Sunteți pe pagina 1din 6

6k"&t*

ffi

RtrFE,RII\TB, BIBI,I

,l

OG

RAIII

CE

l.DutuM.,DutuA.,Dreptuimediului.Editia4,CHBeck'2014;

Du{u M., Dreptul mediului, ttatat, Bucureqti 2010'


2010;
3. Nlarinescu D, Tratatul de Dreptul mediului, universul Juridic,
1, Lupan E.o Tratat Dreptul mediului, C.H' Beck, 2409;
5. Romitan C,, Dictionar de dreptul mediului, C'H' Beck' 2044;
Universul .luridic,
6, Trusca A., particularitatile raspunderii juridice in dreptul mediului,

Ato

2012:,

Ene Costel, Dreptul medittlui, C.FI. Beck, 201 I :


201 0
8. 'ff,rc5 S., Dreptul mediului. IJniversitatea .,llypcrion" Btlctlresti"
generaia'
pafiea
9, Lupan E., Dreptul mediulr-ri, Rucureqti 1996,
10, Lupan E., Dreptul mediului, Bucureqti i 997, partea speciald'
management de medju'
11, Badescu valentin-Stelizrn, Dreptul mecliului. Sisteme de
Beck, 2011;
1998.
12, zamfir P., Trofimov I., Dreptul medir-rlui, pafiea generali, chiginau
13. Z'lmfir P., Dreptul n-rediului, partea speciala, Chi$indu l998'
11. Trofimov I., I)reptul mediului, parlea spcciald. chiqir-rau 2000.

,7
t)

c'll'

LEGISLATIA
Constitulia Repttblicii Moldova. 29.07 .1994
Repr'rblicii \4olr"loYa
Conceplia politicii cle mediu a Republicii N4olclova. 1'lot[rdri:tt Par]atlcntului
nr.605-XV din 02.1 1 .200;
implementarea acestela
Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 qi a Planuh-ri dc ac[iuni pentru
din 06.05.2014
art.328
nr,1Ozt-109
MO
H.G. nr. 301 din 24.04.2014 (in vigoare 06.05.2014)

Acle lggislutive
10/283 din 30, I 0' 1 993'
Legea privind proteclia n-reclir-rlui inconjurf,tor, ru'. 515-XII din I 6.06,93, Mo nr.
din 19,06.1!)97'
nr'
401331
le[ea cu priviie la resursele naturale, nr. 1102-XIII din 06.02.9], MO
Le[ea privind proteclia aerului atmosferic w. 1422-XIil r1in 17.12.97 (tn vigoare 21.05'1998) MO
nr.44-46 ar1.3l2 din 21.05.1998;
f,cgea apelor nr.272 din 23.12.2011, MO nr.811264 din26'04'2012;
din
fegea cu privire la zonele gi fdgiile de proteclie a apelor: riurilor gi bazinelor de ap[. nr.440-Xill
27 .04.1995 MO nr.43 din 03.08.1,995:,
Coclul Funciar. Legea. Nr.828-XII din 25.12.1991 MO nr' 107 din 04'09'2001
Coclul Suhsolului. Lcgea RM nr. 3102,02.2009 //A,{onitor"ttl Olic'ictl 7 5-77,1! 97, 1 7.0"/ 200q.
clin
Legeir regnului alimai-nr. 439-XIII din 27.04.95 (tn viglluvs 09.11.1995) MO nr.62-61 alt.68lJ

09.r 1 1 995:
Codul silvic. L,egea ru:. 887-XIII din 21.06,96, MO rrr' 4-5!36 clin l(t.01 1997:
vlo
Legeir RM cu privire la spaliile verzi ale loealitililor ulbane qi rr"rrale nr.591-XIV din 23'09'99
ru.1 33-1 341649 din 02.1 2.1999,
Lcgearegluluivegetal nr.239-XVI clin 08.11.2007 (invigoare26.02.2A09) MOnr.40-41 arr.114din
26.02.2008:
privind fonclul ariilor naturale protejate de stat, nr, 1538-XIII clir"r 25.02'98, MO nr. 66-6tlr-l-12
din 16.07.1 998.

L,egea

\41)
nr' 86 din 29 .05 . 201.t (in Vigoare 04.0 1 .2 0 1 5 )
Legea privind evaluarea impactului asupra mediului
Itr. IJ 4-177 art,393 din 04' AJ '2AA;
din 08.08.1996;
LegeaprivindexpertizaecologicE.nr.851din29.05.96Mont,52.53
nr. 5't-55 din
mediului. nr,1540-XIII din 25.02.1 9qB, I\4()
plata pentru

id;;

privind

loluarea

18.06.1998;

(irr vigoare
cu apf, gi de canari zate nr.303 din 13.12.2013
Legea privind serviciur public de alimentare
'14.09.2014)
MO nr.60-65 afi'123 din 14'03'2014;
(in vigoare
pentru irigalii,r. r7r din 09.01.2010
cu privire ra asocia{i,e ut,izatorilor de ap[
Legea
-oz.Oq.iOrO)
Mo nr.160'162 arl'588 din 07'09'2010
qipir.i.rtt,-,ranr. 149-XVI din 08'06'2006 MO nr'126-130/5q7

Legeaprivinclfondulpiscicol,pescuitul
din 1 1.08.2006
Moidova,r. 325-XVI
Legea cu privire la cartea Roqie a Republicii

din

15.12'2005

Mo nr'21-24'/q-5

din 03.02.2006;
nr'280-11\''l
geoinfoLmatlg-a lT)cn,mirca in rcclaclia Lcgii
Lege.l cu pri,ire )a geodezie, cartografie Ei
MO ,r'29-llrl60 clir.r
din 14.12.2007, \n vigoare :o.o: zbo"sl Nr.778-XV din 21.12,2001
28,02.2002;
94-XVI din 05.04.2007 Mo nr'90-93/395 din 29'06'2()07:
Legea RM cu privire ra releaua ecorogici nr.
la informalie nr'982-Xiv din 1 1'05'00
Legea Republicii Moldova privind accesul
nr' 16-17 din 05 '03 ' 1 998;
e te, nr '-1'34.1din 09' I 0' 1 997 Mo
Legea privind o.g.rriL de producli. qi *.oaj
XIV din 1
obiectelor i.dttstriale pericrtloase' nr' 803
Legea RM pri'ind ."crritut"a iniustriala a
ttbruarie 2000. MO nr' 59'62 din 25 mai 2000;
(in t'igoura
nocive *r, 1236-XIII din 0i.07'97
Legea cu privire ra regimui produselor.Eiruur,*ielor
'l6 to.iggt)uo ni'oz-68 art.557 dir"r 16'10'1991;
nr
f"r;'it:
Legea privind
::,',':^if
;?i;1;;,;l1ifice
102006:
at:r.762din27
1

0,";;i;;;;;i"'

il :'"X'l::ryllT:'li:

'''*jlr_T\)i"t,"'"r'rrj;:rffi^a;ftour"zt.o+.2001)Monr,168-16e
i i1z o'."?':"}Y';y,o^?: '':!1ir',Xll-'il?f i?t?60-61 clrit
sesurrtattra ur.,r\rBrls r\r' zsi
privincl.."uri,u,"utiorog'.aitt
t,egen
l,egeil pnvrno
6-XLII clin 25.02.199g MO nr,
L.g** cn privire la activitatea hidrometeorologic6' nr'153
02.07.1998;

(irt rigotii'a
teritoriLrlui Nr'835-XIll din 17'05'96
ame^a]i'ii
urbanisrnr-rlui
1i
pri.cipiile
privind
f,eger
"02.bt.1997)
Mo nr.l-2 art.2 dir-r 02'01 '1997 '
c)l-X\/l di' 05.04'2007" Nlo nr'70qi deli'ritarea io' r-ri.
Lcge:r privi'd terenurire proprietate publica

25.05.2007
//\ -^1/-1 1/^/-i
''
^ - nn. \M()
rrr.163-166/65()
15.05.2003
^(r) ciirr
cu privire la arencla in agricultur, nr. 198.XV ciiri

731316 din

,,egea

0 t.08.20A3;
Nr.1i53-XlV clin 03.1 1 .2000, MO r1r. l'1"- 15/5"1 drr-r
{,egee prirrincl gosllodlriile {drdrre;ti (de f,ernrier)
08.02.2001;
din 25'07'97
a pi,rinturui..nr:
1308-xlll
Lege. privind prelur normativ ;i modur cre vinzare-cumpdrare
MO nr'57-58/515 din 04'09'1991
ltepublicat: MO nr. 141-14g11161 din 06.12.2001,
nr'
degraclate, nr' 1 041-XIV din 1 5 '06'2000' MO
f,egea pentru amelio.a."a prin imp[durire a terenurilor
141 -143 din 09' 1 1 '2000.
din zs,t)z,i gg8 (in vit:oere 2 t 05 199,\1N{i) ni '4 rLegea cadastrului bunurilor imobile 1.r.. 1543-xlII
46 art.3 1 I din Zl ,05 ' 1998;
dil sliii ';i
regimulr-ri proprietatii f'uni:iarr:. cridilstnll 1'rrI-icit]1'
{ ,e ge:l prirrind r"eglemelltaree de stat a
i)'')'
11r' 1l r-iin :l0.1l l
:lroltiror.insril tLinciar Nr .1247 -XLl ciin 22.12.92 Moiliiof

Acte.Nltr.w.nlive (acl?ptste prin IIofirA!:i de Guver'n\

c1c stat a lbndLrluj {.t; rc sti c t'" . i i'


Regulamentul privind rnodul de linere a evidenlei
R'Molclova nr'82-83 art'821 clin 1 1 .1 2,1qqJ .
1007 din 30.10.97 (in vigoare 11.12.1gg7)MO al
nr' 1008 cjin 30 il;,!i^7,
111"

grtlpe qi categorii ftinclionale'


Regulamentul privind clasiflcarea paduriior pe
din 11 '12'1997;
(in vigoare t t 12.19)g7) MO al R.i4oldova nr'82-83 art'828

cu privire
Regulamentului
Prr la autorizarel
Iuramerrurur vu

taierilorl*i'li"-:'?ti1,t::',T1":',':

ii

Nrt-,t nr.1g_21 art.155


ol.20a4 MA
,r, 3.U'ul'z.uu4)
19.01 .2004 (tnvigoare
n---.^-.^..r..r

acestuia,

\r.27 din

395 din

08.04. 1998.

l1tffillin

arara

din 30.01 ,2004


[l

-- oae .tin ?l

*'Ji;'#l-Xi'i*.u rondurile..orogi'"'"Ip';;*
i,? nr'
ill,l"lY::,i:f1:l;l#f H,*l"llo;
Guvernului R'M'
fi:Eli:ililHi|ilffi #;i;;ret! rirrlr*p"nierlor, aprobat prin Hotrrdrea
I{'M' nr'
Integrat, Aprobat de Ministerul Mediuiui al
Regulamentur Sistemului c1e Monitoring Ecologic
20 din 10. 1 1. 1998.
, : ::r ^-- c1e
o-.nhqt prrn
r'
-r^ '-^.{i,mediu, apr.bat
deciziilor
qi
adoptarea
eraborarea
in
publicurui
Regulamentul privind antrenarea
-Hot[rflrea
Gnvernului R'M' nr'72 din 25' 01' 2000'
ciin 25.r1.2013(invigoar.c

Reguramentulprivindzoneled"prote.iierunita.aaprizelorcleapanr.g4g
-06,l2.2}l3l
f,AO m.284-289 ar1'1060 din 06'12'2013;
ilc
epLlrare gi cleversare a aperor uzate i, sistemul
Reguramentul privind cerinlere ae ,ot.ltul"e,
(in
25'l1 201i
rocarit[1ire_urbzrne 5i rurale nr' 950 din
canalizare gi/sar: in corpuri de apd p.no,
vigoare06,|2,2013)Monr'284-289art'106]clin06.12.2013:
qi
crasificarea c,orpuriror cle .pi lii'
delirnitrirea
identificarea.
privini
Metodologiei
nr'258-261 an'986 din 15 1 1'2013;
881 din 07.11.2013 (in vigoare 15,1 i.2013) MO
acu,rurdrile cie apd pent.-r necesitalite co.r*,iiii1ii'
Reguramcntur cu privire ra folosinla op.ro, din
di,
g07 clin to.to.zot3 (in'igoare26.lo.20i3) N4o nr'2)8'242 art 917
irigalie qi pisciculturd nr.
25.10.2013;

gi de lunclio,are a co-ry1te1ylr-ri ciistrictr"rlui bazi'r'rliti


Regulanrent_tip privi,cl modul de co,stitnire
nr.252-257 art.c)]3 dinLiS'i1'201'l:
1-riclrograficnr.867 din 01 .rr.2o1: 1inuigouie08.11.2dt3)MO
apclor sz'ate in corpurile de apfi rlf
a
clevorsare
de
concliliile
priulna
Regulamentul
nt:'243-241art'931din01'11'2013
802 din 09,10.2013 (invigoareor.lr.zot3)Mo
1005 din 13'09'2004 (in vigoare
cadastruiui de stat ui ,.grr.ri.ri animal nr.
Regulamentul
"24.09.2004)Mo m.115-177 arl'1195 din24'09'2004;
qi ir,n
, r .. ^ pf,strarca,
o,-^rlrrl ;i
imprrtrti
-x^i-.,r^^ exporlul
conrplctarea,
Ilegurarnentur cu privire ra infiinlarea, inregistrarea,
(in
gi"fn,-,,-,o slrbatic"l nr. r 107 clin I I .09'-?-003
'igoaie
colecliilor cle animare gi prante ain-nora
26'09'2003;
din
arr'1176
ZA.Oq.ZOtl:) MO nr'204-201

Regulamentulcaclastruluiobiectelo.*q'].']li.,r'cltctall.)r"2llclin1i0ll00q(inri*i'iiic
io.o:.2009) MO nr'.57-58 afl'260 din 20'03'2009:
,r. 392 ciin l0'05'2{Jl i (i. vigoat"e
Fonduluide star de inior,ralii privinci subsolul
Regulamentul
"O:.OO.ZOl1)

MO nr.91-94 art'451 din 03'06'2011;


i' lblosir-r1d it sectoarcl.t' cie sr"tbs,l rl1"
li.egulamentut c, privir.e la modul de atribrire
570din11.09.2009(invigoarers.oq.zooq)Monr'144-|47art'633dirr18'09'2009:
co^cursului pentrr-i clreptul c1e lblosinli asllpiii
Regulamentul cu privire la organizarea qi clesfa$ura'ea
gi explorari sau pentru extragerea sr-rbstan{elor rrirrerale
sectoarelor de s,bsor pentru prospecliuni
nr.144-1 4l art.633 din 18'09'2009;
urile nr. 570 din 11.09.2009 1inigolre tg.oq.zooq)MO
570 din I 1'09'2009 (in
rniniere
9i
atribuirea-ferimetrelgt
la
privire
cu
'r'
l?.egulaure'tul
-g^"o^logice
-rigoare
18,09.i009) MO w.144-147 art.633 din 18.09.2009;
substante n.iinerale utile iarg rlspindite
Regulamentul privind expertiza de stat a rezervelor cle
nr.259din12.04.2013(invigoarelg.o4.2013)MOnr'83-90ar1'314ctin19'04'201i:
nf '
substan{e minerale r-rtile larg rdspinclite
Regulamentul comisiei de stat pentru rezervele de
259din12.04.20|3(invigoare19.04.2013)MonL.83.90ai.t.]14cliIl19.(),}.2()1j:
prirl
reginrulr-ri de arie naturali protciath' ap,obat
Ii.egulilnrentul privi'c1 procedura de institr.rire a
llol6rirea Gttverunlr-ti Il"N4' rrr'fi03 din 19'06'2002
\4inistenil';; l',4ccliuirri. stntctut'ii ;i eI'ectiVului-lirlita
liegulamentul privind organizarea gi 1r-rnc[ionurea
18.i2.2009 (i, t:iy,ctctra 22.12'2009) l\4o *r'18()-i90
ale aparatulr.ri central al acestuia nr. &47 clin
art.925 din 22.1 2.2009 ;
Agenliei "Molcisilva". stfucl"Lrlii i;i cleciiVr"rlLri-linrila
Regulamcntul privind organizarea gi lunclionarea
l(;-l
02.03.2010 (in vigoare 05.03'2010) Mo rrr'il art
ale aparatuiui central il acesteianr. 150 di,
din 05'03'2t"ot
'
e tectivu 1i; iluncli onarea A genf le.t'"Ape}e Molclo'ci"' strrrcturiigi
9i {ut
'"^ organizarea
Regulam entul privind
^'.,o.izarea si
882 ciin 22.10'2014 (irr vigoare 31 ' 10'20i 4) M0 nr,3 25 332

lirnita ale acesteia nL


art.950 din 31 .10.2014:

nr' 485 din 12.08.200q (in YiEt;t';t''


Regulamentul Agen[iei pentru Geologie $-i .1T:T:Minerale
t 4.08.2009) MO nr. 1 24-126 art,536 din 14.08.2009;
1 3.02 2004
orurr^;;;;,ir rrrp*"ir*lui Ecologic de Stat, nr.77 din 30'01'2004
qi schimbul tcrentrl'ilor iii'.
ra modur?e arribuire, modificare a destina{iei
o.
+.lz5ow gnvigoare
\"' t'bvv'v "'11.01.200s) Mo nr.5-7 art.24.din 11'01'2008;
ItJr Lrrrr L1'12''vvt
iportului, telecomunicatiilor, apararii si cu
Regulamentul privind terenurile destinate industriei, trans t 1 - ^'-^+^. ^^I^.. l^ ^,-^li^"<r". si
ci dc
rlo ol.sa'e
lltrql.tt *'
';iffiiffi#'rr.J^," si privincl moclul de trecere ia pierie'i a sistemelor de a,reliorare
.ii,r
\ trr..-.^:+..,. -- 1lI iirir
12.1 L93 Monitor nr 1
clin
Nr'707
celomeirigate
categoria
in
desecate
;;.,f,};ii:," t.[". rt

Y','l:il*ii1:

ffi;iffi;i;;;irire
lffi';il;
30,11,1993.

Lista subiectelor

PelntruexamenullarnodululDreptEcologicaiDreptFunciar

Iol la etapa actualS. Poluart.:t:


Formele de interacliune dintre societate 9i naturi, dezvoltarea
no!iunea $i efectele;

1.

Func}iaecologic5astatului.Conceptulpoliticiidemcdiuastatului;
Apari}iagidezvoltareadreptuluiecologic.No|iuneadr.eplulliici:olclgic;
rnodificare 9i stingere a raporturilr;r
Raporturile juridice ecologice. Temeiurile de aparigie,
juridice ecologice;
naturii 9i resursele nalurale' Arii naturaie
obiectele raporturilor iuridice ecologicc (lilcrnenlele
protejate de stat);
Principiile drePtului ecologic;
juridice e cologice;
Metodele de regiementare a raporturilor
cu alle ranl''tt'i rle drept'
Sistemul dreptului ecologic. Corelalia dintre dreptuler:ologtr:
otgurtizrt{iilor ncguvernurttettrsltt ile
Noliune si cntegoriile cle clrepltri ecoktgice rile celtili:nilor si
meclit,t rtin RePubliat Moldovrt;
Dreptul la un mediu ecologic favorabil;

2
3
.tl
l.

5.

6.
7.

I
9.

10.

Dreptul cle acces la infon-naqia de mediu;


Dre ptul la participare in luarea decizillor de rnediu;
Dreptul de beneiiciere asupra resurselor naluralr:;
Dreptulla aPi 9i sar-ritafie;
Dreptul de acces la justilie in materie de mediu;
ale ceterenilor 9i organizaliilor
Formele gi n-retodele de apSrarea drepturilor ecologice
neguverltamentale de mediu'
Obtigu(iurrile ecologice ole cetdlenilor ;
resurselor naturale;
Noliunea gi particularitilile dreptuiui de proprietale asupra
ttaturale;
subieclii gi obiectele tlreptului de proprietate asupra resursclor
conlinutul dreptuiui de proprietate asupra resurselor naturale;
prop'ietare asjup.il i'0:i,r'i.i.)r
Te,reiurile de aparilie, modificare gi stingerc a rlreprLilui de

11,

12,
13
1,4.

15
1

{5.

1B

19.

20.
21.

nalut'ale;
I

aplrarc a dreptului de proprietate asupra resurseior natul'aic


a:;uprJ obii:clclor rt'rlr'rrti
Nogiunea, particulariLifilc ai tillurile dreplului tic [icnef-icicrc

F'ormele gi rnetorlele rle

,',_.

2'3.

24.
25,
Z5
'27
.

resutselor nalurale;
naturale;
Principiiie clreptului de beneiiciere asupla obicclclol naturiigi resurselor
0biectele, subieclii 9i conlinutul dreptului de ber-reficiere;
l.erneiurile de aparitrie, modificare 9i stingere a dreptului de benefrciere'
proteclici nledir"rlui 9i utiliziir'ii
Noliunea, funcliiie gi metodele de administrare in domeniul
resu rselor;

28.
/_\

,'_\

LY.

'1i

protecliei mediului 9i utilizirii


Sistemul organelor administrdrii de stat in domeniul
naturale;
juridici;
Cadastrul resurselor naturale, noliunea, tipurile, confinutul, importanga

re

surselor

d
30.

31,

32.
33.

34.
35.
JO.
J/,
JO.

39.

40.
41.
42.
/a
'tJ.

44.

45.
46.
47.
48,

49.
50.
Jf1 t.

52.
53.

54.
55.
56.

57.
58.
59,
60.
tr 1.

62,

6).
64.
65.
66.
67.

68,
69.
70.
at

72.

Controlul ecologic Ai formele Iui;


Atribugiile inspectorului de stat pentru e cologie;
Evaluarea impactului asupra mediului inconjurltor.;
Expertiza ecologice: Noliunea, tipurile, obiectere supuse
expertizei, procedura;
Nofiunea gi particuraritifile rdspunderii juridico
ecorogice;
Nofiunea, componentra 9i tipurile de fraude ecologice. prejudiciu
cauzat nrediului
parle
componentd a fraudelor ecologice;
Formele rispunderii juridico - ecologice: penurld
Formele rispunderii juridico - ecologice: contravcnfionali
Formele rdspunderii juridico - ecologicr:: civili
I'ornrele rispunderii juridico - ecologice: ce survine
din reia;iile de munci
Forrnele rlspunderii juridico - ecologice: speciala
Formele juridice de re cupera'c a prejudiciurui ecorronric
ai ecorogic.
Aerul atmosferic ca obiect de protecfic;
Mdsurile juridice de proteclie a aeruluiatmosferic. Iivicicnfa
cle stat a influentre i negativ. asrpr.a
aerului atmosferic;
Regiementarea juridici a sistemului de autorizarc pcntru
emi.sii in aer, sis;temul cle r.aporrai,c
pentru emisii in aer gi moni[orizarea calitlgri aerului;
Emisie lirnitat admisibird a poluanfilor evacualiin aerur
atmosferic;
concentrafia maximr admisibili a poruanfiror din atmosferd;
Rispunderea iuridico - ecologicr pentru ne respectarea
legisla;iei grrivinci proteclia aerulrri
almosferic.
Apele ca obiect de proteclie gi utilizare;
Nofiunea gi componenfa fonciului de stat al apc.lor.;
Adn-rinisLrarea cu fbncl ui apelor.;

Dreptul de beneficiere asupra ape lor (nofiune:r, f0rLrrcle,


otriectele, sLrbiec[ii etc.)
ordinea de atribuire in folosinfr a apelor. Drr:pturilc obligal.iilr:
benefrci;rrilor.acvatii:i;
aj
Reglementarea juridici a sistemului de autorizare pentru
folosirea apei, sisterrnril rie raporrar.e
pentru folosirea apei gi monitorizarea calit5gii ape
i;
IieginlLlliuriclic aI zone lor $i fa,siilor'de protcc;ie a ape
lor rauriior $i baz"inelor de api.
Protecfia juridicl a apelor contra poludrii,ep uizlrii
$i ctegradlrii;
Rispunderea juridico - ecologicI pentnr ne respeclar.c-;i
Ir:gisIaiici apillor.
FitjLrrile ca o[riect de protecfie;i utilizare. Foncjul
f-orr:stier de stat * corltp0nenta Irri;
Clasificarea pldurilor in grupe categorii f,unctionale;
ti
Adnrinistrarea cu fonclul florestier, smenajan]entclc
silvice;
Ilreptul de beneficiere asupra I'onclurIui f-oreslicr
[po[iu,ea, forrnelet, ohiectele, subir:{.fii cti. )
MisLIrile jul-idice cle protecfie a [orrciul,i foresLier-;
Regimul juridic ar spafiire ve rzi are rocaritrgiro.
urr;a,e gi .Lrrarr:;
RSspunderea juridico - ecologicr pentru ne rcspcctarca
regisiafiei sirvicc:
ilegnui animal ca obiect de r_rtilizare gt proLec;rc;
Administrarea activitdgiror ce fi, cre protecfia gi
urilizarc;r regnului anirnar;
Dreptul de beneliciere a.supra regnului anirnal:
Ino;iunea, fbrnrele, oiiiecrele, subicr:trii r:tc.J.
Mlsurile juridice de proteclie a regnului animal;
Rdspunderca juridico - ecologici pentru ne rcspectarea
legisla;iei privind regnul animal;
Recuperarea prejudiciurui cauzat pe ntru vAnatur gi
pescuitur ircgar.
Subsolul ca obieft cle protecfie gi r-rtilizarc. Notriunea
gi componenfa F'ondului de Stat al
Subsolului.
Clasificarea zicimintelor minerale utile;
Administrarea de stat cu fondul de stat al subsolului;

Reglementarea juridicl a sistenrului de atribuire in folosin!5 a subsolului, sistcmul cle


raportare pentru folosirea subsolului;
Proteclia juridicS a subsolului;
Rispunderea juridico - ecologici pentru ne respectarea legislaliei subsolului.
Noliunea, clasificarea gi funcliile ariilor naturale protejate dr: stat;
Notiunca dreptului funciar
Principiile dreptului funciar
Obicctclc relaf iilor furrciarc
No9iunea gi elernentele rapoartelor juridice funciare (obiectcle, subiec;ii gi con;inutul.)
'f emeiurile de aparilie, modif icare gi stingere a rapollurilor jLrridicr: luttciare
Metodele de reglementare juridicl a dreptulLri lunciar
Sjstemul dreptului fu nciar
Noliunea gi particularitSfile dreptul de proprictate aslrpra terenurilor
0biectele, subieclii gi conlinutul dreptului de proprictate asupra terenurilor
'l'emeiurile de aparifie, modificare gi stingere a dre ptului de proprierate
Metodele gi formeie de aplrare a dreptului de proprielatte
Actele de reglernentare a dreptului de proprictate asupra terenurilor
Noliunea gi particularitSlile dreptul de beneficiere asupra terenurilor
0biectele, subiectrii gi cor-rlinutul dreptului de beneliciere aslrpra tet'enurilor
Temeiurile de aparilie, modificare gi stingere a dreptului de beneficiere
Funcfiile adnrInistririi de stat in domeniul utilizat'ii 1et'cnurilot'
Regimul juridic al cadastrului [unciar 9i cadasln-rlrri brrnurilor Irrrobile InoIiunea, principirie,

73.
7 /+.

75
7 6.

77.

78.
'l 9.
Q r)

(; r.l

Ll

UT,

82.
.)')
oJ.

84.
B5
L

j tJ.

,d"i
.

BB.

89,
90.
n1

v r.

,2
93.
I-r

conlrnutul)
Soiulionarea liligiilor funciarc
Reglementarea j uridici a regi nrului pro prieti;i i l'u n c ia rc
l1egiinul juridic al schimbdrii destinaliei terenut ilcrt'
lLeglententarea juridicd a conlrolului de staI i]su pi'a rrorjului ile utilizare $i pr'()Leclrr'

,l

1'1

95
? O.
\-; /

9rl
{jt).

j il0,
:1

il1.

102.
103.
1

C4.

1ilS
.i

il 5.

t ''l'
) \J I/

108.

i 09.
1 10.

111
1 1'.2.

113

;,

terenu rilor
Regle mentarea juridicl a monitoringului fondului funciar
Reglementarea juridicd a vAnzirii cun-rplririi terenurilor in tlM
Reglenrentarea juridici a arendei terenurilor

lleglementarea juridici a contractelor de donatie gi schimba a terenurilor


Rdspunderea juridici pentru incilcarea legislafiei [Inciare
Regirnul juridic al terenurilor agricole [fondul terenurilor agricoleJ
Reglententarea juridicd a consolidilii tcrenuri Ior agricole
Regirnul juridic de scoatere a terenurilor din circuiLul agricol
Rcgiinul julidic al te reuurilor din inlravilan,
ilegrnrul j uridic al tereiru rilor fi-rnclu lu i sil v i c;
Regirnul juridic al [erenurilor fonclului .rpe lor';
Regimul juridic al terenurilor ciestinate indusllic, transport.rrrilor, teleconrrrnicli!iilor si
destinafie specialS;
Regimul juridic al terenurilor deslinate ocrotirii naturii, sinititii, activitifilor recrcative, i.ri
valc;.ire istoricS;
lvlisLrriie juridice de prote cfie a fe- renu fil o r ail ri cc i r-';
iv{SsLrrile juridice de },lrotecfie ;r terenu riior" 1'ondii irii si ivic;
fulasLrrile juridice de protecfie ;r terenuriior fonduiui apelor.