mănunchiul
v-n ulnar

MUŞCHI PROFUND

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


M. OPOZANT - pe retinaculul - pe faţa medială - trage anterior şi - n.ulnar - a.ulnară - situat profund
AL flexorilor a metacarpului V lateral metacarpul
DEGETULUI - pe cârligul V
MIC osului hamat
20

MUŞCHII REGIUNII PALMARE MIJLOCII


MUŞCHI SUPERFICIAL

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE RAPORTURI


- lombricalii I şi - pe tendoanele - extensori ai ulti- - n. ulnar - a.ulnară - situaţi înapoia
II pe faţa laterală m. extensor al melor 2 falange tendoanelor
a tendoanelor degetelor - flexori ai 1 flexorilor deg. şi
flexorului pro- - pe aponevroza falange a arcului arterial
fund al indexului dorsală a dege- palmar super-
şi mediusului telor II-V ficial
- lombricalul III: - sunt în raport cu
- - pe faţa n. median şi ulnar
medială a ten- - m- lombricali I
donului mediusu- şi II acoperă m.
M.LOMBRICALI
lui scurt adductor al
-pe faţa la- policelui
terală a tendonu- - ajung în contact
lui inelarului cu faţa lat. a artic.
- lombricalul IV metacarpofalangi
pe faţa medială a ene II-V
tendonului ine-
larului şi pe cea
laterală a de-
getului V

MUŞCHII PROFUNZI

MUŞCHI ORIGINE INSERŢII ACŢIUNE INERVAŢIE VASCULARIZAŢIE


M.INTEROSOŞI - pe tendonul - flexori ai - n. ulnar - a.radială - sunt separaţi de m.
PALMARI lombricali prin lig.
- primul pe faţa cores-punzător al falangelor -a. ulnară
metacarpian
me-dială a m.ex-tensor al proximale transvers
metacarp.II degetelor - extensori ai - m. acoperă m.
- al 2 lea pe faţa ultime-lor 2 interosoşi dorsali
21
la-terală a meta- falange
carp.IV - adductori ai
- al 3 lea pe faţa degete-lor
la-
terală a
metacarp.V

- pe faţa -o lamă - flexori ai - n. ulnar - a.radială - sunt bipenaţi


metacarp.-care nu tendinoasă falangelor - ocupă spaţiul
priveşte spre axul la baza falangei proximale interosos
mâinii proximale - extensori ai - mediusul are 2
- o lamă falange-lor II-III interosoşi dorsali
tendinoasă - abductori ai şi nici unul pal-
M.IN pe tendoanele m. degete-lor mar
TEROSOŞI extensor al - sunt perforaţi de
DORSALI degete-lor a. perforante
- primul interosos
dorsal perforat de
a. radială
- posterior de ei
se află a.metacar-
piene dorsale