Sunteți pe pagina 1din 30
$5 ler fe deetocare £2 Gatae Seep rou S20 ter sea a Son = Titel ar oni prota ta aie leer erie eins“ estes opto = Tate er. 3 — Sipe teesareecioaiensioy det —_ econo enesee crepunstiae ll ne. 4 — Moyle de supratl aren atrete i EE tt ferearen exact droge Shnera te 2 Vestine batt de sem eet fei een ‘twats SS inca — Ba er rain MINISTERUL, TRANSPORTURILOR §{ TELECOMUNICATHILOR oORDINUL Ne, 2008 in 11 x11886 PRIVIND APROBAREA ,.NORMATIVULUL PENTRU AMENAJAREA LA ACELASI NIVEL A INTERSECTILOR DRUMURILOR PUBLICE DIN AFARA LOCALITATILOR INDICATIV ¢ 173-86 ind avizul Consiliulul_ tehnico-economie al Diretil drumurilor nv. 245 din 27 octombrie 1086. In temelulDecretalat ne, 20/1973 privind onganizarea si func{ionarea -Ministerulsi"Pransposturlor gi, Teleomunle {ior modifica prin, Decretele nr 1201979, ne. 10/1074, weessgertgte sia Ondineloe MTITe, nr. ‘965/977 gt nr Traore. oRDoN 1. Se aprobi ,Normativul pentru amenajarea. 1a acelas nivel’ a intereetdior drumuror publice din afara Tocal- {ifort prevent in anex Ia prezentul ordi. ‘2 Dircela, investi, construcil, yi mecano-enogertcs va argues publicarea Ordinglal M.-T-Te Impreunt cu anexa fi Buletinal constructor. ADJUNCT AL MINISTRULUL ALEXANDRU DOBRE soy reaNeroRrunOR st euRCOMUNICATILOR RAVALE ST ABRIENE: NTUM AUTO. ‘NORMATIV PENTRU AMENAJAREA LA ACELASI NIVEL A INTERSECTIILOR DRUMURILOR PUBLICE DIN AFARA LOCALITATILOR INDICATIV € 173-86 Ing. Gh, Buzuleiw Ing. St. Constantinesca Ing. C. Huuteae De. Ing. V. Usdea Sing. G. Trupeea Colaborator k ng. ME. Can Direeia drumurilor ° Coordonator eoletiv Responsabi 128 Sans Satara sat Cent bee: GENERALITATI 1, Presental normativ cuprinde princpit, generale condi {ehmce.privind.-amenajates interseeiloe la nivel SNcuemaforzate intre deumurt publics, precum fi Ince acestea $F drumarile de exploatsee, ‘Normatival se aples i Iucriile de amenajare Intersee- itor nol si la sibtemallzaren, dezvoltarea. tau modificaree Inergecilor existente, situate in afara Toealiior To" Prevederte prezentulut normativ se pot aplica st la amenajaren Intersection situate In Tocalitaite rurale, {ind cama de eondiile locale de elrculaie si de planurle "de SNtematizare, in soneordanfa cu prevederile SAS. 10144/ 005, 13 La amenajarea interecilor s-a avut In vedere 6a supraiejee de tren ooupste sa fhe nie. Ta Droiectarea st execularea Tucrarlor de amenajare 3 interscjior Ja acelagt nivel se Taco. pe baz, prevederioe Togit dramutilor nee 19/1974 aet. 17 1 leg a. 42/1078 pentea Stabilivea notmelor privind proleclarea, construlrea. yi ™0- Geminarea"deumurlor. Capitol Tl, seeyunea I-a 13" Amenajares, nhcifearea soi) satematizarea. inter sectiior de drumuri Ia acelat nivel re face In conformitate Gipresentul novmetiv se avlasuzl de organele compe- fente conform’ instructionlor elaborate st aprobate de. Mic Misterul Teangporturilor9f"elecomanepil,Comitetul pen- TOE BE, RROD, ANPO™- | rtm a 2 PRINCIPH GENERALE DE AMENAJARE 21. Din punet de vedere & coofigurajei in plan, inter- setile pot fi bb forma de tales ineracgaee Inlet ‘mulpi, definite in STAS 084 2 22. 0 inersctie de dous deumuri se smensjeazt Ja ace tagt hive), Ynnd seam Ge fatal ed unl din nue ato Prndpal 'amenaiaren va {Goal st aslgure pionite pene Eu flxufleprinpale de trafic in eonforsia cu pie Yederle art 29d Lagea ne 48/045. Drumurile nalionale profclare ca drumuri europene si coro conform leg siat drumurt principle sint cuprase tn tees‘ 23, In carul intersect I’ nvel tntre douk sau mal rut drum de" aceafl latte ea inenslii trate apropiate drumol prindpal va fl eabilt de ergeel tore adminisreat drome Inpreund ct organcle Misote: ult de lterne 24 Gind Tntersoctia ecordanatslor sepreacntnd intensi tate teafculal pe cle drum. cane ce intesectearh este sltuata dedenbtal limit marcate in’ iageasm Trine Sect So amenajeasa In acl! nive fink seteaforzare fee ESinducse in mod obligatrisvarltarea destguriel ica Ine ibere in intent Cind coordonstele determini un punct situat deasupra lmitelor din eingrama se va infu! tn cafe tence ‘conomic ‘pentru stabill-operanitaten introduceil colic fil cu semforinae ata soli! denicate Tenaltatea taleuut se calculesh pentru 0 perspecti- vi de 18 ant conform Anoxel Iain Legon nt ISBT do Teguli ta cea doa 90- ord de vif apreaatd & f1 1D/ dn rmodia.ziniea anual, sar pentradrumurle” Gu prantetat faracer seumier i's 80°" or de vit speech Wt ‘Sivgain meta Ses ana 25, Tn alte tn care din sue de perspectvt,pr- vind volun trafcu sent cf dup perloa de 18 InMeare oo provectencd‘inerccin Clete ulteroae “de {tate pe drumutie ce se Intersecleass vor impute "ame ajar mal complex, prin pest se va sta sha de 38 aca see KS me “AREAL cone SRRSRERERSER EGS EP CSS et an hp et erate oe ca EEE ma ne ons ea ah a elt eh tee os eat ‘079 2 Inga cu wrt in 2a Intersect trebule 8 se caneiR(eslatea sf componenta trafic actual gf de pers- scare ata ramae ica rite Seneeenne eee! teice ale ramurllor Intersectie, precam yi supratetele disper So ings pare ce a fi coup ae te gts coonttrcaal fe cate ate So 129 }4u 39 2b, 85 Me urnde ot Intetaees toxulor de rote si se reallneze cit mal aproape de perpendculsrt, Pesira co pats ‘urs In za tntersefielo8 fle cit mal curt,” Pons PAE 29. In zona intercetettrebuie ah se realizeze, dupa caz, sectoae caractrsice Wane — sectoral de prescletie in care conductor auto sta i forme ajtaral semana, aupea apropiett woo el de virare Ie stinga seu la drepis Sectoral de selectie (tier) constituit din sectoral de sacordere in care vehiculele se despring la stinga au la areopta ‘entra ce engaja pe bensle de virare; Sectoral de decelerare sau aceleaie, dupa functia ben- ‘Al respective, in care autovehioulele i incline vtes pd Ia vitesa de icriere in vira} respectiv {Al spore viteca eu care ies din curba de racordare co drumtl Securday pind ie ei de depasare pe banda curenta' drut principal: sectonrele ‘de stcare reallzate In capetle besa de ‘irae pe care aulovehiculleapleaptd momental prienie penta 4 ira. Aceasa se intimpld de regula in benale Ge vilere Ta sting. 210, Se recomanda ca le drumarlle exstnte a se reducd rumirlde intersect aya fel act distant Inte acai 98 fie'cel pulin de 10 ort vies de create fn kor, expat Jn m sate cind este posibil mal mare de 1300 2.11. Amensjrea in zona Intersetillor, sailor de opeire 4 milioacelor de transport tn comin se face de togald fy kore ibenlor de virare. fa ipsa asstorsamplasarea teva face de ‘9 maniert Inet oprirea mijonelor de transport cortun S8 ‘i impleaice vsibitates In intersehies 3. CONDITIE TEHNICE 31; Intro intersectie amenajatd,benzlle de virae vor avea Jayenge cole ce eal corer ‘Tn mod exceptions, la drumuri cu cel putin 2 bensl pe sens lifimea bent de viare la dreapla poate redise Ia 3 32. In cazulcind axele a dout drumur ce se Intersecteaet formeaca unghlur sscufite <70e tresul Grund secur se 190 cet cueash cu 0 ro de min 50m, astfel tnt ung {arb Sage pl ooeablie a drum nlp sk Me ugh ree am ect slut topograik sau exgela unor zoe eli su permit mecca urea os BO mylar [a puten ff micas pint To 40. “Gnd iterseciewe in cela punct ma mult dou deus tacle mal tbl oe modest i fel incit’si rezulte o singura intersectie intre drummul Bei pal eran Secunda, cellae dram sender fri Sec inte se Th anowa 2 arath unc exemple do modiicare a tat ctor Se drm host int tative, erie a aac SOUS pute it se each sina : Bo. Se elt umpaatn itrecilr fn urmstsrle situa ale dremel pene nee secure de Gran conde vertical, oavexe pale de visa ae ‘pe sectoare de drum cu declivititi mai mari de 4%; SB iterate ae mo ein asic de site prevete Io sanders I cae fa {Spi Sain de iota ete stunt a mt mult de {3o'm de marpnen prt carob drut pect oni in exteriors) crtwor cu supralnare pe Seance iapan soc convexs le” dram posters Jo Tn acess stall se recmand modiieren amu ult seca spre owen sbate pond nese fh afere ectoralt in ea a In canal cnd motif drum secander mu ste sae econ, pune ees cn erful n Tonge ces ae ponte Ibu prin plantatt pe drurmul principal (tg. 1) - prelungires insulel pictur pentru a deven! viibila oie. a5 Yo cant cind drum stcundar are 0 delle de | enna de pona transversal a drum prncpa, } sep conn omcn,nefindoblgateiesocrdares Vert aaa se Sevier mu depen 4 (Hg 3 4 ‘ack declivittile stat de sceagt sens se admite fringerea deunlat cocundar ach aiferenia decietalor no, dep sene 2% (li a ae ée 36, Cind intre declivitatea drumulut secundar gi penta 3 2 tee ty cs a oe | 133 ‘ | pre coh TID 47. In eazal modifitslor in plan a traseulul unui drum, seclorul derafeciat vu fret ereitululagrco,luindu-se ma Suet specifice de siguranta cirufatiet daci situaila ocala ‘© impune (Exemplifieare fig.) {680 rax8 mini de 260 m asigurind pe sectoral adacent du ‘ului principal © lungime de minimum 20 m eu o declivitate fegald cu aces a profilulul transversal, al acestuia (ig. 5 3 fig. 8) | 4 li a ig ‘7 we | ERS opia | 39, Indieatoarele, de presemnali 38, fn zona intersectllor esto necosar 58 ge asigure vizi- vudt here cies oe aeatt ne onc else adh sree vee tania Bry ioral etry hl a Sua ora in eee Scie eset Seamer Oss . vere tno es Sd Be - rile @ a 91 9b. In cazul cind aceasta condifie nu poate fi Indeplinita se va ‘urmairienigurarea dstenfat de velbiltate asupra nul vehicul ‘Stuat la distanfa D pe drunil priuclpal de condueitoral vehi- fcululul de pe deur secundar (ig. ) de la dstanfa de — minim 20m de margines pictit carosabile © drummutut principal in tare cay in infersecle fe inialeaed indicatarul, SCEDEAZA TRECEREA' 2'10—20 m de marginea parill carosabile @ drumulut prinejpal im eare car ir inlersecie se Instaleaza Indiestorul SOPRINE®, rsa Pear a i - S89 egy Trieste: de presennaizare yi eels ? 3.40. Amenajarea in plan vertical a intersectiel treble Loe, in cazul amenasirit tunel intersec- ‘ind mu sint nese 0 a pty BP < tg 8) 23 pnky woke 10 bi ate cent oe SENN (© Shwest tnd aye a ew foe ee or pe tat att ace nal contig sa) > oe ©) constructia picaturil tn cazul une intersetl ddrumul are 4 benct de ciralatie si bend de vieere i stings fare se adopet fn mod obligataria €- 1) Toe fae emplul in fi. 926 ei SREB ioe na tablets 1 fuptiede Ne aa gt durata de nchiere a aries afc ors In cep ween ind SE rindi BAO am a tea oe pent Y > ‘en, pein Stage netomat 8 pune sn 9 aca ee ca, eels ag ane sepa crit Ue pe bands Coe ot ok sects, una de reedare # OP de decelerare, confor fig. 38 eclerare, ona 2¢ clase 91-8 VS se eat eal Bia 0 amano pnis ar Soeapta conform fg. 34 6100 wo ‘Lt poste adopta si pentru drum cu V> 60k fa Stuafta onal. tovehiculele ce vin de pe drumul secune mari vitez integrindusse fa He de pe drumul principal, ced acestaves asa tehnled “I cu V 60 Meets Siopll bande de accelerare care 0 compune in‘ Arye? Gilde secelrare gt unul de racordare (ip 39, Pon ees Se casa IU eu V6 kr st clasa TV tener oe uml ‘conform fig 36, ‘414 Sectoral de racordare se construeste conform fi, 29 £28, Langlmile sectarelor de decelerere st vor la din tabela agile au fost ealeutate astet ‘Se aplics formats Ye Yiezs de cirulate ta tnewputul sectoruu de dceterare Va = witera de circulaje fa sft sectors oe eee ‘ecesars pentru Inserleren tn vine} Wal ~ decleraia datortdtrndll a elie valoare este funcle ae viters Scceleratia gravitatiei = 9.1m, = deelivitatea deumului fn proceate 108 Valorite din tabetut 1 s-au caleulat fn tpoteza ed Wd = Tap RSCES SLT ~ O potind facceptae qt ponisati or” ‘ula devenisd a tigt uingiile rezultate se redue eu 0,7 deoarece vehiculele fare, tee de pe banda de cirealaie curehia pe bata ae sees Ts redue partial viteza tn vederen sehintee bese Dimesunile reaultate se rotunjese tn plus la. multipa de 5 m, Ld min ~ 20m sal Yi = Mlteza de clreulatie la inceputst benzil de accelerare (coractersticd Virajulul din drum secundas) te Gok Va vitera de ceca i situ bencil de acelerare (ox. cteristicd drumulel principal) Iam {GPULE accent sensniicatie ea ta formula Lt Wa = acceleratia a carel valoere verian! Inu (51,8 mv Velorite din tabetul 1 sau ealeut in ipoteza cd Wa, Tru MASS G14 0 putind fh acceptate sl peta te ‘mula devenind ‘Lunglmile revultate se reduc cu 0,7 din considerente simi- Jare celor mentionste Is lungimea bencil de decelere Dimenslunile reaultate se rotunjese in plus le maltipia 65 m.La minim = 70 m 416. Tn cazurile cin, nte-o Inteseete se adopts benzi de rare 1a inga 9i Ia dreapta, se urmireyie ca sectowela Go ‘benzllr sf Snceapa din acragh prot ig 97 ‘majoring corespunzitorlunglmee cele! inal nach 168 160 G: Racordarea morgnllor parti eatossbile ale ramusitor Arumurior, se exeeuts dup cum urmensi 4:17. Conform fig. 38 pentru intersect ftze un drum se- cundar cu trafic foarte seizut sl un drum principal ca? hesel de circulai, cind mi slat necesare envi de virare le sine 1 fu se introduce piettura. Aceasta solujie se adopla nun sind trafieul pe drumul secundar este sub 10 vehlcule etalon autoturismeora virt, sau cind existenta unor construc see Insalatit de o parte de alta a drumulut secendar nw penal realizar picitur ht ig38 418. Conform tig. 39 pentru intersects nul drum se- cundar cu Insula in forma de pikturd si un deum principal oo 2 benat de circulate, end mu sint necerare benst de. vitae Ie stings, 420, Conform fig. 40 pentrs interseetia unl drum secun= der cu un drura petpcpal ex sau 4 benai de elu Sint necesare bens! de virare la stnge " D. Piste pentru biieligt Intersectille de drumuritrebuie si satatac traverseres in condititcorespunzitoare st a bicilision, In care seop se Teco. mandi a se amensja piste destinate cirulaie! sectors, im 4420, Necestates gi carscevsticle tehnlce ale _piselor pentru, ciclsti se) dlabilese conform" prevederiior "STAS Toner “421, Pista pentrw bells poate traversaInsulele din in- tersecie, in care sop scesien se paveast pe Tajimea.pistel si pot sere ex locus de stajonare 4 ajleptare pentru biciclist 4422, Pista pentru biciclisti va avea un aliniament de mi rims 3m inainte de traversare,stuat In afara piri exrosa bile a bendilor de civculate ale drumuror in intersect, tra versarea efectulndu-se perpendicular pe este benzl conform 1B Teaversii pentru pietoni Intersectile de drumuri trebuie #8 atisfacl, ind este cazul,traversares acestora fa condil’ de" sigurantlpeotru Picton Big, 2 4123, Trecerile de pietoni de Ja intersectii se vor amenaja in funetie de caracteristicile eirculatiei pietonale sl in coneee danfa cu circulafia vehiculelor astfel Ty ,trecert de pietoni semnalizate conform STAS 1848/1—85. fara marcaje, care reprezinta o zona a intersectiel de drumurt Ende sint autorizate traversarile pe baza unel asigurdri preala- bile suetttversati semnalivate conform STAS 1848185 1 marcate in conformitate cu STAS 1847/7—85, reprezinta locudd special rezervate in spatiul intersectiei, care sint obligatorit de 1a intensitatea medie de 1500 vehicule pe zi si 100 pietoni pe ora; —, traversari denivelate faja de partea carosabilé, vor putea fi adoptate pe baza unor calcule tehnico-economice st de cficienta si construite de cel care genereaza traficul pletonal Suplimentar peste limitele indicate mai sus, cu acordul benef, ciarului drumulul. 4.24. Trecerile de pietoni se vor amenaja si amplasa jinind seama ci fluxurile de pietoni au propria lor ord de virf diferita de a circulatiei vehiculelor si se produc in mod nediferenfiat Pe sensuri. La amplasarea trecerilor se va urmari 174 — situarea acestora in profilul eu lafime minima a parfii carocabiley respect yainte de. racordbeie Intersectiel} — asigurarea vizibilitajii asupra vehiculelor ce se apropie de intersectie. 175 traversarea suctesvd @ elle unul singur sens de cir ‘agi pein ullaveainsulelor pentea retugll Bityeversarea at fle cit mal aproape de perpendiculara pe sx erurmulul 5. PROINCTAREA AMENAJARIL INTERSECTILOR Pentru proietares emenafril une inerset este necesar Su sioieneslemontele geometric ale ramuror sec@uiioe pootu's te consata ack ee carl se odin theseels Conform peesederioe punctslor 22, 33, 38 inoue Ses peste rookte modiieate acl plese eh pent rank de aru 2D 'St ae delermine print-o ancela de crulaic inten- states allerfo erent ttoomiadire sched de dtc SNEStclur in insect expimat prin snbetaten erat de fetopectind in vehicle fides We vehicule Salon taturisme (exempta ig) eam im 3.3. St se imtocmessed pescle desenate de regulé la scara 4;800 1 dupa az Ta scara 1200" pontry detail ae seen din care sf rezulte sqlimplasementul elementelor de amenajae inclusiv de tall constructive model de'rerolvare a coleetalt i evacudit Pluvialey sre enallzares. si marcajele, conform standetdeloe in vigoare [ Migwrarea visibly tn tntersecte 5 In anexa 3 se definese unele nollunt cupriase in acest 54, Tn plangle numerotate de la 1 In 12 se dau exemple ou amenajei de intersect mai treevent intra petor 8, DISPOZITIE FINALE §1 TRANZITORIT 1. Preeentul normativ intra in vigosre Ia 30 alle de la publicare 52. Lucrarile i curs de execufie na sint supuse preve- Serilor prezentuls norma. {ia INTERNATIONAL 2° DE PE an EA th TTaNITORIUL R 8 ROM! Bei MMR Witla Sates — Flrgva — Constanta ae Grane Bhat Basins — Stet 60 — Borg — Oran — Clu) Nepoea—~ Turda — Trey, Mores — eee pe a ae Be ne Sag 7 tuen — Constanta — Vania Verne 16 — Cha Napoca — Del — Biers — Suceava 1 — Drobta Tur Severin — Poi de Fat 1— Regan ash Ti o Cepia 1 — Generate (Caplsal 2 — Penciph de smendlre apts §— Cons ene Cepia 1— Deal consroctne de anna ‘A nae Ostia spar ie earn oes ean © — Rendon minor pA eu ae Cceptott §— Proiecares snenalill Inner Cptoal €— Dixie laale 9 tanston [MINISTERUL, CONSTRUCTIILOR INDUSTRIALE ORDIN Nr, 4260 —3.x11086 Avind in veders prevederile Decretuul ne. 2901874 prin ‘ere Minsterul Construcilor Industrie isl exereta facia tle coordonator pentru claborarea 1 imbunatairea normolor de ‘munch unificate pentru Yamura de cnstruchivmontal st preve- deve Legit ne- 51005 privind ereseren productivitall muncl Perfecionares orgonisdrit #|normirt peoductel i 8 cuncl Tinind ssoma do avieele Miniserulei Mune 9 Univoit Generales Sindiatsior din Romnia nr 1592809 1908 pentrs Sullesres normelor de munch unificate pe economie — fbi ahtayite —~penteu Iucririle cuprine i cap. 80" laborate in fairal planufut de stat'de aormare de eitre Mniterul In- hte Metalngice Tn temeil Decretulus presidential nr. 54/1986 Minis constretiler industriaie mite urmstocul ORDIN 1, Se apcoba apicarea normelor de munet uniticath pe ‘eonomle In constr aeft pontru fucrarte euprnse In eaptlul 80 "Moataje construct mctalicet,subcaplioele AJ, elaborate ‘Ge Mindsterul Industlel Metaluzgee, 2, Consilial oumeniloe mune, Biroul executly al acesula fi ircetorul fletrel unite de construct raspund de apllearea hormelor de munci aprobate prin prezntol ordin, precum 3 4e acigurarea condiiller tenia sl rgantzatorice care au stat Js bazs istorii normelor respective. 3, Aplicarea normelor de munei in unit se va face dupa incuinoyiintarea i instruirespersonalulul, muncltor eu fee onintl sexo prt a8 Fai po

S-ar putea să vă placă și