Sunteți pe pagina 1din 3

)

NNNN fuTINISTERUT TINERETULUI $I SPoRTULUI

a"**\

Direclia Tabere gi Agrement

Li ."

.,

,

;0;;

AVIZAT

SUBSECRETAR DE STAT

ALINA,CAZA\,Y'

tqaL

. 1g tt 7ol4'

APROB

SECRETAR

DE

STAT

.,cRtSTtANcoSMtN

(do*4

( U

runtooolocrA on iruscnrERE, SELECTTE gr pARTrcrpARE iN cnnnul IRoTECTULUT '

' TABARA l DECEMBRIE !gL8'

1." DENUMIRE PROIECT: 'TABARA 1 DECEMBRIE IIIS' 2.Tip proiect: tabdr6, 3.Grup finti: 400 elevi, studenti, tineri interesafi de istorie cu vArsta cuprinsd intre L4 gi 35 ani;

4. Organizator: Ministerul Tineretului gi Sportului - Direclia Tabere gi Agrement

5" Perioadi/loc de desfigurare: 28.11

201.4

-

01

1.2.

201.4 I Poiana Pinului, SAngeorz-BXi,

Pddureni, Cozia, Cdprioara giBaza Turisticd de la Oradea.

6.DESCRIERE

Tabdra se adreseazd persoanelor care sunt interesate de istorie qi care doresc sd dobAndeascd cunogtinfe

in acest domeniu, inlelegAnd importanla zilei de 1 Decembrie pentru istoria nationald.

7" SELECTIA CANDIDATILOR

7"1.Comisia de selecfie

TJl,.2.Funcfioneazd la nivelul Ministerul Tineretului gi Sportului, prin decizia Directorului

Direcliei Tabere gi Agrement, cu aprobarea Secretarului de Stat.

7"L.2.Atribulir

7

Centralize azd aplicafiile depuse de candidafi;

7

.1.

.2.2. Realizeazl, s ele ctia cand id atilor.

8 CRITERII DE EVALUARE:

8.l.Admiterea se face in ordinea inscrierii prin transmiterea documentelor de participare.

9.INSCRIERE:

9. L. Se r ealizeazl, inb aza urmito arelor documente cu caracter ob li gatoriu :

str. \Asite Conta nr. 15,

Tel: +40 (0)21 307 & 17 Fax: +40 (0)21 307 64 18

wwwmts.ro

Sector 2, 0209y, Bucure$, Ronrania

- formularul de inscriere (vezi Anexal,),

- copie C.I,

- in cazul minorilor, este necesar acordul in scris al pirinlilor

9.2. Candidafii pot selecta maxim doua locatii din cele prezentate in Formularul de inscriere.

Documentele se vor scana gi se vor trimite prin pogta electronicd la urmitoarea adresi de e-mail:

dta@mts.r o," sau la registratura MTS, str.Vasile Conta, nr.l6,sector2,Bucuregti, 020954.

09.2. inscrierile incep in data de 25,71

2014,

ora 12.00 iar documetele vor trebui transmise la

sediul MTS sau scanate la adresa de mail specificatd mai sus, pana la data de 27 '7L20L4, ora

12.00

09.3. Rezultatele se vor afiga pe site-ul MTS la data de 27.11'.2074, ora 16.00.

09.4. Candidalii care nu depun documentele cu caracter obligatoriu menlionate mai sus sunt

descalificali.

Consilier : Camelia Mohor

1r

-!ls'rorrr+"

DIRECTOR

Str. \6site Conta nr. 16, Sector 2, 020954, Buorre$, Ron6nia

Tel: +40 (0)21 307 U17 Far +40 (0)21 307 64 18

wwwmts.ro

'NNWN MlrursrrRul TTNERETULUI

"!

r***ry

Direclia Tabere ;i Agrement

Anexa I

FORMULAR DE INSCNINRE

,,TABARA 1 DECEMBRIE 1918"

l-.Elemente de identificare ale candidatului:

Numele gi prenumele

VArsta:.

Adresa completd

Sex:

I M

! F; serie/nr CI

$r sPoRruLUr

Nr " "

",

din

,

2014

POIANA PINULU - judetul Buzau

PADURENI- judetul Covasna

CAPRIOARA - judelul Hunedoara

SANGEORZ - BAI - judelul Bistrila

COZIA- judetul Vdlcea

BAZA TURISTICA ORADEA

judelul Bihor

Candidalii pot bifa maxim doua opfiuni.

Declar pe propria rdspundere cd datele din Formularul de inscriere sunt conform realitXlii; Sunt de acord cu prevederile Regulamentului de tabdrd Meniu vegetarian (persoanele care doresc sau tin regim)

Da!

NUE