Sunteți pe pagina 1din 2
Ja Regulamentul privind panicularitatile de ‘a candidatilor la alegerile pentru functia de Presedinte al Republicti Moldova, aprobat prin hotarirea Comisiei electorate Centrale rir, 113 din 18 august 2016 Comisia Electoral Centra DECLARATIE* Subsemnata Ana Gutu__, deqinind functia de prim-vicerector la _ ULIM _, candidat la functia de Presedinte al Republicii Moldova la alegerile prezidentiale din ._30_"_octombrie_ 2016, in conformitate cu art.44 alin,(1) lite) din Codul electoral, declar pe propria raspundere 1. Inperioada | ianuarie 2014 - 31 decembrie 2015_am realizat urmitoarele venituri "Venitul ineasat Gin moneda nayionala sau in valuta straina)_ |; | 2014 — venit brut: 171 099 lei (deputat) | 2015 ~ 279868 (profesor ULIM) | | 2016 (01.-08 inelusiv)- venit brut 207 600 | | lei 96 bani (profesor ULIM) \ | ____ a 12. VWenitul objinut la locul de munca prin | \ | cumul ie | | 14 - Venit brut (profesor ULIM cumul) | | 186 717 lei 24 bani | | 13. | Venitu objinut din activitaten didatica | | | 13._| Venitul obtinut t~ [6 | Venitul objinut din depuneri la institutiile | | | financiare, inclusiv la cele de peste hotare_| __| financiare, inclust e | /7. | Venitul obfinut din activitatea de |” |reprezentant al statului in societayile | Dividende Stavbilux SRL 2014 289 000 lei | lcomerciale _j Diividende RL_2015 ~ 229 000 lei_| /& | Venitul obtinut din insirainarea sau i | | | detinerea val are sia cotci-parti | | |__| in capitatul social al societagilor comerciale Se 3, | Venitul objinut din instrainarea bunurilor | | | mobile sau imobile a ___ /10. FVenitul —obyinut din” dares | | | locatiune/arenda a bunurilor mobile sau i { le eS elle ee sesame} objinut din alte surse legale i | 1 | 2, Posed cu ttlu de proprietate personal si/sau comuna (cu soqul/sotia) urmatoarele bunurt mobile: mies Be _ | Categoria* ] Suprafaya | Numirul** | Loeul i Titularul | I L |__amplasirii*** | _ | apartament | 86 m piitrati | Chisinau, | Ana Guu ‘apartament | 64m piitrati i! —teabu, | Ana Gutw —|___|_____ _ | — ! * Caregorille indicate sint: (1) agricol, (2) forestier: (3) iatvavilan: (4) extravilan, (3) alte categoril de terenuri care se afla in civcuitul civil:(6) apartament; (7) casd de locuit: (8) vila: (9 spain comercial de praxuctie: (HM) garaj (11) alta avere imobila. # Se indica numarul dle bumuri de acelast tip. *** Se indica doar locatitatea (munieipiul/raionul, orasul’ comuna’ saul) 3. Posed cu titlu de proprictate personala si/sau comuna (cu sojul/sotia) bunuri mobile: Numirul* Titularul Tipu madetul® —_____-_|——— —- + Caiegoriile indicate sit: camioane, remorci, vehicule motorizaie, masini agricole. mijtoace de transport naval, ‘aerian $i alte mijloace de transport care sint supuse inmatricularit potrivit legit ** Se indica mumarul de bunuri de acetas tip. 4. Dofin cu titlu de proprictate personala si/sau comuna urmatoarele conturi baneare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire: [ Tipul* Suma, Titularul ] | valuta _ - Cont depozit bancar | 22. 600 dolari SUA, | Ana Guiu | Cont depozit bancar_——— | 18 200 Euro _ Ana Guju Card salariu Master Card [ - | * Categoriile indicate sin: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menjionind tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiii sau echivaleme, inclusiv fonduri private de pensii saw alte sisteme eu acumutare, 5. Detin cu ttlu de proprictate personal si/sau comund urmatoarcle plasamente, obligatiuni. cecuri, cambii, certificate de imprumut, i directe in moneda najionalA sau in valuta straina: { Emitent titlu/societatea in eare | Tipul® ' Numarul de titluri/cota de persoana este actionar, | participare | fondator sau asociat/beneficiar | | | | de imprumut | ft - | actiun I 100% 1 | SRL Stavbilux 1 i j * Caregoriile indicate sim: (1) hirtié de vatoare detimute (tiluri de stat, certificate, obligaqiunt): (2) acttunt sau pari sociale tn soctetdt comercale: (3) ecurt (4) eambi (3) certificate de impr: (6) ae forme dimes dec 6. Accept verificarea datelor sus-menfionate de eatre organele competente. 5 OG tf, ~° Of wg semnatura *Declaratia se completeaza personal de can Electorate Centrale (www.cee.md) la rubrica fat si va fi plasata pe pagina web oficiala x Comisi Jegeri prezidentiale...”. | 1