Sunteți pe pagina 1din 5
til ea GUVERNUL REPUBLICIT MOLDOVA HOTARIRE » din Chisiniw Cu privire la modificarea Hotaririi Guyernului nr,1009 din 1 septembrie 2006 Guvernul HOTARASTE: Hot&rirea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 .,Cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studentii din institutiile de invatimint superior, elevii din institutiile de invayamint mediu de specialitate, secundar profesional si persoanele care studiazd in invatamintul postuniversitar” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.142-145, art.1092), cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeazii: Din titlul si pe tot parcursul textului hotaririi si anexelor nr. 2 si nr. 3 la hotirire, sintagma mediu de specialitate” se substituie cu sintagma profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar”, iar in titlul si pe tot parcursul textului hotaririi si al anexei nr.3 la hotarire,sintagma .,secundar profesional” se substituie cu sintagma profesional tehnic secundar”; 2)in punctul | din hotirire, alineatul unu va avea urmatorul cuprins: cuantumnurile burselor de studii pentru studenii din invafamintul superior (ciclul I, ciclul I, studii integrate, invafémint medical si farmaceutic), elevii din institufiile de invafimint profesional tehnic postsecundar gi postsecundar nontertiar, profesional tehnic secundar, persoanele care studiaz in invatimintul postuniversitar, conform anexei nr. 1:”; EASEDINTAISED_16.1 'nt Mod_1002 does 3)anexa nr. 1 va avea urmatorul cuprins: »Anexa nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 Cuantumurile burselor de studii pentru studentii din invatimintul superior (ciclul L, ciclul Il, studii integrate, invatimint medical si farmaceutic), elevii din institufiile de invafimint profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar, profesional tehnic secundar, persoanele care studiaza in invafamintul postuniversitar Nr. | Categoriile de burse ‘Cuantumul bursei lunare (lei), dio incepind cu 1 septembrie 2016 in invafamintul in tnvifimintul profesional superior tehnic postsecundar si postsecundar nonterti Bursa pentru studenfii din iayi¢imintul superior (cictul I, eiclul I, studii L | integrate, invatimintul medical si farmaceutic) invivimintul profesional tehnic postsecundar si postsecundar nontertiar 7 Categoria T 760 600 2 Categoria IL 650 500 3 Categoria IIL 600 460 L.__| Bursa social 400 350 THT. __| Ciclul It masterat 320 Note: 1. Alocayiile pentru bursele de categoria I nu vor depasi 10 a sutf, iar pentru bursele de categoria a Tl-a gi a T1T-a— 20 si, respectiv, 70 la suta din alocafile bugetare prevazute in acest Scop. 2. Cuantumul bursei de studii la specialitijile cu profil pedagogic, agrar si medical (pentra studentii ciclului I, studiilor integrate, invagimintului medical gi farmaceutic si elevii din invatamintul profesional tehnic postsecundar si postsecundar nontertiar) se majoreaza cu 20 la sutd fat de marimea bursei prevazute in prezenta anexd. Cuantumul bursei din ultimul an de studii (pentru studenjii ciclului 1, studiilor integrate, invaqimintului medical gi farmaceutic si elevii din invaramintul profesional tehnic postsecundar si postsecundar nonterfiar) se majoreaza fat de mérimea bursei prevaizute in prezenta anexa: ~ la specialititile cu profil pedagogic, agrar si medical cu 40 la suté, - pentru celelalte specialitai cu 20 la suta. 3. in institute de invatamint superior si mediu de specialitate bursele de studii se acorda semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, si se achité lunar, in limitele mijloacelor alocate in acest scop. Pentru studenfii/elevii anului I de invayamint, semestrul I de studii, bursele se stabilese in marimes previzuts in prezenta hotirire, conform mediei notelor de la concursul de admitere. 4, Numgrul burselor sociale va constitui 10 1a suta din numérul total al studentilor ciclului I, studii integrate, invatimint medical si farmaceutic si elevilor bursieri, cu exceptia, E\SEDINTA'SED_16.1[\Iut1SIMod _1009 docx 3 bursierilor straini, Bursa sociala se acorda persoanelor care au promovat sesiunea de examinare. Burse de studii acordate in invitamintul profesional tehnic secundar Categoria bursierilor Categoriile | Cuantumul bursei lunare de burse (lei), ‘incepind cu 1 septembrie 2016 Elevii din invayamintul profesional Categoria I 460 tehnic secundar, cu exceptia elevilor | Categoria 390 care isi fac studiile in grupele pentru Tl surzi gi hipoacuzici Categoria 200 IIL Elevii din invajamintul profesional 350 tehnic secundar, care igi fac studiile in grupele pentru surzi si hipoacuzici invafimintul profesional tehnic secundar se acorda, pe categorii, dupa cum urmeazi categoria I~ 20 la suti, categoria I — 30 la suti; categoria TT ~ 50 la suta, 2. In institufiile de invatimint profesional tehnic secundar bursele de smudii se acorda semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, si se achité lunar Pentru elevii anului I de invatamint, semestrul I de studii, bursele se stabilese in mirimea prevazuti in prezenta hotirire, conform mediei notelor de la concursul de admitere. 3. In institugiile de invafamint profesional tehnic secundar bursele de studi se acorda semestrial, conform rezultatelor sesiunii de examinare, elevilor care au situatia academica incheiat& gi nu au acumulat pe parcursul semestrului mai mult de 40 de absenfe nemotivate, si se achit& lunar, in limitele mijloacelor alocate in acest scop Bursele de studii acordate persoanelor care studiaza in invatimintul postuniversitar: doctoranzi, postdoctoranzi, medici rezidenti, medici seeundari clinici Nr. Categoria bursierilor Cuantumul dio bursei lunare (lei), incepind T. [Doctoranzii din anul I de studii, inscrigi imediat dupa absolvirea 1000 facultatii, si cei cu vechimea in munca mai mica de trei ani 2._[Doctoranzii din anul Il de studii, inscrisi imediat dup’ absolvirea | _1110 EASEDINTAISED_16.11ifnilSIMod_1009 docx. 4 facultagii, si cei cu vechimea in munca mai mica de trei ani 3. |Doctoranzii din anul III de studii, nominalizafi la punctele 1 gi 2 1150 din prezentul tabel, si doctoranzii anilor 1 — II] de studii care pind Ia inscrierea la doctorat aveau o vechime in munca de cel putin trei ani 4. |Postdoctoranzii care lucreazi asupra tezei de doctor habilitat in mirimea unui salariu mediu primit pind la inserierea la postdoctorat 5._|Medicii rezidenti din anul I de studi 1000, 6._|Medicii rezidenti din anul II si III de studii 1110 7, |Medicii rezidenti din anul IV si V de studii, medicti secundari 1150 clinici inscrisi la secundariat imediat dupa absolvirea facultitii 8. [Medicii secundari clinici inmatriculayi in secundariatul clinic cu | Tn mairimea vechime in munca de medic salariului de functie calculat conform notei cazul in care medicii, pind Ia inmairiculare in secundariat clinic, au ocupat functia de medic pe mai putin de 1,0 unitate sau mai mult, bursa lunard se stabileste 12 nivelul salariului de functie la 1,0 unitate de medic. 2. In cazul medicilor care, pina la inmatriculare in secundariat clinic, au activat in cadrul institufiilor medicale private, bursa lunara se stabileste la nivelul minim al salariului de funcfie la 1,0 unitate de medic din sectorul medical public, In perioada vacantei de vara elevii din invagimintul secundar profesional si mediu de specialitate, studengii din invayimintul superior (ciclul I, ciclul IL, studii integrate, invajimant medical si farmaceutic) nu beneficiazé de bursa.”; 4) la anexa nr. 3 punctul $4, sintagma si care nu au objinut bursa de studii” se exclude, Prim-ministru PAVEL FILIP NOTA INFORMATIVA la modificarea gi completarea Hotaririi Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 Proiectul Hotiririi Guvernului cu privire la modificarea si completarea Hot&ririi Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 este elaborat de catre Ministerul Educatiei in conformitate cu prevederile Codului educatiei nr. 152 din 17 iulie 2014, Legii finanelor publice si responsabilitafile bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014 (art. 43). Modificarea si completarea hotaririi Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006 cu privire la cuantumurile burselor, altor forme de ajutoare sociale pentru studentii din instituiile de invajamint superior, elevii din institugiile de invajamint mediu de specialitate, secundar profesional si persoanele care studiazi in invéijiimintul postuniversitar, rezult& din necesitatea aducerii in concordanjé a legislafiei in vigoare, adoptarea de citre Parlamentul Republicii Moldova a Codului educatie nr. 152 din 17 iulie 2014. Projectul are ca scop indexarea cuantumului burselor pentru elevi/studengii din invatimintul profesional tehnic gi superior si aprobarea burselor diferenfiate, in baz de rezultatele obfinute, elevilor din invayamintul profesional tehnic secundar. Implementarea proiectului propus se va efectua din contul si in limita alocafiilor bugetare aprobate Ministerului Educatiei si nu necesiti alocarea de mijloace financiare suplimentare. Hotérirea va constitui un cadru juridic pentru prestarea serviciilor, executarea lucrdrilor sau desfasurarea altor activitati contra cost de c&tre autoritatile/institugiile subordonate Ministerului Educatiei. Proiectul Hotaririi Guvernului cu privire la modificarea si completarea Guvernului nr. 1009 din 1 septembrie 2006, a fost plasat pe site-ul gov.md/ pentru consultiri publice, avizat de cdtre ministerele Justifici, Economiei, Finantelor s.a., elaborat raportul de expertiz4 anticoruptie. La claborarea proiectului au fost luate in considerare propunerile autoritafilor. S. Gineu, Tel.; 022233351 Email: silviu.gincu@edu.md